P. 1
Moralność a obyczajowość oraz Estetyzacja życia społecznego

Moralność a obyczajowość oraz Estetyzacja życia społecznego

|Views: 27|Likes:

More info:

Published by: Agnieszka Sabaj on Feb 28, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

MORALNO

A OBYCZAJOWO

Notatki z wyk adu + Etyka dla my l cych Magdaleny rody Pomi dzy moralno ci a obyczajowo ci granice s p ynne i przesuwaj si epokowo. Def. Moralno ci (wg Magdaleny rody) Moralno , to zachowania, postawy, sposoby post powania, pogl dy zgodne z przyj tymi przez dan jednostk czy spo eczno kryteriami dobra i z a.( ) Moralno jest zjawiskiem, które mo na bada , ocenia i uczestniczy w nim. Ka dego cz owieka mo na oceni z punktu widzenia moralno ci, tzn. z punktu widzenia przyj tych kryteriów dobra i z a. Moralno jest najstarszym regulatorem zachowa mi dzyludzkich.

( przyk ad: normy wspólnoty pierwotnej dopuszcza y: ludo erstwo, zabijanie starców, zabijanie u omnych dzieci; zasady- jeden za wszystkich, wszyscy za jednego; dyscyplina jedzenie za prac ) Moralno przesta a wystarcza od momentu posiadania niewolników, wtedy powsta o prawo.

Ró nice mi dzy normami prawnymi, moralnymi i obyczajowymi: Pochodzenie, Sankcje za ich przekroczenie, Sposób obowi zywania ( wg Marii Osowskiej) Norma moralna: pochodzi z sumienia , kar za jej przekroczenie s tzw. Wyrzuty sumienia, obowi zuje bezwarunkowo i wewn trz cz owieka. - to prawid o wyst puj ce w systemach etycznych pod postaci zakazów i nakazów moralnych. Normy moralne maj posta imperatywów kategorycznych (Kant: Post puj tylko wg takiej maksymy, dzi ki której mo esz za razem chcie , eby si sta a powszechnym prawem), rozka ników ( nie zabijaj!), imperatywów warunkowych ( Je li chcesz by uczciwy, oddaj po yczon ksi k ). Mog by wyra one przy pomocy s ów: Trzeba , nale y itp) Norma obyczajowa: pochodzi od okre lonej grupy spo ecznej, jest g boko zwi zana z tradycj panuj c w danej grupie ; kar za przekroczenie jej nakazów jest o mieszenie, dezaprobata grupy lub wykluczenie z niej. Obowi zuje ona zewn trznie i warunkowo, dotyczy bowiem zachowa wa nych w obr bie grupy, s u cych do jej integracji i odró nianiu si od innych grup. OBYCZAJ wg M. rody Sposoby i normy zachowa , reguluj ce dzia ania zbiorowe w obr bie okre lonej grupy spo ecznej. Dzia ania te z jednej strony spajaj grup , drugiej odró niaj od innych; pe ni te funkcje komunikacyjne. Zachowania zgodne z obyczajem maj najcz ciej charakter rutynowy, u wi cony tradycj , trudno ulegaj zmianom. Norma prawna: pochodzi od jakiego zewn trznego prawodawcy ( w adcy); sankcj za jej przekroczenie jest kara wyznaczona przez kodeks, a obowi zuje w sposób warunkowy ( je li zrobisz to a to, grozi ci to a to ) i zewn trzny; nie dotyczy bowiem sumienia cz owieka, lecz jego czynów i ich konsekwencji. Normy prawne s stanowione, zapisane i obowi zuj nawet wtedy, gdy ich nie znamy,
(definicje wg Magdaleny rody, tabele poni ej wg Dziemidoka)

co jest dzia aniem z obowi zku. Nale y rozró ni refleksj teoretyczn nad moralno ci a faktyczne zachowania moralne. nie okre laj si one ca kiem wzajemnie. wra liwo . to przede wszystkim pos usze stwo Bogu i normom. Stoicy staro ytni dobro moralne polega przede wszystkim na doskonaleniu samego siebie. próby tego rodzaju. na ladownictwo. cho wywieraj na siebie wp yw. eby mam by o przyjemnie -Nie zawsze si da je racjonalnie uzasadni -S bardziej znacznie bardziej konwencjonalny. Moralno kszta tuj : autorytety. arty ci.precyzyjne . ale najcz ciej zwi zek mi dzy nimi ma lu ny charakter.amanie norm moralnych nara a kogo na cierpienie Normy obyczajowe .zawsze mo na je racjonalnie uzasadni . ród a zachowa moralnych cz owieka: Rodzice. Etycy o moralno ci: Kant moralnie dobre jest tylko to. Teorie filozoficzne dotycz ce istoty moralno ci. które minimalizuj cierpienia innych.Normy moralne . bohaterowie utworów literackich oraz osobiste prze ycia i do wiadczenia . czy kryteriów wyboru celów moralnych mo e mie wp yw na zachowania i postawy.nie mo na wszystkiego uregulowa prawnie. to w asne poczucie winy Normy prawne .sztywne . Wg religii dobro moralna. kulturowo uwarunkowany -Wymagaj tylko zachowania pozorów Normy moralne Najwi ksza sankcja moralna. . katecheci. eby si nie krzywdzi nawzajem . które objawi . czyli dzia aniem uzasadnionym szacunkiem dla prawa moralnego. Mill warto moralnie pozytywna bierze swoje ród o e dzia aniach powi kszaj cych ogóln sum dobra i szcz cia na wiecie. do wiadczenie.powsta y po to. to totalitaryzm .przewiduj sankcje .bior pod uwag okoliczno ci agodz ce Ocena moralna wydaje si najwa niejsza. osoby publiczne politycy. wychowawcy. Kotarbi ski moralnie dobre s czyny.musz by zapisane . na m dro ci i cnocie. a poziom moralny spo ecze stwa jest podstawowym wyznacznikiem cywilizacyjnym.powsta y po to.

koszykówka NBA) -IMPREZY ZWI ZANE Z KULTEM PI KNA LUDZKIEGO CIA A konkursy pi kno ci. obrz dów. d enie do upi kszania swego wygl du i otoczenia.Jest dla wielu ród em intensywnych prze y estetycznych . ale te gry zespo owe jak np. Mimo ró norodno ci. sposobów sp dzania wolnego czasu oraz samego ludzkiego cia a.jest równoleg ym (obok realizacji celów statutowych) efektem dzia alno ci organizacji ekologicznych. ogród). . Domy. co za pi kno w danej epoce i kulturze uchodzi ) oraz innymi pozytywnymi warto ciami estetycznymi. . meble. i zmienno ci upodoba estetycznych.ESTETYZACJA YCIA SPO ECZNEGO Wg ksi ki prof. zorientowan hedonistycznie. eksploatowane i rozwijane. pi knie wykonane . ale te intensyfikowane ustawicznie./ Kultura postmodernistyczna jest kultur konsumpcyjn . Zaspokajanie potrzeb estetycznych w krajach wysoko rozwini tych jest motorem wzrostu konsumpcji ( bardziej ni zaspokajanie potrzeb utylitarnych).WIDOWISKA SPORTOWE przygotowane przez profesjonalistów. tym. produkcji i dystrybucji dóbr konsumpcyjnych. który intensywnie rozbudza potrzeb sp dzania w ten sposób wolnego czasu ( poprzez reklam ).: najbli szego rodowiska cz owieka ( dom. samochody oraz ubrania i ywno musz poza swoj w a ciw funkcj by jeszcze pi kne i modne. /Próby ustalenia uniwersalnych i niezmiennych kanonów pi kna s skazane na niepowodzenie poprzez wielorako i zmienno upodoba i preferencji. cz sto maj walory estetyczne ( zarówno gimnastyka artystyczna. .paraartystyczne aerobik . Dziemidoka G ówne kontrowersje estetyki wspó czesnej Najbardziej elementarn postaci potrzeby estetycznej jest potrzeba pi kna ( w ró nych odmianach). Potrzeby estetyczne cz owieka s zaspokajane. u wiadamiaj one bowiem wa no obcowania z natur . tzn: pi knie zaprojektowane. POZAARTYSTYCNE FORMY SPO ECZE STWIE: ZASPOKAJANIA POTRZEB ESTETYCZNYCH W HEDONISTYCZNYM .TURYSTYKA obecnie pot ny biznes. In. rytua ów . Rezultatem tego jest intensywna i systematyczna estetyzacja m. we wszystkich kulturach i epokach zauwa alne jest upodobanie do tego. W spo ecze stwie konsumpcyjnym ogromnie wa n rol pe ni reklama. czy jazda figurowa na lodzie. Najbardziej elementarne i istotne potrzeby estetyczne zaspokajane s przez obcowanie z ró nymi odmianami pi kna ( tzn. . moda i wzornictwo przemys owe. co uchodzi za pi kne. B. pi knie opakowane. pi knie wyeksponowane i zareklamowane.kosmetyka.

Zmniejszeniu roli sztuki ambitnej w zaspokajaniu potrzeb estetycznych towarzyszy ponadto rozwój ró nych form sztuki popularnej oraz paraartystyczne i pseudoartystyczne formy kultury popularnej np. reklama. bez koncentrowania si na ustawicznej autokreacji.E. pokazy mody. Rorty i R. wzbogacenie wewn trzne (self-enrichment) i autokreacja (self-creation) mo na osi gn jedynie uczynieniem ycia ludzkiego na wzór dzie a sztuki. tzn. FACOULTA i B. M. ( nie zgadza si z absolutyzacj nowo ci jak g .postulat potrzeby ycia estetycznego jako ycia prywatnej doskona o ci (private perfection) i autokreacji (self-creation). ROZUMIANEGO JAKO cz ciowo zbie ne z estetyzacj ycia codziennego. czy zaspokajaj one autentyczne potrzeby estetyczne. powinno si ono odznacza radykaln nowo ci poprzez estetyczne poszukiwanie nowych do wiadcze i nowego j zyka . nie tylko dla intelektualistów. ETYCZNE KONCEPCJE YCIA DOBREGO.uwa a wizj Rorty ego za ma o realistyczn i zbyt w sk oraz zbyt indywidualistyczn . pocztówki. kalendarze. czy cia a ludzkiego.paramedyczne chirurgia plastyczna i somatologia. YCIE ESTETYCZNE koncepcje . poniewa mo e prowadzi do sytuacji. Williamsa) . Jest to koncepcja bardziej realistyczna i mo liwa do realizacji dla zwyczajnych ludzi.rzecznicy: R. MOORA. Wizja ta uwzgl dnia potrzeb rozkoszowania si pi knem sztuki. Shusterman Rorty . videoklipy.. poniewa ich potrzeby estetyczne zaspokajane s na niskim poziomie ( ponadto b dem jest ignorowanie faktów). Estetyczne aspekty jak: rozwój wewn trzny (self-enlargement). Shusterman . .proponuje bardziej pluralistyczn wizj ycia estetycznego. kiedy nie b dzie rozwijana wra liwo estetyczna ludzi. Ignorowanie sztuki popularnej i kultury masowej przez estetyk i edukacj estetyczn jest b dem teoretycznym. widowiska estradowe. ( zainspirowany przez: G. poniewa sztuka popularna odwo uje si cz sto do potrzeb prymitywnych i wulgarnych gustów. wytwory przemys u fonograficznego. natury. Przy tego typu wytworach pojawiaj si w tpliwo ci. wyznacznika) lecz uznaje potrzeb estetyzacji etyki. . Nie nale y jednak odrzuca adnych form zaspokajania potrzeb estetycznych.parasportowe kulturystka.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->