You are on page 1of 1

KKS (Kwestionariusz Kompetencji Społecznych) Autor: Anna Matczak (drugie, uzupełnione wydanie podręcznika: 2007) Dla kogo jest

przeznaczony: młodzież licealna, studenci, dorośli Procedura badania: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20 minut Opis: kwestionariusz składa się z 90 pozycji, stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. Badany ocenia na skali czterostopniowej efektywność, z jaką je wykonuje. 60 spośród nich (i tylko te uwzględnione są w kluczu) to czynności oznaczające radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, które mogą być uznane za sytuacje trudne. Wersja oznakowana skrótem KKS - A(M), przeznaczona do badania uczniów i studentów. Druga wersja, oznakowana skrótem KKS - A (D), przeznaczona jest do badania dorosłych. KKS jest narzędziem wymagającym od osoby badanej oceny efektywności własnego funkcjonowania społecznego. Skala I Dotycząca kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach intymnych (bliskiego kontaktu interpersonalnego); 15 pozycji, minimalny wynik = 15 punktów, maksymalny = 60 punktów Skala ES Dotycząca kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej; 18 pozycji, minimalny wynik = 18 punktów, maksymalny = 72 punkty Skala A Dotycząca kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywność 17 pozycji, minimalny wynik = 17 punktów, maksymalny = 68 punktów

Rzetelność: wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej. Trafność: trafność kwestionariusza została potwierdzona głównie na drodze analizy czynnikowej oraz porównań międzygrupowych. Normy: opracowano normy stenowe dla młodzieży licealnej (15 - 19 lat), studentów oraz dorosłych osób pracujących. Zastosowanie: KKS może być stosowany zarówno do celów badań naukowych, jak i - w charakterze narzędzia pomocniczego - w praktyce diagnostycznej (poradnictwo kliniczne, doradztwo zawodowe) i w celach selekcyjnych. Cel badania: KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. Zastosowanie w psychologii pracy i organizacji: Umiejętności wchodzące w skład kompetencji społecznych to między innymi umiejętność wywierania wpływu społecznego, pracy w zespole, umiejętność negocjacji, umiejętności komunikacyjne, empatia - stanowią one około dwóch trzecich kompetencji, mających wpływ na ponadprzeciętne wykonanie pracy. Wysoki poziom kompetencji społecznych ma istotne znaczenie w przypadku przedsiębiorców i menadżerów (którzy zostają wystawiani na ekspozycję społeczną, wyjeżdżają w delegacje, przeprowadzają ważne rozmowy, gdzie istotna jest asertywność, mają ciągły kontakt z innymi ludźmi, doskonalą swoje umiejętności interpersonalne), a zdolności i umiejętności komunikacyjne są istotnym elementem stanowiącym wyznacznik skuteczności pracy nauczycieli, powodzenia w sytuacji rozmów kwalifikacyjnych czy też w osiąganiu statusu zawodowego. Wysoki poziom kompetencji społecznych wiąże się również z lepszym przystosowaniem do zmian życiowych, większą plastycznością zachowań i postaw w różnorodnych sytuacjach społecznych oraz niższymi wskaźnikami lęku, depresji czy też poczucia samotności.