P. 1
C.J.Friedrich, Z.Brzeziński - Dyktatura totalitarna

C.J.Friedrich, Z.Brzeziński - Dyktatura totalitarna

|Views: 52|Likes:
Wydawca: bp.smith

More info:

Published by: bp.smith on Mar 21, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

,@

l

)

.W
!, I j -{-.,F?)11

Ud!J.

s^

r^s

I

Iiari.in

t\ i ^ . - ^ ^ U r:c a - L d L U r - \ l

f i t
I
L

I
Re2lnry t.u-"-1+-!1Ln: :t:ll:TitJi'l1'

ss o )-11 '

!

trtorvilc o ;ricti Jcrrio

I

i
I
I I

itbsoLut"!zr clespo't'y zmacn czy o tyrarnri,cii, iioioral'v'rr' ' i ,", te Iriai+ nlocne zabitrwienic i " r Y - Lcrtnir'4/ E,U,ty!'lnler i.,,,.; przy pisu;i1 totalit:rryici zrrttczeirr iaitle ;rr. / .. t/ Preul3l'1d 2e ii*rj'i oili Ila ny6Ii ludovtart ujavinieit termi.nowi lt'dertiolirzlcja zu j zatws slow o [iai't n nie tl'uitok;'ac ji ' Osta Ertie pew ien roiizai przywo(tcy}ur|u,utozsalnianizprzJ-v;cjd'ctrriiip.rLiiyT.,lJz.ccj' '"::-:: pravJal oc;'r" ilzi.lianl-a ciioti'zi o przepis Q'zY'bo
wiekiri$cir;ri<tvlladz/'IJi+oniZiJ.vJS:.:elautol(r<r1,oi.ar;1'i9v.j.j..r(1Cti.

.

ier!i:raLlyrni ii:i -ri.;:1r'r
i-,',.ti;fna jes-U W pewfVln

r-y )-lto Ot'"1
ijeIlSie

sar'\y,'tt::l:,,.:'-: ::"::".,::*:: . * t::
t-

';'Cl'rp-Ul-rC'J';;i'rJ-tvrr't'(rvui ""

-'tle.i-e

s t c';lic.tc zne g o spolc Tak w iac,

s i u'; tj 1'e " czelis t'r il i)i'z elriy o ciiilrlii<!e|Js iu tv c:i:nJ !t-.i:t- e'.li'ur'

gr'tj/ t:riritlzl

,,Lzialnosciprzedklrrri<r:Iv;iek'oytrtuLurYtoLaii'ilri'tii:1it'z!po'ii
' '-' :-'\n r'"' errt'tl'ttri:C'li' IUI€f izJ'i'ri; L|'-:L'-tI'Ji(

rlaJci\'JczcsJlaejszefor'rryautoi"ri'cjj-''Liv.t-er'iz:'irii;j';cirt':trt't'i

clylttaturutol"-riita'rlrajesi;,suij-6crier'lshisr'';r'yc;:rr'l.intio*trpI'ZLlii( iiucnoi'liltry cio v,lszelitie LiostiPn'e ilaktyl' CJ.t. Ilacii,rjqc
nania , s Ze,. t 'rs zy s t<'rrv kie
'- j ^

II

korrrutrls by c zne

dY ki;a-r"rrY

Lotir l'i!t

r

i

nes4.wzase]ciZietymstrrnyrnnlub2econi:rjilurie;r5qt.lar..izie. 'podobned'os.Luuleni2cio3.rKie.,1ltoiyii.cr,iiruiejior..,'yI.,1.10-ui] 'ce t'cz-" i ' t'iuj'e i iorrrr.lrrrl utitukr'tu.1 ( z wcztlbniejszY'tnr l'+cznie s"tzesobttscirlleporviqz.rne}n^Lc2yjepoiitiaw.ruri.U.|ii3rr:Li
bacianlu.
I

\i 'l-';':'', sig

' 1

onc

i s: rc i i l e

z

r ' f l t t : o l ' i-t

i " ' -w 2 1- ' 1 if i *'- :-i , ' - t r , ' ' - ''t ') z

'

':''-:

,'jytlt,",cur.-r

toL.iiiLarnir,

'faka

i'rKq

z c i ' ' ; t r t'

rl-Lu "t:t

z-t-ri"r'''ii;t -t jt,.

:)'iir

f ."f

';':

di'

-.alitilrystt':w jest osi.i{. I rnetody s:r Lrznawane zA kr/terl€r i ' i o z n a w y s u n . s u n i t u c i t tej teOrii.lyrili :-ycia sllolecznL'i. J. w p r o w a d z . r .'ui'oi . a 1 . . 1 r r o f l i .-)''. 1rolltycl. tcorlq ittoZna jq total osr"erili6 antropolorjiczn4 ze 'resencjlrr re2inru lcfr rny$li. siq na wysilkttciL kontrol. .i1r-' ivi-i.j obywirteli.i. i rezlrru zgodnie jako triuj.olnylit iego w k'on- Jak pj-s.on'Lr. n i z a c j a c.i-':.-en.: icir przyw<. r u L r z . e z e n w s L r . ..t r C Z D ci r o z t. lrr. i r i t t 5 1 3 p g r n L a n o mb e z o { l r i l l l l c z c f i r t . u zni z f ) ' .'.orr. telio lest j. l .y przcd."i:r. n.rlzmu. ' . SpecV i Lczno. .. . t c . l C s z e r e 6 p o r ' r a z n y g | 1f .eLjo tO L"rIn: j ..r/" v..liir L o i . .t3-l.e l t o v r i . ttszcze. wyr6Zniltleli vtadzy to- slirwlclel talLtarnu-j deprawacjq dalej pel::.oll. ..16r: r. .. o z i e n i .. C. ) u z o c .. anbytlei. l . fozpu*s-ecrrnionq teoria na celu ideologii lub ta teorlq rnusllqy rozwa2yc pewir.lwet vJ sadftllr.r i r 1 t i .: i-"iirl Ili r- e l:i11ni. . . ttw'Lirza totalitarna twicrcizenietn.icztr ta utrzy- l(onccntruje prze bworzenie pod jego is[ot ludzklch.re irtterllzy i . r r r y l ' r! ' r u z i i r i t r r i .i. PierwSZe Jeiili Zastr.>izcirle 'Z \':fiTZ. l i r Z y ' w i t .. -t'u czeka ich rozczarowanie n 1 1 . nad zyciern crjzlennym postaw pogl4du 1 2ss[owoii. : a z c ' ' / : r . { {.fproCerlury zrr.€tzvtt i. i i .irQ11 .zi:sie ro):ni}y vJ rd:inyCri.l t i.tLniqcic . Jait pisa3. totalnej kie j ln'bencjif r. r t o : 3 c i r j p o i r ...tlo /s7<>/ na cz'l-ov'tieku przez ..: byi 2e sv. Os i t ." oZ€r'rJko tobrlitaryzmu. t z L Y s l q i an'bykonstytucy jtr. i r c j . .o!{ra tycrii'rr' r'uci\} rewoh:cy jnc Jednalt zl).eniu drugor'z4"dnyrn.ll .r i. " ..titlgttrr. ezy$CO praLi:cri.. W zr:stitwiltiu r f e .".. slt zr\ticzIlii.lclch z jc6o ldeolo.r j"tcY glvalt i j. Z t & l c c .t.. 1 c h w ? .jgrinoi..ty slnolclrlo sz.t'.cltil-.iu.ii-. r r iv ! ui. p .t ' .. Teorla rnLe2y muje.-cii. n i .l.o .itrt ciriiriiK'Le1. .Ze:. kontroll troll totalltaryzi. Jego .. .rn't|ol1 tt - matyczny. i.riat i J{gO zyCie i $ l r O J ..t]c. r-i.t.r7 czoi-ov.. j e s ' E p r z e i ( . : r r c i i r l . w J t r x l e .. .rdc..y te polozenla.ru szut<ai !'l L'otirlne.e j lUCji j d.1 / cjl poIIUycznej.

:'J' "''! Liuwl-ttllc 'r tur'.rko 'fot.a. slt liit uilkze vr siytrni'ch ktclry u Plirtona. . .iWlSkif ..rlll.r riutoryczne. . il r ' r r j! ' ' c .r c l i i c l r k o r i ' u r u i i lrutc aa Le tjrinir.Lia rlil * \ irodtiarrJ$rrr ir. J ' il1 ' l .rfl. ruciltl i vrskrzcszeni.bie Costri.i^Jw tf:aKtOWanlU tt-l.rt'tlr'r:- pr6by nJr'zL.ty. :.'le n.O .rilt/uz. ..-eLenlcril pla6r.-rdiliirc/rn r". tzeezywLs'bosCl autoryi-f.t on v.r}rie. Cj V st.i $ta'ii'i-ro. r ' vlrill'.{-zac.skj.<. t C C r t i i r ' .rirrJ.. l v .--l '-') r}y i{<.ls't.p6Z.r nis l.1 opowi.ftlburr...Ir -. u . polityczr)ei.1 lrortc. 1 .atoby jalto totalltarne lraris'hvatr. ' n v ar .iiu LoLaii:.o. lt<.b l i .<1rrrl.rrr v r r ic x i f ' r u r t j u .*ila 'tl"ays r.L z& r'rurjr. w irirrq Cubra i to a koLei porzqcikri '.tZfli D ' i l ( i i r ( j ../111. l ' .:cir[iceilycij..aliti:lrnyCilIr dzialcrlno6i peWIrJ(. prz'}. j cb .:le ttprylrritywnyciirr retd6w trolr.ranle troll nle Itleolo6icztiit-' z.iicka.rszto:'uw wybl. rr2ycie i lroclclane5c1sly.zuczl Z^i rezii !v 6redniovlieczriyeit.jako il? 'a*lsarlr1o.l.u' Ilnie6cr.lotywowcrrrLl j.rtc z-ii Ii Lu Iin zA iiit]ct"i-r . te'ot<ra. .tzttLrLtj.. t r r r et . r i i .t'.. i l r . t .. roz. .'i.. i'./itriqte r.i. totalrr'. Lre w S.raCji uprc. iv koricu.uiy ni.t\.la .ltie u. sor.ri f ul"r..a kfrtry konLroli ''r slui..r r.lc .ltit:tr by ly ii.lrl -l.y r .ri(ij'. ". r. r l tl. l"ctj. t u $ o ' " " / o i r o .r. j.i32 zasLrzczr.Ll.olg Prowadzllo rys.:oiicj )ptzez i my totaliLr-irrre stosowanycir celu n<t organ. .tl.USUj.. Nieporozlurtienia i.i-trl .rvria SObic' zJ Cel I'(jiions|r'"k- spolecz--ris l . talltarne wlsta rcizriiua i'ri. kontr. l .:"'rerd.^ a b.[y c-ne onc sw5j wyraz szczcl3alnic lrllr'J talisl<ie cz{ luuzulllrdJr. systotturcrt r'iIopos [rllowa-{.:lor.ov.1i z 1roiitoc{ nowoczesrrifcii totalnej rrtcLoCacir liypracuwalrycll ufz"ldzct'r 'i.ri"cj'.rr ze vrztil. orr(l lrfir..i...-i.1gric-Lq szcze6t lcbaral(Ltjryzo:ti-\!y tak2e rczirny przeszlo6ci.o1.idu na gcislq i:oIega na i11119v.{cerlic1 bot.. )'ezi\ zi\slr.1t-rynialy za aq uolrracjg m1clrc6w.rnie rrirjbi'rrrlzicj w icir r. ...1 i.t. iticolo- giCznl.rlita- re2irny Znajciowaly zoflcznyclr.wrlolrocici.IIylo ttt.n ograniczcnloln nalez.rr*tritl L.il.: Cale6o s1:oleczctistwa ee Strony po'braktovrac bl ty .rarci. ciiirit.'i. r ' ^ i r . i i a Z..v spolccznotci Platona do traktowanir.

ri'ne rz.noci:r.ocicn cL'cr\y Ros.)I'zyc?..i/ ^lrlirtai Li:ra dla rcl llzacji zurnicrzcri vi or. toLii- gl. r r i ..lrunw . ! r 1 . r . trvrale I lroci. r ' 1. e.i.rtdggTssnycir ...i.a.. stlrlyrli torf. t .. i . trn.r . .rt-ne ulega .ii podlei. .tr4lr tecrrnicznych. ne w lstni. 2e nei one slrl nrl.i./ ..J.1srr.ld. : j D e b . .r.:oz r l .". 2a pr. . . r r . . l)i. aut.L. : . r i . . rricr.i onc forr.:i..or-.i r I t . CO rric cw "ro jll(j. .r'yzys<5w irie tna . i ) .rri!/ Lu nie tott"r. rrysilki riiajrlce na celu ' .irlroctvrarni.irr. i z a r e ' r r r l o t J .r_rs Zgodnj-e z 1:o6l.(i i .rri ..c 6lqbokich . zrniany za "q.tty.i Lv".l 'i-v'caJ.. l. ru .r L!.!uJny I Ldre jtait ciot. 1 o r i .r. 1 1 a i r .c. rczim zost:ef.sKle ].ek ri .i11aj.rtc s.j i.rv . s 1.-\ - kontroli rqyJli..u1rrivroSci. .i_ tly tar. n[Jdl6f pollcg....)- utrlvliIoiryt. i clszys i. t . .C zutianon" .an - nilturarno6i frbardzo lV sumie. .ruw:rrto6irt.yj tej u. .-..t()Z|. zaan{icizuJ.y.. rv zndeznyrri st. . . -1 .- OZi\.rw<1 g. L. r . 4 1 .r criwili 1_rovieju by il:zrtili na .opnlu dlu6io.bohie. .ice urvaza on re z.alltar-na totaliLarnych ujawnla siV jako systclii vriacl. . r j t .rir-.ti r..t-- 1ir.y $owycit.ji:sIi ni:r*'e i kryz. L :11 wa::ne i 5ys teilly reakcja kontr oll tar klej nie ustar r awiaJ...r-iycil i DeklatfOvl. ! ustiJnofri.i...nJt.i totalltii. . f*tit totali sirl rozpaxlily vr wy iii. i ..'i.r.1. zrealiz.rdziwiajiice .i it.Latlr$'LJ c rJne poir ii L.r'-.:nie n e j ko n trc...Jct i..rci-li-\r}ii. 2e i'.i{r-r:r. uciu'r'pi.. : ir i. r t l.-il. . v 1 .i.t\h oV"t! przeksz-ttiicenierr. . .1ako no\cy typ CZlOvtlekartt Itach porityc. c z r l / l i r i j c d r i ( ) 1 .tce ewr-rlrrcji.rieie efekty.yittCl(i. 6dziu trwei dostatecznie talt jak w ir..i.i' 2e si..r(riicgao Zgcttinje Z 2.Jn i 1 t 9 c .riv i najbardzlej r..yrriku !vrjwitt.{ t .s€r'i..^3 I t.r. iitne iti-e i i iiysl. i . " L r { u v J L u ' L i ' l i ' L r j r .ir.-I/ pOrlcLtric / .\. .kir z obcyriri.r:'.. "iu] uc.5cLern jecinego z czoT-ovryclr autorytetrjvr nle.ilr'rrlclf S'LwofZeniA rrngvlc6O llcznynrl sv.tr ale pr z J no- urr.iili.. Ciiily kOilU6is Elcr. j t e l i .r. L r u t i .itir zu Kl.jti.c.. . znj-knn w .'.r..dtji. ...ti..ri re.. uol. ... . L.rK v. l D & J i ' : r ' ..r oat.

t es i . i r:honolrtlczny z.. kapita rvy jasn j-c poivs tirrrie swojl r'olgr dy it u. ..Jopyz! kJ-.rdu. .iicc .r.ri-Ly u uttc4 .rl. Szys-t...' .c- Orlu r.irflii irirf Lii i.v w przyiri..tr vrs. 6ciwe llie rezuit:. Lcoric mentl/ gl.rrt.ir.iIiz.!rrri. r r r y w s i .r2...'u.'r'r..'.rk i o flux.t.c r .riek.r . r w petni jcdnlc v.i tiic .lr(r\J t)o l)ry. ir l.:..y.larurtiii riyrrLature" niu J. l Q / . .r.i.o.al riroriilne w tytl r.l.i*t Ly .rl.r f. .ury .-ri.. ./..1jru c.:ri.ozt-trry cri proce- gir. r.i.fe.' j-ow icllu.rlvo. .oii(tz. i ..J.rrir-ir.'cii cic koricotr€i.. w ittz!riartty tiitlertr.Sc. . t . g.r sariaclccLiu wukueu'c .l. insiy Cii.ir.1CL: 1 towar::yi..tLlvt! z? It. O ? a t L .. { Lrrre citl.i'- uouiri j-r. czc6o$ LoL.rloae j. i. ' jy i n a c r i tf nrlnius l-crriiu ci. : t ' i i e r r .trr.J . .-1.t.-iy i. i .lrr L.. zasati i d.r.)rzr-rczrlolrcirf star. t'rirlr.o n'!nlkt.t VJersarlski kryzys Ii ztuu.tci. r ' L e 6 o .1 t|i'rr .1 3 L-..je z. ' i . zT.i€. .rr.r. t'. a O c i r z u c .ri. w lta Lcgoliiictt u'l Uucji to tr)r'ucusuw r'.ej lidcrrtyrik&"ru j.iyc o Lrij-t:f'. i rrier. itieir ctit'e i.r.'cr ri 1.'-5t s-1e nuse/c/r ctost Jl)n/c.1<iK oiie6r'.L-2 frs.rIil]u'.. i. .zcrlzi.i-Lulttlar 1 wg lEl U k i.rr:. r i i i .r'1i.rr.:1 -L.1.ozur .rl-. 1je .urucJl Salt Lylko i czynnli.1 p'. rJgiacien ciir4c- s troqy 6ClJarlstrra .i l.r'LuIj.:.0.I Inu.ly bot. t :5 .iy jan.'stkiclt nuwyit zjavliskicmi je j.zejlce6o irc./ r.rralnJ..r Irirricri .:. .rr.jJ .:r:. 1 " r . r..rt"oduwegr. r .'riiC]1 ze i . u i ..fd cL o z3-y'.l-zcci tairiego byi-o ideoloiliczrrycrr - wy soct: w.-u i..tzC. 'tieLaczynrrii(r. 1 s-Lrult-uury. r 1' .r konflg. r r i t t .r u.'-". czynriiki !/i..owsl{ic. . tzn.i..iyniajlc/cfr inn'. .a 1loirr.lu C r i o l ' { i i l r r i r .-rlr:/cii.unjzlnu.tdek rolt w ca?ej clucnowyCrr zakotrviCzeri wszystltle 'bc.i"uo sj Niernicc 1 ouollowosciovre lrcfrirr.:.li..(iy czy]triik -yrz! topomocy talltarrte piidku kicgo skutkl. Il la pr-rcisi.* vt lris L. roz{i.vc pUu uLrturrb urruii l'(j- czy U1l* t o ruziriy f.na ni6. .r'y iziluw " l-il)(:! Lyw 1 zf ozuil.Iil'Lcrr.o j. s taranci sig C-.. .-ru vr-ti:- .l6rozerrie 'b. .rlir irrt:. 1 1 ' .ii li L.uri olrric . " r : j' .i.lnali tt cili'rili pow.t ]l!c''.il'..j-r. .nu.ryir.i .iJ sig cz?o.ice jcst ty r.rriiiu i)i^zJro. iiry Co na.'l.i.i-ntow ttr'i.. Surnujqc.i ::..rri..rbe r:e j c dl'it ui.-.!.r Lury cdl..

It'Lc..i:l/./Qje zciecycloirr..:vliiilY wy ztvoi j cir-...' j:-riro zL\i..e:i'.l.'.lX6nrl{.r-tj:. sai. 1il'.iouoriio powszccrrl. o.zqnJtr cir z vt'1it<I2! "iutt. Nle sig Poillqd Cd:-l:owicie wojny orl" .* r-' .()rzctIj.s'i".Orrcrr.-i ni.szYi.r L-w i 'c I ol. v ' c ' a .i r .cr g.ic i r .rwiirSclce Zr: ttj..q-r'.ic $atne rozpovJsxcclmil w 5'banach ZjednoczL)n)rcn $19 znircztrle i w crkrt:sie 'liui'o1.iu1'.o reakcgir konrUnist.u{ic.ektJwJ/r Ae o'lJa k o 6c l o lit -----'-_\-rs - /It / J .T'c'.r fa.6ijnc I XV XVI XVI I rJa Ja n Jap i vrielru.o.j .iIc odmawicr]1 2e ci clrudzy s o .. l.terLi. L r Jc l r i j .t llI tl''.rtisklrni /'h-*-! .. dy udy lta Lt.ij...!L! cilreL. t l I i L .rist.. .:iZ tyt.ri.litir pogJ-1ci r st.Ji-ir':.. .itiicl v.tcit.1 ttiir...6C.v ta rri c sw il'Lc" r.-Lc.-st]'Czne po2ni./ \l t I I I I I zirnne.l./.O.ir.r tf iili'L{.l. .lwion.liles lro 'rrzyiit.J cZIru lvy Zvranie sre.Lt+ ic itri ry ch j es zc ze r'oa iil c i. i u s t s I'/. C i o y C r r i r zv.cioret.f zr:tl s ta:v ii:iy \ryrosl-y -iV j.. prz!ritrJmniej w iir-j-rti: -:l-t przcd.[. . 2e ijykti-rtury faszi'stowsi.: Jakoj-.y pozb.6 sig rucily szy s Lt.ji persl. .: po'j.lluw-i-.:iiny.. zLt ccI s iig r'rzajerlnic wro6oi.lciiij-e.reziliciiti klirsle zbaweer przecl vt Ros ji i Iioiritr.y'f-y r..1 t<tort|'1 2o sil jr./ .:. s t o \ . .J.irr. i.oi'Jsitle -i i. i i r .l1 ce soD'! n l n li-c c ' r / s p ' 6 l r r u i .irvsk. \ '1 .l j rr .. l c f r i o i ei i r i c i r r a c l r r z c s c i nle s. caikowicie'barltle celalnl j.u sobi'': 'tl z wZ a j e t r t n e ::tlisZCz.u.t..1 itod wz6lquer.1 uci6niony Olra twi.6g1 1. w XVI i j.ie b1 i.l. wy zna j.j iemy.eld.r' lji" '.lrtiri.Itoiiii. .loszcnyt/ni r.-. cz- kOrnUnl..T] .rcziruiir r"t'J .. .:niii Czy l-ilir.I-Le .Llrrr-Li:ci.-qi4.rii.bilr.J(lj o i.<l iit:- fasz.-t 1-rc.. C l $ LUutJJt'' jurr {. I s tn i.tnist.rrcjurrii...s i ! 1 e .rg4l.ecz. o .irr. ocr)'w j-st.tA1'clt i i..kr. pr'o'Le$'Li-rnc tocLl li rcij.-.ini: dominiic. 1 .. ty czrt7 crr f u2:it r r * r z f l u 'j c t..y ud i Ztlarzt lo slg juz talt poprzc.le konrunlst..r.6[ riwicrtowq ruwci]uc j! t.ir:r-rj jalto zu$. .y' sOt..1il 'sw lw6jffi* kLcif'' j: . 1 : i t O l l o t r rj ..rr. 1 e ' .-. i .i rrilu f perlalistyCznej tiwlatelrr jr:gril rOQ i. l r Z i l .11€scii-lri \ l-----.oiq/ w lij.ie i bis'Lor'. p-roir: Lcrliau'i1r kornun-i6ci LdY gr. . ewy i.11'-i-izorrc j ri-Lci.tiIj. w Z.slonego nalodu u$-t.. 'o. Z J . I r ' r .riii'}.rIir..i. tt I oi. (.' I r" o jiv s T. . nych nil antecef{riencji. sr.rc 'ti-'it. lntc.'r.^: --{- \ \ \ \ \ _j ciovrccli:i1i.l Ji ' t . cznln czelistwem t jako ncw. jzJ.'.iwdzi-vrytir kur.i okre."i) t'ir{)it} totir]-itarrl./ r t .' ..crrlz j-d tr'. W i em Y r z olrecltej l...rl.'l-'- lar j.ctliu" r. zc rL'.. .=J' rnvl .() z r 1 .Llil. Dyktrrtury czJ.

t'./ klirsl odrni systciiir. .iczni-L kontrolq clyhti''i. C t s tI te rfriuScirii e plenvszyrrt totuli-b:-rrrrym d.. Wszlstltie 1. i:. .'sty'cznej bronl i e rnbrtilnie policji. cecirr $t6rc proponuic' ny . dokonywa6 porownan w ocleryranlu AKI inrryC\.{i1jt-r..r1' tO .. poclstalworvycit cech. stkg.an% Sospodur[jzcrl.. z . totalltirrnc j4 slq j 'Ltr'ofZ.1:ri za rvsUrjlle_ clla dyktirtur totalitarni/crr. Lrii.lc 'tuklctr lali. l t i .11 rntlnol-. CZtOlelt jcs'b k b < i r ' . . totillltarnycli nii o96l Syiidrotn crysklatla sit 11 zesi i.k:i e o d w c z c s l r i .. tez... a v l i t .it.tcegu riri 5'.iti'zviykle w icri ze 1'r L wzajernnie vlspler"rj*. . ..t sit cirlkovilcic Lo:iitri.ri.'.lt1ylia )-rg/rn o'irZUCCniU .. ' L c l e J s ' L .lcznLa n1 nie Lylko UJ tr.lwlc istnlej4 miala w systeilracll konstybucyiqycn: centrulnie kierov.J' jedrri..ili.rl 'b.'nr . klerowanej Sporiroci tycil co najrnnie.i /: o. ) u l a ( . aspicirt/ itit^iz- c i o l t[ r ' y n y o b u . / .louobner .t s y i ' t i l i c .. 1 J ..roit .itru S je Ol. J rt.lirko 2. itiie mo2n. r-r/irslroiL'ju.j t . o i r . frorl4arri-cznychil rjyttetnach. polu cech.'L.iin. l l .i . g : i c i l .r r . jerinej partii kierowarrej L)rzcz jeclttolilorlo- terror'..ine paristwa ria.rilowo opritcowtirli:i fuiaoloi.iriajsce ciykttrtury r tvlorz$ 1il'Zc..} po\4rictzanych cectr tlyktatur z ldeoloQli.rl't i.r.VJa... 1 t ) 1 1 ' ../ szg$ri pyy:tr*ov/ych Is.\ t . cJartnej kiej kaZdy .rycli.:tnj..L ii l . . l.-. . r:ltu.irr-: J'J korutylucyJ/ .ovr€rl icleolo.rjltug nas zblor ioK to CccII...1s11i/rr..1l terrorystycznq tirjnil potiugQ.tczJ llrli orllr chiliiiL.li p.. rC .r2..yktatorernrr t c4 tolickl prak1yi._!. kt<lru .t szczegjlny k'Ltire r'...u l ) r z y l .tu11cji.r \li1c roapatryw.i li c. trrooel socjallsty kt.'rla a wszysLirie nowocze .'. Szuzc. t C l . . ) i n u j " 1 c e J i r s z y s i .iIu f i'r.rgir:39-. istotne cgzyl.] pl.ury totirliturne deciluiui iti-t- nryf li.(... . 1r u a w y z t t .i. c o n " i J l r r r r i c i i . jecin.o st. 'nii'rO.' J sz y c n -Lyp6w autoltracji... trCezetr rozb.7tur totu-Litirrlycn. rnononopolu kotriuniicaciir gosirodarkl.ii:nie tu si.t ale :i1rt dost.ri. . ldcoIoll1i rlci.jt:ir- sllOlcCAer'rSl. . . K 'ul'c .rrk ttjJ6I i jako nych.ol broni. czna iiryt.i'L.:tl. 1 iif 6 .'.

.r4.ysten sduanego no wsplera czne.tuponrjest zel. w R.rt o.Lezalezrycii... wykorzy'stuje nowoczcsrrrl vjj. c.'rAy.tlow1 z ni.:.r- taltze wigKs zot}n zf.tci.-S.EZeZ uccirru- ..(bywnego uzyciil 6. i)rrlwie itonple'Lqy lnon<. r o z l i d .t rz. o !/y l... i{l kontrolii obejiiiuje iloprzecinio ii.iogcl. Cirar.ecizq.oI i'lznacrriany viszystk j ch efektyvrnych jak prril.r nj.rktyvlnurlci " 1 . 6roclht-arr0aso!{euo przeir..r.:rric .Lq.rLna kontrola rcxl::irj6tt broni. radio czy fj. i oligarchlcznle komplcr. Leciuoloa.tzer\i wJ' .it..zleJ arbltrulnle llyln i<iasoril ludno:3c j.\.l. rezimu.r- 2e kle_ruje ale on ni..l.{ 3. l : o v rj c 'l. ) z " l .us<ib .. kontroli taklcii 5.l: ty J . r u .r ogolu 1 skiadajilca /do i ze s.urio:st.. r .zt::.w z r n a c n l a r l y t e g i r n o l o g l c z n i e r wszelkich i priltvie' korrrirluLry monopol efg!. zirstrrizic siq ... .:y pf.lcznie.) Q/. ijrjc6clu obecnie cccii c:ry zbioru su'crr tl i-. s."o. klcrovlaylg' lo. zarovtr\C s:tsssivr.eolo1 il szechnlaniLr rarchlcznie lub jest gotow wsltlerui r-ulca 1xirtia 1 stol sp}eclona.r novJego iaclu.4lztinie przez b'lurokra-tyceirq koorydnacjq no$1. !..rlrtcrystyJawnym flwro6ornrl cioLr..lolecznego . i r rd r v i a t l r d l a 2..ritpilrtl.. czy to flzyc. part. .tLd! r.r1.l"ur.ro trtrzeciWko rnnicj lub te2 przeciw bar<i.1e. T a l t z . ponad lrj-urokracj..lm.lzu.t l:ospo(liiri(i zarz.rr..l(lei.jecigrr"z..-tJ Ui j11.r' pollcjq . i: nr./odc6w partil. . tgrl .nego lub kontrull czy psycirLczne6o sLo xt6ry za pofilocil partir Jak i kontroluj./ (j lf-t s t w a 1 p o < l b r .:po posluszny luiiricrici lair'o/. p6ychologir.u azezeE.-.$i. JeJ Lggl 1 orlclany j-d.g{\nLzo!{cina t}u- i arkccptacjq.( ... w formle'naclsku stosowanoy. ?errr. stkq setka Jetlni:t muso.ych irtltc.ri.1czonie nie lslni. Ce.Lrrsunkowo rr.rtr. zarc)rv- przyl.o nle 4.ciyktator-.: siq partyjnej.nle terroru.o ocijest er.ak L przelarviaj.

l ulJ.e .linai icieolo- i-:la Zw-ii. tu vry*riclnlone sq uznarv..lrrs Lwor.to zr4czys Ze ze lstnial nig..i..izi<.(i.it.. 2c szesi .r . totaritai- \ -=-t==:--w r.l liczne lvii2ne zroLrii cowania. pociczers Griy !.o pewnych zaloLe{tt ologla wlosklego znacznLe Lli:.u-i. c'ur....i .rnl(.zuj. nor^Loug1g.tury cot.-. . osLrLnlcit 2e uclrnlnlstracyJne wyrnlarcrii {ij)rijrvieclllivoscl tvaznle ogririliczorrerr przcdyskutujelry ktorq slq czvs"to rvsltazuje ceciiy tak2e pr-obrern eksp'nuji. . cay niemleckle6o f. l ka z os tar ]a yir6imy -b.. yu t j ._eJ i:rzJt..rlitr-irne si1 hlstorycznq _ cio si.jJ..izku $orricckJ"e.-r ( r1. . uni a.iri_ tttrnej._rzujcr ..iiil przykladdwr sz'1 rcllq obecnej parti.i wyrnlirnu sirr-iiwictirlwo6c i cilr irlc ewolucjlr tiiit:.uvirrrgTr:niil./ ro...i._ cecrr. l i ) .cy. r w € r i : i r Z y p o r n i n a O n i ] i : r uL e $ r .ne lrowszecirnie z.ru..l..i Zrviqzku oowleckir.du i.i.lcych.tszyzr.jii:riiiJn.r u t wska.riiu ci.... .l na bibrig I'r"erska-*ngelsa .r".rlittrryzlnu klero\.nistr.ori.ciy pfzecitern rzi1d..uitir. \ty- chy dykt'1turv wodzqcy slri totirllterrnej..: .si-r.rt..nlej 6ospcd.r jaKo cecri! lLtaryzmu.ach zbioru poti. z r6lnych czernu cieij+ 6wiadec..1cl6w jcst lon-ur.ri.cir. ktd.criiz <io i:urrittu viy j6cla rezlry nle toti.r cs-.lejjpocrjLl oflentarlnrl ..i. Ani ztutnyctt tt:Litrirell iirrtviiru ty.u ona .szczegcilnle cztsto wskazywuno ..rcJ jna i u.k-Lurystycznl t.kiego przc.nychr n1u wysr. l.i.y zmuI I ! . 2e lrcllj..1 vty rolnL.nys11.a nlz oclg41vra nicpomierni-e . ograniczal4 w cirwill siq clo klrku ivybranych na ctrybil tr.ivii..*. w Zw:.r_ v. poclobiry uo clykt.lrzed.:e cucn. I)r-zynalt. r c j r * irrze. gdzle sfortrtulovrarll faszystowsklej w sensle $arnl przyw6cr.c.est i tot. 'dydaje je611 sit r r ._ littach vrsy.i j.:rvtrr.nzku sowieckltn .1. rlst w czasiicir st.biorstv/a pozost.f i.oblenstt^.icznre z prsarzaml tradycJl..srcsujiicyrr dokonernie irrc5t.lpuje vl rlis corryczrlic nyCil .liasnu. lstniej.:rce prlvrof. .rcxl.. . ni2 itleorogi. ze wzgl. y r r i i u l .scio i-n'i.iy vr rlrtacir w 6os..wo plsarze l. b.

nosl It sig k.-' { technolotiii' to.. t ] rL u C i l r t .r$ctvrych *"rfrnoItlQi$ totalitarnugu.1 i.osirodlrrkat lvyl'ld{''i it'uhn icL{li 'ri ii'lrira '' t}.ror-u r*t jncj 1roIlc.L6ra by go wspleraZa t cz! .siinsulmlllti. Z pewno6ci'.bo rniejsce ideolo6li vi tztl.. .rnadyktaturyl3onrparte[loranite|inneruliknig w)/[caczf poprzetlnleSo stulecia ) cJonalne ciyicLatury tego tri( cech. . . z u g c i u cecil . lrl dotychcZ. ijartii.irli"i.la \Nszystkich cuc(tr ktcire nerzywctli j'i tisz)rstl(im tvrtt re2lrnorn brak by1o tycn sq ziekorzcnio- ne w nowoczesnej l-.-. i.orituniltircji'tritl\IUtJjc.cy tota}ltiiryzlf|u powsLirniir ieiy+ irspekt . ani anl tyranle gfeCi{icii r:tii. ry rnct2Llwoiciilcli koni"roli cr'r'1 ci-t tlt".. l t .wklad'arlo wielokrotnle tajnejpolicJi'alebyfytotlziccinneigraszklwporutvn.^(ieruns- navret tyrarnie miast-pr1rr$tr'J wlosltlc60 i.i'i''1 ruchu lurinoici' i" 'lizt' tcchnicztric ' tralnie tlo .J.rlriu z terrorem Cestiipo czy OGPU /po'lnLei iiK''rD L KGB/ ' Pociobnie jitit 1 1'e2.r e . lra czy lru]a cecha charttltterystyczna.'broniik.iuteclyceusze z I'Iorcrrcjl -a/ ona Xcinel icieologi'i' mi.-.orrtrolq llwlaly cesarz koncentrowano zarovJno wlad./' tak2e ter.ifi Oz<rati i Eitii<oruv'ri'tr'tia ' 2 t l ./ le [ j .f w organlzaciq i . . cil i:'. fyrani wl'oscJ L'o6- organlzoilaLti partle . {. chocla2 ) \ r. esl.) ' ! o S { f i .l J jrl'.L^i"'"el Itiul'o'nlrriir i". ju hrTkJr. ' t v J r J r u l l l t o .zg iirilltiirrr'1 oi.'ili.nov^roCZesnei Uuropy.{ teJ kornblnacji I I v. L C Z r r . .ggnigcie rzylitskl. chociaz' rnoglet lv nicil vrysltpo!/arc zuJ. ja}"o vritnrnek vtystarcziiji.lic4. : jaklegori ro<iztt ..raniczenia tccirnolo nerd propagandq.olvaiisrr'y tila jcst r)or'/oozusn''1' iii\)ui-'1u LiU. ..iele i'ry' l{a przyk}ad..uln. . grrccy i <1otrscilodnlch ciespo'b6w.s-!qls.1.rst Czy tzJ.":.i-i.rL{..zcze'oirric brzewicloczrvwrlzlcir.ircL)i:t) Ili-t zd'|vJitl15t).rr=. wieku nie monarcha absolutny xvIII ^Po"vrzc bor^ra} partil. ()L'}iczr:^" przci{irzi. uo lmperj.. anl 6Lczrte urlieruo2etnl efektywnego monopolu.ale nie Io stato .zw'azarriach traftt. /. J Q t L .a. 'Si .o u - JaK rri:r w nowoczestre. sensle.

o pravld r-ivt.z i ..r ri'. kt6rym j chinscy siq brak iroclit6vt lll. pcr$lok-[ji. s{ sLanu Z punntu tjllro vr1 spoleczcristvra v.-rr1 ji"rito .kszy V .ry rrrli.. . ni. .utrklr riu 1r.1i. op{1rli 8ruple 1 przc kazie takinii bezpo6r. .i:artl-et li-L. iaie a..itll:trfjq l L 1 n ' . r i r 1i. Ki t ' l s l v y c l t f ..ny iic\dne Dov i.r.-rrizowiine Zauwairirit tu.:a.rrYzlnu sii viytvlorun traktugtl 'ktrirt'i go llovJsg2ssnej jako derrroknrc.. u i r ! r ! ' s i .ii. i 1 i l r ) ! ' J s s . arle wy'iolbreyrnicniem ncgo nowoczesrtego i'labomlast z'Ni.lsttrpuje plutokratyczn"l m o i i r . l)rasy.l- jaP..uI1 fliu i . .rj/ l. 2. r ' u 1 t i e . tele6rui i i i l r i r t ) o I ) o .r i i r i i t . ' . t .o.. t .ytiirc. I.-. . 'bcz vty rairry zi/ilzul( . j .ritn.irt1-. . ' ..rii rli. . r ' . W istocie dla \) 2 . . u r . s y s i . L n b u d o t v .t ji rlct.11t.tU2 i.o potunc legalet nlczny dzenla . l r n i ..tllliolg111i1 .L .ia Istniu' sig. .zec. r l u r i / o c I ) r .l n o s l s .e f u n i .o . oenirc. rlL. [ 'i r.. I o r t I I)ri.asolle nirivr..yc. c t l n o sL l r i .. ) i i c r i k o n s h yL u c ! 1 ' r t 1 v : i .l Obywit'beI jlrlio .ryo}- br'zyn.roltr. L l ' i r r .i t ' : i .: d n l .. . . nie O cO :. ...rs ob.:C. d.:1oi}y byC rt:. J .rnopolu kornttniltlcyjna6lo. .rIeJ.j . i . .i-r.q proces tJur. . to&rlltarne logicznyrn..jest ]gdewyclr. 2e bez cieitlyr.rni technolo6ic . .rla s Lo ltii. ' . k i l i t o r r r . jcl. c .1.1 .iirt teiirup b.r i11. oczl uti$cie t.it-rscirrnic lirt f i i d j .t' i . .ri* l-r- 'ze s L.1ccj fzy cenLl. i t k c .. .Lr. r u 1 l ^ r v .J'Lrrcy jtie j .lso'/. . r m c r .e1. g 5 1 1 .-.:i. riietil tcclrnoloi. .reci'r cecll wlr. i . : r r . r-i s'f.ic:ltt"r. " c L o t c l ..ri{i-crc.rnizacji. i r : i 1 _ i . c i r n i c : : .r"ir ol-ril jtil<cl . / . . r r .i : r .fzu. t . .l l i r r i j.:ner o.l()cJ I t ' t6 r e j teIl. l t . r n { tj e c i n i r i t z b e z s t r o n i r e j jiiwi rx. r ..kri'c j i i ijrzcciws't. : .p:.j s ziinrj t rnc. L .arza grupani rodziny..rilqy . 1 . rl i r .dY l? tr.1 deriicriirircjq.rezltronqy wob..j.'niclri...rs j)ilr Lic riouril. .1i u u . l i ( I ti.r.Lzkow Zarlii-l I tirrna spolcczelis bvra. . t i l .-. it Lc. L i. u I . ldeo1o6.li. speinienie d€r'r. . j r . . cirle. Ideologia Przywoclcy tot t. : u .'jrizicl. p o s t ! ] r rozrost org.1!r(l.! czrly \i 1)ei. .r. i l l s I I z j 'l'o s1.rbiu6rt rno{.ri tra:kLc. e v r y. j'g nie ulajir urlk isuoi.rzelt. . 1 sf r l p i e n i a tr-:n .I. .iuL(.-o iiomuniricl.m r c o dotiel tirovr o stv. u u ' I c wI z l t rna .-.. u n l -< l. r ' z r L yc i \ i a la tnie je . coriiz c:'. r c j r i . .nj. 1 . u j 1 . . i . l r r r .ii..-rnj.airo kluczoly przyszJ'odci i.I /- a .1-/ i)otcci. 1 y C r t .rns. : i L i z i .l r . < 1j L .rc"inle propiiganli.c prz. ..

l t r l .r clernokratycznych. .ccIlitler 1 i.rui.rcojaKo jcci- jak.tqrnyn dernokr.ri...3 logle oparte w ogole.. i ( " L u r ' ..Isa.ti. j r si i .r- jc.ig1 ri-rczc j .. Ziri'.rujitt. u 1s .4 spoleczer'rstwa Ytez- 1-r.i irii.i-..eiis-Lu. iu-r. o. -L ) r r C i r2 i r r i L .i. |esiiirzytt.'ui.1 kry1"yoenycir lvyznavrc6w.r j t i r a... .or.r . i .rli jetko awarr6ard. z KLurcgo wyruJj.ia rzuCajclcil totalltarna zawj-era oficjalnt. NLe tylko harmonj.y'c.. r r " k so i t t ' u . u ..iedrroczeiiile od rilarksa I ljnre.ir rowanycit witrr.iri.r:anscemientnn.tt'. waly jawnie autory'barrny lioclel.u i-r v.r.ak i Zarciwno o6cllnor3wiatowe bruterstwo lnialy 2asttlpii proletolclaso- narotlowa wsp6lno&r spoleczefstw pelnl pociziaiy przeszlych )r.iiri.rlatforrny iii'i itleololllV iiieoloilicz.-tro1. J. r r r r y c i i n i . 1t i o t y c h .ic sowj.. i Jak juz na przekonanj.. osczrL.e r/ypr. przci{onriri i p o c i o i .iu. . F T z e c z y w l 6 c i e . r l ..i.ii r l y .). . w y w o i r r j .uczetis'Lvla. J.ne 1 rolrir i lnirc forlry iclcolo.icq ciolrLryrrg.r.by3 mawlai jalto o rrtlosltonaiej demokra'bycznegO LirilrtJcir Cz.ryi'.i .rne w s z c z e [ ' .-i.icznu[o totalltarne cel6w w parLiticl.v.iy orgerrrlzoiraly sit dziaiiani:r. . poczynaj4c . lltrrrrryClI pld. .. j : r c e s e l n i c i1.. rr ideologle totaiflfibl. ruchu zwylnt. : . ale i r'r cznei\o konu..icl. r c ) r r + j . n . c ' j l'.jr.u o wlasnej slusznoici.l:uaclsklcril . a i r i 6 i:vri. ubiecuje p e r . Czy tc '. Ftrrtj.t.1 o. c e c i r r t z . . riatu .st <llir k w .Lo . oplurn -i.. rl u. L r n a z : i u r r i i . r r ( 1 i 'i u l.. jakle ounajiiuje.i- 116rny.j-..rsowr a o totaU.t o p i ..rent rewolucyjnei. l " r i 2e jes-L . 6 L n o u .:.i5tu tistii. i duj. l i e n r c s t i z t ^ Jf i .irtla.r lstniajqce spoleczefstwo chilias'yj perspel<tywq no\/ego spol.Ll i.lzek z relii. ldeoIol.. spoJ.ernerity utopljne.rr-. . traKtovr. ripraw4y lns'r. r r r c r ideologii cirlllastyczne pseucioreligijrru wrir6d rnnlej po6wiqcenia aspekiy t o t .derzy.iussolini irioisll Stalln kimr w pociobrlym ciuchu.ii. \\ l 1 klasoweito.tspekty i. r i l r . g1. . . j l . r62neLo ro-12i-r.i t .eczetis'i.:Ii.ispi1 onil silnr-' el.o ' nak lch je lj.tieoiui-. .

na p. p ) . i r r t .:Itly'-:zil. 'i zc o$.j . .r o n ..i l.l :i *' r'rz1<ity :r L u i ) O wj . i p u i n l n i l \ ' / i l1 ' .:.ltycz./ cir.r n-i_. < r € c it ZScrJriosc. .it" i .i.d\.millZ. I".ti().ticrs.l: r u j o . r v r i l t 1 .ijit f)o11[..1 i j-czltr. il-i-r: :.y iuc. "/ povi j-ni1. . soviitlcil" j. L r .u.-ti.iltr J. () js tirLc.rl'...r:j.) r . ])'uyciloa'illl-tyczne" irrq:ri-s{-ii-.sol'. autok::.r ' i ir .. .l ilfduliicn-L.ri1 rz.:r)'tJcir i r r ' 1 .' w irategcr-i-.'. .1c r-icrvi s1. . ) . c2...-yivn.i-j-irti. \ d y s c l i .z.ii -lticrololiu t t r .1::31.v1.!J[rr-: v. .lci1 .6i nie Cr-iy Citrus zcz{*r i-io.o nir ...1.el1i lr J:il.t'. i r l r r .t.ja.i lrydajc s-it \i icle . .r..L'.)/ i-lr./cll L . E .z \ ..:unomylS ln.ig_w takiiir _przJ ny'6le niao Jrlo\'rirlilia 1 ciziahinl-a '.i rr.-t<.: j . c r i . J . o c z 0 l . .r:. nyrnl zalil!ci.ir pi:rrir j. .i ' t .rlit..)t'zccrZnc'{r-:-1}'o]'.c ':: T':1)r'e ..rclzj-r: il. .l..i.i . a r . ' o i c i.''-'' -:i"-. .i.yc.. 1tr'z.r1.ri-ri.rrc. a vrj-€(l . 1-" l.c " Czl' [. r r j c e i .oscvrane j i)Yzez ..'i-'.. j .--"-- C:-zJ.ii:.cri 1 .l J ..lic rv L\'ti\.'..ivj tceni: crrvrili uvragJ_ pf.. o ' .jog]'-..i-:-o .i. ktr.tiu ljoiv it:citint. I . r l . ..L.e ziis.. .C): --l'.t1ton1-sty cz.. / n c ... f ' r .t. .ct i./-i. c1. .'-.* ..'. i ilalo uioii'1. r J .:isen:.. r i ( . { e g o u n .J ko. t l . a Z ll. .. kt6:'c :ianiltalti v.y l_yc). _ .. iL( r ! / c I r 1 / i r c .[ r .C ir g liL C r i ...rcc !i.zr.i t r n c ..i:splg]. ' ."' b:i'c trif icrl.6.ta .r()rrr j)rzy\\tolu j.lzi cil..-. t' .oivyl{l }lot. / ..l : i .t)Z rzac.:i: pr' oi-ruit: r. i i i'zt:c . n j-J.'-rlnj. .u do j-rieo-- oznacza t Ze c?1q+!!oule ktorz_v poz.1'.c i r l .nunlstlic $r-lfn I ::.cl e'. _ kolg-qn-. .c. e .ir* tl'- j.lenle [.'. b.je.9_ei9!g-j- kor4igg:u.ic] sl.a. l u l .l . e .i .ii Ucire r. ztu r..:1 r -taka or.i| i.r ji-r.* p.-11.- l-\ t' 'r i? l-cnlr: Illrlie j t J . l.c1'ori-trc]r tr"'. l .r"1r./-{ j . u r i l ..ri.u ..+. 1 : ' L r z . zrr.y oka z.1. . ji . r j .jctii'iui. rrcliar).--..t:it -i" chinsiti. .ai!v i'f uti..lq lrvri)lli i)t.u .1..vch Ch:Lnach 1l:nujc' ze \! iicts"li. ... l r o T r . r - Zirs ttr]juj. ' . urji<er..r.to t^rln v. f o l r r r i ) . stcjig co Itoncepcje rral-tzilc.i-. ( ) i _. eL i l ' / / c .ii.' .:it ic:gilezeliiy..i.l:l:i:J.trc.C. ttrlj-riull-.r. t n i c j e l:ic..1 t'rladzil. i ' i i e i n .r}.S si9 Zl'-Lttiz:a z tttir. ' C z e n j . Lti. u c \ .O p r z ..r s Loprr. pr.il.i o irspdTprirC)'.-1 .il.v r e r s J ' / t c i u .:..illo rvz-r..1dzil" \.iri ccr'j-. i<rr'tziiuj. r i ' .tl< iiro2ira stltiz-i"c z. p l l a t .r.*'ri'dsr-.1 r r r r . i l j1 r-rp:lcJ-i{i-. SJjoSObr n r ( i w.osLu sL0i_)riif_r l)r-oblr:.St.i v .-uopicri . scl wynir uu.zyj. L!:r -i.4.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->