P. 1
historia mysli ekonomicznej

historia mysli ekonomicznej

|Views: 35|Likes:
Wydawca: Marcin Gosu

More info:

Published by: Marcin Gosu on Feb 09, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Istota merkantylizmu 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ród em bogactwa pochodz cego z zagranicy jest rozwini ty eksport przewy szaj cy import (dodatni bilans handlowy), kraje europejskie bezpo rednio ze sob konkuruj , kraj, który ma najwi cej bogactwa, wygrywa t konkurencj , dobrobyt i si a s ze sob ci le po czone ± si a narodowa w systemie mi dzynarodowym w du ej mierze wywodzi si z dobrobytu, dobrobyt jest niezb dny do kumulowania si y, kruszec z oty i srebrny jest synonimem bogactwa, pewne aktywno ci ekonomiczne s bardziej istotne od innych.

G ównym wnioskiem p yn cym z tych regu ± regu , które przez ca e stulecia okre la y stosunki mi dzynarodowe ± by o to, e kluczowym elementem w powi kszeniu przez dany kraj swoich zasobów metali szlachetnych jest korzystny bilans handlowy. Kraj powinien eksportowa wi cej dóbr i us ug ni importowa , oczywi cie o ile nie by w stanie zwyczajnie wytwarza du ych ilo ci w asnych metali szlachetnych. Podstawowym dogmatem merkantylizmu by o twierdzenie, e eksportowanie materia ów surowych lub niewyko czonych jest szkodliwe dla kraju (narodu), poniewa wi cej bogactwa mo na by uzyska z ich przemys owego przetwarzania w kraju (twierdzenie to jest charakterystyczne przede wszystkim dla ekonomicznego nacjonalizmu ± dogmatu, w który przeistoczy si klasyczny merkantylizm). Na przyk adzie pa stwa: Merkantylizm francuski - zwany równie "przemys owym" przeprowadzany by we Francji przez Colberta, który piastowa urz d ministra na dworze Ludwika XIV. Za g ówny cel swego dzia ania obra sobie uprzemys owienie kraju, lecz ci ar tego zadania spocz na barkach biednych rolników, gdy nak adano na nich coraz wi ksze podatki aby zdoby potrzebny kapita . W ten sposób zastosowano akumulacje pierwotn , która bogaci a wp ywowe osoby kosztem zwyk ego obywatela. Zadaniem dodatkowym by a rozbudowa manufaktur królewskich, które produkowa y potrzebne towary, przekazywane pó niej na dwór, jak równie wspiera y wojsko królewskie. Doktryna Quesnaya, za o enia fizjokratyzmu Quesnney tworzy ide , która bierze w obron upad e rolnictwo. Zasadnicze za o enia fizjokratyzmu to: 1. Istniej wy cznie prawa natury, przyrody; s one niezale ne od woli ludzkiej. Cz owiek musi pozna te prawa, aby móc je w a ciwie stosowa . Za o enie to mówi wi c o naturalnym pochodzeniu praw. 2. Za o enie liberalizmu gospodarczego, w odmianie tzw. LAISSER - FAIRE = pozwoli dzia a , swoboda w dzia aniach gospodarczych. 3. Now warto , bogactwo i zysk tworzy tylko i wy cznie rolnictwo. Wg. fizjokratów handel nie tworzy bogactwa, bo polega on na przesuwaniu w czasie i przestrzeni tych samych dóbr. Podobnie przemys i rzemios o nie tworz adnych nowych warto ci, bo oznaczaj jedynie transformacj (zmian postaci) dóbr, czyli przekszta canie surowców w wyroby gotowe. Istota terapii szokowej Balcerowicza Balcerowicza plan, program stabilizacji gospodarki i przekszta cenia polskiego systemu gospodarczego opracowany w 1989 przez ówczesnego ministra finansów i wicepremiera L. Balcerowicza. G ównymi celami planu Balcerowicza by o doprowadzenie do wewn trznej wymienialno ci z otego, zrównowa enie bud etu pa stwa i sprawowania kontroli polityki monetarnej, utrzymanie stabilnego kursu wymiany walut, zwalczanie inflacji i szybka prywatyzacja. Pomimo pocz tkowych olbrzymich k opotów zwi zanych ze zmian ustroju gospodarczego (recesja gospodarcza, bezrobocie, problemy z bud etem pa stwa i du y przyrost wydatków na wiadczenia spo eczne) uda o si w latach 1990-1998 doprowadzi do znacznej poprawy jako ci polskich wyrobów, uzyska dobre wyniki w handlu zagranicznym, obni y inflacj , usprawni system bankowy, osi gn i utrzyma bardzo du y wzrost gospodarczy oraz rozpocz zmian systemu podatkowego. W ci gu dwóch
1

Wed ug monetarystów pieni dz jest neutralny. zatrudnienie oraz ceny kszta towane s przede wszystkim przez pieni dz. by oprócz oddzia ywania na konsumpcj (ograniczonego stabilno ci istniej cej sk onno ci do konsumowania). Keynes postulowa . Oznacza to. Polityka pieni na wed ug monetaryzmu 1. Ma on jedynie wp yw na wielko ci nominalne takie jak cena. Keynesa Zdaniem Keynesa gospodarka kapitalistyczna pozostawiona swoim w asnym (endogenicznym) si om musi cierpie na chroniczny brak popytu. a nie ich przyczyny. Teoria Racjonalnych Oczekiwa Teoria racjonalnych oczekiwa g osi. przedsi biorstw prywatnych. czyli b d cych poza gospodark . co skutkuje tylko wzrostem tempa inflacji. sterowanie wydatkami rz dowymi i cele realnego kursu walutowego. Twórcy tej teorii posuwaj si w swoich pogl dach jeszcze dalej . lecz dzi ki wypracowanym regu om. gdzie widoczne s tylko konsekwencje zmian oczekiwa . a wi c stosowanie takich instrumentów jak:obni anie stopy procentowej. 2. e inaczej widzi rol pa stwa w gospodarce. gdy dopuszcza jego dzia ania poprzez zarówno oddzia ywanie na rynek pieni ny. które powinny odgrywa rol regulatora rynku pracy i by si motoryczn wzrostu gospodarczego. Wynika to z tego. który móg by przeciwdzia a ekonomicznemu brakowi popytu rodz cego przewag oszcz dno ci nad inwestycjami.uwa aj .lat powsta o oko o 600 tys.5 mln nowych miejsc pracy. sta ym czynnikiem determinuj cym wzrost nominalnego PNB. co oznacza. W opinii przedstawicieli szko y racjonalnych oczekiwa polityka stabilizacyjna oparta na takim modelu prowadzi a tylko do wzrostu inflacji. jednocze nie zastrzegaj c. co bezpo rednio nie ma wp ywu na gospodark prywatn . inwestycje finansowane z d ugu publicznego itp. zwi kszenie opodatkowania wysokich dochodów. e podstawowe zmienne takie jak produkt globalny. e zmiany nominalnego PNB g ównie powodowane s przez zmiany poda y pieni dza. Tym stymulatorem powinna by zdaniem Keynesa polityka pa stwowa. e nie powinno to zachodzi przy u yciu bezpo rednich decyzji podmiotów rz dowych. jak równie równowa enie bud etu. e nie wp ywa on na kszta towanie si wielko ci realnych takich jak poziom zatrudnienia oraz poziom i struktura produkcji. Poda pieni dza jest podstawowym. co oznacza o 1. 2 . Szko a racjonalnych oczekiwa sugeruje. e pa stwo powinno d y do utrzymania stabilno ci cen oraz dzia a po poda owej stronie gospodarki. a pojawienie si bezrobocia nie wynika z niedostatecznego popytu. Wynegocjowano korzystne warunki kredytowe w europejskich i wiatowych instytucjach finansowych. pobudza inwestycje publiczne. Posiadaj równie umiej tno wyci gania wniosków ze zdarze w przesz o ci. Model Gospodarki Kapitalistycznej wg. a polityka pieni na zmienia si pod wp ywem polityki oraz zdarze zewn trznych. do których podmioty gospodarcze b d mia y zaufanie. e podmioty gospodarcze podejmuj swoje decyzje w oparciu o wszystkie dost pne informacje o aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych oraz o potencjalnych skutkach tych decyzji. gdy pa stwo nie ma wp ywu na trwa y wzrost zatrudnienia lub produktu. Monetary ci twierdz równie . Polityka monetarystów wi e si ze wzrostem ilo ci pieni dza w obiegu. Szko a racjonalnych oczekiwa tym ró ni si od monetaryzmu. Teoria racjonalnych oczekiwa podaje w w tpliwo skuteczno anga owania si polityki gospodarczej w dynamizowanie wzrostu gospodarczego. Potrzebny jest wiec czynnik zewn trzny. Zgodnie z Ä ilo ciowym równaniem wymiany´ 3. e przeciwdzia anie recesji i bezrobociu poprzez stosowanie aktywnej polityki finansowej nie przynosi efektów. e sektor prywaty jest stabilny. zwi kszenie wiadcze spo ecznych. Powodowa o to niepe ny obraz gospodarki. co pozwala im przewidywa mo liwe scenariusze wydarze w przysz o ci. Twórcy tej teorii upatrywali niedopracowanie modelu Keynesa w potraktowaniu oczekiwa podmiotów gospodarczych jako wielko ci egzogenicznych.

> Od wydajno ci pracy. a nadwy ka. Jest to wspó czesny prototyp produktu i dochodu narodowego. czyli organizacj . to nie pieni dza ale roczny produkt ziemi i pracy". ale przynosi nadwy k . i rzeczywisto ekonomiczna mo e zosta w a ciwie zinterpretowana jedynie dzi ki rzetelnej analizie statystyczno-empirycznej zmieniaj cej si struktury istniej cych instytucji spo ecznych Jego zwolennicy uwa ali. jako narz dziom badania realnych procesów gospodarczych i spo ecznych. Teoria Równowagi ..Charekterystyka teorii klasycznej Adama Smitha 1. prawa w asno ci. Praca nieprodukcyjna jest sp acana z dochodu.Równowag rynkow osi ga si przy przeci ciu krzywych popytu i poda y. Je li drugi konsument jest w stanie zap aci za dane dobro wy sz cen . podzia pracy. to zysk. a nie z dochodu. 3 .Teoria poda y zawiera kilka istotnych twierdze na temat kosztów produkcji i wynagrodzenia czynników produkcji. ukszta towane normy i zasady post powania o charakterze prawnym. Istotn rol przypisywano metodom statystycznym. W ramach teorii popytu mie ci si koncepcja renty konsumenta. Teoria Poda y . Praca produkcyjna to praca sp acona z kapita u inwestycyjnego. Podzia pracy powoduje wymian i jej konieczno . System Ekonomiczny Marshalla / 3 elementy teorii marginalizmu Teoria Popytu . której wielko jest bardzo trudna do oszacowania. dostrzegano tkwi ce w nich sprzeczno ci i istotn rol interwencjonizmu pa stwowego w funkcjonowaniu gospodarki i spo ecze stwa. czyli jej efektywno ci. Smith rozwa a tak e ide pieni dza . Rozmiary owego bogactwa .pieni ny. e' praca nie tylko reprodukuje rodki. " Praca to ród o bogactwa". Smith jest autorem i prekursorem poj cia produktu narodowego. Zwraca uwag na szczególn wa no pracy produkcyjnej. e im wi ksza jest ilo towaru. e konsument czerpie korzy ci w warunkach wolnego rynku. tj. e sposób funkcjonowania ka dej gospodarki wyznaczony jest przez pewne ramy instytucjonalne. bo sam pieni dz nie jest produktem. to ta nadwy ka nad cen zaoferowan przez pierwszego konsumenta daje mu szczególna rent . niczego nie wytwarza. Zadanie ekonomii polega wg nich na opisie tych instytucji. Marshall wprowadzi do ekonomii wa ne poj cie elastyczno ci popytu. e nale y pog bia podzia pracy i w coraz szerszym stopniu stosuje zasad i now technik . Historyzm / Max Weber 2 elementy / i Instytucjonalizm definicja + 2 elementy Instytucjonalizm . ich struktur i zmian w czasie. 2. po jakiej znajdzie on nabywców. tym mniejsza jet cena. traktowano przez pryzmat pracy zale nie od dwóch czynników: > Od liczby zatrudnionych w produkcji. 3. Mówi: "bogactwo kraj . zasady podzia u produktu spo ecznego wynikaj ce z istnienia ró nych klas spo ecznych). Smith uwa a. Oprócz tradycyjnych trzech czynników produkcji Marshall wprowadza czwarty.traktuje go jako rodek i narz dzie cyrkulacji.teoria ekonomiczna g osz ca. Mówi. którym to odpowiada dany poziom ceny. e jest to bardzo z e. spo ecznym i ekonomicznym (np. zaoferowana na sprzeda .prawo popytu g osi. ale czasami pieni dz przybiera form towaru (wykorzystywany do kapitalizacja. a wymiana dynamizuje obrót towarowo. gdy ma ona charakter subiektywny. Marshall twierdzi . Smith uwa a. T umaczy ono reakcj nabywców na zmiany cen ró nych rodzajów dóbr i reakcj samej ceny na zmiany w popycie efektywnym.

dlatego trzeba stosowa odmienne zasady i prawa naukowe dla poszczególnych krajów. Daje wizj gospodarki wspartej na dwóch podstawowych warto ciach jak na dwóch prz s ach: na wolno ci i sprawiedliwo ci. Jednostka gospodarcza to jednostka spo eczna. jedn z najwa niejszych wypowiedzi Magisterium na temat ycia gospodarczego. Za ród o bogactwa Skarbek uwa a bogactwo indywidualne cz owieka.-gosp. oparta jest na sformu owanej jeszcze w Gaudium et spes zasadzie g osz cej podmiotowo i celowo cz owieka w yciu spo ecznym. ale tak e do doskona o ci duchowej i fizycznej. J Reformy Grabskiego i Kwiatkowskiego Grabskiego 1.Podstawowym zalo eniem Keynesowskiej teorii pieni dza jest istnienie pe nej substytucyjno ci pieni dza i takich aktywów finansowych. Kwiatkowski wprowadzi czteroletni plan ekonomiczny w latach 1936 .uzna . a zawarta w dokumencie wizja sprawiedliwego adu gospodarczego.1949. Pe na substytucyjno oznacza. która ró ni si od zwierz t tym. 4 . oraz realnych dóbr kapita owych. przewidywaly one: . Niska substytucyjno oznacza. i stopa procentowa jest przede wszystkim zjawiskiem pieni nym. Grabski chcia unormowa sytuacj poprzez wp aty nadzwyczajnego podatku maj tkowego. Teoria ekonomiczna Keynesa Teoria stopy procentowej . Skarbek uwa a za si y produkcyjne ziemi . Encyklika Centesimus annus jest bez w tpienia. Stopa procentowa zale y od: preferencji p ynno ci i poda y pieni dza. prac oraz kapita .zwi kszenie liczby fabryk . e warunkiem zamiany tych dóbr na pieni dz jest bardzo du a zwy ka ich dochodowo ci.rozbudowe centralnego okr gu przemys u . takich jak domy. Keynes zak ada nisk substytucyjno pieni dza i realnych dóbr fizycznych. Prac ludzk cechuje zaspokajanie potrzeb bie cych oraz podnoszenie dobrobytu. samochody i inne dobra konsumpcyjne. zak ada zrównowa enie bud etu i zast pienie marki polskiej.ÄNarodowa´ ekonomia Fryderyka Skarbka Wg Skarbka ka dy naród jest wiadomy swojej odr bno ci oraz swoich zada kulturalnych. waloryzacj podatków i redukcj wydatków pa stwowych Kwiatkowskiego E. przypomina nauczanie Ko cio a o w asno ci prywatnej i ukazuje prac ludzk jako dzia anie przedsi biorcze. Teoria preferencji p ynno ci . Centesimus annus odczytane zosta o jako mia y i zdecydowany g os w dialogu ze wspó czesn my l ekonomiczn . jak weksle skarbowe i inne krótkoterminowe papiery warto ciowe.likwidacj dysproporcji ekonomicznych w poszczególnych cz ci kraju -utrzymaniu równowagi bud etowej drog ci gania podatków -uzyskanie po yczek krajowych i zagranicznych -ulga podatkowa od inwestycji prywatnych na terenach preferowanych -wp ywy z monopoli pa stwowych Scharakteryzowa 1 encyklik Jana Paw a II o tematyce spo . z otówkami 2. Wg Skarbka dochód narodowy powinien by sprawiedliwie i równo podzielony. Przedmiotem bada ekonomii jest cz owiek posiadaj cy okre lone potrzeby i yj cy w spo ecze stwie. e d y nie tylko do zaspokojenia potrzeb. e nawet niewielki wzrost oprocentowania tych walorów (spadek ich ceny rynkowej) powoduje wzmo ony ich zakup i na odwrót. Odrzuca on koncepcj cz owieka ekonomicznego kieruj cego si wy czenie egoizmem.

61.5 min ludzi. W 1981 r. Tarnobrzeski Okr g Siarkowy. Te antagonistyczne sprzeczno ci wyra a y si w walce klasowej. tj. Post p w rozwoju tych si . przybieraj ce z czasem masowe rozmiary. Rybnicki Okr g W glowy. Odsetek ludno ci miejskiej w poszczególnych cz ciach kraju jest bardzo zró nicowany. Po II wojnie wiatowej nast pi gwa towny rozwój przemys u . zw aszcza rozszerzenie area u upraw. oraz klasa niewolników ² pracuj ca dla swoich w a cicieli. wska nik urbanizacji). który zahamowa rozwój gospodarki na wiele lat. by o w Polsce 886 miast. Niewolnictwo by o antagonistycznym sposobem gospodarowania.8% ogó u ludno ci (tzw. Rozwój przemys u spowodowa wzrost zapotrzebowania na pracowników. gospodarki i pieni dza Niewolnictwo Niewolnictwo charakteryzowa podzia spo ecze stwa na ludno woln . by y jednym z g ównych czynników upadku ustroju niewolniczego. Legnicko-G ogowski Okr g Miedziowy. sta ym niedoborem towarów i us ug. którzy. Feudalizm 5 .g ównie wydobywczego. Mi dzy niewolnikami a ich w a cicielami istnia a g boka sprzeczno . W ten sposób ukszta towa y si dwie klasy spo eczne. zast pi go ustrój feudalny. kupcy.: y y y y y dominacj w asno ci pa stwowej w przemy le i 25-procentowym udzia em tej w asno ci w rolnictwie. Gospodarka socjalistyczna by a nieefektywna. tj. opartego na surowcach mineralnych. powi kszali liczb ludno ci miast. skokow inflacj . w których mieszka o 23. zmieniaj c prac w rolnictwie na prac w przemy le. oraz ludno niewolnicz . PRL Po zako czeniu II wojny wiatowej Polska by a krajem zniszczonym i biednym. Nagromadzenie negatywnych zjawisk nast pi o w latach 1979-1982 i spowodowa o spadek produkcji przemys owej. wyzysk cz owieka przez cz owieka. wprowadzono stan wojenny. W miastach mieszka o zaledwie 30% ludno ci. W powojennym rozwoju Polski pope niono wiele b dów w zarz dzaniu gospodark oraz w polityce spo ecznej. Bunty te. wzrost plonów. Ta druga by a w asno ci posiadaczy rodków produkcji. W ich zespole decyduj cy by czynnik rozwoju si wytwórczych. Przyczyny i historia upadku niewolnictwa s z o one i wielorakie. rozwój hodowli zwierz t. np. wyzwole cy). Klasa panuj ca.Omów 3 elementy gospodarki socjalistycznej np. dop aty z bud etu pa stwa do nierentownej produkcji). ci drudzy wyzyskiwali nieludzko tych pierwszych. nie stanowi ce g ównych klas spo ecznych. mieli nawet prawo ich zabijania. W ustroju niewolniczym istnia y te warstwy ludno ci nie b d ce niewolnikami i nie posiadaj ce niewolników (cz rolników. Charakteryzowa a si m. w a cicieli rodków produkcji. Koncepcja spo ecze stwa. której najostrzejszym wyrazem by y zbrojne bunty niewolników. dysponuj ca rodkami produkcji i posiadaj ca na w asno niewolników. wytwarzaj c nadwy k dóbr dla swoich panów. Wi kszo zatrudnionych pracowa a w rolnictwie. centralnym planowaniem gospodarczym obejmuj cym ca okszta t ycia gospodarczego pa stwa. umo liwi y zwi kszenie produktu dodatkowego. okre laj cym cele dzia alno ci gospodarczej oraz rodki ich realizacji. Sposób gospodarowania cechowa wi c wyzysk niewolników przez ich w a cicieli.in. W 2004 r. uprzywilejowan pozycj w asno ci pa stwowej (np. Powsta y wielkie okr gi przemys owe. By y to warstwy po rednie.

czyli koniec panowania ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa redniowiecze epoka w historii europejskiej. Za koniec epoki uwa a si upowszechnienie idei humanistycznych i rozpocz cie epoki renesansu. Za jej dat pocz tkow uznaje si najcz ciej upadek Konstantynopola. 1450 roku oraz lata 1453. Obie te daty maj wy cznie charakter umowny . e feuda przydziela poszczególnym rodzinom area gruntów do uprawy. Termin redniowiecze ± media aetas ± narodzi si w epoce renesansu. by zainteresowany we wzro cie produkcji. bunt Szeli). maj c zarazem wydzielone dzia ki ziemi. zbrojnych walk klasowych (bunty kozackie. Zosta spopularyzowany dzi ki Kellerowi.e. Feudalizm by tak e antagonistycznym sposobem gospodarowania. gdzie wyzysk ch opów przez feuda ów stawa si nadmierny. dla wcze niejszych dziejów rezerwuj c termin prehistoria. Przewaga feudalnej formy zagarniania produktu dodatkowego polega a na tym. e nie wymaga a stosowania tak drastycznych form przymusu jak w niewolnictwie. Post py rozwoju si wytwórczych w produkcji rolnej by y nik e. nie by o przeto ekonomicznych przes anek zmiany feudalnego sposobu gospodarowania.n. a nawet 1517. a rzadziej kongres wiede ski 6 . 395 b d 476. przede wszystkim ziemi. z którego rodziny te by y zobowi zane dostarczy okre lon ilo produktów b d tak e pieni dzy. obejmuj ca okres mi dzy staro ytno ci a renesansem. Granice czasowe redniowiecza nie s ci le ustalone. kiedy to Sumerowie zacz li stosowa pismo klinowe). Inna forma tego gospodarowania polega a na tym. ideologiczne i w ograniczonym stopniu techniczne[1].najcz ciej wymienia si rok 476. a ponadto feudalny ch op. Ale nie one sta y si g ównym czynnikiem upadku feudalizmu. W miar tego wzrostu feuda móg coraz wi ksz cz zagarnia dla siebie. Realnymi wyznacznikami przej cia od epoki redniowiecznej do nowo ytnej s natomiast przemiany kulturowe. W okr gach b d krajach. 1492. Najcz ciej w tym przypadku wymieniane s daty ok. Zwolennicy cis ej datacji ± w zale no ci od szko y ± za dok adne daty pocz tku redniowiecza podaj lata 378. których uprawa dostarcza a Tm rodków do ycia. przes anki te ukszta towa y si w miastach. Periodyzacja dziejów Staro ytno Dok adne ramy czasowe tego okresu nie s ci le okre lone.W feudalizmie bezpo redni producenci byli cz ciowo wolni. w przeciwie stwie do niewolnika. natomiast ekspansja europejska w kierunku zachodnim i po udniowym mia a przynie skutki dopiero w XVI wieku. Za pocz tek epoki przyjmuje si okres. Ludzie pracuj cy na ziemi feuda a byli jego poddanymi i nie mogli tej ziemi opu ci . Okres wieków rednich by uwa any przez humanistów za czasy ska enia kultury antycznej. polityczne. Pracowali na rzecz feuda ów. Tradycyjnie za pocz tek staro ytno ci uznaje si powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym (czyli schy ek IV tysi clecia p. na które rozci gn y one swoje wp ywy kulturowe. a tym samym cywilizacji bizanty skiej (1453) lub odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492).upadek Bizancjum mia bardzo ograniczony wp yw na rozwój kultury europejskiej. Pracowali na pa skich polach. pa stwowe. Zasi g geograficzny historii redniowiecza okre laj granice powsta ych na gruzach cesarstwa rzymskiego pa stw europejskich oraz obszary. dochodzi o do buntów ch opskich. Czasy nowo ytne Epoka w historii nast puj ca wed ug tradycyjnej periodyzacji po redniowieczu i poprzedzaj ca XIX wiek (jako epok ). Data ko cowa okresu zwykle wi zana jest z upadkiem b d powa nymi przemianami cesarstwa rzymskiego . w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyli o si ku upadkowi.. którzy stali si w a cicielami rodków produkcji. Mi dzy klas feuda ów i klas poddanych (pa szczy nianych ch opów) istnia y antagonistyczne sprzeczno ci. Za umowne zako czenie epoki w historii powszechnej uznaje si najcz ciej wybuch rewolucji francuskiej.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->