P. 1
19 problemy stateczności

19 problemy stateczności

|Views: 814|Likes:

More info:

Published by: Paweł Kostrzewski on Mar 03, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Sections

 • 19.1.1. Bifurkacja stanu równowagi
 • 19.1.2. Zagadnienie Eulera
 • 19.1.3. Uwzględnienie dużych przemieszczeń
 • 19.1.4. Wpływ sił poprzecznych i skrócenia osi pręta
 • 19.1.5. Wpływ imperfekcji
 • 19.1.6. Wpływ obciążeń poprzecznych
 • 19.1.7. Rozciąganie mimośrodowe
 • 19.1.8. Definicja stateczności. Punkty graniczne i punkty bifurkacji
 • 19.2.1. Uwagi wstępne
 • 19.2.2. Matematyczna interpretacja zasady minimum energii potencjalnej*)
 • 19.3.1. Wiadomości ogólne
 • 19.3.2. Klasyfikacja punktów bifurkacji
 • 19.3.3. Wpływ imperfekcji
 • 19.4.1. Uwagi wstępne
 • 19.4.2. Płaska utrata stateczności prętów ściskanych. Wyboczenie
 • 19.4.3.1. Kinematyka i równania różniczkowe stateczności
 • 19.4.3.2. Utrata płaskiej postaci zginania (zwichrzenie)
 • 19.4.3.3. Wyboczenie skrętne i wyboczenie giętno-skrętne
 • 19.4.3.4. Wyboczenie śrubowe przy skręcaniu
 • 19.4.4.1. Ściskanie ze zginaniem
 • 19.4.4.3. Wzór Dunkerleya
 • 19.4.5.Uwagi o lokalnej utracie stateczności prętów cienkościennych

Część 4 19.

PROBLEMY STATECZNOŚCI 1

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


19.
PROBLEMY STATECZNOŚCI


19.1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

19.1.1. Bifurkacja stanu równowagi

Zagadnienia stateczności należą do najtrudniejszych, a zarazem kluczowych problemów
mechaniki. Naszkicujemy je wstępnie na przykładzie idealnie sprężystego pręta pryzmatycznego
poddanego działaniu osiowej siły ściskającej (rys. 19.1a). Pod wpływem dostatecznie małej siły
ściskającej pręt ulega jedynie skróceniu, a oś pręta pozostaje prostoliniowa (odcinek OB na rys. 19.1b). Z
doświadczenia wiemy jednak, że przy większym obciążeniu pojawia się pewien stan równowagi
chwiejnej, kryjący w sobie niebezpieczeństwo, że wskutek jakiejś drobnej przyczyny (wstrząs,
przypadkowe uderzenie) pręt zmieni nagle swą prostoliniową postać i przyjmuje położenie wygięte. Tę
nagłą zmianę nazywamy wyboczeniem pręta. Zjawisko wyboczenia jest jedną z form utraty stateczności.
Utrata stateczności może nastąpić wówczas, gdy siła osiowa P osiągnie pewną wartość krytyczną P
kr
..
Wartości tej towarzyszą zatem dwa stany równowagi odpowiadające prostoliniowej lub krzywoliniowej
osi pręta. Na wykresie P − ∆ (rys. 19.1b) jest to punkt B. W punkcie tym następuje więc „rozwidlenie”
stanu równowagi, czyli tzw. bifurkacja.


Rys. 19.1

19.1.2. Zagadnienie Eulera

Podejmiemy próbę wyznaczenia siły krytycznej na podstawie analizy wygiętej postaci równowagi
pręta. Jedyną przyczyną wygięcia osi pręta jest moment zginający
| |
M x P w x ( ) ( ) = − ⋅ − ∆ (rys. 19.1a),
obliczony po odstąpieniu od zasady zesztywnienia. Tak ustaloną funkcję momentu wprowadzimy do
równania różniczkowego linii ugięcia. Założymy dodatkowo, że:
− krzywizny wygiętej osi pręta są małe,
− pomijamy wpływ sił poprzecznych,
− pomijamy wpływ skrócenia osi pręta.
Wszystkie wyżej wymienione założenia odpowiadają teorii wyboczenia pręta sprężystego,
zbudowanej przez Eulera w połowie XVIII wieku.
Równanie różniczkowe linii ugięcia przyjmuje zatem następującą postać:
EJ w M x P w ⋅ = − = − ' ' ( ) ( ), ∆
skąd
(a) w w ' ' , + = α α
2 2


gdzie α
2
= P EJ / ( ). Ogólnym rozwiązaniem tego równania jest funkcja:
w x C x C x ( ) cos sin . = + +
1 2
α α ∆
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 2

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Z warunków brzegowych mamy:
w C C
w C
( ) , , ,
' ( ) , .
0 0 0
0 0 0
1 1
2
= + = = −
= =
∆ ∆

Wobec tego
w x x ( ) ( cos ). = ⋅ − ∆ 1 α
Ponieważ na swobodnym końcu pręta w(l) = ∆, więc musi zachodzić warunek:
∆ ⋅ = cos . αl 0
Z równania tego wynika, że albo ∆ = 0, albo cosαl = 0. Jeżeli ∆ = 0, to w ≡ 0, a zatem nie ma
wyboczenia. Jeżeli natomiast cosαl = 0, to musi być spełniona zależność:
(b) αl n n = − ⋅ = ( ) , , , ... 2 1
2
1 2
π

Z tego równania wyznaczymy wartości α, dla których może wystąpić wyboczenie. Ugięcie ∆ pozostaje
jednak nieokreślone. Uwzględniwszy, że α
2
= P EJ / ( ) , na podstawie równania (b) otrzymujemy:

P
EJ
l n
n ( )
( ) , ⋅ = − ⋅ 2 1
2
π

skąd
(c) P
n EJ
l
n ( )
( )
. =
− 2 1
4
2 2
2
π

Otrzymaliśmy zatem nieskończenie wiele rozwiązań. Z praktycznego punktu widzenia interesuje nas
jednak tylko najmniejsza siła P
(n)
, występująca dla n = 1. Jest to poszukiwana siła krytyczna:

(d) P P
EJ
l
kr
= =
( )
.
1
2
2
4
π


Wartości tej odpowiada tak zwana pierwsza postać wyboczenia (n = 1), którą określa równanie:

w
x
l
( )
cos .
1
1
2
= ⋅ −
|
\

|
.
|

π

Trzy pierwsze postacie wyboczenia odpowiadające wartościom n = 1, n = 2 i n = 3 ilustruje rys. 19.2.


Rys. 19.2
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 3

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater19.1.3. Uwzględnienie dużych przemieszczeń

Opisana wyżej uproszczona teoria wyboczenia pozwala obliczyć jedynie siłę krytyczną i
odpowiadającą jej postać wyboczenia. Jest to tak zwana „liniowa” teoria wyboczenia, gdyż zastosowano
liniowe równanie różniczkowe linii ugięcia. Trzeba jednak podkreślić, że problemy stateczności są
zawsze nieliniowe i nie obowiązuje tu zasada superpozycji. Odstąpimy obecnie od założenia, że
krzywizny są małe i zastosujemy dokładny wzór na skończoną krzywiznę. Ugięcia pręta mogą być
wówczas dowolnie duże. Równanie różniczkowe linii ugięcia jest nieliniowe i przybiera postać:
(e)
( )
w
w
w
' '
'
( )
/
1
2
3 2
2
+
= ⋅ − α ∆ lub
( )
t
t
t
' '
'
,
/
1
2
3 2
2
+
= − ⋅ α
gdzie t w = − ∆ (por. rys. 19.3a). Zauważmy, że zachodzą tożsamości:
1
2
2
d t t t dx t t dx ( ) ' ( ' ), ≡ ⋅ ⋅ =
1
2
2
d t t t dx t t dx ( ' ) ' ' ' ' ' ( ' ). ≡ ⋅ ⋅ =
Po pomnożeniu obu stron równania (e)
2
przez t'dx otrzymujemy:
( )
d t
t
d t
( ' )
'
( ),
/
2
2
3 2
2 2
1+
= − ⋅ α
skąd po scałkowaniu:
(f)
( )
1
1
2
2
1/ 2
2 2
1
+ = ⋅ +

t t C ' . α
Stałą C
1
wyznaczymy z warunków brzegowych na końcu utwierdzonym (x = 0), gdzie w = 0 i w' = 0,
czyli ∆ − = t 0 i −t' = 0. Wynika stąd, że dla t = ∆ pochodna t' = 0. Uwzględniwszy ten warunek
stwierdzamy, że C
1
2 2
1 2 = −α ∆ / .


Rys. 19.3


Dalsze zadanie polega więc na rozwiązaniu nieliniowego równania różniczkowego pierwszego rzędu:
(g)
( )
1
1
1
1
2
2
2 2 2
+ =
− −
t
t
' .
α ∆

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 4

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Po prostych przekształceniach równanie to można doprowadzić do postaci:
( )
( ) ( )
dx
t dt
t t
= ±
− −

¸

(
¸
(

− ⋅ − −

¸

(
¸
(
1
1
2
1
1
4
2 2 2
2 2 2 2 2
α
α α

∆ ∆
,
lub po wykorzystaniu równania wyjściowego (g)
2
− do postaci:
( ) ( )
1
1
1
4
2
2 2 2 2 2
+ =
± − ⋅ − ⋅ −

¸

(
¸
(
t dx
dt
t t
' .
α α ∆ ∆

Lewa strona tego równania przedstawia element długości zdeformowanej osi pręta dl t dx = + ⋅ 1
2
' , co
po obustronnym scałkowaniu prowadzi do zależności:
(h)
( )
α
α
dl
dt
t t
l
=
− ⋅ − −
∫ ∫
∆ ∆

2 2 2 2 2
0 0 1
1
4
.
Ponieważ założenie o nieściśliwości osi pręta jest nadal aktualne, lewa strona równania (h) daje w wyniku
wartość αl. Prawą stronę można by przedstawić w postaci nieelementarnej całki eliptycznej (por. np.
Timoshenko, Gere [48], Naleszkiewicz [30]). Wybierzemy jednak nieco inna drogę, prowadzącą do
postaci nadającej się do bezpośrednich obliczeń (por. np. Ballenstedt [2]). W tym celu zauważmy, że
(i) α
2
2
2
= = ⋅
|
\

|
.
|
P
EJ
p
l
π
,
gdzie p P P = /
kr
, przy czym P EJ l
kr
= π
2 2
2 / ( ) i stosownie do wzoru (d) oznacza siłę krytyczną (tzw.
eulerowską) obliczoną według teorii liniowej.
Jeżeli składnik α
2 2 2
4 ( ) / ∆ − t jest mniejszy od jedności, tzn. gdy
( ) ( )
1
4 4
1
2 2 2
2
2 2
α ∆ ∆ − = ⋅
|
\

|
.
|
⋅ − < t p
l
t
π
,
to

( )
( ) ( )
1
1
1
4
1
1
2 4
1 3
2 4 4
2 2 2
2
2 2 2
4
2 2
2
− −
= +
|
\

|
.
|
⋅ − +


|
\

|
.
|
⋅ − +
α ∆
∆ ∆
t
p
l
t p
l
t
π π
...
Rozwinięcie to pozwala kolejno scałkować składniki prawej strony równania (h). Po scałkowaniu
otrzymujemy:
αl p
l
l
l
p
l
p = ⋅ = +
|
\

|
.
|
|
\

|
.
|
+


|
\

|
.
|
|
\

|
.
|
+

¸

(
¸
(
(
π π π π
2 2
1
1
2 4
1 3
2 4 4
2 2 2 4
∆ ∆
... ,
skąd
(j) p
l
p
l
p = +
|
\

|
.
|
|
\

|
.
|
+


|
\

|
.
|

|
\

|
.
|
+ 1
1
2 4
1 3
2 4 4
2 2 2 4
π∆ π∆
...
Wzór (j) określa zależność między siłą P a ugięciem ∆.
Jeżeli ∆ = 0, to siła P jest równa eulerowskiej sile krytycznej (p = 1). Większym wartościom siły P
odpowiadają ściśle określone dwie wartości przemieszczenia ∆. Dla niedużych wartości ∆/l szereg po
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 5

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


prawej stronie wzoru (j) jest bardzo szybko zbieżny. Uwzględniwszy jedynie dwa wyrazy tego szeregu
otrzymamy:
(k)

l
p
p
≈ ± ⋅
− 8 1
π
.
Nietrudno się przekonać, że niewielkiemu zwiększeniu obciążenia towarzyszą znaczny przyrost ugięć i
katastrofalny wzrost naprężeń normalnych. Naprężenia te obliczamy ze wzoru na mimośrodowe ściskanie
(por. rys. 19.3c, d):
σ σ σ
max
, = = + = +
|
\

|
.
|
= +
|
\

|
.
|
P
A
P
W
p
P
A r
p
r
∆ ∆ ∆
kr
kr
1 1
gdzie σ
kr kr
= P A / , a r oznacza promień rdzenia przekroju (r = W/A). Zatem
(l) σ
σ
σ
= = + ⋅
|
\

|
.
|
max
.
kr
p
l
l
r
1


Przyjmiemy przykładowo, że wysokość słupa l = 5 m, a przekrój słupa jest rurą o średnicy zewnętrznej
70 mm i grubości ścianki 3 mm. Promień rdzenia przekroju r = 1,606 cm, czyli l/r = 311,4. Dla tych
danych ze wzorów (k) i (l) obliczono wartości zestawione w tablicy III.
Tablica III
p = P/P
kr

1 1,001 1,002 1,003 1,004
∆/l
σ
0
1
±0,0569
18,74
±0,0804
26,10
±0,0984
31,75
±0,1136
36,52

Wykres zależności P(∆) ilustruje rys. 19.3b. Charakterystyczne jest to, że w rozważanym przypadku
wykres ten jest symetryczny względem osi P. Obserwowany znaczny wzrost naprężeń po niewielkim
przekroczeniu wartości siły krytycznej pozwala stwierdzić, że wyboczenie pręta jest równoznaczne z
wyczerpaniem nośności konstrukcji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji naprężenie krytyczne
traktuje się zatem jako wartość niszczącą.

19.1.4. Wpływ sił poprzecznych i skrócenia osi pręta

Omówimy obecnie konsekwencje odejścia od dalszych założeń teorii Eulera. Przedstawimy wpływ sił
poprzecznych i skrócenia osi pręta na wartość siły krytycznej.
Wpływ siły poprzecznej przeanalizujemy na gruncie teorii liniowej. Z równania równowagi elementu
dl, wyciętego w konfiguracji odkształconej (rys. 19.4b) wynika, że
Q P P w x = ≈ ⋅ sin ' ( ), ϕ
gdzie
w x w x w x
M Q
( ) ( ) ( ). = +


Rys. 19.4

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 6

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Funkcja w x
M
( ) spełnia równanie różniczkowe
w x
M
EJ
M
"( ) , = −
a pochodna funkcji w x
Q
( ) jest średnim kątem ścinania:
w x
k
GA
Q
Q
' ( ) , = ⋅
skąd
w x
k
GA
dQ
dx
k
GA
Pw
Q
"( ) ' ' . = ⋅ = ⋅
Ponieważ w w w
M Q
" " ", = + więc
w x
M
EJ
P k
GA
w ' ' ( ) ' ' . = − +


Po uwzględnieniu, że M = −P(∆ − w), otrzymujemy równanie różniczkowe:
(m) w w ' ' , + = α α
1
2
1
2

gdzie
α
1
2
1
=

|
\

|
.
|
P
EJ
kP
GA
.
Postępując podobnie jak w zadaniu Eulera otrzymujemy warunek:
α
1
2 1
2
1 2 l n n = − ⋅ = ( ) , , , ...
π

Dla n = 1
P
EJ
kP
GA
l
( )
( )
.
1
1
2
2
1
4

|
\

|
.
|
|
=
π

Uwzględniając, że siła eulerowska krytyczna wynosi P EJ l
E
= π
2 2
2 / ( ) dostajemy:
P P
kP
GA
E
( )
( )
,
1
1
1 = ⋅ −
|
\

|
.
|
|

skąd
(n) P P
P
k
GA
P
E
E
kr
= =
+ ⋅
( )
.
1
1

Ze wzoru (n) wynika, że uwzględnienie wpływu sił poprzecznych powoduje zmniejszenie wartości siły
krytycznej. Wartość ta jest zazwyczaj niewiele mniejsza od P
E
. Istotne różnice mogą wystąpić w prętach
złożonych połączonych przewiązkami lub krzyżulcami. Warto dodać, że wzór (n) obowiązuje również dla
innych warunków podparcia pręta.
W przypadku stosunkowo krótkich prętów wykonanych z materiału o bardzo wysokiej granicy
sprężystości istotny wpływ może mieć skrócenie osi pręta przed utratą stateczności (por. Życzkowski,
[57]). Ostateczny wzór na siłę krytyczną uwzględniający to skrócenie ma postać:

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 7

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


(o) P
P
P
EA
E
E
kr
=
+ −
2
1 1
4
,
gdzie P
E
oznacza siłę krytyczną obliczoną według teorii Eulera. Odnotować trzeba, że dla P EA
E
> / 4
wyboczenie pręta w ogóle nie występuje.


19.1.5. Wpływ imperfekcji

Do tej pory zakładaliśmy, że obciążenie pręta jest przyłożone idealnie osiowo, a oś pręta jest idealnie
prosta. W praktyce założenia te nigdy nie są spełnione. Wobec tego konieczne jest wyrobienie sobie
poglądu na wpływ wyżej wymienionych imperfekcji.
Przyjmijmy przykładowo, że siła P działa na pewnym mimośrodzie e (por. rys. 19.5a). Jeśli
ograniczymy się do bardzo małych ugięć, otrzymamy następujące równanie różniczkowe linii ugięcia:

EJw P e w ' ' ( ). = ⋅ + − ∆

Rozwiązanie tego równania ma postać:
w x e
x
x
( )
cos
cos
, = ⋅
− 1 α
α

gdzie α = P EJ / ( ). Dla x = l sumę maksymalnego ugięcia ∆ i wstępnego mimośrodu e wyraża wzór:
(p)
| |
∆ ∆
c
P e e
P l
e f P = + = ⋅

= ⋅ ( )
cos ( )
( )
1
α
.

Wykresy funkcji ∆(P) ilustruje rys. 19.5b (linie przerywane).

Rys. 19.5


Łatwo zauważyć, że ∆ dąży do nieskończoności, gdy cos(αl) dąży do zera, czyli gdy αl dąży do π/2.
Widzimy zatem, że asymptotą funkcji P(∆) jest wartość siły P wynikająca z warunku: αl = π/2, skąd
P P EJ l
E
= = π
2 2
2 / ( ) . Z powyższego wynika, że gdy siła P działająca na pewnym mimośrodzie jest
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 8

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


bliska eulerowskiej wartości krytycznej, następuje gwałtowny przyrost poprzecznego ugięcia. Zwróćmy
uwagę na to, że całkowite ugięcie ∆
c
można przedstawić jako iloczyn wstępnego mimośrodu e i pewnej
funkcji f(P) uzależnionej od aktualnej wartości siły ściskającej. Powiększanie mimośrodu powoduje jedy-
nie większe ugięcie, nie wpływa ono jednak na położenie asymptoty (por. rys. 19.5b). Bardziej ścisłe
rozwiązanie nieliniowe ilustrują wykresy zaznaczone na rys. 19.5b liniami ciągłymi. Warto dodać, że
analogiczne wnioski wypływają z analizy ściskania pręta o początkowej krzywiźnie (por. rys. 19.5c).

19.1.6. Wpływ obciążeń poprzecznych

Omówimy jeszcze wpływ obciążenia poprzecznego na charakter wykresów P(∆).Rys. 19.6

Na wstępie wyprowadzimy równanie różniczkowe linii ugięcia dla pręta ściskanego i jednocześnie
obciążonego poprzecznie. W tym celu rozpatrzymy równowagę wyciętego elementu belki o długości dx
(rys. 19.6b):
− warunek równowagi sił pionowych
Q − qdx − Q +dQ = 0,
skąd
q
dQ
dx
= − , (19.1)
− warunek równowagi momentów
M qdx
dx
Q dQ dx M Md P dw + ⋅ + + ⋅ − + + ⋅ =
2
0 ( ) ( ) .
Po pominięciu małych wartości drugiego rzędu otrzymujemy:
dM
dx
Q P
dw
dx
= + ⋅ . (19.2)
Równanie różniczkowe linii ugięcia ma postać:
EJw M " . = − (19.3)
Zróżniczkowanie tego równania względem x oraz wykorzystanie równania (19.2) prowadzi do rezultatu:
( ")' ' . EJw Pw Q + = − (19.4)
Po ponownym zróżniczkowaniu powyższego równania i wykorzystaniu zależności (19.1) otrzymujemy:
( ")" " . EJw Pw q + = (19.5)
Wzory (19.3), (19.4) i (19.5) przedstawiają trzy postacie równania różniczkowego linii ugięcia pręta
mimośrodowo ściskanego o dowolnych warunkach brzegowych. Są one słuszne również dla
mimośrodowego rozciągania, jeżeli zmienimy znak siły P.
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 9

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Dla ilustracji powyższych wywodów wyznaczymy funkcję ugięcia pręta wspornikowego obciążonego
na swobodnym końcu dwoma siłami: pionową P i poziomą H (rys. 19.7). Przyjmijmy, że w czasie
obciążenia stosunek obu sił jest stały i żeRys. 19.7

µ = H P / . Wykorzystamy tu równanie różniczkowe linii ugięcia (19.3), gdyż funkcja momentów
zginających jest znana:
(r) EJw H l x P w " ( ) ( ). = − + − ∆
Równanie to po przekształceniu można zapisać następująco:
| |
w w l x " ( ) , + ⋅ = ⋅ + − α α µ
2 2

gdzie α
2
= P EJ / ( ). Rozwiązaniem tego równania jest funkcja (por. Ballenstedt [2]):
| |
w x x
l l x
l
( )
sin( ) sin ( )
cos( )
. = ⋅ − +
− −
¸

(
¸
(
µ
α α
α α

Największe ugięcie ∆ = w(l) określa wzór:
∆( )
( )
. P l
l
l
= ⋅ −

¸

(
¸
(
µ
α
α
tg
1
Równanie to opisuje zależność między przemieszczeniem ∆ a siłą P. Przedstawimy je w postaci
bezwymiarowej, uwzględniwszy stosownie do wzoru (i), że αl P P p = = ( / ) / ( / ) π π 2 2
kr
:
δ µ ( ) , p
p
p
= ⋅
|
\

|
.
|

¸

(
¸
(
(
(
(
tg
π
π
2
2
1
gdzie δ = ∆ / . l Nietrudno zauważyć, że dla p = 1, czyli dla P = P
kr
, przemieszczenie δ → ∞. Widzimy
zatem, że obecność obciążenia poprzecznego nie wpływa na wartość krytyczną siły ściskającej P. Wpływ
obciążenia poprzecznego na przebieg wykresów P(∆) jest podobny do wpływu imperfekcji. Stwierdzenie
to ilustrują dodatkowe wykresy funkcji p(δ) zamieszczone na rys. 19.7b.
Na koniec wyprowadzimy jeszcze jeden bardzo użyteczny wzór przybliżony na obliczanie ugięć pręta
zginanego i ściskanego. W rozważanym wyżej zadaniu dla P = 0 maksymalne ugięcie pręta
wspornikowego
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 10

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater0
3
3
=
Hl
EJ
.
Wobec tego
µ δ = = ⋅ = ⋅ H P
EJ
l pP p
kr
/ ,
3 12
3
0
2
0

π

gdzie δ
0 0
= ∆ / . l Po podstawieniu tej wartości do wzoru na δ(p) otrzymujemy:
δ δ ( ) . p
p
p
p
= ⋅ ⋅
|
\

|
.
|

¸

(
¸
(
(
(
(
0
2
12 2
2
1
π
π
π
tg

Wyrażenie w nawiasie można zapisać w sposób przybliżony, jeżeli uwzględnimy trzy wyrazy rozwinięcia
funkcji tgϕ w szereg potęgowy:
tgϕ ϕ ϕ ϕ ≈ + +
1
3
2
15
3 5
.
Wówczas otrzymujemy:
tg
π
π
π π π π π 2
2
1 1
12 16
2
15
1
12
1
10 12
1
1
2 4 2 2 2 2
p
p
p
p p p p
p
|
\

|
.
|
− ≈ + ⋅ + ⋅ − = +
|
\

|
.
|
|
≈ ⋅

.
Po uwzględnieniu uzyskanego rezultatu we wzorze na δ(p) otrzymujemy przybliżoną formułę służącą do
obliczania ugięć pręta z uwzględnieniem siły ściskającej:
δ δ ( ) p
p
≈ ⋅

0
1
1
. (19.6)
Łatwo sprawdzić, że wzór (19.6) daje bardzo dobre przybliżenie nawet dla dużych wartości p.
Na podstawie ogólnej analizy można pokazać, że wzór (19.6) ma charakter uniwersalny i obowiązuje
dla dowolnych warunków brzegowych (por. Timoshenko, Gere [48]). Symbol δ
0
oznacza tu ugięcie bez
udziału sił osiowych, a drugi człon f p p ( ) / ( ) = − 1 1 oznacza współczynnik zwiększający, który zależy
od stosunku p P P = / .
kr
Warto dodać, że współczynnik ten można również stosować do szacowania
wpływu imperfekcji, jakkolwiek dokładność takiego oszacowania bywa nieco gorsza (por. np. wzór (p)).

19.1.7. Rozciąganie mimośrodowe

Utrata stateczności występuje się z reguły w prętach ściskanych. Siły rozciągające na ogół stabilizują
ugięcia. Ilustracją tego zjawiska mogą być wykresy podane na rys. 19.8a. Wykresy te odpowiadają
rozwiązaniu równania różniczkowego (r), w którym zmieniono znak siły P.

Rys. 19.8

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 11

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


19.1.8. Definicja stateczności. Punkty graniczne i punkty bifurkacji

Przedmiotem dotychczasowych rozważań było zjawisko bifurkacji stanu równowagi. problem
stateczności jest jednak rozumiany znacznie szerzej. Niestateczność definiuje się na ogół jako proces, w
którym niewielka zmiana przyczyny powoduje bardzo dużą zmianę skutku. W definicji tej mieści się
zjawisko wyboczenia, kiedy niewielka zmiana siły (przyczyny) powoduje dużą zmianę poprzecznego
ugięcia (skutku). Zjawisko szerzej pojętej utraty stateczności obserwujemy również w czasie działania
siły pionowej na węzeł kratownicy Misesa (por. p. 17.2). Zbliżając się bowiem do punktu granicznego
rejestrujemy coraz większe przemieszczenia pionowe. W chwili osiągnięcia obciążenia odpowiadającego
punktowi granicznemu, w którym dP d / ∆ = 0, następuje gwałtowny przyrost wartości przemieszczenia
świadczący o utracie stateczności. Dalszy wzrost siły po przeskoku odpowiada jednak procesowi
statecznemu. W innych przypadkach osiągnięcie punktu granicznego może oznaczać całkowite
wyczerpanie nośności konstrukcji.


Rys. 19.9
Ogólnie biorąc, utrata stateczności występuje bądź w punkcie bifurkacji, bądź w punkcie granicznym.
Ilustracją tych uwag jest rys. 19.9, na którym przedstawiono punkt graniczny i dwa przypadki bifurkacji
stanu równowagi. Odnotować trzeba, że osiągnięcie punktu bifurkacji nie zawsze oznacza utratę nośności
konstrukcji. Sytuację taką ilustruje rys. 19.9c, stan pobifurkacyjny jest tutaj nadal stateczny, gdyż
dP d / ∆ > 0 . Zagadnienia te omówimy dokładniej w dalszych częściach tego rozdziału.


19.2. PODEJŚCIE ENERGETYCZNE

19.2.1. Uwagi wstępne

Rozważmy konstrukcję idealnie sprężystą będącą początkowo w stanie równowagi, poddaną działaniu
obciążenia konserwatywnego. Układ może odejść od tego stanu równowagi, jeżeli wystąpią pewne siły
zakłócające, w następstwie których pojawią się przemieszczenia rozwijające się z określonymi
prędkościami. Z zasady zachowania energii wiadomo, że suma energii potencjalnej układu Π i energii
kinetycznej E
k
jest stała:
Π + = E
k
const.
Stan równowagi układu zachodzi, gdy energia potencjalna osiąga ekstremum. Przyjmijmy, że układ jest
pierwotnie w stanie równowagi charakteryzującym się minimalną wartością energii potencjalnej.
Nadajmy układowi pewną małą prędkość początkową. Wartość energii potencjalnej może jedynie
wzrastać, czemu towarzyszy zmniejszenie się energii kinetycznej, stosownie do zasady zachowania
energii. Przypadek ten odpowiada stanowi równowagi statecznej. Równowagę stateczną można
zobrazować na przykładzie analogii, zilustrowanej na rys. 19.10a, na którym przedstawiono kulkę
toczącą się po zakrzywionej powierzchni. Pierwotny stan równowagi


Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 12

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma MaterRys. 19.10
odpowiada minimum energii potencjalnej; kulka znajduje się w zagłębieniu. Po wyprowadzeniu kulki z
pierwotnego położenia równowagi przez nadanie jej małej prędkości początkowej obserwujemy oscylacje
kulki w otoczeniu położenia równowagi. W położeniu tym energia potencjalna osiąga minimum, a
prędkość kulki jest największa. Prędkość ta zmniejsza się w miarę odchodzenia od pierwotnego położenia
równowagi.
Rozważmy teraz sytuację, gdy początkowe położenie równowagi nie odpowiada minimum energii
potencjalnej. Wówczas, stosownie do zasady zachowania energii, impuls powoduje wzrost energii
kinetycznej. Pojawiają się duże przemieszczenia, rozwijające się ze znacznymi prędkościami. Opisany
przypadek odpowiada niestatecznemu stanowi równowagi, a jego ilustracją są rys. 19.10b, c. Stan
równowagi obojętnej odpowiada toczeniu się kulki na płaszczyźnie poziomej (rys. 19.10d).
Bardziej złożoną sytuację przedstawia rys. 19.11, na którym dla małych zaburzeń położenie
początkowe można uznać za stateczne. Jeśli jednak zakłócenie jest dostatecznie duże, to kulka może zająć
położenie równowagi o niższym poziomie energetycznym. Problem ten występuje w zjawisku przeskoku.


Rys. 19.11

Powyższe uwagi pozwalają zmodyfikować nieco zasadę minimum energii potencjalnej:
Układ konserwatywny jest w stanie równowagi statecznej tylko wtedy, gdy wartość energii
potencjalnej osiąga minimum względne.

19.2.2. Matematyczna interpretacja zasady minimum energii
potencjalnej
*)


Rozważmy konstrukcję sprężystą, której stan odkształcenia jest całkowicie określony przez parametr
T, a obciążenie stanowi stała siła P. Wówczas energię potencjalną można zapisać jako funkcję parametru
T:
Π Π = ( ). T
Funkcję tę obrazuje wykres na rysunku 19.12. Naszym celem jest znalezienie


Rys. 19.12

*)
Por. [14, 38, 40, 45, 50].
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 13

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Materpunktów równowagi i określenie, czy są one stateczne czy niestateczne. Wybieramy dowolny punkt
krzywej Π(T) o współrzędnych Π
0
, T
0
. Zbadamy przyrost energii potencjalnej po zmianie współrzędnej
T
0
o małą wartość t, z wykorzystaniem rozwinięcia w szereg Taylora:
Π Π
Π
( ) ( ) ... T t T
T
t
T
t
0 0
2
2
2
1
2
+ = + ⋅ + ⋅ ⋅ +
∂Π
gdzie pochodne funkcji odnoszą się do punktu T = T
0
. Rozwinięcie to można zapisać nieco inaczej:
Π Π Π Π
0 0
2
+ = + + + ∆ δΠ δ ..., (19.7)
gdzie δΠ, δ
2
Π,...oznaczają kolejne wariacje energii potencjalnej. Warunkiem koniecznym ekstremum
(maksimum lub minimum) energii jest znikanie pierwszej wariacji δΠ. Wobec tego warunek równowagi
ma postać:
∂Π

δΠ
T
= = 0 0 lub , (19.8)
a warunkami minimum energii są zależności:
∂ΠδΠ δ
T
T
= > = > 0 0 0 0
2
2
2
, lub ,
Π
Π (19.9)
dla wszystkich kinematycznie dopuszczalnych wartości t. Wynika stąd kryterium stateczności konstrukcji


δ
2
2
2
0 0
Π
Π
T
> > lub . (19.10)
Jeżeli ∂ ∂
2 2
0 Π / T < , układ jest niestateczny, a jeśli ∂ ∂
2 2
0 Π / T = , to w celu ustalenia stateczności
układu trzeba zbadać znaki wyższych pochodnych (wariacji) energii potencjalnej. Na przykład, gdy
∂Π ∂ / T = 0 i jednocześnie ∂ ∂
2 2
0 Π / T = , to ∂ ∂
3 3
0 Π / T < oznacza układ niestateczny. Jeżeli
∂ ∂
3 3
Π / T byłoby również równe zeru, wtedy ∂ ∂
4 4
0 Π / T > oznaczałoby układ stateczny, a
∂ ∂
4 4
0 Π / T < − układ niestateczny. Postępowanie to powielamy aż do skutku.
Dla ilustracji powyższych stwierdzeń rozważymy pionowy idealnie sztywny pręt o długości l,
utwierdzony sprężyście w fundamencie za pośrednictwem sprężyny o sztywności równej c (rys. 19.13).
Pręt jest obciążony siłą pionową P. Należy obliczyć wartość krytyczną siły P, dla której pionowe
położenie pręta staje się niestateczne. Energia potencjalna w pozycji wychylonejRys. 19.13


Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 14

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Π Π = = ⋅ − ⋅ = ⋅ − − ( ) ( ) ( cos ). φ φ φ φ φ
1
2
1
2
1
2 2
c P u c Pl
Rolę parametru odkształcenia odgrywa tu kąt φ. Równowaga zachodzi, gdy ∂Π ∂φ / = 0 , tzn.
∂Π
∂φ
φ φ = − = c Pl sin . 0
Dla małych przemieszczeń można przyjąć, że sinφ ≈ φ , stąd
∂Π
∂φ
φ = ⋅ − = ( ) . c Pl 0
Równowaga jest możliwa w dwóch przypadkach:
φ = = 0 lub . P
c
l

Pierwszy z nich odpowiada pozycji nie wychylonej (nie wyboczonej). Drugi określa wartość P, dla której
jest możliwy stan równowagi w pozycji wychylonej. Stateczność równowagi określa druga pochodna
funkcji Π(φ):

∂φ
2
2
0
0
0
Π
= −
>
=
<
¦
´
¦
¹
¦
c Pl
stan stateczny
stan krytyczny
stan niestateczny


Z powyższego wynika, że P P c l = =
kr
/ i jest wartością krytyczną, poniżej której pionowe położenie
pręta jest stateczne.
W omówionym wyżej zadaniu energia potencjalna była funkcją jednej zmiennej φ, a warunki
równowagi i stateczności były wyrażone przez pochodne cząstkowe funkcji Π(φ). W układach ciągłych
trzeba badać wariacje funkcjonału energii potencjalnej. Rozważmy zatem dla przykładu pryzmatyczny
pręt wspornikowy obciążony osiową siłą P (rys. 19.14). Przyrost pionowego przemieszczenia punktu
przyłożenia siły na skutek wyboczenia przy założeniu nieściśliwości osi pręta można zapisać, jak
następuje:
∆u ds dx w dx w dx
l l l
= − = + −
|
\

|
.
| ≈
∫ ∫ ∫
( ) ' ( ' ) . 1 1
1
2
2 2
0 0 0

Wobec tego przyrost pracy obciążenia zewnętrznego
2
1
2
2
0
∆L P u P w dx
l
= ⋅ =

∆ ( ' ) .


Rys. 19.14

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 15

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma MaterZatem energię potencjalną wyboczenia pręta wyraża wzór:

Π( ) ( ' ' ) ( ' ) . w U L EJ w dx P w dx
l l
= − = −
∫ ∫
∆ ∆ 2
1
2
1
2
2 2
0 0
(19.11)
Funkcję parametru odkształcenia pełni tu ugięcie poprzeczne w(x). Przyrost energii potencjalnej jest
wynikiem przyrostu funkcji w(x) o funkcję η · t(x). Funkcja t(x) jest kinematycznie dopuszczalnym
przemieszczeniem spełniającym te same warunki brzegowe co funkcja w(x), a η jest stałą o nieskończenie
małej wartości. Wtedy energię potencjalną wyraża się następująco:
Π Π Π + = + = + − + =
= − + ⋅ −

¸

(
¸
(
(
+
+ ⋅ −

¸

(
¸
(
(
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫
∆ ( ) ( ' ' ' ' ) ( ' ' )
( ' ' ) ( ' ) ' ' ' ' ' '
( ' ' ) ( ' ) .
w t EJ w t dx P w t dx
EJ w dx P w dx EJ w t dx P w t dx
EJ t dx P t dx
l l
l l l l
l l
η η η
η
η
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2 2
0 0
2 2
0 0 0 0
2 2 2
0 0

Z powyższego widać wyraźnie, jaką postać mają wariacje funkcjonału; rząd wariacji odpowiada potędze
parametru η:
δΠ η = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

( ' ' ' ' ' ' ) , EJw t P w t dx
l
0
(19.12)
| |
δ η
2 2 2 2
0
1
2
Π = ⋅ − ⋅

EJ t P t dx
l
( ' ' ) ( ' ) . (19.13)
Stany równowagi odpowiadają równaniu δΠ = 0. Warunek ten rozpiszemy całkując dwukrotnie przez
części równanie (19.12) i przyrównując je do zera:
| |
| |
( )
EJ w l t l w t w l t l w t
P w l t l w t EJw Pw t dx
l
⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ −
− ⋅ ⋅ − ⋅ + + ⋅ ⋅ =

' ' ( ) ' ( ) ' ' ( ) ' ( ) ' ' ' ( ) ( ) ' ' ' ( ) ( )
' ( ) ( ) ' ( ) ( ) ' ' .
0 0 0 0
0 0 0
0
IV

Dla rozważanego pręta wspornikowego obowiązują następujące warunki brzegowe:
x w w t t = = = = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : ( ) , ' ( ) ( ) , ' ( ) , oraz
x l M l Q l = = = : ( ) ( ) , 0 0 i
co według wzorów (19.3) i (19.4) prowadzi do zależności:
w l EJw l P w l ' ' ( ) , ' ' ' ( ) ' ( ) , = + ⋅ = 0 0
t l EJt l P t l ' ' ( ) , ' ' ' ( ) ' ( ) . = + ⋅ = 0 0
Z warunków tych wynika, że suma składników stojących poza całką jest równa zeru. Wobec tego
równowaga układu zachodzi wtedy, gdy
( ' ' ) . EJw Pw t dx
l
IV
+ ⋅ ⋅ =

0
0

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 16

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Jeżeli przyrost ugięcia t(x) jest dowolny i różny od zera oraz spełnia warunki brzegowe zadania, to
równowaga jest osiągana, gdy wyrażenie podcałkowe zawarte w nawiasie jest równe zeru. Odpowiada to
spełnieniu równania różniczkowego:
EJw Pw
IV
= = ' ' 0
lub
w w
IV
+ ⋅ = α
2
0 ' ' , . (19.14)
gdzie α
2
= P EJ / ( ). Równanie (19.14) pokrywa się z wcześniej wyprowadzonym równaniem
różniczkowym linii ugięcia (19.5) dla pręta mimośrodowo ściskanego, jeżeli przyjmiemy w nim, że q = 0.
Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki odpowiadają stanowi krytycznemu, gdy
δ
2
0 Π = . Z równania (19.13) widzimy, że dla P = 0, δ
2
0 Π >
i równowaga jest stateczna. W miarę wzrostu siły P wartość δ
2
Π maleje, by dla P = P
kr
osiągnąć
wartość zero, czyli
| |
δ η
2 2 2 2
0
1
2
0 Π( ) ( ") ( ' ) . P EJ t P t dx
l
kr kr
= − ⋅ =

(19.15)
Ponieważ funkcja t(x) spełnia wszystkie wymagania stawiane funkcji w(x), z równania (19.15) wynika, że
przyrost energii potencjalnej w stanie krytycznym jest równa zeru. Zatem
1
2
1
2
2 2
0 0
EJ t dx P t dx
l l
( ") ( ' ) =
∫ ∫
kr
, (19.16)
skąd
P
EJ t dx
t dx
l
l
kr
=


( ")
( ' )
.
2
0
2
0
(19.17)
Wzór (19.17) nosi nazwę ilorazu Rayleigha i służy do przybliżonego wyznaczania siły krytycznej przez
przyjęcie z góry pewnej funkcji t(x), spełniającej warunki brzegowe zadania.
Dla przykładu przyjmiemy, że w pręcie wspornikowym z rys. 19.14 funkcja t(x) ma w przybliżeniu
kształt paraboli drugiego stopnia o równaniu:
t x
l
x ( ) . = ⋅

2
2

Funkcja ta spełnia warunki brzegowe t(0) =0, t'(0) = 0. Obliczymy całki występujące w równaniu (19.17):
( ' ) , t dx
l
x dx
l
l l
2
2
4
0
2
2
0
4
4
3
= ⋅ =
∫ ∫
∆ ∆
( ' ' ) t dx
l
dx
l
l l
2
2
4
0
2
3
0
4
4
= =
∫ ∫
∆ ∆
.

Zatem według równania (19.17) otrzymujemy że P EJ l
kr
≈ 3
2
/ , wobec wyniku ścisłego
P EJ l EJ l
kr
= = π
2 2 2
2 2 467 / ( ) , / .

Dużo lepsze przybliżenie otrzymamy, jeżeli drugą pochodną t''(x), będącą krzywizną wygiętej osi
pręta, wyrazimy przez moment zginający:
t x M EJ P t EJ "( ) / ( ) ( ) / ( ). = − = − − ∆
Wówczas
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 17

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


1
2
1
2
0
2
2
0 0
M
EJ
dx P t dx
l l
− =
∫ ∫
kr
( ' ) ,
lub
( )
P
EJ
t dx P t dx
l l
kr
kr
2
2
0
2
0
0 ⋅ − − =
∫ ∫
∆ ( ' ) ,
skąd
P
EJ t dx
t dx
EJ l
l
l
kr
=

=


( ' )
( )
, / .
2
0
2
0
2
2 50


Błąd tego przybliżenia jest teraz bardzo mały i wynosi tylko 1,3%. Ponieważ przybliżona linia ugięcia
wymaga nałożenia pewnych więzów na rozwiązanie dokładne (pręt jest sztywniejszy), wartości sił
krytycznych są zawsze obarczone błędem przez nadmiar. Jest to zasadnicza wada metody Reyleigha.

19.3. STANY POKRYTYCZNE
*)


19.3.1. Wiadomości ogólne

W praktyce inżynierskiej do dnia dzisiejszego poprzestaje się z reguły na wyznaczeniu obciążenia
krytycznego bez analizy pokrytycznego zachowania się konstrukcji. Wynika to zarówno z dużych
trudności matematycznych występujących podczas badania dużych przemieszczeń, jak i trudności
fizycznej interpretacji stanów pokrytycznych. Podstawy nowoczesnej teorii stanów pokrytycznych przy
obciążeniach konserwatywnych zbudował Koiter w swej pracy doktorskiej ogłoszonej w 1945 roku.
Pracę tę przetłumaczono na język angielski dopiero w 1967 roku, gdy pojawiły się już inne, późniejsze
publikacje Koitera z zakresu stateczności. Okazuje się, że przyczyny szeregu niepowodzeń
konstrukcyjnych oraz wielokrotnie stwierdzanych „błędów” eksperymentalnych tkwią z niedocenianiu
wagi problematyki stanów pokrytycznych. Istotę tej problematyki zilustrujemy na kilku przykładach.
W analizie stanów pokrytycznych decydujące znaczenie mają pochodne cząstkowe funkcji energii
potencjalnej Π względem parametru odkształcenia konstrukcji T. Dlatego dla skrócenia zapisu
wprowadzimy oznaczenia:
Π Π
Π
Π
Π
I II III
= = =
∂Π

T
T T
, , ,...
2
2
3
3
(19.18)
Powrócimy do zadania rozważanego w p. 19.2.2 (rys. 19.13). Przyjmiemy, że parametrem obciążenia
jest kąt obrotu pręta, czyli T = φ. Energia potencjalna
Π( , ) ( cos ), T P cT Pl T = − ⋅ −
1
2
1
2
(19.19)
a warunek równowagi ma postać:
Π
I
( , ) sin . T P
T
cT Pl T = = − ⋅ =
∂Π

0 (19.20)
Równowaga zachodzi dla dwóch przypadków:
T = 0 (19.21)
lub

*)
Por. [14, 38, 50].
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 18

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


P T
cT
l T
( )
sin
. =

(19.22)
W nie wychylonej pozycji pręta (T = 0) równowaga jest spełniona dla dowolnej wartości siły P. Tak
zwana główna (fundamentalna) ścieżka równowagi odpowiada prostej T = 0, a druga ścieżka
(pokrytyczna) dana jest wzorem (19.22). Obie ścieżki równowagi na płaszczyźnie (T, P) ilustruje
rys. 19.15b.


Rys 19.15

Problem stateczności rozstrzyga badanie znaku drugiej pochodnej energii potencjalnej, wyrażonej
wzorem:
Π
Π
II
( , ) cos . T P
T
c Pl T = = − ⋅


2
2
(19.23)
Na głównej ścieżce równowagi (T = 0) otrzymujemy
Π
II
( , ) , 0 P c Pl = −
skąd widać, że dla P P c l P < = >
kr II
/ , ( , ) , Π 0 0 czyli energia potencjalna osiąga minimum i
równowaga jest stateczna. Dla P > P
kr
, równowaga jest niestateczna, bo Π
II
( , ) . 0 0 P <
Aby wykazać, że druga ścieżka równowagi (19.20) jest stateczna, trzeba udowodnić, że energia na tej
ścieżce osiąga lokalne minimum w punkcie bifurkacji. Ponieważ Π Π
I kr II kr
( , ) ( , ) , 0 0 0 P P = =
poszukujemy wartości następnych pochodnych:
Π
III
( , ) sin , T P Pl T = ⋅ skąd Π
III kr
( , ) , 0 0 P =
Π
IV
( , ) sin , T P Pl T = ⋅ skąd Π
IV kr
( , ) . 0 0 P c = >
Widzimy więc, że funkcja Π( , ) T P na pokrytycznej ścieżce równowagi rzeczywiście osiąga lokalne
minimum. Do tego samego wyniku dojdziemy, rozwijając funkcję Π( , ) T P w szereg Taylora. Godne
uwagi jest to, że podobny jakościowo wynik uzyskaliśmy w p. 19.1.3 (rys. 19.3), gdzie badaliśmy duże
przemieszczenie sprężystego pręta wspornikowego.


Rys. 19.16

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 19

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Rozważmy obecnie nieco inne zadanie, przedstawione na rys. 19.16. Zbadamy deformacje układu
złożonego z pionowego idealnie sztywnego pręta połączonego na jednym końcu z fundamentem za po-
średnictwem przegubu. Drugi koniec jest podparty idealnie sprężystym prętem poziomym o sztywności
podłużnej równej c. Pręt sprężysty przenosi zarówno ściskanie, jak i rozciąganie, a jego oś podczas
deformacji jest zawsze pozioma. Całkowite przemieszczenie poziome punktu przyłożenia siły P wynosi
Tl. Energię potencjalną układu zdeformowanego wyraża wzór:
Π( , ) . T P cl T Pl T = ⋅ − − −
|
\

|
.
|
1
2
1 1
2 2 2
(19.24)
Otrzymujemy stąd warunek równowagi:
Π
I
( , ) T P cl T PT
l
T
= ⋅ − ⋅

=
2
2
1
0 (19.25)
oraz drugą pochodną:
Π
II
( , ) . T P cl Pl
T
PT
l
T
= − ⋅

− ⋅

|
\

|
.
|
2
2
2
2
3
1
1
1
(19.26)
Z warunku równowagi (19.25) wynika, że
T cl
P
T


|
\

|
.
|
|
=
1
0
2
.
Wobec tego albo
T = 0, (19.27)

albo
P P T cl T = = ⋅ − ( ) . 1
2
(19.28)

Obie ścieżkik (19.27) i (19.28) przecinają się w punkcie krytycznym, gdzie
P = P
kr
= cl. W punkcie tym
Π
II
( , ) . 0
2
P cl Pl = −

Widać stąd, że pionowe położenie słupa jest stateczne, jeśli P < P
kr
,. Ze wzoru (19.28) i rys. 19.16b
wynika natychmiast, że ścieżka pokrytyczna jest w każdym punkcie niestateczna. Ponadto można
pokazać, że Π
III kr
( , ) 0 0 P = oraz Π
IV kr
( , ) , 0 3 0
2
P cl = − < co dodatkowo dowodzi, że obciążenie
pokrytyczne jest niestateczne.
Zbadamy jeszcze jeden układ, w którym idealnie sztywny pręt połączony przegubowo z fundamentem
jest podparty ukośnym prętem sprężystym o sztywności c i nachylonym pod kątem 45° (rys. 19.17a).
Energię potencjalną wyraża wzór:
( )
Π( , ) , T P cl T Pl T = + − − ⋅ − −
|
\

|
.
|
2
2
2
1 1 1 1 (19.29)
a równowaga zachodzi, gdy
Π
I
( , ) . T P cl
T
PT
l
T
= −
+
|
\

|
.
|
− ⋅

=
2
2
1
1
1
1
0 (19.30)
Równanie (19.30) jest spełnione dla T = 0 (główna ścieżka równowagi) przy dowolnej wartości siły P.
Stateczność tej ścieżki określa druga pochodna energii potencjalnej:

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 20

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Π
II
( , ) , 0
1
2
2
P cl Pl = −
skąd widzimy, że jeśli P P cl < =
kr
/ 2 , to występuje równowaga stateczna, a jeśli P P >
kr
− równowaga
niestateczna.


Rys. 19.17

Warunek równowagi (19.30) jest spełniony także, jeżeli siła P zmienia się według zależności:
P T
cl
T
T T ( ) . = ⋅ − − −
|
\

|
.
| 1 1
2
(19.31)
Równanie to określa ścieżkę pokrytyczną. Trzecia pochodna energii potencjalnej
w punkcie bifurkacji (T = 0, P P =
kr
)
Π
III kr
( , ) , 0
3
4
0
2
P cl = − <
co wskazuje, że krytyczny stan równowagi jest niestateczny. Pozostaje jeszcze określenie pokrytycznego
zachowania się badanej konstrukcji. Dla T = 0 wzór (19.31) jest symbolem nieoznaczonym typu 0/0. W
takim przypadku najdogodniej jest rozwinąć funkcję P(T) w szereg potęgowy. Wykorzystamy znany
wzór na rozwinięcie funkcji pierwiastkowej:
1 1
1
2
1 1
2 4
1 1 3
2 4 6
1
2 3
± = ± −


±
⋅ ⋅
⋅ ⋅
− ≤ a a a a a ..., , ,
co prowadzi do wyniku:
P T cl T T T ( ) ... . ≈ − + − +
|
\

|
.
|
1
2
3
8
1
16
11
128
2 3
(19.32)
Ze wzoru (19.32) wnioskujemy, że dla T = 0
P P cl = =
kr
1
2

oraz
dP
dT
cl = − <
3
8
0. (19.33)
Otrzymaliśmy zatem bardzo ważny rezultat. Okazuje się, że w punkcie bifurkacji ścieżka pokrytyczna ma
pochylenie niezerowe. Przebieg ścieżki pokrytycznej objaśnia rys. 19.17b.

19.3.2. Klasyfikacja punktów bifurkacji

Zadania rozwiązane w p. 19.3.1. pozwalają na wprowadzenie użytecznej klasyfikacji punktów bifur-
kacji. W zależności od charakteru wykresów P(T) punkty bifurkacji możemy podzielić na niesymetryczne
i symetryczne. Punkty niesymetryczne (rys. 19.18a,b) charakteryzują się tym, że w punkcie bifurkacji
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 21

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


(dla T = 0) Π
III
≠ 0, a pochodna dP dT / ≠ 0 . W symetrycznych punktach bifurkacji
Π
III
i = = 0 0 dP dT / , natomiast pochodna Π
IV
może być dodatnia lub ujemna. Jeżeli Π
IV
< 0, to sy-
metryczny punkt bifurkacji jest niestateczny (rys. 19.18c). Symetryczny i stateczny punkt bifurkacji wy-
stępuje, gdy Π
IV
> 0 (rys. 19.18d).Rys. 19.18


19.3.3. Wpływ imperfekcji

Omówione w p. 19.3.1 trzy modele wyczerpują charakterystyczne cechy zachowania się konstrukcji w
zakresie pokrytycznym. W celu przeniesienia uzyskanych rezultatów na konstrukcje realne trzeba
uwzględnić wpływ imperfekcji, określonych parametrem e. Wpływ tego parametru na przebiegi funkcji
P(T) ilustruje rys. 19.19.


Rys. 19.19

Model z rys. 19.19a odpowiada ściskaniu sprężystego pręta wspornikowego, a wykresy P(T, e)
jakościowo są identyczne z wykresami podanymi wcześniej na rys. 19.5b. Punkt bifurkacji jest tu
symetryczny i stateczny. Własności te ma większość konstrukcji prętowych. Z charakteru wykresów
P(T, e) wynika, że do bezpiecznej oceny nośności wystarczy tutaj obliczenie obciążenia bifurkacyjnego.
Stwierdzenie to nie obowiązuje jednak, gdy symetryczny punkt bifurkacji jest niestateczny. Przypadek
ten ilustruje rys. 19.19b, na którym imperfekcje powodują znaczne zmniejszenie obciążenia krytycznego
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 22

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


(punkt A) w stosunku do obciążenia bifurkacyjnego (punkt B). Wykresy przedstawione na rys. 19.19b są
charakterystyczne dla łuków i cienkich powłok.
Sytuacje z rys. 19.19c, na którym występuje niesymetryczny punkt bifurkacji, są rzadziej spotykane w
praktyce (np. kratownice o węzłach sztywnych, pewne szczególne przypadki ram, zamknięte powłoki
kuliste). Z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji przypadki te są jednak bardzo ważne, bo i tu
obserwujemy utratę stateczności dla obciążenia mniejszego od obciążenia bifurkacyjnego.
Na zakończenie należy podkreślić, że konstrukcje charakteryzujące się niestatecznymi punktami
bifurkacji (rys. 19.19b, c) wykazują dużą czułość na imperfekcje i wymagają szczególnej uwagi przy
szacowaniu ich nośności.
Opisane wyżej i przewidziane teoretycznie zjawiska towarzyszące stanom pokrytycznym zostały
potwierdzone eksperymentalnie. W zakresie konstrukcji prętowych najszerzej znane są badania
doświadczalne, które zapoczątkował w 1965 roku Roorda [37].

19.4. WYZNACZANIE OBCIĄŻEŃ KRYTYCZNYCH I FORM UTRATY
STATECZNOŚCI W PRĘTACH PROSTYCH

19.4.1. Uwagi wstępne

Ze względu na kinematykę problemy stateczności można podzielić na dwie grupy:
− płaska utrata stateczności, w której wygięta oś pręta po utracie stateczności jest krzywą płaską,
− przestrzenna utrata stateczności, w której odkształcona oś pręta jest krzywą przestrzenną.
Do pierwszej grupy zaliczamy wyboczenie prętów ściskanych, które w teorii liniowej nosi nazwę
wyboczenia eulerowskiego. Do grupy drugiej zaliczamy m. in. utratę płaskiej postaci zginania
(zwichrzenie), wyboczenie skrętne i wyboczenie giętno-skrętne. Tutaj ograniczymy się do wyznaczania
obciążeń krytycznych (bifurkacyjnych) w prętach prostych. Zasadnicze rozważania będą oparte na
liniowej teorii stateczności sprężystej. Problemy stateczności w obszarze odkształceń sprężysto-
plastycznych omówimy dokładniej przy analizie wyboczenia giętnego.

19.4.2. Płaska utrata stateczności prętów ściskanych. Wyboczenie

Rozważymy dowolnie podparty prostoliniowy pręt sprężysty o zmiennej sztywności, poddany
działaniu idealnie osiowej siły ściskającej P. Do wyznaczenia obciążenia krytycznego w tym dosyć
ogólnie sformułowanym zadaniu zastosujemy równanie różniczkowe linii ugięcia w postaci (19.5).
Ponieważ obciążenie poprzeczne q nie występuje, równanie to przybiera postać:
| |
EJ x w P w ( ) " " " , ⋅ + ⋅ = 0 (19.34)
gdzie J(x) oznacza jeden z głównych momentów bezwładności przekroju pręta. Po podstawieniu, że J(x)
= J
1
·ζ(x), gdzie J
1
= const, oraz α
2
1
= P EJ / ( ) , otrzymujemy:
| |
ζ α ( ) " " " . x w w ⋅ + ⋅ =
2
0 (19.35)
Rozwiązanie ogólne tego równania można przedstawić następująco:
w x C x C x C x C ( ) ( , ) ( , ) , = ⋅ + ⋅ + +
1 1 2 2 3 4
ϕ α ϕ α (19.36)
gdzie ϕ α ϕ α
1 2
( , ) ( , ) x x i są funkcjami, których postać zależy od funkcji ζ(x). Dla pręta o stałej
sztywności (J(x) = J, ζ(x) = 1) rozwiązanie (19.36) przybiera postać:
w x C x C x C x C ( ) sin( , ) cos( , ) . = ⋅ + ⋅ + +
1 2 3 4
α α (19.36a)
Stałe C
i
(i = 1, 2, 3, 4) oblicza się na podstawie warunków brzegowych, dwóch na każdym końcu pręta.
Dla najczęściej spotykanych sposobów podparcia przyjmujemy następujące warunki brzegowe:
− utwierdzenie w = 0, w' = 0,
− podpora przegubowa w = 0, M = 0, czyli w'' = 0,
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 23

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


− koniec swobodny M = 0, czyli w'' = 0,
| |
Q x w w = ⋅ + ⋅ = 0 0
2
, ( ) " ' ' . czyli ζ α (19.37)
Do sformułowania powyższych warunków wykorzystano wzory (19.3) i (19.4) wiążące siły
wewnętrzne z funkcją ugięcia. Po podstawieniu rozwiązania (19.36) lub (19.36a) do warunków (19.37)
otrzymujemy układ czterech równań liniowych jednorodnych ze względu na stałe C
i
:
a C a C a C a C
a C a C a C a C
a C a C a C a C
a C a C a C a C
11 1 12 2 13 3 14 4
21 1 22 2 23 3 24 4
31 1 32 2 33 3 34 4
41 1 42 2 43 3 44 4
0
0
0
0
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
¹
`
¦
¦
)
¦
¦
,
,
,
,
(19.38)
gdzie współczynniki a
ij
(i, j = 1, 2, 3, 4) są funkcjami parametru α. Wyznacznik układu (19.38) ma
postać:
| |
Det a
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
ij
=
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34
41 42 43 44
. (19.39)
Jeżeli
| |
Det a
ij
≠ 0 , to C C C C
1 2 3 4
0 = = = = . Wówczas rozwiązanie układu (19.38) jest trywialne, co
oznacza, że wyboczenie nie występuje, bo w(x) ≡ 0. Aby choć jedna stała całkowania była różna od zera,
wyznacznik układu musi być równy zeru. Wtedy oprócz prostoliniowej postaci równowagi pręta mogą
wystąpić również krzywoliniowe postacie równowagi. Warunek
| |
Det a
ij
( ) α = 0 (19.40)
jest zatem kryterium osiągnięcia stanu krytycznego. Rozwinięcie wyznacznika prowadzi do równania
przestępnego ze względu na α(P). Najmniejszy rzeczywisty i dodatni pierwiastek tego równania określa
najmniejszą siłę krytyczną P P
( ) 1
=
kr

i pierwszą postać wyboczenia. Pozostałe pierwiastki rzeczywiste i dodatnie określają wyższe siły
krytyczne i wyższe postacie wyboczenia. Przedstawione rozumowanie ma sens tylko dla pewnej klasy
równań różniczkowych, w których dla jednorodnych warunków brzegowych oprócz rozwiązania
trywialnego istnieją jeszcze rozwiązania niezerowe dla stałych całkowania. Własność tę mają zawsze
równania różniczkowe stateczności.

Rys. 19.20

W celu ilustracji rozważań obliczymy siłę krytyczną dla pręta pryzmatycznego przedstawionego na
rys. 19.20a. Ponieważ EJ = const, więc rozwiązanie równania różniczkowego (19.35) przybiera postać
(19.36a). Warunki brzegowe są następujące: w w l w w l ( ) ( ) ; ' ( ) ; "( ) . 0 0 0 0 0 = = = = Obliczamy pochodne
funkcji w(x):
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 24

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


w x C x C x C '( ) sin cos , = − + +
1 2 3
α α α α
w x C x C x "( ) cos sin . = − −
1
2
2
2
α α α α
Podstawienie warunków brzegowych prowadzi do układu jednorodnych równań liniowych:
w C C ( ) : , 0 0 0
1 4
= + =
w C C ' ( ) : , 0 0 0
2 3
= + = α
w l C l C l C l C ( ) : cos sin , = + + + = 0 0
1 2 3 4
α α
w l C l C l "( ) : cos sin . = − − = 0 0
1
2
2
2
α α α α
Kryterium osiągnięcia stanu krytycznego odpowiada zerowaniu się wyznacznika tego układu równań:

| |
Det a
l l
l l
ij
=
− −

¸

(
¸
(
(
(
(
=
1 0 0 1
0 1 0
1 1
0 0
0
2 2
α
α α
α α α α
cos sin
cos sin
.
Po obliczeniu wartości wyznacznika otrzymujemy równanie przestępne ze względu na (αl):

−αl + tg(αl) = 0.
Równanie to ma nieskończenie wiele pierwiastków (por. rys. 19.20b). Najmniejszy z nich
( ) , ,
( )
αl
1
4 493 ≈ czyli
l
P
EJ
( )
, ,
1
4 493 =
skąd
P P
EJ
l
EJ
l
EJ
l
( )
( , )
( , ) ( , )
.
1
2
2
2
2
2
2
4 493
0 699 0 70
= =

=kr
π π
(19.41)

Postać linii ugięcia można określić z dokładnością do jednej stałej:

w x C l x
l x
l
( ) ( )
sin ( )
cos
. = ⋅ − −

¸

(
¸
(
α
α
α

Zmiana znaku krzywizny tej linii występuje, gdy

w x C
l x
l
' ' ( )
sin ( )
cos
,
0
2 0
0 =

= α
α
α

skąd
x l
n
n
0
0 1 2 = − =
π
α
; , , , ...
Wobec tego długość półfali sinusoidy dla n = 1
l x
l
l
l − = = =
0
4 493
0 70
π π
α( ) ,
, .

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 25

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Kształt pierwszej postaci wyboczenia ilustruje rys. 19.20a.

Rezultaty przedstawionego wyżej sposobu postępowania dla sprężystych prętów pryzmatycznych (EJ
= const) przy najczęściej spotykanych warunkach podparcia zestawiono na rys. 19.21.

Rys. 19.21

Budowa wzorów na obliczanie siły krytycznej nasuwa myśl, by niezależnie od sposobu podparcia
pręta siłę tę wyznaczyć z jednego uniwersalnego wzoru. Jest to tzw. wzór Eulera:
P
EJ
l
w
kr
=
π
2
2
, (19.42)
gdzie przez l
w
oznaczono tzw. długość wyboczeniową, uwzględniającą warunki brzegowe. Długość tę
określa się zazwyczaj jako iloczyn rzeczywistej długości pręta l i współczynnika długości wyboczeniowej
ν:
l l
w
= ν . (19.43)
Długość wyboczeniowa odpowiada długości półfali sinusoidy przedstawiającej daną postać wyboczenia.
Wartości bezwymiarowego współczynnika ν mieszczą się w dosyć szerokim zakresie. Na przykład, dla
prętów ram dochodzą do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu. Przypomnieć trzeba, że J we wzorze Eulera
oznacza jeden z głównych momentów bezwładności przekroju pręta. Wobec tego siła krytyczna
odpowiada mniejszej wartości stosunku J/l
w
. Jeżeli zatem warunki brzegowe w obu płaszczyznach
głównych są takie same (tj. l l
w w
I II
= ), to J = J
II
= J
min
.
Dotychczasowe rezultaty uzyskaliśmy przy założeniu, że pręt jest idealnie sprężysty i ma
nieograniczoną wytrzymałość. W rzeczywistości jednak własności mechaniczne materiału pręta zależą od
poziomu naprężeń normalnych. Dlatego celowe jest obliczenie naprężenia krytycznego σ
kr
,
odpowiadającego sile krytycznej dla pręta o osi prostoliniowej:
σ
kr
kr
=
P
A
. (19.44)
Ponieważ niewielki wzrost siły ponad wartość krytyczną w krzywoliniowej postaci równowagi powoduje
drastyczny wzrost naprężeń normalnych (por. p. 19.1.2), naprężenie krytyczne można traktować jako
naprężenie niszczące. Po uwzględnieniu wzoru Eulera (19.42) naprężenie krytyczne
σ
kr
kr
= =

=
P
A
EJ
l A
E
s
w
π π
2
2
2
2
, (19.45)
gdzie
s
l
i
i
J
A
w
= = , .
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 26

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Bezwymiarowy współczynnik s nazywamy smukłością pręta, a i oznacza promień bezwładności przekro-
ju. Zależność (19.45) wskazuje na to, że naprężenie krytyczne zależy od modułu sprężystości i smukłości
pręta: σ σ
kr kr
= ( , ). E s Nie jest to zatem stała materiałowa, lecz stała konstrukcyjna. Wykres zależności
σ
kr
( ) s dla ustalonej wartości modułu sprężystości ilustruje rys. 19.22. Jest to tzw. hiperbola Eulera.Rys. 19.22

Ze wzoru (19.45) wynika, że jeśli smukłość zmierzałaby do zera (pręty bardzo krępe), to naprężenie
niszczące (krytyczne) dążyłoby do nieskończoności, czyli σ
kr
( , ) . E 0 → ∞ W materiałach o ograniczonej
wytrzymałości wniosek ten jest oczywiście niesłuszny, gdyż zniszczenie pręta osiowo ściskanego
występuje, gdy naprężenie jest równe granicy plastyczności σ
P
. W najprostszym przypadku, gdy materiał
jest sprężysto-idealnie plastyczny (rys. 19.23a), wzór (19.45) obowiązuje tylko dla σ σ
kr

P
.
Wymaganie to określa pewną graniczną smukłość s
P gr
( ): σ
π
2
2

=
E
s
P
P
gr
( )
,
σ
σ
skąd
s
E
P
P
gr
( ) σ
σ
= π . (19.46)

Poniżej tej wartości naprężenie krytyczne jest równe granicy plastyczności (por. prosta AC na rys. 19.22).
Mamy więc:
σ
σ
σ σ
kr
gr
gr
( )
, ( ),
, ( ).
s
E
s
s s
s s
P
P P
=

≤ ≤
¦
´
¦
¹
¦
π
2
2
0
(19.47)

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 27

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma MaterRys. 19.23

Lepszym przybliżeniem funkcji σ(ε) jest wykres z rysunku 19.23b, gdzie granica proporcjonalności
σ
H
jest niższa od granicy plastyczności σ
P
. Wzór Eulera obowiązuje oczywiście tylko dla σ σ
kr

H
.
Zatem smukłość graniczna s
H gr
( ) σ wynosi:
s
E
H
H
gr
( ) . σ
σ
= π (19.48)

Powstaje zatem problem wyznaczenia funkcji σ
kr
(s) dla małych smukłości, gdy 0 ≤ ≤ s s
gr H
( ). σ Nie
wnikając bliżej w analizę zakresu sprężysto-plastycznego można przyjąć rozwiązanie najprostsze, a
mianowicie zależność liniową odpowiadającą prostej BC na rysunku 19.22a. Wówczas

σ
σ
σ
σ σ
σ
σ
kr
gr
gr
gr
( )
, ( ),
( )
( )
, ( ).
s
E
s
s s
s
s s s
H
P
P H
H
H
=⋅ ≤ ≤
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
π
2
2
0
(19.49)

Warto dodać, że wyniki badań doświadczalnych prowadzonych nieprzerwanie od około stu lat
układają się w obrębie trójkąta ABC. Pierwsze z nich to obszerne badania Tetmajera, który − podobnie
jak Jasiński − zaproponował liniową zależność σ
kr
(s). Inna propozycja pochodzi od Ostenfelda i
Johnsona (parabola drugiego stopnia). Propozycje te (przedstawione na przełomie XIX i XX wieku) mają
charakter empiryczny. Głębszą analizę teoretyczną tego ciekawego problemu zapoczątkował Engesser w
1889 roku. Metoda Engessera w gruncie rzeczy zakłada, że materiał jest nieliniowo-sprężysty. Wówczas
w wyrażeniu na krzywiznę zamiast modułu Younga E wystarczy podstawić wartość pochodnej
d d E
t
σ ε / , = czyli tzw. moduł styczny. Wówczas

P
E J
l
t
w
kr
=
⋅ ⋅ π
2
2
(19.50)
oraz
σ σ
kr gr
= ≤ ≤
π
2
2
0
E
s
s s
t
H
, ( ). (19.50a)

Rozumowanie Engessera w swej oryginalnej wersji dotyczyło materiału sprężysto-plastycznego. Zawiera
ono szereg niedociągnięć, gdyż:

− moduł styczny jest w rzeczywistości zmienny na długości pręta,
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 28

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


− długości wyboczeniowe dla przypadków, gdy naprężenia przekraczają granicę proporcjonalności, są
inne niż w teorii Eulera,
− w krzywoliniowej postaci równowagi we włóknach odciążanych (po stronie wypukłej) moduł sprę-
żystości jest większy i jednocześnie równy modułowi początkowemu.

Na trzeci z wyżej wymienionych błędów zwrócił uwagę Karman, wobec czego Engesser przerobił
swój wzór wprowadzając pewna inną wartość modułu E
r
, uwzględniającą odciążenie (tak zwana teoria
podwójnego modułu). Okazało się jednak, że poprawka ta prowadzi do zbyt dużych wartości sił
krytycznych. Fakt ten zinterpretował w 1947 roku Shanley. Stwierdził on, że przy wzroście siły
ściskającej odciążenie włókien po stronie wypukłej nie następuje i dlatego pierwotna teoria Engessera
wykazuje dużo lepszą zgodność z doświadczeniem. Podczas wyboczenia w obszarach sprężysto-
plastycznych pręty zachowują się, jakby były wykonane z materiału nieliniowo-sprężystego. Fakt ten do
dnia dzisiejszego nie znalazł jeszcze zadowalającego wyjaśnienia.

Omówienie teorii Engessera-Karmana i Engessera-Shanleya wraz z przykładami zawiera wiele
podręczników [2, 34, 48, 53, 55]. Dlatego nie przytaczamy tu szczegółów, tym bardziej, że w normach
projektowania prętów ściskanych stosuje się jeszcze inne podejście. Praktyczny sposób sprawdzania
warunku wytrzymałościowego polega bowiem na spełnieniu nierówności:

σ
ϕ
σ
σ
obl dop
= ≤ =
P
A s n
P
( )
,
0
(19.51)
gdzie ϕ(s) ≤ 1 i jest tzw. współczynnikiem wyboczeniowym, n
0
− współczynnikiem bezpieczeństwa
większym od jedności i zależnym od smukłości pręta, a σ
obl
oznacza fikcyjne naprężenia obliczeniowe.
Wzór (19.51) obowiązuje zarówno w obszarze sprężystym, jak i niesprężystym. Współczynnik
zmniejszający ϕ(s) jest ujęty w tablicach lub opisany wzorami empirycznymi. W celu zinterpretowania
tego współczynnika rozważmy kryterium wytrzymałościowe przedstawione w postaci nierówności:

σ
σ
= ≤
P
A
s
n
kr
( )
.
0


Po pomnożeniu obu stron tej nierówności przez granicę plastyczności otrzymujemy:

P
A n
s
P
P
⋅ ≤ ⋅ σ
σ
σ
0
kr
( )
lub
P
A s n
P
p
⋅ ≤ =
σ
σ
σ
σ
kr
dop
( )
.
0


Porównując tę nierówność z nierównością (19.51), dochodzimy do wniosku, że współczynnik
wyboczeniowy ϕ(s) można interpretować jako stosunek naprężenia krytycznego do granicy
plastyczności:

ϕ
σ
σ
( )
( )
. s
s
P
≈ ≤
kr
1 (19.52)
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 29

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater19.4.3. Przestrzenna utrata stateczności prętów prostych

19.4.3.1. Kinematyka i równania różniczkowe stateczności
Wprowadzimy prawoskrętny układ współrzędnych x, y, z pokrywający się z osią ciężkości i głównymi
osiami bezwładności przekroju pręta. Kinematykę przestrzennej utraty stateczności obrazuje rys. 19.24.Rys. 19.24

Podstawowym uproszczeniem jest ograniczenie rozważań do małych przemieszczeń i przyjęcie, że oś
pręta jest nieskracalna, czyli u(x, 0, 0) = 0. Ponadto przyjmiemy, że rzut przekroju poprzecznego na
płaszczyznę prostopadłą do osi pręta w procesie deformacji nie zmienia swoich wymiarów (założenie
„sztywnego” przekroju poprzecznego). Wobec powyższego kinematyka zdeformowanego pręta jest
określona jednoznacznie przez trzy funkcje: współrzędne wektora przemieszczenia punktów osi pręta v(x)
i w(x) oraz kąt skręcenia całego przekroju względem środka ścinania
ψ(x).
Przy układaniu równań różniczkowych linii ugięcia na funkcje v(x), w(x) i ψ(x) przyjmuje się, że
jedyną przyczyną deformacji osi są momenty zginające M M
y z 1 1
i oraz moment skręcający M
x1
= M.
Momenty te oblicza się w konfiguracji odkształconej z uwzględnieniem zmian geometrii. Osie x, y
1
i z
1

są lokalnymi osiami współrzędnych, związanymi z danym przekrojem pręta (por. rys. 19.24). Równania
różniczkowe linii ugięcia pręta idealnie sprężystego opisują znane zależności (wzory (13.29) i (13.48)):
(a)
− ⋅ + =
=
=
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
E J GJ M
EJ M
EJ M
s x
y
y y
z
z z
1 1
1
1
ω
ψ ψ ' ' ' ' ,
,
.
k
k


Pierwsza zależność wynika z teorii prętów cienkościennych Własowa, a dwie pozostałe z teorii zginania
prętów cienkich. Zgodność znaków momentów M M
y z 1 1
i ze znakami krzywizn k k
y z
i wymaga, by w
przyjętym układzie współrzędnych zachodziły związki:
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 30

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


(b)
k
k
y
z
d w
dx
w x
d v
dx
v x
= − = −
= =
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
2
2
2
2
' ' ( ),
' ' ( ).

Wobec powyższego równania (a) przybierają postać:
(c)
− + =
− =
=
¦
´
¦
¹
¦
E J GJ M
EJ w x M
EJ v x M
s x
y y
z z
1 1
1
1
ω
ψ ψ ' ' ' ' ,
' ' ( )
' ' ( ) .
,

Trzeba tu zwrócić uwagę, że stosownie do przyjętego układu osi dodatni moment M
z1
według rysunku
19.24b rozciąga „górne” włókna pręta. Należy jeszcze sprecyzować wartości współrzędnych
wypadkowego wektora M
1 1 1 1
= ( , , ). M M M
x y z
Wektor ten możemy uważać za sumę dwóch wektorów
M M M
1 1
0
1
= + ∆ ( , , ), v w ψ czyli
(d)
M M M v w
M M M v w
M M M v w
x x x
y y y
z z z
1 1
0
1
1 1
0
1
1 1
0
1
= +
= +
= +
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦( , , ),
( , , ),
( , , ).
ψ
ψ
ψ

Indeksem 0 oznaczono momenty wynikające w rzutowania momentów M
x
, M
y
i M
z
, występujących w
konfiguracji nieodkształconej na osie lokalnego układu współrzędnych x, y i z w konfiguracji
odkształconej:
(e)
M M x x M y x M z x
M M x y M y y M z y
M M x z M y z M z z
x x y z
y x y z
z x y z
1
0
1 1 1
1
0
1 1 1
1
0
1 1 1
= + +
= + +
= + +
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
cos( , ) cos( , ) cos( , ),
cos( , ) cos( , ) cos( , ),
cos( , ) cos( , ) cos( , ).

Symbolem ∆M
1
oznaczono dodatkowe momenty pochodzące od obciążeń konserwatywnych i mających
charakter sił (tzn. nie-momentów). Te dodatkowe momenty będziemy każdorazowo precyzować w
konkretnych zadaniach. Dla przykładu podamy ich wartości w dwóch szczególnych przypadkach
podanych na rys. 19.25.
W zadaniu z rys. 19.25a mamy:
∆ ∆ ∆ M M P w x M P v x
x y z 1 1 1
0 ≈ = ⋅ = − ⋅ , ( ), ( ),
a w zadaniu z rys. 19.25b:
∆ ∆ ∆ M P w x M M
x y z 1 1 1
0 0 = ⋅ ≈ ≈ ( ), , .

Rys. 19.25

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 31

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Na uwagę zasługuje fakt, że pominęliśmy wszystkie człony nieliniowe. Dzięki temu część dodatko-
wych momentów jest równa zeru. Dokładniejsze obliczenie prowadzi do nieliniowych równań różnicz-
kowych, w których należałoby również uwzględnić skończone krzywizny i kąty skręcenia. Wyjaśni się to
bliżej, gdy wyznaczymy kosinusy kierunkowe odkształconej osi pręta występujące w równaniach (e).
Dla małych kątów przyjmuje się tylko pierwszy wyraz rozwinięciach funkcji trygonometrycznych w
szereg Taylora:
cos , sin . ϕ ϕ ϕ ϕ ≈ ≈ ≈ 0 tg
Mając to na uwadze i korzystając z rys. 19.24, łatwo możemy zbudować tabelę kosinusów kierunkowych:

x y z

x
1

1 v' w'

y
1

−v' 1 ψ

z
1

−w' ψ 1

Po uwzględnieniu tych wartości wzory (e) przyjmują postać:
(g)
M M M v M w
M M v M M
M M w M M
x x y z
y x y z
z x y z
1
0
1
0
1
0
= + +
= − + +
= − − +
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
' ' ,
' ,
' .
ψ
ψ

Po podstawieniu równań (f) i (d) do zależności (c) otrzymujemy ogólną postać równań różniczkowych
przestrzennej utraty stateczności:
E J GJ M M v M w M v w
EJ w M v M M M v w
EJ v M w M M M v w
s x y z x
y x y z y
z x y z z
1 1
1
1
0
0
0
ω
ψ ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ
' ' ' ' ' ' ( , , ) ,
' ' ' ( , , ) ,
' ' ' ( , , ) .
− + + + + =
− + + + =
+ + − − =
¹
`
¦
¦
)
¦
¦(19.53)
Równanie (19.53)
1
jest słuszne jedynie wówczas, gdy środek ścinania pokrywa się ze środkiem ciężkości
przekroju. Jeżeli tak nie jest, to postać tego równania wymaga oddzielnej analizy (por. p. 19.4.3.3). W
przypadkach, gdy obciążenie jest przyłożone tylko na końcach pręta, wystarczy w miejsce
M M M M
x y z x
, , i ∆
1
podstawić odpowiednio wartości M M M M
x
s
y
s
z
s
x
s ( ) ( ) ( ) ( )
, , i ∆
1
odniesione do środka
ścinania. Szczególny przypadek takiego obciążenia zawiera analiza wyboczenia giętno-skrętnego osiowo
ściskanego pręta cienkościennego w p. 19.4.3.3.


19.4.3.2. Utrata płaskiej postaci zginania (zwichrzenie)

Zjawisko zwichrzenia belek odkryli niezależnie od siebie Prandtl i Mitchell w 1899 roku, a zostało
ono szczegółowo zbadane przez Timoszenkę w pierwszych latach bieżącego stulecia.

Zwichrzenie występuje podczas zginania belek w płaszczyźnie większej sztywności. Najczęściej zja-
wisko to występuje, gdy sztywność w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny zginania jest bardzo ma-
ła. Rozważmy zatem belkę wspornikową o przekroju w kształcie wydłużonego prostokąta, obciążoną na
swobodnym końcu momentem zginającym M
y
(l) = M (rys. 19.26). Pod wpływem tego momentu belka
ulega wygięciu w płaszczyźnie (x, z). W miarę wzrostu momentu ugięcia belki w tej płaszczyźnie po-
większają się. Przy pewnej krytycznej wartości tego momentu następuje gwałtowna zmiana kinematyki i
pojawia się nowe położenie równowagi; belka ulega skręceniu i wygięciu w płaszczyźnie (x, y). Następu-
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 32

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


je zatem utrata płaskiej postaci zginania, czyli zwichrzenie. Jako przyczynę zwichrzenia można upatry-
wać wyboczenia strefy ściskanej przekroju belki w płaszczyźnie najmniejszej sztywności.

Rys. 19.26

W celu wyznaczenia momentu krytycznego M
kr
, posłużymy się równaniami (19.53), w których
J M M M M M
x z x y z ω
= = = = = = 0 0
1 1 1
; , ∆ ∆ ∆ a M
y
(x) = −M = const:
(a)
− − =
− =
− =
¦
´
¦
¹
¦
GJ Mv
EJ w M
EJ v M
s
y
z
ψ
ψ
' ' ,
' ' ,
' ' .
0
0
0

W dalszych rozważaniach wykorzystamy tylko pierwsze i trzecie z tych równań. Tworzą one układ
równań różniczkowych zwyczajnych ze względu na funkcje v(x) i ψ(x). Po zróżniczkowaniu pierwszego
z równań względem x i wyeliminowaniu za pomocą trzeciego drugiej pochodnej v'' otrzymujemy
równanie różniczkowe na funkcję ψ(x):
(b) GJ
M
EJ
s
z
ψ ψ ' '+ =
2
0
lub
ψ α ψ ' ' , + =
2
0
gdzie α
2 2
= M EJ GJ
z s
/ ( ). Całką ogólną tego równania jest funkcja:
ψ α α ( ) sin( ) cos( ). x C x C x = ⋅ +
1 2

Ponieważ kąt skręcenia w utwierdzeniu jest równy zeru i moment skręcający dla x = l jest także równy
zeru, zatem warunki brzegowe są następujące:
ψ ψ ( ) , ' ( ) . 0 0 0 = = GJ l
s

Wobec tego C
2
= 0 oraz
C l
1
0 α α ⋅ = cos( ) .
Z powyższego wnioskujemy, że zwichrzenie występuje, gdy cos( ) . αl = 0 Najmniejszy moment
krytyczny odpowiada wartości αl = π/2, stąd
M
l
EJ GJ
z s kr
= ⋅
π
2
. (19.54)
Postać zwichrzenia określona jest z dokładnością do stałej C
1:

ψ α ( ) sin( ) sin . x C x C
x
l
= ⋅ = ⋅
|
\

|
.
|
1 1
2
π

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 33

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Wzór (19.54) daje poprawną wartość obciążenia krytycznego jedynie w obszarze sprężystym. Poza
obszarem sprężystym zwichrzenie występuje dla obciążenia mniejszego od tego, jakie wynika ze wzoru
(19.54). W celu określenia zakresu ważności wzoru (19.54) obliczymy naprężenie krytyczne:

σ
kr
kr
= = ⋅
M
W lW
EJ GJ
y y
z s
π
2
.
Ponieważ dla prostokąta o wysokości h i szerokości b, W bh J b h
y z
= =
2 3
6 12 / , / oraz J b h
s
=
3
3 / , więc
zwichrzenie sprężyste zachodzi, gdy
σ
ν
σ
kr
= ⋅ ⋅
+
≤ πE
b
hl
H
2
1
8 1 ( )
,
gdzie σ
H
jest granicą proporcjonalności.

Postępując podobnie jak przy wyboczeniu giętnym, wzór na naprężenie krytyczne można zapisać w
nieco innej postaci:

σ σ
kr kr
= = ( ) , s
E
s
π
2
2
(19.55)
gdzie w rozważanym zadaniu
(c) s
hl
b
=
⋅ + π 8 1 ( )
.
ν


Współczynnik s można traktować jako smukłość belki na zwichrzenie. Uogólnienie wzoru σ
kr
(s) na
obszar niesprężysty jest jeszcze bardziej kłopotliwe niż w przypadku wyboczenia giętnego. Chodzi
głównie o to, jaką wartość momentu krytycznego przypisać smukłości s = 0 i jak definiować naprężenia
krytyczne. Przyjmiemy, że naprężenie to oblicza się zawsze według wzoru na skrajne naprężenia w pręcie
liniowo-sprężystym. Wówczas z warunku, że moment krytyczny dla s = 0 jest równy momentowi
plastycznemu, otrzymujemy:
M M W
P P y
P
kr
( ) ,
( )
0 = = ⋅ σ
skąd
σ σ
kr
( )
( )
.
( )
( )
( )
0
0
< = ⋅
M
W
W
W
kr
y
S
P
y
P
y
S


Jest to górna ocena naprężenia krytycznego. Dolną (bezpieczną) ocenę naprężenia krytycznego
uzyskamy, przyjmując, że moment krytyczny jest równy momentowi wywołującemu naprężenia skrajne
równe granicy plastyczności. Wtedy
σ σ
kr
kr
( )
( )
.
( )
0
0
= =
M
W
y
S
P


W normach konstrukcji stalowych stosuje się zazwyczaj tę drugą ocenę przy założeniu, że w obszarze
sprężysto-plastycznym zależność σ
kr
(s) jest liniowa (prosta A
1
B
1
na rys. 19.27f).
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 34

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma MaterRys. 19.27

Wobec tego
σ
σ
σ σ
kr
gr
gr
gr
( )
, ,
, ,
s
E
s
s s
s
s s s
P
P H
=⋅ ≤ ≤
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
π
2
2
0
(19.56)
gdzie
s
E
H
gr
= π
σ
.

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 35

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Zależność powyższa jest identyczna z zależnością (19.49), stosowaną w problemie wyboczenia giętnego.
Przy takim sformułowaniu zagadnienia sprawą podstawową jest określenie smukłości na zwichrzenie,
której wartość zależy od sposobu obciążenia i warunków brzegowych.
W praktyce możliwość utraty płaskiej postaci zginania uwzględnia się przez zastosowanie
współczynnika zmniejszającego naprężenia skrajne, czyli tzw. współczynnika zwichrzenia ϕ
L
.
Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego polega na spełnieniu nierówności:

M
W
s
n
y
y
S ( )
( )
. ≤
σ
kr
0


Nierówność tę można zapisać nieco inaczej:
M
W
s
n
y
y
S
P
P
( )
( )
≤ ⋅
σ σ
σ
kr
0

lub
M
W s
n
y
y
S
L
p
( )
( )
,

≤ =
ϕ
σ
σ
0
dop
(19.57)
gdzie
ϕ σ σ
L kr P
s s ( ) ( ) / . = ≤ 1
Sens współczynnika ϕ
L
jest zatem taki sam jak współczynnika wyboczeniowego ϕ (por. wzór (19.52)).
Przedstawimy obecnie szkice rozwiązań kilku innych przypadków zwichrzenia belek.
Rozważymy zginanie belki wspornikowej obciążonej siłą P zaczepioną w środku ciężkości przekroju
swobodnego (rys. 19.28). Przyjmiemy, że przekrój belki jest dwuteownikiem, wobec czego wycinkowy
moment bezwładności J
ω
jest różny od zera. Przy układaniu równań (19.53) trzeba uwzględnić, że
∆M M P l x M
x y z
= = − − = 0 0 , ( ), ,
| |
∆ ∆ ∆ M P v x M M
x y z 1 1 1
0 0 = − = = ∆ ( ) , , .
Wobec powyższego układ równań (19.53) przybiera postać:
| |
E J GJ P l x v P v x
s 1
0
ω
ψ ψ ' ' ' ' ( ) ' ( ) , − − − + − = ∆
EJ w P l x
y
' ' ( ) , − − = 0
EJ v P l x
z
' ' ( ) . − − = ψ 0

Rys. 19.28

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 36

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Równanie dla kąta skręcenia otrzymuje się przez zróżniczkowanie pierwszego równania względem x i
wyeliminowanie pochodnej v'' z równania trzeciego:
E J GJ
P l x
EJ
s
z
1
2 2
0
ω
ψ ψ ψ
IV
− −

= ' '
( )
.
Po przyjęciu nowej zmiennej t = l − x równanie powyższe przybierze postać:
(d)
d
dt
GJ
E J
d
dt
P
E J EJ
t
s
z
4
4
1
2
2
2
1
2
0
ψ ψ
ψ
ω ω
− ⋅ − = ,
przy czym warunki brzegowe nałożone na funkcję ψ(x) są następujące:
− dla t = 1:
1) kąt skręcenia jest równy zeru: ψ(l) = 0,
2) deplanacja jest równa zeru: ψ'(l) = 0,
− dla t = 0:
3) moment skręcający jest równy zeru: E J GJ
s 1
0 0 0
ω
ψ ψ ⋅ − = ' ' ' ( ) ' ( ) ,
4) bimoment jest równy zeru: E J
1
0 0
ω
ψ ⋅ = ' ' ( ) .
Równanie (d) można scałkować, przyjmując rozwiązanie w postaci szeregu nieskończonego. Z
warunków brzegowych otrzymuje się równanie przestępne, z którego oblicza się krytyczne wartości siły
P. Wyniki tych obliczeń można przedstawić w postaci wzoru:

(e) P
EJ GJ
l
z s
kr
= ⋅ γ
2
2
,
gdzie γ
2
jest bezwymiarowym współczynnikiem zależnym od parametru ξ
ω
= l GJ EJ
s
2
/ ( ). Tablice
współczynnika γ
2
zawiera monografia Timoszenki i Gere [48]. Przykładowo dla ξ równego kolejno 0,1; 1;
3; 10; 40, współczynnik γ
2
wynosi odpowiednio 44,3; 15,7; 10,7; 7,58; 5,64. Dla dostatecznie dużych
wartości ξ można stosować wzór przybliżony
γ ξ
ξ
2
2
4 013
1
1
( )
,
. =

|
\

|
.
|

Gdy przekrój belki jest wąskim prostokątem, to J
ω
= 0 i równanie (d) modyfikuje się do postaci:
(f)
d
dt
t
2
2
1
2 2
0
ψ
α ψ + = .
gdzie α
1
2 2
= P EJ GJ
z s
/ ( ). Ogólnym rozwiązaniem tego równania jest funkcja:
ψ
α α
( ) , t t C J t C J t = ⋅ ⋅
|
\

|
.
|
+ ⋅
|
\

|
.
|

¸

(
¸
( − 1 1/ 4
1 2
2 1/ 4
1 2
2 2

przy czym J J
1 4 1 4 / /
oraz

są funkcjami Bessela pierwszego rodzaju o wskaźnikach 1/4 i −1/4. Stałe C
1
i
C
2
wyznacza się z wymagania, by kąt skręcenia na podporze utwierdzonej był równy zeru (ψ(l) = 0) oraz
by moment skręcający na końcu swobodnym był równy zeru (czyli ψ'(0) = 0). Z drugiego warunku
wynika, że C
1
= 0, natomiast z pierwszego otrzymujemy:
C J l
2 1/ 4
1 2
2
0 ⋅ ⋅
|
\

|
.
|
=

α
.
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 37

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Najmniejszy pierwiastek tego równania
*)
α
1
2
2 2 0063 l / , , = skąd

(g) P
l
EJ GJ
z s kr
= ⋅
4 013
2
,
.
Bliższa analiza rozważanego zadania wskazuje, że bardzo duży wpływ na wartość siły krytycznej ma
sposób przyłożenia siły P. Jeżeli siła jest zaczepiona nad środkiem ciężkości przekroju (rys. 19.29a, b), to
obciążenie krytyczne jest mniejsze
od wartości wynikającej ze wzorów (e) i (g). Przyłożenie siły poniżej środka ciężkości powiększa siłę
krytyczną. Dla ilustracji powyższych stwierdzeń podamy przybliżony wzór na siłę krytyczną w belce
wspornikowej o przekroju prostokątnym:

(h) P
l
EJ GJ
a
l
EJ
GJ
z s
z
s
kr
= ⋅ ⋅ − ⋅

¸

(
¸
(
4 013
1
2
,
,
gdzie a oznacza odległość od środka ciężkości przekroju do leżącego nad nim punktu zaczepienia siły.
Wzór (h) można stosować również, gdy siła jest przyłożona w punkcie leżącym poniżej środka ciężkości.
Wówczas a jest ujemne i siła krytyczna jest większa od siły odpowiadającej zaczepieniu siły w środku
ciężkości przekroju.


Rys. 19.29


Zwichrzenie belki występuje również wtedy, gdy obciążenie jest rozłożone w sposób ciągły. Jeżeli dla
przykładu na belkę działa obciążenie poprzeczne q
z
= q, równomiernie rozłożone wzdłuż osi belki o
przekroju prostokątnym, to
(i) q l
EJ GJ
l
z s
kr
=
12 85
2
,
.
Widać stąd, że równomierne rozłożenie obciążenia spowodowało około trzykrotny wzrost wartości
krytycznej.

Na zakończenie wyznaczymy krytyczną wartość momentu M
y
= M. belki pryzmatycznej poddanej
czystemu zginaniu. Końce belki są podparte w sposób widełkowy (rys. 19.30).


*)
Wartości funkcji Bessela są stabelaryzowane (por. np. [1])
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 38

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma MaterRys. 19.30

Rozważymy dwa przypadki: belkę o przekroju dwuteowym i belkę o przekroju prostokątnym. We
wzorze (19.53) należy podstawić: M M M M
x y z
= = = 0 0 , , , M M M M
z x y z
= = = = 0 0
1 1 1
, . ∆ ∆ ∆ Mamy
zatem układ równań różniczkowych:
(j)
E J GJ Mv
EJ w M
EJv M
s
y
1
0
0
0
ω
ψ ψ
ψ
' ' ' ' ' ,
' ' ,
' ' .
− + =
+ =
+ =
¦
´
¦
¹
¦

W dalszych rozważaniach wykorzystamy tylko równania (j)
1
i (j)
3
. Po zróżniczkowaniu pierwszego z
nich względem x i wyeliminowaniu pochodnej v'' z zależności (j)
3
dochodzimy do następującego
równania różniczkowego na kąt skręcenia ψ(x):
(k) ψ α ψ α ψ
IV
− ⋅ − ⋅ = 2 0
1 2
' ' ,
gdzie
α α
ω ω
1
1
2
2
1
2
= =
GJ
E J
M
EJ E J
s
z
, .
Ogólnym rozwiązaniem równania (k) jest funkcja:
ψ β β
β β
( ) sin( ) cos( ) , x C x C x C e C e
x x
= + + ⋅ + ⋅

1 1 2 1 3 4
2 2

przy czym β
1
i β
2
są dodatnimi wielkościami rzeczywistymi:
β α α α β α α α
1 1 1
2
2 2 1 1
2
2
= − + + = + + , .
Stałe całkowania określimy z warunków na podporach pręta. Ponieważ końce belki nie mogą się skręcać,
lecz mają swobodę deplanacji, otrzymujemy po dwa warunki brzegowe dla x = 0 i x = 1:
ψ = 0, ψ ''= 0,
gdyż bimoment B na podporach jest równy zeru ( ' ' ). B E J = − ⋅ =
1
0
ω
ψ Z warunków dla x = 0
otrzymujemy, że
C C C
2 3 4
0 + + = ,
− ⋅ + ⋅ + ⋅ = C C C
2 1
2
3 2
2
4 2
2
0 β β β .
Ponieważ 1 0
2 1
2
+ ≠ ( / ) β β , więc C
2
= 0 oraz C
3
= − C
4
, a funkcję ψ(x) zapiszemy jak następuje:
ψ β β ( ) sin( ) sinh( ). x C x C x = ⋅ − ⋅
1 1 4 2
2
Z warunków dla x = l otrzymujemy dwa równania na stałe C
1
i C
4
:
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 39

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


(l)
C l C l
C l C l
1 1 4 2
1 1
2
1 4 2
2
2
2 0
2 0
sin( ) sinh( ) ,
sin( ) sinh( ) .
β β
β β β β
− ⋅ =
⋅ + ⋅ =
¦
´
¦
¹
¦


Po przyrównaniu wyznacznika tych równań do zera otrzymujemy:
( )
sin( ) sinh( ) . β β β β
1 2 1
2
2
2
0 l l ⋅ ⋅ + =
Ponieważ β
1
i β
2
są wielkościami różnymi od zera, zatem zwichrzenie zachodzi, gdy

(m) sin(β
1
l) = 0.
Z układu równań na stałe C
1
i C
4
wnioskujemy więc, że C
4
= 0, a postać zwichrzenia określa zależność:

ψ β ( ) sin( ). x C x =
1 1

Z równania (m) wynika, że β
1
⋅ = ⋅ l n π (n = 1, 2, ...), stąd

− + + = ⋅ α α α
1 1
2
2
2
2
2
π
l
n .
Po podstawieniu wyrażenia na α
1
i α
2
otrzymujemy krytyczną wartość momentu dla n = 1:

(n) M
l
EJ GJ
E J
GJ
l
z s
s
kr
= ⋅ + ⋅
|
\

|
.
|
|
π π
1
1
2
2
ω
.
W przypadku przekroju prostokątnego J
ω
= 0, wobec czego równanie (k) modyfikuje się do postaci:

(o) ψ α ψ ' ' . + ⋅ =
2
2
0
Po rozwiązaniu zadania brzegowego ( ) ψ ψ ( ) ( ) 0 0 = = l otrzymujemy:

(p) M
l
EJ GJ
z s kr
= ⋅
π
.
Uzyskana wartość wynika również ze wzoru (n), jeśli przyjąć w nim, że J
ω
= 0. Należy zwrócić uwagę,
że wartość momentu krytycznego określoną wzorem (p) można było przewidzieć na podstawie analizy
wyniku uzyskanego dla belki wspornikowej (wzór (19.54)).


19.4.3.3. Wyboczenie skrętne i wyboczenie giętno-skrętne

Wyboczenie giętno-skrętne można zaobserwować w prętach cienkościennych o przekroju otwartym
poddanych mimośrodowemu lub osiowemu ściskaniu. Podstawy teorii wyboczenia giętno-skrętnego
zbudowano tuż przed drugą wojną światową.
Rozważmy ściskanie cienkościennego pręta pryzmatycznego siłą P przyłożoną w środku ciężkości SC
(rys. 19.31a, b). Siła jest przyłożona za pośrednictwem sztywnych przepon czołowych, co gwarantuje, że
w stanie podkrytycznym oś pręta będzie prostoliniowa i nie wystąpi skręcanie. Podstawą analizy są w
dalszym ciągu równania (19.53), w których uwzględnimy, że środek ścinania nie pokrywa się ze
środkiem ciężkości przekroju.
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 40

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma MaterRys. 19.31

Przemieszczenia osi ciężkości przekroju, stosownie do wzoru (b) w p. 13.2.2 wynoszą:

(a)
v x v x z x
w x w x y x
S
S
0
0
( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( ),
= + ⋅
= − ⋅
¦
´
¹
ψ
ψ

gdzie v(x) i w(x) oznaczają przemieszczenia środka ścinania, ψ(x) − kąt skręcania przekroju wokół środka
ścinania, a y
S
i z
S
− współrzędne środka ścinania odmierzone w układzie głównych osi środkowych y, z.
Wobec tego w rozważanym zadaniu
(b)
| |
| |
M M P w x P w x y x
M M P v x P v z z x
y y S
z z S
1 1 0
1 1 0
= = ⋅ = ⋅ − ⋅
= = − ⋅ = − ⋅ + ⋅
¦
´
¦
¹
¦


( ) ( ) ( ) ,
( ) ( ) ( ) .
ψ
ψ

Pozostaje jeszcze wyznaczenie momentu skręcającego M
x1
. Moment ten pojawia się na skutek deplanacji
przekroju wywołanej skręcaniem pręta. Na skutek skręcania występuje składowa styczna τ naprężenia σ,
równoległego do pierwotnej osi pręta (por. rys. 19.31d):
(c) τ σ ϕ = ⋅ .
Kąt ϕ można obliczyć z kinematyki odkształcenia pręta na podstawie analizy skręcania sąsiednich
przekrojów o kąt dψ (rys. 19.31e):
(d) ϕ ρ ψ ⋅ = ⋅ dx d ,
gdzie ρ jest odległością badanego punktu od środka skręcania. Z zależności (c) i (d) otrzymujemy:
(e) τ σρ
ψ
σρ ψ = = ⋅
d
dx
' .
Obliczone w ten sposób naprężenia styczne dają moment skręcający względem środka ścinania:
(f)
| |

1 1
2 2
2 2
0
M dA dA
P
A
dA
P
A
y y z z dA
P
A
J
x
A A A
S S
A
= − = − = =
= ⋅ − + − = ⋅
∫ ∫ ∫

τρ ψ σρ ψ ρ
ψ ψ
' '
' ( ) ( ) ' ,

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 41

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


przy czym

( )
J J J A y z
y z S S 0
2 2
= + + + . (19.58)
Deplanacja przekroju wywołuje jeszcze inne dodatkowe momenty skręcające względem punktu S. W
konfiguracji pierwotnej występują bowiem momenty zginające względem tego punktu o wartościach:
(g) M P z M P y
yS S zS S
= ⋅ = − ⋅ i .
Po wyboczeniu momenty te rzutowane na oś x dają moment skręcający (por. wzór (19.53)):

2 1
M M v M w Pz w Pz v Py w
x yS zS S S S
= ⋅ + ⋅ = ⋅ = ⋅ − ⋅ ' ' ' ' ' .
Suma momentów skręcających względem osi środków ścinania wynosi więc
(h) ∆ ∆ ∆ M M M
J
A
P Pz v Py w
x x x S S 1 1 1 2 1
0
= + = ⋅ + ⋅ − ⋅ ψ' ' ' .
Wobec powyższego równania (19.53) przyjmują postać:

(i)
E J GJ J P A Pz v Py w
EJ w P w Py
EJ v P v Pz
s S S
y S
z S
1 0
0
0
0
ω
ψ ψ ψ
ψ
ψ
⋅ − ⋅ + + ⋅ − ⋅ =
⋅ + ⋅ − ⋅ =
⋅ + ⋅ + ⋅ =
¦
´
¦
¹
¦
' ' ' ' ( / ) ' ' ' ,
' ' ,
' ' .

Wyprowadzony wyżej układ równań nie jest dostosowany do dowolnych warunków brzegowych. Na
przykład równania (b) nie są słuszne dla prętów wspornikowych, a równanie (h) nie uwzględnia
ewentualnego wystąpienia momentu skręcającego jako reakcji podporowej po wyboczeniu pręta. Dlatego
ogólną postać równań stateczności uzyskamy przez jednokrotne zróżniczkowanie pierwszego
i dwukrotne zróżniczkowanie dwóch pozostałych równań (i) względem zmiennej x. Ostateczna postać
układu równań stateczności giętno-skrętnej przy ściskaniu osiowym jest więc następująca:
( )
E J GJ J P A Py w Pz v
EJ w P w Py
EJ v P v Pz
s S S
y S
z S
1 0
0
0
0
ω
ψ ψ
ψ
ψ
⋅ − − ⋅ − ⋅ + ⋅ =
⋅ + ⋅ − ⋅ =
⋅ + ⋅ − ⋅ =
¹
`
¦
¦
)
¦
¦
IV
IV
IV
/ ' ' ' ' ' ' ,
' ' ' ' ,
' ' ' ' .
(19.59)
W przypadku szczególnym, gdy środek ścinania pokrywa się ze środkiem ciężkości przekroju, mamy
y
S
= z
S
= 0 i równanie (19.59) przybiera postać:
( )
E J GJ J P A
EJ w P w
EJ v P v
s b
y
z
1
0
0
0
ω
ψ ψ ⋅ − − ⋅ =
⋅ + ⋅ =
⋅ + ⋅ =
¹
`
¦
¦
)
¦
¦
IV
IV
IV
/ ' ' ,
' ' ,
' ' ,
(19.60)
przy czym J
b
= J
y
+ J
z
i oznacza tutaj biegunowy moment bezwładności przekroju.
Układ równań (19.60) stanowi w istocie rzeczy trzy oddzielne równania na poszukiwane funkcje
ψ( ), ( ) ( ). x w x v x i Dwa ostatnie równania układu (19.60) prowadzą do eulerowskich sił krytycznych
przy wyboczeniu w obu płaszczyznach głównych:
P P EJ l P P EJ l
y y y wy z z z wz kr kr
= = = = π π
2 2 2 2
/ ( ) , / ( ) .
Pierwsze równanie układu (19.60) daje siłę krytyczną odpowiadającą tzw. wyboczeniu skrętnemu. Gdy
J
ω
= 0, równanie to jest spełnione, jeżeli
GJ
J
A
P
s
b
s
− =
kr
0.
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 42

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Stąd siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym wynosi:
P P GA J J
s s s b kr
= = ⋅ ( / ). (19.62)
Jak widać siła krytyczna nie zależy tu od długości pręta. W przypadkach, gdy J
ω
≠ 0, równanie
stateczności przy wyboczeniu skrętnym przybiera postać:
ψ α ψ
IV
+ ⋅ =
3
2
0
''
, (19.63)
gdzie
( )
α
ω 3
2
1
= −
|
\

|
.
|
P
A
J GJ E J
b s
/ .
Rozwiązaniem równania (19.63) jest funkcja
ψ α α ( ) sin( ) cos( ) . x C x C x C x C = + + +
1 3 2 3 3 4
(19.64)
Kryterium stateczności odpowiada znikaniu wyznacznika układu równań liniowych ze względu na stałe
całkowania. Jeżeli oba końce pręta o długości l są podparte widełkowo, to warunki brzegowe są
następujące:
− kąt skręcania jest równy zeru: 1) ψ(0) = 0, 2) ψ(l) = 0,
− bimoment jest równy zeru: 3) ψ''(0) = 0, 4) ψ''(l) = 0,
a warunek stateczności przybiera postać:
| |
Det a
l l
l l
ij
=

¸

(
¸
(
(
(
(
=
0 1 0 1
1 1
0 1 0 0
0 0
0
3 3
3
2
3 3
2
3
sin( ) cos( )
sin( ) cos( )
.
α α
α α α α

Po rozwinięciu tego wyznacznika otrzymujemy:
l l ⋅ = α α
3
2
3
0 sin( ) ,
skąd
α
3
1 2 = ⋅ =
π
l
n n , , , ...
Po podstawieniu wyrażenia na α
3
otrzymujemy wzór na siły krytyczne:
P
A
J
GJ
n
l
E J
s
n
b
s
kr
( )
. = ⋅ +
|
\

|
.
|
|
2 2
2
1
π
ω

Najmniejsza wartość jest miarodajną siłą krytyczną przy wyboczeniu skrętnym:
P P P
A
J
GJ
l
E J
s
s
s
b
s kr
kr
= = = ⋅ +
|
\

|
.
|
|
( )
.
1
2
2
1
π
ω
(19.65)
Postacie wyboczenia opisuje funkcja ψ(x):
ψ( ) sin , x C
n x
l
=
|
\

|
.
|
1
π
(19.66)
gdyż C
2
= C
3
= C
4
= 0. Jeżeli oba końce pręta są całkowicie utwierdzone (deplanacja jest równa zeru), to
warunki brzegowe 3) i 4) modyfikują się do postaci:
3) ψ' ( ) , 0 0 = 4) ψ' ( ) l = 0 i wówczas siła krytyczna
P P
A
J
GJ
n
l
E J
s
n
s
n
b
s
kr
( ) ( )
. = = +
|
\

|
.
|
|
4
2 2
2
1
π
ω

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 43

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


W podsumowaniu należy stwierdzić, że dla prętów ściskanych osiowo, w których środek ciężkości i
środek ścinania pokrywają się, miarodajna jest najmniejsza siła krytyczna spośród wartości P
y
, P
z
i P
s
:
P P P P
y z s kr
= min( , , ) (19.67)
W praktycznych przypadkach wyboczenie skrętne ma istotne znaczenie dla prętów krótkich o szerokich
półkach.
Powrócimy do przypadku ogólnego, opisanego równaniami (19.59). Rozważmy ściskanie osiowe
pręta cienkościennego, którego oba końce w obu płaszczyznach są podparte widełkowo. Warunki
brzegowe są zatem następujące:
v v l w w l l ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 0 = = = = = = ψ ψ
v v l w w l l ' ' ( ) ' ' ( ) ' ' ( ) ' ' ( ) ; ' ' ( ) ' ' ( ) . 0 0 0 0 0 = = = = = = ψ ψ
Warunki te będą spełnione, jeżeli rozwiązania układu równań (19.59) przyjmiemy w postaci:
v x D x l w x D x l x D x l ( ) sin( / ); ( ) sin( / ); ( ) sin( / ). = = =
1 2 3
π π π ψ
Po podstawieniu tych funkcji do układu (19.59) otrzymujemy trzy równania na stałe scałkowania D
1
, D
2
i
D
3
:
(j)
| |
| |
| |
P EJ l D Pz D
P EJ l D Py D
Pz D Py D GJ J P A E J l D
z S
y S
S S s
− + ⋅ =
− ⋅ + ⋅ =
⋅ − ⋅ − − + ⋅ =
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
π
π
π
2 2
1 3
2 2
2 3
1 2 0
2
1
2
3
0
0
0
/ ( ) ,
/ ( ) ,
/ / ( ) .
ω

Dla uproszczenia zapisu zwróćmy uwagę na to, że w rozważanym zadaniu brzegowym
P EJ l P EJ l P
A
J
GJ
E J
l
y y z z s s
= = = +
|
\

|
.
|
|
π π
π
2 2 2 2
0
2
1
2
/ ( ) , / ( ) ,
ω
(19.68)
i oznaczają odpowiednio eulerowskie siły krytyczne przy wyboczeniu giętnym w obu płaszczyznach
głównych, zaś P
s
jest obciążeniem krytycznym przy wyboczeniu wyłącznie skrętnym. Po uwzględnieniu
wzorów (19.68) oraz przyrównaniu wyznacznika układu (j) do zera otrzymujemy:
(k)
( )
( )
( )
P P Pz
P P Py
Pz Py
J
A
P P
z S
y S
S s s

− −
− −

¸

(
¸
(
(
(
(
(
=
0
0 0
0

lub po rozpisaniu wyznacznika:
J
A
P P P P P P P z P P P y P P
s y z S y S z
0 2 2
0 ⋅ − ⋅ − ⋅ − − ⋅ − − ⋅ − = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . (19.69a)
Otrzymaliśmy równanie trzeciego stopnia ze względu na siłę P. Równanie to po uporządkowaniu
względem potęg zapisuje się następująco:
( ) ( )
J
J
P
A
J
P z P y P P P P
P P P P P P P P P P
b
y S z S y z s
y z z s s y y z s
0
3
0
2 2 2
0
⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − + +

¸

(
¸
(
⋅ +
+ + + ⋅ − = ( ) .
(19.69)
Ponieważ wyznacznik układu (j) jest symetryczny, więc równanie (19.69) ma zawsze trzy pierwiastki
rzeczywiste P
1
, P
2
i P
3
*)
. Najmniejszy z tych pierwiastków jest poszukiwaną wartością krytyczną:

*)
Por. p. 21.2.
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 44

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


P P P P P P P
y z s kr
= ≤ min( , , ) min( , , ).
1 2 3
(19.70)
Znak nierówności wskazuje, że siła krytyczna obliczona z uwzględnieniem wyboczenia giętno-skrętnego
jest zawsze mniejsza od siły eulerowskiej i od siły wywołującej wyłącznie wyboczenie skrętne. Wniosek
ten wynika ze szczegółowej analizy wartości pierwiastków równania (19.69). Wartości krytyczne
wyższego rzędu uzyskuje się, jeżeli rozwiązania przyjmiemy w postaci szeregu trygonometrycznego o
postaci D n x l
n
⋅ sin( / ), π n = 1, 2, ... Jeżeli pręt jest obustronnie całkowicie utwierdzony, to warunki
brzegowe są następujące:
v v l w w l l ( ) ( ) ( ) ( ) ; ( ) ( ) 0 0 0 0 0 = = = = = = ψ ψ
v v l w w l l ( ) ' ( ) ' ( ) ' ( ) ; ( ) ( ) . 0 0 0 0 0 = = = = = = ψ ψ
Warunki te będą spełnione, jeżeli funkcje v(x), w(x) i ψ(x) przyjmiemy w postaci:
| | | |
v x D n x l w x D n x l ( ) cos( / ) , ( ) cos( / ) , = ⋅ − = ⋅ −
1 2
1 2 1 2 π π
| |
ψ( ) cos( / ) , , , ... x D n x l n = ⋅ − =
3
1 2 1 2 π
Ostatecznie otrzymujemy ponownie równanie trzeciego stopnia (19.69), przy czym w oznaczeniach
(19.68) zamiast π
2 2
/ l trzeba podstawić 4
2 2 2
n l π / .
W celu ilustracji powyższych rezultatów rozwiążemy przykład liczbowy. Należy wyznaczyć siły
krytyczne osiowo ściskanego ceownika podpartego na obu końcach w sposób widełkowy. Wymiary
geometryczne i sposób podparcia ilustruje rys. 19.32.


Rys. 19.32

Parametry geometryczne przekroju są następujące (por. p. 13.2.8):
A J
J J
J
y
z s
= 1,2 cm = 1,2 10 m , = 3,1cm = 3,1 10 m ,
= 20 cm = 20 10 m , = 0,00144cm = 0,00144 10 m ,
= 54,7 cm = 54,7 10 m
2 4 2 4 4
4 -8 2 4 4
6 6
⋅ ⋅
⋅ ⋅

− −


8
8
12
ω
.

Współrzędne środka ścinania wynoszą: y z
S S
= = − 0 312 , , . cm Wobec tego
J J J
b y z
= + = = ⋅

231 231 10
8 4
, , , cm m
4

( )
J J A y z
b S S 0
2 2 2 4 8 4
231 1 2 312 34 8 34 8 10 = + + = + ⋅ = = ⋅

, , , , , cm m .
Przyjęto, że materiał pręta (stal) określony jest następującymi stałymi:
E = ⋅ = ⋅ = 21 10 21 10 0 25
6 2 8 2
, , , . kG/ cm kN / m oraz ν
Mamy więc:
EJ
y
= 2,1·3,1 = 6,51 kN · m
2
,
EJ
z
= 2,1·20 = 42 kN · m
2
,
E J
1
8
2
12 4
2 1 10
1 0 25
54 7 10 0 01226
ω
=


⋅ ⋅ = ⋅

,
( , )
, , , kN m
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 45

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


GJ
s
=

+
= ⋅
2 1 0 00144
2 1 0 25
0 00121
2
, ,
( , )
, , kN m
P
y
= ⋅ = π
2 2
6 51 2 16 07 , / ( ) , , kN
P
z
= ⋅ = π
2 2
42 2 103 65 / ( ) , , kN
P
s
=


⋅ + ⋅
|
\

|
.
|
|
=


1 2 10
34 8 10
0 00121
2
0 01226 10 85
4
8
2
2
,
,
, , , .
π
kN
Układ równań (19.59) jest następujący:
E J GJ
J
A
P Pz v
EJ w P w
EJ v P v Pz
s S
y
z S
1
0
0
0
0
ω
ψ ψ
ψ
⋅ − − ⋅
|
\

|
.
|
⋅ + ⋅ =
⋅ + ⋅ =
⋅ + ⋅ + ⋅ =
IV
IV
IV
' ' ' ' ,
' ' ,
' ' ' ' .

Drugie z tych równań nie zależy od ψ i wskazuje, że wyboczenie w płaszczyźnie symetrii jest niezależne
od skręcania, a odpowiednie obciążenie krytyczne jest określone wzorem Eulera. Wniosek ten wypływa
wprost z równania (19.69a), które przyjmuje postać:
J
A
P P P P Pz P P
s z S y
0 2
0 ⋅ − ⋅ − −

¸

(
¸
(
⋅ − = ( ) ( ) ( ) .
Jeden z pierwiastków tego równania P
1
= P
y
= 16,07 kN, a pozostałe dwa to pierwiastki równania
wynikające z zerowania się nawiasu kwadratowego:
J
J
P P P P P P
b
z s z s
0
2
0 ⋅ − + ⋅ + = ( ) .
Po podstawieniu wartości liczbowych
0 6638 114 5 1124 2 0
2
, , , , P P − + =
skąd
P
2
114 5 100 6
2 0 6638
162 =
+

=
, ,
,
, kN
P P P
s 3
114 5 100 6
2 0 6638
10 5 10 85 = =


= < =
kr
kN kN
, ,
,
, , .
Naprężenie krytyczne
σ
kr
kr
kN / m kG / cm = =

= ≈

P
A
10 5
1 2 10
87500 875
4
2 2
,
,
.

19.4.3.4. Wyboczenie śrubowe przy skręcaniu

Rozważymy pręt pryzmatyczny poddany skręcaniu momentami brzegowymi (rys. 19.33). Końce pręta
są połączone z podporami za pośrednictwem przegubów kulistych i mają swobodę obrotu w dowolnej
płaszczyźnie. Założymy, że przy wyboczeniu wektor momentu skręcającego M zachowuje swój
pierwotny kierunek. Dla uproszczenia przyjmiemy, że oba główne momenty bezwładności przekroju są
równe, czyli J J J J
y z
= = = , natomiast
ω
0 (na przykład pręt o przekroju kołowym). Pod wpływem
skręcania przy dostatecznie dużej wartości momentu M oprócz prostoliniowej może również wystąpić
krzywoliniowa (przestrzenna) postać równowagi. Dla ustalenia tej postaci utraty stateczności
wykorzystamy ponownie równania (19.53), w których
M M M M M M
x y z x y z
= = = = = = M, , 0 0
1 1 1
∆ ∆ ∆ :
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 46

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


GJ
EJw v
EJv w
s
⋅ − =
− ⋅ =
+ ⋅ =
ψ' ,
' ' ' ,
' ' ' .
M
M
M
0
0
0


Rys. 19.33

Do dalszych rozważań wykorzystamy tylko dwa ostatnie równania, które można zapisać następująco:
w v
v w
' ' ' ,
' ' ' ,
− ⋅ =
+ ⋅ =
¹
`
)
α
α
4
4
0
0
(19.71)
gdzie α
4
0 = > M/ . EJ Warunki brzegowe funkcji v(x) i w(x) przyjmują postać:
v(0) = v(l) = w(0) = w(l) = 0.

Za pomocą różniczkowania układ (19.71) można sprowadzić do dwóch oddzielnych równań:
(a)
v v
w w
' ' ' '
' ' ' ' .
+ ⋅ =
+ ⋅ =
¦
´
¦
¹
¦
α
α
4
2
4
2
0
0

Po scałkowaniu tych równań otrzymujemy:
v x A x B x C ( ) sin( ) cos( ) , = + +
1 4 1 4 1
α α
w x A x B x C ( ) sin( ) cos( ) . = + +
2 4 2 4 2
α α
Funkcje te muszą spełniać tożsamościowo równania (19.71):
− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = A x B x A x B x
2 4
2
4 2 4
2
4 1 4
2
4 1 4
2
4
0 α α α α α α α α sin( ) cos( ) cos( ) sin( ) ,
− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ = A x B x A x B x
1 4
2
4 1 4
2
4 2 4
2
4 2 4
2
4
0 α α α α α α α α sin( ) cos( ) cos( ) sin( ) ,
skąd A
2
= B
1
, B
2
= −A
1
. Wobec tego funkcje v(x) i w(x) zawierają cztery stałe całkowania:
(b)
v x A x B x C
w x B x A x C
( ) sin( ) cos( ) ,
( ) sin( ) cos( ) .
= + +
= − +
¦
´
¹
1 4 1 4 1
1 4 1 4 2
α α
α α

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 47

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Po podstawieniu warunków brzegowych otrzymujemy:
v(0) = 0: B
1
+ C
1
= 0,
v(l) = 0: A l B l C
1 4 1 4 1
0 sin( ) cos( ) , α α + + =
w(0) = 0: −A
1
+ C
2
= 0,
w(l) = 0: B l A l C
1 4 1 4 2
0 sin( ) cos( ) . α α − + =
Warunek stateczności przybiera postać:
0 1 1 0
1 0
1 0 0 1
0 1
0
4 4
4 4
sin( ) cos( )
cos( ) sin( )
α α
α α
l l
l l −

¸

(
¸
(
(
(
(
=
lub po rozwinięciu wyznacznika:
| |
− ⋅ − = 2 1 0
4
cos( ) . α l
Równanie to ma pierwiastki ( ) α
4
2 l n = π (n = 1, 2, ...), czyli
M
kr
( )
/ .
n
EJn l = 2π (19.72)
Najmniejszą wartość momentu krytycznego otrzymujemy dla n = 1:
M M
kr
kr
= =
( )
/ .
1
2πEJ l (19.73)
Postacie wyboczenia można określić z dokładnością do stałej. Z warunków brzegowych można
wyznaczyć stosunki stałych całkowania. Ostatecznie po podstawieniu wartości stosunków tych stałych do
równań (b) otrzymujemy:
v x B
l
l
x x ( )
cos( )
sin( )
sin( ) cos( ) , = ⋅

⋅ + −

¸

(
¸
( 1
4
4
4 4
1
1
α
α
α α
| |
w x B x
l
l
x ( ) sin( )
cos( )
sin( )
cos( ) . = ⋅ −

⋅ −
¦
´
¹
¹
`
)
1 4
4
4
4
1
1 α
α
α
α
Po uwzględnieniu, że [ cos( )] / sin( ) ( ), 1
4 4
− = α α l l n tg π równania powyższe można przedstawić w
postaci:
| |
v x B x
w x B x
( ) cos( ) ,
( ) sin( ).
= − ⋅ −
= −
¹
`
)
1 4
1 4
1 α
α
(19.74)
Z równań (19.74) wynika, że wygięta oś pręta po wyboczeniu jest linią śrubową.
Na zakończenie warto dodać, że rozważane zadanie stanowi przypadek obciążenia niekonserwatywnego,
ponieważ praca momentu skręcającego zależy od sposobu, w jaki styczna do osi na końcu pręta porusza
się podczas wyboczenia. Ilustruje to rys. 19.33b. Styczna do nieznacznie wyboczonego pręta może zająć
swe końcowe położenie przez obrót dookoła osi y (od punktu 1 do punktu 2), a potem dookoła osi z (od
punktu 2 do punktu 3). Na tej drodze moment skręcający nie wykona żadnej pracy. Do końcowego
położenia stycznej można jednak dojść w inny sposób: najpierw wykonujemy obrót wokół osi y (od
punktu 1 do punktu 2'), a następnie wokół osi x (od punktu 2' do punktu 3). W tym drugim wypadku
moment skręcający wykonuje pracę różną od zera. Widzimy więc, że praca obciążenia zewnętrznego
zależy od sposobu przejścia od konfiguracji pierwotnej do konfiguracji aktualnej. Obciążenie w takim
wypadku nie jest konserwatywne i w konsekwencji nie obowiązują kryteria energetyczne (twierdzenie o
energii potencjalnej). Nie zawsze też wolno stosować równania różniczkowe (19.53) wynikające z
równowagi statycznej układu. Rozważany przypadek należy jednak do tej grupy obciążeń
niekonserwatywnych, w których metoda statyczna daje wynik poprawny. W ogólnym przypadku
obciążenia niekonserwatywnego trzeba stosować tzw. dynamiczne kryterium stateczności, które polega
na badaniu małych drgań układu.
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 48

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater19.4.4. Stateczność przy obciążeniach złożonych

19.4.4.1. Ściskanie ze zginaniem

Do tej pory rozważaliśmy oddzielnie osiowe ściskanie, zginanie i skręcanie. W praktyce bardzo często
występują jednak obciążenia złożone. W celu wyrobienia sobie poglądu na problem obciążeń złożonych
omówimy dwa najprostsze przypadki: ściskanie ze zginaniem oraz ściskanie ze skręcaniem.

Rozważymy pręt pryzmatyczny o długości l poddany jednoczesnemu ściskaniu siłą P i zginaniu
momentem M
y
= M. Przekrój pręta jest wydłużonym prostokątem (b < h), a oba końce pręta są podparte
widełkowo (rys. 19.34). Równania (19.53) przyjmują postać:

− ⋅ + ⋅ =
⋅ + + ⋅ =
⋅ + ⋅ + ⋅ =
¹
`
¦
)
¦
GJ M v
EJ w M P w
EJ v M P v
s
y
z
ψ
ψ
' ' ,
' ' ,
' ' .
0
0
0
(19.75)


Rys. 19.34

Drugie z tych równań opisuje deformacje pręta w płaszczyźnie (x, z), a pierwsze i trzecie opisują
deformację przestrzenną. Rozwiązanie drugiego równania jest następujące:

w x
M
P
l
l
x
l
( )
cos
cos cos , =
|
\

|
.
|

|
\

|
.
|

|
\

|
.
|

¸

(
¸
(
α
α
α
α
2
2 2
(19.76)
gdzie α
2
= P EJ
y
/ ( ). Maksymalne ugięcie w połowie rozpiętości pręta

(a)
| |
∆ =
|
\

|
.
|
= ⋅


w
l Ml
EJ
l
l l y
2 8
2 1 2
2 2
2
2
cos( / )
( / ) cos( / )
α
α α


i przybiera wartość nieskończoną dla αl / / , 2 2 = π czyli dla siły

(b) P P EJ l
y y kr
= = π
2 2
/ ( ).
Cechy charakterystyczne zależności (a) przedstawiono już w p. 19.4.2 przy okazji omawiania wpływu
obciążenia poprzecznego na przebieg zależności P(∆) (por. rys. 19.35a).
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 49

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma MaterRys. 19.35

Nowe efekty obserwujemy natomiast analizując dwa pozostałe równania układu. Równania te, po
zróżniczkowaniu pierwszego z nich względem x, zapiszemy następująco:
ψ
ψ
' ' ' ' ,
' ' .
− ⋅ =
+ ⋅ + ⋅ =
¹
`
¦
¦
)
¦
¦
M
GJ
v
v
M
EJ
P
EJ
v
s
z z
0
0
(19.77)
Funkcje v(x) i ψ(x) przyjmiemy w postaci:
(c) v x C
x
l
x C
x
l
( ) sin , ( ) sin , =
|
\

|
.
|
=
|
\

|
.
|
1 2
π π
ψ
co gwarantuje spełnienie warunków brzegowych:
(d) v v l l ( ) ( ) ( ) ( ) . 0 0 0 = = = = ψ ψ
Po podstawieniu zależności (c) do równań (19.77) uzyskujemy układ równań na stałe całkowania:
(e)
M
GJ
C C
l
P
EJ
C
M
EJ
C
s
z z
⋅ − =
− +
|
\

|
.
|
|
⋅ + ⋅ =
¦
´
¦
¦
¹
¦
¦
1 2
2
2
1 2
0
0
,
.
π

Po przyrównaniu do zera wyznacznika tego układu otrzymujemy:
(f)
M
GJ EJ
P
EJ
l
s z z
2 2
2
+ =
π
.
Ponieważ zwichrzenie belki poddanej wyłącznemu działaniu momentu zginającego zachodzi dla (por. p.
19.4.3.2)
M M
l
GJ EJ
s z
= = ⋅
kr
π
,
a eulerowska siła krytyczna
P P EJ l
z z kr
= = π
2 2
/ ( ),
więc wzór (f) można zapisać w bardziej ogólnej postaci:
M
M
P
P
kr kr
|
\

|
.
|
+
|
\

|
.
|
=
2
1. (19.78)
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 50

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Widzimy zatem, że obecność siły ściskającej zmniejsza wartość momentu, przy którym występuje zwi-
chrzenie belki, i na odwrót: obecność momentu zginającego zmniejsza wartość siły ściskającej, przy któ-
rej występuje wyboczenie eulerowskie. Wzór (19.78) ilustruje interakcję obu form utraty stateczności
wyboczenia eulerowskiego i zwichrzenia.
Obrazem równania (19.78) jest linia interakcji przedstawiona na rys. 19.35b. Ze wzoru (19.78) wynika
ponadto, że dla ujemnych wartości siły P, tzn. dla rozciągania, stateczność układu na zwichrzenie jest
większa. Poza tym stwierdzamy, że znak momentu zginającego nie wpływa na wartość krytyczną siły
ściskającej.

19.4.3.2. Ściskanie ze skręcaniem
*)


W przypadku jednoczesnego ściskania i skręcania pręta pryzmatycznego o przekroju zwartym, nie
cienkościennym (rys. 19.36), w którym główne momenty bezwładności są równe (J
y
= J
z
= J), równania
(19.53) przyjmują postać:
− ⋅ + =
− ⋅ + ⋅ =
+ ⋅ + ⋅ =
GJ
EJw v P w
EJv w P v
s
ψ' ,
' ' ' ,
' ' ' .
M
M
M
0
0
0

Do dalszych rozważań wykorzystamy tylko dwa ostatnie równania, które zapiszemy następująco:
w v w
v w v
' ' ' ,
' ' ' ,
− ⋅ + ⋅ =
− ⋅ + ⋅ =
¹
`
¦
)
¦
α α
α α
2 1
2
2 1
2
0
0
(19.79)
gdzie α α
1 2
= = P EJ EJ / ( ), / ( ). M Za pomocą różniczkowania i po wyeliminowaniu pochodnych
równania te można sprowadzić do dwóch oddzielnych równań różniczkowych czwartego rzędu na
funkcje v(x) i w(x):
( )
( )
v v v
w w w
IV
IV
+ + ⋅ + ⋅ =
+ + ⋅ + ⋅ =
2 0
2 0
1
2
2
2
1
4
1
2
2
2
1
4
α α α
α α α
' ' ,
' ' .
(19.80)


Rys. 19.36

Podstawienie v x r
rx
( ) = prowadzi do równania charakterystycznego czwartego stopnia:

( )
r r
4
1
2
2
2 2
1
4
2 0 + + ⋅ + = α α α ,
o pierwiastkach urojonych:
r i r i r i r i
1 1 2 1 3 2 4 2
= ⋅ = − ⋅ = ⋅ = − ⋅ γ γ γ γ , , , ,
gdzie i = −1 oraz
γ
α α α
α α
1 2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1 1
2
2
,
. =
+
⋅ ± −
+
|
\

|
.
|
|

¸

(
¸
(
(
(


*)
Por. [30, 48, 54]
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 51

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


Identyczne pierwiastki ma równanie charakterystyczne na funkcję w(x). Wobec tego całki ogólne równań
(19.80) są funkcjami trygonometrycznymi argumentów γ
1
x oraz γ
2
x :

v x C x C x C x C x
w x C x C x C x C x
( ) sin( ) cos( ) sin( ) cos( ),
( ) sin( ) cos( ) sin( ) cos( ).
= + + +
= + + +
¹
`
)
1 1 2 1 3 2 4 2
5 1 6 1 7 2 8 2
γ γ γ γ
γ γ γ γ
(19.81)
Mamy zatem osiem stałych całkowania, a tylko cztery warunki brzegowe:

v v l w w l ( ) ( ) ( ) ( ) . 0 0 0 = = = = (19.82)
Dodatkowe zależności między stałymi całkowania wynikają z wymagania, by funkcje (19.81) spełniały
tożsamościowo układ równań wyjściowych (19.79). Zależności te przyjmują postać:
dla równania dla równania ( . ) : ( . ) :
, ,
, ,
, ,
19 79 19 72
1 2
1
1
2
1
2
1 2
6 1
1 2
1
2
1
2
6
2
1
2
1
2
1 2
5 2
1 2
1
2
1
2
5
3
2
2
1
2
2 2
8 3
2 2
2
2
1
2
8
4
2
2
1
2
2 2
C C C C
C C C C
C C C C
C
= −


⋅ = −=


⋅ == −


⋅ = −=γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
γ α
C C C
7 4
2 2
2
2
1
2
7
, . =γ α
γ α
(19.83)
Ze związków (19.83) wynika, że

γ α
γ α
1
2
1
2
1 2
1


= ± ,
γ α
γ α
2
2
1
2
2 2
1


= ± , (19.84)
oraz C C C C C C C C
1 6 2 5 3 8 4 7
= = = = , , , .
Budowa równań (19.84) wskazuje, że γ
1
i γ
2
są pierwiastkami równania kwadratowego:
γ γ α α
2
2 1
2
0 ± ⋅ − = , (19.84a)
przy czym znak w drugim składniku nie wpływa na wartość argumentu funkcji trygonometrycznej; może
jedynie zmienić znak stałych całkowania.

Stwierdzamy zatem, że rozwiązania układu równań (19.79) są następujące:

v x C x C x C x C x
w x C x C x C x C x
( ) sin( ) cos( ) sin( ) cos( ),
( ) sin( ) cos( ) sin( ) cos( ),
= + + +
= + + +
¹
`
)
1 1 2 1 3 2 4 2
2 1 1 1 4 2 3 2
γ γ γ γ
γ γ γ γ
(19.85)
gdzie γ
1
i γ
2
są pierwiastkami równania kwadratowego γ γ α α
2
2 1
2
0 − ⋅ − =
o rozwiązaniach:
γ α α α
γ α α α
1 2 2
2
1
2
2 2 2
2
1
2
4
4
= + +
= − +
¹
`
¦
)
¦
,
.
(19.86)

Wykorzystanie warunków brzegowych (19.82) prowadzi do kryterium stateczności:
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 52

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


0 1 0 1
1 0 1 0
0
1 1 2 2
1 1 2 2
sin( ) cos( ) sin( ) cos( )
cos( ) sin( ) cos( ) sin( )
.
γ γ γ γ
γ γ γ γ
l l l l
l l l l

¸

(
¸
(
(
(
(
=

Po rozpisaniu wartości wyznacznika dochodzimy do równania:
| | | |
sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) , γ γ γ γ
1 2
2
1 2
2
0 l l l l − − − = (19.87)
które jest spełnione, gdy
sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) γ γ γ γ
1 2 1 2
0 l l l l − + − = (19.87a)
albo gdy
sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) . γ γ γ γ
1 2 1 2
0 l l l l − − + = (19.87b)

Znalezienie pary najmniejszych pierwiastków równania (19.87) wbrew pozorom nie jest łatwe.
Najprostszym sposobem uzyskania właściwego rozwiązania jest zastosowanie wzoru na sumę funkcji
trygonometrycznych występujących w równaniu (19.87b):

sin( ) cos( ) sin( )) cos( ), γ γ γ γ
1 1 2 2
l l l l + = +
czyli

|
\

|
.
|
⋅ −
|
\

|
.
|
=
|
\

|
.
|
⋅ −
|
\

|
.
|
2
4 4
2
4 4
1 2
sin cos sin cos ,
π π π π
γ γ l l
skąd
γ γ
1 2
2 1 2 l l n n = + = π, , , ... (19.88)

Po podstawieniu n = 1 oraz wykorzystaniu wzoru (19.86) na γ
1
i γ
2
otrzymujemy:

M
( ) EJ
P
EJ
l
2
2
2
4 4
+ =
π
,
lub
M
2
2 2
2
2
1
π
π
EJ
l
P
EJ
l
|
\

|
.
|
+ = . (19.89)
Wartości mianowników umieszczone w nawiasach oznaczają odpowiednio krytyczny moment skręcający
M
kr
(wzór (19.73)) i krytyczną siłę eulerowską P
kr
. Zależność (19.89) można zatem zapisać następująco:

M
M
kr kr
|
\

|
.
|
+
|
\

|
.
|
=
2
1
P
P
. (19.90)

Uzyskana krzywa interakcji jest analogiczna do zależności (19.78), obowiązującej przy jednoczesnym
zginaniu i ściskaniu. Ze wzoru (19.90) wynika, że rozciąganie pręta (P < 0) ma działanie stabilizujące;
wyboczenie skrętne występuje wtedy przy większej wartości momentu skręcającego.

Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 53

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


19.4.4.3. Wzór Dunkerleya


Jeżeli obciążenia złożone są konserwatywne, to powierzchnia stateczności (interakcji) w przestrzeni
sił wewnętrznych P
1
, P
2
, P
3
, ...., P
n
:
f P P P
n
( , , ..., )
1 2
0 = , (19.91)

jest wypukła (por. np. Życzkowski [57]). Wobec tego wzór przybliżony dla dodatnich (ściskających)
wartości P
i
takich, że
f P P P
P
P
n
i
i
i
n
( , ,..., ) ,
1 2
1
1 0 = − =
=

kr
(19.92)

jest dolnym (bezpiecznym) oszacowaniem stanu statecznego. Zależność (19.92) nosi nazwę wzoru
Dunkerleya. Na rysunku 19.35b wzór Dunkerleya odpowiada prostym zaznaczonym liniami
przerywanymi.
W przypadku obciążeń niekonserwatywnych może się zdarzyć, że powierzchnia stateczności jest
wklęsła i wzór (19.92) nie daje oceny bezpiecznej.


19.4.5.Uwagi o lokalnej utracie stateczności prętów cienkościennych

Wszystkie dotychczasowe rozważania dotyczyły stateczności globalnej. Interesowało nas wygięcie lub
skręcenie osi pręta, przy czym zakładaliśmy hipotezę sztywnego rzutu przekroju poprzecznego. W
prętach cienkościennych pojawia się nowe zjawisko, tzw. lokalna (miejscowa) utrata stateczności. Polega
ona na tym, że w odróżnieniu od stateczności globalnej przekrój poprzeczny deformuje się, a oś pręta
pozostaje prostoliniowa. Zjawisko lokalnej utraty stateczności jest charakterystyczne dla powłok, a więc i
dla prętów cienkościennych, które w istocie rzeczy są długimi powłokami lub układem długich pasm
płytowych. Omawiany problem ilustruje rys. 19.37, na którym przedstawiono postać lokalnej utraty
stateczności ściskanego ceownika.

Rys. 19.37

Różnorodność form utraty stateczności przy ściskaniu prętów cienkościennych sprawia, że ograniczenie
się do wyboczenia giętnego (eulerowskiego) może prowadzić do znacznych błędów. Jako [przykład niech
nam posłuży wykres σ
kr
(s) z podręcznika Brzoski [7] sporządzony dla ściskania równoramiennego ką-
townika duraluminiowego (rys. 19.38). Wyboczenie giętne w płaszczyźnie najmniejszej sztywności wy-
stępuje wówczas, gdy smukłość pręta jest dostatecznie duża. Jeżeli smukłość pręta jest mniejsza, to wy-
stępuje wyboczenie giętno-skrętne. Z kolei utrata stateczności prętów o bardzo małej smukłości odpowia-
da wyboczeniu lokalnemu. Naprężenie krytyczne przy lokalnej utracie stateczności oblicza się na gruncie
teorii płyt i powłok. Zależy ono od wymiarów przekroju poprzecznego. Lokalne naprężenie krytyczne
Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 54

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater


jest proporcjonalne do grubości ścianki kątownika, a ściślej biorąc, zależy ono od stosunku grubości
ścianki do pozostałych wymiarów liniowych przekroju poprzecznego (np. od stosunku g/h).Rys. 19.38Część 4

19. PROBLEMY STATECZNOŚCI

2

Z warunków brzegowych mamy: w(0) = 0, w'(0) = 0, Wobec tego C1 + ∆ = 0, C2 = 0. C1 = − ∆ ,

w( x ) = ∆ ⋅ (1 − cosαx ).

Ponieważ na swobodnym końcu pręta w(l) = ∆, więc musi zachodzić warunek:

∆ ⋅ cos αl = 0.
Z równania tego wynika, że albo ∆ = 0, albo cosαl = 0. Jeżeli ∆ = 0, to w ≡ 0, a zatem nie ma wyboczenia. Jeżeli natomiast cosαl = 0, to musi być spełniona zależność: π (b) αl = (2n − 1) ⋅ , n = 1, 2, ... 2 Z tego równania wyznaczymy wartości α, dla których może wystąpić wyboczenie. Ugięcie ∆ pozostaje jednak nieokreślone. Uwzględniwszy, że α 2 = P / ( EJ ) , na podstawie równania (b) otrzymujemy: P(n) π ⋅ l = (2n − 1) ⋅ , EJ 2 skąd (c) P (n) = (2n − 1) 2 π 2 EJ 4l 2 .

Otrzymaliśmy zatem nieskończenie wiele rozwiązań. Z praktycznego punktu widzenia interesuje nas (n) jednak tylko najmniejsza siła P , występująca dla n = 1. Jest to poszukiwana siła krytyczna: (d) Pkr = P (1) = π 2 EJ 4l 2 .

Wartości tej odpowiada tak zwana pierwsza postać wyboczenia (n = 1), którą określa równanie: πx   w(1) = ∆ ⋅  1 − cos  .  2l  Trzy pierwsze postacie wyboczenia odpowiadające wartościom n = 1, n = 2 i n = 3 ilustruje rys. 19.2.

Rys. 19.2

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.

Alma Mater

Część 4

19. PROBLEMY STATECZNOŚCI

3

19.1.3. Uwzględnienie dużych przemieszczeń Opisana wyżej uproszczona teoria wyboczenia pozwala obliczyć jedynie siłę krytyczną i odpowiadającą jej postać wyboczenia. Jest to tak zwana „liniowa” teoria wyboczenia, gdyż zastosowano liniowe równanie różniczkowe linii ugięcia. Trzeba jednak podkreślić, że problemy stateczności są zawsze nieliniowe i nie obowiązuje tu zasada superpozycji. Odstąpimy obecnie od założenia, że krzywizny są małe i zastosujemy dokładny wzór na skończoną krzywiznę. Ugięcia pręta mogą być wówczas dowolnie duże. Równanie różniczkowe linii ugięcia jest nieliniowe i przybiera postać: w'' t '' = −α 2 ⋅ t , lub (e) = α 2 ⋅ ( ∆ − w) 3/ 2 3/ 2 1 + t '2 1 + w' 2

(

)

(

)

gdzie t = ∆ − w (por. rys. 19.3a). Zauważmy, że zachodzą tożsamości: 1 d ( t 2 ) ≡ t ⋅ t '⋅dx = t ( t ' dx ), 2 1 d ( t '2 ) ≡ t '⋅t ''⋅dx = t ''(t ' dx ). 2

Po pomnożeniu obu stron równania (e)2 przez t'dx otrzymujemy:

(1 + t' )
skąd po scałkowaniu: (f)

d ( t '2 )
2 3/ 2

= −α 2 ⋅ d ( t 2 ),

(1 + t' )

2 −1/ 2

=

1 2 2 α ⋅ t + C1. 2

Stałą C1 wyznaczymy z warunków brzegowych na końcu utwierdzonym (x = 0), gdzie w = 0 i w' = 0, czyli ∆ − t = 0 i − t' = 0. Wynika stąd, że dla t = ∆ pochodna t' = 0. Uwzględniwszy ten warunek stwierdzamy, że C1 = 1 − α 2 ∆2 / 2.

Rys. 19.3

Dalsze zadanie polega więc na rozwiązaniu nieliniowego równania różniczkowego pierwszego rzędu: (g) 1 + t '2 = 1 . 1 2 2 2 1− α ∆ − t 2

(

)

Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.

Alma Mater

Część 4

19. PROBLEMY STATECZNOŚCI

4

Po prostych przekształceniach równanie to można doprowadzić do postaci:  1 2 2 2 1 − 2 α ∆ − t   1 ∆2 − t 2 ⋅ 1 − α 2  4

dx = ± α

(

(

)

) ⋅ dt , (∆ − t )
2 2

lub po wykorzystaniu równania wyjściowego (g)2 − do postaci: 1 + t '2 dx = ±α dt

(∆ − t )
2 2

 1  ⋅ 1 − α 2 ⋅ ∆2 − t 2  4  

(

)

.

Lewa strona tego równania przedstawia element długości zdeformowanej osi pręta dl = 1 + t ' 2 ⋅ dx , co po obustronnym scałkowaniu prowadzi do zależności:

(h)

α dl =
0

l

dt . 1 2 2 2 2 2 0 ∆ − t ⋅ 1− α ∆ − t 4

(

)

Ponieważ założenie o nieściśliwości osi pręta jest nadal aktualne, lewa strona równania (h) daje w wyniku wartość αl. Prawą stronę można by przedstawić w postaci nieelementarnej całki eliptycznej (por. np. Timoshenko, Gere [48], Naleszkiewicz [30]). Wybierzemy jednak nieco inna drogę, prowadzącą do postaci nadającej się do bezpośrednich obliczeń (por. np. Ballenstedt [2]). W tym celu zauważmy, że (i) α =
2

P  π = p⋅  ,  2l  EJ

2

gdzie p = P / Pkr , przy czym Pkr = π 2 EJ / (2l ) 2 i stosownie do wzoru (d) oznacza siłę krytyczną (tzw. eulerowską) obliczoną według teorii liniowej. Jeżeli składnik α 2 ( ∆2 − t 2 ) / 4 jest mniejszy od jedności, tzn. gdy 1 2 2 2  π α ∆ − t = p ⋅   ⋅ ∆2 − t 2 < 1,  4l  4 to 1
2 4 2 1  π 1⋅ 3 2  π  p  ⋅ ∆2 − t 2 + p   ⋅ ∆2 − t 2 + ... 2  4l  2 ⋅ 4  4l 

(

)

2

(

)

1 1 − α 2 ∆2 − t 2 4

(

)

= 1+

(

)

(

)

Rozwinięcie to pozwala kolejno scałkować składniki prawej strony równania (h). Po scałkowaniu otrzymujemy: αl = skąd (j)  1   π∆ p = 1+     2   4l
2

p

2 π π   1   π∆ ⋅ l = 1 +    2l 2   2   4l  2

  1 ⋅ 3   π∆ p +      2 ⋅ 4   4l
2 4

2

2

4   p  + ... ,   

  1 ⋅ 3   π∆ p +   ⋅   2 ⋅ 4   4l

 p  + ... 

Wzór (j) określa zależność między siłą P a ugięciem ∆. Jeżeli ∆ = 0, to siła P jest równa eulerowskiej sile krytycznej (p = 1). Większym wartościom siły P odpowiadają ściśle określone dwie wartości przemieszczenia ∆. Dla niedużych wartości ∆/l szereg po
Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater

Część 4

19. PROBLEMY STATECZNOŚCI

5

prawej stronie wzoru (j) jest bardzo szybko zbieżny. Uwzględniwszy jedynie dwa wyrazy tego szeregu otrzymamy: (k) 8 ∆ ≈± ⋅ l π p −1 . p

Nietrudno się przekonać, że niewielkiemu zwiększeniu obciążenia towarzyszą znaczny przyrost ugięć i katastrofalny wzrost naprężeń normalnych. Naprężenia te obliczamy ze wzoru na mimośrodowe ściskanie (por. rys. 19.3c, d): P P∆ P = p kr σ max = σ = + A W A  ∆  ∆  1 +  = σ kr p 1 +  ,   r r

gdzie σ kr = Pkr / A , a r oznacza promień rdzenia przekroju (r = W/A). Zatem (l) σ = ∆ l σ max  = p 1 + ⋅  .  l r σ kr

Przyjmiemy przykładowo, że wysokość słupa l = 5 m, a przekrój słupa jest rurą o średnicy zewnętrznej 70 mm i grubości ścianki 3 mm. Promień rdzenia przekroju r = 1,606 cm, czyli l/r = 311,4. Dla tych danych ze wzorów (k) i (l) obliczono wartości zestawione w tablicy III. Tablica III
p = P/Pkr ∆/l 1 0 1 1,001 ±0,0569 18,74 1,002 ±0,0804 26,10 1,003 ±0,0984 31,75 1,004 ±0,1136 36,52

σ

Wykres zależności P(∆) ilustruje rys. 19.3b. Charakterystyczne jest to, że w rozważanym przypadku wykres ten jest symetryczny względem osi P. Obserwowany znaczny wzrost naprężeń po niewielkim przekroczeniu wartości siły krytycznej pozwala stwierdzić, że wyboczenie pręta jest równoznaczne z wyczerpaniem nośności konstrukcji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji naprężenie krytyczne traktuje się zatem jako wartość niszczącą. 19.1.4. Wpływ sił poprzecznych i skrócenia osi pręta Omówimy obecnie konsekwencje odejścia od dalszych założeń teorii Eulera. Przedstawimy wpływ sił poprzecznych i skrócenia osi pręta na wartość siły krytycznej. Wpływ siły poprzecznej przeanalizujemy na gruncie teorii liniowej. Z równania równowagi elementu dl, wyciętego w konfiguracji odkształconej (rys. 19.4b) wynika, że Q = P sin ϕ ≈ P ⋅ w'( x ), gdzie w( x ) = w M ( x ) + wQ ( x ).

Rys. 19.4
Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater

. Wartość ta jest zazwyczaj niewiele mniejsza od PE. Życzkowski. W przypadku stosunkowo krótkich prętów wykonanych z materiału o bardzo wysokiej granicy sprężystości istotny wpływ może mieć skrócenie osi pręta przed utratą stateczności (por. P(1) = PE ⋅ 1 −  GA    skąd (n) Pkr = P (1) = PE . GA M . Istotne różnice mogą wystąpić w prętach złożonych połączonych przewiązkami lub krzyżulcami. że uwzględnienie wpływu sił poprzecznych powoduje zmniejszenie wartości siły krytycznej. że M = −P(∆ − w). P Uwzględniając. otrzymujemy równanie różniczkowe: (m) gdzie . 2 n = 1.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. że siła eulerowska krytyczna wynosi PE = π 2 EJ / (2l ) 2 dostajemy:  kP(1)  . Warto dodać. PROBLEMY STATECZNOŚCI 6 Funkcja w M ( x ) spełnia równanie różniczkowe w M "( x ) = − a pochodna funkcji wQ ( x ) jest średnim kątem ścinania: wQ ' ( x ) = skąd wQ "( x ) = Ponieważ w" = w M "+ wQ ".. 2. Alma Mater .Część 4 19. 2 α1 = 2 2 w''+α1 w = α1 ∆ . więc w''( x ) = − M P⋅k + ⋅ w''. [57]). że wzór (n) obowiązuje również dla innych warunków podparcia pręta. k 1+ ⋅ PE GA Ze wzoru (n) wynika. kP   EJ  1 −   GA  Postępując podobnie jak w zadaniu Eulera otrzymujemy warunek: α1l = (2n − 1) ⋅ Dla n = 1 P (1)  kP (1)   EJ  1 −  GA    = π2 4l 2 . π .. GA dx GA k ⋅ Q. EJ GA k dQ k ⋅ = ⋅ Pw''. EJ Po uwzględnieniu. Ostateczny wzór na siłę krytyczną uwzględniający to skrócenie ma postać: Andrzej Gawęcki .

Jeśli ograniczymy się do bardzo małych ugięć. że asymptotą funkcji P(∆) jest wartość siły P wynikająca z warunku: αl = π/2.Część 4 19. Przyjmijmy przykładowo. 19. skąd P = PE = π 2 EJ / ( 2l ) 2 . Odnotować trzeba.5b (linie przerywane). że dla PE > EA / 4 wyboczenie pręta w ogóle nie występuje. cosαx P / ( EJ ). rys. 19. Dla x = l sumę maksymalnego ugięcia ∆ i wstępnego mimośrodu e wyraża wzór: ∆c = ∆ ( P ) + e = e ⋅ 1 = e ⋅ f ( P) . Alma Mater . Rys.1.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. otrzymamy następujące równanie różniczkowe linii ugięcia: EJw'' = P ⋅ ( ∆ + e − w ). 19. Z powyższego wynika.5a). Rozwiązanie tego równania ma postać: w( x ) = e ⋅ gdzie α = (p) 1 − cosαx .5 Łatwo zauważyć. Widzimy zatem. 19. Wobec tego konieczne jest wyrobienie sobie poglądu na wpływ wyżej wymienionych imperfekcji. że siła P działa na pewnym mimośrodzie e (por. że obciążenie pręta jest przyłożone idealnie osiowo. że gdy siła P działająca na pewnym mimośrodzie jest Andrzej Gawęcki . czyli gdy αl dąży do π/2. W praktyce założenia te nigdy nie są spełnione.5. cos[α ( P) ⋅ l ] Wykresy funkcji ∆(P) ilustruje rys. 4 PE 1+ 1− EA gdzie PE oznacza siłę krytyczną obliczoną według teorii Eulera. gdy cos(αl) dąży do zera. a oś pręta jest idealnie prosta. że ∆ dąży do nieskończoności. Wpływ imperfekcji Do tej pory zakładaliśmy. PROBLEMY STATECZNOŚCI 7 (o) Pkr = 2 PE .

dx dx Równanie różniczkowe linii ugięcia ma postać: EJw" = − M . jeżeli zmienimy znak siły P. Andrzej Gawęcki . Bardziej ścisłe rozwiązanie nieliniowe ilustrują wykresy zaznaczone na rys. PROBLEMY STATECZNOŚCI 8 bliska eulerowskiej wartości krytycznej. rys. W tym celu rozpatrzymy równowagę wyciętego elementu belki o długości dx (rys. Rys. Powiększanie mimośrodu powoduje jedynie większe ugięcie.2) prowadzi do rezultatu: ( EJw")'+ Pw' = − Q. 2 dM dw = Q + P⋅ . że całkowite ugięcie ∆c można przedstawić jako iloczyn wstępnego mimośrodu e i pewnej funkcji f(P) uzależnionej od aktualnej wartości siły ściskającej. 19. że analogiczne wnioski wypływają z analizy ściskania pręta o początkowej krzywiźnie (por.3).5) dQ . 19. nie wpływa ono jednak na położenie asymptoty (por. (19.1. (19. następuje gwałtowny przyrost poprzecznego ugięcia.6b): − warunek równowagi sił pionowych Q − qdx − Q +dQ = 0. Warto dodać. Są one słuszne również dla mimośrodowego rozciągania. 19. skąd q=− − warunek równowagi momentów M + qdx ⋅ dx + (Q + dQ) ⋅ dx − ( M + Md ) + P ⋅ dw = 0.5c). 19.1) otrzymujemy: ( EJw")"+ Pw" = q.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. rys.2) Wzory (19. Wpływ obciążeń poprzecznych Omówimy jeszcze wpływ obciążenia poprzecznego na charakter wykresów P(∆).4) Po ponownym zróżniczkowaniu powyższego równania i wykorzystaniu zależności (19. Zwróćmy uwagę na to. dx (19. (19.1) Po pominięciu małych wartości drugiego rzędu otrzymujemy: (19.5b liniami ciągłymi. (19.6 Na wstępie wyprowadzimy równanie różniczkowe linii ugięcia dla pręta ściskanego i jednocześnie obciążonego poprzecznie.5b).3) Zróżniczkowanie tego równania względem x oraz wykorzystanie równania (19. 19. 19. Alma Mater .5) przedstawiają trzy postacie równania różniczkowego linii ugięcia pręta mimośrodowo ściskanego o dowolnych warunkach brzegowych.6.4) i (19.Część 4 19.

α cos(αl )   Największe ugięcie ∆ = w(l) określa wzór:  tg(αl )  ∆( P ) = µl ⋅  − 1.7b. Rozwiązaniem tego równania jest funkcja (por.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater . przemieszczenie δ → ∞.Część 4 19. uwzględniwszy stosownie do wzoru (i). Na koniec wyprowadzimy jeszcze jeden bardzo użyteczny wzór przybliżony na obliczanie ugięć pręta zginanego i ściskanego.7). czyli dla P = Pkr. gdzie α 2 = P / ( EJ ). Widzimy zatem. Nietrudno zauważyć. że w czasie obciążenia stosunek obu sił jest stały i że Rys. Przedstawimy je w postaci bezwymiarowej. Stwierdzenie to ilustrują dodatkowe wykresy funkcji p(δ) zamieszczone na rys. PROBLEMY STATECZNOŚCI 9 Dla ilustracji powyższych wywodów wyznaczymy funkcję ugięcia pręta wspornikowego obciążonego na swobodnym końcu dwoma siłami: pionową P i poziomą H (rys. że obecność obciążenia poprzecznego nie wpływa na wartość krytyczną siły ściskającej P. 19. że αl = ( π / 2) P / Pkr = ( π / 2) p :  π    tg 2 p     δ ( p) = µ ⋅  − 1. 19. 19. Wpływ obciążenia poprzecznego na przebieg wykresów P(∆) jest podobny do wpływu imperfekcji.7 µ = H / P .3).   αl Równanie to opisuje zależność między przemieszczeniem ∆ a siłą P. Ballenstedt [2]):  sin(αl ) − sin[α (l − x )]  w( x ) = µ ⋅  − x + . Wykorzystamy tu równanie różniczkowe linii ugięcia (19. gdyż funkcja momentów zginających jest znana: (r) EJw" = H ( l − x ) + P ( ∆ − w). π   p  2    gdzie δ = ∆ / l. Przyjmijmy. w"+α 2 ⋅ w = α 2 ⋅ [ ∆ + µ (l − x )]. że dla p = 1. W rozważanym wyżej zadaniu dla P = 0 maksymalne ugięcie pręta wspornikowego Równanie to po przekształceniu można zapisać następująco: Andrzej Gawęcki .

Ilustracją tego zjawiska mogą być wykresy podane na rys.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.6) ma charakter uniwersalny i obowiązuje dla dowolnych warunków brzegowych (por. Alma Mater .8 Andrzej Gawęcki .1. Rys. wzór (p)). 19. Wykresy te odpowiadają rozwiązaniu równania różniczkowego (r). że wzór (19. który zależy od stosunku p = P / Pkr . w którym zmieniono znak siły P. Siły rozciągające na ogół stabilizują ugięcia. 19. a drugi człon f ( p) = 1 / (1 − p) oznacza współczynnik zwiększający. Na podstawie ogólnej analizy można pokazać. 19.Część 4 19. −1 ≈ 1+ ⋅p+ ⋅ −1= π 12 16 15 12  10  12 1 − p   p 2 Po uwzględnieniu uzyskanego rezultatu we wzorze na δ(p) otrzymujemy przybliżoną formułę służącą do obliczania ugięć pręta z uwzględnieniem siły ściskającej: δ ( p) ≈ δ 0 ⋅ 1 . jakkolwiek dokładność takiego oszacowania bywa nieco gorsza (por. Warto dodać. δ ( p) = δ 0 ⋅ 2 ⋅   π p  π p  2    Wyrażenie w nawiasie można zapisać w sposób przybliżony. Timoshenko.7.6) daje bardzo dobre przybliżenie nawet dla dużych wartości p.6) Łatwo sprawdzić.8a. 3EJ 3EJ 12 µ=H/P= 3 ⋅ ∆0 = 2 ⋅ δ 0 . Symbol δ0 oznacza tu ugięcie bez udziału sił osiowych. l pPkr π p gdzie δ 0 = ∆0 / l. jeżeli uwzględnimy trzy wyrazy rozwinięcia funkcji tgϕ w szereg potęgowy: 1 2 tgϕ ≈ ϕ + ϕ 3 + ϕ 5 . 3 15 Wówczas otrzymujemy: π  tg p 2  π2 π 4 p2 2 π2 p  π2 p  π2 p 1 ≈ 1 + ⋅ . Rozciąganie mimośrodowe Utrata stateczności występuje się z reguły w prętach ściskanych. Gere [48]). PROBLEMY STATECZNOŚCI 10 ∆0 = Wobec tego Hl 3 . Po podstawieniu tej wartości do wzoru na δ(p) otrzymujemy:  π    tg 2 p     12 − 1. że współczynnik ten można również stosować do szacowania wpływu imperfekcji. że wzór (19. np. 1− p (19.

W definicji tej mieści się zjawisko wyboczenia. 17.9. 19. p.1. Ilustracją tych uwag jest rys. na którym przedstawiono kulkę toczącą się po zakrzywionej powierzchni. utrata stateczności występuje bądź w punkcie bifurkacji. Przyjmijmy. Rys. poddaną działaniu obciążenia konserwatywnego. Stan równowagi układu zachodzi. że osiągnięcie punktu bifurkacji nie zawsze oznacza utratę nośności konstrukcji. 19.9 Ogólnie biorąc. 19. Zbliżając się bowiem do punktu granicznego rejestrujemy coraz większe przemieszczenia pionowe. bądź w punkcie granicznym. W chwili osiągnięcia obciążenia odpowiadającego punktowi granicznemu. problem stateczności jest jednak rozumiany znacznie szerzej. w następstwie których pojawią się przemieszczenia rozwijające się z określonymi prędkościami. Równowagę stateczną można zobrazować na przykładzie analogii. następuje gwałtowny przyrost wartości przemieszczenia świadczący o utracie stateczności. Niestateczność definiuje się na ogół jako proces.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. PROBLEMY STATECZNOŚCI 11 19. Definicja stateczności.2. gdy energia potencjalna osiąga ekstremum. Wartość energii potencjalnej może jedynie wzrastać. Pierwotny stan równowagi Andrzej Gawęcki . Uwagi wstępne Rozważmy konstrukcję idealnie sprężystą będącą początkowo w stanie równowagi. 19. Alma Mater . zilustrowanej na rys. Układ może odejść od tego stanu równowagi. Punkty graniczne i punkty bifurkacji Przedmiotem dotychczasowych rozważań było zjawisko bifurkacji stanu równowagi. Sytuację taką ilustruje rys. w którym dP / d∆ = 0 . Nadajmy układowi pewną małą prędkość początkową. że suma energii potencjalnej układu Π i energii kinetycznej Ek jest stała: Π + E k = const. w którym niewielka zmiana przyczyny powoduje bardzo dużą zmianę skutku.9c.10a. że układ jest pierwotnie w stanie równowagi charakteryzującym się minimalną wartością energii potencjalnej. 19. Odnotować trzeba.2).2.8. gdyż dP / d∆ > 0 . Zjawisko szerzej pojętej utraty stateczności obserwujemy również w czasie działania siły pionowej na węzeł kratownicy Misesa (por. Zagadnienia te omówimy dokładniej w dalszych częściach tego rozdziału. Z zasady zachowania energii wiadomo. Dalszy wzrost siły po przeskoku odpowiada jednak procesowi statecznemu. kiedy niewielka zmiana siły (przyczyny) powoduje dużą zmianę poprzecznego ugięcia (skutku). jeżeli wystąpią pewne siły zakłócające. czemu towarzyszy zmniejszenie się energii kinetycznej. stan pobifurkacyjny jest tutaj nadal stateczny.1.Część 4 19. PODEJŚCIE ENERGETYCZNE 19. stosownie do zasady zachowania energii. Przypadek ten odpowiada stanowi równowagi statecznej. na którym przedstawiono punkt graniczny i dwa przypadki bifurkacji stanu równowagi. W innych przypadkach osiągnięcie punktu granicznego może oznaczać całkowite wyczerpanie nośności konstrukcji.

Problem ten występuje w zjawisku przeskoku. Matematyczna interpretacja zasady minimum energii potencjalnej*) Rozważmy konstrukcję sprężystą. Rozważmy teraz sytuację. 19. 19. .10d).„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Wówczas. Jeśli jednak zakłócenie jest dostatecznie duże. c. 50]. kulka znajduje się w zagłębieniu. Opisany przypadek odpowiada niestatecznemu stanowi równowagi. rozwijające się ze znacznymi prędkościami.10b. a jego ilustracją są rys. Stan równowagi obojętnej odpowiada toczeniu się kulki na płaszczyźnie poziomej (rys. Naszym celem jest znalezienie Rys. której stan odkształcenia jest całkowicie określony przez parametr T.12 *) Por. 19. Rys. na którym dla małych zaburzeń położenie początkowe można uznać za stateczne. 19.Część 4 19.11 Powyższe uwagi pozwalają zmodyfikować nieco zasadę minimum energii potencjalnej: Układ konserwatywny jest w stanie równowagi statecznej tylko wtedy. Pojawiają się duże przemieszczenia. Funkcję tę obrazuje wykres na rysunku 19. Bardziej złożoną sytuację przedstawia rys.2. 45. a obciążenie stanowi stała siła P. gdy początkowe położenie równowagi nie odpowiada minimum energii potencjalnej.11. stosownie do zasady zachowania energii. W położeniu tym energia potencjalna osiąga minimum.10 odpowiada minimum energii potencjalnej. Po wyprowadzeniu kulki z pierwotnego położenia równowagi przez nadanie jej małej prędkości początkowej obserwujemy oscylacje kulki w otoczeniu położenia równowagi. 40. a prędkość kulki jest największa. Wówczas energię potencjalną można zapisać jako funkcję parametru T: Π = Π (T ). PROBLEMY STATECZNOŚCI 12 Rys. impuls powoduje wzrost energii kinetycznej. Prędkość ta zmniejsza się w miarę odchodzenia od pierwotnego położenia równowagi. Alma Mater Andrzej Gawęcki . gdy wartość energii potencjalnej osiąga minimum względne. [14. 38. 19.2. 19.12. to kulka może zająć położenie równowagi o niższym poziomie energetycznym. 19.

Na przykład. T0. to w celu ustalenia stateczności układu trzeba zbadać znaki wyższych pochodnych (wariacji) energii potencjalnej.10) Jeżeli ∂ 2 Π / ∂T 2 < 0 . Jeżeli ∂ 3Π / ∂T 3 byłoby również równe zeru. dla której pionowe położenie pręta staje się niestateczne.9) (19. utwierdzony sprężyście w fundamencie za pośrednictwem sprężyny o sztywności równej c (rys.8) dla wszystkich kinematycznie dopuszczalnych wartości t. Należy obliczyć wartość krytyczną siły P.. gdy ∂Π / ∂T = 0 i jednocześnie ∂ 2 Π / ∂T 2 = 0 . z wykorzystaniem rozwinięcia w szereg Taylora: Π (T0 + t ) = Π (T0 ) + 1 ∂ 2Π 2 ∂Π ⋅t + ⋅ ⋅ t + .13 Andrzej Gawęcki . Pręt jest obciążony siłą pionową P. a ∂ 4 Π / ∂T 4 < 0 − układ niestateczny. wtedy ∂ 4 Π / ∂T 4 > 0 oznaczałoby układ stateczny.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.. > 0 lub δΠ = 0. Wobec tego warunek równowagi ma postać: ∂Π = 0 lub δΠ = 0. 2 gdzie δΠ. δ Π.13).. 19. Postępowanie to powielamy aż do skutku. Dla ilustracji powyższych stwierdzeń rozważymy pionowy idealnie sztywny pręt o długości l. czy są one stateczne czy niestateczne. a jeśli ∂ 2 Π / ∂T 2 = 0 .. układ jest niestateczny. Wybieramy dowolny punkt krzywej Π(T) o współrzędnych Π0. 2 ∂T 2 ∂T (19. Energia potencjalna w pozycji wychylonej Rys. Rozwinięcie to można zapisać nieco inaczej: Π 0 + ∆Π = Π 0 + δΠ + δ 2 Π +. Alma Mater . Warunkiem koniecznym ekstremum (maksimum lub minimum) energii jest znikanie pierwszej wariacji δΠ. Zbadamy przyrost energii potencjalnej po zmianie współrzędnej T0 o małą wartość t.. δ 2 Π > 0 ∂T ∂T 2 ∂ 2Π > 0 lub δ 2 Π > 0. .Część 4 19.7) gdzie pochodne funkcji odnoszą się do punktu T = T0. ∂T2 (19.. oznaczają kolejne wariacje energii potencjalnej.. ∂T a warunkami minimum energii są zależności: ∂Π ∂ 2Π = 0. PROBLEMY STATECZNOŚCI 13 punktów równowagi i określenie. 19. Wynika stąd kryterium stateczności konstrukcji (19. to ∂ 3Π / ∂T 3 < 0 oznacza układ niestateczny.

a warunki równowagi i stateczności były wyrażone przez pochodne cząstkowe funkcji Π(φ). Rozważmy zatem dla przykładu pryzmatyczny pręt wspornikowy obciążony osiową siłą P (rys. l Pierwszy z nich odpowiada pozycji nie wychylonej (nie wyboczonej).14 Andrzej Gawęcki . Alma Mater . poniżej której pionowe położenie pręta jest stateczne. PROBLEMY STATECZNOŚCI 14 Π = Π (φ ) = 1 1 c ⋅ φ 2 − P ⋅ u(φ ) = ⋅ cφ 2 − Pl (1 − cos φ ). Drugi określa wartość P. W układach ciągłych trzeba badać wariacje funkcjonału energii potencjalnej. Równowaga zachodzi. ∂φ Równowaga jest możliwa w dwóch przypadkach: φ = 0 lub c P= . 19. że sinφ ≈ φ . gdy ∂Π / ∂φ = 0 . 2 ∫ 0 l Rys. jak następuje: 1 ( w') 2 dx. W omówionym wyżej zadaniu energia potencjalna była funkcją jednej zmiennej φ. Stateczność równowagi określa druga pochodna funkcji Π(φ): ∂ 2Π > 0 stan stateczny  = c − Pl = 0 stan krytyczny 2 ∂φ < 0 stan niestateczny  Z powyższego wynika.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. 19. stąd ∂Π = φ ⋅ (c − Pl ) = 0. ∆u = ( ds − dx ) =  1 + w'2 − 1 dx ≈     2 ∫ 0 l ∫ 0 l ∫ 0 l Wobec tego przyrost pracy obciążenia zewnętrznego 2 ∆L = P ⋅ ∆u = 1 P ( w' ) 2 dx.Część 4 19. 2 2 Rolę parametru odkształcenia odgrywa tu kąt φ. ∂Π = cφ − Pl sin φ = 0. ∂φ Dla małych przemieszczeń można przyjąć. dla której jest możliwy stan równowagi w pozycji wychylonej.14). że P = Pkr = c / l i jest wartością krytyczną. Przyrost pionowego przemieszczenia punktu przyłożenia siły na skutek wyboczenia przy założeniu nieściśliwości osi pręta można zapisać. tzn.

że suma składników stojących poza całką jest równa zeru. Alma Mater . x = l: M ( l ) = 0 i Q( l ) = 0. Z warunków tych wynika. gdy ∫ ( EJw 0 l IV + Pw'') ⋅ t ⋅ dx = 0. 2 2 l l ∫ 0 ∫ 0 (19. w'( 0) = 0 oraz t ( 0) = 0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. ) Dla rozważanego pręta wspornikowego obowiązują następujące warunki brzegowe: x = 0: w( 0 ) = 0.3) i (19. 0 ∫ l (19.12) i przyrównując je do zera: EJ ⋅ [ w''(l ) ⋅ t '(l ) − w''( 0) ⋅ t '( 0) − w'''( l ) ⋅ t ( l ) + w'''( 0) ⋅ t ( 0) ] − − P ⋅ [ w'(l ) ⋅ t (l ) − w'(0) ⋅ t (0) ] + l ∫ ( EJw 0 IV + Pw'' ⋅ t ⋅ dx = 0. ] (19. jaką postać mają wariacje funkcjonału. Wobec tego równowaga układu zachodzi wtedy.13) Stany równowagi odpowiadają równaniu δΠ = 0. a η jest stałą o nieskończenie małej wartości.Część 4 19.4) prowadzi do zależności: w''( l ) = 0. t '( 0) = 0. t ''( l ) = 0.12) 1 δ 2Π = η2 ⋅ 2 ∫ [ EJ (t '') 0 l 2 − P ⋅ (t ') 2 dx. +η ⋅ 2  2 0 0   2 ∫ ∫ Z powyższego widać wyraźnie. rząd wariacji odpowiada potędze parametru η: δΠ = η ⋅ ( EJw' '⋅t ' '− P ⋅ w'⋅t ' )dx . Funkcja t(x) jest kinematycznie dopuszczalnym przemieszczeniem spełniającym te same warunki brzegowe co funkcja w(x). EJw'''( l ) + P ⋅ w'( l ) = 0. Przyrost energii potencjalnej jest wynikiem przyrostu funkcji w(x) o funkcję η · t(x). EJt '''( l ) + P ⋅ t '( l ) = 0. PROBLEMY STATECZNOŚCI 15 Zatem energię potencjalną wyboczenia pręta wyraża wzór: 1 1 Π ( w) = ∆U − 2 ∆L = EJ ( w'') 2 dx − P ( w') 2 dx. Andrzej Gawęcki .11) Funkcję parametru odkształcenia pełni tu ugięcie poprzeczne w(x). Wtedy energię potencjalną wyraża się następująco: Π + ∆Π = Π ( w + ηt ) = 1 1 EJ ( w''+ηt '') 2 dx − P ( w'+ηt ') 2 dx = 2 2 ∫ 0 l ∫ 0 l l l l  l  1 1 2 2  EJ w''⋅t '' dx − P w' t ' dx  + = EJ ( w'') dx − P ( w') dx + η   2 2 0 0 0  0  ∫ ∫ ∫ ∫ l l    1 EJ (t '') 2 dx − 1 P (t ') 2 dx . Warunek ten rozpiszemy całkując dwukrotnie przez części równanie (19. co według wzorów (19.

14) pokrywa się z wcześniej wyprowadzonym równaniem różniczkowym linii ugięcia (19. że przyrost energii potencjalnej w stanie krytycznym jest równa zeru. Zatem 1 1 EJ (t ") 2 dx = Pkr (t ') 2 dx . Z równania (19. Obliczymy całki występujące w równaniu (19.17): l l l l ∫ 0 ( t ' ) dx = 4 l 2 ∆2 ∫ 0 4 ∆2 4 x ⋅ dx = . W miarę wzrostu siły P wartość δ 2 Π maleje.15) wynika. jeżeli drugą pochodną t''(x).467 EJ / l 2 . 3l 2 ∫ 0 ( t '') dx = 4 l 2 ∆2 ∫ 0 4dx = 4 ∆2 l3 .Część 4 19. 19. δ 2 Π > 0 i równowaga jest stateczna.17) nosi nazwę ilorazu Rayleigha i służy do przybliżonego wyznaczania siły krytycznej przez przyjęcie z góry pewnej funkcji t(x). (19.16) skąd Pkr = 0 l ∫ EJ (t") ∫ (t ') 0 2 l 2 dx . Zatem według równania (19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 16 Jeżeli przyrost ugięcia t(x) jest dowolny i różny od zera oraz spełnia warunki brzegowe zadania. wyrazimy przez moment zginający: t " ( x ) = − M / ( EJ ) = − P ( ∆ − t ) / ( EJ ). że w pręcie wspornikowym z rys. spełniającej warunki brzegowe zadania. ] (19. gdy wyrażenie podcałkowe zawarte w nawiasie jest równe zeru. czyli 1 δ 2 Π ( Pkr ) = η 2 2 ∫ [ EJ (t ") 0 l 2 − Pkr ⋅ ( t ') 2 dx = 0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. by dla P = Pkr osiągnąć wartość zero. Odpowiada to spełnieniu równania różniczkowego: EJwIV = Pw'' = 0 lub w IV + α 2 ⋅ w'' = 0. to równowaga jest osiągana. jeżeli przyjmiemy w nim.14 funkcja t(x) ma w przybliżeniu kształt paraboli drugiego stopnia o równaniu: ∆ t ( x) = 2 ⋅ x 2 . Dla przykładu przyjmiemy. Wówczas Andrzej Gawęcki . jakie warunki odpowiadają stanowi krytycznemu. z równania (19. że dla P = 0. Dużo lepsze przybliżenie otrzymamy. .17) dx Wzór (19. l Funkcja ta spełnia warunki brzegowe t(0) =0. Alma Mater . że q = 0. gdy 2 δ Π = 0 . Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie.5) dla pręta mimośrodowo ściskanego.17) otrzymujemy że Pkr ≈ 3EJ / l 2 .15) Ponieważ funkcja t(x) spełnia wszystkie wymagania stawiane funkcji w(x).14) gdzie α 2 = P / ( EJ ). 2 2 ∫ 0 l ∫ 0 l (19. będącą krzywizną wygiętej osi pręta.13) widzimy. (19. wobec wyniku ścisłego Pkr = π 2 EJ / (2l ) 2 = 2. Równanie (19. t'(0) = 0.

20) *) Por. Jest to zasadnicza wada metody Reyleigha.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. P) = a warunek równowagi ma postać: Π I (T .2. Istotę tej problematyki zilustrujemy na kilku przykładach. ∂T (19.3. że przyczyny szeregu niepowodzeń konstrukcyjnych oraz wielokrotnie stwierdzanych „błędów” eksperymentalnych tkwią z niedocenianiu wagi problematyki stanów pokrytycznych.. W analizie stanów pokrytycznych decydujące znaczenie mają pochodne cząstkowe funkcji energii potencjalnej Π względem parametru odkształcenia konstrukcji T. późniejsze publikacje Koitera z zakresu stateczności. 50].2 (rys. . STANY POKRYTYCZNE*) 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 17 1 2 lub ∫ 0 l l M2 1 dx − Pkr ( t ') 2 dx = 0. że parametrem obciążenia jest kąt obrotu pręta. EJ 2 ∫ 0 l 2 Pkr ⋅ EJ ∫ (∆ − t ) dx − Pkr ∫ (t ' ) 2 0 0 l 2 dx = 0. Okazuje się. 2 ∂Π = cT − Pl ⋅ sin T = 0. ( ∆ − t ) 2 dx ∫ l ∫ 0 Błąd tego przybliżenia jest teraz bardzo mały i wynosi tylko 1. ∂T ∂T 2 ∂T 3 (19. Energia potencjalna Π (T .50 EJ / l 2 . Dlatego dla skrócenia zapisu wprowadzimy oznaczenia: ΠI = ∂Π ∂ 2Π ∂ 3Π . skąd EJ ( t ') 2 dx Pkr = l 0 = 2.21) 1 2 cT − Pl ⋅ (1 − cos T ).18) Powrócimy do zadania rozważanego w p. P) = Równowaga zachodzi dla dwóch przypadków: T=0 lub (19. 19. 38. Alma Mater Andrzej Gawęcki . czyli T = φ. Wynika to zarówno z dużych trudności matematycznych występujących podczas badania dużych przemieszczeń. Wiadomości ogólne W praktyce inżynierskiej do dnia dzisiejszego poprzestaje się z reguły na wyznaczeniu obciążenia krytycznego bez analizy pokrytycznego zachowania się konstrukcji.1. 19.Część 4 19. Podstawy nowoczesnej teorii stanów pokrytycznych przy obciążeniach konserwatywnych zbudował Koiter w swej pracy doktorskiej ogłoszonej w 1945 roku. Przyjmiemy. [14. Π II = . gdy pojawiły się już inne. Π III = .13). 19. wartości sił krytycznych są zawsze obarczone błędem przez nadmiar. Pracę tę przetłumaczono na język angielski dopiero w 1967 roku. jak i trudności fizycznej interpretacji stanów pokrytycznych..3%.3..19) (19. Ponieważ przybliżona linia ugięcia wymaga nałożenia pewnych więzów na rozwiązanie dokładne (pręt jest sztywniejszy).

Alma Mater . Π II (0.15 Problem stateczności rozstrzyga badanie znaku drugiej pochodnej energii potencjalnej.1.16 Andrzej Gawęcki . że podobny jakościowo wynik uzyskaliśmy w p. że dla P < Pkr = c / l . trzeba udowodnić. skąd Π IV (0. czyli energia potencjalna osiąga minimum i równowaga jest stateczna.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. P ) < 0. gdzie badaliśmy duże przemieszczenie sprężystego pręta wspornikowego. Pkr ) = 0.22). rozwijając funkcję Π (T . Pkr ) = 0. wyrażonej wzorem: ∂T 2 Na głównej ścieżce równowagi (T = 0) otrzymujemy Π II (T . l ⋅ sin T (19. bo Π II (0. Rys 19. Pkr ) = Π II (0.22) W nie wychylonej pozycji pręta (T = 0) równowaga jest spełniona dla dowolnej wartości siły P.15b. (19.20) jest stateczna.23) Π II (0. Godne uwagi jest to.3). że funkcja Π (T . 19. równowaga jest niestateczna. skąd widać. Pkr ) = c > 0. P ) = ∂ 2Π = c − Pl ⋅ cos T . Do tego samego wyniku dojdziemy. P ) = c − Pl . P) > 0. Π IV ( T . że energia na tej ścieżce osiąga lokalne minimum w punkcie bifurkacji.3 (rys. P ) = Pl ⋅ sin T . Rys. Obie ścieżki równowagi na płaszczyźnie (T. 19. Ponieważ Π I (0. 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 18 P(T ) = cT . 19. P) ilustruje rys. Π III ( T . że druga ścieżka równowagi (19. P ) = Pl ⋅ sin T . poszukujemy wartości następnych pochodnych: skąd Π III (0. Widzimy więc.Część 4 19. Tak zwana główna (fundamentalna) ścieżka równowagi odpowiada prostej T = 0. P) w szereg Taylora. P) na pokrytycznej ścieżce równowagi rzeczywiście osiąga lokalne minimum. Dla P > Pkr. a druga ścieżka (pokrytyczna) dana jest wzorem (19. Aby wykazać.

w którym idealnie sztywny pręt połączony przegubowo z fundamentem jest podparty ukośnym prętem sprężystym o sztywności c i nachylonym pod kątem 45° (rys.26) P = P(T ) = cl ⋅ 1 − T 2 .27) i (19.. że Π III (0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Drugi koniec jest podparty idealnie sprężystym prętem poziomym o sztywności podłużnej równej c. Energię potencjalną wyraża wzór: Π (T . Widać stąd.28) Obie ścieżkik (19. Pręt sprężysty przenosi zarówno ściskanie. a jego oś podczas deformacji jest zawsze pozioma. Pkr ) = 0 oraz Π IV (0. 19. przedstawione na rys. Energię potencjalną układu zdeformowanego wyraża wzór: Π (T . Alma Mater . że ścieżka pokrytyczna jest w każdym punkcie niestateczna.30) jest spełnione dla T = 0 (główna ścieżka równowagi) przy dowolnej wartości siły P. Całkowite przemieszczenie poziome punktu przyłożenia siły P wynosi Tl. jak i rozciąganie.24) =0 (19. gdy 1  l  Π I (T . 19. T  cl −  2  1− T  Wobec tego albo T = 0. Ponadto można pokazać. gdzie P = Pkr = cl. że pionowe położenie słupa jest stateczne.     2 l 1− T 2 (19. (19. (19.28) przecinają się w punkcie krytycznym.     ) (19.27) 1 1− T2 − PT 2 ⋅ l  1− T2      3 1 2 2 cl ⋅ T − Pl  1 − 1 − T 2  .Część 4 19.29) Równanie (19.  − PT ⋅  1+ T  1− T2 (19. P) = cl 2 − Pl.16. że obciążenie pokrytyczne jest niestateczne. P ) = cl 2 ⋅ T − PT ⋅ oraz drugą pochodną: Π II (T . P ) = cl 2  1 − = 0. Ze wzoru (19. Zbadamy jeszcze jeden układ. P ) = cl 2 − Pl ⋅ Z warunku równowagi (19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 19 Rozważmy obecnie nieco inne zadanie. co dodatkowo dowodzi.28) i rys.16b wynika natychmiast.25) .25) wynika. 19. P) = Otrzymujemy stąd warunek równowagi: Π I (T . Pkr ) = −3cl 2 < 0. Zbadamy deformacje układu złożonego z pionowego idealnie sztywnego pręta połączonego na jednym końcu z fundamentem za pośrednictwem przegubu. że  P   = 0. albo (19.30) ( 2 1 + T − 1 − Pl ⋅  1 − 1 − T 2  . Stateczność tej ścieżki określa druga pochodna energii potencjalnej: Andrzej Gawęcki .17a). W punkcie tym Π II (0. P ) = cl 2 a równowaga zachodzi. jeśli P < Pkr.

b) charakteryzują się tym. W zależności od charakteru wykresów P(T) punkty bifurkacji możemy podzielić na niesymetryczne i symetryczne. 2 2⋅4 2⋅4⋅6 a ≤ 1. Alma Mater .. Trzecia pochodna energii potencjalnej w punkcie bifurkacji (T = 0. Rys. Przebieg ścieżki pokrytycznej objaśnia rys.1. PROBLEMY STATECZNOŚCI 20 Π II (0.   T  (19. 19. dT 8 (19.33) 1 cl 2 (19. Punkty niesymetryczne (rys. Pkr ) = − cl 2 < 0. pozwalają na wprowadzenie użytecznej klasyfikacji punktów bifurkacji..18a. Klasyfikacja punktów bifurkacji Zadania rozwiązane w p. Pozostaje jeszcze określenie pokrytycznego zachowania się badanej konstrukcji. Wykorzystamy znany wzór na rozwinięcie funkcji pierwiastkowej: 1± a = 1± co prowadzi do wyniku: 1 11 3  1 3 P (T ) ≈ cl  − T + T 2 − T +.3. 19.32) wnioskujemy. Okazuje się.2. 19. 2 skąd widzimy.32) 1 1⋅ 1 2 1⋅ 1⋅ 3 3 a− a ± a − .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. 4 co wskazuje. P) = 1 2 cl − Pl .17b. Otrzymaliśmy zatem bardzo ważny rezultat. 19. jeżeli siła P zmienia się według zależności: P(T ) = cl  ⋅  1 − T 2 − 1 − T . . że jeśli P < Pkr = cl / 2 . W takim przypadku najdogodniej jest rozwinąć funkcję P(T) w szereg potęgowy. .. P = Pkr ) 3 Π III (0.3...Część 4 19. 19. że w punkcie bifurkacji Andrzej Gawęcki . a jeśli P > Pkr − równowaga niestateczna. że dla T = 0 P = Pkr = oraz dP 3 = − cl < 0.30) jest spełniony także. że w punkcie bifurkacji ścieżka pokrytyczna ma pochylenie niezerowe. że krytyczny stan równowagi jest niestateczny.17 Warunek równowagi (19. to występuje równowaga stateczna.31) Równanie to określa ścieżkę pokrytyczną. 2 8  16 128 Ze wzoru (19.31) jest symbolem nieoznaczonym typu 0/0. Dla T = 0 wzór (19.

3. PROBLEMY STATECZNOŚCI 21 (dla T = 0) Π III ≠ 0 .3. określonych parametrem e. 19. Przypadek ten ilustruje rys. a pochodna dP / dT ≠ 0 . natomiast pochodna Π IV może być dodatnia lub ujemna.19 Model z rys. Alma Mater .18c). e) wynika. 19. Z charakteru wykresów P(T. e) jakościowo są identyczne z wykresami podanymi wcześniej na rys. Wpływ imperfekcji Omówione w p. Wpływ tego parametru na przebiegi funkcji P(T) ilustruje rys.1 trzy modele wyczerpują charakterystyczne cechy zachowania się konstrukcji w zakresie pokrytycznym. 19.Część 4 19. 19. 19.19a odpowiada ściskaniu sprężystego pręta wspornikowego. Rys. Stwierdzenie to nie obowiązuje jednak. na którym imperfekcje powodują znaczne zmniejszenie obciążenia krytycznego Andrzej Gawęcki . Rys.19b. 19. 19. Własności te ma większość konstrukcji prętowych. Punkt bifurkacji jest tu symetryczny i stateczny. Symetryczny i stateczny punkt bifurkacji występuje.19.3.18 19.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. gdy Π IV > 0 (rys. W symetrycznych punktach bifurkacji Π III = 0 i dP / dT = 0 . 19. W celu przeniesienia uzyskanych rezultatów na konstrukcje realne trzeba uwzględnić wpływ imperfekcji.18d). a wykresy P(T. 19. że do bezpiecznej oceny nośności wystarczy tutaj obliczenie obciążenia bifurkacyjnego.5b. Jeżeli Π IV < 0 . gdy symetryczny punkt bifurkacji jest niestateczny. to symetryczny punkt bifurkacji jest niestateczny (rys.

36) przybiera postać: w( x ) = C1 ⋅ sin(α . Ponieważ obciążenie poprzeczne q nie występuje. (19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 22 (punkt A) w stosunku do obciążenia bifurkacyjnego (punkt B). Problemy stateczności w obszarze odkształceń sprężystoplastycznych omówimy dokładniej przy analizie wyboczenia giętnego. x ) są funkcjami. wyboczenie skrętne i wyboczenie giętno-skrętne.Część 4 19. Na zakończenie należy podkreślić. 19.19b. pewne szczególne przypadki ram.34) gdzie J(x) oznacza jeden z głównych momentów bezwładności przekroju pręta. c) wykazują dużą czułość na imperfekcje i wymagają szczególnej uwagi przy szacowaniu ich nośności. − przestrzenna utrata stateczności. x ) + C3 x + C4 . bo i tu obserwujemy utratę stateczności dla obciążenia mniejszego od obciążenia bifurkacyjnego. (19. Do grupy drugiej zaliczamy m. Uwagi wstępne Ze względu na kinematykę problemy stateczności można podzielić na dwie grupy: − płaska utrata stateczności.1. Wyboczenie Rozważymy dowolnie podparty prostoliniowy pręt sprężysty o zmiennej sztywności. które zapoczątkował w 1965 roku Roorda [37]. są rzadziej spotykane w praktyce (np. in. 19.36a) Stałe Ci (i = 1. że konstrukcje charakteryzujące się niestatecznymi punktami bifurkacji (rys.36) gdzie ϕ1 (α . WYZNACZANIE OBCIĄŻEŃ KRYTYCZNYCH I FORM UTRATY STATECZNOŚCI W PRĘTACH PROSTYCH 19. Dla najczęściej spotykanych sposobów podparcia przyjmujemy następujące warunki brzegowe: − utwierdzenie w = 0. M = 0. Płaska utrata stateczności prętów ściskanych. Wykresy przedstawione na rys.4. x ) + C3 x + C4 . 4) oblicza się na podstawie warunków brzegowych. czyli w'' = 0. kratownice o węzłach sztywnych. (19. 3. Rozwiązanie ogólne tego równania można przedstawić następująco: (19. Andrzej Gawęcki . 19.35) w( x ) = C1 ⋅ ϕ1(α . Sytuacje z rys. − podpora przegubowa w = 0. Tutaj ograniczymy się do wyznaczania obciążeń krytycznych (bifurkacyjnych) w prętach prostych. gdzie J1 = const. Do pierwszej grupy zaliczamy wyboczenie prętów ściskanych. x ) i ϕ 2 (α .5). w której odkształcona oś pręta jest krzywą przestrzenną. W zakresie konstrukcji prętowych najszerzej znane są badania doświadczalne. Alma Mater . Zasadnicze rozważania będą oparte na liniowej teorii stateczności sprężystej.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. 19.4. równanie to przybiera postać: [ EJ ( x) ⋅ w"]"+ P ⋅ w" = 0. 2.2. że J(x) = J1·ζ(x). dwóch na każdym końcu pręta. w' = 0. oraz α 2 = P / ( EJ1 ) . 19. Dla pręta o stałej sztywności (J(x) = J. x ) + C2 ⋅ ϕ 2 (α . zamknięte powłoki kuliste). Do wyznaczenia obciążenia krytycznego w tym dosyć ogólnie sformułowanym zadaniu zastosujemy równanie różniczkowe linii ugięcia w postaci (19. w której wygięta oś pręta po utracie stateczności jest krzywą płaską. otrzymujemy: [ζ ( x) ⋅ w"]"+α 2 ⋅ w" = 0.19c. x ) + C2 ⋅ cos(α . Po podstawieniu. utratę płaskiej postaci zginania (zwichrzenie).19b są charakterystyczne dla łuków i cienkich powłok. Opisane wyżej i przewidziane teoretycznie zjawiska towarzyszące stanom pokrytycznym zostały potwierdzone eksperymentalnie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji przypadki te są jednak bardzo ważne.4. które w teorii liniowej nosi nazwę wyboczenia eulerowskiego. na którym występuje niesymetryczny punkt bifurkacji. których postać zależy od funkcji ζ(x). ζ(x) = 1) rozwiązanie (19. poddany działaniu idealnie osiowej siły ściskającej P.

Własność tę mają zawsze równania różniczkowe stateczności.35) przybiera postać (19. Najmniejszy rzeczywisty i dodatni pierwiastek tego równania określa najmniejszą siłę krytyczną P (1) = Pkr i pierwszą postać wyboczenia. Aby choć jedna stała całkowania była różna od zera.39) Jeżeli Det aij ≠ 0 .38) gdzie współczynniki aij (i. co oznacza. Przedstawione rozumowanie ma sens tylko dla pewnej klasy równań różniczkowych. j = 1. Wtedy oprócz prostoliniowej postaci równowagi pręta mogą wystąpić również krzywoliniowe postacie równowagi.38) jest trywialne.  a21C1 + a22 C2 + a23C3 + a24 C4 = 0. 3. (19.37) otrzymujemy układ czterech równań liniowych jednorodnych ze względu na stałe Ci: a11C1 + a12 C2 + a13C3 + a14 C4 = 0.37) Do sformułowania powyższych warunków wykorzystano wzory (19.36) lub (19. Ponieważ EJ = const. 4) są funkcjami parametru α.   a31C1 + a32 C2 + a33C3 + a34 C4 = 0.36a).Część 4 19.4) wiążące siły wewnętrzne z funkcją ugięcia. Obliczamy pochodne funkcji w(x): Andrzej Gawęcki .  (19.40) jest zatem kryterium osiągnięcia stanu krytycznego. więc rozwiązanie równania różniczkowego (19. Alma Mater .38) ma postać: a11 a12 a13 a14 a a Det aij = 21 22 a31 a32 [ ] a23 a33 a43 a24 a34 a44 .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.36a) do warunków (19. wyznacznik układu musi być równy zeru. czyli [ζ ( x) ⋅ w"]'+α 2 ⋅ w' = 0. w których dla jednorodnych warunków brzegowych oprócz rozwiązania trywialnego istnieją jeszcze rozwiązania niezerowe dla stałych całkowania. Rys. 19. Warunek Det aij (α ) = 0 [ ] a41 a42 [ ] (19. w"(l ) = 0. w'(0) = 0. 2. Rozwinięcie wyznacznika prowadzi do równania przestępnego ze względu na α(P). bo w(x) ≡ 0.20 W celu ilustracji rozważań obliczymy siłę krytyczną dla pręta pryzmatycznego przedstawionego na rys. że wyboczenie nie występuje.20a. czyli w'' = 0. 19. Wówczas rozwiązanie układu (19. Po podstawieniu rozwiązania (19. Pozostałe pierwiastki rzeczywiste i dodatnie określają wyższe siły krytyczne i wyższe postacie wyboczenia. Wyznacznik układu (19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 23 − koniec swobodny M = 0. (19. to C1 = C2 = C3 = C4 = 0 . Warunki brzegowe są następujące: w(0) = w(l ) = 0.3) i (19. Q = 0. a41C1 + a42 C2 + a43C3 + a44 C4 = 0.

493. rys. Podstawienie warunków brzegowych prowadzi do układu jednorodnych równań liniowych: w(0) = 0: w'(0) = 0: w(l ) = 0: w"(l ) = 0: C1 + C4 = 0. EJ Postać linii ugięcia można określić z dokładnością do jednej stałej: sin α ( l − x )   w( x ) = C ⋅ α ( l − x ) − . cosαl Andrzej Gawęcki . Alma Mater .20b).„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. 19... C1 cos αl + C2 sin αl + C3l + C4 = 0. α (l ) 4. sin α (l − x0 ) = 0.70l. (0. Najmniejszy z nich (αl ) (1) ≈ 4.493) 2 ⋅ EJ l2 = π 2 ⋅ EJ ≈ . C2α + C3 = 0. α n = 0. .70l ) 2 π 2 ⋅ EJ (19. Kryterium osiągnięcia stanu krytycznego odpowiada zerowaniu się wyznacznika tego układu równań: 1 0   α 0 Det aij =   cos αl sin αl  2 2  − α cos αl − α sin αl 0 1 1 0  = 0. gdy w''( x0 ) = Cα 2 skąd x0 = l − Wobec tego długość półfali sinusoidy dla n = 1 l − x0 = π πl = = 0.41) P (1) = 4. Równanie to ma nieskończenie wiele pierwiastków (por.493. − C1α 2 cos αl − C2α 2 sin αl = 0. czyli l skąd P (1) = Pkr = (4. 1.493 nπ . 1 1  0 0 [ ] Po obliczeniu wartości wyznacznika otrzymujemy równanie przestępne ze względu na (αl): −αl + tg(αl) = 0. PROBLEMY STATECZNOŚCI 24 w'( x ) = − C1α sin αx + C2α cos αx + C3 . 2.Część 4 19. cos αl    Zmiana znaku krzywizny tej linii występuje.699l ) 2 (0. w"( x ) = −C1α 2 cosαx − C2α 2 sin αx.

Rys. lw = lw ). Wartości bezwymiarowego współczynnika ν mieszczą się w dosyć szerokim zakresie. że pręt jest idealnie sprężysty i ma nieograniczoną wytrzymałość. by niezależnie od sposobu podparcia pręta siłę tę wyznaczyć z jednego uniwersalnego wzoru. Wobec tego siła krytyczna odpowiada mniejszej wartości stosunku J/lw. i i= J . 19. Na przykład.43) Długość wyboczeniowa odpowiada długości półfali sinusoidy przedstawiającej daną postać wyboczenia.42) gdzie przez lw oznaczono tzw.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Dotychczasowe rezultaty uzyskaliśmy przy założeniu. A lw ⋅ A s gdzie l s= w . że J we wzorze Eulera oznacza jeden z głównych momentów bezwładności przekroju pręta. 19. Dlatego celowe jest obliczenie naprężenia krytycznego σkr.Część 4 19. wzór Eulera: Pkr = π 2 EJ 2 lw . (19. 19. uwzględniającą warunki brzegowe.21. Przypomnieć trzeba. a nawet kilkudziesięciu. (19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 25 Kształt pierwszej postaci wyboczenia ilustruje rys.42) naprężenie krytyczne π 2 EJ π 2 E P σ kr = kr = 2 = 2 .20a. naprężenie krytyczne można traktować jako naprężenie niszczące. to J = JII = Jmin. Długość tę określa się zazwyczaj jako iloczyn rzeczywistej długości pręta l i współczynnika długości wyboczeniowej ν : lw = νl. W rzeczywistości jednak własności mechaniczne materiału pręta zależą od poziomu naprężeń normalnych.45) Andrzej Gawęcki . p. Po uwzględnieniu wzoru Eulera (19. dla prętów ram dochodzą do kilkunastu.1. A Alma Mater (19. 19. długość wyboczeniową.21 Budowa wzorów na obliczanie siły krytycznej nasuwa myśl.44) A Ponieważ niewielki wzrost siły ponad wartość krytyczną w krzywoliniowej postaci równowagi powoduje drastyczny wzrost naprężeń normalnych (por. Jeżeli zatem warunki brzegowe w obu płaszczyznach I II głównych są takie same (tj. Rezultaty przedstawionego wyżej sposobu postępowania dla sprężystych prętów pryzmatycznych (EJ = const) przy najczęściej spotykanych warunkach podparcia zestawiono na rys.2). Jest to tzw. (19. odpowiadającego sile krytycznej dla pręta o osi prostoliniowej: P σ kr = kr . .

22. W najprostszym przypadku. że naprężenie krytyczne zależy od modułu sprężystości i smukłości pręta: σ kr = σ kr ( E .  σ kr ( s) =  s2 σ . 19. a i oznacza promień bezwładności przekroju. Wykres zależności σ kr ( s) dla ustalonej wartości modułu sprężystości ilustruje rys.23a). (19. skąd sgr (σ P ) = π E . Mamy więc:  π2 E . Wymaganie to określa pewną graniczną smukłość sgr (σ P ): π2 ⋅ E 2 sgr (σ P ) = σ P. 0 ≤ s ≤ sgr (σ P ).0) → ∞. wzór (19.45) wynika. σP (19.22 Ze wzoru (19. że jeśli smukłość zmierzałaby do zera (pręty bardzo krępe). W materiałach o ograniczonej wytrzymałości wniosek ten jest oczywiście niesłuszny. Zależność (19. lecz stała konstrukcyjna. gdyż zniszczenie pręta osiowo ściskanego występuje. gdy materiał jest sprężysto-idealnie plastyczny (rys. czyli σ kr ( E .  P s ≥ sgr (σ P ). prosta AC na rys. Rys. PROBLEMY STATECZNOŚCI 26 Bezwymiarowy współczynnik s nazywamy smukłością pręta. to naprężenie niszczące (krytyczne) dążyłoby do nieskończoności.45) obowiązuje tylko dla σ kr ≤ σ P .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.46) Poniżej tej wartości naprężenie krytyczne jest równe granicy plastyczności (por. hiperbola Eulera. 19.45) wskazuje na to. 19.Część 4 19. s).22). 19. gdy naprężenie jest równe granicy plastyczności σP.47) Andrzej Gawęcki . Nie jest to zatem stała materiałowa. Alma Mater . Jest to tzw.

Inna propozycja pochodzi od Ostenfelda i Johnsona (parabola drugiego stopnia). gdyż: − moduł styczny jest w rzeczywistości zmienny na długości pręta. Propozycje te (przedstawione na przełomie XIX i XX wieku) mają charakter empiryczny.Część 4 19. Zatem smukłość graniczna sgr (σ H ) wynosi: sgr (σ H ) = π E . Wzór Eulera obowiązuje oczywiście tylko dla σ kr ≤ σ H . Alma Mater . Pierwsze z nich to obszerne badania Tetmajera. 19.23 Lepszym przybliżeniem funkcji σ(ε) jest wykres z rysunku 19.23b. PROBLEMY STATECZNOŚCI 27 Rys. gdzie granica proporcjonalności σH jest niższa od granicy plastyczności σP. Warto dodać. Wówczas w wyrażeniu na krzywiznę zamiast modułu Younga E wystarczy podstawić wartość pochodnej dσ / dε = Et . 0 ≤ s ≤ sgr (σ H ). Metoda Engessera w gruncie rzeczy zakłada. że wyniki badań doświadczalnych prowadzonych nieprzerwanie od około stu lat układają się w obrębie trójkąta ABC.50) Rozumowanie Engessera w swej oryginalnej wersji dotyczyło materiału sprężysto-plastycznego.48) Powstaje zatem problem wyznaczenia funkcji σkr(s) dla małych smukłości. Wówczas Pkr = oraz σ kr = π 2 Et s2 . że materiał jest nieliniowo-sprężysty. (19.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.  σ kr ( s) =  s σ P − (σ P − σ H ) ⋅ s. Zawiera ono szereg niedociągnięć.  sgr (σ H )  s ≥ sgr (σ H ).22a. (19. Nie wnikając bliżej w analizę zakresu sprężysto-plastycznego można przyjąć rozwiązanie najprostsze.50a) π 2 ⋅ Et ⋅ J 2 lw (19. który − podobnie jak Jasiński − zaproponował liniową zależność σkr(s). Wówczas  π2 E  2 . Andrzej Gawęcki . czyli tzw.49) 0 ≤ s ≤ sgr (σ H ). a mianowicie zależność liniową odpowiadającą prostej BC na rysunku 19. Głębszą analizę teoretyczną tego ciekawego problemu zapoczątkował Engesser w 1889 roku. σH (19. gdy 0 ≤ s ≤ s gr (σ H ). moduł styczny.

Fakt ten do dnia dzisiejszego nie znalazł jeszcze zadowalającego wyjaśnienia. ≤ A n0 Po pomnożeniu obu stron tej nierówności przez granicę plastyczności otrzymujemy: P σ ⋅ σ P ≤ P ⋅ σ kr ( s) A n0 lub σp P σP ⋅ ≤ = σ dop . jak i niesprężystym.51) obowiązuje zarówno w obszarze sprężystym.51) gdzie ϕ(s) ≤ 1 i jest tzw. Aϕ ( s ) n0 (19. Na trzeci z wyżej wymienionych błędów zwrócił uwagę Karman. że współczynnik wyboczeniowy ϕ(s) można interpretować jako stosunek naprężenia krytycznego do granicy plastyczności: σ ( s) ϕ ( s) ≈ kr ≤ 1. dochodzimy do wniosku. są inne niż w teorii Eulera.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. że poprawka ta prowadzi do zbyt dużych wartości sił krytycznych.52) Andrzej Gawęcki . uwzględniającą odciążenie (tak zwana teoria podwójnego modułu). wobec czego Engesser przerobił swój wzór wprowadzając pewna inną wartość modułu Er. Wzór (19. gdy naprężenia przekraczają granicę proporcjonalności. że przy wzroście siły ściskającej odciążenie włókien po stronie wypukłej nie następuje i dlatego pierwotna teoria Engessera wykazuje dużo lepszą zgodność z doświadczeniem. σP (19. 53. A σ kr ( s) n0 Porównując tę nierówność z nierównością (19. Alma Mater . Okazało się jednak.Część 4 19. jakby były wykonane z materiału nieliniowo-sprężystego. 55]. Praktyczny sposób sprawdzania warunku wytrzymałościowego polega bowiem na spełnieniu nierówności: σ obl = P σ ≤ σ dop = P . tym bardziej.51). Stwierdził on. Omówienie teorii Engessera-Karmana i Engessera-Shanleya wraz z przykładami zawiera wiele podręczników [2. Fakt ten zinterpretował w 1947 roku Shanley. 34. 48. Współczynnik zmniejszający ϕ(s) jest ujęty w tablicach lub opisany wzorami empirycznymi. PROBLEMY STATECZNOŚCI 28 − długości wyboczeniowe dla przypadków. współczynnikiem wyboczeniowym. − w krzywoliniowej postaci równowagi we włóknach odciążanych (po stronie wypukłej) moduł sprężystości jest większy i jednocześnie równy modułowi początkowemu. n0 − współczynnikiem bezpieczeństwa większym od jedności i zależnym od smukłości pręta. że w normach projektowania prętów ściskanych stosuje się jeszcze inne podejście. Dlatego nie przytaczamy tu szczegółów. Podczas wyboczenia w obszarach sprężystoplastycznych pręty zachowują się. W celu zinterpretowania tego współczynnika rozważmy kryterium wytrzymałościowe przedstawione w postaci nierówności: σ= P σ kr ( s) . a σobl oznacza fikcyjne naprężenia obliczeniowe.

Część 4 19.1. y. Rys.24).  (a) Pierwsza zależność wynika z teorii prętów cienkościennych Własowa.29) i (13.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Osie x. Kinematyka i równania różniczkowe stateczności Wprowadzimy prawoskrętny układ współrzędnych x. by w przyjętym układzie współrzędnych zachodziły związki: Andrzej Gawęcki . 0) = 0. Wobec powyższego kinematyka zdeformowanego pręta jest określona jednoznacznie przez trzy funkcje: współrzędne wektora przemieszczenia punktów osi pręta v(x) i w(x) oraz kąt skręcenia całego przekroju względem środka ścinania ψ(x). 19.24. z pokrywający się z osią ciężkości i głównymi osiami bezwładności przekroju pręta. że oś pręta jest nieskracalna. a dwie pozostałe z teorii zginania prętów cienkich. y1 i z1 są lokalnymi osiami współrzędnych. że jedyną przyczyną deformacji osi są momenty zginające M y1 i M z1 oraz moment skręcający M x1 = M. 0. Zgodność znaków momentów M y1 i M z1 ze znakami krzywizn k y i k z wymaga. Alma Mater . 19.  y   EJ z k z = M z1 .24 Podstawowym uproszczeniem jest ograniczenie rozważań do małych przemieszczeń i przyjęcie.3. czyli u(x. Kinematykę przestrzennej utraty stateczności obrazuje rys. że rzut przekroju poprzecznego na płaszczyznę prostopadłą do osi pręta w procesie deformacji nie zmienia swoich wymiarów (założenie „sztywnego” przekroju poprzecznego). rys. 19. Równania różniczkowe linii ugięcia pręta idealnie sprężystego opisują znane zależności (wzory (13. Przy układaniu równań różniczkowych linii ugięcia na funkcje v(x). związanymi z danym przekrojem pręta (por. Przestrzenna utrata stateczności prętów prostych 19. w(x) i ψ(x) przyjmuje się. Momenty te oblicza się w konfiguracji odkształconej z uwzględnieniem zmian geometrii.3.48)): − E J ⋅ ψ '''+ GJ ψ ' = M . Ponadto przyjmiemy. PROBLEMY STATECZNOŚCI 29 19. s x1  1 ω  EJ k y = M y1 .4.4.

25b: ∆M x1 = P ⋅ w( x ).  0  M z1 = M z1 + ∆M z1 ( v .25.  dx  2 d v  k z = dx 2 = v ''( x ). x1 ) + M y cos( y . Należy jeszcze sprecyzować wartości współrzędnych wypadkowego wektora M1 = ( M x1 .  (e) Symbolem ∆M1 oznaczono dodatkowe momenty pochodzące od obciążeń konserwatywnych i mających charakter sił (tzn. a w zadaniu z rys.  − E1 Jωψ '''+ GJ sψ ' = M x1 . y i z w konfiguracji odkształconej: 0  M x1 = M x cos( x .25a mamy: ∆M x1 ≈ 0. że stosownie do przyjętego układu osi dodatni moment Mz1 według rysunku 19. W zadaniu z rys.  0  M z1 = M x cos( x .  Wobec powyższego równania (a) przybierają postać: (c) Trzeba tu zwrócić uwagę.ψ ).24b rozciąga „górne” włókna pręta. z1 ). M y1 .ψ ). Alma Mater . M z1 ). y1 ) + M z cos( z . Wektor ten możemy uważać za sumę dwóch wektorów 0 M1 = M1 + ∆M1 (v . My i Mz. czyli 0  M x1 = M x1 + ∆M x1 (v .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.25 Andrzej Gawęcki . 19. w. Dla przykładu podamy ich wartości w dwóch szczególnych przypadkach podanych na rys. Rys. 19.   EJ zv ''( x ) = M z1. ∆M y1 ≈ 0. występujących w konfiguracji nieodkształconej na osie lokalnego układu współrzędnych x. y1 ). x1 ) + M z cos( z .   0  M y1 = M y1 + ∆M y1 (v . ∆M z1 = − P ⋅ v ( x ).  (d) Indeksem 0 oznaczono momenty wynikające w rzutowania momentów Mx. x1 ). PROBLEMY STATECZNOŚCI 30 (b)  d 2w k y = − 2 = − w''( x ).ψ ). y1 ) + M y cos( y . 19.  − EJ yw''( x ) = M y1. Te dodatkowe momenty będziemy każdorazowo precyzować w konkretnych zadaniach. w. w. ∆M y1 = P ⋅ w( x ).Część 4 19. nie-momentów). z1 ) + M z cos( z . w. 19.   0  M y1 = M x cos( x .ψ ). z1 ) + M y cos( y . ∆M z1 ≈ 0.

3.26). gdy sztywność w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny zginania jest bardzo mała.  0  M z1 = − M x w'− M yψ + M z . obciążoną na swobodnym końcu momentem zginającym My(l) = M (rys. że pominęliśmy wszystkie człony nieliniowe. Przy pewnej krytycznej wartości tego momentu następuje gwałtowna zmiana kinematyki i pojawia się nowe położenie równowagi. 19. wystarczy w miejsce (s ( ( M x . 19.  (g) Po podstawieniu równań (f) i (d) do zależności (c) otrzymujemy ogólną postać równań różniczkowych przestrzennej utraty stateczności: E1 Jωψ '''− GJ sψ '+ M x + M y v '+ M z w'+ ∆M x1 ( v . Zwichrzenie występuje podczas zginania belek w płaszczyźnie większej sztywności. a zostało ono szczegółowo zbadane przez Timoszenkę w pierwszych latach bieżącego stulecia.2. to postać tego równania wymaga oddzielnej analizy (por. łatwo możemy zbudować tabelę kosinusów kierunkowych: x x1 y1 z1 1 −v' −w' y v' 1 ψ z w' ψ 1 Po uwzględnieniu tych wartości wzory (e) przyjmują postać: 0  M x1 = M x + M y v '+ M z w'. p. Wyjaśni się to bliżej.ψ ) = 0.24.3.53)1 jest słuszne jedynie wówczas. 19. W miarę wzrostu momentu ugięcia belki w tej płaszczyźnie powiększają się. Jeżeli tak nie jest.3. M y .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Alma Mater .   (19.   EJ z v ''+ M x w'+ M yψ − M z − ∆M z1 (v . gdy wyznaczymy kosinusy kierunkowe odkształconej osi pręta występujące w równaniach (e). Dzięki temu część dodatkowych momentów jest równa zeru. NastępuAndrzej Gawęcki .3. w. sin ϕ ≈ tgϕ ≈ ϕ . y).4. Pod wpływem tego momentu belka ulega wygięciu w płaszczyźnie (x. PROBLEMY STATECZNOŚCI 31 Na uwagę zasługuje fakt. w. Szczególny przypadek takiego obciążenia zawiera analiza wyboczenia giętno-skrętnego osiowo ściskanego pręta cienkościennego w p. 19. gdy obciążenie jest przyłożone tylko na końcach pręta. belka ulega skręceniu i wygięciu w płaszczyźnie (x. 19.ψ ) = 0. Dokładniejsze obliczenie prowadzi do nieliniowych równań różniczkowych.Część 4 19. W przypadkach. Utrata płaskiej postaci zginania (zwichrzenie) Zjawisko zwichrzenia belek odkryli niezależnie od siebie Prandtl i Mitchell w 1899 roku. M ( s ) .ψ ) = 0.   EJ y w''− M x v '+ M y + M zψ + ∆M y1 (v . gdy środek ścinania pokrywa się ze środkiem ciężkości przekroju.4.4. z). w. Najczęściej zjawisko to występuje. Rozważmy zatem belkę wspornikową o przekroju w kształcie wydłużonego prostokąta.   0  M y1 = − M x v '+ M y + M zψ . Dla małych kątów przyjmuje się tylko pierwszy wyraz rozwinięciach funkcji trygonometrycznych w szereg Taylora: cos ϕ ≈ 0.53) Równanie (19. w których należałoby również uwzględnić skończone krzywizny i kąty skręcenia. M z i ∆M x1 podstawić odpowiednio wartości M xs ) .3). Mając to na uwadze i korzystając z rys. M z s ) i ∆M x1) odniesione do środka y ścinania.

że zwichrzenie występuje. Ponieważ kąt skręcenia w utwierdzeniu jest równy zeru i moment skręcający dla x = l jest także równy zeru. C1α ⋅ cos(αl ) = 0. Rys.   EJ z v ''− Mψ = 0. (a) W dalszych rozważaniach wykorzystamy tylko pierwsze i trzecie z tych równań. PROBLEMY STATECZNOŚCI 32 je zatem utrata płaskiej postaci zginania. Z powyższego wnioskujemy. posłużymy się równaniami (19.  2l  Alma Mater Andrzej Gawęcki .Część 4 19. gdzie α 2 = M 2 / ( EJ z GJ s ). Wobec tego C2 = 0 oraz GJ sψ '(l ) = 0. M x = M z = ∆M x1 = ∆M y1 = ∆M z1 = 0.26 W celu wyznaczenia momentu krytycznego Mkr. Po zróżniczkowaniu pierwszego z równań względem x i wyeliminowaniu za pomocą trzeciego drugiej pochodnej v'' otrzymujemy równanie różniczkowe na funkcję ψ(x): (b) lub GJ sψ ''+ M2 ψ =0 EJ z ψ ''+α 2ψ = 0. w których Jω = 0.   EJ y w''− M = 0. . Najmniejszy moment krytyczny odpowiada wartości αl = π/2. Jako przyczynę zwichrzenia można upatrywać wyboczenia strefy ściskanej przekroju belki w płaszczyźnie najmniejszej sztywności. stąd M kr = π ⋅ EJ z GJ s . Tworzą one układ równań różniczkowych zwyczajnych ze względu na funkcje v(x) i ψ(x). czyli zwichrzenie. a My (x) = −M = const: − GJ sψ '− Mv ' = 0.53). zatem warunki brzegowe są następujące: ψ (0) = 0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.54) Postać zwichrzenia określona jest z dokładnością do stałej C1:  πx  ψ ( x ) = C1 ⋅ sin(αx ) = C1 ⋅ sin  . gdy cos(αl ) = 0. 2l (19. Całką ogólną tego równania jest funkcja: ψ ( x ) = C1 ⋅ sin(αx ) + C2 cos(αx ). 19.

( Wy S ) Wy Jest to górna ocena naprężenia krytycznego.Część 4 19.27f). hl 8(1 + ν ) Współczynnik s można traktować jako smukłość belki na zwichrzenie. W normach konstrukcji stalowych stosuje się zazwyczaj tę drugą ocenę przy założeniu.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. W celu określenia zakresu ważności wzoru (19. Wy 2lWy Ponieważ dla prostokąta o wysokości h i szerokości b. Andrzej Gawęcki . J z = b 3h / 12 oraz J s = b 3h / 3 . że moment krytyczny dla s = 0 jest równy momentowi plastycznemu. PROBLEMY STATECZNOŚCI 33 Wzór (19.54). (19. jakie wynika ze wzoru (19. π2 E s2 . otrzymujemy: ( M kr (0) = M P = σ P ⋅ Wy P ) . Wówczas z warunku. więc zwichrzenie sprężyste zachodzi. Alma Mater . że naprężenie to oblicza się zawsze według wzoru na skrajne naprężenia w pręcie liniowo-sprężystym. że w obszarze sprężysto-plastycznym zależność σkr(s) jest liniowa (prosta A1B1 na rys. Chodzi głównie o to. Wy = bh 2 / 6. wzór na naprężenie krytyczne można zapisać w nieco innej postaci: σ kr = σ kr ( s) = gdzie w rozważanym zadaniu (c) s= πhl ⋅ 8(1 + ν ) b . Poza obszarem sprężystym zwichrzenie występuje dla obciążenia mniejszego od tego. 19.54) daje poprawną wartość obciążenia krytycznego jedynie w obszarze sprężystym. przyjmując. Przyjmiemy.54) obliczymy naprężenie krytyczne: σ kr = M kr π = ⋅ EJ z GJ s . Wtedy σ kr (0) = M kr (0) ( Wy S ) = σ P. gdy σ kr = πE ⋅ gdzie σH jest granicą proporcjonalności. Uogólnienie wzoru σkr(s) na obszar niesprężysty jest jeszcze bardziej kłopotliwe niż w przypadku wyboczenia giętnego.55) 1 b2 ⋅ ≤ σH. skąd σ kr (0) < M kr (0) ( Wy P ) = σ P ⋅ (S) . jaką wartość momentu krytycznego przypisać smukłości s = 0 i jak definiować naprężenia krytyczne. że moment krytyczny jest równy momentowi wywołującemu naprężenia skrajne równe granicy plastyczności. Dolną (bezpieczną) ocenę naprężenia krytycznego uzyskamy. Postępując podobnie jak przy wyboczeniu giętnym.

19. Andrzej Gawęcki .56) 0 ≤ s ≤ sgr . Alma Mater .  σ kr ( s) =  s σ P − σ P − σ H ⋅ s.  sgr  gdzie sgr = π E .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. σH s ≥ sgr .27 Wobec tego  π2 E  2 . PROBLEMY STATECZNOŚCI 34 Rys. (19.Część 4 19.

(19.49). M y = − P (l − x ). Rys. Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego polega na spełnieniu nierówności: My ( Wy S ) σ ( s) ≤ kr .Część 4 19. wobec czego wycinkowy moment bezwładności Jω jest różny od zera. n0 Nierówność tę można zapisać nieco inaczej: My ( Wy S ) σ ( s) σ ≤ kr ⋅ P n0 σP σp n0 lub My (S) Wy ⋅ ϕ L ( s) gdzie ≤ = σ dop .53) przybiera postać: E1 Jω ψ ' ' '− GJ sψ '− P(l − x )v '+ P[ ∆ − v ( x )] = 0. M z = 0. ∆M z1 = 0. Sens współczynnika ϕL jest zatem taki sam jak współczynnika wyboczeniowego ϕ (por.52)).28 Andrzej Gawęcki . Przedstawimy obecnie szkice rozwiązań kilku innych przypadków zwichrzenia belek. że ∆M x = 0.57) ϕ L ( s) = σ kr ( s) / σ P ≤ 1. wzór (19. że przekrój belki jest dwuteownikiem. ∆M y1 = 0. stosowaną w problemie wyboczenia giętnego. PROBLEMY STATECZNOŚCI 35 Zależność powyższa jest identyczna z zależnością (19. W praktyce możliwość utraty płaskiej postaci zginania uwzględnia się przez zastosowanie współczynnika zmniejszającego naprężenia skrajne. Przy takim sformułowaniu zagadnienia sprawą podstawową jest określenie smukłości na zwichrzenie. 19. której wartość zależy od sposobu obciążenia i warunków brzegowych. EJ z v ''− P(l − x )ψ = 0. 19.53) trzeba uwzględnić.28). ∆M x1 = P[ ∆ − v ( x )]. Wobec powyższego układ równań (19. Przy układaniu równań (19. współczynnika zwichrzenia ϕL.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. EJ y w''− P (l − x ) = 0. Alma Mater . Przyjmiemy. Rozważymy zginanie belki wspornikowej obciążonej siłą P zaczepioną w środku ciężkości przekroju swobodnego (rys. czyli tzw.

10. Ogólnym rozwiązaniem tego równania jest funkcja:  α  α  ψ ( t ) = t ⋅ C1 J1/ 4  1 ⋅ t 2  + C2 J −1/ 4  1 ⋅ t 2  . 1. 2) deplanacja jest równa zeru: ψ'(l) = 0. przyjmując rozwiązanie w postaci szeregu nieskończonego.013  1 1 −  ξ  2 . Gdy przekrój belki jest wąskim prostokątem. Wyniki tych obliczeń można przedstawić w postaci wzoru: (e) Pkr = γ 2 ⋅ EJ z GJ s l2 . 10.1. Z drugiego warunku wynika. gdzie γ2 jest bezwymiarowym współczynnikiem zależnym od parametru ξ = l 2 GJ s / ( EJω ). = P / ( EJ z GJ s ).Część 4 19. współczynnik γ2 wynosi odpowiednio 44. 15. 3. to Jω = 0 i równanie (d) modyfikuje się do postaci: (f) gdzie 2 α1 2 d 2ψ dt 2 2 + α1 t 2ψ = 0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. by kąt skręcenia na podporze utwierdzonej był równy zeru (ψ(l) = 0) oraz by moment skręcający na końcu swobodnym był równy zeru (czyli ψ'(0) = 0). 4) bimoment jest równy zeru: Równanie (d) można scałkować. Tablice współczynnika γ2 zawiera monografia Timoszenki i Gere [48]. 5. − dla t = 0: E1 Jω ⋅ ψ '''(0) − GJ sψ '(0) = 0.  2  Andrzej Gawęcki . Przykładowo dla ξ równego kolejno 0. 3) moment skręcający jest równy zeru: E1 Jω ⋅ ψ ''(0) = 0. natomiast z pierwszego otrzymujemy: α  C2 ⋅ J −1/ 4  1 ⋅ l 2  = 0. Alma Mater . 40. PROBLEMY STATECZNOŚCI 36 Równanie dla kąta skręcenia otrzymuje się przez zróżniczkowanie pierwszego równania względem x i wyeliminowanie pochodnej v'' z równania trzeciego: E1 Jωψ IV − GJ sψ ''− P 2 (l − x) 2 ψ = 0. że C1 = 0.64. Dla dostatecznie dużych wartości ξ można stosować wzór przybliżony γ 2 (ξ ) = 4. 7. EJ z Po przyjęciu nowej zmiennej t = l − x równanie powyższe przybierze postać: (d) d 4ψ dt 4 − GJ s d 2ψ P2 t 2ψ = 0.  2   2   przy czym J1/ 4 oraz J−1/ 4 są funkcjami Bessela pierwszego rodzaju o wskaźnikach 1/4 i −1/4.58. Z warunków brzegowych otrzymuje się równanie przestępne. Stałe C1 i C2 wyznacza się z wymagania.7.7.3. z którego oblicza się krytyczne wartości siły P. ⋅ − E1 Jω dt 2 E1 Jω EJ z przy czym warunki brzegowe nałożone na funkcję ψ(x) są następujące: − dla t = 1: 1) kąt skręcenia jest równy zeru: ψ(l) = 0.

Wzór (h) można stosować również. . b). Wówczas a jest ujemne i siła krytyczna jest większa od siły odpowiadającej zaczepieniu siły w środku ciężkości przekroju. belki pryzmatycznej poddanej czystemu zginaniu.013 l2 ⋅ EJ z GJ s . Na zakończenie wyznaczymy krytyczną wartość momentu My = M.013  a EJ z  ⋅ EJ z GJ s ⋅ 1 − ⋅ . to obciążenie krytyczne jest mniejsze od wartości wynikającej ze wzorów (e) i (g).30).„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. że równomierne rozłożenie obciążenia spowodowało około trzykrotny wzrost wartości krytycznej. Jeżeli siła jest zaczepiona nad środkiem ciężkości przekroju (rys. 19. Jeżeli dla przykładu na belkę działa obciążenie poprzeczne qz = q. 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 37 Najmniejszy pierwiastek tego równania*) α1l 2 / 2 = 2. Widać stąd. [1]) Alma Mater Andrzej Gawęcki . 19.0063. gdy obciążenie jest rozłożone w sposób ciągły. Dla ilustracji powyższych stwierdzeń podamy przybliżony wzór na siłę krytyczną w belce wspornikowej o przekroju prostokątnym: 4. GJ s  l2  l (h) Pkr = gdzie a oznacza odległość od środka ciężkości przekroju do leżącego nad nim punktu zaczepienia siły. Rys. skąd (g) Pkr = 4.29 Zwichrzenie belki występuje również wtedy.85 EJ z GJ s l2 . gdy siła jest przyłożona w punkcie leżącym poniżej środka ciężkości.Część 4 19. *) Wartości funkcji Bessela są stabelaryzowane (por. Przyłożenie siły poniżej środka ciężkości powiększa siłę krytyczną. to (i) qkr l = 12. Końce belki są podparte w sposób widełkowy (rys.29a. równomiernie rozłożone wzdłuż osi belki o przekroju prostokątnym. np. Bliższa analiza rozważanego zadania wskazuje. że bardzo duży wpływ na wartość siły krytycznej ma sposób przyłożenia siły P.

∆M x1 = ∆M y1 = ∆M z1 = 0. Ponieważ 1 + ( β2 / β1 ) 2 ≠ 0 .Część 4 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 38 Rys. otrzymujemy po dwa warunki brzegowe dla x = 0 i x = 1: ψ = 0.   EJv ''+ Mψ = 0.   EJ y w''+ M = 0. 2 E1 J ω EJ z E1 J ω ψ IV − 2α1 ⋅ ψ ''−α 2 ⋅ ψ = 0.53) należy podstawić: M x = 0. Alma Mater . Z warunków dla x = l otrzymujemy dwa równania na stałe C1 i C4: Andrzej Gawęcki . lecz mają swobodę deplanacji. więc C2 = 0 oraz C3 = − C4. 19. Stałe całkowania określimy z warunków na podporach pręta. gdyż bimoment B na podporach jest równy zeru ( B = − E1 Jω ⋅ ψ '' = 0).„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. przy czym β1 i β2 są dodatnimi wielkościami rzeczywistymi: 2 2 β1 = − α1 + α1 + α 2 . ψ ''= 0. M y = M . W dalszych rozważaniach wykorzystamy tylko równania (j)1 i (j)3. że C2 + C3 + C4 = 0. Z warunków dla x = 0 otrzymujemy. M z = 0. β2 = α1 + α1 + α 2 . a funkcję ψ(x) zapiszemy jak następuje: ψ ( x ) = C1 ⋅ sin( β1x ) − 2C4 ⋅ sinh( β2 x ).30 Rozważymy dwa przypadki: belkę o przekroju dwuteowym i belkę o przekroju prostokątnym. Ponieważ końce belki nie mogą się skręcać. 2 2 2 − C2 ⋅ β1 + C3 ⋅ β2 + C4 ⋅ β2 = 0. M z = 0. Po zróżniczkowaniu pierwszego z nich względem x i wyeliminowaniu pochodnej v'' z zależności (j)3 dochodzimy do następującego równania różniczkowego na kąt skręcenia ψ(x): (k) gdzie α1 = GJ s M2 . We wzorze (19. Ogólnym rozwiązaniem równania (k) jest funkcja: ψ ( x ) = C1 sin( β1x ) + C2 cos( β1x ) + C3 ⋅ e β2 x + C4 ⋅ e − β2 x . α2 = . Mamy zatem układ równań różniczkowych: (j)  E1 Jωψ '''− GJ sψ '+ Mv ' = 0.

Alma Mater . że β1 ⋅ l = n ⋅ π (n = 1. b). gdy (m) sin(β1l) = 0. (p) M kr = 19. że Jω = 0.). zatem zwichrzenie zachodzi. że w stanie podkrytycznym oś pręta będzie prostoliniowa i nie wystąpi skręcanie.   2 2 C1 ⋅ β1 sin( β1l ) + 2C4 ⋅ β2 sinh( β2 l ) = 0. Wyboczenie skrętne i wyboczenie giętno-skrętne Wyboczenie giętno-skrętne można zaobserwować w prętach cienkościennych o przekroju otwartym poddanych mimośrodowemu lub osiowemu ściskaniu. 19. Po rozwiązaniu zadania brzegowego (ψ ( 0 ) = ψ ( l ) = 0) otrzymujemy: π ⋅ EJ z GJ s . w których uwzględnimy. a postać zwichrzenia określa zależność: ψ ( x ) = C1 sin( β1x ). jeśli przyjąć w nim. Z układu równań na stałe C1 i C4 wnioskujemy więc. .Część 4 19. Andrzej Gawęcki .3. 2. Z równania (m) wynika.53).  Po przyrównaniu wyznacznika tych równań do zera otrzymujemy: 2 2 sin( β1l ) ⋅ sinh( β2 l ) ⋅ β1 + β2 = 0. że środek ścinania nie pokrywa się ze środkiem ciężkości przekroju. wobec czego równanie (k) modyfikuje się do postaci: (o) 2 ψ ' '+α 2 ⋅ ψ = 0.31a.3. stąd π2 2 − α1 + α1 + α 2 = 2 ⋅ n 2 .  l GJ s l    W przypadku przekroju prostokątnego Jω = 0. Rozważmy ściskanie cienkościennego pręta pryzmatycznego siłą P przyłożoną w środku ciężkości SC (rys. ( ) Ponieważ β1 i β2 są wielkościami różnymi od zera.. że C4 = 0.54)). Podstawą analizy są w dalszym ciągu równania (19. Należy zwrócić uwagę.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Siła jest przyłożona za pośrednictwem sztywnych przepon czołowych. co gwarantuje. że wartość momentu krytycznego określoną wzorem (p) można było przewidzieć na podstawie analizy wyniku uzyskanego dla belki wspornikowej (wzór (19..4. PROBLEMY STATECZNOŚCI 39 (l) C1 sin( β1l ) − 2C4 ⋅ sinh( β2 l ) = 0. l Po podstawieniu wyrażenia na α1 i α2 otrzymujemy krytyczną wartość momentu dla n = 1: (n) M kr =  E J π2  π EJ z GJ s ⋅  1 + 1 ω ⋅ 2  . l Uzyskana wartość wynika również ze wzoru (n). Podstawy teorii wyboczenia giętno-skrętnego zbudowano tuż przed drugą wojną światową.

2 wynoszą: (a) v0 ( x ) = v ( x ) + zS ⋅ ψ ( x ).31 Przemieszczenia osi ciężkości przekroju. Wobec tego w rozważanym zadaniu (b)  M y1 = ∆M y1 = P ⋅ w0 ( x ) = P ⋅ [ w( x ) − yS ⋅ ψ ( x )]. rys. Kąt ϕ można obliczyć z kinematyki odkształcenia pręta na podstawie analizy skręcania sąsiednich przekrojów o kąt dψ (rys.2.  w0 ( x ) = w( x ) − yS ⋅ ψ ( x ). 13.31d): (c) τ = σ ⋅ϕ . Na skutek skręcania występuje składowa styczna τ naprężenia σ. z. 19.Część 4 19.31e): (d) ϕ ⋅ dx = ρ ⋅ dψ .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. stosownie do wzoru (b) w p. 19. Z zależności (c) i (d) otrzymujemy: (e) τ = σρ Obliczone w ten sposób naprężenia styczne dają moment skręcający względem środka ścinania: ∆1 M x1 = − τρ dA = −ψ ' σρ 2 dA = ψ ' (f) A ∫ ∫ P = ψ '⋅ A ∫ [( y − yS ) A A 2 ∫ A ρ dA = A + ( z − zS ) dA =ψ '⋅ 2 ] P J0 . Moment ten pojawia się na skutek deplanacji przekroju wywołanej skręcaniem pręta.    M z1 = ∆M z1 = − P ⋅ v0 ( x ) = − P ⋅ [ v ( z ) + zS ⋅ ψ ( x ) ]. dx P 2 gdzie ρ jest odległością badanego punktu od środka skręcania.  Pozostaje jeszcze wyznaczenie momentu skręcającego Mx1. równoległego do pierwotnej osi pręta (por. dψ = σρ ⋅ ψ '. a yS i zS − współrzędne środka ścinania odmierzone w układzie głównych osi środkowych y. gdzie v(x) i w(x) oznaczają przemieszczenia środka ścinania. . ψ(x) − kąt skręcania przekroju wokół środka ścinania. 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 40 Rys. A Alma Mater Andrzej Gawęcki .

„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. mamy yS = zS = 0 i równanie (19. Alma Mater . Układ równań (19. Na przykład równania (b) nie są słuszne dla prętów wspornikowych.   IV EJ z ⋅ v + P ⋅ v ' '− PzS ⋅ ψ ' ' = 0.   EJ z ⋅ v IV + P ⋅ v ' ' = 0.   (19. Ostateczna postać układu równań stateczności giętno-skrętnej przy ściskaniu osiowym jest więc następująca: E1 Jω ⋅ ψ IV − (GJ s − J 0 P / A) ⋅ ψ ' '− Py S ⋅ w' '+ PzS ⋅ v ' ' = 0.Część 4 19.53) przyjmują postać:  E1 Jω ⋅ ψ '''− GJ s ⋅ ψ '+ ( J 0 P / A)ψ '+ PzS ⋅ v '− PyS ⋅ w' = 0.   EJ y ⋅ w IV + P ⋅ w' '− PyS ⋅ ψ ' ' = 0.59) W przypadku szczególnym.   (19.60) prowadzą do eulerowskich sił krytycznych przy wyboczeniu w obu płaszczyznach głównych: Pkry = Py = π 2 EJ y / (lwy ) 2 .60) stanowi w istocie rzeczy trzy oddzielne równania na poszukiwane funkcje ψ ( x ).53)): ∆ 2 M x1 = M yS ⋅ v '+ M zS ⋅ w' = PzS ⋅ w' = PzS ⋅ v '− PyS ⋅ w'. Suma momentów skręcających względem osi środków ścinania wynosi więc (h) J ∆M x1 = ∆1 M x1 + ∆ 2 M x1 = ψ ' 0 ⋅ P + PzS ⋅ v '− Py S ⋅ w'. jeżeli J GJ s − b Pkrs = 0. gdy środek ścinania pokrywa się ze środkiem ciężkości przekroju. wyboczeniu skrętnemu. W konfiguracji pierwotnej występują bowiem momenty zginające względem tego punktu o wartościach: (g) M yS = P ⋅ zS i M zS = − P ⋅ yS . (i) Wyprowadzony wyżej układ równań nie jest dostosowany do dowolnych warunków brzegowych. Po wyboczeniu momenty te rzutowane na oś x dają moment skręcający (por. równanie to jest spełnione. wzór (19.58) Deplanacja przekroju wywołuje jeszcze inne dodatkowe momenty skręcające względem punktu S. ( ) (19.   EJ y ⋅ w IV + P ⋅ w' ' = 0.59) przybiera postać: E1 Jω ⋅ ψ IV − (GJ s − Jb P / A) ⋅ ψ ' ' = 0. Gdy Jω = 0. A Andrzej Gawęcki .60) daje siłę krytyczną odpowiadającą tzw.   EJ y ⋅ w''+ P ⋅ w − PyS ⋅ ψ = 0. w( x ) i v ( x ). PROBLEMY STATECZNOŚCI 41 przy czym 2 2 J 0 = J y + J z + A y S + zS .60) przy czym Jb = Jy + Jz i oznacza tutaj biegunowy moment bezwładności przekroju. Pkrz = Pz = π 2 EJ z / (lwz ) 2 . Dwa ostatnie równania układu (19. Pierwsze równanie układu (19. Dlatego ogólną postać równań stateczności uzyskamy przez jednokrotne zróżniczkowanie pierwszego i dwukrotne zróżniczkowanie dwóch pozostałych równań (i) względem zmiennej x.   EJ z ⋅ v ''+ P ⋅ v + PzS ⋅ ψ = 0. a równanie (h) nie uwzględnia ewentualnego wystąpienia momentu skręcającego jako reakcji podporowej po wyboczeniu pręta. A Wobec powyższego równania (19.

  l   Najmniejsza wartość jest miarodajną siłą krytyczną przy wyboczeniu skrętnym: A (1 Pkrs = Pkrs) = Ps = Jb Postacie wyboczenia opisuje funkcja ψ(x):  nπx  ψ ( x ) = C1 sin . 2) ψ(l) = 0. 0 1 1 1  = 0. 4) ψ '( l) = 0 i wówczas siła krytyczna ( Pkrn ) = Ps( n) = s A Jb   4n 2 π 2  GJ s + E1 Jω  .66)  ⋅  GJ s +   π2 l 2  E1 Jω  .  l  (19. 2. n = 1.   (19. 4) ψ''(l) = 0. równanie stateczności przy wyboczeniu skrętnym przybiera postać: 2 ψ IV + α 3 ⋅ ψ '' = 0. Jeżeli oba końce pręta o długości l są podparte widełkowo.62) (19.64) Kryterium stateczności odpowiada znikaniu wyznacznika układu równań liniowych ze względu na stałe całkowania..63) jest funkcja ψ ( x ) = C1 sin(α 3 x ) + C2 cos(α 3 x ) + C3 x + C4 .. A  Rozwiązaniem równania (19. l Po podstawieniu wyrażenia na α3 otrzymujemy wzór na siły krytyczne: α3 = ( Pkrn ) = s A Jb   n2 π2 ⋅  GJ s + 2 E1 Jω  . PROBLEMY STATECZNOŚCI 42 Stąd siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym wynosi: Pkrs = Ps = GA ⋅ ( J s / Jb ). (19. .65) gdyż C2 = C3 = C4 = 0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. to warunki brzegowe 3) i 4) modyfikują się do postaci: 3) ψ '( 0) = 0.   l2   Alma Mater Andrzej Gawęcki . gdy Jω ≠ 0. to warunki brzegowe są następujące: − kąt skręcania jest równy zeru: − bimoment jest równy zeru: a warunek stateczności przybiera postać: 0 1   sin(α l ) cos(α 3l ) 3 Det aij =   0 1  2 2  − α 3 sin(α 3l ) α 3 cos(α 3l ) 1) ψ(0) = 0.63) gdzie  2 P α 3 =  Jb − GJ s  / ( E1 Jω ).Część 4 19. skąd π ⋅ n. . W przypadkach. (19. 0 0  0 0 [ ] Po rozwinięciu tego wyznacznika otrzymujemy: 2 l ⋅ α 3 sin(α 3l ) = 0. Jeżeli oba końce pręta są całkowicie utwierdzone (deplanacja jest równa zeru). Jak widać siła krytyczna nie zależy tu od długości pręta. 3) ψ''(0) = 0.

Pz .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. w których środek ciężkości i środek ścinania pokrywają się. Równanie to po uporządkowaniu względem potęg zapisuje się następująco:  Jb 3  A 2 2 ⋅ P +  ⋅ Py ⋅ z S + Pz ⋅ y S − Py + Pz + Ps  ⋅ P 2 + J0  J0  + ( Py Pz + Pz Ps + Ps Py ) ⋅ P − Py Pz Ps = 0.59).Część 4 19. miarodajna jest najmniejsza siła krytyczna spośród wartości Py. Ps = (19. Powrócimy do przypadku ogólnego. Rozważmy ściskanie osiowe pręta cienkościennego. (19.59) otrzymujemy trzy równania na stałe scałkowania D1. Pz i Ps: Pkr = min( Py . jeżeli rozwiązania układu równań (19.   PzS ⋅ D1 − PyS ⋅ D2 − GJ s − J 0 P / A + π 2 E1 Jω / (l ) 2 ⋅ D3 = 0.59) przyjmiemy w postaci: v ( x ) = D1 sin( πx / l ). Warunki te będą spełnione.68) oraz przyrównaniu wyznacznika układu (j) do zera otrzymujemy:  0 ( P − Pz )  0 ( P − Py )   − Py s  PzS    − Py S  = 0  J0  ( P − Ps )  A  PzS (k) lub po rozpisaniu wyznacznika: J0 2 2 ⋅ ( P − Ps ) ⋅ ( P − Py ) ⋅ ( P − Pz ) − P ⋅ z S ( P − Py ) − P ⋅ y S ( P − Pz ) = 0. zaś Ps jest obciążeniem krytycznym przy wyboczeniu wyłącznie skrętnym. Alma Mater Andrzej Gawęcki .69) Ponieważ wyznacznik układu (j) jest symetryczny. że dla prętów ściskanych osiowo. p. 21. więc równanie (19. 1 3 z S   2 2  P − π EJ y / (l ) ⋅ D2 + PyS ⋅ D3 = 0. Ps ) (19. A Otrzymaliśmy równanie trzeciego stopnia ze względu na siłę P. Pz = π 2 EJ z / (l ) 2 . w( x ) = D2 sin( πx / l ). że w rozważanym zadaniu brzegowym π 2 E1 Jω  A  GJ s +  Py = π 2 EJ y / (l ) 2 . PROBLEMY STATECZNOŚCI 43 W podsumowaniu należy stwierdzić.68)  J0  l2   i oznaczają odpowiednio eulerowskie siły krytyczne przy wyboczeniu giętnym w obu płaszczyznach głównych. Najmniejszy z tych pierwiastków jest poszukiwaną wartością krytyczną: *) Por. opisanego równaniami (19. ψ ''(0) = ψ ''( l ) = 0. D2 i D3:  P − π 2 EJ / ( l 2 ) D + Pz ⋅ D = 0. Warunki brzegowe są zatem następujące: v ( 0 ) = v ( l ) = w( 0 ) = w( l ) = ψ ( 0 ) = ψ ( l ) = 0 v ''(0) = v ''( l ) = w''(0) = w''(l ) = 0. którego oba końce w obu płaszczyznach są podparte widełkowo.67) W praktycznych przypadkach wyboczenie skrętne ma istotne znaczenie dla prętów krótkich o szerokich półkach.2. ψ ( x ) = D3 sin( πx / l ). .  (j) [ [ ] ] [ ] Dla uproszczenia zapisu zwróćmy uwagę na to. Po podstawieniu tych funkcji do układu (19.69) ma zawsze trzy pierwiastki rzeczywiste P1. Po uwzględnieniu wzorów (19.69a) ( ) ( ) (19. P2 i P3*).

jeżeli rozwiązania przyjmiemy w postaci szeregu trygonometrycznego o postaci Dn ⋅ sin(nπx / l ). W celu ilustracji powyższych rezultatów rozwiążemy przykład liczbowy. Należy wyznaczyć siły krytyczne osiowo ściskanego ceownika podpartego na obu końcach w sposób widełkowy. Rys.2.8 ⋅10 −8 m 4 . . n = 1..69).1 ⋅ 108 (1 − 0. Pz .00144 ⋅ 10− 8 m4 . Ps ). Jω = 54. . n = 1.69).1 cm4 = 23. w(x) i ψ(x) przyjmiemy w postaci: v ( x ) = D1 ⋅ [1 − cos(2nπx / l )]. to warunki brzegowe są następujące: v (0) = v (l ) = w(0) = w(l ) = 0. Wniosek ten wynika ze szczegółowej analizy wartości pierwiastków równania (19.25. Wobec tego Jb = J y + J z = 23.1 cm4 = 3. p.32. J y = 3. . Jeżeli pręt jest obustronnie całkowicie utwierdzony.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. jeżeli funkcje v(x). PROBLEMY STATECZNOŚCI 44 Pkr = min( P . Alma Mater . przy czym w oznaczeniach (19.8): A = 1.01226 kN ⋅ m4 . 13.. 2. 19. Warunki te będą spełnione. Wymiary geometryczne i sposób podparcia ilustruje rys. 19.2 ⋅ 10−4 m2 .. Współrzędne środka ścinania wynoszą: yS = 0. 2. P3 ) ≤ min( Py . ( ) Przyjęto. J s = 0.00144cm4 = 0.1 ⋅ 10−8 m4 . 1 (19.7 ⋅ 10−12 m6 .2 cm2 = 1.1·20 = 42 kN · m .25 ) 2 2 oraz ν = 0. ψ ( x ) = D3 ⋅ [1 − cos(2nπx / l )].32 Parametry geometryczne przekroju są następujące (por. J z = 20 cm4 = 20 ⋅ 10-8 m2 . ψ (0) = ψ ( l ) = 0 v (0) = v '(l ) = w'(0) = w'(l ) = 0. .. ψ (0) = ψ (l ) = 0. E1 Jω = 2.Część 4 19.1 = 6. że siła krytyczna obliczona z uwzględnieniem wyboczenia giętno-skrętnego jest zawsze mniejsza od siły eulerowskiej i od siły wywołującej wyłącznie wyboczenie skrętne. 2 2 J 0 = J b + A y S + z S = 231 + 1.1·3.8 cm 4 = 34.7 ⋅ 10−12 = 0. Ostatecznie otrzymujemy ponownie równanie trzeciego stopnia (19. zS = −3. że materiał pręta (stal) określony jest następującymi stałymi: E = 2. w( x ) = D2 ⋅ [1 − cos( 2nπx / l )].1 ⋅ 10−8 m4 .51 kN · m . P2 .12 cm.7 cm6 = 54. 2 EJz = 2. Andrzej Gawęcki . Wartości krytyczne wyższego rzędu uzyskuje się. ⋅ 54.1⋅10 6 kG / cm 2 = 2.1⋅108 kN / m 2 Mamy więc: EJy = 2.2 ⋅ 312 2 = 34.70) Znak nierówności wskazuje.68) zamiast π 2 / l 2 trzeba podstawić 4n 2 π 2 / l 2 .

w których M x = M . że wyboczenie w płaszczyźnie symetrii jest niezależne od skręcania.  ⋅  0.2 ⋅ 10−4 π2 2  ⋅ 0.51 / (2 2 ) = 16.4. EJ z ⋅ v IV + P ⋅ v ' '+ PzS ⋅ ψ ' ' = 0.8 ⋅ 10  Układ równań (19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 45 GJ s = 2. σ kr = kr = −4 A 1.59) jest następujący: Ps = 1. które przyjmuje postać:  J0 2  A ⋅ ( P − Ps ) ⋅ ( P − Pz ) − Pz S  ⋅ ( P − Py ) = 0.85 kN. Dla uproszczenia przyjmiemy. 2(1 + 0.5 P + 1124. Wniosek ten wypływa wprost z równania (19.Część 4 19.6 = 162 kN .85 kN. skąd 114. Drugie z tych równań nie zależy od ψ i wskazuje.33). M y = M z = 0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Końce pręta są połączone z podporami za pośrednictwem przegubów kulistych i mają swobodę obrotu w dowolnej płaszczyźnie. a odpowiednie obciążenie krytyczne jest określone wzorem Eulera. Pod wpływem skręcania przy dostatecznie dużej wartości momentu M oprócz prostoliniowej może również wystąpić krzywoliniowa (przestrzenna) postać równowagi.5 + 100. 19.6 = 10.00144 = 0.53).5 kN < Ps = 10.3. Wyboczenie śrubowe przy skręcaniu Rozważymy pręt pryzmatyczny poddany skręcaniu momentami brzegowymi (rys.07 kN .00121 + −8  34. czyli J y = J z = J .  A  EJ y ⋅ w IV + P ⋅ w' ' = 0.00121 kN ⋅ m2 .4. natomiast Jω = 0 (na przykład pręt o przekroju kołowym). a pozostałe dwa to pierwiastki równania wynikające z zerowania się nawiasu kwadratowego: Jb 2 ⋅ P − ( Pz + Ps ) ⋅ P + Pz Ps = 0.07 kN.2 = 0.   Jeden z pierwiastków tego równania P1 = Py = 16.5 − 100.6638 P 2 − 114.25) Py = π 2 ⋅ 6. J0 Po podstawieniu wartości liczbowych 0. Pz = π 2 ⋅ 42 / (2 2 ) = 103. P3 = Pkr = 2 ⋅ 0. że oba główne momenty bezwładności przekroju są równe. Założymy.2 ⋅ 10 19.5 = 87500 kN / m2 ≈ 875 kG / cm2 . ∆M x1 = ∆M y1 = ∆M z1 = 0 : Andrzej Gawęcki .69a).65 kN .6638 Naprężenie krytyczne P 10.6638 114. że przy wyboczeniu wektor momentu skręcającego M zachowuje swój pierwotny kierunek. P2 = 2 ⋅ 0.1 ⋅ 0.  2  J   E1 Jω ⋅ ψ IV −  GJ s − 0 ⋅ P ⋅ ψ ' '+ PzS ⋅ v ' ' = 0.01226 = 10. Alma Mater . Dla ustalenia tej postaci utraty stateczności wykorzystamy ponownie równania (19.

Za pomocą różniczkowania układ (19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 46 GJ s ⋅ ψ '−M = 0. 19.71): 2 2 2 2 − A2 ⋅ α 4 ⋅ sin(α 4 x ) − B2 ⋅ α 4 ⋅ cos(α 4 x ) − A1α 4 ⋅ cos(α 4 x ) + B1 ⋅ α 4 ⋅ sin(α 4 x ) = 0. EJw''−M ⋅ v ' = 0. EJv ''+M ⋅ w' = 0.Część 4 19. Rys.  Po scałkowaniu tych równań otrzymujemy: v ( x ) = A1 sin(α 4 x ) + B1 cos(α 4 x ) + C1 . Funkcje te muszą spełniać tożsamościowo równania (19. które można zapisać następująco: w''−α 4 ⋅ v ' = 0. B2 = −A1. Alma Mater Andrzej Gawęcki .  w( x ) = B1 sin(α 4 x ) − A1 cos(α 4 x ) + C2 .71) można sprowadzić do dwóch oddzielnych równań: 2 v ' ''+α 4 ⋅ v ' = 0  (a)  2 w' ''+α 4 ⋅ w' = 0.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. . (19. 2 2 2 2 − A1 ⋅ α 4 ⋅ sin(α 4 x ) − B1 ⋅ α 4 ⋅ cos(α 4 x ) + A2α 4 ⋅ cos(α 4 x ) − B2 ⋅ α 4 ⋅ sin(α 4 x ) = 0.71) gdzie α 4 = M / EJ > 0.33 Do dalszych rozważań wykorzystamy tylko dwa ostatnie równania. w( x ) = A2 sin(α 4 x ) + B2 cos(α 4 x ) + C2 . skąd A2 = B1.  v ''+α 4 ⋅ w' = 0. Wobec tego funkcje v(x) i w(x) zawierają cztery stałe całkowania: (b) v ( x ) = A1 sin(α 4 x ) + B1 cos(α 4 x ) + C1 . Warunki brzegowe funkcji v(x) i w(x) przyjmują postać: v(0) = v(l) = w(0) = w(l) = 0.

a następnie wokół osi x (od punktu 2' do punktu 3).. (19. Ilustruje to rys.  sin(α 4 l )    1 − cos(α 4 l ) w( x ) = B1 ⋅ sin(α 4 x ) − ⋅ [ cos(α 4 x ) − 1]. a potem dookoła osi z (od punktu 2 do punktu 3). W ogólnym przypadku obciążenia niekonserwatywnego trzeba stosować tzw. sin(α 4 l )   Po uwzględnieniu. W tym drugim wypadku moment skręcający wykonuje pracę różną od zera.). czyli (n Mkr ) = 2πEJn / l. Równanie to ma pierwiastki (α 4 l ) = 2nπ (n = 1. Widzimy więc.74)  w( x ) = − B1 sin(α 4 x ).  Z równań (19.72) Najmniejszą wartość momentu krytycznego otrzymujemy dla n = 1: (1 Mkr = Mkr ) = 2πEJ / l. 2. dynamiczne kryterium stateczności. że [1 − cos(α 4 l )] / sin(α 4 l ) = tg(nπ). Nie zawsze też wolno stosować równania różniczkowe (19. . że praca obciążenia zewnętrznego zależy od sposobu przejścia od konfiguracji pierwotnej do konfiguracji aktualnej. 0 1   sin(α l ) cos(α l ) 4 4   1 0   − cos(α 4 l ) sin(α 4 l ) lub po rozwinięciu wyznacznika: − 2 ⋅ [1 − cos(α 4 l )] = 0. PROBLEMY STATECZNOŚCI 47 Po podstawieniu warunków brzegowych otrzymujemy: v(0) = 0: v(l) = 0: w(0) = 0: w(l) = 0: B1 + C1 = 0. 19.74) wynika. −A1+ C2 = 0. Warunek stateczności przybiera postać: 1 0 1 0 =0 0 1  0 1 (19.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Andrzej Gawęcki . Alma Mater . ponieważ praca momentu skręcającego zależy od sposobu.73) Postacie wyboczenia można określić z dokładnością do stałej. B1 sin(α 4 l ) − A1 cos(α 4 l ) + C2 = 0. Na tej drodze moment skręcający nie wykona żadnej pracy. równania powyższe można przedstawić w postaci: v ( x ) = − B1 ⋅ [1 − cos(α 4 x )]. które polega na badaniu małych drgań układu.33b. że wygięta oś pręta po wyboczeniu jest linią śrubową. Ostatecznie po podstawieniu wartości stosunków tych stałych do równań (b) otrzymujemy: 1 − cos(α 4 l )  v ( x ) = B1 ⋅  ⋅ sin(α 4 x ) + cos(α 4 x ) − 1.Część 4 19.. w jaki styczna do osi na końcu pręta porusza się podczas wyboczenia. Z warunków brzegowych można wyznaczyć stosunki stałych całkowania. (19. Na zakończenie warto dodać. w których metoda statyczna daje wynik poprawny. Styczna do nieznacznie wyboczonego pręta może zająć swe końcowe położenie przez obrót dookoła osi y (od punktu 1 do punktu 2).53) wynikające z równowagi statycznej układu. Obciążenie w takim wypadku nie jest konserwatywne i w konsekwencji nie obowiązują kryteria energetyczne (twierdzenie o energii potencjalnej). że rozważane zadanie stanowi przypadek obciążenia niekonserwatywnego. Do końcowego położenia stycznej można jednak dojść w inny sposób: najpierw wykonujemy obrót wokół osi y (od punktu 1 do punktu 2'). A1 sin(α 4 l ) + B1 cos(α 4 l ) + C1 = 0. Rozważany przypadek należy jednak do tej grupy obciążeń niekonserwatywnych.

34 Drugie z tych równań opisuje deformacje pręta w płaszczyźnie (x. (19.   EJ z ⋅ v ''+ M ⋅ ψ + P ⋅ v = 0.34). W celu wyrobienia sobie poglądu na problem obciążeń złożonych omówimy dwa najprostsze przypadki: ściskanie ze zginaniem oraz ściskanie ze skręcaniem.2 przy okazji omawiania wpływu obciążenia poprzecznego na przebieg zależności P(∆) (por. Rozwiązanie drugiego równania jest następujące: w( x ) = M  αl  P cos   2   αl  αl    cos 2 − αx − cos 2  . Przekrój pręta jest wydłużonym prostokątem (b < h). a pierwsze i trzecie opisują deformację przestrzenną. a oba końce pręta są podparte widełkowo (rys.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. W praktyce bardzo często występują jednak obciążenia złożone. Andrzej Gawęcki .35a).76) gdzie α 2 = P / ( EJ y ).4.53) przyjmują postać: − GJ s ⋅ ψ '+ M ⋅ v ' = 0.1.4. z). rys. 19. Cechy charakterystyczne zależności (a) przedstawiono już w p. Stateczność przy obciążeniach złożonych 19. Rozważymy pręt pryzmatyczny o długości l poddany jednoczesnemu ściskaniu siłą P i zginaniu momentem My = M. Maksymalne ugięcie w połowie rozpiętości pręta 2[1 − cos(αl / 2)] Ml 2  l ⋅ ∆ = w  =  2  8 EJ y (αl / 2) 2 ⋅ cos(αl / 2) (a) i przybiera wartość nieskończoną dla αl / 2 = π / 2. 19.      (19. 19. PROBLEMY STATECZNOŚCI 48 19. Równania (19. zginanie i skręcanie. 19.4. czyli dla siły (b) Pkr = Py = π 2 EJ y / ( l 2 ). Alma Mater .   EJ y ⋅ w''+ M + P ⋅ w = 0. Ściskanie ze zginaniem Do tej pory rozważaliśmy oddzielnie osiowe ściskanie.75) Rys.4.Część 4 19.4.

2) π M = M kr = ⋅ GJ s EJ z . 2 (19. po zróżniczkowaniu pierwszego z nich względem x.  M kr   Pkr  Andrzej Gawęcki . zapiszemy następująco: M  ⋅ v ' ' = 0. v ' '+  EJ z EJ z  Funkcje v(x) i ψ(x) przyjmiemy w postaci: (c)  πx   πx  v ( x ) = C1 sin  . p.  l   l  v ( 0 ) = v ( l ) = ψ ( 0) = ψ ( l ) = 0. PROBLEMY STATECZNOŚCI 49 Rys. GJ s EJ z EJ z l Ponieważ zwichrzenie belki poddanej wyłącznemu działaniu momentu zginającego zachodzi dla (por. ψ ' '−  GJ s  (19. l a eulerowska siła krytyczna Pkr = Pz = π 2 EJ z / (l 2 ).4. co gwarantuje spełnienie warunków brzegowych: (d) Po podstawieniu zależności (c) do równań (19. więc wzór (f) można zapisać w bardziej ogólnej postaci:  M   P    +  = 1.  s (e)  2   − π + P  ⋅ C + M ⋅ C = 0.78) Alma Mater .Część 4 19.35 Nowe efekty obserwujemy natomiast analizując dwa pozostałe równania układu. Równania te.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. 2  2 EJ  1 EJ  l z z  Po przyrównaniu do zera wyznacznika tego układu otrzymujemy: (f) M2 P π2 + = 2 .77)  M P  ⋅ψ + ⋅ v = 0. 19.77) uzyskujemy układ równań na stałe całkowania:  M  GJ ⋅ C1 − C2 = 0. 19.3. ψ ( x ) = C2 sin  .

78) wynika ponadto. r2 = − i ⋅ γ 1 . tzn.53) przyjmują postać: − GJ s ⋅ ψ '+M = 0.78) ilustruje interakcję obu form utraty stateczności wyboczenia eulerowskiego i zwichrzenia.  (19.2 = 2 2 2  2  2α1   2α1 + α 2   .„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. ( ) o pierwiastkach urojonych: r1 = i ⋅ γ 1 . Do dalszych rozważań wykorzystamy tylko dwa ostatnie równania. r3 = i ⋅ γ 2 . 19.4.2. równania (19. EJv ''+M ⋅ w'+ P ⋅ v = 0. PROBLEMY STATECZNOŚCI 50 Widzimy zatem. gdzie i = −1 oraz γ 1. α 2 = M / ( EJ ).36 Podstawienie v ( x ) = r rx prowadzi do równania charakterystycznego czwartego stopnia: 2 2 4 r 4 + 2α1 + α 2 ⋅ r 2 + α1 = 0. i na odwrót: obecność momentu zginającego zmniejsza wartość siły ściskającej. Za pomocą różniczkowania i po wyeliminowaniu pochodnych równania te można sprowadzić do dwóch oddzielnych równań różniczkowych czwartego rzędu na funkcje v(x) i w(x): 2 2 4 v IV + 2α1 + α 2 ⋅ v ' '+α1 ⋅ v = 0.80) 0. r4 = − i ⋅ γ 2 . Ściskanie ze skręcaniem *) W przypadku jednoczesnego ściskania i skręcania pręta pryzmatycznego o przekroju zwartym. 48. które zapiszemy następująco: 2 w''−α 2 ⋅ v '+α1 ⋅ w = 0. dla rozciągania. Rys. 54] Alma Mater Andrzej Gawęcki .35b. Wzór (19. w IV ( + (2α 2 1 ) + α ) ⋅ w' '+α 2 2 4 1 ⋅w = (19. nie cienkościennym (rys. EJw''−M ⋅ v '+ P ⋅ w = 0. przy którym występuje zwichrzenie belki.Część 4 19. Ze wzoru (19. ⋅ 1 ± 1 −  2  2  2  2α1 + α 2      *) Por. przy której występuje wyboczenie eulerowskie.79)  2 v ''−α 2 ⋅ w'+α1 ⋅ v = 0.36). . że dla ujemnych wartości siły P. że obecność siły ściskającej zmniejsza wartość momentu. 19. [30. Obrazem równania (19. stateczność układu na zwichrzenie jest większa. w którym główne momenty bezwładności są równe (Jy = Jz = J). 19.   gdzie α1 = P / ( EJ ).78) jest linia interakcji przedstawiona na rys. Poza tym stwierdzamy.3. że znak momentu zginającego nie wpływa na wartość krytyczną siły ściskającej. 19.

84) oraz C1 = C6 . C1 = − 1 γ 1 ⋅ α2 dla równania (19.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. C2 = C5 .86) Wykorzystanie warunków brzegowych (19. Mamy zatem osiem stałych całkowania.72) 2 : γ ⋅α C1 = − 21 22 ⋅ C6 .82) (19. by funkcje (19. Budowa równań (19.85) (19. γ 1 ⋅ α2 γ 1 ⋅ α2 ⋅ C5 . Wobec tego całki ogólne równań (19. 2 gdzie γ 1 i γ 2 są pierwiastkami równania kwadratowego γ 2 − γ ⋅ α 2 − α1 = 0 o rozwiązaniach: 2 2 γ 1 = α 2 + α 2 + 4α1 . że rozwiązania układu równań (19. Zależności te przyjmują postać: dla równania (19. C3 = C8 . C4 = C7 .  (19.84a) przy czym znak w drugim składniku nie wpływa na wartość argumentu funkcji trygonometrycznej. PROBLEMY STATECZNOŚCI 51 Identyczne pierwiastki ma równanie charakterystyczne na funkcję w(x).    2 2 γ 2 = α 2 − α 2 + 4α1 .Część 4 19.84) wskazuje. γ 1 ⋅ α2 2 2 γ 2 − α1 = ±1 . (19.   w( x ) = C5 sin(γ 1x ) + C6 cos(γ 1x ) + C7 sin(γ 2 x ) + C8 cos(γ 2 x ). C3 = − 2 γ 2 ⋅ α2 γ ⋅α C3 = − 22 22 ⋅ C8 . Alma Mater . (19. γ 2 − α1 C4 = 2 2 γ 2 − α1 C4 = 2 2 γ 2 − α1 ⋅ C7 . γ 1 − α1 C2 = 2 2 γ 1 − α1 C2 = 2 2 γ 1 − α1 ⋅ C5 .81) Dodatkowe zależności między stałymi całkowania wynikają z wymagania.79)1: 2 γ 2 − α1 ⋅ C6 . że 2 2 γ 1 − α1 = ±1. Ze związków (19. Stwierdzamy zatem. może jedynie zmienić znak stałych całkowania.82) prowadzi do kryterium stateczności: Andrzej Gawęcki . γ 2 ⋅ α2 γ 2 ⋅ α2 ⋅ C7 .80) są funkcjami trygonometrycznymi argumentów γ 1x oraz γ 2 x : v ( x ) = C1 sin(γ 1x ) + C2 cos(γ 1x ) + C3 sin(γ 2 x ) + C4 cos(γ 2 x ).79) są następujące: v ( x ) = C1 sin(γ 1x ) + C2 cos(γ 1x ) + C3 sin(γ 2 x ) + C4 cos(γ 2 x ). a tylko cztery warunki brzegowe: v ( 0 ) = v ( l ) = w( 0 ) = w( l ) = 0.83) 2 γ 2 − α1 ⋅ C8 . że γ 1 i γ 2 są pierwiastkami równania kwadratowego: 2 γ 2 ± γ ⋅ α 2 − α1 = 0. γ 2 ⋅ α2 (19.81) spełniały tożsamościowo układ równań wyjściowych (19.   w( x ) = C2 sin(γ 1x ) + C1 cos(γ 1x ) + C4 sin(γ 2 x ) + C3 cos(γ 2 x ). (19.83) wynika.79).

„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r.89) można zatem zapisać następująco:  M   P    +  = 1. PROBLEMY STATECZNOŚCI 52 1 0 1   0  sin(γ l ) cos(γ l ) sin(γ l ) cos(γ l )  1 1 2 2   = 0.  Mkr   Pkr  2 (19.90) Uzyskana krzywa interakcji jest analogiczna do zależności (19. które jest spełnione..90) wynika.89) Wartości mianowników umieszczone w nawiasach oznaczają odpowiednio krytyczny moment skręcający Mkr (wzór (19.88) M2 (19. π EJ 2 πEJ      l  l2 2 (19. gdy (19. Zależność (19. wyboczenie skrętne występuje wtedy przy większej wartości momentu skręcającego.87b) Znalezienie pary najmniejszych pierwiastków równania (19.87) wbrew pozorom nie jest łatwe. n = 1.87) sin(γ 1l ) − sin(γ 2 l ) + cos(γ 1l ) − cos(γ 2 l ) = 0 albo gdy (19.  1 0 1 0    cos(γ 1l ) sin(γ 1l ) cos(γ 2 l ) sin(γ 2 l )  Po rozpisaniu wartości wyznacznika dochodzimy do równania: [sin(γ 1l ) − sin(γ 2l )]2 − [cos(γ 1l ) − cos(γ 2l )]2 = 0. ( EJ ) 2 EJ l M lub P + 2 = 1..78). Alma Mater . obowiązującej przy jednoczesnym zginaniu i ściskaniu.   4   4 4 4 skąd γ 1l = γ 2 l + 2nπ.87a) sin(γ 1l ) − sin(γ 2 l ) − cos(γ 1l ) + cos(γ 2 l ) = 0. 2. Ze wzoru (19.73)) i krytyczną siłę eulerowską Pkr.Część 4 19. że rozciąganie pręta (P < 0) ma działanie stabilizujące.86) na γ 1 i γ 2 otrzymujemy: 4 P 4π2 + = 2 . Najprostszym sposobem uzyskania właściwego rozwiązania jest zastosowanie wzoru na sumę funkcji trygonometrycznych występujących w równaniu (19.87b): sin(γ 1l ) + cos(γ 1l ) = sin(γ 2 l )) + cos(γ 2 l ). Andrzej Gawęcki . (19. Po podstawieniu n = 1 oraz wykorzystaniu wzoru (19. . czyli π π   π   π − 2 sin  ⋅ cos γ 1l −  = 2 sin  ⋅ cos γ 2 l −  .

P2 . Wyboczenie giętne w płaszczyźnie najmniejszej sztywności występuje wówczas.Część 4 19. a więc i dla prętów cienkościennych. i =1 n P (19. to powierzchnia stateczności (interakcji) w przestrzeni sił wewnętrznych P1.92) nie daje oceny bezpiecznej.. tzw. PROBLEMY STATECZNOŚCI 53 19.Uwagi o lokalnej utracie stateczności prętów cienkościennych Wszystkie dotychczasowe rozważania dotyczyły stateczności globalnej.. P3.38).91) jest wypukła (por. P2. Jeżeli smukłość pręta jest mniejsza. Zależy ono od wymiarów przekroju poprzecznego. Naprężenie krytyczne przy lokalnej utracie stateczności oblicza się na gruncie teorii płyt i powłok.92) nosi nazwę wzoru Dunkerleya. Alma Mater . 19...35b wzór Dunkerleya odpowiada prostym zaznaczonym liniami przerywanymi. 1 (19.37.. W prętach cienkościennych pojawia się nowe zjawisko. Interesowało nas wygięcie lub skręcenie osi pręta.37 Różnorodność form utraty stateczności przy ściskaniu prętów cienkościennych sprawia. Z kolei utrata stateczności prętów o bardzo małej smukłości odpowiada wyboczeniu lokalnemu.. to występuje wyboczenie giętno-skrętne. 19. Lokalne naprężenie krytyczne Andrzej Gawęcki . że powierzchnia stateczności jest wklęsła i wzór (19.4.3.. że ograniczenie się do wyboczenia giętnego (eulerowskiego) może prowadzić do znacznych błędów. Jako [przykład niech nam posłuży wykres σkr(s) z podręcznika Brzoski [7] sporządzony dla ściskania równoramiennego kątownika duraluminiowego (rys. P2 . Pn ) = 0 . W przypadku obciążeń niekonserwatywnych może się zdarzyć. Życzkowski [57]). Rys. na którym przedstawiono postać lokalnej utraty stateczności ściskanego ceownika. przy czym zakładaliśmy hipotezę sztywnego rzutu przekroju poprzecznego.5... lokalna (miejscowa) utrata stateczności. Pn ) = 1 i ∑ Pikr − 1 = 0. Zależność (19. 19.4. Wzór Dunkerleya Jeżeli obciążenia złożone są konserwatywne. Wobec tego wzór przybliżony dla dodatnich (ściskających) wartości Pi takich. że f ( P . 19.4. . Pn : f ( P . Omawiany problem ilustruje rys. Polega ona na tym.92) jest dolnym (bezpiecznym) oszacowaniem stanu statecznego. Zjawisko lokalnej utraty stateczności jest charakterystyczne dla powłok.. Na rysunku 19. które w istocie rzeczy są długimi powłokami lub układem długich pasm płytowych... a oś pręta pozostaje prostoliniowa. że w odróżnieniu od stateczności globalnej przekrój poprzeczny deformuje się. np.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. gdy smukłość pręta jest dostatecznie duża.

od stosunku g/h). PROBLEMY STATECZNOŚCI 54 jest proporcjonalne do grubości ścianki kątownika. 19.Część 4 19.„Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r. Rys.38 Andrzej Gawęcki . zależy ono od stosunku grubości ścianki do pozostałych wymiarów liniowych przekroju poprzecznego (np. a ściślej biorąc. Alma Mater .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->