P. 1
Tworzywa#45

Tworzywa#45

|Views: 1,014|Likes:
Wydawca: redakcja5674

More info:

Published by: redakcja5674 on Mar 13, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

Sections

ARTEC

ARTEC

1

2

CONKRET

38

tworzywa P4 11

reklama

W każdym przypadku system ste-
rowania i technologia procesu za-
wsze oparte są na naszym know-
-how” – mówi inż. Walter Hummel,
wspólnik zarządzający i dyrektor
techniczny ARTEC. Także technicy
i inżynierowie uruchomiający nada-
ją ton w halach montażowych AR-
TEC.
Dlatego zapytanie polskiej firmy
CONKRET z Kowalewa Pomorskie-
go było zgodne z filozofią ARTEC.
CONKRET chciał zdecydowanie
rozwinąć recykling folii i potrzebo-
wał technologii, która poradzi sobie
z wszystkimi sytuacjami jakościo-
wymi, jakie mogą się zdarzyć
przy dostawie odpadowych folii po-
liolefinowych. Założyciel i dyrektor

zarządzający firmy Zbigniew Trej-
derowski tłumaczy: „Aktualnie
przetwarzamy średnio 1.300 ton fo-
lii LDPE i LLDPE rocznie. Chcemy
tę ilość zwiększyć w przyszłości,
więc musimy być w stanie przetwa-
rzać folie odpadowe o różnej jako-
ści. Inżynierowie z ARTEC podjęli
się tego wyzwania. A my jesteśmy
z zastosowanej koncepcji bardzo
zadowoleni.

Zdj. 1: System recyklingu ARTEC
jest kaskadowym systemem recy-
klingu. Pierwszą częścią kaskady
jest układ tnąco-kompaktujący zasi-
lający jednoślimakową, homogeni-
zującą wytłaczarkę, która powiąza-
na jest z systemem ciągłej filtracji.

Stamtąd stopione tworzywo jest kie-
rowane do drugiej wytłaczarki z sys-
temem odgazowania i końcową mi-
krofiltracją. Ostatnim etapem jest
granulacja.

Zdj. 2: System sterowania opraco-
wany przez ARTEC zapewnia dobry
przegląd całego procesu i jego pro-
stą obsługę.

Zdj. 3: Pierwszym etapem procesu
kaskadowego jest wytłaczarka
o średnicy ślimaka 145 mm i L/D
= 38: 1 dla delikatnego homogeni-
zowania regranulowanego materia-
łu.

Zdj. 4: Po przejściu przez pierwszy

system filtracji, stopione tworzywo
jest kierowane rurą łącznikową
do komory próżniowej podłączonej
do drugiej wytłaczarki. Strumień
stopionego tworzywa zostaje po-
dzielony na 400 pojedynczych nitek
dla optymalnego odgazowania. Na-
stępnie nitki zasilają drugą wytła-
czarkę o średnicy ślimaka 145 mm
i L/D = 25: 1.

Zdj. 5: Z „kaskadowej wytłaczarki”
stopione tworzywo przechodzi
przez 110 µm filtr, a następnie przez
układ granulacji na głowicy.

Zdj. 6: Układ granulacji

r

ARTEC Machinery GmbH
– Kematen – AUSTRIA

Utworzona w 1998 jako ARTEC
Maschinenbau GesmbH, ARTEC
Machinery GmbH jest częścią
GAW Holding w Graz, producen-
ta zaworów i urządzeń przemy-
słowych należącego do rodziny
Pildner-Steinburg. ARTEC rozwi-
ja i produkuje maszyny i linie
do recyklingu folii plastikowych.
Systemy recyklingu ARTEC są
dostępne w 8 standardowych
rozmiarach z wydajnościami od
250 do1.600 kg/godz.

ARTEC Machinery GmbH,
Industriestraße 10,
A-4531 Kematen/Krems, AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 7228-6979-0
e-mail: office@artec.at
Kontakt w Polsce:
ANGPOL, tel. 0 604 411 807,
e-mail: angpol@angpol.pl

CONKRET Sp. J. – Kowalewo
Pomorskie – POLSKA

Firma CONKRET w Kowalewie Po-
morskim (północna Polska) utwo-
rzona została w 1990 r. przez Zbi-
gniewa Trejderowskiego z zamia-
rem produkcji folii LDPE. Poprzez
konsekwentną politykę jakości, fir-
ma wyrosła na lidera tego rynku
w Polsce, a także wiodącego eks-
portera folii na rynki europejskie.
Produkowane folie są głównie pro-
dukowane w budownictwie oraz ja-
ko opakowania do zastosowań
przemysłowych. Poza produkcją

folii z materiału pierwotnego, recy-
kling folii stał się ważną i szybko
rozwijającą gałęzią. Regranulacja
folii LDPE, LLDPE i HDPE wynosi
ok. 16.000 ton rocznie.

CONKRET Sp. J.
Wielkie Rychnowo
PL- 87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel.: + 48 56 684-24-00
e-mail: info@conkret.com.pl
www.conkret.com.pl

3

4

5

6

ARTEC

ARTEC

ARTEC

ARTEC

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia 39

Do roku 2008 większość średniej
wielkości producentów folii 2-me-
trową linię nazywało „małą linią”,
preferując linie o długości 3, 4 lub 5
metrów.
Nie mniej jednak nieoczekiwana re-
dukcja wielkości sprzedaży i ciągła
fragmentacja produktów końco-
wych (pod względem typu i wielko-
ści) spowodowała zmianę opinii
na temat tego „czym jest punkt
środka”. Punktem środka jest
obecnie linia 1500 mm, a zaintere-
sowanie liniami 1000 mm jest coraz
częstsze.
Nie trzeba wspominać, że 1-metro-
we linie do produkcji folii stretch są
dostępne na rynku od 10 lub więcej
lat, jednakże zainteresowanie
do tej pory było ograniczone
do małych producentów folii, ob-
sługujących lokalne rynki geogra-
ficzne i o ograniczonym zakresie

produktów finalnych (jedynie stan-
dardowe rolki ręczne produkowane
na linii), celem jak największej re-
dukcji kosztów produkcji.
Z tego względu firma Dolci
Extrusion opracowała dwie linie
FCL 3/1000 do wytłaczania folii
stretch o szerokości 1.000 mm.
Znakomite właściwości tych ma-
szyn można podsumować przez
następujące punkty i fakty:
• Zdolność produkcji bardzo cien-
kich folii (8–10 µ) przy odpowied-
nio dużych prędkościach, celem
osiągnięcia wydajności zapew-
niającej zysk.
• Możliwość ponownego przetwa-
rzania na linii dużej ilości ścin-
ków, która w przypadku folii 21
– 23 µ może osiągać 290 kg/go-
dzinę, bez wpływu na jakość fo-
lii.

• Możliwość zmniejszenia do poni-

żej 12% grubości warstw A i C
(warstwy skórowe), która jest ce-
niona przez większość produ-
centów folii stretch.
• Możliwość oferowania zalet rolek
chłodzących wielkości Jumbo,
zgodnie z tradycja firmy Dolci,
we wszystkich liniach Dolci
wprowadzonych na rynek w ro-
ku 2002.
• Powierzchnia chłodząca jest tak
szeroka, że wymagana tempera-
tura wody może być o 4 – 5° wyż-
sza niż zazwyczaj, co umożliwia
oszczędność znacznej ilości
energii.
• Platforma wytłaczarki oraz układ
linii, które minimalizują obszar
podłogi.
• Zdolność do pracy przy prędko-
ści produkcji, która musi obo-
wiązkowo znajdować się w pobli-
żu wartości 700 m/min., w związ-
ku z czym realna wydajność net-
to może przekraczać w przypad-
ku folii 23 µ próg 800 kg/godzinę
przy interesującym stosunku
kW/kg.
• Dzięki „automatycznej nawijarce
z rolkami ręcznymi i maszynowy-
mi” gdzie wszystko jest pod rę-
ką, operator może przechodzić
przez maszynę i szybko zorien-
tować się w przypadku proble-
mów gdzie tkwi jego źródło. Na-
wijarka jest bardziej zależna
od właściwości mechanicznych,

niż od parametrów elektronicz-
nych.
• Wysokiej prędkości automatycz-
na nawijarka o krótkim cyklu
zmiany (18 sekund), która umoż-
liwia wykonywanie na linii rolek
folii o długości 250 m oraz rolek
maszynowych o średnicy
240 mm, na standardowych albo
na lekkich rdzeniach kartono-
wych.
• Możliwość transformacji w przy-
szłości 3-warstwowego układu
w układ 5-warstwowy z 4 wytła-
czarkami poprzez dodanie jed-
nej wytłaczarki w miejscu do-
stępnym na platformie i zmianę
jedynie bloku podającego. Ce-
lem jest zachowanie zgodności
z wymaganiami rynku, które zo-
stały ostatnio wprowadzone rów-
nież dla linii o wąskiej sieci.
• Wyposażenie w „pewny” układ
nadzorowania linii, będący od-
powiednikiem dobrze znanego
i cenionego układu monitorowa-
nia Dolci dla linii 2, 3 i 4-metro-
wych, z kilkoma stronami graficz-
nymi do wizualizacji bieżących
danych i trendów historycznych,
również z połączeniem mode-
mowym dla zdalnego teleserwi-
su.

www.dolciextrusion.it

Małe

jest lepsze

DOLCI EXTRUSION

40

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia

Oprócz swojej urody, prostoty i wy-
razistych linii, niektóre z krzeseł za-
prezentowanych na ostatnim „Sa-
lone del Mobile” w Mediolanie (12-
17 kwietnia 2011) przez znanych
projektantów i czołowe firmy
z branży kryją w sobie technologię
formowania wtryskowego zapew-
niającą komfort i wytrzymałość jed-
nocześnie.
Mówimy w tym przypadku o nisko-
ciśnieniowym współwtryskiwaniu,
to znaczy o równoczesnym wtryski-
waniu przez jedną dyszę do formy
dwóch termoplastycznie kompaty-
bilnych materiałów.
Te dwa materiały wpływają jeden
do drugiego, zachowując tę forma-
cję w całym czasie wtryskiwania,
umożliwiając wytworzenie ze-
wnętrznej „skórki” w kompakto-
wym i znakomitym materiale o do-
brym wykończeniu powierzchni lub

w materiale „miękkim w dotyku” ze
spieniona żywicą wewnątrz.
Krzesła takie posiadają kompakto-
wą skórkę, podczas gdy część
rdzenna jest wykonana z materiału
spienionego; mieszanka taka gwa-
rantuje sztywność mechaniczną,
niewielką wagę i wykończenie po-
wierzchni o dobrej jakości.
Dla tych artykułów, jak również dla
wszystkich grubych elementów, fir-
ma Presma zaproponowała swoją
technologię współwtryskiwania,
w połączeniu z wielostacyjnymi
jednostkami zwierania, całkowicie
eliminując martwe czasy chłodze-
nia, nawet w przypadku, gdy „chło-
dzenie” jest nieodpowiednim termi-
nem, ponieważ formy są normalnie
ogrzewane do temperatur od 30
do 70°C.
Ten proces poprawia jakość wy-
kończenia, zapobiegając zbyt
szybkiemu ochładzaniu się mate-
riału „skórki” podczas jej kontaktu
z powierzchnią formy.
Kilka firm zajmujących się produk-
cją krzeseł metodą formowania
wtryskowego definitywnie przeko-
nało się do stosowania technologii
współwtryskiwania ze względu
na możliwość stosowania regene-
rowanych oraz/lub porecyklingo-
wych materiałów termoplastycz-
nych zmieszanych ze środkiem
spieniającym do uzyskania żywicy
rdzenia, umożliwiając stosowanie

kolorowych pigmentów tylko
do materiału skórki.
Maszyny wielostacyjne osiągają
najlepsze wyniki podczas formo-
wania artykułów o dużej grubości
(powyżej 8 mm), ponieważ tego ty-
pu części muszą pozostawać
i ochładzać się w formie przez dłu-
gi czas.
Podczas chłodzenia, maszyna wy-
konuje wtryski w kolejnych sta-
cjach, zwiększając znacznie pro-
duktywność maszyny.
Wybór ilości stacji zależy od długo-
ści czasu chłodzenia wymaganego
do uzyskania odpowiedniej wydaj-
ności.
Czasami wybór maszyny o wielu
stacjach jest podyktowany ko-
niecznością produkcji serii artyku-
łów lub elementów wielokompo-
nentowych oraz możliwością ich
formowania wtryskowego z zasto-
sowaniem tylko jednej maszyny,
zapewniając najlepszą optymaliza-
cję zarządzania maszynami i for-
mami.
Na przykład, jedna maszyna o wie-
lu stacjach jest w stanie wyprodu-
kować metodą formowania wtry-
skowego w tym samym czasie
składane krzesła wraz z odpowied-
nim stołem.
Ponadto, aby wykonać blat stołu
ogrodowego (900x1800 mm, gru-
bość 18-20 mm) zaprojektowano
maszynę o 5 stacjach. Jest ona

w stanie wtryskiwać 26 kg materia-
łu i wyprodukować 5 różnych ele-
mentów na tej samej karuzeli,
przy czasie cyklu 100-110 sekund.
Jeżeli chodzi o jakość struktury,
Presma podkreśla, w jaki sposób
współwtryskiwanie w połączeniu
z technologią dodawania gazu
umożliwia produkcję elementów
z kontrolowanymi wydrążonymi
rdzeniami, zapewniając stałe ob-
kurczanie we wszystkich obsza-
rach, a w konsekwencji tego prawi-
dłowe wymiary.
Dzięki tej łączonej technologii moż-
na zmniejszyć ciężar niektórych
grubościennych krzeseł nawet
o 45%.
Pomimo tego, elementy produko-
wane z wykorzystaniem tej techno-
logii są bardzo wytrzymałe, ponie-
waż przepływ gazu jest zoptymali-
zowany dzięki obecności we-
wnętrznego spienionego materiału,
który powoduje perfekcyjne wypeł-
nianie całego gniazda współwrty-
skiwaną mieszanką, gwarantując
perfekcyjne przywieranie do po-
wierzchni form.

www.presma.it

Eleganckie

krzesła

Wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2012 roku

tworzywa P4 11

Wielowarstwowe rury są wymaga-
ne do uzyskania specjalnych wła-
ściwości w różnych rodzajach za-
stosowań rur.
Zakres rozwiązań rur wielowar-
stwowych jest bardzo duży. Po-
cząwszy od małej średnicy, jak
w przypadku rur ochronnych z włó-
kien optycznych, poprzez rury o 5
lub 7 warstwach stosowanych
do gorącej i zimnej wody, aż
do nie-ciśnieniowych 3-warstwo-
wych rur kanalizacyjnych, skoń-
czywszy na rurach o średnicy po-
wyżej 1000 mm o 5 warstwach
o właściwościach barierowych, lub
jeszcze większych.
Firma Tecnomatic, postępując
zgodnie z trendem związanym
z wytłaczaniem rur opracowała no-
wą serię głowic rurowych dla rur
wielowarstwowych, przystosowa-
nych do wszystkich rodzajów kon-
strukcji rurowych.
Technologia tych głowic bazuje
na kanałach przepływowych
o kształcie śrubowej spirali oraz /
lub promieniowej spirali.
W przypadku rur o mniejszym za-
kresie średnic do 110 mm firma
Tecnomatic wykorzystuje techno-
logię spirali promieniowej.
System głowicy bazuje na tarczy,
która umożliwia również bardzo
szybką zmianę warstw w różnych
wytłaczanych konstrukcjach ruro-
wych.
Taki system jest również stosowa-
ny do technologii głowicy po-
przecznej w przypadku wielowar-
stwowych powłok rur wykonanych
z tworzywa lub z innych materia-
łów.

System spirali promieniowej jest
również stosowany w przypadku
współwytłaczania cienkich warstw.
Takie jednostki współwytłaczające
bazujące na tym systemie uzyskują
większą wydajność i lepszą jedno-
rodność warstw, niż w przypadku
innych systemów.
Dzięki zastosowaniu tej nowej
technologii, firma Tecnomatic
opracowała specjalne urządzenie
stosowane we wszystkich jedno-
warstwowych głowicach matryco-
wych Tecnomatic celem umożli-
wienia nakładania zewnętrznej war-
stwy bazowej rury bez konieczno-
ści kupowania nowej głowicy ma-
trycowej do wytłaczania wielowar-
stwowego.
W środkowym zakresie wielkości
rur, począwszy od 32 do 630 mm,
stosowana jest dobrze znana, lecz
przystosowana do najnowszych
osiągnięć materiałowych technolo-
gia spirali śrubowej. Najczęściej
stosowane są struktury 3-warstwo-
we. Oprócz tych wersji 3-warstwo-
wych, dostępne są wersje 2-war-
stwowe głowicy, przeznaczone
do produkcji cienkiej warstwy we-
wnętrznej lub w przypadku zmien-
nej wydajności lub współczynnika
grubości warstwy.
Natomiast w przypadku stosowa-
nia większej ilości warstw, niż 3 lub
w przypadku rur o większej średni-
cy, stosowana jest technologia hy-
brydowa. Taka hybryda składa się
z dystrybutora śrubowego w przy-
padku większych wydajności oraz
z dystrybutora promieniowego dla
mniejszych wydajności, ze wzglę-
du na grubość warstwy.
Firma Tecnomatic posiada w ofer-
cie standardowy zakres urządzeń.
Wiadomo, że rynek wielowarstwo-
wych rur wymaga elastycznych
rozwiązań dotyczących narzędzi
oraz specjalnych projektów. Firma
Tecnomatic ma zdolność tworze-
nia rozwiązań szytych na miarę
klienta, charakteryzujących się wy-
soką jakością i szybkością produk-
cji.

www.tecnomaticsrl.net

Firma AMU zaproponowała serię
linii do wytłaczania arkuszy jed-
no- i wielowarstwowych o grubo-
ści od 350 do 700 mm do pro-
dukcji panelowych profili meblo-
wych. Arkusze są następnie
przesyłane do znajdującej się
poza linią jednostki wielokrotne-
go cięcia, gdzie są cięte na poje-
dyncze płaskie profile o żądanej
szerokości.
W zależności od wytłaczanego
materiału – PVC, ABS lub PP
– i w zależności od wymagań
klienta, wydajność zazwyczaj
waha się w przedziale od 400-
500 kg/h.
Odcinek wytłaczania składa się
z wytłaczarek wyposażonych
w pojedyncze ślimaki lub po-
dwójne ślimaki o obrotach prze-
ciwbieżnych lub – w przypadku
najnowszych konfiguracji – w po-
dwójne ślimaki o obrotach
współbieżnych.
Linie te mogą zostać wyposażo-
ne w kompaktowy dystrybutor
warstwy, który wraz z tłoczni-
kiem wyposażonym w pręt regu-
lacyjny i elastyczną krawędź
umożliwia produkcję dwuwar-
stwowych arkuszy, również
z różnych materiałów, na przy-
kład z ABS i PMMA.
Arkusze można wtłaczać bezpo-
średnio na kalandrze lub na tyl-
nej stacji, która umożliwia jesz-
cze szybszą wymianę rolki bez
zatrzymywania maszyny, co jest
szczególnie korzystne w przy-
padku, gdy produkcja wymaga
różnego rodzaju wykończenia
powierzchni.
Możliwe jest wyposażenie kalan-
dra w urządzenie do zmechani-
zowanej regulacji odległości ro-
lek oraz w funkcję obsługi koń-
cówki arkusza, celem automa-
tycznej regulacji grubości arku-
sza podczas wymiany rolki
Linie te mogą również zostać wy-
posażone w system do odwijania
do gorącej laminacji wytwarza-
nego arkusza z innymi rodzajami
arkuszy lub siatki, gdy produkt
końcowy wymaga szczególnego
estetycznego wykończenia lub
nałożenia folii ochronnych.

www.amuextrusion.it

Profile

dekoracyjne

Podwójna

spirala

TECNOMATIC

maszynyiurzàdzenia 41

42

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia

Urządzenie Solar Line zostało za-
projektowane przez firmę Amut
do wytłaczania folii EVA (z wiąza-
niami poprzecznymi i bez) i poliure-
tanu termoplastycznego (TPU),
w szczególności zarezerwowanego
do produkcji paneli solarnych.
Wytłaczanie materiału, który może
posiadać wiązania poprzeczne
(w tym przypadku EVA, który sam
z siebie nie posiada wiązań po-
przecznych), uzyskuje się dodając
bezpośrednio wiązania poprzecz-
ne w formie stałej, do przedmieszki
w postaci granulatu lub w formie
ciekłej.
W ten sposób materiał uzyskuje
szczególną odporność termiczną,
zmiękczając się zazwyczaj przy ni-
skich temperaturach.
Urządzenie posiadające wydajność
przekraczającą 500 kg/h posiada
grupę dozowania grawimetryczne-

go oraz wytłaczarkę jednoślimako-
wą. Specjalny ślimak i bęben
umożliwia przetwarzanie materia-
łów stosowanych w sektorze foto-
woltaicznym oraz – w tym przypad-
ku – sterowanie temperaturą sto-
pionego materiału w jak najlepszy
sposób, zapobiegając przed prze-
grzaniem, nawet lokalnym, które
uruchamia proces powstawania
wiązań poprzecznych w niepożą-
danym momencie.
W tym celu specjalną uwagę po-
święcono układowi chłodzenia
bębna wytłaczania (wyposażonego
w odpowiedni rękaw) oraz przede
wszystkim geometrii ślimaka pla-
styfikującego, ponieważ system
chłodzenia umożliwia jedynie nie-
wielkie korekty, podczas gdy ślima-
ki nie mogą przegrzewać stopione-
go materiału. Wytłaczarka zasila
pompę zębatą, niezbędną do regu-
lacji przepływu wylotowego, podłą-
czoną do płaskiego tłocznika wy-
posażonego w automatyczny
układ regulacji elastycznych kra-
wędzi za pomocą śrub, które moż-
na wydłużać w sposób kontrolowa-
ny przez system pomiaru grubości.
System ten jest niezbędny, ponie-
waż EVA jest miękkim materiałem,
w związku z czym konieczna jest
bardzo dokładna kontrola grubości
folii, aby można było uniknąć pod-
czas nawijania się nici, uszkodze-
nia szpuli.

Ponieważ faza chłodzenia musi
być progresywna i kontrolowana,
pionowa jednostka kalandra posia-
da niezależny system sterowania
termicznego trzech rolek, umożli-
wiający ustawienie szerokiego za-
kresu temperatur.
Za głównymi rolkami folia jest
wprowadzana do jednostki stabili-
zacji termicznej, podczas gdy do-
datkowy zespół rolek umożliwia
końcowe chłodzenie folii w natural-
ny sposób.
Pod koniec linii znajduje się jed-
nostka wyprowadzania oraz nawi-
jarka opracowana dla tego rodzaju
cienkiej folii z uzwojeniami kontak-
towymi.
Automatyczne przycinanie folii jest
realizowane do ustawionej długo-
ści, podczas gdy szerokość uży-
teczna netto folii po docięciu wyno-
si 1600 mm. Cechą szczególną
systemu jest możliwość włożenia
folii separacyjnej (zazwyczaj pa-
pier) pomiędzy szpulami materiału,
aby uniknąć sklejania się w przy-
padku bardzo klejących materia-
łów, takich jak EVA.

www.amut.it

Aby spełnić wymagania związa-
ne z szybkim i dokładnym wyko-
nywaniem mieszanek z materia-
łami o różnej morfologii (proszki,
skrawki, granulki itp.) firma En-
gin Plast opracowała wersję serii
P (proszek) dozowników grawi-
metrycznych Trio.
Wersja ta została ostatnio prze-
kazana producentom profili po-
szukujących rozwiązania, które
w porównaniu z rozwiązaniami
tradycyjnymi pozwoliłoby na re-
alizację suchych mieszanek z za-
stosowaniem włókien roślinnych
lub proszków umożliwiających
uzyskanie dużej precyzji dozo-
wania i homogenizacji składni-
ków mieszanki i powtarzalności
procesu.
Uzyskanie tych wyników jest
możliwe dzięki wysokiej roz-
dzielczości komórki ładowania

ANADEXIM .Mr. Adam Boguslawski .Al. Niepodleglosci 39/41 m. 8 .PL-02653 Warszawa .Poland .a.boguslawski@k2.pl .Mobil: +48 602325126

EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. .Unterfeldstr. 3 .A-4052 Ansfelden . Austria . erema@erema.at

We know how.

www.erema.at

znakomite odgazowanie oraz doskona ahomogenizacja
uplastycznionej masy polimerowej

standard wewn trzny, zapewniaj cy
redukcj emisji CO2oraz spore oszcz dno ci
energetyczne

zaawansowane nowatorstwo granulacyjne,
przy uproszczeniu czynno ci obs ugowych oraz
zapewnieniu d ugiej ywotno ci elementów
eksploatacyjnych

praktyczna godzinowa wydajno granulacyjna:
od 250 do 2.500 kg/h

(w zale nosci od typu oraz rodzaju przetwarzanych
materia ówwsadowych)

System recyklingowo-granulacyjny do przetwarzania
tworzyw termoplastycznych – nawet zadrukowanych
wbardzo silnym stopniu

Twoje bardzo ekonomiczne narz dzie, daj ce wysokiej
jako
ciregranulat:

EREMA TVEplus®

Słoneczna

linia

Dokładna

grawimetria

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia 43

oraz prędkości obliczeniowej mi-
kroprocesora.
Skrócenie czasu przygotowania
mieszanki od 20-30 minut do 1
godziny wiąże się również
z mniejszym zużyciem energii
i czasami zmiany produktu (z 1-3
godzin do 15 minut).
Trio P potrafi mieszać różne
składniki, od 3 do 12, z wydajno-
ścią od 800 kg do 1000 kg na go-
dzinę z zastosowaniem technolo-
gii sumowania wagi, która umoż-
liwia ważenie wszystkich skład-
ników na pojedynczej wadze
w sposób sekwencyjny.
Składniki są ważone indywidual-
nie, a po zważeniu partia zostaje
wyładowana do znajdującego się
poniżej mieszalnika o półkuli-
stym dnie z podwójnym, przeciw-
obrotowym mieszadłem o modu-
larnej geometrii i zmiennej pręd-
kości.

www.enginplast.com

* * *

Firma Doteco opracowała nową
technologię Adroit, której celem
jest stworzenie nowego koncep-
tu systemu mieszania grawime-
trycznego ze zintegrowanym
układem sterowania wytłacza-
niem, zdolnym do zapewnienia
redukcji odpadów produkcyj-
nych podczas uruchamiania

urządzeń oraz stałej jakości pro-
duktu.
Każdy system służy do obsługi
dwóch składników, jednakże jest
on przystosowany do łatwej roz-
budowy w przyszłości do maksy-
malnie sześciu komponentów
bez jakichkolwiek zmian mecha-
nicznych. Dodatkowe stacje do-
zujące zostaną dostarczone jako
wstępnie zmontowane w jednym
module celem łatwej i szybkiej
instalacji.
System jest dostępny w dwóch
różnych wersjach: system mie-
szania porcji „przyrost wagi”
(Grado) oraz ciągły system mie-
szania „utrata wagi” (Blendo);
w obu wersjach wydajność może
sięgać od 150 kg/h do 1.200
kg/h.
Dużą zaletą technologii Adroit
jest 40% redukcja czasu cyklu
mieszania porcji, co prowadzi
do poprawy wydajności, co z ko-
lei oznacza bardziej kompaktowy
rozmiar dla takiej samej wydaj-
ności.
Wydajność grawimetryczna wy-
nosi ponad 90%, z związku
z czym tryb objętościowy pod-
czas cykli ponownego napełnia-
nia jest ograniczony maksymal-
nie do 10% całkowitego cyklu
mieszania.

www.doteco.com

Linia do wytłaczania folii pięciowar-
stwowej do pakowania żywności
została zaprezentowana przez fir-
mę CMG-MAM podczas Dni Otwar-
tych od 4 do 9 kwietnia 2011. Linia,
która została sprzedana klientowi
z Afryki Północnej, została wyposa-
żona w nową głowicę CBH 600/5S
(zaprezentowaną na targach
K 2010), charakteryzującą się kon-
centrycznymi okręgami w dolnej
części i rozchodzącymi się promie-
niowo spiralami w górnej części.
Głowicę można wyposażyć w ma-
trycę o średnicy do 400 mm, posia-
da ona kompaktowe wymiary
(74 mm bez podpory) do redukcji
czasu przebywania materiału i cza-
sów podczas produkcji. Skrócenie
czasu przebywania materiału jest
spowodowane kompaktowym po-
dawaniem i krótkimi kanałami prze-
pływu o przekroju okrągłym, umoż-

liwiającym wyeliminowanie ryzyka
stagnacji i przegrzewania we-
wnątrz. Właściwości te umożliwiają
również optymalną homogenizację
i rozkład materiału, dzięki czemu
wytłaczana folia nawet na wylocie
z matrycy posiada precyzyjną
i równomierną grubość. Głowica
jest zasilana przez pięć wytłacza-
rek: dwie o średnicy 70 mm do pro-
dukcji warstw zewnętrznych, z mie-
szanką 70% LDPE i 30% LLDPE,
jedną o średnicy 55 mm do uzy-
skania centralnej warstwy, wykona-
ną z PA lub WVOH i dwie o średni-
cy 40 mm dla warstw adhezyjnych
pomiędzy warstwami zewnętrzny-
mi i warstwą centralną. Każda wy-
tłaczarka jest zasilana przez cztery
komponenty dzięki systemowi do-
zowania grawimetrycznego. Folia
ma grubość od 20 do 100 mikro-
nów o konfiguracji A-B-C-D-E,
gdzie warstwy A i E to 35-45% gru-
bości całkowitej, warstwy B i D
– 4%, a warstwa C – 5-10%. Jed-
nym z zadań związanych z opraco-
wywaniem tej linii było zmniejsze-
nie do minimum centralnej warstwy
barierowej wykonanej z PA lub
EVOH celem zmniejszenia kosztów
produkcji. Szerokość nawijarki wy-
nosi 2800 mm, co umożliwia uzy-
skanie produktu finalnego o szero-
kości użytecznej 2700 mm.

www.cmggallia.com

Sprawa

głowicy

Automatyzacja produkcji
Separacja


Bobiniarki

Auto
Sepomatyzacja produkcji
paracjaBob

biniarki

44

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia

Biomedycyna jest ekstremalnie
technicznym obszarem, w któ-
rym producenci maszyn są cały
czas zmuszani do projektowania
nowych procesów celem dostar-
czania technologii odpowiadają-
cych bieżącym i przyszłym prze-
pisom, które w branży medycznej
są coraz bardziej surowe.
Mając to na uwadze firma Icma
San Giorgio, włoski wiodący pro-
ducent wytłaczarek dwuślimako-
wych o obrotach przeciwbież-
nych i urządzeń do kompaundo-
wania opracował i wyprodukował
innowacyjną linię do mieszanek
PVC przeznaczonych do produk-
tów medycznych wyposażonych
w wytłaczarkę dwuślimakową
o obrotach przeciwbieżnych, mo-
del MCM 140.
Linia ta jest wynikiem kilku mie-
sięcy badań i testów w laborato-

riach Icma pod kątem złożoności
mieszanych receptur.
Projekt został uruchomiony
przez R&D Corporation po za-
twierdzeniu przez Włoską Naro-
dową Radę Badawczą (CNR)
i jest zorientowany na produkcję
„medycznego gatunku” miesza-
nek PVC bez DEHP, lecz ze
znaczną obojętnością chemicz-
ną. Otrzymane mieszanki zosta-
ną następnie wykorzystane
do produkcji worków na krew
i innych urządzeń medycznych
z właściwościami funkcjonalny-
mi, z których najważniejsze to re-
dukcja do niemal zera uwalniania
i migracji ekstrahowanego two-
rzywa.
Aby uzyskać takie wyniki wybra-
no technologię rotacji współbież-
nej jako najlepszą dostępną
opcję na rynku, a firma Icma jest

odpowiednią firmą dla tego pro-
jektu, również dzięki swojemu
dobrze wyposażonemu laborato-
rium i doświadczonej załodze
technicznej.
W rzeczywistości zastosowanie
wytłaczarek o rotacji współbież-
nej oferuje duże zalety w porów-
naniu z konwencjonalnym proce-
sem PVC realizowanym przez
przeciwbieżne wytłaczarki dwu-
ślimakowe.
Główna zaleta polega na wyelimi-
nowaniu procesu mieszania
wstępnego, ponieważ wytłaczar-
ki współbieżne umożliwiają bar-
dzo wydajne i znakomite miesza-
nie bezpośrednio w bębnie wy-
tłaczarki.
Oprócz tego, duża jednorodność
poszczególnych komponentów
uzyskana dzięki odpowiedniej
konfiguracji wytłaczarki i ślimaka
jest krytyczna dla właściwości
mieszanek finalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem branży
medycznej, gdzie zapewnienie
właściwości fizycznych, che-
micznych i farmaceutycznych
jest bardzo krytyczne celem za-
gwarantowania bezpieczeństwa
pacjenta.

www.icmasg.it

Producenci urządzeń chłodzących
już od dawna poszukują metod
pozwalających na ograniczenie zu-
życia energii w urządzeniach
chłodniczych oraz zmniejszenie
emisji CO2 do środowiska. Firma
Eurochiller odpowiada na te po-
trzeby przez zastosowanie urzą-
dzenia Adcooler, innowacyjnej jed-
nostki łączącej oszczędność ener-
gii dostarczanej przez suchą
chłodnicę z efektywnością cieplną
systemu adiabatycznego.
Adcooler znajduje zastosowanie
we wszystkich procesach przemy-
słowych, gdzie wymagane jest sto-
sowanie wody, w bezpośredniej
konkurencji z chłodniami komino-
wymi, jednakże w porównaniu z ni-
mi oferując wiele ważnych korzy-
ści, między innymi:
• Brak zużycia wody procesu (za-
mknięty obieg)
Mieszanka

medyczna

ICMA

Oszczędny

chłód

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia 45

• Brak zanieczyszczenia środowi-
ska lub szkodliwości dla zdrowia
(brak występowania bakterii le-
gionella)
• Brak tworzenia się osadu wa-
piennego
• Brak chemicznego uzdatniania
wody
• Brak strat wody w systemie adia-
batycznym
• Znakomitą wydajność nawet
przy temperaturach powietrza
przekraczających 40°C
• Najlepszą wymianę ciepła nawet
w warunkach termometru suche-
go (wymiana powietrze/woda
∆T 5°C)
• Brak poziomów szumu
• Modularny koncept zwiększenia
wydajności chłodzenia.
Adcooler pracuje w zależności
od wartości wilgotności powietrza.
Korzystając z właściwości parowa-

nia małych ilości wody, temperatu-
ra powietrza spiral ulega nagłemu
obniżeniu, dzięki czemu istnieje
możliwość chłodzenia powietrza
w warunkach „zimowych” nawet
w ciepłej porze roku. Temperatura
wody wypływającej z jednostki jest
zatem zawsze niższa, niż tempera-
tura otoczenia. Specjalna konfigu-
racja spiral chłodzących Adcooler
ułatwia automatyczne opróżnianie
(opcjonalnie funkcja samoopróż-
niania), co daje możliwość stoso-
wania wody bez glikolu, nawet gdy
temperatura spadnie poniżej 0°C.
Adcooler został zaprezentowany
w tym roku podczas ważnych im-
prez targowych: Interplas, Fakuma
oraz Equiplast.

* * *

Eurochiller to producent specjali-
stycznych przemysłowych urzą-
dzeń chłodniczych. Wykonuje in-
stalacje i systemy chłodnicze opar-
te na najnowocześniejszych roz-
wiązaniach (moc 2-800kW). Ofero-
wane rozwiązania: chłodnie stan-
dardowe i przenośne, termoregula-
tory, chłodnie o wysokim parame-
trze oszczędności energii, osusza-
cze powietrza procesowego, bate-
rie wymienniki ciepła, chłodzenie
rękawa foliowego w procesie pro-
dukcji.

www.eurochiller.com

Firma Plastic Systems po prze-
prowadzeniu dogłębnej analizy
odwilżania w procesach w takich
dziedzinach jak przemysł moto-
ryzacyjny, medyczny, kompo-
nentów elektrycznych i opako-
wań zaprojektowała innowacyjną
serię odwilżaczy. Nowa seria
DWC charakteryzuje się inteli-
gencją umożliwiającą monitoro-
wanie zużycia mocy pod każdym
aspektem celem zapewnienia
prawidłowej równowagi. Oferuje
ona wydajność wynoszącą od 30
do 600 m3/h oraz temperaturę
punktu rosy -25 do 50 °C. Seria
DWC charakteryzuje się zinte-
growanym projektem, który łączy
odwilżacz, lej i podajnik granula-
tu w pojedynczej jednostce. Zin-
tegrowane „ogniwo obciążniko-
we” na leju materiału przetwarza
koncept odwilżania poprzez po-

miar zużycia w czasie rzeczywi-
stym. Mikroprocesor połączony
z ogniwami obciążnikowymi mo-
nitoruje proces celem kalibracji
objętości powietrza do ilości ma-
teriału oraz jego czas przebywa-
nia w leju. Odwilżacz przystoso-
wuje się do bieżącego procesu
niezależnie od tego, czy zużycie
wzrasta, czy się zmniejsza. Jest
to unikalna zdolność – operator
nie musi przeprogramowywać
żadnych danych. Na targach
K2010 seria DWC cieszyła się
dużym zainteresowaniem dzięki
swej prostocie, innowacji i kom-
pletności. Nastąpił również po-
stęp w dziedzinie multi-lejów
na bazie doświadczeń zarządza-
nia czasem suszenia (DTM),
gdzie mikroprocesor steruje ilo-
ścią powietrza podawaną przez
pojedynczą jednostkę odwilżania
w każdym leju, dopasowując je
do poziomów produkcji. W tym
nowym projekcie producent
chciał dopasować jednostkę
DTM do każdego leja celem za-
pewnienia optymalnego przepły-
wu, ciśnienia, skuteczności i wy-
dajności dla każdego materiału,
przy zachowaniu takiego same-
go zbilansowania zużycia mocy,
lecz z uzyskaniem jeszcze więk-
szych korzyści.

www.plasticsystems.it

Lepsze

odwilżanie

EUROCHILLER

Naszym Klientom z okazji Nowego Roku,
życzymy powodzenia w interesach
i w życiu osobistym

46

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia

Firma DME, wiodący producent
elementów technologii formowania
wtryskowego, ogłosił ostatnio roz-
poczęcie produkcji nowego hy-
draulicznego cylindra blokującego
dla narzędzi do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. Cylinder urucha-
mia popychacze rdzeni oraz ele-
menty ślizgowe w formach wtry-
skowych, skracając czas projekto-
wania, obróbki, dopasowania i ser-
wisowania w porównaniu z trady-
cyjnymi zespołami suwaków. „Hy-
drauliczny cylinder blokujący cał-
kowicie zmienia sposób, w jaki
przetwórcy prowadzą popychacze
rdzeni” powiedział Trevor Pruden,
kierownik inżynierii mechanicznej
firmy DME. Mechaniczna blokada
cylindra zawiera podzielony na
segmenty pierścień, który jest po-
pychany na zewnątrz i przytrzymy-
wany przez stożkowaty tłok w row-
ku cylindra. To daje przewagę
nad tradycyjnymi cylindrami, które
wymagają tylnego blokowania ce-
lem zapobiegania obciążeniom wy-
nikającym z ciśnienia wtryskiwania
w gnieździe formowanej części.
Cylindry wykorzystują czujniki zbli-
żeniowe do detekcji, czy cylindry
są całkowicie wyciągnięte, czy też
całkowicie cofnięte, a tłok posiada
wbudowaną poduszkę na całkowi-
cie cofniętej końcówce skoku. Klu-
czową zaletą hydraulicznego cylin-
dra blokującego jest fakt, że umoż-
liwia ona stosowania mniejszych
wielkości podstawy formy i wyso-
kości piętrowania, co przyczynia
się do poprawy wydajności. Ruch
otwierania cylindra również jest wy-
konywany niezależnie od otwiera-
nia formy. Tłok można cofać przed
otwarciem się formy, co powoduje
skrócenie czasu cyklu. Inne zalety
cylindra to: możliwość tworzenia
obciążeń wstępnych, integralny
kołnierz montażowy oraz przednia
głowica cylindra, płyta dystansują-
ca (podkładka ustalająca) zapew-
niająca dokładne ustawienia koń-
cowe, dodatnia blokada mecha-
niczna, duże powierzchnie bloko-
wania zapewniające długą żywot-
ność serwisową, wymienne cylin-
dry i wysoki stopień dokładności.
Cylinder jest wykonany z utwardza-
nych komponentów i jest zdolny
do wytrzymania ciężkich obciążeń.
Posiada on maksymalne hydrau-

liczne ciśnienie robocze wynoszą-
ce 3.625 PSI w cylindrze i jest do-
stępny w różnych wielkościach,
umożliwiających wytrzymanie ob-
ciążeń związanych z ciśnieniem
wtryskiwania tworzyw sztucznych
w gnieździe formowanej części.
Cylinder jest w stanie wytrzymać
temperatury do 180°C, a czujniki
zbliżeniowe wytrzymują temperatu-
ry do 100°C.

www.dme.net

W niniejszym artykule opisano
patenty europejskie przyznawane
spółkom włoskim prowadzącym
działalność w sektorze tworzyw
sztucznych i gumy. Aby uzyskać
dodatkowe informacje na temat
poszczególnych patentów, zainte-
resowani proszeni są o bezpo-
średnie zwrócenie się do zakła-
dów, których dane kontaktowe są
dostępne w naszej redakcji (Vero-
nicaZucchi–tel.+390282283736
– email: v.zucchi@macplas.it).

Ramię z uchwytem na stemple
w systemie rotacyjnym
Maszynę do formowania rotacyj-
nego wyposażono w ramię
z uchwytem na stemple złożone
z wału głównego, z obrotowego
napędzanego wału wtórnego
umieszczonego w gnieździe wraz
z wałem głównym, z płyty
z uchwytem na stempel zamonto-
wanej na końcu wału wtórnego
oraz z systemu czujników tempe-
ratury wewnątrz stempla.
System czujników składa się z co
najmniej jednej sondy termicznej
zamontowanej wewnątrz stempla,
z jednego kolektora elektryczne-
go zainstalowanego na wale
wtórnym oraz z drugiego,
umieszczonego na wale głów-
nym. Szereg przewodów elek-
trycznych łączy kolejne sondy
termiczne z pierwszym kolekto-
rem elektrycznym, skąd popro-
wadzone jest połączenie do dru-
giego kolektora i kolejno, do pa-
nelu maszyny.
Patent EP 1736292 (A1) – 27 gru-
dzień 2006 (Polivinil Rotomachi-
nery)

System zamykania
Nowy system zamykania zespołu

Cylinder

z czujnikiem

Włoskie

patenty

wtryskowego składa się z drążka
zamykającego wprawianego
w ruch osiowy tłokiem rozrucho-
wym. Przesuw ten odbywa się
między otworem wtryskowym
i punktem przewidzianym na jego
zamknięcie. Ponadto, system wy-
posażono w gwintowaną nakrętkę
do nakręcania lub odkręcania
na tłoku celem wyregulowania
pozycji zamknięcia drążka z do-
kładnością mikrometryczną. Za-
daniem sprężystej podkładki

z kolei, wraz z serią wpustów i kli-
nów, jest zamocowanie nakrętki
na tłoku po uprzednim wyregulo-
waniu położenia drążka w pozycji
zamykającej. Nakrętka jest w ca-
łości osadzona w specjalnym
gnieździe, nie wystaje w żaden
sposób poza korpus tłoka rozru-
chowego.
Patent WO 2011067800 (A1) – 9
czerwiec 2011 (Thermoplay)

t

PLAMA

Engineering GmbH

• Wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe
• Linie wytłaczarkowe do rur, profili, płyt i folii
• Wtryskarki
• Rozdmuchiwarki
• Rozdmuchiwarki preform PET
• Gwarancja na używane urządzenia

www.PLAMA.de

PLAMA Engineering GmbH
Bergische Sr. 15 D-42781 Haan
P: +49-2129-94160 F:+49-2129-941699
e-mail: info@plama.de

Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw
dla klientów z branży motoryzacyjnej,
artykułów biurowych oraz tekstylnej.
Oferujemy:
• Wykonywanie elementów z PA, PA66,
POM, PS, ABS, PE, PP oraz materiałów
uszlachetnionych;
• Obtryskiwanie insertów metalowych,
tekstylnych i innych;
• Montaż do gotowego wyrobu.
Gwarantujemy wysoką jakość oraz obsługę
logistyczną na najwyższym poziomie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo
na naszej witrynie internetowej

Zapraszamy do współpracy.

w w w. p l a s t b u d z a r y. p l

PLASTBUD SP. Z O.O.
68-205 ŻARY, UL. SZKLARSKA 16,
TEL. +48 660 441 056; +48 728 833 008,
FAX +48 68 374 05 09
TOMASZ.KRUCZKOWSKI@PLASTBUDZARY.PL

tworzywa P4 11

maszynyiurzàdzenia 47

Profine Group, wiodący niemiecki
producent profili okiennych, zaku-
pił linie do wytłaczania stożkowych
profili od specjalisty w dziedzinie
wytłaczania – KraussMaffei Ber-
storff.
Zamówienie jest kontynuacją po-
przedniej instalacji i obejmuje sie-
dem samodzielnych współwytła-
czarek KMD 63 K/P. Te stożkowe
wytłaczarki z dwoma ślimakami są
już zainstalowane w zakładach fir-
my w Berlinie i w Pirmasens, celem
konfiguracji unowocześnionych
rozwiązań produkcyjnych.
„Jesteśmy pod dużym wrażeniem
wysokiej jakości i elastyczności za-
stosowań systemów KraussMaffei
Berstorff.
Te wyjątkowo kompaktowe maszy-
ny są idealne do przetwarzania
szerokiej palety formulacji profili
od tanich do profili o dużej warto-

ści. Kompaktowe maszyny pozwa-
lają zaoszczędzić drogą po-
wierzchnię produkcyjną, można je
szybko zmieniać i przystosowy-
wać, dzięki czemu pozwalają one
na elastyczne wtryskiwanie z róż-
nych pozycji względem wytłaczarki
głównej”, powiedział Jens
Münchow, kierownik techniczny
Profine Group.
„Współwytłaczarki można doko-
wać do różnych matryc współwy-
tłaczania absolutnie bez żadnej ko-
nieczności adaptacji; można je
przesuwać ręcznie w dowolnym
kierunku”, dodał.
Profine Group – jak wielu produ-
centów profili – musi stawić czoła
coraz większemu zapotrzebowaniu
na większą elastyczność podczas
przetwarzania tanich materiałów.
KraussMaffei opracował specjalny
koncept ślimaka, który jest tak sa-
mo efektywny podczas przetwarza-
nia nowego PVC, jak również mie-
szanych recyklatów oraz wysoko
wypełnianych preparatów.
Gdy grupa postanowiła przeprojek-
tować swoje stożkowe modele, in-
żynierowie zwrócili szczególną
uwagę na stabilność ciśnienia
wzbudzenia i elastyczność proce-
su.
Recyklat jest coraz częściej stoso-
wany do tworzenia warstw rdzen-
nych profili okiennych, celem
zmniejszenia zużycia zasobów

i kosztów. Wytłaczarki z serii stoż-
kowej, ze swoją ekstremalnie wy-
soką odpornością na zużycie ze
względu na techniki spawania mo-
libdenowego są optymalnie przy-
stosowane do przetwarzania recy-
klatów.
Współwytłaczarki KraussMaffei
Berstorff mogą być dostarczane al-
bo z własnym układem sterowania
C5, albo z układem sterowania zin-
tegrowanym w wytłaczarce głów-
nej.

W tym ostatnim przypadku, obie
wytłaczarki są sterowane z central-
nego panelu obsługi. Inną zaletą
tego rozwiązania współwytłaczarki
są zmotoryzowana regulacja, łatwa
obsługa oraz fakt, że system po-
miarowy i lej można odchylić
w bok.

www.kraussmaffei.com

Odponad25latnaszymklientom
2

2

,

Wtryskarki o sile zwarcia od 80T do 3500T

(ISO9001,ISO/TS16949iISO14001)


Wytłaczarka

profili

KRAUSS MAFFEI

Niech nadchodzący 2012 rok
przyniesie Państwu wiele szczęścia

ta obejmuje:

Projektowanie, dostawa, rozruch

www.toptechnik.pl

www.toptechnik.pl

Reklamy na terenie Polski (i krajów innych niż wymienione poniżej)
przyjmuje wyłącznie redakcja
• tel. +48 32 746 03 13
Na terenie:
Niemiec, Austrii i Szwajcarii – Lerner Media Consulting GmbH
• tel. +49 6226 971515
Włoch i pozostałych krajów UE – Promaplast srl.
• Veronica Zucchi – v.zucchi@promaplast.org, tel. +39 02 82283736
Azji – Worldwide Services Co. Ltd. (Tajwan)
• tel. +886 4 23251784
Nasza oferta dostępna jest w Internecie: www.kwartalnik.tworzywa.pl

Reklama

Strona

Strona www

ANWIL . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . www.anwil.pl

ARTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38. . . . . . . . . . www.artec.at

ASSOCOMAPLAST . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . www.assocomaplast.org

AZOTY TARNÓW. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . www.azoty.tarnow.pl

BATTENFELD. . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . . . . . www.battenfeld.pl

BOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . www.basellorlen.com.pl

COLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. . . . . . . . . . . . . www.colex.com.pl

DEMAG. . . . . . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . . . . . . . www.demag.pl

DEPUR PADANA ACQUE . . 25. . . . . . . . . . . . . www.depurpadana.com

DOPAK. . . . . . . . . . . . . . . . . 52. . . . . . . . . . . . . www.dopak.pl

ECEBD. . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . www.ecebd.com

ELBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. . . . . . . . . . . . . www.elbi.com.pl

EREMA. . . . . . . . . . . . . . . . . 42. . . . . . . . . . . . . www.erema.at

GRAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. . . . . . . . . . . . . www.grafe.pl

KORAM. . . . . . . . . . . . . . . . . 47. . . . . . . . . . . . . www.koram-zzm.com.pl

LANXESS . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . www.lanxess.com

MASTERCOLORS . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . www.mastercolors.com.pl

MOLDMASTERS . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . . . . www.moldmasters.com

MT PERYFERIA . . . . . . . . . . 35, 36. . . . . . . . . . www.mtperyferia.pl

P3SOLUTIONS. . . . . . . . . . . 43. . . . . . . . . . . . . www.p3s.pl

PLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . www.plama.de

PLAST 2012 . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . www.plastonline.org

PLASTBUD. . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . www.plastbudzary.pl

PLASTICSEUROPE . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . www.plasticseurope.pl

PLASTIGO . . . . . . . . . . . . . . 21, 23. . . . . . . . . . www.plastigo.pl

PLASTLINE. . . . . . . . . . . . . . 13, 15. . . . . . . . . . www.plastline.com.pl

PLASTPOL . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . www.plastpol.com

TOP TECHNIK . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . www.toptechnik.pl

TWORZYWA.PL . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . www.tworzywa.pl

WALOR. . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . www.walor.biz

WARTACZ . . . . . . . . . . . . . . 29, 30, 31, 32. . . . www.wartacz.com.pl

ZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . www.zak.eu

SPIS REKLAMODAWCÓW

(
3
9
)
1
3
9
6
6
0
2

8
4
,-

W∑OSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MASZYN
DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

ASSOCOMAPLAST
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo F/3 - 20090 Assago (Milan), Italy
tel +39 02 8228371 - fax +39 02 57512490
e-mail: info@assocomaplast.org - www.assocomaplast.org

ORYGINALNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE
NIEZAWODNOŚĆ

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->