P. 1
istota TQM

istota TQM

|Views: 126|Likes:
Wydawca: Artur Nowak

More info:

Published by: Artur Nowak on Feb 24, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2012

pdf

text

original

Total Quality Management (TQM) dr inŜ.

Radosław Ryńca

1

Plan wystąpienia
• • • • • • • Historia jakości Czym jest jakość Czym jest TQM Geneza koncepcji Istota i załoŜenia TQM Problemy związanie z wdroŜeniem TQM Nagrody jakości

2

Historia jakości
1700 lat p.n.e. Kodeks Hammurabiego regulacje dot. odpowiedzialności budowniczego Chiński system kontroli jakości – dynastia Shang i Zhou (XVII-VIII w. p.n.e.)

3

UKAZ CARSKI - FRAGMENTY
W SPRAWIE JAKOŚCI
Dan w Sankt Petersburgu w roku 1723

…JeŜeli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas bitwy, nie oszczędzając bić batami batami: - właścicielowi fabryki 25 batów i karę pienięŜną po jednym czerwieńcu od kaŜdej sztuki, - Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności nieprzytomności, - Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres jednego roku. Nowemu właścicielowi Manufaktury Broni, Demidowowi, nakazuję urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niŜ jemu samemu. JeŜeli będą gorsze - niech Demidow nie obraŜa się - kaŜę głowę. obciąć mu głowę. Piotr I Car Wszechrusi
4

Jakości (European Organization for Quality) „Jakość wyrobu jest stopniem spełnienia przezeń wymagań odbiorcy.Czym jest jakość? Zgodnie z definicją Europejskiej Organizacji ds. W wyrobach przemysłowych jakość jest kombinacją jakości typu i jakości wykonania” 5 .

. TO EFEKT INTELIGENTNEGO WYSIŁKU WSZYSTKICH W ORGANIZACJI.Obszar jakości: • produkt • procesy wytwarzania produktu • praca i jej warunki • stosunki międzyludzkie • stosunki z otoczeniem a więc JAKOŚĆ / TOTALNA / TO NIE PRZYPADEK.

Jakość totalna • nowy sposób wytwarzania • nowy sposób gospodarowania • inny typ cywilizacji Wytwarzanie • bez defektów • bez opóźnień • bez postojów • bez nadmiernych zapasów • bez nadmiernej dokumentacji .

Brak jakości Jakość 8 .

motywacji .technik • doskonalenie kompetencji ludzi .kwalifikacji .Zarządzanie wykorzystujące filozofię jakości totalnej Zarządzanie takie ukierunkowane jest na : • doskonalenie jakości warunków pracy .materiałów • doskonalenie metod pracy .procesów .urządzeń .

Quality – Spełnienie wyspecyfikowanych wymagań szeroko rozumianego klienta. 10 .Czym jest TQM? Total – obejmujące swoim zakresem całą organizację bez względu na profil i panujące stosunki własnościowe. Management – Zarządzanie mające na celu pozytywną zmianę wszystkich procesów zachodzących w organizacji.

zgodnie z którą potrzeby klienta oraz cele przedsiębiorstwa są nierozłączne.Czym jest TQM? -przegląd definicji TQM (według British Quality Association) zespołowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem. 11 .

Kłosa). Ma ona na celu spełnienie potrzeb klienta w danej chwili i w przyszłości. zdolnością do ciągłej i trwałej poprawy oraz aktywnym zespołowym działaniem całego personelu. zorientowanym na cele strategiczne. w tym pełnym udziałem naczelnego kierownictwa.sposób zarządzania przedsiębiorstwem charakteryzujący się: podejściem systemowym.Czym jest TQM? -przegląd definicji TQM (według Z. 12 .

13 .

14 .Filozofia Total Quality Management Total Quality Management (TQM) – filozofia zarządzania skoncentrowana na jakości. oparta na udziale wszystkich członków organizacji i ukierunkowana na osiągnięcie długofalowego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa.

15 .

Geneza TQM Japonia lata 50 XX wieku Edward Deming Joseph Juran Philip Crosby 16 .

prekursorzy Edward Deming (amerykański konsultant w zakresie jakości) •Redukcja odchyleń •14 zasad zarządzania jakością 17 .Geneza TQM .

Geneza TQM .prekursorzy Joseph Juran Triada procesu zarządzania: – Planowanie jakości (client number 1) – Kontrola jakości – Usprawnienie jakości 18 .

Geneza TQM .prekursorzy Philip Crosby Koncepcja „zero defektów” •Zrozumienie pojęcia jakości przez wszystkich pracowników (jakość-zgodność z wymaganiami klienta) •Budowa systemu zapewnienia jakości •Dopuszczalny poziom niezgodności = 0 •Pomiar jakości – cena niezgodności 19 .

TQM Zarządzanie jakością Obowiązki zarządu Włączenie wszystkich Zapewnienie jakości pracowników Sprawdzenie jakości Doskonalenie jakości poprzez zapobieganie Obserwacja całego cyklu życia produktu Kontrola jakości Inspekcja Kontrola końcowa Początek statystycznej kontroli końcowej Planowanie jakości w fazie Ulepszenie jakości Zaplanowanie rozwoju i konstrukcji poprzez zawężenie jakości w sektorze wymagań technicznym kontrolnych Sterownie procesem 1920 1940 1960 1980 2000 Zorientowanie na produkcje Jakość produktów Zorientowanie na proces Jakość procesu Zorientowanie na klienta Jakość firmy 20 Jakość produkcji .

Geneza TQM 21 .

5. 2. Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke 22 . 3. 4.Geneza TQM „5 S” to: 1.

właściwe przygotowanie miejsca i narzędzi pracy: •Selekcja eliminuje odpady (surowców i materiałów) •Selekcja niezgodnych wyrobów •Selekcja uszkodzonych narzędzi. selekcja).Geneza TQM 5 S: Seiri (organizacja. 23 .

drogi transportowe. kolorowe etykiety na materiałach ułatwiające identyfikacje itp.Geneza TQM 5 S: Seiton (systematyczność.ład obejmujący miejsce pracy: •Wizualizacja stanowiska pracy (malowanie podłogi pozwala zidentyfikować miejsca składowania poszczególnych materiałów. porządek).) 24 .

czystość przewodów. szczelności urządzeń. rur itp.Geneza TQM 5 S: Seiso (czystość) zachowanie porządku w miejscu pracy pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa: •Sprawdzanie czystości maszyn. •Sprawdzanie aktualnych danych i informacji 25 .

przypomnienie pracownikom o ich powinnościach co do dbałości o narzędzia: •Opracowanie i wdroŜenie standardów w postaci procedur pozwalających utrzymać porządek na stanowiskach pracy 26 .Geneza TQM 5 S: Seiketsu (utrwalanie).

szkolenia itp. samodzielne eliminowanie złych zwyczajów.Geneza TQM 5 S: Shitsuke (dyscyplina). 27 .stosowanie zasad przyjętych w organizacji.

Wprowadzenie zasad opartych na „5S” daje następujące korzyści: • • • • • • Wysoką produktywność Wysoką jakość Zmniejszenie kosztów Terminowość dostaw Bezpieczeństwo pracy Wysokie morale pracowników 28 .

Geneza TQM 29 .

30 . niekończące się usprawnienie wszelkich aspektów Ŝycia… całej organizacji…dokonane przez zaangaŜowanie wszystkich w proces zmian.Geneza TQM Kaizen …to powolne.

Geneza TQM Usprawnienie oparte na metodzie Kaizen WYNIK Ń DZIAŁAŃ 31 .

Istota i załoŜenia TQM 8 ZASAD TQM 32 .

Istota i załoŜenia TQM 33 .

Istota i załoŜenia TQM • • • • • • • • Orientacja na klienta Przywództwo ZaangaŜowanie ludzi Podejście procesowe (łańcuch wartości) Systemowe podejście do zarządzania Ciągłe doskonalenie Podejmowanie decyzji na podstawie faktów Wzajemne korzystne więzi z dostawcami 34 .

Istota i załoŜenia TQM • Orientacja na klienta: DąŜenie do zapewnienia klientowi satysfakcji z oferowanych mu produktów oraz obsługi 35 .

Istota i załoŜenia TQM • Przywództwo: – Orientacja nie tylko na zadania..) – Motywowanie pracowników do podejmowania wysiłków na rzecz doskonalenia – Wspieranie realizacji TQM poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów 36 . ale takŜe na ludzi – Osobiste zaangaŜowanie we wdroŜeniu TQM – Skuteczna i oparta na zaufaniu komunikacja kierownictwa z pracownikami – Promowanie podejmowanych działań na rzecz jakości na zewnątrz firmy(publikacje. konferencje itp.

jeŜeli odpowiednie zasoby i działania są postrzegane jako proces i odpowiednio zarządzane – Identyfikacja łańcucha wartości – Identyfikacja procesów kluczowych – Identyfikacja procesów przynoszących wartość 37 .Istota i załoŜenia TQM • Podejście procesowe: PoŜądane rezultaty są osiągane w sposób bardziej aktywny.

ogólnych systemów. 38 .Istota i załoŜenia TQM • Systemowe podejście do zarządzania: Myślenie systemowe zakłada umiejętność postrzegania procesów biznesowych jako współzaleŜnych elementów oddziałujących na siebie w ramach duŜych.

Istota i załoŜenia TQM • Ciągłe doskonalenie: Stałym celem organizacji powinno być ciągłe doskonalenie na kaŜdym poziomie organizacji – Wyznaczanie ambitnych i mierzalnych celów przez kierownictwo – Zgłaszanie przez pracowników operacyjnych propozycji udoskonaleń w procesach 39 .

– Analiza danych finansowych – Wyniki pomiarów i monitorowania procesów (ZKD) – Analiza makrootoczenia – Zgłaszane reklamacje oraz opinie klientów 40 .Istota i załoŜenia TQM • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów: Analiza danych pochodzących z róŜnych źródeł zarówno wewnętrznych. jak i zewnętrznych.

Istota i załoŜenia TQM • Wzajemne korzystne więzi z dostawcami: Wzajemne korzystne więzi z dostawcami uwydatniają zdolności oraz wartości organizacji. 41 .

Problemy związane z wdroŜeniem TQM • Brak zaangaŜowania kierownictwa • Brak wizji i planów • Satysfakcja z szybkiego załatwienia problemów • Dominacja narzędzi nad procesem • Kultura organizacyjna 42 .

Nagrody jakości •Nagroda imienia Edwarda Deminga (1950) •Nagroda imienia Malcolma Baldrige’a (1986) •Europejska Nagroda Jakości (1992) • inne 43 .

Przykłady wdroŜenia TQM 44 .

TQM a Balanced Scorecard . 29 października 2005 45 . Volume 14. Issue 5. July 2003 Wrocław.zaleŜności Źródło: Cecilia Hernández “ Quality and safety conditions for customer satisfaction on the whole meat chain…” Critical Perspectives on Accounting.

29 października 2005 46 .zaleŜności Źródło: Cecilia Hernández. Ursula Rickert.TQM a Balanced Scorecard . Gerhard Schiefer. “ Quality and safety conditions for customer satisfaction on the whole meat chain: The organization of quality communication systems “ Wrocław.

wroc.pl 47 .rynca@pwr.Dziękuję za uwagę. Radosław Ryńca radoslaw.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->