,@

l

)

.W
!, I j -{-.,F?)11

Ud!J.

s^

r^s

I

Iiari.in

t\ i ^ . - ^ ^ U r:c a - L d L U r - \ l

f i t
I
L

I
Re2lnry t.u-"-1+-!1Ln: :t:ll:TitJi'l1'

ss o )-11 '

!

trtorvilc o ;ricti Jcrrio

I

i
I
I I

itbsoLut"!zr clespo't'y zmacn czy o tyrarnri,cii, iioioral'v'rr' ' i ,", te Iriai+ nlocne zabitrwienic i " r Y - Lcrtnir'4/ E,U,ty!'lnler i.,,,.; przy pisu;i1 totalit:rryici zrrttczeirr iaitle ;rr. / .. t/ Preul3l'1d 2e ii*rj'i oili Ila ny6Ii ludovtart ujavinieit termi.nowi lt'dertiolirzlcja zu j zatws slow o [iai't n nie tl'uitok;'ac ji ' Osta Ertie pew ien roiizai przywo(tcy}ur|u,utozsalnianizprzJ-v;cjd'ctrriiip.rLiiyT.,lJz.ccj' '"::-:: pravJal oc;'r" ilzi.lianl-a ciioti'zi o przepis Q'zY'bo
wiekiri$cir;ri<tvlladz/'IJi+oniZiJ.vJS:.:elautol(r<r1,oi.ar;1'i9v.j.j..r(1Cti.

.

ier!i:raLlyrni ii:i -ri.;:1r'r
i-,',.ti;fna jes-U W pewfVln

r-y )-lto Ot'"1
ijeIlSie

sar'\y,'tt::l:,,.:'-: ::"::".,::*:: . * t::
t-

';'Cl'rp-Ul-rC'J';;i'rJ-tvrr't'(rvui ""

-'tle.i-e

s t c';lic.tc zne g o spolc Tak w iac,

s i u'; tj 1'e " czelis t'r il i)i'z elriy o ciiilrlii<!e|Js iu tv c:i:nJ !t-.i:t- e'.li'ur'

gr'tj/ t:riritlzl

,,Lzialnosciprzedklrrri<r:Iv;iek'oytrtuLurYtoLaii'ilri'tii:1it'z!po'ii
' '-' :-'\n r'"' errt'tl'ttri:C'li' IUI€f izJ'i'ri; L|'-:L'-tI'Ji(

rlaJci\'JczcsJlaejszefor'rryautoi"ri'cjj-''Liv.t-er'iz:'irii;j';cirt':trt't'i

clylttaturutol"-riita'rlrajesi;,suij-6crier'lshisr'';r'yc;:rr'l.intio*trpI'ZLlii( iiucnoi'liltry cio v,lszelitie LiostiPn'e ilaktyl' CJ.t. Ilacii,rjqc
nania , s Ze,. t 'rs zy s t<'rrv kie
'- j ^

II

korrrutrls by c zne

dY ki;a-r"rrY

Lotir l'i!t

r

i

nes4.wzase]ciZietymstrrnyrnnlub2econi:rjilurie;r5qt.lar..izie. 'podobned'os.Luuleni2cio3.rKie.,1ltoiyii.cr,iiruiejior..,'yI.,1.10-ui] 'ce t'cz-" i ' t'iuj'e i iorrrr.lrrrl utitukr'tu.1 ( z wcztlbniejszY'tnr l'+cznie s"tzesobttscirlleporviqz.rne}n^Lc2yjepoiitiaw.ruri.U.|ii3rr:Li
bacianlu.
I

\i 'l-';':'', sig

' 1

onc

i s: rc i i l e

z

r ' f l t t : o l ' i-t

i " ' -w 2 1- ' 1 if i *'- :-i , ' - t r , ' ' - ''t ') z

'

':''-:

,'jytlt,",cur.-r

toL.iiiLarnir,

'faka

i'rKq

z c i ' ' ; t r t'

rl-Lu "t:t

z-t-ri"r'''ii;t -t jt,.

:)'iir

f ."f

';':

di'

oll.e j lUCji j d.titlgttrr. 1rolltycl.. nad zyciern crjzlennym postaw pogl4du 1 2ss[owoii. j e s ' E p r z e i ( . i i . PierwSZe Jeiili Zastr.ru szut<ai !'l L'otirlne.eniu drugor'z4"dnyrn. u zni z f ) ' .. SpecV i Lczno.i1r-' ivi-i.r7 czoi-ov. . ttszcze.-cii.icztr ta utrzy- l(onccntruje prze bworzenie pod jego is[ot ludzklch. . n i .lclch z jc6o ldeolo..olnylit iego w k'on- Jak pj-s. . .jgrinoi.eLjo tO L"rIn: j ..t3-l. .. e z e n w s L r .rn't|ol1 tt - matyczny.. l .1 / cjl poIIUycznej..r i.. I rnetody s:r Lrznawane zA kr/terl€r i ' i o z n a w y s u n . .re irtterllzy i .t'. slt zr\ticzIlii.. lrr. s u n i t u c i t tej teOrii.riat i J{gO zyCie i $ l r O J . r r iv ! ui. anbytlei. o z i e n i . .. -t'u czeka ich rozczarowanie n 1 1 . w J t r x l e . . : r r c i i r l .i{.irQ11 . fozpu*s-ecrrnionq teoria na celu ideologii lub ta teorlq rnusllqy rozwa2yc pewir. .y te polozenla.lwet vJ sadftllr.: byi 2e sv. totalnej kie j ln'bencjif r.on'Lr.. r-i.'.-.o .i-':. J. telio lest j. . n. Jego . kontroll troll totalltaryzi. Teorla rnLe2y muje. ) u z o c . .t.r i r 1 t i . r u L r z . ' .j obywirteli. : a z c ' ' / : r . n i z a c j a c. Os i t .orr.alitilrystt':w jest osi.itrt ciriiriiK'Le1... l C s z e r e 6 p o r ' r a z n y g | 1f . siq na wysilkttciL kontrol. .tLniqcic .cltil-..16r: r. w p r o w a d z . ttw'Lirza totalitarna twicrcizenietn...r/" v.t]c. Z t & l c c ." oZ€r'rJko tobrlitaryzmu.l t i.t ' .."i:r. t c . W zr:stitwiltiu r f e . tcorlq ittoZna jq total osr"erili6 antropolorjiczn4 ze 'resencjlrr re2inru lcfr rny$li. r . C. Jait pisa3.ii-.o!{ra tycrii'rr' r'uci\} rewoh:cy jnc Jednalt zl).-)''. l .rdc.".tlo /s7<>/ na cz'l-ov'tieku przez .fproCerlury zrr. wyr6Zniltleli vtadzy to- slirwlclel talLtarnu-j deprawacjq dalej pel::. .liir L o i .>izcirle 'Z \':fiTZ...ll .e l t o v r i . 1 r r o f l i .: icir przyw<.ty slnolclrlo sz.y przcd.zi:sie ro):ni}y vJ rd:inyCri. a 1 .r j"tcY glvalt i j. i r i t t 5 1 3 p g r n L a n o mb e z o { l r i l l l l c z c f i r t . { {.t.'ui'oi . r t o : 3 c i r j p o i r . p .t r C Z D ci r o z t.€tzvtt i.. i. " . r r r y l ' r! ' r u z i i r i t r r i .-en. i r c j . .iu.i..Ze:. t z L Y s l q i an'bykonstytucy jtr. i rezlrru zgodnie jako triuj.rlzmu.: i-"iirl Ili r- e l:i11ni... 1 c h w ? . l i r Z y ' w i t .l.i. ezy$CO praLi:cri.lyrili :-ycia sllolecznL'i.

ri f ul"r./111.rirrJ.ltie u.t. te'ot<ra.n ograniczcnloln nalez...lrl -l.1i z 1roiitoc{ nowoczesrrifcii totalnej rrtcLoCacir liypracuwalrycll ufz"ldzct'r 'i. j cb .p6Z.olg Prowadzllo rys. slt liit uilkze vr siytrni'ch ktclry u Plirtona. iticolo- giCznl.r riutoryczne. lt<.a kfrtry konLroli ''r slui.i. . ". r ' ^ i r .. i i a Z.:lor. w irirrq Cubra i to a koLei porzqcikri '. rr2ycie i lroclclane5c1sly.t on v.i.{cerlic1 bot.i-trl .lc .rilt/uz.idu na gcislq i:oIega na i11119v.ftlburr.uiy ni.ri(ij'.i $ta'ii'i-ro.[y c-ne onc sw5j wyraz szczcl3alnic lrllr'J talisl<ie cz{ luuzulllrdJr. .iWlSkif .l.u' Ilnie6cr...tzttLrLtj. i l r .atoby jalto totalltarne lraris'hvatr. t .1 opowi. r i i . t C C r t i i r ' .v spolccznotci Platona do traktowanir.ltit:tr by ly ii.y r . totalrr'. ciiirit. Lre w S.1 i. ' n v ar . .rszto:'uw wybl.USUj.wrlolrocici.. )'ezi\ zi\slr. ruciltl i vrskrzcszeni. i'./itriqte r. . il r ' r r j! ' ' c .:"'rerd. j.t'.aliti:lrnyCilIr dzialcrlno6i peWIrJ(.--l '-') r}y i{<. J ' il1 ' l .r nis l. u .ov.rarci.iicka. polityczr)ei.r c l i i c l r k o r i ' u r u i i lrutc aa Le tjrinir.O .tl..o1. l"ctj.bie Costri..a.<. r ' vlrill'.. :'J' "''! Liuwl-ttllc 'r tur'. roz. iv koricu.:le ttprylrritywnyciirr retd6w trolr.rr*tritl L.skj. sor.b l i ..rko 'fot.ty.rvria SObic' zJ Cel I'(jiions|r'"k- spolecz--ris l .iiu LoLaii:.<1rrrl.. t u $ o ' " " / o i r o .:cir[iceilycij.r}rie.{-zac.-i.rtc z-ii Ii Lu Iin zA iiit]ct"i-r . r.Ll. systotturcrt r'iIopos [rllowa-{.-rdiliirc/rn r". .rlll.rrr v r r ic x i f ' r u r t j u . . r l tl..r r.: Cale6o s1:oleczctistwa ee Strony po'braktovrac bl ty .L z& r'rurjr. kontr.raCji uprc.'i.-eLenlcril pla6r.IIylo ttt..r.rr ze vrztil.o.1gric-Lq szcze6t lcbaral(Ltjryzo:ti-\!y tak2e rczirny przeszlo6ci.ls't.t\.ranle troll nle Itleolo6icztiit-' z..Ir -. talltarne wlsta rcizriiua i'ri.. orr(l lrfir.tZfli D ' i l ( i i r ( j .. l ' .i^Jw tf:aKtOWanlU tt-l.^ a b. prz'}.. Cj V st...Lia rlil * \ irodtiarrJ$rrr ir.lotywowcrrrLl j. .'le n.rfl. . t r r r et .1 lrortc. Nieporozlurtienia i.rt'tlr'r:- pr6by nJr'zL. l v .*ila 'tl"ays r..la .rnie rrirjbi'rrrlzicj w icir r.1t-rynialy za aq uolrracjg m1clrc6w.rlita- re2irny Znajciowaly zoflcznyclr.jako il? 'a*lsarlr1o. l .i32 zasLrzczr.:oiicj )ptzez i my totaliLr-irrre stosowanycir celu n<t organ. tzeezywLs'bosCl autoryi-f. :.il.zuczl Z^i rezii !v 6redniovlieczriyeit..'i.ri"cj'. 1 .

.s€r'i.r. r . : ir i.ocicn cL'cr\y Ros. zrealiz.\..ice urvaza on re z.rri . 1 1 a i r .. " L r { u v J L u ' L i ' l i ' L r j r .r_rs Zgodnj-e z 1:o6l. i .Jn i 1 t 9 c . l.j i.rci-li-\r}ii.. trn.. .r. rricr. r j t .r.. .-I/ pOrlcLtric / .i_ tly tar. r t l. Ciiily kOilU6is Elcr.r L!. . rv zndeznyrri st...r criwili 1_rovieju by il:zrtili na .lrunw ..r'yzys<5w irie tna .. i ) .l 'i-v'caJ. L. i clszys i.r .'.y.ti r.tr4lr tecrrnicznych.ri re.i{r-r:r.an - nilturarno6i frbardzo lV sumie. t ...ir.c. 2e i'. .. v 1 . .a. . 2e nei one slrl nrl.riv i najbardzlej r.. trvrale I lroci. i z a r e ' r r r l o t J . ! r 1 .dtji. j t e l i .)I'zyc?. rrysilki riiajrlce na celu ' . i .1.- OZi\.i it. L :11 wa::ne i 5ys teilly reakcja kontr oll tar klej nie ustar r awiaJ.i.rK v.. uciu'r'pi. r i .rdziwiajiice .. n[Jdl6f pollcg.c 6lqbokich .t\h oV"t! przeksz-ttiicenierr.u1rrivroSci..rieie efekty. .-.i' 2e si. : j D e b . .i.ruw:rrto6irt.r:'. f*tit totali sirl rozpaxlily vr wy iii.ilr'rrlclf S'LwofZeniA rrngvlc6O llcznynrl sv.i onc forr. -1 . ..:i.noci:r.1srr.irr. ..-il.irlroctvrarni.. ..t-- 1ir.!uJny I Ldre jtait ciot.rri!/ Lu nie tott"r.r.nJt.J.r oat.r.Latlr$'LJ c rJne poir ii L. .ld.alltar-na totaliLarnych ujawnla siV jako systclii vriacl.rw<1 g..:nie n e j ko n trc. .y $owycit.ii podlei.. . zaan{icizuJ. . aut.i Lv".sKle ].rtdggTssnycir .jti. L.yittCl(i. l)i. ! ustiJnofri. e..rtc s.r.C zutianon" . ru . 6dziu trwei dostatecznie talt jak w ir./ .1ako no\cy typ CZlOvtlekartt Itach porityc.itir zu Kl.ri'ne rz. r .)- utrlvliIoiryt.ti. L r u t i .t()Z|.kir z obcyriri. r ' 1.-\ - kontroli rqyJli..rir-.'i. l D & J i ' : r ' . .r'-.. ..or-.yrriku !vrjwitt. r r i .L. stlrlyrli torf.ji:sIi ni:r*'e i kryz.tty.c.iili.opnlu dlu6io. uol.yj tej u.r-iycil i DeklatfOvl.i r I t . rczim zost:ef... zrniany za "q..i11aj.". : .rt-ne ulega .ek ri ..i totalltii. t .rv . ne w lstni.bohie.:oz r l .tr ale pr z J no- urr.r(riicgao Zgcttinje Z 2.5cLern jecinego z czoT-ovryclr autorytetrjvr nle. .^3 I t.Jct i.. iitne iti-e i i iiysl...i.i..i. . 2a pr. c z r l / l i r i j c d r i ( ) 1 ....{ t . "iu] uc. . toLii- gl. 4 1 .i/ ^lrlirtai Li:ra dla rcl llzacji zurnicrzcri vi or. . 1 o r i .. znj-knn w . .i.. i . s 1. r r .(i i . . CO rric cw "ro jll(j. ...tce ewr-rlrrcji.

rl. i rrier.. zasati i d.i-ntow ttr'i.. r 1' . tzn.rralnJ..larurtiii riyrrLature" niu J..r'1i.-iy i.i€.:.lu C r i o l ' { i i l r r i r .'riiC]1 ze i . { Lrrre citl. .owsl{ic.o.'stkiclt nuwyit zjavliskicmi je j. rJgiacien ciir4c- s troqy 6ClJarlstrra .i"uo sj Niernicc 1 ouollowosciovre lrcfrirr. .tLlvt! z? It.. insiy Cii.-.l-zcci tairiego byi-o ideoloiliczrrycrr - wy soct: w.i.l6rozerrie 'b. t es i .. kapita rvy jasn j-c poivs tirrrie swojl r'olgr dy it u. .ice jcst ty r.r u.tr vrs. 1je . 'tieLaczynrrii(r.rr..-ru vr-ti:- .Jopyz! kJ-. : t ' i i e r r . Lcoric mentl/ gl.na ni6.1 p'.(iy czy]triik -yrz! topomocy talltarrte piidku kicgo skutkl. 1 " r .vc pUu uLrturrb urruii l'(j- czy U1l* t o ruziriy f.t. ir l. 1 1 ' .r.il'.iyniajlc/cfr inn'.nu.r.c- Orlu r.i ::.:.:r:..'cr ri 1.r'LuIj.trr.r'y iziluw " l-il)(:! Lyw 1 zf ozuil.tdek rolt w ca?ej clucnowyCrr zakotrviCzeri wszystltle 'bc.r sariaclccLiu wukueu'c ..1 3 L-.o j.'-".rt"oduwegr.. .i l.i. .rri.rr. w lta Lcgoliiictt u'l Uucji to tr)r'ucusuw r'..iy jan.uri olrric .-rlr:/cii..r Lury cdl..r f.L-2 frs.rl. . t'rirlr. .l.' .. .!rrri. w ittz!riartty tiitlertr.lrr L.. Surnujqc.ozt-trry cri proce- gir.oii(tz.ir.' j-ow icllu. czynriiki !/i.. l Q / ..Sc.i. ./ r. t :5 .zcrlzi.unjzlnu. .a 1loirr. r .i*t Ly . . r ' L e 6 o .r.. zT. ' jy i n a c r i tf nrlnius l-crriiu ci.ury .fe.rl-.J.r . ' i . i r:honolrtlczny z.Iil'Lcrr.1CL: 1 towar::yi.al riroriilne w tytl r..ri-Ly u uttc4 .i. r i i i .rlvo.j-r. i.rriiiu i)i^zJro.i-Lulttlar 1 wg lEl U k i. ./.tci.ri.'cii cic koricotr€i.rIil]u'.ii li L.rrt.lnali tt cili'rili pow.o n'!nlkt.'-5t s-1e nuse/c/r ctost Jl)n/c.t. . g..rrir-ir.zejlce6o irc.1jru c.-1. u i .1 t|i'rr .. czc6o$ LoL.ozur .* vt lris L. roz{i. i .i tiic .'l.rr.r konflg. 1 s-Lrult-uury.je z.I Inu. t'..'.r. " r : j' . . O ? a t L .rloae j.urucJl Salt Lylko i czynnli.rlir irrt:.rk i o flux..v w przyiri.)rzr-rczrlolrcirf star..'u.r Irirricri . itieir ctit'e i.. .l. iiry Co na.1<iK oiie6r'.iyc o Lrij-t:f'. r w petni jcdnlc v.'r'r.y.. s taranci sig C-. 6ciwe llie rezuit:.rdu..irflii irirf Lii i.J .c r .t ]l!c''. r r r y w s i . t . i.r2.!.li.:ri.tzC.lr(r\J t)o l)ry.jJ .0.riek.rbe r:e j c dl'it ui.:.-u i.iicc .rr:. . . Szys-t.fd cL o z3-y'.:1 -L.-ri.ly bot.ir.1.i . a O c i r z u c .r.i. r. Il la pr-rcisi.. r.t VJersarlski kryzys Ii ztuu.iIiz. r r i t t .iJ sig cz?o..ryir.. i .i'- uouiri j-r.:..ej lidcrrtyrik&"ru j.

l. It'Lc.Ji-ir':. .irvsk.ri.lciiij-e.i r .J.ij.rist. cz- kOrnUnl..lrtiri.T'c'. p-roir: Lcrliau'i1r kornun-i6ci LdY gr.ic i r . .1 itod wz6lquer.rwiirSclce Zr: ttj.. . w XVI i j.'..1 ttiir...y pozb.tcit. 'o.kr.J(lj o i.1 t<tort|'1 2o sil jr.r-tj:. ocr)'w j-st.-.!L! cilreL. dy udy lta Lt. 1il'.l.Lt+ ic itri ry ch j es zc ze r'oa iil c i.f zr:tl s ta:v ii:iy \ryrosl-y -iV j.r tf iili'L{.ie b1 i.:./Qje zciecycloirr.oi'Jsitle -i i.t llI tl''. \ '1 .e:i'.'.u. sai.ji persl..() z r 1 .loszcnyt/ni r.le konrunlst. .tnist. v ' c ' a . C i o y C r r i r zv.r.rc 'ti-'it.'l-'- lar j.ie i bis'Lor'.iIc odmawicr]1 2e ci clrudzy s o .tiIj. sr.-.rii.o reakcgir konrUnist."i) t'ir{)it} totir]-itarrl. i. t l I i L .J cZIru lvy Zvranie sre.6g1 1. .ir.rtisklrni /'h-*-! .l j rr .O.' .bilr.i.l1 ce soD'! n l n li-c c ' r / s p ' 6 l r r u i ..q-r'. caikowicie'barltle celalnl j..y' sOt. zc rL'..rrcjurrii.y'f-y r. Nle sig Poillqd Cd:-l:owicie wojny orl" ... .* r-' ...6[ riwicrtowq ruwci]uc j! t.zqnJtr cir z vt'1it<I2! "iutt.ecz. o.ektJwJ/r Ae o'lJa k o 6c l o lit -----'-_\-rs - /It / J ..irr. l r Z i l . C l $ LUutJJt'' jurr {. . 2e ijykti-rtury faszi'stowsi. wy zna j.litir pogJ-1ci r st. ewy i. .i okre.s i ! 1 e . lntc.-i ni.^: --{- \ \ \ \ \ _j ciovrccli:i1i.j . 1 e ' . ..cioret. w Z. ./.terLi.slonego nalodu u$-t.Orrcrr. i i r ...o. tt I oi..-t 1-rc./ \l t I I I I I zirnne.[.6ijnc I XV XVI XVI I rJa Ja n Jap i vrielru.reziliciiti klirsle zbaweer przecl vt Ros ji i Iioiritr.T] .:vliiilY wy ztvoi j cir-.s'i".11€scii-lri \ l-----.-Lc.../ ..r L-w i 'c I ol. ty czrt7 crr f u2:it r r * r z f l u 'j c t.oiq/ w lij.j iemy.irr.ctliu" r. cznln czelistwem t jako ncw.liles lro 'rrzyiit.itiicl v.ini: dominiic.1 uci6niony Olra twi. jzJ.iouoriio powszccrrl.6C. (. s t o \ .l Ji ' t . I r ' r ./ r t . W i em Y r z olrecltej l. o ..rr.i:l/..i rrilu f perlalistyCznej tiwlatelrr jr:gril rOQ i. I s tn i.11'-i-izorrc j ri-Lci.. i u s t s I'/.-st]'Czne po2ni. zLt ccI s iig r'rzajerlnic wro6oi.-. .. Z J .u{ic. .. 1 : i t O l l o t r rj .. l.riii'}.iwdzi-vrytir kur.: Jakoj-....<l iit:- fasz.: po'j..Llrrr-Li:ci.:iZ tyt.. pr'o'Le$'Li-rnc tocLl li rcij.l.r fa. 1 .szYi.ir:r-rj jalto zu$.eld.crrlz j-d tr'..ic $atne rozpovJsxcclmil w 5'banach ZjednoczL)n)rcn $19 znircztrle i w crkrt:sie 'liui'o1. L r Jc l r i j .l. prz!ritrJmniej w iir-j-rti: -:l-t przcd.I-Le .'r.1il 'sw lw6jffi* kLcif'' j: . Dyktrrtury czJ.u sobi'': 'tl z wZ a j e t r t n e ::tlisZCz.Itoiiii.()rzctIj.=J' rnvl .Llil.tA1'clt i i.rIir.rg4l..t.y ud i Ztlarzt lo slg juz talt poprzc.' j:-riro zL\i.6 sig rucily szy s Lt.' I r" o jiv s T.:iiny.rl. l c f r i o i ei i r i c i r r a c l r r z c s c i nle s. i .v ta rri c sw il'Lc" r.lX6nrl{.iu1'.:niii Czy l-ilir. nych nil antecef{riencji.-qi4..lwion.cr g.rcziruiir r"t'J .r' lji" '..lluw-i-.

jecin. r-r/irslroiL'ju.. 1 J .rrk ttjJ6I i jako nych. rC .\ t . aspicirt/ itit^iz- c i o l t[ r ' y n y o b u ...rgir:39-.' J sz y c n -Lyp6w autoltracji.i.1:ri za rvsUrjlle_ clla dyktirtur totalitarni/crr... trrooel socjallsty kt. z .roit ..t sit cirlkovilcic Lo:iitri. klerowanej Sporiroci tycil co najrnnie.it. l. .. / . 1 t ) 1 1 ' . istotne cgzyl.ii:nie tu si.ovr€rl icleolo. cecirr $t6rc proponuic' ny .ri.'. ) u l a ( .r.iczni-L kontrolq clyhti''i.ri.:tnj. frorl4arri-cznychil rjyttetnach.'. tez.iti'zviykle w icri ze 1'r L wzajernnie vlspler"rj*. a v l i t .] pl.. t C l .'L. ..r \li1c roapatryw.ury totirliturne deciluiui iti-t- nryf li.rl 'b. ' L c l e J s ' L ..1s11i/rr.r r . CZtOlelt jcs'b k b < i r ' .} po\4rictzanych cectr tlyktatur z ldeoloQli. . Szuzc..:tl.j t ...rjltug nas zblor ioK to CccII.t ale :i1rt dost.jt:ir- sllOlcCAer'rSl.iIu f i'r.ili.rilowo opritcowtirli:i fuiaoloi. 1r u a w y z t t .'. .VJa. Wszlstltie 1.iin.. totillltarnycli nii o96l Syiidrotn crysklatla sit 11 zesi i. l t i . J rt. 'nii'rO.lc 'tuklctr lali.t s y i ' t i l i c .o st.. ldcoIoll1i rlci.itru S je Ol. c o n " i J l r r r r i c i i .li p../ klirsl odrni systciiir. cJartnej kiej kaZdy ..i /: o.ol broni. stkg. totalltirrnc j4 slq j 'Ltr'ofZ._!. g : i c i l .. o i r . ) i n u j " 1 c e J i r s z y s i . trCezetr rozb.L ii l .. .1l terrorystycznq tirjnil potiugQ. l l . polu cech.t szczegjlny k'Ltire r'.J' jedrri.11 rntlnol-.lcznLa n1 nie Lylko UJ tr.yktatorernrr t c4 tolickl prak1yi. .lwlc istnlej4 miala w systeilracll konstybucyiqycn: centrulnie kierov. . jerinej partii kierowarrej L)rzcz jeclttolilorlo- terror'.r1' tO . poclstalworvycit cech.r2.rycli.'nr . rnononopolu kotriuniicaciir gosirodarkl. ..tczJ llrli orllr chiliiiL. C t s tI te rfriuScirii e plenvszyrrt totuli-b:-rrrrym d. i:. dokonywa6 porownan w ocleryranlu AKI inrryC\.lirko 2..tcegu riri 5'.iriajsce ciykttrtury r tvlorz$ 1il'Zc. .i'L.irr-: J'J korutylucyJ/ .lt1ylia )-rg/rn o'irZUCCniU ... .u l ) r z y l ./ szg$ri pyy:tr*ov/ych Is. kt<lru .. ..{i1jt-r.. K 'ul'c .(.an% Sospodur[jzcrl.. r:ltu.i .ine paristwa ria. 1 iif 6 .7tur totu-Litirrlycn. .tu11cji.'sty'cznej bronl i e rnbrtilnie policji. czna iiryt..i li c. itiie mo2n..louobner .'rla a wszysLirie nowocze .k:i e o d w c z c s l r i .-.rl't i.t'. Lrii.

klcrovlaylg' lo..( . r .nle terroru.ritpilrtl.-S.:y pf.EZeZ uccirru- .'rAy.{ 3.tlow1 z ni. i{l kontrolii obejiiiuje iloprzecinio ii.jecigrr"z.lm.-.nego lub kontrull czy psycirLczne6o sLo xt6ry za pofilocil partir Jak i kontroluj.rtr.tzer\i wJ' . part. . ponad lrj-urokracj.. wykorzy'stuje nowoczcsrrrl vjj.. JeJ Lggl 1 orlclany j-d. ?errr. w R..:.r- 2e kle_ruje ale on ni.ysten sduanego no wsplera czne.:po posluszny luiiricrici lair'o/.Lq..w z r n a c n l a r l y t e g i r n o l o g l c z n i e r wszelkich i priltvie' korrrirluLry monopol efg!.ych irtltc.r nj.g{\nLzo!{cina t}u- i arkccptacjq.ri..../odc6w partil.tci.1czonie nie lslni.1e.: siq partyjnej. zarc)rv- przyl.ak L przelarviaj. T a l t z .o ocijest er.t rz. s.r1./ (j lf-t s t w a 1 p o < l b r .l.l(lei..tuponrjest zel.-tJ Ui j11..) Q/. Cirar.\.r4. ijrjc6clu obecnie cccii c:ry zbioru su'crr tl i-. ) z " l ...rktyvlnurlci " 1 .. l : o v rj c 'l..lzu.r ogolu 1 skiadajilca /do i ze s..lolecznego . w formle'naclsku stosowanoy. zirstrrizic siq . o !/y l. zarovtr\C s:tsssivr. . p6ychologir. stkq setka Jetlni:t muso.rLna kontrola rcxl::irj6tt broni.4lztinie przez b'lurokra-tyceirq koorydnacjq no$1. czy to flzyc.r' pollcjq .r- taltze wigKs zot}n zf. 6roclht-arr0aso!{euo przeir.ro trtrzeciWko rnnicj lub te2 przeciw bar<i. i oligarchlcznle komplcr..us<ib . .rlrtcrystyJawnym flwro6ornrl cioLr. Leciuoloa.o nle 4.rt o. r u .ciyktator-. rezimu..tLd! r. kontroli taklcii 5. !.eolo1 il szechnlaniLr rarchlcznie lub jest gotow wsltlerui r-ulca 1xirtia 1 stol sp}eclona..oI i'lznacrriany viszystk j ch efektyvrnych jak prril.. Ce.l"ur.urio:st. r o z l i d .t l:ospo(liiri(i zarz.l.r.u azezeE.(bywnego uzyciil 6.$i.zt::.rr.Lezalezrycii. tgrl .Lrrsunkowo rr.it.:rric .zleJ arbltrulnle llyln i<iasoril ludno:3c j.. i)rrlwie itonple'Lqy lnon<. i r rd r v i a t l r d l a 2.r novJego iaclu..."o.ecizq.l: ty J .iogcl. i: nr. c. radio czy fj.lcznie.

lrrs Lwor.. \ty- chy dykt'1turv wodzqcy slri totirllterrnej..1.izi<. l i ) .o pewnych zaloLe{tt ologla wlosklego znacznLe Lli:. osLrLnlcit 2e uclrnlnlstracyJne wyrnlarcrii {ij)rijrvieclllivoscl tvaznle ogririliczorrerr przcdyskutujelry ktorq slq czvs"to rvsltazuje ceciiy tak2e pr-obrern eksp'nuji..cir. ..to zr4czys Ze ze lstnial nig.rlittrryzlnu klero\.. r w € r i : i r Z y p o r n i n a O n i ] i : r uL e $ r .oblenstt^.rt. z r6lnych czernu cieij+ 6wiadec. .uitir.ciy pfzecitern rzi1d.f i. uni a. lstniej.y zmuI I ! .i wyrnlirnu sirr-iiwictirlwo6c i cilr irlc ewolucjlr tiiit:.ori. ni2 itleorogi.l ulJ.rnl(..lcych.:rce prlvrof. yu t j .ivii.szczegcilnle cztsto wskazywuno .tury cot..k-Lurystycznl t. nor^Loug1g. c'ur...riiu ci.srcsujiicyrr dokonernie irrc5t.i..i j.r u t wska..linai icieolo- i-:la Zw-ii..est i tot.l liczne lvii2ne zroLrii cowania.rcJ jna i u..nistr.r jaKo cecri! lLtaryzmu. r c j r * irrze.i. .l. pociczers Griy !.i. 'dydaje je611 sit r r ...:e cucn.e .ri.izku $orricckJ"e.uvirrrgTr:niil. y r r i i u l .*. I)r-zynalt. ktd.cy. tu vry*riclnlone sq uznarv.i.it./ ro.u ona .. b. ze wzgl.u-i..i Zrviqzku oowleckir..lrzed..liasnu. 2e lrcllj..a nlz oclg41vra nicpomierni-e . gdzle sfortrtulovrarll faszystowsklej w sensle $arnl przyw6cr.. .i .: .tszyzr.i.rlitr-irne si1 hlstorycznq _ cio si.zuj.r cs-. Ani ztutnyctt tt:Litrirell iirrtviiru ty.du i. w Zw:.-r ( r1.si-r.wo plsarze l.ne lrowszecirnie z.lejjpocrjLl oflentarlnrl . ograniczal4 w cirwill siq clo klrku ivybranych na ctrybil tr._ littach vrsy.. cay niemleckle6o f.ru.iri_ tttrnej.. .criiz <io i:urrittu viy j6cla rezlry nle toti. totaritai- \ -=-t==:--w r._rzujcr .scio i-n'i.c.(i..r . . 2c szesi .1cl6w jcst lon-ur.r_ v.kiego przc.ach zbioru poti.-.1 vty rolnL.._ cecrr.iy vr rlrtacir w 6os.jii:riiiJn.rcxl.icznre z prsarzaml tradycJl.biorstv/a pozost.iiil przykladdwr sz'1 rcllq obecnej parti.. l.. poclobiry uo clykt.nzku sowieckltn .nychr n1u wysr.._eJ i:rzJt.nys11.lpuje vl rlis corryczrlic nyCil .:rvtrr.l na bibrig I'r"erska-*ngelsa . l ka z os tar ]a yir6imy -b.jJ.r".. rlst w czasiicir st.nlej 6ospcd.

lrl dotychcZ. cil i:'. .iuteclyceusze z I'Iorcrrcjl -a/ ona Xcinel icieologi'i' mi.orituniltircji'tritl\IUtJjc. ' t v J r J r u l l l t o ...ifi Oz<rati i Eitii<oruv'ri'tr'tia ' 2 t l . chocla2 ) \ r. J Q t L . L C Z r r .L6ra by go wspleraZa t cz! .ror-u r*t jncj 1roIlc.irli"i.'broniik./' tak2e ter.":.L^i"'"el Itiul'o'nlrriir i".ircL)i:t) Ili-t zd'|vJitl15t).r e ..olvaiisrr'y tila jcst r)or'/oozusn''1' iii\)ui-'1u LiU.i'i''1 ruchu lurinoici' i" 'lizt' tcchnicztric ' tralnie tlo .rnadyktaturyl3onrparte[loranite|inneruliknig w)/[caczf poprzetlnleSo stulecia ) cJonalne ciyicLatury tego tri( cech. fyrani wl'oscJ L'o6- organlzoilaLti partle .1.siinsulmlllti.o u - JaK rri:r w nowoczestre. ry rnct2Llwoiciilcli koni"roli cr'r'1 ci-t tlt".zw'azarriach traftt..ale nie Io stato .i-i. . ani anl tyranle gfeCi{icii r:tii.a.l J jrl'.iele i'ry' l{a przyk}ad. ju hrTkJr.^(ieruns- navret tyrarnie miast-pr1rr$tr'J wlosltlc60 i..uln..rr=.J.raniczenia tccirnolo nerd propagandq.osirodlrrkat lvyl'ld{''i it'uhn icL{li 'ri ii'lrira '' t}. . esl. Z pewno6ci'.{ teJ kornblnacji I I v.ggnigcie rzylitskl./ le [ j . i.rlriu z terrorem Cestiipo czy OGPU /po'lnLei iiK''rD L KGB/ ' Pociobnie jitit 1 1'e2.la \Nszystkich cuc(tr ktcire nerzywctli j'i tisz)rstl(im tvrtt re2lrnorn brak by1o tycn sq ziekorzcnio- ne w nowoczesnej l-.cy tota}ltiiryzlf|u powsLirniir ieiy+ irspekt .r$ctvrych *"rfrnoItlQi$ totalitarnugu.'ili. /. .wklad'arlo wielokrotnle tajnejpolicJi'alebyfytotlziccinneigraszklwporutvn.-.s-!qls. nosl It sig k. l t . z u g c i u cecil . chociaz' rnoglet lv nicil vrysltpo!/arc zuJ.) ' ! o S { f i .zcze'oirric brzewicloczrvwrlzlcir.lic4. .-' { technolotiii' to.-. wieku nie monarcha absolutny xvIII ^Po"vrzc bor^ra} partil.rL{. t ] rL u C i l r t .f w organlzaciq i .nov^roCZesnei Uuropy. {. . : jaklegori ro<iztt . ja}"o vritnrnek vtystarcziiji. 'Si .orrtrolq llwlaly cesarz koncentrowano zarovJno wlad. uo lmperj. lra czy lru]a cecha charttltterystyczna. sensle. anl 6Lczrte urlieruo2etnl efektywnego monopolu. ijartii. .zg iirilltiirrr'1 oi. ()L'}iczr:^" przci{irzi. grrccy i <1otrscilodnlch ciespo'b6w.1 i...rst Czy tzJ.bo rniejsce ideolo6li vi tztl.

it Lc. g 5 1 1 . . . j'g nie ulajir urlk isuoi. i . jcl.. W istocie dla \) 2 .1ccj fzy cenLl.! czrly \i 1)ei. pcr$lok-[ji.airo kluczoly przyszJ'odci i.jest ]gdewyclr..rbiu6rt rno{.ia Istniu' sig.t' i ..ri* l-r- 'ze s L.ii. .tU2 i. 'bcz vty rairry zi/ilzul( .r.-. .rIeJ..o. to&rlltarne logicznyrn.j . r i r 1i. u u ' I c wI z l t rna . I. k i l i t o r r r . p o s t ! ] r rozrost org.1-/ i)otcci.. u i r ! r ! ' s i .'niclri.J'Lrrcy jtie j .-. .kri'c j i i ijrzcciws't.c prz. . ..j s ziinrj t rnc. l r r r .-rrizowiine Zauwairirit tu. j .rnizacji. ldeo1o6.ry rrrli. ' . r ' u 1 t i e .. i l l s I I z j 'l'o s1.i-r. op{1rli 8ruple 1 przc kazie takinii bezpo6r.-.-rr1 ji"rito . . l t .ritn.. rl i r . i .roltr.1i u u .1.Lr. .:C.. : .rii rli.: d n l .p:.e f u n i . t .l- jaP.rrYzlnu sii viytvlorun traktugtl 'ktrirt'i go llovJsg2ssnej jako derrroknrc.r i11. Ki t ' l s l v y c l t f . .m r c o dotiel tirovr o stv. Ideologia Przywoclcy tot t.r ri'.rs ob. s y s i .. . ) i i c r i k o n s h yL u c ! 1 ' r t 1 v : i . r l u r i / o c I ) r .o .ri{i-crc. .z i . iaie a.1 deriicriirircjq. oczl uti$cie t. riietil tcclrnoloi.l Obywit'beI jlrlio . l i ( I ti.I /- a . c t l n o sL l r i .ryo}- br'zyn.e1.. .r i i r i i t . L n b u d o t v .i : r .:a.. t i l . : r r . .ytiirc.:1oi}y byC rt:.rezltronqy wob.iirt teiirup b. r ' z r L yc i \ i a la tnie je . L .. . r c j r i . t ..it-rscirrnic lirt f i i d j .l()cJ I t ' t6 r e j teIl. r m c r .nj. . .t ji rlct.ic:ltt"r.fzu.arza grupani rodziny. ' . r ' . 2e bez cieitlyr.asolle nirivr..kszy V . J . 1 .uI1 fliu i ..lsttrpuje plutokratyczn"l m o i i r .r"ir ol-ril jtil<cl .rni technolo6ic . r u 1 l ^ r v . . . ' .ri tra:kLc.:i. . u n l -< l. rlL.li. i 1 i l r ) ! ' J s s . . t .rilqy . : u .1!r(l. arle wy'iolbreyrnicniem ncgo nowoczesrtego i'labomlast z'Ni.-rnj. .rs j)ilr Lic riouril.yc.rzelt. . . cirle. " c L o t c l .i t ' : i .. 1 sf r l p i e n i a tr-:n .r. r n { tj e c i n i r i t z b e z s t r o n i r e j jiiwi rx. oenirc. u I .-.1 ..l l i r r i j. L l ' i r r . i r : i 1 _ i .rc"inle propiiganli.:ner o. i t k c .ii.I. .rj/ l.lso'/.-o iiomuniricl. l r n i .o potunc legalet nlczny dzenla . .. r-i s'f. .'jrizicl. u r . I o r t I I)ri.. nie O cO :. L i. ni.r.L . 1 . < 1j L .1i. speinienie d€r'r.l r .Lzkow Zarlii-l I tirrna spolcczelis bvra.j. i . l)rasy...itll:trfjq l L 1 n ' . / .irt1-. tele6rui i i i l r i r t ) o I ) o . 2.. : i L i z i . .. . r . [ 'i r. ..rnopolu kornttniltlcyjna6lo. j r .reci'r cecll wlr. r r . c i r n i c : : . .q proces tJur. .11t.o pravld r-ivt.i:artl-et li-L.l n o s l s .utrklr riu 1r.rns. e v r y. 1 y C r t . c .zec. d.rla s Lo ltii..tllliolg111i1 .dY l? tr.ny iic\dne Dov i. coriiz c:'. s{ sLanu Z punntu tjllro vr1 spoleczcristvra v. u j 1 . kt6rym j chinscy siq brak iroclit6vt lll.iuL(.

rcojaKo jcci- jak..ir rowanycit witrr. -L ) r r C i r2 i r r i L . J.t.3 logle oparte w ogole.rr-.ia rzuCajclcil totalltarna zawj-era oficjalnt..r clernokratycznych. l t r l .r- jc. j r si i . i Jak juz na przekonanj. : . oplurn -i.rlatforrny iii'i itleololllV iiieoloilicz.o ' nak lch je lj.iiri. spoJ.rujitt.i- 116rny. w y w o i r r j .Ll i. l i e n r c s t i z t ^ Jf i .r j t i r a.ak i Zarciwno o6cllnor3wiatowe bruterstwo lnialy 2asttlpii proletolclaso- narotlowa wsp6lno&r spoleczefstw pelnl pociziaiy przeszlych )r.i .st <llir k w .. j : r c e s e l n i c i1.tqrnyn dernokr.ig1 ri-rczc j .jr. NLe tylko harmonj. r l .rsowr a o totaU. J. g1. ubiecuje p e r . n . F T z e c z y w l 6 c i e . ldeoIol. Ftrrtj... ale i r'r cznei\o konu. rr ideologle totaiflfibl. 1t i o t y c h .:.r lstniajqce spoleczefstwo chilias'yj perspel<tywq no\/ego spol.i t .i-.r:anscemientnn. lltrrrrryClI pld.u i-r v.ii. a i r i 6 i:vri. i ( " L u r ' . iu-r. osczrL. c ' j l'.r.u o wlasnej slusznoici. c e c i r r t z .y'c.. r r r r y c i i n i .tieoiui-..i.by3 mawlai jalto o rrtlosltonaiej demokra'bycznegO LirilrtJcir Cz. \\ l 1 klasoweito..Isa.Lo . r62neLo ro-12i-r.. .eczetis'i. waly jawnie autory'barrny lioclel.uczetis'Lvla. o.:Ii.. r r ( 1 i 'i u l.i.tt'.r.4 spoleczer'rstwa Ytez- 1-r.-i..lzek z relii.rent rewolucyjnei.iussolini irioisll Stalln kimr w pociobrlym ciuchu. jakle ounajiiuje... r r " k so i t t ' u . Czy tc '.i5tu tistii. L r n a z : i u r r i i . u 1s . z KLurcgo wyruJj. |esiiirzytt. j l . rl u. .ccIlitler 1 i. i .v.rne w s z c z e [ ' .rui.ii r l y .-tro1. Ziri'.ic sowj.l:uaclsklcril .t o p i .rli jetko awarr6ard.. .iu.r .derzy. przci{onriri i p o c i o i .icznu[o totalltarne cel6w w parLiticl. .or. ruchu zwylnt. .tspekty i.icq ciolrLryrrg.ti.e r/ypr.1 o. 6 L n o u . poczynaj4c . u . . traKtovr. .icl.ri. ..iri.eiis-Lu.1 kry1"yoenycir lvyznavrc6w..ryi'..ernerity utopljne. i duj..'ui. r c ) r r + j . riatu ..iy orgerrrlzoiraly sit dziaiiani:r. r i l r .)..j-. .irtla. ripraw4y lns'r.iedrroczeiiile od rilarksa I ljnre.ispi1 onil silnr-' el. l " r i 2e jes-L . r r r c r ideologii cirlllastyczne pseucioreligijrru wrir6d rnnlej po6wiqcenia aspekiy t o t .i irii. . ..ne 1 rolrir i lnirc forlry iclcolo.

scl wynir uu.. f o l r r r i ) . pr.. o ' .1::31.t. () js tirLc.ii.l . "/ povi j-ni1.-1 . u r i l ./-{ j . zrr.-t<. iL( r ! / c I r 1 / i r c .-.-11.y iuc.--. t l .:it ic:gilezeliiy. i ilalo uioii'1.i lrydajc s-it \i icle .. t n i c j e l:ic.cri 1 .'-. { e g o u n .. j .it" i . b.. a r .cl e'.trc. < r € c it ZScrJriosc.ta .1.i-j-irti. ' C z e n j . u c \ . soviitlcil" j.rl'. ...i . urji<er. 'i zc o$. E .i o irspdTprirC)'.c " Czl' [.u .'-rlnj.."' b:i'c trif icrl.) r .i.t1ton1-sty cz.ct i.iltr J. r j .r:.'. ( ) i _. i p u i n l n i l \ ' / i l1 ' ..t'. e . ' .i.''-'' -:i"-.u do j-rieo-- oznacza t Ze c?1q+!!oule ktorz_v poz. a vrj-€(l .i rr.lq lrvri)lli i)t.+.oscvrane j i)Yzez .ri1 rz.1dzil" \. \ d y s c l i . i r l r r .r./cll L .c ':: T':1)r'e .:Itly'-:zil. .r()rrr j)rzy\\tolu j.oivyl{l }lot.vch Ch:Lnach 1l:nujc' ze \! iicts"li.1.4. Lti..ivj tceni: crrvrili uvragJ_ pf.v r e r s J ' / t c i u .--"-- C:-zJ..r"1r.l:l:i:J. r l .C.v1..ii:.e ziis.l : i . rrcliar).zyj.-ti.. _ ..rlit. ttrlj-riull-.1c r-icrvi s1.zr.. c1.ltycz.r:j.L.. 1-" l.ticrs..c. 1tr'z. r J .ii -lticrololiu t t r .St...6. l r o T r .yc.j .1'.ri-ri. .. .rcc !i. c2. .r1.:isen:.lenle [.i-. i<rr'tziiuj. . p l l a t .ig_w takiiir _przJ ny'6le niao Jrlo\'rirlilia 1 ciziahinl-a '.ai!v i'f uti.1 r r r r .z \ .. r i ' .:r)'tJcir i r r ' 1 .i.)t'zccrZnc'{r-:-1}'o]'.r. il-i-r: :.o nir .r..*'ri'dsr-.9_ei9!g-j- kor4igg:u.y oka z...i t r n c .to t^rln v.'..:. ji .jctii'iui.C): --l'. 1 : ' L r z .1 i j-czltr. nyrnl zalil!ci. n j-J.nunlstlic $r-lfn I ::.r ' i ir .illo rvz-r.. I ..ii Ucire r.t:it -i" chinsiti. ) .z.tiu ljoiv it:citint.el1i lr J:il..osLu sL0i_)riif_r l)r-oblr:.i l.u. . .' w irategcr-i-. stcjig co Itoncepcje rral-tzilc.lci1 .lzi cil.)/ i-lr. / . t' .d\.1 t'rladzil. ...jog]'-.[ r . e .y l_yc).ti(). .i .millZ.iri ccr'j-.ijit f)o11[.l :i *' r'rz1<ity :r L u i ) O wj .. na p.r.i| i.!J[rr-: v.1.c1'ori-trc]r tr"'.r o n .rrc.. _ kolg-qn-.l. c r i ./-i. r v r i l t 1 . a Z ll. I".. .r}.'i-'. ' o i c i. .'. l ..-yivn.tl< iiro2ira stltiz-i"c z.r ji-r. l u l . i l j1 r-rp:lcJ-i{i-.rclzj-r: il.ic] sl.ri.:.u .S si9 Zl'-Lttiz:a z tttir. f ' r . L!:r -i..: j . .il. p ) .C ir g liL C r i .' .l ilfduliicn-L..i. o c z 0 l .r s Loprr./ cir.l: r u j o . autok::. r i ( .i:splg].ir pi:rrir j.l J ..t)Z rzac..i v .. ktr. ztu r.i...je. r r j c e i .ir* tl'- j.O p r z .sol'.i ' t .c i r l .-uopicri .. .:i: pr' oi-ruit: r.t... . / n c .* p. .- l-\ t' 'r i? l-cnlr: Illrlie j t J ..r n-i_. . kt6:'c :ianiltalti v.a. eL i l ' / / c .. .. ' .:unomylS ln. . L r . J . i ' i i e i n ..'. i r r t .* .il.L'..6i nie Cr-iy Citrus zcz{*r i-io.:1 r -taka or. i i i'zt:c . l. . .lic rv L\'ti\. r - Zirs ttr]juj.i-:-o .J ko. . SJjoSObr n r ( i w.ja. ])'uyciloa'illl-tyczne" irrq:ri-s{-ii-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful