P. 1
Moralność a obyczajowość oraz Estetyzacja życia społecznego

Moralność a obyczajowość oraz Estetyzacja życia społecznego

|Views: 27|Likes:

More info:

Published by: Agnieszka Sabaj on Feb 28, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

MORALNO

A OBYCZAJOWO

Notatki z wyk adu + Etyka dla my l cych Magdaleny rody Pomi dzy moralno ci a obyczajowo ci granice s p ynne i przesuwaj si epokowo. Def. Moralno ci (wg Magdaleny rody) Moralno , to zachowania, postawy, sposoby post powania, pogl dy zgodne z przyj tymi przez dan jednostk czy spo eczno kryteriami dobra i z a.( ) Moralno jest zjawiskiem, które mo na bada , ocenia i uczestniczy w nim. Ka dego cz owieka mo na oceni z punktu widzenia moralno ci, tzn. z punktu widzenia przyj tych kryteriów dobra i z a. Moralno jest najstarszym regulatorem zachowa mi dzyludzkich.

( przyk ad: normy wspólnoty pierwotnej dopuszcza y: ludo erstwo, zabijanie starców, zabijanie u omnych dzieci; zasady- jeden za wszystkich, wszyscy za jednego; dyscyplina jedzenie za prac ) Moralno przesta a wystarcza od momentu posiadania niewolników, wtedy powsta o prawo.

Ró nice mi dzy normami prawnymi, moralnymi i obyczajowymi: Pochodzenie, Sankcje za ich przekroczenie, Sposób obowi zywania ( wg Marii Osowskiej) Norma moralna: pochodzi z sumienia , kar za jej przekroczenie s tzw. Wyrzuty sumienia, obowi zuje bezwarunkowo i wewn trz cz owieka. - to prawid o wyst puj ce w systemach etycznych pod postaci zakazów i nakazów moralnych. Normy moralne maj posta imperatywów kategorycznych (Kant: Post puj tylko wg takiej maksymy, dzi ki której mo esz za razem chcie , eby si sta a powszechnym prawem), rozka ników ( nie zabijaj!), imperatywów warunkowych ( Je li chcesz by uczciwy, oddaj po yczon ksi k ). Mog by wyra one przy pomocy s ów: Trzeba , nale y itp) Norma obyczajowa: pochodzi od okre lonej grupy spo ecznej, jest g boko zwi zana z tradycj panuj c w danej grupie ; kar za przekroczenie jej nakazów jest o mieszenie, dezaprobata grupy lub wykluczenie z niej. Obowi zuje ona zewn trznie i warunkowo, dotyczy bowiem zachowa wa nych w obr bie grupy, s u cych do jej integracji i odró nianiu si od innych grup. OBYCZAJ wg M. rody Sposoby i normy zachowa , reguluj ce dzia ania zbiorowe w obr bie okre lonej grupy spo ecznej. Dzia ania te z jednej strony spajaj grup , drugiej odró niaj od innych; pe ni te funkcje komunikacyjne. Zachowania zgodne z obyczajem maj najcz ciej charakter rutynowy, u wi cony tradycj , trudno ulegaj zmianom. Norma prawna: pochodzi od jakiego zewn trznego prawodawcy ( w adcy); sankcj za jej przekroczenie jest kara wyznaczona przez kodeks, a obowi zuje w sposób warunkowy ( je li zrobisz to a to, grozi ci to a to ) i zewn trzny; nie dotyczy bowiem sumienia cz owieka, lecz jego czynów i ich konsekwencji. Normy prawne s stanowione, zapisane i obowi zuj nawet wtedy, gdy ich nie znamy,
(definicje wg Magdaleny rody, tabele poni ej wg Dziemidoka)

przewiduj sankcje . osoby publiczne politycy. Etycy o moralno ci: Kant moralnie dobre jest tylko to.nie mo na wszystkiego uregulowa prawnie. eby mam by o przyjemnie -Nie zawsze si da je racjonalnie uzasadni -S bardziej znacznie bardziej konwencjonalny. do wiadczenie. czy kryteriów wyboru celów moralnych mo e mie wp yw na zachowania i postawy. wychowawcy.bior pod uwag okoliczno ci agodz ce Ocena moralna wydaje si najwa niejsza. ale najcz ciej zwi zek mi dzy nimi ma lu ny charakter. eby si nie krzywdzi nawzajem . Nale y rozró ni refleksj teoretyczn nad moralno ci a faktyczne zachowania moralne. cho wywieraj na siebie wp yw.musz by zapisane . kulturowo uwarunkowany -Wymagaj tylko zachowania pozorów Normy moralne Najwi ksza sankcja moralna.powsta y po to.Normy moralne .precyzyjne . to w asne poczucie winy Normy prawne . to przede wszystkim pos usze stwo Bogu i normom. wra liwo . próby tego rodzaju. katecheci. a poziom moralny spo ecze stwa jest podstawowym wyznacznikiem cywilizacyjnym.amanie norm moralnych nara a kogo na cierpienie Normy obyczajowe .sztywne . . czyli dzia aniem uzasadnionym szacunkiem dla prawa moralnego. Kotarbi ski moralnie dobre s czyny. co jest dzia aniem z obowi zku. na ladownictwo. Teorie filozoficzne dotycz ce istoty moralno ci. Mill warto moralnie pozytywna bierze swoje ród o e dzia aniach powi kszaj cych ogóln sum dobra i szcz cia na wiecie. ród a zachowa moralnych cz owieka: Rodzice. bohaterowie utworów literackich oraz osobiste prze ycia i do wiadczenia . Moralno kszta tuj : autorytety. które minimalizuj cierpienia innych.zawsze mo na je racjonalnie uzasadni . które objawi . Wg religii dobro moralna. nie okre laj si one ca kiem wzajemnie. na m dro ci i cnocie. arty ci. to totalitaryzm . Stoicy staro ytni dobro moralne polega przede wszystkim na doskonaleniu samego siebie.powsta y po to.

obrz dów. .WIDOWISKA SPORTOWE przygotowane przez profesjonalistów. cz sto maj walory estetyczne ( zarówno gimnastyka artystyczna. tzn: pi knie zaprojektowane. ale te gry zespo owe jak np. POZAARTYSTYCNE FORMY SPO ECZE STWIE: ZASPOKAJANIA POTRZEB ESTETYCZNYCH W HEDONISTYCZNYM . we wszystkich kulturach i epokach zauwa alne jest upodobanie do tego. . zorientowan hedonistycznie. pi knie wyeksponowane i zareklamowane.Jest dla wielu ród em intensywnych prze y estetycznych . . czy jazda figurowa na lodzie. rytua ów . i zmienno ci upodoba estetycznych.kosmetyka.TURYSTYKA obecnie pot ny biznes. sposobów sp dzania wolnego czasu oraz samego ludzkiego cia a. d enie do upi kszania swego wygl du i otoczenia./ Kultura postmodernistyczna jest kultur konsumpcyjn . produkcji i dystrybucji dóbr konsumpcyjnych. eksploatowane i rozwijane. Rezultatem tego jest intensywna i systematyczna estetyzacja m.ESTETYZACJA YCIA SPO ECZNEGO Wg ksi ki prof. ale te intensyfikowane ustawicznie. moda i wzornictwo przemys owe. In. samochody oraz ubrania i ywno musz poza swoj w a ciw funkcj by jeszcze pi kne i modne. który intensywnie rozbudza potrzeb sp dzania w ten sposób wolnego czasu ( poprzez reklam ).paraartystyczne aerobik . Dziemidoka G ówne kontrowersje estetyki wspó czesnej Najbardziej elementarn postaci potrzeby estetycznej jest potrzeba pi kna ( w ró nych odmianach).jest równoleg ym (obok realizacji celów statutowych) efektem dzia alno ci organizacji ekologicznych. pi knie wykonane . co uchodzi za pi kne. co za pi kno w danej epoce i kulturze uchodzi ) oraz innymi pozytywnymi warto ciami estetycznymi. Mimo ró norodno ci. tym. Domy. Najbardziej elementarne i istotne potrzeby estetyczne zaspokajane s przez obcowanie z ró nymi odmianami pi kna ( tzn. ogród). W spo ecze stwie konsumpcyjnym ogromnie wa n rol pe ni reklama. koszykówka NBA) -IMPREZY ZWI ZANE Z KULTEM PI KNA LUDZKIEGO CIA A konkursy pi kno ci.: najbli szego rodowiska cz owieka ( dom. Zaspokajanie potrzeb estetycznych w krajach wysoko rozwini tych jest motorem wzrostu konsumpcji ( bardziej ni zaspokajanie potrzeb utylitarnych). . /Próby ustalenia uniwersalnych i niezmiennych kanonów pi kna s skazane na niepowodzenie poprzez wielorako i zmienno upodoba i preferencji. Potrzeby estetyczne cz owieka s zaspokajane. meble. u wiadamiaj one bowiem wa no obcowania z natur . pi knie opakowane. B.

paramedyczne chirurgia plastyczna i somatologia.E. widowiska estradowe. pokazy mody. ETYCZNE KONCEPCJE YCIA DOBREGO.proponuje bardziej pluralistyczn wizj ycia estetycznego. ( zainspirowany przez: G. Shusterman Rorty . M. . powinno si ono odznacza radykaln nowo ci poprzez estetyczne poszukiwanie nowych do wiadcze i nowego j zyka . wyznacznika) lecz uznaje potrzeb estetyzacji etyki. poniewa sztuka popularna odwo uje si cz sto do potrzeb prymitywnych i wulgarnych gustów. ( nie zgadza si z absolutyzacj nowo ci jak g . kiedy nie b dzie rozwijana wra liwo estetyczna ludzi. kalendarze. . Estetyczne aspekty jak: rozwój wewn trzny (self-enlargement). videoklipy. bez koncentrowania si na ustawicznej autokreacji.postulat potrzeby ycia estetycznego jako ycia prywatnej doskona o ci (private perfection) i autokreacji (self-creation). Nie nale y jednak odrzuca adnych form zaspokajania potrzeb estetycznych. FACOULTA i B. Rorty i R. wzbogacenie wewn trzne (self-enrichment) i autokreacja (self-creation) mo na osi gn jedynie uczynieniem ycia ludzkiego na wzór dzie a sztuki. Jest to koncepcja bardziej realistyczna i mo liwa do realizacji dla zwyczajnych ludzi. reklama. poniewa ich potrzeby estetyczne zaspokajane s na niskim poziomie ( ponadto b dem jest ignorowanie faktów). tzn. Ignorowanie sztuki popularnej i kultury masowej przez estetyk i edukacj estetyczn jest b dem teoretycznym. YCIE ESTETYCZNE koncepcje . poniewa mo e prowadzi do sytuacji. Zmniejszeniu roli sztuki ambitnej w zaspokajaniu potrzeb estetycznych towarzyszy ponadto rozwój ró nych form sztuki popularnej oraz paraartystyczne i pseudoartystyczne formy kultury popularnej np. ROZUMIANEGO JAKO cz ciowo zbie ne z estetyzacj ycia codziennego. MOORA. wytwory przemys u fonograficznego.parasportowe kulturystka. Williamsa) .rzecznicy: R. natury. Shusterman . Przy tego typu wytworach pojawiaj si w tpliwo ci. nie tylko dla intelektualistów. czy cia a ludzkiego..uwa a wizj Rorty ego za ma o realistyczn i zbyt w sk oraz zbyt indywidualistyczn . czy zaspokajaj one autentyczne potrzeby estetyczne. Wizja ta uwzgl dnia potrzeb rozkoszowania si pi knem sztuki. pocztówki.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->