P. 1
Genetyka Zwierzt - Charon 2004 Pl

Genetyka Zwierzt - Charon 2004 Pl

|Views: 5,034|Likes:
Wydawca: Anna Krawczyk

More info:

Published by: Anna Krawczyk on Mar 19, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

Sections

 • Chromosomy i podziały jądra komórkowego
 • 2.1. Budowa chromosomu
 • 2.2. Barwienie prążkowe chromosomów
 • 2.5. Mejoza
 • 2.6. Gametogeneza
 • Gen i jego ekspresja
 • 3.1. Budowa kwasów nukleinowych
 • 3.1.1. DNA
 • 3.1.2. RNA
 • 3.2. Replikacja DNA
 • 3.3. Kod genetyczny
 • 3.4. Transkrypcja
 • 3.5. Translacja
 • 3.6. Budowa genu
 • 3.7. Regulacja ekspresji genu
 • 3.7.1. Czynniki transkrypcyjne
 • 3.7.2. Geny homeotyczne
 • 3.7.3. Metylacja DNA
 • 3.7.4. Piętno gametyczne
 • 3.7.5. Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich
 • 4.1. Endonukleazy restrykcyjne
 • 4.2. Wektory
 • 4.3. Rekombinacja molekularna i klonowanie
 • 4.4. Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)
 • 4.5. Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne
 • 4.6. Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP)
 • 4.7. Biblioteki genomowe i genowe
 • 4.8. Sekwencjonowanie DNA
 • 4.9. Badanie ekspresji genów
 • 4.10. Transgeneza
 • Mutacje
 • 5.1. Mutacje genomowe
 • 5.2. Mutacje chromosomowe
 • Przyczyny i rodzaje mutacji genowych
 • 5.4.2. Skutki mutacji genowych
 • 5.4.3. Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt
 • 5.4.4. Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne
 • 5.4.4.1. Geny letalne, semiletalne i subwitalne
 • 5.4.4.2. Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe
 • 5.4.4.4. Ograniczanie występowania chorób genetycznych
 • 5.5. Mutacje w mitochondrialnym DNA
 • 6.1. Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli
 • 6.1.1. Współdziałanie alleli
 • 6.1.2. Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla)
 • 6.1.3. Dziedziczenie cech sprzężonych
 • 6.1.4. Cechy sprzężone z płcią
 • 6.1.5. Plejotropia
 • 6.2. Współdziałanie genów z różnych loci w kształtowaniu fenotypu
 • 6.2.1. Komplementarność
 • 6.2.2. Epistaza
 • 6.2.3. Geny modyfikujące
 • 6.2.4. Sumujące działanie genów
 • 6.3. Dziedziczenie umaszczenia
 • 6.4. Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów
 • 6.5. Dziedziczenie pozajądrowe
 • 7.1. Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące
 • 7.2. Miary zmienności
 • 7.2.1. Miary skupienia
 • 7.2.2. Miary rozproszenia
 • 7.3. Zmienność cech ilościowych
 • 7.3.1. Dziedziczenie cech ilościowych
 • 7.3.2. Zmienność transgresywna
 • 7.3.3. Geny o dużym efekcie
 • Podstawy genetyki populacji
 • 8.1. Prawo równowagi genetycznej
 • 8.2. Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania
 • 8.4. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią
 • 8.5. Czynniki naruszające równowagę genetyczną
 • 9.1. Determinacja płci ssaków
 • 9.2. Interseksualizm
 • Genetyczne podstawy odporności i oporności
 • 10.1. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał
 • 10.2. Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów J
 • 10.3. Główny układ zgodności tkankowej — MHC
 • 10.3.1. Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej
 • 10.3.1.1. Główny układ zgodności tkankowej myszy
 • 10.3.1.2. Główny układ zgodności tkankowej człowieka
 • 10.3.1.3. Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich
 • 10.3.2. Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej
 • 10.3.3. Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej
 • 10.3.3.1. Związek MHC z odpornością na choroby
 • 10.3.3.2. Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi
 • 10.4. Zarys przebiegu reakcji odpornościowej
 • 10.5. Genetyczna oporność na choroby
 • 11.1. Antygeny erytrocytarne (grupy krwi)
 • 11.2. Białka surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów
 • 11.3. Allotypy immunoglobulin i lipoprotein
 • 11.4. Białka mleka
 • 11.5. Polimorfizm DNA
 • 11.6. Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt
 • 12.1. Organizacja DNA jądrowego
 • 12.2. Organizacja DNA mitochondrialnego
 • 12.3. Markerowa mapa genomu
 • 12.3.1. Fizyczna mapa genomu
 • 12.3.2. Genetyczna mapa genomu
 • 12.3.3. Strategia mapowania genomu
 • Podręczniki
 • Skorowidz

Genetyka zwierząt

Wydanie II unowocześnione

Krystyna M. Charon Marek Switoński

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2004

Autorzy
Prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Prof. dr hab. Marek Świtoński
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Rolnicza, Poznań

Okładkę i strony tytułowe projektował Edwin Radzikowski
Redaktor Krystyna Kruczyńska

Redaktor techniczny Jolanta Cłbor Podręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2000, 2004

ISBN 83-01-14022-4

Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 tel. (O-prefiks-22) 69-54-321 faks (O-prefiks-22) 69-54-031 e-mail: pwn @pwn.com.pl http://www.pwn.pl

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Wydanie drugie unowocześnione Arkuszy drukarskich 20 + 12 stron ilustracji Druk ukończono w marcu 2004 r. Skład i łamanie: Fototype, Warszawa Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ul. Sw. Piotra 12, Gdynia

Przedmowa

Coraz większe wykorzystywanie w hodowli zwierząt najnowszych osiągnięć genetyki sprawia, że uaktualnianie programów nauczania tego przedmiotu na kierunkach studiów związanych z nauką o zwierzętach staje się koniecznością. Cytogenetyczna i molekularna identyfikacja mutacji, kontrola pochodzenia za pomocą markerów związanych z polimorfizmem DNA czy budowanie map genomów, to tylko niektóre przykłady obrazujące obszary genetyki istotnie rozbudowane w ostatnich latach. W niniejszym podręczniku podjęto próbę zaprezentowania, obok podstawowych wiadomości z zakresu genetyki klasycznej, najnowszych osiągnięć, które znajdują zastosowanie w hodowli zwierząt. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów kształcących się na kierunkach: zootechnika, weterynaria, biotechnologia i biologia. Mamy także nadzieję, że podręcznik będzie przydatny specjalistom, którzy profesjonalnie zajmują się hodowlą zwierząt lub prowadzeniem badań z tego zakresu. Ważną częścią niniejszego opracowania są oryginalne ilustracje, które ściśle nawiązują do wybranych zagadnień z cytogenetyki, genetyki molekularnej czy zmienności klasycznych cech jakościowych (np. umaszczenie). W przygotowaniu tej dokumentacji pomogli nam PT Współpracownicy z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu: A. Pietrzak, J. Klukowska, A. Pieńkowska, M. Zając, D. Lechniak, D. Ładoń i J. Sosnowski oraz J. Gruszczyńska, Z. Nowak i M. Gajewska z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie. Ponadto, kilka zdjęć zostało nam udostępnionych przez E. Słotę i B. Danielak-Czech z Instytutu Zootechniki w Balicach, H. Geringera z AR we Wrocławiu, K. Jaszczaka i R. Paradę z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Niektóre zdjęcia pochodzą z archiwum Redakcji Przeglądu Hodowlanego. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

..................................... .. Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich . Regulacja ekspresji genu .............................. 3.............. 4...........5.....................................4................... 3.....5........................................ 4..................................... 2.................7.......2........1...................................................... Transkrypcja ......... .......................................................... 3..2........2.................. Czynniki transkrypcyjne ...................................... Piętno gametyczne ............................... 2.........................1...... DNA .............. Mejoza .................................................... 69 69 72 ...... 2................3............................... 48 48 49 50 52 53 54 56 57 60 61 62 63 64 66 4 Metody analizy i modyfikacji genomu .............1.....................1.................6................................... Endonukleazy restrykcyjne .. 3...2..............7..................7...................5..... 3...... 2................... 3......................................................................... 2............. Chromosomy i podziały jądra komórkowego ......................................4......................................... RNA ..................................................................................................................... 3............................. n 1 5 16 23 31 33 37 43 3 Gen i jego ekspresja .............................7.6...... Barwienie prążkowe chromosomów .............................. Kariotyp .................... 3.........................................................................................................7.................... Metylacja DNA ............................................ Geny homeotyczne ...................................................................... Budowa kwasów nukleinowych ........................ 3................. 3. Gametogeneza ........3.......1. Mitoza....................................4.......1.................................................. Translacja ............................... 3...................................1... Wektory...7................... Budowa genu ... 3.................Spis treści 1 2 Wstęp — zarys historii genetyki .....................................2... 2........................3............................... Kod genetyczny .................. 3. Budowa chromosomu ....................... Replikacja DNA ....................... 3......................................

..... semiletalne i subwitalne ................................8............ Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe 5. 95 96 100 111 112 112 118 123 124 124 127 132 135 143 144 6 Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech ... 5........... Ograniczanie występowania chorób genetycznych....................1......... Mutacje w mitochondrialnym DNA ..2....... Plejotropia ...................... Geny modyfikujące .......5. Dziedziczenie cech sprzężonych ... 6..... 4............................... Przyczyny i rodzaje mutacji genowych .......4...............................4................. Współdziałanie genów z różnych lód w kształtowaniu fenotypu .......4.4.................. Miary zmienności ...........4.................. 7..............2...........................................3.......... Miary skupienia ........................................................................6......... 6..................................4....4........5......................................... Komplementarność ...... 6........... Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące ................................1....5....................2.1...................................... 5......2..................................... Epistaza ..........2....... Transgeneza ...........7..................... 4.. 76 78 82 86 87 88 91 91 5 Mutacje ........4.....................................1..... 146 147 147 150 152 157 160 160 161 162 163 164 164 175 176 7 Zmienność cech.......... 5.............4................... Mutacje genowe odpowiedzialne za odporność/podatność zwierząt na patogeny ......4.. 5.................. Sumujące działanie genów .........3.........4.4...........................................4.. 179 179 182 182 8 ..........................................................1.......... .................. 5.3............. 5... Skutki mutacji genowych ......... Badanie ekspresji genów .......................... 5.........2.......9.............3.........................4..................................................................... 5...... ...1........5.1....................................... Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP) ...... 6.. 6.. Geny letalne.................1..................................1...........2................... 6......................................... Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt ........4...................3...... 6... Mutacje genomowe i chromosomowe zidentyfikowane u zwierząt hodowanych w Polsce .. Rekombinacja molekularna i klonowanie ..........................4......10......... 6...............2................ Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji połimerazy (PCR) ............................................... Dziedziczenie umaszczenia..2.................... 6............................................... 7................ 5..........................2...1.................................. Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów ...... Dziedziczenie pozajądrowe ....... 5............ 6.....................................4.............. Sekwencjonowanie DNA .. 6........... Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne .4................................................. Cechy sprzężone z płcią ............................... Mutacje genomowe ..1................................................................ 4........5............. Współdziałanie alleli .......... 4........... Mutacje chromosomowe .............2.. 6....... Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla) . Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli ....... Biblioteki genomowe i genowe ..2... 4... Choroby monogenowe wywołujące zaburzenia procesów bio chemicznych ................. 4................................. 4.... .......... 7..........4.... Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne .......................................................... Mutacje genowe ............................4.............. ...4................ 5.................... 6......... 6...................3.......................1.....3...1. 5............................................... 5........................ .....................

Dziedziczenie cech ilościowych ................ Antygeny erytrocytarne (grupy krwi) ..................................3...3.......................1.........2......3................................................. 11...5.. 210 216 221 10 Genetyczne podstawy odporności i oporności .... 10............ 9..........................5.......................4..................... 10..... ...3.......................... 11.. Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej ..................3.......3.................................... 8.1......3.2...... 227 227 230 231 233 236 237 239 243 243 243 244 245 247 11 Markery genetyczne . Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej 10.......... 10. Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi 10..........7........................ ........... Zmienność cech ilościowych ................2.... Determinacja płci ssaków ................................2...................... Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał ..3...... ...............................................1........... 7.................... Główny układ zgodności tkankowej myszy .................. 253 254 259 263 263 265 268 9 ......3................... Allotypy immunoglobulin i lipoprotein ...3. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech uwarunkowanych szeregiem (serią) alleli wielokrotnych .... Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich 10.....1...... Białka mleka ...............2.................................... Główny układ zgodności tkankowej — MHC ..3............... Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów T ................................... 10.... Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania .......1............................ Zarys przebiegu reakcji odpornościowej ..........................................1.............3............ Związek MHC z odpornością na choroby .1. Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt...........3..........2.........1...... 11.......... Wykorzystanie frekwencji alleli do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami ........... erytrocytów i leukocytów .............. Główny układ zgodności tkankowej człowieka ........................... 7.........3.2........... .............. .... Geny o dużym efekcie ......... 10..........2..................... 198 198 201 201 204 205 210 9 Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm ..... 8............ Prawo równowagi genetycznej ................................................ 10..... 8.................................... 7. 8........3.......................... Czynniki naruszające równowagę genetyczną .. 10...................... 11........5...6.............................1. Białka surowicy krwi.......................1.............3...4............ ...........4........... Polimorfizm DNA ........ Frekwencja genów ł genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią 8...... Genetyczna oporność na choroby .......3............. 185 187 187 189 190 8 Podstawy genetyki populacji . Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej .................3....2........... 11.. 7.................. 9..... Zmienność transgresywna .......3..6...........2....... 10....... 8................ 10..... 10. Interseksualizm ....... 11............3...............................1... Miary rozproszenia ...

........4............ 301 .....................1.................................. Organizacja DNA mitochondrialnego ................................................................................. Aktualny stan map genomowych zwierząt gospodarskich .2....3............................................. ....5.......................... 12..................3.......................3. ...................... Artykuły przeglądowe ........... Markerowa mapa genomu .... Organizacja DNA jądrowego ................................... ..... ...................................2..1......... Fizyczna mapa genomu ..... 12.......................................... 12.....1 2 Mapy genomowe ................. Strategia mapowania genomu..........3..................3................ Genetyczna mapa genomu ..... 12.................................... 12... 275 275 277 279 280 284 287 289 292 Literatura uzupełniająca .........3...... 12.............. 293 298 298 Skorowidz ............... 12............ Wykorzystanie markerowych map genomowych w hodowli .............. ............... Podręczniki ........................................................3.............. 12.........

a ostatnio również informatyków. Tym samym rozwój nauk biologicznych opiera się na osiągnięciach fizyków. które stało się początkiem nauki o ewolucji. Postęp ten znaczony był z jednej strony poznawaniem struktury i funkcji organizmów. Okazało się to niezwykle stymulujące dla rozwoju cytologii. komórek i ich organelli. który faworyzuje osobniki najlepiej przystosowane do środowiska bytowania. Główną tezą tej teorii było twierdzenie. tkanek. ale także przekazanie tych korzystnych właściwości potomstwu. a z drugiej formułowaniem przełomowych hipotez i teorii. W wieku XIX sformułowano trzy teorie o ogromnym znaczeniu dla dalszego rozwoju biologii. Badania nad mieszańcami roślin. rośliny samopylnej. konstruktorów. Zgodnie z teorią Darwina. czyli nauki o budowie i funkcji komórek. Była ona syntezą kilkuletnich obserwacji dziedziczenia siedmiu cech u grochu (Pisum sativum). byli Schwann i Schleiden. Dwadzieścia lat później — w 1859 roku — Darwin opublikował dzieło pt. Kilka lat później — w 1866 roku — Mendel opublikował skromną pracę pt. wśród których część miała epokowe znaczenie dla rozwoju wiedzy o świecie ożywionym. umożliwiając im nie tylko przeżycie. W ten sposób powstają organizmy coraz lepiej przystosowane do danego środowiska.Rozdział 1 Wstęp . ogłoszonej w 1838 roku. chemików. korę mogą powstawać jedynie przez podział innych komórek.zarys historii genetyki Genetyka stanowi wyodrębnioną dyscyplinę nauk biologicznych. że wszystkie rośliny i zwierzęta są zbudowane z komórek. Autorami pierwszej z nich — teorii komórkowej budowy organizmów. stanowiącą zaczątek genetyki. Powstanie tej dyscypliny stało się możliwe dzięki intensywnemu rozwojowi biologii w wieku XIX. podstawą ewolucji organizmów żywych jest dobór naturalny. Opis struktury i funkcji organizmów na poziomie komórkowym lub wewnątrzkomórkowym jest zależny od dostępnych urządzeń i metod badawczych. której przedmiotem badań jest zmienność i dziedziczenie cech organizmów żywych. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Każda z analizowanych cech miała dwie łatwo odróżnialne formy: kwiaty 11 .

Pierwsze doniesienia o „pałeczkowatych" strukturach. Opis mitozy przedstawił w 1882 roku Flemming. Wiek XIX przyniósł także ważne odkrycia dotyczące budowy komórki. przy czym jedna gameta zawiera tylko jeden taki element. Podziały jądra komórkowego zostały opisane pod koniec XIX wieku. Rok później Morgan ogłosił chromosomową teorię dziedziczenia. Bardzo skrupulatna analiza cech w obu pokoleniach dała podstawy do sformułowania wniosków. nasiona żółte lub zielone itd. które kilkadziesiąt lat wcześniej podał Mendel. Przełom nastąpił w 1944 roku. Stało się to za sprawą trzech badaczy: Corrensa. które okazały się bardzo istotnymi narzędziami badawczymi. Następne lata to lawinowy rozwój nauki nazwanej przez Batesona w 1906 roku genetyką. Ten dział genetyki określa się często jako genetykę cech ilościowych. W 1909 roku Hardy i Weinberg stworzyli podstawy genetyki populacji. Badacze ci niezależnie od siebie sformułowali prawo równowagi genetycznej. W latach 20. Pomimo ogromnego zaangażowania się wielu naukowców w badania genetyczne. zostały podane przez polskiego botanika Strasburgera w 1880 roku. do końca pierwszej połowy XX wieku niewiele można było powiedzieć o chemicznej naturze informacji genetycznej. kiedy to trzej badacze: Avery. de Yriesa i Tschermacka.czerwone lub białe. że 12 . Na początku XX wieku podjęto wiele badań. że zagadnienia genetyki populacji i genetyki cech ilościowych są na tyle sobie bliskie. które rozmnażając się w sposób naturalny (samopylnie) dawało drugie pokolenie mieszańców (F2). Przez wiele lat przypuszczano. a opis mejozy powstał w 1883 roku i zawdzięczamy go van Bendenowi i Boveriemu. że dziedziczenie cech przebiega na drodze przekazywania zawiązków dziedzicznych (genów) od rodziców do potomstwa za pośrednictwem gamet. Niektórzy autorzy uważają. W ślad za tym terminem w 1909 roku Johannsen zaproponował określenie „gen" dla czynnika dziedzicznego warunkującego pojawienie się cechy. którzy niezależnie od siebie doszli do wniosków. Niestety doniosłość tego odkrycia nie została doceniona przez ówcześnie żyjących biologów. których celem było poznanie praw rządzących dziedziczeniem cech. że nośnikiem informacji genetycznej są białka. cech ilościowych. którą można uważać za początek cytogenetyki. w tym struktur związanych z dziedziczeniem. Dopiero wówczas zrozumiano genialność odkryć Mendla. Wright i Haldane wprowadzili do genetyki metody statystyczne. Mendel uzyskał pierwsze pokolenie mieszańców (F1). Spostrzeżenia te ostatecznie pozwoliły na sformułowanie praw dziedziczenia. nazwanych w 1888 roku przez Waldeyera chromosomami. za pomocą których możliwe stało się poznawanie mechanizmów odpowiedzialnych za zmienność i dziedziczenie tzw. nasiona gładkie lub pomarszczone. Jądro komórkowe zastało po raz pierwszy opisane przez Browna już w 1831 roku. Fischer. Dokonując krzyżowania między ustalonymi formami przeciwstawnymi. że można je określać tylko jednym terminem — genetyka populacji. o których różnorodności wiedziano już wówczas dość dużo. MacLeod i McCarty wykazali.

). Do wniosku tego doszli na podstawie wyników eksperymentu. tzn. liczącym ponad trzy miliardy par nukleotydów. która wyjaśniała mechanizm ekspresji genów u bakterii. Nirenberg i Ochoa. ale również jego sekwencjonowanie. Human Genome Organisation Project) 13 . bydło. że molekularne poznanie genomów człowieka. wykrywaniem 1 zwalczaniem patogenów. opracowanie techniki rekombinacji i klonowania DNA (1972 r. że przedsięwzięcie to przez kilka ostatnich lat było prowadzone przez dwa niezależne zespoły: 1) między narodowe konsorcjum HUGO (ang. Celem tych programów jest wskazanie położenia genów w chromosomach oraz ustalenie odległości między genami umiejscowionymi w tym samym chromosomie. Program ten został urucho miony w 1987 roku. Warto podkreślić. Zostały one zakończone w pierwszej połowie lat 60. Odkrycie to nie zostało od razu zaakceptowane przez środowisko biologów. Po tym odkryciu przyszedł czas żmudnych prac zmierzających do rozszyfrowania kodu genetycznego. Warto zaznaczyć. Początek lat 50. przetwórstwem żywności. W tym czasie podjęto również molekularne badania nad regulacją ekspresji genów. to czas usilnych badań.) oraz enzymu odwrotnej transkryptazy (1970 r. Rozwój genetyki molekularnej i związanych z nią wyrafinowanych metod badawczych umożliwił przejście od opisu materiału dziedzicznego do prowadzenia na nim manipulacji i w ten sposób wyodrębniła się nowa dyscyplina — inżynieria genetyczna. Dążenie do jak najgłębszego poznania informacji genetycznej zwierząt gospodarskich doprowadziło w ostatnich łatach do uruchomienia interdys cyplinarnych prpgramów mapowania genomów takich gatunków. zwierząt. kura czy pies. których celem było poznanie struktury chemicznej DNA. teorii operonu. sekwencjonowania DNA (1975 r. W wyniku tego bakterie niechorobotwórcze nabyły cech zjadliwości. a wiodącą rolę w tych badaniach odegrali między innymi Khorana. a w lutym 2001 roku ogłoszono na łamach dwóch renomowanych czasopism: Naturę oraz Science zakończenie podstawowego etapu tych badań. Odkrycie enzymów restrykcyjnych (1962 r. W doświadczeniu tym można upatrywać początku genetyki molekularnej. ustalenie kolejności par nukleotydów w całym DNA ludzkim. Model cząsteczki DNA przedstawili w 1953 roku Watson i Crick. owca..). ochroną środowiska itp. w którym do niechorobotwórczych szczepów bakterii na drodze transformacji wprowadzili DNA pochodzący z zabitych bakterii wywołujących zapalenie płuc u myszy. roślin czy mikroorganizmów ma ogromne znaczenie aplikacyjne związane z diagnostyką i terapią chorób genetycznych. koń.nośnikiem informacji genetycznej jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA). hodowlą zwierząt i roślin. W przypadku człowieka celem jest nie tylko mapowanie genomu. jak świnia.) czy amplifikacji fragmentów DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy — PCR (1983 r. Doniosłym osiągnięciem stało się ogłoszenie w 1960 roku przez Jacoba i Monoda tzw.) to tylko najważniejsze przykłady współczesnych narzędzi i metod badawczych wykorzystywanych obecnie powszechnie w genetyce molekularnej i inżynierii genetycznej.

zwierząt. a także człowieka powinna wywołać głębokie zastanowienie się nad tym. a w przypadku mutacji genowych — metod genetyki molekularnej. Identyfikacja i eliminacja z populacji hodowlanych nosicieli niepożądanych mutacji chromosomowych lub genomowych wymaga zastosowania metod cytogenetycznych. Możliwość ingerowania metodami inżynierii genetycznej i komórkowej w informację genetyczną drobnoustrojów. Pierwsze osiągnięcia zostały już opublikowane. Osiągnięcia z zakresu genetyki stały się motorem postępu nauk biologicznych i ich aplikacji. wysoką plenność owiec rasy boorola i inverdale. wysoką mięsność świń czy wydajność tłuszczu w mleku krów. Obecny poziom wiedzy genetycznej i możliwości jej wykorzystania wywołują czasami również niepokój. Przewiduje się.oraz 2) prywatną firmę CELERA. gdzie jest granica. że za postępującym w oszałamiającym tempie rozwojem genetyki nie nadąża niestety świadomość niektórych twórców i wielu odbiorców tych osiągnięć. jakie mutacje są odpowiedzialne za hipertrofię mięśniową bydła. Istotnym elementem pracy hodowlanej jest kontrola pochodzenia. bowiem zamiast oceny genotypu za pomocą metod statystycznych można będzie ustalać genotyp osobnika na podstawie badań molekularnych. a we wrześniu 2003 roku ogłoszono wstępną sekwencję genomu psa. a ostatnio także polimorfizmu DNA. którą prowadzi się z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej grup krwi i polimorfizmu białek. której dla wspólnego dobra wszystkich organizmów zamieszkujących Ziemię nie można przekroczyć. świni i kury. Ostatnio duże nadzieje są pokładane w wykorzystaniu map genomowych do molekularnej identyfikacji genów mających znaczący wpływ na kształtowanie się cech użytkowych zwierząt. że do 2005 roku zostaną zsekwencjonowane genomy bydła. Wykrycie takich genów stworzy nowe warunki do prowadzenia selekcji. Wydaje się. W grudniu 2002 roku ustalono sekwencję genomu myszy. roślin. Głównymi metodami hodowlanymi są selekcja i krzyżowanie. Ustalono. . Wytwarzanie zwierząt mających wprowadzony sztucznie obcy gen (zwierzęta transgeniczne) związane jest z zastosowaniem technik inżynierii genetycznej. czego jednym z licznych przykładów jest hodowla zwierząt. dla których podstawą teoretyczną jest wiedza z zakresu genetyki cech ilościowych oraz genetyki populacji.

zbudowany z „nagiej" kolistej cząsteczki DNA. Tym samym organizmy te zawierają pojedynczy zestaw genów. Do eukariontów zalicza się wszystkie organizmy komórkowe. Odkrycie chromosomów i opis ich zachowania się podczas podziałów jądra komórkowego oraz wiedza o mechanizmach dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wskazywały już na początku XX wieku na istotne znaczenie chromosomów w procesie dziedziczenia informacji genetycznej. 2) każdy gen ma stałe położenie (locus) w chromosomie i 3) loci genów uszeregowane są liniowo w chromosomie.Rozdział 2 Chromosomy i podziały jądra komórkowego W podziale systematycznym organizmów żywych wyróżnia się. Podczas podziału jądra komórkowego chromosomy podlegają procesowi kondensacji i dzięki temu możliwe jest prowadzenie ich obserwacji za pomocą mikroskopu. Do prokariontów zalicza się bakterie i sinice. mejoza). które są zbudowane z kwasów nukleinowych i białek. W jądrze komórkowym występują chromosomy. oprócz bakterii i sinic. że nie 15 . Kompleksowe ujęcie tego problemu zostało dokonane przez Morgana. który w 1910 roku ogłosił chromosomową teorię dziedziczenia. Odpowiednikiem jądra komórkowego jest nukleoid. czyli są haploidalne. Niektórzy systematycy zaliczają do tej grupy także wirusy i riketsje. które podlegają podziałom (mitoza. zdolnego do podziałów (kariokinezy). dwie podstawowe grupy organizmów: prokarionty (Procaryota) i eukarionty (Eucaryota). że: 1) geny zlokalizowane są w chromosomach. Eukarionty zbudowane są z komórek mających jądra komórkowe. biorąc pod uwagę organizację informacji genetycznej i budowę komórki. Prokarionty nie mają wyodrębnionego jądra komórkowego. Należy jednak podkreślić. Chromosomy w stadium metafazy podziału mitotycznego mają charakterystyczną dla siebie wielkość i morfologię. a za pomocą barwienia różnicującego możliwe jest ujawnienie wzoru prążków poprzecznych pojawiających się wzdłuż chromosomu. Głównymi tezami tej teorii było twierdzenie.

Gl. Budowa chromosomu Chromosom jest strukturą jądra komórkowego zbudowaną z kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Chromosomy są łatwym obiektem do obserwacji mikroskopowej podczas podziałów jądra komórkowego. kwasów rybonukleinowych (RNA). Oznaczenia: P — profaza. chromosom Ryć. M — metafaza. Dzięki kondensacji cząsteczki DNA. 2. S. Fazy (GO. białek histonowych i niehistonowych. G2 i podział jądra :komórkowego) cyklu życiowego komórki w powiązaniu ze zmianami struktury chromosomu.wiedziano wówczas. która następuje za pomocą białek histonowych i niehistonowych. 2-1. A — anafaza i T — telofaza 16 . z jakich związków chemicznych zbudowany jest chromosom i co jest rzeczywistym nośnikiem informacji genetycznej oraz jak przedstawia się struktura wewnętrzna chromosomu.1.

subtelo-i akro-(telocentryczny) (ryć. 2-2). Zależnie od położenia centromeru wyróżnia się cztery typy morfologiczne chromosomów: meta-.00-1. W jąderkach budowane są podjednostki rybosomów. Wartość tego parametru dla wymienionych wyżej typów morfologicznych chromosomu mieści się odpowiednio w przedziałach: (1. która obejmuje nie tylko ustalenie liczby chromosomów.00). Czwarta chromarydy siostrzane Ryć. Wówczas to chromosom ma długość rzędu kilku mikrometrów. Centromer dzieli chromosom na ramię krótkie (p) oraz ramię długie (q). określane inaczej jako obszar jąderkotwórczy — NOR (ang. że są siostrzane.71-3. 2-1). oprócz przewężenia pierwotnego. Typy morfologiczne są wyodrębniane na podstawie wielkości stosunku długości ramion q: p 17 . Morfologia chromosomów obserwowanych podczas metafazy mitotycznej. Część końcowa ramienia chromosomowego nazywana jest telomerem.8S. ale także opis ich morfologii i charakterystycznego układu prążków poprzecznych. (1. O chromatydach mówi się. nucleolar organizer region). W obszarze jąderkotwórczym umiejscowione są geny kodujące rybosomowe kwasy rybonukleinowe (rRNA) o stałej sedymentacji 5. submeta-. Telomery są zbudowane z powtarzającej się 6-nukleotydowej sekwencji TTAGGG/AATCCC. 2-2. (3. także przewężenie wtórne.01-oo). a jego morfologia jest bardzo wyrazista i dzięki temu mikroskop świetlny jest wystarczająco czułym instrumentem pozwalającym prowadzić szczegółową analizę cytogenetyczną. określanym jako centromer. 18S i 28S. który jest odpowiedzialny za uformowanie jąderek podczas interfazy.70).01-7. ponieważ powstały w wyniku replikacji DNA w fazie S cyklu komórkowego (ryć. Chromosom w stadium metafazy mitotycznej jest zbudowany z dwóch chromatyd połączonych w przewężeniu pierwotnym. Stosunek długości ramienia długiego do długości ramienia krótkiego jest parametrem określającym morfologię chromosomu.00) i (7.osiąga najmniejsze rozmiary podczas metafazy mitotycznej bądź mejotycznej. Niektóre chromosomy mają. Chromatydy siostrzane zawierają po jednej cząsteczce DNA o identycznej sekwencji nukleotydów i tym samym niosą dokładnie taką samą informację genetyczną.

układu prążków poprzecznych oraz. która z kolei zawiera jedną cząsteczkę DNA. W tełofazie i pierwszym okresie interfazy (faza Gl) chromosomy są zbudowane z jednej chromatydy. że w tym obszarze występuje homologia pozwalająca na mejotyczną koniugację. Chromosomy X i Y różnią się między sobą pod względem długości (chromosom X jest przeciętnie dwa razy dłuższy niż chromosom Y). Fragment ramienia chromosomu. Podobieństwo molekularne występujące w obrębie pary chromosomów homologicznych umożliwia ich koniugację podczas profazy I podziału mejotycznego. Heterochromosomy. co najważniejsze — zestawu loci genów. podobnie jak występuje to w obrębie par homologicznych autosomów lub pary X-X. W grupie autosomów występują identyczne pary homologiczne zarówno u płci męskiej. Chromosomy homologiczne mają identyczne uszeregowanie loci tych samych genów. oznaczane u ssaków symbolami X oraz Y. morfologii. które są w nich położone. Chromosomy podlegają w każdym cyklu komórkowym procesowi kondensacji — na początku podziału jądra komórkowego oraz dekondensacji — po zakończeniu podziału. jak i żeńskiej. Kwestia funkcji heterochromosomów będzie poruszona w rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm. Chromosom Y jest znacznie mniejszy niż chromosom X i przez to również uboższy w informację genetyczną (ryć. Oznacza to. W każdej parze jeden chromosom pochodzi od matki.frakcja rRNA — 5S rRNA jest kodowana przez geny występujące w innych miejscach genomu. a drugi od ojca danego osobnika. występują w układzie XX u samic oraz XY u samców. nazywa się satelitą. Podczas fazy S następuje replikacja — 18 . który występuje za przewężeniem wtórnym. 2-3). która ogranicza się do niewielkiego fragmentu określanego jako obszar pseudoautosomalny. Konsekwencją tych różnic jest szczątkowa homologia chromosomów X i Y. Chromosomy dzielone są na dwie podstawowe grupy: autosomy i heterosomy (chromosomy płci).

H3 i H4). zawierający po dwie cząsteczki histonów: H2A. Podstawową jednostką organizacji wewnętrznej chromosomu jest nukleosom. że stosunek długości cząsteczki DNA do długości chromosomu w stadium metafazy wynosi około 8000:1. Przyjmuje się. 2-4. PWN) samoodtworzenie DNA. na który jest nawinięty fragment DNA długości od 165 do 245 par nukleotydów. 19 .Ryć. Fragment cząsteczki DNA pomiędzy nukleosomami ma długość około 60 pz. ze względu na ich powtarzalność w kolejnych cyklach życiowych komórki. Struktura wewnętrzna chromosomu metafazowego (wg Biotechnologia zwierząt. a procesy te. H2B. 2-4). w wyniku czego podczas metafazy staje się on strukturą maksymalnie skróconą. Kondensacja i dekondensacja cząsteczki DNA zachodzi wielostopniowo. Jest on zbudowany z rdzenia białkowego (oktamer histonowy. Wejście komórki w stadium podziału wiąże się z uruchomieniem procesu kondensacji chromosomu. Fragment DNA owinięty na oktamerze histonowym (1. charakteryzują się niezwykłą precyzją (ryć.8 obrotu DNA na oktamerze) jest nazywany rdzeniem nukleosomu i składa się ze 146 pz. 1997. która prowadzi do powstania w obrębie chromosomu dwóch chromatyd siostrzanych. inaczej par zasad (pz). w zakresie od 0 do 80 pz.

z jednoczesnym bardzo wydatnym zwiększeniem średnicy — z 2 nm w przypadku średnicy cząsteczki DNA do 700 nm w przypadku średnicy chromatydy chromosomu metafazowego. W niej zlokalizowane są kodujące sekwencje DNA. Tendencje takie natomiast wykazują regiony heterochromatyny konstytutywnej różnych chromosomów. ciałka Barra. domeny. sekwencji nukleotydowych. Chromosomy interfazowe zachowują strukturę nukleosomowa. Wiadomo jednak. że chromatyna pojedynczych chromosomów zajmuje wyodrębnione-przestrzenie — tzw. rozprzestrzenionej równomiernie na pbszarze całego jądra komórkowego. które są zakotwiczone w rdzeniu białkowym chromatydy. a jej ostatecznym etapem jest utworzenie domen pętlo wych. należącymi do rodziny białek HMG (ang. które odpowiadają za zbliżenie się sąsiednich nukleosomów. Heterochromatyna konstytutywna jest frakcją chromatyny. Przedstawiony proces kondensacji chromosomu metafazowego prowadzi do skrócenia jego długości. który ulega kondensacji i występuje w jądrze interfazowym w postaci tzw. wtedy bowiem haploidalny (n) zestaw chromosomów pochodzenia ojcowskiego — zawarty w plemniku — łączy się z haploidalnym zestawem pochodzenia matczynego — obecnym 20 . W jego powstaniu istotną rolę odgrywają cząsteczki histonu Hl. Euchromatyna podlega cyklicznym procesom kondensacji i dekondensacji. czyli geny. Jej replikacja występuje w późnym okresie fazy S. czyli regionami wiążącymi się ze szkieletem chromosomu. scaffold attachment region). przy czym domeny chromosomów homologicznych nie mają tendencji do łączenia się. Chromosomy występujące w jądrze interfazowym są zdespiralizowane i w obrazie mikroskopowym są widoczne w postaci mało zróżnicowanej chromatyny. Zbudowana jest z niekodującycK. high mobility group). Heterochromatyna fakultatywna jest częścią chromatyny. która zawsze występuje w stanie skondensowanym. Sekwencje DNA leżące u podstaw pętli są bogate w pary nukleotydów A-T i wiążą się z białkami rdzenia chromosomu. Podlega ona replikacji w początkowym okresie fazy S. Liczba chromosomów występująca w jądrze prawidłowej komórki somatycznej jest określana terminem diploidalnej (2n) liczby chromosomów. Heterochromatyna jest frakcją skondensowaną i dzieli się na dwa typy: heterochromatynę fakultatywną i heterochromatynę konstytutywną. które tworzą większe chromocentra. Pojawia się ona podczas zapłodnienia. Dlatego te sekwencje DNA określane są terminem S AR (ang. Dzięki tym zmianom chromosomy są dobrze widoczne w mikroskopie świetlnym. przykładem jest jeden z chromosomów X u osobników żeńskich. zbudowanym z białek niehistonowych. która może ulec trwałej kondensacji. głównie powtarzalnych sekwencji DNA. W obrębie chromosomu wyróżnia się dwie frakcje chromatyny: euchromatynę i heterochromatynę. Solenoid podlega dalszej spiralizacji.Nić nukleosomowa jest z kolei zwinięta spiralnie tworząc solenoid.

Chromosomy homologiczne mają loci tych samych genów. w których jeden chromosom jest pochodzenia ojcowskiego. W wyniku tego w jądrze komórkowym zygoty oraz w potomnych komórkach somatycznych występują pary chromosomów homologicznych.w oocycie drugiego rzędu (komórce jajowej). a drugi matczynego. ale mogą zawierać w nich różne allele 21 .

Diploidałna liczba chromosomów u zwierząt użytkowanych przez człowieka mieści się w szerokim przedziale. Chromosomy B. od 30 u norki do 78 u psa (tab. czyli nadliczbowe względem podstawowego ze- 22 . 2-5 i 2-6). że czasami liczba chromosomów obserwowana u danego gatunku nie jest stała. Należy podkreślić. ryć. Przykładem takiej sytuacji jest występowanie zmiennej liczby chromosomów B u lisa pospolitego lub jenota. 2-1.

wynikające ze stopnia spiralizacji nici chromatynowej oraz wzajemnego stosunku ilościowego par nukleo-tydów G-C oraz A-T. które mogą mieć 50. Barwienie prążkowe chromosomów Zróżnicowanie wewnętrzne chromosomu. że często są zbudowane z heterochromatyny konstytutywnej. jak i pomiędzy komórkami w obrębie jednego osobnika. Do tej pory nie poznano funkcji tych chromosomów.stawu A. Prążki mają identycz23 . iż są nieaktywne genetycznie. Okazało się. Drugim przykładem braku stałości liczby chromosomów w obrębie gatunku jest szerokie rozprzestrzenienie mutacji chromosomowej. charakteryzują się niestabilnym zachowaniem w podziałach mitotycz-nych i mejotycznych. może być uwidocznione za pomocą technik barwienia różnicującego. Efektem tego jest zmienność ich liczby zarówno między osobnikami. czyli można przypuszczać. Zastosowanie przez Casperssona w 1969 roku kwinakryny do barwienia chromosomów otworzyło nowy rozdział w cytogenetyce.49 lub 48 chromosomów.2. chociaż wiadomo. fuzji centrycznej u lisów polarnych. ale także na ujawnianie na nich charakterystycznych wzorów prążków poprzecznych. że różnorodne techniki barwienia chromosomów pozwalają nie tylko na opis ich wielkości i morfologii. 2. np. Konsekwencją tego jest występowanie u lisów osobników.

ale także układ prążków na chromosomach. Zależnie od charakteru prążków przypisuje się im odpowiednie symbole. Prążki Q (QFQ) uwidaczniane są w mikroskopie fluorescencyjnym. po wybarwieniu chromosomów roztworem fluorochromu — kwinakryny. że gatunek może być charakteryzowany nie tylko przez typową dla niego diploidalną liczbę chromosomów. Na chromosomach pojawiają się poprzeczne prążki świecące i nie świecące 24 . Wynika z tego.ny układ i wielkość na chromosomach homologicznych i dla danej pary chromosomów są stałą cechą w obrębie gatunku.

2-7a). gdzie dominują pary zasad A-T. Silne wiązanie barwnika kwinakryny następuje w miejscach. Podobny efekt uzyskuje się po wybarwieniu chromosomów barwnikiem DAPI. W efekcie na chromosomach 25 . Prążki G (GTG) pojawiają się na chromosomach po przeprowadzeniu wstępnego trawienia roztworem trypsyny (enzym proteolityczny).(ryć. a następnie barwienia roztworem Giemsy.

które się wybarwiają roztworem Giemsy. Zależność ta jest szczególnie interesująca. Oprócz opisanych wyżej metod prążkowych. po zastosowaniu barwnika Giemsy zamiast oranżu akrydyny. znane są metody. Powyższe trzy rodzaje wzorów prążkowych wykorzystywane są do identyfikacji chromosomów homologicznych lub ich fragmentów w przypadku nieprawidłowości chromosomowych. pojawiające się w układzie prążków świecących i nie świecących (opisywane symbolem RBA) powstają po wbudowaniu bromodeoksyurydyny do DNA chromosomów podczas ich replikacji i barwieniu oranżem akrydyny (ryć. są one niezbędne przy mapowaniu fizycznym genów. Są one podklasą prążków R i powstają po dodatkowym ogrzaniu preparatów w 90°C. gdzie przy barwieniu QFQ obserwowane są prążki świecące. wykorzystywanych do identyfikacji chromosomów homologicznych. że prążek R świecący (lub ciemny przy barwieniu RBG) pojawia się na chromosomie w miejscu. że prążki R są głównymi regionami. są to izochory lekkie: LI i L2 oraz izochory ciężkie: Hl. Prążki C (CBG) wykorzystywane są do ujawnienia miejsc na chromosomach bogatych w heterochromatynę konstytutywną. wysepki CpG).pojawiają się prążki ciemne i jasne (ryć. Największe zagęszczenie genów występuje w obrębie izochor H3. Izochory H3 są lokalizowane przede wszystkim w obrębie prążków T. a pozostają trudne do usunięcia. a przy barwieniu GTG prążek jasny. w których jest też najwięcej wysepek CpG. Prążki ciemne występują w tych samych miejscach. Heterochromatyna konstytutywna 26 . Wzór ten można również uwidocznić w postaci prążków ciemnych i jasnych (opisywane symbolem RBG). które polega na wskazaniu locus genu (lub anonimowej sekwencji DNA) w konkretnym chromosomie. a prążki jasne odpowiadają nie świecącym prążkom Q. Za pomocą barwień prążkowych możliwe jest również śledzenie zmian ewolucyjnych. Układ prążków R na danym chromosomie jest odwrotny "do układu prążków GTG oraz QFQ. W takich warunkach znaczna część euchromatyny zostaje usunięta. takich jak heterochromatyna konstytutywna i obszary jąderkotwórcze. Chromosomy poddawane są działaniu kwasu solnego oraz wodorotlenku baru. Wskazuje to zatem. Pozytywne prążki R (świecące lub ciemne) są bogatsze w pary nukleotydów G-C. a miejscami szczególnie bogatymi w loci genów są prążki T. 2-8). w których zlokalizowane są geny. gdzie przy barwieniu QFQ występuje prążek nie świecący. Oznacza to na przykład. silnie skondensowane obszary heterochromatynowe. ponieważ ponad 50% genów u ssaków poprzedzonych jest sekwencją powtarzających się niezmetylowanych dinukleotydów CpG (tzw. Zależnie od zawartości par G-C wyróżnia się pięć klas regionów DNA (izochor) w chromosomach. H2 i H3. 2-7b). Prążki R. które zaszły w kariotypach zwierząt. Ponadto. które pozwalają na uwidocznienie charakterystycznych regionów chromosomu.

to barwienie azotanem srebra. które pozwala na ujawnienie na chromosomach aktywnych obszarów jąderkotwórczych (NOR). np. 27 . 2-10). a rzadziej na końcach. Prążki Ag-I. Znane są również takie gatunki zwierząt. 2-9b). W miejscach tych następuje wytrącenie metalicznego srebra. inaczej Ag-NOR. które w obrazie mikroskopowym ma wygląd ciemnych plam (ryć. ramiona krótkie dziesięciu par autosomów u lisa polarnego (ryć. 2-9a). u których niektóre chromosomy mają całkowicie heterochromatynowe ramiona. czy też w częściach środkowych ramion.jest zlokalizowana przede wszystkim w pobliżu centromerów (ryć.

Diploidalna liczba chromosomów oraz ich morfologia i wzory prążkowe są cechami charakteryzującymi genomy poszczególnych gatunków. Poniżej przedstawiono podstawowe cechy opisujące chromosomy najważniejszych gatunków zwierząt domowych. 28 .

2n = 38 (ryć. Prążki C występują w okolicy centromeru wszystkich autosomów i chromosomu X. 2-6b). a chromosom Y jest akrocentrykiem. a chromosom Y jest małym metacentrykiem. natomiast chromosom Y ma całkowicie heterochromatynowe ramię długie. 2n . Koza. Obszary jąderkotwórcze występują w dwóch parach autosomów dwuramiennych. W chromosomie X brak jest centromerowego prążka C. W stadium prometafazy.Bydło. Wśród autosomów występują trzy pary dużych chromosomów metacentrycznych oraz 23 pary akrocentryków. Chromosomy płci są łatwe do identyfikacji. 2-9a). w ramionach krótkich. a także rozmieszczenie obszarów jąderkotwórczych są podobne do obserwowanego w kariotypie bydła i kozy. ponieważ są to jedyne w kariotypie chromosomy dwuramienne: chromosom X jest dużym submetacentrykiem. Obszary jąderkotwórcze (NOR) występują w pięciu parach autosomów na końcu ramion długich. Podobnie jak w przypadku bydła. Chromosom X jest dużym chromosomem metacentrycznym. Chromosom Y jest najmniejszym chromosomem metacentrycznym. co odróżnia go od autosomów akrocentrycznych o podobnej wielkości. Koń. 2-10a). 2-6a). Układ prążków C.i submetacentrycznych) oraz 6 par akrocentrycznych. 2n = 60. w chromosomie X widoczne są krótkie ramiona. Wśród autosomów można wyróżnić grupę 13 par chromosomów dwuramiennych oraz grupę 18 par akrocentryków. 2-5a). także koza ma wszystkie autosomy akrocentryczne. Owca. trudnym do odróżnienia na podstawie morfologii od autosomów. który ma dodatkowy prążek 29 . 2-5b).60 (ryć. Chromosom X jest średniej wielkości metacentrykiem. Świnia. Również akrocentryczny jest chromosom X. 2n = 64 (ryć. Grupa chromosomów autosomalnych składa się z 12 par chromosomów dwuramiennych (meta. Wszystkie autosomy są akrocentryczne. natomiast w chromosomie X pojawia się jedynie jako blady prążek interstycjalny w ramieniu długim. a chromosom Y jest małym metacentrykiem. w pobliżu centromeru (ryć. Chromosomy płci są trudne do odróżnienia od autosomów o podobnej wielkości i morfologii. Heterochromatyna konstytutywna (prążki C) występuje w okolicach centromeru we wszystkich autosomach. Prążki C występują w okolicach centromeru wszystkich autosomów i chromosomu X. W grupie chromosomów akrocentrycznych często obserwowane jest zjawisko polimorfizmu wielkości prążków C. Prążki C pojawiają się w okolicy centromerowej wszystkich autosomów. a chromosom Y jest małym metacentrykiem. Obszary jąderkotwórcze występują. a chromosom Y wykazuje ciemniejsze zabarwienie na całej długości (ryć. w części telomerowej ramion długich pięciu par autosomów. podobnie jak u bydła. w którym nie jest jeszcze zakończona kondensacja chromosomów. 2n = 54 (ryć. Chromosom X jest dużym akrocentrykiem.

Wszystkie autosomy z grupy A są chromosomami dwuramiennymi. W kariotypie kury. Obszar jąderkotwórczy występuje tylko w jednej parze autosomów. nazywanych mikrochromosomami. 2 lub 3 chromosomy B. z grupy mikrochromosomów. 2n = 78. 2n = 34 +B (ryć.interstycjalny w ramieniu długim. 30 . a chromosom Y bardzo małym akrocentrykiem. Lis polarny. podobnie jak u innych ptaków. Kariotyp lisa pospolitego jest wyjątkowo ubogi w heterochromatynę konstytutywną. a chromosomy z grupy B są akroćentryczne lub subtelocentryczne. W grupie dużych autosomów analizuje się najczęściej 8 par. U formy podstawowej (2n = 50) występują 22 pary autosomów dwuramiennych i dwie pary akrocentryków. Chromosom X jest dużym metacentrykiem. 49 lub 48. Lis pospolity. 10 par dwuramiennych autosomów ma całkowicie heterochromatynowe ramiona krótkie (ryć. Ponadto. 2n = 50. Obszary jąderkotwórcze występują w trzech parach autosomów: w części terminalnej ramienia krótkiego największego chromosomu oraz w części przycentromerowej dwóch małych akrocentryków (ryć. 2-9b). Wszystkie chromosomy. Obszary jąderkotwórcze występują w części telomerowej ramion długich trzech par autosomów z grupy A. Chromosom Z jest dużym metacentrykiem. występuje liczna grupa bardzo małych chromosomów. dla których określenie morfologii oraz wzoru prążkowego jest niemożliwe. którą można zidentyfikować barwieniem CBG jedynie w trzech parach dużych autosomów. Kariotyp tego gatunku jest bardzo bogaty w heterochromatynę konstytutywną. a chromosom W jest małym metacentrykiem. Kura. przy czym najczęściej obserwowano l. mają bloki heterochromatynowe w okolicy centromeru. W związku z szerokim rozprzestrzenieniem fuzji centrycznej (translokacji robertsonowskiej) obserwuje się trzy formy kariotypowe różniące się dipłoidalną liczbą chromosomów. 2-10b). Chromosom X jest dużym metacentrykiem. oraz w chromosomie Y. Obszary jąderkotwórcze występują w sześciu parach autosomów w części telomerowej krótkich ramion heterochromatynowych. a chromosom Y bardzo małym akrocentrykiem. Dlatego szczegółową analizę cytogenetyczną prowadzi się jedynie w odniesieniu do dużych chromosomów autosomalnych (makrochromosomów) i chromosomów płci Z oraz W. którego na podstawie wielkości bądź morfologii nie można odróżnić od chromosomów B. Chromosom Y jest w znacznej części heterochromatynowy. W chromosomach B ciemny prążek C nie pojawia się i dzięki temu barwienie CBG pozwala na odróżnienie chromosomu Y od chromosomów B. w okolicach centromeru. Liczba chromosomów B waha się od O do 7. 2-7a). wśród których jest 5 par chromosomów dwuramiennych i 3 pary akroćentryczne. łącznie z chromosomami płci.

mających genotyp identyczny z tym. ale także identyczną sekwencję nukleotydów w DNA. Podział mitotyczny jest jedną z czterech faz występujących w cyklu życiowym komórki. a chromosom Y jest małym metacentrykiem. 2-8b). jaki miała komórka rodzicielska. 2. w części terminalnej ramion długich. Wszystkie autosomy są akrocentryczne. W cyklu życiowym komórki zmianie ulega zawartość DNA w jądrze. nabłonka). Podziały mitotyczne są nierozłącznie związane z procesem wzrostu organizmu. W fazie Gl występuje ekspresja genów związanych z funkcją danej komórki. Heterochromatyna konstytutywna jest umiejscowiona tylko w kilku parach autosomów. S i G2 tworzą okres międzypodziałowy — interfazę. Obszary jąderkotwórcze są obecne w trzech parach autosomów i chromosomie Y. proliferacją limfocytów przy reakcji odpornościowej organizmu. że komórka zmierza do podziału i dlatego faza G2 jest traktowana jako okres przygotowywania się komórki do podziału. a także z pierwszymi etapami gametogenezy. a czwartą fazą jest podział. odnawianiem niektórych komórek u dorosłych organizmów (np. a faza S jest związana z procesem samoodtworzenia się DNA (replikacja). Komórki potomne mają nie tylko taką samą liczbę chromosomów. Rozpoczęcie fazy S oznacza. Fazy Gl.Pies. Wyraźne prążki C pojawiają się w okolicach centromerowych w czterech parach autosomów. Mitoza Mitoza to proces podziału jądra komórkowego. chromosomie X (prążek centromerowy i interstycjalny w ramieniu q) i Y. Chromosom X jest dużym metacentrykiem. Jeżeli ilość DNA wyrazimy za 31 . komórki krwi.3. który prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych. 2n = 78 (ryć.

pomocą umownych wartości C. W obrębie jądra komórkowego zanikają jąderka. rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki. którego włókienka. które pod wpływem kurczących się włókienek wrzeciona podziałowego przesuwają się do przeciwległych biegunów komórki. Z chwilą zakończenia tego procesu rozpoczyna się anafaza. Po zajściu powyższych procesów i osiągnięciu stanu maksymalnej kondensacji chromosomów następuje metafaza. Mitoza składa się z czterech faz: profazy. jakie występują w profazie. Kariotyp Uszeregowanie chromosomów. W końcu. anafazy i telofazy (ryć. Po zakończeniu podziału komórki potomne odbudowują do niezbędnego poziomu liczbę organelli komórkowych. W wyniku kariokinezy w komórce powstają dwa jądra potomne. Komórka dzieli się ostatecznie na dwie komórki potomne przez przewężenie w części środkowej. Centriołe. 2. Układanie kariotypu dla danego osobnika polega na zestawieniu par homologicznych 32 . dezintegracji ulega błona jądrowa. czyli podział cytoplazmy i rozdział organelli komórkowych. Chromosomy w tej fazie są łatwym obiektem do badań z użyciem mikroskopu świetlnego — są krótkie (ich długość jest rzędu kilku (im) oraz mają wyraźną morfologię. W profazie rozpoczyna się proces kondensacji chromosomów. łączą się z centromerami chromosomów w taki sposób. Istotnym zmianom podlegają również inne organelle komórkowe. odpowiedzialne za powstanie wrzeciona podziałowego. W telofazie zachodzą procesy odwrotne do tych. mające taką samą — diploidalną — liczbę chromosomów jak komórka rodzicielska. Chromosomy ulegają dekondensacji. Następuje formowanie się wrzeciona podziałowego. to w jądrze komórkowym po replikacji jest 4C. W tej fazie chromosomy są rozprzestrzenione w całej komórce. organelle komórkowe odpowiedzialne za wytwarzanie rybosomów. Po ich osiągnięciu rozpoczyna się ostatni etap kariokinezy — telofaza. metafazy. a począwszy od telofazy do początku fazy S zawartość DNA wynosi 2C. Po zakończeniu podziału jądra komórkowego następuje cytokineza.4. wychodzące z centrosomu (obszar wokół centrioli). że najmniejszą zawartość DNA (1C) mają gamety (ryć. występujących w jądrze komórki somatycznej. Po ustawieniu się chromosomów w płaszczyźnie równikowej komórki rozpoczyna się proces podziału centromeru wzdłuż osi podłużnej chromosomu. 2-11). a centriole dzielą się na dwie parzyste struktury. Po podzieleniu chromosomu chromatydy siostrzane stają się chromosomami siostrzanymi. w których każdy z chromosomów jest zbudowany z jednej chromatydy. w pary homologiczne określane jest terminem kariotyp. odbudowuje się błona jądrowa oraz jąderka. Chromatydy siostrzane są ze sobą połączone tylko w centromerze. W trakcie omawiania podziału mej etycznego pokazane zostanie. że do każdego chromosomu dochodzą włókienka z dwóch przeciwległych biegunów. 2-12).

Schemat przebiegu podziału mitotycznego. b— zanikające jaderko. a — centriole.spośród chromosomów w stadium metafazy mitotycznej obecnych w pojedynczej komórce. Być. T — telofaza. A — anafaza. PM — prometafaza. Oznaczenia: P — profaza. Poznań 1988) 33 . Zabieg wycinania jest ostatnio coraz częściej zastępowany przez specjalistyczne programy komputerowe pozwalające na analizę obrazów mikroskopowych przesłanych za pomocą kamery do pamięci komputera. d — mikrotubule wrzeciona podziałowego (wg: Genetyka zwierząt. C — cytokineza. Do badania kariotypu najczęściej wykorzystuje się dzielące się w warunkach pozaustrojowych (in vitro) komórki limfocytów. Wydawnictwo AR. M — metafaza. 2-12. Chromosomy wycinane są ze zdjęcia mikroskopowego metafazy mitotycznej. c — dezintegrująca błona jądrowa.

Kariotyp knura (barwienie metodą prążków G) uszeregowany zgodnie ze wzorcem ustalonym przez Komitet ds. w których wszystkie Ryć. G lub R. 2-8a 34 . Skrajnym tego przykładem mogą być zestawy chromosomowe bydła. Podstawowe znaczenie w układaniu kariotypu przypisuje się wzorowi prążkowemu. położenie centromeru wyznaczające typ morfologiczny chromosomu (meta-. subtelo. Chromosomy pochodzą z płytki metafazowej przedstawionej na ryć. kozy i psa. Jest to spowodowane tym.lub akrocentryczny) oraz wzór prążkowy uzyskiwany metodami Q.Chromosomy homologiczne rozpoznawane są na podstawie charakterystycznych cech morfologicznych. submeta-. Standaryzacji Kariotypu Świni. do których zalicza się: długość chromosomu. 2-13. że często chromosomy z różnych par są podobnej wielkości i reprezentują ten sam typ morfologiczny. ponieważ posługiwanie się wyłącznie kryteriami wielkości i typu morfologicznego chromosomu nie pozwala na precyzyjną identyfikację wszystkich par homologicznych.

2-14.chromosomy autosomalne są akrocentryczne i można je usytuować w szeregu o stopniowo zmniejszającej się długości. przy czym różnice długości pomiędzy kolejnymi parami są praktycznie niezauważalne. Idiogram kariotypu świni (układ prążków G) — wg Komitetu ds.1988) 35 . Standaryzacji Kariotypu Świni (Hereditas 109:151-157. Nawet w przypadku gatunków mających niewielką liczbę diploidalną oraz chromosomy Ryć.

R R G. 1988 Chromosome Research 5:433-443. obejmujące schematyczne obrazy poszczególnych chromosomów z zaznaczonym położeniem centromeru i układem prążków. w którym rozróżnienie niektórych par wymaga zastosowania technik prążkowych (ryć. kozy i kota. 2-14). Ponadto. 1985 Cytogenetics and Celi Genetks 31:240-248. Opracowanie kariotypu. dla poszczególnych par mogą być wskazane prążki charakterystyczne (ang. 1996 Cytogenetics and Celi Genetks 86:271-276. R G. które zależnie od zastosowanej metody barwienia mogą być ciemne i jasne lub świecące i nie świecące. 1997 Hereditas 103:33-38. precyzyjne sporządzenie kariotypu z pominięciem technik prążkowych jest niemożliwe. Q. 2-14). w zakresie wyznaczonym przez liczbę par dla danego gatunku. Q. które są numerowane (ryć. kozy i konia. Ag-I G G G. 1999 J w- Hereditas 109:151-157. Natomiast w drugiej połowie lat 90. dla których uzgodniono międzynarodowe wzorce kariotypów Gatunek Bydło Owca Koza Świnia Koń Lis polarny Lis pospolity Królik Pies Kura 36 Wzory prążkowe G. świni. 2-13). bydła. R G. i 85:317-324. owcy. C. 1981 Chromosome Research 4:306-309. owcy. We wzorcu poszczególnym parom chromosomowym przyporządkowane są kolejne numery. Prążek taki (lub prążki) dzieli (-ą) ramię chromosomowe na regiony. konia. Graficzne przedstawienie kariotypu. C. landmarks). Opracowano wówczas wzorce kariotypów barwionych metodą prążków G dla: bydła. przyjętym dla danego gatunku. nazywa się idiogramem (ryć. W obrębie regionów numerowane są także kolejne prążki. czasami określanego kariogramem. Tak opracowany idiogram stanowi bardzo ważne narzędzie służące do opisywania mutacji chromosomowych oraz mapowania genów w chromosomach. Każda para homologiczna ma opisaną morfologię. R Źródło Cytogenetics and Celi Genetks 92:283-299. 1985 Hereditas 103:171-176. W latach 80. 2001 jw. powstały wzorce dla lisa polarnego i pospolitego oraz opublikowano ulepszone wzorce dla świni.zróżnicowane pod względem morfologicznym. opracowano częściowo wzorce kariotypu psa (obejmujący 22 pary spośród 39) i kury (obejmujący 9 najwiękTabela 2-11 Wykaz gatunków. dla konkretnego osobnika polega na uszeregowaniu par chromosomów homologicznych zgodnie z międzynarodowym wzorcem. Pierwsze wzorce kariotypów opracowano podczas Konferencji Standaryzacyjnej. wielkość oraz wzór prążkowy (najczęściej prążki G lub R). Brytania). Przykładem może być kariotyp świni (2n = 38). która odbyła się w 1976 roku w Reading (W. R G. Ag-I G. 1999 .

dla których opracowano wzorce. metafaza. tzn. które występują również w mitozie. zygoten. Elementy lateralne 37 . czyli osobniki o dipoidalnej liczbie chromosomów wytwarzają gamety z haploidalną ich liczbą. Wejście komórki w podział mejotyczny poprzedzone jest. 2-15).szych par spośród 39) oraz poprawiono wzorzec kariotypu konia.5. komórki te mają zmniejszoną do poziomu 1C zawartość DNA. które są zespołem białek odpowiedzialnych za przeprowadzenie crossing over. z zaznaczeniem zastosowanych metod prążkowego barwienia chromosomów. która jak spoiwo łączy ze sobą dwa ułożone równolegle chromosomy homologiczne. w których występują takie same fazy jak w mitozie. w których liczba chromosomów jest zredukowana o połowę. która mocuje chromosom do wewnętrznej strony błony jądrowej. który składa się z dwóch elementów lateralnych oraz występującego pomiędzy nimi elementu centralnego (ryć. W tabeli 2-II zestawione są gatunki. gdzie włókienka poprzeczne wychodzące z elementów lateralnych zazębiają się. Oprócz tego w profazie I zachodzą bardzo ważne procesy mające podstawowy wpływ na dalszy przebieg podziału. Koniugacja chromosomów zachodzi dzięki specjalnej strukturze białkowej. anafaza i telofaza (ryć. Należą do nich: kondensacja chromosomów. pojawiającej się w zygotenie i pachytenie profazy I. a element centralny powstaje w miejscu. Przedstawiona wyżej ogólna charakterystyka mejozy wskazuje równocześnie na najważniejsze różnice między mitozą i mejozą. W profazie pierwszego podziału mejotycznego wyróżnia się pięć stadiów: leptoten. 2-16 i 2-17). dezintegracja błony jądrowej. synaptonemal complex — SC). Komórki po podziale mejotycznym mają zrekombinowaną informację genetyczną. 2. w ich genomie powstają unikatowe kombinacje alleli pochodzenia ojcowskiego i matczynego. Mejoza składa się z dwóch podziałów. Strukturą tą jest kompleks synaptonemalny (ang. pachyten. Obecnie są prowadzone prace nad uzgodnieniem wzorca kariotypu norki. Podczas profazy I zachodzą ogólne zmiany o charakterze cytologicznym. podobnie jak w przypadku podziałów mitotycznych. diploten i diakinezę. tzn. Ponadto. Element lateralny przylega do rdzeni białkowych chromatyd siostrzanych chromosomu. replikacją DNA w fazie S. Między elementami lateralnymi występują guzki (ciałka) rekombinacyjne.: profaza. Każdy element lateralny zakończony jest tarczką przylegającą. Mejoza Podział mejotyczny prowadzi do powstania komórek. W zygotenie rozpoczyna się koniugacja chromosomów homologicznych. Komórka rozpoczynająca podział mejotyczny zawiera 4C DNA. zanik jąderek oraz rozchodzenie się centrioli do przeciwległych biegunów komórki. polegająca na łączeniu się i ścisłym przyleganiu na całej długości chromosomów homologicznych.

Tli — telofaza II. Z — zygoten. P — pachyten. e — chiazma (wg: Genetyka zwierząt. d — guzek rekombinacyjny. 2-15. AI — anafaza I. Oznaczenia: PI — profaza I.Tli Ryć. a — tarczka przylegająca. DL — diploten. MII — metafaza II. MI — metafaza I. DK — diakineza. Pil — profaza II. c — początek budowania kompleksu synaptonemalnego. TI — telofaza I. Schemat przebiegu podziału mejotycznego. L — leptoten. Ali — anafaza II. b — centromer. Poznań 1988) . Wydawnictwo AR.

SCP2 i SCP3. Ostatnio przeprowadzone badania pokazały jednak. U ssaków dobrze poznano strukturę trzech białek SCP (ang. Pozostała część DNA jest ułożona wzdłuż chromosomu w postaci tzw. że crossing over może zajść. zanim dojdzie do koniugacji za pośrednictwem SC. to białka kompleksu synaptonemalnego łączą się ze ściśle określonymi. Białka SCP2 i SCP3 uczestniczą w budowie elementów lateralnych. które są zakotwiczone w rdzeniu białkowym chromatydy. Funkcja kompleksów synaptonemalnych była powszechnie łączona z przeprowadzeniem koniugacji chromosomowej. że zdecydowana ich większość jest syntetyzowana tylko w komórkach dzielących się mejotycznie. chociaż jeszcze nie poznanymi. Wiele wskazuje na to. Wynika z tego. Badania białek SC pokazały. zależnie od gatunku. że tylko niewielka część DNA homologicznych chromosomów kontaktuje się między sobą za pośrednictwem kompleksu synaptonemalnego.łączą się tylko z niewielką częścią DNA chromosomów (około 1%). Białko SCP1 występuje w obrębie elementu centralnego i spełnia podstawową rolę w spinaniu struktury biwalentu. sekwencjami DNA. Ponieważ koniugacja ma charakter homologiczny. synaptonemal complex protein): SCP1. domen pętlowych. Koniugacja chromosomów 39 . których długość. występującymi w tej części domen pętlo wy ch. mieści się w granicach od 20 000 pz (inaczej 20 kpz) do 120 000 pz (120 kpz). że fragmenty DNA kontaktujące się z białkami SC są bogate w powtarzające się tandemowo sekwencje mikrosatelitarne oraz rozproszone elementy nukleotydowe (LINĘ i SINE). która z kolei miała umożliwiać zajście crossing over na początku pachytenu.

na okładce). 2-17b).zostaje zakończona na początku pachytenu (ryć. Wynikiem tego procesu jest pojawienie się haploidalnej liczby biwalentów. Biwalent jest także formowany przez heterochromosomy X i Y (ryć. dzięki 40 .

poza miejscami. miał zestaw alleli tylko jednego z rodziców. Ponieważ tak się nie dzieje. a tym samym i jego chromatydy. Przyjmuje się. która uczestniczyła w wymianie. Należy jednak pamiętać. że ogólna liczba crossing over w komórce dzielącej się mejotycznie jest ograniczona. ich zanikania. ponieważ brak crossing over pociąga za sobą brak chiazm. Wówczas to chromosom. a drugi od matki. Na początku pachytenu występuje zjawisko crossing over. Zasadniczo crossing over jest zdarzeniem losowym. Crossing over jest jednym z trzech mechanizmów odpowiedzialnych za rekombinację genetyczną (mowa jest o tym na końcu tego podrozdziału). co wynika z zasady. zmierzają do płaszczyzny równikowej 41 . Crossing over prowadzi do powstania nowych układów alleli w obrębie pojedynczej chromatydy. W ostatnim stadium profazy I — diakinezie kontynuowana jest kondensacja chromosomów oraz rozpoczyna się proces terminalizacji chiazm. Mechanizmem tym jest wspomniane wcześniej zjawisko interferencji. gdzie crossing over występuje w obrębie regionu pseudoautosomalnego. Zjawisko to określane jest terminem interferencji. tzn. że na jednych chromosomach liczba ta byłaby znaczna. w przeciwieństwie do sytuacji. Losowość crossing over naruszona jest również przez to. dlatego poszukiwano mechanizmu gwarantującego równomierność występowania crossing over. której efektem jest zmienność w świecie ożywionym. które uruchamiają homologiczną koniugację.niewielkim regionom pseudoautosomalnym (ang. Potencjalnie mogłoby istnieć niebezpieczeństwo. Zasada ta dotyczy także biwalentu X-Y. a w świetle ostatnich badań można przypuszczać. Po zakończeniu pachytenu — w diplotenie. stanowiące cytologiczny dowód zajścia crossing over. tzn. Miałoby to bardzo negatywny wpływ na proces segregacji chromosomów w anafazie I. przy czym liczba tych zdarzeń waha się od l do 5. a częściej w końcowych częściach ramion chromosomowych — w obrębie prążków T. że wystąpienie crossing over w określonym miejscu chromosomu wpływa ograniczająco na możliwość zajścia crossing over w pobliżu. Wiadomo. w których powstają chiazmy. Losowość zachodzenia crossing over jest jednak ograniczona. składające się z maksymalnie skondensowanych chromosomów homologicznych. że zachodzi ono rzadziej w pobliżu centromeru. W metafazie I biwalenty. że crossing over jest zjawiskiem obligatoryjnym. jaka była przed crossing over. Chromatyda. a na innych brak byłoby takich wymian. uzyskuje kombinację alleli pochodzenia ojcowskiego i matczynego. pseudoautosomal region — PAR). które polega na wymianie fragmentów chromatyd niesiostrzanych w obrębie biwalentu. czyli musi zajść w obrębie każdego biwalentu. zachodzi w przypadkowym miejscu biwalentu. że pierwotnym źródłem zmienności są mutacje. które są podklasą prążków R. że SC jest w to istotnie zaangażowany. następuje rozkład kompleksów synaptonemalnych. które — jeśli się pojawią — podlegają rekombinacjom podczas mejozy. że w obrębie pary chromosomów homologicznych jeden pochodzi od ojca. Należy podkreślić. gdzie wystąpiło crossing over.

Tym samym jądro komórkowe rozpoczynające drugi podział mejotyczny zawiera 2C DNA. że do centromeru przyłączają się włókna tylko z jednego bieguna. Po zakończeniu pierwszego podziału mejotycznego następuje drugi podział.komórki (ryć. w której chromosomy homologiczne rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki (ryć. Po zakończeniu terminalizacji chiazm rozpoczyna się anafaza I. W telofazie następuje odbudowa jądra połączona z dekondensacją chromosomów (ryć. natomiast do centromeru chromosomu homologicznego wiążą się włókna z bieguna przeciwległego. 2-18c). czego wynikiem jest zmniejszenie o połowę liczby chromosomów w jądrach powstałych po pierwszym podziale mejotycznym. 42 . że do każdego z biegunów zmierza po jednym chromosomie z każdej pary homologicznej. Oznacza to. Włókna wrzeciona podziałowego rozpoczynają proces łączenia biegunów komórki z centromerami w taki sposób. 2-18a). 2-18b). który nie jest poprzedzony replikacją DNA.

obok mutacji. Przebieg mejozy. W procesie spermatogenezy można wyróżnić trzy główne etapy: 1) podziały mitotyczne spermatogonii (spermatogoniogeneza). można podzielić na: chromosomowe. jakie występują w profazie mitotycznej.Drugi podział ma przebieg zgodny z mitozą. inne matczynego. Wreszcie w anafazie II do przeciwległych biegunów komórki rozchodzą się losowo chromatydy. Włókna wrzeciona podziałowego rozciągają chromatydy siostrzane do przeciwległych biegunów komórki. a niektóre mają zrekombinowany układ alleli. że pomiędzy gametogenezą męską (spermatogeneza) i żeńską (oogeneza) występują znaczne różnice. Trzystopniowa rekombinacja sprawia. Gdy jednochromatydowe chromosomy siostrzane osiągną bieguny. 2. wśród których jedne są pochodzenia ojcowskiego. Po ustawieniu się chromosomów podczas metafazy II (ryć. jest główną przyczyną obserwowanej ogromnej zmienności genetycznej wśród organizmów. rozpoczyna się telofaza. Rekombinacje genetyczne zachodzące podczas mejozy. Ten fenomen. Gametogeneza męska przebiega w kanalikach plemnikotwórczych gonady męskiej — jądrach. Po zakończeniu podziału mej etycznego zawartość DNA w jądrach komórkowych maleje do poziomu 1C. rozumiane w szerokim sensie. chromatydowe i wewnątrzchromatydowe. Podczas pachytenu profazy I w wyniku crossing over powstają chromatydy składające się z fragmentów o pochodzeniu ojcowskim i matczynym — jest to rekombinacja wewnątrzchromatydowa (rekombinacja w ścisłym sensie). Ten typ określany jest jako rekombinacja chromatydowa. które mogą być zrekombinowane lub mieć układ alleli pochodzenia ojcowskiego albo matczynego. 2) podział mejotyczny spermatocytów (spermatocytogeneza) oraz 3) spermio43 .6. że wśród gamet nie występują dwie o tym samym zestawie alleli. Gametogeneza Proces tworzenia gamet jest nierozłącznie związany z podziałem mejotycznym. a ich chromatydy mają zrekombinowane układy alleli. a w tym czas i tempo tego podziału oraz procesy prowadzące do powstania w pełni wykształconych gamet sprawiają. z tym jednak że uczestniczy w nim już tylko haploidalna liczba chromosomów. przy czym chromatydy tych chromosomów mogą być już zrekombinowane — jest to rekombinacja chromosomowa. Chromosomy haploidalnego zestawu są zbudowane z pojedynczych chromatyd. 2-18d) w płaszczyźnie równikowej następuje podział centromeru i rozpoczyna się anafaza II. W wyniku tego procesu w telofazie I powstają jądra komórkowe zawierające kombinacje chromosomów pochodzenia ojcowskiego i matczynego. w której zachodzą procesy odwrotne do tych. W trakcie anafazy I chromosomy homologiczne rozchodzą się losowo do przeciwległych biegunów komórki.

2-19). Spermatydy. po zakończeniu mejozy. a powstające kolejne pokolenia spermatogonii są połączone mostkami cytoplazmatycznymi. W przypadku bydła następuje to około 60 dnia rozwoju płodowego. oraz witki. Pierwotne oogonia po przejściu kilku podziałów mitotycznych przekształcają się w oocyty I rzędu. które rozpoczynają podział mejotyczny. Po ukierunkowaniu rozwoju osobniczego na płeć żeńską niezróżnicowane gonady płodowe przekształcają się w jajniki. w której zgrupowane są mitochondria. Również kolejnym dwóm podziałom mejozy nie towarzyszy cytokinezą. wstawki znajdującej się u podstawy główki. Gametogeneza żeńska u ssaków rozpoczyna się już w życiu płodowym (ryć. Główne zmiany. a jest ich najczęściej sześć. z których jedna komórka zajmuje miejsce pierwotnego spermatogonium.geneza. w której jest umiejscowione jądro komórkowe i akrosom. podlegają głębokim przeobrażeniom podczas procesu spermiogenezy. w których komórki linii płciowej lokują się w części korowej gonad. Taki sposób podziału pierwotnego spermatogonium jest typowy dla komórek pierwotnych (ang. Umieszczone są one zazwyczaj pojedynczo w pierwotnych pęcherzykach jajnikowych. W ten sposób wszystkie oogonia. zostają przekształcone w oocyty I rzędu. które wykazują zdolność do samoodnawiania. Dojrzały plemnik zbudowany jest z główki. 4) usunięciu prawie całej cytoplazmy obecnej w spermatydzie i 5) zamianie białek histonowych na białka protaminowe w chromosomach. 2) zgrupowaniu mitochondriów w pobliżu centrioli. które są umiejscowione po przeciwnej. który jest nazywany diktiotenem. Podziały te są zsynchronizowane. czyli komórek nie w pełni zróżnicowanych. która jest określana jako syncytium. będące w stadium diktiotenu. która prowadzi do powstania z niezróżnicowanych haploidalnych spermatyd wyspecjalizowanych gamet męskich — plemników (ryć. które występowały w jajniku. Następne podziały mitotyczne spermatogoniów. jakie zachodzą podczas spermiogenezy. które niezwłocznie rozpoczynają podział mejotyczny. w stosunku do akrosomu. stem cells). Oocyty przechodzą w stan spoczynkowy. 2-20). polegają na: 1) przekształceniu aparatu Golgiego w akrosom. jako komórki niezróżnicowane. w wyniku którego powstają plemniki. Po zakończeniu cyklu mitoz spermatogonia przekształcają się w spermatocyty I rzędu. która stanowi przedłużenie wstawki. Stan ten osiągany jest u bydła powyżej 100 dnia rozwoju płodowego. Oocyty I rzędu po osiągnięciu stadium diplotenu profazy I mejozy zatrzymują rozwój. czego skutkiem jest utrata struktury nukleosomowej przez chromatynę jądra plemnika. nie kończą się cytokinezą. Intensywne podziały mitotyczne spermatogonii w jądrach dojrzałych samców umożliwiają masowe wytwarzanie plemników. Ostatecznie. 3) wykształceniu na bazie centrioli włókna osiowego witki. który okrywa górną część jądra komórkowego znajdującego się w główce plemnika. powstaje grupa licząca kilkaset spermatyd połączonych mostkami cytoplazmatycznymi. a druga podlega dalszym podziałom. Pierwszy podział prowadzi do powstania dwóch spermatogoniów. 44 . stronie jądra komórkowego.

regulowanych hormonalnie. których wzrost był wystarczająco intensywny. który jest wspomagany przez otaczające komórki pęcherzykowe. Zapłodnienie oocytu przez plemnik stymuluje dokończenie mejozy żeńskiej. w wyniku którego powstaje oocyt II rzędu oraz ubogie w cytoplazmę ciałko kierunkowe. pewna część pęcherzyków rozpoczyna wzrost. a w nich rozrasta się również oocyt. Oocyt I rzędu kończy pierwszy podział mejotyczny. to może nastąpić dokończenie oogenezy. Tym samym zapłodnienie jest niezbędnym warunkiem zakończenia oogenezy. W kolejnych cyklach płciowych. W pęcherzykach. Obie komórki umieszczone są w glikoproteinowej osłonce przejrzystej (zona pellucida) i w takim stadium rozwoju dochodzi do owulacji. Komórki przemieszczają się w jajowodzie i jeżeli podczas wędrówki natrafią na plemniki. przed owulacją następuje ponowne uruchomienie podziału mejotycznego. przy równoczesnym zablokowaniu dostępu innych plemników do wnętrza oocytu. Oocyt znajduje się w stadium metafazy II.Dalsze etapy oogenezy następują po osiągnięciu przez samicę dojrzałości płciowej. Dzieje się to na drodze wyrzucenia przez oocyt zawartości 45 .

po czym następuje telofaza II. w której występują dwa haploidalne przedjądrza: jedno powstałe z jądra plemnika. Zapłodniony oocyt II rzędu przekształca się w zygotę. która staje się barierą nie do pokonania dla plemników. znajdujących się pod powierzchnią oocytu. do przestrzeni pomiędzy błoną oocytu a osłonką przejrzystą. Rozpoczyna się anafaza II i dochodzi do „wyrzucenia" drugiego ciałka kierunkowego.ziaren korowych. który zapłodnił oocyt. Chromosomy pozostałe w oocycie tworzą przedjądrze żeńskie. podlega dekondensacji i powstaje przedjądrze męskie. Po wniknięciu plemnika oocyt ponownie podejmuje podział mejotyczny. Powoduje to „utwardzenie" osłonki przejrzystej. które pozostały w oocycie 46 . a drugie reprezentujące zestaw chromosomów żeńskich. a chromatyna plemnika.

Do takich oocytów. Chromosomy przedjądrza żeńskiego podlegają dekondensacji i równolegle z chromatyną przedjądrza męskiego przechodzą proces replikacji DNA. co powoduje. do uzyskania której wykorzystano komórkę nabłonkową pochodzącą z gruczołu mlekowego dorosłej owcy. można wprowadzić techniką elektrofuzji komórkę somatyczną. które są określane jako enukleowane. samic biorczyń. kriokonserwacja zarodków i zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro). zygotach. jak i klonowanie zwierząt również bazują na manipulacjach prowadzonych na oocytach II rzędu. samic dawczyń do rogów macicy tzw. Warto zauważyć. W stadium metafazy pierwszego podziału mitotycznego zygoty dochodzi do połączenia się przedjądrzy (syngamii). Z kolei u królika owulacja jest bezpośrednio indukowana przez akt krycia lub inseminacji. że zarówno produkcja zwierząt modyfikowanych genetycznie (zwierzęta transgeniczne). Poznanie procesów gametogenezy oraz wczesnego rozwoju zarodkowego umożliwiło rozwój biotechnologii gamet i zarodków. . zarodkach. a także hodowanych w warunkach pozaustrojowych komórkach somatycznych. W taki właśnie sposób sklonowano słynną owcę Doiły. Zawartość DNA wzrasta do poziomu 4C. który dalej będzie wzrastał na drodze kolejnych podziałów mitotycznych. że zygota jest gotowa do rozpoczęcia podziału mitotycznego. Jedna z najpowszechniej obecnie wykorzystywanych technik dotyczy manipulacji na oocytach II rzędu. a dalej następuje anafaza oraz telofaza i powstaje zarodek zbudowany z dwóch komórek (blastomerów). W hodowli zwierząt na szeroką skalę stosowane są następujące biotechniki wspomagające rozród: konserwacja nasienia w niskich temperaturach (kriokonserwacja). które umożliwiają uzyskiwanie potomstwa pożądanej płci. profaza I nie zostaje zakończona w życiu płodowym u psa i niektórych gryzoni. Należy do nich oznaczanie płci zarodków i segregowanie plemników na frakcję z chromosomem X i frakcję z chromosomem Y. Chromosomy ulegają kondensacji i początkowo nadal występują jako dwa oddzielne zestawy chromosomów. przenoszenie zarodków (stadium moruli lub blastocysty) pozyskanych od tzw. Od przedstawionego wyżej schematu oogenezy występują odstępstwa u niektórych gatunków. z których usunięto mikrochirurgicznie wrzeciono podziałowe (chromosomy w stadium metafazy II). Na przykład. z tym jednak że każdy z nich jest zbudowany z dwóch chromatyd siostrzanych.po zakończeniu drugiego podziału mejotycznego. pochodzącą z hodowli pozaustrojowej (komórka taka może być zmodyfikowana genetycznie). inseminacja. U gatunków tych można znaleźć oocyty I rzędu w stadium pachytenu w jajnikach nowo urodzonych osobników żeńskich. Ostatnio do praktyki hodowlanej wprowadzane są kolejne techniki.

McCarty. informacja o pierwszorzędowej strukturze białek.M. transportującego (tRNA) i niekodującego (ncRNA) kwasu rybonukleinowego. Po trzecie. DNA ma zdolność do samoodtwarzania się. W 1953 roku J. czyli procesowi generującemu pierwotną zmienność genetyczną. C. czyli replikacji. U zdecydowanej większości organizmów nośnikiem informacji genetycznej jest DNA. Badania te przeprowadzili badacze amerykańscy O. za pomocą kodu genetycznego. Crick przedstawili model budowy DNA. DNA charakteryzuje się trzema właściwościami. Po pierwsze. a przez następne lata rozszyfrowywano kod genetyczny. Po drugie. w sekwencji nukleotydów zapisana jest. Efektem tego doświadczenia było nabycie przez niektóre bakterie niepatogenne cech zjadliwości. Budowa kwasów nukleinowych Zapis informacji genetycznej oraz jej ujawnienie się w postaci cechy (ekspresja genu) związane są z funkcjonowaniem kwasów nukleinowych. 3. W ślad za tym odkryciem nastąpiły następne. Watson i F. Avery. przypisując poszczególnym trójkom nukleotydów odpowiednie aminokwasy. a także o strukturze cząsteczek rybosomowego (rRNA).1.D.T. Z kolei proces ekspresji 48 . które z kolei podlegają rekombinacjom podczas mejozy. DNA może podlegać mutacjom. który polegał na transformacji niepatogennych bakterii — dwoinek zapalenia płuc z wykorzystaniem DNA wyizolowanego ze szczepu patogennego. Tylko u nielicznych wirusów (retrowirusy) informacja genetyczna jest zawarta w kwasie rybonukleinowym (RNA). MacLeod i M. które są niezbędne do pełnienia funkcji nośnika informacji genetycznej.Rozdział 3 Gen i jego ekspresja Znaczenie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) jako nośnika informacji genetycznej zostało udowodnione w 1944 roku dzięki eksperymentowi.

DNA Cząsteczka DNA składa się z dwóch owiniętych prawoskrętnie wokół siebie łańcuchów polinukleotydowych.1. w którego skład wchodzą: zasada azotowa. Cząsteczki zasad azotowych połączone są wiązaniami N-glikozydowymi 49 . cukier deoksyryboza i reszta kwasu fosforowego (ryć. występującym w trzech podstawowych wariantach: mRNA (informacyjny RNA) — powstający podczas transkrypcji genu. W DNA występują cztery zasady azotowe.1. 3-1). które zaliczane są do puryn: adenina (A) i guanina (G) lub pirymidyn: ty mina (T) i cytozyna (C). rRNA (rybosomowy RNA) — stanowiący część strukturalną rybosomów. helix). który jest zaangażowany w proces translacji poprzez dostarczanie do rybosomów właściwych aminokwasów. 3. a rzadziej podwójny heliks. i tRNA (transportujący RNA). Struktura ta określana jest w języku polskim terminem podwójna helisa (ang.genu jest nierozerwalnie związany z RNA. które są organellami komórkowymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie translacji. W rdzeniu każdego łańcucha polinukleotydowego cząsteczki deoksyrybozy połączone są ze sobą poprzez resztę kwasu fosforowego wiązaniami fosfodiestrowymi między atomem węgla w pozycji 5' jednej cząsteczki cukru i atomem węgla 3' sąsiedniej cząsteczki deoksyrybozy. Podstawową jednostką struktury DNA jest deoksyrybonukleotyd.

a naprzeciw guaniny znajduje się cytozyna. RNA Kwasy rybonukleinowe są cząsteczkami zbudowanymi z pojedynczych łańcuchów polinukleotydowych.2. w których zamiast deoksyrybozy występuje ryboza oraz zamiast zasady pirymidynowej — tyminy (T) występuje inna pirymidyna — uracyl (U). prowadzonej przez polimerazę I RNA. a w parze GC trzy takie wiązania. naprzeciw adeniny zawsze występuje tymina.1. Taka organizacja podwójnej helisy DNA sprawia. polskim lub bp od słów angielskich base pairs). nucleolar organizer region — NOR). z której po obróbce formowane są wspomniane wyżej trzy rodzaje rRNA. Długość cząsteczki DNA wyraża się liczbą par nukleotydów. Trzy rodzaje rRNA: 5. Podczas transkrypcji. które są wyróżniane ze względu na wielkość cząsteczki.8S. tak więc w parze AT są dwa wiązania wodorowe. Pomiędzy zasadami powstają słabe wiązania wodorowe. Łańcuchy polinukleotydowe DNA są przeciwnie spolaryzowane. który wraz z białkami tworzy strukturę rybosomów i uczestniczy w przeprowadzaniu translacji. powstaje pre-rRNA o stałej sedymentacji 45S. że sekwencja nukleotydów w jednej nici jest różna od sekwencji nukleotydów w drugiej nici. natomiast liczba aktyw50 . określaną wielkością S — stała sedymentacji. Ułożenie zasad azotowych w łańcuchach polinukleotydowych podwójnej helisy DNA oparte jest na zasadzie komplementarności. Przeciwna polaryzacja polega na tym. Polaryzacja łańcucha związana jest z występowaniem na jego końcach wolnych atomów węgla. lecz częściej stosuje się określenie liczba par zasad (skrót: pz w jęz. że naprzeciw końca 3' jednego łańcucha znajduje się koniec 5' drugiego łańcucha. inaczej nazywanych przewężeniami wtórnymi. tzn. że w obszarze jęderkotwórczym występuje nawet kilkadziesiąt powtórzeń genu kodującego prekursorową cząsteczkę 45S rRNA. bo skierowane do wnętrza podwójnej helisy zasady azotowe stanowią jakby szczeble drabiny. Zwijające się wokół siebie łańcuchy polinukleotydowe tworzą na powierzchni podwójnej helisy dwie bruzdy biegnące spiralnie. Polaryzacja łańcuchów ma bardzo ważne znaczenie dla przebiegu procesu replikacji i transkrypcji. Liczba tych obszarów jest cechą charakterystyczną kariotypu danego gatunku. czyli każdy łańcuch ma koniec 3' i 5'. 3. W jąderku zlokalizowane są cztery rodzaje rRNA. Przyjmuje się. którego długość wynosi około 14 000 pz.z atomami węgła występującymi w pozycji l' cząsteczki deoksyrybozy i są skierowane do wnętrza podwójnej helisy. W ogólnej puli RNA występujących w komórce najliczniej reprezentowany jest rybosomowy RNA (rRNA). Ze względu na ich szerokość określa się je jako bruzdę większą i mniejszą. 18S i 28S są kodowane przez geny umiejscowione w obszarach jąderkotwórczych (ang. a w przypadku mRNA także dla procesu translacji.

W strukturze tRNA wyróżnia się cztery pętle: 1) pętla I (licząc od końca 5') — uczestniczy w wiązaniu się z enzymem syntetazą aminoacylową. 3) pętla III — dodatkowa. 5. Geny 5S rRNA są transkrybowane przez polimerazę III RNA. które są komplementarne do kodonu aminokwasu transportowanego przez tRNA. która katalizuje związanie tRNA z. 2) pętla II — antykodonowa.nych obszarów. Dobrze poznanym rodzajem RNA jest transportujący RNA (tRNA). 4) pętla IV — zaangażowana jest w wiązanie się kompleksu aminoacylo-tRNA z rybosomem. jest zmienna. który jest zaangażowany w dostarczanie aminokwasów do rybosomów. W nici takiej mogą jednak występować fragmenty komplementarne. a trzy pozostałe rodzaje. Na końcu 3' cząsteczki tRNA występuje sekwencja CCA. zawiera układ trzech nukleotydów. występujący w wielu powtórzeniach w innej części genomu. a jej struktura jest bardzo charakterystyczna i przypomina liść koniczyny (ryć. zlokalizowane są w podjednostce dużej (60S). Czwarty rodzaj — 5S rRNA jest kodowany przez gen. że przekracza liczbę znanych aminokwasów. Wymienione rodzaje rRNA uczestniczą w budowie rybosomu. czyli takich. Liczba różnych cząsteczek tRNA występujących w komórce zawiera się w przedziale od 40 do 60. 5S.8S i 28S. 3-2). Tak jak w przypadku innych cząsteczek RNA także i ten rodzaj zbudowany jest z pojedynczego łańcucha polinukleotydowego. które po połączeniu wiązaniami wodorowymi między komplementarnymi zasadami azotowymi tworzą strukturę przestrzenną takiej cząsteczki. tzn. o mało poznanej funkcji. Cząsteczka tRNA jest zbudowana z mniej niż 100 nukleotydów. w której do rybozy nukleotydu adenylowego jest przyłączany aminokwas. które podlegają transkrypcji. zatem 18S rRNA występuje w podjednostce małej (40S) rybosomu.właściwym aminokwasem. 51 . co oznacza.

Z powodu ogromnej długości cząsteczek DNA zawartych w chromosomach replikacją rozpoczyna się równocześnie w wielu miejscach. 3. modyfikacji nukleotydów. a także regulacji ekspresji genów. Na przykład. że jest to bardzo ważna grupa RNA. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna klasa RNA. Replikon zawiera miejsce rozpoczęcia i zakończenia replikacji. liczba replikonów w genomie ssaków szacowana jest na około 25 000. bądź mejozy. Replikacja DNA Proces samoodtwarzania się (replikacji) DNA przebiega w fazie S cyklu życiowego komórki i jest niezbędnie potrzebny do przeprowadzenia podziału jądra komórkowego. Podobnie jest w przypadku mejozy. Każdy podział mitotyczny musi być poprzedzony replikacją. które określane są jako replikony. określana terminem niekodujący RNA (ncRNA — ang. Ostatnie badania wykazują.Informacyjny RNA (mRNA) powstaje podczas transkrypcji genów ulegających ekspresji w komórce i z tego względu jest to najbardziej zróżnicowana klasa kwasów rybonukleinowych. która bierze udział w procesie wycinania intronów z pre-mRNA. a średnia wielkość jednego replikonu wynosi około 150 000 par nukleotydów. z tym jednak że przed drugim podziałem mejotycznym nie dochodzi do replikacji.2. 52 . Struktura cząsteczek mRNA jest opisana w części dotyczącej procesu transkrypcji. czyli mitozy. noncoding RNA).

Komplementarne ułożenie nukleotydów w dwóch łańcuchach polinukleotydowych cząsteczki DNA sprawia. tryplet) w DNA zawierają informację o aminokwasie. są różne. który ma być wbudowany w procesie biosyntezy białka. Na drugim łańcuchu dobudowywane są krótkie fragmenty (tzw. takie. tzn. które dotyczą niektórych kodonów w mitochondrialnym DNA. Rozplecione łańcuchy polinukleotydowe stanowią matryce. Drugi. Ponieważ każdy kodon składa się z trzech spośród czterech nukleotydów. kodon UGA w kodzie uniwersalnym jest 53 . który odpowiada za powstanie wiązania estrowego między atomem węgla 3' (wolna grupa 3'-OH) wydłużanego łańcucha i nowym nukleotydem (trifosforanem nukleozydu). Oznacza to. na których w sposób komplementarny syntetyzowane są drugie łańcuchy. Kod genetyczny ma kilka cech o podstawowym znaczeniu dla jego funkcjonowania.3. fragmenty Okazaki). mającego charakter trójkowy. Taki sposób replikacji nazywany jest semikonserwatywnym (półzachowawczym). w obrębie danego odcinka DNA. Po pierwsze. Kod genetyczny Informacja genetyczna jest zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego. Wynika z tego. o czym była już mowa wyżej. w całym świecie ożywionym funkcjonuje ten sam system kodowania informacji genetycznej. Przyłączanie kolejnych nukleotydów katalizowane jest przez enzym polimerazę DNA. które następnie są łączone przez enzym ligazę w ciągłą nić. Tym samym tylko jeden z tych łańcuchów zawiera informację i nić ta nazywana jest sensowną. które nie kodują żadnego aminokwasu. że po replikacji dwie nowo powstałe cząsteczki DNA składają się z jednego starego łańcucha i jednego nowego. komplementarny łańcuch polinukleotydowy pełni funkcję matrycy (nić matrycowa) w procesie transkrypcji. 3. który odpowiada za wbudowanie metioniny w łańcuchu polipeptydowym. W efekcie tylko na jednym łańcuchu matrycowym replikującej cząsteczki DNA dobudowywanie nowego łańcucha przebiega w sposób ciągły. Wśród nich jest 61 trójek sensownych oraz trzy kodony nonsensowne. a ich wystąpienie powoduje zatrzymanie procesu biosyntezy polipeptydu. Po drugie. W ten sposób powstają tzw. np. że sekwencje nukleotydów w tych łańcuchach. jest on uniwersalny. Tryplet AUG. a nić powstająca w sposób nieciągły opóźnioną. Nić syntetyzowana w sposób ciągły jest nazywana prowadzącą. rozpoczyna część kodującą genu. kod ma charakter trójkowy. widełki replikacyjne (ryć. tzn. że kierunek budowania komplementarnego łańcucha jest ściśle określony i postępuje od końca 5' w kierunku 3' (5'→3'). to ogółem możliwe jest utworzenie 64 trójek (tab. tzn. Od tej zasady są tylko nieliczne wyjątki.Replikacja obejmuje dwa zasadnicze etapy: rozplecenie podwójnej helisy DNA i dobudowanie komplementarnych łańcuchów polinukleotydowych. trzy kolejne nukleotydy (kodon. 3-1). 3-3).

kodonem stop, a w mitochondrialnym DNA ssaków odpowiada za włączenie tryptofanu do łańcucha polipeptydowego. Po trzecie, kod genetyczny jest zdegenerowany, co wynika z faktu znacząco większej liczby kodonów niż aminokwasów. W rezultacie prawie każdy aminokwas, z wyjątkiem metioniny i tryptofanu, jest kodowany przez więcej niż jedną trójkę (maksymalnie przez sześć kodonów, w przypadku leucyny i argininy). Po czwarte, kod genetyczny jest nie zachodzący na siebie i bezprzecinkowy, czyli kodony są ułożone kolejno jeden za drugim bez nukleotydów je rozdzielających. W efekcie podczas translacji sekwencja nukleotydów w mRNA jest odczytywana w sposób ciągły.

3.4. Transkrypcja
Pierwszym etapem procesu ekspresji genu jest transkrypcja, która polega na syntezie informacyjnego kwasu rybonukleinowego (mRNA) na matrycowej nici DNA. Transkrypcja rozpoczyna się od rozplecenia podwójnej helisy DNA i przyłączenia polimerazy RNA do sekwencji promotora, która poprzedza część strukturalną genu. Związanie się polimerazy RNA z pro54

motorem jest uzależnione od równoczesnego przyłączenia się w tym miejscu zespołu białek (czynniki transkrypcyjne), które kontrolują przebieg transkrypcji. Łańcuch mRNA jest syntetyzowany w kierunku od końca 5' do końca 3' (5'→3'), czyli kierunek tej reakcji jest taki sam jak przy replikacji. Z kolei matrycowa nić DNA (komplementarna do nici sensownej) jest odczytywana w kierunku 3'→5'. Dzięki temu powstający mRNA ma sekwencję nukleotydów zgodną z sekwencją nici sensownej DNA (ryć. 3-4). Ponieważ u organizmów eukariotycznych geny zbudowane są w części strukturalnej z fragmentów kodujących (eksony) i niekodujących (introny), to z pierwotnego transkryptu FINA (pre-mRNA) muszą być usunięte introny. Proces polegający na ich wycinaniu nazywany jest składaniem RNA (ang. splicing) i stanowi istotną część tzw. obróbki potranskrypcyjnej pre-mRNA, która jest drugim etapem ekspresji genu. Poza wycięciem intronów, na końcu 3' mRNA

dobudowana jest sekwencja poliA, a na końcu 5' dołączona zostaje 7-metyloguanozyna (tzw. czapeczka lub inaczej kapturek, ang. cap). Podczas transkrypcji powstają obok cząsteczek mRNA, pełniących funkcję matrycy, na której syntetyzowany jest łańcuch polipeptydowy, także inne cząsteczki kwasów rybonukleinowych, mających zasadniczą rolę w translacji (tRNA i rRNA).

3.5. Translacja
Po zakończeniu obróbki potranskrypcyjnej mRNA przechodzi do cytoplazmy i tam łączy się z rybosomami, co rozpoczyna kolejny etap ekspresji genu, jakim jest translacja. W procesie tym na matrycy mRNA budowany jest łańcuch polipeptydowy (ryć. 3-5). Synteza łańcucha polipeptydowego rozpoczyna się zawsze od aminokwasu metioniny, który jest kodowany przez trójkę nukleotydów AUG znajdującą się na końcu 5' mRNA. Metionina łączy się z tzw. inicjatorowym tRNA dla metioniny i taki kompleks jest wiązany z rybosomem, a antykodon tego tRNA wiąże się komplementarnie z pierwszym kodonem na końcu 5', jakim jest zawsze AUG. Następnie do rybosomu dostarczany jest kolejny aminokwas, przez właściwy tRNA, którego antykodon jest komplementarny do drugiego kodonu mRNA. Po wprowadzeniu drugiego aminokwasu dochodzi do powstania wiązania peptydowego między nim i metioniną w taki sposób, że nie związana grupa karboksylowa pierwszego aminokwasu — metioniny łączy się z nie związaną grupą aminową drugiego aminokwasu. Wynika z tego, że polipeptyd jest wydłużany od końca NH 2 do końca COOH. Zsyntetyzowany dipeptyd jest związany z tRNA dla drugiego aminokwasu, a rybosom przesuwa się o jeden kodon w kierunku końca 3' uwalniając jednocześnie inicjatorowy tRNA dla metioniny. Synteza łańcucha polipeptydowego postępuje w ten sposób do momentu, kiedy rybosom obejmie jeden z trzech kodonów nonsensownych, a więc kodonów stop (UAA, UAG lub UGA). Z chwilą osiągnięcia kodonu stop następuje zakończenie translacji i uwolnienie łańcucha polipetydowego. Uwolniony łańcuch polipeptydowy podlega modyfikacjom potranslacyjnym, w wyniku których zostaje uformowana ostateczna postać białka. Modyfikacje potranslacyjne obejmują zmiany dotyczące wiązań chemicznych (np. rozerwanie wiązania peptydowego) w obrębie polipeptydu, modyfikacje końca aminowego lub karboksylowego polipeptydu oraz modyfikacje łańcuchów bocznych aminokwasów wchodzących w skład polipeptydu. Ostatnia z wymienionych kategorii modyfikacji potranslacyjnych jest najczęściej spotykana i polega na przyłączaniu różnych grup chemicznych w wyniku np.: glikozylacji (przyłączanie reszt cukrowych), fosforylacji (przyłączanie grup fosforanowych, głównie reszty kwasu fosforowego), metylacji (przyłączanie grupy metylowej), acetylacji (przyłączanie grupy reszty acetylowej) itp. 56

3.6. Budowa genu
Gen jest podstawową jednostką dziedziczności i zajmuje ściśle określone miejsce (locus) w chromosomie lub też występuje poza jądrem komórkowym, wewnątrz mitochondriów i chloroplastów (dotyczy roślin). Zmiany w obrębie genu — mutacje genowe prowadzą do powstania form allelomorficznych,
57

czyli alleli. Zatem, cechą genu jest także podleganie mutacjom, które mogą się ujawniać fenotypowo. Należy jednak zaznaczyć, że nie każda mutacja przejawia się fenotypowo. Jeśli mutacja nie zmieni sensu zapisu genetycznego, np. zmutowany kodon odpowiada za włączenie tego samego aminokwasu co kodon niezmutowany (kod genetyczny jest zdegenerowany) lub mutacja wystąpi w obrębie intronu (introny są wycinane w trakcie obróbki potranskrypcyjnej pre-mRNA), to ujawnienie fenotypowe nie nastąpi. Mutacja nie wywołująca zmiany w budowie kodowanego produktu doprowadzi jedynie do powstania allelu, którego obecność może być wykryta poprzez bezpośrednie badanie DNA. W takiej sytuacji można mówić o polimorfizmie DNA danego genu. Gen jest również podstawową jednostką uczestniczącą w rekombinacji genetycznej podczas podziału mejotycznego. Pod względem molekularnym gen jest regionem DNA, który podlega transkrypcji. W ramach genu rozumianego jako jednostka transkrypcyjna należy wyróżnić część strukturalną genu, czyli ten fragment DNA, w którym zawarta jest informacja genetyczna o produkcie (białko, rRNA, tRNA), oraz sekwencje regulatorowe, które odpowiadają za uruchomienie transkrypcji (ryć. 3-6). Część strukturalna genu składa się z eksonów, czyli sekwencji, które po transkrypcji uczestniczą w translacji, oraz intronów, które są wycinane z pre-mRNA podczas składania RNA (ang. splicing) i nie uczestniczą w translacji. Oprócz tego z obu stron części strukturalnej (na końcu 5' i 3') występują sekwencje oskrzydlające (ang. untranslated region — UTR) części kodujące pierwszego i ostatniego eksonu. Sekwencje oskrzydlające nie podlegają translacji. Zgodnie z wcześniej opisanym fenomenem polarności cząsteczki DNA należy podkreślić, że początek genu znajduje

58

się na końcu 5', a koniec genu na końcu 3'. Pierwszy ekson (koniec 5') rozpoczyna sekwencja ATG, która koduje metioninę (kodon AUG w mRNA) — pierwszy aminokwas każdego polipeptydu. Z kolei na końcu 3' genu, po sekwencji „stop" (kodony TAA, TAG lub TGA), pojawia się sekwencja AATAAA, która koduje sygnał rozpoczęcia poliadenylacji pre-mRNA podczas obróbki potranskrypcyjnej, a za nią znajduje się sekwencja (GT)n odpowiedzialna prawdopodobnie za zakończenie transkrypcji. Część regulatorowa genu obejmuje sekwencje promotora, wzmacniacza (ang. enhancer) i wyciszacza (ang. silencer). Promotor bezpośrednio poprzedza część strukturalną genu i pełni kluczową rolę w rozpoczęciu transkrypcji. W obrębie promotora występują dwie sekwencje o szczególnym znaczeniu. W odległości około 30 pz od miejsca inicjacji transkrypcji występuje sekwencja TATA (ang. TATA-box), której obecność jest niezbędna do przyłączenia polimerazy II RNA. Przyłączenie polimerazy wymaga równoczesnego powiązania grupy białek (czynniki transkrypcyjne) z promotorem. Sekwencja CAAT znajduje się około 70-90 pz przed miejscem rozpoczęcia transkrypcji. Przypuszcza się, że również ta sekwencja bierze udział w procesie regulacji transkrypcji. Warto wreszcie zwrócić uwagę, że większość genów (około 56%) zawiera w obrębie promotora sekwencję składającą się z licznych powtórzeń dinukleotydu CG, które są nazywane wysepkami CpG. Wysepki CpG towarzyszą wszystkim genom ulegającym powszechnej ekspresji, tzn. we wszystkich komórkach. Są to geny pełniące funkcję gospodarza komórki (ang. housekeeping genes), czyli ich ekspresja jest konieczna do funkcjonowania komórki. Sekwencje regulujące typu wzmacniacza i wyciszacza mogą być położone w znacznej odległości od genu, którego ekspresja znajduje się pod ich kontrolą, dzięki oddziaływaniu na nie czynników transkrypcyjnych. Wzmacniacz jest odpowiedzialny za nasilenie transkrypcji genu, a wyciszacz za spowolnienie tego procesu. Położenie tych sekwencji względem genu jest bardzo zróżnicowane i może występować przed lub za genem, a nawet w jego obrębie, w jednym z intronów. Wielkość genu, a konkretnie jego części strukturalnej, mieści się w bardzo szerokich granicach od kilkuset par nukleotydów (pz) do ponad dwóch milionów pz. Przykładem bardzo małego genu jest gen SRΥ, który zawiera tylko jeden ekson, składający się z 669 nukleotydów. Produktem tego genu jest białko o długości 223 aminokwasów, odpowiedzialne za ukierunkowanie rozwoju niezróżnicowanej gonady płodowej w jądro. Gigantycznym genem jest ludzki gen DMD kodujący białko dystrofinę, które jest zbudowane z 3685 aminokwasów. Gen ten jest zbudowany z około 2,5 min pz i w jego skład wchodzi 79 eksonów i 78 intronów, ale tylko 0,6% długości tego genu obejmuje część kodującą. Mutacje w tym genie odpowiedzialne są za rozwój groźnej choroby genetycznej człowieka — dystrofii mięśniowej Duchenne'a, która prowadzi do zaniku mięśni. 59

hybrydyzacja ze znakowanym przeciwciałem itp. obejmuje także inne procesy. funkcje gospodarza komórki (ang. Należy jednak pamiętać. Produkty kodowane przez te geny są zaangażowane w podstawowe procesy życiowe komórki. Podczas wycinania intronów możliwe jest zróżnicowane składanie ostatecznego transkryptu.).) lub też można obserwować właściwość fenotypową organizmu będącą efektem obecności określonego białka (np. Budowa mRNA może być modyfikowana również przez wybór miejsca terminacji transkrypcji. potranskrypcyjnej modyfikacji mRNA. obecność rogów.7. Podczas rozwoju ontogenetycznego. Z drugiej strony. replikacja DNA. budowa struktur komórkowych itp. Zakończenie transkrypcji związane jest z sekwencją AAUAAA. takie jak: przemiany energetyczne. że w odległości około 10-30 nukleotydów od tego miejsca powinna nastąpić poliadenylacja transkryptu. w skład którego będą wchodziły różne kombinacje eksonów. Ekspresja genu obejmuje procesy: transkrypcji. Regulacja ekspresji genów zachodzi najczęściej na poziomie transkrypcji. Modyfikacja mRNA. wśród których geny o działaniu sumującym mają podstawowe znaczenie) fenotyp opisuje się za pomocą estymatorów statystycznych. którego całościowe poznanie wymaga jeszcze wielu lat badań. że kontrola ekspresji może również polegać na potranskrypcyjnej modyfikacji mRNA. czyli ich fenotypowe ujawnianie się w postaci odpowiedniej cechy. Ukształtowane w ten sposób białko można zidentyfikować i analizować metodami laboratoryjnymi (np. oprócz zmian opisanych w podrozdziale poświęconym transkrypcji. regulacji stabilności mRNA i jego transporcie do cytoplazmy oraz potranslacyjnej modyfikacji białek. poligeny. Jest to bardzo złożony proces. Geny z tej grupy podlegają ekspresji we wszystkich komórkach. translacji i potranslacyjnej modyfikacji białka. Wśród nich znaczną grupę stanowią geny pełniące tzw. elektroforeza białek.3. które są zaangażowane w kontrolę ekspresji genów. Regulacja ekspresji genu W genomie ssaków występuje około 35 tysięcy genów.lub heterozygotycznym. czyli dobudowa60 . Niemniej znanych jest już wiele mechanizmów. zależnie od tego. housekeeping genes). obok genów ulegających powszechnej ekspresji. że w komórce somatycznej każdy gen (oprócz genów położonych w chromosomach płci u samców) reprezentowany jest przez dwa allele. umaszczenie. W przypadku cech uwarunkowanych przez dużą liczbę genów o nie poznanej jeszcze funkcji (tzw. w zróżnicowanej komórce ekspresja niektórych genów może być okresowo włączana lub wyłączana. badania serologiczne — grupy krwi. zatem poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za podjęcie transkrypcji przez dany gen ma znaczenie podstawowe. Warto pamiętać. co ma oczywiście związek z ekspresją genów. podatność na stres itp. które mogą występować w układzie homo. Mechanizm ten nazywa się alternatywnym składaniem mRNA. która wskazuje. jest włączana i wyłączana ekspresja różnych genów. w jakim kierunku różnicuje się dana komórka.

nie sekwencji poliA (tzw. a drugi obszar zaangażowany jest w łączenie się z polimerazą RNA lub innymi czynnikami transkrypcyjnymi. czyli od jego stabilności. Funkcjonują wówczas dwa rodzaje mRNA. ogonek poliA) na końcu 3' mRNA. Czynniki transkrypcyjne Czynnikami transkrypcyjnymi nazywane są białka. Okazuje się.in. Czynniki transkrypcyjne. odpowiedzialne za syntezę polipeptydów o różnej długości. modyfikacjom polegającym na zmianie sekwencji nukleotydów. są zaliczane do następujących grup: białka zawierające tzw. Białka te w swojej strukturze zawierają dwa istotne obszary. Efektem tego może być na przykład pojawianie się w transkryptach. białka o strukturze typu heliks-skręt-heliks (ang. 3. powstałe na bazie tego samego matrycowego DNA. 3-7).7. w przypadku niektórych genów kodowanych przez mitochondrialny DNA (mtDNA). Forma rozpuszczalna tego białka powstaje na matrycy mRNA. Taką formę modyfikowania mRNA opisano m. W przypadku hormonów steroidowych regulacja ekspresji genów przebiega z udziałem receptorów wewnątrzkomórkowych. że niektóre geny mogą mieć kilka miejsc poliadenyłacji i dlatego na tej samej matrycy DNA mogą powstawać różne transkrypty. Hormon steroidowy po wniknięciu do komórki łączy się z właściwym białkiem receptorowym. Przykładem takiej sytuacji jest występowanie dwóch miejsc poliadenyłacji w genie łańcucha ciężkiego immunoglobulin. dodatkowego kodonu stop. Proces ten nazywa się redagowaniem mRNA. Ekspresja genów kodujących czynniki transkrypcyjne może zależeć od innych czynników transkrypcyjnych lub pozostawać pod kontrolą stymulatorów pozakomórkowych. które wiążąc się z sekwencjami regulatorowymi genu umożliwiają przyłączenie polimerazy RNA i rozpoczęcie transkrypcji. Kompleks hormon-receptor wnika do jądra komórkowego i tam wiąże się z sekwencjami regulatorowymi genu docelowego lub genu kodującego odpowiedni czynnik 61 . przed przejściem do cytoplazmy.1. helix-turn-helix) i białka o strukturze określanej terminem zamek leucynowy (ang. leucine zipper). Wreszcie mRNA powstały podczas transkrypcji może ulegać. palce cynkowe (ang. który jest krótszy o dwa eksony w porównaniu z mRNA dla formy zakotwiczonej w błonie plazmatycznej limfocytów B. takich jak hormony. Jeden odpowiada za wiązanie się czynnika transkrypcyjnego z właściwą sekwencją nukleotydów w obrębie promotora lub wzmacniacza. Wymienione struktury wchodzą w kontakt z nicią DNA. zależnie od ich struktury trzeciorzędowej. Intensywność procesu biosyntezy łańcuchów polipeptydowych zależy od liczby kopii mRNA wędrujących z jądra do cytoplazmy oraz od czasu trwania mRNA w cytoplazmie. Sposób oddziaływania hormonów na ekspresję genów jest zróżnicowany (ryć. powstających w niektórych tkankach. zinc finger).

Oznaczenia: HP — hormon peptydowy. których mechanizm działania jest jeszcze słabo rozpoznany. 3-7. gdy do receptora jest przyłączony hormon steroidowy. G2 — części strukturalne genów transkrypcyjny uczestniczący w regulacji ekspresji kolejnego genu. Geny homeotyczne Ukształtowanie się wielokomórkowego organizmu z jednokomórkowej zygoty zależy z jednej strony od intensywnych podziałów komórkowych. lub też z udziałem przekaźników modyfikujących białka w cytoplazmie. insulina itp.7. Wiązanie takie wywołuje wiele reakcji. W ich wyniku sygnał zostaje przeniesiony od zaktywowanego receptora błonowego do jądra komórkowego za pomocą wewnątrzkomórkowych przekaźników. Hormony peptydowe (np.Ryć. hormon wzrostu. R — receptor hormonu peptydowego. co można uznać za regulację ekspresji genów na etapie potranslacyjnym. Schemat regulacji ekspresji genów za pomocą hormonów.2.) nie wnikają do wnętrza komórki. a jedynie wiążą się z receptorami błonowymi. Pl P2 — promotory genów. RS — receptor hormonu steroidowego. T1 T2 — przekaźniki wewnątrzkomórkowe. Gj. 3. Receptor hormonu steroidowego ma domenę wiążącą DNA oraz domenę wiążącą hormon. a z drugiej strony od różnicowania się komórek. Domena wiążąca DNA jest aktywna tylko wówczas. Poznanie genów od62 . HS — hormon steroidowy.

która koduje fragment białka (tzw. Wynika z tego. a drugi za różnicowanie tylnych segmentów tułowia i segmentów odwłoka. Prawie cały DNA zawiera zmetylowaną cytozynę. Rozwój muszki owocowej przebiega pod kontrolą genów. Wreszcie za różnicowanie się poszczególnych segmentów odpowiadają geny homeotyczne. Obok wielu genów. HOX3 i HOX4. Domena ta jest odpowiedzialna za utworzenie struktury charakterystycznej dla czynników transkrypcyjnych typu heliks-skręt-heliks. Do promotorów mających niezmetylowaną cytozynę w wysepkach CpG mogą się przyłączyć czynniki transkrypcyjne niezbędne do ekspresji genu. tzn. homeoboks). Najpierw uaktywniają się geny odpowiedzialne za orientację zarodka na część przednią i tylną. które odpowiadają za poszczególne etapy morfogenezy. Ekspresja kolejnych genów odpowiada za różnicowanie się kolejnych segmentów ciała. że mają one sekwencję o długości około 180 pz (tzw.7. że około 56% genów zawiera te sekwencje. ANT-C i BX-C.3. czego skutkiem jest przejście DNA w stan nieaktywny. 3. a wyjątek stanowią dinukleotydy CpG (wysepki CpG) występujące w obrębie promotorów w genach aktywnych transkrypcyjnie. domena białkowa) o długości 60 aminokwasów. U ssaków geny te. zgrupowane są w czterech kompleksach: HOX1. W obrębie kompleksu loci genów ułożone są w porządku włączania ich ekspresji. położonych w jednym chromosomie. HOX2. że brak metylacji wysepek CpG nie jest uniwersalnym sposobem uaktywniania ekspresji genów. ich ekspresja następuje w ściśle określonej kolejności. które w genomie muszki owocowej występują w dwóch kompleksach. Struktura tych genów wykazuje zaskakujące podobieństwo. Geny te funkcjonują w układzie hierarchicznym. Oznacza to. Pierwszy segment zawiera geny odpowiedzialne za różnicowanie głowy i przedniej części tułowia. że nie wszystkie geny mają w obrębie promotora sekwencje CpG — szacuje się. Geny o podobnej budowie i funkcji zidentyfikowano także u kręgowców i nazwano je genami HOX. Trzeba jednak podkreślić. że metylacja DNA w sekwencjach regulatorowych może mieć istotne znaczenie dla ekspresji genu. Okazało się. Metylacja wywołuje zmianę powinowactwa DNA do czynników transkrypcyjnych oraz reorganizację nici nukleosomowej. Następnie kilka grup genów kieruje ukształtowaniem się segmentów ciała wzdłuż osi podłużnej.powiedzialnych za rozwój zarodkowy i płodowy ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia podłoża licznych wrodzonych wad rozwojowych. Postęp w tym obszarze wiedzy osiągnięto dzięki badaniom prowadzonym na muszce owocowej. Metylacja DNA Ważnym procesem wpływającym na ekspresję genów jest modyfikacja struktury DNA. których transkrypcja jest hamowana poprzez metylację cytozyny w nukleotydach występujących 63 . w liczbie około 30. która polega przede wszystkim na przyłączaniu grupy metylowej do cytozyny.

3. czy niemetylowana. dobrze rozwijały struktury trofoblastu. a nie tylko diploidalna liczba chromosomów. tzn. od matki. czyli ze strony końca 5'. Piętno gametyczne prowadzi do zróżnicowanego fenotypowo ujawnienia się niektórych mutacji chromosomowych. lub aktywne. jak i genom matki.w części poprzedzającej gen. wówczas gdy w matrycowej cząsteczce DNA naprzeciw guaniny występowała metylowana cytozyna. zawierające dwa genomy żeńskie. Piętno utrzymuje się podczas rozwoju zarodkowego i płodowego. od którego z rodziców pochodzi allel A. Jeden z nich -— HpaII przecina sekwencję CCGG. Dopiero podczas gametogenezy dotychczasowe piętno gametyczne zostaje zniesione i ustala się wzór piętna. Piętnowanie alleli czy całych regionów chromosomu związane jest prawdopodobnie z metylacją DNA i występuje podczas gametogenezy (ang. a od którego allel a. Stan metylacji DNA badany jest z użyciem dwóch enzymów restrykcyjnych. z tym jednak że struktury wywodzące się z trofoblastu. W obu przypadkach dochodziło do obumarcia zarodka. czy allel pochodzi od ojca. a drugi — MspI przecina tę sekwencję niezależnie od tego. a także w komórkach somatycznych organizmu dorosłego. to 64 . czyli nieistotne jest. jeśli pochodzą od ojca. Dowód na to. Jeśli pacjent odziedziczył tak uszkodzony chromosom od ojca. Po replikacji nowo wbudowane nukleotydy zawierające cytozynę podlegają metylacji.4. czyli uczestniczące w formowaniu łożyska. zależną od tego. jak i męski rozwijały się prawidłowo. w które zaangażowane są fragmenty podlegające piętnowaniu. czyli nie wpływa na prawidłowość replikacji wysepek CpG. Natomiast zarodki androgenetyczne. że do rozwoju osobniczego niezbędny jest zarówno genom ojca. znaleziono przy okazji obserwacji rozwoju partenogenetycznych zarodków myszy. tzn. czy od matki. niedorozwinięty zaś był sam zarodek. Przykładem niech będzie delecja fragmentu przycentromerowego ramienia długiego chromosomu 15 (delecja 15ql-q3) u ludzi. Piętno gametyczne W klasycznym podejściu do zagadnienia ekspresji genów przyjmuje się równoważność alleli w parze. gametic imprinting). rozwijały się dość dobrze. 3-8). Powstałe na drodze manipulacji zarodki ginogenetyczne. mające dwa genomy męskie. gdy pochodzą np. Zjawisko to niekiedy dotyczy całych regionów chromosomowych. które mogą być nieaktywne. Jedynie zarodki zawierające zarówno genom żeński. Jednak w przypadku niektórych genów stwierdza się zróżnicowaną ekspresję.7. były zdecydowanie niedorozwinięte. genotyp Aa jest równoważny genotypowi aA. znane są liczne geny. tzn. Metylacja cytozyny nie narusza komplementarności wiązania z guaniną. dla których nie obserwuje się zależności między transkrypcją i metylacją DNA. typowy dla danej płci (ryć. w której cytozyny nie są metylowane. czy cytozyna jest metylowana.

M r ZYGOTA 2ENSKA M P ZYGOT-A MĘSKA Ryć. gen SNRPN — ang.in. Wynika z tego. że w zespole Pradera-Willego występuje utrata ekspresji wielu genów pochodzenia ojcowskiego. otyłość i niedorozwój umysłowy). ubiquitin protein ligase E3) pochodzenia matczynego. a ekspresja odpowiadającego fragmentu chromosomu ojcowskiego jest wyłączona lub pacjent ma dwie ojcowskie kopie tego fragmentu chromosomowego (disomia ojcowska). który nosi nazwę zespołu Pradera-Willego.in. smali nuclear ribonucleoprotein polypep65 . P — chromosom pochodzący od ojca. W efekcie pacjent nie ma żadnej aktywnej kopii genów występujących w części chromosomu objętego delecją. że w krytycznym regionie 15ql-15q3 inny fragment jest piętnowany w gametogenezie męskiej. brak mowy. 3-8. Tak więc. a odpowiedni homologiczny fragment w chromosomie pochodzącym od matki nie podlega ekspresji. Podobna sytuacja powstaje. Fragment podlegający piętnowaniu w spermatogenezie jest zaciemniony. podczas gdy w zespole Angelmana dotyczy to właściwie tylko jednego genu (UBE3A — ang. a fragment piętnowany w oogenezie jest zaznaczony kolorem czerwonym. Wiadomo. a inny w gametogenezie żeńskiej. W zespole Pradera-Willego stan jest następujący: brakuje fragmentu w chromosomie odziedziczonym od ojca. Przyjmuje się. M — chromosom pochodzący od matki wówczas rozwija się zespół zmian fenotypowych (m. że fragment chromosomu 15 podlega piętnowaniu gametycznemu. W zespole Angelmana brakuje fragmentu chromosomu 15 pochodzenia matczynego.in. głębokie upośledzenie umysłowe. gdy paq"ent ma dwie kopie tego fragmentu chromosomowego pochodzące od matki (matczyna disomia). Natomiast odziedziczenie takiej samej mutacji od matki wywołuje zespół zmian (m. tylko jeden gen — UBE3A nie podlega ekspresji. Piętnowanie gametyczne. jeśli pochodzi od ojca. natomiast kilka genów (m. drgawki) określanych jako zespół Angelmana.

W stadium przedimplantacyjnym zarodka oba allele (ojcowski i matczyny) podlegają ekspresji. 3. ale podobnie jak w komórkach męskich tylko jeden chromosom X wykazuje aktywność transkrypcyjną. który podlega piętnowaniu podczas gametogenezy żeńskiej. wywołujące zahamowanie transkrypcji. a także 11 i 12 podlegają piętnowaniu. czyli aktywny pozostaje albo chromosom pochodzenia ojcowskiego. które podlegają metylacji. W komórkach męskich występuje tylko jeden chromosom X. które zachodzi podczas wczesnego rozwoju zarodkowego. że inaktywacją chromosomu X jest formą piętnowania. W momencie przejęcia kontroli nad rozwojem zarodka przez jego własny genotyp oba chromosomy X są aktywne w zarodkach żeńskich (układ XX).5. Na przykład. Nałożenie się obu rodzajów piętnowania oraz obecność tkankowe specyficznego białka (czynnik transkrypcyjny) regulującego ekspresję genu prowadzi do ostatecznego ukształtowania się wzoru ekspresji genu w kolejnych stadiach rozwojowych i odpowiednich tkankach. że gen napiętnowany podczas gametogenezy będzie powtórnie piętnowany podczas rozwoju osobniczego. 66 . W momencie przechodzenia ze stadium moruli do stadium blastocysty następuje losowa inaktywacją jednego z chromosomów X. Szczegółowe badania przeprowadzone u myszy ujawniły obecność wielu regionów chromosomowych. W komórkach żeńskich występują dwa chromosomy X. W zygocie oraz we wszystkich potomnych pokoleniach komórek somatycznych stan napiętnowania genu (-ów) jest utrzymywany. Podczas wtórnego piętnowania dochodzi do metylacji fragmentu promotora genu ojcowskiego. W genie tym występują dwa regiony. że piętnowanie w gametogenezie żeńskiej prowadzi do metylacji miejsca. Obecnie znane są 34 geny. Stan taki określany jest terminem hemizygotyczności. obok chromosomu Y. W efekcie oba allele są transkrybowane. Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich Szczególnym przykładem trwałej inaktywacji dużej części chromatyny jest fenomen związany z inaktywacją jednego z chromosomów X w zarodkach żeńskich. nie ulega ekspresji. niezbędnych do podjęcia transkrypcji. insulin growth factor type 2) u myszy. Okazało się. jeśli są położone w chromosomie pochodzącym od matki. Może się jednak zdarzyć. co oczywiście uniemożliwia przyłączenie czynników transkrypcyjnych. do którego nie może się przyłączyć białko (represor). albo matczynego.7. Sytuacja ta jest spowodowana tym. które są objęte zjawiskiem piętnowania gametycznego.tide N). Powoduje to wstrzymanie ekspresji allelu ojcowskiego. duże fragmenty chromosomu 7. Przykładem może być gen Igf2 (ang. a w zarodkach starszych oraz komórkach osobnika dorosłego występuje monoalleliczna ekspresja genu matczynego. które podlegają piętnowaniu gametycznemu u myszy.

.

Warto zaznaczyć. a część pochodzenia matczynego (ryć. albo w chromosomie ojcowskim. ekspresja genu Xist pojawia się losowo. że produktem locus Xist jest niekodujący RNA (ncRNA). Barwienie to pokazuje. Inaktywowany chromosom X podlega kondensacji (heterochromatynizacji) w jądrze interfazowym. Później. albo matczynym. że nieaktywny chromosom X jest replikowany w późnym okresie fazy S. . W cyklu życiowym komórki chromosom ten podlega typowym przemianom związanym z okresową kondensacją (przed i w trakcie podziału jądra komórkowego) i niepełną dekondensacją (podczas interfazy). że w ludzkim chromosomie X centrum to występuje w ramieniu długim w obrębie prążka Xql3. które odzwierciedlają tempo replikacji poszczególnych regionów chromosomowych. W centrum inaktywacji zidentyfikowano locus Xist (ang.Wzór inaktywacji jest następnie utrzymany we wszystkich komórkach potomnych. Proces inaktywacji rozpoczyna się od miejsca określanego jako centrum inaktywacji chromosomu X. który to stan jest utrzymywany w komórkach potomnych. 3-9). X inactive specific transcript). a jego obecność ujawnia się w postaci tzw. Początkowo ekspresji podlega tylko gen Xist położony w chromosomie ojcowskim i to odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem procesu inaktywacji chromosomu X. Inaktywacja jest związana z metylacją DNA danego chromosomu. ciałka Barra. Rozróżnienie aktywnego i nieaktywnego chromosomu X w metafazie mitotycznej jest możliwe po zastosowaniu metody barwienia prążkami R. W ślad za ekspresją genu Xist w jednym z chromosomów X przebiega stopniowo inaktywacja kolejnych regionów tego chromosomu. w zakresie zmiany struktury chromatyny inaktywowanego chromosomu X. w której część komórek ma aktywny chromosom pochodzenia ojcowskiego. który pełni główną rolę w uruchomieniu inaktywacji. Spełnia on funkcję regulacyjną. W konsekwencji organizm żeński jest swoistą mozaiką. Wiadomo.

System ten polega na tym. metody in situ) bądź w wyizolowanym DNA lub RNA. strawienia) DNA. substratów i produktów. Jeden to endonukleazy. bakterie wykształciły system restrykcji-modyfikacji. a także kofaktorów. Większość metod wymaga fragmentacji (pocięcia. DNA nie jest odpowiednio oznaczony (zmetylowany). Endonukleazy dzieli się na trzy klasy. następnie może być również stosowana litera określająca nazwę szczepu lub serotypu bakterii. Do klasy I enzymów 69 . niszcząc niepożądane. serotyp d i jest to trzeci (III) z kolei enzym uzyskany od tego gatunku i serotypu bakterii. Endonukleazy restrykcyjne Analiza materiału genetycznego może być przeprowadzana bezpośrednio w komórkach (tzw. wyizolowanie określonego odcinka DNA lub podzielenie cząsteczki DNA danego organizmu na krótsze fragmenty do dalszych szczegółowych badań. obce cząsteczki DNA. że bakterie wytwarzają dwa rodzaje enzymów. że pierwsza litera stanowi skrót nazwy rodzaju bakterii. Endonukleazy restrykcyjne służą bakteriom do obrony przed inwazją wirusów. W celu przecięcia cząsteczki DNA w ściśle określonym miejscu stosowane są izolowane z bakterii endonukleazy restrykcyjne. W celu ochrony własnego DNA przed działaniem restryktaz. np. rozpoznające i przecinające (inaczej trawiące) określone sekwencje nukleotydów. Obecnie znanych jest już ponad 1000 restryktaz (w handlu dostępnych jest ponad 200) i tyleż samo metylaz. które rozpoznają te same sekwencje nukleotydów i modyfikują (metylują) je tak. w zależności od ich mechanizmu działania. enzym HindIII pochodzi z bakterii Haemophilus influenzae. wirusowy. by nie zostały przecięte przez endonukleazy. Ponieważ obcy. co umożliwia np. drugi to metylotransferazy (zwane też metylazami).1. niszczony jest przez endonukleazy bakterii. Na przykład. druga i trzecia — gatunku. ponadto podawana jest cyfra rzymska oznaczająca numer kolejny enzymu wyizolowanego z danego gatunku bakterii. nazywane inaczej enzymami restrykcyjnymi bądź restryktazami.Rozdział 4 4. Nazewnictwo endonukleaz tworzone jest w ten sposób.

Różnica między tymi dwiema klasami polega na tym. czyli wymagają obecności ATP i Mg2+ (obecność Sadenozylometioniny nie jest niezbędna. Przykłady endonukleaz klasy I i III zawarte są w tabeli 4-1. a ich działanie zależy od obecności takich kofaktorów. Tabela 4-1 Przykłady enzymów restrykcyjnych 70 .zaliczane są te restryktazy. Klasę III stanowią restryktazy mające podobne właściwości do restryktaz klasy I. jak ATP. że odległość sekwencji rozpoznanej od sekwencji przecinanej przez enzym klasy III jest dla danego enzymu stała i wynosi średnio 25 nukleotydów. Cechą tych enzymów. ale przecinają cząsteczkę DNA niespecyficznie w pewnej odległości (nawet do 1000 nukleotydów) od rozpoznanej sekwencji. ale wzmacnia ich aktywność). jony magnezu (Mg2+) i S-adenozylometionina. iż wprawdzie rozpoznają specyficzne sekwencje nukleotydów. utrudniającą ich wykorzystywanie w analizie DNA. jest to. które wykazują aktywność nukleazy.

charakteryzujące się dwustronną symetrią (tzw. rzadziej 8 nukleotydów. Są to izoschizomery. Niektóre enzymy przecinają cząsteczkę DNA w miejscach znajdujących się naprzeciw siebie. dając fragmenty mające tzw. 4-1). rozpoznają te same sekwencje DNA. sekwencje palindromowe). Jednak miejsca. mogą być różne.Najbardziej przydatne w analizie materiału genetycznego są enzymy restrykcyjne zaliczane do klasy II (przykłady w tab. Jednak większość endonukleaz przecina cząsteczki DNA w dwóch różnych miejscach. w których enzymy przecinają te sekwencje. Enzymy te rozpoznają najczęściej sekwencje DNA złożone z 4 lub 6. tępe końce. Fragmenty o tępych i lepkich końcach wyglądają następująco: Enzym Thal (pochodzący z bakterii Thermoplasma acidophilum) rozpoznaje i tnie sekwencję: Niektóre enzymy. czego konsekwencją jest powstawanie fragmentów DNA o tzw. lepkich końcach. Izoschizomery Smal (Serratia marcescens) i Xmal (Kanthomonas mafaacearum) przecinają rozpoznaną sekwencję w różnych miejscach: . mimo że pochodzą z różnych szczepów bakterii. Końce te ułatwiają łączenie fragmentów DNA ze sobą w procesie rekombinacji molekularnej.

fagowy. którego uszkodzenie powodowałoby zaburzenie możliwości jej replikacji..3' 3'.CCTAC(N)13. klonowania molekularnego i rekombinacji genów czy fragmentów genomu. izolacji i identyfikacji genów. mające zdolność do samodzielnej replikacji w cytoplazmie gospodarza. Wprowadzenie (transformacja) fragmentu DNA do komórki biorcy następuje za pośrednictwem wektora. drożdżowy) jest zdolny do autonomicznej replikacji.od rozpoznawanej sekwencji. Wykrycie bakteryjnych enzymów restrykcyjnych miało ogromne znaczenie dla rozwoju technik molekularnych. Są one podstawowym narzędziem. • powinny mieć jeden lub kilka silnych promotorów tak. • miejsce rozpoznania przez enzym restrykcyjny nie powinno się znajdować w takim rejonie cząsteczki...CTTCT(N)7. Wektory charakteryzują się następującymi cechami: • są to niewielkie cząsteczki DNA.. aby wstawiając 72 .. a tylko nieliczne enzymy (np. Na przykład enzym MboII (Moraxella bovis) tnie cząsteczkę DNA następująco: 5'... wykorzystywanym m. • mają miejsca rozpoznawane przez różne endonukleazy restrykcyjne (uzyskanie lepkich końców). Dokładne informacje o tych warunkach dostarczane są wraz z enzymami przez firmy biotechnologiczne. do którego fragment ten został uprzednio włączony (rekombinacja molekularna). Wektory Wektory są podstawowym narzędziem klonowania DNA.. oraz składem buforu.2. HinPI) tną jednoniciowy DNA...5' Ponadto większość endonukleaz klasy II przecina dwuniciowe cząsteczki DNA. plazmidowy. W zarysie klonowanie polega na namnożeniu fragmentu DNA w komórkach mikroorganizmów (głównie bakterii). w której mieszanina DNA z enzymem jest inkubowana.. do sporządzania map genomowych.... sekwencjonowania DNA. Wektor (np. Niektóre enzymy potrzebują takich samych buforów..GGATG(N)9'. Warunki optymalne dla aktywności poszczególnych enzymów restrykcyjnych różnią się przede wszystkim temperaturą. opisane pod względem fizycznym i genetycznym..in.GAAGA(N)8'.5' podobnie enzym FokI (Flavobacterium okeanokoites): 5'.3' 3'. 4. diagnostyki chorób genetycznych (wykrywanie mutacji genowych) lub w analizie polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP).

który ma długość 2686 par zasad. Wektory fagowe Spośród wektorów fagowych największe znaczenie ma fag λ. umożliwiający bakteriom transformantom rozwój na pożywce zawierającej antybiotyk. Plazmidy stosowane w technice klonowania jako wektory są specjalnie konstruowane z fragmentów naturalnych plazmidów bakteryjnych. Dzięki temu w wektor taki można wstawiać odcinki klonowanego DNA uzyskane przez trawienie odpowiednimi enzymami. Przykładowy wektor plazmidowy pUC19. Najczęściej jest to gen kodujący enzym. • ze względów etycznych wektor nie powinien mieć genów. Kosmidy Kosmid jest plazmidem zmodyfikowanym przez dodanie do niego sekwencji cos z faga λ. gen oporności na antybiotyk. Metoda selekcji rekombinantów zostanie omówiona w podrozdziale: Rekombinacja molekularna i klonowanie. Sekwencja cos umożliwia upakowanie DNA faga w otoczkę białkową.w ich sąsiedztwo fragment obcego DNA można było uzyskać efektywną ekspresję wprowadzonych genów. np. geny oporności na antybiotyki. rozkładający barwny substrat. gen β-galaktozydazy oznaczony symbolem lacZ. np. Do niektórych wektorów wprowadzono sekwencję umożliwiającą łatwą identyfikację zrekombinowanych bakterii. korę mogą stanowić zagrożenie ekologiczne. Dzięki temu kosmidy łączą zalety wektorów plazmidowych i fagowych. i dlatego są wykorzystywane w badaniach wielu genów eukariotycznych oraz do tworzenia bibliotek genomowych. • nie są zdolne do przeżycia poza komórką gospodarza. RODZAJE WEKTORÓW Wektorami najczęściej używanymi do klonowania DNA w komórkach prokariotycznych są bakteriofagi (fagi). Kosmidy służą do klonowania większych cząsteczek DNA. • zawierają znaczniki (markery). Wektory plazmidowe Plazmidami są występujące u wielu gatunków bakterii kowalentnie zamknięte koliste cząsteczki DNA. „polilinker" (miejsce wielokrotnego klonowania). eliminacja miejsc rozpoznawanych przez enzymy restrykcyjne) otrzymano wiele pochodnych tego faga. za pomocą których można je ziden tyfikować. przedstawiony jest na rycinie 4-1. Za pomocą modyfikacji molekularnych (np. Podobnie jak 73 . plazmidy i kosmidy. którego sekwencje są rozpoznawane przez wiele enzymów restrykcyjnych. długości 10-40 kpz. Wektor plazmidowy musi zawierać region inicjacji replikacji DNA — replikon oznaczony symbolem ori. Większość wektorów plazmidowych ma wstawiony syntetyczny oligonukleotyd.

Ryć. Papilloma. ale efektywność tego działania jest większa. 4-1. adenowirusów i retrowirusów. coli. Obecnie coraz częściej stosuje się retrowirusy zapewniające dużą efektywność transfekcji (transfekcja jest to wprowadzanie fragmentów DNA do komórek eukariotycznych). Są one również stosowane w somatycznej terapii różnych schorzeń. geny markerowe i silne promotory. bakulowirusów. krowianki. wadą natomiast organiczona długość wbudowanego obcego DNA. Wektory drożdżowe Wektory te wykazują zdolność replikacji tak w komórkach drożdży. bacterial artificial chromosome) skonstruowany na bazie plazmidowego czynnika F bakterii E. Zaznaczono miejsca restrykcyjne dla niektórych endonukleaz w przypadku wektorów plazmidowych. W przypadku komórek zwierzęcych są to pochodne wirusów SV40. do wektorów fagowych wprowadzono polilinkery. drożdżach. komórkach ssaków) stosowane są: Wektory — pochodne wirusów Pochodne niektórych wirusów są wektorami stosowanymi do wprowadzania DNA do komórek roślinnych i zwierzęcych. którego zaletą jest duża wydajność uzyskiwania zrekombinowanego genu. jak 74 . Sztuczny chromosom bakteryjny (BAC) Do klonowania długich fragmentów DNA (100-300 kpz) jest wykorzystywany sztuczny chromosom bakteryjny BAĆ (ang. Wektory fagowe są stosowane do klonowania fragmentów DNA mniejszych niż w wektorach plazmidowych. Najwcześniej był stosowany wirus SV40. Do klonowania fragmentów DNA w organizmach eukariotycznych (np. Schemat wektora plazmidowego pUC19.

i komórkach bakteryjnych. Zdolność ta wynika z występowania odrębnych sekwencji startu replikacji i genów markerowych. Typowy wektor drożdżowy jest skonstruowany z części prokariotycznej (zawiera sekwencję ori i marker selekcyjny) i eukariotycznej (zawiera sekwencję ori rozpoznawaną przez polimerazę eukariotycznego gospodarza, marker selekcyjny i sekwencje umożliwiające ekspresję genu). Taka konstrukcja pozwala na klonowanie genów w E. coli, a następnie badanie ich ekspresji w drożdżach. Do wektorów tych należą także sztuczne chromosomy drożdżowe — YACs (ang. yeast artificial chromosomes), skonstruowane po raz pierwszy w 1983 roku. Są one stosowane do klonowania bardzo długich fragmentów DNA, do 5 milionów par zasad. Są także wykorzystywane m.in. w budowie map genomowych. Oprócz sekwencji typowych dla wektorów drożdżowych, sztuczne chromosomy drożdżowe mają sekwencje umożliwiające replikację chromosomów i ich segregację w trakcie podziałów mitotycznych.
Sztuczne chromosomy ludzkie

Po skonstruowaniu sztucznego chromosomu drożdży rozpoczęto intensywne prace nad konstrukcją ludzkiego sztucznego chromosomu — HAC (ang. human artificial chromosome). Było to możliwe dzięki poznaniu sekwencji telomerowych chromosomów i sekwencji, od których zaczyna się replikacja cząsteczki DNA. O wiele większym problemem okazało się wydzielenie części chromosomu nazwanej centromerem. Dotychczasowe badania zaowocowały skonstruowaniem sztucznego chromosomu ludzkiego złożonego z telomerowego DNA, fragmentów DNA rozpoczynających replikację oraz, zamiast centomerowego DNA, α-satelitarnego DNA (sekwencja powtarzająca się, długości 171 par zasad) (ryć. 4-2). Wszystkie te fragmenty DNA zostały wprowadzone do komórek ludzkiej linii nowotworowej, hodowanych in vitro. Komórki te, w przeciwieństwie do komórek prawidłowych, mają zdolność nieograniczonej liczby podziałów. Uzyskany dotychczas sztuczny chromosom, nazwany mikrochromosomem, różni się znacznie od chromosomu funkcjonalnego. Jeżeli konstrukcja sztucznego chromosomu ludzkiego zakończy się powodzeniem, chromosomy te (HACs) będą mogły być użyteczne do badania ekspresji genów oraz jako wektory stosowane w terapii genowej (dostarczanie genów do komórek somatycznych in vivo).

75

4.3. Rekombinacja molekularna i klonowanie
Rekombinacja molekularna, będąca podstawową metodą inżynierii genetycznej, polega na łączeniu ze sobą różnych cząsteczek DNA lub RNA. Metoda rekombinacji DNA umożliwia uzyskanie za pomocą klonowania bardzo dużej liczby kopii wybranego fragmentu DNA. Klonowaniem molekularnym nazywamy replikację w komórkach biorcy (np. bakterii) zrekombinowanych wektorów zawierających DNA dawcy, uzyskany za pomocą jednej z następujących metod: • wycięcie odpowiedniego fragmentu DNA dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych, • wyizolowanie z komórek dawcy określonego rodzaju mRNA, stano wiącego transkrypt pojedynczego genu, a następnie zastosowanie reakcji odwrotnej transkrypcji (przepisanie sekwencji mRNA na komplementarną sekwencję mRNA → cDNA), • chemiczna synteza fragmentu DNA. Ligacja. Fragment DNA, który zamierzamy sklonować, musi być połączony z odpowiednim wektorem. By połączenie to było możliwe, konieczny jest wytwarzany przez bakterie enzym nazwany ligazą DNA. In vivo ligazą bierze udział w procesie replikacji DNA oraz naprawie uszkodzeń DNA, katalizując powstawanie wiązań fosfodiestrowych między nukleotydami. Dzięki swym właściwościom ligazą bierze udział w tworzeniu wiązań między cząsteczkami DNA pochodzącymi od -różnych organizmów. Do rekombinowania DNA stosowana jest ligazą, którą uzyskuje się z komórek Escherichia coli zakażonych fagiem T4 (ligazą jest kodowana przez gen tego faga). Ligazą ma zdolność łączenia ze sobą fragmentów o końcach zarówno lepkich, jak i tępych, jednak wydajność tego procesu jest większa w przypadku końców lepkich. Z reguły do przecięcia wektora używany jest ten sam enzym restrykcyjny, którym był trawiony DNA. Transformacja. W celu wprowadzenia zrekombinowanych cząsteczek DNA do komórki bakteryjnej wykorzystywana jest naturalna zdolność wielu bakterii do pobierania cząsteczek DNA z podłoża. Właściwość tę odkrył w 1928 roku Griffith w doświadczeniu na myszach zarażanych dwoinką zapalenia płuc. Bakteria E. coli, która jest często używana w biologii molekularnej, nie ma zdolności pobierania cząsteczek DNA z podłoża. Dlatego wprowadzenie cząsteczek DNA do jej wnętrza musi być dokonane na drodze indukcji chemicznej (destabilizowanie błony komórkowej jonami wapnia — inkubacja komórek z CaCl2 w temperaturze bliskiej 0°C) bądź elektroporacji (działanie impulsów pola elektrycznego w urządzeniu zwanym elektroporatorem). Wydajność transformacji zależy od stosowanej metody, w pierwszym przypadku (działanie jonami wapnia) możliwe jest uzyskanie około 106 transformantów z l μg zrekombinowanego DNA, w drugim natomiast znacznie więcej, maksymalnie do 1010.
76

Wprowadzenie zrekombinowanych cząsteczek DNA do komórek eukariotycznych nosi nazwę transfekcji. Jest kilka metod transfekcji, m.in. mikroiniekcji DNA, elektroporacji oraz indukcji chemicznej fosforanem wapnia lub dekstranem. Selekcja transformantów (bakterii, które zawierają zrekombinowany wektor). Jedna z metod selekcji transformantów wykorzystuje zjawisko αkomplementacji. Jest ona możliwa do stosowania w przypadku wektora plazmidowego z serii pUC. Właściwie można mówić o dwustopniowej selekcji komórek bakterii po transformacji. Pierwsza zachodzi podczas hodowli bakterii na pożywce zawierającej antybiotyk. Ponieważ wektor plazmidowy ma gen oporności na antybiotyk, uzyskuje się wzrost kolonii bakterii, które mają wektor. Drugi etap selekcji umożliwia odróżnienie komórek zawierających zrekombinowany wektor od komórek z wektorem niezrekombinowanym (ryć. 4-3). Wektory z serii pUC mają promotor genu β-galaktozydazy (enzym ten jest kodowany przez gen oznaczony symbolem lacZ) i sekwencję kodującą N-końcową część tego białka (fragment alfa βgalaktozydazy). Z kolei stosowane do transformacji komórki bakterii dostarczają C-końcową sekwencję genu lacZ (fragment omega). W wyniku połączenia, po pobraniu przez bakterię wektora, obu sekwencji genu lacZ (zjawisko α-komplementacji) (ryć. 4-3) powstaje funkcjonalny gen β-galaktozydazy. Dzięki syntezie tego enzymu kolonie bakterii zawierających plazmid, hodowane na podłożu z chromogenem X-gal, będą miały barwę

Ryć. 4-3. Zasady α-komplementacji (połączenie fragmentów genu lacZ z plazmidu i bakterii) — synteza funkcjonalnego genu enzymu β-galaktozydazy

77

niebieską. Jeżeli do wektora (w obręb polilinkera znajdującego się w części „plazmidowej" genu lacZ) zostanie wprowadzony obcy fragment DNA, synteza N-końcowej części (β-galaktozydazy zostanie zablokowana, co spowoduje brak syntezy aktywnego białka i białe zabarwienie kolonii bakterii zawierających zrekombinowany wektor.

4.4. Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)
Łańcuchowa reakcja polimerazy — PCR (ang. polymerase chain reaction) jest podstawową techniką badawczą i diagnostyczną wykorzystującą zdolność DNA do replikacji. Reakcja ta jest katalizowana, podobnie jak to się dzieje w komórkach, przez polimerazy DNA, zwane także replikazami. Łańcuchowa reakcja polimerazy znana jest od ponad 10 lat, a jej twórcą był Kary Mullis, który za swoje badania otrzymał Nagrodę Nobla w roku 1993. O ogromnym znaczeniu tej metody decyduje to, iż umożliwia ona analizę DNA nawet w przypadku bardzo małej jego ilości (np. w kryminalistyce — ślady krwi). PCR jest enzymatyczną metodą amplifikacji (powielania) określonych sekwencji DNA, a jej czułość pozwala na zwielokrotnienie (uzyskanie wielu milionów kopii) ściśle określonych sekwencji DNA, mimo obecności innych sekwencji. Można amplifikować poszukiwane odcinki DNA, dysponując DNA wyizolowanym nawet z pojedynczych komórek. Jednak najlepszy DNA do celów diagnostycznych uzyskujemy, gdy pochodzi z minimum 103 komórek. Z reguły amplifikacja określonego fragmentu DNA jest możliwa wtedy, gdy znana jest jego sekwencja nukleotydowa, na podstawie której syntetyzowane są krótkie, zazwyczaj około dwudziestonukleotydowe oligonukleotydy, tzw. startery (ang. primer), komplementarne do badanego DNA (jeden starter do jednej, drugi do drugiej nici). Aby mogła zajść łańcuchowa reakcja polimerazy, niezbędne są następujące warunki: obecność jednoniciowej matrycy DNA (badany dwuniciowy DNA jest rozdzielany na dwie nici przez denaturację termiczną, proces ten nazywany jest inaczej topnieniem), wspomnianych już starterów, trifosforanów deoksynukleotydów (dATP, dCTP, dGTP i dTTP) oraz enzymu polimerazy DNA. Konieczny jest również bufor reakcyjny uzupełniający niezbędne do aktywności enzymu jony metali (potasu i magnezu). Trifosforany w trakcie amplifikacji uczestniczą w wydłużaniu sekwencji starterów zgodnie z regułą komplementarności zasad azotowych względem amplifikowanej nici DNA. Enzym katalizujący reakcję — Taq polimeraza DNA — pochodzi z bakterii Thermus aquaticus, żyjącej w gorących źródłach. Dlatego polimeraza (nazwana od skrótu gatunku bakterii Taq polimeraza) zachowuje swą aktywność nawet w bardzo wysokiej temperaturze (> 90°C). Zanim wykryto ten enzym, przeprowadzenie reakcji amplifikacji było ogromnie
78

pracochłonne i wymagało wielokrotnego dodawania enzymu. Obecnie może być stosowana także inna polimeraza, PrimeZyme, pochodząca z innej termofilnej bakterii Thermus brockianus. Reakcja amplifikacji DNA składa się z powtarzających się cykli, a każdy z nich przebiega w trzech etapach (ryć. 4-4): 1 — denaturacja dwuniciowego DNA (ang. denaturation), zachodząca w temperaturze 92-96°C (zależnie od rodzaju probówki i termocyklera, którym jest termostat z automatycznie zmieniającą się temperaturą); 2 — przyłączenie (ang. annealing) starterów do komplementarnych sekwencji na zdenaturowanej matrycy DNA, w temperaturze 37-72°C. Temperatura przyłączania starterów zależy głównie od zawartości w tych starterach nukleotydów G i C. Można ją w przybliżeniu określić, wykorzys tując wzór (Mazaras i wsp., NAR 19:4783, 1991): T = 69,3°C + 41 x (G + C)/L - 650/L gdzie: (G + C) — łączna liczba nukleotydów guanylowych i cytydylowych L — łączna liczba wszystkich nukleotydów; 3 — wydłużanie starterów (ang. elongation) polegające na dołączaniu, począwszy od wolnego końca 3'-OH startera, nukleotydów komplementar nych względem amplifikowanej nici DNA; proces ten zachodzi w temperaturze 72°C.
79

W wyniku wydłużenia starterów powstają syntetyzowane „de novo" nici DNA, które zawierają miejsce wiązania dla startera w następnym cyklu. Zatem każda nowa nić DNA staje się matrycą w kolejnym cyklu amplifikacji, co prowadzi do zwiększania się liczby amplifikowanych fragmentów w postępie logarytmicznym. Po 30 cyklach tej reakcji jest już 230, czyli 1073 741 824, powielonych fragmentów DNA. Długość powstających fragmentów determinują końce 5' starterów. Denaturacja DNA w pierwszym i wydłużanie starterów w ostatnim cyklu przebiegają w nieco dłuższym czasie niż w cyklach pozostałych. Dla każdego fragmentu DNA, który ma być zamplifikowany, należy dobrać właściwe warunki reakcji, przede wszystkim temperaturę przyłączania starterów. Całkowity czas trwania łańcuchowej reakcji polimerazy wynosi z reguły najwyżej kilka godzin. Po zakończeniu reakcji zamplifikowany fragment DNA, czyli tzw. produkt PCR, może być przechowywany w temperaturze 4°C, do momentu następnego etapu badań. Metoda PCR ma wiele zastosowań, między innymi do: • wykrywania obecności w genomie określonych odcinków/genów oraz identyfikacji nosicieli mutacji powodujących choroby genetyczne • wykrywania obecności w organizmie wirusowego lub prowirusowego DNA • zwiększenia ilości wybranych odcinków DNA do późniejszego sekwencjonowania lub tworzenia biblioteki genów. Opracowane zostały modyfikacje łańcuchowej reakcji polimerazy: Wewnętrzna (ang. nested) PCR. Stosowana jest w przypadku braku pewności, że zamplifikowany został właściwy fragment DNA. Metoda ta polega na amplifikacji mniejszego odcinka DNA, zawartego w obrębie wcześniej zamplifikowanego dłuższego fragmentu. Oczywiście w tej drugiej reakcji stosowane są inne startery. Za pomocą tej metody możemy także zwiększyć czułość reakcji, dzięki dodatkowej amplifikacji produktów wcześniejszej reakcji. RAPD (ang. random amplified polymorphic DNA). Jest to metoda losowej amplifikacji fragmentów DNA, w której, w odróżnieniu od metody PCR, stosowany jest tylko jeden starter. Również warunki reakcji są nieco inne, niższa jest temperatura przyłączania starterów do matrycowego DNA, a liczba cykli reakcji jest większa (40-50). Przykład wzoru prążkowego (losowo zamplifikowanych fragmentów DNA) przepiórki japońskiej uzyskanego w wyniku reakcji RAPD przedstawiono na rycinie 4-5. LCR (ang. ligase chain reaction). Ligazowa reakcja łańcuchowa; zbliżona jest do PCR. Różnice polegają m.in. na tym, że w LCR oligonukleotydy są dłuższe (50-60 nukleotydów) i tak przygotowane, by po hybrydyzacji, odpowiednio do końca 5' i 3' matrycowego DNA, nie pozostała między nimi
80

a produkty ligacji stają się matrycami do hybrydyzacji w kolejnych cyklach. Łańcuchowa reakcja polimerazy umożliwia amplifikację jedynie kwasu deoksyrybonukleinowego. co jest szczególnie istotne z medycznego punktu widzenia (diagnostyka chorób monogenowych). Reakcja ta stosowana jest do wykrywania mutacji punktowych. wówczas nie tworzy się wiązanie między starterami i nie ma produktu amplifikacji. Te dwa etapy są powtarzane. W celu identyfikacji produktu LCR stosowane są nieradioaktywne metody znakowania barwnego. Jeśli nie ma komplementarności w miejscu połączenia starterów z matrycą DNA (np. gdy są one zhybrydyzowane z komplementarną matrycą. reverse transcription-polymerase chain reaction). np. O znakowaniu biotyną będzie jeszcze mowa w podrozdziale: Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne. amplifikując badany gen (odcinek DNA).przerwa. z zastosowaniem biotyny. Enzymem używanym do tej reakcji jest termostabilna ligaza. RT-PCR (ang. Nie może być natomiast 81 . W pierwszym etapie reakcji matryca — DNA jest poddawana denaturacji (rozdzielana na dwie nici) przez działanie wysoką temperaturą (94°C). Jeśli jest idealna komplementarność między matrycą i zhybrydyzowanymi z nią oligonukleotydami (starterami). Ochłodzenie mieszaniny reakcyjnej do 60°C powoduje. mutacja punktowa). która łączy specyficznie dwa przyległe oligonukleotydy. Odwrotna transkrypcja-PCR. że komplementarne do normalnego allelu cztery diagnostyczne startery hybrydyzują z komplementarnymi sekwencjami na matrycy DNA. Oligonukleotydy są amplifikowane podczas cykli termicznych w obecności drugiej pary starterów. wówczas termostabilna ligaza tworzy kowalentne wiązanie między oligonukleotydami.

jak również do wykrywania wirusów. które jest oczywiście najbardziej precyzyjne. iż łańcuchowa reakcja polimerazy jest poprzedzona odwrotną transkrypcją. Polimorfizm konformacji jednoniciowych łańcuchów DNA. RNA: RNA i RNA: DNA istnieją wiązania wodorowe. Zdenaturowany DNA allelu zmutowanego może przyjmować inną konformację niż allelu prawidłowego i w konsekwencji fragmenty te będą migrowały podczas elektroforezy z różną szybkością. których materiałem genetycznym jest RNA. SSCP (ang. podczas której na matrycy mRNA syntetyzowany jest komplementarny DNA (nazwany cDNA). Konformacja ta zależy od sekwencji nukleotydów. Dzięki temu szybkość migracji jednoniciowych łańcuchów DNA podczas elektroforezy zależy nie tylko od ich wielkości/ale także konformacji przestrzennej. Efektem denaturacji jest uzyskanie jednoniciowych łańcuchów DNA. jest to technika często wykorzystywana do wstępnej identyfikacji mutacji punktowych w badanym fragmencie DNA.wykorzystana w badaniach ekspresji genów. RFLP lub sekwencjonowania. Stwierdzenie takiej formy polimorfizmu wskazuje jedynie na to. Dlatego szczegółowa analiza mutacji wymaga zastosowania dodatkowych metod. bowiem pomiędzy niektórymi sekwencjami wchodzącymi w skład łańcucha będą powstawały wiązania wodorowe między komplementarnymi zasadami azotowymi. Poszukiwanie określonego fragmentu DNA lub RNA może być przeprowadzane także bezpośrednio w komórkach i tkankach za pomocą metody PCR in situ. polegająca na tym. Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne Hybrydyzacja DNA jest możliwa dzięki zdolności kwasów nukleinowych do rozdziału na pojedyncze nici komplementarne i ponownego łączenia się w struktury dwuniciowe. Badanie polega na amplifikacji techniką PCR wybranego fragmentu DNA. że testowany osobnik jest heterozygotą w obrębie amplifikowanego fragmentu DNA. np. między nićmi DNA:DNA. Jeśli badany DNA pochodzi od nosiciela zmutowanego genu. W tych przypadkach może być stosowana metoda RT-PCR. które przyjmują określoną konformację przestrzenną. w których określana jest ilość mRNA. Reakcja ta przebiega dzięki zastosowaniu enzymu odwrotnej transkryptazy. 4. single stranded conformation polymorphism). a następnie jego denaturacji i elektroforezie. Nie można jednak na tej podstawie zidentyfikować typu mutacji ani określić miejsca mutacji. Jak wiadomo. Końcowym etapem jest amplifikacja uzyskanego cDNA na drodze łańcuchowej reakcji polimerazy.5. to wówczas na elektroforegramie pojawiają się prążki (fragmenty) reprezentujące allel prawidłowy oraz allel zmutowany. które ułatwiają ten 82 .

jednak niewielką rozdzielczością. northern blotting (RNA) czy PCR (hybrydyzacja starterów z matrycą). iż muszą być stosowane wkrótce po ich wyznakowaniu. do 500 par zasad). Znakowanie sond. który przenikając przez żel zabiera ze sobą fragmenty DNA. gdy nie jest dokładnie znana cała sekwencja nukleotydowa badanego fragmentu DNA. Najczęściej stosowanymi izotopami są: • fosfor radioaktywny (32P).proces. Tak przygotowany DNA można nawet kilkakrotnie hybrydyzować z sondami molekularnymi. Przygotowanie DNA polega na trawieniu jednym lub kilkoma enzymami restrykcyjnymi i rozdzieleniu elektroforetycznym uzyskanych fragmentów w żelu agarozowym (dłuższe. Sonda musi być odpowiednio wyznakowana. kwas nukleinowy znajdujący się w żelu musi być zdenaturowany (rozdzielony na pojedyncze nici poprzez działanie roztworem kwasu solnego). Sondy molekularne są to odcinki DNA mające sekwencję nukleotydów komplementarną do badanej. Izotop ten jest stosowany do znakowania DNA i RNA. wirusów lub organizmów wyższych). nie wymaga etapu denaturacji. czyli cięższe fragmenty) lub poliakryloamidowym (krótsze. lżejsze. by było możliwe wykrycie powstałej hybrydy. który emituje wysokoenergetyczne promieniowanie β (energia promieniowania E = 1.71 MeV — megawoltów). Znakowanie izotopowe charakteryzuje się dużą czułością. czas półtrwania 14. By była możliwa hybrydyzacja sondy z badanym DNA. Southern blotting jest metodą przenoszenia odpowiednio przygotowanego DNA na filtr nitrocelulozowy lub nylonowy. Przeniesiony DNA należy utrwalić na filtrze działając wysoką temperaturą bądź promieniami UV. Sposób znakowania sond można podzielić na dwie główne grupy: 1.3 dnia. a jego podstawowym źródłem są radioaktywne nukleotydy wyznakowane w pozycji α: dATP. stosowana w hybrydyzacji kwasu rybonukleinowego. Znakowanie izotopowe (radioaktywne) — przez wprowadzenie do cząsteczki sondy izotopu promieniotwórczego. Przeniesienie fragmentów DNA z żelu na filtr następuje przez bufor transferowy. który jest nicią pojedynczą. 83 . Sygnał jest wykrywany metodą autoradiografii przez ekspozycję błony fotograficznej na działanie promieniowania powstałej hybrydy. dCTP i UTP a 32P. klonowane sekwencje lub syntetyczne oligomery stosowane w PCR. Ogromną zaletą hybrydyzacji jest to. Technika northern blotting. Wadą sond znakowanych izotopem jest również to. Fragmenty te są następnie zatrzymywane na filtrze. Sondami molekularnymi mogą być fragmenty DNA bezpośrednio pochodzące z genomu (np. takich jak hybrydyzacja Southern blotting (DNA). Zjawisko to stało się podstawą metod analizy kwasów nukleinowych. że można ją stosować nawet wówczas.

głównie DNA. której celem jest wysycenie miejsc na filtrze mogących niespecyficznie związać sondę. Przyjmuje się. ale daje mniejszą czułość detekcji. Po hybrydyzacji nadmiar sondy jest odpłukiwany (najczęściej w temperaturze 65-70°C). głównie DNA. a detekcja sygnału jest poprzez autoradiografię (ryć. Hybrydyzację przeprowadza się z reguły w temperaturze 68°C. które jest około 10 razy słabsze niż fosforu (energia promieniowania E = 0. Ponadto niezhybrydyzowana sonda jest odpłukiwana po inkubacji. tak powstają pochodne nukleotydów. Atom tlenu w grupie fosforanowej α i γ P może być zastąpiony przez S. okres półtrwania 12. w której przebiega hybrydyzacja. w której 50% długości nici jest zdysocjowane) hybrydy a temperaturą. Roztwór prehybrydyzacyjny ma taki sam skład jak hybrydyzacyjny.018 MeV). 4-6). 84 . jak ilość kwasu nukleinowego związanego z filtrem (nie mniej niż 10 μg).26 roku. Znakowanie nieizotopowe (nieradioaktywne) przez dołączenie do sondy lub wbudowanie w nią znacznika fluorescencyjnego (np. stężenie sondy molekularnej w roztworze hybrydyzacyjnym (optimum to 50-1200 ng/ml) i stężenie jonów Na+. Hybrydyzację z wyizolowanym DNA można przeprowadzać. Znakowanie nieizotopowe zapewnia dobrą rozdzielczość.167 MeV). że różnica ta powinna wynosić 20-25°C. używany jest do znakowania kwasów nukleinowych. emitujący promieniowanie β. Hybrydyzacja na filtrach. iż stosunkowo duża ilość kwasu nukleinowego może być związana z filtrem i wyeksponowana na działanie sondy. Znakowanie sond można przeprowadzać za pomocą kilku różnych metod. w zależności od zastosowanego znacznika. Znacznik (izotopowy lub nieizotopowy) może być równomiernie rozmieszczony w całej sekwencji sondy bądź sonda może być znakowana na końcach (terminalnie). Detekcja immunologiczna jest bardzo dobra do hybrydyzacji na filtrach. Hybrydyzacja jest poprzedzona prehybrydyzacją. który emituje promieniowanie β (energia promieniowania E = 0. gdy jest on unieruchomiony na filtrze. Podczas tej inkubacji zachodzą wielokrotnie procesy asocjacji i dysocjacji sondy z próbką DNA.• izotop siarki (35S).1 dnia. okres półtrwania 87. z wyjątkiem obecności sondy. 2. Sam proces hybrydyzacji polega na długotrwałej inkubacji (na przykład przez całą noc) badanego DNA w buforze zawierającym wyznakowaną sondę. Siarka radioaktywna jest stosowana do znakowania kwasów nukleinowych. Ten rodzaj znakowania wymaga dodatkowego mechanizmu detekcji (immunologicznego lub fluorescencyjnego). Kinetyka tych procesów w dużej mierze zależy od różnicy między temperaturą topnienia — Tm (jest to temperatura. Na wydajność hybrydyzacji wpływają także inne czynniki. Podstawowym źródłem trytu jest trytowana tymidyna. biotyny. digoksygeniny). Zaletą tej metody jest to. • tryt (3H).

Metoda hybrydyzacji służy m. również hybrydyzacja może być przeprowadzana na preparatach chromosomowych. do wykrywania ściśle określonych fragmentów DNA (np. l cm2) umieszczone są sondy oligonukleotydowe dla poszczególnych mutacji (genotypowanie) lub genów (ekspresja). Metoda ta nosi nazwę hybrydyzacji in situ (ISH). 85 . Na niewielkiej płytce (ok. pozwala ustalać genotyp albo analizować ekspresję setek lub tysięcy genów. Hybrydyzacja w zminiaturyzowanej postaci. w diagnostyce chorób). fingerprint) stosowana jest sonda molekularna komplementarna do sekwencji minisatelitarnej (metoda ta jest opisana w rozdziale: Markery genetyczne). Metoda „odcisku palca" DNA jest stosowana w kontroli pochodzenia oraz do oceny zmienności genetycznej wewnątrz i między rasami/populacjami. Podobnie jak metoda PCR. Detekcja hybrydyzacji sondy z wyizolowanym DNA (genotypowanie) lub z DNA (ekspresja) jest zautomatyzowana. W metodzie zwanej „odcisk palca" DNA (ang. określana jako technika mikromacierzy DNA. Jej różne warianty są opisane w rozdziale: Mapy genomowe.in.Wykorzystanie metody hybrydyzacji.

. Mutacje te mogą powodować powstanie lub likwidację istniejącego miejsca cięcia dla enzymu restrykcyjnego.TTCGA.. Cząsteczki DNA (także RNA) mają ładunek ujemny i w zależności od masy cząsteczkowej (długości) wędrują z różną prędkością w kierunku anody — im krótsze. Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA znajduje zastosowanie w testach identyfikacji nosicielstwa określonego allelu danego genu (metoda PCR-RFLP). Następnie pocięty DNA jest rozdzielany elektroforetycznie w żelu agarozowym lub poliakryloamidowym.ATCCAGTCCTCGCCTGATTTCGAA.A-.. Poniższy przykład obrazuje sposób identyfikacji genotypu w określonym locus.. Duże fragmenty będą więc widoczne w postaci prążków znajdujących się w żelu w mniejszej odległości od miejsca rozpoczęcia rozdziału. Odcinek DNA przed trawieniem ma następującą sekwencję (pogrubionym drukiem zaznaczono motyw rozpoznawany przez enzym Hindlll): GTCGGCAAGCTTAGGTCAGGAGCGGACTAAAGCTTCCGATA CAGCCGTTCGAATCCAGTCCTCGCCTGATTTCGAAGGCTAT Po trawieniu (cięciu) DNA enzymem otrzymujemy fragmenty DNA: GTCGGCA'AGCTTAGGTCAGGAGCGGACTAA'AGCTTCCGATA CAGCCGTTCGA.5' Dowolny zamplifikowany za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) odcinek DNA poddany działaniu tego enzymu (trawiony) zostanie pocięty na fragmenty różnej długości.. restricted fragment length polymorphism) uwarunkowany jest różnicami w sekwencji nukleotydów w obrębie genu. Enzym restrykcyjny Hindlll rozpoznaje i przecina 6-nukleotydową sekwencję: 5'. Zamplifikowany (powielony) za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) fragment badanego genu poddawany jest działaniu określonego enzymu lub kilku enzymów restrykcyjnych.. tym szybciej. Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP) Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (ang. natomiast dalej będą prążki o zmniejszającej się masie.3' 3'.4. czyli lżejsze.ATAGCTT .AGGCTAT 86 . Obraz elektroforetycznego rozdziału uzyskanych fragmentów DNA umożliwia identyfikację poszczególnych alleli danego genu. Enzymy restrykcyjne rozpoznają specyficzne dla nich sekwencje nukleotydowe i przecinają DNA w określonym miejscu.6..

a także ilościowe (ang.7. Tworzenie biblioteki genowej (cDNA) Tworzenie biblioteki genowej jest znacznie trudniejsze niż genomowej. których budowa molekularna jest znana. Biblioteka genomową powinna się składać z fragmentów DNA tworzących razem cały genom określonego gatunku. wprowadzonych za pomocą wektorów do bakterii. omówiona wcześniej. Metoda PCR-RFLP jest wykorzystywana w hodowli zwierząt do identyfikacji genotypów pod względem genów. Tak otrzymany cDNA zawiera tylko sekwencje kodujące. Po wyizolowaniu RNA z tkanek należy oddzielić mRNA. Przykłady takich cech są przedstawione w podrozdziałach: Mutacje genowe. Biblioteki dużych genomów najczęściej składają się z bibliotek dla poszczególnych chromosomów (biblioteki chromosomowe). czyli eksony. quantitative trait loci — QTLs) oraz odpowiedzialne za rozwój chorób genetycznych czy odporność na niektóre patogeny. Interseksualizm. metoda rekombinacji molekularnej. Tworzenie biblioteki genomowej Materiałem wyjściowym jest DNA wyizolowany z tkanek i strawiony (pocięty) enzymem restrykcyjnym.Po rozdziale elektroforetycznym fragmenty DNA ułożą się w kolejności 23 pz. Dla prokariontów i niższych eukariontów stosowane są wektory plazmidowe lub fagowe. Biblioteki genomowe i genowe Biblioteką (bankiem) genomową nazywamy zbiór klonów bakterii zawierających zrekombinowane wektory niosące fragmenty DNA. Tak powstałe fragmenty DNA są wprowadzane za pomocą wektora do bakterii. Geny o dużym efekcie. 11 pz i 7 pz. Klony bakteryjne zawierające fragmenty DNA lub cDNA mogą być przechowywane w stanie zamrożonym do momentu ich wykorzystania. natomiast dla wyższych eukariontów niezbędne są bardziej pojemne wektory. Kolejnym krokiem jest „przepisanie" za pomocą reakcji odwrotnej transkrypcji (katalizowanej przez enzym odwrotną transkryptazę) informacji z mRNA na DNA. Materiałem wyjściowym w tym przypadku jest RNA. Do tworzenia bibliotek (banków) genomowych i genowych wykorzystywana jest. Jest on amplifikowany 87 . 4. W zależności od wielkości fragmentów DNA używane są różne wektory. wśród nich są geny determinujące cechy jakościowe. Proces ten jest opisany w części dotyczącej klonowania DNA. sztuczny chromosom bakteryjny (BAĆ) lub sztuczny chromosom drożdżowy (YAC). Natomiast biblioteka genowa (inaczej biblioteka lub bank cDNA) jest to zbiór sekwencji kodujących białka. jak kosmidy.

wykorzystuje się bibliotekę genomową. Biblioteka genomowa jest również przydatna w poszukiwaniu genu. Wykorzystanie określonego rodzaju biblioteki zależy od celu badań. Rolą tych dideoksynukleotydów (tzw. Zasadniczym elementem tych badań jest odnalezienie klonu zawierającego interesujący nas gen. Metoda ta umożliwia także wykrycie miejsc mutacyjnych i opracowanie testu molekularnej identyfikacji genotypów zwierząt pod kątem nosicielstwa określonych alleli. 4. nieznany jeszcze fragment. mieszaninę deoksynukleotydów. ddGTP lub ddTTP (ryć. W ten sposób każdy klon bakterii ma cały określony gen. Ponieważ w nici DNA są cztery rodzaje nukleotydów (różniące się zasadą). jest stosowane dość często w genetyce molekularnej. a następnie rekombinowany z wektorem i wprowadzany do bakterii. polegające na określeniu sekwencji nukleotydów. gdy w którymś z kolejnych odcinków znajdziemy poszukiwany gen. Sekwencjonowanie można przeprowadzać za pomocą dwóch różnych metod: enzymatycznej i chemicznej. Jeśli zamierzamy poznać organizację całego genu łącznie z intronami i promotorem. Metoda enzymatyczna została opracowana w 1977 roku przez F. przede wszystkim do analizy sklonowanych fragmentów DNA lub produktów łańcuchowej reakcji polimerazy. W tym celu należy doprowadzić do syntezy przez bakterie białka kodowanego przez ten gen. której pierwszym krokiem jest znalezienie w bibliotece klonu zawierającego gen bądź marker sprzężony z poszukiwanym genem. czyli reakcji antygen-przeciwciało. Sekwencjonowanie DNA Sekwencjonowanie DNA. Każda z czterech probówek zawiera matrycowy DNA. Postępujemy tak do momentu. starter. Sangera. która jest wykorzystywana do poszukiwania klonu zawierającego sąsiadujący. ddCTP. Do badania ekspresji genu wykorzystuje się bibliotekę cDNA. Inną metodą poszukiwania określonego genu jest zastosowanie reakcji immunologicznej. Podstawą tej metody jest enzymatyczna (przeprowadzana przez polimerazę DNA) synteza komplementarnej nici na zdenaturowanej (jednoniciowej) matrycy DNA.metodą PCR. bufor reakcyjny.8. Najczęściej stosowaną metodą analizy bibliotek jest hybrydyzacja z sondami molekularnymi (metoda hybrydyzacji DNA została już opisana wcześniej). przeprowadzane są cztery oddzielne reakcje syntezy DNA. o którym niewiele wiadomo. polimerazę DNA oraz jeden z dideoksynukleotydów (ddNTP): ddATP. Stosowana jest wówczas metoda zwana „spacerem po chromosomie" (ang. terminatorów) jest zakończenie syntezy nici 88 . Surowica zawierająca przeciwciało identyfikujące określone białko (antygen) służy jako swego rodzaju „sonda" do przeglądania zbioru biblioteki. chromosome walking). Fragment końcowy sekwencji sprzężonej traktowany jest jako sonda. 4-7).

. Zatrzymanie syntezy komplementarnej nici następuje po powstaniu pełnej sekwencji jednej cząsteczki. Po zakończeniu reakcji syntezy powstały DNA jest denaturowany i rozdzielany w drodze elektroforezy wysokonapięciowej (około 2000 V) w żelu poliakryloamidowym (długości 40-100 cm. w reakcji wykorzystywane są wyznakowane izotopowe (izotop fosforu lub siarki) deoksynu89 . Schemat sekwencjonowania DNA metodą enzymatyczną Sangera. metodą autoradiografii. kończące się odpowiednim nukleozydem. zależnie od użytego w reakcji dideoksynukleotydu.2-0.6 mm). W wyniku każdej z czterech reakcji otrzymujemy fragmenty DNA o różnej długości. Postępy Biologii Komórki.autoradiogram żelu sekwencyjnego Ryć. grubości 0. 4-7. ponieważ stosunek dideoksynukleotydów (ddNTP) do deoksynukleotydów (dNTP) jest tak dobrany. kolorem szarym zaznaczono nukleotyd serii dideoksy (wg: Nuć i wsp. by tylko część syntetyzowanych fragmentów DNA uległa terminacji. 25 supl. 10 :219-237. W celu detekcji prążków DNA. 1998) komplementarnej w miejscu włączenia określonego dideoksynukleotydu.

kolorem szarym zaznaczono znakowany nukleotyd (wg: Nuć i wsp.. siarczan dimetylu (DMS) i kwas mrówkowy. podobnie jak przy metodzie enzymatycznej. Można również zastosować detekcję fluorescencyjną lub wyznakowanie biotyną. która powoduje przerwanie łańcucha DNA w miejscu zmodyfikowanym przez jeden z wymienionych związków chemicznych. że jest szybka. 4-8): autoradiogramżelusekwencyjnego Ryć. polega na degradacji sekwencjonowanego fragmentu DNA poprzez chemiczne rozszczepienie poszczególnych nukleotydów.kleotydy lub wyznakowany starter. Metoda chemiczna. w czterech oddzielnych probówkach. Schemat sekwencjonowania DNA metodą chemiczną Maxama-Gilberta. 25 supl. Przebiegają w nich reakcje rozszczepień prowadzonych w 4 wariantach (ryć. 4-8. Enzymatyczna metoda sekwencjonowania ma tę zaletę. Postępy Biologii Komórki. Sekwencjonowanie metodą chemiczną przeprowadza się. które mają zdolność modyfikacji zasad w cząsteczce DNA. opracowana w 1977 roku przez Maxama i Gilberta. Do mieszaniny reakcyjnej dodawana jest także piperydyna. 10 :219-237. Do rozszczepiania wykorzystywane są hydrazyna. ma bardzo dużą rozdzielczość i pozwala na sekwencjonowanie odcinka DNA długości około 500-700 nukleotydów. 1998) 90 .

Najnowsza metoda sekwencjonowania. Podobne 91 . Jedna z wymienionych metod.10. Przykładem mogą być komórki nowotworowe badane bezpośrednio po transformacji. Samce transgeniczne przekazywały swojemu potomstwu obcy gen. ale są inne pod względem biochemicznym. zamienionego na pik proporcjonalny do liczby nukleotydów włączonych do nici komplementarnej do matrycowego DNA (badana próba). których długość zależy od miejsca rozszczepienia łańcucha DNA. Wykorzystuje ona bowiem enzymatyczne (z udziałem 4 enzymów i specyficznych substratów) dobudowywanie nici komplementarnej do badanego fragmentu DNA. Transgeneza Transgenezą nazywamy technikę modyfikowania genomu metodami inżynierii genetycznej. 4. hybrydyzacja in situ na skrawkach tkanek. przy czym przy włączeniu każdego nukleotydu powstaje sygnał świetlny. tzw. podobnie jak w metodzie enzymatycznej. RT-PCR) i translacji (western blotting). kilka firm oferuje specjalistyczną aparaturę. Reakcja ta przebiega na mikropłytkach (96 dołków na płytce) po dodaniu substratów i enzymów do dołka zawierającego badaną próbę DNA. nieaktywnych w komórkach zdrowych. Jednym z pierwszych eksperymentów transgenezy było wprowadzenie na początku lat 80. Głównym efektem tego zabiegu było szybsze tempo wzrostu i wyraźne wydłużenie ciała myszy transgenicznych. 4. znacznie różni się od powyższych metod. Zwierzęta transgeniczne to takie. pozwala także na wyróżnienie grup komórek. jest rozdział elektroforetyczny tych fragmentów w żelu poliakryloamidowym.W wyniku tych reakcji otrzymujemy fragmenty DNA zaczynające się zawsze od wspólnego radioaktywnego końca. pyroseąuencing. które morfologicznie nie różnią się od sąsiednich. natomiast samice były niepłodne. Następnym etapem. northern blotting. Metoda ta umożliwia sekwencjonowanie fragmentów DNA długości około 250-300 nukleotydów. Badanie ekspresji genów Ekspresja genu może być badana na etapie transkrypcji (hybrydyzacja in situ na skrawkach tkanek. autoradiografia i odczytanie sekwencji nukleotydów. Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych zostało zautomatyzowane. Sekwencja badanego fragmentu DNA jest odczytywana przez specjalną kamerę połączoną z komputerem (z oprogramowaniem do analizy tych danych) na podstawie sygnału świetlnego. do zygoty myszy szczurzego genu hormonu wzrostu. Różnią się one od innych komórek ekspresją pewnych genów. które w swoim genomie zawierają zintegrowany DNA pochodzący od innego osobnika.9.

gen struktury hormonu wzrostu (ang. które można zmniejszyć przez stosowanie zmodyfikowanych wirusów zdolnych do jednego tylko cyklu replikacyjnego. np. które zazwyczaj złożone są z części strukturalnej wprowadzanego genu i części promotorowej innego genu. Po mikroiniekcji DNA dokonywany jest transfer zarodków do hormonalnie przygotowanych biorczyń. Należy jednak zauważyć. który może być wprowadzony tą metodą. Materiał genetyczny wprowadza się do komórki zazwyczaj za pomocą jednej z następujących technik: • bezpośrednia mikroiniekcja genu lub fragmentu DNA do przedjądrza. Transformację komórek można też wykonać na drodze elektroporacji komórki biorcy lub lipofekcji (dostarczenie do komórki obcego DNA w liposomach). umożliwiającej ukierunkowaną ekspresję transgenu (np.rezultaty otrzymano po wprowadzeniu myszom ludzkiego genu czynnika uwalniającego hormon wzrostu. Doskonalenie zwierząt gospodarskich Transgeneza stwarza duże możliwości poprawy cech użytkowych zwierząt gospodarskich poprzez modyfikację ich genomu. embryonic steam cells). blastocyst pozbawionych węzła zarodkowe go). że w procesie transgenezy wprowadzane są konstrukty genowe. najczęściej męskiego. • zastosowanie pierwotnych komórek zarodkowych — ESC (ang. które wcześniej zostały pozyskane z węzłów zarodkowych blastocysty. Skutki tego procesu w zależności od miejsca inkorporacji transgenu mogą być różne. zapłodnionej komórki jajowej. • transfer materiału genetycznego przez zakażanie zrekombinowanymi retrowirusami. 92 . Ponadto istnieje pewne niebezpieczeństwo replikacji wirusa. Jest to główna metoda uzyskiwania transgenicznych zwierząt gospodarskich. Technika ta może być stosowana do: • uzyskania zwierząt o przyspieszonym tempie wzrostu (wzrost produk cji mięsa) przez wprowadzenie do ich genomu genów kodujących polipeptydy wpływające na wzrost. growth hormone — GH). Wykorzystanie techniki transgenezy 1. W metodzie tej wykorzystuje się zdolność pierwot nych komórek zarodkowych do wzrostu in vitro. Na razie nie mamy żadnego wpływu na to. Wielkość fragmentu DNA. w gruczole mlecznym). nawet niekorzystne. w którym miejscu genomu włączy się transgen. około 8 kpz. ogranicza jej stosowanie. Następnie komórki te są wprowadzane ponownie do enukleowanych oocytów lub pęcherzy trofoblastycznych (tzn. Jak dotychczas opisana technika jest stosowana z sukcesem u myszy. Dotychczas stosowane metody wprowadzania transgenu nie dają możliwości sterowania tym procesem. Zrekombinowany fragment DNA wprowadzany jest do hodowanych w warunkach in vitro ESC.

W tabeli 4-II przedstawione są niektóre możliwości modyfikacji składu mleka w drodze transgenezy.• modyfikacji składu mleka. Odporność na choroby można uzyskać przez wprowadzenie do komórek 93 . • modyfikacji cech biochemicznych u zwierząt. duże nadzieje wiąże się z poprawą jakości białek mleka. na przykład poprawy jakości i tempa wzrostu wełny. Duże nadzieje wiąże się z uzyskiwaniem transgenicznych zwierząt wykazujących tolerancję lub odporność na patogenne wirusy i bakterie. poprzez wprowadzenie do genomu owiec genów białek keratynowych.

Szczególnie ważne dla badań biomedycznych jest tworzenie nowych modeli zwierzęcych.zwierząt genów kodujących mRNA o sekwencji „antysensównej" do wirusowych kwasów nukleinowych. Wyniki najnowszych badań wskazują możliwość uzyskania transgenicznych zwierząt (np. Rozważana jest możliwość wykorzystania transgenezy w celu uzyskania zwierząt dawców narządów (tzw. Medycyna Zwierzęta transgeniczne mogą służyć medycynie człowieka jako „bioreaktory" do produkcji białek o działaniu leczniczym. Badania naukowe Obiecujące są wyniki badań regulacji ekspresji genów prowadzone na zwierzętach transgenicznych. Ptaki odporne na infekcje wirusowe i bakteryjne można uzyskać wprowadzając geny. które wykazują nadekspresję określonych genów. laktację. Na myszach transgenicznych prowadzone są badania endokrynologiczne z hormonem wzrostu. Uzyskano już transgeniczne owce z genem cdantytrypsyny (niedobór tego białka powoduje przede wszystkim u osób palących rozedmę płuc). Zaletą tej metody jest to. 2. z powodu nadostrej reakcji układu immunologicznego biorcy. iż samice transgeniczne wytwarzają mleko zawierające obce białko. prowadzącej do odrzucenia przeszczepionego narządu. . kodujące syntezę białek otoczki wirusów lub antygeny powierzchniowe bakterii. wykazujące karłowatość. 3. Wyniki tych badań mogą mieć zastosowanie w leczeniu pacjentów ze zwiększoną zawartością hormonu wzrostu. których celem jest ocena jego wpływu na wzrost. metabolizm węglowodanów i lipidów. Uzyskano również myszy ze specyficznym analogiem hormonu wzrostu. Prowadzone na nich badania powinny przyczynić się do wykrycia hormonu mającego działanie antagonistyczne w stosunku do hormonu wzrostu. ekspresję genu w niewłaściwej tkance lub ekspresję genów zmutowanych. świnie z ludzkim genem kodującym IX czynnik krzepliwości krwi (jego niedobór powoduje hemofilię). ksenotransplantów) dla ludzi. Dotychczasowe próby przeszczepu zwierzęcych narządów człowiekowi kończyły się niepowodzeniem. krowy wytwarzające mleko z ludzką laktoferyną. blokujących w ten sposób namnażanie wirusów i ekspresję ich genów. których obecność w organizmie stymulowałaby wytworzenie odpowiednich przeciwciał. Ekspresję obcych białek można skierować do gruczołu mlecznego wykorzystując promotory genów białek mleka i przyłączając do nich geny struktury innych białek. świnie) z genami człowieka kontrolującymi odpowiedź układu immunologicznego na obce gatunkowo antygeny. najlepiej dominujące. Transgeniczne zwierzęta mogą być wykorzystywane do badań biomedycznych. W doświadczeniach żywieniowych zwierzęta transgeniczne mogą służyć do badań ekspresji genów różnych czynników metabolicznych.

chromosomowe i genowe. czyli takich. które były korzystne lub obojętne dla organizmu. za pośrednictwem komórek płciowych. Wreszcie mutacje genowe dotyczą zmian w budowie genu. a ich diagnoza jest dokonywana również metodą analizy mikroskopowej. Mutacje genomowe dotyczą zmian w liczbie całych genomów lub pojedynczych chromosomów. obserwowanymi wśród organizmów żywych. które uszkadzają DNA lub strukturę chromosomu (np. Ponieważ mutacja ma charakter przypadkowy i bezkierunkowy. dlatego większość z nich jest niekorzystna dla organizmów. Oczywiście mutacja może być odziedziczona przez potomstwo jedynie wówczas. gdy jej skutkiem nie jest śmierć lub niepłodność nosiciela. W przypadku powstania mutacji w komórce somatycznej jej trwanie ograniczone jest okresem życia organizmu. promieniowanie jonizujące. Hodowla zwierząt jest oczywiście procesem nieporównywalnie krótszym w stosunku do ewolucji. przez następne pokolenia. Dzieli się je na: genomowe. takich jak replikacja DNA czy podział jądra komórkowego. powstałych de novo. a poznanie ich podłoża wymaga zastosowania metod molekularnych. jako wynik błędów w przebiegu niektórych procesów komórkowych. Ich identyfikacja odbywa się przede wszystkim na drodze obserwacji mikroskopowej. a ponadto. cel hodowlany jest realizowany zazwyczaj tylko przez kilka najbliższych 95 . a także naprawa uszkodzeń powstałych pod wpływem czynników mutagennych.Rozdział Mutacje Mutacje to nagłe i trwałe zmiany w informacji genetycznej. Długotrwała ewolucja pozwalała na utrwalenie tylko tych mutacji. Mutacje mogą powstawać samoistnie. przez kolejne pokolenia komórek (mutacja w komórkach somatycznych) od dziedziczenia mutacji. Mutacje są pierwotnym źródłem zmienności genetycznej i dlatego są nierozerwalnie związane ze zmianami ewolucyjnymi. nazywane też aberracjami chromosomowymi. Mutacje chromosomowe. Należałoby zatem rozróżnić proces przenoszenia mutacji. niektóre związki chemiczne). związane są z naruszeniem budowy chromosomu.

Mutacje genomowe Mutacje genomowe dzieli się na dwie kategorie: euploidie i aneuploidie. wśród których do najważniejszych zalicza się (ryć. pojawiające się od czasu do czasu na fermach zwierząt futerkowych. Zapłodnienie takiego oocytu przez haploidalny plemnik daje początek triploidalnej zygocie. W przypadku mutacji genowych kwestia ta nie jest już tak oczywista. choroby genetyczne) znanych jest wiele przykładów pokazujących. a oocyt II rzędu ma diploidalną liczbę chromosomów. Powstawanie w zygocie mutacji genomowych typu euploidii może być wynikiem różnych nieprawidłowości. a hodowca jest zazwyczaj zainteresowany eliminacją nosicieli nowo powstających i niektórych utrwalonych mutacji. że hodowca jest zainteresowany utrzymaniem mutacji w populacjach zwierząt. że mutacje są zjawiskiem ogólnie niepożądanym w populacjach hodowlanych. Zaburzenie przebiegu mejozy. Jeżeli powstają układy o większej liczbie genomów niż dwa. monoploidia). Na przykład. to stan ten określa się jako poliploidalność. ponieważ obok mutacji szkodliwych (np. mutacja w genie BMPR-IB) itp. Dlatego można bez większych zastrzeżeń przyjąć. W dalszej części tego rozdziału duży nacisk położymy na omówienie negatywnych skutków mutacji. Także w takim przypadku przedjądrze żeńskie będzie miało diploidalną liczbę chromoso mów. zamiast dwóch genomów (2n) w komórce pojawiają się trzy (3n — triploidia) albo cztery (4n — tetraploidia) genomy lub tylko jeden genom (n — haploidia. prowadzące do powstania oocytów II rzędu o niezredukowanej (2n) liczbie chromosomów.1.pokoleń. Klasycznym przykładem są mutacje odpowiadające za barwę okrywy włosowej. co daje początek zygocie triploidalnej (zapłodnienie przez dwa plemniki) czy tetraploidalnej (zapłodnienie przez trzy plemniki). Dotyczy to przede wszystkim mutacji genomowych i chromosomowych. głównie żeńskiej. które wpływają korzystnie na cechy produkcyjne zwierząt. Zdarzenia takie określa się mianem połispermii. 96 . Znane są i inne mutacje. Zapłodnienie haploidalnego oocytu II rzędu przez więcej niż jeden plemnik. Po replikacji i zlaniu przedjądrzy powstaje zygota triploidalna. Zakłócenie przebiegu mejozy może nastąpić podczas anafazy I i wówczas nie dochodzi do wyrzucenia pierwszego ciałka kierunko wego. takie jak: hipertrofia mięśniowa u niektórych ras bydła mięsnego (mutacja genu miostatyny). 5. z jakimi spotykamy się w hodowli zwierząt gospodarskich. wysoka plenność u niektórych ras owiec (np. Do zaburzenia wyrzucenia ciałka kierunkowego może dojść również podczas anafazy II. 5-1): 1. 2. Euploidia jest mutacją prowadzącą do zmiany liczby genomów w komórce. która odbywa się już po wniknięciu plemnika do oocytu.

Mutacje te są jedną z przyczyn niepowodzeń 97 . Niektóre mechanizmy powstawania mutacji genomowych typu euploidii 3. które powstało w wyniku zakłócenia cytokinezy po mitotycznym podziale jądra komórkowego. Ponieważ komórki te wywodzą się z jednej zygoty. to znaczy takiego. np. tetraploidalne oogonium. układ taki klasyfikowany jest jako mozaicyzm. Z komórki takiej po zakończeniu mejozy i zapłodnieniu powstaje triploidalna zygota. czego skutkiem jest rozwój haploidalnego zarodka. Jest to skutek zakłóceń w pierwszych podziałach mitotycznych zarodka. takich na przykład jak brak cytokinezy po podziale jądra komórkowego. Euploidie są mutacjami letalnymi. Aktywacja partenogenetyczna polegająca na podjęciu podziałów mitotycznych przez niezapłodniony oocyt (ginogeneza). Podjęcie podziału mejotycznego przez spermatogonium lub oogonium o nieprawidłowym poziomie ploidalności. zazwyczaj we wczesnym okresie rozwoju zarodkowego. W trakcie rozwoju zarodkowego może dojść do uformowania układu miksoploidalnego. 2n i 4n czy 2n i 3n itd. np. 4. gdzie w obrębie zarodka występują komórki różniące się poziomem ploidalności. Praktycznie nie spotyka się tego rodzaju mutacji w okresie pourodzeniowym. że prowadzą one do śmierci osobnika. co oznacza.Ryć. 5-1. Tym samym każdy przypadek takiej mutacji zalicza się do kategorii nowo powstałych (de novo).

gdy oba chromosomy zmierzają do jednego bieguna komórki. to stan taki określany jest jako podwójna monosomią (2n —l —1) lub podwójna trisomia (2n + l + l). że aneuploidie w postaci czystej prowadzą prawdopodobnie do śmierci osobnika. to powstaną zarodki obarczone trisomia (2n +1) lub monosomią (2n —1). Aneuploidie są spowodowane nieprawidłowościami w przebiegu podziałów komórkowych. którym na ogół nie towarzyszą wyraźne zaburzenia w rozwoju somatycznym. Nieprawidłowa segregacja w jednym biwalencie. że podczas rozwoju zarodkowego dochodzi do nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych. Jeśli zmiany wystąpią równocześnie w dwóch parach chromosomów. Również podczas podziałów mitotycznych (lub drugiego podziału mejotycznego) może dojść do powstania komórek z nieprawidłową liczbą chromosomów. Aneuploidia najczęściej opisywaną u zwierząt jest monosomią chromosomu X u klaczy (ryć. Aneuploidia to druga kategoria mutacji genomowych. Z badań prowadzonych na zarodkach uzyskiwanych metodą zapłodnienia in vitro wynika. Aneuploidie chromosomów płci prowadzą zazwyczaj do niepłodności. 5-2a). zarodka) prowadzi do mozaicyzmu. Klacz obarczona tą mutacją ma kariotyp 98 . która związana jest ze zmianą liczby chromosomów w pojedynczych parach homologicznych. a nadmiar chromosomów to trisomia (2n +1). W mejozie momentem krytycznym jest segregacja chromosomów do przeciwległych biegunów komórki podczas anafazy I. prowadzi do powstania gamet o liczbie chromosomów n + 1 oraz n —1. a obecność czterech chromosomów homologicznych nazywany jest tetrasomią (2n + 2). Równocześnie wynika z tego. to stan taki określany jest jako nullisomia (2n —2).w rozrodzie zwierząt. Błąd segregacji chromosomów siostrzanych podczas podziału komórek somatycznych (np. Tak więc brak chromosomu nazywa się monosomią (2n — 1). Wyjątek stanowią aneuploidie chromosomów płci. Zdecydowana większość aneuploidii jest letalna. Wskazuje to. Trudno jednak określić. Zazwyczaj mutacje te stwierdzano w układzie mozaikowym. Gdy podczas anafazy mitotycznej chromosomy siostrzane nie rozejdą się symetrycznie do przeciwległych biegunów komórki. jaka jest skala tego problemu. to w komórkach potomnych powstaną układy 2n + l (oba chromosomy siostrzane po podziale centromeru przeszły do jednego bieguna) oraz 2n — l (do bieguna nie przeszedł żaden z chromosomów siostrzanych). w którym obok linii komórkowej z prawidłowym zestawem chromosomowym występowała jedna lub więcej linii aneuploidalnych. Wśród zidentyfikowanych u zwierząt gospodarskich aneuploidii dominują właśnie przypadki dotyczące chromosomów płci. że co najmniej kilkanaście procent tak uzyskanych zarodków może być obarczonych mutacjami typu poliploidii lub haploidii. jednak powodują powstanie licznych wad rozwojowych. Jeżeli gamety takie będą uczestniczyły w zapłodnieniu. Aneuploidie tylko niektórych chromosomów nie prowadzą do śmierci nosiciela. Jeśli natomiast występuje brak obu chromosomów w parze.

XX.XO/64.2n = 63.XXY lub występuje u nich układ mozaikowy 60.XY/61. Znane są również przypadki trisomii XXY u buhajów. Zwierzęta takie mają zasadniczo normalny eksterier.X0 („0" oznacza brak chromosomu X) lub częściej jest to kariotyp mozaikowy 63. W związku z tym hodowca nie może znaleźć przyczyny jałowości takiej klaczy.XXY. zazwyczaj nie wykazują objawów rui i są bezpłodne ze względu na niedorozwój jajników. dopóki nie zdecyduje się na przeprowadzenie badania cytogenetycznego. Osobniki takie mają diploidalną liczbę chromosomów 61. 99 .

W potomstwie takich samic mogą się pojawić zwierzęta obarczone trisomią XXY lub XXX. Przykładem może być niepłodna suka o prawidłowym eksterierze (ryć. 5-2b). 5. bez zastosowania metod cytogenetycznych. a następnie połączenia tych miejsc z równoczesną utratą małych fragmentów na obu końcach chromosomu. Przedstawione wyżej prawidłowości wskazują. Zapłodnienie tych ostatnich prowadzi do powstania zarodka z trisomią. gdyż skutkiem ich wystąpienia jest albo śmierć nosiciela. Przyczyną mutacji chromosomowej może być również niezrównoważona wymiana fragmentów chromatyd 100 . Jest to skutek segregacji chromosomów w anafazie I. Sytuacja taka jest szczególnie dotkliwa dla hodowców koni. a zatem i szerokiego rozprzestrzenienia w populacji. Mutacje chromosomowe Pierwotną przyczyną zmian w budowie chromosomu jest jego uszkodzenie (pęknięcie). wynikających z kosztów odchowu oraz utrzymania zwierzęcia o upośledzonych funkcjach rozrodczych. tandem fuzja. to nastąpi utrata fragmentu chromosomu (delecja). poza nielicznymi wyjątkami. takie jak izochromosomy (są zbudowane z dwóch identycznych ramion) lub chromosomy koliste. z tym jednak że zazwyczaj towarzyszy temu wolniejsze tempo wzrostu somatycznego oraz widoczny niedorozwój jąder. Za przyczynę powstania izochromosomów uznaje się nieprawidłowy podział centromeru w płaszczyźnie prostopadłej do osi chromosomu. Niemniej jednak. nie ma ryzyka przeniesienia tej mutacji na następne pokolenia. że aneuploidie ilekroć się pojawiają. albo głębokie zaburzenia rozwojowe lub bezpłodność. Stwierdzenie wymienionych zaburzeń jest wystarczającą podstawą wybrakowania takiego osobnika. translokacja wzajemna). Przypadki trisomii chromosomu X opisywano znacznie rzadziej. Wówczas dochodzi do przegrupowania fragmentów w obrębie jednego chromosomu (inwersja) lub kariotypu (fuzja centryczna. co może być stosunkowo łatwo zauważone przez hodowcę czy lekarza weterynarii. ze względu na dość częste występowanie u klaczy monosomii chromosomu X.2. jest niemożliwe. przez odpowiedzialne za to systemy naprawy komórkowej. Jeżeli pęknięcie nie zostanie naprawione. Mogą powstać także inne nietypowe struktury. Z kolei chromosom kolisty może powstać w wyniku dwóch pęknięć na przeciwległych końcach chromosomu. Możliwe jest również nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy uszkodzenia. Dzięki temu. niezidentyfikowanie nosiciela wśród zwierząt hodowlanych może być przyczyną dużych strat ekonomicznych hodowcy. w wyniku której pojawia się około 50% gamet z chromosomem X oraz około 50% gamet z układem XX. podczas podziału komórkowego. której zdiagnozowanie. to zazwyczaj mają pochodzenie de novo. W przeciwieństwie do monosomii X0 oraz trisomii XXY dość często się zdarza. że osobniki mające w swoim kariotypie trzy chromosomy X są płodne.Również w przypadku tej chromosomopatii nosiciel dotknięty jest bezpłodnością.

których skutkiem jest przegrupowanie informacji genetycznej w kariotypie. U zwierząt gospodarskich najczęściej diagnozowane są mutacje chromosomowe w układzie zrównoważonym. gdy występuje ona w komórkach linii płciowej. inwersje. Zaliczane są do nich: fuzje centryczne. Zmiana taka może pociągnąć za sobą naruszenie procesów kontroli ekspresji genów. buhaje). są letalne lub prowadzą do poważnych. Wynika to przede wszystkim z tego. a dalej do powstania zygot o zmienionej zawartości materiału genetycznego. że zdecydowana większość tych przypadków nie jest identyfikowana. izochromosomy). wzmacniacz. gdy ilość informacji genetycznej w komórce została zmieniona. prowadząca do powstania chromosomów z brakiem (delecja) lub z podwojeniem (duplikacja) jakiegoś fragmentu. występując pierwotnie w układzie zrównoważonym. czego skutkiem jest uruchomienie procesu nowotworowego. to szansa na wykrycie nosicielstwa mutacji jest znacznie większa. fuzje tandemowe. odnotowywane jako martwe urodzenie. Ma to związek zarówno z funkcjonowaniem sekwencji poprzedzających gen (promotor.niesiostrzanych podczas crossing over. które w momencie powstania mają charakter zrównoważony. Przypadki takie.i paracentryczne. mogą prowadzić poprzez zakłócony przebieg segregacji chromosomowej w anafazie I do powstania gamet niezrównoważonych. bardzo rzadko są zgłaszane przez hodowców czy lekarzy weterynarii do badań cytogenetycznych i dlatego można przyjąć. mają najczęściej negatywny wpływ na płodność nosiciela mutacji. Mutacje chromosomowe. że przegrupowanie w pobliżu jakiegoś genu może wywołać jego ekspresję lub jej zanik. jak i ze strukturą samego genu. podobnie jak aneuploidie. Szczególna 101 . wśród których wyróżniane są inwersje peri. bo osobniki takie z urzędu mogą być objęte badaniami cytogenetycznymi (np. wyciszacz). Z kolei mutacje zrównoważone. Pewne mutacje chromosomowe są ze swojej natury klasyfikowane już od momentu powstania do grupy niezrównoważonych (delecje. duplikacje. Mutacja chromosomowa może wystąpić w układzie zrównoważonym. Zdarzyć się może. że mutacje chromosomowe niezrównoważone. W dalszej części tego rozdziału będzie mowa o mutacjach chromosomowych. Dziedziczenie mutacji chromosomowych możliwe jest oczywiście jedynie wówczas. prowadzą do zmiany sąsiedztwa genów. Jeżeli dotknie to osobnika o dużej wartości genetycznej. ponadto hodowcy są bardziej zainteresowani poznaniem przyczyny zmniejszonej płodności. fuzje centryczne. zauważalnych zmian fenotypowych. a także i zwierząt laboratoryjnych wpływu takich przegrupowań chromosomowych na aktywację onkogenów lub inaktywację antyonkogenów. nie wywołując zazwyczaj efektu w postaci zauważalnych zmian fenotypowych. lub też w układzie niezrównoważonym. tandem fuzje. jeżeli w komórce nie nastąpiła zmiana ilości informacji genetycznej. padnięcie po urodzeniu lub ubój z konieczności. translokacje wzajemne i inwersje. Inne — tzn. Znane są liczne przykłady u ludzi. translokacje wzajemne. inaczej centromerowe (translokacje robertsonowskie).

Fuzja centryczna (translokacja robertsonowska) powstaje wówczas.uwaga będzie poświęcona mechanizmom powodującym zmniejszenie płodności u nosicieli tego typu mutacji. 5-3a. gdy dwa chromosomy akrocentryczne pękną w pobliżu centromeru. 102 . a następnie uszkodzenie to zostanie niewłaściwie naprawione (ryć.

Duże fragmenty. buhaj.7). (b) rob(5. który zawiera przede wszystkim niekodujące sekwencje powtarzalne. Utrata małych fragmentów z okolicy centromeru. Translokacje robertsonowskie: (a) rob(l. chromosom translokacyjny oraz chromosomy pici są wskazane.29). kozioł. nie odbija się negatywnie na nosicielu. kompleksy synaptonemalne obserwowane w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. 5-4. zostają połączone w centromerze i w efekcie powstaje jeden duży dwuramienny chromosom. Ryć. triwalent oraz biwalent X-Y są wskazane 103 . barwienie roztworem Giemsy.5-4a). reprezentujące prawie cale ramiona długie chromosomów. natomiast małe fragmenty okołocentromerowe zostają zagubione podczas następnych podziałów komórkowych (nie wchodzą do jąder komórkowych odbudowujących się podczas telofazy).

W efekcie powstają gamety o zrównoważonej informacji genetycznej. Fuzje centryczne są często identyfikowane u bydła. Hodowca będzie wówczas odnotowywał zmniejszoną płodność takiego osobnika. a dalej zygoty o nieprawidłowej liczbie ramion chromosomowych. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja. to podczas anafazy I mejozy nastąpi nieprawidłowa segregacja chromosomów. Jeżeli fuzji uległy chromosomy homologiczne.). a w tym również w Polsce. że jej nosiciele mają zmniejszoną płodność o około 5%. Pięć lat później ten sam badacz wykazał. podczas której chromosom dwuramienny przechodzi do jednego bieguna. jak poprzez badanie cytogenetyczne. czyli ukształtuje się układ aneuploidalny. Mutację tę po raz pierwszy opisał w 1964 roku Gustavsson u czerwono-białego bydła szwedzkiego. że połowa gamet będzie typu n —l (układ powstający na biegunie. Opisano wiele różnych fuzji. Najwięcej przypadków fuzji stwierdza się w rasach mięsnych (montbelliard. w którym chromosomy akrocentryczne koniugują z homologicznymi ramionami chromosomu powstałego w wyniku fuzji (ryć. to w pachytenie profazy I uformuje się triwalent. z tym jednak że wśród nich będzie chromosom dwuramienny. co w rzeczywistości odpowiada układowi n + 1. podczas gdy na drugim biegunie zabraknie jednego chromosomu. W pachytenie profazy I nowo powstały chromosom dwuramienny pozostanie jako uniwalent. Fuzje 1/29 zidentyfikowano w ponad 50 rasach bydła. 5-3b. szczególnie ras mięsnych. Wówczas w komórce powstaje układ składający się z jednego chromosomu dwuramiennego oraz po jednym chromosomie z dwóch par akrocentrycznych. a druga będzie miała n chromosomów. Należy zaznaczyć. W anafazie I zazwyczaj dochodzi do zrównoważonej segregacji. że nosiciele fuzji mają prawidłowy fenotyp i nie można ich zidentyfikować w inny sposób.Skutkiem tej mutacji jest zmniejszenie liczby chromosomów o jeden. mimo iż połowa z nich (niosąca dwuramienny chromosom) będzie miała n —l chromosomów. 104 . a oba chromosomy akrocentryczne do drugiego bieguna komórki. 5-4b). które z dużym prawdopodobieństwem zginą już podczas rozwoju embrionalnego bądź płodowego. do którego nie przeszedł chromosom dwuramienny). z równoczesnym zachowaniem nie zmienionej liczby ramion chromosomowych. ale najpowszechniejsza jest fuzja obejmująca chromosomy z pary l i 29 (ryć. 5-4a). Jednakże liczba ramion chromosomowych w obu rodzajach gamet będzie taka sama. w których uczestniczyły chromosomy z różnych par. Prowadzi to oczywiście do tego. blonde d'Aquitaine itp. Jeżeli komórka taka rozpocznie podział mejotyczny. gdy fuzja obejmie chromosomy wywodzące się z różnych par homologicznych. Zarodki takie będą ginęły w okresie życia zarodkowego lub płodowego. natomiast w anafazie I do jednego bieguna przejdzie tenże dwuramienny chromosom. na wszystkich kontynentach. W niewielkiej części komórek w stadium anafazy I może dojść do niewłaściwej segregacji triwalentu i wówczas powstaną gamety. W przypadku zapłodnienia powstają zygoty aneuploidalne.

W tym przypadku można wręcz mówić o polimorfizmie kariotypowym. Przykładem może być fuzja między chromosomami z pary 5 i 22. przed ich wprowadzeniem do stacji produkcji nasienia. Gatunkiem. począwszy od 1989 roku. jest lis polarny. obowiązkowymi badaniami objęte są wszystkie młode buhaje. Ryć. którą opisano w Polsce. Obserwowane zmniejszenie płodności jest skutkiem wczesnej zamieralności zarodków o niezrównoważonym kariotypie. 5-5. u którego fuzja centryczna występuje bardzo często. Szwecja była pierwszym krajem. dwóch par akrocentryków. włoskie bydło rasy podolian czy bydło korsykańskie). Szerokie rozprzestrzenienie fuzji centrycznych u bydła i związane z tym zmniejszenie płodności stało się główną przyczyną wprowadzenia w wielu krajach do praktyki hodowlanej obowiązkowych badań cytogenetycznych buhajów przed ich dopuszczeniem do użytkowania rozpłodowego. W Polsce. Ciekawe. Dziedziczenie translokacji robertsonowskiej na przykładzie bydła. w których zaangażowane były chromosomy z innych par. bowiem około 50% zwierząt ma kariotyp heterozygotyczny ze względu na fuzję (dotyczy ona. białe bydło rrytyjskie.a niekiedy także w małych izolowanych rasach lokalnych (np. że u tego gatunku nie stwierdza się zmniejszonej płodności zwierząt o 2n = 49. natomiast niektóre opracowania wskazują na zwiększoną plenność samic o kariotypie 2n = 48. jedynych w kariotypie lisa. a około 30% ma kariotyp podstawowy — 2n = 50 oraz pozostałe około 20% ma kariotyp homozygotyczny ze względu na fuzję — 2n = 48. Chromosomy biorące udział w fuzji przedstawiono schematycznie 105 .29 zdiagnozowano wiele innych przypadków. który wprowadził taką regulację. Oprócz fuzji 1. nr 23 i 24).

dwa chromosomy przejdą do jednego bieguna i dwa chromosomy do drugiego bieguna komórki. to podczas mejozy dojdzie do powstania gamet. określane jako sąsiednie. że powstaną gamety o zrównoważonej informacji genetycznej. że fuzja centryczna jest dziedziczona przez połowę potomków nosiciela. W ten sposób segregacja naprzeciwległa odpowiada za powstanie gamet o zrównoważonej ilości informacji genetycznej. bądź duplikacją. Jeżeli mutacji takiej będą podlegały chromosomy homologiczne i wymienione zostaną nierówne fragmenty chromosomów. które będą obarczone bądź delecją. duplikacje) ilości informacji genetycznej w gametach. Oczy wiście segregacja niesymetryczna (3: l lub 4:0) również powoduje utworze nie gamet genetycznie niezrównoważonych. które uczestniczyły w trans lokacji. prowadzą do uformowania niezrównoważonej (delecje. w wyniku której do jednego bieguna wędrują po jednym nie zmienionym (prawidłowym) chromosomie z obu par. pochodzących z dwóch różnych chromosomów. Jest to segregacja naprzeciwległa. a nie częstego powstawania de novo. tak jak to najczęściej obserwuje się przy mutacjach niezrównoważonych. to podczas pachytenu profazy I zostanie uformowany tetrawalent (ryć. a w mniejszym stopniu także owce i kozy) jest skutkiem ich dziedziczenia. Należy zaznaczyć. Pokazuje to jedno cześnie. 5-6b. Jeżeli translokacją wzajemną będą objęte chromosomy niehomologiczne (ryć. Translokacja wzajemna powstaje w wyniku niewłaściwego połączenia podczas procesu naprawy pęknięć nici chromatynowych. jest taka sama jak w dwóch nie zmienionych chromosomach. gdy rozród jest oparty na sztucznej inseminacji. 50% nosicieli fuzji o 2n = 59 i 25% osobników będących homozygotami ze względu na fuzję. Segregacja symetryczna (2:2) nie gwarantuje jeszcze. 0 2n = 58 (ryć. że szerokie rozprzestrzenienie fuzji centrycznych w populacjach zwierzęcych (głównie bydło. także translokacją wzajemna jest mutacją dziedziczną. 5-5). Przedstawione obserwacje wskazują. Jeżeli na przykład u bydła zostaną skojarzeni ze sobą nosiciele tej samej fuzji centrycznej. to u potomstwa możemy się spodziewać 25% osobników o normalnym kariotypie 2n = 60. jeśli oczywiście wystąpi w linii komórek płciowych.Należy podkreślić. 5-6a. że suma informacji genetycznej zawarta w dwóch chromosomach. a do drugiego przechodzą chromosomy. Na niezrównoważenie ilości informacji genetycznej wpływa również crossing over. który zazwyczaj będzie segregował w anafazie 1 w układzie 2:2. tzn. 5-7). jeśli zajdzie na odcinku między punktem pęknięcia i wymiany fragmentów chromosomowych a centromerem. Podobnie jak w przypadku fuzji centrycznej. jak łatwo mutacja taka może zostać rozprzestrzeniona w populacji. Przyjmuje się. Wśród trzech możliwych segregacji symetrycznych tylko jedna warunkuje powstanie biegunów o zrównoważonej ilości informacji genetycz nej. lisy polarne. szczególnie wówczas. Skutek takiej translokacji będzie zazwyczaj letalny. które podlegały translokacji. Dwa pozostałe rodzaje segregacji. że około 50% gamet wytwarzanych przez 106 . 5-8).

Translokacja wzajemna: (a) schemat powstawania. które będą ginęły zazwyczaj w życiu płodowym. (b) segregacja tetrawalentu podczas mejozy nosiciela translokacji jest niezrównoważonych genetycznie i dlatego jeżeli będą one uczestniczyły w zapłodnieniu.*Schemat nie uwzględnia segregacji tetrawalentu. w którym crossing over wystąpiło między centromerem i punktem pęknięcia/wymiany Ryć. 5-6. to doprowadzą do powstania zygot. Hodowca odnotuje 107 .

.

podobnie jak w przypadku translokacji typu autosom-autosom. a małe fragmenty (okołocentromerowy z chromosomu akrocentrycznego i dystalny z drugiego chromosomu) zostają zagubione. Właśnie te gamety są odpowiedzialne za przenoszenie translokacji wzajemnej do następnego pokolenia. które były rozprzestrzenione w populacjach w różnym stopniu. 5-7). Jeżeli tandem fuzja zajdzie między dwoma homologicznymi 109 . że ma to związek z przedwczesnym uaktywnieniem chromosomu X podczas spermatogenezy. że nosiciele translokacji (kariotyp zrównoważony) mają prawidłowy fenotyp i niczym nie odróżniają się od osobników o prawidłowym kariotypie. Trzeba podkreślić. Jedyną wskazówką sugerującą nosicielstwo takiej mutacji są obniżone wskaźniki płodności lub plenności. podobnie jak w przypadku fuzji centrycznej. Fuzja tandemowa jest mutacją podobną do fuzji centrycznej. Przypuszcza się. ale wśród nich połowa będzie miała układ. Na krótkie omówienie zasługuje specjalna kategoria translokacji wzajemnych. Bezpłodność samców nosicieli jest wynikiem zablokowania procesu spermatogenezy we wczesnych stadiach mejozy (pachyten profazy I).wówczas około 50-procentowy spadek płodności (lub plenności) u takiego osobnika. w którym polowa będzie miała prawidłowy kariotyp. a połowa będzie nosicielami translokacji. Niemniej obserwacje takie powinny być traktowane jako sygnał skłaniający do przeprowadzenia badań cytogenetycznych. po których uzyskano mioty o obniżonej liczebności (poniżej 8 prosiąt w miocie). Translokacje wzajemne najczęściej są rozpoznawane u świń (ryć. a drugie tuż pod centromerem w ramieniu długim chromosomu akrocentrycznego. W efekcie duże fragmenty chromosomowe zostają połączone tandemowo — jeden za drugim. W ostatecznym rozrachunku po nosicielu skojarzonym z osobnikami o prawidłowym kariotypie uzyska się potomstwo. Oczywiście stan taki może być spowodowany różnymi czynnikami. Stan taki towarzyszy nosicielstwu translokacji wzajemnej. Jedno z nich występuje w części końcowej ramienia w chromosomie jedno. w którą zaangażowany jest chromosom X (translokacja typu X-autosom). U samic nosicielek stwierdza się jedynie zmniejszenie płodności. ponad 90 różnych translokacji wzajemnych.lub dwuramiennym. Do tej pory zidentyfikowano na świecie. Podobnie normalny fenotyp mają lochy nosicielki. Jej powstanie związane jest z nieprawidłową naprawą pęknięć w dwóch chromosomach. Na przykład we Francji badania cytogenetyczne wykonywane są u knurów. w którym wystąpią dwa translokowane chromosomy. a obraz nasienia (koncentracja. Potomstwo o niezrównoważonym kariotypie zazwyczaj ginie w okresie życia płodowego lub wkrótce po urodzeniu. morfologia czy ruchliwość plemników) nie różni się w porównaniu z nasieniem knurów o prawidłowym kariotypie. która prowadzi do bezpłodności samców nosicieli. Druga połowa gamet będzie miała zrównoważoną ilość informacji genetycznej. w rozmaitych rasach. Knury nosiciele mają prawidłowe libido.

Mutacja ta jest dziedziczona przez połowę potomków nosiciela. tam gdzie fragment odwrócony koniuguje z fragmentem prawidłowym. Jeżeli odwrócony fragment nie obejmuje centromeru. Tandem fuzja była rzadko opisywana u zwierząt gospodarskich. Przebieg koniugacji podczas pachytenu profazy I. w obrębie fragmentu objętego inwersją na jednym z chromosomów. było dość duże. to podczas mejozy. Oceniano wówczas. to bardzo łatwo można ją przeoczyć podczas obserwacji mikroskopowej. Jeżeli zajściu inwersji nie towarzyszy widoczna zmiana morfologii. podczas którego dochodzi do uformowania pętli inwersyjnej. analogicznie do schematu przedstawionego dla translokacji robertsonowskich. to wówczas powstaną gamety obarczone delecją lub duplikacją. Znane są nieliczne przypadki tej mutacji u bydła. to wówczas inwersja jest określana jako pericentryczna. Inwersja jest mutacją zachodzącą w obrębie jednego chromosomu. która częściowo jest niehomologiczna. 2) chromosomy częściowo pozostają nieskoniugowane — w części. które powstały na bazie gamet o niezrównoważonej ilości informacji genetycznej. Powstanie tandem fuzji między chromosomami niehomologicznymi wywołuje analogiczne skutki jak fuzja centryczna. że zmniejszenie płodności wywołane przez tę mutację było rzędu 10%. jest pierwszy sposób koniugowania. a następnie zostały one niewłaściwie naprawione w taki sposób. w którym wystąpiły dwa pęknięcia. Inwersja pericentryczna zazwyczaj zmienia morfologię chromosomu. dojdzie do powstania aneuploidalnych gamet. z jednoczesną możliwością powstania chromosomów dicentrycznych (mających dwa centromery) oraz acentrycznych (pozbawionych centromeru). Niewątpliwie jest to częściowo wynikiem trudności w ich rozpoznawaniu. oraz 3) pełna koniugacja. tzn. Najmniej korzystny. gdzie na jednym z chromosomów występuje odwrócony fragment. że fragment pomiędzy punktami pęknięć został odwrócony o 180°. Brak koniugacji lub koniugacja niehomologiczna uniemożliwia zajście w tym obszarze crossing over i tym samym nie ma ryzyka powstania gamet obarczonych wymienionymi nieprawidłowościami. spowodowanej zamieraniem zarodków o niezrównoważonym kariotypie. z punktu widzenia skutków gametogenezy. może przebiegać w trojaki sposób: 1) chromosomy tworzą pętlę inwersyjną. Jeżeli w obrębie odwróconego fragmentu występuje centromer.chromosomami akrocentrycznymi. może powodować nieznaczne zmniejszenie płodności z powodu zamierania zarodków. Taki przebieg mejozy prowadzi oczywiście do powstania gamet o niezrównoważonej ilości informacji genetycznej i ostatecznie do zmniejszenia płodności nosiciela mutacji. to nieprawidłowość jest określana jako inwersja paracentryczna. Uwaga ta dotyczy 110 . gdy pęknięcia wystąpiły w równych odległościach od centromeru w obu ramionach chromosomowych. chociaż w rasie czerwonej duńskiej jej rozprzestrzenienie w latach 70. Jeżeli w obrębie pętli zajdzie crossing over. która zapewnia zachowanie homologicznej koniugacji wzdłuż całego biwalentu. z wyjątkiem sytuacji. Inwersje dość rzadko opisywano u zwierząt gospodarskich. podobnie jak przy fuzji centrycznej.

wszystkich inwersji paracentrycznych, ale także niektórych przypadków pericentrycznych. Dotychczas zdiagnozowano na świecie co najmniej siedem przypadków inwersji pericentycznych u bydła i trzy u świń oraz tylko jeden przypadek inwersji paracentrycznej u świni. W przypadku dwóch inwersji u świni analizowano proces formowania kompleksów synaptonemalnych i w żadnym z nich nie stwierdzono obecności pętli inwersyjnej. Nie wiązano również jednoznacznie tych mutacji ze zmniejszoną płodnością ich nosicieli.

5.3. Mutacje genomowe i chromosomowe zidentyfikowane u zwierząt hodowanych w Polsce
Badania cytogenetyczne zwierząt gospodarskich mają w Polsce długą tradycję. W okresie ostatnich 25 lat zdiagnozowano wiele przypadków nieprawidłowości chromosomowych. Były wśród nich mutacje typu aneu-

Oznaczenia: rób — translokacja robertsonowska; rep — translokacja wzajemna (w nawiasach wskazano numery chromosomów zaangażowanych w mutację); rcp(?;?) — translokacja wzajemna, dla której nie ustalono, jakie chromosomy w niej uczestniczyły; inv — inwersja; chimeryzm — występowanie dwóch linii komórkowych XX oraz XY w limfocytach (patrz: frymartynizm); * — część przypadków ma kariotyp mozaikowy, np. XX/XO lub XXY/XY
111

ploidii chromosomów płci, a także mutacje chromosomowe, takie jak fuzje centryczne, translokacje wzajemne i inwersje. Oprócz tych typowych chromosomopatii zidentyfikowano także liczną grupę zwierząt będących nosicielami chimeryzmu w komórkach krwi, polegającego na wystąpieniu linii żeńskiej XX i linii męskiej XY. Nieprawidłowość tę szczegółowo omówiono w podrozdziale: Interseksualizm. Sumaryczne zestawienie wyników przeprowadzonych badań przedstawione jest w tabeli 5-1. Zgromadzona wiedza o występowaniu mutacji genomowych i chromosomowych w krajowej populacji bydła sprawiła, że już w 1989 roku wprowadzono obowiązkowe badania cytogenetyczne młodych buhajów przed ich dopuszczeniem do użytkowania w stacjach produkcji nasienia. Aktualne regulacje (1999 r.) prawne obowiązkiem takim objęły także rozpłodniki innych gatunków wykorzystywane w inseminacji: knury, ogiery, tryki i kozły. Dzięki temu można skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się nieprawidłowości chromosomowych.

5.4. Mutacje genowe 5.4.1. Przyczyny i rodzaje mutacji genowych
Mutacje genowe są to zmiany sekwencji nukleotydów w obrębie genu. Mutacje te mogą zachodzić samoistnie, głównie na skutek błędów w procesie replikacji DNA, rzadziej na drodze modyfikacji chemicznych zasad azotowych w DNA. Mutacje te noszą nazwę mutacji spontanicznych. W odróżnieniu od nich mutacje indukowane są powodowane działaniem mutagennych czynników chemicznych lub fizycznych. Czynniki te mogą powstawać w wyniku przemian metabolicznych zachodzących w komórkach lub mogą pochodzić ze środowiska zewnętrznego. Do najsilniej działających czynników mutagennych należą: • promieniowanie jonizujące (np. Roentgena), które powoduje zmiany struktury zasad lub rozrywanie mostków wodorowych między zasadami w DNA. Wrażliwość organizmów na promieniowanie jonizujące zależy od posiadanych przez nie mechanizmów naprawy. Na przykład, niektóre rodzaje bakterii czy gatunki owadów są znacznie bardziej odporne na promieniowanie jonizujące niż człowiek i zwierzęta; • promieniowanie nadfioletowe (UV), intensywnie pochłaniane przez DNA, indukujące zmiany w zasadach pirymidynowych, np. ich dimeryzację (dimery pirymidynowe powstają w wyniku wytwarzania kowalencyjnych wiązań między leżącymi obok siebie w łańcuchu DNA zasadami pirymidynowymi) lub rozrywanie podwójnej helisy DNA; • hydroksyloamina wywołująca zmianę cytozyny na pochodną uracylu, co prowadzi do tranzycji C→T; 112

• kwas azotawy powodujący deaminację zasad w DNA i RNA. Na rrzykład na skutek deaminacji cytozyny powstaje uracyl, który podczas replikacji przyłącza adeninę zamiast guaniny, komplementarnej do cytozyny; • związki alkilujące, które dzięki posiadanym grupom etylowym, metylowym lub bardziej złożonym powodują alkilację (metylowanie lub etylowanie) zasad w kwasach nukleinowych; • barwniki akrydynowe (np. proflawina, oranż akrydynowy, akryflawina), które wnikają między zasady w łańcuchu DNA, powodując deforma cje podwójnej helisy DNA; • analogi zasad (np. 5-bromouracyl, analog tyminy oraz 2-aminopuryna, analog adeniny), które mogą być wbudowywane w DNA. Pomimo dużej różnorodności czynników mutagennych, mogą one powodować te same typy mutacji w różnych organizmach. Dzieje się tak dlatego, iż wszelkie typy uszkodzeń w DNA wywołane mutagenami stanowią tylko zmiany premutacyjne, które w wyniku procesów naprawy mogą zostać zlikwidowane. W przypadku nieskutecznej naprawy dochodzi do utrwalenia zmian mutacyjnych. Niekorzystne skutki działania czynników mutagennych są łagodzone przez enzymatyczne procesy naprawy. Analizując procesy naprawy można wyróżnić naprawę bezpośrednią (przez wycinanie) i pośrednią (poreplikacyjną, zwaną też naprawą w nici potomnej). Naprawa bezpośrednia — NER (ang. nucleotide excision repair) polega na wycinaniu nukleotydu (usuwane są duże uszkodzenia) bądź zasady, uszkodzonej przez promieniowanie jonizujące i czynniki alkilujące. W uproszczeniu proces ten przebiega tak, iż po rozpoznaniu uszkodzenia specyficzny enzym (zależna od ATP endonukleaza) nacina nić DNA po obu stronach uszkodzenia, następnie jednoniciowy, kilku- lub kilkunastonukleotydowy fragment z uszkodzeniem jest usuwany. Powstała przerwa jest wypełniana przez polimerazę, a nić DNA jest scalana przez ligazę. Przypuszczalnie w komórce funkcjonują dwa rodzaje NER, jeden polega na naprawie nici transkrybowanej genów aktywnych transkrypcyjnie (ang. transcription-coupłed repair), drugi natomiast polega na naprawie pozostałej części genomu (ang. global genome repair), czyli nici kodującej i DNA nieaktywnego transkrypcyjnie. Zwykle uszkodzenia nici transkrybowanej usuwane są dwa lub trzy razy szybciej niż uszkodzenia nici kodującej. Mechanizmy naprawy są dokładnie zbadane u organizmów prokariotycznych, natomiast proces usuwania uszkodzeń w komórkach zwierzęcych jest nadal słabo poznany. Wiadomo jednak, iż w komórkach zwierzęcych rodzaj i umiejscowienie uszkodzeń zależą nie tylko od sekwencji nukleotydów w nici DNA, ale również od struktury chromatyny. Wyższy poziom organizacji chromatyny zwiększa dostępność DNA dla niektórych czynników mutagennych. Na przykład, promieniowanie jonizujące wytwarza więcej wiązań krzyżowych między białkiem i DNA w chromatynie czynnej w porównaniu z nieczynną.
113

Naprawa pośrednia zachodzi po zreplikowaniu uszkodzonego DNA. U bakterii E.coli znany jest kompleks enzymatyczny, który rozpoznaje zmiany konformacyjne nowo replikowanego DNA, będące efektem niekomplementarności zasad. Kompleks ten odróżnia nowo zsyntetyzowaną nić DNA od nici matrycowej i dokonuje wycięcia niewłaściwie wstawionych nukleotydów oraz uzupełnia powstałe braki komplementarnymi nukleotydami. Niestety analogiczny proces w komórkach zwierzęcych nie jest jeszcze dokładnie poznany. Mutacje genowe zachodzące w komórkach rozrodczych powodują trwałe zmiany przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mutacje te mogą zachodzić w genach kodujących strukturę białka lub rzadziej w genach kodujących strukturę tRNA lub rRNA. Mutacje genowe zachodzące w komórkach somatycznych nie są dziedziczne. Mutacje te w zależności od okresu rozwoju zarodka mogą dotyczyć wszystkich komórek lub tylko pewnych części komórek dorosłego organizmu. W fenotypie osobnika z mutacją somatyczną można zaobserwować tzw. mozaikowość, polegającą na miejscowym występowaniu zmienionej cechy, np. czarny królik mający niebieskie plamki czy kura o jednej nodze żółtej, a drugiej białej. Znacznie większe znaczenie mają mutacje somatyczne, zachodzące już po urodzeniu, u osobników w różnym wieku. Są one zazwyczaj indukowane przez czynniki mutagenne. Jeżeli mutagen taki odpowiada za uruchomienie transformacji nowotworowej, to określany jest jako karcynogen. Mutacje takie, prowadząc do defektów lub zaburzeń ekspresji genów związanych z proliferacją komórek czy naprawą uszkodzeń DNA, powodują nie kontrolowany, inwazyjny wzrost tych komórek oraz zasiedlanie przez nie innych, nawet odległych narządów. Mutacje genowe spontaniczne charakteryzuje odwracalność i powtarzalność. Odwracalność procesu mutacji polega na tym, że allel, który powstał dzięki mutacji genu, może zmutować wstecznie do formy wyjściowej tego genu. Graficznie można to przedstawić następująco:

przy czym A i a są allelami, natomiast u i v oznaczają częstość mutacji w obu kierunkach. Potwierdzeniem odwracalności mutacji jest bezrożność i rogatość u owiec. Zarówno owce bezrogie w rasie dorset horn, jak również owce rogate w rasach bezrogich mogą być wynikiem mutacji w tym samym locus. Lepiej poznane są zmiany normalnego allelu w kierunku mutanta, ale mutacje odwrotne — zmutowanego allelu do normalnego również są obserwowane.
114

Mutacja wsteczna nie zawsze jest jednak wynikiem powrotu do pierwotnego zapisu genetycznego, może ona być następstwem tzw. mutacji supresorowej, zachodzącej w obrębie tego samego genu, w którym nastąpiła mutacja pierwotna, lub w zupełnie innym genie. Istotą powtarzalności mutacji genowej jest to, iż określona mutacja może wystąpić ponownie, dając zbliżone, a często nawet takie same skutki fenotypowe. Przykładem tego może być recesywna achondroplazja, występująca u kilku ras bydła. Podatność na mutacje nie jest jednakowa wśród wszystkich genów. Mając to na uwadze, można podzielić geny na mniej i bardziej labilne lub stabilne. Do genów labilnych można zaliczyć gen czynnika VIII krzepliwości krwi. Wśród chorych na hemofilię aż 1/3 przypadków tej choroby jest wynikiem mutacji de novo. Z kolei genem bardzo stabilnym jest gen choroby (pląsawicy) Huntingtona, ciężkiego neurodegeneracyjnego zaburzenia dziedzicznego, pojawiającego się z częstością l: 10000 osób w większości populacji pochodzenia europejskiego. Choroba ta ujawnia się najczęściej w wieku powyżej 40. roku życia i prowadzi do śmierci. Została ona opisana w 1872 roku przez Johna Huntingtona, stąd jej nazwa, znana była jednak od XVII wieku. Pojawiła się w Europie i przez emigrantów została przeniesiona na inne kontynenty. Dotychczas nie wiadomo, czy były jakieś inne ogniska początku tej choroby. Wynika z tego, że diagnozowane przypadki choroby Huntingtona są efektem dziedziczenia mutacji w genie huntingtyny, a nie jej pojawiania się de novo. Częstość, z jaką występują mutacje w różnych loci, jest niejednakowa. W przypadku niektórych genów wykazano, iż większość spontanicznych mutacji zachodzi w kilku miejscach charakterystycznych dla danego genu, nazwanych gorącymi miejscami (ang. hot spots). Badania genu hemofilii A u ludzi potwierdziły, iż takimi gorącymi miejscami są sekwencje dinukleotydowe CG, zwane wyspami CpG. Więszość mutacji zarejestrowanych w obrębie genu hemofilii A polegało na zamianie dinukleotydowej sekwencji CG na TG, rzadziej CG na CA. Również w obrębie genu DMD, zlokalizowanego w chromosomie X u ludzi, warunkującego chorobę zwaną dystrofią mięśniową Duchenne'a, stwierdzono istnienie dwóch regionów (gorące miejsca), w których najczęściej występują mutacje. Pierwszy region znajduje się w odległości 0,5 miliona par zasad od promotora, w regionie DXS164/DXS206, drugi natomiast w części centralnej genu, tj. 1,2 miliona par zasad od promotora. Na częstość mutacji genowych spontanicznych mogą mieć wpływ również czynniki dziedziczne. U muszki owocowej (Drosophila melanogaster) wykryto gen MuF, zlokalizowany w chromosomie 2 pary, warunkujący większą podatność innych genów na mutacje. Większość mutacji jest dla organizmu szkodliwa, a nawet letalna. Czasem jednak mutacja zmienia właściwości organizmu tak, że zyskuje on cechy korzystne. Zdarzają się również mutacje zupełnie lub niemal zupełnie 115

obojętne dla organizmu. W wyniku takich mutacji powstały, na przykład, serie alleli wielokrotnych, które są omówione w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. Rodzaje mutacji genowych i ich skutki można analizować na poziomie DNA lub na poziomie polipeptydu. Rozpatrując mutację na poziomie DNA można wyróżnić następujące zmiany w sekwencji nukleotydów w danym genie (ryć. 5-9): 1) tranzycja — zamiana jednej zasady purynowej na drugą purynową lub pirymidynowej na inną pirymidynową (w podwójnej helisie będą zamiany par zasad A/T ←→G/C), 2) transwersja -- zamiana zasady purynowej na pirymidynową i od wrotnie pirymidynowej na purynową; w podwójnej helisie będą to zamiany:

3) delecja — wypadnięcie (utrata) jednej lub kilku par nukleotydów, 4) insercja — wstawienie jednej lub kilku par nukleotydów. Przyczyną samorzutnej zamiany jednej pary nukleotydów na inną, według hipotezy Watsona i Cricka, mogą być tautomeryczne przekształcenia zasad azotowych, zachodzące pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Przekształcenia te polegają na zmianie położenia przestrzennego poszczególnych atomów oraz zmianie rozkładu elektronów

Ryć. 5-9. Mutacje genowe — zmiany sekwencji nukleotydów

116

Na przykład choroba Huntingtona jest wynikiem zwielokrotnienia liczby powtórzeń sekwencji CAG w eksonie l genu kodującego białko huntingtynę. Błąd włączania polega na tym. Z kolei. Tautomeryczne formy enolowe są nietrwałe i po pewnym czasie wracają samorzutnie do formy ketonowej. niestabilnymi sekwencjami DNA. zespół kruchego chromosomu X. zaś ketonowej na enolową (=C—OH). przekroczenie liczby 36 powtórzeń powoduje wystąpienie choroby. Splicing polega na wycinaniu intronów z pierwotnego transkryptu (pre-mRNA). między innymi chorobę Huntingtona. Od niedawna znany jest bardzo specyficzny rodzaj mutacji genowych — mutacje dynamiczne. w wyniku którego powstaje mRNA zawierający tylko sekwencje kodujące (eksony). Im większy stopień zwielokrotnienia danej sekwencji. Błąd replikacji zachodzi wówczas. Dotychczas wykryto je u ludzi w 12 loci. Przykładem takiej mutacji jest delecja w genie as1kazeiny mleka. Inną 117 . należącymi do powtarzających się sekwencji mikrosatelitarnych i polegają na tym. a w formie tautomerycznej z tyminą. obróbce mRNA. Przekształcenie tautomeryczne powoduje zamianę grupy aminowej na iminową (=NH). Mutacje te związane są z tzw. iż z pokolenia na pokolenie zwiększa się (znacznie rzadziej zmniejsza) liczba powtórzeń tych sekwencji. Tautomeryczna forma tyminy powraca do formy ketonowej i w następnej replikacji łączy się z adeniną. Skutkiem przemian tautomerycznych może być błąd włączania bądź błąd replikacji. Mutacje genowe mogą być także następstwem zakłóceń w splicingu. Skutkiem tego będzie pojawienie się pary G-C w miejscu. tym wcześniej rejestrowany jest początek objawów chorobowych. Z kolei. U ludzi zdrowych liczba powtórzeń wynosi 10-36. gdzie przed błędem replikacji była para Oba rodzaje błędów występują także po przekształceniach tautomerycznych innych zasad. dystrofię miotoniczną. że enołowa forma tyminy łączy się z guanina. prowadząca do powstania alleli: F (delecja 3 eksonów) i D (delecja l eksonu). Adenina w formie ketonowej łączy się z tyminą dwoma mostkami wodorowymi. nazwanej dojrzewaniem. odzyskując zdolność łączenia się z zasadami komplementarnymi dla tych form. Z zaburzeniami tymi wiąże się zjawisko zwane antycypacją. W przypadku choroby Huntingtona (HD) i dystrofii miotonicznej młodociana postać choroby jest związana z dziedziczeniem ojcowskim (antycypacja odojcowska). W dwuniciowej helisie DNA zasady komplementarne tworzą wiązania między grupami aminowymi (—NH2) i ketonowymi (—CO). gdy na przykład w DNA podczas replikacji tyminą ulega przekształceniu z formy ketonowej w enołowa i zamiast z adeniną łączy się z guanina. w następnej replikacji do guaniny przyłączy się komplementarna do niej cytozyną. natomiast w formie enolowej łączy się trzema mostkami z cytozyną. z których 10 powoduje choroby genetyczne.i protonów w cząsteczce zasady. zlokalizowanego w chromosomie 4. guanina w normalnej formie (ketonowej) łączy się z cytozyną. czyli tzw. a w konsekwencji zmianę konfiguracji połączeń wodorowych występujących między zasadami purynowymi i pirymidynowymi.

Również mutacja w obrębie eksonu może nie powodować zmiany produktu genowego. iż jest to spowodowane niestabilnością tej sekwencji w spermatogenezie. różnica w długości sekwencji może dochodzić do 50%.2. gdyż spośród 20 aminokwasów aż 18 jest kodowanych przez 2 do 6 trójek nukleotydowych (kodonów. mającym szczególne znaczenie dla molekularnej analizy DNA. identyfikacji markerów genetycznych przydatnych w programach mapowania genomów. Należy podkreślić. Polimorfizm ten jest wynikiem mutacji punktowych zarówno w obrębie eksonu. Mutacje w obrębie intronu nie wpływają zazwyczaj na funkcję genu. Na przykład tranzycja U→C powoduje zmiany aminokwasu w łańcuchu polipeptydowym. białka mleka) czy odpowiedzialnych za powstanie choroby genetycznej. dlatego nazywane są cichymi podstawieniami (ang. piętno gametyczne. Przeważająca część mutacji genowych nie powoduje żadnych zmian w produkcie genowym. Natomiast jej skutkiem może być powstanie miejsca rozpoznawanego przez enzym restrykcyjny lub utrata miejsca restrykcyjnego dla danego enzymu. Przypuszcza się.cechą charakterystyczną mutacji dynamicznej w genie HD jest tzw. Jednym ze skutków mutacji genowych. Dzięki temu RFLP określonych loci może być wykorzystywany jako marker genetyczny. Skutki mutacji genowych Mutacje genowe nie zawsze powodują zmiany w składzie aminokwasowym polipeptydu. trypletów). polegających na pojedynczej zmianie sekwencji nukleotydów w określonym genie. Taka sytuacja jest możliwa. Zjawisko to jest charakterystyczne także dla innych zaburzeń wywołanych mutacjami dynamicznymi. Analizując skutki mutacji genowych na poziomie polipeptydu można wyróżnić następujące typy mutacji: 118 . Technika RFLP opisana w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu znajduje również zastosowanie w ustalaniu genotypów pod względem zmutowanych alleli genów głównych (QTL) kontrolujących cechy jakościowe (np. Są one wykorzystywane w analizie polimorfizmu DNA. 5. jak i intronu. ani kodowanego przez ten gen białka. Jedynie metionina (AUG) i tryptofan (UGG) są kodowane przez pojedyncze kodony. Jeśli allel zmutowany pochodzi od matki. różnica w liczbie powtórzeń u potomka w stosunku do liczby powtórzeń u matki może wynieść do 4.4. substitution at silent site). iż mutacje genowe powodujące zauważalny efekt fenotypowy stanowią jedynie małą część mutacji zachodzących w DNA. Natomiast jeśli ojciec przekazuje zmutowany allel. jest polimorfizm fragmentów restrykcyjnych — RFLP (ang. restriction fragment length polymorphism). gdyż kodon AAC również koduje asparaginę.

mutacje genowe nie zawsze mają niekorzystny skutek. Mutacje typu zmiany sensu . 2. 5-10. która w łańcuchu peptydowym powoduje zamianę aminokwasu leucyny na prolinę. Allel dominujący E d jest wynikiem tranzycji tyminy w cytozynę w kodonie 99 allelu dzikiego E+. przejawiająca się zmniejszeniem odporności cieląt. w wyniku której w pozycji 64 łańcucha polipeptydowego typu A zamiast glicyny jest kwas asparaginowy. bovine leukocyte adhesion deficiency). Mutacje typu nonsens (mutacja stop) . Wynikiem mutacji typu zmiany sensu są niektóre geny warunkujące umaszczenie czy polimorficzne białka. Mutacja ta jest przedstawiona na rycinie 5-10. Mutacje typu zmiany sensu i zmiany fazy odczytu w locus E u bydła 119 .1. Konsekwencją takiej mutacji w 383 nukleotydzie genu kodującego podjednostkę CD18 p2-integryny jest choroba BLAD (ang. jeśli kodon GAU dla kwasu asparaginowego w wyniku tranzycji A→G zostanie zmieniony na kodon GGU kodujący glicynę. Na przykład.. Innym przykładem mutacji typu zmiany sensu. Różnica między allelem A i B β-laktoglobuliny polega na zamianie A-»G. nasienia i jaj zawiera rozdział: Markery genetyczne. odnoszącym się do polimorficznych białek.na skutek tranzycji lub transwersji kodon dla jakiegoś aminokwasu zostaje zamieniony na kodon dla innego aminokwasu. oraz T→C (zapis dla DNA.na skutek tranzycji lub transwersji kodon dla jakiegoś aminokwasu (kodon sensowny) zostaje zamieniony na jeden z trzech kodonów nonsensownych (terminacyjnych) - Ryć. skutki tego mogą być dla organizmu letalne. której następstwem jest śmierć przed ukończeniem 1. Szerzej mutacja ta i inne tego typu zostaną omówione w części dotyczącej molekularnej diagnostyki chorób. warunkujący czarne umaszczenie. Jak już wcześniej wspomniano. w mRNA: U→ęcej informacji o genetycznym uwarunkowaniu i znaczeniu polimorficznych białek surowicy krwi. mleka. jest locus β-laktoglobuliny (białko mleka). Przykładem allelu powstałego w drodze tego rodzaju mutacji jest allel Ed w locus E (Extension) u bydła. roku życia osobników homozygotycznych pod względem zmutowanego genu.

czego następstwem jest zamiana kodonu CGA (dla argininy) na kodon TGA kończący translację białka. a w konsekwencji zmniejszenia płodności krów. powstaje nieaktywny peptyd złożony z 85 aminokwasów. przy czym dotychczas stwierdzono 20 mutacji w genie kodującym syntetazę argininobursztynianową. występująca u bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. powstał w drodze mutacji typu zmiany fazy odczytu spowodowanej delecją jednej zasady. Podobna mutacja polegająca na zamianie cytozyny na tyminę w 405 kodonie genu syntazy urydynomonofosforanowej. w którym delecją guaniny (oznaczona na schemacie symbolem ∇) powoduje przesunięcie fazy odczytu. Mutacje zmiany fazy odczytu — na skutek delecji lub insercji jednej lub kilku par nukleotydów (liczba par nie może być podzielna przez 3) następuje przesunięcie fazy odczytu. Wynikiem tej mutacji jest zmiana długości polipeptydu kodowanego przez dany gen. Przykładem następstwa mutacji typu nonsens jest recesywna wada metaboliczna . Podobnie jak mutacje typu zmiany sensu. lecz stanowią sygnał zakończenia translacji. ale są także zwierzęta czerwono-białe pojawiające się w wyniku kojarzenia czarno-białych nosicieli recesywnego allelu czerwonego umaszczenia. Cytrulinemia występuje również u ludzi. Zamplifikowany za pomocą PCR fragment genu jest trawiony enzymem. w procesie translacji przyłączane są inne aminokwasy. Opracowano test molekularny identyfikacji nosicielstwa genu czerwonego umaszczenia. 3. deficiency uridine monophosphate synthase). Schemat tej mutacji przedstawiono na rycinie 5-10. We wspomnianym już locus E u bydła allel recesywny e. iż recesywny allel nie ma miejsca restrykcyjnego dla enzymu Mspl. kodujący u zwierząt homozygotycznych ee umaszczenie czerwone. Jest to schorzenie nazwane DUMPS (ang. Począwszy od kodonu 104 (GGT) dla glicyny. występuje u bydła. a powstający polipeptyd ma od miejsca mutacji do końca C nieprawidłowo włączone aminokwasy. również i ten rodzaj mutacji może mieć skutki obojętne dla organizmu. wykorzystujący to. które nie kodują aminokwasów. Mutacje te wynikają z cechy bezprzecinkowości kodu genetycznego. powstaje krótszy N-końcowy fragment tego polipeptydu. Jest ono przyczyną zamierania zarodków. Następstwem tego jest skrócenie łańcucha polipeptydowego (utrata większości C-końcowych 76 aminokwasów) i utrata przez enzym funkcji katalitycznych. W jej konsekwencji. ochrę (UAA) lub opal (UGA).cytrulinemia. natomiast allel dominujący ma takie miejsce. zamiast aktywnego enzymu składającego się z 412 aminokwasów.amber (UAG). Tranzycja cytozyny na tyminę w 86 kodonie genu syntetazy argininobursztynianowej (enzym biorący udział w cyklu mocznikowym) powoduje zamianę kodonu CGA dla argininy na kodon TGA kończący translację. Bydło holsztyńskie ma umaszczenie z reguły czarno-białe. następnie roz120 . Cielęta homozygotyczne pod względem tego zmutowanego genu padają w pierwszym tygodniu życia na skutek zaburzeń w wydalaniu mocznika z organizmu.

a nawet śmiertelnych chorób genetycznych. polegająca na zakłóceniu transportu jonów chlorkowych. Insercja trójki może spowodować: dodanie aminokwasu – w białku. 4. możliwe jest także pojawienie się kodonu „stop". oznaczona symbolem ΔF508 (ryć. zamianę fazy odczytu. prowadzącej do przedwczesnej śmierci. utrata jednego aminokwasu (delecja kodonu) lub powstanie kodonu „stop". W przypadku delecji trójki nukleotydów może nastąpić: utrata dwóch aminokwasów w łańcuchu peptydowym. zwanego CFTR (ang.dzielany elektrofor etycznie. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). 5-11). Mutacje te mogą prowadzić do poważnych zaburzeń. Uzyskany ełektroforegram (obraz prążków) wkazuje obecność jednego prążka długości 531 pz w przypadku allelu recesywnego. Dotyczy to przede wszystkim trzustki. W obrębie tego genu wykryto wiele mutacji. dwóch prążków (201 pz i 331 pz) w przypadku allelu dominującego. Prawidłowy gen warunkuje syntezę białka będącego regulatorem przewodnictwa błonowego. Mutacje typu delecja lub insercja aminokwasu — delecja lub insercja trzech par nukleotydów stanowiących kodon dla aminokwasu (lub wielokrotności liczby 3) w łańcuchu DNA powoduje najczęściej utratę lub dodanie jednego bądź kilku aminokwasów w białku kodowanym przez dany gen. płuc i oskrzeli. wynosi l: 2500 osób. U chorych na mukowiscydozę przewody wyprowadzające z narządów wewnętrznych zostają zaczopowane przez bardzo gęstą wydzielinę. jeśli trójka nukleotydów zostanie wstawiona między kodony. jeśli trójka „rozerwie" istniejący dotychczas kodon. Częstość występowania tej wady. pełniącego funkcję kanału chlorkowego. a na ich miejsce pojawi się inny aminokwas (jeśli „wypadną" zasady z dwóch kolejnych kodonów). przy czym najczęściej jest stwierdzana mutacja w eksonie 10. Mutacja ta prowadzi 121 . Przykładem mutacji typu delecja aminokwasu jest mukowiscydoza u ludzi.

Przykładem mutacji typu insercja aminokwasu jest wspomniana już wcześniej choroba Huntingtona u ludzi. a także umaszczenie zwierząt i inne. Częstość tych mutacji wynosi 10-40%. Gen C warunkuje wytwarzanie enzymu tyrozynazy. Często są to zaburzenia przebiegu szlaku metabolicznego (tzw. blok metaboliczny). Mutacje zachodzące podczas obróbki potranskrypcyjnej. na przykład w pierwszym tygodniu życia (cytrulinemia) lub pierwszym roku życia (BLAD). powoduje powstanie domeny glutaminowej. kodującej aminokwas glutaminę. 5. na przykład białko determinowane przez locus Albino (C). Zwielokrotnienie powtarzającej się sekwencji CAG. natomiast w allelu F . ale może być również rozpoznawalny w okresie późniejszym. splicing) pre-mRNA --w wyniku zaburzeń w procesie wycinania intronów powstaje nieprawidłowy mRNA. Podczas procesu translacji zamiast kodonu ATC dla izoleucyny (w 507 pozycji łańcucha polipeptydowego) i następujących po nim kodonów TTT i GGT (fenyloalanina — 508 póz. W wyniku większości mutacji genowych następuje utrata lub modyfikacja zdolności organizmu do wytworzenia specyficznego białka. łańcucha) odczytywany jest kodon ATT (inny tryplet dla izoleucyny). złożonej z takiej liczby glutamin. oklapnięte uszy u kotów szkockich zwisłouchych czy skrócenie ogona u kotów bobtail (ryć. Fenyloketonuria — brak lub niedobór enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej. Również niektóre allele genu determinującego warianty białka mleka αs1-kazeiny u kóz powstały w wyniku zaburzeń w procesie obróbki pre-mRNA. jaka jest zakodowana w sekwencji (CAG)n. powoduje uszkodzenie układu nerwowego oraz niedorozwój umysłowy i fizyczny. 5-12 wkładka kolorowa). Fenotypowy efekt mutacji genowych może być zauważalny wkrótce po urodzeniu osobnika. przekształcającego fenyloalaninę w tyrozynę. i glicyna — 509 póz. najczęściej enzymu koniecznego do prawidłowego przebiegu jakiegoś procesu. Mutacje jednego z genów warunkujących określony enzym tego bloku powodują następujące schorzenia: A. Białko takie może mieć inne właściwości katalityczne niż białko prawidłowe.3 eksony kodujące 37 aminokwasów. Jednym z najlepiej poznanych bloków metabolicznych u ludzi są nieprawidłowości w przemianie aminokwasów fenyloalaniny i tyrozyny (ryć. 5-13). na przykład wielopalczastość. a następnie sekwencja GGT dla glicyny. W następstwie nieprawidłowej obróbki potranskrypcyjnej mRNA powstają allele zmutowane. czego konsekwencją jest synteza zmienionego białka. 122 . w którym produkt jednej przemiany enzymatycznej stanowi substrat dla następnej przemiany.do utraty jednego aminokwasu — fenyloalaniny w 508 pozycji kodowanego przez ten gen łańcucha polipeptydowego. zwanej składaniem (ang. W przypadku allelu D podczas wycinania intronów został dodatkowo wycięty ekson kodujący 11 aminokwasów. o czym pisano już wcześniej. skrócenie kręgosłupa u bydła i psów.

Albinizm. kwas homogen tyzynowy jest odkładany w stawach. biorącego udział w przemianie tego kwasu w kwas homogentyzynowy. Alkaptonuria -. growth hormone — GH).3. Albinizm występuje także u zwierząt. Jednym z genów.brak oksydazy kwasu homogentyzynowego. a przeświecające przez nią naczynia krwionośne nadają jej różowe zabarwienie. powodujący różny stopień nasilenia niedorozwoju umysłowego. brwi i rzęsy. Kretynizm tarczycowy — brak enzymu katalizującego przemianę tyrozyny w hormon tarczycy (tyroksynę i trijodotyroninę). nie powodujący wyraźnie złych skutków dla organizmu. Bloki metaboliczne mogą dotyczyć również enzymów związanych z przemianami innych związków. którego polimorficzne formy wykazują związek z różnymi cechami użytkowymi zwierząt gospodarskich. 123 . a jego nadmiar jest wydalany z moczem.B.niedobór enzymu hydroksylazy kwasu p-hydroksyfenylopirogronowego. C. powodując jego ciemnienie na powietrzu. chrząstkach i skórze wywołując stany zapalne. cukrów czy lipidów.4-dihydroksyfenyloalaninę (DOPA) w barwnik skóry — melaninę. przekształ cającego 3..brak enzymu tyrozynazy. jest gen hormonu wzrostu — somatotropiny (ang. białe włosy. osobniki albinotyczne mają bardzo jasną skórę. Tyrozynoza -. tęczówka oka nie jest zabarwiona.4. np. 5. czyli bielactwo . Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt Mutacje genowe mogą mieć znaczący wpływ na efektywność hodowli zwierząt. E. prze kształcającego ten kwas w kwas maleiloacetooctowy. D.

15 prosięcia u świń bardzo plennej rasy meishan i 0. 5. 5. W pojedynczej kopii allel zmutowany zwiększa liczebność miotu o l jagnię. Poszczególne allele tego genu warunkują wzrost liczebności miotu o 1. Geny letalne. U trzody chlewnej stwierdzono związek między polimorfizmem genu receptora estrogenu (ang.4. Wykryte dotychczas mutacje u świń wpływające na jakość mięsa dotyczą: receptora rianodyny (RYR1) — mutacja powodująca gorączkę złośliwą oraz locus PRKAG3 — mutacja powodująca tzw. wpływających na liczbę jagniąt rodzonych przez owcę w jednym miocie. Stąd poznanie podłoża wielu chorób genetycznych. odpornościowych. O podłożu molekularnym niektórych chorób metabolicznych wspomniano już w podrozdziale: Skutki mutacji genowych. gen Thoka u owiec islandzkich i gen Belle-Ile u owiec utrzymywanych w północnej Francji. Podobny efekt fenotypowy ma gen FecX' sprzężony z płcią. Szerzej mutacje te są opisane w rozdziale: Zmienność cech (podrozdział: Geny o dużym efekcie). U bydła i owiec wykryto mutacje powodujące hipertrofię mięśniową. że rozwój niektórych chorób genetycznych zależy również od wpływu czynników środowiskowych. metabolicznych. estrogen receptor gene — ESR) a wielkością miotu. a szczególnie wrodzonych wad rozwojowych. np. U bydła cecha ta warunkowana jest zmutowanym allelem genu miostatyny (locus w chromosomie 2). semiletalne i subwitalne Wpływ szkodliwego działania zmutowanych genów jest różny.6 jagnięcia.4. Inne mutacje to: gen FecJ u owiec jawajskich. które mogą się przejawiać zaburzeniami rozwojowymi o charakterze morfologicznym lub upośledzeniem różnych funkcji organizmu. U owiec natomiast hipertrofia mięśniowa (CLPG) jest determinowana mutacją locus kodującego ncRNA. Spośród wykrytych dotychczas mutacji. Pojedyncza kopia każdego z tych genów powoduje wzrost liczebności miotu o około 0. Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne Mutacje genowe często prowadzą do powstania chorób genetycznych. endokrynologicznych.4. największe znaczenie ma mutacja w genie BMPR-IB wykryta u owiec rasy merynos booroola. sprawia dużo trudności. Zależnie od stopnia penetracji tych genów można je podzielić na: 124 . Opłacalność hodowli zwierząt w dużej mierze zależy od cech reprodukcyjnych. Należy jednak pamiętać.42 prosięcia u wielkiej białej. psychicznych itp.Inne mutacje genowe nie mają tak wszechstronnych skutków jak mutacje w genie hormonu wzrostu.1.4. kwaśne mięso (RN). wykryty u owiec rasy romney.

powodują śmierć osobnika. również heterozygoty WpW nie są zdolne do życia i giną przed urodzeniem. gen siwej barwy (sziras) wełny u owiec rasy karakuł czy gen achondroplazji u bydła i kur. w którego genotypie wystąpią. powodujące w aktywnej dawce śmierć od 50 do 90% osobników. Geny letalne warunkują nieprawidłowości rozwojowe i zakłócenia w procesach fizjologicznych. Niektóre z nich. warunkujący umaszczenie tzw. WW) działają letalnie. Z punktu widzenia ekonomicznego korzystniejsze są kojarzenia heterozygotycznego osobnika platynowego z homozygota pod względem genu srebrzystego ubarwienia. Gen platynowej barwy u lisów (W p ) jest wynikiem mutacji genu w. w stosunku l platynowy: l srebrzysty (ryć. Geny letalne dominujące ujawniają swoje działanie niekorzystne już w układzie heterozygotycznym. warunkującego srebrzystą barwę włosa. Również okres w życiu osobnika. inne zaś później. Geny letalne o niezupełnej dominacji sygnalizują swoją obecność w pojedynczej dawce. będącym również wynikiem mutacji genu ω. z nie wyjaśnionych dotąd przyczyn. Jedne geny letalne powodują śmierć zygoty we wczesnym stadium życia embrionalnego. Gen achondroplazji stwierdzony po raz pierwszy u bydła irlandzkiej rasy kerry. w którym dany gen przejawia działanie letalne. Geny te działają letalnie w układzie homozygotycznym. w układzie heterozygotycznym zaznacza swą obecność skróceniem odnóży (krótkonogie bydło nazwane dexter). w okresie pourodzeniowym lub u dorosłych osobników. powodujące śmierć ponad 90% osobników. Gen siwej barwy karakułów powoduje śmierć osobników homozygotycznych w wieku 4-9 miesięcy wskutek zaburzeń w funkcjonowaniu przywspółczulnego układu nerwowego. ale także i heterozygotycznych osobników same się eliminują i mutacja taka nie utrwala się w populacji. homozygota recesywna). Oba zmutowane geny w układzie homozygotycznym (WpWp. 5-14 wkładka kolorowa). Kojarzenie między sobą lisów platynowych bądź białopyskich powoduje zmniejszenie plenności wskutek zamierania zarodków homozygotycznych.• geny letalne. jest gen W. natomiast u osobników heterozygotycznych nie są letalne. w których genotypach wystąpią w dawce aktywnej (np. białopyskie. powodując śmierć nie tylko homo-. • geny subwitalne. Innym genem. który jest letalny w podwójnej dawce. • geny semiletalne. powodujących poważne zakłócenia procesu trawienia. może być różny. U kur gen achondroplazji (Cp) w układzie hetero- 125 . które osłabiają wydolność fizjologiczną i mogą powodować śmierć od 10 do 50% osobników. nie ograniczając na ogół przeżywalności czy sprawności życiowej. Przykładem jest gen platynowego ubarwienia u lisów. uzyskamy wówczas lisy zdolne do życia. ale dają zauważalny efekt fenotypowy.

od niewielkich zmian (np. Zakres działania tych genów jest różny. jak achondroplazja recesywna. miejscowy brak nabłonka u bydła ayrshire) do rozległych zaburzeń.zygotycznym (Cpcp) warunkuje krótkonożność. Zarodki o genotypie CpCp zamierają w okresie od 3 do 4 dnia inkubacji. nieszkodliwe zaś dla osobników znajdujących się w dobrych warunkach. warunkujący pasmowy brak owłosienia u bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Niektóre geny letalne mogą także powodować śmierć matki. bydła i świń powoduje częste padanie matek na skutek utrudnionych porodów. Przykładem genu letalnego o niezupełnej dominacji sprzężonego z płcią jest gen oznaczony symbolem A31. Cecha ta występuje tylko u samic. Wrodzona katarakta u bydła lub brak gałek ocznych oraz wiele innych podobnych nieprawidłowości powodują. Te same geny mogą być letalne dla swych nosicieli przebywających w złych warunkach środowiskowych. Kojarzenie to przedstawia schemat: Większość genów letalnych ma charakter recesywny autosomalny. natomiast u innych mogą tylko zmniejszać sprawność fizjologiczną. Krowy takie są wrażliwe na zimno i źle znoszą czyszczenie. Przykurcz mięśni kończyn i szyi (cecha recesywna) płodów owiec. Nosiciele tych genów (heterozygoty) fenotypowo niczym się nie różnią od osobników normalnych. Zmienność tej cechy u krów jest duża. iż zwierzęta obarczone nimi mogą żyć tylko w szczególnych warunkach środowiskowych i pod troskliwą opieką hodowców. Stopień fenotypowego przejawienia się genu letalnego zależy zarówno od współdziałania danego genu z innymi genami. jak też od interakcji ze środowiskiem. 126 . U krów heterozygotycznych nieowłosione pasma są ledwie dostrzegalne. Z kojarzenia krowy homozygotycznej pod względem tego genu z buhajem normalnym w potomstwie uzyskuje się W przypadku gdy matka jest heterozygotą. U samców gen ten jest letalny. natomiast u homozygotycznych — bardzo wyraźne. Geny semiletalne często jest trudno odróżnić od genów letalnych. gdyż ich działanie zależy między innymi od czynników środowiskowych. w potomstwie występuje stosunek samców do samic l: 2. co obrazuje schemat: jedynie samice. Ponadto niektóre z tych genów mogą być letalne w stosunku do jednych zwierząt.

Większość wad wrodzonych dziedzicznych ma określony obraz fenotypowy. 3) braki (defekty czy usterki) — są to drobne zmiany nie mające większego znaczenia dla życia zwierzęcia. obarczone nimi zwierzęta nazywane są potworkami.2. bloki metaboliczne. Niektóre z tych genów są przyczyną zaburzeń metabolicznych. Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe Wrodzonymi wadami rozwojowymi nazywamy wszelkie nieprawidłowości budowy ciała. Na przykład buhaje dotknięte spastycznym niedowładem kończyn (wada ta ma dwie postacie — występuje do 8 tygodnia życia lub dopiero w wieku 2-3 lat) niechętnie kryją i są eliminowane z rozpłodu. przypominające mutanty. Niektóre z wad są zauważalne już w chwili przyjścia na świat osobnika. Przyczyny powstawania wad wrodzonych mogą być dwojakiego rodzaju: 1) genetyczne — będące wynikiem mutacji genowych. Wady takie. 2) wady — są to pewne zaburzenia w prawidłowej budowie. a powstałe pod wpływem czynników środowiskowych. W przypadku prowadzenia kontroli wrodzonych wad dziedzicznych i ograniczania ich występowania istotnym problemem jest odróżnienie fenokopii od wady mającej podłoże genetyczne. Wiele wad determinowanych genami subwitalnymi dotyczy układu rozrodczego. mimo że są pochodzenia pozagenetycznego. chromosomowych lub genomowych. a jednocześnie zmniejszają odporność zwierząt na choroby i niekorzystne czynniki środowiskowe. 2) środowiskowe — powstałe na skutek działania niekorzystnych czyn ników środowiskowych na rozwijający się płód. nauka zajmująca się zaburzeniami rozwojowymi. inne ujawniają się w późniejszym okresie życia (np. powodując niepłodność czy utrudniając akt kopulacji. Zdarza się jednak. 5. epilepsja u bydła). noszą nazwę fenokopii. Nie każda wada wrodzona jest zatem uwarunkowana genetycznie. że niektóre anomalie.Geny subwitalne powodują odchylenia od normy w budowie anatomicznej i procesach fizjologicznych. powodując tzw.4. W niektórych przypadkach na powstanie takiej nieprawidłowości mają wpływ równocześnie czynniki środowiskowe i genetyczne. ich rodzajów. wady te nie dziedziczą się.4. sposobów dziedziczenia i ograniczania występowania tych wad w hodowli zwierząt gospodarskich. Przykład takiego bloku podano już wcześniej. powstające w okresie płodowym. do złudzenia przypominają nieprawidłowości uwarunkowane założeniami genetycznymi. Można to uczynić biorąc pod uwagę: 127 . następny podrozdział dotyczy wad wrodzonych. Ponieważ większość wad dziedzicznych jest uwarunkowana genami letalnymi. Teratologia. wyodrębnia trzy grupy tych zaburzeń: 1) potworności — są to bardzo rozległe zmiany w wyglądzie ciała.

5-15 wkładka kolorowa). 3) ujawnienie się tej samej wady u potomstwa jednego rozpłodnika. creeper — pełzacz). stwierdzono u francuskiego buhaja rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. przepuklina mózgowa i pępkowa oraz rozszczepienie podniebienia. Achondroplazja może być także uwarunkowana genem recesywnym i w takim przypadku objawia się głównie zaburzeniami w rozwoju kości głowy lub deformacją szkieletu i kończyn. polegającą na insercji 4 nukleotydów w genie. Nosicielstwo allelu achondroplazji. kodowany przez ten gen. że płody dotknięte tą wadą. jak i dalszych. OPIS NIEKTÓRYCH WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH Wady układu kostnego Jednym z najwcześniej poznanych zaburzeń rozwojowych była achondroplazja. oznaczonego symbolem bd (ang. bulldog disease). Poszczególne wady wrodzone często występują w połączeniu z innymi nieprawidłowościami. homozygotyczne pod względem genu niezupełnie dominującego. skrócenie lub brak żuchwy. japońscy badacze wykryli dwie mutacje (substytucja zasad i delecja) w genie zlokalizowanym w chromosomie 6 i oznaczonym symbolem LBN (LIMBLIN). cechująca się skróceniem kończyn. U japońskiego bydła mięsnego. 128 . wpływa pośrednio na zwięzłość budowy. 4) pojawienie się podobnej anomalii u zwierząt spokrewnionych z ro dzicami noworodka. U drobiu achondroplazja jest warunkowana genem niezupełnie dominującym Cp (ang. powodując tylko nieznaczne skrócenie kończyn. Do anomalii towarzyszących tego rodzaju zaburzeniom rozwojowym należą: skrócenie części twarzowej głowy. U bydła wada ta występuje u ras mięsnych (np. Gen ten jest letalny u większości homozygot między 3 a 4 dniem inkubacji. Badania genetyczne wykazały. u herefordów). charakteryzującego się wybitną wartością hodowlaną. Osobniki heterozygotyczne charakteryzują się skróconymi odnóżami. dała początek nowej rasie bydła — dexter).1) zgodność wyglądu danej anomalii z opisem genetycznie uwarun kowanych wad wrodzonych w danej rasie. Do mutacji wpływających na cały kościec należy karłowatość. Jest to prosta cecha recesywna. ulegają poronieniu zwykle przed ósmym miesiącem (ryć. Nieprawidłowość ta występuje głównie u bydła (po raz pierwszy została opisana w Irlandii. u którego występuje recesywna karłowatość chondrodysplastyczna (ang. 2) wystąpienie wady u noworodka pochodzącego z kojarzeń krewniaczych zarówno bliskich. chondrodysplastic dwarfism). W 2002 roku w Australii wykryto odpowiedzialną za tę wadę mutację. czyli zahamowanie rozwoju układu kostnego. Mutacja ta powoduje powstanie kodonu terminacyjnego. skutkiem czego krótszy jest o 1/3 łańcuch polipetydowy. Gen karłowatości u osobnika heterozygotycznego. którego lokalizacja nie została ujawniona (zapewne test molekularny zostanie opatentowany).

które przeżyły. Wada ta jest oddzielną jednostką w odróżnieniu od podobnej anomalii występującej w przypadku tzw. U bydła mlecznego formą tej wady jest wrodzone zniekształcenie kręgów — CVM (ang. spider syndrome). U osobnika dotkniętego tą wadą odnóża kończą się blisko stawu łokciowego. która zależnie od gatunku. Natomiast osobniki heterozygotyczne charakteryzuje delikatna budowa kośćca z wyraźnym wydłużeniem kości długich. amputacja kończyn (akroteriaza) (ryć. central vertebral malformation). któremu towarzyszy twór różnych rozmiarów wypełniony przeważnie płynem. U psów skrócenie kręgosłupa nie jest letalne dla suk. rozmnażają się one prawidłowo. U owiec niektórych ras mięsnych (suffolk. a także u owiec. Może ona natomiast towarzyszyć: wodogłowiu. polega na niezrośnięciu się kości czaszki.FGFR3). Do wrodzonych wad w budowie kończyn należą: zesztywnienie stawów i wielopalczastość. bezpośrednio po urodzeniu można je rozpoznać po skróconym ogonie. że jest to cecha letalna dla jednej płci. żeber i mostka oraz części pyskowej (garbaty nos). Anomalia ta uwarunkowana jest genem recesywnym. której następstwem jest zmiana aminokwasu waliny na kwas glutaminowy w pozycji 700 łańcucha polipeptydowego) w genie receptora czynnika wzrostu fibroblastów (ang. Ze względu na zmieniony sposób siedzenia suki te nazwane są „pawianowatymi". pęcinowego lub kolanowego. Natomiast samce prawdopodobnie nie osiągają dojrzałości. deformację grzbietu. Anomalia ta często występuje w połączeniu z zespołem wad typu achondroplastycznego. świń. amputacji kończyn. jest autosomalna recesywna cecha skrócenie kręgosłupa. Wada ta. Anomalią układu kostnego. Do najczęściej spotykanych anomalii w budowie głowy zalicza się przepuklinę mózgową uwarunkowaną recesywnym genem letalnym.Zaburzeniem. przepuklinie mózgowej. Prostą autosomalna cechą recesywna u bydła jest skrócenie żuchwy. rozdwojenie podniebienia i brak większości zębów. a nawet płci wykazuje różny stopień letalności. Jest ona wynikiem mutacji (transwersja adeniny na tyminę. 5-16 wkładka kolorowa). Śmiertelność wśród jagniąt dotkniętych zespołem pajęczym jest bardzo wysoka. pojawiła się wada budowy kośćca określana mianem zespołu pajęczego (ang. U jagniąt. brakowi gałek ocznych 129 . Szczenięta obarczone tą wadą cechuje mniejsza żywotność. Możliwe więc. hampshire) w Stanach Zjednoczonych w latach 80. W układzie homozygotycznym allel zmutowany powoduje kątową deformację kończyn. a nawet niepłodność. cieląt i prosiąt sztywność stawów przy urodzeniu jest połączona z dziedzicznym przykurczem mięśni. Ogólne zesztywnienie stawów notowane jest u bydła. Wadzie tej często towarzyszą: skrócenie żuchwy. Jest ona letalna u bydła i indyków. fibroblast growth factor receptor 3 -. a nawet ludzi jest tzw. obserwowana głównie u bydła. które występuje u większości ras bydła. Genetycznym podłożem tej wady jest autosomalny gen recesywny. a u tych. stwierdza się osłabione zdolności rozrodcze. świń i owiec.

Wady układu powłokowego Wady układu powłokowego odnoszą się nie tylko do skóry. Prawie połowa piskląt dotkniętych tym zaburzeniem zamiera w ciągu ostatnich 2-3 dni inkubacji. niedorozwój części twarzowej czaszki lub cyklopia (dwie gałki oczne w jednym oczodole). w wieku 4-5 miesięcy pokryją się rzadkim upierzeniem. U bydła wada ta może występować samodzielnie lub w połączeniu z innymi nieprawidłowościami wrodzonymi. Ptaki. Cielęta dotknięte tą wadą w warunkach naturalnych giną. Miejsca nie pokryte nabłonkiem najczęściej występują na kończynach powyżej pęcin i na głowie za śluzawicą. królików i kotów anomalia ta jest determinowana recesywnym genem autosomalnym. Nienormalność ta jest prostą cechą recesywna. naked). U drobiu wadą układu powłokowego jest nagość. psy tureckie. W pewnym sensie odpowiednikiem skrócenia żuchwy u bydła jest typ dziobu „kaczor Donald" u kurcząt. Skóra nowo narodzonego cielęcia składa się jakby z rogowych płytek przypominających duże łuski. u bydła ayrshire. natomiast najłagodniejszą. skrócenie szczęki. a to z kolei może spowodować śmierć w pierwszych tygodniach życia. ale i takich jej wytworów. że wada ta ma charakter semiletalny i jest rezultatem działania autosomalnego recesywnego genu oznaczonego symbolem dek (ang. duck). U psów brak owłosienia uwarunkowany jest genem dominującym. 130 . jak wodogłowie. Nieśność kur obarczonych tą wadą jest znacznie zmniejszona. jak włosy i pióra.lub zesztywnieniu stawów. że wszystkie bezwłose psy (tzw. chińskie. Normalna skóra i włosy pokrywają jedynie okolice nadgarstka i stepu. u bydła rasy Jersey. Jedną z najpoważniejszych letalnych wad dziedzicznych skóry jest rybia łuska u bydła. Anomalia ta polega na skróceniu dolnej części dzioba. Płytki te są porozdzielane rowkami. Jednakże i u cieląt rasy ayrshire miejsca chore mogą ulegać zakażeniu. gdyż gen bezwłosowości w podwójnej dawce powoduje tak duże nieprawidłowości. Wyniki badań wskazują. że osobniki homozygotyczne rodzą się martwe. prowadzącą do śmierci płodów lub noworodków. w których rosną włosy. która powstaje w wyniku wytwarzania nadmiernej ilości keratyny i w następstwie — nieprawidłowego rogowacenia nabłonka. oznaczonym symbolem n (ang. które przeżyją i będą odchowywane w temperaturze wyższej niż zwykle. Zaburzeniem wykazującym dużą zmienność u różnych ras bydła jest cecha recesywna określana jako miejscowy brak nabłonka. Schorzenie to przybiera najostrzejszą formę. U owiec obserwowana jest również cecha recesywna — brak żuchwy. perskie lub meksykańskie) są heterozygotami. Inną wadą dziedziczną układu powłokowego jest brak owłosienia. Opisana wada układu powłokowego (rybia łuska) występuje także u ludzi. U bydła. Na podstawie szczegółowych badań można sądzić. uwarunkowana recesywnym genem sprzężonym z płcią.

Prosięta z wodogłowiem wewnętrznym padają do drugiego dnia życia. podczas gdy u białych kaczek (crested white) osobniki homozygotyczne giną. determinowana u bydła genem dominującym. Bezmózgowie występuje na ogół w połączeniu z rozszczepieniem kręgosłupa i zaburzeniami w rozwoju narządów wewnętrznych. Niedorozwój móżdżku najlepiej został poznany u bydła i owiec. U większości cieląt homozygotycznych pod względem genu warunkującego epilepsję objawy pojawiają się w wieku od 3 do 6 miesięcy. świń i drobiu jest wodogłowie wewnętrzne. Obie nienormalności warunkowane są genem recesywnym. Zwierzęta dotknięte tą wadą rodzą się żywe. wykazują powiększenie czaszki. Podobna nieprawidłowość obserwowana u kur jest warunkowana recesywnym genem sprzężonym z płcią. natomiast u królików — recesywnym. powodując jego rozjaśnienie. pod którym czaszka jest silnie wysklepiona wskutek ciśnienia powiększonych półkul mózgowych. Cechą dziedziczną u wielu gatunków zwierząt jest epilepsja. U drobiu występuje również recesywne. Wady układu nerwowego Wady dziedziczne układu nerwowego stanowią około 16% zaburzeń rozwojowych u bydła. Cielęta dotknięte tą wadą rodzą się zazwyczaj żywe. U świń gen warunkujący tę wadę wykazuje działanie plejotropowe. u których jest prostą cechą recesywną. Schorzenie to nazywane jest drżeniem i ujawnia się w wieku od 18 do 35 dni. usztywnieniem nóg oraz drżeniem ciała. natomiast heterozygoty mają piękny czub. powodującą wczesne zejście śmiertelne lub prowadzącą do uboju z konieczności. sprzężone z płcią zaburzenie zwane paroksyzmem. przy czym u kur gen ten nie jest letalny (np. Kurczęta w wieku około 2 tygodni lub starsze reagują na hałas i raptowne oświetlenie biegiem. Atak taki trwa około 10 sekund. U indyków i kur notowane jest wrodzone zaburzenie równowagi. U bydła nienormalność ta dotyczy jelita biodrowego. to prosta autosomalna cecha recesywną występująca zarówno u bydła. rasy houdan i polskie czubatki). Z punktu widzenia anatomicznego schorzenie to jest spowodowane nadmiarem płynu nagromadzonego w komorach mózgowia lub niekiedy w przestrzeniach między oponą pajęczą i miękką. Brak odbytu jest recesywną cechą letalną. ale nie mogą stać. następnie upadkiem. Badania anatomiczne wykazują znaczne zmniejszenie móżdżku lub patologiczne zmiany w warstwie korowej. nie potrafią utrzymać się na nogach i giną w ciągu 2 dni. warun131 . Anomalie układu nerwowego wyrażają się między innymi bezmózgowiem lub niedorozwojem móżdżku (hipoplazja móżdżku). U drobiu wodogłowie uwarunkowane jest niezupełnie dominującym genem Cr (ang. Większość z tych kurcząt ginie przed 15 tygodniem życia. jak i u koni. crest). Prostą autosomalna cechą występującą u bydła. wpływa bowiem na umaszczenie.Wady układu pokarmowego Najczęściej obserwowanymi wadami związanymi z układem pokarmowym są brak odbytu i niedrożność jelit. Niedrożność jelit zaś. u koni natomiast okrężnicy.

szczególnie u buhajów.4. autosomalna cecha recesywna. czyli niezstąpienie jednego lub obu jąder przez kanał pachwinowy do moszny. Ten typ niepłodności występuje u buhajów homozygotycznych pod względem recesywnego genu kn (ang. Zaburzeniem rozwojowym układu rozrodczego spotykanym najczęściej u psów. jest paraliż i przykurcz mięśni kończyn i szyi. Wady układu rozrodczego Dość często występujące. Podłoże genetyczne zaburzeń natury biochemicznej. 132 . knurl). dlatego nazwano je „gałkowatymi". takie jak: niedorozwój (hipoplazja) jąder. W przypadku jednostronnego wnętrostwa osobnik jest płodny i może przekazywać tę wadę potomstwu. pić i giną w ciągu kilku dni.kowane recesywnym genem letalnym lo (ang. niedrożność jajowodów czy wnętrostwo. występujący u bydła. Fenotypowym obrazem tej wady jest spionizowanie stawu skokowego w wyniku skurczu mięśnia brzuchatego. U białych jałówek rasy belgijskiej błękitnej i shorthorn bezpłodność wynika z niedorozwoju pochwy i macicy. Trudność tę powiększa to. Wada ta czasami ujawnia się dopiero w wieku 10-12 lat. świń i owiec. ale także u knurów. której objawy mogą być dwojakie: paraliż wszystkich kończyn bądź tylko kończyn tylnych. iż objawy pojawiają się u zwierząt w różnym wieku. Nienormalność tę można usunąć zabiegiem chirurgicznym. Pisklęta obarczone tą wadą kłują się dobrze. Niepłodność obserwowana jest także u buhajów. a równocześnie dobrze poznane są anomalie budowy i czynności układu rozrodczego. jajników. 5. Zaburzeniem układu nerwowego. czyli szczytowej części główki. loco).3. powstającą w wyniku zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego jest spastyczne porażenie kończyn tylnych. Anomalią o dużej częstości występowania. Choroby monogenowe wywołujące zaburzenia procesów biochemicznych Wpływ genów na budowę morfologiczną i anatomiczną zwierząt jest znacznie łatwiejszy do rozpoznania niż ich oddziaływanie na procesy fizjologiczne. ale nie mogą jeść. Inne przykłady zaburzeń rozwoju cech płciowych są omówione w rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm. ogierów i samców innych ssaków jest wnętrostwo. Dlatego konieczne jest usuwanie z hodowli rozpłodników obarczonych wnętrostwem.4. jak na przykład brak lub niedobór pewnych enzymów czy hormonów. macicy. jest trudne do identyfikacji. Anomalia ta jest prawdopodobnie wynikiem plejotropowego działania genu białego umaszczenia w połączeniu z nieznaną liczbą genów z innych loci. nasieniowodów. Jest to prosta. Plemniki buhajów dotkniętych tą nieprawidłowością cechuje znaczne zgrubienie akrosomu. Obustronne wnętry są niepłodne również po takim zabiegu. związanym z niedorozwojem przodomózgowia.

gdyż świnie obarczone tym defektem nie są uczulone na światło słoneczne.Typową nieprawidłowością natury biochemicznej jest porfiria występująca u bydła i świń. a także owiec. a w skrajnych przypadkach — wrzodów. zębach i innych częściach ciała. lecz jest ono jednak innej natury niż porfiria u bydła. Często nawet niewinna zabawa szczeniąt może spowodować śmierć osobnika chorego na hemofilię. istnieje wiele anomalii. Omówione wyżej wady są uwarunkowane allelami powstałymi w wyniku mutacji genowych. Należą do nich przypadki wielokończynowości. U szczeniąt chorych na hemofilię A pierwsze objawy pojawiają się w wieku od 6 tygodni do 3 miesięcy. ale mechanizm ich dziedziczenia nie jest jeszcze wyjaśniony. kościach. mająca łagodniejszy przebieg. U owiec hemofilia A jest chorobą śmiertelną dla większości obarczonych nią zwierząt. wywoływana działaniem genu recesywnego sprzężonego z płcią. U bydła na skutek zaburzeń metabolicznych powstaje czerwony barwnik porfiryna. wytwarzany w nadmiernych ilościach i odkładany we krwi. które są niewątpliwie dziedziczne. charakteryzującym się zmniejszoną krzepliwością krwi na skutek braku jednego z czynników biorących udział w tym procesie jest hemofilia. Uczulenie na promienie słoneczne występuje również u owiec. Zestawienie ważniejszych chorób monogenowych dziedzicznych jest zawarte w tabeli 5-II. których podłoże genetyczne jest dobrze poznane. powodująca śmierć w dwa do trzech tygodni po pojawieniu się pierwszych objawów. Genetycznym podłożem tej wady u bydła jest gen recesywny. Schorzeniem notowanym u ludzi i psów. Fenotypowym obrazem tej wady jest egzema na pysku i uszach. Schorzenie to wiąże się z zahamowaniem enzymatycznym tworzenia hemu. która jest produktem rozkładu chlorofilu. Ta nieprawidłowość metaboliczna ujawnia się u osobników homozygotycznych. Są dwa rodzaje tego schorzenia: hemofilia A — cechuje się brakiem czynnika VIII (globulina przeciwhemofilowa). Zagadnienie to jest omówione w podrozdziale: Mutacje chromosomowe oraz rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm. reagują powstawaniem pęcherzy na skórze. wynicowce (niezrośnięcie powłok brzusznych lub klatki piersiowej. a w konsekwencji tego wydostanie się zawartości jamy brzusznej lub klatki piersiowej na zewnątrz) oraz przepukliny. który przyspiesza przemianę protrombiny w trombinę. Oprócz ogromnej liczby wrodzonych wad dziedzicznych. niezbędnego do wytwarzania tromboplastyny osocza. 133 . a dotycząca czynnika IX (czynnik Christmas). i hemofilia B. Wątroba jagniąt dotkniętych tą anomalią nie wydziela fikoerytryny. składnika hemoglobiny. Zwierzęta dotknięte porfiria są bardzo wrażliwe na promienie słoneczne. U świń porfiria jest prawdopodobnie warunkowana genem dominującym i schorzenie to ma inne podłoże niż u bydła. zroślaki (zrośnięte dwa płody). Locus kontrolujący syntezę czynnika VIII u owiec znajduje się w długim ramieniu chromosomu X w regionie Xq24-q33. Również innego rodzaju mutacje — aberracje chromosomowe mogą być przyczyną wad bądź zmniejszenia wartości cech użytkowych.

134 .

kontrola wad wrodzonych nie jest jeszcze dobrze zorganizowana. częstość jest niewielka. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wad dziedzicznych w pogłowiu zwierząt odbywa się przez usuwanie ich nosicieli.4. Większość wad jest jednak uwarunkowanych genami recesywnymi i trudno je wyeliminować z populacji hodowlanych. ale w swoim genotypie 135 .5. są zauważalne i łatwe do eliminacji. Istnieją jednak akty prawne dotyczące ograniczania występowania tych zaburzeń. Opisane wyżej wady są dziedziczone w prosty sposób (jedna para alleli). które są uwarunkowane genami dominującymi (o zupełnej lub niepełnej dominacji).4. Ograniczanie występowania chorób genetycznych Częstość występowania genetycznie warunkowanych wad rozwojowych u zwierząt gospodarskich jest różna w różnych krajach.4. W Polsce. Tam gdzie prowadzona jest dokładna rejestracja przypadków wad wrodzonych połączona z ograniczeniem ich występowania. który jest fenotypowo normalny. niestety. Terminem nosiciel określamy osobnika. ale jedynie te.

jednakże połowa z nich będzie homozygotami dominującymi. u ptaków samce). Zatem nosicielstwo niepożądanego genu może być potwierdzone lub wykluczone poprzez zastosowanie odpowiednich kojarzeń. Wyjaśnienie tego wyliczenia znajduje się w rozdziale: Podstawy genetyki populacji. Schemat takiego kojarzenia jest następujący: Jeżeli testowany osobnik jest nosicielem allelu recesywnego. że aż 18% osobników jest nosicielami niepożądanego allelu. to około 50% jego potomków będzie homozygotami recesywnymi. Geny te. Na przykład od koguta nosiciela recesywnego genu letalnego sprzężonego z płcią. Kojarzenie samca (domniemanego nosiciela) z dużą liczbą samic. Jeśli będzie to gen letalny powodujący zamieranie zarodków. Testowanie takie jest możliwe jedynie wtedy. wśród których można się spodziewać obecności nosicielek recesywnego allelu. 2. głównie wykorzystywanych w sztucznej inseminacji (np. jak już wspomniano. będą pochodzić wszyscy synowie fenotypowo normalni. W przypadku genów sprzężonych z płcią wykrycie nosicielstwa tych genów nie stwarza większych trudności. Postępowanie to ma na celu wykrycie nosicielstwa u rozpłodników.ma gen letalny (czy semiletalny) w układzie heterozygotycznym. gdy występują w stanie homozygotycznym. buhaje). Znaczne trudności sprawia wykrywanie nosicieli autosomalnych genów letalnych o charakterze recesywnym. Ujawnienie się jakiejś wady w populacji u 1% osobników oznacza. Nosicielami mogą być tylko osobniki płci homogametycznej (u ssaków są to samice. to po wykluciu stosunek liczbowy płci u potomstwa będzie odbiegał od oczekiwanego 1 : 1 i będzie wynosił 2:1. skojarzonego z normalnymi kurami. 136 . Kojarzenie testowanego samca z samicami o genotypie homozygoty recesywnej. gdy homozygoty recesywne wykazujące wadę żyją i są płodne. fenotypowo ujawniają swą obecność wówczas. a u połowy ujawni się wada dziedziczna. Znane są trzy klasyczne metody testowania rozpłodników na nosicielstwo genów recesywnych: 1. a połowa nosicielami niepożądanego genu. Natomiast wśród jego córek połowa będzie normalnych.

3. w potomstwie może się ujawnić z prawdopodobieństwem równym 1/4 niepożądana cecha recesywna. Ponadto należy rejestrować i zgłaszać w zakładach unasieniania lub w okręgowych stacjach hodowli zwierząt wszystkie przypadki rodzenia się zwierząt żywych lub martwych z wadami wrodzonymi. lecz trudną do zaakceptowania ze względów hodowlanych. Jeśli oboje rodzice mają genotyp heterozygotyczny w danym locus. to wśród córek połowa będzie miała genotyp AA. W hodowli bydła młode buhaje. że samice matki tych córek są homozygotyczne (AA). Przeprowadzone kojarzenie może umożliwić także wykrycie obecności w genotypie zwierząt recesywnych genów letalnych (tzw. Jeśli przyjmiemy. Rejestracja ta z jednej strony daje obraz częstości występowania tych wad. 137 . Celem zasadniczym jest ocena wartości genetycznej rozpłodnika w zakresie cech użytkowości mlecznej na podstawie potomstwa (metoda ta jest opisana w podręcznikach z zakresu metod hodowlanych). Wówczas schemat kojarzenia testowego jest następujący: Kojarzenie rozpłodnika (ewentualnego nosiciela) z jego własnymi córkami powinno dać w potomstwie rozszczepienie w stosunku 7 normalnych do l obarczonego wadą. z drugiej natomiast umożliwia usuwanie z hodowli nosicieli (zwłaszcza męskich).Pojawienie się w potomstwie pochodzącym z takich kojarzeń osobnika obarczonego wadą świadczy o obecności poszukiwanego allelu recesywnego w genotypach testowanego rozpłodnika oraz matki noworodka. kojarzone są z losowo wybranymi samicami. a samiec jest heterozygotyczny. a połowa Aa. Całkowita eliminacja z populacji genów letalnych o nieznanej budowie molekularnej jest niemożliwa. Dokładną metodą identyfikacji nosicielstwa recesywnego genu. Zatem jednym ze sposobów unikania w hodowli masowej strat powodowanych dziedzicznymi wadami wrodzonymi jest niedopuszczanie do kojarzeń krewniaczych. zakupione przez Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt. test automatyczny). jest kojarzenie samca z jego własnymi córkami.

a następnie rozdział tych fragmentów za pomocą elektroforezy (patrz rozdział: Metody analizy i modyfikacji genomu). tym samym wprowadzono do puli genowej naszego bydła niekorzystny allel D128G. głównie PCR-RFLP. iż przypuszczalnie geny korzystnych cech ilościowych są istotnie sprzężone z locus genu ITGB2. Osobniki heterozygotyczne (nosiciele niekorzystnego zmutowanego allelu) cechuje jednocześnie wysoka wartość hodowlana. która polega na ustalaniu długości fragmentów restrykcyjnych DNA przez cięcie (trawienie) zamplifikowanego DNA enzymami restrykcyjnymi (endonukleazy). spowodowana wrodzonym niedoborem leukocytarnych cząsteczek adhezyjnych. Ponieważ jest to gen recesywny. Zagadnienie to opisano niżej. W latach 70. Na początku lat 90. po raz pierwszy opisano go w 1983 roku. występująca również u ludzi pod nazwą LAD (ang. w których występuje gen odpowiedzialny za powstanie dziedzicznej wady wrodzonej czy choroby genetycznej. W diagnostyce tych chorób stosowane są techniki biologii molekularnej. bovine leukocyte adhesion deficiency) — zmniejszona odporność cieląt. rozpoczął się intensywny import do Polski bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w celu poprawy wartości genetycznej rodzimego bydła czarno-białego. że mutacja genu ITGB2 wystąpiła u buhaja urodzonego w USA w 1952 roku. Jest to choroba autosomalna recesywna. Analiza rodowodowa wykazała. który koduje strukturalną podjednostkę CD18 p2-integryny. Białko to odgrywa istotną rolę w odporności organizmu. Najbardziej rozpowszechnioną chorobą genetyczną w hodowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej jest BLAD (ang. leukocyte adhesion deficiency).Rozwój genetyki molekularnej pozwala coraz częściej na identyfikację nosicielstwa zmutowanych alleli poprzez testy oparte na analizie restrykcyjnej (RFLP) zamplifikowanych metodą PCR fragmentów DNA. które prowadzą do zmiany sekwencji kodującej skład aminokwasowy określonego białka. fenotypowo zdrowe). Ostatnie lata przyniosły postęp w poznawaniu podłoża molekularnego chorób dziedzicznych. Jest ona warunkowana zmutowanym recesywnym allelem (oznaczonym symbolem D128G) genu ITGB2. Pewnym niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania tej choroby jest to. Jednak molekularna identyfikacja allelu D128G (BLAD) nastąpiła dopiero w 1992 roku. powodująca zamianę w pozycji 128 łańcucha polipeptydowego kwasu asparagino138 . w USA frekwencja nosicieli niekorzystnego allelu D128G wynosiła około 15% wśród buhajów i 6% wśród krów. Stwierdzona w pozycji 383 nukleotydu mutacja. DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA NIEKTÓRYCH CHORÓB GENETYCZNYCH Większość chorób genetycznych zwierząt gospodarskich jest spowodowana mutacjami genowymi. szczególne znaczenie ma identyfikacja jego nosicieli (osobniki heterozygotyczne. U bydła zespół BLAD był znany od kilkunastu lat.

Mutacja ta została już przedstawiona wcześniej. Wykorzystuje się do tego celu istnienie różnych miejsc cięcia dla enzymów restrykcyjnych Haelll i Tacjl zależnie od normalnych i zmutowanych sekwencji nukleotydowych. ciche podstawienie 775 nukleotydu. opisana po raz pierwszy u bydła mlecznego w Australii w 1986 roku. tzw. recesywny allel genu warunkującego syntezę enzymu syntetazy argininobursztynianowej. natomiast cielęta homozygotyczne asas/asas padają 5-6 dnia po urodzeniu z powodu upośledzenia zdolności usuwania mocznika z organizmu.wego na glicynę. Opracowany test diagnostyczny cytrulinemii z zastosowaniem techniki PCR-RFLP wykorzystuje to. W allelu prawidłowym znajduje się miejsce restrykcyjne rozpoznawane przez enzym Haelll i miejsce restrykcyjne dla enzymu TaqI. iż zmutowany allel nie ma miejsca restrykcyj139 . Natomiast w allelu zmutowanym D128G mutacja punktowa zmienia sekwencję rozpoznawaną przez enzym TaqI i w następstwie tego enzym nie przecina cząsteczki DNA. jaki allel występuje w badanym DNA. W 1993 roku stwierdzono jej występowanie również u bydła tej rasy w USA. Obraz elektroforetycznego rozdziału wygląda następująco: W obrębie genu kodującego podjednostkę β2-integryny stwierdzono także drugą mutację. Ze względu na możliwość wprowadzenia tego niekorzystnego allelu do genotypów bydła w innych krajach. Inną chorobą genetyczną bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej jest cytrulinemia. który bierze udział w cyklu mocznikowym. podejmowane są środki prewencyjne. Po zamplifikowaniu fragmentu genu β2-integryny produkt PCR długości 58 par zasad poddaje się trawieniu jednym z wymienionych enzymów. Z kolei. jest podstawą testu molekularnego umożliwiającego wykrywanie nosicielstwa. Jej podłożem genetycznym jest zmutowany. Nosiciele cytrulinemii mają genotyp ASAS/asas i fenotypowo są normalni. ta sama mutacja punktowa powoduje powstanie drugiego miejsca restrykcyjnego dla enzymu HaeIII. a następnie uzyskane fragmenty rozdziela elektroforetycznie (metoda RFLP). które nie wpływa na sekwencję aminokwasową białka kodowanego przez ten gen. Za pomocą analizy fragmentów restrykcyjnych określa się.

nego dla enzymu Avall w kodonie 86. do identyfikacji nosicielstwa zmutowanego allelu stosowana jest metoda PCR-RFLP. określony symbolem DUMPS (ang. deficiency uridine monophosphate synthase). jest recesywna mutacja genu syntazy urydynomonofosforanowej. występujące po zmianie diety. Prawidłowy gen syntazy urydynomonofosforanowej będzie przez ten enzym trawiony. a dla normalnej homozygoty dwa prążki 118 pz i 72 pz. Wynikiem testu molekularnego dla osobnika homozygotycznego pod względem allelu zmutowanego jest jeden prążek długości 194 pz. Kolejną. powodującą polimorfizm w 175 kodonie dla proliny (CCC→CCT). polegająca na transwersji C→G w transbłonowej domenie IVS3 podjednostki a genu kanału sodowego (zamiana fenyloalaniny na leucynę w regionie między 1358 a 1514 aminokwasem w białku). 36 pz i 89 pz Ze względu na letalny efekt allelu DUMPS w układzie homozygotycznym. Konsekwencją tego jest podwyższony poziom kwasu orotowego w mleku i moczu krów heterozygotycznych. Zmutowany allel genu UMPS. nazwany HYPP (ang. okresie głodzenia. pojawiający się u koni „ąuarter" w USA. Osobniki heterozygotyczne są fenotypowo normalne. niemożliwa jest analiza DNA osobników homozygotycznych. Prowadzone są jednak badania blastocyst przewidzianych do embriotransferu pochodzących z kojarzeń osobników heterozygotycznych. dlatego nazwano go „genem zamieralności zarodków". Zamplifikowany fragment genu trawiony enzymem Avol da następujący obraz rozdziału elektroforetycznego: osobniki homozygotyczne (zdrowe) — dwa prążki: 53 pz i 36 pz osobniki heterozygotyczne (nosiciele) — trzy prążki : 53 pz. ale wykazują obniżony poziom aktywności enzymu. Z drugiej jednak strony. krowy takie charakteryzuje większa wydajność mleka i zawartość białka w mleku. Aby nie dopuszczać do kojarzeń nosicieli tego niekorzystnego genu. W obrębie genu syntetazy argininobursztynianowej stwierdzono także tranzycję cytozyny na tyminę. za140 . 118 pz i 72 pz. natomiast allel zmutowany (DUMPS) — nie będzie. U koni dotychczas poznano molekularne tło dwóch chorób genetycznych. Objawami tej choroby są ataki drżenia mięśni i paraliżu. nie dającą żadnych skutków fenotypowych. powoduje zamieranie homozygotycznych zarodków około 40 dnia ciąży. Odpowiedzialna za tę chorobę jest mutacja w genie kanału sodowego mięśni. konieczna jest identyfikacja genotypów heterozygotycznych (nosicieli). których skutkiem byłoby zmniejszenie płodności krów (zamieralność zarodków homozygotycznych). Podobnie jak w przypadku poprzednich mutacji. Mutacja ta w kodonie 405 genu UMPS znosi miejsce restrykcyjne dla enzymu Aval. Pierwsza z nich to okresowy paraliż. dla heterozygotycznego trzy prążki: 194 pz. natomiast buhaje mają wyższą wartość hodowlaną w zakresie cech użytkowości mlecznej. występującą u czarno-białego i czerwono-białego bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. również wcześniej przedstawioną mutacją letalną. hyperkalemic periodic paralysis).

dobrze umięśnionych. Białkowe cząsteczki infekcyjne. bo około 250 lat temu. Diagnostyka molekularna nosiciela zmutowanego ałlelu prowadzona jest za pomocą metody PCR-RFLP. Źrebięta o genotypie homozygoty recesywnej padają wkrótce po urodzeniu wskutek rozwoju różnorodnych infekcji. Choroba ta jest śmiertelna i charakteryzuje się długim okresem inkubacji. że nie występuje ona w polskiej populacji koni arabskich. natomiast badania przeprowadzone w Polsce wykazały. Jedną z najdawniej. iż przekształcają prawidłowe cząsteczki białka w szkodliwe. Przypuszcza się. severe combined immunodeficiency disease — SCID).działaniu czynnika stresogennego lub spożyciu siana z lucerny bogatej w potas. a różnica między nimi wynika z zakłóceń w wycinaniu intronów tego genu (splicing mRNA). na granicy prążka 12 i 13 (20pl2-pl3). Wprawdzie są one wywoływane przez nietypowy czynnik zakaźny. Podobna choroba od 50 lat znana jest u ludzi. iż białko prionowe i białko komórkowe (normalne) są kodowane przez ten sam gen. u owiec — 13ql7-ql8. jego zmutowany allel. Choroba ta charakteryzuje się brakiem limfocytów T oraz B. warunkujący białko prionowe — symbolem PrPSc. jednak predyspozycje do tych chorób mogą być warunkowane mutacją genową. trwającym miesiące lub lata bez żadnych objawów. Mutację tę stwierdzono u koni czystej krwi arabskiej hodowanych w USA. co powoduje załamanie się układu immunologicznego. scrapie — drapać) u owiec. chorób prionowych. natomiast u bydła i owiec w długim ramieniu chromosomu 13. z zastosowaniem enzymu restrykcyjnego Tagi. Gen kodujący białko komórkowe oznaczono symbolem PrPc. Druga choroba genetyczna o znanym podłożu molekularnym występująca u koni to ciężki złożony brak odporności (ang. nazwane prionami. którym jest białko. poznanych chorób prionowych u zwierząt jest trzęsawka (ang. spongiform encephalopathies). Z tego powodu określane są gąbczastymi encefalopatiami (ang. Gen ten u człowieka znajduje się w krótkim ramieniu chromosomu 20. Omawiając choroby genetyczne nie sposób pominąć tzw. u koni homozygotycznych objawy są silniejsze niż u heterozygotycznych. Selekcja koni na podstawie wyników gonitw na torze wyścigowym może prowadzić do wzrostu frekwencji tego niekorzystnego allelu. Za rozwój tej choroby odpowiedzialna jest mutacja polegająca na delecji 5 nukleotydów w genie kodującym katalityczną podjednostkę kinazy białkowej zależnej od DNA (DNA-PK). Znane choroby prionowe powodują często ubytki w mózgu i w konsekwencji prowadzą do śmierci. Okresowy paraliż występuje u koni cennych pod względem wartości genetycznej. W czasie jej rozwoju przekształcone cząsteczki białka gromadzą się w mózgu i niektórych tkankach. Mutacja HYPP dziedziczy się z niezupełną dominacją. indukując zmiany ich konformacji. namnażają się w ten sposób. jak P 141 . przy czym u bydła w pozycji 13ql7.

Białko to ma około 250 aminokwasów. Prowadzone są intensywne badania na myszach transgenicznych z bydlęcym genem PrPc. Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Wykryto już kilka mutacji w tym genie u owiec. a jej rezultaty nie były zadowalające. które wywołuje scrapie u owiec. 5-III). Dotychczas stwierdzono. związany z różnicą w liczbie ośmiopeptydowych powtórzeń (5 lub 6 powtórzeń) (ryć. oznaczenia literowe V/A). rok później została opisana jej patologia. Metoda ta okazała się jednak zbyt droga i długotrwała. Znacznie większe możliwości eliminacji scrapie stwarzają techniki biologii molekularnej. kóz i bydła. Gen ten koduje białko określane jako Dpl (ang. 5-17). że w pobliżu genu białka prionowego znajduje się gen Prnd (ang. Jej charakterystyczną cechą jest tworzenie i gromadzenie białka amyloidowego (odpornego na działanie enzymów proteolitycznych) w mózgu zakażonych zwierząt. Jednak duża zmienność rasowa w podatności na scrapie ogromnie utrudnia określenie genotypu „podatnego" i „odpornego". Spośród trzech możliwych genotypów (6:6. które wykazuje 25% homologii w składzie aminokwasowym z białkiem prionowym. 142 .śledziona czy węzły chłonne. Ponadto tylko ten genotyp nie występował u krów z BSE. Ostatnie badania wykazały. bovine spongiform encephalopathy — BSE). że częściej występuje 6 powtórzeń. prion-doppel). 6:5 i 5:5) najrzadziej występuje genotyp homozygotyczny — pięć powtórzeń. Diagnozowanie choroby jest oparte na pośmiertnym klinicznym badaniu mózgu. a najbardziej podatne owce o genotypie W136RR154QQ17j (genotyp ten występuje jednak bardzo rzadko). Pierwszy przypadek tej choroby zanotowano w 1985 roku w Wielkiej Brytanii. które powinny przyczynić się do wyjaśnienia genetycznego tła tej choroby. W genie PrPc u bydła (w chromosomie 13 —BTA13ql7) wykryto polimorfizm. W ciągu ostatnich 20 lat czyniono próby ograniczenia występowania scrapie przez selekcję owiec odpornych na nią i brakowanie podatnych. downstream prion-like protein) lub doppel. W obrębie genu PrPc u owiec szczególnie istotne są trzy mutacje punktowe w następujących kodonach: 136 (kodon dla waliny zmieniony w kodon dla alaniny. Wydaje się. R/Q) (tab. R/H) oraz 171 (arginina/glutamina. 154 (arginina/histydyna. Czynnikiem zakaźnym BSE jest to samo białko prionowe. Nadekspresja tego genu w mózgu może powodować inną chorobę neurodegeneracyjną. że najbardziej odporne są owce o genotypie AA136RR154RR171. U bydła chorobą prionową jest rozmiękczenie mózgu (ang.

Z kolei. Mutacje genowe odpowiedzialne za odporność/podatność zwierząt na patogeny Gen odporności na kleszcze W niektórych krajach. bydło jest szczególnie podatne na inwazje kleszczy. determinujący odporność na kleszcze.5. głównie w północnej Australii i innych regionach tropikalnych. Tę odporność można przenosić na mieszańce poprzez krzyżowanie z rasami podatnymi. bydło indyjskie jest bardzo odporne na kleszcze. Podatność na te biegunki zależy od obecności receptorów na powierzchni komórek nabłonka jelita cienkiego u zwierząt. w przeważającej mierze wywoływane enterotoksycznymi szczepami Escherichia coli. powodujące rocznie padnięcie około 10 min prosiąt na świecie. jak również w Europie. Należą do nich biegunki okresu noworodkowego u prosiąt. Z kolei. umożliwiających adhezję bakterii i ich rozwój. Gen K88 i F18 U świń odporność na niektóre choroby infekcyjne jest kontrolowana przez pojedynczy gen. ale jednocześnie powoduje to zmniejszenie produkcyjności potomstwa krzyżówkowego.5. Wykorzystanie tego genu stwarza możliwość stosunkowo szybkiego zwiększenia odporności na kleszcze różnych ras bydła. Australijscy badacze wykryli u linii pochodzących z krzyżowania bydła mięsnego ras hereford i shorthorn gen o dużym efekcie.4. występowanie tych 143 .

Receptory te prawdopodobnie pełnią także jakieś funkcje fizjologiczne. U prosiąt w późniejszym wieku (4-12 tygodni) występuje choroba obrzękowa. trzech prążków (93. znajdujący się w chromosomie 6 i wchodzący w skład halotanowej grupy sprzężeniowej. Część mutacji w mitochondrialnym DNA zachodzi w ciągu całego życia osobnika. Niedawno stwierdzono sprzężenie między locus ECF18R a dwoma loci (FUT1 i FUT2) dla α-l. Podatność jest cechą dominującą (allel B). Stwarza to szansę wczesnego wykrywania prosiąt podatnych na infekcje E. W jednym z nich (FUT1) wykryto dwie mutacje.2-fukozylotransferazy. blisko locus Tf (transferyny). a ich charakterystyczną cechą jest to. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały wysoką frekwencję allelu odporności w rasie złotnicka pstra. coli F18. Mutacje w mitochondrialnym DNA Mutacje w mitochondrialnym DNA (mtDNA) zachodzą znacznie częściej niż mutacje w DNA jądrowym. polegająca na tranzycji G-»A w kodonie 307 (w łańcuchu peptydowym zamiana alaniny na treoninę). z ałlelem zmutowanym M307A.in. schorzenia wywoływane przez enterotoksyny wytwarzane przez zasiedlający powierzchnię jelita cienkiego szczep F18 E. 241 i 87 pz) u homozygot M307G/G (allel normalny) oraz wszystkich czterech prążków u zwierząt heterozygotycznych. mogą także powstawać de novo w komórce jajowej lub w zarodku we wczesnym stadium rozwojowym. warunkującego odporność na infekcje E. coli F18). Loci receptorów dla E. iż mogą 144 . której objawami są m. Przyczyną tego może być brak w mitochondriach mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA. z których jedna. wykazuje ścisłe sprzężenie z genem ECF18R. Analiza polimorfizmu DNA przeprowadzona metodą RFLP wykazuje obecność dwóch prążków (93 pz i 328 pz) u osobników homozygotycznych MSOZA/A (allel zmutowany). stwierdzono bowiem. W badaniach szwajcarskich wykazano 100% sprzężenie allelu ECF18R1'. 5.receptorów warunkowane jest genem głównym (o dużym efekcie). coli F18 na podstawie testu diagnostycznego dla mutacji M307 w locus α-fukozylotransferazy. oznaczona symbolem M307. a odporność recesywną (allel b). coli (bakterie te mają fimbrie). iż zwierzęta mające te receptory charakteryzują się zwiększonymi dobowymi przyrostami masy ciała w przedziale wagowym od 24 do 100 kg. Mutacje te mogą być dziedziczone po matce. coli K88 zlokalizowano w chromosomie 13. Odporność/podatność na adhezję tej bakterii jest kontrolowana przez locus ECF18R (locus receptora dla E. Mutacja ta likwiduje miejsce trawienia DNA dla enzymu CfoI. ataksja. konwulsje i paraliż oraz biegunka poodsadzeniowa (kolibacilloza jelitowa). oraz takie samo sprzężenie allelu ECF18RB (podatność na biegunki i chorobę obrzękową) z ałlelem normalnym M307G.5.

inne natomiast u odpornych.dotyczyć całych tkanek. jak dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego — zespół Lebera (LHON) i neuropatia obwodowa mięśni połączona z ataksją i barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki (NARP). wywoływaną przez wirus. Należą do nich przede wszystkim choroby ośrodkowego układu nerwowego i układu mięśniowego. której podłożem genetycznym są mutacje w 6 różnych podjednostkach dehydrogenazy NADH lub mutacja w genie apocytochromu b. mitochondrialną miopatię. Określona choroba może być wywołana mutacjami w różnych genach i odwrotnie — dana mutacja może być przyczyną różnych chorób. Badania występowania i skutków mutacji genów mitochondrialnych u zwierząt są nieliczne. drugi natomiast mutacją homoplazmatyczną. Skutkiem tranzycji są takie choroby u człowieka. dziedziczną miopatię i kardiomiopatię (MMC) oraz zespół chorobowy oznaczony skrótem MELAS (encefalomiopatia mitochondrialną. polegającego na zaburzeniach funkcjonowania szpiku kostnego u dzieci i niewydolności trzustki. Mutacje w mitochondrialnym DNA. Mutacje w mitochondrialnym DNA są przyczyną bardzo poważnych chorób genetycznych u ludzi. insercji bądź delecji nukleotydów. chroniczny postępujący paraliż mięśni oka — CEOP) i zespołu Pearsona. iż mutacja jest przekazywana przez komórkę jajową od chorej matki zarówno córkom. kwasica mleczanowa i napady udaropodobne). Z kolei mutacje typu insercja-delecja są przyczyną większości miopatii ocznych (np. Pierwszy rodzaj mutacji nazywany jest mutacją heteroplazmatyczną. Przykładem pierwszej sytuacji jest wspomniana już choroba LHON. Cechą charakterystyczną chorób powodowanych mutacjami w mtDNA jest to. Większość mutacji w mtDNA cechuje specyficzna relacja między genotypem a fenotypem. iż w tkance występują razem gen prawidłowy i jego zmutowany allel bądź dana mutacja może występować w każdej cząsteczce mtDNA we wszystkich tkankach. Niestety brak jest efektywnych metod leczenia chorób wywoływanych tymi mutacjami. podobnie jak w DNA jądrowym. Wiadomo na przykład. pojedynczych komórek lub nawet poszczególnych cząsteczek mtDNA tej samej komórki. Podstawienia nukleotydów w genach kodujących tRNA powodują m. mutacja w pozycji 8993 genu syntazy ATP warunkuje chorobę NARP oraz zespół Leigha (śmiertelna choroba wieku dziecięcego). polegają na substytucjach nukleotydów (głównie tranzycja).in. . jak i synom. ale dalszym pokoleniom cechę tę przekazują tylko córki. Z kolei. że niektóre allele genu karboksylazy fosfoenolopirogronianowej (enzym biorący udział w szlaku glukoneogenezy) występują u kurcząt podatnych na chorobę Mareka. padaczkę miokloniczną i tzw. Miejsce i zasięg występowania danej mutacji powodują. poszarpane czerwone włókna (MERRF).

barwa umaszczenia. a ich ujawnienie się zależy przede wszystkim od założeń genetycznych. Ogólnie cechy można podzielić na jakościowe i ilościowe. Cechy jakościowe są warunkowane jedną. kolor upierzenia u drobiu. Ponadto. że identyfikacja różnych wariantów fenotypowych danej cechy jest względnie prosta. Natomiast podłoże genetyczne cech ilościowych jest bardziej złożone. 146 . Mechanizm dziedziczenia cech ilościowych jest omówiony w rozdziale: Zmienność cech. umaszczenia. że jeden gen warunkuje sekwencję aminokwasów w polipeptydzie. Znane są również przykłady. W opisie mechanizmów dziedziczenia łatwiej jest posługiwać się mendlowskim pojęciem cechy jako pewnej właściwości.Genetyka klasyczna (mendlowska) jako cechę określa właściwość organizmu. Dalsze badania spowodowały uściślenie tej hipotezy: jeden gen — jeden łańcuch polipeptydowy. owiec i kóz. rogatość lub bezrożność bydła. jak: umaszczenie zwierząt. Wspólną właściwością tych cech jest to. rzadziej kilkoma współdziałającymi ze sobą parami genów. a nawet kilkadziesiąt par genów. układy grupowe krwi itd. Dzięki osiągnięciom genetyki biochemicznej powstała hipoteza jeden gen — jeden enzym. bowiem na ich ekspresję wpływa kilkanaście. np. kiedy jeden gen wpływa na kształtowanie się kilku cech. która jest łatwa do odróżnienia w zespole innych właściwości (np. posiadanie/brak rogów). Wpływ czynników środowiskowych na ekspresję tych cech jest niewielki i dotyczy tylko nielicznych przypadków. Do cech jakościowych zalicza się takie. w przypadku wielu cech ilościowych ich wartość jest modyfikowana przez czynniki środowiskowe. Mechanizm dziedziczenia cech jakościowych jest zróżnicowany. W myśl tej hipotezy synteza każdego enzymu jest kontrolowana przez określony gen. Oznacza to. Zjawisko to nazywa się plejotropią.

Potomek dziedziczy zatem jeden allel z danej pary od ojca. Fenotyp jest opisywany na podstawie obserwacji lub pomiaru cechy oraz analiz molekularnych (identyfikacja białek).1. Kojarzenie jednakowych homozygot między sobą daje zawsze potomstwo jednolite pod względem interesującej nas cechy. Wybór litery zwykle jest związany z angielską nazwą pierwszego wariantu allelu wykrytego w danym locus. która zawiera dwa jednakowe geny z danej pary alleli. Allelomorficzną parę genów oznacza się tą samą literą — wielką lub małą (np.1. A-a). nazywa się homozygotą (AA lub aa). zwane prawem czystości gamet. Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli 6. W przypadku kojarzenia heterozygot w potomstwie wystąpi rozszczepienie cech. 6. cechy jakościowe mogą być warunkowane jedną lub kilkoma parami genów współdziałających ze sobą.1. drugi natomiast — nieallelicznego (kilka par genów). Jak już wspomniano. Podstawowe reguły dziedziczenia cech zawarte są w prawach Mendla. W procesie gametogenezy allele z danej pary rozchodzą się do gamet. że gameta zawiera tylko jeden gen z danej pary alleli. natomiast mająca dwa różne geny — heterozygotą (Aa). 147 . Współdziałanie alleli Cechy jakościowe kontrolowane przez jeden gen są wynikiem współdziałania między parą alleli tego genu. I prawo Mendla. Geny te nazywane są parą alleli lub allelomorfów. Podczas zapłodnienia dochodzi do losowego łączenia się alleli w pary. Genotyp jest ustalany na podstawie fenotypu osobnika lub jego krewnych bądź przez bezpośrednie badanie DNA. mówi o tym. Zygota. Para genów warunkujących powstanie określonej cechy zajmuje określone miejsce (locus) w dwóch homologicznych chromosomach. a zespół cech warunkowanych przez genotyp i czynniki środowiskowe — fenotypem.Zestaw genów występujących w komórkach jednego osobnika nazywamy genotypem. drugi natomiast od matki. dając wszystkie możliwe formy danej cechy. Pierwszy rodzaj współdziałania nosi nazwę allelicznego (1 para genów). Można wyróżnić następujące rodzaje tego współdziałania: 1) dominowanie całkowite — typ Pisum 2) dominowanie niezupełne (dziedziczenie pośrednie) — typ Zea 3) kodominowanie 4) naddominowanie.

który ma dwa allele: P — dominujący allel bezrożności i p — recesywny gen rogatości. iż cecha bezrożności/rogatości jest kontrolowana przez locus polled (znajdujący się w l chromosomie). Wiele cech zwierząt domowych dziedziczy się tak jak cecha umaszczenia u shorthornów. to stosunek liczbowy osobników czerwonych. w locus tym występuje allel be. Wszystkie zwierzęta (bydło) rogate są homozygotyczne pod względem recesywnego allelu p. Kojarząc te osobniki między sobą uzyskamy w następnym pokoleniu 3/4 zwierząt bezrogich (PP i Pp) i 1/4 rogatych (pp). z którego część ma umaszczenie czerwone. Jeżeli obserwacje będą prowadzone na dużej grupie zwierząt. Natomiast z kojarzenia osobników mroziato umaszczonych uzyskuje się potomstwo (pokolenie F2). Do cech dziedziczących się z dominowaniem całkowitym należą także: bezrożność (cecha dominująca) i rogatość kóz. mroziatych i białych w pokoleniu F2 wyniesie 1:2:1. jednolitego umaszczenia. jest poniższy przykład. Przykładem tego typu współdziałania allelicznego jest grupa 148 . Krzyżowanie międzyrasowe świń obu tych ras przedstawiono na rycinie 6-1. Są to na przykład: szurpatość u kur (pióra nastroszone i pozwijane). wykazujące dominującą formę cechy. Stwierdzono. gdyż gen dominujący P maskuje jego ekspresję. również czarno umaszczonych. dominujące nad czerwonym i inne. upierzenie kur andaluzyjskich (czarne. Innym przykładem jest biały pas u czarno umaszczonych świń rasy hampshire. Z kolei u świń rasy cornwall. część zaś białe. Charakterystyczną cechą tego typu dziedziczenia jest to. czarne umaszczenie u bydła. białe i stalowoniebieskie). Allel ten u osobników heterozygotycznych nie ujawnia się w fenotypie. Dominowanie niezupełne genów z jednej pary alleli polega na tym.Przykładem całkowitej dominacji może być bezrożność u bydła. część mroziate. nazywanego również dziedziczeniem typu Zea. długość uszu u owiec rasy karakuł i inne. jednolite umaszczenie (dominuje) i łaciatość u bydła. otrzymuje się potomstwo (pokolenie Fl) mroziate. Przedstawiony na przykładzie sposób dziedziczenia z dominowaniem całkowitym nazywany jest również dziedziczeniem typu Pisum. zawsze da potomstwo heterozygotyczne. będących homozygotami alternatywnymi (PP i pp) pod względem locus polled. U bydła rasy shorthorn obok zwierząt czerwono umaszczonych zdarzają się osobniki o umaszczeniu białym oraz zwierzęta mające umaszczenie pośrednie — mroziate. że u osobników heterozygotycznych pod względem danej pary alleli występuje pośrednia forma cechy. że fenotyp zwierzęcia odzwierciedla jego genotyp. Kojarząc zwierzęta umaszczone czerwono ze zwierzętami białymi. Para rodziców. Są one zatem w stosunku do siebie równorzędne. W przypadku kodominowania w fenotypie ujawniają swą obecność obydwa geny z określonej pary alleli. Ilustracją tego typu dziedziczenia. kontrolowany przez allel dominujący Bew z locus Be.

Zdarzają się również takie loci. w którym w jakiejś populacji 149 . Przedstawione dotychczas rodzaje współdziałania dotyczyły genów występujących w postaci par alleli mających tylko dwie alternatywne formy. W przypadku niektórych loci. Naddominowanie polega na tym. Układ taki. dając jedynie inną jej formę lub natężenie. w których u różnych osobników znajdują się więcej niż trzy allele. obok dotychczasowej pary alleli pojawia się allel trzeci. w której oba allele LA i LB ulegają ekspresji w jednakowym stopniu. który warunkuje tę samą cechę co allele pierwotne. w wyniku mutacji genowych (patrz rozdział: Mutacje).krwi AB w układzie ABO u ludzi. że genotyp heterozygotyczny (Aa) warunkuje większą ekspresję cechy niż genotyp homozygotyczny (AA lub aa).

natomiast gamety osobnika rasy shorthorn (czerwone. bezrogie. mówiące o niezależnym dziedziczeniu się cech. badając m. jak i heterozygotycznych pod względem jakichkolwiek dwóch alleli • liczba różnych genotypów w populacji zależy od liczby alleli w danym szeregu. sposób dziedziczenia barwy kwiatów i kształtu nasion u groszku. czyli będą czarne.1.in. rogate) — allele recesywne e i p. to mogą się one dziedziczyć niezależnie od siebie lub zależnie (cechy sprzężone). Zwierzęta z pokolenia Fj będą mieć genotyp EdePp. Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla) Niezależne dziedziczenie cech stwierdził Grzegorz Mendel. Allele wielokrotne charakteryzują się tym. to liczba genotypów będzie się równała: Przedstawione przykłady dziedziczenia dotyczyły tylko jednej cechy kontrolowanej przez jedną parę alleli. Niezależne dziedziczenie cech obrazuje przykład krzyżowania zwierząt różniących się dwiema cechami — umaszczeniem (czarne. że podczas mejozy segregacja alleli jednej pary jest niezależna od alleli drugiej pary. Oznacza to. Dzieje się tak 150 . eP. Jeśli szereg składa się z n liczby alleli.2. ep. warunkowanym parą alleli Ed-e (z locus Extension umiejscowionego w chromosomie 18) i bezrożnościa/rogatością (allele P-p z locus polled w chromosomie 1).występują więcej niż dwa allele. to ich segregacja jest praktycznie niezależna. Również gdy loci genów znajdują się w tym samym chromosomie w dużej odległości od siebie. Na podstawie uzyskanych wyników sformułował prawo (II prawo Mendla). Warunkiem niezależnego dziedziczenia się cech jest umiejscowienie determinujących je genów w różnych parach chromosomów. iż: • warunkują tylko jedną cechę • każdy osobnik może mieć tylko dwa allele z danego szeregu • wśród zwierząt stanowiących populację można napotkać wiele geno typów zarówno homozygotycznych pod względem któregokolwiek allelu z tego szeregu. Każdy osobnik z tego pokolenia wytwarza 4 różne rodzaj gamet: EdP. Wszystkie gamety osobnika aberdeen-angus (bydło czarne. Jeśli rozpatrywane jest dziedziczenie dwóch lub więcej takich cech równocześnie. 6. nazywamy szeregiem (serią) alleli wielokrotnych. bezrogie) zawierają dominujące geny Ed i P. czerwone). Edp.

151 .

rogaty). zwiększy się liczba możliwych fenotypów. W przypadku obu cech dziedziczących się z dominowaniem niezupełnym (typ Zea) należy spodziewać się nie 4. iż geny umiejscowione w różnych chromosomach zachowują się niezależnie podczas mejozy. inaczej mówiąc. Najłatwiej przedstawić wszystkie możliwe genotypy w pokoleniu F2.3. liczbę oczekiwanych fenotypów i genotypów w pokoleniu F2 można obliczyć ze wzorów: liczba różnych gamet = 2n liczba fenotypów = 2 n liczba genotypów = 3 n 6. Liczbę gamet wytwarzanych przez osobniki heterozygotyczne pod względem n par alleli. w którym występuje przynajmniej jeden gen dominujący z każdej pary. Ponieważ każdy osobnik wytwarza 4 rodzaje gamet. że allele Ed-e przechodzą do komórek rozrodczych niezależnie od alleli P-p. Natomiast gdy jedna cecha dziedziczy się według typu Pisum. sporządzając szachownicę genetyczną Punneta. Podany wyżej wzór na obliczanie liczby różnych gamet (2n) nie może 152 . Podczas procesu gametogenezy geny znajdujące się w określonym chromosomie będą przekazane do powstającej komórki rozrodczej łącznie. Jednak organizmy żywe mają tysiące. Spośród 16 możliwych kombinacji genów w pokoleniu F2 uzyskuje się tylko 4 różne fenotypy w następującym stosunku liczbowym: 9 (czarne.1. rogate) (ryć. gdy obie cechy dziedziczą się z dominowaniem całkowitym. a druga według typu Zea. Liczbowy stosunek rozszczepienia cech w pokoleniu F2 (9:3:3:1) wystąpi tylko wtedy. lecz 9 różnych fenotypów. rogate): 3 (czerwone. Zatem każdy chromosom zawiera wiele genów. Dziedziczenie cech sprzężonych Podstawę II prawa Mendla o niezależnym dziedziczeniu się cech stanowi to. cechy kontrolowane przez te geny będą się dziedziczyć razem. gdyż te dwie pary genów znajdują się w innych parach chromosomów homologicznych. dziesiątki tysięcy różnych genów. Cechy takie nazywamy sprzężonymi.dlatego. a tylko kilka do kilkudziesięciu chromosomów. 6-2). W tym przypadku można mówić o niezależnej segregacji chromosomów. bezrogie): 3 (czarne. bezrogie): l (czerwone. to w wyniku losowego połączenia się gamety męskiej i żeńskiej może powstać 4 x 4 = 16 możliwych kombinacji. istnieje możliwość ujawnienia się 6 różnych fenotypów. Najliczniejszą grupę potomstwa stanowią osobniki o genotypie. Jeśli będzie rozpatrywana większa liczba cech równocześnie. a najmniej liczną grupę (tylko l na 16 możliwych) stanowią osobniki podwójnie recesywne homozygotyczne (ee pp — czerwony.

Jednak w celu lepszego zrozumienia zostaną przyjęte symbole B (barwa ciała dzika — dominująca) i V (kształt skrzydeł dziki — dominujący). mianownik drugi chromosom z tej pary. Normalny fenotyp barwy ciała muszki to barwa jasnobrunatna. Dla muszki dzikiej genotyp pod względem dwóch rozpatrywanych cech jest następujący: Natomiast genotyp podwójnej homozygoty recesywnej: W celu określenia.być stosowany do tych cech. iż w profazie I podziału mejotycznego zachodzi koniugacja chromosomów i powstają biwalenty. dzikiej) każdej cechy u muszki. została przyjęta nazwa faza sprzężenia. im dalej od siebie znajdują się geny. Sposób segregacji genów znajdujących się w tym samym chromosomie zależy od odległości między nimi. rekombinantów. że są one w fazie przyciągania (cis). U muszki owocowej (Drosophila melanogaster) w drugim chromosomie znajdują się między innymi geny warunkujące czarną barwę ciała (gen recesywny b — black) i kształt skrzydeł. Częstość tej wymiany jest tym większa. złożone z homologicznych chromosomów. Dochodzi wówczas do wymiany odcinków między niesiostrzanymi chromatydami. zwanej crossing over. bądź w różnych chromosomach i jest to faza odpychania (trans). Geny dominujące z tych loci mogą się znajdować w tym samym chromosomie i wtedy mówimy. normalne skrzydła są dłuższe od odwłoka. W odróżnieniu od cech segregujących niezależnie. skrzydła szczątkowe (gen recesywny v — vestigal). genotyp dla cech sprzężonych jest zapisywany w postaci ułamka. 153 . tzw. pojawią się kombinacje cech w innym układzie niż u rodziców. w którym licznik oznacza jeden chromosom. W rozdziale: Chromosomy i podziały jądra komórkowego wspomniano o tym. Prawidłowość ta została wykorzystana w opracowywaniu map genetycznych ukazujących względne położenie poszczególnych loci w chromosomach. Przyjmuje się symbol „ + " na oznaczenie allelu normalnej formy (tzw. jakie allele u osobnika heterozygotycznego (dominujące czy recesywne) z dwu loci sprzężonych są przenoszone przez ten sam chromosom. W wyniku crossing over u części osobników potomnych. Sposób określania sprzężenia (odległości) loci przedstawia poniższy przykład.

Podwójny crossing over zachodzi znacznie rzadziej niż pojedynczy. W danym przykładzie rekombinanty stanowią około 18. z jaką crossing over zachodzi między sprzężonymi loci. czyli l cM = 1% rekombinacji. Na przykład. Procent rekombinacji przyjęto za jednostkę odległości między genami. Zatem rodzicielski układ alleli wystąpił u 172 osobników (są to typy rodzicielskie fenotypu). W naszym przykładzie odległość między loci B i V wynosi 18. iż częstość.5 cM. Doświadczalnie zostało udowodnione. jest ona iloczynem częstości przypadków pojedynczych crossing over.5% całego potomstwa z tej krzyżówki. W przedstawionym wyżej przykładzie nie została uwzględniona możliwość zajścia podwójnego crosing over. jest stała. Można jednak przewidzieć częstość występowania podwójnego crossing over. Wynika to z tego. jeśli pojedynczy 154 . od nazwiska twórcy chromosomowej teorii dziedziczenia Tomasza Morgana). której symbolem jest cM (centymorgan. że cechy sprzężone dają w krzyżówkach zawsze zbliżony procent rekombinantów. natomiast pozostałe 39 miało genotypy rekombinacyjne (osobniki takie są nazywane rekombinantami).Ewentualne sprzężenie cech najłatwiej jest sprawdzić krzyżując osobniki heterozygotyczne z homozygotami recesywnymi — jest to klasyczne krzyżowanie testowe.

krzyżówki trzypunktowe. Trzecią cechą rozpatrywaną będzie kolor oczu. a nie za pomocą przyjętego dla nich symbolu „ + ".02x0. w celu lepszego uwidocznienia efektu crossing over.05 (5%).crossing over w obszarze I zachodzi z częstością 0. By tego uniknąć. jak przed tą wymianą i nie będzie można odróżnić rekombinantów. to na podstawie fenotypów potomstwa wykryjemy wszystkie przypadki pojedynczych i podwójnych crossing over między skrajnymi loci. Jest to jednak wartość przybliżona. Jeśli jednak zajdzie podwójny crossing over. czyli 0. Rekombinanty są osobnikami mającymi nowe kombinacje genów sprzężonych. stosuje się tzw.1%. że kolejność ułożenia loci w chromosomie jest następująca: A-B-C. Z kolei. gdyż w naturze jest ona niższa. Jeśli skrzyżujemy osobniki różniące się allelami w trzech loci sprzężonych.001. Jeśli przyjmiemy. allele dominujące będą oznaczone literami alfabetu. warunkuje kolor cynobrowy.02 (2%). to obliczona odległość między loci A i C powinna być sumą odległości między A i B oraz B i C. Przyczynę stanowi to. Sposób ustalenia sprzężenia między trzema genami przedstawiony zostanie na omawianym przykładzie muszki owocowej. iż zajście crossing over w jakimś odcinku chromosomu zmniejsza prawdopodobieństwo drugiego crossing over w pobliżu tego odcinka. Ponadto możliwe będzie ustalenie kolejności ułożenia trzech rozpatrywanych loci w chromosomie. a gen recesywny c (cinnabar). U muszki owocowej dominuje czerwony kolor oczu (dziki). natomiast skutkiem pojedynczego crossing over w obszarze II między genami C i V będą gamety BCv i bcV. podwójny crossing over w obszarze I i II da gamety o następującym zestawie alleli: bCv i BcV. to częstość występowania podwójnego crossing over wynosi 0. umożliwiające dokładne ustalenie położenia loci względem siebie.05 = 0. Zjawisko to nosi nazwę interferencji. a w obszarze II — 0. 155 . Również w tej krzyżówce. Skutkiem tego będzie zmniejszona liczba rekombinantów i błąd w obliczeniu odległości między loci sprzężonymi. W pokoleniu rodzicielskim jedna płeć musi mieć genotyp potrójnie heterozygotyczny: Natomiast drugi rodzic ma genotyp: W wyniku pojedynczego crossing over w obszarze I między genami B i C powstaną gamety bCV i Bcv. układ genów będzie taki.

wyrażonym w procentach: Analogicznie do tego odległość między loci C i V wynosi: Odcinek chromosomu 2 Drosophila melanogaster zawierający rozpatrywane loci wygląda następująco: Dla każdej grupy genów sprzężonych można ustalić odległości między nimi oraz ich wzajemne położenie w chromosomie. W ten sposób tworzone są mapy genetyczne. Odległości mapowe są obliczone z częstości rekombinacji między analizowanymi genami i kolejno sumowane.W potomstwie uzyskano następujące genotypy i liczebności: Obliczanie odległości między loci sprzężonymi: Odległość między genami B i C jest stosunkiem sumy rekombinantów powstałych w wyniku crossing over w I obszarze i rekombinantów powstałych po podwójnym crossing over do wszystkich fenotypów. W celu okreś156 .

Dominujący allel z tej pary (H) warunkuje prawidłową krzepliwość krwi.. samce zaś heterogametyczne (XV).4. Najczęściej zjawisko to odnosimy do położenia genu w chromosomie X ssaków lub chromosomie Z ptaków. w którym chromosomie znajduje się dana grupa genów sprzężonych. U ssaków samice są homogametyczne (XX). W rozdziale tym pokazano m. psów i niektórych zwierząt gospodarskich. a synowie po matce). Dzieje się tak dlatego. iż u osobnika diploidalnego występuje tylko jeden gen z danej pary. Wszystkie możliwe fenotypy i genotypy pod względem tego locus można zapisać symbolami w dwojaki sposób: Fenotyp Samice Samce Samice Samce Jak wynika z tego zestawienia. że chromosomy te mają nieporównywalnie więcej loci genów niż chromosom Y (ssaki) i chromosom W (ptaki). O mapach genetycznych i fizycznych oraz ich zastosowaniu jest mowa w rozdziale: Mapy genomowe. 6. Cecha zmniejszonej krzepliwości krwi (hemofilia). Sposób dziedziczenia cechy sprzężonej z płcią obrazuje poniższy przykład. których geny są umieszczone w chromosomach płci. uwarunkowana jest recesywnym genem h. nazywamy hemizygotycznym. ponieważ genotyp cechy sprzężonej z płcią wyznaczany jest u nich tylko jednym genem. 157 . obserwujemy zjawisko dziedziczenia na krzyż (córki dziedziczą po ojcu. a nie — jak u płci homogametycznej — od pary genów.lenia. należy zastosować inne metody badania (cytogenetyczne). cecha będzie się dziedziczyć tak jak prosta cecha autosomalna. samce nie mogą być heterozygotami (nosicielami genu hemofilii). a pleć homogametyczną cechę recesywną. a heterogametyczną samice (ZW). występująca u ludzi. Cechy sprzężone z płcią Cechy. Powstaje wówczas mapa fizyczna. że odległości genetyczne między sprzężonymi loci szacuje się za pomocą funkcji Kosambiego. Natomiast u ptaków płcią homogametyczną są samce (określane dla odróżnienia od ssaków — ZZ). Gdy płeć heterogametyczną ma cechę dominującą. Sposób ich dziedziczenia jest inny niż cech autosomalnych. a osobnika — hemizygotą. Układ genetyczny polegający na tym. Gdy jest odwrotny układ (cecha dominująca u osobnika homogametycznego).in. nazywamy cechami sprzężonymi z płcią. U zwierząt płci heterogametycznej wszystkie cechy sprzężone z płcią zależą od jednego genu.1.

u których zaraz po 158 . Dziedziczenie barwy upierzenia u kur — cecha sprzężona z płcią. tj.Ryć. w pokoleniu F. Cechy sprzężone z płcią wykorzystano w hodowli kur do wytworzenia ras lub mieszańców autoseksingowych. Obecność w genotypie dwóch kopii genu B zahamowuje odkładanie pigmentu na dłuższy okres niż obecność jednego genu. 6-3. Skutkiem tego jest obecność czarnych i jasnych prążków w chorągiewce. Gen ten hamuje okresowo odkładanie się czarnego pigmentu podczas wzrostu pióra. 6-4 wkładka kolorowa). „dziedziczenie na krzyż" Dziedziczenie na krzyż przedstawiono na rycinie 6-3 na przykładzie jastrzębiatości upierzenia u kur: Gen B. takich. warunkujący cechę jastrzębiatości upierzenia. dominuje nad jego allelem b (gen czarnej barwy upierzenia). Dlatego koguty homozygotyczne pod względem tego genu są jaśniejsze niż hemizygotyczne kurki (ryć.

B (niebieskie dzikie) i b (czekoladowe). Ciekawym przykładem cech sprzężonych z płcią u kotów jest czarna i ruda barwa sierści. Rasą autoseksingową są polbary. rasa sussex) i złocistości upierzenia (rhode island red). Natomiast kury mające ten gen (dw-) zużywają około 25% mniej paszy niż kury o genotypie Dw-. Do produkcji mieszańców autoseksingowych można wykorzystać geny srebrzystości (np. ang. samice zaś bezrogie. Różnice w fenotypie wystąpią u zwierząt heterozygotycznych — samce będą rogate. Gen karłowatości u homozygotycznych (dwdw) samców wpływa na zmniejszenie masy ciała osobnika dorosłego o około 40% w porównaniu z ptakiem dorosłym. Niektóre z nich to tzw. geny kontrolujące tempo opierzania się skrzydeł i ogona (K-k) czy gen karłowatości (dw. Zwierzęta homozygotyczne pod względem dominującego genu bezrożności będą bezrogie niezależnie od płci. Różna ekspresja fenotypowa tego samego genotypu u osobników obu płci jest następstwem oddziaływania hormonów wytwarzanych przez daną płeć. Wpływ płci na fenotypowa ekspresję genów jest także obserwowany w przypadku cech. iż allele czarnego i rudego umaszczenia ujawniają się fenotypowo niezależnie od siebie. Innymi przykładami cech związanych z płcią są: mahoniowo-białe i czerwono-białe umaszczenie bydła rasy ayrshire oraz broda u kozłów. Nie wszystkie cechy typowe dla danej płci są sprzężone z chromosomem X. zlokalizowany w chromosomie X. dwarf — karłowaty). mające gen jastrzębiatego upierzenia. mając taki sam genotyp. U samic heterozygotycznych występuje umaszczenie szylkretowe — część włosów czarnych. ale ich ekspresja jest uzależniona od płci. cechy związane z płcią. Barwa upierzenia u gołębi jest kontrolowana przez szereg złożony z trzech alleli: B A (popielatoczerwone). Jest ono następstwem tego. mogą się różnić fenotypowo. natomiast osobniki homozygotyczne recesywne będą rogate. Cechy te nazywane są cechami 159 . orange). Taki dobór par rodzicielskich jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Znane są przypadki cech sprzężonych z płcią warunkowanych szeregiem alleli wielokrotnych. co wynika z losowości inaktywacji chromosomu X pochodzenia ojcowskiego lub matczynego podczas rozwoju zarodkowego. ale ujawniają się tylko u jednej płci. inne — rude (genotyp Oo) (ryć. Samce mogą być tylko czarne (o-) lub rude (O-). Potomstwo (brojlery) pochodzące z kojarzenia koguta DwDw z kurą dw. warunkowana przez locus O (ang. część z nich przedstawiono w rozdziale: Mutacje. których założenia genetyczne znajdują się u osobników obu płci.wykluciu można rozróżnić płeć. 6-5 wkładka kolorowa). U zwierząt domowych jest wiele cech sprzężonych z płcią. Geny warunkujące te cechy należą do autosomalnych (umieszczone w autosomach). Przykładem takiej cechy jest rogatość owiec rasy dorset horn. Osobniki męskie i żeńskie.będzie miało masę ciała tylko o 3% mniejszą niż brojlery po normalnych rodzicach. wytworzone przez polską badaczkę Laurę Kaufman.

5. na tempo przemiany materii. 160 . W przypadku wielu cech geny z różnych par alleli. pracę serca i aktywność procesów trawiennych. Plejotropia właściwa występuje wtedy. Lisy platynowe w przeciwieństwie do osobników umaszczonych standardowo są mniej żywotne i bardziej pobudliwe. Podobnie gen warunkujący siwą (sziras) barwę włosów u karakułów powoduje śmierć jagniąt homozygotycznych w wieku 4-9 miesięcy. wnętrostwo czy przepuklina mosznowa u samców.1. Współdziałanie genów z różnych loci w kształtowaniu fenotypu W omawianych dotychczas przykładach jedna para współdziałających ze sobą genów allelomorficznych warunkowała powstanie jednej cechy. który bierze udział w syntezie jakiegoś związku (np.ograniczonymi płcią lub ograniczonymi do płci. Przykładem jest gen warunkujący platynową barwę u lisów. kiedy jeden gen oddziałuje na powstanie kilku cech. hormonu). opisany w podrozdziale: Dziedziczenie umaszczenia. Należą do nich: zdolność wydzielania mleka u samic ssaków. Plejotropia może być właściwa lub rzekoma. Zmiany te są jednak następstwem nieprawidłowego opierzenia. Osobniki homozygotyczne pod względem tego genu nie są zdolne do życia i zamierają w okresie prenatalnym. która z kolei rzutuje (w zależności od wpływów środowiska) na zróżnicowanie innych cech. Na przykład u około 1/4 potomstwa pochodzącego z kojarzenia między sobą koni srokatych (overo) występuje zespół „białych źrebiąt".in. w wyniku łącznego działania. Również u koni niektóre geny umaszczenia wykazują działanie plejotropowe. Z kolei ten związek ma różnorodne funkcje fizjologiczne.2. Plejotropia O plejotropii mówimy wówczas. W przypadku plejotropii rzekomej gen kontroluje jakąś cechę. 6. wpływa zatem na inne właściwości organizmu. Jednakże nie tylko geny należące do tej samej pary mogą współdziałać ze sobą w wytworzeniu cechy. nieśność samic ptaków. Na przykład gen warunkuje syntezę enzymu. Przyczyny plejotropii właściwej mogą mieć podłoże biochemiczne. gdy gen plejotropowy oddziałuje na kilka odrębnych ośrodków. 6. powodują pojawienie się nowej formy cechy jakościowej. Na przykład gen warunkujący szurpatość (zmiany w budowie piór) u drobiu wpływa także m. które nie chroni ptaka przed nadmierną utratą ciepła. W podrozdziale tym omówiony jest także plejotropowy efekt genów umaszczenia u innych gatunków zwierząt.

6-6a). 6. Ryć. Komplementarność Jednym z najprostszych przykładów współdziałania genów nieallelicznych jest dziedziczenie kształtu grzebienia u kur (ryć. Jest kilka rodzajów tego współdziałania. W wykształceniu czterech form tej cechy biorą udział geny z dwóch różnych /ócz: R-r oraz P-p.1.Współdziałanie między genami z różnych par alleli w kształtowaniu fenotypu nosi nazwę współdziałania nieallelicznego. 6-6a. Współdziałanie dopełniające dwóch par genów w przypadku krzyżowania kur z grzebieniem różyczkowym i groszkowym 161 .2.

ale mają 162 . Ptaki te są również białe. warunkującego wytwarzanie pigmentu (melaniny) w piórach. Z krzyżowania osobników o ustalonej cesze kształtu grzebienia. wyandotte. natomiast gen P powoduje powstanie grzebienia groszkowego. współdziałające razem i wytwarzające odmienną formę cechy niż ta. Natomiast w pokoleniu F2 nastąpi rozszczepienie cech w stosunku 9 orzeszkowych : 3 różyczkowe : 3 groszkowe : l pojedynczy. charakteryzująca się tym. Typ grzebienia pojedynczego jest zatem recesywny zarówno w stosunku do grzebienia groszkowego. pojawia się również nowy typ — grzebień pojedynczy. gdyż brak w ich genotypach genu C. tj. warunkujący go genotyp to podwójna homozygota recesywna — rrpp. jak i różyczkowego. W wyniku współdziałania genów R i P powstaje czwarta forma cechy — grzebień orzeszkowy. plymouth rock) mają upierzenie białe. która powstaje w wyniku działania każdego z nich osobno. Ich genotyp pod względem tej pary alleli jest homozygota recesywna (cc). w pokoleniu Ej wszystkie ptaki będą podwójnymi heterozygotami RrPp i będą miały grzebień orzeszkowy. podobna do wspomnianej wyżej u świń. nazywany jest genem epistatycznym. który hamuje ujawnienie się genu z innej pary. jego allel p — grzebienia pojedynczego (ryć. Zjawisko epistazy występuje na przykład w dziedziczeniu umaszczenia u świń niektórych ras biało umaszczonych. 6. a jego allel r — pojedynczy. Epistaza Kolejnym rodzajem współdziałania genów nieallelicznych jest epistaza. całkowicie różny od obojga rodziców. z grzebieniem różyczkowym (Rrpp) i groszkowym (rrPP). nazywamy genami komplementarnymi lub dopełniającymi się. Kury niektórych ras (np. gdyż wystarczy obecność jednego genu dominującego z każdej pary alleli (R_P_). którego nie było w dwóch pokoleniach przodków.Gen R warunkuje kształt różyczkowy grzebienia. w którym wystąpią 4 fenotypy w stosunku 9:3:3:1. Gen. natomiast w pokoleniu F 2 . natomiast gen hamowany to gen hipostatyczny. Gen dominujący z locus I (inhibitor) hamuje ujawnienie się barwy kolorowej mimo obecności w genotypie genów barwnego umaszczenia. która blokuje syntezę tyrozynazy — enzymu biorącego udział w wytwarzaniu melaniny. że od obecności genu z określonej pary alleli zależy ekspresja innej pary alleli.2. Zjawisko epistazy może wyjaśnić poniższy przykład. że w pokoleniu Fl pojawia się nowy fenotyp. 6-6b wkładka kolorowa). której genotyp może mieć kilka różnych wariantów. Różnice między wynikami tego krzyżowania a krzyżowania uwzględniającego dwie niezależnie dziedziczące się cechy polegają na tym. Dwa dominujące geny z różnych par alleli. U białych leghornów jest inna sytuacja.2.

powodują duże zróżnicowanie cechy u osobników o jednakowych założeniach warunkujących tę cechę. Geny te. Na przykład geny modyfikatory wpływają na zasięg i rozmieszczenie białych plam u bydła (ryć. 163 . Różny stopień białej plamistości spowodowany działaniem genów modyfikujących w swych genotypach gen C. oprócz ptaków białych pojawią się osobniki o upierzeniu barwnym w stosunku 13 białych : 3 barwnych. Działanie tego genu jest jednak hamowane przez inny dominujący gen z locus I. Przedstawiony wcześniej rodzaj współdziałania komplementarnego jest także formą oddziaływania epistatycznego genu dominującego jednej pary wobec układu homozygotycznego recesywnego drugiej pary. rasy wielkiej białej i landrace pod względem trzech podstawowych loci jest następujący: aa II EPEP.2. który w układzie homozygotycznym całkowicie uniemożliwia syntezę melaniny w piórach. Inne przykłady epistatycznego współdziałania genów nieallelicznych przedstawione są także w podrozdziałach: Dziedziczenie umaszczenia i Antygeny erytrocytarne. natomiast czarno umaszczonych (np. Podobnie umaszczenie białe u świń jest wynikiem epistatycznego działania genów z locus L Genotyp biało umaszczonych świń (np. W potomstwie F2.3. 6. mimo iż cecha łaciatości warunkowana jest inną parą alleli. W przypadku albinizmu układ epistatyczny w stosunku do genów barwy stanowią dwa geny recesywne cc (z tego samego locus co gen C). warunkowanej zwykle jedną parą genów. dotyczącej dziedziczenia umaszczenia. psów i kotów. które modyfikują przejawianie się jakiejś prostej cechy. 6-7. Geny modyfikujące Istnieje pewna grupa genów. 6-7). Geny epistatyczne mogą tłumić działanie wielu innych par. którego dziadkowie należeli do dwóch ras białych — leghornów i wyandotte (iicc). Genotyp leghornów pod względem barwy upierzenia jest następujący: IICC. rasy cornwall): aa ii EE. Jednak nie zawsze jedna para genów maskuje ekspresję tylko jednej innej pary genów.Ryć. zwane modyfikatorami. Allele z locus E i A są opisane w dalszej części tego rozdziału. Gen epistatyczny nie zawsze jest dominujący w swojej parze.

Synteza.6-dihydroksyindolu (DHI) do indolochinonu. Mechanizm działania genów połimerycznych omówiony jest w podrozdziale: Zmienność cech ilościowych. Niski poziom tyrozynazy prowadzi do wytwarzania feomelaniny.2. natomiast u ssaków pigmentacja zależy od syntezy i rozmieszczenia melanin w rdzeniu włosa i korze włosowej oraz naskórku skóry właściwej.3. U ptaków większość kolorów jest związana z obecnością pigmentów karoteinowych.4-dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) 2) oksydację DOPA do DOPA-chinonu 3) oksydację 5. że kształtowanie się tych cech zależy również od wpływu czynników środowiskowych. i feomelaniny (kolor czerwony lub żółty). Należy pamiętać. nieśność itd. biała w zimie. 6-8): 1) hydroksylację tyrozyny do 3. Enzymem włączonym w syntezę obu typów pigmentu jest tyrozynaza. że przypuszczalnie również inne geny specyficzne dla procesu syntezy pigmentu mogą modulować pigmentację. melanocyte stimulating hormone). rozmieszczenie i wielkość ziarenek tego pigmentu są determinowane genetycznie przez wiele różnych loci. natomiast wysoki poziom tyrozynazy powoduje produkcję eumelaniny. Jest to enzym zawierający miedź i katalizujący trzy różne reakcje w procesie biosyntezy melaniny (ryć. takich jak gonadotropiny. addytywnymi lub poligenami. Ich sumujące się działanie jest podstawą dziedziczenia cech ilościowych (np.6. ale czynniki środowiskowe mogą modyfikować umaszczenie. Dziedziczenie umaszczenia Umaszczenie zwierząt zależy przede wszystkim od pigmentu zawartego we włosach i piórach. Geny te nazywane są genami polimerycznymi. zależne od sumującego się ich działania. wpływając na przykład na zmianę ilości wytwarzanego pigmentu.). iż tyrozynaza jest jedynym enzymem niezbędnym do wytwarzania pigmentu. wytwarzane z metabolitów cysteinylo-DOPA-chinonu. wydajność mleczna. Wyróżnia się dwa podstawowe typy melanin — eumelaniny (kolor brązowy lub czarny). Zjawisko to polega na tym. Ostatnie badania wykazały. Do niedawna uważano. powodując różne jej nasilenie. syntetyzowane z metabolitów DOPA-chromu. kortykotropina i hormon melanotropowy — MSH (ang. 6.4. U wielu zwierząt ubarwienie sierści zmienia się w zależności od pory roku (np. 164 . a czarna lub brązowa w lecie). Zmiany te spowodowane są działaniem niektórych hormonów. iż wiele (nawet kilkadziesiąt) genów z różnych loci warunkuje jedną cechę. Sumujące działanie genów Inną formą współdziałania nieallelicznego genów jest polimeria.

Badania genetycznego tła umaszczenia są najbardziej rozwinięte w od165 . Jest wiele genów. Reakcja na działanie tego hormonu jest kontrolowana przez locus A (Agouti). Ta wędrówka melanocytów znajduje się pod ścisłą kontrolą genów. jest wytwarzany przez część pośrednią części gruczołowej przysadki. Hormon melanotropowy. Hormon ten stymuluje produkcję poszczególnych melanin na przemian.Ryć. jeśli nie wszystkie związane z wytwarzaniem pigmentu. a podczas rozwoju embrionalnego wędrują do powstającej skóry. warunkujące pigmentację ssaków i działające na poziomie tkankowym to przede wszystkim: gen srokatości (Piebaldism) i gen nabytego bielactwa (Vitiligo). REGULACJA NA POZIOMIE TKANKOWYM Regulacja genetyczna na poziomie tkankowym polega na kontroli liczby i rozmieszczenia melanocytów. ma działanie plejotropowe na rozwój i różnicowanie organizmu. Wytwarzanie melanin u ssaków jest kontrolowane przez geny działające na różnych poziomach: tkankowym. komórkowym i subkomórkowym. zwany również intermedyną lub melanotropiną. Melaniny są wytwarzane w melanocytach. Schemat biosyntezy melaniny Aktywność tyrozynazy jest regulowana przez hormon melanotropowy (MSH) i receptor MSH. Geny. które współdziałają ze sobą w sposób kompleksowy. które zostały już sklonowane. a hamowanie produkcji feomelaniny wewnątrz melanocytów. Natomiast receptor hormonu melanotropowego (MSH) kontroluje poziom tyrozynazy wewnątrz melanocytu. Główną jego funkcją natomiast jest regulacja syntezy czarnego pigmentu (eumelanina). 6-8. Melanocyty pochodzą z rdzenia nerwowego. W determinację koloru jest włączonych wiele loci. Wiele genów. Receptor ten jest determinowany przez locus E (Extension). Następstwem działania tego receptora jest wzrost poziomu tyrozynazy i produkcja eumelaniny.

a konsekwencją tego jest ograniczenie rozdziału melanosomów i rozjaśniony kolor włosów. w jednolity typowy sposób. Na przykład u bydła zwierzęta homozygotyczne ee będą umaszczone żółto lub czerwono. Pa (Pallid — blady) i P (Pink-eyed dilution — gen rozcieńczonych różowych oczu). Locus A (Agouti) kontroluje syntezę białka będącego antagonistą receptora MSH i mającego zdolność blokowania działania tego receptora. Locus ten kontroluje ilość eumelaniny. zmapo-wanych w genomie myszy należą także loci: Splotch (Sp) . A (Agouti — dziki). lub też mogą wystąpić zmiany typu syntetyzowanej melaniny (np. REGULACJA NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM Geny regulujące wytwarzanie pigmentu na poziomie komórkowym oddziałują na strukturę i/lub funkcje istniejących melanocytów. Większość z tych mutacji ma wpływ plejotropowy na rozwój. Locus E (Extension) koduje przede wszystkim receptor MSH. oba typy melanin nie są więc syntetyzowane jednocześnie. gdzie krytyczną rolę odgrywa synteza i ekspresja różnych melanogenicznych enzymów i inhibitorów. Mutacje w tych loci wpływają wyraźnie na kolor oczu. Następstwem działania tego białka jest niski poziom tyrozynazy i wytwarzanie feomelaniny.dominujący biały nakrapiany i Steel (Sl) . E (Extension . Dominant White Spotting (W) ... Geny. melanocyty wytwarzają w różnym czasie eumelaninę lub feomelaninę. REGULACJA NA POZIOMIE SUBKOMÓRKOWYM Melanogeneza jest regulowana także na poziomie subkomórkowym (enzymatycznym). Locus Agouti działa wewnątrz mikrośrodowiska mieszków włosowych. U osobników ze zmutowanym allelem w locus D dendryty melanocytów są istotnie mniej rozwinięte niż u osobników normalnych (typu dzikiego).stalowy.pełna barwa). nazywanych agouti.niesieniu do myszy. przez działanie na mechanizmy włączone w funkcję melanocytu. U osobników typu dzikiego.plamisty. pełniący istotną rolę w interakcji melanocytów z hormonem melanotropowym. brak syntezy melaniny w przypadku albinizmu). podczas gdy locus Extension działa w melanocytach. W wyniku ich działania może nastąpić istotny wzrost lub zmniejszenie ilości pigmentu tworzonego w melanocytach (np. które działają na pigmentację ssaków na poziomie subkomórkowym. odwracalna zamiana wytwarzania czarnej eumelaniny na produkcję żółtej feomelaniny). które wydaje się istotne dla rozdziału ziaren melaniny do peryferyjnych melanocytów. Należą do nich geny z loci D (Dilute — rozjaśniony). co wpływa na koloryt (układ barw). Locus D koduje strukturalne białko. wpływają bezpośrednio na ilość i typ wytwarzanej melaniny. 166 . Do loci działających na poziomie tkankowym.

Tyrozynaza jest najistotniejszym enzymem w wytwarzaniu melaniny. natomiast u ludzi stwierdzono ponad 30 mutacji powodujących albinizm. U szynszyla (cch) natomiast zwiększona jest wrażliwość na inaktywację proteolityczną. że melanocyty mutanty wytwarzają tyrozynazę z istotnie zmienioną aktywnością katalityczną. Badania poszczególnych mutacji w locus Albino u królików. natomiast inne geny regulują typ formowanego pigmentu. zmiany sensu i mutacje zmiany fazy odczytu. wykazały. gdyż białkiem kodowanym przez ten locus jest enzym tyrozynaza. Tyrozynaza przejawia swą ekspresję w melanocytach. B i E. Interesujące jest to. 6-9 wkładka kolorowa). ale są to mutacje typu nonsens. Mutacja ta zachodzi w bogatej w cysteinę pierwszej domenie białka. warunkujących umaszczenie himalajskie i szynszylowate. Historycznie był on uważany za locus strukturalny dla tyrozynazy. w jaki pigment ma być formowany. Wiadomo jednak. która prowadzi do wymiany cysteiny na tyrozynę.Najważniejsze z loci działających na poziomie subkomórkowym to Albina (C) i Brown (B). Umaszczenie u obu gatunków determinowane jest głównie genami z podstawowych loci — A. ch. Fenotypowym efektem mutacji w genie Brown jest wytwarzanie brązowej mełaniny. która powoduje uwrażliwienie efektu fenotypowego na temperaturę. c (ryć. Geny z locus C u królików tworzą szereg alleli wielokrotnych. skórze i tęczówce oka. czyli wycinania intronów. a konsekwencją tego jest synteza białka o zmienionej sekwencji aminokwasowej. a białko kodowane przez ten gen ma wszystkie cechy charakterystyczne dla tyrozynazy. Mechanizm dziedziczenia umaszczenia u zwierząt futerkowych na przykładzie lisa Istnieją dwa gatunki lisa — lis pospolity (Vulpex vulpex) i lis polarny (Alopex lagopus). Locus B (Brown) — struktura i organizacja genu z tego locus jest podobna do genu Albino. Takie białka nie są kompetentne katalitycznie. Specyficzna funkcja tego białka nie jest jeszcze poznana. Mutacje w locus C powodują brak pigmentu we włosach. Warunkiem ekspresji genów z tych loci jest 167 . prowadząca do osłabienia funkcji enzymu. jeszcze inne — sposób. iż kolor brązowy wynika z punktowej mutacji w obrębie genu Brown. Mutacja umaszczenia himalajskiego (ch) polega na zmianie w glikozylacji. w którym występuje dominacja w następującej kolejności: C. ale mechanizm działania tego genu dotąd nie jest znany. Jednym ze znanych efektów plejotropowego działania mutacji w tym locus jest zaburzenie czucia. iż mutacja w genie tyrozynazy u myszy jest pojedynczą mutacją punktową. Locus C kontroluje liczbę i intensywność ziaren pigmentu. cch. czy pełnią one jakąś rolę (np. ale mutacje te mają także wpływ plejotropowy jeszcze dokładnie nie poznany. ale dotychczas nie stwierdzono. inhibitora) w melanocytach. której funkcja jest decydująca dla wytwarzania pigmentu. Niekiedy mutacje w locus Albino powstają podczas składania mRNA (splicingu).

u lisa polarnego jest rozcieńczona lub usunięta w ogóle. We wszystkich tych loci. w układzie homozygotycznym -. Allel ten odpowiedzialny jest za eliminację eumelaniny. W locus B również są dwa allele — dominujący B (czarny pigment) i b. Feomelanina. W przypadku genotypu homozygoty recesywnej cc będzie fenotyp albinotyczny. W. Natomiast u lisa polarnego zamiast allelu A jest allel A". u lisa 168 . Lis polarny o genotypie aa jest czarny. ale genotyp ten występuje bardzo rzadko (np. Oprócz omawianych loci u lisa pospolitego występuje szereg innych loci. warunkującym wytwarzanie czarnej/czekoladowobrązowej eumelaniny.genotyp gg. w tym przypadku kolor jest determinowany allelami z locus A. która z reguły zajmuje miejsce eumelaniny. efekt fenotypowy dają tylko genotypy homozygotyczne recesywne: u lisa burgundzkiego -. Genotypy umaszczenia różnych odmian lisa pospolitego i polarnego są przedstawione w tabeli 6-1. u obu gatunków są dwa allele — E i Ed.oczywiście obecność odpowiednich genów z locus C. Jedynie odmiana burgundzka lisa pospolitego jest homozygotyczna pod względem allelu b. R. z wyjątkiem locus W. Allel E w układzie homozygotycznym nie ma wpływu na umaszczenie. S. W locus E.pigment czekoladowobrązowy. P. U obu gatunków lisa allel Ed cechuje się niezupełną dominacją. jakie są geny z innych loci. Jego alternatywny allela w podwójnej dawce warunkuje umaszczenie czarne lisa srebrzystego. Allel Ar warunkuje wstrzymanie wytwarzania eumelaniny. U lisa pospolitego w locus A są dwa allele: Ar — dominujący i a recesywny. warunkujących różne odmiany umaszczenia. w populacji lisa polarnego w Islandii). bez względu na to. jak G.

Locus A koduje syntezę białka. Fenotypy czarny dominujący (determinowany przez allel E'') i czarny recesywny są nieodróżnialne. Mutacje dominujące. Allele te powstały w wyniku mutacji punktowych. są 3 allele: Ed warunkujący umaszczenie czarne dominujące. gdy w locus E jest genotyp E+_. Locus E koduje syntezę białka MSH-R (ang. który w układzie homozygotycznym warunkuje umaszczenie czerwone. 169 . jedno oko niebieskie. W locus tym. Niestety dotychczas nie przeprowadzano badań molekularnych locus A. natomiast u bydła ten sam fragment alłelu Erf koduje następującą kolejność aminokwasów: prolina-leucyna-leucyna. w układzie homozygotycznym mają efekt letalny. Wyniki badań porównawczych wskazują na homologię działania alleli z locus Extension (E) u bydła i myszy. SJ i SH) i t (T). natomiast gen marble daje inny efekt fenotypowy u tych odmian. jest homologiczny do allelu ES0 u myszy. W (białopyski). s (trzy allele: S. złożonego z około 350 aminokwasów. W (platynowy). W3 (biały Georgian) i W M (gen marble). U zwierząt z genotypem E+E+ lub E+e allel A+ koduje umaszczenie brązowe. np. opisanych w rozdziale: Mutacje. której skutkiem może być różny kolor oczu u tego samego osobnika.srebrzystego: genotyp pp . W łańcuchu polipeptydowym kodowanym przez allel ES0 nastąpiła zamiana trzech kolejnych cząsteczek leucyny na aminokwasy leucyna-prolina-leucyna. Genetyczne podłoże umaszczenia u bydła Wyniki wielu badań sugerują. Allele z tego locus mogą wykazać ekspresję tylko wtedy. kodujący czarny kolor. DD — niebieski). takie jak W i W. U lisa polarnego na wiele odmian umaszczenia wpływają allele recesywne (w homozygocie) z loci: D (dd — biały polarny. F (ff — szafir) i G (gg — arktyczny niebieski) oraz u lisa niebieskiego allele dominujące z loci l (L — Laponia). umiejscowionym w chromosomie 18. Mutacja w locus s (Shadow) charakteryzuje się heterochromią. natomiast w locus A tylko w przypadku allelu recesywnego a jest analogiczny allel u myszy. recesywny allel e. W locus W są następujące allele: w. Letalny jest także genotyp WW. W locus tym są dwa allele: dominujący A+ (synteza pigmentu brązowego) i recesywny a. będącego antagonistą białka MSH-R. Allel dominujący Ed. przy czym genotyp ww występuje u lisa rudego i srebrzystego. natomiast allel a w układzie homozygotycznym — recesywne czarne. że u bydła umaszczenie czarne. brązowe i czerwone jest determinowane przez allele z dwóch loci: Extension (E) i Agouti (A). melanocyte stimulating hormon receptor). oraz allel E+ umożliwiający ekspresję alleli z locus A.. a drugie brązowe. Z kolei allel A+ u bydła wydaje się wywoływać efekt różny od działania większości innych alleli z locus Agouti (A) opisanych dotychczas u ssaków. Wszystkie allele dotychczas zidentyfikowane w locus E u bydła mają odpowiadające im allele u myszy.perłowe umaszczenie oraz genotyp ss — umaszczenie perłowe Mansfield i rr — umaszczenie Radium.

że bydło belgijskie błękitne charakteryzuje duża frekwencja allelu dominującego E w locus Extension. bydła (chromosom 18) i świń (chromosom 6) wskazują na homologię między tymi gatunkami. ale recesywny w stosunku do białego (I). Er — umaszczenie czarne nakrapiane (spotting) jak u berkshire. Wśród 170 . ale jest recesywny w stosunku do allelu S. który dominuje nad s. mroziate). Na przykład. powodując różne zaburzenia. blisko telomerowego regionu ramienia p. u których allel s jest utrwalony. W locus E stwierdzono dotychczas trzy allele: E — umaszczenie jednolite czarne jak w rasie wielkiej czarnej. Zróżnicowanie umaszczenia — czerwone lub czarne wynika z tego. belgijskie błękitne). i allel i — recesywny (kolorowy). W locus I są dwa główne allele: 7 (inhibicja koloru). locus I (biały dominujący) i locus Be (Belted opasany). warunkujący fenotyp nazwany colorsided — łaciaty. natomiast u shorthornów jest odwrotnie. Choroba ta jest opisana w rozdziale: Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm. U ras bydła (np. Allel A w jest obecny u dzikich świń i jest dominujący w stosunku do pozostałych kolorów oraz koloru mangalica. poland-china i pietrain. Większość ras świń udomowionych ma allel recesywny a — nieagouti. W locus A zidentyfikowano dwa allele: A w (agouti biały brzuch) i allel a . Genetyczne podłoże umaszczenia u świń U świń znane są cztery główne loci determinujące umaszczenie: locus A (Agouti). Kolejność dominowania tych alleli jest następująca: E-Ep-e. e umaszczenie jednolicie czerwone (rude) jak u tamworth i duroc-jersey. wskazują. Badania. Podobnie jak u myszy i bydła. locus E (Extension). w których do analizy sprzężeń użyto ponad 230 markerów genetycznych. W tym samym locus u bydła tej rasy znajduje się allel Sc. w którym są dwa allele: r+ czarny (u bydła błękitnego belgijskiego) lub czerwony (u bydła rasy shorthorn) i R biały. cecha jednolitego umaszczenia lub łaciatości znajduje się pod kontrola genów z locus S (Self): dominujący S — jednolite umaszczenie. także u świń receptor hormonu melanotropowego MSH-R jest determinowany przez geny z locus E. Wyniki badań porównawczego mapowania locus Extension u myszy (chromosom 8). recesywny s — łaciatość. obserwowana jest zmienność w ekspresji cechy łaciatości. iż locus ten jest umiejscowiony w chromosomie 6.nieagouti.. kora jest efektem plejotropowego oddziaływania allelu R na płodność. cornwall i hampshire. odpowiedzialny za umaszczenie dominujące białe. niektóre zwierzęta są niemal całkowicie pozbawione pigmentowanych łat.Wiele innych loci bierze udział w determinacji różnych odmian umaszczenia. U niektórych ras bydła pewne geny wykazują niekorzystne działanie plejotropowe. Przykładem jest zmapowany w 5 chromosomie locus Roan — dereszowate (krasę. U jałówek obu ras locus Roan wpływa istotnie na występowanie choroby białych jałowic. a mała allelu e (czerwone umaszczenie).

hannover-braunschweig. natomiast inne rasy są homozygotami recesywnymi (ii). Genetyczne podłoże umaszczenia u koni Umaszczenie u koni determinowane jest głównie przez geny znajdujące się w locus E (Extension) i A (Agouti). Na umaszczenie świń oprócz wymienionych czterech loci wpływają także allele z locus C. I p (czarne łaty) oraz im (brudny szary). Allele z tego locus wpływają na ekspresję genów z locus A. Biały pas. cremello). ale prowadzone są badania w celu potwierdzenia hipotez o istnieniu innych alleli (np. Natomiast obecność w genotypie alleli dominujących z obu loci (E i A) warunkuje umaszczenie gniade. Locus E warunkuje wytwarzanie określonego rodzaju melaniny. siwe i dereszowate jest kontrolowane odpowiednio przez allele z loci W (White — dominujący biały). Rozjaśnienie barwy jest warunkowane działaniem genów z co najmniej trzech loci: C (Albina). Na przykład u świń rasy mangalica umaszczenie brudnobiałe jest prawdopodobnie determinowane przez allel c e z locus C. hampshire (ryć. Umaszczenie białe u koni jest warunkowane przez dominujący allel W (jest to dominacja całkowita. jak np. W locus C u koni nie występuje allel recesywny c. są determinowane przez geny z innych loci. by było 171 . Allel recesywny e w podwójnej dawce (ee) tłumi działanie allelu A. wessex saddleback. Umaszczenie białe. który w układzie homozygotycznym u innych gatunków zwierząt warunkuje albinizm. trzeciego allelu w locus Extension — ED). Genotyp tego knura jest następujący: aa U EE BewBew. jest kodowany przez allel Be w z locus Be. charakterystyczny dla niektórych ras. 6-10 wkładka kolorowa). Zmienna szerokość pasa zależy od działania genów modyfikujących (zmienność poligeniczna). w przypadku jego braku (genotyp ee) syntetyzowana jest feomelanina. zatem wystarczy jeden allel W. We wszystkich wymienionych loci dotychczas zidentyfikowano po dwa allele. wykazujący niepełną dominację. takie jak tobiano (TO). allel dominujący E determinuje syntezę eumelaniny. W układzie homozygotycznym (CcrCcr) allel ten warunkuje umaszczenie kremowe (ang. Na przykład u świń rasy hampshire stwierdzono obecność genów recesywnych z loci Red-eye (czerwonych oczu) i Dilution (rozjaśniony). overo (O). dominujący w stosunku do jednolitego umaszczenia. Wzory umaszczenia.świń domowych dominujący biały jest przeważający. występuje on w homozygocie (II) w rasie wielka biała i wszystkich odmianach landrace. Locus I został zlokalizowany w chromosomie 8. D (Dun — bułany) i Z (Siher dapple — siwy jabłkowity). oznaczonych symbolem Id (deresz). Rozjaśnienie umaszczenia u koni powodowane jest przez allel C"'. sabino (SB) czy tarantowate (LP). G (Gray — siwy) i RN (Roan — deresz). Dziedziczenie umaszczenia u mieszańców niektórych ras sugeruje istnienie dalszych trzech alleli w tym locus. Również geny z innych loci u różnych ras świń kodują specyficzne wzory umaszczenia.

umaszczenie białe). Allel W w podwójnej dawce (genotyp homozygoty dominującej) powoduje zamieranie zarodków we wczesnym okresie ciąży. z wyjątkiem białego. Allel D z locus Dun wykazuje zupełną dominację. Z kolei większość źrebiąt homozygotycznych pod względem allelu O jest obarczona zespołem „białych źrebiąt" . zestawiono w tabeli 6-II. z wyjątkiem allelu W. osobniki homozygotyczne (DD) są nie do odróżnienia na podstawie fenotypu od heterozygot (Dd). Jego wpływ na rozjaśnienie barwy jest jednak mniejszy niż allelu C cr z locus Albina. znacznie rzadziej. Konie umaszczone biało są heterozygotyczne pod względem genów tego locus (Ww). Locus D kontroluje intensywność wytwarzania eumelaniny i feomelaniny. Niektóre spośród wymienionych genów umaszczenia działają plejotropowo. O i RN. polegającym na niemożności wydalenia smółki z powodu braku komórek nerwowych (zwojów autonomicznych) kontrolujących ruchy perystaltyczne jelita lub. lethal white foal syndrome). Genotypy w 7 loci.LWFS (ang. Należą do nich allele dominujące z loci W. na skutek braku części jelita. Allel G (w homo. 172 . Wszystkie rodzaje umaszczenia. wobec którego jest hipostatyczny. który wykazuje działanie epistatyczne w stosunku do poznanych dotychczas genów kontrolujących umaszczenie.i heterozygocie) powoduje redukcję wytwarzania pigmentu postępującą wraz z wiekiem zwierzęcia. determinujące wybrane rodzaje umaszczenia koni. który jest epistatyczny w stosunku do wszystkich alleli z innych loci. w locus W mają genotyp homozygoty recesywnej (ww). Natomiast umaszczenie siwe kontroluje allel dominujący z locus G. Na przykład obecność allelu D w genotypie osobnika karego powoduje umaszczenie myszate (aaE_CCD_). Natomiast układ homozygotyczny w locus RN (RNRN) jest uważany za letalny.

natomiast recesywny allel. Umaszczenie owiec jest kontrolowane prawdopodobnie przez geny z 11 loci (tab. Następne geny w szeregu alleli z locus Agouti częściowo hamują syntezę eumelaniny. natomiast allel recesywny Ae w układzie homozygotycznym umożliwia pełną syntezę eumelaniny. wzór koloru i obecność lub brak białych znaków. Ten typ umaszczenia występuje u owiec rasy french solognot i brązowych (dominujących) karakułów. Owce biało umaszczone są zwykle prawie pozbawione pigmentu. bądź mieszaniny jasnych i ciemnych włókien wełny. Wzory koloru składają się bądź z regularnej mieszaniny jasno i ciemno ubarwionych powierzchni ciała. warunkuje wytwarzanie czarnej eumelaniny. Bw. bądź też oba efekty występują łącznie. w których genotypach jest allel Awh. Locus Brown determinuje syntezę czarnego i czekoladowobrązowego (moorit) pigmentu. Głównym efektem allelu Awh jest całkowite zahamowanie wytwarzania eumelaniny. podczas gdy feomelanina może być syntetyzowana. natomiast o wiele jaśniejsze umaszczenie brązowoczerwone (tan) występuje u owiec islandzkich i welsh mountain.15 jagnięcia w miocie i hamuje aktywność seksualną maciorek islandzkich poza normalnym sezonem rozpłodowym. Najczęściej występujące umaszczenia u owiec są klasyfikowane zgodnie z trzema kryteriami: typ pigmentu. Brw — czekoladowobrązowej eumelaniny. będący pierwszym w kolejności dominowania z szeregu alleli z tego locus. np. warunkuje białe umaszczenie owiec. ale mogą mieć pigment tan. który w fenotypie ujawnia się ze zmienną intensywnością. od umaszczenia jasnobrązowego do intensywnego czerwonawobrązowego. Badania specjalistyczne wykazały. Przykładem tego jest brązowoczerwony kolor wełny karakułów. Konsekwencją tego może być umaszczenie brązowoczerwone (tan) owiec. czekoladowobrązowa (moorit) eumelanina i brązowoczerwona (tan) feomelanina. W locus tym stwierdzono ogółem 16 alleli kontrolujących zmianę syntezy eumelaniny na syntezę feomelaniny. Niektóre z nich warunkują wytwarzanie pigmentu tylko w poszczególnych partiach ciała. że umaszczenie tan jest warunkowane wytwarzaniem pigmentu feomelaniny. Allel A wh .Genetyczne podłoże umaszczenia u owiec U owiec stwierdzono trzy typy pigmentu: czarna eumelanina. Niektóre allele z tego locus mają efekt plejotropowy. Białe umaszczenie owiec ras wełnistych jest wynikiem selekcji prowadzonej przeciwko umaszczeniu brązowoczerwonemu (tan) u owiec nosicieli allelu Awh. 173 . Allel typu dzikiego. Loews Agonii odpowiada za białe lub brązowe (tan) umaszczenie i wzory umaszczenia. 6-III). allel Awh zmniejsza płodność owiec o około 0. inne wpływają na typ włókien.

ale epistatyczny do dominującej brązowej (tan). recesywny. Umaszczenie białe dominujące (białe perskie. z biało umaszczoną głową są zwykle homozygotyczne pod względem genu białych plam (SSSS). łaciate afgańskie) jest kontrolowane przez allel W a z locus White.Na umaszczenie u owiec wpływają także allele z innych loci: Allel recesywny Ca z locus Albino warunkuje w układzie homozygotycznym całkowity albinizm. U owiec heterozygotycznych pod względem allelu A1"1' allel Ss redukuje pigment tan (brązowy). Allel ten inaktywuje działanie alleli z locus Agouti poprzez zahamowanie syntezy feomelaniny. AwhAwh. Allel ten jest recesywny lub hipostatyczny w stosunku do barwy czarnej dominującej. Allel ten jest epistatyczny 174 . natomiast homozygoty SSSS są całkowicie białe. Allel recesywny Ss z locus Spotting w podwójnej dawce (SSSs) determinuje białe znaki u owiec umaszczonych kolorowo. Owce ras wełnistych. Allel typu dzikiego. Umaszczenie czarne dominujące jest kontrolowane przez allel dominujący Edb z locus Extension. U umaszczonych kolorowo owiec kożuchowych białe lub złote końce włosów są warunkowane allelem Gs z locus Sur. Ew umożliwia normalną ekspresję alleli z locus Agouti. a także homozygotyczne białe.

z jaką dominujący lub recesywny gen (w homozygocie) albo układ heterozygotyczny ujawnia się w fenotypie nosiciela. mówimy o penetracji niezupełnej. to mówimy. natomiast drugie jako ekspresywność genu. Penetracja określonego genu może być różna zależnie od płci. która w formie homozygotycznej jest letalna. Przykładem penetracji niezupełnej u zwierząt gospodarskich może być wada pojawiająca się u nowo wylężonych kurcząt — wrodzone drżenie. mające taki sam genotyp. rozumiana także jako stopień ekspresji (przejawiania się) genu lub wyrazistość.w stosunku do wszystkich innych genów umaszczenia. ograniczona do jednej płci (patrz podrozdział: Cechy sprzężone z płcią). również w połączeniu z allelem dominującej białości allel Wrn wywołuje w większości przypadków efekt śmiertelny. w przypadkach krańcowych. Penetracja może być całkowita lub niezupełna. Natomiast jeśli nie wszystkie osobniki. a nawet. Na przykład. Omówione przykłady współdziałania allelicznego i nieallelicznego świadczą o tym. 6. 175 . Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów Fenotyp rozpatrywany jako całokształt cech jest wynikiem działania wszystkich genów danego osobnika. O penetracji całkowitej mówimy wówczas. warunkuje dominującą szarość u karakułów. inne zaś jej nie mają. że jego penetracja wynosi 80%. Stwierdzono to na podstawie wyników doświadczenia. w którym po 4 latach prowadzenia kojarzeń ptaków heterozygotycznych pod względem genu drżenia uzyskano jedynie 10% kurcząt dotkniętych tą wadą. iż działanie genów może wywoływać różnorodne efekty. kiedy wśród osobników o jednakowych genotypach niektóre wykazują fenotypową obecność cechy. Często zdarzają się przypadki. ten sam genotyp u różnych osobników może spowodować różne nasilenie cechy w fenotypie. jeżeli gen dominujący ujawnia swą obecność w fenotypie tylko u 80% osobników. inaczej określana jako przenikliwość. Natężenie drgań jest bardzo zróżnicowane. Z drugiej strony. Penetracja. wykazują charakterystyczny dla niego fenotyp. gdy u wszystkich osobników o danym genotypie występuje taki sam fenotyp. Pierwsze z tych zjawisk określane jest jako penetracja genu. Wrn. Oba pojęcia — penetracja genu i ekspresywność genu zostały wprowadzone w 1926 roku przez neuropatologa Oskara Yogta. Inny allel z tego locus. współdziałania tych genów między sobą oraz współdziałania ze środowiskiem. zamiast 25% oczekiwanych zgodnie z klasycznym stosunkiem mendlowskiej segregacji genów.4. jest to częstość.

gdy jest ona obserwowana u osobników spokrewnionych ze sobą. ujawniające się w różnym stopniu. Z kolei. Obserwowana zmienność stopnia ekspresji genu może być wywołana działaniem różnych u tych ras genów modyfikujących. Wiele genów o małym stopniu penetracji wykazuje jednocześnie słabą ekspresywność.5. które nie są dziedziczne.Pojęcie stopień ekspresji (ekspresywność. geny charakteryzujące się dużą ekspresywnością wykazują wysoki stopień penetracji. 6. jak i fenotypowego przejawiania się genu zależą od współdziałania tego genu z innymi genami oraz od jego współdziałania ze środowiskiem. Zarówno stopień penetracji. Dziedziczenie pozajądrowe Wszystkie omawiane dotychczas cechy są uwarunkowane genami zawartymi w DNA jądrowym. stopień przejawiania się) genu oznacza poziom zmienności fenotypowej określonej cechy wśród osobników o tym samym genotypie. Nie bez znaczenia jest stan zdrowotny matki. Przykładem wady dziedzicznej 0 różnym stopniu przejawiania się genu jest miejscowy brak nabłonka u bydła rasy ayrshire (łagodna forma) i Jersey (forma bardzo ostra) (patrz rozdział: Mutacje). w którym pojawiają się pierwsze objawy. Także allele tego samego genu mogą charakteryzować się podobną ekspresywnością. a ich sposób dziedziczenia określany jest ogólnym terminem — dziedziczenie mendlowskie. jak: wiek. dziedziczą się różnie. Wykrycie obecności DNA poza jądrem komórkowym — w mitochondriach. docierające przez łożysko do rozwijającego się płodu). iż mamy do czynienia ze zmiennością przejawiania się tego samego genu. możemy mieć wtedy. a także położenie zarodka w macicy i nawet obecność innych płodów. Pojęcia penetracja i ekspresywność genu są czasem trudne do rozdzielenia. W przypadku chorób genetycznych czy wad dziedzicznych ocenę ekspresywności genu mogą utrudniać takie czynniki. że nie zawsze zmienność fenotypowa jakiegoś genotypu jest wynikiem różnego stopnia przejawiania się genu. Zmienność stopnia ekspresji jest dość rozpowszechnioną właściwością genów. a także chloroplas176 . Zmienność ekspresywności genu często jest obserwowana w przypadku chorób genetycznych i wad dziedzicznych. zależnie od kierunku krzyżowania. czy występowanie fenokopii (patrz podrozdział: Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne). Spośród czynników niegenetycznych wpływających na ekspresję genu ważną rolę odgrywają wpływy matczyne na rozwijający się płód (w szczególności należy do nich zaliczyć hormony. że niektóre cechy nie podporządkowują się temu terminowi. sole mineralne oraz inne związki krążące we krwi. Już na początku naszego stulecia zauważono. Geny z różnych loci mogą dawać podobne fenotypy. Należy jednak pamiętać o tym. Pewność.

3 do 0.1) rozkładały się nielosowo w grupach wydajności mleka i pochodzeniowych po matce. której wartość zawiera się w granicach od 0. tli . analizowanego metodą RFLP. średnią i niską wydajnością mleka. Po zapłodnieniu komórka jajowa może rozpoznawać tak napiętnowane organelle i niszczyć je. O mutacjach zachodzących w obrębie mitochondrialnego DNA i ich skutkach jest mowa w rozdziale: Mutacje. Analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych mitochondrialnego DNA wykazała. Taki sposób dziedziczenia może być przyczyną powstawania heteroplazmii (równoczesne występowanie zmutowanego i prawidłowego mtDNA u danego osobnika). ale częstość ich występowania była minimalna i wynosiła 10-4 częstości matczynego mtDNA. że warunkuje on od 2 do 10% zmienności tych cech. Oszacowany dla tych rodzin efekt matki wynosił odpowiednio: + 991 ±108 kg. inaczej pozajądrowe lub cytoplazmatyczne. jest przekazywany następnemu pokoleniu wyłącznie przez matki. U zwierząt gospodarskich badania wpływu genów w mitochondrialnym DNA na cechy produkcyjne najczęściej prowadzone są na bydle mlecznym. co może wskazywać na związek między polimorfizmem mtDNA a wydajnością mleka. +26 ±99 kg. Geny mitochondrialne kodują przede wszystkim enzymy niezbędne do przebiegu procesów zachodzących w łańcuchu oddechowym. W miarę rozwoju zarodka liczba mitochondriów ojcowskich maleje. w przeciwieństwie do DNA jądrowego.9. Plemnik zawiera od 50 do 100 mitochondriów. Natomiast allele charakteryzujące się niską frekwencją (^ 0. -879 ±114 kg mleka.4. w świetle wyników najnowszych badań. Powstał nowy termin dziedziczenie pozachromosomowe. Przyczyną tego. W celu oszacowania wpływu loci mitochondrialnego DNA na cechy użytkowości mlecznej porównywano średnie wartości tych cech w rodzinach (po określonej matce) z polimorfizmem alleli mtDNA. natomiast komórka jajowa ma ich około 100 tysięcy. Mitochondrialny DNA. iż największa frekwencja alleli występujących we wszystkich grupach wynosiła ^ 0. między syntezą ATP w mitochondriach a wartością genetyczną w zakresie produkcji mleka. Jak dotąd. W pewnym doświadczeniu spośród 2713 krów z 131 stad wybrano rodziny charakteryzujące się wysoką.tach roślin wyjaśniło podłoże tego zjawiska. Badania wpływu genotypu w mtDNA krowy na wydajność mleka i tłuszczu wykazały. Wprawdzie w 1991 roku w doświadczeniu na myszach wykryto u potomstwa cząsteczki mtDNA pochodzące od ojca. Ponad 90% energii potrzebnej komórkom sekrecyjnym gruczołu mlecznego jest dostarczane przez ATP (adenozynotrifosforan) wytwarzany w mitochondriach. u żadnego innego gatunku nie potwierdzono przekazywania potomstwu mtDNA przez ojca. może być znakowanie (piętnowanie) cząsteczkami białka (zwanego ubikwityną) mitochondriów w dojrzewających plemnikach podczas procesu spermiogenezy. U bydła rasy holsztyńskiej stwierdzono dodatnią korelację.

rodzaj mutacji punktowej opisany w rozdziale: Mutacje) adeniny na guaninę w 169 nukleotydzie regionu D-loop (jest to szczególnie ważny region) mitochondrialnego DNA na zawartość tłuszczu w mleku i wartość energetyczną mleka.Wyniki badań prowadzonych na bydle holsztyńsko-fryzyjskim przez innych badaczy potwiedzają istnienie tej współzależności. prowadzone za pomocą technik molekularnych (RFLP). Stwierdzono bowiem istotny wpływ zamiany (tranzycji . . U owiec badania mitochondrialnego DNA.. Potencjalne możliwości stwarzają techniki klonowania oparte głównie na umieszczaniu w enukleowanym (pozbawionym jądra) oocycie jądra komórki somatycznej. Można zatem wykorzystywać do tego celu oocyty pochodzące od krów mających szczególnie korzystne allele w mitochondrialnym DNA. Organizacja molekularna mtDNA jest omówiona w rozdziale: Mapy genomowe. Wpływ matczynego mtDNA na cechy użytkowości mlecznej potomstwa może być wykorzystany w doskonaleniu bydła. wykazały istotną współzależność między polimorfizmem fragmentów restrykcyjnych mtDNA a masą jagniąt przy urodzeniu.

Istnieje także zmienność grupowa.Rozdział 7. Na zmienność fenotypową. Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące Zmienność jest to różnorodność wartości lub jakości cech obserwowana wśród osobników. które ujawniają się periodycznie u tego samego osobnika w kolejnych sezonach (np. jeśli rozpatrujemy populację zwierząt. czyli indywidualna. W przypadku cech. interakcja genotyp-środowisko. Zmienność oznaczamy symbolem S2. Zmienność danej cechy może być obserwowana między osobnikami i jest to zmienność osobnicza. 179 . mamy do czynienia ze zmiennością wewnątrzosobniczą. lub S2 w przypadku próby losowej pochodzącej z tej populacji. Zmienność ta powstaje w wyniku różnic genetycznych między zwierzętami (zmienność genetyczna) oraz oddziaływania zróżnicowanych warunków środowiskowych (zmienność środowiskowa). zwaną także ogólną.1. wydajność mleczna w kolejnych laktacjach). występująca między osobnikami należącymi do różnych ras (zmienność rasowa) lub gatunków (zmienność gatunkowa). może również wpływać zmienność wynikająca z wzajemnego współdziałania genotypów z warunkami środowiskowymi. tzw. Wszelkie różnice uzewnętrzniające się (widoczne lub dające się określić bądź zmierzyć) między zwierzętami określamy mianem zmienności fenotypowej.

w którego genotypie funkcjonuje jeden gen dominujący. Głównymi składnikami zmienności genetycznej są: zmienność addytywna. są przyczyną powstawania różnych genotypów. Osobniki fenotypowo identyczne (bezrogie). Przykładem epistatycznego działania genów jednej pary alleli na geny innej pary jest 180 . i osobnikami homozygotycznymi — dominującym i recesywnym. Poniższy schemat krzyżowania bydła obrazuje to odchylenie. Zmienność dominacyjna jest to część zmienności genetycznej. odchylenie dominacyjne i odchylenie epistatyczne. które kontrolują występowanie danej cechy. ale różniące się pod względem założeń genetycznych (homo.Podstawą genetycznego doskonalenia zwierząt jest zmienność genetyczna. ale także fenotypu (bezrogie i rogate). Zmienność epistatyczna jest składową zmienności genetycznej powodowaną nieallelicznym współdziałaniem genów — epistazą. będące wynikiem segregacji chromosomów i crossing over w czasie mejozy oraz losowego łączenia się gamet zróżnicowanych genetycznie. innych układów w obrębie chromosomu lub między chromosomami.i heterozygotyczne) dadzą potomstwo różniące się nie tylko pod względem genotypu. która jest powodowana dominacyjnym współdziałaniem genów warunkujących cechę. Ten rodzaj zmienności zostanie omówiony szerzej w podrozdziale: Zmienność cech ilościowych. Zmienność addytywna spowodowana jest niejednakowym sumującym efektem działania alleli z loci poligenów. Natomiast rekombinacje. Jej źródłem są przede wszystkim mutacje i rekombinacje genetyczne oraz w mniejszym stopniu współdziałanie między genami. Mutacje prowadzą do powstawania nowych genów. Efekt dominacji przejawia się nieaddytywnym zróżnicowaniem wartości między osobnikiem heterozygotycznym.

Do szacowania tego udziału stosowane są parametry genetyczne. liczba prosiąt w miocie. należących do tych ras.). dlatego gen ten ujawnia się mimo ewentualnego modyfikującego działania środowiska czy wpływu na daną cechę innych genów zwanych modyfikatorami. których wartość wyrażana jest za pomocą liczb naturalnych. Barwa upierzenia u tych ras jest warunkowana dwiema parami alleli: C-c (wystąpienie barwy) oraz I-i (blokada wytwarzania me/aniny. czynniki klimatyczne) lub okresowo (żywienie. Wpływ środowiska matki zostanie omówiony w dalszej części tego rozdziału. warunkowanych zwykle jedną parą alleli. W pokoleniu F2 wystąpią natomiast osobniki zarówno biało. Nasilenie tych cech wyrażane jest za pomocą liczb rzeczywistych z przedziału 181 . Charakterystyka zmienności cechy jakościowej polega na określeniu częstości występowania (frekwencji) genów. Szczegółowe informacje dotyczące odziedziczalności i pozostałych parametrów genetycznych oraz ich wykorzystania w doskonaleniu zwierząt znajdują się w podręcznikach z zakresu metod hodowlanych. Udział pojedynczego genu w wykształceniu cechy jakościowej jest duży. jak 1barwnie upierzone. Zmienność cechy może mieć charakter skokowy lub ciągły w zależności od jej genetycznego uwarunkowania. np. Zmienność skokowa odnosi się przede wszystkim do cech jakościowych. należy także efekt matki pre-i postnatalny. upierzenie biafe).białe upierzenie kur rasy leghorn i whiterock. Zmienność środowiskowa wynika z różnorodnych warunków środowiskowych oddziałujących na zwierzęta stale (np. do których należy odziedziczalność. a zwłaszcza jej składnika — zmienności addytywnej. sposób utrzymania itp. genotypów i fenotypów w danej populacji (stadzie). Do czynników środowiskowych. Zmiennością ciągłą charakteryzuje się większość cech ilościowych. Zagadnienie to jest szerzej omówione w rozdziale: Podstawy genetyki populacji. W pracy hodowlanej szczególnie ważna jest znajomość udziału zmienności genetycznej. mających istotne znaczenie. w zmienności fenotypowej danej cechy ilościowej. uzyskuje się mieszańce biało upierzone. Zmienność skokowa występuje również w przypadku pewnych cech ilościowych. Z krzyżowania osobników 0 białym upierzeniu.

2.2. Charakterystyka zmienności tych cech przedstawiana jest za pomocą miar zmienności opisanych poniżej. które można podzielić na dwie grupy: 1) miary skupienia 2) miary rozproszenia (dyspersji). Uzyskany w ten sposób nie uporządkowany materiał wymaga zestawienia (uporządkowania) np. szereg rozdzielczy. Miary zmienności Określanie zmienności fenotypowej cechy przeprowadzane jest na wybranej losowo z populacji odpowiednio licznej grupie osobników. 7. harmoniczna i geometryczna) oraz przeciętne pozycyjne (wartość środkowa — mediana i wartość modalna — dominanta). ważona. Miary skupienia Do miar skupienia należą przeciętne klasyczne (średnia arytmetyczna. Szczegółową charakterystykę populacji można przeprowadzić po oszacowaniu odpowiednich parametrów statystycznych. zwanej próbą. Średnia arytmetyczna nie odzwierciedla zmienności. którego elementami są poszczególne osobniki. wydajność mleka w kilogramach. zmierzyć) u wszystkich osobników stanowiących próbę. ale informuje o poziomie cechy w danej populacji i obliczana jest ze wzoru: . w którym na podstawie przyjętych przedziałów klasowych można wyodrębnić poszczególne klasy. Jeśli liczba obserwacji jest duża. według wartości rosnących lub malejących (szereg statystyczny uporządkowany).1.charakterystycznego dla danej cechy. W celu określenia zmienności cechy musimy ją oznaczyć (np. wysokość w kłębie w centymetrach. Z punktu widzenia statystycznego populacją nazywamy zbiór zwierząt. np. 7. dane zestawia się w tzw. a niektóre wartości powtarzają się. Takie uporządkowanie danych liczbowych (obserwacji) ułatwia statystyczną i graficzną analizę zmienności cechy. procentowa zawartość tłuszczu w mleku itp.

do obliczania średniej prędkości. jaka była średnia szybkość oddawania mleka: 183 . np. 7-1): Średnią ważoną obliczamy wówczas.Średnia arytmetyczna charakteryzuje się następującymi właściwościami: Przykład (dane z tab. Stosując wzór na obliczanie średniej harmonicznej uzyskujemy wynik mówiący. a w trzeciej l kg. W pierwszej minucie uzyskano 4 kg mleka. Wzór na obliczanie średniej harmonicznej jest następujący: Przykład: Ważono mleko oddawane przez krowę w kolejnych minutach doju. Wzór na jej obliczanie jest następujący: Średnia harmoniczna jest stosowana najczęściej do obliczania średnich wartości otrzymywanych ze wskaźników czasu. w drugiej 2 kg. gdy danej wartości cechy odpowiada kilka obserwacji (tworzy się wówczas przedziały wartości cechy) lub gdy obliczamy średnią dla populacji na podstawie średnich dla prób.

odbiega od rozkładu normalnego. tzn. Średnia geometryczna jest pierwiastkiem n stopnia z iloczynu n wartości cechy. Jest ona szczególnie przydatna do obliczania średniego tempa przyrostu (lub zmniejszania się) jakiegoś wskaźnika w jednostce czasu.Średnią geometryczną stosuje się wtedy. W celu uproszczenia obliczeń można się posłużyć formą logarytmiczną: . gdy rozkład zmienności cechy jest asymetryczny.

w którym licznik jest sumą kwadratów odchyleń: Jeśli próbę stanowi mała liczba obserwacji.Przykład: Określano masę ciała cieląt od urodzenia do 6 miesięcy w odstępach miesięcznych.3010.2.. czyli 128%. w celu ułatwienia obliczeń stosuje się wzór roboczy. Ma ona miano takie jak analizowana cecha. 0. 0. 185 . Wariancja nie może mieć wartości ujemnej. w celu uniknięcia błędu zalecane jest dzielenie nie przez N obserwacji. Wartość środkowa (mediana) jest to wartość cechy. Wariancja jest to średni kwadrat odchyleń obserwacji (xi) od średniej arytmetycznej Biorąc pod uwagę. 0. Chcąc określić tempo wzrostu cieląt w okresie 6 miesięcy należy obliczyć średnią geometryczną: Średni wskaźnik tempa wzrostu cieląt w okresie 6 miesięcy wyniósł 1. ale podniesione do kwadratu.28. natomiast ich suma = 0. która najczęściej powtarza się w szeregu liczbowym. Wartość modalna (średnia modalna) jest to wartość cechy. 0. ale przez N—1.6518.2.0864. która dzieli szereg uporządkowany malejąco lub rosnąco na połowę. Miary rozproszenia Podstawowe miary rozproszenia to wariancja.1239. standardowe odchylenie i współczynnik zmienności.0697. Wartości zlogarytmowane tego współczynnika wyniosły: 0.0294. Za mało liczną próbę przyjmuje się poniżej 100 obserwacji.0414. 0. a następnie obliczono wskaźnik wzrostu dla kolejnych miesięcy (wskaźnik wzrostu jest to przyrost masy ciała wyrażony w procentach średniej masy ciała w danym okresie). 7. że najczęściej średnia arytmetyczna nie jest liczbą całkowitą.

Dobór zwierząt do grup doświadczalnych powinien być losowy. Różnica wartości współczynnika zmienności w granicach 5-10% oznacza możliwą do przyjęcia precyzję doświadczenia. Charakteryzując zmienność cechy podaje się wartość średniej arytmetycznej i standardowego odchylenia Współczynnik zmienności obliczany jest ze wzoru: gdzie: Współczynnik zmienności wyraża zmienność w procentach. Współczynnik zmienności może być również miarą precyzji w doświadczeniu przeprowadzanym na kilku grupach zwierząt.Standardowe odchylenie jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji. a także zmienności tej samej cechy w różnych populacjach (np. tak więc zmienność badanej cechy we wszystkich grupach musi być zbliżona. dzięki czemu znajduje zastosowanie do porównywania zmienności różnych cech (mierzonych w różnych jednostkach. wykorzystując dane liczbowe zawarte w tabeli 7-1. Jego wartość informuje o średnim odchyleniu in plus i in minus od średniej arytmetycznej i jest liczbą mianowaną w jednostkach badanej cechy. wydajność mleczna w stadzie krów rasy nizinnej czarno-białej i czerwonej polskiej). Wariancja: . np. dotyczące masy ciała owiec w wieku 10 miesięcy. wydajność mleczna [kg] i zawartość tłuszczu w mleku [%]) w tej samej populacji. Sposób obliczania miar rozproszenia przedstawiono niżej.

a drugi neutralne. warunkujące 7 poziomów nieśności (fenotypów tej cechy). Zmienność cech ilościowych 7. natomiast zmniejsza się częstość występowania form skrajnych. Cechy ilościowe warunkowane są wieloma genami z różnych loci (poligeny). że efekty genów A. Dziedziczenie cech ilościowych Cechy o znaczeniu gospodarczym w zdecydowanej większości należą do kategorii cech ilościowych. Liczba poligenów kontrolujących cechy ilościowe jest nieznana. W przeciwieństwie do cech jakościowych mechanizm ich dziedziczenia jest złożony i trudny do pełnego wyjaśnienia. mające założenia genetyczne warunkujące nieśność 240 jaj rocznie. U potomstwa w pokoleniu F2 nastąpiło rozszczepienie. przy czym jeden z nich ma działanie pozytywne (tzn. Zakłada się. w którym hipotetycznie przyjęto.7. Poligeny. czyli miało założenia genetyczne warunkujące nieśność 180 jaj rocznie. Szeregując w pionie genotypy warunkujące takie same wartości cechy i łącząc linią krzywą genotypy znajdujące się najwyżej. skrzyżowano z kurami o genotypach aabbcc. niosącymi 120 jaj rocznie. addytywnymi lub kumulatywnymi. że efekty alleli pozytywnych z różnych loci poligenów są sobie równe i wreszcie — efekty te sumują się przy kształtowaniu fenotypu. Kury o genotypach „pozytywnych" AABBCC są zdolne do produkcji 240 jaj rocznie. uzyskano 64 genotypy. że każdy poligen ma dwa allele.1.3. nazywane inaczej genami polimerycznymi. Koguty o genotypach AABBCC. Najczęściej występują genotypy warunkujące wartości fenotypowe cechy. Ponadto zmienność tych cech zależy również od wpływu czynników środowiskowych.3. Genetyczne tło cech ilościowych stwarza możliwość bardzo dużej liczby kombinacji układów alleli kontrolujących daną cechę. pomiędzy którymi zachodzi dziedziczenie pośrednie. zwiększające wartość cechy). AABBCC x aabbcc 240 120 Uzyskane w pokoleniu Fl potomstwo było heterozygotyczne (AaBbCc). Założono również. Przyjmuje się. że efekty poszczególnych poligenów sumują się i w ten sposób warunkują nasilenie cechy. B i C są identyczne (A = B = C) i każdy z tych genów zwiększa nieśność kur o 20 jaj. uzyskujemy przedstawiony niżej obraz graficzny: 187 . czyli obojętne dla wartości cechy. Kolejnym założeniem jest to. że nieśność kur warunkowana jest trzema parami alleli z różnych loci. które skupiają się wokół wartości średniej. Zagadnienie to obrazuje przykład. specyficznie ze sobą współdziałają. natomiast o genotypach zawierających allele neutralne aabbcc — do produkcji 120 jaj rocznie.

w którym najwięcej osobników wykazuje wartość cechy zbliżoną do średniej. zwana krzywą Gaussa. Rozkład normalny charakteryzuje się tym. iż: • jest to rozkład. gdyż zacierają one różnice między fenotypami. 188 . Znaczenie tych czynników jest istotne. poniżej i powyżej średniej. a oś symetrii przechodzi przez punkt. Czynniki te oraz ich wpływ na fenotypową ekspresję cech ilościowych będą omówione nieco później. w którym jest średnia wartość cechy. że graficznym obrazem tej zmienności jest krzywa rozkładu normalnego. a najmniej skrajne wartości. determinowanych przez określone genotypy i obliczeniu średniej wartości cechy w pokoleniu F2 uzyskujemy: W podanym przykładzie celowo pominięto wpływ czynników środowiskowych. • rozkład ten jest symetryczny.Po zestawieniu wartości fenotypowych cechy. co w przypadku cech ilościowych o zmienności ciągłej powoduje.

4% wszystkich obserwacji. że wpływ efektu matki jest najistotniejszy dla wzrostu prosiąt do 21 dnia życia.6% wszystkich obserwacji cechy. Efekt prenatalny został wykryty przez wykorzystanie transferu zarodków zwierzęcych i analizę ich rozwoju. Na ten efekt składa się przede wszystkim wpływ: wielkości macicy. W wyniku krzyżowania takich osobników potomstwo może mieć założenia genetyczne warunkujące 189 . 7. wielkości matki oraz jej stanu fizjologicznego i zdrowotnego. są heterozygotyczne pod względem znacznej liczby loci. na przykład. Wielkość prenatalnego efektu matki zależy również od założeń genetycznych przekazywanych potomstwu zarówno w jądrowym. 99. co wartość średniej arytmetycznej. dziedziczenie pozajądrowe. • dwa następne źródła wynikają z oddziaływania środowiska matki w okresie życia płodowego (efekt prenatalny) i po urodzeniu (efekt postnatalny). Wpływ ten wynika z trzech źródeł: • pierwszym jest podłoże genetyczne — dodatkowe założenia dziedzicz ne przekazywane przez matkę poza chromosomami (tzw.i postnatalnego zależy od gatunku. nawet ras o ustalonym genotypie. jak i mitochondrialnym DNA. Wielkość efektu matki prę. maternal effect). omówione w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedzicze nia cech). Zmienność transgresywna Zwierzęta gospodarskie. na fenotypowe ujawnienie się każdej cechy ilościowej wyraźny wpływ wywierają czynniki środowiskowe. Efekt postnatalny występuje przede wszystkim u ssaków i został określony za pomocą eksperymentów krzyżowego podsadzania noworodków innym matkom (np.• mediana i wartość modalna (opisane wcześniej) znajdują się w tym samym punkcie. procent tłuszczu w mleku oraz wartość energetyczną mleka. 95. behawior matczyny). wpływ matki na potomstwo jest większy od wpływu ojcowskiego. Jak już wspomniano. Mogą one maskować oddziaływanie poligenów. ilości substancji odżywczych dostarczanych płodowi (lub płodom). stwierdzono. Niedawno u bydła mlecznego wykazano istotny wpływ genów mitochondriałnych na wydajność mleka.3. Spośród czynników środowiskowych na szczególną uwagę zasługuje efekt matki (ang. z innych ras).2. • w przedziale x ±2 S znajduje się ok. rasy. Mimo iż potomstwo otrzymuje od ojca i od matki taką samą liczbę chromosomów. • w przedziale x±3 S znajduje się ok. U trzody chlewnej. Efekt ten wynika bowiem z mleczności samicy i jej zachowania opiekuńczego (tzw.2% wszystkich obserwacji. a także wielu czynników środowiskowych. 68. a więc wówczas gdy prosięta odżywiają się jedynie mlekiem matki. • w przedziale x±S znajduje się ok.

bądź wartości wyższe lub niższe niż u rodziców. równą wartości cechy u rodziców. jakie obserwowano u rodziców.wartości cechy takie. Geny o dużym efekcie W podanych wyżej przykładach determinacji cech ilościowych zakładano udział kilku lub kilkunastu par alleli z różnych loci o małym efekcie addytywnym (dziedziczenie poligeniczne). warunkujący produkcję 4800 kg mleka) lub niższe (ddeeff 2400 kg mleka). 7. W przypadku niektórych cech zaobserwowano zmienność. DDEEFF — 4800 kg. której graficzny obraz odbiega od krzywej Gaussa i może być dwumodalny lub przesunięty. że wydajność mleczna krów jest kontrolowana przez geny z 3 loci — D. U bydła locus GH znajduje się w chromosomie l (w regionie 1q23-q25). Genotyp ddeeff warunkuje wydajność 2400 kg mleka. Wykazano istotny wpływ polimorfizmu w tym locus na wydajność krów ras mlecznych. gdy u przeciwstawnych homozygot różnice wartości fenotypowej cech wynoszą co najmniej jedno standardowe odchylenie. w którym obok poligenów działa gen o dużym efekcie. spłaszczony albo nadmiernie uwypuklony. wykorzystywanej w pracy hodowlanej. quantitative trait locus). Ilustruje je przykład: Załóżmy.3. Efekty genów D. Pojawią się jednak także inne wartości cechy — wyższe niż u rodziców (np. growth hormone). iż zwierzęta homozygotyczne pod względem allelu B hormonu 190 . genotyp DDEEFF. E i F są identyczne (D = E = F). Od niedawna dla genów o dużym efekcie fenotypowym w zakresie cech produkcyjnych używa się określenia locus cechy ilościowej — QTL (ang. warunkujące różną wydajność mleczną. Identyfikacja tych genów poprzez statystyczną analizę rozkładu zmienności cechy w populacji jest trudna. Przeważająca część potomstwa będzie się charakteryzować średnią wartością cechy. Gen o dużym efekcie jest identyfikowany wówczas. Zjawisko to nosi nazwę transgresji. W potomstwie rodziców heterozygotycznych pod względem genów kontrolujących produkcję mleka mogą wystąpić różne genotypy (typowe rozszczepienie przy krzyżowaniu heterozygot). Jest to wynikiem dziedziczenia. zwany inaczej genem głównym. a każdy z nich zwiększa produkcję mleka o 400 kg. czyli wykazujące większą zmienność cechy. natomiast heterozygotyczny DdEeFf— 3600 kg mleka. Cechy takie charakteryzują się rozkładem normalnym. W badaniach prowadzonych na simentalerach stwierdzono. Niektóre geny o dużym efekcie zostały wykryte przypadkowo. Zjawisko transgresji jest dość często obserwowane w hodowli zwierząt gospodarskich i jest źródłem zmienności transgresywnej.3. Jednym z genów mających duży wpływ na różne cechy produkcyjne zwierząt gospodarskich jest gen hormonu wzrostu GH (ang. E i F.

Przypadek takich zmian po raz pierwszy został opisany w 1957 roku przez Ludwigsena. jak karłowatość i akromegalia. 191 . Dalsze badania zmierzają do ustalenia. U bydła mięsnego gen hormonu wzrostu wpływa na cechy użytkowości mięsnej.3. iż jest on zlokalizowany w chromosomie 6 (lokalizacja ta przedstawiona jest w rozdziale: Mapy genomowe).wzrostu charakteryzowały się o 382 + 18. W wyniku działania tego genu zwiększa się podatność świń na stresy (zespół PSS — ang.5 kg większą wydajnością mleka w porównaniu z osobnikami homozygotycznymi AA. Loews GH u świni znajduje się w chromosomie 12pl4 i wykazuje dużą homologię do genu GH u człowieka. Następstwem miopatii stresowych są niekorzystne zmiany fizykochemiczne w organizmie. Hormon wzrostu reguluje rozwój mięśni. Pozostałe ważniejsze geny o dużym efekcie zostaną przedstawione z podziałem na gatunki zwierząt. Jednocześnie gen ten ma dodatni wpływ na niektóre cechy związane z użytkowością mięsną. Opisano dotychczas około 20 alleli hormonu wzrostu u tego gatunku. prowadzące do pogorszenia jakości mięsa — odbarwienie i nieprzyjemny zapach. a także na poprawę wykorzystania paszy i przyrosty dzienne masy ciała. Świnie U trzody chlewnej zidentyfikowano kilka genów o dużym efekcie. Badania prowadzone na mieszańcach piedmontese x chianina wskazują na istotną zależność między polimorfizmem tego genu a długością i obwodem klatki piersiowej. które allele mają związek z użytkowością mięsną. Wspólnie z genem czynnika wzrostu insulinopodobnego l (IGF-1) odgrywa on istotną rolę w kształtowaniu tempa wzrostu i składu tuszy. a najnowsze osiągnięcia są omówione w rozdziale 12. Zwierzęta takie są więc dobrym materiałem do tuczu. iż gen hormonu wzrostu oddziałuje na proces starzenia się i reprodukcję oraz na odpowiedź immunologiczną organizmu. Paramety tych cech są najkorzystniejsze u zwierząt heterozygotycznych. Gen receptora rianodyny (KYR1). Stwierdzono także. porcine stress syndrome). będących nosicielami zmutowanego allelu. Badania cytogenetyczne wykazały. iż polimorficzne warianty genu hormonu wzrostu (u kur znanych jest już 16 alleli) są odpowiedzialne za niektóre zaburzenia rozwojowe. jak zawartość mięsa w tuszy i powierzchnia oka polędwicy.5. Dotychczas wykazano. bydła i szczura. Wykazano wpływ hormonu wrostu na zwiększenie masy mięśni. Wpływ polimorfizmu genu hormonu wzrostu na cechy użytkowości mięsnej i tempo wzrostu jest przedmiotem badań prowadzonych także na drobiu. a IGF-1 wspomaga jego działanie. warunkami termicznymi i niektórymi czynnikami chemicznymi. powodowane transportem. Autosomalny recesywny allel (gorączki złośliwej) genu RYR1 jest najlepiej poznanym genem o dużym efekcie u trzody chlewnej. z równoczesnym zmniejszeniem otłuszczenia.

Badania przeprowadzone przez naukowców kanadyjskich wykazały. opatentowanym przez badaczy kanadyjskich. W innym. co umożliwiło opracowanie molekularnych testów diagnostycznych. Zamplifikowany fragment DNA długości 81 par zasad obejmuje rejon wystąpienia mutacji punktowej C→T. z których najistotniejsza jest mutacja w 1843 nukleotydzie. natomiast w zmutowanym 192 . początkowo oznaczono go symbolem Haln. Mutacja ta likwiduje miejsce trawienia niektórymi enzymami. Procedurę tego testu przedstawiono na rycinie 7-1.Ponieważ gen gorączki (hipertermii) złośliwej powoduje specyficzną wrażliwość na gaz używany w anestezji — halotan. W jednym z nich stosowane są dwa enzymy restrykcyjne (HgiAI oraz HinPI). powodująca zamianę argininy w cysteinę w pozycji 615 łańcucha polipeptydowego. Dlatego obecnie gen hipertermii złośliwej jest oznaczany symbolem RYR1. U osobników HalnHaln (homozygoty recesywne) występuje nadmierny transport jonów Ca++ z retikulum endoplazmatycznego do cytoplazmy komórek. fragment genu receptora rianodyny zawierający mutację trawiony jest enzymem Hhal. jednej z podjednostek kanału wapniowego w mięśniach szkieletowych. że fenotypowo rozpoznany Haln jest mutacją genu receptora rianodyny (RYR1). W obrębie genu RYR1 stwierdzono 18 mutacji punktowych. W normalnym genie enzym HhaI rozpoznaje sekwencję GCGG i tnie DNA na dwa odcinki.

ale tylko tranzycja G-»A w kodonie 200. Wyniki tych badań wskazują. u bydła w 18.. 49 pz. estrogen receptor gene) może mieć istotny wpływ na wielkość miotu. natomiast dla heterozygoty trzy prążki: 81 pz. czego wynikiem jest uzyskanie nie strawionego fragmentu genu. powodująca zamianę argininy na glicynę w łańcuchu polipeptydowym.5-2. Lochy mające w swym genotypie dwie kopie tego genu dają mioty większe o l do 1. Pierwsze sugestie co do istnienia genu o dużym efekcie. W genie tym stwierdzono siedem mutacji. Stwierdzono. Gen wpływający na wielkość miotu (ESR). Dalsze badania z zastosowaniem precyzyjnych metod analizy genomu zostały uwieńczone w 2000 roku wykryciem mutacji w genie PRKAG3 (gen trzeciej izoformy podjednostki y kinazy białkowej aktywowanej przez AMP). Loews odpowiedzialny za cechę kwaśnego mięsa zlokalizowano w chromosomie 15 na podstawie analizy asocjacji przeprowadzonej dla rodzin referencyjnych z wykorzystaniem markerów genetycznych i oznaczono symbolem RN. Obraz elektroforetycznego rozdziału zamplifikowanego odcinka genu dla osobnika homozygotycznego (NN) wykaże dwa prążki długości 49 pz i 32 pz. że jeden z alleli tego genu. wykazuje związek z wielkością miotu i może być uważany za gen główny kontrolujący tę cechę. 32 pz. duroc). występujący w chińskiej plennej rasie meishan.4) locus genu receptora steroidowego hormonu płciowego estrogenu — ESR (ang.allelu zmiana tej sekwencji powoduje.jeden prążek długości 81 pz. Badania molekularne (z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych) genu receptora estrogenu. a u koni w 10 chromosomie. warunkuje cechę kwaśnego mięsa. W pracy hodowlanej należy prowadzić kojarzenia tak. Gen hipertermii u ludzi jest zlokalizowany w chromosomie 19. Gen „kwaśnego mięsa" — gen podjednostki γ kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (PRKAG3). yorkshire. Test molekularny wykrywający mutację genu PRKAG3 został opatentowany. iż zlokalizowany w chromosomie l (1p2. dla homozygotycznego (nn) . wpływającego na wzrost zawartości glikogenu w tkance mięśniowej u świń rasy hampshire pojawiły się w 1986 roku. Niektóre chińskie rasy świń charakteryzują się niezwykłą plennością. U nosicieli zmutowanego allelu stwierdza się dwukrotnie większą zawartość glikogenu w mięśniach (zwłaszcza w szynce).4 prosięcia żywo urodzonego w porównaniu z lochami nie mającymi tego genu. pozwoliły na wykrycie dwóch mutacji punktowych (zamiana A→T w kodonie 1665 i A→G w kodonie 193 . Diagnostyka wrażliwości świń na stres za pomocą testu molekularnego umożliwia eliminowanie z hodowli osobników podatnych. że enzym nie znajduje miejsca cięcia. by wykorzystać wspomniane już wcześniej zalety genotypu heterozygotycznego. Gorączka złośliwa występuje także u innych gatunków zwierząt oraz u ludzi. Badania prowadzone w USA miały na celu wykrycie genetycznego podłoża tej cechy. prowadzone u świń innych ras (niemiecka landrace.

Gen β-laktoglobuliny ma długość około 7800 par zasad. ekonomicznie ważne cechy. Jest to konsekwencja różnic w sekwencji nukleo- 194 . utrzymywanych w zakładach unasieniania. Dotychczas genotyp ojca można było określić na podstawie segregacji polimorficznych wariantów κ-kazeiny. natomiast zniknięcie miejsca trawienia przez enzym Hm/L Dzięki różnicy w składzie nukleotydowym genu możliwe jest określanie genotypu kontrolującego wariant κ-kazeiny w mleku za pomocą testu PCR-RFLP (ryć. Mleko zawierające β-laktoglobulinę B różni się od mleka z wariantem A większą zawartością suchej masy. Opracowana została metoda identyfikacji genotypów κ-kazeiny. Gen ten nie wykazuje plejotropowego negatywnego działania na inne. ma długość około 13 tysięcy par zasad i zawiera 5 eksonów. Natomiast w pozycji 148 wariant B κ-kazeiny ma kwas asparaginowy (kodon GAT). wykorzystywanych jako dodatkowe kryterium selekcji buhajów. 7-2). Do genów głównych o szczególnym znaczeniu dla wyników ekonomicznych hodowli bydła należą geny białek mleka: κ-kazeiny i β-laktoglobuliny. W najdłuższym eksonie 4 znajduje się większość sekwencji kodujących dojrzałe białko κ-kazeiny. Podstawienia zasad w nukleotydach powodują powstanie miejsc cięcia dla enzymu HindIII. Gen β-laktoglobuliny uważany jest za gen o dużym efekcie. W następstwie takiej mutacji w pozycji 136 łańcucha polipeptydowego κkazeiny wariantu A znajduje się aminokwas izoleucyna (kodon ATC). Polimorfizm tego genu może mieć szczególne znaczenie w pracach zmierzających do utworzenia syntetycznych linii świń. Mleko krów z genem κ-kazeiny typu B ma większą zawartość białka oraz lepszą przydatność do produkcji serów niż mleko z wariantem κ-kazeiny A. białka i tłuszczu). podczas gdy w wariancie B — treonina (w DNA kodon ACC).1754). Bydło Geny białek mleka. wariant A alaninę (GCT). Gen κ-kazeiny. zlokalizowany w chromosomie 6. Białko wariantu A różni się od B dwoma aminokwasami. wpływa na wydajność mleka i jego składników. przy czym genotypy homozygotyczne mogły być weryfikowane jako statystycznie bardziej lub mniej prawdopodobne. wyprowadzanych z udziałem rasy meishan. Wykazano związek między genami kazein a cechami użytkowości mlecznej (wydajność mleka. jak wzrost i grubość słoniny na grzbiecie. zawiera 7 eksonów. tłuszczu i kazein oraz lepszą przydatnością technologiczną. identyfikowanych w mleku córek. gdyż określony wariant tego białka. Allele kontrolujące syntezę poszczególnych wariantów tego białka powstały w wyniku mutacji punktowej w genie κ-kazeiny wariantu A. podobnie jak κ-kazeiny. Te dwa warianty κ-kazeiny można rozróżnić za pomocą analizy polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych.

l — trawienie enzymem restrykcyjnym Hinfi. Dlatego cecha ta jest preferowana przez hodowców zarówno w hodowli czystych ras. Gen miostatyny należy do rodziny TGFβ (ang. b — produkt nie strawiony. Rozwiązaniem 195 . Duża masa płodu stwarza wyraźne trudności naturalnego porodu. muscular hypertrophy). Identyfikacja genotypu κ-kazeiny (wariant A i B) metodą PCR-RFLP. dlatego mutacja ta jest oznaczona jako nt821(del11). 7-2. Hipertrofia mięśniowa występująca u niektórych ras bydła mięsnego (belgijskiego błękitnego i asturiana) determinowana jest zmutowanym allelem genu miostatyny (locus miostatyny zmapowano w chromosomie 2. Wyniki oznaczeń są wykorzystywane jako dodatkowe kryterium selekcyjne w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej. natomiast u krów dłuższa ciąża. mniejszy obwód i masa jąder. a — marker. Obecność zmutowanego allelu w genotypie ma jednak także niekorzystne następstwa. Bezpośrednim następstwem ekspresji tego allelu jest zwiększona zawartość chudego mięsa w tuszy oraz jego lepsze właściwości dietetyczne. należą do nich: opóźnienie okresu dojrzałości płciowej u osobników obu płci. Zmutowany allel różni się od normalnego delecją 11 nukleotydów między 821 a 831 nukleotydem. jego lokalizacja jest przedstawiona w rozdziale: Mapy genomowe). Gen hipertrofii mięśniowej (MH — ang. zmniejszona zdolność rozpłodowa — u buhajów mniejsze stężenie hormonów płciowych w osoczu krwi. transforming growth factor β). 2 — trawienie enzymem restrykcyjnym Hindlll tydowej obu alleli.AB AA BB Ryć. Stosowane są różne warianty molekularnej identyfikacji genotypów β-laktoglobuliny z zastosowaniem metod PCR-RFLP i SSCP. spowodowane zmniejszoną ilością tłuszczu i tkanki łącznej. jak i ich mieszańców.

pyge -. Pomimo ujemnych następstw związanych z hipertrofią mięśni. c) transwersja G → T w nukleotydzie 676. Powoduje ono jednak wydłużenie okresu międzywycieleniowego o około 20 dni. który pełni nieznaną jeszcze funkcję regulacyjną. 7-3 wkładka kolorowa). Gen wysokiej plenności (BMPR-IB) u owiec rasy merynos booroola. Czwarta mutacja d) polega na tranzycji G →A w nukleotydzie 938. Są to: a) insercja 10 nukleotydów powiązana z delecją 7 nukleotydów. zlokalizowany w chromosomie płci X) 196 . gdy dziedziczy on gen CLPG od ojca (piętno gametyczne). Owce Gen hipertrofii mięśniowej (CLPG). noncoding RNA). czy od matki. b) u charolaise (Francja) i d) u gasconne (Francja) i piedmontese (Włochy). że podłoże molekularne tej cechy związane jest z mutacją w niekodującym regionie DNA. Prowadzone są badania w celu jego izolacji. U owiec wykryto geny główne. Jest to substytucja nukleotydowa A→G w regionie niekodującym żadnego białka. cecha ta ze względów ekonomicznych (koszt cesarskiego cięcia jest równy tylko 1/10 wartości mięsa cielęcia) jest w niektórych krajach utrwalana w hodowli bydła typu mięsnego (ryć. począwszy od pozycji 419 nukleotydu. natomiast osobniki z genotypem clpg/clpg i CLPG/CLPG mają normalny fenotyp. Przypuszcza się. przy czym zwierzęta o genotypie CLPG/clpg cechuje hipertrofia. a jego produkt to niekodujący RNA (ncRNA ang. Przypuszcza się. która jest związana ze wzrostem masy mięśni o około 32% i zmniejszeniem zawartości tłuszczu o około 8% oraz lepszym wykorzystaniem paszy. czy gen CLPG pochodzi od ojca. że istnieją dwa allele — CLPG i clpg. Gen CLPG pochodzący od matki jest nieaktywny. Trzy z nich powodują przedwczesne pojawienie się kodonu „stop" i w efekcie skrócenie łańcucha polipeptydowego miostatyny.pośladki) -. mutacje te są charakterystyczne dla określonych ras bydła mięsnego. która jest odpowiedzialna za substytucję cysteiny przez tyrozynę. warunkujące zwiększony stopień owulacji. Hipertrofia ujawnia się u potomka wówczas. Jest to pojedynczy autosomalny gen. w przypadku genotypu heterozygotycznego wystąpienie hipertrofii zależy od tego. Analiza molekularna DNA przeprowadzona u rodzin referencyjnych z wykorzystaniem 21 markerów genetycznych bydła umożliwiła zmapowanie genu hipertrofii mięśniowej w 18 chromosomie. nazwany callipyge (z greckiego calli — piękne. takie jak gen Inverdale (FecXI. U owiec występuje mutacja powodująca hipertrofię mięśniową. że locus ten podlega transkrypcji. Jak wykazały ostatnie badania. Co ciekawe. Najnowsze badania struktury molekularnej genu miostatyny w różnych rasach mięsnych wykazały obecność kolejnych czterech mutacji. które uszkadzają funkcję kodowanego białka. b) tranzycja C→T w 610 nukleotydzie.symbol CLPG.ograniczającym śmiertelność okołoporodową cieląt jest poród przez cesarskie cięcie. Mutacje a) i c) występują u bydła francuskiego maine-anjou. Ostatnio ustalono.

gen wysokiej plenności u owiec rasy olkuskiej w Polsce czy u syntetycznej rasy owiec Cambridge. połączone z badaniami polimorfizmu w loci markerowych (markery klasy I i II). Jednak najbardziej znany jest gen wysokiej plenności zidentyfikowany na początku lat 80. zawierającego miejsce mutacyjne. W przeciwieństwie do owiec ras wysokopiennych (owca romanowska. W locus BMPR-IB wykryto mutację w 830 nukleotydzie. produkt PCR nie strawiony) dla homozygoty typu dzikiego. polegającą na tranzycji adeniny na guaninę. 30 pz i 140 pz) dla heterozygotycznego i jeden prążek (140 pz. że mutacja powoduje powstanie sekwencji rozpoznawanej przez ten enzym. fecundity gene of booroola). uwarunkowaną genami o addytywnym efekcie. „Thoka" u owiec islandskich. odpowiedzialnej za dużą plenność owiec rasy merynos booroola. wskazały lokalizację tego genu w chromosomie 6 (6q23-q21). ubiegłego wieku u owiec rasy merynos booroola w Australii i określony wówczas symbolem FecB (ang. . Ponadto maciorki mające ten gen w swym genotypie wydzielają mniej hormonów inhibitorów działających na hormony gonadotropowe. trzy prążki (110 pz. wysoki stopień owulacji u maciorek rasy merynos booroola jest wynikiem wpływu genu FecB na rozwój pęcherzyków Graafa i ciałek żółtych.u owiec rasy romney. u których zwiększona plenność jest cechą poligeniczną. Prowadzone przez badaczy nowozelandzkich badania segregacji cechy dużej plenności w rodzinach referencyjnych. w niektórych krajach czynione są próby wprowadzenia tego genu do ras miejscowych i wykorzystania go w programach intensyfikacji produkcji żywca jagnięcego. będzie następujący: 2 prążki (110 pz i 30 pz) dla osobników homozygotycznych pod względem allelu zmutowanego. Dalsze wieloletnie badania z zastosowaniem metod genetyki molekularnej zaowocowały wykryciem w 2001 roku mutacji w genie receptora białka oznaczonego symbolem BMP-IB. owca fińska). Obraz rozdziału elektroforetycznego zamplifikowanego i strawionego enzymem fragmentu genu BMPR-IB. której konsekwencją jest zamiana glutaminy na argininę w pozycji 249 łańcucha polipeptydowego. Ponieważ obecność nawet jednej jego kopii w genotypie maciorki powoduje znaczny wzrost stopnia owulacji (w konsekwencji zwiększa jej plenność o około l jagnię w miocie). Opracowany test molekularny (PCR-RFLP) identyfikacji genotypu w locus BMPR-IB z zastosowaniem restryktazy AvaII wykorzystuje to.

opisującym częstość występowania (frekwencję) poszczególnych alleli i genotypów. prawo to nosi nazwę Hardy' ego-Weinberga. 8. mogące się rozmnażać i występować na danym obszarze. Wiele zjawisk i procesów nie dotyczy jednak pojedynczych osobników. Weinberga. Prawo równowagi genetycznej Struktura genetyczna populacji Populację tworzy określona. Rozpatrując daną cechę można powiedzieć. 198 .1. Hardy'ego i niemieckego lekarza W.H. W rozdziale tym przedstawiono jedynie zagadnienie struktury genetycznej populacji oraz wykorzystanie frekwencji alleli w szacowaniu zmienności genetycznej. mimo iż dotyczyły nieraz grupy zwierząt.Rozdział Podstawy genetyki populacji Przedstawione w poprzednich rozdziałach genetyczne uwarunkowania zmienności cech i mechanizmy ich dziedziczenia. jest prawo równowagi genetycznej sformułowane w 1908 roku przez angielskiego matematyka G. Podstawowym prawem genetyki populacji. teoretycznie nieskończona liczba osobników. Populację stanowią zwierzęta należące do jednego gatunku. w istocie odnoszone były do genotypu czy zwierzęcia jako jednostki. Suma wszystkich genów występujących w genotypach zwierząt tworzących populację nazywa się pulą genową. Hodowla jest działalnością genetyczno-populacyjną. lecz zbiorowości określonej jako populacja. Ponieważ badacze ci działali niezależnie od siebie. tak więc w populacji występuje określona liczba fenotypów. Szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień z zakresu genetyki populacji zainteresowani znajdą w innych podręcznikach. że każdy osobnik ma określony fenotyp.

Frekwencja genotypów i frekwencja genów są elementami składowymi ogólniejszego pojęcia — struktury genetycznej populacji. Obliczenie frekwencji genów na podstawie fenotypów jest najprostsze w przypadku cech dziedziczących się pośrednio (z niezupełną dominacją). Z kolei stosunek liczby osobników o danym genotypie do ogólnej liczby osobników występujących w populacji określamy mianem frekwencji genotypów. Sposób postępowania obrazuje poniższy przykład. Frekwencja genów w danym pokoleniu zależy od frekwencji poszczególnych genotypów. Suma frekwencji obu alleli wynosi l (100%). Fenotyp osobnika jest bowiem odzwierciedleniem jego genotypu. 250 białych i 500 o upierzeniu niebieskim (andaluzyjskim). Częstość występowania (frekwencja) allelu A = 1000/2000 = 0. 250 ptaków czarnych ma w swych genotypach 500 genów A. Frekwencję wyrażamy w procentach lub w postaci ułamka dziesiętnego. Frekwencja poszczególnych fenotypów i jednocześnie genotypów jest następująca: Łączna liczba alleli warunkujących omawianą cechę wynosi 2000 (1000 ptaków. W stadzie kur andaluzyjskich (barwa upierzenia dziedzicząca się z niezupełną dominacją) liczącym 1000 ptaków jest 250 ptaków czarnych. Jeśli frekwencję allelu dominującego oznaczymy symbolem p. oznacza stosunek tego fenotypu do całkowitej liczby fenotypów. to: 199 . Natomiast frekwencja genów jest to udział liczby loci zajętych przez dany allel względem ogólnej liczby loci.z których każdy reprezentowany jest przez pewną liczbę osobników.5 (50%). a allelu recesywnego symbolem q. Oba te elementy są od siebie zależne. Zatem w stadzie tym jest 1000 alleli A i 1000 a.5 (50%). Suma frekwencji wszystkich fenotypów równa się l lub 100%. inaczej frekwencja danego fenotypu. natomiast frekwencja genotypów w pokoleniu następnym zależy od frekwencji genów w gametach pokolenia poprzedniego (rodzicielskiego). W genotypach 250 ptaków białych jest 500 alleli a. które ten allel mógłby zająć w badanej populacji. ptaki niebieskie mają 500 genów A i 500 genów a. Częstość występowania. każdy ma dwa allele). podobnie frekwencja allelu a = 1000/2000 = 0.

frekwencje genów i genotypów nie zmieniają się z pokolenia na pokolenie. które mówi o tym. a osobniki charakteryzują się równą płodnością i żywotnością. zatem rozkład fenotypów i genotypów w tej populacji wynosi: Suma frekwencji genotypów jest rozwinięciem kwadratu dwumianu (p + q)2 i wynosi l (100%).Rozpatrywana cecha dziedziczy się z niezupełną dominacją. bowiem nawet w naturalnych populacjach następuje dobór naturalny i selekcja naturalna. w której frekwencje genów u obu płci są jednakowe. które wpływają na zmianę struktury genetycznej populacji. Prawo to rzadko jest spełnione w odniesieniu do wszystkich loci. Prawidłowość ta zawarta jest w prawie Hardy 'ego-Weinberga. wówczas struktura genetyczna w pokoleniu potomnym będzie następująca: czyli: Zatem struktura genetyczna populacji w pokoleniu potomnym jest taka sama jak w pokoleniu rodzicielskim. 200 . Jeśli w populacji będą kojarzenia losowe oraz będzie jednakowa frekwencja genów u obu płci. że: w dużej. jeśli nie działają czynniki naruszające równowagę. O czynnikach naruszających równowagę genetyczną będzie mowa nieco dalej. losowo kojarzącej się populacji. a' zdarzają się również migracje i mutacje.

gdyż w ich przypadku wiadomo na pewno.(EdEd) lub heterozygotyczne (Ede). Tok postępowania obrazuje poniższy przykład: W pewnym stadzie bydła na 1000 krów 910 jest czarno umaszczonych.3 = 0. łatwo jest wyliczyć frekwencję allelu recesywnego Z kolei frekwencja allelu dominującego wynosi p = l— q. że frekwencja homozygot recesywnych wynosi q2. Znając frekwencję genotypu recesywnego (ee) można obliczyć frekwencję allelu czerwonego umaszczenia e —q.2. W stadzie tym prowadzone są kojarzenia losowe. Wiedząc.7. Zatem obliczanie frekwencji zarówno tych genotypów. W populacji rozmnażanej losowo źródłem informacji do obliczeń frekwencji genów jest częstość genotypów homozygotycznych recesywnych. Wiedząc. jak i genów stwarza pewne trudności. że w przypadku losowych kojarzeń rozkład genotypów jest następujący: łatwo jest obliczyć frekwencję pozostałych genotypów: W stadzie tym na 910 krów czarno umaszczonych należy oczekiwać 490 osobników o genotypach homozygotycznych dominujących i 420 heterozygot. że zawierają jedynie allele recesywne. Frekwencja genotypów recesywnych (osobniki czerwone — ee) wynosi 0. a 90 czerwonych.8. która wynosi Stąd frekwencja genu d czarnego umaszczenia (E = p) wynosi l —0.3.09. Podany sposób obliczania częstości genów i genotypów stosuje się do populacji będących w stanie równowagi genetyczej. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech uwarunkowanych szeregiem (serią) alleli wielokrotnych W przypadku cech warunkowanych szeregiem alleli wielokrotnych rozkład genotypów w populacji będzie następujący: 201 . Pozostałe 910 krów ma genotypy homo. 8. Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania W przypadku cechy dziedziczącej się z dominacją zupełną fenotyp dominujący występuje u osobników będących homozygotą dominującą lub heterozygotą pod względem danego locus.

8-1): 202 . q dla genu dla genu c. W rozmnażającej się losowo populacji złożonej ze 150 królików stwierdzono 135 osobników dziko umaszczonych (pełna barwa). U królików podstawowe typy umaszczenia warunkowane są szeregiem alleli wielokrotnych Umaszczenie dzikie warunkuje gen C. fenotypy. W populacji tej.przy czym p. 13 himalajskich i 2 albinosy.q. r lub inne litery symbolizują częstość występowania genów w szeregu alleli wielokrotnych. w której są kojarzenia losowe. genotypy i ich frekwencja są następujące (tab. Suma frekwencji wszystkich alleli tworzących szereg wynosi l (100%). Sposób obliczania frekwencji poszczególnych genów i genotypów zostanie przedstawiony na przykładzie cechy warunkowanej szeregiem złożonym z trzech alleli. himalajskie — i albinotyczne — gen c w układzie homozygotycznym (cc). Frekwencja poszczególnych fenotypów wynosi zatem: Frekwencję genów oznaczono symbolem p dla genu C.

Podstawiając dane liczbowe. Frekwencję genu można obliczyć następująco: W badanej populacji królików frekwencja genów umaszczenia jest więc następująca: 203 .Po dodaniu takich samych genotypów uzyska się rozkład: Z zestawienia tego wynika.013. (q + r) równa się: Frekwencję genu c = r można obliczyć.114. W danym przykładzie r2 = 0. stąd r = = 0. znając frekwencję fenotypu (jednocześnie genotypu) królików albinotycznych (cc). że suma częstości fenotypów umaszczenia himalajskiego i albinotycznego wynosi: Zatem suma częstości genów d1 i c wynosi q + r i równa się pierwiastkowi kwadratowemu z sumy częstości występowania fenotypów umaszczenia himalajskiego i albinotycznego.

Na tej podstawie można oszacować częstość występowania daltonizmu zarówno u kobiet.000 8. który ją warunkuje). Frekwencja genu d warunkującego daltonizm w populacji ludzkiej wynosi średnio q = 0. U kobiet (płeć homogametyczna) frekwencja poszczególnych genotypów pod względem tej cechy wynosi: U mężczyzn (płeć heterogametyczna) frekwencja genotypów jest równa frekwencji genów rozróżniania barw lub daltonizmu: 204 .4. lecz przyjmie postać: przy czym A jest genem dominującym. geny warunkujące cechy sprzężone z płcią mogą występować także w formie hemizygotycznej. U ludzi jedną z najczęściej występujących cech sprzężonych z płcią jest daltonizm.08. których liczba w genotypach jest jednakowa bez względu na płeć osobnika. czyli zgodna z rozkładem dwumianowym. jak i u mężczyzn. Rozkład genotypów u osobników płci heterogametycznej nie będzie zatem rozkładem dwumianowym. Osobniki płci heterogametycznej mogą mieć jedynie dwa rodzaje genotypów pod względem cechy sprzężonej z płcią (cecha występuje lub nie na skutek braku genu. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią W odróżnieniu od cech warunkowanych genami znajdującymi się w chromosomach autosomalnych. natomiast a — jego recesywnym allelem.ogółem = 1. Natomiast u osobników homogametycznych frekwencja poszczególnych genotypów będzie taka jak w przypadku cech autosomalnych. U osobników homogametycznych dodatkowo może wystąpić nosicielstwo genu recesywnego (osobniki heterozygotyczne).

np. W następstwie tych mutacji nie tylko ulega zmianie frekwencja alleli istniejących w danym locus. z wyjątkiem doboru. dobór par do kojarzeń i dryf genetyczny.08 Zatem wśród 10000 kobiet daltonizm (dd) wystąpi u 64. selekcja. W rozdziale dotyczącym mutacji podano. mutacja allelu recesywnego spowoduje zmniejszenie jego frekwencji o vq. ale będą nosicielkami genu daltonizmu (Dd). natomiast częstość mutacji odwrotnej symbolem v. O ile mutacje i dryf genetyczny nie zależą od hodowcy. migracje. W grupie mężczyzn o tej samej liczebności aż 800 mężczyzn będzie daltonistami (d — ). która może wpłynąć na zmianę struktury genetycznej populacji. jego frekwencja zmaleje o wartość równą up.= q = 0. Natomiast mutacja genu warunkującego cechę jakościową. Analogicznie. Konsekwencją zmiany frekwencji genów jest zmiana frekwencji genotypów. Ekspresja fenotypowa mutacji. w której mutacja wystąpiła. wpływają na zmianę frekwencji genów i genotypów. ale także mogą się pojawić nowe allele. Mutacje Mutacje genowe zmieniając frekwencję genów naruszają równowagę genetyczną populacji. zależy od genetycznego uwarunkowania danej cechy. 8. Wszystkie te czynniki. Łączna zmiana frekwencji allelu recesywnego w przypadku dwukierunkowej mutacji wyniesie: 205 .= p = 0. może przyczynić się do wytworzenia odmiany z frekwencją genów umaszczenia inną niż w populacji. o tyle pozostałe czynniki są związane z jego świadomą działalnością. Jeśli zmutuje jeden z genów addytywnych. pozostałe zaś 8464 nie mają w swych genotypach genu daltonizmu (DD). Jeśli zmutuje allel dominujący.92 d. mutacja ta może być fenotypowo niezauważalna i nie ma wówczas szans na utrwalenie jej w drodze selekcji.5. Czynniki naruszające równowagę genetyczną Do czynników naruszających równowagę genetyczną populacji należą: mutacje.D. Dobór zmienia jedynie frekwencję genotypów (będzie o tym mowa dalej). umaszczenie zwierząt futerkowych. 1472 kobiety będą rozróżniały barwy. kontrolujących cechę ilościową. iż częstość mutacji allelu dominującego w recesywny oznaczamy symbolem u. pozostali natomiast (9200) będą normalnie rozróżniać barwy (D — ). powodująca pojawienie się nowej barwy okrywy włosowej.

W konsekwencji frekwencja allelu Ed zmieniła się o wartość: czyli wzrosła do 0. Wpływ tego czynnika na strukturę genetyczną populacji zostanie omówiony na przykładzie imigracji (wprowadzania) osobników do populacji. Może nawet. natomiast częstość allelu e zmieniła się o: której częstość była taka sama dla allelu dominującego i recesywnego i wynosiła 0. Sztuczna inseminacja może powodować bardzo szybkie rozpowszechnianie genów.34.4356. Zgodnie z prawem Hardy'ego-Weinberga frekwencja genotypów w tym stadzie była następująca: przed mutacją: EdEd = p2 = 0.49.09. zatem migracja nie zawsze wiąże się z wprowadzaniem osobników. allelu czerwonego umaszczenia e = q = 0.Frekwencja allelu dominującego zmieni się o wartość: Na przykład: w pewnym stadzie liczącym 100 krów frekwencja allelu czarnego umaszczenia (locus E) wynosiła Ed = p = 0.14 alleli Ed zmutowało w kierunku allelu e.42. Jeśli jest to zabieg jednorazowy. w przypadku wielokrotnego krzyżowania. które polega na kilkakrotnym przekrzyżowaniu pogłowia prymitywnego z rasą szlachetną. czyli ustali się nowy układ genetyczny.1. ee = q = 0. doprowadzić do całkowitego wyparcia genów rasy prymitywnej przez geny rasy szlachetnej (jest to tzw.3. po mutacji: EdEd = p2 = 0.7. a 6 alleli e w kierunku allelu Ed. Pula alleli w tym locus składała się z 140 alleli czarnego i 60 alleli czerwonego umaszczenia. może ona dotyczyć wprowadzania nasienia. Ede = 2pq = 0. ee = q2 = 0. W hodowli niektórych gatunków zwierząt stosowana jest sztuczna inseminacja. W wyniku mutacji genowej.1156. ile razy dokonywane jest to krzyżowanie. po pewnym czasie populacja wróci do równowagi.4488. Migracje Migracje zwierząt polegają na wprowadzaniu nowych osobników do stada lub ich usuwaniu. Natomiast krzyżowanie uszlachetniające. Ede = 2pq = 0. wielkość zmian frekwencji genów i genotypów jest różna.66. i wyniosła 0. Jeśli stosunek nowo wprowadzonych genotypów do całkowitej liczby genotypów w populacji po imigracji (jest to intensywność imigracji) 206 . Rozpatrzmy przykład wprowadzenia do populacji (stada) jakiejś grupy zwierząt. krzyżowanie wypierające). Zmianie uległa także frekwencja genotypów. powoduje zdecydowaną zmianę frekwencji genów istniejących w populacji wyjściowej. Przy krzyżowaniu różnych ras w zależności od tego.

które hodowca zamierza pozostawić do hodowli. w którym frekwencja allelu Ed wynosiła 0. ee = q= 0.26. ee = q2 = 0.4.oznaczymy literą m.74) = 0. a frekwencję genu u osobników wprowadzonych do stada literą p'. Zmiany te są trwałe i pozostają nawet po zaprzestaniu prowadzenia selekcji.5476. Selekcjonując zwierzęta najlepsze hodowca pozostawia w populacji określone genotypy. obniżenia płodności i produkcyjności lub niepożądanego genotypu.9 + (l -0.3848. Równocześnie z selekcją prowadzone jest brakowanie (usuwanie) zwierząt w związku z ich nieprzydatnością wynikającą z wieku. 207 . Frekwencja genotypów w stadzie wynosiła: EdEd = p2 = 0. Nowa frekwencja allelu e wynosi (1 — 0. Można to sprawdzić za pomocą wzoru: Frekwencja poszczególnych genotypów w stadzie po imigracji przedstawia się następująco: EdEd = p2 = 0.7 = 0.7. Hodowca preferuje geny korzystne. Nowa frekwencja allelu Ed wynosi teraz: ΔP1 = 0.49. to część osobników rodzimych będzie równa (1 —m).09 natomiast w grupie zwierząt imigrantów: E d E d = p 2 = 0.9. E'e = 2pq = 0. Ede = 2pq = 0.01. Selekcja Wybór zwierząt.18. E d e = 2pq = 0. ee = q = 0. a eliminuje z populacji zwierząt geny niepożądane. z frekwencją allelu Ed wynoszącą 0. stanu zdrowotnego.2 • 0. że do omawianego wcześniej stada liczącego 100 krów. Z kolei frekwencję genu w stadzie wyjściowym oznaczamy literą p. wprowadzono 20 krów.74 czyli wzrosła o 0. zatem nowa frekwencja genu będzie równa: a zmiana frekwencji tego genu będzie wynosiła: Załóżmy. nazywany jest selekcją.0676 Po imigracji w stadzie wzrosła liczba zwierząt z genotypem homozygotycznym EdEd. jakie geny czy genotypy są preferowane. Zmiany w strukturze genetycznej populacji zależą od tego. Wielkość zmiany frekwencji genotypów w przypadku imigracji zależy od intensywności imigracji (m) oraz różnicy we frekwencji genów między zwierzętami w danej populacji i osobnikami wprowadzonymi do niej.2) • 0.81.42. zmalała osobników heterozygotycznyh Ede i homozygotycznych ee.

Jeśli celowo dobierane są zwierzęta w pary rodzicielskie.187. Jeśli współczynnik selekcji będzie wynosić 0. co oznacza. Dobór par do kojarzeń W hodowli zwierząt nie zawsze stosowane są kojarzenia losowe. Jeśli selekcja w zakresie cechy dziedziczącej się z dominacją zupełną prowadzona jest przeciwko genotypom recesywnym. Współczynnik ten może przybierać wartość od O do l. złożonym z 1000 ptaków. Wówczas korzystając ze wzoru możemy obliczyć wielkość zmiany częstości genu recesywnego: Frekwencja allelu recesywnego w stadzie w wyniku selekcji przeciwko genotypowi recesywnemu zmniejszy się o 0.013 i wyniesie 0. będąca konsekwencją selekcji. prowadzona jest selekcja przeciwko genotypowi recesywnemu pp. gdy usuwane są wszystkie niepożądane genotypy. w którym frekwencja allelu bezrożności wynosi 0. Załóżmy. gdy nie ma w ogóle selekcji. zastosowano kojarzenia w obrębie takich samych 208 . że wartość O jest wówczas. Zmiana frekwencji genu. Cecha ta dziedziczy się z dominacją zupełną. wówczas w pokoleniu potomnym ustali się nowa frekwencja genów oraz genotypów i populacja wróci do równowagi.4. wartość l współczynnik osiąga. W pewnym stadzie. czyli osobniki bezrogie mają genotyp homozygoty dominującej lub heterozygotyczny pod względem locus P (polled). Efekt selekcji zostanie zachowany. prowadzi to do naruszenia równowagi genetycznej populacji poprzez zmianę frekwencji genotypów. że w omawianym już wcześniej stadzie kur andaluzyjskich. że w każdym pokoleniu będzie usuwanych 40% osobników z genotypem homozygoty recesywnej. będącą jej konsekwencją. Jeśli selekcję przeprowadzimy tylko w jednym pokoleniu i nie będą działały inne czynniki naruszające równowagę genetyczną populacji. zmianę częstości genu recesywnego. wówczas frekwencja genu tworzącego ten genotyp wyniesie: wzoru: Od pewnego czasu w hodowli bydła cecha rogatości jest uważana za niekorzystną.Siłę oddziaływania selekcji określa się mianem współczynnika selekcji i oznacza symbolem s.8. można obliczyć ze Jeśli natomiast selekcja preferuje genotyp recesywny. to oznacza. zależy od rodzaju tej selekcji.

Kojarzenia takie powodują wzrost częstości występowania homozygot w pokoleniu potomnym. koguty niebieskie (forma pośrednia cechy) z kurami niebieskimi i koguty białe z kurami białymi. iż kojarzono koguty czarne z kurami czarnymi. np.5 (allel A) i q = 0. gdyby kojarzono między sobą osobniki będące przeciwstawnymi homozygotami. Aby się o tym przekonać. można przeprowadzić obliczenia: Jeżeli hodowca znów zastosuje kojarzenia losowe w stadzie i nadal nie będzie prowadzić selekcji. W stadzie tym frekwencja genów jest jednakowa u osobników obu płci i wynosi p = 0.5 Aa + 0. stosowane są kojarzenia osobników spokrewnionych. Przy kojarzeniach osobników o genotypach identycznych wzrasta frekwencja genotypów homozygotycznych. Niekiedy.25 aa = l Po zastosowaniu kojarzeń „podobnego z podobnym" frekwencja uległa zmianie Frekwencja genów pozostała nie zmieniona. pod warunkiem że hodowca nie prowadził selekcji i nie wprowadzono do stada nowych zwierząt.25 AA + 0. maleje natomiast częstość genotypów heterozygotycznych.genotypów. stado powróci do stanu równowagi genetycznej. W pokoleniu rodzicielskim frekwencja genotypów była następująca: 0. Wówczas zwiększyłaby się częstość genotypów heterozygotycznych kosztem homozygotycznych. ojca z córką czy matki z synem. W hodowli zwierząt laboratoryjnych kojarzenia w bliskim pokrewieństwie (najczęściej 209 . Odwrotna sytuacja zaistniałaby. na przykład w celu wzmocnienia (utrwalenia danej cechy) w populacji. Oznacza to.5 (allel a).

8. szczepów wsobnych. Wszelkie odstępstwa od oczekiwanego rozkładu są konsekwencją dryfu genetycznego. zjawisko tak nazwane przez Wrighta w 1931 roku. Dryf przyczynia się do zwiększania się różnic między małymi populacjami w zakresie struktury genetycznej. Jeśli było to jednorazowe zaburzenie. Wykorzystanie frekwencji alleli do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami Zmienność genetyczna ma ogromne znaczenie dla wszystkich gatunków zwierząt. Przy losowej segregacji genów do gamet i losowym łączeniu gamet w zygoty należy oczekiwać. że jedynie plemniki zawierające allel dominujący wnikną do komórek jajowych. 10 heterozygot i 5 homozygot recesywnych pod względem rozpatrywanego locus. w których stopień homozygotyczności jest bliski 100%. Rozkład genotypów w pokoleniu potomnym zależy od frekwencji genów u rodziców. żywotności czy ujawnienie się wad dziedzicznych. w których działa on najsilniej. Biorąc pod uwagę. tym silniejsze są zdolności adaptacyjne tej populacji do zmiennych warunków środowisko210 . to struktura genetyczna populacji będzie się zmieniać (dryfować) w różnych kierunkach. to w następnym pokoleniu ustali się nowa równowaga genetyczna.brat x siostra) prowadzą do wytworzenia tzw. zwłaszcza w małych populacjach. Jeżeli zaburzenie kojarzeń losowych będzie się powtarzać. w której frekwencja genu dominującego wyraźnie wzrośnie. Im większa jest pula genów w jakiejś populacji. polega na zmianie frekwencji genów i genotypów w małych populacjach. jednocześnie zmniejsza się zmienność genetyczna w obrębie poszczególnych populacji.6. Dla zobrazowania tego zjawiska grupę 20 owiec heterozygotycznych pod względem locus A skrzyżowano z trykiem również heterozygotycznym w tym locus. szczególnie niebezpieczny może być wzrost homozygot recesywnych. którego skutkiem będzie zmniejszenie płodności. iż w potomstwie uzyskamy 5 osobników homozygot dominujących. Niekorzystnym następstwem dryfu jest także wzrost frekwencji genotypów homozygotycznych kosztem heterozygotycznych. iż allele niekorzystne z reguły są recesywne. Szczepy wsobne są wykorzystywane w badaniach biomedycznych. Prawidłowość tego rozkładu wynika z prawdopodobieństwa losowego połączenia gamet w następstwie kojarzeń losowych. Dryf genetyczny jest zjawiskiem całkowicie niezależnym od woli hodowcy. która jest wynikiem odchyleń w losowej segregacji genów do gamet i losowego łączenia się gamet. Może jednak się zdarzyć tak. Wtedy w potomstwie będzie 10 osobników (50%) homozygot dominujących i 10 heterozygot. Dryf genetyczny Dryf genetyczny.

esterazy. różne typy białek surowicy krwi czy enzymy erytrocytarne. zalecane jest monitorowanie zmian w strukturze genetycznej populacji. można także przedstawiać ją w procentach. W tym celu szacuje się zmienność genetyczną w populacji na podstawie frekwencji alleli w loci markerowych. może dojść do znacznego ograniczenia puli genów. czego wynikiem będzie utrata zdolności adaptacyjnych. Na skutek długotrwałej selekcji. które zachodzą w wyniku pracy hodowlanej.i mikrosatelitarny. zwłaszcza w małych populacjach. Mogą to być loci kontrolujące syntezę transferyny. ceruloplazminy czy anhydrazy węglanowej. amylazy. na przykład warunkujących antygeny erytrocytarne. albuminy. Od pewnego czasu do tego celu wykorzystywane są niekodujące sekwencje DNA (polimorfizm mini. Średnia heterozygotyczność (H) w danej populacji obliczana jest ze wzoru: 211 . czyli markery genetyczne klasy II). Wartość tego parametru zawiera się w granicach od O do l. należące do markerów genetycznych klasy I. opisanych w rozdziale: Markery genetyczne.wych. Parametrem charakteryzującym zmienność genetyczną w populacji jest współczynnik heterozygotyczności. By temu niekorzystnemu zjawisku zapobiec.

polymorphic Information content). single linkage method).Parametrem charakteryzującym stopień zmienności (polimorficzności) danego locus jest wskaźnik określany symbolem PIĆ (ang. O markerach genetycznych jest mowa w innym rozdziale. Sekwencje mikrosatelitarne charakteryzują się wyjątkowo wysokim stopniem polimorfizmu i dzięki temu są bardziej przydatne niż markery klasy I do szacowania dystansu genetycznego między gatunkami blisko ze sobą spokrewnionymi. jak i polimorfizmu białek i antygenów erytrocytarnych. należy znać frekwencję wszystkich alleli w danym locus: Dystans genetyczny Zróżnicowanie genetyczne między populacjami można określić porównując częstość występowania określonych genów w tych populacjach i szacując tzw. unweighted pair group method). Szacowanie dystansu genetycznego i wybór ras. służy zachowaniu biologicznej różnorodności zwierząt gospodarskich. Do szacowania dystansu genetycznego (Dr). tak na podstawie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych. dystans genetyczny na podstawie polimorfizmu grup krwi i białek lub sekwencji mikrosatelitarnych. 212 . które cechuje duża zmienność genetyczna. complete linkage method) lub skupienia parami — UPGM (ang. na przykład: najbliższego sąsiedztwa — SLM (ang. najdalszego sąsiedztwa — CLM (ang. Jednak najczęściej parametr ten służy do określenia przydatności danego markera genetycznego do analizy sprzężeń z innymi loci. a także między populacjami w obrębie gatunku. najczęściej stosowany jest wzór: Dystans genetyczny może być przedstawiany graficznie w postaci dendrogramów. By obliczyć wartość PIĆ. obliczonych różnymi metodami.

Największy dystans genetyczny stwierdzono między liniami El Paso i Celebesa. 146 z linii Celebesa. Palasa a Partnera. Do sporządzenia dendrogramu dystansu genetycznego wykorzystano obliczenia wykonane metodą najbliższego sąsiedztwa — SLM..Sposób szacowania dystansu genetycznego obrazuje poniższy przykład (wg: Niemczewski i wsp.37 (ryć. Analizą objęto 141 koni z linii El Paso. Częstość występowania poszczególnych alleli zawarto w tabelach 8-II i 8-III. 1997). 213 . 219 z linii Palasa. 8-1). Partnera a Banata 0. wartość dystansu genetycznego między liniami Celebesa a Banata wyniosła 0. 146 z linii Partnera i 202 z linii Bandosa.32. a także między linią Banata a Celebesa i Probata. Prace i Materiały Zootechniczne. najmniejszy między linią Celebesa a Probata. Na przykład. 150 z linii Banata. 369 z linii Probata.39 oraz Palasa a Partnera 0. Na podstawie frekwencji alleli w 14 loci obliczono dystans genetyczny między liniami męskimi koni czystej krwi arabskiej ze stadnin państwowych. 50:111-120.

.

tym większa wartość tego współczynnika. opisaną w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu. że prążek występujący w jednej próbie będzie wykryty także w drugiej próbie DNA. określający prawdopodobieństwo. Im mniejsza zmienność genetyczna w danej populacji. band sharing). wykorzystując wzór: gdzie: Nab — liczba identycznych prążków w obu próbach DNA (a i b) NaiNh — całkowita liczba prążków odpowiednio w próbie a i próbie b Wartość tego prawdopodobieństwa zawiera się w granicach 0-1. opisany w rozdziale: Markery genetyczne) i RAPD uzyskujemy obraz prążków DNA w danej próbie DNA (może to być DNA jednego osobnika bądź zbiorczy DNA dla grupy osobników losowo wybranych z populacji).ang. W wyniku analizy polimorfizmu minisatelitarnego (tzw. a także metodę RAPD. Porównując wzory prążkowe dwóch prób DNA można obliczyć indeks podobieństwa BS .Do szacowania zmienności genetycznej i dystansu genetycznego wykorzystuje się również markery genetyczne klasy II (sekwencje mikroi minisatelitarne). . W przypadku polimorfizmu mikrosatelitarnego postępowanie jest podobne do opisanego wyżej. odcisk palca DNA.

czyli zmieniają one płeć w ciągu życia.Rozdział 9 Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm Ewolucja kręgowców doprowadziła do powstania różnych mechanizmów determinujących płeć organizmów. U ssaków płcią heterogametyczną są samce (układ XY). 9.1. mają gonady męskie i żeńskie. Wśród ryb spotyka się również gatunki. Przy takim mechanizmie determinacji zostaje ona ustalona raz w momencie różnicowania się gonad i nie zmienia się przez całe życie. Determinacja płci ssaków Ukształtowanie się cech płciowych ssaków obejmuje trzy zasadnicze etapy: 1) powstanie w wyniku zapłodnienia układu chromosomów płci XX lub XY w zygocie — kształtuje się wówczas tzw. w tym u wszystkich krokodyli. 2) rozwój niezróżnicowanych gonad zarodka w kierunku jądra lub jajnika — wykształcenie tzw. a płcią homogametyczną są samice (układ XX). w jakich rozwijają się zarodki. tzn. głównie temperatury. a konkretnie od genotypu w loci odpowiedzialnych za kształtowanie cech płciowych. które są hermafrodytami sekwencyjnymi. U ptaków i ssaków płeć osobnika zależy od układu chromosomów płci. behawioralna determinacji płci. Płeć może zależeć od warunków środowiska zewnętrznego. Zwierzęta takie są zazwyczaj obojnakami. a samice heterogametyczne (układ Z W). U ptaków sytuacja jest odwrotna — samce są homogametyczne (układ ZZ). wielu gatunków żółwi i niektórych gatunków jaszczurek. a w przypadku ptaków Z oraz W. płeć chromosomowa. Z kolei u niektórych gatunków ryb zachodzi tzw. Ten typ determinacji płci obserwuje się u wielu gatunków gadów. płci gonadowej i 3) uformowanie się wewnętrznych 216 . W przypadku ssaków wyróżnia się chromosomy X oraz Y. Zależnie od środowiska społecznego osobnik przyjmuje rolę męską lub żeńską.

które są odpowiedzialne za ukształtowanie się zachowania samczego bądź samiczego. Pojawiają się one w endodermie pęcherzyka żółtkowego. Pleć fenotypowa obejmuje również zmiany powstające w mózgu.i zewnętrznych cech płciowych — powstanie tzw. Następnie grzebień płciowy oddziela się od pranercza i przekształca się w niezróżnicowaną gonadę. Pierwotne komórki płciowe po zasiedleniu gonad podlegają intensywnym podziałom mitotycznym. 9-1). pici fenotypowej (ryć. 217 . W rozwijającym się zarodku zawiązki gonad powstają z komórek śródnerczowych i w ich kierunku wędrują pierwotne komórki płciowe. a następnie ruchem amebowatym migrują między komórkami do grzebienia płciowego przylegającego do pranerczy.

W rosnącej gonadzie wyróżnia się część korową i rdzeniową. wiadomo było. W rozwijającym się jądrze istotną rolę dla procesu różnicowania płci męskiej odgrywają komórki podporowe (Sertolego) i śródmiąższowe (Leydiga). Wiadomo o nich.Dotychczasowe badania wykazały. Przyjęto. którego produkt należy. polegające na wprowadzeniu niezróżnicowanej gonady płodowej na tory rozwoju zmierzające do powstania gonady męskiej. Ekspresję tego genu stwierdzono również w grzebieniu płciowym rozwijającego się zarodka. W ukształtowanej gonadzie męskiej ekspresja genu SF1 nadal zachodzi. gdzie obserwuje się zanik jego ekspresji. Badania molekularne pokazały. Badania cytogenetyczne prowadzone u ludzi dowiodły. SRY. SF1. Gen WT2 (ang. Gen ten podlega ekspresji. W jądrze płodowym produkt genu SF1 pojawia się w komórkach Sertolego i wpływa on na regulację ekspresji genu hormonu antymullerowskiego. palce cynkowe. a część korowa w jajniku. że zasadniczą rolę w procesie determinacji płci męskiej u ssaków odgrywa chromosom Y. 9-2). że funkcja tego genu jest tożsama z funkcją genu SRY (ang. steroidogenic factor 1) koduje białko receptora jądrowego. do grupy białek określanych skrótem HMG (ang. SOX9. Produkt tego genu miał odpowiadać za tzw. 218 . oprócz kory nadnerczy. ZFX i FOXL2. Część rdzeniowa szczególnie intensywnie rozwija się w gonadzie różnicującej się w kierunku jądra. Fgf9. w przeciwieństwie do jajnika. podobnie jak białko SRY. którego locus występuje w chromosomie Y. Produktem tego genu jest białko zawierające tzw. że różnicowanie się gonad w okresie rozwoju płodowego jest kontrolowane przez co najmniej 15 genów. czyli kontrolujące uruchomienie i przebieg transkrypcji innych genów. Gen SF1 (ang. przełączenie rozwojowe. które pełni rolę czynnika transkrypcyjnego. high mobility group). Od końca lat 50. że pełnią funkcję czynników transkrypcyjnych. a w tym: WT1. że jest tam zlokalizowany gen TDF (ang. sex determining region Y). Wilms' tumor l gene) został pierwotnie zidentyfikowany jako onkogen odpowiedzialny za rozwój raka nerki — nowotwór Wilmsa u dzieci. także w niezróżnicowanej gonadzie. testis determining factor) — czynnik determinujący jądro. Białko kodowane przez ten gen składa się z trzech regionów (ryć. Trzecim genem oddziałującym na wzrost niezróżnicowanej gonady jest gen SOX9. że w istocie tylko niewielki fragment krótkiego ramienia chromosomu Y ma podstawowe znaczenie. regulującego ekspresję hydroksylaz steroidowych. Gen SRY zbudowany jest z pojedynczego eksonu i koduje informację o peptydzie składającym się z ponad 200 aminokwasów.

Z testosteronu powstaje dihydrotestosteron. odpowiada za prawidłowe różnicowanie się gonady męskiej. Ekspresja tego genu zachodzi w komórkach Sertolego. składający się z 79 aminokwasów. w której obrębie występuje sekwencja nukleotydów przyłączająca czynnik transkrypcyjny WT1. Proces ten jest zależny przede wszystkim od ekspresji genu MIS (ang. pełni funkcję czynnika transkrypcyjnego. ma strukturę podobną do białek z grupy HMG. a pod kontrolą genu SOX9 znajdują się geny AMH i Fgf9 (czynnik wzrostu fibroblastów 9). który pełni zasadniczą rolę w różnicowaniu się zewnętrznych narządów płciowych. że jego ekspresja jest kontrolowana przez produkt genu WTL Z kolei produkt genu SRY zawiaduje ekspresją genu SOX9. które mają zdolność wiązania się z DNA i dlatego uważane są za czynniki transkrypcyjne. a jego produktem jest jądrowy receptor dla hormonów. gen palca cynkowego). Na podstawie przedstawionych informacji o sekwencji nukleotydów poprzedzających gen SRY można przypuszczać. odpowiedzialnego za kontrolę ekspresji genów związanych z różnicowaniem się pierwotnej gonady w kierunku jądra.Region środkowy. oraz autosomalnemu genowi FOXL2 (receptor hormonu stymulującego rozwój pęcherzyków jajnikowych). że w części poprzedzającej gen SRY znajduje się sekwencja CpG (tzw. wysepka CpG). Obecnie większą rolę przypisuje się genowi ZFX (tzw. Początkowo przypuszczano. Wiadomo. określanego także jako hormon antymiillerowski (ang. niezróżnicowana gonada płodowa rozwija się spontanicznie w jajnik. a z przewodów Miillera — jajowody i macica. Białko SRY. Zależnie od przyjętego kierunku rozwoju jeden z tych przewodów zanika. Z przewodów Wolffa rozwinąć się mogą nasieniowody. omówiony wcześniej. że ekspresja genu SRY występuje w różnicujących się komórkach Sertolego. że jego locus występuje w chromosomie X. Jego ekspresja zachodzi w grzebieniu płciowym (listwie płciowej). Gdy gen SRY jest nieobecny. Rozwojowi gonad towarzyszy powstanie zawiązków przewodów wyprowadzających komórki płciowe. Bardziej szczegółowe dane wskazują. Kaskadowe włączanie tych genów. w momencie kiedy rozpoczyna się proces formowania gonady męskiej. który podtrzymuje rozwój przewodów Wolffa. Równolegle w komórkach Leydiga następuje ekspresja genu kodującego testosteron. aniżeli w odniesieniu do jądra. Białko AMH wpływa na zatrzymanie rozwoju i zanik przewodów Miillera. anti-Mullerian hormone — AMH). Ekspresja tego genu jest stwierdzana już w niezróżnicowanej gonadzie. że proces ten jest w znacznej mierze kontrolowany przez ekspresję genu DAX1. po pojawieniu się produktu genu SRY. czyli białka wpływające na uruchomienie i przebieg procesu transkrypcji. a drugi rozwija się. również położonemu w chromosomie X. W rozwijającym się jajniku nie zachodzi ekspresja genu MIS oraz genu 219 . Wiedza na temat kontroli genetycznej różnicowania się jajnika jest dużo mniejsza. W przypadku rozwoju płci męskiej zanikowi podlegają przewody Miillera. tak jak białka WT1 i SOX9. Bardzo ciekawe jest również to. Miillerian inhibitor substance).

Wykrywanie obecności genu SRY oraz alleli genu amelogeniny prowadzone jest na podstawie amplifikacji techniką PCR (patrz rozdział: Metody analizy i modyfikacji genomu) wybranego fragmentu DNA oraz elektroforezy uzyskanych produktów. Jeśli w genotypie osobnika męskiego występują dwie kopie locus DSS (DAX1). Delecje w tym regionie prowadzą do zaburzeń procesu spermatogenezy. gen RBM (ang. Znane są też geny położone w innych częściach chromosomu Y. w których genotypie występuje duplikacja locus DSS (DAX1). Szczególnie istotną częścią chromosomu Y jest region AZF. splicing) mRNA. Gen ten umiejscowiony jest w obu chromosomach płci. oznaczających czynnik odpowiedzialny za powstanie azoospermii.kodującego testosteron. to rozwój w kierunku męskim nie jest zakłócony. Zarodki mogą być pozyskiwane od superowulowanych samic dawczyń lub powstawać podczas zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Zastosowanie znajduje też metoda polegająca na analizowaniu sekwencji molekularnych genu amelogeniny (AMEL). czyli brak plemników w ejakulacie. to wówczas dochodzi do zakłócenia procesu kontroli ekspresji genów przez białko SRY. RNA binding motif) biorący prawdopodobnie udział w procesie składania (ang. występują także inne geny. Należy również zwrócić uwagę. Zakłada się. Bardzo przydatną metodą określania płci zarodków jest wykrywanie sekwencji genu SRY w DNA wyizolowanym z komórek zarodka męskiego. 220 . np. takich jak całkowity brak spermatogoniów. gen Ube1Y (ang. np. jeśli stosuje się nowoczesne biotechniki rozrodu powiązane z przenoszeniem zarodków do tzw. Interesujące są wnioski płynące z obserwacji osobników z układem chromosomów XY. że w chromosomie Y poza genem SRY. W regionie tym występują geny. Procesowi temu towarzyszy równoczesny zanik przewodów Wolffa. U takich osobników następuje rozwój interseksualny wynikający z niepełnego zróżnicowania gonady w kierunku jądra. że produkt locus DSS (DAX1) konkuruje z produktem genu SRY w wiązaniu się z promotorami innych genów odpowiedzialnych za kształtowanie się gonady męskiej. samic biorczyń. który pełni zasadniczą rolę w procesie różnicowania się gonady męskiej. których ekspresja związana jest z przebiegiem spermatogenezy. Do tej pory udało się zidentyfikować tylko kilka genów z tego obszaru chromosomu Y. Mutacje tego typu (duplikacja lub delecja) nie mają wpływu na rozwój cech płciowych samic. Poznanie molekularnych podstaw determinacji płci ma w hodowli duże znaczenie praktyczne. lub do zahamowania podziału mejotycznego. Jeśli w genotypie wystąpi delecja tego locus. czy też klonowania. Wczesna ocena płci zarodków pozwala na uzyskiwanie potomstwa o pożądanej płci. z tym jednak że gen położony w chromosomie Y obarczony jest delecja (jest krótszy o 63 pary nukleotydów) względem genu położonego w chromosomie X. W efekcie następuje spontaniczny rozwój przewodów Miillera w jajowody. Jego nazwa pochodzi od słów angielskich azoospermia factor. macicę i górną część pochwy.

W rozwoju embrionalnym różnicowanie się jąder poprzedza okres. który prawdopodobnie jest zaangażowany w ubikwitynację histonów w spermatydach. kiedy stwierdza się równoczesną obecność gonad męskich i żeńskich lub gdy występują struktury złożone typu jajnikojądro (ovotestis) i 2) pseudohermafrodytyzm męski. to wówczas rozwój cech płciowych samicy (frymartyna) jest zaburzony.ubiąuitin activating enzyme-1). Rozmiar zaburzeń w ukształtowaniu cech płciowych samicy frymartyna zależy od momentu. w którym powstały połączenia naczyniowe. Jeśli połączenie łożysk dotyczy płodów różnopłciowych. to wydzielany czynnik transkrypcyjny SRY może zakłócić proces kształtowania jajników u osobnika bliźniaczego płci 221 . głównie przeżuwaczy. Zaburzenia tego typu wywoływane są przez mutacje chromosomów płci lub mutacje genów zaangażowanych w proces determinacji i różnicowania płci oraz mogą być skutkiem nieprawidłowego przebiegu ciąży (np. frymartynizm). Kiedy niemożliwe jest jednoznaczne określenie podłoża obserwowanych zmian. w którym kształtują się jajniki. Z przedstawionych wyżej informacji można wyciągnąć wniosek. że informacja genetyczna zawarta w chromosomie Y jest bogatsza. Frymartynizm Frymartynizm jest najczęściej występującą postacią interseksualizmu u zwierząt domowych. 9. co w konsekwencji prowadzi prawie zawsze do niepłodności. niż to wcześniej zakładano. Interseksualizm Zaburzenie procesu determinacji i różnicowania płci prowadzi do powstania wrodzonych wad rozwojowych układu rozrodczego. Jeśli do połączeń tętniczo-żylnych łożysk doszło w okresie różnicownia się pierwotnej gonady w kierunku jądra u osobnika męskiego. Połączenie krwiobiegów bliźniąt różnopłciowych sprawia. Precyzyjna diagnoza przypadków interseksualizmu stwarza niejednokrotnie problemy. Podczas rozwoju ciąży mnogiej może dojść do powstania połączeń naczyniowych (anastomoz) między łożyskami rozwijających się płodów. które określa się terminem interseksualizmu lub obojnactwa. ze względu na bardzo duże zróżnicownie obserwowanych zmian. często takie przypadki klasyfikuje się na dwie kategorie: 1) hermafrodytyzm prawdziwy. że związki hormonalne oraz inne czynniki aktywne wytwarzane przez jądra płodowe docierają do organizmu samicy i wpływają na proces różnicowania się żeńskich cech płciowych.2. co może z kolei mieć związek z wymianą histonów na protaminy w chromatynie plemników. kiedy gonadom męskim towarzyszą zaburzenia w przekształcaniu się przewodów Wolffa i Miillera lub w powstawaniu zewnętrznych narządów płciowych.

szczególnie wówczas. Linie te różnią się układem chromosomów płci — w jednej występuje układ XX. Powstawanie anastomoz jest bardzo często stwierdzane u bydła. Biorąc jednak pod uwagę. które — jak wiadomo — pozbawione są u ssaków jąder komórkowych. Chimeryzm dotyczy również erytrocytów. Ze względu na wspólną cyrkulację krwi u płodów. może zakłócić. powstający z wydzielanego przez komórki Leydiga testosteronu. Z tego powodu we krwi frymartynów. w mniejszym lub większym zakresie. Jeśli anastomozy powstaną w chwili gdy jajnik jest już ukształtowany. Buhaje takie mogą być wykorzystywane w rozrodzie. Postęp genetyki molekularnej umożliwia wykrywanie chimeryzmu leukocytarnego nie tylko za pomocą metod cytogenetycznych. dlatego stan taki określany jest jako chimeryzm leukocytarny XX/XY. stwierdza się niepłodność samic frymartynów. zależnie od 222 .) są często obniżone. że badany osobnik jest frymartynem. proces kształtowania się zewnętrznych narządów płciowych. Możliwe jest również powstanie połączeń. Istotną kwestią jest możliwość wykrywania frymartynizmu u samic hodowlanych. wskaźnik niepowtarzalności rui itp. Szacuje się. których łożyska są połączone anastomozami. Wówczas dihydrotestosteron. obraz nasienia. Bardzo pomocne okazało się badanie cytogenetyczne. a drugiej współbłiźniaka. chociaż parametry określające ich przydatność rozpłodową (np. Identyfikacja sekwencji typowych dla chromosomu Y (np. zależnie od rasy). stwierdza się obecność dwóch linii komórkowych — jednej własnej. niezależnie od stopnia zakłócenia procesu różnicowania cech płciowych. w okresie gdy przewody Miillera będą już przekształcone w jajowody i macicę. że prawie we wszystkich przypadkach. że ciąże mnogie występują bardzo rzadko u bydła (poniżej 2% ciąż). Chimeryzm erytrocytarny można stwierdzić przez badanie grup krwi. Ponieważ linie te pochodzą od dwóch różnych genotypów. to wówczas wydzielany przez jądra płodowe hormon antymiillerowski i testosteron spowodują zakłócenia w różnicowaniu się dróg wyprowadzających gamety oraz zewnętrznych narządów płciowych. a także wskazywanie samców pochodzących z ciąż bliźniaczych różnopłciowych. dochodzi do zagnieżdżenia się komórek macierzystych szpiku kostnego samicy w szpiku kostnym samca i odwrotnie. może być wskazówką. że rozwinie się nawet gonada męska. sekwencja SRY) w DNA wyizolowanym z komórek krwi samicy. Jednocześnie cechy płciowe męskiego bliźniaka są rozwinięte prawidłowo. Okazuje się. że w przypadku ponad 90% ciąż bliźniaczych rozwijane są anastomozy. a w ślad za tym drogi płciowe będą miały charakter męski. że badania kliniczne samic są niewystarczające. a w drugiej układ XY. sekwencje mikrosatelitarne). przy jednoczesnym ich braku np. a także samców będących bliźniętami frymartynów. Trzeba podkreślić.żeńskiej w takim stopniu. gdy zewnętrzne narządy płciowe są prawidłowo uformowane. Znacznie rzadziej zdarza się to u owiec (od l do 10%. a często u owiec (od 40 do blisko 100% ciąż. w komórkach błony śluzowej. ale także molekularnych (np. polegające na ustaleniu zestawu chromosomów płci w leukocytach.

niedorozwinięte wewnętrzne narządy płciowe żeńskie oraz jądra.5% (bydło) do kilku procent (niektóre rasy owiec. że skłonność do tworzenia anastomoz może być uwarunkowana genetycznie. w które są zaangażowane chromosomy płci. Aneuploidie chromosomów płci prowadzą przede wszystkim do upośledzenia funkcji gonad. U ludzi monosomia chromosomu X odpowiada za powstanie zespołu Turnera. Przyczyny powstawania tych mutacji zostały omówione w rozdziale: Mutacje. Z kolei trisomie XXX oraz XYY zazwyczaj nie prowadzą do bezpłodności oraz nie wywołują zmian fenotypowych. Przykładem może być zespół niewrażliwości na androgeny (zespół feminizujących jąder). Zwierzęta obarczone tym zespołem chorobowym mają w swoich komórkach układ chromosomów płci XY i prawidłowo rozwinięte zewnętrzne narządy płciowe żeńskie. wśród których najczęściej obserwuje się przypadki monosomii chromosomu X (zespół chorobowy X0) oraz trisomii chromosomów płci (zespoły chorobowe XXY. Z jednej strony mogą to być aneuploidie. W grupie trisomii chromosomów płci najwięcej przypadków dotyczy trisomii XXY. w zakresie od 0. Mutacje chromosomów płci Przyczyną rozwoju interseksualnego często są mutacje związane z chromosomami płci. a w nasieniu takich osobników zazwyczaj nie stwierdzano plemników. a trisomia XXY jest przyczyną rozwoju zespołu Klinefeltera. Nieznane jest do tej pory molekularne podłoże powstawania anastomoz. Monosomia chromosomu X najczęściej jest diagnozowana u klaczy. co oczywiście prowadziło do bezpłodności. które są fenotypowo prawidłowo rozwinięte. merynos booroola). Charakteryzowały się one gorszym tempem wzrostu. np. Zespół niewrażliwości na androgeny Mutacje genów zaangażowanych w proces determinacji i różnicowania płci są przyczyną wielu przypadków interseksualizmu. w konsekwencji częstość frymartynizmu u tych gatunków kształtuje się na zbliżonym poziomie.rasy). Kilkanaście takich przypadków opisano u buhajów. miały niedorozwinięte jądra. Z badań przeprowadzonych na owcach wynika. XYY lub XXX). Przyczyną tych zaburzeń jest mutacja zlokalizowanego w chromosomie X genu kodującego receptor dla androgenów. Z drugiej strony ważną rolę odgrywają mutacje strukturalne. Zazwyczaj nie towarzyszą im zaburzenia polegające na równoczesnym rozwoju struktur typowych dla dwóch płci. Gonady są niedorozwinięte i brak w nich rozwijających się pęcherzyków jajnikowych. Konsekwencją występowania 223 . U nosicielek ruja nie występuje w ogóle lub występuje nieregularnie. Zmiany te prowadzą do trwałej bezpłodności samic z monosomia chromosomu X. Wniosek taki wyciągnięto na podstawie pojawiania się chimeryzmu leukocytarnego XX/XY u zwierząt spokrewnionych.

Zazwyczaj stwierdza się obecność niefunkcjonalnych jąder. Taki typ odwrócenia płci spotykany jest również u kóz. Osobniki takie powinny być samicami. z wykorzystaniem techniki PCR. od prawie typowo samczych do samiczych. częściowa lub całkowita delecja). a stopień 224 . który uznawany jest za niezbędny do rozwoju gonady męskiej. Interseksualizm bezrogich kóz Ze szczególnym przypadkiem interseksualizmu można się spotkać w hodowli kóz. Zewnętrzne narządy płciowe takich zwierząt mogą być bardzo zróżnicowane. tymczasem w procesie różnicowania płci występują zaburzenia dotyczące zarówno zewnętrznych. Badania molekularne genów położonych w chromosomie Y. a w nielicznych przypadkach opisano obecność niedorozwiniętych jąder lub jajnikojąder. Okazało się.nieprawidłowego receptora dla androgenów jest nieodbieranie przez komórki docelowe sygnału związanego z obecnością testosteronu i dihydrotestosteronu. zespół odwróconej płci (ang. co prowadzi do różnicowania się wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych w kierunku żeńskim. Zewnętrzne narządy płciowe są zazwyczaj prawidłowo rozwinięte. Najczęściej zespół ten diagnozowany jest u fenotypowych samic. które mają układ chromosomów płci XX. które mają układ chromosomów XY. przy jednoczesnym braku kluczowego genu SRY. U koni występują również przypadki odwrócenia płci u osobników z układem chromosomów XX. Przyczyny takiego stanu mogą być różne. a występowanie rogów związane jest wyłącznie z genotypem homozygoty recesywnej pp. że wśród osobników bezrogich często zdarzają się zwierzęta obojnacze. W zdecydowanej większości przypadków stwierdza się niedorozwinięte gonady żeńskie. przeniesienie genu SRY podczas nierównoważonego crossing over do chromosomu X lub translokację chromosomową między chromosomem Y i autosomem. jak i wewnętrznych cech płciowych. Zespół odwróconej płci u koni W hodowli koni częstym typem interseksualizmu jest tzw. ale z powiększoną łechtaczką. W genotypie tych zwierząt nie ma genu SRY. Bezrożność kóz uwarunkowana jest przez dominujący allel P. a wśród nich należy wymienić: mutację w locus SRY (np. ZFY. STS). który polega na niezgodności między płcią fenotypową i chromosomową. Wewnętrzne narządy płciowe wywodzą się z przewodów Miillera i są prawidłowo wykształcone lub przejawiają oznaki niedorozwoju. świń i psów. chociaż zdarzają się zwierzęta z powiększoną łechtaczką. sex reversal). ujawniały u samic z zespołem odwróconej płci obecność genów charakterystycznych dla tego chromosomu (AMEL. a w ich genotypie nie stwierdza się genu SRY. w których kanaliki plemnikotwórcze są wyścielone jedynie komórkami Sertolego.

Co więcej należy podkreślić. a rzadko jajnikojądra. Wreszcie mogą występować również osobniki. jest allel R genu Roan (umaszczenie dereszowate) u bydła. ukończono wieloletnie badania. a w ich genotypie występuje gen SRY. Czasami stwierdza się zwiększoną odległość między odbytem i sromem lub znaczne powiększenie łechtaczki. że locus genu bezrożności bydła został umiejscowiony również w chromosomie l. Zewnętrzne cechy płciowe mogą mieć nieomal prawidłowy charakter żeński i wówczas odróżnienie takiego obojnaka od prawidłowej samicy jest praktycznie niemożliwe. Allel R odpowiada za powstanie białego umaszczenia. ale w części proksymalnej (w pobliżu centromeru). W wyniku przeprowadzonych badań nad zmapowaniem locus genu bezrożności ustalono. Z badań porównawczych wiadomo.nasilenia tych zmian jest bardzo zróżnicowany. Są one trudne do odróżnienia od samców o prawidłowej płci chromosomowej. również w zakresie układu loci w chromosomach. Ciekawe jest. W 2001 r. że u bydła występowanie rogów nie wpływa na zakłócenie różnicowania się płci. z tym jednak że genotyp Rr+ wykazuje niepełną penetrację. że kariotypy obu gatunków są prawie identyczne. gen PIS — ang. natomiast jajniki są rozwinięte prawidłowo. Jądra takich osobników nie wykazują jednak aktywności spermatogenetycznej. W przypadku takich osobników stosunkowo łatwo udaje się zdiagnozować interseksualizm. który jest odpowiedzialny za rozwój interseksualny. czyli mających układ chromosomów płci XY. około 9% białych zwierząt ma genotyp heterozygotyczny i podobna proporcja heterozygot ma umaszczenie barwne. Gonady zazwyczaj mają strukturę jądra. Zaburzenia te polegają na braku lub niedorozwoju pochwy. allel r+ za umaszczenie czarne (u bydła belgijskiego błękitnego) lub czerwone (u shorthornów). które mają zdecydowanie samczy fenotyp. że za występowanie rogów odpowiedzialne są co najmniej dwa loci u tych gatunków. tzn. Można z tego wyciągnąć wniosek. Zespół tych zmian jest określany jako choroba białych jałowic 225 . zlokalizowana w niekodującym fragmencie DNA. których celem była identyfikacja locus odpowiedzialnego za obojnactwo bezrożnych kóz (tzw. U obu ras bydła stwierdzono. co zakłóca ekspresję dwóch położonych w pobliżu genów: PISRT1 (zaangażowany w determinację płci poprzez oddziaływanie na produkt genu SOX9) oraz FOXL2 (uczestniczy prawdopodobnie w rozwoju jajników w okresie płodowym). szyjki macicy i macicy. że allel R zakłóca różnicowanie się przewodów Miillera w kierunku żeńskich wewnętrznych narządów płciowych u jałówek. Usytuowanie gonad może być pachwinowe lub mogą być położone w worku mosznowym. Okazało się. że odpowiedzialna za to jest delecja 11 700 par zasad. polledness and intersexuality syndrome). Allele te prezentują typ dziedziczenia pośredniego. Choroba białych jałowic Innym przykładem genu o działaniu plejotropowym. że jest on położony w chromosomie l — w części dystalnej.

pomimo braku genu SRY w ich genotypie. a wśród pozostałych 10% przeważają jałówki umaszczone niebiesko (belgijskie błękitne) lub mroziato (shorthorny). że produkt tego zmutowanego genu nie hamuje rozwoju cech męskich. że chimeryzm leukocytarny XX/XY wskazuje na frymartynizm. a srom tworzył z odbytem wspólny otwór (ryć.XY. a układ chromosomów XY i zewnętrzne narządy żeńskie są oznakami zespołu niewrażliwości na androgeny. Sytuacja taka wskazuje. Zakłada się. Przypuszcza się. Locus tego genu został wcześniej zmapowany w regionie. Wśród nich niejednokrotnie zdarzają się przypadki. Locus genu Roan umiejscowiono w chromosomie 5 w kariotypie bydła. Można natomiast przypuszczać.XX. że powstanie gonady męskiej może nastąpić pomimo braku genu SRY. W potomstwie jednego knura pojawiło się kilkanaście obojnaków. white heifer disease). bowiem ponad 90% chorych jałówek ma umaszczenie białe. U zwierząt tych stwierdzano obecność jąder. Badania cytogenetyczne nie dają oczywiście wiążącej odpowiedzi na pytanie o podłoże genetyczne różnych form interseksualizmu. który koduje polipeptyd wpływający na zahamowanie ekspresji innych genów uczestniczących w różnicowaniu płci męskiej. Zatem rozwój w kierunku męskim osobników z chromosomami XX byłby spowodowany tym. że zdecydowana większość zwierząt obarczonych interseksualizmem ma kariotyp żeński — 38. Rozwój interseksualizmu u świń stwierdzano także u osobników z układem chromosomów XY lub chimeryzmem leukocytarnym 38. Dotychczasowe obserwacje dowodzą. gdzie gonady mają strukturę jądra lub jajnikojądra. że genem roan może być gen kodujący czynnik wzrostu komórek tucznych. z tym jednak że łechtaczka była bardzo powiększona. w którym ostatnio umiejscowiono locus genu Roan. 9-3 wkładka kolorowa). pomimo nieobecności genu SRY. że choroba białych jałowic ma złożone podłoże. w którym oprócz czynników genetycznych (allel R) istotną rolę odgrywają również nie rozpoznane jeszcze wpływy środowiskowe. Tło genetyczne tych przypadków jest słabo poznane.3%. Interseksualizm u świń Przypadki interseksualizmu u świń obserwuje się z częstością około 0. .XX/38. że produkt genu SRY wstrzymuje ekspresję nieznanego genu autosomałnego. macicy i nasieniowodów oraz zewnętrznych narządów płciowych żeńskich.(ang. w których kariotypie występowały dwa chromosomy X. Badania chromosomowe wykazują. W Polsce opisano powtarzające się przypadki takiego właśnie interseksualizmu na fermie tuczu trzody chlewnej. a zewnętrzne i wewnętrzne narządy płciowe są nieprawidłowo rozwinięte.

Są one elementem odporności swoistej (nabytej. ε . podobnie jak układ nerwowy. o masie po 25 kDa. light — L). mimo że ma tylko pięć klas przeciwciał. są grupą złożonych białek obecnych w surowicy krwi i płynach tkankowych wszystkich ssaków. bakterii czy wirusów).. zdolność uczenia się. połączonych z dwoma łańcuchami lekkimi (ang. czyli przeciwciała. której celem jest zwalczenie. 10. usunięcie tych obcych białek. ale także z posiadania przez organizmy wyższe unikatowego układu genetycznego.Rozdział 10 Genetyczne podstawy odporności i oporności Układ odpornościowy jest pod względem „inteligencji" drugim po układzie nerwowym układem komórkowym organizmu. wykryte w 1890 roku przez von Behringa i Shibasaburo Kitasato.. α . zapamiętywania. Cząsteczka przeciwciała ma masę 150 kDa i składa się z dwóch łańcuchów ciężkich (ang.. Zdolność ta wynika przede wszystkim ze specyficznego sposobu genetycznej kontroli syntezy przeciwciał.gamma 227 .. Jest pięć typów łańcuchów ciężkich (gr. γ . δ . po 50 kDa każdy. adaptatywnej). Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał Immunoglobuliny.delta. Ich wytwarzanie przez limfocyty B jest stymulowane przez kontakt układu odpornościowego organizmu z obcą immunogenetycznie cząsteczką (antygenem). Ma on.alfa.epsilon. Główną rolą tego układu jest rozróżnianie obcych białek (antygenów) i reakcja immunologiczna. reagowania na różne bodźce i umiejętność oceny tych bodźców pod kątem ich oddziaływania na organizm. jakim jest główny układ zgodności tkankowej. heavy — H).1. Zastanawiające jest. ich zadaniem jest rozpoznanie i neutralizacja obcych antygenów (np. iż układ może rozróżnić ogromną liczbę antygenów i odpowiedzieć na infekcje.

E. variable — V) oraz części stałe (ang. W części stałej łańcucha ciężkiego. Zarówno łańcuchy ciężkie. które mają łańcuch lekki typu κ. complementarity determining regions CDR). hypervariable). Ponieważ regiony te determinują swoistość przeciwciał. u koni l: 25). hinge region). u myszy l: 20. region zawiasowy (ang. IgE. iż informacja genetyczna 228 .i μ . utworzonej przez łańcuchy ciężkie. IgD.. do łańcucha λ zależy od gatunku (np. u ludzi wynosi on 70:30. Genetyczne podłoże powstawania przeciwciał zostało wyjaśnione przez Susumu Tonegawa w 1976 roku. HV2 i HV3. Nazewnictwo to pochodzi od: Ig — skrót od angielskiego słowa immunoglobulin. znajduje się tzw. nazywane są także regionami determinującymi dopasowanie (ang. a wzdłuż jej ramion znajdują się łańcuchy lekkie. jak i lekkie mają części zmienne (ang. D. 10-1). oznaczone HV1. Badacz ten odkrył. między domeną CH1 i CH2. — lambda). w którym są wiązania dwusiarczkowe łączące oba łańcuchy ciężkie. Przeciwciało ma kształt litery Y (ryć. Immunoglobuliny dzieli się na podstawie różnic w budowie łańcuchów ciężkich na 5 klas : IgA. których liczba i miejsce zależą od klasy i podklasy immunoglobuliny. constant — C). natomiast A. IgG i IgM. Łańcuchy ciężkie połączone są ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi. G i M od symboli łańcuchów ciężkich.mi) i dwa typy lekkich (κ— kappa i λ. Stosunek przeciwciał. W części zmiennej znajdują się trzy regiony hiperzmienne (ang.

u myszy natomiast odpowiednio w chromosomach 2. zachodzące dzięki aktywności enzymu — rekombinazy. Dla łańcucha ciężkiego ich liczba nie jest dokładnie znana (kilkadziesiąt. Teoretycznie jest możliwość powstania do 10n różnych immunoglobulinowych sekwencji domen. może kilkaset). Przypuszczalnie jest wiele genów kodujących region V. Część stała obu rodzajów łańcuchów jest kodowana przez gen C. Różnorodność przeciwciał. ale ich segmenty. czyli połączeniu się segmentów po jednym z każdej grupy minigenów. joining). dla lekkiego — kilka. Istnieją co najmniej 3 rodziny genów (liczące 1-9 genów każda) dla regionu D. Różnorodność przeciwciał wynika z wielu przyczyn. które nazwał segmentami. Proces ten zachodzi w poszczególnych limfocytach B podczas ich dojrzewania. ] i C. 6 genów funkcjonalnych i 3 pseudogeny regionu J. następnie z genem V.. kilkadziesiąt genów D i kilka genów J. jest głównym źródłem różnorodności przeciwciał. przede wszystkim z: • rearanżacji genów części zmiennych (V) i stałych (C) łańcuchów immunoglobulin • rekombinacji między wieloma genami V • insercji minieksonów • mutacji somatycznych Różnorodność ciężkich łańcuchów immunoglobulinowych wynika z rekombinacji (rearanżacji) genów V. 229 . że wpływają na funkcję przeciwciała. D. Ogólnie liczbę genów determinujących poszczególne regiony łańcuchów immunoglobulin można określić jako kilkaset genów V. ich swoistość wynikają z tego. diversity) i J. W funkcjonalnym genie łańcucha lekkiego nie ma genu D (ryć. D (ang. J i C. Za to odkrycie Tonegawa otrzymał w 1987 roku Nagrodę Nobla. 10-2). Dopiero po połączeniu w całość segmenty te tworzą kompletny funkcjonalny gen. Część zmienna łańcucha lekkiego jest determinowana przez dwa geny V (ang. Jednak rzeczywista liczba powstałych wariantów przeciwciał wynosi 107-108. 6 i 16. których kolejność łączenia się jest następująca: gen D z genem J. a łańcuchów lekkich z rekombinacji regionów V. natomiast geny łańcucha lekkiego typu κ w 2. Geny kodujące łańcuch ciężki znajdują się u człowieka w 14 chromosomie. iż dziedziczone są nie całe geny immunogłobulinowe. Proces syntezy przeciwciała następuje po skompletowaniu genów. Kompletne funkcjonalne geny kodujące cząsteczki przeciwciał powstają z omówionych wyżej genów. powstały kompleks DJV łączy się z genem kodującym część stałą łańcucha ciężkiego. natomiast łańcucha ciężkiego przez trzy geny: V. Rekombinacyjne łączenie się genów. a nie na jego powinowactwo do antygenu. typu λ w 22 chromosomie. natomiast dla regionu C > 30 genów u ludzi i > 300 u myszy dla łańcucha lekkiego typu K oraz 6 u ludzi i 4 u myszy dla łańcucha typu A. Geny determinujące region C różnią się od pozostałych tym.immunoglobulin zawarta jest w znajdujących się w różnych chromosomach czterech grupach „minigenów". variable) i J (ang.

bądź też usuwane (do około 20 nukleotydów). przy czym limfocyty T uczestniczą w odpowiedzi typu komórkowego. rzadziej natomiast delecje. Dodatkowo na różnorodność sekwencji przeciwciał mają wpływ mutacje somatyczne zachodzące w rekombinowanym genie VJ (dla łańcucha lekkiego) i VDJ (dla łańcucha ciężkiego). tym samym liczba wariantów genu D] może być zwiększona około 10 razy.2. Ponieważ są to nowo powstałe odcinki DNA. Pojedyncza nawet zmiana aminokwasu w części zmiennej łańcucha ciężkiego może doprowadzić do całkowitej utraty przez przeciwciało zdolności wiązania antygenu lub też do zwiększenia jego powinowactwa do antygenu. Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów J W odpowiedzi immunologicznej organizmu biorą udział dwie populacje limfocytów: limfocyty T i limfocyty B. Najczęściej są to mutacje punktowe. prowadzi to do zmienności na złączach i utworzenia nowego genu. które razem stanowią przeciwciało. insercje lub konwersje. 10. V-D i D-J) mogą być wstawiane nukleotydy (od l do 15). natomiast genu VDJ następne 10 razy. Każdy limfocyt B wytwarza tylko jeden rodzaj łańcucha ciężkiego i jeden lekkiego. powodujące zmianę pojedynczego aminokwasu. oraz odpowiedzi typu humoralnego 230 .Podczas procesu powstawania genu kompletnego do połączeń między genami — segmentami (V-J. atakując i niszcząc komórki zakażone (Tc — cytotoksyczne limfocyty T). będące specyficznym receptorem tego limfocytu. Geny kodujące łańcuchy mają zdolność niezwykle szybkiego mutowania w odpowiedzi na pobudzenie limfocytu B poprzez związanie obcego białka (antygenu).

które odpowiadają za syntezę przeciwciał. Podobnie. Dwie subpopulacje limfocytów T (Tc i Th) różnią się receptorami błonowymi. Badania polegające na przeszczepach skórnych 231 . przez Petera Gorera poszukiwania innych antygenów grupowych krwi. Główny układ zgodności tkankowej — MHC Główny układ zgodności tkankowej został odkryty w wyniku badań nad genetycznym tłem przyjmowania lub odrzucania przeszczepu u myszy. Proces rearanżacji elementów genów receptorowych. liczba różnych receptorów wyniosłaby do 1015 receptorów α-β i 1018 γ-δ. II i III. Bodźcem do podjęcia tych badań było odkrycie przez Landsteinera grup krwi systemu ABO i wyjaśnienie zjawiska aglutynacji krwinek czerwonych biorcy pod wpływem surowicy krwi dawcy. Prowadzone w latach 30. że wszystkie elementy genów są włączone w rearanżacje. Limfocyty pomocnicze mają receptory CD4. Reaktywność tych receptorów znajdujących się na limfocytach pomocniczych i cytotoksycznych jest skierowana odpowiednio na antygeny MHC klasy II i klasy I. odpowiedzialnych za przyjęcie przeszczepu.(Th — pomocnicze limfocyty T).5 x 106 α-β heterodimerów. Oczywiście jest mało prawdopodobne. około 500 różnych genów kodujących łańcuch β może być utworzonych z 20 genów β-V. Poprzez proces rearanżacji genów. jeden do czterech elementów zostaje włączonych do genów kodujących pierwotną strukturę białek receptora komórki T. D i J (łańcuchy p i §).3. Na przykład u myszy 100 regionów łańcucha α-V i 50 regionów łańcucha α-J może tworzyć do 5000 różnych genów dla łańcucha α. ale teoretycznie losowe kombinacje łańcuchów α i β mogą dać do 2. który kontroluje ich syntezę. 2 regionów D i 12 genów dla łańcucha β-J. Przełomowe znaczenie dla poznania i wyjaśnienia roli tych antygenów miało wytworzenie przez Georga Snella linii kongenicznych myszy różniących się tylko locus zgodności tkankowej. doprowadziły do wykrycia grup (klas) antygenów oznaczonych I. cytotoksyczne CD8. podobnie jak limfocyty B. Części zmienne łańcuchów kodowane są przez geny V i J (łańcuchy a i y) i przez geny V. Znane są dwa rodzaje receptorów limfocytów T — receptory składające się z łańcuchów α i β oraz receptory składające się z łańcuchów γ i δ. U człowieka geny kodujące łańcuchy receptorów znajdują się w chromosomie 7 (dla łańcuchów β i γ) i 14 (dla łańcuchów α i δ). Potencjał dla różnorodności receptorów komórek T jest istotnie wyższy niż wynosi liczba komórek T obecnych w organizmie. 10. który następuje podczas dojrzewania komórek T w grasicy. zachodzi podobnie jak rekombinacja genów przeciwciał. Gdyby zostały wzięte pod uwagę wszystkie mechanizmy biorące udział w tworzeniu różnorodności struktury receptorów limfocytów T.

Różnice między słabymi antygenami zgodności tkankowej a MHC są zarówno natury jakościowej. jak i ilościowej. Tymczasem niektóre z tych antygenów stymulują silniejszą odpowiedź transplantacyjną niż antygeny MHC.między tymi liniami. U myszy loci słabych antygenów zgodności tkankowej (minor H loci) są najlepiej poznane i wiadomo. być może dlatego. Za badania nad MHC Snęli wraz z Francuzem Daussetem i Amerykaninem Benacerrafem otrzymali w 1980 roku Nagrodę Nobla. minor histocompatibility loci). Antygeny te są istotną barierą podczas transplantacji tkanek. Natomiast inny antygen. Zatem jest on przekazywany przez ojca męskim potomkom. iż reakcja na ten zabieg zależy przede wszystkim od locus głównego układu zgodności tkankowej (ang. Antygen H-Y występuje tylko u samców. H-5 i inne. wykazały. zwłaszcza transplantacji szpiku kostnego. maternally transmitted antigen). major histocompatibility complex — MHC). Geny słabych antygenów zgodności tkankowej nie są jeszcze dobrze poznane i. ponieważ jest on kontrolowany przez gen mitochondrialny (zjawisko to jest omówione w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech). że większość z nich znajduje się w chromosomie 2. nazwany Mta (ang. W zasadzie antygeny minor H loci nie biorą udziału w reakcji immunologicznej prowadzącej do syntezy przeciwciał. H-3. słabe antygeny transplantacyjne mogą spowodować odrzucenie przeszczepu. gdyż gen kodujący go jest zlokalizowany w chromosomie Y. Nawet wówczas. podobnie jak to występuje przy rozpoznawaniu antygenów wirusowych. pochodzi tylko od matki. wykonywanych dla kilkunastu kolejnych pokoleń. nazwanych słabymi antygenami zgodności tkankowej (ang. Do słabych antygenów transplantacyjnych myszy należą między innymi: H-Y (tylko u samców). natomiast mogą być rozpoznawane przez limfocyty T w połączeniu z antygenami MHC. a tylko w niewielkim stopniu od innych loci. H-l. W dziedziczeniu słabych antygenów zgodności tkankowej obserwuje się pewne charakterystyczne zjawiska. Tabela 10-1 Lokalizacja MHC i nazwa u poszczególnych gatunków 232 . często ich efekt jest niedoceniany. gdy biorca i dawca są zgodni pod względem haplotypów MHC.

w większości innych systemów genetycznych allele różnią się nielicznymi podstawieniami nukleotydów 233 . rzadziej mutacji punktowych. Wykryto natomiast specyficzny region klasy IV. powodujących podstawienia aminokwasów w cząsteczce MHC (> 20 dla loci klasy II i > 30 dla loci klasy I). Główny układ zgodności tkankowej jest ogromnie konserwatywnym regionem DNA. kodujący białka zlokalizowane na krwinkach czerwonych. jego struktura i funkcje są podobne u ludzi i wszystkich gatunków zwierząt. iż: • liczba alleli w większości loci jest bardzo duża (> 50) • allele często różnią się dużą liczbą mutacji punktowych typu zmiany sensu. należące do klasy I i II (np. będących glikoproteinami. U drobiu nie stwierdzono regionu klasy III.1. Mechanizm dziedziczenia układu zgodności tkankowej jest taki jak w przypadku jednej pary alleli. w populacji istnieje bardzo duża liczba różnych haplotypów. W wielu przypadkach polimorfizm ten jest wynikiem konwersji genów. a drugim podstawową funkcję — LA (tab. jak już wspomniano. Ponieważ MHC zawiera wiele genów oraz. Umożliwia to prowadzenie badań molekularnych MHC u jednego gatunku z zastosowaniem sond molekularnych uzyskanych z DNA innego gatunku. nazewnictwo tego układu u poszczególnych gatunków stanowi symbol zawierający w pierwszym członie nazwę gatunku. Ponieważ wiele białek MHC zostało zidentyfikowanych metodą serologiczną. leukocyte antigens — LA). II i III. 10. Z powodu powiązań tego układu z układem grupowym krwi B. C i A u ludzi). D i L u myszy i B.3. crossing over czy rekombinacji wewnątrzgenowych. Białka (cząsteczki) MHC tak ze względu na podobieństwo na poziomie struktury białka. Zwłaszcza niektóre geny MHC. regionu K. Potomek otrzymuje od każdego rodzica po jednym chromosomie z każdej pary chromosomów homologicznych. układ ten cechuje ogromny polimorfizm. są wysoce polimorficzne. Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej U ludzi i zwierząt MHC jest odcinkiem DNA składającym się ze specyficznych regionów genów kodujących trzy klasy białek — klasę I. Polimorfizm alleliczny obserwowany w loci MHC charakteryzuje się tym. często są one nazywane antygenami MHC. MHC u drobiu nazwano kompleksem B. 10-1). W obrębie MHC znajdują się regiony szczególnie często uczestniczące w rekombinacjach genetycznych.Ponieważ główną funkcją genów MHC jest determinowanie antygenów leukocytarnych (ang. jak i na poziomie genów zaliczane są do nadrodziny immunoglobulin. a wraz z nim — haploidalny genotyp MHC (haplotyp).

Cząsteczki MHC klasy I są obecne na powierzchni wszystkich komórek jądrzastych i warunkują zachowanie się cytotoksycznych limfocytów T. które kodują miejsce wiązania peptydów. zjawisko polimorfizmu w innych systemach genetycznych częściej obserwowane jest w re gionach. W domenach tych występują alloantygeniczne miejsca. wpływa na możliwość immunologicznego rozpoznania obcych białek. Domeny αl i α2 odznaczają się polimorfizmem. N-końcowy fragment łańcucha ciężkiego. obecnie wiadomo. Jest on kodowany przez geny MHC i ma trzy koliste domeny. Mimo iż początkowo uważano. α2 i α3. Domena α3 jest ściśle sprzężona z β2-mikroglobuliną. 234 . stanowi około 80% jego długości i znajduje się na zewnątrz komórki. Cząsteczki te składają się z dwóch łańcuchów polipeptydowych — lekkiego i ciężkiego (ryć. których znaczenie funkcjonalne jest mniej istotne • polimorfizm w obrębie MHC. w tym także w interakcji różnych komórek limfoidalnych oraz limfocytów i komórek prezentujących antygen. że białka kodowane przez ten region biorą udział w mechanizmach rozpoznania immunologicznego. 10-3). Łańcuch ciężki składa się z trzech części: • Najdłuższy. co zostało już udowodnione. który jest podstawą różnic między cząsteczkami MHC klasy I pochodzącymi od różnych osobników. a także w odrzucaniu przeszczepu.• polimorfizm występuje głównie w odcinkach istotnych funkcjonalnie. że MHC pełni funkcję tylko w odrzucaniu przeszczepu. a więc w tych. każda złożona z około 90 aminokwasów. Łańcuch ciężki jest kodowany przez geny MHC. natomiast związany z nim niekowalencyjnie łańcuch lekki p2-mikroglobuliny (białko o masie 12 kDa) jest determinowany przez gen znajdujący się poza układem MHC. biorąc tym samym udział w reakcji przeciwko infekcji wirusowej. oznaczone symbolami αl. Ma ona wewnątrzłańcuchowe dwusiarczkowe wiązanie i podobną strukturę trzeciorzędową do domeny immunoglobuliny.

składają się z trzech części: zewnątrzkomórkowej N-końcowej. Cząsteczki MHC klasy II mają zdolność wytwarzania dimerów złożonych z dwóch łańcuchów a i dwóch łańcuchów β. Cząsteczki MHC klasy II. Fragment węglowodanowy (CHO) jest dołączony do domeny α2. Polimorfizm cząsteczek MHC klasy II dotyczy przede wszystkim domen αl i βl. kontrolowanych przez geny zlokalizowane w obrębie MHC (ryć. Domeny αl i α2 tworzą rowek osadzony na β2-mikroglobulinie i domenie α3. Domeny zewnętrzne (αl i βl) obu łańcuchów tworzą rowek podobny do tworzonego przez domeny αl i α2 łańcucha ciężkiego białek MHC klasy I. oznaczonych symbolami α i β. które są między nim a błoną komórkową. Oba łańcuchy mają w części N-końcowej po dwie koliste domeny. śródbłonowej i wewnątrzkomórkowej. • Druga część łańcucha ciężkiego to zawierający około 20 aminokwasów fragment hydrofobowy.zawierające determinanty specyficzne dla osobników. W rowku tym wiązane są antygeny. komórki den-drytyczne i limfocyty B). 235 . 10-4). Łańcuchy te. Domeny α2 i α2 są strukturalnie podobne do domen części stałych łańcuchów ciężkich im-munoglobulin. Cząsteczki te są zbudowane z dwóch niekowalencyjnie połączonych łańcuchów o podobnej budowie. które następnie są prezentowane limfocytom T. stwierdzane tylko na powierzchni wyspecjalizowanych komórek układu odpornościowego (makrofagi. przechodzący przez błonę komórkową. regulują immunologiczne rozpoznanie antygenów za pomocą limfocytów B i T. • Trzecią częścią jest liczący około 20-40 aminokwasów fragment hydrofilowy cząsteczki MHC klasy I (C-końcowy). który leży w cytoplazmie komórki. podobnie jak łańcuch ciężki cząsteczki klasy I.

oznaczane symbolem la). I. Jednak cząsteczki klasy I mogą wiązać jedynie krótki. jak i klasy II prezentują obcy peptyd (antygen) limfocytom T. 10. a ich wyniki miały ogromne znaczenie dla późniejszych badań MHC człowieka. Natomiast produkty genów kompleksu Tlą i Qa wyka- 236 . Geny klasy I MHC mają po osiem eksonów kodujących funkcjonalne domeny białek MHC klasy I. Zadaniem układu dopełniacza jest uzupełnianie (dopełnianie) roli przeciwciał w zakresie unieszkodliwiania antygenu.1. Badania sekwencji genu Qa-2. Cząsteczki MHC klasy III wchodzą w skład układu dopełniacza (komplementu). 10-5). Pierwotnie w MHC u myszy zidentyfikowano regiony K. C4 i czynnik B (BF) u ludzi są kontrolowane przez loci MHC klasy III. complement) i liczbą. od kilkunastu do ponad 20 aminokwasów. złożony z kilku aminokwasów peptyd. S i D. niektóre z nich też biorą udział w odpowiedzi immunologicznej.1. W jego skład wchodzą białka surowicy i płynów tkankowych. Geny zlokalizowane w regionach Qa ł Tlą kodują cząsteczki zaliczane także do klasy I. klasyczne cząsteczki klasy I. które określono symbolem H-2 (ryć. że także geny w regionach sprzężonych Qa i Tlą kodują cząsteczki MHC. kontrolujących syntezę klasycznych białek MHC klasy I. u myszy natomiast przez loci regionu S w obrębie H-2. a potem również zwierząt gospodarskich. Główny układ zgodności tkankowej myszy Badania głównego układu zgodności tkankowej były prowadzone początkowo u myszy. Białka te są oznaczane literą C (ang. których jest łącznie z czynnikami regulującymi około 30. gdyż ich miejsce wiążące pozostaje otwarte z obu stron. Natomiast białka MHC klasy II mogą wiązać peptydy różnej długości. Późniejsze badania ujawniły.3 wskazują na wysoką homologię (80%) tego genu z genami klasycznych antygenów transplantacyjnych. Białka C2. ponieważ mają zamknięte miejsce wiążące. z tym jednak że określane są one jako cząsteczki nieklasyczne (Ib). Geny kodujące białka MHC klasy I znajdują się w regionach H-2K i H-2D (tzw. Dotychczas wykryto co najmniej 15 genów klasy la.Zarówno białka MHC klasy I.3.

Klasyczne cząsteczki klasy I kodowane są przez 3 loci — HLA-A. DR.2. 10-6).1% całego genomu. znajduje się poza MHC. Struktura HLA przedstawiona jest na liniowym diagramie (ryć. DOB/DNA i DM. u człowieka w 15 chromosomie. Białka klasy II są determinowane przez geny zlokalizowane w subregionach H2-A i -E. natomiast u myszy z trzech eksonów. Wzór eksonów i intronów genów klasy II wskazuje na bliską współzależność między tymi genami i podobieństwa struktury z genami klasy I oraz genem β2-mikroglobuliny. z wyjątkiem H2-P. bardzo istotny dla ekspresji produktów genów klasy I. oznaczone symbolem Ir (ang.3. -P. natomiast cząsteczki kontrolowane przez loci HLA-E. u myszy w 2. Sekwencja aminokwasowa β2-mikroglobuliny wykazuje wysoką homologię z domeną immunoglobulin i odpowiednimi domenami antygenów transplantacyjnych klasy I. w grupie sprzężeniowej z locus dehydrogenazy sorbitolu. który ma pojedynczy pseudogen oznaczony symbolem H-2Pb. 10.żują wiele różnic w porównaniu z antygenami transplantacyjnymi. -O/N oraz -M. Białka klasy III są kontrolowane przez geny regionu S. DP. Główny układ zgodności tkankowej człowieka • U ludzi MHC (HLA) znajduje się w krótkim ramieniu chromosomu 6. Geny klasy II HLA znajdują się w pięciu podklasach: DQ. Każda podklasa ma co najmniej jeden gen łańcucha α i β. zajmuje łącznie około 4 mpz DNA (4 miliony par zasad). Częstość rekombinacji między skrajnymi końcami tego kompleksu genów wynosi około 1%. w którym znajdują się geny kontrolujące odpowiedź immunologiczną (wytwarzanie przeciwciał przeciwko ponad 40 różnym antygenom). Gen ten u ludzi składa się z ośmiu eksonów. Wśród regionów H-2 na szczególną uwagę zasługuje region I (między regionami K i S).1. -B i -C. Gen kodujący łańcuch lekki (β2-mikroglobulinę) cząsteczek klasy I. czyli ponad 0. -F i -G należą do nieklasycznych cząsteczek klasy I. przy czym trzy pierwsze . W regionie Qa-2. immune response).3 i Tla zmapowano dotychczas 31 genów.

iż cząsteczka DR jest kodowana przez wysoko polimorficzny gen DRB (determinujący syntezę łańcucha β) oraz dialleliczny gen DRĄ (kontrolujący syntezę łańcucha α).in. Podobnie jak u myszy. przenoszące peptydy (pocięte białka) do siateczki śródpłazmatycznej w celu prezentacji ich przez cząsteczki klasy I MHC. białek transkrypcyjnych oraz białek nieprawidłowych. Są to geny TAP1 i TAP2 kodujące peptydowe transportery. na przykład DRA.in. m. jak i do genów klasy II. 314 alleli klasy II i 40 alłeli klasy III. 10-11). Biorą one udział w proteolizie białek. -DRB i -DPB występują w postaci kilkudziesięciu alleli (tab. bowiem jego sekwencja jest w takim samym stopniu podobna do genów klasy I. Cząsteczka MHC kodowana przez ten locus odgrywa szczególną rolę w prezentacji antygenów. geny dla 21-hydroksylazy (CYP21). białek szoku 238 . O szczególnej roli proteasomu świadczy określanie go jako „wewnątrzkomórkowego układu immunologicznego". HLA klasy II — DPB2 i DPA2) oraz geny kodujące inne białka. determinuje syntezę nieklasycznych cząsteczek klasy II. Odkryty niedawno locus DM jest nieco inny niż pozostałe.kodują klasyczne cząsteczki klasy II. DOB/DNA. podczas gdy czwarta podklasa. -B. Ta liczba alleli wynika z ogromnego polimorfizmu genów MHC. które strukturalnie nie należą do genów klasy II. nie podlegających transkrypcji (np. co potwierdza fakt. mają tylko 2 allele. Ponadto w obrębie HLA wykryto także kilkanaście pseudogenów. Jest pewnym paradoksem. iż komórki nie wykazujące ekspresji tej cząsteczki mają upośledzoną zdolność prezentacji antygenów. Najbardziej interesujące z immunologicznego punktu widzenia są geny włączone w przetwarzanie własnych białek komórkowych. Dotychczas wykryto 267 allełi klasy I HLA. m. Stwierdzono na przykład. Dwa inne geny LMP2 i LMP7 kodują podjednostki kompleksu białek cytoplazmatycznych nazywanych proteasomami. region klasy II HLA zawiera także geny. że geny HLA-A. Nieliczne z genów MHC.

1. w którym znanych jest także ponad 30 genów strukturalnych i kilkanaście markerów mikrosatelitarnych. Produkty genów klasy I są to klasyczne cząsteczki MHC. Wiadomo jednak. Nie wykryto dotąd cząsteczek klasy I będących nieklasycznymi cząsteczkami. iż homologia między poszczególnymi gatunkami i człowiekiem jest duża.cieplnego 70 (HSP70) i dwa geny dla czynnika martwicy nowotworu (TNFA i TNFB). Na przykład homologia genów klasy II u ludzi i myszy jest następująca: myszy: ludzie: Aa Aβ DQα DQβ Eα Eβ DKα DRβ P O/N DP DOB/DNA M DM 10. różniących się delecją 6 par zasad w eksonie 5. Struktura BoLA przedstawiona jest na rycinie 10-7. Jest to najlepiej poznany chromosom bydła. Porównanie genów znajdujących się w obrębie MHC u poszczególnych gatunków zwierząt zawarto w tabeli 10-111. główny układ zgodności tkankowej jest regionem względnie konserwatywnym i istnieje wiele homologii między MHC u ludzi i różnych gatunków zwierząt. który koduje krótki fragment transbłonowy łańcucha cząsteczki 239 . Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich jest mniej poznany. Jak wspomniano na początku tego podrozdziału.3.3. Geny klasy I należą do dwóch grup — A i B. Główny układ zgodności tkankowej bydła Główny układ zgodności tkankowej bydła zlokalizowano w 23 chromosomie. Liczba poznanych haplotypów BoLA jest już bardzo długa i stale się zwiększa.

W obrębie klasy II obserwowany jest duży polimorfizm genów.MHC. Regiony klasy I i II znajdują się blisko siebie. Nie jest znana dokładna liczba genów klasy I SLA. Homologia między genami BoLA i HLA jest stosunkowo duża. Region klasy II zawiera wiele genów. DQA. par zasad mniejsza niż w MHC u ludzi. DQB. Tylko kilka genów regionu klasy I wykazuje ekspresję. których homologia wynosi około 80-85%. i bardziej różniące się od nich (podobieństwo około 50%) PD6 i PD15. spośród których przypuszczalnie tylko DR i DQ wykazują ekspresję na poziomie białka. w granicach 75-87%. z odpowiadającymi im genami HLA. 26 DQB i 31 DQA. Niektóre geny. mają dużą homologię. PD7 i PD14. różniący się od genów tego locus kodonem „stop" w eksonie kodującym transbłonowy fragment łańcucha cząsteczki MHC. szacuje się. Są to PD1. Główny układ zgodności tkankowej świni Główny układ zgodności tkankowej świń został zmapowany w chromosomie 7 ponad ćwierć wieku temu. odległość między nimi wynosi 0. Podobnie jak u innych gatunków. Za pomocą analizy molekularnej (RFLP) zidentyfikowano już 46 haplotypów DRB. w SLA 240 . W locus DRB wykryto pseudogen (DRB1). że region klasy I SLA jest mniejszy od analogicznego regionu u ludzi i myszy.4 cM. że jest ich około 7-10. DRĄ i DRB. Wydaje się. natomiast DQA bydła i człowieka — 75% homologii. Na przykład gen DRB3 wykazuje 85% homologii z genem HLA — DRB1. Natomiast odległość między genami klasy I i III oraz III i II jest co najmniej o 100 tyś.

podobnie jak u bydła. obok genów MHC znajdują się pseudogeny. Geny klasy II wykazują duży polimorfizm. a częstość rekombinacji między nimi wynosi 0. 1996. Mapa sprzężeniowa owczego chromosomu 20.6%. w którym stwierdzono delecję nukleotydu w kodonie 53. zmodyfikowano) znajdują się także pseudogeny.Ryć.6 cM. Dotąd nie sporządzono mapy fizycznej tego układu. powodujące. w eksonach 3 i 4 znajdują się kodony „stop". Schemat głównego układu zgodności tkankowej świni (SLA) (wg: Schook i Lamont. iż nie jest on funkcjonalny. W regionie tym są także inne geny typowe dla tego układu (ryć. Główny układ zgodności tkankowej owcy Główny układ zgodności tkankowej owiec oznaczony jest skrótem OLA. C2 i C4. W wyniku mutacji. Jest nim na przykład gen DRB2. w przeciwieństwie do innych gatunków. w którym znajduje się główny układ zgodności tkankowej. W regionie klasy II. przy czym geny z locus DQB cechuje większy polimorfizm niż z locus DQA i DRĄ. znajdują się po jednym genie CYP22. ma długość 5. W regionie klasy III. 10-8. ale można również spotkać określenie Ovar (ang. 241 . W regionie OLA klasy I zidentyfikowano blisko sprzężone loci: OLA -A i -B. które wykryto w tym pseudogenie. Najlepiej poznany jest pseudogen DRB2. ale informacje uzyskane za pomocą analizy sprzężeń wykazują podobieństwa OLA do MHC u ludzi i bydła. 10-8). ovine aries).

Z kolei. Jak już wspomniano przy omawianiu budowy cząsteczki klasy I.Struktura genetyczna regionu OLA klasy III wykazuje dużą homologię do HLA. Cecha charakterystyczną klasy III OLA jest duplikacja loci dopełniacza C4 i 21-hydroksylazy (CYP21). natomiast w odniesieniu do Rfp-Y większość badaczy uważa. O ile funkcje regionów B-F i B-L są znane.5%. Region klasy I oznaczony jest symbolem B-F. że jest on zlokalizowany również w tym chromosomie (ryć. które są klasyfikowane niezależnie. Za typowy MHC uważany jest kompleks B. o tyle funkcja regionu B-G wciąż nie jest wyjaśniona. że kompleks Rfp-Y jest włączony w proces rozpoznania przez komórki NK — naturalnych zabójców. Wyniki badań prowadzonych na dużych populacjach referencyjnych wskazują na możliwość sprzężenia przynajmniej kilku genów klasy III z MHC drobiu. Dotychczas stwierdzono ponad 30 haplotypów tego kompleksu. gen łańcucha lekkiego (β2-mikroglobuliny) znajduje się poza głównym układem 242 . Główny układ zgodności tkankowej kury U drobiu geny MHC są zlokalizowane w dwóch kompleksach: B i Rfp-Y. Długość tego regionu u owiec wynosi około 150 tyś. częstość rekombinacji między skrajnymi loci tego układu -. Długość kompleksu B u drobiu wynosi prawdopodobnie 300-400 kpz. częstość rekombinacji regionu Rfp-Y z regionem B wynosi 100%.około 0. Kompleks B znajduje się w 16 mikrochromosomie. Chromosom 16 jest jedynym chromosomem u drobiu mającym obszar jąderkotwórczy (NOR). par zasad. U drobiu nie ma regionu klasy III. a klasy IV — B-G. Badania MHC u drobiu koncentrują się na kompleksie B. klasy II — B-L. 10-9). przypuszcza się natomiast. chociaż niedawno zmapowano w obrębie MHC u drobiu gen G9a należący do klasy III HLA.

Na przykład. przeciwciała monoklonalne.3. 10. 2) poprzez analizę molekularną DNA. Znane są już powiązania antygenów MHC z zapadalnością na różne choroby.1.3. od pewnego czasu.3. jak: • hybrydyzacja z sondą komplementarną do danego allelu (ang. Udoskonaleniem tej techniki jest test HTC. w którym używane są homozygotyczne komórki stymulujące. 10.2. poprzedzona amplifikacją danego frag mentu DNA (PCR). dzięki której możliwe jest wykrycie obecności danego allelu MHC. Do badań serologicznych wykorzystywane są surowice lub.3. Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej 10. białaczkę. ale ich wyniki świadczą o wpływie MHC na podatność/odporność na niektóre choroby.zgodności tkankowej. antygenu) MHC.3. badania układu zgodności tkankowej u bydła (BoLA) wykazały jego związek z odpornością na mastitis. allele specific oligonucleotides — ASO). U zwierząt gospodarskich analogiczne badania są znacznie mniej zaawansowane. inwazję kleszczy i pasożytów oraz trypanosomatozę (tab. Natomiast bezpośrednia identyfikacja genów MHC jest możliwa dzięki takim technikom genetyki molekularnej. • metoda RFLP. pozwalających na identyfikację określonej cząsteczki (białka. Cząsteczki MHC klasy II można również identyfikować w mieszanej hodowli limfocytów (MLC). Związek MHC z odpornością na choroby Najważniejszą funkcją cząsteczek MHC jest udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na infekcje wewnątrzkomórkowe. Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej Określanie genotypu osobnika pod względem układu zgodności tkankowej (haplotypu) może być przeprowadzane dwoma podstawowymi sposobami: 1) za pomocą metod serologicznych. 10-IV). Mechanizm ten przedstawiony jest w podrozdziale: Zarys przebiegu reakcji odpornościowej. Zainteresowani tym zagadnieniem znajdą szczegółowe informacje w podręczniku immunologii. U drobiu zlokalizowano go metodą FISH (hybrydyzacja fluorescencyjna in situ) w dużym mikrochromosomie (numer 9 lub 10 pod względem wielkości). Rola głównego układu zgodności tkankowej w odporności/podatności na wiele chorób u ludzi jest przedmiotem intensywnie prowadzonych badań. tuberkulozę. 243 .

Główny układ zgodności tkankowej u koni (ELA) jest najmniej poznany. Na przykład. mięsaka Rousa i cholerę ptasią.3.2. U kur główny układ zgodności tkankowej jest związany z odpornością na chorobę Mareka. Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi Główny układ zgodności tkankowej. oddziałuje także na inne cechy (produkcyjne i reprodukcyjne). Podstawowym celem tych badań jest ustalenie antygenów MHC mogących być wskaźnikami selekcyjnymi odporności owiec na pasożyty wewnętrzne.2*8 — podatność 10. Coraz częściej u zwierząt gospodarskich identyfikowane są haplotypy związane z określoną reakcją na infekcje. oprócz szczególnej roli w reakcji immunologicznej. U bydła mlecznego stwierdzono istotne oddziaływanie niektórych 244 . U trzody chlewnej geny klasy I są przypuszczalnie głównymi genami włączonymi w regulację odpowiedzi immunologicznej na inwazję nicieni Trichinella spiralis.2*11 — odporność DQA*12-DQB*12-DRB2*3A-DRB3.3. kokcydiozę.U owiec najbardziej zaawansowane są badania nad zależnością między podatnością/odpornością na inwazje pasożytnicze a głównym układem zgodności tkankowej. ale stwierdzono już jego związek z odpornością na raka skóry. haplotypy klasy II bydła uznane za skorelowane z odpornością/podatnością na białaczkę są następujące: DQA*3A-DQB*3A-DRB2*2A-DRB3.

245 . czyli są degradowane do peptydów. zależnie od rodzaju patogenu i miejsca infekcji. jak dotychczas. Zarys przebiegu reakcji odpornościowej W odpowiedzi na wniknięcie patogenów (wirusy. Zasadniczą rolę w ich rozpoznaniu. iż geny ELA mogą wpływać na zmniejszenie płodności przy kojarzeniach ogierów i klaczy o identycznych haplotypach. Dotyczyły one wpływu MHC na stopień owulacji. Cząsteczki MHC klasy I biorą udział w odpowiedzi układu immunologicznego na wirusową infekcję wewnątrzkomórkową. Tutaj też następuje związanie cząsteczki MHC z peptydem. Również u bydła antygeny MHC mogą wpływać na zamieralność zarodków. po czym powstały kompleks transportowany jest na powierzchnię komórki. W zakażonej komórce białka wirusowe ulegają proteolizie (w cytosolu). U koni natomiast stwierdzono. Przebieg reakcji immunologicznej jest niezmiernie skomplikowany i. natomiast u bydła ras mięsnych zauważono korelację między przyrostami masy ciała i przekrojem mięśnia najdłuższego grzbietu a obecnością określonych antygenów MHC. nie do końca został poznany. odgrywają cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej.4. przeżywalność zarodków i płodów oraz liczebność miotu. Wyniki badań prowadzonych na trzodzie chlewnej świadczą o wpływie MHC na cechy tuczne i rzeźne świń. bakterie i pasożyty) do organizmu układ immunologiczny reaguje w różny sposób. Wykazano wyraźny wpływ haplotypu rodziców na te cechy. Peptydy te są następnie przekazywane do siateczki śródplazmatycznej. Wykazano ponadto istotny związek niektórych antygenów klasy II z zatrzymaniem łożyska. 10. bez względu na to. czy są to antygeny zewnątrzkomórkowe czy wewnątrzkomórkowe. gdzie zostaje rozpoznany przez obecne w pobliżu limfocyty T cytotoksyczne. Dokładne poznanie struktury i funkcji głównego układu zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich oraz jego związku z odpornością. Badania znaczenia głównego układu zgodności tkankowej w reprodukcji zwierząt gospodarskich prowadzone były przede wszystkim na świniach. zwłaszcza w odniesieniu do zakażenia zewnątrzkomórkowego. przy czym stwierdzono różną współzależność danego haplotypu z cechami produkcyjnymi zależnie od rasy. W siateczce śródplazmatycznej są syntetyzowane cząsteczki klasy I MHC. reprodukcją i produkcyjnością powinno w przyszłości umożliwić wykorzystanie cząsteczek (antygenów) MHC jako markerów genetycznych w doskonaleniu zwierząt pod względem tych cech.cząsteczek MHC klasy I na cechy związane z użytkowością mleczną. obniżać stopień przeżywalności i masę ciała cieląt. Obecna wiedza pozwala na przedstawienie jedynie w zarysie przebiegu reakcji.

są rozkładane na peptydy w wakuolach (endosomach). jeśli bakterie zostaną pochłonięte przez makrofagi. Podczas infekcji bakteryjnej. Limfocyty te uwalniają cytokiny hamujące replikację wirusów i cytotoksyny. 10-10a). przedostającymi się z siateczki śródplazmatycznej. 10-10. Peptydy te wiążą się z cząsteczkami MHC klasy II.nazywane inaczej zabijającymi. które zabijają zakażoną komórkę (ryć. mające na powierzchni cząsteczkę CD8. Cząsteczki MHC klasy II uczestniczą w reakcji przeciwko infekcji zewnątrzkomórkowej. które zostały pochłonięte przez wyspecjalizowane komórki układu immunologicznego — komórki dendrytyczne. Reakcja immunologiczna: (a) prezentacja antygenu przez cząsteczki MHC klasy I. Powstały Ryc. prezentując przede wszystkim obce antygeny. makrofagi lub limfocyty B. (b) prezentacja antygenu przez cząsteczki MHC klasy II 246 .

które służą jako receptory antygenów. ale także oporności/podatności na choroby zakaźne i inwazyjne. Makrofagi wchłaniają. a raczej ich pojemność jest różna. IgE lub IgA). Limfocyty te nie mszczą komórek tak jak limfocyty T cytotoksyczne (CD8). ale uwalniają limfokiny aktywujące komórkę do zwalczenia infekcji (ryć. gdy jest zbyt mała liczba limfocytów B zdolnych do rozpoznania antygenu (co może wystąpić przy pierwszym zetknięciu się organizmu z danym antygenem) bądź gdy fagocytowane cząsteczki lub bakterie są dużych rozmiarów. 10-10b). Następnie peptydy te są wiązane przez cząsteczki klasy II. czyli jej fizjologiczna śmierć. które różnią się od pierwotnych tylko strukturą łańcucha ciężkiego.kompleks jest transportowany na powierzchnię komórki i tutaj rozpoznawany przez limfocyty T CD4 typu zapalnego (Thl). Obce białko rozpoznane przez limfocyt B jest przekazywane do wakuoli (endosomów) i tam trawione na krótkie peptydy. Tak więc wytwarzanie przeciwciał przez limfocyty B jest kontrolowane przez cząsteczki MHC i limfocyty T (ryć. W określonych przypadkach. apoptosis opadanie) jest to programowana śmierć komórki. makrofagi mogą pełnić rolę pośrednią. Zdolność cząsteczek MHC do wiązania peptydów. Jeśli bakterie zostaną pochłonięte przez limfocyty B. prezentując limfocytom B cząsteczki po fagocytozie i wstępnej fragmentacji. 10. degradują i prezentują wszystkie antygeny (ryć. Cząsteczki MHC biorą także udział w usuwaniu własnych białek pochodzących z komórek. które dotarły tu z siateczki śródplazmatycznej.5. Zaktywowane limfocyty B rozpoczynają syntezę przeciwciał wtórnych (IgG. Genetyczna oporność na choroby Zmienność obserwowana u zwierząt dotyczy nie tylko cech użytkowych (mleczność. a jej fragmenty są trawione przez sąsiadujące komórki. określane jako Th2. jest rozpoznawany przez limfocyt pomocniczy T. po przedostaniu się na powierzchnię komórki. Apoptoza (gr. natomiast cząsteczka klasy II może ich związać dwa razy więcej. chromatyna ulega kondensacji na obrzeżach jądra. Limfocyt ten daje sygnał limfocytom B do proliferacji (namnażania) i syntezy przeciwciał.). 10-10b). 10-10b). a następnie cała komórka pęka. Jedna cząsteczka MHC klasy I może w swym rowku związać około 1000 różnych peptydów. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się genetycznie uwarun247 . które uległy apoptozie. w odpowiedzi immunologicznej biorą udział limfocyty T CD4 pomocnicze. nieśność itd. Dojrzały limfocyt B ma na swej powierzchni przeciwciała IgM lub IgM i IgD. Utworzony kompleks. Podczas tego procesu komórka początkowo kurczy się i oddziela od sąsiednich komórek. wkrótce potem jądro.

należy oszacować jej zmienność genetyczną. Informacje te mogą być przydatne w opracowaniu strategii doskonalenia oporności. Oporność na choroby jest definiowana jako właściwość organizmu uniemożliwiająca rozwój choroby pomimo wniknięcia patogenu. następnym krokiem jest oszacowanie parametrów genetycznych: odziedziczalności tej cechy i jej korelacji genetycznej z innymi cechami istotnymi ekonomicznie.kowanej oporności na choroby. Jeśli okaże się. chociaż w przypadku niektórych schorzeń stwierdzono. Umożliwi to poznanie sposobu jej dziedziczenia. może nią być produkt nadający się do sprzedaży bądź zmniejszający koszty produkcji • być łatwa do mierzenia bez ponoszenia wysokich kosztów. W przypadku gdy oporność na chorobę jest cechą poligeniczna. Genetyczna oporność nie obejmuje typowej odpowiedzi immunologicznej. następnie sklonowanie go i poznanie sekwencji nukleotydów. Gdy cecha — wskaźnik oporności jest już wybrana. czyli określenie jego położenia w chromosomie. 10-11). np. celowe jest zmapowanie tego genu. Na ogół jest to cecha poligeniczna. Wybór cechy będącej wskaźnikiem oporności powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem pewnych kryteriów. Cecha ta powinna: • charakteryzować się dużą genetyczną zmiennością i odziedziczalnością • mieć istotną wartość ekonomiczną. W ośrodkach naukowych wielu krajów prowadzone są intensywne badania. których celem jest znalezienie takich genów. 248 . mutacja w genie FUT1 odpowiadająca za oporność prosiąt na chorobę obrzękową. iż cecha oporności jest warunkowana pojedynczym genem. Podstawowe założenia poszukiwania genów odpowiedzialnych za oporność zwierząt na choroby obrazuje schemat (ryć. iż oporność na nie zależy od pojedynczego genu o dużym efekcie. Mechanizm dziedziczenia genetycznej oporności na różne choroby nie został jeszcze w pełni poznany.

związana z opornością na raka oczu. Klasycznymi przykładami cech eksterierowych są: ciemna obwódka wokół oczu u bydła rasy hereford (bydło z biało umaszczoną głową). Y2/ D' i P'.Zasadniczym krokiem w badaniach genetycznej oporności jest poszukiwanie sprzężeń między genetyczną opornością. W opracowaniu strategii doskonalenia oporności genetycznej wykorzystuje się zarówno metody tradycyjne. Sprzężenia takie są szczególnie korzystne w selekcji. gdyż umożliwiają określanie oporności/podatności zwierzęcia bez konieczności zarażania go patogenami. Tradycyjna praca hodowlana w kierunku zwiększenia oporności zwierząt może być prowadzona w drodze selekcji pośredniej na podstawie takich cech. rodzime rasy bydła w Indii są bardziej wrażliwe na brucelozę niż ich mieszańce z rasami europejskimi. i barwne upierzenie drobiu. Wyniki badań prowadzonych na owcach w Australii i Nowej Zelandii wskazują na zależność między genotypem hemoglobiny a częstością zarażenia pasożytem Haemonchus contortus. • cechy ustalane za pomocą badań molekularnych DNA. a markerami genetycznymi. Ustalenie na tej podstawie oporności (lub podatności) na choroby jest możliwe już u zarodka. która prowadzi do śpiączki afrykańskiej (trypanosomatoza). Choroba ta dziesiątkuje populacje bydła 249 . jak również badania genetycznej struktury głównego układu zgodności tkankowej (MHC). jak i techniki inżynierii genetycznej. co ma zasadnicze znaczenie w hodowli bydła wobec coraz szerzej stosowanego ich transferu. które są określane za pomocą testów serologicznych lub elektroforezy. warunkowaną wieloma lub jednym genem. • cechy. u bydła opornego na białaczkę częściej występują antygeny erytrocytarne B. wskazujące na większą niż u osobników białych oporność na choroby wirusowe. Największe możliwości ograniczania występowania chorób u zwierząt na drodze hodowlanej stwarzają wyniki badań molekularnych określających sekwencje nukleotydowe genów. jak i rasowe. W Kenii zarażenie bydła motylicą wątrobową jest o wiele częstsze u ras importowanych z Europy niż u ras miejscowych. jak: • cechy eksterierowe (widoczne gołym okiem). Zwierzęta z hemoglobiną AA są bardziej oporne niż osobniki z hemoglobiną AB i BB. takimi jak antygeny erytrocytarne czy białka polimorficzne (markery klasy I) lub niekodujące sekwencje DNA (markery klasy II). Na przykład. Znajomość cech określanych metodami serologicznymi. Na przykład. które mogą być wskaźnikami oporności na choroby. Powszechnie znana jest oporność rodzimego bydła afrykańskiego N'Dama na infekcję świdrowca Trypanosoma brucei brucei. umożliwiałaby prowadzenie selekcji wśród zwierząt młodych. Innym markerem biochemicznym mogą być antygeny erytrocytarne grup krwi. Na zmienność w podatności na choroby infekcyjne i pasożytniczne składają się zarówno różnice osobnicze.

Zjawisko oporności u kur obserwowane jest także w odniesieniu do kokcydiozy i salmonellozy. pullorum. Wyniki badań wrażliwości kur na bakterie Salmonella (S. Prowadzone są badania nad możliwością wprowadzenia do oceny wartości hodowlanej buhajów cechy „choroba" (mastitis). której częstość występowania jest w dużej mierze stymulowana działaniem czynników środowiskowych. Obserwowane są zarówno różnice rasowe. Wykorzystanie zjawiska genetycznej oporności w celu poprawy zdrowotności zwierząt gospodarskich ma szczególne znaczenie w przypadku chorób trudnych do zwalczania metodami weterynaryjnymi. nie zabezpieczając ich przed infekcją. że oporność na nie zależy od funkcji fagocytarnych komórek przede wszystkim śledziony i wątroby. Dzięki wysokiej plenności i szybkiej rotacji pokoleń prowadzona u tego gatunku intensywna selekcja w kierunku oporności na chorobę Mareka umożliwiła wytworzenie rodów kur całkowicie niewrażliwych na to schorzenie. Oprócz różnic rasowych w podatności krów na mastitis stwierdzono także wyraźne różnice w częstości występowania tego schorzenia między rodzinami (po matkach) i liniami (po ojcach). Kokcydioza powoduje obniżony stopień wzrostu. Ze względu na stosowaną sztuczną inseminację problem przekazywania przez ojca oporności na mastitis jest bardzo istotny. typhimurium. S. Kokcydioza jest równocześnie przykładem choroby. które są przyczyną poważnych strat ekonomicznych w hodowli bydła mlecznego. Jedną z dróg ograniczania występowania mastitis u bydła jest wykorzystanie w pracy hodowlanej różnic w genetycznych skłonnościach do tego schorzenia.afrykańskiego. Ponadto świadczą one. w tym przypadku jest to temperatura otoczenia. Mechanizm oporności na chorobę Mareka przypuszczalnie polega na ograniczaniu rozwoju guzów u zainfekowanych ptaków. S. iż oporność na salmonellozę jest dominująca i może być warunkowana pojedynczym genem. a także. jak i indywidualne. Zależność ta jest następstwem zróżnicowanej zdolności termoregulacji u młodych ptaków. S. zmniejszone wykorzystanie paszy. z zachowaniem ich wysokiej produkcyjności. Zmienność podatności zwierząt na choroby najlepiej poznano u kur. Za wskaźnik oporności na kokcydiozę przyjęto liczbę produkowanych oocyst. W Norwegii od 1978 roku mastitis jest już włączone jako cecha 250 . Badania genetycznych uwarunkowań oporności na kokcydiozę wskazują na rolę genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) i genów zlokalizowanych poza tym układem. śmiertelność. Różnice rasowe w oporności/podatności na choroby mogą być wykorzystywane do krzyżowania w celu uzyskania mieszańców opornych na daną chorobę. gallinarum. krowy rasy nizinnej czarno-białej i czerwonej duńskiej częściej zapadają na zapalenia gruczołu mlecznego niż holsztyńsko-fryzyjskiej. Na przykład. Należą do nich stany zapalne gruczołu mlecznego (mastitis). zwłaszcza u młodych kurcząt. simentalery czy szwyce. enteritidis) sugerują.

za duże lub za małe strzyki. niedobór niektórych pierwiastków. Wydaje się. Celem tych działań jest wyselekcjonowanie krów o prawidłowej budowie wymienia. że większa zapadalność na białaczki krów od matek chorych jest następstwem nie tylko dziedziczenia skłonności do tej choroby. wysokość zawieszenia wymienia i szybkość oddawania mleka. kobalt i mangan). że mastitis najczęściej występuje u krów. przez uprzednio zarażoną wirusem białaczki komórkę jajową. Na podstawie licznych badań można sądzić. takie jak: nieproporcjonalny rozwój przednich i tylnych ćwiartek. jak: magnez. których wymiona wykazują morfologiczne i fizjologiczne odchylenia od normy. Jej występowanie stwierdzono na wszystkich kontynentach. jak również niekorzystnym warunkom środowiska (np. Wiadomo. Stwierdzono na przykład. Jednakże badania niektórych autorów wykazały istotną rolę poszczególnych rodzajów komórek somatycznych w zabezpieczaniu wymienia przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Ponieważ wszelkie metody zwalczania białaczki (poza eliminacją zwierząt zarażonych) stosowane przez lekarzy weterynarii nie przynoszą oczekiwanych wyników. Wielu badaczy wiąże skłonność krów do stanów zapalnych (mastitis) z budową i wielkością wymienia oraz strzyków. w celu ograniczania występowania mastitis poprzez selekcję. oprócz wydajności. ale najczęściej atakuje ona bydło w krajach strefy umiarkowanej. Ta metoda selekcji jest zalecana na przykład w Szwecji. wapń. charakteryzujących się wysoką produkcją mleka i zwiększoną opornością na mastitis. że skłonność do białaczki jest przekazywana przez rodziców. kształt i wielkość wymienia oraz strzyków.selekcyjna w programach hodowlanych. iż byłoby celowe prowadzenie selekcji pośredniej. którego leczenie jest bezskuteczne. Inną drogą zwalczania mastitis jest selekcja buhajów w kierunku zmniejszenia zawartości komórek somatycznych w mleku ich córek. iż selekcja w kierunku zmniejszenia zawartości komórek somatycznych w mleku może zmniejszyć zdolność krów do reakcji na infekcje gruczołu mlecznego. Ocena rozpłodników jest dokonywana na podstawie zdrowotności gruczołu mlecznego ich potomstwa żeńskiego. Podstawowymi kryteriami tej selekcji są. Można zatem przypuszczać. Wpływ buhajów na skłonność ich córek do białaczki nie jest tak silny jak wpływ matek. zbyt duża wielkość i niskie zawieszenie. co zostało udowodnione. iż wirus białaczki limfatycznej nie jest przenoszony podczas sztucznej inseminacji przez nasienie. opartej na wskaźnikach fenotypowych oporności. Innym schorzeniem u bydła. Wybór tych cech jest uzasadniony ich uwarunkowaniem genetycznym i powiązaniem ze stanem zdrowotnym wymienia. Obecnie w programach hodowlanych kładzie się wyraźny nacisk na cechy morfologiczne wymion i zdolność wydojową krów. jest białaczka limfatyczna. ustawienie strzyków. Z drugiej 251 . Wydaje się. siarę i mleko oraz. coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom wpływu założeń genetycznych na skłonność do tego schorzenia. a zwłaszcza przez chore matki. która w znacznym stopniu jest uwarunkowana genetycznie. ale także zakażenia przez łożysko.

cieszy się mniejszym zainteresowniem wśród badaczy. lub też jako zdolność do współżycia z pasożytem (ang. Można jedynie mówić 0 doskonaleniu cechy oporności na określone schorzenie. . iż między opornością owiec na zarażenie nicieniami żołądkowo-jelitowymi (np. co może być dowodem na dziedziczenie podatności na białaczkę. że krowy po niektórych buhajach znacznie częściej zapadają na tę chorobę. U owiec stwierdzono zróżnicowaną oporność na pasożyty wewnętrzne. Stwarza to możliwość wykorzystywania tej właściwości w ograniczaniu stopnia inwazji pasożytniczych u tego gatunku zwierząt. przede wszystkim z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniego wskaźnika tego stanu. ale także innych schorzeń. Stwierdzono. że praktycznie nie jest możliwe uzyskanie zwierząt opornych na kilka chorób jednocześnie. coli i F18 E. resistance). Genetyczne uwarunkowanie oporności prosiąt na biegunki okresu noworodkowego i poodsadzeniowego wywoływane szczepami K88 E.6. Prowadząc selekcję w kierunku oporności na pasożyty można oczekiwać poprawy skorelowanej z nią cechy zdolności współżycia z pasożytem. Oporność owiec na pasożyty żołądkowo-jelitowe może przejawiać się jako zdolność żywiciela do kontrolowania występowania pasożyta. której wartość waha się w granicach 0. Genetyczna zmienność zdolności do współżycia żywiciela z pasożytem. coli jest opisane w podrozdziale: Mutacje genowe. w odróżnieniu od genetycznej zmienności oporności. Haemonchus contortus) a „resilience" istnieje dodatnia korelacja genetyczna. Badania nad genetyczną opornością świń na choroby dotyczą przede wszystkim biegunek u prosiąt. W tym miejscu należy podkreślić. przez zmniejszanie jego ilości 1 ograniczanie przeżywalności (ang. resilience) poprzez utrzymywanie produkcyjności na nie zmienionym poziomie nawet podczas inwazji.jednak strony wielu badaczy stwierdzało.5-0. na przykład schorzeń kończyn.

Rozdział elektroforetyczny ujawnia formy różniące się ruchliwością. która zależy od wielkości i ładunku elektrycznego cząsteczki białka (lub fragmentu DNA) oraz jej konformacji przestrzennej. przydatna do celów analizy genetycznej. Polimorfizm markerów bada się zazwyczaj za pomocą metod analitycznych. uwarunkowana w sposób prosty — tzn. Zastosowanie enzymów restrykcyjnych pozwala na ujawnienie polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) w obrębie genów lub polimorfizmu powtarzalnych sekwencji minisatelitarnych. Metody serologiczne wymagają stosowania surowic testowych. antygenowe determinanty białek surowicy krwi (allotypy). które nie kodują informacji genetycznej. W przypadku DNA rozdział może być poprzedzony trawieniem wyizolowanego (lub zamplifikowanego metodą PCR) DNA z użyciem enzymów restrykcyjnych. Przydatność markera zależy od tego. W ten sposób badane są antygeny erytrocytarne (grupy krwi). pozwala na analizę polimorficznych loci zawierających sekwencje mikrosatełitarne lub też ujawnienie zróżnicowanej konformacji pojedynczych łańcuchów zamplifikowanego frag253 . umiejscowione na niektórych frakcjach leukocytów (antygeny klasy II) lub innych komórkach mających jądro (antygeny klasy I). wśród których dominują metody serologiczne oraz biochemiczne — oparte na elektroforezie. a dokładniej — rozpoznające konkretną determinantę antygenową. co zachodzi wówczas. antygeny głównego układu zgodności tkankowej.Rozdział W klasycznym ujęciu marker genetyczny to cecha jakościowa. Natomiast bezpośrednia elektroforeza wybranych fragmentów DNA. stężenie nośnika — żelu itp. zawierających przeciwciała skierowane przeciw ściśle określonej postaci białka. Technikę elektroforezy wykorzystuje się do rozdziału w polu elektrycznym białek oraz fragmentów DNA. gdy w populacji występują przynajmniej dwa allele w locus tego markera. przez jedną parę alleli. uzyskanych metodą PCR. a z drugiej strony od parametrów fizycznych rozdziału (napięcie. czy jest on polimorficzny. temperatura.).

który jest wykrywany za pomocą technik prążkowego barwienia chromosomów. Polimorfizm chromosomowy dotyczy przede wszystkim wielkości bloków heterochromatyny konstytutywnej (barwienia techniką CBG) oraz obszarów jąderkotwórczych (technika Ag-I. Klasa II markerów to sekwencje niekodujące. Oprócz wymienionych wyżej dwóch klas markerów genetycznych można wyróżnić jeszcze grupę markerów związanych z polimorfizmem chromosomowym. że mogą one być enzymami. i 60.geny. SSCP). cechujący się obecnością charakterystycznych białek.mentu DNA genu (metoda SSCP — ang. że markery zostały podzielone na dwie klasy. które zawierają swoiste przeciwciała skierowane przeciw konkretnemu antygenowi. Konkretny układ grupowy krwi jest warunkowany przez pojedynczy gen (locus). wówczas jest rozpoznawane 254 . Wspólną ich właściwością jest to. Polimorfizm tych markerów wykrywany jest poprzez analizę produktów genów (metody serologiczne i technika elektroforezy białek) lub badanie DNA tych genów (metody RFLP. czyli sekwencje kodujące -. Intensywne badania nad polimorfizmem antygenów erytrocytarnych u zwierząt domowych podjęto na przełomie lat 50. W wyniku reakcji antygen-przeciwciało dochodzi do aglutynacji lub hemolizy krwinek czerwonych. Klasa I obejmuje klasyczne markery. single stranded conformation polymorphism). Objęcie badaniami niekodujących sekwencji DNA spowodowało. np. cząsteczkami adhezyjnymi czy białkami strukturalnymi. Białka kodowane przez te geny pełnią różnorodne funkcje biologiczne. wśród nich najważniejsze miejsce zajmują tandemowo powtarzające się sekwencje mikrosatelitarne. że są związane z błoną plazmatyczną erytrocytów. Jeśli białko ma tylko jedną determinantę antygenową. dotyczącej kontroli pochodzenia. polskiego badacza Ludwika Hirszfelda. Przeciwciała obecne w surowicy testowej wiążą się z determinantami antygenowymi. na powierzchni erytrocytów. który w populacji jest reprezentowany zazwyczaj przez wiele alleli (seria alleli wielokrotnych). W ich obrębie zidentyfikowano liczne antygeny i allele je warunkujące. 11. Po dodaniu do surowicy testowej zawiesiny erytrocytów dochodzi do reakcji anty-genprzeciwciało. a ich obecność można wykryć metodami serologicznymi. W tym przypadku mają zastosowanie tylko badania oparte na elektroforezie DNA. Ich efektem było wykrycie wielu układów grupowych. Antygeny erytrocytarne (grupy krwi) Grupy krwi były najwcześniej wykorzystane w analizie genetycznej.1. Z badań prowadzonych u człowieka wynika. Identyfikacja antygenów erytrocytarnych wymaga zastosowania surowic testowych. receptorami. Przez grupę krwi należy rozumieć typ krwi. a w mniejszym stopniu sekwencje minisatelitarne. Do pionierów tych badań należy zaliczyć m.in. o właściwościach antygenowych. czyli Ag-NOR).

Wreszcie może być taka sytuacja. a przez to do utworzenia (lub zlikwidowania) 255 . że białko jest pozbawione determinant wykrywalnych dostępnymi surowicami testowymi. Jeśli takie geny mają wiele alleli. Występowanie różnych form determinanty antygenowej w danym białku jest skutkiem mutacji punktowych. Jeśli białko ma kilka determinant antygenowych. Mutacja taka może doprowadzić do zmiany sekwencji aminokwasów. a w tym jego determinanty antygenowej. a to z kolei może wpłynąć na zmianę struktury białka. to wówczas ta forma białka jest wykrywana po zastosowaniu odpowiedniej liczby surowic testowych. może to prowadzić do zróżnicowanej modyfikacji potranslacyjnej. Struktura białka zależy również od modyfikacji potranslacyjnej polipeptydu przeprowadzonej przez enzymy kodowane przez inne geny.za pomocą jednej surowicy testowej.

a więc są uwarunkowane przez jeden allel. Sytuacja staje się bardziej złożona. Gdyby dla uproszczenia przyjąć. przykład dla białka mającego kilka determinant antygenowych. że nowe determinanty antygenowe są skutkiem mutacji genu kodującego łańcuch polipeptydowy antygenu erytrocytarnego 256 . Wówczas pojedynczy allel jest opisywany za pomocą kilku surowic testowych. 11-1). które pojawiają się w trzech fenogrupach: abc. ab oraz a’bc). które dziedziczą się jak jednostka. W takiej sytuacji mutacja genu zmienia jedną Ryć. 11-2. Mówi się wówczas o fenogrupach. czyli zespole antygenów. że białko ma tylko jedną determinantę antygenową.nowej determinanty w antygenie erytrocytarnym. to wówczas każda mutacja genu. Mechanizm powstawania zróżnicowania antygenów erytrocytarnych. Schemat opiera się na założeniu. prowadząca do zmiany budowy białka — rozpoznawanej przez surowice testowe — będzie skutkowała powstaniem nowego allelu (ryć. gdy białko ma więcej determinant antygenowych.

a w konsekwencji do nietypowego dziedzi- 257 . 11-2). Badania prowadzone u zwierząt wykazały. Należy jednak zaznaczyć. Przy takim uwarunkowaniu genetycznym może dochodzić do powstawania rekombinantów. Wówczas zespół antygenów dziedziczący się jako jednostka genetyczna byłby uwarunkowany przez grupę genów bardzo silnie ze sobą sprzężonych. że występują obie sytuacje.z determinant. Przyjmuje ona. że każdy antygen warunkowany jest przez jeden gen. ale nie narusza struktury pozostałych (ryć. że istnieje także druga teoria tłumacząca fenomen fenogrup.

F. w którym wykryto 40 antygenów i opisano około 1000 alleli (fenogrup). 11 w genomie bydła (układy: A. 13 w genomie kury (układy: A. 11-1). T'. E. R'). G. K. B. W przypadku wielu układów grupowych znane jest umiejscowienie chromosomowe loci. Liczba znanych układów grupowych (loci) u zwierząt gospodarskich wynosi: 7 w genomie konia (układy: A. głównie w odniesieniu do układu grupowego B. S. w których wykryto dotąd tylko dwa allele (np. układ grupowy B bydła. R. P) oraz 15 w genomie świni (układy: A. Biologiczna funkcja powyższych białek nie została jeszcze poznana. M. J. jak np. że cząsteczka białka kodowana przez ten gen ma bardzo zróżnicowaną strukturę i przez to ma wiele determinant antygenowych. przy czym jeden z nich jest odpowiedzialny za występowanie białka mającego determinantę antygenową wykrywaną przez surowicę testową. Na drugim biegunie są układy o olbrzymim polimorfizmie. D. D. w którym występuje allel „ — " określany jest jako otwarty. Układ grupowy. E. I. M. C. H. D. J. L. K. że w niektórych przypadkach obie teorie będą miały zastosowanie do wyjaśnienia połimorfizmu antygenów erytrocytarnych. C. X). B. O. że istnieją białka zbudowane z podjednostek kodowanych przez różne geny. J. a drugi allel (allel „ —") koduje białko. O). Z. C. G. L.czenia antygenów krwinkowych. M. H. Ponadto determinanty mogą 258 . Natomiast bardzo bogata jest wiedza na temat połimorfizmu występującego w obrębie poszczególnych układów (tab. Należy pamiętać. U) oraz owcy (układy: A. M. Przykłady takie opisano u bydła. C. Wśród poznanych układów są takie. B. K. D. C. N. F. F. Q. układ L bydła czy układ C świni). B. P. Zatem możliwe jest. Można przypuszczać. które w reakcji z dostępną surowicą testową nie daje reakcji serologicznej.

W tabeli 11-11 przedstawione są rozpoznane dotychczas antygeny i allele u koni. 11. charakteryzowały się identyczną swoistością. Białka surowicy krwi. Jego ekspresja zależna jest od dodatkowego locus S. W układzie grupowym A występują dwa antygeny A oraz O.mieć wiele wariantów. pozyskaniu od nich surowicy odpornościowej (na ogół poliwalentnej. comparison test). w których zidentyfikowano kilka czy kilkanaście alleli. W efekcie wśród alleli będą takie. który ma działanie epistatyczne w stosunku do locus układu A. oraz takie. Niezmiernie istotne jest. pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt (ang. badanie grup krwi wymaga stosowania surowic testowych. które powinny spełniać warunek swoistości. że do laboratoriów uczestniczących w teście przesyłane są zestawy zakodowanych próbek krwi zwierząt. a każdy z nich jest rozpoznawany przez odrębną surowicę testową. które zajmują się badaniami antygenów erytrocytarnych na potrzeby kontroli pochodzenia zwierząt. Surowice takie są produkowane przez laboratoria. czyli zawierającej wiele różnych przeciwciał). konie) oraz Zakład Hodowli Koni AR w Poznaniu (konie). W Polsce produkcją surowic testowych zajmuje się Instytut Zootechniki (bydło. Zbiorcze wyniki testu są udostępniane zainteresowanym laboratoriom. Poszczególne warianty tych białek są określane za pomocą technik elektroforetycznych (np. erytrocytów i leukocytów są drugą. jakie antygeny występują na erytrocytach w poszczególnych próbkach. to znaczy zawierającej przeciwciała skierowane przeciw konkretnemu antygenowi erytrocytarnemu. które warunkują pojawienie się tylko jednej determinanty (rozpoznawanej przez jedną surowicę). Gen S ma dwa allele: S oraz s. erytrocytów i leukocytów Białka surowicy krwi. elektroforeza w żelu poliakryloamidowym lub elektroforeza 259 . Cel ten osiąga się poprzez cykliczne przeprowadzanie. Pomiędzy tymi skrajnymi przykładami są liczne układy grupowe. Na uwagę zasługuje układ grupowy A świni. pod względem liczebności grupą markerów genetycznych klasy I. aby surowice testowe. Pojawienie się antygenu A lub O uzależnione jest od genotypu w locus S. międzynarodowych testów porównawczych (ang. które odpowiadają za występowanie kilku determinant (rozpoznawanych przez analogiczną liczbę surowic). Jak to już wcześniej wspomniano. Polegają one na tym. International Society for Animal Genetics — ISAG). świnie. a następnie jej „oczyszczaniu" (absorpcji niespecyficznych przeciwciał) do momentu otrzymania surowicy testowej (monowalentnej). po grupach krwi. Za pomocą dostępnych surowic testowych należy ustalić.2. wyprodukowane w różnych laboratoriach. Procedura produkcji oparta jest na immunizacji zwierząt. przy czym działanie epistatyczne pojawia się przy genotypie homozygoty recesywnej ss.

Polimorfizm białek surowicy krwi wynika ze zmienności ich form strukturalnych. Niektóre białka i enzymy surowicy krwi zestawiono w tabeli ll-III.dwuwymiarowa czy rozdział białek w gradiencie pH — tzw. elektrofokusing). Spośród ponad 25 białek najbardziej polimorficzne 260 . nazywanych także cząsteczkami lub antygenami głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Identyfikacja wariantów tych białek musi być potwierdzona w teście porównawczym (pod kontrolą Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt). Polimorfizm białek leukocytów. będących skutkiem mutacji punktowych w genie kontrolującym syntezę danego białka lub genach kodujących enzymy odpowiedzialne za modyfikację potranslacyjną. i ich znaczenie są omówione szczegółowo w rozdziale: Genetyczne podstawy odporności i oporności. Na przykład u koni testy takie wykonywane są dla 16 systemów białek.

Ze względu na to. Najwięcej wariantów tego białka zidentyfikowano u bydła. koń i koza. U osobników o genotypie ADA°ADA° brak jest deaminazy adenozyny w erytrocytach. Spośród białek i enzymów erytrocytarnych (tab. U świń są one determinowane przez ściśle sprzężone loci (Pi1. podczas gdy allel TfA występuje przede wszystkim u yorkshire. w rasie szwedzkiej yorkshire oraz landrace zidentyfikowano po około 40 różnych haplotypów. U koni jest ono determinowane przez 13 alleli. natomiast jest ona aktywna w leukocytach i innych tkankach. twarde i suche). U świń locus albuminy jest umiejscowiony w chromosomie 8ql2. 11-IV) szczególnie interesujące są deaminaza adenozyny i hemoglobina. Allel ten. Jej podstawową funkcją jest transport żelaza z miejsc absorpcji w przewodzie pokarmowym do różnych komórek organizmu. 261 . mającą dwa aktywne centra wiązania żelaza. PO1B. Locus transferyny u świń znajduje się w chromosomie 13 (13q31). niektóre allele są charakterystyczne dla danych ras. u owiec także w chromosomie l (Iq42q45). Natomiast u świń allel TfB jest głównym allelem u ras europejskich i azjatyckich. Transferyna jest β-globuliną. które mają skłonność do wytwarzania mięsa typu DFD (ciemne. U świń w locus ADA znanych jest sześć alleli. jak np. Tak więc. Liczba rozpoznanych wariantów elektroforetycznych białek jest jednak specyficzną cechą gatunkową. owiec (chromosom 15).są albumina. określany jako zerowy. Najrzadsze allele to TfE (tylko u świń rasy hampshire) oraz Tf1 (u dzika europejskiego). przy czym u bydła jest to enzym leukocytarny. przy czym jeden z alleli (ALBS) występuje u większości ras. P/3. charakteryzujące się podobnym stopniem polimorfizmu (3-5 alleli). z kolei u kóz inhibitory α-proteaz są kontrolowane przez 4 loci. występuje szczególnie często u zwierząt podatnych na stres. kur i bydła. PIZ. Albuminy współdziałają z globulinami w regulacji równowagi płynów ustrojowych. Deaminaza adenozyny została dotychczas wykryta u trzody chlewnej. PO1A. U koni w jednym poznanym dotychczas locus inhibitora α-proteaz wykryto 20 alleli. U owiec synteza albumin jest kontrolowana przez locus ALB umiejscowiony w chromosomie 6 i będący w sprzężeniu z locus białka wiążącego witaminę D. że różne rasy świń mają całkowicie odmienne haplotypy (czyli układy sprzężonych alleli z loci genów dla inhibitorów α-proteaz). Inhibitory α-proteaz cechuje największy polimorfizm u takich gatunków. PO1AB i PO1BY dla wielkiej białej polskiej. PJ4) zajmujące łącznie region długości około 2 centymorganów (chromosom 7q24-q26). Jest to najbardziej polimorficzne białko zidentyfikowane dotychczas u podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Polimorficzne warianty są związane z różną aktywnością tego enzymu. są one cennymi markerami genetycznymi. przy czym jedynie allele Tf-D i Tf-F2 występują prawie u wszystkich ras koni. Z drugiej strony. jak świnia. inhibitor α-proteaz i transferyna. u bydła w chromosomie l. hampshire i duroc.

są różne aminokwasy. bydła i kóz. Warianty tego białka różnią się tylko budową łańcucha β. jak np. Większość ras bydła. jest monomorficzna. u rasy Jersey i niektórych ras mięsnych. kontrolowanego przez locus znajdujący się w chromosomie 15q22-q27. Polimorfizm genu kontrolującego hemoglobinę występuje u niektórych ras bydła.Hemoglobina wykazuje największy polimorfizm u owiec. U owiec warianty hemoglobiny kontrolowane są przez loci: HBA (24 chromosom) i HBB (15 262 . wśród nich bydło czarno-białe i czerwono-białe. Na przykład u bydła w trzech pozycjach tego łańcucha.

11. Większość tych allotypów jest determinowana przez kodominujące allele. kontrolowane przez allele bval. Genotyp zwierzęcia w loci kontrolujących białka mleka można określać za pomocą metody elektroforezy stosowanej zarówno w przypadku rozdziału białek (żel skrobiowy lub poliakryloamidowy).i γ-globulinach. U większości gatunków zwierząt gospodarskich poznane allotypy zlokalizowane są przede wszystkim na α-. Ze względu na ścisłe sprzężenie loci kazein. W następnych układach (Lpr. Ciekawe jest. bo liczący ponad 21 allotypów. biorące udział w transporcie cholesterolu. od lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL) do lipoprotein o bardzo dużej gęstości (VHDL). Natomiast u owiec wykryto 11 antygenowych markerów cząsteczek α-globulin. U bydła zidentyfikowano 3 allotypy. stwierdzono dotychczas u świń. U pozostałych gatunków zwierząt polimorfizm allotypowy lipoprotein jest niewielki. wykazują właściwości antygenowe. są to ugrupowania chemiczne (najczęściej jeden lub kilka aminokwasów) występujące na cząsteczkach białek i różnicujące osobniki tego samego gatunku. Również lipoproteiny. a wielkość tego wytwarzania zależy od nasilenia anemii. Lpt i Lpu) znane są po dwa allele. u owiec 1. Stopień polimorfizmu allotypowego jest różny zależnie od gatunku. 14 allotypów dla γ-globulin i 3 dla α-globulin. określane terminem allotypy.4. jak i analizy na poziomie DNA (żel agarozowy lub poliakryloamidowy). Allotypy immunoglobulin i lipoprotein Antygenowe właściwości surowicy krwi. Określenie genotypu na podstawie 263 . a w piątym układzie (Lps) tylko jeden allel. U bydła loci kazein znajdują się obok siebie w 6 chromosomie (6q26-q33) i zajmują razem odcinek DNA długości około 200 kpz (tysięcy par zasad). układ sprzężonych alleli nazywany jest haplotypem. β. β i κ oraz białko serwatkowe — P-laktoglobulina.3. jest układ Lpb. Ponadto wariant A hemoglobiny β (HBB A) wykazuje większe powinowactwo do tlenu niż wariant B (HBB B) i związany jest z większą wartością hematokrytu. U świń zidentyfikowano dotychczas 16 allotypów we frakcji β-globulin. W przypadku antygenów immunoglobulin u bydła. dotychczas zidentyfikowano 3 allotypy. 11. Największe zróżnicowanie allotypów lipoprotein. Białka mleka Głównymi białkami mleka są kazeiny αs1.chromosom). oznaczonych symbolem Lp. iż łańcuch β hemoglobiny C (HBB C) jest wytwarzany tylko w przypadku anemii i tylko u osobników mających allel HBA. αs2. u których najbardziej polimorficzny. 10 determinant antygenowych we frakcji β-globulin oraz 7 we frakcji γ-globulin. W zależności od właściwości fizycznych wyróżnia się pięć klas tych białek. bva2 oraz bvb.

a wariant A — alaninę. β-Laktoglobulina odgrywa rolę w odporności organizmu. C i D. Białko serwatkowe mleka bydła. Tak więc allele A i B różnią się nukleotydami w dwóch miejscach łańcucha DNA. Mutacje te tworzą miejsca restrykcyjne dla enzymów HhaI i MaII. wynikające z polimorfizmu genu kodującego to białko. bardzo rzadko wariant β-kazeiny B (prawie wyłącznie stwierdzane są genotypy heterozygotyczne AB). B. Molekularna identyfikacja alleli A i B metodą PCR-RFLP jest przedstawiona w rozdziale: Zmienność cech. z których jedynie A i D są obecne w genotypie bydła ras europejskich. Mleko zawierające β-laktoglobulinę B różni się od mleka z β-laktoglobulina A większą zawartością suchej masy. polegającej na tranzycji G→A. D i E. determinowanych allelami: A. Różnica między 264 . opisanej w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu) może być przeprowadzana u osobników obu płci i w każdym wieku. której skutkiem jest zmiana w pozycji 10 łańcucha polipeptydowego aminokwasu argininy na histydynę. a w wariancie A — izoleucyna. znane są różnice w sekwencji aminokwasowej obu wariantów βlaktoglobuliny. Białko β-laktoglobuliny składa się z 162 aminokwasów. β-Kazeina wykazuje większy polimorfizm niż kazeiny αs1 i αS2. a u bydła indyjskiego — alleł C. tłuszczu i kazein oraz lepszą przydatnością technologiczną do produkcji serów. Natomiast analiza polimorfizmu genów kodujących białka (z wykorzystaniem metody RFLP. U bydła europejskiego najczęściej występuje wariant β-kazeiny A. Podobnie jak w przypadku κkazeiny. E. Dotychczas u bydła wykryto 6 typów κ-kazeiny. co stwarza możliwość molekularnej identyfikacji poszczególnych alleli za pomocą metody PCR-RFLP. natomiast w pozycji 148 wariant B κ-kazeiny ma kwas asparaginowy. W pozycji 136 łańcucha polipeptydowego B jest treonina. które powodują zmianę aminokwasu. albowiem w locus kontrolującym syntezę tego białka stwierdzono 7 alleli. C. pobierana bowiem przez oseski z mlekiem matki chroni je przed infekcjami. B. powodującej zamianę argininy na cysteinę w pozycji 97 sekwencji aminokwasowej białka. Allel E κ-kazeiny różni się od A i B podstawieniem A→G (seryna->glicyna w pozycji 155 łańcucha polipeptydowego). B. Allel F powstał w wyniku mutacji punktowej w allelu A. Poszczególne warianty aS2-kazeiny są kontrolowane przez 4 allele: A.badania białka jest możliwe tylko u samic będących w okresie laktacji. F i G. Różnice między poszczególnymi wariantami polegają na zmianie aminokwasu. U bydła w locus kazeiny αsl wykryto pięć alleli: A. C. będącej konsekwencją mutacji punktowej (tranzycji jednej zasady na inną). przy czym największą frekwencją u bydła europejskiego charakteryzuje się allel B. występuje w dwóch wariantach A i B. Podobnie allel G powstał wskutek tranzycji C→T w allelu A. składają się one bowiem odpowiednio z 207 i 199 aminokwasów. Białko αs2-kazeiny różni się długością łańcucha od białka αs1-kazeiny. β-laktoglobulina.

W połowie lat 80. że długość podstawowego motywu powtarzającego się wynosi zazwyczaj kilkanaście nukleotydów.5. są cztery frakcje białek. Fragmenty te pochodzą z wielu loci. 11. O ile allele A.in. to znaczy zawierających nie tylko sekwencję minisatelitarną. opisano po raz pierwszy sekwencje minisatelitarne. D. polegające na delecji odpowiednio 11 i 37 aminokwasów. o tyle allele D i F wykazują znacznie większe różnice. W mleku kóz i owiec. Uzyskany układ prążków. Sekwencje te występują w wielu miejscach (loci) genomu. jaka dzieliła sekwencję minisatelitarną od miejsca cięcia przez enzym restrykcyjny. oraz przeprowadzenia hybrydyzacji zgodnie z zaostrzoną proce265 . który reprezentuje fragmenty DNA o różnej długości.wariantem A i B polega na tym.15 (motyw podstawowy: AGAGGTGGGCAGGTGG).alanina (GCC). Zostało to wykorzystane w opracowanym teście PCR-RFLP. który także jest już rutynowo stosowany. O). Z kolei w pozycji 118 w wariancie A jest walina (GTC). F. natomiast wariant B — glicynę (GGT). a ich długość zależy od liczby powtórzeń motywu podstawowego i także odległości. a w konkretnym locus może być różna liczba powtórzeń motywu podstawowego. Ich cechą charakterystyczną jest to. do kontroli pochodzenia i identyfikacji śladów biologicznych. B. C. zaś w B -. z wyjątkiem locus P-laktoglobuliny (chromosom 3p28). E. że wariant A w pozycji 64 sekwencji aminokwasowej zawiera kwas asparaginowy (GAT). Badanie takie wymaga zastosowania sond o dużej specyficzności.5 (motyw podstawowy: GGGAGGTGGGCAGGAGG). Podobnie u owiec. ale także sekwencje ją otaczające. nazywany niekiedy „odciskiem palca" DNA (ang. Obok równoczesnej analizy wielu loci możliwe jest także badanie polimorfizmu sekwencji minisatelitarnej w pojedynczym locus. C i E różnią się między sobą kilkoma podstawieniami aminokwasów. W pozostałych loci wykryto po 2 allele. Jeśli strawiony enzymem restrykcyjnym i rozdzielony elektroforętycznie DNA hybrydyzuje się z wyznakowaną radioaktywnie sondą zawierającą sekwencję minisatelitarną. wśród których dużą przydatność dla potrzeb analizy genetycznej mają sekwencje powtarzające się tandemowo. 33. Najbardziej polimorficzny jest gen kazeiny αs1 u kóz (7 alleli — A. który może być wykorzystany m. Zmiana zasady w kodonie 118 genu stwarza miejsce restrykcyjne dla enzymu HaeIII (GG/CC) w allelu β-laktoglobuliny B. Polimorfizm DNA W jądrowym DNA zdecydowanie przeważają sekwencje niekodujące. przedstawia wysoce charakterystyczny obraz osobniczego DNA.6 (motyw podstawowy: AGGGCTGGAGG) i 33. w loci kontrolującym główne białka mleka występują po 2 allele. podobnie jak bydła. to na błonie radiograficznej pojawia się układ prążków. Do najbardziej znanych sekwencji minisatelitarnych należą: 33. B. DNA fingerprint). w którym są 3 allele.

polegający na tym. Na podstawie wiedzy o sekwencjach otaczających mikrosatelitę syntetyzowane są oligonukleotydy pełniące funkcję starterów dla polimerazy DNA. Szczególne jednak znaczenie zyskały sekwencje mikrosatelitarne w chwili. pochodzących z DNA wyizolowanego od danego osobnika. random amplified polymorphic DNA — RAPD). a następnie określeniu ich długości za pomocą klasycznej elektroforezy (np. Analiza tego typu polega na amplifikacji nieznanych fragmentów DNA. CATA) motywy podstawowe. ani sekwencje starterowe umożliwiające amplifikację techniką PCR konkretnego. CA) lub czteronukleotydowe (np. za pomocą sekwencji starterowej o losowej 266 . (GT)nGAT(AG)m. 11-3 wkładka kolorowa). że ich loci są położone głównie w częściach telomerowych chromosomów. dzięki wysokiemu polimorfizmowi i równomiernemu rozproszeniu w genomie. Z zebranych do tej pory informacji o występowaniu sekwencji minisatelitarnych w różnych genomach wynika. gdy nie są znane ani sondy molekularne. Z tego względu ich przydatność w budowaniu markerowych map genomo-wych jest ograniczona. tzn. Zostały one określone terminem sekwencji mikrosatelitarnych. Szacuje się. polimorficznego fragmentu DNA. także powtarzających się tandemowo. bo zawierających motyw podstawowy długości kilku nukleotydów. po rozpoznaniu sekwencji otaczających sekwencję mikrosatelitarną. lub dwóch fragmentów — u heterozygoty (ryć. w przypadku homozygoty. że w genomie ssaków sekwencje takie występują co 6-10 tysięcy par nukleotydów. Sekwencje mikrosatelitarne mogą występować jako proste powtórzenia motywu podstawowego lub mogą mieć układ złożony. high stringency). (CA)nAT(CA)m lub też sekwencja przedzielająca jest otoczona różnymi powtarzającymi się motywami podstawowymi — np. Badanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych w pojedynczym locus polega na amplifikacji techniką PCR specyficznych fragmentów. Zależnie od genotypu osobnika stwierdza się występowanie jednego fragmentu. Do tej pory najczęściej opisywano dwu. hybrydyzacji z sondami i wówczas analiza dotyczy równocześnie wielu loci. żel poliakryloamidowy + barwienie azotanem srebra) lub w automatycznym sekwenatorze DNA. Sekwencje mikrosatelitarne stały się najpowszechniejszym źródłem markerów genetycznych. Warto zaznaczyć. że powtórzenia motywu podstawowego są przedzielone inną sekwencją — np. Wkrótce po odkryciu polimorfizmu sekwencji minisatelitarnych opisano polimorfizm krótkich sekwencji. możliwe stało się analizowanie pojedynczych loci.(np. Jedną z częściej stosowanych procedur w takiej sytuacji jest losowa amplifikacja polimorficznego DNA (ang. że sekwencje mikrosatelitarne mogą występować w intronach (przykładem są geny apolipoproteiny A oraz B świni) lub nawet w eksonach (gen kodujący huntingtynę u człowieka). Wykrywanie polimorfizmu (markerów) DNA możliwe jest również wówczas. gdy za pomocą techniki PCR. Wykrywanie polimorfizmu mikrosatelitarnego może być prowadzone podobnie jak sekwencji minisatelitarnych.durą (ang.

ale może od267 . w której dominują nukleotydy C i G. w tym sekwencjonowanie. spośród których większość występuje poza strukturą genów. Zamplifikowane fragmenty. Analiza taka opiera się najczęściej na wykrywaniu polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). Badanie polimorfizmu DNA jest powszechnie stosowane także dla markerów klasy I. które są wynikiem mutacji punktowych tworzących lub znoszących miejsce rozpoznawane przez losowy 10-nukleotydowy oligonukleotyd starterowy dla reakcji PCR. Polimorficzny fragment. są poddawane elektroforezie. progressive rod-cone degeneration). wykryty za pomocą techniki RAPD. amplifikowanego przez starter 5'-AGAATAGGC-3'. Polimorfizm SNP wiąże się zazwyczaj z obecnością w puli genowej populacji jedynie dwóch alleli. Badając grupę osobników można stwierdzić różnice w układzie prążków. Istotą obu metod jest identyfikacja mutacji punktowych w obrębie genów. allel l . został następnie molekularnie opisany. Po określeniu sekwencji tego fragmentu możliwe staje się ograniczenie analizy genetycznej do tego pojedynczego locus. a także polimorfizmu konformacji jednoniciowych łańcuchów DNA (SSCP). reprezentujące zazwyczaj różne loci w genomie. Dynamiczny rozwój badań. prace nad ustaleniem sekwencji DNA genomu człowieka ujawniło co najmniej 1. jeśli każdy z alleli występuje w populacji z częstością nie mniejszą niż 1%. który zlokalizowano w chromosomie 9 u psa.kombinacji nukleotydów (zazwyczaj składa się z 10 nukleotydów). Przykładem takiej procedury jest identyfikacja polimorficznego markera RAPD. czyli nie wpływa na budowę polipetydu.4 mln miejsc SNP. Na przykład. Polimorfizm ten związany jest z występowaniem pojedynczych zmian sekwencji nukleotydów w homologicznych sekwencjach. charakterystycznego dla psów obciążonych chorobą genetyczną — postępującym zanikiem siatkówki (ang. zaowocował identyfikacją nowej klasy markerów genetycznych. Niewątpliwą zaletą polimorfizmu SNP jest jego powszechność w genomach różnych gatunków. Jeśli amplifikowany fragment jest wystarczająco duży. których celem jest sekwencjonowanie genomów różnych gatunków. Mutacja punktowa prowadzi do powstania miejsca polimorficznego typu SNP. np. W ten sposób identyfikuje się markery określane skrótem SCAR (ang. w wyniku której uzyskuje się kilka prążków (fragmentów DNA różnej długości).AATCGGC oraz allel 2 — AATGGGC. co doprowadziło do identyfikacji markera specyficznego SCAR. Należy zaznaczyć. cichego podstawienia. że markery RAPD czy SCAR mogą zawierać sekwencje kodujące lub niekodujące i dlatego ich jednoznaczna klasyfikacja do kategorii markerów klasy I lub II jest trudna. określanych symbolem SNP (ang. seauence characterized amplified region). O metodach tych napisano w rozdziale: Metody analizy i modyfikacji genomu. że te proste podstawienie nukleotydów zazwyczaj ma charakter tzw. Wynika z tego. Zidentyfikowanie takiego polimorficznego fragmentu pozwala na dalszą jego analizę. single nucleotide polymorphism). to możliwe jest jego zlokalizowanie w chromosomie (mapowanie fizyczne).

Przykład kontroli pochodzenia na podstawie polimorfizmu antygenów erytrocytarnych oraz białek surowicy krwi i erytrocytów przedstawiono w tabeli 11-V. którego nie stwierdzono u jednego z rodziców. Podstawą tej kontroli jest to. następujące formy: allel l — TCGAATGAATT (insercja AAT) i allel 2 — TCGGAATT (delecja AAT). marker assisted selection). C (12 antygenów) oraz S (8 antygenów). ocenie zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami (liniami) oraz szacowaniu dystansu genetycznego. u świń układy M (12 antygenów). Ponieważ kontrola pochodzenia na podstawie polimorfizmu antygenów erytrocytarnych (grup krwi) i polimorficznych białek surowicy krwi nie zawsze stwarza możliwość jednoznacznego wskazania pary rodzicielskiej. Polimorfizm na poziomie sekwencji nukleotydów może być również związany z brakiem (delecja) lub wstawieniem (insercja) jednego lub kilku nukleotydów. Do identyfikacji alleli SNP może być przydatna technika RFLP (jeśli mutacja zmienia sekwencję rozpoznawaną przez enzym restrykcyjny) lub SSCP. Spełnia je ogier 2. 11. drugi od matki. w których występuje wiele antygenów. Porównanie genotypów i fenotypów źrebaka i klaczy wskazuje na to. Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt Markery genetyczne znajdują zastosowanie w pracy hodowlanej między innymi w kontroli pochodzenia. Informacje o umiejscowieniu loci markerów genetycznych znajdują się w markerowych mapach genomu (rozdział: Mapy genomowe). w tym sekwencjonowania DNA. 268 . E (17 antygenów) i L (12 antygenów). D-cgm. MAS (ang. PHI-I. on zatem może być ojcem źrebięcia.działywać na ekspresję genu. ocenie wartości genetycznej zwierząt pod kątem cech użytkowych i selekcji pośredniej. Do kontroli pochodzenia najlepsze są układy grupowe. P-ad i Q-b oraz typy białek TF-O. Zatem w przypadku grup krwi nie może on mieć antygenu erytrocytarnego. ES-I. D (17 antygenów). Jednakże niektóre z tych podstawień mogą wywoływać skutki fenotypowe.6. czyli markerów genetycznych klasy I. można wykluczyć jego ojcostwo. Tego typu markery opisywane są terminem InDel (Insertion Deletion polymorphism) i mogą mieć np. Warunków tych nie spełnia ogier l. ALB-A. Kontrola pochodzenia u zwierząt od wielu lat jest prowadzona na podstawie układów grupowych krwi i polimorficznych białek. że potomek dziedziczy jeden allel z każdego locus od ojca. tzw. P (4 antygeny) i Q (3 antygeny). u bydła są to układy B (40 antygenów). Ogromne nasycenie genomów markerami SNP sprawia coraz powszechniejsze ich wykorzystywanie w analizie genetycznej. Jednak identyfikacja wielu miejsc SNP wymaga odwołania się do innych technik. natomiast u koni układy A (7 antygenów). że w fenotypie ojca musiały wystąpić antygeny erytrocytarne A-a.

Uzyskany obraz prążków jest charakterystyczny dla danego osobnika. ale potomek otrzymuje od każdego z rodziców po jednym prążku („allelu") danej sekwencji (ryć. Polimorfizm minisatelitarny jest podstawą metody „odcisku palca" DNA. Dokładność kontroli pochodzenia można zwiększyć przez użycie w analizie kilku sond molekularnych. jedna jest oparta na polimorfizmie minisatelitarnym. druga na polimorfizmie mikrosatelitarnym. sekwencja minisatelitarna.ostatnio coraz częściej są stosowane do tego celu markery genetyczne klasy II (niekodujące sekwencje DNA). Można wyróżnić dwie podstawowe metody stosowane do kontroli pochodzenia. W metodzie tej strawiony (pocięty) enzymem restrykcyjnym i rozdzielony elektroforetycznie DNA jest hybrydyzowany z sondą. W przypadku analizy polimorfizmu w jednym locus minisatelitarnym u potomka i jednego z rodziców (nie zawsze dysponujemy pełnymi danymi pochodzenia) prawdopodobieństwo wykluczenia obliczane jest ze wzoru: Gdy dostępne są informacje dotyczące polimorfizmu minisatelitarnego w DNA obojga rodziców i potomka. którą jest np. prawdopodobieństwo wykluczenia obliczane jest ze wzoru: 269 . Prawdopodobieństwo wystąpienia tego samego obrazu prążków u dwóch niespokrewnionych osobników jest minimalne. W celu określenia prawdopodobieństwa wykluczenia pochodzenia danego osobnika po danym rodzicu (-ach) stosowane są odpowiednie wzory. Daje to możliwość wykorzystania znacznie bardziej precyzyjnych kryteriów analizy genetycznej. 11-4).

Jak już wspomniano. analiza polimorfizmu w kilku loci minisatelitarnych równocześnie zwiększa dokładność kontroli pochodzenia. W takim przypadku określa się tzw. łączne prawdopodobieństwo wykluczenia dla wszystkich 270 .

single nucleotide polymorphisms). przy czym allel długości 235 pz odziedziczyły po ojcu. Zaletą SNPs jest bardzo duża gęstość ich rozmieszczenia w genomie (na przykład w genomie człowieka występują one co ok. matka natomiast heterozygotą (jeden allel . szacowaniu zmienności genetycznej i dystansu genetycznego. których częstość szacuje się na 10-2-10-5 na pokolenie. iż w niedalekiej przyszłości polimorfizm pojedynczych nukleotydów zastąpi sekwencje mikrosatelitarne nie tylko w kontroli pochodzenia. Wzór na obliczanie tego prawdopodobieństwa ma tę sama postać dla obu przypadków. drugi — 263 pz). dostępności informacji zarówno o jednym. drugi od ojca. określanego symbolem SNPs (ang. dokładnie tak. Polimorfizm ten jest wynikiem mutacji punktowych (zamiana określonej zasady w danym nukleotydzie na inną). jak to jest przy cechach monogenowych — jakościowych. Przykład kontroli pochodzenia na podstawie sekwencji mikrosatelitarnej 2319 (powtórzenie 4-nukleotydowe) u lisów. Przyczyną odchodzenia od wykorzystywania sekwencji mikrosatelitarnych w kontroli pochodzenia są głównie zachodzące w nich mutacje. Wszystkie szczenięta są heterozygotami. przedstawiono na rycinie 11-5 (wkładka kolorowa). Istnieje możliwość kontroli pochodzenia za pomocą PCR multipleks. W przypadku każdej sekwencji mikrosatelitarnej potomek otrzymuje jeden allel od matki. Ojciec jest homozygotą pod względem allelu długości 235 pz. W ostatnich latach badacze coraz częściej zastanawiają się nad wykorzystaniem do kontroli pochodzenia polimorfizmu pojedynczych nukleotydów. natomiast trzeci — allel 263 pz. Długość alleli (produktu PCR — zamplifikowanych sekwencji mikrosatelitarnych) może być oznaczana za pomocą automatycznego sekwenatora. w której stosuje się kilka markerów równocześnie. jak i obojgu rodzicach: Druga metoda stosowana obecnie do kontroli pochodzenia wykorzystuje polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych. której długość określono metodą elektroforetycznego rozdziału w żelu poliakryloamidowym barwionym azotanem srebra oraz za pomocą automatycznego sekwenatora. 271 . Również to. Widoczny „pik" przy długości 270 pz jest to marker wielkości fragmentu DNA. dodawany do każdej próby DNA analizowanej za pomocą sekwenatora. że do identyfikacji genotypu w przypadku polimorfizmu pojedynczych nukleotydów można zastosować zdecydowanie więcej technik molekularnych niż do identyfikacji genotypu w loci mikrosatelitarnych. Dwa z nich otrzymały od matki allel długości 243 pz.243 pz. sprawia. ale także w poszukiwaniach genów ważnych z hodowlanego punktu widzenia.badanych loci. 1300 par zasad). Krzywe 1-5 obrazują genotypy szczeniąt (3-5) oraz ich domniemanych rodziców — ojca (1) i matki (2).

Cechy takie mogą być doskonalone jedynie poprzez selekcje pośrednią. której kryteriami są genotypy zwierząt w danych loci. Prowadzone są badania w celu znalezienia takich genów.Badacze niemieccy wybrali na razie 60 SNPs do kontroli pochodzenia u bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. dlatego identyfikacja ekspresji tych genów jest znacznie utrudniona. czyli istotnych z hodowlanego punktu widzenia. Należą do nich między innymi geny warunkujące hipertrofię mięśniową u bydła i owiec. 11-VII). brunatnego szwajcarskiego i simentali. Niektóre cechy użytkowe występują tylko u jednej płci lub nie można ich zmierzyć przyżyciowe. jaka będzie wartość tej cechy w przyszłości. marker assisted selection). Wynika to z możliwości określenia genotypu u bardzo młodych zwierząt. W takim przypadku selekcja pośrednia (MAS) jest znacznie bardziej intensywna i dokładna w porównaniu z selekcją tradycyjną. Jest to cecha dziedzicząca 272 . Geny takie nazwano głównymi lub genami o dużym efekcie. Znając sprzężenie między określonym markerem genetycznym a np. Analiza asocjacji między markerami mikrosatelitarnymi a cechami ilościowymi jest pierwszym krokiem do identyfikacji genów „ważnych". Sekwencje mikrosatelitarne są bardzo pomocne w analizie genetycznego tła cech ilościowych. zwiększoną plenność świń. głównie klasy II. U świń określono także regiony chromosomów sprzężone z cechami użytkowości mięsnej i rozpłodowej (tab. o istotnym wpływie na cechy użytkowe. W metodzie tej kryterium wyboru zwierzęcia jest jego genotyp w locus markera genetycznego wykazującego asocjację z doskonaloną cechą użytkową. Okazało się. Cechy użytkowe (ilościowe) są determinowane przez wiele genów o małym efekcie każdego z nich. wydajnością białka w mleku. Markery genetyczne. Identyfikacji genotypu w loci tych markerów daje 99. Badania asocjacji markerów genetycznych z cechami ilościowymi zaowocowały już wykryciem u większości gatunków zwierząt gospodarskich sporej liczby loci genów ważnych. warunkujących cechy użytkowości mlecznej (tab. można dla młodej jałówki określić. Rozwój technik molekularnych przyczynił się do opracowania metody selekcji pośredniej nazwanej MAS (ang. Przykładem tego jest wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych do identyfikacji obecności w genotypie heterozygotycznym recesywnego allelu rogatości u bydła. że niektóre geny oddziałujące na wartość cechy ilościowej mają ogromne znaczenie. które mają znaczący wpływ na kształtowanie się cech użytkowych. są również pomocne w doskonaleniu niektórych cech jakościowych. zwiększoną płodność owiec oraz geny białek mleka — κ-kazeiny i β-laktoglobuliny (jest o nich mowa w rozdziale: Zmienność cech). cechy użytkowości mlecznej). a postęp genetyczny jest uzyskiwany w krótszym czasie. Wykorzystując markery mikrosatelitarne wykryto u bydła kilka loci znajdujących się w różnych chromosomach. W przypadku tych cech jest już możliwa selekcja bezpośrednia.99% prawdopodobieństwa wykluczenia. Większość cech użytkowych o znaczeniu ekonomicznym ujawnia się fenotypowo u zwierząt w określonym wieku (np. 11-VI).

Posiadanie rogów jest cechą niekorzystną tak w aspekcie dobrostanu (gdyż może być przyczyną uszkodzeń ciała). której fenotyp jest taki sam u osobnika homozygotycznego i heterozygotycznego. Problem eliminacji z populacji genu rogatości jest dość istotny w krajach zachodnich.się z dominacją całkowitą. jak również intensywnej hodowli (zasiniaczenia i ukryte 273 . w których coraz więcej uwagi poświęca się dobrostanowi zwierząt.

kontrolujący bezrożność/rogatość u bydła. 274 . Szacowanie dystansu genetycznego i wybór ras. dzięki czemu nosiciele niekorzystnych alleli mogą być wykrywani. że są one wykorzystywane do analizy zmienności genetycznej w ramach programów Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich FAO (Global Strategy for the Farm Animal Genetic Resources). ponadto jest zabiegiem kłopotliwym. W badaniach z zakresu genetyki populacji znajdują zastosowanie zarówno markery genetyczne klasy I. jak i klasy II. Polimorfizm markerów genetycznych jest wykorzystywany w badaniach nad odpornością/podatnością zwierząt na różne choroby i zaburzenia genetyczne. Dotychczas wiadomo jedynie. zwłaszcza infekcyjnych. Identyfikacja nosicieli genu p może być przeprowadzana za pomocą analizy polimorfizmu sprzężonych z tym genem markerów genetycznych. że locus polled. Zastosowanie frekwencji alleli markerów genetycznych klasy I do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami omówione zostało w rozdziale: Podstawy genetyki populacji. w analizie podobieństw i różnic między populacjami i ustalaniu dystansu genetycznego między nimi. sprzężone z locus polled. Aby tego uniknąć. Markery genetyczne są także niezwykle przydatne w szacowaniu stopnia zinbredowania (homozygotyczności) poszczególnych populacji (linii). zanim wystąpią objawy chorobowe. jak określone geny ulegają eliminacji równolegle z eliminacją cech niekorzystnych z hodowlanego punktu widzenia. Charakterystyka wybranych markerów genetycznych pozwala śledzić wpływ pracy selekcyjnej na strukturę genetyczną danej populacji. Z kolei ocena zmienności genetycznej między populacjami (liniami) ułatwia wybór optymalnego wariantu krzyżowania. Zmienność genetyczna w obrębie ras ginących lub uznanych za zagrożone jest określana na podstawie polimorfizmu markerów genetycznych. Znaczenie markerów genetycznych w hodowli zwierząt podkreśla to. występuje w l chromosomie. Szczególne znaczenie mają badania związku między antygenami/genami głównego układu zgodności tkankowej (MHC) a występowaniem chorób. Zagadnienie to jest opisane w rozdziale: Genetyczne podstawy odporności i oporności. Znane są już dwie sekwencje mikrosatelitarne. które mogą być wykorzystane do tego celu. służy zachowaniu biologicznej różnorodności zwierząt gospodarskich. coraz więcej uwagi poświęca się genetycznemu uwarunkowaniu bezrożności i możliwości prowadzenia selekcji w tym kierunku. Stosowany w stadach bydła mięsnego zabieg usuwania rogów powoduje cierpienie zwierząt oraz zmniejszenie ich dziennych przyrostów. w której są uwzględnione zasady międzynarodowego porozumienia — Konwencji o Biologicznej Różnorodności. a w krzyżowaniu towarowym uzyskanie maksymalnego efektu heterozji. ujawniającego się głównie zwiększeniem wydajności cech użytkowych zwierząt.uszkodzenia tusz są przyczyną istotnych strat ekonomicznych w produkcji żywca). które cechuje duża zmienność genetyczna. przede wszystkim polimorfizmu antygenów erytrocytarnych (grup krwi) i polimorfizmu DNA mikrosatelitarnego.

Tam też znacznie częściej zachodzi crossing over. czyli geny. mieści się w przedziale od 1600 cM (mysz) do 3200 cM (człowiek).Rozdział 12 Mapy genomowe Genom jest pojęciem określającym zbiór informacji genetycznej zawartej w gamecie. Wreszcie genom może być opisany za pomocą całkowitej liczby loci genów. Organizacja DNA jądrowego W obrębie genomu występują zarówno sekwencje kodujące. U zwierząt gospodarskich wielkość ta oscyluje wokół 2500 cM. Drugim parametrem jest łączna długość DNA występującego w haploidalnym zestawie chromosomów. 12. wyrażona w cM. Sekwencje powtarzalne 275 . Wielkość ta zawiera się u ssaków w przedziale między 2 a 3 miliardy par zasad.1. jak i sekwencje niekodujące. która odzwierciedla częstość zachodzenia crossing over między loci sprzężonych genów. Rozmieszczenie loci genów w genomie jest nierównomierne. Ponieważ długość cząsteczki mtDNA jest niezmiernie mała w porównaniu z DNA haploidalnego zestawu chromosomów. Genom może być opisany za pomocą kilku parametrów. że w genomie ssaków występuje około 35 tysięcy genów. jest to haploidalna liczba chromosomów charakterystyczna dla gatunku. Odległości między sprzężonymi ze sobą genami można wyrazić za pomocą jednostki względnej — centymorgana (cM). Miejsca te można wybarwić metodą barwienia prążkowego typu T. Zdecydowanie przeważają sekwencje niekodujące. Całkowita długość genomu u ssaków. Miejscami silnie nasyconymi genami są regiony występujące na końcach ramion chromosomowych. które stanowią około 97% całego DNA (ryć. Przyjmuje się. 12-1). Po pierwsze. Składa się na nią przede wszystkim DNA jądra komórkowego oraz DNA występujący w mitochondriach (mtDNA). dlatego pojęcie genomu odnoszone jest do DNA jądrowego.

że genom jest bardzo silnie nimi nasycony. Zależnie od długości układu podstawowego sekwencje powtarzalne dzielone są na mikrosatelitarne (do 10 nukleotydów) i minisatelitarne (powyżej 10 nukleotydów). W genomie występują duże skupienia sekwencji niekodujących w obrębie heterochromatyny konstytutywnej. Szacuje się.dzieli się na dwie podstawowe grupy: a) sekwencje powtarzające się tandemowo i b) elementy nukleotydowe. Cechą charakterystyczną sekwencji powtarzających się tandemowo jest to. Oznacza to. Szczególnie cenne. że dana sekwencja nukleotydów (układ podstawowy) występuje w wielu miejscach genomu. Niezależnie od tego. którą uwidocznia się metodą barwienia prążkami C. z punktu widzenia przydatności tych sekwencji do analizy genetycznej. Sekwencje mikrosatelitarne okazały się bardzo bogatym źródłem wysoce polimorficznych markerów genetycznych. że liczba powtórzeń danego układu podstawowego wykazuje w obrębie 276 . ale w każdym z tych miejsc (loci) sekwencja ta powtarza się wielokrotnie w układzie tandemowym (jeden za drugim). sekwencje powtarzalne są rozproszone również w obszarach euchromatynowych. że w genomie ludzkim sekwencje te pojawiają się przeciętnie co kilka tysięcy par zasad. jest to.

które różnią się między sobą liczbą powtórzeń podstawowego układu nukleotydów. Podobnie jak poprzednio. z wyjątkiem sekwencji telomerowych. która stanowi zakończenia ramion chromosomowych. Wiadomo. Inaczej mówiąc. Skróceniu ulegają właśnie sekwencje telomerowe. Funkcja sekwencji powtarzalnych. że utrzymywana jest w nim nukleosomowa organizacja nici chromatynowej. ale w danym miejscu występuje tylko jedna kopia sekwencji. dla danego locus funkcjonują niejednokrotnie długie serie alleli wielokrotnych.populacji silne zróżnicowanie. Szczególnym przykładem sekwencji mikrosatelitarnych ze względu na funkcję biologiczną. W przypadku sekwencji minisatelitarnych stopień równomierności rozproszenia w genomie jest mniejszy. Poszczególne chromosomy zajmują w jądrze wyodrębnione domeny. których długość jest powyżej 500 pz i może dochodzić do kilku tysięcy pz. Z kolei części chromosomów zbudowane z heterochromatyny konstytutywnej pozostają mocniej skondensowane i niejednokrotnie wykazują tendencje do tworzenia chromocentrów. Przykładem elementu nukleotydowego z grupy SINE jest rodzina sekwencji Alu. Organizacja chromatyny w jądrze interfazowym charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami. Organizacja DNA mitochondrialnego Badania na zwierzętach i roślinach przyczyniły się do wykrycia obecności informacji DNA poza jądrem komórkowym — w mitochondriach (u roślin i zwierząt) i chloroplastach (u roślin). Przy okazji badań molekularnych kompleksów synaptonemalnych okazało się. że sekwencje te. leżą w pobliżu białkowych struktur kompleksów. sekwencje te dzieli się na dwie grupy zależnie od ich długości: a) SINE (short interspersed nucleotide element).2. jest do tej pory słabo rozpoznana. Sekwencje te bardzo często są zlokalizowane w okolicach centromerów. w pobliżu końców ramion chromosomów. Może to świadczyć o roli tych sekwencji w kotwiczeniu domen pędowych DNA w strukturze białkowej kompleksu synaptonemalnego. 12. których długość mieści się poniżej 500 pz oraz b) LINE (long interspersed nucleotide element). Elementy nukleotydowe to takie sekwencje. Na chromosomach ludzkich każdy telomer zawiera od 250 do 1500 powtórzeń tej sekwencji. podobnie jak elementy nukleotydowe. które również są rozproszone w wielu miejscach genomu. Funkcją biologiczną tych sekwencji jest ochrona zakończeń chromosomów przed degradacją podczas kolejnych replikacji. Zazwyczaj są one zlokalizowane w częściach dystalnych — tzn. jest sekwencja telomerowa (TTAGGG/AATCCC). której nazwa pochodzi od enzymu restrykcyjnego mającego miejsce cięcia cząsteczki DNA w obrębie tej sekwencji. przy czym domeny chromosomów homologicznych zazwyczaj nie kontaktują się ze sobą. 277 . w których asocjuje heterochromatyna z kilku chromosomów.

cytochrom c czy oksydoreduktaza) należą do pięciu kompleksów oznaczonych cyframi rzymskimi I-V. że mitochondrialny DNA (mtDNA) koduje białka będące składnikami mitochondrialnego łańcucha oddechowego i systemu fosforylacji oksydacyjnej (ang. Całkowita liczba genów w ludzkim mtDNA wynosi 37. Białka będące podjednostkami enzymów łańcucha oddechowego (np. Informacja o składzie aminokwasowym tych białek jest zapisana w mitochondrialnym DNA. Niektóre białka uczestniczące w oddychaniu nie mogą przechodzić przez błony organelli. mtDNA jest bowiem kolisty. Porównanie liczby podjednostek białkowych kodowanych przez DNA mitochondrialny i jądrowy zawiera poniższe zestawienie. kopii mtDNA. w których być może replikacja mtDNA nie zachodzi. Jedynie w oocytach II rzędu liczba kopii jest wyraźnie większa i sięga około 100 tyś. przy czym kompleks V jest to syntaza ATP. Struktura mtDNA jest inna niż DNA jądrowego. 278 . poza tym 2 rodzaje rRNA i 22 rodzaje tRNA. Większość komórek zawiera od tysiąca do 10 tyś. Zwielokrotnienie liczby kopii w oocycie jest częścią przygotowań tej komórki do podołania przez zygotę wymaganiom energetycznym związanym z wczesnym rozwojem zarodka lub zapewnieniem wystarczającej liczby kopii mtDNA dla pierwszych blastomerów zarodka. oxidative phosphorylation — OXPHOS). ubichinon/koenzym Q. Jego długość wynosi około 16 tysięcy par zasad. Wiadomo już.Mitochondria należą do organelli komórkowych przekształcających energię. zatem muszą być syntetyzowane wewnątrz mitochondriów. Geny kodujące białka i rRNA są od siebie oddzielone genami kodującymi tRNA. a tylko część przez mtDNA. Większość białek wchodzących w skład tych kompleksów jest kodowana przez DNA jądrowy. W nich odbywa się większość reakcji oddychania komórkowego.

czyli tandemowo powtarzających się sekwencji anonimo wych (markery klasy II) w chromosomach. że geny mitochondrialne nie zawierają intronów. Z kolei mapa opisująca sprzężenia.T niż łańcuch lekki (L). W strukturze łańcucha ciężkiego wyróżnia się również pętlę D. genów (markery klasy I). pomiędzy sprzężo nymi loci oraz ich uszeregowaniu. w odróżnieniu od DNA jądrowego. w której obrębie występuje potrójna struktura DNA. tzn. uformowana przez krótki fragment nowego łańcucha H. Kolejną cechą charakterystyczną mtDNA jest to. b) stopniu polimorfizmu w obrębie znanych loci (wykaz alleli). Markerowa mapa genomu Wiedza o lokalizacji genów oraz sekwencji niekodujących w DNA jądrowym jest bardzo słabo rozwinięta w porównaniu z wiedzą o mapie mtDNA. Dlatego w dalszej części tego rozdziału będą omówione zagadnienia związane z poznawaniem (mapowaniem) DNA jądrowego. a na łańcuchu lekkim umiejscowiony jest tylko jeden gen kodujący białko i 8 genów kodujących cząsteczki tRNA. która wskazuje położenia loci w chromosomach. nazywa się cytogenetyczną lub fizyczną mapą genomu. uszeregowanie i odległości genetyczne pomiędzy takimi loci określana jest terminem genetycznej lub sprzężeniowej mapy genomu. Mapa.3.DNA występujący w mitochondriach nie jest powiązany z białkami. Na łańcuchu ciężkim występuje 12 genów kodujących białka oraz 14 genów kodujących cząsteczki tRNA i 2 geny kodujące rRNA. transkrypcji podlegają obie nici kolistego DNA. na obu łańcuchach. różnią się udziałem nukleotydów i dlatego wyodrębnia się łańcuch ciężki (H). i niekodujących. Markerowa mapa genomu jest zbiorem informacji o: a) położeniu loci sekwencji kodujących. a sekwencje powtarzające się tandemowo są reprezentowane bardzo nielicznie. Prawie cały mtDNA zawiera sekwencje kodujące. Rola i zachowanie się mtDNA w dziedziczeniu pozajądrowym opisane są w rozdziale: Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. 279 . a niektóre geny nawet nakładają się na siebie. która przebiega równocześnie. który ma większy udział nukleotydów guanylowych — G i tymidylowych . Łańcuchy komplementarne. dlatego niejednokrotnie mówi się o markerowej mapie genomu. wyrażonych w cM. co więcej. 12. c) odległościach genetycznych. W mtDNA występuje jedno miejsce inicjujące transkrypcję. ale w przeciwnych kierunkach. wchodzące w skład cząsteczki mtDNA. który stanowi dominującą część genomu. pozostający w asocjacji z cząsteczką macierzystą. Ponieważ mapy genomowe budowane są przede wszystkim na bazie polimorficznych markerów genetycznych.

reprezentująca gen (lub jego część) bądź fragment DNA obejmujący niekodującą sekwencję. ale nie jedyną. która powstała na drodze syntezy DNA z udziałem enzymu odwrotnej transkryptazy na bazie wyizolowanego mRNA. cDNA (komplementarny DNA) genu. na bazie którego syntetyzowano cDNA. na przykład mikrosatelitę — marker klasy II. Często sondę stanowi tzw. Jest to taka sekwencja nukleotydowa.3. ponieważ w mRNA. Sonda jest to sklonowana molekularnie sekwencja nukleotydowa. że w cDNA nie występują introny. Tak utworzony cDNA jest wbudowywany do wektorów i klonowany. 280 . Różnica między DNA genu a jego cDNA polega na tym.12. sekwencje intronowe zostały już wcześniej wycięte podczas obróbki potranskrypcyjnej (ang. metodą mapowania fizycznego jest hybrydyzacja in situ pomiędzy zdenaturowaną i wyznakowaną sondą DNA a zdenaturowanymi chromosomami metafazowymi utrwalonymi na preparacie mikroskopowym. Fizyczna mapa genomu Podstawową.1.

Schemat mapowania genów metodą hybrydyzacji in situ jest przedstawiony na rycinie 12-2. świecenie barwnika flurescencyjnego związanego z sondą) na obszarze całego chromosomu (ryć. 12-3). Malowanie chromosomów polega na zastosowaniu sondy. które w ostatnim czasie są szeroko wykorzystywane do opisu genomu zwierząt. wykorzystuje się techniki prążkowego barwienia (G. albo po hybrydyzacji. Hybrydyzacją in situ ma wiele odmian. Podejście takie jest alternatywne w stosunku do klasycznej procedury opartej na identyfikacji chromosomów za pomocą barwień prążkowych. Warto wspomnieć o dwóch: tzw. FISH) na chromosomie 3 psa. Kolejnym etapem jest amplifikacja (metoda PCR) lub klonowanie molekularne fragmentów DNA tego chromosomu. W trakcie amplifikacji blokowane są sekwencje powtarzalne i dzięki temu następuje zwielokrotnienie unikatowych sekwencji nukleotydowych danego chromosomu. 12-3. (a) chromosomy barwione metodą prążków Q. technika ta wykorzystywana jest do identyfikacji homologii między chromosomami różnych gatunków. która zawiera unikatowe sekwencje DNA wybranego chromosomu. Stosowanie techniki malowania chromosomów umożliwia detekcję mutacji genomowych (głównie aneuploidii) i chromosomowych. Lokalizacja markera mikrosatelitarnego ZuBeCa4 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (ang. Przeprowadzenie hybrydyzacji in situ z użyciem takiej sondy daje efekt w postaci sygnału (np. w którym sonda połączy się z DNA chromosomu. dzięki wyznakowaniu sondy pierwiastkiem promieniotwórczym lub analogiem jednego z nukleotydów. comparative chromosome 281 . zgodnie z przyjętym wzorcem kariotypu. Trzeba podkreślić. Analizę taką określa się terminem porównawczego malowania chromosomów (ang. Miejsce.Ryć. 12-4 wkładka kolorowa). że do identyfikacji chromosomu. gdzie sonda hybrydyzowała z DNA chromosomu splicing). jasne punkty wskazują miejsce. malowaniu chromosomów (ang. Q lub R). Pierwszym etapem prowadzącym do uzyskania takiej sondy jest pozyskanie jednorodnej frakcji wybranego chromosomu na drodze ich sortowania w cytometrze przepływowym lub mikrodysekcji przeprowadzonej za pomocą mikromanipulatora na preparacie mikroskopowym. (b) ta sama metafaza po hybrydyzacji. które stosuje się albo przed hybrydyzacją. jest rozpoznawane przez obserwację mikroskopową. związanego z barwnikiem fluorescencyjnym (ryć. Ponadto. chromosome painting) i mapowaniu na chromatynie jąder interfazowych.

stosuje się do hybrydyzacji na preparatach chromosomowych pochodzących od innego gatunku (np. Dowodzi to. Przeprowadzone eksperymenty ujawniły. że zmiany na poziomie chromosomowym. które są „malowane" sondami reprezentującymi wszystkie chromosomy człowieka (tab. jakie zaszły podczas ewolucji. są bardzo złożone. które chromosomy bydła zawierają fragmenty homologiczne względem konkretnego chromosomu ludzkiego. utworzoną dla jednego gatunku (np. że w genomach bydła. Należy jednak 282 . 12-1). W ten sposób można wskazać. bydła). konia czy świni można zidentyfikować ponad czterdzieści fragmentów chromosomowych. człowieka).painting) i polega ona na tym. że sondę chromosomowo specyficzną.

komórki nowotworowe myszy). której celem jest identyfikacja białek lub markerów DNA typowych dla komórek gatunku. których celem jest identyfikacja chromosomu (-ów) gatunku mapowanego w danym klonie hybrydowym. Objęcie badaniami dużej liczby klonów stwarza możliwość wykrycia w komórkach hybrydowych loci. Sytuacja taka świadczy o tym. że w warunkach in vitro doprowadza się do połączenia komórek pochodzących od dwóch różnych gatunków. Polega ona na tym. Tak wyprowadzone klony poddawane są analizie elektroforetycznej. naświetlaniu promieniami jonizującymi. Dużą rolę w postępie mapowania genomów odegrała metoda hybrydyzacji komórek somatycznych. Do techniki uzyskiwania hybrydowych linii komórek somatycznych została ostatnio wprowadzona istotna modyfikacja. Efektem naświetlania jest powstanie licznych pęknięć cząsteczek DNA. podczas której dochodzi do fuzji fragmentów chromosomowych z chromosomami komórek nośnikowych.zaznaczyć. z fibroblastami pochodzącymi z mięśni czy skóry bydła. to stopniowo „gubione" są chromosomy. Liczba zachowanych chromosomów zazwyczaj jest rzędu kilku. którego genom jest badany — w tym przykładzie są to komórki bydlęce. że są położone w jednym chromosomie. a w każdej 283 .6 milionów par zasad. mysich komórek nowotworowych. które będą się między sobą różniły liczbą zachowanych chromosomów bydła. nieznana pozostaje również wzajemna odległość między nimi. ale czasami może się zdarzyć tak. że jeżeli takie komórki są hodowane w warunkach in vitro. np. które zawsze pojawiają się razem. że grupa tych loci jest położona w tym samym chromosomie. Nie można natomiast wskazać. Loci takie nazywa się syntenicznymi. Komórki takie po połączeniu powinny mieć liczbę chromosomów odpowiadającą sumie liczb diploidalnych u obu gatunków. Lokalizacja chromosomowa grup syntenicznych wymaga przeprowadzenia badań cytogenetycznych. utrzymywanych w hodowli. przyjmuje się bowiem. W rezultacie można wyprowadzić klony (komórki będące potomstwem jednej wyjściowej komórki). które nie pochodzą z komórek nowotworowych. a zatem fragmentacja chromosomów. W ten sposób w komórkach hybrydowych zachowane są fragmenty chromosomów gatunku mapowanego. który jest to chromosom 1 w jakim regionie mieszczą się badane loci. jeżeli obejmuje segment długości co najmniej kilku milionów par zasad. naświetlanie fibroblastów psa promieniowaniem o dawce 5000 radów dało fragmenty o średniej wielkości około 16. 0 ich umiejscowieniu wiadomo jedynie tyle. Okazuje się jednak. Polega ona na poddawaniu komórek gatunku mapowanego. że sonda chromosomowo specyficzna da widoczny sygnał. Na przykład. W tym przypadku są to chromosomy bydła. przed hybrydyzowaniem z komórkami nośnikowymi (np. że metoda malowania chromosomów ma ograniczoną dokładność. Komórki z pofragmentowanymi chromosomami poddawane są hybrydyzacji. że tylko pojedyncze chromosomy bydła zostaną zachowane w danym klonie komórkowym. czyli 40 (mysz) plus 60 (bydło) daje 100 chromosomów.

wykorzystywane w mapowaniu radiacyjnym. Zaletą tej techniki mapowania jest możliwość identyfikacji loci markerowych położonych bardzo blisko siebie.współczynnik rekombinacji.5) r . Dalej. radów. Odległość taka oznacza. Poznanie wzajemnych odległości między sprzężonymi loci stwarza warunki do poznania ich uszeregowania. Genetyczna mapa genomu Analiza segregacji alleli w loci markerowych. Do wykrywania sprzężeń jest stosowana powszechnie funkcja zwana logarytmem ilorazu wiarogodności (ang. przy założonym współczynniku rekombinacji (r)..5) Badanie sprzężenia dokonuje się poprzez analizę segregacji genów w dwóch loci. z jaką zachodziło crossing over między nimi podczas gametogenezy u rodziców. względem hipotezy alternatywnej. że crossing over między dwoma sprzężonymi loci zachodzi jeden raz na sto podziałów mejotycznych.z uzyskanych linii hybrydowych zachowane fragmenty chromosomowe stanowiły około 20% genomu psa. 0. ze względu na zbyt małe prawdopodobieństwo zajścia crossing over. tym mniejsze fragmenty. Dotyczy to szczególnie loci o niskim stopniu polimorfizmu.2. Kolejność postępowania jest następująca. przez którą rozumie się najmniejszą odległość między loci sąsiednich markerów możliwą do wykrycia. które odzwierciedlają częstość. loci). 7 tyś. przyjmującej niezależne dziedziczenie (r = 0. krzyżówka trójpunktowa). że klasyczne mapowanie sprzężeniowe nie pozwala na określenie odległości genetycznej.funkcja wiarogodności. służy tworzeniu genetycznej mapy genomu. u potomstwa osobników o znanych genotypach.3. lub 12 tyś. na tyle blisko. L . Jednostką odległości genetycznej jest l cM. w takim przypadku bowiem analiza segregacji alleli (mapowanie genetyczne) jest nieefektywna. Wielkość uzyskiwanych fragmentów chromosomowych zależy od dawki promieniowania jonizującego — czym większa dawka. zawierający się w przedziale (0. wynoszą zazwyczaj 5 tyś. Najpierw poszukuje się sprzężeń pomiędzy loci. obliczana jako prawdopodobieństwo wystąpienia określonych genotypów.. W tym celu korzysta się z wiedzy o genotypach osobników 284 . Tak zmodyfikowaną technikę hybrydyzacji komórek somatycznych określa się terminem mapowania radiacyjnego. Uzyskiwanie małych fragmentów chromosomowych zwiększa rozdzielczość mapowania. Dawki promieniowania jonizującego. na podstawie liczby zidentyfikowanych rekombinantów szacuje się odległości genetyczne (cM) między sprzężonymi loci. w czym pomocne może być przeanalizowanie rodzin z równoczesnym uwzględnieniem trzech loci (tzw.. 12.

należących do rodzin co najmniej dwupokoleniowych. Jednak nie wszystkie kojarzenia są informatywne. Jeżeli oboje rodzice są homozygotami w obu loci, to oczywiście identyfikacja segregantów jest niemożliwa. Z kolei, jeżeli oboje rodzice są heterozygotami o identycznych allelach, to niemożliwe jest ustalenie fazy (cis lub trans), w jakiej allele analizowanych loci występują u rodziców. Tego typu kojarzenie też nie jest informatywne. Wynika z tego, że informatywne są kojarzenia typu podwójna heterozygota z podwójną homozygotą lub kojarzenie między heterozygotami, u których w badanych loci występują różne ałlele. Obliczenie wartości loci przeprowadza się dla z góry założonych wartości współczynnika rekombinacji (r), mniejszych niż 0,5. Jeżeli wartość loci, dla niektórych wielkości współczynnika rekombinacji, będzie większa niż 3,0, to oznacza, że analizowane loci są ze sobą sprzężone. Największą wartość loci przewyższającą 3,0 uznaje się za oszacowanie współczynnika r, czyli częstości, z jaką dochodzi do rekombinacji między analizowanymi loci. Wartość loci mniejsza niż —2 oznacza, że dla testowanej wartości współczynnika r nie stwierdza się sprzężenia między analizowanymi loci. Natomiast wartości z przedziału ( — 2; 3) nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznego wniosku dotyczącego sprzężenia, czyli analizowany materiał rodzinowy był zbyt mały lub loci były ze sobą na tyle słabo sprzężone, że zachowują się tak jakby się dziedziczyły niezależnie. Badanie sprzężenia polega na wyliczaniu wartości loci dla kolejnych wielkości współczynnika r (np. 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Jeśli dla wszystkich testowanych wielkości współczynnika r wartość loci jest mniejsza niż —2,0, to można przyjąć, że badane geny nie są ze sobą sprzężone. Pojawienie się wartości loci powyżej 3,0 dowodzi, że geny są ze sobą sprzężone i równocześnie poznajemy współczynnik r. Jeśli wartość loci mieści się między —2,0 i 3,0, to należy zwiększyć liczbę badanych rodzin, tak aby dojść do wiążących wniosków. Po ustaleniu, że loci są ze sobą sprzężone, można przystąpić do oszacowania odległości genetycznej między nimi. W tym celu wykorzystywana jest tzw. funkcja Kosambiego (x), która wyraża odległości genetyczne między sprzężonymi loci w centymorganach (cM).

r - - oszacowana częstość rekombinacji między analizowanymi loci Funkcja ta uwzględnia dwie okoliczności wpływające na częstość identyfikowanych zjawisk crossing over. Po pierwsze, bierze pod uwagę to, że identyfikacja rekombinantów w potomstwie pozwala na wykrycie tylko nieparzystych przypadków crossing over, parzysta ich liczba bowiem nie zmienia układu alleli w chromatydzie i tym samym nie pojawiają się w potomstwie osobniki o zrekombinowanym układzie alleli. Po drugie, brane jest pod uwagę zjawisko interferencji, polegające na tym, że zajście crossing over w danym miejscu wpływa ograniczająco na możliwość
285

powtórnego wystąpienia crossing over w pobliżu. Należy podkreślić, że do obliczania funkcji loci oraz funkcji Kosambiego opracowano programy komputerowe. Wyniki badań nad częstością crossing over ujawniły ciekawą zależność polegającą na tym, że długość genetyczna chromosomu, szacowana na podstawie rekombinacji zachodzącej w gametogenezie żeńskiej, jest zazwyczaj większa, aniżeli w przypadku gdy podstawą takiego oszacowania były rekombinacje zachodzące podczas spermatogenezy (ryć. 12-5). Można zatem sądzić, że w oogenezie crossing over zachodzi częściej aniżeli w spermatogenezie. Brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Być może prawidłowość ta wynika ze specyfiki spermatogenezy, podczas której jest wytwarzanych nieporównanie więcej gamet niż podczas oogenezy i dlatego żeńska rekombinacja wewnątrzchromatydowa (crossing

286

over) zachodzi z większym nasileniem, aby dorównać ogromnej zmienności genetycznej wśród plemników. Trzeba też pamiętać, że chiazmy utrzymują strukturę biwalentu w oocycie przez znacznie dłuższy czas niż w sperma tocy cię. Należy również podkreślić, że odległości genetycznej (cM) między sprzężonymi loci nie można w bezpośredni sposób przeliczać na odległości fizyczne, mierzone np. liczbą par zasad, jaka je dzieli. Przyjmuje się z dużym przybliżeniem, że odległość 1 cM odpowiada długości cząsteczki DNA, liczącej około jednego miliona par zasad. Brak prostej zależności między odległością względną i bezwględną wynika z tego, że losowość zachodzenia crossing over jest ograniczona tym, iż w chromosomie są obszary, gdzie zachodzi ono znamiennie częściej (prążki T), oraz takie, gdzie zdarza się bardzo rzadko (heterochromatyna konstytutywna).

12.3.3. Strategia mapowania genomu
Markerowa mapa genomu powinna charakteryzować się kilkoma cechami, które wyznaczają jej wartość poznawczą i aplikacyjną. Po pierwsze, markery genetyczne powinny być możliwie wysoce polimorficzne, tzn. w puli genowej populacji powinna występować możliwie długa seria alleli wielokrotnych. Wykrycie w drugiej połowie lat 80. wysoce polimorficznych sekwencji anonimowych typu mini- i mikrosatelitarnego spowodowało, że markery zostały podzielone na dwie klasy. Do klasy I zostały zaliczone klasyczne markery genetyczne (sekwencje kodujące, czyli geny). Polimorfizm tych markerów identyfikowany jest na poziomie produktu, za pomocą metod serologicznych — układy grupowe krwi, antygeny głównego układu zgodności tkankowej itd. lub elektroforezy — polimorficzne białka surowicy krwi, mleka itd. Możliwe jest również wykrywanie polimorfizmu tych markerów poprzez badanie polimorfizmu DNA tych genów metodami opartymi na elektroforezie (RFLP i SSCP). W grupie markerów klasy II znalazły się wszystkie rodzaje polimorfizmu związane z niekodującymi sekwencjami nukleotydowymi, a wśród nich główną rolę odgrywają sekwencje mikrosatelitarne. Metody analizy ich polimorfizmu opisano w rozdziale: Markery genetyczne. Ważną cechą mapy genomu jest równomierność rozproszenia loci markerowych. Początkowo zakładano, że stopień równomierności powinien być taki, aby maksymalna odległość genetyczna między dwoma dowolnymi sąsiednimi loci nie przekraczała 20 cM. Spełnienie tego warunku stwarza sytuację, w której dowolny locus genu znajduje się w odległości nie większej niż 10 cM od jakiegoś markera. Odległość taka pozwala zidentyfikować położenie dowolnego genu, gdy w badaniach rodzinowych analizowane loci markerowe byłyby rozproszone równomiernie w całym genomie, a gen będący obiektem zainteresowania byłby reprezentowany w analizowanej
287

rodzinie przez więcej niż jeden allel. Obecnie stopień nasycenia map genomowych podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich jest znacznie większy i w przypadku bydła oraz świń kształtuje się poniżej poziomu 3 cM. Kolejną istotną cechą mapy genomu jest informatywność jej mapy fizycznej. Zakłada się, że na każdym ramieniu chromosomu powinny być zlokalizowane co najmniej dwa markery, jeden w pobliżu centromeru (marker proksymalny), a drugi w końcowej części ramienia (marker dystalny). Spełnienie tego kryterium dowodzi, że na obszarze całego genomu zostały zlokalizowane markery genetyczne. Ostatecznym celem programów budowania map genomowych jest stworzenie zintegrowanej mapy, tzn. takiej, w której wszystkie grupy genów sprzężonych oraz syntenicznych mają znaną lokalizację chromosomową. Taka mapa może być przedmiotem porównania z najbardziej rozwiniętymi mapami, do których zalicza się mapę genomu człowieka i myszy. Porównanie to odnosi się przede wszystkim do lokalizacji tzw. loci zakotwiczonych (ang. anchor loci). Należą one do markerów klasy I, o których wiadomo, że są równomiernie rozproszone w genomie człowieka, myszy, kota i bydła. Z przeprowadzonych badań porównawczych wynika, że w genomach tych gatunków odległości między dwoma dowolnymi loci zakotwiczonymi mieszczą się w granicach od 5 do 10 cM. Przyjmuje się, że ich lokalizacja odzwierciedla obszary konserwatywne pod względem ewolucyjnym. Konserwatyzm genetyczny jest równie często wykorzystywany w mapowaniu fizycznym markerów klasy I. Polega to na tym, że sondy molekularne uzyskane na bazie genomu jednego gatunku są przydatne do mapowania tegoż genu w genomie innego gatunku. Spełnienie podstawowych warunków dotyczących nasycenia mapy fizycznej i genetycznej genomu oznacza, że w przypadku genomu gatunków ssaków, których wielkość wynosi około 2500 cM, minimalna liczba równomiernie rozproszonych (na poziomie 20 cM) polimorficznych markerów genetycznych wynosi około 120. Oczywiście jest to rozważanie czysto teoretyczne, ponieważ przystępując do mapowania kolejnych markerów nie można przewidzieć, w którym miejscu mogą one mieć swoje loci. Może się zdarzyć tak, że wiele takich markerów zostanie zlokalizowanych w niewielu tylko chromosomach, lub wręcz w niektórych ich regionach. Wynika z tego wniosek, że osiągnięcie stanu równomiernego nasycenia mapy markerami genetycznymi wymaga zmapowania o wiele większej liczby loci, niżby to wynikało z teoretycznego wyliczenia. Wysiłkom skierowanym na tworzenie mapy markerowej towarzyszą prace, których celem jest identyfikacja genów kontrolujących cechy użytkowe zwierząt lub istotnie na nie wpływających. Osiągnięcie tego celu wymaga skrupulatnych obserwacji zmienności fenotypowej interesującej cechy w tzw. rodzinach referencyjnych. Są to zazwyczaj trzypokoleniowe rodziny, w których rodzice wywodzą się z odległych genetycznie ras lub nawet blisko spokrewnionych gatunków (np. świnia domowa i świnia dzika lub bydło domowe i bydło zebu). Duży dystans genetyczny (patrz rozdział: Podstawy
288

genetyki populacji) wskazuje, że pule genowe tych ras są inne zarówno ze względu na występowanie w populacjach różnych alleli dla danego locus, jak i różnic we frekwencji tych samych alleli. Zróżnicowanie to dotyczy tak loci markerowych, jak i loci genów wpływających na kształtowanie się cech będących obiektem zinteresowania hodowcy. Skrzyżowanie tak dobranych rodziców daje wysoce heterozygotyczne pokolenie Fl, które jest kojarzone między sobą w celu uzyskania pokolenia F2. W pokoleniu F2 analizuje się odległości genetyczne między markerami oraz asocjacje między markerami i cechami użytkowymi, będącymi obiektem zainteresowania hodowców. Zbudowanie markerowej mapy genomowej, która mogłaby być użytecznym narzędziem służącym do identyfikacji genów kontrolujących ważne cechy użytkowe, jest zadaniem wymagającym współpracy specjalistów z wielu dziedzin, takich jak: genetyka molekularna, immunogenetyka, cytogenetyka czy biometria. Przekracza to zatem możliwości pojedynczych zespołów badawczych. Na początku lat 90. zostały utworzone międzynarodowe programy badawcze. Jako pierwszy powstał program Mapowania Genomu Świni - - PiGMaP. W przedsięwzięcie to zostało włączonych kilkanaście laboratoriów, wywodzących się z państw Wspólnoty Europejskiej. Rok później, na podobnych zasadach, powołano Program Mapowania Genomu Bydła — BovMap. W tym programie zarejestrowano udział ponad dwudziestu laboratoriów. Oprócz tych dwóch wiodących programów rozwijały się inne międzynarodowe przedsięwzięcia, zmierzające do stworzenie mapy genomu kury, konia, owcy, kozy czy psa (DogMap). W niektórych programach biorą udział również polskie laboratoria (mapa genomu konia i psa, a także świni). Ponadto, powstało wiele przedsięwzięć realizowanych przez laboratoria jednego kraju. Na przykład, w Polsce prowadzono badania w ramach Polskiego Projektu Mapowania Genomu Świni, który był realizowany w ramach współpracy między trzema zespołami badawczymi. Głównym celem tego projektu było poszukiwanie genów głównych, oddziałujących istotnie na kształtowanie cech związanych z tuczem i użytkowością rzeźną.

12.3.4. Aktualny stan map genomowych zwierząt gospodarskich
Dynamiczny rozwój badań nad mapami genomowymi utrudnia prezentację aktualnego stanu wiedzy z tego zakresu. Nieomal każdy dzień przynosi nowe informacje wzbogacające mapy różnych gatunków. Dane pochodzące z drugiej połowy 1996 roku wykazały, że w genomie bydła opisano już ponad 1600 loci, a w genomie świni — ponad 1300 loci. Rok później liczba ta wzrosła do 3300 u bydła i 1600 u świni. Wśród loci markerowych zdecydowanie przeważają markery klasy II, a bardzo ważne jest to, że są one równomiernie rozproszone w genomach obu gatunków. Oczywiście są
289

regiony silniej nasycone markerami, gdzie odległość między sąsiednimi loci wynosi poniżej l cM, ale są również i takie, gdzie odległość ta sięga 20 cM. Można jednak stwierdzić, że zakładany na początku lat 90. podstawowy cel, polegający na zbudowaniu mapy, w której odległość między dowolnymi sąsiednimi loci nie będzie większa niż 20 cM, został w odniesieniu do genomu bydła i świni już osiągnięty (tab. 12-11). Opracowana w 1997 roku mapa genetyczna genomu bydła, oparta na analizie segregacji 1240 markerów, charakteryzuje się znacznym nasyceniem loci markerowych. Średnia odległość między dwoma dowolnymi sąsiednimi loci wyniosła 2,5 cM. Ogólną długość genomu, będącą sumą cząstkowych odległości między kolejnymi loci w chromosomach, oszacowano na poziomie 2990 cM. W przypadku świni mapę skonstruowano na podstawie analizy segregacji 1042 loci. Średnia odległość między sąsiednimi loci wyniosła 2,2 cM, a ogólna długość genomu — 2286 cM. Prawie wszystkie badane loci należały do kategorii anonimowych sekwencji mikrosatelitarnych. Na uwagę zasługuje bardzo rozwinięta mapa genomu kury (tab. 12-11). Zauważyć trzeba nie tylko dużą liczbę markerów wykorzystanych do budowy mapy sprzężeniowej, ale także i to, że całkowita długość mapy (3800 cM) jest znacznie większa niż w przypadku ssaków. Szerokie zastosowanie analizy molekularnej hybrydowych linii komórkowych, powstałych na bazie komórek poddanych napromieniowaniu (tzw. mapowanie radiacyjne) przyczyniło się do gwałtownego zwiększenia nasycenia map genomowycn loci markerowymi. Obecnie coraz częściej publikowane są mapy poszczególnych chromosomów, a nie całych genomów. Na mapach takich uwzględnione są dane pochodzące z mapowania fizycznego (informacje pochodzące z zastosowania techniki hybrydyzacji in

290

comprehensive map). Do grupy gatunków objętych mapowaniem dołączyły ostatnio również zwierzęta futerkowe. Opublikowano ją we wrześniu 2003 r. analizy hybrydowych komórek somatycznych. Powiązanie ze sobą markerowych map genomowych z sekwencją DNA genomu danego gatunku umożliwi jeszcze efektywniejsze poszukiwanie genów o dużym znaczeniu w hodowli zwierząt. 12-111). Szczegółowe dane dotyczące map poszczególnych genomów. są zamieszczone w internetowych bazach danych (tab. Przewiduje się. W ślad za programem sekwencjonowania genomu człowieka podjęto analogiczne przedsięwzięcia dotyczące gatunków zwierząt laboratoryjnych (sekwencję genomu myszy opublikowano w grudniu 2002 r. Tak opracowane mapy określane są terminem map zintegrowanych (ang. a w tym i konkretnych chromosomów. a w tym także mapowania radiacyjnego) i sprzężeniowego. jest genom psa. że również mapy genomów innych gatunków zwierząt gospodarskich. lis polarny oraz jenot. że do 2005 r. 291 . świni i kury. takie jak: lis pospolity. Warto zwrócić uwagę. obok wymienionych w tabeli 12-11.situ. królika. Wśród tych ostatnich pierwszym genomem. dla którego ustalono sekwencję nukleotydów. zostanie ustalona sekwencja genomu bydła. są coraz lepiej poznane. Coraz więcej informacji pojawia się o mapach: kota.) i domowych. a także łososia i pstrąga tęczowego. bawoła.

a w tym przede wszystkim ustaleniu sekwencji nukleotydów i wskazaniu miejsc zmutowanych. zlokalizowanych w różnych miejscach genomu. które z hodowlanego punktu widzenia mają istotne znaczenie. tak aby pojedynczemu osobnikowi można było przypisać wartość fenotypową w zobiektywizowanej skali. Wykrycie sprzężenia jest pierwszym krokiem na drodze do molekularnego scharakteryzowania poszukiwanego genu. że cecha ta warunkowana jest monogenowo. która ma istotne znaczenie gospodarcze. odporność na infekcje specyficznymi patogenami. np. gen główny w przypadku cech ilościowych). odpowiedzialnych za występowanie różnych alleli. Wykorzystanie markerowych map genomowych w hodowli Markerowa mapa genomu stała się nieodzownym narzędziem służącym do identyfikacji loci genów. Najpierw ustalono. który znajduje zastosowanie w identyfikacji genotypu osobnika na podstawie bezpośredniej analizy DNA. wydajność białka w mleku. a konkretnie przez allel recesywny. soft. exudative — PSE). ang. Analizę taką prowadzi się w obrębie rodzin (zazwyczaj trzypokoleniowych). jak i jakościowe. że z tym markerem jest sprzężony gen kontrolujący kształtowanie się badanej cechy lub istotnie na nią wpływający (tzw. pale. Jednocześnie poznawany jest produkt tego genu oraz jego szczegółowa funkcja biologiczna. jak i genotypów w jak największej liczbie loci markerowych. Klasycznym przykładem wykorzystania badań markerów genetycznych do identyfikacji genu wpływającego na ważną cechę produkcyjną jest historia 20-letnich poszukiwań genu odpowiedzialnego za podatność świń na stres i związanej z tym zmniejszonej wartości technologicznej mięsa (tzw. którego celem jest identyfikacja nieznanego genu. miękkie i wodniste.12. Osiągnięcie takiego poziomu wiedzy o genie zazwyczaj pozwala na opracowanie testu molekularnego (najczęściej typu PCR-RFLP). Hodowca wskazuje cechę. Następnie podejmowana jest żmudna analiza. wydajność rzeźna. Ogólny schemat postępowania. polegająca na klasyfikacji fenotypów dla interesującej cechy.3. Punktem wyjścia jest precyzyjne opisanie zmienności cechy. które polega na opisie struktury genu. bezrożność. Stwierdzenie. że allele któregoś z markerów kosegregują z określonymi fenotypami cechy. homozygot recesywnych 292 . marmurkowatość mięsa. Następnie opracowano test (inhalacja halotanem) do identyfikacji zwierząt podatnych na stres. mięso blade. Dzięki takiej mapie możliwe jest wykrycie sprzężeń między markerem (-ami) genetycznym (-i) o znanym położeniu na mapie a loci poszukiwanych genów. Mogą to być zatem zarówno cechy ilościowe. Procedura postępowania opiera się na ścisłej współpracy naukowców z hodowcami. choroby genetyczne itp. tzn. wskazuje. dzięki czemu śledzi się równocześnie segregację alleli w loci markerowych i fenotypów badanej cechy. jest pokazany na rycinie 12-6.5.

Wreszcie w 1991 roku zidentyfikowano gen kandydujący (ang. która polega na zamianie argininy na cysteinę w pozycji 615. Kilka lat później zidentyfikowano pierwsze markery genetyczne (m. którego produkt jest zaangażowany w transport jonów wapniowych w mięśniach szkieletowych. Zamiana ta jest skutkiem tranzycji C→T w pozycji 1843 cDNA genu RYR1. Badania molekularne tego genu u osobników wrażliwych na stres wykazały. Ogólny schemat postępowania zmierzającego do identyfikacji nieznanego genu o dużym znaczeniu hodowlanym. 12-7a). że jedna z kilkunastu zidentyfikowanych mutacji punktowych prowadzi do zmiany w łańcuchu polipeptydowym. 12-6. które okazały się ściśle sprzężone z locus HAL. locus układu grupowego krwi H oraz loci polimorficznych białek krwi .Ryć.GP7.in. np. w chromosomie 6 świni (ryć. za pomocą hybrydyzacji in situ. który nie rozpoznaje 293 . Był nim gen receptora rianodyny (RYR1). genu głównego wpływającego na kształtowanie poligenicznych cech produkcyjnych (nn). PGD i A1BG). Na podstawie tego testu wprowadzono symbol HAL na oznaczenie genu. Loci tych markerów umiejscowiono. Odkrycie to pozwoliło na wskazanie enzymu restrykcyjnego HhaI. candidate gene).

w których prawdopodobnie występują geny główne kontrolujące: (e) otłuszczenie tuszy i tempo wzrostu/ (f) otłuszczenie tuszy i zawartość mięsa w tuszy sekwencji zawierającej mutację. 12-7b). który umożliwia wykrycie allelu recesywnego w genotypie homozygot recesywnych i heterozygot. Analiza molekularna tego genu u zwierząt z hipertrofią mięśniową.Ryć. wiadomo było. wywodzących się z rasy belgijskiej 294 . muscular hyperthrophy). (b) MSTN. że gen ten jest położony w części przycentromerowej ramienia długiego chromosomu 2 bydła. (d) PRKAG3 oraz regionów chromosomowych. W ten sposób opracowano test PCR-RFLP (patrz rozdział: Zmienność cech). podwójne umięśnienie) u belgijskiego bydła błękitnego zależy od recesywnego genu mh (ang. Od połowy lat 80. jako gen kandydujący do miana odpowiedzialnego za hipertrofię mięśniową (ryć. że hipertrofia mięśniowa (tzw. Lokalizacja niektórych genów głównych o znanej już budowie molekularnej: (a) KYR1. 12-7. Poszukiwanie markerów genetycznych sprzężonych z locus mh pozwoliło ustalić. Porównanie tego regionu z homologicznym segmentem chromosomu ludzkiego doprowadziło do wskazania w 1997 roku na gen miostatyny (MSTN). (c) BMPR-IB.

wskazała na obecność w ich genotypie dwóch zmutowanych allełi (homozygota recesywna). W 2001 r. pokrywających w miarę równomiernie większość genomu. W 2000 r. Osiągnięcie to pozwala na ustalanie genotypu zwierząt metodami genetyki molekularnej (patrz rozdział: Zmienność cech). a konkretnie kontrolujący liczbę owulujących oocytów podczas rui. że zmienność wybranej cechy produkcyjnej może zależeć od jakiegoś genu z dużym efektem działania. W początkowym stadium badań zakłada się. Okazało się. a allel recesywny rn+ mniejszą zawartość glikogenu. w którym prawdopodobnie występuje locus genu głównego. Dominujący gen RN~ powoduje większą. Powoduje to zmianę siły wiązania ligandów przez receptor kodowany przez gen BMPR-IB. Locus tego genu jest sprzężony z markerami mikrosatelitarnymi BM1329 i OarAE101. Badania molekularne genu MSTN w innych europejskich rasach mięsnych doprowadziły do identyfikacji kolejnych czterech. dzięki identyfikacji sprzężonych markerów mikrosatelitarnych Sw120 i Sw936 (ryć. kwaśnego mięsa. że jest nim zmutowany allel genu PRKAG3. nie udało się jeszcze wskazać genów kandydujących. Rozwijające się dynamicznie badania nad mapami genomów zwierząt gospodarskich umożliwiły identyfikację markerów genetycznych sprzężonych z różnymi genami głównymi. Analiza segregacji licznych markerów genetycznych. który koduje podjednostkę y kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Okazało się. czyli genu głównego. które umiejscowione są w chromosomie 6 (ryć. które ma mniejszą wartość technologiczną. który odpowiada za zawartość glikogenu w mięśniach. Mutacja polegała na zmianie sekwencji nukleotydów G > A w kodonie 200 tego genu. Skutkiem tej mutacji jest powstanie skróconego łańcucha polipeptydowego (przedwczesne pojawienie się kodonu „stop"). wpływający na plenność owiec rasy merynos booroola. Co więcej. są prowadzone w licznych ośrodkach naukowych. ustalono. że w chromosomie 4 świni. które w znaczący sposób wpływają na cechy użytkowe.błękitnej i asturiana. Efektem zwiększonej zawartości glikogenu jest uzyskanie po uboju tzw. Substytucja A > G w tym genie odpowiada za wbudowanie w pozycji 249 łańcucha polipeptydowego argininy zamiast glutaminy. 12-7d). 295 . W 1994 roku ukazała się praca dowodząca. który jest biologicznie nieaktywny. zakończyły się wieloletnie poszukiwania genu RN. które na poziomie molekularnym nie zostały dotychczas jeszcze rozpoznane. Przykładem może być gen FecB. że gen FecB to zmutowana postać genu BMPR-IB. co fenotypowo objawia się hipertrofią mięśniową. 12-7c). Badania zmierzające do identyfikacji genów głównych. że mutacja polegała na braku (delecji) 11 nukleotydów. oraz zmienności cechy produkcyjnej w rodzinie referencyjnej (najczęściej 3-pokoleniowej) może doprowadzić do wskazania regionu chromosomowego. różnych mutacji uszkadzających funkcję białka miostatyny. Innym przykładem jest gen RN. Locus genu RN umiejscowiono w chromosomie 15.

że około l % potomków był obarczony letalnymi zniekształceniami czaszki i kończyn. w których przeprowadzono analizę dziedziczenia markerów genetycznych rozproszonych równomiernie po całym genomie. że w chromosomie 12.między markerami S0001 i S0067. Odnotowano też znaczące osiągnięcie dotyczące bydła. Do tej pory jednak nie udało się zaproponować genu (-ów?) kandydującego. 12-7e). Jednym z przykładów może być letalna wada rozwojowa — achondroplazja. charakteryzującego się wybitną wartością hodowlaną. czego efektem jest 3-krotny wzrost ekspresji genu IGF2. chore cielę — homozygota recesywna). Wkrótce potem udało się zidentyfikować marker genetyczny silnie sprzężony z genem bd. Badacze francuscy wytypowali 75 rodzin (buhaj nosiciel. między markerami mikrosatelitarnymi S0083 i S0090. Sugestia ta została potwierdzona także w innych badaniach. 12-7f). występuje prawdopodobnie locus (loci?) genu głównego wpływającego na tempo wzrostu oraz otłuszczenie tuszy (ryć. że mutacja typu podstawienia dwunukleotydowego AA > GC w genie DGTA1 (acylo-CoA: diacylogliceroloacylotransferaza) wywołuje zmianę lizyny na alaninę. wykazano. Z badań prowadzonych w rodzinach referencyjnych wynikało. Dzięki temu udało się zapobiec rozprzestrzenianiu niepożądanego genu. że również wiele krów było nosicielkami zmutowanego genu bd. że mutacja w intronie 3 genu IGF2 (insulinopodobnego czynnika wzrostu 2) wywołuje bardzo duży wpływ na mięsność świń. doniesiono. W efekcie dochodzi do znacznego zwiększenia wydajności tłuszczu w mleku. występuje locus (loci?) genu głównego wpływającego na odkładanie tłuszczu brzusznego i zawartość mięsa w tuszy (ryć. określana symbolem bd (ang. W przypadku genu IGF2 ekspresji podlega jedynie allel pochodzący od ojca. Oznaczało to. W 2001 r. Osiągnięcie to pozwalało na identyfikację potomków buhaja nosiciela. w wyniku wykorzystywania do inseminacji nasienia buhaja nosiciela. 296 . Trzeba zaznaczyć. Prosta substytucja G > A prawdopodobnie zakłóca interakcję DNA z nieznanym białkiem represorowym. że gen ten podlega piętnowaniu gametycznemu. ze względu na wywoływane zmiany m. krowa nosicielka. że wkrótce zostanie również zidentyfikowany gen odpowiedzialny za powstanie tej wady wrodzonej. bulldog disease). którzy również byli nosicielami tego niepożądanego genu. w budowie czaszki. że w chromosomie 14 zlokalizowany jest gen wpływający w znaczący sposób na wydajność i skład mleka. a to upośledza funkcję kodowanego enzymu. Nosicielstwo genu recesywnego bd stwierdzono w 1999 roku w genotypie francuskiego buhaja. czyli duży efekt fenotypowy pojawia się tylko wtedy. Podobne badania przeprowadzone w ramach Polskiego Projektu Mapowania Genomu Świni sugerują. gdy zmutowany allel jest odziedziczony od ojca. W początkowym okresie jego użytkowania stwierdzono. Z kolei w październiku 2003 r. Mapy genomowe są powszechnie wykorzystywane do identyfikacji genów odpowiedzialnych za monogenowe choroby genetyczne lub markerów genetycznych z nimi sprzężonych. który odpowiadałby za kształtowanie tych cech ilościowych.in. Można się spodziewać.

CVM — central vertebral malformation). Szczególne osiągnięcia dotyczące identyfikacji genów odpowiedzialnych za rozwój monogenowych chorób dziedzicznych odnotowano u psów. Dotychczas opisano na poziomie molekularnym trzydzieści genów i ich mutacji odpowiedzialnych za rozwój choroby dziedzicznej. dziedziczny zanik siatkówki u owczarków francuskich). Również dla tego genu udało się zidentyfikować sprzężone markery genetyczne. że genetyka molekularna stała się kluczowym narzędziem służącym postępowi w hodowli zwierząt. ciężki złożony niedobór odporności psów rasy welsh corgi czy fukozydoza u angielskich springer spanieli.W tym samym czasie w populacji duńskiej bydła holsztyńsko-fryzyjskiego zidentyfikowano inną letalną wadę rozwojową. . Przedstawione powyżej przykłady wykorzystania markerowych map genomowych do rozwiązywania konkretnych problemów hodowlanych pokazują. Niestety badań tych nie opublikowano. W latach 2001-2003 podjęto udane próby terapii genowej niektórych chorób dziedzicznych psa (np. polegającą na zniekształceniu kręgów (ang. a opracowany test molekularny skomercjalizowano. a ostatnio scharakteryzowano gen oraz mutację w nim występującą. Wiele z tych mutacji występuje w ściśle określonych rasach. Wśród nich są geny wywołujące takie schorzenia. jak: dziedziczna dystrofia siatkówki u owczarków francuskich (briardów). U gatunku tego znanych jest ponad 300 jednostek chorobowych uwarunkowanych przez mutacje pojedynczych genów. narkolepsja u dobermanów i labradorów.

B. Juszczaka i S. Schook i S. Wydawnictwo Naukowe PWN. Nowicki i wsp. Cz. ang. USA. W. pod red. pod red. A. B.. Wydawnictwo Naukowe PWN. Poznawanie zasad dziedziczenia (1997). Augustyniaka i J. Genetyka molekularna (1995). pod red. Małe (tłum. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN. ang. Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt (1994). Warszawa. Wężyka.R. Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. Genomy (2001). Stansfield (przekład zbiorowy pod red. Węgleńskiego). Brostoff. Elementy genetyki klinicznej (2001). W. Bala. Kłyszejko-Stefanowicz. Jury i H.B. Wiedza Powszechna. King. Krzyżosiaka. D. J. P. Jaszczaka i J. T. Warszawa. Warszawa. ang. Prus-Głowackiego). Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. pod red. Brzeski).C. Roitt. pod red. pod red. Brema. W. Michejdy). pod red. z j. J. L. II— lata 1972^-1997 (1997). Immunologia (1996). Waśniewska-Brzeska i J. Stryer (tłum. Cytobiochemia (1995). Filistowicza. K. Poznań.J. Leksykon rozrodu zwierząt (1996). Cz. J. L. Biotechnologia zwierząt (1997).D.A. Rozwiązywanie problemów medycznych (2003). Wydawnictwo Naukowe PWN. J. Berg i M. The Major Histocompatibility Complex Region of Domestic Animal Species (1996). L. L. pod red. Biologia molekularna w medycynie. Krzanowskiej. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.. Brown (przekład pod red. z j. Największe wyzwanie współczesnej genetyki i medycyny molekularnej (1997). Modlińskiego. Lamont. M. K. R. Węgleńskiego. Genom człowieka. Leksykon biologiczny (1992). Korf (przekład pod red. Rosłanowskiego. z j. Pawlaka). Żeromskiego). Genetyka człowieka. pod red. pod red. CRC Press Inc. Jeżyk genów. A. 298 . Zwierzchowskiego. Singer (tłum.Literatura uzupełniająca Podręczniki Biochemia (1997). Prószyński i S-ka. Karty z Dziejów Zootechniki Polskiej. P. Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN. J. Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Yerlag. P. I. Wydawnictwo Naukowe PWN. Słownik terminów genetycznych (2002).

Artykuły przeglądowe Barsh G... Initial seąuencing and analysis of the human genome. Anomalie chromosomowe przyczyną zamierania gamet i zarodków bydlęcych.B. Prace i Materialy Zootechniczne 49: 7-28. Magiczne mikromacierze. (2003). (2002). Stone R. International Human Genome Seąuencing Consortium (2001).. Crawford A. Długa historia krótkiego chromosomu — jak poznano geny płodności sprzężone z chromosomem Y u ssaków.H. McGraw R.M. Wykorzystanie metod molekularnej analizy genomu zwierząt w pracy hodowlanej. (1996). Kamiński S... (1997). (1998). Lopez-Corrales N..M. Ludzki genom mitochondrialny — mutacje. Dymnicki E. Pareek Ch.. (1998). Medycyna Weterynaryjna 52 (2): 89-93. Genome Research 7: 235-249.. Seminars in Reproductwe Medicine 20: 157-167. Wybrane praktyczne aspekty technik molekularnych — PCR-RFLP i automatycznego sekwencjonowania DNA — w badaniach genomu zwierząt gospodarskich.W. Keele J. Parham P. DNA microarrays — a methodological breakthrough in genetics. Dodds K.F. Bovine kappa-casein (CASK) gene — molecular naturę and application in dairy cattle breeding. Prace i Materialy Zootechniczne.W.P.T.. Grzybowski G.E. Journal of Applied Genetics 38: 65-76. Metody oraz znaczenie sterowania proporcją płci u bydła. Science 272: 67-74. Trends in Genetics 12 (8): 299-305. (1997).. polimorfizmy i choroby. (1996). Bartnik E. (1996).M. Beattie C. Kappes S. Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej w hodowli zwierząt. (2002).G. Grzybowski G.J. Sonstegard T. Kurył J. Stoughton R. Krzanowska H. Lechniak D.. i wsp. i wsp. Friend S. Population biology of antigen presentation by MHC class I molecules. Smith T. Long S. Science 301: 1898-1903.M. Journal of Applied Genetics 37: 179-196.S. (1998). Beattie C. A second-generation linkage map of bovine genome. Zeszyt specjalny 8: 9-18.. Minireview — MHC studies in domestic animals.A. Naturę 409: 860-921. Pierzchała M. Postępy Biologii Komórki 24 (8): 69-75.. Kamiński S. Keele J. Charon K. Chromosome abnormalities in domestic sheep (Ovis aries). (1999). Early steps in mammalian sex determination. Cotinot C.W. Biotechnologia 3 (38): 38-50.A. Kappes S. European Journal of Immunogenetics 21: 209-215. Geny oddziałujące na jakość tuszy i mięsa świń. The dog genome: survey seąuencing and comparative analysis. Charon K. Ramikssoon Y. Postępy Nauk Rolniczych 7 (nr 5): 87-97. (1996).. Molecular genetics of sex determination.A. Journal of Applied Genetics 37 (3): 299-312. A second-generation linkage map of the sheep genome. Kamiński S. (2002). Goodfellow P. (1996). De Gortari M. (1994). Bovine leukocyte adhesion deficiency (BŁĄD) and its worldwide prevalence.S. The genetics of pigmentation: from fancy genes to complex traits.. Medycyna Weterynaryjna 54 (2): 92-96. (1996). (1997).. Cuthbertson R. Stone R.T..W. Prace i Materiały Zootechniczne 50: 69-78. Journal of Applied Genetics 43: 123-130. Ohta T. (1996).. Kirkness E. 12): 53-58. 299 ... Mapa genomu świni (Sus scrofa domestica).A.L. Current Opinion in Genetics & Development 6: 316-321. (1997). Freking B.L.P. Ellis S. Mammalian Genome 9: 204-209. Świat Nauki 4 (128): 36-43. Leymaster K. (1998). Postępy Biologii Komórki 26 (supl.M.. (1997).

Hu Z.. (1999). Prace i Materiały Zootechniczne 53: 35-48. Alexander L. Science 291: 1304-1351. Biotechnologia 2 (41): 33-56. (2003). Szymański M. Świtoński M. (1997). Sysa P. Initial seąuencing and comparative analysis of the mouse genome. (2002). Szatkowska L.. (1994). Wierzbicki H. Kulig H. Węgrzyn J. Świtoński M. (1999). Inheritance of colours in horses.. Genetic aspects of mastitis resistance in cattle... Szydłowski M.W. Walawski K.. Słomski R.. Barciszewska M. Prace i Materiały Zootechniczne 52: 37-42. Synaptonemal complexes in domestic mammals — a review. 2):288-237.. Szwaczkowski T.H. Poszukiwanie genów kontrolujących cechy tuczne.Z. Determinacja płci u ssaków. — Celera Genomics (2001).. (1998). Słota E. i wsp.J. Stachurska A. Biotechnologiczne wykorzystanie gruczołu mlecznego perspektywy manipulacji genetycznych białkami mleka. Journal of Dairy Science 82 (suppl. (1998). Aberracje chromosomowe u bydła o użytkowości mięsnej. Antigenic markers of protein genes and their nomenclature in cattle. A comprehensive map of the porcine genome.S. (2003). Yenter C. Journal of Applied Genetics 40 (2): 117-128. Smith T.L. Noncoding RNA transcripts. Świtoński M. Genome Research 6: 371-391. Journal of Applied Genetics 38:195-204. Kozubska-Sobocińska A. Napierała D. Krajowy system kontroli cytogenetycznej buhajów. Kurył J.. Journal of Applied Genetics 44: 1-20. . Skiba E. Medycyna Weterynaryjna 50 (8): 379-382. Prace i Materiały Zootechniczne 50: 11-39. Journal of Applied Genetics 38 (3): 319-328. Barciszewski J. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) w badaniach naukowych i diagnostyce molekularnej. Ruvinsky A..P. Kwiatkowska J. Rohrer G. Basics of gametic imprinting. (1998). 10): 195-217. (1998).. (1998). (1998).W. Identyfication of animal major genes in field collected data by use of statystical methods. (1994). Markerowe mapy genomowe i ich wykorzystanie w hodowli zwierząt.. 10): 113-122..Rejduch B. Postępy Biologii Komórki 25 (supl.. Naturę 420: 520-562. Beattie C. Postępy Biologii Komórki 25 (supl.J... Danielak B. Journal of Animal and Feed Sciences 2/3: 91-103. Świtoński M. (1998). Medycyna Weterynaryjna 59: 847-852. (1993). Rosochacki S. Keele J.. Genetyczne uwarunkowania odmian barwnych lisa pospolitego (Vulpes vulpes) i lisa polarnego (Alopex lagopus). Żywiecki M. Stranzinger G.A. Zwierzchowski L. i wsp. Journal of Heredity 89 (6): 473-480. (1996).. Waterston R. (1997). Prace i Materiały Zootechniczne 46: 29-40. Zwierzchowski L. opasowe i rzeźne — najnowsze osiągnięcia. Medycyna Weterynaryjna 53 (10): 581-584. Transgeneza — możliwości i perspektywy zastosowania w produkcji zwierzęcej. (1997). Zych S. Wybrane aspekty analizy loci markerowych w doskonaleniu ilościowych cech zwierząt. The seąuence of the human genome.

Skorowidz Opracowali: Krystyna M. na których hasła znajdują się na rysunku lub w jego podpisie. . Charon. Marek Świtoński Numery stron. na których znajduje się główny opis. są pogrubione. Gwiazdką oznaczono numery stron.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->