P. 1
Aktualna_baza_zadan_testowych__plik_PDF_____0_1_MB_

Aktualna_baza_zadan_testowych__plik_PDF_____0_1_MB_

|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Stefania Sadowska on Mar 20, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji mo¿e zostaæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci przed 2.

Zgodnie z Konstytucj¹ RP do organów w³adzy wykonawczej zaliczamy miêdzy innymi 3. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na piêcioletni¹ kadencjê i mo¿e byæ ponownie wybrany 4. Kto jest najwy¿szym zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? 5. Rada Ministrów sk³ada siê z 6. Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodê w doborze wspó³pracowników -cz³onków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi byæ zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez 7. Najwy¿szy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ci¹g³o ci w³adzy pañstwowej, czuwaj¹cy nad przestrzeganiem Konstytucji, stoj¹cy na stra¿y suwerenno ci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz nienaruszalno ci i niepodzielno ci jego terytorium to 8. Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej w³adzê wykonawcz¹ sprawuje 9. Gdy Prezydent nie mo¿e sprawowaæ swojego urzêdu tymczasowo przejmuje jego obowi¹zki 10. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozosta³ymi cz³onkami Rady Ministrów powo³uje 11. Cz³onkowie Rady Ministrów ponosz¹ solidarn¹ odpowiedzialno æ za dzia³alno æ Rady Ministrów przed 12. Uchwa³ê o poci¹gniêciu cz³onka Rady Ministrów do odpowiedzialno ci przed Trybuna³em Stanu Sejm podejmuje na wniosek 13. Sejm mo¿e wyraziæ ministrowi wotum nieufno ci. Wniosek o wyra¿enie wotum nieufno ci mo¿e byæ zg³oszony przez co najmniej 14. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w sk³adzie Rady Ministrów dokonuje 15. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna siê 16. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnêtrznego

Prezydent Rzeczypospolitej nie mo¿e stosowaæ prawa ³aski do 20. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad si³ami zbrojnymi za po rednictwem 22. Osoba ubiegaj¹ca siê o urz¹d wojewody nie musi posiadaæ 21. Prezes Rady Ministrów wydaje 18. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie nale¿y . W drugim etapie powo³ywania rz¹du Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego sk³ad rz¹du 26. Sejm wyra¿a wotum nieufno ci w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zg³oszony przez 24. Prezydent RP mo¿e zarz¹dziæ referendum ogólnokrajowe za zgod¹ Senatu wyra¿on¹ 23. Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e byæ wybrany obywatel polski 27. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje 28. W jakim czasie od zakoñczenia roku bud¿etowego Rada Ministrów przedk³ada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy bud¿etowej wraz z informacj¹ o stanie zad³u¿enia pañstwa ? 25. Cz³onkowie Rady Ministrów ponosz¹ odpowiedzialno æ przed Trybuna³em Stanu miêdzy innymi 19.i zewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa jest 17.

Prezes Rady Ministrów sk³ada dymisjê Rady Ministrów w razie 30. Sejm rozpatruje projekt ustawy w 34. je li reprezentuj¹ co najmniej 15 pos³ów tworz¹ 39. Wybrany do Sejmu RP mo¿e byæ obywatel polski maj¹cy prawo wybierania. in. Wnioskodawca mo¿e wycofaæ projekt ustawy w toku postêpowania ustawodawczego w Sejmie do czasu 35. Radê Gabinetow¹ tworzy 31. wicemarsza³kowie. przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy klubów a tak¿e klubów parlamentarnych. Marsza³ek Sejmu. Skrócenie kadencji Sejmu mo¿e nast¹piæ m. który najpó niej w dniu wyborów koñczy 47. Wybrany do Senatu RP mo¿e byæ . Je¿eli Senat w ci¹gu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwa³y to 36.. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przys³uguje ka¿demu obywatelowi polskiemu od 42. Odmowa z³o¿enia lubowania przed rozpoczêciem sprawowania mandatu oznacza 40. W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane s¹ w 41. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawê w ci¹gu 37. Sejm RP sk³ada siê 45. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynaj¹ siê z dniem 33. Senat RP sk³ada siê 46. Klub parlamentarny tworzy co najmniej 43. Sejm i Senat wybierane s¹ na kadencje trwaj¹ce 32. W³adzê ustawodawcz¹ w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ 44.29. gdy 38.

który najpó niej w dniu wyborów koñczy 48. Prezes Rady Ministrów i pozostali cz³onkowie Rady Ministrów maj¹ obowi¹zek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ci¹gu 61. Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarz¹dziæ . Inicjatywa ustawodawcza nie przys³uguje 59. Wa¿no æ wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza 50. Inicjatywa ustawodawcza przys³uguje m. Wybrany do Sejmu mo¿e byæ obywatel polski który ukoñczy³ 65. Obywatel polski nie mo¿e sprawowaæ mandatu poselskiego. Pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej bez zgody 52. Sejm uchwala 56. je¿eli jest 51.obywatel polski maj¹cy prawo wybierania. O zatrzymaniu pos³a Rzeczypospolitej Polskiej niezw³ocznie powiadamia siê 53. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przys³uguje 60.in. Sejm rozpatruje projekt ustawy w 57. Mandat pos³a mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ 58. Grupa ta musi liczyæ co najmniej 54. Zasady i tryb zg³aszania kandydatów na pos³ów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki wa¿no ci wyborów okre la 49. Inicjatywa ustawodawcza przys³uguje 55. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powo³uje Prezesa Rady Ministrów w ci¹gu 64. Wybory Prezydenta RP zarz¹dza 62. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na 63. grupie obywateli maj¹cych prawo wybierania do Sejmu.

Sejm i Senat obraduj¹ na 84. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przys³uguje 81. Wybory do Sejmu s¹ 69. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje 78. ustawy lub za pope³nienie przestêpstwa mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci przed 67. Prezydent za naruszenie Konstytucji. senatorów i przedstawicieli do organów samorz¹du terytorialnego 68. Wybory do Sejmu i Senatu zarz¹dza 73. Obywatel Polski ma prawo udzia³u w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP. Jaka osoba nie mo¿e byæ wybrana do Sejmu i Senatu? 80. pos³ów. Sejm uchwala ustawy 74.66. Organami Sejmu s¹ m. Kandydatów na pos³ów i senatorów mog¹ zg³aszaæ 82. W przypadku mierci Marsza³ka Sejmu jego obowi¹zki sprawuje 76. Pose³ mo¿e byæ cz³onkiem 72. Wyborcy przys³uguje prawo zg³oszenia protestu przeciwko wa¿no ci wyborów na zasadach okre lonych w ustawie do 83. 75. Pose³ mo¿e przyst¹piæ do wykonywania mandatu 71. Je¿eli Sejm nie mo¿e siê zebraæ . Kadencja Sejmu rozpoczyna siê z dniem 70.in. Pose³ bez zgody Sejmu nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej od dnia 79. Komisjê ledcz¹ mo¿e powo³aæ 77. Regulamin Sejmu uchwalany jest przez 85. Posiedzenia Sejmu s¹ 86.

Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawê w ci¹gu 89. Ilu sekretarzy wybiera Sejm? 94. Nadzór nad dzia³alno ci¹ s¹dów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje 105. Marsza³ek Sejmu mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie poprawki. Kiedy na terytorium RP mo¿e byæ ustanowiony s¹d wyj¹tkowy lub tryb dora ny? 103. S¹dami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych s¹ s¹dy 106. Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej s¹dy powszechne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwo ci . która 88. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem w sprawie zgodno ci ustawy z Konstytucj¹ do 90. Wymiar sprawiedliwo ci w RP sprawuj¹ 102. Komisje nadzwyczajne powo³uje i odwo³uje 100. Kandydata na Marsza³ka Sejmu mo¿e zg³osiæ co najmniej 93. Klub poselski tworzy co najmniej 96.na posiedzenie. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa mo¿e byæ przeprowadzone 91. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w g³osowaniu 95. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powo³uje 101. Prezydium Sejmu tworz¹ 99. Ko³a poselskie tworzy co najmniej 97. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarz¹dziæ 92. Pose³ nale¿eæ mo¿e tylko do 98. Postêpowanie s¹dowe jest 104. o stanie wojny postanawia 87.

Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sêdziami maj¹ 112. ponosz¹ miêdzy innymi 138. Kadencja ³awników s¹dów okrêgowych i rejonowych trwa 118. Za wykroczenia sêdzia odpowiada 124. Co do zasady ³awnik mo¿e byæ wyznaczony do udzia³u w rozprawach do 114. Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego powo³uje 133. S¹d apelacyjny dzieli siê na wydzia³y 121. Bieg³ych s¹dowych ustanawia i prowadzi ich listê 125. Sêdziów s¹dów powszechnych powo³uje 115. Krajowa Rada S¹downictwa sk³ada siê z 134. Rozpoznanie sprawy w postêpowaniu niejawnym lub wy³¹czenie jawno ci postêpowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie 123. W sk³ad Trybuna³u Konstytucyjnego wchodzi 136. Sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego wybierany jest na okres 137. S¹d wyj¹tkowy mo¿e byæ ustanowiony tylko na czas 128. Kadencja cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa trwa 135. £awnikiem mo¿e byæ 126. S¹dami wojskowymi s¹ 119. W zakresie orzekania ³awnicy podlegaj¹ tylko 113. Dla jakiego obszaru tworzy siê s¹dy rejonowe? 109. S¹dy dziel¹ siê na 111. S¹dy i trybuna³y wydaj¹ wyroki w imieniu 108. Odpowiedzialno æ konstytucyjn¹ przed Trybuna³em Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzêdowania. Prezesa s¹du rejonowego po zasiêgniêciu opinii kolegium prze³o¿onego s¹du okrêgowego i prezesa prze³o¿onego s¹du okrêgowego powo³uje 122. Prawo . Przy powo³aniu sêdzia sk³ada lubowanie wobec 120. Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego spo ród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego powo³uje 129. Wymiar Sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ 131. Nadzór nad dzia³alno ci¹ s¹dów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje 132.107. Sêdzia mo¿e byæ zatrzymany jedynie w sytuacji 116. S¹dami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sêdziów w pierwszej instancji s¹ 117. S¹dy i Trybuna³y w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuj¹ w³adzê 130. Prezes s¹du rejonowego jest powo³ywany na okres 127. Dla jakiego obszaru tworzy siê s¹dy okrêgowe? 110.

Sêdzia nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej bez zezwolenia 145. Podstawowym zadaniem Krajowej Rady S¹downictwa jest 143. Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ 142. Konstytucja RP wprowadza generaln¹ zasadê 141. O zgodno ci ustaw i umów miêdzynarodowych z Konstytucj¹ rozstrzyga 144.postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskar¿enia przed Trybuna³em Stanu przys³uguje wy³¹cznie 139. Cech¹ umowy miêdzynarodowej ratyfikowanej za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie jest 140. Odpowiedzialno ci konstytucyjnej przed Trybuna³em Stanu nie ponosi .

po podjêtym po cigu uj¹³ nieznanego mu z nazwiska sprawcê kradzie¿y z w³amaniem do swojego samochodu. Policjant w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w 161. ma prawo miêdzy innymi do 164. Policjant zatrzyma³ samochód osobowy do kontroli. Policjant wykonuj¹cy zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa w miejscu publicznym mo¿e ¿¹daæ pomocy miêdzy innymi od 166. Czy 12-latek ma prawo wstêpu na mecz pi³ki no¿nej? 172. S¹dami powszechnymi s¹ s¹dy 152. Najwy¿sza Izba Kontroli podlega 147. Osobê przyjêt¹ do s³u¿by w Policji mianuje siê policjantem w s³u¿bie przygotowawczej na okres 160. £awnikiem mo¿e byæ wybrany ten. niezw³ocznie powiadamia siê 150. Podczas poruszania siê po drodze niebêd¹cej drog¹ przeznaczon¹ wy³¹cznie dla pieszych. obowi¹zek u¿ywania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do 158.146. W takiej sytuacji kieruj¹cy tym pojazdem jest obowi¹zany 163. Og³oszenie aktu normatywnego 148. Na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego mo¿e byæ powo³any ten. Na czele Prokuratury stoi 149. £awników do s¹dów okrêgowych wybieraj¹ 157. W zwi¹zku z tym powinien 168. po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Za bezpieczeñstwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada 171. Które z wymienionych zachowañ jest przestêpstwem? 167. Przejawami demoralizacji nieletnich miêdzy innymi s¹ 169. Okre lenie standardów podstawowych us³ug wiadczonych przez specjalistyczne o rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie nale¿y do zadañ ministra w³a ciwego do 170. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie 165. O zatrzymaniu sêdziego na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa. Komendanta wojewódzkiego Policji powo³uje i odwo³uje . Prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest 173. Kadencja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego wynosi 151. S¹dy powszechne dziel¹ siê na 153. Dominik B. kto ukoñczy³ 154. Stra¿nik miejski (gminny) wykonuj¹c ustawowe zadania. Zabrania siê sprzeda¿y wyrobów tytoniowych osobom do lat 162. Stosunek s³u¿bowy sêdziego nawi¹zuje siê 155. Ewidencjê punktów kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego prowadzi 159. kto nie przekroczy³ 156.

w³a ciwym w sprawach ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego jest 176. Organem w³a ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na terenie gminy jest . Komendanta G³ównego Policji powo³uje i odwo³uje 177. Umundurowanie. dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów okre la 175.174. Plany zarz¹dzania kryzysowego tworzy siê na poziomie 178. Centralnym organem administracji rz¹dowej.

Podstawowym systemem informatycznym wspieraj¹cym dzia³ania Policji jest 191. Do obecnie zidentyfikowanych motywów dzia³añ terrorystycznych nie zalicza siê motywów 199. Jednym z zadañ powiatowej komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku jest 193. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej okre la stan klêski ¿ywio³owej. Policjant nie ma prawa do 195. Organem reprezentuj¹cym Skarb Pañstwa w sprawie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie zwi¹zane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest 190. Które z poni¿szych zdarzeñ mo¿na uznaæ za katastrofê naturaln¹? 189. Sytuacjê wp³ywaj¹c¹ negatywnie na poziom bezpieczeñstwa ludzi. Zagraniczny dokument to¿samo ci 184. Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowi¹zany udostêpniæ komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku 194. stan wojenny. Przestêpstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolno ci. Organem w³a ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na terenie powiatu jest 180. Przewodnicz¹cym Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego jest 182. Za¿alenie na sposób przeprowadzenia czynno ci legitymowania mo¿e byæ z³o¿one 188. Ró¿nicê pomiêdzy aktem terrorystycznym a przestêpstwem pospolitym stanowi 196. Dzia³alno æ Al Kaidy mie ci siê w nurcie terroryzmu 197. pope³niony w celu 198. Przyk³adami katastrof naturalnych s¹ 200. Organizacjê. jako stany 203. mienia w znacznych rozmiarach lub rodowiska. Czas zatrzymania osoby liczy siê od 186.179. Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa podlega 183. Zatrzymany powinien byæ przekazany do dyspozycji s¹du wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania 187. Zarz¹dzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje 202. stan wyj¹tkowy. wywo³uj¹c¹ znaczne ograniczenia w dzia³aniu w³a ciwych organów administracji publicznej ze wzglêdu na nieadekwatno æ posiadanych si³ i rodków nazywamy sytuacj¹ 201. siedzibê oraz tryb pracy powiatowego centrum zarz¹dzania kryzysowego okre la 181. Stan klêski ¿ywio³owej mo¿e byæ . W ramach ustawowych obowi¹zków Policja wykonuje miêdzy innymi czynno ci 192. rodków przymusu bezpo redniego nie mo¿na stosowaæ wobec 185.

W razie zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa. Stan wyj¹tkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez . Policja jest formacj¹ przeznaczon¹ do 207.wprowadzony w celu zapobie¿enia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na 204. Organy porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w celu przywrócenia porz¹dku publicznego mog¹ wkroczyæ na teren szko³y wy¿szej bez wezwania przez rektora w czasie 209. bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego. W czasie stanu nadzwyczajnego mog¹ byæ dokonywane zmiany w 205. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyj¹tkowy na wniosek 208. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e powo³aæ stan wyj¹tkowy na wniosek 206.

W razie zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego lub porz¹dku publicznego. Kontrola tre ci korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygna³ów przesy³anych w sieciach telekomunikacyjnych. Komendant Sto³eczny Policji jest powo³ywany przez 217. Projekt strategii bezpieczeñstwa narodowego opracowuje 215. je¿eli si³y Policji oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce. bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego spowodowanego dzia³aniami terrorystycznymi na terenie kraju mo¿na wprowadziæ 221. Ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszaj¹cymi te dobra nale¿y do podstawowych zadañ 218. Policjanci wykonuj¹c swoje ustawowe obowi¹zki maj¹ prawo do legitymowania 224.210. Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegaj¹ bezpo rednio 227. Ochrona bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa i jego porz¹dku konstytucyjnego nale¿y do ustawowych zadañ 212. Ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem 219. Stosunki miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a zwi¹zkami wyznaniowymi okre la . mo¿e zostaæ wprowadzona w czasie 211. dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia jej skutkom kieruje 220. decyzjê ou¿yciu funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej podejmuje 216. Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego tworzy siê przy 213. Stan klêski ¿ywio³owej znosi siê wydaj¹c 222. W sytuacji szczególnego zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa. Naczelne organy administracji pañstwowej powo³uje 228. Zgodê na przed³u¿enie przez Radê Ministrów stanu klêski ¿ywio³owej wyra¿a 214. Przes³ank¹ pozwalaj¹c¹ uznaæ imprezê za imprezê masow¹ o podwy¿szonym ryzyku jest 225. W przypadku wprowadzenia stanu wyj¹tkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w³adze Polski s¹ zobowi¹zane podaæ to do wiadomo ci 223. Je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wprowadzono na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy wchodz¹cej w sk³ad powiatu. Organizator meczu pi³ki no¿nej lub kierownik do spraw bezpieczeñstwa wystêpuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku 226.

skarg i wniosków gwarantuje ka¿demu obywatelowi 234. Spory kompetencyjne miêdzy organami samorz¹du terytorialnego i administracji rz¹dowej s¹ rozstrzygane przez 239. Akty urzêdowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje 231. W postêpowaniu administracyjnym organ administracji publicznej 235. Marsza³ek województwa jest 236. Za wiadczenie powinno byæ wydane 238. Prawo sk³adania petycji. 240. Wymiar sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez 232. Akty prawa miejscowego stanowione s¹ miêdzy innymi przez organy samorz¹du terytorialnego. Organ administracji publicznej powinien dzia³aæ w sprawie 233.229. Postêpowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia niewa¿no ci decyzji wszczyna siê 237. Pracownik wy³¹czony z postêpowania adminiatracyjnego . Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mo¿e stosowaæ prawa ³aski w stosunku do 230. tj.

W miastach powy¿ej 100 000 mieszkañców. organem wykonawczym gminy jest 256. Wójt gminy powo³uje swojego zastêpcê w drodze 257. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki przepisy porz¹dkowe na terenie gminy wydaje wójt. Organami powiatu s¹ 258. Organem wykonawczym gminy jest 275. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad nale¿y do 255. Konstytucja RP daje prawo powo³ywania Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego. Urz¹d wojewódzki jest aparatem pomocniczym 248. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie jest 254. Organem wykonawczym w gminie. Organ administracji publicznej za³atwia sprawê co do jej istoty przez wydanie 243. Rada gminy to organ. Wojewodê powo³uje i odwo³uje 269. jest 270. Wojewoda nie jest organem administracji 276. Powiatowe przepisy porz¹dkowe 260. Organami gminy s¹ 253. Postêpowanie administracyjne jest 265. w formie 252. Organem administracji samorz¹dowej w gminie jest 242.241. zwo³ywania Rady Gabinetowej. Uchwalenie statutu powiatu nale¿y do w³a ciwo ci 271. Akty prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na terenie województwa stanowi¹ 249. Wojewoda jest 245. W³adczym jednostronnym o wiadczeniem woli organu administracji publicznej. Organy niezespolonej administracji rz¹dowej s¹ to organy administracji podporz¹dkowane 246. w której siedziba w³adz znajduje siê w mie cie po³o¿onym na terytorium tej gminy. Na stra¿y praw i wolno ci obywatelskich zgodnie z Konstytucj¹ RP stoi 272. który wyda³ w tej sprawie decyzjê w 244. Organem wykonawczym powiatu jest 267. Organy administracji niezespolonej w województwie 247. okre laj¹cym sytuacjê prawn¹ konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest 273. Najwy¿szym aktem normatywnym w Polsce jest 266. ród³em prawa wewnêtrznie obowi¹zuj¹cym jest 268. Decyzj¹ administracyjn¹ . Organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu jest 259. Organami stanowi¹cymi i kontrolnymi województwa s¹ 264. Urz¹d gminy jest 250. Nadzór nad dzia³alno ci¹ samorz¹du województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje 261. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest 251. ratyfikowania umów miêdzynarodowych 274. Podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego jest 262. który 263. Organem administracji publicznej w³a ciwym w sprawie wznowienia postêpowania jest organ.

Rada Bezpieczeñstwa Narodowego jest organem doradczy 278. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencjê 280. Umowy miêdzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada 281.jest 277. Organem naczelnym administracji rz¹dowej nie jest . Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powo³uje i odwo³uje 279.

W postêpowaniu administracyjnym wystêpuje zasada 297. Zgromadzeniem. Przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego nie stosuje siê 295.282. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa s¹ 288. czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skarg¹. Organem wydaj¹cym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest 311. Policjantowi przys³uguje prawo do corocznego p³atnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pe³nym wymiarze 286. Organy administracji publicznej mog¹ wydawaæ akty normatywne w postaci 299. Zwierzchnikiem rz¹dowej administracji zespolonej w województwie jest 296. powinno nast¹piæ nie pó niej ni¿. przenoszenia. zwalniania ze stanowisk w Policji nastêpuj¹ w formie 290. Prezydent RP ponosi odpowiedzialno æ za naruszenie ustaw przed 283. Zgodnie z prawem zgrupowanie. S³u¿by informacyjne organizatora imprezy masowej nie maj¹ prawa do 310. Komendant wojewódzki Policji jest organem 289. Termin do wniesienia za¿alenia na postanowienie wydane w postêpowaniu administracyjnym wynosi 293. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest 287. Centralnym organem administracji rz¹dowej jest 309. wymagaj¹cej postêpowania wyja niaj¹cego. Sprawy mianowania. Do kompetencji rady gminy nie nale¿y 284. Organem gminy nie jest 303. zgodnie z prawem jest 313. Za³atwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagaj¹cej postêpowania wyja niaj¹cego powinno nast¹piæ nie pó niej ni¿ w ci¹gu 294. Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przys³uguje 292. Ustanowienie statutu województwa nale¿y do w³a ciwo ci 301. Organami wy¿szego stopnia w stosunku do wojewodów s¹ 305. wci¹gu 306. W sprawach dotycz¹cych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej przeprowadza siê 298. Organy administracji publicznej przestrzegaj¹ z urzêdu swojej w³a ciwo ci 291. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowi¹zek powiadomienia organu gminy o terminie zgromadzenia najwcze niej 314. Paszport tymczasowy wydaje siê . decyduje 308. Policja sk³ada siê z nastêpuj¹cych rodzajów s³u¿b 285. Dat¹ wszczêcia postêpowania administracyjnego na ¿¹danie strony jest dzieñ 307. co najmniej 15 osób. W postêpowaniu administracyjnym za³atwienie sprawy szczególnie skomplikowanej. Odwo³anie rady powiatu nastêpuje w drodze 304. O tym. zwo³ane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyra¿enia stanowiska jest 312. Organami samorz¹du województwa s¹ 300. Ustalenie bud¿etu województwa nale¿y do wy³¹cznej w³a ciwo ci 302.

nie jest . które 315. Broni¹ bia³¹.osobom.. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. w rozumieniu art.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->