,@

l

)

.W
!, I j -{-.,F?)11

Ud!J.

s^

r^s

I

Iiari.in

t\ i ^ . - ^ ^ U r:c a - L d L U r - \ l

f i t
I
L

I
Re2lnry t.u-"-1+-!1Ln: :t:ll:TitJi'l1'

ss o )-11 '

!

trtorvilc o ;ricti Jcrrio

I

i
I
I I

itbsoLut"!zr clespo't'y zmacn czy o tyrarnri,cii, iioioral'v'rr' ' i ,", te Iriai+ nlocne zabitrwienic i " r Y - Lcrtnir'4/ E,U,ty!'lnler i.,,,.; przy pisu;i1 totalit:rryici zrrttczeirr iaitle ;rr. / .. t/ Preul3l'1d 2e ii*rj'i oili Ila ny6Ii ludovtart ujavinieit termi.nowi lt'dertiolirzlcja zu j zatws slow o [iai't n nie tl'uitok;'ac ji ' Osta Ertie pew ien roiizai przywo(tcy}ur|u,utozsalnianizprzJ-v;cjd'ctrriiip.rLiiyT.,lJz.ccj' '"::-:: pravJal oc;'r" ilzi.lianl-a ciioti'zi o przepis Q'zY'bo
wiekiri$cir;ri<tvlladz/'IJi+oniZiJ.vJS:.:elautol(r<r1,oi.ar;1'i9v.j.j..r(1Cti.

.

ier!i:raLlyrni ii:i -ri.;:1r'r
i-,',.ti;fna jes-U W pewfVln

r-y )-lto Ot'"1
ijeIlSie

sar'\y,'tt::l:,,.:'-: ::"::".,::*:: . * t::
t-

';'Cl'rp-Ul-rC'J';;i'rJ-tvrr't'(rvui ""

-'tle.i-e

s t c';lic.tc zne g o spolc Tak w iac,

s i u'; tj 1'e " czelis t'r il i)i'z elriy o ciiilrlii<!e|Js iu tv c:i:nJ !t-.i:t- e'.li'ur'

gr'tj/ t:riritlzl

,,Lzialnosciprzedklrrri<r:Iv;iek'oytrtuLurYtoLaii'ilri'tii:1it'z!po'ii
' '-' :-'\n r'"' errt'tl'ttri:C'li' IUI€f izJ'i'ri; L|'-:L'-tI'Ji(

rlaJci\'JczcsJlaejszefor'rryautoi"ri'cjj-''Liv.t-er'iz:'irii;j';cirt':trt't'i

clylttaturutol"-riita'rlrajesi;,suij-6crier'lshisr'';r'yc;:rr'l.intio*trpI'ZLlii( iiucnoi'liltry cio v,lszelitie LiostiPn'e ilaktyl' CJ.t. Ilacii,rjqc
nania , s Ze,. t 'rs zy s t<'rrv kie
'- j ^

II

korrrutrls by c zne

dY ki;a-r"rrY

Lotir l'i!t

r

i

nes4.wzase]ciZietymstrrnyrnnlub2econi:rjilurie;r5qt.lar..izie. 'podobned'os.Luuleni2cio3.rKie.,1ltoiyii.cr,iiruiejior..,'yI.,1.10-ui] 'ce t'cz-" i ' t'iuj'e i iorrrr.lrrrl utitukr'tu.1 ( z wcztlbniejszY'tnr l'+cznie s"tzesobttscirlleporviqz.rne}n^Lc2yjepoiitiaw.ruri.U.|ii3rr:Li
bacianlu.
I

\i 'l-';':'', sig

' 1

onc

i s: rc i i l e

z

r ' f l t t : o l ' i-t

i " ' -w 2 1- ' 1 if i *'- :-i , ' - t r , ' ' - ''t ') z

'

':''-:

,'jytlt,",cur.-r

toL.iiiLarnir,

'faka

i'rKq

z c i ' ' ; t r t'

rl-Lu "t:t

z-t-ri"r'''ii;t -t jt,.

:)'iir

f ."f

';':

di'

.olnylit iego w k'on- Jak pj-s.-cii.ii-... i r c j .alitilrystt':w jest osi. kontroll troll totalltaryzi. ' . n i z a c j a c.oll. l C s z e r e 6 p o r ' r a z n y g | 1f . . 1 r r o f l i . r r iv ! ui.t r C Z D ci r o z t.i-':.eniu drugor'z4"dnyrn.. w p r o w a d z . Jait pisa3.liir L o i .lwet vJ sadftllr.: icir przyw<.e j lUCji j d. n. . I rnetody s:r Lrznawane zA kr/terl€r i ' i o z n a w y s u n . i r i t t 5 1 3 p g r n L a n o mb e z o { l r i l l l l c z c f i r t .t'. C.orr.i1r-' ivi-i. : r r c i i r l .r7 czoi-ov. l .r i.j obywirteli. i i . ttw'Lirza totalitarna twicrcizenietn.r j"tcY glvalt i j. fozpu*s-ecrrnionq teoria na celu ideologii lub ta teorlq rnusllqy rozwa2yc pewir. tcorlq ittoZna jq total osr"erili6 antropolorjiczn4 ze 'resencjlrr re2inru lcfr rny$li. nad zyciern crjzlennym postaw pogl4du 1 2ss[owoii. ..ll . i. s u n i t u c i t tej teOrii.ru szut<ai !'l L'otirlne. p . . w J t r x l e . Z t & l c c .o . r .. J.i{.rdc.cltil-..re irtterllzy i ... .eLjo tO L"rIn: j .. Teorla rnLe2y muje. i rezlrru zgodnie jako triuj. . anbytlei. . a 1 .'ui'oi . t c .t ' . slt zr\ticzIlii. PierwSZe Jeiili Zastr. 1rolltycl."i:r. .i. .i.16r: r.r i r 1 t i . t z L Y s l q i an'bykonstytucy jtr..icztr ta utrzy- l(onccntruje prze bworzenie pod jego is[ot ludzklch.t3-l. e z e n w s L r . W zr:stitwiltiu r f e ..: byi 2e sv.€tzvtt i. telio lest j. 1 c h w ? .1 / cjl poIIUycznej. siq na wysilkttciL kontrol. ) u z o c .'. o z i e n i .tlo /s7<>/ na cz'l-ov'tieku przez .." oZ€r'rJko tobrlitaryzmu..riat i J{gO zyCie i $ l r O J .t]c.-en.lclch z jc6o ldeolo.irQ11 . r r r y l ' r! ' r u z i i r i t r r i .t.t. : a z c ' ' / : r .tLniqcic .-)''. SpecV i Lczno.. { {.-."..: i-"iirl Ili r- e l:i11ni.r/" v.ty slnolclrlo sz.zi:sie ro):ni}y vJ rd:inyCri.. l i r Z y ' w i t . u zni z f ) ' . " .rlzmu..titlgttrr.e l t o v r i . .o!{ra tycrii'rr' r'uci\} rewoh:cy jnc Jednalt zl). . lrr. l .>izcirle 'Z \':fiTZ. . wyr6Zniltleli vtadzy to- slirwlclel talLtarnu-j deprawacjq dalej pel::. . Os i t . r-i..lyrili :-ycia sllolecznL'i.. j e s ' E p r z e i ( .iu. ttszcze.. totalnej kie j ln'bencjif r. r t o : 3 c i r j p o i r .itrt ciriiriiK'Le1.Ze:.l t i.y te polozenla. ezy$CO praLi:cri...jgrinoi. Jego ..l.y przcd.fproCerlury zrr.on'Lr.rn't|ol1 tt - matyczny. -t'u czeka ich rozczarowanie n 1 1 . r u L r z . n i .

.<.la .. Cj V st. r ' ^ i r .1i z 1roiitoc{ nowoczesrrifcii totalnej rrtcLoCacir liypracuwalrycll ufz"ldzct'r 'i..r riutoryczne.:lor. l"ctj. prz'}. .:oiicj )ptzez i my totaliLr-irrre stosowanycir celu n<t organ..[y c-ne onc sw5j wyraz szczcl3alnic lrllr'J talisl<ie cz{ luuzulllrdJr.i-trl .r r..Ll.t\. totalrr'.IIylo ttt.wrlolrocici.t.rlita- re2irny Znajciowaly zoflcznyclr. polityczr)ei.ls't. r. i i a Z.o1.rirrJ.tl.skj.USUj.a kfrtry konLroli ''r slui. rr2ycie i lroclclane5c1sly.rt'tlr'r:- pr6by nJr'zL. .. te'ot<ra..y r ..'i. roz.{-zac.t on v.1 lrortc. . .ov.atoby jalto totalltarne lraris'hvatr.rko 'fot.1t-rynialy za aq uolrracjg m1clrc6w.p6Z. :.rszto:'uw wybl. Lre w S. ciiirit. . u .lotywowcrrrLl j.rvria SObic' zJ Cel I'(jiions|r'"k- spolecz--ris l .uiy ni.r.jako il? 'a*lsarlr1o.r c l i i c l r k o r i ' u r u i i lrutc aa Le tjrinir.olg Prowadzllo rys.ri"cj'.rlll. 1 .rr*tritl L. kontr. orr(l lrfir.iicka.raCji uprc.rarci.. . Nieporozlurtienia i.u' Ilnie6cr. j cb .r}rie. . iv koricu..{cerlic1 bot.b l i .1gric-Lq szcze6t lcbaral(Ltjryzo:ti-\!y tak2e rczirny przeszlo6ci.o. :'J' "''! Liuwl-ttllc 'r tur'. w irirrq Cubra i to a koLei porzqcikri '.r nis l../111.-i.'i. t .i.Ir -.Lia rlil * \ irodtiarrJ$rrr ir.zuczl Z^i rezii !v 6redniovlieczriyeit./itriqte r.1 i.. r ' vlrill'..aliti:lrnyCilIr dzialcrlno6i peWIrJ(.<1rrrl.i $ta'ii'i-ro.:le ttprylrritywnyciirr retd6w trolr..O . J ' il1 ' l .ftlburr.rnie rrirjbi'rrrlzicj w icir r. ruciltl i vrskrzcszeni.idu na gcislq i:oIega na i11119v. r l tl. systotturcrt r'iIopos [rllowa-{. tzeezywLs'bosCl autoryi-f.i.. iticolo- giCznl. l ' .n ograniczcnloln nalez.i32 zasLrzczr.ltie u.lc .tzttLrLtj.L z& r'rurjr.v spolccznotci Platona do traktowanir.iiu LoLaii:.ty. ".-rdiliirc/rn r".^ a b..tZfli D ' i l ( i i r ( j .:"'rerd.*ila 'tl"ays r.ltit:tr by ly ii. r i i .. )'ezi\ zi\slr.l. l v .ranle troll nle Itleolo6icztiit-' z.rfl. j.-eLenlcril pla6r. l .: Cale6o s1:oleczctistwa ee Strony po'braktovrac bl ty .lrl -l.1 opowi. t u $ o ' " " / o i r o .ri f ul"r.rrr v r r ic x i f ' r u r t j u . slt liit uilkze vr siytrni'ch ktclry u Plirtona. il r ' r r j! ' ' c .t'. t r r r et .. ' n v ar .'le n.rr ze vrztil. sor. .. talltarne wlsta rcizriiua i'ri.ri(ij'.il.rilt/uz.bie Costri.rtc z-ii Ii Lu Iin zA iiit]ct"i-r . i'. lt<. t C C r t i i r ' .. i l r .iWlSkif .--l '-') r}y i{<.a.i^Jw tf:aKtOWanlU tt-l.:cir[iceilycij..

. .rt-ne ulega ..ji:sIi ni:r*'e i kryz..i/ ^lrlirtai Li:ra dla rcl llzacji zurnicrzcri vi or. l. 6dziu trwei dostatecznie talt jak w ir. .r(riicgao Zgcttinje Z 2.dtji. L.... . t . rrysilki riiajrlce na celu ' . j t e l i .r. trn.s€r'i.rtc s. l D & J i ' : r ' .i r I t . 1 o r i .r_rs Zgodnj-e z 1:o6l. stlrlyrli torf..r.noci:r. .c.. uciu'r'pi. 1 1 a i r .nJt.. r ' 1.i{r-r:r. 2e i'.-\ - kontroli rqyJli..r./ . L.rci-li-\r}ii. 4 1 .yittCl(i. rv zndeznyrri st.J. 2e nei one slrl nrl. ne w lstni. v 1 .. i .rdziwiajiice . zaan{icizuJ. f*tit totali sirl rozpaxlily vr wy iii.Latlr$'LJ c rJne poir ii L.kir z obcyriri.rtdggTssnycir ..- OZi\.ir.ii podlei.{ t ..lrunw .rri ...'i. r .or-.tty.yrriku !vrjwitt. .i totalltii.rK v.(i i .tr4lr tecrrnicznych..i.t()Z|. r j t .iili.ti.1srr..i Lv".a.ld. r r . ru .5cLern jecinego z czoT-ovryclr autorytetrjvr nle.u1rrivroSci.i_ tly tar. L :11 wa::ne i 5ys teilly reakcja kontr oll tar klej nie ustar r awiaJ. aut.y $owycit. . : ir i..r L!. .i.^3 I t. . "iu] uc....r. .. r i . iitne iti-e i i iiysl. i . .l 'i-v'caJ.rieie efekty. CO rric cw "ro jll(j.ocicn cL'cr\y Ros. i .ek ri .ice urvaza on re z. uol. rczim zost:ef. i ) .. " L r { u v J L u ' L i ' l i ' L r j r .. s 1..i. znj-knn w .i' 2e si..-.y..t-- 1ir.i onc forr.tr ale pr z J no- urr. zrniany za "q. rricr. e.ti r. trvrale I lroci.r'yzys<5w irie tna .1ako no\cy typ CZlOvtlekartt Itach porityc.tce ewr-rlrrcji. .rri!/ Lu nie tott"r..rir-. : ...)- utrlvliIoiryt. .:oz r l . .\. i clszys i.jti.t\h oV"t! przeksz-ttiicenierr. toLii- gl. r t l.C zutianon" . -1 .Jn i 1 t 9 c ..ri re.opnlu dlu6io. .yj tej u.".!uJny I Ldre jtait ciot..r..r criwili 1_rovieju by il:zrtili na .i. r r i .c 6lqbokich .c. i z a r e ' r r r l o t J .L. 2a pr.. .1. ! ustiJnofri.r-iycil i DeklatfOvl. .. r .rv ..'.-il.irlroctvrarni. L r u t i . zrealiz. c z r l / l i r i j c d r i ( ) 1 .i.i.ruw:rrto6irt.r .i11aj. ..r.an - nilturarno6i frbardzo lV sumie.Jct i.ri'ne rz.j i. . .sKle ]. . .ilr'rrlclf S'LwofZeniA rrngvlc6O llcznynrl sv.:i.-I/ pOrlcLtric / . .:nie n e j ko n trc.alltar-na totaliLarnych ujawnla siV jako systclii vriacl. n[Jdl6f pollcg. .rw<1 g.r:'. . l)i.bohie.)I'zyc?.r oat. : j D e b . . t . ! r 1 ..irr...riv i najbardzlej r.i it.itir zu Kl..r'-. Ciiily kOilU6is Elcr.

r. " r : j' .c- Orlu r.i'- uouiri j-r. t es i .'-5t s-1e nuse/c/r ctost Jl)n/c. w ittz!riartty tiitlertr. ..'r'r.rrir-ir.ozt-trry cri proce- gir.t ]l!c''.. l Q / .'u.owsl{ic. { Lrrre citl.r f. i. r ' L e 6 o .rr..' .rri.lr(r\J t)o l)ry. roz{i. 1 1 ' . 1je .rlvo..t. i r:honolrtlczny z. .:.i-Lulttlar 1 wg lEl U k i.r'y iziluw " l-il)(:! Lyw 1 zf ozuil.i"uo sj Niernicc 1 ouollowosciovre lrcfrirr.o.rk i o flux.ice jcst ty r.'-". t :5 .o n'!nlkt.i ::. r r i t t . i .uri olrric .a 1loirr.lnali tt cili'rili pow.urucJl Salt Lylko i czynnli. r.tzC.tLlvt! z? It.... .tr vrs.Sc.ir.'cii cic koricotr€i.ii li L... r 1' .l6rozerrie 'b.zcrlzi..fd cL o z3-y'.r.rIil]u'. t'.y..l. zT. w lta Lcgoliiictt u'l Uucji to tr)r'ucusuw r'.-rlr:/cii.'riiC]1 ze i .tci.i.i. Lcoric mentl/ gl. s taranci sig C-.1 p'. zasati i d.r'1i. rJgiacien ciir4c- s troqy 6ClJarlstrra .-1..I Inu.r ./.J .-iy i.rriiiu i)i^zJro.:r:.r..j-r. O ? a t L . u i .1.r'LuIj.:ri. ..'stkiclt nuwyit zjavliskicmi je j..i-ntow ttr'i. .jJ . czynriiki !/i.1CL: 1 towar::yi. r i i i .r sariaclccLiu wukueu'c .1jru c..i€. czc6o$ LoL..-u i. . Szys-t.r. i rrier. .Iil'Lcrr.c r .rloae j.r u.r Lury cdl.:. r . r w petni jcdnlc v..ozur . a O c i r z u c .iIiz.i. ' i .i.unjzlnu.r2.iy jan.rr:.!.na ni6. .je z. . t'rirlr. iiry Co na.r.ri-Ly u uttc4 .tdek rolt w ca?ej clucnowyCrr zakotrviCzeri wszystltle 'bc.:.'cr ri 1.v w przyiri./ r. tzn.!rrri.iJ sig cz?o. : t ' i i e r r .rdu. 'tieLaczynrrii(r.ir.rrt.rr.-.. .vc pUu uLrturrb urruii l'(j- czy U1l* t o ruziriy f. .al riroriilne w tytl r. . t .1 t|i'rr .rl-.-ru vr-ti:- . .-ri.1<iK oiie6r'.iyc o Lrij-t:f'. .:. .l.t.i .ri..lu C r i o l ' { i i l r r i r .lrr L.zejlce6o irc.rr.Jopyz! kJ-.. i.ej lidcrrtyrik&"ru j.i*t Ly .trr.iyniajlc/cfr inn'.rbe r:e j c dl'it ui.nu.'l. ' jy i n a c r i tf nrlnius l-crriiu ci.l-zcci tairiego byi-o ideoloiliczrrycrr - wy soct: w.(iy czy]triik -yrz! topomocy talltarrte piidku kicgo skutkl.r konflg. . i . kapita rvy jasn j-c poivs tirrrie swojl r'olgr dy it u.irflii irirf Lii i. .. ir l. insiy Cii.)rzr-rczrlolrcirf star.1 3 L-.rl.oii(tz.. r r r y w s i .. 1 s-Lrult-uury.larurtiii riyrrLature" niu J.rl. 6ciwe llie rezuit:..i l. g. 1 " r .li.riek..'.rralnJ.il'. Il la pr-rcisi.i.:1 -L.t VJersarlski kryzys Ii ztuu... Surnujqc.o j..J.i tiic .rt"oduwegr.ly bot.' j-ow icllu.ryir.r..* vt lris L.L-2 frs.iicc .ury .rlir irrt:.fe. itieir ctit'e i.r Irirricri ..0.

lciiij-e.. (.ri. W i em Y r z olrecltej l.. ty czrt7 crr f u2:it r r * r z f l u 'j c t. i u s t s I'/. zLt ccI s iig r'rzajerlnic wro6oi. p-roir: Lcrliau'i1r kornun-i6ci LdY gr. It'Lc.-.l1 ce soD'! n l n li-c c ' r / s p ' 6 l r r u i . L r Jc l r i j .ini: dominiic. . dy udy lta Lt..' I r" o jiv s T.r' lji" '.e:i'..() z r 1 .tcit.q-r'. I s tn i.l.'.ic $atne rozpovJsxcclmil w 5'banach ZjednoczL)n)rcn $19 znircztrle i w crkrt:sie 'liui'o1. l.crrlz j-d tr'.rrcjurrii.i. wy zna j..T'c'.ir:r-rj jalto zu$.rIir. cznln czelistwem t jako ncw./ . sr. .szYi. tt I oi. ocr)'w j-st. ewy i.t llI tl''.1 t<tort|'1 2o sil jr..u.i:l/.J cZIru lvy Zvranie sre.ektJwJ/r Ae o'lJa k o 6c l o lit -----'-_\-rs - /It / J .-st]'Czne po2ni.T] . t l I i L .oi'Jsitle -i i.1 uci6niony Olra twi.ecz.slonego nalodu u$-t.. w Z...o reakcgir konrUnist.<l iit:- fasz. o .cioret. I r ' r .' ./ r t .bilr. i .:.J.: po'j.f zr:tl s ta:v ii:iy \ryrosl-y -iV j.riii'}.eld. \ '1 .. i i r .u sobi'': 'tl z wZ a j e t r t n e ::tlisZCz./.rii..tiIj. Nle sig Poillqd Cd:-l:owicie wojny orl" .kr.I-Le .rcziruiir r"t'J . 1 . .rwiirSclce Zr: ttj.l j rr ...y' sOt.11€scii-lri \ l-----. o. zc rL'.r.o.s i ! 1 e .ctliu" r.y'f-y r. sai.1 ttiir.lluw-i-..Orrcrr..iwdzi-vrytir kur./Qje zciecycloirr. 1 e ' .liles lro 'rrzyiit.J(lj o i.loszcnyt/ni r. .terLi.:niii Czy l-ilir. i.1 itod wz6lquer. lntc..y pozb.:iiny.oiq/ w lij.r tf iili'L{.Itoiiii.:iZ tyt. . s t o \ . 1il'.11'-i-izorrc j ri-Lci.i okre.=J' rnvl .6g1 1.. .. prz!ritrJmniej w iir-j-rti: -:l-t przcd.'l-'- lar j. w XVI i j.l Ji ' t .itiicl v. v ' c ' a .zqnJtr cir z vt'1it<I2! "iutt.iouoriio powszccrrl.rc 'ti-'it.. pr'o'Le$'Li-rnc tocLl li rcij.^: --{- \ \ \ \ \ _j ciovrccli:i1i.u{ic. C i o y C r r i r zv.l.rist..y ud i Ztlarzt lo slg juz talt poprzc.'.Lt+ ic itri ry ch j es zc ze r'oa iil c i.rr.1il 'sw lw6jffi* kLcif'' j: .l... 1 : i t O l l o t r rj .le konrunlst..lrtiri."i) t'ir{)it} totir]-itarrl.rl..[. Z J .rtisklrni /'h-*-! .' j:-riro zL\i.ie i bis'Lor'.j iemy.-. nych nil antecef{riencji.6 sig rucily szy s Lt. l r Z i l .tnist.v ta rri c sw il'Lc" r.cr g.6C.j . .* r-' .-qi4.Llrrr-Li:ci.6ijnc I XV XVI XVI I rJa Ja n Jap i vrielru.i rrilu f perlalistyCznej tiwlatelrr jr:gril rOQ i.-Lc.-t 1-rc.t. .irr..reziliciiti klirsle zbaweer przecl vt Ros ji i Iioiritr. C l $ LUutJJt'' jurr {. . l c f r i o i ei i r i c i r r a c l r r z c s c i nle s.r fa.. Dyktrrtury czJ. 'o. .!L! cilreL.-.: Jakoj-.s'i"..:vliiilY wy ztvoi j cir-.irr.iu1'.. caikowicie'barltle celalnl j. 2e ijykti-rtury faszi'stowsi.Ji-ir':. cz- kOrnUnl. .-i ni.tA1'clt i i.irvsk.iIc odmawicr]1 2e ci clrudzy s o . jzJ.Llil.lwion...lX6nrl{.O.i r .ir./ \l t I I I I I zirnne...rg4l.r L-w i 'c I ol.ic i r ..ie b1 i.'r.6[ riwicrtowq ruwci]uc j! t.l.r-tj:..ij.litir pogJ-1ci r st.()rzctIj. ..ji persl..

K 'ul'c .'.] pl.{i1jt-r. l..i li c.-. totalltirrnc j4 slq j 'Ltr'ofZ. .ovr€rl icleolo.u l ) r z y l .... l t i .. rnononopolu kotriuniicaciir gosirodarkl.J' jedrri.. czna iiryt. r:ltu. t C l . a v l i t . ... rC .iti'zviykle w icri ze 1'r L wzajernnie vlspler"rj*.ine paristwa ria.. trrooel socjallsty kt.tu11cji.lirko 2. 1 J .t szczegjlny k'Ltire r'. i:.. ldcoIoll1i rlci. jecin. istotne cgzyl. Szuzc.r1' tO .rl 'b.t ale :i1rt dost. cecirr $t6rc proponuic' ny . jerinej partii kierowarrej L)rzcz jeclttolilorlo- terror'. . kt<lru .'sty'cznej bronl i e rnbrtilnie policji.ol broni.. c o n " i J l r r r r i c i i . dokonywa6 porownan w ocleryranlu AKI inrryC\..o st.iIu f i'r.j t .ili.louobner .} po\4rictzanych cectr tlyktatur z ldeoloQli.r \li1c roapatryw. . . klerowanej Sporiroci tycil co najrnnie.rgir:39-.li p.lc 'tuklctr lali.roit .an% Sospodur[jzcrl.1s11i/rr. CZtOlelt jcs'b k b < i r ' ..VJa.jt:ir- sllOlcCAer'rSl...iriajsce ciykttrtury r tvlorz$ 1il'Zc. frorl4arri-cznychil rjyttetnach. .ri./ szg$ri pyy:tr*ov/ych Is.i /: o..(. .rrk ttjJ6I i jako nych.i'L.t s y i ' t i l i c . tez.iin.. 1r u a w y z t t . itiie mo2n.'nr .ri.yktatorernrr t c4 tolickl prak1yi. ' L c l e J s ' L . . C t s tI te rfriuScirii e plenvszyrrt totuli-b:-rrrrym d.ii:nie tu si.t sit cirlkovilcic Lo:iitri.' J sz y c n -Lyp6w autoltracji. .. r-r/irslroiL'ju./ klirsl odrni systciiir.it..k:i e o d w c z c s l r i . z .tczJ llrli orllr chiliiiL. 1 iif 6 .ury totirliturne deciluiui iti-t- nryf li....i.'. 'nii'rO..\ t .. l l .rycli. Lrii.tcegu riri 5'. .lcznLa n1 nie Lylko UJ tr.'. totillltarnycli nii o96l Syiidrotn crysklatla sit 11 zesi i.rl't i. 1 t ) 1 1 ' .1l terrorystycznq tirjnil potiugQ. cJartnej kiej kaZdy . . trCezetr rozb.r.irr-: J'J korutylucyJ/ .t'. / .'rla a wszysLirie nowocze .7tur totu-Litirrlycn.:tnj.lt1ylia )-rg/rn o'irZUCCniU .L ii l .1:ri za rvsUrjlle_ clla dyktirtur totalitarni/crr.....11 rntlnol-.:tl. polu cech. stkg. poclstalworvycit cech.lwlc istnlej4 miala w systeilracll konstybucyiqycn: centrulnie kierov.rilowo opritcowtirli:i fuiaoloi.i .r2. aspicirt/ itit^iz- c i o l t[ r ' y n y o b u .'L.iczni-L kontrolq clyhti''i._!. g : i c i l .. J rt. o i r .itru S je Ol. . ) u l a ( .rjltug nas zblor ioK to CccII. ) i n u j " 1 c e J i r s z y s i .r r . Wszlstltie 1.

tci.(bywnego uzyciil 6.:y pf..Lq.ecizq.oI i'lznacrriany viszystk j ch efektyvrnych jak prril..iogcl. Cirar.: siq partyjnej.nego lub kontrull czy psycirLczne6o sLo xt6ry za pofilocil partir Jak i kontroluj.{ 3.tuponrjest zel.it.l(lei. JeJ Lggl 1 orlclany j-d.zleJ arbltrulnle llyln i<iasoril ludno:3c j. . zarc)rv- przyl.:rric ..-.tLd! r.w z r n a c n l a r l y t e g i r n o l o g l c z n i e r wszelkich i priltvie' korrrirluLry monopol efg!. w formle'naclsku stosowanoy.'rAy.$i.r nj. r . i oligarchlcznle komplcr. klcrovlaylg' lo.r- 2e kle_ruje ale on ni.Lrrsunkowo rr.1e.r.. .o nle 4.. i)rrlwie itonple'Lqy lnon<. Ce.. l : o v rj c 'l.ysten sduanego no wsplera czne.tlow1 z ni. 6roclht-arr0aso!{euo przeir.EZeZ uccirru- ..tzer\i wJ' .t rz..\.rr. p6ychologir..us<ib ..u azezeE.. wykorzy'stuje nowoczcsrrrl vjj.lm.1czonie nie lslni. !.-S. czy to flzyc.rLna kontrola rcxl::irj6tt broni. Leciuoloa.o ocijest er. T a l t z .r4.lzu..rktyvlnurlci " 1 ..r- taltze wigKs zot}n zf.rt o. rezimu..ak L przelarviaj../ (j lf-t s t w a 1 p o < l b r . . zarovtr\C s:tsssivr.urio:st. c.l: ty J . i{l kontrolii obejiiiuje iloprzecinio ii.eolo1 il szechnlaniLr rarchlcznie lub jest gotow wsltlerui r-ulca 1xirtia 1 stol sp}eclona. tgrl .t l:ospo(liiri(i zarz.-tJ Ui j11.g{\nLzo!{cina t}u- i arkccptacjq./odc6w partil.ych irtltc.. kontroli taklcii 5.ri.r novJego iaclu. part..ro trtrzeciWko rnnicj lub te2 przeciw bar<i. w R. s.l.l"ur.) Q/.. r o z l i d .."o. i: nr.:. ?errr.r' pollcjq .l..rtr.4lztinie przez b'lurokra-tyceirq koorydnacjq no$1.r1.. o !/y l. i r rd r v i a t l r d l a 2. ) z " l . ponad lrj-urokracj. zirstrrizic siq .r ogolu 1 skiadajilca /do i ze s. stkq setka Jetlni:t muso.ciyktator-..nle terroru.Lezalezrycii.jecigrr"z.rlrtcrystyJawnym flwro6ornrl cioLr.:po posluszny luiiricrici lair'o/.zt::.lcznie.ritpilrtl.( . ijrjc6clu obecnie cccii c:ry zbioru su'crr tl i-. r u .lolecznego . radio czy fj.

tszyzr... I)r-zynalt.:e cucn.. .szczegcilnle cztsto wskazywuno .(i. gdzle sfortrtulovrarll faszystowsklej w sensle $arnl przyw6cr.r".r u t wska.srcsujiicyrr dokonernie irrc5t.e ..nistr.. c'ur. b.nychr n1u wysr. 2c szesi .ivii..: .ciy pfzecitern rzi1d.kiego przc.1.rnl(._ littach vrsy. cay niemleckle6o f.liasnu. l i ) ...nys11.iri_ tttrnej.. uni a.lejjpocrjLl oflentarlnrl .r_ v..i...lpuje vl rlis corryczrlic nyCil .uitir.rt...l liczne lvii2ne zroLrii cowania.lrzed.l ulJ.it.. \ty- chy dykt'1turv wodzqcy slri totirllterrnej.jii:riiiJn.:rce prlvrof.lcych.u ona ..i.._ cecrr. .si-r.ru.. totaritai- \ -=-t==:--w r.linai icieolo- i-:la Zw-ii.l na bibrig I'r"erska-*ngelsa .rlitr-irne si1 hlstorycznq _ cio si.zuj. 'dydaje je611 sit r r .ri.. osLrLnlcit 2e uclrnlnlstracyJne wyrnlarcrii {ij)rijrvieclllivoscl tvaznle ogririliczorrerr przcdyskutujelry ktorq slq czvs"to rvsltazuje ceciiy tak2e pr-obrern eksp'nuji.a nlz oclg41vra nicpomierni-e . y r r i i u l .ori.oblenstt^._rzujcr .l.*.uvirrrgTr:niil.i.1 vty rolnL. ograniczal4 w cirwill siq clo klrku ivybranych na ctrybil tr.riiu ci.icznre z prsarzaml tradycJl..-r ( r1. . ze wzgl. nor^Loug1g.r ..izku $orricckJ"e.cir. . lstniej. r w € r i : i r Z y p o r n i n a O n i ] i : r uL e $ r . z r6lnych czernu cieij+ 6wiadec.wo plsarze l.ne lrowszecirnie z.i wyrnlirnu sirr-iiwictirlwo6c i cilr irlc ewolucjlr tiiit:. ktd.c.izi<. ni2 itleorogi... .1cl6w jcst lon-ur.rlittrryzlnu klero\... 2e lrcllj.rcxl.y zmuI I ! .est i tot. Ani ztutnyctt tt:Litrirell iirrtviiru ty._eJ i:rzJt.r jaKo cecri! lLtaryzmu.k-Lurystycznl t.i Zrviqzku oowleckir. poclobiry uo clykt. l.jJ.:rvtrr. pociczers Griy !.-..iiil przykladdwr sz'1 rcllq obecnej parti.to zr4czys Ze ze lstnial nig.biorstv/a pozost. yu t j .ach zbioru poti.scio i-n'i.nzku sowieckltn .i. r c j r * irrze.rcJ jna i u.i .du i. w Zw:.criiz <io i:urrittu viy j6cla rezlry nle toti.i.o pewnych zaloLe{tt ologla wlosklego znacznLe Lli:.r cs-.u-i.nlej 6ospcd.tury cot. l ka z os tar ]a yir6imy -b.f i.i j.. rlst w czasiicir st.iy vr rlrtacir w 6os.. ../ ro.cy.lrrs Lwor. tu vry*riclnlone sq uznarv.

L C Z r r .) ' ! o S { f i .-' { technolotiii' to. ja}"o vritnrnek vtystarcziiji..s-!qls.1 i.i-i.L^i"'"el Itiul'o'nlrriir i". ijartii. anl 6Lczrte urlieruo2etnl efektywnego monopolu..bo rniejsce ideolo6li vi tztl. uo lmperj.nov^roCZesnei Uuropy. ju hrTkJr.L6ra by go wspleraZa t cz! ..orituniltircji'tritl\IUtJjc.ale nie Io stato .zg iirilltiirrr'1 oi.ggnigcie rzylitskl. ry rnct2Llwoiciilcli koni"roli cr'r'1 ci-t tlt".f w organlzaciq i .zw'azarriach traftt.ircL)i:t) Ili-t zd'|vJitl15t).rlriu z terrorem Cestiipo czy OGPU /po'lnLei iiK''rD L KGB/ ' Pociobnie jitit 1 1'e2. /.o u - JaK rri:r w nowoczestre. z u g c i u cecil . : jaklegori ro<iztt .rL{. fyrani wl'oscJ L'o6- organlzoilaLti partle .osirodlrrkat lvyl'ld{''i it'uhn icL{li 'ri ii'lrira '' t}. . chociaz' rnoglet lv nicil vrysltpo!/arc zuJ. esl.rr=. wieku nie monarcha absolutny xvIII ^Po"vrzc bor^ra} partil.r e . lra czy lru]a cecha charttltterystyczna.'broniik.-.rnadyktaturyl3onrparte[loranite|inneruliknig w)/[caczf poprzetlnleSo stulecia ) cJonalne ciyicLatury tego tri( cech.raniczenia tccirnolo nerd propagandq.cy tota}ltiiryzlf|u powsLirniir ieiy+ irspekt .r$ctvrych *"rfrnoItlQi$ totalitarnugu..uln.ifi Oz<rati i Eitii<oruv'ri'tr'tia ' 2 t l ./' tak2e ter. .a. cil i:'. chocla2 ) \ r.zcze'oirric brzewicloczrvwrlzlcir.1.olvaiisrr'y tila jcst r)or'/oozusn''1' iii\)ui-'1u LiU. lrl dotychcZ.iuteclyceusze z I'Iorcrrcjl -a/ ona Xcinel icieologi'i' mi.^(ieruns- navret tyrarnie miast-pr1rr$tr'J wlosltlc60 i. .iele i'ry' l{a przyk}ad. nosl It sig k. Z pewno6ci'... {.orrtrolq llwlaly cesarz koncentrowano zarovJno wlad. ()L'}iczr:^" przci{irzi.wklad'arlo wielokrotnle tajnejpolicJi'alebyfytotlziccinneigraszklwporutvn.":. . .l J jrl'. sensle. ' t v J r J r u l l l t o . ./ le [ j .rst Czy tzJ. grrccy i <1otrscilodnlch ciespo'b6w.{ teJ kornblnacji I I v.-. 'Si .J.ror-u r*t jncj 1roIlc.. J Q t L . t ] rL u C i l r t . l t .siinsulmlllti.i'i''1 ruchu lurinoici' i" 'lizt' tcchnicztric ' tralnie tlo .. ani anl tyranle gfeCi{icii r:tii. .lic4.la \Nszystkich cuc(tr ktcire nerzywctli j'i tisz)rstl(im tvrtt re2lrnorn brak by1o tycn sq ziekorzcnio- ne w nowoczesnej l-.'ili. i.irli"i.

tllliolg111i1 .reci'r cecll wlr. rl i r . Ideologia Przywoclcy tot t. ..o potunc legalet nlczny dzenla .rrYzlnu sii viytvlorun traktugtl 'ktrirt'i go llovJsg2ssnej jako derrroknrc. W istocie dla \) 2 .t' i . r m c r .ia Istniu' sig. .1i. r-i s'f. : i L i z i . nie O cO :. : u .uI1 fliu i .. s y s i . l)rasy. u u ' I c wI z l t rna .e f u n i . rlL.. l r r r .I.'jrizicl.i:artl-et li-L. s{ sLanu Z punntu tjllro vr1 spoleczcristvra v.. r ' z r L yc i \ i a la tnie je . . i .Lr. pcr$lok-[ji. l r n i . c t l n o sL l r i .. ldeo1o6..ritn.it-rscirrnic lirt f i i d j . j . j'g nie ulajir urlk isuoi.ri* l-r- 'ze s L.l l i r r i j.q proces tJur. 1 . oenirc. t . I. t .. u i r ! r ! ' s i . tele6rui i i i l r i r t ) o I ) o .1-/ i)otcci. .itll:trfjq l L 1 n ' . .kszy V . Ki t ' l s l v y c l t f .li. ) i i c r i k o n s h yL u c ! 1 ' r t 1 v : i . .asolle nirivr.. J .1ccj fzy cenLl. L . u r . .rs j)ilr Lic riouril. riietil tcclrnoloi. [ 'i r.irt1-.i-r.-. r ' u 1 t i e . / .rii rli. .ii.arza grupani rodziny. it Lc.kri'c j i i ijrzcciws't.j .-. r c j r i ..ii. r u 1 l ^ r v .o.lso'/. r ' .. ni.. l i ( I ti. 2e bez cieitlyr.jest ]gdewyclr.: d n l . " c L o t c l .ryo}- br'zyn. . jcl. i t k c . g 5 1 1 .lsttrpuje plutokratyczn"l m o i i r .I /- a . L i.e1. ' . . : r r .L . .. . . . arle wy'iolbreyrnicniem ncgo nowoczesrtego i'labomlast z'Ni. speinienie d€r'r. i l l s I I z j 'l'o s1. k i l i t o r r r .. u I . r i r 1i..dY l? tr. .:C.-. I o r t I I)ri. .r. e v r y. p o s t ! ] r rozrost org. oczl uti$cie t.p:. r .rla s Lo ltii.rs ob.i : r . i .o pravld r-ivt.. .nj. .1 deriicriirircjq.utrklr riu 1r.rzelt. cirle. .o .1 .r"ir ol-ril jtil<cl . ' . c .ny iic\dne Dov i.:a. : . . i 1 i l r ) ! ' J s s .ytiirc.1.zec.iirt teiirup b.j. .! czrly \i 1)ei. .11t.c prz. 1 y C r t .. ' .rns.J'Lrrcy jtie j .r i i r i i t . d. iaie a.z i .i t ' : i .r ri'. r n { tj e c i n i r i t z b e z s t r o n i r e j jiiwi rx.1i u u . to&rlltarne logicznyrn.rezltronqy wob. r r . . .t ji rlct. kt6rym j chinscy siq brak iroclit6vt lll..m r c o dotiel tirovr o stv. .ic:ltt"r. c i r n i c : : . . op{1rli 8ruple 1 przc kazie takinii bezpo6r.:1oi}y byC rt:.r. L n b u d o t v .:ner o.-o iiomuniricl.:i..rnizacji. u n l -< l.l n o s l s . .rj/ l..1!r(l.yc..Lzkow Zarlii-l I tirrna spolcczelis bvra.. 2.r i11.rc"inle propiiganli. coriiz c:'.r.. 1 sf r l p i e n i a tr-:n .tU2 i. i r : i 1 _ i .l- jaP. .fzu.-rnj.j s ziinrj t rnc. . j r . l t . L l ' i r r . 'bcz vty rairry zi/ilzul( .ri tra:kLc.l Obywit'beI jlrlio . t i l . . r l u r i / o c I ) r .airo kluczoly przyszJ'odci i.iuL(.ri{i-crc.'niclri.-rr1 ji"rito . 1 .l r .roltr.-rrizowiine Zauwairirit tu..rni technolo6ic .rnopolu kornttniltlcyjna6lo. t .rilqy . < 1j L .rIeJ.-.rbiu6rt rno{.ry rrrli. ..l()cJ I t ' t6 r e j teIl... u j 1 . i . .

r . r r r c r ideologii cirlllastyczne pseucioreligijrru wrir6d rnnlej po6wiqcenia aspekiy t o t .. L r n a z : i u r r i i .ryi'.r. 6 L n o u . J.ii. J.st <llir k w .Lo .:Ii. u 1s . n . |esiiirzytt.tspekty i. Czy tc '...ic sowj. osczrL.or.t.ispi1 onil silnr-' el.:. jakle ounajiiuje.ti. w y w o i r r j ..i t . i duj. i Jak juz na przekonanj. F T z e c z y w l 6 c i e .j-.. ruchu zwylnt.tqrnyn dernokr.i- 116rny. r r " k so i t t ' u .ig1 ri-rczc j .-i. u . : . a i r i 6 i:vri.ernerity utopljne.icl. l t r l .i. iu-r.iussolini irioisll Stalln kimr w pociobrlym ciuchu.ii r l y .-tro1. r c ) r r + j .rsowr a o totaU.ak i Zarciwno o6cllnor3wiatowe bruterstwo lnialy 2asttlpii proletolclaso- narotlowa wsp6lno&r spoleczefstw pelnl pociziaiy przeszlych )r.. spoJ.o ' nak lch je lj. ripraw4y lns'r.tieoiui-.r clernokratycznych..Ll i.u o wlasnej slusznoici.i-. r i l r .u i-r v.r- jc.r. ldeoIol.t o p i .l:uaclsklcril .tt'. l " r i 2e jes-L .r j t i r a.ir rowanycit witrr.uczetis'Lvla. traKtovr. c e c i r r t z ..lzek z relii...rr-..ne 1 rolrir i lnirc forlry iclcolo.i.derzy.. j : r c e s e l n i c i1.rcojaKo jcci- jak. Ziri'. lltrrrrryClI pld. j l . -L ) r r C i r2 i r r i L . . .iy orgerrrlzoiraly sit dziaiiani:r.ia rzuCajclcil totalltarna zawj-era oficjalnt. o. poczynaj4c . .iiri. r r ( 1 i 'i u l. j r si i .icq ciolrLryrrg. riatu ..iedrroczeiiile od rilarksa I ljnre.1 o. i ( " L u r ' . . .rui.ccIlitler 1 i. . r r r r y c i i n i . rr ideologle totaiflfibl.Isa.). . ubiecuje p e r .rent rewolucyjnei. i . r62neLo ro-12i-r.rne w s z c z e [ ' ..eczetis'i.i5tu tistii.i . przci{onriri i p o c i o i . l i e n r c s t i z t ^ Jf i . 1t i o t y c h .eiis-Lu..1 kry1"yoenycir lvyznavrc6w.. z KLurcgo wyruJj.by3 mawlai jalto o rrtlosltonaiej demokra'bycznegO LirilrtJcir Cz.iu. . waly jawnie autory'barrny lioclel. ale i r'r cznei\o konu. ..v.jr. .r lstniajqce spoleczefstwo chilias'yj perspel<tywq no\/ego spol. NLe tylko harmonj.e r/ypr..rujitt.4 spoleczer'rstwa Ytez- 1-r.y'c.. r l .irtla.icznu[o totalltarne cel6w w parLiticl.rlatforrny iii'i itleololllV iiieoloilicz.ri.'ui..iri. . rl u.i irii. \\ l 1 klasoweito. oplurn -i.. g1.3 logle oparte w ogole. c ' j l'.r:anscemientnn.rli jetko awarr6ard. Ftrrtj.

-yivn. .t1ton1-sty cz. i l j1 r-rp:lcJ-i{i-. r j .u .. ' C z e n j . { e g o u n . il-i-r: :. L!:r -i.)t'zccrZnc'{r-:-1}'o]'. p l l a t .y oka z. .:unomylS ln.r1.. I .r s Loprr.9_ei9!g-j- kor4igg:u.-ti.oscvrane j i)Yzez .tiu ljoiv it:citint. j .lzi cil. < r € c it ZScrJriosc.:1 r -taka or. a Z ll.ii Ucire r.r()rrr j)rzy\\tolu j.. scl wynir uu...*'ri'dsr-..1c r-icrvi s1.ic] sl. .ja. iL( r ! / c I r 1 / i r c .4.rl'. f o l r r r i ) .i lrydajc s-it \i icle . 1tr'z.. .'.t'..nunlstlic $r-lfn I ::. a r ./ cir. .1 t'rladzil. ttrlj-riull-.il.osLu sL0i_)riif_r l)r-oblr:.a.:i: pr' oi-ruit: r. o ' .:.. . Lti. "/ povi j-ni1. n j-J.i o irspdTprirC)'.1'. r - Zirs ttr]juj.cl e'.i-.ticrs.zr.-11.-t<.cri 1 .. t' ..c.ri.i.'.' ...1.. \ d y s c l i .rclzj-r: il.t. . r r j c e i .t)Z rzac. p ) .-uopicri .iltr J. e .* p..1.r.z. 'i zc o$.. .. c1.ir* tl'- j..* .-1 . J .l J .) r .rlit./cll L .+.jog]'-. SJjoSObr n r ( i w. . pr. .J ko.it" i . .1.d\..i| i.v1.r ' i ir . r l .l: r u j o .i.i ' t .' w irategcr-i-.ri-ri.L'.c ':: T':1)r'e .je..i .6.i .. autok::..i-:-o . urji<er.. ji .c1'ori-trc]r tr"'..i. .ii:..C): --l'.'i-'.. t l .. o c z 0 l ..rcc !i.1::31.ltycz. b... i p u i n l n i l \ ' / i l1 ' . f ' r .)/ i-lr. . .ai!v i'f uti. r J ..--.ta .i t r n c . stcjig co Itoncepcje rral-tzilc.S si9 Zl'-Lttiz:a z tttir.O p r z . ztu r. .o nir .ti(). i<rr'tziiuj. ])'uyciloa'illl-tyczne" irrq:ri-s{-ii-. l .C ir g liL C r i . . ktr.''-'' -:i"-. e .to t^rln v. c2.illo rvz-r.i rr.. nyrnl zalil!ci.-. . rrcliar).r n-i_.r}.millZ.l ilfduliicn-L.r:. .:isen:.. r v r i l t 1 . u c \ .vch Ch:Lnach 1l:nujc' ze \! iicts"li. i r r t .[ r . i r l r r .yc. I".'-rlnj.C.ii -lticrololiu t t r .oivyl{l }lot.z \ . l r o T r .:r)'tJcir i r r ' 1 .r..i l.ig_w takiiir _przJ ny'6le niao Jrlo\'rirlilia 1 ciziahinl-a '. E .y iuc. . l. r i ' .lq lrvri)lli i)t.l.il. ' o i c i."' b:i'c trif icrl. ' .c i r l . / . eL i l ' / / c .i v . i ilalo uioii'1.zyj.1 r r r r .'.r:j. _ kolg-qn-.'.t:it -i" chinsiti. na p.iri ccr'j-.:it ic:gilezeliiy. r i ( .i.c " Czl' [.rrc.e ziis.tl< iiro2ira stltiz-i"c z.ir pi:rrir j.i:splg].St.ri1 rz..trc. / n c . a vrj-€(l .1dzil" \. zrr. 1 : ' L r z . ( ) i _.i.l .l : i .v r e r s J ' / t c i u .--"-- C:-zJ.j ..1 i j-czltr. () js tirLc./-i.l:l:i:J.r ji-r.u do j-rieo-- oznacza t Ze c?1q+!!oule ktorz_v poz. u r i l ..r o n .. L r . 1-" l. l u l .lci1 .- l-\ t' 'r i? l-cnlr: Illrlie j t J ..L.ivj tceni: crrvrili uvragJ_ pf.'-. c r i ..y l_yc)..r"1r. . i i i'zt:c . . soviitlcil" j.ct i. .jctii'iui. t n i c j e l:ic.i-j-irti.l :i *' r'rz1<ity :r L u i ) O wj .t..r. ' .:. kt6:'c :ianiltalti v. _ ..ijit f)o11[.lic rv L\'ti\.6i nie Cr-iy Citrus zcz{*r i-io.r./-{ j .: j .:Itly'-:zil..u . ) .ii..u.sol'..!J[rr-: v... i ' i i e i n .el1i lr J:il.lenle [..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful