P. 1
historia mysli ekonomicznej

historia mysli ekonomicznej

|Views: 37|Likes:
Wydawca: Marcin Gosu

More info:

Published by: Marcin Gosu on Feb 09, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Istota merkantylizmu 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ród em bogactwa pochodz cego z zagranicy jest rozwini ty eksport przewy szaj cy import (dodatni bilans handlowy), kraje europejskie bezpo rednio ze sob konkuruj , kraj, który ma najwi cej bogactwa, wygrywa t konkurencj , dobrobyt i si a s ze sob ci le po czone ± si a narodowa w systemie mi dzynarodowym w du ej mierze wywodzi si z dobrobytu, dobrobyt jest niezb dny do kumulowania si y, kruszec z oty i srebrny jest synonimem bogactwa, pewne aktywno ci ekonomiczne s bardziej istotne od innych.

G ównym wnioskiem p yn cym z tych regu ± regu , które przez ca e stulecia okre la y stosunki mi dzynarodowe ± by o to, e kluczowym elementem w powi kszeniu przez dany kraj swoich zasobów metali szlachetnych jest korzystny bilans handlowy. Kraj powinien eksportowa wi cej dóbr i us ug ni importowa , oczywi cie o ile nie by w stanie zwyczajnie wytwarza du ych ilo ci w asnych metali szlachetnych. Podstawowym dogmatem merkantylizmu by o twierdzenie, e eksportowanie materia ów surowych lub niewyko czonych jest szkodliwe dla kraju (narodu), poniewa wi cej bogactwa mo na by uzyska z ich przemys owego przetwarzania w kraju (twierdzenie to jest charakterystyczne przede wszystkim dla ekonomicznego nacjonalizmu ± dogmatu, w który przeistoczy si klasyczny merkantylizm). Na przyk adzie pa stwa: Merkantylizm francuski - zwany równie "przemys owym" przeprowadzany by we Francji przez Colberta, który piastowa urz d ministra na dworze Ludwika XIV. Za g ówny cel swego dzia ania obra sobie uprzemys owienie kraju, lecz ci ar tego zadania spocz na barkach biednych rolników, gdy nak adano na nich coraz wi ksze podatki aby zdoby potrzebny kapita . W ten sposób zastosowano akumulacje pierwotn , która bogaci a wp ywowe osoby kosztem zwyk ego obywatela. Zadaniem dodatkowym by a rozbudowa manufaktur królewskich, które produkowa y potrzebne towary, przekazywane pó niej na dwór, jak równie wspiera y wojsko królewskie. Doktryna Quesnaya, za o enia fizjokratyzmu Quesnney tworzy ide , która bierze w obron upad e rolnictwo. Zasadnicze za o enia fizjokratyzmu to: 1. Istniej wy cznie prawa natury, przyrody; s one niezale ne od woli ludzkiej. Cz owiek musi pozna te prawa, aby móc je w a ciwie stosowa . Za o enie to mówi wi c o naturalnym pochodzeniu praw. 2. Za o enie liberalizmu gospodarczego, w odmianie tzw. LAISSER - FAIRE = pozwoli dzia a , swoboda w dzia aniach gospodarczych. 3. Now warto , bogactwo i zysk tworzy tylko i wy cznie rolnictwo. Wg. fizjokratów handel nie tworzy bogactwa, bo polega on na przesuwaniu w czasie i przestrzeni tych samych dóbr. Podobnie przemys i rzemios o nie tworz adnych nowych warto ci, bo oznaczaj jedynie transformacj (zmian postaci) dóbr, czyli przekszta canie surowców w wyroby gotowe. Istota terapii szokowej Balcerowicza Balcerowicza plan, program stabilizacji gospodarki i przekszta cenia polskiego systemu gospodarczego opracowany w 1989 przez ówczesnego ministra finansów i wicepremiera L. Balcerowicza. G ównymi celami planu Balcerowicza by o doprowadzenie do wewn trznej wymienialno ci z otego, zrównowa enie bud etu pa stwa i sprawowania kontroli polityki monetarnej, utrzymanie stabilnego kursu wymiany walut, zwalczanie inflacji i szybka prywatyzacja. Pomimo pocz tkowych olbrzymich k opotów zwi zanych ze zmian ustroju gospodarczego (recesja gospodarcza, bezrobocie, problemy z bud etem pa stwa i du y przyrost wydatków na wiadczenia spo eczne) uda o si w latach 1990-1998 doprowadzi do znacznej poprawy jako ci polskich wyrobów, uzyska dobre wyniki w handlu zagranicznym, obni y inflacj , usprawni system bankowy, osi gn i utrzyma bardzo du y wzrost gospodarczy oraz rozpocz zmian systemu podatkowego. W ci gu dwóch
1

czyli b d cych poza gospodark . e nie wp ywa on na kszta towanie si wielko ci realnych takich jak poziom zatrudnienia oraz poziom i struktura produkcji. Wed ug monetarystów pieni dz jest neutralny. a polityka pieni na zmienia si pod wp ywem polityki oraz zdarze zewn trznych. Poda pieni dza jest podstawowym. Zgodnie z Ä ilo ciowym równaniem wymiany´ 3. Potrzebny jest wiec czynnik zewn trzny. Szko a racjonalnych oczekiwa tym ró ni si od monetaryzmu. sta ym czynnikiem determinuj cym wzrost nominalnego PNB. co bezpo rednio nie ma wp ywu na gospodark prywatn . Polityka monetarystów wi e si ze wzrostem ilo ci pieni dza w obiegu.lat powsta o oko o 600 tys. a nie ich przyczyny. e zmiany nominalnego PNB g ównie powodowane s przez zmiany poda y pieni dza. Powodowa o to niepe ny obraz gospodarki. e przeciwdzia anie recesji i bezrobociu poprzez stosowanie aktywnej polityki finansowej nie przynosi efektów. Ma on jedynie wp yw na wielko ci nominalne takie jak cena. Twórcy tej teorii upatrywali niedopracowanie modelu Keynesa w potraktowaniu oczekiwa podmiotów gospodarczych jako wielko ci egzogenicznych. zatrudnienie oraz ceny kszta towane s przede wszystkim przez pieni dz. gdy dopuszcza jego dzia ania poprzez zarówno oddzia ywanie na rynek pieni ny. do których podmioty gospodarcze b d mia y zaufanie. a wi c stosowanie takich instrumentów jak:obni anie stopy procentowej. e nie powinno to zachodzi przy u yciu bezpo rednich decyzji podmiotów rz dowych. co oznacza. zwi kszenie opodatkowania wysokich dochodów. by oprócz oddzia ywania na konsumpcj (ograniczonego stabilno ci istniej cej sk onno ci do konsumowania). zwi kszenie wiadcze spo ecznych. Twórcy tej teorii posuwaj si w swoich pogl dach jeszcze dalej . który móg by przeciwdzia a ekonomicznemu brakowi popytu rodz cego przewag oszcz dno ci nad inwestycjami. 2 . co skutkuje tylko wzrostem tempa inflacji. lecz dzi ki wypracowanym regu om. jednocze nie zastrzegaj c. jak równie równowa enie bud etu. Posiadaj równie umiej tno wyci gania wniosków ze zdarze w przesz o ci. e pa stwo powinno d y do utrzymania stabilno ci cen oraz dzia a po poda owej stronie gospodarki. gdy pa stwo nie ma wp ywu na trwa y wzrost zatrudnienia lub produktu. co oznacza o 1. pobudza inwestycje publiczne. Polityka pieni na wed ug monetaryzmu 1. a pojawienie si bezrobocia nie wynika z niedostatecznego popytu. co pozwala im przewidywa mo liwe scenariusze wydarze w przysz o ci. e sektor prywaty jest stabilny. gdzie widoczne s tylko konsekwencje zmian oczekiwa . Szko a racjonalnych oczekiwa sugeruje. Keynes postulowa . przedsi biorstw prywatnych. inwestycje finansowane z d ugu publicznego itp. 2.uwa aj . Wynika to z tego. e podmioty gospodarcze podejmuj swoje decyzje w oparciu o wszystkie dost pne informacje o aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych oraz o potencjalnych skutkach tych decyzji. Model Gospodarki Kapitalistycznej wg. Oznacza to. W opinii przedstawicieli szko y racjonalnych oczekiwa polityka stabilizacyjna oparta na takim modelu prowadzi a tylko do wzrostu inflacji. Teoria racjonalnych oczekiwa podaje w w tpliwo skuteczno anga owania si polityki gospodarczej w dynamizowanie wzrostu gospodarczego. Teoria Racjonalnych Oczekiwa Teoria racjonalnych oczekiwa g osi. Tym stymulatorem powinna by zdaniem Keynesa polityka pa stwowa. które powinny odgrywa rol regulatora rynku pracy i by si motoryczn wzrostu gospodarczego. e inaczej widzi rol pa stwa w gospodarce. e podstawowe zmienne takie jak produkt globalny. Wynegocjowano korzystne warunki kredytowe w europejskich i wiatowych instytucjach finansowych. sterowanie wydatkami rz dowymi i cele realnego kursu walutowego. Monetary ci twierdz równie .5 mln nowych miejsc pracy. Keynesa Zdaniem Keynesa gospodarka kapitalistyczna pozostawiona swoim w asnym (endogenicznym) si om musi cierpie na chroniczny brak popytu.

Mówi: "bogactwo kraj . System Ekonomiczny Marshalla / 3 elementy teorii marginalizmu Teoria Popytu . Zwraca uwag na szczególn wa no pracy produkcyjnej. Podzia pracy powoduje wymian i jej konieczno . e' praca nie tylko reprodukuje rodki. T umaczy ono reakcj nabywców na zmiany cen ró nych rodzajów dóbr i reakcj samej ceny na zmiany w popycie efektywnym. ale przynosi nadwy k . e jest to bardzo z e. a nadwy ka.Równowag rynkow osi ga si przy przeci ciu krzywych popytu i poda y. Smith jest autorem i prekursorem poj cia produktu narodowego. prawa w asno ci. a wymiana dynamizuje obrót towarowo. zaoferowana na sprzeda . tj. Smith rozwa a tak e ide pieni dza . 2. Mówi.pieni ny. " Praca to ród o bogactwa". e konsument czerpie korzy ci w warunkach wolnego rynku.Charekterystyka teorii klasycznej Adama Smitha 1. po jakiej znajdzie on nabywców. czyli organizacj . czyli jej efektywno ci. zasady podzia u produktu spo ecznego wynikaj ce z istnienia ró nych klas spo ecznych).Teoria poda y zawiera kilka istotnych twierdze na temat kosztów produkcji i wynagrodzenia czynników produkcji.. Zadanie ekonomii polega wg nich na opisie tych instytucji. Teoria Poda y . bo sam pieni dz nie jest produktem. Oprócz tradycyjnych trzech czynników produkcji Marshall wprowadza czwarty. Smith uwa a. ich struktur i zmian w czasie. 3 . podzia pracy. którym to odpowiada dany poziom ceny. a nie z dochodu. Marshall twierdzi .traktuje go jako rodek i narz dzie cyrkulacji. to zysk. traktowano przez pryzmat pracy zale nie od dwóch czynników: > Od liczby zatrudnionych w produkcji. Rozmiary owego bogactwa . ukszta towane normy i zasady post powania o charakterze prawnym. dostrzegano tkwi ce w nich sprzeczno ci i istotn rol interwencjonizmu pa stwowego w funkcjonowaniu gospodarki i spo ecze stwa. e im wi ksza jest ilo towaru. Praca nieprodukcyjna jest sp acana z dochodu. e nale y pog bia podzia pracy i w coraz szerszym stopniu stosuje zasad i now technik . Historyzm / Max Weber 2 elementy / i Instytucjonalizm definicja + 2 elementy Instytucjonalizm . > Od wydajno ci pracy. Je li drugi konsument jest w stanie zap aci za dane dobro wy sz cen . 3. Smith uwa a. to ta nadwy ka nad cen zaoferowan przez pierwszego konsumenta daje mu szczególna rent . W ramach teorii popytu mie ci si koncepcja renty konsumenta.prawo popytu g osi.teoria ekonomiczna g osz ca. Praca produkcyjna to praca sp acona z kapita u inwestycyjnego. i rzeczywisto ekonomiczna mo e zosta w a ciwie zinterpretowana jedynie dzi ki rzetelnej analizie statystyczno-empirycznej zmieniaj cej si struktury istniej cych instytucji spo ecznych Jego zwolennicy uwa ali. tym mniejsza jet cena. gdy ma ona charakter subiektywny. e sposób funkcjonowania ka dej gospodarki wyznaczony jest przez pewne ramy instytucjonalne. to nie pieni dza ale roczny produkt ziemi i pracy". Teoria Równowagi . spo ecznym i ekonomicznym (np. Istotn rol przypisywano metodom statystycznym. niczego nie wytwarza. Marshall wprowadzi do ekonomii wa ne poj cie elastyczno ci popytu. ale czasami pieni dz przybiera form towaru (wykorzystywany do kapitalizacja. której wielko jest bardzo trudna do oszacowania. jako narz dziom badania realnych procesów gospodarczych i spo ecznych. Jest to wspó czesny prototyp produktu i dochodu narodowego.

Skarbek uwa a za si y produkcyjne ziemi . Daje wizj gospodarki wspartej na dwóch podstawowych warto ciach jak na dwóch prz s ach: na wolno ci i sprawiedliwo ci. która ró ni si od zwierz t tym. Grabski chcia unormowa sytuacj poprzez wp aty nadzwyczajnego podatku maj tkowego. takich jak domy. Teoria preferencji p ynno ci . Stopa procentowa zale y od: preferencji p ynno ci i poda y pieni dza. Za ród o bogactwa Skarbek uwa a bogactwo indywidualne cz owieka. e nawet niewielki wzrost oprocentowania tych walorów (spadek ich ceny rynkowej) powoduje wzmo ony ich zakup i na odwrót. i stopa procentowa jest przede wszystkim zjawiskiem pieni nym. waloryzacj podatków i redukcj wydatków pa stwowych Kwiatkowskiego E. a zawarta w dokumencie wizja sprawiedliwego adu gospodarczego.uzna . przypomina nauczanie Ko cio a o w asno ci prywatnej i ukazuje prac ludzk jako dzia anie przedsi biorcze. Przedmiotem bada ekonomii jest cz owiek posiadaj cy okre lone potrzeby i yj cy w spo ecze stwie. przewidywaly one: . 4 . oparta jest na sformu owanej jeszcze w Gaudium et spes zasadzie g osz cej podmiotowo i celowo cz owieka w yciu spo ecznym. e d y nie tylko do zaspokojenia potrzeb.rozbudowe centralnego okr gu przemys u . oraz realnych dóbr kapita owych. Kwiatkowski wprowadzi czteroletni plan ekonomiczny w latach 1936 .ÄNarodowa´ ekonomia Fryderyka Skarbka Wg Skarbka ka dy naród jest wiadomy swojej odr bno ci oraz swoich zada kulturalnych. Odrzuca on koncepcj cz owieka ekonomicznego kieruj cego si wy czenie egoizmem. ale tak e do doskona o ci duchowej i fizycznej.1949.-gosp. jak weksle skarbowe i inne krótkoterminowe papiery warto ciowe. Jednostka gospodarcza to jednostka spo eczna. J Reformy Grabskiego i Kwiatkowskiego Grabskiego 1. Pe na substytucyjno oznacza. e warunkiem zamiany tych dóbr na pieni dz jest bardzo du a zwy ka ich dochodowo ci. Prac ludzk cechuje zaspokajanie potrzeb bie cych oraz podnoszenie dobrobytu. samochody i inne dobra konsumpcyjne. z otówkami 2.Podstawowym zalo eniem Keynesowskiej teorii pieni dza jest istnienie pe nej substytucyjno ci pieni dza i takich aktywów finansowych. Niska substytucyjno oznacza. Teoria ekonomiczna Keynesa Teoria stopy procentowej . Encyklika Centesimus annus jest bez w tpienia. Wg Skarbka dochód narodowy powinien by sprawiedliwie i równo podzielony.zwi kszenie liczby fabryk . zak ada zrównowa enie bud etu i zast pienie marki polskiej. dlatego trzeba stosowa odmienne zasady i prawa naukowe dla poszczególnych krajów. Centesimus annus odczytane zosta o jako mia y i zdecydowany g os w dialogu ze wspó czesn my l ekonomiczn . Keynes zak ada nisk substytucyjno pieni dza i realnych dóbr fizycznych. jedn z najwa niejszych wypowiedzi Magisterium na temat ycia gospodarczego.likwidacj dysproporcji ekonomicznych w poszczególnych cz ci kraju -utrzymaniu równowagi bud etowej drog ci gania podatków -uzyskanie po yczek krajowych i zagranicznych -ulga podatkowa od inwestycji prywatnych na terenach preferowanych -wp ywy z monopoli pa stwowych Scharakteryzowa 1 encyklik Jana Paw a II o tematyce spo . prac oraz kapita .

wzrost plonów. w których mieszka o 23. dop aty z bud etu pa stwa do nierentownej produkcji). wyzysk cz owieka przez cz owieka. Mi dzy niewolnikami a ich w a cicielami istnia a g boka sprzeczno . centralnym planowaniem gospodarczym obejmuj cym ca okszta t ycia gospodarczego pa stwa. by o w Polsce 886 miast.Omów 3 elementy gospodarki socjalistycznej np. Po II wojnie wiatowej nast pi gwa towny rozwój przemys u . W miastach mieszka o zaledwie 30% ludno ci. ci drudzy wyzyskiwali nieludzko tych pierwszych. tj. W ich zespole decyduj cy by czynnik rozwoju si wytwórczych. wyzwole cy). by y jednym z g ównych czynników upadku ustroju niewolniczego.g ównie wydobywczego. Koncepcja spo ecze stwa. uprzywilejowan pozycj w asno ci pa stwowej (np. W powojennym rozwoju Polski pope niono wiele b dów w zarz dzaniu gospodark oraz w polityce spo ecznej. 61. W 2004 r. w a cicieli rodków produkcji. powi kszali liczb ludno ci miast. Rozwój przemys u spowodowa wzrost zapotrzebowania na pracowników. Rybnicki Okr g W glowy. opartego na surowcach mineralnych. Te antagonistyczne sprzeczno ci wyra a y si w walce klasowej. kupcy. W ten sposób ukszta towa y si dwie klasy spo eczne. PRL Po zako czeniu II wojny wiatowej Polska by a krajem zniszczonym i biednym. Nagromadzenie negatywnych zjawisk nast pi o w latach 1979-1982 i spowodowa o spadek produkcji przemys owej. Feudalizm 5 . zw aszcza rozszerzenie area u upraw. mieli nawet prawo ich zabijania. której najostrzejszym wyrazem by y zbrojne bunty niewolników. który zahamowa rozwój gospodarki na wiele lat. dysponuj ca rodkami produkcji i posiadaj ca na w asno niewolników. Powsta y wielkie okr gi przemys owe. okre laj cym cele dzia alno ci gospodarczej oraz rodki ich realizacji. wytwarzaj c nadwy k dóbr dla swoich panów. którzy. Odsetek ludno ci miejskiej w poszczególnych cz ciach kraju jest bardzo zró nicowany. W 1981 r. W ustroju niewolniczym istnia y te warstwy ludno ci nie b d ce niewolnikami i nie posiadaj ce niewolników (cz rolników. Sposób gospodarowania cechowa wi c wyzysk niewolników przez ich w a cicieli. rozwój hodowli zwierz t.in. np. Klasa panuj ca. wska nik urbanizacji). Tarnobrzeski Okr g Siarkowy. nie stanowi ce g ównych klas spo ecznych. Przyczyny i historia upadku niewolnictwa s z o one i wielorakie. By y to warstwy po rednie. Charakteryzowa a si m. sta ym niedoborem towarów i us ug.8% ogó u ludno ci (tzw. zast pi go ustrój feudalny. przybieraj ce z czasem masowe rozmiary. Bunty te. zmieniaj c prac w rolnictwie na prac w przemy le. umo liwi y zwi kszenie produktu dodatkowego. Niewolnictwo by o antagonistycznym sposobem gospodarowania.: y y y y y dominacj w asno ci pa stwowej w przemy le i 25-procentowym udzia em tej w asno ci w rolnictwie. tj. Post p w rozwoju tych si . gospodarki i pieni dza Niewolnictwo Niewolnictwo charakteryzowa podzia spo ecze stwa na ludno woln . oraz ludno niewolnicz . skokow inflacj . oraz klasa niewolników ² pracuj ca dla swoich w a cicieli. Ta druga by a w asno ci posiadaczy rodków produkcji. Gospodarka socjalistyczna by a nieefektywna.5 min ludzi. wprowadzono stan wojenny. Wi kszo zatrudnionych pracowa a w rolnictwie. Legnicko-G ogowski Okr g Miedziowy.

pa stwowe. Pracowali na rzecz feuda ów. z którego rodziny te by y zobowi zane dostarczy okre lon ilo produktów b d tak e pieni dzy.upadek Bizancjum mia bardzo ograniczony wp yw na rozwój kultury europejskiej. ideologiczne i w ograniczonym stopniu techniczne[1]. gdzie wyzysk ch opów przez feuda ów stawa si nadmierny. Zwolennicy cis ej datacji ± w zale no ci od szko y ± za dok adne daty pocz tku redniowiecza podaj lata 378. 1450 roku oraz lata 1453. Mi dzy klas feuda ów i klas poddanych (pa szczy nianych ch opów) istnia y antagonistyczne sprzeczno ci. Zasi g geograficzny historii redniowiecza okre laj granice powsta ych na gruzach cesarstwa rzymskiego pa stw europejskich oraz obszary. dla wcze niejszych dziejów rezerwuj c termin prehistoria. W okr gach b d krajach.najcz ciej wymienia si rok 476. Przewaga feudalnej formy zagarniania produktu dodatkowego polega a na tym. Tradycyjnie za pocz tek staro ytno ci uznaje si powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym (czyli schy ek IV tysi clecia p. Data ko cowa okresu zwykle wi zana jest z upadkiem b d powa nymi przemianami cesarstwa rzymskiego .n. W miar tego wzrostu feuda móg coraz wi ksz cz zagarnia dla siebie. Ale nie one sta y si g ównym czynnikiem upadku feudalizmu. Realnymi wyznacznikami przej cia od epoki redniowiecznej do nowo ytnej s natomiast przemiany kulturowe.e. bunt Szeli). Post py rozwoju si wytwórczych w produkcji rolnej by y nik e. maj c zarazem wydzielone dzia ki ziemi. Inna forma tego gospodarowania polega a na tym. na które rozci gn y one swoje wp ywy kulturowe.W feudalizmie bezpo redni producenci byli cz ciowo wolni. Za koniec epoki uwa a si upowszechnienie idei humanistycznych i rozpocz cie epoki renesansu. Ludzie pracuj cy na ziemi feuda a byli jego poddanymi i nie mogli tej ziemi opu ci . polityczne. Zosta spopularyzowany dzi ki Kellerowi. a ponadto feudalny ch op. dochodzi o do buntów ch opskich. zbrojnych walk klasowych (bunty kozackie. e feuda przydziela poszczególnym rodzinom area gruntów do uprawy. obejmuj ca okres mi dzy staro ytno ci a renesansem. Obie te daty maj wy cznie charakter umowny . Za jej dat pocz tkow uznaje si najcz ciej upadek Konstantynopola. by zainteresowany we wzro cie produkcji. kiedy to Sumerowie zacz li stosowa pismo klinowe). Najcz ciej w tym przypadku wymieniane s daty ok. 395 b d 476. w przeciwie stwie do niewolnika. przede wszystkim ziemi. Okres wieków rednich by uwa any przez humanistów za czasy ska enia kultury antycznej. których uprawa dostarcza a Tm rodków do ycia. Pracowali na pa skich polach. a nawet 1517. w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyli o si ku upadkowi. Feudalizm by tak e antagonistycznym sposobem gospodarowania. którzy stali si w a cicielami rodków produkcji.. czyli koniec panowania ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa redniowiecze epoka w historii europejskiej. Za pocz tek epoki przyjmuje si okres. Czasy nowo ytne Epoka w historii nast puj ca wed ug tradycyjnej periodyzacji po redniowieczu i poprzedzaj ca XIX wiek (jako epok ). Termin redniowiecze ± media aetas ± narodzi si w epoce renesansu. nie by o przeto ekonomicznych przes anek zmiany feudalnego sposobu gospodarowania. Za umowne zako czenie epoki w historii powszechnej uznaje si najcz ciej wybuch rewolucji francuskiej. a tym samym cywilizacji bizanty skiej (1453) lub odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492). e nie wymaga a stosowania tak drastycznych form przymusu jak w niewolnictwie. przes anki te ukszta towa y si w miastach. a rzadziej kongres wiede ski 6 . 1492. Periodyzacja dziejów Staro ytno Dok adne ramy czasowe tego okresu nie s ci le okre lone. natomiast ekspansja europejska w kierunku zachodnim i po udniowym mia a przynie skutki dopiero w XVI wieku. Granice czasowe redniowiecza nie s ci le ustalone.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->