.:. .

·IN·~··S' 'T'" 'R···U;-·K·'~C·;---'·j·-A· ·
. '. .... ~ '.'" ,"'" J.. • "I ~'. ' _.: ;.. . '. '. ' ',i' .. '
I I

. '.

..:_.

~:.

":'.

'....1 !


-

'I

B··· ..'R···"O•

"-... '1

-

,

i'

,•...•

:,

,I':

,:

N-··'-'I
. :

o ..

,._--

_

._;

:,~....

,.,,"

. ,'_.,

,

'

,

'I

.

-.

.P]~St9t,ET\,M:ApS.E"R~·'~.at

~ ..
7 r~51~,h

G• .;l,~f,

"C'EN:T~NA_§.ZK.OU\

.

-:Q~S:O~~.'~:9)'8:~:i ' .

~'bb6FrCE1.sti,_l?J,·,O,"-e;~
.

Sumopowtarzainy

pistole! Mauser

"}VZ

1910,

.'

//
;_'f'.fjdcJr;

/"'"

cl~'ik~;'(/ p/5Io)~llJ·

prud.

I slrrelem
5r-otitk
o si at n im

(22,

2,:5j.
pi~t{)ll!tl.1

c;~t}fO 5 r:J
STrUl/C

po

i

tJPU!;tctl!n/u

,.,

R~'sUl\e'k 2.

P1SrOtET
kiem, '\V}"1'ahiaur
"IV

Mf\USERf\

(kal, 7,65 i 6·~35),.

(R.'1~.I,IIW:: k2).

··l.lym ladO'\-uil~lem Wll;i.~· .~G2 g (u_,:1;:i,\\'fIi.y-JH:! r,.·.... ern w ~nd.o"\rnikumtdd ~i~ !l nil boi (n,.~:l5-

uad NeeJ,::1l.1.·~Ill. ~r st to pistolet .0 k~.lJb z.'J e ... r;j·G5.~oraz :no;vy WZQl' (I lin Uui'ze 6t35. -C;)lr visrolt:t Z JldO)lB·rndol:f

l}i.stol.e~ nmrozIH'nrszeeh.nifJllY"w wOj'i~.~H niem~ec. j~S( rl'~e'l. ftti)rykt: H'1'i.rW; Ah_)(auscy"

Szybkosc PO('ZI!fkmYfL pecisku
(G.;:);) ~ 2~S m/8ek,).

'ir;r.IiQ~i ~no m/s~l;:.
HI iu In'zehij:~.

oS

g) ~ rn'zyu,;lboi.L

Po.eisk Uti odl('g-h)~ei

rleskQ Jo(Uc;n"'llll~* (::m gl·Hh~.5{~it Pt7'.r~·z;em.l?rzy ~"w'i\:,ks7'{lj,~eel ai,\) otHeglo~l .zdQhlO~t przebij.miu li..mki~ stosu ..';'lko'l'nl I

nlesnacsnle, gdyt ..m~5[} tU gl'nbo~c p'1'b~bitejdeskl wyuosi

10:,Ij em (li,35' nn 10'm _' 6;5 em, na 50 -,5;-3 ern), , P:l.Btol'et !3tr.~'ht lnu"d:r.o Pf(l."C1il§:yjnie~W;l.rt rQ1.rt.ut, jc gQ lUI, 10·m wynosi ~~5:~u wia'\\·yi X 3,5 em w.szel"7l;., a ua c 50 ru -·16 CnIlif:;n\'-YZ, X 12 '{;l'Il ,\l"RZ-e:t'T., (-6,35~ a~ em X ,3)i CUI i lfl em X 14 em y. . Z ceeh ch3rnkte:l'y.st,ycznycn tet~ phrtotetllualei;; jesz:cie ~.uz.u.D.cz:yc· t.~\ ie odpnlenle nie .:mol..e "W nirn nustupf~ 0 ile ui.eni::I., W koruorze lndownika, CD ma du?e :illUt· ezenie, gdyz z.mliiej~n ulo,tliwosc wypadku '::lj' nnbojem 'lU' pomnirrnyrn w 11lfle .P9 rozhulnwiUli.u JlistG]~tnt. ot'tu}, ~e stan u~p}~d_!l. iglic~- mqz.l\::i. p07.Da~ aotyk.iem~ g(lyi Iglicu n::tpi~tl1.. wyatnje ul~{'o70 znmkn. PiRtoJet, tenposhula. nieruchom ~ Iu f~~r:.q;1mvnie 7.:1";' us k n leezn in sll?ci ~:z:n n rem
• I

1.

CZESCJ SK~ADOWE-

Pistolet Rldada ::ri~::r.: T1aSI~p\lji!.CF.h r7.t~ci: n) Iu fOJ. (t) ~ h]' mechaniz III !-':.<) m k 01,'-;'-, t') ·t'l,C7.,nik (H). d) komorn zan 1kO'lY:1 p.. ~;~.",\', j~h'1l1 (J!1.. \ . U h e 1 Iadcwuik {lO!:?).

LuJa (I! d]:ug:o~ei 87 ru ru ~IL33- 78.:) li1 m ) posinda w~wu..:l trz 6· pjj l (Z 1 I H b ru ;:;'01 Uq k I'teony ell "ow p ruwo, ktJrych (ilng:Q8e w:pwsi~OU nun (n.3~ ~ 1St! mm}, :;:\uil w-ylutem m •.. lura .Uit'l"HCbotii:l Nt H.~::k~:: (.J, 1 ,IMl \ ilulne] t.':is scinuic z IH'7.odi. IW;~fJrit,j lrj('z(!t'rr 1.5);;1 '1. ty'II'1

'JUHil/({r;_' .1"

42

·slui.)· dopoi:tczel1hl

().~,uto-rc(f (0). .P1.erwflzn

lufy

nu wre] komor·z.e. Jedna .i druga p.osiadujll I)twOU'). :p~. ktol'eprzecaochi lJ:}c~U.ik. ll'ylna niegwlntowana CZ.~8d"lu· ty .stanowi kolHMt;· .iwbDjO-U;q (7). Na. kraw'!;1diOiwlotQ z.najdoje si~ 1a!lGi~de d·l<~1G!ldquu (8) ornz w-yzloulony
tl)~Nz:!r· (9) ,k:hwujf,\.cy nabojem

komot'~l z:u:u.k.Q,\·q; ~li\pomoel! d.l'W;icj jest Jura osur1$c:i·

pl~.ZY ·podn:wa.ruu.

b)

UgCH.A..1.'\fIZM ·ZA1LKOWY.

l[cchwizm t.:ru:uko'\vy ~lu1;y. do IJodania uabQ)u do) Jury, aa mknlecla l z:ary:glaw~l.D.i.a jej, odpalenia, wyci~" gnieci.il '\~JstnelOIlej luskLSklJlda aJ.\! on ~:. ~zaJnks. (lO) 19licy (S2) se spl'.;iyn.1 jgl~c~L1.q (87),
j.

sprqiyuy

·d.osylaja,'Ctlj (38").

I"l'zed.u:i 11 c:i¢sc Z'U Ink-a· (10), ogrnnic Z cilia d lriemn. ooezuemi s(':i:m.\mI~ oraz c~~~i( .. u doln:q.J stano\vi 1(Ji;!J~ w sko 1u.!y (11}. doIn. nil lciiY~ku tem :zn,njduj 0 fl.ir;: kry. ~(!, sprQzyrw tiOSyl{ljqClJj (12'L t, j. przedni punkt opareht tn-j iiipntl.TfiY. Proo:e·z 01:\\'01' k.ryzy~ przechodz; :l:"~eZlill;, kto\'y l~c;;:y :zam.ekzkoIHOl'[!Zarnkow:! i JH'owadzi. go po ruej. \V I'n';;!.\,-ej sdani.e znmka '\\it'l.:flc otv,6_l' - wyrzut rdc~ (1~1) Ipl'l,eZ ktO"ny WJ~tr7.eI6Lle rusktwylu.tuj'l I1mm,\\F. n;lU' .... Dnlej ~it "\-3-rl,utniCf~ swem toin (1·1) 'os;.),dzon,1 jeI;t r~!!o·iqy (J5") t kcory p(S;::'Hnml- (lG) ~\"""}'nl ]U'O'l:fr<ul¥.l lUl')-k~ podczns jeJ 'D.·dlu;aWa. Xa trlnflu kOI\c:u. :;m:!l:U-,a zniljd.l.lj;J 3i\, rlw ie n!!J.dd ;::'llnrkml.'d (;1.7") nakm'bo'W~Hltl1 slui:g;a do ud.(!I:;~ganifl :z.Hnkn. pI'~r uabljuniu l)i.stolehi. g6rnej sciunie, rul.fZ'fuy l'.:y:zkmui zamkowernieuajduje ::ii~ ~;;(~,f=·Cd';iW(13). Od t\~e\nH!,tr7,~ '\Y"zdiui.l;:l'a:w~dzI samkn, hicgn:! j~g:Q n;ncki. ·wQdzidlo fce (10) J ktore 'W t.y:mcj inn:) (>.~x:~ds!),ptze.l'\rnUe ua pewnym ndeinku, Przerwa ·

oa

",i

:sr~t

pr,r'p,:'egli;! towk;ll
waeza,

43
r:J;l(>h

nmoz~~~w"h

'J {lzi111nnjc'

~a.tU"Zyn]j"·

)Iniej wi~cej w l)oh;n;~·:j.'f.l(Uugo~'d lewej krn.w~d$t zamka majduje Bi~ 1cyZlobtenie dJ(1, l1rzycisk.1:t (Z"O) ~ w kt6t'e WCllOdzi pl"z'S,cisk wtedy tylko: gdy znnrek je1)t w nermulnem, przedniem p-QlozenJ:ll.

,y tylnQj cz~tci zamkn .zunjdn.je sit ~1·';:()lL:;[JnLJyb U;),ij t~lh kt6rego wewn~;~l'zay knnal .·st:mowipr;c,tco.d igUc:::~ 1,1 y (22) . TrZlou zamkowy jest ad spodu ot,1,'i'\arty; twol'Z4t pn~ejidB zqbrl k~u·ktH(;..eg.o (23) .PI"l',ej~cie to, umoi.
1:i"ll'ia p(llQczen.i~ igUcy .:z, pi':Z~:M!4ent spustowym; Wzdlnz prn'l'\-'cj .iIawe] krawliclzi tr sonn 1,nm~ov;·ego biegn,Q; .romki

(24)1 kt.5l'e flf)T,W::lJ3.j:~ tak wysoko ,"-811" nllC.1ndownik, by trzon z::u.uko-w:y1l16g1·polie.z{lSswege ruchu W'y'SUll<lC zillego naho]... Nn: prawel kra.w~d7alt;rti{,}u~l wid';Ztwy d""1'awcieuh.l..: 8~! pricdi..te (25) i ty.lnf; t(i:drcrfi 'to dla ~(l'tr;:~:ni1-1tWaC~'HI z!aInka (26)., "fV,przednle wchcdzi zatn:~-ruywrH];Z przy tylllcm pul.?ienin· zamka i unieruehamia go W tern p:o.lo~ejj;iiJ:.tw .t :rlnew~JH:.u:h.ip:o. p"L'Z:Y" WJ.ik I Z :;ra,n:rkrt1e-tym. Wd~cie' tQPozwnla. ,ri~c .na unissienie si~ 'opel.; la.dmeJdk(z zntrzyrn:Y"·fl.... ~za.do
",

gury,. co jesc petrzebue,

IHl..',u),ph': odpaleaie, 'gdy uiemn . .

w pistcleele

nby nle iuoglo ladownikn,

'rut za Twa" J LU l'owkiem lallki Indownika l.n.ajtluj,~ ~ii fC.rJj(cifJ (U(I, z(lczepw ;;'[HrtkfJl(;ego ; 2,), kt61'Y :ie(:;~ nil hupiecznika i ktOl'Y nlli(:t'ndt~liuiti znmek prz)· z;; bel'. pie I~zon.~·m pil;itolE;';c:ie'.
TrZ:Qll ZfllU];::(H'I"J ?,' l~r'l;()d\t 1:11<1 ('~~jnfJ C::!8) ? I); J~il/;nn i g,it;:: I!.lfm· f2D) pci8l'odkn~ eteezene oft g(/.'~\. 7;"nl J(I,', ~b,! (M'n. dolu ",~ir1,\'~nn '('z:cYl'kn wdrd t, nu. 'ICllr:-rd n U)" !,::H, 'w ktore "I,\·(!"h9ih,i' y'nmwi!l: pr7,! 1'1 ~eli.u w"r~~:m~-I~I w f-'lmk~·l,. mlt:'t'Z:1jrlc w llno lp ski.

tT

+

lyUC'{~ OJ2}! ktora shcl.y do 'oopa lenin, IlosJrui.1, z,przodu gall, J:ylicJl (3:3)' H. dotu:iQ~ kllrko.r.f:!/ (34L ktikjr., uu:::t,epiaj~lc 0 z<!b 8pu~m'~'r, utnynmje iglit{: vr stanie zaezepjeuiu. T\tewl::lJ!tr~ igUcy .z[I,;1.Jduje si'f: gniazdko sprt!, ·i;rn.~·1z ]\:.t6l"egu"-y8t.~je f.erdi ·tej a:pr~z;:ro:y. Slu.:i.y ona do kierowunta f,!PI"IiZ.~'111). ale p02i'Y<'l.lajl)~ ua '11ryginrutie ~ie Jei, :1.·'i\·y3t;li~fC ,~, llrzewodu,'igJicznego PQ1..waia nil srwterdzeule, ie ig;lic.t jest w sranle uapletym. S pr~·;:.tliH~ ,iyfic::Ul!' ~37) przednj III koneem ~mlieszC'~OI1il swym ~. .gn.i.pz(l:dt'~ kr6re stanowi jej :me:h6inr punkt oparehr, t:f~' :nrm opttrt<i j.erot· 0. puukr nlernchomy - opor~ :sp:rti.yny iglic'inej nrt komorze zamkowe], Sprf1zyua .r.foM!/luj(lCa. .(B.S)"kt6rn powmca d.n pY7;O' du cofuitt.y zamek, opiera !'lie p'I"li('(lnhn koncem 0 8W'[!k]";\il-'~d:i nn i'ifHllblt. :E.yhl~'1n 0 opDr~ ~pn~iylty dOi5fJiaf!cei (3D), .kt6rn z.unjduje ~i~ .!iii zerdz.i tej spI'~tynJ".· 'Zenl.~ 8prfzl/u!l do.~yhlj(lC,e1 (.J,Il) 'Prow~ld:;!d Ie SP_t.liiyn~1 l~pl'z.ez. ),\·e--w1;u:t'r:z.uejej ,,,-ydr.)h>nie pl:'"lechotlz-l l;lC"z' nik, '%e~li lnni(~:i>z;cz.oU;l, jesl \~'SWl'IU g1liei{bi~. ~mnjdH' j:!cem Sllf nu ·"kVlnnrt.e 'i..<Hu'bowej.

~iV;:N il: (Jl) s1uz.y do p(}h~,e::&e.lliOi 1ufr. a ("l~~ClQWO iznmka, III 1~1)1lwl:"f.!, 1:ilmkQ\\"=:h gdJ:lz(l(·zepi.nuy ·ie~t·n.t przeduim j~i kOili,:U i l)]::utelhHll',i vrzez, nf.\\·O.l' W na~lld2:it~ l~~ez:!t~J lUfy, :krY:ZY~l.ll·~:l.~~nr d(ls;rhlj~lcej. n~u'''H.ly osadowe lury i un.. -.ol'Y w gn~(oiil::de. u~itdo\\'em LUa lUl'.:", Przedni kuu iet': hp"~mjk:L mn J'olfek, zecze lhHf!) ~ w kt6r~· wchLl4.Ld rHu::~ulk;~zile1ef.lowa na 1,:6uu.H'.~e ZOl mko'wej iw teu spof5till nle: IN"-lwnla n~i ""ysl1ni,~je !'ji~ lq.czr.l.ik;~ tlo: pl.'wlln. Opr(H'4 [j~g.n·zil.padbt ullit·ilroil.h\i .•1 IJl':lc1a !,'('cnl':'

-1::n,

i

45 $i~ t'o!:c:znika. CO jl'~ potrzelme by' mbgi sle ,,-~"un:gt Za· pacik:R. t'a wchodzi W!'iW1C: '~CCi{Cr6 (,l3) nn .. l.:j,t·zui.kn ..
d) Kom
W$t.,·~\ki ~

KOJ.+O.RAZA);[KO,y

_"L

()j".(l !:'(OHkorta, {.1J) Zi rh'lTJ1em L1bt._;; w c:nh::i~';' c~$.ci :pi~t nletn, Pl":ted.. nrn ('zi':~~ koruory zalukowej, "'\,~ ksztah::ie !Tll' .O:t stancwi l{Jt!l~ko ''''[1Ff{ir!ll!Y d().~,1f1(ij-'fcr:i (,t;'i). )""a przed.nlm j~go Konen. osadzenu jest ,'tprtzmia- lqc::r.tibt (46) r posindnj.}tfl. nnd,=nl :;apfHn"~ (47). Pod. ui~ zi.injd1.:lje f5i~ '1(13(1'(1 k: {l .~a ~e (" po ir rI t 4f!J i kt6 rn nr~ PQ~'\y~la·na 1[ry.sttllj~· '6e si.:; 'I~JS~uiJ:,."1L:S.rn. b.. I1'1:ym kOll<~'l tego lo:ty-ska .:r.n,ljduje :!:;i!; gtf im;(/o ~pnf~lJ~l!I riorlYtfljrf'9f'; (olD) . ora:'. gniaz'!10 .-MRdome dra ltlty (50). POr.,7.::rn~lj~.e.Odl~'d,mdlut g?rn~-dJ kr;n~'tdzI k"cmlory :',nmkuviCj biegn'l U;Qq,zt'dla :::;(Hnko't~ ~ .. Tui,zu gnJfUdem o!:mdo,,'yul dla Iu.fy 'Zllnjdnje si~ 51) rt:ilkg (52)·t kt6r:- "ll1u~-Si~b 'l,ni1izg'l.em lraf-:r I ma taJ<:'lf~ ~aillO ja_kt<lUlbenzndanie. Xn Iewe} Z{i"Wll~t.t':r.nJ~j ~troo:if;' i::{1'HlOty T..'1JlJkQwej '1"\-) • -. d;r;imy~ i{l~c;'Qd pr:7ioou. kn tyIp"\\l: l)r.,;:edni: rCJ-Ic'Ck os-ado· Ir'.',f fJ Dk r·.r; ;1.;i :l,5"3)! ot u r 11 a os pi7.ycbk u, 1l{){1 ,tl im 'oJ s IHi s-i tt· (54-), dn lej Ot'l\'6t n(~ (IS §1;y 1~' SPl15 h)" ej, roteei: o&{Hlo,o~ ,~"i'-{zYII y {z,!J'nV ~pul:lt.orcej ~ fIe::])! n;:'':;1l.ik.rr. p;;::n i fyill.Y rou:eki oUHiou<J/ pOkl"!! iold (50)., Wewn:t tr1i k om ezunjdu.je sie os Nt r:;jym Y'IJ(lC:::(l :;(nlt·ka (57) Ta. J.M,. j~j /tylt\oj sCl,nlie ::,t-errzy kn g6rze opor~r sprC!:yn.y iylic:;nGj

wu

r:-

~.G8),

Komom

zamkowa

l)]'<;ec:lu.:(lzi,,-.dl !Gyt (59) I pol!!· ,

rtonn jest .~ uirn kablqkie.m' {HO ~~ ktlSt'y chroni spust od nisu m.'".~hH_'go n;1('isni~dfl. ·\Ye\\,lf,'U'zne w"ydr~!ienie cln\:·m stanowi kOlnor.? bpi') rr n ik,~ l till. do k16n'j Intlowuikwprowadzn si~' p,rzez

dolny otw6r;J t. j. 1fJkJad tadowl'ika (62}. Ladownikuniel'Ll,chomicll).y Jest w sweJ komorze zapOll1QC:.l UJ!yl{g;~1.tik·;t (63} 1 ktO[":_Y znujduje ~i~ na tytuej .scLu.nJ.e chwytn, osadzoUr ug6ry 'IV rqwkach' OSl1.ij.o·wych dra 1.o!l~q:c;mika. {UJ}, Ll do IU Zli~ w j ego lu~i ~cia'(J}~ osad o:wya.h (6 5 ) • "I,!Vewci~· c~aJ~b·:tychmies~ezil sit wY15l1P.!1 o8Qifaaoe tuylqv~uika (G6l, IDueruch:ul1iaj.Q.c go 'W ten sposQ.b. Nil. dolny:m. koncu wyfl1til.llik PQ$iada c;;epil....(6iL ktol'Y bezposrednlo hzyma ladri'Wllik. G61':OY kOnJxic SP.l'·QzY!ltego w;ylQ,czn.ik,jl. "\V'chodzl do 'l,Ye'IT1lQ.t:rz lw:r.nor:y zamkowej istanowi tu spr~iynr; zU· tr~!lmylJ;ac;;a. zlImJ..:v.- ('i'2J. . Nit. lawej .scinule: cit'l'l,"'ytll w1dzhn1 jeszcze wyci~c'ie ~~ata.t'rzY1wytt;acz· be:3piec.;:n~fk'a (fi9)!a "V'yz.ej ~ro)oek o"adowy be~picc;mikQ. {70}.• Chwyt jeslohluzou:y nac.h;ltemi Qldadkaln,i: (71h kt6.re j~ko jedn.q. ca.los6. aaeuwa sf~ na tch",.,-y.I;. tyhl .. Sf! onepl".z1ffi1oeow"ane cd dwornu $rll·bkami ·oHadek (72).

Do. ko,:rnol'Y .~IUll.kowejlIrile~y

jeszc:Ge-PQ1~j"\~J'wko:

(73:,

l~t6r{~nnklada !lie .T1<\ lew~ $cian~: elrwytu,:Qlll"Olll oun ez~~.Cipl'ZJI'Uldll spustowego Qd usskodsenta; zabrudJic· run, a przytem e:l:.~.§ciowCl uttz}'llluj~ je w komorze zarnkowejtT,~·r.y.cis'ka.j,!e do I'Okl"Y'\vKa. Hill. pr:zeaitiq. (H), i tylnq.. ri$tl!!wk~os(Ulo'liiq (75)., .kt61'e wsunitl.e ' .... odpo..

sciany.

wiednie rowki osadowe, nt1'~yllHljlJ; rze zamknwe]. .

"pokl'Y'lYk~l).<l komo-

l)r7.Sl'z.;~u
l;·W·':;Cl:

~pLI~m\\--~-

:'iklndn

f)i~

'Z

!I.[I iHl;'iJ!l

j;~<.·eh

spustu,

I. -;U

J

~pl;t:iyny spusrowu], 1'70 I

prZTcia:kuf 8t) s~y:uy spustowe];

t

f82)
:l'>jJ.ll1 ka~

(B.7) lJ~t!piecz.nika, (92) zn:tl;'~:~""'W o.G::r;,~ bez-p.iec:qtJl.ll; a, t 97) Sl}~'et.yny B~ylJ:j' apll."ltowej i hp''''pr~znikfL. '(101) Spus{ ('(Jl) 'llnie~~C1,ony: na 5w~j(;)~?i, Qs.touilj;~y Je:;,t kabl:).ktem. \Vspnsc:ie 1'(hm:iei rnchomo m~. osi (m:Hl~lltry jest p rze.ryW(l:'CZ (7'7.) ,ze ,1]J1"VZ.t/lIQ p1"~C r".ritc n'c=~r- ('ra.~ s.. li>:t6ra, od:p:Y~h.a jeg6,g~rny 'lwn:i~ do t:!·hi.=6?,inl~ltl.Q. spu-

z,atr1;y IN;}"1VUUZa

stu lla .~zyn~ lSPtl.stow,!
~Z~

odh;:.""Wa

8-f~ )tapouwq

pl·z.el·Y'~~·H-

sz:rrr~ j po jej lJ.Hd~ru\.~!'>iH to ustnje. N::t~iHpu~teH1nJili~~Cl!;oh3 jest 'ptnska ,~ptQ~yn{l '~lj!f· '~f Qrca,·(7!J) ,kt6m :n~ ~a ROldA.lu_c ri ac ~~ujlr: spuslp.() wn1a ty. clC:d:O poprzedniego polozenia. W~·;::;efeszt'ze umi.esiicrr;OIlY j je!3'i; na H\vej. 08;' (SO) pt,"Z,.y,;;t.r/k' (~T). Gdy .:zn.mek uie jest· 'c."'I,ikef'i:\"h:ti:e dOIDk'nl~f1'"tn: m.rc.;:' P·l"7jt-:6i~3\.ni.e:. moze '1o·.~j3{~ W S"IVB "W'jrzlo hien:i~ :da .7!~rilk';l" 1l::lt~n0~~t jest ])r~gIu\e· ciOIl,y d.o.l:n prl1ell'; kr.aw~rl't Z<<tIn ka ~ WchvTz·as 'pr z:yIGi~kn .on. 'przel'ywMZ1, pD c,lly If! j::;c go I'rzfl'z·t Q d Q priw(hl ~'taJ~ ;r,~ pncry;W'ucZi qdS1.mifit'y ~d .m;'yfiy~puHttr\"~B].~ n'iH"moZ:e' na. nJl! d,zinJac porulme ~'ciskanja epustn iw tych: W:;J~-. ll1:nkrrcI1 od:palerue uast:rpic nif]:·nloi.e"Prz-ydsk. jes:t 'w:h:.\,,~ zn bez'Pi,eczeru.eru p.tz~clw·.ko, qdpale.r:rin Iri't.y .nicdoldmill.i0 "ziEHnlmjQtc,l Itlfie. S~1Jlt~SP!{'stowa; (S2)pl'Z;eLlo8i'.dz;i[:d,wic. Spl1.S~;H u:t igl::lc~~ ~ apr-ot1i tegt'i 61u,i~-' (10 b{jz:pO§l'e(1:nJ:~go .'5~l(,:'zqJie· niu j,gUcy, Z :prZcrd~~.'irit'7j01;r ustrLwion .. pipno.1V,(i rlo S"'-',\~~ ny j ~jc P1hIYfi!, ,( 83) ~'na .ktoI:<r (:,is'nl e 1)tZC'r';'o,\)':R;eZl i JH9~ln,{;l<!Ji j~ktl g6i'7)e~crpnsz,c:f.aj'Jc, w ten spuBlti.b ko.niei:>.fSzyu·yd () dofu .. W PQlow-J.,:lnmieJ '",i~~!,'lj Z~Y .zn.:J:jfTule ~h)" ~'eJ oj.' G~)$ ktOJ'Y bezp@8rednio uaciska

od.oru.wa iSle Gtl nie], d.zi~kI C1R.mn, dzinhtme.

nO'

jest

48
.05\ ~;d:l.lli.e·.k()llWt·:r

(84); kr 6 l';l o~<.\.d.zo a j est '\v odpow iedn im ot w orze n zamkowe], . Xn: l.yl'I1Ytu kOTH!U po:,sjuda, szyna u g-Ql'Y ,;qb· i!PI~· fijl:fi!(,.!1 (85}, ·zuezepla.j:}cy 0 zlilb kUI.'li:owy iglicy, n doln ·:znA napDr~ .~:::'lIU!J (86). Nnpm~ t~j Q He niema ~~ldo1\'ll.il~a w komorze, 7';;).trzyrunj'e pedpnra zar.rz)'rn~\""::le·z.'1 zamkn, llnfeutQiJiwiajQ:~ -w ten .~j;u>~4u Ol)USz.c.z·enfe.s.i'; §t'tj~ a. 'i\i~n ~wolnienl,e igUcy., Z'ui,-zy'illljtGuc.z ::(J,ul~tl .(87) Uluje~Z(~umy U<1sw'~j O~~ w koruorse zumkowe], zlltrzymuJe :I'"lIllCK "W tylneru polo1.eoiu. ;......-rL"'dY1 .gdy z;lndowl.l,ika 'I,\"yatl.';lelhny ju;i; wssysrkte naboje i,\l{~;'"jrni,erny go, :thy pis'tolet Lla4ado.waC'innJ'),u. :Zat:r-z;yrll.;~n_ieto trwa dotqd, dopoki Die wprowadziray. nowego Iadownika do kOHtm-r. Z Pl"Z~U ina ~~l;t.rz.ymy\Va(!·z na g6rnej .kl':lw'tdzi, .~lw<).wy~t\l.py: pr.rwy-jes.~ to opor« Z(1 r fzym·y'tOflc.:a (88), k~6r<l wpl~w;:lldlony. flo 'komul'Y Inllo\"lil:: podnosl (L~ g:o~ ry~ olmiiaji}C wo\,'e:ws znt:rzym:r'~·f.I(lZj· ktOl'Y zkolei uwu 1, liia u~mek: lew}" ~ jef3~ ro 'li.i~lJ:;;uJuik (89) \;;lUI-Y pt'zy ruchu wS.~(.'C!:.i:l nl\zuJll.ki.t wchodsl 'W swoju wcieeie Il;.1. t~'~ouie samkowyin, ude.r:w.j~(~ "\'\0' .gno luski I "\!rTrzuc.ui~A(~ j~:!, po wyjsdn 'i. kolHOl"Y uulwjowejT IT dolu zn~jd.ilje si.\:l fJ'Qd pone ;:(ll r;;;ymyto{l{ .. ·~(J, (90). Gdy 2j\.h:zym~0\·,R(;Z uni siouS' j~l do b-ury, CD d2iejf: [:jie po \'{yj~dut.,~do'WIlib,!. podpora ,){6~·tr;al:iZina~duje si~ tus Ilod nnpol"lI,az)'ny spuKmwej I unicmoslfwla jej ruch, n ~,;rl~c. w,olilleuie. z,actez mf
t~
j j

*'"

pfeub'L' iglicy . .Zit poo.pUJ:"".J, wiJ.~~illly ''''Jj::5f. ';:cd r.::ymytHH;'.{~!' (91) > it:l. kto;l'~~d~ni~gOt:nrKOHk~~·, :O;lH·I;'i.~r~tego wyh!('mikut d,[}zt!~ pru'Z IO do unteslenla 1jatl·zyHl:rwm::mku~6l·WT Bc~:pieC!i~lk; (92) 'Sluzy do u.niet'uchmuienia s~rn.y spustowe], (I. 'wi~ po;sn:.>dnio spustu,

4.9

Osmll,ony swQ; o,~i'rr (.03) "'1\'. otworzc .nn :5cin.oi~ clnvy" tu, npnX:7.·te·gn ~;nczcpiony jest jeszcze W ren sposdb, "ze ;:('lc.::.~p oc:;;pi~C~ti i'~a (OJ}" znnjdujacy f;J:i~ na jeg:o przed:p,im l\oi"l.,CU;ilttiicf'i:z('wny jP.f)t w rowku Qsudow':rm bezplecsn l1;:..,1,. t·O nle po~""lh1. mu odpa~·c. Xa preednlnr kosicu beaplecznlka widzim.y jeszeze uclw;!lt bezjJiec'::nikn (95}. ,N-;1.

t.ylu.'·m knncu rna bczpiecznik opon: {!:h')-.l)) kt6t',t podniaSi\HiH do gf)Q"1 unleruchnmin sztn~ 'spn:'lt<)w:~, ortl~ .zf1·c;;c/)

::;,cnnkm.vy (~HJ)t j!:;t6t'j' po 'tul)CiI<:piecz.eLlj"u wehodzi w '\vJh~' de na zn Ht ku i nie p 0 ~ijlt<lla. fin j egoetwarcie, 3rrtF=y~j~-!lrr,f1t:';:: ~eiZ'pfec::Hik{i COT) zrutJ;'_7.iyrnuje SW}Tlll z ucze pc n~ (98) bezp i,e"cznU~ w6w"c'?,fl.·~~ gdy ten JeiHn opuwt,c~OTl:·. Znh"zyTI(f''\!lCT. jei'lt. .S"W~ HMe·tr ~.q. OS(ldD!{;q, ("Df! i • nmiessesouy w ~Ti,~ju nn chwycie, a f!c!rlGy~ (1.00) jcgo shtlY do nad!;nj~l;ii\ go, przez rn heipieczR[k. ·~ost!lh~

z'\'o1nioo~< S 1" n~;;!.IIW be:pic a:: 11 I' l.:l1j
; II mieszezona

rmbe7;plccz.n g6rllY1Ht;lH~ ;SP[U;t~ ;r;'~b 8P','l!!:fOl'-Y.

.~::lIJr JJ i~P s r t) mei (101. .1 u osml.owym~ tlo lnym 'w.)sem dsnJQ ik~_ Jt:;u1;l,-nj:re w fen :;;po~ul,:r.nbezpie~f..e!..l.ie.j U]U)!;l do g'6.~'T~ ppu.S~U,O~lY {lo db~n . pl'~CZ w rowkn

c)
{jfulorc'JI(k

L."l,.D01\r);"lIL

{Hl2) ~]dfuht ti;1~zc :

s~lcieletu (l03l.
ilonotlri]f;il ~11Q) . ::;pt'i:z.n1Y donosulka ann (HH~''i. (1l11~

'8zidrle:t f(ut(Hr; JP fki! ~ lO::}) .~-m(wnej lJh1chy rna n g~'\1',,- u;.tiMz Jtdb{~ii:)1.f::.lf (l.O:}') z (ht"t.r.m·n lapkn 11li p051, ktOt~ I~07.,""~lnjf~ j(.U~"'nh~ n~l""·~-~nnk6c·~ na Imju tio prsoih l. '!li~

Nfl lewe] seraXflE rna .'5~klelet tr:zy 'ol;icnl~a (lOG), k.Hh·~ illlw,lJiw~lrLI'l kOlltroh,} nuboii,vnWll-f!:ll'Z.; w t}'"lnejsdn.:r.til.>wc[~(ti~ n~j.~py-n:idn·tt;(1U7}, Im 0 lad D.!tG 1J:fk(t ( 1 ilS ) w f:iu.rl.i.r:~eJest ua s'lli.telcl Qd pl."2:odu _.:I: llrii.~rllehondou(l. konceru :sp:l·~iy:nYl. kt6l'Y pl~:z:e~ c'1~Qdzi IH'Z:~z ·lY'c!ied~on .~zkhjlc-cie·i dute:. 'Vnijt.'njnCi:'.~ z VtzQclu .C7;~~C: tIna. sl<;l.ito""i.ucJnbyt ht~d,OH";dkrr

hon)'.~

DOn.Q~lifk

(.lHM

nJiosl. do gQry urdJqj¢,
sprtiJjN"i'

,1 '\r)fJy.th;L.uOJwSn iJi:'1

ny feSG lJl'·~cz zwt_ru~t'1 ·~.r,\lralw.e
(lU)"

Donosr.tik· ma ~ dw6ch StNIIl progi: oyrmdv;;a:iqe.j (ll.:q: kt(lte Cfpi~f"'Tj'l, si~ o lapkiszkielenlt ·rue pozwuluj~u 'n_'i.\l"Jl')c'tu1:i~eIe. ~ u.i.egp d(Jllptlo.i.kn·~z tytu z~.i~ ~lfyj~,'cit~ 4W, ,~oy.r.Z)ltHn.i. (Ii;:::)) ·(Idpo'l.vi:;Hloj,!c~ w'!::t~lm.lj; '\l'ycl~tluu;t
5::"kidecie.:

l.i1dfn\~nik z,~l\der"a D nuboi ~Ii)]:;

-

8 l).aboi:t,

p!'t;"

Przt!u rozjozlilnienl Fi·~toh~n~ n\ll~i;.Jgo I'Q~-~illL0'n.l.I\. ]""t~'.kl~ldiin.lll tI'zeLm nzyc: ll:tl~(f:!o~(jh~tlpyn1ik;l.

1) ·W'·y.jqr;h!(;:cuik. Tql:ynl:.lJl!.~ 1j('a'\"<1 1~l;.k~1 ;m !:.lrw~.-[ pisrQl~nl~ lci\\~il Uju.H,l.j.~n~~; t~!C:l1.:j ;f:;Mllk(llre i· od" Ciitt;nwy ZHnick tlQ t~;l"u" YY [em poluien.iu zaruek. zosranie zaTr·z'ymiLJ~)- I)l'z.l'.z zntTZymy·w·m'z, ·ZWfill::,;,.t. lV6Wr.z~ pru\'>;'[1 ·clienti:.! ·llijl1\.l.lj~·JUr pi~rplet t[l];;:~.Ur dliJI'l l(>.~;ah~t~n. l~'" "'\n~j ~cJrmjG kOl,ll~H'Y -:::':fiinl{:o\n!lj I r:hwyru. l'~;H:l"r pnkt\ 2". g-cwy obeJnwwnry lnfL;!· .Izamd'r· keiukiem zltswci::;l~anl'y

'\rnW'1.a <:nrHlUk~: liJct:r:J...tka. Le\\"~. T).',kq. Obl'~H"·;HH~- b~l·1." ui k 'w Icw{) (do g:61'Y) ·~\\"Y~Ul\'nHIY d;rr p'I.~;illid.n"
dtl

51. :!'.l
'CI1W~-E;

Odj(l:t~ l.tlh"

lJjmnjcnlt:ZnOWlI

lH'·awl)
j

l'~l~;!

I-,jstoletut lew;s ,un_()$im~'r.-n-I:]. Iuf~ do g61',,~Udjf!G ziimek,

edej-

mujemy.
U.l.Of

Ch'lvyC tl'zY':wamr [ak popt:.r~d,"1I;~'wejr~ld U11.1.s.i UQ~ 'tCl'llZ !n;:'Z:'1I.·Z~7!.IY"\·~ z:.un~k~ dla t egu klndzi eo i:,: g~ ;n:JI (link. u 6 Jufy,_ .tnt lwz;-ed '''JTZUt:ll.i('~. Lew:) l'~k:} 'WJ'lro'w,ul7:~llu~- p.\&y l<1downlk do j{>go komoJ'Y W Cll":J"cie, t~!.:;· dnleko .uZ

3}

tJ-Uwp::::tlcetn

,nl"ku2luj=1C_;':TIl

'<:~cpn: uch:>ryd OOQ:l:nd.o\\-njJw .. 1.'.~l'a1,:zamek [esr z.... n)IUiuflY. prz~z znlrzylllZi,vncz- znmkn. a !Opr~.tyna dn~yJ;~j~ca :p-ch;t go silnle: •. przodu. .:l_h~- t.!,uikm!c:U·do.J:'7;e.I] przy po10 suwantnsie ![,nrnka.~ wolnn 1HH;.Zf.:~aJ.nY go pnlccm wsknsuj~t.rm prfltrej .r.~ki tlo przodn, aup(:ikl tylnH sdn...pn zamkn Die ·.;;lr6il1""D.:.l- 7. t;dn~ ~dnn::komory h.) lilk(l"\\'rj"."\'Vt~si~ d.y ~.nIHek nnle1.y z::Itrzrmnc i pn1celll. WS:J~::l.Z1tjlA~yni. ~e:.lF2J r~ld nndsII:}.6 spust, .nhy z'nll.nic iglk\' z 7;nC"zepie:uin..

1\"~zwelntenlu znczcpienin p~l:::l,-eznJHt J{~ISZf'ze nieCO zamek do pt·zodh!· dopoki Siam ~i'f~ nfe zHtrz..nnfl. t. !. d_op6ki. !npki In(lo,\'"nika nie 'O,I;i"~~ ie 0 lyble ]wlH.'e swycu ~
I'(l1;ykQ"I)-na trsrmle

zn.l:uk O'l\"Yl II.

l,V6\H'Zn.S lew.1. 1"\,1:;;<1

wy·

ci~g;unr Imlo'l"nik i u,iniu,i:!t lit:! znmek, ,\,-.n;uw;Unr gf~·. z kOlnO!'F snmkowe]. J 1 WY)'!I' iylkr ,:;e spn:-!=!JIH! ; ~prr:.~_I;!ll': (j{)'~/fIU)'i!C(k z i':;('nl.;::irr.rr'l.l{;'z t~·llt~·o f'\\"9 r' pl'1.c\'\"prJu jgHCt:;I.H!:gCl wvsu·W,i!J.lY 7- trznna zamkowegc ~pr~i\" '"I~ igHczllf,i;. I Iwzet:hyt,lj<1.c nieco
,¥rtDl,:r
"l gujnztla~ w lremoree .znurkowej. j:,i.cl1 LlI':1.;1j jej :I,enli.

za.lil~k; ·W,:n-ZIir.a

1)1," z ule,[!o 19-1iq'- Dn lej i\·]-d.!,
!>PJ·!(7.~"11\,iqF,',·la:., l

a Dlujem.'1'

I

kq.~ry-b\'nHll~·

0 tl hrJ oklml Jd. .ell if Ht U - Dn '[1:1$0 ,\ ;uw mlk l"~t • llnny.ij i f~wF.! ii!'Hh~ okJ~dek= [H1t'ZCNIcdej?kl.iUlkL :!',SHwnj.]c ,le 110 t ~-ht.

G)

no;;lozyu

pi";:!!

,~~W~ r,/.;';(o tt.!J. s:p

'a.) '\'Y~HWaJHy do gory pnhp\'.k~ tak, 1),Y j'(1j tylna O~f!d.UWH. wys:d:lcnlkuwieie :Il r·owk:l ()t;;jH'lcnn~g()r I)0(!zem~ I)tkhthLj~!t' uieco :03.L:t!'\\·1).~~'l·i. tylny koniec pokrywki, odejmujemy jl! o·d.komoey :Z:'I.luktr'i\"ej. h) Odejmujemy lH"'t':r{,'i~kl'" W:yc:i~H:?;<lj'Ic [ego os 1. 0(:-

liatewku

W0l11.

e.) '\Yrpychn];}c si:mst."'W lewo h'" stosunku do stroll plsfoleru) zde:j mlde'my go 't. osi, ':riil kh'n::;J, jC01:it wsuulety, ~l'~ Zn:l,)Qm.o('fl.. SllCZYP-cow "Wt"ydQg:arny ['6'\"''TIj~1; w ll..lwo. .Hpr~:!yu ~ SrHV.. 1:0'l,n');. e )Xad~knj'lf': lel~k..o nrl z,!b S'plU~rQWYi odejmujemv W" le\-\'() SZ:'fl1~ ,spmn:Qw(j,. r) Wyj!fuljem.y "l. J~j rowka '<;IH'ez.yn:k~ -s ...;yny i 'bezl:ri~~:ntka, g) .t.""dlWY'[· hezptet·t;n.ik:1. nueiskamy tlQ dolu, poczeul bt~zpier.z..lljk ~l!lejlhuN:'I.~)j"> \'·Y!J.i~Ig·djiicjego 05 z otweI'll: n jt"go zuezep z ruwkn co...:mlowego. . It J . OUchtblj<:l~~ niece IHl'lf.!W'Tl·tfI,I.'.Z. gd!:"u;i "kuuiec zatl'irlH~V:W lW z a 1;:t:e~ph~{: iI.: i~) )v'Y't:hlg:u m ykil su gOl'z.ez,a(l':z;Y·' Jupras't;· t) .oLl('h~-l;u\~~· ·);i Inh~ rlo t:r1u czepik, tal; by \lTstt,1' py n~rulo,\H~wY}f!ec~H'ikr:t "I\"}~s.ztyz ·\yci~.c osadowych i )y6,i;'ci.[lS ·w~·l'iqg.unyw:"l~ {~.7.nik dolu z j~go l'Q~'ko \1; do

o sa dnwyc h.
j) ~)ht"ll'mny do przodn zn.tl:':'.G3":nl;:n~M'71' zamkn,

w7t'!".Mntk

~n("l];1'41 :i;i~ naIH'~e-eiw' w('i~ei;t

kOl\'Hh·~r z,1Jnkm'J,·ej, pcezem

nhy }e,wej sdany in ll"1.:yjr~:rl\·nC"z zj-mk:l ~dejmu~

j~m)'r.
';)
~..

jeg:o o~L
• . 'iii ~
!r ~ .. -

ROdo.zYl.i NuluW1.l.fk. t:ienk:i~m drewienkieru W2ili~HUmY koniee $ipl'('inr'i.· donosulk .. ..wicloc.7..IlY we wcle~ cln le'lv'@j~dmrr szkfe~f'm i dnft,pllc~m duo .zsu'Wacm~'
'!t.

palcem, a!)yni~~ ,,\'·yskdczyh'! ""pr~i·J·na dO.tlosnikn. P{.l mij!;."('itl, dna w)"Ci.1.g.~l~ . m~:"dnlem ~rH;t'};rne dOllO~nikrr cruz donosnlk,
t-'!("rJ"!lIl. Qtl~JmoW'III1h::! o\.:.l!i."dt>'k. t'oz,iihldrml!:' Iln;n'"~·u.u spustoI Il1do)\rnikl! 'ftll);!;-i;' !'i~ (1(.1 bt"'1j (' b·~k:Q 'I'(" m'1;l~ l;o!li~D~j po)lt7.~· "b>-, r, [. [lrt.~ 1':lrd:tQ :;tr1.l.ntoWlIt"1I! e~ysz.f"Z-!.~n'l1ttub 1Ii<ik~,!lz1'iiii! c·Q';3c1.
WI'~IJ

,{lo przmlu,zidil;:nlq:cje(11'u)c~e~uie

oew6r

3,
1)

SK

t. A DA N l E.

ZlOi1!c

-~adow,uik:

"'I'-PlT~w~l~lt;HJ~.;f donosTljk, 1ak, 1,l:-

zltqh::'on~ h;do do u00nJk~1. 'Wgtdntanl:'>- .j~ do s7.kieletu i dreWtellkieni wsunir:fnn 'IV Ql;:i.~!1ko· pn.",,::-i.I.'Z;rnlujemy tak, hy j(~j dolny k;), nlec niew}'~htwat Z~ szki~.1f't.1L lln:n {a(hnruikr~ wsuwaruy o'd przodn nu )ish,,)" ~.:r;~i~h~ttl. daleko, ni.wd~d:l dun rak i sc-in.I1.'- ·~zkle]t't·n zr(iwnaj.~. ~i~:T'rzez "lyd~~'ia te powinien ·W}-j~i.!: koniec :.'lprE;'z:rn,y donQ~i;I.l1::H~ khir';- utrzymn]e dno,

Do,<;zk.ielt>mbniuwn lkn wd"ede na w,\'I'zuru.fk t~-ln.p'Od'f'mwS'll\l"'nd1~~· 3pr~~.'·Ht ell)"

2) ZfQi;Nt~ pr:QJI'zrpl ·~lJ!-.I,~toK!l.n) Z~lhz.:rn.l~"l;'i".ac~ znmka wsuwnhl~~' nu jt'go o.~. pq. t'z{!-m ohr:H:'nnl~' ·go tnk .. b~' 'v:;r1·~.\tuik uni6::::1 sie do g-6ry, t II) 'Y~·]Qe:ztdk. WSll\'"nlUY od dolu W I'owki {r~n_llow"t', til':z~-_c7.,e"IH j!'go g.6i·u~· kohil'i.C wehodai dokomory zo rukowej i. powlnlen- r:,:it: ·znnleM przed kr!-z:! .zntn~·n\ywatz:;\ znmkn, tidy jnz. '''-~-~tli'.PY fl:o;ndh,H' ~-'tQ('znika 7;nnjdg sk na 't':-~Qko~ri ~,~-yHl w('i~\~. "llmirlj:] w nit- -j "t~·I.]e:mi):;: jE'~t· :uIliemd~6illl{ln.~-_ ('} T\-'klnd"lln~' 'W t:'l'Z,\·I~i.':""-'ie.:t. 11t''l,p.i('rznib~ wsnwu.i;~~. lUljph~l:'"\" j~Ft.1 lis.te,\'k;E;' cl}«~dpt\·[} W' ',rrcitril" nn ~rin~ nit' chwvtu. ' ~1} l~m ipf.:1.r(l,lnn:,- hf'9',plP{"znik tn k.h,r 7.1m lmd ~jt pL)~l Z:W7,ppelH zntnI.'·-l1lY w n ('ZQ '111'~ph"{,7, n ik n, 7.:1 t'Z~' jl h{'zpi~;:('·7z U i·

ka\.,rfH·ow:Hlzmny do ruwku O;:;'H.low~go;a os Jcgo 'do od·p.owiednf~go orworu .. Xne.is.kaj'l,t uclrwyt ZfH,l'z,ymrwacza bezpiec:Z,u.ik,t lW~llWl1lny uehwyt ,be:2.pie~zn.ikfl: do .g6ry.

e} 8pI\\Z;rt}I~ Lezpiec.z.n.iktl wkladam.y '\r jej l'Q'\\'e:k_ o's;::Hlo\"~'y, 2i\\.".tw:.aj'ltl nw~~:g~;by b·6tszy\v~15ispr~i.:rnkl·zmL~ l~.:d ste na (lole;·

n

d.zam.:r
Ul'!.

S7;yn~

Xtre!.)$kaj'le wdt~l Spt'l;tYl)~ sz;rny SVustQ\yej, osuspnstowf:\:. s.pn;z;yn.~ p()Whl.llnsi~ 'lun[ez.e PQ(l
·l:iprt;iJ11(t~prU\iw,\·.Q tak, "Qy rtluz-szy

g) Ilrniesaczamy

j:ej '\'~i].s :t;THljdo\Y111si~ un

dole.

h) };'ad!j.karny cienkiem ·nm'z.~qzie·l'n 5PI'r:±YU~ spu!n:m'i! .do gOry (uakln:dmny S1;'U~t.un j.egQ OB. . i) "IVldrl.d,lrI'lY przycisk, j) Zaklall.aIllY .l)Okl:Y·WJ~4~1 ::lil~.l:'dqc n,ljpiel:w 11t'z.e,ti,W oIl! jJ~j 1iste:'wk~ Qsado~w!! '\" pl'z~(l n i. l'OWe!;:. nr!:>{~pniC' rylnl1 Ustewk\~ wsu ,\'amr od gl'ir'Y W tI]ny rowek Q.$UdCnf)· ~ ;~) X(f7o!:yc;; oU.r(llU 1.·hiC·,lJrr~,Ok.!nilki nasnwamy {}{l .vl'll n [1 eli wvt, :K iedv orw orr ua Sru by "'III' Qkl:\iUw (' h i ~ebmrwh .chwyru ;polu'yj,~ ~ilt;.wsuwumy .is'i'llliynkl~'dctk~
•• •• ~ • .!I .~

!"

'II'

,1'1 ~'VliJ~N(! iyIi ct? .fc~ ·>th'f~ym! i ~!JI·f.;;JJn~ t/u;'>Jlln fq~ c!,! z ':r!nb.q.. 8pn~zyll~ iglic~U'1 wsuwamy w _jej!;:.':ninz:(lo, W igUer~ porzeni iglic~ Ze, ::;PI"~ZJT1f! w"p1.·o"\yn-dz..1Hfy do IH·r.~'WolhI ·i~lic7.!lego; 1[\1.:. 'l)' ZlIlilm.r:kQ'i\r znulnz] .~i;L~ W ~,,~~a~ PI·~d.~dll. :":a~;el"ll<; .~IHtiyn~·· dosylaj'lcej ·WIDlW.\· my $pr~'lY'1.).j:i obk~ (llPCWa- Kp I'~?rn·y do. rrlu'l llmjt"~Z(·za·
111Y W

g-n:iezdzie.
(5 J

PohJ(J~.Ild;w m ck :: 1;(rHttJrrl ;;(fwklHn/. C"lnrri:' ujmnjem;r1\" pn~w:1 l'~:k(.'; j;.tk pl'4r t'q.z1diHhn:l.iur ;,\~ l(lwf,!;za·nHil-kI nasuwmny go on Jwmol·t :i:lm)l;ow~. (ilk by "'0d:d~11n ;!;f~m'k~J; we'ill.l~r·W jt'go rowki \\~ocl.z.:i~nm:v:e. by Sp!'tr

~.y:n;'l'i~ILc"i;nI1:

trafiln,dQ f:nn:j ('II~QI,'Yt ('l Slm;*,:riHI. dpSj'bl,.J;Jl.'; en do .swej kry';;r. Sns.t~pilii'~ ujmnjuc (ll\"1)l11:J,. prfk:[l.Hli r':},e7,kt zamkowe, odd:J,tH'l.my:r;aml~k 110 rylu, mi: '\Y,l'en~ polozeniu :lnttz:T'I3: 'go ,ZcntI:7.ym)-'I;nt('.:r. ,ztnnkn .. H) Wloey~ rt~f~. Palcnmi lc,1'>'ejt't:1d kl:ld,7:iem.y lufQ 1'1" jc} lo~;y~k.o.~pd'yczeni na:sndi1~o'f'lndo''i·a h.Ify runxi '\l,"pjJc w awe go in7',Gl0 osndowo. 7) locznit«: Przez ot W'Ol' w nasadzie 1::1-CZf!.cej lnfy WlH'Ot\:·~Hb;;ltfl~· l.Q<,r.n n::, ('przp.h'Icony ". lcwo) t10 zCl"Q1>i s'pr~Z;:nY tlosylajQr.ej .. Po ~:;l}kO'ITIt(!m wsunieciu go, nad$kRmy kciukiem prawe] t~'ki 7,apam,~! lqczn.tk cbrnenmr do: doln, tal, by jBgQ o,,".sn~lk'l Z,1c7.epOWrl wef'zrn. If' rowek zaczepowy. Wf~W'(;7rri.sPllsr,t~Zalny znpadke, ktora wchodxi :ow sv.-e wci~(:ie i J~eznik ,tCV;l:r. je,f;;l 1:11pelnie nnleruehon i iQny . .AJ}y pe ~doieniu pbtolc,t 11 mo1.lln l)~do Oplt,~cif~ zumek, ulll~1o.;· lndownik ,,~pt'Q).,"a(h~i(;, (1n komory, Z;imekf3rl.H.l upntlnIe. 'O,dr rue !lmmy zrtmiarn imli}wa6 pisrnleru, "1H'(J' I'mcbmmy 'l{,Hltl1'~ui]';: pus{~·: Pn OpU~Z{,7.J!n.in zarnka n;dci;" ;:"WQ h~ {; J:u::J.frirt'in ignc.~; przez, n~(,~~!li,f;,ric S'pl.l,o:tn. In

wr:ozyc

4.

OBCHOOZENIE.

SlEr Z PISTOLETEM.

Tl'7.~-l,ll<\J~C ,iet!(1

1(1downl k w k'\\'f',}

]"c;'\;('~

trik Zli JJJ;,zedn.i':!

scinna

Z)"'!)COI1\l"

Jfst,

\V

prawo. prnwqujmujemy
.,',

lin'

hi'"i ,7.rL PQd~k. U~J,c1;.;'illlny ~o 1l:1. rl()EO~n ikn tn~ prxQll lnpka!ni lrrdewulkn i n.t:u;:i~kam~ .'.. ~llJ'ttt'j.';nik [nk dHlf:'ko. Ilj, nnh(jj oprze ~i~ 0 p);'z;mbti~ ~tlimt, 'Y~·1'I'('zas: posuwamygo. ~1C) f:,.-incj ;::I?hm:y. '1'0 f\::,'UIlO "ol1ilil,r 7. nnf;;t~pn~'1il nabojem, nacisknjncnhn pirl'wny,

"l' tz.;,\-nta i c w p.rn tHi:'j p:~t:'C! C:hwt'l~i~.r ler u, ~\'p~.~': ~I u ")r;:a:tbm:nry li:>w;~n~k~. lad:OWll 1k(jo jecgQ ].:;:QllIOl'~\·~ PU{'7~(;'m dnc1fdk.:uuy 'go 1e'l,".ym k@tkiem tak d:uJH;:oj .,IZ ·n$l~·[fl~:i;']ny tr:z;·askt eo 1;n~H'1:lr, ~e .ezep ik cl):'\\~·ci1:za d.u.u b·dQwuik.n. J"tZ)" wguwan lu lrldt)\YnJktl1 ten.. qi\p)"chal c7iepik <if) tyln,
t~rnz ~PI"T~y~t~: c;epiJ~ lui;) l<1(l~nVlt:ik . p'OY\'I'n.c:;~. dQ

pr;r.Oflu i uhie.I,'Heha:·

.i' [Wo!·luajQ/':;. pJ~tQlet j;J.k lH'~t.5·hl(ltJwxmiu~ In rq; ('WT~j· ' l:ony En g6r7;c.:~nt""1cl'anIJ 'b~~~pie("znikrrd.nld.~m. 1 pal.. ceui w-!)k<1;(.uj'F·Y1Unjnlnj('mr ~rl. l'·:l(·zkr ~"amk:uw,~ i mlrhl',g~lm,~' zamek jak,n'dd~! If'J flo. (\·t.I" Gn.\·h~mH!k plUkl.Bl:~·: .p:i/:~·;;\'S~'r IHl.~)~}J .fl()~l.nnie: ,,'-prOll'Rtli,QllY ~lo hI fy: 1 pL';t'o.let Je,";t g'o:t ow:r ito Qt:P"·f;l· i1,1. . 11) ZA13EZ.PJf-t'ZAXlr! .

~

.Ally ph;tul(!{ .. oe·zph.'PZTi;. naeisk,l"m,'" hdll'klL'm pl'a. m WVI, l'~kl nrhw;tr he~~pi'{~~~1~nikil d.nln. ili\ H;;:tr~Zrm:'rh.l ~rz:nsk. ('D zun (:'lrT .ze .z~j ,; { z~p .~at I"Z.YIH~'nlr:(;n ~~~'zpf I ik a L~f'~f uniente lH)HdlhL;'~.T,ip~'7.nlk" f~ele~modh!!zpieezl?n:hl ·w:n!:.Tfl rc-;r,:-rmil"~ ~Il;le 11r T\ i:'.·:n '~fa1'['7..",11 " ~i'"'\:nlCZ.:l lw?pknm.llqL

unbtclu lYtHO.l('~ Il. yr hlrJnwnil~lt In;1.lH~·~Tlko n»lml, ('\\'tL:;~-7 11 ~tlMi) ")fn~·.t'.m·y~o \'i':":j~I-l~,. Ilot:.hbi.wrr·; .hl'Hkuj~r.\" nrLIJ~~j -pu wp~'·(}w.n~l~~~:,:nUJ i l:H.lmntika do k{'~n9' ry W l~lf'{ule('Je, lll:Uli:' U'l Hnbol ~w 1~.3J !Hrbni'!.,
1'0

~s

n

51 J)

RO.zLaDQ-\Y ~",\;Ir~ .

.Ahy I),istolcj" l'ozl~HlowH{'\ keiukiesu lei,n~j !'~kI nnef skamy wyblL"Z,IlH: do tylu, Z:i~ palcem 'i,\.-8kazU"Jf~cyn~lewQj r~ki njnu(j~m)" 1i1:e1nQ"t lallmnlikn i ',.Q-d'lg.t;llY go z. kl;' In01·~·.)filst~'pni~ orwierumy bezpieezuile i lew:), l:~J':Q, mlci;:rg~!mysamekdc trilL. ):'ul)6j wpr·o'\YU~lt.01ly doIufy zosranie A yC'illgni~ty i\'1,,}'l·fl;UCQU)·PI'Kf:"l j) ~'1'i;utniC"l21uh: (I He znmek \tolna od(;i~g:IIiJ!tmr, ;;\'fHuluie dokomory lu-

downika, Prsy ladownnlu i I'oz'·ladrnnln.lll pisto1ehJ l:ialezy pnmi~tncj.by pn lee "I\·~kazlllile~- 1einl na l~tl1>1,1ku Tile .;tnS nu
dale], ze ni4:~'V~-gt:ll'CZ;: pr-.::y l'o'l.h~dowmlin W~" jf1c' laclownn~1 lecz trzebe nSU1Uj C" Jeszc'(,c 'nnhclj ? h~fy" 11r~y pi~rQlede .:l[.uISel.':lr tak jrtk i lll"zy i1Ul.ycli~ i2;npOfU. spuscle;

nleule to mose s:PQ"'ud(Jwnc wypadek, gd~·.tjakkol1yjcl'. plstolet nle. \\'"Ystl'Z,~li be2i lndfJ'\"1~i.kn~ mnt.e j.e(ln,lk 'w~';!l:l1~l(;UC po tnlIHf\'~"lWIH '''lu'qwadze'lliu go. P o rozl ff down u ill .za bezpl eC'zyc;,
i.

g')

i") I"l~(~ rz' _~ \,..", J.,

xr ~.l-_,._. "'.~~.I ~vw ... \...:1'. ~"'~I-'-" • ""li) , I~":-Il·~ ~
I

Che:l[~ U~Ullij~ z hulowuikn :W bo:ie. Ilh::t·ZlHHr gn 'W prmq r~k~:, pGd::-.k:uul \\In':t.dd 'I \\ rp;>'dHHny rl.iel'·'\\:;\iz~,· na!)(ijla,iiil.kieuL do l'll'Z!Hlu; rak jllk to pOlln;a~ sl'l.'>mllt l'nhi rrzun ?;~.iJllI.:Lf'\}-, Tal.: f'mno pn,.:tltPujellly 'z l'{'I.zj·r! 1l11!)O:.

5.
ol.)

o.ZlAt.~NIE

PISTOLETU.

PISTOlEI'

corowv

DO ~TnZ~·U.F,

ktl.i~(;l lwzez. rrzon

Po nulnilow .•. iniu i lwhidu. plsrolem lufa Jesr znuikowy, krb:',\' I.H·z~"j'liel·" do: nicj

z,uu-

53
Rrt:~iyitn UCJ~.\'bj:1C'~.• J.cj tyluy kuniec, UHSllUjf,\l~· nil. ~;enli~ 01'<1 rty j!"1st Q sw;~ (")PQl'~ 111\ l~S'1.¢nlz.i,..kturn l;J~o,ld un: i-e"' ·~·l(':z.onn j-est "IV gnie~d~.iel ::t i;r-i~c t:rlny punkt opnrcia jl!~t niernehomy, Przedrii nnteminst- konlec sp-rd;yny,. c1~n;:1{: 'n:\ J.;:r:;zt,>. nil zanrku, powuduje dmiunl~f:ic zaruka do ltlfY. Z,(ll'yglo:'i.qiuie usku tec'z,f.Uune jr.~~ts::J.utJnI (;'i~zal'r~m zamkn, )I(~tc;]Q,g'pnzLU'cm swym poc;bwidl jUi. ru:,-:l,'~I trzs~ rna j<!~ tk'\d<!~ 'W swem i\"yci~hl na lune·. ·],lo{kz.ns eolunie zamkfl lmr;~y unbHan lu JgU.CR razcui h u im. tw·sHw;d.l ~if:do tytu, z~b. kl1rl~o:W"J pi.'~f~!3zetllZ}i, Z.:1b .sp'us'to"')-j.,\,\·ohf!:cl~~e~ro igIlea j~~t tel'az prm.1;el~L z"!-," ezeplonu, Z[lbsp1iSto\\''Y h:r.yma iglI~~: gt1yi uniesiony je~ ~1() gury TH'zct. spl'F;.ZYHQ' l3ZYuy ~pustO;"\"l~j .. f&p:rr:z.::rnu 'igUt:zuu uapi~ta podczns n;;.h.ijnnin~.pl'Z;Ycis~a ternzprseslnim k"(}lir'r.iIl~,llrlit~f;Z;C·7.0IlYi!1 ,'I;" swern gn ieid7..ie~ z;q b leur l r~O";t ~1(:J. ~[l,nlhjw(>~o. 'ryl tty jr:j koniec Q))nrt:r j:cs-b 0 nlei'u-

cho lllq

(i"pliT'~.,

~pust nadsl;;;::lHY pi'7.e~ ~i~~rl.tu1.07,'('n iu llt'zeilJ\Iem,

KI)l·r.z:nt~ !4]:J'\l!';tOWt! .7.11aj(lnj'2'

l'r7,el':nva~z ,Q~.1cpdlllierr j'est d,Q lytl'p-rz,ez ;-;P:l'.~ zTn... lll~·r.er;rS(lC7,;1 i zIHljdtl.ifl·siQ pod opp'r~ ~;:;.rn~" k~ spustowe;. ()rWUC7.. te-<Jo J}rzef'Y"IraCz uttosi do gt"(]:'Y lJrzycisk. Ten »srami moze Hi~.:podllje{;c. ,gdyfr ptz;r .z.;u:nkuj~t~'Hi .zamI:·J tuz n;,lI1.nim ziwjunje~i~ w;yi.lniJicnie dI11I Pl'z:'"ei::;l ..u.

[..f14lu"'iY'nik· '''1!i'QIY.'1l1.r.t:ny do "kbmOl':,-~ JH';nn~ Itlpkt}
UJWt;1

ilo ~6l'r Op01'C ,Z.:;!"tl'z:;-m,n.\."{lct;a zamkn, Zntt·l·;;-nr:Wftl'7.· zumkn jr.:-;i, przrnb to ohrll7.l)u~· i jl:'go J.7;inJ:1Uie znl'\e-.l· Hie U~I [*'; :Tddi b'tucf\\"'(llk;.tnir~nl:L t·j. g.!l~'.uie: ~;]~u-ie' uu na u.pon~ l:l trzYiil:"',l.ic.zn znm kn .. 1'I~'t\H·r,fni.svr~zyun.zn· • . '~. '"l~l' "l·'[r'+:~r·'1'I' .,,, \'f' rro 1-1''1'' Z[. oerncn "''' j'r"""""" 'i' • ... 1""7. _, "'fI-'" ,.,.,.. ~ ~~.._.it "'~1. wne,:; 110 11 rzod u, co [est l1loil:Uwe.' J!d;'i :ltlh':""nllyn-at~~ '\rehmll:.i w6wr:r;af>, '1\' tylue "\+('i,~d-G (Htl zn!l"z)--:mY'n'.c.za ·Wl
~J~ I.
0: .-.... , 0...: '\.1 .... r.~ 'v .. ,,:~~ :\. ~

"'t~

'J' __ l~,

1. ...

"4,1;;!

~~'L..

trzcuie
I:U

Za.lllkow)'lH!, pOdpnl'<l ZHU'Z~-1!:I~\yaCZa, col'a ::siQ 11i,,;, ~':llfJ tllZ phd mqjm';! 'S.i;r:ny~p1iS[o'Wc'j. Tei'Hz ta lI:iI{:HUiH nie moic :,;i~ ouuJiYC:r Wf;! 'moze \ti~e nil~[~.Ilic 2\Yqln.ienie igHl!~-I'u iIe lu je~~ n(lpifJt.~. Oro tUn czego nlemoiJi."Iv'y j{':'o;'t\\;~\"t;t 1";>:;i1; g-(ly' ulemn hld.O\\"Ilikn ;\' kn'tny! i. ztinjduje
Ul(U'tle,;

Chl:" 'n~t;'.isk:'L1HY ~<';PLHi(, ten obrfit:l. si\i} nn SW{~j osi, zgninl aj'lc S'pr~i~-n~ Sl}Usto\\';1." I}}'z~r~-irjer.unoai sit wow·'.:~;'IS ku g6rz.e~ ci;;;uie na op,Di·e s.zrriy spusr 0',\·01, pndno{;:i jl! do gtlPY" ohl'lwnJ:lc Ez.rn~ IKL osi. TyliUy l;:onjee'ii%~!l)' 1 lLn ki'i'U'ym ~;nnidHje si~' zr~b spustowy, obnizn si~, r...fb,spH7 ; "'H.L)W~: "In SHW.l ~i~ z pl)jlzi;'ha knI'k~)w~g-OI' .r.~nllninj<w igJi· ("f;, :Xnp.i~ht $pl'~.i)lJa. 19lie'.!.t"Lil t·Ztw:l,,'6'iw'.Z"fLS iglkt; un pi'zndn, «0 powodnje odpu Ienie. W l~Z:l$il! naciskautn S!1ustn, 1I1.·zerrl)';:H.·Z dodH1chr Iln ~l'iitny ch\\-!I)l.. fl rn 'z:f(-zyn,t 'wg!ltltn6 przerywac« ~,\'
spusr . 'Pi'''','' ,1Ilhr.~·Hl rur-hu '~!"U8[\i; l\rZt!(\:"\I!':;l(,'l: ruk duIeee riLwhyla ~t~ do IH'1.mlu,. i~ w~'·snw:~ :;i~r. p:od OfWi'Y ~l·rn;:j tn h"i'!·d orIn rde, 'l;V~~w{'zas :;;pl·\:,iyun !fiZ~'ny''::::l)\~~w' Wti'j ~HH':"li ku gGI.'i,e j~!;j 1yln~- k(ln;~'{'. r, j ..zqh 1l.rI!~W'.Yr~
I.'ll

nlnl.liHwi~t .zn owu

;i,l'\(;'z.'npitmif:;

igUt'~·.

Po i:rl':.'.;~ le, pml d·~uil.,mlelll tt••zuw .. 'tame];: srcsuuko... ' \\"L) wulno, ze wzg-k(ln uu .ii~,~()j elfZfi., !~ofa ~ie do TY)U. a trzen Z.llllkowr zabieru ;l.e'$Obl! 19lkt: .. 'SkIll klein (l!g'o ruehn kl'~''ln spl"~iy.ny tLo~,,'i,"ln.jI!~~j,d$"011C na rn~:r,edllj kon lr.m ~ej ~Pl'~'Z~'-l'lY, IHlpina jq z~'lli~u,.ji)e" To sam» .igUrtJ.

l'nht ze. ~~H·~:t.j-H"} igHr;'.~n;l,

GO
Gmo;y, cisnnc w' kieru uku W:'ltrtZU:'lli ;'j.'~\"p:~du'N W~~·~ti·zl)Jo!:il1h,1~~~ z !;:miioT~' nf~bojowej.\r:ciqg jakkol"\vi"l:'1;: nie jest ·t It sUr}- pm\',odni~rt£! ·w:,\'c1ng.an ie, pro,wlltl:r.i
"'\':nxn:bnn:~ przez. gnz).· luske. ,Z d\~l"H:tkiedy tz~)Jko
nu
7 ~ III kowego .. tl'.I.O·

doj,d,zi.1!d(l'Q']'ZilHnikn~ ten Wd,lQthi'H' ",·d~'cic nn ~TZllhlik. \'\UN'J..a w ~,lnnlu,~ki i }1 n';~' onrnrr p '1"·yrl:g;.'11, kt61':- J~st pnnkrem obretu. 't'I"';"T7;lH:tI j;! Jwt(!''Z

wyrzu tllit,~. Gtl;- znmek (."ofn,~ ~I)t.~ tJ til. nHd In"Z~'{'i~l:d,elli Ii h~ I' do znajuuje si~ jn.:t 1'I"'5·:Ht)bieni~ l"4~gui,J('Cz krn Wif:dz. 7:(tml;a, 1\;.rLt:i\-~d7i fa nnelska IH'ZFd:1k (In dolu, kt6r~-~kolei d~n_h' uu pr;r;err'iH\C'" ods\tiynJ;lc go Qtl flpm;;r Sz;rn:lt~li·nsto,,-e.i leu przodowl. Gd.rb.yRm~~ t.12'1'1]t,· ptZ-l;slali lWWCl cisn~!i;: spust, to jednak ,I.J·l"te]'y'Yn~1,pod, "w]ll,nn:-m ptzyd~kn~ pozost.11bY"~5t~1l.i~ty 1,· .<.::put::t: por:,h>-It_m,r 110 pl'ZnUll i. n.h~ m6g1h~-(lzhllaC" 1lH. nrn~ W[HISt6"-l!. Cofn}qe .s;.i_~ '\n'H~ 1; 'I'l':t,OllC.ltl znmkowym, !gHr:a 7.~. lH!tH I\:lukoW:-1H "d,ocliol\t;i UO pndnit:':i:'io.iwg9 '~'g'(h~ '7,ql~a spustcwego, ~')]iedp. go \nMl; pl'.~(~d,mllzizu n.iegtl, p~le~~llt z~.b spnsruwv. pn~l (lz1uhH.I.iI,·tll ~pt",?i:t'J.r ~'~yn~~ spusruwej . .zuown Unq.<:] ;.:.t~'llu g{n)- i~,a l"['~.~-mll,i~ ten],,' ig:Iicr:: w plJlq.kni.u ;:~'hl:pm, l;'cl~· lusku zust an le wyn:ue;)nn.,}l !"ZOll. zam kow,\' calkowicie '\",\'~Hu.ii:' si~ 1; hldv\YI'1 ika, 'douo~n Ik pod (1z:in IuJj.iem.·t;pl't~~-ny<lltruo~ni.kn.pn.mnh~ ~i.\' au g6r::- t 'YfP:"('h:,,j,!.c mtf;t~pur I.dh(\] I'Q~l~Hll,ie 1;1) potl !np.ld h[~1(n''-1li'kL l;;:Xtil'C nip, l)Uzwo'IU nu zbyt w~'~lJl::iej!!i;f) uniesieuiu. WH'h \n:rl·(·7;tl',":·~.n:11lIm :';:!11'!t:1Jt' cWl'fmt(,i';f'lll~- ·,\·r('tl;L ~c1y '\rm1.;.!~n;ol \'!amk[)~\'c dojllQ dn Vi"I.'Cci'.nlYI:.?!l kmi.n"ny 1'0 \\-k.i\ \\' "\:i·o(bi.tt!tr\y;rt'h~ ;l Itl7.;;-~]~o In r~' .del'z.;- (I jeg-o .guinu zlll~ n~:Hlvwe, r'llPI'/',er.Ue f'_(1 nil' Jpsl"7,h;\i silue. Sn pjHilj"~ r'ii, ;~i~ "r.:lJl.·:"lzhllr(lzi~'j f:-pl'I,',·~.~-I;.! lin~"d~ljllr';l, $itnt.-iil {.·f)n~",''\:i~'k·

H1
$ty Optll' n,H,'IH}\... zumka ~i
zmn.iejs~a si~ sropulowo. (:illy ruch "\ystetiny
,

ruk, .i.e :':6.rhko,;'j~ rego

I'ri6h~J'

!.HllJj'""\,nsi~.. po: wystrzeleniu '

11:-;iWullego uiilwju"wowez,\$ ::t.iLml:kl:UU"n}lllU si.: w 1'ylrU:lTII pulozeniu, lhiy' bowiem tl'ZOU ?on llliww~·. -W"J'SUU Ri~ z Itt· i~ downika, dtH'l'o:imik podnosi t:iU:. pod. same lupki radownlku, t~~k jnk to norraulnle cj:lyui. H.tlb6j l tl'ZOH '1"lHlkuwy tostlljepl'Z,e.z ten dOIlosniI~ 2Htr:t;;,uully. Jez'eli t Ui'll.'li'· \\'yj1uiemy Iadnwnik, a'by -pisto ler n~lnowo lwh1dow(lc, til lnpku litl()W'nl k;;\ 'pl'ZI!lSmJf!. ·ti.tHH,IJ·· OIl orr; zaU'l.~'n.l(f·wacz,,'l., zumka, srll·~z.ylln z:1·nz;rnl~,v'H~.za. cisnqc un jeg:o b:Y",Q(}i:l1'l:'id go tak, z,e-z;nU'z~'n."'l\~rlc$uuosi :si~ do gory t weho(lzl'-w p'l~~edrJ..iewcif;Ci~ dI;l ~'~lti':z'Ymp"n(~za"kr6'l'e ]{!-;-;t !i;t. l rzonie z.am.li'o"i'1·mi przy tylnem 11·olniep,iu. zamka :t.nnJ'

anJ~ si~ bIZ; nad
wyjnl:ierny

Z.,ltl'zyUl)'l,\·:,le(:;~rn $::rmku. nlM~gotet t::.ho~: h;uj.,p,:rnik, zumek uie. opndnte; uclrwy~ollY ua[yt.hminst P!,zPZo ·znn>"Z~'nrr'\YrH.·z, .]eieH reruz 'vJoz.rmy dobintory aowy ,In<io,-n).ik '{O ten ~n!'tw uat'i:%n.i.e. (to gory

opor~ :IIi\tl'z;ynl:-""\ya('t~ r, obni1';~" pl~1:eZto:Z:'ltrz:.-m)"\rlH;Zt kt~), ry wyjrlzie Z wr.:,i~d<l un O'1;ultt ... zHmk(i~~'ym; uwolni trzOh,.

;1 7..n~l\ek W tej l;h)\·m ljP;ldllh~ \10 11I"~l:ldn. li.n1lijtlj,!-C pi·· sroler, Cl:ZiFlZt>B..iu ~O run 11:1 t'~ln .•• 1 by po. \rY:iirl'ZE;h~uiu jerl· nt~g\) l~ltio\\'nU;l1i: i DO nakLd~n\-n u in uCI\\j-nr ujen'z.t'b~\ l~~'lo::,pct'jaIu..ie nddflg:ac znnll.;;'ll (·.L~lt~lUmt"bida pisrcletu, 'V1' LlnL~ \d~t~j i.e \U'zl~llzfnic ro zwitksza ::;zybkosc st n~,ekmia. '111 I:J-'CIl: l~n\YnOT~Y z.unc.,\.

ngrnnkl,oHY,.:,o;aCZYUil d.... ialac U11 pi\'xn ~iH'~'~Ju,\ Llt)",fY"li~j.'}t';l" .kt In',\. jest., l.l·L)d lern pow t'n ( UJ,;;'-g.r.il"lle h It znn: k;l. (1 i:>Ul!C P l:'~edn imkuureu'. UP. 8W4 l'I'y~t;, POdf},grl. do ,pl'zod.n cal}' zamek ..

Gdy·t··ueh

'r';S[h':'l.n_~.·· z:rmkn zn~rilui~'

Tgl.i.ca I1j~~posuwn :-li~ wrn't

?- tt7.()IUm

znniknwyui,

·gd::.ns ~:1h spu S t 0 wJ~

7.n WtYlllUj!:l

.j:l

n adu 1 w stante sn eZl"

l)ierun. Dzh;ki ternu Oflb~\v~ sle wifJ:C uap-i~:ie fiPl'tZ.,~'1l,'igliwzllej, _gdyt. .pl"z~dl1J.je] konieo j.r.st uJ.ief'l\cIlOluiQn~·,. t~-Itlr »(I.S zblii.a si(;:PQ(l ei~nieniem opo.ry dOPI'"7.0fh~ •. Posu w'nj~~c:-f:5i~ l\lH'z(ld tr:;r.on .zl:Hnl~()\"\-yj ·wehod·z:W do. ;ryla.su nubQjowe-go ludownika, nnpcrykn ·tam na ·do.llje~iol~r n.~lJoJ).lq:"pyohn. govr.i!;c '};bJ.do~·m.il... i poduje do lufy. N~la b0j kierowauy prz('t; 1ftpki Iadowrukawchcdxina ",,1:1:1iZ:lt, uuosl si~ ~:i11. wysokusc lu:fy! a w6wc;r.as wyclf!g pl:Izm'em .s·W:'!'l chwytn Z.l l"o·t\'P.l~ lnskl,.. Po podnnln nl1bo~ht 7,nnH,'k 2',H!l1.~:I,n lllt~r a ruel; jeg'Q o~l·:;Inkz.\ si[J W6'WC7'<l~~ grt:r ttZOI1 z;:Hn.lw)\~t d~rh~\'':0 .lu[r,:.Po doj:kit\l;nmkl'l n do pnlo.zeu.ht 1)I."z;t'(hti'l!g(l~ ·wy7.:1ohJcllie dla pl'z,rdsku znewu ZU;\,· dHjC sie tut una przyd.ski{~l11~ kt6r:b~dzie ui6g1 mlie~~~ sj~ ~]og6r~··.

Ah,',' r:;PUWOU!jW<1C nowr wvstrzu]. WUSiIilT .zl\"olni'': IHld8ni£;t;r ~Plls;t~ k~'6lirvnd dsinlnniem f;:lJ.f.t;zyu;r ffPUl;;,1'.Owe.J.lmW!·;H~fI do przouu. nup~'~ld jt!,1[O g6~'fL,1 la·a"'in;d.i n1~~ ,opnm~i~.(l ~dan~ k.QHlOI·Y Z:lllikow.ej.
". ~, ~ l~' •

1;Y

"Tr~t1niH"'r.I~~l1'!e Z~ ~Pll;;;h~jll IHH'tI~Z;C ~lfi pT'ZP1.'~·wau:, hm. RPOS-UU! 7.e jUg'Q got'ny konietl P0l'>'U'In, s.j~.do djJ.IIJ 1 tlu t ,\TjU., (1)0 tvln Q,tll,l~~·C:]iil $rH:(:z:1!.a~ lJ.r). (l{)f\lp~wi :g:;:1 go t':'.H~rnl~t L .r{j(;'7'~ tko',,";)" 1'UI:II do tylu. TH.m-od1!jt!. '\7P~'!lHh:' ~i(' (10 ~i5t'Y pril)'f'lsl':~l. lih'l!fY we llQr:lzi ·W ~'\"I~ "'D'il[)bi!?n11~ 1 drJ.,!:wlf' jq;o w! ,i:p~I%I' usrujc. Iizir~Ud t'lldwwi (In 4.'1P'l"It kln\ ft'l' p,·u't")·"-:'1r·1.a illa,ici ujr- :.::i~~pOll i ~;d !l"pIlI"~'~1;~-n."'-f'pU~I'mnj": JI 'lH)UJcwuz :spl"liZrnk" pt7.0('!·~\-rnt·zn or.l!;'pth.Itte go (lp 1:-1u: w1ec. "td 'zn:l;:llll"Ie't;II;: 011 p(id {)pnr~ n~ll~' i h\:{"I7.\r!· lHO/;!' znown 1101 nif.\, ·d;~iaht~. "ti .t,rby z:IHH.'k (li~ 7;; un I;:nt,ll

uS
doklndnie
i tibnii.oi.lr

lufy, pl·?,ydsk. me 1116glby siQ uniesc do gOt)"

ewolnleuia spustu, prz,erywncz nie snalazlby s.i~ IH:Jll sz.-yrtf.!. SlIUl:;:towl!, h~d~c PoC:}ly]ohyin do przodu i u ici- ruogli.brSHt:T spowodowae ru'ugie~Q ,\'I""j'slr:1;.fllu.. Z.ABl~ZPIECiA)'1JE. Aby unleni oi, Liw i6 o ilpulenle, unlezy zu btip iec~~'6 "p~~r-ol~r. tym eelu uaciskamy l:.l:c.h'l,\\.rt 1:Hl":z.pieczITik~.1,dn W
dolu. ~. Skoru bezpi.cCz.Djkzn.njd~h;~j

pn;e~.t.kr:l;nrJri, zmnka nnt::h:llmlL.,· pl'Zet')\\'ae~, t)d.su.w,'ljijC .go 0(1 .oporyssyny spustcwej. P·om,hUli Wit~

o

,l;L n-::i;ymj':\V4c~a,[:lp.~··~iysty
2l'\\"II;,l

Z.ilt1·~,rTIl.I),,\'i'aCZ

~i~ pod. zuczepem jego {~_dchyhl ~ l~ U"~""

rrz, .~ .za(:~epcln\"y~.d. zu be.i.pier.'~ltn.::)-,unie ruchmniaj'll: go wtem PQlci,:ten.iu." Pi:~zy z;J,h~zpit~tMnym. pistuleete .opOf':l be~piec2;nik,a~uniesloua dogoryj 2;Hajdnje .Sl~' tui pud. S1..\-n~ sfml'i[;m\'~!, pol1ll'zymuJe N i teraz d.dt\lani~ spustu nie t.~d.zi¢-ll).6g10 9bl1iiye ZeUll spustowege. :OPl't){:l. t(~go z.M:z~>l)·:l'ln1.ko'l\";.' ·,:n;:;liQo[i.:{,'L 'i.\' ~;we w~-('kdlln-il [l:' onie •. 2.~mkowym .i :iije pozweli nu orwarcie znmka . .:l.hy pisroler ndbe:zpiec.zyc1, trzebn nlH:i~n:!lS llth',;;;:;." zru 1:2rm;nr;lC:W. ·h~z.pi~dHjkn. Z~lt'zt'l~ z.an':,::.rm;l,\-acza I',()u"\\,j~ $i~ z. hez.pieczn.U,j1. 8Pl'i;~,rU;L b~'wi~t'znika; clsn :.10 ua j~'g-o l"-yllJ.>" koniec, abulia gCl: LnlOsz;l':' ku g'Ql·tce n(']rwyt b~zpiel',z;ntb. OpOni bezpiocznfka Qd:';UW.l ~i':~ pOLl S"l;,,-ny Z !lTmSrnwej i umrrt.1i'w:iit "l~ni:h JI.,I;clm ~;Plli;Ww{!og:Ot' ~\ l'-at:'1:C!~ i..;mlkow:; \\;iChodo:;i zei5\n~gri"'Ykd(t nu rrzouie z:ullko· W',nu I 'po~;voU rill eol'ni4tde si~ sn uika, 6,
P'r::}lr::::YHfL"
O{;jrj

Z A C 1 NAN
].

,I A
.~dnlLHUlr

h"l'QT 1~l1l·5'. w: nje'lr:qwl~ zmnek znmknh;r~·~nahoj ,\" hi fl£.:.

1)1 ~JfI. spluuku,

~ ,1

'Y)"l':7':iudc nab6j i pl'ZekOllflC sl.; ~~y l?P:!ou k .1r.hit ;':1;. J ez.eU tak;,. '\~.hUIH j estlirplo nJ;:tt, n::,!Jezyv;~kc ~ll';11lU,)i l!;ly mdJuj. G~y ~pli:mlmJl;ed~~t 7.1;1'1::1:, u£Jzko~h;o,l1;i
[~;~n,rh;,de;'

Je~t ~rQt i,1'lJi{':r~ kUH·Q.. tnwba
Vt:t!Jt:;:;r,ma.'

.7':mi~n;& rr,

z'Hli~c·z,J'~r.i,:1il?nf;~ lll.tl;lnjlL.

Obhnt:: nab/tj nie: 'l\"(.:'hQt,ll;i tciQ h~ry~ )lanIH:. 'idf~tl(lII~" knl!,:ty. . l-~.rwj'tcfe ..'w.rr.7;ud~- lU'lh6J z' lilfY1' p~7,~~e1;elll : amuni~'.k,r:wP,'n'PHl.lnie kQnlOr~ 1) ahoj()w:h t!'zJ~.ba()C""Y.~Cic. 1. AM UNI CJA. DluguM calego lJahoju, llrr.;y kil.li;hr2:e T"H5 'wJ1J.o:fli zns. przry- ·fJ~3;l':__.23 11m!, S,\:t)oj'tl."Hty'L7g ((;'35 ;~~~ J() z cj;.egQil·f~.PO(;:tsl\ Pfz~lJf~dn 1,Hg: J{{,35' - :L21 Zq "'~a r t yo w n im I ap,ng.dk p.l'o1;'h,u bez.:! y-m n ego "L~'-yli'o i ~ .g r G,;:~5,- nJJ8g,1. nun.
~;~

-

g l"
O.j

1910·.6,3fi.

H1Wl1 d, l,GS:

WTP

I

model

I. 6.35.

l.~iOt3~,

7.65.

WTP, model II. 6,35

.}', SllWtlcl!.o z zalul~'I,ql.l ' l' l,leZIU,d" " ,3" uf\. t [·,Z<1.8~, l,:, - - ;'1• ,":"• 'rl
1

,I .1 ': .~ur';1.

• ".

"

'.

••

, ,of • SZ!.' ,t; c r b III fL

" 8. ,i':ipn;:,z,yn,:t p,(~\no~n~~,,~, . )3 e , ierdi ~Jl,n;;:i'yn.r po'in'otnp]

'~1- \, 0 H\ o rrt. o. s \V'n'i:t U" j': ' L:~('z];G.;:.

•• '~ Hl"tll\Y ~1' tI ' "

\.

,.,

.

J::4. ])iwi~l1ia p.l'u~f.nWfl... " 1 ~l",' ,~in' l,\:n n.. Z~u::;:';,1' l H l [g 1 k ,\' , ,0...;' 'il q',h P il; nm i:lw ~,O;;. BI'Zlli,et'znfl;: I 21" Znp,l;vp ig 1il",r .~,.~ 'l..:H'}';l' pitt',7;P h'I'l~tI!~ i :-1
'L ~

I 1", -

\,h:;' diwi_",ui

:-::,nHP::Lu\.rl·j I

.,~,,~;t:~u :rkakoHlury

·.;:lni;-.:.( ~l'

, 10 ~ Iglt(':l" ..", 11 'S in'R_zyna ig 1iez n~:Z;),
I" • _,

~n,

",ve.I:,
~,HlllO:~li,lk dOllo~nik:~ hI) n~;(\:"II a, ,
ag::lZ',YHl'

Zneze"p ;~l~~·a·tll~ , :::n" PHr, m-ng:U~Yli.lw 'l,,~" Spn;;:,iym1 ~.pu~t()W;:1., ~g. Z;l.l' zPp Hlflg!tZ,yuk.1 '"' ,~n', '~J'1l1';1 ok. lnrl 1~i 1,:;" ,~pn,.~~; . 1G f.'I) r~lInn tU,\Y; g n i ~lill:':' t fl. [3. o , (nd iU \]\ ,1
OJ

1'~'1 Pn:,ery,v'10z'

d

..

,".'

'~I),)l

I,

'Wt'j

It

::I~;l

~Yll~'k

1~ P h- Ln,Y" U1H

ro.zt>o\\'$,%~cJll1fOli}" w wo.i~ sku nicmieckirn, wyruhiany J: '. p rz ez Iuhryk\; "TQ\\', Akc. J,ft1Ll.$e(~ \\' Oh~nbdod" nfSec:l,:~trern, Jest lo pistulet jmnil.,o {H'ecyzyjny. l)l'zy czym :o(lfl<lb,n~e nie rnoz.e n·;J,st~pi~~. ,g,dy h:nlo\\l1n~U nie rna w korn.qrze, pozu tym (lrug'! cecha cl~uT;aktcl":-s lycz rL] jes t rnoz n o,je s Lw',ierdzeni a .[1ap!~cJn, jgIicy do ty kIehl:~ pen ie\yo.z ig !j('~\ mwL~ lJ." \\;:'~ taj e

L'FI,<it l!

So

e r. Pistclet

ten,

lhll'lb,9

niece, z zarnka. '~ K a 1 i h e :r 6,35 rnm, 'til ngo~d 12,,6 ern, v,';:l gi -l911g. v. ~:.:!.3. mise k. O-d6 5 ~rznlo \':'"Y (3 naboj ovv \,i' 1ndownik U. 1\:\.' hlfI~), L1U",t1
~\'i;:ill!,OWaHa, posiacln
t}

bruzt!

1 0, 1)"61, skreconych
\':Clg~\

ria

P,n1WO, skok:, (Un go~ci'

HW nun, nahojr.
_l -, '""~ _ •.

clJl\go~,d 23 rnm..
ii:;>'

pocisku

:tt1 g. prcch bez-

ilytnny O~Q~g,}[o(td '\\ ~ T. P, zm n.l ej ~%~Il"", 6~db,s lrit,ll 0\\')'. .. 10',? r"11 , W"'H11' '}90 r1 ,J

K ~" I 1 b e r 7'~Cn tum, dlugo:k'i
msuk. .1 U~do,,SU:Z:l'tl.D'\·,';Y

(9 nahoj D\\"W g\~'into wunu. pcsin: In G b n,lzl,l t 6., vol. :2flO nun. Sl1 ho j [~ rIlu f~o~ci 1f) 11 un. P"~'': bd~
i1~·1"\i"'ir"'li~'"

Lj,~ em, wiJ.,gi G!)2 go, Y,~0o' !rah:J\\"l'J:ikll. 1 w luf le ). Lu ftl :sk.n;'l.;'onyc h na !)['tJ, \"0, sko k
\\';~gi

,LS ,11', Proc h I~,t'1."~

n '"') ".~-

..

~~

.._.

"'"

jo"L

~O;..~
,

..

, .... , .. ~ ~
I ~ •• I

"."'.''_.~' rt~. ..

.

C

N

l

:~~

N~

· , PISTOLE!" Mf\US.ERfl (kal, 7~55 i 6~35). .

SJ opo'!o'Ilir?alr!l' pUWil!f M~IotJ<!"r~2' '91O~ Niemcl' (Ma'lscr PhQlc \ ;:rodl!kc~i fa bryki _M:i.lls~r~Wcrk~ .A. n, Obe ndorf r\., ~tl,", driai a nLC[")' gh).O."'~,Iil~~o. pQ:y .strzale, ~Il(il [ji~ruchoma.. K~lib~r . O'rD," t l5hIlm. dlu~oi~ lllty &7 rom. ma~~'lironi cDn ~.lltaG:tZ'tllek ~ .1];):l;Joi,
" ~ "

m

Mouel! 1.91(1),rot S8. 8ml; na t~sad ..i¢ od rzvru .zam ~~ i i ,65 mm }tl !:lgo~~ P,'oni C"lo~c :;[t;jada. srq'J::W g:~d ..
I'
~ ..' ;0:._'

PIS1.·CLET. ~IM.A USE~R"k ... , ., ,65 II! b l
CI.m,r,'lJ(!@ry5ty.ltlL,

~,.15. (R,},s.. 5)•

h~~ IN! u.wi}Ch ~<1 g. unhc},
l c.ccll

.i'1st~l~t

. 1';:'1 .I~~I rn1>r.~ws:t<:~!';'I06Y
ch~.m~t~rp.t:f~:!n~ch

W-'No'l~kll 1I1~1.!I·~'l:k'liI: W r rabl~t1;;' .~.i Hhf~~r,,, ,f'1~~.'1,I~ T,~~ w~ h lifo.!!. ~r '. Fm.si.ui,o. W' l.nti<:lWI~t. ~ rl~'tb!I'ct S!ti •• ~R biQllho !lr~~~~f,lnl!·. ..

1: iJ.I]~1~,iI";

If.!:.g. ~htol~W n~Jd·r l'U'!l~C,;,il'~: f'!~ t:lloic .1!1iI$1'.qpl~. a II~ Mo: 01'- W m;!I\vyt;:!,1!>. ·~;!I!lJl2rtiilm. 2, ~.~n IU[.lj~!:j~· 19l1,~.y JnO~11~ Jla~n~t. ,cloi'~kl:~~1 P£:lk~ ~mrhtl .... . y ~r:qli: 't Lyhl .l~ml:.".). . l. IJD .qst~nHI~I, 3.:n~lt f'l.slc,j~r ~~~·tlt.f~ ot\I'~rtl_ Pls.ot~t p'Q'~I~\J<i fll'!!nu:,llI:jm~ Il.il~. f.t.llID.w:inh' ~~~nt~e2nl~ ~k m~.~.~

t.

:od.tI~IUI:I-=

.

.

s 111~I.d) W~~ [

C'ii~:ld

f'151(),1~1 skl~d'l ~It ~ j, Iu r~ ~1).
b)

I

;illSltrHl!

'1~~~h

o:-tdcl:

111"'l;"h(\III,"1II '1]"5ID""Y, I~:~lrtjl,r -r~)" . \~ k)IJi!HH~ ~n;~llCo",~ ~ ~. ~llIql'tl'll, " e l m3O:;~~YIl,":k l~) ,.', <s , ,'. •. . . ' ":I~Hll~ t . Jl"~~r~.!'i~ t" bn'rt~~:zwl~ R! ~t=~;l nic;III~·. S~r~r;l~Lk'D 1)~lr'I~~"Htlk~. ::i~i"·~11~ ~i,~ p.!;f), sruhi~, Otml,; .~I;;'j"r':d.~~ Je~1 ~U"liK W.~·l.'f:!.lijHCY' 'al~' ~:t~'~n~~_' :to UH~:z~·nrch rY~i.!n ~~'I" ~e'~~~ 1l~~Hn 'I~ (Hll PQmo~:r 1",~ t ru]: i jjr:l r'ltj;tJi rny·t 11~,I!j\I!I"lJ"I:l.nlt!. ~Hj.;;i,_ 1 \¥ r,nl'C"~i';,e .UWlJZ~ III 1"lt"'r:;~' n~~~il~,ti~ I!I,~' wustQw~l:0 U~ Z):CHI; 5rl:l~tDw;~ 11, klJ~l !f1',~CQ "" y. ~·i. ~~ ;';;.1 I·(lI·~1I1 Hj"I~Y ~;j,) 11I'~'1 !Jnr.I'~~·z"r'm)_

~)

,!

,,::I

~r":p,-~,,,~ ~, ~

I ~~;:!~'h ~~t~,

; "),), '-i;tr'!(~ . ,'~"'li~

~~ e r.~;i, .: \,ri,~l~,~ f!hl~I·.!'h;' 1;]!~ll:'I'ch .sl·~ (!!,.nd~j:"'l'I~ mi 'i~Qfll;.t! ~",,~ di'i{lt~nl~

rJliymt.

i'1·H:Y~~D,W!.o: I,~ I. '&'! ~,~

O~oll!~ u~,~,j~

J ~~.I iii

,~JjFl.,.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.