P. 1
Ekonomika wykłady

Ekonomika wykłady

|Views: 35|Likes:
Wydawca: Tomasz Dudek

More info:

Published by: Tomasz Dudek on Mar 01, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

Podstawowa forma prawna prowadzenia działalności: - Podstawowa forma prawna – kategoria określająca status jednostki prowadzącej działalność - Forma

jest oznaczana: -przymiot posiadania lub nieposiadania osobowości prawne lub -poprzez przymiot posiadania zdolności do czynności prawnych Podstawowe formy prawne: - osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (spółka z o.o., spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, inne spółki …) - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółka jawna, spółka cywilna, spółka komandytowa…) - osoby fizyczne prowadzące działalność Gospodarczą Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą: - Typowymi osobami prawnymi są: › spółki kapitałowe (akcyjne, z o.o.), › spółdzielnie, › przedsiębiorstwa państwowe, › agencje rządowe (państwowe osoby prawne), › partie polityczne, › związki zawodowe, › związki pracodawców, › stowarzyszenia rejestrowe, › i inne. - Szczególnymi osobami prawnymi są: Skarb Państwa, gminy, powiaty, województwa samorządowe, kościoły i związki wyznaniowe zdolność prawna / zdolność do czynności prawnych / osobowość prawna Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną, co oznacza, że może być podmiotem praw i obowiązków (np. może być właścicielem mieszkania (niezależnie od wieku)). Zdolność do czynności prawnych - tj. zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez dokonywanie czynności prawnych (np. przez zawieranie umów). Pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby pełnoletnie Osobowość prawna to pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. - w rejestrze REGON jest to osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inna osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne Podział wg podstawowej formy prawnej: Osoby prawne podział wg szczególnej formy prawnej : Spółki akcyjne , spółki z ogr. odpow. , spółki inne Przedsiębiorstwa państwowe , państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie fundacje, urzędy gmin Stowarzyszenia , fundusze, partie , kościoły ,organizacje społeczne, zw. zawodowe Urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, woj. Pow. I gm. Jednostki organizacji, fundusze, spółki partnerskie, spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komand-akcuyjne, stowarzyszenia zwykłe, współnoty mieszkaniowe, oddz i przedstawicielstwa przds zagranicznych

Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Najpopularniejsze szczególne formy prawne w budownictwie : - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - spółki prawa handlowego - spółki prawa cywilnego - spółdzielnie - przedsiębiorstwa państwowe - stowarzyszenia / organizacje społeczne Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą : - przedsiębiorstwa własności indywidualnej – jednoosobowe, jednego właściciela - zalety: - niezależność w podejmowaniu decyzji, - łatwość zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa (możliwość uproszczonej rachunkowości) - wady: - ryzyko gospodarcze obciąża tylko jedną osobę, - właściciel odpowiada za zobowiązania także majątkiem osobistym • rozłożenie ryzyka na większą ilość podmiotów  • zwiększone możliwości pozyskania kapitału  • ograniczenie odpowiedzialności właścicieli  utworzenie spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej Spółki - Spółka jest to rodzaj działalności gospodarczej osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie lub statucie. - Rodzaje spółek – spółki możemy podzielić na spółki prawa cywilnego oraz prawa handlowego. Spółka prawa cywilnego Spółka cywilna -Spółka cywilna, która powstaje w drodze umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. - Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest Kodeks Cywilny. - zalety: - rozłożenie ryzyka gospodarczego i obowiązków na wspólników - rozłożenie ciężaru zgromadzenia wkładu kapitałowego na wspólników - wady: - spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej - wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym - konieczność uzgadniania decyzji pomiędzy wspólnikami - konieczność rozwiązania spółki w przypadku wycofania się lub śmierci jednego ze wspólników - forma zastrzeżona dla małych firm (zatrudnienie do 50 osób, suma aktywów do 2 mln obrót roczny do 4 mln €) Spółka jawna : - Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną - Zdolność prawna oznacza, że spółka może w swoim imieniu (a nie poszczególnych wspólników) nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać do sądu i być pozywaną. - Spółka jawna jest spółką osób - wspólnikiem _ w spółce mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, inne handlowe spółki osobowe. - Spółka ponosi odpowiedzialność za własne zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wspólników. - Wspólnicy ponoszą solidarną i subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem. - Solidarność zobowiązania oznacza, że każdy ze wspólników z innymi wspólnikami wespół ze spółką odpowiada za całość długu. - Subsydiarność oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. - każdy wspólnik ma równy udział w zyskach i stratach bez względu na rodzaj i wartość wkładu - w razie śmierci, upadłości lub wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników spółka może trwać dalej - spółka jawna jest z reguły większa niż spółka cywilna (kapitał zakładowy)

Spółka partnerska : - Spółka partnerska – spółka osobowa tworzona przez wspólników tylko w celu wykonywania wolnego zawodu (np. adwokat, aptekarz, architekt, lekarz, inżynier budownictwa) w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. - spółka pozwala obniżyć koszty, podnosi wiarygodność i in. - każdy z partnerów musi mieć uprawnienia do wykonywania zawodu - jeden partner nie odpowiada za skutki wykonywania zawodu przez innego partnera lub pracowników najemnych - każdy partner może reprezentować spółkę na zewnątrz - Spółka partnerska – spółka osobowa tworzona przez wspólników tylko w celu wykonywania wolnego zawodu (np. adwokat, aptekarz, architekt, lekarz, inżynier budownictwa) w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. - spółka pozwala obniżyć koszty, podnosi wiarygodność i in. - każdy z partnerów musi mieć uprawnienia do wykonywania zawodu - jeden partner nie odpowiada za skutki wykonywania zawodu przez innego partnera lub pracowników najemnych - każdy partner może reprezentować spółkę na zewnątrz Spółka komandytowa : - Spółka komandytowa – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki: - odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona - co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) - Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty mające zdolność prawną - Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej - Odpowiedzialność komplementariusza jest odpowiedzialnością osobistą, nieograniczoną, solidarną i subsydiarną - komandytariusz - ma ograniczone prawa - nie może reprezentować spółki na zewnątrz, - ma udział w zyskach proporcjonalny do wkładu - śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki – spadkobiercy wskazują jedną osobę, która będzie ich reprezentować Spółka komandytowo-akcyjna: - Spółka komandytowo–akcyjna – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. - Spółka komandytowo-akcyjna jest konstrukcją zawierającą w istocie elementy spółki jawnej i akcyjnej. - Odpowiedzialność komplementariusza jest odpowiedzialnością nieograniczoną, osobistą, solidarną i subsydiarną. -Komplementariuszem mogą być osoby prawne, spółki osobowe oraz osoby fizyczne. - Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale ponosi ryzyko majątkowe związane z wnoszonymi do spółki wkładami. -Akcjonariuszem może być osoba prawna, handlowa spółka osobowa, osoba fizyczna. - kapitał zakładowy – min. 50 tys. zł

Spółki kapitałowe: -spółka akcyjna -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna (minimalny kapitał zakładowy 100 000 zł) - Spółka akcyjna – spółka kapitałowa, będąca osobą prawną, która działa opierając się na kapitale zakładowym podzielonym na akcje. - Akcja poza tym, że jest udziałem (ułamkiem) w kapitale zakładowym, ogółem praw i obowiązków akcjonariusza, wynikającym z jego uczestnictwa w spółce, jest papierem wartościowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (minimalny kapitał zakładowy 5 000 zł) -Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka handlowa o kapitałowym charakterze, mająca osobowość prawną, działająca w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponosząca odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. -Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ale ponoszą ryzyko wniesionymi do spółki wkładami.

Przedsiębiorstwo państwowe – samodzielny. tworzony przez organ założycielski (naczelne oraz centralne organy administracji państwowej.Spółki prawa handlowego dzielą się na: -osobowe: spółka jawna.09.kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 25 września 1981 r. . 2) rejestru stowarzyszeń … 3) rejestru dłużników niewypłacalnych. funkcjonowanie.gov. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym Sądy gospodarcze). . której utworzenie. zaciągać zobowiązania. podział. -Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa.Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób.Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 16. samorządny i samofinansujący się przedsiębiorca posiadający osobowość prawną. . o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Narodowy Bank Polski lub banki państwowe). natomiast ryzyko znaczne – wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. natomiast za ich reprezentowanie odpowiedzialne jest zgromadzenie wspólników. obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.Wspólnicy z reguły są odsunięci od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki i kontroli jej działalności (do tego celu służy specjalny organ – rada nadzorcza. Spółki: 1. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. . spółka partnerska.Spółki handlowe mają obowiązek _ uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. zwane dalej "sądami rejestrowymi" … http://krs. łączenie. . Spółdzielnia: .1982 r. przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych. Rejestr składa się z: 1) rejestru przedsiębiorców. organizację.Spółki prawa handlowego a)spółka osobowa -spółka jawna -spółka partnerska -spółka komandytowa -spółka komandytowo-akcyjna b)spółki kapitałowe -spółka akcyjna -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa państwowe: . . Zazwyczaj liczba uczestników w tego rodzaju spółkach jest niewielka.Spółki prawa cywilnego a)spółka cywilna 2. . komisja rewizyjna). o przedsiębiorstwach państwowych lub odrębna ustawa nadająca konkretnemu przedsiębiorstwu państwowemu osobowość prawną. .Spółki prawa handlowego : -Spółka handlowa – spółka.ms. które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą … .Podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.W spółkach osobowych wspólnicy angażują zarówno swój majątek jak i osobistą pracę.pl/. spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółki osobowe a spółki kapitałowe . rozwiązywanie. pozywać i być pozywaną.W odróżnieniu od spółki osobowej w spółce kapitałowej wspólnicy są wyłączeni z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Prawo spółdzielcze oraz zarejestrowany statut. .

pozostałe ew. utworzone dla wykonywania określonej działalności. w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania (wspólnicy spółki cywilnej wpisani mogą więc być w różnych ewidencjach). . 1178) Rozpoczynanie działalności: . poz. 2010 Nr 220.Zakres działalności . wymaga zgłoszenia w ewidencji działalności oraz w Urz. poz.Inne rodzaje spółek działających w budownictwie -Spółka inna – formy organizacyjne zrzeszające osoby fizyczne lub prawne. spółki gruntowe. Prawo działalności gospodarczej: zasady rejestrowania. . w którym przedsiębiorca jest zameldowany EDG-1 jest równocześnie: .htm Rejestracja działalności gospodarczej : .PKD 2007: http://www. U. ułatwienia w rejestracji działalności gospodarczej. np.wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Wpis do ewidencji działalności gospodarczej . którą prowadzi urząd miasta lub gminy.: „BUDOWNICTWO – Jan Nowak” .Spółka: osobowa i kapitałowa jest osobą prawną. . rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.Nazwą firmy osoby fizycznej jest – zgodnie z art. handlową.rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.Każda zmiana zakresu działania przeds.Działalność w formie spółki osobowej albo kapitałowej . . Rozpoczynanie działalność – osoba prawna . Statystycznym. 1447) -Ustawa z 19 listopada 1999 r. Nr 101.zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników KROK 4.Rodzaje spółek kapitałowych: › Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością › Spółka akcyjna .urząd miasta lub gminy.gov. a także działalność zawodową. które nadają im osobowość prawną. prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.złożenie w ZUS odpowiednich druków w zakresie ubezpieczenia społecznego. . Przedsiębiorca wybiera formę prawną (wybór można w trakcie działalności zmienić) KROK 2. Prawo działalności gospodarczej (Dz.Spółki te działają w oparciu o przepisy odrębnych ustaw.Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007). formalności: .stat. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.złożenie w urzędzie skarbowym informacji o formie opodatkowania i podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług – VAT. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.od 31 marca 2009 r.miejsce składania wniosku . . prowadzenia i rozliczenia działalności. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. należy rozumieć zarobkową działalność wytwórczą. 434 Kodeksu Cywilnego – jej imię i nazwisko. .Rodzaje spółek osobowych: › Spółka jawna › Spółka partnerska › Spółka komandytowa › Spółka komandytowo-akcyjna . spółki wodne. . Rozpoczynanie działalności – osoba fizyczna KROK 3. usystematyzowany zbiór rodzajów działalności gospodarczej.Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności Gospodarczej.wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. U. budowlaną i usługową oraz poszukiwanie.Pod pojęciem działalności gospodarczej zgodnie z art. wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. . Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej w dziedzinie budownictwa.zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. .in. KROK 1. Podstawowe akty prawne: -Ustawa z 2 lipca 2004 r. Zalicza się tu m. . Wybór nazwy i zakresu działalności . Dodatkowo warto w nazwie zawrzeć informację o profilu działalności.zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji – „EDG-1” .pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.

spółki jawne. .opłata sądowa 1000zł + opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500zł .europejskie zgrupowania interesów gospodarczych. liczbę i wartość nominalną jego udziałów.Powołanie zarządu . wspólników spółki › KRS-WM . › oświadczenie wszystkich członków zarządu. › listę wspólników. o. adres. .zarząd zgłasza spółkę do sądu rejestrowego właściwego względu na siedzibę spółki.Gdzie należy zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej? . › spółki akcyjne › spółdzielnie.Krajowy rejestr sądowy: . w której należy podać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika.Co to jest ewidencja działalności gospodarczej i kto ją prowadzi? . wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł) .Wpis do rejestru KRS . . .przedsiębiorcy zagraniczni. . że wkłady na kapitał zakładowy zostały wniesione.o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu › +ew.pieniężną .z danymi o przedmiocie działalności spółki › KRS-WK . . .spółki komandytowe.Co to jest KRS? . .wniosek rejestrowy .Najliczniej występujące podmioty: › spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. liczba wspólników >25) . .jednostki badawczo. .Różnice pomiędzy spółkami kapitałowymi i osobowymi . .dot.spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Majątek może mieć postać: .inne wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy poświadczone): › umowa spółki. . .spółki akcyjne.niematerialną – licencja. Rozpoczynanie działalności – osoba prawna – spółka z o. które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.PYTANIA EGZAMINACYJNE : . › poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów).Ustanowienie organu nadzoru (rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej) (jeżeli kapitał zakładowy >500 000 zł. inne .formularz KRS-W3 + załączniki: › KRS-WE .Różnica pomiędzy spółkami handlowymi i cywilnymi .spółdzielnie.przedsiębiorstwa państwowe.spółki europejskie. .spółki komandytowo-akcyjne. 1.oddziały przedsiębiorców . .towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego .spółki partnerskie.rzeczową .Wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego (Kapitał zakładowy co najmniej 5 000 złotych. prawa autorskie .rozwojowe .Majątek przedsiębiorstwa – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej przeszłości nabyte w wyniku przeszłych zdarzeń. › dowód powołania poszczególnych członków organów spółki.główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń Rejestr Przedsiębiorców KRS .

których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych.np. gotówka .majątek trwały i majątek obrotowy (aktywa trwałe i obrotowe) .fundusze własne . urządzenia techniczne i inne środki długotrwałego użytkowania (powyżej 1 roku).nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok .okres użytkowania .postać majątku (AKTYWA): . montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.wartości niematerialne i prawne Majątek trwały/aktywa trwałe: 1) rzeczowy majątek a) środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte 2) finansowy majątek trwały a) akcje/udziały b) długoterminowe pożyczki c) papiery wartościowe 3) wartości niematerialne i prawne a) nabyte prawa b) koszty prac rozwojowych c) wartości niematerialne 1. na jaką sporządzone jest sprawozdanie finansowe . .NABYTE PROGRAMY KOMPUTEROWE – o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok . Finansowy środek trwały : . a niższą od niej wartością rynkową składników majątkowych danej jednostki.środki trwałe . prawa do projektów.fundusze obce (zobowiązania) – np.NABYTE PRAWA MAJĄTKOWE – zalicza się do nich prawo użytkowania wieczystego gruntu. budynki.ŚRODKI TRWAŁE . środki transportu.majątek obrotowy (aktywa obrotowe) np. . których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok.wartość .kryteria zaliczenia składnika majątku do aktywów trwałych lub obrotowych: .oznacza koszty bezpośrednio związane z niezakończoną jeszcze budową. . Zalicza się do nich grunty. kredyt . UDZIAŁY .podstawowe cechy majątku trwałego: -długi okres użytkowania . 3. materiały .zużywają się stopniowo zachowując przy tym swoją naturalną postać.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE .rzeczowy majątek trwały . wynalazków.rodzaj majątku .KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH – koszty związane z badaniami lub innymi sposobami uzyskiwania wiedzy.majątek trwały (aktywa trwałe) np.podział majątku ze względu na: .INWESTYCJE ROZPOCZĘTE .AKCJE.rodzaje majątku trwałego: . patentów wzorów itp. nieruchomości. określonych produktów lub technologii .Wartości niematerialne i prawne można podzielić na grupy: . których termin spłaty przypada co najmniej po upływie roku od daty.finansowy majątek trwały .WARTOŚĆ FIRMY – stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia określonej jednostki.inwestycje rozpoczęte .DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE – lokaty.znaczna wartość .UDZIELONE DŁUGOTERMINOWE POŻYCZKI – kwoty należne. kapitał akcyjny .rodzaj kapitału (PASYWA): . prawa autorskie.rola w działalności przedsiębiorstwa . 2. Rzeczowy majątek trwały przedsiębiorstwa: .składniki majątku można podzielić na: .

znajdują się w ciągłym ruchu i przechodząc przez kolejne fazy działalności przyjmują coraz inną postać . obiekty inż.).W skład majątku obrotowego wchodzą: 1.zakupione akcje i udziały własne do zbycia 3. zapasy ▪ materiały .materiały podstawowe i pomocnicze . produkcja / roboty w toku ▪ gotowe produkty 4.udziały i akcje obcych przedsiębiorstw przeznaczone do odsprzedaży . .opakowania itp ▪ towary -rzeczowe składniki nabyte przez jednostkę w celu sprzedaży ▪ półprodukty. obligacje) – krótkoterminowe . często tracą przy tym swoją postać naturalną. .obligacje innych jednostek gospodarczych i obligacje państwowe .Majątek trwały/aktywa trwałe: -Wartości niematerialne i prawne -wartości niematerialne -wartość firmy -koszty prac rozwojowych -nabyte prawa -autorskie. odbiorców usług itp. lądowej i wodnej -urządzenia techniczne i maszyny -środki transportu -inwestycje rozpoczęte -Finansowe aktywa trwałe -akcje/udziały -udzielone pożyczki długoterminowe -długoterminowe papiery wartościowe Majątek obrotowy : .o.czeki i weksle obce płatne w okresie dłuższym niż 3 mies. lokale.kwoty pieniężne należne jednostce od osób trzecich (nabywców.półfabrykaty obcej produkcji. papiery wartościowe (udziały.Majątek obrotowy jest to majątek. środki pieniężne (gotówka w kasie i na rachunku bankowym) 2. którego składniki tracą swoją postać naturalną w stosunkowo krótkim czasie. majątkowe i pokrewne -prawa do wynalazków.przeznaczone do zużycia surowce . znaków towarowych -Rzeczowe aktywa trwałe -środki trwałe -grunty -budynki. od daty ich wystawienia . Cała ich wartość przechodzi na wytwarzane produkty . biorą bezpośredni udział w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa . należności .zużywają się całkowicie w procesie produkcyjnym. .Składniki m. patentów.Należności występują w momencie sprzedaży – zazwyczaj nie ma natychmiastowego dokonania zapłaty za towary lub usługi. . akcje.

które stają się wymagalne w ciągu 12 mies.rezerwy na zobowiązania .. zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny : . kapitał akcyjny w spółkach akcyjnych SA.Zobowiązania krótkoterminowe – ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania .Kapitał własny .zobowiązania krótkoterminowe .Kapitał obcy A.najczęstsza forma: umowa między bankiem a kredytobiorcą zobowiązująca do zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami.Kapitał obrotowy Kapitał obrotowy = kapitał stały –majątek trwały . stabilizacja.kapitał zapasowy (obowiązkowy w SA.najczęstsza forma: . rezerwy na zobowiązania II.zobowiązania krótkoterminowe – finansowanie działalności bieżącej –majątku obrotowego Kapitał przedsiębiorstwa : . Kapitał (fundusz) własny I.kapitał z aktualizacji wyceny (+ lub -) . straty netto) .zobowiązania długoterminowe .zobowiązania – wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości. a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań. kapitał z aktualizacji wyceny IV. zabezpieczenie ew.zobowiązania tytułu dostaw. kapitał zakładowy w spółkach z o. które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki . pierwotne (np. obniżenia kapitału podstawowego) – na inwestycje . bank zwykle wymaga ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu . od dnia bilansowego .Kapitał stały – kapitał zaangażowany w przedsiębiorstwo na dłuższy czas Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe . zobowiązania długoterminowe III.pozostałe kapitały rezerwowe (z zysku netto. ryzyka Kapitał obcy : (zobowiązania) .kapitały podstawowe.kapitały uzupełniające . kapitał podstawowy II. zysk/strata netto z roku bieżącego B.zobowiązania długoterminowe – zakup środków trwałych. opłat i innych rozrachunków publiczno-prawnych . Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Zobowiązania długoterminowe .Kapitał przedsiębiorstwa : Spojrzenie na sposób finansowania majątku przedsiębiorstwa = analiza kapitału firmy Zróżnicowanie kapitału przedsiębiorstwa ze względu na jego pochodzenie: . kapitał wspólników w spółkach osobowych. inwestycje .o. kapitał zapasowy III.kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi w okresie dłuższym niż rok bilansowy . których termin wymagalności lub kwota nie są pewne . wpłat wspólników. robót i usług -zobowiązania z tytułu podatków.rezerwy – zobowiązania.zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę . pokrycie ew.Definicje: . fundusz założycielski w przedsiębiorstwach państwowych) . zysk/strata z lat ubiegłych VI. kapitały rezerwowe V.

majątek obrotowy (aktywa obrotowe) np. nieruchomości.krótka definicja: -bilans . w pełni kapitałem własnym 2. Sytuacja częsta w firmach handlowych.fundusze własne . stanowiący kapitał obrotowy może być: 1. kredyt Majątek przedsiębiorstwa a bilans: -Usystematyzowanie zestawienie wszystkich elementów majątku przedsiębiorstwa i źródeł ich pochodzenia. że część majątku trwałego przedsiębiorstwa jest finansowana krótkoterminowymi zobowiązaniami. kapitał stały – majątek trwały =0 kapitał stały – majątek trwały <0 Ujemny kapitał obrotowy oznacza. kapitał akcyjny .majątek trwały (aktywa trwałe) np.postać majątku (AKTYWA): . podział majątku ze względu na: . tylko kapitałem obcym pochodzącym z kredytów i pożyczek Finansowanie kapitałem obcym jest korzystne gdy rentowność kapitału przekracza koszt kredytu.fundusze obce (zobowiązania) – np. gotówka . sporządzone na określony dzień i w określonej formie. sumą części kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych 3.kapitał stały – majątek trwały >0 Część środków obrotowych jest finansowana kapitałem długoterminowym.rodzaj kapitału (PASYWA): .zestawienie majątku i źródeł jego pochodzenia sporządzane na określony dzień . Kapitał długoterminowy. które sprzedają za gotówkę mając jednocześnie odroczone terminy płatności u własnych dostawców – powstałe wolne środki pieniężne wykorzystywane wprost na budowę lub spłaty rat kredytu długoterminowego. nazywamy bilansem przedsiębiorstwa .np. materiały .

udział majątku obrotowego w aktywach ogółem majątek obrotowy / aktywa ogółem .obciążenie zobowiązaniami długoterminowymi zob./ pasywa ogółem .5 – 1.Ocena poziomu zadłużenia firmy Ocena struktury pasywów: .zadłużenie ogólne [0.0 ] (średnio branża bud. .zadł.wysoki udział zapasów (głównie roboty w toku) Analiza pasywów .udział majątku trwałego w aktywach ogółem majątek trwały / aktywa ogółem .wysoki udział majątku trwałego (głównie rzeczowego) .wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał stały kapitał stały / pasywa ogółem ./ pasywa ogółem Ocena zadłużenia : .Etapy analizy bilansu przedsiębiorstwa: _ wstępna analiza bilansu _ wskaźnikowa analiza bilansu (rozwinięcie analizy wstępnej) Wstępna analiza bilansu : .45) .zadł.udział rzeczowego majątku w aktywach ogółem rzeczowy majątek / aktywa ogółem . czyli źródeł ich pochodzenia.67) .Bilans: .zadania bilansu przedsiębiorstwa: _ dokument księgowy _ sprawozdanie finansowe sporządzane na koniec roku obrotowego uwaga: oprócz bilansu rocznego mogą być sporządzane bilanse lub ich wycinki na krótsze okresy.udział środków pieniężnych w aktywach ogółem środki pieniężne/ aktywa ogółem .struktura aktywów jest zależna od branży. długoterm. kapitału własnego [małe firmy max 3:1.56 – 0.udział należności w aktywach ogółem należności/ aktywa ogółem .wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny kapitał własny / pasywa ogółem .zadłużenie kapitału własnego zobowiązania/ kapitał własny .zadłużenie ogólne zobowiązania/ pasywa ogółem . np. cechy charakterystyczne dla budownictwa: . 1 półrocze 2011 – 0.analiza struktury kapitałowo-majątkowej Analiza aktywów : 1.zasada równowagi bilansowej suma aktywów = suma pasywów czyli majątek = kapitał Każdy element majątku przedsiębiorstwa ma określone źródło finansowania. dlatego suma wszystkich aktywów musi się równać sumie pasywów./ kapitał własny .analiza struktury kapitałowej (wskaźniki odnoszące się do pasywów) .obciążenie kredytem krótkoterminowym kredyt krótkoterm.67] (średnio branża budowl. krótkoterm.wstępna ocena bilansu . długoterm. duże max 1:1] (1 półrocze 2011 – 2:1) .udział zapasów w aktywach ogółem zapasy/ aktywa ogółem . Ocena majątku trwałego i obrotowego (analiza sprawności działania przedsiębiorstwa) Oceny struktury aktywów . kwartalne lub miesięczne Analiza bilansu : wstępna ocena sytuacji finansowej finansowej przedsiębiorstwa Wstępna ocena podstawowych sprawozdań finansowych . 1 półrocze 2011 – 0.analiza struktury majątkowej (wskaźniki odnoszące się do aktywów) .pożądane wartości wskaźników: . długoterminowe [0.wstępna ocena rachunku zysków i strat (następny wykład) Analiza bilansu przedsiębiorstwa: .obciążenie zobowiązaniami krótkoterminowymi zob.Ocena struktury pasywów ./ pasywa ogółem .zadłużenie długoterminowe zob. Ocena struktury aktywów 2.

zwiększenia wartości aktywów. które doprowadzą do: .Analiza bilansu: .Sprawozdanie finansowe (wyznacza należny podatek od zysku) -RZiS – zadania: .0-1.lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli .0] -szybka płynność finansowa [1.Ocena struktury kapitałowo-majątkowej . należności od odbiorców 20.wzrostu kapitału własnego .co to są zobowiązania? należą do pasywów czy aktywów? .pożądane wartości wskaźników: -bieżąca płynność finansowa [1. .zestawienie przychodów i kosztów jednostki gospodarczej . środki pieniężne 5.) . o wiarygodnie określonej wartości.firma ma długoterminowy kredyt w wysokości 55 i kredyt obrotowy 10 oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 15.jeśli majątek trwały jest w pełni pokryty przez kapitał własny.Pytania do Egzaminu . Przychody B.2 – 2. Wynik Finansowy (C = A – B) Rachunek zysków i strat RZIS .3] Podsumowanie wstępnej analizy bilansu .analiza struktury majątku i kapitału .jeśli majątek trwały jest w pełni pokryty przez kapitał stały. krótkoter.ocena za pomocą wskaźników zadłużenia i płynności . wówczas spełniona jest srebrna reguła bilansowa (wskaźnik ≥ 1.analiza dynamiki / zmian w czasie – porównywanie wartości określonych pozycji bilansowych na przestrzeni lat . wówczas spełniona jest złota reguła bilansowania (wskaźnik ≈ 1. .proste zadania na głównych elementach bilansu – wyznacz kapitał własny firmy. .co to są należności? należą do pasywów czy aktywów? .co oznacza zasada „równowagi bilansowej”? .wymień przykładowe aktywa trwałe oraz majątku obrotowego. Ekonomika przedsiębiorstw  rachunek zysków i strat rachunek przepływów pieniężnych zysk (lub strata) wynik finansowy działalności przedsiębiorstwa przychody pomniejszone o poniesione koszty A.szybka płynność finansowa aktywa bieżące-zapasy/ pasywa bieżące (czyli: aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe lub środki pieniężne + należności/zobowiązania krótkoterminowe) .Ocena struktury kapitałowo-majątkowej to ocena powiązań między aktywami i pasywami.albo zmniejszenia wartości zobowiązań.Ocena płynności finansowej – zdolności do spłacania zobowiązań krótkoterminowych.0) .0. . Koszty C.podaj przykłady kapitału obcego długoterminowego i krótkoterminowego. jeśli aktywa trwałe wynoszą 100. przy czym udział kapitału własnego na poziomie 2/3 ) Ocena płynności . zapasy 10. . w formie: .bieżąca płynność finansowa aktywa bieżące/ pasywa bieżące (czyli: aktywa obrotowe/zob.informacja o stopniu realizacji podstawowego celu działalności gospodarczej Podstawowe pojęcia w RZIS przychody i zyski – uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych.Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitał własny/ majątek trwały .Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym kapitał stały/ majątek trwały .porównanie otrzymanych wartości wskaźników do przedziałów przyjętych dla poszczególnych wskaźników 2.kapitał obrotowy .

o wiarygodnie określonej wartości.dz.dz. operacyjna i dz. w formie: . gospodarcza .działalność operacyjną (podstawowa działalność.zmniejszenia wartości aktywów. dla której prowadzenia istnieje przedsiębiorstwo) .RZiS dzieli działalność przedsiębiorstwa na: . a także z posiadania własności ulokowanej poza przedsiębiorstwem w formie papierów wartościowych.straty nadzwyczajne = Zysk (strata) brutto . udziałów) .Pozostałe koszty operacyjne = Zysk (strata) z działalności operacyjnej + Przychody finansowe .Podatek dochodowy = Zysk (strata) netto .Istniejące prawo wyboru wariantu sporządzania rachunku zysków i strat (kalkulacyjny lub porównawczy) wynika z różnych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.koszty i straty – uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych. finansowa = dz. .Koszty sprzedaży . operacyjna + dz.Wybór wariantu wynika ze sposobu prowadzenia ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie Wariant Kalkulacyjny Przychody ze sprzedaży .Koszty finansowe = Zysk (strata) z działalności gospodarczej +zyski nadzwyczajne . głównie bankami.Koszty ogólne zakupu = Zysk (strata) ze sprzedaży Wariant porównawczy Przychody ze sprzedaży . towarów i usług netto (bez VAT) przychód ze sprzedaży niepotrzebnego majątku trwałego odsetki od lokat długoterminowych przykład przychodu Koszty: wartość materiałów zużytych do produkcji koszty wyceny aktywów trwałych odsetki od kredytów przykład przychodu podstawowa działalność operacyjna pozostała działalność operacyjna działalność finansowa rodzaj działalności podstawowa działalność operacyjna pozostała działalność operacyjna działalność finansowa rodzaj działalności Warianty RZiS .lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli .zmniejszenia kapitału własnego .Koszty = Zysk (strata) brutto ze sprzedaży .albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw.Koszty działalności operacyjnej = Zysk (strata) ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne . akcji.działalność finansową (wynikającą ze stosunków z instytucjami finansowymi. finansowa powodują występowanie przychodów i kosztów . jakie chce ono uzyskać . które doprowadzą do: .przychody – koszty = zysk (+) lub strata (-) Przychody: wartość sprzedaży dóbr.

wartość ujemna) III. netto. płace bezpośrednie.Zysk brutto. iloczyn ilości sprzedanych produktów i ceny. 19%. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I.koszty operacji finansowych: . straty poniesione na działalności inwestycyjnej.Przychody ze sprzedaży .odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek .podatek dochodowy – CIT.zyski i straty – pieniężne skutki zdarzeń losowych (np. Koszty działalności operacyjnej I. po uwzględnieniu kosztów usuwania szkód i przyznanych odszkodowań oraz wynikające z działalności koszty.przychody ze sprzedaży produktów (usług).Koszty sprzedaży .koszty zarządu .Przychody i koszty finansowe .wartość dodatnia. zmniejszenie .Podatek dochodowy = Zysk (strata) netto Zysk ze sprzedaży wariant porównawczy A. zbędnych zapasów. niedobory.koszty odpowiadające przychodom ze sprzedaży: . Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B.Przychody i koszty operacyjne . szkody.techniczny koszt wytworzenia (materiały. powódź). Finansowej 4.straty nadzwyczajne = Zysk (strata) brutto . najistotniejsze .wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych . ze sprzedaży środków trwałych. 5.Koszty ogólne zakupu = Zysk (strata) ze sprzedaży Wariant porównawczy . 3. odsetki od udzielonych pożyczek .odsetki od obligacji przychody – koszty = wynik na dz.Pozostałe przychody i koszty operacyjne . :dochody z czynszów. które nie mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodów. przychody z udziałów w spółkach. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV.zysk netto = zysk _ brutto – podatek Wariant Kalkulacyjny Przychody netto ze sprzedaży . Amortyzacja II. koszty wydziałowe) .przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. Zmiana stanu produktów (zwiększenie . podatek .koszty sprzedaży przychody – koszty = wynik na sprzedaży 2.1.Koszty działalności operacyjnej = Zysk (strata) ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne .Koszty finansowe = Zysk (strata) z działalności gospodarczej +zyski nadzwyczajne .Pozostałe koszty operacyjne = Zysk (strata) z działalności operacyjnej + Przychody finansowe .przychody i koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki.Koszty = Zysk (strata) brutto ze sprzedaży . Zużycie materiałów i energii . np.zysk brutto – przed opodatkowaniem . PIT 18% i 32% . dywidendy. dotacje itp.Zyski i straty nadzwyczajne . Przychody netto ze sprzedaży produktów II.

wynik finansowy i in. w tym: . w kolejnych latach . Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. sprzedaż majątku trwałego 10%. które składowe dominowały. usługi obce 80% kosztów i 60% przychodów. Jaką wartość w analizowanym przedziale czasu przyjęły koszty finansowe. zaangażowanego kapitału. Pozostałe koszty rodzajowe VIII.ustalenie i ocena zmian w wielkościach: przychody ze sprzedaży. takie jak: wynik na sprzedaży. . zaangażowanego kapitału. amortyzacja 8% kosztów i 60% przychodów. Wynagrodzenia VI. że odbiorca za produkt zapłacił. Jakie czynniki kształtują koszty i jaka jest ich relacja do przychodów? – np. (ROE)) rentowność kapitału stałego Wskaźniki aktywności produktywność środków trwałych produktywność środków obrotowych rotacja majątku zysk brutto/sprzedaż netto zysk netto/sprzedaż netto zysk netto / aktywa ogółem zysk netto / kapitał własny zysk netto / kapitał stały sprzedaż netto/wart. co nie oznacza.III.Podobnie z kosztami – w rachunku zysków i strat.podatek akcyzowy V. koszty. zysk/strata brutto? 7. . wynik na działalności operacyjnej. Jak w badanym okresie kształtowały się koszty operacyjne. Jaka jest relacja w analizowanym przedziale czasu pomiędzy przychodami ogółem. a kosztami operacyjnymi? – np. . wydatek poniesiony na wytworzenie danego produktu pojawi się jako koszt dopiero w chwili jego sprzedaży. wynik na działalności gospodarczej. środków trwałych sprzedaż netto/aktywa obrotowe sprzedaż netto/aktywa ogółem Rachunek przepływów pieniężnych Cash flow .W rachunku przepływów pieniężnych transakcja ta pojawi się dopiero w chwili dokonania płatności przez odbiorcę.B) (B i C koszty ujęte wg rodzajów) Wstępna analiza Rachunku zysków i strat . majątku? 8. (ROS)) rentowność majątku wskaźnik rentowności majątku (stopa zwrotu z majątku (ROA)) rentowność finansowa rentowność kapitału własnego (stopa zwrotu z kapitału wł. zmiany stanu -30% 2. Jak w badanym okresie kształtuje się wynik finansowy netto i poszczególne wielkości ekonomiczne mające wpływ na jego ostateczną wartość. co na to wpłynęło? – wzrost kosztów finansowych spowodowany obsługą nowego kredytu 6. Zysk (strata) ze sprzedaży (A .Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje wpływy i wydatki w przedsiębiorstwie w momencie ich wystąpienia Rachunek przepływów pieniężnych a RZiS . . wynagrodzenia 4% kosztów 3. majątku? Wskaźnik rentowności rentowność sprzedaży rentowność sprzedaży brutto rentowność sprzedaży netto (stopa zwrotu z kapitału wł. Jaka jest rentowność/zyskowność działalności. 65% przychodów ogółem 4. przychody ze sprzedaży 90%. Podatki i opłaty. Jaka jest produktywność/aktywność działalności.Występujący w rachunku zysków i strat przychód ze sprzedaży mówi o wydaniu produktu odbiorcy wraz z fakturą. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Usługi obce IV.badanie relacji pomiędzy wybranymi pozycjami rachunku Jakie informacje można odczytać z rachunku 1. Jakie czynniki kształtują przychody i jaka jest ich wysokość? np.Rachunek przepływów pieniężnych koszt pojawia się w momencie poniesienia wydatku. które się zmniejszyły. a jaką przychody finansowe. a które wzrosły w badanym okresie? 5.

a następnie zagregowane do kwoty przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej Metoda pośrednia : .Wybór metody ujmowania przepływu środków pieniężnych w działalności operacyjnej oznacza.polega na wykazywaniu w ramach działalności operacyjnej podstawowych tytułów wpływów i wydatków. zmiany stanu) oraz o wyniki z działalności pozaoperacyjnej Komentarz do metod: .Bez względu na rodzaj zastosowanej metody. w szczególności: .za punkt wyjścia w ustalaniu wielkości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przyjmuje wynik finansowy netto. .Kwoty wyżej wymienionych wpływów i wydatków są wykazane jako odrębne pozycje. że w tejże działalności można alternatywnie: .wynagrodzenia i ich pochodne. pozostałe pozycje sprawozdania. pozostają takie same bez względu na rodzaj zastosowanej metody . . ostateczna wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej pozostaje taka sama.płatności z tytułu dostaw. .wpływów od odbiorców. jak również saldo końcowe środków pieniężnych. .Wartość wyniku koryguje się następnie o pozycje najczęściej nie powodujące zmian w gotówce lub jej ekwiwalentach (np.wykazywać poszczególne tytuły wpływów i wydatków (metoda bezpośrednia).Metoda bezpośrednia .Obie metody odnoszą się wyłącznie do działalności operacyjnej. inne są jednak informacje wykazywane przy użyciu każdej z nich.ujmować wynik RZiS oraz jego korekty (metoda pośrednia). amortyzację. . Struktura rachunku przepływów pieniężnych Działalność operacyjna Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia Wpływy Wydatki Wynik finansowy netto (z RZiS) Korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Działalność finansowa Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Razem przepływy pieniężne netto Metoda bezpośrednia: . .Powiązanie rachunku przepływów z innymi elementami sprawozdania finansowego Metody sporządzania RPP .Metoda pośrednia .

lub wpływy z ich zwrotu. . wymienionych wcześniej składników działalności inwestycyjnej. innych podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym. w ramach tego samego elementu sprawozdania finansowego. nie zaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej. . jeżeli są one elementem działalności operacyjnej jednostki. o tym. np. . .Ujemne przepływy pieniężne informują o niskiej rentowności sprzedaży.wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone towary. otrzymane odsetki od lokat. .Dodani wynik z działalności operacyjnej świadczy.działalność operacyjna . . które mogą zostać wykorzystane na działalność inwestycyjną i spłatę zobowiązań.wydatki i wpływy z tytułu udzielenia i zwrotu krótko. środków trwałych w budowie. . Wynik z działalności operacyjnej . materiały. . inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.wydatki z tytułu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej oraz wpływy ze zwrotu tych zaliczek. których jednostka nie mogła pokryć wpływami z tej działalności.dostarcza informacji użytecznych przy określaniu przyszłych wpływów i wydatków działalności operacyjnej (dane niedostępne w metodzie pośredniej).prezentacja struktury wpływów i wydatków z działalności operacyjnej.wydatki i wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych.wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz inne świadczenia na ich rzecz. . że jednostka generuje aktywa pieniężne w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.wydatki z tytułu zakupu składników środków trwałych. problemach ze ściąganiem należności czy utrzymywaniem nadmiernych zapasów.wydatki i wpływy z tytułu pieniężnych kosztów i korzyści dot. Wynik z działalności inwestycyjnej .możliwość sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych bez większej rozbudowy ewidencji księgowej Rachunek przepływów pieniężnych . praw autorskich.wpływy i wydatki z tytułu kontraktów zawieranych w celu nabycia i odsprzedaży. Działalność operacyjna . . energię i wyświadczone usługi służące realizacji działalności operacyjnej jednostki.wpływy z tytułu honorariów. finansowej Definicje działalności: . .łatwość weryfikowania w obiektywny sposób pozycji i kwot wpływów i wydatków. inwestycyjnej. surowce. Działalność Inwestycyjna . .wpływy i wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.działalność inwestycyjna (lokacyjna) -nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności.działalność finansowa -pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce) oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.wpływy ze sprzedaży środków trwałych.wpływy ze sprzedaży produktów. towarów i materiałów. .Wpływy i wydatki są grupowane jako wynikające z działalności: operacyjnej.dostępność informacji o relacji zachodzącej między wynikiem finansowym netto a przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej. .wydatki z tytułu podatku dochodowego. jak też aktywów finansowych.Dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej oznaczające nadwyżkę wpływów inwestycyjnych. . .i długoterminowych pożyczek udzielonych innym jednostkom.Zalety metody bezpośredniej: . . wartości niematerialnych i prawnych.powiązania pozycji rachunku przepływów pieniężnych z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat. natomiast ujemne wiążą się z wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. . środków trwałych w budowie. wartości niematerialnych i prawnych. otrzymane dywidendy. jak też aktywów finansowych. Zalety metody pośredniej: . inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. opłat i innych przychodów operacyjnych. .

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych . Wpływy 1. Struktura rachunku przepływów pieniężnych Działalność operacyjna Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia I. . Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) .II.zbycie aktywów finansowych.2. . Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4.zaciągnięcie i spłatę kredytów i pożyczek (łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi). Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.odsetki .wydatki z tytułu podziału zysku. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych .3. Zmiana stanu zapasów 7.zapłacone odsetki.z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Inne wydatki inwestycyjne III.2.udzielone pożyczki długoterminowe . 10. .1. .wpływy z emisji długo.inne wpływy z aktywów finansowych . Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne . Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow. w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach .4. prowizje bankowe i inne pieniężne koszty (lub korzyści) związane bezpośrednio z pozyskaniem kapitału . Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4.dywidendy i udziały w zyskach .. Zmiana stanu rezerw 6.4. w tym z lat poprzednich.Działalność finansowa . Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych . natomiast ujemne o ich odpływie.płatności na rzecz właścicieli akcji lub udziałów jednostki z tytułu ich wykupu i zwrot dopłat do kapitału.I. . Dostawy i usługi 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Na aktywa finansowe. w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach . Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Korekty 1. Zmiana stanu należności 8.nabycie aktywów finansowych . Wydatki . Inne wpływy inwestycyjne . Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne . Wydatki 1.i krótkoterminowych dłużnych instrumentów finansowych Wynik z działalności finansowej -Dodatnie przepływy świadczą o pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania działalności. Wpływy 1. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ . Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Inne wydatki operacyjne I. Sprzedaż 2. Amortyzacja 2. Z aktywów finansowych.wpływy z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału.wydatki poniesione przez korzystającego na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.3. Wynagrodzenia netto 3. . Zysk (strata) netto (z RZIS) II.

Zadanie typu: oblicz rentowność sprzedaży/ rentowność majątku/ rentowność kapitału własnego i stałego 3.. Kredyty i pożyczki . Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału . Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego .4.. Inne wydatki finansowe III.C. .Utrata płynności finansowej wiąże się z zagrożeniem upadłością firmy.3. Firma zakupiła w styczniu samochód ciężarowy za gotówkę (cena . Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli .Analiza przepływów pieniężnych przeprowadzana jest w celu oceny płynności przedsiębiorstwa w bieżącym okresie. ewentualnie o zagrażającym niedoborze środków pieniężnych. Wykup dłużnych papierów wartościowych . Nabycie udziałów (akcji) własnych ... Spłaty kredytów i pożyczek . Podaj przykład przychodu/kosztu (w Rachunku zysków i strat) z działalności operacyjnej/pozostałej operacyjnej/finansowej 2. .8.2. . Podaj przykład wpływu/wydatku (w Rachunku przepływów pieniężnych) z działalności operacyjnej/inwestycyjnej/finansowej 4.2.. niż wypłaty na rzecz właścicieli. Analiza działalności przedsiębiorstwa : . .mln zł – jak operacje zaciągnięcia kredytu i zakupu hali zostaną ujęte w rachunku zysków i strat/ rachunku przepływów pieniężnych Analiza .EGZAMIN: 1...3..6. Wpływy .1. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Analiza rachunku przepływów pieniężnych . szczególnie zależności przyczynowo-skutkowych. tys. -ustalanie ich wewnętrznych i zewnętrznych powiązań. Odsetki .%. okres spłaty .4. Inne.9. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. -projektowanie działań korekcyjnych. Z tytułu innych zobowiązań finansowych . Firma zaciągnęła kredyt długoterminowy inwestycyjny (oprocentowanie . lat) na zakup hali magazynowej w wys.5. -ustalanie wielkości i przyczyn odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych. Inne wpływy finansowe II. Wydatki . Emisja dłużnych papierów wartościowych .1. Analiza Ekonomiczna przedsiębiorstwa Analiza ekonomiczna: -analiza struktury zjawisk i procesów występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.Analiza prognozowanych przepływów umożliwia orientację o przewidywanych nadwyżkach środków pieniężnych na przyszłość.7..Utrzymanie dodatniego salda przepływów pieniężnych jest ważnym wskaźnikiem informującym o sytuacji firmy.. zmierzających do ekonomicznie racjonalnego ukształtowania stanu zjawisk i przebiegu procesów. wydatki z tytułu podziału zysku .to metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych poprzez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań między tymi elementami.. 3.. zł) – jak zostanie ujęty zakup w bilansie na koniec roku/ rachunku zysków i strat/ rachunku przepływów pieniężnych 5..

oparta na szerokim zakresie informacji i wskaźników. jakość zaplecza naukowobadawczego . dostawców.Materiały wewnętrzne – zawierają informacje pochodzące z wewnątrz przedsiębiorstwa . krótko.Analiza decyzyjna – badania wycinkowe. inflacja.Analiza szczegółowa – badania określonego odcinka działalności lub określonego problemu. restrykcje i sankcje międzynarodowe. obrotowości aktywów .) . w sposób szczegółowy.Otoczenie prawne i polityczne – zmiany legislacyjne. udziałowców. wielkość zamówień publicznych itp . zwykle sporządzana przez odpowiednie własne komórki.Analiza kompleksowa – całościowe spojrzenie na działalność gospodarczą. ale także analiza przedsiębiorstwa. starzenie się społeczeństwa . analiza gospodarki materiałowej itp. ekspertyzy . stanowi punkt wyjścia dla zamierzeń bieżących i przyszłościowych . Podstawowa funkcja – informacja nt. czyli o zewnętrznych warunkach Funkcjonowania przedsiębiorstwa . rozwoju i pozycji przedsiębiorstwa w minionym roku (m. marketingu Zastosowane metody badawcze: Analiza funkcjonalna (odcinkowa) – analiza oddzielnych zjawisk – np. analiza dochodów ze sprzedaży. rachunek zysków i strat) Analiza wewnętrzna – głównie dla właściciela/kierownictwa przedsiębiorstwa. zamożność społeczeństwa.bezpośrednie badania rynku – ankieta. przyszłych okresów Rodzaje analiz ekonomicznych: Przeznaczenie analiz: Analiza zewnętrzna – sprawozdanie roczne. przeznaczone dla akcjonariuszy. bilans. stosunki z państwami .dane statystyczne . związki zawodowe.Analiza dziedzinowa (obejmująca wybrane dziedziny działalności gospodarczej) – analiza produkcji. ocena działalności gospodarczej i stanu ekonomicznego z punktu widzenia powiązań i zależności między zjawiskami gospodarczymi .Materiały zewnętrzne – informują o otoczeniu.Otoczenie technologiczne – szybkość zmian technologii (upadek/powstanie gałęzi przemysłu). opracowania. podatki itp.Analiza problemowa (dot.Analiza prospektywna ex ante – ustalenie i ocena różnych wariantów przed podjęciem decyzji. dotacje i granty. otoczenia. umożliwia uchwycenie zależności przyczynowo-skutkowych między badanymi zjawiskami Źródła informacji .in. prasy. kosztów własnych. brak badań wzajemnych zależności występujących pomiędzy zjawiskami gospodarczymi . inwestorów. na rynku walut. Może być analizą expost jak i ex ante.Otoczenie społeczne – moda. bezrobocie.Otoczenie międzynarodowe – poziom rozwoju przemysłu w różnych krajach (rynki zbytu lub zagrożenie konkurencją). wywiad… . analiza kosztów własnych. kooperantów. banków. ochrona środowiska . . obejmujące analizę zjawisk od rozpoczęcia do zakończenia działań spowodowanych badaną decyzją Szczegółowość opracowania: Analiza ogólna – całokształt działalności przedsiębiorstwa. analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim. kursy walutowe. rentowności. zawiera analizę sprawozdań finansowych.Analiza otoczenia przedsiębiorstwa Ocena warunków społecznych i prawnych Analiza rynku Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Analiza techniczno-ekonomiczna Analiza konkurencji Synteza wyników analiz i przygotowanie decyzji dot. ogólna ocena działalności zwykle oparta na podstawowych wskaźnikach. zwykle ex post .raporty.Otoczenie demograficzne – obecna struktura demograficzna społeczeństwa oraz trendy. licencje. problemów gospodarczych) – analiza wydajności pracy. głównie ocena efektywności inwestycji.Otoczenie ekonomiczne – stopa wzrostu gospodarczego. . konkurencja itd.lub długookresowa.przepisy prawne ANALIZA MAKRO-OTOCZENIA . stopy procentowe (koszt kredytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego). głównie analizę wyników finansowych w aspekcie efektywności gospodarowania.Analiza bieżąca (operatywna) – ocena przebiegu podjętych działań i reakcja na ew. a także klientów. negatywne skutki czy też zakłócenia (np. Stanowi podstawę decyzji gospodarczych Czas którego dotyczy analiza: Analiza retrospektywna ex post – badanie przeszłości.

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO . planowane 3.Porównanie wyników przedsiębiorstwa z własnymi wynikami historycznymi oraz wynikami firm konkurencyjnych (w branży) w celach optymalizacyjnych KLASYFIKACJA ANALIZY FINANSOWEJ 1. Porównanie przekrojowe – do wartości innych jednostek Rodzaje porównań Wewnętrzne Porównanie w czasie Porównanie z wielkościami postulowanymi.Przewidzenie przyszłych zdarzeń stanowiących zagrożenie dla przedsiębiorstwa na podstawie znajomości relacji historycznych .Przedmiotem analizy finansowej są wielkości ekonomiczne. zaplanowanymi zewnętrzne Porównanie z wielkościami różnych zakładów z branży Porównanie z wielkościami średnio-branżowymii porównanie z wielkościami z różnych branż porównanie z wielkościami standardowymi w gospodarce . charakteryzujące działalność jednostki gospodarczej.otoczenie konkurencyjne (sektorowe) – ogół instytucji.otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym rynku geograficznym . wydajności analiza środków trwałych analiza gospodarki materiałowej analiza postępu technicznego ANALIZA FINANSOWA .zadania: . Porównanie w czasie – podstawą odniesienia są dane z poprzednich okresów 2. Porównanie z wartościami wzorcowymi – mogą to być wartości standardowe normatywne.analiza sektora pozwala ocenić obecną i przyszłą atrakcyjność sektora i związane z nim ryzyko Analiza ekonomiczna Analiza finansowa wstępna analiza bilansu analiza rachunku zysków i strat analiza przepływów pieniężnych analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa czynnikowa analiza wyniku finansowego (przychodów. które wpływają na przedsiębiorstwo i/lub na które przedsiębiorstwo może wpływać . podmiotów oraz warunków. płac. kosztów) Analiza techniczno-ekonomiczna analiza produkcji analiza zatrudnienia.Analiza finansowa jest najważniejszym narzędziem oceny działalności jednostek gospodarczych . które są wyrażone w jednostkach pieniężnych .

pożądane wartości wskaźników: .Przyrost absolutny jednopodstawowy (o stałej podstawie x1): Δx1t = xt –x1.Przyrost absolutny łańcuchowy (o zmiennej podstawie xt): Δx1t = xt –xt-1. płynności finansowej.zadłużenie kapitału własnego zobowiązania/ kapitał własny .6 – 0.5 – 1.Informują.zadłużenie ogólne zobowiązania/ pasywa ogółem .Tempo zmian jednopodstawowe (o stałej podstawie x1) w1t=(xt-x1)/x1 *100 Tempo zmian łańcuchowe (o zmiennej podstawie xt) wt=(xt-xt-1)/xt-1 *100 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA .zadłużenie kapitału własnego [małe firmy max 3:1.0-1. t = 1.szybka płynność finansowa [1. duże max 1:1] . WSKAŹNIK STRUKTURY uk= Xk / X . uk .NARZĘDZIA ANALIZY FINANSOWEJ .. . jakie zmiany zjawiska nastąpiły w kolejnych okresach w stosunku do okresu uznanego za podstawowy i1t=xt/x1 *100 2.zadłużenie długoterminowe zob.2 – 2.Najczęściej wyrażane są w procentach.bieżąca płynność finansowa aktywa bieżące/ pasywa bieżące .0] . Określa się je wtedy mianem tempa zmian. . Informują o ile jednostek zmniejszył się lub zwiększył poziom zjawiska w okresie badanych w stosunku do okresu z roku poprzedniego .zadłużenie długoterminowe [0. zadłużenia ANALIZA STRUKTURY Dostarcza informacji o prawidłowościach proporcji pomiędzy poszczególnymi wielkościami.szybka płynność finansowa aktywa bieżące-zapasy/ pasywa bieżące // gotówka+należności/ pasywa bieżące . co badane zjawisko.Za podstawę odniesienia dla wartości zjawiska z bieżącego okresu przyjmuje się poziom zjawiska z okresu poprzedniego .analiza struktury: wskaźnik struktury -analiza dynamiki: mierniki dynamiki jednopodstawowe mierniki dynamiki łańcuchowe : przyrost absolutny . czyli wyrażonymi w tych samych jednostkach miary.zadłużenie ogólne [0. długoterm..n PRZYROST WZGLĘDNY . . t = 1.Różnica pomiędzy wartością zjawiska w okresie badanym a wartością zjawiska w okresie podstawowym .wskaźnik struktury k-tego składnika ANALIZA DYNAMIKI .łańcuchowe: Zmienna. ruchoma podstawa odniesienia ..jednopodstawowe: Stała podstawa odniesienia – zwykle rok zerowy .Informują.pożądane wartości wskaźników: .3] ZADŁUŻENIE .n .2. Wskaźniki dynamiki: 1.Ocena płynności finansowej – zdolności do spłacania zobowiązań krótkoterminowych.0] ./ kapitał własny .bieżąca płynność finansowa [1. sprawności działania przedsiębiorstwa. tempo i intensywność zmian w czasie zjawisk finansowych Mierniki dynamiki pokazują zmiany poziomu wyróżnionego zjawiska w różnych okresach w stosunku do poziomu tego samego zjawiska z okresu przyjętego za podstawę.Przyrosty absolutne są wartościami mianowanymi. Podstawowym narzędziem badawczym jest wskaźnik struktury. jakie zmiany poziomu zjawiska występują w kolejnych okresach it=xt/xt-1 *100 PRZYROST ABSOLUTNY .2.Stosunek przyrostu absolutnego do poziomu zjawiska w okresie przyjętym za podstawę porównań..przyrost względny -analiza wskaźnikowa: rentowności.7] .Jeden z ważniejszych elementów w analizie finansowej Ma na celu ustalić kierunek.

włączając obsługę gwarancyjną? .ocena warunków sprzedaży i skutków ekonomicznych ich zmian Analiza kosztów własnych .odpowiada na pytania: .Sprawność działania RENTOWNOŚĆ rentowność sprzedaży rentowność sprzedaży brutto rentowność sprzedaży netto (stopa zwrotu ze sprzedaży (ROS)) rentowność majątku wskaźnik rentowności majątku (stopa zwrotu z majątku (ROA)) rentowność finansowa rentowność kapitału własnego (stopa zwrotu z kapitału wł.jak zmieniają się koszty na każdy ważniejszy wyrób.ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa . wykorzystanie zdolności produkcyjnych i kierunki zmian kosztów odpowiadają zmianom kosztów u konkurencji? .analiza odbiorców .ocena polityki marketingowej .w jakim stopniu obecna struktura kosztów. poczynając od wytworzenia do dostarczenia do odbiorcy.analiza kosztów własnych .jak zmieniają się koszty wraz ze zmianą rozmiarów produkcji? . (ROE)) zysk brutto/przychody ze sprzedaży zysk netto/przychody ze sprzedaży zysk netto / aktywa ogółem zysk netto / kapitał własny Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa -analiza przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług .analiza ilości. jakości i struktury asortymentowej produkcji .próg rentowności i jego przydatność w praktyce Analiza przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług .

produkcja równa sprzedaży .koszty zużycia paliw i energii .płace z narzutami . w którym zrealizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty .inne koszty niematerialne BADANIE REAKCJI ZMIAN KOSZTÓW NA ZMIANY W WIELKOŚCI PRODUKCJI .jednostkowe koszty zmienne .) .cena wyrobu .inne koszty materialne .odpisy na fundusze specjalne .uproszczenia: .koszty zmienne są proporcjonalne do produkcji (sprzedaży) .na poziom rentowności wpływa: .Analiza kosztów w układzie rodzajowym .koszty stałe są produkcji .przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ale też nie ponosi straty Próg rentowności .koszty produkcji są funkcją wielkości produkcji .koszty można podzielić na stałe i zmienne .koszty stałe są niezależne od poziomu produkcji (sprzedaży) . in.wielkość produkcji (sprzedaży) .amortyzacja .koszty zużycia materiałów .wartość sprzedaży . obejmujące te składniki kosztów których wysokość nie zależy od zmian w wielkości produkcji .koszty zmienne – reagujące na zmiany w wielkości produkcji Próg rentowności i jego przydatność w praktyce . transportowych.badanie tzw.koszty usług obcych (remontowych.wyodrębnienie: . punktu wyrównania (break even point BEP).koszty stałe – zależna od czasu.

informująca czy inwestycja będzie dla firmy opłacalna 2. klasyfikacji – względna ocena opłacalności – wybór najbardziej opłacalnego wariantu inwestycji .Egzamin 1. fuzje) Decyzje rozwojowe 1.PRÓG RENTOWNOŚCI . Zadanie typu: oblicz dla zadanego bilansu wskaźniki struktury /wskaźniki dynamiki przyrost lub tempo zmian/(jednopodstawowe/łańcuchowe) 2. odtwarzanie zużywającego się majątku (przeciwdziałanie rosnącym koszty utrzymania)  inwestycje modernizacyjne – nastawione na zmniejszenie kosztów produkcji (zwykle razem z odtworzeniowymi)  inwestycje innowacyjne – modyfikacja wytwarzanych dotychczas produktów  inwestycje rozwojowe – dwa rodzaje: o zwiększające potencjał firmy – wzrost wydajności parku maszynowego. rozwój sieci sprzedaży/dystrybucji o produkcja nowych wyrobów/usług  inwestycje strategiczne o defensywne – ochrona przed konkurencją i polityką dostawców o ofensywne – umocnienie pozycji na rynku (filie.wartość sprzedaży (iloczyn wielkości produkcji i ceny) S=Pxc poziom kosztów całkowitych (suma kosztów stałych i zmiennych) Kc = Ks + P x kz próg rentowności (przychody=kosztom) S = Kc P x c = Ks + P x kz BEP = P = Ks / (c-kz) w ujęciu ilościowym BEP’ = BEP x c = [Ks / (c-kz) ] x c w ujęciu wartościowym 4. decyzje służące akceptacji lub odrzuceniu konkretnego projektu inwestycyjnego – jest to tzw. bezwzględna ocena opłacalności inwestycji. Zadanie typu: oblicz próg rentowności przy zadanych kosztach stałych i zmiennych i cenie produktu Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji  podstawowe warunki zapewnienia dobrej pozycji i ekspansji firmy: o sprawność bieżącego zarządzania o trafne/optymalne decyzje dot. rozwoju i źródeł jego finansowania rozwój firmy ↔ (głównie) realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych(rozwojowych)  przedsięwzięcia rozwojowe mogą dotyczyć: o zmiany wielkości produkcji o zmiany jakości produkcji o zmiany asortymentu o obniżki kosztów o zmiany źródeł zaopatrzenia/kierunków zbytu o powiązań z innymi firmami o lokowania nadwyżek kapitału Klasyfikacja inwestycji  inwestycje odtworzeniowe – zastępowanie zużytych/przestarzałych urządzeń nowymi. Bieżąca i szybka płynność finansowa – czym się różnią? 3.schemat obliczeń . Co to są koszty stałe/zmienne podaj przykład 6. Zadanie typu: oblicz zadłużenie ogólne/długoterminowe/kapitału własnego 4. decyzje dot. Zadanie typu: oblicz bieżącą i szybką płynność finansowa 5. kooperacja.

). I – nakłady inwestycyjne  stopa zwrotu (return on equity): ROE = Z/IE gdzie: IE – nakłady inwestycyjne sfinansowane kapitałem własnym Wady i zalety stopy zwrotu Zalety:  prostota.średnioroczne zyski  stopa zwrotu (return on investment): ROI = Z/I gdzie: Z – roczne zyski.  ocena na podstawie zysku a nie przepływów pieniężnych. gdyż zaangażowane środki będą zamrożone na długi okres.  łatwość dokonywania obliczeń.  porównanie alternatyw i charakterystyk dla branży. zrozumiałość.  oceny ryzykowności przedsięwzięcia. Zśr . .  przydatność do wstępnej oceny projektów. Z(t+1) . Wady i zalety okresu zwrotu Zalety:  łatwość dokonywania obliczeń  przydatność do wstępnej oceny projektów  porównanie alternatyw i charakterystyk dla branży  możliwość oceny płynności inwestycji Wady:  nie uwzględnia zmiany pieniądza w czasie  przy zmiennych zyskach rocznych może promować inwestycje o początkowych wysokich zyskach  trudny w zastosowaniu przy rozłożonych nakładach inwestycyjnych Zastosowanie okresu zwrotu Prosty okres zwrotu może mieć zastosowanie:  porównania alternatywnych projektów.  niejednoznaczność metody (różne sposoby określania zysku.  oceny efektywności mało istotnych/kosztownych projektów Efektywność inwestycji  prosta stopa zwrotu (rate of return): RR = 1/PP = Zśr/I gdzie: I – nakłady inwestycyjne. Z . na koniec którego nakłady pozostają nie zwrócone.roczne zyski o okres zwrotu (payback period). gdzie: I – nakłady inwestycyjne. w przypadku zmiennych zysków rocznych: PP= t + No(t) / Z(t+1) gdzie: t .zysk w roku następnym Długi okres zwrotu dostarcza istotnych informacji:  przedsięwzięcie jest mało płynne.  korzyści netto generowane w długim okresie niosą za sobą większe ryzyko niż te osiągane w okresie krótszym.  wstępnej oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.nakłady niezwrócone na koniec roku t.Efektywność/opłacalność inwestycji kiedy inwestycja jest efektywna/opłacalna? → gdy efekty/zyski przewyższają nakłady inwestycyjne  ocena efektywności ( kiedy zwrócą się nakłady inwestycyjne?): o okres zwrotu (payback period): PP=I/Z.ostatni rok. No(t) . stąd podwyższone ryzyko przedsięwzięć o dłuższym okresie zwrotu. amortyzacji itd. Wady:  pomijanie zmiany pieniądza w czasie.

stopa dyskontowa r . CF2.  istotna zmienna m.05)=105 000 zł Za 2 lata: 105 000(1+0.możliwość inwestowania Wartość obecna i przyszła Ile będzie wart kapitał 100 000 zł za 3 lata ? Lokata kapitału na koncie o rocznym oprocentowaniu 5%: Za 1 rok: 100 000(1+0. CFn: . którą otrzymamy po n latach. oczekiwanej..in. . kosztu kapitału. jeśli na koniec kolejnych lat otrzymuje się dochody CF1.. zaktualizowana 100 000 / ( 1 + 5% )3 = 86 384 zł Wartość bieżąca netto  Bieżąca wartość inwestycji (net present value) w wysokości I0.05)=115 763 zł Za 1 rok: FV1 = PV( 1+ r ) Za 2 lata: FV2 = FV1 ( 1 + r )=PV ( 1 + r ) ( 1 + r ) = PV ( 1 + r )2 Za 3 lata: FV3 = PV ( 1 + r )3 FVn = PV (1 + r )n FV (future value) – wartość przyszła PV (present value) – wartość obecna n – liczba lat r – roczna stopa procentowa ( 1 + r )n – czynnik wartości przyszłej Ile warta jest dziś suma pieniędzy. księgowa) ma zastosowanie do:  obliczenia opłacalności inwestycji – porównanie do stopy granicznej..gdy nakłady są rozłożone na kilka lat.Zastosowanie stopy zwrotu stopa zwrotu (prosta. przy inwestowaniu według stopy procentowej r i rocznej kapitalizacji dochodów? PV = FVn / ( 1 + r )n Wartość obecna: zdyskontowana. zwrotu charakterystycznego dla branży lub zwrotu możliwej do uzyskania na innej drodze  porównania i wyboru bardziej opłacalnego wariantu inwestycji Główna zasada oceny inwestycji  Pieniądz posiadany dziś jest warty więcej niż pieniądz spodziewany jutro: o inflacja o ryzyko o preferowanie bieżącej konsumpcji o alternatywne korzyści . bieżąca. rynkowej stopy zwrotu.05)=110 250 zł Za 3 lata: 110 250(1+0.

udziałów. stopa dyskontowa. NPV>0 Nadwyżka dochodów pieniężnych z inwestycji nad nakładem. NPV . b.  powszechnie stosowane kryterium oceny.  ilościowe wyrażenie wartości inwestycji.Egzamin : .efektywne wydatkowanie kapitału Podstawowe etapy/zadania finansowania a) Dobór źródeł finansowania b) Budowa portfela kapitału (struktury kapitału.co to jest IRR? . przy której inwestycja nie przynosi zysków (nakłady są równoważne zyskom) r = IRR ↔ NPV = 0 5.Ocena inwestycji 1. Wady:  brak informacji na temat ryzyka Wewnętrzna stopa zwrotu Stopa zwrotu. projekt należy przyjąć.jaka jest różnica pomiędzy ROI oraz ROE? Finansowanie inwestycji Finansowanie . NPV=0 Zrównanie przyszłych dochodów z nakładem inwestycyjnym 2. gdy: a. dopłaty wspólników • wypracowane zyski przedsiębiorstwa • obce źródła finansowania .  jednoznaczne określenie efektywności. Wiele źródeł  Kapitał dominujący  Kapitał uzupełniający Klasyfikacja kapitału ze względu na własność środków finansowych • własne źródła finansowania – kapitał pozostawiony do dyspozycji przedsiębiorstwa przez jego właścicieli • wkłady (pieniężne i rzeczowe) na poczet kapitału podstawowego • dodatkowa emisja akcji.zadania typu oblicz: stopę zwrotu. udziału poszczególnych źródeł) I. ROE.  poziom stopy dyskontowej odzwierciedla wymagane zyski oczekiwane przez źródła finansowania. gdy: a. NPV<0 Dochody nie pokrywają poniesionych nakładów. okres zwrotu. Wady i zalety NPV Zalety:  prostota.  uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie. Jedno źródło II. Inwestycja nieefektywna ekonomicznie. Inwestycja efektywna ekonomicznie. ROI.pozyskanie i gromadzenie kapitału Inwestowanie .kapitał „dostarczony” do przedsiębiorstwa zwykle na czas ograniczony przez jego wierzycieli oraz zobowiązania bieżące • wierzyciele wnoszący kapitał mają prawo do odsetek/opłat . projekt należy odrzucić.

Klasyfikacja kapitału ze względu na pochodzenie środków • zewnętrzne źródła finansowania . udziały. Rodzaje kapitału 1.spoza przedsiębiorstwa – kapitał zewnętrzny własny (wkłady. przychody z przekształceń struktury majątkowej (np. pożyczki i inne – kapitał zwrotny • wewnętrzne źródła finansowania – źródła „samofinansowania” – zysk. Kapitał obcy a) Zwrotny  Kredyty pożyczki  Emisja papierów wartościowych  Leasing b) Bezzwrotny  Środki budżetowe  Środki funduszy celowych  Środki unijne Dywersyfikacja źródeł finansowania • diversus – różny. sprzedaż zbędnego majątku). facio – robię • dywersyfikacja w obszarze działalności inwestycyjnej może dotyczyć: – dywersyfikacji w doborze źródeł finansowania – dywersyfikacja struktury kapitału – zróżnicowania inwestycji (sposobów/miejsc inwestowania) • cel – obniżenie ryzyka inwestycji • główne kryterium doboru źródeł: – koszt kapitału – poziom ryzyka (dla kapitało-biorcy) – efektywność inwestycji • koszt kapitału – minimalizacja średniego ważonego kosztu kapitału – średni ważony koszt kapitału – główny czynnik wyznaczający stopę dyskontową w rachunku oceny opłacalności inwestycji – minimalizacja wpływa na efektywność inwestycji Koszt kapitału • koszt kapitału – cena jaką płaci przedsiębiorstwo za możliwość korzystania z kapitału – jest to jednocześnie stopa zwrotu dla kapitało-dawcy • koszt kapitału – stopa procentowa odzwierciedlająca stosunek wydatków w skali roku do wartości tego kapitału • przy wielu źródłach finansowania – średni ważony koszt kapitału WACC (weighted average cost of capital). pracowników. odpłatne udostępnianie majątku. budżetu itp. Kapitał własny a) Wewnętrzny  Nadwyżki finansowe  Odpisy amortyzacyjne  Odpłatne udostępnienie majątku / wyprzedaż majątku b) Zewnętrzny  Wkłady założycielskie  Emisja akcji / udziałów 2. subwencje z budżetów. zobowiązania bieżące wobec dostawców. . pożyczki. odpisy amortyzacyjne Klasyfikacja kapitału ze względu na okres na jaki środki są udostępniane • źródła finansowania długoterminowego – kapitał zaangażowany długofalowo lub na stałe – kapitał stały (dłużej niż 1 rok) – kapitał własny zewnętrzny oraz kapitał obcy o długim okresie spłaty • źródła finansowania krótkoterminowego – kapitał udostępniany na okres krótszy niż 1 rok – zobowiązania krótkoterminowe – kredyty. funduszy – kapitał bezzwrotny • kredyty. emisja akcji – pierwsza i kolejne) – jednoczesne zwiększenie tytułów własności do majątku/uprawnień do dochodów – zwykle bezzwrotny kapitał – kapitał zewnętrzny obcy • dotacje.

84%.25 * kapitał własny + 0.75% – 45% . tarcza podatkowa Średni ważony koszt kapitału WACC • struktura finansowania inwestycji: – 25% . Ki – koszt kapitału z i-tego źródła.kapitał własny (zysk) koszt = stopa obligacji rządowych + premia = 5. a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne • leasing – kapitał obcy w formie zasobu rzeczowego • rodzaje leasingu: – leasing finansowy – leasing operacyjny .30 * 8% * (1-19%) = 8.kredyt bankowy – oprocentowanie rzeczywiste – 8% • WACC = 0.leasing • leasing – zgodnie z umową leasingu finansujący zobowiązuje się nabyć na określonych warunkach rzecz od oznaczonego zbywcy i oddać ją korzystającemu do używania przez czas oznaczony. opłata za ustanowienie zabezpieczenia. – rzeczywisty koszt kredytu bankowego Koszt kapitału obcego – pożyczka • pożyczka – pozyskanie kapitału także od innych podmiotów niż bank • koszty – podobnie jak kredyt – efekt tarczy podatkowej – koszt rzeczywisty uwzględniający oprócz oprocentowania pozostałe koszty pozyskania i użytkowania kapitału Koszt kapitału obcego . oczekiwania nowych właścicieli co do stopy zwrotu (dywidendy) – najczęstsza metoda szacunku kosztu własnego Ke – stopa zwrotu z bezpiecznej inwestycji (obligacji) Kobl plus premia za ryzyko p Koszt kapitału obcego . • suma ww. w spółce SA – emisja i dystrybucja akcji.84% + 0. prowizja za zmianę waluty lub innych warunków umowy. n. i in.30 * kredyt • WACC = 0. opłata ubezpieczeniowa. prowizja od zaangażowania kapitału. kondycji kredytobiorcy. okresu kredytowania. koszt emisji 1% – 30% .o. w spółce z o.45 * 11.75% + 1% = 6.96% • kredyty bankowe – oprocentowanie: – stałe.kredyt • kredyty bankowe – koszt określony głównie przez stopę procentową rk oraz stopę podatku dochodowego T • uwzględnienie podatku wynika z możliwości odliczenia odsetek od podstawy do opodatkowania – tzw. oprocentowanie 10. form i rodzajów zabezpieczeń) • pozostałe koszty kredytu: prowizja przygotowawcza.75% + 0. stopnia ryzyka inwestycji. wpis do rejestru). WIBOR + marża banku (zależna od rodzaju kredytu. EURIBOR.ui – udział i-tego źródła. zmienne – podstawą są stopy LIBOR.obligacje.25 * 6. prowizja od wcześniejszej spłaty.45 * obligacje + 0.liczba źródeł • kapitał własny – nie generuje kosztów finansowych – mimo tego jest uważany za jedno z najdroższych źródeł finansowani – mierzony kosztem alternatywnym (kosztem utraconych możliwości) • wyrzeczenie się możliwych korzyści z zaangażowania kapitału w inny sposób • kapitał trudny do wycofania • kapitał wymagający np. nowe wpisy do rejestru. zmiany umowy spółki (notariusz.

większościowy pakiet akcji – Skarb Państwa (aport w formie gruntu).• leasing finansowy – inne nazwy kapitałowy. subwencje na spłaty odsetek. specjalnych procedur przetargowych (dwuetapowych) • finansowanie DTŚ Zachód nakłady inwestycyjne 296 mln € – środki unijne z funduszy strukturalnych – środki budżetowe – zobowiązania krótkoterminowe • efektywność inwestycji – ocena wg standardów unijnych dot. inwestor główny/bezpośredni Wojewoda Katowicki • w 1993 r.budż. – powołanie spółki Drogowa Trasa Średnicowa SA. przy refinansowaniu – koszt monitoringu.inne • dotacje. Model finansowania inwestycji • forma własności • dominujące źródło kapitału • uzupełniające źródła kapitału Model finansowania – przykład „Inwestycja publiczna DTŚ” • drogowa trasa średnicowa DTŚ – Gliwice-Zabrze-Ruda Śl. IRR = 9. przygotowania wniosku. preferencyjne pożyczki i kredyty. właściwy – leasingobiorca korzysta z przedmiotu przez okres bliski jego gospodarczej używalności – alternatywa kredytu inwestycyjnego • leasing operacyjny – krótki okres umowy – alternatywa do najmu/dzierżawy • korzyści: – duża elastyczność/ duży rynek leasingodawców – duża dostępność.9% . umów z wykonawcami. proste procedury – nie powiększa zobowiązań długoterminowych (zadłużenia) – raty leasingowe płacone zwykle z bieżących przychodów – raty leasingowe (lub amortyzacja w leasingu finansowym) są kosztem uzyskania przychodu Koszt kapitału obcego . pozostali – 23 podmioty (zakup akcji za gotówkę) • w 1998 r.-Świętochłowice-Chorzów-Katowice • idea trasy powstała w latach 70’ i 80’ • podział trasy na 28 zadań inwestycyjnych • dwa etapy DTŚ Zachód i DTŚ Wschód • w 1983 r. • kredyt z EBI podzielony na 2 części – część A – 100 mln € w 1998 – część B – 80 mln € w 2002 – odsetki płacone co pół roku – spłata kapitału odroczona o 5 lat (od 2003) – kredyt płatny w transzach uzależnionych od harmonogramu . raportowania itd. projektów publicznych – analiza kosztów i korzyści AKK (cost-benefit analysis CBA) – inwestycja niedochodotwórcza. gwarancje. skrócenie drogi – ocena efektywności – (dla okresu 21 lat) okres zwrotu 6 lat. – powołanie jedn. poręczenia kredytów … • koszt = koszt pozyskania np. zmniejszenie zużycia paliwa. – analiza kosztów i korzyści jest sporządzana z punktu widzenia społeczeństwa a nie inwestora – przyjęte korzyści: zmniejszenie liczby wypadków. – ocena NPV = 664 mln zł dla i = 5%. realizacji wydatków z poprzednich transz. – umowa kredytowa rządu z EBI – finansowanie DTŚ Wschód nakłady inwestycyjne 376 mln € – kredyt z EBI – udział własny – nakłady poniesione głównie z budżetu państwa do 1998 r. NPV = 200 mln zł dla i = 8%. skrócenie czasu podróży. – EBI wymaga raportów z prac. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Dyrekcja Budowy Tras Komunikacyjnych. – umowa kredytowa rządu z EBI • w 1998 r.

Podaj przykład kapitału własnego/obcego/wewnętrznego/zewnętrznego/zwrotnego/ bezzwrotnego/krótkoterminowego/długoterminowego 6. 2.6.Egzamin 1. 3. Dlaczego koszt kapitału wpływa na efektywność finansową inwestycji? . 5. 4. Zadanie typu: oblicz koszt kapitału (metodą WACC) przy zadanej strukturze finansowania Zadanie typu: oblicz koszt kredytu z uwzględnieniem efektu tarczy podatkowej W jaki sposób można oszacować koszt kapitału własnego? Podaj dwa podstawowe rodzaje leasingu i podaj podstawowe różnice między nimi.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->