Genetyka zwierząt

Wydanie II unowocześnione

Krystyna M. Charon Marek Switoński

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2004

Autorzy
Prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Prof. dr hab. Marek Świtoński
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Rolnicza, Poznań

Okładkę i strony tytułowe projektował Edwin Radzikowski
Redaktor Krystyna Kruczyńska

Redaktor techniczny Jolanta Cłbor Podręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2000, 2004

ISBN 83-01-14022-4

Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 tel. (O-prefiks-22) 69-54-321 faks (O-prefiks-22) 69-54-031 e-mail: pwn @pwn.com.pl http://www.pwn.pl

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Wydanie drugie unowocześnione Arkuszy drukarskich 20 + 12 stron ilustracji Druk ukończono w marcu 2004 r. Skład i łamanie: Fototype, Warszawa Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ul. Sw. Piotra 12, Gdynia

Przedmowa

Coraz większe wykorzystywanie w hodowli zwierząt najnowszych osiągnięć genetyki sprawia, że uaktualnianie programów nauczania tego przedmiotu na kierunkach studiów związanych z nauką o zwierzętach staje się koniecznością. Cytogenetyczna i molekularna identyfikacja mutacji, kontrola pochodzenia za pomocą markerów związanych z polimorfizmem DNA czy budowanie map genomów, to tylko niektóre przykłady obrazujące obszary genetyki istotnie rozbudowane w ostatnich latach. W niniejszym podręczniku podjęto próbę zaprezentowania, obok podstawowych wiadomości z zakresu genetyki klasycznej, najnowszych osiągnięć, które znajdują zastosowanie w hodowli zwierząt. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów kształcących się na kierunkach: zootechnika, weterynaria, biotechnologia i biologia. Mamy także nadzieję, że podręcznik będzie przydatny specjalistom, którzy profesjonalnie zajmują się hodowlą zwierząt lub prowadzeniem badań z tego zakresu. Ważną częścią niniejszego opracowania są oryginalne ilustracje, które ściśle nawiązują do wybranych zagadnień z cytogenetyki, genetyki molekularnej czy zmienności klasycznych cech jakościowych (np. umaszczenie). W przygotowaniu tej dokumentacji pomogli nam PT Współpracownicy z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu: A. Pietrzak, J. Klukowska, A. Pieńkowska, M. Zając, D. Lechniak, D. Ładoń i J. Sosnowski oraz J. Gruszczyńska, Z. Nowak i M. Gajewska z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie. Ponadto, kilka zdjęć zostało nam udostępnionych przez E. Słotę i B. Danielak-Czech z Instytutu Zootechniki w Balicach, H. Geringera z AR we Wrocławiu, K. Jaszczaka i R. Paradę z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Niektóre zdjęcia pochodzą z archiwum Redakcji Przeglądu Hodowlanego. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

.. Translacja ....7........... 2. 3...............................3.......... DNA ...........................2.......................1..4......................................................................................... 3................................1......................6..........................2........... Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich .....................5.... 2.................... 3........ Budowa chromosomu .... 3........................................... Endonukleazy restrykcyjne ............7........... Metylacja DNA ............5.............................. n 1 5 16 23 31 33 37 43 3 Gen i jego ekspresja .................................................................................................................. Replikacja DNA .. Mitoza..7...... Kod genetyczny ....... 3............. Kariotyp ......................... 4.............. Transkrypcja ................................6..2........... 3......................................2...................4..... Barwienie prążkowe chromosomów ................................................ Geny homeotyczne .................................................1..... 2...... Regulacja ekspresji genu .................. Mejoza ............ Gametogeneza ..........................................1............. 69 69 72 .................................. RNA ......................................................................................................... ...........................................................................................7.....7........................................1. Budowa kwasów nukleinowych .................. 3................. 3....... 3.................7... 4. 2..............................................................Spis treści 1 2 Wstęp — zarys historii genetyki ..... Piętno gametyczne ................................................................................... 3............................................... 48 48 49 50 52 53 54 56 57 60 61 62 63 64 66 4 Metody analizy i modyfikacji genomu .... 3..................................................4.................1.............3......................................................................................... ... 3.. Wektory......... Chromosomy i podziały jądra komórkowego ........................................................3.....2................................................... Budowa genu ..... 3.......1...................... 3........................................ 2.......... Czynniki transkrypcyjne ........................5................. 2..

.......4...................1.............................. Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne ...............................2.............................. Plejotropia .......2..1..... 4..............................................4...................... Badanie ekspresji genów ....2................1...4........4....... 5.................... Przyczyny i rodzaje mutacji genowych ..... 6.................2...4........................................................... Geny letalne..... ....................................... Dziedziczenie umaszczenia............................. Mutacje genowe ......... 6...... Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące ........ 76 78 82 86 87 88 91 91 5 Mutacje ............... 7...... Mutacje genowe odpowiedzialne za odporność/podatność zwierząt na patogeny ............................. Mutacje genomowe ..... 6........... 6.................... 5.................3..2..........1............... 4................... 4............... Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP) ..................... 6................................. Mutacje w mitochondrialnym DNA ... ..........................4.... 7.............4................. Współdziałanie alleli ....4......4.... Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji połimerazy (PCR) ....5.1.......................... 5.1.. Biblioteki genomowe i genowe ..................................3... 5.. semiletalne i subwitalne ..........................4........ 6.. 5.. 6............................. 4.................................. 5.....4..4........1.........................2.... .. 5..............................1.. 4...............4............4.................................. Mutacje genomowe i chromosomowe zidentyfikowane u zwierząt hodowanych w Polsce ... 5..... 5....................... 6.............................................. 7....4........ 6.. Geny modyfikujące ............ Sumujące działanie genów ......... 5... 6..3....5.........................................5...............4.....4.............................. Choroby monogenowe wywołujące zaburzenia procesów bio chemicznych ............... Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe 5............................................ 4................4............ Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne .... Komplementarność ...1.......4.........................................7....5....... Ograniczanie występowania chorób genetycznych.................................... Miary zmienności ........ Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt ............3.............................3......... Miary skupienia .2.................................................8. Mutacje chromosomowe ...... Transgeneza ......... 179 179 182 182 8 .......... 6............ 6. Epistaza .2...........2... ................................................................4........................................ Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów ....2....................1.............................. 4. 6................. Współdziałanie genów z różnych lód w kształtowaniu fenotypu .... 146 147 147 150 152 157 160 160 161 162 163 164 164 175 176 7 Zmienność cech...3.... 5.............................. Cechy sprzężone z płcią ...... Sekwencjonowanie DNA ...........................4..........................................................1....................... 6......6.............................................................10..1..............................................................9................1... Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla) ....2... Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli ....................... Dziedziczenie pozajądrowe .............2................................... ........... 5..................................... 5.................................... Rekombinacja molekularna i klonowanie .....................3.......... 95 96 100 111 112 112 118 123 124 124 127 132 135 143 144 6 Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech ....5............ Dziedziczenie cech sprzężonych ..... Skutki mutacji genowych .........................................

...3..........2........ Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej .......... 9.............. 198 198 201 201 204 205 210 9 Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm ....3........................................4..... 10....2.......... Determinacja płci ssaków ..........5.......3........................ Genetyczna oporność na choroby . Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów T ................................ Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania ......... erytrocytów i leukocytów ..................... Zarys przebiegu reakcji odpornościowej ................ Główny układ zgodności tkankowej człowieka .3.2......1............... Dziedziczenie cech ilościowych ..................7............ 253 254 259 263 263 265 268 9 .3............1................. 8...... 8...... 8..................... .. .... 7............................................3................3... Prawo równowagi genetycznej ..................5....... Geny o dużym efekcie ....3............3....................2.................................. 10.............. 11....................... 11..... 10..............1...................................... Zmienność transgresywna ... 11.........2................................ Antygeny erytrocytarne (grupy krwi) ............ 11..................... Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał ............ 210 216 221 10 Genetyczne podstawy odporności i oporności .......2............ Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech uwarunkowanych szeregiem (serią) alleli wielokrotnych ...............2.....................3.3........................... Związek MHC z odpornością na choroby ........2..............2. 227 227 230 231 233 236 237 239 243 243 243 244 245 247 11 Markery genetyczne ....................3............... Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej ......1..4.................... ....3.................. 10. 9.... Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich 10............. Czynniki naruszające równowagę genetyczną ......................6................. 10......... Allotypy immunoglobulin i lipoprotein .................. Wykorzystanie frekwencji alleli do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami ... 8.....5...... .................... Zmienność cech ilościowych ................. Główny układ zgodności tkankowej myszy ........ Miary rozproszenia ..........1.............. Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej 10.. Białka mleka ..... Główny układ zgodności tkankowej — MHC ............6..2. 10...1... ........................ 7....... 10.............. Białka surowicy krwi.................3......... 7........3................... Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi 10.........4........................................................ 8..................1......... Polimorfizm DNA ...... 7.. Frekwencja genów ł genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią 8..............................................3.. 10... 11..................3. ...1.........3.....1................ Interseksualizm ......................1................................................... 10........ 185 187 187 189 190 8 Podstawy genetyki populacji ................. 11..... 10.3..3......1.

... Genetyczna mapa genomu ... 293 298 298 Skorowidz ............ ................................ Organizacja DNA jądrowego ............................. 12..................3.... Artykuły przeglądowe . ... Fizyczna mapa genomu ..................................... Wykorzystanie markerowych map genomowych w hodowli .....................................5.......4....................................... Aktualny stan map genomowych zwierząt gospodarskich ........3............ 12.............3........................................... 12.... .............................1........... 12.....3.......................... 12......................2............................ 301 ..........................................1 2 Mapy genomowe ..................................................................3........... Strategia mapowania genomu............................2. . Organizacja DNA mitochondrialnego .................... Markerowa mapa genomu .... 12....................................1............... Podręczniki .................... 275 275 277 279 280 284 287 289 292 Literatura uzupełniająca . ... 12................3...........3............ 12.........

wśród których część miała epokowe znaczenie dla rozwoju wiedzy o świecie ożywionym. że wszystkie rośliny i zwierzęta są zbudowane z komórek. Dwadzieścia lat później — w 1859 roku — Darwin opublikował dzieło pt. byli Schwann i Schleiden. chemików. W wieku XIX sformułowano trzy teorie o ogromnym znaczeniu dla dalszego rozwoju biologii. Każda z analizowanych cech miała dwie łatwo odróżnialne formy: kwiaty 11 . Tym samym rozwój nauk biologicznych opiera się na osiągnięciach fizyków. W ten sposób powstają organizmy coraz lepiej przystosowane do danego środowiska. ogłoszonej w 1838 roku. Badania nad mieszańcami roślin. Postęp ten znaczony był z jednej strony poznawaniem struktury i funkcji organizmów. podstawą ewolucji organizmów żywych jest dobór naturalny. korę mogą powstawać jedynie przez podział innych komórek. ale także przekazanie tych korzystnych właściwości potomstwu. Powstanie tej dyscypliny stało się możliwe dzięki intensywnemu rozwojowi biologii w wieku XIX. umożliwiając im nie tylko przeżycie. stanowiącą zaczątek genetyki. komórek i ich organelli. której przedmiotem badań jest zmienność i dziedziczenie cech organizmów żywych. które stało się początkiem nauki o ewolucji. czyli nauki o budowie i funkcji komórek.Rozdział 1 Wstęp . Kilka lat później — w 1866 roku — Mendel opublikował skromną pracę pt. Opis struktury i funkcji organizmów na poziomie komórkowym lub wewnątrzkomórkowym jest zależny od dostępnych urządzeń i metod badawczych. tkanek. a ostatnio również informatyków. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Zgodnie z teorią Darwina. Autorami pierwszej z nich — teorii komórkowej budowy organizmów. Była ona syntezą kilkuletnich obserwacji dziedziczenia siedmiu cech u grochu (Pisum sativum). Główną tezą tej teorii było twierdzenie. który faworyzuje osobniki najlepiej przystosowane do środowiska bytowania. a z drugiej formułowaniem przełomowych hipotez i teorii. konstruktorów. Okazało się to niezwykle stymulujące dla rozwoju cytologii. rośliny samopylnej.zarys historii genetyki Genetyka stanowi wyodrębnioną dyscyplinę nauk biologicznych.

że dziedziczenie cech przebiega na drodze przekazywania zawiązków dziedzicznych (genów) od rodziców do potomstwa za pośrednictwem gamet. Wiek XIX przyniósł także ważne odkrycia dotyczące budowy komórki. W ślad za tym terminem w 1909 roku Johannsen zaproponował określenie „gen" dla czynnika dziedzicznego warunkującego pojawienie się cechy. cech ilościowych. które kilkadziesiąt lat wcześniej podał Mendel.czerwone lub białe. że zagadnienia genetyki populacji i genetyki cech ilościowych są na tyle sobie bliskie. Opis mitozy przedstawił w 1882 roku Flemming. Badacze ci niezależnie od siebie sformułowali prawo równowagi genetycznej. które rozmnażając się w sposób naturalny (samopylnie) dawało drugie pokolenie mieszańców (F2). Następne lata to lawinowy rozwój nauki nazwanej przez Batesona w 1906 roku genetyką. do końca pierwszej połowy XX wieku niewiele można było powiedzieć o chemicznej naturze informacji genetycznej. nasiona gładkie lub pomarszczone. Stało się to za sprawą trzech badaczy: Corrensa. którzy niezależnie od siebie doszli do wniosków. o których różnorodności wiedziano już wówczas dość dużo. Przełom nastąpił w 1944 roku. Spostrzeżenia te ostatecznie pozwoliły na sformułowanie praw dziedziczenia. kiedy to trzej badacze: Avery. Niestety doniosłość tego odkrycia nie została doceniona przez ówcześnie żyjących biologów. Wright i Haldane wprowadzili do genetyki metody statystyczne. które okazały się bardzo istotnymi narzędziami badawczymi. W 1909 roku Hardy i Weinberg stworzyli podstawy genetyki populacji. że można je określać tylko jednym terminem — genetyka populacji. Rok później Morgan ogłosił chromosomową teorię dziedziczenia. którą można uważać za początek cytogenetyki. Dokonując krzyżowania między ustalonymi formami przeciwstawnymi. za pomocą których możliwe stało się poznawanie mechanizmów odpowiedzialnych za zmienność i dziedziczenie tzw. że 12 . Jądro komórkowe zastało po raz pierwszy opisane przez Browna już w 1831 roku. zostały podane przez polskiego botanika Strasburgera w 1880 roku. Podziały jądra komórkowego zostały opisane pod koniec XIX wieku. Niektórzy autorzy uważają. W latach 20. de Yriesa i Tschermacka. MacLeod i McCarty wykazali. nazwanych w 1888 roku przez Waldeyera chromosomami. Fischer. przy czym jedna gameta zawiera tylko jeden taki element. Mendel uzyskał pierwsze pokolenie mieszańców (F1). Pomimo ogromnego zaangażowania się wielu naukowców w badania genetyczne. nasiona żółte lub zielone itd. Pierwsze doniesienia o „pałeczkowatych" strukturach. a opis mejozy powstał w 1883 roku i zawdzięczamy go van Bendenowi i Boveriemu. Dopiero wówczas zrozumiano genialność odkryć Mendla. Na początku XX wieku podjęto wiele badań. których celem było poznanie praw rządzących dziedziczeniem cech. Bardzo skrupulatna analiza cech w obu pokoleniach dała podstawy do sformułowania wniosków. że nośnikiem informacji genetycznej są białka. Przez wiele lat przypuszczano. Ten dział genetyki określa się często jako genetykę cech ilościowych. w tym struktur związanych z dziedziczeniem.

Warto zaznaczyć. liczącym ponad trzy miliardy par nukleotydów. Dążenie do jak najgłębszego poznania informacji genetycznej zwierząt gospodarskich doprowadziło w ostatnich łatach do uruchomienia interdys cyplinarnych prpgramów mapowania genomów takich gatunków. hodowlą zwierząt i roślin. Program ten został urucho miony w 1987 roku. a w lutym 2001 roku ogłoszono na łamach dwóch renomowanych czasopism: Naturę oraz Science zakończenie podstawowego etapu tych badań. Zostały one zakończone w pierwszej połowie lat 60. opracowanie techniki rekombinacji i klonowania DNA (1972 r. Human Genome Organisation Project) 13 . kura czy pies. bydło.) oraz enzymu odwrotnej transkryptazy (1970 r. to czas usilnych badań.). że molekularne poznanie genomów człowieka. koń. w którym do niechorobotwórczych szczepów bakterii na drodze transformacji wprowadzili DNA pochodzący z zabitych bakterii wywołujących zapalenie płuc u myszy. że przedsięwzięcie to przez kilka ostatnich lat było prowadzone przez dwa niezależne zespoły: 1) między narodowe konsorcjum HUGO (ang. która wyjaśniała mechanizm ekspresji genów u bakterii.) to tylko najważniejsze przykłady współczesnych narzędzi i metod badawczych wykorzystywanych obecnie powszechnie w genetyce molekularnej i inżynierii genetycznej. Celem tych programów jest wskazanie położenia genów w chromosomach oraz ustalenie odległości między genami umiejscowionymi w tym samym chromosomie. których celem było poznanie struktury chemicznej DNA. W przypadku człowieka celem jest nie tylko mapowanie genomu. Początek lat 50.) czy amplifikacji fragmentów DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy — PCR (1983 r. tzn. ustalenie kolejności par nukleotydów w całym DNA ludzkim.). owca. sekwencjonowania DNA (1975 r. Po tym odkryciu przyszedł czas żmudnych prac zmierzających do rozszyfrowania kodu genetycznego. jak świnia.. Odkrycie enzymów restrykcyjnych (1962 r. Do wniosku tego doszli na podstawie wyników eksperymentu. Nirenberg i Ochoa. przetwórstwem żywności. W doświadczeniu tym można upatrywać początku genetyki molekularnej. a wiodącą rolę w tych badaniach odegrali między innymi Khorana. ochroną środowiska itp. roślin czy mikroorganizmów ma ogromne znaczenie aplikacyjne związane z diagnostyką i terapią chorób genetycznych. W wyniku tego bakterie niechorobotwórcze nabyły cech zjadliwości. Rozwój genetyki molekularnej i związanych z nią wyrafinowanych metod badawczych umożliwił przejście od opisu materiału dziedzicznego do prowadzenia na nim manipulacji i w ten sposób wyodrębniła się nowa dyscyplina — inżynieria genetyczna. Warto podkreślić.nośnikiem informacji genetycznej jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA). wykrywaniem 1 zwalczaniem patogenów. teorii operonu. W tym czasie podjęto również molekularne badania nad regulacją ekspresji genów. Model cząsteczki DNA przedstawili w 1953 roku Watson i Crick. ale również jego sekwencjonowanie. Odkrycie to nie zostało od razu zaakceptowane przez środowisko biologów. zwierząt. Doniosłym osiągnięciem stało się ogłoszenie w 1960 roku przez Jacoba i Monoda tzw.

Możliwość ingerowania metodami inżynierii genetycznej i komórkowej w informację genetyczną drobnoustrojów. że do 2005 roku zostaną zsekwencjonowane genomy bydła. a w przypadku mutacji genowych — metod genetyki molekularnej. której dla wspólnego dobra wszystkich organizmów zamieszkujących Ziemię nie można przekroczyć. jakie mutacje są odpowiedzialne za hipertrofię mięśniową bydła. gdzie jest granica. że za postępującym w oszałamiającym tempie rozwojem genetyki nie nadąża niestety świadomość niektórych twórców i wielu odbiorców tych osiągnięć. Istotnym elementem pracy hodowlanej jest kontrola pochodzenia. zwierząt. Przewiduje się. a także człowieka powinna wywołać głębokie zastanowienie się nad tym. którą prowadzi się z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej grup krwi i polimorfizmu białek. Pierwsze osiągnięcia zostały już opublikowane. roślin. a ostatnio także polimorfizmu DNA. Osiągnięcia z zakresu genetyki stały się motorem postępu nauk biologicznych i ich aplikacji. świni i kury. Obecny poziom wiedzy genetycznej i możliwości jej wykorzystania wywołują czasami również niepokój. dla których podstawą teoretyczną jest wiedza z zakresu genetyki cech ilościowych oraz genetyki populacji. Głównymi metodami hodowlanymi są selekcja i krzyżowanie. wysoką plenność owiec rasy boorola i inverdale. Wytwarzanie zwierząt mających wprowadzony sztucznie obcy gen (zwierzęta transgeniczne) związane jest z zastosowaniem technik inżynierii genetycznej. czego jednym z licznych przykładów jest hodowla zwierząt. wysoką mięsność świń czy wydajność tłuszczu w mleku krów. Wykrycie takich genów stworzy nowe warunki do prowadzenia selekcji. bowiem zamiast oceny genotypu za pomocą metod statystycznych można będzie ustalać genotyp osobnika na podstawie badań molekularnych. Ostatnio duże nadzieje są pokładane w wykorzystaniu map genomowych do molekularnej identyfikacji genów mających znaczący wpływ na kształtowanie się cech użytkowych zwierząt. Ustalono. W grudniu 2002 roku ustalono sekwencję genomu myszy. Identyfikacja i eliminacja z populacji hodowlanych nosicieli niepożądanych mutacji chromosomowych lub genomowych wymaga zastosowania metod cytogenetycznych.oraz 2) prywatną firmę CELERA. Wydaje się. a we wrześniu 2003 roku ogłoszono wstępną sekwencję genomu psa. .

zdolnego do podziałów (kariokinezy). Prokarionty nie mają wyodrębnionego jądra komórkowego. które podlegają podziałom (mitoza. mejoza). dwie podstawowe grupy organizmów: prokarionty (Procaryota) i eukarionty (Eucaryota). a za pomocą barwienia różnicującego możliwe jest ujawnienie wzoru prążków poprzecznych pojawiających się wzdłuż chromosomu. że nie 15 . Niektórzy systematycy zaliczają do tej grupy także wirusy i riketsje. Do eukariontów zalicza się wszystkie organizmy komórkowe. biorąc pod uwagę organizację informacji genetycznej i budowę komórki. Chromosomy w stadium metafazy podziału mitotycznego mają charakterystyczną dla siebie wielkość i morfologię. że: 1) geny zlokalizowane są w chromosomach. Tym samym organizmy te zawierają pojedynczy zestaw genów. zbudowany z „nagiej" kolistej cząsteczki DNA. które są zbudowane z kwasów nukleinowych i białek. oprócz bakterii i sinic. Odpowiednikiem jądra komórkowego jest nukleoid. W jądrze komórkowym występują chromosomy. Głównymi tezami tej teorii było twierdzenie. Kompleksowe ujęcie tego problemu zostało dokonane przez Morgana. Do prokariontów zalicza się bakterie i sinice. Eukarionty zbudowane są z komórek mających jądra komórkowe. Podczas podziału jądra komórkowego chromosomy podlegają procesowi kondensacji i dzięki temu możliwe jest prowadzenie ich obserwacji za pomocą mikroskopu. czyli są haploidalne. który w 1910 roku ogłosił chromosomową teorię dziedziczenia.Rozdział 2 Chromosomy i podziały jądra komórkowego W podziale systematycznym organizmów żywych wyróżnia się. 2) każdy gen ma stałe położenie (locus) w chromosomie i 3) loci genów uszeregowane są liniowo w chromosomie. Należy jednak podkreślić. Odkrycie chromosomów i opis ich zachowania się podczas podziałów jądra komórkowego oraz wiedza o mechanizmach dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wskazywały już na początku XX wieku na istotne znaczenie chromosomów w procesie dziedziczenia informacji genetycznej.

Budowa chromosomu Chromosom jest strukturą jądra komórkowego zbudowaną z kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).wiedziano wówczas. A — anafaza i T — telofaza 16 . kwasów rybonukleinowych (RNA). G2 i podział jądra :komórkowego) cyklu życiowego komórki w powiązaniu ze zmianami struktury chromosomu. Chromosomy są łatwym obiektem do obserwacji mikroskopowej podczas podziałów jądra komórkowego. S. 2. białek histonowych i niehistonowych. z jakich związków chemicznych zbudowany jest chromosom i co jest rzeczywistym nośnikiem informacji genetycznej oraz jak przedstawia się struktura wewnętrzna chromosomu. Fazy (GO. 2-1. Oznaczenia: P — profaza. chromosom Ryć.1. Dzięki kondensacji cząsteczki DNA. która następuje za pomocą białek histonowych i niehistonowych. M — metafaza. Gl.

71-3.00-1. W jąderkach budowane są podjednostki rybosomów. określane inaczej jako obszar jąderkotwórczy — NOR (ang.00). Zależnie od położenia centromeru wyróżnia się cztery typy morfologiczne chromosomów: meta-.70). Część końcowa ramienia chromosomowego nazywana jest telomerem. a jego morfologia jest bardzo wyrazista i dzięki temu mikroskop świetlny jest wystarczająco czułym instrumentem pozwalającym prowadzić szczegółową analizę cytogenetyczną. W obszarze jąderkotwórczym umiejscowione są geny kodujące rybosomowe kwasy rybonukleinowe (rRNA) o stałej sedymentacji 5.8S. Wówczas to chromosom ma długość rzędu kilku mikrometrów. która obejmuje nie tylko ustalenie liczby chromosomów. (1. ponieważ powstały w wyniku replikacji DNA w fazie S cyklu komórkowego (ryć. 18S i 28S. Centromer dzieli chromosom na ramię krótkie (p) oraz ramię długie (q). O chromatydach mówi się. określanym jako centromer. 2-2). ale także opis ich morfologii i charakterystycznego układu prążków poprzecznych.00) i (7. (3. Morfologia chromosomów obserwowanych podczas metafazy mitotycznej. nucleolar organizer region). Niektóre chromosomy mają. także przewężenie wtórne.01-oo).osiąga najmniejsze rozmiary podczas metafazy mitotycznej bądź mejotycznej. Typy morfologiczne są wyodrębniane na podstawie wielkości stosunku długości ramion q: p 17 . Telomery są zbudowane z powtarzającej się 6-nukleotydowej sekwencji TTAGGG/AATCCC. 2-1). Chromatydy siostrzane zawierają po jednej cząsteczce DNA o identycznej sekwencji nukleotydów i tym samym niosą dokładnie taką samą informację genetyczną. subtelo-i akro-(telocentryczny) (ryć. Czwarta chromarydy siostrzane Ryć. który jest odpowiedzialny za uformowanie jąderek podczas interfazy. że są siostrzane. Wartość tego parametru dla wymienionych wyżej typów morfologicznych chromosomu mieści się odpowiednio w przedziałach: (1. Chromosom w stadium metafazy mitotycznej jest zbudowany z dwóch chromatyd połączonych w przewężeniu pierwotnym.01-7. oprócz przewężenia pierwotnego. Stosunek długości ramienia długiego do długości ramienia krótkiego jest parametrem określającym morfologię chromosomu. submeta-. 2-2.

Konsekwencją tych różnic jest szczątkowa homologia chromosomów X i Y.frakcja rRNA — 5S rRNA jest kodowana przez geny występujące w innych miejscach genomu. morfologii. Podczas fazy S następuje replikacja — 18 . Chromosom Y jest znacznie mniejszy niż chromosom X i przez to również uboższy w informację genetyczną (ryć. która z kolei zawiera jedną cząsteczkę DNA. podobnie jak występuje to w obrębie par homologicznych autosomów lub pary X-X. Chromosomy dzielone są na dwie podstawowe grupy: autosomy i heterosomy (chromosomy płci). Heterochromosomy. która ogranicza się do niewielkiego fragmentu określanego jako obszar pseudoautosomalny. W grupie autosomów występują identyczne pary homologiczne zarówno u płci męskiej. a drugi od ojca danego osobnika. Chromosomy podlegają w każdym cyklu komórkowym procesowi kondensacji — na początku podziału jądra komórkowego oraz dekondensacji — po zakończeniu podziału. Fragment ramienia chromosomu. co najważniejsze — zestawu loci genów. Podobieństwo molekularne występujące w obrębie pary chromosomów homologicznych umożliwia ich koniugację podczas profazy I podziału mejotycznego. W tełofazie i pierwszym okresie interfazy (faza Gl) chromosomy są zbudowane z jednej chromatydy. które są w nich położone. który występuje za przewężeniem wtórnym. Chromosomy homologiczne mają identyczne uszeregowanie loci tych samych genów. że w tym obszarze występuje homologia pozwalająca na mejotyczną koniugację. układu prążków poprzecznych oraz. Chromosomy X i Y różnią się między sobą pod względem długości (chromosom X jest przeciętnie dwa razy dłuższy niż chromosom Y). oznaczane u ssaków symbolami X oraz Y. jak i żeńskiej. nazywa się satelitą. 2-3). Kwestia funkcji heterochromosomów będzie poruszona w rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm. W każdej parze jeden chromosom pochodzi od matki. występują w układzie XX u samic oraz XY u samców. Oznacza to.

Wejście komórki w stadium podziału wiąże się z uruchomieniem procesu kondensacji chromosomu. ze względu na ich powtarzalność w kolejnych cyklach życiowych komórki. 1997. zawierający po dwie cząsteczki histonów: H2A. która prowadzi do powstania w obrębie chromosomu dwóch chromatyd siostrzanych. Fragment cząsteczki DNA pomiędzy nukleosomami ma długość około 60 pz. w zakresie od 0 do 80 pz. Struktura wewnętrzna chromosomu metafazowego (wg Biotechnologia zwierząt. H2B. w wyniku czego podczas metafazy staje się on strukturą maksymalnie skróconą. 2-4. 19 .Ryć. Kondensacja i dekondensacja cząsteczki DNA zachodzi wielostopniowo. charakteryzują się niezwykłą precyzją (ryć. inaczej par zasad (pz). H3 i H4). a procesy te. na który jest nawinięty fragment DNA długości od 165 do 245 par nukleotydów.8 obrotu DNA na oktamerze) jest nazywany rdzeniem nukleosomu i składa się ze 146 pz. Przyjmuje się. Jest on zbudowany z rdzenia białkowego (oktamer histonowy. Fragment DNA owinięty na oktamerze histonowym (1. PWN) samoodtworzenie DNA. że stosunek długości cząsteczki DNA do długości chromosomu w stadium metafazy wynosi około 8000:1. 2-4). Podstawową jednostką organizacji wewnętrznej chromosomu jest nukleosom.

Heterochromatyna jest frakcją skondensowaną i dzieli się na dwa typy: heterochromatynę fakultatywną i heterochromatynę konstytutywną. Dlatego te sekwencje DNA określane są terminem S AR (ang. która może ulec trwałej kondensacji. Przedstawiony proces kondensacji chromosomu metafazowego prowadzi do skrócenia jego długości. który ulega kondensacji i występuje w jądrze interfazowym w postaci tzw. W jego powstaniu istotną rolę odgrywają cząsteczki histonu Hl. Zbudowana jest z niekodującycK. scaffold attachment region). Dzięki tym zmianom chromosomy są dobrze widoczne w mikroskopie świetlnym. głównie powtarzalnych sekwencji DNA. Euchromatyna podlega cyklicznym procesom kondensacji i dekondensacji. W obrębie chromosomu wyróżnia się dwie frakcje chromatyny: euchromatynę i heterochromatynę. Liczba chromosomów występująca w jądrze prawidłowej komórki somatycznej jest określana terminem diploidalnej (2n) liczby chromosomów. wtedy bowiem haploidalny (n) zestaw chromosomów pochodzenia ojcowskiego — zawarty w plemniku — łączy się z haploidalnym zestawem pochodzenia matczynego — obecnym 20 . czyli geny. Tendencje takie natomiast wykazują regiony heterochromatyny konstytutywnej różnych chromosomów. należącymi do rodziny białek HMG (ang. przykładem jest jeden z chromosomów X u osobników żeńskich. czyli regionami wiążącymi się ze szkieletem chromosomu. Chromosomy interfazowe zachowują strukturę nukleosomowa. rozprzestrzenionej równomiernie na pbszarze całego jądra komórkowego. Wiadomo jednak. przy czym domeny chromosomów homologicznych nie mają tendencji do łączenia się. że chromatyna pojedynczych chromosomów zajmuje wyodrębnione-przestrzenie — tzw. które są zakotwiczone w rdzeniu białkowym chromatydy. Podlega ona replikacji w początkowym okresie fazy S. Chromosomy występujące w jądrze interfazowym są zdespiralizowane i w obrazie mikroskopowym są widoczne w postaci mało zróżnicowanej chromatyny. sekwencji nukleotydowych. Pojawia się ona podczas zapłodnienia. Jej replikacja występuje w późnym okresie fazy S. zbudowanym z białek niehistonowych. domeny. Solenoid podlega dalszej spiralizacji. ciałka Barra.Nić nukleosomowa jest z kolei zwinięta spiralnie tworząc solenoid. które tworzą większe chromocentra. high mobility group). Heterochromatyna fakultatywna jest częścią chromatyny. które odpowiadają za zbliżenie się sąsiednich nukleosomów. W niej zlokalizowane są kodujące sekwencje DNA. która zawsze występuje w stanie skondensowanym. Heterochromatyna konstytutywna jest frakcją chromatyny. a jej ostatecznym etapem jest utworzenie domen pętlo wych. z jednoczesnym bardzo wydatnym zwiększeniem średnicy — z 2 nm w przypadku średnicy cząsteczki DNA do 700 nm w przypadku średnicy chromatydy chromosomu metafazowego. Sekwencje DNA leżące u podstaw pętli są bogate w pary nukleotydów A-T i wiążą się z białkami rdzenia chromosomu.

W wyniku tego w jądrze komórkowym zygoty oraz w potomnych komórkach somatycznych występują pary chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne mają loci tych samych genów. ale mogą zawierać w nich różne allele 21 . a drugi matczynego.w oocycie drugiego rzędu (komórce jajowej). w których jeden chromosom jest pochodzenia ojcowskiego.

od 30 u norki do 78 u psa (tab. czyli nadliczbowe względem podstawowego ze- 22 . 2-1. Chromosomy B. Przykładem takiej sytuacji jest występowanie zmiennej liczby chromosomów B u lisa pospolitego lub jenota. Należy podkreślić.Diploidałna liczba chromosomów u zwierząt użytkowanych przez człowieka mieści się w szerokim przedziale. 2-5 i 2-6). ryć. że czasami liczba chromosomów obserwowana u danego gatunku nie jest stała.

2.49 lub 48 chromosomów. Prążki mają identycz23 . Drugim przykładem braku stałości liczby chromosomów w obrębie gatunku jest szerokie rozprzestrzenienie mutacji chromosomowej. charakteryzują się niestabilnym zachowaniem w podziałach mitotycz-nych i mejotycznych. Zastosowanie przez Casperssona w 1969 roku kwinakryny do barwienia chromosomów otworzyło nowy rozdział w cytogenetyce. Do tej pory nie poznano funkcji tych chromosomów. wynikające ze stopnia spiralizacji nici chromatynowej oraz wzajemnego stosunku ilościowego par nukleo-tydów G-C oraz A-T.2. Konsekwencją tego jest występowanie u lisów osobników. czyli można przypuszczać. że różnorodne techniki barwienia chromosomów pozwalają nie tylko na opis ich wielkości i morfologii. ale także na ujawnianie na nich charakterystycznych wzorów prążków poprzecznych. może być uwidocznione za pomocą technik barwienia różnicującego.stawu A. fuzji centrycznej u lisów polarnych. jak i pomiędzy komórkami w obrębie jednego osobnika. Barwienie prążkowe chromosomów Zróżnicowanie wewnętrzne chromosomu. że często są zbudowane z heterochromatyny konstytutywnej. np. które mogą mieć 50. chociaż wiadomo. iż są nieaktywne genetycznie. Okazało się. Efektem tego jest zmienność ich liczby zarówno między osobnikami.

ale także układ prążków na chromosomach. że gatunek może być charakteryzowany nie tylko przez typową dla niego diploidalną liczbę chromosomów. Wynika z tego. po wybarwieniu chromosomów roztworem fluorochromu — kwinakryny. Prążki Q (QFQ) uwidaczniane są w mikroskopie fluorescencyjnym.ny układ i wielkość na chromosomach homologicznych i dla danej pary chromosomów są stałą cechą w obrębie gatunku. Zależnie od charakteru prążków przypisuje się im odpowiednie symbole. Na chromosomach pojawiają się poprzeczne prążki świecące i nie świecące 24 .

Silne wiązanie barwnika kwinakryny następuje w miejscach. W efekcie na chromosomach 25 . a następnie barwienia roztworem Giemsy.(ryć. gdzie dominują pary zasad A-T. Podobny efekt uzyskuje się po wybarwieniu chromosomów barwnikiem DAPI. 2-7a). Prążki G (GTG) pojawiają się na chromosomach po przeprowadzeniu wstępnego trawienia roztworem trypsyny (enzym proteolityczny).

wysepki CpG). Ponadto. a prążki jasne odpowiadają nie świecącym prążkom Q. znane są metody. Układ prążków R na danym chromosomie jest odwrotny "do układu prążków GTG oraz QFQ. Oprócz opisanych wyżej metod prążkowych. W takich warunkach znaczna część euchromatyny zostaje usunięta. Heterochromatyna konstytutywna 26 . Prążki ciemne występują w tych samych miejscach. takich jak heterochromatyna konstytutywna i obszary jąderkotwórcze. gdzie przy barwieniu QFQ obserwowane są prążki świecące. Prążki C (CBG) wykorzystywane są do ujawnienia miejsc na chromosomach bogatych w heterochromatynę konstytutywną. w których jest też najwięcej wysepek CpG. Oznacza to na przykład. w których zlokalizowane są geny. H2 i H3. Zależność ta jest szczególnie interesująca. Największe zagęszczenie genów występuje w obrębie izochor H3. wykorzystywanych do identyfikacji chromosomów homologicznych. które pozwalają na uwidocznienie charakterystycznych regionów chromosomu. a miejscami szczególnie bogatymi w loci genów są prążki T. a przy barwieniu GTG prążek jasny. które polega na wskazaniu locus genu (lub anonimowej sekwencji DNA) w konkretnym chromosomie. gdzie przy barwieniu QFQ występuje prążek nie świecący. 2-8). Wzór ten można również uwidocznić w postaci prążków ciemnych i jasnych (opisywane symbolem RBG). że prążki R są głównymi regionami. 2-7b). Zależnie od zawartości par G-C wyróżnia się pięć klas regionów DNA (izochor) w chromosomach. są to izochory lekkie: LI i L2 oraz izochory ciężkie: Hl.pojawiają się prążki ciemne i jasne (ryć. które zaszły w kariotypach zwierząt. Pozytywne prążki R (świecące lub ciemne) są bogatsze w pary nukleotydów G-C. po zastosowaniu barwnika Giemsy zamiast oranżu akrydyny. Prążki R. są one niezbędne przy mapowaniu fizycznym genów. Wskazuje to zatem. a pozostają trudne do usunięcia. silnie skondensowane obszary heterochromatynowe. pojawiające się w układzie prążków świecących i nie świecących (opisywane symbolem RBA) powstają po wbudowaniu bromodeoksyurydyny do DNA chromosomów podczas ich replikacji i barwieniu oranżem akrydyny (ryć. ponieważ ponad 50% genów u ssaków poprzedzonych jest sekwencją powtarzających się niezmetylowanych dinukleotydów CpG (tzw. że prążek R świecący (lub ciemny przy barwieniu RBG) pojawia się na chromosomie w miejscu. Za pomocą barwień prążkowych możliwe jest również śledzenie zmian ewolucyjnych. Powyższe trzy rodzaje wzorów prążkowych wykorzystywane są do identyfikacji chromosomów homologicznych lub ich fragmentów w przypadku nieprawidłowości chromosomowych. Izochory H3 są lokalizowane przede wszystkim w obrębie prążków T. Chromosomy poddawane są działaniu kwasu solnego oraz wodorotlenku baru. które się wybarwiają roztworem Giemsy. Są one podklasą prążków R i powstają po dodatkowym ogrzaniu preparatów w 90°C.

a rzadziej na końcach.jest zlokalizowana przede wszystkim w pobliżu centromerów (ryć. u których niektóre chromosomy mają całkowicie heterochromatynowe ramiona. ramiona krótkie dziesięciu par autosomów u lisa polarnego (ryć. które w obrazie mikroskopowym ma wygląd ciemnych plam (ryć. W miejscach tych następuje wytrącenie metalicznego srebra. czy też w częściach środkowych ramion. np. Prążki Ag-I. które pozwala na ujawnienie na chromosomach aktywnych obszarów jąderkotwórczych (NOR). 2-9a). to barwienie azotanem srebra. 27 . 2-9b). Znane są również takie gatunki zwierząt. inaczej Ag-NOR. 2-10).

Diploidalna liczba chromosomów oraz ich morfologia i wzory prążkowe są cechami charakteryzującymi genomy poszczególnych gatunków. Poniżej przedstawiono podstawowe cechy opisujące chromosomy najważniejszych gatunków zwierząt domowych. 28 .

Obszary jąderkotwórcze (NOR) występują w pięciu parach autosomów na końcu ramion długich.i submetacentrycznych) oraz 6 par akrocentrycznych. Prążki C występują w okolicy centromeru wszystkich autosomów i chromosomu X. Również akrocentryczny jest chromosom X. W stadium prometafazy. Wśród autosomów można wyróżnić grupę 13 par chromosomów dwuramiennych oraz grupę 18 par akrocentryków. natomiast w chromosomie X pojawia się jedynie jako blady prążek interstycjalny w ramieniu długim. Chromosom X jest średniej wielkości metacentrykiem. Prążki C występują w okolicach centromeru wszystkich autosomów i chromosomu X. 2n . trudnym do odróżnienia na podstawie morfologii od autosomów. w którym nie jest jeszcze zakończona kondensacja chromosomów. Obszary jąderkotwórcze występują. Chromosom Y jest najmniejszym chromosomem metacentrycznym. który ma dodatkowy prążek 29 . 2n = 60. ponieważ są to jedyne w kariotypie chromosomy dwuramienne: chromosom X jest dużym submetacentrykiem. Grupa chromosomów autosomalnych składa się z 12 par chromosomów dwuramiennych (meta.Bydło. podobnie jak u bydła. Chromosom X jest dużym akrocentrykiem. Heterochromatyna konstytutywna (prążki C) występuje w okolicach centromeru we wszystkich autosomach. 2-5b). Świnia. 2n = 54 (ryć. 2n = 38 (ryć. 2-5a). w pobliżu centromeru (ryć. a także rozmieszczenie obszarów jąderkotwórczych są podobne do obserwowanego w kariotypie bydła i kozy. Chromosomy płci są łatwe do identyfikacji. a chromosom Y jest akrocentrykiem. co odróżnia go od autosomów akrocentrycznych o podobnej wielkości. Chromosom X jest dużym chromosomem metacentrycznym. Podobnie jak w przypadku bydła. 2-6b). Owca. W grupie chromosomów akrocentrycznych często obserwowane jest zjawisko polimorfizmu wielkości prążków C. Koń. a chromosom Y jest małym metacentrykiem. w części telomerowej ramion długich pięciu par autosomów. Wszystkie autosomy są akrocentryczne. Koza. Obszary jąderkotwórcze występują w dwóch parach autosomów dwuramiennych. w ramionach krótkich. Układ prążków C. a chromosom Y jest małym metacentrykiem. Prążki C pojawiają się w okolicy centromerowej wszystkich autosomów. 2n = 64 (ryć. 2-6a). 2-10a). także koza ma wszystkie autosomy akrocentryczne. Chromosomy płci są trudne do odróżnienia od autosomów o podobnej wielkości i morfologii. W chromosomie X brak jest centromerowego prążka C. w chromosomie X widoczne są krótkie ramiona. natomiast chromosom Y ma całkowicie heterochromatynowe ramię długie. 2-9a). a chromosom Y jest małym metacentrykiem. a chromosom Y wykazuje ciemniejsze zabarwienie na całej długości (ryć.60 (ryć. Wśród autosomów występują trzy pary dużych chromosomów metacentrycznych oraz 23 pary akrocentryków.

Obszary jąderkotwórcze występują w części telomerowej ramion długich trzech par autosomów z grupy A. 49 lub 48. 2n = 78. Kura. Wszystkie chromosomy. Wszystkie autosomy z grupy A są chromosomami dwuramiennymi. Chromosom X jest dużym metacentrykiem.interstycjalny w ramieniu długim. a chromosomy z grupy B są akroćentryczne lub subtelocentryczne. 2 lub 3 chromosomy B. a chromosom W jest małym metacentrykiem. Kariotyp tego gatunku jest bardzo bogaty w heterochromatynę konstytutywną. 2-10b). Lis pospolity. z grupy mikrochromosomów. Obszary jąderkotwórcze występują w trzech parach autosomów: w części terminalnej ramienia krótkiego największego chromosomu oraz w części przycentromerowej dwóch małych akrocentryków (ryć. Kariotyp lisa pospolitego jest wyjątkowo ubogi w heterochromatynę konstytutywną. W chromosomach B ciemny prążek C nie pojawia się i dzięki temu barwienie CBG pozwala na odróżnienie chromosomu Y od chromosomów B. a chromosom Y bardzo małym akrocentrykiem. Ponadto. 2n = 34 +B (ryć. 10 par dwuramiennych autosomów ma całkowicie heterochromatynowe ramiona krótkie (ryć. W związku z szerokim rozprzestrzenieniem fuzji centrycznej (translokacji robertsonowskiej) obserwuje się trzy formy kariotypowe różniące się dipłoidalną liczbą chromosomów. W kariotypie kury. którą można zidentyfikować barwieniem CBG jedynie w trzech parach dużych autosomów. występuje liczna grupa bardzo małych chromosomów. Chromosom Y jest w znacznej części heterochromatynowy. w okolicach centromeru. podobnie jak u innych ptaków. a chromosom Y bardzo małym akrocentrykiem. W grupie dużych autosomów analizuje się najczęściej 8 par. dla których określenie morfologii oraz wzoru prążkowego jest niemożliwe. Liczba chromosomów B waha się od O do 7. Dlatego szczegółową analizę cytogenetyczną prowadzi się jedynie w odniesieniu do dużych chromosomów autosomalnych (makrochromosomów) i chromosomów płci Z oraz W. oraz w chromosomie Y. Chromosom X jest dużym metacentrykiem. 30 . wśród których jest 5 par chromosomów dwuramiennych i 3 pary akroćentryczne. Obszary jąderkotwórcze występują w sześciu parach autosomów w części telomerowej krótkich ramion heterochromatynowych. Obszar jąderkotwórczy występuje tylko w jednej parze autosomów. nazywanych mikrochromosomami. 2-9b). 2-7a). którego na podstawie wielkości bądź morfologii nie można odróżnić od chromosomów B. U formy podstawowej (2n = 50) występują 22 pary autosomów dwuramiennych i dwie pary akrocentryków. łącznie z chromosomami płci. Lis polarny. 2n = 50. przy czym najczęściej obserwowano l. Chromosom Z jest dużym metacentrykiem. mają bloki heterochromatynowe w okolicy centromeru.

w części terminalnej ramion długich. Komórki potomne mają nie tylko taką samą liczbę chromosomów. a także z pierwszymi etapami gametogenezy. mających genotyp identyczny z tym. Wyraźne prążki C pojawiają się w okolicach centromerowych w czterech parach autosomów. Obszary jąderkotwórcze są obecne w trzech parach autosomów i chromosomie Y. W cyklu życiowym komórki zmianie ulega zawartość DNA w jądrze. nabłonka). S i G2 tworzą okres międzypodziałowy — interfazę. odnawianiem niektórych komórek u dorosłych organizmów (np. Jeżeli ilość DNA wyrazimy za 31 . a chromosom Y jest małym metacentrykiem. Mitoza Mitoza to proces podziału jądra komórkowego. Fazy Gl. a faza S jest związana z procesem samoodtworzenia się DNA (replikacja). Wszystkie autosomy są akrocentryczne. a czwartą fazą jest podział. który prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych. W fazie Gl występuje ekspresja genów związanych z funkcją danej komórki. 2n = 78 (ryć. Heterochromatyna konstytutywna jest umiejscowiona tylko w kilku parach autosomów. 2-8b). Podział mitotyczny jest jedną z czterech faz występujących w cyklu życiowym komórki. Chromosom X jest dużym metacentrykiem. proliferacją limfocytów przy reakcji odpornościowej organizmu. komórki krwi. ale także identyczną sekwencję nukleotydów w DNA.Pies. 2. Rozpoczęcie fazy S oznacza. że komórka zmierza do podziału i dlatego faza G2 jest traktowana jako okres przygotowywania się komórki do podziału. jaki miała komórka rodzicielska.3. chromosomie X (prążek centromerowy i interstycjalny w ramieniu q) i Y. Podziały mitotyczne są nierozłącznie związane z procesem wzrostu organizmu.

Komórka dzieli się ostatecznie na dwie komórki potomne przez przewężenie w części środkowej. Układanie kariotypu dla danego osobnika polega na zestawieniu par homologicznych 32 . W wyniku kariokinezy w komórce powstają dwa jądra potomne. W profazie rozpoczyna się proces kondensacji chromosomów. Po zakończeniu podziału jądra komórkowego następuje cytokineza. 2. to w jądrze komórkowym po replikacji jest 4C. Istotnym zmianom podlegają również inne organelle komórkowe. W końcu. dezintegracji ulega błona jądrowa. Chromatydy siostrzane są ze sobą połączone tylko w centromerze. w których każdy z chromosomów jest zbudowany z jednej chromatydy. Kariotyp Uszeregowanie chromosomów. anafazy i telofazy (ryć. Centriołe. że do każdego chromosomu dochodzą włókienka z dwóch przeciwległych biegunów. Chromosomy w tej fazie są łatwym obiektem do badań z użyciem mikroskopu świetlnego — są krótkie (ich długość jest rzędu kilku (im) oraz mają wyraźną morfologię. Mitoza składa się z czterech faz: profazy. wychodzące z centrosomu (obszar wokół centrioli). Po zakończeniu podziału komórki potomne odbudowują do niezbędnego poziomu liczbę organelli komórkowych. W obrębie jądra komórkowego zanikają jąderka. Następuje formowanie się wrzeciona podziałowego. metafazy. mające taką samą — diploidalną — liczbę chromosomów jak komórka rodzicielska. Po zajściu powyższych procesów i osiągnięciu stanu maksymalnej kondensacji chromosomów następuje metafaza. 2-12).4. czyli podział cytoplazmy i rozdział organelli komórkowych. Chromosomy ulegają dekondensacji. odpowiedzialne za powstanie wrzeciona podziałowego. którego włókienka. odbudowuje się błona jądrowa oraz jąderka. Z chwilą zakończenia tego procesu rozpoczyna się anafaza. Po ustawieniu się chromosomów w płaszczyźnie równikowej komórki rozpoczyna się proces podziału centromeru wzdłuż osi podłużnej chromosomu. w pary homologiczne określane jest terminem kariotyp. Po podzieleniu chromosomu chromatydy siostrzane stają się chromosomami siostrzanymi. W trakcie omawiania podziału mej etycznego pokazane zostanie. organelle komórkowe odpowiedzialne za wytwarzanie rybosomów. a centriole dzielą się na dwie parzyste struktury. W telofazie zachodzą procesy odwrotne do tych.pomocą umownych wartości C. które pod wpływem kurczących się włókienek wrzeciona podziałowego przesuwają się do przeciwległych biegunów komórki. łączą się z centromerami chromosomów w taki sposób. jakie występują w profazie. a począwszy od telofazy do początku fazy S zawartość DNA wynosi 2C. że najmniejszą zawartość DNA (1C) mają gamety (ryć. 2-11). Po ich osiągnięciu rozpoczyna się ostatni etap kariokinezy — telofaza. występujących w jądrze komórki somatycznej. rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki. W tej fazie chromosomy są rozprzestrzenione w całej komórce.

PM — prometafaza. Schemat przebiegu podziału mitotycznego. Chromosomy wycinane są ze zdjęcia mikroskopowego metafazy mitotycznej. Poznań 1988) 33 . c — dezintegrująca błona jądrowa. Wydawnictwo AR. T — telofaza. M — metafaza. b— zanikające jaderko. a — centriole. Do badania kariotypu najczęściej wykorzystuje się dzielące się w warunkach pozaustrojowych (in vitro) komórki limfocytów. C — cytokineza. Zabieg wycinania jest ostatnio coraz częściej zastępowany przez specjalistyczne programy komputerowe pozwalające na analizę obrazów mikroskopowych przesłanych za pomocą kamery do pamięci komputera. Być. Oznaczenia: P — profaza.spośród chromosomów w stadium metafazy mitotycznej obecnych w pojedynczej komórce. d — mikrotubule wrzeciona podziałowego (wg: Genetyka zwierząt. A — anafaza. 2-12.

kozy i psa. Standaryzacji Kariotypu Świni. Skrajnym tego przykładem mogą być zestawy chromosomowe bydła. 2-13. Chromosomy pochodzą z płytki metafazowej przedstawionej na ryć. 2-8a 34 . że często chromosomy z różnych par są podobnej wielkości i reprezentują ten sam typ morfologiczny. Podstawowe znaczenie w układaniu kariotypu przypisuje się wzorowi prążkowemu. położenie centromeru wyznaczające typ morfologiczny chromosomu (meta-. Kariotyp knura (barwienie metodą prążków G) uszeregowany zgodnie ze wzorcem ustalonym przez Komitet ds.Chromosomy homologiczne rozpoznawane są na podstawie charakterystycznych cech morfologicznych.lub akrocentryczny) oraz wzór prążkowy uzyskiwany metodami Q. w których wszystkie Ryć. do których zalicza się: długość chromosomu. submeta-. G lub R. subtelo. Jest to spowodowane tym. ponieważ posługiwanie się wyłącznie kryteriami wielkości i typu morfologicznego chromosomu nie pozwala na precyzyjną identyfikację wszystkich par homologicznych.

chromosomy autosomalne są akrocentryczne i można je usytuować w szeregu o stopniowo zmniejszającej się długości. Nawet w przypadku gatunków mających niewielką liczbę diploidalną oraz chromosomy Ryć.1988) 35 . przy czym różnice długości pomiędzy kolejnymi parami są praktycznie niezauważalne. Idiogram kariotypu świni (układ prążków G) — wg Komitetu ds. Standaryzacji Kariotypu Świni (Hereditas 109:151-157. 2-14.

precyzyjne sporządzenie kariotypu z pominięciem technik prążkowych jest niemożliwe. które zależnie od zastosowanej metody barwienia mogą być ciemne i jasne lub świecące i nie świecące. opracowano częściowo wzorce kariotypu psa (obejmujący 22 pary spośród 39) i kury (obejmujący 9 najwiękTabela 2-11 Wykaz gatunków. w zakresie wyznaczonym przez liczbę par dla danego gatunku. landmarks). 1999 J w- Hereditas 109:151-157. Opracowanie kariotypu. Graficzne przedstawienie kariotypu. 1996 Cytogenetics and Celi Genetks 86:271-276. wielkość oraz wzór prążkowy (najczęściej prążki G lub R). R G. Ag-I G. R G. 2-14). owcy. W obrębie regionów numerowane są także kolejne prążki. Natomiast w drugiej połowie lat 90. dla poszczególnych par mogą być wskazane prążki charakterystyczne (ang.zróżnicowane pod względem morfologicznym. Ponadto. bydła. 1997 Hereditas 103:33-38. 1981 Chromosome Research 4:306-309. Prążek taki (lub prążki) dzieli (-ą) ramię chromosomowe na regiony. We wzorcu poszczególnym parom chromosomowym przyporządkowane są kolejne numery. Przykładem może być kariotyp świni (2n = 38). Brytania). Opracowano wówczas wzorce kariotypów barwionych metodą prążków G dla: bydła. 1985 Cytogenetics and Celi Genetks 31:240-248. 1985 Hereditas 103:171-176. dla konkretnego osobnika polega na uszeregowaniu par chromosomów homologicznych zgodnie z międzynarodowym wzorcem. kozy i kota. i 85:317-324. R Źródło Cytogenetics and Celi Genetks 92:283-299. owcy. nazywa się idiogramem (ryć. 2-14). Każda para homologiczna ma opisaną morfologię. C. konia. Q. W latach 80. która odbyła się w 1976 roku w Reading (W. Tak opracowany idiogram stanowi bardzo ważne narzędzie służące do opisywania mutacji chromosomowych oraz mapowania genów w chromosomach. Q. R G. czasami określanego kariogramem. 1999 . które są numerowane (ryć. 2001 jw. powstały wzorce dla lisa polarnego i pospolitego oraz opublikowano ulepszone wzorce dla świni. dla których uzgodniono międzynarodowe wzorce kariotypów Gatunek Bydło Owca Koza Świnia Koń Lis polarny Lis pospolity Królik Pies Kura 36 Wzory prążkowe G. 1988 Chromosome Research 5:433-443. w którym rozróżnienie niektórych par wymaga zastosowania technik prążkowych (ryć. Ag-I G G G. C. R R G. 2-13). świni. obejmujące schematyczne obrazy poszczególnych chromosomów z zaznaczonym położeniem centromeru i układem prążków. Pierwsze wzorce kariotypów opracowano podczas Konferencji Standaryzacyjnej. przyjętym dla danego gatunku. kozy i konia.

które są zespołem białek odpowiedzialnych za przeprowadzenie crossing over. Między elementami lateralnymi występują guzki (ciałka) rekombinacyjne. gdzie włókienka poprzeczne wychodzące z elementów lateralnych zazębiają się. Wejście komórki w podział mejotyczny poprzedzone jest. zanik jąderek oraz rozchodzenie się centrioli do przeciwległych biegunów komórki.szych par spośród 39) oraz poprawiono wzorzec kariotypu konia. która mocuje chromosom do wewnętrznej strony błony jądrowej. polegająca na łączeniu się i ścisłym przyleganiu na całej długości chromosomów homologicznych. która jak spoiwo łączy ze sobą dwa ułożone równolegle chromosomy homologiczne. który składa się z dwóch elementów lateralnych oraz występującego pomiędzy nimi elementu centralnego (ryć. diploten i diakinezę. Koniugacja chromosomów zachodzi dzięki specjalnej strukturze białkowej. a element centralny powstaje w miejscu. czyli osobniki o dipoidalnej liczbie chromosomów wytwarzają gamety z haploidalną ich liczbą.5. replikacją DNA w fazie S. Ponadto. W zygotenie rozpoczyna się koniugacja chromosomów homologicznych. Element lateralny przylega do rdzeni białkowych chromatyd siostrzanych chromosomu. w ich genomie powstają unikatowe kombinacje alleli pochodzenia ojcowskiego i matczynego. W tabeli 2-II zestawione są gatunki. pojawiającej się w zygotenie i pachytenie profazy I. Każdy element lateralny zakończony jest tarczką przylegającą. anafaza i telofaza (ryć. dla których opracowano wzorce. Mejoza Podział mejotyczny prowadzi do powstania komórek. 2-16 i 2-17).: profaza. synaptonemal complex — SC). Komórki po podziale mejotycznym mają zrekombinowaną informację genetyczną. Podczas profazy I zachodzą ogólne zmiany o charakterze cytologicznym. Elementy lateralne 37 . komórki te mają zmniejszoną do poziomu 1C zawartość DNA. dezintegracja błony jądrowej. podobnie jak w przypadku podziałów mitotycznych. tzn. Komórka rozpoczynająca podział mejotyczny zawiera 4C DNA. W profazie pierwszego podziału mejotycznego wyróżnia się pięć stadiów: leptoten. Mejoza składa się z dwóch podziałów. 2. które występują również w mitozie. w których liczba chromosomów jest zredukowana o połowę. pachyten. 2-15). Należą do nich: kondensacja chromosomów. metafaza. z zaznaczeniem zastosowanych metod prążkowego barwienia chromosomów. Strukturą tą jest kompleks synaptonemalny (ang. zygoten. Oprócz tego w profazie I zachodzą bardzo ważne procesy mające podstawowy wpływ na dalszy przebieg podziału. tzn. w których występują takie same fazy jak w mitozie. Przedstawiona wyżej ogólna charakterystyka mejozy wskazuje równocześnie na najważniejsze różnice między mitozą i mejozą. Obecnie są prowadzone prace nad uzgodnieniem wzorca kariotypu norki.

MI — metafaza I. Ali — anafaza II. Pil — profaza II. 2-15. Schemat przebiegu podziału mejotycznego.Tli Ryć. Poznań 1988) . DK — diakineza. a — tarczka przylegająca. Tli — telofaza II. AI — anafaza I. c — początek budowania kompleksu synaptonemalnego. Oznaczenia: PI — profaza I. d — guzek rekombinacyjny. MII — metafaza II. L — leptoten. P — pachyten. DL — diploten. Z — zygoten. b — centromer. TI — telofaza I. Wydawnictwo AR. e — chiazma (wg: Genetyka zwierząt.

że fragmenty DNA kontaktujące się z białkami SC są bogate w powtarzające się tandemowo sekwencje mikrosatelitarne oraz rozproszone elementy nukleotydowe (LINĘ i SINE). zanim dojdzie do koniugacji za pośrednictwem SC. występującymi w tej części domen pętlo wy ch. Ponieważ koniugacja ma charakter homologiczny. zależnie od gatunku. SCP2 i SCP3. które są zakotwiczone w rdzeniu białkowym chromatydy. która z kolei miała umożliwiać zajście crossing over na początku pachytenu. Koniugacja chromosomów 39 . to białka kompleksu synaptonemalnego łączą się ze ściśle określonymi. że zdecydowana ich większość jest syntetyzowana tylko w komórkach dzielących się mejotycznie. Funkcja kompleksów synaptonemalnych była powszechnie łączona z przeprowadzeniem koniugacji chromosomowej. Wynika z tego. Ostatnio przeprowadzone badania pokazały jednak. że tylko niewielka część DNA homologicznych chromosomów kontaktuje się między sobą za pośrednictwem kompleksu synaptonemalnego. sekwencjami DNA. że crossing over może zajść. U ssaków dobrze poznano strukturę trzech białek SCP (ang. domen pętlowych. Badania białek SC pokazały. Pozostała część DNA jest ułożona wzdłuż chromosomu w postaci tzw. Białko SCP1 występuje w obrębie elementu centralnego i spełnia podstawową rolę w spinaniu struktury biwalentu. chociaż jeszcze nie poznanymi. których długość. Wiele wskazuje na to. mieści się w granicach od 20 000 pz (inaczej 20 kpz) do 120 000 pz (120 kpz). synaptonemal complex protein): SCP1.łączą się tylko z niewielką częścią DNA chromosomów (około 1%). Białka SCP2 i SCP3 uczestniczą w budowie elementów lateralnych.

dzięki 40 . Wynikiem tego procesu jest pojawienie się haploidalnej liczby biwalentów. 2-17b). na okładce).zostaje zakończona na początku pachytenu (ryć. Biwalent jest także formowany przez heterochromosomy X i Y (ryć.

że pierwotnym źródłem zmienności są mutacje. ich zanikania. które — jeśli się pojawią — podlegają rekombinacjom podczas mejozy. przy czym liczba tych zdarzeń waha się od l do 5. Należy jednak pamiętać. tzn. Chromatyda. Przyjmuje się. a częściej w końcowych częściach ramion chromosomowych — w obrębie prążków T. której efektem jest zmienność w świecie ożywionym. zmierzają do płaszczyzny równikowej 41 . że wystąpienie crossing over w określonym miejscu chromosomu wpływa ograniczająco na możliwość zajścia crossing over w pobliżu. uzyskuje kombinację alleli pochodzenia ojcowskiego i matczynego. Należy podkreślić. Po zakończeniu pachytenu — w diplotenie. Crossing over jest jednym z trzech mechanizmów odpowiedzialnych za rekombinację genetyczną (mowa jest o tym na końcu tego podrozdziału). które są podklasą prążków R. Crossing over prowadzi do powstania nowych układów alleli w obrębie pojedynczej chromatydy. czyli musi zajść w obrębie każdego biwalentu. Losowość zachodzenia crossing over jest jednak ograniczona. które uruchamiają homologiczną koniugację. Na początku pachytenu występuje zjawisko crossing over. że w obrębie pary chromosomów homologicznych jeden pochodzi od ojca. jaka była przed crossing over. że ogólna liczba crossing over w komórce dzielącej się mejotycznie jest ograniczona. Ponieważ tak się nie dzieje. W ostatnim stadium profazy I — diakinezie kontynuowana jest kondensacja chromosomów oraz rozpoczyna się proces terminalizacji chiazm. Zasadniczo crossing over jest zdarzeniem losowym. Zjawisko to określane jest terminem interferencji. składające się z maksymalnie skondensowanych chromosomów homologicznych. a tym samym i jego chromatydy. że zachodzi ono rzadziej w pobliżu centromeru. poza miejscami. a drugi od matki. Mechanizmem tym jest wspomniane wcześniej zjawisko interferencji. a na innych brak byłoby takich wymian. że SC jest w to istotnie zaangażowany. W metafazie I biwalenty.niewielkim regionom pseudoautosomalnym (ang. że crossing over jest zjawiskiem obligatoryjnym. która uczestniczyła w wymianie. Potencjalnie mogłoby istnieć niebezpieczeństwo. w których powstają chiazmy. pseudoautosomal region — PAR). Wówczas to chromosom. Miałoby to bardzo negatywny wpływ na proces segregacji chromosomów w anafazie I. Zasada ta dotyczy także biwalentu X-Y. zachodzi w przypadkowym miejscu biwalentu. dlatego poszukiwano mechanizmu gwarantującego równomierność występowania crossing over. stanowiące cytologiczny dowód zajścia crossing over. gdzie crossing over występuje w obrębie regionu pseudoautosomalnego. tzn. Losowość crossing over naruszona jest również przez to. Wiadomo. które polega na wymianie fragmentów chromatyd niesiostrzanych w obrębie biwalentu. następuje rozkład kompleksów synaptonemalnych. co wynika z zasady. że na jednych chromosomach liczba ta byłaby znaczna. miał zestaw alleli tylko jednego z rodziców. ponieważ brak crossing over pociąga za sobą brak chiazm. w przeciwieństwie do sytuacji. a w świetle ostatnich badań można przypuszczać. gdzie wystąpiło crossing over.

2-18b). w której chromosomy homologiczne rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki (ryć. natomiast do centromeru chromosomu homologicznego wiążą się włókna z bieguna przeciwległego. Po zakończeniu terminalizacji chiazm rozpoczyna się anafaza I. czego wynikiem jest zmniejszenie o połowę liczby chromosomów w jądrach powstałych po pierwszym podziale mejotycznym. Włókna wrzeciona podziałowego rozpoczynają proces łączenia biegunów komórki z centromerami w taki sposób. Oznacza to. 2-18a). 2-18c). W telofazie następuje odbudowa jądra połączona z dekondensacją chromosomów (ryć. że do każdego z biegunów zmierza po jednym chromosomie z każdej pary homologicznej. 42 . który nie jest poprzedzony replikacją DNA.komórki (ryć. Po zakończeniu pierwszego podziału mejotycznego następuje drugi podział. Tym samym jądro komórkowe rozpoczynające drugi podział mejotyczny zawiera 2C DNA. że do centromeru przyłączają się włókna tylko z jednego bieguna.

chromatydowe i wewnątrzchromatydowe. obok mutacji. 2-18d) w płaszczyźnie równikowej następuje podział centromeru i rozpoczyna się anafaza II. Po ustawieniu się chromosomów podczas metafazy II (ryć. Przebieg mejozy. z tym jednak że uczestniczy w nim już tylko haploidalna liczba chromosomów. a w tym czas i tempo tego podziału oraz procesy prowadzące do powstania w pełni wykształconych gamet sprawiają. Chromosomy haploidalnego zestawu są zbudowane z pojedynczych chromatyd. Gametogeneza Proces tworzenia gamet jest nierozłącznie związany z podziałem mejotycznym. Ten typ określany jest jako rekombinacja chromatydowa. rozpoczyna się telofaza. można podzielić na: chromosomowe. jakie występują w profazie mitotycznej. Podczas pachytenu profazy I w wyniku crossing over powstają chromatydy składające się z fragmentów o pochodzeniu ojcowskim i matczynym — jest to rekombinacja wewnątrzchromatydowa (rekombinacja w ścisłym sensie). W wyniku tego procesu w telofazie I powstają jądra komórkowe zawierające kombinacje chromosomów pochodzenia ojcowskiego i matczynego. W procesie spermatogenezy można wyróżnić trzy główne etapy: 1) podziały mitotyczne spermatogonii (spermatogoniogeneza). a ich chromatydy mają zrekombinowane układy alleli. Włókna wrzeciona podziałowego rozciągają chromatydy siostrzane do przeciwległych biegunów komórki.Drugi podział ma przebieg zgodny z mitozą. rozumiane w szerokim sensie.6. Ten fenomen. które mogą być zrekombinowane lub mieć układ alleli pochodzenia ojcowskiego albo matczynego. 2) podział mejotyczny spermatocytów (spermatocytogeneza) oraz 3) spermio43 . Wreszcie w anafazie II do przeciwległych biegunów komórki rozchodzą się losowo chromatydy. Gametogeneza męska przebiega w kanalikach plemnikotwórczych gonady męskiej — jądrach. jest główną przyczyną obserwowanej ogromnej zmienności genetycznej wśród organizmów. w której zachodzą procesy odwrotne do tych. Rekombinacje genetyczne zachodzące podczas mejozy. a niektóre mają zrekombinowany układ alleli. że wśród gamet nie występują dwie o tym samym zestawie alleli. Po zakończeniu podziału mej etycznego zawartość DNA w jądrach komórkowych maleje do poziomu 1C. że pomiędzy gametogenezą męską (spermatogeneza) i żeńską (oogeneza) występują znaczne różnice. inne matczynego. 2. Trzystopniowa rekombinacja sprawia. wśród których jedne są pochodzenia ojcowskiego. Gdy jednochromatydowe chromosomy siostrzane osiągną bieguny. przy czym chromatydy tych chromosomów mogą być już zrekombinowane — jest to rekombinacja chromosomowa. W trakcie anafazy I chromosomy homologiczne rozchodzą się losowo do przeciwległych biegunów komórki.

3) wykształceniu na bazie centrioli włókna osiowego witki. Podziały te są zsynchronizowane. Po zakończeniu cyklu mitoz spermatogonia przekształcają się w spermatocyty I rzędu. Ostatecznie. które są umiejscowione po przeciwnej. która jest określana jako syncytium. jakie zachodzą podczas spermiogenezy. 2-19). Oocyty przechodzą w stan spoczynkowy. Spermatydy. który okrywa górną część jądra komórkowego znajdującego się w główce plemnika. Pierwotne oogonia po przejściu kilku podziałów mitotycznych przekształcają się w oocyty I rzędu. Następne podziały mitotyczne spermatogoniów. wstawki znajdującej się u podstawy główki. które wykazują zdolność do samoodnawiania. Pierwszy podział prowadzi do powstania dwóch spermatogoniów. polegają na: 1) przekształceniu aparatu Golgiego w akrosom. a powstające kolejne pokolenia spermatogonii są połączone mostkami cytoplazmatycznymi. a druga podlega dalszym podziałom. czego skutkiem jest utrata struktury nukleosomowej przez chromatynę jądra plemnika. które niezwłocznie rozpoczynają podział mejotyczny. 4) usunięciu prawie całej cytoplazmy obecnej w spermatydzie i 5) zamianie białek histonowych na białka protaminowe w chromosomach. W przypadku bydła następuje to około 60 dnia rozwoju płodowego. podlegają głębokim przeobrażeniom podczas procesu spermiogenezy. 2) zgrupowaniu mitochondriów w pobliżu centrioli. Oocyty I rzędu po osiągnięciu stadium diplotenu profazy I mejozy zatrzymują rozwój. Taki sposób podziału pierwotnego spermatogonium jest typowy dla komórek pierwotnych (ang. w której jest umiejscowione jądro komórkowe i akrosom. a jest ich najczęściej sześć. który jest nazywany diktiotenem. w których komórki linii płciowej lokują się w części korowej gonad. z których jedna komórka zajmuje miejsce pierwotnego spermatogonium. jako komórki niezróżnicowane. zostają przekształcone w oocyty I rzędu. Główne zmiany. 2-20). które występowały w jajniku. która prowadzi do powstania z niezróżnicowanych haploidalnych spermatyd wyspecjalizowanych gamet męskich — plemników (ryć. Gametogeneza żeńska u ssaków rozpoczyna się już w życiu płodowym (ryć. W ten sposób wszystkie oogonia. Umieszczone są one zazwyczaj pojedynczo w pierwotnych pęcherzykach jajnikowych. Stan ten osiągany jest u bydła powyżej 100 dnia rozwoju płodowego. nie kończą się cytokinezą. będące w stadium diktiotenu. Intensywne podziały mitotyczne spermatogonii w jądrach dojrzałych samców umożliwiają masowe wytwarzanie plemników. Również kolejnym dwóm podziałom mejozy nie towarzyszy cytokinezą. powstaje grupa licząca kilkaset spermatyd połączonych mostkami cytoplazmatycznymi. Dojrzały plemnik zbudowany jest z główki. czyli komórek nie w pełni zróżnicowanych. 44 . w której zgrupowane są mitochondria. w wyniku którego powstają plemniki.geneza. która stanowi przedłużenie wstawki. oraz witki. w stosunku do akrosomu. Po ukierunkowaniu rozwoju osobniczego na płeć żeńską niezróżnicowane gonady płodowe przekształcają się w jajniki. stem cells). stronie jądra komórkowego. które rozpoczynają podział mejotyczny. po zakończeniu mejozy.

Dalsze etapy oogenezy następują po osiągnięciu przez samicę dojrzałości płciowej. których wzrost był wystarczająco intensywny. to może nastąpić dokończenie oogenezy. pewna część pęcherzyków rozpoczyna wzrost. a w nich rozrasta się również oocyt. Zapłodnienie oocytu przez plemnik stymuluje dokończenie mejozy żeńskiej. W pęcherzykach. przed owulacją następuje ponowne uruchomienie podziału mejotycznego. regulowanych hormonalnie. w wyniku którego powstaje oocyt II rzędu oraz ubogie w cytoplazmę ciałko kierunkowe. Komórki przemieszczają się w jajowodzie i jeżeli podczas wędrówki natrafią na plemniki. W kolejnych cyklach płciowych. Obie komórki umieszczone są w glikoproteinowej osłonce przejrzystej (zona pellucida) i w takim stadium rozwoju dochodzi do owulacji. Oocyt znajduje się w stadium metafazy II. Oocyt I rzędu kończy pierwszy podział mejotyczny. Tym samym zapłodnienie jest niezbędnym warunkiem zakończenia oogenezy. który jest wspomagany przez otaczające komórki pęcherzykowe. przy równoczesnym zablokowaniu dostępu innych plemników do wnętrza oocytu. Dzieje się to na drodze wyrzucenia przez oocyt zawartości 45 .

znajdujących się pod powierzchnią oocytu. Chromosomy pozostałe w oocycie tworzą przedjądrze żeńskie. a drugie reprezentujące zestaw chromosomów żeńskich. po czym następuje telofaza II. a chromatyna plemnika. w której występują dwa haploidalne przedjądrza: jedno powstałe z jądra plemnika. Powoduje to „utwardzenie" osłonki przejrzystej. Zapłodniony oocyt II rzędu przekształca się w zygotę. która staje się barierą nie do pokonania dla plemników. Rozpoczyna się anafaza II i dochodzi do „wyrzucenia" drugiego ciałka kierunkowego. który zapłodnił oocyt. które pozostały w oocycie 46 .ziaren korowych. do przestrzeni pomiędzy błoną oocytu a osłonką przejrzystą. podlega dekondensacji i powstaje przedjądrze męskie. Po wniknięciu plemnika oocyt ponownie podejmuje podział mejotyczny.

Ostatnio do praktyki hodowlanej wprowadzane są kolejne techniki. inseminacja. pochodzącą z hodowli pozaustrojowej (komórka taka może być zmodyfikowana genetycznie). W taki właśnie sposób sklonowano słynną owcę Doiły. profaza I nie zostaje zakończona w życiu płodowym u psa i niektórych gryzoni.po zakończeniu drugiego podziału mejotycznego. że zarówno produkcja zwierząt modyfikowanych genetycznie (zwierzęta transgeniczne). przenoszenie zarodków (stadium moruli lub blastocysty) pozyskanych od tzw. samic dawczyń do rogów macicy tzw. Należy do nich oznaczanie płci zarodków i segregowanie plemników na frakcję z chromosomem X i frakcję z chromosomem Y. Jedna z najpowszechniej obecnie wykorzystywanych technik dotyczy manipulacji na oocytach II rzędu. który dalej będzie wzrastał na drodze kolejnych podziałów mitotycznych. zarodkach. Poznanie procesów gametogenezy oraz wczesnego rozwoju zarodkowego umożliwiło rozwój biotechnologii gamet i zarodków. a dalej następuje anafaza oraz telofaza i powstaje zarodek zbudowany z dwóch komórek (blastomerów). W stadium metafazy pierwszego podziału mitotycznego zygoty dochodzi do połączenia się przedjądrzy (syngamii). do uzyskania której wykorzystano komórkę nabłonkową pochodzącą z gruczołu mlekowego dorosłej owcy. zygotach. W hodowli zwierząt na szeroką skalę stosowane są następujące biotechniki wspomagające rozród: konserwacja nasienia w niskich temperaturach (kriokonserwacja). z tym jednak że każdy z nich jest zbudowany z dwóch chromatyd siostrzanych. Warto zauważyć. . U gatunków tych można znaleźć oocyty I rzędu w stadium pachytenu w jajnikach nowo urodzonych osobników żeńskich. jak i klonowanie zwierząt również bazują na manipulacjach prowadzonych na oocytach II rzędu. Na przykład. które są określane jako enukleowane. Do takich oocytów. a także hodowanych w warunkach pozaustrojowych komórkach somatycznych. samic biorczyń. Z kolei u królika owulacja jest bezpośrednio indukowana przez akt krycia lub inseminacji. Od przedstawionego wyżej schematu oogenezy występują odstępstwa u niektórych gatunków. z których usunięto mikrochirurgicznie wrzeciono podziałowe (chromosomy w stadium metafazy II). że zygota jest gotowa do rozpoczęcia podziału mitotycznego. Chromosomy przedjądrza żeńskiego podlegają dekondensacji i równolegle z chromatyną przedjądrza męskiego przechodzą proces replikacji DNA. Zawartość DNA wzrasta do poziomu 4C. kriokonserwacja zarodków i zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro). co powoduje. Chromosomy ulegają kondensacji i początkowo nadal występują jako dwa oddzielne zestawy chromosomów. które umożliwiają uzyskiwanie potomstwa pożądanej płci. można wprowadzić techniką elektrofuzji komórkę somatyczną.

DNA może podlegać mutacjom. McCarty.M. Crick przedstawili model budowy DNA. Po drugie. W ślad za tym odkryciem nastąpiły następne.D. Po trzecie. Efektem tego doświadczenia było nabycie przez niektóre bakterie niepatogenne cech zjadliwości.Rozdział 3 Gen i jego ekspresja Znaczenie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) jako nośnika informacji genetycznej zostało udowodnione w 1944 roku dzięki eksperymentowi. 3. czyli replikacji. Po pierwsze. przypisując poszczególnym trójkom nukleotydów odpowiednie aminokwasy. a przez następne lata rozszyfrowywano kod genetyczny. Budowa kwasów nukleinowych Zapis informacji genetycznej oraz jej ujawnienie się w postaci cechy (ekspresja genu) związane są z funkcjonowaniem kwasów nukleinowych. Badania te przeprowadzili badacze amerykańscy O. transportującego (tRNA) i niekodującego (ncRNA) kwasu rybonukleinowego. W 1953 roku J. w sekwencji nukleotydów zapisana jest. Z kolei proces ekspresji 48 . które z kolei podlegają rekombinacjom podczas mejozy. Avery. Tylko u nielicznych wirusów (retrowirusy) informacja genetyczna jest zawarta w kwasie rybonukleinowym (RNA). który polegał na transformacji niepatogennych bakterii — dwoinek zapalenia płuc z wykorzystaniem DNA wyizolowanego ze szczepu patogennego.T. które są niezbędne do pełnienia funkcji nośnika informacji genetycznej. DNA ma zdolność do samoodtwarzania się. informacja o pierwszorzędowej strukturze białek. C. Watson i F. DNA charakteryzuje się trzema właściwościami.1. czyli procesowi generującemu pierwotną zmienność genetyczną. a także o strukturze cząsteczek rybosomowego (rRNA). U zdecydowanej większości organizmów nośnikiem informacji genetycznej jest DNA. za pomocą kodu genetycznego. MacLeod i M.

cukier deoksyryboza i reszta kwasu fosforowego (ryć. które zaliczane są do puryn: adenina (A) i guanina (G) lub pirymidyn: ty mina (T) i cytozyna (C). w którego skład wchodzą: zasada azotowa. W DNA występują cztery zasady azotowe. W rdzeniu każdego łańcucha polinukleotydowego cząsteczki deoksyrybozy połączone są ze sobą poprzez resztę kwasu fosforowego wiązaniami fosfodiestrowymi między atomem węgla w pozycji 5' jednej cząsteczki cukru i atomem węgla 3' sąsiedniej cząsteczki deoksyrybozy. 3-1). Cząsteczki zasad azotowych połączone są wiązaniami N-glikozydowymi 49 .genu jest nierozerwalnie związany z RNA. helix). a rzadziej podwójny heliks. który jest zaangażowany w proces translacji poprzez dostarczanie do rybosomów właściwych aminokwasów. i tRNA (transportujący RNA). Podstawową jednostką struktury DNA jest deoksyrybonukleotyd. rRNA (rybosomowy RNA) — stanowiący część strukturalną rybosomów. które są organellami komórkowymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie translacji. Struktura ta określana jest w języku polskim terminem podwójna helisa (ang.1. DNA Cząsteczka DNA składa się z dwóch owiniętych prawoskrętnie wokół siebie łańcuchów polinukleotydowych.1. 3. występującym w trzech podstawowych wariantach: mRNA (informacyjny RNA) — powstający podczas transkrypcji genu.

Ze względu na ich szerokość określa się je jako bruzdę większą i mniejszą. określaną wielkością S — stała sedymentacji. że naprzeciw końca 3' jednego łańcucha znajduje się koniec 5' drugiego łańcucha. który wraz z białkami tworzy strukturę rybosomów i uczestniczy w przeprowadzaniu translacji. z której po obróbce formowane są wspomniane wyżej trzy rodzaje rRNA. Łańcuchy polinukleotydowe DNA są przeciwnie spolaryzowane. czyli każdy łańcuch ma koniec 3' i 5'. naprzeciw adeniny zawsze występuje tymina. Polaryzacja łańcucha związana jest z występowaniem na jego końcach wolnych atomów węgla. którego długość wynosi około 14 000 pz. Liczba tych obszarów jest cechą charakterystyczną kariotypu danego gatunku. Pomiędzy zasadami powstają słabe wiązania wodorowe. że sekwencja nukleotydów w jednej nici jest różna od sekwencji nukleotydów w drugiej nici. W jąderku zlokalizowane są cztery rodzaje rRNA. Taka organizacja podwójnej helisy DNA sprawia. Trzy rodzaje rRNA: 5.8S. a w przypadku mRNA także dla procesu translacji. powstaje pre-rRNA o stałej sedymentacji 45S. Zwijające się wokół siebie łańcuchy polinukleotydowe tworzą na powierzchni podwójnej helisy dwie bruzdy biegnące spiralnie. W ogólnej puli RNA występujących w komórce najliczniej reprezentowany jest rybosomowy RNA (rRNA). 18S i 28S są kodowane przez geny umiejscowione w obszarach jąderkotwórczych (ang. inaczej nazywanych przewężeniami wtórnymi. a w parze GC trzy takie wiązania.z atomami węgła występującymi w pozycji l' cząsteczki deoksyrybozy i są skierowane do wnętrza podwójnej helisy. natomiast liczba aktyw50 .1. Przeciwna polaryzacja polega na tym. 3. a naprzeciw guaniny znajduje się cytozyna. RNA Kwasy rybonukleinowe są cząsteczkami zbudowanymi z pojedynczych łańcuchów polinukleotydowych.2. Przyjmuje się. lecz częściej stosuje się określenie liczba par zasad (skrót: pz w jęz. Polaryzacja łańcuchów ma bardzo ważne znaczenie dla przebiegu procesu replikacji i transkrypcji. Podczas transkrypcji. nucleolar organizer region — NOR). polskim lub bp od słów angielskich base pairs). że w obszarze jęderkotwórczym występuje nawet kilkadziesiąt powtórzeń genu kodującego prekursorową cząsteczkę 45S rRNA. Długość cząsteczki DNA wyraża się liczbą par nukleotydów. bo skierowane do wnętrza podwójnej helisy zasady azotowe stanowią jakby szczeble drabiny. Ułożenie zasad azotowych w łańcuchach polinukleotydowych podwójnej helisy DNA oparte jest na zasadzie komplementarności. tak więc w parze AT są dwa wiązania wodorowe. w których zamiast deoksyrybozy występuje ryboza oraz zamiast zasady pirymidynowej — tyminy (T) występuje inna pirymidyna — uracyl (U). które są wyróżniane ze względu na wielkość cząsteczki. tzn. prowadzonej przez polimerazę I RNA.

5S. W nici takiej mogą jednak występować fragmenty komplementarne. zlokalizowane są w podjednostce dużej (60S).nych obszarów. które podlegają transkrypcji. 3) pętla III — dodatkowa.8S i 28S. Liczba różnych cząsteczek tRNA występujących w komórce zawiera się w przedziale od 40 do 60.właściwym aminokwasem. czyli takich. że przekracza liczbę znanych aminokwasów. a trzy pozostałe rodzaje. 5. Wymienione rodzaje rRNA uczestniczą w budowie rybosomu. Czwarty rodzaj — 5S rRNA jest kodowany przez gen. które są komplementarne do kodonu aminokwasu transportowanego przez tRNA. W strukturze tRNA wyróżnia się cztery pętle: 1) pętla I (licząc od końca 5') — uczestniczy w wiązaniu się z enzymem syntetazą aminoacylową. a jej struktura jest bardzo charakterystyczna i przypomina liść koniczyny (ryć. jest zmienna. Na końcu 3' cząsteczki tRNA występuje sekwencja CCA. 4) pętla IV — zaangażowana jest w wiązanie się kompleksu aminoacylo-tRNA z rybosomem. występujący w wielu powtórzeniach w innej części genomu. w której do rybozy nukleotydu adenylowego jest przyłączany aminokwas. zatem 18S rRNA występuje w podjednostce małej (40S) rybosomu. który jest zaangażowany w dostarczanie aminokwasów do rybosomów. które po połączeniu wiązaniami wodorowymi między komplementarnymi zasadami azotowymi tworzą strukturę przestrzenną takiej cząsteczki. która katalizuje związanie tRNA z. Cząsteczka tRNA jest zbudowana z mniej niż 100 nukleotydów. 51 . tzn. zawiera układ trzech nukleotydów. Geny 5S rRNA są transkrybowane przez polimerazę III RNA. Dobrze poznanym rodzajem RNA jest transportujący RNA (tRNA). co oznacza. Tak jak w przypadku innych cząsteczek RNA także i ten rodzaj zbudowany jest z pojedynczego łańcucha polinukleotydowego. 3-2). o mało poznanej funkcji. 2) pętla II — antykodonowa.

że jest to bardzo ważna grupa RNA. czyli mitozy. 52 . Na uwagę zasługuje jeszcze jedna klasa RNA. Struktura cząsteczek mRNA jest opisana w części dotyczącej procesu transkrypcji. noncoding RNA). modyfikacji nukleotydów. 3. liczba replikonów w genomie ssaków szacowana jest na około 25 000. które określane są jako replikony. Podobnie jest w przypadku mejozy. z tym jednak że przed drugim podziałem mejotycznym nie dochodzi do replikacji. Replikacja DNA Proces samoodtwarzania się (replikacji) DNA przebiega w fazie S cyklu życiowego komórki i jest niezbędnie potrzebny do przeprowadzenia podziału jądra komórkowego.Informacyjny RNA (mRNA) powstaje podczas transkrypcji genów ulegających ekspresji w komórce i z tego względu jest to najbardziej zróżnicowana klasa kwasów rybonukleinowych. Na przykład. bądź mejozy. a także regulacji ekspresji genów. Replikon zawiera miejsce rozpoczęcia i zakończenia replikacji. Każdy podział mitotyczny musi być poprzedzony replikacją. a średnia wielkość jednego replikonu wynosi około 150 000 par nukleotydów. która bierze udział w procesie wycinania intronów z pre-mRNA.2. Ostatnie badania wykazują. Z powodu ogromnej długości cząsteczek DNA zawartych w chromosomach replikacją rozpoczyna się równocześnie w wielu miejscach. określana terminem niekodujący RNA (ncRNA — ang.

3-1). komplementarny łańcuch polinukleotydowy pełni funkcję matrycy (nić matrycowa) w procesie transkrypcji. na których w sposób komplementarny syntetyzowane są drugie łańcuchy. które nie kodują żadnego aminokwasu. widełki replikacyjne (ryć. 3-3). W ten sposób powstają tzw. że po replikacji dwie nowo powstałe cząsteczki DNA składają się z jednego starego łańcucha i jednego nowego. to ogółem możliwe jest utworzenie 64 trójek (tab. Ponieważ każdy kodon składa się z trzech spośród czterech nukleotydów. kod ma charakter trójkowy. a ich wystąpienie powoduje zatrzymanie procesu biosyntezy polipeptydu. tzn. Kod genetyczny Informacja genetyczna jest zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego. tryplet) w DNA zawierają informację o aminokwasie. w całym świecie ożywionym funkcjonuje ten sam system kodowania informacji genetycznej. Po pierwsze. a nić powstająca w sposób nieciągły opóźnioną. w obrębie danego odcinka DNA. Komplementarne ułożenie nukleotydów w dwóch łańcuchach polinukleotydowych cząsteczki DNA sprawia. Wśród nich jest 61 trójek sensownych oraz trzy kodony nonsensowne.Replikacja obejmuje dwa zasadnicze etapy: rozplecenie podwójnej helisy DNA i dobudowanie komplementarnych łańcuchów polinukleotydowych. Drugi. że sekwencje nukleotydów w tych łańcuchach. Od tej zasady są tylko nieliczne wyjątki. Wynika z tego. W efekcie tylko na jednym łańcuchu matrycowym replikującej cząsteczki DNA dobudowywanie nowego łańcucha przebiega w sposób ciągły. Oznacza to. Kod genetyczny ma kilka cech o podstawowym znaczeniu dla jego funkcjonowania.3. które następnie są łączone przez enzym ligazę w ciągłą nić. Taki sposób replikacji nazywany jest semikonserwatywnym (półzachowawczym). jest on uniwersalny. o czym była już mowa wyżej. rozpoczyna część kodującą genu. mającego charakter trójkowy. które dotyczą niektórych kodonów w mitochondrialnym DNA. tzn. kodon UGA w kodzie uniwersalnym jest 53 . Tryplet AUG. który odpowiada za wbudowanie metioniny w łańcuchu polipeptydowym. że kierunek budowania komplementarnego łańcucha jest ściśle określony i postępuje od końca 5' w kierunku 3' (5'→3'). np. Po drugie. który ma być wbudowany w procesie biosyntezy białka. Przyłączanie kolejnych nukleotydów katalizowane jest przez enzym polimerazę DNA. Nić syntetyzowana w sposób ciągły jest nazywana prowadzącą. Na drugim łańcuchu dobudowywane są krótkie fragmenty (tzw. trzy kolejne nukleotydy (kodon. Tym samym tylko jeden z tych łańcuchów zawiera informację i nić ta nazywana jest sensowną. Rozplecione łańcuchy polinukleotydowe stanowią matryce. fragmenty Okazaki). tzn. takie. który odpowiada za powstanie wiązania estrowego między atomem węgla 3' (wolna grupa 3'-OH) wydłużanego łańcucha i nowym nukleotydem (trifosforanem nukleozydu). 3. są różne.

kodonem stop, a w mitochondrialnym DNA ssaków odpowiada za włączenie tryptofanu do łańcucha polipeptydowego. Po trzecie, kod genetyczny jest zdegenerowany, co wynika z faktu znacząco większej liczby kodonów niż aminokwasów. W rezultacie prawie każdy aminokwas, z wyjątkiem metioniny i tryptofanu, jest kodowany przez więcej niż jedną trójkę (maksymalnie przez sześć kodonów, w przypadku leucyny i argininy). Po czwarte, kod genetyczny jest nie zachodzący na siebie i bezprzecinkowy, czyli kodony są ułożone kolejno jeden za drugim bez nukleotydów je rozdzielających. W efekcie podczas translacji sekwencja nukleotydów w mRNA jest odczytywana w sposób ciągły.

3.4. Transkrypcja
Pierwszym etapem procesu ekspresji genu jest transkrypcja, która polega na syntezie informacyjnego kwasu rybonukleinowego (mRNA) na matrycowej nici DNA. Transkrypcja rozpoczyna się od rozplecenia podwójnej helisy DNA i przyłączenia polimerazy RNA do sekwencji promotora, która poprzedza część strukturalną genu. Związanie się polimerazy RNA z pro54

motorem jest uzależnione od równoczesnego przyłączenia się w tym miejscu zespołu białek (czynniki transkrypcyjne), które kontrolują przebieg transkrypcji. Łańcuch mRNA jest syntetyzowany w kierunku od końca 5' do końca 3' (5'→3'), czyli kierunek tej reakcji jest taki sam jak przy replikacji. Z kolei matrycowa nić DNA (komplementarna do nici sensownej) jest odczytywana w kierunku 3'→5'. Dzięki temu powstający mRNA ma sekwencję nukleotydów zgodną z sekwencją nici sensownej DNA (ryć. 3-4). Ponieważ u organizmów eukariotycznych geny zbudowane są w części strukturalnej z fragmentów kodujących (eksony) i niekodujących (introny), to z pierwotnego transkryptu FINA (pre-mRNA) muszą być usunięte introny. Proces polegający na ich wycinaniu nazywany jest składaniem RNA (ang. splicing) i stanowi istotną część tzw. obróbki potranskrypcyjnej pre-mRNA, która jest drugim etapem ekspresji genu. Poza wycięciem intronów, na końcu 3' mRNA

dobudowana jest sekwencja poliA, a na końcu 5' dołączona zostaje 7-metyloguanozyna (tzw. czapeczka lub inaczej kapturek, ang. cap). Podczas transkrypcji powstają obok cząsteczek mRNA, pełniących funkcję matrycy, na której syntetyzowany jest łańcuch polipeptydowy, także inne cząsteczki kwasów rybonukleinowych, mających zasadniczą rolę w translacji (tRNA i rRNA).

3.5. Translacja
Po zakończeniu obróbki potranskrypcyjnej mRNA przechodzi do cytoplazmy i tam łączy się z rybosomami, co rozpoczyna kolejny etap ekspresji genu, jakim jest translacja. W procesie tym na matrycy mRNA budowany jest łańcuch polipeptydowy (ryć. 3-5). Synteza łańcucha polipeptydowego rozpoczyna się zawsze od aminokwasu metioniny, który jest kodowany przez trójkę nukleotydów AUG znajdującą się na końcu 5' mRNA. Metionina łączy się z tzw. inicjatorowym tRNA dla metioniny i taki kompleks jest wiązany z rybosomem, a antykodon tego tRNA wiąże się komplementarnie z pierwszym kodonem na końcu 5', jakim jest zawsze AUG. Następnie do rybosomu dostarczany jest kolejny aminokwas, przez właściwy tRNA, którego antykodon jest komplementarny do drugiego kodonu mRNA. Po wprowadzeniu drugiego aminokwasu dochodzi do powstania wiązania peptydowego między nim i metioniną w taki sposób, że nie związana grupa karboksylowa pierwszego aminokwasu — metioniny łączy się z nie związaną grupą aminową drugiego aminokwasu. Wynika z tego, że polipeptyd jest wydłużany od końca NH 2 do końca COOH. Zsyntetyzowany dipeptyd jest związany z tRNA dla drugiego aminokwasu, a rybosom przesuwa się o jeden kodon w kierunku końca 3' uwalniając jednocześnie inicjatorowy tRNA dla metioniny. Synteza łańcucha polipeptydowego postępuje w ten sposób do momentu, kiedy rybosom obejmie jeden z trzech kodonów nonsensownych, a więc kodonów stop (UAA, UAG lub UGA). Z chwilą osiągnięcia kodonu stop następuje zakończenie translacji i uwolnienie łańcucha polipetydowego. Uwolniony łańcuch polipeptydowy podlega modyfikacjom potranslacyjnym, w wyniku których zostaje uformowana ostateczna postać białka. Modyfikacje potranslacyjne obejmują zmiany dotyczące wiązań chemicznych (np. rozerwanie wiązania peptydowego) w obrębie polipeptydu, modyfikacje końca aminowego lub karboksylowego polipeptydu oraz modyfikacje łańcuchów bocznych aminokwasów wchodzących w skład polipeptydu. Ostatnia z wymienionych kategorii modyfikacji potranslacyjnych jest najczęściej spotykana i polega na przyłączaniu różnych grup chemicznych w wyniku np.: glikozylacji (przyłączanie reszt cukrowych), fosforylacji (przyłączanie grup fosforanowych, głównie reszty kwasu fosforowego), metylacji (przyłączanie grupy metylowej), acetylacji (przyłączanie grupy reszty acetylowej) itp. 56

3.6. Budowa genu
Gen jest podstawową jednostką dziedziczności i zajmuje ściśle określone miejsce (locus) w chromosomie lub też występuje poza jądrem komórkowym, wewnątrz mitochondriów i chloroplastów (dotyczy roślin). Zmiany w obrębie genu — mutacje genowe prowadzą do powstania form allelomorficznych,
57

czyli alleli. Zatem, cechą genu jest także podleganie mutacjom, które mogą się ujawniać fenotypowo. Należy jednak zaznaczyć, że nie każda mutacja przejawia się fenotypowo. Jeśli mutacja nie zmieni sensu zapisu genetycznego, np. zmutowany kodon odpowiada za włączenie tego samego aminokwasu co kodon niezmutowany (kod genetyczny jest zdegenerowany) lub mutacja wystąpi w obrębie intronu (introny są wycinane w trakcie obróbki potranskrypcyjnej pre-mRNA), to ujawnienie fenotypowe nie nastąpi. Mutacja nie wywołująca zmiany w budowie kodowanego produktu doprowadzi jedynie do powstania allelu, którego obecność może być wykryta poprzez bezpośrednie badanie DNA. W takiej sytuacji można mówić o polimorfizmie DNA danego genu. Gen jest również podstawową jednostką uczestniczącą w rekombinacji genetycznej podczas podziału mejotycznego. Pod względem molekularnym gen jest regionem DNA, który podlega transkrypcji. W ramach genu rozumianego jako jednostka transkrypcyjna należy wyróżnić część strukturalną genu, czyli ten fragment DNA, w którym zawarta jest informacja genetyczna o produkcie (białko, rRNA, tRNA), oraz sekwencje regulatorowe, które odpowiadają za uruchomienie transkrypcji (ryć. 3-6). Część strukturalna genu składa się z eksonów, czyli sekwencji, które po transkrypcji uczestniczą w translacji, oraz intronów, które są wycinane z pre-mRNA podczas składania RNA (ang. splicing) i nie uczestniczą w translacji. Oprócz tego z obu stron części strukturalnej (na końcu 5' i 3') występują sekwencje oskrzydlające (ang. untranslated region — UTR) części kodujące pierwszego i ostatniego eksonu. Sekwencje oskrzydlające nie podlegają translacji. Zgodnie z wcześniej opisanym fenomenem polarności cząsteczki DNA należy podkreślić, że początek genu znajduje

58

się na końcu 5', a koniec genu na końcu 3'. Pierwszy ekson (koniec 5') rozpoczyna sekwencja ATG, która koduje metioninę (kodon AUG w mRNA) — pierwszy aminokwas każdego polipeptydu. Z kolei na końcu 3' genu, po sekwencji „stop" (kodony TAA, TAG lub TGA), pojawia się sekwencja AATAAA, która koduje sygnał rozpoczęcia poliadenylacji pre-mRNA podczas obróbki potranskrypcyjnej, a za nią znajduje się sekwencja (GT)n odpowiedzialna prawdopodobnie za zakończenie transkrypcji. Część regulatorowa genu obejmuje sekwencje promotora, wzmacniacza (ang. enhancer) i wyciszacza (ang. silencer). Promotor bezpośrednio poprzedza część strukturalną genu i pełni kluczową rolę w rozpoczęciu transkrypcji. W obrębie promotora występują dwie sekwencje o szczególnym znaczeniu. W odległości około 30 pz od miejsca inicjacji transkrypcji występuje sekwencja TATA (ang. TATA-box), której obecność jest niezbędna do przyłączenia polimerazy II RNA. Przyłączenie polimerazy wymaga równoczesnego powiązania grupy białek (czynniki transkrypcyjne) z promotorem. Sekwencja CAAT znajduje się około 70-90 pz przed miejscem rozpoczęcia transkrypcji. Przypuszcza się, że również ta sekwencja bierze udział w procesie regulacji transkrypcji. Warto wreszcie zwrócić uwagę, że większość genów (około 56%) zawiera w obrębie promotora sekwencję składającą się z licznych powtórzeń dinukleotydu CG, które są nazywane wysepkami CpG. Wysepki CpG towarzyszą wszystkim genom ulegającym powszechnej ekspresji, tzn. we wszystkich komórkach. Są to geny pełniące funkcję gospodarza komórki (ang. housekeeping genes), czyli ich ekspresja jest konieczna do funkcjonowania komórki. Sekwencje regulujące typu wzmacniacza i wyciszacza mogą być położone w znacznej odległości od genu, którego ekspresja znajduje się pod ich kontrolą, dzięki oddziaływaniu na nie czynników transkrypcyjnych. Wzmacniacz jest odpowiedzialny za nasilenie transkrypcji genu, a wyciszacz za spowolnienie tego procesu. Położenie tych sekwencji względem genu jest bardzo zróżnicowane i może występować przed lub za genem, a nawet w jego obrębie, w jednym z intronów. Wielkość genu, a konkretnie jego części strukturalnej, mieści się w bardzo szerokich granicach od kilkuset par nukleotydów (pz) do ponad dwóch milionów pz. Przykładem bardzo małego genu jest gen SRΥ, który zawiera tylko jeden ekson, składający się z 669 nukleotydów. Produktem tego genu jest białko o długości 223 aminokwasów, odpowiedzialne za ukierunkowanie rozwoju niezróżnicowanej gonady płodowej w jądro. Gigantycznym genem jest ludzki gen DMD kodujący białko dystrofinę, które jest zbudowane z 3685 aminokwasów. Gen ten jest zbudowany z około 2,5 min pz i w jego skład wchodzi 79 eksonów i 78 intronów, ale tylko 0,6% długości tego genu obejmuje część kodującą. Mutacje w tym genie odpowiedzialne są za rozwój groźnej choroby genetycznej człowieka — dystrofii mięśniowej Duchenne'a, która prowadzi do zaniku mięśni. 59

W przypadku cech uwarunkowanych przez dużą liczbę genów o nie poznanej jeszcze funkcji (tzw. Zakończenie transkrypcji związane jest z sekwencją AAUAAA. Warto pamiętać. Budowa mRNA może być modyfikowana również przez wybór miejsca terminacji transkrypcji. Produkty kodowane przez te geny są zaangażowane w podstawowe procesy życiowe komórki. Należy jednak pamiętać.) lub też można obserwować właściwość fenotypową organizmu będącą efektem obecności określonego białka (np. replikacja DNA. które są zaangażowane w kontrolę ekspresji genów. Regulacja ekspresji genu W genomie ssaków występuje około 35 tysięcy genów. w skład którego będą wchodziły różne kombinacje eksonów. zależnie od tego. czyli ich fenotypowe ujawnianie się w postaci odpowiedniej cechy. Podczas rozwoju ontogenetycznego. Ukształtowane w ten sposób białko można zidentyfikować i analizować metodami laboratoryjnymi (np. że w komórce somatycznej każdy gen (oprócz genów położonych w chromosomach płci u samców) reprezentowany jest przez dwa allele.lub heterozygotycznym. obejmuje także inne procesy. jest włączana i wyłączana ekspresja różnych genów.3. oprócz zmian opisanych w podrozdziale poświęconym transkrypcji. translacji i potranslacyjnej modyfikacji białka. badania serologiczne — grupy krwi. że kontrola ekspresji może również polegać na potranskrypcyjnej modyfikacji mRNA. funkcje gospodarza komórki (ang. housekeeping genes). elektroforeza białek. budowa struktur komórkowych itp. zatem poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za podjęcie transkrypcji przez dany gen ma znaczenie podstawowe. poligeny. Geny z tej grupy podlegają ekspresji we wszystkich komórkach. w jakim kierunku różnicuje się dana komórka. które mogą występować w układzie homo. hybrydyzacja ze znakowanym przeciwciałem itp. którego całościowe poznanie wymaga jeszcze wielu lat badań. wśród których geny o działaniu sumującym mają podstawowe znaczenie) fenotyp opisuje się za pomocą estymatorów statystycznych. obecność rogów. Regulacja ekspresji genów zachodzi najczęściej na poziomie transkrypcji. takie jak: przemiany energetyczne. Mechanizm ten nazywa się alternatywnym składaniem mRNA. czyli dobudowa60 . Niemniej znanych jest już wiele mechanizmów. obok genów ulegających powszechnej ekspresji. umaszczenie. Ekspresja genu obejmuje procesy: transkrypcji. Podczas wycinania intronów możliwe jest zróżnicowane składanie ostatecznego transkryptu. która wskazuje. że w odległości około 10-30 nukleotydów od tego miejsca powinna nastąpić poliadenylacja transkryptu. Wśród nich znaczną grupę stanowią geny pełniące tzw. Z drugiej strony. Jest to bardzo złożony proces. podatność na stres itp. Modyfikacja mRNA. w zróżnicowanej komórce ekspresja niektórych genów może być okresowo włączana lub wyłączana. co ma oczywiście związek z ekspresją genów.). regulacji stabilności mRNA i jego transporcie do cytoplazmy oraz potranslacyjnej modyfikacji białek.7. potranskrypcyjnej modyfikacji mRNA.

przed przejściem do cytoplazmy. 3-7). Białka te w swojej strukturze zawierają dwa istotne obszary. białka o strukturze typu heliks-skręt-heliks (ang. ogonek poliA) na końcu 3' mRNA. powstających w niektórych tkankach. zależnie od ich struktury trzeciorzędowej. Sposób oddziaływania hormonów na ekspresję genów jest zróżnicowany (ryć. Czynniki transkrypcyjne Czynnikami transkrypcyjnymi nazywane są białka.7. Przykładem takiej sytuacji jest występowanie dwóch miejsc poliadenyłacji w genie łańcucha ciężkiego immunoglobulin. że niektóre geny mogą mieć kilka miejsc poliadenyłacji i dlatego na tej samej matrycy DNA mogą powstawać różne transkrypty. Forma rozpuszczalna tego białka powstaje na matrycy mRNA. zinc finger). Jeden odpowiada za wiązanie się czynnika transkrypcyjnego z właściwą sekwencją nukleotydów w obrębie promotora lub wzmacniacza. które wiążąc się z sekwencjami regulatorowymi genu umożliwiają przyłączenie polimerazy RNA i rozpoczęcie transkrypcji. odpowiedzialne za syntezę polipeptydów o różnej długości. Efektem tego może być na przykład pojawianie się w transkryptach. Intensywność procesu biosyntezy łańcuchów polipeptydowych zależy od liczby kopii mRNA wędrujących z jądra do cytoplazmy oraz od czasu trwania mRNA w cytoplazmie. są zaliczane do następujących grup: białka zawierające tzw. a drugi obszar zaangażowany jest w łączenie się z polimerazą RNA lub innymi czynnikami transkrypcyjnymi. Okazuje się. który jest krótszy o dwa eksony w porównaniu z mRNA dla formy zakotwiczonej w błonie plazmatycznej limfocytów B.1. W przypadku hormonów steroidowych regulacja ekspresji genów przebiega z udziałem receptorów wewnątrzkomórkowych. powstałe na bazie tego samego matrycowego DNA.nie sekwencji poliA (tzw. Wreszcie mRNA powstały podczas transkrypcji może ulegać. Proces ten nazywa się redagowaniem mRNA. modyfikacjom polegającym na zmianie sekwencji nukleotydów. Wymienione struktury wchodzą w kontakt z nicią DNA. czyli od jego stabilności. Kompleks hormon-receptor wnika do jądra komórkowego i tam wiąże się z sekwencjami regulatorowymi genu docelowego lub genu kodującego odpowiedni czynnik 61 . Ekspresja genów kodujących czynniki transkrypcyjne może zależeć od innych czynników transkrypcyjnych lub pozostawać pod kontrolą stymulatorów pozakomórkowych. helix-turn-helix) i białka o strukturze określanej terminem zamek leucynowy (ang. w przypadku niektórych genów kodowanych przez mitochondrialny DNA (mtDNA). leucine zipper). 3. palce cynkowe (ang. Hormon steroidowy po wniknięciu do komórki łączy się z właściwym białkiem receptorowym. Taką formę modyfikowania mRNA opisano m. dodatkowego kodonu stop. Funkcjonują wówczas dwa rodzaje mRNA.in. Czynniki transkrypcyjne. takich jak hormony.

a jedynie wiążą się z receptorami błonowymi. Hormony peptydowe (np.2. Poznanie genów od62 . insulina itp. W ich wyniku sygnał zostaje przeniesiony od zaktywowanego receptora błonowego do jądra komórkowego za pomocą wewnątrzkomórkowych przekaźników. lub też z udziałem przekaźników modyfikujących białka w cytoplazmie. Wiązanie takie wywołuje wiele reakcji. Gj.) nie wnikają do wnętrza komórki. co można uznać za regulację ekspresji genów na etapie potranslacyjnym. RS — receptor hormonu steroidowego. których mechanizm działania jest jeszcze słabo rozpoznany. Geny homeotyczne Ukształtowanie się wielokomórkowego organizmu z jednokomórkowej zygoty zależy z jednej strony od intensywnych podziałów komórkowych. hormon wzrostu. T1 T2 — przekaźniki wewnątrzkomórkowe. Oznaczenia: HP — hormon peptydowy. Receptor hormonu steroidowego ma domenę wiążącą DNA oraz domenę wiążącą hormon. gdy do receptora jest przyłączony hormon steroidowy. HS — hormon steroidowy. Pl P2 — promotory genów. 3. R — receptor hormonu peptydowego. Schemat regulacji ekspresji genów za pomocą hormonów. G2 — części strukturalne genów transkrypcyjny uczestniczący w regulacji ekspresji kolejnego genu. Domena wiążąca DNA jest aktywna tylko wówczas.7.Ryć. 3-7. a z drugiej strony od różnicowania się komórek.

że około 56% genów zawiera te sekwencje. Domena ta jest odpowiedzialna za utworzenie struktury charakterystycznej dla czynników transkrypcyjnych typu heliks-skręt-heliks. Oznacza to.3. Pierwszy segment zawiera geny odpowiedzialne za różnicowanie głowy i przedniej części tułowia. których transkrypcja jest hamowana poprzez metylację cytozyny w nukleotydach występujących 63 . Struktura tych genów wykazuje zaskakujące podobieństwo. Następnie kilka grup genów kieruje ukształtowaniem się segmentów ciała wzdłuż osi podłużnej. W obrębie kompleksu loci genów ułożone są w porządku włączania ich ekspresji. która koduje fragment białka (tzw. U ssaków geny te. HOX3 i HOX4. homeoboks). Wynika z tego. Rozwój muszki owocowej przebiega pod kontrolą genów. Najpierw uaktywniają się geny odpowiedzialne za orientację zarodka na część przednią i tylną. że metylacja DNA w sekwencjach regulatorowych może mieć istotne znaczenie dla ekspresji genu. domena białkowa) o długości 60 aminokwasów. tzn. Postęp w tym obszarze wiedzy osiągnięto dzięki badaniom prowadzonym na muszce owocowej. Prawie cały DNA zawiera zmetylowaną cytozynę. ANT-C i BX-C. HOX2. 3. która polega przede wszystkim na przyłączaniu grupy metylowej do cytozyny.7.powiedzialnych za rozwój zarodkowy i płodowy ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia podłoża licznych wrodzonych wad rozwojowych. które odpowiadają za poszczególne etapy morfogenezy. zgrupowane są w czterech kompleksach: HOX1. że mają one sekwencję o długości około 180 pz (tzw. ich ekspresja następuje w ściśle określonej kolejności. Ekspresja kolejnych genów odpowiada za różnicowanie się kolejnych segmentów ciała. w liczbie około 30. Okazało się. że brak metylacji wysepek CpG nie jest uniwersalnym sposobem uaktywniania ekspresji genów. Metylacja DNA Ważnym procesem wpływającym na ekspresję genów jest modyfikacja struktury DNA. Geny o podobnej budowie i funkcji zidentyfikowano także u kręgowców i nazwano je genami HOX. Obok wielu genów. czego skutkiem jest przejście DNA w stan nieaktywny. a drugi za różnicowanie tylnych segmentów tułowia i segmentów odwłoka. które w genomie muszki owocowej występują w dwóch kompleksach. Geny te funkcjonują w układzie hierarchicznym. Do promotorów mających niezmetylowaną cytozynę w wysepkach CpG mogą się przyłączyć czynniki transkrypcyjne niezbędne do ekspresji genu. Wreszcie za różnicowanie się poszczególnych segmentów odpowiadają geny homeotyczne. że nie wszystkie geny mają w obrębie promotora sekwencje CpG — szacuje się. położonych w jednym chromosomie. Trzeba jednak podkreślić. a wyjątek stanowią dinukleotydy CpG (wysepki CpG) występujące w obrębie promotorów w genach aktywnych transkrypcyjnie. Metylacja wywołuje zmianę powinowactwa DNA do czynników transkrypcyjnych oraz reorganizację nici nukleosomowej.

Po replikacji nowo wbudowane nukleotydy zawierające cytozynę podlegają metylacji. Jednak w przypadku niektórych genów stwierdza się zróżnicowaną ekspresję. a także w komórkach somatycznych organizmu dorosłego. mające dwa genomy męskie. od którego z rodziców pochodzi allel A. dobrze rozwijały struktury trofoblastu. czyli nieistotne jest. tzn. lub aktywne. czy cytozyna jest metylowana. czyli nie wpływa na prawidłowość replikacji wysepek CpG.4. jak i genom matki. tzn. dla których nie obserwuje się zależności między transkrypcją i metylacją DNA. zawierające dwa genomy żeńskie. Jeśli pacjent odziedziczył tak uszkodzony chromosom od ojca. typowy dla danej płci (ryć.7. że do rozwoju osobniczego niezbędny jest zarówno genom ojca. Metylacja cytozyny nie narusza komplementarności wiązania z guaniną. 3. jeśli pochodzą od ojca. Zjawisko to niekiedy dotyczy całych regionów chromosomowych. były zdecydowanie niedorozwinięte. jak i męski rozwijały się prawidłowo. w której cytozyny nie są metylowane. tzn. rozwijały się dość dobrze. Jedynie zarodki zawierające zarówno genom żeński. gametic imprinting). znaleziono przy okazji obserwacji rozwoju partenogenetycznych zarodków myszy. które mogą być nieaktywne. to 64 . Natomiast zarodki androgenetyczne. czy od matki. czy niemetylowana. czy allel pochodzi od ojca. czyli uczestniczące w formowaniu łożyska. a drugi — MspI przecina tę sekwencję niezależnie od tego. z tym jednak że struktury wywodzące się z trofoblastu. Przykładem niech będzie delecja fragmentu przycentromerowego ramienia długiego chromosomu 15 (delecja 15ql-q3) u ludzi. Piętno utrzymuje się podczas rozwoju zarodkowego i płodowego. Dopiero podczas gametogenezy dotychczasowe piętno gametyczne zostaje zniesione i ustala się wzór piętna. genotyp Aa jest równoważny genotypowi aA. niedorozwinięty zaś był sam zarodek. od matki. W obu przypadkach dochodziło do obumarcia zarodka. Stan metylacji DNA badany jest z użyciem dwóch enzymów restrykcyjnych. gdy pochodzą np. Piętno gametyczne W klasycznym podejściu do zagadnienia ekspresji genów przyjmuje się równoważność alleli w parze. zależną od tego. znane są liczne geny. wówczas gdy w matrycowej cząsteczce DNA naprzeciw guaniny występowała metylowana cytozyna. czyli ze strony końca 5'. w które zaangażowane są fragmenty podlegające piętnowaniu. Dowód na to. a od którego allel a. Piętnowanie alleli czy całych regionów chromosomu związane jest prawdopodobnie z metylacją DNA i występuje podczas gametogenezy (ang. a nie tylko diploidalna liczba chromosomów. 3-8). Jeden z nich -— HpaII przecina sekwencję CCGG. Piętno gametyczne prowadzi do zróżnicowanego fenotypowo ujawnienia się niektórych mutacji chromosomowych. Powstałe na drodze manipulacji zarodki ginogenetyczne.w części poprzedzającej gen.

in. ubiquitin protein ligase E3) pochodzenia matczynego. drgawki) określanych jako zespół Angelmana. tylko jeden gen — UBE3A nie podlega ekspresji. brak mowy. że w krytycznym regionie 15ql-15q3 inny fragment jest piętnowany w gametogenezie męskiej. W zespole Pradera-Willego stan jest następujący: brakuje fragmentu w chromosomie odziedziczonym od ojca. a inny w gametogenezie żeńskiej. Wynika z tego. W zespole Angelmana brakuje fragmentu chromosomu 15 pochodzenia matczynego. że fragment chromosomu 15 podlega piętnowaniu gametycznemu. jeśli pochodzi od ojca.in. P — chromosom pochodzący od ojca. a fragment piętnowany w oogenezie jest zaznaczony kolorem czerwonym. a odpowiedni homologiczny fragment w chromosomie pochodzącym od matki nie podlega ekspresji. gdy paq"ent ma dwie kopie tego fragmentu chromosomowego pochodzące od matki (matczyna disomia). Przyjmuje się.M r ZYGOTA 2ENSKA M P ZYGOT-A MĘSKA Ryć. że w zespole Pradera-Willego występuje utrata ekspresji wielu genów pochodzenia ojcowskiego. Fragment podlegający piętnowaniu w spermatogenezie jest zaciemniony. Wiadomo. podczas gdy w zespole Angelmana dotyczy to właściwie tylko jednego genu (UBE3A — ang. Natomiast odziedziczenie takiej samej mutacji od matki wywołuje zespół zmian (m. głębokie upośledzenie umysłowe. M — chromosom pochodzący od matki wówczas rozwija się zespół zmian fenotypowych (m. gen SNRPN — ang. Podobna sytuacja powstaje. 3-8.in. a ekspresja odpowiadającego fragmentu chromosomu ojcowskiego jest wyłączona lub pacjent ma dwie ojcowskie kopie tego fragmentu chromosomowego (disomia ojcowska). natomiast kilka genów (m. Tak więc. Piętnowanie gametyczne. który nosi nazwę zespołu Pradera-Willego. otyłość i niedorozwój umysłowy). smali nuclear ribonucleoprotein polypep65 . W efekcie pacjent nie ma żadnej aktywnej kopii genów występujących w części chromosomu objętego delecją.

Nałożenie się obu rodzajów piętnowania oraz obecność tkankowe specyficznego białka (czynnik transkrypcyjny) regulującego ekspresję genu prowadzi do ostatecznego ukształtowania się wzoru ekspresji genu w kolejnych stadiach rozwojowych i odpowiednich tkankach. nie ulega ekspresji. W genie tym występują dwa regiony. niezbędnych do podjęcia transkrypcji. insulin growth factor type 2) u myszy. które zachodzi podczas wczesnego rozwoju zarodkowego. Przykładem może być gen Igf2 (ang. Stan taki określany jest terminem hemizygotyczności. 3. że inaktywacją chromosomu X jest formą piętnowania. W komórkach żeńskich występują dwa chromosomy X. W momencie przechodzenia ze stadium moruli do stadium blastocysty następuje losowa inaktywacją jednego z chromosomów X. W zygocie oraz we wszystkich potomnych pokoleniach komórek somatycznych stan napiętnowania genu (-ów) jest utrzymywany. że gen napiętnowany podczas gametogenezy będzie powtórnie piętnowany podczas rozwoju osobniczego.7. Podczas wtórnego piętnowania dochodzi do metylacji fragmentu promotora genu ojcowskiego. albo matczynego. Okazało się.5. obok chromosomu Y. Szczegółowe badania przeprowadzone u myszy ujawniły obecność wielu regionów chromosomowych. Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich Szczególnym przykładem trwałej inaktywacji dużej części chromatyny jest fenomen związany z inaktywacją jednego z chromosomów X w zarodkach żeńskich. Obecnie znane są 34 geny.tide N). W komórkach męskich występuje tylko jeden chromosom X. które podlegają metylacji. które są objęte zjawiskiem piętnowania gametycznego. co oczywiście uniemożliwia przyłączenie czynników transkrypcyjnych. które podlegają piętnowaniu gametycznemu u myszy. Może się jednak zdarzyć. W stadium przedimplantacyjnym zarodka oba allele (ojcowski i matczyny) podlegają ekspresji. 66 . Sytuacja ta jest spowodowana tym. który podlega piętnowaniu podczas gametogenezy żeńskiej. jeśli są położone w chromosomie pochodzącym od matki. a w zarodkach starszych oraz komórkach osobnika dorosłego występuje monoalleliczna ekspresja genu matczynego. W efekcie oba allele są transkrybowane. duże fragmenty chromosomu 7. wywołujące zahamowanie transkrypcji. czyli aktywny pozostaje albo chromosom pochodzenia ojcowskiego. W momencie przejęcia kontroli nad rozwojem zarodka przez jego własny genotyp oba chromosomy X są aktywne w zarodkach żeńskich (układ XX). a także 11 i 12 podlegają piętnowaniu. że piętnowanie w gametogenezie żeńskiej prowadzi do metylacji miejsca. do którego nie może się przyłączyć białko (represor). Na przykład. Powoduje to wstrzymanie ekspresji allelu ojcowskiego. ale podobnie jak w komórkach męskich tylko jeden chromosom X wykazuje aktywność transkrypcyjną.

.

Inaktywowany chromosom X podlega kondensacji (heterochromatynizacji) w jądrze interfazowym. Warto zaznaczyć.Wzór inaktywacji jest następnie utrzymany we wszystkich komórkach potomnych. Spełnia on funkcję regulacyjną. że produktem locus Xist jest niekodujący RNA (ncRNA). Rozróżnienie aktywnego i nieaktywnego chromosomu X w metafazie mitotycznej jest możliwe po zastosowaniu metody barwienia prążkami R. który to stan jest utrzymywany w komórkach potomnych. Początkowo ekspresji podlega tylko gen Xist położony w chromosomie ojcowskim i to odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem procesu inaktywacji chromosomu X. że nieaktywny chromosom X jest replikowany w późnym okresie fazy S. albo w chromosomie ojcowskim. a jego obecność ujawnia się w postaci tzw. w zakresie zmiany struktury chromatyny inaktywowanego chromosomu X. Barwienie to pokazuje. albo matczynym. . Wiadomo. Proces inaktywacji rozpoczyna się od miejsca określanego jako centrum inaktywacji chromosomu X. ekspresja genu Xist pojawia się losowo. W centrum inaktywacji zidentyfikowano locus Xist (ang. które odzwierciedlają tempo replikacji poszczególnych regionów chromosomowych. W cyklu życiowym komórki chromosom ten podlega typowym przemianom związanym z okresową kondensacją (przed i w trakcie podziału jądra komórkowego) i niepełną dekondensacją (podczas interfazy). 3-9). W ślad za ekspresją genu Xist w jednym z chromosomów X przebiega stopniowo inaktywacja kolejnych regionów tego chromosomu. Inaktywacja jest związana z metylacją DNA danego chromosomu. w której część komórek ma aktywny chromosom pochodzenia ojcowskiego. Później. a część pochodzenia matczynego (ryć. który pełni główną rolę w uruchomieniu inaktywacji. W konsekwencji organizm żeński jest swoistą mozaiką. ciałka Barra. że w ludzkim chromosomie X centrum to występuje w ramieniu długim w obrębie prążka Xql3. X inactive specific transcript).

drugi to metylotransferazy (zwane też metylazami). a także kofaktorów.1. że pierwsza litera stanowi skrót nazwy rodzaju bakterii. bakterie wykształciły system restrykcji-modyfikacji. Większość metod wymaga fragmentacji (pocięcia. np. Endonukleazy dzieli się na trzy klasy. niszcząc niepożądane. enzym HindIII pochodzi z bakterii Haemophilus influenzae. Ponieważ obcy. DNA nie jest odpowiednio oznaczony (zmetylowany). obce cząsteczki DNA. rozpoznające i przecinające (inaczej trawiące) określone sekwencje nukleotydów. Nazewnictwo endonukleaz tworzone jest w ten sposób. System ten polega na tym. strawienia) DNA. Endonukleazy restrykcyjne służą bakteriom do obrony przed inwazją wirusów. wirusowy. wyizolowanie określonego odcinka DNA lub podzielenie cząsteczki DNA danego organizmu na krótsze fragmenty do dalszych szczegółowych badań. które rozpoznają te same sekwencje nukleotydów i modyfikują (metylują) je tak. by nie zostały przecięte przez endonukleazy. w zależności od ich mechanizmu działania. następnie może być również stosowana litera określająca nazwę szczepu lub serotypu bakterii.Rozdział 4 4. Endonukleazy restrykcyjne Analiza materiału genetycznego może być przeprowadzana bezpośrednio w komórkach (tzw. Jeden to endonukleazy. W celu przecięcia cząsteczki DNA w ściśle określonym miejscu stosowane są izolowane z bakterii endonukleazy restrykcyjne. że bakterie wytwarzają dwa rodzaje enzymów. Do klasy I enzymów 69 . Na przykład. substratów i produktów. niszczony jest przez endonukleazy bakterii. ponadto podawana jest cyfra rzymska oznaczająca numer kolejny enzymu wyizolowanego z danego gatunku bakterii. W celu ochrony własnego DNA przed działaniem restryktaz. Obecnie znanych jest już ponad 1000 restryktaz (w handlu dostępnych jest ponad 200) i tyleż samo metylaz. serotyp d i jest to trzeci (III) z kolei enzym uzyskany od tego gatunku i serotypu bakterii. metody in situ) bądź w wyizolowanym DNA lub RNA. co umożliwia np. druga i trzecia — gatunku. nazywane inaczej enzymami restrykcyjnymi bądź restryktazami.

jest to. Przykłady endonukleaz klasy I i III zawarte są w tabeli 4-1. czyli wymagają obecności ATP i Mg2+ (obecność Sadenozylometioniny nie jest niezbędna. iż wprawdzie rozpoznają specyficzne sekwencje nukleotydów. jony magnezu (Mg2+) i S-adenozylometionina.zaliczane są te restryktazy. Klasę III stanowią restryktazy mające podobne właściwości do restryktaz klasy I. Tabela 4-1 Przykłady enzymów restrykcyjnych 70 . które wykazują aktywność nukleazy. Różnica między tymi dwiema klasami polega na tym. Cechą tych enzymów. a ich działanie zależy od obecności takich kofaktorów. ale przecinają cząsteczkę DNA niespecyficznie w pewnej odległości (nawet do 1000 nukleotydów) od rozpoznanej sekwencji. że odległość sekwencji rozpoznanej od sekwencji przecinanej przez enzym klasy III jest dla danego enzymu stała i wynosi średnio 25 nukleotydów. utrudniającą ich wykorzystywanie w analizie DNA. ale wzmacnia ich aktywność). jak ATP.

tępe końce. Fragmenty o tępych i lepkich końcach wyglądają następująco: Enzym Thal (pochodzący z bakterii Thermoplasma acidophilum) rozpoznaje i tnie sekwencję: Niektóre enzymy. Enzymy te rozpoznają najczęściej sekwencje DNA złożone z 4 lub 6. Końce te ułatwiają łączenie fragmentów DNA ze sobą w procesie rekombinacji molekularnej. rzadziej 8 nukleotydów. Są to izoschizomery. Jednak większość endonukleaz przecina cząsteczki DNA w dwóch różnych miejscach. sekwencje palindromowe). Izoschizomery Smal (Serratia marcescens) i Xmal (Kanthomonas mafaacearum) przecinają rozpoznaną sekwencję w różnych miejscach: . w których enzymy przecinają te sekwencje. rozpoznają te same sekwencje DNA. 4-1). Jednak miejsca. mimo że pochodzą z różnych szczepów bakterii. mogą być różne. Niektóre enzymy przecinają cząsteczkę DNA w miejscach znajdujących się naprzeciw siebie.Najbardziej przydatne w analizie materiału genetycznego są enzymy restrykcyjne zaliczane do klasy II (przykłady w tab. lepkich końcach. dając fragmenty mające tzw. charakteryzujące się dwustronną symetrią (tzw. czego konsekwencją jest powstawanie fragmentów DNA o tzw.

Warunki optymalne dla aktywności poszczególnych enzymów restrykcyjnych różnią się przede wszystkim temperaturą. aby wstawiając 72 . Są one podstawowym narzędziem. klonowania molekularnego i rekombinacji genów czy fragmentów genomu.. Na przykład enzym MboII (Moraxella bovis) tnie cząsteczkę DNA następująco: 5'..5' podobnie enzym FokI (Flavobacterium okeanokoites): 5'..CCTAC(N)13. w której mieszanina DNA z enzymem jest inkubowana. opisane pod względem fizycznym i genetycznym. a tylko nieliczne enzymy (np.. • mają miejsca rozpoznawane przez różne endonukleazy restrykcyjne (uzyskanie lepkich końców).GAAGA(N)8'. drożdżowy) jest zdolny do autonomicznej replikacji.. wykorzystywanym m. Wykrycie bakteryjnych enzymów restrykcyjnych miało ogromne znaczenie dla rozwoju technik molekularnych..2.GGATG(N)9'. W zarysie klonowanie polega na namnożeniu fragmentu DNA w komórkach mikroorganizmów (głównie bakterii). Dokładne informacje o tych warunkach dostarczane są wraz z enzymami przez firmy biotechnologiczne... plazmidowy... Wektory charakteryzują się następującymi cechami: • są to niewielkie cząsteczki DNA.od rozpoznawanej sekwencji.CTTCT(N)7... sekwencjonowania DNA. Wektory Wektory są podstawowym narzędziem klonowania DNA. diagnostyki chorób genetycznych (wykrywanie mutacji genowych) lub w analizie polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP).5' Ponadto większość endonukleaz klasy II przecina dwuniciowe cząsteczki DNA. • miejsce rozpoznania przez enzym restrykcyjny nie powinno się znajdować w takim rejonie cząsteczki. którego uszkodzenie powodowałoby zaburzenie możliwości jej replikacji.. 4.. do którego fragment ten został uprzednio włączony (rekombinacja molekularna).3' 3'. Wprowadzenie (transformacja) fragmentu DNA do komórki biorcy następuje za pośrednictwem wektora.in. oraz składem buforu.3' 3'. do sporządzania map genomowych.. izolacji i identyfikacji genów. mające zdolność do samodzielnej replikacji w cytoplazmie gospodarza. Wektor (np. • powinny mieć jeden lub kilka silnych promotorów tak. HinPI) tną jednoniciowy DNA. Niektóre enzymy potrzebują takich samych buforów. fagowy..

w ich sąsiedztwo fragment obcego DNA można było uzyskać efektywną ekspresję wprowadzonych genów. korę mogą stanowić zagrożenie ekologiczne. gen β-galaktozydazy oznaczony symbolem lacZ. przedstawiony jest na rycinie 4-1. Kosmidy służą do klonowania większych cząsteczek DNA. Metoda selekcji rekombinantów zostanie omówiona w podrozdziale: Rekombinacja molekularna i klonowanie. za pomocą których można je ziden tyfikować. np. Sekwencja cos umożliwia upakowanie DNA faga w otoczkę białkową. • nie są zdolne do przeżycia poza komórką gospodarza. Dzięki temu w wektor taki można wstawiać odcinki klonowanego DNA uzyskane przez trawienie odpowiednimi enzymami. rozkładający barwny substrat. Najczęściej jest to gen kodujący enzym. • ze względów etycznych wektor nie powinien mieć genów. Wektor plazmidowy musi zawierać region inicjacji replikacji DNA — replikon oznaczony symbolem ori. eliminacja miejsc rozpoznawanych przez enzymy restrykcyjne) otrzymano wiele pochodnych tego faga. Przykładowy wektor plazmidowy pUC19. Kosmidy Kosmid jest plazmidem zmodyfikowanym przez dodanie do niego sekwencji cos z faga λ. którego sekwencje są rozpoznawane przez wiele enzymów restrykcyjnych. długości 10-40 kpz. Wektory plazmidowe Plazmidami są występujące u wielu gatunków bakterii kowalentnie zamknięte koliste cząsteczki DNA. Wektory fagowe Spośród wektorów fagowych największe znaczenie ma fag λ. Do niektórych wektorów wprowadzono sekwencję umożliwiającą łatwą identyfikację zrekombinowanych bakterii. plazmidy i kosmidy. Dzięki temu kosmidy łączą zalety wektorów plazmidowych i fagowych. i dlatego są wykorzystywane w badaniach wielu genów eukariotycznych oraz do tworzenia bibliotek genomowych. gen oporności na antybiotyk. Za pomocą modyfikacji molekularnych (np. Podobnie jak 73 . który ma długość 2686 par zasad. „polilinker" (miejsce wielokrotnego klonowania). np. Większość wektorów plazmidowych ma wstawiony syntetyczny oligonukleotyd. umożliwiający bakteriom transformantom rozwój na pożywce zawierającej antybiotyk. • zawierają znaczniki (markery). RODZAJE WEKTORÓW Wektorami najczęściej używanymi do klonowania DNA w komórkach prokariotycznych są bakteriofagi (fagi). geny oporności na antybiotyki. Plazmidy stosowane w technice klonowania jako wektory są specjalnie konstruowane z fragmentów naturalnych plazmidów bakteryjnych.

krowianki.Ryć. W przypadku komórek zwierzęcych są to pochodne wirusów SV40. Do klonowania fragmentów DNA w organizmach eukariotycznych (np. ale efektywność tego działania jest większa. komórkach ssaków) stosowane są: Wektory — pochodne wirusów Pochodne niektórych wirusów są wektorami stosowanymi do wprowadzania DNA do komórek roślinnych i zwierzęcych. jak 74 . adenowirusów i retrowirusów. Papilloma. którego zaletą jest duża wydajność uzyskiwania zrekombinowanego genu. bakulowirusów. Wektory fagowe są stosowane do klonowania fragmentów DNA mniejszych niż w wektorach plazmidowych. 4-1. geny markerowe i silne promotory. bacterial artificial chromosome) skonstruowany na bazie plazmidowego czynnika F bakterii E. wadą natomiast organiczona długość wbudowanego obcego DNA. Obecnie coraz częściej stosuje się retrowirusy zapewniające dużą efektywność transfekcji (transfekcja jest to wprowadzanie fragmentów DNA do komórek eukariotycznych). Schemat wektora plazmidowego pUC19. Są one również stosowane w somatycznej terapii różnych schorzeń. Zaznaczono miejsca restrykcyjne dla niektórych endonukleaz w przypadku wektorów plazmidowych. Sztuczny chromosom bakteryjny (BAC) Do klonowania długich fragmentów DNA (100-300 kpz) jest wykorzystywany sztuczny chromosom bakteryjny BAĆ (ang. Najwcześniej był stosowany wirus SV40. coli. drożdżach. Wektory drożdżowe Wektory te wykazują zdolność replikacji tak w komórkach drożdży. do wektorów fagowych wprowadzono polilinkery.

i komórkach bakteryjnych. Zdolność ta wynika z występowania odrębnych sekwencji startu replikacji i genów markerowych. Typowy wektor drożdżowy jest skonstruowany z części prokariotycznej (zawiera sekwencję ori i marker selekcyjny) i eukariotycznej (zawiera sekwencję ori rozpoznawaną przez polimerazę eukariotycznego gospodarza, marker selekcyjny i sekwencje umożliwiające ekspresję genu). Taka konstrukcja pozwala na klonowanie genów w E. coli, a następnie badanie ich ekspresji w drożdżach. Do wektorów tych należą także sztuczne chromosomy drożdżowe — YACs (ang. yeast artificial chromosomes), skonstruowane po raz pierwszy w 1983 roku. Są one stosowane do klonowania bardzo długich fragmentów DNA, do 5 milionów par zasad. Są także wykorzystywane m.in. w budowie map genomowych. Oprócz sekwencji typowych dla wektorów drożdżowych, sztuczne chromosomy drożdżowe mają sekwencje umożliwiające replikację chromosomów i ich segregację w trakcie podziałów mitotycznych.
Sztuczne chromosomy ludzkie

Po skonstruowaniu sztucznego chromosomu drożdży rozpoczęto intensywne prace nad konstrukcją ludzkiego sztucznego chromosomu — HAC (ang. human artificial chromosome). Było to możliwe dzięki poznaniu sekwencji telomerowych chromosomów i sekwencji, od których zaczyna się replikacja cząsteczki DNA. O wiele większym problemem okazało się wydzielenie części chromosomu nazwanej centromerem. Dotychczasowe badania zaowocowały skonstruowaniem sztucznego chromosomu ludzkiego złożonego z telomerowego DNA, fragmentów DNA rozpoczynających replikację oraz, zamiast centomerowego DNA, α-satelitarnego DNA (sekwencja powtarzająca się, długości 171 par zasad) (ryć. 4-2). Wszystkie te fragmenty DNA zostały wprowadzone do komórek ludzkiej linii nowotworowej, hodowanych in vitro. Komórki te, w przeciwieństwie do komórek prawidłowych, mają zdolność nieograniczonej liczby podziałów. Uzyskany dotychczas sztuczny chromosom, nazwany mikrochromosomem, różni się znacznie od chromosomu funkcjonalnego. Jeżeli konstrukcja sztucznego chromosomu ludzkiego zakończy się powodzeniem, chromosomy te (HACs) będą mogły być użyteczne do badania ekspresji genów oraz jako wektory stosowane w terapii genowej (dostarczanie genów do komórek somatycznych in vivo).

75

4.3. Rekombinacja molekularna i klonowanie
Rekombinacja molekularna, będąca podstawową metodą inżynierii genetycznej, polega na łączeniu ze sobą różnych cząsteczek DNA lub RNA. Metoda rekombinacji DNA umożliwia uzyskanie za pomocą klonowania bardzo dużej liczby kopii wybranego fragmentu DNA. Klonowaniem molekularnym nazywamy replikację w komórkach biorcy (np. bakterii) zrekombinowanych wektorów zawierających DNA dawcy, uzyskany za pomocą jednej z następujących metod: • wycięcie odpowiedniego fragmentu DNA dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych, • wyizolowanie z komórek dawcy określonego rodzaju mRNA, stano wiącego transkrypt pojedynczego genu, a następnie zastosowanie reakcji odwrotnej transkrypcji (przepisanie sekwencji mRNA na komplementarną sekwencję mRNA → cDNA), • chemiczna synteza fragmentu DNA. Ligacja. Fragment DNA, który zamierzamy sklonować, musi być połączony z odpowiednim wektorem. By połączenie to było możliwe, konieczny jest wytwarzany przez bakterie enzym nazwany ligazą DNA. In vivo ligazą bierze udział w procesie replikacji DNA oraz naprawie uszkodzeń DNA, katalizując powstawanie wiązań fosfodiestrowych między nukleotydami. Dzięki swym właściwościom ligazą bierze udział w tworzeniu wiązań między cząsteczkami DNA pochodzącymi od -różnych organizmów. Do rekombinowania DNA stosowana jest ligazą, którą uzyskuje się z komórek Escherichia coli zakażonych fagiem T4 (ligazą jest kodowana przez gen tego faga). Ligazą ma zdolność łączenia ze sobą fragmentów o końcach zarówno lepkich, jak i tępych, jednak wydajność tego procesu jest większa w przypadku końców lepkich. Z reguły do przecięcia wektora używany jest ten sam enzym restrykcyjny, którym był trawiony DNA. Transformacja. W celu wprowadzenia zrekombinowanych cząsteczek DNA do komórki bakteryjnej wykorzystywana jest naturalna zdolność wielu bakterii do pobierania cząsteczek DNA z podłoża. Właściwość tę odkrył w 1928 roku Griffith w doświadczeniu na myszach zarażanych dwoinką zapalenia płuc. Bakteria E. coli, która jest często używana w biologii molekularnej, nie ma zdolności pobierania cząsteczek DNA z podłoża. Dlatego wprowadzenie cząsteczek DNA do jej wnętrza musi być dokonane na drodze indukcji chemicznej (destabilizowanie błony komórkowej jonami wapnia — inkubacja komórek z CaCl2 w temperaturze bliskiej 0°C) bądź elektroporacji (działanie impulsów pola elektrycznego w urządzeniu zwanym elektroporatorem). Wydajność transformacji zależy od stosowanej metody, w pierwszym przypadku (działanie jonami wapnia) możliwe jest uzyskanie około 106 transformantów z l μg zrekombinowanego DNA, w drugim natomiast znacznie więcej, maksymalnie do 1010.
76

Wprowadzenie zrekombinowanych cząsteczek DNA do komórek eukariotycznych nosi nazwę transfekcji. Jest kilka metod transfekcji, m.in. mikroiniekcji DNA, elektroporacji oraz indukcji chemicznej fosforanem wapnia lub dekstranem. Selekcja transformantów (bakterii, które zawierają zrekombinowany wektor). Jedna z metod selekcji transformantów wykorzystuje zjawisko αkomplementacji. Jest ona możliwa do stosowania w przypadku wektora plazmidowego z serii pUC. Właściwie można mówić o dwustopniowej selekcji komórek bakterii po transformacji. Pierwsza zachodzi podczas hodowli bakterii na pożywce zawierającej antybiotyk. Ponieważ wektor plazmidowy ma gen oporności na antybiotyk, uzyskuje się wzrost kolonii bakterii, które mają wektor. Drugi etap selekcji umożliwia odróżnienie komórek zawierających zrekombinowany wektor od komórek z wektorem niezrekombinowanym (ryć. 4-3). Wektory z serii pUC mają promotor genu β-galaktozydazy (enzym ten jest kodowany przez gen oznaczony symbolem lacZ) i sekwencję kodującą N-końcową część tego białka (fragment alfa βgalaktozydazy). Z kolei stosowane do transformacji komórki bakterii dostarczają C-końcową sekwencję genu lacZ (fragment omega). W wyniku połączenia, po pobraniu przez bakterię wektora, obu sekwencji genu lacZ (zjawisko α-komplementacji) (ryć. 4-3) powstaje funkcjonalny gen β-galaktozydazy. Dzięki syntezie tego enzymu kolonie bakterii zawierających plazmid, hodowane na podłożu z chromogenem X-gal, będą miały barwę

Ryć. 4-3. Zasady α-komplementacji (połączenie fragmentów genu lacZ z plazmidu i bakterii) — synteza funkcjonalnego genu enzymu β-galaktozydazy

77

niebieską. Jeżeli do wektora (w obręb polilinkera znajdującego się w części „plazmidowej" genu lacZ) zostanie wprowadzony obcy fragment DNA, synteza N-końcowej części (β-galaktozydazy zostanie zablokowana, co spowoduje brak syntezy aktywnego białka i białe zabarwienie kolonii bakterii zawierających zrekombinowany wektor.

4.4. Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)
Łańcuchowa reakcja polimerazy — PCR (ang. polymerase chain reaction) jest podstawową techniką badawczą i diagnostyczną wykorzystującą zdolność DNA do replikacji. Reakcja ta jest katalizowana, podobnie jak to się dzieje w komórkach, przez polimerazy DNA, zwane także replikazami. Łańcuchowa reakcja polimerazy znana jest od ponad 10 lat, a jej twórcą był Kary Mullis, który za swoje badania otrzymał Nagrodę Nobla w roku 1993. O ogromnym znaczeniu tej metody decyduje to, iż umożliwia ona analizę DNA nawet w przypadku bardzo małej jego ilości (np. w kryminalistyce — ślady krwi). PCR jest enzymatyczną metodą amplifikacji (powielania) określonych sekwencji DNA, a jej czułość pozwala na zwielokrotnienie (uzyskanie wielu milionów kopii) ściśle określonych sekwencji DNA, mimo obecności innych sekwencji. Można amplifikować poszukiwane odcinki DNA, dysponując DNA wyizolowanym nawet z pojedynczych komórek. Jednak najlepszy DNA do celów diagnostycznych uzyskujemy, gdy pochodzi z minimum 103 komórek. Z reguły amplifikacja określonego fragmentu DNA jest możliwa wtedy, gdy znana jest jego sekwencja nukleotydowa, na podstawie której syntetyzowane są krótkie, zazwyczaj około dwudziestonukleotydowe oligonukleotydy, tzw. startery (ang. primer), komplementarne do badanego DNA (jeden starter do jednej, drugi do drugiej nici). Aby mogła zajść łańcuchowa reakcja polimerazy, niezbędne są następujące warunki: obecność jednoniciowej matrycy DNA (badany dwuniciowy DNA jest rozdzielany na dwie nici przez denaturację termiczną, proces ten nazywany jest inaczej topnieniem), wspomnianych już starterów, trifosforanów deoksynukleotydów (dATP, dCTP, dGTP i dTTP) oraz enzymu polimerazy DNA. Konieczny jest również bufor reakcyjny uzupełniający niezbędne do aktywności enzymu jony metali (potasu i magnezu). Trifosforany w trakcie amplifikacji uczestniczą w wydłużaniu sekwencji starterów zgodnie z regułą komplementarności zasad azotowych względem amplifikowanej nici DNA. Enzym katalizujący reakcję — Taq polimeraza DNA — pochodzi z bakterii Thermus aquaticus, żyjącej w gorących źródłach. Dlatego polimeraza (nazwana od skrótu gatunku bakterii Taq polimeraza) zachowuje swą aktywność nawet w bardzo wysokiej temperaturze (> 90°C). Zanim wykryto ten enzym, przeprowadzenie reakcji amplifikacji było ogromnie
78

pracochłonne i wymagało wielokrotnego dodawania enzymu. Obecnie może być stosowana także inna polimeraza, PrimeZyme, pochodząca z innej termofilnej bakterii Thermus brockianus. Reakcja amplifikacji DNA składa się z powtarzających się cykli, a każdy z nich przebiega w trzech etapach (ryć. 4-4): 1 — denaturacja dwuniciowego DNA (ang. denaturation), zachodząca w temperaturze 92-96°C (zależnie od rodzaju probówki i termocyklera, którym jest termostat z automatycznie zmieniającą się temperaturą); 2 — przyłączenie (ang. annealing) starterów do komplementarnych sekwencji na zdenaturowanej matrycy DNA, w temperaturze 37-72°C. Temperatura przyłączania starterów zależy głównie od zawartości w tych starterach nukleotydów G i C. Można ją w przybliżeniu określić, wykorzys tując wzór (Mazaras i wsp., NAR 19:4783, 1991): T = 69,3°C + 41 x (G + C)/L - 650/L gdzie: (G + C) — łączna liczba nukleotydów guanylowych i cytydylowych L — łączna liczba wszystkich nukleotydów; 3 — wydłużanie starterów (ang. elongation) polegające na dołączaniu, począwszy od wolnego końca 3'-OH startera, nukleotydów komplementar nych względem amplifikowanej nici DNA; proces ten zachodzi w temperaturze 72°C.
79

W wyniku wydłużenia starterów powstają syntetyzowane „de novo" nici DNA, które zawierają miejsce wiązania dla startera w następnym cyklu. Zatem każda nowa nić DNA staje się matrycą w kolejnym cyklu amplifikacji, co prowadzi do zwiększania się liczby amplifikowanych fragmentów w postępie logarytmicznym. Po 30 cyklach tej reakcji jest już 230, czyli 1073 741 824, powielonych fragmentów DNA. Długość powstających fragmentów determinują końce 5' starterów. Denaturacja DNA w pierwszym i wydłużanie starterów w ostatnim cyklu przebiegają w nieco dłuższym czasie niż w cyklach pozostałych. Dla każdego fragmentu DNA, który ma być zamplifikowany, należy dobrać właściwe warunki reakcji, przede wszystkim temperaturę przyłączania starterów. Całkowity czas trwania łańcuchowej reakcji polimerazy wynosi z reguły najwyżej kilka godzin. Po zakończeniu reakcji zamplifikowany fragment DNA, czyli tzw. produkt PCR, może być przechowywany w temperaturze 4°C, do momentu następnego etapu badań. Metoda PCR ma wiele zastosowań, między innymi do: • wykrywania obecności w genomie określonych odcinków/genów oraz identyfikacji nosicieli mutacji powodujących choroby genetyczne • wykrywania obecności w organizmie wirusowego lub prowirusowego DNA • zwiększenia ilości wybranych odcinków DNA do późniejszego sekwencjonowania lub tworzenia biblioteki genów. Opracowane zostały modyfikacje łańcuchowej reakcji polimerazy: Wewnętrzna (ang. nested) PCR. Stosowana jest w przypadku braku pewności, że zamplifikowany został właściwy fragment DNA. Metoda ta polega na amplifikacji mniejszego odcinka DNA, zawartego w obrębie wcześniej zamplifikowanego dłuższego fragmentu. Oczywiście w tej drugiej reakcji stosowane są inne startery. Za pomocą tej metody możemy także zwiększyć czułość reakcji, dzięki dodatkowej amplifikacji produktów wcześniejszej reakcji. RAPD (ang. random amplified polymorphic DNA). Jest to metoda losowej amplifikacji fragmentów DNA, w której, w odróżnieniu od metody PCR, stosowany jest tylko jeden starter. Również warunki reakcji są nieco inne, niższa jest temperatura przyłączania starterów do matrycowego DNA, a liczba cykli reakcji jest większa (40-50). Przykład wzoru prążkowego (losowo zamplifikowanych fragmentów DNA) przepiórki japońskiej uzyskanego w wyniku reakcji RAPD przedstawiono na rycinie 4-5. LCR (ang. ligase chain reaction). Ligazowa reakcja łańcuchowa; zbliżona jest do PCR. Różnice polegają m.in. na tym, że w LCR oligonukleotydy są dłuższe (50-60 nukleotydów) i tak przygotowane, by po hybrydyzacji, odpowiednio do końca 5' i 3' matrycowego DNA, nie pozostała między nimi
80

Enzymem używanym do tej reakcji jest termostabilna ligaza. a produkty ligacji stają się matrycami do hybrydyzacji w kolejnych cyklach. która łączy specyficznie dwa przyległe oligonukleotydy. O znakowaniu biotyną będzie jeszcze mowa w podrozdziale: Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne. co jest szczególnie istotne z medycznego punktu widzenia (diagnostyka chorób monogenowych). Nie może być natomiast 81 . Oligonukleotydy są amplifikowane podczas cykli termicznych w obecności drugiej pary starterów. Reakcja ta stosowana jest do wykrywania mutacji punktowych. wówczas nie tworzy się wiązanie między starterami i nie ma produktu amplifikacji. W celu identyfikacji produktu LCR stosowane są nieradioaktywne metody znakowania barwnego. Jeśli nie ma komplementarności w miejscu połączenia starterów z matrycą DNA (np. Łańcuchowa reakcja polimerazy umożliwia amplifikację jedynie kwasu deoksyrybonukleinowego.przerwa. gdy są one zhybrydyzowane z komplementarną matrycą. np. Te dwa etapy są powtarzane. wówczas termostabilna ligaza tworzy kowalentne wiązanie między oligonukleotydami. W pierwszym etapie reakcji matryca — DNA jest poddawana denaturacji (rozdzielana na dwie nici) przez działanie wysoką temperaturą (94°C). że komplementarne do normalnego allelu cztery diagnostyczne startery hybrydyzują z komplementarnymi sekwencjami na matrycy DNA. reverse transcription-polymerase chain reaction). Ochłodzenie mieszaniny reakcyjnej do 60°C powoduje. Jeśli jest idealna komplementarność między matrycą i zhybrydyzowanymi z nią oligonukleotydami (starterami). amplifikując badany gen (odcinek DNA). z zastosowaniem biotyny. RT-PCR (ang. mutacja punktowa). Odwrotna transkrypcja-PCR.

Stwierdzenie takiej formy polimorfizmu wskazuje jedynie na to. bowiem pomiędzy niektórymi sekwencjami wchodzącymi w skład łańcucha będą powstawały wiązania wodorowe między komplementarnymi zasadami azotowymi. które przyjmują określoną konformację przestrzenną. że testowany osobnik jest heterozygotą w obrębie amplifikowanego fragmentu DNA. Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne Hybrydyzacja DNA jest możliwa dzięki zdolności kwasów nukleinowych do rozdziału na pojedyncze nici komplementarne i ponownego łączenia się w struktury dwuniciowe. podczas której na matrycy mRNA syntetyzowany jest komplementarny DNA (nazwany cDNA). W tych przypadkach może być stosowana metoda RT-PCR. między nićmi DNA:DNA. jest to technika często wykorzystywana do wstępnej identyfikacji mutacji punktowych w badanym fragmencie DNA. iż łańcuchowa reakcja polimerazy jest poprzedzona odwrotną transkrypcją. Zdenaturowany DNA allelu zmutowanego może przyjmować inną konformację niż allelu prawidłowego i w konsekwencji fragmenty te będą migrowały podczas elektroforezy z różną szybkością. które ułatwiają ten 82 . 4. Polimorfizm konformacji jednoniciowych łańcuchów DNA. single stranded conformation polymorphism). Badanie polega na amplifikacji techniką PCR wybranego fragmentu DNA. Efektem denaturacji jest uzyskanie jednoniciowych łańcuchów DNA. Dlatego szczegółowa analiza mutacji wymaga zastosowania dodatkowych metod. np.5. RFLP lub sekwencjonowania. w których określana jest ilość mRNA. których materiałem genetycznym jest RNA. polegająca na tym. Nie można jednak na tej podstawie zidentyfikować typu mutacji ani określić miejsca mutacji. Końcowym etapem jest amplifikacja uzyskanego cDNA na drodze łańcuchowej reakcji polimerazy. RNA: RNA i RNA: DNA istnieją wiązania wodorowe. Jeśli badany DNA pochodzi od nosiciela zmutowanego genu. które jest oczywiście najbardziej precyzyjne. a następnie jego denaturacji i elektroforezie. Konformacja ta zależy od sekwencji nukleotydów. to wówczas na elektroforegramie pojawiają się prążki (fragmenty) reprezentujące allel prawidłowy oraz allel zmutowany.wykorzystana w badaniach ekspresji genów. jak również do wykrywania wirusów. Poszukiwanie określonego fragmentu DNA lub RNA może być przeprowadzane także bezpośrednio w komórkach i tkankach za pomocą metody PCR in situ. Dzięki temu szybkość migracji jednoniciowych łańcuchów DNA podczas elektroforezy zależy nie tylko od ich wielkości/ale także konformacji przestrzennej. Reakcja ta przebiega dzięki zastosowaniu enzymu odwrotnej transkryptazy. SSCP (ang. Jak wiadomo.

Przeniesiony DNA należy utrwalić na filtrze działając wysoką temperaturą bądź promieniami UV. Ogromną zaletą hybrydyzacji jest to. który przenikając przez żel zabiera ze sobą fragmenty DNA. Fragmenty te są następnie zatrzymywane na filtrze. Sonda musi być odpowiednio wyznakowana. wirusów lub organizmów wyższych). 83 . jednak niewielką rozdzielczością. czyli cięższe fragmenty) lub poliakryloamidowym (krótsze. iż muszą być stosowane wkrótce po ich wyznakowaniu. do 500 par zasad). Znakowanie izotopowe charakteryzuje się dużą czułością. dCTP i UTP a 32P. Technika northern blotting. Sygnał jest wykrywany metodą autoradiografii przez ekspozycję błony fotograficznej na działanie promieniowania powstałej hybrydy. Sondami molekularnymi mogą być fragmenty DNA bezpośrednio pochodzące z genomu (np. by było możliwe wykrycie powstałej hybrydy. Southern blotting jest metodą przenoszenia odpowiednio przygotowanego DNA na filtr nitrocelulozowy lub nylonowy. Przeniesienie fragmentów DNA z żelu na filtr następuje przez bufor transferowy. northern blotting (RNA) czy PCR (hybrydyzacja starterów z matrycą).71 MeV — megawoltów). Zjawisko to stało się podstawą metod analizy kwasów nukleinowych. Izotop ten jest stosowany do znakowania DNA i RNA. Tak przygotowany DNA można nawet kilkakrotnie hybrydyzować z sondami molekularnymi. że można ją stosować nawet wówczas. By była możliwa hybrydyzacja sondy z badanym DNA. Sondy molekularne są to odcinki DNA mające sekwencję nukleotydów komplementarną do badanej. lżejsze. klonowane sekwencje lub syntetyczne oligomery stosowane w PCR. a jego podstawowym źródłem są radioaktywne nukleotydy wyznakowane w pozycji α: dATP. Wadą sond znakowanych izotopem jest również to. czas półtrwania 14.proces. kwas nukleinowy znajdujący się w żelu musi być zdenaturowany (rozdzielony na pojedyncze nici poprzez działanie roztworem kwasu solnego). nie wymaga etapu denaturacji.3 dnia. stosowana w hybrydyzacji kwasu rybonukleinowego. Znakowanie izotopowe (radioaktywne) — przez wprowadzenie do cząsteczki sondy izotopu promieniotwórczego. Sposób znakowania sond można podzielić na dwie główne grupy: 1. który jest nicią pojedynczą. który emituje wysokoenergetyczne promieniowanie β (energia promieniowania E = 1. Znakowanie sond. Najczęściej stosowanymi izotopami są: • fosfor radioaktywny (32P). takich jak hybrydyzacja Southern blotting (DNA). gdy nie jest dokładnie znana cała sekwencja nukleotydowa badanego fragmentu DNA. Przygotowanie DNA polega na trawieniu jednym lub kilkoma enzymami restrykcyjnymi i rozdzieleniu elektroforetycznym uzyskanych fragmentów w żelu agarozowym (dłuższe.

4-6). Znakowanie nieizotopowe zapewnia dobrą rozdzielczość. Siarka radioaktywna jest stosowana do znakowania kwasów nukleinowych. ale daje mniejszą czułość detekcji. Hybrydyzację z wyizolowanym DNA można przeprowadzać. Zaletą tej metody jest to. Na wydajność hybrydyzacji wpływają także inne czynniki. Przyjmuje się. w której 50% długości nici jest zdysocjowane) hybrydy a temperaturą. Hybrydyzacja jest poprzedzona prehybrydyzacją. digoksygeniny).1 dnia. okres półtrwania 87. Sam proces hybrydyzacji polega na długotrwałej inkubacji (na przykład przez całą noc) badanego DNA w buforze zawierającym wyznakowaną sondę. z wyjątkiem obecności sondy. w której przebiega hybrydyzacja.26 roku. jak ilość kwasu nukleinowego związanego z filtrem (nie mniej niż 10 μg).• izotop siarki (35S). Podstawowym źródłem trytu jest trytowana tymidyna. Detekcja immunologiczna jest bardzo dobra do hybrydyzacji na filtrach. Ponadto niezhybrydyzowana sonda jest odpłukiwana po inkubacji. głównie DNA. biotyny. głównie DNA. Hybrydyzacja na filtrach. • tryt (3H). okres półtrwania 12. 2. gdy jest on unieruchomiony na filtrze. w zależności od zastosowanego znacznika. Podczas tej inkubacji zachodzą wielokrotnie procesy asocjacji i dysocjacji sondy z próbką DNA. której celem jest wysycenie miejsc na filtrze mogących niespecyficznie związać sondę. który emituje promieniowanie β (energia promieniowania E = 0. używany jest do znakowania kwasów nukleinowych. Znakowanie nieizotopowe (nieradioaktywne) przez dołączenie do sondy lub wbudowanie w nią znacznika fluorescencyjnego (np. 84 . iż stosunkowo duża ilość kwasu nukleinowego może być związana z filtrem i wyeksponowana na działanie sondy. emitujący promieniowanie β. Atom tlenu w grupie fosforanowej α i γ P może być zastąpiony przez S. Kinetyka tych procesów w dużej mierze zależy od różnicy między temperaturą topnienia — Tm (jest to temperatura. które jest około 10 razy słabsze niż fosforu (energia promieniowania E = 0. Po hybrydyzacji nadmiar sondy jest odpłukiwany (najczęściej w temperaturze 65-70°C). że różnica ta powinna wynosić 20-25°C. Ten rodzaj znakowania wymaga dodatkowego mechanizmu detekcji (immunologicznego lub fluorescencyjnego).018 MeV). Znacznik (izotopowy lub nieizotopowy) może być równomiernie rozmieszczony w całej sekwencji sondy bądź sonda może być znakowana na końcach (terminalnie). stężenie sondy molekularnej w roztworze hybrydyzacyjnym (optimum to 50-1200 ng/ml) i stężenie jonów Na+. a detekcja sygnału jest poprzez autoradiografię (ryć. Hybrydyzację przeprowadza się z reguły w temperaturze 68°C. tak powstają pochodne nukleotydów. Roztwór prehybrydyzacyjny ma taki sam skład jak hybrydyzacyjny. Znakowanie sond można przeprowadzać za pomocą kilku różnych metod.167 MeV).

l cm2) umieszczone są sondy oligonukleotydowe dla poszczególnych mutacji (genotypowanie) lub genów (ekspresja). również hybrydyzacja może być przeprowadzana na preparatach chromosomowych. do wykrywania ściśle określonych fragmentów DNA (np. Metoda ta nosi nazwę hybrydyzacji in situ (ISH). fingerprint) stosowana jest sonda molekularna komplementarna do sekwencji minisatelitarnej (metoda ta jest opisana w rozdziale: Markery genetyczne). pozwala ustalać genotyp albo analizować ekspresję setek lub tysięcy genów. Podobnie jak metoda PCR. Hybrydyzacja w zminiaturyzowanej postaci. Metoda „odcisku palca" DNA jest stosowana w kontroli pochodzenia oraz do oceny zmienności genetycznej wewnątrz i między rasami/populacjami. W metodzie zwanej „odcisk palca" DNA (ang.in. Detekcja hybrydyzacji sondy z wyizolowanym DNA (genotypowanie) lub z DNA (ekspresja) jest zautomatyzowana.Wykorzystanie metody hybrydyzacji. Jej różne warianty są opisane w rozdziale: Mapy genomowe. 85 . w diagnostyce chorób). określana jako technika mikromacierzy DNA. Metoda hybrydyzacji służy m. Na niewielkiej płytce (ok.

5' Dowolny zamplifikowany za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) odcinek DNA poddany działaniu tego enzymu (trawiony) zostanie pocięty na fragmenty różnej długości. Odcinek DNA przed trawieniem ma następującą sekwencję (pogrubionym drukiem zaznaczono motyw rozpoznawany przez enzym Hindlll): GTCGGCAAGCTTAGGTCAGGAGCGGACTAAAGCTTCCGATA CAGCCGTTCGAATCCAGTCCTCGCCTGATTTCGAAGGCTAT Po trawieniu (cięciu) DNA enzymem otrzymujemy fragmenty DNA: GTCGGCA'AGCTTAGGTCAGGAGCGGACTAA'AGCTTCCGATA CAGCCGTTCGA. Duże fragmenty będą więc widoczne w postaci prążków znajdujących się w żelu w mniejszej odległości od miejsca rozpoczęcia rozdziału.6. Zamplifikowany (powielony) za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) fragment badanego genu poddawany jest działaniu określonego enzymu lub kilku enzymów restrykcyjnych...A-. Cząsteczki DNA (także RNA) mają ładunek ujemny i w zależności od masy cząsteczkowej (długości) wędrują z różną prędkością w kierunku anody — im krótsze.ATCCAGTCCTCGCCTGATTTCGAA.. restricted fragment length polymorphism) uwarunkowany jest różnicami w sekwencji nukleotydów w obrębie genu.ATAGCTT .. Mutacje te mogą powodować powstanie lub likwidację istniejącego miejsca cięcia dla enzymu restrykcyjnego. natomiast dalej będą prążki o zmniejszającej się masie. Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA znajduje zastosowanie w testach identyfikacji nosicielstwa określonego allelu danego genu (metoda PCR-RFLP). Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP) Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (ang.3' 3'. Następnie pocięty DNA jest rozdzielany elektroforetycznie w żelu agarozowym lub poliakryloamidowym. Obraz elektroforetycznego rozdziału uzyskanych fragmentów DNA umożliwia identyfikację poszczególnych alleli danego genu.. Enzymy restrykcyjne rozpoznają specyficzne dla nich sekwencje nukleotydowe i przecinają DNA w określonym miejscu. Enzym restrykcyjny Hindlll rozpoznaje i przecina 6-nukleotydową sekwencję: 5'. czyli lżejsze. Poniższy przykład obrazuje sposób identyfikacji genotypu w określonym locus... tym szybciej.4.TTCGA.AGGCTAT 86 .

Dla prokariontów i niższych eukariontów stosowane są wektory plazmidowe lub fagowe. 11 pz i 7 pz. Po wyizolowaniu RNA z tkanek należy oddzielić mRNA. Kolejnym krokiem jest „przepisanie" za pomocą reakcji odwrotnej transkrypcji (katalizowanej przez enzym odwrotną transkryptazę) informacji z mRNA na DNA. jak kosmidy. metoda rekombinacji molekularnej. natomiast dla wyższych eukariontów niezbędne są bardziej pojemne wektory. Biblioteka genomową powinna się składać z fragmentów DNA tworzących razem cały genom określonego gatunku. Tworzenie biblioteki genowej (cDNA) Tworzenie biblioteki genowej jest znacznie trudniejsze niż genomowej. Proces ten jest opisany w części dotyczącej klonowania DNA.Po rozdziale elektroforetycznym fragmenty DNA ułożą się w kolejności 23 pz. wprowadzonych za pomocą wektorów do bakterii.7. sztuczny chromosom bakteryjny (BAĆ) lub sztuczny chromosom drożdżowy (YAC). omówiona wcześniej. Klony bakteryjne zawierające fragmenty DNA lub cDNA mogą być przechowywane w stanie zamrożonym do momentu ich wykorzystania. Tak otrzymany cDNA zawiera tylko sekwencje kodujące. a także ilościowe (ang. Biblioteki dużych genomów najczęściej składają się z bibliotek dla poszczególnych chromosomów (biblioteki chromosomowe). Do tworzenia bibliotek (banków) genomowych i genowych wykorzystywana jest. Metoda PCR-RFLP jest wykorzystywana w hodowli zwierząt do identyfikacji genotypów pod względem genów. Materiałem wyjściowym w tym przypadku jest RNA. Biblioteki genomowe i genowe Biblioteką (bankiem) genomową nazywamy zbiór klonów bakterii zawierających zrekombinowane wektory niosące fragmenty DNA. Geny o dużym efekcie. Natomiast biblioteka genowa (inaczej biblioteka lub bank cDNA) jest to zbiór sekwencji kodujących białka. Tak powstałe fragmenty DNA są wprowadzane za pomocą wektora do bakterii. Interseksualizm. których budowa molekularna jest znana. W zależności od wielkości fragmentów DNA używane są różne wektory. quantitative trait loci — QTLs) oraz odpowiedzialne za rozwój chorób genetycznych czy odporność na niektóre patogeny. Tworzenie biblioteki genomowej Materiałem wyjściowym jest DNA wyizolowany z tkanek i strawiony (pocięty) enzymem restrykcyjnym. 4. wśród nich są geny determinujące cechy jakościowe. czyli eksony. Jest on amplifikowany 87 . Przykłady takich cech są przedstawione w podrozdziałach: Mutacje genowe.

polegające na określeniu sekwencji nukleotydów. wykorzystuje się bibliotekę genomową.metodą PCR. Metoda enzymatyczna została opracowana w 1977 roku przez F. Najczęściej stosowaną metodą analizy bibliotek jest hybrydyzacja z sondami molekularnymi (metoda hybrydyzacji DNA została już opisana wcześniej). o którym niewiele wiadomo. Jeśli zamierzamy poznać organizację całego genu łącznie z intronami i promotorem. W tym celu należy doprowadzić do syntezy przez bakterie białka kodowanego przez ten gen. jest stosowane dość często w genetyce molekularnej. polimerazę DNA oraz jeden z dideoksynukleotydów (ddNTP): ddATP. nieznany jeszcze fragment. gdy w którymś z kolejnych odcinków znajdziemy poszukiwany gen. Surowica zawierająca przeciwciało identyfikujące określone białko (antygen) służy jako swego rodzaju „sonda" do przeglądania zbioru biblioteki. bufor reakcyjny. W ten sposób każdy klon bakterii ma cały określony gen. Sekwencjonowanie DNA Sekwencjonowanie DNA. ddCTP. Postępujemy tak do momentu. Rolą tych dideoksynukleotydów (tzw. której pierwszym krokiem jest znalezienie w bibliotece klonu zawierającego gen bądź marker sprzężony z poszukiwanym genem. Ponieważ w nici DNA są cztery rodzaje nukleotydów (różniące się zasadą). Wykorzystanie określonego rodzaju biblioteki zależy od celu badań. 4-7). Metoda ta umożliwia także wykrycie miejsc mutacyjnych i opracowanie testu molekularnej identyfikacji genotypów zwierząt pod kątem nosicielstwa określonych alleli. która jest wykorzystywana do poszukiwania klonu zawierającego sąsiadujący. ddGTP lub ddTTP (ryć. Stosowana jest wówczas metoda zwana „spacerem po chromosomie" (ang. Każda z czterech probówek zawiera matrycowy DNA. starter. 4. przede wszystkim do analizy sklonowanych fragmentów DNA lub produktów łańcuchowej reakcji polimerazy. Sekwencjonowanie można przeprowadzać za pomocą dwóch różnych metod: enzymatycznej i chemicznej. czyli reakcji antygen-przeciwciało. Zasadniczym elementem tych badań jest odnalezienie klonu zawierającego interesujący nas gen. przeprowadzane są cztery oddzielne reakcje syntezy DNA. mieszaninę deoksynukleotydów. chromosome walking). Biblioteka genomowa jest również przydatna w poszukiwaniu genu. terminatorów) jest zakończenie syntezy nici 88 . Do badania ekspresji genu wykorzystuje się bibliotekę cDNA. Fragment końcowy sekwencji sprzężonej traktowany jest jako sonda. a następnie rekombinowany z wektorem i wprowadzany do bakterii. Podstawą tej metody jest enzymatyczna (przeprowadzana przez polimerazę DNA) synteza komplementarnej nici na zdenaturowanej (jednoniciowej) matrycy DNA. Sangera.8. Inną metodą poszukiwania określonego genu jest zastosowanie reakcji immunologicznej.

4-7. kolorem szarym zaznaczono nukleotyd serii dideoksy (wg: Nuć i wsp. 25 supl. 10 :219-237. by tylko część syntetyzowanych fragmentów DNA uległa terminacji. zależnie od użytego w reakcji dideoksynukleotydu. w reakcji wykorzystywane są wyznakowane izotopowe (izotop fosforu lub siarki) deoksynu89 . Zatrzymanie syntezy komplementarnej nici następuje po powstaniu pełnej sekwencji jednej cząsteczki.. 1998) komplementarnej w miejscu włączenia określonego dideoksynukleotydu. ponieważ stosunek dideoksynukleotydów (ddNTP) do deoksynukleotydów (dNTP) jest tak dobrany. Postępy Biologii Komórki. grubości 0.2-0. kończące się odpowiednim nukleozydem. W celu detekcji prążków DNA. Po zakończeniu reakcji syntezy powstały DNA jest denaturowany i rozdzielany w drodze elektroforezy wysokonapięciowej (około 2000 V) w żelu poliakryloamidowym (długości 40-100 cm. metodą autoradiografii. Schemat sekwencjonowania DNA metodą enzymatyczną Sangera.6 mm). W wyniku każdej z czterech reakcji otrzymujemy fragmenty DNA o różnej długości.autoradiogram żelu sekwencyjnego Ryć.

1998) 90 . Do mieszaniny reakcyjnej dodawana jest także piperydyna. kolorem szarym zaznaczono znakowany nukleotyd (wg: Nuć i wsp. 10 :219-237. podobnie jak przy metodzie enzymatycznej.kleotydy lub wyznakowany starter. Do rozszczepiania wykorzystywane są hydrazyna. Sekwencjonowanie metodą chemiczną przeprowadza się. Metoda chemiczna. Przebiegają w nich reakcje rozszczepień prowadzonych w 4 wariantach (ryć. w czterech oddzielnych probówkach. które mają zdolność modyfikacji zasad w cząsteczce DNA. ma bardzo dużą rozdzielczość i pozwala na sekwencjonowanie odcinka DNA długości około 500-700 nukleotydów. która powoduje przerwanie łańcucha DNA w miejscu zmodyfikowanym przez jeden z wymienionych związków chemicznych. Enzymatyczna metoda sekwencjonowania ma tę zaletę. polega na degradacji sekwencjonowanego fragmentu DNA poprzez chemiczne rozszczepienie poszczególnych nukleotydów.. 25 supl. siarczan dimetylu (DMS) i kwas mrówkowy. Postępy Biologii Komórki. 4-8. 4-8): autoradiogramżelusekwencyjnego Ryć. Schemat sekwencjonowania DNA metodą chemiczną Maxama-Gilberta. opracowana w 1977 roku przez Maxama i Gilberta. Można również zastosować detekcję fluorescencyjną lub wyznakowanie biotyną. że jest szybka.

podobnie jak w metodzie enzymatycznej. kilka firm oferuje specjalistyczną aparaturę. Najnowsza metoda sekwencjonowania. Transgeneza Transgenezą nazywamy technikę modyfikowania genomu metodami inżynierii genetycznej. ale są inne pod względem biochemicznym.9. Wykorzystuje ona bowiem enzymatyczne (z udziałem 4 enzymów i specyficznych substratów) dobudowywanie nici komplementarnej do badanego fragmentu DNA. 4. jest rozdział elektroforetyczny tych fragmentów w żelu poliakryloamidowym. Jednym z pierwszych eksperymentów transgenezy było wprowadzenie na początku lat 80. przy czym przy włączeniu każdego nukleotydu powstaje sygnał świetlny. pozwala także na wyróżnienie grup komórek. Reakcja ta przebiega na mikropłytkach (96 dołków na płytce) po dodaniu substratów i enzymów do dołka zawierającego badaną próbę DNA. nieaktywnych w komórkach zdrowych. autoradiografia i odczytanie sekwencji nukleotydów. które w swoim genomie zawierają zintegrowany DNA pochodzący od innego osobnika. znacznie różni się od powyższych metod. natomiast samice były niepłodne. Sekwencja badanego fragmentu DNA jest odczytywana przez specjalną kamerę połączoną z komputerem (z oprogramowaniem do analizy tych danych) na podstawie sygnału świetlnego. których długość zależy od miejsca rozszczepienia łańcucha DNA. Różnią się one od innych komórek ekspresją pewnych genów. które morfologicznie nie różnią się od sąsiednich. do zygoty myszy szczurzego genu hormonu wzrostu. tzw. Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych zostało zautomatyzowane. northern blotting. Zwierzęta transgeniczne to takie. hybrydyzacja in situ na skrawkach tkanek. Podobne 91 . zamienionego na pik proporcjonalny do liczby nukleotydów włączonych do nici komplementarnej do matrycowego DNA (badana próba). Głównym efektem tego zabiegu było szybsze tempo wzrostu i wyraźne wydłużenie ciała myszy transgenicznych. 4. RT-PCR) i translacji (western blotting).W wyniku tych reakcji otrzymujemy fragmenty DNA zaczynające się zawsze od wspólnego radioaktywnego końca. pyroseąuencing. Badanie ekspresji genów Ekspresja genu może być badana na etapie transkrypcji (hybrydyzacja in situ na skrawkach tkanek.10. Następnym etapem. Jedna z wymienionych metod. Przykładem mogą być komórki nowotworowe badane bezpośrednio po transformacji. Samce transgeniczne przekazywały swojemu potomstwu obcy gen. Metoda ta umożliwia sekwencjonowanie fragmentów DNA długości około 250-300 nukleotydów.

rezultaty otrzymano po wprowadzeniu myszom ludzkiego genu czynnika uwalniającego hormon wzrostu. nawet niekorzystne. np. że w procesie transgenezy wprowadzane są konstrukty genowe. • zastosowanie pierwotnych komórek zarodkowych — ESC (ang. Technika ta może być stosowana do: • uzyskania zwierząt o przyspieszonym tempie wzrostu (wzrost produk cji mięsa) przez wprowadzenie do ich genomu genów kodujących polipeptydy wpływające na wzrost. Należy jednak zauważyć. 92 . Wykorzystanie techniki transgenezy 1. Wielkość fragmentu DNA. które zazwyczaj złożone są z części strukturalnej wprowadzanego genu i części promotorowej innego genu. które można zmniejszyć przez stosowanie zmodyfikowanych wirusów zdolnych do jednego tylko cyklu replikacyjnego. w gruczole mlecznym). najczęściej męskiego. Jest to główna metoda uzyskiwania transgenicznych zwierząt gospodarskich. Zrekombinowany fragment DNA wprowadzany jest do hodowanych w warunkach in vitro ESC. embryonic steam cells). w którym miejscu genomu włączy się transgen. zapłodnionej komórki jajowej. Jak dotychczas opisana technika jest stosowana z sukcesem u myszy. growth hormone — GH). umożliwiającej ukierunkowaną ekspresję transgenu (np. które wcześniej zostały pozyskane z węzłów zarodkowych blastocysty. Dotychczas stosowane metody wprowadzania transgenu nie dają możliwości sterowania tym procesem. Transformację komórek można też wykonać na drodze elektroporacji komórki biorcy lub lipofekcji (dostarczenie do komórki obcego DNA w liposomach). Po mikroiniekcji DNA dokonywany jest transfer zarodków do hormonalnie przygotowanych biorczyń. Materiał genetyczny wprowadza się do komórki zazwyczaj za pomocą jednej z następujących technik: • bezpośrednia mikroiniekcja genu lub fragmentu DNA do przedjądrza. Ponadto istnieje pewne niebezpieczeństwo replikacji wirusa. gen struktury hormonu wzrostu (ang. około 8 kpz. który może być wprowadzony tą metodą. Skutki tego procesu w zależności od miejsca inkorporacji transgenu mogą być różne. Na razie nie mamy żadnego wpływu na to. Następnie komórki te są wprowadzane ponownie do enukleowanych oocytów lub pęcherzy trofoblastycznych (tzn. blastocyst pozbawionych węzła zarodkowe go). ogranicza jej stosowanie. • transfer materiału genetycznego przez zakażanie zrekombinowanymi retrowirusami. Doskonalenie zwierząt gospodarskich Transgeneza stwarza duże możliwości poprawy cech użytkowych zwierząt gospodarskich poprzez modyfikację ich genomu. W metodzie tej wykorzystuje się zdolność pierwot nych komórek zarodkowych do wzrostu in vitro.

na przykład poprawy jakości i tempa wzrostu wełny. Duże nadzieje wiąże się z uzyskiwaniem transgenicznych zwierząt wykazujących tolerancję lub odporność na patogenne wirusy i bakterie. poprzez wprowadzenie do genomu owiec genów białek keratynowych. duże nadzieje wiąże się z poprawą jakości białek mleka. W tabeli 4-II przedstawione są niektóre możliwości modyfikacji składu mleka w drodze transgenezy.• modyfikacji składu mleka. • modyfikacji cech biochemicznych u zwierząt. Odporność na choroby można uzyskać przez wprowadzenie do komórek 93 .

Szczególnie ważne dla badań biomedycznych jest tworzenie nowych modeli zwierzęcych. Na myszach transgenicznych prowadzone są badania endokrynologiczne z hormonem wzrostu. Uzyskano również myszy ze specyficznym analogiem hormonu wzrostu. świnie) z genami człowieka kontrolującymi odpowiedź układu immunologicznego na obce gatunkowo antygeny. Transgeniczne zwierzęta mogą być wykorzystywane do badań biomedycznych. 3. Ekspresję obcych białek można skierować do gruczołu mlecznego wykorzystując promotory genów białek mleka i przyłączając do nich geny struktury innych białek. Medycyna Zwierzęta transgeniczne mogą służyć medycynie człowieka jako „bioreaktory" do produkcji białek o działaniu leczniczym. ksenotransplantów) dla ludzi. 2. Prowadzone na nich badania powinny przyczynić się do wykrycia hormonu mającego działanie antagonistyczne w stosunku do hormonu wzrostu. Ptaki odporne na infekcje wirusowe i bakteryjne można uzyskać wprowadzając geny. kodujące syntezę białek otoczki wirusów lub antygeny powierzchniowe bakterii. metabolizm węglowodanów i lipidów. z powodu nadostrej reakcji układu immunologicznego biorcy. laktację. wykazujące karłowatość. Wyniki najnowszych badań wskazują możliwość uzyskania transgenicznych zwierząt (np. najlepiej dominujące. iż samice transgeniczne wytwarzają mleko zawierające obce białko. prowadzącej do odrzucenia przeszczepionego narządu. W doświadczeniach żywieniowych zwierzęta transgeniczne mogą służyć do badań ekspresji genów różnych czynników metabolicznych. których celem jest ocena jego wpływu na wzrost. krowy wytwarzające mleko z ludzką laktoferyną. Badania naukowe Obiecujące są wyniki badań regulacji ekspresji genów prowadzone na zwierzętach transgenicznych. Wyniki tych badań mogą mieć zastosowanie w leczeniu pacjentów ze zwiększoną zawartością hormonu wzrostu. blokujących w ten sposób namnażanie wirusów i ekspresję ich genów. których obecność w organizmie stymulowałaby wytworzenie odpowiednich przeciwciał.zwierząt genów kodujących mRNA o sekwencji „antysensównej" do wirusowych kwasów nukleinowych. Uzyskano już transgeniczne owce z genem cdantytrypsyny (niedobór tego białka powoduje przede wszystkim u osób palących rozedmę płuc). które wykazują nadekspresję określonych genów. świnie z ludzkim genem kodującym IX czynnik krzepliwości krwi (jego niedobór powoduje hemofilię). Dotychczasowe próby przeszczepu zwierzęcych narządów człowiekowi kończyły się niepowodzeniem. Zaletą tej metody jest to. Rozważana jest możliwość wykorzystania transgenezy w celu uzyskania zwierząt dawców narządów (tzw. . ekspresję genu w niewłaściwej tkance lub ekspresję genów zmutowanych.

gdy jej skutkiem nie jest śmierć lub niepłodność nosiciela. czyli takich. a ponadto. cel hodowlany jest realizowany zazwyczaj tylko przez kilka najbliższych 95 . Wreszcie mutacje genowe dotyczą zmian w budowie genu. powstałych de novo. a ich diagnoza jest dokonywana również metodą analizy mikroskopowej. Mutacje są pierwotnym źródłem zmienności genetycznej i dlatego są nierozerwalnie związane ze zmianami ewolucyjnymi.Rozdział Mutacje Mutacje to nagłe i trwałe zmiany w informacji genetycznej. przez następne pokolenia. związane są z naruszeniem budowy chromosomu. nazywane też aberracjami chromosomowymi. a także naprawa uszkodzeń powstałych pod wpływem czynników mutagennych. Mutacje chromosomowe. niektóre związki chemiczne). W przypadku powstania mutacji w komórce somatycznej jej trwanie ograniczone jest okresem życia organizmu. przez kolejne pokolenia komórek (mutacja w komórkach somatycznych) od dziedziczenia mutacji. a poznanie ich podłoża wymaga zastosowania metod molekularnych. Ich identyfikacja odbywa się przede wszystkim na drodze obserwacji mikroskopowej. Długotrwała ewolucja pozwalała na utrwalenie tylko tych mutacji. obserwowanymi wśród organizmów żywych. Mutacje genomowe dotyczą zmian w liczbie całych genomów lub pojedynczych chromosomów. za pośrednictwem komórek płciowych. takich jak replikacja DNA czy podział jądra komórkowego. Hodowla zwierząt jest oczywiście procesem nieporównywalnie krótszym w stosunku do ewolucji. Mutacje mogą powstawać samoistnie. które były korzystne lub obojętne dla organizmu. Dzieli się je na: genomowe. jako wynik błędów w przebiegu niektórych procesów komórkowych. Oczywiście mutacja może być odziedziczona przez potomstwo jedynie wówczas. promieniowanie jonizujące. chromosomowe i genowe. Ponieważ mutacja ma charakter przypadkowy i bezkierunkowy. dlatego większość z nich jest niekorzystna dla organizmów. Należałoby zatem rozróżnić proces przenoszenia mutacji. które uszkadzają DNA lub strukturę chromosomu (np.

Zdarzenia takie określa się mianem połispermii. co daje początek zygocie triploidalnej (zapłodnienie przez dwa plemniki) czy tetraploidalnej (zapłodnienie przez trzy plemniki). Na przykład. W dalszej części tego rozdziału duży nacisk położymy na omówienie negatywnych skutków mutacji. 96 . Dotyczy to przede wszystkim mutacji genomowych i chromosomowych. Zapłodnienie haploidalnego oocytu II rzędu przez więcej niż jeden plemnik. Do zaburzenia wyrzucenia ciałka kierunkowego może dojść również podczas anafazy II. mutacja w genie BMPR-IB) itp. Zakłócenie przebiegu mejozy może nastąpić podczas anafazy I i wówczas nie dochodzi do wyrzucenia pierwszego ciałka kierunko wego. prowadzące do powstania oocytów II rzędu o niezredukowanej (2n) liczbie chromosomów. Powstawanie w zygocie mutacji genomowych typu euploidii może być wynikiem różnych nieprawidłowości. 2. które wpływają korzystnie na cechy produkcyjne zwierząt. wysoka plenność u niektórych ras owiec (np. która odbywa się już po wniknięciu plemnika do oocytu. a oocyt II rzędu ma diploidalną liczbę chromosomów. choroby genetyczne) znanych jest wiele przykładów pokazujących. Dlatego można bez większych zastrzeżeń przyjąć.pokoleń. wśród których do najważniejszych zalicza się (ryć. Jeżeli powstają układy o większej liczbie genomów niż dwa. monoploidia). Mutacje genomowe Mutacje genomowe dzieli się na dwie kategorie: euploidie i aneuploidie. Po replikacji i zlaniu przedjądrzy powstaje zygota triploidalna. 5-1): 1. Zapłodnienie takiego oocytu przez haploidalny plemnik daje początek triploidalnej zygocie. Zaburzenie przebiegu mejozy. Także w takim przypadku przedjądrze żeńskie będzie miało diploidalną liczbę chromoso mów. W przypadku mutacji genowych kwestia ta nie jest już tak oczywista. Klasycznym przykładem są mutacje odpowiadające za barwę okrywy włosowej. głównie żeńskiej. Znane są i inne mutacje. 5. z jakimi spotykamy się w hodowli zwierząt gospodarskich. to stan ten określa się jako poliploidalność. że mutacje są zjawiskiem ogólnie niepożądanym w populacjach hodowlanych. zamiast dwóch genomów (2n) w komórce pojawiają się trzy (3n — triploidia) albo cztery (4n — tetraploidia) genomy lub tylko jeden genom (n — haploidia. Euploidia jest mutacją prowadzącą do zmiany liczby genomów w komórce. że hodowca jest zainteresowany utrzymaniem mutacji w populacjach zwierząt. a hodowca jest zazwyczaj zainteresowany eliminacją nosicieli nowo powstających i niektórych utrwalonych mutacji. takie jak: hipertrofia mięśniowa u niektórych ras bydła mięsnego (mutacja genu miostatyny). pojawiające się od czasu do czasu na fermach zwierząt futerkowych.1. ponieważ obok mutacji szkodliwych (np.

Tym samym każdy przypadek takiej mutacji zalicza się do kategorii nowo powstałych (de novo). 2n i 4n czy 2n i 3n itd. Jest to skutek zakłóceń w pierwszych podziałach mitotycznych zarodka. Z komórki takiej po zakończeniu mejozy i zapłodnieniu powstaje triploidalna zygota. które powstało w wyniku zakłócenia cytokinezy po mitotycznym podziale jądra komórkowego. Niektóre mechanizmy powstawania mutacji genomowych typu euploidii 3. gdzie w obrębie zarodka występują komórki różniące się poziomem ploidalności. Ponieważ komórki te wywodzą się z jednej zygoty. co oznacza. Mutacje te są jedną z przyczyn niepowodzeń 97 . W trakcie rozwoju zarodkowego może dojść do uformowania układu miksoploidalnego. układ taki klasyfikowany jest jako mozaicyzm. Praktycznie nie spotyka się tego rodzaju mutacji w okresie pourodzeniowym. np. Podjęcie podziału mejotycznego przez spermatogonium lub oogonium o nieprawidłowym poziomie ploidalności. Euploidie są mutacjami letalnymi.Ryć. czego skutkiem jest rozwój haploidalnego zarodka. 4. 5-1. to znaczy takiego. zazwyczaj we wczesnym okresie rozwoju zarodkowego. Aktywacja partenogenetyczna polegająca na podjęciu podziałów mitotycznych przez niezapłodniony oocyt (ginogeneza). takich na przykład jak brak cytokinezy po podziale jądra komórkowego. np. że prowadzą one do śmierci osobnika. tetraploidalne oogonium.

a obecność czterech chromosomów homologicznych nazywany jest tetrasomią (2n + 2). Aneuploidie tylko niektórych chromosomów nie prowadzą do śmierci nosiciela. W mejozie momentem krytycznym jest segregacja chromosomów do przeciwległych biegunów komórki podczas anafazy I. Aneuploidie są spowodowane nieprawidłowościami w przebiegu podziałów komórkowych. w którym obok linii komórkowej z prawidłowym zestawem chromosomowym występowała jedna lub więcej linii aneuploidalnych. Trudno jednak określić. to w komórkach potomnych powstaną układy 2n + l (oba chromosomy siostrzane po podziale centromeru przeszły do jednego bieguna) oraz 2n — l (do bieguna nie przeszedł żaden z chromosomów siostrzanych). Z badań prowadzonych na zarodkach uzyskiwanych metodą zapłodnienia in vitro wynika. a nadmiar chromosomów to trisomia (2n +1). jednak powodują powstanie licznych wad rozwojowych. którym na ogół nie towarzyszą wyraźne zaburzenia w rozwoju somatycznym. że aneuploidie w postaci czystej prowadzą prawdopodobnie do śmierci osobnika. Jeśli zmiany wystąpią równocześnie w dwóch parach chromosomów. prowadzi do powstania gamet o liczbie chromosomów n + 1 oraz n —1. Jeśli natomiast występuje brak obu chromosomów w parze. to stan taki określany jest jako nullisomia (2n —2). 5-2a). Nieprawidłowa segregacja w jednym biwalencie. gdy oba chromosomy zmierzają do jednego bieguna komórki. Gdy podczas anafazy mitotycznej chromosomy siostrzane nie rozejdą się symetrycznie do przeciwległych biegunów komórki. Wśród zidentyfikowanych u zwierząt gospodarskich aneuploidii dominują właśnie przypadki dotyczące chromosomów płci. Aneuploidie chromosomów płci prowadzą zazwyczaj do niepłodności. Aneuploidia najczęściej opisywaną u zwierząt jest monosomią chromosomu X u klaczy (ryć. Zazwyczaj mutacje te stwierdzano w układzie mozaikowym. Wskazuje to. zarodka) prowadzi do mozaicyzmu. to stan taki określany jest jako podwójna monosomią (2n —l —1) lub podwójna trisomia (2n + l + l). że podczas rozwoju zarodkowego dochodzi do nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych. to powstaną zarodki obarczone trisomia (2n +1) lub monosomią (2n —1). Aneuploidia to druga kategoria mutacji genomowych. że co najmniej kilkanaście procent tak uzyskanych zarodków może być obarczonych mutacjami typu poliploidii lub haploidii. jaka jest skala tego problemu.w rozrodzie zwierząt. Zdecydowana większość aneuploidii jest letalna. która związana jest ze zmianą liczby chromosomów w pojedynczych parach homologicznych. Również podczas podziałów mitotycznych (lub drugiego podziału mejotycznego) może dojść do powstania komórek z nieprawidłową liczbą chromosomów. Jeżeli gamety takie będą uczestniczyły w zapłodnieniu. Wyjątek stanowią aneuploidie chromosomów płci. Równocześnie wynika z tego. Błąd segregacji chromosomów siostrzanych podczas podziału komórek somatycznych (np. Tak więc brak chromosomu nazywa się monosomią (2n — 1). Klacz obarczona tą mutacją ma kariotyp 98 .

XXY lub występuje u nich układ mozaikowy 60.2n = 63. Zwierzęta takie mają zasadniczo normalny eksterier. 99 .XO/64.X0 („0" oznacza brak chromosomu X) lub częściej jest to kariotyp mozaikowy 63.XXY.XY/61. dopóki nie zdecyduje się na przeprowadzenie badania cytogenetycznego. zazwyczaj nie wykazują objawów rui i są bezpłodne ze względu na niedorozwój jajników.XX. Znane są również przypadki trisomii XXY u buhajów. W związku z tym hodowca nie może znaleźć przyczyny jałowości takiej klaczy. Osobniki takie mają diploidalną liczbę chromosomów 61.

że aneuploidie ilekroć się pojawiają. Możliwe jest również nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy uszkodzenia. przez odpowiedzialne za to systemy naprawy komórkowej. Dzięki temu. w wyniku której pojawia się około 50% gamet z chromosomem X oraz około 50% gamet z układem XX. W przeciwieństwie do monosomii X0 oraz trisomii XXY dość często się zdarza. co może być stosunkowo łatwo zauważone przez hodowcę czy lekarza weterynarii. Niemniej jednak. Stwierdzenie wymienionych zaburzeń jest wystarczającą podstawą wybrakowania takiego osobnika. podczas podziału komórkowego. a zatem i szerokiego rozprzestrzenienia w populacji. Z kolei chromosom kolisty może powstać w wyniku dwóch pęknięć na przeciwległych końcach chromosomu. Jeżeli pęknięcie nie zostanie naprawione. 5-2b). z tym jednak że zazwyczaj towarzyszy temu wolniejsze tempo wzrostu somatycznego oraz widoczny niedorozwój jąder. Zapłodnienie tych ostatnich prowadzi do powstania zarodka z trisomią. takie jak izochromosomy (są zbudowane z dwóch identycznych ramion) lub chromosomy koliste. nie ma ryzyka przeniesienia tej mutacji na następne pokolenia. Przyczyną mutacji chromosomowej może być również niezrównoważona wymiana fragmentów chromatyd 100 . Przykładem może być niepłodna suka o prawidłowym eksterierze (ryć. jest niemożliwe. poza nielicznymi wyjątkami. to zazwyczaj mają pochodzenie de novo. Przedstawione wyżej prawidłowości wskazują. 5. niezidentyfikowanie nosiciela wśród zwierząt hodowlanych może być przyczyną dużych strat ekonomicznych hodowcy. wynikających z kosztów odchowu oraz utrzymania zwierzęcia o upośledzonych funkcjach rozrodczych. Za przyczynę powstania izochromosomów uznaje się nieprawidłowy podział centromeru w płaszczyźnie prostopadłej do osi chromosomu. gdyż skutkiem ich wystąpienia jest albo śmierć nosiciela. a następnie połączenia tych miejsc z równoczesną utratą małych fragmentów na obu końcach chromosomu.Również w przypadku tej chromosomopatii nosiciel dotknięty jest bezpłodnością. W potomstwie takich samic mogą się pojawić zwierzęta obarczone trisomią XXY lub XXX. Mogą powstać także inne nietypowe struktury.2. bez zastosowania metod cytogenetycznych. Przypadki trisomii chromosomu X opisywano znacznie rzadziej. to nastąpi utrata fragmentu chromosomu (delecja). że osobniki mające w swoim kariotypie trzy chromosomy X są płodne. albo głębokie zaburzenia rozwojowe lub bezpłodność. tandem fuzja. translokacja wzajemna). Mutacje chromosomowe Pierwotną przyczyną zmian w budowie chromosomu jest jego uszkodzenie (pęknięcie). Jest to skutek segregacji chromosomów w anafazie I. Sytuacja taka jest szczególnie dotkliwa dla hodowców koni. Wówczas dochodzi do przegrupowania fragmentów w obrębie jednego chromosomu (inwersja) lub kariotypu (fuzja centryczna. której zdiagnozowanie. ze względu na dość częste występowanie u klaczy monosomii chromosomu X.

Zdarzyć się może. Zmiana taka może pociągnąć za sobą naruszenie procesów kontroli ekspresji genów. fuzje tandemowe. nie wywołując zazwyczaj efektu w postaci zauważalnych zmian fenotypowych. wyciszacz). Szczególna 101 . Inne — tzn. gdy ilość informacji genetycznej w komórce została zmieniona. prowadząca do powstania chromosomów z brakiem (delecja) lub z podwojeniem (duplikacja) jakiegoś fragmentu. Znane są liczne przykłady u ludzi. że przegrupowanie w pobliżu jakiegoś genu może wywołać jego ekspresję lub jej zanik. inwersje. Z kolei mutacje zrównoważone. że mutacje chromosomowe niezrównoważone. jak i ze strukturą samego genu. Mutacje chromosomowe. wzmacniacz. są letalne lub prowadzą do poważnych. duplikacje. a dalej do powstania zygot o zmienionej zawartości materiału genetycznego. zauważalnych zmian fenotypowych. Pewne mutacje chromosomowe są ze swojej natury klasyfikowane już od momentu powstania do grupy niezrównoważonych (delecje. jeżeli w komórce nie nastąpiła zmiana ilości informacji genetycznej. Mutacja chromosomowa może wystąpić w układzie zrównoważonym. Ma to związek zarówno z funkcjonowaniem sekwencji poprzedzających gen (promotor. bo osobniki takie z urzędu mogą być objęte badaniami cytogenetycznymi (np. lub też w układzie niezrównoważonym.niesiostrzanych podczas crossing over. Zaliczane są do nich: fuzje centryczne. inaczej centromerowe (translokacje robertsonowskie). czego skutkiem jest uruchomienie procesu nowotworowego. Wynika to przede wszystkim z tego. W dalszej części tego rozdziału będzie mowa o mutacjach chromosomowych. ponadto hodowcy są bardziej zainteresowani poznaniem przyczyny zmniejszonej płodności. izochromosomy). gdy występuje ona w komórkach linii płciowej. odnotowywane jako martwe urodzenie. Dziedziczenie mutacji chromosomowych możliwe jest oczywiście jedynie wówczas. mają najczęściej negatywny wpływ na płodność nosiciela mutacji. fuzje centryczne. mogą prowadzić poprzez zakłócony przebieg segregacji chromosomowej w anafazie I do powstania gamet niezrównoważonych. translokacje wzajemne i inwersje. których skutkiem jest przegrupowanie informacji genetycznej w kariotypie. to szansa na wykrycie nosicielstwa mutacji jest znacznie większa. Przypadki takie. które w momencie powstania mają charakter zrównoważony. Jeżeli dotknie to osobnika o dużej wartości genetycznej. U zwierząt gospodarskich najczęściej diagnozowane są mutacje chromosomowe w układzie zrównoważonym. że zdecydowana większość tych przypadków nie jest identyfikowana. a także i zwierząt laboratoryjnych wpływu takich przegrupowań chromosomowych na aktywację onkogenów lub inaktywację antyonkogenów. padnięcie po urodzeniu lub ubój z konieczności. tandem fuzje. prowadzą do zmiany sąsiedztwa genów. buhaje). występując pierwotnie w układzie zrównoważonym. wśród których wyróżniane są inwersje peri.i paracentryczne. translokacje wzajemne. bardzo rzadko są zgłaszane przez hodowców czy lekarzy weterynarii do badań cytogenetycznych i dlatego można przyjąć. podobnie jak aneuploidie.

5-3a. Fuzja centryczna (translokacja robertsonowska) powstaje wówczas.uwaga będzie poświęcona mechanizmom powodującym zmniejszenie płodności u nosicieli tego typu mutacji. 102 . gdy dwa chromosomy akrocentryczne pękną w pobliżu centromeru. a następnie uszkodzenie to zostanie niewłaściwie naprawione (ryć.

buhaj. kompleksy synaptonemalne obserwowane w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. reprezentujące prawie cale ramiona długie chromosomów. nie odbija się negatywnie na nosicielu. triwalent oraz biwalent X-Y są wskazane 103 . barwienie roztworem Giemsy. 5-4. (b) rob(5. Duże fragmenty. zostają połączone w centromerze i w efekcie powstaje jeden duży dwuramienny chromosom. chromosom translokacyjny oraz chromosomy pici są wskazane. kozioł. natomiast małe fragmenty okołocentromerowe zostają zagubione podczas następnych podziałów komórkowych (nie wchodzą do jąder komórkowych odbudowujących się podczas telofazy).7).29). Translokacje robertsonowskie: (a) rob(l. który zawiera przede wszystkim niekodujące sekwencje powtarzalne. Ryć.5-4a). Utrata małych fragmentów z okolicy centromeru.

W przypadku zapłodnienia powstają zygoty aneuploidalne. co w rzeczywistości odpowiada układowi n + 1. do którego nie przeszedł chromosom dwuramienny). Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja. Pięć lat później ten sam badacz wykazał. Mutację tę po raz pierwszy opisał w 1964 roku Gustavsson u czerwono-białego bydła szwedzkiego. na wszystkich kontynentach. Jednakże liczba ramion chromosomowych w obu rodzajach gamet będzie taka sama. to podczas anafazy I mejozy nastąpi nieprawidłowa segregacja chromosomów. z tym jednak że wśród nich będzie chromosom dwuramienny. Hodowca będzie wówczas odnotowywał zmniejszoną płodność takiego osobnika. które z dużym prawdopodobieństwem zginą już podczas rozwoju embrionalnego bądź płodowego. Prowadzi to oczywiście do tego. ale najpowszechniejsza jest fuzja obejmująca chromosomy z pary l i 29 (ryć. Opisano wiele różnych fuzji. że połowa gamet będzie typu n —l (układ powstający na biegunie.). Fuzje 1/29 zidentyfikowano w ponad 50 rasach bydła. Jeżeli fuzji uległy chromosomy homologiczne. W efekcie powstają gamety o zrównoważonej informacji genetycznej. Najwięcej przypadków fuzji stwierdza się w rasach mięsnych (montbelliard. w którym chromosomy akrocentryczne koniugują z homologicznymi ramionami chromosomu powstałego w wyniku fuzji (ryć.Skutkiem tej mutacji jest zmniejszenie liczby chromosomów o jeden. Jeżeli komórka taka rozpocznie podział mejotyczny. 5-4a). Zarodki takie będą ginęły w okresie życia zarodkowego lub płodowego. W niewielkiej części komórek w stadium anafazy I może dojść do niewłaściwej segregacji triwalentu i wówczas powstaną gamety. podczas której chromosom dwuramienny przechodzi do jednego bieguna. to w pachytenie profazy I uformuje się triwalent. a w tym również w Polsce. a druga będzie miała n chromosomów. że nosiciele fuzji mają prawidłowy fenotyp i nie można ich zidentyfikować w inny sposób. blonde d'Aquitaine itp. że jej nosiciele mają zmniejszoną płodność o około 5%. 104 . Fuzje centryczne są często identyfikowane u bydła. Należy zaznaczyć. gdy fuzja obejmie chromosomy wywodzące się z różnych par homologicznych. z równoczesnym zachowaniem nie zmienionej liczby ramion chromosomowych. w których uczestniczyły chromosomy z różnych par. szczególnie ras mięsnych. a oba chromosomy akrocentryczne do drugiego bieguna komórki. mimo iż połowa z nich (niosąca dwuramienny chromosom) będzie miała n —l chromosomów. podczas gdy na drugim biegunie zabraknie jednego chromosomu. W pachytenie profazy I nowo powstały chromosom dwuramienny pozostanie jako uniwalent. czyli ukształtuje się układ aneuploidalny. Wówczas w komórce powstaje układ składający się z jednego chromosomu dwuramiennego oraz po jednym chromosomie z dwóch par akrocentrycznych. 5-4b). 5-3b. natomiast w anafazie I do jednego bieguna przejdzie tenże dwuramienny chromosom. a dalej zygoty o nieprawidłowej liczbie ramion chromosomowych. W anafazie I zazwyczaj dochodzi do zrównoważonej segregacji. jak poprzez badanie cytogenetyczne.

Oprócz fuzji 1. przed ich wprowadzeniem do stacji produkcji nasienia. jest lis polarny. włoskie bydło rasy podolian czy bydło korsykańskie). że u tego gatunku nie stwierdza się zmniejszonej płodności zwierząt o 2n = 49. Ciekawe. u którego fuzja centryczna występuje bardzo często. Gatunkiem. Szwecja była pierwszym krajem. Ryć. W Polsce. W tym przypadku można wręcz mówić o polimorfizmie kariotypowym. natomiast niektóre opracowania wskazują na zwiększoną plenność samic o kariotypie 2n = 48. białe bydło rrytyjskie. 5-5.29 zdiagnozowano wiele innych przypadków. a około 30% ma kariotyp podstawowy — 2n = 50 oraz pozostałe około 20% ma kariotyp homozygotyczny ze względu na fuzję — 2n = 48. Dziedziczenie translokacji robertsonowskiej na przykładzie bydła. Przykładem może być fuzja między chromosomami z pary 5 i 22. którą opisano w Polsce. nr 23 i 24). który wprowadził taką regulację. obowiązkowymi badaniami objęte są wszystkie młode buhaje. Chromosomy biorące udział w fuzji przedstawiono schematycznie 105 . Szerokie rozprzestrzenienie fuzji centrycznych u bydła i związane z tym zmniejszenie płodności stało się główną przyczyną wprowadzenia w wielu krajach do praktyki hodowlanej obowiązkowych badań cytogenetycznych buhajów przed ich dopuszczeniem do użytkowania rozpłodowego. dwóch par akrocentryków. Obserwowane zmniejszenie płodności jest skutkiem wczesnej zamieralności zarodków o niezrównoważonym kariotypie. w których zaangażowane były chromosomy z innych par.a niekiedy także w małych izolowanych rasach lokalnych (np. jedynych w kariotypie lisa. bowiem około 50% zwierząt ma kariotyp heterozygotyczny ze względu na fuzję (dotyczy ona. począwszy od 1989 roku.

a do drugiego przechodzą chromosomy. Skutek takiej translokacji będzie zazwyczaj letalny. Dwa pozostałe rodzaje segregacji. który zazwyczaj będzie segregował w anafazie 1 w układzie 2:2. 5-5). jeśli oczywiście wystąpi w linii komórek płciowych. Jeżeli mutacji takiej będą podlegały chromosomy homologiczne i wymienione zostaną nierówne fragmenty chromosomów. a nie częstego powstawania de novo. 0 2n = 58 (ryć. Oczy wiście segregacja niesymetryczna (3: l lub 4:0) również powoduje utworze nie gamet genetycznie niezrównoważonych. Jest to segregacja naprzeciwległa. że suma informacji genetycznej zawarta w dwóch chromosomach. które podlegały translokacji. które będą obarczone bądź delecją. że szerokie rozprzestrzenienie fuzji centrycznych w populacjach zwierzęcych (głównie bydło. to podczas mejozy dojdzie do powstania gamet. a w mniejszym stopniu także owce i kozy) jest skutkiem ich dziedziczenia. Jeżeli na przykład u bydła zostaną skojarzeni ze sobą nosiciele tej samej fuzji centrycznej. 50% nosicieli fuzji o 2n = 59 i 25% osobników będących homozygotami ze względu na fuzję. Pokazuje to jedno cześnie. także translokacją wzajemna jest mutacją dziedziczną. że fuzja centryczna jest dziedziczona przez połowę potomków nosiciela. jak łatwo mutacja taka może zostać rozprzestrzeniona w populacji. że około 50% gamet wytwarzanych przez 106 .Należy podkreślić. Przedstawione obserwacje wskazują. jeśli zajdzie na odcinku między punktem pęknięcia i wymiany fragmentów chromosomowych a centromerem. Jeżeli translokacją wzajemną będą objęte chromosomy niehomologiczne (ryć. jest taka sama jak w dwóch nie zmienionych chromosomach. 5-6b. to u potomstwa możemy się spodziewać 25% osobników o normalnym kariotypie 2n = 60. lisy polarne. Przyjmuje się. tak jak to najczęściej obserwuje się przy mutacjach niezrównoważonych. W ten sposób segregacja naprzeciwległa odpowiada za powstanie gamet o zrównoważonej ilości informacji genetycznej. 5-7). 5-6a. szczególnie wówczas. Podobnie jak w przypadku fuzji centrycznej. Na niezrównoważenie ilości informacji genetycznej wpływa również crossing over. pochodzących z dwóch różnych chromosomów. tzn. Należy zaznaczyć. gdy rozród jest oparty na sztucznej inseminacji. Translokacja wzajemna powstaje w wyniku niewłaściwego połączenia podczas procesu naprawy pęknięć nici chromatynowych. że powstaną gamety o zrównoważonej informacji genetycznej. Segregacja symetryczna (2:2) nie gwarantuje jeszcze. w wyniku której do jednego bieguna wędrują po jednym nie zmienionym (prawidłowym) chromosomie z obu par. prowadzą do uformowania niezrównoważonej (delecje. dwa chromosomy przejdą do jednego bieguna i dwa chromosomy do drugiego bieguna komórki. to podczas pachytenu profazy I zostanie uformowany tetrawalent (ryć. 5-8). duplikacje) ilości informacji genetycznej w gametach. które uczestniczyły w trans lokacji. określane jako sąsiednie. Wśród trzech możliwych segregacji symetrycznych tylko jedna warunkuje powstanie biegunów o zrównoważonej ilości informacji genetycz nej. bądź duplikacją.

Translokacja wzajemna: (a) schemat powstawania. które będą ginęły zazwyczaj w życiu płodowym.*Schemat nie uwzględnia segregacji tetrawalentu. 5-6. (b) segregacja tetrawalentu podczas mejozy nosiciela translokacji jest niezrównoważonych genetycznie i dlatego jeżeli będą one uczestniczyły w zapłodnieniu. w którym crossing over wystąpiło między centromerem i punktem pęknięcia/wymiany Ryć. to doprowadzą do powstania zygot. Hodowca odnotuje 107 .

.

podobnie jak w przypadku fuzji centrycznej. Trzeba podkreślić. Knury nosiciele mają prawidłowe libido. Jeżeli tandem fuzja zajdzie między dwoma homologicznymi 109 . po których uzyskano mioty o obniżonej liczebności (poniżej 8 prosiąt w miocie). Translokacje wzajemne najczęściej są rozpoznawane u świń (ryć. a małe fragmenty (okołocentromerowy z chromosomu akrocentrycznego i dystalny z drugiego chromosomu) zostają zagubione. które były rozprzestrzenione w populacjach w różnym stopniu. W ostatecznym rozrachunku po nosicielu skojarzonym z osobnikami o prawidłowym kariotypie uzyska się potomstwo. Na krótkie omówienie zasługuje specjalna kategoria translokacji wzajemnych. Jej powstanie związane jest z nieprawidłową naprawą pęknięć w dwóch chromosomach. Jedno z nich występuje w części końcowej ramienia w chromosomie jedno. morfologia czy ruchliwość plemników) nie różni się w porównaniu z nasieniem knurów o prawidłowym kariotypie. w którym polowa będzie miała prawidłowy kariotyp. ponad 90 różnych translokacji wzajemnych. że ma to związek z przedwczesnym uaktywnieniem chromosomu X podczas spermatogenezy. Podobnie normalny fenotyp mają lochy nosicielki. Właśnie te gamety są odpowiedzialne za przenoszenie translokacji wzajemnej do następnego pokolenia.lub dwuramiennym. podobnie jak w przypadku translokacji typu autosom-autosom. 5-7). Na przykład we Francji badania cytogenetyczne wykonywane są u knurów. ale wśród nich połowa będzie miała układ. Do tej pory zidentyfikowano na świecie. która prowadzi do bezpłodności samców nosicieli. w rozmaitych rasach. a połowa będzie nosicielami translokacji. Fuzja tandemowa jest mutacją podobną do fuzji centrycznej. że nosiciele translokacji (kariotyp zrównoważony) mają prawidłowy fenotyp i niczym nie odróżniają się od osobników o prawidłowym kariotypie.wówczas około 50-procentowy spadek płodności (lub plenności) u takiego osobnika. a drugie tuż pod centromerem w ramieniu długim chromosomu akrocentrycznego. W efekcie duże fragmenty chromosomowe zostają połączone tandemowo — jeden za drugim. w którą zaangażowany jest chromosom X (translokacja typu X-autosom). Druga połowa gamet będzie miała zrównoważoną ilość informacji genetycznej. w którym wystąpią dwa translokowane chromosomy. Potomstwo o niezrównoważonym kariotypie zazwyczaj ginie w okresie życia płodowego lub wkrótce po urodzeniu. Bezpłodność samców nosicieli jest wynikiem zablokowania procesu spermatogenezy we wczesnych stadiach mejozy (pachyten profazy I). Niemniej obserwacje takie powinny być traktowane jako sygnał skłaniający do przeprowadzenia badań cytogenetycznych. Jedyną wskazówką sugerującą nosicielstwo takiej mutacji są obniżone wskaźniki płodności lub plenności. Stan taki towarzyszy nosicielstwu translokacji wzajemnej. a obraz nasienia (koncentracja. Oczywiście stan taki może być spowodowany różnymi czynnikami. U samic nosicielek stwierdza się jedynie zmniejszenie płodności. Przypuszcza się.

że fragment pomiędzy punktami pęknięć został odwrócony o 180°. tam gdzie fragment odwrócony koniuguje z fragmentem prawidłowym. z jednoczesną możliwością powstania chromosomów dicentrycznych (mających dwa centromery) oraz acentrycznych (pozbawionych centromeru). oraz 3) pełna koniugacja. to nieprawidłowość jest określana jako inwersja paracentryczna. w którym wystąpiły dwa pęknięcia. Inwersja pericentryczna zazwyczaj zmienia morfologię chromosomu. Niewątpliwie jest to częściowo wynikiem trudności w ich rozpoznawaniu. było dość duże. dojdzie do powstania aneuploidalnych gamet. Jeżeli w obrębie odwróconego fragmentu występuje centromer. może przebiegać w trojaki sposób: 1) chromosomy tworzą pętlę inwersyjną. Mutacja ta jest dziedziczona przez połowę potomków nosiciela. z wyjątkiem sytuacji. analogicznie do schematu przedstawionego dla translokacji robertsonowskich. Jeżeli odwrócony fragment nie obejmuje centromeru. gdy pęknięcia wystąpiły w równych odległościach od centromeru w obu ramionach chromosomowych.chromosomami akrocentrycznymi. Jeżeli w obrębie pętli zajdzie crossing over. Uwaga ta dotyczy 110 . a następnie zostały one niewłaściwie naprawione w taki sposób. chociaż w rasie czerwonej duńskiej jej rozprzestrzenienie w latach 70. to wówczas inwersja jest określana jako pericentryczna. jest pierwszy sposób koniugowania. Oceniano wówczas. Powstanie tandem fuzji między chromosomami niehomologicznymi wywołuje analogiczne skutki jak fuzja centryczna. tzn. spowodowanej zamieraniem zarodków o niezrównoważonym kariotypie. Brak koniugacji lub koniugacja niehomologiczna uniemożliwia zajście w tym obszarze crossing over i tym samym nie ma ryzyka powstania gamet obarczonych wymienionymi nieprawidłowościami. to bardzo łatwo można ją przeoczyć podczas obserwacji mikroskopowej. to podczas mejozy. w obrębie fragmentu objętego inwersją na jednym z chromosomów. Jeżeli zajściu inwersji nie towarzyszy widoczna zmiana morfologii. że zmniejszenie płodności wywołane przez tę mutację było rzędu 10%. Inwersje dość rzadko opisywano u zwierząt gospodarskich. która częściowo jest niehomologiczna. podobnie jak przy fuzji centrycznej. Najmniej korzystny. Przebieg koniugacji podczas pachytenu profazy I. podczas którego dochodzi do uformowania pętli inwersyjnej. 2) chromosomy częściowo pozostają nieskoniugowane — w części. może powodować nieznaczne zmniejszenie płodności z powodu zamierania zarodków. to wówczas powstaną gamety obarczone delecją lub duplikacją. Inwersja jest mutacją zachodzącą w obrębie jednego chromosomu. z punktu widzenia skutków gametogenezy. Znane są nieliczne przypadki tej mutacji u bydła. Taki przebieg mejozy prowadzi oczywiście do powstania gamet o niezrównoważonej ilości informacji genetycznej i ostatecznie do zmniejszenia płodności nosiciela mutacji. która zapewnia zachowanie homologicznej koniugacji wzdłuż całego biwalentu. Tandem fuzja była rzadko opisywana u zwierząt gospodarskich. które powstały na bazie gamet o niezrównoważonej ilości informacji genetycznej. gdzie na jednym z chromosomów występuje odwrócony fragment.

wszystkich inwersji paracentrycznych, ale także niektórych przypadków pericentrycznych. Dotychczas zdiagnozowano na świecie co najmniej siedem przypadków inwersji pericentycznych u bydła i trzy u świń oraz tylko jeden przypadek inwersji paracentrycznej u świni. W przypadku dwóch inwersji u świni analizowano proces formowania kompleksów synaptonemalnych i w żadnym z nich nie stwierdzono obecności pętli inwersyjnej. Nie wiązano również jednoznacznie tych mutacji ze zmniejszoną płodnością ich nosicieli.

5.3. Mutacje genomowe i chromosomowe zidentyfikowane u zwierząt hodowanych w Polsce
Badania cytogenetyczne zwierząt gospodarskich mają w Polsce długą tradycję. W okresie ostatnich 25 lat zdiagnozowano wiele przypadków nieprawidłowości chromosomowych. Były wśród nich mutacje typu aneu-

Oznaczenia: rób — translokacja robertsonowska; rep — translokacja wzajemna (w nawiasach wskazano numery chromosomów zaangażowanych w mutację); rcp(?;?) — translokacja wzajemna, dla której nie ustalono, jakie chromosomy w niej uczestniczyły; inv — inwersja; chimeryzm — występowanie dwóch linii komórkowych XX oraz XY w limfocytach (patrz: frymartynizm); * — część przypadków ma kariotyp mozaikowy, np. XX/XO lub XXY/XY
111

ploidii chromosomów płci, a także mutacje chromosomowe, takie jak fuzje centryczne, translokacje wzajemne i inwersje. Oprócz tych typowych chromosomopatii zidentyfikowano także liczną grupę zwierząt będących nosicielami chimeryzmu w komórkach krwi, polegającego na wystąpieniu linii żeńskiej XX i linii męskiej XY. Nieprawidłowość tę szczegółowo omówiono w podrozdziale: Interseksualizm. Sumaryczne zestawienie wyników przeprowadzonych badań przedstawione jest w tabeli 5-1. Zgromadzona wiedza o występowaniu mutacji genomowych i chromosomowych w krajowej populacji bydła sprawiła, że już w 1989 roku wprowadzono obowiązkowe badania cytogenetyczne młodych buhajów przed ich dopuszczeniem do użytkowania w stacjach produkcji nasienia. Aktualne regulacje (1999 r.) prawne obowiązkiem takim objęły także rozpłodniki innych gatunków wykorzystywane w inseminacji: knury, ogiery, tryki i kozły. Dzięki temu można skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się nieprawidłowości chromosomowych.

5.4. Mutacje genowe 5.4.1. Przyczyny i rodzaje mutacji genowych
Mutacje genowe są to zmiany sekwencji nukleotydów w obrębie genu. Mutacje te mogą zachodzić samoistnie, głównie na skutek błędów w procesie replikacji DNA, rzadziej na drodze modyfikacji chemicznych zasad azotowych w DNA. Mutacje te noszą nazwę mutacji spontanicznych. W odróżnieniu od nich mutacje indukowane są powodowane działaniem mutagennych czynników chemicznych lub fizycznych. Czynniki te mogą powstawać w wyniku przemian metabolicznych zachodzących w komórkach lub mogą pochodzić ze środowiska zewnętrznego. Do najsilniej działających czynników mutagennych należą: • promieniowanie jonizujące (np. Roentgena), które powoduje zmiany struktury zasad lub rozrywanie mostków wodorowych między zasadami w DNA. Wrażliwość organizmów na promieniowanie jonizujące zależy od posiadanych przez nie mechanizmów naprawy. Na przykład, niektóre rodzaje bakterii czy gatunki owadów są znacznie bardziej odporne na promieniowanie jonizujące niż człowiek i zwierzęta; • promieniowanie nadfioletowe (UV), intensywnie pochłaniane przez DNA, indukujące zmiany w zasadach pirymidynowych, np. ich dimeryzację (dimery pirymidynowe powstają w wyniku wytwarzania kowalencyjnych wiązań między leżącymi obok siebie w łańcuchu DNA zasadami pirymidynowymi) lub rozrywanie podwójnej helisy DNA; • hydroksyloamina wywołująca zmianę cytozyny na pochodną uracylu, co prowadzi do tranzycji C→T; 112

• kwas azotawy powodujący deaminację zasad w DNA i RNA. Na rrzykład na skutek deaminacji cytozyny powstaje uracyl, który podczas replikacji przyłącza adeninę zamiast guaniny, komplementarnej do cytozyny; • związki alkilujące, które dzięki posiadanym grupom etylowym, metylowym lub bardziej złożonym powodują alkilację (metylowanie lub etylowanie) zasad w kwasach nukleinowych; • barwniki akrydynowe (np. proflawina, oranż akrydynowy, akryflawina), które wnikają między zasady w łańcuchu DNA, powodując deforma cje podwójnej helisy DNA; • analogi zasad (np. 5-bromouracyl, analog tyminy oraz 2-aminopuryna, analog adeniny), które mogą być wbudowywane w DNA. Pomimo dużej różnorodności czynników mutagennych, mogą one powodować te same typy mutacji w różnych organizmach. Dzieje się tak dlatego, iż wszelkie typy uszkodzeń w DNA wywołane mutagenami stanowią tylko zmiany premutacyjne, które w wyniku procesów naprawy mogą zostać zlikwidowane. W przypadku nieskutecznej naprawy dochodzi do utrwalenia zmian mutacyjnych. Niekorzystne skutki działania czynników mutagennych są łagodzone przez enzymatyczne procesy naprawy. Analizując procesy naprawy można wyróżnić naprawę bezpośrednią (przez wycinanie) i pośrednią (poreplikacyjną, zwaną też naprawą w nici potomnej). Naprawa bezpośrednia — NER (ang. nucleotide excision repair) polega na wycinaniu nukleotydu (usuwane są duże uszkodzenia) bądź zasady, uszkodzonej przez promieniowanie jonizujące i czynniki alkilujące. W uproszczeniu proces ten przebiega tak, iż po rozpoznaniu uszkodzenia specyficzny enzym (zależna od ATP endonukleaza) nacina nić DNA po obu stronach uszkodzenia, następnie jednoniciowy, kilku- lub kilkunastonukleotydowy fragment z uszkodzeniem jest usuwany. Powstała przerwa jest wypełniana przez polimerazę, a nić DNA jest scalana przez ligazę. Przypuszczalnie w komórce funkcjonują dwa rodzaje NER, jeden polega na naprawie nici transkrybowanej genów aktywnych transkrypcyjnie (ang. transcription-coupłed repair), drugi natomiast polega na naprawie pozostałej części genomu (ang. global genome repair), czyli nici kodującej i DNA nieaktywnego transkrypcyjnie. Zwykle uszkodzenia nici transkrybowanej usuwane są dwa lub trzy razy szybciej niż uszkodzenia nici kodującej. Mechanizmy naprawy są dokładnie zbadane u organizmów prokariotycznych, natomiast proces usuwania uszkodzeń w komórkach zwierzęcych jest nadal słabo poznany. Wiadomo jednak, iż w komórkach zwierzęcych rodzaj i umiejscowienie uszkodzeń zależą nie tylko od sekwencji nukleotydów w nici DNA, ale również od struktury chromatyny. Wyższy poziom organizacji chromatyny zwiększa dostępność DNA dla niektórych czynników mutagennych. Na przykład, promieniowanie jonizujące wytwarza więcej wiązań krzyżowych między białkiem i DNA w chromatynie czynnej w porównaniu z nieczynną.
113

Naprawa pośrednia zachodzi po zreplikowaniu uszkodzonego DNA. U bakterii E.coli znany jest kompleks enzymatyczny, który rozpoznaje zmiany konformacyjne nowo replikowanego DNA, będące efektem niekomplementarności zasad. Kompleks ten odróżnia nowo zsyntetyzowaną nić DNA od nici matrycowej i dokonuje wycięcia niewłaściwie wstawionych nukleotydów oraz uzupełnia powstałe braki komplementarnymi nukleotydami. Niestety analogiczny proces w komórkach zwierzęcych nie jest jeszcze dokładnie poznany. Mutacje genowe zachodzące w komórkach rozrodczych powodują trwałe zmiany przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mutacje te mogą zachodzić w genach kodujących strukturę białka lub rzadziej w genach kodujących strukturę tRNA lub rRNA. Mutacje genowe zachodzące w komórkach somatycznych nie są dziedziczne. Mutacje te w zależności od okresu rozwoju zarodka mogą dotyczyć wszystkich komórek lub tylko pewnych części komórek dorosłego organizmu. W fenotypie osobnika z mutacją somatyczną można zaobserwować tzw. mozaikowość, polegającą na miejscowym występowaniu zmienionej cechy, np. czarny królik mający niebieskie plamki czy kura o jednej nodze żółtej, a drugiej białej. Znacznie większe znaczenie mają mutacje somatyczne, zachodzące już po urodzeniu, u osobników w różnym wieku. Są one zazwyczaj indukowane przez czynniki mutagenne. Jeżeli mutagen taki odpowiada za uruchomienie transformacji nowotworowej, to określany jest jako karcynogen. Mutacje takie, prowadząc do defektów lub zaburzeń ekspresji genów związanych z proliferacją komórek czy naprawą uszkodzeń DNA, powodują nie kontrolowany, inwazyjny wzrost tych komórek oraz zasiedlanie przez nie innych, nawet odległych narządów. Mutacje genowe spontaniczne charakteryzuje odwracalność i powtarzalność. Odwracalność procesu mutacji polega na tym, że allel, który powstał dzięki mutacji genu, może zmutować wstecznie do formy wyjściowej tego genu. Graficznie można to przedstawić następująco:

przy czym A i a są allelami, natomiast u i v oznaczają częstość mutacji w obu kierunkach. Potwierdzeniem odwracalności mutacji jest bezrożność i rogatość u owiec. Zarówno owce bezrogie w rasie dorset horn, jak również owce rogate w rasach bezrogich mogą być wynikiem mutacji w tym samym locus. Lepiej poznane są zmiany normalnego allelu w kierunku mutanta, ale mutacje odwrotne — zmutowanego allelu do normalnego również są obserwowane.
114

Mutacja wsteczna nie zawsze jest jednak wynikiem powrotu do pierwotnego zapisu genetycznego, może ona być następstwem tzw. mutacji supresorowej, zachodzącej w obrębie tego samego genu, w którym nastąpiła mutacja pierwotna, lub w zupełnie innym genie. Istotą powtarzalności mutacji genowej jest to, iż określona mutacja może wystąpić ponownie, dając zbliżone, a często nawet takie same skutki fenotypowe. Przykładem tego może być recesywna achondroplazja, występująca u kilku ras bydła. Podatność na mutacje nie jest jednakowa wśród wszystkich genów. Mając to na uwadze, można podzielić geny na mniej i bardziej labilne lub stabilne. Do genów labilnych można zaliczyć gen czynnika VIII krzepliwości krwi. Wśród chorych na hemofilię aż 1/3 przypadków tej choroby jest wynikiem mutacji de novo. Z kolei genem bardzo stabilnym jest gen choroby (pląsawicy) Huntingtona, ciężkiego neurodegeneracyjnego zaburzenia dziedzicznego, pojawiającego się z częstością l: 10000 osób w większości populacji pochodzenia europejskiego. Choroba ta ujawnia się najczęściej w wieku powyżej 40. roku życia i prowadzi do śmierci. Została ona opisana w 1872 roku przez Johna Huntingtona, stąd jej nazwa, znana była jednak od XVII wieku. Pojawiła się w Europie i przez emigrantów została przeniesiona na inne kontynenty. Dotychczas nie wiadomo, czy były jakieś inne ogniska początku tej choroby. Wynika z tego, że diagnozowane przypadki choroby Huntingtona są efektem dziedziczenia mutacji w genie huntingtyny, a nie jej pojawiania się de novo. Częstość, z jaką występują mutacje w różnych loci, jest niejednakowa. W przypadku niektórych genów wykazano, iż większość spontanicznych mutacji zachodzi w kilku miejscach charakterystycznych dla danego genu, nazwanych gorącymi miejscami (ang. hot spots). Badania genu hemofilii A u ludzi potwierdziły, iż takimi gorącymi miejscami są sekwencje dinukleotydowe CG, zwane wyspami CpG. Więszość mutacji zarejestrowanych w obrębie genu hemofilii A polegało na zamianie dinukleotydowej sekwencji CG na TG, rzadziej CG na CA. Również w obrębie genu DMD, zlokalizowanego w chromosomie X u ludzi, warunkującego chorobę zwaną dystrofią mięśniową Duchenne'a, stwierdzono istnienie dwóch regionów (gorące miejsca), w których najczęściej występują mutacje. Pierwszy region znajduje się w odległości 0,5 miliona par zasad od promotora, w regionie DXS164/DXS206, drugi natomiast w części centralnej genu, tj. 1,2 miliona par zasad od promotora. Na częstość mutacji genowych spontanicznych mogą mieć wpływ również czynniki dziedziczne. U muszki owocowej (Drosophila melanogaster) wykryto gen MuF, zlokalizowany w chromosomie 2 pary, warunkujący większą podatność innych genów na mutacje. Większość mutacji jest dla organizmu szkodliwa, a nawet letalna. Czasem jednak mutacja zmienia właściwości organizmu tak, że zyskuje on cechy korzystne. Zdarzają się również mutacje zupełnie lub niemal zupełnie 115

obojętne dla organizmu. W wyniku takich mutacji powstały, na przykład, serie alleli wielokrotnych, które są omówione w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. Rodzaje mutacji genowych i ich skutki można analizować na poziomie DNA lub na poziomie polipeptydu. Rozpatrując mutację na poziomie DNA można wyróżnić następujące zmiany w sekwencji nukleotydów w danym genie (ryć. 5-9): 1) tranzycja — zamiana jednej zasady purynowej na drugą purynową lub pirymidynowej na inną pirymidynową (w podwójnej helisie będą zamiany par zasad A/T ←→G/C), 2) transwersja -- zamiana zasady purynowej na pirymidynową i od wrotnie pirymidynowej na purynową; w podwójnej helisie będą to zamiany:

3) delecja — wypadnięcie (utrata) jednej lub kilku par nukleotydów, 4) insercja — wstawienie jednej lub kilku par nukleotydów. Przyczyną samorzutnej zamiany jednej pary nukleotydów na inną, według hipotezy Watsona i Cricka, mogą być tautomeryczne przekształcenia zasad azotowych, zachodzące pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Przekształcenia te polegają na zmianie położenia przestrzennego poszczególnych atomów oraz zmianie rozkładu elektronów

Ryć. 5-9. Mutacje genowe — zmiany sekwencji nukleotydów

116

dystrofię miotoniczną. Inną 117 . natomiast w formie enolowej łączy się trzema mostkami z cytozyną. nazwanej dojrzewaniem. Błąd replikacji zachodzi wówczas. że enołowa forma tyminy łączy się z guanina. guanina w normalnej formie (ketonowej) łączy się z cytozyną. W dwuniciowej helisie DNA zasady komplementarne tworzą wiązania między grupami aminowymi (—NH2) i ketonowymi (—CO). Skutkiem przemian tautomerycznych może być błąd włączania bądź błąd replikacji. Błąd włączania polega na tym. gdzie przed błędem replikacji była para Oba rodzaje błędów występują także po przekształceniach tautomerycznych innych zasad. prowadząca do powstania alleli: F (delecja 3 eksonów) i D (delecja l eksonu). zaś ketonowej na enolową (=C—OH). Na przykład choroba Huntingtona jest wynikiem zwielokrotnienia liczby powtórzeń sekwencji CAG w eksonie l genu kodującego białko huntingtynę. czyli tzw. Adenina w formie ketonowej łączy się z tyminą dwoma mostkami wodorowymi. Z kolei. a w formie tautomerycznej z tyminą. przekroczenie liczby 36 powtórzeń powoduje wystąpienie choroby. Z zaburzeniami tymi wiąże się zjawisko zwane antycypacją. Skutkiem tego będzie pojawienie się pary G-C w miejscu. odzyskując zdolność łączenia się z zasadami komplementarnymi dla tych form. a w konsekwencji zmianę konfiguracji połączeń wodorowych występujących między zasadami purynowymi i pirymidynowymi. niestabilnymi sekwencjami DNA. należącymi do powtarzających się sekwencji mikrosatelitarnych i polegają na tym. z których 10 powoduje choroby genetyczne. zlokalizowanego w chromosomie 4. obróbce mRNA. zespół kruchego chromosomu X. w następnej replikacji do guaniny przyłączy się komplementarna do niej cytozyną. Mutacje te związane są z tzw. U ludzi zdrowych liczba powtórzeń wynosi 10-36. W przypadku choroby Huntingtona (HD) i dystrofii miotonicznej młodociana postać choroby jest związana z dziedziczeniem ojcowskim (antycypacja odojcowska). Dotychczas wykryto je u ludzi w 12 loci. Tautomeryczne formy enolowe są nietrwałe i po pewnym czasie wracają samorzutnie do formy ketonowej. w wyniku którego powstaje mRNA zawierający tylko sekwencje kodujące (eksony).i protonów w cząsteczce zasady. Im większy stopień zwielokrotnienia danej sekwencji. iż z pokolenia na pokolenie zwiększa się (znacznie rzadziej zmniejsza) liczba powtórzeń tych sekwencji. Tautomeryczna forma tyminy powraca do formy ketonowej i w następnej replikacji łączy się z adeniną. Splicing polega na wycinaniu intronów z pierwotnego transkryptu (pre-mRNA). Od niedawna znany jest bardzo specyficzny rodzaj mutacji genowych — mutacje dynamiczne. Przekształcenie tautomeryczne powoduje zamianę grupy aminowej na iminową (=NH). gdy na przykład w DNA podczas replikacji tyminą ulega przekształceniu z formy ketonowej w enołowa i zamiast z adeniną łączy się z guanina. Przykładem takiej mutacji jest delecja w genie as1kazeiny mleka. między innymi chorobę Huntingtona. Z kolei. Mutacje genowe mogą być także następstwem zakłóceń w splicingu. tym wcześniej rejestrowany jest początek objawów chorobowych.

Na przykład tranzycja U→C powoduje zmiany aminokwasu w łańcuchu polipeptydowym. Przeważająca część mutacji genowych nie powoduje żadnych zmian w produkcie genowym. Również mutacja w obrębie eksonu może nie powodować zmiany produktu genowego. iż mutacje genowe powodujące zauważalny efekt fenotypowy stanowią jedynie małą część mutacji zachodzących w DNA. identyfikacji markerów genetycznych przydatnych w programach mapowania genomów. Dzięki temu RFLP określonych loci może być wykorzystywany jako marker genetyczny. dlatego nazywane są cichymi podstawieniami (ang. polegających na pojedynczej zmianie sekwencji nukleotydów w określonym genie. trypletów).2. białka mleka) czy odpowiedzialnych za powstanie choroby genetycznej. Polimorfizm ten jest wynikiem mutacji punktowych zarówno w obrębie eksonu. Analizując skutki mutacji genowych na poziomie polipeptydu można wyróżnić następujące typy mutacji: 118 . gdyż spośród 20 aminokwasów aż 18 jest kodowanych przez 2 do 6 trójek nukleotydowych (kodonów. restriction fragment length polymorphism). Natomiast jeśli ojciec przekazuje zmutowany allel. piętno gametyczne. ani kodowanego przez ten gen białka. gdyż kodon AAC również koduje asparaginę. Jeśli allel zmutowany pochodzi od matki. Jedynie metionina (AUG) i tryptofan (UGG) są kodowane przez pojedyncze kodony. Należy podkreślić. Przypuszcza się. jak i intronu. Jednym ze skutków mutacji genowych. różnica w liczbie powtórzeń u potomka w stosunku do liczby powtórzeń u matki może wynieść do 4. jest polimorfizm fragmentów restrykcyjnych — RFLP (ang. Taka sytuacja jest możliwa. Zjawisko to jest charakterystyczne także dla innych zaburzeń wywołanych mutacjami dynamicznymi. Skutki mutacji genowych Mutacje genowe nie zawsze powodują zmiany w składzie aminokwasowym polipeptydu.cechą charakterystyczną mutacji dynamicznej w genie HD jest tzw.4. mającym szczególne znaczenie dla molekularnej analizy DNA. Są one wykorzystywane w analizie polimorfizmu DNA. różnica w długości sekwencji może dochodzić do 50%. Natomiast jej skutkiem może być powstanie miejsca rozpoznawanego przez enzym restrykcyjny lub utrata miejsca restrykcyjnego dla danego enzymu. Mutacje w obrębie intronu nie wpływają zazwyczaj na funkcję genu. iż jest to spowodowane niestabilnością tej sekwencji w spermatogenezie. Technika RFLP opisana w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu znajduje również zastosowanie w ustalaniu genotypów pod względem zmutowanych alleli genów głównych (QTL) kontrolujących cechy jakościowe (np. 5. substitution at silent site).

Szerzej mutacja ta i inne tego typu zostaną omówione w części dotyczącej molekularnej diagnostyki chorób.1. Konsekwencją takiej mutacji w 383 nukleotydzie genu kodującego podjednostkę CD18 p2-integryny jest choroba BLAD (ang. w wyniku której w pozycji 64 łańcucha polipeptydowego typu A zamiast glicyny jest kwas asparaginowy. 5-10. Allel dominujący E d jest wynikiem tranzycji tyminy w cytozynę w kodonie 99 allelu dzikiego E+.na skutek tranzycji lub transwersji kodon dla jakiegoś aminokwasu zostaje zamieniony na kodon dla innego aminokwasu. przejawiająca się zmniejszeniem odporności cieląt. Na przykład. warunkujący czarne umaszczenie. Przykładem allelu powstałego w drodze tego rodzaju mutacji jest allel Ed w locus E (Extension) u bydła. której następstwem jest śmierć przed ukończeniem 1. Wynikiem mutacji typu zmiany sensu są niektóre geny warunkujące umaszczenie czy polimorficzne białka. Różnica między allelem A i B β-laktoglobuliny polega na zamianie A-»G.. Jak już wcześniej wspomniano. oraz T→C (zapis dla DNA. 2. jest locus β-laktoglobuliny (białko mleka). Mutacje typu zmiany sensu . w mRNA: U→ęcej informacji o genetycznym uwarunkowaniu i znaczeniu polimorficznych białek surowicy krwi. Mutacje typu zmiany sensu i zmiany fazy odczytu w locus E u bydła 119 . Mutacje typu nonsens (mutacja stop) . Mutacja ta jest przedstawiona na rycinie 5-10. nasienia i jaj zawiera rozdział: Markery genetyczne. skutki tego mogą być dla organizmu letalne. jeśli kodon GAU dla kwasu asparaginowego w wyniku tranzycji A→G zostanie zmieniony na kodon GGU kodujący glicynę. mleka. mutacje genowe nie zawsze mają niekorzystny skutek.na skutek tranzycji lub transwersji kodon dla jakiegoś aminokwasu (kodon sensowny) zostaje zamieniony na jeden z trzech kodonów nonsensownych (terminacyjnych) - Ryć. bovine leukocyte adhesion deficiency). Innym przykładem mutacji typu zmiany sensu. odnoszącym się do polimorficznych białek. roku życia osobników homozygotycznych pod względem zmutowanego genu. która w łańcuchu peptydowym powoduje zamianę aminokwasu leucyny na prolinę.

Wynikiem tej mutacji jest zmiana długości polipeptydu kodowanego przez dany gen. przy czym dotychczas stwierdzono 20 mutacji w genie kodującym syntetazę argininobursztynianową. Cielęta homozygotyczne pod względem tego zmutowanego genu padają w pierwszym tygodniu życia na skutek zaburzeń w wydalaniu mocznika z organizmu. które nie kodują aminokwasów. Podobnie jak mutacje typu zmiany sensu. w procesie translacji przyłączane są inne aminokwasy. a powstający polipeptyd ma od miejsca mutacji do końca C nieprawidłowo włączone aminokwasy. Bydło holsztyńskie ma umaszczenie z reguły czarno-białe. czego następstwem jest zamiana kodonu CGA (dla argininy) na kodon TGA kończący translację białka. Następstwem tego jest skrócenie łańcucha polipeptydowego (utrata większości C-końcowych 76 aminokwasów) i utrata przez enzym funkcji katalitycznych. Zamplifikowany za pomocą PCR fragment genu jest trawiony enzymem. ochrę (UAA) lub opal (UGA). natomiast allel dominujący ma takie miejsce. kodujący u zwierząt homozygotycznych ee umaszczenie czerwone. ale są także zwierzęta czerwono-białe pojawiające się w wyniku kojarzenia czarno-białych nosicieli recesywnego allelu czerwonego umaszczenia. również i ten rodzaj mutacji może mieć skutki obojętne dla organizmu. Począwszy od kodonu 104 (GGT) dla glicyny. w którym delecją guaniny (oznaczona na schemacie symbolem ∇) powoduje przesunięcie fazy odczytu. Mutacje te wynikają z cechy bezprzecinkowości kodu genetycznego. Cytrulinemia występuje również u ludzi. iż recesywny allel nie ma miejsca restrykcyjnego dla enzymu Mspl. Schemat tej mutacji przedstawiono na rycinie 5-10. zamiast aktywnego enzymu składającego się z 412 aminokwasów. wykorzystujący to. Opracowano test molekularny identyfikacji nosicielstwa genu czerwonego umaszczenia.cytrulinemia. lecz stanowią sygnał zakończenia translacji. W jej konsekwencji. następnie roz120 . powstaje krótszy N-końcowy fragment tego polipeptydu. Podobna mutacja polegająca na zamianie cytozyny na tyminę w 405 kodonie genu syntazy urydynomonofosforanowej. deficiency uridine monophosphate synthase). występująca u bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. występuje u bydła. powstał w drodze mutacji typu zmiany fazy odczytu spowodowanej delecją jednej zasady. 3. We wspomnianym już locus E u bydła allel recesywny e. Tranzycja cytozyny na tyminę w 86 kodonie genu syntetazy argininobursztynianowej (enzym biorący udział w cyklu mocznikowym) powoduje zamianę kodonu CGA dla argininy na kodon TGA kończący translację. Przykładem następstwa mutacji typu nonsens jest recesywna wada metaboliczna . Jest ono przyczyną zamierania zarodków. a w konsekwencji zmniejszenia płodności krów. powstaje nieaktywny peptyd złożony z 85 aminokwasów. Mutacje zmiany fazy odczytu — na skutek delecji lub insercji jednej lub kilku par nukleotydów (liczba par nie może być podzielna przez 3) następuje przesunięcie fazy odczytu.amber (UAG). Jest to schorzenie nazwane DUMPS (ang.

dzielany elektrofor etycznie. a na ich miejsce pojawi się inny aminokwas (jeśli „wypadną" zasady z dwóch kolejnych kodonów). cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). zwanego CFTR (ang. wynosi l: 2500 osób. a nawet śmiertelnych chorób genetycznych. płuc i oskrzeli. Mutacje te mogą prowadzić do poważnych zaburzeń. Mutacje typu delecja lub insercja aminokwasu — delecja lub insercja trzech par nukleotydów stanowiących kodon dla aminokwasu (lub wielokrotności liczby 3) w łańcuchu DNA powoduje najczęściej utratę lub dodanie jednego bądź kilku aminokwasów w białku kodowanym przez dany gen. 5-11). pełniącego funkcję kanału chlorkowego. oznaczona symbolem ΔF508 (ryć. Prawidłowy gen warunkuje syntezę białka będącego regulatorem przewodnictwa błonowego. możliwe jest także pojawienie się kodonu „stop". prowadzącej do przedwczesnej śmierci. U chorych na mukowiscydozę przewody wyprowadzające z narządów wewnętrznych zostają zaczopowane przez bardzo gęstą wydzielinę. polegająca na zakłóceniu transportu jonów chlorkowych. jeśli trójka „rozerwie" istniejący dotychczas kodon. utrata jednego aminokwasu (delecja kodonu) lub powstanie kodonu „stop". zamianę fazy odczytu. Częstość występowania tej wady. Mutacja ta prowadzi 121 . przy czym najczęściej jest stwierdzana mutacja w eksonie 10. W przypadku delecji trójki nukleotydów może nastąpić: utrata dwóch aminokwasów w łańcuchu peptydowym. W obrębie tego genu wykryto wiele mutacji. Przykładem mutacji typu delecja aminokwasu jest mukowiscydoza u ludzi. dwóch prążków (201 pz i 331 pz) w przypadku allelu dominującego. Uzyskany ełektroforegram (obraz prążków) wkazuje obecność jednego prążka długości 531 pz w przypadku allelu recesywnego. jeśli trójka nukleotydów zostanie wstawiona między kodony. 4. Dotyczy to przede wszystkim trzustki. Insercja trójki może spowodować: dodanie aminokwasu – w białku.

W przypadku allelu D podczas wycinania intronów został dodatkowo wycięty ekson kodujący 11 aminokwasów. natomiast w allelu F . Przykładem mutacji typu insercja aminokwasu jest wspomniana już wcześniej choroba Huntingtona u ludzi. oklapnięte uszy u kotów szkockich zwisłouchych czy skrócenie ogona u kotów bobtail (ryć. a także umaszczenie zwierząt i inne. 122 . kodującej aminokwas glutaminę. przekształcającego fenyloalaninę w tyrozynę. powoduje powstanie domeny glutaminowej. i glicyna — 509 póz. jaka jest zakodowana w sekwencji (CAG)n. powoduje uszkodzenie układu nerwowego oraz niedorozwój umysłowy i fizyczny. W wyniku większości mutacji genowych następuje utrata lub modyfikacja zdolności organizmu do wytworzenia specyficznego białka. na przykład białko determinowane przez locus Albino (C). Często są to zaburzenia przebiegu szlaku metabolicznego (tzw. Mutacje zachodzące podczas obróbki potranskrypcyjnej. blok metaboliczny). Zwielokrotnienie powtarzającej się sekwencji CAG. o czym pisano już wcześniej.3 eksony kodujące 37 aminokwasów.do utraty jednego aminokwasu — fenyloalaniny w 508 pozycji kodowanego przez ten gen łańcucha polipeptydowego. Również niektóre allele genu determinującego warianty białka mleka αs1-kazeiny u kóz powstały w wyniku zaburzeń w procesie obróbki pre-mRNA. najczęściej enzymu koniecznego do prawidłowego przebiegu jakiegoś procesu. Fenyloketonuria — brak lub niedobór enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej. 5-12 wkładka kolorowa). 5. Białko takie może mieć inne właściwości katalityczne niż białko prawidłowe. skrócenie kręgosłupa u bydła i psów. złożonej z takiej liczby glutamin. zwanej składaniem (ang. Fenotypowy efekt mutacji genowych może być zauważalny wkrótce po urodzeniu osobnika. W następstwie nieprawidłowej obróbki potranskrypcyjnej mRNA powstają allele zmutowane. Gen C warunkuje wytwarzanie enzymu tyrozynazy. Częstość tych mutacji wynosi 10-40%. 5-13). Jednym z najlepiej poznanych bloków metabolicznych u ludzi są nieprawidłowości w przemianie aminokwasów fenyloalaniny i tyrozyny (ryć. Podczas procesu translacji zamiast kodonu ATC dla izoleucyny (w 507 pozycji łańcucha polipeptydowego) i następujących po nim kodonów TTT i GGT (fenyloalanina — 508 póz. Mutacje jednego z genów warunkujących określony enzym tego bloku powodują następujące schorzenia: A. ale może być również rozpoznawalny w okresie późniejszym. łańcucha) odczytywany jest kodon ATT (inny tryplet dla izoleucyny). czego konsekwencją jest synteza zmienionego białka. na przykład w pierwszym tygodniu życia (cytrulinemia) lub pierwszym roku życia (BLAD). splicing) pre-mRNA --w wyniku zaburzeń w procesie wycinania intronów powstaje nieprawidłowy mRNA. a następnie sekwencja GGT dla glicyny. w którym produkt jednej przemiany enzymatycznej stanowi substrat dla następnej przemiany. na przykład wielopalczastość.

białe włosy. czyli bielactwo . np. a przeświecające przez nią naczynia krwionośne nadają jej różowe zabarwienie.4.niedobór enzymu hydroksylazy kwasu p-hydroksyfenylopirogronowego.B.brak enzymu tyrozynazy. Kretynizm tarczycowy — brak enzymu katalizującego przemianę tyrozyny w hormon tarczycy (tyroksynę i trijodotyroninę). a jego nadmiar jest wydalany z moczem. którego polimorficzne formy wykazują związek z różnymi cechami użytkowymi zwierząt gospodarskich. tęczówka oka nie jest zabarwiona. brwi i rzęsy. przekształ cającego 3. D. nie powodujący wyraźnie złych skutków dla organizmu. biorącego udział w przemianie tego kwasu w kwas homogentyzynowy.3. Albinizm. C. Jednym z genów. growth hormone — GH). Bloki metaboliczne mogą dotyczyć również enzymów związanych z przemianami innych związków. Albinizm występuje także u zwierząt. Tyrozynoza -. Alkaptonuria -. powodujący różny stopień nasilenia niedorozwoju umysłowego. powodując jego ciemnienie na powietrzu. chrząstkach i skórze wywołując stany zapalne.brak oksydazy kwasu homogentyzynowego. cukrów czy lipidów. Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt Mutacje genowe mogą mieć znaczący wpływ na efektywność hodowli zwierząt. kwas homogen tyzynowy jest odkładany w stawach. E.4-dihydroksyfenyloalaninę (DOPA) w barwnik skóry — melaninę. osobniki albinotyczne mają bardzo jasną skórę. 5. jest gen hormonu wzrostu — somatotropiny (ang. 123 . prze kształcającego ten kwas w kwas maleiloacetooctowy..

największe znaczenie ma mutacja w genie BMPR-IB wykryta u owiec rasy merynos booroola. endokrynologicznych. Opłacalność hodowli zwierząt w dużej mierze zależy od cech reprodukcyjnych. Szerzej mutacje te są opisane w rozdziale: Zmienność cech (podrozdział: Geny o dużym efekcie).Inne mutacje genowe nie mają tak wszechstronnych skutków jak mutacje w genie hormonu wzrostu. U bydła cecha ta warunkowana jest zmutowanym allelem genu miostatyny (locus w chromosomie 2). Inne mutacje to: gen FecJ u owiec jawajskich. W pojedynczej kopii allel zmutowany zwiększa liczebność miotu o l jagnię. psychicznych itp. Zależnie od stopnia penetracji tych genów można je podzielić na: 124 .4. a szczególnie wrodzonych wad rozwojowych. U bydła i owiec wykryto mutacje powodujące hipertrofię mięśniową.42 prosięcia u wielkiej białej.4. Wykryte dotychczas mutacje u świń wpływające na jakość mięsa dotyczą: receptora rianodyny (RYR1) — mutacja powodująca gorączkę złośliwą oraz locus PRKAG3 — mutacja powodująca tzw. Podobny efekt fenotypowy ma gen FecX' sprzężony z płcią.1. estrogen receptor gene — ESR) a wielkością miotu. kwaśne mięso (RN). wykryty u owiec rasy romney. 5. Stąd poznanie podłoża wielu chorób genetycznych. gen Thoka u owiec islandzkich i gen Belle-Ile u owiec utrzymywanych w północnej Francji. że rozwój niektórych chorób genetycznych zależy również od wpływu czynników środowiskowych. 5. Pojedyncza kopia każdego z tych genów powoduje wzrost liczebności miotu o około 0. które mogą się przejawiać zaburzeniami rozwojowymi o charakterze morfologicznym lub upośledzeniem różnych funkcji organizmu. Spośród wykrytych dotychczas mutacji. Poszczególne allele tego genu warunkują wzrost liczebności miotu o 1. Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne Mutacje genowe często prowadzą do powstania chorób genetycznych. sprawia dużo trudności. Należy jednak pamiętać. odpornościowych. O podłożu molekularnym niektórych chorób metabolicznych wspomniano już w podrozdziale: Skutki mutacji genowych.4.6 jagnięcia. np. wpływających na liczbę jagniąt rodzonych przez owcę w jednym miocie. U trzody chlewnej stwierdzono związek między polimorfizmem genu receptora estrogenu (ang. U owiec natomiast hipertrofia mięśniowa (CLPG) jest determinowana mutacją locus kodującego ncRNA.15 prosięcia u świń bardzo plennej rasy meishan i 0. Geny letalne.4. metabolicznych. semiletalne i subwitalne Wpływ szkodliwego działania zmutowanych genów jest różny.

w okresie pourodzeniowym lub u dorosłych osobników. powodujące w aktywnej dawce śmierć od 50 do 90% osobników. powodujące śmierć ponad 90% osobników. inne zaś później. 5-14 wkładka kolorowa). Geny te działają letalnie w układzie homozygotycznym. warunkujący umaszczenie tzw. Jedne geny letalne powodują śmierć zygoty we wczesnym stadium życia embrionalnego. również heterozygoty WpW nie są zdolne do życia i giną przed urodzeniem. Innym genem. gen siwej barwy (sziras) wełny u owiec rasy karakuł czy gen achondroplazji u bydła i kur. ale także i heterozygotycznych osobników same się eliminują i mutacja taka nie utrwala się w populacji. ale dają zauważalny efekt fenotypowy. nie ograniczając na ogół przeżywalności czy sprawności życiowej. Gen achondroplazji stwierdzony po raz pierwszy u bydła irlandzkiej rasy kerry. Przykładem jest gen platynowego ubarwienia u lisów. Również okres w życiu osobnika. które osłabiają wydolność fizjologiczną i mogą powodować śmierć od 10 do 50% osobników. w stosunku l platynowy: l srebrzysty (ryć. homozygota recesywna). Z punktu widzenia ekonomicznego korzystniejsze są kojarzenia heterozygotycznego osobnika platynowego z homozygota pod względem genu srebrzystego ubarwienia. w których genotypach wystąpią w dawce aktywnej (np. Gen siwej barwy karakułów powoduje śmierć osobników homozygotycznych w wieku 4-9 miesięcy wskutek zaburzeń w funkcjonowaniu przywspółczulnego układu nerwowego. białopyskie. który jest letalny w podwójnej dawce.• geny letalne. będącym również wynikiem mutacji genu ω. powodujących poważne zakłócenia procesu trawienia. Geny letalne o niezupełnej dominacji sygnalizują swoją obecność w pojedynczej dawce. z nie wyjaśnionych dotąd przyczyn. w którym dany gen przejawia działanie letalne. może być różny. Geny letalne warunkują nieprawidłowości rozwojowe i zakłócenia w procesach fizjologicznych. Geny letalne dominujące ujawniają swoje działanie niekorzystne już w układzie heterozygotycznym. warunkującego srebrzystą barwę włosa. w układzie heterozygotycznym zaznacza swą obecność skróceniem odnóży (krótkonogie bydło nazwane dexter). powodując śmierć nie tylko homo-. Gen platynowej barwy u lisów (W p ) jest wynikiem mutacji genu w. uzyskamy wówczas lisy zdolne do życia. jest gen W. Oba zmutowane geny w układzie homozygotycznym (WpWp. Niektóre z nich. natomiast u osobników heterozygotycznych nie są letalne. U kur gen achondroplazji (Cp) w układzie hetero- 125 . Kojarzenie między sobą lisów platynowych bądź białopyskich powoduje zmniejszenie plenności wskutek zamierania zarodków homozygotycznych. powodują śmierć osobnika. • geny semiletalne. WW) działają letalnie. • geny subwitalne. w którego genotypie wystąpią.

gdyż ich działanie zależy między innymi od czynników środowiskowych. jak achondroplazja recesywna. U samców gen ten jest letalny. Wrodzona katarakta u bydła lub brak gałek ocznych oraz wiele innych podobnych nieprawidłowości powodują. U krów heterozygotycznych nieowłosione pasma są ledwie dostrzegalne.zygotycznym (Cpcp) warunkuje krótkonożność. Zmienność tej cechy u krów jest duża. nieszkodliwe zaś dla osobników znajdujących się w dobrych warunkach. iż zwierzęta obarczone nimi mogą żyć tylko w szczególnych warunkach środowiskowych i pod troskliwą opieką hodowców. w potomstwie występuje stosunek samców do samic l: 2. natomiast u innych mogą tylko zmniejszać sprawność fizjologiczną. Nosiciele tych genów (heterozygoty) fenotypowo niczym się nie różnią od osobników normalnych. Ponadto niektóre z tych genów mogą być letalne w stosunku do jednych zwierząt. warunkujący pasmowy brak owłosienia u bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Zakres działania tych genów jest różny. od niewielkich zmian (np. Z kojarzenia krowy homozygotycznej pod względem tego genu z buhajem normalnym w potomstwie uzyskuje się W przypadku gdy matka jest heterozygotą. miejscowy brak nabłonka u bydła ayrshire) do rozległych zaburzeń. co obrazuje schemat: jedynie samice. Przykurcz mięśni kończyn i szyi (cecha recesywna) płodów owiec. bydła i świń powoduje częste padanie matek na skutek utrudnionych porodów. Cecha ta występuje tylko u samic. Przykładem genu letalnego o niezupełnej dominacji sprzężonego z płcią jest gen oznaczony symbolem A31. Te same geny mogą być letalne dla swych nosicieli przebywających w złych warunkach środowiskowych. 126 . Niektóre geny letalne mogą także powodować śmierć matki. Zarodki o genotypie CpCp zamierają w okresie od 3 do 4 dnia inkubacji. Krowy takie są wrażliwe na zimno i źle znoszą czyszczenie. Geny semiletalne często jest trudno odróżnić od genów letalnych. Kojarzenie to przedstawia schemat: Większość genów letalnych ma charakter recesywny autosomalny. natomiast u homozygotycznych — bardzo wyraźne. jak też od interakcji ze środowiskiem. Stopień fenotypowego przejawienia się genu letalnego zależy zarówno od współdziałania danego genu z innymi genami.

następny podrozdział dotyczy wad wrodzonych. chromosomowych lub genomowych.Geny subwitalne powodują odchylenia od normy w budowie anatomicznej i procesach fizjologicznych. powodując niepłodność czy utrudniając akt kopulacji. mimo że są pochodzenia pozagenetycznego. 2) środowiskowe — powstałe na skutek działania niekorzystnych czyn ników środowiskowych na rozwijający się płód. Wiele wad determinowanych genami subwitalnymi dotyczy układu rozrodczego. W przypadku prowadzenia kontroli wrodzonych wad dziedzicznych i ograniczania ich występowania istotnym problemem jest odróżnienie fenokopii od wady mającej podłoże genetyczne. Niektóre z wad są zauważalne już w chwili przyjścia na świat osobnika. 3) braki (defekty czy usterki) — są to drobne zmiany nie mające większego znaczenia dla życia zwierzęcia. Teratologia. Ponieważ większość wad dziedzicznych jest uwarunkowana genami letalnymi. Przykład takiego bloku podano już wcześniej. inne ujawniają się w późniejszym okresie życia (np. do złudzenia przypominają nieprawidłowości uwarunkowane założeniami genetycznymi. Zdarza się jednak. Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe Wrodzonymi wadami rozwojowymi nazywamy wszelkie nieprawidłowości budowy ciała. przypominające mutanty. W niektórych przypadkach na powstanie takiej nieprawidłowości mają wpływ równocześnie czynniki środowiskowe i genetyczne. obarczone nimi zwierzęta nazywane są potworkami. bloki metaboliczne. Wady takie. powstające w okresie płodowym. Niektóre z tych genów są przyczyną zaburzeń metabolicznych. wyodrębnia trzy grupy tych zaburzeń: 1) potworności — są to bardzo rozległe zmiany w wyglądzie ciała. Na przykład buhaje dotknięte spastycznym niedowładem kończyn (wada ta ma dwie postacie — występuje do 8 tygodnia życia lub dopiero w wieku 2-3 lat) niechętnie kryją i są eliminowane z rozpłodu. a powstałe pod wpływem czynników środowiskowych. noszą nazwę fenokopii. epilepsja u bydła). ich rodzajów.2. Można to uczynić biorąc pod uwagę: 127 . nauka zajmująca się zaburzeniami rozwojowymi. Nie każda wada wrodzona jest zatem uwarunkowana genetycznie. 2) wady — są to pewne zaburzenia w prawidłowej budowie. wady te nie dziedziczą się. sposobów dziedziczenia i ograniczania występowania tych wad w hodowli zwierząt gospodarskich. Przyczyny powstawania wad wrodzonych mogą być dwojakiego rodzaju: 1) genetyczne — będące wynikiem mutacji genowych. a jednocześnie zmniejszają odporność zwierząt na choroby i niekorzystne czynniki środowiskowe. Większość wad wrodzonych dziedzicznych ma określony obraz fenotypowy. że niektóre anomalie.4.4. powodując tzw. 5.

Nieprawidłowość ta występuje głównie u bydła (po raz pierwszy została opisana w Irlandii. Badania genetyczne wykazały. przepuklina mózgowa i pępkowa oraz rozszczepienie podniebienia. japońscy badacze wykryli dwie mutacje (substytucja zasad i delecja) w genie zlokalizowanym w chromosomie 6 i oznaczonym symbolem LBN (LIMBLIN). powodując tylko nieznaczne skrócenie kończyn. 3) ujawnienie się tej samej wady u potomstwa jednego rozpłodnika. cechująca się skróceniem kończyn. u którego występuje recesywna karłowatość chondrodysplastyczna (ang. homozygotyczne pod względem genu niezupełnie dominującego. U bydła wada ta występuje u ras mięsnych (np. charakteryzującego się wybitną wartością hodowlaną. czyli zahamowanie rozwoju układu kostnego. Achondroplazja może być także uwarunkowana genem recesywnym i w takim przypadku objawia się głównie zaburzeniami w rozwoju kości głowy lub deformacją szkieletu i kończyn. Gen karłowatości u osobnika heterozygotycznego. skutkiem czego krótszy jest o 1/3 łańcuch polipetydowy. Nosicielstwo allelu achondroplazji. ulegają poronieniu zwykle przed ósmym miesiącem (ryć. skrócenie lub brak żuchwy. 4) pojawienie się podobnej anomalii u zwierząt spokrewnionych z ro dzicami noworodka.1) zgodność wyglądu danej anomalii z opisem genetycznie uwarun kowanych wad wrodzonych w danej rasie. stwierdzono u francuskiego buhaja rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. bulldog disease). jak i dalszych. U japońskiego bydła mięsnego. Do anomalii towarzyszących tego rodzaju zaburzeniom rozwojowym należą: skrócenie części twarzowej głowy. oznaczonego symbolem bd (ang. że płody dotknięte tą wadą. Do mutacji wpływających na cały kościec należy karłowatość. kodowany przez ten gen. Gen ten jest letalny u większości homozygot między 3 a 4 dniem inkubacji. 128 . Mutacja ta powoduje powstanie kodonu terminacyjnego. creeper — pełzacz). 2) wystąpienie wady u noworodka pochodzącego z kojarzeń krewniaczych zarówno bliskich. Osobniki heterozygotyczne charakteryzują się skróconymi odnóżami. dała początek nowej rasie bydła — dexter). Jest to prosta cecha recesywna. 5-15 wkładka kolorowa). u herefordów). wpływa pośrednio na zwięzłość budowy. polegającą na insercji 4 nukleotydów w genie. OPIS NIEKTÓRYCH WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH Wady układu kostnego Jednym z najwcześniej poznanych zaburzeń rozwojowych była achondroplazja. Poszczególne wady wrodzone często występują w połączeniu z innymi nieprawidłowościami. W 2002 roku w Australii wykryto odpowiedzialną za tę wadę mutację. U drobiu achondroplazja jest warunkowana genem niezupełnie dominującym Cp (ang. chondrodysplastic dwarfism). którego lokalizacja nie została ujawniona (zapewne test molekularny zostanie opatentowany).

fibroblast growth factor receptor 3 -. amputacji kończyn. brakowi gałek ocznych 129 . a nawet płci wykazuje różny stopień letalności. Ze względu na zmieniony sposób siedzenia suki te nazwane są „pawianowatymi". a nawet ludzi jest tzw.Zaburzeniem. stwierdza się osłabione zdolności rozrodcze. 5-16 wkładka kolorowa). Możliwe więc. Może ona natomiast towarzyszyć: wodogłowiu. Wada ta. pojawiła się wada budowy kośćca określana mianem zespołu pajęczego (ang. Anomalia ta często występuje w połączeniu z zespołem wad typu achondroplastycznego. że jest to cecha letalna dla jednej płci. Szczenięta obarczone tą wadą cechuje mniejsza żywotność. żeber i mostka oraz części pyskowej (garbaty nos). rozmnażają się one prawidłowo. Anomalią układu kostnego. W układzie homozygotycznym allel zmutowany powoduje kątową deformację kończyn. Wada ta jest oddzielną jednostką w odróżnieniu od podobnej anomalii występującej w przypadku tzw. jest autosomalna recesywna cecha skrócenie kręgosłupa. U psów skrócenie kręgosłupa nie jest letalne dla suk. U jagniąt. hampshire) w Stanach Zjednoczonych w latach 80. której następstwem jest zmiana aminokwasu waliny na kwas glutaminowy w pozycji 700 łańcucha polipeptydowego) w genie receptora czynnika wzrostu fibroblastów (ang. świń. Natomiast samce prawdopodobnie nie osiągają dojrzałości. obserwowana głównie u bydła. spider syndrome). U osobnika dotkniętego tą wadą odnóża kończą się blisko stawu łokciowego. Anomalia ta uwarunkowana jest genem recesywnym. U owiec niektórych ras mięsnych (suffolk. bezpośrednio po urodzeniu można je rozpoznać po skróconym ogonie. amputacja kończyn (akroteriaza) (ryć. przepuklinie mózgowej. pęcinowego lub kolanowego. central vertebral malformation). Do najczęściej spotykanych anomalii w budowie głowy zalicza się przepuklinę mózgową uwarunkowaną recesywnym genem letalnym. Natomiast osobniki heterozygotyczne charakteryzuje delikatna budowa kośćca z wyraźnym wydłużeniem kości długich. Genetycznym podłożem tej wady jest autosomalny gen recesywny.FGFR3). a u tych. Jest ona letalna u bydła i indyków. Do wrodzonych wad w budowie kończyn należą: zesztywnienie stawów i wielopalczastość. cieląt i prosiąt sztywność stawów przy urodzeniu jest połączona z dziedzicznym przykurczem mięśni. deformację grzbietu. Wadzie tej często towarzyszą: skrócenie żuchwy. rozdwojenie podniebienia i brak większości zębów. świń i owiec. a nawet niepłodność. któremu towarzyszy twór różnych rozmiarów wypełniony przeważnie płynem. polega na niezrośnięciu się kości czaszki. Prostą autosomalna cechą recesywna u bydła jest skrócenie żuchwy. Śmiertelność wśród jagniąt dotkniętych zespołem pajęczym jest bardzo wysoka. Ogólne zesztywnienie stawów notowane jest u bydła. Jest ona wynikiem mutacji (transwersja adeniny na tyminę. które występuje u większości ras bydła. a także u owiec. które przeżyły. która zależnie od gatunku. U bydła mlecznego formą tej wady jest wrodzone zniekształcenie kręgów — CVM (ang.

prowadzącą do śmierci płodów lub noworodków. Prawie połowa piskląt dotkniętych tym zaburzeniem zamiera w ciągu ostatnich 2-3 dni inkubacji. Wady układu powłokowego Wady układu powłokowego odnoszą się nie tylko do skóry. jak włosy i pióra. Opisana wada układu powłokowego (rybia łuska) występuje także u ludzi. jak wodogłowie. U bydła wada ta może występować samodzielnie lub w połączeniu z innymi nieprawidłowościami wrodzonymi. uwarunkowana recesywnym genem sprzężonym z płcią. U psów brak owłosienia uwarunkowany jest genem dominującym.lub zesztywnieniu stawów. chińskie. Wyniki badań wskazują. Miejsca nie pokryte nabłonkiem najczęściej występują na kończynach powyżej pęcin i na głowie za śluzawicą. U owiec obserwowana jest również cecha recesywna — brak żuchwy. że osobniki homozygotyczne rodzą się martwe. Płytki te są porozdzielane rowkami. w których rosną włosy. Cielęta dotknięte tą wadą w warunkach naturalnych giną. u bydła rasy Jersey. natomiast najłagodniejszą. królików i kotów anomalia ta jest determinowana recesywnym genem autosomalnym. że wszystkie bezwłose psy (tzw. psy tureckie. że wada ta ma charakter semiletalny i jest rezultatem działania autosomalnego recesywnego genu oznaczonego symbolem dek (ang. niedorozwój części twarzowej czaszki lub cyklopia (dwie gałki oczne w jednym oczodole). perskie lub meksykańskie) są heterozygotami. oznaczonym symbolem n (ang. w wieku 4-5 miesięcy pokryją się rzadkim upierzeniem. Jednakże i u cieląt rasy ayrshire miejsca chore mogą ulegać zakażeniu. która powstaje w wyniku wytwarzania nadmiernej ilości keratyny i w następstwie — nieprawidłowego rogowacenia nabłonka. Jedną z najpoważniejszych letalnych wad dziedzicznych skóry jest rybia łuska u bydła. Inną wadą dziedziczną układu powłokowego jest brak owłosienia. Zaburzeniem wykazującym dużą zmienność u różnych ras bydła jest cecha recesywna określana jako miejscowy brak nabłonka. 130 . Normalna skóra i włosy pokrywają jedynie okolice nadgarstka i stepu. Ptaki. u bydła ayrshire. Schorzenie to przybiera najostrzejszą formę. naked). W pewnym sensie odpowiednikiem skrócenia żuchwy u bydła jest typ dziobu „kaczor Donald" u kurcząt. które przeżyją i będą odchowywane w temperaturze wyższej niż zwykle. Na podstawie szczegółowych badań można sądzić. duck). skrócenie szczęki. Nieśność kur obarczonych tą wadą jest znacznie zmniejszona. gdyż gen bezwłosowości w podwójnej dawce powoduje tak duże nieprawidłowości. ale i takich jej wytworów. U bydła. a to z kolei może spowodować śmierć w pierwszych tygodniach życia. Skóra nowo narodzonego cielęcia składa się jakby z rogowych płytek przypominających duże łuski. Anomalia ta polega na skróceniu dolnej części dzioba. U drobiu wadą układu powłokowego jest nagość. Nienormalność ta jest prostą cechą recesywna.

U indyków i kur notowane jest wrodzone zaburzenie równowagi. U świń gen warunkujący tę wadę wykazuje działanie plejotropowe. u których jest prostą cechą recesywną. następnie upadkiem. Zwierzęta dotknięte tą wadą rodzą się żywe. Bezmózgowie występuje na ogół w połączeniu z rozszczepieniem kręgosłupa i zaburzeniami w rozwoju narządów wewnętrznych. U większości cieląt homozygotycznych pod względem genu warunkującego epilepsję objawy pojawiają się w wieku od 3 do 6 miesięcy. sprzężone z płcią zaburzenie zwane paroksyzmem.Wady układu pokarmowego Najczęściej obserwowanymi wadami związanymi z układem pokarmowym są brak odbytu i niedrożność jelit. U drobiu wodogłowie uwarunkowane jest niezupełnie dominującym genem Cr (ang. usztywnieniem nóg oraz drżeniem ciała. to prosta autosomalna cecha recesywną występująca zarówno u bydła. Niedorozwój móżdżku najlepiej został poznany u bydła i owiec. wpływa bowiem na umaszczenie. U drobiu występuje również recesywne. natomiast u królików — recesywnym. Z punktu widzenia anatomicznego schorzenie to jest spowodowane nadmiarem płynu nagromadzonego w komorach mózgowia lub niekiedy w przestrzeniach między oponą pajęczą i miękką. Prosięta z wodogłowiem wewnętrznym padają do drugiego dnia życia. determinowana u bydła genem dominującym. Obie nienormalności warunkowane są genem recesywnym. U bydła nienormalność ta dotyczy jelita biodrowego. Niedrożność jelit zaś. ale nie mogą stać. Schorzenie to nazywane jest drżeniem i ujawnia się w wieku od 18 do 35 dni. pod którym czaszka jest silnie wysklepiona wskutek ciśnienia powiększonych półkul mózgowych. powodującą wczesne zejście śmiertelne lub prowadzącą do uboju z konieczności. Cielęta dotknięte tą wadą rodzą się zazwyczaj żywe. przy czym u kur gen ten nie jest letalny (np. Podobna nieprawidłowość obserwowana u kur jest warunkowana recesywnym genem sprzężonym z płcią. warun131 . podczas gdy u białych kaczek (crested white) osobniki homozygotyczne giną. Brak odbytu jest recesywną cechą letalną. natomiast heterozygoty mają piękny czub. crest). Większość z tych kurcząt ginie przed 15 tygodniem życia. świń i drobiu jest wodogłowie wewnętrzne. Anomalie układu nerwowego wyrażają się między innymi bezmózgowiem lub niedorozwojem móżdżku (hipoplazja móżdżku). wykazują powiększenie czaszki. nie potrafią utrzymać się na nogach i giną w ciągu 2 dni. jak i u koni. Atak taki trwa około 10 sekund. Badania anatomiczne wykazują znaczne zmniejszenie móżdżku lub patologiczne zmiany w warstwie korowej. Prostą autosomalna cechą występującą u bydła. u koni natomiast okrężnicy. Kurczęta w wieku około 2 tygodni lub starsze reagują na hałas i raptowne oświetlenie biegiem. powodując jego rozjaśnienie. rasy houdan i polskie czubatki). Cechą dziedziczną u wielu gatunków zwierząt jest epilepsja. Wady układu nerwowego Wady dziedziczne układu nerwowego stanowią około 16% zaburzeń rozwojowych u bydła.

iż objawy pojawiają się u zwierząt w różnym wieku. Zaburzeniem rozwojowym układu rozrodczego spotykanym najczęściej u psów. Podłoże genetyczne zaburzeń natury biochemicznej. Dlatego konieczne jest usuwanie z hodowli rozpłodników obarczonych wnętrostwem. Anomalią o dużej częstości występowania. autosomalna cecha recesywna. 132 .4. Niepłodność obserwowana jest także u buhajów. Nienormalność tę można usunąć zabiegiem chirurgicznym.3. a równocześnie dobrze poznane są anomalie budowy i czynności układu rozrodczego. powstającą w wyniku zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego jest spastyczne porażenie kończyn tylnych. 5. ale nie mogą jeść. Zaburzeniem układu nerwowego. Anomalia ta jest prawdopodobnie wynikiem plejotropowego działania genu białego umaszczenia w połączeniu z nieznaną liczbą genów z innych loci. knurl). czyli szczytowej części główki.4. Pisklęta obarczone tą wadą kłują się dobrze. niedrożność jajowodów czy wnętrostwo. U białych jałówek rasy belgijskiej błękitnej i shorthorn bezpłodność wynika z niedorozwoju pochwy i macicy.kowane recesywnym genem letalnym lo (ang. nasieniowodów. Trudność tę powiększa to. macicy. loco). dlatego nazwano je „gałkowatymi". której objawy mogą być dwojakie: paraliż wszystkich kończyn bądź tylko kończyn tylnych. Plemniki buhajów dotkniętych tą nieprawidłowością cechuje znaczne zgrubienie akrosomu. jest trudne do identyfikacji. ogierów i samców innych ssaków jest wnętrostwo. jak na przykład brak lub niedobór pewnych enzymów czy hormonów. jajników. świń i owiec. W przypadku jednostronnego wnętrostwa osobnik jest płodny i może przekazywać tę wadę potomstwu. takie jak: niedorozwój (hipoplazja) jąder. Wada ta czasami ujawnia się dopiero w wieku 10-12 lat. Obustronne wnętry są niepłodne również po takim zabiegu. związanym z niedorozwojem przodomózgowia. Jest to prosta. jest paraliż i przykurcz mięśni kończyn i szyi. występujący u bydła. szczególnie u buhajów. Fenotypowym obrazem tej wady jest spionizowanie stawu skokowego w wyniku skurczu mięśnia brzuchatego. Wady układu rozrodczego Dość często występujące. Ten typ niepłodności występuje u buhajów homozygotycznych pod względem recesywnego genu kn (ang. czyli niezstąpienie jednego lub obu jąder przez kanał pachwinowy do moszny. ale także u knurów. Choroby monogenowe wywołujące zaburzenia procesów biochemicznych Wpływ genów na budowę morfologiczną i anatomiczną zwierząt jest znacznie łatwiejszy do rozpoznania niż ich oddziaływanie na procesy fizjologiczne. pić i giną w ciągu kilku dni. Inne przykłady zaburzeń rozwoju cech płciowych są omówione w rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm.

Wątroba jagniąt dotkniętych tą anomalią nie wydziela fikoerytryny. U bydła na skutek zaburzeń metabolicznych powstaje czerwony barwnik porfiryna. wynicowce (niezrośnięcie powłok brzusznych lub klatki piersiowej. który przyspiesza przemianę protrombiny w trombinę. Często nawet niewinna zabawa szczeniąt może spowodować śmierć osobnika chorego na hemofilię. Zagadnienie to jest omówione w podrozdziale: Mutacje chromosomowe oraz rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm. a w konsekwencji tego wydostanie się zawartości jamy brzusznej lub klatki piersiowej na zewnątrz) oraz przepukliny. U owiec hemofilia A jest chorobą śmiertelną dla większości obarczonych nią zwierząt. kościach. wywoływana działaniem genu recesywnego sprzężonego z płcią. Należą do nich przypadki wielokończynowości. Omówione wyżej wady są uwarunkowane allelami powstałymi w wyniku mutacji genowych. istnieje wiele anomalii. reagują powstawaniem pęcherzy na skórze. Uczulenie na promienie słoneczne występuje również u owiec. Schorzenie to wiąże się z zahamowaniem enzymatycznym tworzenia hemu. U szczeniąt chorych na hemofilię A pierwsze objawy pojawiają się w wieku od 6 tygodni do 3 miesięcy. a także owiec. Fenotypowym obrazem tej wady jest egzema na pysku i uszach. wytwarzany w nadmiernych ilościach i odkładany we krwi. niezbędnego do wytwarzania tromboplastyny osocza. Oprócz ogromnej liczby wrodzonych wad dziedzicznych.Typową nieprawidłowością natury biochemicznej jest porfiria występująca u bydła i świń. Schorzeniem notowanym u ludzi i psów. która jest produktem rozkładu chlorofilu. a w skrajnych przypadkach — wrzodów. Ta nieprawidłowość metaboliczna ujawnia się u osobników homozygotycznych. których podłoże genetyczne jest dobrze poznane. Locus kontrolujący syntezę czynnika VIII u owiec znajduje się w długim ramieniu chromosomu X w regionie Xq24-q33. a dotycząca czynnika IX (czynnik Christmas). które są niewątpliwie dziedziczne. gdyż świnie obarczone tym defektem nie są uczulone na światło słoneczne. zroślaki (zrośnięte dwa płody). i hemofilia B. Genetycznym podłożem tej wady u bydła jest gen recesywny. Są dwa rodzaje tego schorzenia: hemofilia A — cechuje się brakiem czynnika VIII (globulina przeciwhemofilowa). ale mechanizm ich dziedziczenia nie jest jeszcze wyjaśniony. Zwierzęta dotknięte porfiria są bardzo wrażliwe na promienie słoneczne. mająca łagodniejszy przebieg. Zestawienie ważniejszych chorób monogenowych dziedzicznych jest zawarte w tabeli 5-II. Również innego rodzaju mutacje — aberracje chromosomowe mogą być przyczyną wad bądź zmniejszenia wartości cech użytkowych. 133 . charakteryzującym się zmniejszoną krzepliwością krwi na skutek braku jednego z czynników biorących udział w tym procesie jest hemofilia. powodująca śmierć w dwa do trzech tygodni po pojawieniu się pierwszych objawów. lecz jest ono jednak innej natury niż porfiria u bydła. U świń porfiria jest prawdopodobnie warunkowana genem dominującym i schorzenie to ma inne podłoże niż u bydła. zębach i innych częściach ciała. składnika hemoglobiny.

134 .

ale jedynie te. Terminem nosiciel określamy osobnika. ale w swoim genotypie 135 . Tam gdzie prowadzona jest dokładna rejestracja przypadków wad wrodzonych połączona z ograniczeniem ich występowania. częstość jest niewielka. Istnieją jednak akty prawne dotyczące ograniczania występowania tych zaburzeń.4. Ograniczanie występowania chorób genetycznych Częstość występowania genetycznie warunkowanych wad rozwojowych u zwierząt gospodarskich jest różna w różnych krajach. który jest fenotypowo normalny. niestety. W Polsce.4.5. Większość wad jest jednak uwarunkowanych genami recesywnymi i trudno je wyeliminować z populacji hodowlanych. kontrola wad wrodzonych nie jest jeszcze dobrze zorganizowana.4. są zauważalne i łatwe do eliminacji. Opisane wyżej wady są dziedziczone w prosty sposób (jedna para alleli). które są uwarunkowane genami dominującymi (o zupełnej lub niepełnej dominacji). Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wad dziedzicznych w pogłowiu zwierząt odbywa się przez usuwanie ich nosicieli.

jednakże połowa z nich będzie homozygotami dominującymi. będą pochodzić wszyscy synowie fenotypowo normalni. Zatem nosicielstwo niepożądanego genu może być potwierdzone lub wykluczone poprzez zastosowanie odpowiednich kojarzeń. fenotypowo ujawniają swą obecność wówczas. Nosicielami mogą być tylko osobniki płci homogametycznej (u ssaków są to samice. Kojarzenie samca (domniemanego nosiciela) z dużą liczbą samic. 136 . Kojarzenie testowanego samca z samicami o genotypie homozygoty recesywnej. 2. to około 50% jego potomków będzie homozygotami recesywnymi. u ptaków samce). Jeśli będzie to gen letalny powodujący zamieranie zarodków. W przypadku genów sprzężonych z płcią wykrycie nosicielstwa tych genów nie stwarza większych trudności. gdy występują w stanie homozygotycznym. Testowanie takie jest możliwe jedynie wtedy. gdy homozygoty recesywne wykazujące wadę żyją i są płodne. to po wykluciu stosunek liczbowy płci u potomstwa będzie odbiegał od oczekiwanego 1 : 1 i będzie wynosił 2:1. skojarzonego z normalnymi kurami. Postępowanie to ma na celu wykrycie nosicielstwa u rozpłodników. Znaczne trudności sprawia wykrywanie nosicieli autosomalnych genów letalnych o charakterze recesywnym. jak już wspomniano. a u połowy ujawni się wada dziedziczna. Geny te. Natomiast wśród jego córek połowa będzie normalnych. Schemat takiego kojarzenia jest następujący: Jeżeli testowany osobnik jest nosicielem allelu recesywnego. a połowa nosicielami niepożądanego genu. Znane są trzy klasyczne metody testowania rozpłodników na nosicielstwo genów recesywnych: 1. Ujawnienie się jakiejś wady w populacji u 1% osobników oznacza. wśród których można się spodziewać obecności nosicielek recesywnego allelu. buhaje).ma gen letalny (czy semiletalny) w układzie heterozygotycznym. Wyjaśnienie tego wyliczenia znajduje się w rozdziale: Podstawy genetyki populacji. Na przykład od koguta nosiciela recesywnego genu letalnego sprzężonego z płcią. głównie wykorzystywanych w sztucznej inseminacji (np. że aż 18% osobników jest nosicielami niepożądanego allelu.

Rejestracja ta z jednej strony daje obraz częstości występowania tych wad. a połowa Aa. jest kojarzenie samca z jego własnymi córkami. kojarzone są z losowo wybranymi samicami. lecz trudną do zaakceptowania ze względów hodowlanych. a samiec jest heterozygotyczny. Jeśli przyjmiemy. że samice matki tych córek są homozygotyczne (AA). z drugiej natomiast umożliwia usuwanie z hodowli nosicieli (zwłaszcza męskich). Jeśli oboje rodzice mają genotyp heterozygotyczny w danym locus. W hodowli bydła młode buhaje. 3. Przeprowadzone kojarzenie może umożliwić także wykrycie obecności w genotypie zwierząt recesywnych genów letalnych (tzw. Dokładną metodą identyfikacji nosicielstwa recesywnego genu. Całkowita eliminacja z populacji genów letalnych o nieznanej budowie molekularnej jest niemożliwa. Wówczas schemat kojarzenia testowego jest następujący: Kojarzenie rozpłodnika (ewentualnego nosiciela) z jego własnymi córkami powinno dać w potomstwie rozszczepienie w stosunku 7 normalnych do l obarczonego wadą. zakupione przez Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt. 137 . w potomstwie może się ujawnić z prawdopodobieństwem równym 1/4 niepożądana cecha recesywna. Ponadto należy rejestrować i zgłaszać w zakładach unasieniania lub w okręgowych stacjach hodowli zwierząt wszystkie przypadki rodzenia się zwierząt żywych lub martwych z wadami wrodzonymi. Celem zasadniczym jest ocena wartości genetycznej rozpłodnika w zakresie cech użytkowości mlecznej na podstawie potomstwa (metoda ta jest opisana w podręcznikach z zakresu metod hodowlanych). to wśród córek połowa będzie miała genotyp AA. test automatyczny).Pojawienie się w potomstwie pochodzącym z takich kojarzeń osobnika obarczonego wadą świadczy o obecności poszukiwanego allelu recesywnego w genotypach testowanego rozpłodnika oraz matki noworodka. Zatem jednym ze sposobów unikania w hodowli masowej strat powodowanych dziedzicznymi wadami wrodzonymi jest niedopuszczanie do kojarzeń krewniaczych.

szczególne znaczenie ma identyfikacja jego nosicieli (osobniki heterozygotyczne. Białko to odgrywa istotną rolę w odporności organizmu. głównie PCR-RFLP. Pewnym niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania tej choroby jest to. Zagadnienie to opisano niżej. Jednak molekularna identyfikacja allelu D128G (BLAD) nastąpiła dopiero w 1992 roku. a następnie rozdział tych fragmentów za pomocą elektroforezy (patrz rozdział: Metody analizy i modyfikacji genomu). która polega na ustalaniu długości fragmentów restrykcyjnych DNA przez cięcie (trawienie) zamplifikowanego DNA enzymami restrykcyjnymi (endonukleazy). W latach 70. U bydła zespół BLAD był znany od kilkunastu lat. Jest ona warunkowana zmutowanym recesywnym allelem (oznaczonym symbolem D128G) genu ITGB2. Osobniki heterozygotyczne (nosiciele niekorzystnego zmutowanego allelu) cechuje jednocześnie wysoka wartość hodowlana. Na początku lat 90. Stwierdzona w pozycji 383 nukleotydu mutacja. rozpoczął się intensywny import do Polski bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w celu poprawy wartości genetycznej rodzimego bydła czarno-białego. występująca również u ludzi pod nazwą LAD (ang. że mutacja genu ITGB2 wystąpiła u buhaja urodzonego w USA w 1952 roku. tym samym wprowadzono do puli genowej naszego bydła niekorzystny allel D128G. Najbardziej rozpowszechnioną chorobą genetyczną w hodowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej jest BLAD (ang. fenotypowo zdrowe). które prowadzą do zmiany sekwencji kodującej skład aminokwasowy określonego białka. w USA frekwencja nosicieli niekorzystnego allelu D128G wynosiła około 15% wśród buhajów i 6% wśród krów. bovine leukocyte adhesion deficiency) — zmniejszona odporność cieląt. leukocyte adhesion deficiency). W diagnostyce tych chorób stosowane są techniki biologii molekularnej. który koduje strukturalną podjednostkę CD18 p2-integryny. iż przypuszczalnie geny korzystnych cech ilościowych są istotnie sprzężone z locus genu ITGB2. Ostatnie lata przyniosły postęp w poznawaniu podłoża molekularnego chorób dziedzicznych. po raz pierwszy opisano go w 1983 roku.Rozwój genetyki molekularnej pozwala coraz częściej na identyfikację nosicielstwa zmutowanych alleli poprzez testy oparte na analizie restrykcyjnej (RFLP) zamplifikowanych metodą PCR fragmentów DNA. Analiza rodowodowa wykazała. powodująca zamianę w pozycji 128 łańcucha polipeptydowego kwasu asparagino138 . Ponieważ jest to gen recesywny. spowodowana wrodzonym niedoborem leukocytarnych cząsteczek adhezyjnych. Jest to choroba autosomalna recesywna. w których występuje gen odpowiedzialny za powstanie dziedzicznej wady wrodzonej czy choroby genetycznej. DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA NIEKTÓRYCH CHORÓB GENETYCZNYCH Większość chorób genetycznych zwierząt gospodarskich jest spowodowana mutacjami genowymi.

Wykorzystuje się do tego celu istnienie różnych miejsc cięcia dla enzymów restrykcyjnych Haelll i Tacjl zależnie od normalnych i zmutowanych sekwencji nukleotydowych. jaki allel występuje w badanym DNA. opisana po raz pierwszy u bydła mlecznego w Australii w 1986 roku. jest podstawą testu molekularnego umożliwiającego wykrywanie nosicielstwa. Za pomocą analizy fragmentów restrykcyjnych określa się. Ze względu na możliwość wprowadzenia tego niekorzystnego allelu do genotypów bydła w innych krajach. ciche podstawienie 775 nukleotydu. Natomiast w allelu zmutowanym D128G mutacja punktowa zmienia sekwencję rozpoznawaną przez enzym TaqI i w następstwie tego enzym nie przecina cząsteczki DNA.wego na glicynę. iż zmutowany allel nie ma miejsca restrykcyj139 . Mutacja ta została już przedstawiona wcześniej. który bierze udział w cyklu mocznikowym. tzw. W 1993 roku stwierdzono jej występowanie również u bydła tej rasy w USA. W allelu prawidłowym znajduje się miejsce restrykcyjne rozpoznawane przez enzym Haelll i miejsce restrykcyjne dla enzymu TaqI. Inną chorobą genetyczną bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej jest cytrulinemia. Z kolei. ta sama mutacja punktowa powoduje powstanie drugiego miejsca restrykcyjnego dla enzymu HaeIII. Nosiciele cytrulinemii mają genotyp ASAS/asas i fenotypowo są normalni. Jej podłożem genetycznym jest zmutowany. Opracowany test diagnostyczny cytrulinemii z zastosowaniem techniki PCR-RFLP wykorzystuje to. Po zamplifikowaniu fragmentu genu β2-integryny produkt PCR długości 58 par zasad poddaje się trawieniu jednym z wymienionych enzymów. recesywny allel genu warunkującego syntezę enzymu syntetazy argininobursztynianowej. Obraz elektroforetycznego rozdziału wygląda następująco: W obrębie genu kodującego podjednostkę β2-integryny stwierdzono także drugą mutację. podejmowane są środki prewencyjne. natomiast cielęta homozygotyczne asas/asas padają 5-6 dnia po urodzeniu z powodu upośledzenia zdolności usuwania mocznika z organizmu. które nie wpływa na sekwencję aminokwasową białka kodowanego przez ten gen. a następnie uzyskane fragmenty rozdziela elektroforetycznie (metoda RFLP).

Objawami tej choroby są ataki drżenia mięśni i paraliżu. za140 . Kolejną. Prawidłowy gen syntazy urydynomonofosforanowej będzie przez ten enzym trawiony. Podobnie jak w przypadku poprzednich mutacji. nie dającą żadnych skutków fenotypowych. U koni dotychczas poznano molekularne tło dwóch chorób genetycznych. W obrębie genu syntetazy argininobursztynianowej stwierdzono także tranzycję cytozyny na tyminę. a dla normalnej homozygoty dwa prążki 118 pz i 72 pz. niemożliwa jest analiza DNA osobników homozygotycznych. natomiast allel zmutowany (DUMPS) — nie będzie. Pierwsza z nich to okresowy paraliż. powodującą polimorfizm w 175 kodonie dla proliny (CCC→CCT). występujące po zmianie diety. powoduje zamieranie homozygotycznych zarodków około 40 dnia ciąży. określony symbolem DUMPS (ang. występującą u czarno-białego i czerwono-białego bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. również wcześniej przedstawioną mutacją letalną. nazwany HYPP (ang. dlatego nazwano go „genem zamieralności zarodków". okresie głodzenia. Wynikiem testu molekularnego dla osobnika homozygotycznego pod względem allelu zmutowanego jest jeden prążek długości 194 pz. Konsekwencją tego jest podwyższony poziom kwasu orotowego w mleku i moczu krów heterozygotycznych. do identyfikacji nosicielstwa zmutowanego allelu stosowana jest metoda PCR-RFLP. dla heterozygotycznego trzy prążki: 194 pz. hyperkalemic periodic paralysis). jest recesywna mutacja genu syntazy urydynomonofosforanowej. Mutacja ta w kodonie 405 genu UMPS znosi miejsce restrykcyjne dla enzymu Aval. deficiency uridine monophosphate synthase). Aby nie dopuszczać do kojarzeń nosicieli tego niekorzystnego genu. Osobniki heterozygotyczne są fenotypowo normalne.nego dla enzymu Avall w kodonie 86. Zamplifikowany fragment genu trawiony enzymem Avol da następujący obraz rozdziału elektroforetycznego: osobniki homozygotyczne (zdrowe) — dwa prążki: 53 pz i 36 pz osobniki heterozygotyczne (nosiciele) — trzy prążki : 53 pz. których skutkiem byłoby zmniejszenie płodności krów (zamieralność zarodków homozygotycznych). krowy takie charakteryzuje większa wydajność mleka i zawartość białka w mleku. konieczna jest identyfikacja genotypów heterozygotycznych (nosicieli). Zmutowany allel genu UMPS. 118 pz i 72 pz. Odpowiedzialna za tę chorobę jest mutacja w genie kanału sodowego mięśni. Z drugiej jednak strony. Prowadzone są jednak badania blastocyst przewidzianych do embriotransferu pochodzących z kojarzeń osobników heterozygotycznych. 36 pz i 89 pz Ze względu na letalny efekt allelu DUMPS w układzie homozygotycznym. polegająca na transwersji C→G w transbłonowej domenie IVS3 podjednostki a genu kanału sodowego (zamiana fenyloalaniny na leucynę w regionie między 1358 a 1514 aminokwasem w białku). ale wykazują obniżony poziom aktywności enzymu. pojawiający się u koni „ąuarter" w USA. natomiast buhaje mają wyższą wartość hodowlaną w zakresie cech użytkowości mlecznej.

scrapie — drapać) u owiec. u koni homozygotycznych objawy są silniejsze niż u heterozygotycznych. Wprawdzie są one wywoływane przez nietypowy czynnik zakaźny. bo około 250 lat temu. Źrebięta o genotypie homozygoty recesywnej padają wkrótce po urodzeniu wskutek rozwoju różnorodnych infekcji. trwającym miesiące lub lata bez żadnych objawów. Choroba ta charakteryzuje się brakiem limfocytów T oraz B. Choroba ta jest śmiertelna i charakteryzuje się długim okresem inkubacji. warunkujący białko prionowe — symbolem PrPSc. severe combined immunodeficiency disease — SCID). Podobna choroba od 50 lat znana jest u ludzi. z zastosowaniem enzymu restrykcyjnego Tagi. iż przekształcają prawidłowe cząsteczki białka w szkodliwe. Białkowe cząsteczki infekcyjne. W czasie jej rozwoju przekształcone cząsteczki białka gromadzą się w mózgu i niektórych tkankach. jednak predyspozycje do tych chorób mogą być warunkowane mutacją genową. Przypuszcza się. Z tego powodu określane są gąbczastymi encefalopatiami (ang. Druga choroba genetyczna o znanym podłożu molekularnym występująca u koni to ciężki złożony brak odporności (ang. u owiec — 13ql7-ql8. spongiform encephalopathies). namnażają się w ten sposób.działaniu czynnika stresogennego lub spożyciu siana z lucerny bogatej w potas. a różnica między nimi wynika z zakłóceń w wycinaniu intronów tego genu (splicing mRNA). poznanych chorób prionowych u zwierząt jest trzęsawka (ang. natomiast u bydła i owiec w długim ramieniu chromosomu 13. że nie występuje ona w polskiej populacji koni arabskich. chorób prionowych. iż białko prionowe i białko komórkowe (normalne) są kodowane przez ten sam gen. Gen ten u człowieka znajduje się w krótkim ramieniu chromosomu 20. Mutację tę stwierdzono u koni czystej krwi arabskiej hodowanych w USA. na granicy prążka 12 i 13 (20pl2-pl3). Omawiając choroby genetyczne nie sposób pominąć tzw. którym jest białko. Selekcja koni na podstawie wyników gonitw na torze wyścigowym może prowadzić do wzrostu frekwencji tego niekorzystnego allelu. natomiast badania przeprowadzone w Polsce wykazały. Mutacja HYPP dziedziczy się z niezupełną dominacją. jak P 141 . Gen kodujący białko komórkowe oznaczono symbolem PrPc. co powoduje załamanie się układu immunologicznego. Jedną z najdawniej. indukując zmiany ich konformacji. nazwane prionami. dobrze umięśnionych. przy czym u bydła w pozycji 13ql7. Za rozwój tej choroby odpowiedzialna jest mutacja polegająca na delecji 5 nukleotydów w genie kodującym katalityczną podjednostkę kinazy białkowej zależnej od DNA (DNA-PK). jego zmutowany allel. Znane choroby prionowe powodują często ubytki w mózgu i w konsekwencji prowadzą do śmierci. Okresowy paraliż występuje u koni cennych pod względem wartości genetycznej. Diagnostyka molekularna nosiciela zmutowanego ałlelu prowadzona jest za pomocą metody PCR-RFLP.

Wykryto już kilka mutacji w tym genie u owiec. Znacznie większe możliwości eliminacji scrapie stwarzają techniki biologii molekularnej. rok później została opisana jej patologia. 6:5 i 5:5) najrzadziej występuje genotyp homozygotyczny — pięć powtórzeń. że w pobliżu genu białka prionowego znajduje się gen Prnd (ang. R/H) oraz 171 (arginina/glutamina. Nadekspresja tego genu w mózgu może powodować inną chorobę neurodegeneracyjną. które powinny przyczynić się do wyjaśnienia genetycznego tła tej choroby. bovine spongiform encephalopathy — BSE). kóz i bydła. R/Q) (tab. Wydaje się. Pierwszy przypadek tej choroby zanotowano w 1985 roku w Wielkiej Brytanii. Diagnozowanie choroby jest oparte na pośmiertnym klinicznym badaniu mózgu. Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. prion-doppel). U bydła chorobą prionową jest rozmiękczenie mózgu (ang. że częściej występuje 6 powtórzeń. W ciągu ostatnich 20 lat czyniono próby ograniczenia występowania scrapie przez selekcję owiec odpornych na nią i brakowanie podatnych. W obrębie genu PrPc u owiec szczególnie istotne są trzy mutacje punktowe w następujących kodonach: 136 (kodon dla waliny zmieniony w kodon dla alaniny. 154 (arginina/histydyna. Białko to ma około 250 aminokwasów. związany z różnicą w liczbie ośmiopeptydowych powtórzeń (5 lub 6 powtórzeń) (ryć. Spośród trzech możliwych genotypów (6:6. Prowadzone są intensywne badania na myszach transgenicznych z bydlęcym genem PrPc. oznaczenia literowe V/A). a najbardziej podatne owce o genotypie W136RR154QQ17j (genotyp ten występuje jednak bardzo rzadko). Ponadto tylko ten genotyp nie występował u krów z BSE. 5-III). Czynnikiem zakaźnym BSE jest to samo białko prionowe. Dotychczas stwierdzono. Metoda ta okazała się jednak zbyt droga i długotrwała. W genie PrPc u bydła (w chromosomie 13 —BTA13ql7) wykryto polimorfizm.śledziona czy węzły chłonne. które wywołuje scrapie u owiec. downstream prion-like protein) lub doppel. Jednak duża zmienność rasowa w podatności na scrapie ogromnie utrudnia określenie genotypu „podatnego" i „odpornego". 142 . Ostatnie badania wykazały. Jej charakterystyczną cechą jest tworzenie i gromadzenie białka amyloidowego (odpornego na działanie enzymów proteolitycznych) w mózgu zakażonych zwierząt. Gen ten koduje białko określane jako Dpl (ang. a jej rezultaty nie były zadowalające. że najbardziej odporne są owce o genotypie AA136RR154RR171. które wykazuje 25% homologii w składzie aminokwasowym z białkiem prionowym. 5-17).

bydło jest szczególnie podatne na inwazje kleszczy. występowanie tych 143 . Gen K88 i F18 U świń odporność na niektóre choroby infekcyjne jest kontrolowana przez pojedynczy gen. Tę odporność można przenosić na mieszańce poprzez krzyżowanie z rasami podatnymi. determinujący odporność na kleszcze. Australijscy badacze wykryli u linii pochodzących z krzyżowania bydła mięsnego ras hereford i shorthorn gen o dużym efekcie.5. Z kolei. Należą do nich biegunki okresu noworodkowego u prosiąt. głównie w północnej Australii i innych regionach tropikalnych. Podatność na te biegunki zależy od obecności receptorów na powierzchni komórek nabłonka jelita cienkiego u zwierząt.4. Mutacje genowe odpowiedzialne za odporność/podatność zwierząt na patogeny Gen odporności na kleszcze W niektórych krajach. bydło indyjskie jest bardzo odporne na kleszcze. Z kolei. w przeważającej mierze wywoływane enterotoksycznymi szczepami Escherichia coli. jak również w Europie. Wykorzystanie tego genu stwarza możliwość stosunkowo szybkiego zwiększenia odporności na kleszcze różnych ras bydła. umożliwiających adhezję bakterii i ich rozwój. powodujące rocznie padnięcie około 10 min prosiąt na świecie.5. ale jednocześnie powoduje to zmniejszenie produkcyjności potomstwa krzyżówkowego.

z ałlelem zmutowanym M307A.2-fukozylotransferazy. W badaniach szwajcarskich wykazano 100% sprzężenie allelu ECF18R1'. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały wysoką frekwencję allelu odporności w rasie złotnicka pstra. Loci receptorów dla E. znajdujący się w chromosomie 6 i wchodzący w skład halotanowej grupy sprzężeniowej. której objawami są m. 5.5. ataksja.receptorów warunkowane jest genem głównym (o dużym efekcie). coli F18). Mutacje te mogą być dziedziczone po matce. coli K88 zlokalizowano w chromosomie 13. Niedawno stwierdzono sprzężenie między locus ECF18R a dwoma loci (FUT1 i FUT2) dla α-l. coli (bakterie te mają fimbrie). stwierdzono bowiem. schorzenia wywoływane przez enterotoksyny wytwarzane przez zasiedlający powierzchnię jelita cienkiego szczep F18 E. 241 i 87 pz) u homozygot M307G/G (allel normalny) oraz wszystkich czterech prążków u zwierząt heterozygotycznych. oznaczona symbolem M307. blisko locus Tf (transferyny). Mutacje w mitochondrialnym DNA Mutacje w mitochondrialnym DNA (mtDNA) zachodzą znacznie częściej niż mutacje w DNA jądrowym. U prosiąt w późniejszym wieku (4-12 tygodni) występuje choroba obrzękowa. Odporność/podatność na adhezję tej bakterii jest kontrolowana przez locus ECF18R (locus receptora dla E. mogą także powstawać de novo w komórce jajowej lub w zarodku we wczesnym stadium rozwojowym. Przyczyną tego może być brak w mitochondriach mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA. iż mogą 144 . z których jedna. coli F18 na podstawie testu diagnostycznego dla mutacji M307 w locus α-fukozylotransferazy. oraz takie samo sprzężenie allelu ECF18RB (podatność na biegunki i chorobę obrzękową) z ałlelem normalnym M307G. polegająca na tranzycji G-»A w kodonie 307 (w łańcuchu peptydowym zamiana alaniny na treoninę). wykazuje ścisłe sprzężenie z genem ECF18R. iż zwierzęta mające te receptory charakteryzują się zwiększonymi dobowymi przyrostami masy ciała w przedziale wagowym od 24 do 100 kg. W jednym z nich (FUT1) wykryto dwie mutacje.in. a odporność recesywną (allel b). trzech prążków (93. a ich charakterystyczną cechą jest to. Podatność jest cechą dominującą (allel B). Receptory te prawdopodobnie pełnią także jakieś funkcje fizjologiczne. konwulsje i paraliż oraz biegunka poodsadzeniowa (kolibacilloza jelitowa). Część mutacji w mitochondrialnym DNA zachodzi w ciągu całego życia osobnika. Stwarza to szansę wczesnego wykrywania prosiąt podatnych na infekcje E. coli F18. Mutacja ta likwiduje miejsce trawienia DNA dla enzymu CfoI. warunkującego odporność na infekcje E. Analiza polimorfizmu DNA przeprowadzona metodą RFLP wykazuje obecność dwóch prążków (93 pz i 328 pz) u osobników homozygotycznych MSOZA/A (allel zmutowany).

Z kolei. padaczkę miokloniczną i tzw. iż mutacja jest przekazywana przez komórkę jajową od chorej matki zarówno córkom. podobnie jak w DNA jądrowym. Pierwszy rodzaj mutacji nazywany jest mutacją heteroplazmatyczną. której podłożem genetycznym są mutacje w 6 różnych podjednostkach dehydrogenazy NADH lub mutacja w genie apocytochromu b. Należą do nich przede wszystkim choroby ośrodkowego układu nerwowego i układu mięśniowego. kwasica mleczanowa i napady udaropodobne).in. Większość mutacji w mtDNA cechuje specyficzna relacja między genotypem a fenotypem. mutacja w pozycji 8993 genu syntazy ATP warunkuje chorobę NARP oraz zespół Leigha (śmiertelna choroba wieku dziecięcego). Z kolei mutacje typu insercja-delecja są przyczyną większości miopatii ocznych (np. Badania występowania i skutków mutacji genów mitochondrialnych u zwierząt są nieliczne. Podstawienia nukleotydów w genach kodujących tRNA powodują m. chroniczny postępujący paraliż mięśni oka — CEOP) i zespołu Pearsona. Wiadomo na przykład. Określona choroba może być wywołana mutacjami w różnych genach i odwrotnie — dana mutacja może być przyczyną różnych chorób. Przykładem pierwszej sytuacji jest wspomniana już choroba LHON. polegającego na zaburzeniach funkcjonowania szpiku kostnego u dzieci i niewydolności trzustki. Mutacje w mitochondrialnym DNA są przyczyną bardzo poważnych chorób genetycznych u ludzi. wywoływaną przez wirus. pojedynczych komórek lub nawet poszczególnych cząsteczek mtDNA tej samej komórki. . ale dalszym pokoleniom cechę tę przekazują tylko córki. Skutkiem tranzycji są takie choroby u człowieka. Mutacje w mitochondrialnym DNA. że niektóre allele genu karboksylazy fosfoenolopirogronianowej (enzym biorący udział w szlaku glukoneogenezy) występują u kurcząt podatnych na chorobę Mareka. drugi natomiast mutacją homoplazmatyczną. inne natomiast u odpornych. Cechą charakterystyczną chorób powodowanych mutacjami w mtDNA jest to. iż w tkance występują razem gen prawidłowy i jego zmutowany allel bądź dana mutacja może występować w każdej cząsteczce mtDNA we wszystkich tkankach. insercji bądź delecji nukleotydów. jak dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego — zespół Lebera (LHON) i neuropatia obwodowa mięśni połączona z ataksją i barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki (NARP). poszarpane czerwone włókna (MERRF).dotyczyć całych tkanek. jak i synom. dziedziczną miopatię i kardiomiopatię (MMC) oraz zespół chorobowy oznaczony skrótem MELAS (encefalomiopatia mitochondrialną. mitochondrialną miopatię. polegają na substytucjach nukleotydów (głównie tranzycja). Niestety brak jest efektywnych metod leczenia chorób wywoływanych tymi mutacjami. Miejsce i zasięg występowania danej mutacji powodują.

jak: umaszczenie zwierząt. Dzięki osiągnięciom genetyki biochemicznej powstała hipoteza jeden gen — jeden enzym. Wpływ czynników środowiskowych na ekspresję tych cech jest niewielki i dotyczy tylko nielicznych przypadków. Natomiast podłoże genetyczne cech ilościowych jest bardziej złożone. barwa umaszczenia. Ponadto. w przypadku wielu cech ilościowych ich wartość jest modyfikowana przez czynniki środowiskowe. Cechy jakościowe są warunkowane jedną. Dalsze badania spowodowały uściślenie tej hipotezy: jeden gen — jeden łańcuch polipeptydowy. Mechanizm dziedziczenia cech jakościowych jest zróżnicowany. kiedy jeden gen wpływa na kształtowanie się kilku cech. że jeden gen warunkuje sekwencję aminokwasów w polipeptydzie. kolor upierzenia u drobiu. Zjawisko to nazywa się plejotropią. Znane są również przykłady. W myśl tej hipotezy synteza każdego enzymu jest kontrolowana przez określony gen. W opisie mechanizmów dziedziczenia łatwiej jest posługiwać się mendlowskim pojęciem cechy jako pewnej właściwości. a nawet kilkadziesiąt par genów. a ich ujawnienie się zależy przede wszystkim od założeń genetycznych. umaszczenia. że identyfikacja różnych wariantów fenotypowych danej cechy jest względnie prosta. rogatość lub bezrożność bydła. która jest łatwa do odróżnienia w zespole innych właściwości (np. Ogólnie cechy można podzielić na jakościowe i ilościowe.Genetyka klasyczna (mendlowska) jako cechę określa właściwość organizmu. rzadziej kilkoma współdziałającymi ze sobą parami genów. owiec i kóz. bowiem na ich ekspresję wpływa kilkanaście. posiadanie/brak rogów). Mechanizm dziedziczenia cech ilościowych jest omówiony w rozdziale: Zmienność cech. np. Oznacza to. układy grupowe krwi itd. Wspólną właściwością tych cech jest to. Do cech jakościowych zalicza się takie. 146 .

Zestaw genów występujących w komórkach jednego osobnika nazywamy genotypem. Współdziałanie alleli Cechy jakościowe kontrolowane przez jeden gen są wynikiem współdziałania między parą alleli tego genu. Można wyróżnić następujące rodzaje tego współdziałania: 1) dominowanie całkowite — typ Pisum 2) dominowanie niezupełne (dziedziczenie pośrednie) — typ Zea 3) kodominowanie 4) naddominowanie. natomiast mająca dwa różne geny — heterozygotą (Aa).1. nazywa się homozygotą (AA lub aa). W przypadku kojarzenia heterozygot w potomstwie wystąpi rozszczepienie cech.1. A-a). Zygota. Potomek dziedziczy zatem jeden allel z danej pary od ojca. drugi natomiast od matki.1. 6. zwane prawem czystości gamet. Genotyp jest ustalany na podstawie fenotypu osobnika lub jego krewnych bądź przez bezpośrednie badanie DNA. Pierwszy rodzaj współdziałania nosi nazwę allelicznego (1 para genów). Podczas zapłodnienia dochodzi do losowego łączenia się alleli w pary. Fenotyp jest opisywany na podstawie obserwacji lub pomiaru cechy oraz analiz molekularnych (identyfikacja białek). Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli 6. Jak już wspomniano. W procesie gametogenezy allele z danej pary rozchodzą się do gamet. 147 . Geny te nazywane są parą alleli lub allelomorfów. Allelomorficzną parę genów oznacza się tą samą literą — wielką lub małą (np. że gameta zawiera tylko jeden gen z danej pary alleli. która zawiera dwa jednakowe geny z danej pary alleli. mówi o tym. dając wszystkie możliwe formy danej cechy. Podstawowe reguły dziedziczenia cech zawarte są w prawach Mendla. a zespół cech warunkowanych przez genotyp i czynniki środowiskowe — fenotypem. Wybór litery zwykle jest związany z angielską nazwą pierwszego wariantu allelu wykrytego w danym locus. Para genów warunkujących powstanie określonej cechy zajmuje określone miejsce (locus) w dwóch homologicznych chromosomach. I prawo Mendla. drugi natomiast — nieallelicznego (kilka par genów). cechy jakościowe mogą być warunkowane jedną lub kilkoma parami genów współdziałających ze sobą. Kojarzenie jednakowych homozygot między sobą daje zawsze potomstwo jednolite pod względem interesującej nas cechy.

Charakterystyczną cechą tego typu dziedziczenia jest to. Są one zatem w stosunku do siebie równorzędne. jednolite umaszczenie (dominuje) i łaciatość u bydła. część zaś białe. to stosunek liczbowy osobników czerwonych. kontrolowany przez allel dominujący Bew z locus Be. długość uszu u owiec rasy karakuł i inne. Krzyżowanie międzyrasowe świń obu tych ras przedstawiono na rycinie 6-1. również czarno umaszczonych. Z kolei u świń rasy cornwall. Do cech dziedziczących się z dominowaniem całkowitym należą także: bezrożność (cecha dominująca) i rogatość kóz. W przypadku kodominowania w fenotypie ujawniają swą obecność obydwa geny z określonej pary alleli. upierzenie kur andaluzyjskich (czarne. Ilustracją tego typu dziedziczenia. z którego część ma umaszczenie czerwone. nazywanego również dziedziczeniem typu Zea. który ma dwa allele: P — dominujący allel bezrożności i p — recesywny gen rogatości. Innym przykładem jest biały pas u czarno umaszczonych świń rasy hampshire. zawsze da potomstwo heterozygotyczne. otrzymuje się potomstwo (pokolenie Fl) mroziate. białe i stalowoniebieskie). jednolitego umaszczenia. Są to na przykład: szurpatość u kur (pióra nastroszone i pozwijane). mroziatych i białych w pokoleniu F2 wyniesie 1:2:1. Kojarząc te osobniki między sobą uzyskamy w następnym pokoleniu 3/4 zwierząt bezrogich (PP i Pp) i 1/4 rogatych (pp). Przykładem tego typu współdziałania allelicznego jest grupa 148 . U bydła rasy shorthorn obok zwierząt czerwono umaszczonych zdarzają się osobniki o umaszczeniu białym oraz zwierzęta mające umaszczenie pośrednie — mroziate. Para rodziców. Dominowanie niezupełne genów z jednej pary alleli polega na tym. będących homozygotami alternatywnymi (PP i pp) pod względem locus polled. Jeżeli obserwacje będą prowadzone na dużej grupie zwierząt. Stwierdzono. Allel ten u osobników heterozygotycznych nie ujawnia się w fenotypie. w locus tym występuje allel be. Wszystkie zwierzęta (bydło) rogate są homozygotyczne pod względem recesywnego allelu p. Wiele cech zwierząt domowych dziedziczy się tak jak cecha umaszczenia u shorthornów. dominujące nad czerwonym i inne. część mroziate. że fenotyp zwierzęcia odzwierciedla jego genotyp. Przedstawiony na przykładzie sposób dziedziczenia z dominowaniem całkowitym nazywany jest również dziedziczeniem typu Pisum.Przykładem całkowitej dominacji może być bezrożność u bydła. Kojarząc zwierzęta umaszczone czerwono ze zwierzętami białymi. wykazujące dominującą formę cechy. gdyż gen dominujący P maskuje jego ekspresję. jest poniższy przykład. że u osobników heterozygotycznych pod względem danej pary alleli występuje pośrednia forma cechy. Natomiast z kojarzenia osobników mroziato umaszczonych uzyskuje się potomstwo (pokolenie F2). czarne umaszczenie u bydła. iż cecha bezrożności/rogatości jest kontrolowana przez locus polled (znajdujący się w l chromosomie).

w której oba allele LA i LB ulegają ekspresji w jednakowym stopniu. Zdarzają się również takie loci. Układ taki. Naddominowanie polega na tym. który warunkuje tę samą cechę co allele pierwotne. Przedstawione dotychczas rodzaje współdziałania dotyczyły genów występujących w postaci par alleli mających tylko dwie alternatywne formy. W przypadku niektórych loci. w którym w jakiejś populacji 149 . że genotyp heterozygotyczny (Aa) warunkuje większą ekspresję cechy niż genotyp homozygotyczny (AA lub aa). w których u różnych osobników znajdują się więcej niż trzy allele. w wyniku mutacji genowych (patrz rozdział: Mutacje). dając jedynie inną jej formę lub natężenie. obok dotychczasowej pary alleli pojawia się allel trzeci.krwi AB w układzie ABO u ludzi.

Dzieje się tak 150 . Edp. czyli będą czarne. rogate) — allele recesywne e i p. Wszystkie gamety osobnika aberdeen-angus (bydło czarne. Również gdy loci genów znajdują się w tym samym chromosomie w dużej odległości od siebie. Jeśli szereg składa się z n liczby alleli. bezrogie. badając m. czerwone). Zwierzęta z pokolenia Fj będą mieć genotyp EdePp.1. to ich segregacja jest praktycznie niezależna. Warunkiem niezależnego dziedziczenia się cech jest umiejscowienie determinujących je genów w różnych parach chromosomów. iż: • warunkują tylko jedną cechę • każdy osobnik może mieć tylko dwa allele z danego szeregu • wśród zwierząt stanowiących populację można napotkać wiele geno typów zarówno homozygotycznych pod względem któregokolwiek allelu z tego szeregu. eP. że podczas mejozy segregacja alleli jednej pary jest niezależna od alleli drugiej pary. Na podstawie uzyskanych wyników sformułował prawo (II prawo Mendla).występują więcej niż dwa allele.2. nazywamy szeregiem (serią) alleli wielokrotnych. ep. sposób dziedziczenia barwy kwiatów i kształtu nasion u groszku. to liczba genotypów będzie się równała: Przedstawione przykłady dziedziczenia dotyczyły tylko jednej cechy kontrolowanej przez jedną parę alleli. bezrogie) zawierają dominujące geny Ed i P. Allele wielokrotne charakteryzują się tym. jak i heterozygotycznych pod względem jakichkolwiek dwóch alleli • liczba różnych genotypów w populacji zależy od liczby alleli w danym szeregu. 6. mówiące o niezależnym dziedziczeniu się cech. Jeśli rozpatrywane jest dziedziczenie dwóch lub więcej takich cech równocześnie. warunkowanym parą alleli Ed-e (z locus Extension umiejscowionego w chromosomie 18) i bezrożnościa/rogatością (allele P-p z locus polled w chromosomie 1). Oznacza to. Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla) Niezależne dziedziczenie cech stwierdził Grzegorz Mendel. Każdy osobnik z tego pokolenia wytwarza 4 różne rodzaj gamet: EdP. natomiast gamety osobnika rasy shorthorn (czerwone.in. to mogą się one dziedziczyć niezależnie od siebie lub zależnie (cechy sprzężone). Niezależne dziedziczenie cech obrazuje przykład krzyżowania zwierząt różniących się dwiema cechami — umaszczeniem (czarne.

151 .

W przypadku obu cech dziedziczących się z dominowaniem niezupełnym (typ Zea) należy spodziewać się nie 4. iż geny umiejscowione w różnych chromosomach zachowują się niezależnie podczas mejozy. Najłatwiej przedstawić wszystkie możliwe genotypy w pokoleniu F2. gdyż te dwie pary genów znajdują się w innych parach chromosomów homologicznych.dlatego. że allele Ed-e przechodzą do komórek rozrodczych niezależnie od alleli P-p. rogate): 3 (czerwone. a druga według typu Zea. rogaty). Jednak organizmy żywe mają tysiące. w którym występuje przynajmniej jeden gen dominujący z każdej pary. dziesiątki tysięcy różnych genów.3. to w wyniku losowego połączenia się gamety męskiej i żeńskiej może powstać 4 x 4 = 16 możliwych kombinacji. istnieje możliwość ujawnienia się 6 różnych fenotypów.1. Liczbę gamet wytwarzanych przez osobniki heterozygotyczne pod względem n par alleli. Spośród 16 możliwych kombinacji genów w pokoleniu F2 uzyskuje się tylko 4 różne fenotypy w następującym stosunku liczbowym: 9 (czarne. Cechy takie nazywamy sprzężonymi. liczbę oczekiwanych fenotypów i genotypów w pokoleniu F2 można obliczyć ze wzorów: liczba różnych gamet = 2n liczba fenotypów = 2 n liczba genotypów = 3 n 6. a tylko kilka do kilkudziesięciu chromosomów. Ponieważ każdy osobnik wytwarza 4 rodzaje gamet. Dziedziczenie cech sprzężonych Podstawę II prawa Mendla o niezależnym dziedziczeniu się cech stanowi to. zwiększy się liczba możliwych fenotypów. Jeśli będzie rozpatrywana większa liczba cech równocześnie. inaczej mówiąc. Liczbowy stosunek rozszczepienia cech w pokoleniu F2 (9:3:3:1) wystąpi tylko wtedy. gdy obie cechy dziedziczą się z dominowaniem całkowitym. rogate) (ryć. bezrogie): l (czerwone. Natomiast gdy jedna cecha dziedziczy się według typu Pisum. Najliczniejszą grupę potomstwa stanowią osobniki o genotypie. bezrogie): 3 (czarne. W tym przypadku można mówić o niezależnej segregacji chromosomów. lecz 9 różnych fenotypów. Podczas procesu gametogenezy geny znajdujące się w określonym chromosomie będą przekazane do powstającej komórki rozrodczej łącznie. Podany wyżej wzór na obliczanie liczby różnych gamet (2n) nie może 152 . a najmniej liczną grupę (tylko l na 16 możliwych) stanowią osobniki podwójnie recesywne homozygotyczne (ee pp — czerwony. Zatem każdy chromosom zawiera wiele genów. 6-2). sporządzając szachownicę genetyczną Punneta. cechy kontrolowane przez te geny będą się dziedziczyć razem.

dzikiej) każdej cechy u muszki. złożone z homologicznych chromosomów. rekombinantów. Dla muszki dzikiej genotyp pod względem dwóch rozpatrywanych cech jest następujący: Natomiast genotyp podwójnej homozygoty recesywnej: W celu określenia. że są one w fazie przyciągania (cis). pojawią się kombinacje cech w innym układzie niż u rodziców. mianownik drugi chromosom z tej pary. W wyniku crossing over u części osobników potomnych. zwanej crossing over. Normalny fenotyp barwy ciała muszki to barwa jasnobrunatna. iż w profazie I podziału mejotycznego zachodzi koniugacja chromosomów i powstają biwalenty. Sposób określania sprzężenia (odległości) loci przedstawia poniższy przykład. normalne skrzydła są dłuższe od odwłoka. W rozdziale: Chromosomy i podziały jądra komórkowego wspomniano o tym. U muszki owocowej (Drosophila melanogaster) w drugim chromosomie znajdują się między innymi geny warunkujące czarną barwę ciała (gen recesywny b — black) i kształt skrzydeł. 153 . im dalej od siebie znajdują się geny. w którym licznik oznacza jeden chromosom. Dochodzi wówczas do wymiany odcinków między niesiostrzanymi chromatydami. Przyjmuje się symbol „ + " na oznaczenie allelu normalnej formy (tzw. Geny dominujące z tych loci mogą się znajdować w tym samym chromosomie i wtedy mówimy. została przyjęta nazwa faza sprzężenia. bądź w różnych chromosomach i jest to faza odpychania (trans). jakie allele u osobnika heterozygotycznego (dominujące czy recesywne) z dwu loci sprzężonych są przenoszone przez ten sam chromosom. skrzydła szczątkowe (gen recesywny v — vestigal). Prawidłowość ta została wykorzystana w opracowywaniu map genetycznych ukazujących względne położenie poszczególnych loci w chromosomach. W odróżnieniu od cech segregujących niezależnie. Częstość tej wymiany jest tym większa. genotyp dla cech sprzężonych jest zapisywany w postaci ułamka. Sposób segregacji genów znajdujących się w tym samym chromosomie zależy od odległości między nimi.być stosowany do tych cech. Jednak w celu lepszego zrozumienia zostaną przyjęte symbole B (barwa ciała dzika — dominująca) i V (kształt skrzydeł dziki — dominujący). tzw.

W przedstawionym wyżej przykładzie nie została uwzględniona możliwość zajścia podwójnego crosing over.5% całego potomstwa z tej krzyżówki. iż częstość. że cechy sprzężone dają w krzyżówkach zawsze zbliżony procent rekombinantów. jest ona iloczynem częstości przypadków pojedynczych crossing over. jeśli pojedynczy 154 . W naszym przykładzie odległość między loci B i V wynosi 18.5 cM. W danym przykładzie rekombinanty stanowią około 18. Doświadczalnie zostało udowodnione. z jaką crossing over zachodzi między sprzężonymi loci. której symbolem jest cM (centymorgan. jest stała. Procent rekombinacji przyjęto za jednostkę odległości między genami. czyli l cM = 1% rekombinacji. Na przykład. od nazwiska twórcy chromosomowej teorii dziedziczenia Tomasza Morgana). natomiast pozostałe 39 miało genotypy rekombinacyjne (osobniki takie są nazywane rekombinantami). Zatem rodzicielski układ alleli wystąpił u 172 osobników (są to typy rodzicielskie fenotypu). Wynika to z tego. Można jednak przewidzieć częstość występowania podwójnego crossing over. Podwójny crossing over zachodzi znacznie rzadziej niż pojedynczy.Ewentualne sprzężenie cech najłatwiej jest sprawdzić krzyżując osobniki heterozygotyczne z homozygotami recesywnymi — jest to klasyczne krzyżowanie testowe.

1%. że kolejność ułożenia loci w chromosomie jest następująca: A-B-C. Jeśli jednak zajdzie podwójny crossing over. Ponadto możliwe będzie ustalenie kolejności ułożenia trzech rozpatrywanych loci w chromosomie.05 (5%). podwójny crossing over w obszarze I i II da gamety o następującym zestawie alleli: bCv i BcV. Jeśli skrzyżujemy osobniki różniące się allelami w trzech loci sprzężonych. Rekombinanty są osobnikami mającymi nowe kombinacje genów sprzężonych. Jest to jednak wartość przybliżona. W pokoleniu rodzicielskim jedna płeć musi mieć genotyp potrójnie heterozygotyczny: Natomiast drugi rodzic ma genotyp: W wyniku pojedynczego crossing over w obszarze I między genami B i C powstaną gamety bCV i Bcv.crossing over w obszarze I zachodzi z częstością 0. układ genów będzie taki. jak przed tą wymianą i nie będzie można odróżnić rekombinantów. Również w tej krzyżówce. a gen recesywny c (cinnabar). a nie za pomocą przyjętego dla nich symbolu „ + ". Zjawisko to nosi nazwę interferencji. Z kolei. a w obszarze II — 0. Skutkiem tego będzie zmniejszona liczba rekombinantów i błąd w obliczeniu odległości między loci sprzężonymi. warunkuje kolor cynobrowy. Jeśli przyjmiemy. allele dominujące będą oznaczone literami alfabetu. Sposób ustalenia sprzężenia między trzema genami przedstawiony zostanie na omawianym przykładzie muszki owocowej. stosuje się tzw. iż zajście crossing over w jakimś odcinku chromosomu zmniejsza prawdopodobieństwo drugiego crossing over w pobliżu tego odcinka. Przyczynę stanowi to. czyli 0. natomiast skutkiem pojedynczego crossing over w obszarze II między genami C i V będą gamety BCv i bcV. By tego uniknąć.05 = 0. to na podstawie fenotypów potomstwa wykryjemy wszystkie przypadki pojedynczych i podwójnych crossing over między skrajnymi loci. krzyżówki trzypunktowe.02x0. 155 . Trzecią cechą rozpatrywaną będzie kolor oczu. w celu lepszego uwidocznienia efektu crossing over. to częstość występowania podwójnego crossing over wynosi 0. umożliwiające dokładne ustalenie położenia loci względem siebie. gdyż w naturze jest ona niższa. to obliczona odległość między loci A i C powinna być sumą odległości między A i B oraz B i C.001. U muszki owocowej dominuje czerwony kolor oczu (dziki).02 (2%).

wyrażonym w procentach: Analogicznie do tego odległość między loci C i V wynosi: Odcinek chromosomu 2 Drosophila melanogaster zawierający rozpatrywane loci wygląda następująco: Dla każdej grupy genów sprzężonych można ustalić odległości między nimi oraz ich wzajemne położenie w chromosomie. W ten sposób tworzone są mapy genetyczne. W celu okreś156 . Odległości mapowe są obliczone z częstości rekombinacji między analizowanymi genami i kolejno sumowane.W potomstwie uzyskano następujące genotypy i liczebności: Obliczanie odległości między loci sprzężonymi: Odległość między genami B i C jest stosunkiem sumy rekombinantów powstałych w wyniku crossing over w I obszarze i rekombinantów powstałych po podwójnym crossing over do wszystkich fenotypów.

iż u osobnika diploidalnego występuje tylko jeden gen z danej pary.in. Sposób ich dziedziczenia jest inny niż cech autosomalnych. Gdy płeć heterogametyczną ma cechę dominującą. 6. psów i niektórych zwierząt gospodarskich.. że chromosomy te mają nieporównywalnie więcej loci genów niż chromosom Y (ssaki) i chromosom W (ptaki). a pleć homogametyczną cechę recesywną.1. Sposób dziedziczenia cechy sprzężonej z płcią obrazuje poniższy przykład. Natomiast u ptaków płcią homogametyczną są samce (określane dla odróżnienia od ssaków — ZZ). a synowie po matce). a osobnika — hemizygotą. samce zaś heterogametyczne (XV). samce nie mogą być heterozygotami (nosicielami genu hemofilii). a heterogametyczną samice (ZW). w którym chromosomie znajduje się dana grupa genów sprzężonych. W rozdziale tym pokazano m. których geny są umieszczone w chromosomach płci. Układ genetyczny polegający na tym. U ssaków samice są homogametyczne (XX). a nie — jak u płci homogametycznej — od pary genów. Najczęściej zjawisko to odnosimy do położenia genu w chromosomie X ssaków lub chromosomie Z ptaków. Dominujący allel z tej pary (H) warunkuje prawidłową krzepliwość krwi. nazywamy cechami sprzężonymi z płcią.lenia. nazywamy hemizygotycznym. O mapach genetycznych i fizycznych oraz ich zastosowaniu jest mowa w rozdziale: Mapy genomowe. Dzieje się tak dlatego. U zwierząt płci heterogametycznej wszystkie cechy sprzężone z płcią zależą od jednego genu. że odległości genetyczne między sprzężonymi loci szacuje się za pomocą funkcji Kosambiego. występująca u ludzi. Cechy sprzężone z płcią Cechy. należy zastosować inne metody badania (cytogenetyczne). Cecha zmniejszonej krzepliwości krwi (hemofilia). Wszystkie możliwe fenotypy i genotypy pod względem tego locus można zapisać symbolami w dwojaki sposób: Fenotyp Samice Samce Samice Samce Jak wynika z tego zestawienia. ponieważ genotyp cechy sprzężonej z płcią wyznaczany jest u nich tylko jednym genem. uwarunkowana jest recesywnym genem h. obserwujemy zjawisko dziedziczenia na krzyż (córki dziedziczą po ojcu. Gdy jest odwrotny układ (cecha dominująca u osobnika homogametycznego).4. Powstaje wówczas mapa fizyczna. cecha będzie się dziedziczyć tak jak prosta cecha autosomalna. 157 .

6-4 wkładka kolorowa). Gen ten hamuje okresowo odkładanie się czarnego pigmentu podczas wzrostu pióra.Ryć. tj. warunkujący cechę jastrzębiatości upierzenia. Cechy sprzężone z płcią wykorzystano w hodowli kur do wytworzenia ras lub mieszańców autoseksingowych. dominuje nad jego allelem b (gen czarnej barwy upierzenia). w pokoleniu F. Obecność w genotypie dwóch kopii genu B zahamowuje odkładanie pigmentu na dłuższy okres niż obecność jednego genu. 6-3. Dlatego koguty homozygotyczne pod względem tego genu są jaśniejsze niż hemizygotyczne kurki (ryć. takich. „dziedziczenie na krzyż" Dziedziczenie na krzyż przedstawiono na rycinie 6-3 na przykładzie jastrzębiatości upierzenia u kur: Gen B. Dziedziczenie barwy upierzenia u kur — cecha sprzężona z płcią. u których zaraz po 158 . Skutkiem tego jest obecność czarnych i jasnych prążków w chorągiewce.

Innymi przykładami cech związanych z płcią są: mahoniowo-białe i czerwono-białe umaszczenie bydła rasy ayrshire oraz broda u kozłów. ang. część z nich przedstawiono w rozdziale: Mutacje. mające gen jastrzębiatego upierzenia. Wpływ płci na fenotypowa ekspresję genów jest także obserwowany w przypadku cech. Różna ekspresja fenotypowa tego samego genotypu u osobników obu płci jest następstwem oddziaływania hormonów wytwarzanych przez daną płeć. cechy związane z płcią. natomiast osobniki homozygotyczne recesywne będą rogate. wytworzone przez polską badaczkę Laurę Kaufman. Potomstwo (brojlery) pochodzące z kojarzenia koguta DwDw z kurą dw. Samce mogą być tylko czarne (o-) lub rude (O-). Barwa upierzenia u gołębi jest kontrolowana przez szereg złożony z trzech alleli: B A (popielatoczerwone). ale ich ekspresja jest uzależniona od płci. Natomiast kury mające ten gen (dw-) zużywają około 25% mniej paszy niż kury o genotypie Dw-. Przykładem takiej cechy jest rogatość owiec rasy dorset horn.będzie miało masę ciała tylko o 3% mniejszą niż brojlery po normalnych rodzicach. samice zaś bezrogie. inne — rude (genotyp Oo) (ryć. Nie wszystkie cechy typowe dla danej płci są sprzężone z chromosomem X. B (niebieskie dzikie) i b (czekoladowe). geny kontrolujące tempo opierzania się skrzydeł i ogona (K-k) czy gen karłowatości (dw. U samic heterozygotycznych występuje umaszczenie szylkretowe — część włosów czarnych. co wynika z losowości inaktywacji chromosomu X pochodzenia ojcowskiego lub matczynego podczas rozwoju zarodkowego. Osobniki męskie i żeńskie. ale ujawniają się tylko u jednej płci. Taki dobór par rodzicielskich jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. mając taki sam genotyp. Rasą autoseksingową są polbary.wykluciu można rozróżnić płeć. U zwierząt domowych jest wiele cech sprzężonych z płcią. Do produkcji mieszańców autoseksingowych można wykorzystać geny srebrzystości (np. warunkowana przez locus O (ang. Geny warunkujące te cechy należą do autosomalnych (umieszczone w autosomach). orange). Znane są przypadki cech sprzężonych z płcią warunkowanych szeregiem alleli wielokrotnych. rasa sussex) i złocistości upierzenia (rhode island red). których założenia genetyczne znajdują się u osobników obu płci. dwarf — karłowaty). Różnice w fenotypie wystąpią u zwierząt heterozygotycznych — samce będą rogate. Jest ono następstwem tego. Gen karłowatości u homozygotycznych (dwdw) samców wpływa na zmniejszenie masy ciała osobnika dorosłego o około 40% w porównaniu z ptakiem dorosłym. Zwierzęta homozygotyczne pod względem dominującego genu bezrożności będą bezrogie niezależnie od płci. Cechy te nazywane są cechami 159 . mogą się różnić fenotypowo. Ciekawym przykładem cech sprzężonych z płcią u kotów jest czarna i ruda barwa sierści. zlokalizowany w chromosomie X. iż allele czarnego i rudego umaszczenia ujawniają się fenotypowo niezależnie od siebie. Niektóre z nich to tzw. 6-5 wkładka kolorowa).

który bierze udział w syntezie jakiegoś związku (np. 6. wnętrostwo czy przepuklina mosznowa u samców. Na przykład gen warunkuje syntezę enzymu. W podrozdziale tym omówiony jest także plejotropowy efekt genów umaszczenia u innych gatunków zwierząt. Plejotropia może być właściwa lub rzekoma.2. która z kolei rzutuje (w zależności od wpływów środowiska) na zróżnicowanie innych cech. W przypadku wielu cech geny z różnych par alleli. Lisy platynowe w przeciwieństwie do osobników umaszczonych standardowo są mniej żywotne i bardziej pobudliwe. które nie chroni ptaka przed nadmierną utratą ciepła. 6. Przyczyny plejotropii właściwej mogą mieć podłoże biochemiczne. Zmiany te są jednak następstwem nieprawidłowego opierzenia.ograniczonymi płcią lub ograniczonymi do płci. Jednakże nie tylko geny należące do tej samej pary mogą współdziałać ze sobą w wytworzeniu cechy. Również u koni niektóre geny umaszczenia wykazują działanie plejotropowe. Plejotropia właściwa występuje wtedy. Należą do nich: zdolność wydzielania mleka u samic ssaków. Podobnie gen warunkujący siwą (sziras) barwę włosów u karakułów powoduje śmierć jagniąt homozygotycznych w wieku 4-9 miesięcy. wpływa zatem na inne właściwości organizmu. 160 .1. Plejotropia O plejotropii mówimy wówczas. hormonu). Na przykład gen warunkujący szurpatość (zmiany w budowie piór) u drobiu wpływa także m. W przypadku plejotropii rzekomej gen kontroluje jakąś cechę. Osobniki homozygotyczne pod względem tego genu nie są zdolne do życia i zamierają w okresie prenatalnym. Współdziałanie genów z różnych loci w kształtowaniu fenotypu W omawianych dotychczas przykładach jedna para współdziałających ze sobą genów allelomorficznych warunkowała powstanie jednej cechy. Na przykład u około 1/4 potomstwa pochodzącego z kojarzenia między sobą koni srokatych (overo) występuje zespół „białych źrebiąt". w wyniku łącznego działania. Przykładem jest gen warunkujący platynową barwę u lisów. kiedy jeden gen oddziałuje na powstanie kilku cech. pracę serca i aktywność procesów trawiennych. Z kolei ten związek ma różnorodne funkcje fizjologiczne. na tempo przemiany materii. nieśność samic ptaków.5. gdy gen plejotropowy oddziałuje na kilka odrębnych ośrodków.in. opisany w podrozdziale: Dziedziczenie umaszczenia. powodują pojawienie się nowej formy cechy jakościowej.

6-6a. 6.1. Komplementarność Jednym z najprostszych przykładów współdziałania genów nieallelicznych jest dziedziczenie kształtu grzebienia u kur (ryć. Współdziałanie dopełniające dwóch par genów w przypadku krzyżowania kur z grzebieniem różyczkowym i groszkowym 161 . W wykształceniu czterech form tej cechy biorą udział geny z dwóch różnych /ócz: R-r oraz P-p. Jest kilka rodzajów tego współdziałania. 6-6a).Współdziałanie między genami z różnych par alleli w kształtowaniu fenotypu nosi nazwę współdziałania nieallelicznego. Ryć.2.

podobna do wspomnianej wyżej u świń. wyandotte. która powstaje w wyniku działania każdego z nich osobno. gdyż wystarczy obecność jednego genu dominującego z każdej pary alleli (R_P_). Ich genotyp pod względem tej pary alleli jest homozygota recesywna (cc). natomiast w pokoleniu F 2 . 6. z grzebieniem różyczkowym (Rrpp) i groszkowym (rrPP). natomiast gen P powoduje powstanie grzebienia groszkowego. Zjawisko epistazy występuje na przykład w dziedziczeniu umaszczenia u świń niektórych ras biało umaszczonych. że w pokoleniu Fl pojawia się nowy fenotyp. który hamuje ujawnienie się genu z innej pary. W wyniku współdziałania genów R i P powstaje czwarta forma cechy — grzebień orzeszkowy. w pokoleniu Ej wszystkie ptaki będą podwójnymi heterozygotami RrPp i będą miały grzebień orzeszkowy. jego allel p — grzebienia pojedynczego (ryć. natomiast gen hamowany to gen hipostatyczny. Zjawisko epistazy może wyjaśnić poniższy przykład. Gen. Gen dominujący z locus I (inhibitor) hamuje ujawnienie się barwy kolorowej mimo obecności w genotypie genów barwnego umaszczenia. Dwa dominujące geny z różnych par alleli. jak i różyczkowego.2. Epistaza Kolejnym rodzajem współdziałania genów nieallelicznych jest epistaza. że od obecności genu z określonej pary alleli zależy ekspresja innej pary alleli. Natomiast w pokoleniu F2 nastąpi rozszczepienie cech w stosunku 9 orzeszkowych : 3 różyczkowe : 3 groszkowe : l pojedynczy. która blokuje syntezę tyrozynazy — enzymu biorącego udział w wytwarzaniu melaniny. U białych leghornów jest inna sytuacja. tj. Z krzyżowania osobników o ustalonej cesze kształtu grzebienia. warunkujący go genotyp to podwójna homozygota recesywna — rrpp. którego nie było w dwóch pokoleniach przodków. gdyż brak w ich genotypach genu C. nazywamy genami komplementarnymi lub dopełniającymi się. charakteryzująca się tym. warunkującego wytwarzanie pigmentu (melaniny) w piórach. której genotyp może mieć kilka różnych wariantów. całkowicie różny od obojga rodziców. Różnice między wynikami tego krzyżowania a krzyżowania uwzględniającego dwie niezależnie dziedziczące się cechy polegają na tym. plymouth rock) mają upierzenie białe. 6-6b wkładka kolorowa). ale mają 162 . w którym wystąpią 4 fenotypy w stosunku 9:3:3:1. Typ grzebienia pojedynczego jest zatem recesywny zarówno w stosunku do grzebienia groszkowego. współdziałające razem i wytwarzające odmienną formę cechy niż ta. Ptaki te są również białe. Kury niektórych ras (np.Gen R warunkuje kształt różyczkowy grzebienia.2. a jego allel r — pojedynczy. nazywany jest genem epistatycznym. pojawia się również nowy typ — grzebień pojedynczy.

Inne przykłady epistatycznego współdziałania genów nieallelicznych przedstawione są także w podrozdziałach: Dziedziczenie umaszczenia i Antygeny erytrocytarne.3. który w układzie homozygotycznym całkowicie uniemożliwia syntezę melaniny w piórach. dotyczącej dziedziczenia umaszczenia. Geny epistatyczne mogą tłumić działanie wielu innych par. Podobnie umaszczenie białe u świń jest wynikiem epistatycznego działania genów z locus L Genotyp biało umaszczonych świń (np. natomiast czarno umaszczonych (np. W przypadku albinizmu układ epistatyczny w stosunku do genów barwy stanowią dwa geny recesywne cc (z tego samego locus co gen C). oprócz ptaków białych pojawią się osobniki o upierzeniu barwnym w stosunku 13 białych : 3 barwnych. Geny te. 6-7. zwane modyfikatorami. Geny modyfikujące Istnieje pewna grupa genów. Allele z locus E i A są opisane w dalszej części tego rozdziału. rasy wielkiej białej i landrace pod względem trzech podstawowych loci jest następujący: aa II EPEP. 163 . Różny stopień białej plamistości spowodowany działaniem genów modyfikujących w swych genotypach gen C. 6. Na przykład geny modyfikatory wpływają na zasięg i rozmieszczenie białych plam u bydła (ryć. Genotyp leghornów pod względem barwy upierzenia jest następujący: IICC. 6-7). mimo iż cecha łaciatości warunkowana jest inną parą alleli. W potomstwie F2. warunkowanej zwykle jedną parą genów. którego dziadkowie należeli do dwóch ras białych — leghornów i wyandotte (iicc).Ryć. które modyfikują przejawianie się jakiejś prostej cechy. Przedstawiony wcześniej rodzaj współdziałania komplementarnego jest także formą oddziaływania epistatycznego genu dominującego jednej pary wobec układu homozygotycznego recesywnego drugiej pary. powodują duże zróżnicowanie cechy u osobników o jednakowych założeniach warunkujących tę cechę.2. Działanie tego genu jest jednak hamowane przez inny dominujący gen z locus I. psów i kotów. Gen epistatyczny nie zawsze jest dominujący w swojej parze. rasy cornwall): aa ii EE. Jednak nie zawsze jedna para genów maskuje ekspresję tylko jednej innej pary genów.

Do niedawna uważano. Ostatnie badania wykazały.4-dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) 2) oksydację DOPA do DOPA-chinonu 3) oksydację 5. iż wiele (nawet kilkadziesiąt) genów z różnych loci warunkuje jedną cechę. wytwarzane z metabolitów cysteinylo-DOPA-chinonu. natomiast wysoki poziom tyrozynazy powoduje produkcję eumelaniny. Geny te nazywane są genami polimerycznymi. 6. i feomelaniny (kolor czerwony lub żółty). zależne od sumującego się ich działania.6-dihydroksyindolu (DHI) do indolochinonu. Synteza. Wyróżnia się dwa podstawowe typy melanin — eumelaniny (kolor brązowy lub czarny). powodując różne jej nasilenie. Ich sumujące się działanie jest podstawą dziedziczenia cech ilościowych (np. addytywnymi lub poligenami. melanocyte stimulating hormone). wydajność mleczna.). że przypuszczalnie również inne geny specyficzne dla procesu syntezy pigmentu mogą modulować pigmentację. 164 . Niski poziom tyrozynazy prowadzi do wytwarzania feomelaniny. wpływając na przykład na zmianę ilości wytwarzanego pigmentu. kortykotropina i hormon melanotropowy — MSH (ang. U ptaków większość kolorów jest związana z obecnością pigmentów karoteinowych. takich jak gonadotropiny.2. Zjawisko to polega na tym. ale czynniki środowiskowe mogą modyfikować umaszczenie.4.6. nieśność itd. 6-8): 1) hydroksylację tyrozyny do 3. Należy pamiętać. Dziedziczenie umaszczenia Umaszczenie zwierząt zależy przede wszystkim od pigmentu zawartego we włosach i piórach. że kształtowanie się tych cech zależy również od wpływu czynników środowiskowych. iż tyrozynaza jest jedynym enzymem niezbędnym do wytwarzania pigmentu. Jest to enzym zawierający miedź i katalizujący trzy różne reakcje w procesie biosyntezy melaniny (ryć. U wielu zwierząt ubarwienie sierści zmienia się w zależności od pory roku (np. rozmieszczenie i wielkość ziarenek tego pigmentu są determinowane genetycznie przez wiele różnych loci. Enzymem włączonym w syntezę obu typów pigmentu jest tyrozynaza. a czarna lub brązowa w lecie). natomiast u ssaków pigmentacja zależy od syntezy i rozmieszczenia melanin w rdzeniu włosa i korze włosowej oraz naskórku skóry właściwej. Zmiany te spowodowane są działaniem niektórych hormonów. biała w zimie. Mechanizm działania genów połimerycznych omówiony jest w podrozdziale: Zmienność cech ilościowych. Sumujące działanie genów Inną formą współdziałania nieallelicznego genów jest polimeria. syntetyzowane z metabolitów DOPA-chromu.3.

a hamowanie produkcji feomelaniny wewnątrz melanocytów. a podczas rozwoju embrionalnego wędrują do powstającej skóry. Reakcja na działanie tego hormonu jest kontrolowana przez locus A (Agouti). Następstwem działania tego receptora jest wzrost poziomu tyrozynazy i produkcja eumelaniny. Główną jego funkcją natomiast jest regulacja syntezy czarnego pigmentu (eumelanina). Badania genetycznego tła umaszczenia są najbardziej rozwinięte w od165 . Hormon ten stymuluje produkcję poszczególnych melanin na przemian. Wiele genów. jeśli nie wszystkie związane z wytwarzaniem pigmentu. Hormon melanotropowy. ma działanie plejotropowe na rozwój i różnicowanie organizmu. warunkujące pigmentację ssaków i działające na poziomie tkankowym to przede wszystkim: gen srokatości (Piebaldism) i gen nabytego bielactwa (Vitiligo). jest wytwarzany przez część pośrednią części gruczołowej przysadki. Melanocyty pochodzą z rdzenia nerwowego. Receptor ten jest determinowany przez locus E (Extension). komórkowym i subkomórkowym. W determinację koloru jest włączonych wiele loci.Ryć. zwany również intermedyną lub melanotropiną. Ta wędrówka melanocytów znajduje się pod ścisłą kontrolą genów. Schemat biosyntezy melaniny Aktywność tyrozynazy jest regulowana przez hormon melanotropowy (MSH) i receptor MSH. Geny. Melaniny są wytwarzane w melanocytach. REGULACJA NA POZIOMIE TKANKOWYM Regulacja genetyczna na poziomie tkankowym polega na kontroli liczby i rozmieszczenia melanocytów. które współdziałają ze sobą w sposób kompleksowy. które zostały już sklonowane. Wytwarzanie melanin u ssaków jest kontrolowane przez geny działające na różnych poziomach: tkankowym. Natomiast receptor hormonu melanotropowego (MSH) kontroluje poziom tyrozynazy wewnątrz melanocytu. Jest wiele genów. 6-8.

pełniący istotną rolę w interakcji melanocytów z hormonem melanotropowym. a konsekwencją tego jest ograniczenie rozdziału melanosomów i rozjaśniony kolor włosów. podczas gdy locus Extension działa w melanocytach. gdzie krytyczną rolę odgrywa synteza i ekspresja różnych melanogenicznych enzymów i inhibitorów. nazywanych agouti.dominujący biały nakrapiany i Steel (Sl) . które wydaje się istotne dla rozdziału ziaren melaniny do peryferyjnych melanocytów. odwracalna zamiana wytwarzania czarnej eumelaniny na produkcję żółtej feomelaniny). wpływają bezpośrednio na ilość i typ wytwarzanej melaniny. lub też mogą wystąpić zmiany typu syntetyzowanej melaniny (np. Locus Agouti działa wewnątrz mikrośrodowiska mieszków włosowych. W wyniku ich działania może nastąpić istotny wzrost lub zmniejszenie ilości pigmentu tworzonego w melanocytach (np. Locus A (Agouti) kontroluje syntezę białka będącego antagonistą receptora MSH i mającego zdolność blokowania działania tego receptora.. co wpływa na koloryt (układ barw).. A (Agouti — dziki). Locus E (Extension) koduje przede wszystkim receptor MSH. Locus ten kontroluje ilość eumelaniny. Większość z tych mutacji ma wpływ plejotropowy na rozwój.pełna barwa). które działają na pigmentację ssaków na poziomie subkomórkowym. zmapo-wanych w genomie myszy należą także loci: Splotch (Sp) . melanocyty wytwarzają w różnym czasie eumelaninę lub feomelaninę. brak syntezy melaniny w przypadku albinizmu).niesieniu do myszy. Pa (Pallid — blady) i P (Pink-eyed dilution — gen rozcieńczonych różowych oczu). Do loci działających na poziomie tkankowym. U osobników typu dzikiego. Na przykład u bydła zwierzęta homozygotyczne ee będą umaszczone żółto lub czerwono. E (Extension . 166 . Mutacje w tych loci wpływają wyraźnie na kolor oczu. REGULACJA NA POZIOMIE SUBKOMÓRKOWYM Melanogeneza jest regulowana także na poziomie subkomórkowym (enzymatycznym). oba typy melanin nie są więc syntetyzowane jednocześnie.plamisty. Należą do nich geny z loci D (Dilute — rozjaśniony). REGULACJA NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM Geny regulujące wytwarzanie pigmentu na poziomie komórkowym oddziałują na strukturę i/lub funkcje istniejących melanocytów. przez działanie na mechanizmy włączone w funkcję melanocytu. Dominant White Spotting (W) . w jednolity typowy sposób. Locus D koduje strukturalne białko. Następstwem działania tego białka jest niski poziom tyrozynazy i wytwarzanie feomelaniny. Geny.stalowy. U osobników ze zmutowanym allelem w locus D dendryty melanocytów są istotnie mniej rozwinięte niż u osobników normalnych (typu dzikiego).

Locus C kontroluje liczbę i intensywność ziaren pigmentu. Warunkiem ekspresji genów z tych loci jest 167 . wykazały. natomiast inne geny regulują typ formowanego pigmentu. jeszcze inne — sposób. w jaki pigment ma być formowany. która powoduje uwrażliwienie efektu fenotypowego na temperaturę.Najważniejsze z loci działających na poziomie subkomórkowym to Albina (C) i Brown (B). iż mutacja w genie tyrozynazy u myszy jest pojedynczą mutacją punktową. Locus B (Brown) — struktura i organizacja genu z tego locus jest podobna do genu Albino. Fenotypowym efektem mutacji w genie Brown jest wytwarzanie brązowej mełaniny. B i E. ale są to mutacje typu nonsens. a konsekwencją tego jest synteza białka o zmienionej sekwencji aminokwasowej. a białko kodowane przez ten gen ma wszystkie cechy charakterystyczne dla tyrozynazy. Tyrozynaza jest najistotniejszym enzymem w wytwarzaniu melaniny. natomiast u ludzi stwierdzono ponad 30 mutacji powodujących albinizm. U szynszyla (cch) natomiast zwiększona jest wrażliwość na inaktywację proteolityczną. Mutacja umaszczenia himalajskiego (ch) polega na zmianie w glikozylacji. Mutacje w locus C powodują brak pigmentu we włosach. Niekiedy mutacje w locus Albino powstają podczas składania mRNA (splicingu). iż kolor brązowy wynika z punktowej mutacji w obrębie genu Brown. c (ryć. która prowadzi do wymiany cysteiny na tyrozynę. Wiadomo jednak. zmiany sensu i mutacje zmiany fazy odczytu. Geny z locus C u królików tworzą szereg alleli wielokrotnych. prowadząca do osłabienia funkcji enzymu. ch. czy pełnią one jakąś rolę (np. gdyż białkiem kodowanym przez ten locus jest enzym tyrozynaza. Umaszczenie u obu gatunków determinowane jest głównie genami z podstawowych loci — A. czyli wycinania intronów. ale mutacje te mają także wpływ plejotropowy jeszcze dokładnie nie poznany. Interesujące jest to. Historycznie był on uważany za locus strukturalny dla tyrozynazy. Badania poszczególnych mutacji w locus Albino u królików. Tyrozynaza przejawia swą ekspresję w melanocytach. Mutacja ta zachodzi w bogatej w cysteinę pierwszej domenie białka. warunkujących umaszczenie himalajskie i szynszylowate. w którym występuje dominacja w następującej kolejności: C. Jednym ze znanych efektów plejotropowego działania mutacji w tym locus jest zaburzenie czucia. której funkcja jest decydująca dla wytwarzania pigmentu. skórze i tęczówce oka. ale mechanizm działania tego genu dotąd nie jest znany. Specyficzna funkcja tego białka nie jest jeszcze poznana. że melanocyty mutanty wytwarzają tyrozynazę z istotnie zmienioną aktywnością katalityczną. 6-9 wkładka kolorowa). ale dotychczas nie stwierdzono. Mechanizm dziedziczenia umaszczenia u zwierząt futerkowych na przykładzie lisa Istnieją dwa gatunki lisa — lis pospolity (Vulpex vulpex) i lis polarny (Alopex lagopus). Takie białka nie są kompetentne katalitycznie. inhibitora) w melanocytach. cch.

warunkującym wytwarzanie czarnej/czekoladowobrązowej eumelaniny. Feomelanina.oczywiście obecność odpowiednich genów z locus C.pigment czekoladowobrązowy. Natomiast u lisa polarnego zamiast allelu A jest allel A". W locus B również są dwa allele — dominujący B (czarny pigment) i b. U lisa pospolitego w locus A są dwa allele: Ar — dominujący i a recesywny. W locus E. warunkujących różne odmiany umaszczenia. która z reguły zajmuje miejsce eumelaniny. jakie są geny z innych loci. Lis polarny o genotypie aa jest czarny. We wszystkich tych loci. Allel ten odpowiedzialny jest za eliminację eumelaniny. Jedynie odmiana burgundzka lisa pospolitego jest homozygotyczna pod względem allelu b. u lisa polarnego jest rozcieńczona lub usunięta w ogóle. w populacji lisa polarnego w Islandii). Allel Ar warunkuje wstrzymanie wytwarzania eumelaniny. jak G. W. u obu gatunków są dwa allele — E i Ed. W przypadku genotypu homozygoty recesywnej cc będzie fenotyp albinotyczny. ale genotyp ten występuje bardzo rzadko (np.genotyp gg. w układzie homozygotycznym -. bez względu na to. w tym przypadku kolor jest determinowany allelami z locus A. Allel E w układzie homozygotycznym nie ma wpływu na umaszczenie. R. P. Genotypy umaszczenia różnych odmian lisa pospolitego i polarnego są przedstawione w tabeli 6-1. Oprócz omawianych loci u lisa pospolitego występuje szereg innych loci. Jego alternatywny allela w podwójnej dawce warunkuje umaszczenie czarne lisa srebrzystego. U obu gatunków lisa allel Ed cechuje się niezupełną dominacją. z wyjątkiem locus W. S. u lisa 168 . efekt fenotypowy dają tylko genotypy homozygotyczne recesywne: u lisa burgundzkiego -.

takie jak W i W. są 3 allele: Ed warunkujący umaszczenie czarne dominujące. U lisa polarnego na wiele odmian umaszczenia wpływają allele recesywne (w homozygocie) z loci: D (dd — biały polarny. będącego antagonistą białka MSH-R. gdy w locus E jest genotyp E+_. złożonego z około 350 aminokwasów. że u bydła umaszczenie czarne. W locus tym. natomiast w locus A tylko w przypadku allelu recesywnego a jest analogiczny allel u myszy. melanocyte stimulating hormon receptor). natomiast gen marble daje inny efekt fenotypowy u tych odmian. jest homologiczny do allelu ES0 u myszy. Niestety dotychczas nie przeprowadzano badań molekularnych locus A. W3 (biały Georgian) i W M (gen marble). F (ff — szafir) i G (gg — arktyczny niebieski) oraz u lisa niebieskiego allele dominujące z loci l (L — Laponia). np. W łańcuchu polipeptydowym kodowanym przez allel ES0 nastąpiła zamiana trzech kolejnych cząsteczek leucyny na aminokwasy leucyna-prolina-leucyna. a drugie brązowe. brązowe i czerwone jest determinowane przez allele z dwóch loci: Extension (E) i Agouti (A). 169 . W locus W są następujące allele: w. W (platynowy). Z kolei allel A+ u bydła wydaje się wywoływać efekt różny od działania większości innych alleli z locus Agouti (A) opisanych dotychczas u ssaków. natomiast u bydła ten sam fragment alłelu Erf koduje następującą kolejność aminokwasów: prolina-leucyna-leucyna. W locus tym są dwa allele: dominujący A+ (synteza pigmentu brązowego) i recesywny a. SJ i SH) i t (T). Allel dominujący Ed. Allele te powstały w wyniku mutacji punktowych. recesywny allel e. natomiast allel a w układzie homozygotycznym — recesywne czarne. której skutkiem może być różny kolor oczu u tego samego osobnika. opisanych w rozdziale: Mutacje. Allele z tego locus mogą wykazać ekspresję tylko wtedy. który w układzie homozygotycznym warunkuje umaszczenie czerwone. kodujący czarny kolor. Letalny jest także genotyp WW. jedno oko niebieskie. Mutacje dominujące. oraz allel E+ umożliwiający ekspresję alleli z locus A. Mutacja w locus s (Shadow) charakteryzuje się heterochromią. U zwierząt z genotypem E+E+ lub E+e allel A+ koduje umaszczenie brązowe. s (trzy allele: S. Fenotypy czarny dominujący (determinowany przez allel E'') i czarny recesywny są nieodróżnialne. Wszystkie allele dotychczas zidentyfikowane w locus E u bydła mają odpowiadające im allele u myszy. DD — niebieski).perłowe umaszczenie oraz genotyp ss — umaszczenie perłowe Mansfield i rr — umaszczenie Radium.. umiejscowionym w chromosomie 18. Wyniki badań porównawczych wskazują na homologię działania alleli z locus Extension (E) u bydła i myszy. przy czym genotyp ww występuje u lisa rudego i srebrzystego. Locus A koduje syntezę białka. Locus E koduje syntezę białka MSH-R (ang. w układzie homozygotycznym mają efekt letalny. W (białopyski). Genetyczne podłoże umaszczenia u bydła Wyniki wielu badań sugerują.srebrzystego: genotyp pp .

cecha jednolitego umaszczenia lub łaciatości znajduje się pod kontrola genów z locus S (Self): dominujący S — jednolite umaszczenie. mroziate).Wiele innych loci bierze udział w determinacji różnych odmian umaszczenia. cornwall i hampshire. Wyniki badań porównawczego mapowania locus Extension u myszy (chromosom 8). Choroba ta jest opisana w rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm. kora jest efektem plejotropowego oddziaływania allelu R na płodność. ale jest recesywny w stosunku do allelu S. Zróżnicowanie umaszczenia — czerwone lub czarne wynika z tego. Badania. ale recesywny w stosunku do białego (I). iż locus ten jest umiejscowiony w chromosomie 6. W locus E stwierdzono dotychczas trzy allele: E — umaszczenie jednolite czarne jak w rasie wielkiej czarnej. że bydło belgijskie błękitne charakteryzuje duża frekwencja allelu dominującego E w locus Extension. niektóre zwierzęta są niemal całkowicie pozbawione pigmentowanych łat. U ras bydła (np. U jałówek obu ras locus Roan wpływa istotnie na występowanie choroby białych jałowic. e umaszczenie jednolicie czerwone (rude) jak u tamworth i duroc-jersey. Er — umaszczenie czarne nakrapiane (spotting) jak u berkshire. Genetyczne podłoże umaszczenia u świń U świń znane są cztery główne loci determinujące umaszczenie: locus A (Agouti). Na przykład. bydła (chromosom 18) i świń (chromosom 6) wskazują na homologię między tymi gatunkami. odpowiedzialny za umaszczenie dominujące białe. u których allel s jest utrwalony.. Kolejność dominowania tych alleli jest następująca: E-Ep-e. Przykładem jest zmapowany w 5 chromosomie locus Roan — dereszowate (krasę. powodując różne zaburzenia. i allel i — recesywny (kolorowy). W locus I są dwa główne allele: 7 (inhibicja koloru). w których do analizy sprzężeń użyto ponad 230 markerów genetycznych. Większość ras świń udomowionych ma allel recesywny a — nieagouti. warunkujący fenotyp nazwany colorsided — łaciaty. wskazują. Allel A w jest obecny u dzikich świń i jest dominujący w stosunku do pozostałych kolorów oraz koloru mangalica. natomiast u shorthornów jest odwrotnie. obserwowana jest zmienność w ekspresji cechy łaciatości. blisko telomerowego regionu ramienia p.nieagouti. belgijskie błękitne). locus I (biały dominujący) i locus Be (Belted opasany). W locus A zidentyfikowano dwa allele: A w (agouti biały brzuch) i allel a . poland-china i pietrain. locus E (Extension). także u świń receptor hormonu melanotropowego MSH-R jest determinowany przez geny z locus E. a mała allelu e (czerwone umaszczenie). recesywny s — łaciatość. Wśród 170 . U niektórych ras bydła pewne geny wykazują niekorzystne działanie plejotropowe. W tym samym locus u bydła tej rasy znajduje się allel Sc. w którym są dwa allele: r+ czarny (u bydła błękitnego belgijskiego) lub czerwony (u bydła rasy shorthorn) i R biały. Podobnie jak u myszy i bydła. który dominuje nad s.

charakterystyczny dla niektórych ras. takie jak tobiano (TO). Allele z tego locus wpływają na ekspresję genów z locus A. ale prowadzone są badania w celu potwierdzenia hipotez o istnieniu innych alleli (np. Również geny z innych loci u różnych ras świń kodują specyficzne wzory umaszczenia. W locus C u koni nie występuje allel recesywny c. trzeciego allelu w locus Extension — ED). sabino (SB) czy tarantowate (LP). który w układzie homozygotycznym u innych gatunków zwierząt warunkuje albinizm. hampshire (ryć. oznaczonych symbolem Id (deresz). 6-10 wkładka kolorowa). W układzie homozygotycznym (CcrCcr) allel ten warunkuje umaszczenie kremowe (ang. D (Dun — bułany) i Z (Siher dapple — siwy jabłkowity). Wzory umaszczenia. występuje on w homozygocie (II) w rasie wielka biała i wszystkich odmianach landrace. We wszystkich wymienionych loci dotychczas zidentyfikowano po dwa allele. Na przykład u świń rasy mangalica umaszczenie brudnobiałe jest prawdopodobnie determinowane przez allel c e z locus C. Locus E warunkuje wytwarzanie określonego rodzaju melaniny. hannover-braunschweig. Genotyp tego knura jest następujący: aa U EE BewBew. siwe i dereszowate jest kontrolowane odpowiednio przez allele z loci W (White — dominujący biały). Locus I został zlokalizowany w chromosomie 8. I p (czarne łaty) oraz im (brudny szary).świń domowych dominujący biały jest przeważający. zatem wystarczy jeden allel W. wessex saddleback. dominujący w stosunku do jednolitego umaszczenia. Na przykład u świń rasy hampshire stwierdzono obecność genów recesywnych z loci Red-eye (czerwonych oczu) i Dilution (rozjaśniony). Na umaszczenie świń oprócz wymienionych czterech loci wpływają także allele z locus C. by było 171 . Allel recesywny e w podwójnej dawce (ee) tłumi działanie allelu A. Natomiast obecność w genotypie alleli dominujących z obu loci (E i A) warunkuje umaszczenie gniade. G (Gray — siwy) i RN (Roan — deresz). są determinowane przez geny z innych loci. Genetyczne podłoże umaszczenia u koni Umaszczenie u koni determinowane jest głównie przez geny znajdujące się w locus E (Extension) i A (Agouti). jest kodowany przez allel Be w z locus Be. cremello). natomiast inne rasy są homozygotami recesywnymi (ii). wykazujący niepełną dominację. Rozjaśnienie umaszczenia u koni powodowane jest przez allel C"'. Umaszczenie białe u koni jest warunkowane przez dominujący allel W (jest to dominacja całkowita. jak np. Umaszczenie białe. allel dominujący E determinuje syntezę eumelaniny. overo (O). Zmienna szerokość pasa zależy od działania genów modyfikujących (zmienność poligeniczna). w przypadku jego braku (genotyp ee) syntetyzowana jest feomelanina. Biały pas. Dziedziczenie umaszczenia u mieszańców niektórych ras sugeruje istnienie dalszych trzech alleli w tym locus. Rozjaśnienie barwy jest warunkowane działaniem genów z co najmniej trzech loci: C (Albina).

Allel W w podwójnej dawce (genotyp homozygoty dominującej) powoduje zamieranie zarodków we wczesnym okresie ciąży. Genotypy w 7 loci. Locus D kontroluje intensywność wytwarzania eumelaniny i feomelaniny. Na przykład obecność allelu D w genotypie osobnika karego powoduje umaszczenie myszate (aaE_CCD_). determinujące wybrane rodzaje umaszczenia koni.umaszczenie białe). Niektóre spośród wymienionych genów umaszczenia działają plejotropowo. w locus W mają genotyp homozygoty recesywnej (ww).LWFS (ang. Wszystkie rodzaje umaszczenia. z wyjątkiem białego. Jego wpływ na rozjaśnienie barwy jest jednak mniejszy niż allelu C cr z locus Albina. Allel G (w homo. Natomiast układ homozygotyczny w locus RN (RNRN) jest uważany za letalny. który wykazuje działanie epistatyczne w stosunku do poznanych dotychczas genów kontrolujących umaszczenie. wobec którego jest hipostatyczny. Natomiast umaszczenie siwe kontroluje allel dominujący z locus G. Z kolei większość źrebiąt homozygotycznych pod względem allelu O jest obarczona zespołem „białych źrebiąt" . lethal white foal syndrome). O i RN. osobniki homozygotyczne (DD) są nie do odróżnienia na podstawie fenotypu od heterozygot (Dd). Konie umaszczone biało są heterozygotyczne pod względem genów tego locus (Ww). na skutek braku części jelita. znacznie rzadziej. zestawiono w tabeli 6-II. który jest epistatyczny w stosunku do wszystkich alleli z innych loci. z wyjątkiem allelu W. 172 .i heterozygocie) powoduje redukcję wytwarzania pigmentu postępującą wraz z wiekiem zwierzęcia. polegającym na niemożności wydalenia smółki z powodu braku komórek nerwowych (zwojów autonomicznych) kontrolujących ruchy perystaltyczne jelita lub. Należą do nich allele dominujące z loci W. Allel D z locus Dun wykazuje zupełną dominację.

od umaszczenia jasnobrązowego do intensywnego czerwonawobrązowego. Umaszczenie owiec jest kontrolowane prawdopodobnie przez geny z 11 loci (tab. Następne geny w szeregu alleli z locus Agouti częściowo hamują syntezę eumelaniny. Niektóre z nich warunkują wytwarzanie pigmentu tylko w poszczególnych partiach ciała. bądź też oba efekty występują łącznie. Owce biało umaszczone są zwykle prawie pozbawione pigmentu. natomiast o wiele jaśniejsze umaszczenie brązowoczerwone (tan) występuje u owiec islandzkich i welsh mountain. Locus Brown determinuje syntezę czarnego i czekoladowobrązowego (moorit) pigmentu. allel Awh zmniejsza płodność owiec o około 0. Ten typ umaszczenia występuje u owiec rasy french solognot i brązowych (dominujących) karakułów. 6-III). w których genotypach jest allel Awh. Allel A wh . W locus tym stwierdzono ogółem 16 alleli kontrolujących zmianę syntezy eumelaniny na syntezę feomelaniny. Badania specjalistyczne wykazały. Allel typu dzikiego. będący pierwszym w kolejności dominowania z szeregu alleli z tego locus. bądź mieszaniny jasnych i ciemnych włókien wełny. Wzory koloru składają się bądź z regularnej mieszaniny jasno i ciemno ubarwionych powierzchni ciała. ale mogą mieć pigment tan. podczas gdy feomelanina może być syntetyzowana. czekoladowobrązowa (moorit) eumelanina i brązowoczerwona (tan) feomelanina. np. że umaszczenie tan jest warunkowane wytwarzaniem pigmentu feomelaniny. Loews Agonii odpowiada za białe lub brązowe (tan) umaszczenie i wzory umaszczenia. Głównym efektem allelu Awh jest całkowite zahamowanie wytwarzania eumelaniny. Konsekwencją tego może być umaszczenie brązowoczerwone (tan) owiec. Najczęściej występujące umaszczenia u owiec są klasyfikowane zgodnie z trzema kryteriami: typ pigmentu. który w fenotypie ujawnia się ze zmienną intensywnością. Brw — czekoladowobrązowej eumelaniny.15 jagnięcia w miocie i hamuje aktywność seksualną maciorek islandzkich poza normalnym sezonem rozpłodowym. Przykładem tego jest brązowoczerwony kolor wełny karakułów. wzór koloru i obecność lub brak białych znaków. Bw. natomiast recesywny allel. warunkuje wytwarzanie czarnej eumelaniny. natomiast allel recesywny Ae w układzie homozygotycznym umożliwia pełną syntezę eumelaniny. warunkuje białe umaszczenie owiec. Niektóre allele z tego locus mają efekt plejotropowy. Białe umaszczenie owiec ras wełnistych jest wynikiem selekcji prowadzonej przeciwko umaszczeniu brązowoczerwonemu (tan) u owiec nosicieli allelu Awh. 173 .Genetyczne podłoże umaszczenia u owiec U owiec stwierdzono trzy typy pigmentu: czarna eumelanina. inne wpływają na typ włókien.

Na umaszczenie u owiec wpływają także allele z innych loci: Allel recesywny Ca z locus Albino warunkuje w układzie homozygotycznym całkowity albinizm. Allel ten inaktywuje działanie alleli z locus Agouti poprzez zahamowanie syntezy feomelaniny. z biało umaszczoną głową są zwykle homozygotyczne pod względem genu białych plam (SSSS). ale epistatyczny do dominującej brązowej (tan). Umaszczenie białe dominujące (białe perskie. Ew umożliwia normalną ekspresję alleli z locus Agouti. łaciate afgańskie) jest kontrolowane przez allel W a z locus White. a także homozygotyczne białe. Umaszczenie czarne dominujące jest kontrolowane przez allel dominujący Edb z locus Extension. natomiast homozygoty SSSS są całkowicie białe. U owiec heterozygotycznych pod względem allelu A1"1' allel Ss redukuje pigment tan (brązowy). U umaszczonych kolorowo owiec kożuchowych białe lub złote końce włosów są warunkowane allelem Gs z locus Sur. Allel ten jest recesywny lub hipostatyczny w stosunku do barwy czarnej dominującej. Allel recesywny Ss z locus Spotting w podwójnej dawce (SSSs) determinuje białe znaki u owiec umaszczonych kolorowo. Allel ten jest epistatyczny 174 . AwhAwh. Allel typu dzikiego. Owce ras wełnistych. recesywny.

warunkuje dominującą szarość u karakułów. Penetracja określonego genu może być różna zależnie od płci. Natomiast jeśli nie wszystkie osobniki. Na przykład. również w połączeniu z allelem dominującej białości allel Wrn wywołuje w większości przypadków efekt śmiertelny. Penetracja może być całkowita lub niezupełna. w którym po 4 latach prowadzenia kojarzeń ptaków heterozygotycznych pod względem genu drżenia uzyskano jedynie 10% kurcząt dotkniętych tą wadą. z jaką dominujący lub recesywny gen (w homozygocie) albo układ heterozygotyczny ujawnia się w fenotypie nosiciela. a nawet. Stwierdzono to na podstawie wyników doświadczenia. 6. w przypadkach krańcowych. jeżeli gen dominujący ujawnia swą obecność w fenotypie tylko u 80% osobników. że jego penetracja wynosi 80%. Natężenie drgań jest bardzo zróżnicowane. inne zaś jej nie mają. O penetracji całkowitej mówimy wówczas. zamiast 25% oczekiwanych zgodnie z klasycznym stosunkiem mendlowskiej segregacji genów.4. kiedy wśród osobników o jednakowych genotypach niektóre wykazują fenotypową obecność cechy. Wrn. mające taki sam genotyp. ograniczona do jednej płci (patrz podrozdział: Cechy sprzężone z płcią). natomiast drugie jako ekspresywność genu. mówimy o penetracji niezupełnej. Pierwsze z tych zjawisk określane jest jako penetracja genu. Przykładem penetracji niezupełnej u zwierząt gospodarskich może być wada pojawiająca się u nowo wylężonych kurcząt — wrodzone drżenie. Penetracja. współdziałania tych genów między sobą oraz współdziałania ze środowiskiem.w stosunku do wszystkich innych genów umaszczenia. która w formie homozygotycznej jest letalna. to mówimy. Często zdarzają się przypadki. ten sam genotyp u różnych osobników może spowodować różne nasilenie cechy w fenotypie. iż działanie genów może wywoływać różnorodne efekty. inaczej określana jako przenikliwość. 175 . jest to częstość. gdy u wszystkich osobników o danym genotypie występuje taki sam fenotyp. rozumiana także jako stopień ekspresji (przejawiania się) genu lub wyrazistość. Omówione przykłady współdziałania allelicznego i nieallelicznego świadczą o tym. wykazują charakterystyczny dla niego fenotyp. Inny allel z tego locus. Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów Fenotyp rozpatrywany jako całokształt cech jest wynikiem działania wszystkich genów danego osobnika. Z drugiej strony. Oba pojęcia — penetracja genu i ekspresywność genu zostały wprowadzone w 1926 roku przez neuropatologa Oskara Yogta.

które nie są dziedziczne. iż mamy do czynienia ze zmiennością przejawiania się tego samego genu. Z kolei. sole mineralne oraz inne związki krążące we krwi. że nie zawsze zmienność fenotypowa jakiegoś genotypu jest wynikiem różnego stopnia przejawiania się genu. stopień przejawiania się) genu oznacza poziom zmienności fenotypowej określonej cechy wśród osobników o tym samym genotypie. 6. Już na początku naszego stulecia zauważono.Pojęcie stopień ekspresji (ekspresywność. Pojęcia penetracja i ekspresywność genu są czasem trudne do rozdzielenia. dziedziczą się różnie. a także chloroplas176 . ujawniające się w różnym stopniu. W przypadku chorób genetycznych czy wad dziedzicznych ocenę ekspresywności genu mogą utrudniać takie czynniki. że niektóre cechy nie podporządkowują się temu terminowi. docierające przez łożysko do rozwijającego się płodu). możemy mieć wtedy. geny charakteryzujące się dużą ekspresywnością wykazują wysoki stopień penetracji. czy występowanie fenokopii (patrz podrozdział: Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne). Dziedziczenie pozajądrowe Wszystkie omawiane dotychczas cechy są uwarunkowane genami zawartymi w DNA jądrowym. Nie bez znaczenia jest stan zdrowotny matki. Geny z różnych loci mogą dawać podobne fenotypy. a ich sposób dziedziczenia określany jest ogólnym terminem — dziedziczenie mendlowskie. jak: wiek. Wiele genów o małym stopniu penetracji wykazuje jednocześnie słabą ekspresywność. gdy jest ona obserwowana u osobników spokrewnionych ze sobą. Zmienność ekspresywności genu często jest obserwowana w przypadku chorób genetycznych i wad dziedzicznych. Obserwowana zmienność stopnia ekspresji genu może być wywołana działaniem różnych u tych ras genów modyfikujących. Pewność.5. jak i fenotypowego przejawiania się genu zależą od współdziałania tego genu z innymi genami oraz od jego współdziałania ze środowiskiem. Zmienność stopnia ekspresji jest dość rozpowszechnioną właściwością genów. Przykładem wady dziedzicznej 0 różnym stopniu przejawiania się genu jest miejscowy brak nabłonka u bydła rasy ayrshire (łagodna forma) i Jersey (forma bardzo ostra) (patrz rozdział: Mutacje). Należy jednak pamiętać o tym. Zarówno stopień penetracji. zależnie od kierunku krzyżowania. Wykrycie obecności DNA poza jądrem komórkowym — w mitochondriach. a także położenie zarodka w macicy i nawet obecność innych płodów. Spośród czynników niegenetycznych wpływających na ekspresję genu ważną rolę odgrywają wpływy matczyne na rozwijający się płód (w szczególności należy do nich zaliczyć hormony. Także allele tego samego genu mogą charakteryzować się podobną ekspresywnością. w którym pojawiają się pierwsze objawy.

tach roślin wyjaśniło podłoże tego zjawiska. natomiast komórka jajowa ma ich około 100 tysięcy. między syntezą ATP w mitochondriach a wartością genetyczną w zakresie produkcji mleka. Po zapłodnieniu komórka jajowa może rozpoznawać tak napiętnowane organelle i niszczyć je. inaczej pozajądrowe lub cytoplazmatyczne. W pewnym doświadczeniu spośród 2713 krów z 131 stad wybrano rodziny charakteryzujące się wysoką. Natomiast allele charakteryzujące się niską frekwencją (^ 0. Powstał nowy termin dziedziczenie pozachromosomowe. ale częstość ich występowania była minimalna i wynosiła 10-4 częstości matczynego mtDNA. Geny mitochondrialne kodują przede wszystkim enzymy niezbędne do przebiegu procesów zachodzących w łańcuchu oddechowym. może być znakowanie (piętnowanie) cząsteczkami białka (zwanego ubikwityną) mitochondriów w dojrzewających plemnikach podczas procesu spermiogenezy. Taki sposób dziedziczenia może być przyczyną powstawania heteroplazmii (równoczesne występowanie zmutowanego i prawidłowego mtDNA u danego osobnika). U bydła rasy holsztyńskiej stwierdzono dodatnią korelację.1) rozkładały się nielosowo w grupach wydajności mleka i pochodzeniowych po matce. +26 ±99 kg. W celu oszacowania wpływu loci mitochondrialnego DNA na cechy użytkowości mlecznej porównywano średnie wartości tych cech w rodzinach (po określonej matce) z polimorfizmem alleli mtDNA. W miarę rozwoju zarodka liczba mitochondriów ojcowskich maleje. u żadnego innego gatunku nie potwierdzono przekazywania potomstwu mtDNA przez ojca. jest przekazywany następnemu pokoleniu wyłącznie przez matki. Mitochondrialny DNA. -879 ±114 kg mleka. Jak dotąd. co może wskazywać na związek między polimorfizmem mtDNA a wydajnością mleka. Oszacowany dla tych rodzin efekt matki wynosił odpowiednio: + 991 ±108 kg. analizowanego metodą RFLP. Plemnik zawiera od 50 do 100 mitochondriów. Wprawdzie w 1991 roku w doświadczeniu na myszach wykryto u potomstwa cząsteczki mtDNA pochodzące od ojca. której wartość zawiera się w granicach od 0. iż największa frekwencja alleli występujących we wszystkich grupach wynosiła ^ 0. Przyczyną tego.4. O mutacjach zachodzących w obrębie mitochondrialnego DNA i ich skutkach jest mowa w rozdziale: Mutacje. w przeciwieństwie do DNA jądrowego. średnią i niską wydajnością mleka. Ponad 90% energii potrzebnej komórkom sekrecyjnym gruczołu mlecznego jest dostarczane przez ATP (adenozynotrifosforan) wytwarzany w mitochondriach. Badania wpływu genotypu w mtDNA krowy na wydajność mleka i tłuszczu wykazały.9. w świetle wyników najnowszych badań. U zwierząt gospodarskich badania wpływu genów w mitochondrialnym DNA na cechy produkcyjne najczęściej prowadzone są na bydle mlecznym.3 do 0. Analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych mitochondrialnego DNA wykazała. że warunkuje on od 2 do 10% zmienności tych cech. tli .

U owiec badania mitochondrialnego DNA. Stwierdzono bowiem istotny wpływ zamiany (tranzycji . .. Organizacja molekularna mtDNA jest omówiona w rozdziale: Mapy genomowe. Potencjalne możliwości stwarzają techniki klonowania oparte głównie na umieszczaniu w enukleowanym (pozbawionym jądra) oocycie jądra komórki somatycznej.rodzaj mutacji punktowej opisany w rozdziale: Mutacje) adeniny na guaninę w 169 nukleotydzie regionu D-loop (jest to szczególnie ważny region) mitochondrialnego DNA na zawartość tłuszczu w mleku i wartość energetyczną mleka. wykazały istotną współzależność między polimorfizmem fragmentów restrykcyjnych mtDNA a masą jagniąt przy urodzeniu. Można zatem wykorzystywać do tego celu oocyty pochodzące od krów mających szczególnie korzystne allele w mitochondrialnym DNA. prowadzone za pomocą technik molekularnych (RFLP).Wyniki badań prowadzonych na bydle holsztyńsko-fryzyjskim przez innych badaczy potwiedzają istnienie tej współzależności. Wpływ matczynego mtDNA na cechy użytkowości mlecznej potomstwa może być wykorzystany w doskonaleniu bydła.

Zmienność oznaczamy symbolem S2. które ujawniają się periodycznie u tego samego osobnika w kolejnych sezonach (np. mamy do czynienia ze zmiennością wewnątrzosobniczą. występująca między osobnikami należącymi do różnych ras (zmienność rasowa) lub gatunków (zmienność gatunkowa). 179 . Wszelkie różnice uzewnętrzniające się (widoczne lub dające się określić bądź zmierzyć) między zwierzętami określamy mianem zmienności fenotypowej. W przypadku cech. jeśli rozpatrujemy populację zwierząt. Istnieje także zmienność grupowa.1. tzw. lub S2 w przypadku próby losowej pochodzącej z tej populacji. wydajność mleczna w kolejnych laktacjach). Zmienność danej cechy może być obserwowana między osobnikami i jest to zmienność osobnicza. Zmienność ta powstaje w wyniku różnic genetycznych między zwierzętami (zmienność genetyczna) oraz oddziaływania zróżnicowanych warunków środowiskowych (zmienność środowiskowa).Rozdział 7. zwaną także ogólną. czyli indywidualna. Na zmienność fenotypową. Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące Zmienność jest to różnorodność wartości lub jakości cech obserwowana wśród osobników. może również wpływać zmienność wynikająca z wzajemnego współdziałania genotypów z warunkami środowiskowymi. interakcja genotyp-środowisko.

w którego genotypie funkcjonuje jeden gen dominujący. Głównymi składnikami zmienności genetycznej są: zmienność addytywna. są przyczyną powstawania różnych genotypów. Osobniki fenotypowo identyczne (bezrogie). odchylenie dominacyjne i odchylenie epistatyczne. Zmienność dominacyjna jest to część zmienności genetycznej.Podstawą genetycznego doskonalenia zwierząt jest zmienność genetyczna. Przykładem epistatycznego działania genów jednej pary alleli na geny innej pary jest 180 . ale także fenotypu (bezrogie i rogate). Zmienność addytywna spowodowana jest niejednakowym sumującym efektem działania alleli z loci poligenów. i osobnikami homozygotycznymi — dominującym i recesywnym. Jej źródłem są przede wszystkim mutacje i rekombinacje genetyczne oraz w mniejszym stopniu współdziałanie między genami. ale różniące się pod względem założeń genetycznych (homo. które kontrolują występowanie danej cechy. będące wynikiem segregacji chromosomów i crossing over w czasie mejozy oraz losowego łączenia się gamet zróżnicowanych genetycznie. Natomiast rekombinacje. Poniższy schemat krzyżowania bydła obrazuje to odchylenie.i heterozygotyczne) dadzą potomstwo różniące się nie tylko pod względem genotypu. Ten rodzaj zmienności zostanie omówiony szerzej w podrozdziale: Zmienność cech ilościowych. która jest powodowana dominacyjnym współdziałaniem genów warunkujących cechę. Mutacje prowadzą do powstawania nowych genów. Zmienność epistatyczna jest składową zmienności genetycznej powodowaną nieallelicznym współdziałaniem genów — epistazą. Efekt dominacji przejawia się nieaddytywnym zróżnicowaniem wartości między osobnikiem heterozygotycznym. innych układów w obrębie chromosomu lub między chromosomami.

Zmienność skokowa odnosi się przede wszystkim do cech jakościowych. upierzenie biafe). a zwłaszcza jej składnika — zmienności addytywnej. Zagadnienie to jest szerzej omówione w rozdziale: Podstawy genetyki populacji. czynniki klimatyczne) lub okresowo (żywienie. Zmiennością ciągłą charakteryzuje się większość cech ilościowych. Szczegółowe informacje dotyczące odziedziczalności i pozostałych parametrów genetycznych oraz ich wykorzystania w doskonaleniu zwierząt znajdują się w podręcznikach z zakresu metod hodowlanych. uzyskuje się mieszańce biało upierzone. np. Zmienność środowiskowa wynika z różnorodnych warunków środowiskowych oddziałujących na zwierzęta stale (np. genotypów i fenotypów w danej populacji (stadzie). Charakterystyka zmienności cechy jakościowej polega na określeniu częstości występowania (frekwencji) genów. w zmienności fenotypowej danej cechy ilościowej. sposób utrzymania itp. warunkowanych zwykle jedną parą alleli. liczba prosiąt w miocie. Zmienność skokowa występuje również w przypadku pewnych cech ilościowych. należących do tych ras. Udział pojedynczego genu w wykształceniu cechy jakościowej jest duży. Do szacowania tego udziału stosowane są parametry genetyczne. Wpływ środowiska matki zostanie omówiony w dalszej części tego rozdziału. W pokoleniu F2 wystąpią natomiast osobniki zarówno biało. Zmienność cechy może mieć charakter skokowy lub ciągły w zależności od jej genetycznego uwarunkowania. jak 1barwnie upierzone. których wartość wyrażana jest za pomocą liczb naturalnych. mających istotne znaczenie.). Do czynników środowiskowych. należy także efekt matki pre-i postnatalny. Z krzyżowania osobników 0 białym upierzeniu. Barwa upierzenia u tych ras jest warunkowana dwiema parami alleli: C-c (wystąpienie barwy) oraz I-i (blokada wytwarzania me/aniny. dlatego gen ten ujawnia się mimo ewentualnego modyfikującego działania środowiska czy wpływu na daną cechę innych genów zwanych modyfikatorami.białe upierzenie kur rasy leghorn i whiterock. do których należy odziedziczalność. W pracy hodowlanej szczególnie ważna jest znajomość udziału zmienności genetycznej. Nasilenie tych cech wyrażane jest za pomocą liczb rzeczywistych z przedziału 181 .

wydajność mleka w kilogramach. dane zestawia się w tzw.charakterystycznego dla danej cechy. Z punktu widzenia statystycznego populacją nazywamy zbiór zwierząt. procentowa zawartość tłuszczu w mleku itp. Miary zmienności Określanie zmienności fenotypowej cechy przeprowadzane jest na wybranej losowo z populacji odpowiednio licznej grupie osobników. Jeśli liczba obserwacji jest duża. Szczegółową charakterystykę populacji można przeprowadzić po oszacowaniu odpowiednich parametrów statystycznych. np. Takie uporządkowanie danych liczbowych (obserwacji) ułatwia statystyczną i graficzną analizę zmienności cechy. Średnia arytmetyczna nie odzwierciedla zmienności. ważona. szereg rozdzielczy. zmierzyć) u wszystkich osobników stanowiących próbę. którego elementami są poszczególne osobniki. a niektóre wartości powtarzają się. które można podzielić na dwie grupy: 1) miary skupienia 2) miary rozproszenia (dyspersji). 7. zwanej próbą. 7. Miary skupienia Do miar skupienia należą przeciętne klasyczne (średnia arytmetyczna. harmoniczna i geometryczna) oraz przeciętne pozycyjne (wartość środkowa — mediana i wartość modalna — dominanta). wysokość w kłębie w centymetrach.2. W celu określenia zmienności cechy musimy ją oznaczyć (np.2. Charakterystyka zmienności tych cech przedstawiana jest za pomocą miar zmienności opisanych poniżej.1. Uzyskany w ten sposób nie uporządkowany materiał wymaga zestawienia (uporządkowania) np. według wartości rosnących lub malejących (szereg statystyczny uporządkowany). w którym na podstawie przyjętych przedziałów klasowych można wyodrębnić poszczególne klasy. ale informuje o poziomie cechy w danej populacji i obliczana jest ze wzoru: .

a w trzeciej l kg. do obliczania średniej prędkości. W pierwszej minucie uzyskano 4 kg mleka. w drugiej 2 kg. Stosując wzór na obliczanie średniej harmonicznej uzyskujemy wynik mówiący. 7-1): Średnią ważoną obliczamy wówczas. jaka była średnia szybkość oddawania mleka: 183 . np. Wzór na jej obliczanie jest następujący: Średnia harmoniczna jest stosowana najczęściej do obliczania średnich wartości otrzymywanych ze wskaźników czasu. gdy danej wartości cechy odpowiada kilka obserwacji (tworzy się wówczas przedziały wartości cechy) lub gdy obliczamy średnią dla populacji na podstawie średnich dla prób.Średnia arytmetyczna charakteryzuje się następującymi właściwościami: Przykład (dane z tab. Wzór na obliczanie średniej harmonicznej jest następujący: Przykład: Ważono mleko oddawane przez krowę w kolejnych minutach doju.

tzn. Jest ona szczególnie przydatna do obliczania średniego tempa przyrostu (lub zmniejszania się) jakiegoś wskaźnika w jednostce czasu. odbiega od rozkładu normalnego. gdy rozkład zmienności cechy jest asymetryczny.Średnią geometryczną stosuje się wtedy. W celu uproszczenia obliczeń można się posłużyć formą logarytmiczną: . Średnia geometryczna jest pierwiastkiem n stopnia z iloczynu n wartości cechy.

0. ale przez N—1. czyli 128%.28.1239. w celu uniknięcia błędu zalecane jest dzielenie nie przez N obserwacji. Miary rozproszenia Podstawowe miary rozproszenia to wariancja. standardowe odchylenie i współczynnik zmienności.0414.0697.0294. 0. a następnie obliczono wskaźnik wzrostu dla kolejnych miesięcy (wskaźnik wzrostu jest to przyrost masy ciała wyrażony w procentach średniej masy ciała w danym okresie).0864. Za mało liczną próbę przyjmuje się poniżej 100 obserwacji. 185 . 0. Wariancja jest to średni kwadrat odchyleń obserwacji (xi) od średniej arytmetycznej Biorąc pod uwagę. Wartość modalna (średnia modalna) jest to wartość cechy. 7. 0.3010.2. Chcąc określić tempo wzrostu cieląt w okresie 6 miesięcy należy obliczyć średnią geometryczną: Średni wskaźnik tempa wzrostu cieląt w okresie 6 miesięcy wyniósł 1. która najczęściej powtarza się w szeregu liczbowym. w którym licznik jest sumą kwadratów odchyleń: Jeśli próbę stanowi mała liczba obserwacji. Wartości zlogarytmowane tego współczynnika wyniosły: 0. Ma ona miano takie jak analizowana cecha.Przykład: Określano masę ciała cieląt od urodzenia do 6 miesięcy w odstępach miesięcznych. ale podniesione do kwadratu. która dzieli szereg uporządkowany malejąco lub rosnąco na połowę. że najczęściej średnia arytmetyczna nie jest liczbą całkowitą. Wartość środkowa (mediana) jest to wartość cechy.2. 0.6518.. Wariancja nie może mieć wartości ujemnej. natomiast ich suma = 0. w celu ułatwienia obliczeń stosuje się wzór roboczy.

Dobór zwierząt do grup doświadczalnych powinien być losowy. Wariancja: . Współczynnik zmienności może być również miarą precyzji w doświadczeniu przeprowadzanym na kilku grupach zwierząt. dzięki czemu znajduje zastosowanie do porównywania zmienności różnych cech (mierzonych w różnych jednostkach. np. Różnica wartości współczynnika zmienności w granicach 5-10% oznacza możliwą do przyjęcia precyzję doświadczenia.Standardowe odchylenie jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji. Sposób obliczania miar rozproszenia przedstawiono niżej. tak więc zmienność badanej cechy we wszystkich grupach musi być zbliżona. wykorzystując dane liczbowe zawarte w tabeli 7-1. Charakteryzując zmienność cechy podaje się wartość średniej arytmetycznej i standardowego odchylenia Współczynnik zmienności obliczany jest ze wzoru: gdzie: Współczynnik zmienności wyraża zmienność w procentach. dotyczące masy ciała owiec w wieku 10 miesięcy. Jego wartość informuje o średnim odchyleniu in plus i in minus od średniej arytmetycznej i jest liczbą mianowaną w jednostkach badanej cechy. a także zmienności tej samej cechy w różnych populacjach (np. wydajność mleczna [kg] i zawartość tłuszczu w mleku [%]) w tej samej populacji. wydajność mleczna w stadzie krów rasy nizinnej czarno-białej i czerwonej polskiej).

Dziedziczenie cech ilościowych Cechy o znaczeniu gospodarczym w zdecydowanej większości należą do kategorii cech ilościowych.3. że każdy poligen ma dwa allele. addytywnymi lub kumulatywnymi. Zagadnienie to obrazuje przykład. że nieśność kur warunkowana jest trzema parami alleli z różnych loci. warunkujące 7 poziomów nieśności (fenotypów tej cechy).1. natomiast zmniejsza się częstość występowania form skrajnych. Cechy ilościowe warunkowane są wieloma genami z różnych loci (poligeny). Zakłada się. że efekty genów A. niosącymi 120 jaj rocznie. w którym hipotetycznie przyjęto. Ponadto zmienność tych cech zależy również od wpływu czynników środowiskowych. nazywane inaczej genami polimerycznymi. czyli obojętne dla wartości cechy. które skupiają się wokół wartości średniej. Zmienność cech ilościowych 7. że efekty alleli pozytywnych z różnych loci poligenów są sobie równe i wreszcie — efekty te sumują się przy kształtowaniu fenotypu. a drugi neutralne. Kury o genotypach „pozytywnych" AABBCC są zdolne do produkcji 240 jaj rocznie. uzyskujemy przedstawiony niżej obraz graficzny: 187 . W przeciwieństwie do cech jakościowych mechanizm ich dziedziczenia jest złożony i trudny do pełnego wyjaśnienia. Poligeny. przy czym jeden z nich ma działanie pozytywne (tzn. Założono również. specyficznie ze sobą współdziałają. Koguty o genotypach AABBCC. U potomstwa w pokoleniu F2 nastąpiło rozszczepienie. B i C są identyczne (A = B = C) i każdy z tych genów zwiększa nieśność kur o 20 jaj. że efekty poszczególnych poligenów sumują się i w ten sposób warunkują nasilenie cechy. uzyskano 64 genotypy.3. Szeregując w pionie genotypy warunkujące takie same wartości cechy i łącząc linią krzywą genotypy znajdujące się najwyżej. AABBCC x aabbcc 240 120 Uzyskane w pokoleniu Fl potomstwo było heterozygotyczne (AaBbCc). skrzyżowano z kurami o genotypach aabbcc. pomiędzy którymi zachodzi dziedziczenie pośrednie. czyli miało założenia genetyczne warunkujące nieśność 180 jaj rocznie. mające założenia genetyczne warunkujące nieśność 240 jaj rocznie. Najczęściej występują genotypy warunkujące wartości fenotypowe cechy. zwiększające wartość cechy). Genetyczne tło cech ilościowych stwarza możliwość bardzo dużej liczby kombinacji układów alleli kontrolujących daną cechę. Przyjmuje się.7. Kolejnym założeniem jest to. Liczba poligenów kontrolujących cechy ilościowe jest nieznana. natomiast o genotypach zawierających allele neutralne aabbcc — do produkcji 120 jaj rocznie.

że graficznym obrazem tej zmienności jest krzywa rozkładu normalnego. w którym jest średnia wartość cechy. Rozkład normalny charakteryzuje się tym. iż: • jest to rozkład. w którym najwięcej osobników wykazuje wartość cechy zbliżoną do średniej. co w przypadku cech ilościowych o zmienności ciągłej powoduje. gdyż zacierają one różnice między fenotypami. a oś symetrii przechodzi przez punkt. Czynniki te oraz ich wpływ na fenotypową ekspresję cech ilościowych będą omówione nieco później. 188 . determinowanych przez określone genotypy i obliczeniu średniej wartości cechy w pokoleniu F2 uzyskujemy: W podanym przykładzie celowo pominięto wpływ czynników środowiskowych. poniżej i powyżej średniej. zwana krzywą Gaussa. • rozkład ten jest symetryczny. a najmniej skrajne wartości.Po zestawieniu wartości fenotypowych cechy. Znaczenie tych czynników jest istotne.

2% wszystkich obserwacji. jak i mitochondrialnym DNA. wielkości matki oraz jej stanu fizjologicznego i zdrowotnego. • dwa następne źródła wynikają z oddziaływania środowiska matki w okresie życia płodowego (efekt prenatalny) i po urodzeniu (efekt postnatalny). Wielkość efektu matki prę. • w przedziale x±3 S znajduje się ok.3. behawior matczyny). ilości substancji odżywczych dostarczanych płodowi (lub płodom). rasy. procent tłuszczu w mleku oraz wartość energetyczną mleka. U trzody chlewnej. że wpływ efektu matki jest najistotniejszy dla wzrostu prosiąt do 21 dnia życia. Jak już wspomniano. Wpływ ten wynika z trzech źródeł: • pierwszym jest podłoże genetyczne — dodatkowe założenia dziedzicz ne przekazywane przez matkę poza chromosomami (tzw.i postnatalnego zależy od gatunku. 68. Efekt postnatalny występuje przede wszystkim u ssaków i został określony za pomocą eksperymentów krzyżowego podsadzania noworodków innym matkom (np. na przykład. 99. na fenotypowe ujawnienie się każdej cechy ilościowej wyraźny wpływ wywierają czynniki środowiskowe. Mogą one maskować oddziaływanie poligenów.2.4% wszystkich obserwacji. Zmienność transgresywna Zwierzęta gospodarskie. Spośród czynników środowiskowych na szczególną uwagę zasługuje efekt matki (ang. a także wielu czynników środowiskowych. Niedawno u bydła mlecznego wykazano istotny wpływ genów mitochondriałnych na wydajność mleka. Efekt ten wynika bowiem z mleczności samicy i jej zachowania opiekuńczego (tzw. 7. a więc wówczas gdy prosięta odżywiają się jedynie mlekiem matki. stwierdzono. są heterozygotyczne pod względem znacznej liczby loci. z innych ras). co wartość średniej arytmetycznej. Efekt prenatalny został wykryty przez wykorzystanie transferu zarodków zwierzęcych i analizę ich rozwoju. nawet ras o ustalonym genotypie. omówione w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedzicze nia cech). • w przedziale x±S znajduje się ok. Wielkość prenatalnego efektu matki zależy również od założeń genetycznych przekazywanych potomstwu zarówno w jądrowym. Na ten efekt składa się przede wszystkim wpływ: wielkości macicy. dziedziczenie pozajądrowe. maternal effect). wpływ matki na potomstwo jest większy od wpływu ojcowskiego. 95. • w przedziale x ±2 S znajduje się ok.• mediana i wartość modalna (opisane wcześniej) znajdują się w tym samym punkcie.6% wszystkich obserwacji cechy. Mimo iż potomstwo otrzymuje od ojca i od matki taką samą liczbę chromosomów. W wyniku krzyżowania takich osobników potomstwo może mieć założenia genetyczne warunkujące 189 .

Jest to wynikiem dziedziczenia. jakie obserwowano u rodziców. zwany inaczej genem głównym. której graficzny obraz odbiega od krzywej Gaussa i może być dwumodalny lub przesunięty. Przeważająca część potomstwa będzie się charakteryzować średnią wartością cechy. że wydajność mleczna krów jest kontrolowana przez geny z 3 loci — D. E i F są identyczne (D = E = F). 7. W przypadku niektórych cech zaobserwowano zmienność. gdy u przeciwstawnych homozygot różnice wartości fenotypowej cech wynoszą co najmniej jedno standardowe odchylenie. równą wartości cechy u rodziców. E i F.3. Cechy takie charakteryzują się rozkładem normalnym. genotyp DDEEFF. U bydła locus GH znajduje się w chromosomie l (w regionie 1q23-q25). Od niedawna dla genów o dużym efekcie fenotypowym w zakresie cech produkcyjnych używa się określenia locus cechy ilościowej — QTL (ang. czyli wykazujące większą zmienność cechy. Identyfikacja tych genów poprzez statystyczną analizę rozkładu zmienności cechy w populacji jest trudna. Geny o dużym efekcie W podanych wyżej przykładach determinacji cech ilościowych zakładano udział kilku lub kilkunastu par alleli z różnych loci o małym efekcie addytywnym (dziedziczenie poligeniczne). spłaszczony albo nadmiernie uwypuklony. Genotyp ddeeff warunkuje wydajność 2400 kg mleka. Jednym z genów mających duży wpływ na różne cechy produkcyjne zwierząt gospodarskich jest gen hormonu wzrostu GH (ang. warunkujący produkcję 4800 kg mleka) lub niższe (ddeeff 2400 kg mleka). Gen o dużym efekcie jest identyfikowany wówczas.3. W badaniach prowadzonych na simentalerach stwierdzono. DDEEFF — 4800 kg. warunkujące różną wydajność mleczną. W potomstwie rodziców heterozygotycznych pod względem genów kontrolujących produkcję mleka mogą wystąpić różne genotypy (typowe rozszczepienie przy krzyżowaniu heterozygot). natomiast heterozygotyczny DdEeFf— 3600 kg mleka. Niektóre geny o dużym efekcie zostały wykryte przypadkowo. Wykazano istotny wpływ polimorfizmu w tym locus na wydajność krów ras mlecznych.wartości cechy takie. Pojawią się jednak także inne wartości cechy — wyższe niż u rodziców (np. bądź wartości wyższe lub niższe niż u rodziców. quantitative trait locus). Efekty genów D. Zjawisko transgresji jest dość często obserwowane w hodowli zwierząt gospodarskich i jest źródłem zmienności transgresywnej. a każdy z nich zwiększa produkcję mleka o 400 kg. iż zwierzęta homozygotyczne pod względem allelu B hormonu 190 . Ilustruje je przykład: Załóżmy. w którym obok poligenów działa gen o dużym efekcie. wykorzystywanej w pracy hodowlanej. growth hormone). Zjawisko to nosi nazwę transgresji.

Wykazano wpływ hormonu wrostu na zwiększenie masy mięśni. powodowane transportem. które allele mają związek z użytkowością mięsną. Świnie U trzody chlewnej zidentyfikowano kilka genów o dużym efekcie. Autosomalny recesywny allel (gorączki złośliwej) genu RYR1 jest najlepiej poznanym genem o dużym efekcie u trzody chlewnej. 191 . Wpływ polimorfizmu genu hormonu wzrostu na cechy użytkowości mięsnej i tempo wzrostu jest przedmiotem badań prowadzonych także na drobiu.wzrostu charakteryzowały się o 382 + 18. Pozostałe ważniejsze geny o dużym efekcie zostaną przedstawione z podziałem na gatunki zwierząt. Gen receptora rianodyny (KYR1). porcine stress syndrome). jak karłowatość i akromegalia. iż gen hormonu wzrostu oddziałuje na proces starzenia się i reprodukcję oraz na odpowiedź immunologiczną organizmu. Hormon wzrostu reguluje rozwój mięśni. a najnowsze osiągnięcia są omówione w rozdziale 12. W wyniku działania tego genu zwiększa się podatność świń na stresy (zespół PSS — ang. Badania cytogenetyczne wykazały. iż polimorficzne warianty genu hormonu wzrostu (u kur znanych jest już 16 alleli) są odpowiedzialne za niektóre zaburzenia rozwojowe. Badania prowadzone na mieszańcach piedmontese x chianina wskazują na istotną zależność między polimorfizmem tego genu a długością i obwodem klatki piersiowej. U bydła mięsnego gen hormonu wzrostu wpływa na cechy użytkowości mięsnej. a także na poprawę wykorzystania paszy i przyrosty dzienne masy ciała. Przypadek takich zmian po raz pierwszy został opisany w 1957 roku przez Ludwigsena. bydła i szczura. Następstwem miopatii stresowych są niekorzystne zmiany fizykochemiczne w organizmie. Paramety tych cech są najkorzystniejsze u zwierząt heterozygotycznych. jak zawartość mięsa w tuszy i powierzchnia oka polędwicy. Stwierdzono także. warunkami termicznymi i niektórymi czynnikami chemicznymi. Wspólnie z genem czynnika wzrostu insulinopodobnego l (IGF-1) odgrywa on istotną rolę w kształtowaniu tempa wzrostu i składu tuszy. Dotychczas wykazano.5 kg większą wydajnością mleka w porównaniu z osobnikami homozygotycznymi AA. Jednocześnie gen ten ma dodatni wpływ na niektóre cechy związane z użytkowością mięsną. prowadzące do pogorszenia jakości mięsa — odbarwienie i nieprzyjemny zapach. iż jest on zlokalizowany w chromosomie 6 (lokalizacja ta przedstawiona jest w rozdziale: Mapy genomowe). Dalsze badania zmierzają do ustalenia. Loews GH u świni znajduje się w chromosomie 12pl4 i wykazuje dużą homologię do genu GH u człowieka.5. będących nosicielami zmutowanego allelu. Zwierzęta takie są więc dobrym materiałem do tuczu.3. Opisano dotychczas około 20 alleli hormonu wzrostu u tego gatunku. a IGF-1 wspomaga jego działanie. z równoczesnym zmniejszeniem otłuszczenia.

fragment genu receptora rianodyny zawierający mutację trawiony jest enzymem Hhal. opatentowanym przez badaczy kanadyjskich. U osobników HalnHaln (homozygoty recesywne) występuje nadmierny transport jonów Ca++ z retikulum endoplazmatycznego do cytoplazmy komórek. z których najistotniejsza jest mutacja w 1843 nukleotydzie. W jednym z nich stosowane są dwa enzymy restrykcyjne (HgiAI oraz HinPI). Dlatego obecnie gen hipertermii złośliwej jest oznaczany symbolem RYR1. powodująca zamianę argininy w cysteinę w pozycji 615 łańcucha polipeptydowego. W normalnym genie enzym HhaI rozpoznaje sekwencję GCGG i tnie DNA na dwa odcinki.Ponieważ gen gorączki (hipertermii) złośliwej powoduje specyficzną wrażliwość na gaz używany w anestezji — halotan. co umożliwiło opracowanie molekularnych testów diagnostycznych. Mutacja ta likwiduje miejsce trawienia niektórymi enzymami. Zamplifikowany fragment DNA długości 81 par zasad obejmuje rejon wystąpienia mutacji punktowej C→T. Procedurę tego testu przedstawiono na rycinie 7-1. W obrębie genu RYR1 stwierdzono 18 mutacji punktowych. że fenotypowo rozpoznany Haln jest mutacją genu receptora rianodyny (RYR1). natomiast w zmutowanym 192 . W innym. Badania przeprowadzone przez naukowców kanadyjskich wykazały. początkowo oznaczono go symbolem Haln. jednej z podjednostek kanału wapniowego w mięśniach szkieletowych.

estrogen receptor gene) może mieć istotny wpływ na wielkość miotu.5-2.. Badania prowadzone w USA miały na celu wykrycie genetycznego podłoża tej cechy. ale tylko tranzycja G-»A w kodonie 200. yorkshire.jeden prążek długości 81 pz. W genie tym stwierdzono siedem mutacji. Lochy mające w swym genotypie dwie kopie tego genu dają mioty większe o l do 1. Diagnostyka wrażliwości świń na stres za pomocą testu molekularnego umożliwia eliminowanie z hodowli osobników podatnych. W pracy hodowlanej należy prowadzić kojarzenia tak. 32 pz. warunkuje cechę kwaśnego mięsa.allelu zmiana tej sekwencji powoduje. Loews odpowiedzialny za cechę kwaśnego mięsa zlokalizowano w chromosomie 15 na podstawie analizy asocjacji przeprowadzonej dla rodzin referencyjnych z wykorzystaniem markerów genetycznych i oznaczono symbolem RN. Badania molekularne (z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych) genu receptora estrogenu. czego wynikiem jest uzyskanie nie strawionego fragmentu genu. że jeden z alleli tego genu. Niektóre chińskie rasy świń charakteryzują się niezwykłą plennością. 49 pz. by wykorzystać wspomniane już wcześniej zalety genotypu heterozygotycznego.4 prosięcia żywo urodzonego w porównaniu z lochami nie mającymi tego genu. dla homozygotycznego (nn) . u bydła w 18. a u koni w 10 chromosomie. występujący w chińskiej plennej rasie meishan. natomiast dla heterozygoty trzy prążki: 81 pz. Gorączka złośliwa występuje także u innych gatunków zwierząt oraz u ludzi. pozwoliły na wykrycie dwóch mutacji punktowych (zamiana A→T w kodonie 1665 i A→G w kodonie 193 . Pierwsze sugestie co do istnienia genu o dużym efekcie. iż zlokalizowany w chromosomie l (1p2. Gen hipertermii u ludzi jest zlokalizowany w chromosomie 19. Dalsze badania z zastosowaniem precyzyjnych metod analizy genomu zostały uwieńczone w 2000 roku wykryciem mutacji w genie PRKAG3 (gen trzeciej izoformy podjednostki y kinazy białkowej aktywowanej przez AMP). Gen wpływający na wielkość miotu (ESR). Gen „kwaśnego mięsa" — gen podjednostki γ kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (PRKAG3). że enzym nie znajduje miejsca cięcia. Obraz elektroforetycznego rozdziału zamplifikowanego odcinka genu dla osobnika homozygotycznego (NN) wykaże dwa prążki długości 49 pz i 32 pz.4) locus genu receptora steroidowego hormonu płciowego estrogenu — ESR (ang. prowadzone u świń innych ras (niemiecka landrace. wpływającego na wzrost zawartości glikogenu w tkance mięśniowej u świń rasy hampshire pojawiły się w 1986 roku. wykazuje związek z wielkością miotu i może być uważany za gen główny kontrolujący tę cechę. U nosicieli zmutowanego allelu stwierdza się dwukrotnie większą zawartość glikogenu w mięśniach (zwłaszcza w szynce). Wyniki tych badań wskazują. Test molekularny wykrywający mutację genu PRKAG3 został opatentowany. Stwierdzono. duroc). powodująca zamianę argininy na glicynę w łańcuchu polipeptydowym.

Jest to konsekwencja różnic w sekwencji nukleo- 194 . Gen κ-kazeiny. podczas gdy w wariancie B — treonina (w DNA kodon ACC). Podstawienia zasad w nukleotydach powodują powstanie miejsc cięcia dla enzymu HindIII. białka i tłuszczu). Allele kontrolujące syntezę poszczególnych wariantów tego białka powstały w wyniku mutacji punktowej w genie κ-kazeiny wariantu A. przy czym genotypy homozygotyczne mogły być weryfikowane jako statystycznie bardziej lub mniej prawdopodobne. Do genów głównych o szczególnym znaczeniu dla wyników ekonomicznych hodowli bydła należą geny białek mleka: κ-kazeiny i β-laktoglobuliny. Mleko krów z genem κ-kazeiny typu B ma większą zawartość białka oraz lepszą przydatność do produkcji serów niż mleko z wariantem κ-kazeiny A. identyfikowanych w mleku córek. natomiast zniknięcie miejsca trawienia przez enzym Hm/L Dzięki różnicy w składzie nukleotydowym genu możliwe jest określanie genotypu kontrolującego wariant κ-kazeiny w mleku za pomocą testu PCR-RFLP (ryć. W następstwie takiej mutacji w pozycji 136 łańcucha polipeptydowego κkazeiny wariantu A znajduje się aminokwas izoleucyna (kodon ATC). jak wzrost i grubość słoniny na grzbiecie. podobnie jak κ-kazeiny. Mleko zawierające β-laktoglobulinę B różni się od mleka z wariantem A większą zawartością suchej masy. wyprowadzanych z udziałem rasy meishan. Gen β-laktoglobuliny uważany jest za gen o dużym efekcie. ma długość około 13 tysięcy par zasad i zawiera 5 eksonów. utrzymywanych w zakładach unasieniania. Wykazano związek między genami kazein a cechami użytkowości mlecznej (wydajność mleka. gdyż określony wariant tego białka. Opracowana została metoda identyfikacji genotypów κ-kazeiny. Polimorfizm tego genu może mieć szczególne znaczenie w pracach zmierzających do utworzenia syntetycznych linii świń. Natomiast w pozycji 148 wariant B κ-kazeiny ma kwas asparaginowy (kodon GAT). wykorzystywanych jako dodatkowe kryterium selekcji buhajów. Białko wariantu A różni się od B dwoma aminokwasami. ekonomicznie ważne cechy.1754). Te dwa warianty κ-kazeiny można rozróżnić za pomocą analizy polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych. wpływa na wydajność mleka i jego składników. tłuszczu i kazein oraz lepszą przydatnością technologiczną. Gen ten nie wykazuje plejotropowego negatywnego działania na inne. Dotychczas genotyp ojca można było określić na podstawie segregacji polimorficznych wariantów κ-kazeiny. W najdłuższym eksonie 4 znajduje się większość sekwencji kodujących dojrzałe białko κ-kazeiny. Gen β-laktoglobuliny ma długość około 7800 par zasad. Bydło Geny białek mleka. wariant A alaninę (GCT). zawiera 7 eksonów. zlokalizowany w chromosomie 6. 7-2).

AB AA BB Ryć. Rozwiązaniem 195 . Gen hipertrofii mięśniowej (MH — ang. b — produkt nie strawiony. jego lokalizacja jest przedstawiona w rozdziale: Mapy genomowe). Zmutowany allel różni się od normalnego delecją 11 nukleotydów między 821 a 831 nukleotydem. a — marker. l — trawienie enzymem restrykcyjnym Hinfi. muscular hypertrophy). jak i ich mieszańców. należą do nich: opóźnienie okresu dojrzałości płciowej u osobników obu płci. Duża masa płodu stwarza wyraźne trudności naturalnego porodu. 7-2. zmniejszona zdolność rozpłodowa — u buhajów mniejsze stężenie hormonów płciowych w osoczu krwi. transforming growth factor β). dlatego mutacja ta jest oznaczona jako nt821(del11). Bezpośrednim następstwem ekspresji tego allelu jest zwiększona zawartość chudego mięsa w tuszy oraz jego lepsze właściwości dietetyczne. natomiast u krów dłuższa ciąża. Gen miostatyny należy do rodziny TGFβ (ang. Stosowane są różne warianty molekularnej identyfikacji genotypów β-laktoglobuliny z zastosowaniem metod PCR-RFLP i SSCP. 2 — trawienie enzymem restrykcyjnym Hindlll tydowej obu alleli. mniejszy obwód i masa jąder. Obecność zmutowanego allelu w genotypie ma jednak także niekorzystne następstwa. Dlatego cecha ta jest preferowana przez hodowców zarówno w hodowli czystych ras. Hipertrofia mięśniowa występująca u niektórych ras bydła mięsnego (belgijskiego błękitnego i asturiana) determinowana jest zmutowanym allelem genu miostatyny (locus miostatyny zmapowano w chromosomie 2. Wyniki oznaczeń są wykorzystywane jako dodatkowe kryterium selekcyjne w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej. Identyfikacja genotypu κ-kazeiny (wariant A i B) metodą PCR-RFLP. spowodowane zmniejszoną ilością tłuszczu i tkanki łącznej.

Jak wykazały ostatnie badania.ograniczającym śmiertelność okołoporodową cieląt jest poród przez cesarskie cięcie. Przypuszcza się. Pomimo ujemnych następstw związanych z hipertrofią mięśni. że podłoże molekularne tej cechy związane jest z mutacją w niekodującym regionie DNA. natomiast osobniki z genotypem clpg/clpg i CLPG/CLPG mają normalny fenotyp. które uszkadzają funkcję kodowanego białka. Najnowsze badania struktury molekularnej genu miostatyny w różnych rasach mięsnych wykazały obecność kolejnych czterech mutacji. Gen CLPG pochodzący od matki jest nieaktywny. która jest związana ze wzrostem masy mięśni o około 32% i zmniejszeniem zawartości tłuszczu o około 8% oraz lepszym wykorzystaniem paszy. Owce Gen hipertrofii mięśniowej (CLPG). Ostatnio ustalono.pośladki) -. Analiza molekularna DNA przeprowadzona u rodzin referencyjnych z wykorzystaniem 21 markerów genetycznych bydła umożliwiła zmapowanie genu hipertrofii mięśniowej w 18 chromosomie. Co ciekawe. pyge -. Prowadzone są badania w celu jego izolacji. czy od matki. Mutacje a) i c) występują u bydła francuskiego maine-anjou. począwszy od pozycji 419 nukleotydu. Hipertrofia ujawnia się u potomka wówczas. b) u charolaise (Francja) i d) u gasconne (Francja) i piedmontese (Włochy). b) tranzycja C→T w 610 nukleotydzie. że locus ten podlega transkrypcji. nazwany callipyge (z greckiego calli — piękne. Jest to substytucja nukleotydowa A→G w regionie niekodującym żadnego białka. który pełni nieznaną jeszcze funkcję regulacyjną. U owiec występuje mutacja powodująca hipertrofię mięśniową. która jest odpowiedzialna za substytucję cysteiny przez tyrozynę. a jego produkt to niekodujący RNA (ncRNA ang. w przypadku genotypu heterozygotycznego wystąpienie hipertrofii zależy od tego. mutacje te są charakterystyczne dla określonych ras bydła mięsnego. Przypuszcza się. warunkujące zwiększony stopień owulacji. Powoduje ono jednak wydłużenie okresu międzywycieleniowego o około 20 dni. Jest to pojedynczy autosomalny gen. że istnieją dwa allele — CLPG i clpg. c) transwersja G → T w nukleotydzie 676. noncoding RNA). czy gen CLPG pochodzi od ojca. zlokalizowany w chromosomie płci X) 196 . Czwarta mutacja d) polega na tranzycji G →A w nukleotydzie 938. Są to: a) insercja 10 nukleotydów powiązana z delecją 7 nukleotydów. gdy dziedziczy on gen CLPG od ojca (piętno gametyczne). cecha ta ze względów ekonomicznych (koszt cesarskiego cięcia jest równy tylko 1/10 wartości mięsa cielęcia) jest w niektórych krajach utrwalana w hodowli bydła typu mięsnego (ryć. U owiec wykryto geny główne. Trzy z nich powodują przedwczesne pojawienie się kodonu „stop" i w efekcie skrócenie łańcucha polipeptydowego miostatyny. Gen wysokiej plenności (BMPR-IB) u owiec rasy merynos booroola. takie jak gen Inverdale (FecXI. przy czym zwierzęta o genotypie CLPG/clpg cechuje hipertrofia.symbol CLPG. 7-3 wkładka kolorowa).

Ponadto maciorki mające ten gen w swym genotypie wydzielają mniej hormonów inhibitorów działających na hormony gonadotropowe. „Thoka" u owiec islandskich. uwarunkowaną genami o addytywnym efekcie. wskazały lokalizację tego genu w chromosomie 6 (6q23-q21). której konsekwencją jest zamiana glutaminy na argininę w pozycji 249 łańcucha polipeptydowego. w niektórych krajach czynione są próby wprowadzenia tego genu do ras miejscowych i wykorzystania go w programach intensyfikacji produkcji żywca jagnięcego. W przeciwieństwie do owiec ras wysokopiennych (owca romanowska. produkt PCR nie strawiony) dla homozygoty typu dzikiego. fecundity gene of booroola).u owiec rasy romney. Obraz rozdziału elektroforetycznego zamplifikowanego i strawionego enzymem fragmentu genu BMPR-IB. Opracowany test molekularny (PCR-RFLP) identyfikacji genotypu w locus BMPR-IB z zastosowaniem restryktazy AvaII wykorzystuje to. zawierającego miejsce mutacyjne. Ponieważ obecność nawet jednej jego kopii w genotypie maciorki powoduje znaczny wzrost stopnia owulacji (w konsekwencji zwiększa jej plenność o około l jagnię w miocie). gen wysokiej plenności u owiec rasy olkuskiej w Polsce czy u syntetycznej rasy owiec Cambridge. ubiegłego wieku u owiec rasy merynos booroola w Australii i określony wówczas symbolem FecB (ang. że mutacja powoduje powstanie sekwencji rozpoznawanej przez ten enzym. wysoki stopień owulacji u maciorek rasy merynos booroola jest wynikiem wpływu genu FecB na rozwój pęcherzyków Graafa i ciałek żółtych. owca fińska). u których zwiększona plenność jest cechą poligeniczną. odpowiedzialnej za dużą plenność owiec rasy merynos booroola. . połączone z badaniami polimorfizmu w loci markerowych (markery klasy I i II). będzie następujący: 2 prążki (110 pz i 30 pz) dla osobników homozygotycznych pod względem allelu zmutowanego. trzy prążki (110 pz. Jednak najbardziej znany jest gen wysokiej plenności zidentyfikowany na początku lat 80. polegającą na tranzycji adeniny na guaninę. Prowadzone przez badaczy nowozelandzkich badania segregacji cechy dużej plenności w rodzinach referencyjnych. 30 pz i 140 pz) dla heterozygotycznego i jeden prążek (140 pz. Dalsze wieloletnie badania z zastosowaniem metod genetyki molekularnej zaowocowały wykryciem w 2001 roku mutacji w genie receptora białka oznaczonego symbolem BMP-IB. W locus BMPR-IB wykryto mutację w 830 nukleotydzie.

prawo to nosi nazwę Hardy' ego-Weinberga. Suma wszystkich genów występujących w genotypach zwierząt tworzących populację nazywa się pulą genową. mogące się rozmnażać i występować na danym obszarze. jest prawo równowagi genetycznej sformułowane w 1908 roku przez angielskiego matematyka G. Podstawowym prawem genetyki populacji. mimo iż dotyczyły nieraz grupy zwierząt.1. lecz zbiorowości określonej jako populacja. teoretycznie nieskończona liczba osobników. W rozdziale tym przedstawiono jedynie zagadnienie struktury genetycznej populacji oraz wykorzystanie frekwencji alleli w szacowaniu zmienności genetycznej. że każdy osobnik ma określony fenotyp. Wiele zjawisk i procesów nie dotyczy jednak pojedynczych osobników. 8. Populację stanowią zwierzęta należące do jednego gatunku.Rozdział Podstawy genetyki populacji Przedstawione w poprzednich rozdziałach genetyczne uwarunkowania zmienności cech i mechanizmy ich dziedziczenia.H. tak więc w populacji występuje określona liczba fenotypów. Szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień z zakresu genetyki populacji zainteresowani znajdą w innych podręcznikach. Rozpatrując daną cechę można powiedzieć. w istocie odnoszone były do genotypu czy zwierzęcia jako jednostki. Hodowla jest działalnością genetyczno-populacyjną. Ponieważ badacze ci działali niezależnie od siebie. Weinberga. opisującym częstość występowania (frekwencję) poszczególnych alleli i genotypów. Hardy'ego i niemieckego lekarza W. 198 . Prawo równowagi genetycznej Struktura genetyczna populacji Populację tworzy określona.

Frekwencja genów w danym pokoleniu zależy od frekwencji poszczególnych genotypów. Częstość występowania (frekwencja) allelu A = 1000/2000 = 0. Frekwencja poszczególnych fenotypów i jednocześnie genotypów jest następująca: Łączna liczba alleli warunkujących omawianą cechę wynosi 2000 (1000 ptaków.z których każdy reprezentowany jest przez pewną liczbę osobników. Jeśli frekwencję allelu dominującego oznaczymy symbolem p. Suma frekwencji obu alleli wynosi l (100%). Frekwencję wyrażamy w procentach lub w postaci ułamka dziesiętnego. Zatem w stadzie tym jest 1000 alleli A i 1000 a. każdy ma dwa allele). Sposób postępowania obrazuje poniższy przykład. Obliczenie frekwencji genów na podstawie fenotypów jest najprostsze w przypadku cech dziedziczących się pośrednio (z niezupełną dominacją). podobnie frekwencja allelu a = 1000/2000 = 0. Frekwencja genotypów i frekwencja genów są elementami składowymi ogólniejszego pojęcia — struktury genetycznej populacji. to: 199 . a allelu recesywnego symbolem q. które ten allel mógłby zająć w badanej populacji. 250 ptaków czarnych ma w swych genotypach 500 genów A. oznacza stosunek tego fenotypu do całkowitej liczby fenotypów. Oba te elementy są od siebie zależne. 250 białych i 500 o upierzeniu niebieskim (andaluzyjskim). Częstość występowania. Suma frekwencji wszystkich fenotypów równa się l lub 100%.5 (50%). W stadzie kur andaluzyjskich (barwa upierzenia dziedzicząca się z niezupełną dominacją) liczącym 1000 ptaków jest 250 ptaków czarnych. inaczej frekwencja danego fenotypu.5 (50%). Z kolei stosunek liczby osobników o danym genotypie do ogólnej liczby osobników występujących w populacji określamy mianem frekwencji genotypów. W genotypach 250 ptaków białych jest 500 alleli a. Natomiast frekwencja genów jest to udział liczby loci zajętych przez dany allel względem ogólnej liczby loci. natomiast frekwencja genotypów w pokoleniu następnym zależy od frekwencji genów w gametach pokolenia poprzedniego (rodzicielskiego). Fenotyp osobnika jest bowiem odzwierciedleniem jego genotypu. ptaki niebieskie mają 500 genów A i 500 genów a.

frekwencje genów i genotypów nie zmieniają się z pokolenia na pokolenie. które wpływają na zmianę struktury genetycznej populacji. O czynnikach naruszających równowagę genetyczną będzie mowa nieco dalej. 200 . Prawidłowość ta zawarta jest w prawie Hardy 'ego-Weinberga. w której frekwencje genów u obu płci są jednakowe. bowiem nawet w naturalnych populacjach następuje dobór naturalny i selekcja naturalna. które mówi o tym. wówczas struktura genetyczna w pokoleniu potomnym będzie następująca: czyli: Zatem struktura genetyczna populacji w pokoleniu potomnym jest taka sama jak w pokoleniu rodzicielskim. losowo kojarzącej się populacji. Jeśli w populacji będą kojarzenia losowe oraz będzie jednakowa frekwencja genów u obu płci.Rozpatrywana cecha dziedziczy się z niezupełną dominacją. Prawo to rzadko jest spełnione w odniesieniu do wszystkich loci. jeśli nie działają czynniki naruszające równowagę. zatem rozkład fenotypów i genotypów w tej populacji wynosi: Suma frekwencji genotypów jest rozwinięciem kwadratu dwumianu (p + q)2 i wynosi l (100%). że: w dużej. a osobniki charakteryzują się równą płodnością i żywotnością. a' zdarzają się również migracje i mutacje.

(EdEd) lub heterozygotyczne (Ede). która wynosi Stąd frekwencja genu d czarnego umaszczenia (E = p) wynosi l —0. Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania W przypadku cechy dziedziczącej się z dominacją zupełną fenotyp dominujący występuje u osobników będących homozygotą dominującą lub heterozygotą pod względem danego locus.09. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech uwarunkowanych szeregiem (serią) alleli wielokrotnych W przypadku cech warunkowanych szeregiem alleli wielokrotnych rozkład genotypów w populacji będzie następujący: 201 .8. Tok postępowania obrazuje poniższy przykład: W pewnym stadzie bydła na 1000 krów 910 jest czarno umaszczonych. gdyż w ich przypadku wiadomo na pewno. W stadzie tym prowadzone są kojarzenia losowe. 8. Wiedząc. Frekwencja genotypów recesywnych (osobniki czerwone — ee) wynosi 0. W populacji rozmnażanej losowo źródłem informacji do obliczeń frekwencji genów jest częstość genotypów homozygotycznych recesywnych. że w przypadku losowych kojarzeń rozkład genotypów jest następujący: łatwo jest obliczyć frekwencję pozostałych genotypów: W stadzie tym na 910 krów czarno umaszczonych należy oczekiwać 490 osobników o genotypach homozygotycznych dominujących i 420 heterozygot. jak i genów stwarza pewne trudności.2. Podany sposób obliczania częstości genów i genotypów stosuje się do populacji będących w stanie równowagi genetyczej. a 90 czerwonych. Zatem obliczanie frekwencji zarówno tych genotypów.7. że zawierają jedynie allele recesywne. Znając frekwencję genotypu recesywnego (ee) można obliczyć frekwencję allelu czerwonego umaszczenia e —q.3.3 = 0. Pozostałe 910 krów ma genotypy homo. Wiedząc. że frekwencja homozygot recesywnych wynosi q2. łatwo jest wyliczyć frekwencję allelu recesywnego Z kolei frekwencja allelu dominującego wynosi p = l— q.

8-1): 202 .q. q dla genu dla genu c. U królików podstawowe typy umaszczenia warunkowane są szeregiem alleli wielokrotnych Umaszczenie dzikie warunkuje gen C. Sposób obliczania frekwencji poszczególnych genów i genotypów zostanie przedstawiony na przykładzie cechy warunkowanej szeregiem złożonym z trzech alleli. W populacji tej. 13 himalajskich i 2 albinosy. Suma frekwencji wszystkich alleli tworzących szereg wynosi l (100%). w której są kojarzenia losowe. genotypy i ich frekwencja są następujące (tab. r lub inne litery symbolizują częstość występowania genów w szeregu alleli wielokrotnych. Frekwencja poszczególnych fenotypów wynosi zatem: Frekwencję genów oznaczono symbolem p dla genu C. fenotypy. himalajskie — i albinotyczne — gen c w układzie homozygotycznym (cc). W rozmnażającej się losowo populacji złożonej ze 150 królików stwierdzono 135 osobników dziko umaszczonych (pełna barwa).przy czym p.

Podstawiając dane liczbowe. stąd r = = 0. W danym przykładzie r2 = 0.Po dodaniu takich samych genotypów uzyska się rozkład: Z zestawienia tego wynika.114. że suma częstości fenotypów umaszczenia himalajskiego i albinotycznego wynosi: Zatem suma częstości genów d1 i c wynosi q + r i równa się pierwiastkowi kwadratowemu z sumy częstości występowania fenotypów umaszczenia himalajskiego i albinotycznego.013. znając frekwencję fenotypu (jednocześnie genotypu) królików albinotycznych (cc). (q + r) równa się: Frekwencję genu c = r można obliczyć. Frekwencję genu można obliczyć następująco: W badanej populacji królików frekwencja genów umaszczenia jest więc następująca: 203 .

000 8. U osobników homogametycznych dodatkowo może wystąpić nosicielstwo genu recesywnego (osobniki heterozygotyczne). Osobniki płci heterogametycznej mogą mieć jedynie dwa rodzaje genotypów pod względem cechy sprzężonej z płcią (cecha występuje lub nie na skutek braku genu. czyli zgodna z rozkładem dwumianowym. Rozkład genotypów u osobników płci heterogametycznej nie będzie zatem rozkładem dwumianowym. U kobiet (płeć homogametyczna) frekwencja poszczególnych genotypów pod względem tej cechy wynosi: U mężczyzn (płeć heterogametyczna) frekwencja genotypów jest równa frekwencji genów rozróżniania barw lub daltonizmu: 204 . natomiast a — jego recesywnym allelem. Natomiast u osobników homogametycznych frekwencja poszczególnych genotypów będzie taka jak w przypadku cech autosomalnych. jak i u mężczyzn. geny warunkujące cechy sprzężone z płcią mogą występować także w formie hemizygotycznej. U ludzi jedną z najczęściej występujących cech sprzężonych z płcią jest daltonizm. Frekwencja genu d warunkującego daltonizm w populacji ludzkiej wynosi średnio q = 0. który ją warunkuje). Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią W odróżnieniu od cech warunkowanych genami znajdującymi się w chromosomach autosomalnych.08. Na tej podstawie można oszacować częstość występowania daltonizmu zarówno u kobiet.4. lecz przyjmie postać: przy czym A jest genem dominującym. których liczba w genotypach jest jednakowa bez względu na płeć osobnika.ogółem = 1.

natomiast częstość mutacji odwrotnej symbolem v. Jeśli zmutuje allel dominujący. Analogicznie. Łączna zmiana frekwencji allelu recesywnego w przypadku dwukierunkowej mutacji wyniesie: 205 . Ekspresja fenotypowa mutacji. powodująca pojawienie się nowej barwy okrywy włosowej. z wyjątkiem doboru. zależy od genetycznego uwarunkowania danej cechy. dobór par do kojarzeń i dryf genetyczny. migracje.= q = 0. W grupie mężczyzn o tej samej liczebności aż 800 mężczyzn będzie daltonistami (d — ). może przyczynić się do wytworzenia odmiany z frekwencją genów umaszczenia inną niż w populacji. Jeśli zmutuje jeden z genów addytywnych. która może wpłynąć na zmianę struktury genetycznej populacji. mutacja ta może być fenotypowo niezauważalna i nie ma wówczas szans na utrwalenie jej w drodze selekcji.D. W rozdziale dotyczącym mutacji podano. mutacja allelu recesywnego spowoduje zmniejszenie jego frekwencji o vq. jego frekwencja zmaleje o wartość równą up. ale także mogą się pojawić nowe allele. ale będą nosicielkami genu daltonizmu (Dd). kontrolujących cechę ilościową. o tyle pozostałe czynniki są związane z jego świadomą działalnością. 8. Mutacje Mutacje genowe zmieniając frekwencję genów naruszają równowagę genetyczną populacji. wpływają na zmianę frekwencji genów i genotypów. Natomiast mutacja genu warunkującego cechę jakościową. w której mutacja wystąpiła.08 Zatem wśród 10000 kobiet daltonizm (dd) wystąpi u 64. selekcja. Wszystkie te czynniki.= p = 0. pozostali natomiast (9200) będą normalnie rozróżniać barwy (D — ).5. umaszczenie zwierząt futerkowych. np. 1472 kobiety będą rozróżniały barwy. pozostałe zaś 8464 nie mają w swych genotypach genu daltonizmu (DD). W następstwie tych mutacji nie tylko ulega zmianie frekwencja alleli istniejących w danym locus. Konsekwencją zmiany frekwencji genów jest zmiana frekwencji genotypów. iż częstość mutacji allelu dominującego w recesywny oznaczamy symbolem u.92 d. Czynniki naruszające równowagę genetyczną Do czynników naruszających równowagę genetyczną populacji należą: mutacje. O ile mutacje i dryf genetyczny nie zależą od hodowcy. Dobór zmienia jedynie frekwencję genotypów (będzie o tym mowa dalej).

1. Rozpatrzmy przykład wprowadzenia do populacji (stada) jakiejś grupy zwierząt. W hodowli niektórych gatunków zwierząt stosowana jest sztuczna inseminacja. po pewnym czasie populacja wróci do równowagi.49. Migracje Migracje zwierząt polegają na wprowadzaniu nowych osobników do stada lub ich usuwaniu.1156. a 6 alleli e w kierunku allelu Ed. allelu czerwonego umaszczenia e = q = 0. ee = q = 0.14 alleli Ed zmutowało w kierunku allelu e. Może nawet. Ede = 2pq = 0. wielkość zmian frekwencji genów i genotypów jest różna.7.09.66. i wyniosła 0. Natomiast krzyżowanie uszlachetniające. które polega na kilkakrotnym przekrzyżowaniu pogłowia prymitywnego z rasą szlachetną. Pula alleli w tym locus składała się z 140 alleli czarnego i 60 alleli czerwonego umaszczenia. ee = q2 = 0. Przy krzyżowaniu różnych ras w zależności od tego. Ede = 2pq = 0. może ona dotyczyć wprowadzania nasienia.3.Frekwencja allelu dominującego zmieni się o wartość: Na przykład: w pewnym stadzie liczącym 100 krów frekwencja allelu czarnego umaszczenia (locus E) wynosiła Ed = p = 0. po mutacji: EdEd = p2 = 0. Jeśli jest to zabieg jednorazowy.4488. doprowadzić do całkowitego wyparcia genów rasy prymitywnej przez geny rasy szlachetnej (jest to tzw. W wyniku mutacji genowej. Jeśli stosunek nowo wprowadzonych genotypów do całkowitej liczby genotypów w populacji po imigracji (jest to intensywność imigracji) 206 . krzyżowanie wypierające). Wpływ tego czynnika na strukturę genetyczną populacji zostanie omówiony na przykładzie imigracji (wprowadzania) osobników do populacji.34. zatem migracja nie zawsze wiąże się z wprowadzaniem osobników. Zgodnie z prawem Hardy'ego-Weinberga frekwencja genotypów w tym stadzie była następująca: przed mutacją: EdEd = p2 = 0.4356.42. czyli ustali się nowy układ genetyczny. w przypadku wielokrotnego krzyżowania. ile razy dokonywane jest to krzyżowanie. natomiast częstość allelu e zmieniła się o: której częstość była taka sama dla allelu dominującego i recesywnego i wynosiła 0. Sztuczna inseminacja może powodować bardzo szybkie rozpowszechnianie genów. W konsekwencji frekwencja allelu Ed zmieniła się o wartość: czyli wzrosła do 0. powoduje zdecydowaną zmianę frekwencji genów istniejących w populacji wyjściowej. Zmianie uległa także frekwencja genotypów.

zatem nowa frekwencja genu będzie równa: a zmiana frekwencji tego genu będzie wynosiła: Załóżmy. Frekwencja genotypów w stadzie wynosiła: EdEd = p2 = 0.09 natomiast w grupie zwierząt imigrantów: E d E d = p 2 = 0. wprowadzono 20 krów. nazywany jest selekcją. Wielkość zmiany frekwencji genotypów w przypadku imigracji zależy od intensywności imigracji (m) oraz różnicy we frekwencji genów między zwierzętami w danej populacji i osobnikami wprowadzonymi do niej.2 • 0. jakie geny czy genotypy są preferowane. obniżenia płodności i produkcyjności lub niepożądanego genotypu.81. Nowa frekwencja allelu Ed wynosi teraz: ΔP1 = 0. które hodowca zamierza pozostawić do hodowli. Z kolei frekwencję genu w stadzie wyjściowym oznaczamy literą p.7.2) • 0.3848.42. Nowa frekwencja allelu e wynosi (1 — 0.9 + (l -0.0676 Po imigracji w stadzie wzrosła liczba zwierząt z genotypem homozygotycznym EdEd.oznaczymy literą m.49. z frekwencją allelu Ed wynoszącą 0. Zmiany w strukturze genetycznej populacji zależą od tego. ee = q2 = 0. Selekcjonując zwierzęta najlepsze hodowca pozostawia w populacji określone genotypy. Selekcja Wybór zwierząt.7 = 0. ee = q = 0.01. że do omawianego wcześniej stada liczącego 100 krów.9.4. Zmiany te są trwałe i pozostają nawet po zaprzestaniu prowadzenia selekcji.74 czyli wzrosła o 0. 207 .74) = 0. to część osobników rodzimych będzie równa (1 —m).5476. Hodowca preferuje geny korzystne. ee = q= 0. Równocześnie z selekcją prowadzone jest brakowanie (usuwanie) zwierząt w związku z ich nieprzydatnością wynikającą z wieku. stanu zdrowotnego. a frekwencję genu u osobników wprowadzonych do stada literą p'. zmalała osobników heterozygotycznyh Ede i homozygotycznych ee. a eliminuje z populacji zwierząt geny niepożądane. Można to sprawdzić za pomocą wzoru: Frekwencja poszczególnych genotypów w stadzie po imigracji przedstawia się następująco: EdEd = p2 = 0. w którym frekwencja allelu Ed wynosiła 0. Ede = 2pq = 0. E'e = 2pq = 0.18. E d e = 2pq = 0.26.

Załóżmy. zastosowano kojarzenia w obrębie takich samych 208 .4. Dobór par do kojarzeń W hodowli zwierząt nie zawsze stosowane są kojarzenia losowe. że wartość O jest wówczas. będącą jej konsekwencją. Jeśli celowo dobierane są zwierzęta w pary rodzicielskie. Jeśli selekcję przeprowadzimy tylko w jednym pokoleniu i nie będą działały inne czynniki naruszające równowagę genetyczną populacji. Wówczas korzystając ze wzoru możemy obliczyć wielkość zmiany częstości genu recesywnego: Frekwencja allelu recesywnego w stadzie w wyniku selekcji przeciwko genotypowi recesywnemu zmniejszy się o 0. Efekt selekcji zostanie zachowany. wartość l współczynnik osiąga. Zmiana frekwencji genu. można obliczyć ze Jeśli natomiast selekcja preferuje genotyp recesywny. że w omawianym już wcześniej stadzie kur andaluzyjskich. Jeśli selekcja w zakresie cechy dziedziczącej się z dominacją zupełną prowadzona jest przeciwko genotypom recesywnym. Cecha ta dziedziczy się z dominacją zupełną. będąca konsekwencją selekcji. złożonym z 1000 ptaków. co oznacza.8. gdy nie ma w ogóle selekcji. że w każdym pokoleniu będzie usuwanych 40% osobników z genotypem homozygoty recesywnej. zależy od rodzaju tej selekcji. wówczas frekwencja genu tworzącego ten genotyp wyniesie: wzoru: Od pewnego czasu w hodowli bydła cecha rogatości jest uważana za niekorzystną. czyli osobniki bezrogie mają genotyp homozygoty dominującej lub heterozygotyczny pod względem locus P (polled).187. prowadzi to do naruszenia równowagi genetycznej populacji poprzez zmianę frekwencji genotypów. w którym frekwencja allelu bezrożności wynosi 0.Siłę oddziaływania selekcji określa się mianem współczynnika selekcji i oznacza symbolem s. prowadzona jest selekcja przeciwko genotypowi recesywnemu pp.013 i wyniesie 0. Współczynnik ten może przybierać wartość od O do l. gdy usuwane są wszystkie niepożądane genotypy. Jeśli współczynnik selekcji będzie wynosić 0. wówczas w pokoleniu potomnym ustali się nowa frekwencja genów oraz genotypów i populacja wróci do równowagi. zmianę częstości genu recesywnego. to oznacza. W pewnym stadzie.

Aby się o tym przekonać. Przy kojarzeniach osobników o genotypach identycznych wzrasta frekwencja genotypów homozygotycznych. stado powróci do stanu równowagi genetycznej.5 Aa + 0. można przeprowadzić obliczenia: Jeżeli hodowca znów zastosuje kojarzenia losowe w stadzie i nadal nie będzie prowadzić selekcji. W hodowli zwierząt laboratoryjnych kojarzenia w bliskim pokrewieństwie (najczęściej 209 . koguty niebieskie (forma pośrednia cechy) z kurami niebieskimi i koguty białe z kurami białymi. gdyby kojarzono między sobą osobniki będące przeciwstawnymi homozygotami. na przykład w celu wzmocnienia (utrwalenia danej cechy) w populacji. pod warunkiem że hodowca nie prowadził selekcji i nie wprowadzono do stada nowych zwierząt. Kojarzenia takie powodują wzrost częstości występowania homozygot w pokoleniu potomnym. stosowane są kojarzenia osobników spokrewnionych. iż kojarzono koguty czarne z kurami czarnymi. np.genotypów. Oznacza to.25 aa = l Po zastosowaniu kojarzeń „podobnego z podobnym" frekwencja uległa zmianie Frekwencja genów pozostała nie zmieniona. ojca z córką czy matki z synem. W stadzie tym frekwencja genów jest jednakowa u osobników obu płci i wynosi p = 0. maleje natomiast częstość genotypów heterozygotycznych.25 AA + 0.5 (allel a). Wówczas zwiększyłaby się częstość genotypów heterozygotycznych kosztem homozygotycznych.5 (allel A) i q = 0. W pokoleniu rodzicielskim frekwencja genotypów była następująca: 0. Odwrotna sytuacja zaistniałaby. Niekiedy.

żywotności czy ujawnienie się wad dziedzicznych.6. która jest wynikiem odchyleń w losowej segregacji genów do gamet i losowego łączenia się gamet. Biorąc pod uwagę.brat x siostra) prowadzą do wytworzenia tzw. jednocześnie zmniejsza się zmienność genetyczna w obrębie poszczególnych populacji. szczególnie niebezpieczny może być wzrost homozygot recesywnych. Rozkład genotypów w pokoleniu potomnym zależy od frekwencji genów u rodziców. Prawidłowość tego rozkładu wynika z prawdopodobieństwa losowego połączenia gamet w następstwie kojarzeń losowych. którego skutkiem będzie zmniejszenie płodności. Dla zobrazowania tego zjawiska grupę 20 owiec heterozygotycznych pod względem locus A skrzyżowano z trykiem również heterozygotycznym w tym locus. 8. Wszelkie odstępstwa od oczekiwanego rozkładu są konsekwencją dryfu genetycznego. iż allele niekorzystne z reguły są recesywne. Wtedy w potomstwie będzie 10 osobników (50%) homozygot dominujących i 10 heterozygot. Dryf genetyczny jest zjawiskiem całkowicie niezależnym od woli hodowcy. Im większa jest pula genów w jakiejś populacji. Może jednak się zdarzyć tak. Wykorzystanie frekwencji alleli do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami Zmienność genetyczna ma ogromne znaczenie dla wszystkich gatunków zwierząt. tym silniejsze są zdolności adaptacyjne tej populacji do zmiennych warunków środowisko210 . Dryf genetyczny Dryf genetyczny. że jedynie plemniki zawierające allel dominujący wnikną do komórek jajowych. to w następnym pokoleniu ustali się nowa równowaga genetyczna. Jeśli było to jednorazowe zaburzenie. iż w potomstwie uzyskamy 5 osobników homozygot dominujących. zjawisko tak nazwane przez Wrighta w 1931 roku. Jeżeli zaburzenie kojarzeń losowych będzie się powtarzać. Dryf przyczynia się do zwiększania się różnic między małymi populacjami w zakresie struktury genetycznej. Niekorzystnym następstwem dryfu jest także wzrost frekwencji genotypów homozygotycznych kosztem heterozygotycznych. w których stopień homozygotyczności jest bliski 100%. Przy losowej segregacji genów do gamet i losowym łączeniu gamet w zygoty należy oczekiwać. 10 heterozygot i 5 homozygot recesywnych pod względem rozpatrywanego locus. to struktura genetyczna populacji będzie się zmieniać (dryfować) w różnych kierunkach. w której frekwencja genu dominującego wyraźnie wzrośnie. w których działa on najsilniej. Szczepy wsobne są wykorzystywane w badaniach biomedycznych. zwłaszcza w małych populacjach. szczepów wsobnych. polega na zmianie frekwencji genów i genotypów w małych populacjach.

różne typy białek surowicy krwi czy enzymy erytrocytarne. czyli markery genetyczne klasy II). amylazy. zalecane jest monitorowanie zmian w strukturze genetycznej populacji. może dojść do znacznego ograniczenia puli genów. które zachodzą w wyniku pracy hodowlanej.i mikrosatelitarny. Średnia heterozygotyczność (H) w danej populacji obliczana jest ze wzoru: 211 . należące do markerów genetycznych klasy I. zwłaszcza w małych populacjach. czego wynikiem będzie utrata zdolności adaptacyjnych.wych. By temu niekorzystnemu zjawisku zapobiec. esterazy. ceruloplazminy czy anhydrazy węglanowej. W tym celu szacuje się zmienność genetyczną w populacji na podstawie frekwencji alleli w loci markerowych. Na skutek długotrwałej selekcji. albuminy. na przykład warunkujących antygeny erytrocytarne. Parametrem charakteryzującym zmienność genetyczną w populacji jest współczynnik heterozygotyczności. można także przedstawiać ją w procentach. Od pewnego czasu do tego celu wykorzystywane są niekodujące sekwencje DNA (polimorfizm mini. Wartość tego parametru zawiera się w granicach od O do l. Mogą to być loci kontrolujące syntezę transferyny. opisanych w rozdziale: Markery genetyczne.

complete linkage method) lub skupienia parami — UPGM (ang. Do szacowania dystansu genetycznego (Dr). które cechuje duża zmienność genetyczna. By obliczyć wartość PIĆ. najczęściej stosowany jest wzór: Dystans genetyczny może być przedstawiany graficznie w postaci dendrogramów. Jednak najczęściej parametr ten służy do określenia przydatności danego markera genetycznego do analizy sprzężeń z innymi loci. O markerach genetycznych jest mowa w innym rozdziale. tak na podstawie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych. single linkage method). Sekwencje mikrosatelitarne charakteryzują się wyjątkowo wysokim stopniem polimorfizmu i dzięki temu są bardziej przydatne niż markery klasy I do szacowania dystansu genetycznego między gatunkami blisko ze sobą spokrewnionymi. unweighted pair group method). najdalszego sąsiedztwa — CLM (ang. Szacowanie dystansu genetycznego i wybór ras. na przykład: najbliższego sąsiedztwa — SLM (ang. należy znać frekwencję wszystkich alleli w danym locus: Dystans genetyczny Zróżnicowanie genetyczne między populacjami można określić porównując częstość występowania określonych genów w tych populacjach i szacując tzw. 212 . obliczonych różnymi metodami. dystans genetyczny na podstawie polimorfizmu grup krwi i białek lub sekwencji mikrosatelitarnych. polymorphic Information content). a także między populacjami w obrębie gatunku.Parametrem charakteryzującym stopień zmienności (polimorficzności) danego locus jest wskaźnik określany symbolem PIĆ (ang. jak i polimorfizmu białek i antygenów erytrocytarnych. służy zachowaniu biologicznej różnorodności zwierząt gospodarskich.

37 (ryć. wartość dystansu genetycznego między liniami Celebesa a Banata wyniosła 0. a także między linią Banata a Celebesa i Probata. 50:111-120. Częstość występowania poszczególnych alleli zawarto w tabelach 8-II i 8-III. 213 . Do sporządzenia dendrogramu dystansu genetycznego wykorzystano obliczenia wykonane metodą najbliższego sąsiedztwa — SLM.Sposób szacowania dystansu genetycznego obrazuje poniższy przykład (wg: Niemczewski i wsp. 146 z linii Partnera i 202 z linii Bandosa.32.39 oraz Palasa a Partnera 0. Prace i Materiały Zootechniczne. 8-1). najmniejszy między linią Celebesa a Probata. 1997). Na podstawie frekwencji alleli w 14 loci obliczono dystans genetyczny między liniami męskimi koni czystej krwi arabskiej ze stadnin państwowych.. 219 z linii Palasa. Analizą objęto 141 koni z linii El Paso. Największy dystans genetyczny stwierdzono między liniami El Paso i Celebesa. Partnera a Banata 0. Na przykład. 146 z linii Celebesa. 150 z linii Banata. 369 z linii Probata. Palasa a Partnera.

.

Do szacowania zmienności genetycznej i dystansu genetycznego wykorzystuje się również markery genetyczne klasy II (sekwencje mikroi minisatelitarne). odcisk palca DNA. że prążek występujący w jednej próbie będzie wykryty także w drugiej próbie DNA. opisaną w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu. W przypadku polimorfizmu mikrosatelitarnego postępowanie jest podobne do opisanego wyżej. tym większa wartość tego współczynnika. wykorzystując wzór: gdzie: Nab — liczba identycznych prążków w obu próbach DNA (a i b) NaiNh — całkowita liczba prążków odpowiednio w próbie a i próbie b Wartość tego prawdopodobieństwa zawiera się w granicach 0-1. opisany w rozdziale: Markery genetyczne) i RAPD uzyskujemy obraz prążków DNA w danej próbie DNA (może to być DNA jednego osobnika bądź zbiorczy DNA dla grupy osobników losowo wybranych z populacji). W wyniku analizy polimorfizmu minisatelitarnego (tzw.ang. Porównując wzory prążkowe dwóch prób DNA można obliczyć indeks podobieństwa BS . określający prawdopodobieństwo. band sharing). Im mniejsza zmienność genetyczna w danej populacji. . a także metodę RAPD.

U ptaków sytuacja jest odwrotna — samce są homogametyczne (układ ZZ). Przy takim mechanizmie determinacji zostaje ona ustalona raz w momencie różnicowania się gonad i nie zmienia się przez całe życie. tzn. Z kolei u niektórych gatunków ryb zachodzi tzw.1. a płcią homogametyczną są samice (układ XX). czyli zmieniają one płeć w ciągu życia. a w przypadku ptaków Z oraz W. behawioralna determinacji płci. płeć chromosomowa. Zwierzęta takie są zazwyczaj obojnakami. 2) rozwój niezróżnicowanych gonad zarodka w kierunku jądra lub jajnika — wykształcenie tzw. Zależnie od środowiska społecznego osobnik przyjmuje rolę męską lub żeńską. Determinacja płci ssaków Ukształtowanie się cech płciowych ssaków obejmuje trzy zasadnicze etapy: 1) powstanie w wyniku zapłodnienia układu chromosomów płci XX lub XY w zygocie — kształtuje się wówczas tzw. płci gonadowej i 3) uformowanie się wewnętrznych 216 . Wśród ryb spotyka się również gatunki. a konkretnie od genotypu w loci odpowiedzialnych za kształtowanie cech płciowych. w tym u wszystkich krokodyli. wielu gatunków żółwi i niektórych gatunków jaszczurek. U ptaków i ssaków płeć osobnika zależy od układu chromosomów płci. w jakich rozwijają się zarodki. mają gonady męskie i żeńskie. głównie temperatury.Rozdział 9 Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm Ewolucja kręgowców doprowadziła do powstania różnych mechanizmów determinujących płeć organizmów. a samice heterogametyczne (układ Z W). Ten typ determinacji płci obserwuje się u wielu gatunków gadów. które są hermafrodytami sekwencyjnymi. U ssaków płcią heterogametyczną są samce (układ XY). W przypadku ssaków wyróżnia się chromosomy X oraz Y. Płeć może zależeć od warunków środowiska zewnętrznego. 9.

pici fenotypowej (ryć. 9-1). które są odpowiedzialne za ukształtowanie się zachowania samczego bądź samiczego. Pierwotne komórki płciowe po zasiedleniu gonad podlegają intensywnym podziałom mitotycznym. W rozwijającym się zarodku zawiązki gonad powstają z komórek śródnerczowych i w ich kierunku wędrują pierwotne komórki płciowe.i zewnętrznych cech płciowych — powstanie tzw. 217 . Pleć fenotypowa obejmuje również zmiany powstające w mózgu. a następnie ruchem amebowatym migrują między komórkami do grzebienia płciowego przylegającego do pranerczy. Pojawiają się one w endodermie pęcherzyka żółtkowego. Następnie grzebień płciowy oddziela się od pranercza i przekształca się w niezróżnicowaną gonadę.

palce cynkowe. Fgf9. także w niezróżnicowanej gonadzie. a w tym: WT1. Przyjęto. W rozwijającym się jądrze istotną rolę dla procesu różnicowania płci męskiej odgrywają komórki podporowe (Sertolego) i śródmiąższowe (Leydiga). SRY. SF1. Gen WT2 (ang. że pełnią funkcję czynników transkrypcyjnych. W rosnącej gonadzie wyróżnia się część korową i rdzeniową. polegające na wprowadzeniu niezróżnicowanej gonady płodowej na tory rozwoju zmierzające do powstania gonady męskiej. 218 . Od końca lat 50. Gen SF1 (ang. oprócz kory nadnerczy. Białko kodowane przez ten gen składa się z trzech regionów (ryć. czyli kontrolujące uruchomienie i przebieg transkrypcji innych genów. regulującego ekspresję hydroksylaz steroidowych. którego produkt należy. że różnicowanie się gonad w okresie rozwoju płodowego jest kontrolowane przez co najmniej 15 genów. Gen ten podlega ekspresji. SOX9. 9-2). ZFX i FOXL2. testis determining factor) — czynnik determinujący jądro. którego locus występuje w chromosomie Y. Część rdzeniowa szczególnie intensywnie rozwija się w gonadzie różnicującej się w kierunku jądra. które pełni rolę czynnika transkrypcyjnego. Produktem tego genu jest białko zawierające tzw. że zasadniczą rolę w procesie determinacji płci męskiej u ssaków odgrywa chromosom Y. Badania cytogenetyczne prowadzone u ludzi dowiodły. Gen SRY zbudowany jest z pojedynczego eksonu i koduje informację o peptydzie składającym się z ponad 200 aminokwasów.Dotychczasowe badania wykazały. Badania molekularne pokazały. że w istocie tylko niewielki fragment krótkiego ramienia chromosomu Y ma podstawowe znaczenie. gdzie obserwuje się zanik jego ekspresji. W jądrze płodowym produkt genu SF1 pojawia się w komórkach Sertolego i wpływa on na regulację ekspresji genu hormonu antymullerowskiego. do grupy białek określanych skrótem HMG (ang. że funkcja tego genu jest tożsama z funkcją genu SRY (ang. że jest tam zlokalizowany gen TDF (ang. wiadomo było. Ekspresję tego genu stwierdzono również w grzebieniu płciowym rozwijającego się zarodka. a część korowa w jajniku. high mobility group). Wiadomo o nich. Wilms' tumor l gene) został pierwotnie zidentyfikowany jako onkogen odpowiedzialny za rozwój raka nerki — nowotwór Wilmsa u dzieci. sex determining region Y). Trzecim genem oddziałującym na wzrost niezróżnicowanej gonady jest gen SOX9. przełączenie rozwojowe. Produkt tego genu miał odpowiadać za tzw. steroidogenic factor 1) koduje białko receptora jądrowego. w przeciwieństwie do jajnika. W ukształtowanej gonadzie męskiej ekspresja genu SF1 nadal zachodzi. podobnie jak białko SRY.

Proces ten jest zależny przede wszystkim od ekspresji genu MIS (ang. określanego także jako hormon antymiillerowski (ang.Region środkowy. niezróżnicowana gonada płodowa rozwija się spontanicznie w jajnik. W przypadku rozwoju płci męskiej zanikowi podlegają przewody Miillera. a drugi rozwija się. aniżeli w odniesieniu do jądra. po pojawieniu się produktu genu SRY. Gdy gen SRY jest nieobecny. Białko AMH wpływa na zatrzymanie rozwoju i zanik przewodów Miillera. czyli białka wpływające na uruchomienie i przebieg procesu transkrypcji. Białko SRY. które mają zdolność wiązania się z DNA i dlatego uważane są za czynniki transkrypcyjne. Obecnie większą rolę przypisuje się genowi ZFX (tzw. Ekspresja tego genu jest stwierdzana już w niezróżnicowanej gonadzie. który podtrzymuje rozwój przewodów Wolffa. omówiony wcześniej. składający się z 79 aminokwasów. a pod kontrolą genu SOX9 znajdują się geny AMH i Fgf9 (czynnik wzrostu fibroblastów 9). Jego ekspresja zachodzi w grzebieniu płciowym (listwie płciowej). Wiadomo. Bardziej szczegółowe dane wskazują. że jego ekspresja jest kontrolowana przez produkt genu WTL Z kolei produkt genu SRY zawiaduje ekspresją genu SOX9. Zależnie od przyjętego kierunku rozwoju jeden z tych przewodów zanika. że w części poprzedzającej gen SRY znajduje się sekwencja CpG (tzw. odpowiedzialnego za kontrolę ekspresji genów związanych z różnicowaniem się pierwotnej gonady w kierunku jądra. Bardzo ciekawe jest również to. a z przewodów Miillera — jajowody i macica. pełni funkcję czynnika transkrypcyjnego. Równolegle w komórkach Leydiga następuje ekspresja genu kodującego testosteron. ma strukturę podobną do białek z grupy HMG. W rozwijającym się jajniku nie zachodzi ekspresja genu MIS oraz genu 219 . że ekspresja genu SRY występuje w różnicujących się komórkach Sertolego. w której obrębie występuje sekwencja nukleotydów przyłączająca czynnik transkrypcyjny WT1. w momencie kiedy rozpoczyna się proces formowania gonady męskiej. tak jak białka WT1 i SOX9. Wiedza na temat kontroli genetycznej różnicowania się jajnika jest dużo mniejsza. Kaskadowe włączanie tych genów. również położonemu w chromosomie X. Rozwojowi gonad towarzyszy powstanie zawiązków przewodów wyprowadzających komórki płciowe. gen palca cynkowego). że jego locus występuje w chromosomie X. Ekspresja tego genu zachodzi w komórkach Sertolego. a jego produktem jest jądrowy receptor dla hormonów. który pełni zasadniczą rolę w różnicowaniu się zewnętrznych narządów płciowych. Miillerian inhibitor substance). że proces ten jest w znacznej mierze kontrolowany przez ekspresję genu DAX1. anti-Mullerian hormone — AMH). oraz autosomalnemu genowi FOXL2 (receptor hormonu stymulującego rozwój pęcherzyków jajnikowych). Na podstawie przedstawionych informacji o sekwencji nukleotydów poprzedzających gen SRY można przypuszczać. odpowiada za prawidłowe różnicowanie się gonady męskiej. wysepka CpG). Z przewodów Wolffa rozwinąć się mogą nasieniowody. Początkowo przypuszczano. Z testosteronu powstaje dihydrotestosteron.

który pełni zasadniczą rolę w procesie różnicowania się gonady męskiej. Procesowi temu towarzyszy równoczesny zanik przewodów Wolffa. których ekspresja związana jest z przebiegiem spermatogenezy. macicę i górną część pochwy. Jeśli w genotypie osobnika męskiego występują dwie kopie locus DSS (DAX1). że produkt locus DSS (DAX1) konkuruje z produktem genu SRY w wiązaniu się z promotorami innych genów odpowiedzialnych za kształtowanie się gonady męskiej. Zarodki mogą być pozyskiwane od superowulowanych samic dawczyń lub powstawać podczas zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Poznanie molekularnych podstaw determinacji płci ma w hodowli duże znaczenie praktyczne. W regionie tym występują geny. Interesujące są wnioski płynące z obserwacji osobników z układem chromosomów XY. występują także inne geny. Do tej pory udało się zidentyfikować tylko kilka genów z tego obszaru chromosomu Y. 220 . czyli brak plemników w ejakulacie. U takich osobników następuje rozwój interseksualny wynikający z niepełnego zróżnicowania gonady w kierunku jądra. gen Ube1Y (ang. Szczególnie istotną częścią chromosomu Y jest region AZF. takich jak całkowity brak spermatogoniów. Mutacje tego typu (duplikacja lub delecja) nie mają wpływu na rozwój cech płciowych samic. Wykrywanie obecności genu SRY oraz alleli genu amelogeniny prowadzone jest na podstawie amplifikacji techniką PCR (patrz rozdział: Metody analizy i modyfikacji genomu) wybranego fragmentu DNA oraz elektroforezy uzyskanych produktów. Gen ten umiejscowiony jest w obu chromosomach płci. Zastosowanie znajduje też metoda polegająca na analizowaniu sekwencji molekularnych genu amelogeniny (AMEL). to wówczas dochodzi do zakłócenia procesu kontroli ekspresji genów przez białko SRY. Bardzo przydatną metodą określania płci zarodków jest wykrywanie sekwencji genu SRY w DNA wyizolowanym z komórek zarodka męskiego. Znane są też geny położone w innych częściach chromosomu Y. W efekcie następuje spontaniczny rozwój przewodów Miillera w jajowody. Jeśli w genotypie wystąpi delecja tego locus. czy też klonowania. że w chromosomie Y poza genem SRY. samic biorczyń. oznaczających czynnik odpowiedzialny za powstanie azoospermii. Należy również zwrócić uwagę. np. z tym jednak że gen położony w chromosomie Y obarczony jest delecja (jest krótszy o 63 pary nukleotydów) względem genu położonego w chromosomie X. to rozwój w kierunku męskim nie jest zakłócony. lub do zahamowania podziału mejotycznego. splicing) mRNA. Delecje w tym regionie prowadzą do zaburzeń procesu spermatogenezy. w których genotypie występuje duplikacja locus DSS (DAX1). Wczesna ocena płci zarodków pozwala na uzyskiwanie potomstwa o pożądanej płci. Zakłada się. jeśli stosuje się nowoczesne biotechniki rozrodu powiązane z przenoszeniem zarodków do tzw. Jego nazwa pochodzi od słów angielskich azoospermia factor. np.kodującego testosteron. gen RBM (ang. RNA binding motif) biorący prawdopodobnie udział w procesie składania (ang.

kiedy stwierdza się równoczesną obecność gonad męskich i żeńskich lub gdy występują struktury złożone typu jajnikojądro (ovotestis) i 2) pseudohermafrodytyzm męski. 9.2. że informacja genetyczna zawarta w chromosomie Y jest bogatsza. Jeśli połączenie łożysk dotyczy płodów różnopłciowych. Zaburzenia tego typu wywoływane są przez mutacje chromosomów płci lub mutacje genów zaangażowanych w proces determinacji i różnicowania płci oraz mogą być skutkiem nieprawidłowego przebiegu ciąży (np. głównie przeżuwaczy. często takie przypadki klasyfikuje się na dwie kategorie: 1) hermafrodytyzm prawdziwy. kiedy gonadom męskim towarzyszą zaburzenia w przekształcaniu się przewodów Wolffa i Miillera lub w powstawaniu zewnętrznych narządów płciowych. które określa się terminem interseksualizmu lub obojnactwa. Rozmiar zaburzeń w ukształtowaniu cech płciowych samicy frymartyna zależy od momentu. Z przedstawionych wyżej informacji można wyciągnąć wniosek. to wówczas rozwój cech płciowych samicy (frymartyna) jest zaburzony. ze względu na bardzo duże zróżnicownie obserwowanych zmian. Interseksualizm Zaburzenie procesu determinacji i różnicowania płci prowadzi do powstania wrodzonych wad rozwojowych układu rozrodczego. W rozwoju embrionalnym różnicowanie się jąder poprzedza okres. który prawdopodobnie jest zaangażowany w ubikwitynację histonów w spermatydach.ubiąuitin activating enzyme-1). co może z kolei mieć związek z wymianą histonów na protaminy w chromatynie plemników. Połączenie krwiobiegów bliźniąt różnopłciowych sprawia. Jeśli do połączeń tętniczo-żylnych łożysk doszło w okresie różnicownia się pierwotnej gonady w kierunku jądra u osobnika męskiego. Kiedy niemożliwe jest jednoznaczne określenie podłoża obserwowanych zmian. frymartynizm). niż to wcześniej zakładano. Precyzyjna diagnoza przypadków interseksualizmu stwarza niejednokrotnie problemy. co w konsekwencji prowadzi prawie zawsze do niepłodności. Frymartynizm Frymartynizm jest najczęściej występującą postacią interseksualizmu u zwierząt domowych. w którym kształtują się jajniki. w którym powstały połączenia naczyniowe. to wydzielany czynnik transkrypcyjny SRY może zakłócić proces kształtowania jajników u osobnika bliźniaczego płci 221 . Podczas rozwoju ciąży mnogiej może dojść do powstania połączeń naczyniowych (anastomoz) między łożyskami rozwijających się płodów. że związki hormonalne oraz inne czynniki aktywne wytwarzane przez jądra płodowe docierają do organizmu samicy i wpływają na proces różnicowania się żeńskich cech płciowych.

wskaźnik niepowtarzalności rui itp. Z tego powodu we krwi frymartynów.żeńskiej w takim stopniu. Biorąc jednak pod uwagę. Linie te różnią się układem chromosomów płci — w jednej występuje układ XX. stwierdza się niepłodność samic frymartynów. Szacuje się. ale także molekularnych (np. Chimeryzm dotyczy również erytrocytów. Buhaje takie mogą być wykorzystywane w rozrodzie. Bardzo pomocne okazało się badanie cytogenetyczne. proces kształtowania się zewnętrznych narządów płciowych. a w ślad za tym drogi płciowe będą miały charakter męski. dlatego stan taki określany jest jako chimeryzm leukocytarny XX/XY. Możliwe jest również powstanie połączeń. zależnie od 222 . dochodzi do zagnieżdżenia się komórek macierzystych szpiku kostnego samicy w szpiku kostnym samca i odwrotnie. Ze względu na wspólną cyrkulację krwi u płodów. Jednocześnie cechy płciowe męskiego bliźniaka są rozwinięte prawidłowo. sekwencja SRY) w DNA wyizolowanym z komórek krwi samicy. powstający z wydzielanego przez komórki Leydiga testosteronu. a także samców będących bliźniętami frymartynów. Trzeba podkreślić. a często u owiec (od 40 do blisko 100% ciąż. Identyfikacja sekwencji typowych dla chromosomu Y (np. w okresie gdy przewody Miillera będą już przekształcone w jajowody i macicę. stwierdza się obecność dwóch linii komórkowych — jednej własnej. zależnie od rasy). że badania kliniczne samic są niewystarczające. Znacznie rzadziej zdarza się to u owiec (od l do 10%. sekwencje mikrosatelitarne). może być wskazówką. Jeśli anastomozy powstaną w chwili gdy jajnik jest już ukształtowany. że prawie we wszystkich przypadkach. że rozwinie się nawet gonada męska. których łożyska są połączone anastomozami. może zakłócić. Chimeryzm erytrocytarny można stwierdzić przez badanie grup krwi. gdy zewnętrzne narządy płciowe są prawidłowo uformowane. a także wskazywanie samców pochodzących z ciąż bliźniaczych różnopłciowych. chociaż parametry określające ich przydatność rozpłodową (np. polegające na ustaleniu zestawu chromosomów płci w leukocytach. niezależnie od stopnia zakłócenia procesu różnicowania cech płciowych.) są często obniżone. Okazuje się. Ponieważ linie te pochodzą od dwóch różnych genotypów. Istotną kwestią jest możliwość wykrywania frymartynizmu u samic hodowlanych. w mniejszym lub większym zakresie. że ciąże mnogie występują bardzo rzadko u bydła (poniżej 2% ciąż). Postęp genetyki molekularnej umożliwia wykrywanie chimeryzmu leukocytarnego nie tylko za pomocą metod cytogenetycznych. obraz nasienia. to wówczas wydzielany przez jądra płodowe hormon antymiillerowski i testosteron spowodują zakłócenia w różnicowaniu się dróg wyprowadzających gamety oraz zewnętrznych narządów płciowych. szczególnie wówczas. a drugiej współbłiźniaka. Powstawanie anastomoz jest bardzo często stwierdzane u bydła. Wówczas dihydrotestosteron. przy jednoczesnym ich braku np. a w drugiej układ XY. które — jak wiadomo — pozbawione są u ssaków jąder komórkowych. w komórkach błony śluzowej. że badany osobnik jest frymartynem. że w przypadku ponad 90% ciąż bliźniaczych rozwijane są anastomozy.

miały niedorozwinięte jądra. w które są zaangażowane chromosomy płci. U ludzi monosomia chromosomu X odpowiada za powstanie zespołu Turnera. Wniosek taki wyciągnięto na podstawie pojawiania się chimeryzmu leukocytarnego XX/XY u zwierząt spokrewnionych. wśród których najczęściej obserwuje się przypadki monosomii chromosomu X (zespół chorobowy X0) oraz trisomii chromosomów płci (zespoły chorobowe XXY. Gonady są niedorozwinięte i brak w nich rozwijających się pęcherzyków jajnikowych. Przykładem może być zespół niewrażliwości na androgeny (zespół feminizujących jąder). Mutacje chromosomów płci Przyczyną rozwoju interseksualnego często są mutacje związane z chromosomami płci. Zwierzęta obarczone tym zespołem chorobowym mają w swoich komórkach układ chromosomów płci XY i prawidłowo rozwinięte zewnętrzne narządy płciowe żeńskie. Z badań przeprowadzonych na owcach wynika. a trisomia XXY jest przyczyną rozwoju zespołu Klinefeltera. Konsekwencją występowania 223 . Charakteryzowały się one gorszym tempem wzrostu.rasy). niedorozwinięte wewnętrzne narządy płciowe żeńskie oraz jądra. Z kolei trisomie XXX oraz XYY zazwyczaj nie prowadzą do bezpłodności oraz nie wywołują zmian fenotypowych. Przyczyną tych zaburzeń jest mutacja zlokalizowanego w chromosomie X genu kodującego receptor dla androgenów. Z drugiej strony ważną rolę odgrywają mutacje strukturalne. Przyczyny powstawania tych mutacji zostały omówione w rozdziale: Mutacje.5% (bydło) do kilku procent (niektóre rasy owiec. XYY lub XXX). że skłonność do tworzenia anastomoz może być uwarunkowana genetycznie. a w nasieniu takich osobników zazwyczaj nie stwierdzano plemników. Zmiany te prowadzą do trwałej bezpłodności samic z monosomia chromosomu X. Zazwyczaj nie towarzyszą im zaburzenia polegające na równoczesnym rozwoju struktur typowych dla dwóch płci. Aneuploidie chromosomów płci prowadzą przede wszystkim do upośledzenia funkcji gonad. co oczywiście prowadziło do bezpłodności. które są fenotypowo prawidłowo rozwinięte. w zakresie od 0. U nosicielek ruja nie występuje w ogóle lub występuje nieregularnie. Kilkanaście takich przypadków opisano u buhajów. W grupie trisomii chromosomów płci najwięcej przypadków dotyczy trisomii XXY. Z jednej strony mogą to być aneuploidie. merynos booroola). Monosomia chromosomu X najczęściej jest diagnozowana u klaczy. Nieznane jest do tej pory molekularne podłoże powstawania anastomoz. w konsekwencji częstość frymartynizmu u tych gatunków kształtuje się na zbliżonym poziomie. np. Zespół niewrażliwości na androgeny Mutacje genów zaangażowanych w proces determinacji i różnicowania płci są przyczyną wielu przypadków interseksualizmu.

Badania molekularne genów położonych w chromosomie Y. chociaż zdarzają się zwierzęta z powiększoną łechtaczką. Bezrożność kóz uwarunkowana jest przez dominujący allel P. z wykorzystaniem techniki PCR. a występowanie rogów związane jest wyłącznie z genotypem homozygoty recesywnej pp. Interseksualizm bezrogich kóz Ze szczególnym przypadkiem interseksualizmu można się spotkać w hodowli kóz.nieprawidłowego receptora dla androgenów jest nieodbieranie przez komórki docelowe sygnału związanego z obecnością testosteronu i dihydrotestosteronu. Wewnętrzne narządy płciowe wywodzą się z przewodów Miillera i są prawidłowo wykształcone lub przejawiają oznaki niedorozwoju. a stopień 224 . co prowadzi do różnicowania się wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych w kierunku żeńskim. Zespół odwróconej płci u koni W hodowli koni częstym typem interseksualizmu jest tzw. tymczasem w procesie różnicowania płci występują zaburzenia dotyczące zarówno zewnętrznych. ZFY. jak i wewnętrznych cech płciowych. częściowa lub całkowita delecja). Zewnętrzne narządy płciowe takich zwierząt mogą być bardzo zróżnicowane. które mają układ chromosomów XY. a wśród nich należy wymienić: mutację w locus SRY (np. Przyczyny takiego stanu mogą być różne. STS). który uznawany jest za niezbędny do rozwoju gonady męskiej. Najczęściej zespół ten diagnozowany jest u fenotypowych samic. U koni występują również przypadki odwrócenia płci u osobników z układem chromosomów XX. Zewnętrzne narządy płciowe są zazwyczaj prawidłowo rozwinięte. ujawniały u samic z zespołem odwróconej płci obecność genów charakterystycznych dla tego chromosomu (AMEL. a w nielicznych przypadkach opisano obecność niedorozwiniętych jąder lub jajnikojąder. Okazało się. świń i psów. ale z powiększoną łechtaczką. które mają układ chromosomów płci XX. że wśród osobników bezrogich często zdarzają się zwierzęta obojnacze. zespół odwróconej płci (ang. przy jednoczesnym braku kluczowego genu SRY. W genotypie tych zwierząt nie ma genu SRY. Zazwyczaj stwierdza się obecność niefunkcjonalnych jąder. w których kanaliki plemnikotwórcze są wyścielone jedynie komórkami Sertolego. przeniesienie genu SRY podczas nierównoważonego crossing over do chromosomu X lub translokację chromosomową między chromosomem Y i autosomem. W zdecydowanej większości przypadków stwierdza się niedorozwinięte gonady żeńskie. który polega na niezgodności między płcią fenotypową i chromosomową. Osobniki takie powinny być samicami. a w ich genotypie nie stwierdza się genu SRY. od prawie typowo samczych do samiczych. sex reversal). Taki typ odwrócenia płci spotykany jest również u kóz.

W przypadku takich osobników stosunkowo łatwo udaje się zdiagnozować interseksualizm. Allel R odpowiada za powstanie białego umaszczenia. gen PIS — ang. natomiast jajniki są rozwinięte prawidłowo. Są one trudne do odróżnienia od samców o prawidłowej płci chromosomowej. że odpowiedzialna za to jest delecja 11 700 par zasad. że kariotypy obu gatunków są prawie identyczne. z tym jednak że genotyp Rr+ wykazuje niepełną penetrację. Gonady zazwyczaj mają strukturę jądra. Można z tego wyciągnąć wniosek. Allele te prezentują typ dziedziczenia pośredniego. W wyniku przeprowadzonych badań nad zmapowaniem locus genu bezrożności ustalono. polledness and intersexuality syndrome). zlokalizowana w niekodującym fragmencie DNA. W 2001 r. Zaburzenia te polegają na braku lub niedorozwoju pochwy. również w zakresie układu loci w chromosomach. których celem była identyfikacja locus odpowiedzialnego za obojnactwo bezrożnych kóz (tzw. Zespół tych zmian jest określany jako choroba białych jałowic 225 . jest allel R genu Roan (umaszczenie dereszowate) u bydła. U obu ras bydła stwierdzono. Wreszcie mogą występować również osobniki. Choroba białych jałowic Innym przykładem genu o działaniu plejotropowym. Ciekawe jest. a w ich genotypie występuje gen SRY. ale w części proksymalnej (w pobliżu centromeru). Usytuowanie gonad może być pachwinowe lub mogą być położone w worku mosznowym. około 9% białych zwierząt ma genotyp heterozygotyczny i podobna proporcja heterozygot ma umaszczenie barwne.nasilenia tych zmian jest bardzo zróżnicowany. Co więcej należy podkreślić. czyli mających układ chromosomów płci XY. że u bydła występowanie rogów nie wpływa na zakłócenie różnicowania się płci. co zakłóca ekspresję dwóch położonych w pobliżu genów: PISRT1 (zaangażowany w determinację płci poprzez oddziaływanie na produkt genu SOX9) oraz FOXL2 (uczestniczy prawdopodobnie w rozwoju jajników w okresie płodowym). tzn. a rzadko jajnikojądra. że za występowanie rogów odpowiedzialne są co najmniej dwa loci u tych gatunków. szyjki macicy i macicy. które mają zdecydowanie samczy fenotyp. ukończono wieloletnie badania. że allel R zakłóca różnicowanie się przewodów Miillera w kierunku żeńskich wewnętrznych narządów płciowych u jałówek. allel r+ za umaszczenie czarne (u bydła belgijskiego błękitnego) lub czerwone (u shorthornów). Czasami stwierdza się zwiększoną odległość między odbytem i sromem lub znaczne powiększenie łechtaczki. Z badań porównawczych wiadomo. Jądra takich osobników nie wykazują jednak aktywności spermatogenetycznej. Okazało się. który jest odpowiedzialny za rozwój interseksualny. Zewnętrzne cechy płciowe mogą mieć nieomal prawidłowy charakter żeński i wówczas odróżnienie takiego obojnaka od prawidłowej samicy jest praktycznie niemożliwe. że jest on położony w chromosomie l — w części dystalnej. że locus genu bezrożności bydła został umiejscowiony również w chromosomie l.

Można natomiast przypuszczać. Wśród nich niejednokrotnie zdarzają się przypadki.XX. że choroba białych jałowic ma złożone podłoże. a srom tworzył z odbytem wspólny otwór (ryć. pomimo braku genu SRY w ich genotypie. Interseksualizm u świń Przypadki interseksualizmu u świń obserwuje się z częstością około 0. 9-3 wkładka kolorowa). z tym jednak że łechtaczka była bardzo powiększona. że genem roan może być gen kodujący czynnik wzrostu komórek tucznych. że zdecydowana większość zwierząt obarczonych interseksualizmem ma kariotyp żeński — 38. Zatem rozwój w kierunku męskim osobników z chromosomami XX byłby spowodowany tym. Tło genetyczne tych przypadków jest słabo poznane. a układ chromosomów XY i zewnętrzne narządy żeńskie są oznakami zespołu niewrażliwości na androgeny. a wśród pozostałych 10% przeważają jałówki umaszczone niebiesko (belgijskie błękitne) lub mroziato (shorthorny). w którym ostatnio umiejscowiono locus genu Roan. że produkt tego zmutowanego genu nie hamuje rozwoju cech męskich. bowiem ponad 90% chorych jałówek ma umaszczenie białe. W Polsce opisano powtarzające się przypadki takiego właśnie interseksualizmu na fermie tuczu trzody chlewnej. w których kariotypie występowały dwa chromosomy X. Sytuacja taka wskazuje. Locus tego genu został wcześniej zmapowany w regionie. że produkt genu SRY wstrzymuje ekspresję nieznanego genu autosomałnego.XY.XX/38.3%. który koduje polipeptyd wpływający na zahamowanie ekspresji innych genów uczestniczących w różnicowaniu płci męskiej. Dotychczasowe obserwacje dowodzą.(ang. Rozwój interseksualizmu u świń stwierdzano także u osobników z układem chromosomów XY lub chimeryzmem leukocytarnym 38. white heifer disease). w którym oprócz czynników genetycznych (allel R) istotną rolę odgrywają również nie rozpoznane jeszcze wpływy środowiskowe. Badania cytogenetyczne nie dają oczywiście wiążącej odpowiedzi na pytanie o podłoże genetyczne różnych form interseksualizmu. U zwierząt tych stwierdzano obecność jąder. że powstanie gonady męskiej może nastąpić pomimo braku genu SRY. Badania chromosomowe wykazują. macicy i nasieniowodów oraz zewnętrznych narządów płciowych żeńskich. W potomstwie jednego knura pojawiło się kilkanaście obojnaków. . Zakłada się. a zewnętrzne i wewnętrzne narządy płciowe są nieprawidłowo rozwinięte. że chimeryzm leukocytarny XX/XY wskazuje na frymartynizm. Locus genu Roan umiejscowiono w chromosomie 5 w kariotypie bydła. gdzie gonady mają strukturę jądra lub jajnikojądra. Przypuszcza się. pomimo nieobecności genu SRY.

której celem jest zwalczenie. zapamiętywania. α . Ich wytwarzanie przez limfocyty B jest stymulowane przez kontakt układu odpornościowego organizmu z obcą immunogenetycznie cząsteczką (antygenem). bakterii czy wirusów). Są one elementem odporności swoistej (nabytej. Zastanawiające jest.delta. czyli przeciwciała. Główną rolą tego układu jest rozróżnianie obcych białek (antygenów) i reakcja immunologiczna... mimo że ma tylko pięć klas przeciwciał. Ma on. jakim jest główny układ zgodności tkankowej.gamma 227 . 10. usunięcie tych obcych białek. ich zadaniem jest rozpoznanie i neutralizacja obcych antygenów (np. są grupą złożonych białek obecnych w surowicy krwi i płynach tkankowych wszystkich ssaków.1. reagowania na różne bodźce i umiejętność oceny tych bodźców pod kątem ich oddziaływania na organizm. Jest pięć typów łańcuchów ciężkich (gr. wykryte w 1890 roku przez von Behringa i Shibasaburo Kitasato. adaptatywnej). podobnie jak układ nerwowy. zdolność uczenia się. po 50 kDa każdy..alfa. ale także z posiadania przez organizmy wyższe unikatowego układu genetycznego. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał Immunoglobuliny.epsilon. light — L). ε .Rozdział 10 Genetyczne podstawy odporności i oporności Układ odpornościowy jest pod względem „inteligencji" drugim po układzie nerwowym układem komórkowym organizmu. o masie po 25 kDa. Cząsteczka przeciwciała ma masę 150 kDa i składa się z dwóch łańcuchów ciężkich (ang. γ . iż układ może rozróżnić ogromną liczbę antygenów i odpowiedzieć na infekcje. połączonych z dwoma łańcuchami lekkimi (ang. Zdolność ta wynika przede wszystkim ze specyficznego sposobu genetycznej kontroli syntezy przeciwciał. δ .. heavy — H).

region zawiasowy (ang. W części zmiennej znajdują się trzy regiony hiperzmienne (ang. complementarity determining regions CDR). nazywane są także regionami determinującymi dopasowanie (ang. znajduje się tzw. hinge region). D. Immunoglobuliny dzieli się na podstawie różnic w budowie łańcuchów ciężkich na 5 klas : IgA.mi) i dwa typy lekkich (κ— kappa i λ.. jak i lekkie mają części zmienne (ang. Badacz ten odkrył. Stosunek przeciwciał. Zarówno łańcuchy ciężkie. natomiast A. — lambda). W części stałej łańcucha ciężkiego. IgE. Nazewnictwo to pochodzi od: Ig — skrót od angielskiego słowa immunoglobulin.i μ . których liczba i miejsce zależą od klasy i podklasy immunoglobuliny. do łańcucha λ zależy od gatunku (np. w którym są wiązania dwusiarczkowe łączące oba łańcuchy ciężkie. a wzdłuż jej ramion znajdują się łańcuchy lekkie. które mają łańcuch lekki typu κ. 10-1). Genetyczne podłoże powstawania przeciwciał zostało wyjaśnione przez Susumu Tonegawa w 1976 roku. Przeciwciało ma kształt litery Y (ryć. IgG i IgM. oznaczone HV1. Ponieważ regiony te determinują swoistość przeciwciał. iż informacja genetyczna 228 . u ludzi wynosi on 70:30. E. hypervariable). G i M od symboli łańcuchów ciężkich. między domeną CH1 i CH2. Łańcuchy ciężkie połączone są ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi. utworzonej przez łańcuchy ciężkie. constant — C). u myszy l: 20. u koni l: 25). variable — V) oraz części stałe (ang. IgD. HV2 i HV3.

Dopiero po połączeniu w całość segmenty te tworzą kompletny funkcjonalny gen. Proces syntezy przeciwciała następuje po skompletowaniu genów. typu λ w 22 chromosomie. że wpływają na funkcję przeciwciała. 10-2). Część stała obu rodzajów łańcuchów jest kodowana przez gen C. Proces ten zachodzi w poszczególnych limfocytach B podczas ich dojrzewania. może kilkaset). Jednak rzeczywista liczba powstałych wariantów przeciwciał wynosi 107-108. u myszy natomiast odpowiednio w chromosomach 2. diversity) i J. Geny determinujące region C różnią się od pozostałych tym.immunoglobulin zawarta jest w znajdujących się w różnych chromosomach czterech grupach „minigenów". D. variable) i J (ang. 6 genów funkcjonalnych i 3 pseudogeny regionu J. 229 . Kompletne funkcjonalne geny kodujące cząsteczki przeciwciał powstają z omówionych wyżej genów. a łańcuchów lekkich z rekombinacji regionów V. Za to odkrycie Tonegawa otrzymał w 1987 roku Nagrodę Nobla. joining). natomiast dla regionu C > 30 genów u ludzi i > 300 u myszy dla łańcucha lekkiego typu K oraz 6 u ludzi i 4 u myszy dla łańcucha typu A. powstały kompleks DJV łączy się z genem kodującym część stałą łańcucha ciężkiego. które nazwał segmentami. natomiast geny łańcucha lekkiego typu κ w 2. kilkadziesiąt genów D i kilka genów J. 6 i 16. iż dziedziczone są nie całe geny immunogłobulinowe. Różnorodność przeciwciał. natomiast łańcucha ciężkiego przez trzy geny: V. D (ang. Ogólnie liczbę genów determinujących poszczególne regiony łańcuchów immunoglobulin można określić jako kilkaset genów V. przede wszystkim z: • rearanżacji genów części zmiennych (V) i stałych (C) łańcuchów immunoglobulin • rekombinacji między wieloma genami V • insercji minieksonów • mutacji somatycznych Różnorodność ciężkich łańcuchów immunoglobulinowych wynika z rekombinacji (rearanżacji) genów V. Rekombinacyjne łączenie się genów. następnie z genem V. Różnorodność przeciwciał wynika z wielu przyczyn. zachodzące dzięki aktywności enzymu — rekombinazy. J i C. Teoretycznie jest możliwość powstania do 10n różnych immunoglobulinowych sekwencji domen. Część zmienna łańcucha lekkiego jest determinowana przez dwa geny V (ang. ich swoistość wynikają z tego. W funkcjonalnym genie łańcucha lekkiego nie ma genu D (ryć. a nie na jego powinowactwo do antygenu. jest głównym źródłem różnorodności przeciwciał. Dla łańcucha ciężkiego ich liczba nie jest dokładnie znana (kilkadziesiąt. Geny kodujące łańcuch ciężki znajdują się u człowieka w 14 chromosomie. ] i C. Istnieją co najmniej 3 rodziny genów (liczące 1-9 genów każda) dla regionu D. Przypuszczalnie jest wiele genów kodujących region V. których kolejność łączenia się jest następująca: gen D z genem J.. ale ich segmenty. czyli połączeniu się segmentów po jednym z każdej grupy minigenów. dla lekkiego — kilka.

tym samym liczba wariantów genu D] może być zwiększona około 10 razy. natomiast genu VDJ następne 10 razy. bądź też usuwane (do około 20 nukleotydów). insercje lub konwersje. prowadzi to do zmienności na złączach i utworzenia nowego genu. rzadziej natomiast delecje.2. Najczęściej są to mutacje punktowe. Geny kodujące łańcuchy mają zdolność niezwykle szybkiego mutowania w odpowiedzi na pobudzenie limfocytu B poprzez związanie obcego białka (antygenu). które razem stanowią przeciwciało. przy czym limfocyty T uczestniczą w odpowiedzi typu komórkowego. Dodatkowo na różnorodność sekwencji przeciwciał mają wpływ mutacje somatyczne zachodzące w rekombinowanym genie VJ (dla łańcucha lekkiego) i VDJ (dla łańcucha ciężkiego).Podczas procesu powstawania genu kompletnego do połączeń między genami — segmentami (V-J. powodujące zmianę pojedynczego aminokwasu. Pojedyncza nawet zmiana aminokwasu w części zmiennej łańcucha ciężkiego może doprowadzić do całkowitej utraty przez przeciwciało zdolności wiązania antygenu lub też do zwiększenia jego powinowactwa do antygenu. będące specyficznym receptorem tego limfocytu. 10. Ponieważ są to nowo powstałe odcinki DNA. V-D i D-J) mogą być wstawiane nukleotydy (od l do 15). Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów J W odpowiedzi immunologicznej organizmu biorą udział dwie populacje limfocytów: limfocyty T i limfocyty B. oraz odpowiedzi typu humoralnego 230 . Każdy limfocyt B wytwarza tylko jeden rodzaj łańcucha ciężkiego i jeden lekkiego. atakując i niszcząc komórki zakażone (Tc — cytotoksyczne limfocyty T).

Oczywiście jest mało prawdopodobne. doprowadziły do wykrycia grup (klas) antygenów oznaczonych I. Badania polegające na przeszczepach skórnych 231 . cytotoksyczne CD8.5 x 106 α-β heterodimerów. przez Petera Gorera poszukiwania innych antygenów grupowych krwi. Limfocyty pomocnicze mają receptory CD4. Poprzez proces rearanżacji genów. Prowadzone w latach 30. Reaktywność tych receptorów znajdujących się na limfocytach pomocniczych i cytotoksycznych jest skierowana odpowiednio na antygeny MHC klasy II i klasy I. 10. Bodźcem do podjęcia tych badań było odkrycie przez Landsteinera grup krwi systemu ABO i wyjaśnienie zjawiska aglutynacji krwinek czerwonych biorcy pod wpływem surowicy krwi dawcy. Proces rearanżacji elementów genów receptorowych. Na przykład u myszy 100 regionów łańcucha α-V i 50 regionów łańcucha α-J może tworzyć do 5000 różnych genów dla łańcucha α. około 500 różnych genów kodujących łańcuch β może być utworzonych z 20 genów β-V. Główny układ zgodności tkankowej — MHC Główny układ zgodności tkankowej został odkryty w wyniku badań nad genetycznym tłem przyjmowania lub odrzucania przeszczepu u myszy. Części zmienne łańcuchów kodowane są przez geny V i J (łańcuchy a i y) i przez geny V.(Th — pomocnicze limfocyty T). Znane są dwa rodzaje receptorów limfocytów T — receptory składające się z łańcuchów α i β oraz receptory składające się z łańcuchów γ i δ. liczba różnych receptorów wyniosłaby do 1015 receptorów α-β i 1018 γ-δ. Przełomowe znaczenie dla poznania i wyjaśnienia roli tych antygenów miało wytworzenie przez Georga Snella linii kongenicznych myszy różniących się tylko locus zgodności tkankowej. podobnie jak limfocyty B.3. zachodzi podobnie jak rekombinacja genów przeciwciał. D i J (łańcuchy p i §). 2 regionów D i 12 genów dla łańcucha β-J. które odpowiadają za syntezę przeciwciał. Podobnie. odpowiedzialnych za przyjęcie przeszczepu. Potencjał dla różnorodności receptorów komórek T jest istotnie wyższy niż wynosi liczba komórek T obecnych w organizmie. II i III. jeden do czterech elementów zostaje włączonych do genów kodujących pierwotną strukturę białek receptora komórki T. ale teoretycznie losowe kombinacje łańcuchów α i β mogą dać do 2. Dwie subpopulacje limfocytów T (Tc i Th) różnią się receptorami błonowymi. Gdyby zostały wzięte pod uwagę wszystkie mechanizmy biorące udział w tworzeniu różnorodności struktury receptorów limfocytów T. U człowieka geny kodujące łańcuchy receptorów znajdują się w chromosomie 7 (dla łańcuchów β i γ) i 14 (dla łańcuchów α i δ). że wszystkie elementy genów są włączone w rearanżacje. który następuje podczas dojrzewania komórek T w grasicy. który kontroluje ich syntezę.

maternally transmitted antigen). natomiast mogą być rozpoznawane przez limfocyty T w połączeniu z antygenami MHC. W zasadzie antygeny minor H loci nie biorą udziału w reakcji immunologicznej prowadzącej do syntezy przeciwciał. podobnie jak to występuje przy rozpoznawaniu antygenów wirusowych. pochodzi tylko od matki. nazwany Mta (ang. często ich efekt jest niedoceniany. Nawet wówczas. Tymczasem niektóre z tych antygenów stymulują silniejszą odpowiedź transplantacyjną niż antygeny MHC. Tabela 10-1 Lokalizacja MHC i nazwa u poszczególnych gatunków 232 . minor histocompatibility loci). Zatem jest on przekazywany przez ojca męskim potomkom. Geny słabych antygenów zgodności tkankowej nie są jeszcze dobrze poznane i. zwłaszcza transplantacji szpiku kostnego. U myszy loci słabych antygenów zgodności tkankowej (minor H loci) są najlepiej poznane i wiadomo. iż reakcja na ten zabieg zależy przede wszystkim od locus głównego układu zgodności tkankowej (ang. ponieważ jest on kontrolowany przez gen mitochondrialny (zjawisko to jest omówione w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech). Różnice między słabymi antygenami zgodności tkankowej a MHC są zarówno natury jakościowej. wykonywanych dla kilkunastu kolejnych pokoleń. Za badania nad MHC Snęli wraz z Francuzem Daussetem i Amerykaninem Benacerrafem otrzymali w 1980 roku Nagrodę Nobla. nazwanych słabymi antygenami zgodności tkankowej (ang. Antygen H-Y występuje tylko u samców. jak i ilościowej. Antygeny te są istotną barierą podczas transplantacji tkanek.między tymi liniami. H-5 i inne. major histocompatibility complex — MHC). być może dlatego. Natomiast inny antygen. słabe antygeny transplantacyjne mogą spowodować odrzucenie przeszczepu. H-l. gdy biorca i dawca są zgodni pod względem haplotypów MHC. W dziedziczeniu słabych antygenów zgodności tkankowej obserwuje się pewne charakterystyczne zjawiska. gdyż gen kodujący go jest zlokalizowany w chromosomie Y. że większość z nich znajduje się w chromosomie 2. a tylko w niewielkim stopniu od innych loci. Do słabych antygenów transplantacyjnych myszy należą między innymi: H-Y (tylko u samców). wykazały. H-3.

II i III. nazewnictwo tego układu u poszczególnych gatunków stanowi symbol zawierający w pierwszym członie nazwę gatunku. MHC u drobiu nazwano kompleksem B. 10-1). Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej U ludzi i zwierząt MHC jest odcinkiem DNA składającym się ze specyficznych regionów genów kodujących trzy klasy białek — klasę I. Ponieważ MHC zawiera wiele genów oraz. C i A u ludzi). często są one nazywane antygenami MHC. leukocyte antigens — LA). a drugim podstawową funkcję — LA (tab.Ponieważ główną funkcją genów MHC jest determinowanie antygenów leukocytarnych (ang. Główny układ zgodności tkankowej jest ogromnie konserwatywnym regionem DNA. crossing over czy rekombinacji wewnątrzgenowych. 10. jak i na poziomie genów zaliczane są do nadrodziny immunoglobulin. Potomek otrzymuje od każdego rodzica po jednym chromosomie z każdej pary chromosomów homologicznych. układ ten cechuje ogromny polimorfizm. w większości innych systemów genetycznych allele różnią się nielicznymi podstawieniami nukleotydów 233 . rzadziej mutacji punktowych. w populacji istnieje bardzo duża liczba różnych haplotypów. regionu K. W obrębie MHC znajdują się regiony szczególnie często uczestniczące w rekombinacjach genetycznych. Polimorfizm alleliczny obserwowany w loci MHC charakteryzuje się tym. należące do klasy I i II (np. będących glikoproteinami. Z powodu powiązań tego układu z układem grupowym krwi B. Wykryto natomiast specyficzny region klasy IV. a wraz z nim — haploidalny genotyp MHC (haplotyp). Zwłaszcza niektóre geny MHC. D i L u myszy i B. kodujący białka zlokalizowane na krwinkach czerwonych. Białka (cząsteczki) MHC tak ze względu na podobieństwo na poziomie struktury białka. Mechanizm dziedziczenia układu zgodności tkankowej jest taki jak w przypadku jednej pary alleli. Umożliwia to prowadzenie badań molekularnych MHC u jednego gatunku z zastosowaniem sond molekularnych uzyskanych z DNA innego gatunku. Ponieważ wiele białek MHC zostało zidentyfikowanych metodą serologiczną.3. iż: • liczba alleli w większości loci jest bardzo duża (> 50) • allele często różnią się dużą liczbą mutacji punktowych typu zmiany sensu. U drobiu nie stwierdzono regionu klasy III. powodujących podstawienia aminokwasów w cząsteczce MHC (> 20 dla loci klasy II i > 30 dla loci klasy I). W wielu przypadkach polimorfizm ten jest wynikiem konwersji genów. są wysoce polimorficzne.1. jak już wspomniano. jego struktura i funkcje są podobne u ludzi i wszystkich gatunków zwierząt.

których znaczenie funkcjonalne jest mniej istotne • polimorfizm w obrębie MHC. Domena α3 jest ściśle sprzężona z β2-mikroglobuliną. N-końcowy fragment łańcucha ciężkiego. a także w odrzucaniu przeszczepu. zjawisko polimorfizmu w innych systemach genetycznych częściej obserwowane jest w re gionach. Łańcuch ciężki jest kodowany przez geny MHC. że białka kodowane przez ten region biorą udział w mechanizmach rozpoznania immunologicznego. w tym także w interakcji różnych komórek limfoidalnych oraz limfocytów i komórek prezentujących antygen. Łańcuch ciężki składa się z trzech części: • Najdłuższy. a więc w tych. Cząsteczki te składają się z dwóch łańcuchów polipeptydowych — lekkiego i ciężkiego (ryć. obecnie wiadomo. oznaczone symbolami αl. Ma ona wewnątrzłańcuchowe dwusiarczkowe wiązanie i podobną strukturę trzeciorzędową do domeny immunoglobuliny. każda złożona z około 90 aminokwasów.• polimorfizm występuje głównie w odcinkach istotnych funkcjonalnie. natomiast związany z nim niekowalencyjnie łańcuch lekki p2-mikroglobuliny (białko o masie 12 kDa) jest determinowany przez gen znajdujący się poza układem MHC. α2 i α3. co zostało już udowodnione. wpływa na możliwość immunologicznego rozpoznania obcych białek. że MHC pełni funkcję tylko w odrzucaniu przeszczepu. który jest podstawą różnic między cząsteczkami MHC klasy I pochodzącymi od różnych osobników. stanowi około 80% jego długości i znajduje się na zewnątrz komórki. 234 . W domenach tych występują alloantygeniczne miejsca. Domeny αl i α2 odznaczają się polimorfizmem. Cząsteczki MHC klasy I są obecne na powierzchni wszystkich komórek jądrzastych i warunkują zachowanie się cytotoksycznych limfocytów T. Jest on kodowany przez geny MHC i ma trzy koliste domeny. które kodują miejsce wiązania peptydów. 10-3). biorąc tym samym udział w reakcji przeciwko infekcji wirusowej. Mimo iż początkowo uważano.

Domeny αl i α2 tworzą rowek osadzony na β2-mikroglobulinie i domenie α3. Cząsteczki te są zbudowane z dwóch niekowalencyjnie połączonych łańcuchów o podobnej budowie. Domeny zewnętrzne (αl i βl) obu łańcuchów tworzą rowek podobny do tworzonego przez domeny αl i α2 łańcucha ciężkiego białek MHC klasy I. 235 . Fragment węglowodanowy (CHO) jest dołączony do domeny α2. • Druga część łańcucha ciężkiego to zawierający około 20 aminokwasów fragment hydrofobowy. regulują immunologiczne rozpoznanie antygenów za pomocą limfocytów B i T. które są między nim a błoną komórkową. Cząsteczki MHC klasy II mają zdolność wytwarzania dimerów złożonych z dwóch łańcuchów a i dwóch łańcuchów β. W rowku tym wiązane są antygeny. Domeny α2 i α2 są strukturalnie podobne do domen części stałych łańcuchów ciężkich im-munoglobulin. Cząsteczki MHC klasy II. przechodzący przez błonę komórkową. stwierdzane tylko na powierzchni wyspecjalizowanych komórek układu odpornościowego (makrofagi.zawierające determinanty specyficzne dla osobników. Oba łańcuchy mają w części N-końcowej po dwie koliste domeny. które następnie są prezentowane limfocytom T. który leży w cytoplazmie komórki. śródbłonowej i wewnątrzkomórkowej. kontrolowanych przez geny zlokalizowane w obrębie MHC (ryć. podobnie jak łańcuch ciężki cząsteczki klasy I. • Trzecią częścią jest liczący około 20-40 aminokwasów fragment hydrofilowy cząsteczki MHC klasy I (C-końcowy). 10-4). Polimorfizm cząsteczek MHC klasy II dotyczy przede wszystkim domen αl i βl. składają się z trzech części: zewnątrzkomórkowej N-końcowej. oznaczonych symbolami α i β. Łańcuchy te. komórki den-drytyczne i limfocyty B).

Późniejsze badania ujawniły. Badania sekwencji genu Qa-2. Jednak cząsteczki klasy I mogą wiązać jedynie krótki. Geny zlokalizowane w regionach Qa ł Tlą kodują cząsteczki zaliczane także do klasy I. oznaczane symbolem la). złożony z kilku aminokwasów peptyd. Natomiast produkty genów kompleksu Tlą i Qa wyka- 236 . ponieważ mają zamknięte miejsce wiążące. gdyż ich miejsce wiążące pozostaje otwarte z obu stron.Zarówno białka MHC klasy I. Dotychczas wykryto co najmniej 15 genów klasy la.1.3. Cząsteczki MHC klasy III wchodzą w skład układu dopełniacza (komplementu). a potem również zwierząt gospodarskich. Białka te są oznaczane literą C (ang. S i D. niektóre z nich też biorą udział w odpowiedzi immunologicznej. complement) i liczbą. od kilkunastu do ponad 20 aminokwasów. 10-5). jak i klasy II prezentują obcy peptyd (antygen) limfocytom T. klasyczne cząsteczki klasy I. że także geny w regionach sprzężonych Qa i Tlą kodują cząsteczki MHC. Białka C2. W jego skład wchodzą białka surowicy i płynów tkankowych. z tym jednak że określane są one jako cząsteczki nieklasyczne (Ib).3 wskazują na wysoką homologię (80%) tego genu z genami klasycznych antygenów transplantacyjnych. 10. a ich wyniki miały ogromne znaczenie dla późniejszych badań MHC człowieka. I. C4 i czynnik B (BF) u ludzi są kontrolowane przez loci MHC klasy III. Geny kodujące białka MHC klasy I znajdują się w regionach H-2K i H-2D (tzw. których jest łącznie z czynnikami regulującymi około 30. Pierwotnie w MHC u myszy zidentyfikowano regiony K. u myszy natomiast przez loci regionu S w obrębie H-2.1. Natomiast białka MHC klasy II mogą wiązać peptydy różnej długości. kontrolujących syntezę klasycznych białek MHC klasy I. Zadaniem układu dopełniacza jest uzupełnianie (dopełnianie) roli przeciwciał w zakresie unieszkodliwiania antygenu. Geny klasy I MHC mają po osiem eksonów kodujących funkcjonalne domeny białek MHC klasy I. które określono symbolem H-2 (ryć. Główny układ zgodności tkankowej myszy Badania głównego układu zgodności tkankowej były prowadzone początkowo u myszy.

Częstość rekombinacji między skrajnymi końcami tego kompleksu genów wynosi około 1%. Gen ten u ludzi składa się z ośmiu eksonów. -F i -G należą do nieklasycznych cząsteczek klasy I. 10. w którym znajdują się geny kontrolujące odpowiedź immunologiczną (wytwarzanie przeciwciał przeciwko ponad 40 różnym antygenom). znajduje się poza MHC. który ma pojedynczy pseudogen oznaczony symbolem H-2Pb. w grupie sprzężeniowej z locus dehydrogenazy sorbitolu. DP. natomiast cząsteczki kontrolowane przez loci HLA-E. czyli ponad 0. Klasyczne cząsteczki klasy I kodowane są przez 3 loci — HLA-A.3 i Tla zmapowano dotychczas 31 genów. natomiast u myszy z trzech eksonów. Białka klasy III są kontrolowane przez geny regionu S. W regionie Qa-2. Sekwencja aminokwasowa β2-mikroglobuliny wykazuje wysoką homologię z domeną immunoglobulin i odpowiednimi domenami antygenów transplantacyjnych klasy I. Główny układ zgodności tkankowej człowieka • U ludzi MHC (HLA) znajduje się w krótkim ramieniu chromosomu 6. przy czym trzy pierwsze . oznaczone symbolem Ir (ang. Wzór eksonów i intronów genów klasy II wskazuje na bliską współzależność między tymi genami i podobieństwa struktury z genami klasy I oraz genem β2-mikroglobuliny. Struktura HLA przedstawiona jest na liniowym diagramie (ryć.żują wiele różnic w porównaniu z antygenami transplantacyjnymi. DOB/DNA i DM.2. DR. 10-6). Każda podklasa ma co najmniej jeden gen łańcucha α i β. Geny klasy II HLA znajdują się w pięciu podklasach: DQ. -P. u człowieka w 15 chromosomie. immune response). bardzo istotny dla ekspresji produktów genów klasy I.1.1% całego genomu. u myszy w 2. zajmuje łącznie około 4 mpz DNA (4 miliony par zasad). Wśród regionów H-2 na szczególną uwagę zasługuje region I (między regionami K i S). -O/N oraz -M.3. z wyjątkiem H2-P. Białka klasy II są determinowane przez geny zlokalizowane w subregionach H2-A i -E. Gen kodujący łańcuch lekki (β2-mikroglobulinę) cząsteczek klasy I. -B i -C.

Jest pewnym paradoksem. Podobnie jak u myszy. Najbardziej interesujące z immunologicznego punktu widzenia są geny włączone w przetwarzanie własnych białek komórkowych. 10-11). nie podlegających transkrypcji (np. HLA klasy II — DPB2 i DPA2) oraz geny kodujące inne białka. iż cząsteczka DR jest kodowana przez wysoko polimorficzny gen DRB (determinujący syntezę łańcucha β) oraz dialleliczny gen DRĄ (kontrolujący syntezę łańcucha α). mają tylko 2 allele. przenoszące peptydy (pocięte białka) do siateczki śródpłazmatycznej w celu prezentacji ich przez cząsteczki klasy I MHC.kodują klasyczne cząsteczki klasy II. Stwierdzono na przykład. jak i do genów klasy II. Dwa inne geny LMP2 i LMP7 kodują podjednostki kompleksu białek cytoplazmatycznych nazywanych proteasomami. co potwierdza fakt. geny dla 21-hydroksylazy (CYP21). podczas gdy czwarta podklasa. -DRB i -DPB występują w postaci kilkudziesięciu alleli (tab. DOB/DNA. -B. Nieliczne z genów MHC. że geny HLA-A. Dotychczas wykryto 267 allełi klasy I HLA. 314 alleli klasy II i 40 alłeli klasy III. determinuje syntezę nieklasycznych cząsteczek klasy II. O szczególnej roli proteasomu świadczy określanie go jako „wewnątrzkomórkowego układu immunologicznego". Ponadto w obrębie HLA wykryto także kilkanaście pseudogenów. Są to geny TAP1 i TAP2 kodujące peptydowe transportery.in. Ta liczba alleli wynika z ogromnego polimorfizmu genów MHC. Cząsteczka MHC kodowana przez ten locus odgrywa szczególną rolę w prezentacji antygenów. m. białek transkrypcyjnych oraz białek nieprawidłowych. m.in. region klasy II HLA zawiera także geny. białek szoku 238 . na przykład DRA. iż komórki nie wykazujące ekspresji tej cząsteczki mają upośledzoną zdolność prezentacji antygenów. które strukturalnie nie należą do genów klasy II. bowiem jego sekwencja jest w takim samym stopniu podobna do genów klasy I. Odkryty niedawno locus DM jest nieco inny niż pozostałe. Biorą one udział w proteolizie białek.

Geny klasy I należą do dwóch grup — A i B. iż homologia między poszczególnymi gatunkami i człowiekiem jest duża. Struktura BoLA przedstawiona jest na rycinie 10-7. Produkty genów klasy I są to klasyczne cząsteczki MHC. różniących się delecją 6 par zasad w eksonie 5. Jak wspomniano na początku tego podrozdziału. Liczba poznanych haplotypów BoLA jest już bardzo długa i stale się zwiększa. w którym znanych jest także ponad 30 genów strukturalnych i kilkanaście markerów mikrosatelitarnych. Główny układ zgodności tkankowej bydła Główny układ zgodności tkankowej bydła zlokalizowano w 23 chromosomie. Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich jest mniej poznany. Jest to najlepiej poznany chromosom bydła. główny układ zgodności tkankowej jest regionem względnie konserwatywnym i istnieje wiele homologii między MHC u ludzi i różnych gatunków zwierząt.cieplnego 70 (HSP70) i dwa geny dla czynnika martwicy nowotworu (TNFA i TNFB).1. Na przykład homologia genów klasy II u ludzi i myszy jest następująca: myszy: ludzie: Aa Aβ DQα DQβ Eα Eβ DKα DRβ P O/N DP DOB/DNA M DM 10. Nie wykryto dotąd cząsteczek klasy I będących nieklasycznymi cząsteczkami. Porównanie genów znajdujących się w obrębie MHC u poszczególnych gatunków zwierząt zawarto w tabeli 10-111. który koduje krótki fragment transbłonowy łańcucha cząsteczki 239 .3. Wiadomo jednak.3.

DQA. mają dużą homologię. szacuje się. Homologia między genami BoLA i HLA jest stosunkowo duża. odległość między nimi wynosi 0. Nie jest znana dokładna liczba genów klasy I SLA. że jest ich około 7-10. spośród których przypuszczalnie tylko DR i DQ wykazują ekspresję na poziomie białka. Podobnie jak u innych gatunków. Wydaje się. różniący się od genów tego locus kodonem „stop" w eksonie kodującym transbłonowy fragment łańcucha cząsteczki MHC. PD7 i PD14. Są to PD1. Na przykład gen DRB3 wykazuje 85% homologii z genem HLA — DRB1. DQB.4 cM. Regiony klasy I i II znajdują się blisko siebie. Niektóre geny. W obrębie klasy II obserwowany jest duży polimorfizm genów. Główny układ zgodności tkankowej świni Główny układ zgodności tkankowej świń został zmapowany w chromosomie 7 ponad ćwierć wieku temu. Region klasy II zawiera wiele genów.MHC. i bardziej różniące się od nich (podobieństwo około 50%) PD6 i PD15. w granicach 75-87%. natomiast DQA bydła i człowieka — 75% homologii. W locus DRB wykryto pseudogen (DRB1). że region klasy I SLA jest mniejszy od analogicznego regionu u ludzi i myszy. Natomiast odległość między genami klasy I i III oraz III i II jest co najmniej o 100 tyś. Za pomocą analizy molekularnej (RFLP) zidentyfikowano już 46 haplotypów DRB. których homologia wynosi około 80-85%. w SLA 240 . par zasad mniejsza niż w MHC u ludzi. 26 DQB i 31 DQA. Tylko kilka genów regionu klasy I wykazuje ekspresję. z odpowiadającymi im genami HLA. DRĄ i DRB.

Mapa sprzężeniowa owczego chromosomu 20. W regionie OLA klasy I zidentyfikowano blisko sprzężone loci: OLA -A i -B. Dotąd nie sporządzono mapy fizycznej tego układu. 1996. Schemat głównego układu zgodności tkankowej świni (SLA) (wg: Schook i Lamont. iż nie jest on funkcjonalny. podobnie jak u bydła. w którym stwierdzono delecję nukleotydu w kodonie 53. 10-8).Ryć. w którym znajduje się główny układ zgodności tkankowej. 241 .6 cM. W regionie klasy II. w przeciwieństwie do innych gatunków. obok genów MHC znajdują się pseudogeny. W regionie klasy III. ma długość 5. zmodyfikowano) znajdują się także pseudogeny. znajdują się po jednym genie CYP22. Jest nim na przykład gen DRB2. Geny klasy II wykazują duży polimorfizm. W wyniku mutacji. 10-8. ovine aries). Główny układ zgodności tkankowej owcy Główny układ zgodności tkankowej owiec oznaczony jest skrótem OLA. Najlepiej poznany jest pseudogen DRB2. W regionie tym są także inne geny typowe dla tego układu (ryć. C2 i C4. które wykryto w tym pseudogenie. ale można również spotkać określenie Ovar (ang. powodujące. a częstość rekombinacji między nimi wynosi 0.6%. ale informacje uzyskane za pomocą analizy sprzężeń wykazują podobieństwa OLA do MHC u ludzi i bydła. w eksonach 3 i 4 znajdują się kodony „stop". przy czym geny z locus DQB cechuje większy polimorfizm niż z locus DQA i DRĄ.

10-9). częstość rekombinacji między skrajnymi loci tego układu -. O ile funkcje regionów B-F i B-L są znane.Struktura genetyczna regionu OLA klasy III wykazuje dużą homologię do HLA. Za typowy MHC uważany jest kompleks B.około 0. że jest on zlokalizowany również w tym chromosomie (ryć. przypuszcza się natomiast.5%. Region klasy I oznaczony jest symbolem B-F. chociaż niedawno zmapowano w obrębie MHC u drobiu gen G9a należący do klasy III HLA. że kompleks Rfp-Y jest włączony w proces rozpoznania przez komórki NK — naturalnych zabójców. Długość kompleksu B u drobiu wynosi prawdopodobnie 300-400 kpz. Wyniki badań prowadzonych na dużych populacjach referencyjnych wskazują na możliwość sprzężenia przynajmniej kilku genów klasy III z MHC drobiu. Dotychczas stwierdzono ponad 30 haplotypów tego kompleksu. o tyle funkcja regionu B-G wciąż nie jest wyjaśniona. Z kolei. U drobiu nie ma regionu klasy III. gen łańcucha lekkiego (β2-mikroglobuliny) znajduje się poza głównym układem 242 . Długość tego regionu u owiec wynosi około 150 tyś. par zasad. Kompleks B znajduje się w 16 mikrochromosomie. Badania MHC u drobiu koncentrują się na kompleksie B. klasy II — B-L. a klasy IV — B-G. Główny układ zgodności tkankowej kury U drobiu geny MHC są zlokalizowane w dwóch kompleksach: B i Rfp-Y. Cecha charakterystyczną klasy III OLA jest duplikacja loci dopełniacza C4 i 21-hydroksylazy (CYP21). częstość rekombinacji regionu Rfp-Y z regionem B wynosi 100%. które są klasyfikowane niezależnie. Jak już wspomniano przy omawianiu budowy cząsteczki klasy I. Chromosom 16 jest jedynym chromosomem u drobiu mającym obszar jąderkotwórczy (NOR). natomiast w odniesieniu do Rfp-Y większość badaczy uważa.

Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej Określanie genotypu osobnika pod względem układu zgodności tkankowej (haplotypu) może być przeprowadzane dwoma podstawowymi sposobami: 1) za pomocą metod serologicznych.3. ale ich wyniki świadczą o wpływie MHC na podatność/odporność na niektóre choroby.3. poprzedzona amplifikacją danego frag mentu DNA (PCR). 10.2. • metoda RFLP. Zainteresowani tym zagadnieniem znajdą szczegółowe informacje w podręczniku immunologii. U zwierząt gospodarskich analogiczne badania są znacznie mniej zaawansowane. Udoskonaleniem tej techniki jest test HTC. jak: • hybrydyzacja z sondą komplementarną do danego allelu (ang. przeciwciała monoklonalne.3. od pewnego czasu. allele specific oligonucleotides — ASO). Do badań serologicznych wykorzystywane są surowice lub. Cząsteczki MHC klasy II można również identyfikować w mieszanej hodowli limfocytów (MLC). 243 . Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej 10. w którym używane są homozygotyczne komórki stymulujące. Znane są już powiązania antygenów MHC z zapadalnością na różne choroby. badania układu zgodności tkankowej u bydła (BoLA) wykazały jego związek z odpornością na mastitis. Natomiast bezpośrednia identyfikacja genów MHC jest możliwa dzięki takim technikom genetyki molekularnej.3. 2) poprzez analizę molekularną DNA. Mechanizm ten przedstawiony jest w podrozdziale: Zarys przebiegu reakcji odpornościowej. Na przykład.zgodności tkankowej. 10-IV).1. antygenu) MHC. tuberkulozę. Rola głównego układu zgodności tkankowej w odporności/podatności na wiele chorób u ludzi jest przedmiotem intensywnie prowadzonych badań. pozwalających na identyfikację określonej cząsteczki (białka. U drobiu zlokalizowano go metodą FISH (hybrydyzacja fluorescencyjna in situ) w dużym mikrochromosomie (numer 9 lub 10 pod względem wielkości). białaczkę. dzięki której możliwe jest wykrycie obecności danego allelu MHC. Związek MHC z odpornością na choroby Najważniejszą funkcją cząsteczek MHC jest udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na infekcje wewnątrzkomórkowe. inwazję kleszczy i pasożytów oraz trypanosomatozę (tab.3. 10.

U trzody chlewnej geny klasy I są przypuszczalnie głównymi genami włączonymi w regulację odpowiedzi immunologicznej na inwazję nicieni Trichinella spiralis.U owiec najbardziej zaawansowane są badania nad zależnością między podatnością/odpornością na inwazje pasożytnicze a głównym układem zgodności tkankowej. oddziałuje także na inne cechy (produkcyjne i reprodukcyjne). haplotypy klasy II bydła uznane za skorelowane z odpornością/podatnością na białaczkę są następujące: DQA*3A-DQB*3A-DRB2*2A-DRB3. U kur główny układ zgodności tkankowej jest związany z odpornością na chorobę Mareka.2*11 — odporność DQA*12-DQB*12-DRB2*3A-DRB3.2. Główny układ zgodności tkankowej u koni (ELA) jest najmniej poznany. mięsaka Rousa i cholerę ptasią.3. Podstawowym celem tych badań jest ustalenie antygenów MHC mogących być wskaźnikami selekcyjnymi odporności owiec na pasożyty wewnętrzne. ale stwierdzono już jego związek z odpornością na raka skóry. Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi Główny układ zgodności tkankowej.2*8 — podatność 10. U bydła mlecznego stwierdzono istotne oddziaływanie niektórych 244 . Na przykład. kokcydiozę. oprócz szczególnej roli w reakcji immunologicznej.3. Coraz częściej u zwierząt gospodarskich identyfikowane są haplotypy związane z określoną reakcją na infekcje.

10. Badania znaczenia głównego układu zgodności tkankowej w reprodukcji zwierząt gospodarskich prowadzone były przede wszystkim na świniach. Tutaj też następuje związanie cząsteczki MHC z peptydem. po czym powstały kompleks transportowany jest na powierzchnię komórki. czyli są degradowane do peptydów. bez względu na to. bakterie i pasożyty) do organizmu układ immunologiczny reaguje w różny sposób. Wykazano wyraźny wpływ haplotypu rodziców na te cechy. W siateczce śródplazmatycznej są syntetyzowane cząsteczki klasy I MHC.4. Przebieg reakcji immunologicznej jest niezmiernie skomplikowany i. Zasadniczą rolę w ich rozpoznaniu. W zakażonej komórce białka wirusowe ulegają proteolizie (w cytosolu). zależnie od rodzaju patogenu i miejsca infekcji. Wykazano ponadto istotny związek niektórych antygenów klasy II z zatrzymaniem łożyska. Zarys przebiegu reakcji odpornościowej W odpowiedzi na wniknięcie patogenów (wirusy. obniżać stopień przeżywalności i masę ciała cieląt. przy czym stwierdzono różną współzależność danego haplotypu z cechami produkcyjnymi zależnie od rasy.cząsteczek MHC klasy I na cechy związane z użytkowością mleczną. przeżywalność zarodków i płodów oraz liczebność miotu. iż geny ELA mogą wpływać na zmniejszenie płodności przy kojarzeniach ogierów i klaczy o identycznych haplotypach. Obecna wiedza pozwala na przedstawienie jedynie w zarysie przebiegu reakcji. Dotyczyły one wpływu MHC na stopień owulacji. zwłaszcza w odniesieniu do zakażenia zewnątrzkomórkowego. Dokładne poznanie struktury i funkcji głównego układu zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich oraz jego związku z odpornością. jak dotychczas. U koni natomiast stwierdzono. 245 . gdzie zostaje rozpoznany przez obecne w pobliżu limfocyty T cytotoksyczne. odgrywają cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej. nie do końca został poznany. Cząsteczki MHC klasy I biorą udział w odpowiedzi układu immunologicznego na wirusową infekcję wewnątrzkomórkową. Peptydy te są następnie przekazywane do siateczki śródplazmatycznej. czy są to antygeny zewnątrzkomórkowe czy wewnątrzkomórkowe. natomiast u bydła ras mięsnych zauważono korelację między przyrostami masy ciała i przekrojem mięśnia najdłuższego grzbietu a obecnością określonych antygenów MHC. Również u bydła antygeny MHC mogą wpływać na zamieralność zarodków. reprodukcją i produkcyjnością powinno w przyszłości umożliwić wykorzystanie cząsteczek (antygenów) MHC jako markerów genetycznych w doskonaleniu zwierząt pod względem tych cech. Wyniki badań prowadzonych na trzodzie chlewnej świadczą o wpływie MHC na cechy tuczne i rzeźne świń.

Limfocyty te uwalniają cytokiny hamujące replikację wirusów i cytotoksyny. jeśli bakterie zostaną pochłonięte przez makrofagi. które zostały pochłonięte przez wyspecjalizowane komórki układu immunologicznego — komórki dendrytyczne. Cząsteczki MHC klasy II uczestniczą w reakcji przeciwko infekcji zewnątrzkomórkowej. mające na powierzchni cząsteczkę CD8. 10-10a). Powstały Ryc. są rozkładane na peptydy w wakuolach (endosomach). które zabijają zakażoną komórkę (ryć. Peptydy te wiążą się z cząsteczkami MHC klasy II. Podczas infekcji bakteryjnej. makrofagi lub limfocyty B. (b) prezentacja antygenu przez cząsteczki MHC klasy II 246 . Reakcja immunologiczna: (a) prezentacja antygenu przez cząsteczki MHC klasy I.nazywane inaczej zabijającymi. przedostającymi się z siateczki śródplazmatycznej. 10-10. prezentując przede wszystkim obce antygeny.

W określonych przypadkach. Limfocyty te nie mszczą komórek tak jak limfocyty T cytotoksyczne (CD8). nieśność itd. które uległy apoptozie. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się genetycznie uwarun247 . Jedna cząsteczka MHC klasy I może w swym rowku związać około 1000 różnych peptydów. które służą jako receptory antygenów. prezentując limfocytom B cząsteczki po fagocytozie i wstępnej fragmentacji. ale także oporności/podatności na choroby zakaźne i inwazyjne.). makrofagi mogą pełnić rolę pośrednią.5. Jeśli bakterie zostaną pochłonięte przez limfocyty B. Cząsteczki MHC biorą także udział w usuwaniu własnych białek pochodzących z komórek. jest rozpoznawany przez limfocyt pomocniczy T. w odpowiedzi immunologicznej biorą udział limfocyty T CD4 pomocnicze.kompleks jest transportowany na powierzchnię komórki i tutaj rozpoznawany przez limfocyty T CD4 typu zapalnego (Thl). gdy jest zbyt mała liczba limfocytów B zdolnych do rozpoznania antygenu (co może wystąpić przy pierwszym zetknięciu się organizmu z danym antygenem) bądź gdy fagocytowane cząsteczki lub bakterie są dużych rozmiarów. 10-10b). Podczas tego procesu komórka początkowo kurczy się i oddziela od sąsiednich komórek. degradują i prezentują wszystkie antygeny (ryć. a raczej ich pojemność jest różna. Zaktywowane limfocyty B rozpoczynają syntezę przeciwciał wtórnych (IgG. Obce białko rozpoznane przez limfocyt B jest przekazywane do wakuoli (endosomów) i tam trawione na krótkie peptydy. Utworzony kompleks. które dotarły tu z siateczki śródplazmatycznej. Genetyczna oporność na choroby Zmienność obserwowana u zwierząt dotyczy nie tylko cech użytkowych (mleczność. a jej fragmenty są trawione przez sąsiadujące komórki. chromatyna ulega kondensacji na obrzeżach jądra. a następnie cała komórka pęka. Apoptoza (gr. Tak więc wytwarzanie przeciwciał przez limfocyty B jest kontrolowane przez cząsteczki MHC i limfocyty T (ryć. apoptosis opadanie) jest to programowana śmierć komórki. Zdolność cząsteczek MHC do wiązania peptydów. 10. po przedostaniu się na powierzchnię komórki. natomiast cząsteczka klasy II może ich związać dwa razy więcej. określane jako Th2. Dojrzały limfocyt B ma na swej powierzchni przeciwciała IgM lub IgM i IgD. Limfocyt ten daje sygnał limfocytom B do proliferacji (namnażania) i syntezy przeciwciał. wkrótce potem jądro. Makrofagi wchłaniają. Następnie peptydy te są wiązane przez cząsteczki klasy II. które różnią się od pierwotnych tylko strukturą łańcucha ciężkiego. 10-10b). czyli jej fizjologiczna śmierć. ale uwalniają limfokiny aktywujące komórkę do zwalczenia infekcji (ryć. 10-10b). IgE lub IgA).

następnym krokiem jest oszacowanie parametrów genetycznych: odziedziczalności tej cechy i jej korelacji genetycznej z innymi cechami istotnymi ekonomicznie. których celem jest znalezienie takich genów. Podstawowe założenia poszukiwania genów odpowiedzialnych za oporność zwierząt na choroby obrazuje schemat (ryć. iż cecha oporności jest warunkowana pojedynczym genem. czyli określenie jego położenia w chromosomie. celowe jest zmapowanie tego genu. mutacja w genie FUT1 odpowiadająca za oporność prosiąt na chorobę obrzękową. Umożliwi to poznanie sposobu jej dziedziczenia. należy oszacować jej zmienność genetyczną. Wybór cechy będącej wskaźnikiem oporności powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem pewnych kryteriów. chociaż w przypadku niektórych schorzeń stwierdzono. Oporność na choroby jest definiowana jako właściwość organizmu uniemożliwiająca rozwój choroby pomimo wniknięcia patogenu.kowanej oporności na choroby. iż oporność na nie zależy od pojedynczego genu o dużym efekcie. Jeśli okaże się. Mechanizm dziedziczenia genetycznej oporności na różne choroby nie został jeszcze w pełni poznany. 248 . następnie sklonowanie go i poznanie sekwencji nukleotydów. Genetyczna oporność nie obejmuje typowej odpowiedzi immunologicznej. Na ogół jest to cecha poligeniczna. może nią być produkt nadający się do sprzedaży bądź zmniejszający koszty produkcji • być łatwa do mierzenia bez ponoszenia wysokich kosztów. Gdy cecha — wskaźnik oporności jest już wybrana. W ośrodkach naukowych wielu krajów prowadzone są intensywne badania. W przypadku gdy oporność na chorobę jest cechą poligeniczna. 10-11). Informacje te mogą być przydatne w opracowaniu strategii doskonalenia oporności. np. Cecha ta powinna: • charakteryzować się dużą genetyczną zmiennością i odziedziczalnością • mieć istotną wartość ekonomiczną.

W Kenii zarażenie bydła motylicą wątrobową jest o wiele częstsze u ras importowanych z Europy niż u ras miejscowych. jak: • cechy eksterierowe (widoczne gołym okiem). rodzime rasy bydła w Indii są bardziej wrażliwe na brucelozę niż ich mieszańce z rasami europejskimi. Na przykład. u bydła opornego na białaczkę częściej występują antygeny erytrocytarne B.Zasadniczym krokiem w badaniach genetycznej oporności jest poszukiwanie sprzężeń między genetyczną opornością. a markerami genetycznymi. Tradycyjna praca hodowlana w kierunku zwiększenia oporności zwierząt może być prowadzona w drodze selekcji pośredniej na podstawie takich cech. warunkowaną wieloma lub jednym genem. Innym markerem biochemicznym mogą być antygeny erytrocytarne grup krwi. związana z opornością na raka oczu. która prowadzi do śpiączki afrykańskiej (trypanosomatoza). jak również badania genetycznej struktury głównego układu zgodności tkankowej (MHC). umożliwiałaby prowadzenie selekcji wśród zwierząt młodych. wskazujące na większą niż u osobników białych oporność na choroby wirusowe. Zwierzęta z hemoglobiną AA są bardziej oporne niż osobniki z hemoglobiną AB i BB. Y2/ D' i P'. i barwne upierzenie drobiu. takimi jak antygeny erytrocytarne czy białka polimorficzne (markery klasy I) lub niekodujące sekwencje DNA (markery klasy II). Powszechnie znana jest oporność rodzimego bydła afrykańskiego N'Dama na infekcję świdrowca Trypanosoma brucei brucei. Największe możliwości ograniczania występowania chorób u zwierząt na drodze hodowlanej stwarzają wyniki badań molekularnych określających sekwencje nukleotydowe genów. Na zmienność w podatności na choroby infekcyjne i pasożytniczne składają się zarówno różnice osobnicze. W opracowaniu strategii doskonalenia oporności genetycznej wykorzystuje się zarówno metody tradycyjne. Wyniki badań prowadzonych na owcach w Australii i Nowej Zelandii wskazują na zależność między genotypem hemoglobiny a częstością zarażenia pasożytem Haemonchus contortus. Choroba ta dziesiątkuje populacje bydła 249 . Klasycznymi przykładami cech eksterierowych są: ciemna obwódka wokół oczu u bydła rasy hereford (bydło z biało umaszczoną głową). Na przykład. co ma zasadnicze znaczenie w hodowli bydła wobec coraz szerzej stosowanego ich transferu. • cechy. • cechy ustalane za pomocą badań molekularnych DNA. jak i techniki inżynierii genetycznej. Znajomość cech określanych metodami serologicznymi. Sprzężenia takie są szczególnie korzystne w selekcji. Ustalenie na tej podstawie oporności (lub podatności) na choroby jest możliwe już u zarodka. jak i rasowe. które są określane za pomocą testów serologicznych lub elektroforezy. które mogą być wskaźnikami oporności na choroby. gdyż umożliwiają określanie oporności/podatności zwierzęcia bez konieczności zarażania go patogenami.

W Norwegii od 1978 roku mastitis jest już włączone jako cecha 250 . nie zabezpieczając ich przed infekcją. Wykorzystanie zjawiska genetycznej oporności w celu poprawy zdrowotności zwierząt gospodarskich ma szczególne znaczenie w przypadku chorób trudnych do zwalczania metodami weterynaryjnymi. w tym przypadku jest to temperatura otoczenia. Prowadzone są badania nad możliwością wprowadzenia do oceny wartości hodowlanej buhajów cechy „choroba" (mastitis). S. że oporność na nie zależy od funkcji fagocytarnych komórek przede wszystkim śledziony i wątroby. Zjawisko oporności u kur obserwowane jest także w odniesieniu do kokcydiozy i salmonellozy. Różnice rasowe w oporności/podatności na choroby mogą być wykorzystywane do krzyżowania w celu uzyskania mieszańców opornych na daną chorobę. Obserwowane są zarówno różnice rasowe. której częstość występowania jest w dużej mierze stymulowana działaniem czynników środowiskowych. Jedną z dróg ograniczania występowania mastitis u bydła jest wykorzystanie w pracy hodowlanej różnic w genetycznych skłonnościach do tego schorzenia. enteritidis) sugerują. Za wskaźnik oporności na kokcydiozę przyjęto liczbę produkowanych oocyst. Na przykład.afrykańskiego. S. Ponadto świadczą one. simentalery czy szwyce. Kokcydioza jest równocześnie przykładem choroby. iż oporność na salmonellozę jest dominująca i może być warunkowana pojedynczym genem. Dzięki wysokiej plenności i szybkiej rotacji pokoleń prowadzona u tego gatunku intensywna selekcja w kierunku oporności na chorobę Mareka umożliwiła wytworzenie rodów kur całkowicie niewrażliwych na to schorzenie. zwłaszcza u młodych kurcząt. a także. typhimurium. Kokcydioza powoduje obniżony stopień wzrostu. Oprócz różnic rasowych w podatności krów na mastitis stwierdzono także wyraźne różnice w częstości występowania tego schorzenia między rodzinami (po matkach) i liniami (po ojcach). gallinarum. Badania genetycznych uwarunkowań oporności na kokcydiozę wskazują na rolę genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) i genów zlokalizowanych poza tym układem. krowy rasy nizinnej czarno-białej i czerwonej duńskiej częściej zapadają na zapalenia gruczołu mlecznego niż holsztyńsko-fryzyjskiej. jak i indywidualne. Należą do nich stany zapalne gruczołu mlecznego (mastitis). Zależność ta jest następstwem zróżnicowanej zdolności termoregulacji u młodych ptaków. z zachowaniem ich wysokiej produkcyjności. Zmienność podatności zwierząt na choroby najlepiej poznano u kur. S. zmniejszone wykorzystanie paszy. które są przyczyną poważnych strat ekonomicznych w hodowli bydła mlecznego. Wyniki badań wrażliwości kur na bakterie Salmonella (S. Ze względu na stosowaną sztuczną inseminację problem przekazywania przez ojca oporności na mastitis jest bardzo istotny. śmiertelność. pullorum. Mechanizm oporności na chorobę Mareka przypuszczalnie polega na ograniczaniu rozwoju guzów u zainfekowanych ptaków.

iż byłoby celowe prowadzenie selekcji pośredniej. wapń. jak: magnez. którego leczenie jest bezskuteczne. jest białaczka limfatyczna. charakteryzujących się wysoką produkcją mleka i zwiększoną opornością na mastitis. niedobór niektórych pierwiastków. Obecnie w programach hodowlanych kładzie się wyraźny nacisk na cechy morfologiczne wymion i zdolność wydojową krów. że większa zapadalność na białaczki krów od matek chorych jest następstwem nie tylko dziedziczenia skłonności do tej choroby. coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom wpływu założeń genetycznych na skłonność do tego schorzenia. iż selekcja w kierunku zmniejszenia zawartości komórek somatycznych w mleku może zmniejszyć zdolność krów do reakcji na infekcje gruczołu mlecznego. Wpływ buhajów na skłonność ich córek do białaczki nie jest tak silny jak wpływ matek. zbyt duża wielkość i niskie zawieszenie. Można zatem przypuszczać. Z drugiej 251 . Wiadomo. Inną drogą zwalczania mastitis jest selekcja buhajów w kierunku zmniejszenia zawartości komórek somatycznych w mleku ich córek. Ta metoda selekcji jest zalecana na przykład w Szwecji. ustawienie strzyków. wysokość zawieszenia wymienia i szybkość oddawania mleka. Innym schorzeniem u bydła. w celu ograniczania występowania mastitis poprzez selekcję. kobalt i mangan). Ocena rozpłodników jest dokonywana na podstawie zdrowotności gruczołu mlecznego ich potomstwa żeńskiego. iż wirus białaczki limfatycznej nie jest przenoszony podczas sztucznej inseminacji przez nasienie. przez uprzednio zarażoną wirusem białaczki komórkę jajową. co zostało udowodnione. Podstawowymi kryteriami tej selekcji są. Jej występowanie stwierdzono na wszystkich kontynentach. Wydaje się. Na podstawie licznych badań można sądzić. Wybór tych cech jest uzasadniony ich uwarunkowaniem genetycznym i powiązaniem ze stanem zdrowotnym wymienia. że skłonność do białaczki jest przekazywana przez rodziców.selekcyjna w programach hodowlanych. za duże lub za małe strzyki. siarę i mleko oraz. kształt i wielkość wymienia oraz strzyków. ale także zakażenia przez łożysko. Jednakże badania niektórych autorów wykazały istotną rolę poszczególnych rodzajów komórek somatycznych w zabezpieczaniu wymienia przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Ponieważ wszelkie metody zwalczania białaczki (poza eliminacją zwierząt zarażonych) stosowane przez lekarzy weterynarii nie przynoszą oczekiwanych wyników. ale najczęściej atakuje ona bydło w krajach strefy umiarkowanej. jak również niekorzystnym warunkom środowiska (np. Wydaje się. Wielu badaczy wiąże skłonność krów do stanów zapalnych (mastitis) z budową i wielkością wymienia oraz strzyków. takie jak: nieproporcjonalny rozwój przednich i tylnych ćwiartek. oprócz wydajności. Celem tych działań jest wyselekcjonowanie krów o prawidłowej budowie wymienia. których wymiona wykazują morfologiczne i fizjologiczne odchylenia od normy. a zwłaszcza przez chore matki. opartej na wskaźnikach fenotypowych oporności. która w znacznym stopniu jest uwarunkowana genetycznie. Stwierdzono na przykład. że mastitis najczęściej występuje u krów.

Haemonchus contortus) a „resilience" istnieje dodatnia korelacja genetyczna. przede wszystkim z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniego wskaźnika tego stanu. Stwarza to możliwość wykorzystywania tej właściwości w ograniczaniu stopnia inwazji pasożytniczych u tego gatunku zwierząt. co może być dowodem na dziedziczenie podatności na białaczkę. Genetyczna zmienność zdolności do współżycia żywiciela z pasożytem. że praktycznie nie jest możliwe uzyskanie zwierząt opornych na kilka chorób jednocześnie.jednak strony wielu badaczy stwierdzało. . ale także innych schorzeń. lub też jako zdolność do współżycia z pasożytem (ang. cieszy się mniejszym zainteresowniem wśród badaczy.6. Genetyczne uwarunkowanie oporności prosiąt na biegunki okresu noworodkowego i poodsadzeniowego wywoływane szczepami K88 E. coli i F18 E. przez zmniejszanie jego ilości 1 ograniczanie przeżywalności (ang.5-0. której wartość waha się w granicach 0. Badania nad genetyczną opornością świń na choroby dotyczą przede wszystkim biegunek u prosiąt. coli jest opisane w podrozdziale: Mutacje genowe. na przykład schorzeń kończyn. resilience) poprzez utrzymywanie produkcyjności na nie zmienionym poziomie nawet podczas inwazji. resistance). Stwierdzono. że krowy po niektórych buhajach znacznie częściej zapadają na tę chorobę. Prowadząc selekcję w kierunku oporności na pasożyty można oczekiwać poprawy skorelowanej z nią cechy zdolności współżycia z pasożytem. U owiec stwierdzono zróżnicowaną oporność na pasożyty wewnętrzne. w odróżnieniu od genetycznej zmienności oporności. iż między opornością owiec na zarażenie nicieniami żołądkowo-jelitowymi (np. Oporność owiec na pasożyty żołądkowo-jelitowe może przejawiać się jako zdolność żywiciela do kontrolowania występowania pasożyta. Można jedynie mówić 0 doskonaleniu cechy oporności na określone schorzenie. W tym miejscu należy podkreślić.

umiejscowione na niektórych frakcjach leukocytów (antygeny klasy II) lub innych komórkach mających jądro (antygeny klasy I). która zależy od wielkości i ładunku elektrycznego cząsteczki białka (lub fragmentu DNA) oraz jej konformacji przestrzennej. Rozdział elektroforetyczny ujawnia formy różniące się ruchliwością. Polimorfizm markerów bada się zazwyczaj za pomocą metod analitycznych. temperatura. antygeny głównego układu zgodności tkankowej. Natomiast bezpośrednia elektroforeza wybranych fragmentów DNA.). W ten sposób badane są antygeny erytrocytarne (grupy krwi). W przypadku DNA rozdział może być poprzedzony trawieniem wyizolowanego (lub zamplifikowanego metodą PCR) DNA z użyciem enzymów restrykcyjnych. antygenowe determinanty białek surowicy krwi (allotypy).Rozdział W klasycznym ujęciu marker genetyczny to cecha jakościowa. przez jedną parę alleli. zawierających przeciwciała skierowane przeciw ściśle określonej postaci białka. Metody serologiczne wymagają stosowania surowic testowych. wśród których dominują metody serologiczne oraz biochemiczne — oparte na elektroforezie. przydatna do celów analizy genetycznej. które nie kodują informacji genetycznej. czy jest on polimorficzny. pozwala na analizę polimorficznych loci zawierających sekwencje mikrosatełitarne lub też ujawnienie zróżnicowanej konformacji pojedynczych łańcuchów zamplifikowanego frag253 . uzyskanych metodą PCR. co zachodzi wówczas. a z drugiej strony od parametrów fizycznych rozdziału (napięcie. stężenie nośnika — żelu itp. uwarunkowana w sposób prosty — tzn. Technikę elektroforezy wykorzystuje się do rozdziału w polu elektrycznym białek oraz fragmentów DNA. a dokładniej — rozpoznające konkretną determinantę antygenową. gdy w populacji występują przynajmniej dwa allele w locus tego markera. Zastosowanie enzymów restrykcyjnych pozwala na ujawnienie polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) w obrębie genów lub polimorfizmu powtarzalnych sekwencji minisatelitarnych. Przydatność markera zależy od tego.

Do pionierów tych badań należy zaliczyć m. cechujący się obecnością charakterystycznych białek. Ich efektem było wykrycie wielu układów grupowych. W tym przypadku mają zastosowanie tylko badania oparte na elektroforezie DNA. czyli sekwencje kodujące -. Identyfikacja antygenów erytrocytarnych wymaga zastosowania surowic testowych.geny. i 60. polskiego badacza Ludwika Hirszfelda. Objęcie badaniami niekodujących sekwencji DNA spowodowało. wśród nich najważniejsze miejsce zajmują tandemowo powtarzające się sekwencje mikrosatelitarne. że są związane z błoną plazmatyczną erytrocytów. Białka kodowane przez te geny pełnią różnorodne funkcje biologiczne. wówczas jest rozpoznawane 254 . Antygeny erytrocytarne (grupy krwi) Grupy krwi były najwcześniej wykorzystane w analizie genetycznej. W ich obrębie zidentyfikowano liczne antygeny i allele je warunkujące. Po dodaniu do surowicy testowej zawiesiny erytrocytów dochodzi do reakcji anty-genprzeciwciało. dotyczącej kontroli pochodzenia. np. single stranded conformation polymorphism). że mogą one być enzymami. czyli Ag-NOR). a ich obecność można wykryć metodami serologicznymi. Intensywne badania nad polimorfizmem antygenów erytrocytarnych u zwierząt domowych podjęto na przełomie lat 50.in. Przez grupę krwi należy rozumieć typ krwi. Oprócz wymienionych wyżej dwóch klas markerów genetycznych można wyróżnić jeszcze grupę markerów związanych z polimorfizmem chromosomowym. Przeciwciała obecne w surowicy testowej wiążą się z determinantami antygenowymi. receptorami. Wspólną ich właściwością jest to. na powierzchni erytrocytów. które zawierają swoiste przeciwciała skierowane przeciw konkretnemu antygenowi. W wyniku reakcji antygen-przeciwciało dochodzi do aglutynacji lub hemolizy krwinek czerwonych. Konkretny układ grupowy krwi jest warunkowany przez pojedynczy gen (locus).mentu DNA genu (metoda SSCP — ang.1. SSCP). a w mniejszym stopniu sekwencje minisatelitarne. Polimorfizm tych markerów wykrywany jest poprzez analizę produktów genów (metody serologiczne i technika elektroforezy białek) lub badanie DNA tych genów (metody RFLP. Klasa I obejmuje klasyczne markery. Polimorfizm chromosomowy dotyczy przede wszystkim wielkości bloków heterochromatyny konstytutywnej (barwienia techniką CBG) oraz obszarów jąderkotwórczych (technika Ag-I. cząsteczkami adhezyjnymi czy białkami strukturalnymi. że markery zostały podzielone na dwie klasy. Klasa II markerów to sekwencje niekodujące. Jeśli białko ma tylko jedną determinantę antygenową. który w populacji jest reprezentowany zazwyczaj przez wiele alleli (seria alleli wielokrotnych). Z badań prowadzonych u człowieka wynika. 11. który jest wykrywany za pomocą technik prążkowego barwienia chromosomów. o właściwościach antygenowych.

może to prowadzić do zróżnicowanej modyfikacji potranslacyjnej. to wówczas ta forma białka jest wykrywana po zastosowaniu odpowiedniej liczby surowic testowych. że białko jest pozbawione determinant wykrywalnych dostępnymi surowicami testowymi. Mutacja taka może doprowadzić do zmiany sekwencji aminokwasów.za pomocą jednej surowicy testowej. Jeśli takie geny mają wiele alleli. Występowanie różnych form determinanty antygenowej w danym białku jest skutkiem mutacji punktowych. Jeśli białko ma kilka determinant antygenowych. a to z kolei może wpłynąć na zmianę struktury białka. Struktura białka zależy również od modyfikacji potranslacyjnej polipeptydu przeprowadzonej przez enzymy kodowane przez inne geny. a przez to do utworzenia (lub zlikwidowania) 255 . Wreszcie może być taka sytuacja. a w tym jego determinanty antygenowej.

Schemat opiera się na założeniu. Gdyby dla uproszczenia przyjąć. Mówi się wówczas o fenogrupach. to wówczas każda mutacja genu. Sytuacja staje się bardziej złożona. że białko ma tylko jedną determinantę antygenową. czyli zespole antygenów. gdy białko ma więcej determinant antygenowych. Mechanizm powstawania zróżnicowania antygenów erytrocytarnych. a więc są uwarunkowane przez jeden allel. przykład dla białka mającego kilka determinant antygenowych. 11-1).nowej determinanty w antygenie erytrocytarnym. że nowe determinanty antygenowe są skutkiem mutacji genu kodującego łańcuch polipeptydowy antygenu erytrocytarnego 256 . Wówczas pojedynczy allel jest opisywany za pomocą kilku surowic testowych. które pojawiają się w trzech fenogrupach: abc. W takiej sytuacji mutacja genu zmienia jedną Ryć. które dziedziczą się jak jednostka. prowadząca do zmiany budowy białka — rozpoznawanej przez surowice testowe — będzie skutkowała powstaniem nowego allelu (ryć. ab oraz a’bc). 11-2.

a w konsekwencji do nietypowego dziedzi- 257 . Badania prowadzone u zwierząt wykazały. Przyjmuje ona.z determinant. ale nie narusza struktury pozostałych (ryć. 11-2). że istnieje także druga teoria tłumacząca fenomen fenogrup. Przy takim uwarunkowaniu genetycznym może dochodzić do powstawania rekombinantów. że każdy antygen warunkowany jest przez jeden gen. Wówczas zespół antygenów dziedziczący się jako jednostka genetyczna byłby uwarunkowany przez grupę genów bardzo silnie ze sobą sprzężonych. że występują obie sytuacje. Należy jednak zaznaczyć.

T'. w których wykryto dotąd tylko dwa allele (np. P. Można przypuszczać. C. G. R'). Z. że istnieją białka zbudowane z podjednostek kodowanych przez różne geny.czenia antygenów krwinkowych. L. 13 w genomie kury (układy: A. D. F. C. głównie w odniesieniu do układu grupowego B. E. D. O. L. które w reakcji z dostępną surowicą testową nie daje reakcji serologicznej. M. P) oraz 15 w genomie świni (układy: A. F. R. S. jak np. J. H. w którym występuje allel „ — " określany jest jako otwarty. w którym wykryto 40 antygenów i opisano około 1000 alleli (fenogrup). G. F. Biologiczna funkcja powyższych białek nie została jeszcze poznana. B. U) oraz owcy (układy: A. układ grupowy B bydła. przy czym jeden z nich jest odpowiedzialny za występowanie białka mającego determinantę antygenową wykrywaną przez surowicę testową. D. W przypadku wielu układów grupowych znane jest umiejscowienie chromosomowe loci. C. Liczba znanych układów grupowych (loci) u zwierząt gospodarskich wynosi: 7 w genomie konia (układy: A. O). M. B. Na drugim biegunie są układy o olbrzymim polimorfizmie. że w niektórych przypadkach obie teorie będą miały zastosowanie do wyjaśnienia połimorfizmu antygenów erytrocytarnych. M. Wśród poznanych układów są takie. J. a drugi allel (allel „ —") koduje białko. D. Natomiast bardzo bogata jest wiedza na temat połimorfizmu występującego w obrębie poszczególnych układów (tab. N. B. K. że cząsteczka białka kodowana przez ten gen ma bardzo zróżnicowaną strukturę i przez to ma wiele determinant antygenowych. I. K. 11 w genomie bydła (układy: A. Układ grupowy. układ L bydła czy układ C świni). K. Zatem możliwe jest. B. E. Należy pamiętać. M. J. Ponadto determinanty mogą 258 . Przykłady takie opisano u bydła. C. C. H. 11-1). X). Q.

czyli zawierającej wiele różnych przeciwciał). jakie antygeny występują na erytrocytach w poszczególnych próbkach. badanie grup krwi wymaga stosowania surowic testowych.2.mieć wiele wariantów. oraz takie. erytrocytów i leukocytów są drugą. 11. W tabeli 11-11 przedstawione są rozpoznane dotychczas antygeny i allele u koni. Surowice takie są produkowane przez laboratoria. pozyskaniu od nich surowicy odpornościowej (na ogół poliwalentnej. Białka surowicy krwi. comparison test). Gen S ma dwa allele: S oraz s. że do laboratoriów uczestniczących w teście przesyłane są zestawy zakodowanych próbek krwi zwierząt. które odpowiadają za występowanie kilku determinant (rozpoznawanych przez analogiczną liczbę surowic). aby surowice testowe. Procedura produkcji oparta jest na immunizacji zwierząt. konie) oraz Zakład Hodowli Koni AR w Poznaniu (konie). świnie. który ma działanie epistatyczne w stosunku do locus układu A. Na uwagę zasługuje układ grupowy A świni. Niezmiernie istotne jest. pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt (ang. które powinny spełniać warunek swoistości. to znaczy zawierającej przeciwciała skierowane przeciw konkretnemu antygenowi erytrocytarnemu. Poszczególne warianty tych białek są określane za pomocą technik elektroforetycznych (np. Pojawienie się antygenu A lub O uzależnione jest od genotypu w locus S. a następnie jej „oczyszczaniu" (absorpcji niespecyficznych przeciwciał) do momentu otrzymania surowicy testowej (monowalentnej). Jak to już wcześniej wspomniano. które zajmują się badaniami antygenów erytrocytarnych na potrzeby kontroli pochodzenia zwierząt. erytrocytów i leukocytów Białka surowicy krwi. Za pomocą dostępnych surowic testowych należy ustalić. międzynarodowych testów porównawczych (ang. Jego ekspresja zależna jest od dodatkowego locus S. a każdy z nich jest rozpoznawany przez odrębną surowicę testową. Pomiędzy tymi skrajnymi przykładami są liczne układy grupowe. przy czym działanie epistatyczne pojawia się przy genotypie homozygoty recesywnej ss. wyprodukowane w różnych laboratoriach. w których zidentyfikowano kilka czy kilkanaście alleli. które warunkują pojawienie się tylko jednej determinanty (rozpoznawanej przez jedną surowicę). W Polsce produkcją surowic testowych zajmuje się Instytut Zootechniki (bydło. Zbiorcze wyniki testu są udostępniane zainteresowanym laboratoriom. W efekcie wśród alleli będą takie. Cel ten osiąga się poprzez cykliczne przeprowadzanie. pod względem liczebności grupą markerów genetycznych klasy I. W układzie grupowym A występują dwa antygeny A oraz O. elektroforeza w żelu poliakryloamidowym lub elektroforeza 259 . charakteryzowały się identyczną swoistością. po grupach krwi. International Society for Animal Genetics — ISAG). Polegają one na tym.

nazywanych także cząsteczkami lub antygenami głównego układu zgodności tkankowej (MHC).dwuwymiarowa czy rozdział białek w gradiencie pH — tzw. Polimorfizm białek surowicy krwi wynika ze zmienności ich form strukturalnych. Spośród ponad 25 białek najbardziej polimorficzne 260 . Na przykład u koni testy takie wykonywane są dla 16 systemów białek. Identyfikacja wariantów tych białek musi być potwierdzona w teście porównawczym (pod kontrolą Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt). elektrofokusing). i ich znaczenie są omówione szczegółowo w rozdziale: Genetyczne podstawy odporności i oporności. będących skutkiem mutacji punktowych w genie kontrolującym syntezę danego białka lub genach kodujących enzymy odpowiedzialne za modyfikację potranslacyjną. Niektóre białka i enzymy surowicy krwi zestawiono w tabeli ll-III. Polimorfizm białek leukocytów.

Locus transferyny u świń znajduje się w chromosomie 13 (13q31). u bydła w chromosomie l. Deaminaza adenozyny została dotychczas wykryta u trzody chlewnej. przy czym u bydła jest to enzym leukocytarny. jak świnia. niektóre allele są charakterystyczne dla danych ras. Inhibitory α-proteaz cechuje największy polimorfizm u takich gatunków. są one cennymi markerami genetycznymi. PO1AB i PO1BY dla wielkiej białej polskiej. Polimorficzne warianty są związane z różną aktywnością tego enzymu. występuje szczególnie często u zwierząt podatnych na stres. które mają skłonność do wytwarzania mięsa typu DFD (ciemne. Jej podstawową funkcją jest transport żelaza z miejsc absorpcji w przewodzie pokarmowym do różnych komórek organizmu. U koni w jednym poznanym dotychczas locus inhibitora α-proteaz wykryto 20 alleli. twarde i suche). U świń w locus ADA znanych jest sześć alleli. Spośród białek i enzymów erytrocytarnych (tab. P/3. PIZ. koń i koza. w rasie szwedzkiej yorkshire oraz landrace zidentyfikowano po około 40 różnych haplotypów. 11-IV) szczególnie interesujące są deaminaza adenozyny i hemoglobina. PO1B. hampshire i duroc. U świń locus albuminy jest umiejscowiony w chromosomie 8ql2. Najwięcej wariantów tego białka zidentyfikowano u bydła. U koni jest ono determinowane przez 13 alleli. PO1A. U osobników o genotypie ADA°ADA° brak jest deaminazy adenozyny w erytrocytach. Jest to najbardziej polimorficzne białko zidentyfikowane dotychczas u podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. podczas gdy allel TfA występuje przede wszystkim u yorkshire. Z drugiej strony. U świń są one determinowane przez ściśle sprzężone loci (Pi1. natomiast jest ona aktywna w leukocytach i innych tkankach.są albumina. przy czym jeden z alleli (ALBS) występuje u większości ras. Ze względu na to. Najrzadsze allele to TfE (tylko u świń rasy hampshire) oraz Tf1 (u dzika europejskiego). PJ4) zajmujące łącznie region długości około 2 centymorganów (chromosom 7q24-q26). przy czym jedynie allele Tf-D i Tf-F2 występują prawie u wszystkich ras koni. Allel ten. charakteryzujące się podobnym stopniem polimorfizmu (3-5 alleli). 261 . owiec (chromosom 15). U owiec synteza albumin jest kontrolowana przez locus ALB umiejscowiony w chromosomie 6 i będący w sprzężeniu z locus białka wiążącego witaminę D. Tak więc. jak np. inhibitor α-proteaz i transferyna. Natomiast u świń allel TfB jest głównym allelem u ras europejskich i azjatyckich. z kolei u kóz inhibitory α-proteaz są kontrolowane przez 4 loci. u owiec także w chromosomie l (Iq42q45). mającą dwa aktywne centra wiązania żelaza. określany jako zerowy. Liczba rozpoznanych wariantów elektroforetycznych białek jest jednak specyficzną cechą gatunkową. że różne rasy świń mają całkowicie odmienne haplotypy (czyli układy sprzężonych alleli z loci genów dla inhibitorów α-proteaz). Albuminy współdziałają z globulinami w regulacji równowagi płynów ustrojowych. kur i bydła. Transferyna jest β-globuliną.

są różne aminokwasy. Na przykład u bydła w trzech pozycjach tego łańcucha. Warianty tego białka różnią się tylko budową łańcucha β. Większość ras bydła. wśród nich bydło czarno-białe i czerwono-białe. U owiec warianty hemoglobiny kontrolowane są przez loci: HBA (24 chromosom) i HBB (15 262 . jak np. bydła i kóz. Polimorfizm genu kontrolującego hemoglobinę występuje u niektórych ras bydła. kontrolowanego przez locus znajdujący się w chromosomie 15q22-q27. jest monomorficzna. u rasy Jersey i niektórych ras mięsnych.Hemoglobina wykazuje największy polimorfizm u owiec.

Ciekawe jest. Białka mleka Głównymi białkami mleka są kazeiny αs1. αs2. u których najbardziej polimorficzny. określane terminem allotypy. Również lipoproteiny. bva2 oraz bvb. dotychczas zidentyfikowano 3 allotypy. bo liczący ponad 21 allotypów. U świń zidentyfikowano dotychczas 16 allotypów we frakcji β-globulin. U większości gatunków zwierząt gospodarskich poznane allotypy zlokalizowane są przede wszystkim na α-. Największe zróżnicowanie allotypów lipoprotein.4. U bydła zidentyfikowano 3 allotypy. 14 allotypów dla γ-globulin i 3 dla α-globulin. 11. stwierdzono dotychczas u świń. iż łańcuch β hemoglobiny C (HBB C) jest wytwarzany tylko w przypadku anemii i tylko u osobników mających allel HBA.i γ-globulinach. W zależności od właściwości fizycznych wyróżnia się pięć klas tych białek. Ze względu na ścisłe sprzężenie loci kazein. a wielkość tego wytwarzania zależy od nasilenia anemii. β i κ oraz białko serwatkowe — P-laktoglobulina. układ sprzężonych alleli nazywany jest haplotypem. Genotyp zwierzęcia w loci kontrolujących białka mleka można określać za pomocą metody elektroforezy stosowanej zarówno w przypadku rozdziału białek (żel skrobiowy lub poliakryloamidowy). oznaczonych symbolem Lp. jak i analizy na poziomie DNA (żel agarozowy lub poliakryloamidowy). a w piątym układzie (Lps) tylko jeden allel. β. Allotypy immunoglobulin i lipoprotein Antygenowe właściwości surowicy krwi. Stopień polimorfizmu allotypowego jest różny zależnie od gatunku. 11. Określenie genotypu na podstawie 263 . jest układ Lpb. U pozostałych gatunków zwierząt polimorfizm allotypowy lipoprotein jest niewielki. 10 determinant antygenowych we frakcji β-globulin oraz 7 we frakcji γ-globulin. W przypadku antygenów immunoglobulin u bydła.chromosom). Natomiast u owiec wykryto 11 antygenowych markerów cząsteczek α-globulin. od lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL) do lipoprotein o bardzo dużej gęstości (VHDL). kontrolowane przez allele bval. u owiec 1. U bydła loci kazein znajdują się obok siebie w 6 chromosomie (6q26-q33) i zajmują razem odcinek DNA długości około 200 kpz (tysięcy par zasad). są to ugrupowania chemiczne (najczęściej jeden lub kilka aminokwasów) występujące na cząsteczkach białek i różnicujące osobniki tego samego gatunku. Większość tych allotypów jest determinowana przez kodominujące allele. W następnych układach (Lpr. Lpt i Lpu) znane są po dwa allele. biorące udział w transporcie cholesterolu. wykazują właściwości antygenowe.3. Ponadto wariant A hemoglobiny β (HBB A) wykazuje większe powinowactwo do tlenu niż wariant B (HBB B) i związany jest z większą wartością hematokrytu.

C i D. B. które powodują zmianę aminokwasu. B. Dotychczas u bydła wykryto 6 typów κ-kazeiny. E. bardzo rzadko wariant β-kazeiny B (prawie wyłącznie stwierdzane są genotypy heterozygotyczne AB). β-Kazeina wykazuje większy polimorfizm niż kazeiny αs1 i αS2. C. Białko serwatkowe mleka bydła. wynikające z polimorfizmu genu kodującego to białko. powodującej zamianę argininy na cysteinę w pozycji 97 sekwencji aminokwasowej białka. F i G.badania białka jest możliwe tylko u samic będących w okresie laktacji. Białko β-laktoglobuliny składa się z 162 aminokwasów. tłuszczu i kazein oraz lepszą przydatnością technologiczną do produkcji serów. Natomiast analiza polimorfizmu genów kodujących białka (z wykorzystaniem metody RFLP. pobierana bowiem przez oseski z mlekiem matki chroni je przed infekcjami. U bydła w locus kazeiny αsl wykryto pięć alleli: A. co stwarza możliwość molekularnej identyfikacji poszczególnych alleli za pomocą metody PCR-RFLP. przy czym największą frekwencją u bydła europejskiego charakteryzuje się allel B. której skutkiem jest zmiana w pozycji 10 łańcucha polipeptydowego aminokwasu argininy na histydynę. Różnice między poszczególnymi wariantami polegają na zmianie aminokwasu. Podobnie allel G powstał wskutek tranzycji C→T w allelu A. Różnica między 264 . występuje w dwóch wariantach A i B. determinowanych allelami: A. Poszczególne warianty aS2-kazeiny są kontrolowane przez 4 allele: A. Podobnie jak w przypadku κkazeiny. C. natomiast w pozycji 148 wariant B κ-kazeiny ma kwas asparaginowy. składają się one bowiem odpowiednio z 207 i 199 aminokwasów. Mleko zawierające β-laktoglobulinę B różni się od mleka z β-laktoglobulina A większą zawartością suchej masy. D i E. Allel F powstał w wyniku mutacji punktowej w allelu A. B. Allel E κ-kazeiny różni się od A i B podstawieniem A→G (seryna->glicyna w pozycji 155 łańcucha polipeptydowego). z których jedynie A i D są obecne w genotypie bydła ras europejskich. Białko αs2-kazeiny różni się długością łańcucha od białka αs1-kazeiny. opisanej w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu) może być przeprowadzana u osobników obu płci i w każdym wieku. Tak więc allele A i B różnią się nukleotydami w dwóch miejscach łańcucha DNA. β-laktoglobulina. albowiem w locus kontrolującym syntezę tego białka stwierdzono 7 alleli. będącej konsekwencją mutacji punktowej (tranzycji jednej zasady na inną). a w wariancie A — izoleucyna. β-Laktoglobulina odgrywa rolę w odporności organizmu. polegającej na tranzycji G→A. a u bydła indyjskiego — alleł C. W pozycji 136 łańcucha polipeptydowego B jest treonina. Mutacje te tworzą miejsca restrykcyjne dla enzymów HhaI i MaII. znane są różnice w sekwencji aminokwasowej obu wariantów βlaktoglobuliny. a wariant A — alaninę. Molekularna identyfikacja alleli A i B metodą PCR-RFLP jest przedstawiona w rozdziale: Zmienność cech. U bydła europejskiego najczęściej występuje wariant β-kazeiny A.

polegające na delecji odpowiednio 11 i 37 aminokwasów. Zostało to wykorzystane w opracowanym teście PCR-RFLP. Ich cechą charakterystyczną jest to. a w konkretnym locus może być różna liczba powtórzeń motywu podstawowego. W połowie lat 80. C i E różnią się między sobą kilkoma podstawieniami aminokwasów. Sekwencje te występują w wielu miejscach (loci) genomu. o tyle allele D i F wykazują znacznie większe różnice. C.15 (motyw podstawowy: AGAGGTGGGCAGGTGG). podobnie jak bydła. E. opisano po raz pierwszy sekwencje minisatelitarne. B. natomiast wariant B — glicynę (GGT). Polimorfizm DNA W jądrowym DNA zdecydowanie przeważają sekwencje niekodujące. to znaczy zawierających nie tylko sekwencję minisatelitarną. że wariant A w pozycji 64 sekwencji aminokwasowej zawiera kwas asparaginowy (GAT). W mleku kóz i owiec. O ile allele A. Z kolei w pozycji 118 w wariancie A jest walina (GTC). Uzyskany układ prążków. który także jest już rutynowo stosowany. W pozostałych loci wykryto po 2 allele. w loci kontrolującym główne białka mleka występują po 2 allele. Obok równoczesnej analizy wielu loci możliwe jest także badanie polimorfizmu sekwencji minisatelitarnej w pojedynczym locus. Jeśli strawiony enzymem restrykcyjnym i rozdzielony elektroforętycznie DNA hybrydyzuje się z wyznakowaną radioaktywnie sondą zawierającą sekwencję minisatelitarną. z wyjątkiem locus P-laktoglobuliny (chromosom 3p28). ale także sekwencje ją otaczające. zaś w B -. to na błonie radiograficznej pojawia się układ prążków. Do najbardziej znanych sekwencji minisatelitarnych należą: 33. DNA fingerprint). Najbardziej polimorficzny jest gen kazeiny αs1 u kóz (7 alleli — A. który reprezentuje fragmenty DNA o różnej długości. przedstawia wysoce charakterystyczny obraz osobniczego DNA. 11.5 (motyw podstawowy: GGGAGGTGGGCAGGAGG).in. F. nazywany niekiedy „odciskiem palca" DNA (ang. który może być wykorzystany m. B. Podobnie u owiec. oraz przeprowadzenia hybrydyzacji zgodnie z zaostrzoną proce265 . Zmiana zasady w kodonie 118 genu stwarza miejsce restrykcyjne dla enzymu HaeIII (GG/CC) w allelu β-laktoglobuliny B. a ich długość zależy od liczby powtórzeń motywu podstawowego i także odległości.5. O). Badanie takie wymaga zastosowania sond o dużej specyficzności. jaka dzieliła sekwencję minisatelitarną od miejsca cięcia przez enzym restrykcyjny.wariantem A i B polega na tym. w którym są 3 allele. do kontroli pochodzenia i identyfikacji śladów biologicznych. Fragmenty te pochodzą z wielu loci. 33.6 (motyw podstawowy: AGGGCTGGAGG) i 33. wśród których dużą przydatność dla potrzeb analizy genetycznej mają sekwencje powtarzające się tandemowo. D.alanina (GCC). są cztery frakcje białek. że długość podstawowego motywu powtarzającego się wynosi zazwyczaj kilkanaście nukleotydów.

CA) lub czteronukleotydowe (np. Szczególne jednak znaczenie zyskały sekwencje mikrosatelitarne w chwili. Wykrywanie polimorfizmu mikrosatelitarnego może być prowadzone podobnie jak sekwencji minisatelitarnych. CATA) motywy podstawowe. Wkrótce po odkryciu polimorfizmu sekwencji minisatelitarnych opisano polimorfizm krótkich sekwencji. (CA)nAT(CA)m lub też sekwencja przedzielająca jest otoczona różnymi powtarzającymi się motywami podstawowymi — np. po rozpoznaniu sekwencji otaczających sekwencję mikrosatelitarną. że sekwencje mikrosatelitarne mogą występować w intronach (przykładem są geny apolipoproteiny A oraz B świni) lub nawet w eksonach (gen kodujący huntingtynę u człowieka). gdy nie są znane ani sondy molekularne. bo zawierających motyw podstawowy długości kilku nukleotydów. Sekwencje mikrosatelitarne stały się najpowszechniejszym źródłem markerów genetycznych. w przypadku homozygoty. gdy za pomocą techniki PCR. Na podstawie wiedzy o sekwencjach otaczających mikrosatelitę syntetyzowane są oligonukleotydy pełniące funkcję starterów dla polimerazy DNA. za pomocą sekwencji starterowej o losowej 266 . Warto zaznaczyć.(np. 11-3 wkładka kolorowa). hybrydyzacji z sondami i wówczas analiza dotyczy równocześnie wielu loci. Analiza tego typu polega na amplifikacji nieznanych fragmentów DNA. high stringency). tzn. pochodzących z DNA wyizolowanego od danego osobnika. Zależnie od genotypu osobnika stwierdza się występowanie jednego fragmentu. że ich loci są położone głównie w częściach telomerowych chromosomów. Sekwencje mikrosatelitarne mogą występować jako proste powtórzenia motywu podstawowego lub mogą mieć układ złożony. możliwe stało się analizowanie pojedynczych loci. Szacuje się. że powtórzenia motywu podstawowego są przedzielone inną sekwencją — np. Z zebranych do tej pory informacji o występowaniu sekwencji minisatelitarnych w różnych genomach wynika. (GT)nGAT(AG)m. Jedną z częściej stosowanych procedur w takiej sytuacji jest losowa amplifikacja polimorficznego DNA (ang. Badanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych w pojedynczym locus polega na amplifikacji techniką PCR specyficznych fragmentów.durą (ang. dzięki wysokiemu polimorfizmowi i równomiernemu rozproszeniu w genomie. Wykrywanie polimorfizmu (markerów) DNA możliwe jest również wówczas. polimorficznego fragmentu DNA. Zostały one określone terminem sekwencji mikrosatelitarnych. że w genomie ssaków sekwencje takie występują co 6-10 tysięcy par nukleotydów. a następnie określeniu ich długości za pomocą klasycznej elektroforezy (np. ani sekwencje starterowe umożliwiające amplifikację techniką PCR konkretnego. polegający na tym. random amplified polymorphic DNA — RAPD). także powtarzających się tandemowo. żel poliakryloamidowy + barwienie azotanem srebra) lub w automatycznym sekwenatorze DNA. Do tej pory najczęściej opisywano dwu. lub dwóch fragmentów — u heterozygoty (ryć. Z tego względu ich przydatność w budowaniu markerowych map genomo-wych jest ograniczona.

single nucleotide polymorphism). Badanie polimorfizmu DNA jest powszechnie stosowane także dla markerów klasy I. w której dominują nukleotydy C i G. ale może od267 . Zamplifikowane fragmenty. allel l .4 mln miejsc SNP. reprezentujące zazwyczaj różne loci w genomie. Istotą obu metod jest identyfikacja mutacji punktowych w obrębie genów. prace nad ustaleniem sekwencji DNA genomu człowieka ujawniło co najmniej 1. Polimorfizm SNP wiąże się zazwyczaj z obecnością w puli genowej populacji jedynie dwóch alleli. np. są poddawane elektroforezie. a także polimorfizmu konformacji jednoniciowych łańcuchów DNA (SSCP). amplifikowanego przez starter 5'-AGAATAGGC-3'.AATCGGC oraz allel 2 — AATGGGC. progressive rod-cone degeneration). Analiza taka opiera się najczęściej na wykrywaniu polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). jeśli każdy z alleli występuje w populacji z częstością nie mniejszą niż 1%. że markery RAPD czy SCAR mogą zawierać sekwencje kodujące lub niekodujące i dlatego ich jednoznaczna klasyfikacja do kategorii markerów klasy I lub II jest trudna. wykryty za pomocą techniki RAPD. O metodach tych napisano w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu. których celem jest sekwencjonowanie genomów różnych gatunków. to możliwe jest jego zlokalizowanie w chromosomie (mapowanie fizyczne). Należy zaznaczyć. w tym sekwencjonowanie. charakterystycznego dla psów obciążonych chorobą genetyczną — postępującym zanikiem siatkówki (ang. Polimorfizm ten związany jest z występowaniem pojedynczych zmian sekwencji nukleotydów w homologicznych sekwencjach. że te proste podstawienie nukleotydów zazwyczaj ma charakter tzw. został następnie molekularnie opisany. w wyniku której uzyskuje się kilka prążków (fragmentów DNA różnej długości). spośród których większość występuje poza strukturą genów. Przykładem takiej procedury jest identyfikacja polimorficznego markera RAPD. Po określeniu sekwencji tego fragmentu możliwe staje się ograniczenie analizy genetycznej do tego pojedynczego locus. czyli nie wpływa na budowę polipetydu. Niewątpliwą zaletą polimorfizmu SNP jest jego powszechność w genomach różnych gatunków. co doprowadziło do identyfikacji markera specyficznego SCAR. Polimorficzny fragment. Badając grupę osobników można stwierdzić różnice w układzie prążków. Dynamiczny rozwój badań. który zlokalizowano w chromosomie 9 u psa. Zidentyfikowanie takiego polimorficznego fragmentu pozwala na dalszą jego analizę. Wynika z tego. określanych symbolem SNP (ang.kombinacji nukleotydów (zazwyczaj składa się z 10 nukleotydów). cichego podstawienia. Mutacja punktowa prowadzi do powstania miejsca polimorficznego typu SNP. Na przykład. Jeśli amplifikowany fragment jest wystarczająco duży. które są wynikiem mutacji punktowych tworzących lub znoszących miejsce rozpoznawane przez losowy 10-nukleotydowy oligonukleotyd starterowy dla reakcji PCR. zaowocował identyfikacją nowej klasy markerów genetycznych. W ten sposób identyfikuje się markery określane skrótem SCAR (ang. seauence characterized amplified region).

w tym sekwencjonowania DNA. ALB-A. Do kontroli pochodzenia najlepsze są układy grupowe. E (17 antygenów) i L (12 antygenów). Informacje o umiejscowieniu loci markerów genetycznych znajdują się w markerowych mapach genomu (rozdział: Mapy genomowe). Zatem w przypadku grup krwi nie może on mieć antygenu erytrocytarnego. Polimorfizm na poziomie sekwencji nukleotydów może być również związany z brakiem (delecja) lub wstawieniem (insercja) jednego lub kilku nukleotydów. Do identyfikacji alleli SNP może być przydatna technika RFLP (jeśli mutacja zmienia sekwencję rozpoznawaną przez enzym restrykcyjny) lub SSCP. drugi od matki. Podstawą tej kontroli jest to. że potomek dziedziczy jeden allel z każdego locus od ojca. Porównanie genotypów i fenotypów źrebaka i klaczy wskazuje na to. ES-I. w których występuje wiele antygenów. czyli markerów genetycznych klasy I. Warunków tych nie spełnia ogier l. Kontrola pochodzenia u zwierząt od wielu lat jest prowadzona na podstawie układów grupowych krwi i polimorficznych białek. którego nie stwierdzono u jednego z rodziców. P (4 antygeny) i Q (3 antygeny). następujące formy: allel l — TCGAATGAATT (insercja AAT) i allel 2 — TCGGAATT (delecja AAT). natomiast u koni układy A (7 antygenów). można wykluczyć jego ojcostwo. Ogromne nasycenie genomów markerami SNP sprawia coraz powszechniejsze ich wykorzystywanie w analizie genetycznej. ocenie wartości genetycznej zwierząt pod kątem cech użytkowych i selekcji pośredniej. P-ad i Q-b oraz typy białek TF-O.działywać na ekspresję genu. 11. że w fenotypie ojca musiały wystąpić antygeny erytrocytarne A-a. D-cgm. marker assisted selection). tzw. ocenie zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami (liniami) oraz szacowaniu dystansu genetycznego. Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt Markery genetyczne znajdują zastosowanie w pracy hodowlanej między innymi w kontroli pochodzenia. MAS (ang.6. PHI-I. Ponieważ kontrola pochodzenia na podstawie polimorfizmu antygenów erytrocytarnych (grup krwi) i polimorficznych białek surowicy krwi nie zawsze stwarza możliwość jednoznacznego wskazania pary rodzicielskiej. Jednak identyfikacja wielu miejsc SNP wymaga odwołania się do innych technik. C (12 antygenów) oraz S (8 antygenów). u świń układy M (12 antygenów). u bydła są to układy B (40 antygenów). Przykład kontroli pochodzenia na podstawie polimorfizmu antygenów erytrocytarnych oraz białek surowicy krwi i erytrocytów przedstawiono w tabeli 11-V. Jednakże niektóre z tych podstawień mogą wywoływać skutki fenotypowe. D (17 antygenów). Tego typu markery opisywane są terminem InDel (Insertion Deletion polymorphism) i mogą mieć np. on zatem może być ojcem źrebięcia. Spełnia je ogier 2. 268 .

prawdopodobieństwo wykluczenia obliczane jest ze wzoru: 269 . druga na polimorfizmie mikrosatelitarnym. jedna jest oparta na polimorfizmie minisatelitarnym. W celu określenia prawdopodobieństwa wykluczenia pochodzenia danego osobnika po danym rodzicu (-ach) stosowane są odpowiednie wzory. sekwencja minisatelitarna. ale potomek otrzymuje od każdego z rodziców po jednym prążku („allelu") danej sekwencji (ryć. W przypadku analizy polimorfizmu w jednym locus minisatelitarnym u potomka i jednego z rodziców (nie zawsze dysponujemy pełnymi danymi pochodzenia) prawdopodobieństwo wykluczenia obliczane jest ze wzoru: Gdy dostępne są informacje dotyczące polimorfizmu minisatelitarnego w DNA obojga rodziców i potomka. 11-4). Dokładność kontroli pochodzenia można zwiększyć przez użycie w analizie kilku sond molekularnych. Polimorfizm minisatelitarny jest podstawą metody „odcisku palca" DNA. Uzyskany obraz prążków jest charakterystyczny dla danego osobnika.ostatnio coraz częściej są stosowane do tego celu markery genetyczne klasy II (niekodujące sekwencje DNA). W metodzie tej strawiony (pocięty) enzymem restrykcyjnym i rozdzielony elektroforetycznie DNA jest hybrydyzowany z sondą. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego samego obrazu prążków u dwóch niespokrewnionych osobników jest minimalne. Daje to możliwość wykorzystania znacznie bardziej precyzyjnych kryteriów analizy genetycznej. którą jest np. Można wyróżnić dwie podstawowe metody stosowane do kontroli pochodzenia.

W takim przypadku określa się tzw. analiza polimorfizmu w kilku loci minisatelitarnych równocześnie zwiększa dokładność kontroli pochodzenia. łączne prawdopodobieństwo wykluczenia dla wszystkich 270 .Jak już wspomniano.

Polimorfizm ten jest wynikiem mutacji punktowych (zamiana określonej zasady w danym nukleotydzie na inną). której długość określono metodą elektroforetycznego rozdziału w żelu poliakryloamidowym barwionym azotanem srebra oraz za pomocą automatycznego sekwenatora. W ostatnich latach badacze coraz częściej zastanawiają się nad wykorzystaniem do kontroli pochodzenia polimorfizmu pojedynczych nukleotydów. Wzór na obliczanie tego prawdopodobieństwa ma tę sama postać dla obu przypadków. jak i obojgu rodzicach: Druga metoda stosowana obecnie do kontroli pochodzenia wykorzystuje polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych. określanego symbolem SNPs (ang.243 pz. Ojciec jest homozygotą pod względem allelu długości 235 pz. Również to. natomiast trzeci — allel 263 pz. dostępności informacji zarówno o jednym. sprawia. Przyczyną odchodzenia od wykorzystywania sekwencji mikrosatelitarnych w kontroli pochodzenia są głównie zachodzące w nich mutacje. drugi — 263 pz). Istnieje możliwość kontroli pochodzenia za pomocą PCR multipleks. Przykład kontroli pochodzenia na podstawie sekwencji mikrosatelitarnej 2319 (powtórzenie 4-nukleotydowe) u lisów. iż w niedalekiej przyszłości polimorfizm pojedynczych nukleotydów zastąpi sekwencje mikrosatelitarne nie tylko w kontroli pochodzenia. single nucleotide polymorphisms). że do identyfikacji genotypu w przypadku polimorfizmu pojedynczych nukleotydów można zastosować zdecydowanie więcej technik molekularnych niż do identyfikacji genotypu w loci mikrosatelitarnych. Długość alleli (produktu PCR — zamplifikowanych sekwencji mikrosatelitarnych) może być oznaczana za pomocą automatycznego sekwenatora. Zaletą SNPs jest bardzo duża gęstość ich rozmieszczenia w genomie (na przykład w genomie człowieka występują one co ok. których częstość szacuje się na 10-2-10-5 na pokolenie. Widoczny „pik" przy długości 270 pz jest to marker wielkości fragmentu DNA. Wszystkie szczenięta są heterozygotami. dodawany do każdej próby DNA analizowanej za pomocą sekwenatora. ale także w poszukiwaniach genów ważnych z hodowlanego punktu widzenia. drugi od ojca. matka natomiast heterozygotą (jeden allel . dokładnie tak. Dwa z nich otrzymały od matki allel długości 243 pz. przy czym allel długości 235 pz odziedziczyły po ojcu. Krzywe 1-5 obrazują genotypy szczeniąt (3-5) oraz ich domniemanych rodziców — ojca (1) i matki (2). przedstawiono na rycinie 11-5 (wkładka kolorowa).badanych loci. szacowaniu zmienności genetycznej i dystansu genetycznego. W przypadku każdej sekwencji mikrosatelitarnej potomek otrzymuje jeden allel od matki. w której stosuje się kilka markerów równocześnie. 271 . jak to jest przy cechach monogenowych — jakościowych. 1300 par zasad).

Cechy użytkowe (ilościowe) są determinowane przez wiele genów o małym efekcie każdego z nich. Analiza asocjacji między markerami mikrosatelitarnymi a cechami ilościowymi jest pierwszym krokiem do identyfikacji genów „ważnych". można dla młodej jałówki określić. Wynika to z możliwości określenia genotypu u bardzo młodych zwierząt. brunatnego szwajcarskiego i simentali. że niektóre geny oddziałujące na wartość cechy ilościowej mają ogromne znaczenie. czyli istotnych z hodowlanego punktu widzenia. Większość cech użytkowych o znaczeniu ekonomicznym ujawnia się fenotypowo u zwierząt w określonym wieku (np. 11-VI). Identyfikacji genotypu w loci tych markerów daje 99. Okazało się. wydajnością białka w mleku. Niektóre cechy użytkowe występują tylko u jednej płci lub nie można ich zmierzyć przyżyciowe. zwiększoną plenność świń. W przypadku tych cech jest już możliwa selekcja bezpośrednia. Sekwencje mikrosatelitarne są bardzo pomocne w analizie genetycznego tła cech ilościowych. a postęp genetyczny jest uzyskiwany w krótszym czasie. które mają znaczący wpływ na kształtowanie się cech użytkowych. W takim przypadku selekcja pośrednia (MAS) jest znacznie bardziej intensywna i dokładna w porównaniu z selekcją tradycyjną. Należą do nich między innymi geny warunkujące hipertrofię mięśniową u bydła i owiec. Geny takie nazwano głównymi lub genami o dużym efekcie. głównie klasy II. W metodzie tej kryterium wyboru zwierzęcia jest jego genotyp w locus markera genetycznego wykazującego asocjację z doskonaloną cechą użytkową. Rozwój technik molekularnych przyczynił się do opracowania metody selekcji pośredniej nazwanej MAS (ang. Prowadzone są badania w celu znalezienia takich genów. U świń określono także regiony chromosomów sprzężone z cechami użytkowości mięsnej i rozpłodowej (tab. której kryteriami są genotypy zwierząt w danych loci. Cechy takie mogą być doskonalone jedynie poprzez selekcje pośrednią. jaka będzie wartość tej cechy w przyszłości. Markery genetyczne. o istotnym wpływie na cechy użytkowe. Wykorzystując markery mikrosatelitarne wykryto u bydła kilka loci znajdujących się w różnych chromosomach. Znając sprzężenie między określonym markerem genetycznym a np.99% prawdopodobieństwa wykluczenia.Badacze niemieccy wybrali na razie 60 SNPs do kontroli pochodzenia u bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. 11-VII). warunkujących cechy użytkowości mlecznej (tab. zwiększoną płodność owiec oraz geny białek mleka — κ-kazeiny i β-laktoglobuliny (jest o nich mowa w rozdziale: Zmienność cech). dlatego identyfikacja ekspresji tych genów jest znacznie utrudniona. Przykładem tego jest wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych do identyfikacji obecności w genotypie heterozygotycznym recesywnego allelu rogatości u bydła. cechy użytkowości mlecznej). są również pomocne w doskonaleniu niektórych cech jakościowych. marker assisted selection). Badania asocjacji markerów genetycznych z cechami ilościowymi zaowocowały już wykryciem u większości gatunków zwierząt gospodarskich sporej liczby loci genów ważnych. Jest to cecha dziedzicząca 272 .

Problem eliminacji z populacji genu rogatości jest dość istotny w krajach zachodnich. Posiadanie rogów jest cechą niekorzystną tak w aspekcie dobrostanu (gdyż może być przyczyną uszkodzeń ciała).się z dominacją całkowitą. której fenotyp jest taki sam u osobnika homozygotycznego i heterozygotycznego. w których coraz więcej uwagi poświęca się dobrostanowi zwierząt. jak również intensywnej hodowli (zasiniaczenia i ukryte 273 .

274 . Zmienność genetyczna w obrębie ras ginących lub uznanych za zagrożone jest określana na podstawie polimorfizmu markerów genetycznych. kontrolujący bezrożność/rogatość u bydła. Zastosowanie frekwencji alleli markerów genetycznych klasy I do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami omówione zostało w rozdziale: Podstawy genetyki populacji. Zagadnienie to jest opisane w rozdziale: Genetyczne podstawy odporności i oporności. zanim wystąpią objawy chorobowe.uszkodzenia tusz są przyczyną istotnych strat ekonomicznych w produkcji żywca). Szacowanie dystansu genetycznego i wybór ras. Z kolei ocena zmienności genetycznej między populacjami (liniami) ułatwia wybór optymalnego wariantu krzyżowania. przede wszystkim polimorfizmu antygenów erytrocytarnych (grup krwi) i polimorfizmu DNA mikrosatelitarnego. w której są uwzględnione zasady międzynarodowego porozumienia — Konwencji o Biologicznej Różnorodności. Szczególne znaczenie mają badania związku między antygenami/genami głównego układu zgodności tkankowej (MHC) a występowaniem chorób. Aby tego uniknąć. które mogą być wykorzystane do tego celu. Znane są już dwie sekwencje mikrosatelitarne. Znaczenie markerów genetycznych w hodowli zwierząt podkreśla to. ujawniającego się głównie zwiększeniem wydajności cech użytkowych zwierząt. Dotychczas wiadomo jedynie. Markery genetyczne są także niezwykle przydatne w szacowaniu stopnia zinbredowania (homozygotyczności) poszczególnych populacji (linii). dzięki czemu nosiciele niekorzystnych alleli mogą być wykrywani. że są one wykorzystywane do analizy zmienności genetycznej w ramach programów Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich FAO (Global Strategy for the Farm Animal Genetic Resources). sprzężone z locus polled. że locus polled. W badaniach z zakresu genetyki populacji znajdują zastosowanie zarówno markery genetyczne klasy I. Stosowany w stadach bydła mięsnego zabieg usuwania rogów powoduje cierpienie zwierząt oraz zmniejszenie ich dziennych przyrostów. służy zachowaniu biologicznej różnorodności zwierząt gospodarskich. które cechuje duża zmienność genetyczna. występuje w l chromosomie. Charakterystyka wybranych markerów genetycznych pozwala śledzić wpływ pracy selekcyjnej na strukturę genetyczną danej populacji. jak określone geny ulegają eliminacji równolegle z eliminacją cech niekorzystnych z hodowlanego punktu widzenia. jak i klasy II. ponadto jest zabiegiem kłopotliwym. zwłaszcza infekcyjnych. Identyfikacja nosicieli genu p może być przeprowadzana za pomocą analizy polimorfizmu sprzężonych z tym genem markerów genetycznych. Polimorfizm markerów genetycznych jest wykorzystywany w badaniach nad odpornością/podatnością zwierząt na różne choroby i zaburzenia genetyczne. coraz więcej uwagi poświęca się genetycznemu uwarunkowaniu bezrożności i możliwości prowadzenia selekcji w tym kierunku. a w krzyżowaniu towarowym uzyskanie maksymalnego efektu heterozji. w analizie podobieństw i różnic między populacjami i ustalaniu dystansu genetycznego między nimi.

12. że w genomie ssaków występuje około 35 tysięcy genów. 12-1). Miejsca te można wybarwić metodą barwienia prążkowego typu T. Odległości między sprzężonymi ze sobą genami można wyrazić za pomocą jednostki względnej — centymorgana (cM). Organizacja DNA jądrowego W obrębie genomu występują zarówno sekwencje kodujące. która odzwierciedla częstość zachodzenia crossing over między loci sprzężonych genów. Całkowita długość genomu u ssaków. jest to haploidalna liczba chromosomów charakterystyczna dla gatunku. Drugim parametrem jest łączna długość DNA występującego w haploidalnym zestawie chromosomów. Miejscami silnie nasyconymi genami są regiony występujące na końcach ramion chromosomowych. Zdecydowanie przeważają sekwencje niekodujące. jak i sekwencje niekodujące. czyli geny.1.Rozdział 12 Mapy genomowe Genom jest pojęciem określającym zbiór informacji genetycznej zawartej w gamecie. Sekwencje powtarzalne 275 . Genom może być opisany za pomocą kilku parametrów. które stanowią około 97% całego DNA (ryć. Ponieważ długość cząsteczki mtDNA jest niezmiernie mała w porównaniu z DNA haploidalnego zestawu chromosomów. Wielkość ta zawiera się u ssaków w przedziale między 2 a 3 miliardy par zasad. Tam też znacznie częściej zachodzi crossing over. Po pierwsze. Wreszcie genom może być opisany za pomocą całkowitej liczby loci genów. U zwierząt gospodarskich wielkość ta oscyluje wokół 2500 cM. dlatego pojęcie genomu odnoszone jest do DNA jądrowego. Rozmieszczenie loci genów w genomie jest nierównomierne. Przyjmuje się. wyrażona w cM. Składa się na nią przede wszystkim DNA jądra komórkowego oraz DNA występujący w mitochondriach (mtDNA). mieści się w przedziale od 1600 cM (mysz) do 3200 cM (człowiek).

że liczba powtórzeń danego układu podstawowego wykazuje w obrębie 276 . z punktu widzenia przydatności tych sekwencji do analizy genetycznej. że genom jest bardzo silnie nimi nasycony. Oznacza to. ale w każdym z tych miejsc (loci) sekwencja ta powtarza się wielokrotnie w układzie tandemowym (jeden za drugim). Szczególnie cenne. Niezależnie od tego. którą uwidocznia się metodą barwienia prążkami C. jest to. Sekwencje mikrosatelitarne okazały się bardzo bogatym źródłem wysoce polimorficznych markerów genetycznych. sekwencje powtarzalne są rozproszone również w obszarach euchromatynowych. Szacuje się. Zależnie od długości układu podstawowego sekwencje powtarzalne dzielone są na mikrosatelitarne (do 10 nukleotydów) i minisatelitarne (powyżej 10 nukleotydów).dzieli się na dwie podstawowe grupy: a) sekwencje powtarzające się tandemowo i b) elementy nukleotydowe. że w genomie ludzkim sekwencje te pojawiają się przeciętnie co kilka tysięcy par zasad. Cechą charakterystyczną sekwencji powtarzających się tandemowo jest to. że dana sekwencja nukleotydów (układ podstawowy) występuje w wielu miejscach genomu. W genomie występują duże skupienia sekwencji niekodujących w obrębie heterochromatyny konstytutywnej.

że sekwencje te. których długość mieści się poniżej 500 pz oraz b) LINE (long interspersed nucleotide element). z wyjątkiem sekwencji telomerowych. Podobnie jak poprzednio. sekwencje te dzieli się na dwie grupy zależnie od ich długości: a) SINE (short interspersed nucleotide element). Z kolei części chromosomów zbudowane z heterochromatyny konstytutywnej pozostają mocniej skondensowane i niejednokrotnie wykazują tendencje do tworzenia chromocentrów.2. Wiadomo. 277 .populacji silne zróżnicowanie. Funkcją biologiczną tych sekwencji jest ochrona zakończeń chromosomów przed degradacją podczas kolejnych replikacji. której nazwa pochodzi od enzymu restrykcyjnego mającego miejsce cięcia cząsteczki DNA w obrębie tej sekwencji. Organizacja DNA mitochondrialnego Badania na zwierzętach i roślinach przyczyniły się do wykrycia obecności informacji DNA poza jądrem komórkowym — w mitochondriach (u roślin i zwierząt) i chloroplastach (u roślin). Organizacja chromatyny w jądrze interfazowym charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami. jest sekwencja telomerowa (TTAGGG/AATCCC). Elementy nukleotydowe to takie sekwencje. Może to świadczyć o roli tych sekwencji w kotwiczeniu domen pędowych DNA w strukturze białkowej kompleksu synaptonemalnego. Sekwencje te bardzo często są zlokalizowane w okolicach centromerów. że utrzymywana jest w nim nukleosomowa organizacja nici chromatynowej. Na chromosomach ludzkich każdy telomer zawiera od 250 do 1500 powtórzeń tej sekwencji. ale w danym miejscu występuje tylko jedna kopia sekwencji. Skróceniu ulegają właśnie sekwencje telomerowe. W przypadku sekwencji minisatelitarnych stopień równomierności rozproszenia w genomie jest mniejszy. Zazwyczaj są one zlokalizowane w częściach dystalnych — tzn. Szczególnym przykładem sekwencji mikrosatelitarnych ze względu na funkcję biologiczną. Inaczej mówiąc. których długość jest powyżej 500 pz i może dochodzić do kilku tysięcy pz. dla danego locus funkcjonują niejednokrotnie długie serie alleli wielokrotnych. które różnią się między sobą liczbą powtórzeń podstawowego układu nukleotydów. które również są rozproszone w wielu miejscach genomu. Poszczególne chromosomy zajmują w jądrze wyodrębnione domeny. leżą w pobliżu białkowych struktur kompleksów. 12. przy czym domeny chromosomów homologicznych zazwyczaj nie kontaktują się ze sobą. podobnie jak elementy nukleotydowe. Przykładem elementu nukleotydowego z grupy SINE jest rodzina sekwencji Alu. która stanowi zakończenia ramion chromosomowych. w pobliżu końców ramion chromosomów. Przy okazji badań molekularnych kompleksów synaptonemalnych okazało się. jest do tej pory słabo rozpoznana. w których asocjuje heterochromatyna z kilku chromosomów. Funkcja sekwencji powtarzalnych.

Wiadomo już. Zwielokrotnienie liczby kopii w oocycie jest częścią przygotowań tej komórki do podołania przez zygotę wymaganiom energetycznym związanym z wczesnym rozwojem zarodka lub zapewnieniem wystarczającej liczby kopii mtDNA dla pierwszych blastomerów zarodka. Większość komórek zawiera od tysiąca do 10 tyś. Jedynie w oocytach II rzędu liczba kopii jest wyraźnie większa i sięga około 100 tyś. Porównanie liczby podjednostek białkowych kodowanych przez DNA mitochondrialny i jądrowy zawiera poniższe zestawienie. Większość białek wchodzących w skład tych kompleksów jest kodowana przez DNA jądrowy. że mitochondrialny DNA (mtDNA) koduje białka będące składnikami mitochondrialnego łańcucha oddechowego i systemu fosforylacji oksydacyjnej (ang. cytochrom c czy oksydoreduktaza) należą do pięciu kompleksów oznaczonych cyframi rzymskimi I-V. Niektóre białka uczestniczące w oddychaniu nie mogą przechodzić przez błony organelli. zatem muszą być syntetyzowane wewnątrz mitochondriów. Jego długość wynosi około 16 tysięcy par zasad. oxidative phosphorylation — OXPHOS). mtDNA jest bowiem kolisty. poza tym 2 rodzaje rRNA i 22 rodzaje tRNA. Całkowita liczba genów w ludzkim mtDNA wynosi 37. ubichinon/koenzym Q. kopii mtDNA. w których być może replikacja mtDNA nie zachodzi. Informacja o składzie aminokwasowym tych białek jest zapisana w mitochondrialnym DNA.Mitochondria należą do organelli komórkowych przekształcających energię. Geny kodujące białka i rRNA są od siebie oddzielone genami kodującymi tRNA. przy czym kompleks V jest to syntaza ATP. W nich odbywa się większość reakcji oddychania komórkowego. 278 . Białka będące podjednostkami enzymów łańcucha oddechowego (np. a tylko część przez mtDNA. Struktura mtDNA jest inna niż DNA jądrowego.

Na łańcuchu ciężkim występuje 12 genów kodujących białka oraz 14 genów kodujących cząsteczki tRNA i 2 geny kodujące rRNA. która wskazuje położenia loci w chromosomach. różnią się udziałem nukleotydów i dlatego wyodrębnia się łańcuch ciężki (H). Łańcuchy komplementarne. W strukturze łańcucha ciężkiego wyróżnia się również pętlę D. czyli tandemowo powtarzających się sekwencji anonimo wych (markery klasy II) w chromosomach. W mtDNA występuje jedno miejsce inicjujące transkrypcję. Dlatego w dalszej części tego rozdziału będą omówione zagadnienia związane z poznawaniem (mapowaniem) DNA jądrowego. 12. Rola i zachowanie się mtDNA w dziedziczeniu pozajądrowym opisane są w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. a niektóre geny nawet nakładają się na siebie. transkrypcji podlegają obie nici kolistego DNA. Z kolei mapa opisująca sprzężenia. który stanowi dominującą część genomu. Ponieważ mapy genomowe budowane są przede wszystkim na bazie polimorficznych markerów genetycznych. która przebiega równocześnie.3. pozostający w asocjacji z cząsteczką macierzystą. Prawie cały mtDNA zawiera sekwencje kodujące. c) odległościach genetycznych. Kolejną cechą charakterystyczną mtDNA jest to. że geny mitochondrialne nie zawierają intronów. wyrażonych w cM. uszeregowanie i odległości genetyczne pomiędzy takimi loci określana jest terminem genetycznej lub sprzężeniowej mapy genomu. b) stopniu polimorfizmu w obrębie znanych loci (wykaz alleli). 279 . nazywa się cytogenetyczną lub fizyczną mapą genomu. w której obrębie występuje potrójna struktura DNA. pomiędzy sprzężo nymi loci oraz ich uszeregowaniu. genów (markery klasy I). Mapa. Markerowa mapa genomu Wiedza o lokalizacji genów oraz sekwencji niekodujących w DNA jądrowym jest bardzo słabo rozwinięta w porównaniu z wiedzą o mapie mtDNA. w odróżnieniu od DNA jądrowego.T niż łańcuch lekki (L). który ma większy udział nukleotydów guanylowych — G i tymidylowych . tzn. a na łańcuchu lekkim umiejscowiony jest tylko jeden gen kodujący białko i 8 genów kodujących cząsteczki tRNA. co więcej. uformowana przez krótki fragment nowego łańcucha H. i niekodujących. dlatego niejednokrotnie mówi się o markerowej mapie genomu. Markerowa mapa genomu jest zbiorem informacji o: a) położeniu loci sekwencji kodujących. a sekwencje powtarzające się tandemowo są reprezentowane bardzo nielicznie. na obu łańcuchach.DNA występujący w mitochondriach nie jest powiązany z białkami. ale w przeciwnych kierunkach. wchodzące w skład cząsteczki mtDNA.

ponieważ w mRNA.12. 280 .3. sekwencje intronowe zostały już wcześniej wycięte podczas obróbki potranskrypcyjnej (ang.1. na bazie którego syntetyzowano cDNA. że w cDNA nie występują introny. która powstała na drodze syntezy DNA z udziałem enzymu odwrotnej transkryptazy na bazie wyizolowanego mRNA. Różnica między DNA genu a jego cDNA polega na tym. Często sondę stanowi tzw. na przykład mikrosatelitę — marker klasy II. Fizyczna mapa genomu Podstawową. metodą mapowania fizycznego jest hybrydyzacja in situ pomiędzy zdenaturowaną i wyznakowaną sondą DNA a zdenaturowanymi chromosomami metafazowymi utrwalonymi na preparacie mikroskopowym. Tak utworzony cDNA jest wbudowywany do wektorów i klonowany. reprezentująca gen (lub jego część) bądź fragment DNA obejmujący niekodującą sekwencję. cDNA (komplementarny DNA) genu. ale nie jedyną. Jest to taka sekwencja nukleotydowa. Sonda jest to sklonowana molekularnie sekwencja nukleotydowa.

Lokalizacja markera mikrosatelitarnego ZuBeCa4 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (ang. Analizę taką określa się terminem porównawczego malowania chromosomów (ang. W trakcie amplifikacji blokowane są sekwencje powtarzalne i dzięki temu następuje zwielokrotnienie unikatowych sekwencji nukleotydowych danego chromosomu. (b) ta sama metafaza po hybrydyzacji. Podejście takie jest alternatywne w stosunku do klasycznej procedury opartej na identyfikacji chromosomów za pomocą barwień prążkowych.Ryć. FISH) na chromosomie 3 psa. Kolejnym etapem jest amplifikacja (metoda PCR) lub klonowanie molekularne fragmentów DNA tego chromosomu. dzięki wyznakowaniu sondy pierwiastkiem promieniotwórczym lub analogiem jednego z nukleotydów. Ponadto. jasne punkty wskazują miejsce. malowaniu chromosomów (ang. comparative chromosome 281 . która zawiera unikatowe sekwencje DNA wybranego chromosomu. chromosome painting) i mapowaniu na chromatynie jąder interfazowych. zgodnie z przyjętym wzorcem kariotypu. że do identyfikacji chromosomu. jest rozpoznawane przez obserwację mikroskopową. które stosuje się albo przed hybrydyzacją. Malowanie chromosomów polega na zastosowaniu sondy. Trzeba podkreślić. Przeprowadzenie hybrydyzacji in situ z użyciem takiej sondy daje efekt w postaci sygnału (np. 12-4 wkładka kolorowa). 12-3). wykorzystuje się techniki prążkowego barwienia (G. albo po hybrydyzacji. technika ta wykorzystywana jest do identyfikacji homologii między chromosomami różnych gatunków. Miejsce. Schemat mapowania genów metodą hybrydyzacji in situ jest przedstawiony na rycinie 12-2. świecenie barwnika flurescencyjnego związanego z sondą) na obszarze całego chromosomu (ryć. związanego z barwnikiem fluorescencyjnym (ryć. Q lub R). 12-3. Stosowanie techniki malowania chromosomów umożliwia detekcję mutacji genomowych (głównie aneuploidii) i chromosomowych. w którym sonda połączy się z DNA chromosomu. Warto wspomnieć o dwóch: tzw. które w ostatnim czasie są szeroko wykorzystywane do opisu genomu zwierząt. gdzie sonda hybrydyzowała z DNA chromosomu splicing). (a) chromosomy barwione metodą prążków Q. Pierwszym etapem prowadzącym do uzyskania takiej sondy jest pozyskanie jednorodnej frakcji wybranego chromosomu na drodze ich sortowania w cytometrze przepływowym lub mikrodysekcji przeprowadzonej za pomocą mikromanipulatora na preparacie mikroskopowym. Hybrydyzacją in situ ma wiele odmian.

painting) i polega ona na tym. jakie zaszły podczas ewolucji. że w genomach bydła. że sondę chromosomowo specyficzną. stosuje się do hybrydyzacji na preparatach chromosomowych pochodzących od innego gatunku (np. W ten sposób można wskazać. konia czy świni można zidentyfikować ponad czterdzieści fragmentów chromosomowych. utworzoną dla jednego gatunku (np. że zmiany na poziomie chromosomowym. które są „malowane" sondami reprezentującymi wszystkie chromosomy człowieka (tab. które chromosomy bydła zawierają fragmenty homologiczne względem konkretnego chromosomu ludzkiego. Dowodzi to. Przeprowadzone eksperymenty ujawniły. człowieka). bydła). Należy jednak 282 . 12-1). są bardzo złożone.

zaznaczyć. Komórki z pofragmentowanymi chromosomami poddawane są hybrydyzacji. że sonda chromosomowo specyficzna da widoczny sygnał. mysich komórek nowotworowych. Nie można natomiast wskazać. Polega ona na poddawaniu komórek gatunku mapowanego. ale czasami może się zdarzyć tak. W ten sposób w komórkach hybrydowych zachowane są fragmenty chromosomów gatunku mapowanego. że w warunkach in vitro doprowadza się do połączenia komórek pochodzących od dwóch różnych gatunków. której celem jest identyfikacja białek lub markerów DNA typowych dla komórek gatunku. przyjmuje się bowiem. Efektem naświetlania jest powstanie licznych pęknięć cząsteczek DNA. Objęcie badaniami dużej liczby klonów stwarza możliwość wykrycia w komórkach hybrydowych loci. utrzymywanych w hodowli. naświetlaniu promieniami jonizującymi. Na przykład. z fibroblastami pochodzącymi z mięśni czy skóry bydła. że jeżeli takie komórki są hodowane w warunkach in vitro. to stopniowo „gubione" są chromosomy. 0 ich umiejscowieniu wiadomo jedynie tyle. Tak wyprowadzone klony poddawane są analizie elektroforetycznej. W rezultacie można wyprowadzić klony (komórki będące potomstwem jednej wyjściowej komórki). komórki nowotworowe myszy). Loci takie nazywa się syntenicznymi. Dużą rolę w postępie mapowania genomów odegrała metoda hybrydyzacji komórek somatycznych. czyli 40 (mysz) plus 60 (bydło) daje 100 chromosomów. że grupa tych loci jest położona w tym samym chromosomie. nieznana pozostaje również wzajemna odległość między nimi. podczas której dochodzi do fuzji fragmentów chromosomowych z chromosomami komórek nośnikowych. a zatem fragmentacja chromosomów. których celem jest identyfikacja chromosomu (-ów) gatunku mapowanego w danym klonie hybrydowym. jeżeli obejmuje segment długości co najmniej kilku milionów par zasad. że metoda malowania chromosomów ma ograniczoną dokładność. W tym przypadku są to chromosomy bydła. którego genom jest badany — w tym przykładzie są to komórki bydlęce. Do techniki uzyskiwania hybrydowych linii komórek somatycznych została ostatnio wprowadzona istotna modyfikacja. Liczba zachowanych chromosomów zazwyczaj jest rzędu kilku. Polega ona na tym. które nie pochodzą z komórek nowotworowych. przed hybrydyzowaniem z komórkami nośnikowymi (np. że tylko pojedyncze chromosomy bydła zostaną zachowane w danym klonie komórkowym. które będą się między sobą różniły liczbą zachowanych chromosomów bydła. że są położone w jednym chromosomie. naświetlanie fibroblastów psa promieniowaniem o dawce 5000 radów dało fragmenty o średniej wielkości około 16. który jest to chromosom 1 w jakim regionie mieszczą się badane loci.6 milionów par zasad. np. które zawsze pojawiają się razem. Sytuacja taka świadczy o tym. Komórki takie po połączeniu powinny mieć liczbę chromosomów odpowiadającą sumie liczb diploidalnych u obu gatunków. Okazuje się jednak. a w każdej 283 . Lokalizacja chromosomowa grup syntenicznych wymaga przeprowadzenia badań cytogenetycznych.

zawierający się w przedziale (0.3. przyjmującej niezależne dziedziczenie (r = 0. Dawki promieniowania jonizującego. radów. względem hipotezy alternatywnej.5) r . Odległość taka oznacza. Wielkość uzyskiwanych fragmentów chromosomowych zależy od dawki promieniowania jonizującego — czym większa dawka.współczynnik rekombinacji. Dalej.funkcja wiarogodności. obliczana jako prawdopodobieństwo wystąpienia określonych genotypów.z uzyskanych linii hybrydowych zachowane fragmenty chromosomowe stanowiły około 20% genomu psa. że crossing over między dwoma sprzężonymi loci zachodzi jeden raz na sto podziałów mejotycznych. Najpierw poszukuje się sprzężeń pomiędzy loci. 0. w takim przypadku bowiem analiza segregacji alleli (mapowanie genetyczne) jest nieefektywna. wynoszą zazwyczaj 5 tyś. Jednostką odległości genetycznej jest l cM. loci). Genetyczna mapa genomu Analiza segregacji alleli w loci markerowych. u potomstwa osobników o znanych genotypach. w czym pomocne może być przeanalizowanie rodzin z równoczesnym uwzględnieniem trzech loci (tzw. przy założonym współczynniku rekombinacji (r). 12. na podstawie liczby zidentyfikowanych rekombinantów szacuje się odległości genetyczne (cM) między sprzężonymi loci. na tyle blisko. Kolejność postępowania jest następująca.. które odzwierciedlają częstość. W tym celu korzysta się z wiedzy o genotypach osobników 284 . 7 tyś. krzyżówka trójpunktowa). z jaką zachodziło crossing over między nimi podczas gametogenezy u rodziców. że klasyczne mapowanie sprzężeniowe nie pozwala na określenie odległości genetycznej. Dotyczy to szczególnie loci o niskim stopniu polimorfizmu. Poznanie wzajemnych odległości między sprzężonymi loci stwarza warunki do poznania ich uszeregowania. Tak zmodyfikowaną technikę hybrydyzacji komórek somatycznych określa się terminem mapowania radiacyjnego. lub 12 tyś. Do wykrywania sprzężeń jest stosowana powszechnie funkcja zwana logarytmem ilorazu wiarogodności (ang. wykorzystywane w mapowaniu radiacyjnym.2.5) Badanie sprzężenia dokonuje się poprzez analizę segregacji genów w dwóch loci. tym mniejsze fragmenty. przez którą rozumie się najmniejszą odległość między loci sąsiednich markerów możliwą do wykrycia. Zaletą tej techniki mapowania jest możliwość identyfikacji loci markerowych położonych bardzo blisko siebie. L .. ze względu na zbyt małe prawdopodobieństwo zajścia crossing over. służy tworzeniu genetycznej mapy genomu.. Uzyskiwanie małych fragmentów chromosomowych zwiększa rozdzielczość mapowania.

należących do rodzin co najmniej dwupokoleniowych. Jednak nie wszystkie kojarzenia są informatywne. Jeżeli oboje rodzice są homozygotami w obu loci, to oczywiście identyfikacja segregantów jest niemożliwa. Z kolei, jeżeli oboje rodzice są heterozygotami o identycznych allelach, to niemożliwe jest ustalenie fazy (cis lub trans), w jakiej allele analizowanych loci występują u rodziców. Tego typu kojarzenie też nie jest informatywne. Wynika z tego, że informatywne są kojarzenia typu podwójna heterozygota z podwójną homozygotą lub kojarzenie między heterozygotami, u których w badanych loci występują różne ałlele. Obliczenie wartości loci przeprowadza się dla z góry założonych wartości współczynnika rekombinacji (r), mniejszych niż 0,5. Jeżeli wartość loci, dla niektórych wielkości współczynnika rekombinacji, będzie większa niż 3,0, to oznacza, że analizowane loci są ze sobą sprzężone. Największą wartość loci przewyższającą 3,0 uznaje się za oszacowanie współczynnika r, czyli częstości, z jaką dochodzi do rekombinacji między analizowanymi loci. Wartość loci mniejsza niż —2 oznacza, że dla testowanej wartości współczynnika r nie stwierdza się sprzężenia między analizowanymi loci. Natomiast wartości z przedziału ( — 2; 3) nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznego wniosku dotyczącego sprzężenia, czyli analizowany materiał rodzinowy był zbyt mały lub loci były ze sobą na tyle słabo sprzężone, że zachowują się tak jakby się dziedziczyły niezależnie. Badanie sprzężenia polega na wyliczaniu wartości loci dla kolejnych wielkości współczynnika r (np. 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Jeśli dla wszystkich testowanych wielkości współczynnika r wartość loci jest mniejsza niż —2,0, to można przyjąć, że badane geny nie są ze sobą sprzężone. Pojawienie się wartości loci powyżej 3,0 dowodzi, że geny są ze sobą sprzężone i równocześnie poznajemy współczynnik r. Jeśli wartość loci mieści się między —2,0 i 3,0, to należy zwiększyć liczbę badanych rodzin, tak aby dojść do wiążących wniosków. Po ustaleniu, że loci są ze sobą sprzężone, można przystąpić do oszacowania odległości genetycznej między nimi. W tym celu wykorzystywana jest tzw. funkcja Kosambiego (x), która wyraża odległości genetyczne między sprzężonymi loci w centymorganach (cM).

r - - oszacowana częstość rekombinacji między analizowanymi loci Funkcja ta uwzględnia dwie okoliczności wpływające na częstość identyfikowanych zjawisk crossing over. Po pierwsze, bierze pod uwagę to, że identyfikacja rekombinantów w potomstwie pozwala na wykrycie tylko nieparzystych przypadków crossing over, parzysta ich liczba bowiem nie zmienia układu alleli w chromatydzie i tym samym nie pojawiają się w potomstwie osobniki o zrekombinowanym układzie alleli. Po drugie, brane jest pod uwagę zjawisko interferencji, polegające na tym, że zajście crossing over w danym miejscu wpływa ograniczająco na możliwość
285

powtórnego wystąpienia crossing over w pobliżu. Należy podkreślić, że do obliczania funkcji loci oraz funkcji Kosambiego opracowano programy komputerowe. Wyniki badań nad częstością crossing over ujawniły ciekawą zależność polegającą na tym, że długość genetyczna chromosomu, szacowana na podstawie rekombinacji zachodzącej w gametogenezie żeńskiej, jest zazwyczaj większa, aniżeli w przypadku gdy podstawą takiego oszacowania były rekombinacje zachodzące podczas spermatogenezy (ryć. 12-5). Można zatem sądzić, że w oogenezie crossing over zachodzi częściej aniżeli w spermatogenezie. Brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Być może prawidłowość ta wynika ze specyfiki spermatogenezy, podczas której jest wytwarzanych nieporównanie więcej gamet niż podczas oogenezy i dlatego żeńska rekombinacja wewnątrzchromatydowa (crossing

286

over) zachodzi z większym nasileniem, aby dorównać ogromnej zmienności genetycznej wśród plemników. Trzeba też pamiętać, że chiazmy utrzymują strukturę biwalentu w oocycie przez znacznie dłuższy czas niż w sperma tocy cię. Należy również podkreślić, że odległości genetycznej (cM) między sprzężonymi loci nie można w bezpośredni sposób przeliczać na odległości fizyczne, mierzone np. liczbą par zasad, jaka je dzieli. Przyjmuje się z dużym przybliżeniem, że odległość 1 cM odpowiada długości cząsteczki DNA, liczącej około jednego miliona par zasad. Brak prostej zależności między odległością względną i bezwględną wynika z tego, że losowość zachodzenia crossing over jest ograniczona tym, iż w chromosomie są obszary, gdzie zachodzi ono znamiennie częściej (prążki T), oraz takie, gdzie zdarza się bardzo rzadko (heterochromatyna konstytutywna).

12.3.3. Strategia mapowania genomu
Markerowa mapa genomu powinna charakteryzować się kilkoma cechami, które wyznaczają jej wartość poznawczą i aplikacyjną. Po pierwsze, markery genetyczne powinny być możliwie wysoce polimorficzne, tzn. w puli genowej populacji powinna występować możliwie długa seria alleli wielokrotnych. Wykrycie w drugiej połowie lat 80. wysoce polimorficznych sekwencji anonimowych typu mini- i mikrosatelitarnego spowodowało, że markery zostały podzielone na dwie klasy. Do klasy I zostały zaliczone klasyczne markery genetyczne (sekwencje kodujące, czyli geny). Polimorfizm tych markerów identyfikowany jest na poziomie produktu, za pomocą metod serologicznych — układy grupowe krwi, antygeny głównego układu zgodności tkankowej itd. lub elektroforezy — polimorficzne białka surowicy krwi, mleka itd. Możliwe jest również wykrywanie polimorfizmu tych markerów poprzez badanie polimorfizmu DNA tych genów metodami opartymi na elektroforezie (RFLP i SSCP). W grupie markerów klasy II znalazły się wszystkie rodzaje polimorfizmu związane z niekodującymi sekwencjami nukleotydowymi, a wśród nich główną rolę odgrywają sekwencje mikrosatelitarne. Metody analizy ich polimorfizmu opisano w rozdziale: Markery genetyczne. Ważną cechą mapy genomu jest równomierność rozproszenia loci markerowych. Początkowo zakładano, że stopień równomierności powinien być taki, aby maksymalna odległość genetyczna między dwoma dowolnymi sąsiednimi loci nie przekraczała 20 cM. Spełnienie tego warunku stwarza sytuację, w której dowolny locus genu znajduje się w odległości nie większej niż 10 cM od jakiegoś markera. Odległość taka pozwala zidentyfikować położenie dowolnego genu, gdy w badaniach rodzinowych analizowane loci markerowe byłyby rozproszone równomiernie w całym genomie, a gen będący obiektem zainteresowania byłby reprezentowany w analizowanej
287

rodzinie przez więcej niż jeden allel. Obecnie stopień nasycenia map genomowych podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich jest znacznie większy i w przypadku bydła oraz świń kształtuje się poniżej poziomu 3 cM. Kolejną istotną cechą mapy genomu jest informatywność jej mapy fizycznej. Zakłada się, że na każdym ramieniu chromosomu powinny być zlokalizowane co najmniej dwa markery, jeden w pobliżu centromeru (marker proksymalny), a drugi w końcowej części ramienia (marker dystalny). Spełnienie tego kryterium dowodzi, że na obszarze całego genomu zostały zlokalizowane markery genetyczne. Ostatecznym celem programów budowania map genomowych jest stworzenie zintegrowanej mapy, tzn. takiej, w której wszystkie grupy genów sprzężonych oraz syntenicznych mają znaną lokalizację chromosomową. Taka mapa może być przedmiotem porównania z najbardziej rozwiniętymi mapami, do których zalicza się mapę genomu człowieka i myszy. Porównanie to odnosi się przede wszystkim do lokalizacji tzw. loci zakotwiczonych (ang. anchor loci). Należą one do markerów klasy I, o których wiadomo, że są równomiernie rozproszone w genomie człowieka, myszy, kota i bydła. Z przeprowadzonych badań porównawczych wynika, że w genomach tych gatunków odległości między dwoma dowolnymi loci zakotwiczonymi mieszczą się w granicach od 5 do 10 cM. Przyjmuje się, że ich lokalizacja odzwierciedla obszary konserwatywne pod względem ewolucyjnym. Konserwatyzm genetyczny jest równie często wykorzystywany w mapowaniu fizycznym markerów klasy I. Polega to na tym, że sondy molekularne uzyskane na bazie genomu jednego gatunku są przydatne do mapowania tegoż genu w genomie innego gatunku. Spełnienie podstawowych warunków dotyczących nasycenia mapy fizycznej i genetycznej genomu oznacza, że w przypadku genomu gatunków ssaków, których wielkość wynosi około 2500 cM, minimalna liczba równomiernie rozproszonych (na poziomie 20 cM) polimorficznych markerów genetycznych wynosi około 120. Oczywiście jest to rozważanie czysto teoretyczne, ponieważ przystępując do mapowania kolejnych markerów nie można przewidzieć, w którym miejscu mogą one mieć swoje loci. Może się zdarzyć tak, że wiele takich markerów zostanie zlokalizowanych w niewielu tylko chromosomach, lub wręcz w niektórych ich regionach. Wynika z tego wniosek, że osiągnięcie stanu równomiernego nasycenia mapy markerami genetycznymi wymaga zmapowania o wiele większej liczby loci, niżby to wynikało z teoretycznego wyliczenia. Wysiłkom skierowanym na tworzenie mapy markerowej towarzyszą prace, których celem jest identyfikacja genów kontrolujących cechy użytkowe zwierząt lub istotnie na nie wpływających. Osiągnięcie tego celu wymaga skrupulatnych obserwacji zmienności fenotypowej interesującej cechy w tzw. rodzinach referencyjnych. Są to zazwyczaj trzypokoleniowe rodziny, w których rodzice wywodzą się z odległych genetycznie ras lub nawet blisko spokrewnionych gatunków (np. świnia domowa i świnia dzika lub bydło domowe i bydło zebu). Duży dystans genetyczny (patrz rozdział: Podstawy
288

genetyki populacji) wskazuje, że pule genowe tych ras są inne zarówno ze względu na występowanie w populacjach różnych alleli dla danego locus, jak i różnic we frekwencji tych samych alleli. Zróżnicowanie to dotyczy tak loci markerowych, jak i loci genów wpływających na kształtowanie się cech będących obiektem zinteresowania hodowcy. Skrzyżowanie tak dobranych rodziców daje wysoce heterozygotyczne pokolenie Fl, które jest kojarzone między sobą w celu uzyskania pokolenia F2. W pokoleniu F2 analizuje się odległości genetyczne między markerami oraz asocjacje między markerami i cechami użytkowymi, będącymi obiektem zainteresowania hodowców. Zbudowanie markerowej mapy genomowej, która mogłaby być użytecznym narzędziem służącym do identyfikacji genów kontrolujących ważne cechy użytkowe, jest zadaniem wymagającym współpracy specjalistów z wielu dziedzin, takich jak: genetyka molekularna, immunogenetyka, cytogenetyka czy biometria. Przekracza to zatem możliwości pojedynczych zespołów badawczych. Na początku lat 90. zostały utworzone międzynarodowe programy badawcze. Jako pierwszy powstał program Mapowania Genomu Świni - - PiGMaP. W przedsięwzięcie to zostało włączonych kilkanaście laboratoriów, wywodzących się z państw Wspólnoty Europejskiej. Rok później, na podobnych zasadach, powołano Program Mapowania Genomu Bydła — BovMap. W tym programie zarejestrowano udział ponad dwudziestu laboratoriów. Oprócz tych dwóch wiodących programów rozwijały się inne międzynarodowe przedsięwzięcia, zmierzające do stworzenie mapy genomu kury, konia, owcy, kozy czy psa (DogMap). W niektórych programach biorą udział również polskie laboratoria (mapa genomu konia i psa, a także świni). Ponadto, powstało wiele przedsięwzięć realizowanych przez laboratoria jednego kraju. Na przykład, w Polsce prowadzono badania w ramach Polskiego Projektu Mapowania Genomu Świni, który był realizowany w ramach współpracy między trzema zespołami badawczymi. Głównym celem tego projektu było poszukiwanie genów głównych, oddziałujących istotnie na kształtowanie cech związanych z tuczem i użytkowością rzeźną.

12.3.4. Aktualny stan map genomowych zwierząt gospodarskich
Dynamiczny rozwój badań nad mapami genomowymi utrudnia prezentację aktualnego stanu wiedzy z tego zakresu. Nieomal każdy dzień przynosi nowe informacje wzbogacające mapy różnych gatunków. Dane pochodzące z drugiej połowy 1996 roku wykazały, że w genomie bydła opisano już ponad 1600 loci, a w genomie świni — ponad 1300 loci. Rok później liczba ta wzrosła do 3300 u bydła i 1600 u świni. Wśród loci markerowych zdecydowanie przeważają markery klasy II, a bardzo ważne jest to, że są one równomiernie rozproszone w genomach obu gatunków. Oczywiście są
289

regiony silniej nasycone markerami, gdzie odległość między sąsiednimi loci wynosi poniżej l cM, ale są również i takie, gdzie odległość ta sięga 20 cM. Można jednak stwierdzić, że zakładany na początku lat 90. podstawowy cel, polegający na zbudowaniu mapy, w której odległość między dowolnymi sąsiednimi loci nie będzie większa niż 20 cM, został w odniesieniu do genomu bydła i świni już osiągnięty (tab. 12-11). Opracowana w 1997 roku mapa genetyczna genomu bydła, oparta na analizie segregacji 1240 markerów, charakteryzuje się znacznym nasyceniem loci markerowych. Średnia odległość między dwoma dowolnymi sąsiednimi loci wyniosła 2,5 cM. Ogólną długość genomu, będącą sumą cząstkowych odległości między kolejnymi loci w chromosomach, oszacowano na poziomie 2990 cM. W przypadku świni mapę skonstruowano na podstawie analizy segregacji 1042 loci. Średnia odległość między sąsiednimi loci wyniosła 2,2 cM, a ogólna długość genomu — 2286 cM. Prawie wszystkie badane loci należały do kategorii anonimowych sekwencji mikrosatelitarnych. Na uwagę zasługuje bardzo rozwinięta mapa genomu kury (tab. 12-11). Zauważyć trzeba nie tylko dużą liczbę markerów wykorzystanych do budowy mapy sprzężeniowej, ale także i to, że całkowita długość mapy (3800 cM) jest znacznie większa niż w przypadku ssaków. Szerokie zastosowanie analizy molekularnej hybrydowych linii komórkowych, powstałych na bazie komórek poddanych napromieniowaniu (tzw. mapowanie radiacyjne) przyczyniło się do gwałtownego zwiększenia nasycenia map genomowycn loci markerowymi. Obecnie coraz częściej publikowane są mapy poszczególnych chromosomów, a nie całych genomów. Na mapach takich uwzględnione są dane pochodzące z mapowania fizycznego (informacje pochodzące z zastosowania techniki hybrydyzacji in

290

są zamieszczone w internetowych bazach danych (tab. że również mapy genomów innych gatunków zwierząt gospodarskich.situ. 291 . analizy hybrydowych komórek somatycznych. Przewiduje się. Wśród tych ostatnich pierwszym genomem. zostanie ustalona sekwencja genomu bydła. bawoła. że do 2005 r. a także łososia i pstrąga tęczowego. dla którego ustalono sekwencję nukleotydów. Do grupy gatunków objętych mapowaniem dołączyły ostatnio również zwierzęta futerkowe. lis polarny oraz jenot. a w tym i konkretnych chromosomów. Tak opracowane mapy określane są terminem map zintegrowanych (ang. a w tym także mapowania radiacyjnego) i sprzężeniowego. świni i kury. comprehensive map). Powiązanie ze sobą markerowych map genomowych z sekwencją DNA genomu danego gatunku umożliwi jeszcze efektywniejsze poszukiwanie genów o dużym znaczeniu w hodowli zwierząt. takie jak: lis pospolity. są coraz lepiej poznane. Opublikowano ją we wrześniu 2003 r. królika.) i domowych. Coraz więcej informacji pojawia się o mapach: kota. 12-111). obok wymienionych w tabeli 12-11. jest genom psa. W ślad za programem sekwencjonowania genomu człowieka podjęto analogiczne przedsięwzięcia dotyczące gatunków zwierząt laboratoryjnych (sekwencję genomu myszy opublikowano w grudniu 2002 r. Warto zwrócić uwagę. Szczegółowe dane dotyczące map poszczególnych genomów.

Mogą to być zatem zarówno cechy ilościowe. Dzięki takiej mapie możliwe jest wykrycie sprzężeń między markerem (-ami) genetycznym (-i) o znanym położeniu na mapie a loci poszukiwanych genów. Następnie podejmowana jest żmudna analiza. mięso blade. Osiągnięcie takiego poziomu wiedzy o genie zazwyczaj pozwala na opracowanie testu molekularnego (najczęściej typu PCR-RFLP). Następnie opracowano test (inhalacja halotanem) do identyfikacji zwierząt podatnych na stres. bezrożność. odpowiedzialnych za występowanie różnych alleli. a w tym przede wszystkim ustaleniu sekwencji nukleotydów i wskazaniu miejsc zmutowanych. która ma istotne znaczenie gospodarcze. że allele któregoś z markerów kosegregują z określonymi fenotypami cechy. Punktem wyjścia jest precyzyjne opisanie zmienności cechy. Stwierdzenie. miękkie i wodniste. Procedura postępowania opiera się na ścisłej współpracy naukowców z hodowcami. Jednocześnie poznawany jest produkt tego genu oraz jego szczegółowa funkcja biologiczna. jest pokazany na rycinie 12-6. zlokalizowanych w różnych miejscach genomu. wydajność białka w mleku. Analizę taką prowadzi się w obrębie rodzin (zazwyczaj trzypokoleniowych). Wykrycie sprzężenia jest pierwszym krokiem na drodze do molekularnego scharakteryzowania poszukiwanego genu. że cecha ta warunkowana jest monogenowo. że z tym markerem jest sprzężony gen kontrolujący kształtowanie się badanej cechy lub istotnie na nią wpływający (tzw. marmurkowatość mięsa. Najpierw ustalono. choroby genetyczne itp. które z hodowlanego punktu widzenia mają istotne znaczenie. które polega na opisie struktury genu. Hodowca wskazuje cechę. którego celem jest identyfikacja nieznanego genu. wskazuje. tzn. np. Wykorzystanie markerowych map genomowych w hodowli Markerowa mapa genomu stała się nieodzownym narzędziem służącym do identyfikacji loci genów.5. dzięki czemu śledzi się równocześnie segregację alleli w loci markerowych i fenotypów badanej cechy. tak aby pojedynczemu osobnikowi można było przypisać wartość fenotypową w zobiektywizowanej skali. pale. polegająca na klasyfikacji fenotypów dla interesującej cechy. soft. a konkretnie przez allel recesywny. Ogólny schemat postępowania. odporność na infekcje specyficznymi patogenami. ang.12. który znajduje zastosowanie w identyfikacji genotypu osobnika na podstawie bezpośredniej analizy DNA. exudative — PSE). gen główny w przypadku cech ilościowych). jak i genotypów w jak największej liczbie loci markerowych. wydajność rzeźna. jak i jakościowe.3. homozygot recesywnych 292 . Klasycznym przykładem wykorzystania badań markerów genetycznych do identyfikacji genu wpływającego na ważną cechę produkcyjną jest historia 20-letnich poszukiwań genu odpowiedzialnego za podatność świń na stres i związanej z tym zmniejszonej wartości technologicznej mięsa (tzw.

PGD i A1BG). Kilka lat później zidentyfikowano pierwsze markery genetyczne (m. która polega na zamianie argininy na cysteinę w pozycji 615.in. candidate gene). 12-6. Na podstawie tego testu wprowadzono symbol HAL na oznaczenie genu. 12-7a). które okazały się ściśle sprzężone z locus HAL.GP7. Był nim gen receptora rianodyny (RYR1). którego produkt jest zaangażowany w transport jonów wapniowych w mięśniach szkieletowych. Loci tych markerów umiejscowiono. np. Ogólny schemat postępowania zmierzającego do identyfikacji nieznanego genu o dużym znaczeniu hodowlanym. który nie rozpoznaje 293 . za pomocą hybrydyzacji in situ.Ryć. że jedna z kilkunastu zidentyfikowanych mutacji punktowych prowadzi do zmiany w łańcuchu polipeptydowym. Zamiana ta jest skutkiem tranzycji C→T w pozycji 1843 cDNA genu RYR1. Odkrycie to pozwoliło na wskazanie enzymu restrykcyjnego HhaI. locus układu grupowego krwi H oraz loci polimorficznych białek krwi . w chromosomie 6 świni (ryć. Badania molekularne tego genu u osobników wrażliwych na stres wykazały. genu głównego wpływającego na kształtowanie poligenicznych cech produkcyjnych (nn). Wreszcie w 1991 roku zidentyfikowano gen kandydujący (ang.

(c) BMPR-IB. (d) PRKAG3 oraz regionów chromosomowych. że hipertrofia mięśniowa (tzw. Analiza molekularna tego genu u zwierząt z hipertrofią mięśniową. 12-7b). Porównanie tego regionu z homologicznym segmentem chromosomu ludzkiego doprowadziło do wskazania w 1997 roku na gen miostatyny (MSTN). muscular hyperthrophy). podwójne umięśnienie) u belgijskiego bydła błękitnego zależy od recesywnego genu mh (ang. jako gen kandydujący do miana odpowiedzialnego za hipertrofię mięśniową (ryć. Lokalizacja niektórych genów głównych o znanej już budowie molekularnej: (a) KYR1. wiadomo było. Poszukiwanie markerów genetycznych sprzężonych z locus mh pozwoliło ustalić. 12-7.Ryć. (b) MSTN. wywodzących się z rasy belgijskiej 294 . w których prawdopodobnie występują geny główne kontrolujące: (e) otłuszczenie tuszy i tempo wzrostu/ (f) otłuszczenie tuszy i zawartość mięsa w tuszy sekwencji zawierającej mutację. W ten sposób opracowano test PCR-RFLP (patrz rozdział: Zmienność cech). że gen ten jest położony w części przycentromerowej ramienia długiego chromosomu 2 bydła. Od połowy lat 80. który umożliwia wykrycie allelu recesywnego w genotypie homozygot recesywnych i heterozygot.

że gen FecB to zmutowana postać genu BMPR-IB. że zmienność wybranej cechy produkcyjnej może zależeć od jakiegoś genu z dużym efektem działania. który jest biologicznie nieaktywny. są prowadzone w licznych ośrodkach naukowych. że w chromosomie 4 świni. W 2001 r. pokrywających w miarę równomiernie większość genomu. które na poziomie molekularnym nie zostały dotychczas jeszcze rozpoznane. oraz zmienności cechy produkcyjnej w rodzinie referencyjnej (najczęściej 3-pokoleniowej) może doprowadzić do wskazania regionu chromosomowego. a konkretnie kontrolujący liczbę owulujących oocytów podczas rui. Co więcej. który koduje podjednostkę y kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. które umiejscowione są w chromosomie 6 (ryć. że jest nim zmutowany allel genu PRKAG3. w którym prawdopodobnie występuje locus genu głównego. Dominujący gen RN~ powoduje większą. 12-7d). który odpowiada za zawartość glikogenu w mięśniach. Okazało się. Osiągnięcie to pozwala na ustalanie genotypu zwierząt metodami genetyki molekularnej (patrz rozdział: Zmienność cech). 12-7c). Innym przykładem jest gen RN.błękitnej i asturiana. co fenotypowo objawia się hipertrofią mięśniową. Locus tego genu jest sprzężony z markerami mikrosatelitarnymi BM1329 i OarAE101. Przykładem może być gen FecB. wskazała na obecność w ich genotypie dwóch zmutowanych allełi (homozygota recesywna). nie udało się jeszcze wskazać genów kandydujących. Okazało się. kwaśnego mięsa. a allel recesywny rn+ mniejszą zawartość glikogenu. Rozwijające się dynamicznie badania nad mapami genomów zwierząt gospodarskich umożliwiły identyfikację markerów genetycznych sprzężonych z różnymi genami głównymi. Analiza segregacji licznych markerów genetycznych. które ma mniejszą wartość technologiczną. dzięki identyfikacji sprzężonych markerów mikrosatelitarnych Sw120 i Sw936 (ryć. że mutacja polegała na braku (delecji) 11 nukleotydów. Mutacja polegała na zmianie sekwencji nukleotydów G > A w kodonie 200 tego genu. wpływający na plenność owiec rasy merynos booroola. Substytucja A > G w tym genie odpowiada za wbudowanie w pozycji 249 łańcucha polipeptydowego argininy zamiast glutaminy. ustalono. Badania molekularne genu MSTN w innych europejskich rasach mięsnych doprowadziły do identyfikacji kolejnych czterech. zakończyły się wieloletnie poszukiwania genu RN. czyli genu głównego. Badania zmierzające do identyfikacji genów głównych. które w znaczący sposób wpływają na cechy użytkowe. W początkowym stadium badań zakłada się. W 1994 roku ukazała się praca dowodząca. Skutkiem tej mutacji jest powstanie skróconego łańcucha polipeptydowego (przedwczesne pojawienie się kodonu „stop"). Powoduje to zmianę siły wiązania ligandów przez receptor kodowany przez gen BMPR-IB. Efektem zwiększonej zawartości glikogenu jest uzyskanie po uboju tzw. 295 . W 2000 r. różnych mutacji uszkadzających funkcję białka miostatyny. Locus genu RN umiejscowiono w chromosomie 15.

Można się spodziewać. Prosta substytucja G > A prawdopodobnie zakłóca interakcję DNA z nieznanym białkiem represorowym. Wkrótce potem udało się zidentyfikować marker genetyczny silnie sprzężony z genem bd. a to upośledza funkcję kodowanego enzymu. Trzeba zaznaczyć. że gen ten podlega piętnowaniu gametycznemu. W przypadku genu IGF2 ekspresji podlega jedynie allel pochodzący od ojca.między markerami S0001 i S0067. między markerami mikrosatelitarnymi S0083 i S0090. w których przeprowadzono analizę dziedziczenia markerów genetycznych rozproszonych równomiernie po całym genomie. ze względu na wywoływane zmiany m. że mutacja typu podstawienia dwunukleotydowego AA > GC w genie DGTA1 (acylo-CoA: diacylogliceroloacylotransferaza) wywołuje zmianę lizyny na alaninę. 12-7e). W początkowym okresie jego użytkowania stwierdzono. Z kolei w październiku 2003 r. że również wiele krów było nosicielkami zmutowanego genu bd. Nosicielstwo genu recesywnego bd stwierdzono w 1999 roku w genotypie francuskiego buhaja. Do tej pory jednak nie udało się zaproponować genu (-ów?) kandydującego. że mutacja w intronie 3 genu IGF2 (insulinopodobnego czynnika wzrostu 2) wywołuje bardzo duży wpływ na mięsność świń. występuje locus (loci?) genu głównego wpływającego na odkładanie tłuszczu brzusznego i zawartość mięsa w tuszy (ryć. charakteryzującego się wybitną wartością hodowlaną. krowa nosicielka. określana symbolem bd (ang. że w chromosomie 14 zlokalizowany jest gen wpływający w znaczący sposób na wydajność i skład mleka. W 2001 r. bulldog disease). gdy zmutowany allel jest odziedziczony od ojca. Sugestia ta została potwierdzona także w innych badaniach. doniesiono. w budowie czaszki. Podobne badania przeprowadzone w ramach Polskiego Projektu Mapowania Genomu Świni sugerują. w wyniku wykorzystywania do inseminacji nasienia buhaja nosiciela. wykazano. występuje prawdopodobnie locus (loci?) genu głównego wpływającego na tempo wzrostu oraz otłuszczenie tuszy (ryć. W efekcie dochodzi do znacznego zwiększenia wydajności tłuszczu w mleku. Mapy genomowe są powszechnie wykorzystywane do identyfikacji genów odpowiedzialnych za monogenowe choroby genetyczne lub markerów genetycznych z nimi sprzężonych.in. czego efektem jest 3-krotny wzrost ekspresji genu IGF2. że około l % potomków był obarczony letalnymi zniekształceniami czaszki i kończyn. Jednym z przykładów może być letalna wada rozwojowa — achondroplazja. Osiągnięcie to pozwalało na identyfikację potomków buhaja nosiciela. Odnotowano też znaczące osiągnięcie dotyczące bydła. którzy również byli nosicielami tego niepożądanego genu. czyli duży efekt fenotypowy pojawia się tylko wtedy. 12-7f). który odpowiadałby za kształtowanie tych cech ilościowych. 296 . że wkrótce zostanie również zidentyfikowany gen odpowiedzialny za powstanie tej wady wrodzonej. że w chromosomie 12. chore cielę — homozygota recesywna). Dzięki temu udało się zapobiec rozprzestrzenianiu niepożądanego genu. Z badań prowadzonych w rodzinach referencyjnych wynikało. Badacze francuscy wytypowali 75 rodzin (buhaj nosiciel. Oznaczało to.

U gatunku tego znanych jest ponad 300 jednostek chorobowych uwarunkowanych przez mutacje pojedynczych genów. polegającą na zniekształceniu kręgów (ang. że genetyka molekularna stała się kluczowym narzędziem służącym postępowi w hodowli zwierząt. a opracowany test molekularny skomercjalizowano. Niestety badań tych nie opublikowano. Również dla tego genu udało się zidentyfikować sprzężone markery genetyczne. Dotychczas opisano na poziomie molekularnym trzydzieści genów i ich mutacji odpowiedzialnych za rozwój choroby dziedzicznej. jak: dziedziczna dystrofia siatkówki u owczarków francuskich (briardów). a ostatnio scharakteryzowano gen oraz mutację w nim występującą. W latach 2001-2003 podjęto udane próby terapii genowej niektórych chorób dziedzicznych psa (np. Wiele z tych mutacji występuje w ściśle określonych rasach. dziedziczny zanik siatkówki u owczarków francuskich). narkolepsja u dobermanów i labradorów. . ciężki złożony niedobór odporności psów rasy welsh corgi czy fukozydoza u angielskich springer spanieli. CVM — central vertebral malformation). Wśród nich są geny wywołujące takie schorzenia. Przedstawione powyżej przykłady wykorzystania markerowych map genomowych do rozwiązywania konkretnych problemów hodowlanych pokazują.W tym samym czasie w populacji duńskiej bydła holsztyńsko-fryzyjskiego zidentyfikowano inną letalną wadę rozwojową. Szczególne osiągnięcia dotyczące identyfikacji genów odpowiedzialnych za rozwój monogenowych chorób dziedzicznych odnotowano u psów.

z j. pod red. z j. II— lata 1972^-1997 (1997). z j. ang. Immunologia (1996). Cz. Poznawanie zasad dziedziczenia (1997). Elementy genetyki klinicznej (2001). Rozwiązywanie problemów medycznych (2003). Karty z Dziejów Zootechniki Polskiej. Stryer (tłum. Warszawa. A. Wydawnictwo Naukowe PWN. J. Słownik terminów genetycznych (2002). Genomy (2001). Berg i M. Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt (1994). Modlińskiego. Jury i H. Biotechnologia zwierząt (1997). Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Yerlag. Wiedza Powszechna.R. P. pod red. Warszawa. Krzanowskiej. Węgleńskiego). Największe wyzwanie współczesnej genetyki i medycyny molekularnej (1997). 298 .A. Filistowicza. Biologia molekularna w medycynie. J. Waśniewska-Brzeska i J. L. Lamont. Prószyński i S-ka. W. Wydawnictwo Naukowe PWN. Singer (tłum. L. Wężyka. Brown (przekład pod red. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. The Major Histocompatibility Complex Region of Domestic Animal Species (1996).. pod red. pod red. Warszawa. Roitt. J. R. pod red. J. Leksykon rozrodu zwierząt (1996). pod red. Cytobiochemia (1995). Węgleńskiego. Kłyszejko-Stefanowicz. Augustyniaka i J. Genetyka człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Zwierzchowskiego. Schook i S.Literatura uzupełniająca Podręczniki Biochemia (1997). Rosłanowskiego. L. Korf (przekład pod red. Jaszczaka i J. Cz. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Michejdy). Wydawnictwo Naukowe PWN. CRC Press Inc. A.D. Brostoff. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. D. Bala. ang. pod red. Nowicki i wsp. pod red. Małe (tłum. pod red. Brema.C. L. Prus-Głowackiego). Genom człowieka. M. P. Wydawnictwo Naukowe PWN.. Jeżyk genów.B. Wydawnictwo Naukowe PWN. King. Juszczaka i S. Wydawnictwo Naukowe PWN. Stansfield (przekład zbiorowy pod red. W. Brzeski). pod red. ang. P. W. T. Krzyżosiaka. Pawlaka). I. B. J. USA. Poznań. Żeromskiego). Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN. Genetyka molekularna (1995). Leksykon biologiczny (1992). K. B.J. K.

Smith T. Kamiński S. Metody oraz znaczenie sterowania proporcją płci u bydła. Kamiński S. Ludzki genom mitochondrialny — mutacje. Beattie C. (1996). (1997). Kappes S. polimorfizmy i choroby. Kirkness E.. (1998).W... Prace i Materialy Zootechniczne..E. Journal of Applied Genetics 38: 65-76. Anomalie chromosomowe przyczyną zamierania gamet i zarodków bydlęcych. Ellis S.G. Cuthbertson R. (1997). Wybrane praktyczne aspekty technik molekularnych — PCR-RFLP i automatycznego sekwencjonowania DNA — w badaniach genomu zwierząt gospodarskich. Krzanowska H. (1996). Dymnicki E. Postępy Biologii Komórki 26 (supl. Wykorzystanie metod molekularnej analizy genomu zwierząt w pracy hodowlanej. Stone R.J. (1998). Friend S. Biotechnologia 3 (38): 38-50.W. (1996). Chromosome abnormalities in domestic sheep (Ovis aries). (1996). Current Opinion in Genetics & Development 6: 316-321. (2003). Crawford A. Naturę 409: 860-921. Medycyna Weterynaryjna 54 (2): 92-96..F. i wsp. (1997). Initial seąuencing and analysis of the human genome. (2002). Bovine leukocyte adhesion deficiency (BŁĄD) and its worldwide prevalence. Ohta T. Postępy Nauk Rolniczych 7 (nr 5): 87-97. Dodds K.M.. Kamiński S. Charon K. Zeszyt specjalny 8: 9-18. (1996). Beattie C. Science 301: 1898-1903.M.M. Kappes S..T. Long S.L.W. Prace i Materialy Zootechniczne 49: 7-28. Lopez-Corrales N. Keele J. Minireview — MHC studies in domestic animals. Bovine kappa-casein (CASK) gene — molecular naturę and application in dairy cattle breeding. Genome Research 7: 235-249. Pierzchała M.S. Sonstegard T. 299 . Geny oddziałujące na jakość tuszy i mięsa świń. Freking B. The genetics of pigmentation: from fancy genes to complex traits. Journal of Applied Genetics 37: 179-196. A second-generation linkage map of the sheep genome. Długa historia krótkiego chromosomu — jak poznano geny płodności sprzężone z chromosomem Y u ssaków. Postępy Biologii Komórki 24 (8): 69-75. Prace i Materiały Zootechniczne 50: 69-78. Leymaster K. European Journal of Immunogenetics 21: 209-215.H. (1994). (1999). Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej w hodowli zwierząt..Artykuły przeglądowe Barsh G. Pareek Ch. International Human Genome Seąuencing Consortium (2001)...M.M. Grzybowski G. Keele J. Lechniak D.A.B. Mapa genomu świni (Sus scrofa domestica).T. Parham P. A second-generation linkage map of bovine genome. Journal of Applied Genetics 37 (3): 299-312. Population biology of antigen presentation by MHC class I molecules. (2002).S.. Cotinot C. Ramikssoon Y. (1998). (2002)....P. (1996).. (1996).P.. Seminars in Reproductwe Medicine 20: 157-167. The dog genome: survey seąuencing and comparative analysis. Bartnik E.A. 12): 53-58. McGraw R.. Mammalian Genome 9: 204-209. Molecular genetics of sex determination. Trends in Genetics 12 (8): 299-305. (1998).A. DNA microarrays — a methodological breakthrough in genetics.. Science 272: 67-74. Kurył J. (1997). Early steps in mammalian sex determination. Journal of Applied Genetics 43: 123-130. i wsp. Świat Nauki 4 (128): 36-43..L. (1997). Medycyna Weterynaryjna 52 (2): 89-93. Grzybowski G. Stoughton R. De Gortari M. Stone R. Goodfellow P. Charon K...W. Magiczne mikromacierze.A.

. Keele J. Wierzbicki H. Kulig H. Noncoding RNA transcripts. 10): 113-122. Journal of Animal and Feed Sciences 2/3: 91-103. Szatkowska L. Świtoński M.A. (1998). (1997).J. Journal of Heredity 89 (6): 473-480. (1998). Identyfication of animal major genes in field collected data by use of statystical methods. Prace i Materiały Zootechniczne 53: 35-48. Walawski K. Stranzinger G.. Smith T. Węgrzyn J. Prace i Materiały Zootechniczne 46: 29-40. Rohrer G. Postępy Biologii Komórki 25 (supl. 10): 195-217. Kurył J.. The seąuence of the human genome. Zych S. Szydłowski M.. — Celera Genomics (2001)... i wsp. (2003).H. Zwierzchowski L. Żywiecki M.. Prace i Materiały Zootechniczne 52: 37-42. Journal of Applied Genetics 38:195-204.J. Medycyna Weterynaryjna 59: 847-852. Wybrane aspekty analizy loci markerowych w doskonaleniu ilościowych cech zwierząt. Sysa P. Rosochacki S. (1994). Determinacja płci u ssaków.. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) w badaniach naukowych i diagnostyce molekularnej. Słomski R. Poszukiwanie genów kontrolujących cechy tuczne. Inheritance of colours in horses. (1998)..L. (1998). Yenter C. Basics of gametic imprinting. Alexander L. Szymański M. . Biotechnologiczne wykorzystanie gruczołu mlecznego perspektywy manipulacji genetycznych białkami mleka. Naturę 420: 520-562. Medycyna Weterynaryjna 53 (10): 581-584. Genetyczne uwarunkowania odmian barwnych lisa pospolitego (Vulpes vulpes) i lisa polarnego (Alopex lagopus).. Aberracje chromosomowe u bydła o użytkowości mięsnej. Zwierzchowski L. Barciszewski J. Skiba E. Antigenic markers of protein genes and their nomenclature in cattle. Medycyna Weterynaryjna 50 (8): 379-382. (1994). Transgeneza — możliwości i perspektywy zastosowania w produkcji zwierzęcej. Science 291: 1304-1351. Synaptonemal complexes in domestic mammals — a review.. Genetic aspects of mastitis resistance in cattle. (1997). Słota E.W.. Markerowe mapy genomowe i ich wykorzystanie w hodowli zwierząt. (1998). Biotechnologia 2 (41): 33-56. A comprehensive map of the porcine genome. Journal of Applied Genetics 44: 1-20. (2003). Napierała D. Barciszewska M. Stachurska A.. Danielak B. Journal of Applied Genetics 40 (2): 117-128. (1999). (1996).S.Rejduch B. Świtoński M.. Prace i Materiały Zootechniczne 50: 11-39.P. (2002).. (1999). Genome Research 6: 371-391. 2):288-237.Z. (1998). Journal of Applied Genetics 38 (3): 319-328. Szwaczkowski T. Beattie C. (1993). opasowe i rzeźne — najnowsze osiągnięcia. Krajowy system kontroli cytogenetycznej buhajów. Journal of Dairy Science 82 (suppl. (1997). Kozubska-Sobocińska A. Waterston R. Ruvinsky A. (1998). Initial seąuencing and comparative analysis of the mouse genome. i wsp.W. Hu Z.. Świtoński M. Postępy Biologii Komórki 25 (supl.. Świtoński M... Kwiatkowska J.

na których hasła znajdują się na rysunku lub w jego podpisie. .Skorowidz Opracowali: Krystyna M. są pogrubione. Marek Świtoński Numery stron. Gwiazdką oznaczono numery stron. na których znajduje się główny opis. Charon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful