P. 1
Aktualna_baza_zadan_testowych__plik_PDF_____0_1_MB_

Aktualna_baza_zadan_testowych__plik_PDF_____0_1_MB_

|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Stefania Sadowska on Mar 20, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji mo¿e zostaæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci przed 2.

Zgodnie z Konstytucj¹ RP do organów w³adzy wykonawczej zaliczamy miêdzy innymi 3. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na piêcioletni¹ kadencjê i mo¿e byæ ponownie wybrany 4. Kto jest najwy¿szym zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? 5. Rada Ministrów sk³ada siê z 6. Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodê w doborze wspó³pracowników -cz³onków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi byæ zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez 7. Najwy¿szy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ci¹g³o ci w³adzy pañstwowej, czuwaj¹cy nad przestrzeganiem Konstytucji, stoj¹cy na stra¿y suwerenno ci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz nienaruszalno ci i niepodzielno ci jego terytorium to 8. Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej w³adzê wykonawcz¹ sprawuje 9. Gdy Prezydent nie mo¿e sprawowaæ swojego urzêdu tymczasowo przejmuje jego obowi¹zki 10. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozosta³ymi cz³onkami Rady Ministrów powo³uje 11. Cz³onkowie Rady Ministrów ponosz¹ solidarn¹ odpowiedzialno æ za dzia³alno æ Rady Ministrów przed 12. Uchwa³ê o poci¹gniêciu cz³onka Rady Ministrów do odpowiedzialno ci przed Trybuna³em Stanu Sejm podejmuje na wniosek 13. Sejm mo¿e wyraziæ ministrowi wotum nieufno ci. Wniosek o wyra¿enie wotum nieufno ci mo¿e byæ zg³oszony przez co najmniej 14. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w sk³adzie Rady Ministrów dokonuje 15. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna siê 16. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnêtrznego

Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e byæ wybrany obywatel polski 27. Prezydent Rzeczypospolitej nie mo¿e stosowaæ prawa ³aski do 20. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie nale¿y . Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje 28. Prezydent RP mo¿e zarz¹dziæ referendum ogólnokrajowe za zgod¹ Senatu wyra¿on¹ 23. Osoba ubiegaj¹ca siê o urz¹d wojewody nie musi posiadaæ 21.i zewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa jest 17. W drugim etapie powo³ywania rz¹du Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego sk³ad rz¹du 26. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad si³ami zbrojnymi za po rednictwem 22. Prezes Rady Ministrów wydaje 18. Cz³onkowie Rady Ministrów ponosz¹ odpowiedzialno æ przed Trybuna³em Stanu miêdzy innymi 19. Sejm wyra¿a wotum nieufno ci w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zg³oszony przez 24. W jakim czasie od zakoñczenia roku bud¿etowego Rada Ministrów przedk³ada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy bud¿etowej wraz z informacj¹ o stanie zad³u¿enia pañstwa ? 25.

Klub parlamentarny tworzy co najmniej 43. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przys³uguje ka¿demu obywatelowi polskiemu od 42. Je¿eli Senat w ci¹gu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwa³y to 36. Sejm RP sk³ada siê 45. Wybrany do Senatu RP mo¿e byæ . W³adzê ustawodawcz¹ w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ 44..29. Senat RP sk³ada siê 46. który najpó niej w dniu wyborów koñczy 47. Sejm rozpatruje projekt ustawy w 34. Radê Gabinetow¹ tworzy 31. przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy klubów a tak¿e klubów parlamentarnych. gdy 38. wicemarsza³kowie. W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane s¹ w 41. Wybrany do Sejmu RP mo¿e byæ obywatel polski maj¹cy prawo wybierania. Skrócenie kadencji Sejmu mo¿e nast¹piæ m. je li reprezentuj¹ co najmniej 15 pos³ów tworz¹ 39. Wnioskodawca mo¿e wycofaæ projekt ustawy w toku postêpowania ustawodawczego w Sejmie do czasu 35. in. Odmowa z³o¿enia lubowania przed rozpoczêciem sprawowania mandatu oznacza 40. Marsza³ek Sejmu. Prezes Rady Ministrów sk³ada dymisjê Rady Ministrów w razie 30. Sejm i Senat wybierane s¹ na kadencje trwaj¹ce 32. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawê w ci¹gu 37. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynaj¹ siê z dniem 33.

Grupa ta musi liczyæ co najmniej 54. Sejm rozpatruje projekt ustawy w 57. je¿eli jest 51. Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarz¹dziæ . O zatrzymaniu pos³a Rzeczypospolitej Polskiej niezw³ocznie powiadamia siê 53. Zasady i tryb zg³aszania kandydatów na pos³ów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki wa¿no ci wyborów okre la 49. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przys³uguje 60. Obywatel polski nie mo¿e sprawowaæ mandatu poselskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powo³uje Prezesa Rady Ministrów w ci¹gu 64. Wybrany do Sejmu mo¿e byæ obywatel polski który ukoñczy³ 65. grupie obywateli maj¹cych prawo wybierania do Sejmu. Prezes Rady Ministrów i pozostali cz³onkowie Rady Ministrów maj¹ obowi¹zek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ci¹gu 61. Wa¿no æ wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza 50. Inicjatywa ustawodawcza nie przys³uguje 59.obywatel polski maj¹cy prawo wybierania. Inicjatywa ustawodawcza przys³uguje m. Mandat pos³a mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ 58. Pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej bez zgody 52. który najpó niej w dniu wyborów koñczy 48.in. Inicjatywa ustawodawcza przys³uguje 55. Wybory Prezydenta RP zarz¹dza 62. Sejm uchwala 56. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na 63.

Sejm i Senat obraduj¹ na 84. Pose³ mo¿e przyst¹piæ do wykonywania mandatu 71. Sejm uchwala ustawy 74. ustawy lub za pope³nienie przestêpstwa mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci przed 67. Obywatel Polski ma prawo udzia³u w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP. Pose³ bez zgody Sejmu nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej od dnia 79. pos³ów. Kadencja Sejmu rozpoczyna siê z dniem 70. Jaka osoba nie mo¿e byæ wybrana do Sejmu i Senatu? 80. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przys³uguje 81. W przypadku mierci Marsza³ka Sejmu jego obowi¹zki sprawuje 76. Komisjê ledcz¹ mo¿e powo³aæ 77. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje 78. Wybory do Sejmu i Senatu zarz¹dza 73. senatorów i przedstawicieli do organów samorz¹du terytorialnego 68.66. Kandydatów na pos³ów i senatorów mog¹ zg³aszaæ 82.in. Prezydent za naruszenie Konstytucji. Je¿eli Sejm nie mo¿e siê zebraæ . Wybory do Sejmu s¹ 69. Regulamin Sejmu uchwalany jest przez 85. Wyborcy przys³uguje prawo zg³oszenia protestu przeciwko wa¿no ci wyborów na zasadach okre lonych w ustawie do 83. Posiedzenia Sejmu s¹ 86. Organami Sejmu s¹ m. Pose³ mo¿e byæ cz³onkiem 72. 75.

S¹dami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych s¹ s¹dy 106. Nadzór nad dzia³alno ci¹ s¹dów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje 105. Kandydata na Marsza³ka Sejmu mo¿e zg³osiæ co najmniej 93. Postêpowanie s¹dowe jest 104. Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej s¹dy powszechne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwo ci . która 88. Komisje nadzwyczajne powo³uje i odwo³uje 100. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powo³uje 101. Prezydium Sejmu tworz¹ 99. Klub poselski tworzy co najmniej 96. Ko³a poselskie tworzy co najmniej 97. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w g³osowaniu 95. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa mo¿e byæ przeprowadzone 91. o stanie wojny postanawia 87.na posiedzenie. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarz¹dziæ 92. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawê w ci¹gu 89. Marsza³ek Sejmu mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie poprawki. Wymiar sprawiedliwo ci w RP sprawuj¹ 102. Kiedy na terytorium RP mo¿e byæ ustanowiony s¹d wyj¹tkowy lub tryb dora ny? 103. Ilu sekretarzy wybiera Sejm? 94. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem w sprawie zgodno ci ustawy z Konstytucj¹ do 90. Pose³ nale¿eæ mo¿e tylko do 98.

ponosz¹ miêdzy innymi 138. Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sêdziami maj¹ 112. Dla jakiego obszaru tworzy siê s¹dy rejonowe? 109. Dla jakiego obszaru tworzy siê s¹dy okrêgowe? 110. Kadencja ³awników s¹dów okrêgowych i rejonowych trwa 118. S¹dy i trybuna³y wydaj¹ wyroki w imieniu 108. Bieg³ych s¹dowych ustanawia i prowadzi ich listê 125. Rozpoznanie sprawy w postêpowaniu niejawnym lub wy³¹czenie jawno ci postêpowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie 123. Nadzór nad dzia³alno ci¹ s¹dów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje 132. Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego powo³uje 133. Za wykroczenia sêdzia odpowiada 124. Kadencja cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa trwa 135. W zakresie orzekania ³awnicy podlegaj¹ tylko 113. Prawo . Sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego wybierany jest na okres 137. Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego spo ród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego powo³uje 129. Przy powo³aniu sêdzia sk³ada lubowanie wobec 120. S¹dami wojskowymi s¹ 119. £awnikiem mo¿e byæ 126. Krajowa Rada S¹downictwa sk³ada siê z 134. W sk³ad Trybuna³u Konstytucyjnego wchodzi 136. S¹dy i Trybuna³y w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuj¹ w³adzê 130. S¹dy dziel¹ siê na 111.107. Odpowiedzialno æ konstytucyjn¹ przed Trybuna³em Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzêdowania. Sêdziów s¹dów powszechnych powo³uje 115. Co do zasady ³awnik mo¿e byæ wyznaczony do udzia³u w rozprawach do 114. Wymiar Sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ 131. S¹d apelacyjny dzieli siê na wydzia³y 121. Prezesa s¹du rejonowego po zasiêgniêciu opinii kolegium prze³o¿onego s¹du okrêgowego i prezesa prze³o¿onego s¹du okrêgowego powo³uje 122. S¹d wyj¹tkowy mo¿e byæ ustanowiony tylko na czas 128. Prezes s¹du rejonowego jest powo³ywany na okres 127. S¹dami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sêdziów w pierwszej instancji s¹ 117. Sêdzia mo¿e byæ zatrzymany jedynie w sytuacji 116.

Podstawowym zadaniem Krajowej Rady S¹downictwa jest 143.postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskar¿enia przed Trybuna³em Stanu przys³uguje wy³¹cznie 139. Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ 142. Cech¹ umowy miêdzynarodowej ratyfikowanej za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie jest 140. Sêdzia nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej bez zezwolenia 145. O zgodno ci ustaw i umów miêdzynarodowych z Konstytucj¹ rozstrzyga 144. Odpowiedzialno ci konstytucyjnej przed Trybuna³em Stanu nie ponosi . Konstytucja RP wprowadza generaln¹ zasadê 141.

Zabrania siê sprzeda¿y wyrobów tytoniowych osobom do lat 162. W takiej sytuacji kieruj¹cy tym pojazdem jest obowi¹zany 163. W zwi¹zku z tym powinien 168.146. Które z wymienionych zachowañ jest przestêpstwem? 167. £awników do s¹dów okrêgowych wybieraj¹ 157. Policjant w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w 161. Podczas poruszania siê po drodze niebêd¹cej drog¹ przeznaczon¹ wy³¹cznie dla pieszych. ma prawo miêdzy innymi do 164. po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Stra¿nik miejski (gminny) wykonuj¹c ustawowe zadania. kto nie przekroczy³ 156. Najwy¿sza Izba Kontroli podlega 147. Na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego mo¿e byæ powo³any ten. obowi¹zek u¿ywania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do 158. Policjant wykonuj¹cy zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa w miejscu publicznym mo¿e ¿¹daæ pomocy miêdzy innymi od 166. Czy 12-latek ma prawo wstêpu na mecz pi³ki no¿nej? 172. Kadencja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego wynosi 151. Komendanta wojewódzkiego Policji powo³uje i odwo³uje . O zatrzymaniu sêdziego na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa. £awnikiem mo¿e byæ wybrany ten. niezw³ocznie powiadamia siê 150. Okre lenie standardów podstawowych us³ug wiadczonych przez specjalistyczne o rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie nale¿y do zadañ ministra w³a ciwego do 170. S¹dami powszechnymi s¹ s¹dy 152. Prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest 173. S¹dy powszechne dziel¹ siê na 153. Dominik B. Za bezpieczeñstwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada 171. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie 165. kto ukoñczy³ 154. Stosunek s³u¿bowy sêdziego nawi¹zuje siê 155. po podjêtym po cigu uj¹³ nieznanego mu z nazwiska sprawcê kradzie¿y z w³amaniem do swojego samochodu. Policjant zatrzyma³ samochód osobowy do kontroli. Na czele Prokuratury stoi 149. Og³oszenie aktu normatywnego 148. Przejawami demoralizacji nieletnich miêdzy innymi s¹ 169. Ewidencjê punktów kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego prowadzi 159. Osobê przyjêt¹ do s³u¿by w Policji mianuje siê policjantem w s³u¿bie przygotowawczej na okres 160.

dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów okre la 175. Umundurowanie. Centralnym organem administracji rz¹dowej.174. Komendanta G³ównego Policji powo³uje i odwo³uje 177. Plany zarz¹dzania kryzysowego tworzy siê na poziomie 178. w³a ciwym w sprawach ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego jest 176. Organem w³a ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na terenie gminy jest .

Przyk³adami katastrof naturalnych s¹ 200. mienia w znacznych rozmiarach lub rodowiska. Organem w³a ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na terenie powiatu jest 180. wywo³uj¹c¹ znaczne ograniczenia w dzia³aniu w³a ciwych organów administracji publicznej ze wzglêdu na nieadekwatno æ posiadanych si³ i rodków nazywamy sytuacj¹ 201. Przewodnicz¹cym Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego jest 182. Podstawowym systemem informatycznym wspieraj¹cym dzia³ania Policji jest 191. Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa podlega 183. Stan klêski ¿ywio³owej mo¿e byæ . Organizacjê. Zagraniczny dokument to¿samo ci 184. siedzibê oraz tryb pracy powiatowego centrum zarz¹dzania kryzysowego okre la 181. Jednym z zadañ powiatowej komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku jest 193. Zarz¹dzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje 202. Dzia³alno æ Al Kaidy mie ci siê w nurcie terroryzmu 197. Do obecnie zidentyfikowanych motywów dzia³añ terrorystycznych nie zalicza siê motywów 199. rodków przymusu bezpo redniego nie mo¿na stosowaæ wobec 185. Które z poni¿szych zdarzeñ mo¿na uznaæ za katastrofê naturaln¹? 189. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej okre la stan klêski ¿ywio³owej. Policjant nie ma prawa do 195. Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowi¹zany udostêpniæ komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku 194. stan wojenny. Przestêpstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolno ci. Organem reprezentuj¹cym Skarb Pañstwa w sprawie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie zwi¹zane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest 190.179. pope³niony w celu 198. jako stany 203. Czas zatrzymania osoby liczy siê od 186. Ró¿nicê pomiêdzy aktem terrorystycznym a przestêpstwem pospolitym stanowi 196. Zatrzymany powinien byæ przekazany do dyspozycji s¹du wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania 187. Sytuacjê wp³ywaj¹c¹ negatywnie na poziom bezpieczeñstwa ludzi. stan wyj¹tkowy. W ramach ustawowych obowi¹zków Policja wykonuje miêdzy innymi czynno ci 192. Za¿alenie na sposób przeprowadzenia czynno ci legitymowania mo¿e byæ z³o¿one 188.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e powo³aæ stan wyj¹tkowy na wniosek 206. Stan wyj¹tkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez . Organy porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w celu przywrócenia porz¹dku publicznego mog¹ wkroczyæ na teren szko³y wy¿szej bez wezwania przez rektora w czasie 209. bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego.wprowadzony w celu zapobie¿enia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na 204. W razie zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa. Policja jest formacj¹ przeznaczon¹ do 207. W czasie stanu nadzwyczajnego mog¹ byæ dokonywane zmiany w 205. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyj¹tkowy na wniosek 208.

W przypadku wprowadzenia stanu wyj¹tkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w³adze Polski s¹ zobowi¹zane podaæ to do wiadomo ci 223. je¿eli si³y Policji oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce. Ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem 219. mo¿e zostaæ wprowadzona w czasie 211. Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego tworzy siê przy 213. Naczelne organy administracji pañstwowej powo³uje 228. Przes³ank¹ pozwalaj¹c¹ uznaæ imprezê za imprezê masow¹ o podwy¿szonym ryzyku jest 225. Je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wprowadzono na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy wchodz¹cej w sk³ad powiatu. W sytuacji szczególnego zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa. Organizator meczu pi³ki no¿nej lub kierownik do spraw bezpieczeñstwa wystêpuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku 226. Stosunki miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a zwi¹zkami wyznaniowymi okre la . Stan klêski ¿ywio³owej znosi siê wydaj¹c 222. Ochrona bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa i jego porz¹dku konstytucyjnego nale¿y do ustawowych zadañ 212. Zgodê na przed³u¿enie przez Radê Ministrów stanu klêski ¿ywio³owej wyra¿a 214. Komendant Sto³eczny Policji jest powo³ywany przez 217. Policjanci wykonuj¹c swoje ustawowe obowi¹zki maj¹ prawo do legitymowania 224. Ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszaj¹cymi te dobra nale¿y do podstawowych zadañ 218. dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia jej skutkom kieruje 220. bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego spowodowanego dzia³aniami terrorystycznymi na terenie kraju mo¿na wprowadziæ 221. Projekt strategii bezpieczeñstwa narodowego opracowuje 215. Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegaj¹ bezpo rednio 227. W razie zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego lub porz¹dku publicznego. decyzjê ou¿yciu funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej podejmuje 216.210. Kontrola tre ci korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygna³ów przesy³anych w sieciach telekomunikacyjnych.

Prawo sk³adania petycji. Marsza³ek województwa jest 236. Organ administracji publicznej powinien dzia³aæ w sprawie 233. 240. tj. Spory kompetencyjne miêdzy organami samorz¹du terytorialnego i administracji rz¹dowej s¹ rozstrzygane przez 239. Akty prawa miejscowego stanowione s¹ miêdzy innymi przez organy samorz¹du terytorialnego. Postêpowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia niewa¿no ci decyzji wszczyna siê 237. W postêpowaniu administracyjnym organ administracji publicznej 235. Za wiadczenie powinno byæ wydane 238. Pracownik wy³¹czony z postêpowania adminiatracyjnego . Akty urzêdowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje 231. skarg i wniosków gwarantuje ka¿demu obywatelowi 234. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mo¿e stosowaæ prawa ³aski w stosunku do 230. Wymiar sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez 232.229.

Wojewoda jest 245. Organy administracji niezespolonej w województwie 247. Wojewodê powo³uje i odwo³uje 269. Organ administracji publicznej za³atwia sprawê co do jej istoty przez wydanie 243. Postêpowanie administracyjne jest 265. jest 270. Organami stanowi¹cymi i kontrolnymi województwa s¹ 264. w której siedziba w³adz znajduje siê w mie cie po³o¿onym na terytorium tej gminy. który wyda³ w tej sprawie decyzjê w 244. Nadzór nad dzia³alno ci¹ samorz¹du województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje 261. Organem wykonawczym gminy jest 275. Podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego jest 262. Organy niezespolonej administracji rz¹dowej s¹ to organy administracji podporz¹dkowane 246. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie jest 254. Powiatowe przepisy porz¹dkowe 260. Wojewoda nie jest organem administracji 276. Urz¹d gminy jest 250. w formie 252. Organem administracji samorz¹dowej w gminie jest 242. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki przepisy porz¹dkowe na terenie gminy wydaje wójt. zwo³ywania Rady Gabinetowej. Wójt gminy powo³uje swojego zastêpcê w drodze 257. Organem administracji publicznej w³a ciwym w sprawie wznowienia postêpowania jest organ. okre laj¹cym sytuacjê prawn¹ konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest 273. Urz¹d wojewódzki jest aparatem pomocniczym 248. Rada gminy to organ. ratyfikowania umów miêdzynarodowych 274. W miastach powy¿ej 100 000 mieszkañców. Uchwalenie statutu powiatu nale¿y do w³a ciwo ci 271. W³adczym jednostronnym o wiadczeniem woli organu administracji publicznej. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad nale¿y do 255. Akty prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na terenie województwa stanowi¹ 249. Najwy¿szym aktem normatywnym w Polsce jest 266. Organami powiatu s¹ 258. Organami gminy s¹ 253. ród³em prawa wewnêtrznie obowi¹zuj¹cym jest 268. Konstytucja RP daje prawo powo³ywania Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego. organem wykonawczym gminy jest 256. który 263. Na stra¿y praw i wolno ci obywatelskich zgodnie z Konstytucj¹ RP stoi 272. Organem wykonawczym w gminie.241. Organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu jest 259. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest 251. Decyzj¹ administracyjn¹ . Organem wykonawczym powiatu jest 267.

Organem naczelnym administracji rz¹dowej nie jest . Umowy miêdzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada 281. Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powo³uje i odwo³uje 279. Rada Bezpieczeñstwa Narodowego jest organem doradczy 278. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencjê 280.jest 277.

zgodnie z prawem jest 313. Przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego nie stosuje siê 295. Komendant wojewódzki Policji jest organem 289. Organy administracji publicznej mog¹ wydawaæ akty normatywne w postaci 299. Dat¹ wszczêcia postêpowania administracyjnego na ¿¹danie strony jest dzieñ 307. wymagaj¹cej postêpowania wyja niaj¹cego. decyduje 308. W postêpowaniu administracyjnym wystêpuje zasada 297. O tym.282. powinno nast¹piæ nie pó niej ni¿. Za³atwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagaj¹cej postêpowania wyja niaj¹cego powinno nast¹piæ nie pó niej ni¿ w ci¹gu 294. Policja sk³ada siê z nastêpuj¹cych rodzajów s³u¿b 285. Odwo³anie rady powiatu nastêpuje w drodze 304. Ustalenie bud¿etu województwa nale¿y do wy³¹cznej w³a ciwo ci 302. Ustanowienie statutu województwa nale¿y do w³a ciwo ci 301. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa s¹ 288. Organami wy¿szego stopnia w stosunku do wojewodów s¹ 305. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest 287. przenoszenia. Termin do wniesienia za¿alenia na postanowienie wydane w postêpowaniu administracyjnym wynosi 293. zwo³ane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyra¿enia stanowiska jest 312. Policjantowi przys³uguje prawo do corocznego p³atnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pe³nym wymiarze 286. Zgromadzeniem. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowi¹zek powiadomienia organu gminy o terminie zgromadzenia najwcze niej 314. Organem gminy nie jest 303. Paszport tymczasowy wydaje siê . Do kompetencji rady gminy nie nale¿y 284. Centralnym organem administracji rz¹dowej jest 309. W postêpowaniu administracyjnym za³atwienie sprawy szczególnie skomplikowanej. Zwierzchnikiem rz¹dowej administracji zespolonej w województwie jest 296. Sprawy mianowania. W sprawach dotycz¹cych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej przeprowadza siê 298. co najmniej 15 osób. Organem wydaj¹cym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest 311. zwalniania ze stanowisk w Policji nastêpuj¹ w formie 290. Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przys³uguje 292. wci¹gu 306. Zgodnie z prawem zgrupowanie. Organy administracji publicznej przestrzegaj¹ z urzêdu swojej w³a ciwo ci 291. czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skarg¹. S³u¿by informacyjne organizatora imprezy masowej nie maj¹ prawa do 310. Prezydent RP ponosi odpowiedzialno æ za naruszenie ustaw przed 283. Organami samorz¹du województwa s¹ 300.

Broni¹ bia³¹. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. które 315. w rozumieniu art.. nie jest .osobom.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->