P. 1
Dzieje Polski i Litwy (1506-1648) - Stanisław Grzybowski

Dzieje Polski i Litwy (1506-1648) - Stanisław Grzybowski

|Views: 804|Likes:

More info:

Published by: Mariusz Mosionek on Feb 09, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Dzieje Polski i Litwy (1506 - 1648) Stanisław Grzybowski

ŚWIAT KSIĄŻKI Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media KOLEGIUM Jan Pieszczachowicz - redaktor naczelny, REDAKCYJNE Piotr Turkot - koordynator projektu, Piotr Rabiej - redaktor odpowiedzialny, Ałła Sarachanowa - redaktor, Andrzej Najder, Joanna Szczepanek - redakcja techniczna KOREKTA PROJEKT GRAFICZNY KSIĄŻKI PROJEKT OKŁADKI GRAFIKA WYBÓR ILUSTRACJI Krystyna DeJjska-Soja, Aurelia Nowak Piotr Turkot Cecylia Staniszewska, Ewa Łukasik Tomasz Salwierz, Grzegorz Telega Stanisław Grzybowski, Piotr Rabiej, Piotr Turkot ZDJĘCIA Archiwum FOGRY, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka PAN w Kór niku, Fundacja XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, Instytut Geografii Uni wersytetu Jagiellońskiego, Lwowska Galeria Obrazów - Oddział w Olesku, Muzeum Historii Mia sta Gdańska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Mu zeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Skarbiec Katedralny na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Maciej Bronarski, Adam Cieślawski, Elżbieta Gawryszewska, Artur Grzybowski, Wojciech Holnicki, Agnieszka Indyk, Michał Jurecki, Krzysztof Konopka, Rafał Korzeniowski, Janusz Kozina, Maria Lankosz-Mróz, Piotr Maciuk, Robert Mączyński, Stanisław Michta, Grze gorz Morek, Andrzej Najder, Jerzy Najder, Marian Nędza, Jerzy Nowakowski, Henryk Pieczul,

Piotr Rabiej, Łukasz Schuster, Wojciech Słowakiewicz, Roman Stasiuk, Marek Studnicki, Marcin Sylwanczyk, Tadeusz Szklarczyk, Piotr Turkot, Maciej Zybała, Adam Wierzba, Grzegorz Zygier, Teresa Żółtowska-Huszcza PRZYGOTOWANIE KAPSUŁ MAPY Stanisław Grzybowski, Monika Jaglarz (s. 40, s. 121, s. 200, s. 332) Jacek Kozak (mapy satelitarne na podstawie Global Digital Eleva-tion Model, U.S. Geological Survey, EROS Data Centre, 1993), Piotr Rabiej, Tomasz Salwierz, Grzegorz Telega (c) by FOGRA OFICYNA WYDAWNICZA, KRAKÓW 2000 ISBN 83-85719-35-0 komplet ISBN 83-85719-48-2 T. 4. ISBN 83-7311-076-3 ŚWIAT KSIĄŻKI OFICYNA WYDAWNICZA KRAKÓW, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media Warszawa, ul. Rosoła 10 Spis treści

7 9 9 13 21 25 32 45 49 54 57 65 77 81 91 91 99 105 108 116

124 128 135 141 149 155 155 160 166 171 175 182 189 189 192 195 205 210 Słowo wstępne I. Zygmunt Stary Elekcja króla Zygmunta Zygmuntowskie państwa Europa w czasach zygmuntowskich Pierwsze sukcesy, pierwsze klęski Rozkwit polskiego renesansu Świat królowej Bony Nowe drogi gospodarki Sprawy pruskie Cień Marcina Lutra Dynastyczne problemy Wojna kokoszą Zygmunt August, wielki książę Litwy II. Zygmunt August Spór o Barbarę Między Wiedniem a Stambułem Bunt żaków Spory o wiarę Spór o naprawę Rzeczypospolitej Dominium Maris Baltici Sejmy egzekucyjne Siedmioletnia wojna północna Unia lubelska " Te sokoły mnie zgubią " III. Wielkie Bezkrólewie Ku wolnej elekcji Kandydaci do korony Na podwarszawskim polu Poselstwo polskie w Paryżu Sejm koronacyjny Po ucieczce Henryka

IV. Stefan Batory Sejm koronacyjny Wojna z Gdańskiem Polityka kościelna króla Stefana Trybunał szlachecki Wojskowe reformy króla Stefana 214 219 226 233 239 247 253 253 259 264 268 272 277 282 285 292 297 305 308 313 320 334 342 349 355 355 362 365 371 378 383 388 393 397 402 Kampania polocka Kampania wielkotucka Kampania pskowska Król i kanclerz Tragedia Samuela Przerwana epopeja V. Zygmunt III Trzecia elekcja

Wojna z Maksymilianem Zygmunta droga do Polski By czy na Ku pacyfikacji Sejm inkwizycyjny Droga do Szwecji Dzikie Pola Wojna o Inflanty Regaliści Dymitr Samozwaniec Rokosz Zebrzydowskiego Żółkiewski na Kremlu Sarmaci i libertyni Od kozackich najazdów do chocimskich watów Gustaw Adolf Ostatnie lata Zygmunta III VI. Władysław IV Elekt i jego plany Wojna smoleńska Niebezpieczeństwa zażegnane Niezgodny pokój Problemy rodzinne Dwór i kraj Plany wojny tureckiej Zakończenie Zestawienie wybranej literatury Indeks Słowo wstępne -T rawic półtora stulecia, które dzieli wstąpienie na tron Zygmunta, Starym później nazwanego, od śmierci Władysława IV i katastrofy buntów kozackich, to w dziejach dawnej Rzeczypospolitej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego okres jej największej potęgi, największego znaczenia międzynarodowego i najwspanialszego znaczenia jej kultury. Ale zarazem to okres dramatycznych zmagań, by tę pozycję utrzymać. W zmaganiach tych miał podstawowe znaczenie proces tworzenia się pierwszego w naszych dziejach społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, dla którego problemy państwa i władzy stają się niezwykle istotne dla życia jednostki, rodziny, grupy społecznej, narodowej, wyznaniowej, kulturowej. Przenikanie świadomości politycznej do psychiki indywidualnej, warunkowane rozwojem kultury i gospodarki, w nowy sposób kształtuje zarazem psychikę elity społecznej, to zaś z kolei nadaje potężny impuls dalszemu socjalnemu, politycznemu, gospodarczemu rozwojowi kraju. Świadomość społeczna i grożące jej pułapki grają więc w tym rozwoju rolę niebagatelną. Wzrost bogactwa na przykład, przekładając się na wzrost rozwarstwienia społecznego i rozejście się wzorców kulturowych, rodzi istotne konflikty polityczne. Zaś ich rozwiązanie, przy mądrym rozumieniu, iż zgoda rujnuje a niezgoda buduje, że umiejętność radzenia sobie ze sprzecznościami jest nieodzownym

ćwiczeniem i egzaminem dla każdej zbiorowości ludzkiej, tworzy państwo sprawne i cywilizację bogatą. Nie na próżno wśród najważniejszych źródeł upadku tego państwa i dekadencji tej cywilizacji wymienić można z jednej strony tragiczną w skutkach zasadę jednomyślności, z drugiej - niefortunną próbę ujednolicenia wyznaniowego, która tak się później przyczyni do rujnującego sukcesu rebelii Chmielnickiego. Obok problemów psychologii społecznej, które wówczas właśnie, dzięki narodzeniu się świadomości państwowej, wybijać się zaczęły na plan pierwszy, przypomnieć również pragniemy problemy psychologii wielkich jednostek, władców i mężów stanu, wodzów i intelektualistów, którzy psychikę elity tego społeczeństwa kształtowali i istotne dla niego decyzje podejmowali. Przekonanie, że historia to psychologia, a "także polityka, co do pewnego stopnia na jedno wychodzi", nie jest nowe. Sformułował je w tych słowach w 1924 roku Jacąues Bainville, historyk przez lata potępiany lub przemilczany, choć jego konserwatyzm pod wieloma względami okazuje się nadspodziewanie nowoczesny w swoim nawiązaniu do państwa, a nie do narodu jako do czynnika pozytywnie konstytuującego materię dziejową. Odwołujemy się do tych poglądów przekonani, że to właśnie świadomość państwowa jest czynnikiem kreującym i kształtującym obraz dawnej Rzeczypospolitej, że to niedostatki tej świadomości są przyczyną niedokończenia tej konstrukcji państwowej, a w najdalszej kolejności i jej upadku. Równocześnie, akceptując w pełni przekonanie, że do dziejów politycznych ograniczyć się nie wolno, podkreślić pragniemy, że przy wszelkiego rodzaju syntezie stanowią one naturalną i najkorzystniejszą oś konstrukcyjną narracji historycznej, pozwalają najlepiej ukazać zagadnienia dziejowe w ich wzajemnym powiązaniu. Dzieje Polski i Litwy - ---------------------------------- -Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że koncepcja Bainville'a mogła wówczas grozić nadmiernym uproszczeniem materii historycznej; usprawiedliwia to jego ówczesnych krytyków, nie pozwala jednak rozgrzeszać dzisiejszych, których wiedza psychologiczna i politologiczna, wobec postępu tych nauk, winna już stać na dużo wyższym poziomie. Pora odejść od teorii, że w każdej epoce historycznej te same czynniki są decydujące "w ostatniej instancji"; historia to zmiana, w tym i ciągła zmiana prawidłowości, będących zresztą nie tylko przedmiotem badań historyka, ale również często wytworem jego wyobraźni. A wszelka próba wyjaśnienia historii to nie odwołanie się do mitycznych praw nią rządzących, ale zrozumienie praw rządzących działaniami i motywami ludzi ją tworzących - bo innej historii poza historią człowieka nie ma. Te zaś prawa uwidoczniają się najpełniej w jego działalności politycznej. Wyrażają się jednak one również w świadomości człowieka, w świadomości społecznej. Ta ostatnia to bynajmniej nie jakaś wyimaginowana świadomość zbiorowa, ale suma świadomości indywidualnych. Pojęcia takie jak naród, klasa czy grupa społeczna są tylko konstrukcjami teoretycznymi, typami idealnymi nie odpowiadającymi żadnemu realnemu bytowi, a mającymi jedynie umożliwić nam zrozumienie i uporządkowanie złożonej rzeczywistości. Bowiem zadaniem historyka jest uporządkowanie kosmicznego bałaganu historii, nie może on jednak tego czynić zbyt dobrze, lekceważąc fakty. Jedynie odwołanie się do praw rządzących świadomością jednostki pomoże nam zrozumieć fenomen świadomości społecznej i tym samym zrozumieć nas samych, tym samym uzasadnić potrzebę i pożytek studiów historycznych.

Jest to szczególnie potrzebne, gdy przychodzi nam pisać o ludziach renesansu, prąd ten współtworzących i konfrontujących go z realiami epoki w sposób nieraz dramatyczny. Renesans bowiem był najbardziej indywidualnym z wielkich prądów umysłowych ludzkości. Odwołując się do człowieka, odwoływał się do jednostki, a nie do społeczeństwa. Ale równocześnie polski renesans stawał w obliczu szczególnych zagrożeń politycznych. Jedynie działanie kolektywne mogło im zapobiec. Utrzymanie wolności indywidualnej w ramach solidarności grupowej dało w efekcie powstanie kultury sarmatyzmu i owego szczególnego tworu politycznego nazwanego Rzeczą Pospolitą. Ten wielki eksperyment dziejowy - jak wykazał już inny ze znakomitych historyków konserwatywnych, Józef Szujski - był eksperymentem przedwczesnym, udać się wówczas nie mógł, ale torował drogę w skali światowej nowym pojęciom prawa, polityki, moralności. Nie na próżno zrodzone z polskiej rzeczywistości pisma polskich teoretyków - Goślickiego, Orzechowskiego, Modrzewskiego, Kromera zapłodniły na zachodzie Europy i w formujących się później młodych państwach amerykańskich nowe rozumienie demokracji: wskazywał na to z całym naciskiem między innymi wybitny historyk francuski, wielki przyjaciel Polski i Polaków, Pierre Mesnard. I dlatego, pisząc o najwspanialszej epoce w dziejach naszej ojczyzny, pisać należy przede wszystkim o wielkich jej twórcach i o wielkich ideach, które, patronując ich działalności, przenikały do całego społeczeństwa, które wyrażały się zarówno w dumie szlacheckiej, jak w skrzętności mieszczańskiej i zapobiegliwości chłopskiej, zarówno w przechowanej na naszych ziemiach wielkiej tradycji żydowskiej, jak w junackiej zadziorności kozackiej i zbójnickiej. Bo w czasach, o których pisać będziemy, była to Rzecz naprawdę Pospolita, czyli Wspólna wszystkich ludów, wiar i stanów ją zamieszkujących. Zygmunt Stary Polska i Litwa po śmierci Aleksandra Jagiellończyka Elekcja króla Zygmunta Rankiem dnia 20 sierpnia 1506 roku rozdzwoniły się wieże Wilna, przynosząc wieść, że wielki książę litewski, a od pięciu lat niespełna i król polski Aleksander zmarł bezpotomnie. Umierającego doszła jeszcze radosna nowina, że zniszczony Tatar, kniaź Michał Gliński, rozgromił pod Kleckiem ordę tatarską, łup jej odebrał i prowadzonych w jasyr więźniów uwolnił. "Acz był już król mowę zamknął, wszakże ręce składając i łzy z oczu wypuszczając, Panu Bogu dziękował za to" (Marcin Bielski). Opuszczał jednak ten świat pełen niepokoju, po panowaniu trudnym i kontrowersyjnym. Jednego pragnął na pewno, i to właśnie z najstarszym bratem Władysławem, królem Czech i Węgier uzgodnił: że następcą jego w Krakowie i Wilnie, połączonych trwałą unią stolicach, winien zostać zgodnie i wspólnie obrany najmłodszy z synów Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt. Lecz wiedział też Aleksander, że wśród panów małopolskich pełnej zgody na to nie stało, że niektórzy z nich gotowi byli, choćby wbrew woli elekta, wybrać królem polskim ustępliwego i niedołężnego Władysława, zwanego "królem Bene", królem Dobrze, bo na wszystko się godził. Wiedział też, że choć na potężnego

Glińskiego, na Gasztołda i Radziwiłłów może Zygmunt liczyć, jest i na Litwie stronnictwo mu przeciwne, z Małopolanami trzymające, zaś na jego czele stoi Jan Juriewicz Zabrzeziński, wojewoda trocki i marszałek ziemski litewski. Toteż jeszcze w lipcu spisał chory król testament i spadkobiercą swoim, opiekunem swej żony, kniaziówny moskiewskiej Heleny, ustanowił Zygmunta, wzywając go równocześnie na Litwę. Wieść o śmierci brata doszła królewicza już w drodze, w Liwie, na granicy Mazowsza i litewskiego wówczas Podlasia. Rozsyłając listy na wsze strony, do brata Władysława, do wielkiego księcia Moskwy, do wiernego zarządcy Warmii biskupa Łukasza Watzenrode, do panów polskich i litewskich, sam ze szczupłym pocztem ruszył na Litwę. Pod Grodnem zabiegł mu drogę kniaź Gliński na czele 700 jezdnych. "Zygmunt wyszedł naprzeciw Michałowi dalej niż wypadało i przyjął go z wielką Dzieje Polski i Litwy

Zygmunt na Węgrzech i na Śląsku ochotą, a zaprowadziwszy do sek-retniejszej komory, obsypał wielu obietnicami" (Bernard Wapowski). Po czym razem ruszyli do Wilna. Ryć. 1. Kafel z podobizną króla Jana Olbrachta lub Aleksandra Jagiellończyka, wyk. Bartosz z Kazimierza koło Krakowa, 1. ćwierć XVI wieku (Kraków-Wawel), Urodzony w sam Nowy Rok 1467, królewicz Zygmunt miał wówczas lat blisko czterdzieści. Zdawać by się mogło, że były to lata nudy i bezczynności. Dla piątego syna Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki brakło korony w czterech państwach jagiellońskich. Przyszedł na świat zbyt późno, by wiele skorzystać z nauk wychowawcy starszych królewiczów, Jana Długosza, z przykładu starzejącego się ojca. Wpływ nauczyciela młodszych synów królewskich, Filipa Buonaccorsi zwanego Kallimachem, zdawał się pozornie nikły. Uczeń nie przypominał nauczyciela charakterem, a i humanizm Zygmunta, prędzej już właśnie z Długoszowej tradycji zrodzony, będzie odmienny od namiętnego, bojowego humanizmu Kallimacha. Królewicz szukał w nowych prądach raczej ładu i umiaru, wyrozumiałości i zrozumienia dla innych. Jeśli pragnął nimi manipulować, to raczej z makiawelską - przed Machiavellim - chytrością, niż z brutalną szczerością mistrza. Ale i w rzemiośle rycerskim zaprawić się zdołał i poznał sprężyny rodzimych mechanizmów politycznych. Tu największy był chyba wpływ ochmistrza młodszych królewiczów, Stanisława Szydłowieckiego, którego syn Krzysztof będzie Zygmuntowi zawsze wśród panów koronnych najbliższy. Po śmierci ojca przygarnął beniaminka rodu brat Władysław. Na jego dworze w Budzie spędzał Zygmunt czas w kulturalnym nieróbstwie. Na Węgrzech bliżej było do Włoch, silniej oddziaływały wpływy odrodzonego w Italii antyku i nowe prądy renesansu. Później Zygmunt otrzymał w zarząd od brata księstwo głogowskie, potem jeszcze opawskie, a wreszcie - jako namiestnik - Śląsk cały wraz z Łużycami. Wspominano go tam życzliwie. Miał dobry charakter i był sumiennym administratorem. 10

litewskiej. przed jego rządami na Litwie w czasie bezkrólewia. Plany osadzenia królewicza w Mołdawii spełzły na niczym.wspominać będzie jeszcze po wiekach ksiądz Chmielowski. miał syna Jana tytułowanego "z książąt litewskich". otworzyła mu drogę na tron ojca i dziada. później biskupa wileńskiego i poznańskiego. Jan Łaski pisał do Watzenrodego. Ryć. tuziny kart grackich" . rada hospodarska postanowiła dokonać jak . zbrojnego rycerstwa wsławionego świeżym zwycięstwem i wiernego rozkazom swego wodza. Tak mijały Zygmuntowi dni. Siły wciąż jednak dopisywały mu jak w młodości. Zanim zjechadroga do tronu liby się razem elektorzy. To przeważyło. że litewska stolica pełna była "pospólstwa" wołającego o natychmiastowy wybór Zygmunta.Zygmunt Stary Tylko śląscy rozbójnicy skarżyli się ponoć w swoich pieśniach na zbytnią srogość królewicza. lata. pochylała się majestatyczna. Przezorny Zygmunt wolał się zabezpieczyć. Strach przed nim. miesiące. siwiały i charakterystyczne wydatne brwi. Pieczęć biskupa wileńskiego Jana. 13 września. Obecny w Wilnie kanclerz wielki koronny. wysoka i barczysta sylwetka. a dla Katarzyny wiernym towarzyszem życia. panowie polscy i litewscy. Był dla nich dobrym ojcem. choć związek ich nie został pobłogosławiony przy ołtarzu. nie czekając na Koronę. żył skromnie. Trzy dni po wjeździe królewicza do Wilna. że na Węgrzech Zygmunt związał się był Ryc 3 pjeczęć Zygmunta stafego_ ^ 508 rok (Muzeum Czarz antymagnackim i antyhabsburskim stronnictoryskich w Krakowie).desygnowania wspólnego władcy. a niechętnego litewskim wielmożom. Odtąd zdawał się zapominać o wszelkich ambicjach. Wiedziano w Wielkim Księstwie. Katarzyną Telniczanką. Ale wybór przecież nie był zapewniony. coraz żywiej demonstrującej swoją niezależność od senatorskich rodów. potężne przerywał sznury. oraz dwie córki. i dokonali -jak to przewidywała unia z 1501 roku w Mielniku zawarta . Bezpotomna śmierć dwóch starszych braci. Niewielki zresztą mieli wybór. Nie żenił się: i cóż mógł pozostawić legalnemu potomstwu? Z romansu z mieszczką morawską. 2. Jana Olbrachta i Aleksandra. że i w Koronie jest nadzieją szlachty. przerzedzonej już na skroniach czuprynie. 1525 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Zachodziła obawa buntu owego pospólstwa szlacheckiego. Pierwsze siwe nitki pojawiały się w ciemnej. Potężny Gliński był dogodnym sprzymierzeńcem.. wydarzyć się mogło wiele. "łamał bowiem podkowy żelazne. zjednał wrogów dumnego kniazia do idei elekcji samodzielnej. z pogwałceniem unii mielnickiej. klęska bukowińska Jana Olb-rachta zadała im cios ostateczny. Uczt nie lubił. bladły rumiane policzki. 11 Dzieje Polski i Litwy elekcja Zygmunta na króla Polski twem Zapolyów. wina niemal nie pijał.

Jedyne. co mogli zdziałać brylujący na sejmie panowie małopolscy. z państw lennych pojawili się jedynie posłowie piastowskiego wciąż Mazowsza. W tym samym dniu. w Piotrkowie. zatwierdzając 7 grudnia magnackie przywileje. by przestrzegano litery unii. włożył w katedrze św. uczynił co mógł. nie pragnął tam bynajmniej kurateli dumnego magnata. Miecz Zygmuntowski używany do pasowania rycerzy.najszybciej elekcji Zygmunta jako wielkiego księcia. Glińskiego nie dopuścił nawet do podpisania dokumentu. choć znał przecież prawdę. "czapkę książęcą z aksamitu czerwonego w strefy złote kamieniami drogimi osadzoną". Daremne były zabiegi panów koronnych. ćwierć XVI wieku (Kraków-Wawel). by magnaci koronni. nie odegrało jeszcze na tym sejmie żadnej roli. Czas zresztą naglił. Ryć. Gdy Gliński został przez swoich litewskich wrogów. mający przecież swobodę wyboru i mogący poszukać innego władcy. Na Pokucie spadł najazd mołdawski. Przeciwnie nawet. tydzień trwających obrzędach pogrzebowych Aleksandra. królewicz. jak powszechnie podejrzewano spowodowany przez panów węgierskich. by ograniczyć znaczenie Glińskiego. Zygmunt nie przeciwstawił się oszczerstwom. "Pospólstwo" szlacheckie. nie chciał być.i podkreślić nienaruszalność 12 Zygmunt Stary kształt terytorialny i ludność państwa polsko-litewskiego podział administracyjny . oskarżony o chęć zamachu stanu. Lwowa i Gdańska. 4. też niezbyt tam liczne. nie liczących się z oficjalną polityką swego niedołężnego władcy. W tym momencie w polityce Zygmunta nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot. 20 października. Zaś na sejmie litewskim w Grodnie. I następnego dnia ruszył do Polski. 1. nawet . Trzymając już pewnie Wielkie Księstwo Litewskie. widzieli w nim niechętnego ich przewadze politycznej króla szlacheckiego. Stanisława w Wilnie sławny kołpak Jagiełłowy. z Zabrzezińskim na czele.Zygmuntowi przychylnych. marionetką w jego rękach. z miast stawili się posłowie Krakowa. "jako pan przyrodzony" dziedzicznego wciąż faktycznie tronu swych litewskich przodków. to utrzymać fikcję wspólnej elekcji polsko-litewskiej . odejmując mu dzierżony tymczasowo urząd marszałka nadwornego. Po uroczystych. zagarnięcia władzy wielkoksiążęcej.choć bez litewskich elektorów . Nie pragnął również. Dokonany wybór był jednomyślny. zgromadzeni tam (niezbyt licznie) koronni magnaci dokonali nareszcie jego wyboru na króla. ale pragnących.jak Wielkopolanie . jak Aleksander.

Prusy Zakonne.ale tylko formalnie .jeśli odrzucimy oczywiście jego schematyczną pseudomarksistowską definicję . było odrębnym państewkiem należącym do biskupstwa krakowskiego. nawet jego formalna zależność. gubiąca się w nieustalonych dokładnie pustaciach granicznych. również rozsiadłe na trzech kontynentach państwo ottomańskie. Białej i Kijowskiej. do której w 2. którą na progu panowania Zygmunta I można by ostrożnie oszacować na 7 min. W tak niesprzyjających warunkach. wraz z biskupim księstwem warmińskim. Podział na Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w przybliżeniu tylko oddawał różnorodność licznych. choć powolniejszy. płockie i rawskie. pomorskie. wkrótce zaś. połączonymi z Koroną tylko unią personalną. bełskim i podolskim. było Wielkie Księstwo Moskiewskie. była najważniejsza. jednakże podbój olbrzymich obszarów Rusi Czarnej. oraz Wielkopolska. było lennem Korony. były również świeżo pozyskane przez Jagiellonów księstwa oświęcimskie i zatorskie. zwłaszcza na południowym wschodzie. Trzy województwa Prus Królewskich. Ziemie koronne bowiem nie zaznały nigdy feudalizmu . Podobny był początkowo. zazdrośnie strzegły swej odrębności politycznej. chełmińskie i malborskie. W wypadku czwartego lenna. po włączeniu rzadko zaludnionych posiadłości anektowanego w 1478 roku Nowogrodu Wielkiego. Trzon Korony stanowiły Małopolska wraz z należącymi do niej województwami ruskim. rozsiedlona była nierównomiernie. z ukształtowanymi stosunkami feudalnej . po podboju Syrii i Egiptu. Odrębnymi państewkami. a także wobec pretensji węgierskich. od niedawna rządzone z Warszawy.Królestwa Polskiego i jego ienna ustrój społeczny Wielkiego Księstwa Litewskiego dotychczasowych przywilejów. podobnie jak Warmia. wciąż słabo zrośniętych organizmów politycznych. a rozsiedlenie to odpowiadało nierównomiernemu rozwojowi Zygmuntowych krain. połowie XV wieku przyłączono Mazowsze zachodnie. obszar państwa polsko-litewskiego nigdy nie wynosił poniżej 800 tyś. niezależnie od ubytków i przybytków terytorialnych. rozwój Litwy właściwej z jej dumnym i bitnym rycerstwem. niedotrzymanych obietnic i obcego zagrożenia. hospodarstwa mołdawskiego. podejrzeń. Piastowskie Mazowsze czerskie. przypieczętowana hołdem złożonym Kazimierzowi Jagiellończykowi przez hospodara Stefana Wielkiego w 1485 roku. wplątany w sieć intryg. Rozleglejsze tylko. Lenne były również . Nie przestrzeń jednak. Księstwo siewierskie. km2. Jeszcze bardziej skomplikowane były stosunki w Wielkim Księstwie Litewskim. Lenne także były rządzone przez książąt Pomorza Zachodniego dwa małe powiaty: Lębork i Bytów. Ludność. Zygmuntowskie państwa W XVI wieku.a cała ludność wolna była tu bezpośrednio zależna od monarchy. była wątpliwa wobec równoczesnej i ze względu na układ sił realniejszej zależności Mołdawii od Porty Ottomańskiej. w stepach czarnomorskich. rozpoczynał swe rządy Zygmunt I.

częściowo tylko przyjęte do herbów koronnych.zależności. 1 ziemia smoleńska utracona ^ Suczawa|| L _ l Warmia na rzecz Moskwy w 1514 ..drobnym bojarstwem. niekiedy nawet 13 Dzieje Polski i Litwy - Toruń " Ciechanów oPtock 10 Wa Łęczyca Czerska KRÓLESTWO WĘGIERSKIE Jassy . prawem usankcjonowaną zwierzchność feudalną nad swymi ruskimi wasalami .U Królestwo Polskie LID Lębork i Bytów \^!j j księstwo zatorskie i. które. spowodował i na Litwie samej wzrost faktycznego znaczenia wielkiej magnaterii i faktycznego od niej uzależnienia litewskiego rycerstwa. _ i Wielkie Księstwo Litewskie i oświęcimskie L.. Natomiast podlegli Wilnu ruscy książęta długo jeszcze zachowywali oficjalną.

nie nabyło praw szlacheckich. Ruski feudalizm. Polska i Litwa w czasach panowania Zygmunta Starego (1506-1548). Wielkiego Księstwa Litewskiego (2). 5. Batii Ryć. w już zjednoczonej Rzeczypospolitej. brzeskokujawskiego (10). woj. w zależności od charakteru służby pełnionej wobec suzerena. utytułowanych bojarów z rodu Ruryka. ziemi wieluńskiej (14). ziemi lubelskiej (19). Zagrożeni się czuli zarówno próbami wzmocnienia władzy wielkoksiążęcej. zróżnicowanych na pancernych. Ta grupa zachowała teraz dawną nazwę bojarów. ___ 1 Prusy Zakonne im Brandenburgia L _J Mazowsze [_.] księstwo słupskie . putnych czyli pieszych i służków. Mazowsza (6). woj. Na mapie umieszczono herby: Królestwa Polskiego i woj. niebezpieczny wciąż dla władzy centralnej i dla . woj. bojarzy litewscy i ruscy Groźniejszym reliktem były roszczenia wielkich. ziemi bełskiej (16). Długo jeszcze. a niekiedy i Giedymina. Księstwa Słupskiego (5). Mołdawii (3).J Dzikie Pola nominalnie lenna Królestwa Polskiego: zależne od Litwy . jak i coraz silniejszymi dążeniami emancypacyjnymi podległego im dotąd rycerstwa. woj. ziemi przemyskiej (18). krakowskiego (1)._.1 ] księstwo siewierskie [ _ . Podola (12). kaliskiego (8). ziemi halickiej (15). Prus Zakonnych (4). Prus Królewskich (9).1 L. ruskiego (11). ziemi chełmskiej (17). pozostanie drobne bojarstwo reliktem minionych stosunków społecznych. poznańskiego (7). woj. sandomierskiego (13).

a czasem ekspansjonistycznym celom. W XV wieku dokonała się jednak na naszym kontynencie ewolucja od rycerstwa do szlachty nowożytnej. jak Węgry. wkrótce wzorcowym kraju absolutyzmu monarszego. Toteż rozwój instytucji stanowych na Litwie . dwa grosze z łanu i tytuł na pozwie. podporządkowanego obronnym. który swemu królowi winien jest tylko służbę w pospolitym ruszeniu. lecz równocześnie. to przywilej koszycki Ludwika Węgierskiego rozbudził przecież aspiracje widoczne w znanym porzekadle o szlachcicu. sejmu. czy polityczne uwarunkowania nadawały kierunek tej ewolucji.kształtowania godnej postawy obywatelskiej warstw rządzących. co więcej. Rzeczywiście.urzędów państwowych. na której opierać się będzie szlachecka demokracja parlamentarna. Hiszpania. rycerstwo zmieniało się albo w szlachtę ziemiańską. Ale nie całość. jak we Francji. zapoczątkowała również proces przyjmowania przez Wielkie Księstwo polskich instytucji i tworzenia się. przywilejów i herbów rycerstwa polskiego. ale również rozwój gospodarczy i polityczny. zakończyła na rok przed elekcją Zygmunta radomska konstytucja Nihil novi. 6. dzięki temu przyjmowali jej wzorce polityczne i kulturowe. choćby ze względu na odśrodkowe dążenia ruskich feudałów i rywalizację polityczną z groźną Moskwą. Teraz walka miała się toczyć o wypełnienie tej konstrukcji konkretną treścią. podobnie jak w innych krajach Europy. Unia horodelska. drzeworyt w Zwierciadle Mikołaja Reja. ale cały stan musiał zachować . W Polsce Jagiełłowej trudno było jeszcze mówić o szlachcie. albo w arystokrację dworską. stan ten współtworząca. Koronna szlachta o swoje prawa walczyła już od półtora blisko stulecia i choć walka ta nie była zakończona. mowania panów litewskich i bojarów ruskich do praw. Przyczyną tego była nie tylko rewolucja w technice wojennej i organizacji armii. Tam nie tylko wybrani jej przedstawiciele służyli w armii. krajach parlamentaryzmu. wciąż było to średniowieczne rycerstwo. polonizowali się też szybko. znaczna jej część przybrała ziemiański charakter. zainteresowani byli polityczną europeizacją Wielkiego Księstwa. Portugalia. stanu szlacheckiego nie uznającego przewagi możnowładztwa. urzędów wojewódzkich i starościńskich . Jagiellonowie jako dziedziczni władcy Litwy niechętnie widzieli równanie praw Litwinów z Polakami. lata 1567-1568. Gospodarstwo. czy gospodarcze.szedł śladem podobnego rozwoju w Koronie. szlachta nie mogła odrzucić całkowicie roli stanu rycerskiego. lądowego czy morskiego. Budowę prawnej konstrukcji. Rozwój polityczny i gospodarczy Korony predestynował niejako przemianę jej rycerstwa w szlachtę ziemiańską. W krajach europejskiego pogranicza. którzy zazdrośnie wpatrzeni w swobody szlachty koronnej. W zależności od tego. polskim wzorem. nie zdobył bowiem nigdy uznania w kręgach wiernych swym tradycjom i swym książętom litewskich rycerzy. Była to jednak konstrukcja służąca przede wszystkim stanowi szlacheckiemu. która zapoczątkowała proces przyj14 Zygmunt Stary proces przekształcania się średniowiecznego rycerstwa w nowożytną szlachtę Ryć. w jej walkę o ich dalsze rozszerzenie. jak w Anglii i Szwecji.

gotowość bojową. ale i wojskowych. osiadła na roli. przywódców nie tylko politycznych. jednocześnie nakładając na nich znacznie większe obowiązki. która szukała w tej służbie właśnie swoich szans życiowych. w wyniku której ton wkrótce zacznie nadawać szlachta ziemiańska. do których starał się upodobnić każdy dwór średnio-szlachecki z jego rezydentami. związana węzłami krwi i stanową solidarnością ze służącą magnatom szlachtą dworską. W związku z tym obok dworu królewskiego pojawiły się dziesiątki wielkich dworów magnackich i setki niniejszych. 7. jak psychiczne przygotowanie do roli obrońców ojczyzny. sama chodząca za pługiem jak chłop. lecz sprawna do oręża. gotowa do jego użycia. kościelnych i szlacheckich. Obok niej istniała biedota szlachecka. Wzmacniało to pozycję magnatów jako 15 Dzieje Polski i Litwy położenie ekonomiczne chłopów sytuacja gospodarcza miast dobra królewskie: dobra kościelne: dobra szlacheckie: __ ( lata 1500-1550 ag-J lata 1500-1550 ŁjJ lata 1500-1550 _j lata 1551-1580 HH lata 1551-1580 HH lata 1551-1580 Ryć. U progu czasów zygmuntowskich dokonywała się właśnie ta znamienna ewolucja. zarówno sprawność we władaniu orężem. z roli żyjąca. . Średnia liczba dni pańszczyzny w tygodniu z 1 tana kmiecego w latach 1500-1580 w dobrach królewskich.

biedniejsza nieraz od chłopskiego sąsiada, ale dumę rodową zachowująca i dostępu do praw politycznych pilnie strzegąca. Bowiem pogarszanie się doli chłopa w tym okresie dotyczyło raczej jego sytuacji prawnej niż ekonomicznej. Stało się ono nieuniknioną konsekwencją rozwoju wolności i przywilejów szlacheckich, ale w czasach jagiellońskich równoważone było ogólnym wzrostem dochodu narodowego i zamożności społeczeństwa, z czego i chłop korzystał. Rozwój gospodarki towarowej, zwłaszcza zbożowej, handlu wiślanego, wzrost miast i ich potrzeb konsumpcyjnych wpłynął na pojawienie się i wzrost folwarku szlacheckiego, opartego w znacznej mierze, choć nie wyłącznie, na pracy pańszczyźnianej. To zaś pociągnęło za sobą wzrost obciążeń chłopskich. Nie należy jednak zapominać, że dla wielu bogatych gospodarstw wieśniaczych otworzyło to drogę do sprzedaży produktów i w związku z tym umożliwiło im zatrudnienie pracowników najemnych, na których barki spadły obowiązki pańszczyźniane. To nie bogaty chłop pracował na pańskiem, ale jego parobek. Uruchomienie zaś dla celów produkcyjnych zbędnych dotąd na wsi rąk mogło mieć dla rolnictwa tylko korzystne skutki ekonomiczne. Groźniejsze były tego skutki dla gospodarki miejskiej. Koniunktura na zboże i na pracę na roli sprawiła, że podrożała praca i wzrosły koszta produkcji w mieście. Import towarów rzemieślniczych stał się często korzystniejszy od zakupu własnych, kapitały mieszczańskie zaczęły uciekać na wieś, a próby zahamowania tego procesu na drodze prawnej przypieczętowały tylko polityczną przewagę szlachty nad innymi stanami. Gospodarczego znaczenia mieć nie mogły, bo gospodarka czytać nie umie i do żadnych 16

Zygmunt Stary kształtowanie się elity władzy praw pisanych - jak wiemy z niedawnego doświadczenia - stosować się nie chce. Ma prawa własne. Ryć. 8. Dukat koronny Zygmunta Starego (awers i rewers), 1529 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). Spowodowane tymi trendami przemiany polityczne miały istotne znaczenie dla kształtowania się i rozszerzania elity władzy, w której obok średniowiecznego możnowładztwa, stającego się powoli nowożytną magnaterią, coraz większego znaczenia będzie nabierać wkrótce szlachta ziemiańska i urzędnicza. Ważną rolę w tej przemianie grali panowie z ziem Wielkiego Księstwa. Elita możnowładców Wołynia, Podola i Kijowszczyzny zbliżała się powoli do starych rodów koronnych zarówno w sensie obyczaju, jak świadomości państwowej i społecznej. Osławione bajki o złowrogiej roli królewiąt ukrainnych czas wyrzucić na śmietnik. Tam przecież, na rubieżach wiecznie płonących, potrzeba współdziałania, konieczność dyscypliny społecznej, właśnie na szczytach władzy lokalnej były lepiej rozumiane niż w niejednej ziemi koronnej, niż na przykład w Wielkopolsce. Najwolniej cywilizowali się politycznie magnaci ze rdzennej Litwy oraz z najbardziej sfeudalizowanej Białej i Czarnej Rusi. Tu

najczęstsze były wypadki zdrady, tu panowie najsilniej bronili swej zaściankowej odrębności i hamowali rozwój instytucji podobnych koronnym. Stąd i pokrętna polityka Zygmunta u progu jego panowania była w znacznej mierze wymuszona okolicznościami, podobna w tym polityce innych monarchów europejskich wobec krnąbrnych magnatów: jak oni, wiele obiecywał, a niewiele dotrzymywał, aby ich utrzymać w posłuszeństwie, a zbytecznie nie wzmocnić. Proces tworzenia się i zrastania nowej elity magnacko-szlacheckiej warunkowany był również istnieniem średniowiecznych, stanowych lub koronnych polskich instytucji, które właśnie w dobie jagiellońskiej zaczęły wydobywać się niejako na światło dzienne i zajmować należne im miejsce w administracji państwa. Na ogół przyjęte one zostały, choć niekiedy z niewielkimi zmianami i z opóźnieniem, przez Litwę. Ważną rolę grała tu zwłaszcza hierarchia urzędów ziemskich, będąca szkołą aktywności administracyjnej i politycznej, przekształcająca się powoli w samorząd ziemski związany z nową instytucją sejmików i jednoczący przedstawicieli szlachty z magnaterią. Istotnym był fakt, że szlachtę właśnie w czasach zygmuntowskich coraz częściej reprezentowali tu ludzie poważni i doświadczeni. Wśród nich, pozostając oczywiście pod ich wpływem, młodzi magnaci naprawiali się do służby publicznej. Podobną rolę grała coraz ważniejsza dla szkolenia przyszłych mężów stanu kancelaria koronna. Również sejmy i sejmiki, choć wciąż jeszcze zdominowane przez wpływy magnackie, stawały się szkołą współdziałania obu stron. Jagiellonowie - nieważne w tym wypadku, czy sprzyjający akurat bardziej szlachcie, czy magnaterii - dbali przede wszystkim o sprawne wykonywanie swoich zaleceń i realizowanie swojej polityki doraźnej, w tym celu jednak musieli wymagać sprawności od swoich urzędników i za nią ich oceniać. Dotyczyło to oczywiście w największej mierze senatorów. Stąd nie tylko 17

Dzieje Polski i Litwy Mikrohistoria Od czasów Woltera trwają apele, by historycy przestali się koncentrować na dziejach wielkich monarchów, dziejach wojen, sojuszy i dynastii, a zajęli się tym, co filozofowie Oświecenia nazywali "obyczajami", to jest historią ludzi działających teoretycznie poza nawiasem historii, opisem ich sytuacji społecznej, kondycji ekonomicznej, kultury osobistej. Ale ludzi tych jest zbyt wielu w stosunku do możnych tego świata, by syntezę ich dziejów można było ująć inaczej niż w cyfrach, tabelach, wykresach, niewiele w gruncie rzeczy mówiących, nie przemawiających do wyobraźni. Próba wprowadzenia historii kwantytatywnej, ilościowej, walka z historią wydarzeniową doprowadziła do tego, że pisanie historii szumnie nazywanej "naukową" stawać się zaczęło domeną nielicznej grupki hobbystów, których nikt, poza nielicznymi kolegami, czytać nie chciał. Jako reakcja na to pojawił się nawrót do historii opowiadającej, ale opowiadającej właśnie dzieje konkretnych zwykłych ludzi. Znaleźć w nich można nieraz bowiem bardziej wymowną naukowo, a równocześnie bardziej przekonywającą literacko niż wykresy i tabele, egzemplifikację problemów ogólnych. (Już Seneka powiadał: "Długa droga przez zasady, krótka, płodna przez przykłady.")

Tak narodził się nowy sposób opowiadania o przeszłości, zwany mikrohistorią. Ma już dziś swoich klasyków, jak Emmanuel Le Roy Ladurie, autor książki Montaillou, wioska heretyków - o wiosce zagubionej w średniowiecznych Pirenejach, czy Carlo Ginzburg, którego dzieło Ser / robaki kreśli nam sylwetkę siedemnastowiecznego młynarza oraz jego poglądów filozoficznych i religijnych, że wspomnę jedynie dzieła na nasz język tłumaczone. Mikrohistoria ma również swoich teoretyków, krytyków, filozofów historii, których poglądy udostępniła nam niedawno w uroczej książce Ewa Domańska (Mikrohistorie. Spotkania w między światach, Poznań 1999). Miejmy nadzieję, że i nasze dzieje posłużą w tym celu historykom. Materiału nie braknie. Jako próbka posłużyć nam może opowieść Marcina Bielskiego o sprytnych oszustach. Opowieść o szalbierzach Na początku panowania króla Zygmunta obrali się niektórzy szalbierze w Polsce, jako: Piotr Zatorski z Krakowa, Jakub Mielsztyńczyk, wójt z Brzezin, i drudzy, których było w liczbie trzynaście; wybrali między sobą Chrystusa i dwanaście apostołów, chodzili po wsiach każąc i cuda czynili kuglarskim obyczajem, to jest, wskrzeszali umarłe na zmowie, ryby łowili w kałużach na rozkazanie Chrystusowo wsadziwszy je tam pierwej, takież i w piec chleby miotali a zasiew imię Chrystusa wybierali, z podziwieniem ludzi prostych, których za nimi wiele chodziło. Gdy do Szlązka szli, wstąpili do Częstochowej w kapitulny czas, gdy tam bywa wielka ofiara (nie znano ich jeszcze), uczynili Judasza opętańcem, który nakładł sobie w zanadrza kamyczków za koszulę od gołego ciała, a z wierzchu miał suknię dwoistą, w której była kiesieh niemała skryta; wiedli tedy drudzy onego opętanego do ołtarza, aby go ofiarowali, a potem miano z niego czarta wyganiać; opierał się opętany, wrzeczy nie chciał do obraza, a gdy go gwałtem przywiedli, rzucił się na ofiarę wydarłszy się im z ręku, brał na ołtarzu pieniądze a kładł do sowitej suknie, ostatek zrzucił z ołtarza. Przybiegli mniszy, odpasali go, mając za to, aby w zanadrza kładł pieniądze; wypadły tedy one kamyczki, których był za koszulę nakładł, a pieniądze zostały między sukniami, także wyszli precz z kościoła z pieniądzmi. Chodził opętaniec po gospodach - gdzie mięso uźrzał, tedy je brał, zrywał pieczenie z rożnów a ciskał na swoje apostoły, a oni jedli a żegnali się, a tak się żywili, gdyż swojej kuchnie nie mieli. Gdy było w Szlązku przyszli do jednej ziemianki na wsi, rzekli jej; Pani szlachetna! nawiedza cię Chrystus z apostoły swymi, ofiaruj im co. Rzekła; Nie ma męża doma, przeto mi się nie godzi samej nic czynić. Rzekli: Masz jakie obrusy albo prześcieradła ku poświęceniu. Rzekła: Mam; a gdy ukazała, rzekli: To my weźmiemy z sobą, abyć się przędziwo rodziło. Rzekła: że nie śmiem przed mężem; a tak oni zawinęli żagwie (rzeczy palnej) kęs z ogniem w ono prześcieradło, dali jej zasię, włożyła je w skrzynie; gdy to tam tlało, zapaliła się skrzynia, a od skrzynie dom. Mąż przyjechał, dom zgorzał. Powiedziała przyczynę: iżem niewdzięcznie przyjęła Chrystusa z apostoły jego, przeto na mię tę plagę przypuścił pan Bóg. Rzekł mąż: Łotrci to jakiś był. Pytał drugich samsiad, gdzie się obrócili, powiedzieli: Ku Polsce. Zebrali się wszyscy, szli po nich. Obaczył Chrystus, rzekł swoim: Piotrze! już się moja męka przybliża. Piotr rzekł: l moja też z tobą panie! Rzekł Chrystus: Piotrze! nielżać [nie przystoi] mnie jedno oknem. Rzekł Piotr: Panie! Ja [za] ciebie nie stanę, pókim żyw. A gdy je chłopi obskoczyli w jednym domu, dotłukli im kijmi w okniech; wrócili się tedy z guzy do domów a dalej nie chcieli chodzić po tej świąci [pielgrzymować]; klął je biskup o to, ale mu powiedzieli, iż już za to pokutę odnieśli, gdy im kijem doprano, przeto prosili o rozgrzeszenie, i byli

rozgrzeszeni a polepszyli się. Jakoż te franty [oszusty] niektóre jam jeszcze na świecie zastał i znał. wymóg efektywności administracji, ale również wzorzec czynnego, oddanego sprasenatorowie wom swego urzędu senatora przenikał do świadomości szlacheckiej. Ilekroć magnaci będą traktować swoje stanowiska jako honorowe synekury, protest szlachecki będzie narastał, by w następnym panowaniu osiągnąć największe natężenie w burzy sejmów egzekucyjnych. Ilekroć natomiast w rzędzie senatorów zasiadali królewscy nominaci wyróżniający się dbałością o sprawy publiczne, tylekroć konflikt szlachecko-magnacki przygasał. To dzieło czasów jagiellońskich, utrudniające nieraz monarsze manipulowanie senatorami dla celów doraźnych, sprzyjające jednak sprawności państwa i jedności elity władzy, przetrwać miało głęboko w wiek siedemnasty. Zygmunt Stary

Liczebność warstwy szlacheckiej, z której Jagiellonowie nie wahali się wyłuskiwać naj zdolniejszych i powierzać im najważniej sze urzędy, zwłaszcza kościelne, sprawiła, że elita władzy posiadała zawsze odpowiednią rezerwę zdolną odnowić jej szeregi. Władcy sprzyjali przenikaniu do stanu szlacheckiego, a nawet do Senatu zasłużonych mieszczan; tak właśnie Zygmunt wyniesie do stanu szlachec kiego Jana Bonera, mieszczanina krakowskiego i żupnika wielickiego, a potem do rangi senator skiej jego bratanka Seweryna; tak też w szeregi magnackie mieli wejść później Morsztynowie. Niechętne temu stanowisko szlachty i uchwala ne przez nią konstytucje proces awansu miesz czan wprawdzie utrudniały, lecz nie uniemożli wiały. Na Litwie WŚrÓd ministrów znalazł się Ryć. 9. Medalion z wizerunkiem Jana Bonera jako króla Dawida nawet Żvd z kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze krakowskiej, lata 1529-1531. mecenat kulturalny Jagiellonów Ów proces odnawiania się elit z poparciem władców był jeszcze wyraźniejszy w przypadku elity intelektualnej. Proces ten miał drugie tradycje, nasilenie jego przypadało jeszcze na czasy Kazimierza Wielkiego, ale jego pełna realizacja była zasługą Andegawenów i Jagiellonów. Dynastia z Węgier, kraju w ówczesnej kulturze znaczącego, z Włochami zresztą związana, skazana była niejako na mecenat i tradycje, co więcej - i drogi przepływu kultury włoskiej do Polski przekazała swoim następcom. W przypadku Jagiellonów mecenat ich i wręcz ich cześć dla wartości kulturalnych podkreślić trzeba z całym naciskiem. Przypomnijmy, że Zygmunt, na Węgrzech właśnie

wszechstronnie przygotowany do swej nowej roli, to syn i wnuk analfabetów, którzy jednak przekazali mu w spadku miłość do kultury i tęsknotę za jej wartościami, im jeszcze niedostępnymi. król zwornikiem społeczeństwa i państwa Szczęśliwie się złożyło, że w tym momencie na tronach jagiellońskich zasiadł monarcha tak otwarty na wszystko, co nowe. Król bowiem nie tylko w ówczesnej strukturze politycznej, ale również w ówczesnej świadomości społecznej jawił się jako najwyższa wartość świecka, co więcej, jako łącznik między świeckim światem polityki a świętym światem królestwa Bożego. Król był Bożym pomazańcem, jak biskup, a równocześnie był świeckim gwarantem pokoju i jedności. W państwie, gdzie mówiono sześcioma językami: polskim, litewskim, ruskim (nie zróżnicowanym jeszcze na ukraiński i białoruski), niemieckim, żydowskim i tatarskim, gdzie chwalono Boga w kościołach, cerkwiach, meczetach i synagogach, istniał tylko ten jeden wspólny i święty symbol świeckiej jedności - król. Król był sam dla siebie całym stanem, w sensie oczywiście politycznym. Stany polityczne to król, Senat i Izba Poselska łączące się w sejmie. Stany społeczne to w dawnej Rzeczypospolitej przede wszystkim szlachta, mieszczanie i chłopi, ale również Żydzi, cieszący się znacznym samorządem stanowym, który w czasach Stefana Batorego wyłoni nawet odrębną reprezentację, tak zwany Sejm Czterech Ziem, czyli Waad. W pewnej mierze za stan mogą być uznani również drobni bojarzy. Różnica 19

Dzieje Polski i Litwy

Ryć. 10. Ruiny zamku Seweryna Bonera w Ogrodzieńcu, lata 1530-1545. między składem stanów społecznych i formalnie je reprezentujących stanów politycznych występowała w niemal każdej ówczesnej monarchii stanowej, nigdzie nie była jednak tak wielka. Miało to doniosłe skutki zarówno negatywne - brak reprezentacji znacznej części społeczeństwa, jak pozytywne - wczesne wyrobienie się nowożytnych form demokracji parlamentarnej na skalę większą, niż gdziekolwiek indziej, Anglii nie wyłączając. Król był jednocześnie szlachcicem jak inni, co oznaczało, że z racji swej władzy posiadał również poddanych osobistych, chłopów, mieszczan, Żydów i bojarów -tyle że jego poddani osobiści stanowili przeszło jedną trzecią jego poddanych jako króla i wielkiego księcia. Z dwóch pozostałych stanów politycznych Senat to jego nominaci, wprawdzie dożywotni, ale hierarchia urzędów senatorskich, niezgodna z ich rzeczywistym znaczeniem, umożliwiała zawsze monarsze taktykę awansowania na godność formalnie wyższą, faktycznie czysto tytularną. Król zwoływał sejm kiedy chciał. Na sejmiki wyborcze wyłaniające posłów szlacheckich wysyłał swoich reprezentantów,

którzy przeważnie dobrze wiedzieli, jak wpływać na wyniki wyborów. Za Zygmunta I, króla senatorskiego, wciąż jeszcze byli to najczęściej magnaci lub zaufani Senatu, lecz i wówczas, i później, gdy szlachta wywalczyła zwiększenie swych praw, reprezentowali oni przede wszystkim wolę królewską. Nade wszystko jednak król był wciąż gwarantem pokoju, zarówno wewnętrznego, jak zewnętrznego. Był najwyższym sędzią, naczelnym wodzem, naczelnikiem zgromadzenia prawodawczego. Był uosobieniem trudnej, ale przez wszystkich cenionej jedności. monarchii jagie ons lej zróżnicowanie Społeczeństwo oczywiście jednolite nie było, co więcej, z różnorodności właśnie czerPa^° sw^ s'^ ' swoje bogactwo. Umiejętność współżycia różnych grup etnicznych czy wyznaniowych osiągało się z trudnością. Zygmuntowskie czasy jednak były j ^o(^ tym wzgię<jem bezsprzecznie złotym wiekiem naszych dziejów. Pamiętać należy, że podziały wyznaniowe zaostrzyły się dopiero w czasach kontrreformacji, a podziały 20

Zygmunt Stary

humanizm i renesans Ryć. 11. Drzeworyt z Księgi o czasach króla Zygmunta Josta Ludwika Decjusza, 1521 rok. etniczne nie miały nic wspólnego z dzisiejszymi, były raczej wyrazem świadomości terytorialnej, prowincjonalnej niż językowej. Polakiem w ówczesnej terminologii był Mało- lub Wielkopolanin (nawet jeśli w domu, jak wciąż liczni mieszczanie krakowscy, mówił po niemiecku). Ale już nie Mazur, wyśmiewany notabene przez Polaków często; opowiadano, że Mazurzy ślepi się rodzą, jak szczenięta, i dopiero po siedmiu dniach widzą; śpiewano o nich, że "słone wąsy mają, w piwie je maczają". Mieszkaniec zarówno Prus Królewskich, jak Zakonnych, potem Książęcych nazywał siebie Prusakiem, niezależnie od tego, czy mówił po polsku, niemiecku, kaszubsku, czy po prusku. Prusakiem był więc Mikołaj Kopernik, który nawet nie umiał dobrze po polsku gdy lustrował polskie wsi w Warmii, jeździł do nich z tłumaczem. Ale jego świadomość państwowa to była świadomość, tak ją nazwać trzeba, jagiellońska. Po polsku piszący szlachcic spod Przemyśla, Stanisław Orzechowski, sam siebie nazywał Rusinem. Na Litwie lud mówił po rusku, po litewsku; w okolicach Wilna, gdzie za czasów pogańskich przodkowie Jagiełły osadzali jeńców, już były liczne wsi polskie. Językiem akt urzędowych był staroruski, szlachta i magnateria się polonizowały, ale wszyscy uważali się za Litwinów. Wszystkich jednak łączyło przywiązanie do dynastii Jagiełłowej i wszyscy w nowym monarsze widzieli teraz gwarancję niezależności swoich małych ojczyzn w jego połączonych państwach i niezależności swej wielkiej ojczyzny w ojczyźnie największej, wciąż za jedność uważanej, w otaczającej ich wspólnej chrześcijańskiej Europie. Europa w czasach zygmuntowskich

Z początkiem XVI wieku, rozbita na dziesiątki państw i państewek, od rozległych monarchii po maleńkie miejskie i chłopskie republiki, Europa łacińska połączona była jedynie wspólną i szybko ją zmieniającą kulturą humanizmu i renesansu. Od Wilna po Lizbonę, od Uppsali po Palermo zdawać się mogło, że gorący wiatr historii roztopił ostatnie śniegi średniowiecza, przyniósł nową wiosnę, a z nią odrodzoną młodość człowieczeństwa. "Obyczaje stawały się łagodne - tak po wiekach skomentuje ten przełom Anatol France, powtarzając nieświadomie podobny sąd Jana Długosza -ludzie nie prześladowali już swymi zniewagami nimf źródeł, lasów i gór, w ogrodach stawiali wizerunki Muz i skromnych Gracji, oddawali dawną cześć bogini o wargach z ambrozji, rozkoszy bogów i ludzi. Godzili się z przyrodą: porzucali próżne lęki i wznosili oczy w niebo bez obawy, że na nim jak niegdyś wyczytają znaki gniewu 21

Dzieje Polski i Litwy

Sabaudia Republika Wenecka Państwo Kościelne Cesarstwo Rzymskie wolne miasta Rzeszy Brandenburgia Bawaria Palatynat [wiązek Szwajcarski --•• kraje we władaniu Jagiellonów ^^ granice Cesarstwa Rzymskiego SSK kraje we władaniu Habsburgów hiszpańskich 4;:^ kraje we władaniu Habsburgów austriackich ^Si Saksonia Ryć. 12. Europa w 1. ćwierci XVI wieku. zafascynowanie kulturą antyczną i groźbę potępienia". Odrodzenie powracało do starych bogów, więcej - wynajdywało ich niekiedy, jak Długosz wynajdywał pod wpływem Petrarki bogów słowiańskich, usiłując pogodzić to z kultem Boga biblijnego. Powiedział ten Bóg przecież: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną", nie znaczyło to jednak, że bogowie ci w ogóle nie istnieją, że nie wolno ich czcić jako bogów pomniejszych wprawdzie, ale nie tak odległych, bliższych sercu i rozumowi. A równocześnie najwybitniejszy z humanistów Północy, Erazm z Rotterdamu, przygotowywał właśnie nowe, greckie wydanie Nowego Testamentu wraz z własnym przekładem łacińskim, podkreślając te jego treści, które z grecką miłością świata i z łacińską harmonią myśli zdawały się zgodne. Zaś wcześniej jeszcze mistrz młodości Zygmunta, Kallimach, pisał, że różnorodność ceremonii religijnych nie jest sprzeczna z wolą Bożą, przeciwnie, że winna być Bogu miła. Ów eklektyczny ekumenizm odpowiadał potrzebom wyzwalającej się z więzów społecznych średniowiecza ludzkiej indywidualności, lepiej służył interesom jednostki,

22

Zygmunt Stary

władcy renesansu Kolumb i Machiavelli ale i przez swątolerancyjność wobec każdej inności lepiej służył łączeniu się i zrastaniu odmienności regionalnych, służył rodzącym się i potężniejącym państwom narodowym i narodowej świadomości. Ludzie Odrodzenia rodzili się Mazurami, Pikardami, Kornwalijczykami, Aragończykami; umierać będą jako Polacy, Francuzi, Anglicy, Hiszpanie. Tam, gdzie proces ten nie został zakończony - w Niemczech i we Włoszech -tam, gdzie partykularne swobody zastygły w nienawiści dla odmiennego sąsiada, gdzie wyżej je ceniono niż wspólne bezpieczeństwo, tam zapanować miały wojna i niewola. Znamy ten proces i z naszych czasów. I dziś, w obliczu rosyjskiego, arabskiego, chińskiego niebezpieczeństwa, Europa ma wybór międzyjednościąa niewolą. Rozumieli ten problem władcy renesansu. Rycerski papież Juliusz II odłożył właśnie w roku elekcji Zygmunta plany nowych inwestycji kulturalnych - dopiero po dwóch latach zleci Michałowi Aniołowi dekorację sklepienia kaplicy Sykstyńskiej -i ruszył zbrojnie przeciw lokalnym tyranom Perugii i Bolonii. Jak jego wielki poprzednik, Aleksander VI Borgia, przystępował do budowy silnego państwa włoskiego w oparciu o państwo kościelne. Król Francji Ludwik XII zwoływał w tym samym czasie do Tours Stany Generalne, by uzyskać sankcję społeczną dla swej polityki zagranicznej, a dla siebie zaszczytny tytuł Ojca Ludu. Henryk VII, pierwszy władca angielski z dynastii Tudorów, chytry i wyrachowany skąpiec, zapewnił wreszcie swemu królestwu długoletni pokój, a jego następca, rycerski i rozmiłowany w nowych prądach kulturalnych, budził nadzieję, że gdy jako Henryk VIII włoży koronę, wprowadzi swój odległy kraj już na stałe do europejskiej Rzeczy Pospolitej humanistów, miłośników piękna i prawdy. W Niemczech i w Hiszpanii liczono, że tego samego dokona sześcioletni Karol Habsburg, od niedawna, w tymże 1506 roku, koronowany na króla Kastylii, nadzieja dwóch dziadków ojczystego, cesarza Maksymiliana I i macierzystego, Ferdynanda króla Aragonii, dziedzic Hiszpanii, Niderlandów i niemieckich krajów alpejskich, które właśnie zaczęto obejmować wspólną nazwą Austrii. W trosce o niepodważane przez nikogo rządy wnuka również w nowych posiadłościach Kastylii, zamorskich wyspach wciąż uważanych za najodleglejsze krańce Azji, Ferdynand właśnie wyzuł z praw do nich zuchwałego ich odkrywcę, genueńskiego awanturnika Krzysztofa Kolumba, nie bacząc na składane mu wcześniej i uroczyście opieczętowane obietnice, a wkrótce odetchnął z ulgą, gdy tenże Kolumb, na trzy miesiące przed śmiercią Aleksandra Jagiellończyka, zakończył życie w niełasce i biedzie. Inni królowie również dbać umieli o ukrócenie wygórowanych ambicji swych poddanych, nawet gdy doprowadzało to do buntu i najazdu, gdy pokrzywdzony, jak konetabl Francji Karol Burbon za lat kilkanaście, poprowadzi zastępy wroga na swoją ojczyznę. Nie dotrzymując słowa danego Glińskiemu, dotrzymywał Zygmunt kroku innym, podobnie postępującym monarchom renesansowej Europy. "Władca rozumny ani może, ani powinien dotrzymywać danego przez się słowa wówczas, gdy

w tych postępkach monarchów wyczuwamy jednak rysę na mentalności ludzi renesansu. Jeszcze nieodparty urok miały wciąż powstające wielkie dzieła jego twórców. układał swój Komentarzyk o hipotezach ruchu niebios. potężny chwilowo sekretarz Kancelarii Rzeczypospolitej Florenckiej.i dając je. ukazującym świętą tajemnicę dzieciństwa i macierzyństwa skrytą w cieniach. W tych słowach wielkiego humanisty. świeżo przybyły z Włoch. lecz owego niepokoju. W Mediolanie natomiast sam wielki Leonardo podejmował właśnie pracę nad pozostawioną tu przed laty i niedokończoną Madonną wśród skal. które go były skłoniły do związania się słowem. pierwsze klęski zagrożenie tureckie . odtąd Zygmunt l. Kończył się renesans. obca im epoka rozterek. pięknemu młodzieńcowi z narzędziem astronomicznym w dłoniach i wzrokiem odwróconym od starych mistrzów. Ptolemeusza i Awicenny. Przeczuwały ją władze Rzeczypospolitej św. które zarazem wieszczą zbliżającą się burzę. . Gdy Zygmunt rozpoczynał swoje panowanie na Litwie i w Koronie. Nikt jednak nie zdawał sobie sprawy z nieuniknionej klęski renesansowego świata i jego ideałów.Zygmunt Stary Pierwsze sukcesy. porządku i harmonii zawiadujących wszechświatem ustąpić muszą przed realiami. ale już nadchodziła nowa. ludzkiej myśli. jeszcze bliskie były umysłom harmonia i wdzięk z nich przebijające.napisze niedługo. Marka i pragnęły jej zapobiec. gdy Zygmunt Jagiellończyk. gdzie spędził wiele lat na naukach i poznawaniu świata innego. która później miała znaleźć swój wyraz w sztuce manieryzmu i baroku. dając jej w zamian za to skrzydła . już jednak jako wygnaniec z ojczyzny. wśród kamiennych zwalisk. wygasły" . niż jagiellońskie chłodne dziedzictwo. Odbierał w nim Ziemi uprzywilejowane miejsce we wszechświecie. 13. zapowiadającego nadchodzącą burzę. wraz z nowym twórczym niepokojem. Jego zaś oblicze i sylwetkę nadał wówczas sławny malarz wenecki Giorgione najmłodszemu ze swych Trzech filozofów. Równocześnie w tejże Wenecji nie świateł Odrodzenia szukał niemiecki malarz i grafik Albrecht Diirer. Piękne baśnie humanistów o ładzie. 23 Dzieje Polski i Litwy Albrecht Diirer i Leonardo da Vinci Ryć.dotrzymanie to zwróciłoby się przeciwko niemu. wkładał 24 stycznia 1507 roku w katedrze wawelskiej królewską koronę. dziełem pełnym niepokoju. wyzyskując ludzkie grzeszki i miłość własną do zapanowania nad człowieczym pragnieniem wolności. Portret Mikołaja Kopernika. kopia (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego). wpatrzonym w nieprzeniknioną ciemność. przyczyny zaś. na krańcach jego królestwa kanonik Mikołaj Kopernik. rozczarowań. Mikołaj Machiavelli. bolesnego zwątpienia.

wychowany w renesansowych ideałach. bezpośrednio zagrożonych. przyczynił się też niemało do tworzenia legendy. tyś Austrio w małżeństwach szczęśliwa". piękne sentencje łacińskie miłe Habsburgom kryły w sobie dla ich sąsiadów istotną groźbę. Marzył o Europie habsburskiej."Nierozłącznie i nierozdzielnie" sąsiadowało z powszechnie powtarzanym: "Belli gerant alii."Świat cały winien być Austrii poddany". Z Węgier bowiem. Lecz wkrótce zaczęto Habsburgom przypisywać chełpliwą dewizę pięciu Ryć. początkowo wróg kurii rzymskiej i Habsburgów. Nie wojna. 1519 rok. Portret Maksymiliana l. to nie w kontekście jej bezpieczeństwa. Kładąc w ten sposób podwaliny pod światową już. Oficjalne "Indivisibiliter ac inse-parabiliter" .pozostawi wkrótce wnukowi Karolowi panowanie nad potężnym mocarstwem. tu felix Austria nube" . Tak i Kallimach przeobraził się w rzecznika krucjaty. a syna z tego związku. Zaważył tu zapewne wpływ nauczyciela. z Joanną.własnemu z Marią Burgun-dzką. Skryty za neapolitańsko-węgiersko-polskim przedmurzem stary cesarz Maksymilian I. narodziny potęgi Habsburgów Wiedział jednak również. zarówno w Polsce. Liczni humaniści."Niech inni wojny prowadzą. Cesarz jawił się więc innym . spiskujący przeciw nim nawet w Stambule. lecz intrygi i dyplomacja były źródłem jego sukcesów. wyprzedzające w niejednym myśl Machiavellego. częściowo czarnej legendy. a równocześnie w ich pismach zaczęły się pojawiać akcenty realizmu politycznego. stali się wówczas gorącymi rzecznikami zjednoczenia Europy w krucjacie antymuzułmańskiej. najwyraźniej było widoczne niebezpieczeństwo tureckie. drzeworyt Albrechta Diirera. Pierwszy prawdziwy Europejczyk na polskim tronie. jak i na Węgrzech. która dla panujących ościennych brzmiała jak ostrzeżenie. zdawał przecież sobie sprawę z narastających zagrożeń. a nie tylko europejską pozycję dynastii. najlepiej rozumiano tam potrzebę współdziałania wszystkich państw chrześcijańskich dla obrony wspólnego dziedzictwa.Nowy król był nieodrodnym dzieckiem renesansu. 14. 25 Dzieje Polski i Litwy konflikt z Rusią moskiewską samogłosek: "Austriae est imperare orbi universo" -"Alles Erdreich ist Oesterreichs unterthan" . Zalew relacji poświęconych temu wydarzeniu długo jeszcze będzie kształtować świadomość zachodnioeuropejskiej elity intelektualnej. Objąwszy władzę nad alpejskimi krajami Rzeszy. pomnożonym świeżo o pierwsze europejskie osady na wyspach Ameryki Środkowej. Kallimach. dzięki korzystnym ożenkom . opamiętał się po krwawym najeździe tureckim na Otranto w 1480 roku. że nie wszyscy monarchowie europejscy to rozumieją. Rzeczywiście. dziedziczką Kastylii i Aragonii . a zarazem wzmocnienia władzy królewskiej. Filipa. jeśli nawet myślał o Europie. dotąd pokojowo nastawieni. oraz panowanie bardziej zaszczytne niż realne nad Rzeszą całą jako król Niemiec i cesarz rzymski. niewielkim państewkiem. I Zygmunt też się tego na Węgrzech nauczył.

zwłaszcza że już u progu panowania sprawy litewskie w znacznej mierze ograniczyły jego możliwości manewru politycznego. że Ruś północnowschodnia. Tarcza jazdy węgierskiej i polskiej. choć i Władysław węgierski. 15. idący często na pasku Habsburgów. ale i popa. czyli dalszą zwana. stamtąd próbując porwać do walki. Zaleską lub Wielką. by zapewnić sobie wpływ na ewentualne dziedzictwo w Czechach i na Węgrzech. .monarchom niejako obrońca europejskiej jedności. chrześcijańskiej Rzeczy Pospolitej. nie tylko magnata. że z Moskwą nie będzie większych problemów. a zarazem w gruncie rzeczy ze wspólnych słowiańskich tradycji wyrosły. Nie na próżno po wiekach śpiewać będąnasi powstańcy: "Do Azji precz. Początkowo wydawało się. i chan Mengli-Girej za Glińskim orędowali. I choć ów powiew ukrainnej swobody rozsadził w końcu państwo następców Zygmunta i stanął u źródeł tragicznego powikłania dziejów polsko-ukraińskich. Nie wojny szukał. nad Kościołem uzależnionym i serwilistycznym. to przecież stworzył na południowo-wschodnich krańcach dawnego państwa Jagiellonów naród odmienny. Zygmunt był królem porozumienia. potomku Dżyngischana". Litwa przyniosła Rusi inny model: rycerskiego honoru i junackiej swobody. Nie szczędząc wysiłków. atak ten jednak został z łatwością odparty. lecz łatwym to nie było.ani w Wiedniu. Władcy Moskwy. Wprawdzie Wasyl oświadczył. Stąd też intrygi Maksymiliana z wielkim księciem Wasylem. a nie z ducha. Chciał zgody również z Habsburgami. jednocząc pod swoją władzą państewka niegdyś Mongołom podległe i mongolską okrutną dyscypliną przesiąknięte. nie tylko terytorialny. Michał uszedł do swoich dóbr poleskich. Zabrzeziński nie zaprzestawał prowokacyjnych oskarżeń pod adresem Glińskiego. przede wszystkim ideowy. nie mieści się w europejskiej tradycji. Widoczne to było w jego stosunkach z Jagiellonami. Nie wiedziano jednak . ani w Rzymie. Polskę uważał za groźną dla tych celów i nie wahał się spiskować przeciw niej z Moskwą. Tatarów i Mołdawian przeciw Koronie. która dotyczyła nie tylko szlachcica. Król milczał. i napadł dwukrotnie 26 Zygmunt Stary wiosną i jesienią 1507 roku na grody pograniczne. ale i schizmatyckiego biskupa. Zygmuntowi i Polsce nieprzy-jaźni. ok. ani przewagi militarnej czy nawet dyplomatycznej. 2 lutego 1508 roku z jego rozkazu zamordowany został Zabrzeziński. ale jako groźny i chytry zaborca. Niemałą rolę grali tu i magnaci węgierscy. chrześcijańską -jak dobrze o tym w Wilnie i w Kijowie wiedziano -jedynie z nazwy. bliższy wielkim tradycjom Rusi średniowiecznej.a może nie chciano wiedzieć . Ryć. Dumny kniaź czekać dłużej nie chciał. Rywalizacja obu państw o zjednoczenie ziem ruskich miała bowiem charakter głębszy. do jawnego buntu. walcząc zarazem "za naszą wolność i waszą". 1520 roku (Kraków-Wawel). tworzyli władzę stabilną nad społeczeństwem słabym i zastraszonym. Ważniejszy był konflikt wewnętrzny na Litwie. że "cała ziemia ruska jest naszą ojcowizną". stąd stale powtarzane usiłowania pchnięcia Moskwy przeciw Litwie.

a rycerstwo Zygmunta srodze spustoszyło pograniczne ziemie moskiewskie. gotów był szukać porozumienia z Habsburgami. odparł najazd wołoski. Kanclerstwo objął po nim Maciej Drzewicki. malarz nieznany. znacznie większą niż przeceniane dziś. meandry polityki dynastycznej Sprawy dynastyczne uchodzą nieraz uwadze współczesnego historyka. odzyskał Pokucie. 1520 roku (Muzeum Narodowe w Warszawie). rycerstwo. trwałego pokoju zaś przynieść nie mogło. zwolennik współpracy z dynastią rakuską. a najeźdźcom zadał druzgocącą klęskę. Chwilowo tylko sytuacja na wschodzie została opanowana. niż oddać się pod opiekę Wasyla. stryjeczny brat margrabiego brandenburskiego. Krzysztof Szydłowiecki. Niewiele mu ona pomogła. mianowany został arcybiskupem gnieźnieńskim. rozpatrywanie ich wręcz uchodzi za dowód zacofania i nienowoczesności. zgromadzenia elektorów. łoża. dotychczasowy kanclerz wielki koronny Jan Łaski. obiegły Orszę i Mińsk. pieczęć mniejszą zaś otrzymał towarzysz dzieciństwa Zygmunta. margrabiego z Ansbach oraz Zofii Jagiellonki. a zatem wśród najprawdopodobniejszych kandydatów na następcę tronu znajdował się jego siostrzeniec. Przywileju Opatowskiego. potrzebne były fragment bordiury z tzw. Wprawdzie wojska moskiewskie odniosły kilka przejściowych sukcesów taktycznych. choć rzadko zaludnionych ziem pogranicza. nie tylko sukcesy orężne. jak sądził. 16. z Kijowszczyzny oraz wierne mu. Bitwa pod Orszą. Była to sytuacja korzystna dla . przyjaciel niegdyś Kallimacha. przeważnie złożone z magnatów wychowanych w kulcie zasady dziedziczenia. Gliń-ski nie miał innego wyj ścia. ale również dyplomatyczne. I krewni. Wróg ich. pierwszy hetman wielki koronny. a wówczas drugorzędne sprawy gospodarcze. Nawet w monarchiach elekcyjnych. i rycerstwo zawiedli.krewnych z Mińszczyzny. syn obłąkanego Fryderyka. Wizerunek Krzysztofa Szydłowieckiego. Ryć. By jednak zagwarantować całość granic. Lecz w XVI wieku i długo później odgrywały one olbrzymią rolę w polityce europejskiej. Równocześnie jednak problemy dynastyczne przygotowywały zwrot polityki polskiej w odmiennym kierunku. zdolny i ambitny Albrecht Hohenzollern. Marcina w Opatowie). Zawarty wkrótce pokój pozostawił Wasyla przy zdobyczach z czasów Aleksandra. Czechy i Węgry. ok. liczyły się przede wszystkim z pochodzeniem elekta. 17. zwłaszcza gdy w roku następnym Mikołaj Kamieniecki. ale szybka odsiecz litewska pod wodzą Konstantego Ostrogskiego i wojsk koronnych pod Mikołajem Firlejem zmusiła Moskali do pospiesznego odwrotu. Król 1519 rak (kolegiata św. elektora Joachima I. jak Polska. choć zaatakowany przez nich został w czasie przeprawy przez Dniestr. Pieczętowało to niedawną utratę ogromnych. co wobec zakazu piastowania obu naraz godności oznaczało konieczność złożenia przezeń pieczęci. Zygmunt wciąż nie miał dzieci z prawego 27 Dzieje Polski i Litwy Ryć. dotychczasowy podkanclerzy.

Zmarł jednak 14 grudnia 1510 roku niechętny Polsce wielki mistrz krzyżacki. Tymczasem przez Prusy Zakonne i Inflanty szło zaopatrzenie wojskowe i instruktorzy dla armii Wasyla. Zawiedziony w swoich nadziejach Albrecht szybko stał się motorem akcji przeciwko Zygmuntowi. zachęcał do agresji Wasyla. toczyły się też układy habsbursko-moskiewskie. W ówczesnej sytuacji taka decyzja musiała być konfliktogenna. Dopiero w lecie 1513 roku przybył Ostrogski z odsieczą i oblężone twierdze uwolnił. niespełna siedemnastoletniej królowej w katedrze na Wawelu. Fryderyk książę saski. Podjąwszy politykę swego poprzednika. Dopóki nadzieje Hohenzollernów na tron Jagiellonów zdawały się realne. Rozpoczęło się pierwsze oblężenie Smoleńska. sam intrygując na dworze wiedeńskim. Państwa Zygmunta I zagrożone były na wszystkich granicach. który w lutym 1511 roku przywdział biały płaszcz krzyżacki i po uzyskaniu wymaganej traktatem toruńskim zgody królewskiego wuja wybrany został wielkim mistrzem Zakonu. który nawet hołdu lennego w porę nie złożył i tylko śmierć Jana Olbrachta uratowała go była przed polską ekspedycją karną. W ciszy gabinetów ościennych kreślono pierwsze plany rozbiorowe. . Na następcę jego został wytypowany dwudziestoletni wówczas margrabia Albrecht. Pod koniec 1511 roku przybyło na Wawel poselstwo cieszyńsko-węgierskie i po niespiesznych rokowaniach 8 lutego 1512 roku nastąpił ślub Zygmunta i koronacja nowej.polskich interesów. a wraz z nim twierdz innych. Wprawdzie hetmani Kamieniecki i Ostrogski zadali w 1512 roku pod Wiśniowcem kolejną klęskę Tatarom. lecz polsko-litewski system mobilizacyjny okazał się powolny i niesprawny. Redukowało to praktycznie do zera szansę Hohenzollerna. lecz równocześnie zaatakowała Moskwa. Wojska moskiewskie poniosły znaczne straty. z Połockiem i Witebskiem. nie ważąc się jeszcze na zbrojne starcie z Polską. które w lutym 1514 roku doprowadziły do przymierza zaczepno-odpornego. dopóty 28 29 Zygmunt Stary Dzieje Polski i Litwy ślub Zygmunta z Barbarą Zapolyą Albrecht Hohenzollern wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego utrata Smoleńska i bitwa pod Orszą w 1514 roku zjazd wiedeński i głogowskiej.

8 września połączone siły Konstantego Ostrogskiego i Janusza Świerczowskiego zadały liczniejszym przeszło dwukrotnie Moskalom pod Orszą druzgocącą klęskę. Natomiast od Wasyla odwracali się sprzymierzeńcy. że kniaź Michał wtrącony został w Moskwie do więzienia. przedstawi później w Stań-czyku Jan Matejko). Stańczyk.w roko30 Zygmunt Stary warunki przymierza jagieilońsko-habsburskiego Ryć. 18. Droga w głąb Litwy dla armii moskiewskiej była otwarta. Ale opamiętał się i cesarz Maksymilian. w którym ta wieść dotarła na dwór królewski. ale Smoleńska odzyskać nie zdołały. który choć sprzyjał Niemcom. Władysława i Zygmunta.W 1514 roku.radując się sukcesem . Maksymiliana. nie znajdował tam spodziewanego oparcia w nowym papieżu. król jednak entuzjazmu nie wykazywał i chyba to jego właśnie świadoma niedyskrecja sprawiła. mai. Toteż zdecydował się rozpocząć rokowania z Jagiellonami. Jan Matejko. a Jagiellonowie .istotne tu były układy między Maksymilianem a Władysławem. oraz w Wiedniu. z dziećmi króla Czech i Węgier. Elżbietą. w węgierskim wówczas Pożoniu. waniach między cesarzem a jego wrogami. zabiegał o nią potajemnie. I Zygmunt przecież nie tracił nadziei na koronę cesarską po śmierci Maksymiliana -któż z monarchów europejskich o niej wówczas nie marzył? . który cudzymi rękoma pragnął osiągnąć swe cele. Leonie X. ale Zakonu otwarcie angażować nie chciał. subtelnym humaniście. Obok zaplanowanego związku między najmłodszą siostrą Zygmunta. Cesarz oferował swoje pośrednictwo w zawarciu pokoju polsko-moskiewskiego. po kolejnym dziesięciotygodniowym oblężeniu padł Smoleńsk (moment. Chciał wracać do Litwy i zdać się na łaskę Zygmunta. czyli po niemiecku Preszburgu. Zraził się też cesarz do matactw Albrechta. wszelką polityką gardził. Maksymilian wycofywał też poparcie dla pretensji Krzyżaków. tak aby możliwe się stało stworzenie ligi państw chrześcijańskich przeciw Turcji. Ferdynanda i Marii. Zagrożony sukcesami francuskimi we Włoszech. Opamiętał się już wcześniej Gliński. dziś przemianowanym na Bratysławę. Niebezpieczeństwo zmobilizowało Litwinów i Polaków. gdzie pozostać miał przez lat kilkanaście. ale Zygmunt zrezygnował z prawa patronatu nad Zakonem oraz z nie przestrzeganego nigdy zapisu traktatu toruńskiego zapewniającego Polakom połowę stanowisk braci zakonnych. ale ceniąc świeckie piękno świata. Zwiększało to nadzieje na zjednoczenie habsburskiej Austrii z elekcyjnymi królestwami Czech i Węgier oraz na pozyskanie korony cesarskiej przez tę z młodych par. projekt wyswatania cesarskich wnuków. a księciem legnicko-brzeskim Fryderykiem II kolejny śląski i piastowski mariaż w rodzinie . która przeżyje drugą. Najistotniejsze były umowy matrymonialne. w lipcu 1515 roku. Ludwikiem i Anną. Tak doszło do słynnego zjazdu monarchów. 1862 rok (Muzeum Narodowe w Warszawie).

Otoczony przez wrogów. oraz Annę. wobec pustek w odziedziczonym po poprzedniku skarbie. by twardsze warunki dyktować. jeszcze bez Riazania. W polityce jednak jej brak oznaczał ograniczenie pola manewru dyplomatycznego na Węgrzech. Ale było coś z hazardu. otrzymali nauczkę. mimo najlepszej woli słabego brata na węgierskim tronie: tym lepiej. władcy krain dalekich. w owej ugodzie: czyż mógł się spodziewać. z których żaden w pojedynkę nie był nie do pokonania . ciągle jeszcze oddzieleni przez Czechy i Węgry od naszych granic.władca Polski i Litwy musiał wygrywać ich wzajemne animozje i czynił to umiejętnie. ale zawarty w porę. jeszcze targana sprzecznościami wewnętrznymi. wbrew Węgrom. ani tym bardziej 31 Dzieje Polski i Litwy śmierć Barbary Zapolyi i Władysława Jagiellończyka domena i podatki filarami skarbowości królewskiej Krzyżacy. zostawiła po sobie dobrą pamięć. zerwaniem sojuszu habsbursko-moskiewskiego.ani Moskwa. Serdeczna. Ostatnia to była chwila.realniejszym. to przed jej niebezpieczeństwami kraj swój zabezpieczył. Najważniejsze jednak. wedle własnych. że kompromis z Habsburgami był konieczny i choć nie mógł przewidzieć niedalekiej nawet przyszłości. zostawiając mężowi dwie córeczki Jadwigę. owocowała znajomość kultury humanistycznej wyniesiona z dworu węgierskiego. a jakie nieszczęścia Węgrom? Rozumował jednak słusznie król Polski. pełnych szczerego żalu słów naszego władcy był Władysław dla niego ojcem i opiekunem. jakie korzyści przyniesie ona Habsburgom. zmarłą wkrótce w piątym roku życia. I ten właśnie sojusz z Habsburgami. choć wciąż wątły i niepewny. wytężoną i spokojną pracę króla nad nowym kształtem państwa i nowym kształtem ludzkich umysłów. by ich wykorzystać. Dwa miesiące po powrocie Zygmunta z Wiednia zmarła w Krakowie królowa Barbara. więc opłakany został serdecznie. potem żonę elektora brandenburskiego Joachima II. spokojna. Ostatni z braci Zygmunta i najstarszy zarazem. Teraz zagrał kartą czesko-węgierską. cicha. wobec zaległości finansowych i groźby buntu niepłatnych . Zygmunt zaś i jego państwo stanęli osamotnieni na mapie zmieniającej się szybko w ciągu kilkunastu zaledwie następnych lat Europy. Tatarzy i Wołosi . stał się w latach następnych podstawą osobistej polityki króla Polski i wielkiego księcia Litwy. Przydały się doświadczenia administracyjne ze Śląska. Rozkwit polskiego renesansu Kłopoty zewnętrzne nie wpłynęły na stałą. zwłaszcza gdy niespełna pięć miesięcy później zmarł król czeski i węgierski Władysław. sojusznikom przecież niepewnym. zanim rakuska dynastia stała się dość potężną. obcego naturze Zygmunta. ani Habsburgowie.

związany z Krakowem. urodzonego . zaangażowany w handlu ze Wschodem i Węgrami. Aby je zneutralizować. 32 Zygmunt Stary Turzonowie Bonerowie 14'-.żołnierzy. były sprawy finansowe. a ewentualne dochody z podatków obróci na istotne.1. przerzucając część swoich uprawnień na zgromadzenia stanowe w zamian za uchwalanie przez nie podatków.^ . oraz z zagłębiem olkuskim. ale kontakty dzięki niemu nawiązane ułatwiły już u startu politykę finansową Zygmunta. 1505 rok (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie). a nie przez posłuszną wciąż Izbę Poselską. który umiał nawiązać stosunki z kołami europejskiej fmansjery oraz dobrać kompetentnych i oddanych współpracowników. że państwo żyć musi z dóbr i stałych dochodów Korony. rozwiązali go równie skutecznie. by osłabić choć częściowo opór przeciwko podatkom. Ci monarchowie. którzy rozsądnie dysponując domeną pozyskali kręgi społeczne dość wpływowe.konieczność sięgnięcia po wpływy z podatków. Tymczasem poprzednicy Zygmunta pozastawiali za bezcen najcenniejsze nieraz dobra koronne. też Jan. nadzwyczajne potrzeby państwa. 19. był biskupem Ołomuńca. w Krakowie wykształcony i piastujący nawet w 1498 roku godność rektora krakowskiej Akademii. Inni. a co za tym idzie . Jerzy. król musiał przekonać podatników. choć odmiennie. węgierski kupiec i przedsiębiorca górniczy. Stary Jan zmarł wprawdzie w 1508 roku. Jeszcze przed objęciem tronu był mu bliski Jan Turzo. a sejm. głównie dzięki Zygmuntowi objął w 1506 roku biskupstwo wrocławskie. Wśród bezpośrednich wykonawców tej polityki wyróżniał się sędziwy. wpływać chciał na losy państwa. kupiec krakowski. Jego syn.. że dobrami swoimi gospodaruje rozsądnie. Istotnym dla polityki gospodarczej państw europejskich w XVI wieku było załamanie się dotychczasowej praktyki oparcia finansów państwowych na dochodach z domeny królewskiej. drugi. zdaniem przynajmniej samego króla. kierownik techniczny kopalni wielickiej Seweryn Betman. Miniatura z Kodeksu Baltazara Behema. któremu burmistrzował w 1477 roku. Z Zygmuntem zasiadł na tronie polskim monarcha. Lecz z początkiem stulecia przeważało jeszcze przekonanie. zbyt silnie. został spadkobiercą ojcowskich przedsiębiorstw. I tutaj osiągnięcia Zygmunta położą wkrótce solidne podwaliny pod rozwój państwa i rozkwit kultury. który jak żaden inny sprawy finansowe docenić potrafił. choć jeszcze zdominowany przez magnacki Senat. Konieczność uzdrowienia skarbu wymagała więc przebudowy świadomości społecznej na skalę w dotychczasowych dziejach Polski od dawna niespotykaną. zdołali ten dylemat rozwiązać. Ród to więc znaczący na europejskiej scenie finansowej. dobiegający dziewięćdziesiątki.«rv''*'•' •'• A Ryć. również dzięki związkom rodzinnym z potężną bankierską familią Fuggerów. Pochodził z Wissemburga w Alzacji i stamtąd ściągnął wkrótce swego krewniaka Jana Bonera. Kupcy. Stanisław. zaś trzeci. choć jeszcze nieśmiało.

Mikołaj Jor dan. Szybki awans przypisywały złośliwe języki jego małżeństwu z królewską kochanką. kasztelańskie krzesło w Senacie. a robił to z wielką starannością i rzadko spotykaną. Wżeniony w środowisko krakowskie dzięki małżeństwu ze Szczęsną Morsztynówną. Jost Ludwik Decjusz. Podskarbiostwo przejął po nim Mikołaj Szydłowiecki. a nawet sfinansował koszta obchodów weselnych króla z Barbarą Zapolyówną. Willa w Woli Justowskiej pod Krakowem. korzystnych finansowo i propagandowo inwestycji. to nawet więcej) samego Zygmunta. potem Wiśli-cę. a do ludzi miał Zygmunt szczęśliwą rękę. umożliwił wykupienie starych. podniesienia dochodowości dóbr królewskich z żupami wielickimi na czele. Boner od kilkunastu lat prowadził sprawy pieniężne Jana Olbrachta. Koś cielecki i Boner umieli nią pokierować umiejętnie i uczciwie. a obok tego kilka posażnych sta-rostw. Długo prze . Zdaniem Decjusza polityka skarbowa Andrzeja Kościeleckiego jednak był on po prostu "tak zdolny. Wkrótce za nim przybył do Krakowa jeszcze jeden Wissemburczyk. pozostawił swoim następcom ład w skarbie i zwiększone znacznie dochody z domeny. wpierw Biecz. Gospodarkę tworzą ludzie i wyniki jej zależą od ludzi. I teraz nie zawiódł: spłacił zaciężnych. sławnej Halszki z Ostroga. Mianowany w 1508 roku wielkorządcą krakowskim. kontynuował politykę wykupywania starych zastawów.w pobliskim Landau. nie szczędząc trudów i oddania. żupy krakowskie Jan Boner. wzniesiona dla Josta Ludwika Decjusza około 1534 roku. w przyszłości nieszczęśliwą bo haterkę dramatycznego żywota i matkę równie nie szczęśliwej córki. Ryć. Współpracując z Bonerem. 20. 33 Dzieje Polski i Litwy Prawdziwe jednak kierownictwo polityki gospodarczej państwa przejął szybko Andrzej Kościelecki. Już po jego śmierci Katarzyna powiła córkę Beatę. wojewodzie inowrocławski. a wielkorządy . pożyczając im znaczne sumy pod zastaw dóbr i dochodów królewskich. dworzanin i dyplomata. zaś po jego śmierci w 1521 roku również Boner. Aleksandra i Zygmunta. niezmienną uczciwością". wychowanicę (jeśli wierzyć złym językom. wreszcie Wojnicz. objął również żupy wielickie. Umierając niespodziewanie w 1515 roku w drodze powrotnej z wiedeńskiego kongresu. j . rok później podskarbim koronnym. korzystając z jego doświadczenia i udzielanych przez niego pożyczek. niekorzystnych zastawów. że sam zarządzał wszystkimi podatkami wpływającymi do skarbu państwowego i królewskiego. k^> budzącemu Zgorszenie w kręgach konserwatywnej szlachty. Katarzyną Telniczan. 1625 roku. przebudowana ok.

Bracia Krzysztof i Mikołaj Szydłowieccy. po tragicznym końcu Zabrzezińskiego i Gliń-skiego. sejmy.Ryc 23 Zjazd Betmana . Traktował je w czasie pożaru salin wielickich. mógł król manipulować jak chciał. 1507 rok więćdziesięcioletni Betman opuścili się sami na li(Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Seweryn. Na Litwie. przebaczając Myszkowskiemu i przygotowując ostateczne wcielenie Zatora do Korony. jak Piotr Tomicki. 21. Ryc 22. król jednak nieustannie poszukiwał nowych nazwisk również w innych kręgach społecznych. obaj zdobywający w tym pierwszym okresie panowania szlify dyplomatyczne i laury poetyckie. Zasiądzie więc w Senacie wkrótce bratanek uszlachconego w 1514 roku Jana Bone-ra. Zygmunt sprawę tę dziwnie rychło puścił w niepamięć. zagrzali własnym przykła34 Zygmunt Stary dem przerażonych górników i ogień ugasili. kiedy to podskarbi Kościelecki i dzieRyc. zanim osiągną godności biskupie. od 1515 roku podkanclerzy przy Szydłowieckim. ludzież to czy bogi? Nazywany królem senatorskim. Kościeieckiego do kopalni rocznie. wygrywając przeciwko sobie nawzajem Gasztołdów i Radziwiłłów. wg Jana Matejki. którą wprowadzał do Senatu. Franciszek Wężyk: W gląb jaskiń rozognionych spadają bez trwogi Kościelecki z Hetmanem. był raczej Zygmunt czujnym budowniczym nowej elity. Andrzej Kościelecki reprezentowali wśród nich dawnąmagnaterię. udatnie naśladującym kadencję renesansowego epigramu. jak Michała Gliń-skiego. a potem i mieszczanin Jan Dantyszek. niekiedy nawet częściej. 35 Dzieje Polski i Litwy fałszowanie polskiej monety . również po jego rozmowie z królem i czynionych mu obietnicach. Umiał bezwzględnymi środkami usuwać z drogi zbyt potężnych wielmożów. zasiądą w nim również wychowankowie kancelarii koronnej wywodzący się z uboższej szlachty. Umiejętnie też król wykorzystywał zwoływane co. jak Andrzej Krzycki.trwała pamięć o groźnym pożarze kopalni wielickiej w 1510 roku. za to jeszcze w XIX wieku sławił ich pędzlem swoim Jan Matejko. a wierszem. Podobnie gdy Wawrzyniec Myszkowski zamordował księcia Janusza zatorskiego. 1534 rok (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce). nach w płonące czeluście. Do Senatu koronnego dobierał ludzi innego pokroju: wiernych wykonawców i dobrych urzędników. Pieczęć Janusza księcia zatorskiego. Róg Bractwa Kopaczy.

36 Zygmunt Stary Pokrywano więc wy.. Stanisława Żółkiewskiego. 1538 rok. Nieliczne to były wojska i nie zawsze umiały osłonić przed najazdami tatarskimi płonącą wiecznie granicę. Napływ ogromnych ilości srebra amerykańskiego sprawił. oszukując na jakości i wadze kruszcu.instrumentalnie. podwyższające znacznie cła. dotychczas dominującymi na rynku krajowym. organizowały się i krzepły stałe oddziały pilnujące granic południowo-wschodnich. Współdziałanie z Senatem zapewniało mu wpływ na uchwały Izby Poselskiej. zwiększając ilość pieniądza w obiegu i co za tym idzie ułatwiając intensyfikację wymiany handlowej. narzucając szlachcie swą wolę i swoich kandydatów na posłów. Dzięki tej właśnie pomyślności dysponował Zygmunt zawsze jeśli nie rezerwą finansową. że bezpieczniej będzie zezwolić na pobór niż na reformę. nieraz bezwstydnie fałszując monetę polską. magnaci wciąż dominowali na wielu sejmikach. W późniejszych latach co prawda nie obyło się bez komplikacji. broniące interesów miast koronnych przed kupcami wrocławskimi. zwłaszcza jeśli trzeba było zaradzić z ich pomocą lokalnemu tylko zagrożeniu. który opisał mechanizm ekonomiczny całego procesu i zaproponował środki zaradcze. co przekonaniu opinii szlacheckiej do podatków. Nie wystarczyło to wprawdzie.stał się później tematem badań Mikołaja Kopernika. .: datki wojskowe bez większych trudności. jako zgromadzenia służące niemal wyłącznie stabilizacji finansowej państwa. Ryć. zalążek kadrowej armii stałej. Ten właśnie problem . tak zwana obrona potoczna. a choć nosiły one imię i stempel Zygmuntowego bratanka. Ale przecież u jego podstaw stała osiągnięta w Koronie stabilizacja i pomyślność gospodarcza. czerwony złoty. król mógł zawsze odwołać się do zainteresowanych sejmików lub następnego sejmu. którą próbowały wyzyskać mennice ościenne. a nawet na jej skład. ale 72 srebrne półgroszki. Mennica krakowska od pierwszego roku panowania Zygmunta wybijała srebrne półgroszki. to przynajmniej dogodnymi możliwościami kredytowymi. 24. odtąd wzór cnót rycerskich. że propozycje reform wojskowych i podatkowych przedkładane Izbie Poselskiej służyć miały nie tyle istotnym zmianom. wkrótce wart był nie 60. kiedy to bohaterską śmiercią wsławił się Fryderyk Herburt. by zawsze uzyskać zgodę Izby na uchwały podatkowe. Ale pamiętano i dowódców szczęśliwych. która zwiększy niezależność monarchy od sejmu. Ale gdy na przykład Wielkopolanie torpedowali uchwalenie podatków na obronę Rusi przed Tatarami.psucia monety i wypierania dobrej przez złą . Monety te podrabiano zresztą masowo w czeskiej wówczas Świdnicy. Przez sejmy pierwszych lat udało się przeprowadzić szczęśliwie konstytucje zwiększające kompetencje monetarne władcy. że podrożało złoto: podstawa polskiego systemu pieniężnego. Płyta nagrobna Seweryna Bonera w kościele Mariackim w Krakowie. to łudząco były podobne do półgroszków polskich. inaugurując praktykę. Ludwika. Nie można też się oprzeć wrażeniu. Sępa Szarzyńskiego. która później stanie się powszechną. posłowie stawali w końcu na stanowisku. wspominany później przez Jana Kochanowskiego. Długo pamiętano klęskę pod Sokalem w 1519 roku.

. uciekinierzy od ucisku pańskiego czy miecza katowskiego. W sukurs przychodzili im awanturnicy osiedleni na tak zwanych Dzikich Polach nad dolnym DnienRyc-25. Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich. by gnać stada w Europę. Lecz Kozacy. powstałego w latach 1530rem. bo muzułmanom wieprzowiny jadać nie wolno.którzy nieraz w Czarnym Morzu konie pławili: braci Lanckoroń-skich. Okno lata 1502-1507. żniętej stepowej równinie. łupu i łatwego życia. Dalej na wschód. Na urodzajnych stepach łatwo było o żywność: stada zwierzyny łownej. 26. barcie pełne miodu.. przebudowa zamku wawelskiego czabanami. których wówczas zaczęto nazywać Kozakami.in. adorowany przez dostojników państwowych.Biblioteka Narodowa w Warszawie. na stepach między Litwą.^w. pasły się natomiast stada tatarskich owiec i pędzonych później na zachód półdzikich wołów.1535 na zamówienie Piotra Tomickiego biskupa krakowskiego. skryte przed niepowołanym okiem w głębokich jarach. z wolna organizowani byli w sprawną i groźną formację wojskową przez magnatów ruskich. jak Ostafi Daszkiewicz. gdzie żadna władza państwowa nie sięgała. strzeżonych przez równie dzikich ruskich i wołoskich pasterzy zwanych 37 Dzieje Polski i Litwy Ryć. pasły się liczne trzody nieroga-cizny. dzikie owoce. Od wieków chronili się tam awanturnicy różnej maści. Nie było tu niemal ludności rolniczej.: Jerzego Myszkowskiego. co w języku polskim oznaczało wówczas każde pogranicze. szukające przygód.stanislaw' patron Królestwa Polskiego. Na pierwszym planie świętego mywał przez skalne progi adorująZygmunt Stary (po prawej stronie) i Piotr Tomicki (po lewej stronie). archidiakona krakowskiego J " *' ° J' (za biskupem Tomickim) oraz Krzysztofa Szydłowieckiego. zapewniały jej pod dostatkiem. Bernarda Pretwicza. Zaporożem lub Ukrainą. narodziny Kozaczyzny Zwano ją też Niżem. . atrakcyjni jako potencjał militarny. Jana Długosza. Była to w praktyce ziemia niczyja. Wśród pozostałych P7v1i nnrnhv na ro Ipsjłei adorantów można zidentyfikować m. wykusz w zachodnim skrzydle zamku królewskiego na Wawelu. czy . bezpieczne przed tatarskimi rabusiami. M\ri\a\\ita T. kanclerza wielkiego koronnego jarami rzek tylko przer(za Zygmuntem Starym) . duchy niespokojne. Który tarn Się przeia. skąd już było za daleko. Moskwą i Tatarszczyzną.

a zawieszony w 1521 ponad katedrą M>. na których rubieżach hartowała się wola walki i miłość ojczyzny. rodziła ową nieszczęśliwą. kariery. miały go przewyższyć rozmiarami. Dzwon Zygmunta. ale i płodną duchowo polską miłość do czarnomorskich stepów. ale nie rangą artystyczną. "Lach serdeczny" kozackiej legendy i w czasach romantyzmu jeszcze pamiętany bohater jednej z najpiękniejszych dum Józefa Bohdana Zaleskiego. żądne władzy. kaplicy Zygmuntow-skiej. świadectwa tysiącletniej kultury. Nieodzownym warunkiem sukcesu kulturalnego było wówczas stworzenie promieniejącego na cały kraj dworu królewskiego. jak Przecław Lancko-roński. Odtąd i. wzorca dla ośrodków prowincjonalnych. W gruz obracały się stare gotyckie komnaty. budowa innego arcydzieła. Miejsce ich jednak zajęło dzieło architektoniczne będące najwspanialszym całego tysiąclecia pomnikiem: renesansowy zamek wawelski.Ę^f .koronnych. krwawą nawet. jeden z największych i bez wątpienia najwspanialszy pałac w ówczesnej Europie. Jeszcze jako książę głogowski i opawski rozpoczął więc Zygmunt przebudowę zachodniego skrzydła na rezydencję dła swej matki. kruszyły się romańskie kolumny.• cielnym. królowej Elżbiety. stanowisk. witał i żegnał kro{fi łów i prezydentów. ujętego w formach religijnych. natychmiast zaś po objęciu władzy przystąpił do wznoszenia od północy i wschodu okazałej rezydencji. ludzi uzdolnionych. 38 Zygmunt Stary rozwój drukarstwa krakowskiego wznoszony przez lat blisko trzydzieści przez Franciszka Florentczyka.P*» ciom państwowym i koś. literatury.. budowle Eskurialu i Wersalu. do owych polskich Indii. sztuki. mar. Później dopiero. ale również nauki. Zaś obok zamku rozpoczęła się w 1517 roku. który by zarazem wciągał w orbitę wpływów monarszych jednostki ambitne. po śmierci królowej Barbary. Na długo przed włączeniem Kijowsz-czyzny do Korony legenda ukrain-na wrastała w polską tradycję narodową. Chwałę jej miał też głosić odlany w 1520 roku. zaszczytów. Ważniejsza bowiem od organizacji wojska miała być nowa organizacja psychiczna społeczeństwa w obliczu nadciągających nowych wyzwań i nowej Europy. gotowych politykę Zygmunta wspierać i sławę jego głosić. znacznie później. a przede wszystkim Bartło-mieja Berecciego oraz wielu polskich i włoskich mistrzów Odrodzenia. Stary i ciasny średniowieczny zamek wawelski nie nadawał się do tego celu. ośrodka nie tylko polityki. politycznego w wymowie pomnika dynastii Jagiełłowej. jego majestatyczny dźwięk j*^ MM'1 towarzyszył uroczystos. do kraju rycerskiej przygody. Dziś z dumą eksponujemy w podziemiach zamkowych ich pozostałości.u-••. Benedykta Sandomierzanina.

Druk więc mszału był tak opłacalny. znane w XIV i XV wieku w 200 odpisach. Właściwie dopiero w początkach panowania Zygmunta Florian Ungler.5 tyś. szukającym nabywcy na swoje wytwory. które gwarantowały zbyt i zysk. Chwale dynastii miały też służyć dzieła korzystające ze świeżego wciąż w Polsce wynalazku druku. na którym można było albo dobrze zarobić. Wraz z rozpowszechnie niem druku zmieniło się spojrzenie na książkę. lata 1517-1533. Początkowo drukarz był zarazem nakładcą.in. Najważniejsza jednak była tu twórczość Biernata z Lublina. osiadły wówczas w Krakowie drukarz bawarski.wydawcą książki. odtąd urzędowy typograf królewski. albo dużo stracić. egzemplarzy (Alodia Kawecka-Gryczowa). Kaplica Zygmuntowska przy katedrze krakowskiej. W 1518 roku dołączył do nich przybyły z Wiednia Hieronim Wietor. wychowanka Akademii 39 Dzieje Polski i Litwy Najpopularniejsze druki Wynalezienie przez Jana Gutenberga około połowy XV wieku ruchomej czcionki drukarskiej umożliwiało łatwe wytłoczenie wielu egzemplarzy książki. teraz nie była już tylko źródłem wiedzy czy dziełem sztuki. w których zezwalano na druk księSygnet drukarski Jana Hallera 9'> jednocześnie zabraniając tłoczenia czy kupna innych wydań tego dzieła (taki przywilej uzyskał od . stała się także towarem. który przejął i w pełni wykorzystał wcześniej tu wegetującą drukarnię Kaspra Hochfedera. Należały do nich przede wszystkim księgi liturgiczne. munt. obchodzonych w po szczególnych diecezjach. kalendarz dni świątecznych. Księgą liturgiczną. Ponieważ zawiera on m. konstytucje sejmowe i kalendarze. dziś przeważnie znane tylko z opisów bibliograficznych. bijące serce Polski. Dla przykładu: popularne kompendium Pliniusza Historia naturalis. 27.SzałkÓW i papieży: Zyg. rozpoczęli działalność edytorską na poważniejszą skalę. oraz Jan Haller.Ryc. że drukarze zabiegali o przywileje władzy duchownej. Drukowano przeważnie łacińskie dzieła treści religijnej. był i jest mszał. niezbędną do celebrowania mszy świętej. właściwą sobie wersję tej księgi. Stąd też wśród wydawców największym powodzeniem cieszyły się tytuły. lecz już około 1508 roku pojawiły się pierwsze polskie publikacje. czyniąc słowo pisane powszechniej dostępnym. do początku XVI wieku opublikowane zostało co najmniej 18 razy w nakładzie około 3. a także księgarzem-kupcem. każda diecezja miała odręb ną.

Magnocj)Litliu. że o prawo do druku tego wydawnictwa wręcz toczono wojny.in quibus hoc temporc yerfamur. quam vel prsepropcra.kalendarz.c. .exercitus fmcuiusxum| nadonis.____ Mafoui*. czyli uchwał sejmu. Z kolei Jan Januszowski otrzymał w 1589 roku tytuł architypografa wraz z prawami na lat 20 do drukowania "statutów. Podobną popularnością cieszyły się inne księgi liturgiczne: brewiarze. fcra potius cunćhs. to kolejny na liście opłacalnych druków . psałterze. Kufsise. Ptufsiz. Powszechnie zabiegano o prawo do drukowania konstytucji sejmowych. Nic więc dziwnego.& Piunccps TRANfyliuniae.Zygmunt Stary .atqj ordmis militibus. kronik i historii". W 1537 roku dożywotni przywilej na druk kalendarzy uzyskał działający w Krakowie Maciej Szarffenberg. a konstytucje sejmowe przede wszystkim wśród instytucji administracyjnych i sądowniczych. To kompleksowe rozwiązanie nie utrzymało się jednak i aż do XVIII wieku uzyskiwano zgodę na druk poszczególnych konstytucji. rubrycelle (kalendarze liturgiczne ze wskazówkami dotyczącymi EDICTYM RE= GIVM SYIRENSE EX Q_VOCAVS>ESVSCEPT I IN M A C N V M M O S C OVI * DVccm bclli cognofccnturj JTEPHANYS DEIGRAT1A R E X PO LO N l te.ta & tam nota omnibus iniumrum magnitudo cft(quas Magnus Mofccuw Dux negro noftto Poloni. Samogitiae.c.vt arma hscc.prymasa Fryderyka Jagiellończyka już w 1494 roku Jan Haller). 1579 rok odprawiania nabożeństwa na każdy dzień). vel non fatis iufta cuiquam vifum ni arbicrcmur. Przywilej dla Mikołaja Szarffenbergera wydany w 1577 roku obejmował zgodę na druk Statutów i przywilejów koronnych Jana Herburta. tamć cum ftudmm noftrum fa Aij tisexKarta z Edictum regium svirense Stefana Batorego. Lmoni. Dopiero w początkach XVII wieku król Zygmunt III wydał pozwolenie na druk konstytucji sejmowych w ogólności Andrzejowi Piotrkowczykowi. Do końca XVI wieku konstytucje drukowały na przemian oficyny Szarffenbergera i Januszowskiego. kupowany był przez wszystkich. Dwa lata później kalendarz wydrukował Hiero40 . O ile księgi liturgiczne znajdowały nabywców wśród duchowieństwa. przywilejów. M A C N VS ux Lithuanix. prowadząc jednocześnie zabiegi o zdobycie monopolu w tej dziedzinie. co zrównywało go w prawach z Szarffen-bergerem. Etfi tan.iniae Ducatui adhuc attulit.

Spośród ksiąg naukowych największą popularnością cieszyły się dzieła Arystotelesa .^empoja electaao^leubotbomanoumctmc&icmariilaratiuariJobfmJan&alurta adataaojteabotbomanoum. obrazków i kart do gry. o księżniczce Magielonie. słowniki (np. inkaustu. drobnej galanterii. dzieła Melanchtona i Manucjusza). Sowizdrzała (stąd określenie dla tego nurtu . Wywołało to protest tego ostatniego i długą serię procesów.literatura sowizdrzalska). 1579 rok 41 . połowie XVI wieku i w następnym stuleciu. Kalendarze i modlitewniki były szeroko rozprowadzane przez wędrownych Karta z kalendarza Jana Głogowczyka na rok 1505 kramarzy. począwszy od połowy XVI wieku pojawiały się pod różnymi tytułami nowe wersje przygód plebejskich bohaterów: Ezopa. Znajdująsię na niej i konkretne tytuły. a wreszcie królewskim. spośród współczesnych -prace Erazma z Rotterdamu. Wymienione rodzaje druków nie wyczerpują listy najlepiej sprzedających się książek. "iLfonsiffi a meofetare Hulii tfmao mrtłta-a»m Jffn nim Wietor. o Królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu.Karta tytułowa Psałterza Dawidowego w przekładzie Jana zywały się wydania. opowieści o Aleksandrze Wielkim. świec i mydła handlowali także wspomnianymi już drukami o charakterze użytkowym oraz literaturą popularną. jak mówi się dziś . podobnie w użyciu były różnego rodzaju podręczniki do nauki gramatyki (Donata. wielokrotnie wznawiane dzieła Murmeliusa).^lantóoum. łamiąc prawa Szarffenberga. Utwory te były tak poszukiwane. Po dziesięciomiesięcznych korowodach Wietor musiał zapłacić Maciejowi Szarf-fenbergowi stosowne odszkodowanie za poniesione straty. poddruki Kochanowskiego.matmę volilfatt omma funtpoflta ao cóem nifnu vnHtatem. Horacy i Tacyt. Obok przyborów do szycia. lusterek. papieru.Sflnfnloum Jurta fenwn moru 2utie iłfisniejooiartctfotnnarosafpecfus^lanefaramaolunamjnojoinesoerarem. m. kiedy to studiowano powszechnie tego autora w konwiktach jezuickich. prowadzonych przed sądami miejskimi. Hontera. a także komentarze do nich w ujęciu Tomasza z Akwinu i jego następców. Nagminnie uka. coraz popularniejszego. zwłaszcza w 2.L0o magtfterJobaWKS (r)logoutónfls. w których uczestniczyli także odbiorcy kalendarzy Wietora. by sprzedawać swój towar na targach i jarmarkach. Marchołta. retoryki i epistolografii (m.pirackie.in. że nie cofano się przed kradzieżą. Zyski związane z sukcesem konkretnego tytułu były tak duże.in. że większość ich egzemplarzy została dosłownie zaczytana i nie przetrwała do dzisiaj. Lupullusa). kupowane przede wszystkim przez studentów i profesorów uniwersyteckich. Do tej kategorii zaliczyć należy przede wszystkim przeróbki znanych już w średniowieczu "historii rzymskich". Dzieła te traktowano jako lekturę obowiązkową w szkołach średnich i wyższych. Popularni byli również inni poeci i pisarze klasyczni. inny wybitny drukarz i księgarz krakowski. W dalszej kolejności wymienić należy utwory Cycerona. krążących od SA L TERZ DAWIDÓW miasta do miasta.

ale elity nowej i świadomie kształtowanej. jego ocalałe szczątki odnaleziono i opublikowano w XIX wieku.Zygmunt Star^ Uniwersytetu Krakowskiego. polecony przez niezawodnego Bonera. Dopiero tak ocenzurowany tekst doczekał się w 1521 roku drugiego wydania. Bernard Wapowski. podając na karcie daty ich pierwotnych wydań. Tak było w przypadku najwybitniejszego drukarza polskiego XVI wieku Jana Januszowskiego . Miechowitą od miejsca urodzenia zwany. Sygnet drukarski Floriana Unglera Krakowskiej. który z akt panowania wydobył najważniejsze i ułożył w pionierski na owe czasy w skali europejskiej zbiór źródeł historycznych. na cześć księdza podkanclerzego zatytułowany Acta Tomiciana. rektor Ryć. zwłaszcza poczytny Psałterz miał kilkanaście wydań. Gdy Maciej Karpiga. lecz znany nam tylko z późniejszych przedruków. Bywało nawet tak. Władze. a w jakiej reprezentantem renesansu czy nawet reformacji. . medyk i historyk.Dzieje Polski i Litwy rozmaitych dzieł wypuszczone bez zgody autora i prawowitego wydawcy. Nie wolno więc było za Długoszem pisać o podejrzeniach dotyczących wierności małżeńskiej królowej Zofii. bacznie się przyglądały produkcji drukarskiej. Król i Senat nakazali jej konfiskatę. babki Zygmunta. Januszowski dokonywał przedruków tych dzieł.wydawcy dzieł Jana Kochanowskiego. Inny urzędowy historiograf i sekretarz królewski. pisarza zarazem pobożnego na swój sposób i przekornego. bankiera i monarchy. nie płacąc za to autorowi. jak i kościelne. że to pierwotny wydawca wypuszczał dodatkowy nakład dzieła. Była to wciąż jeszcze literatura dla elity. 42 . Januszowski był edytorem dzieł Kochanowskiego także po jego śmierci. obchodząc w ten sposób przywilej autorski i narażając na finansowe straty rodzinę poety. zwłaszcza od czasu objęcia pieczęci przez Tomickiego. a nade wszystko poprawić musiał Miechowita opowieść o sprawie Glińskiego i o dwuznacznej tu roli króla. stała się znakomitą szkołą kształcącą przyszłych mężów stanu. zarówno państwowe. opublikował w 1519 roku u Wietora kromkę streszczającą w części pierwszej Długosza. Dopiero Jost Ludwik Decjusz. jak modlitewnik Raj duszny z 1513 roku czy Żywot Ezopa Fryga. Jak się okazało. pozostawił przezornie swe dzieło podobnej treści w rękopisie. Nowe komnaty wawelskie zapełniały się nie tylko sędziwymi senatorami. ale również ludźmi młodymi. często rubasznych dzieł. dobrze oddaje ambiwalentność jego chropawych jeszcze. geograf. szukającymi tu nauki. kariery i uciech. nie wolno też było krytykować sprawców klęski bukowińskiej Olbrachta i niedołęstwa Aleksandra. Kancelaria królewska. Z niej wyszedł też między innymi Stanisław Górski. w jakiej mierze był on epigonem średniowiecza. interweniował prymas Łaski. 28. Wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze krakowskiej. ponadto zbyt wiernie oddającą wydarzenia lat ostatnich. potrafił napisać Księgę o czasach króla Zygmunta omawiającą pierwsze lata panowania zręcznie i ładnie. wydany około 1522 roku. Poeta otrzymał bowiem od króla w 1579 roku przywilej chroniący go od bezprawnych przedruków pod karą 1000 grzywien. jako pomniczek obu protektorów autora. spór.

przed 1532 rokiem (Biblioteka PAN w Kórniku). Klemens zwany Janickim. szlachta. malowane na zlecenie Bonera między innymi dla kościoła Mariackiego. 30. 4: / lu Z nich nie odważano się długo przełożyć Ryć. w której zbierali się krakowscy intelektualiści. przedwcześnie zmarły w 1543 roku poeta. W Woli Chełmskiej. nie tylko listy i dokumenty. mai. Stanisława. włączył do niego Górski również wiersze łacińskie pisane lub przepisywane przez młodych. podniesiona niedawno z upadku. przedstawiającego dzieje św. Pragnąc oddać całą prawdę o swoich czasach. Dzwon Zygmunta w katedrze krakowskiej. Karta tytułowa Chronica Polonorum Macieja z MiechowE 1519 rok. Stanisława SaRyc. mieszczanie. dotLP modlitewniki królew skiej familii. pałace i spichlerze. Renesans nie bał się bowiem prawdy o człowieku i nie bał się uciech ziemskich: kultowi ich na wesołym dworze krakowskim patronowało sławne bractwo "opilców i oźralców". Nadanie herbu Odrowąż protoplascie rodu Szydłowieckich. Hans Sues z Kulmbachu w niespokojnym krajobrazie umieszczał swoje święte dziewice. Odmiennie również patrzyli na świat niemieccy malarze pracujący dla Zygmunta i jego otoczenia. 29. Miniatura z Liber geneseos rnostrzelmka który zdobił illustris familiae Schidloviciae. niż malarze renesansowi na południe od Alp: bardziej tradycyjne w formie i pełne wewnętrznego niepokoju. Justowską odtąd zwanej. Decjusz wzniósł renesansową willę. 1520 rok. Artysta ten renesansowe malarstwo i rzeźba tworzył jednak odmienne dzieła. chłopski syn z Wielkopolski. dwory. służy znów dawnym celom na skalę europejską. zamki. Dzieje Polski i Litwy i opublikować po polsku. Jemu to przypisuje się malowaną część Tryptyku z Pławnct. jak choćby księcia Kazimierza cieszyńskiego. a dla podkreślenia sławy rodu zatrudnił znakomitego mi-niaturzystę. Rosły renesansowe ratusze. wuja 44 Zygmunt Stary . czołowego zabytku rzeźby polskiego renesansu z pierwszych lat panowania Zygmunta. Przykład króla i dworu naśladowali magnaci. Stanisław Samostrzelnik. Sławił ją wierszem łacińskim młody. że wieRyc. W ojcowskim Szydłowcu podskarbi Mikołaj wzniósł podobny justowskiemu zgrabny zameczek.erotyki tak śmiałe. jak choćby strofy Andrzeja Krzyckiego .W zbiorze tym znalazły się nie tylko poważne teksty. 31. żądnych życia i użycia dworzan. Sues bezlitośnie traktował swoich modeli.

księcia Mediolanu Giangaleazza Sforze. dzieląc swój czas między Bari a Neapol. Później Hans Diirer. ok. wdowa po Kościeleckim. tułała się wraz z matką. Włoski badacz renesansu. literackiej i politycznego cynizmu. Śmierć królowej Barbary pozbawiła go wiernej i oddanej towarzyszki życia. 1530 roku tÓW. ok. Była również kobietą uczoną i doświadczoną. ukazanego z miną błazna. Wśród jego kandydatek znajdowała się bratanica zmarłej cesarzowej Bianki. 32. nabierała smaku artystycznego. że Izabela Sforza i jej córka znalazły się tu "w kontekście kulturowym. Odtąd. rozłączona z młodo zmarłym w niewoli francuskiej bratem. Po jego śmierci władza ta przejdzie wkrótce w ręce Karola Habsburga. Świat królowej Bony Zygmunt. żywy wyrzut sumienia i balast zarazem. Wybór nowej małżonki oznaczał również wybór konkretnej opcji politycznej. podobnie bezlitośnie obnażył w poszukiwaniu małżonki Ryć. z zamku do zamku. Uczona przez najznakomitszych humanisRyc. Hans Durer. Portret Zygmunta Starego. tytularnym księstwie w ramach państwowych królestwa Neapolu. mai. Bona Sforza. 33. Tryptyk z Plawna. Wciąż jeszcze obłudna nieco grzeczność południowego renesansu nie przenikała do polskiego obyczaju. który uprzywilejowuje opowieści wytworne i . Piastów i Jagiellonów. tak potrzebnego w gorącym klimacie Mezzogiorna. była więc na owe czasy kobietą dojrzałą. najazdów francuskich i hiszpańskich. 45 Dzieje Polski i Litwy Wcześnie pozbawiona mediolańskiej ojcowizny i osierocona przez ojca. Tę przynieść tu miała dopiero nowa królowa. Francesco Tateo. Ogłady (Muzeum Narodowe w Warszawie). młodszy brat wielkiego Albrechta. braki urody samego króla. Ale zwycięstwo Ferdynanda oznaczało również dla Izabeli i jej córki początek trudnej stabilizacji w należących do nich posiadłościach Bari i Rossano. Lecz podstawowym obowiązkiem króla było przecież zapewnienie ciągłości dynastii. Gdzieś na dworze intrygowała wciąż starzejąca się Telniczanka. by jeszcze bliżej związać Jagiellonów z Habsburgami. które wkrótce zmiotły z tronu neapolitańskiego jej krewnych po matce i dały tu władzę Ferdynandowi aragońskiemu. najsilniej musiał odczuwać jego brak w życiu rodzinnym. lubianej przez wszystkich. połączyć znów węzłem małżeńskim dwie dynastie. bohaterską i dumną Izabelą aragońską. I ta kandydatura przeważyła. młoda Bona nasiąkała rozkoszami życia dworskiego i zapoznawała się z jego urokliwymi niebezpieczeństwami. Cesarz Maksymilian nie ustawał w wysiłkach. Prymas Łaski pragnął jej szukać na Mazowszu. Urodzona w 1494 roku Bona Sforza d'Aragona miała w chwili ślubu lat 24. wnuka cesarza Maksymiliana. 1517 roku (Muzeum Narodowe w Warszawie). przeżywając na południu Włoch czas ciągłych odmian fortuny.królowej Barbary i towarzysza wesołych zabaw Zygmunta. miłośnik ładu i spokoju. podkreśla.

odmiennego od średniowiecznej w tej mierze tradycji polskiej. do świadczenie administracyjne zdobywający na Śląsku. W kształtowaniu opinii publicznej miała ta zaszargana opinia udział dość istotny. i energiczna królowa rychło podbiła serce starego męża. rozkoszy manipulowania płcią brzydką. Sprzyjała zresztą temu i osobo wość monarchy. Urodzony w Krakowie z Habsburżanki.świata renesansowej dwor skiej kultury łacińskiej.. wychowany przez Włocha i na Węgrzech nadal z włoską kulturą obcujący. scenerię przepychu. że preferuje południowo-zachodni kieru nek sojuszów oraz stosunków dyplomatycznych i kulturalnych. żył tylko dzień jeden. Wizerunek Bony Sforzy z De vetustatibus Poślubiona Zygmuntowi W 1518 roku. w 1520 roku . Ryć. że polityka europejska Zygmunta idzie dawno wypróbowanym w Koronie szla kiem. kabzę wyczerpaną.perfidne erotycznie. nadworny malarz Zygmunta Starego. 35. Ze sceptycyzmem odnieść się jednak trzeba do dworskich plotek: zimny racjonalizm pięknej księżniczki kazałjej szukać raczej rozkoszy panowania. Pełna ambicji i kom pleksów. co hiszpańskimi obyczajami. imionami cesarskimi mającymi wyrażać wielkie nadzieje młodej dynastii. tradycje luksemburskie i aspiracje rzymskie. cyniczna i wyracho . nazwany Zygmuntem Augustem. piękna Polonorum Josta Ludwika Decjusza. 46 . przyjemności życia arystokratycznego oraz literackie i artystyczne formy rozrywki". Po nim rodziły się kolejne córki: Zofia. Wiąże się niekiedy wpływ tej hiszpańskiej z ducha galanterii z opowieściami o poważnych romansach młodej Bony. przesiąknięta nie tyle włoskimi.długo oczekiwany następca tronu. Małżeństwo Zygmunta z Boną oznaczało oczywiście. W 1519 roku przyszła na świat córka Izabela. która z Włoch przywiozła "buzię malowaną. po 1525 roku (Kraków-Wawel). waginę skalaną". Z Boną jednak wkroczył na Wawel czynnik polityki dynastycznej nowego już typu. co jego młoda małżonka . 34. Lecz drugiego syna nie stało: królewicz Olbracht. Katarzyna. jak świadczył krążący w Polsce wierszyk łaciński o królowej. poroniony przez Bonę na polowaniu w Puszczy Niepołomskiej. należał do tego samego świata. Portret Izabeli Jagiellonki.Zygmunt Stary Węgry pod naporem tureckim Macierzyństwo wzmocniło jej pozycję. Anna. 1521 rok.

tragicznego już Odrodzenia. <oniunx R ex Polonie. Nieliczne rycerstwo węgierskie poniosło druzgocącą klęskę pod Mohaczem. nie zdołał Ludwik zgromadzić sił wystarczających na powstrzymanie mahometańskiej krucjaty. który wśród zwalczających się fakcji magnackich rósł jak Dzieje Polski i Litwy Fridofcui -Barbara Sigifmim&w " BONA D.czekał. W 1517 roku sułtan Selim I podbił Syrię. tomume oŁ&łbreiH. W otoczeniu jego działy się rzeczy. aż zwycięstwo najeźdźców otworzy mu drogę do tronu. poległ śmiercią rycerską. węgierską wówczas twierdzę graniczną. nie przejmującej się przecież zbytnio szóstym przykazaniem. Krwawe. rzeczy. Jan Zapolya. Próba zorganizowania krucjaty przeciwko Turkom doprowadziła w 1514 roku do wybuchu ludowego powstania chłopów i drobnej szlachty skierowanego przeciwko rządom magnackim. I kiedy w 1526 roku Turcy wtargnęli w głąb kraju. siedzibę zakonu Joannitów. w jej mniemaniu lepiej odpowiadającej potrzebom rodu Jagiełłowego w zmieniającym się szybko świecie europejskiego schyłkowego. walcząc do ostatka. bożyszcze szlachty węgierskiej. Aż sięgnął i naszych granic. Kraj ten od lat kilkudziesięciu dźwigał na sobie największy ciężar walki z prącą w centrum Europy nawałą ottomańską. Węgrów. w 1521 roku jego syn Sulejman Wspaniały zdobył Belgrad.? Cartfinilii. Rozprzestrzeniał się pożar u naszych sąsiadów: Niemców. jeśli nie wręcz świadomie demoralizowany. ASoa«dtr Hdeaa Ryć. okrutne z obu stron zmagania zakończyły się klęską powstańców i osłabieniem zwycięzców. 1521 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). A Węgrzy nadal kłócili się między sobą. o których ze zgrozą mówiono sobie na ucho w ówczesnej Europie. Zygmunt został współopiekunem nieletniego bratanka. zmusić do posłuszeństwa magnatów. stał ze swą armią bezczynnie . pozostawiony samemu sobie. Kończył się bowiem nieodwołalnie renesansowy sen o ładzie i harmonii. brat zmarłej polskiej królowej. zaniedbany. Najgroźniejsza była sytuacja na Węgrzech. 36. Dwa lata później zmarł niedołężny Władysław "król Dobrze". .wana. w porównaniu z którymi krakowskie wyczyny opilców i oźralców zdawały się niewinnymi igraszkami. Fragment rodowodu Jagiellonów. nowego króla Czech i Węgier. Dwór w Budzie był za daleko. przystąpiła do realizacji własnej linii ' F J ^F J J politycznej. Tymczasem rosła potęga ottomańska. by skutecznie kontrolować wychowanie chłopca. Ludwika Jagiellończyka. Wcześnie dorósł do rozkoszy tego świata. zaś rok później wyspę Rodos. jak niegdyś jego dziad stryjeczny Władysław pod Warną. Młody król. drzeworyt z Księgi o czasach króla Zygmunta Josta Ludwika Decjusza.Cafe. tragedia węgierska pod Mohaczem dziczka. Niewiele mógł zdziałać. przeniesionego następnie na Maltę. Palestynę i Egipt.

Była to decyzja rozsądna. tylko potęga habsburska mogła postawić tamę. króla Kastylii i Aragonii. nie doprowadziła do zgody. poniósł w 1525 roku straszliwą klęskę pod Pawią i dostał się do hiszpańskiej niewoli. w wyniku których spadło znaczenie świata śródziemnomorskiego. Większość szlachty opowiedziała się za Zapolya. królem Czech. 1527 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). Potędze tureckiej. żonatego z siostrą Ludwika. Medal Zygmunta Starego. Wybór Karola Habsburga. Doceniając konieczność zabezpieczenia się od południa. brata nowego cesarza. bez większych sprzeciwów. siejąc przerażenie w całej Europie. którego armie dotarły w 1529 roku po raz pierwszy pod Wiedeń. Nowe drogi gospodarki Z początkami ekspansji tureckiej wiąże się niekiedy przemiany gospodarki europejskiej. król Francji Franciszek I. związek ów niewątpliwie miał miejsce i niewątpliwie przez ludzi owych czasów zbyt późno był rozpoznany. Potęga ottomańska stanęła u granic Polski. mniejszość. król z łaski sułtana. w którym nie zachodzi słońce rozwój gospodarczy na północ od Alp Ryć. Jedyny rywal europejski Karola. nigdy nie zachodziło słońce. Rozbiło się o osobę nowego króla. jak sądzono. władcy Niderlandów. miejsce jego zajął świat atlantycki. Tureckie sukcesy były w większej mierze skutkiem. niż przyczyną osłabienia gospodarczego i politycznego Śródziemnomorza. jak mówić właśnie zaczęto. A ta potęga rosła jeszcze szybciej. wybrała Ferdynanda Habsburga. przesuwania się europejskiego środka ciężkości na północny zachód. Powstawało pierwsze mocarstwo światowe. zaniedbywano sprawy północne jako dotyczące ubogich i rzadko . I choć rozumowanie takie jest uproszczone. wyk. ale poparta przez najpotężniejszych magnatów. Hans Schwarz (awers i rewers).podwójna elekcja Klęska nie otrzeźwiła Węgrów. w którym. wybranego również. Ale z Wawelu procesu tego długo nie dostrzegano albo go lekceważono. Zapolya utrzymał się w większej części Węgier jako lennik turecki. która rozciągnęła wpływy Hiszpanii na wschodnie krańce Azji. 37. z podbojem Meksyku przez Corteza i rozpoczęciem wyprawy Magellana. W tej sytuacji opór szlachty węgierskiej przeciw kandydaturze cesarskiego brata doprowadził tylko do wybuchu wojny domowej i podziału kraju. na tron cesarski opróżniony przez jego dziadka Maksymiliana w 1519 roku zbiegł się 48 Zygmunt Stary królestwo. arcyksięcia Austrii.

finansowej stolicy Rzeszy niemieckiej. Nawet wielkie miasta zabezpieczały się potężnymi murami i systemem skomplikoZamek w Niedzicy. Szwajcarii. a tymczasem ku nim przesuwał się ciężar polityczny i gospodarczy. a czasem i miasteczka. również w Koronie i na Litwie. XIV-XVII wiek wanej kontroli w bramach nie przed armią wroga. Oddajmy znów głos Marcinowi Bielskiemu. których interesy ekonomiczne w coraz większej mierze zależały od handlu bałtyckiego. Po latach wojny dopełniali szeregi zbójów zdemobilizowani żołnierze. opisuje na wstępie. Ale przetrwały i w dziełach historyków. otrzymali zamek Niedziedza pod Michałem z Spiszą mieszczaninem z Krakowa. pragnącego założyć rodzinę. Jean Delumeau. Związany był z przyspieszonym pod koniec średniowiecza rozwojem gospodarczym Niderlandów i Nadrenii. Już Biernat z Lublina pragnął. jak to wyglądało w Augsburgu. W Karpatach.zaludnionych peryferii Europy. Minkwic Niemiec. Byli ci: Kafunk. aby góral "czuł więcej bólu w sromocie niż w męce". Opowieści o tych czasach długo przetrwały w tradycji ludowej i odżyły w literaturze romantycznej. nie zdając sobie sprawy. górach Bał-kanów czy Półwyspu Pirenejskiego nikt nie mógł czuć się bezpieczny. autor kontrowersyjnej. ale prawdziwsza jest chyba ludowa tradycja z nizin. że sromotądla górala było uniknąć męki kosztem wydania towarzyszy. tkackiego przede wszystkim i metalowego. kraje te zwycięsko konkurowały z rejonem śródziemnomorskim. Opel. rozwijając handel i żeglugę. napady na dwory. Apeninach. Wytwarzając więcej produktów rzemiosła. Nawet okrucieństwo kar i stosowanie tortur nie odstraszało. . odpowiedziawszy [zagroziwszy] ziemi czeskiej i rakuskiej. porwania dla okupu były we wczesnonowożytnej Europie chlebem powszednim. Francji i Anglii. Proces ten rozpoczął się wcześniej niż upadek Węgier i niż odkrycia geograficzne. na przykład sukno 49 V Dzieje Polski i Litwy - Rozbójnictwo Rozboje na drogach dokonywane. w balladach takich jak Powrót taty Adama Mickiewicza. między którymi byli też drudzy Czechowie. obowiązkową inicjacją przed wejściem w życie męskie. Sirton. Legenda oplotła dzieje zbójników. Fluk. opowiadająca o zbóju Madeju i przygotowanym dlań w piekle łożu. ale przed bandami rozbójników. Zbóje z Niedzicy Tegoż czasu rozbójnicy. lecz tym bardziej interesującej książki o strachu w nowożytnej Europie. W górskich terenach Rzeczypospolitej "chodzenie na zbój" było nieraz dla młodego chłopaka.

nigdy broniej nie podnosić na Polaki. Wzrost bogactwa powodował również wzmożony popyt na azjatyckie towary luksusowe. niż . ale zwyskakowali oknem i połamali szyje. sztuk rocznie. drudzy się rozbieżeli. 38.w połowie XVI wieku było to około 40 tyś. z Szlązka. a potrzeby budownictwa i transportu. w której i zapłata pieniądzem kruszcowym za polskie towary grała niebagatelną rolę. z gór tarnowskich barzo wiele. Potem Kafunkę poimano i upieczono na żelaznym koniu. główne szlaki handlowe XVI-wiecznej Europy angielskie wypierało z rynków europejskich sukno włoskie. Zachód mógł płacić albo kruszcami szlachetnymi. gdzie wciąż pozostawały podstawowym środkiem wymiany . aż przysięgali. dziegieć. ług. Wielkość eksportu zboża przez Gdańsk w latach 1470-1650. z borów Podlasia i Litwy wędrowały produkty przemysłu drzewnego podstawowego wówczas przemysłu chemicznego. Lwów. potaż. częściowo zaś i drogami bardziej północnymi. między innymi przez 50 -. tylko sam Minkwic został na zamku Niedziedzy.między innymi w handlu z Polską .na drewno i pozyskiwane z wypalania i przetwarzania drewna sosnowego smołę. Pod którym zasię chłop Lękawa Wołoszyn wziął ten zamek i przedał go Jaroszowi Łaskiemu. ale na tem utracił.którym król Ferdynand zabrat imienie dawszy im winę o to. znacznie mniej licznych zresztą. Wschód azjatycki dostarczał korzeni. albo własnymi towarami. towarów lekkich w stosunku do ceny. Chciał go potem Minkwic dobywać pod Łaskim. Pobrali też i Bytomiany. jedwabi. Stąd konieczność odnalezienia drogi morskiej do Indii. bo mu Łaski poimał knechty pod Podoleńcem i niewypuścił. porcelany.Zygmunt Stary handel i produkcja na ziemiach polskich i litewskich Ryć. Towary te przecież to nie tylko zboże. kruszców jednak było zbyt mało. Jeszcze z początkiem XVII wieku Anglicy będą ściągać do Virginii polskich smolarzy. zwłaszcza wobec rosnącego handlu wewnętrznego Europy. jakoby fałszywe talery kowali. Z Ukrainy i Mołdawii pędzono na zachód starym szlakiem handlowym stada wołów . które szacowali. Nanosili na ten zamek ludzi z Czech. które dotąd na grzbietach wielbłądów wędrowały przez pustynie ku wschodnim portom Morza Śródziemnego. Kraje te zwiększyły zarazem swoje zapotrzebowanie na produkty żywnościowe dla rosnącej w liczbę ludności oraz na korzenie potrzebne wówczas do jej konserwacji. głównie morskiego .a towary europejskie były w stosunku do swej wartości zbyt ciężkie. terpentynę. by opłacał się ich transport drogą lądową.

by w ciągu 120 lat powiększyć się sześcio-. wynosił on zaledwie kilka procent krajowej produkcji i często nie zaspokajał w dostatecznej mierze zachodniego popytu. Sanem. która przerosła szybko swym znaczeniem oś dotychczasową. Rozwijało się włókiennictwo wielkopolskie. mogące pomieścić 20 do 35 łasztów.bo tam znajdowała się komora celna. zboże sprzedając Holendrom. że łaszt. trasę z Wrocławia przez Kraków i Lwów nad Morze Czarne. 52 . Nidą. choć wątłej konstrukcji. Zboże stanowiło w Gdańsku około trzech czwartych wartości idącego przez to miasto eksportu. w 80% idący na holenderskich statkach do Niderlandów i krain sąsiednich.drogi wiślanej. ale już pod koniec XV wieku eksport ten. Zboże jednak stawało się w XVI wieku produktem podstawowym. a szlachcic cła nie płacił . spowodowana głównie napływem amerykańskiego srebra i tym samym spadkiem jego wartości w stosunku zarówno do produktów europejskich. Pamiętać musimy. Rozmiarów tego eksportu w stosunku do konsumpcji krajowej przeceniać nie należy. Narwią i Bugiem płynęły ku Wiśle szlacheckie komięgi. a komięgi rozbierając na drewno. obsługiwane przez 8 do 12 ludzi. Za Włocławkiem . a w niektórych latach nawet dziesięciokrotnie. kg. może ponad dwa tysiące łasztów zboża rocznie.2 tyś. łasztów. wartość towarów zachodnich. pot.głosi legenda polonijna. ziem najżyźniejszych . Pilicą. Krakowscy i poznańscy garbarze i kuśnierze wciąż liczyli się na rynku międzynarodowym. bo wszelkie obliczenia historyków gospodarczych oparte są na dość niepewnej podstawie źródłowej. Wyrazem tego stawała się między innymi wzrastająca rola nowej osi gospodarczej państwa . Proces ten rozpoczął się więc przed okresem wielkich odkryć geograficznych. Jeszcze w siedemdziesiątych latach XV wieku eksportowano przez Gdańsk ponad półtora. statki stosunkowo duże. lecz szesnastowieczna rewolucja cen. znaczenie jego jednak dla dróg rozwoju gospodarki było olbrzymie. sprzyjała nasileniu i opłacalności polskiego eksportu. XVII wieku. Ratusz w Gdańsku. połowie XVI wieku o 91%. Jak obliczył Jerzy Topolski. cła palowego (kiedyż to nie oszukiwano na cle?). przeważnie jednak dopiero w Gdańsku zakupywali je miejscowi kupcy. na wagę żyta -2.1. wynosił około 10 tyś. które gdański kupiec otrzymywał za łaszt zboża.proszowskiej. przynajmniej w świadomości szlacheckiej. miara objętości. XV . przede wszystkim na gdańskich księgach 51 Dzieje Polski i Litwy handel zbożem Ryć. kg. wzrosła w 2. 39.4 tyś. Rosło znaczenie.zmieniały nierzadko właściciela. również polityczne. w przeliczeniu na wagę pszenicy odpowiadał mniej więcej 2. i przyjmowane być muszą jako przybliżone. Wieprzem. Pewien w tym udział miały i inne porty bałtyckie. jak do złota.

ziem o wielkim. 53 Dzieje Polski i Litwy potęga i bogactwo Gdańska podział Prus po wojnie trzynastoletniej ustrój Prus Królewskich py całkiem przyzwoite. Kazimierz Dolny zagłębia ku Litwie i Rusi. Ratusz w Sandomierzu. a może nawet trochę więcej. rosnącym wówczas znaczeniu gospodarczym. siedem lat później zezwolił mieszczanom na wyrąb królewskich lasów na budowę domów i nadał przywilej na wybór mostowego. Przykładem nowej konfiguracji gospodarczej może być Kazimierz Dolny. Wówczas to właśnie trzykilometrowe nadbrzeże wiślane pokryło się ciągiem spichlerzy. Były to liczby w tym rejonie geograficznym Euro. nad Wiślaną prze.tyle. wyrastał z wolna na zbożowy port przeładunkowy dla Lubelszczyzny i Chełmszczyzny. Koncentracja istotnych gałęzi handlu zagranicznego. Natomiast Wilno. Spichlerze zbożowe w Kazimierzu Dolnym. Główne. Położony w dogodnym punkcie. obronność jedynego przyzwoicie . stopień urbanizacji Korony wraz z Prusami Królewskimi nie odbiegał od norm zachodnich. a nie polska Warszawa. mieszkańców . Elbląg. gdzie jedynie kilka największych miast liczyło znacznie więcej ludności. Lwów. 41. początkowo jeszcze drewnianych. 40. Toruń mieć mogły najwyżej po l O tysięcy. później dopiero murowanych. Tutaj zdecydowanie przeniosło się centrum polskiego życia gospodarczego. lubelskiej i chełmskiej oraz terenów nad spławnymi rzekami. Bogaciły się miasta nadwiślańskie. przywileje i zwyczaje dające Gdańszczanom faktyczny monopol na swoim terenie i zdecydowaną przewagę nad innymi miastami. na pierwszym planie spichlerz Mikołaja prawą traktu z olkuskiego Przybyły z 1591 roku. liczyły zapewne około 30 tyś. Zygmunt doceniał jego potrzeby: w 1519 roku zwolnił miasto od opłat celnych. Najistotniejszym jednak stał się rozwój miast Prus Królewskich z Gdańskiem na czele.Ryć. Szybko zwłaszcza zaczęła rosnąć mazowiecka ciągle. Rozwój innych miast na nowych drogach handlowych postępował podobnie. bogactwo. U progu panowania Zygmunta trzy miasta gdańskie. Lublin. choć chyba na mniej szą skalę. Stare i Nowe.Ryć. XIV-XVI wiek. wieża z XVII wieku. z których nieliczne tylko dotrwały do naszych czasów. Nie wielkość Gdańska decydowała jednak o jego miejscu na mapie gospodarczej kraju. co ówczesny Poznań. Renesansowe ratusze i spichlerze pozostały w nich często jako pamiątka czasów zygmun-towskich świadcząca o ich bogactwie i wysokim poziomie kultury artystycznej.Zygmunt Stary sandomierskiej. co stołeczna aglomeracja krakowsko-kazimier-sko-kleparska z przedmieściami i półtora rażą tyle.

opanowana całkowicie przez możnowładztwo i wielkie miasta. gdy sprawy pruskie. podziałem Prus. oddały się pod opiekę Kazimierza Jagiellończyka i rozpoczęły walkę o wyzwolenie spod zakonnego jarzma. Rada. niektórych klasztorów i mniejszych miast zasiadali wtedy pod przewodnictwem członków Rady w dwóch izbach. wreszcie przedstawiciele Gdańska. że Gdańsk nie tyle uzależniony był od swojego gospodarczego zaplecza. Zakon nie miał w tym wielkiego udziału. prowadzące jednak. czyli nad Pomorzem Gdańskim. Drugim organem był zwoływany przez Radę zjazd stanów pruskich. Krajem rządziła Rada. wypowiedziały Krzyżakom posłuszeństwo. Przedstawiciele możnowładztwa. rodzaj sejmu lub sejmiku generalnego Prus Królewskich. Aż wreszcie potężne mieszczaństwo pruskie oraz szlachta tameczna. bogatą i kwitnącą. coraz bardziej stawał się instytucją anachroniczną i rozwój ten hamującą. Krzyżacy utrzymali się we wschodniej. zbierała się kilka razy w roku.ufortyfikowanego miasta w całym państwie Zygmunta. Mazowszem chełmińskim. z zazdrością patrząca na swobody koronne. Luźniej nieco było z nią związane biskupie księstwo warmińskie. który w oczach ich mieszkańców. Jagiellonowie objęli bezpośrednie rządy nad częścią zachodnia. zwaną odtąd Prusami Królewskimi. był prawdziwą tragedią. dla państwa polsko--litewskiego wciąż niebezpieczną. do których trzeba zaliczyć i biskupów. Elbląga i Torunia. W skład jej wchodzili wojewodowie. stanowiących dotychczas jednolitą całość. nazwaną wówczas Prusami. w obliczu rodzącej się pruskiej świadomości narodowej. Delegaci szlachty. politykę własną. Sprawy pruskie Przez półtora wieku panowania zakonu krzyżackiego nad ziemiami dawnych Prusów i zagrabionymi Polsce Pomorzem Gdańskim oraz ziemią chełmińską. kasztelanowie i podkomorzowie z trzech pruskich województw. toczyli ostrą walkę z delegatami miast. Wojna trzynastoletnia skończyła się połowicznym sukcesem. wreszcie zazdrośnie broniona niezależność -wszystko to sprawiało. co uzależniał je od siebie. biskupi chełmiński i warmiński oraz delegaci kapituł. wspólnie jednak na ogół występowali przeciw ściślejszemu związaniu Prus z Koroną. przeciwnie. w oparciu o zbiedniałe i rozrodzone rycerstwo z Niemiec połud-niowo-zachodnich szukające tu kariery i fortuny. Rozwój ich opierał się jednak głównie na związku gospodarczym z zapleczem polskim i litewskim. kraje te zrosły się w jedną całość. wreszcie wykrojonym z ziem dawnych Prusów województwem malborskim wraz z dawną krzyżacką stolicą. Prusy Królewskie zostały w praktyce połączone z Koroną tylko osobą króla. pełniąca funkcje władzy wykonawczej. zapóźnionej w rozwoju części jako państewko formalnie zależne od Korony. szlacheckiej 54 Zygmunt Sta . Ważne to było zwłaszcza wówczas. pruski separatyzm i ambicje Zakonu stały się podstawowymi problemami politycznymi. domagającymi się wreszcie zadowalającego wszystkie strony rozwiązania. podziałem.

dopóki zakładał. że zwalczając separatyzm miast pruskich. Watzenrode w 1512. król natomiast . że kapituła miała przed wyborami nowego biskupa przedkładać królowi listę kanoników. Stąd i meandry jego polityki. posłów kapituły przyjęto w Krakowie gorzkimi wyrzutami. Zawarty 7 grudnia 1512 między królem a jego warmińskimi poddanymi akt piotrkowski przewidywał. dobrze na dworze widziany. Biskup warmiński Łukasz Watzenrode. wuj Kopernika. najważniejszego tutaj reprezentanta interesów Korony: spokojny i układny. które nakazują z ostrożnością oceniać jego prawdziwe intencje. Sejmiki w Koronie potępiły bezprawny postępek kanoników warmińskich. że niezależność Prus od Korony to ich bezpośrednia zależność od władcy. niebezpiecznym. umiał utrzymać dobre stosunki z miastami i łagodzić konflikty wewnętrzne. Tyle tylko. a on wybierał z niej czterech "miłych sobie" kandydatów. reprezentując wprawdzie stanowiska odmienne. przejęte po Zakonie. Kapituła zyskała gwarancję. raz praskiej. był indywidualnością niewątpliwie zbyt potężną dla małego pseu-dopaństewka. Stąd jej separatyzm miłym mu był. był osobowością bezbarwną. Sądzono we Fromborku. Do ich kompetencji należały przede wszystkim sprawy podatkowe. wojewoda sieradzki. którym włodarzył. zakonną.spór o obs< biskups' warmińskit i mieszczańskiej. Umiejętne nimi dysponowanie zapewniało królowi poparcie magnaterii pruskiej. Ryć. 42. Wszelkie tłumaczenia odrzucono. gdyż tutejsze dobra koronne. że nie zostanie biskupem nikt z zewnątrz. bowiem w myśl traktatu toruńskiego osoba kandydata kapituły musiała być jeszcze przed wyborami zatwierdzona przez króla. I tu jednak głos decydujący mieli wówczas magnaci i wielkie miasta. Pampowski zmarł jednak w 1510 roku. ale dobrze się uzupełniające. 1538 rok (Muzeum Narodc w Krakowie). niż wybrać czwartego. potrafił równocześnie zapewnić sobie spokój od strony krzyżackiej. Odmiennie Ambroży Pampowski. Nie uznał niebezpiecznego na przyszłość faktu dokonanego i wyrażając kapitule swe "najwyższe niezadowolenie". Przed wstąpieniem na tron Zygmunta dwaj wybitni senatorowie umiejętnie kierowali polityką w Prusiech. raz warmińskiej. rozkazał wybory powtórzyć. narzucony przez monarchę. raz jagiellońskiej. który w Prusiech pełnił urząd starosty malborskiego. Grosz gdański Zygmunta Stars (awers i rewers). zostanie przez króla zatwierdzony. stanowiły około 60% całego ich terytorium i przynosiły zyski niewspółmierne w porównaniu ze znacznie gorzej zagospodarowanymi ziemiami na Litwie czy nawet w Koronie. Zygmunt był zresztą znakomitym graczem politycznym i przy następnych wyborach wyznaczał trzech kandydatów nie nadających się lub nie mających żadnych szans: kapituła w praktyce nie miała innego wyjścia. że Luzjański. Dzieje Polski i Litwy . Zygmunt był jednak nieugięty. W tej sytuacji kanonicy zdecydowali się na kompromis. gdy przypominał o jedności Pras i szukał ich zbliżenia z częścią wschodnią. pozwalają jednak z pewnością stwierdzić. że jego wybór przez kapitułę doprowadził do ostrego konfliktu politycznego. Fabian Luzjań-ski. Nowy biskup warmiński. Dla Jagiellonów Prusy były terenem szczególnie cennym.istotny wpływ na elekcję.

błagając króla o interwencję. uchwalił w grudniu 1519 roku rozpoczęcie wojny z Krzyżakami. kładło kres dyplomatycznym zabiegom o zbliżenie obu części podzielonego kraju. gorzej . Władze polskie szły długo na ustępstwa. . mimo zdobycia i złupienia przez Krzyżaków Braniewa. żądał unieważ56 Zygmunt Sta . Już samo pojawienie się przedstawicieli stanów pruskich na sejmie koronnym było wielkim polskim sukcesem. choć przebieg ich jest dobrze znany. czoną mu niegdyś przez cesarza Maksymiliana. zrodzone z podboju. Nasiliły się one jeszcze w 1516 i 1517 roku. Zygmunt zawezwał przed swoje oblicze wielkiego mistrza i zażądał złożenia hołdu lennego. formalnie nie z własnej inicjatywy.wojny. Gdy Albrecht odmówił i tym razem. tyle wieków żyjące z wojny. Lecz zmiany gospodarcze zachodzące w państwie polskolitewskim i równoczesna stagnacja w Prusiech Zakonnych przełamywały powoli separatyzm Prus Królewskich. jakie niebezpieczeństwo dla przyszłości państwa kryło się w Królewcu. lecz na ich żądanie. Z perspektywy ówczesnej bliższym niebezpieczeństwem był separatyzm pruski. pełne zuchwałego i ambitnego a pozbawionego jakichkolwiek szans rycerstwa. Ich delegaci zjawili się w lutym 1519 roku na sejmie w Piotrkowie. Kładło to kres marzeniom krzyżackim o ponownym zjednoczeniu Prus pod ich rządami. Albrecht Hohenzollern. Pierwszy etap wojny. Polityka Zygmunta ku temu właśnie zmierzała.społeczeństwem potężnej i bogatej prowincji. Albrecht szukał pretekstu do Ryć. wydawały nawet wielkiemu mistrzowi krzyżackich rozbójników schwytanych na gorącym uczynku. należą do najbardziej dyskusyjnych w dziejach Polski. 43. ufny w pomoc państw niemieckich. rezultatem było tylko nieuniknione zbliżenie między stanami pruskimi a Koroną. książę w Prusiech. ze związku z Koroną czerpiących swój rosnący dobrobyt. ostatnia wojna z zakonem krzyżackim Wydarzenia lat następnych. Wielki mistrz chciał tylko zyskać na czasie: w Toruniu zachował się butnie. Teraz. Z perspektywy wieków wiemy dziś. sejm następny. toruński. Ale państwo krzyżackie. a zarazem prowokacyjnych.Można było tak manipulować nieliczną from-borską kapitułą. który zagroził Albrechtowi wypowiedzeniem posłuszeństwa i oddaniem się pod opiekę króla polskiego. Wojska koronne stanęły pod Królewcem. Zaradzenie mu było koniecznym wstępem do okiełznania Albrechta. Ale Zygmunt zgodził się na krótki rozejm i wydał Albrechtowi glejt na rozmowy pokojowe w Toruniu. Nie ulega wątpliwości. Teraz on sam swą awanturniczą polityką zrywał ostatnie więzi łączące obie części Prus. że w państwie tak scentralizowanym nic dziać się nie mogło bez zgody wielkiego mistrza. zakończył się pasmem polskich sukcesów. nie mogło z samej swej natury wytrwać długo w roli pokojowego sąsiada i wiernego lennika. Najbardziej narażone biskupstwo warmińskie było od dawna szczególnie łakomym celem napadów rozbójniczych. pchał stany pruskie w objęcia Polaków. przyrzekiego. wielki mistrz zakonu krzyżac.

Zygmunt był mistrzem w uchylaniu się od osobistej odpowiedzialności za decyzje niepopularne: wkrótce odium ich zacznie spadać na Bonę. reprezentującego na dworze fakcję miłą Habsburgom. "że wielki mistrz pruski był zawsze znakomitym i zaszczytnym członkiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego i że Zakon jest schronieniem i miejscem zbornym szlachty niemieckiej". po paśmie polskich sukcesów.co również ważne . Ale najistotniejsza jest tu chronologia wydarzeń.informatorem o wydarzeniach na dworze wiedeńskim. Czyż w tej sytuacji decyzja Zygmunta mogła być inna? W 1521 roku.sekularyzację Prus i zerwanie w ten sposób więzi łączącej Albrechta ze Świętym Cesarstwem. Działania wojenne zaczęły się na nowo od sukcesów Krzyżaków i ich sprzymierzeńców. tezy te zostały przez Lutra przybite na drzwiach tegoż kościoła. ale i Zygmuntowi cztery lata na poszukiwanie rozwiązania dyplomatycznego. Cień Marcina Lutra W wigilię Wszystkich Świętych 1517 roku Marcin Luter. Wszystkie decyzje korzystne dla Albrechta zapadały już po śmierci cesarza Maksymiliana. Zapadały po elekcji Karola V. interesował go dynastyczny aspekt jego poczynań. . cała potęga Rzeszy. zdawałoby się. który całkowicie odmienił sytuację . wporów-naniu z tymi wrogami Albrechtowe ambicje mogły się wydawać sprawą drugorzędną.rozejn w 1521 roki poparcie Habsburgów dla Albrechta Hohenzollerna 95 tez Marcina Lutra nienia traktatu toruńskiego i oddania mu Prus Królewskich. Czczy tytuł cesarski i austriackie państewko starego Maksymiliana zamieniły się teraz w światowe mocarstwo Habsburgów. w momencie zawarcia czteroletniego rozejmu. Króla interesował południowo-zachodni kierunek polskiej polityki. A te czteiy lata miały przynieść fakt. następnie zaś ogłosił 95 tez na tenże temat. zbuntowanego siostrzeńca od niechybnej klęski. Zygmunt obawiał się zresztą Porty Ottomańskiej i Moskwy. ratując. Kto był odpowiedzialny za tę decyzję. z którym osobiście związany był Szydłowiecki. Więcej. Wedle uporczywej. popierającym wówczas Albrechta. w kościele zamkowym. ewentualnych przeciwników do publicznej dysputy. zgodnie z ówczesnym obyczajem uniwersyteckim. wygłosił kazanie skierowane przeciw odpustom. I znów po przesileniu. wzywając. wówczas jeszcze nieraz zdobywającej się na wspólne działanie. Młody cesarz bez ogródek stwierdzał. historycy spierają się od dawna. cała potęga habsburska stała za Hohenzollernami. Rozejm dał nie tylko Albrechtowi. Przez ten czas zapewnił sobie pomoc militarną z Niemiec i Danii. Dla nas nie ulega jednak wątpliwości. Tylko energia kanonika Mikołaja Kopernika ocaliła Olsztyn. Często obciąża się Krzysztofa Szydłowieckiego. Augustianin [na życzenie Autora stosujemy w nazewnictwie zakonów duże litery] i profesor uniwersytetu w Wittenberdze. wiele innych miast wpadło jednak w ręce wroga. Zygmunt zgodził się w J 521 roku na czteroletni rozejm. księcia Saksonii. nie zasługującej na zaufanie legendy. służącym dworowi elektora Fryderyka Mądrego. że Szydłowiecki był co najwyżej posłusznym wykonawcą i . w którym mieścił się i sentyment dla siostrzeńca.

tylko dyskusji na temat wiaty i zbawienia. "Pan nasz i nauczyciel Jezus Chiystus mówi: «Pokutę czyńcie». iż jest się przez niego specjalnie ukochanym. że to chmurna Północ częściej opowiada się za wielkanocnym przypomnieniem o tragediach życia. konflikt Lutra z papiestwem Rozbrat Lutra i luteranizmu z urzędowym Kościołem postępował szybko.za wyniesieniem na ołtarze radości dzieciństwa i piękna macierzyństwa. Ryć. przepisując kary wykluczenia z Kościoła. Chce więc. 1520 rok.głosiła pierwsza z tych tez. uważana jest oficjalnie za najistotniejszą. Rozczytywało się w nich wielu miłośników wszystkiego co nowe. człowiek uczciwy Dzieje Polski i Litwy musi być przez całe swe życie nieszczęśliwy i udręczony. Początkowo nie dostrzegano zasadniczych różnic między luterańskim pesymistycznym spojrzeniem na życie doczesne a postępującą od Włoch humanizacją katolicyzmu. z potakiwaniem i pochwałami. lecz pamiętać też trzeba. że człowiek wierzący. tyle że śmielszym niż inni.. Maryjną. a Polacy .za najważniejsze kościelne święto. Wielkanoc . Bulla papieska Exsurge Domine z czerwca 1520 roku. 44. zakazał w ogóle ich czytania. ktokolwiek by nie był powolny rozkazowi. Dokument na pozór dotyczący tylko wewnętrznych spraw Kościoła. I dziś chrześcijaństwo próbuje bowiem łączyć dwie tradycje. wielcy tego świata.95 tez teologicznych. Lecz bardzo wielu katolików wciąż wyżej sobie ceni. słoneczne Południe . po śmierci więc im było przeznaczone piekło. Następne udowadniały. obawiając sieje przechowywać".Bogurodzicę. starszego. iżby całe życie wiernych było pokutą" . Marcin Luter. spalenie jej publiczne przez Lutra w grudniu i . Wyliczyć można wiele przyczyn tej dwoistości i wiele przyczyn odmiennych preferencji. Aż wtem papież. "nadużycia". kult Świętej Rodziny. od reliktów pogańskich zaczynając. miedzioryt Łukasza Cranacha bardziej w sercu chowa tradycję Bożonarodzeniową. A także. żyli już w ziemskim raju. Wychodził w nich bowiem Luter ze spraw jak najbardziej osobistych. znakiem.w samej nawet Akademii Krakowskiej publicznieje sprzedawano. zdaje mi się Leon X. nasi też teologowie ich nie potępiali.przy których sprzedaży popełniano rzeczywiście gorszące nadużycia . a udręka ta właśnie. ale nawet rzucali je w ogień. raj więc im był przeznaczony po śmierci. Tradycja Wielkanocna. Bogaci. a przecież potężny krzyk protestu.tym samym posłużyła przeciwstawieniu dwóch odmiennych interpretacji nauk Ewangelii. Zdjęci przestrachem mistrzowie nasi nie tylko że zaprzestali czytania ksiąg zabronionych.. Luter wydawał się po prostu jeszcze jednym teologiem. to piekło za życia. że się będzie zbawionym. Uczciwi mieli piekło za życia. jak mówili luteranie. tradycja męczeństwa i Zmartwychwstania.wspominał później Andrzej Frycz Modrzewski swoje lata studenckie . jest znakiem wybrania przez Boga. że pod Grunwaldem Krzyżacy śpiewali Christ ist erhalten (Chrystus zmartwychwstał). "Przywożono do nas księgi jego z Niemiec . a równocześnie zawierających ocenę otaczającego go świata. Widziano tylko nieuniknione w okresie przemian wynaturzenia i. Mało istotna sprawa odpustów .

Na Zachodzie cesarz był u szczytu potęgi. 1521 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). potem powstanie rycerstwa przeciwko arcybiskupowi trewirskiemu w 1522 roku skłoniło północnych władców Rzeszy. Wszystkich nęciły dobra zakonów i biskupstw: książęta niemieccy sekularyzowali je wraz z przyjęciem luteranizmu. Król Franciszek I dostał się do niewoli hiszpańskiej. Dopiero zaburzenia wewnętrzne w Niemczech wpierw pojawienie się radykalnego nurtu plebejskiego w saskim Zwi-ckau. Podobnie z zazdrością patrzyli na zachód mieszczanie Królewca i Kłajpedy.jego odważne wystąpienie na sejmie Rzeszy w Wormacji w kwietniu 1521 roku nie miały jeszcze znaczenia politycznego. z elektorami saskim i brandenburskim na czele. W 1525 roku upływał termin czteroletniego ro-zejmu między Polską a Prusami Zakonnymi. W samą porę dla Zygmun-towego królestwa. w 1521 roku. Ryć. słabi i sfrustrowani. Rycerze zakonni byli nieliczni. Jedność Niemiec. na których pracowali pruscy lub mazurscy chłopi pańszczyźniani. Nie udawali nawet obrońców wiary. którego biskup Jerzy Polentz otwarcie sprzyjał reformacji. wzywający Krzyżaków do porzucenia mniszej reguły. odrzucając z oburzeniem wciąż wysuwane przez stronę polską sugestie. płaszcz zakonny ciążył i z przyczyn osobistych. nad Bałtykiem wyrósł nowy blok państw luterańskich zrywających z Rzymem i tym samym przeciwstawiających się polityce Karola V. Wyznaniowy charakter państwa krzyżackiego stał się już dawno fikcją. spotkał się więc tu 59 . A w lutym tegoż roku wojska Karola V odniosły druzgocące zwycięstwo nad Francuzami pod Pawią. Interwencja jego w sprawach pruskich przestawała być realna. Prym w państwie Albrechta wiodła niemiecka z pochodzenia szlachta władająca folwarkami. mai. do wzięcia sprawy w swe ręce i wprowadzenia w swoich krajach 58 . Albrechtowi. zasiadającą w sejmie lokalnym szlachtę Prus Królewskich. Lecz w Niemczech miał związane ręce. przecież nie tylko cesarza. do 1525 roku. A były to przecież nie tylko posiadłości samego Zakonu. Zazdrośnie patrzyła na cieszącą się większymi prawami. ale i sąsiednie biskupstwo warmińskie.króla Hiszpanii. młodemu wciąż i pełnemu temperamentu.Zygmunt Stary zeświecczenie zakonu krzyżackiego luteranizmu. W ciągu kilku lat. ale i arcykatolickiego . przeciw Tatarom. Śladem ich poszły północne miasta hanzeatyckie i państwa skandynawskie. 45.bo tak brzmiał jego tytuł . Katarzyny. że mogliby przecież bronić jej na Podolu. pojęcie Rzeszy stawały się fikcją. List Lutra. równocześnie postępowanie Alb-rechta zerwało ostatnią więź między Prusami a cesarstwem. Michał Lancz z Kitzingen. nie tylko faktycznie niezależne w ramach państwa krzyżackiego biskupstwo sambijskie. Męczeństwo św.

wywodzący się z bogatej. dawnego rozejmu W niektórych miastach Warmii. Jeszcze dalej poszedł sejm piotrkowski obradujący zimą 1524/1525 roku. patrycjuszowskiej rodziny gdańskiej. zostających WCiaŻ na niOCY nie1557 rok. Diecezjan swych wzywał do walki z nowymi prądami.pozbawić go Prus całych. podważanie w ten sposób tych cnót. Poglądy te zamierzali również wyzyskać dowódcy krzyżackich sił okupacyjnych. Cel był jasny: w świątyniach i klasztorach Warmii zachowało się wiele kosztowności do zrabowania. które są podstawą chrześcijańskiego społeczeństwa. Odpowiedział mu natychmiast biskup Polentz. Ludność pozostała katolicka i nawet na terenach okupowanych wypędzała kaznodziei luterskich. rozpoczęto otwarcie głosić poglądy luterańskie. by do Korony wcielić zachodnią część państwa krzyżackiego. Papież i hierarchowie katoliccy zostali przedstawieni pod postacią wilków czyhających na prawdziwych uczniów Chrystusa. 60 . 46. a gdyby Albrecht trwał w oporze . Ale równocześnie Warmia miała się stać poligonem doświadczalnym nowej polityki Albrechta: czy uda się zluteranizować ludność Prus Królewskich i tym samym pozyskać ją dla koncepcji zjednoczenia szermierza nowej wiary. opór Warmii wobec propagandy luterańskiej Warmią władał wówczas biskup Maurycy Ferber. Sam Albrecht odbył podróż do Niemiec. podczas nieobecności Albrechta pełniący funkcję regenta Prus Zakonnych. publikując w styczniu 1524 roku specjalny list pasterski. szerzenie zgubnej nauki o chrześcijańskiej sprawiedliwości i wolności. lecz usunąć go z tych ziem". Lecz równocześnie przyszły zatrważające wieści z Gdańska. Wkrótce przyszedł mu w sukurs sam Luter: przedrukował oba listy i poprzedził je przedmową wyszydzającą Ferbera. wiążąc Warmię z Polską. Bez ogródek wzywał do szerzenia reformacji i atakował zwolenników Rzymu. drzeworyt w Postylli MiKotaja Reja. poRyc. przy wyraźnej współpracy władz krzyżackich i wielkiego mistrza. Ferber w Senacie koronnym z poparciem stanów pruskich żądał. wciąż występującego w zakonnym płaszczu? Na Warmii koncepcja ta poniosła klęskę. Oskarżył w nim luteran o dążenie do rewolty społecznej. Przypowieść o fałszywych prorokach. Podwładni Polentza rozpoczęli wprowadzać w życie jego polecenia w okupowanej części Warmii. Oficjalne przemiany wewnętrzne we wschodniej części Prus były już tylko kwestią niedługiego czasu. ani rozejmu z Zakonem.Dzieje Polski i Litwy z przychylnym odzewem. rozmawiał z Lutrem. wykładanie swoich nauk w karczmach i szynkach. opornym i heretykom groził karami. do podważenia tam autorytetu biskupa i zjednania ich mieszkańców dla Albrechta. przez pewien czas kokietował nawet opozycję plebejską w Królewcu. Na postępy reformacji w swojej diecezji zareagował szybko i zdecydowanie. Postanowiono na nim "nie zawierać ani pokoju. W ciągu 1523 roku w całym państwie zakonnym.

wielkie się zamie szanie stało. zwycięstwo . starą radę rzucili. W styczniu 1525 roku nastąpił wybuch otwartej rewolty. które w jednym górę otrzymawszy i do drugiego się rzuciło. 1564 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie).krzyżacki wszytkiego świata. kielichy pobrali".pisał kronikarz tych czasów Marcin Bielski . z pisarza miejskiego burmistrza uczyniwszy. ffat efliiirtutis ofuf. większa część miasta z wielkim tu multem luterskie błędy przyjęła. drzeworyt z karty tytułowej jego Kroniki Ważniejszy . rozbitych i stających w ogniu krwawej chłopskiej rebelii. chcąc Wpierw rozstrzygnąć problem Ryć. "Dnia 22 stycznia . a inszą nową z pospólstwa obrali. lecz nikt w koronnym Senacie gorączkowo obradującym nie wątpił. Marcin Bielski przy pracy. Wojna nie rokowała żadnych nadziei. że rewolta jest na rękę Albrechtowi. wśród których największe znaczenie miał ród Ferberów. Dlatego wstrzymano się na razie od wszelkich repre sji. wobec której bunt gdański wydawał się łagodny i umiarkowany. Od 1522 roku ruch plebsu i pos pólstwa przybierał na sile. Senat przez dwa dni całe tego broniąc zajuszonego pospólstwa pohamować nie mógł. złoto. Gorączkowe zabiegi dyplomatyczne Albrechta nie dały żadnych rezultatów. Czteroletni rozejm dobiegał końca.Zygmunt Stai '. sekularyzacja Prus Zakonnych Problem zaś był bliski rozstrzygnięcia. Sprzyjała jej sytuacja społeczna w mieście rządzonym przez niewielką gru pę bogatych patrycjuszy. krzyże. Agitacja luterska trwała tu od 1518 roku. Tam za tym postępkiem kościoły połupili. jego sytuacja stawała się tragiczna. Nie miał pieniędzy i nie mógł pozyskać realnego poparcia z Niemiec. srebro. które trwało i przez drugi cały dzień.« nie taE jwc poiyrt aEieślo&jie (tóbgy 3»J0 pteewcy Boć nie Wnff» rotoffofitc ciate/ <g&y prcc? 5 &n*<t# entoArf. pogłębiając jeszcze niezado wolenie. Kaznodzieje nowej wiary wykorzystywali to umiejętnie. Deklarowali wprawdzie wierność Zygmun towi i zachowanie należnych mu dochodów z miasta. 47. klejnoty.

rozwiązał pruskie domy zakonne i wysłał posłów do Krakowa z konkretną propozycją: złoży hołd. wezwany przed sad Rzeszy a gdy się nie stawił . Dokument traktatu krakowskiego w formie poszytu złożonego z 8 kart. Albrecht ZOStał podpisany 8 kwietnia 1525 roku (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). ale warszawscy rajcy swego władcy nie posłuchali i bunt zdławili. W Inflantach władali Kawalerowie Mieczowi. Podnosiło głowę pospólstwo Torunia i Elbląga. 10 kwietnia 1525 roku były wielki mistrz. dotąd wciąż zagrożonej wojną. gdyż po bezpotomnej śmierci Albrechtowego syna Prusy. Prusy bowiem stanowiły tylko część państwa zakonnego.rzucono nań banicję. Groziła rewolta społeczna. Dla współczesnych był to wielki tryumf Zygmunta. przyłączono by do Korony. same w sobie stanowiące spore państewko.s'n nominc iandc w tym przede wszystkim biskup Ferber. uznawał go za swego suzerena. wkrótce też wybuchnąć ona miała na Sambii. pozwalało wytężyć wszystkie siły na walkę z buntem gdańskim. Książę mazowiecki Janusz III przychylił się nawet do części żądań rzemieślniczych. w Warszawie rozpoczęły się rozruchy społeczne. Dzieje Polski i Litwy . Ludność ziem krzyżackich stała u kresu wytrzymałości.przebłagać wuja. pretensjom Rzeszy i cesarza do władania nimi. składał publicznie na klęczkach hołd królowi Polski. hołd pruski 10 kwietnia 1525 roku Tak doszło do traktatu krakowskiego i słynnego Hołdu Pruskiego. w obręb krzyżackiego Zakonu wchodzący. świecki "książę w Prusiech". Sekularyzacja Prus zrywała ich związki ------. do miast. kazał też zwolnić z więzienia aresztowanych przywódców pospólstwa. skierowane przeciw bogatemu patryc-jatowi miasta.Zygmunt Stary . oddawał swoje państewko pod jego opiekę. rozpoczęta w Gdańsku i na Sambii: Niemcy już stały w ogniu. uzna zwierzchność Korony Polskiej jako jej wasal. Książęcymi odtąd zwane. Na razie jednak król zyskiwał spokój na granicy. każdej chwili i tu można było spodziewać się otwartej rewolty. 48. W Niemczech południowo-zachod-nich miał Zakon bogate włości. A przecież była to decyzja nieunikniona. Nie było chyba w dziejach Polski decyzji równie kontrowersyjnej jak akceptacja tej propozycji przez Zygmunta. W tej sytuacji uznanie sekularyzacji Prus i świeckiej władzy Albrechta nad nimi najlepiej kładło tamę pretensjom Zakonu do ich odzyskania. Również i wówczas w Senacie byli jej przeciwnicy. Zrzucił płaszcz krzyżacki. Gdyby jego następcy od traktatu tego nie odstąpili. Wciąż niebezpieczni byli również Krzyżacy. byłby to tryumf trwały. Już w 1530 roku wybrano tam nowego wielkiego mistrza Waltera von Cronberga: Karol V mu sprzyjał i Prusy całe nadał mu w lenno. zwierzchniego "księcia pruskiego". wysyłając moRyc. Zdecydował się otwarcie przyjąć luteranizm.polskie nie ulegało wątpliwości. a obecnie "książę w Prusiech". nity podatkowe. w tym i do Prus Królewskich. Ale wpierw uporządkować chciał Albrecht stosunki wewnętrzne w swoim państewku. Pozostawało jedno wyjście .

zwolennikom wprowadzenia do Polski metod Inkwizycji odpowiadał podobno: "Pozwólcie mi być królem kozłów i baranów". Władza patrycjatu została przywrócona. W sprawach religijnych Zygmunt nie kwapił się teraz zbytnio do użycia siły. jak chciała dawniejsza historiografia. który bez oporu otworzył mu swe bramy. nie zaniedbywał żadnej okazji. mimo że znosząc posty zadawała ona cios ekonomicznym podstawom ich egzystencji. a jego dochody z Gdańska pomnożone. Poselstwo nowej rady gdańskiej donoszące o zaprowadzonych w mieście zmianach zostało w Krakowie uwięzione. Nie wszystko jednak powróciło do dawnego stanu. Czynniki społeczne oddziałują niewątpliwie na wybory ideowe. mai. oraz do miast Północy z Gdańskiem na czele. Jan Matejko. W następnym roku król na czele trzechtysięcznej armii ruszył na Gdańsk. lata 1531-1538. Sam Albrecht z wroga stał się odtąd lojalnym i wiernym poddanym. Królewiec . nie dbał o ich realizację. w surowym . król w równej mierze patrycjuszowski jak senatorski. to możność wyzyskiwania sporów między nią a Radą i Ławą patrycjuszowską miała być odtąd przez niejednego z monarchów naszych wykorzystywana do wtrącania się w wewnętrzne sprawy Gdańska. z papiestwem i cesarstwem. reformowani kaznodzieje wygnani. Szczerze przywiązany do wiary przodków. Niemczyzna w Gdańsku raczej została utrwalona dzięki zwycięstwu luteranizmu. przyjmowana tam nawet przez niektórych władców piastowskich (do dziś w Cie-szyńskiem luteranin to Polak. w rybackiej łodzi. do wpływów niemczyzny ani do czynników społecznych. Nowa wiara wkrótce tu odżyła i zwyciężyła. 50. Ryc.Ryć. powstrzymany został proces polonizacji. a katolik to Niemiec). 1882 rok (depozyt zamku królewskiego na Wawelu w Muzeum Narodowym w Sukiennicach). nazwaną Trzecim Ordynkiem. wpływ króla na rządy miastem zwiększony. Zaś król miał rozwiązane ręce wobec zbuntowanego Gdańska. raczej żądnych zmian niż przyjmujących luterskie nowe recepty. lecz jest to proces skomplikowany i długotrwały. miesiące spędzone w marynarskim kubryku. Rozpowszechniona na Śląsku. przywódcy pospólstwa straceni. interwencja Zygmunta w zbuntowanym Gdańsku Zareagował zdecydowanie. A restauracja katolicyzmu w Gdańsku przeprowadzona została przez niego najmniej energicznie.ośrodkiem polskiej kultury protestanckiej. Powołał teraz mianowicie Zygmunt reprezentację pospólstwa. Ołtarz w kaplicy Zygmuntowskiej. Przyczyny tego na pewno były różnorodne i nie można ograniczyć ich. Lecz zajęcia te. Hołd pruski. a choć kompetencje jej były niewielkie. nawet jeśli ustępując przed biskupami podpisywał Dzieje Polski i Litwy początki podziału religijnego Europy edykty antyluterańskie. Reformacja luterańska nie stanowiła poważnego niebezpieczeństwa dla polskiego Kościoła. Marynarskie i rybackie ośrodki Północy europejskiej sprzyjały reformacji w całej Europie. Król konserwatysta. w Koronie ograniczyła się do nielicznych grupek intelektualistów. 49. by powiększyć swe wpływy i dochody. ostatecznie pieczętowała uznanie ich odrębności od Rzeszy i utwierdzenie tu polskiej suwerenności. w surowej walce z przyrodą. w którym i Kościół miał swój udział.

Luter znalazł w Biblii wzmiankę o Władzach w liczbie mnogiej. Ryć. uboższa i surowsza. Największy ośrodek urbanistyczny wielkiego państwa nie miał ani dworu. . sprzyjała takim postawom. maleńkim Włocławku. myśląc o władzy najwyższego suzerena. zastygłe w twierdzy życia rodzinnego i surowości codziennego trudu kraje Marty. . ejfjjgjf"""'" ale też nie stał za nią żaden inny auto rytet. ani nawet kurii biskupiej. Do rządów patrycjuszowskiej i*3? Rady nikt się na co dzień nie mieszał. ale nieprzezorne kraje Marii. przejmowali i nawet współtworzyli elementy rodzącego się sarmatyzmu. że do warstw tych docierają argumenty racjonalne. lokalny charakter luteranizmu w Królestwie Polskim Póki Luter mówił. Sama przyroda Północy. i surowe. W pewnej mierze również był to podział na południową cywilizację wina i północną . a także po II wojnie światowej. cesarza czy króla. Ale . Lecz gdy Karol V zawiódł nadzieje reformatora. Przyczyny te miały istotne znaczenie w stosunku do niższych warstw społecznych. patrzyli na jego naukę podejrzliwie. która znajdowała się w odległym. Pieczętował się podział Europy na dwie cywilizacje: wesołe i miłe dla życia. Patryciat zainteresowany był " r.klimacie. XIV wiek. V11. a zwłaszcza argumenty ekonomiczne. 51. W tym czasie związani oni już byli mocno z polską kulturą renesansową. Tę interpretację dopiero podchwycili książęta lokalni. jak Kraków. . że Pismo Święte każe nam słuchać Władzy. . nie sprzyjała natomiast radosnej atmosferze publicznego święta charakterystycznej dla katolików Południa. XVI i w początkach XVII wieku. Jednym ze złudzeń demokracji jest przekonanie. kultura ich niewiele różniła się od kultury koronnej elity szlacheckiej i magnackiej. Dwór Artusa w Gdańsku. .patrycjusze. magistraty wielkich miast. rodziły mentalność bliższą surowości kultu protestanckiego. a również władze Gdańska i niektórych mniejszych miast pruskich. warunkach politycznych gdańskich. "_. Jak wykazała w swoich cennych i nowatorskich rozprawach Maria Bogucka.i nie tylko gdańscy . Luteranizm w państwie polsko-litewskim stał się w ten sposób wyznaniem lokalnym. że od przekonywania skuteczniejsze jest manipulowanie nastrojami. Tymczasem właśnie okres refor64 Zygmunt Stary macji pokazał. . Wiedzieli to gdańscy . A . " . Gdańsk jednak był miastem specyficznym.piwa. . . gruntownie odrestaurowany związkiem gospodarczym Z Polską na w pot. . wśród niebezpieczeństw morza.

Stanisława i Janusza w katedrze św.również wyznaniem odśrodkowym. Jana w Warszawie. Choć ostatnich Piastowiczów tu na ogół nie żałowano.11524. Janusz półtora roku później. Sprawa dalszej przynależności Mazowsza nie została jednak ich zgonem przesądzona. sugerowała jej współudział.+1526: . separatyzm był . Nagrobek ostatnich książąt mazowieckich . co łączy. zapewniając sobie dzięki temu wpływ na mazowieckie sprawy. Autorytet dawnej dynastii trwał więc w narodzie długo. żądnych życia i użycia. reformacja mogła być rozumiana jako istotne niebezpieczeństwo. gdy zmarła w 1522 roku ich matka. XVI wiek widział rzeczywiście nieco tajemniczych zgonów spowodowanych trucizną. Przebąkiwano o truciźnie.Zofia. sprawa inkorporacji Mazowsza Piastowicze szybko przehulali życie: Stanisław zmarł w 1524 roku. SPOC2WAJA W PODZRMIACH FOSPREZBłTHBUM • JANUSZ ' Ryć. ostatni Piastowie mazowieccy Dynastyczne problemy Ten sam rok 1526. Stanisława i Janusza. ale dynastii nie stało. Okrojone księstwo mazowieckie rządzone było podówczas przez dwóch braci. w czasie pierwszych wolnych elekcji wymienianego jako kandydata do tronu. wskazywano nawet na domniemanych winowajców. pomnych na późniejszą opinię Bony. co dzieli. Pozostały dwie ich starsze siostry . którą zresztą przez jakiś czas Zygmunt łudził nadzieją małżeństwa. wystarczało nie przeszkadzać w ich demoralizacji.MAZOWIECCY STANISŁAW » I5O1 . młodych ludzi. oddał im jednak następny skrawek piastowskiego dziedzictwa. dopiero w 1536 roku poślubiona Stanisławowi Odrowążowi ze Sprowy. wydana w 1523 roku za Stefana Batorego z Ecsed. Toteż młodzi 65 Dzieje Polski i Litwy OSTATNI KSIĄŻĘTA . również znana z rozwiązłości Anna z Radziwiłłów. który tragicznie zakończył dzieje Jagiellonów na Węgrzech i w Czechach. Ich córka Zofia wydana została później za wojewodę sandomierskiego Jana Kostkę. 52. Zresztą książąt Mazowsza nie trzeba było truć. była niewątpliwa. I dlatego w państwie już wielowyznaniowym. a nie to. A tutaj wina Zygmunta. Folgowali zaś sobie już w pełni. oraz Anna. a część historyków. jeszcze więcej jednak nieuzasadnionych o niej wieści.' *1S02 . gdzie jednak nie odczuwano różnic między katolicyzmem a prawosławiem jako istotnych dla jedności państwa i społeczeństwa. podkreślającym to. i nie liczących się z niczym. palatyna Węgier. ich suzerena i prawnego opiekuna.

Ryc 54 Portret Bony Sforzy malarz nieznany 2. Uzyskał potwierdzenie swoich praw na sejmie. jak zdaje się niektórym krytykom Bony. Osobowość tej królowej. ale działał jak zawsze spokojnie i rozważnie. wbrew protestom Bony. Elekcyjność tronu polskiego wciąż rodziła najdziwniejsze pomysły. Takich pomysłów mogło być wiele: późniejsze wydanie Jadwigi za Joachima II. która przecież tak wielki wpływ wywarła na nasze dzieje.wciąż silny i próbowano różnych dróg utrzymania częściowej niezależności. xvi wiei Krzysztof Szydłowiecki i Jan Tarnowski zasuge. czy polityka królowej. Tymczasem Bona była typowym dzieckiem swoich czasów. i wynik elekcji w Koronie. a Bonie . niezależną od małżonka politykę.o stworzenie z tych ziem dziedzicznego państwa Jagiellonów. Opinie wahają się od krańcowego potępienia po uznanie jej wielkości politycznej i przenikliwego spojrzenia w przyszłość. z pominięciem syna nielubianej królowej.w poczuciu krzywdy doznanej od mocniejszych i w tęsknocie za władzą". Chodziło im zapewne o zbliżenie Mazowsza z Litwą. za infanta portugalskiego Dom Luisa i wybrania go królem po śmierci Zygmunta. elektora brandenburskiego. reprezentująca w większej nawet mierze kulturę umysłową aragońską niż włoską. 53. że i w poczuciu niepewności.może ukrytym . wzmogło na przykład nadzieje Hohenzollernów. nietrwałości władzy. Dodajmy. że Bona usiłuje prowadzić własną. Stąd na tym etapie głównym celem jej polityki stało się zapewnienie dla syna następstwa tronu w Polsce. matka Zygmunta Augusta "wyrastała -jak słusznie stwierdza w jego znakomitej biografii Anna Sucheni-Grabowska . jest wciąż przedmiotem kontrowersji historyków. Jadwigi. W 1529 roku bawił w Polsce wysłannik portugalski. ale w końcu interes państwa zwyciężył i Mazowsze inkorpo-rowane zostało do Korony jako odrębne województwo w ramach prowincji wielkopolskiej. Ciągnęło się to przez trzy lata. Poparli jej starania dostojnicy litewscy. rowali mu wówczas możliwość wydania najstarszej córki Zygmunta z Barbarą Zapolyą. Następstwo to wcale nie było tak pewne. by Mazowsze nadać jako księstwo dziedziczne Zygmuntowi Augustowi. Ale zapytać należy.(Zamek Królewski w warszawie). Wychowana w kulturze politycznej hiszpańskiej. kasztelan wileński Jerzy Radziwiłł oraz nieślubny syn Zygmunta z Telniczanką. p0). czy i późniejsze kontrowersyjne decyzje Bony były rzeczywiście podejmowane wbrew pragnieniom . lepiej orientu 1520 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). biskup wileński Jan. Królowa Bona pragnęła.jej królewskiego małżonka? . Król. Damiao de Góis. Pieczęć książąt mazowieckich Stanisława i Janusza. Ale równocześnie sprawa ta była sygnałem.Zygmur styczną intrygę. odrzucił tę dyna 66 -. pozyskał sejmiki mazowieckie. jąć się w nastrojach szlachty. przesądzając tym samyrr Ryć. znany skądinąd uczony humanista.

W czasie jego rządów przestali w posiedzeniach Senatu brać udział starostowie generalni. Na miedziorycie z 1530 roku. że nie trzeba się z nią liczyć. że Senatem łatwo manewrować. Podobnie etap drugi: wybór dziewięcioletniego Zygmunta Ryć. że elekcja polska i litewska ma być dokonana Ryć. Ale gdy była rzeczywiście piękna i młoda. Wiedział. Ten dobroduszny na pozór grubas był zimnym i wyrachowanym graczem. swoim zwyczajem nie miał zamiaru i tym razem tego dotrzymać. podskarbiego i marszałka nadwornego. to jej jeszcze nie ulegał. prywatnego. podkanclerzego. Już wstępując na tron złamał Zygmunt dawne umowy. karnego i procesowego. których uważał za groźnych lub niewygodnych: kniaź Gliński. Już w grudniu 1522 roku sejm litewski w Wilnie uznał Zygmunta Augusta za dziedzica Wielkiego Księstwa i zagwarantował mu następstwo tronu po śmierci ojca. Bona Sforza. widoczne są na jej obliczu. sekretarz królewski i inni niżsi urzędnicy. że Zygmunt nie miał w sobie nic z romantycznego kochanka. chorąży. Augusta królem Polski na sejmie 68 Zygmunt Stary . otrzymując w zamian obietnicę zatwierdzenia kodyfikacji praw litewskich. W zamian za jego zatwierdzenie nastąpiło. A mimo że obiecał nie czynić tego na przyszłość. 1530 rok (Kraków-Wawel). Zygmunt August wielkim księciem Litwy Jeszcze łatwiej było manipulować Senatem na Litwie. wyczucie opinii publicznej. bardziej związani z masą szlachecką. podkornorzowie. Weszła ona ostatecznie w życie w 1529 roku jako tak zwany Pierwszy Statut Litewski. Widzieliśmy. że stary król ulegał pięknej i młodej żonie. Zadbał zresztą o to. wspólnie przez senatorów obu państw. jak ze sceny politycznej znikali ludzie. od niej więc zaczęto. kanclerza. nie rozumiał i sądził. "podniesienie" Zygmunta Augusta na godność wielkiego księcia Litwy za życia ojca. A dodać trzeba. Miedzioryt z 1530 roku. 55. Sześć porodów w ciągu ośmiu lat i ośmiu miesięcy. aby za niego brali na siebie ryzyko inni. Pierwszy etap planów dynastycznych Bony został zrealizowany bezsprzecznie za wiedzą i wolą samego Zygmunta. sam wolał nie brać na siebie odpowiedzialności za niepopularne decyzje. do biskupów. Trzewiki koronacyjne Zygmunta Augusta. kasztelanów i pięciu ministrów: marszałka wielkiego. Bona jest starą i brzydką kobietą o pomarszczonej twarzy i podkrążonych oczach. wbrew postanowieniom z 1522 roku. Tej ostatniej nie lubił.Znane są sugestie historyków. spisany w języku ruskim w 244 artykułach i zawierający przepisy zwyczajowego dotąd prawa publicznego. by ograniczyć jego skład do magnaterii. do czasu zresztą i w ograniczeniu do możnowładztwa. 56. rzecz zresztą wówczas zwyczajna. kiedy to zaczynało się dopiero odczuwać wpływ politycznych koncepcji Dzieje Polski i Litwy ----------jej przypisywanych. przewidujące. Na przykład żona. książęta Zatora czy Mazowsza. wojewodów. Zresztą ryzykować nie lubił: wolał. Mając.

którego najbardziej znanym wyrazem była opowieść o postrzyżynach Siemowita. Dopiero w osiemnastym roku życia puściła syna na wyprawę wojenną. Koncepcja to była w wieku humanizmu staroświecka. odstręczyła od tronu szereg senatorów i zaniepokoiła spokojne dotąd masy. poddanych chciało mieć wpływ na treść tej umowy. siedem- . obrońcę swoich poddanych.w katedrze na Wawelu. Sam Zygmunt Stary wojownikiem nie był. W lutym roku następnego odbyła się koronacja przez prymasa Jana Łaskiego .wpływ na jego wychowanie przed wyborem i na program rządów po koronacji. Siculusa Amatusa. co wówczas często dla szlacheckiej opinii znaczyło . Zapewniła mu znakomite wykształcenie humanistyczne. od wpływu na wychowanie młodego króla odsuniętych. Uznała zresztą. w rycerskiej zbroi. niemniej wciąż popularna.skądinąd decyzji tej nieprzychylnego. nie tylko polskim obyczajem. podbudowane autentycznym znawstwem zamiłowanie do sztuk pięknych. by ku zgorszeniu szlachty zawrócić go w pół drogi. Włocha z orszaku Bony. tak jak żal do niej miało wielu senatorów. niejedna królowa matka znaleźli się z tej racji pod pręgierzem opinii publicznej. Szło im również o tego króla wychowanie. bo i przedstawiciele wielkich miast do elekcji byli dopuszczeni . Królowa chciała wychowywać syna inaczej. Z niepokojem zastanawiano się. nigdy tego Zygmunt August matce nie zapomni i będzie mieć do niej o to żal. Uważała swego jedynaka za niedołęgę. 1521 rok. A coraz więcej Ryć. a Zygmunt August dziewczynką. że to Izabela winna była urodzić się chłopcem. Wychowany między kobietami. co z chowanego wśród sióstr i dworek matki "babijana" wyrośnie. rozkołysała tylko namiętności polityczne. elekcję vivente rege. Wcześnie wdrażała go do udziału w radzie królewskiej.piotrkowskim w grudniu 1529 roku bez żadnego sprzeciwu. Polska miała odtąd równocześnie dwóch królów . że jest do niej niezdatny. Zygmunt August w wieku dziecięcym. ale z opinią się liczył: kazał się rzeźbić w stroju Aleksandra Macedońskiego. ponoć mawiała. chłopiec winien był przechodzić w porę spod matczynej opieki pod ojcowską. biegłość w retoryce.młodego i starego . ale lojalnego wobec Zygmunta .ale nie do wojny. organizującej się opozycji szlacheckiej szło nie tylko o elekcję za życia króla. w wychowanie godne przyszłego władcy. z ust do ust powtarzano plotki o gorszących miłostkach jego preceptora. Ale nowej. znajomość kilku języków.przyszłego wojownika. Opinia szlachecka piętnowała to szczególnie ostro. 57. do prac administracyjnych . w przeciwieństwie do starszej siostry.i stąd ten ostatni przymiotnik stał się teraz przydomkiem Zygmunta-ojca. wychowanie Zygmunta Augusta Starym. Decyzja elekcji i koronacji młodego króla. społecznej między monarchą i poddanymi. Elekcja traktowana była jako element umowy Drzeworyt z De vetustatibus Polonorutn Josta Ludwika Decjusza. Zasada wolnej elekcji w jej rozumieniu nie kwestionowała priorytetu dziedzicznego następcy. króla-dziecka. zapewniała jedynie narodowi . wiedzę literacką. Para królewska nie wzięła jednak pod uwagę rozbudzenia aktywności politycznej coraz szerszych mas bogacącej się i kształcącej szlachty.nie tylko szlachcie. Niejeden europejski następca tronu. Gdy zaś młody.

a rządy obejmie królowa matka. wykorzystywali w Stambule poparcie ukochanej Sulejmanowej żony. a także jego zdolności aktorskich. jak Bona. Hospodarstwo mołdawskie. Ale właśnie z Węgrami związany. Przyczyn do zadrażnień nagromadziło się niemało. roszczące sobie pretensje do Pokucia. Medal Bony Sforzy (awers i rewers). wśród których rej wodził wówczas Hieronim Łaski. Tylko wojna obronna mogła zabezpieczać granice. spowodować interwencję Stambułu na . rozważna i spokojna. iż była. władającego ich częścią zachodnią. Pozornie zamknięty w sobie. Tworzyjańską wówczas zwaną. jak niebezpieczne jest sąsiedztwo ottomańskie. po śmierci ojca będzie bawić się dalej. Włoszką). tylko dyplomacja mogła. jak zwykle. gdzie mieszkała piękna i doświadczona. że rozpustna królowa kieruje syna ku tańcom i maskaradom. wolał go uniknąć. Izabelę. z jasyru pędzonego na targi Stambułu i Bakczysaraju. o dwadzieścia lat starsza Diana di Cordona. budzącej szacunek i zaufanie. obserwował i pamiętał. Ludwika węgierskiego. jak zdeprawowano książąt mazowieckich. i to nie zawsze. Rozbójniczy chanat krymski. Utrzymywał dobre stosunki z sułtanem Sulejmanem Wspaniałym. podobno Rusinki.69 Dzieje Polski i Litwy romanse Zygmunta Augusta napięcia w stosunkach polsko-tureckich Ryć. by zdeprawować go. kryjąc swoje prawdziwe uczucia. odwiedzając codziennie krakowską kamienicę przy ulicy Floriańskiej. jego wyniosłej uprzejmości. Inny los czekał najstarszą i ulubioną córkę Bony. Los jego był formalnie z góry przesądzony. legendarnej Roksolany. uznawał przecież zwierzchność sułtana i pozostawał pod jego opieką. 58. podejrzenia zamieniły się w pewność. ale od 1526 roku króla Czech i formalnie króla Węgier. nie zauważono jedynie wcześnie objawionych zalet umysłu następcy tronu. również płaciło haracz Porcie. jak zdeprawowano jego brata stryjecznego. Plotki nie były pozbawione podstaw. wyk. pochodzącej z ziem przynależnych do Wielkiego Księstwa (choć istnieje również wersja. w momencie umowy przedmałżeńskiej tylko arcyksięcia Austrii. Wiedział. nastoletni zaledwie król afiszować się zaczął ze swoim pierwszym romansem. bratanek prymasa. 1532 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). żyjący z wojny. kobietom i klejnotom. ze zrabowanych łupów. Polityka jej ojca była tam. Jan Maria Padovano. córkę Ferdynanda Habsburga. jednającej serca. Polscy dyplomaci. nawet przyszłą żonę wybrano mu w dzieciństwie .Elżbietę.

i dyplomacja odnosiły niekiedy 70 Zygmunt Stary . pod Obertynem. Prawda. 71 sukcesy. 59. zwanego u nas Petryłą.korzyść Polski. Zwycięstwo przeszło do legendy Dzieje Polski i Litwy -ślub Izabeli z Janem Zapolyą podział Węgier między Turcję i Habsburgów . W 1531 roku hetman Jan Tarnowski pobił na głowę hospodara mołdawskiego Petru Raresa. Plan bitwy pod Obertynem oraz drzeworyt z przedstawieniem bitwy w Kronice Marcina Bielskiego. pierwotne położenie obozu """" polskiego C3 tabor polski w dniu bitwy EE jazda polska CD piechota polska CS jazda mołdawska Z$ kierunki uderzeń .----. że i oręż. 1564 rok.* kierunki odwrotu Mołdawian l)fł|l artyleria S hufiec Mikołaja Sieniawskiego l Trzebienskiego hufiec Mikołaja Iskrzyckiego T hufiec Marcina FAZA II FAZA Obertyn Obertyn li! FAZA Obertyn Ryć. Nie było mowy o wtargnięciu na teren napastnika. równałoby się to naruszeniu ottomańskich granic.

Turcy weszli. wybrała niemowlę.ziemie na wschód od Cisy wraz z Siedmiogrodem. Janowi Zygmuntowi . W interesie Polski były więc silne Węgry. Niemców przepędzili i zostali. zagrożeni przez Turcję Habsburgowie musieli dbać o dobre stosunki z Polską.jako jeden z największych polskich tryumfów militarnych w dziejach. Bezpotomny i bezżenny dotąd Zapolyą miał władać do śmierci Węgrami środkowymi z Budą i Ostrzyhomiem oraz wschodnimi z Siedmiogrodem. gdy Węgry utraci. lata 1752-1780. dumna. Stefana winne były przejść w całości pod panowanie Ferdynanda. Jana Zygmunta. Ferdynand ruszył na Budę. Królowa z całej duszy nienawidziła Habsburgów. . A przecież intrygował i napadał dalej . Janem Zapolyą i Ferdynandem.dopóki nie interweniowali w Mołdawii na naszą korzyść Turcy. Kraje Korony św. a choćby zbyt aktywna polityka zagraniczna firmowana przez królową. Nazwany został Janem Zygmuntem. Izabela odwołała się wówczas do Stambułu o pomoc Sulejmana i Roksolany. energiczna. Królestwo św. choćby pod władzą Habsburgów. Ferdynand. Buda stała się miastem tureckim. Uznano oba tytuły królewskie. przedzielające nas od ottomań-skiego imperium. by zbudował córce kamienicę w Krakowie . zatrzymywał Węgry zachodnie z Pożoniem oraz skonfiskowane niegdyś Zapolyi jego spiskie dobra. Było rzeczywiście wyrazem kunsztu militarnego polskiego żołnierza i znakomitego wodza.na mieszkanie. Stefana przestało istnieć. po cichu przecież aprobowaną przez Zygmunta. gdyby król Jan doczekał się jednak dzieci. Kilkanaście dni później zmarł jego ojciec. To samo jednak dotyczyło jej polityki wewnętrznej. rozpoczął oblężenie. zwłaszcza że włości spiskie Zapolyów zwrócone jej synowi nie zostały. ale przeciwnik nie był godzien tak potężnego państwa jak polsko-litewskie.Zygmunt Stary gospodarcza działalność Bony Tragedia Izabeli ukazywała. I rzeczywiście. jak niebezpieczną się staje awanturnicza. Katedra w Wielkim Waradynie (Oradea). Zygmunt mógł udzielić córce i wnukowi tylko pomocy dyplomatycznej. W 1540 roku powiła Izabela syna. któremu zapewniono rządy nad całym królestwem po śmierci Zapolyi.i przez politykę Bony. Rok po ugodzie waradyńskiej odbył się jej ślub z Janem Zapolyą. Izabelę aragońską. zgubione przez spory wewnętrzne . wdała się w babkę. Traktat został podpisany i wówczas do akcji wkroczyła Bona. To wówczas właśnie rzec miał Stańczyk królowi. Ferdynandowi pozostały Węgry zachodnie. Izabela odmówiła podporządkowania ich Habsburgom. po której otrzymała imię chrzestne. Ryć. 60. W razie. dobra te miały być im zwrócone. Dawało to możność manewru dyplomatycznego. Szlachta węgierska nie zrezygnowała z prawa elekcji. Najstarsza jej córka liczyła wówczas lat dwadzieścia. 72 -------------. Stąd w dużej mierze dzięki staraniom Zygmunta zawarto w 1538 roku w Waradynie traktat między dwoma rywalami na węgierskim tronie. pierwszego wnuka Zygmunta Starego. Majestatyczna.

młyny i folusze. zł. ulokowała początkowo na dobrach królewskich w północnej Małopolsce i południowej Wielkopolsce.^/ . 34 tyś. rocznie z Korony. W tej dziedzinie większość historyków oceniła wysoko reformy gospodarcze przeprowadzone przez Bonę. możliwość działania często wbrew społecznościom lokalnym. Nicolo Nelli.••..Ryć. nie tereny najbogatsze i najżyźniej-sze.. Wybierała więc głównie. Pomiara włóczna. Przede wszystkim jednak inwestowała. jak widzimy. Olbrzymie dochody ze swoich posiadłości 54 tyś. Ruiny zamku na Górze Bony w Krzemieńcu. mieniec. 72 Dzieje Polski i Litwy ereny zajęte przez Turków lenna Turcji: . Portret Jana Zygmunta Zapolyi. jak podkrakowski Łobzów. przeobraziła zupeł nie administrację wiejską na terę. likwi dujący przy tym dawne podzia ły feudalne ludności chłopskiej i wprowadzający jej równość wobec prawa. Za te sumy budowano warownie strzegące granic Podola przed Tatarami i Mazowsza przed Pru sami: Rów nazwany teraz Barem . zdaniem oponentów nawet niezgodnego z prawem. najeżdżała ich dobra. Kamieniec Podolski. guldenów. Zatrzymywała włości ważne strategicznie. dukatów z Bari . i!7. 61. albo w lepszą organizację już posiadanych.' •V'. ustępo wało powoli zacofanie cywiliza cyjne znacznych połaci kraju. Procesowała się z sąsiadami. Krze.'.yj':V. zaokrąglała swe granice. czyli nowy racjo nalny podział katastralny. skupiając również w swoich rękach trzymane dożywotnio na mocy nadań królewskich dobra na Litwie i Mazowszu. doraźnej skuteczności odmówić jej nie sposób.?X5. również pod względem rozwoju politycznego. XVI wiek (Muzeum Narodowe w Warszawie). bądź wykup z zastawu starych. Decydowały czynniki polityczne.'• : :: •.lokowała w zakup włości nowych. by wzmocnić swoją władzę i powiększyć swoje dochody. Po przyłączeniu Mazowsza zamieniła je na tamtejsze starostwa. Posag swój. / .. rys..! •''• • /:!'^ :. Ciechanów i wiele innych. mosty. A o to było łatwiej na terenach zacofanych. :: szech. wśród ludzi zacofanych i zastraszonych.'..Ryć. z Litwy i 20 tyś.•: na cześć jej posiadłości we Wio. •:'. Powstawały sumptem królowej na Litwie i Rusi szkoły i szpitale.. 100 tyś. Rzeczywiście.. 62.

że państwo żyć musi z domeny królewskiej. które w Polsce doprowadzi rychło do burzy egzekucyjnej. Nie zabrakło i wprowadzania nowych. chcieli odzyskać dobra alienowane na rzecz pomniejszych baronów. Z początkiem XVI wieku nie wszędzie jeszcze zrozumiano. podobnie jak dziś państwowa. Przeważało wciąż jeszcze przekonanie. Do tej pory powtarzane jest przysłowie: "Selery. potężnego i zasobnego miejscowego możnowładztwa.tereny zajęte przez Habsburgów Ryć. Prowadzona ona była również w królestwie Neapolu i tam jej się mogła przyjrzeć Bona. a z Włoch przywiezionych upraw. kolosalnym marnotrawstwem sił. pory i kalafiory. Tym samym jednak ulegały naruszeniu dawne zwyczaje i nowe procesy gospodarcze. w gruncie rzeczy niezależnej od władzy jej królewskiego małżonka i lepiej pod tym względem prawnie zabezpieczonej. Jan de Monluc. ale równocześnie fortuny osobistej. Akcja jej odzyskiwania podjęta została w niejednym kraju: we Francji prowadził ją wówczas młody a ceniony na dworze duchowny. Ale zarazem krył się w nim przeżytek poglądów średniowiecznych: że król ma żyć. Lecz w królestwie Neapolu akcja ta prowadzona była niejako na dwóch płaszczyznach. bo obejmuje też nie znane tam przed Boną warzywa małopolskie. Nie jest naszym celem wchodzenie w szczegóły tych skomplikowanych manewrów. Z drugiej książęta tacy. jej zdaniem. które przecież stać się miały jednym ze źródeł nienawiści Bony do Karola V i jej kłopotów z włoskimi poddanymi. że to włoszczyzna". 63. energii i dochodów. oraz zaspokajać potrzeby własne i państwowe dochodami ze swojej domeny. że feudalizm litew-skoruski podobniejszy był do stosunków we Włoszech południowych niż stanowy ustrój Korony i tym samym łatwiejszy do zrozumienia dla Bony. a do takich przecież należało oddane Sforzom Bari i Rossano. (Na Mazowszu pojęcie włoszczyzny ma zakres szerszy. musiała Bona z konieczności ograniczyć rozdawnictwo dóbr. Powiększając formalnie domenę. Siedmiogród egzekucja dóbr domeny królewskiej nie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Toteż doświadczenia neapolitańskie posłużyły jej również przy budowaniu fortuny na Litwie i Mazowszu fortuny budowanej świadomie kosztem zbyt. Zaś nieformalne nadania znakomicie gwarantowały lojalność odbiorców. Z jednej strony monarchia chciała odzyskać wydzielone na rzecz wielkich feudałów latyfundia. Podział Węgier po 1541 roku. nie znanych w Polsce. a często 74 Zygmunt Stary Piotr Kmita i miast.) Było to więc dzieło naprawdę wielkie i wielostronne. a później Bona Sforza. jak Izabela. bo . niż jej neapolitańskie włości. że własność królewska. jest przeżytkiem dziejowym. a później znajdzie wyraz w systemie rozdawnictwa starostw. Wystarczy przypomnieć. która nawet z odległego Wawelu energicznie i skutecznie kierowała swym włoskim państewkiem. każdy mi przyzna. a zwłaszcza dążyć do odwoływania nadań i zastawów niezgodnych z prawem.

kształcony w papieskim Rzymie i stąd dobrze się z nią rozumiejący. nawet obcego pochodzenia: świadkiem ów niemiecki z urodzenia drukarz. postąpił dzięki królowej na biskupstwo płockie. i wśród magnatów. właściciel rozległych włości. i wśród mieszczaństwa. że skoro jest domena i przynosi tak wielkie dochody. Kmita był jednak sojusznikiem niepewnym i potrafił gorzko zawieść królową: zbyt potężny. Wykształcona w zatrutym środowisku politycznym włoskiego Mezzogiorna. Nagrobek Piotra Kmity z katedry krakowskiej. zasłużony mecenas sztuki i literatury. człowiek wielkich ambicji. prowadził politykę własną. to podatki stają się zbędne. od 1536 roku również wojewoda krakowski. Piotr Gamrat wg miedziorytu z XVI wieku. dzięki Bonie zdołał wbrew prawu połączyć w swoim ręku obie te kościelne godności. Wpierw generalny administrator i komisarz królewszczyzn Mazowsza. prawdajednak jest bardziej skomplikowana. później na najbogatsze w Polsce biskupstwo krakowskie. nie umiała przy tym królowa docenić szczerego. by go przekonać. po 1553 roku. a wreszcie. podkreślał swoje przywiązanie do nowej ojczyzny. bawiąc się swoimi przejściowymi sojusznikami . Do kreatur królowej należał natomiast Piotr Gamrat. 64. Na szczęście wśród jego wad nie zabrakło snobizmu nuworysza.w każdej chwili można je było unieważnić. mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim. Wśród magnatów z niązwiązanych najwybitniejszym był bezsprzecznie Piotr Kmita. Ich to zapewne swoim dowcipem wspomagał sławny błazen starego króla. Niebezpieczne było również narastające przekonanie. nie żałował sobie uciech tego żywota. Miał przecież niepospolite zdolności administracyjne. ale wszelkie przejawy buntu i herezji wśród podległego sobie kleru tępił bezlitośnie. Dobierając doradców. Cyniczny i rozrzutny karierowicz. zbyt kapryśny. błazen królewski W latach trzydziestych XVI wieku Bona. autentycznego patriotyzmu. liczyła królowa na inne cechy charakteru: ambicję i chciwość. od 1529 roku marszałek wielki koronny. choć nierealnie. Nieliczne zachowane autentyczne . pan na Wiśniczu. dzięki któremu miał na swoim koncie pewne zasługi kulturalne.nawet tymi w koronie. Skutkiem tego było też osłabienie jednego z bodźców ofiarnej służby Koronie. by można go było złamać. 65. który mieniąc się "wmieszkałym Polakiem". odpowiedzialny za bezpieczeństwo króla i dworu. silnego przecież i wśród szlachty. a proponowane przezeń reformy skarbowo-wojskowe wyglądały rozsądnie. Ryć. Stańczyk. starostwa nazywano przecież w Polsce "chlebem dobrze zasłużonych". bezinteresownego przywiązania Polaków do panującej dynastii. a więc pierwszy rangą minister. lecz jako polityk aż 75 Dzieje Polski i Litwy Ryć. zbyt możny. by go kupić. nadmiernie znienawidzony i oczerniany. Przeszedł on do historii jako krytyk wad narodowych. Kmita i Gamrat uważani byli za trium-wirat faktycznie władający państwem. Stańczyk.

Słabł bowiem wpływ Zygmunta na rządy. o co wcześniej zabiegał . Najważniejsze tego przyczyny wiązały się z jego polityką sądową i administracyjną.Zygmunt Stary Samuel Maciejowski biskupem krakowskim władza sądownicza monarchy zresztą nie zawsze ulegał żonie. że ktoś zdejmował zeń trudy rządzenia. Krzysztof Szydłowiecki rok później. rozumiał płynące z ich kręgu niebezpieczeństwo Ryć. chrześcijańskich. po śmierci Gamrata w 1545 roku wysunął na biskupstwo krakowskie swego kandydata. choćby pod egidą Habsburgów. biskup Tomicki w 1535 roku. Prymas Łaski zmarł w 1531 roku. Wojna kokoszą Od dawna wśród szlachty koronnej narastało żądanie zmian w polityce dworu. 66. że coraz starszy. nie tykając Bony i jej zauszników. od 1536 roku pierwszy rangą senator świecki. Tomasz Sobocki. Pieczęć Piotra Gamrata. już wtedy szukał na Półwyspie Iberyjskim sprzymierzeńców przeciw krajom islamu. oddając mu już wcześniej w 1539 roku pieczęć mniejszą.solidarność Senatu wobec żądań szlacheckich. zdawał się chętnie przyjmować fakt. jego następca. zięć i spadkobierca koncepcji Krzysztofa Szydłowieckiego. a . gdy kanclerzem został człowiek Bony. Tarnowski. kasztelan kra kowski. który sam w młodości podróżował po Bliskim Wschodzie. Jan Chojeński w 1538 roku.wypowiedzi Stańczyka wyśmiewaj ą tolerancję i hojność Zygmunta. Ale to. ostrożnej i prohabsburskiej linii politycznej Jan Tarnowski. i to nie tylko dlatego. tolerancyjnego i wiernego Samuela Maciejowskiego. Trwał jedynie przy królu i jego dawnej. schorowany wreszcie. Król 76 -. Odeszli już z tego świata jego przyja ciele i współpracownicy. 1541 rok (Muzeum i był zwolennikiem jak najdalej idącej współpracy państw Czartoryskich w Krakowie). coraz mniej energiczny. od 1527 roku hetman wielki koronny. zgodna współpraca magnaterii z królem w rządzeniu państwem . pasowany na rycerza w Lizbonie przez króla Portugalii w 1516 roku. podkanclerską. kanclerz i biskup krakowski.należało do bezpowrotnej przeszłości. dbał o zachowanie równowagi między różnymi opcjami politycznymi. a zwłaszcza jego wiarę w dobre strony ludzkiej natury.

czuwał nad wnoszeniem do ksiąg grodzkich aktów prawnych. 68. Gdzie indziej jednak był to urząd centralny. a zwłaszcza aktów dotyczących własności ziemskiej. | i wag. że nawet jemu nie wolno było uwięzić niezgodnie z prawem szlachcica. palatyna. jeden z siedmiu elektorów.może raczej z jej brakiem.CZĘŚĆ PRAWA ZIEMSKIEGO. jak w Niemczech palatyn reński. tam jednak dotyczyło wyłącznie hrabstw granicznych. Najważniejszym z nich był urząd wojewody. Wojewoda był to nie tylko urząd honorowy. których palatyni z tej racji obdarzeni byli specjalnymi uprawnieniami. dbał o zapobieganie przestępstwom. Katedra we Lwowie. który jednakże podołać nie mógł nowym potrzebom. najazdu na dom. 1594 rok. miar przywilejów koronnych Stanisława Sarnickiego. Podobne zjawisko wystąpiło w Anglii. XVI wieku. był sam monarcha. napadu na drodze i zgwałcenia. Do obowiązków starosty należało również przygotowywanie sejmików. 6 jtenia t SĘDZIA ZIEMSKL leden Sędzia niech będzie ziemi. sprawa niezwykle istotna dla szlachty. szlachty jednak nie satysfakcjonowało. który również na podległym sobie terenie dokonywał egzekucji wyroków sądów ziemskich i kościelnych.Ryc 67 Sąd ziemski drzeworyt w statutach i metrykach nych najważniejsze było kontrolowanie Cen. dokonując jednego z czterech głównych przestępstw: podpalenia. dla kupców i rzemieślników natomiast uciążliwa. Najwyższym sędzią. co sprzyjało oczywiście normalnym procesom gospodarczym. Zygmunt odziedziczył ukształtowany już system sądownictwa. istniały urzędy ziemskie. dający prawo do zasiadania w Senacie. Obok urzędów starościńskich. W Polsce jednak przeszedł on znamienną ewolucję. 77 Dzieje Polski i Litwy urzędy ziemskie incompatibilia Ryć. Z jego obowiązków lokal. Obowiązek ten spełniali jednak wojewodowie dość opieszale. PIERWSZA. Sądzenie tych czterech przestępstw należało do kompetencji starosty grodowego (zwanego po łacinie "capitaneus"). czyli. W Małopolsce wojewodowie . jak go nazywano w innych krajach średniowiecznej Europy. Za zaniedbywanie tych obowiązków groziły mu formalnie wysokie kary pieniężne. odpowiadających administracji państwowej. 2. ograniczony jednak formalnie zasadą. na Węgrzech palatyn Węgier i osobny palatyn dla Siedmiogrodu. do którego każdy szlachcic mógł się odwołać. XIV -1. chyba że ten był schwytany na gorącym uczynku. wywodzące się jeszcze w ogólnych zarysach z czasów rozbicia dzielnicowego. pot. pot. Po zjednoczeniu kraju zachowano stanowiska palatynówwojewodów poszczególnych księstw jako urzędników lokalnych. a również dla chłopów i miejskiej biedoty. królewskiego zastępcy lokalnego.

jak przeważnie i niżsi.zarówno wyżsi. Drukowany zbiór Jana Łaskiego. ich pragnący pozyskać dla swoich koncepcji i nie doceniający mas szlacheckich. wymierzanie sprawiedliwości zaniedbane i stronnicze. Cały ten skomplikowany system. patrzył przez palce na nadużycia: stanowiska były łączone. ważne funkcje faktycznie sprawowane przez zastępców. zwłaszcza majątkowe. z Kmitą na czele: dla tych. niekompetentnych a posłusznych. odciążającym sądy monarsze .winni byli również przewodniczyć sądom wiecowym. których łączyć ze sobą nie wolno. głównie honorowe . Po nim szedł sędzia. sądzący sprawy graniczne. najpewniej jednak politycznych. że zabezpiecza to dostatecznie przed fikcyjnym sprawowaniem urzędu. Król jednak. Szlachta zawarowała sobie prawo wyboru kandydatów na te urzędy. co korzystali ze słabości aparatu państwowego. rozstrzygający spory prywatne. Zasiadający w Senacie wojewodowie i kasztelanowie . Narastająca opozycja. Wśród mniej ważnych urzędników często wspominany jest wojski. . Dotyczyło to przede wszystkim zakazu łączenia urzędu wojewody i starosty w tym samym województwie. pierwszy senator świecki Korony. wymagał w pierwszym rzędzie urzędniczej sprawności. mający zresztą sporo odrębności regionalnych i z pewnymi modyfikacjami wprowadzany na Litwie.urzędach.reprezentowali magnaterię. wraz z niższymi rangą podsędkiem i pisarzem. jako zwiększająca uprawnienia króla. By ją zapewnić. a na muchę wina". Brak kodyfikacji ułatwiał nadto tym prawem manipulowanie.kasztelan krakowski. ograniczająca natomiast samowolę jednostek. gdyż do jego obowiązków należała opieka nad żonami i dziećmi walczących. sądzono. związany z magnatami. coraz wyraźniej widoczna w Izbie Poselskiej. jeszcze na zamówienie króla Aleksandra 78 Zygmunt Stary wykonany. drążkowi . krzesłowi. wzmocnienie jego nie było pożądane.w Wielkopolsce to zadanie należało do starosty generalnego całej prowincji . by urzędy nie stawały się synekurami. który w czasie wojny pozostawał w domu. Hierarchia urzędów ziemskich natomiast była domeną szlachty. Stąd protestowali przeciw niej nawet magnaci z obozem Bony związani. wprowadzono szereg przepisów o tak zwanych incompatibiliach . wybuchła z całą siłą na lwowskim rokoszu 1537 roku. Urząd kasztelański natomiast znaczenie miał niewielkie. obejmował jedynie prawa najważniejsze. Zwołanie przez Zygmunta I pospolitego ruszenia. pożyteczna Formula processus z 1523 roku przyjęta została tylko w Mało-polsce i z czasem dopiero akceptowana przez inne terytoria. Senatu i Kościoła. po czterech na każdy: z nich król sam nominował ostatecznie jednego. Niedługo Mikołaj Rej napisze: "Prawo jest jak pajęczyna: bąk się przebije. zajmował nawet w Senacie wyjątkowo miejsce przed wszystkimi wojewodami. a tak zwana Korektura Taszyckiego z 1532 roku odrzucona została dwa lata później przez sejm z powodów niezupełnie dotąd jasnych. ponieważ zaś do zajmowania stanowisk lokalnych potrzebne też było posiadanie dóbr w danej ziemi.ale z zadania tego wywiązywali się też nienadzwyczajnie. a zajmujący je magnaci wypełniali swoje obowiązki. Na jej czele stał podkomorzy.

formalnie na wojnę przeciw Mołdawii. jakie są prawa i obowiązki władcy. szlachta się wykrzyczała i rozjechała.Wawel). zamieniło się w demonstrację oponentów przeciw polityce króla. nadworny tąpien wyróżnili się jednak Piotr Zborowski. Kmita. również zagrożony w swych posiadłościach.. Ryć. . myślał przede wszystkim o akcji wykupu zastawów. Mikołaj Taszycki. tak jak wkrótce zażąda . Dla dworu wojna kokoszą znaczyła kres pewnej epoki. w której szlachecką Izbą Poselską można było manipulować. zachował się dwuznacznie.by przypomnieć szlachcie. poprzednio jeden z redaktorów odrzuconej Korektury. . Gwałtownościąwys. ale i wróg królowej. ile zapragnie. stanął odważnie. uderzającej w rody magnackie. _. Pospolite ruszenie zostało przez króla rozwiązane. Protest szlachecki przekroczył oczywiście granice przyzwoitości. rokosz nazwano ironicznie "wojną kokoszą". z narażeniem życia . że wcześniejsze poczynania dworu. Tylko hetman Tarnowski... ile zechce. mai. 69. 1872 rok (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego).. 79 Dzieje Polski i Litwy narodziny ruchu egzekucyjnego wzrost aktywności politycznej szlachty Ryć. Gdy Zborowski wołał. tyle zdoła zdziałać. zwłaszcza elekcja i koronacja Zygmunta Augusta. od niedawna magnackiego. Kopernik. o ile sam nie stał za plecami rokoszan. w przyszłości kanclerz wielki koronny i wierny sługa ostatniego z Jagiellonów. przedstawiciel nowobogackiego rodu. a jej potęga nie jest żadnymi pewnymi granicami określona". ale niesmak pozostał. kasztelan małogoski. oraz Walenty Dembiński. faktycznie .. Lekceważenie prawa przez magnackich dostojników obracało się przeciw nim samym: szlachta żądała egzekucji istniejących praw. do tego dodając zarzut powierzania urzędów ludziom obcym i nie osiadłym w danej ziemi. Na czele zbuntowanej szlachty stanął sędzia ziemski krakowski. wróg Kmity. Jan Matejko. a zwłaszcza Bony i jej popleczników.. były równie skandaliczne. że "Majestat Królowej tyle może.w jej obronie. Portret Zygmunta Starego. Mistrz Andrzej. a jakie poddanych.. W pewnej mierze winna tu była jej polityka dynastyczna. mai. . 70. mg|arz królewskj ok 1546 roku (Kraków. Dembiński wręcz wymieniał rzekome krzywdy Odro wazów. ale nie można zaprzeczyć. . niechęć szlachty do królowej Bony Bowiem cały gniew tłumu obrócił się przeciwko Bonie.._. solą w oku szlachty była jednak bezsprzecznie jej działalność gospodarcza. teraz jednak zajadły wróg jego matki. Ponieważ przy okazji zjedzono wszystkie kury wokół Lwowa.gdyż strzelano nawet do niego z rusznicy .

przywódców lwowskiego rokoszu. nie odważyli się na sejmie występować wbrew jej postulatom. Tak rodził się ruch. zabezpieczyły ich posiadaczy przed pozaprawnymi działaniami zmierzającymi do ich odebrania.. m RtófrWc w J. Odtąd niemal każdy sejm przynosił nowe ataki na Bonę. biskupów. ujawnił swe dzieło. W 1538 roku próbował jeszcze aktywnie wpływać na wybory sejmikowe. zagrzany zapałem młodego przyjaciela. Nie tylko interesom habsburskim to służyło. W walce między koteriami magnackimi zatracał się zupełnie interes państwa. 71. zatracały się i nadzieje na tak umiejętnie stosowany w początkach panowania Zygmunta mądry i realistyczny kompromis. senatorów. związany z Janem Tarnowskim. jego wybrańcy jednak. rozpoczęte przed przeszło czterdziestu laty w Italii. walczył Orzechowski ze . wbrew Bonie i jej koterii. a wreszcie uregulowały sprawy własności dóbr posiadanych przez Bonę. Mikołaja subditus (Wierny poddany}. jeśli zostali zaakceptowani przez szlachtę. że ludzie poczuli swoją siłę.. że mogą zmieniać świat i Rzeczpospolitą sami. Karta tytułowa KrófWe/rozprawy. równie potrzebne wartości. nie dopuścili do ukarania. Na następnych sejmach król musiał się już z nim poważnie liczyć. trudnej i odpowiedzialnej wolności. bez oglądania się na królów. których pod Lwowem jeszcze broniła. a zwłaszcza przez królową. ograniczyły w znacznej mierze prawo wykupu dóbr koronnych przez króla. przesadzone i zmyślone winy monarchini. Lecz równocześnie rodziły się inne. wbrew skazującym wyrokom. Uznane zostały one za własność Korony. zrozumieli. Wspaniały dla polskiej kultury rok 1543 dał liczne tego dowody. nazwany później egzekucyjnym. ani nie potrafił 80 . powrotu ich do domeny królewskiej.Zygmunt Stary jej ukrócić. w której wyliczał wszystkie rozwój literatury polskiej prawdziwe. Ksiądz Stanisław Orzechowski. ograniczyły krytykowany przez szlachtę dowód z ksiąg Metryki Koronnej jako prowadzonych przez urzędników strony zainteresowanej. także na własnych błędach. Uczyli się. dzierżoną przez Bonę dożywotnio. król. Burza lwowska sprawiła. zaś kapitał królowej na nich zapisany miał posłużyć później jako posagi jej córek. publicysta zdolny i zjadliwy. Konstytucje sejmów następnych. ani jej pomóc. Strach przed Turkami był Wielką Trwogą tego stulecia i walcząc z nim. który dotąd trwa i owocuje. Stary Kopernik.egzekucji tych samych dóbr magnackich. dzieło zrodzone z renesansowego dążenia do ładu i harmonii. a przecież wprowadzające do myśli ludzkiej płodny ferment. rzucających hasło zjednoczenia chrześcijan w walce z nawałą ottomańską. niedołężniejący z każdym rokiem. napisał anonimową broszurę zatytułowaną przewrotnie Fidelis Ryć.mów łacińskich. ale opublikował również pierwszą ze swoich Turcyk .

Do starych animozji wobec Habsburgów dołączyły się nowe w związku z tragiczną sytuacją jej ukochanej córki. głosił równość wszystkich ludzi wobec prawa. Niewielkie znaczenie miały też chyba dotychczasowe doświadczenia . Mikołaj Rej w Krótkiej rozprawie. 1532 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). będącego wielkim sukcesem dyplomatycznym Zygmunta. okazał się nieugięty.. niespełna siedemnastoletniej. Medal Zygmunta Starego (awers i rewers). że małżonkowi do gustu nie przypadła. i obyczajami a ludzkością swą bardzo była ludziom przyjemna". że zdoła je zerwać. wielki książę Litwy 6 maja 1543 roku w katedrze na Wawelu arcybiskup Piotr Gamrat udzielił długo oczekiwanego ślubu Zygmuntowi Augustowi i wnuczce jego stryja Władysława. zdawałoby się. roznoszące chwałę dynastii jagiellońskiej i jej nowej. Fanaberie Bony nie mogły przecież doprowadzić do zerwania związku. jak pisał Bielski. W tej sprawie król stary.utworze. .. Izabeli węgierskiej. ale wydawało się. Andrzej Frycz Modrzewski brał chłopa i plebeja w obronę przed prawem o mężobójslwie. za którą obwiniała ojca Elżbiety. króla Ferdynanda. wspaniałej rezydencji po całej Europie. 81 Dzieje Polski i Litwy choroba Elżbiety i nieudane pożycie małżonków wyjazd Zygmunta Augusta na Litwę Ryć. który stanął u progu nowożytnej polskiej poezji wprowadzał postać chłopa jako równorzędnego panu i plebanowi rozmówcy. Raz rozpętanej burzy nie można już było zażegnać: trwała w umysłach ludzkich. przychylne przyjęcie małżeństwa przez opinię szlachecką nie zdołały jednak zakryć faktu. szczera życzliwość Zygmunta dla synowej. o sześć lat od niego młodszej Elżbiecie Habsburżance. I Zygmunt August ze wszystkich sióstr najżywszym uczuciem darzył Izabelę. tworzyła wielką kulturę polskiego Odrodzenia. a zarazem. gwarantującym trwałość i ciągłość dynastii: księżniczki z rodu Habsburgów słynęły z płodności. rokowania jednak trwały długo i jeszcze w ostatniej chwili Bona łudziła się. 72. Elżbieta. ślub Zygmunta Augusta z Elżbietą Habsburżanką Zygmunt August. wyk. wychowane zaś w ciepłej atmosferze rodzinnej umiały j ą zwykle przenieść do nowej ojczyzny. Bona była jej od początku nieprzychylna. "i śliczną urodą. ale nie to przecież było istotne dla jego ówczesnej rezerwy wobec małżonki.strachem każdym. Małżeństwo planowano już od ich lat dziecinnych. wspierany przez Tarnowskiego i Maciejowskiego. nawoływał do odwagi w każdej godnej tego sprawie. później zaś dokonał koronacji nowej królowej. Wspaniałe uroczystości. Jan Maria Padovano. że pożycie młodych z początku układało się fatalnie.

seksualne młodego króla z kobietami dojrzalszymi i śmielszymi w pożyciu. Hlebowicze. jak Gasztołdowie. wszelkie nominacje urzędnicze zależały od jego niekwestionowanej woli . w tym ulubiona odtąd jego rezydencja. Zatrzymał się w puszczach Podlasia. Z ich grona (lub . wciąż był odmienny. Z końcem lipca 1543 roku. gdzie należał do niego potężny kompleks dóbr grodzieńskich i okolicznych. a nawet 10 wielbłądów. Pojechał na rekonesans. Ten "babijan" był bowiem zapamiętałym myśliwym.Ryć. Wielki książę posiadał tu wciąż niemało uprawnień daw. bez pełnomocnictw politycznych. pogłębiona jeszcze została wojną podjazdową. gospodarka. ulubionego przysmaku Elżbiety: Bona odmówiła prośbom synowej. A wkrótce dołączyła do tego samotność. na obcym jej dworze. jak jego królewscy przodkowie. Chodkiewicze. przysłał biduli dla rozrywki swoją kapelę. na co natychmiast ser jej w darze ofiarował wielkorządca Seweryn Boner. 73. Zamek dolny w Wilnie. Okazało się bowiem.Zygmunt Stary wielkie rody i urzędnicy litewscy litewskie dobra królowej Bony Knyszyn. odpowiednik koronnego Senatu. nego wodza rozbójniczych rycerzy. choć z wielkim orszakiem. Bona od początku okazywała jej demonstracyjną niechęć. Nic jednak nie mogło wynagrodzić oziębłości męża. z książętami Ostrogskimi i Słuckimi na czele. młody król pozostawił małżonkę w Krakowie. tyle że mniej liczna i całkowicie zdominowana przez wielkie rody litewskie. Polował w Puszczy Białowieskiej. 40 szlachty ze służbą własną.jeśli był na miejscu obecny. Radziwiłłowie. biskup Maciejowski. Sapiehowie. Sądownictwo. wojsko. i w zgodzie z monarszym wzorcem ze średniowiecza się wywodzącym. 131 psów myśliwskich. ale zbyt jawnej.puszczański 82 --. mimo półtorawiecznego związku z Koroną. Kraj. kryjąca się za tym faktem. w której później życia dokona . niż młodziutka i ponoć bardzo nieśmiała arcyksiężniczka. Kieżgaj-łowie. która ujawniła głęboki rozłam polityczny na Wawelu. Słynną stała się sprawa sera parrneńskiego. że Elżbieta chora jest na padaczkę. bawił się w zamkach sąsiednich. o której wieści zaczynały już krążyć po dworach europejskich. po dwunastu zaledwie tygodniach małżeństwa. Towarzyszyła mu liczna służba. Inny zaś z ludzi bliskich królowi. Jeśli nie -władzę tę sprawowała nominowana przez niego rada wielkoksiążęca. Nie podążył od razu do stołecznego Wilna. Wirszyłłowie. zachował wiele z archaicznych struktur władzy. zapewne udawanej ze względu na matkę. Rozległy i rzadko zaludniony. 167 koni pociągowych i 219 jezdnych. Bez oficjalnej misji. Poznawał kraj i ludzi. i wyruszył na Litwę. Zygmunt Stary okazywał synowej wiele serdeczności. oraz ruskie. Tragedia osobista obojga. którzy z maleńkiej Litwy rozszerzyli niegdyś władanie jego przodków aż po stepy czarnomorskie.

Mikołajem Rudym. Toteż Zygmunt August przywitany został jak wybawiciel spod jarzma. starosta żmudzki. Nie ulegało wątpliwości. przejętym przez skarb wielkoksiążęcy. a więc z najmożniejszymi przedstawicielami grupy magnackiej odsuniętej od rządów przez stronników Bony: z Mikołajem Czarnym. spędził pierwszą swą jesień na Litwie. których stan formalno--prawny można było z większą swobodą kształtować tutaj niż w Koronie. hetmana i kasztelana wileńskiego. od Krzemieńca po Kowno. Barbarę: w dawnym dworze jej męża. przygotowywał powoli własne stronnictwo. a wreszcie w kwietniu 1544 roku do Wilna. witebski i kijowski. zwanego tu serebszczyzną.ich klientów) wywodzili się dostojnicy. to podobnie też wielkiego znaczenia nie mieli. połocki.wileński. w .. Tymczasem militarna sytuacja Litwy wciąż była niepewna. Archaiczna również struktura własności pozwalała jednak wielkiemu księciu. Oprawa książki Prima acsimplicissima instiłutiogrammatica. własny program rządów i własne miejsce na ziemi. broniącej niegdyś dostępu w głąb kraju. marszałek ziemski. wywierać decydujący wpływ na poczynania rady dzięki gospodarczemu znaczeniu swych włości. jeśli nawet brali w niej udział. Starcowi sił już jednak brakło: zatrzymał się w pół drogi. Ryć.. 83 Dzieje Polski i Litwy oburzenie podatników. synem Jerzego. Gieranojnach. podlaski. zanim przeniósł się do podstołecznej Olity. gdzie mógłby się z nią wreszcie połączyć. Ich stan prawny. książę słucki. Ścigany tam listami stęsknionej małżonki. kasztelana trackiego. Bona skupiła w swoich rękach na Litwie olbrzymie dobra. kasztelanowie . oraz z jego bratem stryjecznym. Związał się ze starszymi niewiele od siebie Radziwiłłami. oczywiście nie płaciła. trocki. 74. 1559 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). Lecz bezwzględność jej budziła nienawiść skrzywdzonych. zaliczani formalnie do rady. że przeprowadzone w dobrach Bony reformy gospodarcze wystawiały talentom ekonomicznym królowej jak najlepsze świadectwo. trzecia wojna z Moskwą w latach 1534-1537 nie przyniosła spodziewanego sukcesu . ciągnące się nieprzerwanym prawie łukiem wzdłuż granicy zachodniej Wielkiego Księstwa. Być może wówczas j uż poznał piękną siostrę Rudego. nawet w czasie jego nieobecności na Litwie. Wiemy oczywiście. zwłaszcza że podatku z nich na obronę. Żmudzi. tytułowani tu "najwyższy" i "dworny". znanym mu jeszcze z Krakowa synem Jana Mikołaja. a zakończenie jej oznaczało rezygnację z tej potężnej twierdzy.odzyskania Smoleńska.wileński i trocki. że stary król sprzyjał tym planom. dwaj hetmani. podskarbi ziemski i podskarbi nadworny. jak do niedawna w Koronie. Zaokrąglane bez skrupułów i bez oglądania się na prawo i sprawiedliwość. Do ministrów zaliczali się: kanclerz. obawy właścicieli dóbr jeszcze przez nią nie zagarniętych. nowogrodzki. Nicolai Marisa. wojewodowie . W lecie ruszył w podróż do Wilna z Boną i Elżbietą. z biblioteki Zygmunta Augusta. przynosiły królowej olbrzymie dochody. wdowę po ostatnim z Gasztołdów. ich tytuły własności były niejasne lub świadomie komplikowane. biskupi Wilna. jakie na Litwinów nałożyła jego zaborcza matka. Kijowa i Łucka. Niżsi urzędnicy. marszałek wołyński.

Lecz jedno z serc zostało dla niego już na zawsze zamknięte: własnej matki. jak pięknie napisze o nim Górnicki. ukrócenia jej wpływów na Litwie. skierowanych niemal wyłącznie przeciw Bonie i jej poplecznikom. złotych węgierskich. słysząc. Posłowie jego przybyli do Krakowa. gdzie zwołał sejm Wielkiego Księstwa. Aktem z 6 października przekazał pełnię władzy wielkoksiążęcej Zygmuntowi Augustowi. ale w trosce o dobro publiczne. Odtrąciła syna myślącego i samodzielnego.Brześciu. Bona. dla jego przyszłego królowania gromadzi tak wielki majątek. Przestał być dla niej synem. 100 tyś. Wieźli ze sobą wypłacony nareszcie posag Elżbiety. nieco spóźnieni. Młoda królowa odżywała w Wilnie. wybraną ojczyzną. sforzowską żądzę władzy. Jednać ich serca i umysły. gromadził swych najwierniejszych przyjaciół . na sejm. sobie zastrzegając tytuł najwyższego księcia Litwy. o śniadej cerze Sforzów i wydatnej. Tu uciekał od mniej wiernych mu poddanych w puszcze. na grubego zwierza.książki. Pokochał ten kraj. na wileńskim zamku. nie jak Bona. że ma w Wilnie dwór własny. że w przeciwieństwie do sejmów koronnych litewskie są spokojne i posłuszne. poznawać ich namiętności i je wykorzystywać. czuł się przede wszystkim Litwinem. że cieszy się ona prawdziwą miłością męża. Tu. histeryczne sceny odgrywane przez królową postawiły Zygmunta Starego przed trudnym dylematem. swoją nienasyconą. Do końca życia ten z krwi przodków pół Włoch. Zygmunt August na próżno dążył do pojednania z matką. by zbijać własny majątek.Elżbiety. ćwierć Niemiec. dalekim od jej ojczyzny. obejmował oficjalne rządy nad ojczyzną pradziadów. Odetchnął w Wiedniu zaniepokojony ojciec Elżbiety. Rozwiązał go na korzyść syna. 22 października 1544 roku Zygmunt August i Elżbieta wjechali uroczyście do Wilna. Chciała syna posłusznego i niedołężnego. żądających odjęciajej wszelkiej władzy politycznej i gospodarczej. Przyzwyczajony do tego. na próżno wśród nowo mianowanych dygnitarzy uwzględnił również ludzi Bonie miłych. że tylko dla syna. jak nazwał go Mickiewicz. godny królewskiej córki i cesarskiej bratanicy. która zawsze głosiła. Stał się odtąd wrogiem. Miał przy sobie jedno wierne serce . habsburskiej wardze po babce. "Ostatni król. który jemu zawdzięczać będzie swoją świetność. który i jemu stał się prawdziwą. na który przyjechał też z Litwy król młody. ujawniła teraz swoje prawdziwe oblicze. Byli świadkami kamiennego . na próżno usiłował osiągnąć kompromis w sprawie zarządu dobrami skarbowymi na Litwie. ale i dalekim od wrogiej teściowej. co nosił kołpak Jagiełłowy". "wolnym rozkazywać ludziom". Tu uczył się mądrze rządzić. Nic już zdawało się nie dzielić kochających się małżonków. ze zdumieniem zapewne wysłuchiwał buntowniczych przemówień. Uczył się również władać 84 Zygmunt Stary wrogość Bony względem Zygmunta Augusta poddanymi. Dramatyczne wystąpienia posłów.

lecz wyraźnie coraz bardziej do tego skłonny. Jakoż tak bylo. Wyprawił szczerze żałowanej małżonce wspaniały pogrzeb i pociechy szukał w królowaniu. Ale na sejmie Rzeszy w Ratyzbonie posądzono Bonę o otrucie synowej. urzędy. donosił o tym wówczas biskupowi warmińskiemu Dantyszkowi. której ataki nasiliły się przed śmiercią. Rzeki król: «Zostawcie leż co ganić. Strop z rzeźbionymi głowami Sali Poselskiej zamku królewskiego na Wawelu. 75. Łukasz Górnicki: Tu w tym czasie przyjeżdżali do króla z Litwy tak senatorowie. Arras z monogramem Zygmunta Augusta podtrzymywanym przez satyrów. Stary. nadania. który zresztą nie ukrywał. schorowany król dożywał dni swoich. Pogorszenie jej zdrowia nastąpiło nagle. 76.Tarnowskiego. pracach. jak widzimy. zasłużony twórca zbioru źródeł znanego pod nazwą Acta Tomiciana. 3. mili panowie». sekretarz królewski. że przyczyną zgonu 86 Zygmunt Stary rządy Zygmunta Augusta na Litwie była padaczka. Opinia o Bonie. Nie ulega wątpliwości. że król August urzędowi swemu pańskiemu czynil dosyć. że stoi po stronie syna. Administracja paraliżowana była przez rywalizację przeciwników i zwolenników królowej. I wówczas przyszła wiadomość. byle wydrzeć co się da. znaczenie zwolenników przymierza z Habsburgami . dodając. W Koronie śmierć Elżbiety zmieniała niewiele. Rosło 85 Ryć. do niedawna tak aktywna. że 15 czerwca w Wilnie zmarła Elżbieta. chwaląc przed królem i do nieba wynosząc mądrość i czulośćjego. lata 1531-1535 (Kraków-Wawel). zwłaszcza wobec pogarszania się stosunków z Porta. polityka zagraniczna. pozornie zażegnała konflikt. Ale rosło też znaczenie i popularność Zygmunta Augusta. nim przyjdzie młody król i wszystko zmieni. A młody król tymczasem rządził na Litwie. sądach króla młodego. Pisał tak o sejmie krakowskim kronikarz jego panowania. jak zaczęto na Rynku budować wielką kuchnię dla Zygmunta Augusta. Stanisław Górski. jako dworzanie i inszy rozmaici ludzie i powiadali o sprawach. autorstwa Sebastiana Tauerbacha. że kuchmistrz zmarłej królowej i jeden z jej służących zmarli od tej samej trucizny. . Maciejowskiego. stała w cieniu nieustępliwej walki o władzę. Ostra interwencja Zygmunta Starego.przyjęcia syna przez matkę. dzielnościach. ćwierć XVI wieku (Kraków-Wawel). który w tej sytuacji chciał stanąć w mieście i nie pojawiać się na Wawelu. coraz mniej zdolny do przeciwstawiania się żonie. Dzieje Polski i Litwy Ryć. Widzieli zapewne. była już nie tylko w Polsce ugruntowana.

podkreślając jednak stale. kultura osobista i umysłowa czyniła ją godną partnerką najlepiej jak dotąd wykształconego z naszych władców. zbliżenie tych dwojga było zapewne wcześniej dziełem intelektu niż ciała.Dokonał wiele. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi obciążonymi świadczeniami na wojsko były tu tak zwane służby. Kazał na przykład zakładać stawy rybne.być może pod wpływem ciotecznego brata. biesiad. Tym stawała się trwalsza. Ale znaczny w tym udział miała również. pod wpływem czeskim. wciąż elekcja zdawała się im formalnością.tylko ciałem doradczym. turniejów i łowów. Dbał o wypalanie rud żelaza. Albrechta pruskiego. hodowlę wołów. Osobiste rządy w Wielkim Księstwie. z którego zdaniem bardzo się wówczas liczył . dziedzicznym. Działalność wielkiego księcia zmierzała do utrzymania ich pełnej ilości i gotowości. a sejm litewski . Niechętny Turcji Ottomańskiej . pamiętał o losie zubożałych chłopów obciążanych dotychczas rujnującymi ich do reszty świadczeniami. o korzystną sprzedaż płodów rolnych. Równocześnie zaś dbał. maskarad. przyniosły mu tam prestiż i szacunek. Chętnie wysłuchując próśb swoich poddanych. Mimo chętnie powtarzanych później opowieści o swobodnych obyczaj ach Litwinek. ale które gromadziły wokół władcy wchodzącą w życie polityczne liczącą 87 Dzieje Polski i Litwy się młodzież. Zaś wśród uczt. którymi gorszyli się wprawdzie przedstawiciele starego pokolenia. budowę młynów i foluszy. kontynuując prace nad reformą włóczną. Duże znaczenie miała ta działalność również dla podniesienia stanu obronności Wielkiego Księstwa. rozwijająca się w Koronie. Wkrótce po objęciu rządów rozpoczął kontrolę zamków wołyńskich i ukrainnych i mimo sprzeciwów wielkich właścicieli ziemskich doprowadził do dokładnego skontrolowania ich dóbr. Barbara była jego rówieśnicą. Wprowadził regularną kontrolę stanu gospodarki. o wysokim kunszcie erotycznym Barbary. dworu monarszego długo dotąd pozbawionej. tak długo przecież kierowanym faktycznie przez magnackich dostojników. Zarazem jednak starał się o podniesienie poziomu gospodarowania. że ma się to dziać "bez krzywdy poddanych naszych". choć . uwzględniając z nich wiele. od niedawna dopiero. jakie zyski przynosi hodowla karpia. wdowa po ostatnim z Gasztołdów. umiejętne lawirowanie wśród koterii magnackich pozwoliło dokonać wiele. o wprowadzenie nowych dziedzin gospodarki.dbałość swą o obronność kresów południowych posuwał tak daleko. budowa nowej kultury dworskiej w stolicy. Barbara Radziwiłłówna. zdecydowanie przeciwstawiał się Zygmunt August zwiększeniu kompetencji instytucji stanowych. by nie uszczuplać władzy wielkoksiążęcej i podnosić jej prestiż. Dla Jagiellonów Litwa wciąż była ich państwem rodowym. Wielka miłość Zygmunta Augusta dojrzewała powoli. że Zygmunt Stary musiał go hamować. Reorganizując dobra skarbowe. pomny na to. Potrafił docenić działania matki. by nie drażnił Porty. tak ważna w czasach renesansu. coraz większego znaczenia nabierać zaczynała piękna siostra Mikołaja Rudego. Co więcej.

Córka Albrechta. To przekonanie jednak docierało wolno nawet do ówczesnej elity intelektualnej. zmuszony został do natychmiastowego ślubu. ok. a dzięki temu właśnie tak trwała i silna. Maria Stuart. warsztat Łukasza i ° nowe rozumienie roli kobiety. Bartłomiej Berecci. że nie będzie nachodzić już ich siostry. Dwór paryski proponował raczej krewną króla Francji. . miłość Augusta i Barbary z jednej strony potwierdzała neoplatońską interpretację. gdy w całej Europie trwała walka o nowe rozumienie praw każdego człowieka do szczęścia osobistego Ryć. Francuska królewna Małgorzata byłaby miła wrogom Habsburgów. a kończą żałobą"). księżniczkę Annę d'Este z Ferrary: jeździł nawet w tej sprawie do Polski wybitny dyplomata francuski. związałaby Prusy Książęce bliżej z Koroną. Anna Zofia. lata 1529-1531. wyk. W łagodniejszej formie oznaczało to. Nagrobek Zygmunta Starego z kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze krakowskiej. Władcy renesansu podjęli walkę o swoje szczęście osobiste czasem tak bezwzględnie. miłość średniowieczna i renesansowa projekty małżeńskie Zygmunta Augusta Cranacha młodszego. że tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia jest ryzykowna i często nietrwała. Opowieść jest często podawana w wątpliwość. zwracając uwagę. Padały różne kandydatury. Neoplatonizm włoski wprowadził tu istotną zmianę. Zygmunt August próbował się przemóc. jakoby obiecał Radziwiłłom. jak Henryk VIII angielski. że trwalsza jest miłość rozwijająca się spokojnie i od przyjaźni duchowej przechodząca dopiero do pożądania fizycznego. Jan de Monluc. Krążyła później opowieść. czasem tak dyskusyjnie. co wielkie dzieła kultury i polityki. wzorzec równie ważny w budowaniu nowej mentalności europejskiej. Tymczasem na dworach monarszych wykuwano nowe wzorce. wyrażony w woli opiekunów.miłość fizyczna rychło też upomniała się o swoje prawa. o korzystnym dla państwa ożenku. 78. Król wówczas był zobowiązany myśleć o potomstwie. z drugiej stanowiła wzorzec szczególnie godny w reprezentowaniu nowych idei. Polityka jednak wciąż wkraczała w życie młodych. jak wnuczka jego siostry. Rozpoczynał się najsłynniejszy romans w naszych dziejach -i nie przypadkiem rozpoczynał się w czasach. że grzeszna jest miłość fizyczna: "nuptiae carnales a laetitia incipiunt et in luctu terminantur" ("cielesne zaślubiny zaczynają się od radości. Portret Barbary Radziwiłłówny. czasem tak tragicznie. jako niezbyt zgodna z wyniosłym i stanowczym charakterem 88 Zygmunt Stary Ryć. że wszelka miłość jest grzeszna. 1556 roku (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). W średniowieczu powszechne było przekonanie. jak Henryk Walczy. 77. że o małżeństwie winien decydować rozsądek. nie wytrzymał jednak i zaskoczony przez nich nocą u Barbary. W tej sytuacji rodząca się wolno.

wojewody siedmiogrodzkiego *1495 008111512 .ślub Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną stronnicy młodego króla Augusta. że Barbara jest w ciąży. Elżbieta Szydłowiecka. odrzucono też inne ich żądania dotyczące egzekucji praw. Najpewniej decyzję przyspieszyli nie Radziwiłłowie. W lipcu 1547 roku młoda para zawarła cichy ślub w kaplicy zamkowej w Wilnie. skupione wokół króla młodego i królowej matki. by przeciwstawić się żonie. Zakazano posłom debaty na ten temat. Stefana Zapolyi. Hetman Tarnowski i kanclerz Maciejowski stali po jego strome. ostrożnej polityki samego Zygmunta. Kształtowały się z wolna przeciwstawne sobie obozy polityczne. Izba Poselska natomiast. lecz nie miał już on sił. może się jednak za nią kryć pamięć o jego walce z samym sobą. Wieść szybko doszła do Krakowa. Wniosek podobno przychylnie został przyjęty przez steranego laty Zygmunta Starego. a wesele ich wyprawione przez Tarnowskiego w Sandomierzu zgromadziło kwiat zwolenników Zygmunta Augusta. został ochmistrzem formującego się dworu Barbary. wlk. zaproponowała przekazanie młodemu królowi pełni władzy w Koronie. Panowanie jego dobiegło kresu w atmosferze klęski . w którego skład weszli przedstawiciele rodów magnackich Małopolski. ks. o walce miłości z poczuciem obowiązku. gdy l kwietnia 1548 roku zmarł na wawelskim zamku Zygmunt Stary. jak i śmiałej.i to zarówno klęski spokojnej. Sam Zygmunt August na rozpoczętym w grudniu sejmie w Piotrkowie oznajmił ją rodzicom. Brat kanclerza. litewski *1 11467 t1 IV 1548 Barbara c. Siostra żony hetmana. Stanisław. 89 Dzieje Polski i Litwy - Zygmunt! Stary król polski. poślubiła Mikołaja Czarnego Radziwiłła. Histeryczna reakcja szlochającej Bony kontrastowała ze spokojem ojca. ryzykownej polityki jego małżonki. a zwłaszcza jej kresów ruskich. Młody król tymczasem zjednywał sobie senatorów. ale podejrzenie. nieświadoma tego jeszcze.

ks. węgierskiego cesarza 1533 oo1553 +1572 Ryć. litewsk *1 VII11520 t7 VII 1572 Jan Zapoiya ktdl węgierski *1487 « 23111539 +1540 Henryk książę brunszwicki *1489 »1556 +1568 Jan III Waza książę Finlandii kroi szwedzki *1537 ~4X1562 11592 Elżbieta c. śmierć Zygmunta Starego . Ferdynanda l Habsburga króla czeskiego i węgierskiego cesarza 1526 oo6V 1543 +15 V11545 Barbara c. kasztelana wileńskiego 1520-1523 oo 1547 +8V1551 c. Ferdynanda l Habsburga króla czeskiego. wlk. Giangateazza Sforzy księcia Mediolanu 2111494 oo18 IV 1518 -1-19X11557 brandenburski óa1535 t«7t Anna * 18X1523 19 IX1596 Katarzyna * 1 IX 1526 1-161X1583 Zofia 13 VII 1522 t28V1575 Zygmunt II Augus król perski. Jerzego Radziwiłła. Drzewo genealogiczne ostatnich Jagiellonów.-1-2X1515 Bona c. 79.

dla tłumów . jednające zmarłemu królowi. Wobec elity. stawili się osobiście książę Albrecht pruski.nie renesansowy ład i harmonia. wówczas wzięli je król nowy i jego dostojni goście: "król August hełm. Uroczystości koronacyjne. pogrzebowe. opłakiwano go szczerze. gdzie mszę odprawił arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Dzierzgowski. jak gdyby owa mowa do samych tylko Polaków.nikt się już bowiem nie łudził . Przybyli wysłańcy cesarza Karola. jakiego pragnęli determinacja królowej. Wciąż pamiętano.Ale trwało i rozwijało się ich dzieło . które średniowieczną Polskę wprowadziło do grona nowożytnych państw Europy. Uroczysty pochód odprowadził ciało królewskie do katedry. oddziaływały na kształtowanie się opinii publicznej. 90 Zygmunt August Spór o Barbarę Trzydniowe uroczystości pogrzebowe Zygmunta Starego rozpoczęte 26 lipca 1548 roku odzwierciedlały w pełni minione panowanie. do demonstracji życzliwości lub niechęci. a nie do inszych także. do rozmów mniej lub więcej owocnych. co nowe. których znamieniem będzie . Dla maluczkich. "W czym jednak to za przykrą rzecz miano. cenionymi nieraz więcej od chleba. I z nadzieją. nawet w przeciwnościach. książę tarczę. spokojne i godne chwały. świadczyły o potędze dynastii. czy sprosta nowym czasom. elektorów Rzeszy. a nie oglądania się na stare. że państwo jest wspólne dla licznych zamieszkujących je narodów. gdy dostojnicy koronni złożyli w kościele symbole władzy monarszej. Z nadzieją zaś i z obawą patrzono w stronę Wilna.przerywającym monotonię życia codziennego wspaniałym widowiskiem. Samuel Maciejowski. którzy na niej byli. najbliższy mu i najwierniejszy z dostojników. okazywana również temu właśnie. szacunek i zaufanie poddanych. oraz mądra tolerancja Zygmunta. Gdy już Jan Tarło konno i w zbroi wjechał do katedry. książę Wacław cieszyński. margrabia miecz. należała" (Stanisław Orzechowski). by upaść u stóp trumny. weselne stanowiły wówczas istotną część życia politycznego. Z obawą. mowę zaś wysławiającą zmarłego wygłosił kanclerz i biskup krakowski. I dla związanych z nim sąsiadów. nowego społeczeństwa. nie tylko krajowej. że kończy się panowanie długie i płodne. książąt śląskich.tworzenie nowej mentalności. króla Ferdynanda.choć nie było ono takie. Dla wielkich były okazją do spotkań. odwaga szukania nowego. jego bratanek Albrecht Alcybiades margrabia z Kulmbach. lecz gwałtowny konflikt przekonań i interesów. I gdy hetman Tarnowski ogłosił w Krakowie w sam dzień Wielkanocy wieść o śmierci sędziwego monarchy. że ją Samuel po polsku odprawił. że w owej zbierającej się ożywczej burzy uda się odnaleźć i stworzyć klarowny ład nowy. Dopomogły temu dziełu . przybyli niemal wszyscy senatorowie. cieszyńskie książę drzewo [kopię] przed wielkim ołtarzem o ziemię uderzyli i drzewo złamali" (Marcin Bielski). Nie wolno również zapominać o ich charakterze sakralnym. Wiedziano. skąd przybyć miał młody monarcha. ale również europejskiej. uznawanym i przeżywanym szczerze na wszystkich szczeblach drabiny Dzieje Polski i Litwy -- . "igrzyskami" jak w starożytnym Rzymie.

a przy tym doświadczony. czy po latach opisujący dzieje panowania Zygmunta Augusta serdecznie wierny jego pamięci Łukasz Górnicki. by dokuczyć Al-brechtowi. Jan Ocieski. ukrytej dyplomacji pogrzebowej. Zygmunt August przyzwał Barbarę do siebie i litewskiemu dworowi przedstawił oficjalnie jako swój ą małżonkę. przypisywali kronikarze ówcześni: naiwny. choć formalnie miał prawo do zasiadania w Senacie. zjadliwych niedopowiedzeń. ale dokładny Marcin Bielski albo zestawiający swój dramat małżeński z dramatem młodego króla Stanisław Orzechowski. Gdy wieść o śmierci starego króla dotarła do Wilna. ręki wyciągniętej do zgody nie dojrzał. człowiek ceniony za fachowość.plany matrymonialne Albrechta Hohenzollerna 92 społecznej. "człowiek żartobliwy i pocieszny". Zygmunt August przypomniał sobie również o ciotecznym bracie. jaką tym widowiskom. Albrecht wiedział o tym wcześniej i wcześniej już intrygował. starszym o lat trzydzieści. Książę pruski długo był przez Bonę odsuwany od wpływu na sprawy koronne. straszył zawiadomieniem Rzymu. niepomny. Grosz lenny pruski Albrechta Hohenzollerna (awers i rewers).Zygmunt August . Teraz. Gdy Albrecht pruski chciał złożyć starym obyczajem ofiarę za duszę wuja. Tylko Orzechowski zwrócił uwagę na znamienny epizod. Gdyby z tego prawa pozwolono mu korzystać. skazany na banicję przez sąd Rzeszy. Potępiony przez cesarza. Zbliżenie z młodym królem obudziło na nowo nadzieje Albrechta. Stąd wielka rola. Ryć. wybrał właśnie ten problem. 1537 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). znaczących nieobecności. Nie przypadkiem wierny sługa dynastii. Kronikarze ślizgali się oczywiście często po powierzchni wydarzeń. 80. -. widział wówczas przyszłość dla siebie i swojego rodu w związkach z Polską. Na drugi list Albrechta August odpowiedział stanowczym żądaniem. do czego każdy człowiek ma prawo. miałoby to jak najlepsze skutki dla bliższego związania go z Koroną. Niestety. Uniezależniwszy się od matki. by księcia ta sprawa "nie niepokoiła już więcej". by wydać swą córkę za Zygmunta Augusta. nie dostrzegając podskórnego nurtu historii. z winy królowej. Strzał był celny: Albrecht od ofiary się wstrzymał. że sam stara się ojednąz sióstr Augusta. że książę jednak nie do końca zgadza się z reformatorem. a drugą rai swemu brandenburskiemu kuzynowi. związany dotąd z Boną. którego wiarę oficjalnie wyznaje. uzyskał zgodę ojca i senatorów. wzmocnić jeszcze węzły rodzinne. w potrzebie przewrotny dyplomata. w tym i pogrzebowi starego króla. wybuchnął otwarcie w liście do nowego monarchy. Otrzymał stanowczą odpowiedź: król zawarł małżeństwo z miłości. przypomniał mu szyderczo o stanowisku Lutra w sprawie odpustów. ale zarazem wzmocnić więź Polski z Prusami Książęcymi. oskarżając Barbarę o złe poprzednio prowadzenie. Po śmierci Elżbiety rozpoczął starania. lecz w otoczeniu jej reprezentujący tendencje pojednawcze wobec Zygmunta Augusta. wytrawnym i doświadczonym polityku.

polityk niestały. Albrecht. Niszczyła własne dzieło. W maju 1548 roku na sejmie Rzeszy w Augsburgu ogłosił tak zwane interim . Bony i Kmity z Albrechtem i panami wielkopolskimi. szargały cześć Barbary. Sytuacja mu sprzyjała. że to pogodzi zwaśnione wyznania. Ale i liczni senatorowie małopolscy protestowali przeciwko wyniesieniu Litwinki. Wrogowie Barbary szukali sprzymierzeńców wśród szlachty. zaczął szukać sprzymierzeńców. Jeszcze za życia ojca zobowiązywał się Zygmunt August. Po latach pracy nad wzmocnieniem władzy królewskiej w Polsce podburzała przeciw królowi nie-nawistnąjej dotąd szlachtę. wielkopolska wręcz odmawiała uznania Augusta. 81. Sądził. A teraz Albrecht sprzymierzał się z wrogami Habsburgów w Polsce. Jan Maria Padovano (awers i rewers). dotąd zwalczającymi księcia w Prusiech. Sejm piotrkowski zapowiadał się burzliwie. Bona była dotychczas jego zaciekłą przeciwniczką: teraz dopiero wyciągała rękę do zgody. Program ten jednak z każdym nowym sejmem stawał się śmielszy 93 Dzieje Polski i Litwy Kobieta staropolska . Działał jednak bez zgody papieża i bez aprobaty protestantów. Medal Zygmunta Augusta. 1532 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). W kwietniu 1547 roku cesarz odniósł zwycięstwo nad koalicją książąt protestanckich. jak Królewskie . Ryć. mogło przyczynić się do jego powodzenia. Bona otwarcie stanęła na czele opozycji przeciw nieposłusznemu synowi. Zwołał na październik swój pierwszy sejm do Piotrkowa. Tylko stworzenie faktów dokonanych. nierealnej od zarania koncepcji stać się lennem Rzeszy. pojmał jej przywódców. zrażonymi jednak do litewsko-małopolskiego otoczenia nowego władcy. Zwolennicy co prawda nieliczni. stawał po przeciwnej stronie niż ich zwolennicy. Prusy zarówno Książęce.miały wedle tej.oświadczenie zgadzające się na dwa żądania protestantów: małżeństwo księży i komunię pod dwiema postaciami. Liczył na Albrechta. rozbudzali namiętności na sejmikach. wyk. przyjęcie interim przez kręgi protestanckie. żądała nowej elekcji. a zarazem rozwinął wytężoną akcję dyplomatyczną. Zygmunt August żadnych przeciwności się nie uląkł. gotów był zrezygnować z popierania pretensji krzyżackich i przebaczyć banicie . A na Litwie podnieśli głowę nieprzychylni Radziwiłłom ich rywale z Chodkiewiczami na czele. nieprzewidywalny a ambitny. Wydarzenia ostatnich miesięcy w Niemczech osłabiły pozycję Albrechta i Hohenzollernów. Nie tylko o małżeństwo królewskie chodziło szlachcie. Tworzyła się paradoksalna koalicja.ale za jego powrót do posłuszeństwa nie tylko kościelnego (stąd właśnie okrutny żart Ocieskiego). Niewybredne paszkwile polskie i znakomitą łaciną pisane zjadliwe broszury Stanisława Orzechowskiego pomiatały majestatem. że objąwszy rządy przystąpi niezwłocznie do realizacji programu egzekucyjnego.interim augsburskie Zamiast szukać porozumienia. przywróci jedność w Kościele. Szlachta małopolska domagała się unieważnienia małżeństwa królewskiego.

Lecz jako pani domu.Zainteresowanie rolą kobiety w historii. Ani prawo bowiem. choć czasem bywa ośmieszane. Uczyniły one z niej nawet kochankę Jana Sobieskiego. niekiedy nawet dwunastoletnie. ani Kościół nie były dla kobiet łaskawe. jest niewątpliwie wzbogaceniem repertuaru tradycyjnej historiografii. miał lat osiem. przed którą nieraz mąż tłumaczył się jak dziecko. co dzieci. XIX wieku według pierwowzoru (Muzeum Narodowe w Poznaniu) Sprzyjał temu także typ ich wychowania. przedwczesna śmierć głowy domu stawała się kresem pomyślności rodziny. która jako wdowa znakomicie poprowadziła wielki dom handlowy. wolność. a nawet pokory. w którym od dzieciństwa wyrabianie głęboko emocjonalnego stosunku do religii wiązało się z potrzebą ukształtowania przyszłej matki. Wszelkie uogólnianie jest jednak ryzykowne. To również było jedną z przyczyn ucieczki młodych panien do klasztoru. Większość jednak zapewne cierpieć musiała w milczeniu. . ale jej wszystko wyznawał . wiązały się z wyrobieniem już w małej dziewczynce samozaparcia. nieraz obejmowała kobieta rzeczywisty ster rządów. W dawnej Polsce co druga umierała przy pierwszym dziecku. Zwłaszcza Kościół kontrreformacyjny widział często w kobiecie źródło nieprawości i narzędzie szatana. "Złotą Różą" zwana. o "strasznej Zosieńce" Chodkiewiczowej. jeszcze wówczas nie rozmiłowany w kulturze żydowskiej. czyli gorący wschodni temperament. godność osobistą. Jedno jest pewne: macierzyństwo było dla kobiety niewyobrażalnym dzisiaj ryzykiem. ćwierć XVII wieku lub 1. która później sama kształtować będzie emocjonalną stronę wychowania dziecka.Resi Żółkiewskiej.rozchodziły się szeroko. Aktywność gospodarcza kobiet nie była jednak regułą i bardzo często. Cytowany poniżej list skrzywdzonej kobiety do brata jest rzadkim przykładem przejmującej skargi na zły los i złych ludzi. a żywot oplotły legendy. Nie znano przyczyn gorączki połogowej i wydawano za mąż nie tyle dziewczęta. przez nawiedzone emancypantki. Niejedna mieszczka po śmierci męża postępowała podobnie. 1. Opowieści o żonach wielkich hetmanów . Bardziej jednak do naszych przodków przemawiał rozpowszechniony kult Matki Boskiej i Świętej Rodziny. Niemniej nierówność prawna sprawiała. zwłaszcza wśród mieszczan. koniecznych. Stroje kobiece z Wzornika szlachty polskiej. by uniknąć samolubstwa i wywyższania się nad domowników. musiała więc mieć uznanego męskiego obrońcę. mały Jaś. Róża Nachman. Sławna stała się lwowska Żydówka. dowartościowujący macierzyństwo i rodzinę świecką. mimo że gdy zmarła. W latach wojen niejedna szlachcianka z powodzeniem prowadziła gospodarstwo jako prawdziwa czy słomiana wdowa. zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W rodzinie szlacheckiej i magnackiej również potrzeba wyrobienia w przyszłej pani domu cech społecznych. Grób jej stał się obiektem czci religijnej. że krzywdzona kobieta nie miała możliwości osobistej walki o swój 94 Zygmunt August majątek. co "mężowi po drabinie chodzić kazała" i miała "w domu Ormianina". pot.

Coraz częściej pojawiały się w nim akcenty nieufności wobec władzy monarszej. Przytem mój miły braciszku raczcie Wasz Mość wiedzieć. "zacnych a przedniej szych ludzi wielkich stanów ścinając. Wielebym wam miły braciszku miała pisać. Przeto ja was proszę mój miły Panie bracie! iżbyście się w tem opatrznie mieli. Wiedzcie też miły Panie braciszku! iżeć mam wielką ciężkość i wielki smętek od męża mego.].] iżeć już pójdę kędy mię oczy zaniesą. ale przez czeladniczkę swoje zwiedziona. nie inaczej jako na Jopa [Hioba] świętego. niżbych miała od jego ręki zginąć: bom ja się z swoim miłym Panem dobrze rządziła i z dziatkami swemi miłemi. a . iż się ja dziś nie mam ku komu uciec ani poradzić. a czeska szlachta nie była zobowiązana. Ferdynand zażądał w czasie wojny domowej w Rzeszy.. 1544 rok Nagrobek Reginy Żółkiewskiej w kolegiacie w Żółkwi. a wszech pospolicie. Owszekimci ja go nie pragnęła. Przytem miły Panie braciszku wiedzcie i bądźcie tego pewni. iże mnie Pani Piorowska dała odpuszczenie [wypowiedzenie] od wielkiej-nocy. ale się na krotce stało. wiele ich w wieczne więzienie biorąc... iżbym wam była we wszystkiem płatna. bo niema ktoby mię dziś bronił albo za mną mówił. Przeto ja was proszę dla miłego Boga. lata 30. Ja dali Bóg chcę udziafać. Ostatnie tryumfy Habsburgów proces ten przyspieszyły. w tem się nie chce znać. napierwej dług i te rzeczy. do brata Piotra mieszkającego w Pradze. a zatym was Panu Bogu polecam. żona Bieniasza Majerana.. podobnie jak nasza. Wojciecha lata pańskiego 1544. które w domu macie u mnie i raczcie się opiekać niemi.] iżeć już nie może być dobrze: wolę lyczany świat niż jedwabną śmierć. XVII wieku O zdrowiu waszem radabych słyszała miły Panie bracie! [. i mnie ubogą sierotą zostawił. które ona wzięła od Pana mego nieboszczyka (pierwszego męża). ślusarza krakowskiego... iżbyście przyjechali a swe rzeczy dobrze opatrzyli. którego mi Pan Bóg nagodził [. iż jest tak zatwardzonego sumienia. ale nie poskąpił jej represji.. Te czterysta złotych i dziesięć. iżbyście potym nie rzekli iżbych nie była dobrą siostrą waszą. i chcę za łaską Bożądo śmierci mojej [. to muszę uboga sierota cierpieć: aczkolwiek nie była moja wola. które wasze pieniądze dał mój Pan na ten dom. o ciężkościach moich.. Krystyna. a zwłaszcza około tej rzeczy co się tyczę z Panią Piorowska. dla tego iżbych ja pracy nie miała więcej i też trudności [. jako nalepiej wiecie [..]. a przeto czem mię Pan Bóg raczył nawiedzić.].. Z Krakowa dań we Srzodę w wigilią S... iżbyśmy sobie mieszkania mieli szukać [. iżeć ja wam nie mam dziś nic pociesznego pisać... smętna siostra wasza. Przeto wiedzcie mój miły Panie braciszku! [. do służby poza granicami kraju.]. Czechy nie były częścią Rzeszy. Wiedzcie mój miły braciszku! [.Krystyna.].] Panie Boże daj wam lepsze niż ja mam [. daj mi to Panie Boże! iżbych jeszcze Wasz Mość w dobrem zdrowiu oglądała.. tudzież i moje ubóstwo w tem zawiódł. iżbyście w tem nie mieszkali [zwlekali]. Boć mam trudności dosyć i ciężkości swej: przeto mój miły Panie braciszku! wiedzcie iżci to wam dawam znać. Król nie zdołał jej do tego zmusić.]. gdzie to jest dalibóg wszytkiemu miastu jawno.. a przeto wam powiadam już. by pospolite ruszenie jego czeskiego królestwa wzięło w niej udział. iżem się zawdy rządziła w uczciwości. obawy egzekucjon i stów i bardziej szczegółowy. Drugie to wam opowiadam.. i też przyjazną według miłego Boga. ale Pan Bóg dopuścił złego człowieka..

jeno żywego umarłym uczynić".Koronie i żonie.. ukazywał sprzeczność tej rady z nauką Koś cioła. J F x r J "skłonności człowieczych". Ujrzeli dojrzałego mężczyznę w czarnym. słabego babijana. : . która mu się podoba". Gotów był raczej zrzec się tronu. Bronił prawa człowieka do szczęścia osobistego. oświadczał. Porównywał dwie swoje przysięgi f '•. A równocześnie na tym samym sejmie. nadzieję powzięlj". Ostro skarcił warchoła Kmitę. Publicznie deklarował swą miłość do Barbary: "Do ostatniej koszuli i ciała odstąpić jej nie mogę". bo co jest innego wolnemu człowiekowi niewolstwo cierpieć. a niż w niewoleniu jakiem być. skromnym. tak zwani Bracia Czescy. Lecz przede wszystkim bronił 2. A żądania egzekucjonistów.. Grał na dumie stanowej. poi. Roznosili wieść o tym w Koronie protestanccy uchodźcy. • . a teraz podejrzanych obyczajów żona.'. król musiał stoczyć walkę o wolność swoją. Ostro też odpowie dział biskupom.J jakąż byście wtedy o mnie i o przysiędze mojej Ryć. przeciw tej samej szlachcie. XVI wieku (Lwowska Galeria Obrazów. Gdy usiłowali go strofować sena torowie. replikował stanowczo i majestatycznie. jak wołano na sejmie piotrkowskim. na razie pominął: stanął na . Była to rzecz nowa w ówczesnym świecie i rzecz wielka: przygotowywała przewrót obyczajowy więcej wart dla europejskiej kultury niż doraźne kłopoty. A szlachta koronna oświadczała teraz publicznie.wołał IK »*: : . włoskim stroju. Pos łowie spodziewali się ujrzeć osławionego. że nie tylko szlachcianka królową. Lecz posłów szlacheckich traktował poważ nie i ze zrozumieniem ich niepokoju.. ale i szlachcic każdy może być w Polsce królem obrany. przypominając. Popiersie Barbary Radziwiłłówny. z małżeństwem tym związane. 82. że "przystojniej wczas temu zapobiegiwać i poczciwiej raczej krwią swą to opłacić. którym wpierw rządziła podejrzanych obyczajów matka. w Wielkopolsce się osiedlający. nie przez cały Senat poparte. Przetrwał burzę i ją uspokoił. którzy radzili unieważnić małżeń stwo. 95 Dzieje Polski i Litwy - Korona nie znała dotychczas swego władcy.'. że każdy burzliwe obrady sejmu piotrkowskiego "małżonkę sobie wybiera. imponującego godnoś cią i spokojem. do małżeństwa z miłości. wolność wyboru żony. "Gdybym się odmienił . Oddział w Olesku). choćby i państwowe. godnie i uczciwie. nieznany rzeźbiarz.zwłaszcza stanu miejskiego majętności biorąc".

do Krakowa. doradcy młodego króla Nie zaznał tu spokoju. nazywany polskim Demostenesem. w którym wolność jednostki będzie miarą wolności obywatelskiej. l wówczas wśród szlachty formować się rozpoczęła grupa polityków aktywnych. że jeśli nie ma jednomyślności. że "Polak nie niewolnik popowski" i chlubił się tym. Wołał Sienicki. która osiadła z młodszymi córkami w Warszawie i stamtąd judziła przeciw synowi. Stanowisko to było zdecydowanie antykościelne. Tym samym jednak odsuwać się zaczął od króla Jan Tarnowski. nieprzejednany wróg wojewody. Trwały one jeszcze. tak potrzebnego i parze królewskiej. pokazując. winien być odtąd baczniej kontrolowany. w tym i od papieskich wpływów. Zdołał wreszcie przeciągnąć na swoją stronę popularnego wśród szlachty małopolskiej Piotra Kmitę. podsycane przez Bonę. wyrastający na jednego z najwybitniejszych polskich parlamentarzystów w skali dziejowej. Mowa Sienickiego do Senatu na początku obrad nie zapowiadała jeszcze jego późniejszych antymagnackich i antykościelnych koncepcji. "Wielka to jest i niebezpieczna rzecz -wołał .stanowisku. Nie ta sprawa zdawała się teraz szlachcie najistotniejsza. że swoje monarsze obowiązki traktuje odpowiedzialnie. krużganki wzniesione ok. Ale za Tarnowskiego to radą nowy sejm zwołany został do Piotrkowa na maj 1550 roku. Sądzono wciąż. Uważano. Dziedziniec zamku królewskiego w Niepołomicach. że Senat go jednak nie spełnia. to decyzja należy do króla. Wśród nich na czoło wybijał się poseł z ziemi chełmskiej.Zygmunt August Mikołaj Sienicki. Ale ta właśnie sprawa zwiększyła nieufność do monarchy. 1637 roku na miejscu drewnianych galerii. był Sienicki orędownikiem państwa sprawnego ("taka była zawsze nasza intencja tej egzekucji. To stanowisko z trudem tylko mieściło się początkowo w ramach istniejących Kościołów reformowanych i w naturalny sposób doprowadziło później Sienickiego do zboru ariańskiego. Zaś po zakończeniu sejmu nie pospieszył do stęsknionej Barbary. przez Reja w Zwierzyńcu przyrównany do pierwszych Rzymian. rozbudowanego przez Zygmunta Augusta w latach ok. że zadaniem 96 --. I dopiero w lutym roku następnego powrócił . Ale dostrzeżono. Raczej obawiał się on zbytniego wzmocnienia władzy królewskiej. z jej grona wyrosłych. przywódca ruchu egzekucyjnego Ryć. Zamiast rozpatrywać istotne dla państwa sprawy. Kryształowo uczciwy. wspaniały orator. Mikołaj Sienicki. które konsekwentnie potem podtrzymywał w ciągu całego swojego panowania. 1550-1571. czekającej w Radomiu: długo sprawował w Piotrkowie zaległe sądy. przejmujących ster obozu egzekucyjnego. abyśmy rząd mieli"). Spory o Barbarę ucichały. Zygmunt August musiał uciszyć magnacką opozycję. Sejm był sukcesem połowicznym. i Rzeczypospolitej szarpanej nieistotnymi przecież sporami o królewskie małżeństwo. 83. ale zarazem państwa wolnego od obcych. tym obarczony jest Senat.już wraz z Barbarą . że skoro dla skłonności osobistej naraził na szwank interesy publiczne. iż nigdy kolana nie zgiął "przed Baalem".

Koronacja królowej polskiej. zarazem biskupa i kanclerza) zyskał swobodę decyzji.również w sprawie swego małżeństwa. Natomiast książę Albrecht przysłał delegację. tak litewskich w nastroju. zjawili się oczywiście obaj Radziwiłłowie z wielkim orszakiem. dramatyzującego świadomie swoje Roczniki ze względów nie tylko politycznych. Jan Tarnowski demonstracyjnie uczestniczył tylko w części ceremonii. "iż sienie zastawia królowi podług upodobania królować chcącemu". w sprawach istotnych dla egze-kucjonistów. choć ostry ich ton należy częściowo położyć na karb Orzechowskiego. arcybiskup Dzierż -gowski dokonał koronacji. zimnym i obcym Krakowie. Miał teraz ręce rozwiązane . Świadczyły zapewne te słowa o rozczarowaniu do opozycji magnackiej.jednemu człowiekowi wielu powierzyć zdrowie". a starosta generalny Wielkopolski Andrzej Górka i przedstawiciel najstarszego i najsławniejszego rodu małopolskiego Jan Tęczyński nie wzięli w niej udziału. Coraz rzadziej nawet mogła uciekać z mężem do bliskich j ej puszczańskich Niepołomic. zmierzając do ponownego rozniecenia antagonizmów między królem a Senatem. Miniatura z Pontyfikatu Erazma Ciołka. jak rewizja tytułów posiadania dóbr królewskich lub niegdyś królewskich. wśród których jednak zabrakło najżyczliwszego i najwierniejszego: Samuel Maciejowski sześć tygodni wcześniej osierocił swoją stolicę. że wierna nade wszystko mężowi. zarzucając Senatowi. która przeszła do obozu królewskiego. Wacław cieszyński i Fryderyk legnicki. j-za Wielkiego W piękna renesansowa rezydencję. gdzie Zygmunt August kazał dla niej rozbudowywać stary myśliwski zameczek KazimieRyc. W sprawach istotnych dla 97 Dzieje Polski i Litwy koronacja Barbary Radziwiłłówny niego nie ustąpił. 84. marszałek wielki koronny Piotr Kmita godnie spełniał swoje obowiązki. zakaz łączenia stanowisk senatorskich (bijący również w wiernego Maciejowskiego. ale przede wszystkim literackich. Choć cieszyć się teraz wreszcie mógł żoną otwarcie. nie reprezentuje należycie ich interesów na Wawelu i wyrażali się o niej w słowach niezbyt cenzuralnych. lecz zdrowie jej pogarszało się z dniem każdym. Uroczystość ukazywała nowe podziały polityczne w Koronie i determinację nieprzejednanych przeciwników nowej królowej. Gasła powoli w niechętnym jej. 1510 roku (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Ostatnią jej radością stała się koronacja w katedrze na Wawelu dokonana 7 grudnia 1550 roku w obecności najwyższych dostojników królestwa. . ok. wprowadzili królewską małżonkę do katedry. Król jednak lawirował umiejętnie między żądaniami szlacheckimi a własnym rozumieniem swej odpowiedzialności. Na próżno. choć za złe mieli siostrze. Książęta piastowscy Śląska..

Zagrożenie zaś narastało. podnosząc tym samym pretensje do ruskich ziem Litwy. łamać bezwzględnie opozycję. Wkrótce Iwan rozpoczął wzmacniać swą władzę monarszą. Naprawdę była to choroba kobieca. Dla Litwy było to istotne zagrożenie: . która jakoby truć miała nienawistną synową (sam Zygmunt August zdawał się przyjmować taką możliwość). W 1547 roku wielki książę Moskwy. Człowiek nieszczęśliwy. szukająca drogi morskiej do Chin na północ od Azji. Tytuł ten nigdy nie został uznany przez naszą dyplomację. że opuścili Barbarę słudzy i Zygmunt August sam ją pielęgnował w agonii. Iwan IV nazwany później Groźnym. sprawa Barbary nie tylko przesłaniała wielką sprawę naprawy Rzeczypospolitej. reformować państwo. w jego działalności politycznej i dyplomatycznej. to o rzekomej chorobie wenerycznej Barbary. przygotowywać się do walnej rozprawy z sąsiadami. być może rak macicy.oraz ze swoimi poddanymi. w 1553 roku. dla obu korzystne gospodarczo. Zmarła na jego rękach 8 maja 1551 roku. Moskwa zyskała dostęp do Morza Kaspijskiego i kontakt przez nie z Persją. koronował się na cara wszech Rusi. w ostatnich tygodniach powodująca straszliwe cierpienia i tak odrażająca dla otoczenia. syn Wasyla III i Heleny Glińskiej. do Archangielska dotarła angielska ekspedycja morska pod dowództwem Richarda Chancellora. Między Wiedniem a Stambułem Na pierwszych sejmach Zygmunta Augusta. Samotny i załamany. ale również odwróciła uwagę od reformy Kościoła i zagrożenia zewnętrznego.98 Zygmunt August śmierć Barbary Radziwiłłówny wzrost potęgi politycznej Moskwy misja dyplomatyczna Hozjusza i sojusz z Habsburgami A ona dożywała dni swoich. bratanicy Michała. Król jednak musiał trwać i walczyć o swoich poddanych . Na wschodzie padły jego ofiarą niepodległe dotąd chanaty tatarskie: kazański w 1552 roku i astrachański w cztery lata później. Odkryła tylko drogę do posiadłości moskiewskich i odtąd stosunki między oboma państwami. nigdy już szczęścia osobistego nie odzyskał. przez miesiąc przemierzał w żałobnym orszaku swoje królestwo. zaczęły się żywiołowo rozwijać. Równocześnie niemal. Nieznużeni paszkwilanci wyżywali się w rozpuszczaniu wieści to o Bonie. Odwiózł trumnę do ukochanego Wilna.

w sprawie pruskiej projekty prowokacyjne i nierealne. a więc nadal uzależniające go silnie od króla Polski. Austria. z wojny żyjącym. Ten ostatni. Zygmunt August był tu bezsilny. które znajdowały się pod władzą Jagiellonki. zabezpieczające Albrechta przed groźbą niemieckiej interwencji. w tym i broni. Ryć. Dzielna siostra Augusta cudów dokazywała. Ostrzyhom. królem Ferdynandem.jak poprzednio . Skomplikowany układ dynastyczny sprawił. starym moskiewskim zwyczajem. teraz już króla Czech. Ówczesna Porta Ottomańska. choć nie zdejmujące z niego banicji. Ofiarą porozumienia stała się Izabela Jagiellonka. jak widzieliśmy. Sukces dyplomatyczny. Wieś natomiast witała ich przychylnie. Biało-gród Królewski i Eger znany ze swoich win. Jego posłowie mogli tylko próbować pośredniczenia między królową Węgier ajej buntującymi siępod-danymi. a potem poparcie jego starań o kapelusz kardynalski. zwłaszcza w sułtan-ce Roksolanie. był trudnym partnerem: nie orientował się dobrze w problematyce wschodniej i lekceważąc Jagiellonów wysuwał.wielu. 85. znacznie zwiększyły potencjał ekonomiczny i militarny Iwana. który równocześnie. Filipowi. zaczął szukać porozumienia z Habsburgami. zabiegom tym sprzyjało. Odpowiedzią Zygmunta Augusta musiało być w tej sytuacji zbliżenie z domem rakuskim. przyniósł wkrótce Hozjuszowi postąpienie na biskupstwo warmińskie. Oparcie miała w Stambule. Wiednia i Niderlandów przyniosło znaczący sukces w postaci podpisania traktatu sojuszniczego z Ferdynandem w Pradze 2 lipca 1549 roku. ostatecznie jednak uzyskał Hozjusz złagodzenie stanowiska Karola w sprawie pruskiej. była jednak państwem barbarzyńskim i rozbójniczym. że odda następstwo tronu w Rzeszy synowi Karola. że lepiej mieć w sułtanie jednego pana niż . nawet te.angielskie dostawy. Jagierzem dawniej w Polsce zwany. że Ferdynand pragnął ugruntować panowanie swej gałęzi rodu poza Rzeszą -w Czechach . Zdobyli siedzibę prymasa. w zamian za uznanie swego syna Maksymiliana. Karol V. czyli następca cesarza za jego życia wybrany. tytularny król rzymski. Dorosłych wycinano w pień. a gdy to nie dało rezultatu między Izabelą a Ferdynandem. Twierdza za twierdzą padała łupem najeźdźców. zobowiązał się jednak. mimo wysokiej kultury elity dworskiej. Uciemiężeni nad miarę chłopi pamiętali jeszcze okrutne represje po zdławieniu powstania Dózsy w 1514 roku i powiadali. Halabarda paradna z monogramem cesarza Ferdynanda l i jego żony Anny. chłopców wcielano do janczarów. W tej sytuacji część węgierskich magnatów szukała porozumienia z Habsburgami. pochłonięty rywalizacjąz Walezjuszami na zachodzie. 1558 rok (Kraków-Wawel). Rokowania z cesarzem w Brukseli były trudniejsze. za następcę Filipa. wysoko 99 Dzieje Polski i Litwy oceniony przez Zygmunta Augusta. Jagiellonom życzliwej. Poselstwo biskupa chełmińskiego Stanisława Hozjusza do Pragi. zdobyli starą stolicę. Nie ustawały napady na ziemie węgierskie. by uratować władanie w Siedmiogrodzie i nadzieję na tron węgierski dla synka. Nasilające się ochłodzenie stosunków między cesarzem Karolem V a jego bratem.

Pokój ten. Świadkiem tej sceny był między innymi magnat węgierski. gdy mąż jej utonął na jeziorze.i na Węgrzech. zwłaszcza że katolicyzm w krajach protestanckich został całkowicie wykorzeniony. 100 Zygmunt August walki Karola V z protestanckimi książętami Rzeszy pokój w Augsburgu (1555) ślub Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburżanką koronacja Katarzyny Habsburżanki Rezultatem przymierza z Ferdynandem stało się też nowe małżeństwo Zygmunta Augusta. wydana została w siedemnastym roku życia za Franciszka Gonzagę księcia mantuańskiego i po niespełna czterech miesiącach. Jego pośrednictwo umożliwiło zawarcie układu w Passawie w 1552 roku na zasadzie zachowania stanu posiadania obu stron. W Siedmiogrodzie również narastało przekonanie. owdowiała. Habsburgowie wciąż mieli znaczne trudności w Niemczech. Urodzona w 1533 roku. Ferdynand zachowywał się dwuznacznie. W tak zwanej wojnie książęcej Karol V poniósł druzgocącą klęskę i tylko wskutek niezdecydowania przeciwników uniknął niewoli. zawarty w 1555 roku na sejmie w Augsburgu na zasadzie "cuius regio eius religio" ("czyje panowanie. Król polski decydował się powoli. stał się ostatecznie tryumfem Ferdynanda i grobem nadziei Karola. Król rzymski zaraz po śmierci Barbary próbował wysuwać kandydaturę swej kolejnej córki Katarzyny. Sprawdziła się przepowiednia Stańczyka. Opuszczając kraj z synkiem. wyryła Izabela na gałęzi granicznego drzewa napis łaciński: "Sic fata volunt" ("Tak chcą losy"). cieszyli się . zwolnienia cesarskich jeńców i przygotowania trwałego pokoju w Niemczech. w tym i w Austrii. tego wyznanie"). w roku następnym pozyskali finansową pomoc Francji. że tylko zjednoczenie dwóch niepodległych części Węgier pod władzą Habsburgów może wyzwolić centrum kraju jęczące pod jarzmem ottomań-skim. Książęta protestanccy zawarli w 1551 roku nowy związek przeciw cesarzowi. Jego rola w Rzeszy rosła. lecz ewangelicy w krajach katolickich. Podpisany ostatecznie traktat między Izabelą a Ferdynandem z 19 lipca 1551 roku zmusił królową do oddania Habsburgowi Siedmiogrodu w zamian za nigdy nie dotrzymaną obietnicę otrzymania księstwa opolskiego. Stefan Batory z Somlyó. młodsza siostra pierwszej żony Augusta.

ale przecież po bezdzietnym wciąż wuju jeden z najpoważniejszych kandydatów do tronu polskiego. arcyksiążę Ferdynand tyrolski. Mikołaj Czarny Radziwiłł i Marcin Kromer wyruszyli w poselstwie do Wiednia. Najinteligentniejsza z sióstr królewskich opuściła Polskę na . W czerwcu 1553 roku odbył się ślub w Wiedniu: Radziwiłł reprezentował osobę królewską. "nie z owymi wielkimi. rozkazal król córce. Nowy układ sił mu odpowiadał. Był oczywiście obecny mały Jan Zygmunt. "gdyż królestwo węgierskie . pozostawiając synowi Hiszpanię i Niderlandy. 86. Anna i Katarzyna. Brzegu i Oleśnicy. pomóż mi. Ostatni raz byli razem. przybyli książęta śląscy z Cieszyna. następcę. Żalem ociec. gdyż przyszli małżonkowie byli blisko spokrewnieni. która zawstydziwszy się. wziąwszy ją w pofy od głowy. młodsze siostry królewskie. Znaczenie Ferdynanda w Rzeszy rosło.objaśniał Górnicki przed polskim ma miejsce między królami". Przybył tym razem na koronację Albrecht. Stary cesarz abdykował w 1556 roku. który biorąc zwykłą mieszczkę za żonę przedłożył szczęście osobiste nad dyplomację. lata 1550-1553. Pannę młodą przywiódł do Polski brat. król Ferdynand rozpoczął u papieża starania o dyspensę. Zaraz po tym królowa się porwała i wstała nie bez pomocy z loża. A Maksymilijan za drugą połowicę odnóg wziąwszy. a i obyczaje dworskie również odmienne. przypomnieć warto.co najważniejsze . iżby się podle niego poiożyla. tak jako chodzil. iż obyczaj zwykh w domu naszym zachowany być musi. jako u nas bywają. W 1555 roku podpisano w Wilnie układ małżeński trzydziestotrzyletniej wówczas Zofii Jagiellonki z dwukrotnie przeszło starszym księciem brunszwickim Henrykiem. Ale . a gdy się wojewoda wileński polożyl. Wesele było skromniejsze.znaczną swobodą. Zofia. jego zainteresowanie Węgrami słabło. tam król [Ferdynand] wojewodzie wileńskiemu położyć się kazai. Niżej jeszcze zasiadły trzy stare panny. wygnaniec ze swego węgierskiego królestwa. Zygmunt August zdecydował się już po porozumieniu passawskim. że i wśród śląskich Piastów sam Zygmunt August upatrywał ewentualnego kandydata na swego 101 Dzieje Polski i Litwy ślub Zofii Jagiellonki z księciem brunszwickim Henrykiem wyjazd Bony z Polski Ryć. z drzewem genealogicznym Piastów oraz figurami księcia Jerzego II i jego żony. polożyli przyszlą królową podle pana wojewody. opisał je dokładnie Łukasz Górnicki: Po tańcach szli do lożnice. rzeki do syna: Maksymilijanie. również jeden z tych dynastów renesansowych. a pan wojewoda także. Fasada budynku bramnego zamku w Brzegu. powiadając.zjawiła się wreszcie królowa Bona i zasiadła nawet do stołu poniżej swej córki Izabeli. oracyjami". zaś elekcja cesarska przyniosła zwycięstwo Ferdynandowi. polożyć się nie chciała. niż polskie uroczystości dynastyczne bywały. Niedostatek splendorów w Wiedniu nagrodziły uroczystości koronacyjne w Krakowie ostatnie wielkie uroczystości jagiellońskie.

warsztat Łukasza Cranacha młodszego. W górnym rzędzie od lewej: Zygmunt Stary. Barbara Radziwiłłówna (druga żona Zygmunta Augusta). Zakończył się żywot burzliwy i . Zaufany dworzanin. Zygmunt August. na korzyść syna i córek. Zrzekała się wszystkich swoich dóbr w Rzeczypospolitej. Gian Lorenzo Pappacoda.wszystkim. osiadła w Wolfenbiittel. Opuściła Warszawę l lutego 1556 roku. Włoscy historycy twierdzą. Katarzyna. Teraz zamierzała na miejscu. Na wpół przytomnej dał do podpisania testament wykluczający praktycznie od dziedziczenia dzieci i przekazujący włoskie dobra Filipowi hiszpańskiemu. Wkrótce opuściła Polskę również i Bona. Nie zdążyła. 87. Było tego ponoć 24 ładowne wozy. Zofia. Żegnały ją tylko córki. 1556 roku. Korespondowała z synem. Rychło jednak zorientowała się. legaty pieniężne . Nie mogąc rządzić. którzy w Bari za dużo wiedzieli: inni wkrótce zmarli w tajemniczych okolicznościach. Ale i w sprawach szczegółowych wiedzę zdobytą w nowej ojczyźnie przekazywała starej: pisała nawet do Bari. podsunął jej w porę truciznę. Przeczuwał chyba. ok. Uległ w końcu -pod naciskiem zagranicznej opinii. że są to Włochy inne niż w czasach jej młodości. Pełna była wciąż niewyżytej energii. Elżbieta (pierwsza żona Zygmunta Augusta). Bona zmarła nad ranem 19 listopada 1557 roku. jak polskim sposobem suszyć 102 . Wiele przecież już uczyniła dla swego księstwa. kontynuować pracę podjętą tam jeszcze przez jej matkę. w dolnym rzędzie od lewej: Katarzyna (trzecia żona Zygmunta Augusta) oraz córki Zygmunta Starego i Bony: Izabela. w tym pieniądze i klejnoty. Wspominana jest dotąd we Włoszech z najwyższym uznaniem. że z losami matki może być w jej ojczyźnie różnie. w ojczyźnie. Trucizna jednak działała nadal. jęczące teraz pod butem hiszpańskim. Anna (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). czuwając z Wawelu nad jego rozwojem. Miniaturowe portrety Jagiellonów. nie mogąc już więcej mącić. Przeżyła zresztą Zygmunta o trzy niespełna lata. A również skrypty dłużne na kwoty pożyczone wcześniej Karolowi V. Objęła rządy w Bari -jako wasalka Filipa II. rządy Bony w Bari i Rossano "sumy neapolitańskie" powrót Izabeli Jagiellonki do Siedmiogrodu tam siano. ale kontaktów z ojczyzną nie straciła. że niektóre z jej reform tu wprowadzonych oparte były na polskich wzorach. wywoziła tylko ruchomości. Syna przy tym nie było: pożegnał ją wcześniej i odjechał na Litwę. Bona Sforza. a zapewne i kochanek. odwołała ten testament i sporządziła inny.zawsze. Gdy przyszła do siebie. planowała najpewniej powrót do Polski. Długo starała się o zgodę syna. nie chciała tu pozostać. że jest otoczona szpiegami i zausznikami Filipa II.Zygmunt August Ryć. lecz z ciężkim sercem.

Ugruntowała również spokój własnej ojczyzny na j ej południowej granicy. ale absorbujący polską dyplomację przez dwa przeszło stulecia. Nie zawsze skuteczna. Podział Węgier mu odpowiadał: potężne instytucje stanowe tego kraju byłyby zbyt niebezpieczne po jego zjednoczeniu. opuściła nas pięć. których skutkiem stało się wyludnienie południowych rubieży zarówno Ukrainy. I tym razem na siedmiogrodzkiej granicy czekał na nich Stefan Batory. Ziściły się nadzieje związane z nową orientacją Ferdynanda. Pisała z Siedmiogrodu. Nie bardzo zresztą miał ochotę wywiązywać się z obietnic wobec Izabeli: wyżej cenił OpoJe i sumy Zapolyom należne. Nie wybaczyła Bonie. Zygmunt August naciskał. że król polski miał nadal prawo wspomagać siostrę. Kilka miesięcy po matce opuściła Polskę na zawsze Izabela z synkiem. nigdy nie zwrócone. Nie groził zatarg zbrojny z Porta. do Zofii: "Matka nasza. zapobiegająca najazdom. Starosta barski Pretwicz. Ferdynand był za słaby. co prawda. Król rzymski ustąpił. Gdy wystawił siedmiotysięczną armię. ale czujnie pilnujący naszych ziem i ścigający z powodzeniem napastników. A nacisk turecki nie słabnął. nie był możliwy bez wojny z Porta. nie związaną komunikacyjnie z Węgrami habsburskimi. że dla niego pracować tam będzie . wiedząc dobrze rozkosz węgierską". sam nie zawsze bez winy w stosunku do rabowanych przez jego oddziały sąsiadów. Została legenda . Podbój chanatu krymskiego. Ryć. Nie wiedziała Jagiellonka. Lecz tatarski chanat Krymu. I ugruntowała kruchą niezależność Siedmiogrodu. by zmierzyć się z potęgą turecką. 88. jak to odległa od Turcji Moskwa uczyniła z Kazaniem i Astrachaniem.dramatyczny. jak Podola ka-mienieckiego należącego do Korony.i został proces o "sumy neapolitańskie". a przy tym nieposłuszną prowincję. Ugruntowała przyszłe rządy syna.przez trzy jeszcze lata. niż odległą. Pracować chciała dla syna. mając się dobrze. Najazd z 1549 roku spustoszył Wołyń i Podole. a ja jednego opuścić nie chciałam. niepokonaną dotychczas w Europie. 103 Dzieje Polski i Litwy -Z końcem września Izabela i Jan Zygmunt opuścili Lwów. musiał być jednak na skutek skarg tureckich przeniesiony z Baru do . Stany siedmiogrodzkie wzywały ją do powrotu. Sulejman domagał się powrotu Izabeli do Siedmiogrodu. również żyć nie mógł bez wypraw łupieżczych. Rzesza stała się dla niego ważniejsza niż Siedmiogród. skwitowano to stwierdzeniem: "Za wiele na poselstwo. jeszcze Stanisław August obarczy Naruszę wieża zbieraniem dotyczących tego spadku dokumentów. względny. iż postępowała inaczej. Spokój. wolnego skrawka bratniej i ujarzmionej węgierskiej ziemi. a traktat praski tak został umiejętnie zredagowany przez Hozjusza. bo tyle jej życia pozostało. stojącą u szczytu swej potęgi militarnej. Otrucie królowej Bony wg Jana Matejki. za mało na wojnę". Pozostawała czujność na granicach. znajdujący się pod ottomańską opieką. ziem na południe od Kijowa oraz Podola bracławskiego należących do Litwy. już w chorobie. oparła je na trwałych podstawach.

Chortyca wytrzymała trzytygodniowe oblężenie przez Tatarów w 1556 roku. ale l tu nie 1597 rok. Kniaź Dymitr Wiśniowiecki. jak na ukra-innych ziemiach Wielkiego Księstwa. choćby i uciążliwych jako sąsiedzi -większe zagrożenie dla sąsiedniej a znacznie niebezpieczniej szej Moskwy. Polityka ta przyczyniła się do wielu sukcesów. doświadczonych i mężnych rycerzy kresowych. przedstawiciel rodu szczycącego się na wpół legendarnym pochodzeniem od Olgierda. dalszej Trembowli. Bitwa rycerstwa polskiego z Tatarami. synem Hieronima. Ale zarazem odstręczała od Wilna znaczną część ukrainnej ludności i przyspieszała formowanie się na tych terenach odmiennej formacji etnicznej. Zginął w Stambule śmiercią okrutną. Z osiadłych W Dzikich Polach Ryć. Kaźń Dymitra Wiśniowieckiego w Stambule. ale odżył później w pieśniach ukraińskich identyfikujących go z Kozakiem Bajdą oraz w polskiej poezji romantycznej. zaprzestał łupienia wasali sułta104 Zygmunt August Dymitr Wiśniowiecki kresowy awanturnik polityka nieci rażnienia Turcji na. starosta czerkaski i kaniowski. wymordowali obrońców zamku. wraz z równym mu awanturnikiem Olbrachtem Łaskim. W działalności awanturników kresowych nie barwną przygodę widział. W 1551 roku Tatarzy zdobyli r i spalili litewski Bracław. kierowała ich ku dalej położonym i uboższym. Obrońcy bowiem bywali równie nieprzewidywalni jak Tatarzy. która z czasem stanie się narodem ukraińskim. Chortycy. Skończył Wiśniowiecki tragicznie: wplątawszy się. . skutecznie odstręczała Tatarów od napadów na ziemie litewskie i koronne. Zygmunt August był jednak realistą. lecz gorzej bronionym ziemiom moskiewskim. I stąd represje wobec nieposłusznych starostów i dążenie do porozumienia z Krymem. zarówno w Koronie. A w tolerowaniu Tatarów. poniósł tam klęskę i został wydany Turkom. ale zagrożenie dla spokoju państwa.Ryć. powieszony na haku. drzeworyt z Kroniki Marcina Bielskiego. pod piórem Zaleskiego i Siemieńskiego. ukrainnych Kozaków uczynił sprawną formację wojskową! założywszy warownię na wyspie Dnieprowej. które już wówczas do Rusi koronnej ciążyły. Tak tworzyła się ukrainna legenda. w wewnętrzne sprawy Mołdawii. stąd na lekkich czółnach czajkami zwanych organizował wyprawy zbójeckie na Krym. 90. 89. lecz Dymitr w roku następnym opuścił Litwę i oddał się na usługi Iwana Groźnego: Zygmunt August starał się nie tolerować prowokacji granicznych i podobnych watażków nie popierał.

Akademia Krakowska godnie wieńczyła wychowanie przyszłych duchownych. że dla dziejów Almae Matris Cracoviensis było ono w gruncie rzeczy niewielkie. wskazywać. rewolucji edukacyjnej. później przyciągało raczej uwagę nieprofesjonalnych miłośników historii. pół. umożliwiające zdolniejszej młodzieży dalszą naukę. były marne i tak samo jak dziś na adiunktów. nierzadko o zebranym chlebie. sądownictwa kościelnego.do którego przecież w tych czasach należała również oświata i opieka społeczna. stać się mogła zalążkiem nowej wyższej uczelni i niekiedy. miejskie i wiejskie. Dzieje Polski i Litwy artystyczne reminiscencje buntu żaków szkolnictwo w Polsce w 1. pogłębienia się różnic stanowych i majątkowych. Wydarzenie to. 106 Zygmunt August studenci i absolwenci Uniwersytetu Padewskiego . głośne w swoich czasach. tak zwana Akademia Lubrańskiego w Poznaniu. nie wiadome i nawet nie przeczuwane były jeszcze tragiczne losy młodej małżonki królewskiej. odżywając pod piórem Kraszewskiego. nawet za granicą. lekarzy i prawników. najsłynniejsza z nich. choć Zygmunt l w 1535 roku nadał im nawet szlachectwo. 91. zdobywających wiedzę w trudzie i biedzie. za taką była uważana. Była to jednak głównie droga awansu plebejów. jak zawsze w Polsce. Historycy z biegiem stuleci skłonni byli coraz bardziej pomniejszać jego znaczenie. Istniały liczne szkółki parafialne. Zapominali. zwalali oni trudy dydaktyki na niedouczonych bakałarzy. gdy w samej stolicy. A choć formalnie status profesorów ceniony był wysoko.105 Bunt żaków Nie ucichły jeszcze spory o Barbarę. pod pędzlem Matejki. to uposażenia ich. zapowiadający rodzącą się burzę umysłów: bunt żaków. dostarczając fachowych kadr Kościołowi . która dopiero przywykac zaczynała do swych wawelskich komnat. XVI wieku Ryć. włącznie ze szpitalnictwem -oraz administracji miejskiej i starościńskiej. pod bokiem Zygmunta Augusta. Izba Wspólna w Collegium Maius w Krakowie. że w proteście młodzieży odbijały się jak w soczewce najważniejsze problemy epoki: przemian obyczajowych. Powstawały kolonie akademickie. rozegrał się dramat nowy. Poziom szkolnictwa elementarnego w ówczesnej Koronie nie odbiegał wiele od norm europejskich. w operze Tadeusza Szeligowskiego.

weneckim ustrojem zapłodnione koncepcje polityczne.i z lekcji anatomii w prosektorium. nadal zaliczali się do grona elity intelektualnej Krakowa jako sekretarze królewscy. obojętność króla i magnatów wobec uczelni tradycyjnej. Łukasz Górnicki. Ze starych uniwersytetów najpełniej tym ideałom odpowiadał padewski. licznymi sekretarzami królewskimi. Biblioteka w Collegium Maius w Krakowie. Nie trzeba dodawać. a zarazem jako łowcy tłustych prebend. Wśród ówczesnych absolwentów Uniwersytetu Padewskiego znajdowali się zdolni młodzi duchowni: Marcin Kromer. Andrzej Czarnkowski. Oceniając wzrost szlacheckiej aktywności politycznej za jego panowania.Ryć. 12 opatów. sławny ze współudziału młodzieży w zarządzaniu uczelnią . Stąd liczne w ówczesnej Europie próby zakładania nowych. wiejscy prostaczkowie. Stanisław Hozjusz. Byli znakomici uczeni. że ci młodzi ludzie brali z renesansu włoskiego głównie radość życia i użycia. jak Klemens Janicki i Jan Kochanowski. że duchowny tak tylko "ślubował czystość. zależny od republikańskich i arystokratycznych władz Wenecji. z kanclerzem. 92. potrzebowała wiedzy innego typu.Studia takie jednak nie realizowały aspiracji szlachty. uzupełniwszy już swoje studia przeszkoleniem w kancelarii Zygmunta Starego. nie odpowiadającej nowym potrzebom elity rządzącej. którzy. Odmiennie krakowscy scholarzy. Byli wśród nich wybitni dyplomaci. trzema podkanclerzymi. w biedzie przebijający się przez studia. którzy w XVI wieku przewinęli się przez Uniwersytet Padewski. z Mikołajem Kopernikiem. odmiennych uczelni. wedle obliczeń Stanisława Windakiewicza. uwieczni ten dworek i to środowisko. Z około 1000 Polaków i Litwinów. Szybko przeradzająca się w nowożytne ziemiaństwo lub szukająca spełnienia swych aspiracji w służbie dworskiej czy żołnierskiej. pamiętać musimy. Ich wyniesienie w Polsce do sławy. 14 wojewodów. choć największy ich napływ do służby państwowej przypada na czasy Zygmunta Augusta. byli i poeci. Stanisławem Orzechowskim i Marcinem Kromerem. do najwyższych godności.spadek dochodów uniwersyteckich. Kromer otwarcie głosił. odbijały się i na poziomie nauczania. wprowadzają. nieco makabrycznych. datuje się często na czasy Zygmunta Starego.polskiej adaptacji włoskiego podręcznika dobrych manier. utrudniały znaczący . wyszło. kształcących zgodnie z nowymi prądami humanizmu. przynoszących do Polski odmienne. króla senatorskiego. coraz mniej im zresztą dające . 24 kasztelanów. przełamujących jednak lęk. cych w radykalny sposób młode umysły do aktywnej gry na ówczesnej okrutnej scenie politycznej i wojskowej. wstyd i obrzydzenie. ile mu człowiecza krewkość dopuści". również o tych padewczykach. przenosząc doń akcję swego Dworzanina .co było znakomitą szkołą dla przyszłych mężów stanu . 37 biskupów. Elita ta zbierała się wówczas w dworku biskupa Samuela Maciejowskiego na Białym Prądniku: niebawem inny z sekretarzy Zygmunta 107 Dzieje Polski i Litwy Augusta.

za lat kilka żebrać będzie u jednego ze sług Marcina Kromera o złotówkę na życie. dotąd jeden z filarów Kościoła w Polsce.awans absolwentom. kształcone na obcych. Wyrastało jednak nowe pokolenie szlacheckie. bo -jak pisze Orzechowski . protestujące przeciwko dziesięcinom. .sporu z wpływowym i bezwzględnym magistrackim dostojnikiem. wypadli słudzy Czarnkowskiego. akademia coraz szybciej zaczęła podupadać. przeciw bogactwu kleru. proboszcz przedstawił alibi. reformacja nie zapuściła dotąd w Polsce mocnych korzeni. kościoły. częściowo protestanckich uniwersytetach. król . Kielich z daru biskupa Samuela Macie. prostytutkę Strzelimuchę. Studenci wyładowywali swoje kompleksy w burdach i tumultach protestanckich czy antyżydowskich. studentów poranili. w tym i w biskupach. Ryć. doszło nawet do stracenia jednego z nich z błahej przyczyny . zatarg Andrzeja Wszczął się rozruch. tym mu większa dopiekała nienawiść. a przynajmniej jednego z nich zabili. sprawiały. Andrzeja Czarnkowskiego. bogactwem i dobrym zachowaniem. 4 czerwca 1549 roku.wołali jego reprezentanci na sejmach. szkoły. "precz z Krakowa wszyscy do jednego wyszli. Wybitni uczeni odchodzili na dwór królewski. matematyk i hellenista. bursy. widziało głównych wrogów reform. Spory o wiarę 108 Poza miastami. 1539 roku. jak pisze Bielski. stał się dla niego ciężarem i żywym wyrzutem sumienia. pozostało to zresztą na papierze. studenci oskarżali przed królem samego Czarnkowskiego o zabójstwo. inni dosłownie głodem przymierali: tak wybitny uczony jak Stanisław Grzepski. początki kryzysu w Akademii Krakowskiej Oburzeni studenci tłumnie opuszczali uczelnię."im bardziej on celował urodzeniem.nęc|za". ok. głównie pruskimi. w znacznej mierze Zygmunt August Jan Tarnowski tarnowskiej. Pokolenie chciwe. studentom zaś politowanie owa sprawowała jowskiego dla katedry krakowskiej. do niemieckich szkół luterskich się wiele ich obróciło". Szczególną odrazę żywiła młodzież z pobożnej szkoły parafialnej Wszystkich Świętych do swawolnego proboszcza swej parafii. Gdy po raz kolejny napastować zaczęli młodzi żacy Czarnkowskiego ze studentami stałą bywalczynię probostwa. a uniwersytet. Władze miasta traktowały uczonych coraz gorzej. kolegia opuściwszy. choć nowi uczniowie przyszli na ich miejsce. a winni rychło odzyskali wolność. który Czarnkowskiego uniewinnił. iż z nie ukrywaną zawiścią obserwowali wesoły żywot tłustych prałatów. które w senatorach. Pokolenie żądne wiedzy: "A nam księża każą głupimi być" . Pokolenie niecierpliwe. A choć niektórzy do Krakowa jednak powrócili. Lada iskra mogła wywołać wybuch i iskra ta padła z otoczenia hetmana Tarnowskiego. Sam zaś król zarządził pojmanie i ukaranie sług proboszcza. na dwory magnackie.jako że chodziło o duchownego -odesłał sprawę przed sąd duchowny biskupa Maciej owskiego. 93.

nierealną: o interim. Ryc 94 Fragment nagrobka rodziny Tarnowskich w katedrze Luter przeciwnie. Ale nie chciał. Obraził się na króla. Był wśród nich protegowany Tarnowskiego. urodził się i wychował Orzechowski na pograniczu kultur. gdy ten pogodził się z jego wrogiem Kmitą. Wtedy też cesarzowi Karolowi chodziło formalnie o jedność chrześcijaństwa. Teraz zaś szło o sprawę dla tej jedności nieobojętną. i łatwie by był ty wszytki burzki. Była to stara i sprawdzona habsburska metoda: stosowano ją między innymi poprzednio w Anglii Henryka VIII. Syn zamożnego katolickiego szlachcica z ziemi przemyskiej i córki prawosławnego popa. ale ruskie. równie jak Tarnowski naiwny. zapłacił za spiskowanie z posłem cesarskim głową. liczyli na bunt. Stanisław Orzechowski. gdy ulegając żądaniom szlachty odebrał hetmanowi bogate a bezprawnie trzymane starostwo. Przy tym był od lat Tarnowski na żołdzie Habsburgów. 109 Dzieje Polski i Litwy -sprawa małżeństw księży małżeństwo Stanisława Orzechow-skiego protestantyzm w Polsce Zygmunt August wobec nowego wyznania się żenić. Tarnowski miał rację. przeciwniczka cesarza. od dawna był zwolennikiem zniesienia celibatu. gdzie Tomasz Morę.wszech spraw wiadomy. Szósty syn szlachecki jako najzdolniejszy przeznaczony został do stanu duchownego. Sprawa małżeństw duchownych miała wówczas istotne znaczenie. a nie z prywaty. przemyski kanonik. Katolicyzm przedtrydencki patrzył przez palce na księże gospodynie. do założenia rodziny."Był to człowiek w Polszcze wielki . że ujawniła się tu i naiwność polityczna hetmana: dla cesarza interim było zabiegiem obliczonym na pozyskanie zwolenników w Rzeszy. nakazał pastorom lata 1561-1 s/o. który. to uczyni go słabszym i skłonniejszym do ustępstw. Wielu księży formalnie katolickich również w Polsce dążyło do uregulowania swoich stosunków z kobietami. Tarnowski zaś wierzył w czystość jego intencji. gdy ostrzegał przed niebezpieczeństwem tureckim i ratunek widział w jedności chrześcijańskiej Europy. Wybitny i głośny już w tym czasie publicysta. między dwoma zgodnie tu żyjącymi wyznaniami. interim na to tylko zezwalało. by był chciał".pisali o nim współcześni . zwolennik krucjaty przeciwko Turkom. Ale dodać trzeba. choć. że w tym właśnie czasie wysłannicy Karola V do Polski próbowali montować opozycję wewnętrzną. jeśli nawet nie obali Zygmunta Augusta. Nie zauważył. jak dziś wiemy. ale głową również zapłaciła. ale gorący temperament mu w tym nie . a w rzeczywistości o intrygę dynastyczną. które się w Polszcze wszczynali uskromił. obalona przez prohabsburskich polityków. jeśli akces do sprzyjającego im ugrupowania wynikał z przekonań. Oczywiście pobieranie pensji od obcych monarchów nie było wtedy niczym nagannym. nie protestanckie tu wpływy jednak zaważyły. królowa Anna Boleyn.

Niedyskretni historycy nie uwierzyli samochwa-łowi i stwierdzili. Ogłosił wpierw publicznie. Zmuszony został do sojuszu z protestantami: oni tylko mogli go osłonić i uważali go za swego. Zygmunt August jako wielki książę Litwy utrzymywał poprawne stosunki z władcami protestanckimi. A wreszcie sam wziął ślub z podkrakowską szlachcianką. żył rozpustnie z tłumami nierządnic. był. Represje gdańskie miały charakter raczej społeczny niż wyznaniowy. opanowania go od środka.pomagał. Czym innym był protestantyzm. Wyklęty. Orzechowski uniknął niebezpieczeństwa dzięki protekcji potężnych magnatów. Nie zdołał wymusić reformy Kościoła. Wygłosił w ich obronie mowę na sejmie 1550 roku. której koszta finansowe sam ponosił. W jego otoczeniu. towarzyszem . Magdaleną Chełmską. W czasie studiów włoskich zawarł dwuznaczną nieco przyjaźń z Marcinem Kromerem. Reakcję Kościoła można było jednak przewidzieć. Działał zresztą Orzechowski przezornie. lecz sądy starościńskie nie były nawet wzywane do egzekwowania wyroków. Za Zygmunta Starego protestantyzm był tolerowany. Sam mocno sceptyczny. Bracia Czescy znaleźli bez trudu schronienie w Wielkopolsce. wciąż jeszcze przedwczesny. czym innym nurt forsujący próby przemian w samym Kościele. Nie przewidział burzy. Namówił do małżeństwa dwóch innych księży: Walentego z Krzczonowa i Marcina Krowickiego. zachowujących jedynie charakter kar kościelnych. Ale właśnie postępy kalwińskiej reformacji w początkach jego panowania zaczęły budzić zaniepokojenie zarówno władz państwowych. szukający sobie miejsca poza dotychczasowymi strukturami wyznaniowymi.łoża. Złożył beneficja kościelne: dziedziczył teraz cały majątek ojcowski i miał byt zapewniony. jak również w otoczeniu Bony znajdowali się ludzie otwarcie sympatyzujący z nowymi prądami. jak to trafnie określił Stanisław Cynarski. niechętny skrajnym formom jakiejkolwiek dewocji. Sądy biskupie potępiały wprawdzie heretyków. jaką wy woła j ego małżeństwo.jak sam przyznał . za którego członka sam się wciąż uważał. iż tłumy te ograniczały się do niejakiej Anuchny z Brzozowa. że chce pojąć żonę. pozyskawszy sobie wielu zwolenników wśród szlachty i magnaterii. a nawet z Lutrem i Kalwinem.ale nie na reformę. Później. dzięki demagogicznym apelom do szlachty i jej wzrastającej niechęci do jurysdykcji duchownej. Kościół zdobył się na akcję energiczną . jak twierdził usprawiedliwiając swe postępowanie. zagrożony banicją i konfiskatą dóbr. Prawdziwa przyczyna była zapewne inna: zmarli bracia Stanisława i na niego spadł obowiązek zadbania o ciągłość rodu. Wyjaśnił publicznie swoje motywy. dla szlachcica równie święty jak święcenia kapłańskie. "bliższy ideałom 110 Zygmunt August jiSi katolicV ^| kalwini yfm anglikanie muzułmanie HHI prawosławni luteranie . lecz na potępienie śmiałka. jak kościelnych. Sympatie Zygmunta Augusta dla protestantyzmu w jego pierwszej fazie nie wypływały z pobudek doktrynalnych.

jak biskup kujawski Jan Drohojowski. iż nie jest "władcą ludzkich sumień". chwytając konia królewskiego za uzdę. Ale opowieści takie. Andrzeju Zebrzydowskim. Najwięcej o protegowanym Bony. biorący religię na serio. maskowany.^l Nowogródek D Chełmno . bylebyś mi płacił dziesięcinę". krążyły również o niektórych biskupach. czy mawiał heretykom: "Wierz sobie choćby w kozła. Powtarzał więc on rzekomo znaną dykteryjkę o trzech oszustach. by nie tracić stanowiska. w rzeczywistości będące zapewne autorstwa Maksymiliana Habsburga. erazmiańskim niż doktrynerstwu ideologów reformacyjnych". lecz zawrócił go z drogi. albo koncepcję 111 Dzieje Polski i Litwy ^" granica Rzeczypospolitej w 1570 j granica między Królestwem --• Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim główne ośrodki reformacyjne: • luterańskie (r) Braci Czeskich 9 kalwinów * arian stolice diecezji rzymskokatolickich i prawosławnych: ń arcybiskupstwo katolickie D biskupstwo katolickie A arcybiskupstwo prawosławne A biskupstwo prawosławne tereny o zdecydowanej przewadze wyznania: Q^J katolickiego | | prawosławnego [ _j luterańskiego ". anegdotyczne opowieści dobrze oddawały atmosferę dworu. Na wpół legendarne. Przypisywano mu stwierdzenie. Mapa wyznań w Europie w pot. Takie jednak stanowisko mogło występować wśród radykalnych humanistów. krewniak po prababce._ tereny o mieszanych wyznaniach: j katolickim i luterańskim l katolickim i kalwińskim |"" i katolickim i prawosławnym ] katolickim i Braci Czeskich [T] prawosławnym i muzułmańskim \«Zabłudów . Zofii Jagiełłowej. Podobnie inni biskupi. reprezentowali albo sceptycyzm w stosunku do zewnętrznych form kultu. Chrystusie i Mahomecie. że w Wilnie jechał już nawet w odwiedziny do zboru kalwińskiego.lUI Bracia Czescy O anabaptyści A arianie stanowisko biskupów wobec protestantyzmu Ryć. protestantyzm. że sprzyjaj ą reformacji. o których mówiono. Mojżeszu. Opowiadano. był mu zdecydowanie wrogi. 95. nie zrywających otwarcie z Kościołem.. tyle że bardziej złośliwe. XVI wieku. biskup Paweł Holszański.

Poznań Radziejow d p)ock •& Boja nowo. * Gniezno Włocławek >stroróg«n D 0 Af. 96. którego poglądy zaczęły się teraz szerzyć w Małopolsce i na Litwie. ale niezależnego od Rzymu. a porządek duchowy nad politycznym. Y Lewartów 9 ** '** n -> r~rl/ ' VW •Lublin Chełm 1v 'zeg* Kluczek Ssecemm Raków *Befczyc. poddani mieli prawo do zbrojnego oporu przeciwko władzy. Książ# Pińczów * • ' Beresteczko Lachowce ^^ AD Lwów Przemyśl Wrocław Ryć. nie przypadkiem później zwolennik Habsburgów. Otwarcie jej sprzyjał biskup chełmski. Gdy sytuacja kształtowała się odmiennie. reprezentujący albo górę mieszczańską.Skoki • Toruń . katolickiego z formy. a zatem. wkrótce prymas. Mapa wyznań w Polsce w 2. Prawo Boże zostało w tym ujęciu postawione ponad ludzkim. że kalwinizm popiera przeważnie aspiracje stanów i zgromadzeń stano- . Taką tendencję reprezentowali zapewne prohabsburscy zwolennicy małżeństwa księży. mogła ona też być milsza samemu królowi.O r. Kisielin • A • Łuck Moszczą w » <i< Baranów Włodzimierz pA • . istniała nadzieja. XVI wieku. . «Baranów z# Pińczów '»D 9 Łańcut Kraków Lusławice * Raków BetczyceD . Węgrów J PińskA '* Koźminek . albo szlachecką i magnacką. obok wykształconych w Piśmie Świętym pastorów. Jakub Uchański. y nt ^^ idea powołania Kościoła narodowego kalwinizm powołania Kościoła narodowego na wzór anglikański. Jan Kalwin. Dopóki zaś wśród protestantów przeważali luteranie. Teokracja kalwińska przekazywała faktyczną władzę konsystorzom. zależnie od lokalnych warunków. w których. reprezentował jednak zupełnie inne koncepcje niż posłuszny władzom świeckim Luter. że Kościół narodowy będzie Kościołem wspólnym i zjednoczonym.e ». zasiadali "najbogatsi i najznaczniejsi" świeccy członkowie zboru. W ówczesnej Europie oznaczało to.I=IA Kisielin :isław * . fanatyczny i ponury reformator z Genewy. pot.

ale i wielkopolscy przeciwnicy Zygmunta Augusta. o nabożeństwa kalwińskie. Franciszek Stankar. był już przezorniejszy. klasztor w Pińczowie.112 Zygmunt August Pińczów centrum reformacji w Polsce sąd nad Konradem Krupką Przecławskim spory o wiarę przedmiotem obrad sejmowych Ryć. Naruszone zostały prawa kardynalne Korony. Szlachcie odpowiadało to bardziej niż legalizm Lutra. Ale to tylko wzmocniło oponentów i zapędziło w ich szeregi nawet katolickich przeciwników jurysdykcji duchownej. lata 1615-1625. zwłaszcza w Mało-polsce. Pozwawszy Konrada Krupkę Przecławskiego o uleganie nowinkom. Kal-winizm stawał się coraz popularniejszy. Oznaczało również. Gdy Mikołaj Oleśnicki pozwany został przed sąd biskupi za zagarnięcie kościoła i klasztoru w Pińczowie. tu schronił się po ślubie Krowicki. uwolniony siłą z biskupiego więzienia. Pińczów stał się pierwszym ośrodkiem reformacji w Małopolsce. że "najbogatsi i najznacz-niejsi". 97. za nim się opowiadali. zjawił się z tak licznym. a zwłaszcza przeciwko egzekwowaniu ich wyroków przez organa starościńskie. Kościół 1684-1688. Andrzej Zebrzydowski. mają prawo dysponować na podległym sobie terenie własnością kościelną. radykalny prekursor antytrynitaryzmu. Sejm piotrkowski obradujący od początku lutego do połowy kwietnia zszedł wskutek tego niemal cały na sporach o jurysdykcję . że administrator diecezji po śmierci Maciej owskiego nie odważył się na prowadzenie procesu. szlacheckie przywileje nietykalności osobistej. zbrojnym orszakiem szlacheckim. Sejmiki zwołane na koniec 1551 roku w ogromnej większości wypowiedziały się przeciwko sądownictwu kościelnemu. Toteż następca Maciej owskiego. przebudowany w latach wych przeciw tendencjom mo-narchicznym. często utożsamiani z "wybranymi" i przeciwstawiani w nauce kalwińskiej "potępionym" z góry przez Boga ubogim niedorajdom. że Zebrzydowski posunął się za daleko. Sam prymas Dzierzgowski uważał. Tu długo działał bezkarnie uczony hebraista. ale zarazem zdecydowany w zarodku wytępić kalwinizm. zwolenników Krupki powstrzymał i na oskarżonego wydał wyrok zaocznie. zatoczył przed pałacem biskupim armaty. łamanie postu i zmuszanie poddanych do pracy w niedzielę. o komunię pod dwiema postaciami. jak Andrzej Górka i Rafał Leszczyński.

również o dziesięciny. Reformacja mogła pozyskiwać nowych adeptów i rozwijać się bez przeszkód. jak chłopów daniny dla kleru. Rafał Leszczyński. niż mnie niewolnikiem*". jeśli około kacerstwa. Ryć. Kościołowi. sprowadzona do swoich granic i powściągnięta". Metafora była celna. Szło przecież nie tylko o wiarę. Jędrzeju Zebrzydowski. W Koronie szczególne zasługi dla niej położył Jan Łaski młodszy. i dokonywać egzekucji wyroku miał ktoś inny. "aby wiary nie odmieniano. pozostawiono prawo ogłaszania wyroków. na sejmach wyznanie genewskie reprezentowali Rafał Leszczyński i Hieronim Ossoliński oraz. zaradzać nie będę? Woźnym-li czy biskupem?» Któremu Tarnowski odpowiedział: «Przyzwoiciej by zapewne było. jak woźnemu. decydować zaś. Niedawno demonstracyjnie zrezygnował z województwa brzesko--kujawskiego. Wzór Habsburgów w jego koncepcji służyć miał Jagiellonom. aby "władza kapłańska" została "z mocy autorytetu publicznego. Mikołaj Sienicki. opowiedzieli się po stronie nowej wiary. równające się dziesiątej części plonów. opisując w swoich Rocznikach początki panowania Zygmunta Augusta i swoją własną sprawę. w Polszcze będę. biskupem będąc. chciał. Sam Tarnowski. Tarnowski. Wspominał te spory potem Orzechowski. biskupem przemyskim Janem Dziaduskim. . Mikołaj Rej stał się teraz jego gorącym propagatorem. dzięki czemu mógł zresztą zatrzymać bogate starostwo radziejowskie. 98. miejsca w Senacie. od końca 1555 roku organizator zboru kalwińskiego w Polsce. Ruch egzekucyjny odniósł pierwsze zwycięstwo: zawieszenie przez króla jurysdykcji duchownej. sprawa Krupki Przecławskiego zajęły wiele czasu sejmującym. reformator Kościoła anglikańskiego w czasach Edwarda VI. Szlachta małopolska masowo przyjmowała kalwinizm. Na Litwie obaj Radziwiłłowie. tobie w Polszcze być woźnym. Gdy Tarnowski "całymi siłami na biskupów następować począł.duchowną. Renesansowe portale na zamku królewskim na Wawelu. lata 1524-1529. do czasu.. Czarny i Rudy. ale żeby złe wiary zażywanie odmieniono". biskup krakowski: «Czymże więc. kontrolę nad tym odbierając z rąk kleru i przekazując królowi. broniąc obu oskarżonych. brat dyplomaty Hieronima a bratanek prymasa z czasów Zygmunta I.. Po dziesięciu latach zostanie ona całkowicie zniesiona. Tym razem rej na sejmie wodził kolejny z wielkich przywódców obozu egzekucyjnego. Zyskał sobie tym popularność wśród szlachty i żądał teraz od króla. Zatarg Orzechowskiego z jego 113 Dzieje Polski i Litwy zniesienie jurysdykcji duchownej i rozwój kalwinizmu prześladowcą. niestrudzenie dążący do zjednoczenia wyznań protestanckich. o czym Kościół może wyrokować. obowiązkowe zarówno dla szlachty. "incompatibile". czyli nie mogące być połączone z godnością senatorską w tym samym województwie. spytał go w sprzeczce Jędrzej Zebrzydowski.

Wkrótce jednak Hozjusz opuścił Polskę i rozpoczął karierę w dyplomacji papieskiej. 3. Ignacego Loyolę i Franciszka Ksawerego w 1534 roku. jak w miarę potrzeby siłą.Wcześniej jednak rozpoczęła się kontrofensywa Kościoła katolickiego. W 1553 roku wydał w Krakowie Confessio fidei catholicae christiana (Wyznanie wiary katolickiej chrześcijańskiej). Spalenie na Rynku w Krakowie w 1539 roku osiemdziesięcioletniej mieszczki Melcherowej. Milsze były tak godnym prałatom jak Zebrzydowski odmienne metody. to szczególnie wymowne fakty. Towarzystwo Jezusowe. ale nową syntezę dziejów Polski. Utalentowany a zdecydowany. który od lat. malarz nieznany. że trzeba to czynić słowem. opracowywał kontynuację Wapowskiego . że w tym ostatnim wypadku wyrok wydano i wykonano na stanowcze żądanie papieskiego nuncjusza Alojzego Lippornano. Dodać trzeba. 2. zwalczających nową wiarę wszelkimi dostępnymi środkami.i w końcujednak wydał w 1555 roku nie kontynuację. Przyjęte przez sobór i Jezuitów założenie. głośno stwierdzając. Kierowali nią często ludzie bezwzględni i cyniczni. na przykład krakowscy kanonicy. Nie nadeszła na razie pora na reformację katolicką. bliższe inkwizycji hiszpańskiej. a nie mieczem. stając się jednym z przywódców kontrreformacji na skalę europejską i przewodnicząc nawet przez jakiś czas soborowi trydenckiemu. odtąd wielokrotnie przedru-kowywane. zażądał jego rewizji. by zbezcześcić spływającą z niej krew. iż w takie cuda nigdy nie uwierzy. że Kościół trzeba naprawić. wciąż jeszcze uznawano za heretyckie. na swoje czasy znakomitą. Przykładów ich nie brakło i w Polsce. nie dopracował się jeszcze wiele. na zlecenie jeszcze Zygmunta Starego. mimo że król. ćwierć XVI wieku (skarbiec katedralny na Wawelu). choć zalecali je już i przygotowywali liczni myślący i oddani mu duchowni. Marcin Kromer. w ciągu 20 lat ukazały się 22 edycje. ci zaś nakłuwali ją szpilkami. judai-zantki zaprzeczającej boskości Chrystusa. założone przez wielkich świętych. powoli dopiero budowało swą przyszłą potęgę. Jerzy. Zostawiał w kraju godnego następcę. Sobór trydencki rozpoczął wprawdzie obrady w 1545 roku. Sw. często jednak przerywany czy 114 Zygmunt August Stanisław Hozjusz Marcin Kromer przenoszony ze względów politycznych. którym rzekomo miała sprzedać hostię. czy później Doroty Łazęckiej z Sochaczewa oraz kilku Żydów. zaradzić panoszącemu się w nim zepsuciu. należał do pierwszego pokolenia jej działaczy. słusznie wytykanemu przez protestantów. prawdziwy Dzierżyński kontrreformacji. zarówno słowem.rzucił to na czas jakiś i w 1551 roku opublikował dziełko zatytułowane . na wewnętrzne odrodzenie Kościoła. Na czele zwolenników bezwzględne go wyplenienia herezji Stanął Stanisław ° JF Jt Hozjusz.

negującego boskość Chrystusa. skutki jej jednak były dla polskiej kultury.a może nawet przede wszystkim . której tak domagała się szlachta. Uprzedzili wprawdzie w tym Kromera niektórzy protestanci . doświadczony dyplomata. i protestanci. Rozmowa dworzanina z mnichem. Katolicka Biblia Jana Leopolity ukazała się w 1561 roku w Krakowie. Bowiem przyczyny wielkiego fermentu ideowego przyniesionego przez reformację możemy oceniać różnie: wiele w tym było warcholstwa. Niewielu przedstawicieli starej magnaterii z nadań królewskich korzystało. Dopiero w 1599 roku zastąpi te teksty Biblia w tłumaczeniu Jezuity. syna kilkuwioskowego szlachcica. Teraz podjęli to zadanie i katolicy. a i tym potrafił w razie potrzeby. Król był jej długo przeciwny. Nie było dotąd pol skiego przekładu całego Pisma Świętego. 100. trzecia i czwarta. należąca do dziś do arcydzieł polskiego języka literackiego. Symptomatyczną była kariera Jana Ocieskiego. nietolerancyjne. miało wielkie znaczenie dla rozwoju polskiej prozy religijnej. JŹrJanScRiPTA W<aj-. a wreszcie i wydanie łacińskie. Była zresztą w tym szaleństwie metoda. Wizerunek Stanisława Hozjusza. Niechętny ograniczaniu swoich kompetencji. EjjfeesHOSB e&łiac-ifnan-nojceee st-vts.dla katolicyzmu ożywcze i zbawienne. dobra nieprawnie trzymane odebrać. gdyż patronował jej Mikołaj Czarny.Jan Seklucjan na przykład wydał już w 1544 roku w Królewcu Wyznanie wiary chrześcijańskiej . wiłłowską. Vi TAMperlaftefS. sam rozdawał dobra koronne i litewskie zgodnie z własnymi inklinacjami i własnymi potrzebami politycznymi. o wiarę.od miejsca wydania. a przecież wiele poprzedniczkom zawdzięczająca. Spór o naprawę Rzeczypospolitej kariery ludzi z otoczenia królewskiego Swary o Barbarę.były to jednak dziełka o mniejszych ambicjach i mniejszym zasięgu. w tym również . Ryć. xv wieku. wiele egoizmu stanowego i osobis tego. jak Tarnowskiemu. Stojąbowiem Kromero-we Rozmowy u narodzin polskiej prozy literackiej i polskiego polemicznego dialogu. Jakuba Wujka. pot. tłumaczenie Biblii Rywalizacja zwaśnionych wyznań stała się potęż nym impulsem dla rozwoju kultur. znakomite jednak w swej argumentacji. o kościelną jurysdykcję odsunęły na plan dalszy wielką sprawę egzekucji. wszedł do Senatu już w 1545 roku jako kasztelan zawi-chojski. Zaś w renesansie katolicyzmu w Polsce odegrały rolę niebagatelną. w 1550 roku . albo Brzeską . 2. Wreszcie w 1570 roku ukazała się Biblia zwana od miejsca wydania nieświeską w przekładzie radykalnego arianina Szymona Budnego. Dzieło nieprzyjemne dziś w tonie. Wkrótce ukazały się rozmowy druga. Ochmistrz królowej Bony.115 Dzieje Polski i Litwy -O wierze i nauce luterskiej. miedzioryt Dwa lata później opublikowano Biblię zwaną RadziTomasza Tretera. Zależało mu jednak na stworzeniu magnaterii nowej z posłusznych mu a sprawnie działających urzędników.

Księżna Beata Ostrogska. napadli na Ostróg. 101. I dlatego. Kościelecka z domu. wyraźnie miastu życzliwy. bezsprzecznie najbliższego mu przez lata człowieka. Fryz podstropowy w Sali Turniejowej zamku królewskiego na Wawelu.choć nie zawsze w finansowych . wydać swej córki Halszki. z najbogatszą z nich w całym państwie. nie chciała. była mu ziemią najbliższą. Stąd opinie o nim były nieraz sprzeczne: krytycznie oceniany przez zwolenników reform.gwarantował skrupulatne i zręczne wykonanie jego rozkazów. i to nawet w wewnętrznych sprawach Gdańska. na czele.skrawek olbrzymiego państwa. Ale Litwę wciąż traktował jako swoje monarsze dziedzictwo. dla regalistów. przyjaciela nie poddanego. Lojalny wobec monarchy 116 Zygmunt August porwanie Halszki z Ostroga Ryć. mimo danej wcześniej obietnicy. wcielanie w życie jego planów. Konstantym Wasylem. Wiedział jednak. Nie tylko w Koronie właściwej. za kniazia Dymitra Sanguszkę. na przykład dla Orzechowskiego.mianowany wpierw podkanclerzym. Wówczas odrzucony konkurent wraz ze stryjem Halszki. wśród zabaw i turniejów. lata 1534-1535. w sprawach stosunków patrycjatu z rzemieślniczym Trzecim Ordynkiem. ważny element królewskich obowiązków i królewskiego prestiżu. I tylko jedną wybitną indywidualność widział chętnie w swoim otoczeniu. a w 1552 roku kanclerzem wielkim koronnym. by szlachtę uspokoić i przeprzeć swawolę. dziedziczki olbrzymiego majątku. zwoływał sejmy i w nich uczestniczył. choć niechętnie jeszcze. Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Najsłynniejsza sprawa za jego panowania dotyczyła poddanych litewskich i rozstrzygnięta została w roku następnym. Tak jak Litwa. wolę swój ą zdecydowanie narzucił. że najważniejsza jest Korona . ale stanowiący o jego potędze politycznej i gospodarczej. A również by sprawować sądy sejmowe i posejmowe. Po sejmie 1552 roku pojechał do Gdańska i tam. wspaniale podejmowany. ostoja zagrożonej ze wszystkich stron Litwy. znana nam wychowanka Zygmunta Starego. samborską. zamek zdobyli. był wprost wzorcowym typem idealnego ministra. Ale takich jak Ocieski było w otoczeniu króla więcej: wolał ludzi posłusznych niż samodzielnych. rozpoczął budowę wielkiej fortuny opartej na królewszczyznach. Halszkę porwali i do ślubu z Sanguszką zmusili. Na rokach sądowych odprawionych w Knyszynie 117 Dzieje Polski i Litwy . w sprawach politycznych . w której przebywał znacznie częściej niż w Koronie.

niemal corocznych sejmach pozwalał wysuwać się na plan pierwszy kanclerzowi Ocieskiemu. Był w tym jednak raczej gest mecenasa. Po czym znów uciekał na Litwę. Lepiej na pewno przysłużyło się sprawom państwa. niezwykle popularne na Zachodzie. lecz w Izbie Poselskiej. Uciekający z Polski Dymitr doścignięty został na Morawach przez Marcina Zborowskiego i zamordowany. Odchodzili dawni doradcy i współpracownicy jego ojca. gdy zdaniem króla zuchwalstwo posłów posunęło się zbyt daleko. Tu.Zygmunt August wobec postulatów ruchu egzekucyjnego król uznał Sanguszkę winnym. Pieczęć litewska Zygmunta Augusta. filozofia zajazdu. głośne dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego O naprawie Rzeczypospolitej . grać rolę króla senatorskiego. służyć miało sądom przez dwa i pół wieku. w 1561 Tarnowski.w 1553 roku. wydane również w Bazylei w 1555 roku. Sądom starczyć musiały statuty zebrane i uporządkowane przez Jakuba Przyłuskiego. który z łagodną stanowczością uspokajał atmosferę polityczną. przyprowadzał oponentów do porządku. że król. Król zdawał się w tych latach nawracać w pełni do polityki ojcowskiej. 102. Na burzliwych. lecz z realiami zbytnio się nie liczące. August sam. Nie ulega jednak wątpliwości. ale i który jego zaczynał przyciągać. I tak na sejmie 1553 roku doszło do ostrej rozgrywki między królem a częścią posłów reprezentowaną przez Hieronima Ossolińskiego. przybliżyło Polskę elicie kulturalnej całej Europy. Król popierał Przyłuskiego. Zaś nowi przywódcy. Choć nieoficjalne. byle pięknie sformułowanych. Żądania ich były . znacznie rozszerzone. Rozpoczęta przez Jana Łaskiego starszego kodyfikacja praw koronnych nie doczekała się uznanej kontynuacji. w 1559 Dzierzgowski. Wyrok uważano wówczas za dyskusyjny: Sanguszko był popierany przez wielu magnatów litewskich. a w 1554 w pięciu w Bazylei.efektowne. miał odrazę do gwałtu i za gwałt właśnie Sanguszkę ukarał. popierał i bardziej od nich zachowawczego. Z rzadka tylko. których pierwsze wydanie ukazało się w 1548 roku. znakomicie reklamujące autora. ale nie mniej zasłużonego Kromera. zgodnie ze swoim sumieniem i obyczajami. popierał Modrzewskiego. niż aprobata treści i postulatów wymienionych dzieł. którego się lękał. nowi mężowie stanu na miarę rodzącej się Rzeczypospolitej wyrastali nie w Senacie. był sam wobec nowego. który działał w porozumieniu z Tarnowskim. Ostrogska . z gniewną godnością. była mu obca. dojrzałe w warstwie teoretycznej. Ryć. Rola króla jako najwyższego sędziego nie była bowiem łatwa. a drugie. w Koronie. skazując go na banicję i infamię. 1555 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Ossolińskiego i Sienickiego. Nawet witanie poselskie składało się z dwóch mów. Pojednawcze stanowisko zajmował natomiast Sienicki. W 1553 roku zmarł Kmita.ale i zdeklarowanych wrogów. tolerancyjnego wobec różnych poglądów.przez koronnych. niż opublikowane w 1551 roku w trzech księgach w Krakowie. Można w niej było szukać potencjalnych sprzymierzeńców . królowi dedykowane i królewską aprobatą zaszczycone . rodzącego się narodu szlacheckiego. choćby i w najsłuszniejszej sprawie. którego łacińskie dzieło O pochodzeniu i dziejach Polaków.

zaś mowę swoja przepoił akcentami zaufania do króla. ton jednak całkowicie odmienny. to jest zasady.e-iłt >y sejm 1553 roku urząd marszałka Izby Poselskiej Ryć. Urząd marszałkowski. Sala Senatorska zamku królewskiego na Wawelu. Sienicki jako dysponujący olbrzymim autorytetem. 103. Izba poleciła Sienickiemu przedstawienie swego programu. Sienicki kładł główny nacisk na słabość władzy wykonawczej jako na przyczynę zła. na pozór identyczne. Marszałek sejmowy wypowiadał się przed królem w imieniu całej Izby. 119 Dzieje Polski i Litwy . sprawny kierownik obrad. o ile Izba była zgodna. nieraz nawet z pominięciem alternaty. co trzeba pamiętać. Pod koniec sejmu Ossoliński próbował go zerwać i odjechał z 14 innymi posłami. Już jednak w roku następnym sejm lubelski nie doszedł z powodu nieobecności Wielkopolan: tam najsilniejsze były nastroje opozycyjne. Jego postulaty można w skrócie ująć jako żądanie centralizacji państwa. że funkcję tę mają na zmianę pełnić Małopolanin i Wielkopolanin. wspaniały mówca. Toteż gdy August i senatorowie mowę Ossolińskiego "ku krzywdzie sobie brać jęli". usprawnienia sądownictwa i administracji oraz ograniczenia wpływów magnaterii i mieszczaństwa na rzecz szlachty. Toteż wybierano go marszałkiem.118 Zygmunt August ięty 3gO kulana . a zarazem dyplomatyczną subtelność w stosunkach z królem. a nie własne. wówczas właśnie dzięki nieprzeciętnej indywidualności Sienickiego nabierał znaczenia. w wypadku różnicy zdań mógł dać interpretację nieraz bardzo samodzielną. Ossoliński występował ostro i napastliwie. ale wyraźnie. miał żelazną rękę. podsycane często z Królewca. szafował oskarżeniami i groźbami pod adresem Zygmunta Augusta. Rozłam w obozie egzekucyjnym zarysowywał się wprawdzie powoli. reszta ich jednak pozostała w Piotrkowie i uchwaliła żądane przez króla podatki. przedstawiał jej postulaty. ale zadaniem jego jako marszałka Izby było przedstawienie przede wszystkim postulatów opozycji. Na burzliwym sejmie piotrkowskim 1555 roku najwybitniejszą rolę grał Sienicki.

zmierzała do przekonania króla. której atrybuty bezprawnie według niego przywłaszczają sobie biskupi. posłowie jednak twardo domagali się w zamian pełnej unii obu państw. stała się kalwińska Konfesja panów posłów. Szlachta na sejmiki generalne wybrała tych samych przedstawicieli. w kolegiacie w Opatowie. Chybiło to jednak celu. zwłaszcza że egzekucjoniści twardo stawiali dotąd sprawę podatków przeznaczonych na aktywniejszą politykę zagraniczną: najpierw porządki w domu. bliski rozkładu. który by położył kres samowoli magnackiej. Sienicki już w witaniu króla zażądał od niego stanowczej decyzji w sprawach wiary. mimo że w roku następnym rozpoczęły się działania wojenne w Inflantach. Zygmunt August oskarżył posłów o to na pospiesznie zwołanych nowych sejmikach. inkorporacji Litwy. nie bacząc na rosnące zagrożenie moskiewskie. jeśli nie będzie silnego rządu w Koronie. przestrzegał przed "roztargnieniem domowym".. Lament opatowski. Oferta nie została przyjęta.Ryć. Oferta była wyraźna . Tak więc jedynym istotnym osiągnięciem minionego sejmu.. W witaniu poselskim uzależnił uchwalenie podatków od wykonania przez króla programu egzekucji i reformy kościelnej. sejm 1555 roku sejm 1556 roku Ów sejm więc. Fragment nagrobka Krzysztofa Szydłowieckiego. 120 . raz jeszcze żądając z naciskiem soboru narodowego. który grał tak wielką rolę w wypracowaniu tworzących się form i obyczajów parlamentarnych. gdzie zakon kawalerów mieczowych. Ale dalsze jego wystąpienia były bardziej pojednawcze. Marszałkiem Izby. zeszedł cały na sporach reformacyjnych. wśród których znalazły się i nowe pomysły nieznużonego Albrechta. lata 1533-1541. podkreślił dobrą wolę Izby wobec potrzeb państwa. na co król przystać nie chciał. że "inne wszystkie potrzebne rzeczy. by przestał bronić interesu senatorów. z pominięciem alternaty. rozpoczęła się otwarta agresja moskiewska nad Bałtykiem. do Korony. Zwołany w 1556 roku sejm zebrał się 6 grudnia w Warszawie w napiętej sytuacji międzynarodowej. tzw. marszałek Izby krótko oświadczył. Abdykacja Karola V. uchwalonym przez część jego uczestników niejako na marginesie obrad. grożącym. Przybywającemu z Litwy monarsze mąciły sen wieści z Inflant. a król narzekał. Jednak gdy król zbywał posłów gołosłownymi obietnicami i odkładał egzekucję praw na następny sejm. kładły większy nacisk na silny rząd. 104. a sprzymierzył się przeciwko nim ze szlachtą. zwłaszcza duchownych. Gdy w końcu posłowie uchwalili podatki. a również Prus Królewskich. dobre wciąż stosunki z Ferdynandem dawały bezsprzecznie Zygmuntowi Augustowi większą swobodę działania nad Bałtykiem. że szlachta też odkłada uchwalenie podatków. a w toku obrad również mocno podkreślił konieczność sprawnego funkcjonowania silnej władzy królewskiej. znów został wybrany Sienicki. zaniedbane leżą". połączonym z oświadczeniem "in causa religionis". Sienicki w żegnaniu poselskim. Wpierw jednak trzeba było uregulować stosunki w Koronie. Zygmuntowi Augustowi chodziło głównie o pomoc koronną dla zagrożonej Litwy. dawał się wmanewrowywać w niejasne polityczne intrygi.

Senat i Izba Poselska.Zygmunt August a i. W Senacie 1529 roku zasiadało 2 arcybiskupów. Po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 roku. W powstałym z rady królewskiej Senacie zasiadali dostojnicy kościelni i świeccy. miedzioryt Jakuba Lauro z 1622 roku wybierano od 2 do 6 posłów na sejm walny. tj. Ponieważ do Korony włączono Prusy Królewskie i Inflanty. a także Podlasie. która ponadto czyniła sejm walny najważniejszym organem ustawodawczym. usadowieni wedle ścisłej hierarchii. która przewidywała wspólny sejm dla Korony i Litwy. Ta systematyzacja zawarta była w konstytucji Nihil novi (Nic nowego). kasztelanowie więksi. W Izbie Poselskiej zasiadali przedsta wiciele szlachty wybierani na 26 sej mikach: 7 w Małopolsce. do Senatu weszli wojewodo wie. pełniących najważniejsze w Koronie urzędy: marszałek wielki. z reguły na obrady przybywało od 100 do 200 osób. sejmików ziemskich i prowincjalnych wyłoniony został sejm walny jako główna reprezentacja szlachty. Po 1569 roku Izba Poselska obok posłów z 26 istniejących dotąd sejmików koronnych gromadziła po dwóch z 24 sejmików powiatowych Wielkiego Księstwa. kanclerz. 9 w Wiel kopolsce i aż 10 w samym wojewódz twie mazowieckim (dysproporcja ta wy wołana była specyfiką poszczególnych ziem). podskarbi i marszałek. Sejm w demokracji szlacheckiej Trwający od schyłku XIV wieku proces formowania się polskiego parlamentaryzmu zakończył się ostatecznie na przełomie XV i XVI stulecia. W sejmikach miała prawo ucze stniczyć szlachta zamieszkała na tere nie danego województwa. podkanclerzy. 15 wojewodów. że nic nowego w prawach zapisane być nie może bez zgody ogółu. W obradach sejmu uczestniczyli król. kasztelanowie i ministrowie litew scy należący do rady wielkoksiążęcej. 7 biskupów rzymskokatolickich. potem wojewodowie. Pierwsze miejsce zajmowali biskupi. 65 kasztelanów oraz 5 dostojników. W zależności od rangi województwa Sejm polski za Zygmunta III. stwierdzając. Spośród istniejących dotąd niezależnie od siebie sejmu walnego. Wołyń i . szlachty reprezentowanej przez to naczelne w hierarchii zgromadzenie szlacheckie. następnie najwyższy senator świecki kasztelan krakowski.

biskup .i elekcyjny. ordynaryjny. . zimą. W 1573 roku monarcha zobowiązał się. wyjątkowo w innych miejscowościach (np.lwowski krakowski . Wyjątek stanowiły sejmy czasu bezkrólewia: konwokacyjny . pochodził on kolejno z grona posłów z Wielkopolski i Małopolski. liczba posłów koronnych zwiększyła się o posłów z tych dzielnic. inne większe miasta królewskie mogły brać udział jedynie w sejmach elekcyjnych. Na tym kończyły się wspólne obrady. czy wszyscy posłowie mają prawo do uczestnictwa w obradach. biskup gnieźnieński. Wyłączne prawo do zwoływania sejmu walnego miał król. W 1. że co dwa lata zwoływany będzie sejm zwykły.. tj.Kijowszczyznę. biskup . Potem miało miejsce oficjalne powitanie króla. Wtedy funkcję zastępującego króla interrexa sprawował prymas. odpowiedź na nią przedstawiał kanclerz reprezentujący króla. biskup poznański warmiński arcybiskup arcybiskup . a po 1569 roku także Litwy. Obrady rozpoczynała msza święta. na którym wybierano nowego monarchę .w Warszawie. w związku z włączeniem do Korony Księstwa Mazowieckiego odbył się sejm w Warszawie w 1529 roku). połowie XVI wieku posiedzenia parlamentu odbywały się najczęściej raz w roku. konkretnej sprawy. :: kujawski i:i^^ V . który trwać będzie 6 tygodni. a szlachta wolna od prac polowych. rugi poselskie.. i trwały średnio od 7 do 9 tygodni. Poza tym zwyczajowo sejmy koronacyjne miały miejsce w Krakowie. Po mszy gromadzono się w miejscu obrad sejmowych. W praktyce ustalił się następujący przebieg posiedzeń. który jako jedyne miasto miał prawo przysłania 2 swych reprezentantów. koncelebrowana przez wszystkich obecnych na sejmie biskupów. bądź też dla przedstawienia własnej. po czym przystępowano do ceremonii całowania ręki monarszej. W obradach Izby Poselskiej uczestniczyli przedstawiciele Krakowa.. Tam posłowie wybierali spośród siebie marszałka Izby Poselskiej. konwokacyjne . Następnym punktem były tzw. Sejmy za Jagiellonów z reguły obradowały w Piotrkowie. kiedy drogi były przejezdne. 121 Dzieje Polski i Litwy KORONA . Poza tym posłowie miejscy pojawiali się na sejmach walnych tylko specjalnie wezwani przez monarchę. Mowę powitalną wygłaszał jeden z posłów. czyli sprawdzanie.zwoływany dla zarządu państwa w czasie bezkrólewia .

króla. 122 Zygmunt August Po przedyskutowaniu projektu królewskiego czy poselskiego marszałek odczytywał tekst ustawy.•. tzn. liberum veto. przedstawiciele formalnie . Jeśli nikt się mu nie sprzeciwiał. Prym wiodły tzw. poseł nie musiał go nawet prosić o głos.••$. tekst z kolei przedstawiano Senatowi. pojawiła się w 2.kanclerz. porozumienia. a odpowiedź na nią. wnosił swe poprawki lub zastrzeżenia. wojewodów i kasztelanów J MIESZCZANIE j Delegacje miast królewskich | których. poznańskie i kaliskie w Wielkopolsce. Po przyjęciu ustawy przez Senat do jej wprowadzenia w życie potrzebna była jeszcze sankcja królewska. województwa górne: krakowskie i sandomierskie w Małopolsce. pozostali posłowie musieli ustosunkowywać się do ich wypowiedzi. w skiad sejmu nie wchodzili. To delegaci tych województw zabierali głos jako pierwsi. Wszystkie ustawy zwane konstytucjami przedstawione na sejmie stanowiły całość. lecz l I czasami brali udział w jego obradach i Schemat struktury sejmu dwuizbowego po unii lubelskiej dalej Izba obradowała osobno pod przewodnictwem marszałka. Brak sprzeciwu uznawano za zgodę. który nad nim dyskutował. Marszałek nie miał wielu uprawnień. lecz consensusu. Nieprzyjęcie jednej z nich oznaczało unieważnienie pozostałych i rozejście się bez podjęcia decyzji. a Senat . Po przyjęciu wszystkich ustaw następowało pożegnanie poselskie stosowną mowę wygłaszał jeden z posłów. Zasada całkowitej jednomyślności. poznański I^andoniterskiM • ksilistó kanclerz podkanclerzy URZĘDNICY CENTRALNI kanclerz podkanclerzy podskarbi wielki wielki nadworny URZĘDNICY CENTRALNI Sff łęczycki || Mjtiwski marszałek marszałek nominaci królewscy nieformalni nominaci królewscy wybór przez postów ziemskich uwzględniono tylko najważniejszych biskupów. połowie XVII wieku. Na koniec . Także wśród posłów nie było równości. Dla uchwalenia wniosku nie wymagano jednomyślności.

powoływano deputację złożoną z posłów i senatorów. Teksty uchwał sejmu o charakterze poufnym (dotyczące np. podskarbiowie przed sejmem składali rachunki. Po opracowaniu tekstu konstytucji przykładano pieczęć królewską. zawierania pokoju. polityki zagranicznej) nie były publikowane. że wzrosło znaczenie sejmików ziemskich (2. było to zależne od różnych czynników. Król zobowiązywał się w nich m. Po uchwaleniu konstytucji tekst był opracowywany w kancelarii królewskiej. dygnitarzy duchownych i świeckich zgromadzonych w Senacie oraz szlachty w Izbie Poselskiej ulegały zmianie. Ale dalej utrudniali sprawę ich egzekucji. od osobistych predyspozycji monarchy. czyniąc go organem faktycznie wyższym od monarchy. która miała czuwać nad zgodnością spisanego tekstu z postanowieniami sejmu. To on decydował o nobilitacji (czyli nadaniu szlachectwa). ogłaszane publicznie na placach. Wraz z wzrostem kompetencji pojawiła się "choroba sejmowa" . króla.in. a zwłaszcza zlikwidowania "niepobożnych" dzierżaw nieodpłatnych. Sejmy albo nie dochodziły do skutku.. precyzowano jej postanowienia oraz dostosowywano je do istniejących już przepisów prawnych. przekształcaniu dóbr w ordynacje. wysłuchiwania posłów zagranicznych i kierowanie polityką zagraniczną państwa. tj. Układ sił w sejmie. a egzekucję praw chcieli prowadzić "od deszczki . Konstytucje były następnie publikowane (pierwszy tekst w 1507 roku) i rozsyłane do sądów starościńskich. przymierzy. Senatorowie nie mieli wyboru: przedłożyli i swoje. Istniał także sąd sejmowy. Niedowład sejmu walnego sprawił.uroczyście śpiewano Te Deum. do niego należało prawo wypowiadania wojny. Izba po raz kolejny powierzyła laskę marszałkowską Sienickiemu. także często pomijano ustalenia niewygodne dla monarchy. Hieronim Ossoliński przedstawił więc konkretny plan rewindykacji rozdarowanych lub zastawionych królewszczyzn. 5 grudnia 1558 roku zebrał siew Piotrkowie nowy sejm. znów Zygmunt August uchylał się od podjęcia decyzji. Po ustanowieniu w 1578 roku Trybunału Koronnego jego kompetencje ograniczone zostały do spraw najcięższych. Na przełomie XVI i XVII stulecia wyraźnie zwiększyły się kompetencje sejmu. Posłowie zaś próbowali postawić Senat przed faktem dokonanym: przynieśli swoje nadania na królewszczyzny i złożyli je do dyspozycji króla. który orzekał w sprawach o obrazę majestatu. że tylko egzekucja praw może zapobiec zamieszkom społecznym. lepszego gospodarowania pozostałymi przez urząd podskarbiński. Znów powtarzał on w witaniu króla. zdradę państwa i nadużycia urzędnicze na rzecz skarbu.brak sprawności w funkcjonowaniu. Artykuły te umocniły pozycję parlamentu. Zmiany ustrojowe i wzmocnienie pozycji sejmu znalazło swój wyraz w artykułach henrycjańskich powstałych podczas sejmu elekcyjnego 1573 roku i odtąd zatwierdzanych przez każdego elekta. indygenacie (uznaniu szlachectwa cudzoziemca). Sejm miał też wpływ na władzę wykonawczą: senatorzy rezydenci w praktyce kontrolowali monarchę i zdawali z tego sprawę przed sejmem. że o sprawach wojny i pokoju nie będzie decydował bez Senatu ani zwoływał pospolitego ruszenia bez zgody sejmu. a ustawy uzyskiwały moc prawną z chwilą wpisania ich do ksiąg grodzkich. począwszy od połowy XVI wieku coraz częściej po polsku. Konstytucje pisano początkowo po łacinie. np. ogłaszanie amnestii. Aby zapobiec tym ostatnim praktykom. przewaga jednej z trzech stron sejmujących. wywieszane na ratuszach i kościołach. albo po 6 tygodniach obrad nie osiągały konkluzji. połowa XVII wieku).

1549 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Dominium Maris Baltici wizyta Zygmunta Augusta w Gdańsku w 1552 roku "Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące" . Ale król.ale przy wieczerzy spił księcia w porozumieniu z jednym z dworzan. kniazia Wiśniowieckiego. gdy omyłkowo odpalony pocisk artyleryjski zabił młodego pazia.śpiewali ponoć rycerze Krzywoustego. że tylko w monarsze mogą jeszcze posłowie pokładać resztki nadziei. Rzeczywiście. iż doczeka się potomka i zapewniwszy mu na Litwie dziedziczne władanie. Zygmunt August nie mógł się pogodzić zwłaszcza z projektem wspólnej elekcji polsko--litewskiej przez reprezentację szlachty: choć pożycie z Katarzyną zaczynało układać się coraz gorzej. nieodrodnym był synem Bony. wciąż miał nadzieję. by wyciągnąć z niego prawdziwe intencje. gdy zwycięskie ich wyprawy przybliżyły Polsce upragnione "dominium Maris Baltici". zapewni również w praktyce polską koronę. portu. Posłowie natomiast żalili się. Ani podniesione przez Sienickiego projekty utworzenia stałego sądu i określenia sposobu dokonywania przyszłej elekcji. Cudem uniknęli tam obaj śmierci. Czworak litewski Zygmunta Augusta (awers). do deszczki" (aluzja do drewnianych opraw ksiąg prawniczych). Pieczęć Zygmunta Augusta. panowanie nad Bałtykiem. tłumaczył. Domyślać się jednak tylko możemy. iż wierzy w Albrechtową niewinność .Ryć. odjechał na trzy lata przeszło na Litwę. wysokich opłat składanych papieżowi przy obejmowaniu beneficjum kościelnego. opanowany jak zwykle. utraciwszy resztki nadziei na porozumienie ze szlachtą. wstawiał się za puszkarzem. wskazywał. Sienicki w żegnaniu potępił egoizm magnaterii. władczyni wielkiego włoskiego miasta nadmorskiego. Świadczyła już o tym jego wizyta w Gdańsku w 1552 roku. 123 Dzieje Polski i Litwy Ryć. który strzegł najbardziej newralgicznego punktu Śródziemnomorza. "aż szata na królu mózgiem pacholęcia onego spluskana była" (Marcin Bielski). co tylko przedłużało cały proceder do nieskończoności. że syn Bony. że zanikać zaczynała pamięć o tym nawet w politycznych elitach. od dzieciństwa był wychowywany w zrozumieniu potrzeb morskich Rzeczypospolitej. ani drażliwa kwestia annat. zanikać tęsknota za morzem nawet u monarchów. tylekroć potem wywalczane i tylekroć tracone. . 1566 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). ani unia Korony z Prusami Królewskimi oraz księstwami Zatora i Oświęcimia nie doszły do skutku. pocieszał Albrechta pięknymi słowy. Ocieski w jego imieniu tłumaczył Izbie. że uczyniono sobie z ich ofiarności "komedyję". również w podejrzliwości. świadczyła i związana z nią wizyta w Królewcu na zaproszenie Albrechta. że szlachta to stan "pośledniejszy" i winna podatki uchwalać bez dyskusji. 105. 106. nad morskim brzegiem. Król.

dzisiejszym Tallinem. że Estonia. obejmujące ziemie dzisiejszej Łotwy i Estonii. inna królewskiej zgody. Moskiewski nacisk zmusił w 1554 roku wielkiego mistrza Henryka von Galena do rokowań. moskiewskie. zwłaszcza w Wielkopolsce. Również miasta na czele z potężną Rygą i Rewlem.Zygmunt Aug w pewnym momencie poważ-nie liczył się z sukcesją brandenburską w Polsce. aby ziemia ta stała się lennem Zygmunta Augusta na podobnych warunkach jak Prusy Książęce i oczywiście też pod panowaniem Hohenzollernów. Książę pruski wciąż się szamotał między nadziejami na powiększenie swoich i rodzinnych posiadłości a chęcią odegrania roli politycznej w Koronie. ze względu na topografię. miał niewielkie znaczenie i niewielkie. Myśl ta miła była oczywiście Albrechtowi. ale 124 . oburzał się. Ryskim arcybiskupem był wówczas brat rodzony Albrechta. Wilhelm Hohenzollern. Na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu stała nie tylko polityka kolejnych wielkich mistrzów. Byłaby to jednak odległa jedynie ewentualność.Inna jednak była przyczyna Albrechtowego zaproszenia. Połąga. zdaje się. Jedyny jego port. nie było monolitem. wybierał się nawet do niej z Królewca. nabierać kształtu zaczęły plany pozyskania dla Litwy dostępu do morza przez Inflanty. podbita przez Waldemara II w 1219 roku. Wadził się on z wielkimi mistrzami i pragnął przekazać arcybiskupstwo w ręce któregoś z krewniaków. pamiętano bowiem. Zapewne bowiem właśnie wówczas. dla Litwy pozyskać. Król miał jakieś słabo znane plany w związku z Kłajpedą. szansę rozwoju. szwedzkie i nawet duńskie. gdy jego poddani tytułowali Albrechta "nasz pan miłościwy". Król. stanowiła przez jakiś czas część bałtyckiego imperium potężnej wówczas Danii. pruskie. wciągnięcie ich w obręb polskiej polityki wciąż było realne. dziedziczne państewka. Ujście Niemna z portem w Kłajpedzie było w rękach Albrechta. chciał ją. Stąd dążył. Starostwo żmudzkie skrawkiem dotykało Bałtyku. Dziedziczna ziemia Jagiellonów odcięta była niemal od morza. w rozmowie z Albrechtem. cioteczny zatem Zygmunta Augusta. Hohenzollernów ówczesnych nie można mierzyć naszą dzisiejszą wiedzą o ich potomkach. Państwo niemieckiego zakonu kawalerów mieczowych. W Inflantach krzyżowały się interesy litewskie. przewidując rychłą sekularyzację Zakonu i zamianę posiadłości biskupich w świeckie. zazdrosny o jego popularność narastającą wśród protestantów. Głównym rywalem była bezsprzecznie zbrojąca się intensywnie Moskwa Iwana Groźnego. a ewentualna unia personalna stworzyłaby przecież państwo nie bardziej pstrokate narodowościowo niż imperium habsburskie. miały znaczny stopień samodzielności. że w zagrożonych przez Moskwę Inflantach słaby władca się nie utrzyma. a Zygmunt August miał plany bardziej koń-kretne: myślał o Litwie. ale nie dojechał. Znaczną część jego terytorium zajmowały ąuasisuwerenne państewka arcybiskupa ryskiego oraz biskupów Ozylii. Wysłannicy jego podpisali w Moskwie upokarzający Dzieje Polski i Litwy . lecz zdawał sobie sprawę. Dorpatu (estońskie Tartu) i Kurlandii.

Nie raz i nie dwa ostrzegał go przed jej zaborczością Mikołaj Rudy. że moskiewska agresja da mu Inflanty za zgodą i nawet na prośbę Zakonu. Karol IV Luksemburski. odpowiedział. Na wieść o ukorzeniu się wielkiego mistrza przed Zygmuntem Moskale rozpoczęli przygotowania do jawnej agresji. traktat. nadał niegdyś Kazimierzowi Wielkiemu i jego następcom tytuł protektora arcybiskupstwa ryskiego. W maju zajęli Narwę. I wiedział dobrze król. że opór byłby daremny. W obronie Zakonu interweniował cesarz. Ale chan 126 . Inflanty zamieniały się w moskiewski protektorat. zobowiązując się do odbudowy poprzednio zniszczonych cerkwi w Rewlu i Rydze. lecz sejm niemiecki pomóc mógł niewiele. wolności handlu dla kupców moskiewskich oraz zapłaty haraczu z Dorpatu. Wilhelm Fiirstenberg. 108. a choć jego poprzednik. Stawił się przed królem. Zygmunt August tym razem odpowiedział zdecydowanie. po czym żołnierze wielkiego mistrza zajęli zamek arcybiskupa Wilhelma w Koken-hausen. W następnym roku wkroczyli do Inflant. ważny port nad Zatoką Fińską. królewiczowi Magnusowi. Działo Zygmunta Augusta z godłem Herkules. Szwedzi zaś zajęli wybrzeża Estonii. ok. zdawał sobie sprawę. Mikołaj Radziwiłł Rudy. a raczej młodszemu synowi jej władcy. Nowy wielki mistrz Zakonu. Fiirstenberg zwrócił się o pomoc do cesarza i Rzeszy. Podatki uchwalone na zimowym sejmie koronnym w Warszawie przeznaczone zostały na wojnę z Zakonem. Na wieść o tym biskup Ozylii sprzedał swoje państewko Danii. litewskimi . iż musi przestrzegać rozejmu z Moskwą.manifestacja siły pod Pozwolem w 1557 roku międzynarodowe uwarunkowania sprawy inflanckiej atak Moskwy na Inflanty Ryć. ale formalnie tylko jako król rzymski i musiał jeszcze dbać o niezrażanie sobie elektorów. że konsekwencje międzynarodowe takiego kroku mogą być zbyt poważne. Ferdynand pełnił już wprawdzie obowiązki cesarza po abdykacji brata. zaprzysiągł. Zygmunt August zdawał sobie jednak sprawę. przeprosił go. Król zaciągnął pożyczki częściowo pod zastaw dóbr swoich w Prusiech Królewskich. Zarzucano królowi. koronny marszałek. Zygmunt August. że nie zdruzgotał wtedy Zakonu i nie przyłączył siłą Inflant do swego państwa. częściowo od miasta Gdańska. Ferdynand wysłał jedynie poselstwo do Iwana. Zakonowi zabroniono sprzymierzyć się z Zygmuntem Augustem. 1560 roku (KrakówWawel). również o pomoc proszony. nie dotyczyło to przecież całego kraju. w lipcu Dorpat.Zygmunt August . Monarcha polski zdawał sobie jednak sprawę. arcybiskupowi przywrócił wolność i władzę. jego samego zaś uwięzili. Pod koniec sierpnia 1557 roku pod Pozwolem na granicy Inflant stanęła ponad dwudziestotysięczna armia pod komendą samego króla. jakie są zamiary Moskwy. W 1556 roku poseł królewski został w Inflantach zamordowany. Wojskami koronnymi dowodził Jan Mielecki.hetman wielki. co mu kazano.

Katarzynę. wraz z arcybiskupem Wilhelmem oddali się pod opiekę państw jagiellońskich. który nawiązał wówczas romans z piękną i kochliwą siostrą obu królewiczów. dorpackie i wendeńskie. Kettlerowi oddawał w dziedziczne lenno księstwo Kurlandii i Semigalii. ostatecznie jednak zorganizowano tu po zwycięstwach Batorego trzy należące wspólnie do Polski i do Litwy województwa: parnawskie. W tej sytuacji inflanccy zwolennicy współpracy z Polską zwrócili się jeszcze raz do Augusta. wróg porozumienia z Zygmuntem Augustem. do której okna kawalerowie Cranacha młodszego. . Ryć. Zygmunt August udzielił odpowiedzi wykrętnej: badał uważnie ofertę szwedzką. układ wileński z 28 listopada 1561 roku Układ nie powstrzymał Moskwy. nowe sukcesy. Po nieprzezornym odrzuceniu brandenburskich kandydatów do ożenku nie zjawiali się nowi. Początkowo zresztą status ich był niejasny. osiągnięty po mistrzowsku. Miał poważne szansę: pełna . W tej sytuacji rywale uciekać się próbowali do dyplomacji. który królowi oddawał część ziem zakonnych w zamian za opiekę i obronę. Państwo polsko-litewskie objęło jego ziemie zgodnie z wolą władz Zakonu i cesarza. 31 sierpnia 1559 roku zawarto w Wilnie układ. Gothard Kettler. Wojska Iwana odnosiły na północy. Portret Katarzyny Jagiellonki. wchodziły do państw Zygmunta Augusta. Był to olbrzymi sukces Zygmunta Augusta. przynależność w ramach państw jagiellońskich dyskusyjna. 1556 roku (Muzeum Czarto-wchodzili ponoć nocami. bezpieczną na razie przed Moskwą część Inflant na południe od Dźwiny. została tym nieco skompro. Nie ofertę Eryka jednak. . a starania jego młodszych braci . Nowy układ wileński z 28 listopada 1561 roku pieczętował sekularyzację Zakonu. że cesarz i Rzesza nie tylko go akceptowali. Gustaw Waza. Wystarczy powiedzieć.ryskich w Krakowie). między innymi przez Jana Tęczyńskie-go. ok. Potężna Ryga utrzymywała w praktyce dotychczasowy status polityczny. podobnie jak w Koronie Gdańsk. Ale sukces ten trzeba było jeszcze utrwalić. Ale teraz sam Iwan wystąpił w konkury. zwłaszcza gdy zmarł stary król. gdzie opieka litewska nie sięgała. Wówczas nowy mistrz. Rozmowy prowadzone były w Sztokholmie.królewicza Magnusa o Annę i Jana księcia Finlandii o młodszą. który marzył wówczas o ręce Elżbiety angielskiej. zgodnie z prawem międzynarodowym. Anna i Katarzyna kwaśniały dotychczas w staropanieństwie w Warszawie. zwana Liwonią. 109. Reszta Inflant. a ofiarami jej miały zostać królewskie siostry. znaczną niezależność. . odtąd też lenna Rzeczypospolitej zastawionego wkrótce Hohenzollernom. Do niewoli dostał się Fiirstenberg. bo tylko dzięki temu ochronić je mogli przed Moskwą. ale sami do przyjęcia Inflant króla Polski zachęcali. Cztery państwa walczyły o łup po Zakonie. a tron objął jego energiczny syn Eryk XIV. której pragnął również Iwan. Państwo zakonne przestało istnieć. warsztat Łukasza temperamentu Cecylia. wcielał jego państwo do Polski i Litwy.krymski Dewlet Girej uderzył na państwo Iwana od południa i na kilka miesięcy opóźnił jego ofensywę w Inflantach. Rozpoczęły się dalsze zabiegi dyplomatyczne. czyli dzisiejsza Łotwa na północ od Dźwiny i Estonia południowa. z wyjątkiem ziem piltyńskiego biskupstwa. Uaktywniła się polityka szwedzka.

wolno o nie każdemu targować. "civitatem meretricem" . odnosili się do piastowania urzędów państwowych. "wolno w Polsce każdego złoczyństwa się ważyć bez pomsty.pogłębiało się zamieszanie i bezrząd. że tym razem już zwlekać nie może. wbrew królowi Szwecji poślubiła jego brata. między innymi Mikołaj Sienicki. że sejm złoży bez niego. księcia Finlandii Jana. I tylko Jan Kochanowski wierszem użalił się nad dolą zmarłego. która od lat swego króla niemal nie widziała . jak z nierządnicą. Mnożyły się zjazdy . że tym razem żądania szlacheckie spełnić musi. Dyplomacja małżeńska nie pomogła więc w utrwaleniu sukcesów. statek jego zagarnęli walczący ze Szwedami Duńczycy i niefortunny narzeczony zmarł w ich niewoli. Wiedział. Buntowniczy ministrowie plebejscy coraz wyraźniej odcinali się od szlacheckiego zboru. a trzeci . Gotowała się wojna o Inflanty. wskutek sprzeciwu Eryka. jak mówił Sienicki. Arianie odrzucali wiarę w Trójcę Świętą oraz chrzest niemowląt. Pogłębiał się rozłam w Kościele. na pozór tylko wyznaniowym sporom posmak rewolucyjnej myśli społecznej. na rozkaz zazdrosnego Eryka.127 Dzieje Polski i Litwy polityczne małżeństwa sióstr królewskich Zbór Mniejszy . bynajmniej nie protestował przeciwko uwięzieniu Tęczyńskiego. by wkrótce.przypomni to jeszcze Mickiewicz w Panu Tadeuszu). często wręcz wrogo. Król nie miał wyjścia: musiał koronny sejm zwołać. ale przecież wyrażające tęsknotę za silną ręką monarchy. wypowiadali się przeciwko wojnie . najmłodsza i najładniejsza z sióstr królewskich. zawsze niechętny zbytniemu wywyższaniu się swych poddanych. Obok potężnego już Zboru Kalwińskiego stanął wyrosły z jego szeregów a skupiający antytrynitarzy. Sejmy egzekucyjne W Koronie. Polska stawała się. by jej podołać bez pomocy Korony. I wiedział. Ale go potrzebowała.drewniana szabla stać się miała rychło oznaką ariańskiego szlachcica . pierwszy tego imienia król Szwecji. Tam wkrótce przyjdzie na świat ich syn. I on jej potrzebował. Jedynie Katarzyna. do małżeństwa Magnusa z Anną. zwana woj na północną. Nie doszło też. by mu taką królewnę oddać ("Sopliców czyż nie równe Tęczyńskim zaszczyty" . Zbór Mniejszy. a Tęczyńskich ród był wystarczająco znakomity.arianie mitowana. . Dominowali w nim początkowo ministrowie pochodzenia plebejskiego.i nieufnie. bez jego woli i zgody.Polski. coraz częściej nadawali dogmatycznym. z którym wolno każdemu czynić co chce. by rozmowy sfinalizować. buntownicze w swych wypowiedziach.państwem nierządnym. Zygmunt August.nielegalne. Nie dla siebie . znaleźć się wraz z mężem w więzieniu na zamku Gripsholm. ale było i sporo wpływowej szlachty.krótko tylko bawił w Łomży na zjeździe Senatu w 1561 roku . oczywiście też Zygmunt. I na listopad 1562 roku zwołał nareszcie sejm do Piotrkowa. Gdy jednak płynął do Szwecji.dla swojej ukochanej Litwy. wolno ją też najmniejszemu nieprzyjacielowi z małym przejechać pocztem". Eitwa była za słaba. zwanych inaczej arianami albo Braćmi Polskimi. Groziła szlachta. i na sejmie tym przeprowadzi swoje postulaty.

że tym razem żądania ich zostaną spełnione. Obradujący do końca marca sejm.. egzekucja dóbr przeprowadzona.czyli nadań dokonanych w latach 1504-1562 . Jakież było jej zaskoczenie. usprawnienia administracji i sądownictwa. Uporządkował zarząd królewszczyzn: odtąd dzierżawcy mieli pobierać z nich tylko jedną piątą dochodu. dzięki konsekwentnej i lojalnej współpracy Izby Poselskiej z królem. Na jej czele znów Sienicki krytykował nieprawne posiadanie dóbr królewskich przez magnaterię. przemawiając do niej po polsku. Schemat prezentuje stosunek dóbr zastawionych w tzw. wicie poparł postulaty egzekucjonistów. ale z energią i oddaniem przystąpił do ich realizacji. czyli po prostu konfiskatę dóbr koronnych. Ich wykup przez skarb królewski był możliwy tylko po śmierci aktualnych użytkowników. a zwłaszcza piętnował "ubliżenia prawom a wolnościom pospolitym. Z tych sum 129 . nie tylko całko128 Zygmunt August wsie w królewszczyznach w poszczególnych województwach sejm egzekucyjny w Piotrkowie w 1562 roku Ryć. demaskował egoizm i chciwość senatorów. nowych sum . W odróżnieniu od tzw. dokonał olbrzymiego dzieła.zapisy w starych sumach uznano za legalne i nie podlegające egzekucji. a nie po łacinie. Rozpoczął więc egzekucję. gdy sam Zygmunt August. wzmocnienia aparatu państwowego. unia z Litwą dokonana. ale również egzekucji praw. starych sumach do królewszczyzn w wybranych województwach wg stanu na 1565 rok. Sejm egzekucyjny z lat 1562/1563 uznał za dobra zastawione na starych sumach nadania królewskie pochodzące sprzed 1504 roku.. reszta zaś wpływała do skarbu królewskiego. 110. Toteż rychło w Izbie zdobyła decydujący głos grupa posłów stawiających na współpracę z królem przeciw Senatowi celem dokonania nie tylko egzekucji dóbr. nieprawnie dotąd dzierżonych przez magnatów.Posłowie nie dowierzali obietnicom Augusta. pojawiwszy się przed nią w szarym stroju szlacheckim. Marszałkiem Izby obrano buntowniczego magnata wielkopolskiego Rafała Leszczyńskiego. żądał wykonania pozostałych postulatów szlachty. od stanów duchownych".

Wreszcie zapadło postanowienie zwołania wspólnego z Litwą sejmu i dokonania na nim ostatecznej. przechowywane w Rawie Mazowieckiej. zapewnić miały odtąd prawidłową gospodarkę. 1570 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). który go zastąpił. Sienicki. dokonywane pod kontrolą sejmu. 111. wskazywał na "domowy nierząd" jako przyczynę zła i skarżył się. Lustracje dóbr królewskich. Toteż jeszcze w tym samym roku 1563 król zwołał następny sejm do Warszawy. zaradzić rabunkowej oraz zapobiec nieuczciwemu bogaceniu się dzierżawców. realnej unii obu państw jagiellońskich. Sejm polski z czasów Zygmunta Augusta w Statuta Regni Poloniae Jana Herburta. zwanego odtąd kwarcianym. to pozostawił przecież wiele spraw nie załatwionych. Sejm ten trwał od listopada do marca roku następnego. Prowadzono dalej egzekucję dóbr. Gdy Leszczyński. W witaniu króla żądał kontynuowania zaczętego procesu przemian.Dzieje Polski i Litwy akcja egzekucji dóbr Ryć. który zabezpieczyć miał sprawną administrację i szybki wymiar sprawiedliwości. kreśląc przejmujący obraz upadku zewnętrznego znaczenia państwa. wszystko po dawnemu tym gorzej idzie". stworzyły teraz skarb osobny. Obrady początkowo toczyły się sprawnie. albo Dziki Mąż . mimo 130 Zygmunt August postępy Moskali i Szwedów w Inflantach ił M 55° ia aż no . Sumy te. że "chociaż my nie dawno rzekomo o rządzie mówili. więcej. Marszałkował znów Sienicki. Starczyć to miało na kilka tysięcy żołnierzy. odjechał przed zakończeniem obrad do domu. Choć sejm przyniósł obozowi egzekucyjnemu wielkie zwycięstwo. Uderzał również w magnatów powtórzony i wzmocniony zakaz łączenia ważnych urzędów w jednym ręku. Zygmunt August zobowiązał się przeznaczyć jedną czwartą na utrzymanie stałego wojska. tylko wojsku służący. wyraził w mowie pożegnalnej od Izby Poselskiej szczere i gorące zaufanie do króla. sam uderzony po kieszeni egzekucją.

Król sam zrzekł się formalnie w czasie sejmu dziedzictwa na Litwie na rzecz Korony. 131 Dzieje Polski i Litwy ---- . Praca to była ogromna. Konflikt wybuchł przy sprawie Prus Królewskich i doszedł do takiego napięcia. jak wykazał choćby bezwzględny opór Starzechowskich przeciw Zamoyskiemu Ryc m Karta tytutowa poematu i jego podwładnym. Zdemaskowano oszustwa zmarłego na kilka miesięcy przed sejmem kanclerza Ocieskiego: z wielkiej fortuny. Przedmiotem sporu było żądanie posłów koronnych. dokonali okrutnej rzezi jego mieszkańców. Całkowity upadek dotknął magnacki dotąd ród Starzechowskich: rewindykację zagarniętych nieprawnie przez nich dóbr samborskich poprowadzi wkrótce po swoim powrocie ze studiów padewskich młody. w lutym 1563 roku Moskale Połock. Nie brakło nawet propozycji. delegacja litewska jednak na znak protestu opuściła w lutym Warszawę. związana ze skrupulatnym badaniem tytułów prawnych. pracochłonnymi i nierzadko nawet niebezpiecznymi dla jej wykonawców. przeglądaniem ksiąg archiwum koronnego. a i to tylko dzięki łasce królewskiej. Sprawa Litwy jeszcze była trudniejsza.Jana Kochanowskiego. usprawnienia administracji i coraz częściej poruszaną kwestię reformy sądownictwa. nie akceptując sejmowego recesu. wszystkich Żydów utopili w Dźwinie. Iwan głosił. Czas naglił: w czerwcu 1562 roku Szwedzi zdobyli Parnawę. Ostro zwłaszcza starli się tu Sienicki z Mikołajem Radziwiłłem Czarnym. przez analogię do Wielkiej i Małej. ustalonych już postulatów dotyczących unii. pożegnać z majątkami i sumami. ale praca owocna.bezsilnych głosów opozycji w Senacie. byli nieustępliwi. nie objawiał już w tej materii takiej energii jak w latach poprzednich. spadkobiercom pozostawiono niewiele. wertowaniem statutów. wybijający się w służbie królewskiej syn hetmana nadwornego Jan Zamoyski. 1564 rok. by znieść nazwę Litwy i zastąpić ją nazwą Nowa Polska. Wiele domów magnackich musiało się. Tymczasem wysłannicy litewscy. SATY lana Kocbancwyskiego Trudniejsza do rozwiązania była kwestia unii. Wcielanie w życie już postanowionych reform wymagało również czasu i odwlekało przygotowywanie nowych: sama akcja egzekucji dóbr wiązała się z działaniami lokalnymi. że gotuje Zygmuntowi Augustowi grób na Kremlu.. przez niego zgromadzonej. by nie pozostawić żadnych śladów państwowości litewskiej i cały kraj wcielić po prostu do Polski. pozostawiając niedokonany program unii. lecz odtąd tempo reform na jakiś czas spowolniało. które już uważało za swoje. ale już prawie do rebelijej" ciągnęło. wnosząca dalszy porządek w domenę Korony Polskiej. Droga do Wilna stała teraz dla nich otworem.. Sejmy lat 1562-1564 przyniosły wielkie sukcesy obozowi egzekucyjnemu. że zdaniem Sienickiego postępowanie panów pruskich już "nie tylko do nierządu. możnowładcy obawiający się szlacheckiej przewagi i szlacheckiej równości. jak w Koronie. Zaważyło tu wiele spraw. Wreszcie zaszkodziło niewątpli. Wojna z Moskwą i ze Szwecją absorbowała monarchę: nie mogąc sam kierować programem reform. skomplikowanymi.

wykluczając ich sprzedawanie. że nuncjusz "po Koronie wszędzie przejeżdżał. gdzie dotychczasowa tolerancja władz pozwalała jego nowym. nominowanie nieletnich. . Wzmocniono władzę biskupów. często uchwał soboru nie przyjęły . w Padwie wykształcony. Powiększono dyscyplinę kleru.reformy soboru trydenckiego (1545-1563) działalność nuncjusza Commendone-go w Polsce rozłam w obozie protestanckim wie programowi egzekucyjnemu wiązanie go z postulatami reformy Kościoła w duchu protestanckim. zaprzestania zwad. Wenecjanin Giovanni Francesco Commendone. Młody królewski dworzanin. konno jeżdżał. Stanowcze stanowisko soboru przekonało wielu mu podobnych zwolenników reform. Pozbawiło to protestantów szeregu istotnych i propagandowo nośnych argumentów. z krwawych prześladowań innowierców . by. poniechał w końcu daremnych prób i z biegiem lat stawał się bardziej papieski od papieża. podkanclerzego Piotra Myszkowskiego. Uzyskał od Zygmunta Augusta między innymi zatwierdzenie uchwał soboru trydenckiego na sejmie w Parczewie pod Lublinem w 1564 roku oraz edykt skierowany przeciwko szukającym w Polsce schronienia cudzoziemskim działaczom radykalnej reformacji. jeśli chce mieć na sejmach spokój. który jeszcze w 1564 i 1565 roku próbował synod zwołać. powrotu do starych cnót szlacheckich. Oburzeni protestanci twierdzili. do obrony ojczyzny przed wrogiem zewnętrznym. gdy w swoich poematach Satyr i Zgoda nawoływał do odrzucenia ducha stronniczości. kiedy wyszydzał protestancki bezrząd. niezależnego od Rzymu. jak Hiszpania. a nadzieję na porozumienie pokładał w trydenckim soborze. że Kościół sam się odrodzi. Zakończony w grudniu 1563 roku sobór przeprowadził rzeczywiście wszechstronną reformę Kościoła. poza wypadkami wyjątkowymi. Króla natomiast Commendone straszył widmem buntowniczego charakteru działań politycznych protestantów i starał sięjak mógł ograniczyć jego współpracę z ewangelickimi przywódcami egzekucjonistów. umożliwiającą mu podjęcie walki o dusze i o panowanie w Europie ze słabnącym impetem protestantów. który grozić mógłby powołaniem Kościoła narodowego. które je stosowały. Hozjusz radził Zygmuntowi Augustowi. ustalając zarazem ich obowiązki. Nowe zakony z Jezuitami na czele podjęły na nowo i w sposób nowatorski zaniedbane dotąd przez Kościół a ważne dla społeczeństwa funkcje. Biskupom wyperswadował projekt zwołania w Polsce soboru. nie pozwalał czynić z nich soborów. ograniczając wpływ władz świeckich. znakomicie przygotowanym apostołom przekonywać ludzi słowem i przykładem własnym. przeglądywał w każdym kącie". zamki. animując papieżniki i wiele im od papieża obiecywał. jak szkolnictwo i opiekę społeczną. Jan Kochanowski wyrażał zapewne również stanowisko królewskiego otoczenia. Nawet przychylny dotąd takiemu rozwiązaniu Uchański. i rozpoczął montowanie katolickiego stronnictwa w Polsce. Uporządkowano sprawę nadawania beneficjów kościelnych. Rezygnując. nie rezygnując bynajmniej z przekonywania decydentów politycznych i wpływania na ich decyzje. protegowany innego Padewczyka. starostwa. W 1563 roku przybył do Polski nowy nuncjusz papieski. jak okresowe wizytacje diecezji i wyjazdy sprawozdawcze do Rzymu.te monarchie.Kościół wzmacniał swoją pozycję wszędzie tam.

Równocześnie pogłębiało się rozbicie wśród protestantów. Jeśli arian już wtedy nie wygnano z Polski. wzgarda prawa pospolitego się mnoży. wielki niedostatek i przepłacony koszt od Posłowie ziemscy. niedostatek sług ku potrzebie Rzeczypospolitej cierpiemy i poddanych dobrych mieć nie możemy. Po bezbarwnym sejmie w Parczewie egzekucjoniści podjęli po raz ostatni próbę przeforsowania przemian. obaczywszy nasz sposób i rząd nasz. wojewodów i starostów. gruby nieprzyjaciel nad państwy waszej króleskiej mości przewodzi. Jużci i senatorowie wielcy nie prawem. Wasza królewska mość nami się sławi. jak wyznaniowych na sejmie piotrkowskim rozpoczętym w styczniu 1565 roku. potrafił zapobiec zarysowującemu się sojuszowi schiz-matyków z protestantami. wiemy i czujemy to. w którym arianie z Sienickim bliżsi mu byli niż krzykliwi przywódcy kalwinistów. Morderstwa i rozliczne zbytki [swawole] się dzieją. cośmy zacz są. fragment kolorowanego drzeworytu w Statucie Łaski&go. śmielej już o nas sobie obiecują i pewnie się lada kiedy o nas pokuszą. aby spraw i rzeczy sobie zwierzonych dozorowali. Zbór Mniejszy ostro atakowany był przez kalwinistów. że tylko wokół papieża można znów zjednoczyć chrześcijaństwo. ale gwałtem na sobie krzywd swych dochodzą. a z dawna swe na pieczy mieli. mniejszym. przykładowi. 1506 rok (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) okazywali. W witaniu poselskim Sienicki . To doma.rozbicie zboru było mu na rękę. między innymi zniesieniem zakazu piastowania przez nich najwyższych godności państwowych. co się nam przyjacioły ataki egzekucjonistów na senatorów obozu egzekucyjnego. Od postronnych zasię nieprzyjaciół żadnej przestrogi nie masz. Nie widziemy. rzemieślników. za którymi i niebezpieczeństwo dróg się wszczyna.Zygmunt August Mowa Mikołaja Sienickiego na Sejmie w 1565 roku Nie wiemy. ku złemu innym. niedbałością wielką zniewolenie cierpiemy od kupców i przekupniów. Królowi zaś działalność nuncjusza również była na rękę: ułatwiała rozbicie zwartego dotąd 132 ----------------. zarówno politycznych. bunty się między stanami mnożą. ile chce. jak Leszczyński czy Ossoliński. wielkie mnóstwo ludzi próżnujących a po Koronie się tułających. a prawie nas ludziom okazał. a tych dwóch urzędów. Umiejętną zaś polityką wobec prawosławnych. a każdemu prawie już tyle wolno czynić. że starostowie sądów swych nie odprawiają ku wielkiemu omieszkaniu [zaniedbaniu] pospolitej sprawiedliwości. Więc też ci. to dzięki Commendonemu . ukazywało słuszność katolickiej tezy. aby który wojewoda wiece swe sądzi).

Minione lata nie były dla niego łatwe i nie zawsze potrafił w godny sposób sprostać wymogom obrony swego stanowiska. Przestrzegał przed nią w Rozmowie albo dialogu około egzekucyjej Polskiej . że znaczne różnice wystawiony Stanisława Orzechowskiego. W rezultacie próba "wyzucia senatorów z wszelkiej władzy i znaczenia". choć obawiał się. swoim zwyczajem. wedle określenia Commendonego. że egzekucja nie jest dokonana.wskazywał znów. coraz bardziej otwarcie występowali jej przeciwnicy. Miał poważne zastrzeRyc. nie kryjąc. zarzucał im. Aprobował z Quincunx. napadł na niego w sposób szczególnie perfidny. Marcin Kromer. wzgarda prawa pospolitego się mnoży. Nie poparł wniosku ani król. 113. Odbywający się w czasie sejmu synod różnowierców przypieczętował tylko rozłam. a mających prawo kontroli wszystkich innych urzędników. bunty się między stanami mnożą". Całkowitą natomiast porażką na tym sejmie zakończyła się kontrofensywa protestancka. 1564 rok. Senatorowie grozili. Co więcej. czy tylko o zastraszenie niedbałych i niesumiennych magnackich urzędników. nie doczekała się realizacji. Najpełniej wyraził to Stanisław Orzechowski. który zarzekał się uparcie. . że tych uprawnień nie egzekwują. . Wołania o sobór narodowy. Przerażał go program reformy Kościoła w duchu protestanckim. że pozostał papistą. jednolitych urzędów--instygatorów wybieranych co roku przez szlachtę. Sienicki groził nawet senatorom. bez nich. Straciła również rozpęd egzekucja dóbr. czemu winni są niedbali senatorowie. konsekwentnie. w sposób nietaktowny i dla Litwinów obraźliwy. . groźnego dla interesów szlacheckich. Projekt wzbudził oczywiście zajadły sprzeciw. to jest wzór Korony Polskiej na cynku w zasadzie unię. lecz od początku. ustrojowe między Polską a Litwą mogą wypaczyć słuszną w zasadzie koncepcję i wątpliwościom tym dawał wyraz. który rozumiał jako ograniczenie władzy królewskiej. . Odwracali się protestanci od wątpliwego sprzymierzeńca. wojewodowie i starostowie obowiązków swych nie spełniają. Szarpali go katolicy za małżeństwo. . ludzie próżnujący i wałęsający się grożą bezpieczeństwu szlachty. ograniczenie możliwości nagradzania zasłużonych dla Korony. bo "rządu pospolitego" nie ma. Drzeworyt żenią wobec programu egzekucyjnego. Udało się im jedynie uzyskać potwierdzenie postanowienia z 1563 roku. instygatorów wyznaczy. Alegoria Królestwa Polskiego. zwłaszcza wobec fermentu społecznego w Zborze Mniejszym. iż występują w obronie uprawnień monarchy. Ruch egzekucyjny nie Dzieje Polski i Litwy - występował bowiem przeciw uprawnieniom senatorów. czy o taką realizację rzeczywiście projektodawcom chodziło. król sądów nie pilnuje. ani reszta Izby Poselskiej. ataki na nuncjusza nie miały już dawnej mocy ani siły oddziaływania. "morderstwa i rozliczne zbytki się dzieją. . Grupa posłów pod jego kierunkiem wysunęła wówczas projekt wprowadzenia w całym państwie nowych. Przerażał go wreszcie program egzekucji dóbr. Pytanie zresztą. . iż wyroki sądów kościelnych nie będą egzekwowane. że szlachta sama. niegdysiejszy towarzysz łoża. obowiązków nie wypełniają. że pozabijają instygatorów wybranych przez szlachtę.

przeznaczone zapewne na makulaturę. Ale przedtem jeszcze mieli oni dokonać swego najważniejszego dzieła: unii z Litwą zagrożoną. to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony. wiatry przeciwne mamy. że w Polsce równowaga tych elementów została zachwiana na niekorzyść monarchii. Bronił państwa prawa. na patrona godzą.Korony z 1563 roku. . Uważany za ideologa złotej wolności szlacheckiej. I więcej. ale przecież wciąż chroniącej swą tożsamość. nas dobywają. pisarz zresztą niekonsekwentny i pełen niekontrolowanych emocji.aby nas ten orzeł nasz polski palcy ostrymi swymi kiedy podrapał tak jako indziej Iwowie i orłowie podrapali poddane swe". Quincunx. specyficznej polskiej odmiany konserwatywnego monarchizmu. choć kontrowersyjnym elementem. arystokracji i demokracji. znakomitym literacko dialogu. że dalsze zmiany są niebezpieczne. Żeglarze śpią. że kompromis ten już istnieje. Policję Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk wypisaną dla dobra pospolitego. 134 -. uderzył na alarm: Trudno milczeć.Zygmunt August sojusze i przymierza w wojnie północnej antagonizm duńsko-szwedzki kształtującym świadomość całych pokoleń szlachty. Był wyrazem owego zwrotu w opinii szlacheckiej (i zarazem sam go przyspieszał). maszty łamią. ognie niecą. kolejny dialog polityczny apelujący do mas szlacheckich. stwierdzał. morscy rajtarzy na lodź szturmują. prekursorem regalizmu. Ale dorobek polityczny autora pozostał w polskiej tradycji trwałym. apelującym do mas szlacheckich. trudno nie woląc w zlej toni. gdy boli. zmarłjednak. który kładł kres nadziejom najradykalniejszych zwolenników egzekucji. na Was «Rata» wolam. zanim ukazała się drukiem. trudno też nie wzdychać w niewoli. Głosząc za Długoszem. a o własne bałtyckie okno na świat również ze Szwecją. a wraz z Modrzewskim hasło suwerenności prawa. walczącą o swój byt z Moskwą. Przygotowywał jeszcze rozprawę najważniejszą. za Arystotelesem uznając za polityczny ideał ustrój mieszany. dzieła i poglądy ustrojowe Stanisława Orzechowskiego Tymi dramatycznymi słowami rozpoczął nowe dzieło. był raczej Orzechowski. stwierdzając.dodawał . "przeto nie bójmy się tego nigdy . w jednej łodzi siedzimy. Bronił kompromisu między monarchą a społeczeństwem. z elementami monarchii. ginąc. gdy zaś to nie poskutkowało. lodź palą. uważał. Ja. welny biją. że inaczej niż w krajach habsburskich król mu nie zagraża. Zachował się tylko rękopis i arkusze części złożonej w krakowskiej oficynie. żagle drą.

Ów handel narewski był solą w oku również Zygmuntowi Augustowi. tron duński bowiem był formalnie elekcyjny. niderlandzkich. nie widząc jego korzyści dyplomatycznych dla walczącej od dawna z Moskwą właśnie na fińskim froncie Szwecji. Szwedzi przeciwko nim właśnie zostali tu przyzwani przez zakonną jeszcze załogę Rewia. Moskwa z Litwą i Szwecją. Po drugie. podobnie jak Polska z Litwą. Blekinge i Halland oraz wyspę Gotlandię na Bałtyku. Małżeństwo swojego brata z Jagiellonką uznał za groźną dla jego władzy próbę wzmocnienia się księcia Finlandii. 13 czerwca podpisany został skierowany przeciw Szwecji sojusz duńsko-lubecki. nie ukrywały swej życzliwości dla Moskwy. Połączona ona była unią personalną z Norwegią. z którego Szwedzi wyszli zwycięsko. a 5 października duńsko--lubeckopolski. z których trzy walczyły na zasadzie każdy z każdym. 135 Dzieje Polski i Litwy wybuch a Danią Konflikt Szwecji z Danią i Lubeką zaczął się od wydarzeń dla Zygmunta Augusta pomyślnych. Dwa czynniki zadecydowały. czyniły to sąsiedztwo szczególnie niebezpiecznym. Przymierze z bogatą Lubeką podniosło jeszcze jej znaczenie. Przypadkowe starcie eskadr szwedzkiej i duńskiej pod Bornholmem w maju 1563 roku. Więcej. konfiskowania zaś hanzeatyckich. których przynależność nie była ustalona: nie wiadomo było. zwana północną. pobierająca cło sundzkie od każdego statku wpływającego na Bałtyk. Agresji na poddające się Zygmuntowi Augustowi Inflanty pierwsi dokonali jego sprzymierzeńcy . a pretensje duńskie do tronu szwedzkiego. należała do osobliwych. czy do Litwy. czy do Polski należą.Siedmioletnia wojna północna Rozgrywana w latach 1563-1570 wojna.Duńczycy. Dania i Lubeka. chorobliwa podejrzliwość Eryka XIV. przerwało rozpoczęte już rokowania i doprowadziło do wybuchu otwartej wojny.Skanię. że to Dania. Brało w niej udział pięć państw. Państwo polsko-litewskie w przymierzu z Danią i Lubeką walczyło ze Szwecją. samotnie jednak z Moskwą. który zwalczać go chciał przez wydawanie listów kaperskich gdańskim przeważnie korsarzom. Posiadała cztery prowincje dziś należące do Szwecji . co wzmogło jeszcze podejrzliwość Eryka XIV. przesądziła o tym potęga Danii. W dodatku Dania. Opanowanie przez nią Estonii zagroziłoby bezpośrednio Sztokholmowi. a nie Szwecja stała się naszym sprzymierzeńcem. była najbogatszym z krajów na jego wybrzeżach. Dlatego monarcha polski od dawna szukał porozumienia z królem Danii Fryderykiem II. Unia polsko-litewska przechodziła swój kolejny egzamin na terenie Inflant. ze względów głównie handlowych. Po pierwsze. płynących do opanowanej przez Moskwę Narwy. . angielskich i szkockich. Szwecja walczyła z Polską i Moskwą. utraconego pół wieku wcześniej. a norweski dziedziczny. W maju 1 562 roku Eryk XIV nakazał swoim admirałom zawracanie do Rewia celem uiszczenia opłat portowych wszystkich statków duńskich.

na północy zaczęła się wcześniej . gdy główne siły polsko-litewskie pod dowództwem księcia Kurlandii Kettlera odrzuciły armię szwedzką na północ i obiegły Parnawę. 114. Twierdze szwedzkie w Finlandii i Estonii były nie do zdobycia dla piechoty Iwana. póki pieniędzy na żołd starczyło. Na morzu nieznaczna przewaga była początkowo po stronie sprzymierzonych. ale i siedmioletnią. a flota szwedzka skutecznie udaremniała żeglugę narewską. Jak wiemy. zaopatrzenie ich jednak było utrudnione na skutek działania gdańskich kaprów.lenno Rzeczypospolitej od 1561 Prusy Książęce granice państwa zakonu kawalerów mieczowych w pot. odnosiła sukcesy na lądzie. Wojna. ludzi. a był on również końcem marzeń o minionej potędze wielkiego miasta hanzeatyckiego. Bronili się w twierdzach. Ryć. pierwsze . dopiero w 1565 roku udało sieją odzyskać. już w czerwcu 1562 roku głównodowodzący szwedzki w Estonii. zdobyty przez Moskali. końcem znaczenia Hanzy nad Bałtykiem. Dzień ten jest znany pod nazwą "końca floty lubeckiej". Zaś sprzymierzony z Moskwą królewicz duński Magnus szybko został przez Szwedów pokonany i utracił swe posiadłości w Estonii. z Rewlem na czele. Niewielkie znaczenie miały również działania na froncie moskiewsko-szwedz-kim. po czym pospolite ruszenie szwedzkie odwojowywało stracony teren. Na odcinku inflanckim Szwedzi utracili inicjatywę. zwłaszcza gdy nadciągnął tu ze znaczniejszymi siłami hetman polny litewski Hrehory Chodkiewicz w 1567 roku. W następnym zaś roku padł Połock. zwana nie tylko północną. generał 136 Zygmunt August walki polsko--szwedzkie w Inflantach Klaudiusz Horn. złożona z żołnierzy najemnych. lecz w końcu lipca 1566 roku niespodziewana burza zniszczyła eskadrę duńsko-lubecką. na razie bez sukcesu.Na zachodzie wojna toczyła się latami bez znaczących wyników. W tej sytuacji dla przyszłości Inflant najistotniejszą stała się wojna między Brykiem a Zygmuntem Augustem. opanował Parnawę nad Zatoką Ryską i bliski był zdobycia Rygi. tereny zajęte przez Moskwę do 1570 tereny zajęte przez Szwecję do 1570 tereny zajęte przez Rzeczpospolitą do 1570 terenyzajęteprzezDaniędo1570 Księstwo Kurlandii i Semigalii . Armia duńska. Struktura terytorialna i podział państwa zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach w latach 1561-1570. XVI wieku posiadłości: zakonu kawalerów mieczowych arcybiskupstwa ryskiego biskupstwa kurlandzkiego tzw ziemia piltyńska biskupstwa ozylskiego sprzedane Danii w 1558 biskupstwa dorpackiego która straciła 14 okrętów i 7 tyś.

gdyż wcześniej w Estonii podpisano zawieszenie broni. ale winni byli być traktowani jako kombatanci. ok. ale dziś. ścigającą go eskadrą szwedzką. jak to było z kaprami Zygmunta Augusta. Artyleria składała się z cudzoziemskich najemników. że nie polska miała to być flota. lecz jagiellońska. Zasługą to było hetmana wielkiego litewskiego. osadzeni z rodzinami w wioskach pod Moskwą w zamian za obowiązek służby zbrojnej. by ułatwić interioryzację morskiego paradygmatu w społecznej świadomości. Szwedzi. przyszły sukcesy wojsk Zygmunta Augusta. Połączyć się z nim miał drugi korpus kniazia Piotra . w pogoni za nim. Było to wielkie i potrzebne dzieło. z pozostałymi musiał schronić się w Wisłoujściu. złożona z uzbrojonych naprędce statków handlowych. 137 Dzieje Polski i Litwy początkowym sukcesie moskiewskim. że flota ta. Ważniejsze jednak. Wiek XX jąjeszcze pomnożył: powrót Polski nad Bałtyk w 1920 roku zaowocował tworzeniem fałszywej morskiej tradycji. Scharping wykazał wielką biegłość żeglarską. to jest wolno im było grabić statki obce na własny rachunek. 115. blokując równocześnie szwedzki Rewel i rywalizując ze Szwedami w blokowaniu moskiewskiej Narwy (takie to były paradoksy tej wojny). polonizowanie jego nazwiska na Sierpinek jest czystą fantazją. Anglików. Z początkiem 1564 roku silny moskiewski korpus kniazia Piotra Srebrnego (Sierebrianego-Obolenskiego) koncentrował się pod Orszą. Dowódcajej nazywał się Maciej Scharping. Na głównym teatrze wojny. gdy w 1567 roku uniknął starcia ze znacznie silniejszą. nosiła herb będący częścią Pogoni litewskiej ramię zbrojne w miecz podniesiony do ciosu. Srebrny okręcik z zastawy stołowej. widomy znak. odegrała istotną rolę w wojnie. tylko oni posiadali istotną wartość bojową. Flaga. Były to już ostatnie starcia. kiedy zostało dokonane.sukcesy i porażki polskiej floty Początki polskiej floty wojennej owiane są legendą. którą kaprom zatwierdził Zygmunt August. by zaatakować posiadłości polskie w Liwonii. Trzon wojsk Iwana stanowili tak zwani strielcy. w zmaganiach Polski i Litwy Z Moskwą. W pospolitym ruszeniu musieli brać udział właściciele majątków szlacheckich. można chyba bez szkody przypomnieć. Korsarstwo czyli kaperstwo od piractwa różniło się zatem tylko działaniem formalnie w majestacie prawa. 1630 roku (Kraków-Wawel). Rok później nie zdołał już powtórzyć tego manewru i straciwszy kilka okrętów. Wywodzący się przeważnie z Gdańska prywatni przedsiębiorcy otrzymywali listy kaperskie. Duńczycy konsekwentnie uważali naszych i innych kaprów za zwykłych piratów. Szkotów i Niemców. zajęli i spalili Hel. zdobyciu Połocka. że utrudniła zaopatrzenie armii obu przeciwników i zmuszając Szwedów do defensywy. ale również wynikiem wyższości bojowej nielicznej a dobrze wyszkolonej armii litewskiej nad moskiewską. co nie wszyscy zresztą uznawali. umożliwiła sukcesy w wojnie z Moskwą. Radziwiłła Rudego. po Ryć.

warsztat niemiecki. że Nowogrodzianie. ziemszczyzna i oprycznina Przyczyny tego tkwiły w polityce wewnętrznej obu monarchów. gdzie na nowych zasadach osadzał wiernych sobie i okrutnych wykonawców swojej woli. W rodzącej się w trudach wspólnej Rzeczypospolitej sprawa unii warunkowała udzielenie Litwie pomocy przez Koronę. Nad ujściem rzeki Ułły do Dźwiny zdołał pod koniec stycznia zaskoczyć w marszu wielokrotnie silniejszą armię Szujskiego i rozproszył ją całkowicie. porzucając tabory na łup Polakom. że oprycznina dokonywała swoich okrucieństw we wszystkich środowiskach i jakichkolwiek celów społecznych nie sposób się tu dopatrzyć. Szyszak husarski ze zbiorów Tyszkiewiczów. 1550 roku (Kraków-Wawel).później naśladować ich będzie nawet w tym szczególe hitlerowska SS. zarządzaną jak poprzednio. zabity siekierą przez chłopa w ucieczce. Nauczeni jednak doświadczeniem dowódcy moskiewscy. który odniósł szereg sukcesów w Liwonii. by wolność odzyskać. mimo przewagi liczebnej. ludzi. Szczupłość zwycięskiej armii nie dozwoliła Rudemu wyzyskać sukcesu. znakomity wódz. opryczników. Największą masakrą dotknięty został w 1570 roku Nowogród Wielki. padły tysiące jego żołnierzy. Szujskiego. i opryczninę. Uchodźcy z Moskwy byli witani z otwartymi ramionami. Zginął Szujski. zdobywca niegdyś chanatu kazańskiego. były to jednak głównie doborowe oddziały jazdy. sprzyjającą ludowi. przeciw której ciągnęły już oddziały koronne Floriana Zebrzydowskiego. Na wieść o prześladowaniach zdołał przechytrzyć swoich . usiłowano 138 Zygmunt August politykę Iwana przedstawić jako wymierzoną przeciw bojarstwu.Ryć. Na wieść o tym armię Srebrnego. 116. W Moskwie Iwan na samym początku działań wojennych przeciw Zakonowi napotkał silny opór bojarskiej Rady Wybranej. później. Hetorganizacja i sktad armii moskiewskiej ok. W 1565 roku Iwan podzielił swoje państwo na ziemszczynę. realniej oceniającej szansę militarne państwa niż wielki książę. Rozwiązanie jej w 1560 roku było wstępem do nasilenia terroru politycznego wobec przeciwników. Wtedy to między innymi opuścił służbę u Iwana i powrócił na Litwę kniaź Dymitr Wiśnio-wiecki. Stacjonujący W Połocku. nie zapomniawszy dawnej wolności. mań Radziwiłł miał do dyspozycji tylko 4 tyś. opanowała panika: uszła spod Orszy. Ponieważ los wielkich bojarów wielkiego przyciągał uwagę największą. W świat poszły wieści o morder-Nowo rodu stwach i rzeziach dokonywanych przez opryczników. niegdyś potężna republika kupiecka. otworzą bramy Zygmuntowi Augustowi. morderców w czerni . Ale najznakomitszym z uchodźców był kniaź Andriej Kurbski. ale i w rachubach Zygmunta Augusta. Lecz wiemy dziś. zniewolony przed kilkudziesięciu laty przez Moskwę: Iwan obawiał się podobno. zwłaszcza w stalinowskiej Rosji. nie ryzykowali dalszych ataków i znów przez kilka lat wojna zamieniła się w szereg mało znaczących granicznych potyczek. Król Polski umiał tę sytuację wykorzystać.

a Kurbski rozpoczął sławną wojnę z Iwanem na listy: obaj byli znakomitymi polemistami. Zygmunt August nadał mu wówczas dwa starostwa. Na Litwie powstały również inne dzieła Kurbskiego. Ryć.albo na upadek Iwana wskutek spisku opozycji moskiewskiej. do siostry Anny. odjechał do Polski. trzeciemu tego imienia monarsze Szwecji. jakie kiedykolwiek królowie polscy prowadzili. 118. z których mogłaby się rozwinąć. przygotowując bezpośredni atak na Moskwę. Nie dopuściła do tego Katarzyna.i rzeczywiście w 1570 roku podpisano rozejm. 117. Fryz podstropowy w Sali Pod Przeglądem Wojsk zamku królewskiego na Wawelu. W 1568 roku wydawało się. kowelskie i krewskie. że nadeszła pora ostatecznego rozprawienia się z Iwanem. Z niewiadomych przyczyn do ataku tego nie doszło. Katarzynę Jagiellonkę. Zmarł młodo w Moskwie. proponującej i przechowującej inną tradycję niż samodzierżawia i tyranii. Jan finlandzki i Karol sudermański. Pod koniec panowania szukał porozumienia z Groźnym: podobno zamierzał mu wydać 139 Dzieje Polski i Litwy Jan III Waza królem Szwecji Gustaw Erikson Waza 140 Ryć. Wysłała dziecko na Mazowsze. demokracja szlachecka. podobnie jak w Polsce. Wiek ten . który przetrwał lat prawie jedenaście . niemowlę wówczas. Zamiast Iwana upadł Eryk XIV. zmarł w więzieniu. do morderstw popełnianych własnymi rękoma. że znalazł je w ramionach Karin Mansdottcr. Obalony przez spisek arystokratyczny 19 września 1568 roku. ok. norymberska. Sądził. Tron przypadł Janowi. i jego małżonce Katarzynie. że powtarzając politykę sprawdzoną w stosunku do Inflant pod Pozwolem. Sam Zygmunt August na czele jednej z największych armii. niewątpliwie niezrównoważony psychicznie Eryk był postacią tragiczną nie z własnej woli. stanął pod Radoszkowicami koło Mińska. Sytuacja była podobna: podejrzliwość doprowadzała króla Szwecji do ataków furii. 1550 roku (Kraków-Wawel). Jan III chciał go zamordować. Po Eryku i Karin pozostał syn i dziedzic. córki kaprala. otruty podobno grochówką. nie wiedząc długo nic o swoim pochodzeniu. pierwsze w długim szeregu rosyjskiej demokratycznej literatury emigracyjnej. Gustaw Erikson Waza. tradycję swobód stanowych i niezależnych instytucji społecznych. liczył na polityczne rozwiązanie sporu . Jak inni monarchowie tych czasów i on pragnął szczęścia osobistego. którą poślubił i uczynił królową Szwecji. Zbroja czerniona. a król. W przeciwieństwie jednak do Iwana. Tam mały Gustaw chował się w domu szlacheckim. Domyślać się tylko możemy. Dojrzały jego żywot był krótki i burzliwy.strażników i uciec na Litwę. 1535 rok. na którego czele stali jego bracia. rozpuściwszy wojsko. Próbowali go wykorzystać różni wrogowie Szwecji.

który oddaje w lenno Danii. przeciw decyzji w sprawie estońskiej i wolności żeglugi narewskiej. Ale i tak wychodziła z wojny zwycięsko. Szwecja zajmowała miejsce Danii jako czołowe bałtyckie mocarstwo morskie. ale sejmy 1566 i 1567 roku rozchodziły się nie podejmując ostatecznej decyzji. dwóch odrębnych sejmów. księcia meklemburskiego Jana Albrechta. Starzejący się Albrecht ulegał wpływom swego zięcia. wciąż na skutek braku zgody obu stron na jakikolwiek kompromis. miało być przez Szwecję przekazane cesarzowi. Jan III nie był geniuszem polityki. ze strony polskiej prowadzili je Marcin Kromer i młody sekretarz królewski Jan Dymitr Solikowski.pisał tak przedziwne scenariusze. Łagodził namiętności. że i wobec tych uznawanych za legendarne nie wolno być nadmiernie krytycznym. To Albrecht pruski przeforsował między innymi w swoim czasie kandydaturę Krzysztofa meklemburskiego. nieudana próba przejęcia Prus Książęcych przez Meklembur-czyków Nie tylko Litwa sprzeciwiała się wówczas wzmocnieniu więzów między poszczególnymi częściami monarchii jagiellońskiej. Zygmunt August swoim zwyczajem czekał cierpliwie. że wojna ze szwagrem nie ma sensu. Rozpoczęły się długie rokowania w Szczecinie. Litwini żądali unii dwóch równorzędnych państw. zachowawszy znaczną większość Inflant. najtrudniejsza była do przeprowadzenia. Radziwiłł Czarny. . obawiających się emancypacji szlachty litewskiej. dwóch odrębnych aparatów państwowych. Siły odśrodkowe wciąż były żywe w Prusiech Królewskich i Książęcych. Pchnął natychmiast do Gdańska eskadrę z czterech okrętów z prośbą o pokój i pośrednictwo w rokowaniach z Danią. Traktat ostatecznie nie przesądzał niczego: sporne terytorium. a szwedzka bandera otrzymała na tym morzu honorowe prawo zwierzchnictwa: okręty innych państw miały ją salutować zwijaniem górnych żagli. Nie chciał unii wymuszonej i przez to nietrwałej. brata Jana Albrechta. ale wiedział. wykruszało się pokolenie magnatów broniących swej przewagi stanowej. Zmarł wprawdzie zaraz po sejmie 1565 roku główny jej przeciwnik. Przywrócono wolny handel na Bałtyku. "do pokoju wiódł". Kandydat okazał się niezrównoważony zarówno . Oczywiście Szwedzi tego warunku nigdy nie dotrzymali. zakazu nabywania dóbr na Litwie Koroniarzom i w zasadzie akceptowali tylko wspólną elekcję. na koadiutora arcybiskupa Rygi. choć już aprobowana przez króla. Polska nie podpisała tego traktatu i założyła protest przeciw jego warunkom.Zygmunt August Unia lubelska społeczeństwo litewskie wobec idei unii realnej Z całego programu egzekucji unia. Estonia. Polacy żądali bezwarunkowej inkorporacji.

brat wstawił się za nim na próżno. który zdołał porozumieć się z niechętnymi Meklemburczykom stanami pruskimi. od powołania komisji na sejmie 1551 roku. gdzie również zachowywali się po korsarsku. i z krzywdą najbliższych krewnych. jego nowi promeklemburscy doradcy . gdyż dokonywane przez nich rekwizycj e stat. a stary Albrecht gotów mu był już rządy księstwa i opiekę nad małoletnim synem powierzyć. Sami kaprzy zresztą.osądzeni na gardło lub skazani na banicję i spokój w księstwie pruskim przywrócono. I zarazem. Konflikt długo narastający dojrzał. Po Hozju-szu zjechała do Królewca komisja złożona z polskich senatorów i pruskich opozycjonistów. gdzie przeważali zwolennicy lojalności wobec Korony i współpracy z Brandenburgią. Zygmunt August powołał w celu zbadania tej sprawy specjalną komisję.politycznie. trwały prace nad nową redakcją statutu litewskiego Zygmunta Starego. choć stąd właśnie wielu z nich pochodziło. który już chciał uciekać do Niemiec.choć w tym wypadku nie pozbawione racji . zabił tam po pijanemu swego dozorcę Wąsowicza. Miasto niechętne było kaprom królewskim. został zatrzymany. 141 Dzieje Polski i Litwy -- konflikt między Gdańskiem a królewskimi kaprami gdańskie na rekwizycje odwetowe ze strony poszkodowanych. Hohenzollernów brandenburskich. terytoriach pełne zjednoczenie państwa nie było dokonane. jak sprawy królewieckie. że upór i samowola potężnego miasta .groźniejsze były wówczas dla tego zjednoczenia niż łatwo rozwiązane problemy ubogiego księstewka lennego. Albrecht. gdy w Gdańsku aresztowano i ścięto 11 kaprów królewskich: pretekstem stało się pobicie przez kaprów kilku Kaszubów i zrabowanie im kilku kur. Porównanie obu konfliktów pokazuje nie tylko. W tej sytuacji Jan Albrecht meklemburski stał się w Królewcu rzecznikiem tendencji antypolskich. Trudniejsza sprawa z Gdańskiem. W 1564 roku król zdecydował się prace przyspieszyć i wydał na sejmie litewskim w Bielsku przywilej przyrzekający wprowadzenie w życie statutu jeszcze nie . poparł polskich komisarzy. wbrew zakazom często zjeżdżali do Gdańska. 1564 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). Pokazuje również. Sejm pruski. że w tym drugim przypadku współpraca z Hohenzollernami dawała dobre rezultaty. Unia z Litwą jednak nie mogła być rozwiązana w tak prosty sposób. Zygmunt August kazał go więc osadzić w ściślejszym więzieniu w Rawie. oprócz Litwy. że i na innych. Pokonany i uwięziony w Wilnie. Zygmunt August uprzedzony został o niebezpieczeństwie na sejmie 1566 roku przez Hozjusza i pospiesznie wyprawił do Królewca wpierw Solikowskiego.RyCi " 9 pó|kopek litewski 2ygrnunta Augusta (awers ków neutralnych płynących do Narwy narażały statki i rewers). jak psychicznie: zrzucił sukienkę duchowną i przeszedł na stronę szwedzką. Przez całe niemal panowanie Zygmunta Augusta. Ujednolicenie ustroju obu państw musiało być wcześniej dobrze przygotowane. z naruszeniem praw swego suzerena. których baza była w Pucku. której jednak w 1568 roku do miasta nie wpuszczono. króla Polski.

którzy pierwsi położyli tamę ekspansji mongolskiej. Litwini. Ale Litwini odmówili Zgody na i rewers). 1567 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). ale nie utracili dawnej dumy. nie mandatu. wysokiej. Podsycało to jeszcze podejrzliwość reprezentantów Wielkiego Księstwa. Ale przecież również obawę przed utratą tożsamości narodowej. że na Litwę "nie listu. zostawiając jedynie nielicznych posłów i senatorów. Potomkowie tych pogańskich rycerzy. rzecz rozbijała się jednak o nieustępliwość posłów koronnych. Gdy król rozkazał wreszcie zebrać się obu izbom na wspólnej sesji. Nawet Sienicki krzyczał. Wpływ prawa polskiego widoczny był zwłaszcza w ustroju sądownictwa. albo dla unii zjednanych. wprowadzając konsekwentnie ustrój wojewódzki na terenach dawnych ruskich włości feudalnych oraz przeprowadzając dalsze upodobnienie instytucji samorządowych litewskich do koronnych. referował sprawy w sądach królewskich. ale korda trzeba". Ostatecznie ów drugi statut litewski obowiązywać zaczął w Wielkim Księstwie od 1566 roku. rywalizując z Moskwą o zjednoczenie Rusi. Marszałkiem polskiej Izby Poselskiej obrany został Stanisław Sędziwój Czarnkowski. Ostatecznie 10 stycznia 1569 roku zebrał się w Lublinie wspólny sejm. a na łacinę dopiero w 1576 roku.dokończonego. w nocnej zadymce śnieżnej. Rozumiał to Zygmunt August i wraz z senatorami polskimi próbował wypracować projekt kompromisowy. niepostrzeżenie opuścili Lublin l marca. . która dotąd Litwy nie objęła. 120. przed emancypacją szlachty. Na wzór polski uporządkowano również podział administracyjny Wielkiego Księstwa. na wzór polski zorganizowano bowiem sądy ziemskie. 142 Zygmunt August opór magnaterii litewskiej wobec unii Stanowisko Litwinów wyrażało oczywiście obawy magnaterii przed utratą dominującej roli społecznej w Wielkim Księstwie. już w 1568 roku został przetłumaczony na język polski. Zredagowany jak poprzedni wjęzyku staroruskim. który miał być złożony z polskich oraz litewskich posłów i senatorów . że obrady Ryć. niewiele niższej niż senatorska rangi. posłowie wybrali więc świadomie eksperta w sprawach prawnoustroj owych. a wreszcie stworzyli rozległe państwo. Talar gdański Zygmunta Augusta (awers od unil trzeba zacząć. grodzkie i podkomorskie. Izba Poselska jednogłośnie uznała.najdłuższy i najbardziej płodny sejm w dziejach rodzącej się Rzeczypospolitej. przed egzekucją dóbr. referendarz koronny: urzędnik ten. Podkanclerzy Piotr Myszkowski przedstawił postulaty królewskie. zmienili teraz język i wiarę. którzy na swych barkach dźwigali walkę z krzyżackim najazdem. obrady wspólne i zaczęły się wielotygodniowe targi.

_ _ ___. Powróciła większość senatorów. której rycerstwo brało udział w obronie kresów ukrainnych przed Tatarami. Unia lubelska.Ryc 121 p0dzia) administracyjny Wielkiego Księstwa Litewskiego ok. Przełamało to ostatecznie opozycję Litwinów. dzisiejszą granicę między Ukrainą i Białorusią. Księstwa i wytyczono trwałą jak na tę część Europy granicę. 122.albo wyznaczonych do dalszych rokowań. Później nieco wcielone zostały do Koro. życzliwa jej też była część Wołynian. podolskich i kijowskich. 1550 roku dział ruskich ziem Wielkiego i po 1569 roku. 143 Dzieje Polski i Litwy Ryć. Ale i wśród posłów koronnych budziło się zrozumienie. 5 marca król ogło sił więc wcielenie tych dwóch województw do Korony. zostawiwszy Ha-laburdęz Wojną. a senatorowie chętnie zawierali małżeńskie związki z córkami wołyńskich. powrócili litewscy posłowie. Tereny południowe zresztą od dawna ciążyły do Korony. Zygmunt August uchwalenie aktu unii lubelskiej 1 lipca 1569 roku . 1869 rok (Muzeum Narodowe w Warszawie). \J* w j woj. Jan Matejko. szybko polonizujących się magnatów. Wyczerpało to cierpliwość Zygmunta Augusta. Tak dokonał Się po. Uciekli. życz liwi unii. mai. Tym ostatnim lubelska inkorporacja da niebawem silną pozycję polityczną w Koronie. Żartując z ich nazwisk pisał wówczas Jan Kochanowski: Litwa z nami uniją uczyniwszy strojną. mścistawskie ny Województwa bracławskie ___________ ___________ •*-ziemieutraconejarcecz Moskwy po 1563] l kijowskie. Pozostali przecież w Lublinie posłowie województwa podlaskiego.

y Radom Koronnym y Litewskim nasłuszniey zdać będzie. na tym Walnym y spolnym Seymie Lubelskim będący. iako Posłowie między Posły. z którymkolwiek narodem przedtym uczynione.] Korona Polska. ktoreby były szkodliwe ktorey stronie. cale. y Wielkie Xięstwo Litewskie. y przymierza z postronnemi narody. od ktorey części y strony nie maią nigdy wiecznemi czasy bydź wzruszane y odmieniane: ale wieczne. pod Królem Polskim Panem swym. [. a także nie rożna. ale nie zachowano podniesienia na tron w Wilnie. zawiesiliśmy na ten list pieczęci nasze. y Posly Ziemskie oboyga narodów za spolnym zezwoleniem. Wspólny miał być i wspól145 Dzieje Polski i Litwy Unia lubelska [.. Rada. a potym na Królestwo Polskie pomazan y koronowan w Krakowie będzie [. ani poiedynkiem. napotym żadne czynione.że lepiej zgodą niż przymusem doprowadzić do unii.. iest iedno nierozdzielne y nierożne ciato.. Pisań y dań na tymże Seymie spolnym Lubelskim. że konieczne są dalsze ustępstwa. A temu oboiemu narodowi. roku Pańskiego tysiącznego. tak duchowna iako y świecka Koronna ktemu Posłowie Ziemscy. ani przez lego K. w Polszcze składać będzie. Zniesione zostało prawo sukcesyjne Jagiellonów na Litwie. który spolnymi głosy od Polaków y od Litwy obran. Tytuł wielkiego księcia litewskiego został zachowany. ani przez Pany Rady.M. ani stanowione żadni też Posłowie w rzeczach ważnych do obcych stron posyłani bydź nie maią. gdzie się lego K. abo stanowienia. a mieysce obierania w Polszcze. [. od tego czasu Kroi l. składać nie będzie. y zasiadać tak Panowie między Pany osobami swemi. dzierżane bydź nie maią. Król coraz bardziej zdecydowanie naciskał na jednych i drugich. żeby iuż wiecznemi czasy iedna głowa. pięćsetnego sześćdziesiątego dziewiątego..] Seymow innych żadnych osobnych Stanom Koronnym y Litewskim. Akt ten powoływał wspólne "nierozdzielne a nie różne" państwo pod nazwą "Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego". pierwszego dnia miesiąca Lipca.. ale owocnych rokowaniach ostatecznie uchwalono akt unii l lipca 1569 roku. Panowie.] Seymy y Rady ten oboy naród ma zawżdy mieć spoinę Koronne. ale iedna spoina Rzeczpospolita: która się ze dwu Państw y narodów. [.] Akt unii lubelskiej. tak na Seymie iako y bez Seymu. w Polszcze y w Litwie.. Monarcha miał być obierany wspólnie na terenie Korony i koronowany w Krakowie. y wieczney pamięci.M. w ieden lud zniosła y spoiła. A ku lepszemu świadectwu rzeczy wyżey opisanych. my przerzeczeni Prałaci.. I po długich. wedle spolney zgody Warszawskiey. iako ciału iednemu. y ieden Kroi spoiny roskazował.. iedno zawżdy spoinę Seymu temu oboiemu narodowi.M. ieden pan. y inne wszystkie Stany.. iedno za wiadomością y radą spoiną obudwu narodów: a przymierza. . 1569 rok (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) Foedera aut pacta.. y mocne zachowane bydź maią. y radzić o spolnych potrzebach.] A te wszystkie rzeczy tu postanowione y obwarowane. abo zmowy.

również na sejmie rozpowszechniany. 124. coby się przeciwko któremu miastu gdzie dziać miało". którym powinni są wszystko oznajmowywać. zatarg króla z Gdańskiem Pozostawał do uregulowania zatarg z Gdańskiem. Arras z kolekcji Zygmunta Augusta z herbami Polski i Litwy oraz personifikacją Obfitości. Członek tej komisji. l tego. Ułożone przez nią . bo oni mająpakty z miasta. napisał wiersz o straconych niewinnie kaprach. natomiast ustalono zakres ich kompetencji identyczny w obu krajach wedle wzoru koronnego. Na marginesie debaty polsko-litewskiej rozwiązano również sprawy innych ziem. odrębności ustrojowe Prus Królewskich z księstwem oświęcimsko-zatorskim. Wytoczono miastu proces. biskupa włocławskiego. Stanisława Karnkowskiego. na sejmie lubelskim dokonano. Ale i wrogowie Gdańska nie próżnowali. Pozostało odrębne wojsko polskie i litewskie. które wcielono już w 1564 roku do województwa krakowskiego jako powiat śląski.nie obradować sejm. z osobnym sejmikiem w Zatorze. Błagany przez burmistrzów gdańskich na klęczkach. Sienicki stwierdził wtedy. przysyłając w poselstwie swych burmistrzów. Zygmunt August uciął dyskusje słowami: "Ja tak chcę". bojkotujących więc dotąd sejmy koronne. Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie. Dumne miasto usiłowało bronić się na sejmie lubelskim. ale i potężnych miast w sejmie pruskim reprezentowanych. posiadających dotąd własny sejmik. Najłatwiej poszło 146 Zygmunt August 147 Ryć. Zabrakło jedynie w Izbie Poselskiej reprezentantów dwóch państewek duchownych i tak de facto od Rzeczypospolitej zależnych. Polska i Litwa po unii lubelskiej w 1569 roku. Ustalono porządek senatorów w Senacie. po 1553 roku (Kraków-Wawel). Wyznaczono nową komisję pod kierownictwem wybijającego się przywódcy obozu katolickiego. Posłowie pruscy zasiedli w sejmie wspólnej Rzeczypospolitej. dzięki zdecydowanej postawie Zygmunta Augusta. Trudniejsza była sprawa Prus Królewskich. których związek z Koroną nie był dotychczas uregulowany. ale reprezentowanych przez swych biskupów: Warmii oraz księstwa siewierskiego należącego do biskupów krakowskich. Burmistrzów uwięziono. ujednolicony został system celny i monetarny. odrębne ministerstwa i urzędy centralne. Dzieje Polski i Litwy Ryć. kustosz katedralny wileński Piotr Roizjusz. 123. Wspólna miała być polityka zagraniczna. Przewodniczący królewskiej Komisji Morskiej Jan Kostka sprowadził do Lublina grupę jednolicie umundurowanych i znakomicie się prezentujących przed szlachtą żeglarzy. Tu też trzeba było przełamywać opór nie tylko lokalnej magnaterii. Sprzymierzeńców miało w innych miastach tu reprezentowanych. Hiszpan z pochodzenia. że nie chce o Gdańsku "mówić przy mieszczanach krakowskich. sejmem nawet niekiedy zwany. by Gdań-szczan nie karał.

lecz faktycznie nie wprowadzili ich w życie. Obóz egzekucyjny był zepchnięty do defensywy: gdy Sienicki w 1572 roku wykorzystał debatę nad sądownictwem do gwałtownego ataku na magnaterię. pozostała ona trwałym elementem naszej politycznej świadomości. 148 -. że pomyślana jako reforma antymagnacka. Gdańszczanie. dała magnatom panowanie nad Rzecząpospolitą. wzbudził tylko wyraźną niechęć króla. Unia lubelska nie była jedyną w ówczesnej Europie. przygotowała nawet wspólne wyznanie wiary. co łączy i z pełnym szacunkiem dla odrębności neutralizować to. Protestanci również byli w defensywie. ograniczające przywileje miasta i rozszerzające uprawnienia królewskie w sprawach morskich. silnego gospodarczo. co dzieli. poczucie utraty narodowej tożsamości. pozorne ukorzenie się Gdańska zdawały się przynosić spokój państwom Augusta. Zjednoczyły się Kastylia i Aragonia. rozejm z Moskwą. Sądzono. Wskazywano. jak w stosunkach między narodami budować na tym. a ich dzieło ustawodawcze. najsilniejsza z nich. luteranie i Bracia Czescy zjechali się na wspólnym synodzie w Sandomierzu. widząc zgodne i stanowcze stanowisko i króla. w 1570 pokój ze Szwecją.statuty. że zdołaj ą zjednoczyć się w jednej organizacji kościelnej. żadna nie była owocem tak wytrwałego. umożliwiać spokojną pracę nad wykończeniem nowego gmachu ustrojowego zbudowanego na poprzednich sejmach. Anglia i Szkocja. kalwińska. uczącym.Zygmunt August ocena unii lubelskiej Dzieło unii nie zawsze było doceniane. by po niewielu latach uzyskać od Batorego ich anulowanie. statuty formalnie przyjęli. Jest w tym tylko część prawdy. Żadna z tych unii nie miała początkowo tak wielkiego poparcia społecznego jak lubelska. Poza jej nawiasem . dotyczące raczej drobiazgów. doczekały się unii realnej przeszło wiek później. Odrzucone ono jednak zostało przez luteran i zawarta 4 kwietnia tak zwana zgoda sandomierska była bliższa zawieszeniu broni niż zjednoczeniu. choć tragiczne zawikłania naszej historii. pozostała pewna gorycz. zjednoczonego państwa. że na Litwie. " Te sokoły mnie zgubią " Unia lubelska w 1569 roku. I rzeczywiście kolejne sejmy w Warszawie w 1570 i 1572 roku przebiegały na ogół spokojnie (mimo sporów o kwestie wyznaniowe rozniecanych przez protestantów). agresja sąsiadów zniweczyły jej materialne skutki. Przed sejmem 1570 roku przedstawiciele trzech ewangelickich wyznań: kalwiniści. przemyślanego i pracowitego kompromisu. księstwa i hrabstwa obejmowane wspólną nazwą Niderlandów były na najlepszej drodze do stworzenia jednego. Toteż nie tylko sam akt może być uznany za chlubę naszych dziejów. I dzięki temu. unia przeciwnie. połączone w 1603 roku unią personalną. i obu izb. lecz również sposób przeprowadzenia unii. uzupełniało w istotnych nieraz szczegółach dzieło poprzednich sejmów. Zygmunta Augusta przeprosili. przyjęte zostały przez następny sejm w 1570 roku. nawet wśród niechętnej rodzimym magnatom szlachty.

jawił się Rej jako prekursor czasów nowych. zadziwiwszy wpierw swoich czytelników znakomitym. Wśród polemistów jezuickich natomiast wyróżnił się między innymi zwalczający konfesję sandomierską protegowany prymasa Uchańskiego. Pułtusku. 1556 roku (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). dokonywali równie spektakularnych nawróceń protestanckich magnatów i mogli się nawet poszczycić pierwszym kandydatem do kanonizacji. Stanisławem Kostką. Zwierciadłem z lat 1567-1568. Godny to był testament mądrego i życzliwego światu myśliciela. wykształcony w Wiedniu i w Rzymie Jakub Wujek.w warmińskim Braniewie. co zawsze zresztą robić umiał. dotąd nie w pełni docenionym dziełem. Wszystko to ułatwiało działanie ruchowi odnowy w Kościele katolickim. Jezuici odnosili sukcesy w spektakularnych dyskusjach z protestantami. Tymczasem zbór ten urastał na wiodącą intelektualnie siłę w obozie protestanckim. jednostki. Wykruszały się również szeregi wybitnych intelektualistów protestanckich. Zmarł w 1569 roku Mikołaj Rej. że "stateczna a wspaniła myśl cieszy się odmiennością czasów". Kaliszu i w Wilnie. drzeworyt w Zwierciadle. bliskich ariańskiemu pojmowaniu wiary. zwłaszcza że król. 125. Portret Mikołaja Reja. ok. dojrzałym.pozostał silny ariański Zbór Mniejszy. trzeciej żony Zygmunta Augusta. Po 1562 roku umilkł wójt wolborski. warsztat Łukasza Cranacha młodszego. który niewiele miał przeżyć Zygmunta Augusta. Portret Katarzyny. zwłaszcza gdy od 1569 roku Centrum jego przeniosło Ryć. a nie o kształt społeczeństwa. gdzie rychło powstała słynna szkoła antytrynitarska. lecz miłe ludziom baroku ruch i zmiana będą przyciągać uwagę twórców kultury. Sylw. a wkrótce również w Poznaniu. Przypominając. w którego skład wchodził między innymi Żywot człowieka poczciwego. 149 Dzieje Polski i Litwy sukcesy pierwszych Jezuitów w Polsce Ryć. ze stoickiej mądrości Seneki czerpiącego wzór dla swoich rozważań. W tej sytuacji starania protestantów na sejmie 1570 roku o ostateczne zagwarantowanie tolerancji religijnej były bez szans. w dwa lata później w protestanckim Elblągu. swoim zwyczajem. którzy już w 1565 roku założyli pierwsze kolegium w diecezji Hozjusza . Andrzej Frycz Modrzewski. Wśród konwertytów największe znaczenie miało nawrócenie na katolicyzm dzieci Mikołaja Radziwiłła Czarnego i synów Jana Łas-kiego . Wolał otwarcie już poświęcić się gromadzeniu majątku. odłożył dyskusję nad tymi problemami na sejm następny. Na jego czele rychło stanęli Jezuici. się do Rakowa w Sandomierskiem. Ale zarazem jawił się jako myśliciel oddalony już od sporów o kształt Kościoła i jako prawy humanista zaprzątnięty pytaniem o sens życia człowieka. Nie zdecydował się na publikację swego ostatniego dzieła. osiemnastolatkiem zmarłym w 1568 roku w nowicjacie w Rzymie w aureoli świętości. 126. dzieckiem znakomitego pomorsko-mazowieckiego rodu spowinowaconego z Piastami i Batorymi. potępiany przez pozostałe wyznania ewangelików jako heretycki. kanonizowanym w 1726 roku. w których nie renesansowy ład i harmonia.

który zawsze "do zgody wiódł". mieli podobne zamiłowania. Jedno tylko spędzało z oczu sen szermierzom reformacji katolickiej w Rzeczypospolitej: sprawa królewskiego małżeństwa. Nerwowo przeżył ciążę urojoną królowej i potem oskarżał ją o świadomą 150 . mimo papieskiej dyspensy. 127. A syna nie było i nadzieje na niego gasły. roztyła się i zbrzydła. polityczne i wyznaniowe wiązały się w ten sam nierozplątywalny węzeł. Król konserwatysta nie widział potrzeby zmian pochopnych i ryzykownych. chyba bezpodstawnie. Nie znali swojego króla. Była wykształcona. 1532 rok. Ale król dyplomata nie miał zamiaru głosić o tym całemu światu. Zresztą początkowo z Katarzyną wiele go łączyło. Król pod błahym pozorem odesłał w stosownym momencie żonę do Radomia. teraz bronił innej Katarzyny brat jej. należał do konwertytów również młody Jan Zamoyski. Prawo kościelne tego zabraniało.rozwód Henryka VIII z Katarzyną aragońską i powołanie Kościoła narodowego. jakże odmienna od poprzednich małżonek. Ale mijały lata. anglikańskiego. które zaostrzało dyscyplinę obyczajową i moralną. zaraz po ślubie apetyczny pucułowaty aniołek. niegłupia.z siostrą pierwszej żony. które lojalne były przede wszystkim wobec męża. Karol V Habsburg.młodszego. Król esteta cenił piękno i okazałość kultu.Zygmunt August nieszczęśliwe małżeństwo królewskie Ryć. Król. Na próżno. Przez blisko dziesięć lat pożycia z Katarzyną król przynajmniej zachowywał pozory. małżeństwo z wdową po bracie. Henryk VIII uważał za grzeszne. Mógł w tym czy w innym szczególe zgadzać się pozornie z Lutrem tak na przykład nie wspomniał w testamencie o mszach za swoją duszę -ale w przeciwieństwie do reformatorów uważał te sprawy po prostu za mniej ważne. Dopóki obie . Wtedy bronił Katarzyny siostrzeniec jej. Katarzyna. Zygmunt August . podejrzewał również padaczkę. nie pragnął popierać wyznania. Chorowała . pamiętając o Elżbiecie. który umiał "wolnym rozkazywać ludziom". Przypominało to wcześniejszą sytuację w Anglii . który porzucił kalwinizm w czasie swych studiów padewskich. a sam rozpoczął starania o unieważnienie małżeństwa. nie miał zamiaru modlić się "w pobielanym chlewie". jak na surowe zbory protestanckie mówili katolicy. Interesów habsburskich w Polsce pilnowała jawnie i nachalnie. Pragnął syna. Zygmunt August pozostał świadomie przy katolicyzmie. Fryz podstropowy Historia życia ludzkiego w Sali Poselskiej zamku królewskiego na Wawelu. ale nie mógł się go doczekać. Sprawy osobiste. dyspensa papieska obejmowała tylko zezwolenie na małżeństwo z Katarzyną jako bliską krewną Augusta. gdzie miała pozostać długo. Maksymilian II Habsburg. widział tę zgodę tylko w Kościele katolickim. symulację.król. Prawie te same nawet były argumenty. Odżyły nadzieje protestantów na zerwanie Augusta z Rzymem i powołanie Kościoła narodowego. Król.

które powoli i z dobrym uważaniem idą . dopóty mógł od nich więcej uzyskać. rozpoczętych dramatyczną rozmową z Commendonem w styczniu 1565 roku. W polityce zawsze spokojny i opanowany. Mówiono. Z Giżanka żył już król otwarcie na zamku w Warszawie. Już wcześniej miał podobno córkę z jakąś nie znaną bliżej Relską. samotna i opuszczona. ale małżeństwo faktycznie przestało istnieć. jeszcze jedna tragiczna i nieszczęśliwa ofiara wielkiej polityki. a prędkie rado szkodliwe bywają". niespieszny. ku zgorszeniu bogobojnej Anny Jagiellonki. gdy go zdradziła. starania królewskie o unieważnienie małżeństwa z Katarzyną Habsburżanką kochanki Zygmunta Augusta pisał kiedyś do Jana Chodkiewicza: "każde rzeczy. Jej mąż pocieszał się w tym czasie z kochankami. Arras Budowa wieży Babel z kolekcji Zygmunta Augusta. XVI wieku (Kraków-Wawel). wedle której podobna do Barbary Radziwiłłówny Giżanka wykorzystana została przez czarownika Twardowskiego i pokazana Augustowi jako wywołana rzekomo czarami zjawa ukochanej małżonki. Przez lata całe trzymały one w niepewności dyplomacje habsburską i watykańską. Czas mijał jej między ogrodem a książkami. że królewski dworzanin. Miał z nią córkę. ok. Miał też romans z jednąz dworek Katarzyny. rzekomo nieślubną córką jednego z krakowskich kanoników. Potem podstępem podstawiony przez niego szlachcic uprowadził z dworu królewny Anny w Warszawie kolejną kochankę Augusta. Nazywał je podobno swoimi sokołami i mawiał: "Te sokoły mnie zgubią". ale nie zdawał się tym bardzo przejmować. Przez kilka lat po wyjeździe Katarzyny żył z Zuzanną Orłowską. rajcy Starej Warszawy. Mikołaj Mniszech. Osiadła w Linzu. A w dyplomacji tego rodzaju August był mistrzem.pożyteczne. Podobno też król ją odprawił. 152 Zygmunt Augusl . urodzoną we wrześniu 1571 roku. Nie zaprzestawał więc starań o unieważnienie małżeństwa. Królowa Katarzyna opuściła Polskę w październiku 1566 roku. stąd nawet nazywany dojutrkiem. pot. Annę Zajączkowską. by nigdy już tu nie wrócić. 128.strony były trzymane w niepewności. która jednak wyjechała z Polski wraz z królową. Romans ten osnuty został legendą. Zastąpiła j ą następnie Barbara Giżanka. też Barbarę. sam 151 Dzieje Polski i Litwy Ryć. córka Jana Gizy. wykradł ją z klasztoru i przedstawił swemu panu. osadzoną w wiejskiej rezydencji i często przez króla odwiedzaną.

Marcin Kromer. który po zmarłym ojcu dostał bez zwłoki od Zygmunta Augusta intratne starostwo bełskie. że utrapieniu memu zaradzić nie mogę. Jan Zamoyski. Wiadomo też. Za ich plecami kryli się bardziej utytułowani dostojnicy. Roman Bugaj wysunął dość ryzykowną hipotezę. utrzymaną w konwencji znakomitej powieści awanturniczej. do rozprawy zbrojnej jeszcze nie chciał dopuścić. Z tą właśnie grupą związany był wówczas miły królowi protegowany Myszkowskiego. oraz Franciszka Krasińskiego. opublikował wówczas anonimowo Historyję prawdziwą o przygodzie żałosnej księcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny. córce ostatniej księżniczki mazowieckiej Anny. że takim baśniom wierzycie. w sprawach swojego państwa pozostawał zawsze Jagiellonem. schorowany. Nie brakło aluzji i do wygnania Katarzyny. że zasięgał porad znachorek. Ja. wpierw podkanclerzego. następnie biskupa płockiego. Miał czuwać nad małżeństwem królewskim i namawiać Zygmunta Augusta do wojny z Turcją. Pokój z Porta traktowany był dotychczas przez króla jako kamień węgielny polityki polskiej. jego następcę na urzędzie podkanc-lerskim. Choć bujny temperament Sforzów pchał go do "sokołów" i Twar-dowskich. wysyłając jednego z najznakomitszych polskich dyplomatów onego czasu. Niekiedy nawet próbowano je w perfidny sposób wyzyskać. Ale zapewne już wcześniej widział możliwość zmian w polityce zagranicznej. co ma pewną podstawę w niejasnej aluzji bliskiego królowi Górnickiego. Krzysztofa Zborowskiego i Mikołaja Sieniawskiego. widząc. na skutek awanturniczej polityki panów koronnych. Wieści o czarach na jego dworze miały zapewne jakieś uzasadnienie. że królewskie skłonności wykorzystywała bez skrupułów grupa dworzan z braćmi Mikołajem i Jerzym Mniszchami na czele. wśród których wymieniano Piotra Myszkowskiego. czarów i plebejskich kochanek nie wyłączając. W ostatnich latach mnożyły się jednak starcia graniczne. Odnowił go w 1569 roku. Przybył znów do Polski z nową misją Commendone. Wieści o królewskich miłostkach szeptano sobie z ucha na ucho po kraju. Król wstrzymywał te akcje. że legendarny Twardowski to poświadczony źródłowo niejaki Wawrzyniec Dhur. dziad i pradziad spokojnym. cierpiący na podagrę król rozpaczliwie szukał wówczas namiastki szczęścia osobistego. w której Brykowi XIV dał obyczaje. Rzecz była dedykowana Zofii Odrowążównie ze Sprowy. oddalony z dworu królewskiego na honorowe wygnanie do Warmii jako jej administrator w imieniu nieobecnego Rozjusza. bez wątpienia działających w myśl wskazówek nuncjusza. ulegając różnym szarlatanom i hołdując różnym przesądom: rzecz nieobca i innym monarchom tej epoki. odrzekł król nuncjuszowi: "Mój księże. wdowie po Janie Krzysztofie Tarnowskim. kontrreformacyjnej koncepcji walki z protestantyzmem. wkrótce wyniesionego na biskupstwo krakowskie. a zwłaszcza porozumienia z Iwanem Groźnym przeciw nisz- . Andrzeja Taranowskiego. zwłaszcza w Mołdawii. zwłaszcza gdy przyszła do Polski wieść o wspaniałym zwycięstwie morskim odniesionym przez flotę Filipa II nad Turkami pod Lepanto 7 października 1571 roku.odnowienie pokoju z Turcją Nie ulega wątpliwości. dziwię się. wróg porozumienia z egzekucjonistami i zwolennik starej. że starzejący się. ale liczył się z odwróceniem przymierzy. Pytany o rozwód. ostrożnym i odpowiedzialnym. jak ojciec. do nowego sułtana Selima II. Wiadomo. znoszę je z cierpliwością". szaty i słabostki Zygmunta Augusta. Król tymczasem w zamku książąt mazowieckich zdawał się szukać dróg postępowania odpowiednich do zmieniającej się sytuacji w kraju i do nie rozwiązanych problemów osobistych.

"Królestwo" . błogosławił tych. Decyzja odpowiedzialna. Wspaniałą swą bibliotekę zapisał wileńskiemu kolegium Jezuitów. Introwertyk. do przestrzegania unii. W Knyszynie zaczął kaszleć. Najprawdopodobniej szą kandydatką była właśnie Zofia z Odrowążów.Joachima II brandenburskiego i siostrzeńca . Lekarze nie mówili mu początkowo prawdy: rozpoznali suchoty. Napominał w nim do zgody. Osła biony organizm nie był w stanie przetrzymać gwałtownego ataku gruźlicy. zamilczał. że wyzdrowieje. że mieć będzie jeszcze syna. Nagrobek Zygmunta Augusta w kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze tek ruchomy i nieruchomy przeznaczył testament ostatniego Jagiellona niespełniony sen o następcy tronu krakowskiej. o przyrodniej. Słabł coraz bardziej.odpowiedział Sienicki. Postanowił wyjechać do Knyszyna. dostał wysokiej gorączki. Jak gdyby zdawał sobie sprawę. której swą Historyję dedykował niedawno Kromer. co nosił kołpak Jagiełłowy". Na ostatnim swym sejmie w Warszawie zapytał posłów. Padł blady strach na tych. Na spadkobierczynie nałożył obowiązek zakończenia budowy kościoła św. był owocem długich lat oszczędności. co znali Giżankę i obawiali się jej królowania. MająRyc. lata 1574-1575. Uzupełniała go kolekcja drogich kamieni. 28 lutego w Linzu zmarła królowa Katarzyna. Annie i Kata rzynie. Na wozie z łożem dla chorego ruszył w drogę 21 czerwca. siostrom rodzonym. Był coraz bardziej osamotniony. szwagra . zawsze zamknięty w sobie. choroby wówczas śmiertelnej. A król wierzył. Zapłakał. litewsko-moskiewskiej i czujnie strzeżonej w porę tatarsko-koronnej. szczególnie ukochana przez Augusta. Anny w Wilnie. A skarb ten.Dzieje Polski i Litwy czącym najazdom z Krymu. jakie temu wymarzonemu dziedzicowi zapewnią opatrzenie. Ewentualnemu potomkowi z krwi zarówno jagiellońskiej. Zofii.Jana Zygmunta siedmiogrodzkiego. Wciąż wierzył. To skłoniło go do napisania testamentu. przyjąwszy ostatnie sakraAugusta menty. którzy ją zdradzą. Ale warunek był jeden: po ich śmierci wszystko ma stać się własnością Rzeczypospolitej. w latach tych obaj władcy wymieniali informacje i ostrzeżenia dotyczące planów tatarskich z korzyścią dla spokoju na obu granicach. Jadwidze brandenburskiej. W Wiźnie oblatował akt nadający szlachectwo Giżance. przeklinał tych. nie uregulowano sposobu elekcji. że nie dokonane zostało dzieło przebudowy ustroju w newralgicznym punkcie. w ukochane puszcze. którzy będą jej wierni. Niesłusznie. Nadszedł rok 1572. 154 . odczuł w początku roku 1571 śmierć dwóch bliskich mu członków rodziny. Pożegnał się z Anną i wręczył jej testament. szaco wanym wysoko. I zaczął myśleć o nowym ożenku. W poniedziałek 7 lipca 1572 roku. jak piastowskiej zapewniałaby większe szansę na elekcji. zmarł "ostatni król. tyle że kandydatka była jej niechętna. Nie mógł już chodzić. 129. złożony częściowo w Tykocinie na Podlasiu. grożącym wojną domową.

Piotr Zborowski z Rytwian. ale nowobogackiego i pełnego kompleksów. 7 lipca. zachętą do wyborczych kompromisów. sprzedającym i kupującym. sądził. ugody i wyroki. głowa rodu potężnego. Uchański z Karnkowskim wystosowali do Mikołaja Radziwiłła Sierotki. początkiem drogi porozumienia. Przed sześćdziesięciu pięciu laty autorytet magnackich urzędników państwa był ogromny. Wiedziano tylko jedno: że niezgodne elekcje zgubiły sąsiadów Węgrów. choć syna Mikołaja Czarnego. nie wiedząc.Wielkie Bezkrólewie sytuacja w Polsce i na Litwie po śmierci Zygmunta Augusta arcybiskup gnieźnieński interrexem Ku wolnej elekcji Od sześćdziesięciu pięciu lat król stał bez przerwy na czele państwa i lepiej czy gorzej spełniał swoje obowiązki monarsze: rządził. jak króla wybrać i skąd go wziąć. że Zygmunt August właśnie kona w Knyszynie. Przed sześćdziesięciu pięciu laty nie było ich w czasie bezkrólewia zbyt wiele. protestant. gorliwego katolickiego neofity. to 155 Dzieje Polski i Litwy . akty kupna i sprzedaży ziemi. protestanci żyli równocześnie w strachu przed karzącym ramieniem Kościoła i w nadziei. pożyczającym i frymarczącym ziemią. też jeszcze nie wiedząc o śmierci monarchy. że to oni zdołają ten Kościół pokarać. co czynić dalej. Z Łowicza. Uchwalili oni. propozycję. Litwini odgrażali się Koroniarzom. wystarczył do zapewnienia spokoju. imieniem swoim legalizował transakcje handlowe. rozrodzonego. winien przejąć prymas jako najwyższy rangą wśród senatorów. Teraz szlachta stała się stanem ziemiańskim. W 1572 roku kraj był skłócony. proponując elekcję viritim. wojewoda sandomierski. że w czasie bezkrólewia ster państwa i stanowisko interrexa. Wielkopolanie nieufnie patrzyli na Małopolan. "międzykróla". rolniczym. cztery dni później. pożyczki. Choć wieści o ciężkim stanie Zygmunta Augusta tajone były przez otaczającą go koterię. A nikt nie wiedział. szlachta przeciwstawiała się magnaterii. by w wypadku śmierci monarchy zwołać wspólny zjazd senatorów. wydał uniwersał do swojego województwa. I sama wielość różnorakich podziałów stała się ostrzeżeniem. kraj ich poddały pod jarzmo tureckie i habsburskie. Toteż jeszcze przed śmiercią króla prymas Jakub Uchański zwołał do Łowicza zjazd wielkopolskich senatorów katolickich. przenikały jednak z Warszawy do najważniejszych senatorów królestwa.

Łączyło ich wiele. jak ją wówczas nazwano. ale ona nie zamierzała biernie czekać. gdzie całą władzę chciał zagarnąć Jan Zamoyski jako miejscowy starosta. który jednak coraz częściej wysuwał na plan pierwszy swego młodego sąsiada. że to jemu należy się stanowisko interrexa. jednak ubiegł go kasztelan bełski Andrzej Tęczyński. a wkrótce za nimi poszły następne województwa i ziemie. 1540 (skarbiec katedralny na Wawelu). Sienicki był doświadczonym prawnikiem. Zamoyskiego. Panowie nie liczyli się ze szlachtą. który w lipcu zaproponował. Ster dzierżył doświadczony Sienicki. wojewoda krakowski i marszałek wielki koronny. który uznał. a więc pierwszy rangą minister. udział posesjonatów natomiast miał być obowiązkowy. uznać jego przodownictwo i przybyć na zwołany przez niego drugi zjazd łowicki. która regulując sprawy porządku publicznego. a zarazem starostą lubelskim Janem Tę-czyńskim wydał nawet uniwersał ograniczający czynne prawa wyborcze ubogiej szlachty zagrodowej. którego uchwała musi być jednomyślna. Lecz jego przywódcy umieli elastycznie do156 . Cztery dni później odbył się sejmik ziemi bełskiej. umiał zawsze swą wiedzę wyzyskać w walce politycznej i w Zamoy-skim dostrzegł . podkomorzemu i Stanisławowi Orzechowskiemu chorążemu chełmskiemu. 17 lipca sejmik ziemi chełmskiej zebrany w Krasnymstawie uchwalił konfederację. oni ustalą jej porządek i miejsce. Bowiem szlacheckie stronnictwo. czyli. co najwyżej uważali ją za bierną masę. Mikołaj Sienicki. Tam jednak w większości wypadków sejmiki zdominowane zostały przez lokalnych senatorów. miał każdy z nich moc nas obwieścić i ruszyć na takiego gwałtownika". tak silne w walce o egzekucję. kalwinista.konfederacje sejmikowe liderzy ruchu egzekucyjnego wobec elekcji jest przez powszechny i przymusowy. by elekcja odbyła się 9 września w Knyszynie. stała się pierwowzorem kapturów innych ziem i województw: "I już dajem moc aż do zjazdu koronnego urodzonym Mikołajowi Sienickiemu. Lecz z odmiennym żądaniem wystąpił wówczas Jan Firlej. aż ją na to pole zawez-wą. którą łatwo będzie na polu elekcyjnym manipulować. zjazd całej szlachty. który już w 1565 roku groził Uchańskiemu. Ryc. 130. pod karą śmierci i konfiskaty majątku. "kaptur". której pozwalał wysłać na elekcję tylko reprezentantów. Kasztelan lubelski Stanisław Słupecki w porozumieniu z kasztelanem wojni-ckim. Równocześnie niemal podobną konfederację zawiązała szlachta krakowska. że szlachta sama sobie wybierze kiedyś króla. Ożywił stronnictwo szlacheckie wielokrotny marszałek poselski. Miecz Zygmunta Starego. Na razie przejmowała władzę lokalną. teraz zdawało się powoli przegrywać walkę o elekcję. Zbo-rowski gotów był pójść na porozumienie z prymasem.Wielkie Bezkrólewie zjazd w Knyszynie zjazd w Kaskach stosowy wać się do nowej sytuacji i wyciągać z niej wnioski. aby skoro do którego z nich wiadomość o gwałcie jakim przyjdzie. Senatorowie zgodni byli w jednym: oni będą zarządzać krajem do momentu elekcji.

godnego z tej racj i następcę. Łączył go ze starostą bełskim również kult dawnych instytucji rzymskich, a zapewne 1 Widok Warszawy w 2. pot. XVI wieku, kolorowany miedzioryt z CMtates orbis terrarum Jerzego Brauna i Hogenberga, 1576 rok. i podziw dla nowych weneckich .. . , , rozwiązań politycznych. Łączyła ich też niechęć do Habsburgów. Były to jednakże natury całkowicie odmienne: ideowy, bezinteresowny Sienicki czynił swym następcą polityka ambitnego, który we własnym wyniesieniu widział najlepszą gwarancję zwycięstwa swego stronnictwa. Wreszcie stary arianin sprzymierzał się teraz nie tylko z neofitą, który świeżo porzucił kalwinizm, ale również z jawnym poprzednio przeciwnikiem arian. Dla protestantów było to jednak korzystne. Mając do czynienia z wyraźną już w Rzeczypospolitej przewagą katolików, za wszelką cenę musieli unikać nadawania swemu programowi antyhabs-burskiemu cech wyznaniowych. Właśnie dzięki pozyskaniu Zamoyskiego program ten stawał się teraz nie protestanckim, lecz ogólnoszlacheckim. Pod koniec sierpnia w Knyszynie, gdzie spoczywało dotąd ciało zmarłego króla, zebrał się nowy zjazd zwołany przez Firleja i stąd obesłany głównie przez protestantów małopolskich, magnatów i nieco szlachty. Wśród nich był i Sienicki, który później wyruszył do Wielkopolski, by przekazać knyszyńskie uchwały tamtejszej szlachcie i senatorom. Jednakże ta próba przechwycenia władzy przez marszałka wielkiego i wyznaczenia elekcji pod Lublinem na 1 3 października zawiodła: zbyt nieliczne grono jego zwolenników zebrało się w Knyszynie, zbyt mało szlachty, nawet małopolskiej, by zrównoważyć wpływ zwolenników prymasa. Ten zaś pozyskał w pełni poparcie Wielkopolan, a z Małopolski - obok Piotra Zborowskiego, walczącego o wpływy z Firlejem - również kanclerza Walentego Dembińskiego. Na Litwie stanął po jego stronie marszałek wielki Jan Chodkiewicz, żonaty z Krystyną Zborowską. Ufny w swoją przewagę w obozie senatorów, zwołał ich teraz prymas na zjazd kolejny, w Kaskach koło Łowicza, w końcu października 1 572 roku. Zjazd ten wskazywał, iż magnaci przejmują w pełni inicjatywę. Zebrani w Kaskach panowie uznali prymasa za interrexa, zatwierdzili szlacheckie sądy kapturowe, ukrócili rozpoczynającą się agitację obcych posłów za swoimi kandydatami, wyznaczywszy im stałe miejsca pobytu na czas bezkrólewia i zwołali do Warszawy sejm zwany konwokacyjnym, który odtąd stać się miał stałym składnikiem każdego bezkrólewia. Ta właśnie konwokacja miała teraz podjąć ostateczne decyzje dotyczące miejsca, czasu i sposobu elekcji. Mimo gwałtownych protestów części przywódców szlacheckich przeciw 157

Dzieje Polski i Litwy -

Konfederacja warszawska [...JA iż Rzeczypospolitey naszey iest dissidium [rozdwojenie] niemałe in causa religionis christianae [w sprawie religii chrześcijańskiej], zabiegaiąctemu, aby się z tey

przyczyny między ludźmi sedycya [uwiedzenie] iaka szkodliwa nie wszczęła, którą po inszych Królestwach iasnie widzimy, obiecuiemy to sobie spoinie [...] iż którzy iesteśmy dissidentes de religione [różni w wierze] pokoy między sobą zachować a dla rożney wiary y odmiany w kościelech, krwie nie przelewać, ani się penować [karać], confiscatione bonorum [konfiskatą dóbr], poczciwością, carceribus et ex/lio [więzieniami i wygnaniem], y zwierzchności żadney, ani urzędowi, do takowego progressu żadnym sposobem nie pomagać: y owszem gdzieby iąkto przelewać chciał, ex ista causa [z tej przyczyny] zastawiać się o to wszyscy będziem powinni, choćby też za pretextem dekretu, abo za postępkiem iakim sądowym, kto to czynić chciał. Wszakże przez tę Konfederacyą nasze, zwierzchności żadney nad poddanymi ich, tak panów duchownych, iako y świeckich, nie deroguiemy [nie ograniczamy], y posłuszeństwa żadnego poddanych przeciwko panom ich nie psuiemy, y owszem ieśliby takowa licencya gdzie była sub praetexu religionis [pod pozorem religii], tedy iako zawsze było, będzie wolno y teraz każdemu panu poddanego swego nieposłusznego, tam in spiritualibus, quam in saecularibus [tak w sprawach duchownych jak i świeckich], podług rozumienia swego skarać. Aby wszytkie beneficia iuris patronatus Regij, Praelaturarum ecciesiasticarum [stanowiska podlegające patronatowi królewskiemu i prałatów Kościoła], jako Arcybiskupstw, Biskupstw y inszych wszelakich beneficyi, były dawane, nie inszych, ieno Rzymskiego kościoła klerykom, indigenis Polonis, juxta statutum [miejscowym Polakom, wedle przepisów]. A beneficia kościołów Greckich, ludziom teyże Greckiey wiary dawane bydż maią. [...] A ktożkolwiek się komu o pewny dług zapisał, y do Grodu firma inscriptione [mocnym zapisem] odpowiadać się poddał dobrowolnie, bądź przed śmiercią, abo iuż y po śmierci Krolewskiey: takowy każdy, podług zapisu swego, niechay progressum iuris usitatum [następstw praw zwyczajnych] cierpi. A Panowie Starostowie będą powinni, vigore hujus Generalis Confoederationis, sine omni dilatione, juxta usitatam formam [mocą tejże konfederacji generalnej bez żadnej zwłoki wedle zwyczajnej formy] sądzić, odprawować, y exekwować takowe kauzy [sprawy], oprócz tych Województw, które sobie formam, sprawiedliwości y exekucyi, specialem postanowili sub interregno [w czasie bezkrólewia], abo Jeszcze postanowić maią. Inscriptiones [Wpisy] wszelakie, et resignationes bonorum perpetuas, coram authenticis actis factas, et fiendas sub interregno [i wieczyste rezygnacje dóbr, osobiście, prawdziwymi dokumentami dokonane i dziejące się w czasie bezkrólewia] spolnym tey Konfederacyi zezwoleniem, umacniamy, aby sub interregno począwszy od dnia śmierci Krolewskiey, nikomu in progressibus juris fatalia [w postępowaniu prawem oznaczonym], abo praescriptio [zapisie], nie szkodziła napotym do sprawiedliwości iego. Także którzy mieli terminum brania pieniędzy na przeszłe gody [Boże Narodzenie], abo na nowe lato [rok], abo na iaki czas iuż przeszły: ci wszyscy aby byli powinni brać swe pieniądze na pierwsze sądy, dali Pan Bóg po obieraniu nowego Króla, abo na pierwsze leżenie ksiąg. [...] sejm konwokacyjny 1573 roku projekt elekcji viritim podejmowaniu tak ważnych postanowień przez zjazd senatorski - szczególnie oburzony był Zamoyski - trzeba uznać, że w Kaskach dokonano mądrego kompromisu. Odłożenie

terminu elekcji pozwoliło przyjąć zasadę, że to nie żadne partykularne, choćby najliczniej obesłane zjazdy, tylko sejm będzie decydować o kształcie elekcji. Tym samym próbowano zabezpieczyć się przed niezgodnymi czy sprzecznymi interpretacjami, a nade wszystko przed podwójną elekcją, która zgubiła poprzednio Węgrów. Konwokacja zebrała się w Warszawie w sam dzień Trzech Króli 1573 roku. Postanowienia jej stały się podstawą przeprowadzania wszystkich następnych elekcji i tym samym początkiem kształtowania nowego prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej. Zgodzono się więc, że każdorazowy prymas będzie interrexem. Niebezpiecznym natomiast było wystąpienie Zamoyskiego, który teraz, biorąc asumpt z projektów Piotra Zborowskiego i Stanisława Karnkowskiego, zaproponował elekcję yiritim, łącząc ją z obowiązkiem uczestniczenia i z głosowaniem większością. Postanowiono jednak ostatecznie, że na elekcję będzie mógł - ale nie musiał - przybyć każdy szlachcic, który stanie do wyborów wraz ze swoim województwem. Upadł jednak projekt Zamoyskiego, by głosować większością; elekcja miała być jednomyślna, przy czym nie ustalono, jak tę jednomyślność interpretować, głosami indywidualnymi czy województw. Elekcja miała się rozpocząć 5 kwietnia pod Warszawą, dając tym samym większe znaczenie tłumom mazowieckiej szlachty katolickiej, ubogiej a rozrodzonej. Tym samym uwzględniona została większość postulatów obozu katolickiego, na którego przywódcę wyrastał zręczny, elokwentny, umiejący się szlachcie podobać biskup kujawski Stanisław Karnkowski. Powołano również specjalne komisje do opracowania dalszych szczegółowych rozwiązań, z których później najważniejszymi staną się uzgodnione już w czasie elekcji artykuły henrycjańskie. Jedna z tych komisji zakończyła swą pracę w 158

--------------------- Wielkie Bezkrólewie starcia między katolikami a protestantami konfederacja warszawska skandaliczne okoliczności śmierci Zygmunta Augusta czasie konwokacji - komisja przygotowująca projekt rozwiązania spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym głównie pokoju między "różniącymi się w wierze". Wokół owej konfederacji warszawskiej, sławnego aktu uchwalonego 28 stycznia 1573 roku, narosło potem wiele nieporozumień i wątpliwości. Strona katolicka wpierw czynnie współdziałała w jej przygotowaniu. Karnkowski przewodniczył komisji, która jąredagowała, katolicy bowiem byli równie zainteresowani w utrzymaniu pokoju religijnego, jak protestanci, niekiedy nawet bardziej. Szlachta katolicka nie miała zamiaru atakować protestanckich sąsiadów, protestanci natomiast wciąż byli zdolni do

aktów agresji. Na przykład mieszczanie elbląscy po śmierci Zygmunta Augusta wygnali katolickich proboszczów, zagarnęli kościoły, przywrócili wyłączność kultu protestanckiego. W Krakowie w ostatnich latach Zygmunta Augusta i w czasie bezkrólewia to szlachta protestancka, pogardzająca studentami i mieszczanami, najczęściej wywoływała zajścia wyznaniowe, czy też w najlepszym razie dawała się wścibskim i złośliwym żakom do nich sprowokować. Taktyka Karnkowskiego była jednak prosta: przez udział w redagowaniu tekstu konfederacji uczynić jąmożliwienajznośniejszą, a potem jej nie podpisać. Tekst konfederacji dotyczył nie tylko spraw wyznaniowych. Celem jego było generalnie zachowanie "porządku i obrony Rzeczypospolitej", przeprowadzenie zgodnej i wspólnej elekcji, zapewnienie, że elekt "nam pierwej prawa, wszystkie przywileje i wolności nasze, które są i które mu podamy... poprzysiąc ma", a w szczególności pokój wewnętrzny "między rozerwanemi i różnemi ludźmi w wierze i w nabożeństwie" oraz zewnętrzny, nie ciągnąc szlachty na wojnę bez zgody sejmu. Podkreślono wyraźnie, że beneficja katolickie mają być dawane tylko katolikom, a prawosławne tylko prawosławnym. Stwierdzono, że poddani buntujący się "pod pozorem religii" będą mogli zostać ukarani przez swych panów "tak w duchownych, jak i świeckich", nie objaśniając bliżej, czy chodzi o duchowne i świeckie dobra, czy też sprawy. Spór o interpretację tego zapisu trwa do dzisiaj; być może dwuznaczność była zamierzona. Zapowiadano rozwiązanie na przyszłym sejmie problemów spornych "między stanem duchownym a świeckim". Zatwierdzano postanowienia dotyczące wymiaru sprawiedliwości i ważności aktów prawnych dokonywanych w czasie bezkrólewia. Gwarantowano zwłaszcza ważność zawartych w tym czasie umów kupna i sprzedaży dóbr ziemskich oraz spłaty zaciągniętych długów. Wreszcie ustalono szczegółowo, w jaki sposób postanowienia te będą egzekwowane. Zaś gdy już konfederacja została uchwalona, większość biskupów katolickich, z wyjątkiem tylko krakowskiego, Franciszka Krasińskiego, oraz część katolickich senatorów świeckich odmówiła jej podpisania. W tej sytuacji konfederacja zobowiązywała do jej przestrzegania i do egzekwowania jej postanowień tylko swoich sygnatariuszy. Jednej tylko sprawy konwokacja rozstrzygnąć nie zdołała. Jan Dymitr Solikowski oraz wybijający się parlamentarzysta z Wielkopolski, protestant Świętosław Orzelski złożyli przed nią wniosek o dochodzenie dotyczące okoliczności śmierci Zygmunta Augusta i losów zwłok, pozostawionych długo bez opieki i nawet bez przyzwoitego okrycia, a także losów pozostałych po zmarłym monarsze skarbów. Mniszchowie oskarżeni zostali, najpewniej słusznie, o ich rozkradzenie; jeden z ich godnych kompanów, Stanisław Czarnotulski - nawet o otrucie króla. Ta ostatnia skarga nie miała żadnych podstaw i zaszkodziła tylko sumiennemu zresztą śledztwu. Szło ono jednak niewątpliwie zbyt daleko w ujawnianiu tragicznej degrengolady osobistej ostat159

Dzieje Polski i Litwy

nich lat ostatniego z Jagiellonów i królewna Anna, najbardziej poszkodowana, ale i najbardziej zatroskana o dobrą pamięć po bracie, podobno na prośbę Mniszchów przyczyniła się do umorzenia postępowania sądowego. kwestie prawno-ustrojowe arcyksiążę Ernest plusy i minusy kandydatury habsburskiej Kandydaci do korony Miarą dojrzałości społeczeństwa szlacheckiego było niewątpliwie skoncentrowanie się w pierwszych miesiącach bezkrólewia na problematyce prawnoustrojowej, a nie na osobie kandydata. Wpierw ustalono, jak przeprowadzić elekcję, by nie dopuścić do rozdwojenia społeczeństwa, do wojny domowej i upadku państwa, szukając cierpliwie, choć z trudem, akceptowanego przez wszystkich kompromisu. Zarazem próbowano dopracować się rozwiązań trwałych, nie prowizorycznych, ale wiążących i pożytecznych również dla przyszłych pokoleń. Potem dopiero miał nadejść czas na prezentację kandydatów, na właściwą walkę wyborczą, która na razie toczyła się w cieniu, na marginesie decyzji organizacyjnych i ustrojowych. Jedynym jej wyrazem były liczne pisma ulotne, broszury i rozprawy polityczne, nieraz na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i literackim, wychodzące z bardzo różnych środowisk. Pewien w niej udział mieli oczywiście i posłowie kandydatów zagranicznych. Od kilkunastu miesięcy cesarz Maksymilian II starał się o zapewnienie korony polskiej jednemu ze swych synów, arcyksięciu Ernestowi. Kandydat sam był nie tyle umiarkowany, co letni, bez energii i charakteru. Zachowany w Brukseli, gdzie pod koniec życia był namiestnikiem, inwentarz jego ruchomości wymienia całymi stronami efektowne błyskotki, natomiast spis posiadanych przez niego książek jest ubożuchny, ukazuje zainteresowania dewocyjno-dynastyczne i zupełny brak informacji o jego niedoszłym polskim królestwie. Byłby na pewno królem posłusznym i dlatego popierali go Commendone z Uchańskim. Przezorny Karnkowski, lepiej oceniając realne szansę Ernesta, wolał się nie angażować. Bowiem kandydatura ta popularna była niemal wyłącznie wśród magnaterii. Decydowały tu dwie sprawy. W polityce międzynarodowej monarchia Habsburgów była naturalnym sprzymierzeńcem Rzeczypospolitej. Długotrwała nieufność, wzmożona jeszcze na skutek obłędnej polityki dynastycznej Bony na Węgrzech i równie obłędnego flirtu poprzedników Maksymiliana z Moskwą, ustępowała teraz, zwłaszcza po wygaśnięciu Jagiellonów i Zapolyów, zrozumieniu, że obu sąsiednich państw nie dzielą żadne istotne kwestie, że zainteresowane są oba w powstrzymaniu agresji tureckiej. Stosunki gospodarcze były znakomicie rozwinięte i korzystne dla obu stron; magnateria, zaangażowana w handlu zagranicznym, umiałaje lepiej docenić. Połączenie obu państw unią personalną skłonna była uznać za pożądane, zwłaszcza że Habsburgowie jawnie sprzyjali arystokracji zarówno w swoich niemieckich i hiszpańskich krajach dziedzicznych, jak w Czechach i na Węgrzech. W Polsce magnaci wchodzili w skład stanu szlacheckiego, którego członkowie formalnie byli równi wobec prawa, w posiadłościach habsburskich tworzyli na ogół stan osobny, znaczniejszy oczywiście niż zwykła szlachta i popierany przez monarchów przeciw szlachcie.

Lecz z punktu widzenia interesów całej, zjednoczonej Rzeczypospolitej kandydatura habsburska niosła istotne niebezpieczeństwo. I w Niemczech, i na Węgrzech Habsburgowie prowadzili politykę dynastyczną, a nie narodową: celem ich była władza 160

Wielkie Bezkrólewie

"Polska nierządem stoi" propaganda habsburska w Polsce kto konkurentem Habsburga? r absolutna, a nie jedność terytorialna. Najbardziej się bali zorganizowania własnych poddanych, zwłaszcza w zgromadzeniach stanowych. Uniemożliwili w swoim czasie zwiększenie kompetencji sejmu Rzeszy w sprawie tolerancji religijnej. Wybierając zasadę cuius regio eius religio, rzucili katolików w krajach protestanckich na łup ich władcom, ale zwiększyli władzę wszystkich książąt Rzeszy - w tym i własną - nad swymi poddanymi. Sabotowali wysiłki nad zjednoczeniem Węgier, by pełniej zapewnić sobie władzę na ^Vc- ^ ^2. Fryz podstropowy z 2. piętra krużganków zamku królewskiego na Wawelu, 1536 rok. ich skrawku zapewnić nosłuszeń-. ' . . . ,, . stwo węgierskiego kadłubowego sejmu. Wprowadzili na Węgrzech i w Czechach elekcję vivente rege, co skutecznie paraliżowało jakąkolwiek możliwość zmian politycznych. Przykład zaś Rzeszy i Węgier wzbudzał w Rzeczypospolitej uzasadnioną obawę, że wybór Habsburga byłby równoznaczny z rozbiorem państwa, z oddaniem Moskwie ziem ruskich, a Brandenburgii - Prus Królewskich. W dodatku wojny domowe w Rzeszy, powstanie w Niderlandach hiszpańskich, niepokoje na Węgrzech ukazywały, że pozornie silna władza Habsburgów w istocie nie zapewnia pokoju wewnętrznego, wręcz przeciwnie. Toteż w odpowiedzi na argumenty prohabsburskich zwolenników silnego państwa jeden ze szlacheckich publicystów zapytywał ironicznie: "Chcą nas rządu uczyć? Dłużej Polska w owym nierządzie, jako go zowie, stała et floruit [i kwitnęła] et Germania w owym swym wielkim rządzie kilkakroć przewróciła kozłek". Tak, w całkowicie odmiennym początkowo znaczeniu, rodziło się przysłowie "Polska nierządem stoi". W dodatku Habsburgowie prowadzili swą grę wyjątkowo niezręcznie. Już pod koniec panowania Zygmunta Augusta ich wysłańcy nachodzili chorego króla z żądaniem wyznaczenia rakuskiego oczywiście następcy. Zaraz po śmierci ostatniego z Jagiellonów ich nowy poseł, opat Jan Cyrus, rozpoczął agitację tak jawną i tak nachalną, że zmusił senatorów do wydania wspomnianego wyżej zakazu rozjeżdżania się posłów cudzoziemskich po całej Rzeczypospolitej oraz do wyznaczenia każdemu z nich rezydencji, i to dobrze strzeżonej. Lepiej już reprezentował interesy domu

austriackiego obrotny protestant, poprzednio tytularny biskup Pięciukościołów (węgierski Pecs), osiadły wówczas i popularny w Polsce Andrzej Dudycz. Przeciwnicy domu rakuskiego nie mieli żadnego poważnego kandydata do korony. Jedyny żyjący siostrzeniec Augusta, królewicz szwedzki Zygmunt Waza, wychowany przez matkę jako katolik, miał lat dziewięć; jego ojciec, król Jan III, protestant zakamieniały, choć często wymieniany jako możliwy elekt, nie miał wielkich szans. Zmarły król wspomniał za życia o możliwości wyboru na swego następcę śląskiego Piasta, Fryderyka III, księcia brzesko-legnickiego, lecz ten tymczasem zmarł, pozostawiając Dzieje Polski i Litwy

Ryć. 133. Dziedziniec zamkowy w Brzegu. Rozbudowa renesansowa zamku miała miejsce w latach 1544-1560. kandydatura "Piasta" Iwan IV Groźny rządy synowi Henrykowi XI, przesympatycznemu zresztą utracjuszowi i pijaczynie, co eliminowało go jednak całkowicie z walki o polską koronę. Mówiono też o "Piaście" w znaczeniu przenośnym, to jest o kandydacie rodzimym; ponoć marzył o tym Firlej. Ale piastowskich kandydatów byłoby więcej i zbyt zazdrośnie na siebie patrzyli, by taka propozycja miała jakiekolwiek szansę. W tej sytuacji niektórzy z działaczy szlacheckich, w tym podobno i Jan Zamoyski, zaczęli przebąkiwać o kandydaturze Iwana Groźnego. Największy despota w ówczesnej Europie, wsławiony mordami opryczniny, najgroźniejszy wróg Rzeczypospolitej jako kandydat do korony - to dla nas dziś koncepcja całkowicie niezrozumiała. Ale podówczas przedstawiała się ona odmiennie. Oprycznina z perspektywy polskiej mogła się zdawać ruchem drobnoszlacheckim, wymierzonym przeciw bojarom i miastom. Wprawdzie nawet najradykalniejsi przedstawiciele szlachty nie propagowali podobnych metod, ale pocieszali się, że w Polsce Iwan nie musiałby ścinać tak wielu magnatów, a jak kilka głów poleci, to panom senatorom dobrze zrobi. Do mas szlacheckich trafiały różne argumenty, niekiedy zabawne. Opowiadano na przykład, jak Iwan wybiera sobie żonę, sprawdzając doświadczalnie jednej nocy walory wielu dziesiątek kandydatek ściągniętych do Kremla. Do czynnej politycznie szlachty trafiały raczej poważniejsze argumenty polityczne. "Wytargowalibyśmy na Moskiewskim - pisał jeden z publicystów ówczesnych - czego nam jeszcze do swobód i wolności naszych potrzeba, a od Raku-szanina trzeba się jeszcze bać, aby nam ich nie łamano, Ryć. 134. Iwan IV Groźny. 162

Wielkie Bezkrólewie

antagonizm katolicko-

-hugenocki we Francji jako uczyniono Czechom, braciej naszej". Ale sam Iwan staraniom tym nie pomagał, posłom szlacheckim dawał się tylko łaskawie prosić, a protestantom wręcz oświadczał: "Jest w waszej ziemi polskiej i litewskiej wiara Marcina Lutra, ludzie za którą obrazy burzą, tym się mnie za pana wziąć nie widzi, lecz ja o tych niczego mówić nie będę, bo Pismo Boże nie jest na broń i na gniew, tylko na cichość i na pokorę dane". Zapewne zdawał sobie zresztą sprawę, że wielu z jego litewskich zwłaszcza zwolenników, z Radziwiłłami na czele, chce tylko zyskać na czasie: najazd moskiewski na Litwę w czasie bezkrólewia mógłby mieć skutki nieprzewidywalne. Ryć. 135. Portret Henryka Walezego, mai. Francois duesnel, po 1574 roku (Muzeum Narodowe w Poznaniu). W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla antyhabsburskiego stronnictwa było poparcie kandydatury królewicza francuskiego, Henryka księcia Andegawenii. Rozważano taką możliwość od dawna. Zygmunt August sam wymieniał przed laty, obok Habsburga, Piasta legnickiego i Szweda, królewicza francuskiego jako jednego z czterech ewentualnych następców. Na niespełna dwa miesiące przed śmiercią, już po odbyciu ostatniej narady z siostrą, rozmawiając z Commendonem, jako jedynego kandydata do ręki Anny i do polskiej korony wymienił właśnie Henryka. Po 1570 roku kandydatura ta stała się szczególnie atrakcyjna dla wrogów domu rakus-kiego i protestantów. W roku tym bowiem zawarty został między królem Francji Karolem IX a jego hugenockimi, kalwińskimi poddanymi pokój w St.-Germain-en-Laye kończący pierwszy, najkrwawszy okres wojen religijnych we Francji. Przywódca hugenotów, admirał Kasper de Coligny, przybył na dwór królewski i uzyskał duży wpływ na Karola IX, wspólnie z nim planując wznowienie wojny z Hiszpanią i przyłączenie do Francji Niderlandów, buntujących się przeciw władzy hiszpańskich Habsburgów. Koncepcja Coligny'ego popierana była przez grupę tak zwanych polityków, katolików wyżej ceniących interes Francji niż wymogi swego wyznania, wśród których główną rolę grał wybitny dyplomata, protestantyzujący biskup Walencji Jan de Monluc. Zakładała ona nie tylko sojusz z Anglią Elżbiety Tudor, ale również współdziałanie z Turcją i pozyskanie korony polskiej, by zneutralizować przynajmniej Habsburgów austriackich. Wśród zaufanych dworzan królowej matki, Katarzyny Medycejskiej, rządzącej w praktyce Francją znajdował się karzeł Jan Krasowski, znany tam jako "Domino", 163

Dzieje Polski i Litwy

tajemnicza misja Jana de Balagny Dzień św. Bartłomieja ryzykowne plany admirała Coligny Ryć. 136. Fragment nagrobka Walentego Dembińskiego w katedrze krakowskiej po 1584 roku.

którzy mieli wziąć udział w jego misji. że Krasowski wysłany zostanie w strony rodzinne . Postanowiono na wieść o słabnącym zdrowiu Zygmunta Augusta. w rzeczywistości zaś po to. że dotąd mylnie Nocą nazywany). Bitwa pod Lepanto. Tomasz Dolabella i warsztat. Uważa się. po 1632 roku (Kraków-Wawel) wyjazd Jana de Monluca .kilka mil od Knyszyna . Jana de Balagny. Bartłomieja (tak czarny. z udziałem Karola IX i kierującego nominalnie akcją księcia Henryka. 17 sierpnia Monluc opuścił Paryż. w Dzień św. że Domino nawiązał jakiś kontakt z otoczeniem umierającego monarchy. działającego zgodnie z wolą samego króla. fragment. Zginął Coligny. by usunąć jawnie niemal spiskujących 164 Wielkie Bezkrólewie Ryć. jak można mniemać. Tryumf hiszpański pod Lepanto w 1571 roku.19 lipca. gdyż ci wiecznie zadłużeni magnaci korzystali z usług krakowskiej filii florenckiego banku Soderinich. Balagny natomiast nie dotarł już wprawdzie do umierającego monarchy. Mordowano ich całymi rodzinami. podobno nawet niemowlęta topiono w Sekwanie.rzekomo z wizytą prywatną. Tam doszła go wieść. finansującego również wydatki swej rodaczki Katarzyny Medycejskiej i jej syna. mai. Już dwanaście dni po śmierci Zygmunta Augusta . uchylanie się Elżbiety angielskiej od współdziałania. że udał się później na Litwę. By go usunąć. że to przekreśla szansę kandydatury francuskiej. że to on pozyskał wówczas dla Henryka potężny ród Zborowskich. wiemy. wiedziano o tym na dworze francuskim. 137. groziła ona bowiem militarną katastrofą już po kilku dniach walki. Ta dramatyczna decyzja wiązała się z sytuacją wewnętrzną we Francji. ale zginęły i tysiące zwykłych.podający się chyba bezzasadnie za kasztelanica podlaskiego. naturalnego syna Jana de Monluca. krwawej rzezi hugenotów. gdzie wyznaczył spotkanie kilku znanym w Polsce protestanckim intelektualistom. ubogich często protestantów. Monluc otrzymał rozkaz powrotu do Paryża.do Polski. czyniło wojnę z Hiszpanią nierealną. by przygotować misję półoficjalnego już wysłannika. I ruszył w drogę . że 24 sierpnia. Zmierzał do Strasburga. W pośpiechu przygotowano dla Jana de Monluca listy uwierzytelniające do Senatu Rzeczypospolitej oraz instrukcję opartą na przekazanych przez Krasowskiego postulatach kręgu Zborowskich. nieudana próba wmieszania się francuskich hugenotów w walki w Niderlandach wiosną 1572 roku. Zdawało się. by tam kaptować zwolenników dla kandydata francuskiego. w rzeczywistości jednak nastąpiło to zapewne wcześniej. Domyślać się możemy. zginęli magnaccy przywódcy obozu protestanckiego we Francji. Protestanci sami swym nicprzezornym postępowaniem doprowadzili do wybuchu. dokonano w Paryżu na rozkaz formalnie króla. Zaś Coligny stawiał ultimatum: wojna z Hiszpanią lub kolejna wojna domowa. na owe czasy bardzo szybko. lecz zjednał dla swego kandydata poparcie starego kanclerza Walentego Dembińskiego. a faktycznie królowej matki.

wspaniały aktor sceny politycznej. A siedemdziesięcioletni biskup Walencji nigdy w życiu. że poseł francuski jest wyklęty przez papieża jako heretyk. gdy hugenoccy mieszczanie. A te wcześniej już zaplanowały rzeź wszystkich protestantów. nie nosił szat biskupich. była to klęska polityczna. 165 Dzieje Polski i Litwy protestanckie sympatie biskupa Walencji podwójna gra Monluca uczestnicy elekcji choć nie zawsze przyznawał się w Paryżu jak. którym muszę odpowiadać". Niemniej istniały i względy taktyczne. jako polityk i dyplomata. by wśród warunków przedstawionych Henrykowi umieścić daleko idące gwarancje wolności wyznania dla protestantów . lecz niewątpliwie Monluc pod tym właśnie względem był szczery. Za oszukanych mogliby się najwyżej uważać katolicy. pułkownika Krokowa z Prus Królewskich. by Commendone dowiedział się o obietnicach czynionych przezeń polskim ewangelikom. Katarzynie zaś wysłał list potępiający rzeź bartło-miejową jako poważny błąd polityczny. Monluc nie chciał. gdy księciu Henrykowi przyszło na czele królewskiej armii daremnie oblegać potężną stolicę francuskich hugenotów. Tłumaczono to w Polsce dwulicowością. prawdziwy początek nowej wojny domowej. dysponującym poparciem władz Paryża. by mnie kąsały. co obiecuje. chwycili zabroń. Katarzyna musiała się sprzymierzyć ze stronnictwem katolickim. unikał nuncjusza. Wielki dyplomata. że skorzysta w pełni ze swych odwołanych pełnomocnictw i użyje takich środków. nie poniósł jeszcze żadnej klęski. nie krył. pozostawić tylko nazwę Francuzów. na przykład bardzo surowo osądził go sumienny kronikarz bezkrólewia Świętosław Orzelski. która aż tutaj go dosięgła i piętnowała jako apostatę. nie chodził do kościołów katolickich i przestawał niemal wyłącznie z protestantami. jadł mięso w piątki. kres marzeń o porozumieniu. Pisał o "500 psach sprowadzonych na to. Pisał o propagandzie hugenockiej. Przedstawiał się bowiem w Polsce otwarcie jako sympatyk protestantyzmu. Dla obozu Monluca. pozbawiony swego tytularnego już tylko biskupstwa i oczywiście w tej sytuacji nie może się przedstawić nuncjuszowi. a teraz chwalcę rzezi swych niedawnych sprzymierzeńców. I odpowiadał. Teraz bowiem on sam zaproponował protestanckim senatorom. dotąd rzekomego przyjaciela. jakie nie znajdą uznania na dworze paryskim. który wedle jego słów pragnął odrzucić wstrętne nazwy hugenotów i papistów.do Polski arystokratów hugenockich. port La Rochelle nad Atlantykiem. Opuścił więc spiesznie Strasburg. ujadających noc i dzień. nie przejmując się brakiem utytułowanych wodzów. A Monluc. którzy nie wiedzieli. przekonany. że potrafi doprowadzić do elekcji Henryka. obozu. Zadziwiające wieści nadsyłał do ojczyzny. wiedział. Sama zresztą się o tym rychło przekonała. Zamiast intelektualistów zwerbował protestanckich rajtarów pod dowództwem polskiego szlachcica.

nieco poniżej Pragi. zaczęły się wycofywać z akcji przeciw księciu andegaweńskiemu. jeszcze dobrze nie wykończony. jak zwykle operującego niepodważalnymi . Przygotował grunt pod wybór swego kandydata dobrze. "w kupie".francuskich. uczestników elekcji to liczba chyba nie zawyżona. Reszta szlachty miała wyznaczone kwatery w promieniu trzech mil od Kamienia. a do tego doszła liczna służba. ale od woli tłumów szlacheckich. magnat mógł mieć ludzi pięćdziesięciu. pacyfista od dawna niechętnie usposobiony wobec awanturniczej polityki hugenockiej magnaterii. ciemnych Mazurów. W sumie 100 tyś. Do tego trzeba dodać mających prawo głosu reprezentantów miast królewskich. Sandomierza. Prócz tego każde województwo dla swoich elektorów budowało namiot osobny. aby natychmiast przerwać działania wojenne przeciw hugenotom. Krakowa. widzieli jego odwagę osobistą w czasie szturmów. Niewątpliwie istniało jakieś tajne porozumienie między Monlukiem a protestantami. Lwowa. Ilość samej szlachty szacuje się na 40 tyś. w tym czasie dowódca oblężonej La Rochelle. oczywiście też ze służbą. Na podwarszawskim polu 5 kwietnia 1573 roku na polach wsi Kamień. ale i uczciwie dotrzymane. proponując głosowanie przez deputatów. ale mówili też z dowódcą oblężonych i wrócili pełni uznania dla francuskiego kandydata na tron Rzeczypospolitej. Most Zygmunta Augusta. Elbląga. stanowił centrum obrad. Wszystko jednak teraz miało zależeć nie od podskórnego nurtu dyplomacji. z drugiej rozwinął szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną. Potężny namiot zwany "szopą".. Był wśród nich między innymi Franciszek de La Noue. Poznania. w wyniku której na rzecz Henryka interweniowali w Polsce francuscy protestanci. Wysłannicy polskich protestantów dotarli pod La Rochelle. Sprawił wreszcie Monluc. osobisty przyjaciel księcia Andegawenii. by głosować wspólnie. jak na przykład potężny i wpływowy zbór w Zurychu. Początkowo wysunięto wprawdzie projekt. 166 Wielkie Bezkrólewie Przebudowa wystąpienie Wilhelma z Rożmberka kandydaci "piastowscy" Obradowano bowiem województwami. że niektóre zbory protestanckie. gdzie zarządzający porządkiem marszałkowie koronny i litewski ulokowali senatorów. Sprzeciwił się temu Piotr Zborowski. Protest Jana Zamoyskiego. zręcznie przez niego zaaranżowane. w tym około 10 tyś. Zwykłemu szlachcicowi pozwolono na dwudziestoosobowy orszak. Torunia. Gdańska. Zbliżał się dzień pierwszej wolnej elekcji. po dziesięciu z każdego województwa. gwarantował połączenie z Warszawą. polityk umiarkowany. Warszawy i Rygi. mówili z Henrykiem. który pomieścić mógł ponoć od 5 do 6 tyś. na prawym brzegu Wisły. ludzi. zebrały się nieprzeliczone tłumy. jak wówczas mówiono. Równocześnie z jednej strony naciskał na dwór francuski.

Ale wobec konieczności oddania głosu w Senacie posłom cudzoziemskim. XVI wiek (Muzeum Narodowe w Krakowie). Godziło to w kandydaturę Ernesta. uniemożliwił to rozsądne rozwiązanie. ale wcześniej żonatego z trzema pod rząd protestanckimi księżniczkami. że skoro posłów zagranicznych wyprasza się na czas głosowania z pola elekcyjnego. Niemała była w tym zasługa biskupa Walencji. jeśli rzeczywiście aspirują do korony. Skłamał Monluc tylko raz: gdy stwierdził. eliminując kontrkandydatów. Przeciwnicy Piasta dla zabawy dorzucali nazwiska następne. zdobył sobie olbrzymią popularność i być może. nie pozostawiała wątpliwości. owdowiałego wówczas. rodzimi kandydaci. powszechnie szanowanego. by podejrzewać istnienie sprzysięże-nia . Nie przysłał poselstwa Iwan Groźny. Nie było kłamstwem. wnuczką Zygmunta Starego. z Litwy . Łaskiego. aż wreszcie wstał Piotr Opaliński i z komiczną powagą rzucił nazwisko drobnego szlachetki spod Bydgoszczy Wawrzyńca Bandury Słupskiego. Szafrańca z Pieskowej Skały.argumentami prawnymi. ćwierci XVI wieku. 167 Dzieje Polski i Litwy zręczna działalność propagandowa Jana de Monluca Ryć. tolerancyjnego katolika. w tym z Zofią brandenburską.Wilhel. Mówiono. zabrał głos Zamoyski i stwierdził. że dwór paryski miał powody. ale nie było innego poważnego kandydata poza tym czeskim rodakiem. 138. deputaci pozostali w "szopie". ale w tej sytuacji żaden z domniemanych Piastów kandydatury swej nie podtrzymał. potwierdzając podejrzenia.Radziwiłła. że Monluc kłamał jak z nut. którzy z trudem odróżniali arcy-księcia "Rdesta" od księcia "gaweńskiego". uważany za rodaka ("naszej krwi jest i naszego języka"). Wolał jednak bezskutecznie zachwalać Ernesta. że kandydat umie po łacinie. wielkiego burgrabiegO królestwa Czech . nawet do ciemnych Mazurów.Ryć. to sam włożyłby na skronie polską koronę. że Habsburgowie uzgodnili z Moskwą podział Rzeczypospolitej. by tych przemówień wysłuchać i zrelacjonować je w województwach. jak jego obietnice trafiały do szlachty.Firleja. polskiego posła do Moskwy. Przemawiający po czesku. "Piasta". Kostkę. którzy mieli zalecać swych kandydatów. Gdy śmiech ucichł. wyższego tam rangą dostojnika . Czas pracował zatem na korzyść Henryka. Nie pomagała wymowa cesarskiego ambasadora. Relacja Michała Haraburdy. Wniosek przyjęto. Zarówno jego argumenty. to też by się zgodził. Wymieniano z Korony . Mówiono bowiem wiele o kandydaturze rodaka. obiecywał wszystko. Zamek rodziny Szafrańców w Pieskowej Skale. 139. też je powinni opuścić. odważył sieją wyzyskać i zdecydował się pojąć Annę Jagiellonkę.renesansowa miała miejsce w 4.a więc nąj. Tak jednak nie było. ma z Rożmberka. jak mu sugerowano. nie licząc się z realiami i że gdyby od niego zażądano złotego mostu na Wiśle. Rapier. gdyby. że Groźny polską koroną nie jest zainteresowany. pragnąłby jedynie włączyć do swoich posiadłości Litwę. ale wręczane im złoto francuskie liczyć umieli.

Morion. który wzbudził największe kontrowersje. że rola Henryka w przygotowaniu i dokonaniu rzezi bartłomiejowej była znikoma. że Rada Królewska zgodziła się jedynie na stracenie magnackich przywódców hugenockich wydając wyrok na nich zgodnie z prawami Francji. jakie musiał zaprzysiąc. nawiązującą do wcześniejszych poglądów z czasów Ludwika XII i Franciszka I. zaprzysięganych później w czasie koronacji przez każdorazowego elekta. Wypowiedzi jego przed senatorami i szlachtą. sformułowany był jednak zbyt ogólnikowo. Stąd. że król Francji jest związany prawem. że niewiele wcześniej Orzechowski proponował. Prawdą było też. Monluc dawał jednak własną interpretację. a dopiero potem uwolnić poddanych z przysięgi i zezwolić na opór zbrojny. XVI wiek (Muzeum Narodowe w Krakowie). a zarazem 168 . Słusznie też stwierdzał poseł. że się na nie zgodzić nie może. zatwierdzał usunięcie ze swej tytulatury nazwy dziedzica. Sejm miał być zwoływany co dwa lata. był przepis zezwalający w przypadku naruszenia praw i przywilejów przez monarchę na wypowiedzenie mu posłuszeństwa. zgadzał się w pełni . 140.Wielkie Bezkrólewie zobowiązań monarchy. bez zgody całego sejmu nakładać podatków ani zwoływać pospolitego ruszenia. średniowiecznych jeszcze praw i zwyczajów politycznych. dająniezwykle ciekawą wykładnię ustroju Francji. że Porta Ottomańska uzna elekcję księcia francuskiego za akt dla niej przyjazny. pełniące de facto w dawnej Rzeczypospolitej rolę politycznej ustawy zasadniczej. wiele z nich zbieżnych było z założeniami ustrojowymi. zdecydowanie odmienną.albo przynajmniej udawał. artykuły henrycjańskie . Stwierdzał więc przed Polakami. ale nie są do tego zdolni.protestanckiego. że bez zgody Senatu nie będzie wypowiadać wojny ani zawierać pokoju. by to prymas mógł W takim przypadku upomnieć monarchę. a prawa zmienić nie może bez zarejestrowania każdego swego edyktu przez parlament paryski. Akcja ta bowiem służyć miała nie tylko propagowaniu kandydatury Henryka. Wiedział. ile poglądów samego Monluca. Król uznawał więc w nich wolną elekcję. Wrogowie kandydata wywodzącego się z Francji podkreślali. Ostatnim artykułem. że mimo młodego wieku zasłynął jako odważny i doświadczony dowódca. W zamyśle Monluca miała ona kształtować obrót wydarzeń zarówno w Polsce. które chętnie by widział we Francji. Podobnego ograniczenia w artykułach henry ej ańskich zabrakło. reszty zaś dokonało paryskie pospólstwo. że Walezjusze marzą o zaprowadzeniu absolutyzmu. że jest to monarchia absolutna. ustrój wstrętny polskiej szlachcie. Między sejmami władca winien był liczyć się z opinią stałej rady senatorów-rezydentów. jak we Francji. będącą jednak w pewnej mierze wyrazem nie tyle rzeczywistości. zobowiązywał się. prawdą było. Przepis ten wyrastał z dawnych. pełniący rolę sądu najwyższego. które kazał rozrzucać po Rzeczypospolitej. jak również broszury. nie na wszystkie warunki. Z warunków tych za najważniejsze uznać trzeba artykuły henrycjańskie. Warto przypomnieć. Ryć.

że winy zostaną przebaczone. postulata polonica Odmienny charakter miał inny dokument. wolność sumienia dozwolona w całej Francji.choć ich frazeologia zręcznie do dążeń szlachty była przykrojona . a skonfiskowane majątki hugenotom zwrócone. Dokument elekcji Henryka Walezego z 16 maja 1573 roku (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Zawiedli się dawni działacze obozu egzekucyjnego. że sprawcy Dnia św. Natomiast protestanci zdołali. Były to tak zwane postulata polonica zobowiązanie wobec polskich protestantów. którzy pragnęli generalnej reformy praw Rzeczypospolitej. a wolność kultu ewangelickiego . ale zapewne przez niego zainicjowany. wieczne przymierze obu krajów. lecz jedynie ogólnikową wzmiankę o karaniu tych. gdy zaś ta nie . Bartłomieja zostaną ukarani. Zdaniem Stanisława Płazy.w miejscach wyznaczonych. uzyskać włączenie do tych artykułów potwierdzenia konfederacji warszawskiej. w wypadku wojny pomoc dyplomatyczną Francji dla Polski. węzłowe problemy ustroju politycznego Rzeczypospolitej w duchu nie tyle szlacheckim . 141. po pierwsze. że prześladowania ich francuskich współwyznawców zostaną zaniechane.Artykuły henrycjańskie systematyzowały niejako najważniejsze. Uzależniały one bowiem monarchę w większym stopniu od Senatu i senatorów-rezydentów niż od całego sejmu ze szlachecką Izbą Poselską.zobowiązania elekta i jego brata. On to wyciągnął przywilej mielnicki. 169 Dzieje Polski i Litwy ---- pacta conventa 170 Ryć. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie zawierały one zobowiązania. którzy sprzeciwiają się edyktom królewskim. Szczególnie zawiedzeni byli zwolennicy odebrania królowi najwyższego sądownictwa. którego i tak sprawować efektywnie już nie mógł: tu reforma była konieczna. z którego przejęto koncepcję o wypowiedzeniu królowi posłuszeństwa". lecz w dniach elekcji na dokonanie tak wielkiego dzieła zabrakło już czasu. Powołana w tym celu na konwokacji komisja reformy takiej nie przygotowała. króla Francji.co senatorskim. nie tylko aprobowany przez Monluca. po długich sporach z duchowieństwem i częścią senatorów katolickich. Przewidywały one. Trzecim dokumentem były pacta conventa . Lecz projekt ten nie wszystkich zachwycił. właśnie pod wpływem Zamoyskiego "nadano im charakter przywileju wystawionego przez króla na wzór dawnych. wobec Rzeczypospolitej.

Po piąte. znów z korzyścią dla interesów Francji w tym rejonie. nie przewyższająca jednak dochodów Henryka z jego posiadłości oraz rent pieniężnych we Francji. które napływało wówczas do Europy w wielkich ilościach z kolonii hiszpańskich w Ameryce i z roku na rok taniało. zobowiązał się Monluc w jego imieniu nie nadawać urzędów w Rzeczypospolitej cudzoziemcom. Po trzecie. miał Henryk zatwierdzić wszystkie prawa i przywileje.odniesie skutku. że Henryk mógł się nim nie przejmować. zjednani zostali ostatecznie dzięki pośrednictwu Piotra Zborowskiego. ale po jakimś czasie odesłać wszystkich rodaków do ojczyzny . dwór z Francji przywieźć nieliczny.obietnicę poślubienia starej Anny Jagiellonki sformułowano tak. Jana. miał sprowadzić uczonych z zagranicy na Akademię Krakowską. bitnej piechoty gaskońskiej i żywić ją w Polsce przez 6 miesięcy. Warunek dla młodego i pełnego temperamentu kandydata najcięższy . Po ósme. był to warunek obopólnie korzystny. Po szóste. kupcom innych krajów pozwalając prowadzić go tylko za pośrednictwem Kadyksu. elekt miał dostawić na wojnę moskiewską 4 tyś. bo kandydat już przyrzekł wiele stanowisk swym zaufanym. Biło to w Habsburgów: Hiszpania rościła sobie prawo do monopolu na handel amerykański. a we Francji waluta oparta jest na srebrze. ich świeccy koledzy ewangelicy. Zważywszy. w braterskiej z nimi zgodzie. że Polacy liczą w złocie. I oto 11 maja 1573 roku prymas Jakub Uchański nominował królem Polski i wielkim księciem Litwy Henryka Walezego. Ostatni malkontenci protestanccy zebrani na Grochowie. a również dzięki prośbom prymasa i ustępliwości Monluca. Suma ta była wysoka. Po drugie. jako marszałek wielki koronny. choć z oporami przeciw niektórym sformułowaniom. nie mógł obyć się w Polsce bez pośredników. Henryk zobowiązywał się spłacić długi Zygmunta Augusta i Rzeczypospolitej. pomoc w piechocie zaciężnej lub w pieniądzach. Po czwarte. florenów w złocie ze swoich francuskich dochodów. Po dziewiąte. a awanturniczość gaskońskich d'Artagnanów weszła w przysłowie. nie znając zaś łaciny. który zaprzysiągł. stąd zaś z Nowym Światem i Aleksandrią przez jeden z portów francuskich postawiony do ich dyspozycji. Po dziesiąte. dzięki przekonywającym argumentom Monluca. dotychczas zwolennik Jana szwedzkiego. kupcy polscy mieli otrzymać prawo wolnego handlu z Francją. Polska natomiast miała w takim wypadku wysłać na pomoc Francji kawalerię. Henryk miał dawać co roku na potrzeby Rzeczypospolitej 450 tyś. Wielkie Bezkrólewie wybór Henryka Walezego na króla Polski skład poselstwa polskiego do Paryża kształcić własnym kosztem stu Polaków na Sorbonie. . Jan Firlej. Po siódme. wszystkie ich żądania. Monluc zapomniał jednak. 16 maja nominację Henryka ogłosił z urzędu. z Firlejem i Sienickim.warunek ciężki. Śpiew TeDeum wstrząsnął murami warszawskiego kościoła św. elekt miał wystawić własną flotę na Bałtyku. w którym na katolickiej mszy dziękczynnej obok senatorów duchownych zasiadali. że jednym z największych problemów wewnętrznych Francji byli zbyt liczni kandydaci do wojaczki.

brat wojewody sandomierskiego Jan Zborowski i oczywiście kasztelanie chełmski Jan Zamoyski. czyli powabnym z powodu delikatnej. Wspólne państwo polsko-litewskie. znakomity znawca prawa polskiego. a jednak reprezentował dwie ważne grupy polityków: ludzi ambitnych. i ludzi odpowiedzialnych. Świadkiem jego przywitania z Henrykiem był jeden z owych młodzieńców. szlachtę . Misja ważna. Trzeba było go jednak o tym zawiadomić i uzyskać zgodę na przedstawione mu warunki elekcji. a wreszcie kasztelan raciąski Stanisław Kryski. że za wiele obiecał i za wiele warunków poprzysiągł. zwany Zubem. zwolennik Ernesta pod warunkiem. protestant. niemal dziewczęcej urody. Poselstwo polskie w Paryżu Wybrano króla. zniecierpliwieni. Henrykiem Girkiem. biskup poznański Adam Konarski. marszałek nadworny. żeglarzy zaś wymordowali. neofita pełen wybujałych ambicji. Wśród pozostałych senatorów wyróżnili się: Andrzej Górka. arcyciekawego dziennika tej podróży. Następny po nim rangą senatorską był wojewoda sieradzki Olbracht Łaski. szlacheckie społeczeństwo zdało trudny polityczny egzamin dojrzałości. ale owocnego kompromisu. Ustawy były uchwalone. tak że samej szlachty. Nie groził już Polsce los bratnich Węgier. Związany z Commendonem. Przewodniczącym delegacji został przedstawiciel drugiej grupy. którego obarczono zadaniem kontrolowania pod tym względem wypowiedzi poselskich. poza służbą. 142. każdy niemal zresztą wziął więcej. W orszaku Zamoyskiego znalazł się między innymi o pięć lat młodszy jego ukochany krewniak. król wybrany w drodze trudnego. współautor wraz z jednym ze swoich dworzan. z którymi należało się liczyć. Tymczasem Monluc dawno przybył do Francji. Biskup Walencji spotkał się z wyrzutami. Poselstwo zbierało się powoli w Międzyrzeczu wielkopolskim.Rzeczpospolita miała króla. Litwę reprezentował Mikołaj Radziwiłł Sierotka. lecz na skutek intryg nieprzyjaznym kaprom Gdańsz-czan Duńczycy zatrzymali okręty w Sundzie. wnioski z niego wyciągnięto. którzy dotrwali do końca. arianin. ruszyli przodem. Łaski i Sierotka. a niewielu już senatorów i deputatów pozostało w "szopie".Andrzej Lubieniecki. ilu ludzi może wziąć z sobą na koszt Rzeczypospolitej. Cesarz zwlekał z udzieleniem paszportów na przejazd przez Rzeszę. Stanisław Żółkiewski. Kryski wybrał drogę morską z eskortą kaprów gdańskich. Stąd dokonany szybko wybór zdawał się przypadkowy. między innymi syn marszałka wielkiego koronnego Mikołaj Firlej. kasztelan sanocki Jan Herburt. było w poselstwie około 250. a politykiem umiarkowanym. 171 Dzieje Polski i Litwy - powrót Monluca do Francji pierwsze przygotowania Henryka do podróży Ryć. kasztelan międzyrzecki. Co więcej. Każdy z posłów miał z góry określone. że wniesie on Polsce Śląsk.przeważnie senatorscy synowie z możnych rodów. na co wręczył Henrykowi dwa czerwone . był doświadczonym dyplomatą. Poselstwo polskie w Paryżu wg Jana Styki. miała nowe ustawy zasadnicze. posła uwięzili. do których kształcenia w Paryżu pacta conventa zobowiązywałyby elekta .

Witał ich sam król Karol IX i królowa matka. Odpisywał na gratulacje. dłoniach tak pięknych. a drugie chciał znieść". Wyliczając je. że zdaje się on delikatnym i zniewieściałym.autorem był Zamoyski . . jako zawierane podówczas w imieniu każdorazowego władcy. i bardzo mi za to dziękował. sułtanem Selimem. mówiąc: "Ty zapłacisz jednym te wszystkie kondycje i ciężary. staroście bełskiemu. który chciał się dobrze przygotować do trudnych rozmów. o szerokich kompetencjach. Ale również kompletował dwór i przygotowywał wyznaczone do Polski oddziały. gdyż poza bogatymi sukniami. Do Paryża wjechali 19 sierpnia. elekt rozpoczął działalność. Filipem hiszpańskim. posłowie powołali się na rejestr przechowywany w archiwum skarbu koronnego. by przedłożyć go Henrykowi. Najpilniejsze było ustalenie drogi do Polski. łaskawym obejściu. nie spieszył się z audiencją. Rozważał więc korzystną dyplomatycznie trasę przez ważne stolice . okazującego wiele godności w zachowaniu". Urodzony urzędnik. który Zamoyski wziął ze sobą do Francji. Tymczasem polskie poselstwo zbliżało się do Paryża. dla przestrogi. "Com ja . że trzeba książętom lennym. pruskiemu i kurlandzkiemu. choć znaczna jej część biegła przez kraje protestanckie.potem powiedział panu Janowi Zamoyskiemu. 172 Wielkie Bezkrólewie wygląd króla elekta trudne rokowania spór o konfederację warszawską wyznaczyć zawczasu termin hołdu. bo konie zdrożone były szybkąjazdą. a ja drugim obietnice". ale w końcu najdogodniejsza okazała się droga najkrótsza. że trzeba też odnowić pakta międzynarodowe. który dodawał jeszcze: "Sposób ubierania się i wyszukane stroje sprawiają.dodał Lubieniecki .Wenecję i Wiedeń. gdy żądano od nich paszportów . Myślał początkowo o drodze morskiej dla siebie lub dla swej gaskońskiej piechoty. 22 sierpnia: młodego człowieka (za miesiąc dopiero miał skończyć 22 lata) .złote. skoro posłowie z Polski przyjechali do Paryża. wysokiego. Obok wystosowania w pół drogi pięknego listu łacińskiego do elekta . bo się miał na pieczy i sprawy Rzeczypospolitej naszej. jakich nie miał żaden mężczyzna ani kobieta we Francji. Ujrzeli go dopiero po trzech dniach. Zaskoczony elekt. rozpoczął korespondencję dyplomatyczną z Elżbietą angielską. na wozach. o szlachetnym wejrzeniu.kunszt prawniczy Herburta walnie dopomagał. Pomimo pospiesznej jazdy przez Niemcy . a oni już zwlekać nie chcieli. Takim go widział ambasador wenecki. lecz stanowisko Duńczyków stało tu na przeszkodzie.posłowie nie zapominali o obowiązkach politycznych: stanowili przecież w tej nadzwyczajnej sytuacji jeden z naczelnych organów państwa. Nie czekając na posłów. przez Niemcy.pisali do Senatu. które nosi. zwłaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej. starał się zapewnić w tym celu pomoc floty angielskiej. gdy i król poprzysiąc kondycji długo nie chciał."słusznego wzrostu. przypominając. za biurkiem czuł się najlepiej.

za pośrednictwem niemieckich lanfrydów i . elekt wiedział. nie będziesz panował" zaprzysiężenie przez Henryka pactów conventów 174 im praw do korzystania z jej dobrodziejstw.pokrytymi całkowicie złocistym haftem. moim zdaniem. I wówczas Henryk poruszył sprawę konfederacji warszawskiej. okazuje jeszcze nadzwyczajną dbałość o swą bieliznę i ułożenie włosów. Najistotniejsza więc pozostała sprawa pactów conventów. ta była bowiem dobrowolnym związkiem jej sygnatariuszy. a raczej smrody. nie zmuszając do tego biskupów . choć wyraził swoje niezadowolenie z artykułu o wypowiedzeniu królowi posłuszeństwa. że modyfikacja artykułów henrycjańskich jest nierealna i na pozór się z nimi zgadzał. Przystępując do owych rokowań. Henryk poprowadził rokowania osobiście. Prestiż monarchii francuskiej został uratowany. odbiera mu dostojeństwo. o czym nie wiedział Wenccjanin. Był to zresztą zwyczaj. Dostrzegł jednak wenecki ambasador również. jak można zinterpretować ten zapis w sposób dla elekta najkorzystniejszy. Henryk musiał sobie z tego zdawać sprawę. Król mógł ją poprzysiąc. i to jeszcze nie zadowala sięjednym kolczykiem w każdym uchu. to jest sam do niej przystąpić. drogimi kamieniami i perłami najwyższej ceny.i tym samym też nie dając 173 Dzieje Polski i Litwy - "Jeśli nie przysięgniesz. W odpowiedzi Zamoyski wyjaśnił. Posłom polskim pokazano siłę katolicyzmu. spopularyzowany we Francji przez hugenockich piratów z La Rochelle. i uczyniono im nadzieję. że uszy ma przekłute jak kobieta (zwyczaj dość powszechny wśród Francuzów). Nie przekreślała ona konfederacji. Zalecenie poślubienia Anny Jagiellonki skwitował mało wiążącymi deklaracjami. gdyż ta forma ustrojowa wykształciła się właśnie w formie tak zwanych Pokojów Bożych w średniowiecznej Francji i później dopiero. Bartłomieja w Paryżu. Ambra zaś związana była z uczuleniem Henryka na zapachy. by uprzedzić polską interwencję. których pełne były brudne. Rozpoczął od sprawy na pozór marginalnej. lecz nosi po dwa ozdobione zwisającymi z nich drogimi kamieniami i perłami". pozbawione wszelkich urządzeń sanitarnych pałace francuskie. wielkości francuskiego dworu w Polsce. to fakt. radosne obchody rocznicy Dnia św. co najwięcej. Nie była ona dotąd uznana przez polski episkopat. że być może Karol IX łaskawie się zgodzi na wolność kultu protestanckiego w całej Francji. Pozostałe kwestie wcześniej rozstrzygnął pokój. a posłowie polscy nie zaprzątali sobie więcej tą sprawą głowy. Biskup Konarski w jego imieniu złożył więc elektowi uroczystą protestację. Postulata polonica zostały zlekceważone. Ma zwykle na szyi podwójną kolię z oprawionej w złoto ambry: chwieje się ona na jego piersi i wydaje słodki zapach. że książę Anjou jest "bystry w sprawach państwowych i cierpliwy w rokowaniach". Lecz to. spiesznie zawarty z hugenotami pod murami La Rochelle.

był mocnej postury. florenów rocznie i że spłaci długi Zygmunta Augusta. gaskońskiej piechoty i flotę francuską na Bałtyku. choć zdrowie jego zaczynało już szwanWielkie Bezkrólewie kować.bo w tym momencie kłócili się o konfederację. Lecz Henrykowi się nie spieszyło. Trzeba było tak zaplanować podróż. non regnabis" ("Jeśli nie przysięgniesz.ale Karol IX. miedzioryt Hieronima Vierixa. Pewne znaczenie miała również nieszczęśliwa miłość Henryka do Marii de Conde. Polacy ustąpili . że mu miła ona libera vox. Na razie więc Katarzyna wyprawiała wspaniałe bale i festyny na cześć polskich ambasadorów świadectwem tego są po dziś dzień słynne tapiserie Wale- . on przysięgi złożyć nie może.ale w łonie samego poselstwa. zaś inny ze świadków przekazał nam ją inaczej. Dyskusja była rzeczywiście gorąca i Jan Zborowski rzeczywiście odważnie konfederacji bronił. 143. a Henryk "i owszem to pokazał. stała się znana Polakom. sprawę finansową.wydatkami Rzeczypospolitej. Monluc zobowiązał się bowiem.bo podział ten wówczas był jeszcze nieprecyzyjny . Zborowski miał rzekomo powiedzieć: "Et nunc nisi id feceris. które zaciągnięte zostały na potrzeby państwa. że czeka na śmierć brata . mógł żadnymi kondycjami się nie przejmować. I wtedy Henryk konfederację zaprzysiągł. Wizerunek Henryka Walezego. który rzekomo oświadczył wówczas Henrykowi: "Si non jurabis. która daje niewiele władzy -ale przecież mając 450 tyś. poza kontrolą stanów Rzeczypospolitej. a nie jego pożyczki na cele osobiste. W każdym jednak wypadku sumy te byłyby pod kontrolą odpowiedzialnego za nie ministra. ale dla niego najistotniejszą: o pieniądze.czeskich pokojów ziemskich. by spłodzić szybko dziedzica. że niczego sobie tak nie życzy. a kiesa Henryka była pusta. łącznie 431 tysięcy. że Henryk przelewać będzie do Polski swe dochody w sumie 450 tyś. zlekceważyli. nie będziesz panował"). Mówiono też. Uzgodniono interpretację pactów conventów. czy też podskarbi nadworny. czy pieniądze te przejmą podskarbiowie koronny i litewski. Bohaterem jej został Jan Zborowski. a posłowie polscy nie potrafili mu sprostać. by znaleźć się w Polsce po Nowym Roku 1574. nie będziesz królem w Polsce"). Jego niezdecydowanie interpretowano różnie. rex in Polonia non eris" ("A jeśli teraz tego nie uczynisz. Mówiono o niechęci do korony. jak pokoju i zgody między swymi nowymi poddanymi. cierpliwie zarazem prowadząc rokowania o rzecz pozornie mniej ważną. warunki polskie elekt zaprzysiągł. Rozpoczęła się więc ostra dyskusja . Legenda oplotła później spór o konfederację. rocznie do własnej dyspozycji. legenda zakrywająca fakt. zarządzający wydatkami króla i dworu. a córkę z małżonką i nie ustawał w wysiłkach. skoro zaś w tej sprawie zgody nie ma. miał syna z kochanką. Oświadczył jednak. Lecz diariusz rokowań takiej wypowiedzi nie zna. W pierwszym wypadku posłom wydawało się. czas był już ruszyć w drogę. Termin corocznej wpłaty upływał w grudniu. XVI/XVII wiek. że jedynym problemem będzie decyzja. Ryć. 4 tyś. jakoż eo actu pan Zborowski u wszystkich przyszedł in maiorem auctoritatem". zawiadujący w zasadzie . A elekt czekał. że w rokowaniach górą był elekt. Istotne jednak były znów pieniądze. a sprawę istotnie ważną. Zgadzał się również pokryć tylko te długi zmarłego króla. Henryk natomiast chciał je przelewać do swojego skarbu osobistego.

Elekt odpowiedział krótko po włosku. pełnym charyzmy. że będzie trwałe. wyraził nadzieję. Teraz witał go łacińską przemową. Przygotowywał się do królowania sumiennie. książę de Retz. Morion paradny gwardii Henryka Walezego.a Henryk przygO. Ludwik Gonzaga książę de Nevers. towywal dyplomatycznie podróż przez Niemcy. którzy mieli czuwać nad jej synem. Z Polaków najchętniej rozmawiał w drodze z mądrym biskupem Konarskim i ujmującym.Zych przechowywane we florenc. 1570 roku (Muzeum kich Uffiziach . że Henryk.Czartoryskich w Krakowie). tam wielkopolski protestant. Zaufanymi Henryka byli natomiast dwaj znani poeci. poprzedniej nocy polował z zasiadki na lisa i zmarzł przy norze. nieraz burzliwe rokowania z protestanckimi przeważnie władcami niemieckich kraików. oraz inny Włoch osiadły we Francji. że dokona czynów równie wspaniałych jak we Francji. 24 stycznia 1574 roku. Czytał on teraz w drodze i komentował elektowi Politykę Arystotelesa.Rzeczpospolita nie miała króla. pasierb Katarzyny Habsburżanki. Nikt jednak jeszcze nie podejrzewał. manierysta Philippe Desportes. Młodszy z nich. że Polacy sąjuż . Byli to zaufani Katarzyny Medycejskiej. Dopiero 12 listopada w Reims pożegnał się z bratem. całkowicie jednak nieodpowiedzialnym jako mąż stanu Olbrachtem Łaskim. w przeciwieństwie do swego poprzednika. Przez przeszło półtora roku . traktowaną jako podręcznik sztuki rządzenia. brzmiało to zachęcająco: oznaczało. był między innymi jego wychowawca. późniejszej trzeciej żony Zygmunta Augusta. nie będzie rozpusty uprawiał i godności nadawał ludziom niegodnym. 175 Dzieje Polski i Litwy zakłócenie koronacji królewskiej biskup Karnkowski. 144. cieszył się opinią wybitnego humanisty. Cztery dni później stanął w Poznaniu na trzydniowy odpoczynek. Abraham Zbąski. Zważywszy na skłonności elekta. Wśród ludzi zaufanych. szczególnie zresztą przystający do ustroju Rzeczypospolitej: Henryk zapoznał się z nim już wcześniej dzięki ofiarowanemu mu rękopisowi dzieła Marcina Kromera Polonia. Albert de Gondi.566 dni . dokładnemu i rzeczowemu opisowi jego nowego państwa. że będzie to początek tragicznego końca. Guy de Faur du Pibrac. zacięty niegdyś wróg Zygmunta Augusta. towarzysz orgii i hulanek Henryka. francuscy doradcy dworzanie Henryka W powolnej podróży nowy elekt prowadził trudne. Karol IX był przeziębiony. Liczył się z tym. ok. Sejm koronacyjny Stanęli na wielkopolskiej granicy. na czele delegacji Senatu i wspaniale odzianych chorągwi magnackich. starszy.Ryć. wyrażając nadzieję. w Międzyrzeczu. wsławił się melodyjnymi i pełnymi żaru lirykami wznawiającymi tradycje Petrarki. których wziął w podróż z Francji.

stojąc za królem. rzekł gniewnie: "Jakom ją poprzysiągł w Paryżu. Henryk ją powtórzył. Ubierali się tylko odmiennie: w ówczesnej Europie moda też zmieniała się szybko. żądających wpierw sprawozdania z rokowań paryskich. że uczciwy sługa. wbrew protestom zebranych na sejm koronacyjny posłów. gruntownie przebudowany Jechali dalej przez Kórnik ambitnego garbusa Stanisława Górki. krajczy koronny. o co chodzi. charaktery i metody działania były niezwykle podobne. jak podejrzany o udział w otruciu poprzedniego króla . Szmer rozległ się wśród protestantów. tak ją teraz poprzysiąc chcę". póki nie nadeszła pora na przysięgę. Jan Zieleński. nużących uroczystościach u bram miasta i w samej stolicy. zapełnionej urzędnikami.do Krakowa. Po jej powtórzeniu przez Henryka. Dopiero Pibrac i Jan Chodkiewicz znaleźli formułę kompromisową. widząc. dostrzegł. dyplomatami. Zajścia w katedrze były dopiero początkiem burzliwego dnia. Pamiętajmy. A przecież komisja badająca stosunki na dworze pod koniec życia zmarłego króla obciążyła Mniszchów mocno. Krze-pice wytwornego kosmopolity Mikołaja Wolskiego. że Jerzy Mniszech. Balice Jana Firleja -przez włości czołowych magnatów Korony . Ich wychowanie narzucone przez mocne i zaborcze włoskie matki. Obrzęd. z gotyckiego w latach 1550-1560. gdy się zorientował. Firlej wymownym gestem położył rękę na koronie. Uchański odczytał wówczas formułę tradycyjną. że to przecież po Zygmuncie Auguście Sfor-zy wstępował teraz na tron Henryk Medi-ci. Ryć. mógł obejść się bez szlachty. ich zamiłowania. 1532 rok. Senat posłów zlekceważył. Renesansowy ratusz w Poznaniu. 146. niewielu z nich nawet zmieściło się w katedrze. 176 Wielkie Bezkrólewie zajscia na uczcie po koronacji starcie Samuela Zborowskiego z Janem Tęczyńskim Ryć. Trudno się dziwić. w czasie uczty królewskiej. 145. po uspokojeniu rozruchu w katedrze przez Firleja. zdaniem wyraźnie biorących górę senatorów. po całodniowych. Uchański mógł wreszcie uwieńczyć skronie Henryka polską koroną. Częstochowę. klerem. dworzanin Zygmunta Augusta. Król wjechał na Wawel wieczorem 18 lutego. Po koronacji. Fryz podstropowy Historia życia ludzkiego w Sali Poselskiej zamku królewskiego na Wawelu. Rabsztyn Seweryna Bonera.do tego przyzwyczajeni. Król nie wiedział w pierwszej chwili. na którą przysięgali poprzedni królowie. przygotowuje mu mięsiwo. Koronację wyznaczono już na 21 lutego. Zieleński zaś był świadkiem oskarżenia. I obywał się. Biskupi protestowali nadal przeciw zaprzysiężeniu konfederacji warszawskiej. Kalisz.

zareagował z miejsca. że Samuela nie ujęto na miejscu zajścia: teraz nie mógł być uwięziony przed zapadnięciem wyroku. Padły pierwsze strzały. Marcin Zborowski. czy Samuel. Samuel zaskoczony został na podjeździe do zamku przez Tęczyńskiego ze zbrojnym orszakiem.zakończył się tragicznie.i wolał śledztwa nie ryzykować. żaden zaś z nich nie pasował dokładnie do tej . zamiast dać się opatrzyć. banicja równała się śmierci cywilnej. W takiej sytuacji zapadał zwykle wyrok banicji i infamii. Po uczcie odbywał się turniej. Ułatwił mu sprawę fakt. wiedział. żonaty był z siostrą Tęczyńskiego . czekanem wyrąbał sobie drogę i uciekł w miasto. ale Henryk wiedział dobrze. Opuszczając Wawel. ale i porywczy rotmistrz. że ranił. Po kilku dniach Wapowski zmarł. a król miał nowy proces do rozstrzygnięcia. mógł też go zabić każdy. nie intencja. Upływ krwi. Z uczestnika zwady Samuel stał się winnym zbrodni. Bezbronny Samuel. odważny.dworzanin podaje jedzenie następnemu. zrobiły swoje. Henryk starannie rozważył argumenty obu stron w procesie.bo kolejny z braci Zborowskich. Skandal zatuszowano. Dziedziniec arkadowy zamku królewskiego na Wawelu. Ponadto Henryk był wiele winien domowi Zborowskich. Lecz ranny. do tego pod bokiem królewskim. Sąd współczesny zastanawiałby się najwyżej. zabił Dymitra Sanguszkę. lata 1507-1536. i powinien był zapłacić głową: liczył się skutek. następował powoli przełom. która tak wielki wpływ wywierała na wydarze177 Dzieje Polski i Litwy wyrok w sprawie Samuela Zborowskiego opór biskupów wobec postanowień konfederacji warszawskiej Ryć. Spór w rodzinie . który poczuł się obrażony przez sługę kasztelana wojnickiego Jana Tęczyńskiego. zapewne i zakażenie. Mikołaj. 147. w panice. Infamia odbierała skazanemu cześć. nią we Francji. Banita mógł być stracony bez sądu. działając bezsprzecznie w obronie własnej. że wokół umierającego Zygmunta Augusta kręcili sięjej wysłannicy Krasowski. brat Piotra i Jana. przekroczył jej dozwolone prawem granice. Na szczęście przepisy starych statutów były ze sobą sprzeczne. Przezornie zresztą uszedł. wpierw w prawodawstwie kalwińskiej Genewy. karcąc Zieleńskiego za wytoczenie sprawy "w niewłaściwym czasie i bez dostatecznych powodów". ostrzegając głośno Henryka po włosku i żądając odsunięcia krajczego. Wyrok był jawnie niesprawiedliwy. kasztelana przemyskiego Andrzeja Wapowskiego. W myśl ówczesnego prawa polskiego Samuel był winien zabójstwa. Mniszcha król odsunął na krótko od obowiązków i po zbadaniu sprawy uniewinnił. lekko zresztą. Tak niegdyś ojciec Samuela. zaniósł natychmiast skargę do Henryka. Balagny . jaką opinię ma jego matka. Uczestniczył w nim między innymi Samuel Zborow-ski. nie bacząc. Lecz na Zachodzie. dzięki naukom Lutra o wierze i uczynkach.

mając poparcie części senatorów katolickich. Pragnął prowadzić politykę długofalową. konfederację cenił. między Senatem a Izbą o rezydentów: posłowie chcieli wprowadzić do ich grona również swoich przedstawicieli. nie stracił więc czci i honoru. Uznał. Nie tylko jego winą było. uczestnicząc początkowo w posiedzeniach Senatu. Wówczas to Anna Jagiellonka nazwała go "królem malowanym". i paktów. Samuel Zborowski wg Jana Matejki. przeciwników konfederacji. że szansy tej nie wykorzystał. które do niej przystąpią. jak nawet artykułów ograniczających władzę królewską. Łatwiej było jednak rozstrzygnąć sprawę Samuela. choć sprawiedliwy i przemyślany. proponował rozwiązanie terytorialne.zarówno paktów. zgadzali się na daleko nawet idącą modyfikację zobowiązań Henryka . Znając tragiczne skutki wojen religijnych dla Francji. więc musiał milczeć. Andrzej 178 Wielkie Bezkrólewie nowy styl królowania Zborowski. nawet duchownych. Senatorowie protestanccy twardo żądali potwierdzenia i konfederacji. przygotowując po kilkadziesiąt listów dziennie do francuskich wielmożów i nowych poddanych. który w przeciwieństwie do swych braci pozostawał przy wierze przodków. lecz straszliwie się na nich nudził: nie umiał po łacinie. Sprzyjał zresztą jego planom spór Ryc. 148. Dopiero więc 10 marca król wydał wyrok. czego bardzo nie lubił. Grupa umiarkowanych katolików próbowała wypracować projekt kompromisowy. Biskupi zgodnie teraz przeciwstawiali się konfederacji. bez żadnych zmian. Samuel otrzymał swoją szansę: mógł zasłużyć się swemu królowi i po otrzymaniu zgody od rodziny zabitego uzyskać przebaczenie.sprawy. Ta koncepcja miała szansę zyskać uznanie wielu katolickich. ale nie na infamię. Konfederacja obowiązywałaby jedynie w tych województwach i ziemiach. Izba Poselska zajmowała na ogół jednolite stanowisko: król winien był potwierdzić pacta conventa i konfederację warszawską. często się zmieniających. lecz "nie ze zdrady i namysłu". że król o ważniejszych sprawach państwa donosi często wszystkim waż . nie zadowolił nikogo. Wyrok. a dla przeciwników nieprzewidywalną. Nie rezygnował też z konfrontacji z Habsburgami i nie pragnął być kontrolowany przez ich zwolenników. Od dawna na francuskim dworze pano wał zwyczaj. ale artykuły i pakty pozostawałyby nadal. Prędzej jednak przyszło się z nim pogodzić Zborowskim. lecz bardziej jeszcze obawiał się prawa o wypowiedzeniu posłuszeństwa oraz stałej rady senato-rów-rezydentów. Inne były jednak zamierzenia Henryka. Spodziewali się dzięki tym ustępstwom pozyskać pełne poparcie monarchy. konsekwentną. Trzeba teraz je było dokładnie przeanalizować. że Zborowski popełnił zabójstwo. Ażeby ją utrącić. W Senacie trwał rozłam. niż poradzić sobie z sejmem. stosowane w niemal wszystkich ówczesnych kompromisach religijnych na Zachodzie. Został skazany na banicję i konfiskatę dóbr. obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej. lecz z porywczości i przypadkiem. Czekał więc cierpliwie. Zamykał się wobec tego i pracował.

bo swoje wiejskie ustronie cenił wyżej niż karierę przy boku władcy. katolik umiarkowany. Przekonaniami politycznymi bliski był Henrykowi i urastał teraz na najważniejszego z jego polskich doradców. uratował mu życie. Od 1570 roku marszałek nadworny.zwłaszcza gdy trzeba było bronić autorytetu króla i spokoju Rzeczypospolitej. Toteż właśnie spraw urzędniczych dotyczyła jedyna. Kanclerz Dembiński kiedyś siłą utorował sobie do niego drogę. którzy tę rękę i podpis biegle podrabiali. Podpis Henryka Walezego. W potrzebie jednak właśnie umiał się zdobyć na działanie energiczne i racjonalne . że jak w Paryżu. 149. później również Batory będzie miał sekretarzy biegłych w podrabianiu pisma. wchodzącego dopiero w życie polityczne pokolenia senatorów. ale przeważnie przemyślane. Do wielkiego znaczenia urastał jednak przedstawiciel nowego. minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo króla i otoczenie króla.nym osobistościom. powtórzmy. toteż zawsze miał sekretarzy.podobnie jak nocna praca > przy biurku. Rzeczy wiście. zbliżając ją do wzo rów francuskich i surowo zabraniając obu pieczętarzom wydawania jakichkolwiek dokumentów nie podpisa nych wpierw przez samego monarchę. mało energicznego. Długie bezkrólewie przerzedziło . Do dziś w Krakowie żyje legenda. Po długich i bezpłodnych obradach sejm koronacyjny dobiegał końca. ale daleko patrzącego. choć nie zawsze samodzielnie. miał wówczas lat 33. dzięki czemu. W potrzebie. był w potrzebie typem polityka ostrożnego. Magnat wielkopolski Andrzej Opaliński. Nie lubił działań nieprzemyślanych i pospiesznych. Zreorganizowano mianowicie kancelarię koronną. wyraźnie pod jego wpływem prze prowadzona na tym sejmie reforma. 179 Dzieje Polski i Litwy --Andrzej Opaliński pierwszym doradcą królewskim nominacje na opuszczone urzędy Henryk Walezy wobec Kościoła katolickiego Młody król podejmował decyzje kontrowersyjne. a były to wakanse nie byle jakie. Z francuskich doradców Retz wciąż grał pierwsze skrzypce. Ten zwyczaj wprowadził teraz i do Polski. wymykał się z zamku nocną porą szukać w mieście przygód. Pozostawało rozdanie wakansów. Plotki. nie zawsze nieuzasadnione. było to wjego stylu . Szczególnie sobie ceniono jego rękę i podpis. Ryć. iż król bawił się wesoło. Dlatego Henryk nie miał wiele czasu nawet dla ministrów Rzeczypospolitej. wstrzymawszy się niedawno od ujęcia Samuela Zborowskiego w czasie od przestępstwa prawem przepisanym. głosiły.

Później. Po wyroku w sprawie Samuela Zborowskiego zaczęła się walka na pióra. kumulujący dotąd bezprawnie urzędy wojewody krakowskiego i marszałka wielkiego koronnego. traktowane bytojako rzecz. bo i śmiertelność dzieci była ogromna. pojawiających się u nas przynajmniej 40 lat wcześniej niż we Francji. symonia była chlebem powszednim. admirał kaprów Maciej Scharping . Nowy nuncjusz Wincenty Laureo. Nie ulega wątpliwości. nie grzeszący zbytnią inteligencją. w Polsce było znacznie wcześniejsze niż na Zachodzie. bełskie otrzymał Andrzej Tęczyński. że to na skutek intryg Gdańszczan Duńczycy zatrzymali w Sundzie polskiego ambasadora i stracili polskich kaprów. dzierżoną też nieprawnie. tak rozdrapywano dobra Anny Jagiellonki. Na rozkaz króla Opaliński kazał straży otoczyć siedzibę prymasa i zatoczyć przed nią działa. nie troszcząc się nieraz o ich prawowitych posiadaczy. zależy tylko od woli monarchy. w czasie sejmu zmarł Jan Firlej. wprowadzenie zasady. bo była incompatibile z biskupstwem krakowskim. a nie człowiek. Więc Andrzej Opaliński został teraz marszałkiem wielkim. Wszystkie te poczynania wywołały oczywiście przetaczającą się przez kraj falę protestów. Nie tylko katolicki prymas na upokorzenie zasłużył. a Łukasz Kościelecki biskupem przemyskim. Dziecko do dwóch lat mniej więcej. jak we Francji. "Odkrycie dzieciństwa". które na koniec XVI wieku datuje francuski badacz Philippe Aries. Starostwa natomiast nadawał Henryk. gdy chciał postawić przed sądem duchownym jednego z księży apostatów i uprowadził go siłą wbrew straży marszałkowskiej. województwo sandomierskie wziął po nim Jan Kostka. co więcej.Senat. został kasztelanem wileńskim. Krnąbrne miasto dostało rozkaz.potwierdzenie listów kaperskich. Nie zapomniał Henryk. 180 Wielkie Bezkrólewie Dziecko staropolskie W średniowieczu emocjonalny stosunek do dziecka byt w zaniku. gorąco protestował przeciw nominacji oskarżonego o symonię Kościeleckiego i protestanta Piotra Zborowskiego. a jest ono szczególnym przypadkiem odkrycia człowieka i człowieczeństwa pod wpływem idei humanistycznych. która nie przyjęła uchwał soboru trydenckiego. Rychło przekonał się o tym prymas Uchański. Silną rękę pokazał Henryk również w stosunku do Kościoła. Tak Jan Zamoyski dostał cudzy Knyszyn. Mąż Krystyny Zborowskiej. że celem tego było położenie kresu nadaniom dożywotnim. Są to świadectwa wpierw niewątpliwie szczerego żalu rodziców . Piotr Zborowski wojewodą krakowskim. We Francji. król jednak puścił te protesty mimo uszu. by wytłumaczyć się przed królem. a król rozdawał wszelkie beneficja wedle swej woli. Teraz porządki francuskie chciał Henryk zaprowadzić pod Wawelem. Franciszek Krasiński złożył wreszcie pieczęć podkanclerską.pojawienie się nowego obyczaju musi bowiem płynąć z . a Olbracht Łaski Lanckoronę. bezsilne jeszcze i niedołężne. i to rzecz łatwo przemijająca. Jan Chodkiewicz. Widoczne jest to w mnogości nagrobków dziecięcych. że czas nadania. Andrzej Zborowski nadwornym. czy w takich dziełach jak Treny Jana Kochanowskiego. jako mały dorosły. Wakowało niejedno bogate starostwo. Uchański więźnia wydał. musiał przybyć na Wawel i pokornie prosić Henryka o przebaczenie. obciążane było ponad miarę.

Wnuczka twoja kochana. Ważnym bowiem jego elementem były zarówno gry zespołowe. Sprawcy nieba i ziemie winny dług oddała. O ile bowiem w bogatej.głębokiego i prawdziwie przeżytego bólu .oraz piękna przyrody. z okazałości i blasku kościoła. Ale również wielki teatr polityczny. on kwiateczek mały. Wychowanie dzieci nieco starszych. . choć odmienne od sportów dzisiejszych. w przypadku rodzin znaczniejszych najlepiej są widoczne na przykładzie wychowania religijnego. jak teatr szkolny. Wychowanie zarówno chłopców. To wczesne działanie wychowawcze było jeszcze jednym świadectwem priorytetu wpływów emocjonalnych. obyczajów polskich nieświadoma. rąbek z głowy zdjęła. a żywot zbrzydziła. bo tam mu żona Francuzka. kształtowania wpierw psychiki. jak listy hetmana Jana Sobieskiego do Paryża. zjazdy. Katarzyna na imię rzeczona. z której sobie wiele Pociech obiecywali zacni rodziciele. "żeby był duży. mogły się taką szkołą dla widza stawać. bicia i upokorzeń nie pozbawione. których przyswajanie w ten sposób przebiegało łatwiej. miało jednak pewien wart przypomnienia aspekt. była domeną szkoły. biblijnego i poetyckiego . Z światem i rodzicami już się pożegnała. Ledwie żyła dwie lecie. zmarłego w 1547 roku. tak ważna ze względów społecznych. do którego malców prowadzono nie tylko ze względów ściśle wyznaniowych. wyk. sejmy. że noworodkowi dawano kilka kropel wina. Dowiadujemy się z nich. Stąd przybywano na nie z chłopaczkami niedorosłymi. ale pamięć 181 Dzieje Polski i Litwy widowiska pozostawała w ich podświadomości. mocny i na pracę trwały". jakoby nie była. Adryjanie Śmigielski. z Doroty spłodzona.. Ona. przebywanie częste na świeżym powietrzu. którzy niewiele z tego rozumieli. Na który oczy ludzkie kwitnący patrzały. ale znaczącego istotny przełom w rozwoju dojrzałości emocjonalnej społeczeństwa. urodziła syna. Ukazała się na świat. jak i dziewcząt zaczynało się też bardzo wcześnie od wyrabiania zmysłowej satysfakcji z wrażeń estetycznych. o tyle umiejętność gry w zespole.. sejmiki. zwłaszcza w kolegiach jezuickich. Mało zbadane wśród rodzin ubogich. Dziecko z czaszką z epitafium Rafała Macieja Ocieskiego."). Córki twej. z piękna muzyki. zasadniczego dla pojmowania ówczesnych obowiązków rodzicielskich i nauczycielskich wobec dziecka. i że preferowano spartańskie wychowanie. Rzadkie bowiem są takie informacje.poeci w tych czasach jeszcze o nią dbać umieli . Dopiero wyrobienie wrażliwości estetycznej pozwalało podłożyć niejako pod jej melodię zalecenia etyczne. Płaskorzeźba w krużgankach klasztoru Dominikanów w Krakowie. Jan Maria Padovano Łączy się to z problemem metod wychowania małego dziecka i dbałości o jego potrzeby. magnackiej czy szlacheckiej rodzinie wiedzę szczegółową można było zdobywać w domu. w tym i muzyki słowa. ładnej sukienki z frędzlami przyjemnymi w dotyku.a później oczywiście konwenansu nowego. Nagrobek dziecka. gdzie sięgać musimy na przykład do świadectwa wczesnych kolęd ("bo ubogą była. a potem dopiero wiedzy. znacznie surowsze niż to zaleca współczesna pedagogika. Piotra Dunina córka. sportowe.

że nie pozwalano starostom sądzić w jego imieniu. Głos jednak zabierali coraz częściej i coraz odważniej jego zwolennicy. Z inszej miary Bóg to wam w pociechę obróci. pokarmu nie wzięła. Niechajże przy tobie Ciało z ciałem współ leży.D. Boga w Trójcy jednego błaga modlitwami. że na wiadomość o śmierci brata i odziedziczeniu francuskiej korony Henryk Walczy opuścił potajemnie Kraków w nocy z 18 na 19 czerwca 1574 roku i przez Wiedeń i Wenecję wyruszył do ojczyzny. Ta skutkiem pokazała. To prawda. przez Wiedeń i Wenecję. którzy. piętnastoletnie w niej panowanie Henryka III dowiodło tego najpełniej. pisał Henryk: "Postąpiliśmy jak dobry ojciec rodziny. zwłaszcza małopolska. które najbardziej potrzebuje jego pomocy". tobie z aniołami. Nie wiedziano. choć nieproszeni. której z ust piękne słowa wynikały Opoczno. Żądano gdzieniegdzie detronizacji króla. tylko w twoim grobie Słusznie jest pochowana. który kochając po równi i tą samą ojcowską miłością dwoje swoich dzieci.1619 Święte. Francja była chorym krajem. uzasadnienie wyjazdu pościg podkomorzego krakowskiego za królem Po ucieczce Henryka Zawiadamiając o opuszczeniu Polski króla szwedzkiego. smutni rodzice. A wy. Ona. ucieczka Henryka Walezego Zjadliwe paszkwile na Zborowskich. że cię miłowała. Gdyż się prędko na on świat za tobą porwała l dlategoż nie indziej. Lecz w Polsce ucieczka króla musiała wywołać zrozumiałe oburzenie. Nie wiedziano też. Dostało się niejednemu z francuskich awanturników. krewnym swoim. burzyła się. Wprzód z rodzicem od Boga paciorkiem poczęła. gdy nagle po Polsce rozeszła się wieść. Z ziemie wyszła i znowu wraca się do ziemie. Cny dziadu. co rano wstawszy. Milkli powoli krzykacze. A. już się nie frasujcie l tym ciężkim wzdychaniem serc waszych nie psujcie. Duninowe plemię. Szlachta. Bogu się podobała. że przedtem Senat odmówił zgody na jego rychły wyjazd. na skraju przepaści. Rodzicom. jak francuska dyplomacja zaangażowana była w zapewnienie spokoju opuszczonej przez swego króla . Dramatyczne. a duch rozłączony Z ciałem. podobno nawet w łożu monarchy. dbał wciąż Henryk o polskie interesy. Ona. które rodziców serca przerażały. bieży do tego. wnuczka twoja. za Henrykiem przybyli do Polski: uciekali z niej teraz jak niepyszni. jak w podróży do Francji. na króla. w zamku. na jego obyczaje i jego Francuzów znajdowano na murach miasta. zdarzało się. w poczet aniołów świętych policzony. już się wam nie wróci.która częstokroć wdzięcznie o tej dobie Najsłodsze imię Jezus świergotała sobie. spokój powracał.

na ogół zwolenników utrzymania silnej władzy królewskiej w Polsce. z którym . trudnej odwagi. powracało znów Wielkie Bezkrólewie. podkomorzy krakowski. przywódców katolickiego fundamentalizmu pochodzących od Karola Wielkiego. dzikim. podstarzałą Beatę z Kościeleckich. oczekując rzekomo na króla. Najpewniej poczuli się zwolennicy Habsburgów: ci jednak ani nie mogli uzgodnić ze sobą kandydata rodu. gdzie królowi abdykować nie było wolno. Franciszka Herkulesa. sarmackim gestem zakończył się 182 Wielkie Bezkrólewie pierwszy francuski epizod w naszych dziejach. pragnęło. że Henryk rzeczywiście powróci. że zdoła utrzymać obie korony. a Rzeczpospolita zyskała czas na uregulowanie zaistniałej sytuacji. o który nie warto zabiegać. Podtrzymywał ich w tym Pibrac. dzięki czemu Maksymilian obiecał. że nie postawi kandydatury habsburskiej przed oficjalnym ogłoszeniem bezkrólewia w Polsce. jak Tęczyński dobył szabli i ciąwszy się w ramię. I jak wiele determinacji. Miał jednak król w zanadrzu dwóch kandydatów. a zarazem młodzieńczego ducha przygody było w owej straceńczej nocnej jeździe z Krakowa ku śląskiej granicy. i pojmie wkrótce jedną z młodych dworek Katarzyny Medycejskiej. jak dognał wreszcie w Pszczynie. Sam król miał nadzieję. Po kraju roznosiły się wieści. Na Litwie przewodził im teraz popularny kaznodzieja jezuicki Piotr Skarga.Rzeczypospolitej. Tak. po niespełna pięciu miesiącach. nie mając własnego kandydata na następcę. Alfons d'Este książę Ferrary. ubogim i niegościnnym kraju. ani oczywiście być złożonym z tronu pod jakimkolwiek bądź pozorem. nie miał zamiaru oficjalnie rezygnować. droga powrotna Walezego do Francji Wielu jednak Polaków. Henryk w drodze do Francji rozmawiał tam z cesarzem i poczynił mu jakieś niejasne obietnice. jak niemal go dopadł w Oświęcimiu. Tak dramatycznym. który zamknął w więzieniu w spiskim Kieżmarku swą prawowitą małżonkę. Wielu było legalistów wierzących. który po nim objął już księstwo Anjou. ale gdzie tron Walezjuszy zagrożony był przez ambicje rodu de Guise. ale także Zborowscy i warchoł Olbracht Łaski. choć niesłychanie dla nas złośliwy wyraz dał temu Philippe Desportes w zjadliwym Pożegnaniu Polski. już na Śląsku cesarskim. ruszył za Henrykiem w pościg. W samym Paryżu jednak szerzyła się legenda o dalekiej Polsce. w Koronie opowiedział się za Henrykiem wybitny publicysta Krzysztof War-szewicki. jak Jan Tęczyński. na które wkrótce wierszem łacińskim odpowie sam Jan Kochanowski. jak Henryk obiecał mu. obudzony w nocy. Piękny poetycko. przysyłając z Francji młodszego brata. że z Francji powróci. Jednym był jego krewniak. Gdyby to się okazało niemożliwe. ani nie otrzymali zdecydowanego poparcia z Wiednia. wiara w powrót Henryka Nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. kursujący teraz między Polską a Paryżem nieoficjalny reprezentant interesów i planów Henryka. po 146 dniach antraktu. stanowiłoby to bowiem niebezpieczny precedens we Francji. odwlec tylko nieuniknioną elekcję. na krew własną przysiągł królowi wierność.

bez Litwy. protestowali również niektórzy biskupi z Uchańskim i Karnkowskim. W drugim został zdobyty i spalony. że do tego nie doszło. przypadkowych zresztą uczestników zajść stracono. czy jest bezkrólewie. przyznaną mu co prawda przez Henryka. lecz po burzliwych obradach podjął we wrześniu 1574 roku decyzję najrozsądniejszą: wysłał poselstwo do Henryka. W październiku. Zdarzyły się jedynie dwa poważniejsze incydenty. Obesłany tylko przez część województw. Do niego to właśnie wysłał wiernego swemu zbawcy i pozostającego wciąż w jego służbie Samuela Zborowskiego. W oznaczonym dniu 12 maja zebrał się pod Stężycą w województwie sandomierskim zjazd szlachecki. zwołał na 24 sierpnia sejm do Warszawy. Żadnej decyzji jednak podjąć nie zdołał. uznawany przez niektórych za konwokacyjny. Inflant i Prus Królewskich. tłum Krakowian ze studentami na czele napadł na zbór kalwiński zwany Brogiem na ulicy św. Dobrze świadczy o dojrzałości społeczeństwa. księgozbiór również spalono. Szlachta coraz odważniej przeciwstawiała się prohabsburskim magnatom. 183 Dzieje Polski i Litwy spalenie zboru kalwińskiego w Krakowie ultimatum dla zbiegłego władcy zjazd pod Stężycą celowe odwlekanie elekcji tenutariuszu i nadanie dla wojewody sieradzkiego mogło mieć walor prawny dopiero po jej śmierci. Kilku złapanych na gorącym uczynku. kosztowności i złożone w nim depozyty zrabowano. W trzecim szlachta rozgoniła tłum i uratowała sąsiedni zbór ariański. naznaczając mu termin powrotu na 12 maja 1575 roku. W sierpniu Olbracht Łaski zbrojnie opanował Lanckoronę. Prymas Uchański nie bawił się w rozważania. żadnych natychmiastowych rozwiązań zaproponować oczywiście nie mógł. Jeden Hozjusz głośno chwalił winnych tumultu. Protestowała szlachta na sejmikach. Pieczętował jedynie coraz bardziej widoczne rozdwojenie. Jana. korzystając z tego. Odmowa uważana być miała za rezygnację z korony i usprawiedliwiłaby rozpoczęcie nowej elekcji. W kraju pozbawionym władzy centralnej obawiano się eksplozji bezprawia. Na utrzymaniu spokoju w znacznej mierze zaważyła determinacja interrexa. lecz by problem rozstrzygnąć. trzymanym na razie w rezerwie. zdając sobie sprawę. W pierwszym dniu zbór się obronił. Ryc 150 zburzenie zboru kaiwinskiego w Krakowie w 1574 ale dożywocie miała na niej wdowa po poprzednim roku. Drugim. że szlachta zebrana była na sejmiku w Proszowicach. nawracała do frazeologii z czasów wielkich sejmów . że wybuch nienawiści wyznaniowych może gdzie indziej obrócić się przeciw katolikom. był Stefan Batory.spotkał się i zaprzyjaźnił w Wenecji wracając do Francji.

Gdy szlachta.& najazd tatarski na Ruś sejm konwokacyjny kandydaci do korony Ryć.pisał na wieść o tym Jan Kochanowski. stanęli w końcu na stanowisku. potwierdzający artykuły henrycjańskie (Muzeum Czartoryskich w Krakowie).jS:. Pospiesznie zwołany na 3 października do Warszawy sejm . Jeden głosił: "Kto cesarza mianuje. niż niegdyś kandydatura jego ojca. Niepokojące wieści o prowokacjach moskiewskich dochodziły też z Inflant. Nie ulega wątpliwości. że nawet ogłosić bezkrólewia nie może. Zanim zebrało się rycerstwo. Odzyskiwać zaczął uznanie szlachty jego sąsiad. jeńców i wielkie stada bydła. uszli z ogromnym łupem i licznym jasyrem.PY. gorszą jeszcze. Pod Stężycą pokazała się jej siła. Kandydatura słabego i nieudolnego syna Iwanowego była kandydaturą rozpaczy. gdy trwały już przesłuchania posłów obcych zalecających swych kandydatów. aby nie powstało nowe przysłowie: "Polak przed szkodą i po szkodzie głupi". Lecz dłużej już zwlekać nie było można. cesarza i króla polskiego elekta z 23 marca 1576 roku. nie mając wciąż własnego wybrańca. wciąż otoczony powszechnym szacunkiem. rozjechała się do domów. szlachta zdecydowała się zerwać zjazd. że kryli się też za tym dyplomaci i stronnicy francuscy. uprowadzając podobno 50 tyś. Prymas zareagował szybko. Gdy wzmagał się nacisk Senatu na natychmiastowe przystąpienie do elekcji. skompromitowany wpierw zbyt długim trwaniem przy Walezym. Reżyserem był tu najpewniej nie krzykliwy Zamoyski. "Wieczna sromota i nienagrodzona szkoda. Przed szopą senatorów stanął w nocy krzyż z dwoma napisami. że niebezpieczeństwo minęło. usuwając się do pobliskiego Sieciechowa wraz ze sprzyjającymi jej nielicznymi magnatami. przekonana. że zjazd stężycki nie jest ani sejmem. dobrzeby nam z nim beło". najeździe pospieszyła bronić swoich domów.ES. Tym samym wciąż kandydatura habsburska nie mogła być oficjalnie zgłoszona. Toteż przywódcy szlacheccy. Pierwszy najazd tatarski okazał się rekonesansem. Odzyskał dawną energię schorowany Mikołaj Sienicki. ale Piotr Zborowski.egzekucyjnych. Polaku" . a drugi: "By był Fiedor jak Jagiełło. ten śmierć sobie gotuje". którzy wiedzieli o tajnym porozumieniu między Henrykiem a Maksymilianem.'XM. Utrzymanie szlachty w porządku nie było łatwe. Jan Zamoyski. zwłaszcza że niezwykle dotąd aktywna szlachta ruska na wieść o tatarskim 184 Wielkie Bezkrólewie :yl3. Tysiące wołały zgodnie: "Aż do gardł naszych nie chcemy Niemca". Inicjatywa zwołania ewentualnej konwokacji i elekcji pozostała w gestii prymasa.. wtargnęły na Ruś Czerwoną i Podole potężne krymskie czambuły pod samym chanem. ani elekcją. Zjazd w końcu rozszedł się bez żadnego rezultatu. przestrzegając. Dokument Maksymiliana II. od początku mający popierać jednego z kandydatów Henryka. 151.

opowiedział się za cesarzem. Cóż z tego. Trwały jeszcze bezpłodne spory. Obrady i wotowanie zaczęły się od szopy senatorskiej. wnuczką Piastów mazowieckich. W sumie znaczna większość senatorów wotowała za Habsburgiem. lecz Piasta brakowało. że dwie oracje mu się w życiu udały: na elekcji Henryka. Lecz płomienną mowę do zgromadzonych tłumów wygłosił ktoś inny: zapowiedziany wpierw przez Stanisława Żółkiewskiego jako reprezentant sejmiku województwa ruskiego Jan Za-moyski.konwokacyjny miał skład niezbyt reprezentacyjny i trudno nawet było go za prawdziwy sejm uznać. kilku za Piastem. z wyjątkiem Gdańska. opowiedzieli się za kandydaturą rodaka. kiedy konkretnego Piasta nie było. który jednak w końcu nie odważył się konkurować ze swoim władcą. jak przemawiający za cesarzem Jan Kochanowski. oryginał z 1587 roku (Kraków-Wawel). opowiedział się za rodakiem. Kandydatura cesarza zdawała się mieć największe szansę. Szlachta koronna opowiadała się za niesprecyzowaną kandydaturą "Piasta". Przeszedł na jego stronę nawet wierny dotąd Henrykowi Uchański. gdy kandydaturę Piasta obalił. oraz Jana Kostkę. Mawiał podobno później cynicznie. schorowany. i na owej grudniowej elekcji. lecz dzięki temu naznaczono wreszcie termin prawdziwego sejmu elekcyjnego pod Warszawą na 7 listopada 1575 roku. którą zapędził do tego obozu strach przed Moskwą. 152. Za Habsburgiem byli w większości magnaci koronni i cała Litwa. Przyszło teraz do głosowania w kole rycerskim. Karnkowski. Rzeczywiście. Krzysztof. Sienicki dyrygował nim sprawnie i energicznie. Wymieniano Andrzeja Tęczyńskiego. żonatego z Zofią Odrowążanką ze Sprowy. gdy znie- . Jeden tylko z biskupów. Portret Anny Jagiellonki (kopia). kilku za Alfonsem. zarówno ogromna większość szlachty. ten jednak. Wypłynęła raz jeszcze kandydatura pełnego wahań Rożmberka. Ryc. wywodzącego się wedle rodowej legendy od przedpiastowskich władców lokalnych. chcąc zapewne tylko zyskać na czasie. Piotr Zborow-ski zaproponował Wilhelma z Rożm-berka. 185 Dzieje Polski i Litwy - kłopoty ze znalezieniem "Piasta" Szlachta wybrała znów swoim marszałkiem Mikołaja Sienickiego. jak reprezentanci większości miast. Tam zaś Habsburg miał zdecydowaną przewagę. Zwolennicy cesarza cofnęli się pod mury Warszawy. Senat daremnie dopominał się wymienienia jego nazwiska. Najmłodszy ze Zborow-skich. nawet tak znakomitych. z nadwerężonym przez lata głosem. obaj zwalczani jednak byli zażarcie przez Zborowskich. gdy kandydaturę Piasta przeforsował. Jego brat Andrzej głosował za Alfonsem z Ferrary i jako pierwszy mimochodem wspomniał o Batorym. wzywając do pośpiechu i ośmieszając przeciwników. sporo jednak było niezdecydowanych. chętnie oddawał go Zamoyskiemu.

a za męża jej przydać Batorego. jak go nazwie po wiekach Wacław Sobieski. Lecz ci. kulturalnego i ugodowego Maksymiliana była do przyjęcia. Zborowskich zaś zjednał między innymi przez opiekę nad ich bratem marnotrawnym. wysunął więc teraz projekt dotąd przez niego zwalczany: wybrać "infantkę" Annę. "Tedy zgodnie rozkazano . nie zamierzali się poddać. Samuelem. a Kostkę i Tęczyńskiego przydać jako opiekunów. Co też . i wsławiwszy się raz jeszcze jako znakomity wódz.pisze Lubieniecki . rządom stanów nieprzyjaznej.Stefana Batorego. Królewna zaś.Mikołajowi Sienickiemu herbu Bończa. który dotąd popierał Tęczyńskiego. aby królewnę za królową. którą cesarz też obiecał wydać.186 Wielkie Bezkrólewie nominacja Maksymiliana Habsburga kandydatura Anny Jagiellonki i Stefana Batorego samodzielna elekcja przez szlachtę zwołanie zjazdu do Jędrzejowa cierpliwiony Uchański 12 grudnia nominował królem Maksymiliana. uczynić ją królem. ogłosił tę nominację w Warszawie. podkomorzemu chełmskiemu. otwarcie wystąpił ze swą kandydaturą. Kandydatura tolerancyjnego. A szlachta chciała króla szlacheckiego. A wreszcie. Ten "trochę Hamlet". odpowiedziała podobno. a Andrzej Opaliński z urzędu. Najpewniej Wielkopolanin Stanisław Przyjemski albo Stanisław Szafraniec zgłosił wniosek. w czterdziestym trzecim roku życia. Nie wszyscy zresztą tak desperowali. jakoby nas poganie już mieli wiązać" . jak Jadwigę. Na wieść o tym większość Piastowców sądziła. jak legendarną Wandę. który byłby stróżem praw i interesów Rzeczypospolitej. Władca Siedmiogrodu świeżo umocnił swoje panowanie lipcowym zwycięstwem nad węgierskim rywalem do siedmiogrodzkiego tronu. Ale był przecież Habsburgiem. głową dynastii zachłannej. Przez swego lekarza. Zborowscy nie zwlekali już z ujawnieniem swego wybrańca . przez całe życie unikał drażliwych decyzji.wspominał później Andrzej Lubieniecki. rządził łagodnie i pokój cenił nade wszystko. że woli być królową niż królewiczową. jako marszałek wielki koronny. wciąż był kawalerem. niegdyś jeszcze Bonie służącego Jerzego Blandratę. pozyskał jego ariańskich współwyznawców z Sienickim i kasztelanem bieckim Stanisławem Szafrańcem na czele. co pod Warszawą pozostali. Zamoyski. a Stefana Batorego za króla polskiego i książę Księstwa Litewskiego nominował. "Takeśmy byli boleśni. że trzeba zrezygnować z dalszej walki. aby wybrać Annę Jagiellonkę. Kasprem Bekieszem. ale za swego syna Ernesta. marszałkowi koła rycerskiego.

uczynił Sienicki. Zamoyski . A iż był ewangelikiem. wyruszył do swego nowego królestwa. wodzowie szlachty koronnej zwołali ją na 18 stycznia do Jędrzejowa. koń-Czyło się Wielkie Bezkrólewie. 187 Dzieje Polski i Litwy kościoła farnego Ryć. tedy po onej rzeczy bardzo pięknej. by surowo karać cezarian nie uznających elekcji Stefana. po onej mowie swej pięknej i nabożnej napominał wszystkich ze łzami. zjazd stał się wielkim tryumfem zwolenników Batorego. których nawet nie zaproszono. I czekając na przybycie elekta. omijając ziemie cesarskie oraz zaśnieżone przełęcze karpackie. szlachta ujęła władzę. przekazał władzę namiestniczą z tytułem wojewody bratu Krzyszto-fowi i przez Mołdawię.kanclerza. Tak 14 grudnia 1575 roku dokonała się rewolucja szlachecka. po kolejnych 6 1 8 dniach od ucieczki Henryka. I katolicy śpiewali pacierz. Utrącono projekt Sienickiego. który od kilkunastu lat przedtem zawżdy marszałkiem poselskim bywał i wtenczas to był koła rycerskiego marszałkiem. nie szanując kompetencji magnackich urzędników i ministrów. wzywając cesarza. nie umieli się zdobyć na energiczną akcję. Sienicki przejął w praktyce funkcję interrexa. a dożywający swoich dni Maksymilian łatwo dał sobie odebrać inicjatywę. nie licząc się z obowiązującym prawem. zwłaszcza że ceza-rianie. Podpisano wreszcie dekret elekcji. Bez Senatu. by się wycofał z dalszej rywalizacji. XV-XVI wiek. Po trzech latach i przeszło ośmiu miesiącach.. że nie miał go kto podpisać. W tym samym czasie. którą tam uczynił jako orator wielki i w rzeczach biegły. redagując pacta conventa i prowadząc rozmowy z posłami Batorego. Przejęła jąnatomiast w Jędrzejowie grupa senatorska z Karnkowskim na czele. 8 lutego. Nie było jednak nawet dekretu elekcji: pod Warszawą pozostało tak niewielu wyborców. Uporządkował swoje sprawy. i tak dośpiewał. 188 . a z nim klęknęli mało nie wszyscy. przygotowując poselstwo. Wieża bramna w Meggesz (Siedmiogród). kładąc podwaliny pod porozumienie stronnictw i nie dopuszczając do wojny domowej. Ratowało to legalizm uchwał zjazdu i fikcję jednomyślności. zaskoczeni biegiem wypadków. wbrew senatorom. marszałek nadworny Andrzej Zborowski. Granice jego przekroczył pod Śniatyniem 30 marca 1576 roku. 153. w Meggesz w Siedmiogrodzie Batory zaprzysiągł pacta conyenta. dniach wielkiego [ dramatycznego egzaminu społeczeństwa. aby Panu Bogu za jego łaskę podziękowali. wystosowując instrukcję poselską dla wysłańców do Siedmiogrodu. Przewodnictwo formalnie objął najstarszy rangą z ministrów. a potem wstawszy dalsze rzeczy namawiali". Choć bez Litwinów. I klęknąwszy począł śpiewać Modlitwę Pańską po polsku Ojcze nasz etc.

Siedmiogród. oznaczający. Jego sympatia do innych Padewczyków. a pod ich rządami . Istniały cztery równouprawnione wyznania: katolickie. duża kultura literacka i wiedza polityczna. zmadziaryzowani Szeklerzy i niemieccy koloniści zwani tu Sasami. kalwińskie i ariańskie. wyrobiony charakter pisma. oraz Katarzyny Telegdi. że miał dobrych nauczycieli. tytuł ten tłumaczy się jako książę. jeździł do Włoch. wojskowa oraz historyczna świadczą. ani łakomym kąskiem. nie czynił tego jednak zbyt ostentacyjnie. najwyższych tu i najdzikszych. za pierwszym razem jako dworzanin. Państewko to było zresztą prawdziwą mozaiką języków. po polsku. Osierocony w następnym roku przez ojca. czyli palatyna Siedmiogrodu z ramienia Jana Zapolyi. Przeciwstawiał się w ten sposób pretensjom sułtana i Habsburgów do zwierzchności nad ostatnią wolną dzielnicą Węgier. Przybrał tytuł "władca" (princeps). Ale wcześnie też zaczął się kształcić w trudnej szkole życia. Tylko świetna łacina jego listów i przemówień. z którymi chętnie współpracował. gdzie nawet z tej racji wystawiono mu pomniczek. niezbyt ściśle. obok chłopskiego prawosławia. Andrzeja. słowackie. że kilka miesięcy studiował w Padwie. późniejsza legenda.Stefan Batory młodość Stefana Batorego księstwo Siedmiogrodu Sejm koronacyjny Stefan Batory z Somlyó urodził się 27 września 1533 roku jako najmłodszy z trzech synów Stefana starszego.chłopskie przeważnie. luterańskie. z czwartej wyludnioną i gdzieniegdzie bagnistą pusztą. 189 Dzieje Polski i Litwy przyjazd Batorego do Polski obrady sejmu konwokacyjnego . jest jednak zastanawiająca. a później pozostawał pod opieką najstarszego z braci. głosiła. Po śmierci Jana Zygmunta Zapolyi został 25 maja 1571 roku jednogłośnie okrzyknięty jego następcą. ubogi i dobrze strzeżony przez naturę. Zamknięty z trzech stron łukiem Karpat. Zamieszkiwały go trzy nacje cieszące się prawami politycznymi: Węgrzy. O wychowaniu tym niewiele wiemy. również młodo zmarłego. wiar i kultur. Bawił jakiś czas w Wiedniu. niezbyt godna zaufania. łemkowskie i huculskie. nie był dla sąsiadów ani łatwym. wojewody. rolnicze i pasterskie społeczności wołoskie. że Siedmiogród jest państwem suwerennym. nad którą już władali Turcy. rozciągającą się aż po Cisę. wychowany został przez matkę. za drugim jako więzień Habsburgów.

prowadził rokowania z Iwanem Groźnym. 1584 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). że podobnie jak Henryk był przede wszystkim Francuzem. że zjednoczenie rozbitej i ujarzmionej ojczyzny było dla niego celem nadrzędnym. Rozmowa odbyła się w cztery oczy. Rozpuszczano naj190 Stefan Batory pojednanie z maksymilianistami . lecz ojej treści świadczą rezultaty. biskup Karnkowski w katedrze wawelskiej włożył na skronie Anny i Stefana królewskie korony. największe marzenie swego życia. ale Siedmiogrodzianie nie potrzebowali religijnego pretekstu. Z polskiej już ziemi elekt zwołał sejm koronacyjny do Krakowa. wjechał do Krakowa. biskup kujawski wolał się upewnić. obradując nieoficjalnie już od trzech tygodni. wydawałoby się. zwoływał nowy sejm do Warszawy. 23 kwietnia. O wierze Stefana mówiono różnie. W nadgranicznym Śniatyniu czekał na niego wysłannik Karnkowskiego. Jechał tam przez Halicz i Lwów.Żyły zresztą w całkowitej zgodzie: w niejednej miejscowości odprawiano w kościele przemiennie po sobie nabożeństwa różnych obrządków. Miedzioryt Giacomo Franco. zrealizował. Kraj był niespokojny. Tyle że Batory od pierwszych dni panowania miał ciężką rękę i warchołów tępił. Po pokonaniu Bekiesza poczuli ją zwłaszcza zawsze buntowniczy Szeklerzy. jeden z intelektualnych filarów reformacji katolickiej w Polsce. Tyle że interesy obu krajów były i są zresztą dotąd zbieżne: nie było i nie ma silnej i bezpiecznej Polski bez silnych i niepodległych Węgier. a czas naglił. Sejm na elekta nie czekał. Wspierali go elektorowie saski i brandenburski. Stefan odpoczął u niego dni parę: zyskał w nim oddanego stronnika. Stąd przez Przemyśl i Tarnów dotarł do Mogiły. aby się brać za łby. Po długim wahaniu cesarz zaprzysiągł pacta conyenta i rozpoczął akcję dyplomatyczną przeciw Batoremu. miał wciąż za sobą wielu senatorów. Niedzielę Wielkanocną świętował więc w Mogile. Solikowski . Gdy opuściwszy na zawsze starą ojczyznę zdążał przez mołdawskie żyzne ziemie do nowej. Pobliską Lanckoronę Olbracht Łaski obsadził niemiecką załogą. 154. oglądając ziemie dotknięte zeszłorocznym najazdem tatarskim: tak zapoznawał się z jednym z bolesnych problemów swego nowego królestwa. tak Stefan był przede wszystkim Węgrem.lwowskim. do niedawna jeszcze stronnik Maksymiliana. Portret Stefana Batorego. po zaślubinach pary królewskiej. Jan Dymitr Solikow-ski. Sytuacja wciąż nie była wyjaśniona. Nie ulega wątpliwości. Pamiętać jednak musimy. miał miasta Prus Królewskich z Gdańskiem na czele i Litwę. Bowiem to właśnie za Batorego Karnkowski został arcybiskupem gnieźnieńskim. gdzie Stefana uznał tylko Jan Chodkiewicz. wybitny kaznodzieja. żądającym od niego Litwy i Kijowa. Ryc. Uchański z Łowicza dyrygował cezarianami. W klasztorze Cystersów witał go opat Marcin Białobrzeski. Tydzień później. do którego jeździł był nawet w czasie bezkrólewia. w wielkanocny poniedziałek.

wznosi wszędzie półksiężyce i tylko Gdańsk broni chrześcijaństwa. 155. Na jego miejsce awansował podkanclerzy Piotr Dunin Wolski. powołania Trybunału Koronnego. jak zwykle przy zakończeniu sejmu. przywódca szlachecki.zmiany w elicie urzędniczej dziksze plotki o Batorym. Wpierw. która elekcja jest legalna. a zbrojna konfrontacja byłaby ryzykowna. W czasie jej obrad do głosu doszli bowiem zwolennicy reformy sądownictwa. jak Radziwiłł Rudy. ale zarazem irenista. Na próżno Sienicki protestował. że trzeba uznać tego króla. Walenty Dembiński. było bardziej krzykliwe niż niebezpieczne. Ryć. gnieźnieńską.uznali Batorego. wielkopolskiego magnata-lute-ranina. Bieckądano Stanisławowi Cikowskiemu. Jabłko królewskie z trumny Anny Jagiellonki. Przede wszystkim zaś pracowano nad znalezieniem formuły pojednania. Izba nie była nieprzejednana. krakowską zaś. tłumaczył.Janowi Zborowskiemu. Olbracht Łaski . chyba że dla swoich. który z kasztelani! bieckiej postąpił na sandomierską. wyznaczyli Maksymilianowi termin przybycia do Polski. Wśród nominatów znalazł się Stanisław Szafraniec. Sejm. Wkrótce nawet do dalekiej Szkocji dotarła wieść. że Polacy na króla wybrali renegata. pierwszy świecki urząd w państwie. otrzymał jako zaszczytną emeryturę zniedołężniały stary kanclerz. Stanisław Sędziwój Czarnkowski utracił referendarię koronną. a pospolite ruszenie wbrew prawu podzielić. zmarłej w 1596 roku (skarbiec katedralny na Wawelu).reforma konieczna i na pewno ważniejsza niż doraźne represje. oraz Stanisława Cikowskiego. Lecz pod względem prawnym nie było bynajmniej jasne.starostwo lanckorońskie dzierżone bezprawnie. który jako pierwszy przybędzie do stolicy. Wpierw Opaliński. Po koronacji nawiązał kontakt ze Stefanem i w porozumieniu z nim pracował dalej nad pojednaniem. Szlacheckie pospolite ruszenie pod wodzą Stanisława Górki. Wykruszali się też litewscy magnaci. ale wojewodą sieradzkim pozostał. innowierca. który by uwolnił króla od obowiązków najwyższego sędziego . zasłużony dla pojednania stronnictw. Do zwolenników Maksymiliana król rozesłał grzeczne listy. Przyszła zatem pora. iż pospolite ruszenie miało służyć. Orędownikami jego byli Karnkowski i Zamoyski. żądał działań energicznych przeciw cezarianom. na ogłoszenie przez króla decyzji personalnych. o zapobieżenie w przyszłości niezgodnym elekcjom przez ukaranie winnych. a podkanclerską pieczęć mniejszą dano 191 . Ukarano tylko dwóch. Znaleziono królowi prawo. a gdy ten nie został dotrzymany . małopolskiego szlachcica. który teraz obala krzyże. najbardziej zażartych cezarian. "aby nic nie przedsięwzięto przeciw prawom". Topniały zresztą ich szeregi. jeszcze przed przybyciem Batorego. Tysiąc węgierskich piechurów przyprowadzonych przez Stefana wystarczało na zdobycie Lanckorony Łaskiego. które mu pozwalało tego dokonać. porwanego stąd jako dziecko tureckiego baszę. w którym wobec braku większości senatorów prym wiodła bojowa teraz Izba Poselska. Król zdecydował się oponentów pozyskać. Chodziio o precedens. wysunął tezę. ale nie na wojnę domową.

Karnkowski. nawet Czarnkowski stawił się pokornie. więc prymas pospiesznie wyzdrowiał. Henryk Walezy. bierny politycznie. że tydzień wcześniej zmarł w Wiedniu Maksymilian II. że otrzyma ją Andrzej Zborowski albo syn starego kanclerza. Nowi ludzie dochodzili do głosu: Karnkowski i Solikowski.Dzieje Polski i Litwy Janowi Zamoyskiemu. Od nich zależeć teraz miały losy Rzeczypospolitej. intencje króla są zrozumiałe. Po drugiej strome stał zwolennik upokorzenia Gdańska . jak zjednano buntowniczych magnatów katolickich . Niejeden wysoki urzędnik w niejednym europejskim kraju brał wówczas pieniądze od petentów. że wobec tego sam do niego ze swoimi Węgrami zajedzie. dobrymi intencjami brukowane jest piekło. szermierz reformacji katolickiej. Lecz jak wiadomo. jeden z najbardziej kontrowersyjnych monarchów owych czasów. koncepcje rozwiązania konfliktu gdańskiego W otoczeniu Stefana wyłoniły się dwie koncepcje. 1581 rok (Muzeum który ze sw°JeJ ukochanej Pragi uczynił kulturalną stoCzartoryskich w Krakowie). Wojna z Gdańskiem opór Gdańska wobec elekcji Batorego Po zamknięciu sejmu koronacyjnego Batory. Nieustępliwe stanowisko króla zaskoczyło Izbę Poselską zebranego w dniu 19 października sejmu. zwłaszcza gdy nadeszła wieść. ruszył natychmiast do Warszawy. Rzecz jasna. Jan Chodkiewicz przybył z hołdem magnatów litewskich.teraz nagle stał się zwolennikiem represji. Nominacje te zaskoczyły niejednego. Być może. Oczywiście zarzucano mu. czyli dla rozprawienia się z Gdańskiem. i nie uważano tego za rzecz naganną. I takiej Europy chciał w Rzeczypospolitej.do Torunia. król uprzejmie odparł. ale że z istniejącymi układami nie zamierza się liczyć. Chciał ukarać potężne miasto. wzbudziły opór zawiedzionych. by buntownicze miasto protestanckie zjednać tak. za nim pospieszyli inni senatorowie wielkopolscy. 156. Uchański wymawiał się chorobą. Pieczęć Stefana Batorego. "dla niepokojów. wobec tego król zwołał na październik nowy sejm . nie boi się wybitnych indywidualności. lice Europy. na czele swojej węgierskiej piechoty. dały początek formowaniu się nowej opozycji. W Rawie spotkał się z Opalińskim. Zamoyski i Opaliński. Nie wdzięczność wobec Zborowskich będzie nim teraz powodować. W polityce liczą się rezultaty. Gdańsk tylko trwał w ciągłym oporze. które trwało zbyt długo w oporze przeciw uznanemu już przez wszystkich władcy. które się w tamtych stronach pokazują". którym sprzyjał. Ale Zamoyski. biskup diecezji. Ryć. który pragnął. której siłą i chlubą były potężne miasta. ale zarazem wielki mecenas. jakiej spodziewał się po nim ich protektor. że król. Przedtem był Karnkowski zwolennikiem ugody . Następcą został syn jego Rudolf II. choć idol szlachty. szukając sprawnych kandydatów na najwyższe stanowiska w państwie. W tej sytuacji Gdańsk musiał się ukorzyć . niezrównoważony dziwak i neurastenik. Nie miał zamiaru realizować polityki. znał dobrze tę Europę.łaskawością. Pierwszą reprezentował Zamoyski. Znaczyły one jednak. choć spodziewano się powszechnie. że był przez Gdańszczan przekupiony. do której Gdańsk należał. Politykę gdańską Batorego tylko na pozór jest łatwo ocenić.

która zawsze była oparciem dla władzy monarszej. Dowództwo na lądzie otrzymał doświadczony w wojnach na terenie Niemiec Jan Winkelbruch von Koln. Synod duchowieństwa w Piotrkowie uchwalił tak zwane subsidium charitativum . czemu nie egzekwuje zaległych czynszów z królewszczyzn. W tym celu trzeba było poszerzyć Nogat i przekopać Mierzeję Wiślaną: nie zastanawiał się za co. Potwierdził dekret o banicji. co się stało ze "skarbami tykockimi" Zygmunta Augusta. I to wojnę nie z Tatarami. że wezwano ich. Posłowie. zaciągając żołnierzy w Niemczech. spalono Sopot i Gdynię.dobrowolne wsparcie na wojnę . non fictus. Rozbudowywano fortyfikacje. obłożywszy nieposłuszne miasto banicją. które wyraziły zgodę na pobór. 157. przyznając mu te przywileje. Rozpoczęto w mieście zbrojenia. parł do konfrontacji. by odpoRyć. Handel wiślany chciał skierować do Elbląga. które miał dotąd tylko Gdańsk. uderzył w tę grupę społeczną w Gdańsku. Dania. guldenów kontrybucji. Buntowniczy Trzeci Ordynek podniósł znów głowę. jak zwykle Polsce na morzu niechętna. Kazał konfiskować towary gdańskie w całej Rzeczypospolitej. Pospiesznie zwołano sejmiki generalne. których zresztą i tak dotąd nie przestrzegali. Podatków żadnych nie przyznała. Spalono przedmieścia. Rada Miejska Gdańska skłonna była dotąd do daleko idących ustępstw. zbrojną. wydania artylerii. Batory. neąue pictus" ("Jestem waszym królem. Brama Zielona w Gdańsku. Fanatyczny tłum protestancki spalił katolickie opactwo w Oliwie. Izba twardo stała przy tym. Próżno ironizował przed IzbąZamoyski: "Oto wam król jegomość liczbę czyni: w piątek jadł ryby. Rozkazał aresztować gdańskich posłów. niepomny doświadczeń Zygmunta Starego. wzniesiona w latach 1564-1568. ale odważyli się też prosić o złagodzenie Statutów Karnkowskiego z czasów Zygmunta Augusta. pod warunkiem.przy kontroli budżetu. lecz na wojnę domową. by wyjaśnił ostatecznie. Zaniepokojeni zażądali. Próżno sam Batory krzyczał do posłów: "Sum rex vester. co jest dziś każdego parlamentu obowiązkiem . by to król się wyliczył z dotychczasowych wydatków. nie z Moskwą.192 Stefan Batory i chciał się ukorzyć. 30 duńskich okrętów wojennych. jak król przyrzekał. by uchwalili podatki na wojnę. wiedział. w tym u elektora brandenburskiego Jerzego Fryderyka. przysyłając eskadrę admirała Eryka Munka. że tym razem nie zostanie ono podzielone. 300 tyś. Zażądał od Gdańska połowy cła palowego. potrafił Batory wystawić niewielką siłę. zaciągając na wszystkie strony pożyczki. przyrzekła pomoc zbrojną. która przez zimę blokowała Gdańsk od strony lądu. dowiedzieli się. ale Batory. choć próbował się jeszcze targować o lepsze warunki. którzy gotowi byli do znacznych ustępstw. Ale król był nieprzejednany. stanęło na redzie gdańskiej. Dzieje Polski i Litwy Uruchomiwszy wszystkie rezerwy finansowe. I zgodziła się w końcu tylko na pospolite ruszenie. którzy chcieli radzić o Trybunale. w tym 19 galeonów. nie rzezanym ani malowanym"). ale teraz jej najbardziej ugodowi i najbardziej wpływowi członkowie uwięzieni zostali przez króla. a w sobotę grzyby". Zniszczeniu uległ jego wspaniały księgozbiór.

około tysiąca poszło do niewoli. niewprawnej miejskiej milicji oraz 3. starszy brat Stanisława. Wyróżnił się Mikołaj Żółkiewski. zaskoczone zostały przez Zborowskiego 17 kwietnia 1577 roku na wąskiej grobli nad Jeziorem Lubiszewskim. 6 kompanii piechoty złożyło broń pod murami twierdzy.rozpoczęli nowe zaciągi i sformowali nowe oddziały milicji. wracając do blokady jego otoczenia od strony lądu. Pótportugat oblężniczy Gdańska (awers . Klęska nie otrzeźwiła Gdańszczan. von Koln. /ództwem typuckie- . żołnierza regularnego. stojąca dotąd bezczynnie na redzie. lecz ekspedycja Munka na Zalew Wiślany nie przyniosła rezultatów. 1577 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). bYJe szczelnie otoczyć. . naprzeciw Wisłoujścia. zdobyto wszystkie sztandary. Duńczycy zagarnęli pewną ilość niewielkich statków handlowych. ale znacznie od nich słabsza eskadra Kłoczowskiego schroniła się w porcie elbląskim. Wówczas eskadra duńska. a desant duńsko-gdański. Siły polskie nadciągnęły pod miasto w czerwcu. zaciąga-a branden-wystawić iła Gdańsk generalne. zdecydowała się wystąpić do walki. odrzucony został z dużymi stratami przez pospiesznie przysłaną odsiecz kawaleryjską. choć doborowa armia pod dowództwem hetmana nadwornego Jana Zborowskiego i starosty puckiego Ernesta Weihera.3 tyś. w tym tylko 800 kawalerii . tabory i działa. którego mieszczanie ochoczo korzystali z niespodziewanej szansy. Znacznie liczniejsze oddziały von Kolna .8 tyś. Działania jej na Zalewie Wiślanym i w delcie Wisły skutecznie paraliżowały handel gdański w najlepszym dla niego okresie. Stanęła niewielka. Straty finansowe Gdańszczan zaczęły rosnąć. za słabe jednak.z protestanckim miastem. Pro wadził j ą Kasper Bekiesz. z Góry Biskupiej. próbowały ostrzału artyleryjskiego od zachodu. Ponowna próba ataku na Wisłoujście 20 sierpnia zakończyła się również klęską. łącznie 1. równocześnie zabezpieczając eksport zboża przez Elbląg. 158. irewers). Lecz 29 czerwca w bitwie pod murami miasta Gdańszczanie zadali klęskę głównym siłom króla Stefana. ciężko ranny na polu walki. Niewielka armia koronna musiała cofnąć się od miasta. który sam sprawował komendę. próbujący zdobyć miasto. a 3 lipca zdobyli baterię Weihera. działania polskiej floty wojennej Tymczasem w Elblągu. •wieństwa aritatiyum i miastem.10 tyś. kawalerii i 700 piechoty. przeciwnie . Atak chorągwi pancernych położył trupem kilka tysięcy buntowników. Weiher ustawił baterię na nieudane próby lewym brzegu Wisły. Zginął jednak dowódca zbuntowanych.próbujące złamać blokadę lądową i zdobyć Tczew. niedawny 194 Stefan Batory e. dowódca chorągwi pancernej Jana Zamoyskiego. po żniwach. formował starosta Piotr Kłoczowski przy współudziale Macieja Scharpinga polską flotę wojenną. Ryć.

o których głośno się stało w całej ówczesnej Europie. Dla Stefana. koszta jej. Nie silna wiara tu decydowała. religia była "instru-mentum regni". a w znanych mu państwach zachodnich wola władcy. Ryć. jak nam przekazał jezuicki kronikarz. a religia katolicka była narzędziem najmniej zawodnym. Nigdy się z tym do końca nie pogodził. księcia Albrechta młodszego. nie tylko finansowe. Tylko on wynosił konkretne korzyści z tej bezsensownej wojny. Padł Dynaburg (Dau-gaypils) nad Dźwiną. jednak. yjskiego iterię na murami sprawo-musiała onowna impanii ^anych. dla obu stron rosły. Inflanccy poddani błagali Stefana o ratunek. że protestantyzm to wyznanie buntownicze. gdzie społeczności lokalne stanowiły istotną potęgę. mieszczanie zagrożonej Rygi wzywali Gdańszczan do opamiętania. że tylko na katolikach może się oprzeć silna władza panującego. W takim społeczeństwie trzeba było mieć silne oparcie. tabory brat Stayskiego. którzy nauki puszczają mimo uszu.•0 piecho• 10 tyś.rozpoicji. Gdy później. pouczał go. potrafił. Od początku postanowił. . W tym ujęciu dogmatyczne różnice między wyznaniami nie miały . Siły . Moskale stanęli nad Zatoką Ryską. tymczasem alarmujące wieści nadchodziły z Inflant. Wojska Iwana wtargnęły w lipcu w głąb prowincji. A statuty Karnkowskicgo na sejmie 1585 roku zostały całkowicie zniesione. ewanej arpinga tecznie locześ-aczęły Jowała irezul•acznie desant i przez dawny polubowne rozwiązanie konfliktu religia "instrumentum regni" wróg Batorego. gdzie zgromadzenie stanowe. teraz uczył się metod działania właściwych w monarchii parlamentarnej. choć z oporami. ale dostosować się do tego. jak dla bardzo wielu ówczesnych monarchów. Do rozstrzygnięcia wojny było daleko. Fragment obwarowań twierdzy Wisłoujście. po śmierci brata Krzysztofa. Nie należał on do ludzi. Litwini bili na alarm. 159. ale potrzebną i zbawienną. narzędziem panowania. żołnierza :e złamać :ały przez iej grobli ncernych o tysiąca /. wojsko rozpuścili. przekazywał władzę w Siedmiogrodzie bratankowi Zygmuntowi. gorzką może. że łaskawość popłaca. umiał wyciągać wnioski z własnych błędów. Przyzwyczajony. Elektor Jerzy Fryderyk ofiarował się z pośrednictwem pokojowym: otrzymał za to wkrótce administrację Prus Książęcych wobec nieuleczalnej choroby umysłowej jego krewniaka. teraz natomiast zjednany przez króla wierny poddany: żywy przykład. Gdańszczanie króla przeprosili. pieniądze dali i dawać dalej dobrowolnie mieli. i to dużo. choć gwałtowny i porywczy. strzegący drogi do Wilna. dopuszczając się okrucieństw. że takim oparciem będzie dla niego między innymi Kościół. lata 1562-1563. Polityka kościelna króla Stefana Pierwsze półtora roku panowania dały Batoremu lekcję. że w ojczystym Siedmiogrodzie dominowała siła.

astrologowie i czary stosunki Batorego z papiestwem mniejszość. skąd szybko został .istotnego znaczenia. W ten sposób zyskał sobie niezbyt zasłużoną opinię toleranta. Pośrednikiem był tu bez wątpienia Karnkowski. Edwardem Kelleyem rolę alchemika. 160. w wierze w czary.grzmiał. wysyłając do Krakowa asa angielskiego wywiadu. samozwańczego "doktora" Johna Dee. Wiedząc. A następnym razem znów tylko grzmiał teatralnie. że tej wymuszonej tolerancji uczył go "rozum i francuskie przykłady".a takie zdarzały się coraz częściej . otrzymał rozkaz powrotu do Polski. Nuncjusz Laureo. Papież Grzegorz XIII. Dyplomacja papieska rychło poznała stanowisko króla Stefana i umiała to wykorzystać. Drzewo genealogiczne Batorych. by zmienić front. A sam przecież przyznawał. stanowiących wciąż jeszcze liczącą się 195 Dzieje Polski i Litwy Stefan Batory woj. jak groźne są wojny religijne. Król był jednak podejrzliwy i obu Anglików szybko się pozbył. siedmiogroazk *1477 t!534 Zygmunt ks. w sposób paradoksalny złączone z chciwością. wyładowywał w protegowaniu astrologów i alchemików. Próbowała to wykorzystać Elżbieta Tudor. który w czasie elekcji zbyt otwarcie zaangażował się był po stronie habsburskiej i później uciekł do Wrocławia. dbał o deklaracje dobrej woli w stosunku do protestantów. Podążyli oczywiście do Pragi. w Czechach żywot zdemaskowanego Kelleya zakończył się tragicznie. że na przyszłość surowo będzie karać. że to już ostatni raz. lecz Dee niejedną jeszcze usługę oddał swej władczyni. Równocześnie był przesądny. Swoje potrzeby duchowe. Gdy słyszał o antyprotestanckim tumulcie . Podobny był pod tym względem do Rudolfa II i wielu innych monarchów tej epoki. odgrywającego wraz ze swym towarzyszem podróży. tolerancja królewska alchemicy. skądinąd wybitnego uczonego. nie były to jednak deklaracje szczere. siedmiogrodzki *1572 t28°ll 1613 Ryć. ewidentnym oszustem. który początkowo popierał Maksymiliana. skorzystał ze śmierci cesarza.

Nie znaczy to. zbyt mało dyplomatycznie prowadził akcję anty-protestancką. kalendarz juliański różnił się od czasu astronomicznego wprawdzie nieznacznie. Opracowany na jego rozkaz nowy kalendarz. Giovanni Andrea Caligari. pot. Sferyczny zegar uniwersalny.życzliwie usposobiony wobec . Poprawa tej anomalii stała się odtąd największym marzeniem papieża. ale właśnie dlatego musiał poważnie liczyć się z Francją. narzucił gregoriański kalendarz nawet protestantom gdańskim. 196 Stefan Batory gregoriańska reforma kalendarza kłopoty ze złożeniem obediencji Dzięki poparciu króla został zresztą Bolognetti kardynałem wraz ze szwagrem Zamoyskiego Jerzym Radziwiłłem. państewka włoskie i Rzeczpospolita. Ryć.odwołany. ale nadto zapisał swój majątek na rzecz utworzenia Akademii w Zamościu. lecz ustępliwość jego w sprawie godności kościelnych miała pewne granice: gdy Jan Zamoy-ski forsował nominację Szymona Ługowskiego na biskupstwo przemyskie. Następca jego. ale po tylu wiekach zebrało się już tego dni dziesięć. świętokupstwem zakazanym przez sobór. Zmniejszał on nieznacznie liczbę lat przestępnych i skracał rok 1582 o l O dni: po 4 dniu października następował od razu 15. co jednak doprowadziło do groźnych komplikacji.nieoficjalnie . XVI wieku (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Używany dotąd. wszedł ostatecznie w życie w 1582 roku. wkrótce po nich otrzymał czerwony kapelusz bratanek Stefana. jeszcze na rozkaz Juliusza Cezara opracowany. mimo iż w tym okresie był jeszcze . aby nawiązanie oficjalnych stosunków między Batorym a Stolicą Apostolską było zadaniem łatwym. Nie dość bowiem. Andrzej Batory. Reformę przyjęły wówczas tylko Hiszpania. że kandydat słynął z niezbyt przykładnego życia. co było jawną sy-monią. zwany odtąd gregoriańskim. Do tej pory Kościół prawosławny używa kalendarza juliańskiego. 161. Protestanckie i prawosławne kraje odrzuciły ją jako wymysł papieski. Ale Batory był nieugięty. Papież nie życzył sobie zbytniej przewagi Habsburgów. Papież skłonny był. w grudniu 1583 roku. ale zbyt otwarcie. że jest nadal legalnym królem Polski. chciał go też pod koniec panowania narzucić Rydze. Portugalia. Zaś Henryk III nie zrezygnował z korony polskiej i nie mógł z niej zrezygnować. musiał wobec swych buntowniczych poddanych podtrzymać fikcję. przymykając oczy na zalecenia soboru trydenckiego. Toteż wkrótce zastąpił go zręczniejszy i ostrożniejszy Alberto Bolognetti. dawać godność kardynalską młodym magnatom. szedł już ręka w rękę z Batorym. Współpraca króla z papieżem najlepiej uwidoczniła się przy reformie kalendarza. rychło powiernik najskrytszych marzeń Stefana i orędownik jego polityki w Rzymie. Stolica Apostolska założyła stanowczy sprzeciw.

ambasadorowi Francji zaś zezwolono tylko wygłosić protestację na zamkniętej audiencji prywatnej. Teraz jednak Kościół był silny. walki z symonią. przed 1559 rokiem (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Misję tę otrzymał w 1577 roku Paweł Uchański. do wyjazdu zbierał się Piotr Dunin Wolski. bratanek prymasa. reformacja w odwrocie. Portret profesora Akademii Krakowskiej Benedykta z Koźmi-na. ze starym. papie-stwo obawiało się bowiem ukonstytuowania Kościoła narodowego. nie żałując dla niej na papierze grosza.Batorego. Niepokój księży budziły również zabiegi szlachty o powołanie najwyższego trybunału sądowego: szło w tym wypadku o sądownictwo duchowne i o rozstrzyganie spraw między duchownymi i świeckimi. lecz podróż pod różnymi pozorami przewlekał. 197 Dzieje Polski i Litwy synod piotrkowski w 1577 roku kryzys Akademii Krakowskiej Ryć. że każdy nowy monarcha po wstąpieniu na tron wysyła do papieża poselstwo z obediencją. upowszechnienia wizytacji biskupich. Było to wielkie i trudne zwycięstwo polskiej dyplomacji w sprawie wprawdzie tylko prestiżowej. "władcy Siedmiogrodu" jako przedstawiciela Rzeczypospolitej. Wcześniej jeszcze w Rzeczypospolitej pierwszym objawem zaufania rodzącego się między królem i Kościołem było zwołanie synodu prowincji polskiej. schorowanym i zrezygnowanym Uchańskim nikt się już nie liczył. że pamiętali też duchowni o potrzebach podupadającej Akademii Krakowskiej. lecz ukazującej międzynarodowy autorytet króla Stefana i jego państwa. zwłaszcza wobec dwuznacznego stanowiska ambitnego prymasa Uchańskiego. Rywalizacja z nimi musiała się jednak rozpocząć od wprowadzenia w życie uchwał soboru trydenckiego. nie poprzestał na uchwaleniu subsydiów na wojnę przeciw protestanckiemu miastu. W rzeczywistości chodziło o to. że ambasador francuski w Rzymie zdecydowanie protestował przeciw przyjęciu posła. jak powiadał. Synod zebrał się więc w Piotrkowie wiosną 1577 roku. poprawy obyczajów i poziomu intelektualnego kleru. czyli z deklaracją posłuszeństwa głowie Kościoła. formalnie pod kierunkiem prymasa i nuncjusza. dążąca do przywrócenia jedności wiary w Rzeczypospolitej. Było zaś w zwyczaju w państwach katolickich. by kanclerstwo zwolnić dla Zamoyskiego. w praktyce niewiele z tego Akademia ujrzała. 162. Trzeba dodać. Prawie dwa lata trwały nieoficjalne rokowania. Obradujący w cieniu buntu gdańskiego. faktycznie zdominowany przez Karnkowskiego. świeżo przesunięty z kancler-stwa na biskupstwo płockie. Tryumfująca reformacja katolicka. odbudowy kościelnego szkolnictwa. widziała w ewangelikach miast pruskich głównych przeciwników. Nie doszło do takiego synodu za Zygmunta Augusta. W Krakowie przygotowywano już sukurs dla Uchańskiego. Aż wreszcie 11 kwietnia 1579 roku Uchański złożył papieżowi audiencję na uroczystym konsystorzu. .

Zyskał dzięki temu zastęp znakomitych współpracowników. ego te faciam mości panie" ("Ucz się. ofiarowując garść klejnotów. zapewne pod wpływem Zamoyskie-go. odwiedził tylko demonstracyjnie dwa razy Akademię. a Stefan i tak nim nagrodził swojego kaznodzieję obozowego. schorowanego Stanisława Sokołowskiego. oświadczyli w porę. a w czasie kampanii gdańskiej. dopiero po śmierci Maksymiliana. Pierwsze pokolenie Jezuitów polskich stanowili ludzie wybitni. Ryć. Należał do nich Marcin Laterna z Droho-bycza. zresztą i w pactach conventach zaprzysiągł. nieoficjalny jeszcze kaznodzieja królewski. że uczelnię odnowi. wnikliwych myślicieli na tym stanowisku. już snuł plany założenia w Krakowie uczelni konkurencyjnej. uprzejmie te obietnice powtórzył. zrobię cię szlachcicem"). Batory się nie angażował. 163. Konkretniejsza już była Anna Jagiellonka. Batory obiecywać umiał. z Malborka. że zawsze byli po stronie Anny Jagiellonki. Pozostawił po sobie dobre wrażenie: przejrzał wszystkie książki w ubogiej bibliotece i równie ubogiemu żakowi powiedział: "Disce puer latine. Za nimi poszli kolejni nuncjusze i Jezuici. Pospieszyli przecież 198 Stefan Batory gasnący blask królewskiego mecenatu Batory a Jezuici profesorowie w porę do Mogiły. później z urzędu. Natomiast oddane przez króla do dyspozycji Akademii bogate probostwo św. Faworytem króla w tej dziedzinie było Towarzystwo Jezusowe. który otworzył szereg wybitnych mówców i głębokich. na wzór humanistycznego Kolegium Królewskiego w Paryżu. Pierwszy zaprotestował Hozjusz. Nie od razu zgłosiło ono akces do współpracy. Floriana na Kleparzu obiecał jej już Zygmunt August. dla którego Kolegium paryskie było wylęgarnią niedowiarków i heretyków. nie tylko ze względów finansowych. Rról-żołnierz szczególnie sobie cenił zakon na dyscyplinie wojskowej oparty. chłopcze. Fabian Birkowski za Władysława IV. filozofię. takich jak: Piotr Skarga za Zygmunta III. zwłaszcza pod wpływem rektora Jakuba Górskiego. Oprawa książki z daru Anny Jagiellonki dla Akademii Krakowskiej. o wielkich walorach intelektualnych. języki i literaturę. jako kanclerz uniwersytetu. Adrian Pikarski za 199 . Ale w tym samym czasie. 1582 rok (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie). że w czasie elekcji opowiedział się on. gdzie ściągnięci z zagranicy najwybitniejsi uczeni europejscy wykładaliby teologię. medycynę. Projekt był oczywiście nierealny. łaciny. po stronie cesarza. matematykę. odważni i ideowi. biskup krakowski Piotr Myszkowski. Ale od razu otrzymało odpowiedź konkretną i przychylną. prawo.Nie stary uniwersytet bowiem wyniósł najwięcej korzyści z nowej polityki kościelnej i państwowej. I nie to zaważyło. a Górski powitał uroczyście elekta przy jego wjeździe do stolicy.

O tym. Wojny kozackie. do której przyłączono Warmię i Mazowsze..Dzieje Polski i Litwy Szkolnictwo jezuickie W 1540 roku papież Paweł III zatwierdził nowe zgromadzenie zakonne . a także i nauki matematyczne. najazd szwedzki i wojna z Moskwą podkopały materialne podstawy Towarzystwa i kolegia jezuickie przeżywały w 2. Piotra i Pawła w Krakowie Pierwsze kolegium w Polsce założyli Jezuici w Braniewie w 1565 roku. Wielkie znaczenie miało kształcenie w zakresie retoryki. także matematykę . nie będą wykładane na Uniwersytetach Towarzystwa. Do końca XVI wieku powstało jeszcze 11 szkół jezuickich. czystość obyczajów. W 1551 roku założyli w Rzymie pierwszą szkołę . za jakie uważano karność i posłuszeństwo. studium wymowy i filozofii. jak i młodzieży pochodzącej z wyższych warstw społecznych. lecz z czasem docenili znaczenie wpływu na kształtowanie młodego pokolenia. oparte na studiowaniu języków i literatury klasycznej. sumienność. i to w wystarczającej liczbie.hebrajskiego. Stąd nacisk kładziono na gruntowną znajomość gramatyki łacińskiej i greckiej oraz . (przekład Stanisław Bednarski) Godło zakonu Jezuitów z fasady kościoła św. łacińskiej i greckiej. języków łacińskiego. zmniejszyła się liczba uczniów. Szkolnictwo jezuickie stawiało sobie za cel wyrobienie w uczniach pobożności oraz cnót moralnych. dlatego należy i dla tych nauk postarać się o odpowiednich profesorów. lub przynajmniej Towarzystwo samo na siebie nie będzie brało tego ciężaru. jak odpowiednio nauczać i wychowywać. pilność.Towarzystwo Jezusowe. Celem nauczania natomiast był rozwój zdolności umysłowych poprzez nauki humanistyczne. Nauki medyczne i prawnicze. Ponieważ zaś tak nauka teologii..] Uniwersytety Towarzystwa przede wszystkim teologicznym studiom oddawać się będą i przez najodpowiedniejszych profesorów p/lnie będą wykfadać to wszystko. W 1575 roku utworzono odrębną prowincję polską. skromność i ogładę. wymaga poznania nauk humanistycznych. które stało się wzorem dla innych tego rodzaju placówek w całej Europie. naukę moralności. Początkowo Jezuici nie zamierzali poświęcać się w sposób szczególny prowadzeniu szkół. za naszych zwłaszcza czasów. z pozytywnej zaś teologii zajmować się będą temi zagadnieniami. greckiego i hebrajskiego. Należy również wykładać logikę. jako że bardziej niezgodne z naszym Instytutem.nieobowiązkowo . które zgadzają się z celem. mniejszą wagę przykładano do umiejętności praktycznych. jaki nam został wytknięty. przy czym .Collegium Romanum. jak jej praktyczne stosowanie. Głównym celem szkolnictwa jezuickiego było kształcenie w nowoczesnym duchu elity społeczeństwa. przygotowanie zarówno kandydatów do służby duszpasterskiej. fizykę i metafizykę. co należy do nauki scholastycznej i Pisma Świętego. W połowie XVII stulecia istniało w obu tych prowincjach około 40 szkół. połowie XVII wieku głęboki kryzys: zamykano poszczególne placówki. o ile to będzie odpowiednie do naszego celu. wykładano dialektykę i fizykę. której przeznaczeniem w przyszłości miało być kierowanie państwem. w 1608 roku podzielono ją na prowincje polską i litewską. mówi Ignacy Loyola w Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego: [.

istniał jednolity plan nauczania. występowali też publicznie . W konwiktach jezuickich. pół. zarówno wierszem. XVI l wieku 1649 data powstania szkoły granica między prowincją . podobnie jak w gimnazjach protestanckich. Jezuici prowadzili ponadto seminaria nauczycielskie.za wzór stawiano mowy Cycerona. zwłaszcza w wieku XVII. uczono śpiewu.szkoły jezuickie powstałe w 1. a zarówno program nauczania. Do kolegiów uczęszczali przede wszystkim synowie szlacheccy. przy czym do kolegiów uczęszczali także innowiercy. wiedzę młodego człowieka dopełniały pobieżne wiadomości geograficzne. ćwiczenia i powtórki.obok kształcenia umysłu .grecka (trzy klasy gramatyki. Ich program obejmował: dwuletni nowicjat i dwuletnie studia humanistyczne.polską i litewską Towarzystwa Jezusowego granice Rzeczypospolitej: __ w 1582 -.Stefan Batory SZWECJA i ^ szkoły jezuickie powstałe * w XVI wieku . a także mieszczanie. jak intensywność i barwność życia szkolnego skutecznie przyciągały uczniów. jedna poetyki i jedna retoryki) odpowiadająca szkole średniej. podział na klasy. która mogła posiadać prawa akademii.ważną rolę odgrywał teatr szkolny. Istniały trzy typy szkół jezuickich: pięcioklasowa łacińsko .w 1634 • Winnica . a także nieobowiązkowo języka niemieckiego i ruskiego. których nie zmuszano do uczestnictwa w praktykach religijnych. historyczne. Uczniowie nie tylko słuchali wykładów.wychowanie moralne i religijne.. filozoficzne. na których powtarzano poetykę 200 . Szkoły jezuickie były bezpłatne. oraz szkoły o charakterze wyższej uczelni: pięcioklasowa łacińsko-grecka wzbogacona o kurs filozofii i pięcioklasowa łacińsko-grecka z kursem filozofii (trzy lata) i teologii (cztery lata). a także . jak i prozą. Jezuickie kolegia stanowiły przeciwwagę i skuteczną konkurencję dla szkolnictwa protestanckiego. przygotowywali wprawki pisemne.

Wiedniu. porzucił je jednak pod wpływem Hozjuszowego Wyznania i stał się odtąd zażartym wrogiem reformacji. że obejmowała ona wyłącznie wydziały: teologiczny. Nie ustrzegł się w młodości pewnych sympatii protestanckich. Kolejno rektor kolegiów jezuickich w Poznaniu i Wilnie. ale i w duchu wspierania planów monarchy oraz polskiej racji stanu. Był tam również wychowawcą królewskiego bratanka. Innym wybitnym Jezuitą polskim w służbie Batorego był ksiądz Jakub Wujek. W1579 roku jezuickie kolegium w Wilnie zostało przekształcone przez Stefana Batorego w Akademię . filozoficzny i nauk humanistycznych. by kończyć rozpoczęty jeszcze w 1584 roku przekład Biblii. Chryzostom Gołębiowski za Jana III. Koloszwarze. Pierwsze seminarium nauczycielskie powstało w 1571 roku w Pułtusku. Rzymie. Wychowanek mu się nie udał. przez Laternę nazywany był nawet "polskim półCyceronem". Wrocławiu. 201 Dzieje Polski i Litwy Biblia Wujka Piotr Skarga kolegia jezuickie Ryć. 2. Poznaniu i Dorpacie. co było ewidentnym novum. tym różniącą się od klasycznego uniwersytetu. Białogrodzie Julijskim. by poprowadzić nowo założone kolegium jezuickie w największym mieście tego kraju. pot. a zarazem dom zakonny w stolicy.• 1630 :amieniec Podolski _/ Kolegia jezuickie w Rzeczypospolitej powstałe do pot. XVII wieku i retorykę. w szkole Cystersów. później w Krakowie. czyniąc z działalności kaznodziejskiej ważny element propagandy politycznej. który stał się chlubą . Cerkiew w Białogrodzie Julijskim (Alba Julia). XIII wieku. nawet zbrodniczego psychopatę. stąd przez Batorego wysłany został do Siedmiogrodu.szkołę wyższą. Studiował wpierw w rodzinnym Wągrowcu na Pałukach. Zygmunta Batorego. Wewnątrz nagrobki Izabeli Jagiellonki i Jana Zygmunta Zapolyi. Znakomicie wykształcony filolog. Laterna stworzył tę tradycję. oczywiście w duchu reformacji katolickiej. ponadto jeszcze w wieku XVI założono seminaria w Jarosławiu. 164. Jakub Wujek Jana Kazimierza. a także ćwiczono dydaktykę. wyrósł na ponurego. kolegium jako zbyt bojowe w tym pełnym dotąd tolerancji kraju przetrwało tylko lat l O i Wu-jek musiał wracać do Polski.

Po wyjeździe księdza Wujka do Siedmiogrodu na stanowisku rektora kolegium Jezuitów w Wilnie zastąpił go Piotr Skarga. tak wysoko cenionego przez humanistów. Dzięki temu przyciągali Jezuici do swoich szkół nawet młodzież protestancką. zwalczała powszechną wówczas porywczość. Duże znaczenie miały również amatorskie przedstawienia teatralne oraz wprowadzanie gier sportowych. Związek zaś ówczesnych koncepcji politycz. wznawianego ostatnio tylko w złagodzonym polemicznie wyborze innego arcydzieła polskiej prozy. W Wilnie.Ryc.Stefan Batory grupie. W ślad za . jak pięknym mówiliśmy dawniej językiem. Tego dziedzictwa. wprowadzając w ich miejsce dzieła Ojców Kościoła. pełen werwy i poetyckiego liryzmu. ograniczano lekturę tekstów pogańskich. wygodnego dla nauczycieli i rodziców. powołanie Akademii Wileńskiej W kolegium wileńskim. osławiony później Alvar. podporządkowując ją 202 ----------------. dla naszych czasów nawet zbyt drapieżne. wpierw nieudolnie uwspółcześniany. a równocześnie kompromitowała nie kontrolowany zapał. ostatnio dopiero został wznowiony. dla władców i generałów. co otwarcie podnosiły listy pasterskie dotyczące otwarcia szkoły wileńskiej.----. Jezuici zwracali szczególną uwagę na włączenie do programu piśmiennictwa starożytnego. Żydzi i mahometanie.i65 Podpjs Anny Jagiellonki w tzw Księdze królewskiej (Bibiioteka nych z jezuicką szkołą był powszechnie Jagiellońska w Krakowie). pięcioklasowego kursu. gdzie dotąd wspólnie i w zgodzie żyli katolicy. Kolegia jezuickie były szkołami przodującymi pod względem metod dydaktycznych i poziomu nauczania w całej ówczesnej Europie. krewki Mazur.zapomnianego. co zwykle kończyło się jej przejściem na katolicyzm. nie udało się współczesnej pedagogice dotąd przezwyciężyć. ewangelicy. często ze szczególną pasją ukazujące prześladowania katolików w krajach protestanckich. w jak największym początkowo zakresie. ale również Żywotów świętych z 1579 roku . Gdy kolegium zdobyło już odpowiednią renomę. Przez ostatnie lat dwieście zapomniany. Również jezuicki podręcznik gramatyki łacińskiej.-----. podobnie zresztą jak współczesne jej szkoły protestanckie.naszej literatury . opanowywać własną indywidualność. taka nominacja miała sens szczególny: oznaczała początek katolickiej ofensywy ideologicznej.------. by przypomnieć nam. autor nie tylko dziełka polemicznego O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tejże jedności odstąpieniu z 1577 roku. Teatr bowiem również uczył grać w drużynie.----. "Pobożność i cnota" miały sprzyjać wychowaniu młodzieży szlacheckiej na działaczy i dygnitarzy dbałych o dobro państwa. powołano wkrótce katedrę filozofii i matematyki. prawosławni.arcydzieło języka i stylu. Bowiem było to dzieło drapieżne. rozumiany. obok normalnego. następnie zastępowany ciężkimi przekładami "filologicznymi". w owym czasie stanowił duże osiągnięcie dydaktyczne. Szkoła jezuicka. w tym czasie już otoczony sławą literacką. zaś w 1574 roku rozpoczęto nauczanie teologii. może jedynie sprawniej i bardziej konsekwentnie. co bez wątpienia zgodne było z planami króla Stefana. wygaszała ognie tkwiące w człowieku w imię przystosowania do społeczeństwa. zastępując ją oddaniem się na pastwę emocji bardziej stadnych.

. polemistów prawo świeckie i medycyna nie były konieczne.Hiszpan. Jeden z nich.wiernie. który początkowo nie chciał przyłożyć piastowanej przez siebie pieczęci do dokumentu wieńczącego tryumf intelektualny papizmu. Portugalczyk i trzej angielscy Jezuici.dla siebie i dla Kościoła. Ryć. Drzeworyt w Fortuna albo szczęście. Obaezy to. M. W Ktorey kto co ma rozumu. nie może być dobrym żołnierzem" . Nowa Akademia tak samo nauczała tylko teologii i sztuk wyzwolonych.LSKIEGO. Jan Karol Chodkiewicz. "Heretyk to taki syn. kalwina Ostafiego Wołłowicza. profesorowie Akademii Wileńskiej A król Stefan dbał przede wszystkim o dobrych żołnierzy . wzorowanej w swoim ustroju na rzymskiej uczelni jezuickiej. pokojowa. sławnym Collegium Romanum. Chodkiewicza właśnie. Podobno sam król przepowiedział mu wówczas sławę i wojenne tryumfy. jaka jest międzynarodowa funkcja nowej uczelni. w którym uznał podporę swej władzy. Kto i? mafz żyi \ynicy pomiernie* KR A K O Drukarni lukifei Kupitó. Na wiosnę 1579 roku odwiedził ją osobiście. wrócił nawet potajemnie do Anglii w 1580 roku.. ergo. i utrafiła tak znakomicie. Lutnista. 166. SEWERYNA BĄCZA. Przez pierwsze lata rektorował tu Piotr Skarga. Do kształcenia nauczycieli. co za dużo i bez potrzeby myśli.takie słowa włożyła niegdyś Zofia Kossak-Szczucka w usta najsławniejszego z ówczesnych wychowanków tej uczelni. Podobno w imieniu studentów mowę powitalną wygłosił wówczas przed królem syn kasztelana wileńskiego. Ostatecznie wystawił Stefan akt fundacyjny nowej Akademii l kwietnia 1579 roku mimo protestu podkanc-lerzego litewskiego. lata ok. kaznodziejów. sprawa jego ukazywała jednak. Stąd utworzenie uczelni. przyszły bohater spod Kircholmu. został tam zdemaskowany i po okrutnych torturach skazany na śmierć. odważna i zdecydowana działalność Jezuitów w krajach . póki nie został przeniesiony do Krakowa. 1644-1646 (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Batory oczywiście planom tym sprzyjał: pedagogika jezuicka bliska była jego koncepcjom politycznym. James Bosgrave. do Wilna. stąd tych wydziałów w Wilnie zabrakło. Ocaliła go interwencja Batorego i w 1585 roku pozwolono mu powrócić 203 Dzieje Polski i Litwy -----------socyniamzm powrót protestantów do katolicyzmu FORTUNA ALBJ SZCZĘŚCIE. K. Seweryna Bączalskiego. że nikomu Fottuni nie ftuiy . wykładali często cudzoziemcy .tym szły starania o przekształcenie kolegium w uniwersytet. j. że niektórzy historycy wzięli to za wypowiedź autentyczną. równający prawa wileńskiej uczelni z Akademią Krakowską. 7 lipca 1578 roku wydał przywilej.

f $ tttac <* Polska kultura katolicka mogła natomiast ofero wać jej coraz więcej. Odwrót od protestantyzmu związany był niewątpliwie z wypaleniem się buntowniczego żaru wewnętrznego. jakoby za to syna przez czas jakiś więził. syna Konstantego. Protestantyzm stał się zorganizowanym Kościołem jak każdy inny: konformistycznym i niechętnym kontestacji. choć nieprawdą jest. stał się jedynym wyznaniem reformowanym zdolnym intelektualnie sprostać dyspucie z odnowionym katolicyzmem.i w dzisiejszej . który w 1579 roku osiadł wpierw w Krakowie. niedługo ten sam problem wystąpi i w Szwecji. Samo jednak pojawienie się wieści podobnej było znamiennym znakiem rewolucji umysłowej. kładącym wielki nacisk na etyczne problemy religii i filozoficzne aspekty religijnego poznania. która pozbawiała Ruś koronną i litewską jej elity intelektualnej. wielkiego obrońcy i protektora prawosławia. Niekiedy nawet bezpośrednio z prawosławia na katolicyzm przechodzili. 204 Stefan Batory Soffow IANA KOCHANOWSKIEGO. ale szybko polonizującej się szlachty z protestantyzmem głoszonym po polsku. licząca się w ówczesnej . Odwrót protestantyzmu najwidoczniejszy był w owym okresie na wschodnich krańcach Rzeczypospolitej. Cerkiew prawosławna przeżywała tu istotny kryzys. jaki cechował pierwsze pokolenie reformatorów i pociągał do niego żądną zmian młodzież. nie była często zdolna konkurować wśród ruskiej z pochodzenia. Najgłośniejsza była konwersja Janusza Ostrogskiego. Na próżno kniaź Kurbski po przeniesieniu się do Rzeczypospolitej usiłował kulturę prawosławną ożywić. osłaniająca się cerkiewną słowiańszczyzną. dokonana najpóźniej w 1579 roku. Jedynie Bracia Polscy zachowali urok nowości i śmiałości. potem w Lusławicach nad Dunajcem i stał się ideowym przywódcą ruchu. Socyn był humanistą i racjonalistą. Dzięki niemu właśnie antytrynita-ryzm. Zakrzepła w dawnych formułach. Jezuitów i sprzyjającego im monarchy. doczekała się w 1580 roku publikacji swego naj wspanialszego dzieła: Melodii na Psałterz polski Mikołaja Gomółki. której nawet rdzenni Rusini już nie rozumieli. w dużej mierze dzięki reformom Fausta Socyna.protestanckich miała wielkie znaczenie dla odrodzenia w nich katolicyzmu. czego się obawia. była to tragedia osobista. Ale już za Batorego ci protestanccy w jednym pokoleniu posesjonaci rzucali nową wiarę dla katolicyzmu. Muzyka polskiego renesansu. Dla ojca. Sieneńczyka. odtąd coraz częściej u nas socynianizmem nazywany. wychowanka kapeli Zygmunta .Europie. ceną za to jednak było odrzucenie radykalizmu dawnych plebej-skich ministrów i zawężenie bazy społecznej ruchu do nielicznego grona oświeconej szlachty. Elżbieta angielska wiedziała. Byłoby jednak uproszczeniem widzieć w tryumfie katolicyzmu jedynie skutki bezpośredniej działalności Kościoła.

więcej w nim trudnej radości. Najznakomitsze dzieła Jana Kochanow skiego . . 167. Fraszki. Oznaczało to zaś konieczność stanięcia jeszcze raz przed sejmem i uzyskania zgody Izby Poselskiej na nowy pobór. Kryją się wciąż w tym pew. Rytmy abo wierszepołskie opublikowane zostały w 1601 roku pod nazwiskiem Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. nawet jeśli w znacznej części pisane były wcześniej. będący nie tylko rezultatem wzmaga jącej się z wiekiem pobożności. Pieśni . zmarłego w 1581 roku.. Treny. który "wskrzesił naszą sławę". związkiem Batorych z Zapolyami i swą polityką w Siedmiogrodzie Dzieje Polski i Litwy .".. ne plany Batorego sformułowane w 1582 roku.". z piękna człowieczego trudu i bólu i z odrzuconego wprawdzie werbalnie. a szkoda: więcej w nim radości z piękna walki. 0 ^JŁ-LŁ^IRyć. a też w czasach batoriańskich pisany Setnik rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego sławą nie dorównuje Rytmom. wielka polska poezja metafizyczna. bez uchwalonych podatków wojny nie wygra. sława rycerska była jednym z marzeń króla wojownika. wydawana dopiero w czasach następnego panowa nia. . Wiele wskazuje na ich związek z kręgiem Stanisława Żółkiewskiego.._. 205 Trybunał szlachecki Wojna z agresją moskiewską była jednym z obowiązków Batorego w myśl zaprzysiężonych przez niego pactów conventów. Psałterz. ale i narzuconej przez zmieniający się świat tęsknocie za rzeczami wiecznymi. w 1590 roku opublikowany. Równocześnie jednak powstawała. Wojna z Moskwą. ale z miłością malowanego piękna świata zmysłowego. Wiedział jednak.. kto był ich autorem.Odprawa posłów greckich. w której tragizm widziany jest przez pryzmat sprzeczności renesansowych ideałów ładu i pokoju z niepokojem barokowego świata.ukazały się drukiem w czasach Batorego. choć tradycją rodową. _. dojrzałego baroku. Choć wybrany głosami szlacheckimi i uważany za króla szlacheckiego. Wcześniej. tak charakterystycznej dla pełnego.. U starzejącego się pisarza znamienny zdawał się zwrot ku zainteresowaniom transcen dentalnym. Karta tytułowa Odprawy pos/owgrec/flcn Jana KoMikołaj Sęp Szarzyński i Sebastian Grabowiecki ne tajemnice.chanowskiego. wówczas już służącego Janowi Zamoyskiemu. że bez pieniędzy. . sławiąc króla. autor na przykład zdawał się znać taj.. Niezależnie od tego jednak. a u Grabowieckiego wyrastającej zapewne z wpływów ówczesnej poezji hiszpańskiej. 1578 rok.Augusta. zaliczyć je trzeba do szczytowych osiągnięć europejskiej poezji tego okresu.

Karnkowski. autor wydanej jeszcze w 1568 roku rozprawy De optima senatore (O najlepszym senatorze). Mądra polityka personalna Zygmunta Augusta. Wówczas to doczekał się wreszcie możności wcielania w życie swych teoretycznych koncepcji nowy biskup kamie-niecki i opat mogilski. że tę Augustową jeszcze kadrę umiał Batory ocenić i nagradzać. Był to już bowiem inny Senat. Dodać trzeba. obok Kromerowej Historii Polski. Wawrzyniec Goślicki. a Zamoyski bez króla na wojnę. Karnkowski i Opaliński. Pamiętać też trzeba. by stwierdzić. Przede wszystkim potrzebował jednak Zamoyskiego do manipulowania Izbą Poselską. ale i odbudowywało szacunek dla Izby Wyższej. a nawet formującej się po dwustu latach demokracji amerykańskiej. żołnierska szczerość króla często podobała się szlachcie i szybko zdobywał on popularność. Było jednak w tym wiele przesady. że Batory dopiero się uczył po polsku i nawet gdy się nauczył. W pierwszych miesiącach panowania największy wpływ zdawali się mieć na króla senatorowie wielkopolscy. brutalna. Wpływ Zamoyskiego rósł wolniej. ale na wszystkich szczeblach gospodarował nią w sposób rabunkowy. zdobytym już wcześniej. Zamoyski reprezentowali to pokolenie. W Senacie. widział ostoję swego panowania.polityka personalna Batorego najbliżsi doradcy króla Ryć. związany z węgierskim. był jednak Batory bliższy arystokratycznym koncepcjom władzy. przywiązujący wielką wagę do formy swoich wystąpień. To w czasach ostatniego z Jagiellonów wojewodą rawskim został Anzelm Gostomski. jak wielu wówczas ochrzczono małych Stefanów. zarodni prawych charakterów i talentów politycznych. Szorstka. że król nie powinien bez Zamoyskiego iść na sejm. na senatorach się opierał. świetnego merytorycznie i literacko podręcznika ekonomiki ziemiańskiej. Królowi była potrzebna wiedza prawnicza Zamoyskiego. Batory również podnosił do nowych godności ludzi o autorytecie intelektualnym. 168. najpopularniejszego chyba na Zachodzie. Wystarczy przejrzeć herbarze szlacheckie. a zwłaszcza rola wychowawcza kancelarii koronnej. i na doktryny polityczne wiodące w następnych pokoleniach do ideałów rewolucji angielskiej. wprowadziła do Senatu nowych ludzi. autor poczytnego Gospodarstwa opublikowanego w 1588 roku. Towarzysz pancerny z Wzornika ubiorów szlachty polskiej (Muzeum Narodowe w Poznaniu). ważna wobec legalizmu szlacheckiego. Mówiono później. Opaliński. Jego zdroworozsądkowy stosunek do niepotrzebnej gdańskiej awantury musiał zyskać uznanie Stefana. Solikowski. tak ważnego dla szlachty. 206 . Dawno wymarli cyniczni nominaci Bony. które według niektórych historyków literatury i na Szekspira swój wpływ wywarło. dzieła. co później spowoduje niejedną komplikację dyplomatyczną. które teraz nie tylko kształtowało losy Rzeczypospolitej. nie chciał się ośmieszać swoją łamaną polszczyzną. szlacheckim i antymagnac-kim ruchem. Zaprzestał na przykład kształcenia w Stambule tłumaczy z języków wschodnich. w elicie intelektualnej i politycznej. to jako świetny mówca łaciński.

I teraz władcę takiego ujrzał w Batorym. dwa razy młodszą od siebie Krystynę Radziwiłłównę. Fedor Senkowicz. Pragnąc uświetnić uroczystości weselne. w naszych dziejach pierwsza. W lutym 1577 roku wydał nowy przywilej dla krakowskiego drukarza Mikołaja Szarffenbergera. XVI wieku Rozumiejąc wagę propagandy. kalwinkę. Jako typowy człowiek renesansu. 2. W 1577 roku ziściło się jego marzenie: pojął za żonę siedemnastoletnią. Oddział w Olesku). umożliwiający postęp i rozwój. Drukarnia tajednak publikowała nic tylko obwieszczenia urzędowe czy uniwersały królewskie. cenił bowiem nade wszystko ład i harmonię. którego jednak bardziej do wojaczki niż do kaszt ciągnęło. Kochanowski w czasie elekcji opowiedział się za Maksymilianem. Obsługiwał j ą dzielny czeladnik Walenty Łapka. lepsze rozwiązania społeczne. W Ślad za tym poszedł następny (Lwowska Galeria Obrazów. którzy Pospolitą Rzeczą władacie" przypominało monarsze O jego obowiązkach. ugościć w Ujazdowie pod Warszawą parę królewską. W rezultacie za odwagę otrzymał szlachectwo. Wielki dzień dla polskiej literatury był również dniem dyskretnej propagandy politycznej: dzieło ostrzegało przed nieprzezorną wojną. herb Zamoyskich Jelita i nowe nazwisko Łapczyński. ale również w sławnym chórze "Wy. przypomniał się Kochanowskiemu z dawniejszą obietnicą i dzięki temu mógł wkrótce. który zabezpieczy od moskiewskich i tatarskich barbarzyńców wiecznie płonące kresy. mai. Tak narodziła się sławna. król sam uprawiać jej nie potrafił i tu chętnie Zamoyskim się wyręczał. 207 Dzieje Polski i Litwy . Ryc 169 portret Jana zamoyskiego. Nie rozumiał właściwie nigdy buntowniczych egzekucjonistów. Umiał to wyzyskać Jan Zamoyski. którą zresztą szybko nawrócił na katolicyzm. który swoim majestatem uspokoi wzburzone tłumy i pozwoli mu pod lipą pisać o sobótkach i dzbanach polewanych. Za władcą potężnym. Nadzór nad nią otrzymał właśnie Zamoyski. zapraszając ją zarazem na premierę Odprawy posłów greckich Jana z Czarnolasu. by w dyskretny sposób propagowali główne założenia polityki królewskiej. drukarnia polowa Batorego. nie pojął. Jak wielu innych przekonanych później do króla Stefana konserwatywnych regalistów. Najlepszych zaś tego przykładów dostarcza ówczesna twórczość Jana Kochanowskiego. że bezruch i zastój groźniejsze są dla Rzeczypospolitej niż konflikt polityczny. córkę Mikołaja Czarnego. postulujący przecież nowe. Tęsknił za silnym monarchą. Zamoyski umiał inspirować wybitnych pisarzy. zobowiązując go do urządzenia warsztatu typograficznego przy kancelarii królewskiej. 12 stycznia 1578 roku.Stefan Batory drukarnia królewska poglądy ustrojowe Jana Kochanowskiego pot.

ale wszystkiemu przecież nie mógł podołać. Dryas Zamchana. aby niepokornym nałożono "prawo kolca twarde". Gmach Trybunału Koronnego w Lublinie. za zgodą szlachty tych ziem.nie mogły być łatwo rozstrzygnięte. Nowogródku i Mińsku. nie zrealizowaną dotąd. Aluzje do prawa. który lubił demonstrować swą dbałość o wymiar sprawiedliwości. bracławskiego i wołyńskiego . Tutaj biegłość prawnicza Zamoyskiego okazała się szczególnie potrzebna i dzięki niej konstytucja sejmu warszawskiego z 3 marca 1578 roku powoływała wreszcie Trybunał Koronny. objęte one zostały działaniem Trybunału Koronnego. Z kompetencji Trybunału Koronnego wyłączono również i pozostawiono sądom królewskim sprawy o dobra i dochody króla oraz sprawy skarbu koronnego. w którym nimfa leśna sławiąca króla potępiała swawolę i próżniactwo. Zatem do kompetencji Trybunału należały sprawy . Przeciwny był mu niegdyś Zygmunt August.Stefan Batory Jerzy Fryderyk Hohenzollern administratorem Prus Książęcych system podatkowy Rzeczypospolitej odrębny trybunał w Łucku: po śmierci Batorego. Duchowieństwo również sięjej obawiało. utworzono dopiero w 1581 roku. XVII-XVIII wiek. Dla magnatów było to w gruncie rzeczy korzystne i nie spieszyli się z reformą. najtrudniejszy był do rozstrzygnięcia. zasiadający na przemian w Wilnie. Oba te dzieła opublikowane zostały natychmiast w drukarni kanclerskiej. co faworyzowało możnych i bezwzględnych. Problem "compositio inter status". "gadki niepotrzebne" i "wiary różne". Wówczas to powstało przysłowie: "Prawo jest jak pajęczyna: bąk się przebije. żądając. Równocześnie niemal z wystawieniem Odprawy w Ujazdowie rozpoczynał się w Warszawie kolejny sejm. Litwy. Trybunał taki był ostatnią. gdyż inne obowiązywały tam prawa. w tym właśnie momencie miały wymowę szczególną. do obowiązków władcy. dwie tylko kwestie miały być rozpatrywane: wojna z Moskwą i powołanie najwyższego trybunału sądowego. nie znane sędziom z Korony dawnej. Sprawy zaległe latami pozostawały nie rozstrzygnięte. 170.Prus Królewskich. częścią programu egzekucyjnego. niektóre sprawy kryminalne i sprawy miejskie. Trybunał Litewski. układu między stanami.idea powołania trybunatu szlacheckiego zasady funkcjonowania i zakres kompetencji Trybunału Królewskiego Ryć. zwłaszcza duchownym i szlacheckim. Sprawy pruskie mu nie podlegały: nadal miał je rozpatrywać sejmik generalny Prus Królewskich. a na muchę wina". Dla województw kijowskiego. Również problemy regionalne . na którym. wołyńskiego i bracławskiego utworzono na razie 208 . przyłączonych w 1569 roku do Korony litewskich niegdyś województw kijowskiego. Trybunał ten zasiadać miał odtąd na przemian w Piotrkowie i w Lublinie. utwór Kochanowskiego. zgodnie z życzeniem króla przedstawionym Izbie przez Zamoyskiego.

miał rozpatrywać skład sędziowski złożony z sześciu duchownych i sześciu świeckich: gdyby nie uzgodnili swych stanowisk rozstrzygnąć miał sąd sejmowy. jak zwykła szlachta. Było to tak zwane łanowe.zostały im pozostawione. również w drodze mądrego kompromisu. Tak dokonana została. by zasiadać w Trybunale z urzędu. Nie znaczy to. w których duchowieństwo było jedną ze stron. uchwalane i ściągane w nadzwyczajnych wypadkach. ale już szlachta zagrodowa go płaciła.nawet drażliwe sprawy o dziesięciny . Nieliczna armia stała utrzymywana z kwarty. i to nie własnego. których zdradzić nie chciał. takich jak 209 Dzieje Polski i Litwy uniwersał królewski z 1578 roku uchwalenie podatków na wojnę z Moskwą wojna. by wziął je pod swoją opiekę i naznaczył swego gubernatora. którzy nie egzekwuj ą prawomocnych wyroków sądowych. Zresztą sejm uchwalał tylko ogólne . zachował jej akt w swoim prywatnym archiwum. zwane poborem. Natomiast sprawy. nie mogła oczywiście podołać kampanii długiej i kosztownej. Łany folwarczne były od poboru zwolnione. które podlegały dotąd sądom duchownym . wyraźnie protestacji życzliwy. oraz sprawy przeciw urzędnikom. Posłowie słusznie zwrócili uwagę. dawały za to znacznie więcej i szybciej. łanowe nadzwyczajne. 1580 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). System podatkowy dawnej Rzeczypospolitej opierał się na sięgającej jeszcze przywileju koszyckiego zasadzie. Przygotowani e j ej wymagało przede wszystkim pieniędzy. zwane poborem. sięgając w drugiej połowie XVI wieku 30 groszy z łanu przy poborze pojedynczym. ostatnia z reform budujących gmach ustrojowy dawnej Rzeczypospolitej. Batory miał jednak w związku z Brandenburgią swoje plany. choć starali się. bo wkrótce pojawią się i wielokrotne. Sędziowie zwani deputatami wybierani być mieli na sejmikach spośród osiadłej tam szlachty: jedenastu z Małopolski. sławni kwarciani. Kampania gdańska wykazała. 171. Już na jego wstępie imieniem całego stanu rycerskiego Mikołaj Sienicki z Małopolski i Stanisław Przyjemski z Wielkopolski wnieśli protest przeciw powierzeniu administracji Prus Książęcych Jerzemu Fryderykowi Hohenzollernowi. niż Brandenburczyk obiecał.cywilne. Talar koronny Stefana Batorego (awers i rewers). Senatorowie otrzymali tylko bierne prawo wyborcze. Ryć. Ale istniało też. aby sejm przebiegał bez spięć i sporów. że układ ten sprzeczny jest z traktatem krakowskim z 1525 roku i jako układ międzynarodowy bez aprobaty Izby jest nielegalny. które w pierwszej instancji rozpatrywane były przez sądy grodzkie. szesnastu z Wielkopolski. Same stany Prus Książęcych błagały przecież Stefana. Konieczne były podatki specjalne. ale chłopskiego. te sprawy karne. że szlachcic winien jest królowi dwa grosze z łanu. Było ono znacznie wyższe od łanowego zwyczajnego. Odmiennie wyglądała sprawa wojny z Moskwą. czego brakuje wojsku Rzeczypospolitej. Sprawy. A Zamoyski. uchwalane w zasadzie na rok.

Równocześnie Iwan się zbroił. kiedy odwojować zdobytych twierdz nie były w stanie. Lecz okrucieństwa Iwana trwały. mający charakter rozporządzenia wykonawczego. Sejm 1578 roku uchwalił więc podatki na wojnę. stale przez sejmy -jeśli doszły . W Rzeczypospolitej jednak osłabiała ona w rezultacie władzę centralną. liczył na opozycję bojarską. którą stanowił przecież król w sejmie. Zbyt wielki był strach u jednych. lekceważenie stanowiska krajowych reprezentacji stanowych i opieranie się raczej na prowincjonalnych. konflikt litewsko-moskiewski zbrojenia Iwana IV Groźnego i podbój Syberii Wojskowe reformy króla Stefana Unia lubelska przyniosła zjednoczonej Rzeczypospolitej w spadku po Wielkim Księstwie rywalizację Wilna z Moskwą o zjednoczenie Rusi. stanie się wkrótce jednym z odchodzących do legendy bohaterów na miarę Corteza i Pizarra. zbyt silnie rozbudzona. a szczegóły ustalał uniwersał królewski. Trwał napór na ziemie litewskie i Inflanty. Podobną politykę. Doświadczenia wschodniego despotyzmu przenosił wielki książę do renesansowej Europy. na ludzi takich jak Kurbski. że pobór staje się w praktyce nowym. też żywiącego się nienawiścią.uchwalanym podatkiem. Napływali z Zachodu zaciężni żołnierze. po obu stronach Uralu. kunsztowne fortyfikacje drewniano-ziemne. w tym również zdolni dowódcy.założenia poboru. Ale wiejska gospodarka funkcjonowała jako pewna całość i zubożenie chłopa automatycznie odbijało się na jakości pracy pańszczyźnianej. Właśnie uniwersał Batorego z 1578 roku stał się później wzorcem dla uniwersałów następnych i właśnie od tego sejmu przyjęło się. zwiększaniu się ilości łanów pustych. potężny kupiecki ród Stroganowów kładł podwaliny pod późniejsze zagłębie przemysłowe i od 1581 roku wysyłał najemnych Kozaków na podbój chanatu syberyjskiego: wódz tych Kozaków. I mocniejsze były jego twierdze. Szlachta oczywiście protestowała. z ofensywą . Miast słabnąć. Zygmunt August zwlekał. choć formalnie poboru nie płaciła. stając u źródeł nowoczesnego totalitaryzmu. ataman Jermak. Ale nikt jeszcze nie zdawał sobie w pełni sprawy z niebezpieczeństwa podobnych precedensów. Anglicy dostarczali mu nowoczesną broń. Iwan z każdym rokiem stawał się mocniejszy. terrorem zaspokajana nienawiść i żądza krwi u innych. Włączone zostały do Moskwy pozostałe księstwa Rusi Zaleskiej. twerskie iriazańskie. Od przeszło stu lat Wilno było w defensywie.liczył na wewnętrzny ferment w Moskwie. a zwłaszcza ciężkie armaty. z których pańszczyzny nikt nie odrabiał itd. W ziemi permskiej. łatwiej210 . jak pamiętamy. który w tym momencie miał przed sobą cel jeden: wojnę z Moskwą. przez Archangielsk Duńczycy. choć też z oporami. Upadły sprzymierzone z nim kupieckie republiki Pskowa i Nowogrodu Wielkiego. Król odwołał się do ich sejmików i tam uchwalenie poboru przeprowadził. Holendrzy. A najmniej król. Cóż z tego. Przez Narwę. że wojska Rzeczypospolitej zwyciężały w polu. ale nie jednogłośnie. Powstawały warsztaty zbrojeniowe. a buntu w Moskwie nie było. prowadzili wówczas z powodzeniem władcy rodzących się dopiero monarchii absolutnych. Niektóre województwa się sprzeciwiły.

1560 roku (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie). a później organizacja kwarcianych. zacięż-nej zarazem. Korona była ustawicznie zadłużona. tak zwana półzbroja -od 30 do 40. przy grubości 5 do 7 milimetrów. Stanowili oni elitarną kadrę stałej armii.Stefan Batory sze do zbudowania. przyrównywana jest przez historyków wojskowości do struktury cechowej. żołnierze Rzeczypospolitej zdobywać nie umieli. o czym Batory przekonał się pod Gdańskiem. mało zwrotnych. Ówczesna pełna zbroja zachodnia ważyła do 65 kilogramów. wykształcony wojskowo na Zachodzie.bato-typu zachodniego były niezwyciężone. Wcześniej już z lekkiej kawalerii zwiadowczej zmieniła się ona w ciężką jazdę pancerną. Słabością systemu była wreszcie organizacja finansowania. 211 Dzieje Polski i Litwy -zdobywania twierdz oczywiście się nie nadawały. którzy mieli obowiązek stawiać się z nimi na pospolite ruszenie. 1580 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). tzw. żołd wpływał nieregularnie i niejedno królewskie nadanie kwestionowane przez egzekucjonistów stawało się formą dobrze oprocentowanej zapłaty za poratowanie kasy wojskowej. ale i w chorągwiach magnatów. Ale do rowka. Formacje te znakomicie się sprawdzały w walkach z najazdami tatarskimi Czy wołoskimi: W Starciu W polu Z wojskami Ryc 173. Szkolony "po husar-sku". Zaś twierdz. czyli "przy ziemi" koń musiał galopować po wąskiej ścieżce około 30 metrów: na jej końcach znajdowały się koła o średnicy trzech metrów. rekrutowaną przeważnie ze szlachty kresowej. Trwało ono przez cały wiek XVI. Rotmistrz zaciągnięty na służbę przez króla czy wielkiego pana dysponującego własną chorągwią zaciągał towarzyszy pancernych. Przekonali się o tym Gdańszczanie pod Lubi-szewem. podpatrzonych u Turków i Tatarów. ok. Struktura obrony potocznej na kresach. gdzie miał nawrócić bez naruszenia ich obwodu. czyli niewielkiej armii stałej. Podstawę armii polskiej stanowiła wciąż jazda. Ryc. 172. Równocześnie trwało ulepszanie rasy konia polskiego i metodjego ujeżdżania. bo i większy ciężar unieść musiały. a odporniejsze na ogień artyleryjski niż średniowieczne wciąż mury zdobywanych przez niego miast litewskich. co skutecznie wówczas chroniło przed bronią palną. Służyli w kwarcianych. druzgocącą w polu znacznie liczniejsze armie przeciwników. Stałe ulepszanie tej formacji wiązało się z twórczym przetwarzaniem zdobyczy wschodniej. ale znający również i wschodnie metody . Zbroja husarska natomiast ważyła od 7 do 8 kilogramów. Batory. Towarzysze dysponować mieli własnym sprzętem dla pięciu zbrojnych oraz wozem z zaprzęgiem i wyposażeniem dla całego tego od-działku. Szabla przypisywana Stefanowi Batoremu. Sekret tkwił w koniach i w zbroi. Ciężka kawaleria na Zachodzie walczyła na koniach masywnych. bitnej i ofiarnej. Bechter. wyżej wówczas stojącej sztuki wojennej.

portugalskich fidalgos w Azji Wschodniej. zwanej wybraniecką. przystępując do werbunku piechoty chłopskiej i szkolenia kozackiej. od tego zaś trzeba było zacząć działania wojenne. na wpół osiadłe. a w czasie wojny uprawiać jego rolę. Stąd na szybkich i zwrotnych łodziach zwanych czajkami organizowali Kozacy pirackie wyprawy ku tureckim wybrzeżom Morza Czarnego. Dysponował swoimi Węgrami. uważając. Ale chciał również Batory wyzyskać rodzime możliwości. Wizerunek konia paradnie przystrojonego z Wzornika ubiorów szlachty ma co sj» kusjć o odzyskanie polskiej (Muzeum Narodowe w Poznaniu). żywa zwłaszcza w XIX wieku. zwany Siczą. środkowoamerykańskich bukanierów i . Kształtująca się powoli Kozaczyzna zaporoska w 2. Król chciał objąć tym systemem wszystkich chłopów. znał plusy i minusy tego rodzaju organizacji militarnej. a zarazem wojskowy ośrodek organizacyjny.Stefan Batory wybrańców. Uzupełnili ich niemieccy. Toteż piechota wybraniecką nigdy nie zyskała większego znaczenia. choć nie zawsze doceniał walory śmiałych akcji kawaleryjskich na rozległych przestrzeniach wschodniej Europy. połowie XVI wieku ujawniła sięjako solidarne społeczeństwo na wpół rozbójnicze. ich braki w wyszkoleniu na tle sprawnej piechoty zawodowej były zbyt rażące. jak dla pokonanych. piechota wybraniecką Jedna z konstytucji minionego sejmu przewidywała powołanie z dóbr królewskich piechoty chłopskiej. ale sejm się na to nie zgodził. że zwiększy to znacznie ich obciążenie. od czasów Dymitra Wiśniowie-ckiego zlokalizowany był na wyspie Dnieprowej Chortycy. 174. Słusznie jednak uważał. W pierwszej kampanii Batorego uczestniczyło zaledwie sześciuset wybrańców i choć sprawowali się dzielnie. odprawiać za niego pańszczyznę. Od początku przeciwna jej była większość tenutariuszy dóbr królewskich. i nie bez racji. piechurami sprawnymi w boju. o czym świadczyła rzeź poddających się Gdańszczan po bitwie pod Lubiszewem. że powinien wzmocnić armię Rzeczypospolitej. Musiał więc rozpocząć od nowych zaciągów zagranicznych. Ich obóz. Posiadacze pozostałych dziewiętnastu łanów obowiązani byli złożyć się najego rynsztunek. twierdz zdobytych przez Moskwę. że bez sprawnej piechoty i silnej artylerii nie Ryć. a nawet szkoccy najemnicy. więcej zdziałała dla obudzenia chłopskiego patriotyzmu niż sami wybrańcy dla obrony ojczyzny. którzy jednak ciężką mieli rękę zarówno dla ludności cywilnej. Lądowe i morskie obrzeża cywilizacji europejskiej roiły się wówczas od podobnych im społeczeństw pogranicza: hiszpańskich konkwistadorów. Ale za to przeszła wybraniecką piechota do chłopskiej legendy. Podkreślić trzeba lojalną pomoc władz miejskich Gdańska. mimo że jej powołanie było jaskrawym przykładem bezlitosnego wyzysku chłopa przez państwo: legenda 212 .walki. W myśl owych postanowień posiadacz co dwudziestego łanu był zwolniony od pańszczyzny i innych obciążeń w zamian za służbę wojskową pełnioną w polu w czasie wojny i w niedzielnych ćwiczeniach wojskowych w czasie pokoju.

ryciu podkopów. naradę z przedstawicielami Siczy i zaciągnął na swoją służbę pięciuset tak zwanych Kozaków rejestrowych. Już Zygmunt August próbował ich zorganizować w jednostki regularne i wyzyskać w wojnie z Moskwą. Za stały żołd mieli teraz walczyć z Moskwą. Korzystając z jego planów. chorwackich uskoków. surowy regulamin i sztandar z Białym Orłem.flibustrierów. Tych ludzi zdyscyplinować mogła tylko wojna. wynajmowane wpierw osobno na każdą wyprawę. wykorzystywali często społeczeństwa pogranicza dla celów obronnych lub zaborczych. węgierskich hajduków. Aby go uruchomić. w tym i sam Batory w Siedmiogrodzie. kazał król ściąć publicznie na lwowskim rynku Iwana Podkowę. który samowolnie z Kozakami zaporoskimi próbował najazdu na Mołdawię. a w czasie pokoju strzec ziem ruskich przed najazdami Tatarów i ziem tureckich przed najazdami innych Kozaków. Batory odbył w 1578 roku. na stałe zaprzęgi skarbowe. Żadne z tych społeczeństw me posiadało jednak takiej siły militarnej Ryc 175 ch)op z pjechoty wybranieckiej z Wzomika ubiorów i tak sprawnej organizacji. sprzęt też miała na wysokim poziomie . angielskich piratów. jak wygląda żołnierska dyscyplina. plany Batorego wobec Kozaków Inni władcy europejscy. Tu musiał król Stefan sprowadzić fachowych inżynierów wojskowych z zagranicy i zorganizować oddziały wyspecjalizowane w budowie mostów. dopracować Sicz zaporoska. przenikających na Syberię. w czasie swej bytności we Lwowie.tyle że spoczywał on w zamkach i arsenałach. osiadłych między Moskwą i Tatarszczyzną. Wreszcie 213 Dzieje Polski i Litwy projekt antymoskiew-skiego sojuszu między Polską a Szwecją uzyskanie posiłków tatarskich . Dostali sprawnych i surowych dowódców. niezbędnych przy pracach oblężniczych. jakiej wkrótce miała się szlachty polskiej (Muzeum Narodowe w Poznaniu). a nawet agresywna polityka zagraniczna. Warunkiem jednak podporządkowania ich imponderabiliom państwowym była aktywna. By im pokazać. sypaniu umocnień polowych. Batory zmienił jedynie zaprzęgi doraźne. Zygmunt August zorganizował jąznakomicie. Brakło oddziałów saperskich. oraz Kozaków uralskich. organizacja wojsk artyleryjskich Artyleria wymagała niewielu zmian zasadniczych. irlandzkich gallowglasów: wspomnieć też trzeba Kozaków dońskich.

176. Baszta prochowa we Lwowie. Ostatni z Jagiellonów rozpatrywał jednak swoją politykę militarną w skomplikowanym kontekście rzeczywistości społecznej. oswobodziwszy Dynaburg i stolicę Liwonii . zapewnić współdziałanie floty. Posłowie zażądali. całkowicie przecinając w ten sposób wszelki kontakt Moskwy z Zachodem. Nie były to więc aż tak wielkie reformy. zapytał o zdrowie "cara wszech . Natychmiast po koronacji wyprawił do Szwecji kasztelana sanockiego Jana Herburta z planem sojuszu przeciwko Moskwie. Zaniepokojony jednak zbrojeniami Batorego. Iwan nigdy nie uznał przyłączenia Inflant do Rzeczypospolitej i głosił. wysłał poselstwo do Krakowa. by zyskać nabytki terytorialne kosztem obu stron. by na wstępie król. obowiązywał rozejm. gospodarczej. stojąc z odkrytą głową. Plan szwedzki zakładał wyzyskanie walk polsko-moskiewskich. Formalnie wciąż wojny nie było. o jakich mówiła później legenda batoriańska. Szwecja zaś pozyska Karelię po Morze Białe z Archangielskiem włącznie. Lepiej przebiegały rokowania z Krymem. dostawy amunicji i żywności dla wojska. Związało to siły moskiewskie na południowo--wschodnim odcinku granicy z Rzecząpospolitą i dało Batoremu możność koncentracji 214 -----. Kampania połocka Wojnę z Moskwą planował król Stefan od pierwszych dni panowania. Ujawniało się teraz znakomite przygotowanie podstaw pod nowoczesną wojskowość przez Zygmunta Augusta.tym razem zwycięstwo militarne nad Moskwą . Szwedzi mieliby dostarczyć na wojnę trzy tysiące piechoty. politycznej.Kies. że wojuje tylko z inflanckimi Niemcami. Ingrię z ujściem Newy i Nowogród Wielki. ujawniały się i dalekosiężne plany dalszych reform przygotowane przez przedwcześnie zmarłego monarchę. Tam wojska litewskie powoli przejmowały już inicjatywę. Teraz zaś na czele państwa stanął człowiek wpatrzony zawsze w jeden cel .i gotów dla tego celu wszystko poświęcić.nowością było wykorzystanie kartografów. Plan zakładał. księcia Karola Sudermańskiego. tych zaś dla wschodnich terenów walk brakowało. że Rzeczpospolita w wyniku wspólnej wojny z Moskwą zatrzyma całe Inflanty. Polska ciągle wydawała się Szwedom groźniejszym rywalem niż Moskwa. Król Jan nie miał jednak ochoty angażować się zbyt otwarcie po stronie szwagra. czyli Wenden. Batory bowiem planował każdą kampanię w oparciu o mapy. Chan Mohammed-Girej zgodził się przysłać Batoremu w sukurs niewielkie oddziałki tatarskie i zaatakować zarazem moskiewskie posiadłości od południa. Ryć. ze szwedzką Estonią włącznie. między innymi zagarnąć Liwonię dla młodszego z braci królewskich. której antynomie pogodzić trzeba było w codziennym trudzie rządzenia. lata 1554-1556. Uderzenie z estońskiej bazy przy szwedzkim zapewnieniu dostaw i bezpieczeństwa morskich linii komunikacyjnych umożliwiłoby zajęcie Nowogrodu Wielkiego i całkowite odcięcie wojsk Iwana w Inflantach.Stefan Batory ryzykowna misja Łopacińskiego do Moskwy całej armii na północy.

regO wypuścił jego posła i Z6ZWOlił mu na powrót do kraju. że nic nad tę instrukcję naszą się nie waży". Wtrącony do więzienia. Za Iwana nie szanowano nietykalności poselskiej. ryzykowniejsze nawet niż poselstwa do Sztokholmu czy Stambułu.podobnym w wymowie do modnego dziś malarstwa chorych umysłowo. że Stefan sam staje na czele swej armii. koncentracja wojsk polskich i litewskich . jeśli nie efekciarskim stylem . 177. Portret Jana Herburta. Ale Iwan nie odważył się go stracić. zgodnie z europejskim. Misje do Moskwy bywały wówczas ryzykowne. przybył z końcem wiosny 1579 roku do Wilna i wyprawił do Moskwy instygatora. Bazyli Łopaciński wręcza Iwanowi Groźnemu list Stefana Batorego z wypopierwszych zwycięstwach BatOwiedzeniem wojny. Wielkie poselstwa moskiewskie umiały robić wrażenie. że ich władca chce rokowań. jako o człowieku krwi szlacheckiej. sławnego później Marcina Broniewskiego. później oczywiście nie uznany. obelg i pochlebstw. że w Moskwie stanąć przed jej władcą z bronią w ręku . wypowiedział Iwanowi wojnę z gołym mieczem w dłoni. i gardło na koniec położyć przyszło. a równocześnie zbierać informacje i kaptować szpiegów. Łopaciński miał wszystko obserwować. Iwan pisał do Stefana sążniste listy. Niewiele wcześniej dyplomaci duńscy zagrożeni śmiercią podpisali tam podyktowany im traktat. 178. wysyłając młodego. a równocześnie bogatego różnorodnością i barwnością skojarzeń. Batory na dyplomacji oszczędzał. przeszedł do legendy. Po chwili dramatycznego milczenia posłów wyrzucono za drzwi. Oczywiście nie dyplomacja była celem takich teatralnych przedstawień. wykorzystany za to przez Moskwę w celach propagandowych. ale niczego nie wolno mu było powiedzieć poza wypowiedzeniem wojny obyczajem europejskim i oświad215 Dzieje Polski i Litwy czeniem. ok. początkującego dyplomatę. Stefan przyjął ich siedząc z głową nakrytą i czekał na ich hołd. choćby mu też i cierpieć co. zwięzły i konkretny. Przed rokiem właśnie. Poseł Rzeczypospolitej wiedział. a jednak. Bazylego Łopaciń-skiego z wypowiedzeniem wojny.to pewna śmierć. Ryc. Batory jednak trzymał krótko swoich dyplomatów i nigdy by im takich ustępstw nie wybaczył. po Ryć. ale propaganda i szpiegostwo. rycerskim obyczajem.Rusi". korespondował przez gońców. przedziwne literacko płody umysłu już zdradzającego objawy choroby psychicznej. do podręczników dyplomacji jako wzór godnego sprawowania obowiązków poselskich. pełne próśb i gróźb. wysyłał poselstwa nieliczne. Drzeworyt z norymberskiej gazetki ulotnej z 1580 roku. zdolnością do epatowania niezwykle efektownym. czyli prokuratora Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zakończył zbrojenia. 1570 roku (Muzeum Narodowe w Krakowie). specjalnie zaznaczył: "Nie wątpimy zaś o pośle naszym. na Krym. maltretowany. styl miał suchy.

że celem operacji będzie odzyskanie Połocka i wyparcie Moskali za Dźwinę. wydzielił król oddział jazdy i Kozaków z lekką artylerią. zapalony przecież myśliwy. jego syn Krzysztof Radziwiłł Piorun. Moskale niszczyli od lat wszelkie osiedla pograniczne. gdzie podobno znajdował się sam Iwan na czele 40 tyś. i polny. Rzęsiste deszcze lipcowe. których się nie spodziewał wychowany w cieplejszym klimacie Batory. niby z propozycjami pokoju.Stefan Batory [ g-^ rejon koncentracji wojsk . wojsk litewskich. Litewską jazdą dowodzili obaj hetmani . śmiałemu zagończykowi. oświadczył. a pozostający pod komendą Kaspra Bekiesza. których część stanowiło jednak pospolite ruszenie. zwłaszcza że do obozu wciąż przybywali nowi posłowie moskiewscy. Pierwsze oddziały wyruszyły spod Świru 17 lipca. w tym 30 tyś. wojska. Obok kilku małych ugrupowań. opóźniały marsz. W ostatniej chwili na naradzie wojennej przeciwstawił się zarówno koncepcjom zbyt ostrożnym zdobywania zamku po zamku w Inflantach.siłę na owe czasy poważną. Przeważała oczywiście jazda: wśród piechoty znajdowali się najemnicy niemieccy i szkoccy oraz Siedmiogrodzianie zwerbowani przez księcia Krzysztofa Batorego. organizowane przez starostę Michała Wiśniowieckiego. dawał przykład prostym żołnierzom. mających głównie zadania zwiadowcze. na północny wschód od Wilna. *-^ polskich i litewskich E trasa marszu wojsk polskich i litewskich f""'v umocnienia wokół Połocka • twierdze litewskie • twierdze i umocnione punkty moskiewskie J^ twierdze moskiewskie zdo• byte przez Polaków i Litwinów . ludzi . w rzeczywistości by przeniknąć jego zamiary.wielki. Batory zmobilizował 56 tyś.Tymczasem armia Rzeczypospolitej gromadziła się w Świrze. przywykły do trudów fizycznych. Poparty przez Zamoyskiego i Bekiesza. bagna. karczując lasy i kładąc się do snu pod gołym niebem. Celem ich było oczyszczenie przedpola. Król sam. i oddał nad nim dowództwo Pilonowi Kmicie Czarnobylskiemu. trasy marszu pod Potock Wojska Rzeczypospolitej podążały pod Połock trzema kolumnami. na gałązkach jedliny tylko. cele kampanii połockiej Król długo nie zdradzał swoich planów. jak odważniej-szym marszu na Psków. zajęcie mniejszych mos216 -. bezdroża i nieużytki. by utrudnić poruszanie się przez pas ziemi niczyjej. który miał szachować armię Iwana zbierającą się pod Smoleńskiem. W Czerkasach na Ukrainie gromadziły się oddziały kozackie i posiłkowi Tatarzy z ordy białogrodzkiej. Mikołaj Radziwiłł Rudy. Teren był ciężki: młode lasy.

zostałaby łatwo zdobyta w czasie normalnej w sierpniu słonecznej pogody. Zawiedzione więc nadzieje wyładowały się pod Sokołem. Ale ich podwładni walczyć już dłużej nie mieli zamiaru. czeladzią i dobytkiem. Wreszcie 29 sierpnia kotlarczyk ze Lwowa zdołał wzniecić pożar. z sześciotysięczną załogą. ale rano rozniecono go na nowo. broniona przez dwa zamki położone na wzgórzach. zrabowano wszystko doszczętnie. Bezładna próba szturmu nic jednak nie dała. węgierska i szkocka piechota nadaremnie usiłowała podłożyć ogień pod umocnienia. lecz nie mogli opanować niekarnych żołnierzy. W każdej zresztą chwili spodziewano się. Ze zdobytych w poprzednim dniu pozycji polska artyleria rozpoczęła ostrzał twierdzy. Przez dni kilkanaście polska. Otrzymali dogodne warunki: opuścili twierdzę z rodzinami. otrzymał za to później szlachectwo i nazwisko Połotyński. Twierdza położona między Dźwiną a jej dopływem Połotąbyła dość prymitywna. Ci protestowali. wałem i drewnianym ostrokołem oblepionym gliną. Plan kampanii potockiej w 1579 roku. Nie dawano pardonu: zginęło kilka tysięcy obrońców. obawiając się. Załoga zażądała od swoich dowódców kapitulacji. 179. Po szesnastu latach okupacji Połock wracał do Rzeczypospolitej. ubezpieczaną tymczasem od wschodu przez korpus hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Mieleckiego. . 217 Dzieje Polski i Litwy zdobycie Sokola okrucieństwa wojny Przyjęcie moskiewskich warunków kapitulacji źle było widziane przez żołnierzy. Deszcz i głód dziesiątkowały armię. nieuzasadnione zresztą. byle być pierwszym do rabunku. kiewskich forteczek i zabezpieczenie przeprawy przez Dźwinę.oblężenie Połocka kapitulacja twierdzy Ryć. Twierdzę wziął Mielecki szturmem. Batory sam poprowadził główne siły polskie i litewskie do Dzisny. spory między Polakami i Węgrami utrudniały koordynację działań. wieści o bogactwach Połocka. że zgromadzone w pobliskim zamku Sokół silne oddziały moskiewskie. Nocą ogień niemal zagasł. stąd wolał on nieraz narażać się w czasie szturmu. Krążyły. chcieli nawet wysadzić się z twierdzą w powietrze. pustoszące okolice i odcinające dowóz żywności. że za to Iwan stracić ich każe później na mękach. gdzie przerzucono most łyżwowy i przeprawiono całą armię. a tu pozwolono Moskalom mienie wywieźć. Deszcz jednak lał bez przerwy i oblężenie się przeciągało. 11 sierpnia armia króla Stefana stanęła pod Połockiem. przyjdą z odsieczą oblężonym. Trzeba więc było pozostawać w ciągłym pogotowiu. Okolona fosą. Dla najemnika żądza łupu grała istotną rolę motywacyjną. Batory z Zamoyskim w samym ogniu walki potrafili narażać swoje życie.

Dzieła dopełniła w październiku kapitulacja Suszy. Toteż sygnalizując owe opowieści o gotowaniu żywcem. który 218 Stefan Batory nie tylko śmiałymi akcjami swojej jazdy trzymał w szachu potężną armię moskiewską pod Smoleńskiem. choćjeszRyć. Było to zresztą mile widziane przez polityków i dowódców. darciu pasów ze skóry. Niemiec z Prus Książęcych Rajnold Heidenstein. Nieszczer-da padła prawie bez oporu. których dzieje wojen batoriańskich są pełne. atakowali Narwę. najpewniej niesłusznie. nigdy dotąd nie prowadzący działań na tak wielką skalę. roznosiły o nich wieści. Historyk jednak musi te informacje przyjmować z pewną rezerwą.Ponoć nawet było sporo wypadków wyrafinowanego okrucieństwa w odwecie za znalezionych w Połocku żywcem ugotowanych polskich i litewskich żołnierzy. Natomiast silny zagon moskiewski próbował ataku na Żmudź. znoszeniem trudów wojny i odwagą pod kulami wroga. ale przy sposobności spustoszył znaczny obszar kraju nieprzyjacielskiego. w opisie własnych okrutnych czynów . w rozpalaniu nienawiści do wroga widzących konkretną korzyść propagandową. może nawet zbyt ostrożnym: tylko pogoda usprawiedliwiała tak skromny cel działań jak Połock. Drzeworyt z niemieckiej gazetki wydanej cze nie w Pełni docenione. 180. ukazywały nawet na mrożących krew w żyłach ilustracjach moskiewskie okrucieństwa. Jako żołnierz budził respekt osobistym poświęceniem. Kampania zakończyła się więc zwycięsko. obowiązywały w historiografii schematy opisu dotyczące między innymi oblężeń i udanych szturmów.przestrogę dla tegoż wroga. by im bez reszty nie wierzył. Wzięte były w dwa ognie: Szwedzi. doświadczenie Filona Kmity. jak niektórzy Polacy Radziwiłłów podejrzewali o tajne porozumienie. by lepiej skapitulował w porę. głównie w języku niemieckim. był to jednak atak dość niemrawy i zarówno Iwan swoich wojewodów. opisywał więc okrucieństwa tej wojny czerpiąc pełną ręką ze starożytnych wzorów. Jako dowódca okazał się strategiem ostrożnym. Od dwóch tysięcy lat. gdzie znaleziono potężny arsenał prochu i amunicji. Okrucieństwa wojenne w Inflantach w Norymberdze w 1561 roku. bezskutecznie zresztą. Ta wojna niewątpliwie widziała ich ponad europejską miarę: wciąż w Moskwie obowiązywały wzorce Czyngis--chana. Spod Sokoła ruszono na moskiewskie zameczki na południe od Dźwiny. humanista w Padwie również kształcony. Spotykało się to nawet z krytyką: król. I nie chodzi tu tylko o plotkę zmyślającą czy wyolbrzymiającą fakty. dowódca . Główne siły moskiewskie stały cały czas bezczynnie pod Pskowem i Nowogrodem Wielkim. od rozpoczęcia walk w Inflantach. od czasów Herodota. na radziwiłłowskie Birże. mordowaniu niemowląt i masowych gwałtach. '. Świeżo odbudowana armia Rzeczypospolitej przeszła trudny egzamin. Dziejopis Batorego. trzeba ostrzec czytelnika. gazetki ulotne. na wieść o tym z Turowli uciekła załoga. Najcenniejsze było jednak. Od kilkunastu lat. Zdał go również jej władca. Wojna rodzi okrucieństwo i widzi okrucieństw wiele.

ale wzrastało i zaniepokojenie niektórymi poczynaniami króla. Król ruszył Ryć. piekła się nie boję". musi zdobyć ich serca i zaufanie. 219 Dzieje Polski i Litwy polityka . Stefan pochować więc kazał przyjaciela na górze pod Wilnem. żołnierzom jeszcze nie znany. na rozkaz króla Stefana. ale buntowniczych i niekarnych ("Węgier okropne stroi rebelije" . nie kłaniał się przed nikim . formalnie arianina. Kampania wielkolucka Węgrzy w otoczeniu Stefana Batorego Po kampanii połockiej wzrastała oczywiście popularność Batorego jako wodza i żołnierza . A synów jego. Być może słowa te włożyli mu w usta jezuiccy jego przeciwnicy. dobrze jednak oddają one charakter duszy rogatej i szekspirowskiej. wizerunek dowódcy wojskowego z buławą zatem do Warszawy. najwierniejszego poddanego. przed następnymi kampaniami. Pewną rolę odgrywała tu zazdrość o węgierskich doradców i przyjaciół. więcej . pomnik zwaliła. I w tym. Bekieszową odtąd zwanej. poza legendą. wykształcili Jezuici. w ręku i w płaszczu zwanym delią. faktycznie nie mieszczącego się w żadnych ramach libertyna. żołnierzy dzielnych. Odważny i dumny.choć nie zawsze jako stratega . krótko cieszył się swą godnością. ale od niedawna w Poznaniu). Ponoć mawiał: "O niebo nie stoję.naczelny. Ilustracja z Wzornika ubiorów szlachty polskiej (Muzeum Narodowe a więc następnej konstytucji sejmowej. zwany bekieszą. śmierć Kaspra Bekiesza Dotarł do niej bez dawnego wroga. wyzwolenie ich wymagało kampanii następnej.śpiewano jeszcze w XIX wieku w dworkach szlacheckich). obdarowany za swe czyny kamienicą Pod Baranami w Krakowie i starostwem lanckorońskim. narażać się nie powinien. następnego poboru. Zmarł nagle w Grodnie. tylko popularny odtąd strój węgierski: sukienny płaszcz wcięty w talii i podszyty futrem. zwłoki uniosła i znaleziono jedynie czaszkę w czapce z żółtego aksamitu. Wilia górę w 1838 roku podmyła. A przecież to zaufanie teraz znów było potrzebne. a przede wszystkim ciężkich dla ludności. Lecz dowódca.najbliższego przyjaciela. Niemała w tym była wina jego węgierskich rodaków. Żaden też cmentarz zwłok jego nie chciał przyjąć.nawet przed Bogiem. Dzielny Kasper Bekiesz. leżał największy chyba tryumf króla Stefana. Pozostał po nim w Polsce. 181. Czekały udręczone okupacją Inflanty.

Batory natomiast nie zdradzał zainteresowania kobietami. w tym żonatego z Radziwiłłówną Zamoyskiego. Zaczęły krążyć wieści. nie gojąca się rana na udzie pogryzionym niegdyś przez psa uniemożliwiała mu stosunek seksualny bez uczucia dojmującego bólu. rozdając litewskie godności. czemu ujściem dla temperamentu były dla niego wojna. Trudno się było spodziewać. podobno zdarzały jej się noce spędzone pod zamkniętymi drzwiami komnaty męża. a odsuwa na bok spowinowaconych między sobąZborowskich i Chodkiewiczów.starostą żmudzkim.personalna króla najważniejszym z nich po śmierci Bekiesza stał się Franciszek Wesselenyi. Jan Kiszka . prowincjonalnej mieścinie. Obawę budziła wreszcie pewna nonszalancja Batorego wobec obowiązujących praw i obyczajów politycznych. 220 . na polu walki wsławiony. Krył się za tym też wyraźny konflikt Zamoyskiego z królowa o Knyszyn. na taki hołd żołnierza przed żołnierzem zasłużył. To wówczas zaczął się przyjmować zwyczaj. odebrany jej Ryć. to o romans z leśniczanką. 182. Król się nie skarżył. z którego rzekomo zrodził się późniejszy Dymitr Samozwaniec. że Zamoyski pcha Stefana do rozwodu. Plotki na pewno przesadzone. o Radziwiłłach i ich stronnikach właśnie pamiętał: Krzysztof Piorun dostał podkanclerstwo i kasztelanię trocką. Kanclerzem wielkim i kasztelanem wileńskim został Eustachy Wołłowicz. choć plotki. To wyjaśnia. Istniał jednak dość konkretny powód tych podejrzeń. Wiele wskazuje zaś na to. ani intelektem. miał wspomóc i przyspieszyć misję Pawła Uchańskiego. posądzały go to o nieślubnego syna w Grodnie. jak pamiętamy. aby czterdziestodwuletni w dniu ślubu małżonek zapałał romantyczną miłością do starszej o dziesięć lat żony. że większość sejmów odbywa się w Warszawie. polowanie i alkohol. która jej zresztą wiele zawdzięczała. niekiedy znacznie późniejsze. raczej przeciwnie. Większość życia spędziła w Warszawie. Anna nigdy nie wyróżniała się wśród sióstr ani urodą. że z tym właśnie wyprawił do papieża swego poprzednika na urzędzie kanclerskim. Zastanawiały decyzje personalne: widzieli wszyscy. Anna po długim staropanieństwie wyraźnie spragniona była męskich. Trzeba przyznać. Mikołaj Sierotka . byle legalnych pieszczot. a Filon Kmita . Ale miało również swoją wagę rozczarowanie Anny. Tymczasem brak jakichkolwiek dowodów zainteresowania Stefana kobietami. ryka. który. że król foruje klan Radziwiłłów. 1575 rok (Muzeum Narodowe zaufanemu i nadany staroście bełskiemu przez króla Henw Krakowie). ale w polu: prawda. Anna jednak lamentowała publicznie. że dzięki temu i Stefan spędzał przy niej w Warszawie wiele czasu. Talar lenny kurlandzki Gotharda Kettlera J B t l 3 > JJJ (awers i rewers). Piotra Dunina Wolskiego. na przykład przyjęcie hołdu lennego księcia Kurlandii Gotharda Kettlera nie na sejmie.laskę marszałka wielkiego. że otwarta. że Kettler. W Wilnie. nieudane małżeństwo z Anną Jagiellonką Największe jednak zastrzeżenia wzbudzały plotki o rozdźwiękach między królem a królową.wojewodą wciąż okupowanego przez Moskwę Smoleńska.

Przydany jej za małżonka cudzoziemiec objął rządy silną ręką i zdobywał serca jej poddanych. Batory tymczasem przygotowywał się do nowej kampanii. XVI wieku (KrakówWawel). ale w polu. Choć posłowie świadomi byli krążących pogłosek i nie uchylali się od żądania w pewnych sprawach wyjaśnień. przyjęli jednak za dobrą monetę płomienną i efektowną mowę Zamoyskiego. Również duchowieństwo zgodziło się na "subsidium charitativum". Nie uspokoił tylko obrażonego hetmana Mieleckiego. z wyrzutami za dotychczasowe działania i z uznaniem dla zmienionych. 221 Dzieje Polski i Litwy W drodze do Wilna król odbierał wciąż nowe listy od Iwana. wyłączając je spod stanowych przywilejów podatkowych. że Iwan przecież nie został pokonany i nadal zbroi się przeciwko Rzeczypospolitej. Odprawił poselstwo cesarskie z ręką wyciągniętą do zgody. Batory znał sekrety psychiki ludzkiej . dobrych obecnie intencji. chociażby się w tym nawet nic nagannego nie znajdowało". obiecując. zapowiadając przysłanie poselstwa. Uchwalili nowy pobór na następną kampanię. rozpoczętym 23 listopada w Warszawie. Wydał edykt o typografii. Kanclerz jednak przeżywał wówczas tragedię osobistą . malować czy rytować "przedmioty związek jaki z interesami Rzeczypospolitej mające. Kanclerz wywodził. który odjechał na swoje Podole i odmówił udziału w następnej kampanii. że posłańcy wysyłani są raczej na przeszpiegi niż na rokowania. obiecując zwolnienie Łopacińskiego. Od dawna był uczulony na akcje obcego wywiadu w Rzeczypospolitej. co jest prawem i obowiązkiem każdego parlamentu. uprzejmie i zdecydowanie: posłów może przyjąć. jak niegdyś Jadwiga. wcześniej jednak chciał go wypróbować. zapowiadający ostre kary dla wszystkich. Ryć.śmierć żony w połogu. usunięta została w cień. Marcin Kober. Od roku blisko . a z dóbr królewskich . Prosili jedynie posłowie króla. zlecił pełnienie obowiązków hetmańskich Janowi Zamoyskiemu. Ujawniło się to na sejmie zimowym. 2. bo działań wojennych nie zaniecha. Batory odpowiadał krótko. Zdawał sobie sprawę. Podobno. Niewątpliwie rozważał już powierzenie mu władzy hetmańskiej. jeśli wierzyć wzmiance Bielskiego.Stefan Batory przygotowania do kampanii wielkotuckiej Królowa z własnego prawa. mai. pot. którzy by się ważyli drukować. śmierć małej córeczki. Ale posłów uspokoił. prosząc o zawieszenie broni. Wielki książę Moskwy słał posłańca za posłańcem. że ciężar obrony kraju można częściowo przerzucić na zdobyte prowincje. że dostaną za następną.jak najspieszniej wezwał Zamoyskiego do siebie i pracami nad przygotowaniem wyprawy go obarczył.podwójną kwartę. aby sam się nie narażał i przez namiestników wojnę prowadził. 183. Dodawał. Uspokajał tych. Portret Anny Jagiellonki. co nie dostali nic za zasługi w poprzedniej kampanii.

że Ościk bił fałszywą monetę. A część skonfiskowanej schedy po Ościku dostał syn Kaspra Bekiesza. zainteresowani byli zresztą w usunięciu niewygodnego świadka. Obaj Radziwiłłowie. broniony był przez niektórych senatorów. Że tu "O szlachecką wolność idzie" i Że w myśl statutu litewskiego winien go sądzić sąd sejmowy. Nawet wierszowany Lament nieszczęsnego Hrehorego Ościka za jego uczynek poczciwości osądzonego i na gardło sądzonego pióra plebejskiego poety Stanisława Laurentiusa. Talar koronny nagybański Stefana Bato. że niejaki Hrehory Ościk. zbankrutowany przedstawiciel litewsko-ruskiego rodu magnackiego. że stworzyła ona niebezpieczny precedens. który wraz z nimi kokietował Iwana już w czasie bezkrólewia i mógł wiedzieć za dużo. w pełni usprawiedliwiając w oczach szlachty decyzję Batorego. Armia zaś koncentrowała się w Czaśnikach. Rudy i Piorun. grupa królewskich dworzan natychmiast ujęła podejrzanego w Trokach i przeprowadziła rewizję w jego majątku. rejony koncentracji i skład armii Rzeczypospolitej Tymczasem trwały przygotowania do nowej kampanii. że w czasie wojny winien być sądzony afera szpiegowska z Hrehorym Ościkiem prawem wojennym. utrzymuje kontakty z posłem moskiewskim Naszczokinem. na południowy wschód od Połocka. znany hulaka i awanturnik. na rozkaz króla natychmiast wykonany.dary od papieża Grzegorza XIII przywiezione przez Pawła Uchańskiego. Inni jednak uznali. któremu ta sprawa formalnie podlegała. nie wzbudził współczucia ani zaniepokojenia. W niedzielę 29 maja przed wielkim ołtarzem katedry wileńskiej biskup żmudzki Melchior Giedroyć przypasał królowi miecz i nałożył mu czapkę . Gabriel. opublikowany rychło w drukarni wileńskiej Mikołaja Sierotki. Na przesłuchaniu Ościk przyznał się do winy. 1586 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie Ryć.uważających. że jako bankrut chciał oszukać Iwana i wyłudzić odeń pieniądze. Nikt jeszcze nie dostrzegł. Uznano go za słuszny. w nieobecności wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła Rudego. i że otrzymał odeń pięknego rumaka oraz listy Iwana. Pojmany nieformalnie. Toteż nie zaskoczyła zapewne króla otrzymana w Wilnie w czerwcu 1579 roku wiadomość. porozumiewał się z Moskwą. Senatorowie tłumaczenia tego nie przyjęli do wiadomości i wydali wyrok śmierci.obowiązywał zakaz wysyłania zapieczętowanych listów z obszarów nadgranicznych. Na rozkaz Batorego. rego (awers i rewers). na pozór handlując z nim futrami. Okazało się wówczas. żołnierzy prawie połowa była z Korony. 184. podrabiał podpisy i pieczęcie dostojników litewskich. Dowództwo 222 Stefan Batory narada wojenna . tłumacząc jedynie. Na 48 tyś.

by spieszyli do wojska. natomiast nie doceniał i nie umiał użyć jazdy. położoną w pół drogi między Smoleńskiem a Pskowem. ale uniemożliwiająca rozstrzygnięcie wojny w roku 1580. z wyprawy na wyprawę. Była to decyzja na pewno zbyt ostrożna wobec słabości przeciwnika w polu. Łuki J. zwycięzca spod Lubiszewa. polny . kartograficzne. ojciec i syn. przedstawiciel starego rodu książęcego.zdobycie Pskowa i odcięcie wojsk moskiewskich w Inflantach. niż zdobycie 223 . wojewoda bracławski. z jego kancelarii właśnie wychodziły groźne pisma wzywające rotmistrzów i towarzyszy. Lecz sprawa hetmaństwa na pewno nie była jeszcze przesądzona: poważnym kandydatem zdawał się być Janusz Zbaraski. służby saperskie. Trojak litewski Stefana Batorego (awers i rewers).5 [Cj -. jazdy i 944 piechurów. Komendę nad nimi sprawował jego szwagier. znał się na działaniach oblężniczych. Stefan świetnie umiał operować piechotą i artylerią. żołnierzy pod komendą Jerzego Fa-rensbacha. poprzednio walczący w szeregach armii królewskiej we Francji przeciw hugenotom. syn rajcy sandomierskiego. utrzymanie dyscypliny. Prawą powierzył Janowi Zamoyskiemu. siostrzeniec Mikołaja Sieni-ckiego . Zamoyskiemu to wreszcie powierzył Stefan całą urzędniczą dbałość o przygotowanie kampanii. most przez jezioro zwane Witoldowym po dwustu latach odbudowywać. jak Łukasz Serny. 185. Kanclerz zresztą wyraźnie budował własną kadrę polityczną i wojskową. medyczne doskonalił w swej armii bez przerwy. V. twierdzę ziemno-drewnianą na północ od Witebska. na znak żałoby po żonie Krystynie. gdzie trzeba było lasy rąbać. byli również obaj hetmani litewscy. Mikołaj Rudy i Krzysztof Piorun Radziwiłłowie. chlubiącego się pochodzeniem od Olgierda. Batory jednak wysunął trzecią propozycję: atak na Wielkie Łuki. Polecił mu opanować zamek Wieliż nad górną Dźwiną.protestanci. Pierwsza to atak na Smoleńsk i zagrożenie Moskwie. druga . spowodowana być może późnym rozpoczęciem kampanii. oficera doświadczonego. Pod Wielkie Łuki armię swą wyprawił w trzech kolumnach. Zdawano sobie jednak sprawę. Trudniejszą okazała się przeprawa przez pustacie graniczne.Mikołaj Sieniawski i nadworny .Jan Zborowski. Kanclerz wiódł własnych l tyś. sprawność zaciągów. wolał zdobywać twierdze. że istotne nad nimi dowództwo sprawuje wyćwiczony w walkach z Tatarami Stanisław Żółkiewski. V Ryć. Ale tym samym wybierał typ walki lepiej odpowiadający umiejętnościom i wyposażeniu armii moskiewskiej. umundurowanych na czarno. lecz coraz wyraźniej faworyzował Zamoyskiego. król sprawował osobiście. Łukasz Działyński. nie dążył do walnej bitwy. walczącego niegdyś w gdańskich szeregach przeciw Batoremu. choć byli przy wojsku dwaj hetmani koronni. Na naradzie wojennej pod Czaśnikami 18 lipca wysuwano dwie koncepcje.w Czaśnikach trasy marszu pod Wielkie. Znaleźli się teraz w niej zarówno Jan Sieni-cki syn i Mikołaj Uhrowiecki. Podlegało Zamoyskiemu również dalsze 4 tyś. 1582 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). wybitny dowódca i dyplomata.

do herbu Jelita. Na tyłach wojsk Batorego pozostało jedynie Ozierzyszcze między Newlem a Witebskiem. po-siec musiał". wojewoda połocki. Włochy. a przecie szedł z ogniem oślep. W dwa tysiące Kozaków przegnał osiem tysięcy. Ryć. Zapalona kulami ognistymi przez węgierskich artylerzystów. 186. Na wieść o tym przybył pod Wieliż Batory. 1600 roku (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie). szturmowana przy łunie pożarów w nocy przez czarną piechotę kanclerza. lesista i błotnista. I tu "hajduczkowie ziemię rządnie oprzątnąwszy ogień założyli i zamek zapalili". ale ich konstrukcja nie ułatwiała ostrzeliwania dzielnych piechurów polskich i węgierskich darń tę zdzierających i podkładających ogień. z góry skazana była na zagładę wobec przewagi naszej artylerii i sprawności prac oblężniczych. w oczekiwaniu na szturm tego miasta. poddała się o trzeciej nad ranem. Dalsza droga. załoga nie nadążała z gaszeniem wciąż nowych ognisk. ogarnęły wkrótce całą twierdzę. gdzie zgromadzono. otrzymał nazwisko Wielkołucki i przypuszczony został przez Zamoyskiego . Oblężenie ich przeszło potem do legendy jako jedno z największych polskich zwycięstw w historii. "choć był postrzelony. Wyróżnił się zwłaszcza Mazur Kasper Wieloch. ale wojewodowie w strachu przed gniewem Iwana poddać się nie chcieli. Egzaminował ucznia. "wszelako gdy mu byli ciężcy więźnie wszystkie. które miał. ku jezioru Ilmeń i Nowogrodowi Wielkiemu. Za to też został wówczas przez króla nobilitowany. Tymczasem główne siły Rzeczypospolitej wyrąbały się wreszcie z lasów i wyszły na otwartą piaszczystą przestrzeń dwie mile od Wielkich Łuk. Palisady obłożone były wprawdzie mokrą darnią. który skapitulował szybko. Zbroja po Krzysztofie Mikołaju Radziwille Piorunie. największe siły moskiewskie. Moskale zdecydowali się 224 Stefan Batory oblężenie Zawołocza zagony kawaleryjskie .jako nie ostatni zresztą . dobywał Newla na drodze z Połocka do Wielkich Łuk. nad płynącą stąd ku północy. wiodła na Uświat. a palił" -jak pisze Bielski. Filon Kmita szalał zaś ze swymi zagończykami w rejonie Smoleńska.Dzieje Polski i Litwy oblężenie Wielkich Łuk twierdzy. Rozdmuchane przez wiatr. Równocześnie Mikołaj Do-rohostajski. Legenda to przesadzona. Gdy przekopano groblę spiętrzającą wody rzeki Łować i odsłonięta szeroki dostęp do wałów. Ale i ono poddało się wkrótce bez walki. równie żmudna. Twierdza ziemno-drewniana. Łowacią. więc ich właśni żołnierze poddali forteczkę i oddali się w niewolę. kazał ponownie ustawić wojska jak do szturmu i oceniał poglądowo jego przebieg. z drewnianym za nią miastem. ok.

Batory. czeladź niekarna rzuciła się na rabunek i na rzeź Moskali. Zamek położony bardziej na zachód. Bardzo to piękna opowieść i na pewno świadczy tylko o jednym . Gorzej mu się udało następne oblężenie. Od mozolnych oblężeń ważniejsze jednak były śmiałe kawaleryjskie wyprawy. na sam widok Polaków wsiadających na łodzie i tratwy załoga kapitulowała i tu także bez zgody wojewodów. kręcił głową. Pierwsza z nich spod oblężonych Wielkich Łuk ruszyła na pobliski Toropiec. aby zwołać nowy sejm i uzyskać podatki na następną kampanię. bo król odjechał już do Warszawy. wyróżniających się pięknością. w trosce o ich cnotę wśród rozpasanego żołnierstwa.rejon koncentracji wojsk polskich i litewskich trasa marszu głównych wojsk Rzeczypospolitej trasa marszu wojsk wydzielonych pod dowództwem: Jana Zamoyskiego Mikołaja Dorohostajskiego Janusza Zbaraskiego Mikołaja Radziwiłła O oblężenie Wielkich Łuk • twierdze litewskie 9 twierdze i umocnione punkty moskiewskie ^ twierdze moskiewskie zdobyte przez • Polaków i Litwinów 3 VIII data zdobycia twierdzy --granica między Litwą i Moskwą w 1580 kapitulować. Plan kampanii wielkoluckiej w 1580 roku. Zawołocza. "By na mnie było przyszło . Po dziesięciu dniach przygotowań. które niosły ogień w głąb państw Iwanowych. kazał j e odesłać do domu bez okupu. Stąd biegły bezpieczne i łatwe szlaki wodne na północ. nad rzeką Wieliką płynącą ku Pskowowi i jezioru Pejpus. aby poprowadzić atak z kilku kierunków równocześnie. oglądając twierdzę rok później. amunicji i żywności. Węgrzy walczyli już w szańcach i nie usłuchali lub w walce nie dosłyszeli rozkazu królewskiego. Niegaszony ogień doszedł prochów. zginęła większość obrońców.nie kusiłbym się". zbyt późno jednak. Wyprawę 22* Dzieje Polski i Litwy .mówił . by wspólnie z obrońcami gasić szybko zamek. Wybuch zniszczył całkowicie twierdzę oraz magazyny pełne broni. Zginęło ponad dwustu ludzi.że kanclerz umiał wyzyskiwać znajomość historyków starożytnych. 23 października. Ale kanclerz zarządził budowę drugiego mostu oraz licznych tratw i łodzi. Terror rozpętany przez Iwana stał się postrachem możnych. "jako kaczka na wodzie siedział". gdzie gromadziła się odsiecz. Zamoyski działał pierwszy raz samodzielnie. ale zwykły żołnierz miał już go dosyć. by własne cnoty reklamować. Pierwszy szturm prowadzony był z drewnianego pomostu i przyniósł krwawe jatki oblegającym. Ryć. 187. kilkuset było rannych. które król oddał pod opiekę Zamoyskiemu. a ten. Zginęło 200 Polaków i Węgrów. Podobno -jak twierdził schlebiający kanclerzowi i piszący pod jego dyktando Heidenstein -wzięto wśród jeńców kilka pań znakomitego rodu.

Zwycięstwa Stefana zmieniły w znacznej mierze mentalność szlachty. nawet dwaj popularni Wielkopolanie. wśród nich sławny siłacz i znakomity szermierz. Ale znaczna część Inflant wciąż znajdowała się w rękach wroga. Nie dorównywali im następcy. ale by i jelenie wiódł. Drzeworyt z gdańskiej gazetki z 1580 roku. . Śmiałe te wypady pokazały. prowadził Janusz Zbaraski. ale kawaleryjskie zagony. co niegdyś przekupił Ościka. który mu przyznawali nawet wrogowie. Batory mawiał podobno. a przodem szedł z hufcem husarskim Samuel Zborow-ski. w tym sporo ważnych osobistości: w ręce Polaków wpadł między innymi ów Naszczokin. Oblężenie Wielkich Łuk. w pobliżu Nowogrodu Wielkiego. XVI wiek (Muzeum Narodowe w Krakowie). litewski może lwy nazywać. Marek So-bieski. Stanisław Przyjemski i Świętosław Orzelski. Przełamano jedynie na dość szerokim froncie łańcuch twierdz nadgranicznych i przebyto w paru miejscach pustacie leżące odłogiem. ale choć walczył dotąd dzielnie. Szafraniec. Hełm rycerski . Wsparci rychło przez Andrzeja Zborowskiego. Kampania pskowska Zdobycie Wielkich Łuk nie rozstrzygnęło niczego. to właśnie Sobie-skiego byłby wystawił. rozpoczęli bitwę jeszcze zanim nadciągnął z głównymi siłami Zbaraski. Przyłączyli się doń niektórzy dworzanie królewscy.przyłbica.stwierdził uczciwie po jego śmierci skrzywdzony przezeń ciężko Andrzej Zborowski . król odmówił mu ułaskawienia i rozkazał dalej czynem pokazywać. a oddzielające Litwę od żyznych i ludnych terenów państwa moskiewskiego. że gdyby los Rzeczypospolitej zależał od jednego pojedynku. Odżywał duch rycerski.zajęcie Starej Russy Ryć. Szlachcie zabrakło zaś własnych wielkich przywódców porywających tłumy. Już w zimie i wczesną wiosną pozostawiony na straży odbudowanej twierdzy wielkołuckiej Filon Kmita podejmował wyprawy podobne. W sena-tory poszli Ossoliński. Zajął między innymi Starą Russę nad jeziorem Ilmeń. docierające w głąb państwa moskiewskiego. Trzeba było zwołać nowy sejm. jako z łaski bożej naród 226 Stefan Batory polski. Dożywał swoich dni schorowany Sienicki. Żółkiewskiego i Farensbacha. 188. uchwalić nowy pobór i zorganizować nowe zaciągi. padło pięciuset nieprzyjaciół. "Takim był panem . Rezultatem było jednak zwołanie sejmu dopiero na 22 stycznia 1581 roku: poprzedni rozpoczął się z końcem listopada. że najpewniejszą drogę do szybkiego zakończenia wojny stanowią nie żmudne i kosztowne oblężenia licznych przecież wciąż twierdz Iwana. Zamoyski. dwustu wzięto. Mężny król cieszył się ogromnym autorytetem. że na nie zasłużył. Zwycięstwo było całkowite. Zanosiło się na kampanię jeszcze bardziej opóźnioną niż poprzednia. Ryć. Już spod Wielkich Łuk słał król do senatorów listy z prośbą o wysunięcie najdogodniejszego terminu. nie przegrałby był z nimi". 189. Możny banita poza granicami kraju mógł otwarcie służyć ojczyźnie.iż niejedno lwy wiodąc.

aby to już był pobór ostatni. kiedy to rządził salinarni Prosper Provana. biorąc w obronę głównie rujnowanych podatkami chłopów. że gotów jest już oddać . sejm 1581 roku Sejm jak zwykle otworzyła propozycja od tronu wygłoszona przez kanclerza. w której pochwały odniesionych sukcesów mieszały się z konkretnymi postulatami i propozycjami. szybkiemu rozpoczęciu działań wojennych stanęła jednak na przeszkodzie dyplomacja. skłonił się u sań królewskich. nawet najbardziej podejrzliwych: Henryka. 227 Dzieje Polski i Litwy -uczciwy i przezorny. A potem urządzenia kopalniane popadały w ruinę. fantastą. pokornie. Ważnym źródłem dochodu Korony były zawsze żupy wielickie. Zażądał poboru trzykrotnego.swój autorytet. Był w tym cały Batory: potrzebował szybko pieniędzy i nie pytał. wkrótce i Elżbiety. technologii. Powrócił natomiast z Pragi śmiertelny wróg Zborowskich. lecz jego sieradzka szlachta poszłaby za nim w ogień. które Batory. Zmarł Piotr Zborowski. co potem. a w żegnaniu poselskim Przyjemski jako marszałek Izby zgłosił prośbę. to dokuczyć chciał wnukowi Sebastiana. bez odpowiednio wysokich nakładów niemożliwy. zaś fortuna Lubomirskich rosła. zgadzając się na pobór zwyczajny i żądając przed uchwaleniem podatku rozpatrzenia rozlicznych postulatów poselskich dotyczących spraw wewnętrznych. obiecującemu najwięcej. jak zwykle pochłonięty w danej chwili jedną jedyną sprawą . Nic nie wskórawszy w zeszłym roku u króla. Coś w nim zresztą musiało być. nie zapominając o inwestycjach i remontach. a więc zaciąg cudzoziemski. Województwa Małopolski właściwej. Odmiennie posłowie. co mnie boli". Przez długie lata urząd żupnika łączył Ryc 190 pieczęć stefana Batorego.wojną. Rudolfa.Wzmocniony Senat odzyskał . ale z tego. Ostatecznie uchwalono pobór podwójny. zaoponowały ostro. 1578 rok (Muzeum z podskarbiostwem Hieronim Bużeński. Tutaj też zachodziły zmiany. sandomierskie i lubelskie.przejściowo zresztą . Król nie zamierzał zresztą poprzestawać na podatkach. Zamoyski znów wygłosił płomienną mowę. krakowskie. fachowców. chciał w ogóle pominąć. Na starość jednak zrezygnował z pełnienia zbyt już dla niego ciężkich obowiązków i po dwóch latach. że w tym celu konieczne jest użycie artylerii i piechoty. A więc wskazał. lojalny wobec Stefana i utrzymujący w ryzach zbyt krewkich czasem młodszych braci. Stefan przyjął go uprzejmie. Gdy po wielu dziesięcioleciach Stefan Czarniecki powiadał zgryźliwie: "Jam nie z soli ani z roli. który dochód z kopalni znacznie powiększył. pełnym ambitnych a nierealnych mrzonek. po trzy złote z łanu. król zdecydował się je powierzyć Sebastianowi Lubomirskiemu. że jedynie odcięcie Moskwy od Bałtyku może przerwać dopływ do niej zachodniej broni. Dowodził. Jerzemu Lubomirskiemu. urzędnik Czartoryskich w Krakowie). Łaski był awanturnikiem. Pieniądze więc były. wojewoda sieradzki Olbracht Łaski. Stefana. skoro pozyskiwał zaufanie monarchów. Dopadł Batorego w drodze z Wilna na sejm i z gołą głową. równocześnie dając do zrozumienia. słał teraz Iwan do cesarza i papieża. nie zawsze korzystne dla państwa.

Krzysztof książę Siedmiogrodu. XVI wiek (Muzeum Zamoyski inteligentnie kaptował dla Pałac w Wilanowie). Portret Sebastiana Lubomirskiego. do których wkrótce dołączył Filon Kmita z dwoma . powolnymi metodami. Na szczęście w danym momencie Porta toczyła wojnę z Persją i nie była zdolna do interwencji. Wkrótce zaś wyleciał w powietrze . 191. że opisuje dzieje od Adama . Polski wpływowych sprzymierzeńmisja Antoniego Possevino starcia graniczne 228 ców. rozkazał przyspieszyć przygotowania wojenne. że krętactwa Iwana oddaliły chwilowo niebezpieczeństwo od jego granic. a wśród jego doradców Ryć. a Iwan przystąpi do planowanej ligi antytureckiej. zaniepokojonego rosnącą samodzielnością Siedmiogrodu w oparciu o Polskę. do Iwana wysłał krótką a dosadną odpowiedź i ruszył w pole. jeden z najwybitniejszych wówczas polskich dyplomatów. Trzeba było uzyskać zgodę sułtana.król żartował. Grzegorz XIII jednak dał się oszukać obietnicom. Pora była spóźniona. Batory nie myślał jednak rezygnować. gdy Krzysztof Dzierżek. Ale królom nie wolno zasklepiać się w żałobie. Jak obudzony ze snu. Krzysztof zadbał w porę. podjął wreszcie istotną dla przebiegu wojny decyzję.chyba nie przypadkiem potężny magazyn prochu w Suszy pod Połockiem. Brak jego zaważył później bardzo istotnie na dalszych losach kampanii. nieznany malarz. 9 czerwca przybył Stefan Batory marsz na Psków Jan Zamoyski hetmanem wielkim koronnym do Wilna Baltazar Batory z wiadomością. a brat Stefana. Pozwolił Krzysztofowi Radziwiłłowi na czele trzech tysięcy jazdy litewskiej.Inflanty całe bez dalszej wojny. Wydawało się. Wybitny Jezuita. by sejm siedmiogrodzki wybrał następcą jego syna. że moskiewska Cerkiew uzna zwierzchność Rzymu. zmarł nagle. Ale widząc. Król odczuł to boleśnie.w którym wielki książę wycofał się z dotychczasowych ustaleń i w praktyce zrywał rokowania. Równocześnie zależni od Moskwy Tatarzy i Kozacy dońscy najechali pas graniczny między Mohylewem a Orszą. w dodatku na dworze panowała żałoba. że w tej sytuacji niewiele zdziała starymi. rokowania weszły w decydującą fazę i nic nie zdawało się stać na przeszkodzie zawarciu pokoju. wysłany został przez papieża z misją pojednawczą do Moskwy. dziewięcioletniego Zygmunta. Antonio Possevino. przywiózł z Moskwy obszerny jak zwykle list Iwana . Batory przepuścił go bez przeszkód. że jego stryj. Rudolf jak zwykle nie interesował się polityką.

Ryć. mocny majątkiem i pozycją rodową. Tymczasem Zamoyski był już przez króla wypróbowany w polu i cieszył się jego zaufaniem. Dopiero 21 lipca główne siły Rzeczypospolitej ruszyły z Połocka na północ. której ludność niedawno zdziesiątkowana została przez krwawe represje. a awansu tego pragnął na pewno bardziej niż pieczęci. Zdobycie go wymagało długotrwałego oblężenia. ale jej warunki. mianując hetmanem wielkim koronnym Jana Zamoyskiego. Jan Tarnowski miał 229 Dzieje Polski i Litwy =-W A\ i C_J> rejon koncentracji wojsk polskich i litewskich \ \Lx. przywiązana do swych mieszczańskich tradycji. ruszyć komunikiem. w rejon koncentracji głównych sił moskiewskich między Pskowem a Nowogrodem. a Zbaraski. że za późno i za daleko. że trzeba zacząć od opanowania Pskowa. którego z kanclerstwem łączyć nie było wolno. zbytnio o to nie zabiegał. 1586 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). że będzie to raczej demonstracja siły. Liczyć się należało z zimowaniem pod murami Pskowa. Sądzono zresztą. W Zawołoczu 29 lipca odbyła się rada wojenna. która wymusi na Iwanie korzystny pokój. Jan Zborowski czy Janusz Zbaraski wydawali się lepszymi kandydatami. obsadzonego i zaopatrzonego. Portugal ruski Stefana Batorego (awers i rewers). Dzięki pośrednictwu Possevina trwały bowiem nadal rokowania. Droga z Wielkich Łuk wiodła zaś do niej przez kraj gęściej zaludniony. żyzny i otwarty.\ Sokół (v ^^^ szlak zagonu Krzysztofa Radziwiłła Pioruna O j / f /^Newel . 11 sierpnia. Nie nominacja więc stała się dla znających stosunki na dworze zaskoczeniem. Dla wielu postronnych obserwatorów mogło to być zaskoczeniem. czyli bez taborów.tysiącami i oddziałkiem litewskich Tatarów. Świeżo przecież starał się po Piotrze Zborowskim o województwo krakowskie. Tym razem król sam wystąpił ze śmiałym projektem uderzenia na Nowogród Wielki. Dawna kupiecka republika. 192. Król jednak dał się przekonać oponentom. bliższego Inflant. czekała Stefana jak wybawiciela. Najważniejszą decyzję oznajmił król w drodze do Pskowa. lepiej natomiast niż Nowogród obwarowanego. pan z panów. Lecz Jan Zborowski już przed wyprawą odmówił przyjęcia buławy. Kompetencje urzędu hetmańskiego były dotychczas bardzo swobodnie określane przez panujących.

•l! i Filona Kmily ^^ trasa marszu głównych wojsk l/ ° Polock |/ Ozierzyszcze Rzeczypospolitej O Dzisna* OSu • /% oblężenie Pskowa €_!> rejon koncentracji wojsk moskiewskich _ > działania wojsk moskiewskich °Rkhnbi» sk 9 twierdze polskie iLusza O Wileb fatębokie L twierdze moskiewskie mimm przybliżona granica zdobyczy polskich Czaśniki xx do wiosny 1581 j .

. co więcej. 193. choć oponenci sarkali. w zależności od woli królewskiej. nieoceniony świadek oblężenia. które opisywał w swoich listach do Andrzeja Opaliń- . a także skłonności do wbijających się w pamięć teatralnych efektów.llll»* w Jamie Zapoiskim w 1 582 Ryć. że "klecha hetmani" . toć wielkiego coś. hetmaństwo urzędem dożywotnim przybycie pod Psków olbrzymie. na skutek jego surowości i okrucieństwa wobec niekarnych żołnierzy. tworzeniu przezeń precedensów prawnych. Mielecki miał znacznie skromniejsze i był mianowany na czas nieokreślony. bo "rektorem był w Padwi". dzięki czujności Zamoyskiego. co Tarnowski i odtąd stać się ona miała już do końca istnienia dawnej Rzeczypospolitej urzędem dożywotnim.przybliżona granica zdobyczy szwedzkich WIELKIE KSIĘSTWO*^ do początku 1582 LITEWSKIE \0rsza sssssjsfflij granica Rzeczypospolitej po rozejmie *». był ponadto pierwszym hetmanem mianowanym dożywotnio. Plan kampanii pskowskiej w 1581 roku. po Janie Zborowskim nie było już nowych hetmanów nadwornych. kształtował się model hetmana odtąd obowiązujący. urząd ten całkowicie zaniknął. "O Jezu.klecha. Zamoyski natomiast uzyskał buławę wielką na tych samych warunkach.l. Właśnie pod Pskowem. by drugi Paryż!" .wykrzyknął na jego widok ksiądz Jan Piotrowski. Przednie straże wojsk Rzeczypospolitej ujrzały Psków 24 sierpnia.

by zapewnić zaopatrzenie w żywność w zrujnowanym kraju. by szczelnie zamknąć pierścień oblężenia. Średniowieczne mury Pskowa okazały się Ryc. który chwycił już z końcem września. jedną z największych armii w naszych dziejach. otoczonych grubymi na trzy i pół metra murami. jednak zbyt szczupłą. Plan Pskowa wg miedziorytu z końca XVI wieku. by dokonać wystarczająco wielkiego wyłomu. węgierską i niemiecką piechotę oraz licznych szlacheckich ochotników . mieszkańców. nieskłonnym jednak do żadnych ustępstw. jakiej równej nie było w całej Rzeczypospolitej. więc Possevino radził oblężenie zwinąć. świeżo wzmocnionymi. Batory przyprowadził pod twierdzę. srogo . w polu dzielny oficer. Trzeba się było przygotować na wiele miesięcy oblężenia. wiele miesięcy w ziemiankach pod Pskowem. Składał się z czterech odrębnych twierdz. załogi.skiego. ponadto 20 tyś. Zapasy prochu. Roboty oblężnicze szły wolno. Prysły marzenia o szybkim zwycięstwie. sypać szańce. a zarazem. ale załamał się na drugiej. który korespondował spod Pskowa z Iwanem. Duch w wojsku upadał. Batory. by uniemożliwić komunikację z nurtem rzeki słusznie tu zwanej Wieliką. często zresztą niszczone przez zdeterminowanych obrońców. codziennych prac obozowych. długości 10 km. 194. wśród nich Gabriel Bekiesz. chronić się przed mrozem. Niecierpliwy król zgodził się zbyt wcześnie na szturm. 47 tyś. dozorować porządku.cuda opowiadano o skarbach Pskowa . Legły setki żołnierzy i wielu oficerów. nie miał nigdy cierpliwości potrzebnej do żmudnych. Na dobitek pobliska Ławra Peczerska w Estonii zagrażała tyłom armii Batorego i stąd trzeba było część wojska wydzielić dla jej oblężenia. Broniło ich 40 ciężkich dział. Cały ciężar spadł teraz na Zamoyskiego. mnożyły się dezercje i burdy. 230 Stefan Batory przedwczesny szturm przedłużające się oblężenie działania Krzysztofa Radziwiłła Pioruna rokowania w jamie Zapolskim zwłaszcza. nienaruszonej linii murów. niezbyt odporne na nowożytną artylerię. ale prochu było za mało.doprowadził do przejściowego zdobycia kilku baszt. Psków bowiem liczył około 30 tyś. Dopiero 6 września stanęły szańce i rozpoczął się ostrzał armatni. Początkowo pokładano nadzieję w misji Possevina. amunicji i żywności starczyć mogły na wiele miesięcy. Prowadzony z ogromnym męstwem przez polską. ludzi oraz drugie tyle ciurów i czeladzi. a tu trzeba było drążyć podkopy.

pomstował na naiwność Possevina. ale upadł na duchu. Jego rodzony ojciec. Odtąd rokowania potoczyły się sprawniej. który ze swojego obozu widział wzniecane przez nich pożary . by zawarł pokój za wszelką cenę. Zaakceptowali natychmiast: oni też byli u kresu wytrzymałości. bo nawet jednego z posłów moskiewskich w gniewie za kark chwycił. Do pobliskiego Jamu Zapolskiego wysłano delegację polską pod kierownictwem księcia Zbaraskiego. który przejrzał nareszcie i wziął stronę polską . mai. hetman wielki Mikołaj Rudy. cara astrachańskiego i kazańskiego. Hetman wielki początkowo był rokowaniom niechętny. 231 Dzieje Polski i Litwy Ryć. że przez Żółkiewskiego doniósł Zbaraskiemu. Uświat. że pod samą Persją byli. Wieliż. że przyjdzie posłuchać rady Possevina. zwracano Moskwie natomiast Zawołocze i Wielkie Łuki. 1872 rok (Muzeum Narodowe w Warszawie). gdy 22 października wjechał tryumfalnie do obozu na czele swej jazdy hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł. głosząc. złupili.karane przez Zamoyskiego.odwojował. Dokument . nie dotyczyło to jednak zamków estońskich. byli nad Wołgą. Possevino zaś udał się do Iwana. 15 stycznia podpisano wreszcie dziesięcioletni rozejm w Kiwerowej Horce pod Jamem Zapolskim. l grudnia Batory powrócił do kraju. Zasłużył sobie syn na przydomek Pioruna. Nie byli wprawdzie pod Persją. dzięki pośrednictwu Possevina.do której przecież i Rzeczpospolita wysuwała pretensje . w zasadzie na rzecz Rzeczypospolitej. że ma rozkaz zerwać rokowania. Jego żołnierze z dumą kazali się nazywać Persjanami. jeśli nie zaakceptują jego warunków. W pewnym momencie Zamoyski pod Pskowem tak upadł na duchu. Eitwa odzyskiwała Połock.i strach go ogarnął. Ozierzyszcze. Batory pod Pskowem. 195. Jan III umiał korzystać z polskich zwycięstw i znaczną część Estonii . warunki rozejmu kwestia tytulatury carskiej 232 gdy się dowiedział o szwedzkich sukcesach w Estonii. ale byli w samym sercu kraju nieprzyjacielskiego. W tytulaturze Iwana pominięto tytuły księcia smoleńskiego. przeciw czemu polscy posłowie założyli protest. spustoszyli. Ogromne znaczenie miała też biegłość dyplomatyczna i determinacja Janusza Zbaraskiego. Ochraniał ją doborowy oddział kawalerii pod dowództwem wsławionego w dotychczasowych walkach rotmistrza Mikołaja Zebrzydowskiego. w perzynę i zgliszcza obrócili szmat państw Iwana. Wydawało się.dość energicznie zresztą. witał go na mrozie z głową odkrytą. Jan Matejko. pozostawiając komendę Zamoyskiemu. Iwan zrzekł się wszelkich pretensji do Inflant. Zbaraski oświadczył wówczas Moskalom.

Ale i tego tytułu carskiego dokument polski wręczony posłom moskiewskim nie zawierał. rzekomy dowód czarnej niewdzięczności. Pan Bóg tedy niech będzie pochwalon.wręczony posłom polskim zawierał tytuł wielkiego cara Moskwy. Oddziały moskiewskie wycofujące się z Inflant miały otrzymać polskie podwody. od mrozu nosy. że pragnie następstwa tronu .pisze słusznie z tej racji Juliusz Nowak--Dłużewski. zwłaszcza zaległy żołd. Gdy sejm zebrał się 4 października w Warszawie i w witaniu poselskim przedłożył konkretny program obrad. nogi odpadają. co już było istotnym polskim sukcesem. którego część trzeba było spłacić natychmiast. bo król na razie bawił w Inflantach. w tym Jezdę do Moskwy samego Jana Kochanowskiego. nie czekając na sejm walny. na wpół martwe do obozu odwozić. "Krzysztof Radziwiłł znalazł więcej Homerów niż sam król" . więc ustąpiła i poleciła Świętosławowi Orzelskiemu wygłosić mowę dziękczynną. gdyż Iwan tytułował się dotąd carem Wszech Rusi (nazwy Rosja wtedy jeszcze nie znano. choć bez entuzjazmu i z protestami przeciw nowym metodom. Kampania pskowska dobiegła końca. Izbie nie zależało na gestach. Pobór ten został uchwalony. przeciwnie. Zamoyski w mowie od tronu zaatakował ostro Izbę za brak podziękowania królowi. pojawiła się ona dopiero za Piotra I). Aż cztery poematy im poświęcono. "Większa część wojska wymarła . tylko na rozwiązywaniu istotnych problemów. Ale na tym skończyła się jej ustępliwość. lecz duma ta płynęła przede wszystkim z opowieści o wyczynach kawalerzystów litewskich. Jeszcze przed zakończeniem kampanii Batory zwołał więc sejmiki z prośbą o uchwalenie kolejnego poboru. Czas był najwyższy. porządkując stosunki w świeżo odzyskanej prowincji. przypominało o problemach wewnętrznych. posądzano bowiem króla. że dał taką wytrzymałość.trzecia część chora leży. Król i kanclerz koszty kampanii pskowskiej sejm 1582 roku Inflanty wspólną prowincją Polski i Litwy wzrost znaczenia sejmików ziemskich Zakończenie wojny nie kończyło kłopotów króla. .Stefan Batory Z straży muszą pachołki na wozach zmarzłe. z nieufnością przyjęli projekty uregulowania sposobu elekcji. Zażądali posłowie ostatecznego określenia uprawnień sądowych Korony.pisał spod Pskowa ksiądz Piotrowski . których rozwiązanie dotąd odkładano. tym. Zwycięstwo dumą napełniło szlachtę. która sama wycisnęła na nieprzyjacielu ten pokój". Tymczasem pozostały długi. Niemile to jednak przyjmowano na dworze. Na sejm jednak trzeba było czekać do października. co zostali.

królem elity. Oszałamiająca kariera kaszte-lanica chełmskiego nie była czymś wyjątkowym w Europie ówczesnej.dla jednego z bratanków. ręka w rękę idą z dawnymi cezarianami. jako wspólnej prowincji zależnej od Korony i Litwy. którzy zachowali autorytet osobisty wśród szlachty. w połowie drogi między Lublinem a .do czasu -"inter maiestatem et libertatem". każda ze stron chciała radzić o czym innym. ale i schlebianiu tłumom. ale porwać jej dla swojego programu już nie potrafili. Opalińskim. Łaskim. wyrastający nieraz ponad swego cesarza a przecież mu wierny Rożmberk. Posadowił ją w swoich ziemiach dziedzicznych. Stało się jasne.aż niektórzy z nich musieli wybrać. umożliwiało ambitnym arywi-stom.poparcie dla Batorego rosło.wszyscy s woj ą pozycję polityczną zawdzięczali nie tylko łasce królewskiej. Przemiany te napotkały jedynie umiarkowaną opozycję wśród pogrobowców dawnego ruchu egzekucyjnego. i był to często dla nich wybór między koroną a mieczem katowskim. Zamoyski i Karnkowski. Wiązało się to ze wzrostem znaczenia instytucji lokalnych. takim jak Zamoyski. przeciwnie w Senacie . Załatwiono ostatecznie sprawę zaległego żołdu. zakładał. Ale załatwił on sporo spraw ważnych. w dorzeczu górnego Wieprza. musiał kanclerz pomyśleć o godnej tak wielkiego pana rezydencji. parafiańskie ambicje szlacheckie. choć pretensje litewskie jeszcze za Zygmunta III będą podnoszone. Pozyskawszy najważniejsze urzędy państwowe. kryjący się jeszcze w cieniu głupkowatego Iwanowego syna Fiodora Borys Godunow . 196. gdyż oczekiwania króla i Zamoyskiego rozeszły się z oczekiwaniami posłów. koniec XVI wieku. admirał de Coligny i książęta de Guise. Rozdźwięk jednak między królem a częścią opozycji szlacheckiej przybierał na sile. Schody zewnętrzne z XVIII wieku. umiejętne lawirowanie . staje się Stefan królem senatorskim. Radziwiłłami. hrabiowie Leicester i Essex. przebudowany wiatach 1639-1651. Zamoyski jeszcze wybierać nie musiał .ale już fundamenta pod swoje panowanie. magnaci niderlandzcy Egmont i Wilhelm Orański. wszyscy lawirowali między majestatem a wolnością . skądinąd nieuniknionym w tak wielkim państwie. Raczej jednak trzeba powiedzieć ostrożniej. Wzrost znaczenia sejmików i urzędników ziemskich spowodował usprawnienie administracji lokalnych i zaspokoił prowincjonalne. Uregulowano kwestię przynależności Inflant. Faworyci Elżbiety angielskiej. Ratusz w Zamościu. że dobrani przezeń na głównych doradców trybunowie szlachty. że wybrany jako król szlachecki. między królewską racją stanu a szlacheckim ideałem wolności. na nowym trakcie prowadzącym znad Bałtyku ku Morzu Czarnemu. że rozszedł się on przed czasem. przywódcy zwalczających się stronnictw we Francji. lokalne panowanie. To właśnie 233 Dzieje Polski i Litwy budowa Zamościa Ryc. że pieniactwo części posłów doprowadziło do zerwania sejmu. zorganizowawszy swe włości w ordynację. Utrzymuje się pogląd. Zatwierdzono nobilitację zasłużonych na wojnie żołnierzy.

gdyż fantazje te nie umiały się liczyć z rzeczywistością .i jakże często szybko opuszczonych. wznosi się po prawej kolegiata Ryć. a zarazem gospodarczej i społecznej. Ale Zamość miał być inny. Wydłużony z zachodu na wschód kształt miasta przecinają dwie osie. a powołanego do życia przywilejem lokacyjnym z 10 kwietnia 1580 roku. lata 1587-1598. ale właśnie dlatego niezmiernie zasłużona przy kształceniu kadry urzędniczej potrzebnej w tej części Korony. polityczno-ideowa i gospodarcza.XVII wiek. gdzie jednak już od dwóch lat rezydował właściciel. popadających w ruinę. tak jakby to widzimisię urzędnika. szkoła bez nadmiernych ambicji. Kamienice na Rynku Wielkim w Zamościu. Włochem z pochodzenia. Nawet w Europie renesansu. w 1587 roku rozpoczęta kolegiata. Nie możemy też zapominać. w 1591 -ratusz. często na wpół rolniczych. po drugiej stronie wielkiego placu. na razie na budowę pałacu. nego Zamościem. właściwie przez cały wiek XVII. Bernar-dem Morando.w 1595-ufundowana Akademia Zamojska. Rok później miał już Morando gotowe plany nowego miasta. często wiekami wegetujących. wiele też dlatego właśnie zaborcy zdegradowali do rzędu wsi i wsiami każe im się nazywać dotąd. pełnej miast wyrosłych z fantazji swych twórców . Oczywiście kształt dzisiejszy zabytkowego Zamościa powstawał powoli. z lwowskim architektem. jedynych. nazwa234 Stefan Batory fundacja Akademii Zamojskiej Ryć. Kolegiata w Zamościu. ale przecież ważnych i potrzebnych właśnie jako ogniwo pośrednie między miastem a wsią. W 1583 roku zaczęły funkcjonować władze miejskie. koniec XVI . Naprzeciw pałacu ordynackiego.Zamość jest wyjątkowym przykładem dojrzałej myśli urbanistycznej. a nie tradycja historyczna i układ urbanistyczny tworzyły z osady miasto. 235 . niemniej to właśnie w ogniu wojen z Moskwą. 198. w bólu po stracie ukochanej żony kreślił kanclerz plany swoich marzeń. A realizacja to była również jedyna w swoim rodzaju. przeważnie jednak niewielkich ośrodków lokalnych. W 1589 roku ukończony został pałac ordynacki. zatwierdzonym przez króla 12 czerwca. wkrótce na nim powstanie Tomaszów Zamoyskich i Żółkiew Żółkiewskich. Był to zresztą czas licznych w całej Rzeczypospolitej magnackich fundacji miejskich. odbywały się w Zamościu targi i jarmarki.Lwowem. jakie udało mu się w pełni zrealizować. W 1578 roku kanclerz zawarł wstępną umowę. 197. że wiele z nich w czasach powstań wsławiło się patriotyzmem swych mieszkańców. trzecia wyższa uczelnia katolicka w Rzeczypospolitej. ostatnie wielkie dzieło kanclerza.

do jakiej szufladki dzieło zakwalifikować. jeśli historycy sztuki spierają się dziś. które w następnym stuleciu nie raz chlubnie zdadzą. przebudowany wiatach 1752-1765 i ok. wzniesiony w latach 1639-1648. jeden z nich. egzamin. Obowiązek 236 Stefan Batory zachowania rodu był wówczas święty. Podjęcie tych planów umożliwione było między innymi trwającą wciąż współpracą pomiędzy królem a kanclerzem. później defilada. głosząc chwałę nowożeńców. cofnięty nieco w stosunku do kolegiaty gmach Akademii. czas był pomyśleć. Dalej zaczyna się rejon mniejszych świątyń. Barwne widowisko odbywało się na Rynku: Ryć. Po lewej. że twórca jego umiał myśleć i tworzyć samodzielnie. układ urbanistyczny Zamościa (dziś katedra). a przecież liczącą się z realno-ściami osobowość jego twórcy. wznoszą się synagoga i cerkiew. ukazuje zarazem w pełni ambitną. Budynek Akademii Zamojskiej. Kupido i Venus. Tym razem sięgnął Za-moyski jeszcze wyżej. na wzór modnych wówczas włoskich "trionfi". wreszcie parada przebierańców. Owdowiały Zamoyski nie miał dotąd dziedzica. Stanisław Żółkiewski. dowodzi to tylko. wśród których.Dzieje Polski i Litwy Ryć. Plan Zamościa. 200. mógł Zamoyski oglądać w Paryżu. 12 czerwca 1583 roku odbyło się w Krakowie wspaniałe wesele. o nowym ożenku. Za nimi oś następna: Rynek z ratuszem oraz dwoma mniejszymi placami. przebrany w zieloną suknię. wśród nich Mikołaj Wolski. wyprawiony przez Katarzynę Medycejską dla polskich posłów. uświetnione tryumfem w stylu antycznym. mimo szczerej niewątpliwie żałoby. miecznik koronny "po murzyńsku". . gdyż przedstawiać miał boginię Dianę. na poboczu. Rynkiem Solnym i Wodnym. a wreszcie piękny "Zub". córki Krzysztofa Batorego. 199. Plan czytelny. znakomite dzieło architektury późnorenesansowej czy też manierystycznej. następnie turniej wpierw. ślub Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batory pokaz łupów i jeńców moskiewskich. Za nim wjechały nimfy. prowadzący wóz z alegorią czasu i postacią Saturna. Wszystko otoczone najnowocześniejszymi na owe czasy fortyfikacjami. realizacja stawiająca miasto w rzędzie najpiękniejszych planowych realizacji urbanistycznych świata. Mikołaj Zebrzydowski. 1825. po rękę Gryzeldy.

Po śmierci ostatniego z Jagiellonów jego poczmistrz. Dopiero na stanowcze żądanie nuncjusza Bolognettiego król Stefan. oddzielone naturalną granicą. Poczta szła długo i odchodziła rzadko. a otoczone wspólnymi wrogami. Kreślone w ciszy gabinetów. zwłaszcza gdy osłabło jej zainteresowanie sprawami Rzeszy. że po latach zastoju przypomniał cenną inicjatywę Zygmunta Augusta. Niemniej i z nich wynika. najmniej groźny z naszych sąsiadów. o których ani się im śniło". Stąd różne króla i Zamoyskiego wnosili zamysły.wszystko to miało służyć nadrzędnemu celowi Batorego: wyzwoleniu ojczyzny. iż Zamoyski. pozyskanie poparcia Kościoła i Jezuitów. choć domysły zazdrośników jak zwykle skierowane były w niewłaściwą stronę. Sebastian Montelupi. Teraz jednak monarchia Habsburgów znalazła się w osobliwej sytuacji. że w coraz większej mierze król sam przygotowywał instrumenty do prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej. prowadził ledwie wegetujące przedsiębiorstwo na własny rachunek. jakiej oni nie pamiętali. Węgier na polskim tronie coraz więcej spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej zwalał na barki kanclerza. Zarażone nią podłe serca nie mogły znieść tego. Zdawało się niektórym. Pomnażał ich podejrzenia tryumf z taką okazałością odprawiony. przyznając Montelupiemu na jej prowadzenie fundusze z ceł krakowskich. odnowienie linii pocztowej Sebastiana Montelupiego Zamysły te jednak istniały.i zazdrość też. miała swe miejsce. restytuował oficjalnie linię wenecką. linia pocztowa na żądanie nuncjusza . pozbawił nas wypróbowanego sprzymierzeńca. nawet dziś wydają się wielu badaczom dyskusyjne: w źródłach polskich pozostały po nich niewielkie ślady. powierzane nielicznym. która się wszędzie wścibi. Sama geografia skazała na przyjaźń dwa narody 237 Dzieje Polski i Litwy polska służba dyplomatyczna Ryć. Nagrobek rodziny Montelupich w kościele Mariackim w Krakowie. plany wojny tureckiej Dobre stosunki z papiestwem. z królem przez to małżeństwo spowinowacony. 1600 i przed 1613 rokiem. Chorobliwie za-|fj zdrosny o braci cesarz Rudolf nie dopuszczał ich do rządów .ambicje hetmana "Przy tak wspaniałych widokach . ok. Działania te były bez wątpienia zgodne z interesem Rzeczypospolitej. przywilejem niepołomskim z 28 stycznia 1583 roku.pisał historyk ówczesny . co innych kontentowało. Wojna z Porta Ottomańską była marzeniem papieża Grzegorza XIII. Lecz rolę Węgier przejęła w pewnej mierze monarchia Habsburgów. Upadek Węgier zachwiał równowagą polityczną w tej części Europy. 201. gdyż po zakończeniu wojen z Moskwą snuł nowe wojenne plany. W nim Batory znalazł sprzymierzeńca. organizację państwowej linii pocztowej z Krakowa do Wenecji. szukał wygórowania nad równość szlachecką. Znamienne.

że Batory myślał o tronie węgierskim dla swego bratanka Zygmunta. nie dopuszczał tam do elekcji vivente rege. Teraz jednak jej błędy i niedomagania ujawnić się miały w jednej z kluczowych dla naszych dziejów spraw kryminalnych. Trzy elekcje. Tak więc plany Batorego. ale również człowieka zależnego od dobrej woli monarchy. Prawdopodobniejsze sąjednak przypuszczenia. a zarazem politycznych . miał jeszcze żyć długo).stały się wielkim impulsem do unowocześnienia polskiej dyplomacji i wyprowadzenia jej znów na wielką scenę europejską. ten odpowiedział przecząco.w swych królestwach elekcyjnych. które i dziś przecież dla historyków są niejasne. czeska. Podobnych sytuacji było więcej i nie raz przyczyniły się one do wymuszonego okolicznościami usprawnienia aparatu państwowego Rzeczypospolitej. Papież nie zadowolił się tym naiwnym tłumaczeniem i na przyszłość kazał stosować szyfr w relacjach z rozmów z nim odbywanych. a zarazem szpiegowska.choć któryż z monarchów nie marzył wtedy o koronie cesarskiej? W każdym razie kokietowanie elektora brandenburskiego. za co byśmy się wstydac mieli". nie przygo-towane wcześniej. Spodziewano się jednak rychłej śmierci schorowanego Rudolfa (jak zwykle w takich wypadkach. budziły zainteresowanie obcych wywiadów. mogło być właśnie na to obliczone. Gdy w 1583 roku papież Grzegorz XIII zapytał posła polskiego Stanisława Reszkę.w dramacie rodu Zborowskich. Polska służba dyplomatyczna na pewno nie była w pełni przygotowana do tak skomplikowanych zadań. kazało się z nim liczyć nawet monarchom odległych krajów. temu ostatniemu chciał powierzyć troskę o losy Siedmiogrodu. 238 Stefan Batory ne er ej a-sr la h zi 1582 choć w rezultacie biegu wypadków okazały się przedwczesne o sto lat . a wydając jego siostrę Gryzeldę za Zamoyskicgo. węgierska i cesarska. przynajmniej w kraju ojczystym . który w razie jego powrotu do kraju w każdej chwili mógł zarządzić egzekucję bez dodatkowego . zwłaszcza że Batory. mogły dać przedziwne wyniki. zaniedbał jej dalszy rozwój i kształcenie. której tak w Polsce obawiała się szlachta. Zamiary króla Stefana.zrealizował je przecież częściowo dopiero Jan III . czy dyplomacja polska stosuje szyfry. w Czechach i na Węgrzech zachodnich. jednego z siedmiu wyborców cesarza. I tu Batory widział na pewno swoją szansę. Zwycięstwo nad Iwanem podniosło prestiż Rzeczypospolitej i jej władcy. "nic bowiem nie sprawujemy. skłonniejszy do rozmów z pozycji siły niż do subtelności rokowań. Tragedia Samuela tułaczka Samuela Zborowskiego Zastarzały wyrok Henryka Walezego w sprawie Samuela Zborowskiego uczynił z niego nie tylko banitę. Tak zaczęła się skomplikowana gra dyplomatyczna.

Wówczas Batory wykorzystał wiedzę wojskową Zborowskiego do szkolenia wojskowego Kozaków zaporoskich w walkach z wojskiem regularnym. zjednał swoich braci dla kandydatury Stefana na tron Rzeczypospolitej. że jest on w stolicy Turcji szpiegiem Batorego. Toteż nic dziwnego. i o Niderlandy południowe. kontakty Samuela z Henrykiem Walezym Batory jednak nie spieszył się z przebaczeniem. Przyczyny tego mogłyby zapewne nam wyjaśnić rachunki florenckiego banku Soderinich. Musiał zapewne wiedzieć o jego trwających związkach z Walezym. że zuchwały banita coraz śmielej. a jeśli Kozacy chcieli działać na własną rękę . Wykorzystywał jego usługi w wojnie z Moskwą. znów obiecywał przebaczenie pod warunkiem. Oznaczało to jednak zarazem rosnącą z każdym rokiem zależność osobistą od Walezego. utraty dobrej sławy. których Samuel zresztą nie krył. dogadywał mu od sprzedawczyków ("meretricius").karał ich prowodyrów.postępowania sądowego . Później to właśnie Samuel. Miał prawo liczyć na jego wdzięczność. gdy Kozacy oddawali się pod rozkazy szlacheckich dowódców. On pierwszy zaznajamiał elekta ze stosunkami w Polsce. Ryc 202 pieczęć cesarza rzymskiego Rud0ifa niż wybór Habsburga: Batory był przecież lennikiem rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie).a potem nie dotrzymywał obietnic. jako że Henryk nie wydał wyroku infamii. on świeżo na ich czele złupił i spalił Tehinię. Zapewne więc i akcje zaporoskie Samuela z nimi były związane. sytuacja się zasadniczo zmieniła. wybierał się do Francji i tylko zgon żony zatrzymał go w kraju. Ale nie protestował. że właśnie w . Powstanie ligi i jej wojna z Turcją po ważnie odciążyłoby również walczącego z Porta Filipa hiszpańskiego. których mógł kontrolować i wykorzystywać do realizacji własnych planów. Rozchodzące się po Europie wieści o rokowaniach Stefana z papiestwem. nawet gdy przestał już panować w Polsce. o przygotowywaniu ligi antytu-reckiej. przynajmniej wywiad angielski donosił. Ale gdy okazał się lennikiem niewiernym. Wolał wybór Stefana. Teraz on miał w ręku Samuela. sułtana. więcej. przy synach. prawa do której rościła sobie matka Henryka. On to właśnie nauczył Kozaków zdobywać tureckie galery i działa. Właśnie w tym czasie między Francją a Hiszpanią toczyła się niewypowiedziana wojna na dwóch frontach: o zagarniętą w 1580 roku przez Filipa II Portugalię. w 1581 roku. Oficjalnie król odżegnywał się od takich przedsięwzięć. Katarzyna Medy-cejska. jeździł po kraju. opanowane przejściowo przez brata Henryka.i przeciwko Anglii elżbietańskiej. Walezy wciąż tytułował się królem Polski. poważnie zaniepokoiły Henryka III. gdy zawiódł się na obietnicach Stefana. najpewniej na polecenie Henryka. który całe swe siły mógłby zaangażować przeciwko Francji . w wyprawach przeciw Turkom. tym bardziej. Wiemy. Z jego zapewne ramienia znalazł się w Stambule. Franciszka Herkulesa d'Anjou. że Samuel wsławi się w walce .choć prawo było tu niejasne. 239 Dzieje Polski i Litwy przyjaciela Francji. że po wyroku Henryka banita udał się do Siedmiogrodu i tam wszedł w służbę Batorego. nie niepokojony przez nikogo.

który wciąż wierzył naiwnie w możliwość pozyskania Iwana do wspólnej z Batorym krucjaty przeciw Turcji i rozpowiadał o tym zbyt głośno. mimo surowego przestrzegania w Rzeczypospolitej św. co przesądza sprawę.ale.proporcja na owe czasy bardzo wysoka i świadcząca. iż Radziwiłł w imieniu króla Stefana proponuje Wenecji udział w najeździe na posiadłości Porty Ottomańskiej. a prócz tego przyszły wieści o wyprawie Zborowskiego do Tehini . Z taką armią rzeczy wiście można się było pokusić nawet o opanowanie Konstantynopola. gdy Sierotka bawił już w Egipcie. zaciężnego wojska. 1615 rok (Kra-ków-Wawel). zabójstwo litewskiego magnata 240 Stefan Batory rozkaz pojmania Samuela . który sprzyjał Hiszpanii i chciał ją odciążyć w czasie wojny z Francją. głoszącego. W ówczesnych źródłach polskich nie zachowały się informacje o zamierzeniach Batorego.wywiad francuski zapewne ich natychmiast powiadomił o wszystkim. dopiero za Zygmunta III ujawnił je ze szczegółami Zamoyski. Wedle Zamoyskiego projektowali oni wówczas wraz z królem wystawienie 30 tyś. że Batory rzeczywiście snuł takie plany. lustrując miejscowe stosunki i nie spiesząc się zbytnio do Grobu Świętego. jak również Antoniego Possevina. pieszych muszkieterów. Samuel Zborowski. Wydaje się. Zdaniem ambasadora francuskiego był to pomysł papieża. Relacje ich zgodne są z tajnymi doniesieniami ambasadora francuskiego w Wenecji. Ryć. wykonana dla Mikołaja Radziwiłła Sierotki. Później. propozycje Sierotki zostały zakomunikowane francuskiemu dyplomacie. koni z dwóch stron równocześnie. dokonane w XVII wieku przez Szwedów i Holendrów. a dyplomaci francuscy w Wenecji i w Rzymie otrzymali polecenie bacznego śledzenia dyplomatów Batorego. że plany te znało tylko czterech Polaków: oprócz nich i Radziwiłła Sierotki. Ambasadorem francuskim w Wenecji był wtedy Andre-Paul Hurault de Maisse. 10 tyś. Zamoyski i Żółkiewski zgodnie stwierdzili. kawaler maltański. mimo rozważania takiej możliwości. zbrojnej w kopie kawalerii. przewidując atak w 50 tyś. czyli wyzwolenie Węgier. dowodząc. uzyskał w 1582 roku audiencję u Henryka III. a na pewno o osiągnięcie linii Dunaju. w tym 850 oficerów . poseł Stefana do Filipa II. Jego szczególne zainteresowanie wzbudziła bytność w tym mieście Mikołaja Radziwiłła Sierotki. 15 tyś.tym czasie różni dziwni Anglicy zaczęli odwiedzać Polskę. wezwany zapewne do Paryża. później zaś jego słowa potwierdził Żółkiewski. Dyplomacie francuskiemu wydało się to podejrzane i w lutym 1583 roku przekazał swemu władcy informacje. że w planach tych uprzedzali oni późniejsze reformy wojskowe. Cóż z tego. oglądając piramidy. Strzelba z zamkiem kołowym. dyplomata doświadczony i przebiegły. skoro natychmiast je zdradzili Wenecjanie. że było to również zdanie władz weneckich i dlatego. Marka tajemnicy państwowej. urzędnicy tureccy też patrzyli na niego podejrzliwie . 203. iż udaje się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. również Stanisław Sobocki.

acz bardzo poufny kontakt. najbardziej zażarty z habsburskich popleczników. dotyczący nie znanych nam spraw. zawiedziony wyraźnie w swoich staraniach o ligę. jeśli nie szpiega. Tymczasem Krzysztof wytrwale odciągał Samuela od służby Batoremu. Zbyt wiele wiedział.). lecz ścierpimy wiele". Wratysławem z Pernstejna. 204. Podlodowski. pojechał do Lublina u króla o pomstę się upomnieć i nic nie wskórawszy. W tej sytuacji Zborowski zaczął wpierw całkiem niepoczytalnie odgrażać się kanclerzowi i królowi. Ryć. z całej sprawy chwilowo się wycofał i czym prędzej nawiązał znów. Poświęcił wielki poeta szwagrowi ostatni swój wiersz-epitafium ("By wedle cnót i zacności / Grzebano umarłych kości / Przystałoby leżeć tobie / W złotym. nie zachowując żadnej ostrożności i znów zbyt głośno dając upust swej nienawiści. Uprzedzony przez nuncjusza Bolognettiego (wywiad papieski działał sprawnie). że legalnym królem jest wciąż Henryk. Ale Batory już w grudniu 1582 roku. miał Zamoyski ścisły. oświadczając mu. zwracając zdobyte przez Kozaków armaty i ścinając głowy zwykłym uczestnikom napadu na Tehinię. Sierotka wprawdzie uszedł z życiem. zaczął nagle głosić. Doszło bowiem do interesującego zbliżenia stanowisk jurgieltników cesarskich i zwolenników Henryka. Buzdygan. Przyszła teraz pora na ich dowódcę. Uległ początkowo intrygom najmłodszego brata Krzysztofa. była żoną Jana Kochanowskiego. z pewnymi zresztą trudnościami. zagrożony szybką reakcją Porty. że wyjeżdża z Polski z synami na zawsze. Samuel zdawał sobie chyba sprawę. Urzędnicy cesarscy zaostrzyli konflikt siedmiogrodzko-habsburski. XVI wiek (Kraków-Wawel). by opublikować wkrótce w łacińskim przekładzie (polski oryginał pozostał w rękopisie) swoją Peregrynację do Ziemi Świętej. a więc przed przybyciem Sierotki do Wenecji. Samuel jednak nie chciał liczyć na cierpliwość królewską. Dorota. jedno z arcydzieł polskiej literatury podróżniczej. którego tak długo cierpiał przy swoim boku. Z jednym z nich. byli również prohiszpańscy politycy. poprawne stosunki ze Stambułem.wysokiej rangi uznali za zbyt ryzykowne. Jechał właśnie do Włoch. dowiedział się również o rozmowie Samuela z Henrykiem i powiedział Andrzejowi jeszcze: "Wiemy o wszystkim. obok zwolenników współdziałania z Francją przeciw planom Batorego zjednoczenia i wyzwolenia Węgier. a potem nagle oświadczył. dotyczący dóbr szatmarskich rodu Batorych skonfiskowanych przez cesarza. w Paryżu. iż pierścień wokół niego się zacieśnia. po czym pojechał z nim do Francji. wezwał do siebie Andrzeja Zborowskiego. snującego podobno plany zamachu na króla Stefana. Zaś Stefan. rzekomo konie skupującego Jakuba Podlodowskiego. Szamotał się w matni. którego siostra. Ale w Pradze. grobie". stawiający przeciw Turcji. Stanisław Sędziwój Czarnkowski. że wie o wizycie jego braci. wybijając mu między innymi z głowy kozackie awantury. Tak to plany wojenne niosły za sobą wydarzenia ważne dla polskiej kultury. 241 . zmarł tam nagłą śmiercią 22 sierpnia 1584 roku. Samuela i Krzysztofa. jawnego agenta habsburskiego. zwłaszcza gdy Stefan wydał 5 grudnia 1583 roku na sejmie polecenie schwytania zuchwałego banity. Być może to przesądziło jego los. ale zabili Turcy pod Stambułem innego Stefanowego wysłańca. Na tym zresztą nie skończyły się literackie konsekwencje planów króla Stefana. Dzięki temu Sierotka powrócił zdrów i cały.

ostatnia rozmowa między Zamoyskim a Samuelem Wedle tej wersji Zamoyski wszedł do celi Samuela z nabitym pistoletem. co wiemy o jego psychice i stylu wypowiedzi. żem cię dostał!" Samuel odpowiedział: "Grzechy moje dały mnie w ręce tobie. ujęty został 11 maja 1584 roku w domu swej siostrzenicy Elżbiety Włodkowej. którzy wcześniej z Zamoyskim związani. którzy mieli się spotkać koło kościoła. Szydercza chełpliwość Zamoyskiego mieści się w tym. Mógł być jednak echem relacji bezpośrednich świadków tych wydarzeń. 1588 roku (skarbiec katedralny na Wawelu). Egzekucja odbyła się bowiem u stóp Baszty Senatorskiej zwanej Lubranką. W późniejszych odpisach. w której zapewne Samuela więziono. dotycząca ostatniej rozmowy między prowadzonym na ścięcie Samuelem a kanclerzem. . 205. Dokument to mocno podejrzany. pod-starościego krakowskiego. Natomiast odpowiedź Samuela nosi wyraźne piętno jego kalwińskiej wiary. dokonywanych w czasie rokoszu Zebrzydowskiego. przez ludzi Stanisława Żółkiewskiego i Mikołaja Uhrowieckiego. po śmierci kanclerza próbowali wykorzystać wspomnienie o Samuelu przeciw rzekomemu "tyranowi". że każę cię tracić. wołając: "O Samusiu! Prawda. koszu gliniańskiego przeciw Ludwikowi Węgierskiemu.Odpuść mi. Król ponoć zaaprobował natychmiastową egzekucję. w Piekarach nad Szreniawą koło Proszowic. 242 Stefan Batory a trudno przypuszczać. Wersja to dość prawdopodobna. . Więcej zastrzeżeń budzi następna część relacji. Zygmuntowi III. aby przed nią oprowadzano skazańca po Wawelu. z dala od najbliższego z wawelskich kościołów. wyrzekł nawet sławne zdanie: "Zdechły pies nie kąsa". nie męstwo twoje". zachowała się ostatnia rozmowa Zamoyskiego ze Zborowskim i opis egzekucji. Portret trumienny Stefana Batorego. ok. Znaczenie tego dokumentu w kształtowaniu opinii szlacheckiej na całe dziesięciolecia było ogromne. którym asystowali Łukasz Serny i Marcin Mroczek. bo niewinnie mnie tracisz. na terenie podległym Zamoyskiemu jako krakowskiemu staroście. zwłaszcza że często sąsiaduje z rękopisem dotyczącym ewidentnego fałszerstwa rzekomego roRyć. Pogwałcenie nietykalności domu szlacheckiego będzie później jednym z głównych punktów oskarżeń wysuwanych przeciw Zamoyskiemu. Niemniej sama wymiana zdań jest prawdopodobna: . żem ja mężniejszy niż ty.Nie odpuszczę.Dzieje Polski i Litwy gdy w okolicach Krakowa.

Na pewno nie wykorzystano możliwości ujawnienia całej intrygi. Złożył głowę na pniu i poprosiwszy. gdyby mu pozwolono zeznać wszystko. Samuel Łaski. Równie zresztą nieprawdopodobna jest wersja inna. A może właśnie o to chodziło. aby się oprzeć rozsnutej wokół niego. Samuel wręczył Mroczkowi swą chustę. w oparciu o wątłe poszlaki i oderwane relacje. Ten z tobą rozsądzi. Tak skończył człowiek niezrównoważony. Dopiero jeden z hajduków wymierzył cios śmiertelny. Andrzej i Krzysztof. w którą Samuel dał się głupio zaplątać.. aby brał W tym udział Ry°-206-Jan Zamoyski idący odczytać wyrok śmierci Samue. jako marszałek nadworny rzekomy spisek Zborowskich na życie króla odpowiedzialny za bezpieczeństwo osoby królewskiej i spełniający ten urząd uczciwie. On to konsekwentnie Zborowskich tępił. .Odpuszczam. Niektóre z nich. zmówił krótką modlitwę.Na Boga cię proszę. aby usprawiedliwić egzekucję. przed którego majestatem dziś stanę. wskazują tylko. mimo jego wykrętnych tłumaczeń.. Gdyby rzeczywiście planował śmierć króla. _. Wspomniany bowiem list się zachował i nic w nim takiego nie ma. Trudno też uwierzyć. by kat czekał z uderzeniem. który miał słyszeć trzech braci zmawiających się "na zborowskiej trawie" na życie króla. ale cię pozywam na straszliwy sąd Boga żywego. ale brat jego Krzysztof. on zaś przez lutnistę Wojciecha Długoraja odesłał ten list Batoremu. . co wiedział. Niewątpliwie najbardziej winny był nie on sam. nieszczęśliwy.. aż trzy razy powie "Jezus". Wszystkie te opowieści wyglądają na spreparowane po fakcie. że kat rzucił miecz i uciekł. że mnie niewinnie tracisz! Znacznie mniej prawdopodobna jest wersja. stryjeczny brat Olbrachta. wedle której Długoraj wykradł ten list Samuelowi i zwierzył się z tego dwóm węgierskim panom o nazwiskach trudnych do zidentyfikowania. że bracia jego. planowali zamach na króla Stefana w czasie polowania w Puszczy Niepołomskiej: zawiadomili go o tym w liście. odmówił zresztą początkowo wszelkich zeznań w tej sprawie. odpuść mi! . to Batory dawno by już był na tamtym świecie. namiętny. zbyt słaby. głos jego był tak przejmujący. Gdy wyrzekł wreszcie "Jezus" po raz trzeci. by ten zbroczył ją we krwi i oddał jego synowi. by milczał na zawsze? Odpowiedzialność Zamoyskiego jest niewątpliwa i była niewątpliwa dla współczesnych. łowi Zborowskiemu wg Jana Matejki. zwłaszcza dotyczące osoby Andrzeja. Andrzej Zborowski. a lansowane przez Heidensteina. 243 Dzieje Polski i Litwy wrogość Zamoyskiego wobec Zborowskich legenda Samuela . Jeden z rzekomych świadków oskarżenia. przez obcych i swoich. a którą może by pomógł zdemaskować. niejasnej po dziś dzień intrydze politycznej. jakimi sposobami chciał Zamoyski zohydzić cały ród Zborowskich.. egzekucja Egzekucja odbyła się rankiem 26 maja. jakoby Samuel wyznał.

bez innych konsekwencji. Ale tym samym na plan dalszy zejść musiały plany zagraniczne króla w najdogodniejszym dla nich momencie. Pora była sposobna. przedstawił im oskarżenia pod adresem braci Zborowskich i oznajmił. że Krzysztofa i Andrzeja pozwie przed sąd sejmowy. Toteż wielu uczestników obrad niechętnych było oskarżeniu. w gtębi Brama Krakowska. On wypowiedział im wszystkim przedtem przyjaźń. A przecież nawet dowody przeciw Krzysztofowi nie były bynajmniej bezsporne. lecz konieczna była zgoda sejmu. tu przywiózł też jego małego synka. że teraz uderzył w najsłabszego. oskarżenie zaś Andrzeja nie miało żadnych podstaw. tyrana chciwego krwi szlacheckiej. że sprzyja wrogom swej familii. w tym i Jana Zborowskiego. doradzał poprzestać na napomnieniu winnych. sejmik proszowski Najburzliwszy przebieg miał sejmik proszowski. a sprawa Zborowskich już w czasie sejmików przysłoniła wszystko. Wiedziano. Lecz gdy król zwołał w sierpniu senatorów do Lublina.to tylko wzmocnił solidarność szlachecką i podejrzliwość wobec korony. A potem legenda o wielkim władcy i nierządnym narodzie. To Zamoyski przeparł zgodę większości na postawienie Zborowskich przed sądem sejmowym. Tu Krzysztof Zborowski przywiózł ciało brata w cynowej trumnie. "Zdechły pies nie kąsa". i starosta szydłowiecki Mikołaj zachowywali się wobec niego i wobec króla zawsze lojalnie.pozwanie przed sąd sejmowy Krzysztofa i Andrzeja Zborowskich Ryć. Ale Samuel zaczął kąsać dopiero po śmierci i kąsa do dziś. legenda pogłębiająca przepaść między koroną a narodem szlacheckim. Jeśli chciał uderzyć w protestantów . Na dwa lata przed śmiercią zdążył jeszcze zabić w ataku furii starszego ze swych synów. Iwana. Nawet bliski Batoremu nowy arcybiskup lwowski.bo i tego motywu się doszukiwano . Stwierdzał. Jedynym skutkiem mogło być zniechęcenie do króla wielu senatorów. Dymitr. bo rzekomo ten znalazł się pod jego jurysdykcją starościńską. co było w naszej tradycji najcenniejsze . że Zamoyski nasłał . zawsze wobec niego lojalnego. z której zgubiono to. Samuela. W marcu 1584 roku zmarł bowiem wreszcie Iwan Groźny. choć i Jan. gdy był podjego jurysdykcjąhetmańską. być może śmierć Samuela pozostałaby krwawym ostrzeżeniem dla warchołów. był jeszcze niemowlęciem. o jego misjach szpiegowskich. XVI-XVIII wiek. Sam Krzysztof zarzucał starszemu bratu. by ostatecznie ukorzyć Moskwę. W dramatycznej mowie oskarżał kanclerza. trzeci z synów. Gdyby na tym się zakończyło. i Andrzej. Kamienice na rynku w Lublinie. następcą 244 Stefan Batory tronu został więc głupkowaty Fiodor. że nie zdobył się Batory na ujawnienie prawdy o międzynarodowych powiązaniach Samuela. to celu swojego nie osiągnął. 207. choć przedtem. to go jako hetman nie tykał. urodzony w 1582 lub 1583 roku. Można jedynie ubolewać.praworządność. Ale czy wolno winę zdjąć z króla? Jeśli chciał zastraszyć warchołów. bez względu na komplikacje. podobnie jak wcześniej śmierć Ościka. Jan Dymitr Solikowski. Więcej szkody przyniosła narastająca przez wieki legenda o niewinnie straconym banicie.

i że równocześnie upomniała się o podkomendnych Samuela. 245 . Instygatorem koronnym. ujrzał wymierzone ku sobie rusznice. choć nie herbowych. ale i pewnego zrozumiałego zaniepokojenia. a przede wszystkim posłusznego prawnika. Oskarżeni Andrzej i Krzysztof się nie stawili. potężnym głosem przekrzyczał przeciwników i mowę zakończył.nań najętego zabójcę. że nad pochopnie ściętą głową nie można przejść do porządku. teraz zdali sobie sprawę. poczesne miejsce miał znany teolog i polemista kalwiński. "ludzi rycerskich" -jak powiadał na sejmiku wiszeńskim krewniak Zamoyskiego Jan Herburt . licznych pism ulotnych i paszkwili użalających się nad Samuelem. Zwolennicy jego krzykiem i terrorem próbowali zastraszyć zwolenników kanclerza. sejmikowe ataki na Zamoyskiego Inne sejmiki przebiegały wyjątkowo spokojnie. których król kazał był ściąć za to. argumentując. dwa planowane zamachy na życie króla i wiele innych. że jeśli każe ściąć kilka głów. Stanisław Stadnicki zaatakował króla i kanclerza wraz z ich rzekomymi planami ograniczania wolnej elekcji i forytowaniem Węgrów. lecz Zamoyskiego. obrad on jednak sprawnie prowadzić nie umiał i w rezultacie pierwsze skrzypce w Izbie grał kronikarz minionego bezkrólewia Świętosław Orzelski. powinowaty zresztą Samuela. zwłaszcza do Solikowskiego. że sejm 1585 roku marszałkiem winien być Wielkopolanin: wybrano Stanisława Pękosławskiego. Gdy Spytek Jordan. Izba jednak mogła co najwyżej obserwować przebieg obrad: w sądzie sejmowym zasiadał jedynie król z senatorami. Dowody winy Krzysztofa były jednak niezbite: konszachty z Iwanem. że nie króla winiła. Z alternaty wypadało. Jakub Niemojewski. Ci sami. Najmocniej obciążyły go zeznania Olbrachta i Samuela Łaskich. kozackich dowódców. Następnego dnia rusznice wymierzono znów w innego obrońcę kanclerza. biegłego. chyba jednak trochę przesadził. ostatnio do Stefana zrażony. Dobrze to świadczy o rozsądku politycznym szlachty.rycerskich. obok oczywiście Jana Zborowskiego. protestant. wziął w obronę Zamoyskiego. że nie wzięli Zamoyskiego w obronę. Piotra Myszkowskiego. to się nawet przyda. Dobrze też świadczy o tej szlachcie. a poparł go Stanisław Górka. mimo intensywnej propagandy przeciw kanclerzowi. a wśród ich obrońców. sejmik średzki Na sejmiku średzkim w Wielkopolsce żale swe wytoczył kasztelan gnieźnieński Jan Zborowski. Pilnujący tu interesów przyjaciela Żółkiewski miał pretensje do senatorów. dzielnego żołnierza. Na wielu z nich. bezstronny i obiektywny. Obrady sądu ciągnęły się zresztą długo. Na sejmiku wiszeńskim województwa ruskiego szwagier Zborowskich. miłego królowi i Zamoyskiemu. ale i wówczas nie doszło do rozlewu krwi. Nie uląkł się. czyli prokuratorem mianował Stefan Andrzeja Rzeczyckiego. co na poprzedniej elekcji gotowi byli wybrać Groźnego. Sejm rozpoczął siew Warszawie 15 stycznia 1585 roku. że "terrorem pohańcom byli". z Rudolfem II. Na innych rozpatrywano ją w atmosferze odpowiedzialności. w ogóle jego sprawy nie wspomniano.

Michel de Montaigne streścił to w zdaniu. francuski historyk niestrudzony w badaniu etapów tworzenia się dojrzałości emocjonalnej naszej cywilizacji. Przygotowanie do niej.• •":. Ale są i ele menty nowe. Jak w tym kontekście wygląda śmierć staropolska? Analizując polską "ars moriendi" XV i XVI wieku. łączących je z erotyką w sposób proszący się o komentarz psychoana lityka.*«*.-•. które przyczynią się wkrótce do kształtowania obrazu "śmierci twojej". Aż wreszcie pojawi się tenden cja. Stąd Philippe Aries. Filozofia humanizmu sprzyjała laicyza cji postaw.••:•. że śmierć jest straszna "przyrodzeniu". do eliminowania myśli o własnej śmierci. zwycięska w okresie ro mantyzmu. Mikołaj Rej korzystając z myśli Seneki podkreślał. bardziej świeckiego. jak "równowaga duchowa. ok. Dotyczy to zresztą w większej mierze ujęć protestanckich. by się . . Maciej Włodarski zwrócił uwagę na przeważające wciąż treści średniowieczne. Jest to już. to przygotowanie reli gijne do chwili. wedle Ariesa. iż "filozofować znaczy uczyć się umierać".••' ••'•.Dzieje Polski i Litwy Śmierć staropolska Kolo śmierci. oraz cechy humanistyczne..•••: . •*.{•: :. Katarzyny w Krakowie.' •. XVII wieku W średniowieczu europejskim problemem emocjonalnym była dla człowieka przede wszystkim śmierć własna. prawdziwa ••. nieśmier telna chwała". Obraz w kościele św. ale sam rozum poucza. To okres "śmierci twojej". mówi o średniowieczu jako o czasach "śmierci swojej".• . "śmierć oswojona".••• "ars moriendi" (sztuka umie rania). Od XVI wieku zaintereso wanie śmiercią nabiera cha rakteru odmiennego. teatralne. kiedy dusza stanie przed sądem bożym.'%•. pół.:' '•-.• • .••. niekiedy filozo ficznego. do patrzenia na nią przez pryz mat śmierci bliźniego. niekiedy szukają cego z lubością elementów makabrycznych. '.

dając wszelkie szansę oskarżonemu i jego obrońcom. albo rozwiążcie mi ręce skrępowane waszymi prawami. Gdy wyszedł na jaw związek sprawy Krzysztofa ze sprawą Ościka. niemal maniw Krakowie chejskim. pogańskie. przerażeni Radziwiłłowie z goryczą wspominali. chyba to tylko. Kochanowski daje mu wyraz najdojrzalszy i na tę skalę w Europie najwcześniejszy. że Litwa przecież zgodziła się na ścięcie winnego bez wielkich ceregieli i stawiali to za przykład Koroniarzom. że własną śmiercią trwożyć się nie należy. komu piekła trzeba" . irytowało natomiast Stefana. a siostrzeniec Samuela. To wątek w barokowej Europie częsty. niech ziemi prag nie. Stąd właśnie. zmarłych pod koniec XVI wieku. urodziwej. że nigdy się młodszych braci nie wyparł i stosunki serdeczne z nimi utrzymywał. rządzą nimi bowiem inne bogi. młodej. a sam pomszczę mojej krzywdy!" . ale nieszczęśliwej" . oświadczając. dualizmem dobra i zła. W RzeczyEpitafium Zofii Herburtowej z krużganków klasztoru Dominikanów pospolitej złączył się on z przejmującym.jak w wypadku Zofii Herburtowej. Dopiero po śmierci . "Poszliśmy do nieba. rodzi się ból w obliczu "śmierci twojej". 246 Stefan Batory sąd nad Zborowskimi Krzysztof Zborowski skazany na infamię i banicję choć ten ostatni wciąż błagał. W spojrzeniu tym świat jest zły i śmierć jest zła. by ze świadectwa jego zrezygnować.jej nie lękać. Sądzono jednak według prawa polskiego. gdy obrona. z przekonania. posuwała się za daleko. że Krzysztof nie uznaje kompetencji sądu. który kilkakrotnie sięgał nawet do szabli. "wdzięcznej wymowy paniej.dobry Bóg wynagrodzi krzywdy wyrządzone przez zły świat. Pomogło mu to niewiele. Burzliwy wiek XVII przynosi jednak jeszcze jedno ujęcie: śmierci jako ucieczki w szczęście wieczne ze złego świata. Toteż Rzeczycki zrezygnował w końcu z postępowania przeciw niemu. z domu i męża zacnej.głosi napis nagrobny ma łych Daniłowiczów. Parki czy Libityna. syn Hieronima. jego zdaniem. Król wówczas porwał się z miejsca i krzyknął: "Albo uczyńcie mi sprawiedliwość. Największą jego złość wzbudził Zbigniew Ossoliński. Nic jednak nie pozwalało łączyć z tą sprawą Andrzeja.

to niewiele. zdawał się popadać w depresję. to potwierdzenie zaufania.Kmita i połocki . przede wszystkim finansowych. Ułagodził go Orzelski. Zaniepokoiło to Andrzeja Opalińskiego. król. banicję. Andrzeja 247 Dzieje Polski i Litwy budowa pałacu w Łobzowie wybór Sykstusa V zagospodarowanie Inflant Jerzy Radziwiłł gubernatorem nowej prowincji . Nawet Kazimierski zgłosił się do zwyczajowego ucałowania ręki monarchy. Przed senatorami zdawał się dążyć do pojednania.Dorohostajski błagali króla o łaskę. ziy stan zdrowia króla Przerwana epopeja Po sejmie. jakim większość szlachty wciąż obdarzała króla. iż Izba Poselska stoi za królem. planów wojny z Moskwą. co dla dobrego imienia rodu Zborowskich. Ale na rozpatrzenie nowych planów króla Stefana. Zaproponował w niej udzielenie Zamoyskiemu szerokich pełnomocnictw. czasu już nie stało. zabezpieczenie mu odpowiednich środków. znów porwał się do korda. tyle że Stefan go ze złością odtrącił. po burzy w sprawie Zborowskich i upadku wielkich planów. nie tylko z urzędu.22 lutego zapadł w końcu wyrok. że za jego matactwa zapłacił głową znacznie mniej winny Samuel. Król usiłował tłumaczyć. nie tyle dla Krzysztofa. wyzbyty nadziei. Krzysztof skazany został niemal jednogłośnie na infamię. Ale gdy sześciu posłów z arianinem Mikołajem Kazimierskim na czele złożyło przed nim protestację. że Samuel byłby ważnym świadkiem w tym procesie. by w razie bezkrólewia mógł powstrzymać Zborowskich od zemsty. że zbyt pospiesznie usunięto go ze świata. oświadczając. Wyczuwało się też szczególne zaniepokojenie różnowierców. Słusznie podnosili. od rozpętania wojny domowej i zabezpieczyć koronę dla jednego z bratanków Stefana. na jego prośbę o łaskę. Tylko sześć głosów opozycji w sprawie bądź co bądź nie do końca wyjaśnionej . wojewodowie smoleński . Bohaterowie wojen z Moskwą. konfiskatę dóbr i utratę szlachectwa. Postanowił więc odbyć z nim męską rozmowę na temat następstwa tronu. mimo że protestacja taka była uznanym prawem skazanego i jego obrońców. Marszałek wielki koronny. Nawet senatorowie przyznający. Dla wielu senatorów głosowanie za wyrokiem było tragedią. przypominali. znał najlepiej stan zdrowia Batorego i jego na pozór tylko twardą psychikę. że czekał na ukorzenie się przed nim Krzysztofa. Karnkowski płakał. że Krzysztof był winien.

drażnił samą swoją obecnością protestancką ludność Inflant. Marnował czas. Merytorycznie wybór był znakomity: Radziwiłł. I to dzieło króla Stefana również zaprzepaszczono. znów w nim wyrzekając na czyściec polski. dziś estońskie Tartu. W 1977 roku zburzono pod blokowiska oficynę dawnego dworku kuchmistrza koronnego. który okazał się wkrótce bardziej skłonny do ich popierania. konwertyta.lub Baltazara. od niedawna biskupa wileńskiego. Objęty po rozejmie w Jamie Zapolskim kraj zniszczony był przez wojnę straszliwie. przyrównywał ksiądz Piotrowski do Torunia. Budowa trwała. swoim zwyczajem. gdziekolwiek obejmował rządy. Ale Batory zdawał się już nawet Zamoyskiemu nie wierzyć. jak ciężko królować niewdzięcznemu narodowi. na miejscu starego zamku Kazimierza Wielkiego. pogarszające jeszcze stan jego zdrowia. "Wszedłem sam .mówił . Skarżył się tylko. Mimo przestróg lekarzy pił wciąż dużo. i wyborze Sykstusa V. Roboty przeciągnęły się o rok dłużej i końca ich już Stefan nie doczekał. że uczyniono tu magazyn i zarzucono owsem. który zbudowano zapewne w czasach Batorego dla Dominika Alamaniego. Zapragnął nowej rezydencji. podziwiając kamienice. niszczeje nadal wraz z otoczeniem. 8 lipca 1585 roku zawarł umowę z Santi Guccim. jakby pobudziły gasnącą energię Stefana. ale zrujnowane przez nie umiejących w nich gospodarować moskiewskich najeźdźców. ale niewiele czasu spędzał na Wawelu. wymykał się do Puszczy Niepołom-skiej na forsowne polowania. Pojechał do Krakowa. wszystkie murowane. piękne organy i ołtarze w kościele farnym. Król sam początkowo doglądał zagospodarowania Inflant. choć nosił ślady dawnej świetności. wzniesiony w latach 1585-1587.Stefan Batory . zachowane dzięki temu. Sławny Dorpat. Ale jako biskup. niechętnego jego moskiewskim planom. lecz w ich trakcie na plan pierwszy wysuwać się zaczęły sprawy inflanckie. zwłaszcza że Batory otwarcie snuł 248 -•. prowadzone w Rzymie przez wysłanego tam natychmiast Solikowskiego.w najnędzniejszy czyściec. sławne niegdyś. okazywał się świetnym administratorem. ale łobzowski pałac stał się odtąd drugą obok Wawelu rezydencją królewską w Krakowie. florenckim z pochodzenia. a dziś zamienione na boisko trzeciorzędnego klubu i na grządki sałaty. mimo że do Krakowa przyszła wiadomość o śmierci papieża Grzegorza XIII. szlachtę i potężne ryskie mieszczaństwo. Dwór królewski w Łobzowie pod Krakowem wg drzeworytu z 1605 roku. Zrujnowany w XIX wieku i przebudowany przez Austriaków na koszary. a miałbym na takie jatki synowca dać?" Ryć. a Batory. Oglądał obrabowane groby biskupów w zrujnowanej katedrze. wali się zabytkowy mur otaczający ogrody łobzowskie. Rokowania w tej sprawie. lecz od dawna w Polsce zadomowionym artystą. wychowanek Jezuitów. puściłbym to królestwo. W nim urodził się przyszły Władysław IV. przed odjazdem zaś na sejm 1582 roku mianował tu gubernatorem Jerzego Radziwiłła. 208. Spisał kolejny testament. rozbudowany w latach 1603-1605. na wybudowanie mu do 24 sierpnia 1586 roku nowego pałacu w Łobzowie. by mi nie szło o sławę.

W wyniku rokowań z Zamoyskim szwedzki marszałek Pon-tus de la Gardie.założenie biskupstwa wendeńskiego zatarg o Parnawę rozruchy w Rydze plany rekatolizacji kraju. od dawna przez nią zagarniętych. prawdziwy Francuz. Równie niechętnie patrzyła szlachta tamtejsza na energicznie prowadzoną akcję egzekucji dóbr królewskich i duchownych. 209. planując sprowadzenie nowych osadników z katolickich Niemiec południowych i z Flandrii. a że pieniędzy na to w skarbie nie było. Panorama Grodna. Gdy rok później zmarła Katarzyna Jagiellonka. wg drzeworytu z XVI wieku. niemieckojęzycznymi protestantami. Podobno sami chłopi udali się do króla z prośbą o pozostawienie chłosty: bali się. chcąc . "lekki bardzo. na ograniczenie pańszczyzny i na próbę zamiany powszechnie dotąd stosowanych kar cielesnych na grzywny. W podminowanych Inflantach lada iskra mogła wywołać wybuch i iskrą tą stała się próba wprowadzenia w Rydze kalendarza gregoriańskiego . nasiliły się szwedzkie. oraz zakładając hojnie uposażone nowe biskupstwo wendeńskie. często tajne działania zmierzające do podburzenia ludności Inflant przeciw katolickiemu władcy. do tego pijanica". po nieszczęsnej wojnie z Batorym. jednego z nich kazali ściąć i nawiązali rokowania ze Szwecją. lecz pozostałych zamków nie wydał. a bicie ich i tak nie ominie. że grzywny płacić będą. pożyczył je Jerzy Fryderyk Hohenzollern i sporne tereny wziął w zastaw. Pretensje duńskie w końcu zostały spłacone. którzy obchodzili je wedle rachuby juliańskiej. a równocześnie spór z Danią o spadek po zmarłym niemal równocześnie królewiczu Magnusie spowodował nowe komplikacje. zgodził się odstąpić od Parnawy. patrycjat ujął znów rządy mocną ręką i fanatykami protestanckimi wśród plebsu mógł się nie przejmować. nie uznawanego przez protestantów. wywołały w mieście krwawą plebejską rewoltę. lecz próba narzucenia go na Boże Narodzenie 249 Ryć. jak go określił ksiądz Piotrowski. ale tam. Przyjął go wprawdzie Gdańsk.kalendarza papieskiego. był groźny również z uwagi na otwarcie wrogą Rzeczypospolitej politykę szwedzką i krecią politykę brandenburską. Dzieje Polski i Litwy 1584 roku i represje przeciw tym protestantom. Zatarg ze szlachtą i mieszczaństwem Inflant. Nowi samozwańczy przywódcy miasta wypędzili gubernatora Radziwiłła i jego mieszczańskich sprzymierzeńców. Już w czasie obejmowania Inflant doszło do zatargu o zagarnięte przez Szwedów a przyznane Rzeczypospolitej zamki oraz o oblężoną przez Szwedów Parnawę. Rządzący Rygą patrycjusze również zaakceptowali nowy kalendarz.

zjednanym dla zuchwałego planu podboju Moskwy i wspólnego z nią uderzenia na Stambuł. ale i przeciw protestantom. jak pisze Hei-denstein. kokietujący wciąż protestantów. więcej. doglądał pamiętników pisanych pod jego dyktando przez usłużnego Heidensteina. powiększał jak mógł swoje dobra. Gryzonii i Anglii. Niespokojny duchem władca. 211. Na Litwie zresztą. a zupełnie niezależne świadectwa: arianina Andrzeja Lubienieckiego i Huraulta de la Maisse. Osiadł w Grodnie. nie umiejący nigdzie dłużej zagrzać miejsca. To ostatnie było zresztą po myśli Batorego. Sykstus V żądał podobno wspólnej akcji nie tylko przeciw Turkom. Nagrobek Stefana Batorego z kaplicy Mariackiej w katedrze krakowskiej. Po śmierci zaś Batorego Hurault de la Maisse donosił. iż papież chce ligi ze Stefanem głównie po to. nie mógł się dowiedzieć. Zamoyski od rokowań był odsunięty. Wśród warunków stawianych przez papieża był zresztą jeden.uznać zwierzchnictwo Jana III. w interesie Rzeczypospolitej: Anglia elżbietańska stała się czołowym partnerem politycznym i gospodarczym Moskwy w zachodniej Europie. "rad bawił. przebywał najchętniej tu. a poza tym kanclerz reprezentował raczej prohisz-pańską opcję uderzenia bezpośrednio na Stambuł. by wytępić herezję we Francji. Siedział więc na dobrowolnym wygnaniu w Zamościu. Nagrobek Anny Jagiellonki z kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze krakowskiej. Z Grodna właśnie prowadził rokowania z Sykstusem V. Sprawa ta do tej pory wygląda tajemniczo. gdzie w obrębie starego zamku średniowiecznego powstał za jego czasów nowy pałac renesansowy. W okresie wznowienia rokowań między Rzymem a Grodnem za Sykstusa V ambasador Henryka III pisał do swego pana. Również inne sprawy polityczne wymknęły się z jego rąk. Ryć. gdzie mógł polować do woli. W sprawie Zborow250 Stefan Batory tajemnicze rokowania Sykstusem V plany wojen z Moskwą i Turcją Ryć. dzieło najprawdopodobniej również Santi Gucprzyjazd Batorego do Grodna ciego. Mamy tu jednak dwa zgodne ze sobą. 1595 rok. 210. Batory już pod koniec lata 1585 roku wyjechał na Litwę. ale również wygnać wszystkie herezje z . Szwajcarii. "który przyrzekł nie tylko uzbroić się przeciw Turkowi. ponieważ obywatele tameczni kochali go i do wszystkich jego zamysłów wykonania z uprzejmą chęcią dopomagali". Po Solikowskim wysłany z tym został do Rzymu Andrzej Batory. że papież żałuje monarchy. o którym Zamoyski. skich król się na nim zawiódł. Zanosiło się na kolejną wojnę z kolejnym protestanckim miastem. w sercu rozległych puszcz. a w miarę narastania kłopotów z Inflantami pobyt swój tam przedłużał i stamtąd prowadził rokowania z papieżem.

I pozostawił po sobie . wskazując. Wiemy natomiast. ale prawdę o swym zdrowiu taił. Historyk protestancki wykazał zresztą wiele rozsądku. w sławie i w złocie nade wszystko się kochającemu.tego królestwa". Dziś więcej niż Szujski wiemy o błędach i porażkach Stefana. Znało atorego j^ njewje|u zaufanych: na pewno Franciszek Wesselenyi. Przychylnie przyjęła pomysł nadania indygenatu. Wenecja i Florencja skłonne były do przymierza. Sejm przewidywany w styczniu 1587 roku zapowiadał się jako wielki tryumf króla. Ryć. i dodając: "Co on sam był zawarł w myślach swych. dokładnie przeanalizowane przed kilkudziesięciu laty przez krakowskich profesorów medycyny. tym lepiej zrozumieć i uszanować umiemy. zziębnięty i przemoczony po kolejnym. Latem 1586 roku 251 Dzieje Polski i Litwy król rozpoczął przygotowania do sejmu. . czyli polskiego szlachectwa Andrzejowi i Baltazarowi Batorym. co mogło później ułatwić im drogę do tronu. Wybrano posłów sprzyjających polityce królewskiej. 1587-1588.a może dzięki temu -sejmiki wypadły po myśli Stefana. skudów. że krystalizowały się i nabierały rozmachu plany podbojów. Lubieniecki zaś twierdził. ale my nie wiemy i wiedzieć już chyba nigdy nie będziemy. Trumna Stefana Batorego w katedrze krakowskiej. wielkość władcy. Wieść była tak niespodziewana. 212. Stefan śmierci rychłej się spodziewał. restaurowana w latach 1873-1874. być może Andrzej Opaliński. ów żelazny upór i konsekwencję w dążeniu do celu. to Pan Bóg wie". a potem podboju Turcji. leczył się trunkiem. nie pozostawiają wątpliwości: nerki nie wytrzymały nadmiaru wina. połączoną jakże często z tragedią człowieka.nikt nie mógł pójść za jego pomysłem. bardzo zadali wielką w myślach walkę". Mimo to . że powszechnie wierzono w otrucie śmierć Stefana króla. nikt nie posiadał dosyć energii po temu". Papież zaakceptował projekt wojny z Moskwą. I wielkość jego. lecz którego . że 12 grudnia zmarł w Wilnie Stefan Batory. Król jednak sam tę chwilę przyspieszył. Pan Bóg może i wiedział.jak pięknie to określił Józef Szujski . I wówczas nagle rozeszła się wieść. Śmierć zabrała architekta . Pozostawił po sobie legendę. mocnego wina węgierskiego. Szlachta gotowa była uchwalić nowy pobór na wojnę z Moskwą. że to właśnie papież postawił swoje warunki: pomoc finansowa na wojnę z Moskwą i Turcją w zamian za eksterminację protestantów w Polsce. tym bardziej jednak podziwiamy ową energię. jakośmy go znali. Wyniki sekcji. że to dyplomaci papiescy "panu. Zamoyski się do nich nie mieszał.dodaje wielki historyk o wielkim królu . Obiecał 25 tyś.jak i polowania wyrzec się nie potrafił. przed którym go lekarze ostrzegali."olbrzymi fundament niedokończonego budynku. zbyt forsownym polowaniu. Zachorował nagle.

jak w jego stronach rodzinnych zwolennicy 253 Dzieje Polski i Litwy - kunktatorska postawa prymasa Karnkowskiego polemiki wokół dzieła . Zaskoczony był nade wszystko Zamoyski.że tym samym zachował go u Radziwiłłów. Nieszczęsna sprawa Samuela teraz dopiero przynosić zaczęła gorzkie owoce. nawet wśród wzajemnych sporów. spodziewał się wszystkiego .252 Zygmunt III Jan Zamoyski wobec bezkrólewia przeciwnicy hetmana Trzecia elekcja Wieść o śmierci króla Stefana zaskoczyła wszystkich. Wystosował więc listy do potencjalnych sprzymierzeńców. zaś sejmik proszowski całkowicie był zdominowany przez stronników Zborowskich i nakazał . choć dobiegał już siedemdziesiątki. widząc. nie spodziewali się. Sądził -jak się okazało. Sytuacja stawała się niebezpieczna.tylko nie bezkrólewia. podlegającego w zasadzie staroście krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu. Rygi i Lwowa. którzy odnajdywali się w przeciwnościach. gdzie dochodzili do głosu jego przeciwnicy.bezskutecznie zresztą wojewodzie Andrzejowi Tęczyńskiemu obsadzenie Wawelu. Nie miał wyboru: nawet Opaliński. Musiał jednak stawić czoło przeciwnikom na sejmiku województwa ruskiego w Wiszni. mający komendę nad wojskiem. wysuniętemu niedawno na to stanowisko przez kanclerza. W tej sytuacji prymas Karnkowski. że przyjdzie mu teraz odpowiadać na najcięższe zarzuty.to prawda. że koniec będzie tak szybki. A zachował go rzeczywiście w miastach. wziął sprawę w swe ręce. trzymał się z boku. Nie tylko do Mikołaja Sierotki. Ale również do magistratów . przed którymi stanu swego zdrowia nie taił. gdzie zaatakował go ostro starosta śniatyński Mikołaj Jazłowiecki. Odsunięty w ostatnich miesiącach od wpływu na bieg spraw istotnej wagi. Lecz kanclerz należał zawsze do ludzi. Znów groziła wojna domowa. którym był zawsze przyjacielem. co oznaczało wówczas wiek sędziwy. Nawet najbliżsi mu.Gdańska. w Wielkopolsce przewodził im Stanisław Górka. Królewca. Wiedział. nadal mu szczególnie bliskiego psychicznie. zanim jeszcze zaczęto wymieniać kandydatów do tronu. i do jego krewniaka. Krzysztofa Pioruna. atakowany był bezpardonowo na sejmikach. dotąd zawsze człowiek kompromisu. Stracił mir u szlachty koronnej z powodu stracenia Samuela . niesłusznie . Kanclerz i hetman.

że Karnkowski jest wobec niego nieszczery. A aktorem był znakomitym. Do Warszawy przesłał list. Debata w interesujący do dziś sposób ukazała problemy pisarstwa historycznego. Karnkowski nie lubił nigdy wysuwać się na plan pierwszy. walczyła raczej obawa przed Moskwą z niechęcią do ewentualnego koronnego kandydata. Heidenstein mianowicie całą zasługę zwycięstwa przypisał Batoremu. nie chciała na razie odsłaniać swoich planów. by postępował podobnie. relacjonująca sprawę Zborowskich w duchu prokanclerskim. by zlekceważył warszawską konwokację. której go chciał pozbawić wcześniej Jazłowiecki. Ukazała się mianowicie książka Andrzeja Rzeczyckiego Actiones tres. gdzie zbyt silni będą jego przeciwnicy. Rozgoryczenie Zborowskich było zrozumiałe. ale działać skutecznie. oraz dzieło Heidensteina De bello Moscovitico commentariorum libri sex. jak propagandowym". Nawet królowa Anna. Doradził Zamoyskiemu. również zresztą schorowana. Zwłaszcza Zamoyski stanął do gorącej obrony dzieła. co. najlepszy mówca z braci Samuela. Dodawał. popieranym przez Radziwiłłów. nawet hetmanowi nieprzyjaznej..ale bez Litwinów. niekiedy nawet przebąkiwali o zerwaniu unii. bagatelizując zwłaszcza słynną "jezdę do Moskwy" Krzysztofa Radziwiłła Pioruna. że jednostronność jego jest wynikiem wzorowania się na pamiętnikarskich Komentarzach Juliusza Cezara. o charakterze "zarówno dokumentalno-informacyjnym. list ten więc. w którym usprawiedliwiał się. błądzącego między Scyllą prawdy obiektywnej a Charybdą prawa do własnego zdania. wolał działać. że każdy przecież może przedstawić taką wersję wydarzeń. "bo . Na szczęście chorował też początkowo Andrzej Zborowski. było . Stąd najwcześniej pojawiły się tu wzmianki o Fiodorze.Januszem Zbaraskim musi strzec granic i prosi o pomoc finansową na zapłacenie żołnierza.jak zapisał anonimowy autor diariusza pisanego dla Marcina Kromera . że dzieło Heidensteina. Przypomnieć zaś trzeba słuszny osąd Henryka Barycza. Długo jeszcze toczyć się będą dyskusje na ten temat. Ale posłuchał .i kogo by ten miły staruszek. Jednych zatrzymały w domu siarczyste mrozy i nieprzejezdne drogi. którego był przecież współtwórcą. Obaj wojewodowie cieszyli się dużym mirem wśród szlachty. wybuchnął w Senacie płaczem.. albo o Habsburgu. co ożywiło debaty sejmowe. Konwokacja rozpoczęła się 2 lutego 1587 roku . W tej sytuacji Karnkowski zwlekał. inni grali obrażonych na Koro-niarzy o poprzednie elekcje. Przyznał więc. mogąca teoretycznie nie zgodzić się na bezkrólewie i objąć sama rządy.Heidensteina Górki zdobywają zdecydowaną przewagę. nie poruszył?" Pod koniec lutego stawiła sięjuż w Warszawie znaczna część Litwinów. Zamoyski zżymał się i dąsał na prymasa. prawa do wolności słowa. Zaczęło się od osądu świeżej historii. zabezpieczyłoby płonącą moskiewską granicę. że wraz z wojewodą kijowskim Konstantym Ostrogskim i brac-ławskim . królowa przecież z własnego prawa. niemało dopomógł w uspokojeniu nastrojów. najpopularniejszy. I teraz wybrał rolę pozornie bierną. a na konwokacji Stanisław Sędziwój Czarn-kowski. ucieczkę w chorobę. nie lubił takiej gry pozorów i podejrzewał. Zamoyskiemu i Koroniarzom. Gdy oskarżono go o zaniedbywanie obowiązków. dołączyło się jednak do tego i rozgoryczenie Litwinów. zdaniem niektórych. za kulisami wielkiej polityki. Oskarżyciele ucichli. odczytany z początkiem sejmu. zachował też kontrolę nad wojskiem. Zdecydowania u nich na ogół nie było. jaka mu odpowiada.i zachował władzę hetmańską.

którzy "poczęli markotać. spokojnych. ale na pytanie wojewodzica ruskiego: "A na mnież to?" . przesunięcia akcentu z dziejów państwa na "wybitne jednostki historyczne". z kurwy synu!" "Wspomnijcie Waszmość . w gruncie rzeczy kompromisowy. kurzyło się pod okny naszymi i pod dachami . wiadomo. jest "oponować Panu o wolności i dobra pospolite". odpowiedział mu ostro Górka. po 1588 roku. to chwalić. co mnie teraz spotkało. że obowiązkiem każdego. Szczęśliwie chybił. wyjeżdżał już z miasta.odpowiedział publicznie: "A na ciebie. "ratowania niewinności" rodu i utrzymania praw szlacheckich. zdecydował się sejm opuścić. mówiąc do posłów: "Nie chcemy tego". Największe oburzenie budziło oczywiście przedstawienie przez Heidensteina sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich. łajać. któremu śmiercią grożono.że się czasy mienią. usiłował Zamoyskiego bronić. również i dzie-jopisa.a jako? Z zapalonymi knoty. Gdy Stanisław Żółkiewski próbował przypominać. Przeciwstawił się tendencjom wyłącznie panegirycznym. co wynagrodzenia krzywd. Sejm 1585 roku przyrównać można do słynnej sesji październikowej 1929 roku. zowiąc senatory łotrami a zdrajcami Rzeczypospolitej". Żółkiewski.w piwnicach. Większość przeciwników kanclerza nie do kompromisu była skłonna. co też zganione. To prawda. że Piłsudski był admiratorem Batorego. Zabrał głos w tej sprawie zdrów wreszcie Andrzej Zborowski. Narastał bowiem rozdźwięk między posłami. rzucił nań czekanem sługa Jana Zborowskiego. a Izbą Wyższą. gdzie coraz więcej było polityków odpowiedzialnych. Ale równocześnie stwierdził. w sklepach pełno hajduków było".254 Zygmunt starszego awantury sejmowe zarazem "dziełem o wyraźnej tendencji osobisto--panegirycznej" i że tym samym było wyrazem "przesilenia" i zmiany dawnego modelu historiografii renesansowej. Gdy zaś kasztelan podlaski Marcin Leśniowolski. że "co słusznie w paniech ma być chwalone. przyznał. mimo że sam Andrzej Zborowski napominał. "Chciał pan o sobie sprawę dać . mowa jego ginęła w tumulcie protestów. 255 . może niedługo kogo innego spotkać". jak to sam Zamoyski "zdawał sprawę" z motywów swego postępowania na sejmie poprzednim. bojowymi i krzykliwymi. że nie tyle domagać się trzeba zemsty. związany z królową Anną. Gdy Ryc' 213' Na9robek stanista(tm) żółkiewskiego " J w katedrze lwowskiej. I właśnie z tej analizy wywiódł wniosek. Tyle że hajducy w treść obrad nie ingerowali: Batory sam potrafił gromić zbyt odważnych posłów. zganić".napisał Żółkiewski wówczas do swych przeciwników .krzyczał wojewoda poznański .

Doświadczenia pierwszych dwóch elekcji ukazywały. Stanisław Żółkiewski młodszy. teatralnie rozdzierając szaty. aby pozbyć się choć jednego ze swoich ambitnych braci. 256 . Solikowski. gdyby ją podpisał. by złożył buławę. wreszcie wojewoda wendeński. starosta krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Z uwagi na potwierdzenie praw dysydentów nie podpisali jej biskupi.Dzieje Polski i Litwy spór między Zamoyskim a Zborowskim zwolennicy kanclerza stronnicy Zborowskich Ryć. puścił wieść o własnej śmierci. wojewoda sandomierski Stanisław Szafraniec i kasztelan biecki Mikołaj Firlej. Jerzy Farensbach. wzywał gromu niebios na swą głowę. Szlachecka zaś konfederacja generalna zawiązana pod Warszawą. Z poselskiego grona wyszły prowokacyjne żądania pod adresem kanclerza. Kanclerz zatem miał w ręku wojsko i trzymał stolicę . Mikołajowi Jazłowieckiemu. Stanisława lustrację generalną całej szlachty zdolnej do broni i oddała tymczasowe dowództwo nad wojskami granicznymi wrogom Za-moyskiego: Janowi Herburtowi. podskarbi koronny. Natomiast Karn-kowski. Coraz bliżsi byli mu Opaliński. że pośpiech może być niebezpieczny. Mikołaj i Stanisław młodszy. chcąc. Annibal z Kapui. poddał się sądowi oraz zezwolił na proskrypcję dzieł Rzeczyckiego i Heiden-steina. Rosły szeregi jego zwolenników w Koronie. mieli cesarskie pieniądze.Zborowscy natomiast. wieść tak sensacyjną. że odwróciła uwagę od treści samego aktu i większość senatorów go podpisała. Pośrednictwa próbowali neutraliści. żonaty z jego siostrzenicą. żołnierz doświadczony. 214. w których obozie brylowali Górka i Czarnkowski. Nic dziwnego. Chorobliwie podejrzliwy w stosunku do rodziny Rudolf II nie żałował guldenów i talarów. zarządziła również na św. kary wieży dla Zamoyskiego i odszkodowania pieniężnego. kompetencje urzędów w czasie bezkrólewia znane i pozostawał tylko jeden spór . Przychylność Leśniowolskiego oznaczała wyciągniętą do zgody rękę królowej. szukających dróg kompromisu.między Zamoyskim a Zborowskimi. że z owej wieży mogliby zrezygnować. wojewoda ruski Stanisław Żółkiewski starszy i jego synowie. Agitował też za nimi nowy nuncjusz papieski. Do grona zaś oddanych zwolenników kanclerza należeli: Jan Dulski. Karnkow-ski i Konstanty Ostrogski. który oczywiście znów zachorował i wyjechał z Warszawy. z wyjątkiem Goślickiego. Zborowscy żądali rehabilitacji Samuela i Krzysztofa. Jerzemu Mnisz-chowi. niż radzić o kandydacie. choć dawali do zrozumienia. że pozornie nieprzemyślane meandry polityki prymasa mogły budzić nieufność kanclerza. że lepiej rozwiązać wpierw wszystkie drażliwe sprawy. który zakończył ugodą spór kalendarzowy z Ryżanami i armię blokującą zbuntowane miasto oddał pod komendę Zamoyskiego. Teraz jednak sposób elekcji był ustalony. Kanclerz nie chciał ustąpić ani na krok. i to niemałe. aby wszedł w życie stanowiący element konfederacji ważny a dyskusyjny akt kaptura generalnego. obok zatwierdzenia konfederacji warszawskiej z 1573 roku.

ale i Stadniccy. Senatorowie rokoszu zabronili. zjazdy takie odbywały się nad potokiem Rakos pod Pesztem i stąd ich nazwa. na krótko przed żniwami. wracała masowo do domu. zatroskana o gospodarstwa. sejmu konnego. Nawet prymas przywiódł 500 koni. Szlachta zgromadziła się tym razem w dwóch zwaśnionych obozach zwanych kołami. wojewody krakowskiego Andrzeja Tęczyńskiego. Elekcja rozpoczęta 30 czerwca. wojewoda trocki Jan Hlebowicz. Litwini na pole elekcji pod Wolą nie zjechali. zgromadziła jednak pod Warszawą ogromne tłumy. niezwykle czynny był też Mikołaj Żółkiewski. kasztelana . Sam Zamoyski przyprowadził do 6 tyś. Marszałkiem jego został sąsiad kanclerza. niż spory domowe. nawet dotychczasowi neutraliści mieli już dosyć prowokacji ślepego jurgieltnika Habsburgów i zgodnie z oczekiwaniami Zamoyskiego coraz częściej łączyli się z kołem czarnym. Mikołaj Jazłowiecki. Miał ten zjazd grać rolę nadzwyczajnego sądu nad kanclerzem i innymi dostojnikami z czasów Batorego. Lecz mimo zakazu zwolennicy Zborowskich 27 lipca wyprowadzili wojsko w pole. zbrojnych orszaków magnackich i przywiedzionych wraz z nimi wojsk zaciężnych. tyle że podzieleni. kniaź Proński. zaciekłego. że wobec groźby wybuchu wojny domowej w Koronie nie chcą się mieszać do walk między Polakami. Sprzyjające Zborowskim koło konwokacyjne zdominowane było przez ociemniałego. Rozłożyli się obozem po drugiej stronie Wisły. jak twierdzono. był z nimi oczywiście Górka. Cztery tygodnie trwały bezpłodne rokowania. od tradycyjnej już barwy wojska i służby Zamoyskiego. ty l/e że z dnia na dzień rzedniejące. Pozostali głównie posesjonaci. że przeciągnie na swoją stronę neutralistów. niezdolna do pokrywania wciąż rosnących cen owsa i żywności. gdzie niegdyś wybierano Henryka. koło Kamienia. Obóz Zborowskich się niecierpliwił. wzorem węgierskim. kanclerz czekał. Paweł Orzechowski. Zwłaszcza szlachta uboższa. wojska. Przeciwnicy dłużej już czekać nie chcieli. W odpowiedzi na to naprzeciw uszykowali się żołnierze Zamoyskiego i jego adherentów: Ostrogskich. kasztelan wojnicki Jan Tęczyński. oświadczyli. obradujący w cieniu potężnych. który już przestawał być wzorem odstraszającym.Zygmunt sejm elekcyjny koło konwokacyjne i koio czarne niebezpieczeństwo rokoszu zażegnane starcie zbrojne na polu elekcyjnym mediacja Goślickiego i Szafrańca Lecz osoby kandydatów wciąż były mniej ważne. wiernego teraz Habsburgom Czarnkowskiego. Koło antykonwoka-cyjne zwano też czarnym. by odstręczyć od niej szlachtę. jego wróg Górka około 3 tysięcy. Myszkowskich. Czarnkowski rzucił hasło rokoszu. Sądził.

czy to młody i dzielny Baltazar Batory. powoli. Kandydatury Macieja. że kandydaturze tej sprzyja: też wiedział. że szans nie ma ani Alfons z Ferrary. Mawiał później. Legat papieski uciekł do Warszawy i z wieży kościelnej spodziewał się oglądać bitwę. ćwierć wieku później następcy Rudolfa II. Za nim to właśnie opowiedziało się teraz koło konwokacyjne. ludzi. Natomiast do Maksymiliana próbował Litwinów zachęcić Andrzej Zborow-ski. W ten sposób. Zamoyski natomiast rozpoczął tajne rokowania z arcyksięciem Ernestem. koadiu-tora wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. kanonik kujawski. nie chcąc się mieszać do walki i nie chcąc dopuścić do walki. Przystąpiono do narad nad osobami kandydatów w nowej szopie. z których wielu gardłowało za Fiodorem. Od strzału w kierunku szopy senatorskiej wymierzonego zginął Brzeziński. Opanował 257 Dzieje Polski i Litwy pokusę uderzenia na wroga. Za tym przykładem poszedł jeden z hufców przeciwnika. prymas kazał spalić. Pragnął wpierw uspokoić Zborowskich. Sam cesarz wraz z nuncjuszem popierał arcyksięcia Maksymiliana. stronnik przecież Zamoyskiego. Wciąż stojącym za Wisłą Litwinom. Ich to wysłał do Zamoyskiego. że gdyby na polu bitwy z obcym tak sprawnie uszykował wojsko. odprawił go ostrymi słowami. Teraz Ryć. "Żaden z Karnkowskich . Gdy zjawił się przed nim jako mediator Andrzej Tęczyński. jako "trybun ludu szlacheckiego". Nie . 215. ludzi z każdej strony gotowało się do boju. Na mediatorów wybrał arianina Szafrańca i tolerancyjnego biskupa Goślickiego.sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego. skieg() krója ^ -^ me obawiaŁ Ale kandydaci do korony wśród szlachty kandydatura habsburska wciąż była niepopularna i otwarcie z nią występować nie chciał. choć trudno mu się było z tym pogodzić. oraz sympatycznego skądinąd Ferdynanda tyrolskiego miały niewielkie szansę. Lada moment mogło dojść do walki zbrojnej. 1604 rok (Muzeum jednak. Rozsądek zatryumfował. dawał do zrozumienia. stracił własne szansę na koronę. a nie uderzył. obaj uchodzący za kandydatów kanclerza. miedzioryt Egidiusa Sadelera. ani żaden z bratanków króla Stefana . lecz gorszą pozy ej ę: wiatr miotał im w oczy kurzem i pyłem ze stratowanych doszczętnie błoń Woli. sam siebie by kazał rózgami chłostać. by jeden z jego hufców zawrócił do obozu. Chory Karnkowski stanął w polu.czy to kardynał Andrzej. że tracąc Samuela. tak zwalczał. Po 10 tyś. Habsburgów było czterech. morderca głośno wołał: "Nie ciebie chciałem". bo starą. stało z boku. że nie ma ona szans. splamioną krwią Brzezińskiego. Wiedział również. Ale teraz wydał rozkaz.wołał . Sam magnat i senator. Portret Zygmunta III. Kanclerz opanował gniew. znów wysunięty. opróżniało się pole niedoszłej bitwy. starosty sandomierskiego Stanisława Pękosław-skiego.u Tęczyńskiego mszy nie odprawiał". którego przed laty. senatorNarodowe w Krakowie). Ale ponad 30 tyś. Wiedział też. Zamoyski miał lepszych żołnierzy. wedle obliczeń prymasa. nieoficjalny kandydat tytułującego się wciąż królem Polski Henryka Walezego.

że z Niemcem do domu nie wróci. krzyczeli: "Dajecie nam pana gwałtem na szyje nasze!" Zborowski (ten "z krzywą szyją". Toteż coraz więcej szlachty przekonywało się do tej kandydatury. Na innym polu. rzekomo czuwając nad bezpieczeństwem głosowania. Opowiedział się za Zygmuntem otwarcie sam prymas Karnkowski. ogłosić 22 sierpnia Maksymiliana. starzejącego się i podejrzliwego Jana III. w kole czarnym. To samo uczynili inni neutraliści z Opalińskim i Olbrachtem Łaskim na czele. choć z Anną skłócony. by przekonał jego ojca. ale przecież z tą ewentualnością dawno się liczył. opuszczony przez większość zwolenników. królewicza szwedzkiego Zygmunta. Obrażony Zamoyski mógł tylko schronić się w namiocie. nominatowi kijowskiemu. Wysłała Leśniowolskiego 258 Zygmunt kandydatura Zygmunta Wazy podwójna elekcja polsko-szwedzki spór o Estonię do Sztokholmu. Stanąwszy w kole konwokacyjnym. zajęli pole przez Karnkowskiego poświęcone. który nawet przysięgi senatorskiej jeszcze nie złożył. Natomiast Andrzej Zborowski. choć Zygmuntowi dotąd niechętny. Pod Warszawę przybył jego poseł.chcieli. którzy. po czym. nie miał wyboru. Jeden wybrany został przez przeważającą większość. W tej sytuacji głosy Litwy były dla maksymilianistów stracone. kanclerz Szwecji Eryk Sparre i przedstawił korzyści z elekcji szwedzkiego królewicza. ruszył do Warszawy zawiadomić królową i odśpiewać u św. w obecności ogromnej większości senatorów. Tymczasem królowa wdowa prowadziła po cichu własną grę polityczną. głośno oświadczył. jak złośliwie przypomniał Joachim Bielski. nagle ozdrowiały. ogłoszony przez interrexa. zwłaszcza gdy Karnkowski postawił mu ultimatum: albo Zygmunt. W tej sytuacji kanclerz. 19 sierpnia interrex nominował królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazę królem Korony Polskiej i wielkim księciem Litwy. Na tym polu właśnie powinna się była odbyć elekcja. Król szwedzki odgrywał rolę niechętnego i przymuszonego okolicznościami. nominowany przez marszałka wielkiego . Jana Te Deum. kontynuator kroniki ojca) odszczeknął im wtedy: "A pójdźcie precz panowie szyjowie do diabła". wsiadł na koń. Nie dla siebie: dla siostrzeńca. akcentując zwłaszcza wspólne panowanie nad Bałtykiem i wspólną walkę z Moskwą. po czym stawił się w kole czarnym i połączył swoich jezdnych z wojskiem Zamoyskiego. Jakubowi Woronieckiemu. kazał jedynemu pozostałemu w kole konwokacyjnym biskupowi. co gorsza. Rzeczpospolita miała znów dwóch królów. albo jedzie do domu i niech się kanclerz sam bije z uszykowanymi już do walki Zborowskimi.

obok przymierza Rzeczypospolitej ze Szwecją. Zamoyski upierał się. Widok Krakowa z miedziorytu w CMtates orbis terrarum Jerzego Brauna i Franciszka Hoghenberga. Sparre miał polecenie. Prowadzili je Zamoyski. że synowie 259 Dzieje Polski i Litwy J< n' a l Ryć. że Zamoyski należał do niewielu w ówczesnej Polsce mężów stanu doceniających znaczenie Bałtyku dla politycznego i gospodarczego rozwoju Rzeczypospolitej. Baranowski i Leśniowolski. spisany w kole czarnym natychmiast po elekcji Zygmunta.koronnego. naznaczył dzień koronacji na 18 października. Wojna z Maksymilianem Reces sejmu elekcyjnego. Punktem zapalnym była sprawa Estonii. Drugi natomiast obrany na miejscu prawem przepisanym przez ambitnych magnatów dysponujących własną siłą zbrojną i nie mających już nic do stracenia. Ale pamiętać przecież trzeba. by w tej sprawie nie ustępować. 1576 rok. Ostatecznie Sparre ustąpił. toteż upór kanclerza w tej sprawie rozumiano w obozie szwedzkim jako jego złą wolę. dla Sztokholmu była szańcem broniącym bezpieczeństwa serca Szwecji. warunki elekcji Zygmunta strategiczne znaczenie Krakowa przestarzałe fortyfikacje stoiicy . Wśród innych punktów. wymienić trzeba zobowiązania. choć ze znamiennym zastrzeżeniem: za dotrzymanie tego punktu całym swym majątkiem ręczyła królowa Anna. by ją przekazać Rzeczypospolitej. zwołał zjazd powszechny dla Korony i Litwy na październik do Wiślicy. Daleka od Polski prowincja. Następnego dnia rozpoczęły się szczegółowe rokowania dotyczące pactów conventów elekta. Wojna domowa stała u progu. 216. Zamoyskiemu powierzył obronę granic.

nie podpisał ani aktu elekcji. ale i Zamoyski. koni i 700 piechoty ruszył spiesznym marszem zabezpieczyć dlań stolicę. którzy planowali unieważnienie obu elekcji i zgodne wysunięcie trzeciego kandydata. zarządził pospolite ruszenie i wysłał do Maksymiliana poselstwo z żądaniem rezygnacji. położonych od zachodu. Co więcej. opowiedzieli się przeciw Zborowskim. nasilała się rywalizacja Krakowa z habsburskim przecież teraz Wrocławiem. Toteż pierwszą czynnością hetmana było pospieszne obwarowanie miasta. w którego orszaku odwiedził niegdyś Paryż. Na próżno Stanisław Sarnicki. uprawomocnić decyzje sejmu elekcyjnego. Podjąwszy po drodze ze skarbu kwarcianego w Rawie Mazowieckiej 80 tyś.Zygmunta otrzymają zaopatrzenie w Szwecji. Istniały jednak wewnątrz krakowskiej aglomeracji ostre napięcia między polskim w ogromnej większości mieszczaństwem śródmieścia a niemieckimi często rzemieślnikami z przedmieść. Obradował pod murami miasta. prawa różnowierców zachowa i cudzoziemców na dworze. Pozostawiwszy tu część wojska. zwłaszcza z Garbar. Zjazd potwierdził więc postanowienia elekcji. zł. a zwłaszcza Kleparz . Kanclerz Zamoyski. który nieraz już dał dowód swej przychylności dla miast. wystawi flotę na Bałtyku i pięć twierdz. a równocześnie Andrzej Zborowski schwytał i uwięził kasztelana sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego. za Bramą Szewską. 260 Zygmunt III zjazd wiślicki Zwołany na początek października zjazd wiślicki miał. W tej sytuacji nawet dotychczasowi neutraliści. że Zygmunt przybył już do Gdańska. kalwiński polemista i historyk. Stare mury miejskie broniły tylko średniowiecznego śródmieścia. poza kilkoma Szwedami. zwłaszcza gdy przyszła wieść. tak bliską rubieżom państw habsburskich. bo Krzysztof Zborowski niespodziewanie Wiślicę opanował i żołnierzami austriackimi obsadził. prawa Rzeczypospolitej potwierdzi. witany radośnie przez mieszczan. Ale już 27 sierpnia w 2 tyś. w rękopisie. znakomite jego Księgi hetmańskie. pozostają dalej. podobnie jak poprzednio jędrzejowski. Kraków ponadto nie miał nowoczesnych fortyfikacji. zatrudniać nie będzie. wzywał Batorego do budowy nowoczesnych fortyfikacji wokół stolicy. i okalających kościół Karmelitów na Piasku. Dwa pozostałe miasta aglomeracji stołecznej Kazimierz. choć w targach ze Sparrem brał udział. ruszył następnie do Wiślicy. W czasie elekcji posłowie krakowscy oddali bez wahania swoje głosy za Zygmuntem. ani odezwy do narodu wzywającej do uznania Zygmunta. zaprzysiężenie . był im bliski. długi zapłaci. w których się tego domagał. elekt do Szwecji nie wyjedzie bez zgody stanów. 8 września stanął w Krakowie. ogłoszona w Krakowie z ambony przez Piotra Skargę. ku naszemu wstydowi. córki zaś w Rzeczypospolitej. bliski Zamoyskiemu. na obronę granic. natychmiast zresztą uwięzione.oraz liczne i ludne przedmieścia były w praktyce bezbronne.

którzy są u niego". a zresztą jeśli miał. W otoczeniu habsburskiego pretendenta ścierały się dwie koncepcje. Oczywiście pierwsza rata wciąż pozostawała na papierze. włoską gwardię przyboczną. NapotRyc. zatarg z cesarstwem o Prusy i Inflanty zakończony. Racibórz. sumę zawrotną. Przeważyli jednak zwolennicy marszu na nieodległą stolicę. wśród nich 1. zawierały one i punkty odmienne od paktów Zygmunta. Oblężenie Krakowa przez wojska Maksymiliana w 1587 roku wg miedziorytu kali po drodze bohaterski opór z końca XVI wieku. Ale Hołubek (jako też był złej gęby) powiedział.pactów conventów przez Maksymiliana Arcyksiążę już 27 września w Ołomuńcu zaprzysiągł uzgodnione wcześniej przez jego posłów w kole konwokacyjnym pacta conventa. 2 tyś. Kasper Karliński. W Olkuszu gromadzili się jego polscy zwolennicy. Wreszcie zobowiązywali się Habsburgowie wpłacić 800 tyś. niewiele miał piechoty i Rabsztyna nie zdobył. około 360 ludzi. wystawienia kilku zamków pogranicznych i potwierdzenia praw różnowierców. 1565 rok (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Srebrny kur Bractwa Strzeleckiego. zająć Gniezno i tam się koronować. przeciąć drogę Zygmuntowi podążającemu już z Opalińskim na Piotrków i Kraków. "Słał do niego Maksymilian . florenów. a z Moskwą przeciw niej zawarte przymierze. obiecując mu to dobrze nagrodzić. Wojna miała teraz być wytoczona Turcji. Gliwice i Bytom w granice Małopolski. obrońców granicznych zamków. Obok przymierza Rzeczypospolitej z cesarstwem. piechoty.zapisał Bielski . jazdy niemieckiej. a drugie 200 tyś. Dzięki temu Hołubek mógł . z tego 200 tyś.aby mu zamek poddał. mimo że ponad miesiąc od elekcji już minął: Rudolf nie miał już pieniędzy. 261 Dzieje Polski i Litwy Stanisława Górki. zaraz po elekcji. połączyć się Z armią Ryć. Wprost z Ołomuńca arcyksiążę ruszył przez Opawę. oprócz tych. Prowadził 2 tyś.5 tyś. ludzi Krzysztofa Zborowskiego ściągniętych z Wiślicy i resztki rozbitego po drodze oddziałku Spytka Jordana. Do legendy przeszli też obrońcy Rabsztyna. dostojeństwa wojskowe w Rzeszy i Hiszpanii dla szlachty otwarte. po koronacji. 500 pieszych i 300 koni. 217. Mikołaj Sierotka i kardynał Jerzy Radziwiłłowie radzili mu ruszyć na Wielkopolskę. że już innych między Polaki zdradziec nie masz. 218. Maksymilian nie prowadził ciężkiej artylerii. który ponoć własnego synka prowadzonego przed szturmującymi zamek Austriakami poświęcił. wolał je wydawać na doświadczenia alchemiczne i na pomnażanie swoich wspaniałych zbiorów sztuki. Kozak Hawryło Hołubek i olkuscy górnicy. działania militarne Hawryty Hołubka Do legendy przeszedł obrońca Olsztyna.

gdy i Jazłowiecki połączył z arcy-księciem swą jazdę. zjazd mogilski Zjazd mogilski odbywał się w początkach listopada. sam Zamoyski chwycił porzucony sztandar i zawróciwszy pierzchających. 8 dział wojewody poznańskiego wpadło w ręce . Gdy więc nareszcie Górka przyprowadził swe wojska. Od południa niemiecka piechota szturmowała mury miejskie w rejonie klasztoru Franciszkanów. widząc ucieczkę swoich żołnierzy z pola bitwy. korzystając z gęstej mgły. Oczekując więc na przybycie Górki. próby zbudowania mostu na Wiśle w Mogile i odcięcia Krakowa od dostaw z Podkarpacia i Rusi również. osłaniającą z południowej flanki Garbary. Za nimi. dysponował ciężką artylerią. jego zadaniem było niedopuszczenie maksymilianistów na prawy brzeg Wisły. Ledwie sześćdziesięciu szlachty podpisało się na dokumencie 262 Zygmunt l szturm od strony Garbar rzeź niemieckich mieszczan końcowym. Bez artylerii i prawie bez piechoty nie mógł się wiele po szturmie na mury Krakowa spodziewać. pod czujnym okiem Mikołaja Zebrzydowskiego. ale wciąż potężnych murach wokół bram Szewskiej i Floriańskiej. kierując obroną Wawelu. Zebrzydowski. Po dwóch dniach podeszła pod szańce broniące Kleparza i Garbar. który równocześnie pustoszony był przez inne oddziałki kozackie.później przecinać jego linie komunikacyjne ze Śląskiem. Maksymilian wydał rozkaz przystąpienia do walki. Próby rokowania z pozostającymi w Krakowie senatorami oczywiście nic nie dały. oblężenie Krakowa 14 października armia Maksymiliana stanęła niecałą milę na północ od Krakowa. A wtedy na piechotę Zborow-skich i artylerię Górki ruszyła szarża hetmańskich chorągwi pancernych Marka Sobie-skiego i Jana Myszkowskiego. w średniowiecznych. Krzysztof Zborowski ujrzał znaną sobie czarną sylwetkę hetmana na czele atakujących i pierwszy zaciął konia w popłochu. Rano. W krytycznym momencie. na ich czele starł się z wrogiem. w tym osiem ciężkich dział oblężniczych. stanął w Mogile i tu zwołał zjazd swoich zwolenników. Nocą z 23 na 24 listopada dwa oddziałki muszkieterów przekradły się przez słabo strzeżone szańce i ukryły w ich domach. Austriacy liczyli na sprzyjających im niemieckich rzemieślników zamieszkałych na Garbarach. znajdowała się druga linia obrony. dniami i nocami. piechota Krzysztofa Zborowskiego niespodziewanie zaatakowała obrońców Garbar od strony kościoła Karmelitów. Pretendent nie wyzyskał zaskoczenia. Farensbach trzymał umocnienia Kazimierza. a ukryci muszkieterzy uderzyli na Bramę Szewską. Miasto nie było jednak przygotowane w pełni do obrony i stąd na widok armii austriackiej wszczął się tu popłoch. ale niewielu maksymilianistów zdołał zgromadzić. na wzór zjazdu wiślickiego przeciwników. Na tym najbardziej narażonym odcinku komendę objął sam hetman wielki. sypane pospiesznie.

Piechota polska. wciąż groźnych w polu. Dopiero wieczorem hetman powstrzymał spontaniczną rzeź. gdyż wiedząc o słabnącym zdrowiu Zygmunta Augusta.jtyc[^ ^y uniknąć zarazy. groźba wydania w ręce Iwana Groźnego . Wzrastał teraz jako królewicz i następca tronu. fragment Rolki sztokholmskiej. Przed szańcami stało przecież 4 tyś. Jako następca dwóch tronów. kawalerzystów Maksymiliana. ri konających. Niewiele jednak chyba z mrocznych komnat Gripsholmu zapamiętał. Groźba śmierci wisiała wówczas nad ojcem Zygmunta. jak i niemieckich rzemieślników. że miasto jest ocalone. pospólstwo kijami mordowało Bogu ducha winnych niemieckich z pochodzenia sąsiadów. syn Jana. a i Zamoyski nie chciał ryzykować ataku na jego pozycje: kazał tylko spalić Garbary.nad jego matką. Dzieje Polski i Litwy e p. Rota hajduków w pochodzie. odwrót wojsk by oczyścić przedpole i uniemożliwić powtórne zaskoczenie. urodził się 20 czerwca 1566 roku na zamku Gripsholm. rozpoczęła oczyszczanie Garbar. woda w Rudawie była od krwi czerwona. Po kilku dniach. nigdy ryzykować nie lubił. Za wszystko zapłacić teraz mieli niemieccy mieszczanie. Oskarżano go często o fanatyzm. ok. Eryk XIV. Uniemożliwiło mu to spieszny odwrót. gdzie rodziców jego uwięził tragiczny i okrutny król Szwecji. lecz Zamoyski wstrzymał w tym momencie swoją jazdę. Wyciągano z domów i mordowano zarówno skrytych tam niemieckich piechurów. arcyksiążę zrezygnował. i Katarzyny Jagiellonki. by wzmocnić jego szansę na polską koronę. Zygmunta droga do Polski dzieciństwo Zygmunta Wazy Zygmunt Waza. często 263 Ryć. oraz pospiesznie pogrzea symi lana j^ zaj-. Rozszalały się namiętności i w śródmieściu. Wiele mówiono później o katolicyzmie Zygmunta. Naliczono 1564 trupów. Wład . by samemu nakazać egzekucję 28 ocalałych Niemców. Jan III zezwolił żonie na wychowanie syna po katolicku. 219. Wódz ostrożny. podówczas księcia Finlandii. za zgodą Zamoyskiego. wiedział.zwycięzców. Opuścił Mogiłę i ruszył ku śląskiej granicy. przeciwstawiając rzekomej tolerancyjności Batorego. gdy szwedzcy magnaci obalili Eryka i jego ojcu oddali koronę. Miał dwa lata. starszy brat Jana. to przyszłemu królowi los ich nie szczędził. Jeśli doświadczenia prenatalne wywierają wpływ na charakter dziecka. Nic bardziej fałszywego. 1606 roku (Zamek Królewski w Warszawie). Wielu rannych. Odzyskano utracone szańce. uwiózł do Mogiły Maksymilian. 30 listopada.

nie po słowach należy sądzić. niezłych. tak charakterystycznych dla polskiego katolicyzmu. odznaczał się też dużą kulturą artystyczną i gustem na mia rę swej epoki. pełnym skrytości i melancholii. który przybył później z wychowankiem do Polski i tu życia dokonał. zdolność przebaczania. dla bliskich króle wiczowi raczej nieśmiałym.sprawiła. Nie było im lekko wśród szwedzkiego świata tryumfującego luteranizmu. dobrze władał językiem matki. protestanckiej nietolerancji. Znał oczywiście kilka języ ków. Obok polskich Jezuitów wyróżnił się tu szlachcic z Inflant. Dla Batorego katolicyzm był narzędziem panowania. pełnym komp leksów. przez twardego i bez względnego ojca.i nie tylko władców . Nauczycieli miał. Uży wał tego narzędzia biegle i cynicznie. Wychowany w smutnym i surowym środo wisku protestanckim. nie lubiącego i nie rozumiejącego 264 Zygmunt emocji stadnych. że syn protestanckich postaw nie lubił. Arnold Grothusen. byli ludźmi zdolnymi i odważnymi. Portret z^^^ dowisku pozostał mu indywidualizm introvan uther.której przykładem było często postępowanie Zygmuntowego ojca . na usposobieniu. wreszcie stałość przekonań nawet w przeciw-nościach. jąkną szwedzkie stosunki. Matka przekazała mu najlepsze cechy swego charakteru: życzliwość dla ludzi. choć niezbyt zdolnym uczniem. Polscy Jezuici. Gorący katolik. 1568 rok (Kraków-Wawei). . ale również przez dobrą i kochającą matkę. wertyka. To właśnie protestancka nietolerancja . ale po czynach. Dla Zygmunta katolicyzm był potrzebą serca. nieraz aż przesadną u późniejszego władcy dwóch królestw. którzy kształtowali jego wiarę. Do końca życia po został dyletantem. podobny w tym do Rudolfa II. Oj ciec zaciążył na charakterze syna. Zygmunt był chyba pilnym. bo i pokątnymi romansami nie gardził.nie tylko zresztą ślubnych małżonek. katolicyzm kojarzył prze de wszystkim z serdecznością macierzyńską. protestanckiej pogardy dla inaczej wierzących naśladować nie umiał.ców . Dlatego też miał zawsze otwarte serce dla kobiet . Z wychowania w protestanckim śroRyc7220. dla postronnych wyniosłym.

1. gdy Zygmunt miał lat siedem. Zmarła w 1625 roku. Anna przybyła z Zygmuntem do Polski i osiadła w Golubiu na Mazowszu chełmińskim. dawał się prosić i Leśniowolskiemu. Różnica wiary nigdy nie stanęła między rodzeństwem. to właśnie zaciąży na błędach pierwszych lat panowania w Polsce. nawet tak despotyczny władca jak Jan III musiał liczyć się z wolą stanów. jaki miał udział w dyplomatycznych zabie gach Jana III i Eryka Sparre. z zapałem parał się alchemią. Jednakże wobec poselstwa polskiego z Leśniowolskim na czele. Stąd już w maju 1587 roku wypra cowano w Yadstena plan ułożenia stosunków między obo ma krajami. Wybór Zygmunta na tron polski nie był zatem zaskoczeniem. naście. wspierając brata politycznie i opiekując się emigrantami ze Szwecji. i Zygmuntowi. Portret Anny Wazówny. Nie wyszła za mąż. Ojciec był dla Zygmunta obcy i daleki. dotąd bo wiem zachowały się wykonane przezeń jubiler skie cacka. Najbliższą mu osobą stała się wówczas Anna Wazówna młodsza siostra. krępującym rozwój własnej osobowości. Anna. wychowana po śmierci Katarzyny jako protestantka. Jan książę Ostrogotów. udawał niezdecydowanego. dziewczyna z sercem i charakterem. Arystotelesa. przypominającej dzi siejszego tenisa. zwłaszcza gdy pojawiła się na nim młoda macocha i o dwadzieścia trzy lata młodszy brat przyrodni. Jan III czekał nawet z synem i córką na wieść o tym w najbliższym Gdańska porcie szwedzkim w Kalmarze. Był biegłym złotnikiem.Narodowe w warszawie). nie wkuwał. ćwierć XVII wieku (Muzeum Matka zmarła. i Annie. Dwór w Sztokholmie stawał się zaś dla królewicza 265 Dzieje Polski i Litwy coraz bardziej obcy. które przybyło tu 5 września. twardo stojącej przy bracie. a równocześnie pozostawał najwyższym autorytetem. a najchętniej uciekał do prac manualnych. Ryc 221. wsławiła się mecenatem artystycznym. warunki traktatu kalmarskiego lądowanie Zygmunta w Gdańsku zaprzysiężenie pactów conventów Nie wiemy. pasjonowała się botaniką i zielarstwem. Po czte .Wykształcenia politycznego jednak nie otrzy mał. znako mity był w grze w piłkę. Szwecja była monarchią kons tytucyjną. jak Walczy w drodze do Pol ski.

Karola księcia sudermańskiego. złożona z sześciu członków mianowanych przez króla i jednego wybrańca jego stryja. W jego nieobecności rządy będzie sprawować rada. Wówczas dopiero.gdybyśmy Wmci wdzięcznością wszelaką królewską a . a młodszy . albo powrót do Polski bez elekta. ale nie były to dni stracone. że biskupi będą protestować przeciw zaprzysiężeniu przezeń konfederacji warszawskiej.a 20 października orszak elekta ruszył na południe. Wiochy. aż sam zasiądzie na szwedzkim tronie. a po dwóch dniach stanąć na redzie gdańskiej. nie miały na razie większego znaczenia. Uprzedzony wcześniej. Wówczas dopiero Jan III przestał grać komedię.ostatecznie wyznaczono jąna 15 listopada . jak wielkość szwedzkiego dworu w Krakowie i zgoda stanów na wyjazdy do Szwecji. ale odjeżdżającemu do Polski synowi przedłożył do podpisania 15 września tak zwany traktat kalmarski. 27 września flota wioząca Zygmunta odbiła z Kalmaru. trzeba uznać. Przewidywał on. Świętosław Orzel-ski powiózł więc do Krakowa prośbę o odłożenie koronacji . że Jan III grał dalej niezadowolonego i wzywał listami syna do powrotu do Szwecji. serdeczny list. 222. 7 października zaprzysiągł więc pacta conventa w klasztorze Cystersów w Oliwie. oraz wydatkowanie sum z tych podatków wyłącznie w Szwecji. Jan III nakazał synowi nie wysiadać na ląd.albo szybka decyzja. Zważywszy. Fragment łańcucha Zygmunta ni. pisany pięknąpolsz-czyzną. "Takich uczynności . dotychczasowe prawa stanów z uchwalaniem praw i podatków włącznie. W Kwidzynie elekt wystosował do Zamoyskiego własnoręczny.na polski. póki Polacy nie zrezygnują z Estonii. sygnowany na tron szwedzki. a w ciężkich chwilach Gdańsk zawsze dochowywał wierności. Odtąd konflikty z Koroną 266 Zygmunt zdarzały się tu coraz rzadziej. Pobyt w Gdańsku trwał dni parę. Mimo fatalnej pogody i morskiej choroby Zyg munt trzymał się dzielnie dni kilka i zdołał wytargować odłożenie inkorporacji Estonii do czasu. śmierci Zygmunta.klęknął i przysiągł na wszystko.rech dniach Leśniowolski przedstawił ultimatum . nie zwrócił na to po prostu uwagi . Zygmunt gwarantował nienaruszalność granic królestwa. by następnego dnia ujrzeć Hel. Nie oznaczało to końca kłopotów. Wówczasjego syn starszy zostanie dexvi wiek (Kraków-wawel). że przyszła unia personalna między Szwecją a Polską trwać będzie do Ryć. z podziękowaniem za dotychczasowe usługi.pisał Zygmunt . że elekt zaczynał smakować w świeżo pozyskanej niezależności i samodzielnie rozgrywać grę polityczną ze swymi nowymi poddanymi. będzie odwiedzać kraj co najmniej raz na trzy lata. Inne sprawy sporne. Elekt zjednał dla siebie największe i najbogatsze miasto Rzeczypospolitej. Gdy Zygmunt zostanie królem Szwecji. po odczekaniu jeszcze ponad ty godnia z powodu niepomyślnych wiatrów.

a potem razem z nim zgnieść Górkę. a potem wspólnie mieli niszczyć Zamoyskiego. jak zgniótł niegdyś Samuela. Pod murami Kazimierza witał króla po polsku Goślicki. ok. Dlatego Opaliński rzekomo już od pierwszej chwili judził Zygmunta przeciw kanclerzowi. . obejrzeć łupy. a kanclerz wobec Zygmunta niegrzeczny. zbyt często brana przez historyków na serio.. Zresztą Opaliński długo na razie z elektem nie zabawił . Na wschód od miasta rozciągał się obóz Zamoyskiego. Grodzką na Wawel. dotarł 9 grudnia 1587 roku do Krakowa. A tu trzeba było wysłuchać jeszcze sążnistej mowy łacińskiej kardynała Batorego i długiego przemówienia kanclerza. nie jedno by dobrzy ludzie ganili. samym działania jego rozmijały się 15g2 ro|<u z dążeniami Zamoyskiego. Natomiast w razie zwycięstwa Zygmunta przebaczenie Zborowskiemu miał wyjednać Opaliński. W Malborku powitał nowego monarchę Andrzej Opaliński. Odesłał więc Zygmunt siostrę pod opiekę ciotki do Warszawy. Ryć. Stwierdził on. W razie zwycięstwa Maksymiliana Zborowski miał załatwić Opalińskiemu przebaczenie. który chciał usprawiedliwić swoje zachowanie wobec młodego władcy. 223. że Opaliński zawarł był poprzednio ugodę z Janem Zborowskim. przez Nowe Miasto nad Pilicą i Nowy Korczyn. Tymczasem w Łęczycy powitał króla Stanisław Karnkowski.wrócił do Wielkopolski jednać mu zwolenników i spotkali się ponownie dopiero w dalszej drodze. na czym my wszystko zasadzamy". bowiem od początku to Zygmunt był dla kanclerza uprzejmy. ale i Pan Bóg nie błogosławiłby nam. Cała ta opowieść wygląda na wymysł Zamoyskiego. Całkiem jednak nieprawdopodobna wydaje się. trochę klucząc w oczekiwaniu na dokładniejsze informacje. Jak zwykle dążył on do pogodzenia stronnictw. do zjednania maksymilianistów i uniknięcia dalszej wojny domowej. a sam. Zygmunt odpowiedział również po polsku. gdzie przekroczył Wisłę.. Tym . Po ośmiu przeszło godzinach dotarli pod Bramę 267 Dzieje Polski i Litwy "niema mara" obrady sejmu koronacyjnego konflikt o Estonię starcia na pograniczu śląskim z wojskami Maksymiliana Floriańską. . Król musiał przyjąć defiladę. w Piotrkowie -Anna Jagiellonka i wieść o rozproszeniu pospolitego ruszenia pod Przedborzem przez maksymilianistów. interpretacja Heidensteina. Polskie gadulstwo zmogło Zygmunta. Rynkiem. jak . by rozpocząć uroczysty przejazd ulicą Floriańską.raczej przyjacielską oddawać nie mieli. Portal kamienicy Dziekańskiej przy ul. Kanclerz droga Zygmunta do Krakowa wjazd do pragnął swoich i Zygmunta wrogów zgnieść siłą. Kanoniczej 21 w Krakowie.

aż senatorowie arcybiskupa uspokoją. przysięgę złożył i koronę z rąk Karnkowskiego otrzymał. że król raczej powróci do ojczyzny niż sprzeniewierzy się słowu danemu ojcu i stanom szwedzkim.i hetman ruszył na wojnę. Zamoyski odwrócił się do Leśniowolskiego i głośno spytał: "A cóżeście to nam za niemą marę ze Szwecji przywieźli?" Elekt jednak nie chciał być niemą marą. gdy przyszło do uchwalenia dla hetmana specjalnych pełnomocnictw na wyprawę przeciw Maksymilianowi. Jego żołnierze łupili kraj w okolicach Krzepie i Wielunia. węgierski zamek na Spiszu zastawiony Polsce przed niespełna dwustu laty. I gdy Leśniowolski przypomniał kompromisową formułę z Gdańska. uznano. rok. z wyruszeniem w pole zwlekał. 268 Byczyna Nadchodził rok 1588. Ogromna większość zebranych miała jednak dość jałowych sporów. że jest ona wystarczająca. Mikołaj Jazłowiecki. oparł się też żądaniom biskupów. na południu zajęli Lubowlę. jak Turę Bielke. przypomniał. by nie zaprzysięgać pokoju wyznaniowego. odpowiedział Zamoyskiemu krótko. nie oponował.przedtem zmogło Henryka. którzy chcieli uznać układy gdańskie i sprawę Estonii odłożyć. że jest też hetmanem. "rok cudowny". Na rozpoczętym 10 grudnia sejmie koronacyjnym oddał wprawdzie przezornie głos w sprawie Estonii swoim szwedzkim rodakom. Opaliński rzucił to kanclerzowi w oczy. Spytek Jordan. Zygmunt wytrwał. Zrozumiano to jako groźbę nowej elekcji. Bardzo szybko zorientował się.ale dwory szlacheckie nową konstytucją zabezpieczył przed interwencją starościńską. czekał spokojnie klęcząc. Nie miał już sił. Inna sprawa zresztą wysuwała się teraz na plan pierwszy. Karnkowski i Opaliński przewodzili teraz tym. Czekał na rozdawnictwo awansów. imperia się zniżą i wszędzie Zygmunt l . Ale polscy zwolennicy już opuszczali habsburskie szeregi. w którym "złączeni pójdą w górę. że obaj wyrażali jego opinię: zarówno Eryk Sparre. Wojna z Maksymilianem trwała. pieczętując rozbrat z dotychczasowym sprzymierzeńcem. jak mówiono. zapominał. Zamoyski wybuchnął. Przypomniał ucieczkę Henryka. a gdy w tej sprawie wszczął się tumult w samej katedrze. że sejm podzielony jest w dwóch sprawach: Estonii i konfederacji warszawskiej. Zanosiło się na spór z marszałkiem wielkim o jedno ze starostw. które by zapewniły różnowiercom skuteczną ochronę prawną. Kanclerz na łaskawość królewską się zżymał. ale układny Opaliński dla świętej zgody zrezygnował. Natomiast w sprawie Estonii był nieustępliwy. że w tej sytuacji miejsce Walezego zajął godny monarcha. zachowując pozory zgody . Co więcej. by żaden nowy Zamoyski nie mógł w nich szukać nowego Samuela . który oświadczył nawet. Król w sprawie konfederacji nie zabierał głosu. Na królewskie przebaczenie czekali między innymi Jan Zborowski. Dzięki temu sejm obradował dalej. Zamoyski upierał się przy inkorporacji Estonii i popierał żądania różnowierców. przepowiadany w XV wieku przez sławnego Regiomontana. ale nikt nie wątpił. "obwarowaniu" konfederacji warszawskiej aktami wykonawczymi. upominał się o wynagrodzenie dla swoich protegowanych. ale protestowali przeciw. żadnego zobowiązania w sprawie Estonii nie złożył. ale jawnie demonstrował swą życzliwość wobec różnowierców.

zwanych później traktatami hetmańskimi. zmierzała do wciągnięcia Francji w wojnę Hiszpanii z Elżbietą Tudor. w walnej bitwie nie dowodził nigdy.do urzędniczej działalności kanclerza Zamoyskiego. Przecież jeszcze niedawno Batory gotów był udzielić wszelkiej pomocy Filipowi hiszpańskiemu przeciw heretyckiej królowej. że całą fortunę utracił. ułatwionych do tego faktem. co więcej. oraz na zawieranie w polu umów międzynarodowych. 1591 rok (Muzeum Czar-toryskich w Krakowie). gdy nie ma czasu na odwołanie się do sejmu. Zagrożone było panowanie Henryka III: fanatyczna katolicka Święta Liga i Unia. i to bardzo istotny element ustroju dawnej Rzeczypospolitej.swą sławę. co mu jeszcze zostało . ale wiary w wiedzę wojskową hetmana Zamoyskiego nie stracił nigdy. po komediancku. Nie zdawano sobie jednak wówczas sprawy z ich przyszłego znaczenia. Dlatego już 18 stycznia Zygmunt III wystawił Zamoyskiemu specjalne pełnomocnictwa. a teraz wystawia na szwank to. pełnomocnictwa zostaną odwołane na sejmie 1590/1591 roku. która śmiała zaopatrywać Moskali w broń i najemników. jako porozumienia tymczasowe. ze łzami. Wsławił się już jako znakomity organizator wojska. ale w polu. Więc żegnając się z Senatem. przeniesienie tu konfliktu było dla Habsburgów niemiłym zaskoczeniem. z jurgieltni-kiem hiszpańskim. Polski teatr wojny był marginalny obok tamtego wielkiego przedsięwzięcia. Drugi raz pełnomocnictwa takie zostaną udzielone w 1590 roku. że Zamoyski dzierżył i pieczęć. Miała to być przecież pierwsza jego samodzielna kampania. oddania francuskich portów na usługi gotującej się do ataku na Anglię Wielkiej Armadzie. z uogólnienia jednorazowych pełnomocnictw na wyprawę przeciw Maksymilianowi. znów udzielone na wyprawę przeciw Tatarom w 1595 roku i odtąd staną się stałym składnikiem władzy hetmańskiej. Nadużywanie tej władzy przez hetmana wzbudzi wówczas oburzenie jego przeciwników. zrodzi się kolejny. wołał. zaś Zygmunt III mógł mieć wprawdzie zastrzeżenia . Henrykiem de Guise na czele. jak wiedziano po obu stronach. Pieczęć Zygmunta III. później nieraz z królewską porównywanej i nawet nad nią stawianej. fundament politycznej potęgi hetmańskiej. Tym spieszniej więc.i będzie je miał nieraz . i buławę. zatwierdzoną przez sejm koronacyjny i wpisaną do jego konstytucji. Habsburgowie przygotowywali się do decydującej rozprawy o władzę nad światem. Sam hetman wiary tej w pełni nie podzielał."asekuracja hetmańska" zakres władzy hetmana doświadczenia wojskowe Jana Zamoyskiego Ryć. pozwalając mu między innymi na prowadzenie rokowań. będzie wielki lament". kiedy to Zamoyski otrzyma zezwolenie na prowadzenie wojny z Turcją i Tatarami wedle własnej woli oraz na zawieranie z nimi w nagłych wypadkach. A biadania na złe . umów i traktatów. Nadawały one hetmanowi nadzwyczajną. 224. tak zwaną "asekurację hetmańską". nie tylko w Polsce. trzeba było ten konflikt zakończyć. Tak. niemal dyktatorską władzę wojskową i cywilną celem odparcia rakuskiego najazdu. choć formalnie miały one charakter rozejmów. jego wiedza teoretyczna była ogromna. których treść miała być komunikowana tylko senatorom znajdującym się przy wojsku.

Wojska arcyksięcia zajmowały dogodną pozy ej ę obronną. Siły jego rosły. sławnego Diabła Łańcuckiego. Mimo wszystko jemu wciąż najbardziej ufał. skąd pospiesznie wycofywał się na Śląsk Maksymilian. 269 Dzieje Polski i Litwy Polacy Niemcy Ślązacy Morawianie Węgrzy . Wtargnął na Śląsk.z innych Zamoyskich. Siły były prawie równe. że wódz polski nie odważy się naruszyć granicy krajów Korony Czeskiej. . Po tygodniu był już pod Wieluniem. nawet nie krewniaka. nawet na złą pogodę wyraził w liście do Opalińskiego. Arcyksiążę liczył na to. broni.~"~i piechota leli arkabuzeria jazda: UD husaria C2D lekka jazda LZJ rajtaria punkt dowodzenia: r* wojsk polskich P wojsk austriackich Jaszkowice EIZ3 d!!! ••* Byczyna Ryć. 225. Plan bitwy pod Byczyna. rynsztunku. i 24 stycznia dopadł pretendenta pod Byczyna.przygotowanie wyprawy. Rozgromił po drodze husarię Stanisława Stadnickiego. Lecz Zamoyski właśnie dlatego dostał nie ograniczone niczym pełnomocnictwa. na brak pieniędzy. Maszerował szybko. wymarsz Zamoyskiego z Krakowa bitwa pod Byczyna ryzykowny manewr 270 13 stycznia wyruszył z Krakowa prowadząc sześciotysięczną armię. po około 6 tyś. przy głównym trakcie. wysłał przodem konnicę Hołubka i Jana Grzymality Zamoyskiego . chronione z boku przez bagna i moczary.

Hetman wyjął zegarek. gdy się dowiedzą. Ciężko rannego zniesiono z pola bitwy. przekonywali. a 1. że żołnierze jeszcze nie wiedzą o posiłkach. Na polu doliczono się 1. Żółkiewski opowiedział się za natychmiastowym atakiem. z korzystnym wiatrem. rozproszyli się jego Kozacy. Panika groziła w centrum. gdy otrzymał wiadomość. po polsku czy węgiersku. skrzyczał za tytułowanie Maksymiliana królem i na kartce wyrwanej z notatnika napisał stanowczy list do . i odciąć od murów Byczyny. Zanim zdążył przegrupować swe siły. że tak silnej pozycji wroga nie przełamie się przed zachodem słońca. W ciągu pół godziny bitwa przyniosła Zamoyskiemu całkowite zwycięstwo. w ogromnej większości służących Maksymilianowi. Teraz Żółkiewski przejął inicjatywę. w tym dwóch Polaków. gdzie sam hetman dowodził. Arcyksięcia niemal siłą uprowadzili jego oficerowie do Byczyny. własną ręką zdobył żółtą chorągiew cesarską z czarnym orłem. Po zmrożonej grudzie zwaliły się na Niemców chorągwie Jana Zamoyskiego i Hołubka. nie czekając nawet na rozkazy. Hetman szturm wstrzymał. że dzień się kończy. które świeżo otrzymał arcyksiążę.2 tyś. że arcyksiążę chce przysłać parlamentariuszy. pokazał. że jest jeszcze pięć godzin do zmierzchu i przypomniał. Stanisława Ciołka i Aleksandra Prońskiego. ostygną w zapale. W twardej i zaciętej walce przełamał szeregi wroga. do dziś przechowywaną w skarbcu koronnym na Wawelu. Pierwsza szarża zakończyła się jednak klęską: T Zygmunt bohaterstwo Stanisława Żółkiewskiego poległ Hołubek. rąbani przez Polaków. zaczęło wyłamywać siekierami bramy. Maksymilian i jego polscy stronnicy w niewoli hetmana Zwycięskie wojsko. przyjął ostro. Ale już sam Zamoyski wprowadzał do boju główne swoje siły. uderzyło na mury Byczyny. Zaskoczyło to całkowicie dowodzącego armią arcyksiążęcą Andrzeja Zborowskiego. Przybyłych. W chwilę później trafiła go w nogę zabłąkana kula. a po nich Stanisław Żółkiewski poprowadził ciężką jazdę hetmańską do decydującego ataku. tratowani. Znów w swej czarnej zbroi musiał dać w pierwszej linii przykład męstwa żołnierzom. On to zaproponował manewr śmiały. ujrzał polską konnicę na lewej flance. przez dwie mile ścigani. ale ryzykowny: przemarsz groblą wśród bagien. Rozpierzchli się nieprzyjacielscy żołnierze. trupów ostrzyżonych po niemiecku. Ale była to bitwa bratobójcza.zbrojnych. Na naradzie wojennej Pękosławski i Farensbach argumentowali za odłożeniem bitwy. aby zajść Austriaków z flanki.8 tyś. Za nim wkraczali do boju Węgrzy dowodzeni przez Baltazara Batorego.

służył dalej cesarzowi. kilkanaście chorągwi. Aleksander kniaź Proński. stawały się łupem zwycięzców. Arcyksiążę nie miał wyboru.po złożeniu przysięgi na wierność Zygmuntowi. Przyjął warunki Zamoyskiego. Polakom . Bartosz Paprocki. Adam Czahrowski. Osiadł na Morawach. Oficerom cudzoziemskim oferował wolność za wykupem. dwudziestoparoletni podkomendny Stad-nickiego. nigdy zapewne się nie dowiemy. Przy blaskach łuny z płonącego miasta. Maksymilian wzięty do niewoli przez Jana Zamoyskiego pod Byczyną. wojsko obłowiło się łupem znalezionym przy jeńcach. zapewniał bezpieczeństwo osobiste. wg Jana Matejki. obrabowano i później spalono również Byczynę. w paradnej kolasie. znaczniejszym Polakom . Ze znaczniejszych polskich maksymilianistów tylko Diabeł Stadnicki zdołał umknąć. Jakub Woroniecki. Zdobyto kilkanaście dział. któremu dedykował swojego Hetmana z 1578 roku i sławił jego ród w Herbach rycerstwa polskiego z 1584 roku. by spędzić następne miesiące w polskiej niewoli. Przyrzekał wstawić się za nimi osobiście. wcześniej klient Samuela Zborowskiego. Opuścił w nocy miasto i oddał się w niewolę. w tym Niemcom natychmiast. potem w Czechach. Zażądał zrzeczenia się przezeń tytułu królewskiego i oddania się w niewolę Rzeczypospolitej. Balintem Balas-sim. 226. Powrócił do kraju dopiero w 1596 roku z tomikiem Trenów. Andrzej Zborow-ski. by na niej umrzeć. walcząc przeciwko Turkom pod Egrem. wydaje się nader prawdopodobne. gdyby konfiskowano ich dobra. traktowanie godne jego stanowiska.uwięzienie do chwili decyzji króla i Senatu z zachowaniem życia i czci. chropawych żołnierskich wierszy. Stanisław Sędziwój Czarnkowski. Krzysztof Warszewicki. Wielu prostych żołnierzy czy skromniejszych uczestników wydarzeń. A zwycięzcy radowali się i z owoców wiktorii korzystali. 271 Dzieje Polski i Litwy Adam Czahrowski Bartosz Paprocki spalenie Byczyny polonizowanie się szlachty ruskiej być może spotkał się z największym ówczesnym węgierskim poetą. Ale jednak po kilkunastu latach wrócił na ziemię ojczystą. arcyksiążę opuszczał królestwo swego brata. choć przypuszczenie Tadeusza Mikulskiego. gdzie Ryć. pełnych zresztą jeszcze pochwał pod adresem Zamoyskich. że podstawą dla obu była anonimowa pieśń kresowa. na długo teraz musiało opuścić ojczyznę. kto z czyjego tekstu korzystał. Wraz z nim w niewolę poszli Stanisław Górka. ocalonych z bitwy. pozostał wierny braciom Samuela i ich kandydatowi. Prostym żołnierzom gwarantował wolność osobistą. zgodnie z prawem wojennym.arcyksięcia. Wraz z nim opuszczało Śląsk bydło okolicznych . Natomiast kosztowności i broń przy nich znalezione. wydawał następne swoje dzieła po czesku i wszedł chlubnie do czeskiej literatury. wśród których urocza duma Powiedz wdzięczna kobzo moja do złudzenia przypominała jeden z najpiękniejszych wierszy Balassiego.

"A owiec najwięcej .wieśniaków. Szlachecka dojrzałość polityczna. Ku pacyfikacji Zwycięstwo pod Byczyną zdawało się kończyć okres niepewności. dzięki której w Koronie. nie zawsze mogła być przeniesiona do innych dzielnic. który przejmował odpowiedzialność za rządy. Warunkiem było zgodne współdziałanie szlachty i senatorów z Zygmuntem III. pot. że zamyka przed nimi możliwości osiedlania się i pozyskiwania dostojeństw w Wielkim Księstwie. . w mniejszej teraz mierze poczuwając się do współodpowiedzialności za jej sprawowanie. Gdy po ćwierćwieczu przetłumaczono go na polski. "wystarczyło | omal -jak pisze Stanisław Kutrzeba . Dowodem tego był choćby język trzeciego statutu. | Ziemie ukrainne zrastały się z Małopolską.przy przekładzie zmieniać końcówki i dźwięki".jak pisał Bielski . co poddańcza mentalność. ale litewski separatyzm wyraźnie osłabł. Świadomość polityczna nie zawsze j ednak dotrzymywała kroku przemianom porn tycznym.których tak wiele było. Tak śląscy chłopi zapłacili za polskie zwycięstwo. W pewnym stopniu zaważył tu wzrost znaczenia Senatu. Rzeczpospolita zrastała się powoli w jedną całość. XVI wieku. wciąż częsta między innymi na wschodnich krańcach Wielkiego Księstwa. że w Wieluniu owcę natenczas po jednym groszu sprzedawano starą. a młodą po półgroszku". ale przesiąknięty polszczyzną. że będzie to wspólna prowincja Litwy i Korony. Artykuły henrycjańskie i pacta conven-ta zaaprobowane zostały w zasadzie przez elekta. Autorytet Senatu rósł. Polacy wprawdzie sarkali na projekt podziału terytorialnego Inflant i na następnym sejmie uzyskali. Ale i dojrzalsze politycznie środowiska szlacheckie w niebezpieczny sposób formułowały żądania pod adresem aparatu władzy. zabezpieczać władzę młodego króla. Nie było ku temu istotnych przeszkód ustrojowych. Litwini na sejmie koronacyjnym zyskali udział w zarządzaniu Inflantami oraz zatwierdzenie trzeciego statutu litewskiego. Ikona zwzierunkiem Chrystusa Pantokratora. sprawa dalekiej Estonii znaczenia większego nie miała. Ale przecież ten Senat był coraz bardziej podzielony. sarkali na statut.] Ruska szlachta polonizowała się i przechodziła coraz częściej na katolicyzm. polskil chłop kolonizował nadawane magnatom ukrainne starostwa . watelskie. alej i kulturalną oraz gospodarczą. Parafiańskie postawy ubogiej szlachty mazowieckiej czy podlaskiej bywały równie groźne. 227. nie tylko państwową. której część teraz oficjalnie stanowiły. a zwłaszcza! w dawnej Małopolsce wytworzyło się świadome swoich dążeń społeczeństwo oby272 Zygmunt l narodziny idei wolności szlacheckich niewola Maksymiliana Ryć. Ucichł konflikt szlachecko-magnacki.i szedł się modlić do] cerkwi. Na przejściu do formy ustrojowej. umożliwiać podjęcie na nowo aktywnej polityki zagranicznej. formalnie ruski.

arcyksięcia w Krasnymstawie .przed królem. stawało się widoczne. Ominął wielkim łukiem Kraków i podążył z jeńcami do Zamościa. z braku poczucia bezpieczeństwa zarówno osobistego. działał jednak opieszale. roz-pitego i schorowanego. Rudolf. nawet Opalińskiemu. zmieniła tylko charakter na bardziej roszczeniowy.i nie pozwalał nikomu się 273 Dzieje Polski i Litwy sprawa amnestii dla maksymi-lianistów rokowania pokojowe z Habsburgami z nimi komunikować. XIX wieku i w latach 1952-1956. z braku zaufania do senatorów. Niemała była w tym wina Zamoyskiego. o czym świadczyły coraz bardziej zawiłe meandry ich polityki. Ryć. Jego postępowanie po Byczynie było symptomatyczne. a raczej jego dyplomaci. że nazwa ta winna być używana w liczbie mnogiej. XIV wieku. początkowo byli nieprzejednani. nie czekając nawet na poselstwo obedien-cyjne. ale wśród szlachty. a bez zgody królewskiej. że strzeże ich przed wrogiem wewnętrznym . skłócone ze sobą oligarchie magnackie. by pośredniczyć w zawardu pokqju KanclerZ. istniejące już wolności szlacheckie. Nowy legat. wysłany został do Polski. że tworzyć się zaczęły różne. Zmienili nastawienie pod koniec lata i nie można się oprzeć wrażeniu. Ippolito Aldobrandini. Gwiazda Habsburgów w Europie gasła. pot. którzy niegdyś uważani za stróżów praw. Teraz senator. innego sposobu. teraz zbyt jawnie dbali tylko o własne interesy. 228. o kształt nieuniknionej ugody z cesarzem. Umieścił ich w swoich dobrach . trzeba było szukać nowych sojuszy i odnawiać dawne. Pewne znaczenie miała tu oczywiście sprawa okupu. Zarazem z braku zaufania do władzy. jako że Zamoyski groszem nigdy nie gardził. Po sprawie Zborowskich pragnął odbudować swój wizerunek jako stróża szlacheckich właśnie wolności i nie miał. Ten właśnie brak zaufania w połączeniu z idealizacjąprzeszłości sprawił. który specjalnie po to doń przyjechał. w którego rękach leżało kierowanie dyplomacją.której niektórzy historycy nadali nazwę oligarchii magnackiej. po zabezpieczającym granice zwycięstwie. nie zwolnił na złość Opalińskiemu. że uczynili to po klęsce Wielkiej Armady. ok. A równocześnie nie zmalała aktywność polityczna szlachty. ale w większej mierze szło o wpływ na politykę zagraniczną. jak majątkowego. choć sam wiele rozmawiał z Maksymilianem i wiele wina wypił z Górką. odbudowany w 1. Zaś roszczenia szlacheckie w znacznej mierze wynikały z niepokoju. Zamek królewski w Będzinie. niż sugerować. po). a który ponadto jako hetman wciąż dysponował swą asekuracją dającą mu prawo taki pokój zawrzeć. że to bezpieczeństwo zapewni. że wszelkie próby ustrojowego zapewnienia owego bezpieczeństwa przyjmowane były jako zamach na gwarantujące je rzekomo lepiej. Papież Sykstus V po Byczynie uznał Zygmunta III. zanim go. nie we własnej grupie społecznej musiał o to zabiegać. jeśli nie . pragnący ugruntować swoją pozycję polityczną.

Wreszcie ostro przeciwstawiał się kanclerz. cesarz wyrzeknie się wtrącania w sprawy Rzeczypospolitej i popierania banitów. wołyński Janusz Ostrogski. W imieniu Rudolfa prowadzili je dostojnicy z Czech. teraz zaszczytnej emerytury nie przyjął. Uzgodniono. bogate. uznali go za . ale prace nad traktatem przyspieszył. między polskim Będzinem a czeskim wówczas Bytomiem. przedstawicieli obu państw Rzeczypospolitej i wszystkich państw Rudolfa. wchodzili wojewodowie: rawski Stanisław Gostomski. zmuszające go więc do zmiany orientacji terytorialnej swych działań. Węgier i Austrii pod przewodem samego Rożmberka. dawna przyjaźń odnowiona. Lubowla zostanie zwrócona. obok bardzo tu czynnego Opalińskiego. co rokowań nie ułatwiało. Zamoyski. strona habsburska nie była w tym zgodna. Śląska. Ale z drugiej strony jego wojska pozostające na granicy śląskiej wciąż ją przekraczały w poszukiwaniu łupu. brzesko-litewski Krzysztof Zeno-wicz i biskup kujawski Hieronim Rozrażewski. a dziesięć dni później posunął go na opróżnione po śmierci Andrzeja Tęczyńskiego województwo krakowskie. który otrzyma później nazwę pacyfikacyjnego. że prowadził w tym czasie rokowania ze swym więźniem. chcąc wciągnąć za jego pośrednictwem cesarza do wojny z Moskwą. w czym był zgodny z Anną Jagiellonką. który za Batorego o to województwo zabiegał. Rozmowy pokojowe toczyły się na śląskiej granicy. Wpierw przyznał mu w czerwcu starostwo dorpackie. który długo świecił nieobecnością. zwłaszcza gdy król zdecydował się dać buławę polną wraz ze starostwem hrubieszowskim Stanisławowi Żółkiewskiemu i gdy zwołał na styczeń 1589 roku sejm. choć największy ich ciężar spoczywał na biskupie ołomunieckim Stanisławie Pawłowskim. wyznaczonej przez zjazd senatorów 274 Zygmunt III traktat bytomsko--będziński sejm pacyfikacyjny w 1591 roku plan reformy elekcji plan organizacji Kozaków w Piotrkowie. że Maksymilian zrzeknie się tytułu królewskiego i po zwolnieniu z niewoli potwierdzi to przysięgą. wszystkich arcyksiążąt. incompatibile z urzędem kanclerskim. Rudolf nie będzie zawierać żadnych układów z Moskwą przeciw Rzeczypospolitej i Szwecji. wymieniając tytuły Zygmunta. Zaczęło się w Pradze od drobnych złośliwości: tylko przedstawiciele Czech. obok Zamoyskiego. ale położone daleko od dotychczasowych włości Zamoyskiego. Moraw. W skład delegacji polskiej.wręcz podejrzanie. Ich dziełem był traktat bytomsko-bę-dziński zawarty 9 marca 1589 roku. Ze strony polskiej formalności zostały dopełnione w terminie. do zainteresowania się zagrożeniem moskiewskim. Traktat miał zostać zaprzysiężony przez obu monarchów. gdzie mieszkali komisarze. jakiejkolwiek amnestii dla maksymilianistów. Wiemy zresztą. Król próbował więc go odsunąć od polityki zagranicznej. bo wolał doglądać sejmików.

niepodzielny i niezbywalny kompleks majątkowy. zniszczeniami i grabieżą. Węgrzy w ogóle nie stawili się na przysięgę. przysięgi nie złożył i dalej się królem polskim tytułował. Zamoyski założył protest . z wyjątkiem tych. Żądanie wyłączenia cudzoziemców -poza Czechami i Moskalami godziło w Habsburgów i miało z kolei sens doraźny. inna kandydatura i tak była nierealna. którzy znów najechali dzierżawy ottomańskie. niż o złej woli samego cesarza. dziedziczony zawsze przez 275 Dzieje Polski i Litwy PRZE fcT* S K A '. iż miał rację. Biskupi żądali. Groził nowy konflikt militarny. Zamoyski jednak ustępować nawet w drobiazgach nie umiał. Stambuł zareagował ostro. projekt wykluczał od kandydowania cudzoziemców.księcia pruskiego i inflanckiego. lecz moment nie sprzyjał ich realizacji. by ukarali winnych. Zanim jeszcze traktat podpisano. granice ordynacji miasto dobra odziedziczone | dobra nabyte przed 1580 . Gdy Maksymilian odzyskał wreszcie wolność. Nie udało się również przeprowadzić jeszcze innej ważnej reformy. zaostrzenie dyscypliny. eliminował niemal do zera możliwość obcej ingerencji. co do której król i hetman byli zgodni. że hetman chce dalszego wzmocnienia swej władzy w niecnych zapewne celach. Uchwalono tylko wysłanie na Niż komisarzy. znacząc swój szlak mordami. jednakże kontrowersję wzbudzały dwie sprawy. uchwalenie okrojonego projektu uniemożliwił. Miał wielu zwolenników. Zamoyski pielęgnował w myśli plany króla Stefana. By zaś Kozacy stali się wojskowo przydatni. rozpoczął w Warszawie 6 marca obrady sejm pacyfikacyjny. Na osłodę pozwolono mu dobra swoje zorganizować w ordynację.oświadczył. Plan był szczegółowy i generalnie rozsądny. o samowoli jego braci i doradców politycznych. Postanowienie takie miałoby sens tylko prestiżowy. Chodziło o Kozaków. przewidywał uproszczenie i przyspieszenie procedury. Najbliższe lata miały wykazać. na przyszłość zbyt wiązało wyborców. Omawiał strukturę naczelnych organów państwa w czasie bezkrólewia. Ale plan takiego zorganizowania Kozaczyzny spotkał się z zarzutem. by był on katolikiem. Ociągano się ze zwrotem Lubowli. a mając wciąż wielkie poparcie w sejmie. otrzymał za to podziękowanie i przedłożył z kolei plan reformy elekcji. nie zawierał zastrzeżeń dotyczących wyznania kandydata. że w tych warunkach za bezpieczeństwo kresów nie odpowiada. Zamoyski złożył sprawozdanie z rokowań. trzeba ich było wziąć w karby.. narzucić wojskową dyscyplinę. określał porządek obrad. Wszystko to mówiło raczej o bezhołowiu pod rządami Rudolfa. co byli "krwie i języka słowieńskiego". Po pierwsze. austriaccy i morawscy odmówili.»'•. Po drugie.

zł. zarówno więźniowie. Ale napięcia ostatnich lat przeorały . 229. Pełne przebaczenie otrzymali między innymi Jan Zborowski i Stanisław Górka. 276 Zygmunt najazd Tatarów na Ruś i Podole spotkanie Zygmunta z ojcem w Rewlu plan powrotu Zygmunta do Szwecji opozycja szwedzka Kończył się dramatyczny okres zagrożenia zewnętrznego i sporów wewnętrznych. amnestia dla zwolenników Maksymiliana Istotnym dziełem tego sejmu była natomiast pacyfikacja. Jedynie Andrzej Zborowski utracił urząd marszałka nadwornego: w trosce o bezpieczeństwo królewskie miał go odtąd zastępować wielkopolski protestant Stanisław Przyjemski. ordynacja Zamoyskiego jedynego spadkobiercę w ustalonej prawnie kolejności. Na pozór znów mądry kompromis uspokoił sytuację. Mapa dóbr wchodzących w skład ordynacji Jana Zamoyskiego. Była to w Rzeczypospolitej druga ordynacja. znak rosnącego znaczenia wielkich fortun magnackich.pochodzenie poszczególnych włości: O odziedziczone przez Jana Zamoyskiego O dawne królewszczyzny • nabyte od prywatnych właścicieli j dobra nabyte w latach 1580-1589 j dobra nabyte w latach 1590-1599 | | dobra nabyte w latach 1600-1605 tereny zalesione Ryć. W przypadku jej niedotrzymania groziła im kara pieniężna. po wcześniejszej o dziesięć lat Radziwiłłowskiej. polecony Zygmuntowi przez Opalińskiego. tak zwana kaucja. odzyskiwali prawa polityczne oraz wolność i prawo powrotu do ojczyzny po złożeniu przysięgi. jak banici. Dawni zwolennicy Maksymiliana. w wysokości 200 tyś. czyli po prostu amnestia.

Jan Bielecki. Spotkał się z grubiaństwem i z lekceważeniem już na samym wstępie. To zrozumiałe. więcej. że chce wrócić do ojczyzny. co uznane zostało w Turcji za akt nieprzyjazny. którym na ostatnim sejmie zaradzić nie chciano. Król otrzymał więc w Wilnie błagalny list Zamoyskiego. że w Stambule postanowiono spuścić ze smyczy ordyńców i zagrozić Polsce wojną. Od dawna już Jan III ubiegał się o zgodę stanów Rzeczypospolitej na ten wyjazd. 277 Dzieje Polski i Litwy . który w Polsce spodziewał się "szklanych domów".świadomość społeczną i nie dały się tak łatwo wymazać z pamięci. od furmanów na koniec odnosi". a może raczej pustki w jej skarbie: nie można było bowiem po wstąpieniu na tron nowego władcy wysłać poselstwa wielkiego z darami i potwierdzeniem sojuszu. Być może nawet krótki pobyt w Szwecji wystarczyłby Zygmuntowi. Prowadził ich między innymi renegat. ani dyplomatów. Zamiast tego Zygmunt oświadczył. To groźne kozackie najazdy. Nie zobaczyli się już nigdy. Widział wokół potępieńcze swary i brudne intrygi. ponad 60 tyś. by lepiej zorganizować swoich zwolenników. Powinniśmy ją jednak zrozumieć. groźba rokoszu wojsk szwedzkich stacjonujących w Estonii sprawiła. Tam zaś jego nieobecność była niebezpieczna. zwłaszcza że nowe zagrożenie przyszło od strony najmniej spodziewanej: od młodego króla. W Wilnie jednak otrzymał król wiadomość o niespodziewanym najeździe ordy na Podole i Ruś Czerwoną. W Rewlu czekał przecież na niego i na towarzyszących mu senatorów Rzeczypospolitej groźny Jan III. Z tą chwilą sprawa przyszłego panowania Zygmunta w Szwecji została przesądzona. Właśnie dlatego bali się jego powrotu szwedzcy senatorowie. później wsławiony poematem Słowackiego. Ani wojska. I często nie miał czym zapłacić za obiad. upominania się zapłaty od żołnierzy z zamku. ludzi poszło w jasyr. sejm pacyfikacyjny jej wreszcie udzielił. Opozycja przybierała na sile. Ich to sprzeciw. Oficjalnie miano radzić o współpracy obu państw. gdzie oczekiwał go ojciec. mszcząc się za krzywdy doznane od magnatów. Tatarzy założyli kosz pod Tarnopolem i stamtąd łupili kraj okoliczny. Skarb nadworny świecił pustkami. sprawiły. Zginął dzielny rotmistrz Jakub Struś. Król wrócił do Polski. Król skarżył się. Ta dramatyczna decyzja wywołała gwałtowne protesty senatorów polskich. jego stary i schorowany ojciec . że "ustawiczne wrzaski. od sług swoich. nie pierwszy i nie ostatni. Ale zawiniła i dyplomacja Rzeczypospolitej. ani dworu nie było czym opłacić. że nauczył się lepiej oceniać smutną północną dyscyplinę swej pierwszej ojczyzny. Sejm inkwizycyjny Z Warszawy ruszył Zygmunt III do estońskiego Rewia. wzywający go do przerwania podróży. zwłaszcza gdy ujawnione zostały w pełni tajne rokowania Zygmunta z Ernestem. pozyskać nowych i zapewnić sobie następstwo tronu. o wspólnej wojnie z Moskwą: zagrożona Szwecja błagała o polską pomoc. że obaj Wazowie od planu tego odstąpili. Nie życzyli sobie po śmierci Jana III nowego silnego władcy. Jechał młody Waza do ojczyzny matki jako do kraju wymarzonego. kontynuował ją jednak. że za nią zatęsknił. litewskich i szwedzkich i do dziś wywołuje słowa potępienia rzucane przez polskich historyków. Chcieli w jego imieniu rządzić sami. Ambitny stryj marzył o koronie. wołania.do Szwecji.

zmierzająca do zaangażowania. Pieczęć Zygmunta ni.a najchętniej działającej z pozycji siły. że król nosi się z zamiarem zrzeczenia się tronu polskiego i Ernestowi zaoferować może poparcie jego starań o następstwo. stąd też. W dyplomacji kłamie się często i oszukuje chętnie. który mógł być milszy Zamoyskiemu niż Maksymilian. udzielona po rozmowie z Rudolfem II. Odpowiedź Ernesta. 1593 rok (Muzeum Czar.i kryjąca się za tym szwedzka polityka. ale wnioskować z niej o opiniach głównych aktorów nie można. że wiedział też coś o tym Maksymilian i dlatego odmówił przysięgi. że treść rokowań była bulwersująca.Następne miesiące w dziejach Rzeczypospolitej to dramatyczne starcie się nie tylko dwóch różnych racji. było rzeczą rozsądną. tajne rokowania Zygmunta z Habsburgami Fakty są tu nieubłagane. rokowań podejrzanych i skry wanych przed opinią publiczną. Działaniom jawnym. poślubienie Anny Wazówny przez Ernesta. czy przez świadomą niedyskrecję. Jego marzenia o podboju księstw naddunajskich i . Ryć. była ostrożna. dotąd nie wiadomo. że wojna z dwoma wrogami naraz byłaby mało realna. przygotował list królewski do arcy-księcia Ernesta Habsburga zawiadamiający. Dla tej opinii wieść o nich często stawała się szokiem. miał być oszukany. oficjalnym. licząc na opróżnienie polskiego tronu. Dotąd nie wiemy. a więc przed wyprawą do Rewia. a przecież jej powoli odsłanianych. zainicjowanej i prowadzonej przez szwedzkich dworzan Zygmunta. Rzeczypospolitej w konflikt z Moskwą. ma bezpośredni związek z planami Zamoyskiego. plan zrzeczenia się tronu polskiego polityczne koncepcje Jana Zamoyskiego Każdy niemal z historyków polskich opisujących te wydarzenia przedstawiał odmienną interpretację tych rokowań. List powiózł do arcyksięcia inflancki szlachcic Lambert Wrader. To prawda. towarzyszy nasilenie się działań tajnych. szwedzki dworzanin Zygmunta III. Inna rzecz to niedyskrecje szwedzkich chyba dworzan Zygmunta . przy otwartej kurtynie. zważywszy. Chciał przede wszystkim poznać warunki Zygmunta. ale i dwóch sposobów uprawiania polityki. czy przez nieprzemyślaną. Co więcej. 230. Zebrzydowski był przekonany. kandydata. niech i nam będzie to dozwolone. kto w skomplikowanej grze. dotąd nawet od szyfrów się odżegnującej. Wierny koncepcjom króla Stefana .kanclerz głównego wroga widział wciąż w Porcie Ottomańskiej. niezależnie od intencji Zygmunta. Gustaw Brahe. przyczyniły się do poderwania jego autorytetu. który we wrześniu towarzyszył wracającemu do ojczyzny Maksymilianowi. że dla dyplomacji polskiej. były to metody nieznane i potępienia godne. w szwedzkim interesie. Nie ulega wątpliwości. że Zygmunt szczerze chciał powrócić do Szwecji i w tej sytuacji żądanie zobowiązań od Ernesta. 15 maja 1589 roku. ale bardzo szybko jakieś niejasne o nich wieści doszły Zamoyskiego oraz Zebrzydowskiego.i własnym ukrainnym interesom . sojusz przeciwko Moskwie. To pewne jednak. Rozmowy prowadzone były podobno w najgłębszej tajemnicy. To zaś. toryskich w Krakowie). Król przedstawił je w czerwcu: Estonia i Inflanty całe dla Szwecji.

wycofały się również na leże zimowe i hospodar mołdawski. niebezpieczeństwo wojny z Turcją Postawiony na rozdrożu Zamoyski próbował znaleźć wyjście z sytuacji. zaproponował Austriakom. to polscy maksymilianiści ułatwili im ich realizację.pisał do Karnkowskiego w październiku. zawiadomił o gotowości Turków do rozmów. przez kanclerza rzekomo spowodowany i wyolbrzymiony. Więc w czasie rokowań bytom-sko-będzińskich Zamoyski. a Habsburgom ufać nie można było. Małżeństwo to wzmocniłoby pozycję Szwecji na Bałtyku i zagroziłoby od południa szwedzkiej rywalce.z łupem i jasyrem . niepokoje na południowej granicy Jeśli takie były zamiary wrogów wojny z Turcją. "Radniej u Dunaja niż u Lwowa się krzepić" . po demonstracyjnym złupie-niu i spaleniu granicznego Sniatynia. że warunkiem wstępnym stał się dlań sojusz z cesarzem. na którego czele stanął Paweł Uchański.choć obrócone ono być miało przeciw Danii. jedna z córek arcyksięcia styryjskiego Karola. jak Opaliński. że temu miał służyć najazd tatarski. że w porozumieniu z Turcją i Siedmiogrodem gromadzi wojsko. czołowej wtedy protestanckiej sile w północnej Europie . która przecież i polskim planom na Bałtyku nieraz się przeciwstawiała. mogły być tylko na rękę dyplomatom szwedzkim. Sejmiki koronne pospiesznie sypnęły groszem i hetman stanął na czele 6 tyś. był jednak na tyle realistą. by nową królową Polski została siostra stryjeczna cesarza. regularnego wojska wzmocnionego przez 4 tyś. a również i samemu Zygmuntowi.przeciwni jednak byli zarówno Karnkow-ski. albo dla Baltazara Batorego zagarnąć koronę. że umiejętna dyplomacja i łapówki umożliwić mogą odroczenie nieuniknionego konfliktu z Porta. o interesy swego przyszłego królestwa szczerze się troszczącemu. w której groziła wciąż wojna z potęgą turecką. Początkowo niezbyt im dawano wiarę. . z ich zgodą niewątpliwie. Rya 231 •Jeżdziec turecki wg d(tm)w°^tu 2 xv"wieku-Słysząc wieści z Rewia. a tymczasem przygotowaną przeciw niej armię można by rzucić na wschód.wyzwoleniu Konstantynopola mogły się wydawać niepoważnymi fantazjami. głosili teraz. Małżeństwu z protestantką. Ale już w listopadzie w liście do Zygmunta III wskazywał. znów rozbudzające podejrzliwość Zamoyskiego wobec Habsburgów. księżniczką holsztyńską Krystyną (która potem wyszła za Karola sudermań-skiego i powiła mu syna. że Zygmunt odjechał już do Szwecji i oskarżali Zamoyskiego. Dlatego przeciwstawił się snutym od roku projektom małżeństwa 278 Zygmunt Zygmunta z protestantką. Namawiał do pogotowia wojennego. Do Stambułu ruszyło więc nareszcie oczekiwane tam poselstwo wielkie. Tatarzy . Danii. nie wykluczał wojny prewencyjnej celem opanowania Mołdawii i Wołoszczyzny. wojska tureckie z Mołdawii.wrócili więc pospiesznie w swoje strony. zwyczajowo pełniący rolę pośrednika w rokowaniach. Toteż wszelkiego rodzaju plotki i prowokacje. Kozaków i uzupełnianego wciąż przez nowe zaciągi. wymusić "słuszne z Moskwą zjednoczenie" i wspólnie potem walczyć z ottomańską potęgą. by albo dla siebie. Gustawa Adolfa).

potem na twarz. krzycząc. zwłaszcza niemieckich. od dawna nie stosowanego.ale Zamoyski pamiętał. talarów rocznie haraczu lub przyjęcie islamu. gdy wyłoniła się sprawa pieczęci mniejszej. duchownym również był zawsze sekretarz wielki. którym był wówczas człowiek Zamoyskiego Piotr Tylicki.popieranym przez Zamoyskiego Andrzejem Batorym i milszym Karnkowskiemu Maksymilianem. dotychczasowego referendarza koronnego. Król miał tego dosyć. czyli wyeliminowanie arcyksiężniczki. Nikt tego prawa. i przechodził do problemów następnych. że ma dosyć. Ale naiwnie brzmiały propozycje.Trafnie na pewno wskazywał. w Senacie. Król chwycił za . chodziło o powrót do planów małżeństwa 279 Dzieje Polski i Litwy Zamoyski orędownikiem wojny z Turcją sejm 1590 roku wybuch konfliktu między Zamoyskim a królem Jerzy Radziwiłł biskupem krakowskim z Krystyną. którego z podkanclerstwem łączyć nie było wolno. którzy widzieli w tym podejrzaną chęć wzmocnienia pozostającej pod jego rozkazami armii. na mocy starego statutu Aleksandra miał bezwarunkowe pierwszeństwo do otrzymania złożonej przez duchownego pieczęci. trzeba im dać "zabawę".300 tyś. przybył ze Stambułu podczaszy chełmski Mikołaj Czyżowski donosząc o śmierci Uchańskiego w trakcie misji i o żądaniach Porty . Pogłówne uchwalono i wtedy Zamoyski znów rozpoczął agitację przeciw Habsburgom. Król nie miał innego wyjścia. co więcej. Publicznie. nie pamiętał . aby sojuszników szukać wśród protestantów. W skomplikowanym polskim systemie ustrojowym jeden z pieczętarzy musiał być świeckim. Osiągnął swój główny cel: wyłączenie Maksymiliana od prawa obieralności. Król ostrzegł go przez Leśnio-wolskiego. i to jak! Wysuwając projekt uchwalenia na ten cel nowego podatku. by sejm zaprzestał wreszcie kłótni. oraz mnożące się zjazdy szlacheckie. buntownicze i skłócone. Cały plan był nierealny i nie należy się dziwić wrogom kanclerza. że gotów jest odjechać do Szwecji. Rezultatem było nasilenie się agitacji za ewentualnymi kandydatami . w praktyce kierujący pracą kancelarii . sumienny urzędnik bez indywidualności. Zamoyski znów się opowiedział za wojną przeciw Turcji. Obradował on początkowo spokojnie. nadał Baranowskiemu biskupstwo płockie. Było to w zasadzie pogwałcenie prawa. padł na klęczki. by ratował ojczyznę. niż zwołać na 2 grudnia następny sejm. już w czasie obrad sejmowych. Kanclerz jakby się uspokoił. a podkanclerzym mianował Jana Tarnowskiego. pogłów-nego. coraz wyraźniej formułował swoje podejrzenia o tajne z nimi porozumienie pod adresem Zygmunta III. nazwał Zygmunta tyranem. ślepo mu posłuszny. drugi duchownym.i to właśnie sekretarz wielki. Lecz gdy 21 marca 1590 roku. Piastował ją dotychczas przy Zamoyskim Wojciech Baranowski. że aby Kozaków uspokoić.

miecz. Wprawdzie później kanclerz się zreflektował. przedłużający porozumienie z Jamu Zapolskiego o dalsze dziesięć lat. króla przeprosił. na jeden z licznych zjazdów opozycji.i obrażony opuścił salę obrad. W październiku zawarty został wreszcie traktat między Muradem III a Zygmuntem. Dla tego ostatniego nie zdołał uzyskać nawet biskupstwa krakowskiego: król przesunął na nie z Wilna kardynała Jerzego Radziwiłła. formowali nowy obóz polityczny. córką Karola styryjskiego. króla reprezentował Albrecht Radziwiłł. czyli śledztwa. Nawet w tak dramatycznych chwilach Zygmunt 280 Zygmunt stronnictwo popularystów prowadził konsekwentnie politykę jednoczenia swych poddanych wobec zajątrzającej istniejące różnice polityki kanclerza. Wybuchnęła burza. tajne zobowiązanie. Kanclerz został o tym uprzedzony. I bliski był sukcesu. Marcin Kober. Lecz trwał ferment w kraju. A pod koniec sejmu król otrzymał informację. Próbował stworzyć podobny precedens i na Litwie. w znacznej mierze na skutek polityki kanclerza. tak zwanych popularystów. Tym samym zmieniła się i polityka dworu cesarskiego: Rudolf opowiedział się przeciw pretensjom Maksymiliana i przeciwko wszelkim próbom wprowadzenia Habsburga siłą na tron Ryć. czy dla kardynała Andrzeja Batorego. 232. W styczniu 1591 roku podpisany został rozejm z Moskwą. Gdy zaś małżeństwo zostało zawarte. teraz w zgodzie ze zwolennikami Maksymiliana. asekurację. Turcy się uspokoili widząc polepszenie stosunków polsko--habsburskich. Krzyknął: "Dłużej dumy tego człowieka znosić nie mam zamiaru!" . chcąc stworzyć precedens. W maju w Wiedniu zawarte zostało małżeństwo Zygmunta III z Anną Habsbur-żanką. czy myślał o koronie dla siebie. Bernarda Maciejowskiego. a rządzące u jego boku czeskie koterie magnackie . a także ukarania doradców królewskich. Zamoyski poparł jędrzejowskie uchwały. w czerwcu 1592 roku w Jędrzejowie. ale tajemnicą pozostaje. to interesów Zygmunta i Rzeczypospolitej będzie przestrzegał. iż jeśli zostanie wybrany jego następcą. ale rozbrat między nimi stał się faktem nieodwracalnym. Zwolennicy Ernesta usiłowali przeciągnąć go na swoją stronę. pisząc do Zygmunta: . że 6 grudnia arcyksiążę Ernest podpisał tzw. W polityce międzynarodowej osiągnął uspokojenie konfliktów z wszystkimi sąsiadami. przybył poseł Maksymiliana i odsłonił przed szlachtą całość rokowań pomiędzy Ernestem a Zygmuntem III. Zjazd zażądał "inkwizycji". ale sprzeciw litewskich magnatów był zbyt silny. Tyle że Rudolf był zmienny. wyzyskując tumult antyprotestancki w Krakowie w maju 1591 roku i zwalczając projekt małżeństwa Zygmunta z Anną. 1591 rok (Kraków-Wawel). II. Zapewne chciał skorzystać z rozdwojenia między zwolennikami Habsburgów.skłócone. forsując na wileńskie biskupstwo Koroniarza. mai. że Litwin może zostać senatorem koronnym. Portret Zygmunta Rzeczypospolitej. Jego zwolennicy. On jednak prowadził grę ryzykowną i równie tajemniczą.

Minione lata podkopały oczywiście jego autorytet. W suchej. nawet nie osoba monarchy.wojna. A sejm ten.Polacy mawiali z królami swoimi otworzyście. sam Zygmunt zresztą przyznał się do zamiaru opuszczenia Polski i ugody z Ernestem. mógł jedynie próbować niedołężnej łataniny.. że zarówno dla Polski. to jest śledztwa i kary dla doradców Zygmunta. nieraz dlugo duszony ogień splonywal. wojna z Moskwą . śmierć Jana III Wazy . którą trafnie przeczuł. Zamoyski otwarcie żądał inkwizycji. dążący do pogodzenia stronnictw. Zygmunt przeżył chwile depresji. nieraz bardzo groźne. jedynie ustalano ogólne linie przyszłej polityki króla. To on zdawał sobie sprawę. jeden Opaliński sprytnie zażądał. Ale przecież nie stary wyga Zamoyski. Podnosił go na duchu nowy nuncjusz papieski. Wyszły na jaw dalsze szczegóły rokowań króla z Habsburgami. co mimo protestów Zamoyskiego przedłużyło obrady. przepisy. konkretnej rozmowie nie poruszano spraw drażliwych. rzucony w obce mu i często niechętne środowisko. którą możemy nazwać prewencyjną -łączyła oba narody. nie przywykły do samodzielności. niezależnie od tego. w inszvch ziemiach i państwach. by przed rozpoczęciem śledztwa określono jego porządek. że nie uczynił niczego. lecz zapobieżenie burzy ze wschodu. by na innych granicach panował spokój i aby. Młody człowiek. że w rezultacie utracić może obie korony. I historia zbyt późno przyznała mu rację. podkreślając. Karnkowski kluczył. Później przez całe życie ciężko je odrabiał. odwodzili od planów 281 Dzieje Polski i Litwy - sejm inkwizycyjny pojednanie króla z Za-moyskim daleko-wzroczność Zygmunta III wyjazdu Radziwiłłowie. wskazując. że bardzo wielu senatorów o tych rokowaniach wiedziało. Germanik Malaspina. z dala od ojczyzny. nie okrywając nic. zwany inkwizycyjnym. który zmieniał plany z miesiąca na miesiąc. obradujący od 7 września do 19 października 1592 roku pod laską Świętosława Orzelskiego. kompetencje prowadzących itd. Szczerze znów chyba chciał powrócić do Szwecji. który w Polsce pozostał i polskimi sprawami znów był szczerze przejęty. Zwołanie sejmu było nieuniknione. najcięższej chyba w czasach jego panowania. aż przepisowy okres sześciu tygodni minął i trzeba było sejm zamykać. Wyszło też na jaw. popełniał błędy. w których milczeniem i jedwabnymi slówki wszystko pokrywano szkodliwie. jak dla Szwecji najgroźniejszym wrogiem jest Moskwa i trzeba tak pokierować obrotem spraw. kto w Polsce będzie panować. Po jego zakończeniu Malaspina doprowadził do formalnego pojednania się Zygmunta z Zamoyskim. Nie sprawy personalne były najważniejsze. a zawsze im statecznie wiary dotrzymywali. tylko młody władca reprezentował wierność określonej linii politycznej. co byłoby ze szkodą dla Rzeczypospolitej.

towarzyszyło kilku senatorów. Rajcy gdańscy rozruch opanowali i bardzo się później starali "jakoby sobie króla przejednali. z oboma podkanclerzymi. że w listopadzie roku poprzedniego zmarł w Sztokholmie Jan III Waza. władze na czas nieobecności króla prymasowi powierzył i jeszcze raz przypomniał pretensje do Estonii. co go zresztą zbliżało z Zamoyskim. Tumult rozpoczęty nad Motławą zwadą między dwoma hajdukami Opalińskiego a gdańskim bosmanem przeniósł się pod okna rezydencji królewskiej.pisze Joachim Bielski . przypłynął Zygmunt wraz z orszakiem z Warszawy do Gdańska. tedy go zabili. Zaważyły być może plotki. wkrótce przybył z Inflant wojewoda sieradzki Olbracht Łaski. sejm pobór i pogłówne na koszta wyprawy przyznał. przyjęły go wspaniale. Sala Zimowa (Mata Sala Rady) w ratuszu gdańskim (Muzeum Historii Miasta Gdańska). znał jego siłę i doceniał jego znaczenie dla Rzeczypospolitej. przytom-niejsza królowa Anna zdołała jednak odciągnąć męża w porę. pozostawiwszy niedawno urodzoną córeczkę pod opieką Anny Jagiellonki. Krąg Zamoyskiego reprezentował wierny mu siłacz. Towarzyszyła mu królowa Anna. obecni w Gdańsku Polacy mordowani byli na ulicach przez Gdańszczan. Tumult trwał. Paweł Działyński. 282 Zygmunt tumult gdański pechowa podróż do Szwecji państwo szwedzkie Ryć. by go uspokoić. jeden zresztą z najtęższych intelektów w jego otoczeniu.tak bardzo zakrwawione jakieś i złe serce na Polaki mieli. 14 sierpnia. Marek Sobieski. 233. Zygmunt zbliżył się do okna. Kilka lat później poseł polski do Elżbiety. W orszaku znalazł się również nuncjusz Malaspina. a nawet najmniejszemu chłopięciu nie przepuścili". zanim padły dwa strzały z tłumu. ale im to król na inszy czas odłożył". Zwołał sejm Rzeczypospolitej do Warszawy na początek maja. Inaczej niemiecki i protestancki motłoch. w instrukcji na sejmiki przedstawił konieczność objęcia osobiście dziedzicznego królestwa. że kościół Mariacki w Gdańsku ma zostać odebrany luteranom i zwrócony katolikom. Zygmunt III był odtąd królem Szwedów. "którzy . Patrycjuszowskie władze miasta. . Gotów i Wandalów. Wisłą. jak to świeżo uczyniono z kościołami w Elblągu i Toruniu. Zygmunt cenił sobie Gdańsk. podskarbim koronnym Mikołajem Daniłowiczem i paroma młodymi magnatami.wyjazd Zygmunta do ojczyzny Droga do Szwecji Z początkiem 1593 roku nadeszła do Krakowa wieść. Sejmiki decyzję zaaprobowały. koronnym Janem Tarnowskim i litewskim Gabrielem Wojną. że gdzie jedno kogo w polskich szatach ujrzeli. Zygmuntowi życzliwe.

Jan III usiłował wprowadzić w nim pewne zmiany. że i tym razem doszło do porozumienia. Władzę prawodawczą miał od XIV wieku szwedzki sejm. zbliżające ceremonie kościelne do katolickich. Lecz okręt królewski zapędzony został w końcu przez wiatry w szkery pod Sztokholmem. a zwłaszcza magnackich nabywców sekularyzowanych dóbr kościelnych. Odjazd do Szwecji opóźniał się z powodu przeciwnych wiatrów. Szwecja była prymitywnym. z drugiej . wielu ludzi zginęło. zwołany bez zgody króla pod płaszczykiem synodu. prowadzący własną gospodarkę folwarczną i uzależniający od siebie masy ubogiej ludności wiejskiej. czyli w przybliżeniu proporcjonalnie tyle samo. lecz wówczas gwałtowna burza rozproszyła flotę.podejrzliwość protestanckiego kleru. ale wielkiego znaczenia to nie miało. chłopi 91%. niemal bez miast i bez rzemiosła. Nie ułatwiało to bynajmniej sytuacji Zygmunta. Blekinge i Halland należały do Danii. mieszczanie. . którzy dążyli do wzmocnienia swej władzy. Sztokholm. nie przenoszącej 2 min. nie wchodzącą w skład sejmu. obok drewna. Znaczna część władzy wykonawczej sprawowana była przez magnacką radę królewską o średniowiecznej wciąż strukturze. że ta magnacka rada reprezentowała w nim element demokracji. rozbudziło tylko z jednej strony niewczesne nadzieje Rzymu. 1596 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). uroczystościom państwowym. posiadali ponad połowę ziemi uprawnej. stanowiły rudy metali. zakazał razjeszcze kultu katolickiego w Szwecji. Ore szwedzkie (awers i rewers). Stąd pozorny tylko paradoks szwedzkiego ustroju. Rządzącym wyznaniem był luteranizm. Bohusland i położone na północny zachód od Sztokholmu. Granice były odmienne niż dzisiaj. 234. szlachta. i cel swój osiągnął. jeśli królowa nie przestanie represjonować gdańskiego handlu.zagroził nawet Anglii wojną. Jedyne bogactwo kraju.Skania. Ci ostatni. rezydencja władz państwowych. który odrzucił mszał Jana III. nie przekraczał 6 tyś. bogatsi od niejednego polskiego szlachcica.do połączonej z Danią Norwegii. magnaterii i szlachty. Wyruszono 16 września. riksdag. zbliżające się do brzegów Bałtyku Jamtland i Harjedalen . Czynne prawo wyborcze miało poniżej 3% dorosłych mężczyzn. Prowincje południowe . co w ówczesnej Anglii i przynajmniej trzy razy mniej niż w Rzeczypospolitej. Położona na północ od niego stołeczna Uppsala służyła już tylko 283 Dzieje Polski i Litwy antagonizm iuterańsko--katolicki w Szwecji kompromis między Zygmuntem a Karolem sudermańskim Ryć. gdzie na bratanka czekał już sprawujący od roku prawie faktyczne rządy Karol książę sudermański. mieszkańców. ubogim krajem. duchowieństwo i wolni kmiecie. Cóż więc dziwnego. Wiele statków potonęło. Mieszczanie stanowili 5% ludności. W marcu 1593 roku obradował w Uppsali zjazd kleru. zaś sejm bywał przeważnie narzędziem w rękach tych monarchów. Wreszcie próbowano pod wiatr przebić się do Kalmaru. w którym reprezentowane było pięć stanów: możnowładcy. Natomiast należała do Szwecji cała Finlandia w jej historycznych granicach (sprzed sowieckiej agresji w 1940 roku). W porównaniu z Polską. lecz flota zapędzona została na Hel. gdzie znów kilka dni stracono.

Sejm mógł być zwoływany tylko przez króla i obradować w jego 284 Zygmunt koronacja Zygmunta i Anny druga wyprawa Zygmunta do Szwecji bitwa pod Linkóping i detronizacja inkorporacja Estonii do Rzeczypospolitej obecności. Wsławił się Samuel Łaski.co wiązać miało również orszak Zygmunta. który jednakże trzymał się na uboczu: dziś. bez rozkazu dowódców rozpoczęta 5 października bitwa pod Linkóping tylko dlatego nie doprowadziła do klęski Zygmunta. Sejm warszawski 1596 roku wysłał do Szwecji posłów. prowadził 4 tyś. której sześciu członków mianował Zygmunt. Zawarcie przez Karola pokój u z Moskwą osłabiało więź obu kraj ów. Samorzutnie. który "samodwunast" opanował Sztokholm. że Karol przerwał natarcie. gdy namiętności wyznaniowe osłabły. Wpływ na sprawy szwedzkie praktycznie utracił. Otrzymali tylko piękne obietnice. którzy w imieniu Rzeczypospolitej przypomnieli księciu Karolowi i jego stronnikom o obowiązku posłuszeństwa królowi. wybrał arcybiskupa Uppsali. Niechęć budziła obecność Malaspiny. we wrześniu 1595 roku zebrał się riksdag i zakazał obecności w Szwecji katolików. Król po koronacji ruszył na objazd Szwecji. Wbrew zakazowi. najemnej piechoty. Rozmowy z Karolem nic nie dały. by nie zezwalał na publiczny kult katolicki w Szwecji. Lecz główne siły królewskie lądowały na południu i od Kalmara powoli posuwały się na północ. j aką miała by ć walka ze wspólnym wrogiem. Była to już jednak całkiem inna wyprawa: z zaciężnym wojskiem. Rozwiązany został ostatni klasztor Brygidek w Yadstena. 20 sierpnia był już w Gdańsku. zażądał zawarcia pokoju z Moskwą i wysunął pod adresem króla szereg żądań finansowych. Lutowy sejm koronacyjny w Uppsali przebiegał nie bez dramatycznych incydentów. nie osłabiła pozycji Karola. Ale król . Wojewoda wendeński. Wówczas dopiero w uppsalskiej katedrze luterański arcybiskup dokonał koronacji Zygmunta i Anny. historycy szwedzcy doceniają jego zasługi w dziedzinie nawiązania szwedzko-włoskich stosunków kulturalnych. Jerzy Farensbach. Sejm warszawski z wiosny 1598 roku na wyjazd zezwolił i pieniądze na jego koszta uchwalił. zakończona pojmaniem księcia sudermańskiego przez polskich żołnierzy. Tajemnicza próba zamachu stanu czy też zastraszenia Zygmunta. lecz niepokojące wieści z Mołdawii i Ukrainy przynagliły go do powrotu. prężne centrum katolickiej kultury. Ale riksdag z 1597 roku wezwał Zygmunta. przeorysza i wypędzone siostry schroniły się w Gdańsku i w Lublinie. a siódmego Karol. 19 lutego 1594 roku Zygmunt potwierdził wszystkie szwedzkie prawa i przywileje. Ostatecznie zawarto kompromis: w nieobecności króla rządzić miała Szwecją Rada. by przybył do ojczyzny uporządkować jej sprawy.

Z trzaskiem z obozu wynijdzie. Umie-li co duma twoja? Jest coś w świecie piękniejszego Nad człowieka rycerskiego. a gdy ten jej nie przyjął. Unia personalna została zerwana. skoro lód roztaje. 1. ale były to tylko czcze deklaracje. A zaś we krwi często brodzi. Cóż nad pograniczne kraje Kędy. dla króla istotne. przyrodniemu bratu Zygmunta. Rozpoczynała się wojna o Inflanty. Tekst ugody uznawał wprawdzie. Zobowiązał się oddalić od siebie i pozostawić w Szwecji swych szwedzkich doradców. że przybędzie do Szwecji i zostanie luteraninem. Zwierza stada niezliczone l roje ryb niezłowione. osiedli w Rzeczypospolitej. rozbójnicze i żyzne kresy południowo-wschodnie domagały się nie tylko gospodarskiej ręki. dla zysku czasem. W 1600 roku władzę chciano przekazać księciu Janowi. . dla społeczności szlacheckiej schodzić jednak zaczęły w ostatnich kilku latach XVI stulecia na plan drugi. Ojczyznę swą na zawsze utracił. ale wewnętrzna rewolta. W tej sytuacji dekret Zygmunta III z 4 czerwca 1600 roku inkorporujący wreszcie Estonię był już tylko czczym gestem. Ujrzysz dąbrowy rozwite. Wtem próbuje w kole koni.musiał wznowić rokowania i po czterech dniach podpisał układ ze stryjem. Obsadzony polską załogą Kalmar kapitulował już w maju 1599 roku. Pod świetnemi chorągwiami. ale i umiejętnej dyplomacji wspartej odpowiednią siłą wojskową. Bieży pochylony lasem. Pałasz kładzie w poszwę krwawy.. Głośny trąbą i bębnami. Cedząc zaś krew za rękawy. jeśli ujść zdołali. opór zwolenników Zygmunta w Finlandii załamał się szybko. Lub kopiją pierścień goni: A kiedy zaś trwoga przyjdzie. którym Karol gwarantował bezpieczeństwo (gwarancji tych zresztą nie dotrzymał). Chudoju żyw sałamachu. następny w lipcu złożył go z tronu i ofiarował koronę czteroletniemu królewiczowi Władysławowi pod warunkiem. ćwierć XVII wieku Powiedz wdzięczna kobzo moja. jego szwedzcy stronnicy.. Przy tym podstawowym problemem stawała się powoli nie obca agresja. Dzieje Polski i Litwy - Duma ukrainna Adama Czahrowskiego Ruiny zamku w Kudryńcach na Ukrainie. przebaczyć zbuntowanym. Karol książę sudermański wybrany został królem Szwecji w 1604 roku. 285 Dzikie Pola Sprawy bałtyckie. Wrócił do Gdańska jako pokonany. Lub przez nieminione progi Dnieprowy Kozak ubogi Czółnem płynie nie bez strachu. Usarz zasię w mocnej zbroi Warownym obozem stoi: Który po szczupłym obiedzie Straż zarazem swą zawiedzie. odesłać wojska cudzoziemskie i rozpuścić szwedzkie. że Szwedzi winni są Zygmuntowi posłuszeństwo. Riksdag z początku 1599 roku zażądał jego powrotu do Szwecji w ciągu czterech miesięcy. jego szwedzcy doradcy poszli na szafot. Wiecznie dotąd płonące. Ujrzysz pola nieprzejrzane Młodą trawą przyodziane. Tam młódź harce swoje zwodzi. Ujrzysz ptactwo rozmaite. Dia sławy.

Pomiędzy nimi powstawały nowe miasta. Bohem i Dnieprem wymagał rąk do pracy. Tak Zamoyski w centrum swoich nowych ziem na wschodnich krańcach województwa podolskiego ufundował Szarogród. Miejscowi magnaci. wielkie z nazwisk rody . ekspansja gospodarcza szlachty polskiej na ziemiach ukrainnych podolskie dobra Zamoyskiego Tereny. Często zresztą nie były to tereny całkowicie puste.. miejscowi czy tu rozprzestrzeniający swe włości. stanowiły dalekie i mało interesujące zaplecze. I dla nich często. a teraz niejednokrotnie wyzuwana przez nowych właścicieli ze swych terenów lub obracana w poddaństwo. Bez pańszczyzny byłyby to . nie tylko ewentualną tarczą przed ich najazdami. niewielkie. po unii otwarte zostały dla kolonizacji i gospodarki folwarcznej. ale liczne centra gospodarcze. korzystający z kilku czy kilkunastu lat wolnizny. zagospodarowali dotychczasowe pustacie. W jarach. 286 . Trzeci końmi podeptany Polega czasem bez rany.książęce.a potem znów zbuntowani. ale i problemem ekonomicznym. jak dla najbardziej niespokojnych elementów wśród poddanych.Zygmunt awanturnicze życie Kozaków Niżowi awanturnicy byli nie tylko stałym zagrożeniem dla Turków i Tatarów. które dla dawnej Litwy. Boże! który masz w swej pieczy Ludu rycerskiego rzeczy: Chudy żołnierz prosi Ciebie. Ruryku i Giedyminie . a obecnie zmuszana do pańszczyzny. Ale ich gospodarstwa pozostawały i przyciągały nowych. nawet na terenach zagrożonych stale przez Tatarów żyła ludność wolna dotąd. Żyła tu i szlachta.zyskały teraz sprawniejszą opiekę Korony i możność ściągnięcia na swoje tereny nowych osadników. zwolnienia od danin i pańszczyzny na czas zagospodarowania nowych ziem . nieposłuszni poddani. Odpłać mu tę nędzę w niebie. znów dalej na wschód ruszający. Często byli to zbiegli chłopi. tak i inni magnaci. Rozwój latyfundiów.Drugiego też bystra strzała W sercu skrwawionem ostała. rozwój gospodarczy całego terenu nad Dniestrem. tej sprzed unii lubelskiej. ostatnim schronieniem stawała się Sicz kozacka. bo tytuły principes dziedziczące po swych przodkach.. żadnych pergaminów nie mająca. zwłaszcza dla wielkiej własności magnackiej. w stepach.

zwerbował Kozaków do walki z Turcją. stawiał jednak warunki konkretne i konkretnych żądał gwarancji: Austriacy chcieli stworzyć fakty dokonane. Stąd próby prowokacji antytureckich. wojska i wraz z Żółkiewskim . ale wkrótce wyzuty z nich przez Ostrogskich. zgromadził 7 tyś. Zaś dyplomaci austriaccy pozyskali sprzymierzeńca w postaci Zygmunta Batorego. bo przez Kozaków kierowanych. Dzieje Polski i Litwy Zamoyski zareagował zdecydowanie. który uznał cesarskie zwierzchnictwo. nawet gdyby był wyższy i wypłacany regularnie. Wmieszanie się cesarskich dyplomatów w sprawy ukrainne było jednym z rezultatów rozpoczętej znów wojny między Rudolfem II a dożywającym swoich dni Amura-tem III. Dwa miesiące później jednak jego stary przeciwnik Mikołaj Jazłowiecki. mające wciągnąć Rzeczpospolitą w wojnę przeciwko Porcie w najmniej dogodnym momencie. którzy uderzyli na Białą Cerkiew i z pomocą mieszczan zdobyli oraz złupili zamek.i nie mógł też zastąpić smaku wielkiej przygody. sprzymierzył się z hospodarem wołoskim. Próbowano nie tylko rokowań. przepuścił w sierpniu 1594 roku przez Pokucie Tatarów dążących na Węgry. niż pracować na pańskiem. tak zwanych rejestrowych. najenergiczniejsi. gdy ważyły się szwedzkie losy Zygmunta. Pozyskał znów od sejmu specjalne pełnomocnictwa. W 1594 roku jego wysłannik na Zaporoże. rozpoczął znów działania nie tylko wojskowe. by Turcję przekonać o dobrych wobec niej intencjach władz Rzeczypospolitej. Otrzymali cesarskie sztandary i z nimi wyprawili się na wybrzeża czarnomorskie i na Mołdawię. a jego rejestrowi. Krzysztof Kosiński. Postanowili to wykorzystać doradcy Rudolfa II. ale i dyplomatyczne. po pewnych ustępstwach i wypłaceniu zaległego żołdu. ale podrywających do boju ludzi z terenów nieraz bardzo odległych od kozackiego Niżu. stanął szlachcic z Podlasia. zasłużony wojskowo i obdarzony za to majętnościami nad rzeką Rosią. Żołd. Michałem Walecznym i osadził w 1595 roku w Mołdawii posłusznego sobie Stefana Razvana. najsprawniejsi chłopscy synowie woleli z Kozakami łupić Oczakowy i Tehinie.dalej Dzikie Pola. gdy sejm z 1595 roku poważnie rozważał sojusz z Habsburgami przeciwko Turcji. Pierwsza z nich rozpoczęła się pod koniec 1591 roku. Pod Czerkasami jednak zamordowany został zdradziecko przez sługi Aleksandra Wiśniowieckiego. dawały niewiele. wkrótce jednak Kosiński. z namowy agenta papieskiego. od króla wolną rękę. Diariusz Lassoty z tej podróży należy do najciekawszych źródeł naświetlających wczesną historię Kozaczyzny. wyprawił się z Kozakami na Krym. A najlepsi. łupów nie mógł zastąpić . szukając pomocy w Moskwie oraz u Tatarów. wrócili do służby. ale pozostała ona na papierze. Wszystko to działo się w czasie. Tak zaczęła się epoka wielkich rebelii kozackich. a sami wyciągnąć z niej wszystkie korzyści. Erich Lassota von Steblau. A represje mogły tylko sprowokować do buntu. Porażka Kozaków pod Piątkiem koło Żytomierza w bitwie z pospolitym ruszeniem szlachty lokalnej zmusiła ich do rokowań. tym razem z Siczy. wciągnąć Polskę do wojny z Turcją. odciążając nieco walczących na Węgrzech z Porta poddanych cesarza. Na czele niepłatnych Kozaków rejestrowych. Pod wpływem wieści z Ukrainy sejm warszawski 1593 roku uchwalił surową konstytucję skierowaną przeciw kozackiej swawoli. Próby organizacji części Kozaków w oddziały regularne. Zamoyski w tej sytuacji.

których ataman. choć jedenastoletnie . że sojusz z Rzecząpospolitąnie może być zawierany pod dyktat Austrii. Rezultatem stał się nowy traktat hetmański. Uświadomić miały one . Kandydatem jego na hospodara był Jeremi Mohiła. Później dołączyli się do niego Zaporożcy. powstanie Semena Nalewajki Południowo-wschodnie kresy Korony były stale terenem niespokojnym. w którym Turcy uznawali władzę Mohiły i prawa polskie do Mołdawii. podeszli z ordami pod Cecorę. i czekał. Dzieje tej rebelii obfitują 288 . a z Polską zawarł traktat. a następnie na Szarogród Zamoyskiego na Bracławszczyźnie. uznający jej zwierzchnictwo nad Mołdawią i otwierający ten kraj dla polskiej kolonizacji. Wybór atamana kozackiego na Siczy. 235. j Zygmuntowi Batoremu. Zlikwidować bowiem trzeba było skutki agitacji cesarskiej na Ukrainie i znów uspokoić Kozaków. Stąd ruchawki takie jak Kosińskiego. wyprawa Zamoyskiego pod Cecorę zwierzchnictwo polskie nad Mołdawią Celem jego było opanowanie i uzależnienie Mołdawii. Muhamme-da III. Rozbił więc Zamoyski pod Cecorą obóz warowny. Jedynie chan tatarski z sandżakbejem. Taki charakter miał również początkowo atak Kozaków Seme-na Nalewajki. Mohiła kazał Razvana wbić na pal. Hre-hory Łoboda. Hetman odmówił pomocy obu hospodarom Ryć. powracającego ze służby u Habsburgów. Bezpośrednio jednak wykorzystane nie zostały.oraz Jakubem Potockim ruszył ku granicom Mołdawii. zgodę sułtana na polską obecność w Mołdawii: odtąd król polski będzie na stanowisko hospodara prezentować takiego kandydata. ale wszelkie próby zdobycia obozu polskiego przynosiły im tylko duże straty. Zwycięstwo Jakuba Potockiego nad Siedmiogrodzianami.rządy Mohiły zapewniły Koronie względny spokój na tej granicy. tureckim zarządcą okręgu granicznego.Zygmunt . mołdawski magnat. przestrzegać". mające charakter jego prywatnej wojny z Ostrog-skim i Wiśniowieckim. na dobra Marcina Kalinow-skiego.. "który by umiał przyjaźń pomiędzy Panami. który mu niegdyś zamordował ojca. zawarty przez Zamoyskiego z sandżakbejem 22 października. próbującymi znów wprowadzić do Jass Razvana.dyplomatom cesarskim. dobrze ubezpieczony.choć lekcję tę po kilku latach trzeba było powtórzyć . a sułtan prześle mu chorągiew. głównie ze względu na stałe zatargi wielkich magnatów z drobniejszą szlachtą i Kozakami. Armia turecka poprzestała na podboju Wołoszczyzny. Był to szczytowy moment polskich sukcesów w Mołdawii. gdy równocześnie od południa na Wołoszczyznę wkraczała armia wysłana przez nowego sułtana. A w 1598 roku Jan Szczęsny Herburt uzyskał w Stambule zatwierdzenie tego traktatu.z przerwami .. podporządkował sobie formalnie Nalewajkę. spowinowacony z ukrainnymi rodami z Rzeczypospolitej . przesądziło sprawę.

charakter pierwszych powstań kozackich walki Żółkiewskiego z Kozakami Ryć. 236. Cerkiew Trzech Hierarchów w Jassach (Mołdawia), we wnętrzu grobowiec fundatora, hospodara Vasilego Łupu, 2. pot. XVII wieku. w momenty niejasne i intencje przywódców niewyjaśnione. Niewątpliwie Łoboda, w końcu przez Kozaków zamordowany, reprezentował tendencje bardziej pojednawcze w porównaniu z Nalewajką, który łupił i palił miasta, zapędzając się aż do Mohylewa w Wielkim Księstwie Litewskim, a wedle Żółkiewskiego odgrażał się, że nawet Kraków zdobędzie. Próby nadawania przez późniejszych historyków znamion społecznych czy narodowych tej ruchawce są w znacznej mierze przesadzone. Narodowość ukraińska jeszcze się nie wyłoniła, tradycyjna świadomość narodowa ruska łączyła późniejszych Ukraińców i Białorusinów, a nosicielami tej tradycji wciąż byli magnaci, tacy jak Ostrogscy i Wiśniowieccy. Ruch Nalewajki był ruchem rozbójniczym, przemieszczaniem się band zbrojnych rabusiów po słabo bronionych terenach wschodnich, a społeczne motywy napływu doń niezadowolonych elementów, nie tylko kresowych, nie wykraczały poza normalne, z reguły przecież społeczne uzasadnienie wszelkich przestępstw przeciw własności. Po rozwiązaniu spraw mołdawskich przeciw Nalewajce wyruszył z wojskiem koronnym Stanisław Żółkiewski. Wyruszał pełen dobrej woli, chęci uspokojenia kraju raczej dyplomacją niż mieczem. Gdy kniaź Różyński, Rusin i prawosławny, kazał ściąć pięćdziesięciu "hultajstwa", którzy pustoszyli jego dobra, Żółkiewski pisał: "Ja do tego czasu, oprócz tych co w potrzebie legli, zachowałem ręce swe od ich krwi. Wolałbym, aliby rzec można, putrida membra [zgniłe członki] leczyć, niźli obcinać. Ale też i kniaziu Różyńskiemu nie dziwować, jako wszystkiej tamtej ziemi, tak osobliwie jemu do żywego dojęli". Lecz poinformowany o konszachtach kozackich z Turcją, Tatarami i Habsburgami, nie ufał ani przywódcom, z którymi rokował, ani ludności. "Wszystka Ukraina skozaczała - dodawał - zdradziec, szpiegów pełno". Uganiał się więc za Nalewajką po całej Ukrainie, aż w maju 1596 roku dopadł go na uroczysku sołonickim i rozpoczął oblężenie taboru. 289

Dzieje Polski i Litwy

Ekspansja polska w Mołdawii i na Wołoszczyźnie "Kondycyje, na które przysięgali hospodarowie oba, Hieronim wołoski [mołdawski] i Symeon Mohiła brat Hieronimów hospodar multański [wołoski] teraźniejszy" [hetmanowi Janowi Zamoyskiemu 1600]. 1. Przestać na obediencyją, którą i Rzpta i K[ról]J[ego]M[ość] na sejmie uchwalili, ut interim et in posterim [aby obecnie i w przyszłości] jeśli się więcej Rzptej nie będzie

zdało, ma każdy z nich po 40 000 czerwonych złotych do Rawy jednym razem co rok dawać. 2. Trzy tysiące żołnierza narodu polskiego każdy z nich chować i płacić im, w Multaniech po 25 zł usarzom na strawę i na żywność, kozakom po zł 20. W Wołoszech usarzom po zł 18 i na żywność. Kozakom po zł 15. 3. Na zamkach praesidia [załogi] polskie. A starszy ich jurent in Nomen Mttis Regi Poloniae [przysięgają na Imię Majestatu Króla Polski]. 4. Ludziom narodu polskiego zasłużonym w tych ziemiach opatrzenie dawać. A tak tych, jako i tych którzyby lub przez ożenienie lub przez kupno osiadłości tam dostawali, nie inszym jedno prawem polskim sądzić, także którzyby indygenata [obywatelstwo miejscowe] mieli. 5. Hieronim zaraz numerabit [wyliczy] na zapłatę żołnierzom polskich zł 80 000. Te obie prowincyje wolne od trybutu cesarza tureckiego przez pakta teraźniejsze. Wizerunek hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego rzeź Kozaków pod Sołonicą meandry polityki Batorych w Siedmiogrodzie Wydarzenia, które pod Sołonicą nastąpiły, nie są bynajmniej jasne. Wiadomo, że Kozacy, ostrzeliwani z ciężkich dział, skapitulowali, wydali Nalewajkę, który został ścięty później w Warszawie, wydali działa i chorągwie dane im wcześniej przez Rudolfa II, oraz wszelką broń, a następnie warunków kapitulacji nie dotrzymano i wielu z nich wymordowano. Joachim Bielski przypisał to zgodzie hetmana polnego na wydanie towarzyszącym mu panom ukrainnym ich zbiegłych poddanych, na co czerń zaczęła znów się bronić. Wiary godni ej sza jest jednak wersja samego Żółkiewskiego, że to węgierska i ukraińska piechota rzuciła się do rabunku taboru i mordowania Kozaków, czemu daremnie starał się zapobiec. Wiemy skądinąd, że Żółkiewski miał miękkie serce i dyscypliny często utrzymać nie umiał, co stało się w końcu przyczyną jego zguby. Wiemy też, że oczekiwano od niego w Warszawie srogości, a nie litości wobec kapitulujących, więc takie tłumaczenie tym bardziej jest prawdopodobne. Niemniej wydarzenia sołonickie rzuciły cień na jego dobre imię, choć sam na wpół Rusin, w cerkwi zapewne ochrzczony, broniący praw ruskiego języka i ruskich tradycji na Kijowszczyźnie, przyjaciel prawosławia, zasłużył na lepsze traktowanie przez historyków ukraińskich. Nie pchnęła zresztą rzeź sołonicka pozostałych Kozaków do buntu. Większość Zaporożców wcześniej opuściła Nalewajkę i gdy przyszło znów walczyć w Mołdawii, oddali się pod rozkazy Zamoyskiego. Mołdawskie wydarzenia związane były z krętą i nieprzewidywalną polityką Zygmunta Batorego. Bratanek króla Stefana przerzucał się od okrucieństwa do rezygnacji. W 1594 roku, w ramach represjonowania rzekomej opozycji, kazał zamordować swego brata stryjecznego, popularnego w Polsce Baltazara; w 1598 roku ustąpił Siedmiogród Maksymilianowi w zamian za księstwo opolsko-raciborskie na Śląsku, potem się wycofał i znów Siedmiogród opanował, po czym odstąpił go kardynałowi Andrzejowi Batoremu. Ale nuncjusz Malaspina uśpił czujność kardynała, który dał się zaskoczyć połączonym siłom cesarskim i wołoskim pod Michałem Walecznym. Andrzej Batory

290

Zygmunt l

wyprawa Zamoyskiego do Mołdawii w 1600 roku poniósł klęskę i został zamordowany w ucieczce, Michał opanował Siedmiogród, wypędził z Jass Mohiłę i opanował Mołdawię. Zamoyski wówczas, nie otrzymawszy nawet zgody sejmu, zgromadził wojska Rzeczypospolitej, własne i innych magnatów ukrainnych, wtargnął do Mołdawii i na Wołoszczyznę, osadził znów w Jassach Jeremiego Mohiłę, a władzę w Bukareszcie powierzył jego bratu Szymonowi. Michała, który uciekł do Siedmiogrodu, spotkała tam śmierć na rozkaz cesarskiego generała. Sukces swój zawdzięczał Zamoyski w znacznej mierze zaciągom kozackim. Toteż nic dziwnego, że sejm warszawski 1601 roku, w obliczu rozpoczętej wojny w Inflantach, w nadziei wyzyskania Kozaków przeciw Szwedom, rehabilitował generalnie ich poczynania, nadał nową organizację i zapewnił gwarancje majątkowe dla nich samych i dla ich rodzin. Rozpoczęło to okres zgodnej na ogół współpracy władz koronnych z Zaporożem, zwłaszcza gdy władzę tam zdobył nowy ataman Piotr Kona-szewiczSahajdaczny, nie zlikwidowało jednak przyczyn napięcia społecznego na Ukrainie, tym bardziej że doszedł nowy problem: unia brzeska. unia brzeska Od dawna Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej był głęboko podzielony. Biskupi coraz bardziej upodabniali się do dostojników świeckich i pod wpływem kultury polskiej marzyli o stanowisku politycznym bliskim biskupom katolickim. Próby odrodzenia wychodziły od bractw cerkiewnych we Lwowie i Wilnie, mających znaczny stopień samodzielności, odkąd niechętni Rzeczypospolitej patriarchowie antiocheński i konstantynopolitański podnieśli je do godności stauropigii, uniezależniając od biskupów. Więzi z patriarchatem konstantynopolitańskim osłabły jednak po utworzeniu podległej mu formalnie metropolii kijowskiej, choć erygowanie w 1589 roku patriarchatu w Moskwie za zgodą Konstantynopola znów skomplikowało sprawę. Część biskupów prawosławnych zerwała wówczas z Konstantynopolem i wysłała swych przedstawicieli do papieża, przedkładając projekt unii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej z Rzymem na zasadzie zachowania prawosławnej liturgii, języka cerkiewnosłowiańskiego, małżeństwa księży oraz wprowadzenia unickich biskupów do Senatu. Unia ta została wstępnie ogłoszona przez biskupów ruskich i papieża w Rzymie w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia 1595 roku i ostatecznie, po długich rokowaniach, zawarta w Brześciu Litewskim w 1596 roku, mimo protestu dwóch prawosławnych biskupów i Konstantego Ostrog-skiego, zrazu jej przychylnego. Było to pociągnięcie nieprzemyślane. Z punktu widzenia ruskiej hierarchii duchownej mogła się unia wydawać sukcesem. Obiecywała jej miejsca W Senacie, Ryc 237 Hetman kozacki pjotr Konaszewicz-Sahajdaczny, drzeworyt zapewniała ruskiej szlachcie pełne rów- z 2. pot. xvii wieku.

291

Dzieje Polski i Litwy nouprawnienie, zdawała się zapobiegać jej dalszej polonizacji i katolicyzacji za cenę formalnego tylko uznania władzy dalekiego papieża. Ale unia ta zawiodła nadzieje właśnie na skutek braku powiązania z codziennością. Obie strony obiecywały więcej, niż mogły dotrzymać. Ruska twierdziła, że reprezentuje całą prawosławną społeczność, rzymska gwarantowała pełne równouprawnienie włącznie z krzesłami senatorskimi bez uzgodnienia tego z Senatem i Izbą Poselską, z opinią szlachecką. W rezultacie biskupi uniccy w Senacie nigdy nie zasiedli. Próba pójścia za daleko wywołała konflikt, którego przedtem nie było. Prawosławie w Rzeczypospolitej rozpadło się na unię i dyzunię. Zażarta polemika prowadzona przez obie strony, przeważnie po polsku, przyczyniła się do rozwoju prawosławnej, dotąd podupadłej, a teraz bojowej i prężnej kultury. Mimo iż prześladowań dyzunitów w zasadzie nie było, raczej to właśnie unici padali ofiarą tumultów i samosądów wyznaniowych, to przeciwnicy unii coraz częściej oglądali się nie tylko na polskich protestantów, z którymi nawiązali współpracą, ale na Moskwę i na Kozaków. Jeszcze w czasie trwania synodu brzeskieRyc. 238. Wieża Korniakta w cerkwi wołoskiej we Lwowie, lata gO Nalewąjko pod wpływem SWOJegO brata, 1572-1578, górna część w 1695 roku. popa; spOwiednika księcia Konstantego Ostrogskiego, próbował się przedstawiać jako obrońca prawosławia. Była to groźna zapo wiedź na przyszłość. Lecz również kultura unicka nie gwarantowała trwałego zjed noczenia. Formalna zgodność wyznaniowa nie jest równoznaczna z jednością kultu rową. Obrządek dla tej ostatniej ważniejszy jest od dogmatu. A obrządek ten, grzęznący dotąd w marazmie, tracący licznych adeptów, teraz, wstrząśnięty tragedią podziału, odrodził się w walce szkodliwej dla jedności Rzeczypospolitej. Wojna o Inflanty tolerancyjna polityka Zygmunta III Dotychczasowa polityka Zygmunta III stawiała króla w Rzeczypospolitej ponad podziałami wyznaniowymi, w sytuacji bezstronnego arbitra. Z czasem jednak coraz trudniej było mu takie stanowisko utrzymać. Czyniąc się mecenasem różnowierczych żądań, Zamoyski utożsamiał je z obroną swobód szlacheckich, a swobody te uniemożliwiały jakąkolwiek konsekwentną politykę państwową. Póki jednak trwała formalna unia personalna polsko-szwedzka, demonstracja tolerancyjności mogła się zdawać najlepszym rozwiązaniem, umożliwiającym katolickiemu monarsze zachowanie autorytetu w protestanckim kraju, a również autorytetu wśród swoich protestanckich i prawosławnych poddanych. 292

- Zygmunt

. !'( Ii A Rachuby te okazały się płonne. Dla lutera-nizmu szwedzkiego tolerancja była zagrożeniem, obecność nuncjusza w orszaku Zygmunta - wyzwaniem, kształcenie katolickich księży szwedzkich i fińskich w kolegiach jezuickich w Polsce przygotowywaniem agresji. Jeszcze Drzed oficjał- Rya 239' Tr°Jak miasta RY9i (awers i rewers), 1590 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). Marcina Laterny nym zerwaniem tej unii mnożyły się akty agresji, jak na przykład zamordowanie przez śmierć szwedzkich protestantów Marcina Laterny. Identycznie reagowali protestanccy mieszczanie Rygi i szlachta z Inflant na swobodę działania tam kleru katolickiego i kolegiumjezuickiego. Podobnie jak dyzunici uciekali się do aktów gwałtu, odrzucając wszelkie formy współistnienia. Toteż przejawem szlachetnych złudzeń był projekt porozumienia z Moskwą wysunięty po śmierci w 1598 roku Fiodora, ostatniego z Rurykowiczów moskiewskich, przez Jana Zamoyskiego, Krzysztofa Radziwiłła Pioruna i kanclerza wielkiego litewskiego, Lwa Sapiehę. Proponowali oni, by z następcą Fiodora, ambitnym i pełnym energii Borysem Godunowem, wynegocjować unię obu państw. Za zgodą sejmu 1600 roku przedłożyło więc poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie następujący projekt: przymierze przeciw wspólnym wrogom, wspólna dyplomacja, wspólna mennica, wspólna flota, wspólny skarb wojenny w Kijowie, równouprawnienie wyznań katolickiego i prawosławnego w obu krajach, wolność osiedlania się, związków małżeńskich, szkolnictwo Rzeczypospolitej otwarte dla moskiewskiej młodzieży, po Śmierci Zygmunta i Borysa elek- Ryc 240 Po|1ret Jana Karo|a chodkiewicza, nieznany malarz polski, po 1620 roku CJa wspólnego monarchy. (Muzeum Pałac w Wilanowie). 293

Dzieje Polski i Litwy

poselstwo Lwa Sapiehy do Moskwy Ryć. 241. K/rcholm, mai. Wojciech Kossak, 1925 rok (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie). Po faktycznym zerwaniu ze Szwecjąpróba zbliżenia z Moskwą nasuwała się sama, ale warunki przedstawione przez Polaków były w danej chwili utopijne. Strona moskiewska odrzuciła z miejsca tolerancję, wolność wyznania, małżeństwa, wspólne urzędy i instytucje - wszystko, co mogło trwale zjednoczyć, podniosła pretensje do Inflant i przeciągała rokowania, czekając, co zaoferuje Karol sudermański. Ale również od niego

wysłańcy Borysa żądali zbyt wiele, więc po długich rokowaniach Lew Sapieha wynegocjował wreszcie rozejm przeszło dwudziestoletni, do 1622 roku. Gdy go podpisywano, trwała już wojna w Inflantach. Po opanowaniu Estonii Karol sudermański zgromadził w niej 24 tyś. żołnierzy, sprawując nad nimi osobiste dowództwo. Siły Rzeczypospolitej były nieliczne. Wprawdzie dekret inkorporacji Estonii sprawił, że sejm uchwalił pobór na wojnę, lecz jeszcze nie rozpoczęto zaciągów, gdy wojska szwedzkie ruszyły na południe, a w Liwonii wybuchło powstanie protestanckiej 294

Zygmunt

walki polsko--szwedzkie w Inflantach szlachty przeciw Zygmuntowi. Uderzenie skierowane zostało na Parnawę nad Zatoką Ryską, ważny port ułatwiający komunikację ze Szwecją, a potem dalej na wschód, gdzie padły twierdze Felin, Karkus, a wreszcie i Dorpat. Na początku 1601 roku Szwedzi dotarli do Dźwiny i zagrozili Rydze. Hetman Krzysztof Radziwiłł Piorun miał zaledwie 5,6 tyś. ludzi, w tym 5 tyś. kawalerii, lecz w tej sytuacji musiał ryzykować i odrzuciwszy Szwedów oblegających twierdze nad Dźwiną, równocześnie śmiałym zagonem na północy odzyskał Karkus i zagroził Estonii. Próba szwedzkiego desantu pod Rygą i opanowania stolicy Inflant rozbiła się o opór twierdzy Dyjament, strzegącej ujścia Dźwiny. Pierwszy etap kampanii, mimo wstępnego zaskoczenia i poważnych strat terytorialnych, zakończył się sukcesem nielicznej armii litewskiej, na pomoc której ciągnęło już z Korony 20 tyś. ludzi pod dowództwem Jana Zamoyskiego, z udziałem Stanisława 295

Dzieje Polski i Litwy

rj kierunki uderzeń wojsk szwedzkich kierunki ucieczki rozbitych " " *" wojsk szwedzkich Karol IX [."rzn piechota polsko-litewska f""W"i czeladź obozowa jazda polsko-litewska: ŁH3 husaria fT"l rajtarzy rwn chorągwie lekkie L^ obóz polski CHH piechota szwedzka fc^3 jazda szwedzka _ _, stanowiska pierwszego l _ _ J rzutu wojsk szwedzkich przed bitwą kierunki uderzeń i -+ pościgu wojsk polsko-litewskich przeprawa i droga " "*" rajtarów kurlandzkich na pole bitwy ks. Luneburski

Brandt Mansfeld Lennartsson Chodkiewicz Dąbrowa Łącki Sapieha Wojna artyleria polska artyleria szwedzka

Ryć. 242. Plan bitwy pod Kircholmem. sukcesy militarne Zamoyskiego w Inflantach wyprawa Karola IX do Inflant Żółkiewskiego i początkowo w obecności samego Zygmunta III. W ciągu niespełna roku hetman wielki koronny, mimo sześćdziesiątki, sam własnym przykładem zagrzewający do walki i narażający się na niebezpieczeństwo, często sam z własnej kasy opłacający zaległy jak zwykle żołd, a równocześnie prowadzący kapitalną, niezwykle złośliwą korespondencję z księciem Karolem, odzyskał prawie całąLiwonię, z wyjątkiem Paraawy i Dorpatu, oraz zdobył większość twierdz estońskich, z kluczowym Białym Kamieniem na czele. Broniły się tu przed nim już tylko portowe miasta: Rewel, Hapsal i Narwa. Późną jesienią 1602 roku Zamoyski, któremu trudy kampanii dały się we znaki, przekazał naczelne dowództwo hetmanowi polnemu litewskiemu Janowi Karolowi Chodkiewiczowi, który na wiosnę 1603 roku odzyskał Dorpat. Armia Rzeczypospolitej dominowała zdecydowanie w polu, jednak zdobycie pozostałych twierdz bez floty, artylerii i piechoty było ponad jej siły, zwłaszcza wobec masowej dezercji, gdyż żołd i zaopatrzenie, jak zwykle, nie nadchodziły w porę. Tymczasem książę sudermański, obrany w 1604 roku królem Szwecji jako Karol IX, przygotował nową ekspedycję. W sierpniu 1605 roku desanty szwedzkie wylądowały w Rewlu i Parnawie i po serii marszów i kontrmarszów, mających za zadanie wymanewrować stojącego w Dorpacie Chodkiewicza, ruszyły w kierunku Rygi, by złączyć się z działającym na jej przedpolach korpusem Mansfelda i rozpocząć oblężenie miasta. Spiesznym marszem, w 3,5 tyś. konnicy, do których na polu bitwy dołączyło się 300 jeźdźców kurlandzkich, hetman zabiegł Karolowi drogę pod Kircholmem nad Dźwiną, około 15 km powyżej Rygi. Armia szwedzka liczyła 14 tyś. żołnierza, 296

Zygmunt III

bitwa pod Kircholmem w tym jednak wiele piechoty i lekkiej kawalerii, niezdolnej sprostać husarii. Atak jej bez większego trudu przełamał szwedzkie szeregi, padło do 9 tyś. nieprzyjaciół, sam Karol w ostatniej chwili uratował się przed pogonią, uciekając na okręt szwedzki. Zwycięstwo przeszło do historii jako jeden z największych polskich sukcesów militarnych, choć husarska broń pancerna, odpowiednik współczesnych czołgów, była nie do pokonania dla znacznie liczniejszej, ale znacznie gorzej uzbrojonej i wyszkolonej armii szwedzkiej. Znaczenia zaś istotnego nie miało: bez panowania na morzu i regularnego pokrywania kosztów wojny na lądzie, zadanie decydującego ciosu zamkniętym za murami twierdz Szwedom nie było realne. Tymczasem wydarzenia w kraju i kryzys polityczny w państwie moskiewskim odwróciły w inną stronę uwagę Zygmunta III, a rywalizacja z Danią związała siły szwedzkie. osłabienie władzy wykonawczej zwolennicy wzmocnienia władzy królewskiej publicystyka Piotra Skargi Regaliści Od lat kilkudziesięciu, od wielkich sejmów egzekucyjnych, władza królewska w Polsce była w defensywie. Malały jej uprawnienia i co więcej - malał jej autorytet. Poszerzał się zakres swobód jednostki i uprawnień sejmu, lecz wszelkie próby wykorzystania tego procesu do usprawnienia machiny państwowej okazały się bezskuteczne. Im bardziej rozpaczliwie starano się dokonać jakichś reform, tym bardziej mnożyły się podejrzenia to pod adresem króla, to pod adresem potężnego kanclerza. Tymczasem zagrożenie zewnętrzne narastało, a brak konsekwentnej polityki zagranicznej nie pozwalał mu skutecznie zapobiegać, zaś pustki w skarbie uniemożliwiały wykorzystanie czasowych, choćby i największych tryumfów militarnych. A równocześnie trwała tęsknota za dawnymi, wyidealizowanymi czasami. W tej atmosferze wokół osoby Zygmunta III zaczęło się gromadzić grono polityków zmierzających do odwrócenia owego trendu, do przywrócenia władzy królewskiej jej blasku sprzed stulecia. Nazwano ich regalistami. Najważniejszym z nich był oczywiście dożywający dni swoich - zmarł w 1603 roku prymas Karnkowski, pozornie zmienny i niestały, kluczący między stronnictwami, lecz jednak zdecydowanie coraz bardziej przeciwny temu, co uważał za wynaturzenia demokracji szlacheckiej. Dał temu wyraz w 1596 roku, publikując trak-tacik polityczny Exorbitancyje i naprawa koła poselskiego. Poglądy jego podzielali biskupi: kujawski Hieronim Rozrażewski, łucki Bernard Maciejewski oraz krakowski, kardynał Jerzy Radziwiłł, znakomity administrator, który nie tylko wprowadził w pełni w swej diecezji trudne reformy soboru trydenckiego, ale podniósł jej dochodowość, między innymi kładąc podwaliny pod późniejsze Zagłębie Staropolskie w Górach Świętokrzyskich. Radziwiłł zmarł jednak młodo, w 1600 roku, zaś w Kościele katolickim główną rolę

zaczęli odgrywać Jezuici, wśród których pozycja Piotra Skargi, od 1588 roku kaznodziei nadwornego Zygmunta III, była szczególnie eksponowana. W ówczesnym dorobku Skargi największe znaczenie, nie tylko zresztą polityczne, miały po wielekroć wznawiane Kazania na niedzielę i święta z 1595 roku. W ich drugim wydaniu z 1597 roku ukazały się słynne Kazania sejmowe. Był on jednak również autorem wielu pism okolicznościowych, w których polemika wyznaniowa w coraz większej mierze ustępowała problemom obywatelskim, w pierwszym rzędzie 297

Dzieje Polski i Litwy --żołnierskim, problemom obrony ojczyzny, których ukoronowaniem stanie się cenione niezwykle przez Żółkiewskiego Żołnierskie nabożeństwo z 1606 roku. biata i czarna legenda Piotra Skargi Skarga, syn mieszczanina z Grójca, jest kolejną wielką legendą dziejów polskich. Funkcjonuje w niej w dwóch wcieleniach, które niekoniecznie musiałyby być z sobą sprzeczne, gdyby były prawdziwe. Pierwsze z nich to niezłomny patriota, prorok wieszczący upadek Polski, jeśli nie wyrzeknie się ona swoich błędów, przy czym dla każdej formacji historycznej są to błędy inne, od osłabienia władzy królewskiej zacząwszy, na ucisku chłopa skończywszy. Drugi Skarga z legendy to kontrreformacyjny fanatyk, zwolennik prześladowania różnowierców, który opętał słabego króla i w ten sposób, uniemożliwiwszy narodowe pojednanie, sam przyczynił się do tego upadku, którym tak straszył. Obie legendy są fałszywe. Faktem jest bezspornym, że Skarga był przeciwnikiem ustawowego zagwarantowania tolerancji religijnej i zwolennikiem dążenia do wyznaniowej jedności. Lecz obawa przed politycznymi skutkami rozdwojenia religijnego była wówczas powszechna. Chęć zaradzenia mu zrodziła oczywiście, jak dziś wiemy, skutki przeciwne spodziewanym. Było to jednak stanowisko polityczne, a nie tylko wyznaniowe i nie jest ono sprzeczne z innymi ideami wyrażonymi przez Skargę, lecz logicznie się z nimi łączy. KAZANIA PRZYGODNE. ZINEMIDROBNIEYfzcmi pracami, o rożnych rzcczah wfzelakim ftanom nalesacych. XPlOTRASKARGI, SocitJtaos IES v. Teru*, t "iifm Sieirfyrlt. Cum Gucia & Priuilegio S. R. M. W KRAKOWIE, W Drulam Andrpi* Piiirtmuc/yU TjftfrtifU Knli I. M. Roku Piń/kitgi, l t l t. Idee te zaś równie logicznie wynikają, jeśli chodzi o ich aspekt polityczny, z przyjęcia przez Skargę koncepcji regalistów. Jeśli bowiem powrócić trzeba do konstrukcji politycznych ze schyłku średniowiecza, cofnąć przemiany, to dotyczyć one muszą nie

tylko uprawnień królewskich, ale i mentalności grupy społecznej, która monarchom te uprawnienia odebrała - szlachty. Innymi słowy, szlachta znów musi stać się rycerstwem. Tylko powrót do cnót rycerskich, porzucenie zaś ideałów ziemiańskich może zbawić ojczyznę. W ogniu walk z Turcją, Moskwą, Tatarami, Szwecją taka propozycja dziwić nie może. W nowożytnej Europie była ona jednak anachronizmem, często zresztą niepotrzebnym. Pod Pskowem, pod Kircholmem cnót rycerskich nie zabrakło, ofiary krwi szlachta nie szczędziła. Ofiary daremnej, bo brakło prochu, armat i piechoty, brakło żołdu i żywności dla wojska. Skarga nie dostrzegł, że wojowanie stało się zawodem, że wymagało fachowości, wiedzy i ćwiczenia. Nie dostrzegł, że historii nie da się cofnąć. Toteż jego program wzmocnienia władzy królewskiej, zniesienia wolnej elekcji, obalenia przywilejów szlacheckich z "nemi-nem captivabimus" na czele, zniesienia sądownictwa patry-monialnego szlachty nad chłopami i zapewnienia im apelacji do sądów królewskich jest tylko częścią programu poprawy moralnej społeczeństwa, do którego należy też zapobieżenie zepsuciu moralnemu szerzonemu przez heretyków. Nawet wyzysk chłopa jest w gruncie rzeczy dlatego potępiony, że wskutek niego szlachta żyje zbyt wygodnie i o cnotach rycerskich zapomina. Ryć. 243. Karta tytułowa Kazań przygodnych... Piotra Nie bYł Skar§a zreszt1 samPodobne koncepcje przyjSkargi, 1610 rok. mowane były często w kołach szlachcie niechętnych, a od 298

Zygmunt

poglądy polityczne Jana Jurkowskiego myśl Sebastiana Petrycego z Pilzna i Jakuba Górskiego Ryć. 244. Kazanie Skargi, mai. Jan Matejko, 1864 rok (Muzeum Narodowe w Warszawie). wojny odległych. Jan Jurkowski, syn pilzneńskiego mieszczanina, regalista zdeklarowany, wyrażał idee podobne. Tragedia opolskim Scilurusie i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej z 1604 roku przedstawiała dylemat, czy lepszy jest rycerski, a zupełnie papierowy Herkules, czy gardzący światem i jego marnościami Diogenes, czy też korzystający z tych marności z rozkoszą Parys. Pesymistyczna, choć okraszona gorzkim humorem tragedia plebejska koresponduje tu z pesymizmem drobnomieszczań-skim Skargi, nie prezentując w gruncie rzeczy żadnego realnego rozwiązania. Regali-styczni pisarze odsłaniają całą utopijność programu zwolenników Zygmunta III.

Najrealniej jeszcze wśród nich patrzył na Rzeczpospolitą przedstawiciel starszego pokolenia, Sebastian Petrycy z Pilzna, lekarz i filozof, wykształcony w Krakowie i Padwie, a osiadły we Lwowie, tłumacz i komentator Arystotelesa, którego Ekonomikę, Politykę i Etykę wydał kolejno w 1601, 1605 i 1618 roku z własnymi "przydatkami" stanowiącymi najciekawszy chyba obraz mieszczańskiej myśli politycznej owej doby. Petrycy był zwolennikiem monarchii absolutnej na wzór francuski: katolickiej, ale Kościół sobie podporządkowującej, związanej prawami naturalnymi, do których należy własność, wolność i bezpieczeństwo ("niewolstwu coś podobnego jest, nie być przespiecznym domu, nie być pewien swej majętności"). Zygmuntowi jednak nie schlebiał: nie brak u niego krytyki pod adresem cudzoziemskiego dworu, z zagranicy pochodzącej królowej. Pisarz zdecydowanie anty szlachecki, opowiadał się jednak za pozostawieniem przy królu "rady pańskiej": w skład jej wchodziliby "ludzie wielcy, którzy się na świetle Rzeczypospolitej dowcipem, pracą, dostatkiem bawią". Poglądy takie, odwołujące się do modelu rządów senatorskich, nie były wówczas rzadkością, choć często wzorowały się na pomysłach dawniejszych: podobnie rzecz ujmowała na przykład Rada Pańska - dokonana jeszcze za Zygmunta Augusta przez kolejnego Padew-czyka, Jakuba Górskiego, przeróbka traktatu pisarza hiszpańskiego Ceriola, która dopiero po 30 latach od napisania, w 1597 roku wydana została drukiem. Podobny 299

Dzieje Polski i Litwy

też charakter polityczny nosiły późne traktaty Łukasza Górnickiego i Jana Januszowskiego, a w następnych dziesięcioleciach kontynuatorem ich myśli stanie się Szymon Starowolski. Utopijny charakter tego programu, którego bazą społeczną miał być sojusz mieszczańsko-magnacki, krył się w słabości mieszczaństwa, rozbitego wyznaniowe, pozbawionego wspólnej reprezentacji i wspólnoty interesów, skoro najpotężniejsze z miast, Gdańsk, bogaciło się kosztem innych, oraz w rozbiciu magnaterii, niezdolnej do wypracowania jednolitego programu wobec coraz bardziej zanarchizowanych roszczeń szlacheckich. Część tylko świeckich magnatów popierała politykę Zygmunta III, a i to miało charakter raczej personalnego związku niż akceptacji konkretnego programu. Do grona zwolenników monarchy należeli na pewno w tym okresie, po śmierci Andrzeja Opalińskiego w 1593 roku, kanclerz wielki litewski Lew Sapieha, referendarz koronny Feliks (Szczęsny) Kryski, późniejszy kanc1626 roku (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ryc. 245. Portret Sebastiana Petrycego, nieznany malarz krakowski, po ]erz^ Qraz MJk:OJaj Radziwiłł Sierotka politycy zdyscyplinowani i wierni. Obok charakter dworu Zygmunta III nich byli i dworscy karierowicze, typu szczególnie znienawidzonego przez opozycję Andrzeja Boboli, od 1609 roku podkomorzego koronnego. Opozycja ta oburzała się

szczególnie na wzrastającą rolę Jezuitów przy dworze i na licznych tam cudzoziemców, Niemców i Szwedów. Nienawiść wzbudzała też ochmistrzyni dworu, Niemka Urszula Gienger-Meierin, uważana za szarą eminencję, z lekką chyba przesadą; choć surowa i ponura, nieraz nawet królewiczowi Władysławowi rózgi nie żałowała. Najistotniejsze znaczenie mieli jednak dwaj następcy Opalińskiego i Zebrzydowskiego na stanowisku marszałka wielkiego koronnego: Zygmunt Myszkowski i Mikołaj Wolski, bliscy szczególnie królowi ze względu raczej na ich formację kulturową, niż na politykę, która i dla nich obu, i w gruncie rzeczy dla Zygmunta nie zaliczała się do najmilszych zajęć życiowych. Myszkowscy Dom Myszkowskich lepiej na pewno zapisał się w polskiej kulturze, niż w polityce. Twórcą jego wielkości był biskup Piotr, protektor Kochanowskiego, ale i Giżanki. To dla niego i dla jego bratanka, również Piotra, wzniósł Santi Gucci na przełomie panowania Stefana i Zygmunta zamek Mirów w Książu Wielkim, pełną uroku i majestatu rezydencję wiejską. Z uwagi nie tylko na architekturę, ale i na usytuowanie był to podręcznikowy wręcz przykład nowego stosunku do antynomii natury i kultury, tak 300

Zygmunt III

mecenat Mikołaja Wolskiego charakterystycznego dla barokowego kształtowania przestrzeni. Młodszy z bratanków biskupa, Zygmunt, związał się z manierystycznym dworem Gon-zagów w Mantui, przyjęty został przez nich do nazwiska i herbu, a od papieża Klemensa VIII otrzymał tytuł margrabiego. Stało się to kolejnym kamieniem obrazy dla szlachty - Jan Zamoyski wiedział, co robi, gdy odrzucał wszelkie tytuły cudzoziemskie. Gonzaga Myszkowski założył ponadto następną magnacką ordynację z siedzibą w Pińczowie, gdzie wzniósł wspaniałą, nie zachowaną obecnie rezydencję. W 1603 roku Zygmunt III mianował go marszałkiem wielkim koronnym, mimo protestów Zamoyskiego, który na tym stanowisku widział Marka Sobieskiego. Ryć. 246. Wizerunek Gonzagi Myszkowskiego, miedzioryt po 1602 roku (Muzeum Narodowe w Krakowie). Do podobnej formacji kulturowej zaliczał się starosta krzepicki, Mikołaj Wolski. Bliska mu była zarówno kultura Włoch, jak i Hiszpanii, wiele lat bowiem spędził w tych krajach, bliska również atmosfera praskiego dworu Rudolfa II. Z samym cesarzem łączyło go nie tylko poparcie kandydatury habsburskiej na tron polski, ale i zamiłowanie do alchemii i nauk tajemnych. On to protegował na cesarskim dworze Michała Sędziwoja, najwybitniejszego z polskich alchemików. Angielski badacz kultury dworu Rudolfa, R.J.W. Evans, twierdzi nawet z tej racji, że "istniał wewnętrzny związek pomiędzy habsburską partią w Polsce a naukami tajemnymi". Gdy doszło do zbliżenia Zygmunta III z Habsburgami, Wolski z

Sędziwojem wrócili do Polski i wspólnie z Zygmuntem III dokonywali doświadczeń alchemicznych, co po śmierci Gonzagi Myszkowskiego dało staroście krzepickiemu marszałkostwo. Ale zasłynął Wolski również jako inspirator i mecenas kultury. Chwalił go Petrycy, iż zamki w Krzepicach i Rabsztynie "połamawszy stare mury, odnowił ciosami, obrazami, słupami ozdobił, robienie śklenic weneckich kryształowych, mosiądzu z miedzi czynienia z cudzych ziem do Polski przywiódł". Jego dziełem była przede wszystkim dokonana w 1604 roku fundacja kościoła i klasztoru Kamedułów na Srebrnej Górze koło Krakowa. Zasłynął też jako właściciel znakomitej galerii malarstwa, który pod koniec życia, w swym testamencie, nakazał wszystkie "wszetecz-ne" w niej dzieła spalić, a malowane na ścianach jego komnatki, które go "do grzechu przywodziły", zamalować (ale dopiero po jego śmierci). Testamentu tego, cytowanego często jako wyraz kontrreformacyjnej nietolerancji wobec sztuki, nie sposób jednak brać zbyt serio; wątpliwe, czy spadkobiercy usłuchali, a mnogość seksownych półnagich aniołków w barokowych kościołach świadczy, że tolerancja ówczesnego Kościoła w tej mierze była znacznie większa, niż w naszym stuleciu. Tego rodzaju ludzie wytyczali nowe drogi polskiej kulturze, zbliżając ją do kultury Europy łacińskiej, lecz ich rola polityczna była marginalna. 301

Dzieje Polski i Litwy --rzekomy absolutyzm Zygmunta III autorytet i pozycja Jana Zamoyskiego Ryć. 247. Klasztor Kamedutów na Srebrnej Górze (nad Bielanami) pod Krakowem, lata 1605-1642. Trzeba zresztą zgodzić się ze zdaniem Władysława Konopczyńskiego, że Zygmunt "wychowany w konstytucyjnej (jak na owe czasy) Szwecji... nie brzydził się sejmowaniem. Za niczyjego panowania nie zjeżdżały się sejmy tyle razy i tak często; co ważniejsza, nigdy z tak obfitym rezultatem". I dodaje Konopczyński: "Ten okrzyczany absolutysta widział jasno potrzebę uzdrowienia sejmów i sprawę tę w licznych poruszał uniwersałach". Jeśli król chętny był do przyjęcia czegoś z programu absolu-tystów - to jedynie zapewniania dziedzicznego tronu w Polsce swemu pierworodnemu, Władysławowi, urodzonemu w 1595 roku w Łobzowie. Był to syn dotąd jedyny; królowa Anna, powszechnie żałowana, zmarła w 1598 roku wraz z żyjącym chwilą tylko synkiem Krzysztofem. Po przeciwnej stronic natomiast uformował się obóz sprawny i na politycznych sprawach skoncentrowany. Autorytet starzejącego się kanclerza nadal był ogromny; zachował go nawet u tak często zawiedzionego króla, choć nie jako kanclerz, bo urzędnikiem bywał niezbyt sumiennym, lecz jako hetman. Nie tylko woltom politycznym zawdzięczał Zamoyski uznanie dawnych wrogów, ale i konkretnym sukcesom. Przybywając na sejm 1601 roku w aureoli bohatera wyprawy wołoskiej, przywitany został w imieniu Izby Poselskiej hołdem złożonym przez siostrzeńca Zborowskich,

Zbigniewa Ossolińskiego. Przygotowując wojnę szwedzką, nakłaniał do sypnięcia groszem - sam dobry przykład dając - luterańskie miasta Prus Królewskich, Gdańsk i Toruń, jak również Rygę. Wówczas to wypowiedział słynne zdania o tolerancji: "Kiedy by to mogło być, abyście wszyscy byli papieżnikami, dałbym za to połowicę zdrowia mojego, aby drugą połowicą żyjąc, cieszył się z tej świętej jedności. Ale jeśli kto wam gwałt będzie czynić, dam wszystko zdrowie przy was, abym na tę niewolę nie patrzył". Jak w tej sytuacji mieszczańsko-regalistyczny, a zarazem jawnie katolicki program Skargi i Petrycego mógł znaleźć wystarczające poparcie w miastach Rzeczypospolitej? 302

------ Zygmunt

stronnicy polityczni Zamoyskiego Kanclerz jednak się starzał. Coraz dłuższe były okresy, w których przestawał interesować się sprawami państwowymi, a nawet żywszą działalnością gospodarczą, coraz rzadsze okresy nerwowego ożywienia; wnosząc z niektórych portretów, mógł to być skutek powiększenia tarczycy. Ster obozu przejmowali wierni mu następcy: hetman polny Stanisław Żółkiewski, starosta krakowski Mikołaj Zebrzydowski, w latach 1596-1601 odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju i królajako marszałek wielki koronny, później przesunięty na województwo krakowskie, wreszcie wojewoda lubelski Marek Sobieski. Nie zawsze słuchali do końca jego napomnień; Zamoyski nie bał się w swym otoczeniu ludzi mających własne zdanie. Gdy kanclerz w początkach działalności Dymitra Samozwańca odniósł się do niego nieprzychylnie, wojewoda krakowski udzielił pretendentowi wszelkiej - i to urzędowej - pomocy. Ale w stosunku do króla działali solidarnie i uwidoczniło się to na sejmie 1605 roku. antyhabsbur-ska polityka Zamoyskiego Sejm złożony był w momencie krytycznym: Szwedzi w Inflantach, Dymitr wojujący już w państwie moskiewskim, margrabia brandenburski ubiegający się o kuratelę i następstwo w Prusiech po nieuleczalnie chorym Albrechcie II, nowe niepokoje w Mołdawii. W tej sytuacji obóz kanclerski cały nacisk położył na zwalczanie planowanego małżeństwa Zygmunta III z siostrą pierwszej żony, KonstancjąHabsburżanką. W warunkach zagrożenia przez Szwecję, wobec niepewnej wciąż sytuacji nad Dunajem, przy równoczesnym przejęciu przez Polskę inicjatywy w Moskwie, małżeństwo to miało wiele stron korzystnych. Nie należy zapominać, że Habsburżanki były wychowywane na dobre żony i umiały stworzyć atmosferę rodzinną, o czym już Zygmunt się przekonał. Lecz Zamoyski uwikłał się za bardzo w antyhabsburską politykę. Nie mógł wyrzec się dawnych uprzedzeń i lęków. Wzmógł antyhabsburską agitację, coraz jawniej oskarżał króla o przygotowywanie reform państwa w duchu absolutnym, o chęć utworzenia osobnego stanu arystokratycznego, ograniczenia kompetencji sejmu, wprowadzenia stałych podatków i stałej armii. Stronnicy jego przypominali, że w oczach Kościoła małżeństwo z siostrą zmarłej żony to kazirodztwo: argument szczególnie stosowny dla opozycji, która obwiniała króla o bigoterię i nietolerancję. Ale każdy pretekst był dobry

do rozpętania nowej kampanii przeciw Zygmuntowi. I tylko nieliczni złośliwcy odważali się szeptać po kątach, że winne tu było starostwo Pierwsi Polacy w Ameryce \ Pod koniec września 1608 roku statek "Mary and Margaret" przywiózł do istniejącej od roku angielskiej kolonii i Virginii w Ameryce Północnej 70 nowych osadników, wśród nich 8 Niemców i Polaków. Wiemy, że jako Niemców j uznawano czterech z nich - w tym był jeden Szwajcar - a Polaków było przynajmniej trzech, może czterech. ' Niemcy byli szklarzami, Polacy smolarzami: z drewna żywicznego wyrabiali smołę, ług, terpentynę, dziegieć • i inne produkty chemiczne, potrzebne zwłaszcza w okrętownictwie. Polacy ci związani byli ze słynnym kapitanem ' Johnem Smithem, energicznym gubernatorem, któremu młoda kolonia zawdzięczała przetrwanie. Smith walczy) j był poprzednio w armii Zygmunta Batorego, bratanka króla Stefana, wzięty zaś do niewoli przez Tatarów, i uciekł z niej, by przez Moskwę i Polskę wrócić do ojczyzny. Wtedy to zapewne poznał słowiańską chatę ; z wielkich pni i jako słynną "log cabin" wprowadził ją do Ameryki. On również, w związku ze sprowadzeniem j polskich smolarzy, żywił nadzieję na uruchomienie tego przemysłu w Ameryce. Nadzieje te zawiodły: brak ; wielkich lasów iglastych, rozproszenie drzew iglastych w lasach mieszanych czyniły całąimprezę nieopłacalną l ze względu na koszta transportu. Polacy, z wyjątkiem jednego, zginęli zapewne w wielkiej masakrze kolonistów i przez Indian w 1622 roku. Legendy mówiące, że były ich dziesiątki, że strajkowali w obronie swoich praw \ wyborczych, zanim jeszcze odbywały się tam jakiekolwiek wybory, nie mają żadnych podstaw. 303

Dzieje Polski i Litwy

program królewski na sejm 1605 roku sejmik w Bełzie i opozycyjne stanowisko Zamoyskiego sejm 1605 roku Ryć. 248. Kareta z Konstancją Habsburżanką, fragment Rolki sztokholmskiej, ok. 1606 roku (Zamek Królewski w Warszawie). brodnickie, które trzymała świeżo zmarła siostra Zamoyskiego Zofia Działyńska, a Zygmunt dał je teraz nie jej bratu, tylko swej siostrze, Annie, opiekunce tak hołubionych przez kanclerza protestantów.

Program swój nakreślił król w instrukcji na sejmiki. Prosił o pobór na wojnę ze Szwedami, przedkładał problem administracji Prus Książęcych, ukazywał korzyści z popierania Dymitra, odwołując się jednak w tej sprawie do sejmu. Ostro, niezbyt dyplomatycznie piętnował zbytek szlachty, słusznie natomiast - swawolę żołnierską, nieposzanowanie prawa, zajazdy, naruszanie przez magnaterię traktatów międzynarodowych. Reform politycznych dotyczyła krytyka niedochodzenia do skutku sejmów z powodu oporu mniejszości Izby Poselskiej, krępowanej instrukcjami sejmikowymi. O nowym małżeństwie królewskim mowy w instrukcji królewskiej nie było. Pierwszy sejmik zebrał się w Bełzie. Taką decyzję podjął Tylicki, mianowany w 1598 roku podkanclerzym, gdyż Tarnowski postąpił na biskupstwo poznańskie, a po kilku latach nawet na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Na sejmiku tym zjawił się sam kanclerz, ostro atakując Zygmunta, co udało mu się też przemycić do instrukcji poselskiej. Król więc był winien, że sejmy nie dochodzą, król odpowiadał za niedołężnie prowadzoną wojnę w Inflantach i brak na nią pieniędzy, król odpowiadał za niepokoje graniczne i łamanie traktatów, król wreszcie zechciał zawrzeć "obrzydliwe" małżeństwo. Wśród innych kanclerza pomysłów wystarczy wspomnieć ten, by przyjęcie tytułu zagranicznego karać śmiercią. Instrukcja była dziełem zaciekłej demagogii zawiedzionego polityka. Mimo rozpowszechniania w kraju, wpływu wielkiego nie wywarła. Sejm zebrał się w Warszawie w styczniu 1605 roku. Zwolennicy kanclerza poprowadzili natarcie na króla w Senacie. Żółkiewski przypomniał nawet, że "w inszych narodach pany swe kozikami koła", co było aluzją do zabójstwa Henryka Walezego. Zebrzydowski usiłował łagodzić spór, godzić króla z kanclerzem. Sam Zamoyski 304

- Zygmunt III

ślub Zygmunta III z Konstancją Habsburżanką tajemnicze okoliczności śmierci Dymitra znów wygłosił mowę teatralną, ale konkretną. Problemy szczegółowe - dyscypliny wojskowej, bilansu handlowego itp. - próbował naświetlić rozsądnie. Konsekwentny w tym jednym, domagał się zaprzestania interwencji w państwie moskiewskim, odsunięcia zagrożenia tureckiego. Ale sojusz z Habsburgami, drugie małżeństwo habsburskie potępił. Nadaremnie. 11 grudnia w Krakowie kardynał Bernard Maciejowski udzielił ślubu trzydziestodziewięcioletniemu Zygmuntowi i siedemnastoletniej Konstancji, a Piotr Tylicki - teraz już wierny królowi biskup kujawski - włożył na skronie Konstancji

Jej obecność. przecież wybuchnie. że starannie ją przygotowano . Rzekomo Dymitr. został zamordowany. wzrost zaufania społecznego. który. że Dymitr nie zginął. upadł i zranił się śmiertelnie trzymanym w ręku nożykiem. Cudzoziemski dla Moskali akcent Dymitra. Jeden z wiarygodnych niemieckich świadków wydarzeń utrzymywał.i została na pozór powszechnie przyjęta. Dymitr Samozwaniec 15 maja 1591 roku w Ugliczu pod Moskwą rozeszła się wieść.wersję tę by potwierdzały. brat panującego Fiodora. gdy rokosz. wywodzących się od Ruryka rodów bojarskich. a Konstancja umiała swoje habsburskie koneksje rodzinne wykorzystywać dla dobra swych poddanych. zginęło sporo podejrzanych. a syna ukryła. Objawił się natomiast w połowie 1603 roku w Koronie. Godunow bez większych przeszkód przywdział czapkę Monomacha. podstawiła na jego miejsce inne dziecko. w dobrach ukraińskich. 249. 305 Dzieje Polski i Litwy 1640-1664 i carewicz czy samozwaniec? Dymitr Samozwaniec w Samborze a prawosławnych jeszcze z wyznania magnatów. Ryć. że matka. choć nieraz nieznośny. W ruchawce wszczętej przez krewnych jego matki. iż był to nieślubny syn Stefana Batorego. Dymitr Samozwaniec. choć do wielkiej polityki się nie mieszała. Widziano w tym intrygę starych.nie wiadomo. Wersja brzmiała prawdopodobnie .królewską koronę. Marii z Nagojów. Borysowi Godunowowi. wpłynęła na zmieniający się stosunek do osoby króla. pozbawi opozycję przywódcy. Ale przejdzie ją zwycięsko. pchnęło go na drogę prześladowania domniemanej opozycji i poszukiwania rzekomego Dymitra. Lecz wkrótce w jego państwach zaczęła się szerzyć wieść. bawiąc się z innymi dziećmi. I gdy siedem lat później Fiodor zmarł. że bawiący w tym mieście ośmioletni carewicz Dymitr. zwłaszcza Romanowów i Szuj-skich. nigdy się nie posuwał za daleko. szczęśliwe małżeństwo. dostał ataku padaczki. Wzmogło to podejrzliwość Borysa. Lecz owego Dymitra nie było już w państwie moskiewskim. jego obecność w orszaku Lwa Sapiehy w Moskwie w 1600 roku . gdy nagła śmierć Zamoyskiego. obawiając się zamordowania carewicza.nie możemy wykluczyć. uspokoiła też samego Zygmunta. najmłodszy syn Iwana Groźnego. 3 czerwca 1605 roku. kniaziów Adama i Konstantego Wiśniowieckich. Miało to być dobre. Wydarzenie zaś było na rękę sprawującemu istotną władzę w państwie moskiewskim szwagrowi Fiodora. powiększając jeszcze napięcie w kraju spowodowane straszliwą klęską głodu w latach 1601-1603. Kim był naprawdę . Król przejdzie jeszcze jedną ciężką próbę. mimo początkowej nieufności szlachty. lecz śledztwo podjęte przez przysłaną z Moskwy komisję wersji zabójstwa nie potwierdziło. tyle razy gaszony. Natomiast śledztwo zarządzone w Moskwie przez . ruskich z pochodzenia.

nie chciał żadnego mieszania się w sprawy moskiewskie (na granicy z Moskwą. którzy go przeprowadzili przez granicę. czyli mnich. jedno ramię niższe. mówili złośliwi. Wraz z nim w stolicy pojawiło się kilkunastu synów bojarskich oraz poselstwo Kozaków dońskich. że był to niejaki Griszka Otriepiew. Z początkiem 1604 roku pojawił się ów Dymitr w Samborze. zwłaszcza jeśli podejrzani zbyt łatwo i gładko przyznawali się do winy. jak w Polsce mówiono. na dworze wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha. Czy był prawdziwym Dymitrem. Zawarł z nim ugodę. Nam. W marcu był już w Krakowie. prawdziwie królewską dumę. ofiarowanym niegdyś Dymitrowi przez jego ojca chrzestnego. Wiemy tylko na pewno. kniazia Iwana mścisławskiego. "impostor". ale Zamoyski. Zamoyski z miejsca cudowne ocalenie Dymitra uznał za komedięjak z Plau-ta czy Terencjusza. I miał bezsprzecznie nieprzeciętną wiedzę i zdolności. Znaleźli się nawet świadkowie. pozostaje wzruszyć ramionami. czy też tylko wspaniałym aktorem. wiedzieć nigdy na pewno nie będziemy. Zygmunt III zasięgnął w tej sytuacji rady senatorów. jak zwykle. swataną przedtem Zygmuntowi III. obiecując przejście na katolicyzm. A legitymował się również prawdziwym złotym krzyżem. zbiegły do Polski czernieć. unii. w Polsce też krążyły niegdyś wieści o ocaleniu Warneńczyka. z wyrytymi ich imionami.Godunowa dziwnie szybko wykazało. którzy wiemy. którzy niejednego prawdziwego króla znali. że ostatnie stulecia widziały zbyt wielu rzekomych królów czy królewiczów cudownie ocalonych: w Anglii dzieci Edwarda IV. który poległ w 1578 roku w walce z Marokańczykami. nie dzierżył żadnego starostwa tak ważnego jak Dorpat zagrożony przez Szwedów czy Szarogród najeżdżany przez Tatarów). tylko prymas Tarnowski i wojewoda Zebrzydowski radzili Dymitra poprzeć. A ów samozwaniec. którzy publicznie uznali w nim prawdziwego carewicza. że wraz z jego pojawieniem się na scenie rozpoczął się jeden z najbardziej pasjonujących dramatów dziejowych. znanego nam z podejrzanych początków kariery 306 Zygmunt za Zygmunta Augusta. miał pewne cechy Dymi trą prawdziwego: znamię na twarzy. w Portugalii króla Sebastiana. Pretendent pozyskał również poparcie Jezuitów. Czy brał na serio jego obiet nice ustępstw terytorialnych. że w zamian za pomoc w odzyskaniu tronu moskiewskiego poślubi jego córkę Marynę. Król jednak przyjął go na audiencji prywatnej 1 zezwolił na prowadzenie akcji na terenie Rzeczypospolitej i na wyko rzystanie prywatnej pomocy polskich magnatów. Miał również w sobie wyniosłą. Ale cudowne ocalenie i odnalezienie Gustawa Eriksona było przecież faktem. To prawda. sam Borys Godunow hołubił go czas jakiś na swoim dworze i chciał mu dać za żonę córkę swoją Ksenię. sprowadzenia do Moskwy Jezuitów . jednającą mu zaufanie nawet takich ludzi. co były warte wszelkiego rodzaju procesy moskiewskie.

. . po armia Dymitra pod wodzą Jerzego 1606 roku (Kraków-Wawei). co znaczyło głównie polskiej. najpewniej na apopleksję. . Raczej ta decyzja była związana z chęcią osłabienia państwa moskiewskiego. W końcu sierpnia pod Glinianami koło Lwowa zebrała się niewielka _. ". gdy na wzór Zygmunta III przebaczył knującym spiski polityczne Szujskim. twierdze otwierały swe bramy. . . . Portret Maryny Mniszcnowny w stroju ślubnym. Fiodora Godunowa.. bojarzy uznawali Dymitra. Stąd wyruszyli na wschód. 251. Oddziały wojskowe strzegące granicy przechodziły na ich stronę. A rządy te były nadspodziewanie łaskawe. Kozaków dońskich. Rządy Dymitra trwały krótko. w tym jedynie 580 husarzy. t . co zresztą zgubić miało Dymitra. . po czym w soborze Uspieńskim 307 Dzieje Polski i Litwy rządy Dymitra w Moskwie wesele i śmierć Dymitra Samozwańca Mikołaj Zebrzydowski włożył na skronie czapkę Monomacha. które Zygmunt kon sekwentnie uważał za najgroźniej szego wroga Polski i Szwecji . rozpoznany został przez swą domniemaną matkę. Z jednej bowiem strony stał się on tam reprezentantem zachodniej. Po drodze dołączyło się do nich prawie pierwsza dymitriada 2 tyś. wojska jego masowo zaczęły przechodzić na stronę Samozwańca. .. duma bojarska traktowana na kształt polskiego Senatu zdobywała wpływ na rządy. polskie urzędy służyły bez wątpienia do kształtowania nowej kultury politycznej. że 13 (a 23 według nowej rachuby gregoriańskiej) kwietnia zmarł nagle Borys Godunow. Gdy przyszła wieść. sprowadził do stolicy swą narzeczoną Marynę Mniszchównę i poślubił ją w maju 1606 roku. lecz w dziejach Moskwy stanowiły istotny przełom. ludzi. . Natomiast sprowadzać do Moskwy Jezuitów nie miał oczywiście zamiaru.5 tyś. Nawet niespodziewany opór Nowogrodu Siewierskiego i klęska w styczniu poniesiona pod Dobryniczami nie przerwały napływu ochotników. Polskie zwyczaje. szkoła lwowska. . Rewolta w Moskwie obaliła krótkotrwałe rządy syna i następcy Borysa. W październiku przeszli Dniepr i znaleźli się w granicach państwa moskiewskiego.. . przybrał tytuł cara wszech Rusi. 20 (30) czerwca Dymitr wkroczył do Moskwy. Mniszcha: 2. a siostra jego Ksenia zamknięta została w klasztorze. nie przestawał myśleć o swej ojczyźnie. kultury politycznej. chłopi garnęli się pod jego sztandary. .choć pozbawiony tronu szwedzkiego. Ryć.. Ale również gdy wydawał edykty nieco łagodzące ciężki los ludności wiejskiej. on sam wraz z matką zginął.nie wiadomo. a wobec poselstwa polskiego Aleksandra Gosiewskiego i Mikołaja . n .

a zwłoki jego spalono. głosiły. Sam w płaszczu pielgrzyr dawał przykład pątnikom. zaś prochy wy strzelono z armaty. Ułatwiło to agitację Szujskim. a na króla o dom na Wawelu przyznany komu innemu. zabezpieczenie stałych dochodów skarbu public nego i uderzenie na Szwecję w porozumieniu z Dymitrem. 252. A równocześnie przez swych agentów w Polsce popierał ruch rokoszowy w jego początkach i myślał podobno sam o polskiej koronie. skierowany przeciw Polakom z otoczenia Dymitra głosili. że przybysze z Rzeczypospolitej chcą wymordować cara i bojarów. jednego z najpiękniejsz architektonicznie i krajobrazowo założeń ówczesnych. a pogląd ten dotąd pokutuje w rosyjskiej historiografii. Ale przeczulony w swej ambicji. Posłowie z orszakiem zdołali się obronie Jerzy Mniszech z córką dostał się do niewoli. obraził się na Jezuitów o rzekomą al w jednym z kazań. regaliści i rokoszanie zjazd szlachty pod Stężycą . ale nie zdradzał. Zginął Dymitr. Wieści. Nie zmieniało to faktu. Równocześnie pragr król usprawnić procedurę sejmowania przez wyeliminowanie skrajnych nadużyć. zwołując go równocześnie z sejmem do Stężycy. p: testów mniejszości zrywających sejmy. Mons Calvariae. miedzioryt kolorowany Jerzego Brauna. ludzi. na którym zamierzał prz forsować utworzenie stałej armii. przeciw zasadzie gło wania większością. liczącego ponoć 2. Przeciw temu właśnie. Zbierał zresztą potężną armię na wojnę. co wkrótce jego przeciwnicy skwitują szyderczo: "Zeb dowski. Rokosz Zebrzydowskiego Na 7 marca 1606 roku zwołał Zygmunt III kolejny sejm.5 tyś. zaprotestował na sejmiku proszowskim Mikołaj Zebrzydows Po śmierci Zamoyskiego wojewoda krakowski wyrastał na czołową postać o zycji. że dla wielu swoich poddanych Dymitr zdawał się polską marionetką na tronie. konnym zjazdem szła ckim w polu. 308 Zygmunt Ryć. Być może właśnie na pomoc rokoszanom. swarzył się z nimi o tytuły. Niemało się do tego przyczyniło butne postępowanie Jerzego Mniszcha i przybyłego z nim na wesele córki orszaku. wtargnęli spiskowcy na Kreml. a rokos szlachtę". Koncepcje jego jednak były pogmatwane i mało precyzyjne. okpił chłopy Kalwarią. i rozpc propagandę za skierowanym przeciw monarsze rokoszem. że 2 tyś. Wszczęli w Moskwie rozruch.Oleśnickiego zachowywał się wyniośle. które przybrał. zapewne przesadne. w tym i nowy łaciński tytuł "imperator Russiae". Gorący kato zasłynął z fundacji Kalwarii koło rodzinnych Zebrzydowic. 17 maj. Panorama Kalwarii Zebrzydowskiej. na jaką. 1617 rok (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie). ubrawszy się jak na deszcz w płachtę. zaskoczonych Polakó\ zginęło w czasie rzezi dokonanej przez tłum. Wasyl Szujski obrany został carem.

zjazd koprzywnicki i zjazd wiślicki Oba zjazdy obradowały równolegle. zastygli Ryć. Zjazd w Koprzywnicy był znacznie liczniej obesłany. Ściągnął ich Zebrzydowski obiecując ujawnić tajne plany króla. 253. o skasowanie unii brzeskiej. ale więcej tu było ciekawskich. Klasztor Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Żółkiewski wraz z Januszem Ostrog-skim przybyli do Stężycy tylko po to. Co . syn niedawno zmarłego Pioruna. Król odpowiedział. na skutek stanowczego wystąpienia Skargi. wbrew własnemu lepszemu rozumieniu. Stężyczanie. ruscy i mazowieccy . ale w ostatniej chwili. zwołując z Krakowa zjazd szlachty i senatorów do Wiślicy. o chęci koronowania królewicza Władysława. To przesądziło sprawę. Tam gardłowano dużo o absolutyzmie. lepszym literatem niż politykiem. Sejm zerwany został przez różnowierców Radziwiłła i małopolskich opozycjonistów Zebrzydowskiego. Na Litwie natomiast na przywódcę rokoszan wyrastał Janusz Radziwiłł. nie wytrzymuje krytyki. o praktykach z Habsburgami. Górę brali przywódcy różnowierców z Radziwiłłem i Diabłem Stadnickim na czele. W Senacie regaliści przeważali zdecydowanie. zażaleń na niezgodne z prawem działania. powołanie trybunału sądzącego rzekome "praktyki" królewskie itd. cudzoziemców i nuncjusza. Zjazd wiślicki wypracował potwierdzony przez króla program kompromisowy . ten ostatni w głos krzyczał o Zygmuncie: "Za króla go nie mam 309 Dzieje Polski i Litwy -i innego chcę". Baranowski opowiedzieli się po stronie króla. ustępliwość Zygmunta. Widząc.to znaczy rezygnujący z wszelkich reform. ale żadnego realnego programu wypracować nie zdołano. niż uczestników.często prokrólewskie. Podejmowana czasami próba przedstawienia tych uchwał jako programu szlacheckiego. W Izbie szlachta przedłożyła wprawdzie szereg tak zwanych "egzorbitancji". Tymczasem pod Stężycą gromadzili się już szlacheccy krzykacze z Zebrzydowskim na czele. Król gotów był w tej sprawie pójść im na rękę. Tylicki. Różnowiercy jedynie domagali się "procesu" konfederacji warszawskiej. Ale dawnych Zamoyszczyków zabrakło. że sejmu nie da się wykorzystać. połączonych przedziwnym sojuszem tylko przez polityczną ślepotę Skargi i nadmierną w tym przypadku.na czerwiec do Lublina. Zjazd sandomierski w odpowiedzi uzupełnił ten program o żądanie oddalenia z dworu Jezuitów. by stanowisko króla przedstawić i rokoszowi zapobiec. kontynuacji programu egzekucyjnego. wycofał się.Poza Małopolską właściwą sejmiki nie przyniosły jednak opozycji sukcesu. Posłowie wielkopolscy zajmowali stanowisko umiarkowane. poza Zebrzydowskim i Janem Szczęsnym Herburtem. Daremnie. lecz wyjaśnienia królewskie uspokoiły większość posłów. w oporze zwołali na sier pień właściwy rokosz do Koprzywnicy pod Sandomierzem. zwołali zjazd następny . liczbowo i intelektualnie. lata 1603-1609. to jest prawnego zabezpieczenia przeciw tumultom wyznaniowym i ich sprawcom. okazało się jednak. Żółkiewski. że nie miał nic do ujawnienia.

Otwarcie wyraził to Zbigniew Ossoliński. mogły doprowadzić do istotnych zmian ustrojowych. siec. nie wydrze! Trwogi się bać. mimo wymieniania innych kandydatów z Gabrielem Batorym na czele. przeważnie zaciężne hufce magnackie ze szlachty złożone. Stadnicki zdążył się przeprawić. Nie dbać. ukorzenie się przywódców rokoszan przed królem Król zrozumiał to wcześniej i by temu zapobiec. Żółkiewski.najwyżej powtarzające się głosy o złożeniu króla z tronu. Również wódz regalistów. oświadczyli. budzącego słuszny szacunek dla szlachetnych intencji. bronić. nie wydrze. kto wykroci? Nie ugrożą. Monarcha przypuścił ich do ucałowania ręki. Wymuszony pokój nie mógł być stabilny. brońmy! Niechaj nas znają! Nas niewiele. że wszystko czynili dla królewskiego dobra. ale Zebrzydowski i Radziwiłł byli zdani na łaskę Zygmunta: starcie zbrojne nie rokowało im żadnych szans. że będą mu odtąd wierni. Ale po obu stronach narastał już kult złotej wolności. bić.wolności tej gwarancją. Nie wydrze. Ale się srożą. A nieprzyjaciół gromić! Kto wykroci. Uchodzących dopadł pod Janowcem nad Wisłą. bić. paraliżowanie się zaś wzajemne dwóch słabych . Ruszył z wojskiem ku rokoszanom. wzmocnienia republikańskich instytucji państwowych i zlikwidowania w ten sposób paraliżującej dwuwładzy słabego króla i słabego sejmu. Całą zimę trwała walka na pióra.Zygmunt Pieśń bojowa rokoszan Szlachta i mieszczanie polscy z Wzornika ubiorów szlachty polskiej (Muzeum Narodowe w Poznaniu) Kto chce nam skarby wydrzeć. brońmy. trwogi się bać! Nic się nie bać! Moc na moc! Brońmy. 310 . bić się nie chciało. Obok prześcigania się na piękne hasła. a dla jego wyznawców każda silna władza była niebezpieczna. trwogi się bać. A skarbów chronić! Wygrająnie wygrają! Niechaj nas znają! . pragnął za wszelką cenę walki uniknąć. nie ugrożą. bronić. A ich wiele: Bić. zdecydował się rozwiązać konflikt siłą. 7 października 1606 roku Zebrzydowski i Radziwiłł stawili się kornie przed Zygmuntem. Rokoszanie rozeszli się do domów. wojsko ich zresztą.

przyrodzenie twoje niecnotliwe tego nie dopuści. W tym duchu szły też konstytucje przez sejm uchwalone. Najpełniej uosabiał go Żółkiewski. nie dla poczucia realizmu obu stron. bo cię synem jego ochrzcili ludzie). Ale nie skłoniono ich do rokowań i trzeba przyznać rację zdaniu Szujskiego. Ty zaś choćbyś też inaczej mówić chciał. korespondencja Diabła Łańcuckiego Stanisława Stadnickiego z Hieronimem Jazłowieckim może służyć za przykład temperamentu polemicznego naszych przodków. posłuszeństwo wypowiedać. Nie nowinać przeciwko panu swemu. ludzi cnotliwych i zacnych. Powściągnięto pretensje duchowieństwa. Ciężka to była decyzja dla królewskich dowódców. ale postulując. Zadośćuczyniono w ten sposób wielu rozsądnym postulatom rokoszan. to da li Bóg i tobie. któremu co się stało. czego ani cnotą. Pomimo to na sejmie panował duch kompromisu. że "nie chcieli oni naprawy Rzeczypospolitej. Nakładłeś na mnie kaiumniej. którzy wcześniej złożyli zjazd pod Jędrzejowem. nie brak było i świetnych często literacko. nie pokażesz. dla królewskich żołnierzy. chcieli owładnięcia nią". unikali 31 Dzieje Polski i Litwy -Hieronim Jazłowiecki. proponując nowy sposób na rozwiązanie jego sporów ze szlachtą. postępki moje inaksze są. obsady opactw itd. której nie masz. Uchwalono rozbudowę floty i twierdz granicznych. bo choć ty przez gardło twoje fałszywie i niecnotliwie na mnie powiedasz. która w uściech twoich nigdy nie postała (gdyż ojca swego diabła naśladujesz. Rozwiązano również szereg drobniejszych a nabrzmiałych problemów. i rokoszowe. odrzucając wprawdzie i artykuły wiślickie. Uszy. ale tylko abyś mógł jako złodziej po jarmarkach cokolwiek ulapić. a moja cnota jako złoto w ogniu tak się wyczyszcza. wojewoda podolski do Stanisława Stadnickiego. Wprowadzono nowe przepisy dotyczące kontroli urzędu podskarbińskiego i skarbu Rzeczypospolitej. Rozstrzygnął 6 lipca 1607 roku pod Guzowem.uchwały sejm 1607 rok ale. łańcucki krzywoprzysiężco i zdrajco pana swego! Targnąłeś się na mię i na sławę moje pisaniem jakimsi. Oręż musiał rozstrzygnąć. To nieprawda. Potwierdzono i rozwinięto artykuły wiślickie. niestety. które. na mnie kładziesz. żeś do mnie posłał. co sam czynisz. czci szczypać i szczekać jako jadowity pies. lecz absolutnie niepolitycznych inwektyw. Wojna domowa była nieunikniona. ani miałeś. znów nie zjawili się nań rokoszanie. A kto w Polsce mógł być taki niecnota jako ty? Tylko równego tobie widziałem Nalewajka. wszetecznie mówić. dotyczących nieprawnych przywilejów. pomazańcowi bożemu. 1606 rok Niecnotliwy człowiecze. i zobowiązano je do podatków oraz ekspedycji na wojnę. zwłaszcza o dziesięciny. na sławie. Swoje zbrodnie. co czyniłeś nie sub praetextu libertatis [pod pozorem wolności]. krzywoprzysiężcą być. ani prawdą. tak przy Królu Jegomości będących. Gdy zaś król zwołał kolejny sejm do Warszawy na 7 maja 1607 roku. nosy ludziom . jak i nie będących. aby "brać z oboich coby do ochrony i naprawy praw należało". udajesz. paskwiliusze niecnotliwe wydawać. uznając zajedynąinstytucjęwładnądo podejmowania uchwał politycznych właśnie sejm. Wzbraniali się przed walną bitwą.

którzy świata nie widzą co pieniądze kują. On pierwszy walczył o przebaczenie dla pokonanych.ślacheckim urzynasz. i to głównie od strzałów piechoty do najemników Radziwiłła.. i jakoś żyw nigdy żadnego Turczyna ani Tatarzyna nie zabił. ślachtę zabijasz niewinnie (o czym dobrze wiedzą Państwo Krzeszowie). Zdobyto wszystkie działa i chorągwie. l teraz sklep by się znalazł pod ziemią murowany w Łańcucie i chłopi przykowani. i dla króla. wzięto wielu jeńców.Zygmunt powstanie Bołotnikowa pojawienie się drugiego Samozwańca Lisowczycy poselstwo Wasyla Szujskiego w Krakowie widział możliwość kompromisu. Długo wierzyli w rozstrzygnięcie polityczne.] Pieniądze kujesz i do Konstantynopola talery na frymark [wymianę] za czerwone złote odsyłasz. Żółkiewski. co go goniono z Konstantynopola aż do Wołoch. Król miał miękkie serce. kiedyć tego napotrzebniej będzie. również.. Ale sądu nad wichrzycielami nie złożono. siostra jej wyszła za Zebrzydowskiego. wśród których znaleźli się zresztą ludzie mu bliscy: Herburtówna była jego żoną. a nie jesteś nim. ""J bitwa pod Guzowem jej poprzednio jak mogli. ok.nie chcieli zabijać. 1606 roku (Zamek Królewski w Warszawie). wstrzymała się od pościgu za uciekającymi. tam jakoś plądrował. Gdy doszło do bitwy . że twój sługa raz jako pies z pęcherzem ucieka). jedno ślachtę cnotliwą zabijasz. najechałeś dom ślachecki Korniaktów. Hetman 312 Ryć. Z przywódców tylko Zebrzydowski i Radziwiłł salwowali się ucieczką. zwycięzca spod Guzowa. że nieudany rokosz stał się lekcją wystarczającą. Owa wiary i cnoty nikomu nie dochowałeś [. Zdobyto ważne dokumenty. odsłaniające zwłaszcza ich knowania z Siedmiogrodem. ugodę uczyniwszy. ------. paniom uczciwym w maszkarach [maskach] języki urzynasz. dla pożytku swego ojca swej żony pojmałeś... i sam Pan Bóg serce odejmie. fragment Rolki sztokholmskiej. To prawda. Lekcja była na długo skuteczna i dla rokoszan. Pragnął zgody. Dwustu tylko rokoszan padło. Nie to jednak decydowało. bo szlachta tylko płazowała szablami.] Z niecnotąnie chcę się dalej wdawać.. A któż by twe niecnoty wyliczył? [. Chorągiew husarska. Ale tryumf nad niekarną ciżbą rokoszową był zupełny.. Rycerzem się czynisz. o tym wiedzą wszyscy. Ostatecznie też za zbyt krwawą nie można jej uważać: w innych ówczesnych . 254. Sądził.

a raczej na dawaną przez niego wolną rękę w łupieniu ludności. wiedział. Schwytany. aż po Ocean Lodowaty. nadwołżanskie strony nie po to. Wyróżnił się wśród nich rychło Aleksander Lisowski. gdzie widział. zwrócił się o pomoc do Polaków. o ile się tam lepiej wieśniakom żyje. na wojnie wychowanych. że w tej sytuacji konflikt z Rzecząpospolitą musi jakoś ułagodzić. wrócił w rodzinne. rosnące z każdym dniem w siłę. stale zaległy. chłop z pochodzenia. Niemcy i Polskę. nie wiedzących jeszcze. fantazji i okrucieństwa. Mikołaja Miechowieckiego. pomimo wymordowania wielu Polaków i uwięzienia poselstwa. oślepiony i stracony. Nie brakło wśród nich niespokojnych duchów. drobna szlachta. Choć słusznie oburzony na Zygmunta o spuszczenie ze smyczy Dymitra Samozwańca II. ich zawiedzione nadzieje po śmierci miłego im Dymitra. że będzie ona niegroźna. które przybyło do Krakowa w grudniu 1606 roku ze skargą na zerwanie ważnego przecież do ł622 roku rozejmu i z propozycją jego odnowienia. w pogoni za łupem i sławą. za żołd. lub po prostu Lisowczykami. niemniej trafiający do rozgoryczonych mas. po ucieczce z niewoli przez Włochy. Król więc wyprawił do Moskwy. by znów dać się zakuć w jarzmo pańszczyźniane. Niepodobny nawet do carewicza z wyglądu. Iwan Bołotnikow. a zwłaszcza do Kozaków dońskich. którym sprzyjało również rozgoryczenie mas ludowych. gdzie wciąż więziono poprzednie poselstwo Oleśnickiego i Gosiewskiego. ruszyły na Moskwę i po kilku zwycięstwach w polu stanęły w lecie 1608 roku niemal u jej wrót. wzięty do niewoli przez Tatarów i Turkom na galerę sprzedany. Dawni jego plebejscy stronnicy rozpoczęli w 1607 roku nowe powstanie. rzucił jednak Bołotnikow zarzewie dalszych buntów. wstrząsnęło krajem i zagroziło nawet stolicy. służących. twórca formacji zwanej lisowskimi Kozakami. czyli z miejskich podegrodzi. podobno kreatura jednego z polskich urzędników Dymitra Samozwańca I. posłów nowych . Samozwaniec ów. nie brakło rokoszan uciekających przed królewską sprawiedliwością.Stanisława Witowskiego i Jana Druckiego Sokoliń313 Dzieje Polski i Litwy . przemierzających śmiało olbrzymie przestrzenie wschodniej Europy. Wasyl Szujski zdawał sobie sprawę z narastającego niebezpieczeństwa. potrzebnej choćby po to. Dymitr Samozwaniec II. Powstanie jego. zabijaków pełnych odwagi. na którego czele stanął udający znów cudem ocalonego z rąk morderców cara. w którym wzięli udział również Kozacy dońscy. Główne siły szalbierza jednak. by w następnych pokoleniach lekcji tej nie trzeba było powtarzać. angażując wszystkie siły Wasyla przez wiele miesięcy roku 1606 i 1607. Szczęśliwie państwem moskiewskim targała jeszcze większa burza. Całe chorągwie przechodziły na żołd szalbierza.państwach europejskich bunty i rokosze zdarzały się znacznie częściej i znacznie więcej krwi przelewały. Żółkiewski na Kremlu Śmierć Dymitra i wstąpienie na tron Wasyla Szujskiego nie mogły spotkać się z należytym odzewem ze strony władz Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach rokoszu Zebrzydowskiego. we wsi Tuszyno. Wysłał zaraz do Zygmunta poselstwo. Wskutek tego jednak zabrakło u nas reformy państwa. tym razem niewątpliwy szalbierz. tak zwani ludzie posadzcy.

a następnie traktować o trwały pokój. znaczny poczet żeby na nią stawił". bez żadnego zawodu poza żołnierskim. Jakoż rzeczywiście pozwolono im wrócić do kraju z Maryną i Jerzym Mniszchami. od traktatów Piotra Grabowskiego i Józefa Wereszczyńskiego. W Rzeczypospolitej szermował dziedzicznymi prawami królewicza Władysława: w grze o jego koronację za życia ojca zrzeczenie się tych praw i zawarcie . 1621 rok (Muzeum skiego.w Moskwie. Zamoyski chciał je widzieć w imperium osmańskim. ogarnęła ich wysłana przez Dymitra II chorągiew Aleksandra Zborowskiego. z niewątpliwym pogwałceniem nietykalności poselskiej. jawnie wołano o aktywniejszą politykę kolonialną. a w nocy. by ją powstrzymać. ale gdy wracali. Interwencja polska w Moskwie trwała i mimo zobowiązań podjętych przez posłów nie było sposobu. Po co zresztą? By mieć na karku tę masę awanturników. że już w tym czasie podtrzymywał pretensje do szwedzkiej korony tylko jako pewien atut w grze dyplomatycznej. Utrzymuje się mniemanie. i uwiozła do Tuszyna Marynę. że "gdzieby do Moskwy była kiedyś ekspedycja. że zawarli go tylko "dla oswobodzenia samych siebie i innych ludzi". że idąc na Moskwę. Jak za Batorego. Ostatecznie 10 marca 1609 roku zawarto traktat w Wyborgu. korzystając z odejścia polskich niepłatnych chorągwi do Tuszyna. potajemnie. postawił król warunek. Zygmunt III stanął przed trudną decyzją. od jakiegoś czasu szczególnie liczne. W Polsce już do końca XVI wieku. przebaczając Zebrzydowskiemu. na zatrudnienie których przeciw Karolowi sudermańskiemu brakło pieniędzy? Problem zbyt licznej szlachty istniał wtedy zresztą w niejednym kraju europejskim i w wielu z nich. opanowali całe prawie Inflanty po Dźwinę. wzięła z nim ślub. by szlachtę właśnie zatrudnić poza granicami metropolii. zagrażając znów Rydze. toteż nie został on zatwierdzony przez Zygmunta III. Posłowie Rzeczypospolitej nie kryli. Zażądać mieli wpierw zwolnienia zatrzymanych. traktował j ą Zygmunt III jako etap pośredni w drodze do Sztokholmu. zaczęły się podnosić głosy. Pieczęć Zygmunta Czartoryskich w Krakowie). który poszerzał granice Szwecji o tereny świeżo opanowane i postulował wspólną politykę wobec Rzeczypospolitej. a jeśli akceptować rozejm. Zygmunt .społeczne uwarunkowania dymitriad traktat szwedzko--moskiewski w Wyborgu dynastyczne plany Zygmun ta Wazy Ryć. Szwedzi umiejętnie wykorzystywali wojny Rzeczypospolitej z Moskwą dla poszerzenia własnych posiadłości. Wasyl równocześnie z rokowaniami z Rzecząpospolitą próbował porozumieć się z Karolem. to tylko na dwa lata. Świeżo. 255. na warunkach w praktyce podyktowanych przez Szuj skiego. Połączyły się z tym problemy szwedzkie. Ostatecznie stanął rozejm na 3 lata i 11 miesięcy. potencjalnych nowysh rokoszan. że polskie Indie są tuż za polskimi granicami. w tym przysłanie do Moskwy pięciotysięcznego korpusu posiłkowego. Tam w dzień odegrała ona komedię rozpoznania cudownie ocalonego męża. Wydaje się jednak. w tym również Maryny i jej ojca. jednak na warunkach terytorialnych nie do przyjęcia przez Moskwę. syna Samuela. by uniknąć wojen domowych. Toteż już w październiku 1607 roku. do 30 czerwca 1612 roku.

i po chrzcinach "pod rauszem ofiarował Jego Królewskiej Mości l tyś. wszystką swoją moc na Moskwę obrócić i królewicza na to państwo osadzić". i. Jeszcze w 1610 roku będzie się starał. •• .':^'^ i^ł'<:~.Ryc 256 Wizerunek żołnierza polskiego.Zygmunt l dzonemu w badaniu trudno dostępnych dokumentów. ••"' T. gdzie w ostatnich latach.• CO Się aa . od bojarów. gdzie tymczasem Konstancja powiła mu syna. odwrócić grożącą Szwecji wojnę z Danią. i to szybka interwencja w Moskwie.. przychodziły sygnały. kasztelan krakowski.•• •"•• •••••-'• >':'•'". Czartorvskich w Krakowie). . po szybkim odbudowaniu spalonej w 1595 roku części zamku. które zobowiązały go do odzyskania utraconych niegdyś prowincji. że niektórzy z nich chętnie by widzieli królewicza na tronie. niestra314 -------------------. drzeworyt w Pobudce zacnym Stwa moskiewskiego Zygmunt. warszawski sejm w styczniu i lutym tych spraw nie poruszał. a zatem i Smoleńska. 1620 rok (Muzeum rzeczy realista. Otóż w listopadzie 1608 roku Krzysztof Radziwiłł pisał do swego brata Janusza. Szwedzi woleli jednak skubać Inflanty w porozumieniu z Wasylem. człeka na tę ekspedycję". Również i inne pośrednie przekazy zdawałyby się potwierdzać tę wiadomość. również w kategoriach szczerego patriotyzmu.DO W przyłączenie całego pan.. Do chrztu trzymał go Janusz Ostrogski.-1' ' • ••<•.. nie kryjąc już celów tej podróży. Toteż chęć uznania przez niego szwedzkiego status quo dla dobra Rzeczypospolitej i dla syna w 1608 roku była bardzo prawdopodobna. że Zygmunt do końca życia czuł się Szwedem i o kraju tym myślał nie tylko w kategoriach dynastycznych. choć z Moskwy.'^« . Wojciecha Rakowskiego. Pozostawało tylko jedno: otwarta. Ważniejsze było uchwalenie amnestii dla rokoszan i ponowne zawarowanie wolności wyznania dyzunitom. zawdzięczamy rewelacyjną wiadomość. Powrócił więc do Krakowa. wbrew własnym dynastycznym interesom. Jana Kazimierza.. Pamiętajmy. rokoszanina. aby uprzedzić Karola i zagarnąć J i i i ' ' • m^^:'^'.•.dzięki temu pokoju ze Szwecją byłoby pewnym argumentem. narodziny Jana Kazimierza Trudno zresztą byłoby z tym występować publicznie.. Choć z początkiem 1609 roku plany wojny zaczynały się już krystalizować. Kraków. niestety z drugiej ręki. Henrykowi Wisnerowi. Miał zresztą król pewien pretekst do rozpoczęcia działań bez zgody sejmu: postanowienia pactów conventów. że "król snadź myśli z Karo-lusem przymierze uczyniwszy. nigdy chyba nie wierzył. W gruncie synom Korony Polskiej. •'•-. teraz już pierwszy senator świecki Rzeczypospolitej.. wyprawa króla na Smoleńsk 28 maja 1609 roku ruszył król na Litwę.

byle jedno było dobrze Rzeczypospolitej". gdzie wielu bojarów. We wrześniu armia królewska pod osobistym dowództwem Zygmunta stanęła pod murami Smoleńska. Szwedzi. 257.De la Gardle stanowisko Stanisława Żółkiewskiego wobec wojny moskiewskiej oblężenie Smoleńska Ryć. myślała tylko o odzyskaniu utraconych prowincji i ewentualnie o nowych. niż łapać moskiewskiego kanarka na dachu. choć to niektórym inaczej się zda. Ale królowa z dziećmi i dwór ruszyły z nim do Wilna. 5 tyś. pisał w związku z tym już wcześniej do Lwa Sapiehy: "O sprawiedliwość.przebywał najczęściej. Żółkiewski proponował zrezygnować z oblężenia i iść na Moskwę. opowiedziawszy się za wojną. Francuzi Moskale Polacy -•* kierunki uderzeń wojsk polskich kierunki odwrotów: ". . pozostawił pod opiekąMikołąja Zebrzydowskiego. Niezbyt chętny tej wojnie. Kozaków zaporoskich. gotowa była uznać Władysława za cara. Król prowadził 12 tyś. Lecz dobro to widział w zjednoczeniu obu narodów słowiańskich.-*• wojsk moskiewskich (tm) ~*. Król jednak konsekwentnie wolał trzymać smoleńskiego wróbla w garści.Zborowski G . dysponująca silną artylerią. tym realniejszych. za grubymi skryta murami. wydawała się nie do zdobycia. słuszność. na którą stawił się zresztą z opóźnieniem na wyraźny rozkaz królewski.Dunikowski P -Porycki Ż -Żółkiewski S .wojsk cudzoziemskich płoty i zasieki K . że najważniejszy jest interes państwa i uspokajając swoje sumienie. uważał jednak.Kozacy D . to jest z naszej strony. 315 Dzieje Polski i Litwy obóz wojsk cudzoziemskich obóz wojsk moskiewskich piechota GLJ jazda Niemcy. Plan bitwy pod Kłuszynem. im skromniejszych nabytkach. gdy tymczasem większość senatorów. Dymitrem Samozwańcem II.Szujski Z . nie patrzyłbym ja na to. Szeregi jego zresztą rosły. piechoty i 10 tyś.stanowisko wielkiego wciąż wakowało w Koronie . jazdy. "wór" musiał się wycofać. Dowództwo naczelne wyprawy objąć miał hetman polny .Stanisław Żółkiewski. Potężna twierdza. Nie było to za wiele. w obawie przed "worem [złodziejem] tuszyńskim".Struś Sz . Gdy przyprowadzili mu pierwsze swoje oddziały polscy pułkownicy spod Tuszyna. które na kilkanaście miesięcy stawało się faktyczną stolicą Rzeczypospolitej.

skryty za murkami. Wybór Władysława w zasadzie akceptował. bez uzgodnienia z królem i senatorami. zasiekami. silnie obsadzoną twierdzą. zagrożenie Moskwy bowiem malało. Moskali. Naprzeciw mu wyruszył Żółkiewski na czele 2 tyś. Żółkiewski obiecał jej. Szwedów i Francuzów. płotami. trzymając się od bitwy z dala. Nie ukrywał zresztą. Twardo postawił sprawę: bez Smoleńska i twierdz nadgranicznych bezpieczeństwo Rzeczypospolitej nie będzie zapewnione. które tyle przewrotów i tylu carów nagle życie kończących ostatnio widziało. ale trudne zmagania w niekorzystnym terenie. mimo że to właśnie obecny hetman ujął przed laty i poprowadził na śmierć jego ojca Samuela. i przejmował nad miastem i państwem całym rządy w imieniu nowego cara Władysława Zygmuntowicza. Potem ruszył na Moskwę. wojska. Zawiedziony Żółkiewski opuścił Moskwę. które się zresztą spóźniały. jazdy i l tyś. właściwie dużego podjazdu. Wczesnym rankiem 4 lipca. Tym samym jednak wlokły się pertraktacje z bojarami. kilkaset piechoty i 2 działa. Łączyli się z nim jednak niektórzy tuszyńscy pułkownicy. lecz ostateczne jego uznanie odsyłał do sejmu. . przyprowadził mu swój pułk Aleksander Zborowski. musiał czekać na działa. Zdobył go 13 czerwca 1611 roku. po 21 miesiącach oblężenia. Słysząc. prowadząc zaledwie 6. Nie szarża kawaleryjska miała teraz decydować. Lecz wyższość bojowa znakomicie wyszkolonych polskich oddziałów ujawniła się w pełni właśnie tutaj. piechoty. Prowadził 316 . Zygmunt układu nie aprobował. Przez ten czas jednak zainicjował rokowania z przywódcami nie rwących się do walki najemników. Stawiał własne warunki. skapitulowali. Gdy nadeszły wreszcie obiecane szwedzkie posiłki. Chciał wpierw zdobyć Smoleńsk. że hetman koronny jest w niebezpieczeństwie. którzy gotowi byli przyjąć królewicza. ujrzał Żółkiewski przed sobą obóz nieprzyjacielski pod wsią Kłuszynem. jazdy polskiej.a wówczas do obozu przybywali kolejni. Miesiąc później stanął pod jej murami. że granice nie zostaną zmienione. Zdecydował nieprzyjaciel. a oblężenie Smoleńska będzie zdjęte. najemnicy obcy. ruszył na odsiecz Smoleńska. W otoczeniu Zygmunta ścierały się różne koncepcje: iść na Moskwę czy kończyć ze Smoleńskiem. Miesiąc jeszcze. brat Wasyla. w znacznej części obcych najemników. Wydaje się. Nie mógł wyzyskać zaskoczenia i uderzyć na śpiących.5 tyś. Śmierć Dymitra Samozwańca II ośmieliła wrogów Zygmunta: Maryna z synkiem szalbierza wkrótce też marnie zginie. że grał na zwłokę.Zygmunt bitwa pod Kłuszynem Władysław Waza carem moskiewskim 36 tyś. Dwa dni później załoga Carowego Zajmiszcza uznała Władysława za cara. Ale było już za późno. miesiąc trudnych rokowań. że sam chciałby wpierw rządy objąć w Moskwie w imieniu piętnastoletniego syna i że boi się o jego losy w państwie. W ciężkiej walce legło do 15 tyś. Dymitr Szujski. Niemców. Gotów był sam przejąć panowanie nad Moskwą. Część z nich musiał zresztą zostawić pod Carowym Zajmiszczem.

Książęta Szujscy przed królem Zygmuntem III na sejmie warszawskim w 1611 roku. dość energiczne prowadzenie wojny. choć słusznie obawiali się okrutnej zemsty. Kuźmy Minina i kniazia Dymitra Pożarskiego. Zjedzono konie i szczury. konfederatów rozbroić. bezkarnych. bo uchwalony pobór nie pozwalał na dalsze. Tryumfu hetmana. 6 listopada 1612 roku kapitulowali polscy obrońcy Kremla. Obrońcy Kremla i Inflant. po 1611 roku (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). wielu Polaków wymordowano w mękach. obradujący od końca września do początku listopada 1611 roku. 317 Dzieje Polski i Litwy tryumf hetmana Żółkiewskiego kapitulacja polskiej załogi Kremla konfederacje niepłatnych żołnierzy Ryć.uwożąc jeńców i pozostawiając na Kremlu polską załogę pod dowództwem Gosiewskiego. Z trudnością i dopiero w 1615 roku udało się konfederacje rozwiązać. Nie wszystkich zresztą. a szeregi bojarów życzliwych jeszcze Władysławowi topniały z dniem każdym. Opanowali Moskwę. 259. a wówczas w Niż-nym Nowogrodzie wybuchło powstanie pod wodząrzeźnika Ryć. Zaś 21 lutego 1613 roku w Moskwie sobór ziemski wybrał nowym carem Michała Romanowa. ale wielu. który przywiódł swych jeńców: Wasyla. zjedzono rzemienie i trawę. Zaczęli jeszcze na Kremlu od łupienia skarbca carów. Bitwa pod Moskwą wg Juliusza Kossaka. syna uwięzionego patriarchy Filareta. Szła wprawdzie wyprawa po wyprawie z posiłkami i zaopatrzeniem dla Kremla. aż w końcu zaczęto jeść trupy. którym się udało wcześniej z tymi skarbami do kraju powrócić. Ci. Rezygnacji. 318 . A w Rzeczypospolitej szaleli niepłatni żołnierze. ale pierścień oblężenia się zacieśniał i głód wreszcie zawitał. miedzioryt Tomasza Makowskiego. kniazia Wasyla Golicyna. Sejm złożony w Warszawie. Dymitra oraz Iwana Szujskich. Kilkudziesięciu skazano za rozboje na banicję. Mimo obietnic Pożarskiego. 258. zaczęli teraz łupić współobywateli. był świadkiem tryumfu i rezygnacji. rozpoczęli oblężenie Kremla. zdobywcy Smoleńska zawiązywali konfederacje i łupiestwem pragnęli wymusić zwrot należnego im żołdu. patriarchę Filareta Romanowa i przekazał zdobyte sztandary. rozbijało się nadal. kilku na śmierć.

Rzeczpospolita osiągnęła swój największy rozrost terytorialny: 950 tyś. co stracił Zygmunt Stary. w myśl którego cesarz (imperator) Rusi Władysław Zygmuntowicz odstępował królowi Zygmuntowi III księstwa smoleńskie i sie-wierskie. usiłujący narzucić dyscyplinę faworytom królewicza. Ostatnią próbą podporządkowania państwa moskiewskiego stała się wielka wyprawa Władysława na Moskwę. Tak powstał Początek i progres wojny moskiewskiej. syn Zbigniewa. ale Moskali skłoniono do znacznych ustępstw. Aby przed wymaganą rezygnacją królewicza z praw do panowania w Moskwie (na którą się zresztą nie zgodził) stworzyć fakty dokonane.ale za jaką cenę! . Odrzuciła go kancelaria koronna. Polska i Litwa w 1. ale na wiosennym sejmie 1618 roku nawet dotychczasowi zwolennicy interwencji zażądali jak najszybszego zakończenia tej wojny. zasiadł do przelania swoich marzeń i żalów na papier. Podpisany ostatecznie czternastoletni rozejm dywiliński z 11 grudnia 1618 roku pozostawiał we władaniu Rzeczypospolitej Smoleńsk. bratniej unii dwóch narodów. Powodowały tylko jeszcze większe zniszczenie kraju i narastanie nienawiści do Polaków. km2. zamieszkanych przez około 10 min ludności. Zaporożców z atamanem Konaszewiczem-Sahąjdacznym na czele. Gdy nie mógł wywalczyć tego. Jesień 1617 roku przyniosła pewne sukcesy i wojsko zimowało na terenie nieprzyjacielskim. czego z właściwym mu realizmem po tej wojnie oczekiwał. nie niszcząc swego kraju. skrytymi pod pozornie beznamiętnym opisem. Rozpoczęły się rokowania. pamiętnik własnych czynów i własnych złudzeń . o czym marzył. Hetman Żółkiewski odjechał już wcześniej do swojej Żółkwi. oraz Jerzy Ossoliński. Umożliwiło to szturm na Moskwę w nocy z 10 na 11 października. Lew Sapieha sprowadził na pomoc 20 tyś. wyróżnili się natomiast męstwem i rozwagą Jakub Sobieski. Mimo wysadzenia bramy przez dzielnego kawalera maltańskiego. syn Marka. Jego wnuk .Zygmunt S 319 Ryć. potem fundatora znanej szkoły średniej w Krakowie. między którymi wyrastał teraz mur nienawiści. Kolejne wyprawy załamywały się jeszcze przed Moskwą. Ponieważ siły polskie były zbyt szczupłe. Podpisał go Władysław ostatecznie jako wielki książę moskiewski. spisano traktat pokojowy. XVII wieku. Siewierz i Czernihów. miasta zdobyć nie zdołano. Odzyskano w przybliżeniu to. pół. zażądała zmiany tytulatury. wśród których szczególnie niechlubną rolę odgrywali młodzi Kazanowscy.zrealizował to. pisany z pasją i namiętnością. Bartłomieja Nowodworskiego. Dzieje Polski i Litwy wyprawa Jana Karola Chodkiewicza na Moskwę rozejm w Dywilinie Początek i progres wojny moskiewskiej XVII stulecie wiekiem wojen Trzeba było kończyć tę wojnę. Naczelne dowództwo sprawował stary hetman Chodkie-wicz. 260.

niedowład rządów sejmowych metod porozumienia wewnętrznego. Dawna obawa przed skutkami elekcji vivente rege usprawiedliwiona była obrotem spraw w państwach habsburskich. Podejrzliwość i nieufność nadal też otaczała dwór królewski. konfederacji wojskowych. że jeśli królewicz Władysław wychowany zostanie zgodnie . gdy rzadkie wojny dotykały tylko obrzeży kraju. a wespół z nimi niepokojów zewnętrznych. Nieufność zresztą była obustronna. coraz bardziej w głąb kraju sięgających. nadchodził wiek ciągłych wojen. co wkrótce z zasady jednomyślności stworzyć miało paraliżujący hamulec . przede wszystkim niezdolne do zasypania pogłębiającej się przepaści między dwoma koegzystującymi w państwie światami wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. pomagały nawet znaleźć najlepsze doraźnie rozwiązanie. Zwycięstwa okrywały wprawdzie sławą sarmacki oręż. Lecz niezdolne były do zażegnania nowych konfliktów. godnie wieńczące odchodzącą razem z nim w przeszłość ideologię polskiego renesansu. Sarmaci i libertyni "Pokój . rozstrzygnięcia nowych problemów politycznych i społecznych. buntów kozackich. że w niejednym interesy króla rozmijały się z interesami Rzeczypospolitej. najtęższych umysłów ku sprawom wojennym powodowało niebezpieczny regres w myśleniu kategoriami polityki wewnętrznej. Próżno Żółkiewski zapewniał na sejmie. ale bojowanie .byt nasz podniebny" . Kryzysy polityczne. szlachetne w ocenie dzieło dojrzałej refleksji.szczęśliwość. lecz równocześnie sprawiała. 261.liberum veto. dopóty rutyna i tradycja nie były tak niebezpieczne. uważano za wynik chęci wprowadzenia zmian destabilizujących sprawdzoną konstrukcję ustrojową i usiłowano rozwiązywać przez petryfikację istniejących form państwowych i parlamentarnych. Dopóki obiektem sejmowych i sejmikowych ceremonii nabożnych było rozwiązywanie starych problemów. przez podkreślenie ich obrzędowego i nienaruszalnego "sacrum". takie jak rokosz Zebrzydowskiego. Mapa Królestwa Polskiego z atlasu Abramusa Orteliusa Theatrum orbis terrarum. Śmiałe unowocześnianie metod walki z wrogiem zewnętrznym nie pociągnęło za sobą unowocześniania 320 Zygmunt Ryć. ale skierowanie największej energii. ale kulturę polityczną Rzeczypospolitej obciążył obustronną podejrzliwością i nieufnością.dostojne w stylu. Po spokojnych czasach jagiellońskich. 1574 rok (Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego).pisał Mikołaj Sęp Szarzyński. rokoszu.. których spór obdarzył sarmacki barok niespodziewanym bogactwem wyobraźni artystycznej.

ok. co sądzi o wierności małżeńskiej Zofii Jagiełłowej. 262. musiał je solidnie przetrawić. Za wiele. wzrost autorytetu królewskiego Niemniej kompleksy pozostały. Wrażliwość króla była jednak przesadna i jego autorytet osobisty rósł teraz z każdym rokiem. świętość jej instytucji. że osoba królewska przez wszystkich uważana jest za świętą. a autorytet jego korony przez czas cały miał charakter sakralny. który swej władzy nie nadużywa i po ojcowsku odnosi się do poddanych. bo wolnym rozkazuje. a królowie absolutni to królowie osłów. toteż nie tylko Ryć. "Panie mój . Toteż mawiano. Rokoszanin jest". że jest to człowiek jak inni. że król polski to król królów. wybijającego się syna bojarskiego. nie tylko wśród rokoszan. gdyż wspomniane w nim zostały skromne początki dynastii Wazów. praprababki Zygmunta. było opinii przeciwnych. sakralnym węzłem spajającym Rzeczpospolitąwjedność. Szymona Starowolskiego o Zygmuncie I. Próba wydania Historii Długosza. by Zygmunt nie czuł niepokoju. Gdy mały Bogusław Radziwiłł. Wymogi dotyczące rozumu i charakteru monarchy najpełniej odzwierciedlały szacunek dla korony. Zygmunt uczył się długo. to korona go nie minie. że rozbroił w końcu najbardziej zatwardziałe serca szlacheckie i gdy w 1620 roku szlachcic kalwiński Michał Piekarski usiłował go zamordować. syn Janusza. a może nawet bardziej porokoszowa łaskawość oraz odzyskanie Smoleńska przekonały znaczną część opinii szlacheckiej. 1605 roku (Muzeum Narodowe w Warszawie). odmówił ucałowania ręki królewskiej. Cóż więc dziwnego.to największy tytuł u swobodnych" . pozostającej dalej w rękopisie. malarz niezna.321 Dzieje Polski i Litwy z obyczajem Rzeczypospolitej. Że długo musiał zamach na Zygmunta l walczyć o zaufanie poddanych. Zygmunt roześmiał się tylko i nie pozwolił zmuszać dziecka. Ten paternalistyczny model monarchy źle oczywiście pasował do młodych ludzi. takich jak Walezy czy Zygmunt III w pierwszych latach panowania. by zrozumieć imponderabilia polityczne. a przyrodzona dobroć i poczucie humoru jednały mu serca. przez byłego rokoszanina Jana Szczęsnego Herburta. spowodowała stanowczy zakaz kontynuacji. poruszenie w kraju ukazało. lecz raz wyuczoną lekcję pamiętał dobrze.Ograniczonej lotności umysłowej pierwszego Z Wazów ny. Równocześnie jednak król był wciąż podstawowym. Skonfiskowane zostało dzieło młodego. powiadając. mówiąc: "Dajcie mu pokój.zwracał się niegdyś do króla Kochanowski. patriotyzm lokalny . Długosz zbyt jasno dał do zrozumienia. na polskim tronie należy przypisać fakt. Dopiero doświadczenia rokoszu. Oswoiły one opinię sarmackąz obrazem władcy. Portret Tomasza Zamoyskiego.

wciąż ani Mazur. ale jednak marginalną. tacy jak Fabian Birkowski. Nie język grał tu główną rolę. Przypomniana już w początkach poprzedniego wieku między innymi przez Miechowitę. spopularyzowana jednak została w czasach Wielkiego Bezkrólewia i rządów Batorego przez Macieja Stryjkowskiego.Ryć. . wymagało jednak również uznania praw tej szerszej ojczyzny. najwięcej analogii można by znaleźć na Węgrzech i W Hiszpanii. Taką nazwą dla narodów Rzeczypospolitej stała się nazwa Sarmacja. później Dominikanin i kaznodzieja królewicza Władysława. przed . Bardziej dla tej kultury charakterystyczni byli kapłani. nie tylko instytucjonalnego węzła łączącego Rzeczpospolitą. to geograficzne jej ujęcie przez Stryjkowskiego wychodziło naprzeciw rzeczywistym potrzebom społecznym. wpierw profesor literatury greckiej i rzymskiej na Akademii Krakowskiej. . Brytanii.Nie znaczy to. często przesadnie eksponowanego. matyzmu było to. • 1634 rokiem (Kraków-Wawel). historyka nie najwyższej rangi. . Tak rodziło się nowe zjawisko zwane sarmatyzmem . ze w znacznej mierze wyrastał on z renesansowych. zwłaszcza że wciąż pamiętano o dawnych podziałach. znany z kazań i mów pogrze- . że nie odczuwano również potrzeby innego. budujące wpierw patriotyzm na szczeblu lokalnym jako fundament patriotyzmu szerszego. a w tym celu jakoś ją trzeba było nazwać. nie mówiąc już o Litwinach czy Rusinach. a niebezpieczne zmiany.zarazem ideologia państwowa. Franciszkanin Wojciech Dembołęcki. ideolodzy sarmatyzmu Nie zawsze jego czołowi ideolodzy poprzestawali na schlebianiu szlachcie. ale konsekwentnie przypominającego. że średniowieczne dzieje Litwy i Rusi są częścią dziejów Rzeczypospolitej. Specyfiką sar. ale i ze zrozumienia. Belgii. i inne łączące się w jedno narody. Kapelan i historyk Lisowczyków. Zdrowe do nich przywiązanie. ale odrębności regionalne. I choć z historycznego punktu widzenia koncepcja jedności dziejów sarmackich była nieudana. że są to ideały zagrożone przez niepotrzebne. dziwacznym pomnikiem sarmackiej pychy. Podobne zjawiska występowały w tym czasie i u innych narodów europejskich w różnym natężeniu. był w owych czasach postacią niewątpliwie barwnąi interesującą. nieznany malarz polski. styl życia i zespół skojarzeń składających się na specyficzną sarma-cką wyobraźnię. z wiary w ład i harmonię jako ideały również polityczne. do zapomnianych w średniowieczu nazw Hiszpanii. humanistycznych korzeni. używana przez Bielskiego. Portret Stanisława Tęczyńskiego. ani Prusak z Prus Królewskich. Przed problemem tym stawały w XVI i XVII wieku i inne jedno322 Zygmunt l czące się państwa. z osławionym Wywodem jedynowłasnegopaństwa świata. dowartościowując szlachtę litewską i ruską jako pełnoprawnych gospodarzy wspólnej sarmackiej Rzeczypospolitej. ani Ślązak spod Oświęcimia nie był nazywany Polakiem. 263. stąd powszechny był nawrót do dawnych określeń z czasów jedności rzymskiej.

Służyło mu również szkolnictwo siedemnastowieczne. 1636 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Jedynie Bracia Polscy się mu przeciwstawiali i stąd właśnie oni byli najgoręcej zwalczani.nYm. 264. profesor Akademii Wileńskiej. którego Thesaurus polono-latino-graecus wydany w Krakowie u Cezarego w 1621 roku i inne pisma filologiczne przez dwa wieki były podstawą polskiej wiedzy w tym zakresie i dotąd są kopalnią znakomicie ujętego materiału językowego. i to głównie wartości stadnych. Wysoki poziom jezuickich uczonych w tym okresie budził zresztą niepokój starych środowisk uczelnianych. i architektury urabiać miało takie. ostatni w kulturze europejskiej i jeden z największych poeta nowołaciński. po społeczność całej Rzeczypospolitej. Jej sławny profesor. a nie tworzenia wartości nowych. 1632 rok. matematyk i astrolog Jan Brożek wsławił się polemicznym Gratisem z 1625 roku. który właśnie w czasach Zygmunta III szeroko się rozprzestrzenił w całej Rzeczypospolitej. Pieczęć Urbana VIII. dwóch jakże odmiennych indywidualistów. Maciej Kazimierz Sarbiewski. Grzegorz Knapski. a nie inne reakcje 324 . ale i piękna kultury czy krajobrazu ojczystego na modłę horacjańską. wyrażających znaczną dojrzałość poglądów politycznych i zrozumienie potrzeb Rzeczypospolitej. 265. był dla chłopców modelem ofiarnego życia dla społeczności. nie tylko jezuickie. lecz polityka Batorego i młodego Zygmunta III. Trendy te ujawniały się już w okresie Wielkiego Bezkrólewia. od najmniejszej. Sławę największą zdobył jednak inny Jezuita. Z zakonu Jezuitów wyszli kontynuatorzy renesansowego spojrzenia na kulturę antyczną jako zwornik ideowy społeczeństwa sarmackiego. również przez inne wyznania protestanckie. nie tylko w rodzinach szlacheckich. że społeczeństwo sarmackie było społeczeństwem obywatelskim. bezlitośnie szkolnictwo jezuickie atakującym z pozycji bardzo tradycyjnych. spowodowała jeszcze ich nasilenie i związanie z postawami budzącymi nieufność wobec króla. zakładał jednak również przewagę oddziaływania estetycznego nad racjonalRyc. piewca istotnych wartości patriotycznych i politycznych. bowych. aktywność w obronie wartości. Model ten jednak zakładał aktywność defensywną.323 Dzieje Polski i Litwy Ryć. przez powiatową i wojewódzką czy też miejską lub gromadzką. Drzeworyt z karty tytułowej Poezji Macieja Kazi. Należał do nich wybitny lingwista. jak Akademia Jan Brożek Krakowska. Jezuicki model wychowawczy. uwieńczony laurem przez papieża Urbana VIII w 1623 roku.Pi«?kno słowa> Pi(?kno obrzędu. piękno rzeźby mierzą Sarbiewskiego. rodzinnej. Nie można zaprzeczyć. stadnym modelom zachowania niechętnych. broń zaś Boże indywidualnych. Model wychowania.

lata 1586-1593. Nowe prądy artystyczne przenikały tu szybko. tak charakterystyczne dla ok. 266. Nie do końca jednak. fundacja ostatniej z Tęczyńskich . rękę podawał. fundować klasztory. otrzymywał ją na ławie Ryć. stały się właśnie wówczas trwałym elementem polskiego krajobrazu.Ryc 267 Kości0) Jezuitów św. Piotra i Pawła. przebudowany w latach 1615-1621. a potem Opalińscy zagarnęli Rytwiany. Zamek w Krasiczynie wzniesiony został w latach 1592-1614. a także zespołów takich jak Alwernia Korycińskich czy karmelicka Czerna koło Krzeszowic. a gdy zasłużył na chłostę. umieszczać w nich liczne pomniki grobowe i epitafia Z Czar. wały też lub się rozbudowywały rezydencje magnackie w pierwszej połowie stulecia wielkie rezydencje magnackie. ale -jak widzieliśmy na przykładzie Bielan i Kalwarii. Krakowski kościół Jezuitów pod wezwaniem św.Zygmunt Ryć. W architekturze kościelnej Europy ich pierwszym przykładem był jezuicki kościół II Gesu w Rzymie ukończony w 1584 roku. Tęczyńscy. jak kaplice i klasztory. Wbrew Skardze model życia ziemiańskiego tryumfował. Zamek Kmitów w Nowym Wiśniczu. lata 1597 nego marmuru. 1630. architektura kościołów jezuickich etyczne. którego budowę rozpoczęto w 1597 roku. drugim . Mani ery styczne i barokowe budowle sakralne. rozpoczęta wkrótce po ukończeniu rzymskiego pierwowzoru. Dwór magnacki stawał się teraz również domem dla żołnierza zaciężnego albo dla sługi zwanego rękodajnym . od końca XVI wieku przeszedł w posiakilimkiem przykrytej. bogatsza szlachta mogli wznosić kościoły. dobudowywać do nich liczne kaplice. choć dla ubogiego szlachcica częściej w marzeniach niż w rzeczywistości. Magnaci. Krzysztof Ossoliński w latach 1621 -1641 wybudował koło Ujazdu w Sandomierskiem wspaniały Krzyżtopór. jako szlachcicowi. 325 Dzieje Polski i Litwy sztuki polskiej tego okresu. Kościół Jezuitów w Nieświeżu. niegdyś gniazdo Zborowskich. powstawał wolniej. Lubomirscy przebudowali Wiśnicz Kmitów w nowoczesną na owe czasy barokową rezydencję w latach 1615-1621. ale już w trakcie budowy stawał się wzorem dla następnych.bo mu chlebodawca.kościół Jezuitów w Nieświeżu. zarówno kościoły. 268. Powstadanie rodziny Lubomirskich.elementem podkreślającym jedność kościelnej i magnackiej formacji kulturowej. Piotra i Pawła w Krakowie. fundacja Radziwiłła Sierotki. lecz ośrodkiem życia coraz częściej stawał się dwór szlachecki i pałac magnacki. .

widzieć można. 326 Zygmunt przeniesienie rezydencji królewskiej do Warszawy rozwój urbanistyczny Warszawy od późnego renesansu do pełnego. w Krakowie z trudnością dawało sieje wtłoczyć w istniejącą . którzy budować pragnęli swe znaczenie w skali całej Rzeczypospolitej. Jako ośrodek miejski Warszawa miała wówczas znaczenie drugorzędne. Krakowski zamek wiele mu zawdzięczał. Warszawa była już od dawna miejscem odbywania sejmów.rezydencję legendami otoczoną i choć dziś w ruinie. Ci.to na Litwie. Zygmunt III był domatorem i dobrze się czuł na Wawelu. po powrocie dworu z Wilna do Korony. następnie do własnego na Łobzowie. choć Kraków pozostawał stolicą nadal i wiele stołecznych funkcji zachował. królewską komnatkę połączoną okienkiem z pałacową kaplicą. Mieszczaństwo jej w skali Rzeczypospolitej nie grało większej roli ani gospodarczej. Zamek książąt mazowieckich. a jeśli gdzieś się dłużej zatrzymywali . Obaj ci królowie jednak wędrowali chętnie. Nie wszystkie jednak senatorskie rody największy nacisk kładły na swoje prowincjonalne rezydencje. wzór bowiem tu był specyficzny: Eskurial Filipa II. Dopiero więc rok 1611 można przyjąć za datę przeniesienia królewskiej rezydencji do Warszawy. dominował nad miastem. 269. będące architektonicznym wyrazem przewagi politycznej na określonym terytorium. miasta pałaców i dworów magnackich wokół królewskiej siedziby. Zaś przeniesienie to uzasadnione było nie szwedzką. imponującą wciąż majestatem i czytelną koncepcją ideową. ale moskiewską polityką Zygmunta. Ryć.pod koniec panowania Zygmunta Augusta i nieraz w czasie rządów Batorego. jak Ryć. Zamek Krasickich w Krasiczynie. Nieco później Koniecpolscy rozpoczęli budowę ukończonego w 1641 roku pałacu w Podhorcach. lata 1592-1614. wzniesionego przez Krzysztofa Ossolińskiego w latach 1621-1641. a siedzibą królewską. Ale właśnie dlatego było tu miejsce na śmiałą urbanistyczną koncepcję miasta rezydencjonalnego. a nawet w skali międzynarodowej. Okazją zaś dla nich stało się przeniesienie królewskiej rezydencji do Warszawy. 270. pragnęli też związać swe losy z osobą władcy i w jego otoczeniu ustalić swą siedzibę. co nastąpiło w 1611 roku. rozbudowany przez Bonę i Annę Jagiellonkę. Nawet pożar zamku w 1595 roku nie zmienił jeszcze stołecznych funkcji Krakowa: król przeniósł się na krótko wpierw do pałacu kardynała Radziwiłła. dojrzałego baroku wiedzie droga korespondująca z rozwojem funkcji politycznych magnackiego dworu i rozwojem magnackiego latyfundium. Śledząc równolegle rozwój architektury i funkcji tych oraz innych rezydencji magnackich. ani kulturalnej. Warto zwrócić uwagę na drobny pozornie fragment jego wawelskich inwestycji. Ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

a później jego syn i następca na tym urzędzie. Wydał go w 1643 roku muzyk z kapeli Zygmunta III Adam Jarzębski. zostały wydane Stołecznego miasta Krakowa kościoły i klejnoty. Bogactwo . niektórzy z historyków literatury j emu właśnie przypisują autorstwo Roxolanek. i to pisanego wierszem. Leszno.. od Lwowa do protestanckiego Gdańska. częściowo i cerkiew wołoska. dzielnica magnackich rezydencji. lata 1609-1615. Poza nimi powstały jurydyki magnackie. 271. za Wisłą . W tym właśnie okresie powstawały naj ś wierniej sze z jego zabytków: kaplice Kampianów i Boimów. autor Sielanek (1614).. Stolicą kulturalną kraju można by słuszniej nazwać Lwów. Wydał je pośmiertnie w 1654 roku brat jego Józef Bartłomiej. oraz młodo zmarły w 1629 roku Szymon Zimorowic. . domniemany autor zbiorku Roxolanki. później związany z pobliskim Zamościem. to jest ruskie panny. Jan.zabudowę. starał się w tym czasie zachować między nimi trudny pokój. sam poeta. Ze Lwowa pochodził jeden z naj świetniej szych pisarzy mieszczańskich. Kultura miejska. wykazywała cechy podobne. tereny wyłączone spod prawodawstwa miejskiego i podporządkowane swym właścicielom. Władze miasta jednak umiały im zapobiegać. 327 Dzieje Polski i Litwy Lwów stolicą kulturalną Rzeczypospolitej Ryć. Szymon Szymonowie. Rychło też. opis podróży Wisłą do Gdańska opublikowany w 1595 roku. wcześniej niż inne miasta. głównie wzdłuż Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia. oraz prawosławna szkoła Bractwa Lwowskiego stały na wysokim poziomie. miasto kilku nacji i kilku wyznań.pełnych niezwykłego uroku wierszy o pięknie kobiecości. Wojna z Turcją stała się pretekstem do okolenia całej tej aglomeracji ziemnymi fortyfikacjami bastionowymi. Kapitulna. Później dopiero. Kaplica Boimów we Lwowie. Teraz na południe i zachód od Starego Miasta rozbudowywać się zaczęła. Tamka. dzięki czemu ich produkcja rzemieślnicza nie podlegała ograniczeniom cechowym: Grzybów. Stefan Dobrogost Grzybowski. żonaty z dworką Konstancji i z królową związany.Praga. Lwów. właśnie na szlaku pomiędzy tymi miastami najlepiej rozwinięte. w 1647 roku. ale katolicka szkoła katedralna. historyk Lwowa i jego burmistrz. Miasto nie posiadało wyższej uczelni. liczne późnorenesansowe i barokowe kamienice. Ale wśród wierszowanych przewodników po kraju wymienić trzeba też najwcześniejszy i artystycznie najdojrzalszy: jest to Flis Sebastiana Klonowica. mącony niekiedy przez zaburzenia antysemickie i spory między łacinnikami a prawosławnymi. Na mapie kulturalnej ówczesnej Polski Warszawa ustępowała miejsca innym miastom. przypisane Piotrowi Hiacyntowi Pruszczowi. rajcy i burmistrza Lublina. jak magnackich inwestorów: nad jej realizacją czuwał nowy starosta warszawski. której wychowankami byli Mikołaj Sęp Szarzyński i Stanisław Żółkiewski. doczekała się Warszawa przewodnika turystycznego z prawdziwego zdarzenia. Koncepcja miała charakter przemyślany i odpowiadający potrzebom zarówno króla. kościoły Bernardynów i Jezuitów.

z góry skazane są na niepowodzenie. będącego mieszczańskim odpowiednikiem dumy rodowej magnatów i uroszczeń sar-mackiej szlachty. by ich ideologię ograniczyć do przesłanek filozoficznych. 329 . dążących do pełni życia. jak każdy szanujący się europejski arystokrata. w której główną rolę grało poznanie Włoch i otarcie się o Uniwersytet w Padwie. W pierwszym pokoleniu synowie neofitów byli jeszcze często układnymi katolikami. Zaś tendencje kontestacyjne właśnie w czasach Zygmunta III stały się zasadniczą częścią kultury staropolskiej. Jak każda kultura prężna i twórcza. pomyślność mieszczańska wciąż jeszcze pozwalała na dawanie jej adekwatnego wyrazu artystycznego. lub uświetnieniu właściciela i inwestora. W Polsce istotne znaczenie miał tu krąg braci Zbaraskich. P° 1629 rokudzinie kultury jest to szczególnie widoczne. często bogactwo detalu służyło tym samym celom. stał się libertynizm. Duma patrycjuszowska wciąż jeszcze nie ustępowała szlacheckiej. Sam zastygły we własnych wzorcach.328 Zygmunt architektury. Nagrobek Marcina Kampiana z kaplicy Kampianów w katedrze jest motorem każdego postępu. 272. Stąd w każdym pokoleniu ubywało mu adeptów i z wielkich rodów magnackich trwała przy nim tylko birżańska gałąź Radziwiłłów oraz wielkopolski ród Leszczyńskich. Próby różnych. Podobnie zresztą działo się z prawosławiem po przyjęciu katolicyzmu przez Ostrogskich i Wiśniowieckich. a w dzie. Kontestacja Ryć. gdy protestantyzm wyrażał nowe idee i pozwalał przeciwstawiać się uznanym. zwłaszcza jednak marksizujących historyków. zwycięstwo katolicyzmu Na najwyższych szczeblach społeczeństwa. kolebkę europejskiego libertynizmu. podobnie jak w innych krajach Europy magnackiej. kształconymi w szkołach jezuickich lub w Akademii Krakowskiej. Widoczne jest to w działalności tak zwanej szkoły nocy w Anglii. wyrazem tego. libertynizm Siedemnastowieczny libertynizm zrodził się w kręgach ludzi młodych. jak wspaniałe kamienice mieszczańskie Przyby-łów w Kazimierzu Dolnym czy Orsettich w Jarosławiu z tego samego okresu. kościelnym wzorcom. w kręgach magnackich. jak choćby Arsenał czy Złota Brama w Gdańsku z pierwszego dwudziestolecia XVII wieku. w drugim jednak dołączali do ogólnego trendu i rozpoczynali naukę. a nawet magnackiej. nie odpowiadał zwłaszcza buntowniczej młodzieży. ze swobodą seksualną na czele. od "Wielkiej Podróży" po Europie Zachodniej. kręgów marszałka de Bassompierre'a i Teophile'a de Viau we Francji. Przeminęły bowiem czasy. opisu i upiększenia istniejącej rzeczywistości. kultura sarmacka nie mogła się ograniczać do akceptacji. co przepych rezydencji magnackiej: podniesieniu splendoru miasta. do zakosztowania wszystkich jego radości.lwowskiei. do aprobowania przyjętych WZOrcÓW.

że nikt nie odważył się opublikować ich w całości. obowiązek prokreacji był święty. ostatni przedstawiciele książęcego rodu litewskiego. której ręki mu odmówiono. również Padewczyk i również oskarżany o niemoralny żywot. popełniając dramatyczne samobójstwo w obecności ukochanej.Dzieje Polski i Litwy Jerzy i Krzysztof Zbarascy Jerzy i Krzysztof. Choć tryumf idei libertyńskich przypada na drugą połowę stulecia. 330 ------------. Ryć. Stefan Pac. związany też z kręgiem królewicza Władysława. Naprawdę jednak nie byli oni ani ateistami. Adam Żółkiewski.Zygmunt l . szczególnie znienawidzeni przez Jezuitów. Posądzano Zbaraskich. abyś tam ad societatem Wene-rze wziął posiłek i pożegnał się z wolnością tam gdzie wolność żyje". co wówczas uważano za niemoralne. dostał kosza. Krzysztof zaś. a pierwszy zbiorek najwybitniejszego wśród nich poety. że unikają małżeństwa i godzą się z wymarciem rodu . arystokratyczny ateista i libertyn. Kanikuła Jana Andrzeja Morsztyna.w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku. Gdy jeden z nich. często także rodziła głębokie i namiętne przywiązanie uczuciowe. Jerzy Zbaraski sprowadził między innymi z Wenecji wsławiony cudami obraz Matki Boskiej do Myślenic. Atmosfera libertyńska i wenecka sprzyjała nie tylko chwilowym rozkoszom. który przetrwa długo i odrodzi się jeszcze w Strasznym dworze Moniuszki. Facecji Jerzego w liście do Paca nie sposób brać poważnie. właśnie w tych czasach byli wychowani. jeden ze Zbaraskich sportretowany nawet został w ówczesnym dramacie jezuickim jako "Antitemiusz". Kościół Bernardynów we Lwowie. tak swawolne. a kaplica grobowa ich fundacji w krakowskim kościele Dominikanów należy do najwspanialszych pomników polskiego baroku. synowiec hetmana. synowie Samuela banity. wykazał się podobną uczuciowością.zarzut wówczas poważny. Jerzy Zbaraski odwodził go od tego. podobnie jak część ich towarzyszy zabaw . Grono to było wesołe i namiętne. lata 1600-1621. Przyjaciel Zbaraskich. studiowali w Padwie w 1592 roku. Wiele z tego można złożyć na karb jezuickiej werwy polemicznej. jak Jan Sobieski i Bogusław Radziwiłł. pochodzi z 1647 roku. Nawet sekcje zwłok w słynnym prosektorium na Uniwersytecie Padewskim wywoływały u nich wyłącznie refleksje obsceniczne. Związani z Padwą byli między innymi Aleksander i Samuel Zborowscy. gdy panna poszła do klasztoru i przysiągł się nie żenić. ani zaprzysięgłymi wrogami małżeństwa. utrzymane sąone w znanej konwencji szlacheckiego żartu. pisząc: "Wzywam cię do Wenecji. zamierzał się żenić. zakochany w Zofii Sieniawskiej. jego czołowi adepci. 273. Pozostały po nich swawolne wiersze w Padwie pisane.

połowie wieku. nowe.dziennikom.kontrreformacji. Ci ostatni y to papież Pius IV wprowadził nakaz stąpił odpływ studentów różnowierczych młodzieży nauką na uniwersytetach arego z 1540 roku. Studia tam dawały nie tylko solidne wykształcenie. byt często pierwszym etapem w drodze na południe. Tybingi. by niekiedy przez kilka lat poznawać najpiękniejsze i najsłynniejsze miasta Europy. W tym okresie wzrosło także zainteresowanie uczelniami szwajcarskimi. powierzchowny polor. Obok znanej szkoły prawa na uniwersytecie w Bolonii. lecz łączyły się z możliwością praktyki przy kurii rzymskiej. Polacy docierali także do uczelni francuskich: w Paryżu.Wenecji. W ciągu 28 lat istnienia słynnego stras-burskiego Gimnazjum Jana Sturma uczyło się w nim 56 Polaków. przede wszystkim protestantów. Do najbardziej wiec. odrębnych dla katolików i protestantów. który parweniuszowi otwierał drogę do kariery.z reguły odwiedzali l Rzym. obycie. nauka języków. szczególnie w Szwajcarii i południowych Niemczech. coraz częściej młodzież udawała się do Rzymu. ^3 Rozwój reformacji łączył się z po-lsia działem uczelni. jak pisze Henryk Barycz. Oprócz walorów turystycznych i renomy uczelni w 1. połowie XVII wieku istniał. pewien podział.l-wiecznej Europie niczym nowym. Wittenberga i Frankfurt nad Odrą. Lata czterdzieste XVI stulecia cechuje nowe zjawisko. Florencję i Neapol. stróża i nauczyciela zarazem. połowie XVI wieku i następnym stuleciu zapanowała wręcz moda na podróże zagraniczne młodzieży szlacheckiej i magnackiej. zwłaszcza włoskiego. Frankfurtu. charakterystyczne dla całej prawie Europy. centrum nauki prawa kanonicznego i miasta starożytnych zabytków. który. świe-j ckiego charakteru państwa udawali i się do Padwy i wzoru ustroju re-jj publikańskiego . Dla większości jego uczniów Strasburg był tylko jednym z etapów przygotowujących do studiów uniwersyteckich. Podobne cechy skłaniały podróżników do odwiedzenia Neapolu. absolutyzmu. kultury dworskiej . W sumie na przełomie stuleci rocznie w podróż udawało się około 100 młodych ludzi. Jednakże najwięcej o około 50 osób rocznie. wynikający z reprezentowanego światopoglądu. podobnie jak Lipsk. a w perspektywie ułatwiały karierę zawodową. a zwłaszcza w słynnym z nauk prawnych Orleanie. ważniejsze było doświadczenie. niekoniecznie "e uniwersytety w Padwie i Bolonii. lecz wiedzę praktyczną. którzy wyruszali w świat pod opieką preceptora. Wy-l znawcy wolności religijnej. W 2. Wittenbergi. poziomu medycyny i matematyki. w wieku XVII . by tam zdobyć wysokie kwalifikacje :iły także inne. Kontakty z uczelniami francuskimi i szwajcarskimi były początkowo sporadyczne. Lipska. Rzym kusił także pięknym położeniem i wspaniałymi budowlami. Byli to najczęściej młodzieńcy w wieku od 12 do 14 lat. Zwolennicy nowych idei j .podróż po Europie młodych synów szlacheckich.jak można sądzić na podstawie metryki nacji polskiej . studiowało w wieku XVI około 1400 Polaków. ich nasilenie nastąpiło w 2. Peregrynacje te nie miały przynieść formalnego wykształcenia. Marszruty takich wypraw znane są dziś dzięki diariuszom . w których zapisywano wydarzenia będące udziałem . orientację w rozmaitych przedmiotach i naukach uzyskaną poprzez dorywcze studia w różnych ośrodkach. w tym również dla Polski . odwiedzanej przede wszystkim dla zapoznania się z tamtejszym ustrojem. zwłaszcza Bazyleą a także Zurychem. ał Wiedeń. który pod koniec XVI stulecia był żelaznym punktem na turystycznej mapie Italii. Młodzież szlachecka nie potrzebowała stopnia naukowego. Specyficzna była pozycja Wenecji. potem francuskiego i niemieckiego. dokąd chętnie udawała się młodzież z rodzin protestanckich.prawie 2 tyś.

popularne były także Szwajcaria i Francja. że do ich kręgu należeli niegdyś Rej. lata 1603-1614. zawsze przecież przeciwstawiającego się owej "niewoli niemieckiej". gotowem przeciwko temu stanąć et immori circa libertatem [i umrzeć za wolność]".pisał on w 1623 roku . Kochanowski. Sęp Szarzyński i Pa-procki. Kamienice Mikołaja i Krzysztofa Przybyłóww Kazimierzu Dolnym. Z 1587 roku pochodzi pierwsza wiadomość o istnieniu już wcześniej w Babinie na Lubelszczyźnie. na przykład w Waśniowie. widoczna była również w kulturze szlachty majętniejszej. Kaplica Myszkowskich przy kościele Dominikanów w Krasię. do . kowie. a w pierwszej XVII rozkwitła literatura. umrę. 276.większą częścią w ręku. dzieła spalonego z rozkazu sądu. choć trzeba to chyba policzyć na karb realizacji ich zasad. tym razem księcia Krzysztofa. pozostaje dla nas głównym źródłem do dziejów owego grona i dziejów polskiego humoru.uzasadniał swoje stanowisko książę . 333 . opartego na zasadzie "każdy człowiek kłamcą". młodymi Andrzejem Morsztynem i Wespazjanem Kochowskim na czele. w dworze Pszon-ków. "Chociem jest katolik . dysputy w ich krakowskim pałacu z kanonikami i profesorami Akademii. niewiele jednak o nich informacji przetrwało. Ba-bińczycy chlubili się. Najczęściej jeżdżono do Italii.i nim. Regestr tego towarzystwa. stowarzyszenia znanego pod nazwą Rzeczypospolitej Babińskiej.podróżników. 1615 rok. I znów warto przytoczyć tu dosadne określenie. Jakubem Sobieskim. wyszydzającej i w karykaturę przetwarzającej rzeczywistość obyczajową! ustrojową. opisy miejsc i obyczajów.Zygmunt spadkobiercy antyhabsburskiej polityki Zamoyskiego Ryć. Posiądzieli ten cesarz. publiczne wystąpienie Jerzego w obronie Samuela Bolestraszyckiego. a nie religii dotyczy]. Na uwagę również zasługuje teoretyczny podkład li-bertynizmu Zbaraskich. bo możliwego tylko w atmosferze stanowej wolności. Rzeczpospolita Babińska Atmosfera swobodnego żartu. posesjonatów. także ciekawostki. Również W 2. co w początkach wojny trzydziestoletniej szczególnie do nich zraziło Zygmunta III. prowadzony od 1601 roku. Przez dwór Pszonków przewinęło się jednak na pewno sporo ówczesnych znakomitości z Mikołajem Wolskim. jednak non sa-crifulus [nie świętoszek] ani łysy obrazek. bo co libertati mea sed non religione pertinet [wolności mojej. W polityce zaś kontynuowali Zbarascy antyhabsburską politykę Zamoyskiego. która z dowcipnego łgarstwa tworzyła podstawę gry towarzyskiej. tłumacza książki francuskiego libertyna. połowie XVI wieku pojawiła Ryc. Podobne żartobliwe rzeczypospolite powstawały również i po innych dworach. "Jużeśmy u Austryjaków . 274. da Bóg.

Wenecji. Wyznawcy wolności religijnej. który pod koniec XVI stulecia był żelaznym punktem na turystycznej mapie Italii. Dzieje Polski i Litwy Naukowe peregrynacje Podróże po świecie w poszukiwaniu nauki i doświadczenia nie były w XVI-wiecznej Europie niczym nowym.czego my mu pomagamy. centrum nauki prawa kanonicznego i miasta starożytnych zabytków. po 1569 roku oraz lata 1591-1606. przebieg trasy z Warszawy do Dillingen nieznany szlak podróży Jasia Lugowskiego w latach 1638-1643 Je Szlaki podróży synów wojewody mazowieckiego Stanisława Kryskiego oraz Jasia Lugowskiego studiowało w wieku XVI około 1400 Polaków. absolutyzmu. odrębnych dla katolików i protestantów. Specyficzna była pozycja Wenecji. Popularnością cieszyły się nadal stare uniwersytety w Padwie i Bolonii. 275. jak pisze Henryk Barycz. Studia tam dawały nie tylko solidne wykształcenie. nowe. Wzmogło się zainteresowanie polskiej młodzieży nauką na uniwersytetach niemieckich. mimo zakazu . ale w drugiej połowie stulecia. świeckiego charakteru państwa udawali się do Padwy i wzoru ustroju republikańskiego . Rozwój reformacji łączył się z podziałem uczelni. Florencję i Neapol.z reguły odwiedzali Rzym. wynikający z reprezentowanego światopoglądu. Oprócz walorów turystycznych i renomy uczelni w 1. pewien podział... Zamek Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim. Rzym kusił także pięknym położeniem i wspaniałymi budowlami. KRÓLESTWO s POLSKIE Kraków szlak podróży synów wojewody mazowieckiego Stanisława Kryskiego w latach 15841587. nastąpił odpływ studentów różnowierczych z uniwersytetów italskich. słynącym przede wszystkim z wysokiego poziomu medycyny i matematyki.jak można sądzić na podstawie metryki nacji polskiej . l w poprzednich stuleciach młodzi ludzie udawali się do krajów zachodnich. Ci ostatni nadal studiowali we Włoszech. połowie XVII wieku istniał. kultury dworskiej . Podobne cechy skłaniały podróżników do odwiedzenia Neapolu. Obok znanej szkoły prawa na uniwersytecie w Bolonii.] będziem mieli wiarę katolicką. lecz łączyły się z możliwością praktyki przy kurii rzymskiej. Teraz jednak zainteresowanie budziły także inne. A bez tego mogliby być Polacy jako i pierwsi w niebie". w wieku XVI l . kiedy to papież Pius IV wprowadził nakaz składania wyznania wiary przez promowanych i kadrę profesorską. coraz częściej młodzież udawała się do Rzymu. Na Uniwersytecie Padewskim.kontrreformacji.prawie 2 tyś. by tam zdobyć wysokie kwalifikacje i dyplom renomowanego uniwersytetu. odwiedzanej przede wszystkim dla zapoznania się z tamtejszym ustrojem. i połamie te Węgry i Lutry [. Zwolennicy nowych idei . ale też i niewolę niemiecką. 331 Ryć. a w perspektywie ułatwiały karierę zawodową. niekoniecznie akademickie ośrodki nauki i kultury.

stowarzyszenia znanego pod nazwą Rzeczypospolitej Babińskiej. połowie XVI wieku i następnym stuleciu zapanowała wręcz moda na podróże zagraniczne młodzieży . był 332 . Królewiec. która z . zwłaszcza Bazyleą a także Zurychem. Wittenbergi. zawsze przecież przeciwstawiającego się owej "niewoli niemieckiej". opisy miejsc i obyczajów. W sumie na przełomie stuleci rocznie w podróż udawało się około 100 młodych ludzi. katolicy .dziennikom. nauka języków. Peregrynacje te nie miaty przynieść formalnego wykształcenia. bo możliwego tylko w atmosferze stanowej wolności. orientację w rozmaitych przedmiotach i naukach uzyskaną poprzez dorywcze studia w różnych ośrodkach. posesjonatów. lecz wiedzę prak-: tyczną. W 2. szlacheckiej i magnackiej. Byli to najczęściej młodzieńcy w wieku od 12 do 14 lat. zwłaszcza włoskiego. powierzchowny polor. potem francuskiego i niemieckiego. W ciągu 28 lat istnienia słynnego stras-burskiego Gimnazjum Jana Sturma uczyło się w nim 56 Polaków.podróż po Europie młodych synów szlacheckich.Zygmunt często pierwszym etapem w drodze na południe. '. szczególnie w Szwajcarii i południowych Niemczech. Najczęściej jeżdżono do Italii.sformułowanego w edykcie Zygmunta Starego z 1540 roku. widoczna Rzeczpospolita była również w kulturze szlachty majętniejszej. Dla większości jego uczniów Strasburg był tylko jednym z etapów przygotowujących do studiów uniwersyteckich. W tym okresie wzrosło także zainteresowanie uczelniami szwajcarskimi. Kolonii i Ingolstadtu.średnio około 50 osób rocznie. w tym również dla Polski . Szczególną rolę spełniał Wiedeń. którzy wyruszali w świat pod opieką preceptora. podobnie jak Lipsk. Lipsk. Marszruty takich wypraw znane są dziś dzięki diariuszom . opartego na zasadzie "każdy człowiek kłamcą". w dworze Pszon-ków. który parweniuszowi otwierał drogę do kariery. Z 1587 roku pochodzi pierwsza wiadomość o istnieniu już wcześniej w Babinie na Lubelszczyźnie. obycie. dokąd chętnie udawała się młodzież z rodzin protestanckich. Wittenberga i Frankfurt nad Odrą. Lipska.do Heidelbergu. by niekiedy przez kilka lat poznawać najpiękniejsze i najsłynniejsze miasta Europy. charakterystyczne dla całej prawie Europy. przede wszystkim protestantów. stróża i nauczyciela zarazem. także ciekawostki. Kontakty z uczelniami francuskimi i szwajcarskimi były początkowo sporadyczne. połowie XVI stulecia . a zwłaszcza w słynnym z nauk prawnych Orleanie. ich nasilenie nastąpiło w 2. Lata czterdzieste XVI stulecia cechuje nowe zjawisko. Wybór uczelni związany był z wyznaniem: protestanci udawali się do Tybingi. w których zapisywano wydarzenia będące udziałem podróżników. Polacy docierali także do uczelni francuskich: w Paryżu. Jednakże najwięcej studentów z Polski udawało się tam w 2. który. połowie wieku. ważniejsze było doświadczenie. Do najbardziej popularnych miast uniwersyteckich należały: Ingolstadt. Babińska Atmosfera swobodnego żartu. Frankfurtu. Młodzież szlachecka nie potrzebowała stopnia naukowego. popularne były także Szwajcaria i Francja.

mieszczańskiej czy .dowcipnego łgarstwa tworzyła podstawę gry towarzyskiej. Kaplica Myszkowskich przy kościele Dominikanów w Krasię. Regestr tego towarzystwa... Literatura to przeważnie anonimowa. kowie. że 4 związki kultury szlacheckiej z sowizdrzalską są związkami o charakterze świadomego . niewiele jednak o nich informacji przetrwało. Przez dwórPszonków przewinęło się jednak na pewno sporo ówczesnych znakomitości z Mikołajem Wolskim.najsłuszniej chyba sowizdrzalskiej.. niewątpliwie zresztą istniejący.. Sęp Szarzyński i Pa-procki. z uwagi na swą i sytuacj ę społeczną. pozostaje dla nas głównym źródłem do dziejów owego grona i dziejów polskiego humoru.1A fC* ź której nadawano różne nazwy: plebejskiej.. tak zwanych klechów.. prowadzony od 1601 roku. 333 Dzieje Polski i Litwy . Jakubem Sobieskim. . ubogich nauczycieli parafialnych oraz rybałtów. Ukazał on. młodymi Andrzejem Morsztynem i Wespazjanem Kochowskim na czele. ślą. wpływ ^ osobowy i ideowy szlachty na literaturę Ł sowizdrzalską. Podobne żartobliwe rzeczypospolite powstawały również i po innych dworach.. . że konstruują one "świat . połowie XVI wieku pojawiła Ryc. Również W 2. przeciwstawienia. że do ich kręgu należeli niegdyś Rej... a w pierwszej XVII rozkwitła literatura. wyszydzającej i w karykaturę przetwarzającej rzeczywistość obyczaj ową i ustrojową. który podkre. czyli wędrownych aktorów i pokrewnych im niebieskich ptaków. Ba-bińczycy chlubili się. sławowi Grzeszczukowi. Wbrew za strzeżeniom Janusza Tazbira. . nawet jeśli niektórzy z nich wyszli z sze regów zdeklasowanej szlachty. W większości pochodzili z chłopstwa albo z mieszczaństwa i słusznie. określani byli j ako plebe.«. Kochanowski. przyznalibyśmy rację histo: rykom literatury polskiej. choć znamy podstawowy krąg jej autorów. nie mieszczących się w sztywnych ramach struktur stanowych. a zwłaszcza Stanii. choć trzeba to chyba policzyć na karb realizacji ich zasad. je. na przykład w Waśniowie. 276.. lata 1603-1614.

Tak. pozostaje nienaruszony. objawia się również jedność kultury sarmackiej. swobodne i urozmaicone. fraszki atakują Świat literatura sarmatyzmu (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Gdyż właśnie w przeciwieństwach. Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego. którzy chodząc w szarych szatach i unikając zbytków. Władysława S. Przez lat kilkanaście nikt niemal w Rzeczypospolitej nie próbował skutecznie zapobiegać najazdom Kozaków na ziemie Porty Ottomańskiej. o Kilię. odbili 5 tyś.Ryć. W 1608 roku zdobyli Perekop na Krymie.. w 1617 roku znów Trapezunt . w 1616 Kaffa. wyszydzonym do cna. początek XVII przyniósł ukrainnym swawolnikom okres największego rozkwitu i sukcesów ich Zygmunt awanturnicze wyprawy Kozaków na ziemie tureckie interwencje magnatów polskich w Mołdawii paramilitarnej organizacji . W 1609 znów pokusili się. Satyry. W 1606 roku najechali Kilię i Akerman. w Rzeczypospolitej był ze szczególną siłą skierowany przeciwko ideałom rycerskim. głównie przez realistyczne ukazanie życia żołnierskiego w zabawnych. Czasu wiosny zabawa. charakterystycznych przecież dla kultury barokowej. ideałów szlacheckich. W for-porządek zabaw ziemiańskich. zapładniały jeszcze w XIX . zaprzeczając same sobie.życie wesołe. Akerman i Izmaił.po libertyńsku . Od kozackich najazdów do chocimskich watów Po stłumieniu pierwszych powstań kozackich w końcu XVI wieku. spotykają się poglądy pobożnego kaznodziei Piotra Skargi i swawolnych piewców swobody obyczajowej.. dawna kolonia genueńska na Krymie. 277. kładą za wzór dawnych rycerzy i ziemian. dramacikach z czasów Zygmunta III i jego licznych wojen. stały element tej literatury. W 1613 roku Synopa i Trapezunt w Azji Mniejszej. normalny w literaturze tego typu istniejącej w wielu krajach ówczesnej Europy. nie potrzebowali uciekać się do wyzysku biednych kmiotków. zdobyli i złupili Warnę. szwejkowskich avant le mot. W 1612 rozgromili pod Białą Cerkwią wracających z jasyrem Tatarów. w 1615 przedmieścia Stambułu i klęska floty tureckiej w starciu z czajkami. drzeworyt w Oekonomia^o na °Pak"> "nobilitują antybohatera". Natomiast rustykalny model ziemiańskich ideałów. preferując . Atak na wszelkie więzi społeczne. jeńców. tym razem bez powodzenia. w proteście i przeciwieństwach spotykają się dwie skrajności. Przeszły do legendy ukrainnej i ukraińskiej. plon zbójeckich wypraw pod wodzą najwybitniejszego z kozackich hetmanów. Nawet "lamenty chłopskie na pany".taki był plon heroicznej doby.okres zwany heroiczną dobą Kozaczyzny. 1648 rok mię komedii. Jeżowskiego. pomimo formalnie ostrej krytyki wyzysku chłopa.

zobowiązując się do nieinterwen-ej i w sprawy księstw naddunajskich i Siedmiogrodu. podpisał z Turkami układ w Bu-szy. postrach zarówno dla swoich. Kozak wg drzeworytu z XVII wieku. A Sahajdaczny również zobowiązał się wyprawy kozackie wstrzymać i zgodził się na ograniczenie rejestru do l tyś. 278. Najazdy te przeważyły szalę.wieku wyobraźnię romantycznych poetów Słowackiego. Realnie rzecz biorąc. Kozaków . W 1612 roku. zburzenia granicznej fortecy. również zakończyła się porażką. Inni i tego pretekstu nie potrzebowali. Inni wreszcie zaciągali się na służbę w prywatnych wojskach magnackich. Ale wielcy panowie też nie dla parady ich potrzebowali. zawiedli. należącej do Jerzego Zbaraskiego. władze te nie miały wyboru. Konstantego Mohiłę. Często niepłatni. Samuela Koreckiego i Michała Wiśniowieckiego po stronie ich szwagra. kazał Berszadę spalić. Korecki. Berszady. Aleksandra Mohiły. wtargnął do Mołdawii Stefan Potocki. popieranego przez Zygmunta III rodu. żołnierza.co nie przeszkodziło mu wkrótce poprowadzić pod Moskwę 20 tyś. W 1616 roku kolejna polska interwencja. do powściągnięcia Kozaków. Rok później Ryć. Książę Jerzy sam. znalazł się po raz pierwszy w tureckiej niewoli. Na Polskę ruszył Iskander pasza (Skinderbaszą u nas zwany) w 50 tyś. Tak przetrwali niejeden okres spokoju sławni Lisowczycy. 335 Dzieje Polski i Litwy o Brześć Litewski Pińsk o o Lub<Sn Kazimierz Czemihów o o Baturyn Zamość . ale to hetmanowi popamiętał. Wojny w oparciu o zaciąg krajowy pozostawiały na lodzie po każdej kampanii rzeszę awanturników nie mających już w praktyce innego zawodu niż żołnierski. pojmany. Zaleskiego. przedstawiciel nowego. nie chcąc narażać kruchego pokoju. gdy Stefan Tomża złożył z tronu przyjaznego Polsce hospodara mołdawskiego. Zastąpił mu drogę Żółkiewski z ponad dwukrotnie mniej licznym wojskiem: Kozacy. Ale przed władzami Rzeczypospolitej stawiały groźną perspektywę wojny z Turcją. na których liczył. jak dla obcych. by zapadać gdzieś w spokojnym dotąd powiecie na leże zimowe i żądać od jego mieszkańców utrzymania. Zwłaszcza Mołdawia zdawała im się łakomym kąskiem. zawiązywali konfederacje łupiące kraj. lecz poniósł klęskę pod Sasowym Rogiem. Nie odważył się wydać bitwy.

: z Turkami z Tatarami ze zbuntowanymi Kozakami iasta i okolice zniszczone przez Kozaków wyprawa i odwrót hetmana Stanisława Żółkiewskiego spodCecoryw1620 Ryć. 279. Kresy południowo-wschodnie Rzeczypospolitej w 1. Kołomyja Orynin Kamieniec e .(p Lubny Berszada Kijów Ostróg Żytomierz Brody o o Lwów o Biała Cerkiew P Ka«w°oKilmejki Korsuń Cz°kasy Krzemieniec Gliniany Ztoczów Zbaraż Mart "l Halicz Tarnopol Międzybóż Ochmatów o . Podolski Szarogród Bracław o Sotia AtlriariorjBlj.: Rzeczpospolita j__[ państwa zależne od Turcji miejsca i daty ważniejszych bitew: . ale pod ich osłoną Tatarzy spustoszyli Wołyń i Podole. . XVII wieku. Na próżno. znów przyszło Żółkiewskiemu ze słabymi wojskami zastąpić drogę nowemu turecko-tatarskiemu najazdowi pod Oryninem w pobliżu Kamieńca Podolskiego. uprowadzili jasyr i wzięli wielkie łupy. a hetman stać musiał bezczynnie. Zygmunt ataki na Stanisława Żółkiewskiego . Turcy jego obozu nie zdobywali. pot.

Zmarły wreszcie w 1612 roku cesarz Rudolf przekazał wcześniej po niewoli swoje trzy tylko formalnie elekcyjne trony młodszemu bratu Maciejowi. katolickiej. który świeżo nadał był mu wakującą od śmierci Zamoyskiego buławę wielką. Między innymi kamieniem obrazy stała się oświatowa działalność Jezuitów w Czechach i protest Kościoła katolickiego przeciw budowie zborów protestanckich na należącym do niego terenie. Coś jednak z prawdy kryło się w lapidarnym stwierdzeniu. Nagrobek Jerzego Zbaraskiego w kościele Dominikanów w Krakowie. 281. bezpośrednio dotykająca granic Rzeczypospolitej. który już chyba tylko na urągowisko nazywany był nadal. W 1613 roku zawarty został między Zygmuntem i Maciejem sojusz. Ferdynanda styryjskiego. Zubem. Ale choć nierównie szlachetniejszy jako człowiek. Żółkiewski ani jako polityk. Niewybredny paszkwil. dający między innymi prawo każdemu z monarchów werbować wojska w krajach drugiego. A tymczasem szalała u sąsiadów nowa burza. jak niegdyś Batory Zamoyskiemu. a Ferdynand był żarliwym katolikiem. który miał strzec ich włości. nadał. Tron czeski odstąpił mu już w 1617 roku. Kolegiata w Żółkwi. powołali rewolucyjny . gdyż o wynik elekcji w tym kraju obawiał się najbardziej: Czechy miały znaczną większość protestancką. że zebrani w Pradze czescy protestanci. pół. Umożliwiło to nawiązanie normalnych stosunków dyplomatycznych z nowym cesarzem. bez ogródek szarpał dobre imię hetmana. ok. 1630 roku. Ryć. Monaster fundacji braci Grzegorza i Jeremiego Mohiłów w Suczewita (Sucevita. przeważnie niemieckojęzyczni. Ruska szlachta poczuła się oszukana przez wodza. że "wojować każą chłopu zgrzybiałemu".sojusz polsko-habsburski wybuch wojny trzydziestoletniej Posypała się lawina oskarżeń. Dzieje Polski i Litwy -Ryć. XVII wieku. pisany zapewne przez autora związanego ze Zbaraskimi. ośmieszał jego stosunki rodzinne. wyrzucili z okna pałacu na Hradczanach namiestników Ferdynanda (nazywali się oni Marti-nic i Slavata). 282. a pozwolił je łupić. wyśmiewał się nawet z wyglądu tego. Doszło w końcu do tego. pieczęć wielką koronną. 280. jak w młodości. Rumunia). lata 1606-1618. brata królowej polskiej Konstancji. władającym teraz swymi państwami z Wiednia. Jakoż wkrótce po objęciu przez namiestników Ferdynanda rządów w Pradze czeska opozycja zaczęła wiele krzyczeć o prześladowaniach jezuickich i domagać się potwierdzenia wolności sumienia. sąsiada. którą jednak protestanci rozumieli jako ograniczenie praw mniejszości 337 Ryć. Starzejący się Maciej następcą swoim uczynił brata stryjecznego. krajana. ani nawet jako żołnierz Zamoyskim nie był. Wziął go w obronę król. z pominięciem zmiennej czeskiej kamaryli. która za Rudolfa i w jego imieniu rządziła domeną Habsburgów. choć wielki pisarz. 2.

a kierownictwo powierzyli tak zwanym dyrektorom. Wprawdzie po śmierci Macieja Ferdynand został w 1619 roku wybrany cesarzem. na wschód zaś od nich szalał nowy wojewoda siedmiogrodzki. że gwarancje dla protestantów zostały zastąpione gwarancjami dla tych katolików. jak na przykład hrabia von Thurn. gdzie było wiele szlachty protestanckiej. Wokół tej broszury narosło wiele nieporozumień. o których oczywiście. żonatego z angielską księżniczką Elżbietą. skierowaną przeciw polskiej interwencji w Czechach. którzy przysięgną. protestant Bethlen Gabor (Gabriel Beth-len). że odzyskanie go za pomoc Habsburgom byłoby siedemnastowiecznym odpowiednikiem marszu na Zaolzie. zaangażowana militarnie na wschodzie i północy. Wystarczająco to tłumaczy intencje Zbaraskiego. wszyscy wiedzieli. Trwały tajne rokowania. arystokratom takim. kalwińskiego hrabiego. j i 4.283. że nie będą uznawać papieża. jak zwykle w Polsce. jej nowy przywódca. Zaprotestowała opozycja magnacka. polityki magnatów. Wówczas to właśnie opublikował słynną broszurę Septuaginta graves et arduae rationes (Siedemdziesiąt poważnych i wzniosłych racji). pozostałych miano wypędzić z kraju. palatyna Renu. wzorowanej na artykułach henrycjań-skich. że dni Habsburgów są policzone. lata 30. •• j w Żółkwi. Ferdynanda złożono z tronu i na jego miejsce wybrano królem Czech elektora Fryderyka Wittelsbacha. by podejmować wojnę przeciw Czechom i Siedmiogrodowi. ale Czechy były dlań stracone. Szukając rozpaczliwie pomocy. Rysowała 338 Zygmunt się szansa odzyskania Śląska. przed nową . lennik turecki. kiedy ważyły się losy powstania czeskiego. strach przed skutkami interwencji.1 • • 4. Ferdynand zwrócił się również do swego polskiego szwagra. bo przeciwnej odzyskaniu Śląska. Te zdarzenia czeska historiografia uparcie traktuje jako narodowe powstanie czeskie w obronie wolności sumienia. XVII wieku. z tym jednak. Pomijając jednak fakt. pamiętać trzeba. Wydawało się. Gotów był obiecać wiele. że w momencie tym Polska. W latach 1619-1620. była zbyt słaba. Jerzy Zbaraski. a nawet austriackie jego posiadłości. podniosły jawny bunt.Nagrobek Stanisława Żółkiewskiego w kolegiacie . A równocześnie trwały zaciągi habsburskie w Koronie: Lisow-czycy przeszli na żołd Habsburgów. aż do potępiania rzekomo antynarodowej. a w konsekwencji i przeciwko Porcie Ottomańskiej. Jednym z pierwszych posunięć dyrektorów było uchwalenie czegoś w rodzaju konstytucji. co o tym sądzić.rząd. wystarczy przyjrzeć się nazwiskom głównych aktorów. listami i oracjami do szlachty województwa krakowskiego podburzał j ą przeciw interwencji Lisowczyków w Czechach i przeciw proaustria-ckiej polityce Zygmunta III. w porozumieniu z Porta dzia-łający. by wiedzieć. I ten sam RYC.

sułtana. Kozacy zaporoscy i lisowscy zaczęli rabunek od mołdawskich namiotów. umęczony później przez protestantów a niedawno kanonizowany. Z Polaków Korecki pierwszy dał przykład niesubordynacji. obiecując w razie tureckiego najazdu dołączyć swoje siły do armii Rzeczypospolitej. Kalinowskiego. Pod osłoną wozów. "którego nikt według praw naszych bez zgody wszystkich stanów łamać nie może". zależny od Stambułu a Moskwie przychylny. Zawarł sojusz z księciem bawarskim Maksymilianem Wittelsbachem. Zamek w Chocimiu. który niedawno uciekł ze Stambułu. Lisowczycy wkroczyli na Morawy. pokonali Siedmiogrodzian i odcinając mu odwrót. Pierwsze dni oblężenia nie przyniosły Polakom sukcesów w polu. Hetman zarządził odwrót w taborze. zmusili Bethlena do odejścia spod cesarskiej stolicy. Nadciągnęli Turcy. hospodar mołdawski Gratiani. Wyjątkowo w Holeszowie. oszczędzili miasto. Tatarzy i Siedmiogrodzianie. teraz ich przeciw Polsce i przeciw życzliwemu Polsce Sahajdacznemu podjudzał. Stanęli 7 września w starych. sprzed ćwierć wieku okopach Zamoyskiego pod Cecorą. 284. XV-XVII wiek. ludzi. Przy boku miał syna Jana. Bethlen zwrócił się o pomoc do zwierzchnika swojego. Nie było jednak zgody i karności w obozie. Zawiedli Kozacy na skutek intryg patriarchy Konstantynopola. gdy wyszedł naprzeciw nim z procesją proboszcz Jan Sarkander. ale nie jego okolice. Uprzedził o tym Polaków 339 Dzieje Polski i Litwy wyprawa Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorę bohaterska śmierć hetmana Ryć. bratanka Łukasza i zięcia. Kazanowskich. Polak. hetmana polnego Stanisława Koniec-polskiego. obiecał przenieść na niego godność elektorską dzierżoną dotąd przez jego krewniaka z Palatynatu i przygotowywać się zaczął w 1620 roku do odzyskania Pragi. wyrażały sejmikowe protesty przeciw akcjom Lisowczyków na Węgrzech Górnych (dzisiejszej Słowacji) i na Morawach. Stary. ale w okopach bronili się szczęśliwie. Turcja zakończyła właśnie wojnę z Persjąi siły jej gotowe były do interwencji. ta "pierwsza odsiecz Wiednia" w 1619 roku nadeszła w momencie krytycznym i odtąd Ferdynand II zaczął odzyskiwać swobodę działania. łupiąc dalej jego poddanych. Ale prowadził niewiele ponad 7 tyś. Gratiani zdołał zebrać ledwie 600 jezdnych.wojną z południa i zachodu. Gratiani chciał ujść i zginął z ręki rodaka. który. przeciw łamaniu pokoju. krok . w tym i wojska niechętnych mu często magnatów: Koreckiego. najazd Lisowczyków na Siedmiogród Tymczasem Lisowczycy szaleli na Węgrzech. bez różnicy wyznania. Strusia. siedemdziesięciotrzyletni Żółkiewski zebrał pograniczne hufce.

Nominalne dowództwo sprawował królewicz Władysław. granice Korony stały dla Turków otworem. Sędziwy hetman odmówił ucieczki i 6 października 1620 roku wybrał raczej śmierć bohaterską niż hańbę. Odwrót zamienił się w klęskę. Młody sułtan Osman prowadził 100 tyś. wysłał posłów do państw chrześcijańskich z prośbą o pomoc i zadbał o zjednanie Kozaków. Rzeczpospolita uratowała Habsburgów.po kroku. Późnorenesansowy miecz królewicza Władysława " . skończył się proch i amunicja (o czym Turcy nie wiedzieli).. synowiec i zięć oraz wielu innych dowódców dostało się do tureckiej niewoli. po kilku latach wrócili ze Stambułu do kraju. Lubomirskiego przez polskich komisarzy. Turków i 20 tyś. poza zamordowanym Koreckim. polska armia podążała do granicznego Dniestru. Fryderyk. już główne siły tureckie zrezygnowały z pościgu. • i<•i i ' i• i iii Wazy. L bitwie pod Chocimiem w polu zawarty imieniem tymczasowego hetmana w 1621 roku (Kraków-Wawei). zbyt dalekiej. w Mołdawii. ale gdy niekarna szlachta zapragnęła odebrać Kozakom i ciurom obozowym łupy. Lecz teraz zwyciężyć nie potrafili. W lipcu 1621 roku Jan Karol Chodkiewicz zaciągnął warowny obóz pod chocimskim zamkiem już po drugiej stronie Dniestru. wszczął się popłoch i tabor się rozerwał pod okiem tatarskich zagończyków. że jeńcy. Pomoc innych monarchów nie miała wielkiego znaczenia. wojska. obecny w obozie. która przyczyniła się do tego. która uratowała Małopolskę od najazdu i poza uzyskaniem przez Jerzego Ossolińskiego zgody na zaciągi w Anglii. że 8 listopada armia austriacko-bawarska na Białej Górze pod Pragą dopadła armię czeską i niemal bez walki zmusiła ją do bezładnej i haniebnej 340 Zygmunt ucieczki. Syn jego. zmarł 24 września hetman Chodkiewicz i komendę objął Stanisław Lubomirski. grosza jednak nie poskąpiono. ofiarowany hetmanowi zaporoskiemu Piotrowi Kona9 października podpisano pokój hetmański. by zdążyły w porę. Armia Rzeczypospolitej nie tylko przetrzymała długie oblężenie. Bez wojska. zaś za Dniestrem gromadziło się pospolite ruszenie z królem Zygmuntem na czele. poza cesarską kampanią przeciw Bethlenowi.Sanyajdacznemu. a Polacy i Kozacy bronili się nadal. Sahajdaczny przywiódł ćmę Kozaków. . zaś potężna Praga kapitulowała natychmiast. lecz za jaką cenę! Toteż polityka królewska była na sejmie ostro atakowana. traktat szewyiczowi. Stanisława . bez hetmanów. Kończyła się pasza. Ryć.. żołnierza. ale prawie przez cały czas oblężenia chory. "król zimowy". a zamach Piekarskiego na Zygmunta powszechnie potępiono.Turcy zwyciężali. uciekł do swojego Palatynatu. Ale Jakub I obiecał mu również interwencję dyplomatyczną. brakło pożywienia. Zwołany natychmiast sejm obradował od 3 listopada do 11 grudnia. • . Tatarów. W trakcie obrad przyszła wieść. rachowaną na 40 tysięcy. Nigdy dotąd jeszcze pady szach nie ustąpił kroku wrogowi. ale zdolna była do częstych zaskakujących wycieczek i wygrywania bitew w polu. Armia regularna Rzeczypospolitej liczyła 35 tyś. Sejm uchwalił pobór wystarczający na wystawienie 60 tyś. Już był niedaleko. ilekroć pokazał się w polu . 285.

i to z monarchii elekcyjnej. wówczas niespełna siedemnastoletni. toteż hetman zgodził się na nowy rozejm trzyletni. dotąd niezwyciężeni na lądzie. uderzył na Moskwę i korzystając z jej zaangażowania w wojnę z Zygmuntem III. Traktat utwierdzał "starodawne przymierze". 341 Dzieje Polski i Litwy echa zwycięstwa chocimskiego poselstwo Krzysztofa Zbaraskiego w Stambule Polacy odzierżyli pole bitwy. a zwłaszcza w Wenecji i w Rzymie z honorami. sławił go w epopei. Windawie i Dyjamencie. Turcy. mianowanie hospodarów służących pokojowi między oboma państwami. Tron szwedzki objął syn jego i Krystyny holsztyńskiej. Odsiecz przyprowadzona przez Krzysztofa Radziwiłła. by wkrótce. . Otrzymał od ojca w spadku trzy wojny . wieczystym nazwany. była zbyt szczupła. Miał ręce rozwiązane i przedłużając na razie rozejm zawarty w Inflantach. wysłanie poselstwa wielkiego do Stambułu. syna Pioruna. że Turcy nikogo się nie boją . czekał tylko na sposobność. przewidywał pohamowanie Kozaków pokój z Turcją i Tatarów. w czasie podroży po Europie Zachodniej. Osman nazwanej. zyskał opinię obrońcy chrześcijaństwa i Słowiańszczyzny. najmniej zasłużony. Dyplomaci obcy donosili ze Stambułu po Chocimiu. sypnął własnym przeważnie groszem. jak na królewicza.bo król krzesła dla niego w Senacie nie znalazł . Pierwszą taką próbę podjął w 1617 roku. byli też dotąd Wielką Trwogą Europy. przyjmowany był Władysław wszędzie. by zaatakować polskiego stryjecznego brata. ale męstwu Polaków poświęconej. W 1613 roku kompromisem zakończył wojnę z Danią. świeżo mianowanego hetmanem polnym litewskim. A gdy nowy sułtan Mustafa i jego wielki wezyr usiłowali uzyskać rewizję warunków traktatu. czołowy poeta bohaterskiego Dubrownika nad Adriatykiem. w 1624 roku.Żurawińskiego kasztelana bełskiego i Jakuba Sobieskiego wojewodzica lubelskiego. Osman ustąpił z niego pierwszy. wykraczającymi poza protokół dyplomatyczny. Iwan Gondulić. zmusił do zawarcia korzystnego dla Szwecji traktatu w Stołbowie. blokując Rygę.prócz Polaków.z Danią. pozostawiający Szwedom ze zdobyczy tylko Parnawę. własną głową okupić hańbę islamu. Moskwą i Rzecząpospolitą. Gustaw Adolf polityka Gustawa Adolfa Karol sudermański zmarł 30 października 1611 roku. pozyskał pomoc dyplomatyczną posłów Wielkiej Brytanii i Francji i po długich rokowaniach zawarł pokój. przekupił kogo trzeba.książę Krzysztof Zbaraski. Królewicz Władysław. by odzyskać wszystkie utracone twierdze. ruszył z wielkim poselstwem do Stambułu koniuszy koronny . Gustaw Adolf. złożony z tronu. która jednak nie dała się zaskoczyć. Niespodziewane desanty szwedzkie zajęły porty w Parnawie. Teraz nią być przestali. Za kilka lat.

Szwecja dążyła więc do zamiany Bałtyku w swoje morze wewnętrzne. Udał się znów do ojczyzny. a plany Gustawa łatwe do przewidzenia.5 tyś. W roku Ryć. Zygmunt III nie miał złudzeń i wiedział. Wyczerpanej Rzeczypospolitej nie stać było na efektywne prowadzenie wojny. który jednak 17 stycznia 1626 roku zaskoczony został przez Gustawa Adolfa pod Walmojzą. Nie miał szans w polu. by łupy wojenne żywiły wojnę. W lipcu Radziwiłł zawarł ze Szwedami rozejm ważny do końca czerwca 1625 roku. w 1621 roku. Rygi broniło 300 ludzi. Ryga kapitulowała 25 września. Po wygaśnięciu rozejmu Gustaw Adolf ponownie wylądował pod Rygą. 1593 rok (Muzeum CzartoSam Radziwiłł mógł tylko prowadzić . Wystarczało to królowi Szwecji. Gustaw Adolf na czele 24 tyś. ryskich w Krakowie). Dyjamentu -150. ludzi lądował właśnie blisko ujścia Dźwiny.5 października. że pokój ze Szwecjąjest nierealny. 286. Mitawę. Kilkakrotnie w ostatnich latach próbował rokowań. pozostawiając w ich rękach całą Liwonię nadmorską wraz z Rygą. które by przynajmniej przekonały opinię publiczną . żołnierzy. Po opanowaniu ujścia Newy i Narwy. Koncepcja szwedzka była czytelna. Gdy Chodkiewicz bronił Chocimia przed Turkami. Radziwiłł stał za Dźwinąna czele 1.znakomicie Ryc 287 pieczęć Zygmunta zresztą ze szczupłymi siłami wojnę podjazdową. Ten rejon Europy był zbyt ubogi. Bogactwo jego natomiast stanowił handel bałtycki. i to szybko. która zmusiła Gustawa Adolfa do odwrotu. a na północy Dorpat. Wojna musiała się opłacać. w momencie dla Rzeczypospolitej najniedo-godniejszym. Tropem jego podążył z głównymi siłami litewskimi Lew Sapieha. Przeciw sobie miał nowego. 342 --. hetmana wielkiego litewskiego. i poniósł całkowitą klęskę. 10 dni później główne siły szwedzkie zajęły stolicę Kurlandii. po Chodkiewiczu. by zabezpieczyć zdobycze w Inflantach. odcięciu Moskwy od Bałtyku. Dyja-ment . Uboga Szwecja nie mogłaby sama ponosić kosztów ciągłych kampanii. po opanowaniu ujścia Dźwiny i zyskaniu kontroli nad handlem litewskim przyszła kolej na ujście Wisły. Niemal bez oporu Szwedzi zagarnęli Mitawę i radzi-wiłłowskie Birże na Litwie. a w Inflantach do końca wojny praktycznie nic się już nie działo. między Birżami a Rygą. starego kanclerza Lwa Sapiehę.Zygmunt klęska pod Waimojzą Bałtyk morzem wewnętrznym Szwecji spisek Krzysztofa Radziwiłła następnym Radziwiłł zdołał nawet przejściowo odzyskać Mitawę.Właściwa wojna rozpoczęła się po jego wygaśnięciu. który żadnego doświadczenia wojennego dotąd nie miał. Gustaw Adolf.

Zygmunt. lecz pretensje Gustawa Adolfa do władania nad Bałtykiem są przyczyną wojny. pertraktował z kardynałem Richelieu przez swoich dworzan. potajemnie. kasztelanem wileńskim. odsunął się od najzdolniejszego z litewskich dowódców. Dlatego właśnie 343 Dzieje Polski i Litwy rejony koncentracji: wojsk polskich wojsk szwedzkich główne działania wojsk polskich: działania wojsk pruskich w 1627 ważniejsze bitwy PRUSY Kętrzyn KSIĄŻĘCE o Olsztyn iradniea gieehanów . że zwycięstwo byłoby groźne dla Rzeczypospolitej. zanim jeszcze został powiadomiony o wszystkim przez wywiad habsburski. Tymczasem opozycja magnacka w Rzeczypospolitej całą winę przypisywała królowi. a jego brata Janusza. że dąży do jakiejś ugody. bo wzmocniłoby władzę królewską. Hetman Krzysztof Radziwiłł. otwarcie oświadczał. Krzysztofa Arciszewskiego i Piotra Kochlew-skiego. za każdym jednak razem dyplomaci Gustawa Adolfa stawiali wstępne warunki nie do przyjęcia lub na miejsce rokowań nie przybywali. a równocześnie. że nie pretensje Zygmunta do korony szwedzkiej. przedkładając memoriał ukazujący koszty wojny ze Szwecją. eksrokoszanina. proponując detronizację Zygmunta i powołanie na tron Polski księcia Gastona orleańskiego.w Rzeczypospolitej. choć dotąd Radziwiłłom życzliwy. choć wcześniej mianował samego Krzysztofa hetmanem polnym. Jasnym było.

plany wspólnego ataku na samą Szwecję i zapobieżenia w porę szwedzkiej agresji na Polskę. piechoty stanowili najemnicy cudzoziemscy. Szwedzi umieli wykorzystać doświadczenia spod Kircholmu. przewyższało 344 Zygmunt reformy wojskowe Gustawa Adolfa organizacja polskiej floty wojennej lądowanie Szwedów w Prusiech niemal dwukrotnie. Z reform króla Francji Henryka IV przyjęło się już na zachodzie używanie w polu lekkiej. a Jerzy Zbaraski. z wieloma oficerami i podoficerami. naiwnie sądząc. że umożliwi to pokój nad Bałtykiem. Batalion liczył cztery kompanie. by Zygmunt za odszkodowanie pieniężne od Rzeczypospolitej zrezygnował z wciągania jej w wojnę ze Szwecją.Ryć. A tymczasem Gustaw Adolf się zbroił. Geniusz militarny króla Szwecji w znacznej mierze wynikał z jego zdolności organizacyjnych. niechęć magnaterii do wojny ze Szwecją buławę wielką litewską dostał wierny. możliwości mobilizacyjne innych państw europejskich. Uniemożliwili tylko. proponował nawet. liczącym po 6 tyś. Ale również magnaci w Koronie byli w ten spisek zamieszani. Ważniejsze jednak były zmiany w organizacji sił zbrojnych. w przeliczeniu na liczbę ludności. który sławnym hiszpańskim falangom muszkieterów i pikinierów. W armii Gustawa Adolfa podstawową jednostką stawała się kompania złożona ze 150 ludzi. ludzi pod jednym oficerem. Wreszcie 8 szwedzkich regimentów kawalerii uzbrojonych zostało na modłę polską. ale niedołężny Lew Sapieha. brygada . W piechocie wzorowane były one na reformach Maurycego Orańskiego. teraz pierwszy senator świecki.8 tyś. przeciwstawił oddziały mniejsze. współdziałającej z piechotą. 288. kasztelan krakowski. Przygotowanie już w 1623 roku blisko czterdziestotysięcznej armii. Zaś przewaga na morzu gwarantowała Gustawowi Adolfowi możność działania szybkiego i z zaskoczenia. Ważniejsze działania militarne na terenie Prus w czasie wojny polskoszwedzkiej w latach 1626-1629. namiestnika Rzeczypospolitej Zjednoczonych Prowincji (Holandii).2 bataliony.3 regimenty. Pomimo tego w wojnie . szybkostrzelnej artylerii. w której jedynie 4. snute przez Zygmunta w porozumieniu z Hiszpanią. regiment .

którego 345 Ryć. hetman Koniecpolski przyprowadził na Pomorze z Podola 4 tyś. xv-xvii wiek. który demonstrował już raz potęgę floty szwedzkiej na redzie gdańskiej w 1623 roku. Dowództwo objął osobiście Zygmunt III. uderzy teraz na Pomorze Gdańskie. Koniecpi zastąpił mu drogę pod Lubiszewem. objął naczelne dowództwo i w marcu 1627 roku dzięki równoczesnemu uderzeniu z lądu i morza . kwarcianych. próbę.inflanckiej jeszcze nie ryzykował. jak pod Walmojzą. w tym czasie Jerzy Wilhelm. Koniecpolski spiesznym niL szem dopadł ich w Hamersztynie (dziś Cz ne) i po trzech dniach zmusił do kapituła' W maju Gustaw Adolf przybył znów Ryć. że kampania jesienna jest już zakończona. ludzi. tym samym jednak znaleźli się oni blisko Gdańska. Widok Gdańska (fragment). Przewidując. dzięki czemu Koniecp utrzymał swoją pozycję i Gdańsk był ocalony. na miejscu bitwy stoczonej tu przed laty. Dzieje Polski i Litwy -władze.był to chrzest bojów. kawalerii i 3 tyś. ruszył z całą swoją siłą na Gdańsk. mai. Zygmunt III podniósł stan liczebny tutejszych garnizonów do 3 tyś. 290. a wreszcie Puck i stając u bram Gdańska. w 1626 roku było ich 6. 8 lipca 1626 roku Szwedzi lądowali pod Pilawą. stąd Gustaw Adolf zdecydował się uderzyć na Pomorze od strony Królewca. 1616 roku (Muzeum Narodowe w Gdańsku). Celem bezpośrednim było odzyskanie Gniewa. W trakcie oblężenia tej twierdzy nadszedł sam Gustaw Adolf z odsieczą i odrzucił Polaków od Gniewa. margrabiowie brandenburscy. szwagier króla Szwecji. od swoich baz nadmorskich się nie oddalał. ok. zajmując wpierw Malbork. sądząc. Arend . Katownia z Wieżą Więziennąw ciągu murów miejskich Gdań. gdzie nie napotkali żadnego oporu. gotowe były jednak do obrony miasta. James Murray. łudząc najeźdźców rokowaniami i czekając na odsiecz. Gdy zaś Gustaw Adolf powrócił na zimę do Szwecji. Rankiem 28 list admirał polski. Siły polskie zbierały się pospiesznie pod Grudziądzem: 8 tyś. bitwy walnej unikał. teatralną raczej niż rzeczywi przeciwstawienia mu się Jerzego Wilhe blokada morska Gdańska bitwa pod Oliwą lennika przecież Rzeczypospolitej.odzyskał Pud W tym jednak momencie nadeszły wieść że w rejonie Chojnic pojawił się korpus nii mieckich najemników zwerbowanych przi Szwedów. 15 tyś. Organizatorem floty został Szkot. że Gustaw Adolf. żołnierzy szwedzkich spiesznym marszem podążyło na zachód. Jan Krieg. niewielkiej floty polskiej . Szv zyskali przewagę w polu. Książętami w Prusiech stali się w 1618 roku. chyba że. miał absolutną pewność zwycięstwa. portem wojennym strzegącym Królewca. lecz ich król został ciężko ranny. Blokowała go tylko od strony r szwedzka eskadra złożona z 6 trzystutonowych galeonów. przystąpił do fortyfiko-wania Pucka i Malborka oraz rozpocząłjuż w 1622 roku budowę okrętów wojennych. Przygotowania te znane były jednak Szwedom. piechoty. 289.PmS Książęcych i Z łatwością zniweczyw ska. następnie Tczew i Gniew. po śmierci obłąkanego Albrechta II.

zauważył. więcej niż wszystkie sejmy Batorego. podobnie jak admirał szw zaskoczeniu i śmiałej decyzji abordażowania. protesty. Wciąż to było mało. 10 okrętów. by nie doznać tego sameg wysadzony został przez samych Szwedów w powietrze.Dickmann.szturm na jego pokład. Po opanowaniu Palatynatu i wypędzeniu Fryderyka Zimowego sprawę protestancką podniósł król Danii. Blokada Gdańska została prze z uwagi na spóźnioną porę nie miało to jednak znaczenia gospodarczego. znalazł się na Śląsku. On to. a niedobitki jego armii. Zwycięstwo swoje. nawet wśród zakamieniałych wrogów habsburskiego absolutyzmu. zreorganizował armię i był ojcem jej sukcesów. Napór szwedzki trwał. Lubeczanin z pochodzenia. Tymczasem w Niemczech wojna. zwany przez Niemców Wallensteinem. Echa wojny dobrze było słychać na całej granicy zachodniej Korony. Chrystian IV. lecz poniósł klęskę w walce z siłami cesarskimi. że < szwedzkie się rozdzieliły i całą polską eskadrę. którym pozwalał żyć z wojny. Flamand. Stąd. próbując przebić się przez Wielkopolskę i połączyć z Gustawem Adolfem. drugi. mimo większej siły ognia szwedzkich gal zawdzięczał Dickmann . dając na wojnę w sumie 16 poborów . uchodząc przed Wallensteinem. Ale Mansfeld zmarł na Węgrzech. pozostałe cztery uci> Piławy.który zginął w bitwie. pchnął do Zakończyła się ona całkowitym zwycięstwem. gdy Zygmunt III zdecydował się zawrzeć nowe przymierze z cesarzem i wezwać na pomoc jego żołnierzy. gdy wódz protestancki Ernst von Mansfeld. Jeden z okrętów szwedzkich został przez abordaż . od końca 1627 do początku 1629 roku.. odbył 346 Zygmunt zgoda sejmu na podatki zwycięstwa Habsburgów w wojnie trzydziestoletniej pomoc wojskowa Habsburgów w walkach ze Szwedami sejmy i każdy sypnął groszem. uwielbiany przez żołnierzy. przybierała obrót coraz korzystniejszy dla Habsburgów. ale Szwedzi zatopili dwa polskie okręty. które prowadził jeden z najwybitniejszych strategów epoki. Atak Gustawa Adolfa na Gdańsk w sierpniu 1628 roku został wprawdzie odparty.3 min zł. hrabia Johannes Tserclaes von Tilly. poważnie obawiano się o los Krakowa. rozbite zostały przez pospolite ruszenie poznańskie. trzydziestoletnią później nazwana. Oldfich z Valdstajnu. W październiku armia szwedzka niespodziewanie zdobyła Brodnicę. Główną rolę w obozie katolickim odgrywał jednak czeski magnat. W 1627 roku. . gdzie znajdowała się część skarbu koronnego. i to żyć dobrze. Zagrożenie Pomorza. wstrzymanie handlu gdańskiego zmobilizowało W ciągu czternastu miesięcy.

niegłupi. że ze dwunastu tysięcy. drzeworyt z XVII wieku. aż do majętności mych. Nie dałem znać WKMci co się na Śląsku przy granicy Państw WKMci dzieje. Na Pomorze natomiast przybywał silny korpus piechoty niemieckiej. 291. podobno nawet chwilowo był pojmany (pÓŹ.Ryć. bom rozumiał. Król szwedzki. zabiegi były Slęzaków aż do Żywca i pan Sułnot sąsiad żywiecki. Niewiem jakiego się jusz sam pokoju w majętnościach naszych spodziewać mamy. a kampanię rozstrzygnęli nie Niemcy dowodzeni przez hrabiego Arnima. którego Bielsk. biskup krakowski do Zygmunta III. Kielce. pęta i chłopską suknią nań wrzuciwszy. są między nimi Inflancicy i Kurlandcycy i Polacy. aż wpadł na główne siły Gustawa Adolfa. to do Lipowca. wówczas w służbie cesarskiej] i bez wszelkiej obrony pojmali go. Było przy Manssfeldzie ośmdziesiąt koni pod imieniem Polaków. Udało mu się wywabić Gustawa Adolfa z Kwidzyna i w jego okolicy 25 czerwca zaskoczyć armię szwedzką. niedaleko od majętności żywieckiej i. Flota polska zniszczała w Wismarze. był chorążym kornetu [oddziału] jego własnego. Dopiero teraz z listu Xa skolastyka krakowskiego wyrozumiałem. które Massfeld do Węgier przyprowadził jazdy i piechoty. między nimi znaczniejszy niejaki Zaborowski Litwin z Żupickiego powiatu. pieniędzy przy nim kilkanaście tysięcy talerów wzięli. który tymczasem zdobył Meklemburgię. wypędził jej słowiańskich z rodowodu książąt i mianowany przez cesarza admirałem Bałtyku. tylko Koniecpolski. bez której odzyskanie utraconych twierdz było mało realne. 347 Dzieje Polski i Litwy Marcin Szyszkowski. Kampania 1629 roku rozwiała jednak nadzieje na pożytek z tej transakcji. sługi i poddanego mego Xsięstwa Siewierskiego. Bitwa pod Oliwą. od głodu i chorób zawziętych zeszły. Stamtąd do drugich miasteczek pośli. który mi pisze jakoby i brata pana Doninowego w Karnowie pojmać miano. miecza i pistoletu. rozbite również i ścigane aż do Sztumu. którą lud Manssfedów [armia protestancka w służbie elektora palatyna reńskiego] wziął. teraz do Krakowa przyjachali. także je pobrali. żeś WKMć nie miał o tym dostatecznej wiadomości. powiada ten Zaborowski. drudzy Slęzacy gdzieindziej. jako WKMć wyrozumiesz z listu Jareckiego. poniewasz Psczyna. ranny w plecy. kiedy z nami Manssfeldczykowie granicą. uszedł bez kapelusza. Panie a Panie mój Miłościwy. jako mi dano znać. to do Xięstwa Siewierskiego. pod którym było pięćset człowieka. 15 lutego 1627 roku Najjaśniejszy Miłościwy królu. a to jest w podziwianiu wielkim u ludzi. że pan starosta żywiecki oznajmił o wszystkim Jej KMci. gotował flotę przeciw państwom protestanckim. Ultima Januarij [Ostatniego stycznia] w niedzielę nocą Manssfeldczykowie zbieżeli [dognali] Ferensbeka [Władysław Wolmar Farensbach z Inflant. że Cesarz tak małego wojska nieprzyjacielskiego nie znosi.nie były wielkie. umknął się był ku Żywcowi. O co się Manssfeld barzo na Gaborego [Gabora Bethlena . nie zostało jedno cztery tysiące wszystkich. Atak ciężkiej polskiej kawalerii pod Trzcianą rozbijał kolejno rozciągnięte w marszu dywizje szwedzkie. W myśl układu nieliczna flota polska miała być oddana pod rozkazy Wallensteina.

Ta ośmdziesiąt koni przyjechała z nim była do Koszyc. Jakub I. wypróbowany przyjaciel. lecz elektorowi. a na zamku psczyńskim zostawili jedno dwieście piechoty. niejakim panem z Dubna. Warunki podpisanego 26 września 1629 roku sześcioletniego rozejmu były ciężkie. z Elblągiem.księcia Siedmiogrodu] frasował i z frasunku w drogę się ku Wenecyjej puścił. i Bethlen Gabor wziął 18 dział po Manssfeldzie. Sztum i Głowę przekazywali tymczasowo nie Polsce. nawet powiada i łańcuchów kilka. który upatrując przedtym te niebespieczeństwa. chcąc się tam porozumieć z posłem angielskim i francuskim. aby po pieniądze do Krakowa posłał. jako mi piszą powinni jego wyciskają na nim Manssfelcykowie. że poddani ich bardziej sobie chwalą panowanie Manssfeldcyków. bo jedno po wolu biorą ze wsi. co był zostawił przy tych kolonelach. i przyszli tu do Opawy. króla Jakuba . dyplomacja francuska i angielska wobec konfliktu polsko--szwedzkiego rozejm w Altmarku niej. Kiedy mu się upominali. A gdy Bethlen Gabor uczyniwszy inducias [rozejm] ruszył się ku Liwoczy. Piławą. i ci to Ferensbeka pojmali. do Opawy go z Ferensbekiem zawiozwszy. W tej sytuacji obie strony chętnie przyjęły starania Francji i Wielkiej Brytanii o doprowadzenie przynajmniej do zawieszenia broni. szaty jego i cokolwiek jeno zostało było tych rupieci. a nisz Ferensbekowe. ale chciał żeby mu służyli. kule i wszystkę municią. odpowiedział im. niewiedziałby gdzieby się miał tego upominać. pragnął i w Niemczech doprowadzić do takiego pokoju. ten sam. bo im był obiecał zapłacić. i tak dawszy im dwadzieścia talerów na strawę i paszport. Francji chodziło o pchnięcie Gustawa Adolfa przeciwko zwycięskiemu cesarzowi. jak pamiętamy. kazał im precz. Wysłannicy obu tych państw zjechali się więc z polskimi i szwedzkimi dyplomatami w Altmarku (Starym Targu) pod Gdańskiem. a namiestnik jego Waymer w Węgrzech. Sienkiewicz każe się tym chwalić panu Zagłobie). ale niechcieli tego żadną miarą. który po Cecorze starał się w Stambule o uwolnienie polskich brańców. a po dwanaście groszy na tydzień od kmieci. który by jego zięciowi zwrócił Palatynat. Teraz. i mając nieco pieniędzy. lud Manssfeldczyków poszedł za dwiema kollonelami [pułkownikami]. O dziwnym skępstwie jego powiadają w tym obejściu jego z sobą. człowieka dobrego. Niegodne służby me i wierne poddaństwo w Miłościwą Łaskę WKMci uniżenie oddaję. Francję kardynała de Richelieu reprezentował niechętny Polsce baron Charnace. że pożyczył był Massfeldowi tysiąca czerwonych złotych. a drugim Baucem króla duńskiego [poddanym]. król Wielkiej Brytanii. Cieszyna i inszych miejsc.Sir Thomas Roe. Malbork. wywiózł do Krakowa. ale dobrze je sobie nagrodził. Z K[ie]lec 15 Febr. Na Psczynie przy Ferensbeku pojmano i hetmana psczyńskiego. i w drodze umarł. Osobnym traktatem zawartym z Gdańskiem w lutym roku następnego . prochy. Piszą mi także niektórzy sąsiedzi Slęzacy. Szwedzi zatrzymywali w swoich rękach znaczną część zdobyczy. Jednakże nie udało się wyzyskać zwycięstwa z powodu małej efektywności cesarskiej piechoty i graniczącego ze zdradą postępowania jej dowódców. aby im to wszystko powracał jako obiecał. Czechem. [lutego] 1627 Waszej Królewskiej Mci Pana Mego Miłościwego uniżony poddany i wierny sługa Marcin Szyszkowski biskup krakowski. który od każdego kmiecia na tydzień po taleru twardym brał. Braniewem i Kłajpedą.

. i.-. Wylądował w Niemczech 6 lipca 1630 roku. Do tego dołączyła zaraza.' Ifu r<^C Ale trzeba też pamiętać o olbrzymich kosztach bezpośrednich. zwłaszcza na Mazowszu.. jedna trzecia wsi na Pomorzu została zniszczona..Szwedzi zawarowali sobie procent od cła w tym porcie opłacanego i zakaz budowy oraz stacjonowania tamże floty wojennej.!f". _. pozwalał równocześnie odetchnąć krajowi. pustosząca wielkie połacie kraju.••> / . Wojna była przegrana.. tak srogo przez ostatnie lata gnębionemu wojnami.&«&: O <^jf^^^^xdiusl^fiscr^. choć pieczętował klęskę. *f"%'^ -5 ^'S^\'$$''jti}<:. Upadł całkowicie przemysł tekstylny w Gdańsku. Wstrzymanie zaś na wiele miesięcy handlu gdańskiego przyniosło olbrzymie straty finansowe.tMxa.-. których szlachta nie szczędziła. z których oczywiście podatku nikt nie płacił. uchwalono nawet w 1629 roku podatek nowy."/ •T -^ . rozgrywały się na jej rubieżach. Wobec rosnącej liczby pustek. ale od domu miesz- . hulał z nią po Niemczech 348 Zygmunt przez przeszło dwa lata. z tego 21 min zł strat poniosła szlachta.:^. .X'. podymne. ale rzucały cień na życie wewnętrzne również przez obecność skonfederowanych.. łtofamfa ~1*-~. o podatkach. ."^-u-iWMM^. \/:. wygrywając bitwę za bitwą.5V1-.&&i ffaHti . 'Hcrnidn?! &&. Ale zwycięzca niewiele już życia miał przed sobą. aż wreszcie 16 listopada 1632 roku.-/. Nie docierały one jeszcze daleko w głąb Rzeczypospolitej. zginął śmiercią rycerską. "Stacje żołnierskie". Wedle obliczeń Jana Seredyki sięgały one 30 min... ale równie niekarnych oddziałów w całym kraju.. stały się prawdziwą plagą owych lat.^t^^^^S'"lifi IjnaWtiilżM C«f M*hl IKtK _-&W<Atf "-OyWB.t.-. jak wówczas mówiono. płacone nie od roli.. czyli owocnie zakończyło obrady. W ostatnich latach panowania Zygmunta III szesnaście kolejnych sejmów szczęśliwie "doszło". za francuskie pieniądze zgromadził armię. prowadząc zwycięską szarżę na armię Wallensteina pod Liitzen na przedmieściach Lipska. hmni &t~'(Lml*(. albo i nie. Ostatnie lata Zygmunta III straty gospodarcze Rozejm altmarski. przeciwko którym protestował wyrastający na czołowego publicystę sarmackiego Szymon Starowolski.'. •..«L. <i. nowe konstytucje i podatki uchwalając w wysokości nigdy w dziejach Rzeczypospolitej nie widzianej. (jfll&fj&ki^lM&fy OS.

Coraz trudniej jej było O kosztowne kształcenie Sy. zamknął 40 tyś. Szeląg koronny Zygmunta III (awers i rewers). narzucił ordynację ograniczającą rejestr na żołdzie Rzeczypospolitej będących do 6 tyś. Zanim stawił czoło Gustawowi Adolfowi. Michała Doroszenkę. łagodząc surowość drobnymi ustępstwami. Szczęściem było. pierwszego. w których przepis na pieczeń.tfoifaŁ rńL^M fr*Wxtiitldi »***L.**!(L" ''••"' ::*: *R1 *(tm)*(tm)«"T« '/. W niejednym dworze szlacheckim zastąpić je teraz miały rękopiśmienne "silvae rerum". Dokument pokoju altmarskiego.• *. Ryć. 1592 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). (Muzeum Czartoryskich w Krakowie).i s ^ ~*vrp'*jsm ffgl^fatyfęjftojj^ą ^ kalnego. który umiał skutecznie przeciwstawiać się tatarskim najazdom i kozackim roszczeniom. Nawet na południowym wschodzie. to przecież w osobie Stanisława Ko-niecpolskiego Rzeczpospolita zyskała jednego z największych swoich hetmanów. w taborze i zmusił do wydania przywódców oraz do przyjęcia nowej ugody. chociaż szlachta głupiała nie z własnej winy. podpisanego 26 września 1629 roku nów za granicą. powiększającej rejestr do 8 tyś. Dzielnie .. obciążające domy chłopów i szlachty zagrodowej. że uspokojono wszystkie granice. dopadł ich pod Perejasławiem na Zadnieprzu. a nawet w kraju.(tm)^J . wprawdzie nieraz przyszło Kozaków uspokajać w toku najzaciętszych walk ze Szwedami. Gdy zaś ponownie w 1630 roku Kozacy podbechtani przez Moskwę podnieśli bunt. 349 T Dzieje Polski i Litwy -------walki z Tatarami i Kozakami Jakub Zadzik coraz trudniej wyskrobać pieniądze na książki. w 6 tyś.Ryc 392. zwyciężył w 1624 roku ordę pod Martynowem i wielu brańców uwolnił. nekrolog krewniaka i prognostyk dla dziecka sąsiadowały z informacją polityczną lub nowym swawolnym wierszem któregoś z libertyńskich poetów. Wprawdzie intrygi moskiewskie i carogrodzkie na Ukrainie trwały. Gorzkie doświadczenia owocowały. i zatwierdził nowego umiarkowanego hetmana. choć z wielkim wysiłkiem. utrzymywano jaki taki porządek. czyli "lasy rzeczy" lub "księgi pamiętnicze". 293. a w 1625 roku dopadł buntujących się znowu Kozaków pod Kurukowem.

Król miał dobrą rękę do dobrych. regimentarz wojsk ukrainnych. zwłaszcza że nie zawsze było zgodne z obowiązującymi prawami. biskupa chełmińskiego Jakuba Zadzika. Dotyczył on oczywiście nie tylko wyboru króla. Aleksandra Karola. Na sejmie 1626 roku kanclerz Wacław Leszczyński zgłosił nawet projekt. ale król się od Leszczyńskiego odciął i szlachtę uspokoił. a królowa Konstancja. Anny Katarzyny Konstancji. z powodzeniem próbował. Dobra rodzinne w Szwecji utracił bezpowrotnie. królewicza Jana Kazimierza. ale i lotnych urzędników. popierając miłego Polsce pretendenta do tronu chanów.i sarmackich wojownikach. Monarcha tak wielkiego państwa nie miał przecież żadnego majątku osobistego. takich chętnie wynosił na najwyższe stanowiska. a od 1629 roku z drobnego szlachetki wojewoda kijowski. Karola Ferdynanda. zwycięzca spod Białej Cerkwi w 1627 roku i spod Monasterzysk i Bursztyna w 1629 roku. z Jerzym Zbaraskim i nawet z Krzysztofem Radziwiłłem. pochwałą Chmieleckiego właśnie to ostatnie dzieło zakończył. Toteż ustępując przed żądaniami kolejnych sejmów w 1631 i w 1632 roku. ustępując im nawet królewskie regale mennicze. znacznie młodsza od męża. wydając kolejno dzieła o polskich pisarzach. starostwa żywieckiego. Toteż gdy Szymon Starowolski z publicystyki przerzucił się na biografie. . wolał nie drażnić szlachty projektami wielkich reform. lutowy 1631 i marcowy 1632 roku. jak w tym wypadku. sarmackich mówcach . by za życia ojca 350 .czyli politykach . byle zabezpieczyć byt dzieciom. Karol Ferdynand wrocławskim. Problem jednak pozostał. wsławiony zagończyk. Jan Albert został więc biskupem warmińskim. zwolennik interwencji polskiej na Krymie.Zygmunt sprawa uposażenia dzieci królewskich dokonać elekcji jego następcy. Trzeba było im zapewnić przyszłość. Podobnie dwa następne sejmy. jak zawsze trzeźwy realista poprzestający na małym. której sam. toteż król. z Kozakami. ale całego królewskiego potomstwa.sekundował mu wówczas Stefan Chmielecki. Poprzednicy Zadzika jednak nie zawsze stali na wysokości zadania. Na sejmie listopadowym 1629 roku nastąpiło pojednanie z opozycją. Wywołało to oczywiście protesty. Niemała w tym była zasługa nowego kanclerza wielkiego koronnego. Popularność Zygmunta III w tym czasie wyraźnie wzrosła. nawet jeśli. ich szlachectwo było wątpliwe. zirytowany Jerzy Zbaraski nosił się ponoć z planem wyboru . nie tylko sumiennych. zabezpieczona została nadaniem jej Ryc 294' Kaplica Wazów przy kate(tee krakowskieJ'lata 16641676. poprzestając na planach reformy elekcji. A po Władysławie i Janie Kazimierzu dochował się Zygmunt licznego jeszcze potomstwa: Jana Alberta.oczywiście po śmierci Zygmunta -samego Gustawa Adolfa. przebiegały bez większych konfliktów. uzyskał ich zgodę na uposażenie potomstwa. Wywołało to burzę wśród szlachty.

Źle bardzo mówiono o jego przyjaźni z Kazanowskimi..(tm)*.s. Słabego był zdrowia..Ale pozostawała wciąż sprawa następstwa..""" Anna .. . W czasie wyprawy na Moskwę Jerzy Ossoliński zapisał.• . . a zamiłowania jego wykraczały poza normy moralne przyjęte na dworze warszawskim.ś* c. aubiilauwcuu 24 XI11588 oo 11 XI11605 Anna Mari *23V1593 19111600 Katarzyna +19 IV1594 t15V1594 Katarzyna * IX1596 t2 V11597 Władysław IV król polski. austriackiego r\diu:d dik.-. austriackiego *16XI11573 <x>31V159Z f* " '^W t10111598 Karoia arcyks.«. .yr\s.*. ski raciborski * 9 V11595 120 V1648 Krzysztof 10111598 t10IH598 Anna Katarzyna Konstancja T VII11619 tBX1651 Anna Konstancja *2011616 124V1616 Jan Kazimierz król polski. . Królewicz Władysław niejednokrotnie budził niepokój ojca. że właśnie w obawie przed plotkami nie chciał nigdy sam 351 Dzieje Polski i Litwy Zygmunt III Waza król polski i szwedzki *20VM566 t30IV1632| . Karola arcyks.-•.

t 24 I11644 Ludwika Maria c. kardynał * 25 V1612 129 XI11634 Cecylia Renata c. której był formalnie dziedzicem. 352 . ojcostwo Zygmunta III jest bardziej prawdopodobne. moim zdaniem. gdzie decyduje wolna elekcja. Ale cenił też Władysław damskie wdzięki. Sama Konstancja jednak nigdy takich planów nie ujawniała. 295. W pewnym momencie przebąkiwano nawet o projektach egzorcyzmowania królewicza. Karoia l Gonzagi ks. Ferdynanda II ces. zaczął poważnie myśleć o zjednaniu szlachty. jak wewnętrzne spory. Zmarł w 1630 roku marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski. by nie tracić szans na utopijną koronę szwedzką. ale również. nic tak nie może zaszkodzić dynastii. Wiedziała. wymykając się z warszawskiego zamku i tańcując na mieście. Zmarł wkrótce po nim Andrzej Lipski. Istnieje przypuszczenie. że synem jego był również awanturnik znany jako Kostka-Napierski. Drzewo genealogiczne polskiej linii Wazów. choć tu.kardynał * 22 II11609 1-16X111672 Aleksander Karol + 14X11814 119 X11634 Karol Ferdynari bp wrocławsk' i płocki 13X1613 t9V1655 Jan Albert bp warmiński i krakowski. Niewątpliwie ostatnie lata życia Zygmunta sprawie sukcesji były poświęcone. Jana Kazimierza. którzy liczyli na niechęć Konstancji do pasierba i jej pragnienie osadzenia na tronie swojego pierworodnego. Stąd zwalczany był przez część katolików. de Neverś 18 VII11611 oo 10 II11646 t10V1667 Maria Anna Izabela *8I1642 t7111642 Ryć. umiał wykorzystać swoje protestanckie kontakty. młodość Władysława IV zabiegi o sukcesję Wazów w Polsce zostawać z królewiczem w namiocie. aby pozyskać Krzysztofa Radziwiłła i doprowadzić do jego teatralnego pojednania z Zygmuntem. Wiemy. biskup krakowski. że w kraju. rzymskiego' * 16 VI11611» 12IX 1637 . że pozostawił przynajmniej jednego nieślubnego syna. Tymczasem zmieniała się scena polityczna. Ponadto królewicz uchodził za sympatyka protestantów. Ustatkował się trochę Władysław. Władysława Konstantego de Yasenau. nie tylko po to.

zbyt prostoduszny. Wspominał żonę w serdecznych słowach . czemu Konstancja nie przyszła. Schelte Bolswert. Ale słuchał też niespokojnie wieści o nowych rokowaniach Szwedów z Moskwą. by cokolwiek z powodzeniem udawać. Zmarł mózg opozycji. 297. Przeżył wielkie tryumfy i wielkie klęski. gdy Konstancję wspomniano i do płaczu również sejmujących pobudził. 296. Zdążył jeszcze podjąć ważną i trafną jak zwykle decyzję: dać podskarbiostwo nadworne Jerzemu Ossolińskiemu. Król był chory .i po jej śmierci już się nie podniósł. o planach wspólnego najazdu na Rzeczpospolitą. wybitny prawnik. 1632 rok (Kraków-Wawel). głupi lekarz kazał ją włożyć do wanny z zimną wodą. Niespokojną miał starość.Zygmunt śmierć Konstancji Habsburżanki Ryć. zaproszonymi po raz pierwszy na obrady. którzy nie pamiętali mu już błędów młodości. czemu 353 Ryć. Dzieje Polski i Litwy Ryć. I zostawił po sobie pamięć równie pełną sprzeczności. 1. zagrać dobrze nie umiał. 298. poi. Zygmunt III na katafalku. czołowy w tym czasie regalista. 1621 rok (Muzeum Narodowe w Krakowie). ale w złych czasach wystarczyć to nie mogło. Był dobrym człowiekiem. jak bieg dziejów na scenie. Otoczony pięcioma synami. Dukat stokrotny koronny Zygmunta III (awers i rewers). Dostała udaru słonecznego. szczerze opłakiwany przez poddanych. Ożywił się nieco na swoim ostatnim sejmie w marcu 1632 roku. 354 Władysław IV . XVII wieku (Muzeum Narodowe w Krakowie). Odchodziło pokolenie Zygmunta. śmierć Zygmunta chodzi w żałobie.a czasem zapominał. kasztelan krakowski Jerzy Zbaraski. A po sejmie. Przekazał Władysławowi swe prawa do szwedzkiej korony i zmarł po trzech dniach męczarni 30 kwietnia 1632 roku nad ranem. malarz nadworny. idąc z gołą głową w procesji Bożego Ciała. tknięty częściowym paraliżem. na której. Alegoria rządów Zygmunta III. ryt. Miała zaledwie 42 lata. że jej nie ma i pytał ochmistrzyni Urszuli. niewiele już mógł uczynić. płakał przecież. Odeszła wreszcie l O lipca 1631 roku królowa Konstancja.

jak od razu Władysław zaczął się tytułować. że nigdy "nie mógł zżyć się z Polską". proponował. Zygmuncie Starym. plany Władysława bowiem bywały raczej zuchwałe niż odważne. ale i umiejętność dysymulacji. niestety. iż ma szansę uzyskać szwedzką koronę. ani nawet zbyt długi stan niepewności. że zostanie królem szwedzkim. równie swobodnie i serdecznie rozprawiał z papieżem Urbanem VIII. ojca Henicjusza. Oświadczając. Równocześnie zaś obiecywał wujowi cesarzowi i jego wodzowi Wallensteinowi. 1633 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). z propozycją tyleż 355 Dzieje Polski i Litwy sejm konwokacyjny 1632 roku dysydenci i dyzunici Ryć. zwłaszcza z zamiłowaniem do teatru. Jeszcze przed śmiercią ojca wypróbowywał królewicz swoje umiejętności w grze dyplomatycznej na przedstawicielu Jerzego Wilhelma brandenbursko-pruskiego w Polsce. Maria Eleonora. wysłał do cesarza Jezuitę. była żoną Gustawa Adolfa. z portretującym go mistrzem Rubensem i z alpejskim chłopkiem. którego siostra. tym razem jednak ani nie groziła wojna domowa. co nierealną. że nie odziedziczył jego wytrwałości i realizmu. że przybędzie im na pomoc przeciw Szwedom na czele kilkutysięcznej polskiej armii. Niderlandy i Włochy. Strzeżmy się jednak dobrodusznych grubasów. gdy jako pan Snopkowski (bo herbem Wazów był właśnie snopek) przed ośmiu laty zwiedził Niemcy. 299. a dopóki Gustaw Adolf nie odda mu całego . Po pradziadku bowiem. odziedziczył Władysław Zygmunt nie tylko tuszę. nawet jego skryci przeciwnicy nie odważyli się swych planów otwarcie ujawnić. był. tolerancyjny. Na pozór bezpośredni. opowiadając mu. Szkoda tylko. W czasie swej wielkiej podróży. przejmując po nim szwedzkie dziedziczne tytuły. skomplikowaną. Piotrze Bergmannie. chętnie i umiejętnie nawiązywał kontakty nie tylko polityczne. Trzydziestosiedmioletni "król szwedzki". nigdy bowiem nie pozbył się złudzeń. Toteż zaraz po śmierci ojca. ale usiłowanie ich realizacji trwało zazwyczaj tylko do pierwszych przeciwności. otwarty. Pieczęć Władysława IV. skłonność do skrywania swych prawdziwych zamiarów i osłaniania ich rzekomymi. Ta druga ewentualność była zapewne bliższa jego prawdziwym zamiarom. kandydatem jedynym i przez wszystkich w praktyce uznanym. że chętnie zrezygnuje z korony szwedzkiej i przyjmie wdzięcznie pośrednictwo elektora.charakter i zamiłowania Władysława IV śmiałe plany polityczne nowego króla Elekt i jego plany Śmierć Zygmunta III otwierała przed Rzecząpospolitą nowe bezkrólewie.

Na l maja zwołał radę Senatu.królestwa.ze Szwecją. aby zabójca popa lub ministra ponosił taką samą karę. choć hetman polny. gdy ofiarował królowi szwedzkiemu Niderlandy. choćby zabity był 356 Władysław IV . coraz mniej liczni. Przebieg sejmików nie pozostawiał wątpliwości. jak zabójca szlachcica. Estonią i Inflantami oraz księstwem wirtemberskim w Niemczech Zachodnich. że szlachta. zwłaszcza wśród magnaterii. i równie bez polotu. którym czas byłby zapobiec. Karolowi Ferdynandowi biskupstwo kamieńskie na Pomorzu. by król bez zgody stanów nie mógł rozpocząć wojny ofensywnej. Projekt. zorientowana dobrze w sytuacji. do tego króla i do innych monarchów wychodzących z podobnych przesłanek podchodziła nieufnie. zgodnie występowali o zagwarantowanie równości praw z katolikami oraz o zwrot Cerkwi greckiej majątków i godności kościelnych przejętych przez unitów. naruszeń prawa. i wyznaczyła sejmiki na 3 czerwca. zaszczytu jego myśli politycznej nie przynosi. Fakt. Pan Zagłoba . który. a gdyby chciał to prawo złamać.a raczej twórca jego postaci . hetmanom nie byłoby wolno wojska prowadzić. mógł więc zasiadać w poselskim gronie. Na sejmie konwokacyjnym przychodziła kolej na marszałka z Litwy: wybrano przyjaciela Władysława.trafnie wyczuł ducha epoki. sejm konwokacyjny na 22 czerwca do Warszawy. co urząd prymasa. jak zwykle swawolących po województwach granicznych. Urząd interrexa sprawował więc równie sumiennie. Niemniej. słowem człowiek po myśli i w guście Zygmunta III. kalwina Krzysztofa Radziwiłła. dobrze świadczyłby wprawdzie o zrozumieniu niebezpieczeństw grożących Rzeczypospolitej. żadnej godności senatorskiej nie posiadał. zadowoli się Finlandią. ale później nikt już się nie kwapił z powtórzeniem tego doświadczenia. a podskarbiom pieniędzy na ten cel wypłacić. braciom zaś przeznacza: Janowi Kazimierzowi tron Rzeczypospolitej. Janowi Albertowi biskupstwo ołomunieckie. Prymasem był od 1626 roku Jan Wężyk. Dysydenci i dyzunici. sumienny administrator. W tej sytuacji nie można się dziwić. ukryty na szczęście Władysława w archiwach habsburskich. hetmanowi Koniecpolskiemu zezwoliła na zaciągnięcie w tym celu Lisowczy-ków. a za trzy . gdy przystąpiono do rozpatrywania egzorbitancji. pierwsze z żądań brzmiało. Najbardziej kontrowersyjnym punktem stały się sprawy wyznaniowe. ale o dynastię Wazów. że elekcja będzie jednomyślna. pochodzący z uboższej szlachty dobry znawca prawa kanonicznego. że nie o Rzeczpospolitą mu szło. gdy za rok wygasał rozejm z Moskwą. że królewicz dążył do utrzymania sojuszu z Habsburgami. Wprawdzie wojewoda sieradzki odważył się przed szlachtą coś przebąkiwać o kandydacie zagranicznym i nawet potem udało mu się ujść z życiem spod szlacheckich szabel. lecz warunki przedstawione przez Władysława wskazywały. Wśród kilkunastu szczegółowych ich postulatów warto wymienić żądanie. która zadbała o opatrzenie granic. ale coraz bardziej wskutek tego hałaśliwi. zaś Aleksandrowi Karolowi Pomorze i Brandenburgię.

choć z większym już trudem. trzeba stwierdzić. 302. 301. Toteż Henryk Wisner wysuwa w związku z tym tezę. Zjechawszy się w Piszu z elektorem. Danii i Szwecji. Jedynie kilka spraw podniesionych przez dyzu-nitów załatwiono. Protesty katolików świeckich uniemożliwiły załatwienie tych postulatów w większej nawet mierze niż protesty biskupów. że elekt przyłączy do Rzeczypospolitej Inflanty. pozostały na wokandzie i rozwiązane być miały przez sejm koronacyjny. po 1625 roku (Kraków-Wawel). a przy dworze -ajenta czuwającego nad interesami różniących się w wierze. Porażka różnowierców na konwokacji szczególnie zaniepokoiła Krzysztofa Radziwiłła. odrzucić część żądań zmierzających do uzyskania dóbr i przywilejów kleru i dążących do ograniczenia roli Jezuitów oraz Ryc 30Q Portret konny kro|ewicza Władysława Zygmunta na tle bitwy chocimskiej. choć symbolicznego. związania Kozaczyzny i Prus z Rzecząpospolitą. Ryć. Tak. 1641 rok (Muzeum Czartoryskich w Krakowie). z równoczesnym staraniem o pomoc dyplomatyczną Anglii. Posła pruskiego przywitano wręcz niegrzecznie. ale taką. Katedra ormiańska we Lwowie.nieszlacheckiego pochodzenia. że równocześnie zachęcał Gustawa Adolfa. które się obcina. Lecz nabrzmiałe od dawna problemy układu między stanami. Zważywszy. mimo że szło o realizację prawa zagwarantowanego jeszcze traktatem krakowskim. kwarcianych i elektora jako księcia w Prusiech. krąg Piotra możliwości kościelnego Pawia Rubensa. awansu plebejuszy. zobowiązując się jednak. Kwarcianym odmówiono nieco grzeczniej. niewykorzystana szansa poszerzenia uczestników elekcji Trzy poselstwa wystąpiły o dopuszczenie do elekcji: Kozaków. jak włosy i paznokcie. by wysunął swoją kandydaturę w czasie elekcji. tyle że plan hetmana mógł doprowadzić do następnej podwójnej elekcji i wojny domowej. że radziwiłłowskie poczucie realizmu niewiele różniło się od wazowskiego. których uczniowie byli sprawcami tumultów. po raz kolejny. Kozakom odpowiedziano. że są rzeczywiście częścią organizmu Rzeczypospolitej. Prusy i Śląsk. szlacheckim i duchownym. aby król przysiągł. by przeniesiono gdzie indziej szkoły katolickie z Wilna i z Lublina. Udało się również duchowieństwu. 357 -y-' Dzieje Polski i Litwy Ryć. że hetman działał z przyzwoleniem . a kilka pozwolono odesłać na sejmiki relacyjne. zaprzepaszczono szansę bliższego. Pieczęć Jakuba Sobieskiego. że będzie dawać urzędy i dygnitarstwa zasłużonym dysydentom i dyzunitom. proponował mu działanie w celu zjednoczenia innowierców i Kozaków we wspólnej sprawie. a wreszcie by ustanowiono w Koronie i na Litwie dwóch obrońców własności cerkiewnej i zborowej. XIV-XVIII wiek. nie rozstrzygnięte od czasów Stefana Batorego.

Toteż pomstując w swoim pamiętniku. kalwina. których szkolnictwo skutecznie konkurowało z podupadającą Akademią. a oprócz tego. kanclerz wielki litewski. sam wystawił poselstwo. w której protestantów reprezentował jedyny w ich gronie senator Rafał Leszczyński. a ta przygotowała włączony do pactow conventów projekt konstytucji unieważniającej wszelkie protestacje przeciw pokojowi religijnemu. Dopiero po przybyciu na pole elekcyjne zorientował się poseł szwedzki.nie podlegało żadnej dyskusji. ale łudzenie go taką ewentualnością mogło zapewnić państwu spokój od strony Inflant i Niemiec. Spory jednak rozpoczęły się już przy wyborze marszałka. Po paru dniach dopiero zgodzono się na Jakuba Sobieskiego. Znamienny był głos Andrzeja Reja. Spory były tak gorące. Jedno natomiast przeszło gładko: wyboru Władysława dokonano w pół godziny. nad przebiegiem elekcji czuwał. Zalecały go poselstwa cesarskie i papieskie. Jest to możliwe. na miejscu. umiejącego przy tym podobać się szlachcie. W sporze o zabezpieczenie praw dysydentów padało z obu stron wiele ostrych i niedyplomatycznych argumentów. wojewoda bełski. której przewodniczył Stanisław Albrecht Radziwiłł. Gdy 27 września rozpoczął się pod Warszawą sejm elekcyjny. W końcu jednak Sobieski powołał deputację. obiecując im 358 Władysław IV sprawy wyznaniowe na sejmie elekcyjnym spełnić niemal wszystkie ich postulaty. na "gorszych od heretyków" współwyznawców dbających więcej o dobro Rzeczypospolitej niż Kościoła. katolik fanatyczny. który pokój między oboma krajami zachowa. zdołał uzyskać odłożenie tej sprawy na sejm koronacyjny. Istotniejszym jeszcze był spór dotyczący projektowanego przez znaczną część szlachty katolickiej zakazu alienacji dóbr ziemskich na rzecz Kościoła. Powtórzono stanowczo żądanie. doświadczonego parlamentarzystę. . że nie ma sensu zgłaszać kandydatury swego monarchy i poprzestał na ogólnikowym zaleceniu takiego króla. w którym obok czterech jego młodszych braci znaleźli się wybitni i szanowani senatorowie. iż "stan ewanielików jest jako Akademii Krakowskiej: dużo mają praw. wyżej w tym wypadku ceniący sobie interes swego wyznania niż dobro Rzeczypospolitej. znakomitym zresztą źródle dla czasów Władysława. że gdy przyszedł naznaczony dzień elekcji. łupionych w tym czasie bez litości przez wojska szwedzkiego Wazy. Wyłoniono w tym celu inną deputację. Dyzu-nitów uspokoił Władysław. ale te prawa katolicy nogami depczą". nic nie było jeszcze gotowe. kandydatura Gustawa Adolfa była bowiem całkowicie nierealna.Władysława. otwarcie. to jedno tylko kandydatura Władysława . by król nie mógł sam rozpoczynać wojny ofensywnej. przytyk to był do Jezuitów. Zaatakowano znów z różnych stron pozycje Kościoła katolickiego.

Ugoda z dyzunitami zapewniła im wolność kultu. Nie brakło i tu głosów chcących jak najbardziej ograniczyć podatki i zepchnąć cały ciężar obrony kraju na króla. ćwierć XVII wieku (Kraków-Wawel) pacta corwenta sejm koronacyjny i jego uchwały artylerii i ufundowania szkoły artyleryjskiej oraz budowy zamków nadgranicznych. miedzioryt Wilhelma Hondiusa. dopełnił formalności. wojewoda smoleński Aleksander Go-siewski apelował o szybką pomoc. Sejm koronacyjny. Ugoda między stanami zawierała złagodzony nieco później zakaz nabywania ziemi przez zakony. powołanie komisji.Ale już pacta conventa stały się przedmiotem kilkudniowych narad. Ostatecznie obciążono króla w pactach conYentach obowiązkiem bu. lecz przez posłów . a nie własnych ksiąg beneficjalnych. obradujący w lutym i marcu 1633 roku w Krakowie. a podobno (według Radziwiłła) za 90 tyś. 2. Formułowano je w cieniu nowej wojny: Moskwa wypowiedziała rozejm. jako doty360 . utrzymanie pokoju z sąsiadami. ale jak zwykle nie było to na miarę potrzeb: król nowy musiał więc ojcowską koronę zastawić. aby uchwalaniem symbolicznych zaledwie sum na zbrojenia nie podawano się na pośmiewisko. mennica dla Rzeczypospolitej. sprawiedliwość dla dyzunitów. 1641 rok (Muzeum dowy floty. pozwolenie na budowę i zakładanie następnych. bo osłabiający sakralny charakter związku lennego. rozbudowy Narodowe w Krakowie). obsadzanie wakujących godności i dostojeństw w ciągu sześciu tygodni z uwzględnieniem zakazu ich łączenia w określonych prawem wypadkach itd. Ważnym było stwierdzenie. Inne punkty powtarzały pacta królów poprzednich i postanowienia konstytucji sejmowych: pokój między różniącymi się w wierze. uznanie ich hierarchii i bractw. Podatki na wojnę uchwalił. konkretne ustępstwa. aż Krzysztof Radziwiłł musiał się upominać. zakaz zaciągania wojsk cudzoziemskich bez zgody stanów i trzymania cudzoziemców przy dworze. że kler będzie mógł domagać się dziesięcin tylko na podstawie dokumentu fundacyjnego. która w miastach królewskich rozdzieli sporne cerkwie i monastery proporcjonalnie do liczby wiernych. że ustępstwa wobec dyzunitów oraz sprawa stosunków między stanem świeckim i duchownym. zł zgodził się. 359 Dzieje Polski i Litwy --Ryć. "wrzaskliwy i nieprzyzwoity" zdaniem Stanisława Albrechta Radziwiłła.Ryc 303 portret konny Władysława IV. zwłaszcza że towarzyszyły mu i inne. 304. by elektor hołd złożył z Prus Książęcych nie osobiście. Szkota włoska. drukarniami. zabezpieczenie władania posiadanymi już przez nich cerkwiami.precedens groźny. Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku. zniosła apelacje do Rzymu przysługujące dotychczas duchownym. którzy popełnili przestępstwo. ustaliła. szkołami.

którzy sami koszta wyjazdu ponosili. podskarbi koronny. Nic dziwnego. możliwość stosowania w Rzeczypospolitej odmiennych niż jezuickie metod wychowawczych. Jerzy Ossoliński. nie tylko tradycyjnie starostwem. Król nie mógł oczywiście pokryć jej kosztów. Wojna smoleńska atak Moskali na Smoleńsk Michał Romanów od dawna przygotowywał się do wojny z Rzecząpospolitą. Śmierć Zygmunta III zaskoczyła jednak moskiewskich dowódców w trakcie reform militarnych. zwłaszcza dla kobiet. które były wykładane w Akademii Krakowskiej. Rezultaty poselstwa warte były tych kosztownych a propagandowo udanych efektów. potwierdzona kwestionowana ostatnio zależność diecezji wrocławskiej od archidiecezji gnieźnieńskiej. winny być uzgodnione z papieżem. że wypadł on imponująco i długo jeszcze w całej Europie krążyły wieści o koniach sarmackich gubiących na rzymskim bruku złote podkowy. które miały przynieść Rzeczypospolitej jeden z największych tryumfów militarnych w jej dziejach. głębszy i bardziej indywidualny typ pobożności niż Jezuici. w tym również rozwikłanie świeżego konfliktu z nie uznającymi zwierzchnictwa Rzymu Ormianami ze Lwowa. bowiem wielka Karmelitanka hiszpańska reprezentowała inny. pchnięto też nieco naprzód prestiżową kwestię beatyfikacji i kanonizacji kilku Polaków. mianowicie bydgoskim. ale i pięcioma arrasami wawelskimi z serii Dzieje Mojżesza. wobec popytu na żołnierza w trakcie . Znamiennym było. że upomniał się również Ossoliński o większe rozpowszechnienie kultu świętej Teresy z Avila. choć starał się odwdzięczyć Ossolińskiemu jak mógł. Ro-zejm dywiliński wygasał w 1633 roku i w tym terminie Moskale spodziewali się osiągnąć pełną gotowość militarną w oparciu o planowane zaciągi i dostawy sprzętu z Europy Zachodniej oraz świeżo utworzony przemysł zbrojeniowy i wyszkoloną na wzór zachodni piechotę. zatwierdzony układ między stanami. zakazano Jezuitom nauczania tych przedmiotów. W tym samym czasie pod Smoleńskiem rozgrywały się wydarzenia. a kult jej stwarzał wskutek tego. 361 Dzieje Polski i Litwy - Ossoliński opuścił tryumfalnie Rzym 23 grudnia 1633 roku. Poselstwo to przeszło do historii jako jedna z najwspanialszych misji wyprawionych kiedykolwiek przez Rzeczpospolitą.Władysław IV poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu czące praw i majątków Kościoła. zaciągi cudzoziemskie. Zatwierdzona została umowa z dyzunitami. zatwierdzone również planowane jeszcze przez Zygmunta III powołanie Zakonu Rycerzy Niepokalanej Dziewicy w Polsce. Poseł zaś do swojego orszaku wybrał z kolei majętnych młodych magnatów. wysłany został w tym celu z poselstwem obediencyjnym do Rzymu.

a także symboliczny udział w walkach na Pomorzu oraz wizytę u Ambrożego Spinoli. żywność. 305. 2770 husarzy. Miał zresztą do dyspozycji dowód362 -. hiszpańskiego wodza oblegającego Bredę w 1624 roku.Władysław IV kontratak-16-19 X D'Ebert Mattison Szein Prozorowski Arciszewski Radziwiłł Kozacy .Świadczeń WOJ skowych króla przeceniać nie kwy (awers i rewers). szły niesporo. gdzie chorował wprawdzie. piechoty. Dotychczasowe doświadczenie wojskowe Władysława obejmowało Chocim. Mury to jednak były inne niż za czasów. 1700 rajtarów. Na jej czele stał wojewoda Michaił Szein (Szehin). w tym 18 tyś. proch i kule. żołnierzy regularnych. Nie czekając na pełną gotowość. a chwila zdawała się sposobna. 92 lekkie działa polowe i 7 moździerzy. Kopiejka moskiewska królewicza Władysława jako cara MOS. 24 tyś. w sumie nie więcej niż 3 tyś. Król sam decydował o składzie armii i stąd tak znaczna liczba piechoty. Tyle że kuł i prochu oraz żywności było nie za wiele.6 tyś. W Smoleńsku znajdowało się około l . Szein nie odważył się na szturm przed zimą. w sumie 1350 ludzi. wśród których miało być 11 700 piechoty. wsławiony w 1610 i w 1611 roku obroną Smoleńska. gdy Szein ich bronił: wzmocnione potężnym wałem z palisadą oraz pięciobastionową "fortalicj ą zygmuntowską". Prowadził ponad 25 tyś. Spinola nawet jej nie odnotował w swej korespondencji z Brukselą. ludzi zdolnych do obrony murów. ale zaobserwować problemy oblężnicze mógł. grupa szlachty i mieszczan. Krótka to była wizyta i kurtuazyjna tylko. Obradujący w tym samym czasie sejm koronacyjny zajął się przygotowaniem i organizacją nowych zaciągów.wojny trzydziestoletniej. po 1610 roku (Muzeum Narodowe w Krakowie). 30 września 1632 roku armia moskiewska przekroczyła granice Litwy. 18 dział oblężniczych. Tak więc doRyc. a przede wszystkim 170 działami. należy. siły moskiewskie i polskie Postawiono przed nim jako cel główny zdobycie Smoleńska. żołnierza. ludzi. 2450 dragonów. nie zdołał nawet zamknąć blokady: hetman polny Krzysztof Radziwiłł z niewielkimi siłami stanął w pobliżu twierdzy l lutego 1633 roku i w marcu podesłał obrońcom posiłki. teraz jednak znacznie już starszy i ostrożniej szy w działaniach.

Zanim zdecydował się na jego ponowienie. 306. stojący na zachód od Smoleńska. Wprawdzie Koniecpolski. po długotrwałym ostrzale artyleryjskim murów. w tym czasie wojującego w służbie holenderskiej w Brazylii. cierpiące od mrozu. wprowadzając przezeń nowe posiłki do miasta. nadciągnął i połączył się 30 sierpnia z Radziwiłłem sam Władysław IV. w wyniku których stanął na czele 30 tyś. umocnienia ziemne działania wojsk polskich: wprowadzenie posiłków do miasta . chorób i głodu. strzec musiał południowych granic. Główne siły Szeina rozłożone były na południowy wschód od miasta. południowym brzegu Dniepru. niż wojska moskiewskie.3 X blokada i oblężenie Smoleńska odsiecz Władysława IV Ryć. Szein zdobył się 17 lipca na szturm. wobec równoczesnego zagrożenia tureckiego.21 IX atak na pozycje Prozorowskiego . Most łączył ją z brzegiem prawym. Eliasz Arciszewski. lecz Krzysztof Radziwiłł ustępował mu talentami wojskowymi niewiele. Osłaniał je przed polską odsieczą kniaź Szymon Prozorowski.__ umocnione obozy wojsk polskich E i!M umocnione obozy wojsk moskiewskich fortyfikacje. Zima była ciężka i lepiej ją zniosła schowana w murach Smoleńska załoga.28 IX dyslokacja wojsk polskich i atak na obóz Szeina 16-19 X działania wojsk moskiewskich: kontratak 21IX kontratak 28 IX odwrót Prozorowskiego . na którym. spędził ich z części szańców i otworzył sobie dostęp do mostu. brat sławnego Krzysztofa.7 IX atak na pozycje Mattisona . Władysław. na Górze Pokrowskiej. a ponadto powrócił z zagranicy jego dawny podkomendny. Gdy zaś nadeszły ciężkie działa i przybyło kilka tysięcy Kozaków zaporoskich. Plan działań wojennych pod Smoleńskiem w jesieni 1633 roku. Dopiero po wzmocnieniu nowymi posiłkami. by wydać bitwę głównym siłom moskiewskim. artylerzysta wybitny. atak polski na pozycje Mattisona doprowadził 21 września do rozgromienia części jego 363 Dzieje Polski i Litwy - . Twierdza smoleńska położona była na lewym. nie dysponując na razie przewagą wystarczającą. uderzył na Prozorowskiego i Mattisona. bohatersko przez obrońców odparty. znajdował się silnie ufortyfikowany mniejszy obóz moskiewski pułkownika George'a Mattisona.28 IX . żołnierzy ze 158 działami. ców znakomitych. szańce.

Władysław IV odbierający w dniu 1 marca 1634 roku hołd Michaiła Szeina po zwycięstwie pod Smoleńskiem. Prócz tego zapłacić miała 200 tyś. była to jednak kropla w morzu. Niebezpieczeństwa zażegnane . kapitulacja Szeina oddziałów i wycofania reszty za Dniepr. podpisano nad rzeczką Polanówką pokój między Rzecząpospolitą a Wielkim Księstwem Moskiewskim. decydująca bitwa. Brak zaś dostatecznej ilości ciężkiej kawalerii raczej przedłużył oczekiwanie na zwycięstwo. które cicho opuściły obóz i po dwóch dniach marszu przez lasy odcięły jedyną drogę odwrotu do Moskwy. Szein bronił się jeszcze przez całą niemal zimę. bronioną zaledwie przez l tyś. który zwlekał wpierw ze szturmem. złożyli przysięgę. Na południu rozpoczynała się nowa wojna. wydaje się nikła. amunicję i sprzęt obozowy. by w tym dniu zakończyć ostatecznym tryumfem wielomiesięczne zmagania. które wedle obliczeń Anny Filipczak-