P. 1
tekst studium - zalacznik 1

tekst studium - zalacznik 1

|Views: 679|Likes:
Wydawca: lupus00

More info:

Published by: lupus00 on Mar 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M I A S T A G D A Ń S K A

Organ sporządzający Studium Prezydent Miasta Gdańska Zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej Zastępca prezydenta ds. polityki mieszkaniowej i komunalnej Zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej Sekretarz Miasta Gdańska Skarbnik Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Wiesław Bielawski Maciej Lisicki Katarzyna Hall Marcin Szpak Danuta Janczarek Andrzej Bojanowski

Zespół autorski Studium – Biuro Rozwoju Gdańska Generalny Projektant Studium Zespół Generalnego Projektanta Edyta Damszel-Turek Małgorzata Górecka Bogusław Grechuta Maria Magdalena Koprowska Krystyna Mieszkowska Małgorzata Momont Krystyna NarbuttOchocińska Halina Ostrouch-Szadziul Jadwiga Pankau Maria Piotrzkowska Pozostali autorzy Dorota Adamska Jolanta Florczyk Urszula HeidrichFrąckiewicz Maria Jakutowicz Ewa Jetter Magdalena Kawka Dorota Kamrowska Anna Kostka Michał Kozłowski Piotr Kraiński Joanna Labenz Grzegorz Lechman Marta Leś-Szczechowska Wiktor Łącki Ewa Mączka Tadeusz Mendel Beata Ochmańska Współpraca Małgorzata Antoń Tomasz Budziszewski Maria Dąbrowska Aleksandra Gan Irena Grzywacz Dobrosława Jakubowska Magdalena Jasiak Grzegorz Karbowski Maria Kowalska Krzysztof Krzemiński Dorota Kucharczak Tomasz Lewandowski Ireneusz Mątewka Daniela Milan-Konopka Klaudia MoszczyńskaBroŜyna Marzena Mruk-Wszałek GraŜyna Opalińska Agnieszka Ostrzycka Michał Peszkowski Agata Piszczek Katarzyna Rosiak Współpraca techniczna Dariusz Jonaszek Zbigniew Janiszewski Redakcja Joanna Kalicińska-Klimek Ewa Zajko Dorota Kamrowska Barbara Pujdak Tomasz Kucisz Ewa Semka Danuta Spacjer Krzysztof Swędrzyński Barbara Stefańska Michał Szatybełko Szymon Świtajski Małgorzata WalickaPodolska GraŜyna Wlazłowska Maria Włodarska Katarzyna Zajączkowska Justyna Przybecka Adam Rodziewicz Karolina Rospęk-Aszyk Agnieszka RózgaMicewicz Monika Thurau BoŜena Tisler Jarosław Wincek Barbara Pujdak Jolanta Rolle Irena Romasiuk Leon Rugień Grzegorz Sulikowski Wiesława Szermer Marek Piskorski

Wstęp.................................................................................................................................................................7 I. UWARUNKOWANIA................................................................................................................................11 1. Uwarunkowania ponadlokalne i moŜliwości rozwoju miasta.................................................................11 1.1. Uwarunkowania międzynarodowe........................................................................................................11 1.2. Ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym ..............................................................................................11 1.3. Uwarunkowania regionalne ..................................................................................................................12 1.4. Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) ...............................................................................................12 1.5. Główne funkcje egzogeniczne ..............................................................................................................15 1.5.1. Gospodarka morska, przemysł, składy, bazy .....................................................................................15 1.5.2. Gospodarka turystyczna.....................................................................................................................16 1.5.3. Nauka i szkolnictwo wyŜsze ..............................................................................................................17 1.5.4 Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej............................................................................17 2. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony .................................................................................................................................20 2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna ....................................................................................................20 2.1.1. Centralne Pasmo Usługowe i inne miejsca koncentracji usług..........................................................21 2.1.2. Główne problemy i zagroŜenia ładu przestrzennego .........................................................................21 2.1.3. Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych.............................................23 2.1.4. Podstawowe dane o dzielnicach urbanistycznych i bilans uŜytkowania terenu.................................25 2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic urbanistycznych ...........................................................29 2.2.1. Śródmieście........................................................................................................................................29 2.2.2. Wrzeszcz ............................................................................................................................................29 2.2.3.Oliwa...................................................................................................................................................30 2.2.4. Południe .............................................................................................................................................30 2.2.5. Zachód................................................................................................................................................31 2.2.6. Port.....................................................................................................................................................31 3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody .........................................................................33 3.1. Środowisko przyrodnicze......................................................................................................................33 3.2. Przyroda prawnie chroniona .................................................................................................................34 3.3. Zasoby wód...........................................................................................................................................34 3.4. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna...............................................................................................34 3.5. Obszary naturalnych zagroŜeń ..............................................................................................................35 3.6. Zanieczyszczenie środowiska ...............................................................................................................35 4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego ................................................................................................................................................38 4.1. Rys historyczny.....................................................................................................................................38 4.2. Zasoby wpisane do rejestru zabytków ..................................................................................................38 4.3. Wniosek o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO......................................................................................................................................................39 4.4. Zabytki niewpisane do rejestru zabytków.............................................................................................39 4.5. Dobra kultury współczesnej..................................................................................................................40 4.6. Krajobraz kulturowy .............................................................................................................................40 4.7. Obszary zdegradowane krajobrazowo ..................................................................................................41 5. Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia oraz istniejące zagroŜenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia ........................................................................................................43 5.1. Sytuacja demograficzna ........................................................................................................................44 5.2. Rynek pracy ..........................................................................................................................................46 5.3. Mieszkalnictwo .....................................................................................................................................48 5.3.1. Mieszkalnictwo rodzinne ...................................................................................................................48 5.3.2. Mieszkalnictwo zbiorowe ..................................................................................................................50 5.4. Środowiskowe warunki zamieszkiwania ..............................................................................................50 5.5. Handel ...................................................................................................................................................51 5.6. Oświata .................................................................................................................................................51

1

5.7. Ochrona zdrowia .................................................................................................................................. 53 5.8. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym .................................................. 53 5.9. Bezpieczeństwo publiczne ................................................................................................................... 54 5.9.1. Przestępczość .................................................................................................................................... 54 5.9.2. Tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi.............................................................................. 55 5.9.3. ZagroŜenia na skutek awarii.............................................................................................................. 56 6. System transportowy................................................................................................................................. 57 6.1. Podsystem drogowy ............................................................................................................................. 57 6.2. Podsystemy transportu zbiorowego...................................................................................................... 58 6.3. Węzły przesiadkowe ............................................................................................................................ 58 6.4. Podsystem tras rowerowych................................................................................................................. 58 6.5. Podsystemy transportu kolejowego...................................................................................................... 59 6.6. Podsystem pasaŜerskiego transportu wodnego .................................................................................... 59 6.7. Podsystem transportu lotniczego.......................................................................................................... 59 7. Istniejący stan infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami................................................................ 61 7.1. Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................................................... 61 7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków .............................................................................................. 61 7.3. Odprowadzanie wód opadowych i regulacja stosunków wodnych ...................................................... 62 7.4. Gospodarka odpadami.......................................................................................................................... 63 7.5. Systemy energetyczne .......................................................................................................................... 64 7.5.1. Ciepłownictwo .................................................................................................................................. 64 7.5.2. Gazownictwo..................................................................................................................................... 64 7.5.3. Elektroenergetyka.............................................................................................................................. 65 7.6. Telekomunikacja .................................................................................................................................. 65 7.7. Cmentarze............................................................................................................................................. 66 8. Stan prawny gruntów................................................................................................................................ 67 8.1. Struktura własności .............................................................................................................................. 67 8.2. Stan regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne... 71 8.3. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych .......................................................................... 71 8.4. Tereny administracji morskiej.............................................................................................................. 72 II. CELE I ZAŁOśENIA ROZWOJU ........................................................................................................ 73 9. Cele rozwoju miasta .................................................................................................................................. 73 9.1. Cele gospodarcze.................................................................................................................................. 73 9.2. Cele społeczne...................................................................................................................................... 73 9.3. Cele ochronne....................................................................................................................................... 73 9.4. Cele przestrzenne ................................................................................................................................. 74 9.5. Instrumenty gospodarki przestrzennej.................................................................................................. 74 10. ZałoŜenia rozwoju miasta ....................................................................................................................... 75 10.1. Prognoza demograficzna .................................................................................................................... 75 10.2. Rynek pracy........................................................................................................................................ 77 10.3. Metropolia gdańska ............................................................................................................................ 77 10.4. Funkcje egzogeniczne ........................................................................................................................ 78 10.4.1. Kierunki rozwoju gospodarki morskiej ........................................................................................... 78 10.4.2. Kierunki rozwoju przemysłu, baz i składów ................................................................................... 79 10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki ............................................................................................................. 80 11. Zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych .......................................................... 82 11.1. Powiązania zewnętrzne drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze ........................................................ 82 11.2. Ponadlokalne systemy inŜynieryjne ................................................................................................... 82 11.3. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej ........................................................................... 83 11.3.1 Nauka i szkolnictwo wyŜsze ............................................................................................................ 83 11.3.2. SłuŜba zdrowia ................................................................................................................................ 84 11.3.3. Kultura............................................................................................................................................. 84 11.3.4 Sport i rekreacja ............................................................................................................................... 84

2

III. KIERUNKI...............................................................................................................................................85 12. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy...............................................................................................................................85 12.1. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta.....................................................................................85 12.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta....................................................................................85 12.1.2. Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów.........................................................................86 12.1.3. Przestrzenie publiczne......................................................................................................................88 12.1.4. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego .....................................................................89 12.1.5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej...................................90 12.2. Kształtowanie struktury przestrzennej dzielnic ..................................................................................90 12.2.1. Śródmieście......................................................................................................................................90 12.2.2. Wrzeszcz ..........................................................................................................................................91 12.2.3. Oliwa................................................................................................................................................92 12.2.4. Południe ...........................................................................................................................................92 12.2.5. Zachód..............................................................................................................................................93 12.2.6. Port...................................................................................................................................................94 12.3. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa ......................................................................................................95 12.3.1. Główne załoŜenia polityki mieszkaniowej.......................................................................................95 12.3.2 Standardy zamieszkiwania................................................................................................................95 12.3.3. Rozmieszczenie programu mieszkaniowego ...................................................................................96 12.4. Kształtowanie sieci usług....................................................................................................................97 12.4.1. Ośrodki usługowe ............................................................................................................................97 12.4.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 .......................................................97 12.4.3. Model oświaty..................................................................................................................................98 12.4.4. Koncepcja rozwoju placówek oświaty.............................................................................................99 12.4.5. Standardy opieki zdrowotnej .........................................................................................................100 12.4.6. Koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej...........................................................................................100 12.4.7. Kultura, sport i rekreacja................................................................................................................101 13. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona przyrody .................................102 13.1. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) .............................................102 13.2. Tereny zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo...............................................................103 13.3. Ograniczanie zanieczyszczeń środowiska.........................................................................................103 13.4. Przeciwdziałanie osuwaniu się mas ziemnych..................................................................................104 14. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.......................................................................................................................105 14.1. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym ........................................................105 14.2. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu krajowym i regionalnym................................................105 14.3. Ochrona stanowisk archeologicznych...............................................................................................106 14.4. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.............................................................................106 14.5. Ochrona ekspozycji...........................................................................................................................107 14.6. Ochrona dóbr kultury współczesnej..................................................................................................107 15. Kierunki rozwoju systemów transportowych ......................................................................................109 15.1. Cele systemu transportowego ...........................................................................................................109 15.2. Podsystem drogowo-uliczny .............................................................................................................110 15.3. Obsługa transportowa Śródmieścia Historycznego ..........................................................................110 15.4. Podsystemy transportu zbiorowego ..................................................................................................111 15.5. Klasyfikacja węzłów przesiadkowych ..............................................................................................112 15.6. Podsystem pieszo-rowerowy.............................................................................................................112 15.7. Polityka parkingowa .........................................................................................................................113 16. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej .....................................................................................115 16.1. Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................................................115 16.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ...........................................................................................115 16.3. Odprowadzanie wód opadowych, regulacja stosunków wodnych....................................................116 16.4. Ochrona przeciwpowodziowa...........................................................................................................116

3

16.5. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów .......................................................................................... 117 16.6. Systemy energetyczne ...................................................................................................................... 118 16.6.1. Ciepłownictwo .............................................................................................................................. 118 16.6.2. Gazownictwo................................................................................................................................. 118 16.6.3. Elektroenergetyka.......................................................................................................................... 119 16.7. Telekomunikacja .............................................................................................................................. 119 16.8. Cmentarze......................................................................................................................................... 120 17. Plany miejscowe..................................................................................................................................... 121 17.1. Plany obowiązkowe.......................................................................................................................... 121 17.2. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe................................................ 121 17.3. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne................................................................................................................................. 122 18. Obszary problemowe............................................................................................................................. 123 18.1. Obszary wymagające przekształceń................................................................................................. 123 18.2. Obszary wymagające rehabilitacji.................................................................................................... 123 18.3. Obszary wymagające rewitalizacji................................................................................................... 124 18.4. Obszary monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych wymagające humanizacji.............................. 124 18.5. Ogrody działkowe ............................................................................................................................ 125 18.6. Kolonie mieszkaniowe ..................................................................................................................... 125 18.7. Nowe tereny inwestycyjne ............................................................................................................... 126 IV. Wnioski kierowane do gmin sąsiednich, samorządu województwa i administracji rządowej ....... 129 19.1. Wnioski do gmin sąsiednich............................................................................................................. 129 19.2. Wnioski do samorządu województwa.............................................................................................. 129 19.3. Wnioski do administracji rządowej.................................................................................................. 130 V. ANEKSY.................................................................................................................................................. 131 1. Gdańsk na tle obszaru metropolitalnego∗ .............................................................................................. 131 2. Parki i zieleńce o powierzchni większej niŜ 0,5 ha∗ .............................................................................. 135 3. Wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych (stan na 31 grudnia 2006 r.)∗ ...... 137 4. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną∗ ............................................ 156 5. Wykaz zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków∗ ..................................... 159 6. Obiekty i obszary postulowane do umieszczenia na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO∗ ........................................................... 179 7. Wykaz zespołów zabytkowych do ochrony mocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ..................................................................................................................................... 180 8. Wykaz stanowisk archeologicznych∗ .................................................................................................... 186 9. Wykaz dóbr kultury współczesnej ........................................................................................................ 193 10. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych (dane z 2002 r. według NSP) ∗ ....... 194 11. Wykaz cieków podstawowych∗ ........................................................................................................... 205 12. Wykaz urządzeń osłony przeciwpowodziowej∗ .................................................................................. 207 13. Zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej∗ .................... 209 14. Czynne ujęcia wody i ich strefy ochronne∗ ......................................................................................... 210 15. Wykaz opracowań projektowych i studialnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju miasta ...................................................................................................................... 211 16. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych∗ − prognoza na stan wypełnienia struktur .............................................................................................. 212 17. Model obsługi miasta Gdańska w zakresie ośrodków usługowych .................................................... 214 18. Tereny przeznaczone do rekultywacji................................................................................................. 216 19. Wykaz obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego tworzących toŜsamość miasta i jego wizerunek ...................................................................................................................... 218 20. Gdański obszar metropolitalny∗ .......................................................................................................... 220

Aneks informacyjno-promocyjny

4

21. Wskaźniki parkingowe∗ .......................................................................................................................260 22. Rezerwowe ujęcia wody∗ .....................................................................................................................263 23.Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stan na 31.12.2006 r.∗ ............................................................................................................................266 24. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń ..........................................................................289 25. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji .............................................................................290 26. Zestawienie obszarów do rewitalizacji ................................................................................................291 27. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji .....................................................292 28. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele .............................................................293 29. Tereny zamienne dla likwidowanych ogrodów działkowych ..............................................................297 30. Zestawienie nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego ...................................................................................................................298 VI. WYBRANE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE MIASTA GDAŃSKA× ....................................299 1. Ogólne załoŜenia modelu matematycznego systemu transportowego .................................................299 1.1 Ogólne załoŜenia modelu.....................................................................................................................299 1.2. Ruchliwość całkowita w mieście ........................................................................................................301 1.3. Podział zadań przewozowych .............................................................................................................302 1.4.Wskaźniki przesiadkowości i izochrony dojazdu dla systemu transportu zbiorowego .......................303 2. Układ uliczno-drogowy Gdańska............................................................................................................306 2.1. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego przyjętego w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych..............................................................................................306 2.2. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego dla zakładanego maksymalnego 60% udziału podróŜy transportem samochodowym w zdefiniowanych stanach planistycznych................308 2.3. Prognozy potoków kołowych na układzie uliczno-drogowym poprzedniego stanu wyróŜnionego obciąŜonego więźbą ruchu z następnego stanu wyróŜnionego (są to prognozy ostrzegawcze na wypadek opóźnień w realizacji elementów układu transportowego miasta).......................................309 2.4. ObciąŜenie potokiem kołowym ul. Nowej Wałowej dla róŜnych scenariuszy jej budowy ................309 2.5. Analizy ruchowe dla Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska ............................................................310 2.6. Ulice lokalne w modelu układu uliczno-drogowego Gdańska............................................................311 2.7. Analiza ruchowa rejonu skrzyŜowania ulic Chrzanowskiego i Słowackiego.....................................315 3. Układ tras transportu zbiorowego miasta Gdańska .............................................................................315 3.1. Parametry środków podsystemów transportu zbiorowego..................................................................315 3.2. Układ tras transportu zbiorowego przyjęty w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych ..316 3.3. Zachodnia trasa tramwajowa ..............................................................................................................317 3.4. Trasa tramwajowa w ciągu Obrońców WybrzeŜa - Droga Zielona ....................................................322 3.5. Warianty tras tramwajowych obsługujących dzielnicę Południe bez węzła integracyjnego Czerwony Most ...................................................................................................................................322 3.6. Trasa tramwajowa w ciągu Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej .........................................323 3.7. Warianty rozbudowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe wg III projektu GPKM ...................323 3.8. Warianty budowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe..............................................................324 4. Zestawienie rycin z prognozami ruchu...................................................................................................326 5. Zmienne objaśniające modelu matematycznego Gdańska ...................................................................407 VII. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................421 VIII. RYSUNKI STUDIUM (POZA TEKSTEM).....................................................................................423 1. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE.........................................................................................423 2. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.........................................424 3. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ...................................................................................426 4. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ...........................................................426 5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ...............................................................................429
∗ ×

Aneks informacyjno-promocyjny Dział informacyjno-promocyjny

5

6. SYSTEM TRANSPORTOWY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY.......................... 429 7. SYSTEMY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE, GOSPODARKA ODPADAMI – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 430 8. SYSTEMY ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 431 9. PLANY MIEJSCOWE.......................................................................................................................... 432 10. USŁUGI I PRZEMYSŁ – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY................................... 432 11. OBSZARY PROBLEMOWE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY.......................... 433 12. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN ZDETERMINOWANY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 434 13. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN PERSPEKTYWICZNY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 435 14. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN WYPEŁNIENIA STRUKTUR – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 435 IX. Szkice poglądowe (powstałe na podstawie rysunków studium) ........................................................ 437 1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE........................................................................................ 438 2. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO .................................................................................. 439 3. WIELKOPRZESTRZENNE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ............................... 440 4. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ........................................................................................... 441 5. MIESZKALNICTWO........................................................................................................................... 442 6. KSZTAŁTOWANIE SIECI USŁUG.................................................................................................... 443 7. GOSPODARKA MORSKA, PRZEMYSŁ, SKŁADY, BAZY............................................................ 444 8. TURYSTYKA I REKREACJA ............................................................................................................ 445 9. OCHRONA PRZYRODY, OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO, OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB ....................... 446 10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO............................................................................. 447 11. OBSZARY PROBLEMOWE ............................................................................................................. 448 12. SYSTEM TRANSPORTOWY ........................................................................................................... 449 13. POLITYKA PARKINGOWA............................................................................................................. 450 14. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. WODOCIĄGI, KANALIZACJE. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE I GOSPODARKA ODPADAMI........................ 451 15. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA................... 452 16. PLANY MIEJSCOWE........................................................................................................................ 453

6

− dąŜenie do racjonalnego kształtowania układów komunikacji i infrastruktury technicznej na całym obszarze miasta przy załoŜeniu.Wstęp Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest podstawowym instrumentem polityki przestrzennej gminy1. 2. Wrzeszcz. skłania przede wszystkim: − wysoki obecnie stopień niepewności prognoz demograficznych. Studium. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedynie dla obliczeń prognoz demograficznych przyporządkowano kolejnym stanom lata 2010. 18. Do uwzględnienia równieŜ ostatniego z wyróŜnionych stanów rozwoju. ale nie są jego ustaleniami. 2020 i 2030. „Kierunki i wnioski” (według spisu treści wynikającego z ustawy2 i rozporządzenia3). dla którego występuje wysokie prawdopodobieństwo ekstrapolacji dzisiejszych trendów rozwoju przestrzennego i techniczno-technologicznego. 1). 9. miasto zostało podzielone dla celów planistycznych na 6 dzielnic urbanistycznych: Śródmieście. Ŝe analizowane stany mają w zagospodarowaniu przestrzennym genezę i intencję jakościową. zjawiskach wymagających rozstrzygnięć w obecnym stanie rozwoju miasta. art. Postanowienia studium są wprowadzane w Ŝycie przez plany zagospodarowania przestrzennego. Ustawa z 23 marca 2003 r. 15. Stan wypełnienia struktur zaś oznacza etap zajęcia przez inwestycje wszystkich obszarów w granicach miasta wskazanych pod zainwestowanie miejskie. Rozwój struktur przestrzennych i demograficznych zanalizowano w studium w trzech przekrojach kontrolnych: – stan zdeterminowany. Oliwa. nie jest przepisem gminnym powszechnie obowiązującym ani nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. W 1999 r. co obrazuje współczesny stan rozwoju urbanizacji (ryc. Zachód i Port. wykraczającego poza horyzont perspektywiczny standardowo przyjmowany w planowaniu przestrzennym. Struktury te zostały delimitowane według kryteriów funkcjonalno-przestrzennych oraz historycznych. Ustalenia studium koncentrują się na najwaŜniejszych problemach gospodarki przestrzennej. nawet przy duŜym tempie budownictwa mieszkaniowego w ciągu 15 lat Gdańsk jest w stanie osiągnąć wskaźnik powierzchni mieszkaniowej na jednego mieszkańca stanowiący zaledwie 3/4 obecnego średniego wskaźnika w miastach starej Unii Europejskiej. Stan zdeterminowany został skonstruowany z uwzględnieniem zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych. a mniej niŜ połowę – w USA. „ZałoŜenia i cele”. Dokument wzbogacono treściami niewymaganymi przez ustawę. – stan wypełnienia struktur. ust. W części tekstowej dodatkowo zamieszczono w formie aneksów szczegółowe wykazy. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. które ułatwiają lekturę tekstu. cele rozwoju miasta i instrumenty gospodarki przestrzennej. prognozy demograficzne i kierunki rozwoju funkcji egzogenicznych miasta. Zatem rozmaite ujęcie poszczególnych wątków w tekście studium wynika z ich zróŜnicowanej wagi dla rozwoju przestrzennego miasta i jest załoŜeniem konstrukcji dokumentu. Aneksy nr 7. Część tekstowa została uporządkowana w czterech rozdziałach: „Uwarunkowania”. które uznano za zdecydowane i nieuniknione. Południe. które muszą być z nim zgodne. 17. W części tekstowej zamieszczono teŜ zestaw 16 szkiców poglądowych. TamŜe. 9. Stan perspektywiczny jest etapem pośrednim w rozwoju miasta. W studium uwzględniono wnioski z opracowania ekofizjograficznego wykonanego wcześniej na potrzeby studium. Inne aspekty rozwoju społecznego i gospodarczego są omawiane w tym dokumencie tylko w zakresie bezpośrednio oddziałującym na problemy przestrzenne. 10. uchwalone przez radę gminy. 1. zestawienia i kartogramy ilustrujące róŜne zjawiska stanu istniejącego i rozwoju miasta. kwestiach wywołujących kontrowersje i spory co do bieŜących i przyszłych skutków. – stan perspektywiczny. Problemy i zjawiska niesporne i mniejszej wagi dla rozwoju miasta są potraktowane w dokumencie marginalnie lub wręcz zostały pominięte. Studium Gdańska − zgodnie z ustawą − zawiera uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego miasta. Ŝe mniejszym ryzykiem jest przeszacowanie potrzeb i rezerw terenowych na te cele niŜ ich niedoszacowanie. W szczególności chodziło tu o inwestycje będące w trakcie realizacji. art. a kaŜda z dzielnic – na 3 do 6 jednostek urbanistycznych (łącznie 28). Dokument studium składa się z części tekstowej i graficznej. które zostały wyłączone z głównego tekstu studium ze względu na swoją formę lub objętość. 2 1 7 . WyróŜnione stany rozwoju nie dotyczą konkretnych ram czasowych. 3 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. − bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to główny dokument gminy dotyczący gospodarki przestrzennej na całym jej obszarze. uwzględniając problematykę uwarunkowań ponadmiejskich. Powstały one na podstawie rysunków studium. stwarza to silną determinantę dalszego rozwoju przestrzennego miasta po okresie perspektywicznym wynikającą ze znanych i dość pewnych przesłanek. zwłaszcza na początku wyraźnego boomu inwestycyjnego. 19. co nie zmienia faktu. NajwaŜniejsze tezy studium zostały zapisane pogrubioną czcionką. 21 i aneksy od nr 24 do 30 mają charakter stanowiący.

choć zwykle będzie ono przewaŜać ilościowo.Część graficzna studium składa się z dwóch rysunków głównych w skali 1 : 10 000 pt. Określenie dopuszczonych funkcji oraz sposób uwzględnienia standardów to zadanie przyszłych planów miejscowych. Charakter stanowiący ma równieŜ treść następujących rysunków: „Zasoby dziedzictwa kulturowego”. z zastrzeŜeniem jedynie eliminacji ewidentnych sytuacji konfliktowych. Przeznaczenie dominujące nie oznacza ustalenia na danym obszarze wyłączności ani nawet konkretnego. warunki obsługi komunikacyjnej. a nie ścisłe lokalizacje obiektów. Plan miejscowy jest dokumentem. Podobnie studium wyznacza jedynie kierunek zagospodarowania przestrzennego miasta. mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. który uprawnia do definiowania konkretnego przeznaczenia terenu i określania warunków zabudowy oraz parametrów urbanistycznych. idee i zasady rozwoju przestrzennego miasta. produkcyjno-usługowym. środowiskowe. krajobrazowy). 8 . Rozwój funkcji odpowiadającej przeznaczeniu dominującemu na danym obszarze będzie przez miasto preferowany i wspierany i to ta funkcja będzie narzucać obowiązujące na danym obszarze standardy (np. a nie konkretny sposób uŜytkowania terenu. Na danym obszarze mogą się rozwijać równieŜ inne funkcje. § 7 pkt 2: „granice obszarów [. Przede wszystkim pokazują one cele. ogrody działkowe. Na rysunku „Kierunki” ustalono obszary o określonym przeznaczeniu dominującym: mieszkaniowym. mieszkaniowousługowym. a takŜe urządzenia obsługi miasta i infrastruktury technicznej (w tym komunikacji) oraz zieleni miejskiej (w tym parki i cmentarze). Pozostałe rysunki nie naleŜą do warstwy stanowiącej studium. wody powierzchniowe. Ustalenie dominującego przeznaczenia obszaru oznacza wskazanie takiego przeznaczenia terenów. 4 TamŜe. na której jest sporządzony”. jak i fizjonomiczny (wizualny. Dopiero w skali planu jest zasadne precyzowanie polityki przestrzennej miasta dla poszczególnych działek i nieruchomości w postaci określonego sposobu zagospodarowania i uŜytkowania terenu. jednak muszą one uwzględniać standardy wyznaczone przez przeznaczenie dominujące. zarówno funkcjonalny (wymagania i warunki funkcjonowania).. lasy. Oznaczenia na rysunkach studium (linie i punkty) naleŜy interpretować z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu i zgodnie ze skalami rysunków4. „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” i „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. Przestrzeń miejska jest i zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju powinna być wielofunkcyjna. „Ochrona dziedzictwa kulturowego” i „Plany miejscowe”. Wybrane zagadnienia zostały dodatkowo zilustrowane na rysunkach tematycznych w skali 1 : 100 000 lub 1 : 25 000 (rysunki te zamieszczono poza tekstem). a co za tym idzie – rolę danej części miasta w jego strukturze funkcjonalno-przestrzennej. mierzalnego udziału tytułowego przeznaczenia wśród innych występujących na tym obszarze. usługowym. które zasadniczo będzie określało przyszły typ i charakter przestrzeni miejskiej. charakter zabudowy). plaŜe. uŜytki rolne i inne obszary biologicznie czynne..] określa się na rysunku projektu studium w sposób dostosowany do skali mapy.

9 .

10 .

Gdańsk jest największym ośrodkiem gospodarczym w północnej Polsce. Tędy przebiegają szlaki lądowe wzdłuŜ wybrzeŜa Bałtyku łączące Niemcy i Europę Zachodnią z Rosją. Kwidzynem i Elblągiem. zwłaszcza portów z obsługiwanym zapleczem. jego zasoby oraz juŜ rozwinięta działalność mogą się stać atutem w dąŜeniu do poprawy konkurencyjności Gdańska na rynkach międzynarodowych. Litwą. 4. Jednak istotnym walorem i szansą dla rozwoju Gdańska jest jego połoŜenie wobec przebiegających przez województwo pomorskie dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych5: korytarza IA (Ryga – Kalinigrad – Elbląg – Gdańsk). usługowym i kulturowym. wyspecjalizowane obiekty ochrony zdrowia. objęte ochroną konserwatorską jako materialne zasoby dziedzictwa kulturowego6. W Gdańsku mają swoją siedzibę ponadlokalne instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. UWARUNKOWANIA 1. to walory decydujące o tym. Jako ośrodek usługowy Gdańsk swym oddziaływaniem przekracza granice województwa. a nawet światowym. kolejowych i wodnych to elementy Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej (TEN-T). Łotwą i Estonią. wzdłuŜ zachodniego i wschodniego Bałtyku. Znaczenie ponadregionalne ma administracja publiczna: międzynarodowa. Uwarunkowania międzynarodowe Gdańsk powstał i rozwinął się dzięki swojemu połoŜeniu u ujścia Wisły na południowym wybrzeŜu Morza Bałtyckiego jako główny port zasobnego spichlerza środkowo-wschodniej Europy. wzbogacone o miejsca szczególne dla historii świata (Westerplatte i Stocznia Gdańska kojarzona z etosem „Solidarności”). wchodząc do Unii Europejskiej. targi. jednostki handlowo-biznesowe (centrale firm. Problematyka dziedzictwa kulturowego została szerzej omówiona w rozdz. Gdańsk ma równieŜ dogodne powiązania rurociągami paliwowymi i gazowymi z krajowym i europejskim (w tym z Rosją i Niemcami) systemem paliwowym. To tu szlaki morskie ze Skandynawii i Europy Zachodniej stykają się z drogami lądowymi prowadzącymi na południe Polski i Europy.I. W korytarzach tych przebiegająca przez Gdańsk podstawowa sieć dróg samochodowych. Tu się znajduje port morski stymulujący rozwój działalności powiązanych z gospodarką morską oraz innych korzystających z renty połoŜenia w koncentracjach portowo-przemysłowych. sprzyjających jakościowym przemianom w zakresie oferowanych towarów i usług.2.1. czyli strategii goeteborskiej. Starogardem Gdańskim. 11 . bałtycka i ogólnokrajowa. Gdańsk oddziałuje cywilizacyjnie na całą północną Polskę. Musi się to łączyć z koniecznością większego otwarcia gospodarki polskiej na rynki międzynarodowe i przekształceń społeczno-gospodarczych opartych na wiedzy. Dla ponadregionalnej rangi Gdańska szczególnie znaczenie ma aspekt kulturowy ze względu na zabytkowe zespoły i obiekty o znaczeniu europejskim. Uwarunkowania ponadlokalne i moŜliwości rozwoju miasta 1. 5 6 Podano za: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa. będącego odgałęzieniem I korytarza transportowego (Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa). Dokumenty te określają wspólne działania krajów członkowskich na rzecz budowy gospodarki konkurencyjnej w skali globalnej. w czym najwaŜniejsza jest obecnie autostrada A1. ośrodki kultury i informacji. 1. W Trójmieście rozwijają się wyspecjalizowane usługi. Gdańsk wraz z Sopotem i Gdynią stanowi najwaŜniejszy ośrodek akademicki północnej Polski oraz znaczący ośrodek nauki i kultury. Gdańsk 2006. Ŝe Gdańsk jest ośrodkiem o ponadregionalnym charakterze. Ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym Gdańsk jest w północnej Polsce największym i najwaŜniejszym ośrodkiem gospodarczym. W świetle powyŜszego istotnego znaczenia nabiera utrzymanie i rozwój zaczynających się w Gdańsku morskich połączeń promowych i innych połączeń morskich oraz modernizacja i rozbudowa powiązań lądowych. Polska. co jest korzystne dla rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. charakterystyczne dla metropolii ery cywilizacji informacyjnej. Jest to szczególnie waŜne wobec istnienia omijających Gdańsk. podjęła się realizacji strategii lizbońskiej oraz jej ekologicznej wersji. wyspecjalizowane hurtownie) oraz administracja kościelna. giełdy. o cechach nadających mu znaczenie ponadregionalne. alternatywnych powiązań transportowych na południe Europy. W coraz większym stopniu daje się zauwaŜyć rozwój działalności gospodarczych pobudzanych przez naukowo-badawcze zaplecze Gdańska. oraz korytarza VI (Skandynawia – Gdańsk – Katowice – Zylina i dalej na południe Europy). Atrakcyjne połoŜenie Gdańska na styku morza i lądu. Ze względu na nagromadzenie działalności produkcyjnej i usługowej Gdańsk ma duŜy wpływ na procesy gospodarcze na obszarze między Słupskiem. Zasoby te.

Krynica Morska. Luzino. W samym Gdańsku i jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się aktywne ośrodki pielgrzymkowe i Ŝycia religijnego: Św. śukowo oraz dynamiczny rozwój mniejszych miast. Swarzewo. administracyjnego i usługowego całego regionu. gdański (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworski.in. Pucku. Centrum obszaru obejmującego róŜnorodne powiązania funkcjonalno-przestrzenne. Zaborski. Słupsku. W odległości około dwóch godzin jazdy od Gdańska znajduje się wiele rejonów turystycznowypoczynkowych o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych: PobrzeŜe Wiślane z Mierzeją Wiślaną. Wdzydzki. Przodkowo. 12 . Wejherowo. Pelplin. Ustka. Kolbudy. z wyjątkiem Trójmiasta. Festiwal Piosenki w Sopocie oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Malborku. jak i zachowanej spuścizny kulturowej są wzmacniane i uzupełniane zróŜnicowaną ofertą atrakcji turystycznych w postaci obiektów (m. Rumia. katedra greckokatolicka. Cedry Wielkie. śukowo. wraz ze swoim regionem. m. Tczewie) i załoŜenia dworskoparkowe. Wdecki. w całym regionie zaś liczne obiekty zabytkowe o charakterze sakralnym i świeckim oraz zabytkowe układy urbanistyczne (głównie centra miast o genezie średniowiecznej. Następuje wzrost liczby mieszkańców gmin aglomeracji. W pobliŜu Gdańska znajduje się zabytek światowej rangi – zamek krzyŜacki w Malborku. W aglomeracji gdańskiej nasila się proces suburbanizacji − rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej na tereny gmin wiejskich: Pruszcz. PobrzeŜe Bałtyku z Mierzeją Helską oraz atrakcyjne miejscowości nadmorskie (Sopot. Mierzeja Wiślana oraz obszary chronionego krajobrazu. Kaszubski. Wybitne walory wynikające zarówno z historii (Hanza. Gniewie. Park Narodowy Borów Tucholskich. Pruszcz Gdański. Dominika. Uwarunkowania regionalne Gdańsk jest stolicą województwa pomorskiego. 2). kartuski. Trójmiejski. Matemblewo. włączając obok trzech miast na prawach powiatu (Gdańsk. Hel. Gdynia. „Solidarność”).4 mln mieszkańców. wejherowski. gospodarcze i demograficzno-społeczne jest Trójmiasto oraz − szerzej − aglomeracja gdańska obejmująca miasta Gdańsk. Tucholski. Sianowo. Wskazane wyŜej walory regionu podnoszą atrakcyjność Gdańska jako ośrodka miejskiego i wzmacniają jego rolę jako ośrodka obsługi ruchu turystycznego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. z których najwaŜniejsze to Jarmark św. Gdynia.3. Tak zdelimitowany GOM obejmie łącznie 45 miast i gmin zamieszkałych obecnie przez prawie 1.in. Kolbudy. Kalwaria Wejherowska. gminę miejsko-wiejską śukowo oraz gminy wiejskie: Wejherowo. Pruszcz Gdański. Studia przeprowadzone przez Unię Metropolii Polskich określają Gdański Obszar Metropolitalny według granic powiatów. Bory Tucholskie. Cały przyrost migracyjny (i naturalny) aglomeracji koncentruje się w pierścieniu gmin otaczających Trójmiasto (ryc. Reda. Gdynia) graniczące z nimi powiaty: pucki. Reda. parki krajobrazowe: Nadmorski. Ogród Zoologiczny. jest miejscem o nieprzeciętnych walorach turystycznych. takich jak Pruszcz Gdański. meczet. Pełni funkcję głównego ośrodka biznesowego. Kosakowo. Rumia. które jako całość ma ujemne saldo ruchu naturalnego i migracyjnego. Delimitacja proponowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dołącza do tego obszaru miasto i gminę Tczew. Wolne Miasto. Łeba.1. miasto Lębork i gminę Nowa Wieś Lęborska. Sopot. 1. Jastarnia oraz wiele innych). Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) Gdańsk jest głównym miastem rozwijającego się subregionalnego systemu osadniczego o cechach obszaru metropolitalnego.4. Znaczne obszary są objęte ochroną prawną: Słowiński Park Narodowy. Wojciech. w Chojnicach. Gdańsk. Szemud. Pszczółki. Pojezierze Kaszubskie. Aquapark) oraz licznych wydarzeń i imprez. Sopot. a takŜe miastem centralnym Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM).

13 .

14 .

Takie zagroŜenie potwierdzają prognozy GUS bazujące na przedłuŜeniu istniejących procesów.1 .Sąsiadujące z Trójmiastem gminy wiejskie oferują rozległe obszary budowlane (na ogół obsługiwane przez miejskie systemy infrastruktury technicznej) w atrakcyjnych środowiskowo rejonach podmiejskich. Wysoką aktywność gospodarczą wykazują gminy aglomeracji gdańskiej poza Trójmiastem. 1). jak i na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. 1. Aktywizacja gospodarcza obszarów peryferyjnych gdańskiej metropolii (północnego i południowego) ulega wzmocnieniu na skutek działalności Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.5 . Do sporządzenia planu GOM. podczas gdy dla obszaru aglomeracji poza Trójmiastem – dodatnie. 1. a często nawet ponad trzykrotnie niŜszy niŜ w niektórych powiatach województwa pomorskiego. Podobna konkurencja pojawia się takŜe na rynku nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą. p r ze m ys ł. s kł ad y. Transformacja gospodarcza ostatnich lat (przy duŜej podatności gospodarki morskiej na koniunkturę światową) spowodowała istotne przeobraŜenia w tej dziedzinie. było lekko ujemne. Średnioroczne tempo zmian liczby mieszkańców Trójmiasta i Gdańska od 1988 r. Wielkości przeładunków w latach 2002–2005 w podziale na ładunki 2002 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Ropa i przetwory naftowe Węgiel i k ok s Inne masowe 2003 2004 2005 Drobnica ZboŜe Rudy Drewno 15 . Warto pamiętać o tym. Ŝe w nadchodzących latach w aglomeracji gdańskiej nastąpi dynamiczny rozwój przedmieść (suburbiów) przy niewypełnieniu struktur mieszkaniowych Gdańska. istotnemu ograniczeniu zaś uległy rybołówstwo oraz działalność armatorska.5. Generatorem ruchów migracyjnych do aglomeracji była i jest zdecydowanie lepsza sytuacja na rynku pracy w Trójmieście niŜ w bardziej oddalonych częściach województwa. w których ceny są niŜsze niŜ w Gdańsku. Ŝe nadal brakuje mechanizmów koordynujących zagospodarowanie przestrzenne zarówno na obszarze aglomeracji. kiedy to przeprowadzono przedostatni Narodowy Spis Powszechny (NSP). Ryc. poziom bezrobocia jest tu ponad dwukrotnie. Istnieje zagroŜenie. dynamika wzrostu liczby spółek prawa handlowego i zakładów osób fizycznych jest tu ponad dwukrotnie wyŜsza niŜ w Trójmieście (tab. Aktywności gospodarczej poza granicami Trójmiasta sprzyja duŜa dostępność tańszej siły roboczej (aneks nr 1). zgodnie ze zmianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystąpił Urząd Marszałkowski. a takŜe w znacznym stopniu produkcja. Odpływ migracyjny przyśpiesza niekorzystne zmiany struktury demograficznej (starzenie się i feminizacja) i społecznej Trójmiasta. Trójmiasto wykazuje bowiem znacznie wyŜszą (o ponad 25%) od przeciętnej wojewódzkiej aktywność gospodarczą (mierzoną liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 ludności). co skutkuje przenoszeniem się podmiotów gospodarczych do gmin ościennych. w ramach aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. b a z y Gospodarka morska i funkcja przemysłowo-składowa to tradycyjne podstawy ekonomiki Gdańska. Główne funkcje egzogeniczne 1 . Przetrwały (w dobrej kondycji) remonty statków. Go sp o d ar k a mo r s ka.. Wzrastające przeładunki portowe zapewniły Gdańskowi wiodące miejsce wśród portów bałtyckich.

głównie energetycznych. Mimo iŜ wielkość przeładunków w portach Gdańska generalnie rośnie. jak i eksportu produktów. Atrakcyjność Gdańska dla turystyki krajoznawczej zwiększa bliskość Malborka. w tym 0. Przedsiębiorstwa działające na obszarze administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA prowadzą przeładunki: − drobnicy konwencjonalnej. Oliwie (wzdłuŜ linii kolejowej) oraz Oruni. pracowników. soli i sody. osób). − zakłady nawozów fosforowych. Mniejsze zgrupowania funkcji przemysłowej powstały w innych częściach miasta: w Kokoszkach Przemysłowych i Klukowie. Główną i największą koncentrację tej działalności stanowi zachodnia część dzielnicy Port. W skład gdańskiego kompleksu portowo-przemysłowego wchodzi leŜąca poza administracyjnymi granicami portu Rafineria Gdańska – Grupa Lotos (zatrudniająca 2 tys. − paliw płynnych. Pojezierza Kaszubskiego. − kompleks zabytkowy Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem zoologicznym. Na sektor przemysłu portowego składają się przede wszystkim przedsiębiorstwa branŜy stoczniowej. znajdują się w fazie restrukturyzacji w kierunku zagospodarowania mieszkaniowo-usługowego. Zagospodarowanie turystyczne koncentruje się w trzech rejonach miasta: 16 . Lokalizacje te. 6.4 tys.6 mln ton siarki. O atrakcyjności tego ośrodka decyduje koncentracja wybitnych walorów historycznych. Sporą aktywność wykazuje takŜe Stocznia Północna (zatrudnia ok. − owoców południowych. wyrobów stalowych. Przemysł chemiczny w porcie gdańskim jest reprezentowany przez: − zakłady eksportowe siarki i innych ładunków chemicznych „Siarkopol”. Obecnie produkcja ta wycofuje się na Wyspę Ostrów. − siarki płynnej i granulowanej. − ładunków kontenerowych i ro-ro. po obu stronach Martwej Wisły. Rafinerię obsługują ropociąg „Pomorski” (dostawa ropy rosyjskiej z rurociągu „Przyjaźń”) oraz terminale przeładunkowe paliw płynnych w Porcie Północnym – zarówno w zakresie dostaw ropy naftowej. Port wewnętrzny jest połoŜony wzdłuŜ odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego. rudy. W latach dziewięćdziesiątych powstało kilka mniejszych stoczni. gdzie znajdują się nowoczesne bazy ładunków masowych. oprócz Kokoszek Przemysłowych i Klukowa. ze znacznymi rezerwami terenowymi dla rozwoju na wyspie Stogi w sąsiedztwie Portu Północnego.Obszar administrowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje port wewnętrzny i port zewnętrzny. które generują przeładunki około 1. nawozów sztucznych. obecnie modernizuje się nabrzeŜa i poszerza wejście do portu wewnętrznego. szczególnie nowoczesnych. Port zewnętrzny (Port Północny) jest połoŜony nad Zatoką Gdańską. naftowo-gazowej i chemicznej. ro-ro) oraz uniwersalnych nabrzeŜy portowych znajdują się baza i terminal dla promów pasaŜerskich.0 mln ton ropy. Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy przestrzenne: − kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego. wyspecjalizowanych baz przeładunkowych w rejonie Portu Północnego mającego znaczne rezerwy terenowe dla swego rozwoju. fosforytów. 800 osób).4 mln ton produktów. Zmienia się charakter południowej części portu. − ładunków masowych suchych: zboŜa. Inwestowanie w nowe funkcje portowo-przemysłowe w rejonie Stogów moŜe napotykać społeczny opór okolicznych mieszkańców. a tereny postoczniowe w Młodym Mieście (Nowym Mieście) jako przyszły obszar rozwojowy funkcji ogólnomiejskich i mieszkaniowych zostały włączone do dzielnicy Śródmieście. − kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni. tarcicy. krajobrazowych. Trwa ciągła rozbudowa i modernizacja portu. Struktury portowo-przemysłowe mają w Gdańsku bardzo wyraziste rozmieszczenie przestrzenne. węgla. Sopotu i Gdyni. Pojedyncze zakłady występują takŜe w róŜnych miejscach Gdańska. gazu ciekłego LPG. Odradza się równieŜ działalność produkcyjna Stoczni Gdańskiej. Specyfiką Gdańska (rzadko spotykaną w tak duŜych miastach) jest obecność funkcji wypoczynkowej oraz bliskie sąsiedztwo atrakcyjnych rejonów pasa nadmorskiego z Mierzejami Helską i Wiślaną. zaopatrując polski rynek w przeszło 22% paliw płynnych. w tym kulturalno-naukowa. których roczne przeładunki wynoszą około 1. przyrodniczych. gdzie oprócz specjalistycznych baz i terminali (m. gdzie przez dziesięciolecia koncentrowała się produkcja statków. Wzniesienia Elbląskiego.2. z pirsami wysuniętymi w wody Zatoki. Gospodarka turystyczna Gdańsk jest najwaŜniejszym ośrodkiem turystycznym północnej Polski i basenu południowego Bałtyku. Wszystko to czyni Gdańsk miejscem atrakcyjnego pobytu letniego.0 mln ton produktów.5.in. a takŜe współczesna aktywność usługowa. Port dysponuje równieŜ moŜliwościami rozwoju w kierunku południowym (Młyniska Letnica). 1. naleŜy odnotować występowanie znacznych rezerw zdolności przeładunkowych poszczególnych baz i terminali. Kociewia. wyspa Stogi. Wyspa Sobieszewska). Część portu wewnętrznego ma status Wolnego Obszaru Celnego (WOC). NaleŜy ona do najnowocześniejszych zakładów petrochemicznych w Europie Środkowej i przetwarza ok. W przemyśle stoczniowym Gdańska główną pozycję zajmuje ostatnio Gdańska Stocznia Remontowa zatrudniająca około 4.

jak i biznesowa czy kongresowa mają charakter marginalny. Łąkowej. Gdańsk ma jeszcze duŜe moŜliwości rozwoju turystyki. Placówki uczelniane i instytuty są zlokalizowane głównie we Wrzeszczu Górnym i Oliwie Górnej. Ruchowi turystycznemu sprzyjają korzystne połączenia transportowe Gdańska – morskie i lotnicze. Akademia Sztuk Pięknych.: − niewystarczająca liczba obiektów noclegowych średniego standardu. turystyki kongresowej. co częściowo wynika z niedoskonałości bazy dla takich przedsięwzięć. W roku akademickim 2005/2006 studiowało tu 62 tys. a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów uległo całkowitej degradacji. a staje się waŜną i dochodową gałęzią gospodarki. gdzie znajduje się główna baza hotelowo-gastronomiczna i większość obiektów kultury. osób. z noclegów skorzystało 365 tys. które częściowo wydzierŜawiają na działalność komercyjną. WyŜsze szkoły prywatne znajdują się w róŜnych rejonach miasta. Istotnym elementem wpływającym na rozwój turystyki i zapotrzebowania społecznego na tę formę wypoczynku jest wydłuŜanie się czasu wolnego od pracy. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Pojedyncze obiekty infrastruktury turystycznej są rozproszone we wszystkich dzielnicach dolnego tarasu miasta. choć ze względu na jakość i prestiŜ są bardzo waŜne. kształtował się na poziomie 1 mln 256 tys.in. Obecnie trwa budowa nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych UG w rejonie ul. a jednocześnie wzmacniają strukturę funkcjonalną miasta. gdzie dominuje baza wczasowa. Oprócz uczelni w mieście funkcjonują instytuty naukowe i oddziały instytutów nieprowadzące działalności dydaktycznej. MoŜna tu studiować na prawie wszystkich kierunkach z wyjątkiem rolniczych. a łącznie z Gdynią i Sopotem – 85. które poprzednio pełniły rozmaite funkcje (przykładem jest Gdańska WyŜsza Szkoła Administracji zlokalizowana na Stogach w dawnym ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym PKP). turystów z zagranicy.5. W 2005 r. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej 17 . Są teŜ instytucje prowadzące wyłącznie studia podyplomowe. Są to m. Poprawiają one jakość Ŝycia mieszkańców miasta i regionu. z tego 147 tys. Według danych Portu Lotniczego Gdańsk ruch lotniczy w 2006 r.5 tys. − mało sprawne rozwiązania komunikacyjne wewnątrz miasta i aglomeracji. Uczelnie dysponują duŜymi rezerwami terenów rozwojowych.Śródmieściu Historycznym. na studiach dziennych). Dowodem na to są: − niezbyt dotąd eksponowane i eksploatowane atrakcje turystyczne. osób (w tym około 34 tys. AMG i AWFiS. Czynnikiem obiektywnym ograniczającym rozwój funkcji turystycznej jest krótki sezon letni. − na Wyspie Sobieszewskiej. osób. − realizowane i planowane obiekty oraz urządzenia ogólnomiejskie słuŜące podniesieniu atrakcyjności pobytu turysty. Akademia Muzyczna. W Gdańsku ma swą siedzibę sześć uczelni państwowych: Uniwersytet Gdański.4 Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej Miasto Gdańsk będące stolicą regionu i miastem centralnym Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego skupia wiele obiektów infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym. 1. − brak instytucji koordynującej róŜne krajowe i międzynarodowe projekty turystyczne. ich rozproszenie jest skutkiem adaptacji do celów dydaktycznych obiektów. Wydziału Elektroniki. Siedlickiej oraz sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. W Śródmieściu mają swoje siedziby uczelnie artystyczne. sportowych.3.5. Politechnika Gdańska. − w Pasie Nadmorskim Zachodnim. Pomimo bogatej i zróŜnicowanej oferty w Gdańsku zdecydowanie dominuje krótkopobytowa turystyka krajoznawcza. pasaŜerów. Kompleks parkowo-leśny jest praktycznie pozbawiony obiektów obsługi ruchu turystycznego. − słabo rozwinięte zaplecze dla sportów wodnych i innych form aktywnego spędzania czasu. − niedostateczna baza w porcie dla obsługi podróŜy turystycznych. Nauka i szkolnictwo wyŜsze Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem jest waŜnym ośrodkiem akademickim w Polsce. Telekomunikacji i Informatyki PG przy ul. gdzie się mieszczą UG. − brak zaplecza dla tzw. gospodarczych. Akademia Medyczna. Dynamiczny wzrost wynika m. co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 21 miejsc noclegowych. Sam Gdańsk zajmuje siódme miejsce w Polsce pod względem liczby studentów. Wiele czynników ogranicza rozwój funkcji turystycznej. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje jedenaście uczelni prywatnych. − wolne tereny dla lokalizacji bazy turystycznej. wzrost ruchliwości społeczeństwa i fakt. Miasto ma 9. PG. BaŜyńskiego. miejsc noclegowych. Ŝe turystyka przestaje być elitarną formą spędzania wolnego czasu. który pełni równieŜ funkcję rekreacyjną dla gdańszczan.7 tys. − 1. z uruchomienia połączeń tanimi liniami lotniczymi. co stanowiło podwojenie wartości z 2005 r. − mała liczba i niewysoki cięŜar gatunkowy imprez kulturalnych. Zarówno turystyka morska.in.

łe kluby studenckie. 18 . kluby muzyczne. kościół Chrześcijan Baptystów – pierwszy zbór. kościół Wolnych Chrześcijan. Kino śak Kameralne. kultu kościół św. parafia prawosławna św. Bartłomieja. Mikołaja. Brygidy. Centrum Herdera UG miejsca Bazylika Mariacka. Neptun. kościół św. kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Inwestycje z zakresu sportu i rekreacji mają znaczący wpływ na podniesienie atrakcyjności osadniczej miasta i wzbogacenie jego oferty turystycznej. wioślarskie i kajakowe (w tym Narodowe Centrum śeglarstwa). Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej. np. Ponadlokalne obiekty kultury w Gdańsku Obiekt teatry. NajwaŜniejsze gdańskie obiekty kultury o znaczeniu ponadlokalnym przedstawiono w ujęciu przestrzennym w tabeli nr 2.obejmują obiekty z zakresu oświaty i nauki. Biblioteka Brytyjska UG. Nie jest ona jednak w pełni dostosowana do zmieniających się oczekiwań mieszkańców i turystów. galerie sztuki Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ------------- Ewangeliczny Kościół Reformowany. Ponadlokalne kubaturowe urządzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej to: hala sportowo-widowiskowa Olivia z krytym lodowiskiem. Gdańsk pozostaje głównym ośrodkiem kulturalnym Pomorza. Akademicki Ośrodek Sportowy Politechniki Gdańskiej. Muzeum Archidiecezjalne ----- ----- ----oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – twierdza Wisłoujście i Westerplatte ----- ----- biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.kluby muzyczne. Jana. obiekty klubu sportowego Lechia Gdańsk. Centralne Morskie. molem i parkami w pasie nadmorskim. Archeologiczne. meczet muzułmański. PAN. Tab. Zabytkowa Kuźnia Wodna. sale koncertowe kina muzea Śródmieście Teatr WybrzeŜe. parki (w tym park Oliwski z ogrodem botanicznym i palmiarnią). kościół Zielonoświątkowy.C. tor motokrosowy w Świętym Wojciechu oraz przystanie Ŝeglarskie. sportu i rekreacji. ochrony zdrowia. basen SKS Start. obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. parafia greckokatolicka św. związanej z wodą. kluby studenckie Katedra Oliwska. Polska Filharmonia Bałtycka Wrzeszcz Teatr Miniatura. W Gdańsku są zlokalizowane w większości w Centralnym Paśmie Usługowym. kultury. parafia polskokatolicka BoŜego Ciała pozosta. J. Terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne to: ogród zoologiczny. kościół Chrześcijan Baptystów – drugi zbór. Techniczna CTO. 2. (8 sal). plaŜe z kąpieliskami. Wojciecha ----- ----- ----- ----- ----- ----- Gdańsk dysponuje zróŜnicowaną bazą rekreacyjno-sportową. Państwowa Opera Bałtycka Oliwa ----Południe ----Zachód ----Port ----- Cinema City Krewetka Multikino (10 sal). Historyczne Miasta ----Gdańska Kinoplex (8 sal) oddziały Muzeum Narodowego (Pałac Opatów i Spichlerz Opacki). Poza CPU znajdują się obiekty terenochłonne i o szczególnej lokalizacji. Korzeniowskiego. Sanktuarium św. Helikon Narodowe.

szpitale prywatne (NZOZ Szpital Ortopedyczno-Chirurgiczny Jankowo. św. Kopernika. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. prof. Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy.in. szczególnie specjalistyczne (m. T. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA). Funkcję ponadlokalną pełnią szkoły ponadgimnazjalne. Szpital Specjalistyczny im. Bilikiewicza. kształcące kadrę dla gospodarki morskiej czy szkoły artystyczne) i renomowane licea ogólnokształcące. Ponadlokalne urządzenia ochrony zdrowia stanowią bazę mogącą przy obecnych standardach obsługi i odpowiednim poziomie finansowania w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców regionu. NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia) oraz wiele wysoko specjalistycznych przychodni. w których 20% to uczniowie spoza Gdańska.W Gdańsku istnieje dobrze rozwinięta sieć obiektów z dziedziny oświaty. Pomorskie Centrum Traumatologii. 19 . 7. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Funkcję ponadlokalną w Gdańsku pełnią szpitale drugiego i trzeciego stopnia referencyjnego (kliniki Akademii Medycznej. Wojciecha Adalberta. M.

zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. moŜna obecnie uznać za obszar w większości ukształtowany i wypełniony zainwestowaniem mieszkaniowo-usługowym i produkcyjnym. Tu zlokalizowano waŜne inwestycje transportowe: Obwodnicę Trójmiasta i lotnisko.2. Wewnątrz terenów zainwestowanych dolnego tarasu znajdują się liczne tereny wolne – niezabudowane. Za dopuszczeniem tych terenów do inwestycji przemawiają następujące fakty: – decyzja o powtórnym przeznaczeniu tych terenów na cele rolnicze byłaby pozbawieniem władających praw nabytych i spowodowałaby serię roszczeń o odszkodowania z tytułu spadku wartości gruntów. Większa część tego obszaru nie jest jeszcze zabudowana i stanowi główne tereny rozwojowe miasta. − nieuregulowane stany władania. Główne problemy utrudniające lub spowalniające tempo inwestycji to: − trudne do likwidacji stany istniejące (ogródki działkowe i przydomowe. jednakŜe tereny dostępne dla inwestycji na dolnym tarasie nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb rozwoju miasta. współtworząc tzw. Dolny taras w południowo-wschodniej części miasta obejmuje część śuław Gdańskich i jest obszarem rolniczym. muszą być uwzględniane w planowanym rozwoju miasta. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta trzeba zwrócić uwagę na wielkoprzestrzenne obszary tworzące toŜsamość miasta. port wewnętrzny. – gminy ościenne w swoich planach nie uwzględniają gdańskiej idei rozwoju miasta do wewnątrz i pod presją sprzedających ziemię (a ceny są niŜsze niŜ w Gdańsku) wyznaczają olbrzymie obszary pod budownictwo mieszkaniowe. garaŜe. drzewa). − wyŜsze często koszty inwestowania wynikające m.6 i 14. W Gdańsku w najbliŜszych latach nastąpi znacząca intensyfikacja zagospodarowania istniejących struktur. − protesty mieszkańców i organizacji pozarządowych. niezaleŜnie od ochrony prawnej niektórych z nich. – miasto wykonało główne ciągi infrastruktury technicznej na zewnętrznych terenach rozwojowych: kolektory „Morena” i „MW-1”. zabudowane ekstensywnie lub zabudowane tymczasowo i są one stopniowo wykorzystywane.4). WyŜej wymienione utrudnienia. Strefa ta zawiera ciekawe i wartościowe punkty ekspozycji czynnej krajobrazu (potencjalne punkty i ciągi widokowe). rafineria z bazą PERN-u. a takŜe zespół portowoprzemysłowy Nowego Portu i Portu Północnego. Wokół tej osi grupuje się najwięcej usług ogólnomiejskich. Obszary te. pomimo Ŝe nie mają pełnego uzbrojenia. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Strukturę funkcjonalno-przestrzenną współczesnego Gdańska wyznaczają przede wszystkim uwarunkowania naturalne. zespół wypoczynkowy Wyspy Sobieszewskiej) i portowoprzemysłowe (Port Północny. Tereny na dolnym tarasie są na ogół tylko pozornie moŜliwe do szybkiego zainwestowania. Słowackiego. identyfikujące Gdańsk i odróŜniające go od innych duŜych miast. dziewiętnastowieczny Wrzeszcz. napotyka wciąŜ duŜe trudności. Tu połoŜone jest Śródmieście z zabytkowymi strukturami historycznymi przede wszystkim Głównego i Starego Miasta. – wydano wiele decyzji administracyjnych dotyczących realizacji nowych zespołów mieszkaniowych. Dotychczasowe przeznaczenie. Pas Nadmorski Zachodni.3. Dolny taras. a takŜe kapitałochłonność tego procesu skłaniają inwestorów do wchodzenia na zewnętrzne tereny rozwojowe. są one jednak w większości trudno dostępne. Historyczne dzielnice zostały w latach powojennych wypełnione zabudową mieszkaniową o charakterze blokowym. Centralne Pasmo Usługowe (CPU) miasta i aglomeracji – jeden z głównych wyznaczników ich toŜsamości. ale takŜe zjawiska przyrodnicze (Trójmiejski Park Krajobrazowy. po stronie zachodniej dolnego tarasu przebiega krawędź Wysoczyzny Gdańskiej. Dalej. na którą składają się: ciąg uliczny. krawędź Wysoczyzny Gdańskiej). czyli wypełnienia istniejących struktur i intensyfikacji zabudowy. a w południowej wypełniona mniej atrakcyjnymi i bardziej rozdrobnionymi zespołami terenów otwartych i zabudowanych. skupiający do niedawna wszystkie tereny zainwestowania miejskiego. Przecięte są główną osią komunikacyjną aglomeracji o kierunku północ–południe. Jednak idea rozwoju miasta do wewnątrz. ciepłociągi na Chełm. przede wszystkim ośrodkotwórczych. w północnej części porośnięta lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. współczesne struktury usługowe (Centralne Pasmo Usługowe. 20 .in.3. a zatem niewykorzystane. wyspa Ostrów). Trasę WZ. Są to przede wszystkim zespoły zabudowy historycznej ze Śródmieściem Historycznym i zespołem pocysterskim w Oliwie (temat obszarów historycznych budujących toŜsamość miasta będzie jeszcze rozwinięty w podrozdziałach 4. o czym jest mowa w podrozdziale 12. linia kolejowa dalekobieŜna i SKM. z wyŜszych cen gruntów. rozbudowę zachodniego odcinka ul. stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 2.1. które zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele budowlane. pocysterska Oliwa. konieczności przebudowy infrastruktury magistralnej i komunikacji oraz stosowania bardziej zaawansowanych i droŜszych technologii budowlanych. Górny taras to tereny włączone do miasta i zabudowywane w okresie powojennym.

usług bytowych. które ukształtowały się w ostatnich latach na terenie Gdańska. które w znacznej części są w gestii władz miasta. Usługi dzielnicowe Śródmieścia.1. Wrzeszcza i Oliwy. Szczególne miejsce zajmuje grupa zjawisk. środowiskowe. 2. Outlet Fashion House). zwłaszcza na terenach intensywnie zabudowanych. Dlatego teŜ rozwiązywanie tych problemów wymaga bardzo róŜnorodnego podejścia i zróŜnicowanych kierunków i form działania. gastronomii. np. Chodzi o obszary zdegradowane. Współczesne wielkoprzestrzenne obiekty handlowo-usługowe pełnią róŜnorodne funkcje usługowe. inne – moŜliwe do pokonania i wymagają jedynie działań organizacyjnych. która decyduje o poziomie hierarchicznym ośrodka. a takŜe powstają nowe obiekty. skutkuje ostatnio wyraźnym wzrostem zainteresowania terenami od lat niezrealizowanych centrów dzielnicowych. a takŜe mieszkaniowe. oprócz pojęcia ośrodka usługowego funkcjonującego w tradycyjnej urbanistyce. uzyskiwanymi w wyniku restrukturyzacji terenów stoczniowych i terenów przemysłowo-składowych. W obszarze Centralnego Pasma Usługowego trwa intensywna modernizacja i restrukturyzacja obiektów istniejących. Ośrodek usługowy to koncentracja obiektów usługowych. strukturalne. Ośrodki dzielnicowe. tworząc pod jednym dachem jednobryłowy ośrodek usług ponadpodstawowych. Problemy te mają rozmaity charakter: niektóre z nich są trwałe. które stopniowo wypełniają tę strukturę. Pełni funkcję ośrodka ogólnomiejskiego i metropolitalnego skupiającego obiekty usługowe ośrodkotwórcze i znaczną grupę obiektów usługowych o swobodnej lokalizacji. 21 . decydująca o toŜsamości Trójmiasta. Auchan. Współczesny rozwój handlu i usług wymaga wprowadzenia nowych pojęć. przy którym pojawiają się kolejne obiekty korzystające z renty połoŜenia. poza wspomnianym wyŜej centrum handlowo-usługowym Carrefour. z których część nie spełnia oczekiwań i wymagań społeczności miasta i nie moŜe być zaliczona do kategorii harmonii i ładu. Dotyczy to ośrodków usługowych w dzielnicach Wrzeszcz (Brzeźno). jak i górnym tarasie nastąpiło i trwa obniŜanie rangi wielu ośrodków usługowych ponadosiedlowych aspirujących wcześniej do rangi ośrodków dzielnicowych. Przywidzka) kolejnymi obiektami usługowymi. Rosnąca świadomość ekonomicznej wartości przestrzeni. m2 powierzchni sprzedaŜowej. czyli wyŜsze uczelnie. Obudowywanie dróg wzdłuŜ obwodnicy (ul. Dzięki swojej skali CPU i ZPHU realizują programy dzielnicowe w zakresie handlu.2. w których sklepy coraz częściej pełnią funkcję sklepów „awaryjnych” (podstawowe zaopatrzenie odbywa się w hipermarketach). utrudniając kreacje ośrodków dzielnicowych połoŜonych centralnie względem rozmieszczenia mieszkańców. Południe (PasaŜ Chełmski). Główne problemy i zagroŜenia ładu przestrzennego Ład przestrzenny w rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość. przede wszystkim usługowe.1. W zakresie handlu pasmo to jest konkurencyjne względem CPU. Kołobrzeskiej w Oliwie (ranga tego ośrodka została wzmocniona silnym powiązaniem z CPU i w końcowym efekcie włączona do CPU) oraz ośrodek przy centrum handlowo-usługowym Carrefour. Niektóre z tych terenów zostały przeznaczone na inne cele (np. połoŜony poza CPU. Przymorze. Oliwa (śabianka). które spełnia uwarunkowania i wymagania funkcjonalne. Najistotniejsze aktualne problemy ładu przestrzennego dotyczące całego obszaru miasta to: 1) zaległości w dostosowywaniu układu komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej i społecznej do rosnących potrzeb. obecnie postrzeganych jako ewidentne zakłócenie ładu przestrzennego. na styku dwóch dzielnic: Śródmieścia i Wrzeszcza. Szczególnie Śródmieście dysponuje duŜymi rezerwami terenowymi. ośrodkotwórczych o podobnej częstotliwości korzystania. z towarami luksusowymi włącznie. Zaspa – pas startowy. Istotne zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gdańska wywołały liczne inwestycje handlowe wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta: (Centrum Handlowe Osowa. szkoły i szpitale. inne uzyskują szansę zaistnienia dzięki lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH). których skuteczne rozwiązanie wymagałoby zmian obowiązujących przepisów prawnych. Jest to struktura aglomeracyjna mająca swoją kontynuację w Sopocie i Gdyni. czasu i środków finansowych. koncentrują się w CPU. Centrum Handlowe Matarnia.2. ObniŜa się teŜ ranga ośrodków podstawowych. Centralne Pasmo Usługowe i inne miejsca koncentracji usług Miejscem największej koncentracji usług i administracji w Gdańsku jest Centralne Pasmo Usługowe (CPU) rozciągające się wzdłuŜ głównej osi komunikacji drogowej i kolejowej. społeczno-gospodarcze. z najwaŜniejszymi ogniwami w Śródmieściu. Są teŜ i takie. Hale sprzedaŜowe otaczają bowiem sklepy oferujące towary o coraz wyŜszym standardzie. Na skutek koncentracji usług w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych zarówno na dolnym. to obiekty przy ul. a takŜe produkcyjnymi i składowymi zamienia strukturę węzłową ZPHU w pasmowo-węzłową. Wrzeszczu i Oliwie. Dotychczasowe i obecnie trwające procesy rozwojowe miasta wygenerowały i nadal generują takie ukształtowanie przestrzeni i takie zjawiska przestrzenne.1. stanowiących jednak bardzo istotny potencjał rozwoju przestrzennego miasta. Wyspa Piecewska na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami jako funkcją towarzyszącą). Wszystkie te aspekty mówią o stanie ładu przestrzennego Gdańska. MoŜna juŜ mówić o Zachodnim Paśmie Handlowo-Usługowym (ZPHU). Galaktyczna. w tym rozległe tereny po likwidowanych funkcjach. które skupia ponad 130 tys. kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

wolnych. wprowadzające wyraźną i trwałą dysharmonię. co w połączeniu z przenoszeniem aktywności 2) 22 . wzajemnie nieskoordynowanej formie. 11) częste przypadki zawłaszczania przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących fragmentów terenów gminnych – niejednokrotnie przeznaczonych na cele komunikacyjne. i wymaga weryfikacji poglądów dotyczących kształtowania tych przestrzeni. w zespołach przyrodniczokrajobrazowych). a więc bardzo korzystnie połoŜone tereny rozwojowe miasta: − kolonie mieszkaniowe o niskim standardzie zabudowy i wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną oraz strukturze urbanistycznej uniemoŜliwiającej prostą modernizację. 9) niedostateczne urządzenie przestrzeni publicznych poza najbardziej pryncypialnymi przestrzeniami w zabytkowych rejonach miasta – chaotycznie rozmieszczone tymczasowe kioski i pawilony handlowo-usługowe. w większości uwłaszczone. intensywne formy parkowania. najczęściej skorelowany z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi. nierespektujące wymogów ochrony walorów przyrodniczych. samorzutnie wykorzystywane na cele mieszkaniowe. obecnie sąsiadujących z przeciąŜonymi fragmentami podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz powstawanie na obszarach nieobjętych planami miejscowymi nowych realizacji zabudowy mieszkaniowej. urządzenia ułatwiające przemieszczanie się. − ogrody działkowe. na terenach tanich. Madison). 5) rozwiązania przestrzenne niekorzystne z punktu widzenia interesu publicznego. − zaśmiecanie i dewastacja terenu. przybudówki. a w wypadku nowych realizacji. problemami i zagroŜeniami ładu przestrzennego: Obszary centralne. np. 7) liczne powojenne plomby w zespołach zabudowy zabytkowej. zwłaszcza Centralne Pasmo Usługowe (CPU): 1) typowe dla centralnych dzielnic miast uciąŜliwości zamieszkiwania w starszych budynkach mieszkalnych. sąd rejonowy i prokuratura przy ul. kanały zbiorcze infrastruktury technicznej itp. − ekstensywna. dodatkowo na ogół zarządzane w sposób roszczeniowy w stosunku do miasta niezaleŜnie od rzeczywistego stanu uŜytkowania poszczególnych działek. 2) niski poziom nasycenia przestrzeni zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi (wielopoziomowe rozwiązania komunikacyjne. 3) zaniedbanie i niski standard zagospodarowania większości terenów przydomowych w dawnych zasobach komunalnych jako skutek m. Poszczególne struktury przestrzenne miasta dodatkowo charakteryzują się specyficznymi niedostatkami. fragmentaryczne dobudowy i przebudowy. przypadkowo rozproszona i z reguły szpecąca zabudowa uwłaszczonych garaŜy boksowych. brak bezpieczeństwa. 10) zespół niekorzystnych zjawisk na terenach lasów komunalnych i TPK. nadbudowy dachów. ograniczający powiązanie ich z terenami otwartymi poza granicami miasta oraz prawidłowe i pełne wykorzystanie rekreacyjne tych bardzo atrakcyjnych terenów: − brak zagospodarowania rekreacyjnego przy duŜym zapotrzebowaniu ze strony mieszkańców. 3) obserwowana w ostatnich latach tendencja wypierania handlu z tradycyjnych ulic handlowych na rzecz siedzib banków i punktów obsługi telefonii komórkowej w połączeniu z koncentracją w pobliŜu funkcji handlowych zlokalizowanych w wielkopowierzchniowych centrach usługowych (np.in. − przyciąganie patologicznych grup społecznych. szukanie za wszelką cenę indywidualizacji formy budynku przez udziwnione. Piekarniczej. 6) duŜa „bezwładność” form uŜytkowania i zagospodarowania terenów trudnych do zaakceptowania we współczesnym mieście. czasem kulturowych (np.) w stosunku do intensywności wykorzystania terenów. − zdegradowane nieuporządkowane tereny przemysłowo-składowe i kolejowe. Centrum Kultury Tatarów w parku Oruńskim). o nieciekawej. windy dla niepełnosprawnych. prowadzonej w ubiegłych latach błędnej polityki wydzielania działek do sprzedaŜy mieszkań po obrysach budynków mieszkalnych. 4) zjawisko rozpraszania usług wyŜszego rzędu poza obszar CPU (np. nierespektujących wymaganego dla terenów mieszkaniowych standardu akustycznego w warunkach świetnej koniunktury na mieszkania. Manhattan. zwłaszcza w atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacjach. zwłaszcza w strefach przyległych do zabudowy. łatwych do wyposaŜenia w rozległe parkingi i niezagroŜonych protestami mieszkańców). 4) powstawanie centrów usługowych na terenach połoŜonych na obrzeŜach miasta i niezintegrowanych z zabudową mieszkaniową (np. przypadkowej. utrwalonych w świadomości mieszkańców. wykonane z tandetnych materiałów. 8) przejawy zniekształceń architektury przez pozbawione kultury i jakości. obce i dysharmonizujące elementy w elewacjach. wymiany stolarki. wymuszane przez inwestorów prywatnych w celu maksymalizacji zysku. stanowiących formę suburbanizacji. całkowicie niedostosowane do charakteru otaczającej architektury.zły stan techniczny i uŜytkowy znacznej części starszej zabudowy mieszkaniowej. co obniŜa atrakcyjność śródmiejskich otwartych przestrzeni publicznych. większość przypadków obszarów zdegradowanych naleŜy jednak traktować jako przyszłe wewnętrzne. zwłaszcza indywidualnych jednorodzinnych. nawet w sytuacjach uregulowanego stanu władania gruntami. przy Obwodnicy Trójmiasta. a takŜe potrzeb budowy infrastruktury technicznej i społecznej. często z substandardową zabudową. krajobrazowych.

− określenia zasad zagospodarowania terenów dla nowych inwestycji produkcyjnych. w tym przede wszystkim rezerwy terenowe pod projektowane ulice. Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych odzwierciedla nie tylko politykę przestrzenną miasta. bloki przy al.. W znacznie mniejszym stopniu plany miejscowe były sporządzane dla terenów istniejącego i adaptowanego bez większych zmian zagospodarowania. mieszkaniowo-usługowe oraz komunikacyjne. wynikająca z obaw co do skutków finansowych uchwalenia planu.1. zwłaszcza komunalnych (osiedla Łozy w Brzeźnie. obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. Jedynie w północno-wschodniej części dzielnicy. 3) postępująca dekapitalizacja techniczna i degradacja społeczna niektórych blokowisk. na których nie występują szczególne wartości wymagające ochrony. Strefa nadmorska: 1) niedostateczne zaplecze parkingowe dla uŜytkowników (głównie plaŜ). Dotyczy to takŜe licznych terenów poprzemysłowych i powojskowych przekształcanych na funkcję usługową i usługowo-mieszkaniową. były sporządzane przede wszystkim w celach: − podtrzymania rezerwacji terenów na cele publiczne przed wygaśnięciem planów miejscowych sporządzanych na podstawie ustawy z 1984 r. Powojenne blokowiska komunalne lub naleŜące do spółdzielni mieszkaniowych: 1) schematyczne układy urbanistyczne i uniformizacja form architektonicznych. ale teŜ jego politykę planistyczną. Stogi. często w formie wyspowych enklaw w krajobrazie rolniczym. 4) duŜe i kosztowne w usuwaniu braki w zaspokojeniu rosnących potrzeb parkingowych. 5) odczuwalny w krajobrazie brak zieleni wysokiej wokół nowej zabudowy mieszkaniowej. niemających planów miejscowych. − ustalenia zasad ochrony istotnych walorów przyrodniczych i kulturowych. czyli uchwalane począwszy od stycznia 1995 r. na części terenów postoczniowych i Polskim Haku. 2) nienadąŜanie z realizacją systemów transportowych i infrastruktury społecznej za dynamicznie rozwijającą się zabudową. Obecnie obowiązujące plany. 2) sposób zagospodarowania i eksploatacji przestrzeni międzyblokowych. np. mieszkaniowych lub mieszanych oraz obszarów przewidzianych do zasadniczych przekształceń. w tym naturalnych terenów zielonych. niŜ to rzeczywiście określa polityka przestrzenna. utrudniający lub uniemoŜliwiający właściwe wydzielenie poszczególnych budynków (i terenów im przynaleŜnych) w odrębne wspólnoty mieszkaniowej. Wojska Polskiego). 4) ignorowanie – na terenach niemających planów miejscowych – istniejących powiązań ekologicznych. w tym projektowane ulice układu podstawowego miasta stanowiące obwiednię Śródmieścia. które przeznaczają tereny na cele usługowe. ŚRÓDMIEŚCIE Prawie cały obszar Śródmieścia Historycznego (około 88%) jest pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nowe tereny rozwojowe: 1) nierównomierne i chaotyczne realizowanie zabudowy na nowych terenach. co powoduje nieodwracalne straty i obniŜa walory zamieszkiwania (wynika to często z błędnego przeświadczenia o nieograniczonych zasobach obszarów zielonych na peryferiach miasta w sąsiedztwie lasów). Wisłoujścia. 3) zbyt intensywne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach peryferyjnych miasta. dla większości powojennych osiedli mieszkaniowych. funkcjonalnym i społecznym. jest to pewne zagroŜenie dla przyszłego ładu przestrzennego w wypadku osiedli budowanych na gruntach prywatnych. a przeznaczenie mieszkaniowe jest reprezentowane w mniejszym wymiarze ilościowym. jest przewidziane zachowanie niewielkich enklaw istniejących funkcji produkcyjno-usługowych.3. stanowiące główną przyczynę dezorganizacji ruchu i dewastacji terenów zielonych w sezonie letnim. wpływające na jakość warunków zamieszkiwania w aspekcie środowiskowym.. Dlatego w obowiązujących planach w nikłym stopniu występuje na przykład przeznaczenie na cele rolnicze. 3) zbyt bliskie połoŜenie niektórych terenów mieszkaniowych względem portu i przemysłu. w sposobie zagospodarowania i zabudowy terenu. 2. usługowych.handlowo-usługowej na obrzeŜa miasta moŜe ograniczyć szanse na wykreowanie w przyszłości prawdziwego centrum metropolitalnego w CPU. 2) ekstensywnie uŜytkowane tereny w granicach portu (zwłaszcza w odcinku ujściowym Martwej Wisły) stanowiące dysonans w sąsiedztwie terenów i obiektów o najwybitniejszych wartościach kulturowych (np. spowodowane brakiem narzędzi do etapowania urbanizacji (jedynym powodem uruchomienia nowych terenów budowlanych jest wola prywatnego właściciela terenu). Westerplatte). 6) niedostateczne powierzchnie zieleni parkowej oraz rezygnacja z ustalania w planach ulic dojazdowych i wewnętrznych. Tereny historycznych fortyfikacji 23 .

miejskich (Grodzisko, Biskupia Górka, Opływ Motławy) znalazły swoje odzwierciedlenie w planach miejscowych w postaci urządzonej zieleni publicznej. Obszar Siedlec, praktycznie zdeterminowany istniejącą zabudową, jest w niewielkim stopniu pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na tym terenie dominuje przeznaczenie mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Łącznie 44% obszaru dzielnicy Śródmieście (z wyjątkiem Ŝuławskich terenów rolniczych poza linią urbanizacji) jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

WRZESZCZ
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 33,3% powierzchni dzielnicy Wrzeszcz większość terenów przeznacza się na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz usługowe, na cele komunikacyjne, w tym projektowane ulice układu podstawowego miasta, a takŜe pod róŜne formy zieleni (urządzona zieleń publiczna, zieleń ekologiczno-krajobrazowa oraz istniejące lasy i wyjątkowo pozostawiane ogrody działkowe będące elementami OSTAB). Przeznaczenie usługowe i mieszane usługowo-mieszkaniowe dominuje zwłaszcza w Centralnym Paśmie Usługowym, często na restrukturyzowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych oraz w sąsiedztwie waŜniejszych ulic. Przeznaczenie mieszane produkcyjno-usługowe nieuciąŜliwe występuje na niewielkich powierzchniach i prawie wyłącznie na stosunkowo wąskich pasach terenów naraŜonych na silne uciąŜliwości komunikacyjne.

OLIWA
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 24% powierzchni dzielnicy Oliwa (po wyłączeniu terenów lasów objętych Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym udział ten osiąga 55%) większość terenów została przeznaczona na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, usługowe oraz komunikację i róŜne formy zieleni. Usługi dominują w Centralnym Paśmie Usługowym i w sąsiedztwie głównych ulic, w tym po obu stronach głównej osi układu transportowego Gdańsk – Gdynia. W pasie nadmorskim i Oliwie Górnej na styku z krawędzią wysoczyzny dominują zieleń i usługi turystyczno-rekreacyjne.

POŁUDNIE
Struktura funkcjonalna dzielnicy Gdańsk Południe wynikająca z obowiązujących planów miejscowych obejmujących około 80% obszaru dzielnicy to zróŜnicowana oferta terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Mieszkaniowy charakter dzielnicy jest wzbogacony o układ ośrodków usługowych o róŜnej randze oraz strukturę przyrodniczo-rekreacyjną opartą na Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie. W pasie wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta przewiduje się obszary koncentracji stref produkcyjno-usługowych – część Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego (ZPHU).

ZACHÓD
46% powierzchni dzielnicy Zachód, a po odliczeniu Lasów Otomińskich – ponad 50% jest objęta planami miejscowymi. Zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami poszczególne rejony w jednostkach urbanistycznych uzyskały w planach znaczną specjalizację funkcjonalną. W Osowej są funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, a w Barniewicach Owczarni (w tej samej jednostce urbanistycznej) – przemysłowe i usługowe. Klukowo-Rębiechowo oferuje tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne oraz obszary rozwojowe lotniska, Matarnia – głównie funkcje przemysłowe, a Złota Karczma (w tej samej jednostce urbanistycznej) – usługowe i mieszkaniowe. W Kokoszkach Przemysłowych przewaŜają funkcje przemysłowe, w Kokoszkach Mieszkaniowych zaś – mieszkaniowe i usługowe.

PORT
W ustaleniach planów miejscowych obowiązujących prawie na 82% obszaru dzielnicy Port zdecydowanie dominuje produkcyjno-usługowe przeznaczenie terenów. Znaczne tereny przeznacza się pod komunikację drogową i kolejową oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej słuŜące zarówno obsłudze miasta, jak i struktur produkcyjnousługowych. Przeznaczenia dla ww. funkcji występują przede wszystkim wzdłuŜ Martwej Wisły z wyraźną koncentracją po obu jej brzegach w ujściowym odcinku, w sąsiedztwie portu morskiego. Na fragmencie wyspy Stogi (poza granicami portu morskiego) oraz na Wyspie Sobieszewskiej znaczącą część obszaru zajmują tereny o ekstensywnych formach zagospodarowania i duŜym udziale powierzchni biologicznie czynnej,

24

stanowiące istotne elementy OSTAB: lasy nadmorskie, plaŜe, wydmy i inne formy zieleni nieurządzonej, a takŜe ogrody działkowe. Dopełnieniem są enklawy terenów rolniczych na Wyspie Sobieszewskiej oraz w rejonie dzielnic Rudniki i Błonia. Tereny przeznaczone pod funkcje: mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową zajmują w stosunku do ww. niewielkie powierzchnie i obejmują przede wszystkim istniejące osiedla.

2.1.4. Podstawowe dane o dzielnicach urbanistycznych i bilans uŜytkowania terenu 7
Powierzchnia miasta wynosi 265,5 km2. Podstawowe dane o dzielnicach zawiera tabela nr 2. Największą dzielnicą jest Port (87,6 km2), a najmniejszą – Wrzeszcz (26,5 km2). Powierzchnia pozostałych dzielnic zawiera się w przedziale od 33 do 44 km2. Najbardziej zaludnioną dzielnicą jest Wrzeszcz (145 tys. osób). Drugie miejsce zajmuje Oliwa (97 tys. osób) charakteryzująca się największą gęstością zaludnienia na terenach zainwestowanych. Najmniejsze zaludnienie wykazują dzielnice Zachód i Port. Śródmieście i Wrzeszcz to dzielnice o największej liczbie miejsc pracy (ponad 50 tys. zatrudnionych). Największym nasyceniem miejscami pracy charakteryzuje się jednak dzielnica Port – 705 miejsc pracy na 1000 mieszkańców przy średniej dla miasta 415. Najmniej miejsc pracy i najniŜsze nasycenie nimi wykazuje dzielnica Południe – 164 miejsca pracy na 1000 mieszkańców. Południe jest jednocześnie dzielnicą o bogatej ofercie terenów inwestycyjnych. Najmniejszą ofertę takich terenów wykazuje Oliwa. Ryc. 1. Struktura uŜytkowania terenu

Tereny mieszkaniowo-usługowe 19% Tereny o przewadze funkcji przemysłowo-składowej 5%

Tereny bez zainwestowania miejskiego 62%

Tereny infrastruktury transportowej i technicznej 8% Tereny w trakcie przekształceń 0% Urządzone tereny zielone 6%

Tereny zainwestowania miejskiego zajmują 102 km2, tj. tylko 38,4% powierzchni miasta (tab. 3). Największy udział terenów zainwestowania miejskiego wykazują dzielnice dolnego tarasu, a zwłaszcza Wrzeszcz, gdzie stanowią one 68% powierzchni dzielnicy. W dzielnicy Śródmieście, ze względu na rolniczy charakter śuław Gdańskich zaliczonych do tej dzielnicy, tereny zainwestowania miejskiego stanowią 48,6%. W pozostałych dzielnicach udział terenów zainwestowania miejskiego jest jeszcze niŜszy i oscyluje około 1/3 obszaru dzielnicy.

Bilansu terenów dokonano na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej, dlatego występują rozbieŜności w porównaniu z bilansem sporządzonym na podstawie danych geodezyjnych prezentowanych w publikacjach statystycznych.

7

25

Na terenach zainwestowania miejskiego główną pozycję zajmują obszary o przewadze funkcji mieszkaniowej wynoszące 40,2 km2 (tab. 3), co stanowi 15,1% powierzchni miasta i prawie 40% terenów zainwestowania miejskiego. Najwięcej terenów o przewadze funkcji mieszkaniowej znajduje się we Wrzeszczu (9,3 km2), gdzie stanowią prawie 35% powierzchni dzielnicy, i w dzielnicy Południe (7,5 km2 – 19% powierzchni dzielnicy). W Oliwie pomimo wysokiego zaludnienia tylko 5,1 km2 terenów jest przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową, co stanowi 14,6% powierzchni dzielnicy. Podobnie niski odsetek terenów mieszkaniowych jest w słabo zaludnionej dzielnicy Zachód. NajniŜszy udział terenów mieszkaniowych ma dzielnica Port – 6,2%. Spośród wszystkich terenów mieszkaniowych 56% stanowią tereny zabudowy o niŜszej intensywności, tj. do 4 mieszkań w budynku. Są one głównie skoncentrowane w dzielnicy Zachód (5,6 km2), gdzie obejmują prawie 90% terenów o przewadze funkcji mieszkaniowej (tab. 1). Tab. 1. Tereny mieszkaniowe wg dzielnic (w ha) Udział terenów W tym budownictwo Tereny o przewadze budownictwa funkcji wielorodzinnego na jednorodzinne i małe wielorodzinne mieszkaniowej terenach domy mieszkalne powyŜej 4 mieszkań ogółem mieszkaniowych dzielnicy (w %) 4020 2232 1788 44,5 675 466 209 31,0 925 321 604 65,3 506 160 346 68,4 745 388 357 47,9 705 561 64 9,1 544 336 208 38,2

Dzielnica

Gdańsk Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Południe Zachód Port

Tereny koncentracji usług zajmują 11,4 km2. Najwięcej terenów usługowych występuje we Wrzeszczu (3,2 km2), gdzie stanowią prawie 12% powierzchni dzielnicy, oraz w Śródmieściu i Oliwie. Tereny o przewadze funkcji przemysłowo-składowej zajmują 14,3 km2, co stanowi 5,4% powierzchni miasta. Prawie 70% terenów przemysłowo-składowych znajduje się w dzielnicy Port (10,5 km2). Tereny zajmowane przez drogi stanowią 2,9% powierzchni miasta i jest to wielkość zaniŜona, gdyŜ wliczono tylko ulice układu podstawowego, tj. ekspresowe, główne i zbiorcze. Powierzchnie ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych wliczono do obsługiwanych przez nie terenów. Urządzone tereny zielone obejmujące zieleń miejską, w tym parki i cmentarze (o powierzchni powyŜej 0,5 ha), ZOO i ogrody działkowe, zajmują powierzchnię 14,8 km2, co stanowi 5,5% powierzchni miasta. Do terenów zainwestowania miejskiego zaliczono równieŜ tereny w trakcie przekształceń, na których zanikła stara funkcja, a nowa się jeszcze nie ukształtowała (np. tereny byłych koszar). Najwięcej takich terenów występuje w dzielnicach Śródmieście (0,7 km2) i Wrzeszcz (0,33 km2). Tereny uŜytkowane rolniczo zajmują 46 km2 (17,5% powierzchni miasta). Są połoŜone głównie na śuławach Gdańskich zaliczonych do dzielnicy Śródmieście, gdzie stanowią ponad 41% jej powierzchni. W dzielnicach Port i Zachód udział terenów rolnych wynosi około 22%, a w dzielnicy Południe – około 9%. Lasy zajmują areał 46,6 km2, co stanowi 17,5% powierzchni miasta. Rozmieszczenie powierzchni leśnej jest nierównomierne: 43% gdańskich lasów znajduje się w Oliwie (20 km2), gdzie stanowią one 58,2% powierzchni dzielnicy. DuŜe kompleksy leśne są połoŜone w dzielnicy Port (13,7 km2), ale ich udział w powierzchni dzielnicy wynosi tylko 15,6%. PoniŜej przeciętnej dla miasta kształtuje się udział lasów w dzielnicach Śródmieście (0,4%) i Południe (6,3%). W bilansie uŜytkowania terenów (tab. 3) największą pozycję stanowi kategoria inne obszary biologicznie czynne. Są to nieuŜytki porolnicze, tereny zieleni nieurządzonej, wydmy, tereny zalewowe. Kategoria ta obejmuje 20% terenów miasta (53,3 km2). Kategoria innych obszarów biologicznie czynnych występuje przede wszystkim na terenach rozwojowych miasta – na Południu stanowi 47% powierzchni dzielnicy, na Zachodzie zaś – 29%. Znaczący udział ma jeszcze w dzielnicy Port (16%) i we Wrzeszczu (15%). Większość tych terenów w dzielnicach Południe i Zachód to przyszłe tereny rozwojowe miasta pod funkcję mieszkaniowo-usługową i przemysłowo-składową. Wody zajmują powierzchnię 15,9 km2 (6 %), z czego ponad połowę stanowi obszar morskich wód wewnętrznych. Pozostałe wody powierzchniowe zajmują 7,8 km2, co stanowi 2,9% powierzchni miasta. W zestawieniu ujęto grunty pokryte wodami płynącymi (cieki naturalne wraz z jeziorami i zbiornikami retencyjnymi oraz główne kanały melioracyjne), grunty pod wodami stojącymi i grunty pod rowami odwadniającymi zlokalizowanymi poza terenami polderów. Najwięcej wód powierzchniowych występuje w dzielnicy Port, gdzie stanowią one łącznie prawie 15% powierzchni dzielnicy (13 km2), w tym obszar morskich wód wewnętrznych wynosi 7,8 km2.

26

27

28

2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic urbanistycznych
2.2.1. Śródmieście
Dzielnica Śródmieście obejmuje trzy jednostki urbanistyczne znacząco zróŜnicowane funkcjonalno-przestrzennie: Śródmieście Historyczne, Siedlce i Orunię Olszynkę. Śródmieście Historyczne to główna ukształtowana przez wieki południowa część współczesnego Gdańska, połoŜona w pierścieniu nowoŜytnych fortyfikacji i wpisana do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Jest to obecnie dzielnica mieszkaniowo-usługowa, a do niedawna – takŜe przemysłowo-składowa. Największe znaczenie ma Główne Miasto, odbudowana po wojnie najbardziej reprezentacyjna część miasta stanowiąca główną atrakcję turystyczną, obecnie zmieniająca swój charakter dzięki konsekwentnej polityce inwestowania w podnoszenie standardu przestrzeni publicznych oraz przekształceniom parterowych lokali mieszkalnych na funkcje gastronomii i handlu o profilu turystycznym. Biskupia Górka i Grodzisko, jako zaniedbane fragmenty dawnych obwarowań miejskich, wysoko wznoszące się nad Śródmieściem, wymagają szczególnych działań rewaloryzacyjnych mających na celu wykształcenie zespołu rekreacyjnego i integracji przestrzennej z resztą Śródmieścia. Inne historyczne fragmenty Śródmieścia: Stare Miasto, Stare Przedmieście, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Nowe Ogrody zostały zdominowane przez funkcję mieszkaniową przemieszaną z usługami o zasięgu ponadlokalnym. Obszary te znacznie zniszczono w czasie wojny, a potem zabudowano współczesnymi obiektami, często blokami mieszkaniowymi o skali i formie nieadekwatnej do historycznego otoczenia i tradycji miejsca. Zachowały się tylko pojedyncze obiekty dawnych struktur urbanistycznych. W Śródmieściu Historycznym znajduje się wiele obszarów niezagospodarowanych, z których najlepszą lokalizację mają Targ Sienny i Targ Rakowy. Młode Miasto, Polski Hak, Ołowianka i Wyspa Spichrzów to w strukturze Śródmieścia tereny poprzemysłowe, zdegradowane, z fragmentami zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Tereny te, poza godnym odnotowania przekształceniem byłej elektrociepłowni na Ołowiance w zespół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, są praktycznie niewykorzystane i poza nielicznymi przejawami nowego zagospodarowania stanowią największe rezerwy terenów inwestycyjnych przewidzianych do restrukturyzacji. NaleŜy wspomnieć o wartościach symbolicznych związanych z „Solidarnością”, które w sposób niematerialny wzmacniają potencjał Młodego Miasta. Siedlce wraz z wchodzącym w obszar tej jednostki Suchaninem są częścią dzielnicy jednoznacznie zdefiniowaną przestrzennie i funkcjonalnie jako zespoły zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami podstawowymi. Wymagane są tu działania inwestycyjne wzbogacające śródmiejski charakter obszaru. Problemem tej części Śródmieścia są przekształcenia tzw. kolonii − struktur mieszkaniowych o niskim standardzie technicznym powstałych na terenach ogrodów działkowych z lat 30. XX w. Są one trudnym, ale atrakcyjnym lokalizacyjnie obszarem rozwojowym dzielnicy. Orunia Olszynka obejmuje fragmenty śuław Gdańskich, które w północnej i północno-zachodniej części są przewaŜnie zabudowane. Problemem tego terenu jest zagroŜenie powodziowe i wysoki poziom wód gruntowych, a takŜe uciąŜliwa komunikacja kołowa i kolejowa przebiegająca skrajem zachodnim Oruni Dolnik. Istniejące uwarunkowania oraz spustoszenia po powodzi (która nawiedziła ten rejon w 2001 r.) implikują konieczność działań rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych na całym obszarze. Południowa część Oruni Olszynki ma charakter rolniczy, który powinien być utrzymany ze względu na wysoką jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystne warunki zamieszkania.

2.2.2. W rzeszcz
Dzielnica Wrzeszcz rozciąga się od brzegu Zatoki Gdańskiej w Brzeźnie na północnym wschodzie do strefy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na zachodzie. Obejmuje 6 jednostek urbanistycznych: Brzeźno, Zaspę, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Brętowo, Piecki Migowo. Podstawowe funkcje Wrzeszcza to mieszkalnictwo, usługi o znaczeniu ponadlokalnym i komunikacja tranzytowa w stosunku do dzielnicy. Wyraźny jest stopniowy zanik istniejących jeszcze do niedawna w niewielkim wymiarze funkcji produkcyjnych i rolniczych. Wrzeszcz – jako jedna ze starszych dzielnic miasta – ma juŜ ukształtowaną i w znacznym stopniu wypełnioną strukturę przestrzenną (ok. 68% powierzchni dzielnicy to tereny zainwestowane). Charakterystyczne dla Wrzeszcza jest bogactwo form ukształtowania terenu (od płaskich terenów nadmorskich, tworzących tzw. dolny taras, aŜ po silnie urzeźbione obszary strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej), a jednocześnie róŜnorodność rodzajów pokrycia terenu (lasy, wody, słabo zainwestowane doliny potoków, ogrody działkowe, tereny zabudowy o róŜnych funkcjach, o bardzo róŜnych okresach powstania, róŜnej intensywności i wysokości, a takŜe odmiennych typach, charakterze i formach architektonicznych). NałoŜenie się tych cech w róŜnych wzajemnych kombinacjach zaowocowało ukształtowaniem się mozaiki typów fizjonomicznych o znacznej odrębności i stosunkowo drobnym „ziarnie” (największy obszar jednorodny to Zaspa). We Wrzeszczu dominują intensywne formy zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej typu kamienicowego i blokowego, uzupełnione bardziej ekstensywną zabudową kilku- i jednorodzinną. Dzielnica jest przecięta z południa na północ główną aglomeracyjną osią komunikacyjną wraz z Centralnym Pasmem Usługowym, które tworzy we Wrzeszczu wyraźną koncentrację postrzeganą jako jedno z głównych centrów handlowo-

29

usługowych miasta. Trwają w tym rejonie procesy przekształceń terenów i obiektów przemysłowo-składowych, wojskowych i kolejowych, intensyfikacji funkcji usługowych (głównie w formie budowy duŜego centrum handlowousługowego). Nowym zjawiskiem jest ogromny napór inwestorów mieszkaniowych na wszystkie uzbrojone tereny, w tym w obrębie CPU, który prowadzi do poŜądanej intensyfikacji wykorzystania najcenniejszych terenów zainwestowanych. Inne waŜniejsze i charakterystyczne elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy – poza dominującymi ilościowo terenami mieszkaniowymi – to: − zgrupowanie ośrodków nauki (politechnika, akademia medyczna, część uniwersytetu, kilka mniejszych instytutów) na stosunkowo niewielkim obszarze w rejonie Centralnego Pasma Usługowego, − połoŜony obecnie w środku dzielnicy kompleks leśny Brętowa, Srebrzyska (z zabytkowym cmentarzem) i Jaśkowego Lasu o bogatych tradycjach rekreacyjnych, − brzeźnieński odcinek kąpielisk nadmorskich o specyficznym, indywidualnym charakterze (dawna wieś rybacka i załoŜenie zdrojowe z parkiem), − rozległe (w skali Wrzeszcza) obszary Zaspy, Brzeźna i Wrzeszcza Dolnego zajęte pod obiekty infrastruktury technicznej z terenami zieleni i otoczone ogrodami działkowymi (ujęcia wody, przewidziana do likwidacji oczyszczalnia ścieków). Potencjalne tereny inwestycyjne, choć niewątpliwie o wysokiej wartości ekonomicznej, są jednak w większości trudniejsze do inwestowania niŜ w nowych dzielnicach (Południe i Zachód) i podlegają róŜnym ograniczeniom rozwojowym. Większe przedsięwzięcia na terenach od dawna zainwestowanych wymagają trudnych i wielopłaszczyznowych działań restrukturyzacyjnych. Inwestowanie, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny, musi tu respektować wymogi ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych (np. lasy w centrum dzielnicy czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina StrzyŜy) i jest obciąŜone wyŜszymi kosztami na terenach o bardzo bogatym ukształtowaniu powierzchni. Prawie cały Wrzeszcz Dolny i duŜe obszary Wrzeszcza Górnego mają istotne wartości kulturowe, których ochrona stwarza ograniczenia dla inwestycji i niejednokrotnie jest źródłem konfliktów.

2.2.3.Oliwa
Dzielnica Oliwa stanowi północną część miasta graniczącą z Sopotem o dominującej funkcji mieszkaniowej. Struktura przestrzenna dzielnicy charakteryzuje się układem pasmowym, który wyznaczają: brzeg Zatoki Gdańskiej, tranzytowy układ transportowy (kolejowy i drogowy) oraz krawędź Wysoczyzny Gdańskiej. Elementy te zdecydowały o podziale dzielnicy na trzy jednostki urbanistyczne: − Oliwa Dolna – wypełniają ją jednorodne zespoły zabudowy mieszkaniowej, głównie powojennej – Przymorze DuŜe i Małe, śabianka, Osiedle Wejhera i zespół zabudowy z I połowy XX w. po wschodniej stronie linii kolejowej (dogęszczony częściowo powojenną zabudową wielorodzinną), tereny pasa nadmorskiego oraz niewielkie zespoły baz, składów, − Oliwa Górna – oprócz funkcji mieszkaniowej, na którą składają się przede wszystkim zespół starej Oliwy i mniejsze osiedla powojenne – CzyŜewskiego, VII Dwór (dawne Osiedle Młodych), rejon ulicy Dickmana i Bitwy Oliwskiej, znaczący udział ma zespół baz, składów, przemysłu w pasie przykolejowym, nauka (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Gdański), zdrowie (2 szpitale), kultura (Regionalny Ośrodek Telewizji, muzea), Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, zabytkowe dwory w ciągu ul. Polanki oraz zespół sportowy Hali Olivii, − Lasy Oliwskie obejmują strefę krawędziową Wysoczyzny i poza niewielkimi enklawami zabudowy mieszkaniowej, usług i ogrodów działkowych w Dolinie Radości oraz ogrodu zoologicznego jest to obszar w uŜytkowaniu leśnym. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nadmorskie stanowią 59% powierzchni Oliwy, aczkolwiek stopień zainwestowania dzielnicy (gdy wyłączy się lasy) naleŜy do najwyŜszych w mieście. Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku moŜliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące moŜliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych. Potencjalne moŜliwości rozwoju dzielnicy tkwią w rozwoju usług (podstawowych, dzielnicowych i ogólnomiejskich) zarówno na terenach dotychczas przeznaczanych na te cele, jak i na obszarach zanikającej funkcji przemysłowo-składowej. Rozwój funkcji usługowej (w tym szczególnie związanej z obsługą turystów) stanowi podstawową szansę dzielnicy.

2.2.4. Południe
Teren dzielnicy Południe obejmuje następujące jednostki urbanistyczne: Chełm, Jasień Szadółki, Zakoniczyn Łostowice, Maćkowy, Św. Wojciech. Dzielnica ta jest połoŜona na Wysoczyźnie Gdańskiej i charakteryzuje się duŜym

30

zróŜnicowaniem rzeźby terenu. RóŜnice wysokości sięgają ponad 100 m (od rzędnej około 10–12 m n.p.m. u podnóŜa skarpy Wysoczyzny do ponad 125 m n.p.m. w części północno-zachodniej). Obszar jest poprzecinany licznymi dolinami, które często wraz z ciekami wodnymi oraz towarzyszącą im zielenią odgrywają rolę naturalnych korytarzy ekologicznych. Warunki środowiskowe, walory krajobrazowo-przyrodnicze, nieduŜa odległość (zwłaszcza w północnej części dzielnicy) od centrum Gdańska, uzbrojenie terenu (kolektory kanalizacyjne „MW–1” i „Morena”, gazociąg średniopręŜny) sprawiają, iŜ teren dzielnicy Południe stał się bardzo atrakcyjny dla inwestycji mieszkaniowych. Początkiem pasma jest Chełm-Orunia – osiedle mieszkaniowe w zasadzie juŜ wypełnione i wyposaŜone w infrastrukturę społeczną. Kolejnymi najbardziej dynamicznie rozwijającymi się osiedlami są Ujeścisko i Szadółki. Jednocześnie obserwuje się realizację zabudowy mieszkaniowej w wielu rozproszonych lokalizacjach na całym terenie dzielnicy, łącznie z jednostkami peryferyjnymi, a takŜe terenami poza granicami Gdańska w gminach wiejskich. Ta wielka rozwojowa dzielnica mieszkaniowa jest pozbawiona ośrodka dzielnicowego, obiektów usługowych ponadpodstawowych o swobodnej lokalizacji oraz koncentracji miejsc pracy. Decyduje to o sypialnianym charakterze tej dzielnicy. Znaczne powierzchnie dzielnicy zajmują ogrody działkowe połoŜone często na bardzo malowniczych terenach o duŜych wartościach przyrodniczych, np. ogrody Nad Orunią przylegające do parku Oruńskiego czy ogrody nad jeziorem Jasień, które się przekształcają samoistnie w obszary quasi-mieszkaniowe, zatracając swój pierwotny charakter i deprecjonując przestrzeń. Na obszarze dzielnicy znajdują się dwa obiekty infrastruktury o znaczeniu ogólnomiejskim: cmentarz Łostowicki i składowisko odpadów komunalnych Szadółki.

2.2.5. Zachód
Dzielnica Zachód obejmuje następujące jednostki urbanistyczne: Osowę Barniewice, Klukowo Rębiechowo, Matarnię Złotą Karczmę, Kokoszki Przemysłowe i Kokoszki Mieszkaniowe. Jest ona połoŜona w całości na Wysoczyźnie Gdańskiej, między zachodnią granicą TPK, a granicą miasta, sięgając na południu po Lasy Otomińskie. W jej obrazie charakterystyczny jest poprzeczny do Obwodnicy Trójmiasta układ struktur funkcjonalno- przestrzennych wyznaczony ulicami powiązanymi w węzłach z obwodnicą. Jest to dzielnica wielofunkcyjna, o dominujących obecnie funkcjach mieszkaniowej, przemysłowej i komunikacyjnej (lotnisko). Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, zwiększający sukcesywnie ofertę i liczbę obsługiwanych pasaŜerów, stanowi waŜny bodziec rozwojowy dzielnicy, koncentrując potencjał produkcyjno-usługowy, w tym produkcje wysokich technologii. Zabudowa mieszkaniowa o charakterze podmiejskim, przewaŜnie willowa, o stosunkowo niewielkich gabarytach jest połoŜona biegunowo w dwóch największych skupiskach na północy (Osowa) i południu dzielnicy (Kokoszki Mieszkaniowe) oraz w Klukowie Rębiechowie. Ponad połowa powierzchni dzielnicy ma charakter rolniczy (pola, łąki, nieuŜytki), liczne są stałe ogrody działkowe. Nowym zjawiskiem o charakterze strukturotwórczym jest lokalizacja przy węzłach na Obwodnicy Trójmiasta centrów handlowo-usługowych o zasięgu ogólnomiejskim, a nawet ponadmiejskim tworzących Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe (ZPHU). O atrakcyjności krajobrazu dzielnicy decyduje rejon jezior Wysockiego i Osowskiego, Smęgorzyno, sąsiedztwo lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu. Tylko istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne (wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta, w Smęgorzynie) stanowią dysharmonię w krajobrazie. W dzielnicy występują pewne ograniczenia rozwojowe. W środkowej części dzielnicy, na północ od lotniska brak kanalizacji sanitarnej i znaczne oddalenie od odbiornika, którym jest kolektor „Morena”, utrudniają budownictwo. Inną niekorzystną okolicznością sprawiającą problemy przy realizacji funkcji publicznych jest przewaga własności prywatnej gruntu (ponad 65% powierzchni) na terenie dzielnicy.

2.2.6. Port
Dzielnica Port zajmuje wschodnią część miasta wzdłuŜ brzegu morskiego od Nowego Portu, przez wyspę Stogi, po Wyspę Sobieszewską o chronionym statusie wyspy ekologicznej. Obejmuje 6 jednostek urbanistycznych: Nowy Port, Młyniska Letnicę, Stogi Portowe, Stogi Mieszkaniowe, Błonia Płonia i Wyspę Sobieszewską. Główną funkcją dzielnicy jest gospodarka morska, tj. porty, stocznie oraz przemysł portowy uzupełnione innymi działalnościami przemysłowymi o zróŜnicowanym profilu. Rozwojowi tych funkcji sprzyjają bardzo dobre warunki, m.in.: − dostęp – najkorzystniejszy na całym polskim wybrzeŜu – do głębokiego akwenu morza w rejonie wyspy Stogi, − liczne rezerwy terenowe dla wprowadzenia nowego zainwestowania portowego i przemysłowego, − korzystna sieć powiązań transportowych – istniejących dróg (zwłaszcza po wybudowaniu mostu wantowego łączącego wyspę Stogi z ul. Elbląską), szlaków i stacji kolejowych, połączeń rurociągowych i elektroenergetycznych.

31

Letnica. Wynikają one z: − ochrony zasobów przyrodniczych (lasy. gdzie oprócz licznych przystani znajduje się Narodowe Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich. twierdza Wisłoujście. − rezerwy terenowe dla rozwoju zaplecza turystycznego (pensjonaty.Struktura portu gdańskiego jest podatna na rozwój nowoczesnego potencjału przeładunkowego. planując rozwój przestrzenny. Funkcja mieszkaniowa nie jest funkcją rozwojową dzielnicy. Stogi – Krakowiec – Górki Zachodnie. 32 . usługi). Komarach i Przegalinie. obszary chronionego krajobrazu. Przeróbka. Drugą równie waŜną i rozwojową funkcją dzielnicy są rekreacja i wypoczynek oraz turystyka. w tym turystyka wodna. rezerwaty przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha. wewnętrzne wody morskie). tereny rolnicze o wysokiej wartości agroekologicznej itp. − lasy stanowiące przedpola plaŜ. przede wszystkim w Sobieszewie. z którymi naleŜy się liczyć. Młyniska Letnica oraz w Stogach Portowych jest największym obszarem rozwojowym tych funkcji w granicach miasta. W dzielnicy występują równieŜ pewne ograniczenia rozwoju. obszary „Natura 2000”. parkingi. − ochrony strefy brzegowej morza (pas techniczny. w tym Ŝeglugi promowej i wycieczkowej. Uzupełniającą funkcją dzielnicy są osiedla mieszkaniowe wyposaŜone w podstawowy zestaw usług: Nowy Port. − wzajemnych relacji występujących tu funkcji (w szczególności sąsiedztwa mieszkalnictwa i portu oraz zakładów o duŜym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej). − atrakcyjne szlaki rowerowe. Kompleks zagospodarowania portowo-przemysłowego zlokalizowany w jednostkach urbanistycznych: Nowy Port. − sąsiedztwa obiektów o znacznej uciąŜliwości. lecz istniejące juŜ zasoby stanowią trwały element w strukturze zagospodarowania dzielnicy. Podobnie funkcja rolnicza na Wyspie Sobieszewskiej i w rejonie Błonia Południe objęta chronioną rolniczą przestrzenią produkcyjną.). − znane obiekty dziedzictwa kulturowego: pole bitewne Westerplatte. − brzegi Martwej Wisły i Wisły Śmiałej dogodne do rozwoju sportów i rekreacji wodnej. Walorami dla rozwoju tych funkcji (nie w pełni wykorzystanymi) są: − kąpieliska na Wyspie Sobieszewskiej i Stogach. − ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. Zielony Trójkąt i Rudniki. pas ochronny.

wskaźnik ten spada do 34. Wzajemne oddziaływania elementów i procesów środowiska przyrodniczego w mieście i na terenach otaczających nie są silne. zieleńce. byłe cmentarze wzdłuŜ al. Niedostateczne jest zwłaszcza powiązanie terenów na Wysoczyźnie z pasmem nadmorskim.3.1. Wykaz obiektów zieleni publicznej większych niŜ 0. W granicach miasta znajdują się teŜ jeziora: Jasień i Pusty Staw oraz części jezior: Osowskiego i Wysockiego. Zieleń publiczna zajmuje największe powierzchnie we Wrzeszczu i w Oliwie. wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody 3. Jelitkowski. ogrody działkowe. Leszczyńskich i park Ronalda Reagana (tereny w strefie ujęć wody pitnej Czarny Dwór i Zaspa) oraz cmentarze: Łostowicki i Srebrzysko. Mierzeja Wiślana i Pojezierze Kaszubskie). ZOO i rezerwat Ptasi Raj) zajmują w Gdańsku łącznie 24% powierzchni całkowitej miasta. Lasy stanowią główną część miejskiej zieleni publicznej w dzielnicach Port (w tym lasy na Wyspie Sobieszewskiej) i Zachód oraz istotną jej część w dzielnicach Wrzeszcz i Oliwa.5 m2/mieszkańca. Kanał Raduni (odbierający wody potoków z południowej części Gdańska) oraz rzeki Czarna Łacha i Radunia. Miejska zieleń publiczna jest uzupełniona przez urządzone tereny zieleni towarzyszącej innym funkcjom – terenom mieszkaniowym. będąca częścią Pojezierza Kaszubskiego). Ŝe na niektórych obszarach miasta występują tereny o ograniczonej przydatności dla budownictwa oraz trudne dla wykonawstwa prac inŜynierskich: grunty słabonośne. Wyjątkiem jest ciąg Potoku Oliwskiego. PobrzeŜe Kaszubskie. Środowisko przyrodnicze Gdańsk jest połoŜony w obrębie czterech odmiennych jednostek fizyczno-geograficznych (śuławy Wiślane. układ hydrograficzny i parametry klimatyczne wpływa ponadto połoŜenie Gdańska w strefie nadmorskiej charakteryzującej się specyficznym oddziaływaniem morza na środowisko przyrodnicze lądu. obszary o wysokim poziomie wód gruntowych (w tym groŜące osiadaniem) i zagroŜone powodziami. Do najwaŜniejszych zasobów przyrodniczych miasta naleŜy duŜa powierzchnia zieleni. obszary o duŜych spadkach (część z aktualnie czynnymi procesami osuwiskowymi – podrozdział 3. dla których obecnie brak koncesji na eksploatację. szczególnie towarzyszące rozbudowanemu układowi wód powierzchniowych. Steffensa. gdzie róŜnice wysokości względnych dochodzą do 100 m. Brzeźnieński. Oruński. rekreacyjnej i estetycznej dla mieszkańców miasta tereny zieleni są istotnym czynnikiem turystycznej atrakcyjności Gdańska.1 m2/mieszkańca). Jednak przy uwzględnieniu tylko terenów zieleni publicznej.5 m2/mieszkańca (a w Śródmieściu nawet do 9. deltowe ramię Wisły). W Gdańsku brak waŜnych zasobów surowców mineralnych. Do najwaŜniejszych terenów tego typu naleŜą historyczne załoŜenia parkowe – parki: Oliwski. Parki i zieleńce oraz cmentarze są nierównomiernie rozmieszczone na obszarze miasta. Występują tu jedynie iły (udokumentowane złoŜe Bysewo) i piaski (złoŜe Kiełpino Górne). Generalny brak przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza na terenie 33 . Budowa geologiczna tych jednostek powoduje. placom i ulicom. Stan środowiska. rozdzielone silnie rozczłonkowaną strefą krawędziową Wysoczyzny. Tereny lasów i zieleni (uwzględniono parki. dostępnej dla codziennej penetracji. Jako sztucznie wprowadzony element środowiska przyrodniczego zieleń miejska jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju przekształcenia. a zbyt intensywne wykorzystywanie terenów łatwo dostępnych prowadzi do ich degradacji oraz do wzrostu kosztów utrzymania. w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. parki nowo załoŜone: w rejonie ul. której dopływ Strzelenka jest odbiornikiem wód spływających z Wysoczyzny w kierunku zachodnim. Lasy są zgrupowane w północno-zachodniej części miasta (Lasy Oliwskie) oraz w pasie nadmorskim i nie tworzą ciągłego systemu przestrzennego. a takŜe złoŜa bursztynu. których nielegalna eksploatacja jest przyczyną powaŜnych szkód środowiskowych na obszarze mierzejowym. albo do Martwej Wisły (zachodnie. Z kolei do Motławy uchodzą: wybudowany w XIV w. stanowiąca część PobrzeŜa Kaszubskiego. co powoduje duŜe zróŜnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego na jego terenie.5 ha zawiera aneks nr 2. Na ukształtowanie terenu. śuławy są pokryte gęstą siecią kanałów i rowów odwadniających funkcjonujących w granicach poszczególnych polderów. cmentarze. Górny taras stanowi strefę wododziałową. W powszechnym odbiorze obszar Gdańska dzieli się na tzw. a najmniejsze – w dzielnicach Zachód i Południe. Dopływami tej ostatniej są potok StrzyŜa i rzeka Motława.5). z której wody spływają albo bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej (zlewnia Potoku Oliwskiego i rowu Kołobrzeska). co daje wskaźnik 144. oraz fragmenty śuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej) i górny taras (wierzchowina Wysoczyzny Gdańskiej. Zwycięstwa. paśmie penetracji (10 min dojścia od skraju lasu). wtórnej struktury środowiska. Wyjątkiem jest system hydrograficzny przenoszący łatwo i szybko wszelkie zagroŜenia z terenów połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie i z głębi kraju. przy czym 70% tej powierzchni stanowią lasy w tzw. dolny taras (Platforma Oliwsko-Wrzeszczańska. Obecny stan środowiska jest teŜ w znacznym stopniu efektem tysiącletniej historii nawarstwiania się skutków gospodarowania człowieka prowadzących do powstania tzw. obiektom usługowym i sportowym. Na terenie miasta liczne są takŜe tereny zajęte przez zbiorowiska naturalne lub zbliŜone do naturalnych. Oprócz funkcji ekologicznej.

m3 na dobę. zapewniających ich powiązanie z regionalnym systemem obszarów cennych przyrodniczo oraz terenami otwartymi poza miastem. Zasoby tylko wód podziemnych znacznie przekraczają aktualne zapotrzebowanie miasta na wodę i nie stanowią ograniczenia dla jego dalszego rozwoju. Uzgadniania jest lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. z czego większość to grunty orne. m3 na dobę. Przyroda prawnie chroniona Bogate ukształtowanie powierzchni miasta oraz specyficzne warunki przyrodnicze obszarów wydmowych pasa nadmorskiego sprzyjają znacznemu zróŜnicowaniu siedlisk i roślinności. poz. m3. Grunty rolne występują w 3 większych kompleksach: − w obrębie śuław Wiślanych – gleby bardzo wysokiej jakości (przewaga kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego).2. na której w granicach Gdańska wskazano obszar Bunkier w Oliwie. 8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ochrona obszarów OSTAB (omówiona w podrozdziale 13. obszary proponowane do objęcia ochroną oraz inne obszary cenne przyrodniczo) i ciągów łączących. a jedyne powierzchniowe ujęcie wody dla Gdańska zlokalizowane w Straszynie ma pozwolenie wodnoprawne na pobór 60 tys.1) polega na ustalaniu w planach miejscowych specjalnych zasad zagospodarowania. Miasto korzysta ze środowiska gmin sąsiadujących przez eksploatację na swoje potrzeby i ochronę powierzchniowego ujęcia wody Straszyn oraz lokalizację składowiska Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych w Wiślince. a jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 110 tys. 3 obszary chronionego krajobrazu (w tym 2 częściowo poza granicami miasta). 3. W granicach miasta występują liczne.4. Wody piętra czwartorzędowego wymagają uzdatniania ze względu na ponadnormatywną ilość związków Ŝelaza i manganu. 34 . Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna Według bilansu sporządzonego na uŜytek niniejszego studium tereny uŜytkowane rolniczo zajmują juŜ tylko 17. wiąŜących ze sobą najbardziej wartościowe róŜnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych). gdyŜ moŜe utrudnić prawidłowe działania portu) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Drugim zbiornikiem wód podziemnych w Gdańsku jest GZWP nr 112 – śuławy Gdańskie: część północna zbiornika (Taras Nadmorski) obejmuje północne części miasta. szczególne formy ochrony przyrody: fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z otuliną. Zachodni skraj Gdańska leŜy nad częścią GZWP nr 113 – śukowo. DuŜa część tej struktury jest juŜ utrwalona w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. część południowa (śuławy Gdańskie) część południową. Ten zbiornik wód piętra kredowego zalega na średniej głębokości około 150 m i na powierzchni około 1800 km2. 880). piętra czwartorzędowego. m3 na dobę. 4 rezerwaty przyrody. fragmenty 3 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) (konfliktogenne jest włączenie Portu Północnego do Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Zatoka Pucka”.5% powierzchni miasta. Ŝe nie oddziałują one negatywnie na otaczające obszary. Nr 92. Ptasi Raj i Mewia Łacha). Do kompetencji wojewody naleŜy ustanowienie postulowanych przez podległe mu słuŜby ochrony przyrody trzech nowych rezerwatów przyrody – Dolina Radości. Powierzchnia terenów o szczególnych walorach przyrodniczych chronionych na podstawie stosownej ustawy8 wynosi 9832 ha. 3. m3 na dobę. o ochronie przyrody (Dz. Pełny wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych zawiera aneks nr 3.3. lasy w Dolinie Bystrzca oraz Dolina Samborowo i Dolina Zielona. 5 uŜytków ekologicznych.miasta oznacza. Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych (tereny i obiekty objęte ochroną. a takŜe powiększenie trzech istniejących (Wąwóz Huzarów. Elementem lokalnej polityki ochronnej miasta w stosunku do istniejących na jego terenie struktur przyrodniczych jest wyznaczenie w SUiKZP z 2001 r. m3 na dobę.U. Na części terenów róŜne formy ochrony nakładają się na siebie. Zatem łączne zasoby moŜna oszacować na 207 tys. 148 pomników przyrody. Ostateczne włączenie obszaru do sieci nastąpi w ramach negocjacji rządu z Komisją Europejską. Zatwierdzone przez wojewodę zasoby dobowe eksploatowanych w Gdańsku ujęć wód podziemnych wynoszą około 147. zasługujących na taką ochronę. System przyrodniczy miasta (OSTAB) ma ścisłe powiązania z proponowanymi obszarami „Natura 2000”. 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 116 tys. Prawna ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych nie obejmuje jeszcze części z nich.5 tys. Zasoby wód Gdańsk jest połoŜony nad częścią Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 111 – Subniecka Gdańska. Jest to zbiornik wód piętra czwartorzędowego zalegający na głębokości około 5–40 m i na powierzchni około 150 km2. 3. o powierzchni około 96 km2 i zasobach dyspozycyjnych 33 tys.

które łącznie zajmują 957. Lasy zajmują ok. Procesy osuwiskowe mogą być równieŜ wywołane czynnikami antropogenicznymi. poziomu hałasu. Lasy pozostają głównie we władaniu Lasów Państwowych (większość Lasów Oliwskich. − niewłaściwe zaprojektowanie nachylenia skarp wykopu lub nasypu. W obrębie wysokich i stromych zboczy bez zwartej pokrywy roślinnej zbudowanych z glin zwałowych z warstwami utworów piaszczystych. − obciąŜenie przez budowle zbocza lub terenu nad nim. do których najczęściej naleŜą: − podmycie lub podkopanie zbocza. Poza wyŜej wymienionymi grunty rolne występują w mniejszych fragmentach w pozostałych słabiej zainwestowanych częściach miasta. który gromadzi się w innym miejscu. są zlokalizowane w rejonie śuław i stanowią bazę specjalistycznej produkcji rolnej. W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający zachowanie ich trwałości przez kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej zgodnie z warunkami siedliskowymi (w tym preferencja naturalnego odnowienia). Lasom groŜą teŜ poŜary oraz występujące od czasu do czasu wiatry o huraganowej prędkości. a ponadto pewna ich część zalicza się do kategorii lasów glebochronnych lub wodochronnych. Wąskim pasem lasów na wydmach włada Urząd Morski w Gdyni. którym towarzyszą wody gruntowe. − 3. ale obecnie nie ulega on juŜ dalszej poprawie. na Wysoczyźnie i w jej strefie krawędziowej. przy czym na wysoczyźnie przewaŜają siedliska lasów mieszanych i świeŜych. Średnioroczne normy tych zanieczyszczeń są dotrzymywane na całym obszarze Gdańska. Ŝe do początku obecnej dekady stale malał poziom zanieczyszczeń energetycznych (do czego przyczyniło się zastąpienie lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi podłączeniami do źródeł centralnych lub ich przejście na ogrzewanie gazem). Grunty rolne o dobrych klasach. Z badań wynika. Wyspa Sobieszewska i inne duŜe płaty leśne na Wysoczyźnie) oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (Wrzeszcz. powiększanie róŜnorodności biologicznej i zwiększanie odporności lasu na czynniki destrukcyjne. Oba systemy badają w sposób ciągły poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkami siarki i azotu oraz pyłem zawieszonym.7 ha. 18% powierzchni w granicach Gdańska. Występuje w nich duŜa róŜnorodność siedliskowa – od boru suchego poprzez las świeŜy do łęgów.5. które parokrotnie 35 . szczególnie na obszarach ogrodów działkowych. degradacji powierzchni ziemi oraz zanieczyszczenia gruntów. na których okresowo i lokalnie mogą występować przekroczenia obowiązujących standardów stanu czystości powietrza. 3. Lasy Skarbu Państwa będące we władaniu Lasów Państwowych oraz Urzędu Morskiego mają status lasów ochronnych – przede wszystkim jako lasy połoŜone w granicach administracyjnych miast.6. DuŜa część gruntów rolnych na wysoczyźnie jest od lat ugorowana. przede wszystkim warzywniczej. a ponadto głównie na obszarze Wysoczyzny rozproszone są niewielkie powierzchnie leśne we władaniu osób prawnych i fizycznych. W związku ze wzrostem motoryzacji rośnie lub utrzymuje się na stałym wysokim poziomie stęŜenie dwutlenku azotu. w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim od terenów zainwestowanych – gleby słabej i umiarkowanej jakości (głównie kompleks Ŝytni słaby. tj. sporadycznie kompleks Ŝytni dobry). Brzeg morski w Gdańsku pozostaje na ogół w stanie dynamicznej równowagi między procesami niszczenia i nadbudowywania. Obszary naturalnych zagroŜeń Na terenie Gdańska procesy geodynamiczne występują głównie na obszarach o bogatym urzeźbieniu. występują warunki sprzyjające procesom osuwiskowym. Przymorze). Najnowsze szacunki (projekt SEAREG) wskazują na największe prawdopodobieństwo wzrostu tego poziomu o 50–60 cm w ciągu następnych 100 lat. ale naleŜy się liczyć z zaburzeniem tej równowagi w wyniku stałego podnoszenia się przeciętnego poziomu wód na południowym brzegu Morza Bałtyckiego. Jest to rezultat współdziałania geologicznego procesu wypiętrzania się Skandynawii ze skutkami zmian klimatycznych. a takŜe – w róŜnych okresach – innymi związkami. Stogi. W Lasach Oliwskich występują takŜe wyłączone z uŜytkowania rębnego lasy stanowiące drzewostany nasienne (1 oddział) oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (7 oddziałów). których funkcja nie moŜe ulec zmianie. stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewostanów. której skrajnym wyrazem są zniszczenia siedlisk i drzewostanów bardzo mało odpornych lasów nadmorskich powodowane przez nielegalne poszukiwania i eksploatację złóŜ bursztynu metodą hydrauliczną.na wierzchowinie Wysoczyzny Gdańskiej. jakości wód powierzchniowych. wymywania lub wywiewania materiału z podłoŜa gruntowego. Stan czystości powietrza na terenie miasta jest badany w 6 punktach pomiarowych prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (wieloletnia seria pomiarowa) oraz 5 stacjach Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (pomiary prowadzone są od 2000 r. Zanieczyszczenie środowiska W granicach miasta znajdują się obszary. Niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci nawalnych lub długotrwałych opadów prowadzą do nasilenia tych zjawisk.). Wszystkie lasy na terenie miasta podlegają silnej antropopresji. na południe od terenów zainwestowanych – gleby dobrej jakości (przewaga kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego i dobrego). − na wierzchowinie Wysoczyzny Gdańskiej. tj. Najczęściej mają one postać erozji powierzchniowej. a w paśmie nadmorskim – siedliska borowe.

Najbardziej naraŜone na jego uciąŜliwość są tereny w bliskim sąsiedztwie krzyŜujących się ciągów ulicznych o największym natęŜeniu ruchu samochodów osobowych i duŜym ruchu cięŜarowym. ołowiu. Radunia i Potok Oliwski. Rudniki). w którym główne powiązania kolejowe i drogowe przebiegają równolegle do siebie przez Orunię. Wrzeszcz i Oliwę. al. Chłopskiej. dla którego wyznaczono obszar ograniczonego uŜytkowania. Ocenie jakości wód powierzchniowych słuŜy prowadzony od 1992 r. lecz notuje się niski stopień natlenienia wody oraz zmniejszoną przezroczystość w wyniku zakwitu glonów. Grunty zdegradowane w wyniku zmian środowiska. Raduni. W okresie przeprowadzania tych badań nie określono standardów zanieczyszczenia gruntów w Polsce. natomiast notuje się poprawę stanu sanitarnego StrzyŜy i Opływu Motławy. Śródmieście. w Szwecji. obserwuje się stabilizację wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza z przemysłu. Jabłoniową). Grunwaldzkiej. teren dawnej bazy paliw płynnych CPN w Nowym Porcie. którym objęto wody przybrzeŜne Zatoki Gdańskiej oraz jeziora. Znajdują się głównie w dzielnicach nadmorskich (Sobieszewo.przekroczyło normy średnioroczne we Wrzeszczu i w Śródmieściu. ul. Występowały takŜe przekroczenia norm średniodobowych i norm chwilowych. NaleŜą do nich takŜe Lasy Oliwskie. monitoring. Występujące na terenie Gdańska cieki charakteryzują się odmiennymi poziomami zanieczyszczenia bakteriologicznego i fizyczno-chemicznego. w których poziom skaŜenia bakteriologicznego jest niski. Jeziora spełniają wymagania przydatności do kąpieli. Morskie wody przybrzeŜne spełniają warunki sanitarne umoŜliwiające korzystanie z kąpieli. Trakcie św. Głównym powodem zanieczyszczenia cieków jest odbiór wód opadowych z terenów miasta oraz nielegalne zrzuty zanieczyszczeń sanitarnych. na pograniczu Nowego Portu i Brzeźna. w Śródmieściu Historycznym (najstarsze obszary osadnictwa i fortyfikacji). Elbląskiej. W sezonie letnim obserwuje się zjawisko zakwitów sinic.5% ogólnego odpływu) i zakładów przemysłowych (1. o natęŜeniu hałasu mniejszym niŜ 55 dB. rtęci i strontu). Mniejsze znaczenie ma hałas generowany przez lotnisko w Rębiechowie. wody opadowe i drenaŜowe z terenu rafinerii) oraz kolektor Kołobrzeska. oraz w rejonie skrzyŜowania al. Problemem miasta są tzw. Hallera. oraz charakterystyczny dla tych terenów przekrój ulic przyczyniają się do bardzo wysokiego natęŜenia hałasu. na których terenie konieczne jest podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza według kryterium ochrony zdrowia (opracowanie programu naprawczego). np. Wielkość natęŜenia hałasu mieści się w przedziale 76–80 dB. Jana z Kolna. które są krótkotrwałe i mają ograniczony oraz zmienny zakres przestrzenny. al. która stanowi około 80% emisji całkowitej. Zanieczyszczenia fizykochemiczne są mniejsze niŜ bakteriologiczne. W jego obrębie znalazły się tylko pojedyncze budynki mieszkalne. Do najbardziej zanieczyszczonych cieków naleŜą od lat Rozwójka (odprowadzająca m. Motława. niklu. Najmniej zanieczyszczeń tego typu zanotowano w Martwej Wiśle.4 km w głąb Zatoki. śaglowej (badania te zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do oceny standardów zanieczyszczenia gruntów). Stale utrzymuje się nadmierne zanieczyszczenie bakteriologiczne Potoku Siedlickiego i Kanału Raduni. Analizy chemiczne gruntów w Gdańsku przeprowadzone w latach 1997–1999 przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazały. Czarnej Łasze i Potoku Oliwskim. Do cieków. Wody jezior wykazują stopniową poprawę czystości pod względem bakteriologicznym i chemicznym. naleŜą: Martwa Wisła. miedzi. które wykazują podwyŜszony poziom metali cięŜkich (cynku. al. Decydujący wpływ na wielkość emisji przemysłowej mają Elektrociepłownia Gdańsk II oraz rafineria Grupy Lotos SA. Rejon ten został wpisany przez wojewodę na listę obszarów. NaleŜy się takŜe spodziewać zanieczyszczenia gruntów w obrębie likwidowanej oczyszczalni ścieków na Zaspie i dawnych terenów kolejowych na Czerwonym Moście. Utrzymuje się on w pasie 40–400 m od krawędzi jezdni. na terenie dawnego lotniska na Zaspie i w jednostce Piecki Migowo. a otrzymane wyniki odnoszono do standardów obowiązujących w innych krajach. znajdują się na obszarach przemysłowych i w ich pobliŜu w centralnej części miasta. kadmu. potoki i kolektory deszczowe. ul. Słowackiego (odcinek dolny) oraz na trasach wylotowych: ul. Nadal najmniej korzystna sytuacja jest w Nowym Porcie. które mogą powodować skaŜenie gleby i przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych.4% ogólnego odpływu). Zwycięstwa. Na tej przestrzeni nie istnieją bezpośrednie zrzuty nieoczyszczonych ścieków sanitarnych czy deszczowych dzięki zmodernizowaniu oczyszczalni „Wschód” i wyprowadzeniu kolektora sanitarnego na odległość 2. W obrębie miasta zinwentaryzowano teŜ wiele terenów o wysokim poziomie innych zanieczyszczeń gruntów. byłej fabryki farb i lakierów w Oliwie i składnicy farb przy ul. Pasmowy układ komunikacyjny miasta. Kołobrzeskiej. Gen. z wyjątkiem rejonów ujść Potoku Oliwskiego i kolektora Kołobrzeska. Rzeczypospolitej. Za tereny zagroŜone ponadnormatywnymi poziomami hałasu naleŜy uznać tereny połoŜone wzdłuŜ najwaŜniejszych ciągów komunikacyjnych: al.in. W granicach miasta znajduje się 26 km wybrzeŜa morskiego. a w szczególności ich zanieczyszczenia przez róŜne 36 . Wojciecha. W mieście istnieją równieŜ tereny zakwalifikowane jako spokojne. dzikie wysypiska odpadów (przewaŜnie na opuszczonych działkach i w okolicach ogrodów działkowych). Motławie. Rozwójka. gdzie mimo generalnego dotrzymywania norm poziom badanych zanieczyszczeń utrzymuje się na najwyŜszym poziomie. Hallera (odcinek południowy). Płonia) i rolniczych (Olszynka. m. Ŝe gleby. Od 1999 r. rzeki. Błonia. Kartuskiej (od skrzyŜowania z ul. Zwycięstwa i al. Cieki mają największy udział w ogólnym bilansie ładunków zanieczyszczeń wnoszonych z terenu miasta do Zatoki Gdańskiej. ul. Dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej znacznie zaś spadły wielkości ładunków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków (10. w obrębie których przebiegają linie komunikacji miejskiej (w tym tramwajowe).in. ul.

Obecnie prawo10 dopuszcza utworzenie stref ograniczonego uŜytkowania tylko dla kilku rodzajów działalności i zgodnie z nim strefę taką ma lotnisko w Rębiechowie oraz będzie je moŜna ustanowić między innymi dla składowiska odpadów Szadółki i dla oczyszczalni ścieków „Wschód”. Art. 885). wygasły wszystkie decyzje wydane w latach 70. a na czynnym składowisku w Letnicy rekultywacji podlega tylko część kwater. Nr 129. dla tzw. 902 z późn. a zakłady je posiadające bądź zmieniły swoje technologie lub profil produkcji. stref normatywnych. czego skutkiem jest przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi.U. 10 9 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z 1997 r. do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu. 37 . – Prawo ochrony środowiska (Dz. o ile obecnie trwające postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko wykaŜe taką potrzebę. do którego posiadają tytuł prawny”.rodzaje działalności gospodarczej. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. z 2006 r. bądź juŜ nie istnieją (np. Zgodnie z ustawą9 zakłady przemysłowe mające dawniej strefy ochronne były zobowiązane „w terminie do 2005 r.).U. Z końcem 2005 r. zm. poz. Nr 133. zakład Fazer Polska. podlegają zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez starostę i obowiązkowi rekultywacji. poz. zrekultywowane składowisko popiołów w Przegalinie). W Przegalinie istnieje zrekultywowane ostatnio w kierunku leśnym składowisko popiołów paleniskowych z EC II. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

zespoły dworsko-parkowe. Lata międzywojenne to powstanie Wolnego Miasta Gdańska i dynamiczny rozwój budownictwa – głównie osiedli socjalnych o nowoczesnej architekturze modernistycznej. a takŜe korzystnym połoŜeniem geograficznym u ujścia Wisły. bazą dla rozwoju gospodarki turystycznej. Rys historyczny Dzisiejszy kształt przestrzenny Gdańska jest wynikiem bardzo długiego procesu rozwojowego. 4.. cmentarze. Wiek XVIII i pierwsza połowa XIX w.1. XIX i XX w. powstanie linii kolejowej. fortyfikacje. a więc w Śródmieściu i Oliwie. Naturalną konsekwencją rozwoju układu osadniczego miasta jest znaczne rozproszenie tych zasobów na całym jego obszarze. duŜe znaczenie miały teŜ decyzje polityczne i administracyjne. Środowisko kulturowe jest bowiem. nowoczesnej infrastruktury komunalnej oraz powolna likwidacja ograniczeń budowlanych związanych z jego militarnym charakterem przyczyniły się do znacznej rozbudowy przedmieść i ich integracji z miastem. architektura przemysłowa. JuŜ tylko to zestawienie pokazuje wielką róŜnorodność obiektów i zespołów zabytkowych znajdujących się w Gdańsku. W tym teŜ okresie nastąpił rozwój Gdańska jako twierdzy. Zasoby wpisane do rejestru zabytków Najwartościowsza część zasobu dóbr kultury podlega ochronie prawnej wynikającej z przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Największym przemianom uległ obraz przestrzenny miasta na przełomie XIX i XX w. ekonomicznymi. W XVIII. – aneks nr 5). W Gdańsku – mieście o bardzo bogatej i złoŜonej historii oraz tradycji osadniczej – ochrona dóbr kultury stanowi jedną z podstaw rozwoju. obiekty architektury sakralnej. Ten naturalny rozwój Gdańska przerwały zniszczenia 1945 r. spichlerze. łącznie z bardzo ciekawym środowiskiem przyrodniczym. Był on warunkowany moŜliwościami technicznymi. Wśród nich znajdują się układy urbanistyczne i krajobrazowe. społecznymi i kulturowymi ludności zamieszkującej ten obszar. Cechą charakterystyczną okresu powojennego (oczywiście poza odbudową Głównego Miasta i rozwojem funkcji przemysłowych) jest ekspansja zabudowy na obszary Wysoczyzny Gdańskiej i związany z nią rozwój komunikacji drogowej. W okresie największego rozkwitu Gdańska w XVI i XVII w. za pomnik historii. w tym portu gdańskiego. organizacyjnych i finansowych takiej ochrony. Największa koncentracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduje się w najstarszych rejonach osadnictwa. to okres stagnacji w przestrzennym rozwoju miasta. zdeterminowany siatką ulic i zasadą podziałów opartą na prawie lubeckim. samorząd zaś ma obowiązek zapewnienia warunków prawnych. Rewolucja techniczna drugiej połowy XIX w. trwającego ponad tysiąc lat. W pierwszym okresie rozwój miasta był w głównej mierze uwarunkowany ograniczeniami przyrodniczymi. Budowa duŜych załoŜeń militarnych zdeterminowała rozwój miasta. Ponadto historyczne śródmieście Gdańska zostało uznane zarządzeniem Prezydenta RP z 20 września 1994 r. NaleŜało to do najistotniejszych czynników kształtujących rozwój przestrzenny miasta. Wieki średnie to rozwój przestrzenny miasta w granicach określonych murami obronnymi. a takŜe do rozwoju przemysłu i handlu. Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich obywateli. 38 .4. miasto otoczono nowoŜytnymi fortyfikacjami bastionowymi oraz włączono nowe obszary na wschodnim brzegu Motławy. budynki mieszkalne. Proces dziejowy pozostawił liczne i zróŜnicowane ślady stanowiące dzisiaj bogatą spuściznę kulturową Gdańska.2. obiekty uŜyteczności publicznej. najwcześniejsze osadnictwo było moŜliwe wyłącznie na niewielkim obszarze wyznaczanym przez piaszczyste łachy pośród podmokłych terenów delty wiślanej. Celem tej ochrony musi być więc utrzymanie atrakcyjności i róŜnorodności przestrzeni miejskiej. Stały wzrost liczby zabudowań na obszarze otoczonym fortyfikacjami wpłynął na rozwój przedmieść oraz budowę licznych rezydencji podmiejskich. pomniki i miejsca pamięci. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego 4. JuŜ od początku istnienia Gdańsk był portem handlowym i ośrodkiem rzemiosła okrętowego. Wówczas doszło teŜ do kolonizacji terenów rolniczych połoŜonych wzdłuŜ spływających z wysoczyzny potoków (lokacja opactwa cystersów) oraz rozpoczęto osuszanie podmokłych terenów delty wiślanej. Na obszarze Gdańska znajduje się 405 zespołów i obiektów zabytkowych (612 budynków) wpisanych do rejestru zabytków (wg stanu na 31 grudnia 2006 r.

przemysłowej. WaŜnym elementem są takŜe wartości niematerialne. W związku z tym na obszarze miasta znajduje się wiele obiektów militarnych reprezentujących praktycznie pełny przekrój rozwoju myśli fortyfikacyjnej od wczesnego średniowiecza aŜ po lata 40. Obiekty te są połoŜone w obszarze historycznych układów urbanistycznych oraz historycznej zabudowy stwarzającej łącznie wyjątkowy w skali światowej zespół zabudowy (aneks nr 6). Strefy ochrony ekspozycji zostały ujęte w aneksie nr 7F. Skala i zakres studium pozwalają jedynie na wyznaczenie zespołów podlegających ochronie. szczególnie w wyniku Ŝywiołowej działalności remontowo-modernizacyjnej. Stanowią one potencjalne tereny parkowe. takŜe na stopniowo osuszanych terenach delty Wisły. Wysiedlenie większości mieszkańców w latach 1945–1947 spowodowało ich opuszczenie i dewastację. zespoły zabudowy mieszkaniowej. Wielowiekowy proces powstawania współczesnego Gdańska przyczynił się do stopniowego włączania w jego granice wielu niegdyś samodzielnych jednostek osadniczych. Gdańsk w ciągu całej swojej historii był waŜną twierdzą – wielokrotnie modernizowaną i przebudowywaną. a od XIV w. tym bardziej Ŝe są połoŜone na terenach podlegających w ostatnim okresie intensywnym procesom urbanizacyjnym (aneks nr 7D). pozostały jednak czytelne w krajobrazie dzięki zachowanemu drzewostanowi. szczególnie na przełomie XIX i XX w. lecz niewątpliwie zasługującego na ochronę ze względu na wiele charakterystycznych cech.4. Do dziś w dość dobrym stanie zachowały się 4 zespoły inŜynierii wodnej i komunikacji. W większości są to ukształtowane w XIX i XX w. Szczegółowe określenie zakresu ochrony obiektów moŜe nastąpić dopiero na etapie planów zagospodarowania przestrzennego. Miały one lokalną tradycję i specyfikę zagospodarowania terenu. co się przyczyniło do znacznych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Nadaje to wyjątkowy charakter miastu. ale 21 jest jeszcze czytelna w jego krajobrazie (aneks nr 7B). W skład ochrony historycznego krajobrazu kulturowego wchodzi teŜ ekspozycja zewnętrzna zespołów zabytkowych. a takŜe pojedyncze budynki oraz związane z nimi strefy ekspozycji. w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstawały osady wiejskie. np. przyczyniło się do powstania charakterystycznej dla Gdańska formy podmiejskich zespołów dworsko-parkowych. takŜe podlegające ochronie. Gdańsk jako bardzo silny ośrodek gospodarczy juŜ od powstania miał znaczący wpływ na rozwój swojego bezpośredniego zaplecza. XX w. Łączyły one w sobie funkcje reprezentacyjno-rekreacyjne z produkcyjnymi. Większość zabytkowych zespołów i obiektów militarnych jest wpisana do rejestru zabytków. Przedmiotem wniosku są obszary i obiekty zabytkowe cechujące się pełnym autentyzmem i wysokim poziomem artystycznym. Ŝe większość nich znajduje się obecnie w granicach administracyjnych Gdańska. militarnej. przedmieścia Gdańska. Od X w. stanowiska archeologiczne. Pozostałe (aneks nr 7H) naleŜy chronić zapisami planów miejscowych. Utrwalony przez lata obraz tych obszarów stanowi duŜą wartość kulturową pozwalającą na ich identyfikację – pomimo znacznych przekształceń powstałych na skutek zniszczeń wojennych i późniejszej rabunkowej gospodarki nieruchomościami. rozwój przemysłu w Gdańsku przyczynił się do budowy wielu zespołów i obiektów przemysłowych oraz infrastrukturalnych i usługowych. Jasień czy Barniewice). 4 obiekty komunikacji. Znajduje się wśród nich 15 zespołów urbanistycznych (aneks nr 7A). NajwaŜniejsze z nich zostały umieszczone w rejestrze zabytków. W zaleŜności od stopnia zachowania omówionych wyŜej zespołów zabytkowych pogrupowano je na dwie strefy: 39 . terenami ekspansji inwestycyjnej. Początkowo lokowano je na obszarach Wysoczyzny. dziś juŜ przewaŜnie zlikwidowane lub zaniedbane. Zanika teŜ bardzo szybko charakterystyczna zabudowa tych terenów.in. Bardzo wiele z tych obiektów. 3 zespoły architektury przemysłowej oraz 1 obiekt usługowy (aneks nr 7G). 4. Jednak część zniknęła zupełnie w wyniku późniejszego rozwoju miasta (zachowały się tylko jako nazwy miejscowe. zachowało się do dzisiaj. szczególnie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Bogacenie się mieszczan gdańskich w XVI w. Dawne wsie zostały włączone w obszar zabudowy wielkomiejskiej. Dewastacji ulega na tych terenach takŜe architektura zachowanych obiektów. tracąc swój czytelny historyczny układ przestrzenny. Rozwój miasta sprawił. pozostałe (aneks nr 7E) muszą być chronione zapisami planów zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO Miasto Gdańsk podjęło starania o umieszczenie części obiektów zabytkowych i miejsc pamięci na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.. na przykład historyczne nazwy. Nekropolie (aneks nr 7C). Są to m. ZróŜnicowane ukształtowanie terenu przyczyniło się do powstania niezwykle ciekawych obszarów historycznego krajobrazu kulturowego – dziś juŜ w wielu miejscach niezbyt czytelnego.3. Obszary te były. Najlepiej zachowane fragmenty tego krajobrazu są wpisane do rejestru zabytków.4. często jednak o duŜo starszej metryce. a przy tym ściśle związane z nowoŜytną ideą poszanowania prawa do wolności oraz nierozerwalnie związane z wartościami niematerialnymi pamięci i wolności. Dynamiczny. często z reliktami parków i zabudowy gospodarczej. Z toŜsamością kulturową miasta integralnie są związane cmentarze. Zabytki niewpisane do rejestru zabytków Na terenie Gdańska znajduje się wiele zespołów i obiektów zabytkowych nieumieszczonych w rejestrze zabytków. Nieliczne niewpisane do rejestru zabytków takŜe zasługują na ochronę.

Na obszarze Gdańska znajduje się 540 stanowisk archeologicznych. Niezwykle istotnym walorem dziedzictwa kulturowego.5. ZałoŜenia urbanistyczne: − Główne Miasto. nazwy ulic. − Wielkie Przymorze. − 4. stanowiące uznany dorobek współcześnie Ŝyjących pokoleń. 3. Dobra kultury współczesnej znajdujące się na obszarze Gdańska zostały wymienione w aneksie nr 9. Z tego względu jako waŜny czynnik atrakcyjności miasta powinny być chronione i wzbogacane. które są charakterystyczne i toŜsame tylko dla Gdańska. są to często obiekty o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i osób przyjezdnych. załoŜenia urbanistyczne i krajobrazowe. − Dolne Miasto wraz z Opływem Motławy. Istotnym elementem zasobów zabytkowych są obszary występowania znalezisk archeologicznych. Spis obszarów występowania znalezisk archeologicznych zawiera aneks nr 8. obecnie bardzo szybko zanika. ich wnętrza i detale. które wyróŜniają się spośród innych miejsc w mieście spójnym układem urbanistycznym oraz jednolitym charakterem architektonicznym budynków.strefę zachowanej historycznej struktury przestrzennej (dla obszarów. Podwale Grodzkie. Jana Pawła II). 4. znaczące w krajobrazie miasta. Kartuska zakończona widokiem na Stare Miasto i most wantowy (im. Długa. 2. − Wielka Aleja (al. − załoŜenia urbanistyczne – obszary zabudowane. al. gdzie historyczna struktura przestrzenna została przekształcona lub zniszczona w znacznym stopniu. − strefę zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej (dla obszarów. Zidentyfikowano 9 grup wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego (WEKK): 1. które miały znaczący wpływ na historię miasta i regionu. − Stare Miasto. Za dobro kultury współczesnej uznano w Gdańsku obiekty powstałe po 1945 r. Zwycięstwa. z czego 378ma lokalizację. jeŜeli cechuje je wysoka wartość artystyczna. Grunwaldzka. na których przekształcenia są stosunkowo nieduŜe). Błędnik. cieków wodnych. zespoły budynków. upamiętniające wydarzenia i osoby. 40 . − Oliwa (stara). rozpoznawalne dla mieszkańców i zwiedzających. które w zaleŜności od skali i rangi w przestrzeni miasta składają się na: − obiekty architektury – budynki uznane za wartościowe ze względu na formę architektoniczną oraz walory estetyczne. Długi Targ). Ciągi widokowe: − główny ciąg komunikacyjny miasta: Trakt Św. − Zaspa. al. Wśród elementów tej struktury moŜna wyodrębnić te. Wojciecha – Okopowa – Wały Jagiellońskie. jednak zachowały się jej czytelne elementy). Krajobraz kulturowy PołoŜenie geograficzne i bogata historia Gdańska wykreowały róŜnorodną i wyjątkową strukturę miasta. 4. Świadomość istnienia obszarów czy budynków o szczególnych walorach estetycznych działa korzystnie na sposób gospodarowania terenami i decydowania o ich przeznaczeniu w planach miejscowych i innych opracowaniach urbanistyczno-architektonicznych. − Pas Nadmorski Zachodni wzdłuŜ plaŜy od Nowego Portu do Jelitkowa. historyczna lub techniczna. topograficzne. Osie widokowe: − z parku Oliwskiego na morze. a 162 niezlokalizowane znane są jedynie z archiwaliów i literatury. Dobra kultury współczesnej Przez dobro kultury współczesnej rozumie się niebędące zabytkami pomniki i miejsca waŜnych wydarzeń. Zasób dóbr kultury współczesnej współtworzą obiekty budowlane i obszary zurbanizowane. o nowatorskich rozwiązaniach artystycznych lub technicznych. lasów i polderów. do tej grupy naleŜą wyróŜnione zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Osie kompozycyjne: − Droga Królewska (ul. Zwycięstwa). Nazewnictwo to. niegdyś wyjątkowo bogate. − ciąg punktów widokowych z SKM. Wskazane w studium dobra kultury współczesnej zmuszają do zachowania powściągliwości w działaniach planistycznych i budowlanych na wyznaczonych terenach i przyczyniają się do zachowania i poprawy istniejących wartości. świadectwem historii i wielokulturowości Gdańska są niematerialne wartości tradycji osadniczej. − ul. budynki. pomniki i miejsca waŜnych wydarzeń – są to obiekty lub miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. MoŜna do nich zaliczyć nazwy miejscowe.6.

Polanki. Panoramy: − od strony morza na całe miasto i krawędź Wysoczyzny. − budynek Olimpu we Wrzeszczu. − Dolina Potoku Oruńskiego. − plac Solidarności z projektowanym bulwarem Droga do Wolności. Hallera. biorąc równocześnie pod uwagę charakter zainwestowania i funkcję poszczególnych dzielnic Gdańska oraz połoŜenie w prestiŜowych bądź potencjalnie prestiŜowych lokalizacjach (w ogólnym odbiorze miasta). jednak nadal zachowały swoją atrakcyjność lokalizacyjną w przestrzeni miejskiej i wymagają rewaloryzacji krajobrazu. 9) sąsiedztwo twierdzy Wisłoujście. 8) składowisko złomu przy ul. Dominanty przestrzenne: − kościół Mariacki. Wyodrębniono je na podstawie kryteriów estetycznych i lokalizacyjnych. − wschodni brzeg Martwej Wisły od Westerplatte do Przeróbki.7. 3) północny cypel Wyspy Spichrzów. Punkty widokowe i otwarcia widokowe: − Pachołek. − południowy brzeg Martwej Wisły – Młode Miasto. − Góra Gradowa (Bastion Jerozolimski). 41 . Pomorska. w sąsiedztwie frontów wodnych. Obszary zdegradowane krajobrazowo Oprócz obszarów znaczących i chronionych występuje równieŜ w Gdańsku wiele terenów zdegradowanych. 13) teren po byłym ośrodku MON w pasie nadmorskim przy ciągu pieszym na przedłuŜeniu al. Litewskiej. 12) teren pasa startowego byłego lotniska Zaspa. Jana Pawła II z deptakiem do mola. 9. Wytypowano 15 terenów: 1) obszar byłego dworca kolejowego Kłodno. 11) tereny z istniejącą napowietrzną siecią cieplną – wzdłuŜ torów kolejowych na odcinku Gdańsk Stocznia–Gdańsk Politechnika. − śuławy Wiślane. Wyspa Spichrzów. była Fabryka Opakowań Blaszanych). Opackiej. 6) Osada Rybacka w Jelitkowie. Fronty wodne: − zachodni brzeg Motławy wzdłuŜ Długiego PobrzeŜa. stocznia. śubr. − Biskupia Górka. − Opływ Motławy. − wschodni brzeg Motławy – Polski Hak. które uległy przekształceniom lub dewastacji. 4. − Dolina StrzyŜy. − ul. Angielska Grobla. rejon ulic Robotnicza – Dyrekcyjna. − ul. − dźwigi w stoczni.5. Polski Hak. Gazownia. Krajobraz otwarty: − Dolina Potoku Oliwskiego. − wieŜowiec CTO „Zieleniak”. − ślimak w Jaśkowym Lesie. 7. 10) otoczenie dworca kolejowego w Gdańsku Wrzeszczu i rejon ulic Dmowskiego i Kościuszki z tymczasową zabudową. − bastiony: św. Jana Pawła II. − od strony śuław na Główne Miasto i Dolne Miasto. − ul. 5) teren na zapleczu parku Oliwskiego przy ul. − ciąg lasów i wydm nadmorskich w Pasie Zachodnim i na wyspie Stogi. 8. np. 6. Gertrudy. 4) tereny po byłych Zakładach Mięsnych przy ul. 7) tereny dawnych dworów przy ul. − Trójmiejski Park Krajobrazowy. − Wyspa Sobieszewska. − most wantowy. Ołowianka. Wilk. − krawędź Wysoczyzny Gdańskiej. 2) tereny postoczniowe i poprzemysłowe (Stara Stocznia.

− tereny kolonii mieszkaniowych. co dodatkowo utrudnia przekształcenia nieuŜytkowanych terenów kolejowych.14) ogrody działkowe w Dolinie Radości. − tereny ogródków działkowych. 42 . 15) teren stadionu Lechii i jego otoczenie. − niektóre tereny przemysłowo-składowe – o zainwestowaniu powstałym w czasach. kiedy aspekty estetyczne zagospodarowania przemysłowo-składowego były marginalizowane i gdzie dotąd nie nastąpiły przekształcenia związane z nowym ustrojem gospodarczym. Ponadto wytypowano cztery typy funkcjonalne szczególnie często przyczyniające się do degradacji krajobrazu (bez względu na lokalizację): − tereny kolejowe i przykolejowe – których niski poziom estetyki wynika głównie ze względów pozaplanistycznych. przedłuŜający się proces restrukturyzacji PKP nie wpływa korzystnie na zachowania rynkowe podmiotów kolejowych. grunty kolejowe w większości mają status terenów zamkniętych.

WSFiZ. lub 20–100 tys. stan środowiska. opracowanie BRG. w tym ochrona ich zdrowia oraz istniejące zagroŜenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia W rankingu warunków Ŝycia mieszkańców11 województwo pomorskie zajęło najwyŜsze miejsce. Najbardziej pokrzywdzeni pod tym względem są mieszkańcy osiedla Suchanino i Wrzeszcza Dolnego. 11 43 . co wykazał Narodowy Spis Powszechny 2002. a zwłaszcza słuŜby zdrowia. J. o czym świadczą następujące dane: − w okolicznych gminach następuje szybciej niŜ w Gdańsku poprawa struktury wykształcenia. 15 Tereny zielone w Gdańsku. najlepsze – w bogato wyposaŜonych w usługi jednostkach urbanistycznych Centralnego Pasma Usługowego. Potwierdzeniem zróŜnicowania jakości zamieszkiwania są znaczne rozpiętości cen nieruchomości. Olsztyn i Kraków. Ŝe emigrują osoby o statusie społecznym powyŜej przeciętnego. poczucie zagroŜenia. występuje wysokie bezrobocie. opracowanie BRG. Nowy Port. 12 Diagnoza społeczna 2005 – warunki i jakość Ŝycia Polaków. o tyle w jednostkach urbanistycznych dzielnicy Port i w jednostce Orunia Olszynka. Katowice. „Wprost”. a najmniej – Ŝycie na wsi i w miastach o liczbie mieszkańców powyŜej 500 tys. Młyniska Letnica. warunki zamieszkiwania i rekreacji. o wysokim udziale ludności z wykształceniem wyŜszym i wysokim wskaźniku zatrudnienia. 14 Badanie zróŜnicowania jakości Ŝycia w jednostkach urbanistycznych Gdańska.. MoŜna zatem powiedzieć. Sukces rozwojowy polskich województw. Ŝe duŜe miasta nie są uznawane przez Polaków za najlepsze miejsce do zamieszkania. Opole. Biorąc pod uwagę występowanie obiektów szczególnie uciąŜliwych dla środowiska (zwłaszcza ciągów komunikacyjnych).5. Deficyt terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niŜ 2 ha w zasięgu dziesięciominutowego dojścia dotyczy co ósmego mieszkańca Gdańska.12 zaś wynika. Jakość Ŝycia w mieście jest bardzo zróŜnicowana. pomimo bliskości miejsc pracy. a dwunastą – w wypadku kobiet. niŜ odpływa. WyraŜa się w nim stan zdrowia mieszkańców. − poprawa struktury odprowadzanego podatku od osób fizycznych w gminach sąsiednich. Wiele wskazuje na to. Wrzeszcz Dolny i Stogi. red. W rankingu miast13 o liczbie mieszkańców powyŜej 100 tys. Miasta duŜe (wg autorów diagnozy) to wielkie kontrasty.. następuje szybciej niŜ w Gdańsku. Tutaj jednak często brakuje ogólnodostępnej zieleni urządzonej w zasięgu dojścia pieszego15. nr 1198. ale gorszym niŜ w Gdyni i Sopocie. odmienność struktur społecznych w poszczególnych częściach miasta. 20 listopada 2005. Poznań. złe wskaźniki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Nasi rodacy najbardziej chwalą sobie Ŝycie w miastach liczących 100–200 tys. Gdynia. W kolejnych podpunktach rozdziału zostaną szczegółowo omówione najwaŜniejsze sfery składające się na jakość zamieszkiwania i obsługi w Gdańsku. O ile na terenach rozwojowych w dobrych warunkach (dotyczy to zwłaszcza terenów o przewadze budownictwa jednorodzinnego) mieszkają rodziny pełne. mieszkańców. które jest przejawem utraty atrakcyjności osadniczej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. ale takŜe Śródmieście Historyczne. Czapiński. Najgorsze warunki panują na terenach z dominacją funkcji przemysłowej lub rolniczej. Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców. Warszawa 2006. szybkie tempo Ŝycia przy duŜych utrudnieniach komunikacyjnych. Nieźle przedstawia się za to długość Ŝycia pomimo wysokiej umieralności na choroby nowotworowe. Migracja ta pogarsza pozycję Gdańska na tle województwa. do których więcej osób napływa. patologie. Na 45 podregionów miejskich Trójmiasto zajmuje ósmą pozycję pod względem długości Ŝycia męŜczyzn. jakość obsługi. Miernikiem bardzo syntetycznie oceniającym jakość Ŝycia jest wskaźnik śmiertelności niemowląt. Gdańsk 2002. niską oceną warunków charakteryzują się Przeróbka. Być moŜe są to teŜ przyczyny gorszej (od Sopotu i Gdyni) pozycji Gdańska w rankingach dla miast polskich. Tę nie w pełni satysfakcjonującą ocenę jakości Ŝycia w Gdańsku potwierdza utrzymujące się przez dziesięć lat ujemne saldo migracji. Środowiskowe warunki zamieszkiwania są istotnym składnikiem jakości Ŝycia. red. gdyŜ jest traktowane przez socjologów jako zwiastun problemu społecznego – wzrostu poczucia wykluczenia społecznego. Panek. Gdańsk 2004. Ŝe pomimo wysokiego bezrobocia województwo pomorskie uwaŜane jest za dobre miejsce do Ŝycia. skrajnie gorsza struktura wykształcenia i w rezultacie duŜo świadczeniobiorców pomocy socjalnej. Wyprzedziło go 7 miast spośród 23 branych pod uwagę: Warszawa (88 punktów). ZróŜnicowanie struktur społecznych i warunków zamieszkiwania nasuwa wniosek o dobrych i złych adresach w mieście. Gdańsk 2006. T. NajwyŜsza wartość wskaźnika syntetycznego stanowi ponad 3krotność wartości najniŜszej14. − Gdańsk spadł na trzecią (po Sopocie i Gdyni) pozycję w województwie pod względem wykształcenia. Potwierdzeniem tej oceny jest dodatnie saldo migracji – pomorskie naleŜy do nielicznych województw. zwłaszcza wiejskich. 13 Wyścig miast. Nie sprzyja teŜ na pewno integracji społecznej i poczuciu identyfikacji. Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Gdańsku kształtuje się na poziomie przeciętnym dla miast wojewódzkich. T. Gdańsk zdobył 78 na 120 moŜliwych punktów. Kalinowski. ZróŜnicowanie jakości warunków Ŝycia to powaŜne wyzwanie dla miasta. a takŜe. Z Diagnozy społecznej.

Tab. 3).0 456.7 9. osób 500. 1) wynikająca z obniŜającej się płodności kobiet (ryc.7 450.5 na 1000 mieszkańców 5.7 465.3 –0.4 8. w tym 216.9 365. Spadek przyrostu naturalnego spowodowała malejąca liczba urodzeń (tab.6 –1. Liczba mieszkańców Gdańska wzrastała do połowy lat dziewięćdziesiątych.0 50. Sytuacja demograficzna W Gdańsku (wg Urzędu Statystycznego) na koniec 2006 r. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku liczba ludności miasta się obniŜa. Liczba mieszkańców Gdańska w latach 1950–2006 w tys.9 1.4 tys.0 –0.4 8. zamieszkiwało 456.2 9.7 9.3 9.0 456.9 9.8 9.5.2 7.2 44 .6 286.0 400.2 Przyczynami odwrócenia tendencji wzrostowej były: obniŜanie się przyrostu naturalnego (ryc. osób. Ryc.0 350. męŜczyzn i 240.0 250. 2) i ujemne saldo migracji (ryc. 1). przy czym dynamika wzrostu malała (ryc.4 17. O ile w latach pięćdziesiątych średnioroczne tempo wzrostu wynosiło prawie 4%.0 150. 4).0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006 194.1.1 463.4 11. kobiet.0 100.7 8.3 tys.3 9.5 9.1.0 0. o tyle w latach osiemdziesiątych juŜ tylko niecałe 0.0 200.9 –0.7 tys. Ruch naturalny w Gdańsku Rok 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 Liczba urodzeń 4883 7907 5125 3797 4020 4193 4301 Liczba zgonów 1890 3420 4415 4365 4415 4198 4395 Przyrost naturalny 2993 4487 710 –568 –395 –5 –94 Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny 13.0 300.5%.1.

4). 4. Ruch naturalny w latach 1989–2006 urodzenia 8000 6000 4000 2000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -2000 -4000 -6000 zgony saldo Ryc. 1990. 2. Cząstkowe współczynniki płodności (liczba urodzeń na 1000 kobiet w danej grupie wieku) mieszkanek Gdańska w latach 1985.Ryc. 2002. Ryc. 1999. 3. 1995. Ruch migracyjny w latach 1989–2005 napływ 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 odpływ saldo 45 . 2005 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1985 1990 1995 1999 2002 2005 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 W latach dziewięćdziesiątych utrzymywała się tendencja spadkowa w napływie migracyjnym. W rezultacie saldo migracji z dodatniego zmieniło się na ujemne (ryc.

łącznie z miejscami pracy w podmiotach nieobjętych sprawozdawczością statystyczną zatrudnienia. Rynek pracy Liczbę miejsc pracy szacuje się w Gdańsku na ok.2. Ryc. 0. którą to wielkość szacuje się na ok. co jest liczbą niską.. 190 tys. jak dla ośrodka o aspiracjach metropolitalnych. Na jednego mieszkańca Gdańska przypada ok.5.4 miejsca pracy. Rynek pracy w Gdańsku w latach 1999–2005 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Pracujący w gospodarce narodowej* Pracujący w przemyśle Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Bezrobotni zarejestrowani *Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 5. 46 . 58 tys.

a w Oliwie Dolnej – 0. we Wrzeszczu Górnym – 0. stąd liczba miejsc pracy w przeliczeniu na mieszkańca wynosi w Śródmieściu Historycznym 1.).). Miejsca pracy ok. we Wrzeszczu Górnym (29 tys. 7.2. 190 tys. Orientacyjny obraz gdańskiego rynku pracy PrzyjeŜdŜający do pracy spoza Gdańska ok. Podobna struktura miejsc pracy jest w Kokoszkach Przemysłowych. Aktywni zawodowo gdańszczanie ok. 192 tys. Największa liczba miejsc pracy znajduje się w Śródmieściu Historycznym (43 tys. Liczba miejsc pracy w jednostkach urbanistycznych Gdańska (stan istniejący) 47 . 12 tys. Ryc. Bimet i inne. W Młyniskach Letnicy produkcyjne miejsca pracy stanowią prawie ¾ wszystkich miejsc pracy. Śródmieściu Historycznym (9. przy czym pozostały tu jeszcze okrojone zakłady produkcyjne. 6.Ryc.8.) i Oliwie Dolnej (14 tys.). Ma to związek z koncentracją w Centralnym Paśmie Usługowym podmiotów o profilu usługowym. takie jak Stocznia. 36 tys. Największe koncentracje produkcyjnych miejsc pracy występują w Młyniskach Letnicy (10. Bezrobotni ok.4 tys.2. Ponad 70% miejsc pracy przypada na usługi. W paśmie tym mamy takŜe funkcję mieszkaniową. 25 tys.6 tys. Aktywni zawodowo wyjeŜdŜający do pracy poza Gdańsk ok.).

osób. Mieszkalnictwo rodzinne Stan zasobów mieszkaniowych na obszarze Gdańska ocenia się (na koniec 2005 r.3. Wrzeszcz Dolny (8. Poszczególne dzielnice Gdańska róŜnią się wskaźnikiem aktywizacji zawodowej.5). było 11. Śródmieście Historyczne (12. mieszkań o powierzchni uŜytkowej 10 mln m2.in. Wrzeszcz Górny (31).4 m²). tj.8 tys.8 m2) poniŜej przeciętnej krajowej dla miast (22.7 osób (przeciętna dla miast Polski – 2.3).7 m2). Największe zagęszczenie produkcyjnych miejsc pracy wykazują Młyniska Letnica (15. a w Podkowie Leśnej (województwo mazowieckie) – 45 m2. Mieszkalnictwo 5.5 tys. w budynkach do czterech mieszkań na klatce schodowej. Saldo dojazdów jest tradycyjnie dodatnie. Wojciech (poniŜej 0. Struktura wielkości mieszkań (w m2 powierzchni uŜytkowej) 80-119 7% 60-79 19% 120 i więcej 5% poniŜej 30 7% 30-39 18% 50-59 18% 40-49 26% Warunki zamieszkania określone powierzchnią mieszkania przypadającą na mieszkańca kształtują się w Gdańsku (21. wyjeŜdŜa do pracy poza Gdańsk. niską średnią wielkością mieszkań. Jest to jednocześnie prawie o połowę mniej niŜ ma do dyspozycji przeciętny mieszkaniec Niemiec (wskaźnik powierzchni uŜytkowej przekracza 40 m2) i 1/3 tego. − 2. Ŝe prawie co piąte miejsce pracy w Gdańsku zajmują dojeŜdŜający. których na koniec 2006 r. Ryc.. Zdecydowana większość gdańszczan pracuje zatem na terenie miasta. tzn.9). Na 1000 mieszkańców Gdańska przypada 377 mieszkań. zwłaszcza Ŝe znaczna część mieszkań jest zlokalizowana w budynkach trudno poddających się modernizacji polegającej na łączeniu mieszkań.9 izb (przeciętna dla miast Polski – 3. ale jak na miasto wojewódzkie niewysokie. wyraŜająca się m.2%). Św. NajwyŜszą aktywność zawodową i wskaźnik zatrudnienia wykazują mieszkańcy dzielnic Południe i Zachód. W kilku miastach i gminach województwa pomorskiego (m. to powaŜny mankament gdańskich zasobów mieszkaniowych.1.in. 8. 5. 25 tys. 50 osób na km2). Zaspa (25). a przeciętnie na mieszkanie przypada: − 58 m2 powierzchni uŜytkowej (przeciętna dla miast Polski – 60. Wielkość dojazdów do pracy do Gdańska szacuje się na 36 tys. (stopa bezrobocia 6. − 2. ocenia się zaś . − zmiany w strukturze to wzrost udziału usług widoczny zwłaszcza w CPU.) na 172. Ŝe ok. co oznaczałoby.5 miejsca pracy na ha. najmniejsze – Wyspa Sobieszewska. Niekorzystna struktura wielkości mieszkań.2).8). gmina Kosakowo) wskaźnik powierzchni uŜytkowej na mieszkańca znacznie przekroczył 30 m2.1 na hektar). Wrzeszcz Dolny (26). Liczba ta obejmuje takŜe zarejestrowane osoby bezrobotne. największe wykazuje Śródmieście Historyczne (w przeliczeniu na hektar – 57. tj. Ciągłej zmianie ulegają rozmieszczenie i struktura miejsc pracy: − zmiany w rozmieszczeniu to wzrost udziału miejsc pracy na górnym tarasie.W mieście odnotowuje się duŜe zróŜnicowanie zagęszczenia miejsc pracy ogółem.. Wynika to z odmiennych struktur wieku w dzielnicach oraz poziomu wykształcenia. najniŜszą – mieszkańcy dzielnicy Port. 13% aktywnych zawodowo gdańszczan. Liczbę aktywnych zawodowo gdańszczan GUS szacuje na 192 tys.3. 48 . czym średnio dysponuje obywatel USA. Około 27% powierzchni mieszkaniowej jest w zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Św. co w efekcie potęguje róŜnice warunków zamieszkiwania w poszczególnych typach zabudowy. w zabudowie blokowej – ok. − forma własności – w mieszkaniach komunalnych przypada 15. 10.Ryc. 19. Kokoszki Mieszkaniowe.3 m2. − połoŜenie – najgorsze warunki mieszkaniowe występują na Stogach Portowych i Mieszkaniowych. 9. Jasień Szadółki. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań w przeliczeniu na osobę Czynniki róŜnicujące warunki zamieszkiwania w Gdańsku to: − typ zabudowy – w budownictwie mieszkaniowym o niskiej intensywności na mieszkańca przypada 24 m2. Kokoszkach Przemysłowych.5 m2 na osobę. w Młyniskach Letnicy. w spółdzielczych – 18.5 m2. Udział mieszkań gminnych w zasobach ogółem wg jednostek urbanistycznych Gdańska 49 . Lepsze od przeciętnych warunki zamieszkiwania panują na zachodnich i południowych terenach Gdańska: Osowa Barniewice. a co za tym idzie – w jednostkach urbanistycznych Gdańska. Wojciech.3 m2. Struktura społeczna okazuje się silnie skorelowana z tymi czynnikami. a w prywatnych – 27. gdzie jest wyŜszy udział zabudowy jednorodzinnej i rodzin dobrze sytuowanych. gdzie na osobę przypada poniŜej 15 m2. Ryc.

Ŝe kaŜde gospodarstwa domowe chciałoby zamieszkać samodzielnie. deficyt mieszkań wynosi ok. 1. we Wrzeszczu Górnym. co powoduje zmniejszoną presję na rynek mieszkaniowy. Traugutta. Struktura własności mieszkań w Gdańsku zakładów pracy 1% Skarbu Państwa 1% gminy 20% pozostałych podmiotów 0% osób fizycznych 35% spółdzielni mieszkaniowych 43% Wskaźnik samodzielności zamieszkiwania wyraŜający się liczbą gospodarstw domowych przypadających na 100 mieszkań jest równie istotnym. funkcjonalności. w Oliwie Górnej (ul. Malejące znaczenie wśród obiektów mieszkalnictwa zbiorowego mają internaty i bursy. 5. Z duŜych obiektów mieszkalnictwa zbiorowego naleŜy jeszcze wymienić areszt w Śródmieściu Historycznym i więzienie w jednostce urbanistycznej Stogi Portowe. 1. miejsc). W ostatnich latach wskaźniki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Gdańsku się poprawiają. Oceny środowiskowych warunków terenów zabudowy mieszkaniowej w Gdańsku dokonano. ale skłania wręcz do wspólnego zamieszkiwania dwóch pokoleń dorosłych w celu minimalizacji stałych kosztów prowadzenia gospodarstwa (przedłuŜone gniazdowanie). Polanki) i we Wrzeszczu Dolnym (ul. Przy załoŜeniu.6 tys. w Śródmieściu Historycznym).7 tys.6 tys.0 tys. gdyŜ liczba oddawanych do uŜytku mieszkań jest zbliŜona do liczby nowo zawieranych małŜeństw. a ze względu na nieduŜą kubaturę obiektów i dominację sektora prywatnego wśród nowo powstających obiektów nie wymagają wyznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów. w 2006 r. Nie podlegają one jednak oficjalnej statystyce. jakość i dostępność terenów aktywnych biologicznie. Mieszkalnictwo zbiorowe NajwaŜniejsze obiekty mieszkalnictwa zbiorowego to domy akademickie.Ryc. W Gdańsku jest obecnie 26 domów akademickich (6.6 tys. stopnia zachowania i wykorzystania elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego stanowią wspólny system środowiska Ŝycia człowieka. 5. do 0. Samodzielność zamieszkiwania jest bardzo uzaleŜniona od kondycji finansowej gospodarstw domowych.7 tys.4. Wg Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) w 2002 r. 19 tys.9 tys. Coraz większe znaczenie jako obiekty mieszkalnictwa nierodzinnego mają i będą miały domy dla osób starszych. Jednocześnie w sezonie letnim pełnią funkcję bazy noclegowej – są obiektami obsługi ruchu turystycznego dla gorzej sytuowanego turysty. ale trudniej mierzalnym wskaźnikiem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. w większości skupionych we Wrzeszczu Górnym (ul. w mieszkalnictwie zbiorowym w Gdańsku zamieszkiwało 9. osób (najwięcej – 2. Do Studzienki). Środowiskowe warunki zamieszkiwania Pomimo róŜnej genezy. Wskaźnik samodzielności zamieszkiwania szacuje się obecnie w Gdańsku na ok. Trudna sytuacja materialna rodzin nie tylko hamuje gotowość do usamodzielniania się (trudność w nabyciu mieszkania czy teŜ pokryciu kosztów jego wynajmu). 110 gospodarstw domowych na 100 mieszkań. 1.3. Wyspiańskiego). Liczba miejsc w internatach spadła z 1.7 tys. w Oliwie Górnej. we Wrzeszczu Dolnym. uwzględniając następujące kryteria: − powierzchnię. 50 . Jednocześnie spada liczba mieszkańców. w 1995 r.2. które koncentrują kilkutysięczną rzeszę ponadprzeciętnie dynamicznej ludności. 11. ul.

− szkoły ponadgimnazjalne. Kokoszki Mieszkaniowe). 540 tys. Matarnia Złota Karczma. gastronomia. Dolny Wrzeszcz i jednostki połoŜone na śuławach. Przeprowadzona ocena ma charakter porównawczy i daje wyobraŜenie o przestrzennym zróŜnicowaniu terenów mieszkaniowych w obrębie miasta.) oraz z wbudowanymi lub wielokondygnacyjnymi parkingami.− antropopresję w stosunku do istniejących walorów środowiskowych. Potwierdza tę opinię konfrontacja niedzielnego tętna Ŝycia w Centrum Handlowym Matarnia z Głównym Miastem (poza sezonem turystycznym). biura podróŜy itp. Łączna powierzchnia sprzedaŜowa w tych obiektach w Gdańsku przekracza juŜ 280 tys. m2) jest obecnie zlokalizowanych w dzielnicy Oliwa. m2. wzdłuŜ obwodnicy) jest uznawana w świetle zachodnich doświadczeń za zagroŜenie dla funkcjonowania i rozwoju śródmieść. płaskie centrum z parkingiem terenowym) zlokalizowany na działce o powierzchni większej niŜ 3 ha o wyraźniejszej dominacji handlu. Ŝe ok. Troskę budzi fakt. Dmowskiego. Na jeden sklep w Gdańsku przypada mniej niŜ 90 mieszkańców. − trzyletnie gimnazjum. Oliwa. 4 tys. Galeria Bałtycka w rejonie ulic Grunwaldzkiej.4 tys. 5. Pozytywnym zjawiskiem jest aktywizacja obiektów usługowych w bezpośrednim otoczeniu obiektu wielkopowierzchniowego. 17% mieszkańców Gdańska (Chełm. Jest to wartość niŜsza od rejestrowanych w miastach Unii Europejskiej. Siedlce) zamieszkuje w mało korzystnych warunkach ze względu na znikomą powierzchnię i trudny dostęp do terenów zieleni publicznej oraz silną antropopresję na tereny naraŜone na osuwiska. Handel W 2006 r. − warunki topoklimatyczne. Oświata System oświaty w Polsce obejmuje obecnie następujące poziomy edukacji: − przedszkole. Składową tego procesu jest wycofywanie się handlu z pierzei ulic. Coraz częściej określa się je mianem galerii handlowych. Ŝe najlepsze warunki środowiskowe mają tereny mieszkaniowe sąsiadujące z lasami (Wrzeszcz Górny. podobnie jest w innych miastach wojewódzkich. 5.2 m2 powierzchni sprzedaŜy. w sąsiedztwie terenów przemysłowych i silnie naraŜone na zjawiska katastrofalne. wspomniana wyŜej Galeria Bałtycka). w tym takŜe w przekształceniach terenów zdegradowanych (np. sklepów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaŜy ok. Jednak nadal najgorsze warunkami mają Nowy Port. 1. OdróŜniają się od hipermarketu rozumianego jako jednokondygnacyjny. Centra handlowo-usługowe powodują zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. jest ich nadal ok. funkcjonowało w Gdańsku około 5. Proces koncentracji powierzchni handlowych w obiektach wielkopowierzchniowych wydaje się jednak nieunikniony. odwróci tę tendencję we Wrzeszczu.6. wielkoprzestrzenny obiekt handlowo-usługowy (tzw. Centra handlowo-usługowe to obiekty wielokondygnacyjne i wielofunkcyjne. Przeciętne warunki panują na terenach połoŜonych w centralnej części miasta oraz w urbanizujących się jednostkach w dzielnicy Zachód i Południe.5. − stan uciąŜliwości otoczenia. m2. ale na części terenów moŜna się spodziewać podtopień. nr 2. z duŜym udziałem funkcji niehandlowych (gastronomia. Stan bazy oświaty publicznej w Gdańsku w roku szkolnym 2006/2007 wraz z parametrami charakteryzującymi warunki nauczania prezentuje tab. Najwięcej (powyŜej 120 tys. − naraŜenie na zjawiska katastrofalne. Liczebnie dominują sklepy małe – do 50 m2. Ŝe ponad połowa powierzchni sprzedaŜy w mieście znajduje się w obiektach wielkopowierzchniowych. Wynika z niej. Śródmieście i Wrzeszcz straciły swoje pierwszorzędne znaczenie jako dzielnice handlowe. Jednak lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych na dolnym tarasie budzi olbrzymi opór drobnych kupców. Na mieszkańca Gdańska przypada ok. Kościuszki. Statystyczna średnia wielkość sklepu podnosi się na skutek dynamicznego wzrostu powierzchni sprzedaŜy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH) liczących powyŜej 2000 m2. − sześcioletnia szkoła podstawowa. a realizacja ich na peryferiach (np. 51 . o umiarkowanej gęstości zaludnienia i zabudowy oraz niskim stopniu uciąŜliwości innych funkcji. stymulowana obecnością klientów przyciągniętych ofertą WOH-u lub warunkami parkingowymi. w które to miejsca wchodzą banki. Dzięki sąsiedztwu plaŜ dobre warunki mają teŜ mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i Brzeźna. co oznacza. Obiekty te zmieniły dotychczasowe relacje między rozmieszczeniem powierzchni sprzedaŜy w dzielnicach. punkty obsługi telefonii komórkowej.

współczynnik zmianowości wynosi 1.d.5 tys. Wskaźnik zmianowo ści * * * 1. − dla dzieci autystycznych funkcjonuje jedno przedszkole specjalne. 458 b.1 * * 1.7 * przedszkola: 62 6. − 500 uczniów uczęszcza do liceów ogólnokształcących dla młodzieŜy.3 – specjalne 5 0. W dzielnicy Zachód w rejonie Osowej sytuacja uległa poprawie po oddaniu do uŜytkowania gimnazjum przy ul.4 – specjalne 7 0.5 * – wypełnienie pozycji jest niemoŜliwe lub niecelowe b.2 gimnazja: – dla młodzieŜy 37 13.d.2 – w tym klasy „0” 59 2.Tab.d. Wśród gimnazjów w dzielnicy Południe najlepsza sytuacja występuje na Chełmie.6 – dla dorosłych * 3. Średnia liczebność oddziału 25 20 7 21 21 7 24 7 b.) Liczba oddziałów 247 64 12 1180 114 26 562 38 b. W tych ostatnich sytuację pogarsza ponadprzeciętny udział roczników szkolnych. − około 780 uczniów uczęszcza do dziesięciu gimnazjów. Poza tym spośród trzech małych szkół podstawowych w tej dzielnicy jedna (w Kokoszkach Przemysłowych) została zlikwidowana.0 i 2. dwie szkoły o profilu medycznym. gdzie przy dobrym wyposaŜeniu w obiekty dydaktyczne występuje niŜ demograficzny roczników szkolnych. gdzie poza Chełmem funkcjonują tylko trzy przedszkola. − cztery zawodowe szkoły specjalne. 28 b.d.8 pozostałe ponadgimnazjalne: – dla młodzieŜy * 9. − 260 gdańskich sześciolatków uczy się w przedszkolach i szkołach. − 1300 dzieci w wieku 7–12 lat uczy się w jedenastu szkołach podstawowych. − szkoły artystyczne: muzyczne i baletowa.d.9 i 1. W tych dzielnicach są w większości dobre warunki nauczania.9 i 2. Ŝe na przykład w Jasieniu udział 7–12-latków w całej populacji jest prawie dwukrotnie wyŜszy od przeciętnej dla miasta. 52 .2 – specjalne 3 0. 0.1 szkoły podstawowe: 61 24. a w tych.d. Liczba pomiesz czeń do nauki 297 * 14 1078 * 37 585 53 b.8) jest teŜ na Chełmie w Szkole Podstawowej nr 8. − dla dzieci i młodzieŜy głęboko upośledzonej funkcjonuje jeden ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy. − około 5.3 – dla dorosłych 2 0.0. – brak danych 376 b. które funkcjonują w Kokoszkach Mieszkaniowych.d.2. 447 b.5 – dla dorosłych 4 1. 341 b.0 * * 0. Zakoniczynie i Jasieniu zaś współczynniki zmianowości osiągają poziom 1. 2. Wyszczególnienie Liczba obiektów Liczba korzystających (w tys. Trzeba jednak dodać.2 licea ogólnokształcące: – dla młodzieŜy 23 9. Najlepsza dostępność do obiektów edukacyjnych jest w dzielnicach Oliwa. osób uczęszcza do szkół policealnych dla dorosłych (duŜy wybór szkół). Największym problemem w Gdańsku są dysproporcje w rozmieszczeniu obiektów oświaty w istniejących i nowo budowanych dzielnicach. − Potrzeby oświatowe realizowane są równieŜ przez sektor prywatny: − 960 dzieci w wieku 3–5 lat uczęszcza do osiemnastu przedszkoli.0 – w tym oddziały „0” * 1.6.d. a w szkołach podstawowych w Jasieniu i Zakoniczynie wskaźniki zmianowości osiągają poziom 2. Charakterystyka systemu oświaty publicznej w Gdańsku na koniec 2006 r. a prawie 1600 – dla dorosłych.d. Wodnika.d. 27 b.8 * Oprócz szkół ujętych w tabeli na terenie Gdańska funkcjonują: − szkoły podstawowe i gimnazja przy czterech szpitalach. Wysoki wskaźnik zmianowości (1. Wrzeszcz i Śródmieście. Zła sytuacja utrzymuje się w dzielnicy Południe.

w ramach opieki nad starszymi w Gdańsku funkcjonowało 380 miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej (gminne.2 tys. Zespoły transportu chorych (karetki) w liczbie ośmiu sztuk są rozmieszczone w następujących miejscach: Oliwa Dolna (ul. Polanki – Szpital Marynarki Wojennej). Obecnie działają trzy takie placówki dla 6–8 osób kaŜda. W niektórych jednostkach (Siedlce i Nowy Port) istnieje nadpodaŜ potencjału w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. jest dobrze rozwinięta (3. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym Mieszkańcy Gdańska mają satysfakcjonującą ofertę spędzania wolnego czasu w obiektach kultury o znaczeniu ponadlokalnym (omówionych w podrozdziale 1. interwencyjne). Wojciecha). w Siedlcach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – tu się mieści oddział ratunkowy dla dorosłych i dla dzieci) oraz w Oliwie Górnej (7. Orzeszkowej – 2 karetki i ul. placówki opiekuńczowychowawcze (ogniska. Typowa dla krajów wysoko rozwiniętych tendencja spadku liczby miejsc szpitalnych jest konsekwencją wprowadzania takich metod leczenia. niepełnosprawnych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi). w Gdańsku funkcjonowało 9 Ŝłobków (wszystkie są prowadzone przez miasto). Niemalejące potrzeby w zakresie opieki społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty niepubliczne. Rozmieszczenie tych obiektów nie w pełni odpowiada geografii popytu. Podmioty POZ podpisują umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2005 r. tj. Śródmieście Historyczne (ul. Mickiewicza równieŜ wymaga remontu. Sytuacja we Wrzeszczu Dolnym uległa poprawie po wyremontowaniu budynku przychodni przy ul. W stosunku do roku 2000 liczba miejsc spadła o 14. w tym kościołów. Sosnowej (w bazie Państwowej StraŜy PoŜarnej). Orunia Olszynka (Trakt św. biblioteki i kościoły. Sieć aptek. Oliwa Górna (ul. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują dzienne domy samopomocy (20 miejsc dla dorosłych i 30 dla młodzieŜy). domy dziecka.5. Przy okresowym braku miejsc część podopiecznych jest kierowana do ośrodków poza Gdańskiem. było 141. w Śródmieściu Historycznym. galerie.7.8. Z kolei część mieszkańców Oliwy Górnej korzysta z opieki lekarskiej na śabiance i na Przymorzu. Ochrona zdrowia W Gdańsku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działają wyłącznie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Większość nich mieści się we Wrzeszczu. Najgorsza dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej jest w dzielnicach Zachód i Południe. Centrum powiadamiania ratunkowego jest zlokalizowane we Wrzeszczu Górnym przy ul. a przychodnia przy ul.3). 5. który zapewnia świadczenia w zakresie ochrony zdrowia w ramach środków finansowych pochodzących ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. mieszkańców wynosiła 65. co zaŜegnało konieczność znalezienia lokalizacji zastępczej. w których MOPS kontraktuje miejsca. Oliwa i Port. spółdzielnie lekarskie) oraz 210 praktyk lekarskich. Na dolnym tarasie dostępność do przychodni jest na ogół dobra. kluby środowiskowe. W 2005 r. mniej niŜ w większości innych miast Polski (Poznań – 100. Beniowskiego). powiatowe. W zakresie ratownictwa medycznego działają cztery szpitalne oddziały ratunkowe: referencyjny we Wrzeszczu Górnym (Akademickie Centrum Kliniczne). ośrodki wsparcia (dla bezdomnych. Warszawskiej. ośrodek interwencji kryzysowej.4) i lokalnym: domy kultury i kluby. rodzinne i inne.5. który jest największy w nowo wybudowanych osiedlach południowej części Gdańska charakteryzującej się młodą strukturą wieku mieszkańców. W dzielnicach rozwojowych jest tylko jeden obiekt (na Chełmie). Poszczególne elementy systemu opieki społecznej to: domy pomocy społecznej (DPS) (pobytowe i dzienne) dla osób starszych i dla dzieci oraz młodzieŜy upośledzonej. pozostałe są zlokalizowane w dzielnicach Śródmieście. Śródmieściu i Oliwie. Długie Ogrody). Lublin – 107. w jednostce urbanistycznej Zaspa (Szpital Specjalistyczny św. Na Chełmie powiększono POZ przy ul. Wojciecha Adalberta). rehabilitacyjne. słuŜba medycyny pracy. liczba łóŜek na 10 tys. Klukowo Rębiechowo (ul. W 2005 r. W zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Gdańsku działa 128 zakładów (w tym przychodnie POZ. Słowackiego). na Stogach. których w 2005 r. Baza materialna.1. Nową formą opieki nad osobami starszymi są rodzinne domy pomocy. jak chirurgia jednego dnia czy leczenie na oddziałach dziennych. mieszkańców na jedną aptekę) nawet w rejonach nowego zainwestowania miejskiego. a uczęszczało do nich 585 dzieci. Oruni i w Sobieszewie. na Zaspie. Wrzeszcz Górny (ul. Wrocław – 79. w których było 530 miejsc. ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Szpital Marynarki Wojennej – tu się mieści urządzone lądowisko dla helikopterów). czyli budynki i sprzęt. Warszawa – 63. 53 . a potencjał bazy wystarczający. które stosuje preferencyjne stawki najmu dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak część mieszkańców tej jednostki urbanistycznej korzysta z obiektów w Nowym Porcie. W Gdańsku jest zlokalizowanych duŜo obiektów specjalistycznych usług medycznych o znaczeniu ponadlokalnym. Sosnowa). kontraktowane przez miasto w podmiotach niepublicznych i równieŜ w podmiotach niepublicznych niekontraktowane przez miasto) i 130 miejsc w dziennych DPS prowadzonych przez gminę. Wrzeszcz. placówki socjalizacyjne. są dzierŜawione od miasta. W mieście jest 10 szpitali ogólnych. W dzielnicy Zachód w związku z mniejszą gęstością zaludnienia są rejony gorszej dostępności do usług kultury. Generalnie jednak sieć kościołów katolickich w nowych dzielnicach wydaje się nadąŜać za rozwojem sieci osadniczej. Kilińskiego.5%. Domy kultury są zlokalizowane w Letnicy.8.

sale wychowania fizycznego. − pobicia i bójki. w których występuje najwięcej zdarzeń przestępczych we wszystkich wymienionych grupach. w hotelach i klubach sportowych. lasy). Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów najbardziej jest zagroŜone w sezonie letnim oraz podczas imprez masowych (Jarmark św. solaria. − rejon osiedla Morena. W zakresie obiektów kubaturowych o znaczeniu osiedlowym (główną rolę odgrywają sale gimnastyczne) największe braki występują w dzielnicy Południe. Podobne uwagi dotyczące nasycenia liczbą obiektów naleŜy sformułować odnośnie do lodowisk czy skate parków. − rejon katedry w Oliwie i stara Oliwa.1. naleŜą17: − Orunia Górna. Przestępczość Według danych przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku w ostatnich czterech latach liczba zdarzeń przestępczych w mieście wynosiła około 32 tys. fitness cluby. − rejon osiedli Zaspa. uszkodzenia ciała. kradzieŜe samochodów. Wielkie Przymorze. Za obszary niebezpieczne uznano miejsca. − rejon przystanku SKM Gdańsk Przymorze. gdzie sieć szkół jest niepełna. kradzieŜe z włamaniem i kradzieŜe mienia). jak i kubaturowych (sztuczne lodowisko. Baseny pływackie są zlokalizowane przy dziewięciu szkołach (w tym przy AWFiS i PG). salony odnowy biologicznej. Uprawianiu tej formy rekreacji sprzyja dynamicznie rozwijająca się sieć ścieŜek rowerowych (ok. oraz w dzielnicy Zachód. − napady połączone z rabunkiem. 80 km) pokrywająca coraz większe rejony miasta. kradzieŜe rozbójnicze i wymuszenia. 17 Wg powyŜszej analizy za obszary zagroŜone uznano te miejsca. Coraz większe znaczenie rekreacyjne ma jazda na rowerze. sauny.Mieszkańcy miasta mają w miarę zadowalający dostęp do szerokiej oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych zarówno terenowych (ZOO. które moŜna określić jako zagroŜone występowaniem zdarzeń przestępczych o mniejszej częstotliwości ich występowania. sale bilardowe. − rejon Akademii Medycznej i Politechniki. rocznie. Ŝe mają rangę ponadosiedlową. bójki i pobicia. Długie Ogrody i Wyspa Spichrzów. plaŜe. a nawet wyŜszą. Ŝe ta sieć jest za rzadka. a takŜe przestępstwa gospodarcze oraz drogowe. Osiek i rejon Dworca PKP Gdańsk Główny. 16 Dane wg analizy wykroczeń i przestępstw wykonanej w 2002 r. − Siedlce.9. Dominika. − rejon Nowych Szkotów i przystanku SKM Gdańsk Politechnika. kręgielnie). − wandalizm agresywnej młodzieŜy. Dotyczy to zwłaszcza terenów rozwojowych (dzielnice Południe i Zachód) oraz Śródmieścia. włamania. siłownie. śabianka. Wg informacji uzyskanych w WZK UM omówione tendencje utrzymały się w latach następnych. − Dolny i Górny Wrzeszcz. Według badań przeprowadzanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku16 najczęstszymi rodzajami przestępstw są: − kradzieŜe samochodów. gdzie niektóre szkoły funkcjonują w starych budynkach pozbawionych sal gimnastycznych. w których odnotowano pewną liczbę wykroczeń w postaci zaczepek lub drobnych kradzieŜy. najczęściej dokonywanych pod wpływem alkoholu. Bezpieczeństwo publiczne 5. − Stare Miasto. tj. Do rejonów. Trasa narciarstwa biegowego została wyznaczona w lasach TPK. − Orunia Dolna. parki. Analizę sporządzono na podstawie zgłoszonych danych. w których odnotowano częste. w ramach akcji Bezpieczne Miasto oraz informacji uzyskanych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdańska. bary tlenowe. baseny pływackie. Usługi komercyjne z zakresu rekreacji i odnowy biologicznej pojawiają się w miarę wzrostu popytu i są zlokalizowane w ośrodkach usługowych na terenach mieszkaniowych. co oznacza. − Biskupia Górka – rejon ul. w lasach wrzeszczańskich.9. studia masaŜu. Na Stoku. najuciąŜliwsze typy wykroczeń. 54 . bójki. jarmarki świąteczne). 5. naleŜą: − Dolne Miasto. Najbardziej dotkliwie odczuwalne przez mieszkańców miasta są kradzieŜe mienia. np. na Wyspie Sobieszewskiej (określanej mianem raju dla aktywnych) i w dzielnicy Kokoszki Mieszkaniowe. Do tej ogólnej liczby wlicza się przestępstwa o charakterze kryminalnym (w tym zabójstwa. włamania i w następnej kolejności rozboje i wymuszenia. Liczba i rozmieszczenie basenów sugerują. Do najbardziej niebezpiecznych rejonów. ale w śnieŜne zimy warunki dla tej formy aktywności istnieją równieŜ w innych częściach miasta.

mimo iŜ nie ustanowiono dla nich statusu prawnego terenów potencjalnego zagroŜenia powodzią. Kanał Raduni jest urządzeniem wodnym wykonanym w XV w. Obszary chronione wałami przeciwpowodziowymi. a więc uchodzącymi do niego potokami oraz spływami bezpośrednimi. DuŜe prawdopodobieństwo przeciąŜenia kanału oraz zły stan techniczny obwałowania stwarzają realne zagroŜenie powodziowe dla Oruni Dolnik.9. Opisane wyŜej obszary obejmują: – Orunię Dolnik. Biały Dworek. − Gęsia Karczma. − Chełm. 5. – południową część Wyspy Sobieszewskiej (polder Sobieszewo). Błonia (tj. dramatycznie udowodnione przez powódź w lipcu 2001 r.80 m n. Intensywne zainwestowanie miejskie górnego tarasu spowodowało znaczne zwiększenie objętości spływających do Kanału Raduni wód opadowych. – część Krakowca. jest dotknięta patologiami społecznymi. Terenem bezpośredniego zagroŜenia powodzią jest ponadto (na podstawie ustawy Prawo Wodne) obszar pasa nadbrzeŜnego (w skład którego wchodzą pas techniczny. Powstańców Warszawskich – Dąbrowskiego.2. Reduta Płońska. − Niedźwiednik. zlokalizowane w strefie urządzeń piętrzących lub budowli ochronnych w pasie technicznym. Rudniki. przy właściwej ich eksploatacji gwarantują (z wyłączeniem Kanału Raduni oraz krótkich odcinków rzeki Motławy i Kanału Rudnickiego) bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych. Wojciecha i na południe od Opływu Motławy i ul. Większość obszarów. Wrzeszcza i Nowego Portu. sztormowe od Zatoki Gdańskiej. − na wyspie Stogi – fragmenty Górek Zachodnich. – część Letnicy. słuŜą do bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych i stanowią tereny bezpośredniego zagroŜenia powodzią. Tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi Na obszarze Gdańska występują tereny zagroŜenia powodzią. W Gdańsku opisane obszary obejmują międzywala rzek: − lewostronne Wisły oraz Wisły Przekop. − fragment polderu Płonia Wielka. Stogów i Przeróbki. wymagają jednakŜe szczególnej uwagi ze względu na istniejące niebezpieczeństwo wystąpienia zjawisk powodziowych w razie zniszczenia lub uszkodzenia budowli hydrotechnicznych. Wyspy Zielone. na których występują róŜnego rodzaju zdarzenia przestępcze. Tereny znajdujące się na międzywalu (od koryta rzeki do wału przeciwpowodziowego) oraz pomiędzy korytem rzeki a brzegiem nieumocnionym do rzędnej 1.− Ptaszniki (rejon ul. Wojska Polskiego – Polanki – Chrzanowskiego. Stan techniczny koryta kanału. Poszczególne rodzaje powodzi mogą się przenikać lub występować równocześnie na jednym obszarze.. przekraczające wielokrotnie moŜliwości przepustowe obiektu. 55 . − rejon plaŜy na Stogach. tereny na wschód od Traktu św. − rejon centrum handlowego ETC na Zaspie. Podmiejskiej). Istniejące obiekty osłony przeciwpowodziowej zlokalizowane w granicach administracyjnych Gdańska. Elbląskiej). część Krakowca. Hallera – Wczasy w Brzeźnie. pas ochronny brzegu morskiego oraz teren portu morskiego) zagroŜony wodami Zatoki Gdańskiej. − Rudniki. a szczególnie jego prawostronnego obwałowania jest obecnie katastrofalny. − Raduni. część Przeróbki. zatorowe i będące wynikiem katastrofy technicznej. a wchodzące w skład Gdańskiego Węzła Wodnego (GWW) obejmującego zlewnię rzeki Martwej Wisły. Partyzantów – Słowackiego – Reymonta. − Suchanino. nawalnych opadów i spływu wód roztopowych ze zlewni Motławy i Raduni. Na terenie miasta Gdańska mogą wystąpić powodzie opadowe. roztopowe. − rejon ul.m. zasilanym wodami zlewni lewostronnej. Olszynkę. − Motławy (prawostronne powyŜej ujścia rzeki Raduni). Najbardziej niekorzystna sytuacja moŜe wystąpić w wypadku nałoŜenia się zjawisk wezbrań sztormowych. − Opływu Motławy. − rejon ul. a takŜe tereny nieobwałowane tych cieków wyznaczone przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (RZGW): − rezerwat Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej.p. − Martwej Wisły (wzdłuŜ Wyspy Sobieszewskiej – prawostronne). − rejon ul. − rejon al.

Aneksy nr 11 i 12 zawierają wykazy cieków podstawowych oraz istniejących urządzeń osłony przeciwpowodziowej chroniących Gdańsk. Wykonano ponadto zrzut ulgi nr 3 z Kanału Raduni do rzeki Raduni w Św. Odrębnym problemem jest kolektor sanitarny tłoczny ułoŜony w dnie Kanału Raduni (omówiony w podrozdziale 7. Brak obwałowania Kanału Rudnickiego na odcinku 200 m w rejonie ujściowym stanowi zagroŜenie dla polderów Olszynka i Rudniki. 5. oraz zrzut nr 1 do Opływu Motławy w rejonie ul. W ostatnich latach zrealizowano na górnym tarasie 4 zbiorniki retencyjne na korytach głównych Potoku Oruńskiego i Potoku Maćkowy oraz wykonano bądź zmodernizowano z przystosowaniem do funkcji retencyjnej 3 zbiorniki na rowach i kolektorach bocznych. obok istniejącego kanału ulgi powyŜej wlotu Kanału Raduni do syfonu pod torami PKP.m. bazy magazynowo-dystrybucyjne ciekłych i gazowych produktów naftowych oraz terminale przeładunkowe substancji niebezpiecznych. 56 . Na skutek stałego podnoszenia się poziomu wód morskich naleŜy przewidywać moŜliwość występowania powodzi morskich do rzędnej 2. Wojciechu.Obecnie realizowany jest program budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Kanału Raduni. Ŝe największe zagroŜenia występują w Śródmieściu i Nowym Porcie.p. Brak lewostronnego obwałowania rzeki Motławy na odcinku 260 m powyŜej Grodzy Kamiennej powoduje zagroŜenie powodziowe obszaru połoŜonego na zachód od ulic Mostowej i Sandomierskiej. do rzeki Motławy oraz do Opływu Motławy.m.2). W ramach tego programu przewidziano maksymalną moŜliwą do osiągnięcia redukcję przepływów w zasilających kanał ciekach. Ograniczenie przepływów w potokach przewiduje się uzyskać dzięki zlokalizowaniu w zlewniach 18 zbiorników retencyjnych (w tym 4 w całości i 2 w części poza granicami administracyjnymi Gdańska) o łącznej pojemności 480 tys. przy granicy z miastem Pruszcz Gdański. Zaroślak. ZagroŜenia na skutek awarii Awaria urządzeń zawierających substancje toksyczne lub niebezpieczne oraz kolizja środków transportowych przewoŜących takie materiały moŜe stanowić zagroŜenie Ŝycia i zdrowia mieszkańców miasta.3. m3. Bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych w obrębie całego GWW będzie moŜliwe po dokonaniu remontu i korekt rzędnych istniejących obwałowań rzeki Motławy i rzeki Raduni na odcinkach połoŜonych poza granicami Gdańska.9. remont koryta oraz wykonanie dodatkowych kontrolowanych zrzutów z kanału do rzeki Raduni.25 m n. W rejestrze potencjalnych sprawców powaŜnych awarii przemysłowych na terenie Gdańska znajduje się 9 zakładów (aneks nr 13). Związane ze spiętrzeniami sztormowymi poziomy wód gruntowych mogą wzrastać okresowo nawet do rzędnej 1.p. Skupienie duŜych obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej wzdłuŜ głównych szlaków komunikacyjnozaopatrzeniowych oraz bezpośrednie sąsiedztwo z niektórymi zakładami przemysłowymi powodują.50 m n. a takŜe środowiska przyrodniczego. Są to głównie zakłady mające znaczne ilości substancji łatwo palnych.

− drogi wojewódzkiej nr 468 relacji Gdańsk (droga nr 1) – Sopot–Gdynia (droga nr 6) (w granicach Gdańska: al. co powoduje dodatkowe obciąŜenie układu ulicznego ruchem tranzytowym z duŜym udziałem ruchu towarowego. Trakt Św. Kartuska. Podwale Grodzkie. portach lotniczym i morskim oraz kolejowych stacjach przeładunkowych. morskiego. Rakoczego i Nowolipie. Rozwój terenów zurbanizowanych na dolnym tarasie w części zachodniej ułatwiła powstała w latach 70. Świętokrzyska – Małomiejska. Wolności. Elbląska). − drogi krajowej nr 6 relacji granica państwa w Kołbaskowie–Szczecin–Słupsk–Gdynia–Gdańsk (w granicach Gdańska: Obwodnica Trójmiasta). lotniczego. − brakiem ciągu ulicznego odciąŜającego trasę średnicową w obrębie centralnego pasma komunikacyjnego i umoŜliwiającego ominięcie Śródmieścia. Spacerowa – Opata Rybińskiego – Pomorska lub Piastowska. Nowe Ogrody. − ul. Marynarki Polskiej. W skład pasma wchodzą: − uliczna trasa średnicowa biegnąca ulicami: al. trasy średnicowej i osi dolnego tarasu zapewniają następujące ciągi uliczne: − ul. Legionów. al. i 80. tramwajowego oraz autobusowego. Zwycięstwa. Wały Jagiellońskie. − linia kolejowa E 65 relacji Gdynia–Gdańsk–Tczew. − ul. Boguckiego). Wojciecha). Wały Jagiellońskie. al. 57 .1. Istniejący układ uliczny Gdańska charakteryzuje się: − brakiem układów obwodowych na kierunku drogi nr 7. − drogi wojewódzkiej nr 501 relacji Przejazdowo–Sobieszewo–Świbno–Krynica Morska (w granicach Gdańska: ul. Podsystem drogowy Gdańsk jest węzłem następujących dróg krajowych i wojewódzkich: − drogi krajowej nr 1 relacji Gdańsk–Świecie–Toruń–granica państwa w Cieszynie (w granicach Gdańska: ul. Ŝe historyczny pasmowy układ uliczny oparty na centralnym paśmie komunikacyjnym rozwinął się w kierunkach nowych dzielnic w paśmie przymorskim na wschodzie oraz na Wysoczyźnie – w kierunkach zachodnim i południowym. Okopowa. Stary Rynek Oliwski. − wydzielona linia Szybkiej Kolei Miejskiej relacji Rumia–Gdynia–Sopot–Gdańsk. Świętokrzyska. Grunwaldzka. Trakt Św. Turystyczna. w której skład wchodzą ulice Potokowa. Małomiejska. Podwale Przedmiejskie. − przeciąŜeniem trasy średnicowej. − ul. Wyspiańskiego. Zwycięstwa. Rzeczypospolitej. − brakiem sprawnego połączenia osi dolnego tarasu ze Śródmieściem. Poszczególne podsystemy są zintegrowane w węzłach przesiadkowych opartych na stacjach kolejowych. zachodnia Obwodnica Trójmiasta oraz oś górnego tarasu. kolejowego z wydzieloną szybką koleją miejską. System transportowy System transportowy Gdańska składa się z podsystemów: drogowego. − drogi wojewódzkiej nr 221 relacji Gdańsk–Przywidz–Kościerzyna (w granicach Gdańska: ul. Rozwój dzielnic Zachód i Południe ułatwiła zbudowana w latach 70. Starogardzka). Okopowa. Słowackiego – Kościuszki. rowerowego i pieszego. Oliwska od bazy promowej. Rozwój przestrzenny miasta spowodował. Spacerowa. − ul. przystankach Szybkiej Kolei Miejskiej.6. Opata Rybińskiego. Hucisko. al. Chłopskiej. − drogi wojewódzkiej nr 222 relacji Gdańsk–Godziszewo–Starogard Gdański–Skórcz (w granicach Gdańska: ul. − drogi wojewódzkiej nr 472 relacji droga 468–Port Lotniczy w Rębiechowie (w granicach Gdańska i ul. Podmiejska). Centralne pasmo komunikacyjne stanowi główny korytarz komunikacyjny aglomeracji gdańskiej. Wały Piastowskie. Jana z Kolna. Wały Jagiellońskie. Poprzeczne powiązania zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Wojciecha. − drogi wojewódzkiej nr 218 relacji Gdańsk–Chwaszczyno–Wejherowo (w granicach Gdańska: ul. Kielnieńska). ul. 6. Grunwaldzka). uliczna oś dolnego tarasu składająca się z ulic: Gospody. Kartuska – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie. ul. Starogardzka. Rybołowców. − drogi krajowej nr 7 relacji śukowo–Gdańsk–Elbląg–Warszawa–granica państwa w ChyŜnem (w granicach Gdańska: ul. Słowackiego).

a takŜe pasaŜerskiego transportu morskiego i lotniczego. komunikację tramwajową oraz transport indywidualny zmotoryzowany i pieszy.5 mln. W zasięgu obsługi podsystemów zintegrowanych w tym węźle znajdują się tereny Wrzeszcza Dolnego i Górnego. nastąpił ogólny spadek (z 60% do 40%) udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych. Armii Krajowej. − podsystem miejskiej komunikacji autobusowej obsługującej tereny zurbanizowane pozostające poza zasięgiem obsługi tramwaju i Szybkiej Kolei Miejskiej.przeciąŜeniem skrzyŜowań trasy średnicowej z ciągami układu poprzecznego: ul. 6. 400 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców Gdańska oraz przewidywanym w okresie pełnego nasycenia motoryzacją indywidualną na poziomie 500 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. − 6. Jaśkowa Dolina – Dmowskiego. ul. Podsystemy transportu zbiorowego W skład podsystemów zbiorowego transportu pasaŜerskiego Gdańska wchodzą: − Szybka Kolej Miejska relacji Wejherowo–Gdańsk z ośmioma przystankami pasaŜerskimi na terenie Gdańska. Szybką Kolej Miejską. Funkcję głównego przewoźnika w obszarze aglomeracji pełni Szybka Kolej Miejska łącząca wszystkie miasta i dzielnice znajdujące się na jej trasie od Wejherowa do Gdańska. − zaniŜonymi parametrami technicznymi ciągów ulicznych poprzecznych do trasy średnicowej. W zasięgu obsługi podsystemów zintegrowanych w tym węźle znajdują się Oliwa Dolna i Górna oraz północna część dzielnicy Zachód. Jantarowej. Ŝe jest najkorzystniejszym elementem w systemie komunikacji pasaŜerskiej aglomeracji gdańskiej. ul. takich jak ul. Węzły przesiadkowe powstały przy stacjach kolejowych. 6. czyli o 24%. Blisko 4 km ścieŜek rowerowych wykonano w ramach realizacji inwestycji drogowych.2. miejską komunikację autobusową i tramwajową oraz transport indywidualny zmotoryzowany i pieszy. miejską komunikację autobusową. Port. W latach 1992–2002 wybudowano 11 km dróg rowerowych. W tej sytuacji niezbędne staje się wprowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w mieście. Spacerowa w Oliwie. Hallera i w parku Jelitkowskim. ul. pozwalającej na poŜądane sterowanie i kontrolę parkowania w rejonach nadmiernie przeciąŜonego układu ulicznego. największym i najbardziej obciąŜonym węzłem w skali miasta i metropolii. a w latach 1998–2004 – do 34 mln pasaŜerów. ul. Pomorskiej. W latach 90. W latach 1994–1998 wielkość przewozów spadła z 56 mln pasaŜerów rocznie do 42. integrując komunikację kolejową. Kołobrzeska – BaŜyńskiego. prędkość komunikacyjna. ul. Podsystem tras rowerowych System tras rowerowych w mieście tworzony jest od roku 1992. Mimo to jest to środek transportu. Słowackiego (odcinek dolny we Wrzeszczu). krajowego i międzynarodowego oraz indywidualnego transportu samochodowego i rowerowego. Toruńska. krajowym i międzynarodowym. Opata Rybińskiego – Piastowska. części centralnej dzielnicy Zachód oraz północnych rejonów dzielnicy Port. i pierwszych latach XXI w. Wyspiańskiego – Do Studzienki. między innymi wzdłuŜ ul. Ŝe systematycznie spada wielkość przewozów pasaŜerskich SKM. Podmiejska – Świętokrzyska w Gdańsku Południe. Węzeł przesiadkowy Gdańsk Główny jest najwaŜniejszym. Południe oraz południowe rejony Wrzeszcza i dzielnicy Zachód. kształtującym się obecnie na poziomie ok. integrując komunikację kolejową. Hallera (odcinek po zachodniej stronie terenów PKP) we Wrzeszczu. autobusowym: miejskim. oraz indywidualnym zmotoryzowanym i pieszym. co trzeba ocenić zdecydowanie negatywnie. ul. W zasięgu obsługi zintegrowanych w nim podsystemów pozostają tereny dzielnic: Śródmieście. − podsystem komunikacji tramwajowej rozbudowany dotychczas tylko na dolnym tarasie Gdańska (w trakcie realizacji znajduje się linia na Chełm). Problem ten dotyczy szczególnie obszarów centralnych Śródmieścia i Wrzeszcza. Węzły przesiadkowe Węzły przesiadkowe integrują podsystemy transportu kolejowego (pasaŜerskiego). dostateczny komfort podróŜowania i niezaleŜność od warunków atmosferycznych sprawiają. czyli o dalsze 20%. Przy wysokim poziomie motoryzacji indywidualnej. tramwajowego. regionalnym. ul. problem parkowania staje się waŜnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie systemu transportowego miasta. takich jak ul. Hucisko – Targ Drzewny. Armii Krajowej.3. ul. autobusowomiejskiego. Węzeł przesiadkowy Wrzeszcz powstał po zachodniej stronie terenów kolejowych. Słowackiego –Kościuszki. ul. Tu następuje przepływ pasaŜerów pomiędzy transportem kolejowym. ul. SKM. 58 . regionalnego. Węzeł przesiadkowy Oliwa powstał po obu stronach stacji kolejowej. ul.4. którego częstotliwość kursowania. Kościuszki. Podwale Przedmiejskie – al. tramwajowym. Dynamiczny rozwój indywidualnej motoryzacji sprawił. Potokowa.

7. Ogólna długość ścieŜek rowerowych wynosi ok. Wydzielono równieŜ 9.5. Pod względem wielkości ruchu pasaŜerskiego i towarowego zajmuje on czwarte miejsce w Polsce – po warszawskim Okęciu. Trasy te dotąd nie mają odrębnych ścieŜek rowerowych. znajdujący się w granicach administracyjnych Gdańska. z rozbudowanym systemem grup torowych na Olszynce i Przeróbce. Wojciecha. Elbląska. która na terenie Gdańska ma przystanek w Osowej. Cienista. Gdańsk Wrzeszcz. Okopowa. Oliwa i Kłodno znajdują się ładownie publiczne. Lokalna linia kolejowa Gdynia–Kościerzyna–Nowa Wieś Wielka. obecnie rozbudowywany do trzech stanowisk. − trasa 117 (Gdańsk–Skarszewy–Starogard–Pelplin–Gniew) – przebiegająca ulicą Starogardzką. Rzeczpospolitej oraz al. Port Lotniczy Gdańsk im. Baza promowa przez cały rok obsługuje promy kursujące regularnie do Nynashamn koło Sztokholmu.6. Główną osią kolejową jest linia magistralna E 65 relacji Gdynia–Gdańsk–Warszawa–Katowice–Wiedeń–Rijeka ze stacjami Gdańsk Oliwa. − Bursztynowa Trasa Rowerowa R-9 Bałtyk–Adriatyk – przebiegająca ulicami: Trakt św. Płońska. − trasa 118 (Ryjewo–Malbork–Tczew–Świbno). System miejskich ścieŜek rowerowych wiąŜe się z systemem pozamiejskim. Hallera. środkowego wybrzeŜa Polski i połączenia do Kaliningradu. Zwycięstwa. krajowe i w ograniczonym zakresie międzynarodowe. Jest to bardzo atrakcyjny kapitał wyjściowy do dynamicznego rozwoju transportu lotniczego. okazjonalnie wykorzystywanym przez średniej wielkości statki wycieczkowe. W sezonie letnim promy kursują codziennie. 59 . Obsługują ruch pasaŜerski indywidualny i zmotoryzowany oraz samochodowy transport towarowy. Lecha Wałęsy. lotniskach w Krakowie i Katowicach. − przystań przy towarowym NabrzeŜu Oliwskim. al. Podwale Staromiejskie. ulicami: Hallera. − Terminal Promowy Westerplatte z jednym stanowiskiem promowym. Turystyczna. szczególnie Portu Północnego. jak i międzynarodowej. Gdańsk Główny. odbywa się w okresie sezonu turystycznego. 80 km. Stągiewna. W Gdańsku łączą się następujące linie kolejowe o znaczeniu państwowym: – Gdańsk Główny–Malbork–Działdowo–Warszawa Wsch. Do obsługi przewozów towarowych.. Grobla.5 km ścieŜek rowerowych z chodników ulic Chłopskiej. Damroki i Jaśkowa Dolina. Zwycięstwa i ul. Obsługa towarowa portu wewnętrznego w Gdańsku jest prowadzona z jednotorowej linii lokalnej Gdańsk Główny–Nowy Port z systemem grup torowych Gdańsk Zaspa w Letnicy. Podsystem transportu lotniczego Podsystem komunikacji lotniczej obsługuje połączenia krajowe i międzynarodowe. Podmiejską. 6. celnym. Podsystem ten obejmuje: − bazę promową w Nowym Porcie z nabrzeŜem przystosowanym do obsługi promów o maksymalnej długości 140 m oraz z zapleczem: obsługi pasaŜerów.Sikorskiego. Podsystem pasaŜerskiego transportu wodnego Podsystem komunikacji morskiej obsługuje powiązania w obszarze Morza Bałtyckiego i oceanu światowego oraz sezonowo powiązania w rejonie Zatoki Gdańskiej i wybrzeŜa środkowego. Wrzeszcz. słuŜy wydzielona dwutorowa linia kolejowa na wyspę Stogi z jednotorowym mostem nad Martwą Wisłą. Od 2000 r. jest portem lotniczym o duŜym znaczeniu zarówno w skali krajowej. Przez Gdańsk przebiegają następujące szlaki międzynarodowe: − Hanzeatycka Trasa Rowerowa R-10 – przebiegająca Pasem Nadmorskim Zachodnim. Boguckiego. których obecne wykorzystanie jest na niskim poziomie kilkudziesięciu wagonów na miesiąc. − trasa 133 (Gdańsk–Gdynia–Sopot–Kartuzy–Sulęczyno–Bytów). W obszarze aglomeracji gdańskiej znajdują się dwa lotniska obsługujące ruch cywilny: w Rębiechowie i Pruszczu Gdańskim. Małomiejską. Ruch statków wycieczkowych. Sukcesywnie są wykonywane ścieŜki rowerowe między innymi wzdłuŜ ul. Podsystemy transportu kolejowego Komunikacja kolejowa obsługuje połączenia pasaŜerskie regionalne. – Gdańsk Główny–Reda–Wejherowo–Słupsk–Koszalin–Białogard–Stargard Szczeciński. Zwycięstwa. administracyjnym i parkingowym. al. − przystanie dla statków białej floty usytuowane przy Długim PobrzeŜu na Głównym Mieście i przy nabrzeŜu Westerplatte obsługujące w sezonie turystycznym połączenia w obrębie Zatoki Gdańskiej. Benzynowa. system ten jest rozbudowywany zgodnie z koncepcją sieci tras rowerowych miasta Gdańska. W układzie tras regionalnych znajdują się: − trasa 116 (Gdańsk–Kolbudy–Nowa Kaczma–Kościerzyna–Dziemiany) – przebiegająca ulicami: Świętokrzyską. Rajska. Długie Ogrody. Na stacjach kolejowych Gdańsk Główny. 6. o niewystarczających parametrach technicznych. 6. Długi Targ. – Pruszcz Gdański–Gdańsk Olszynka–Wisła Most. Grunwaldzkiej. ma pewne znaczenie dla dojazdów do pracy i wyjazdów weekendowych. podobnie jak białej floty.

Kopenhaga. W przeliczeniu na liczbę pasaŜerów oznacza to 3–4 mln pasaŜerów rocznie. Lecha Wałęsy powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w jego sąsiedztwie. w której określono powierzchnie ograniczające wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska. Rzym. 670 tys. Dublin. Funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lotnisko po rozbudowie moŜe obsłuŜyć 40–50 tys. samolotów rocznie (w ciągu godziny 8–12 operacji start/lądowanie). Oba wyŜej wymienione ograniczenia zostały przedstawione w formie graficznej na rysunku Uwarunkowań. z drugiej zaś – z uciąŜliwości akustycznych związanych z pracą silników i innych urządzeń w obrębie lotniska. Londyn. było ich 350 tys. Z jednej strony wynikają one z wymagań. w 2005 r.Utrzymuje regularne połączenia lotnicze z Warszawą i niektórymi waŜnymi miastami europejskimi: Hamburg.. jakie stwarza ruch samolotów. Znacznie mniejsza jest zaś przepustowość terminalu pasaŜerskiego tego lotniska. między innymi dzięki tanim liniom lotniczym. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby połączeń. – ok. Monachium. Droga startowa ma długość 2800 m i szerokość 45 m. Frankfurt. Liczba pasaŜerów korzystających z transportu lotniczego systematycznie wzrasta. Zarząd Portu Lotniczego dysponuje dokumentacją rejestrową. Ponadto wokół lotniska wyznaczono obszar ograniczonego uŜytkowania związany z hałasem. 60 . W 1999 r. Sztokholm.2 mln pasaŜerów. a w 2006 r. odprawiono 1..

7. ZuŜycie wody przez przemysł spadło w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 60%. Ŝe czynniki te spowodują rezygnację odbiorców przemysłowych z prowadzenia kłopotliwej eksploatacji własnych ujęć na rzecz realizacji zaopatrzenia w wodę z sieci miejskiej.1. Budowlanych i na terenie oczyszczalni „Wschód”. Oczyszczalnia „Zaspa” nie ma waŜnego pozwolenia wodnoprawnego – przepustowość technologiczna wynosi 35 tys. w tym ujęć podziemnych ok. Zaopatrzenie w wodę Źródłem wody dla Gdańska są głównie ujęcia eksploatowane przez Spółkę Saur Neptun Gdańsk (SNG): 20 ujęć wód podziemnych (w tym 14 ujęć lokalnych i 2 awaryjne). ale niezapewniających dostawy wody w razie awarii ujęcia wody lub magistrali dosyłowej. Pomimo Ŝe stopień oczyszczania na oczyszczalni „Wschód” spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego. wynosiła średnio 93 tys. jednakŜe nieeksploatowane przez miejskiego operatora). Pozostałe ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i wywoŜone do stacji zlewnych w Gdańsku Bysewie przy ul.5 tys. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z przewaŜającej części Gdańska oraz z gmin sąsiednich: Kolbud. niezbędna jest poprawa redukcji azotu. Średniodobowy pobór wody z ujęć komunalnych wynosi około 70 tys. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Kanalizacja w Gdańsku funkcjonuje w systemie rozdzielczym. Zaspy oraz z Sopotu. 120 000 m3. 99.6% mieszkańców miasta. NaleŜy się spodziewać. z czego 12 tys. Oczyszcza około 80% całej ilości ścieków z gdańskiego układu kanalizacji sanitarnej. Zasoby tylko wód podziemnych wynoszące 147. Miejski układ kanalizacji sanitarnej dzieli się na 2 główne zlewnie obsługiwane przez oczyszczalnie „Zaspa” i „Wschód”. 7 strefowych. m3 ścieków na dobę. Obecnie są do niej doprowadzane ścieki z części Oliwy. m3 na dobę. jedno ujęcie powierzchniowe. Obecnie dla przemysłu istotny jest dostęp do wody o odpowiedniej jakości i pewność jej dostawy.2. energetycznej oraz gospodarki odpadami 7. Istniejący miejski system wodociągowy ma znaczne rezerwy w zdolności produkcyjnej istniejących ujęć wody. zapotrzebowanie gospodarstw domowych na wodę wynosi 47 tys. 85. Sieć i urządzenia wodociągowe są na ogół w dobrym stanie technicznym. m3. W układzie wodociągowym pracuje 5 pompowni sieciowych. Istniejący stan infrastruktury technicznej. Przepustowość oczyszczalni „Wschód” znacznie przekracza ilość dopływających do niej ścieków (rezerwa przepustowości po przyjęciu ścieków z „Zaspy” wynosi ok. W zlewni tej oczyszczalni są podzlewnie trzech przepompowni ścieków: „Ołowianka”. Zrzut oczyszczonych ścieków następuje do Zatoki Gdańskiej.4% mieszkańców miasta jest zaopatrywanych w wodę z wyŜej wymienionych ujęć. miasta i gminy Pruszcz Gdański. Zdolność produkcyjna tylko ujęć podziemnych przewyŜsza o 60% obecne zapotrzebowanie na wodę. Wymiany wymaga 120 km sieci wykonanej z azbestocementu i około 1000 przyłączy ołowianych. Przymorza. Przewidywane na 2030 r. 14 hydroforni i 15 zbiorników wody (zgrupowanych w 6 lokalizacjach) wyrównujących wahania rozbioru. m3 na dobę. W najbliŜszych latach przewiduje się jednak niewielki wzrost popytu na wodę w sektorze przemysłowym. Kanalizacja sanitarna licząca 700 km kanałów grawitacyjnych oraz 82 km rurociągów tłocznych obsługuje około 96. Część przepompowni ścieków jest w pełni zautomatyzowana. m3. reszta – z indywidualnych źródeł. Zrzut oczyszczonych ścieków następuje do basenu portowego. „Motława” i „Zawiśle”. Ze względu na zróŜnicowaną topografię gdańska sieć wodociągowa jest podzielona na cztery główne i dwie pośrednie strefy wysokości. a większość (81 tys. w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto jedno ujęcie lokalne jest eksploatowane przez spółkę Unikom. m3 na dobę są trzykrotnie większe od przewidywanego zapotrzebowania oraz o około 20% większe od zdolności produkcyjnej istniejących ujęć wód podziemnych. Ŝe zasoby tych ujęć są wystarczające. m3 na dobę zostało skierowane do oczyszczalni „Zaspa”. Wynika z tego. spełniało wymagania sanitarne. Ich wykaz zawiera aneks nr 14. Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wynosi ponad 172 tys. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 1100 km. Tereny nieskanalizowane 61 . m3 na dobę) – do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (OMB) „Wschód”.7. Ilość odprowadzanych ścieków w 2006 r.9% objętości wody wtłoczonej do sieci w 2006 r. Rozwój miasta pociąga za sobą konieczność inwestycji w sieć i urządzenia wodociągowe. Gdański system wodociągowy składa się z wodociągu centralnego oraz niepołączonych z nim kilku lokalnych układów wodociągowych. m3 dobę. 40%). Oczyszczalnia „Zaspa” nie spełnia obowiązujących wymagań oczyszczania ścieków i podjęto juŜ działania prowadzące do jej likwidacji i skierowania ścieków do oczyszczalni „Wschód”. Grawitacyjno-pompowy miejski układ kanalizacji sanitarnej pracuje przy wykorzystaniu dwóch oczyszczalni i ponad 70 przepompowni ścieków (istnieją takŜe inne przepompownie o charakterze lokalnym i wspomagającym system miejski. Czynne ujęcia komunalne (zgodnie z przepisami prawa wodnego) mają ustanawiane strefy ochronne. śukowa. Przepustowość OMB „Wschód” wynosi 180 tys.

Problem ten dotyczy szczególnie zlewni potoku StrzyŜa i Kanału Raduni. „Brzeźno”. Problem utrzymywania się zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych oraz niedostatecznej sprawności odprowadzania wód opadowych występuje na terenie śuław Gdańskich. Na skutek braku odpływu oraz wysokiego poziomu wody gruntowej na terenie Dolnego Miasta w czasie występowania wysokich stanów wody w odbiornikach z jednoczesnym opadem deszczu tworzą się lokalne zastoiska. a przy niesprzyjających warunkach nawet przerwaniem wału Kanału Raduni połoŜonego powyŜej zabudowy mieszkaniowej. ton suchej masy osadów. z kolei radykalne zwiększenie ilości wód wprowadzanych do Kanału Raduni powoduje jego przeciąŜenie i grozi zniszczeniem obwałowania prawostronnego tego obiektu. górny taras Gdańska podlega intensywnej zabudowie osiedlami mieszkaniowymi. 139 km. „Rzeczypospolitej”. Wojciechu. Rudnikach. W obrębie zlewni Kanału Raduni jest obecnie realizowany program budowy zbiorników retencyjnych. Odbiornikami wód opadowych z tego obszaru są cieki naturalne znajdujące się głównie w zlewni Kanału Raduni. Studnie rewizyjne lokalizowane na kolektorach deszczowych oraz studzienki wpustów ulicznych są zaopatrzone w osadniki przeciwdziałające odkładaniu się osadu niesionego z odwadnianych terenów. Awaria tego rurociągu skutkowałaby katastrofą ekologiczną.3. Konieczne stało się dokonanie istotnych przekształceń w systemie odprowadzania wód opadowych. Sprawność działania sieci ogranicza teŜ okresowe jej zamulanie spowodowane bogatą rzeźbą terenu. szczególnie w zakresie mniejszych średnic.znajdują się na Wyspie Sobieszewskiej. WaŜnym zadaniem jest takŜe docelowe rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z miasta i gminy Pruszcz Gdański. długość cieków naturalnych ok. jednakŜe istniejące i planowane zbiorniki retencyjne ze względu na moŜliwości terenowe są zlokalizowane (z wyjątkiem niewielkiego obiektu „Kilińskiego” na terenie dawnego browaru) w górnej części zlewni cieku. w Letnicy. w ramach którego oprócz wykonania obiektów zabezpieczeń przeciwpowodziowych (opisanych w podrozdziale 5.5 km. Około 20% kolektorów i kanałów deszczowych zbudowano jeszcze w okresie przedwojennym. Św. Podobna sytuacja występuje na obszarze odwadnianym do potoku StrzyŜa.2) są prowadzone takŜe modernizacje koryt cieków. włączoną grawitacyjnie do Motławy i do Opływu Motławy. Ich koryta w stanie pierwotnym miały przepustowość niewystarczającą dla przyjęcia zwiększonych spływów. powodujących lokalne podtopienia terenu. Dla zapewnienia niezawodności systemu niezbędne jest kontynuowanie modernizacji istniejących przepompowni ścieków oraz budowa drugich nitek rurociągów tłocznych odprowadzających ścieki z przepompowni „Ołowianka” i „Motława” do oczyszczalni „Wschód”. 7. „Litewska”). Łączna aktualna długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 432. Rezerwy w przepustowości oczyszczalni ścieków „Wschód” i zadowalający stan układu przesyłu ścieków nie powodują istotnych ograniczeń w rozwoju Gdańska. Płonia Mała. rzeki. Obecny sposób zagospodarowania osadu (wykorzystywany do uprawy roślin energetycznych) ze względu na moŜliwe zmiany w uregulowaniach prawnych i niepewność opłacalności produkcji nie moŜe być traktowany jako rozwiązanie długoterminowe. stosuje się rury z tworzyw sztucznych. Klukowie. Letnicy. Wybrano18 sposób utylizacji. Oruni Dolniku. Rudniki. Kolonii Uroda. Ścieki z tego obszaru są odprowadzane rurociągiem tłocznym ułoŜonym w dnie Kanału Raduni. Problem ten jest najbardziej odczuwalny we Wrzeszczu i w południowej części Oliwy Dolnej ze względu na brak zbiorników retencyjnych. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy” udziela upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest wykonana głównie z rur betonowych. 77 km. budując suszarnię na terenie oczyszczalni „Wschód”. W granicach miasta znajdują się następujące poldery odwadniane mechanicznie: Orunia. Znaczne poszerzenie koryta potoku StrzyŜa i jego dopływów w środkowych i dolnych odcinkach jest niemoŜliwe ze względu na istniejące zainwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. Prace nad docelowym rozwiązaniem problemu utylizacji osadów nie zostały zakończone. Intensyfikacja zabudowy dolnego tarasu jest przyczyną częstych przeciąŜeń istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie wód opadowych i regulacja stosunków wodnych Wody opadowe są odprowadzane grawitacyjnie i mechanicznie siecią kanalizacji deszczowej oraz rowami. Sobieszewo. Od lat 70. Barniewicach i w Kokoszkach.9. W trakcie biologicznego oczyszczania ścieków powstaje rocznie 9 tys. Olszynka. Niegowo. Sprawność odprowadzania wód opadowych siecią kanalizacji deszczowej w obrębie Dolnego Miasta. kanały. technologie wykonawstwa. Wpływają na to wiek. a takŜe Martwej Wisły i bezpośrednio Zatoki Gdańskiej. a długość kanałów podstawowych na polderach – ok. a woda często dostaje się do piwnic budynków. Wykaz cieków podstawowych na terenie Gdańska przedstawia aneks nr 11. Obecny stan tej sieci nie jest zadowalający. Letnica. Związane z tym utwardzenie nawierzchni spowodowało znaczny wzrost ilości odpływających wód deszczowych. na wyspie Stogi oraz wzdłuŜ Pasa Nadmorskiego Uchwała nr XXXI/984/04 Rady Miasta Gdańska z 25 listopada 2004 r. Odbiornikami wód opadowych są wody powierzchniowe (potoki. XX w. Zatoka Gdańska). jest w znacznym stopniu uzaleŜniona od stanów wody w tych ciekach. Stogi. Łostowicach. Obecnie. niewłaściwa jakość materiałów uŜytych do budowy. Część wód opadowych z nisko połoŜonych rejonów miasta lokalnie jest odprowadzana za pomocą pompowni („Kliniczna”. 18 62 . w Olszynce.

− uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej składowiska. 19 Uchwała nr XLI/1376/05 Rady Miasta Gdańska z 25 sierpnia 2005 r.3 ha) dla odpadów paleniskowych. − budowy platformy przyjęcia odpadów od osób fizycznych. − składowanie i zagospodarowanie odpadów budowlanych. zostało wyłączone z eksploatacji i poddane rekultywacji. Rozpoczęto proces inwestycyjny modernizacji składowiska. którego eksploatację rozpoczęto w 1973 r. W 2005 r. Podniesienie poziomu wód gruntowych wynika ze zwiększonego spływu wód opadowych z terenów zabudowanych. Eksploatacja składowiska jest prowadzona w sposób ograniczający uciąŜliwość tego obiektu dla otoczenia. Teren zabudowy miejskiej zlokalizowany w obrębie śuław Gdańskich jest odwadniany przez system melioracyjny przystosowany do potrzeb produkcji rolnej.Zachodniego. prowadzi się teŜ prace. ton.5 ha) dla odpadów paleniskowych. Odpadów przemysłowych było 495. Do tego czasu naleŜy zasadniczo zmodernizować składowisko oraz usprawnić system selektywnej zbiórki odpadów. ilość wytworzonych odpadów w całym mieście wyniosła 656. a trzy pozostałe są eksploatowane na przemian.7 tys. ton. − rozbudowy układu odgazowania składowiska. ton. Gospodarka odpadami Odpady komunalne i częściowo przemysłowe z terenu miasta Gdańska (oraz miasta i gminy Pruszcz Gdański. na EC nałoŜono obowiązek systematycznej pielęgnacji zrekultywowanego składowiska przez okres 30 lat. Wykonanie opisanych zadań pozwoli na eksploatację składowiska w Szadółkach jeszcze przez ok. zmniejszenia poboru wód z ujęć podziemnych i zbyt małej efektywności układów odwadniających. Dotychczas złoŜono na nim około 6 mln m3 odpadów.4. − zbiórka i zagospodarowanie odpadów segregowanych. − modernizacji kwatery składowania odpadów.6 ha została wyłączona z eksploatacji i zrekultywowana. a takŜe wykorzystywane do produkcji elementów prefabrykowanych. − budowy kwatery odpadów zawierających azbest. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gdańska jest wprowadzana sukcesywnie od 1997 r. Na terenie składowiska odbywa się: − unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez składowanie i odzysk biogazu. W obecnej technologii ze względu na uwarunkowania prawne składowisko w Szadółkach moŜe być eksploatowane jedynie do końca 2009 r. „Fosfory” sp. o powierzchni 34 ha) dla fosfogipsów. w tym odpadów komunalnych było 161. Popioły paleniskowe w 90% są przerabiane na kruszywo budowlane (pollytag). − gromadzenie i utylizacja odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie w placówkach oświatowych zakład utylizacyjny prowadzi programy edukacyjne. wygasła z mocy prawa (ustanowiona w 1967 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” oraz udzielenia upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. Na jednego mieszkańca przypadło około 350 kg odpadów. − Przegalinie (o powierzchni 39. Odpady niebezpieczne są zbierane metodą objazdową. 31 grudnia 2005 r.4 tys. − budowy segmentu odbioru i gromadzenia odpadów niebezpiecznych. z o. Przekształcenie istniejącego składowiska w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów odpowiadający wymogom Unii Europejskiej wymaga19: − wykonania kompleksu sortowni odpadów. − kompostowanie odpadów organicznych. Dla potrzeb przemysłu istnieją równieŜ składowiska w: − Letnicy (o powierzchni 20. śukowo i Kolbudy) są gromadzone na składowisku w Szadółkach. 63 .o. 60 lat.3 tys. składa się z 4 kwater – jedna o powierzchni 4. przeterminowane lekarstwa zaś w aptekach. których celem jest pokrycie składowiska fosfogipsów roślinnością. − biodegradacja odpadów zaolejonych. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych (GZNF) wprowadzają bezodpadową technologię produkcji nawozów fosforowych. 7. Na terenach osiedli mieszkaniowych ustawia się oznaczone pojemniki. decyzją z 2003 r. Powierzchnia składowiska wynosi 57 ha. − Wiślince (poza granicami Gdańska. Problem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych został rozwiązany (w istniejących realiach) optymalnie. ZagroŜone są obiekty budowlane oraz jakość ujmowanych wód na tym terenie.) strefa ochronna o szerokości 300 m wokół granicy terenu wysypiska. Trwa systematyczny monitoring stanu środowiska. − składowanie odpadów innych niŜ komunalne. − budowy segmentu składowania i kruszenia odpadów budowlanych. − budowy kompostowni odpadów organicznych. wykorzystując (z uwzględnieniem maksymalnej rzędnej składowania odpadów) około 80% pojemności obiektu.

Ogólnomiejski system ciepłowniczy rozprowadzający ciepło wytwarzane w gospodarce skojarzonej zaspokaja około 55% potrzeb odbiorców na terenie miasta. Elektroenergetyka pokrywa całe miasto. a w około 5% – w formie rur napowietrznych lub prowadzonych po terenie. Zasięg występowania poszczególnych systemów na terenie miasta jest zróŜnicowany.2.5. − kotłownie etaŜowe i piece opalane paliwami stałymi i olejem. Szersze wykorzystanie gazu do celów grzewczych. technologicznych. Systemy energetyczne Na obszarze Gdańska występują gazowe. a pozostała część korzysta z indywidualnych palenisk (30–40 tys. Zasięg sieci cieplnej wynika z minimalnej gęstości cieplnej zainwestowanych terenów wyznaczającej opłacalność rozwoju sieci w danym kierunku. W 65% jest wykonana w kanałach z tradycyjną izolacją. jedną kotłownię rejonową o mocy 3. a takŜe w energetyce jest uwarunkowane budową dodatkowego gazociągu wysokiego ciśnienia. − Banino. przyczyniły się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejących sieci i źródeł ciepła. Siedlcach. Zaspie. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia powietrza zlikwidowano ok. których media są konkurencyjne względem siebie w pewnym ograniczonym zakresie. tj. Sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia dostarcza gaz słuŜący do przygotowywania posiłków i podgrzewania wody do ponad 95% mieszkań. Działania te. gazownictwo i elektroenergetyka mogą być wykorzystywane zamiennie w wypadku ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. − Wiczlino (rezerwowa). Chełmie i częściowo Oruni. Wrzeszczu. Przymorzu. Około 30% potrzeb jest zaspokajanych przez lokalne kotłownie zasilane przez róŜne media i ciepłownie rejonowe. − Stara Piła (rezerwowa). 7. Termorenowacja budynków moŜe przynieść oszczędności w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania energii cieplnej do 15%. Tylko 6% gospodarstw domowych uŜywa gazu do celów grzewczych. W źródle podstawowym istnieje 10% nadwyŜki mocy. przyłączając jednocześnie odbiorców ciepła do systemu miejskiego. Ogólnomiejska sieć ciepłownicza wysokich parametrów liczy około 434 km. ciepłownicze i elektryczne systemy energetyczne. Kolbudy. Kokoszki). poza Wyspą Sobieszewską. 64 . − 8 ciepłowni o mocy zainstalowanej powyŜej 10 MW (w tym GPEC ma kotłownie Zawiślańska i Osowa).1. Elektrociepłownia zawodowa EC Gdańsk II jest podstawowym źródłem energii cieplnej głównie dla obszarów o wysokiej intensywności zabudowy. Letnicy. Brętowie. Istniejący układ gazociągów średniego ciśnienia zapewnia dostawę gazu do miasta. 7. Sieci w kanałach mają ponad 20 lat i charakteryzują się duŜymi stratami ciepła na przesyle oraz ubytkami wody sieciowej. Ciepłownictwo Na terenie miasta występują następujące źródła ciepła: − 2 elektrociepłownie zawodowe (EC Gdańsk II. Śródmieściu Historycznym. 3 kotłownie lokalne opalane koksem. co nie wpływa korzystnie na estetykę miasta. W ramach realizacji uchwały Rady Miasta Gdańska z 1997 r. − około 80 kotłowni lokalnych (GPEC ma 7 kotłowni lokalnych opalanych gazem ziemnym. w wypadku oświetlenia. Gazownictwo obejmuje większość obszarów zurbanizowanych. − 2 elektrociepłownie zakładowe (EC Rafineria. Pieckach Migowie. poza redukcją zanieczyszczeń powietrza.3 MW opalaną miałem węglowym. Ze względu na charakter sieci ciepłowniczych ciepłownictwo ma najmniejszy zasięg w stosunku do innych mediów i obejmuje tereny o wysokiej intensywności zabudowy. gazociągiem wyprowadzonym z Włocławka. Prąd elektryczny i gaz są stosowane wymiennie do przygotowywania posiłków w gospodarstwach domowych. śukowo. Gazownictwo Gdańsk jest zaopatrywany w gaz ziemny z ogólnokrajowego systemu gazociągów wysokometanowych. 140 lokalnych kotłowni połoŜonych w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej. a modernizacja i automatyzacja węzłów dalsze 10–15%. Miejska sieć cieplna dostarcza energię cieplną do obiektów połoŜonych w Oliwie. EC Matarnia). Stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia obsługujące miasto znajdują się w miejscowościach: − Juszkowo. Gazociąg wysokiego ciśnienia przebiega poza granicami miasta przez gminy Pruszcz. z wyjątkiem Błoni i Wyspy Sobieszewskiej. Ze względu na obecną strukturę cenową konkurencja dotyczy tylko ciepłownictwa i gazownictwa. w ciepłowniach lokalnych 30–70%. pieców i systemów etaŜowych). w 30% – w technologii rur preizolowanych. napędu silników elektrycznych i urządzeń elektronicznych zaś elektryczność jest niezastąpiona.7. Ciepłownictwo. Układ rozdzielczy gazu jest w dobrym stanie technicznym. większość gazociągów średniego ciśnienia została wymieniona w latach 1992–1996. EC GZNF). Nowym Porcie.5.5.

Elektroenergetyka Źródłami zasilania Gdańska w energię elektryczną są lokalne elektrociepłownie zawodowe. modem cyfrowy za pośrednictwem sieci telefonicznej lub telewizji kablowej. 276 MW. dostęp do róŜnego rodzaju baz danych. sięgające 50%.3. a znacznej wielkości strefy hałasowe ograniczają moŜliwości lokalizacji w granicach miasta. W systemie brakuje połączenia 110 kV z GPZ Gdańsk Błonia przez Maćkowy do Pruszcza. Zapotrzebowanie mocy w szczycie jesienno-zimowym 2005 r. Dogodna lokalizacja dla elektrowni konwencjonalnej znajduje się w rejonie Portu Północnego.5–3. a zuŜycie energii elektrycznej – 13 TWh. Docelowo przewiduje się ich rozbudowę. w tym 115. 7. jak bankowość. a zwłaszcza sieć 400 i 220 kV pracują równocześnie na potrzeby północnej Polski. moc osiągalna – 260 MW. Sieć 110 kV pracuje w układzie zamkniętym sekcjonowanym z wyjątkiem GPZ-ów Wysoka i Kowale. na terenach niezainwestowanych na wolno stojących masztach. a istniejące centrale cyfrowe posiadają rezerwy numeracji. Ŝe sieci 400. bezpieczeństwo. Sieć 110 kV pracuje. Pojawiają się nowe usługi i oprócz tradycyjnej wymiany informacji głosowej telefon przenośny umoŜliwia wiele nowych zastosowań w takich dziedzinach. Ŝe naleŜy utrzymywać odpowiednią rezerwę mocy w konwencjonalnych źródłach. płatności za usługi. PoniewaŜ lokalizacja większości źródeł na południu Polski powoduje zwiększone koszty przesyłu energii elektrycznej. sieć ostatniego kilometra. oprócz nośnika informacji głosowej. Na terenie Gdańska są zlokalizowane dwie elektrociepłownie zawodowe: EC Gdańsk II i Matarnia oraz dwie elektrociepłownie przemysłowe. niezbędna jest budowa nowych źródeł energii na północy Polski. ale stały wzrost zapotrzebowania mocy rocznie (ok. wykorzystując wyŜej wymienione główne punkty zasilania i elektrociepłownię Gdańsk II. 2. 65 . z którego są utrzymywane połączenia radioliniowe w kierunkach Trzcińska. oraz 5 GPZ-ów 110/SN abonenckich. wynosiło ok.0% na terenie Trójmiasta). Dotyczy to równieŜ sieci 0. sieci komórkowej lub radiolinii. 220 i 110 kV działają w układzie zamkniętym sekcjonowanym. łącze kablowe. a nawet więcej. Na terenach zabudowanych linie są umieszczone na słupach podwyŜszonych z obostrzeniem trzeciego stopnia. Jedynie stan techniczny linii 110 kV Leśniewo – Motława jest zły. Linie 110 kV zasilające GPZ-y są liniami napowietrznymi o ogólnej długości 155. ale równieŜ przyrostem liczby abonentów. a takŜe następuje powolny. W ostatnich latach telefoniczna sieć kablowa. RównieŜ zabudowa terenów postoczniowych Młodego Miasta oraz realizacja kompleksów o charakterze usługowym i mieszkaniowym na terenie Śródmieścia będą wymagały rozbudowy sieci 110 kV wraz z budową kapitałochłonnych linii kablowych. będących własnością spółki „Energa”.5–2% na terenie województwa pomorskiego i ok.6. W ciągu minionych kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój firm oferujących podłączenie do internetu. W ostatnich latach coraz waŜniejszym elementem systemu telekomunikacyjnego staje się telefonia komórkowa. gdzie w niektórych miejscach istnieją linie napowietrzne na podbudowie drewnianej. w tym EC Gdańsk II – 231 MW. które są GPZ-ami odczepowymi. Tradycyjna telekomunikacyjna sieć kablowa na terenach zainwestowanych jest rozwinięta w stopniu zadowalającym. W terenach zabudowanych stacje bazowe instaluje się przewaŜnie na budynkach. przemysłowe oraz sieć przesyłowa 400 i 220 kV. Stan techniczny linii naleŜy uznać za dobry i średni. dostęp bezprzewodowy za pośrednictwem strefy dostępu. łącze światłowodowe. Poza wymienionymi trzema chronionymi radioliniami występuje wiele innych lokalnych połączeń nieobjętych ochroną.3 km. 300 MW. Na terenie Gdańska i w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano 19 GPZ-ów 110/15 kV. Zagospodarowanie górnego tarasu będzie wymagało rozbudowy sieci 110 kV przez budowę GPZ-ów i niewielką rozbudowę układu liniowego. Niektóre z tych ciągów są w złym stanie technicznym i często ulegają awarii. z wyjątkiem nielicznych ciągów. Wysoka uciąŜliwość akustyczna siłowni wiatrowych bardzo niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne oraz wywołuje protesty lokalnych społeczności. będących własnością odbiorcy. Szymbarka i Chwaszczyna. Obszary zainwestowania miejskiego mają moŜliwość podłączenia.7. Sieć 15 kV ma dość znaczne rezerwy mocy. jednotransformatorowymi. Telekomunikacja We Wrzeszczu na Jaśkowej Kopie znajduje się Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy. Na terenie Gdańska nie ma sprzyjających warunków do rozwijania energetyki wiatrowej.5 km stanowią linie dwutorowe. W związku z tym. Łączna moc zainstalowanych generatorów wynosiła w 2005 r. Elektrociepłownie przemysłowe pracują na własne potrzeby i ich rola w bilansie elektroenergetycznym jest niewielka. 1. pełni funkcję kanału dostępowego do internetu jako tzw. źródła energii.4 kV na terenach osiedli mieszkaniowych. Daje się zaobserwować szybki przyrost liczby stacji bazowych spowodowany nie tylko powiększaniem zasięgu dostępności. Ponadto niepewność występowania wiatrów powoduje bardzo niską realną efektywność i sprawia. Sieci 400 i 220 kV zasilają GPZ (główny punkt zasilania) 400/110 kV Gdańsk Błonia i GPZ 220/110 kV Gdańsk I w Leźnie. a w 66% przez elektrociepłownię Gdańsk II. Linie radiowe pokazano na rysunku nr 8 Systemy energetyczne i telekomunikacyjne stwarzają ograniczenia wysokościowe dla zabudowy. Obecnie na terenie miasta istnieje wiele moŜliwości dostępu do internetu.5. Są to: modem analogowy. zdrowie. Zapotrzebowanie to było pokrywane w 34% przez sieć przesyłową z systemu krajowego.

Łostowicki 8. św.06 1. W końcu lipca 2005 r. Brata Alberta 22 Goplańska 20 Jesienna 13 Pow. − 5 cmentarzy parafialnych o powierzchni 8. Stacje bazowe wzbudzają równieŜ niepokój mieszkańców ze względu na rzekome niekorzystne oddziaływanie na ludzi. pochówki do miejsc wolnych to kolejne 25% pochówków. Tab. miejsc wolnych. 7.55 2.63 3. funkcjonuje w Gdańsku krematorium. wolnych było 237 nisz dwuurnowych. Ignacego 6. Pochówki urnowe stanowią około 10% wszystkich pochówków na cmentarzach komunalnych miasta i stale wzrastają liczba i udział procentowy w pochówkach ogółem. Jadwigi 3.) ponad 27.88 8.) ma cmentarz w Kokoszkach Mieszkaniowych. św. takich jak słupy linii wysokiego napięcia.55 103. utrudniają ukrywanie anten na budynkach z płaskim dachem. św. Franciszka 9. Jana Chrzciciela 5. Wojciecha Św.48 0. Istnieją jednak moŜliwości maskowania anten umieszczanych na wieŜach kościelnych i budynkach o stromych dachach.08 1.5 ha.1 tys. tak więc powierzchnia cmentarzy w Gdańsku wyniesie 114. Brata Alberta 4.72 27.6 ha.61 Dochowania do istniejących grobów stanowią 56% wszystkich pochówków. W najbliŜszym czasie nastąpi powiększenie cmentarza Łostowickiego o 11 ha.98 46. Garnizonowy 5. Od 2002 r. Wojciech Kokoszki Mieszkaniowe Matarnia Złota Karczma Adres (ulica) Opacka 8 Góreckiego Srebrniki 2 Dąbrowskiego 2 Brzegi 48 Cmentarna 2 Łostowicka 35 Kartuska 238 Turystyczna 2 Kępna 11b Trakt Św. Wśród cmentarzy parafialnych najwięcej miejsc wolnych (2 tys. w ha 4.90 95. św. wysokie słupy oświetleniowe lub kominy. św. Walentego Parafialne razem Gdańsk ogółem Jednostka urbanistyczna Oliwa Górna Nowy Port Wrzeszcz Górny Siedlce Chełm Zakoniczyn Łostowice Sobieszewo Stogi Mieszkaniowe Św.7.Obserwuje się tendencję do lokalizowania stacji konkurencyjnych sieci na wspólnych konstrukcjach oraz do wykorzystywania istniejących obiektów. Sobieszewski Komunalne razem 1. miejsc rezerwowych i pogłębień oraz 3. Centralny Srebrzysko 4.50 4.91 5. który ma (wg stanu na koniec lipca 2005 r. Nazwa 1. św. Najświętszego Imienia Maryi 2. miejsc rezerwowych i pogłębień.1 ha. Oliwski 2. Cmentarze W Gdańsku znajduje się: − 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 95. a pochówki do miejsc odzyskanych i zarezerwowanych – 19% pochówków. Jedyne w Gdańsku kolumbarium znajduje się przy cmentarzu Srebrzysko. Salwator Nowy 7. Największy potencjał miejsc grzebalnych ma cmentarz Łostowicki.19 0.50 1.1. Wojciecha 3. co jednak nie znajduje potwierdzenia w badaniach naukowych.99 1.7 tys. Obowiązujące w Polsce przepisy wymagające instalowania stacji bazowych poza strefą dostępną dla ludzi. W sumie cmentarze komunalne dysponują ponad trzema tysiącami miejsc wolnych i 57 tys. 66 . Cmentarze w Gdańsku Lp. Stacje bazowe wolno stojące oraz zlokalizowane na budynkach często oddziałują niekorzystnie na krajobraz miejski.30 0. św.

Marginalny jest udział gruntów innych jednostek samorządu terytorialnego (0. Ŝe struktura własności jest trudna do porównania z rzeczywistym uŜytkowaniem gruntów.7% powierzchni miasta i są to zarówno grunty gminne. moŜna zidentyfikować następujące jej cechy: − największym pojedynczym gestorem gruntów w mieście są Lasy Państwowe (16. róŜnica w powierzchni miasta względem danych statystycznych wynikająca z nieuwzględnienia obrębu 144 (Port Północny).6% gruntów komunalnych i 6. Grunty prywatne. − pod drogami publicznymi jest łącznie 9. Struktura własności w mieście charakteryzuje się ok. 40% udziałem gruntów Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) oraz 40% udziałem gruntów prywatnych (łącznie z gruntami w uŜytkowaniu wieczystym. które często są ze sobą ściśle związane (np. − ok.3%).2% Skarbu Państwa. spółdzielnie mieszkaniowe 2. specyficzna kwalifikacja uŜytkowania (np. które w strukturze uŜytkowania zalicza się do uŜytków rolnych). 60% powierzchni miasta jest objętych formami władania.3% powierzchni miasta i w całości naleŜą do Skarbu Państwa. lasy komunalne 3. wody śródlądowe (ujawnione na mapach ewidencyjnych) zajmują łącznie 3. kościoły i związki wyznaniowe 0.1. grunty spółdzielni mieszkaniowych). Stan prawny gruntów 8. wody śródlądowe kluczowe dla odprowadzenia wód deszczowych i ochrony przeciwpowodziowej) lub stwarzają charakterystyczne problemy w gospodarce przestrzennej miasta (np. a takŜe współwłasności i współuŜytkowanie wieczyste. plaŜ i wydm morskich. są istotnym ograniczeniem prawnym i ekonomicznym dla polityki miasta w zakresie lokalizacji inwestycji publicznych oraz wprowadzania ograniczeń wynikających z interesu publicznego.8. W analizie wyróŜniono 16 agregatów (kategorii) uwzględniających nie tylko podmiot własności (uŜytkowania wieczystego). mają istotne znaczenie dla prowadzenia polityki sektorowej (np.9%. błędy i niedokładności. 67 . współwłasnościami i współuŜytkowaniem wieczystym).5%. Podstawą sporządzenia struktury własności są mapy ewidencyjne ze wszystkimi konsekwencjami tego źródła: zróŜnicowana aktualność. wyodrębnienie rowów melioracyjnych szczegółowych. Analizując strukturę własnościowo-uŜytkową. które wywołują skutki ekonomiczne lub prawne w wypadku ograniczenia własności. Struktura własności Struktura własności gruntów ma ogromne znaczenie dla gospodarki przestrzennej miasta i do tego aspektu ogranicza się niniejsza analiza.6%. ale równieŜ wybrane sposoby uŜytkowania nieruchomości.1%). − charakterystyczna dla miasta Gdańska jest obecność morskich wód wewnętrznych. − stosunkowo niewielkie są udziały powierzchni innych charakterystycznych grup władających: ogrody działkowe 3. grunty lasów państwowych). Skarbu Państwa i prywatne. obejmują one 5. 20% udziałem gruntów gminnych Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym). w tym grunty gminne i Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym. Tabela nr 1 przedstawia strukturę własności ze względu na skutki prawne i ekonomiczne w planowaniu przestrzennym wg 6 dzielnic urbanistycznych.8% powierzchni miasta: 3.9%. sprzeczności ze stanem faktycznym. Okoliczności te powodują.

68 .

Matemblewie i Pieckach Migowie oraz w Górnym Wrzeszczu. politechnika. POŁUDNIE Ponad 53% powierzchni dzielnicy stanowi własność prywatna (łącznie z gruntami w uŜytkowaniu wieczystym). Struktura własności pozostałych gruntów kształtuje się w następujący sposób: 69 . − spółdzielnie mieszkaniowe. głównie tereny dróg krajowych. 6%. Ponad 35% gruntów jest własnością Skarbu Państwa.ŚRÓDMIEŚCIE W dzielnicy Śródmieście znaczące zróŜnicowanie funkcjonalno-przestrzenne poszczególnych rejonów ma swoje odzwierciedlenie w specyfice władania. Doliny Radości. Ujeścisko. ZACHÓD 57% powierzchni dzielnicy Zachód stanowią grunty będące własnością i w uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Główni właściciele pozostałego obszaru (obszaru zainwestowania miejskiego) dzielnicy to: − Skarb Państwa (w tym grunty w uŜytkowaniu wieczystym gestorów publicznych) właściciel głównie dróg i parkingów. terenów uczelni i Szpitala Marynarki Wojennej – prawie 25%. Są to głównie lasy. Selgros. Orunia Górna. − miasto Gdańsk – właściciel większości terenów pasa nadmorskiego. gdy działka budynku została wydzielona po obrysie i znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej. Ton Agro i Mostostal). Rënk. Dickmana – ok. Znaczny udział mają tu grunty będące pozostałością po dawnej własności komunalnej zabudowy mieszkaniowej w sytuacji. teren otaczający zaś pozostał własnością miasta. parku Oliwskiego. Północno-wschodnia część dzielnicy pozostaje w uŜytkowaniu wieczystym duŜych spółdzielni mieszkaniowych (Chełm. Kolejną co do wielkości formą władania jest uŜytkowanie wieczyste. W uŜytkowaniu wieczystym pozostają równieŜ obszary ośrodków nauki (akademia medyczna. rozproszonych terenów usług podstawowych (szkoły. − grunty Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym). głównie tereny lasów (16%) oraz dróg i parkingów (prawie 8%). Południe. Znaczną część tych terenów stanowią grunty porolnicze – tereny rozwojowe dla funkcji mieszkaniowo-usługowej i innych funkcji miejskich. tereny kolejowe oraz ogrody działkowe. Dominują grunty będące własnością oraz w uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Grunty będące własnością osób fizycznych to w przewaŜającej części obszary zabudowy jednorodzinnej. Grunty Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) to 30% obszaru dzielnicy. Bitwy Oliwskiej. a takŜe w zabudowie jednorodzinnej Siedlec i Suchanina oraz w śródmiejskiej zabudowie kamienicowej. WRZESZCZ PrzewaŜają grunty stanowiące własność miasta Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym). które stanowią 59% całego obszaru dzielnicy. waŜniejszych potoków i lasów – 18%. Zakoniczyn) oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – po 6%. Centrum Matarnia. 6% – drogi. śabianka. Os. część uniwersytetu). przedszkola) – łącznie prawie 10%. Szadółki. a takŜe w mniejszym stopniu w części centralnej dzielnicy i na terenie Dolnego Wrzeszcza. w tym 6% we władaniu Portu Lotniczego Gdańsk i duŜych firm zlokalizowanych w pobliŜu Obwodnicy Trójmiasta (Real. o duŜym stopniu rozdrobnienia. Wejhera w Oliwie Dolnej oraz osiedli VII Dwór. Taka forma występuje głównie na obszarze duŜych spółdzielni mieszkaniowych (prawie 9%) oraz mniejszych osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Grunty stanowiące własność miasta Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) obejmują 21% (w tym grunty pod drogami to 6% powierzchni dzielnicy). w tym 10% to lasy. Są to grunty zlokalizowane w przewaŜającej mierze na rolniczych terenach Ŝuławskich. tereny kolejowe i drogi. w tym około 20% gruntów deweloperów i mniejszych spółdzielni mieszkaniowych oraz prawie 7% ogrodów działkowych. które mają w uŜytkowaniu wieczystym grunty wielkich osiedli Przymorze DuŜe i Małe. połoŜone głównie w Brętowie. OLIWA Prawie 52% powierzchni dzielnicy obejmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będące własnością Skarbu Państwa. które obejmują 45% powierzchni dzielnicy. Pozostała część dzielnicy obejmuje: − grunty gminne (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) – 29%. CzyŜewskiego.

który (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego) moŜe być prowadzony w trybie cywilnoprawnym. oczyszczalni ścieków „Wschód”. Proces wykupu tych garaŜy i połączenia działek. co powoduje. a takŜe róŜnych wielkości enklawy w osiedlach mieszkaniowych: Nowy Port. w dodatku zamknięte. − uwłaszczone z mocy ustawy garaŜe boksowe w Śródmieściu Historycznym i innych jednostkach urbanistycznych blokują najbardziej atrakcyjne tereny inwestycyjne. Własność prywatna (łącznie z uŜytkowaniem wieczystym) to przede wszystkim nieruchomości mieszkaniowo-usługowe połoŜone wzdłuŜ istniejących ciągów komunikacyjnych. połoŜone w sąsiedztwie portów. usługowych czy technicznych. przedszkoli) i działki połoŜone w zachodniej części Kokoszek Mieszkaniowych po obu stronach ul. Istniejąca struktura własnościowa wiąŜe się z wieloma problemami w gospodarce przestrzennej miasta. nawet w wypadku faktycznego porzucenia tych ogrodów przez działkowiczów. lasów komunalnych oraz tereny przewaŜnie niezainwestowane. lasy. − całkowicie nieuporządkowany jest stan własności małych cieków wód śródlądowych oraz rowów odwodnieniowych o charakterze rowów głównych. Górki Zachodnie (łącznie 19%). Ŝe zniechęca to inwestorów. a takŜe zarządzane przez Zarząd Portu. przede wszystkim w dzielnicach juŜ zainwestowanych: − tereny kolejowe będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP. − procesy podziału gruntów spółdzielni mieszkaniowych podejmowane w celu wydzielenia poszczególnych wspólnot nie są dostatecznie kontrolowane przez miasto i dokonywane z naruszeniem interesu miasta – minimalizują grunty przynaleŜne do poszczególnych budynków mieszkaniowych. − komunalna własność terenów przydomowych wokół budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych na działkach wydzielonych po obrysach budynków zmniejsza wartość tych budynków i nie sprzyja prawidłowemu zagospodarowaniu działek przynaleŜnych. − uŜytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowych na gruntach wielu waŜnych ulic o znaczeniu ogólnomiejskim na duŜych osiedlach spółdzielczych utrudnia dostęp komunikacyjny do działek o innej formie władania otoczonych gruntami spółdzielczymi i bez dostępu do dróg publicznych. rejon na północ od dworca Wrzeszcz. ryzykowny i kosztowny. Kartuskiej. PORT Prawie 50% powierzchni dzielnicy to grunty Skarbu Państwa: morskie wody wewnętrzne i inne wody powierzchniowe. Powoduje to problemy prawne z odprowadzeniem wód deszczowych i problemy praktyczne z eksploatacją tych wód. − tereny ogrodów działkowych przeznaczone pod zabudowę są wytrwale chronione przed zmianą sposobu uŜytkowania przez administrację PZD. drogi. Wspólnoty korzystają z gruntu przynaleŜnego bez ponoszenia opłat za ten grunt. plaŜe i wydmy. 70 . a nieuporządkowane tereny miejskie stają się trwałym zniekształceniem ładu przestrzennego. Miasto Gdańsk posiada tereny pozostałych dróg publicznych. Letnica. stałe ogrody działkowe zajmują 6% powierzchni dzielnicy. Ŝe niektóre funkcje będą realizowane poza działką przynaleŜną. Stogi. czyli wyłączone z kompetencji planu miejscowego (planowany węzeł Czerwony Most. co moŜe utrudnić ich eksploatację. ogrody działkowe oraz tereny upraw polowych (łącznie 31%). przekazywanych miastu będą wydzielone nieracjonalnie. przede wszystkim dróg. W dodatku wydzielenie garaŜy po obrysie umoŜliwia ich właścicielom korzystanie z gruntu przynaleŜnego bez ponoszenia opłat za ten grunt. a tereny funkcji publicznych. Krakowiec.− − grunty będące własnością miasta Gdańska (ponad 7%) to głównie grunty pod drogami. tereny rozproszonych usług podstawowych (szkół. stacja Zaspa Towarowa). jest tak uciąŜliwy. podlegają nadzwyczaj powolnym przekształceniom ze względu na bierność władającego i mechanizmy podatkowe i pozostają niejako trwałymi nieuŜytkami miejskimi.

z których część jeszcze nie została wyłączona z uŜytkowania leśnego.U.20). − wskazane jako tereny zainwestowane na załączniku graficznym w skali 1 : 25 000 dołączonym do wniosku o wyraŜenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do ww. ale teŜ i takie. obiekt po Wojskowej Szkole Muzycznej przy ul. planu.0602/2-19101/92) i Wojewody Gdańskiego (G-IV7322/53/92) do planu ogólnego miasta Gdańska (z 1994 r. Obecnie na terenie miasta znajduje się 3474 ha gruntów rolnych. (GZU. Sytuacja taka wynika prawdopodobnie z wyznaczenia granic terenów zamkniętych wg ewidencyjnej struktury własności gruntów bez wnikliwszej analizy i obecnie jest korygowana. Łąkowej. które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i sposób funkcjonowania mogłyby być elementami struktury miejskiej. − mają lub miały przeznaczenie nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących aktualnie lub obowiązujących do 31 grudnia 2003 r. większość tych gruntów ma zgody na nierolnicze przeznaczenie terenu.2005 r. Procedury tej nie ukończono jeszcze m. których przeznaczenie na cele nierolnicze będzie wymagać uzyskania zgody odpowiednich organów.).2. na podstawie informacji dostarczonych do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdańska przez organy wydające decyzję o ustanowieniu terenu zamkniętego. (zn. np. określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 21 Pismo Dyrektora Wydz.AS/7711-3/1/2005).3. W większości obejmują one obiekty i tereny faktyczne waŜne dla obronności i bezpieczeństwa państwa. co do którego zniesiono klauzulę terenu zamkniętego. 8. Ŝe na obszarze Gdańska za tereny niewymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze naleŜy uznać tereny. − Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzego. w stosunku do waŜnych terenów w Śródmieściu Gdańska. Na terenie miasta Gdańska znajdują się tereny zamknięte ustanowione decyzjami: − Ministra Obrony Narodowej.OG. − Komendanta Głównego StraŜy Granicznej.09.1993 r. kościół garnizonowy przy ul.102. które: − uzyskały zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze decyzją Ministra Rolnictwa z 1989 r. Na podstawie tej analizy uzgodniono z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim21. dla których nie przeprowadzono procedur wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. w rejonie projektowanego węzła integracyjnego Czerwony Most. Granice terenów zamkniętych22 zostały pokazane na rysunku nr 2.III. Woj. Gd. objęły one 136 ha terenów leśnych (w tym 60 ha to tereny ZOO). 22 Stan na koniec 2005 r. z 30. ŚR/R. − Komendanta Głównego Policji.0601/219101/3/89) oraz decyzjami Ministra Rolnictwa (GZU.ot. − Ministra Infrastruktury (w odniesieniu do szlaków i obiektów kolejowych). Stan regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne W ewidencji gruntów miasta Gdańska nadal znajduje się wiele działek. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych Tereny zamknięte to w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tereny o charakterze zastrzeŜonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.01. mimo ich faktycznego wyłączenia z tej produkcji i niejednokrotnie długoletniego juŜ zainwestowania. Matejki czy teŜ tereny mocno wykraczające swym zasięgiem poza szlaki i urządzenia kolejowe. Przykładem moŜe być teren przed dworcem kolejowym we Wrzeszczu wraz z budynkiem dworca i istniejącymi obiektami usługowymi. 71 . Do końca 2006 r. Terenów zamkniętych nie obejmuje się ustaleniami planów miejscowych. nr 18. Zgody na nieleśne przeznaczenie terenów leśnych uzyskiwano dla poszczególnych terenów obejmowanych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Konopnickiej. Środowiska i Rolnictwa z 11. a decyzje o warunkach zabudowy na tych terenach wydaje wojewoda.8.in. 20 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ogłoszony w Dz. teren dawnego przedszkola przy ul. poz. Dla Ŝadnego z terenów zamkniętych w Gdańsku nie ustanowiono strefy ochronnej. Jak wynika z analizy wydanych zgód na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na inne cele (opartej przede wszystkim na wniosku do planu ogólnego Gdańska z 1993 r.

Obejmuje on teren przyległy do pasa technicznego o zróŜnicowanej szerokości – od 100–300 m w strefie nadmorskiej Jelitkowa i Brzeźna do znacznie większej (powyŜej 1000 m) na wyspie Stogi i Wyspie Sobieszewskiej. Pas ochronny – obejmujący obszar. grunty zaś stanowią własność Skarbu Państwa. 133). Nr 19. PowyŜsze obszary zostały pokazane na rysunku nr 2 dotyczącej uwarunkowań. na który składają się pas techniczny i pas ochronny brzegu morskiego. woj. poz. 25 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 4 stycznia 2006 r. Urz. stanowiąc istotny element w strukturze przestrzennej północnej części miasta. pas techniczny i pas ochronny. Pas nadbrzeŜny. Nr 6. a kompetencje w zakresie planowania miejscowego na tych wodach naleŜą wyłącznie do organów administracji morskiej. rozumiany jako strefa wzajemnego oddziaływania morza i lądu. Oprócz terenów przeznaczonych na róŜnego rodzaju działalność przemysłową. w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego – jest określony na terenie miasta Gdańska zarządzeniem nr 125. Zgodnie z zarządzeniem nr 324 zajmuje ona całą szerokość pasa technicznego na długości 100 m. pomorskiego z 2006 r. kanały. Obszar ten obejmuje znaczną część wyspy Stogi (wyłączając z niej osiedla mieszkaniowe i fragment lasów nadmorskich) oraz zróŜnicowanej szerokości tereny przyległe do lewego brzegu Martwej Wisły. a takŜe wydawanie decyzji zwalniających z zakazów zabudowy na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią w pasie nadbrzeŜnym. Wewnętrzne wody morskie obejmują część Zatoki Gdańskiej. w tym równieŜ Śródmieścia. gdzie w obszar pasa włączono duŜą część lasów nadmorskich. − pasa nadbrzeŜnego. pozwoleń na budowę.in. pomorskiego z 2003 r. to uzgadnianie i opiniowanie przez dyrektora urzędu morskiego projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. często w uŜytkowaniu wieczystym podmiotów gospodarczych. infrastrukturę techniczną oraz nieliczne obiekty mieszkaniowe i obiekty infrastruktury społecznej znajdują się tu znaczne rezerwy terenowe dla rozwoju funkcji portowo-przemysłowej. 98). w sprawie ogłoszenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdańska (Dz. Zarządzenie nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 września 2003 r. decyzji o warunkach zabudowy. Obszary działania tego organu w granicach miasta dotyczą: − wewnętrznych wód morskich. baseny portowe w granicach administracyjnych portu morskiego. Ze względu na zasięg granic portu wody te sięgają w głąb lądu. Urz. W obrębie pasa technicznego znajduje się połoŜona w Jelitkowie morska przystań rybacka. występują teŜ grunty prywatne. Urz. zakres terytorialny i kompetencyjny organów administracji morskiej reguluje ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.4. 2109). W strukturze własności przewaŜają grunty Skarbu Państwa i gminne. woj. pozwoleń wodnoprawnych). jest określony na terenie miasta Gdańska zarządzeniem nr 1323. pozostające w związku z zagospodarowaniem przestrzennym. głównie w części nad Martwą Wisłą. Tereny administracji morskiej Strukturę. − portów i przystani morskich. poz. Administracyjny obszar portu jest tylko częściowo wykorzystany pod funkcje portowe (tereny w gestii Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA). Obejmuje on głównie plaŜe i tereny wydm nadmorskich. woj. 23 72 . Lądowy obszar portu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku. 24 Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r. a takŜe rzeki. Terenowym organem administracji morskiej właściwym dla miasta Gdańska jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. gdańskiego z 1991 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Gdańska (Dz. ale występują teŜ grunty prywatne – głównie w rejonie Brzeźna i Jelitkowa. czasami w uŜytkowaniu wieczystym. Pas techniczny. tj. W strukturze własności dominują grunty Skarbu Państwa i gminy. uzgadnianie projektów planów miejscowych oraz decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wynikających z przepisów odrębnych (m. Nr 119. który wykonuje ustawowe kompetencje z pomocą swojego urzędu. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich połoŜonych w obrębie pasa technicznego zarządzanego przez Urząd Morski w Gdyni (Dz. Wewnętrzne wody morskie są własnością Skarbu Państwa. poz. Ustawowe kompetencje organów administracji morskiej na wyŜej wskazanych terenach. obejmuje tereny poza obszarem portu morskiego i jest określony zarządzeniem dyrektora urzędu morskiego.8.

a takŜe awarii urządzeń technicznych. gospodarki morskiej. − wyrównywanie szans mieszkańców miasta we wszystkich jego częściach oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.II. − eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska. ochrona atrakcyjności środowiska miejskiego. − dalsza eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w skali miasta. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (w tym małych i średnich przedsiębiorstw). − zachowanie i utrwalanie spójności terenów cennych przyrodniczo z terenami poza granicami miasta wchodzącymi w skład regionalnego systemu terenów chronionych. oświaty. turystyki. − utrzymanie szerokiej oferty terenów pod róŜne formy budownictwa mieszkaniowego. systemy inŜynieryjne). − utrzymanie i kształtowanie zróŜnicowanych terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Cele społeczne Do celów społecznych naleŜą: − zapewnienie dobrego standardu dostępu do usług. racjonalizacji zuŜycia energii i wody oraz retencji wód opadowych. przede wszystkim usług rangi ponadlokalnej. Cele gospodarcze − − − − tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych i wzrostu ich konkurencyjności. 9. wspieranie gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju funkcji związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą. zwiększenie samodzielności zamieszkiwania oraz poprawa standardów środowiska mieszkaniowego. − zapewnienie europejskiego standardu technicznego miasta (system komunikacyjny. kulturalną i sportową. − dąŜenie do zapewnienia zgodności między przydatnością. CELE I ZAŁOśENIA ROZWOJU 9. − kształtowanie społecznie przyjaznego środowiska mieszkaniowego sprzyjającego podtrzymywaniu i tworzeniu lokalnych więzi społecznych i postaw obywatelskich. 9. przede wszystkim powodzi. − zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania powietrza. − ochrona przed negatywnym oddziaływaniem klęsk Ŝywiołowych. Cele rozwoju miasta Strategicznym celem rozwoju miasta jest trwały wzrost jakości Ŝycia mieszkańców oraz ładu przestrzennego przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla podnoszenia metropolitalnego znaczenia miasta w zgodzie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. 9. 73 .2. przyrodniczego i walorów krajobrazowych (w tym dzięki prawu miejscowemu). jako źródła dochodów budŜetu miasta i zamoŜności jego mieszkańców oraz innowacji wzmacniających potencjał metropolitalny. przede wszystkim do korzystania z usług słuŜby zdrowia. chłonnością i odpornością środowiska a rodzajem oraz intensywnością zagospodarowania i uŜytkowania. wód i gleby oraz uciąŜliwości powodowanych przez wibracje i hałas.3. − prowadzenie polityki zasobooszczędnej gospodarki dobrami środowiska ze szczególnym uwzględnieniem niskoodpadowych. w tym wykorzystanie zasobów naturalnych. spełnienie warunków obronności. − poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście. w tym przede wszystkim transport zbiorowy. − rekultywacja obszarów zdegradowanych.1. − poprawa standardów powierzchniowych i technicznych mieszkań. kultury oraz sportu i rekreacji. budynku. przemysłów zasobooszczędnych. przyjaznych środowisku technologii. osiedla. „czystych” i wysokich technologii oraz obsługi biznesu. − ochrona niezbędnych wielkości przestrzeni biologicznie czynnych i ich ciągłości w czasie i przestrzeni. Cele ochronne Cele ochronne to: − dąŜenie do prawnej ochrony unikatowych wartości środowiska kulturowego. jako podstawy działalności gospodarczej.

a takŜe realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Oprócz planów. zapewnienie ich efektywnego funkcjonowania oraz zapewnienie oferty terenowej dla róŜnorodnych nowych inwestycji. Wykaz najpilniejszych i najwaŜniejszych opracowań zawiera aneks nr 15. przy inwestycjach komercyjnych wielokrotnie przewyŜszający przychód ze sprzedaŜy na własność. Oddanie gruntów miejskich w uŜytkowanie wieczyste ma zdecydowane zalety w porównaniu z ich sprzedaŜą na własność. Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXII/615/04 z 25 marca 2004 r. współtworzącymi jej toŜsamość. − podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych. − kształtowanie zindywidualizowanej lokalnie struktury miejskiej. promowanie interesu publicznego. Studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. uświadamianie korzyści płynących z wybranych rozwiązań. programów i planów operacyjnych. gdyŜ pozwala mu przeznaczyć większe środki na realizację inwestycji zamiast na zakup gruntu. Zawiera się równieŜ umowy. − pozyskiwanie kapitału i potencjału wykonawczego dla realizacji zadań publicznych. Przy wykorzystaniu instrumentów gospodarki gruntami gminnymi naleŜy zwrócić uwagę na fakt. gdzie inwestor wnosi wkład finansowy albo rzeczowy (np. Podstawowe zadania marketingu i negocjacji to: − informowanie o mieście i planach jego rozwoju. Instrumenty gospodarki przestrzennej Osiąganiu celów rozwoju miasta słuŜyć będą instrumenty gospodarki przestrzennej będące w dyspozycji miasta: − instrumenty planistyczne. ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz załoŜenia strategii rozwoju gminy.9. tworzenie wizerunku miasta. Miasto Gdańsk prowadzi aktywną politykę wobec inwestorów. 74 . − marketing i negocjacje. MoŜe to być teŜ forma atrakcyjna dla inwestora. a opłaty roczne sfinansować z dochodów uruchomionej inwestycji. zharmonizowanej ze środowiskiem przyrodniczym. W gospodarce rynkowej miasto dąŜy do minimalizacji skutków ekonomicznych uchwalenia planów miejscowych. − współpraca z róŜnymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej. 26 27 Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXIX/1306/05 z 30 czerwca 2005 r. − stwarzanie warunków dynamicznego rozwoju turystyki. SłuŜą temu zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli.5. Realizacja duŜych inwestycji (szczególnie dróg) często odbywa się w ramach umów partycypacyjnych. a inwestor partycypuje w kosztach. w tym o znaczeniu strategicznym. 28 Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXV/741/04 z 24 czerwca 2004 r. − uzyskanie nowych wartości krajobrazowych. dla których sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe lub dla których miasto zamierza je sporządzić. zgodnie z którymi miasto realizuje całą inwestycję. Daje teŜ stały i wieloletni dochód z opłat rocznych. Cele przestrzenne Do celów przestrzennych naleŜą: − racjonalizacja rozwoju miejskich struktur przestrzennych. gdzie inwestor ponosi część nakładów związanych z budową lub wykonuje całą inwestycję drogową albo tylko jej fragment. UŜytkowanie wieczyste pozwala miastu na kontrolę sposobu i terminu zainwestowania przez prywatnego inwestora i przeciwdziała spekulacjom gruntami. lokalnych inicjatyw28. nieruchomości czy wykonanie dokumentacji projektowej). − inwestycje publiczne. 9. − aktywne poszukiwanie inwestorów inwestycji komercyjnych. które są najwaŜniejszym instrumentem planistycznym gminy. − kształtowanie lokalnego patriotyzmu. przewiduje się sporządzanie rozmaitych studiów i analiz pomocniczych w gospodarce przestrzennej. koncepcji programowo-przestrzennych i branŜowych. kulturowym i krajobrazem.4. zapewnienie moŜliwości osiągania celów etapowych i cząstkowych pod warunkiem zgodności z celami nadrzędnymi. W rozdziale 17 studium będzie mowa o terenach. − włączenie organizacji pozarządowych do rozwiązywania problemów rozwoju miasta. − pozyskiwanie akceptacji społecznej i współdziałania przy wykonywaniu zadań. − instrumenty gospodarki gruntami. Ŝe miasto posiada w dyspozycji zasób terenów inwestycyjnych ułatwiający lokalizację inwestycji celu publicznego oraz umoŜliwiający skuteczną realizację polityki przestrzennej. budynków (lub ich części) i gruntów połoŜonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie miasta Gdańska26 oraz inwestycji przyczyniających się do utworzenia nowych miejsc pracy27. Realizacja przedsięwzięć przy współudziale miasta moŜe się odbywać w ramach tzw. − zapewnienie ciągłości rozwoju i ewolucyjności przekształceń. co jest jednym z waŜnych uwarunkowań jego polityki przestrzennej.

10. ZałoŜenia rozwoju miasta
10.1. Prognoza demograficzna
Prognozowanie rozwoju demograficznego Gdańska wobec zmieniających się relacji Polski z zagranicą jest obarczone duŜą dozą niepewności. Samo przedłuŜenie utrzymujących się na przełomie wieków tendencji (ujemne saldo zarówno ruchu migracyjnego, jak i naturalnego) wyznacza szybki spadek liczby ludności. Taki scenariusz rozwoju demograficznego Gdańska przedstawił GUS, prognozując spadek liczby mieszkańców miasta do 411,7 tys. w 2020 r. i 362,4 tys. w 2030 r. (tab. 1). Tab.1. Prognoza GUS-u dotycząca liczby ludności Gdańska na tle województwa, Trójmiasta i wybranych powiatów ościennych 2006 2010 2020 2030 Wyszczególnienie w tys. rok W tys. w tys. rok w tys. rok osób 2006 = 100 osób osób 2006 = 100 osób. 2006 = 100 Województwo 2203,6 2210,6 100,3 2217,3 100,6 2159,3 98,0 Trójmiasto 748,1 738,0 98,6 688,8 92,1 612,7 81,9 Gdańsk 456,7 446,5 97,8 411,7 90,1 362,4 79,4 Powiat gdański 86,4 88,6 102,5 98,1 113,5 103,6 119,9 Powiat kartuski 110,1 113,0 102,6 124,8 113,4 133,7 121,4 Powiat wejherowski 183,1 187,7 102,5 202,3 110,5 209,1 114,2 Według prognozy biologicznej, tzn. uwzględniającej ruch naturalny, a nieuwzględniającej ruchu migracyjnego, liczba ludności Gdańska obniŜy się do 436 tys. w 2020 r. i 403 tys. w 2030 r. Z tab. 1 wynika, Ŝe prognozowanemu przez GUS spadkowi liczby ludności Gdańska (i Trójmiasta) będzie towarzyszyć dynamiczny przyrost liczby ludności w obszarze aglomeracji gdańskiej, zwłaszcza w powiatach ziemskich gdańskim i kartuskim. Właśnie wewnątrzwojewódzki ruch migracyjny jest (a wg GUS-u będzie takŜe w przyszłości) pierwszą przyczyną ujemnego salda migracji Gdańska (tab. 2). Tab. 2. Ruch naturalny i migracyjny Gdańska wg prognozy GUS-u (Gdańsk – 362 tys. w 2030 r.) Saldo ruchu Saldo migracji Saldo ruchu Lata migracyjnego wewnątrzmiędzynaturalnego zagranicznych łącznie wojewódzkich wojewódzkich 2007–2010 –4080 –4450 –5331 –1927 2808 2011–2020 –17456 –17557 –18097 –5210 5750 2021–2030 –27045 –21787 –19239 –3739 1191 2007–2030 –48581 –43794 –42667 –10876 9749 Ze względu na wspomnianą niepewność prognoz demograficznych, a takŜe juŜ stwierdzone rozbieŜności między prognozowaną a rzeczywistą liczbą urodzeń (wg prognozy GUS-u w latach 2003–2006 powinno się urodzić 14 506 dzieci, a urodziło się 17 202) naleŜy stwierdzić, iŜ przyjęcie tak pesymistycznej prognozy jako podstawy planowania urbanistycznego jest zbyt ryzykowne, oznaczałoby bowiem rezygnację z rezerwacji terenów pod dalszy rozwój miasta, w tym pod przyszłościowe rozwiązania transportowe. W studium dla obliczeń programowych przyjmuje się zatem bardziej optymistyczny od GUS-owskiego wariant rozwoju ludnościowego Gdańska, tzn. zakłada się spadek do 2020 r. liczby mieszkańców do ok. 420 tys. (wg GUS-u – 411,7 tys.), a w następnym dziesięcioleciu stabilizację liczby ludności. Będzie to moŜliwe, jeŜeli zajdą jednocześnie następujące procesy: − osiągnięcie dodatniego salda migracji na poziomie częściowo rekompensującym ujemne saldo przyrostu naturalnego, − utrzymanie się wyŜszej od załoŜonej przez GUS dzietności kobiet, − szybszy od załoŜonego przez GUS wzrost długości trwania Ŝycia (liczba zgonów mniejsza od prognozowanej). Wielkość dodatniego salda migracji niezbędna do przyhamowania tendencji spadkowych zaleŜy od momentu, w którym nastąpi punkt zwrotny w ruchach migracyjnych. Data ewentualnego punktu zwrotnego to przede wszystkim moment, w którym pojawią się pracodawcy diametralnie zmieniający sytuację na gdańskim rynku pracy. Towarzyszyć temu powinny mechanizmy zniechęcające do suburbanizacji.

75

Ryc. 1. Zmiany udziału procentowego wybranych grup wieku wg prognozy GUS-u
3- 6 3 5 ,0 7-12 13-15 16-18 19-24 6 0 + /6 5 +

3 0 ,0

2 5 ,0

2 0 ,0

1 5 ,0

1 0 ,0

5 ,0

0 ,0

1

3

9

5

1

9

7

3

7

7

5

20 0

20 1

20 1

20 1

20 0

20 1

20 1

20 0

20 2

20 2

20 2

5

20 2

W najbliŜszych latach nastąpią znaczne zmiany struktury wieku ludności Gdańska. Najistotniejszy dla decyzji planistycznych moŜe być spadek liczebności roczników przedszkolnych i szkolnych. Największe zmiany nastąpią w grupie wiekowej 16–18 lat; liczebność tej grupy obniŜy się w nadchodzącym dziesięcioleciu o 4,8 tys. Liczba dzieci w wieku 13–15 lat obniŜy się w najbliŜszych latach o 3,4 tys. (ryc. 1). Liczebność osób w wieku produkcyjnym będzie malała, przy jednocześnie pogarszającej się (zestarzenie) strukturze wieku roczników produkcyjnych. To wpłynie na zmniejszenie atrakcyjności gdańskich zasobów pracy. Nieustannie będzie zaś wzrastać liczebność grupy poprodukcyjnej – szczególnie dynamicznie w nadchodzącym dziesięcioleciu (2– 3% rocznie), gdy w wiek emerytalny będą wkraczać roczniki powojennego wyŜu (ryc. 2). W 2020 r. liczebność tej grupy wiekowej będzie aŜ o 34 tys. (43,8%) wyŜsza od rejestrowanej w 2005 r., a udział w ogólnej liczbie ludności moŜe przekroczyć 27%. Ryc. 2. Prognoza GUS-u dotycząca liczby ludności Gdańska
ludność ogółem 500000 wiek produkcyjny - 18-59/64 wiek gospodarstwotwórczy - 18 i więcej

450000

400000

350000

300000

250000

200000
20 06 20 08 20 14 20 16 20 10 20 12 20 18 20 22 20 24 20 26 20 20 20 28 20 30

Wzrost liczby ludności w wieku powyŜej 18 lat (produkcyjnym i poprodukcyjnym) oznacza wzrost liczby osób w wieku gospodarstwotwórczym. Z kolei wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym oznacza wzrost udziału grup wiekowych tworzących gospodarstwa jednoosobowe (wdowieństwo). Udział gospodarstw jednoosobowych przekroczy

76

20 2

9

35% (wg NSP z 2002 r. – 31%). Ich powstawaniu będzie teŜ sprzyjać przewidywana wyŜsza od obecnej skłonność do usamodzielniania się osób młodych, a takŜe skłonność do rozwodów. Skutkiem tych procesów będzie obniŜanie się przeciętnej wielkości gospodarstwa domowego. Zakłada się obniŜenie średniej wielkości gospodarstwa domowego z 2,45 osoby przypadającej na gospodarstwo domowe w 2002 r. (wg NSP) do ok. 2,2 w 2020 r. W rezultacie, pomimo prognozowanego spadku liczby gdańszczan do 420 tys., liczba gospodarstw domowych wzrośnie ze 184 tys. (w 2002 r.) do ok. 192 tys. w 2020 r., spośród których ponad 35% stanowić będą gospodarstwa jednoosobowe.

10.2. Rynek pracy
Liczba mieszkańców Gdańska w wieku produkcyjnym będzie stopniowo malała. Spowoduje to zmniejszanie się liczby aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska, przy czym spadek ten tylko częściowo będzie rekompensowany wzrostem aktywizacji zawodowej ludności. Według prognozy GUS-owskiej (i przy załoŜeniu stabilizacji wskaźnika aktywności zawodowej) liczba aktywnych zawodowo osób w 2030 r. będzie o prawie 1/3 niŜsza od obecnie wykazywanej. W bardziej optymistycznych scenariuszach rozwoju demograficznego spadek liczby aktywnych zawodowo jest mniejszy i zaleŜny od momentu zmiany tendencji w ruchu migracyjnym. Pewne jest natomiast, Ŝe na gdańskim rynku pracy nastąpi wzrost liczby i udziału ludności dojeŜdŜającej do pracy z obszaru metropolitalnego. Dla obliczeń komunikacyjnych sporządzono prognozę liczby, struktury i rozmieszczenia miejsc pracy (generatory ruchu), wychodząc z predyspozycji terenu i jego chłonności. Przyjęto, Ŝe istnieje szansa i moŜliwość osiągnięcia ok. 220 tys. miejsc pracy w stanie wypełnienia struktur, co oznaczałoby ich przyrost o 30 tys., tj. o 15,8%. W rozmieszczeniu miejsc pracy będą następować ciągłe zmiany, takie jak: − koncentracja miejsc pracy w gniazdach inwestycyjnych: Klukowo Rębiechowo (gdzie rozwijają się zakłady wysokich technologii), Śródmieście Historyczne, Stogi Portowe, Błonia Płonia, − wzrost liczby miejsc pracy na terenach rozwojowych dzielnic Południe i Zachód, − dalsza restrukturyzacja miejsc pracy w CPU, tzn. wzrost udziału usług, − redukcja (na skutek postępu technologicznego) liczby miejsc pracy w istniejących koncentracjach zakładów produkcyjnych, − spadek liczby miejsc pracy w jednostkach mieszkaniowych na dolnym tarasie spowodowany ubytkiem liczby mieszkańców i starzeniem się struktury demograficznej. Przewidywane rozmieszczenie miejsc pracy w poszczególnych dzielnicach Gdańska (aneks nr 16) to: − Śródmieście ok. 62 tys., przyrost nastąpi przede wszystkim na przekształcanych terenach poprzemysłowych, będą to głównie miejsca pracy w usługach, − Wrzeszcz ok. 51 tys., przyrost miejsc pracy (w usługach) wystąpi m.in. po obu stronach al. Grunwaldzkiej, − Oliwa ok. 25 tys., przyrost nastąpi w restrukturyzowanym pasie pomiędzy linią kolejową a al. Grunwaldzką, − Zachód ok. 26 tys., przyrost nastąpi głównie w Klukowie Rębiechowie oraz Kokoszkach Przemysłowych i Barniewicach, − Południe ok. 14 tys., przyrost nastąpi na terenach mieszkaniowych i w projektowanych gniazdach inwestycyjnych, − Port ok. 41 tys., przyrost nastąpi na terenach portowych przewidywanych do nowego zainwestowania. Oprócz zmian w rozmieszczeniu miejsc pracy będzie teŜ następować zmiana ich struktury. Przewiduje się, Ŝe udział miejsc pracy w usługach moŜe osiągnąć nawet 80%.

10.3. Metropolia gdańska
Metropolia gdańska to jeden z potencjalnych biegunów rozwoju społeczno- gospodarczego o znaczeniu europejskim (tzw. europoli), który w procesie konkurencji międzynarodowej będzie tworzyć coraz silniejsze węzły przedsiębiorczości i innowacji. Gdańsk jest metropolią w fazie rozwoju (in statu nascendi). JuŜ obecnie jej strukturę charakteryzują następujące cechy i procesy o charakterze międzynarodowym: przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą oraz towary i usługi, − gości zagraniczne firmy, siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw, banków, instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców, a takŜe placówki dyplomatyczne, − jest bezpośrednio połączona liniami promowymi i lotniczymi z zagranicą, − cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny, − rozwija sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów: centra wystawiennicze, luksusowe hotele, międzynarodowe szkoły, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe firmy konsultingowe, − organizuje regularnie róŜnego typu międzynarodowe spotkania: konferencje, wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów,

77

− −

ma instytucje krajowe i regionalne o międzynarodowej marce, uprawia paradyplomację za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą (miejskie instytucje publiczne lub prywatne), czemu słuŜy członkostwo w organizacjach międzynarodowych, np. stowarzyszenia miast bliźniaczych, miast metropolii. Rola metropolii staje się więc coraz bardziej dominująca, poniewaŜ metropolie są ośrodkami dynamiki gospodarczej, technologicznej i kulturalnej zarówno w regionie, jak i w skali europejskiej. Rozwój funkcji metropolitalnych w GOM koncentruje się w następujących sferach działalności: badań i innowacji, wydarzeń i twórczości, działalności gospodarczej i obsługi, zarządzania i infrastruktury. Planowane metropolitalne inwestycje celu publicznego, wpisujące się w odpowiednie sfery działalności, są wymienione w rozdziale 11. W skali kraju Gdańsk będzie pełnił funkcję ośrodka administracyjnego i usługowego dla całego regionu północnej Polski, centrum Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i aglomeracji gdańskiej. Szczególne znaczenie w ramach wysoko wyspecjalizowanych usług będzie miał dalszy rozwój gdańskiego ośrodka naukowego i akademickiego, zarówno uczelni i instytutów państwowych, samorządowych i prywatnych, jak i nowoczesnego kompleksu naukowotechnologicznego wykorzystującego innowacyjność gdańskiego środowiska naukowego. Ponadlokalne znaczenie pręŜnego ośrodka akademickiego oraz wielkość i dynamizm kulturotwórczy związanego z nim środowiska studenckiego powinny być istotnymi czynnikami rozwoju miasta. Miasto powinno umacniać takŜe swoją rolę jako ośrodka imprez kulturalnych, naukowych i gospodarczych o międzynarodowym zasięgu (festiwale, spektakle, wystawy, targi, kongresy).

10.4. Funkcje egzogeniczne 10.4.1. Kierunki rozwoju gospodarki morskiej
W rozwiązaniach przestrzennych studium określono przestrzeń oraz granice, w których powinny się rozwijać funkcje gospodarcze tworzące bazę ekonomiczną Gdańska. Priorytet mają funkcje portowe związane z gospodarką morską i transportem morskim – dominantami funkcjonalnymi Gdańska. Rezerwy terenowe portu dają szansę na realizację inwestycji portowych, takich jak: − rozbudowa nowoczesnego potencjału przeładunkowo-składowego w Porcie Północnym (terminal kontenerowy w trakcie realizacji) – powierzchnia około 100 ha, − budowa potencjału logistyczno-dystrybucyjnego wraz z bazą multimodalną na styku z Trasą Sucharskiego i terminalem kontenerowym – powierzchnia około 200 ha. DuŜe perspektywy rozwoju mają przewozy pasaŜerskie oraz towarowe promami i promowcami (ro-ro) w relacjach bałtyckich, w połączeniach z Europą Zachodnią i światem, a takŜe przewozy obsługujące kraje środkowo- i południowoeuropejskie. Funkcje obsługi Ŝeglugi promowej i Ŝeglugi wycieczkowej w portach morskich naleŜą do funkcji integrujących port i miasto, generujących w mieście nowy wachlarz usług wpływający na prestiŜ portu. W porcie gdańskim niezbędne jest stworzenie nowej jakości ruchu promowego przez wybudowanie nowoczesnego terminalu promowego przystosowanego do obsługi zarówno promów pasaŜersko-towarowych, jak i typu ro-pax29. MoŜliwości realizacji obiektów pełniących takie funkcje występują między innymi w przypadku: − terminalu promowego – Port Północny w rejonie będącego w budowie terminalu kontenerowego, tworząc z nim wspólny kompleks przestrzenny, − obsługi statków wycieczkowych – Terminal Westerplatte, rozbudowany i przystosowany zarówno do obsługi promów, jak i statków pasaŜerskich, − przystani statków białej floty – akweny przylegające do zainwestowania miejskiego Głównego i Nowego Miasta, Stogów i Wyspy Sobieszewskiej. Warunkiem podjęcia skutecznej rywalizacji z innymi portami bałtyckimi jest radykalna poprawa jakości dróg wiąŜących port z zapleczem oraz stosowanie technologii multimodalnych, racjonalne wykorzystanie poszczególnych rodzajów transportu, rozwój wewnątrzmiejskich powiązań transportowych portu (Trasa Sucharskiego i jej powiązania z projektowaną Obwodnicą Południową, droga S7, autostrada A1, Obwodnica Trójmiasta i Trasa Lęborska). Cały ciąg drogowy z południa Polski do portu powinien być oznaczony jako droga krajowa nr 1, która do węzła Rusocin będzie miała parametry autostrady. Na potrzeby portu oraz rozwoju towarowej Ŝeglugi śródlądowej konieczne jest równieŜ poszerzenie torów wodnych na Martwej Wiśle, w tym w porcie wewnętrznym w rejonie Zakręt Pięciu Gwizdków – Basen Górniczy, a takŜe w rejonie Stoczni Wisła.

Ro-pax − nowocześniejsza wersja technologii ro-ro, wykorzystująca typ promu towarowo-pasaŜerskiego o wydłuŜonej ścieŜce samochodowej zapewniającej większą elastyczność eksploatacyjną i efektywność wykorzystania w okresach pozasezonowych.
29

78

Elementem dynamizującym funkcje portowe powinien być rozwój usług i przemysłu przetwórczego o orientacji portowej (uszlachetnianie i konfekcjonowanie towarów, handel hurtowy), tworzenie wolnych obszarów celnych, koncentracja przemysłu stoczniowego na wyspie Ostrów. Inwestycyjne wykorzystanie rezerw terenowych portu (około 600 ha) to waŜny czynnik wzrostu i aktywności gospodarczej miasta. Szacuje się, Ŝe w stanie wypełnienia struktur przestrzennych liczba miejsc pracy w porcie wzrośnie o ponad 5 tys. Ponadto istnieje moŜliwość lepszego wykorzystania dla działalności portowej terenów połoŜonych wzdłuŜ Martwej Wisły, szczególnie na odcinku od mostu wantowego w kierunku Wisły Śmiałej, w wyniku reaktywacji towarowej Ŝeglugi śródlądowej. Nie wyklucza się teŜ moŜliwości utworzenia nowego (wschodniego) wejścia do portu przez Wisłę Śmiałą.

10.4.2. Kierunki rozwoju przemysłu, baz i składów
Rozwój funkcji produkcyjnych i składowych będzie następować dzięki intensyfikacji uŜytkowania i zagospodarowania na istniejących juŜ terenach przemysłowo-składowych oraz dzięki zajęciu terenów nowych wykorzystujących korzystne uwarunkowania, takie jak dobre warunki obsługi transportowej, istniejąca infrastruktura techniczna lub moŜliwości jej rozbudowy, dogodne warunki pozyskiwania terenu, bliskość instytucji naukowych oraz dobry stan środowiska. Zgodnie z wymienionymi uwarunkowaniami oferta terenów dla rozwoju tej funkcji obejmuje: − rejon Letnicy – tereny głównie po wschodniej stronie ul. Marynarki Polskiej, częściowo niezabudowane lub zainwestowane ekstensywnie, w większości uŜytkowane jako ogrody działkowe; własność gruntów zróŜnicowana: Skarb Państwa w uŜytkowaniu wieczystym (przewaga), podmioty prywatne oraz gmina, łączna powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych ok. 35 ha; − rejon Płoni – tereny między rafinerią i oczyszczalnią „Wschód” a ul. Płońską i granicą z gminą Pruszcz Gdański, na zdegradowanych gruntach rolniczych, w przewadze własności gminnej, łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych ok. 170 ha; − rejon Rudniki Błonia – tereny inwestycyjne w sąsiedztwie trasy wylotowej w kierunku warszawskim oraz planowanej Trasy Sucharskiego, głównie na gruntach rolnych; w przewadze własności prywatnej, skoncentrowane w dwóch kompleksach o powierzchni 35 ha i 70 ha; − rejon Oruni Dolnik i projektowanego węzła integracyjnego Czerwony Most – tereny po wschodniej stronie Traktu św. Wojciecha, ogrody działkowe, tereny rolne, tereny byłych kolonii mieszkaniowych i nieuŜytki o łącznej powierzchni ok. 50 ha; w 40% własność gminna; − rejon Kokoszek Przemysłowych – tereny na południe od lotniska, obecnie ogrody działkowe i grunty rolnicze w przewadze prywatnej własności, łączna powierzchnia ok. 160 ha; − rejon Kokoszek Mieszkaniowych – tereny obecnie rolnicze, połoŜone pomiędzy ulicami Maszynową i Kartuską; grunty własności gminnej o powierzchni ok. 40 ha; − rejon Barniewic – tereny wzdłuŜ istniejącej bocznicy kolejowej, częściowo uŜytkowane rolniczo, a częściowo będące nieuŜytkami; grunty własności gminnej o powierzchni ok. 10 ha; − rejon Klukowa Rębiechowa – tereny na północ od lotniska, obecnie rolnicze o zróŜnicowanej własności i powierzchni ok. 50 ha, z czego 30% stanowią grunty gminne; − rejon składowiska Szadółki – tereny na północ od składowiska na obecnych nieuŜytkach porolnych; grunty o łącznej powierzchni ok. 20 ha, w większości własność prywatna. Zakłada się, Ŝe na terenie Gdańska będzie się rozwijać przede wszystkim działalność oparta na tzw. wysokiej technologii. W aspekcie przestrzennym proces ten następuje głównie na obszarach metropolitalnych, duŜych miast oraz miast-państw. W czołówce znajdują się miasta i metropolie z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej oraz Azji Wschodniej. Aby zachęcić biznes i ludzi, niezbędne jest wysokiej jakości środowisko miejskie w zakresie warunków mieszkaniowych, zaopatrzenia, instytucji kultury i organizacji wypoczynku. Wynika z tego, Ŝe dzięki właściwym inwestycjom władze miast mogą bardzo wiele zrobić dla powodzenia ekonomicznego swego miasta. To stwierdzenie było fundamentalne dla dalszych badań i budowy tzw. obszarów wzrostu (growth clusters) oraz utworzenia klastrów przemysłowych w regionach europejskich30. Klaster przemysłowy to platforma współpracy instytucji i przedsiębiorstw skupionych w ramach określonej dziedziny gospodarki zlokalizowana w danym regionie. Miasto Gdańsk ma potencjał do rozwoju następujących sektorów gospodarki zaliczanych do sektorów wysokich technologii: informatyczny i teleinformatyczny, ochrony środowiska oraz medycyny i biotechnologii.

Za: strona internetowa (http://www.sooipp.org.pl) Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu, autor tekstu: Krzysztof Zasiadły, prezes Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu, wiceprezes Międzynarodowej Grupy Ekspertów Parków Naukowych i Centrów Innowacji SPICE, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

30

79

W celu promowania gospodarki lokalnej i regionalnej, wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii tworzone są parki naukowo-technologiczne (PNT). Pomagają one powstawać nowym przedsiębiorstwom, w tzw. inkubatorach, oraz wspierają rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Inkubator jest narzędziem samorządowym do stymulacji rozwoju danej gałęzi gospodarki lub do ogólnego rozwoju gospodarki. Powstają i rozwijają się w nim podmioty gospodarcze nastawione na opracowywanie i wdraŜanie nowych technologii. Ich rozwój jest stymulowany ze środków finansowych inkubatora. Podmiot gospodarczy jest wspierany przez określony czas, po czym musi się usamodzielnić lub jest zamykany. PNT stały się globalnie uznanym narzędziem promocji rozwoju ekonomicznego na drodze wspierania przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw. Ich siłą jest zdolność adaptacji do róŜnych sytuacji, środków, celów i zadań. Środowiska lokalne i regionalne, w których działają PNT, róŜnią się pod wieloma względami (sytuacja gospodarcza kraju i regionu, warunki polityczne, potencjał badawczy, cele krótko- i średniookresowe itp.). RóŜnorodność typów PNT ma decydujące znaczenie dla ich sukcesu. W wielu przypadkach budowy PNT zakończonych sukcesem tzw. efekt synergiczny funkcjonowania parku wskazuje się jako jeden z waŜniejszych pozytywnych skutków ich lokalizacji na danym terenie. Ma to stymulujący wpływ na rozwój i wizerunek całego regionu. Pragnąc się utrzymać w czołówce krajowej, Gdańsk uwzględnia w swoim rozwoju przestrzennym potrzebę lokalizacji obiektów, w których zarówno opracowuje się, jak i stosuje nowe technologie. Powstały juŜ takie obiekty w gdańskiej Dolinie Krzemowej zlokalizowanej niedaleko lotniska oraz w Centralnym Paśmie Usługowym. Na terenie dawnych Zakładów Graficznych przy ul. Trzy Lipy swoją działalność rozpoczął Gdański Park Naukowo-Technologiczny, a w jego ramach – inkubator przedsiębiorczości. PowyŜsze lokalizacje dysponują znaczącymi rezerwami rozwojowymi o szczególnych predyspozycjach: siedziby wyŜszych uczelni, doskonała komunikacja, atrakcyjne środowisko przyrodnicze. Na terenie województwa pomorskiego powinna być stworzona sieć parków technologicznych i ośrodków innowacyjności. Gdańsk jako główny ośrodek naukowy i usługowy w województwie powinien skupiać główne elementy tej sieci.

10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki
Rozwój turystyki jest jednym z celów strategicznych Gdańska, a turystyka przyjazdowa powinna się stać istotną funkcją miastotwórczą. Atrakcje Gdańska stwarzają bowiem moŜliwość oferty programowej dla następujących rodzajów turystyki: − krajoznawczej, − wypoczynkowej, − morskiej i Ŝeglarskiej, − biznesowej, − kongresowej, − pielgrzymkowej. Współistnienie róŜnych form turystyki przyczynia się do wydłuŜenia sezonu, dlatego naleŜy tworzyć moŜliwości rozwoju wszelkich rodzajów turystyki. Wszystkie rodzaje ruchu turystycznego istniejące na tym samym terenie wzajemnie się uzupełniają i wspomagają, przyczyniając się do pełniejszego wykorzystania urządzeń infrastruktury turystycznej. Urządzenia te podnoszą standard obsługi turystów, a słuŜąc gdańszczanom, poprawiają atrakcyjność zamieszkania. Wskazuje się dwa główne kierunki działań zmierzających do wzmocnienia funkcji gospodarki turystycznej: − odkrycie dla publiczności mało znanych, słabo eksponowanych bądź po prostu zaniedbanych atrakcji turystycznych, − uzupełnienie oferty miejskiej obiektami usług rekreacyjnych, kulturalnych, a takŜe bazą noclegową dla turystów o róŜnej zamoŜności. W pierwszej grupie działań istnieją duŜe zaległości, a moŜliwości są ogromne, np. zagospodarowanie i udostępnienie twierdzy Wisłoujście – oryginalnego dobrze zachowanego zabytku klasy światowej. Dalsze propozycje to uatrakcyjnienie terenów postoczniowych (Młode Miasto) związanych z tradycją NSZZ „Solidarność” i zabytkami przemysłu stoczniowego, drugi etap odbudowy Głównego Miasta, rewaloryzacja Dolnego Miasta i nowoŜytnych fortyfikacji miejskich, rewaloryzacja Grodziska, utworzenie skansenu archeologicznego na Zamczysku, ekspozycja miejsc związanych ze znanymi gdańszczanami: Heweliuszem, Fahrenheitem, Schopenhauerem, Grassem, Wałęsą oraz udostępnienie współczesnego portu jako niedocenianej przez miejscowych atrakcji dla turystów z głębi kraju. WaŜne jest równieŜ odtworzenie zagospodarowania rekreacyjnego lasów porastających krawędź Wysoczyzny, rewaloryzacja Jaśkowego Lasu oraz rewaloryzacja załoŜeń kąpieliskowych w Brzeźnie i Jelitkowie wraz z uatrakcyjnieniem dawnych wiosek rybackich. W drugiej grupie działań trzeba zacząć od centrum kongresowego realizowanego w ramach zespołu filharmonii na Ołowiance. Jest to optymalna lokalizacja dla tych obiektów ze względu na nadwodne połoŜenie, bliskość zabytkowego Głównego Miasta. Poza tym przewiduje się budowę Teatru ElŜbietańskiego, hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, stadionu Baltic Arena, parku wodnego i zagospodarowanie rekreacyjne Pasa

80

Nadmorskiego Zachodniego, rozbudowę i wzbogacenie programu Hali Olivii, budowę centrum czasu wolnego w Brętowie oraz budowę nowych obiektów sportowych terenochłonnych (pola golfowe, obiekty dla jeździectwa, tory motokrosowe i cartingowe). Z kolei rehabilitacja Biskupiej Górki powinna zmierzać w kierunku rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych i hotelowych. Przekształcenia Wyspy Spichrzów połączone z wprowadzeniem nowych usług, a takŜe zagospodarowanie Doliny Radości w Oliwie realizują równocześnie oba wyŜej wymienione kierunki rozwoju gospodarki turystycznej. Gdańsk powinien być równieŜ znaczącym ośrodkiem turystyki morskiej. W tym celu naleŜy wybudować bazę promową, dogodnie powiązaną z układem komunikacyjnym w nieduŜej odległości od atrakcji turystycznych. Rozwiązaniem wspomagającym obsługę pasaŜerów duŜych statków wycieczkowych mógłby się stać tenderring, czyli dowoŜenie turystów mniejszymi jednostkami ze statku wycieczkowego stojącego na redzie do atrakcji turystycznych połoŜonych wewnątrz miasta. Do rozwoju turystyki wodnej moŜe się takŜe przyczynić wykorzystanie szlaków Martwej Wisły, Przekopu Wisły do Śluzy Gdańska Głowa i przez Szkarpawę do Zalewu Wiślanego wraz z rozbudową sieci przystani wodnych. Trzeba równieŜ tworzyć warunki do rozwoju podstawowej bazy turystycznej przez: − rozbudowę bazy noclegowej Gdańska, zarówno całorocznej, jak i sezonowej, − budowę hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych, − budowę obiektów noclegowych średniej kategorii, − modernizację i podwyŜszanie standardu domów wycieczkowych, schronisk, kempingów, − budowę moteli i obiektów gastronomicznych przy trasach wylotowych, − usprawnienie komunikacji w mieście i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim dla turystyki morskiej, − kontynuację wyznaczania i realizacji tras rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na terenach rekreacyjnych. Podstawowe zagospodarowanie turystyczne powinno się koncentrować na obszarach głównych atrakcji: Śródmieścia Historycznego, starej Oliwy, pasa nadmorskiego zachodniego i na Wyspie Sobieszewskiej. Niezbędny jest choćby minimalny program zagospodarowania rejonu Westerplatte − Wisłoujście i kompleksu parkowo-leśnego, które obecnie są pozbawione odpowiedniego zaplecza. Wzrostowi chłonności obszarów i obiektów turystycznych Gdańska będzie sprzyjać projektowany znaczny przyrost powierzchni zieleni urządzonej, w tym parkowej, oraz zakładany wzrost liczby urządzeń sportowo-rekreacyjnych (baseny, korty, boiska).

81

11. Zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych
W studium uwzględnia się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadania rządowe ujęte w programach sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej słuŜących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Inwestycje ponadlokalne planowane w Gdańsku pochodzą jedynie z planu województwa pomorskiego31, gdyŜ w rejestrach zadań rządowych nie znajdują się obecnie inwestycje słuŜące osiąganiu celów publicznych o znaczeniu krajowym, które miałyby zostać zlokalizowane na obszarze Gdańska (co nie zmienia faktu, Ŝe wiele inwestycji rządowych jest realizowanych lub przygotowywanych do realizacji). Dokonana w ramach prac nad studium analiza potrzeb w zakresie osiągania ponadlokalnych celów publicznych wykazuje istnienie takŜe innych, nieujętych w planie województwa zadań z dziedziny infrastruktury komunikacyjnej, inŜynieryjnej i społecznej, które winny być uwzględnione w polityce miasta. Szczególne znaczenie ze względu na rangę miasta w regionie mają zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych w zakresie infrastruktury społecznej. Te zadania będą decydowały o randze metropolii gdańskiej. W zakresie zadań obejmujących infrastrukturę ponadlokalną dopuszcza się takŜe inne, niewymienione w poniŜszych rozdziałach obiekty i urządzenia, które mogą być wykonywane w miarę pojawiających się potrzeb lub moŜliwości. Wprowadzanie wymienionych niŜej inwestycji do planów miejscowych będzie się odbywać wg procedury określonej w ustawie. Jako obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym określa się całe miasto.

11.1. Powiązania zewnętrzne drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze
Wykorzystanie szansy wynikającej z połoŜenia Gdańska w miejscu przecięcia się korytarzy transportowych wymaga odpowiedniego przekształcenia i rozwoju całego systemu transportowego miasta, zwłaszcza jego powiązań zewnętrznych: morskich, lotniczych, drogowych i kolejowych. Niezbędne będzie dostosowanie obu portów lotniczego i morskiego do standardów europejskich. Towarzyszyć temu będzie realizacja drogowych powiązań zewnętrznych obejmujących: − autostradę A 1, − trasę ekspresową S 7 wraz z Obwodnicą Południową, − Trasę Sucharskiego, − Trasę Lęborską w ciągu drogi ekspresowej S 6. Uzupełnieniem powiązań drogowych winna być tzw. superszybka kolej (Centralna Magistrala Kolejowa E 65 Bis) na trasie Gdańsk – Warszawa − Katowice, połączona z systemem szybkich kolei europejskich. W granicach miasta podsystem superszybkiej kolei europejskiej będzie prowadzony w istniejącym korytarzu kolejowym. Poprawa powiązań kolejowych z Portem Północnym, projektowanym centrum logistyczno-dystrybucyjnym i bazą multimodalną wymaga przebudowy mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego są zawarte następujące zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych w granicach Gdańska: − budowa Obwodnicy Południowej Gdańska, − budowa wschodniego odcinka Trasy Lęborskiej, − modernizacja linii kolejowej E65, − budowa mostu z dwutorową linią kolejową do Portu Gdańsk wraz z modernizacją linii kolejowej nr 226, − rozbudowa terminalu Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy.

11.2. Ponadlokalne systemy inŜynieryjne
Zadania w zakresie systemów inŜynieryjnych ujęte w planie zagospodarowania województwa pomorskiego to: 1. Linie wysokiego napięcia: − linia napowietrzna Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz, o długości ok. 10,5 km, zapewni drugostronne zasilanie GPZ-ów Pruszcz, Straszyn Górny i Dolny, Kowale oraz zasilanie projektowanego GPZ Maćkowy, − linia napowietrzna Gdańsk Zaspa – Brętowo, długości ok. 2,5 km, zapewni zasilanie projektowanego GPZ Brętowo, − linia napowietrzna Brętowo – Kokoszki, o długości ok. 6,5 km, zapewni zamknięcie ciągu liniowego Brętowo – Kokoszki, − linia kablowa Gdańsk II – Stocznia, o długości ok. 3,0 km, zapewni zasilanie GPZ Stocznia, − linia kablowa Gdańsk Chełm – Śródmieście, o długości ok. 4,0 km, zapewni zasilanie GPZ Śródmieście; Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, uchwała nr 639/XLVI/ 02 Sejmiku województwa pomorskiego z 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego(Dz. Urz. woj. pomorskiego z 3 grudnia 2002 r. Nr 81, poz. 1773).
31

82

park naukowo-technologiczny. kotłowniach rejonowych Zawiślańska i Litewska oraz stanowić źródło gazu dla rafinerii. Gdańsk 2005. Jasień. kulturalnych. nauki. Stogi (rejon ulic Zalesie i Wrzosy). głównie bałtyckim. kultury. Przekształcenie składowiska Szadółki w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów – planowane w ramach tego zadania inwestycje zostaną zrealizowane głównie w obecnych granicach składowiska. 35 Uchwała nr 639/XLVI/02 Sejmiku województwa pomorskiego z 30 września 2002 r. − GPZ Politechnika (w pobliŜu ul. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego34 znajdują się następujące zalecenia dotyczące wzmacniania pozycji obszaru metropolitalnego bezpośrednio odnoszące się do inwestycji infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym na terenie Gdańska: − „rozwój potencjału instytucjonalnego i infrastrukturalnego obszaru metropolitalnego w zakresie organizacji wydarzeń targowo-wystawienniczych. Dla wzmocnienia pozycji Gdańska jako waŜnego ośrodka naukowego i akademickiego w Polsce północnej niezbędne wydają się działania 32 Wg Koncepcji doprowadzenia gazu do Rafinerii Gdańsk oraz istniejących i projektowanych elektrociepłowni. Większość funkcji metropolitarnych Gdańska naleŜy koncentrować na terenach wolnych. Sobieskiego). turystycznych i sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stocznia (obszar Nowego Miasta). 11. osób.7 km stanowiąca powiązanie i drugostronne zasilanie tych GPZ-ów. centrum targowo-wystawiennicze. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej Gdańsk jako ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym będzie wzmacniał swój potencjał metropolitalny dzięki rozwojowi obiektów infrastruktury społecznej w dziedzinie oświaty.3. kultury. 34 Uchwała nr 587/XXXV/05 Sejmiku województwa pomorskiego z 18 lipca 2005 r. słuŜby zdrowia. Wyjątek stanowią terenochłonne obiekty sportowo-rekreacyjne i obiekty o szczególnej lokalizacji. poprzemysłowych i postoczniowych w CPU (np. Maćkowy (rejon ulic Starogardzkiej i Bartniczej).. Szadółki. − zbiorniki retencyjne nr 0 na Potoku Oruńskim. Nowy Port (rejon ulic Letnickiej i Gwiazdy Morza).6 km stanowiąca drugostronne zasilanie GPZ Śródmieście. Gdańskie Melioracje. ochrony zdrowia. Wyspa Spichrzów. − linia kablowa Śródmieście – Stocznia o długości ok.Główne punkty zasilania (GPZ): Śródmieście (rejon ulic Kurkowej i 3 Maja). Nowy Port. Stogi wymagające budowy krótkich wprowadzeń linii napowietrznych. Polski Hak i Młode Miasto). Jasień (rejon ulic Goplańskiej i Źródlanej). 33 Program inwestycyjny zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Gdańska od wód ze zlewni Kanału Raduni. Rotmanka. Zadania w zakresie systemów inŜynieryjnych nieujęte w dokumentach wojewódzkich to: − gazociąg wysokiego ciśnienia Pszczółki – Gdańsk32 – inwestycja ma umoŜliwić częściową rezygnację z paliwa węglowego w EC II. − obiekty i funkcje szczególnie istotne dla kształtowania rangi metropolitalnej (np. Maćkowy.in.] przedstawicielstwa zagraniczne. 83 . związanej z wodą. 1. nr K2 na Potoku Kowalskim oraz nr W3 i W5 na Potoku Święty Wojciech33 – będą słuŜyć do redukcji przepływów ze zlewni zlokalizowanych głównie poza granicami administracyjnymi Gdańska. Brętowo (rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej). obszary prestiŜu) powinny być lokowane na całym obszarze aglomeracji. [. Pomorska Spółka Gazownictwa. − tworzenie warunków dla rozwoju funkcji metropolitalnych (m. Osowa (rejon ulic KozioroŜca i Jutrzenki). Działania te są zgodne z politykami rozwoju regionalnego i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego..3. centrum logistyczne. międzynarodowe instytucje finansowe. 11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zawiera istotne dla Gdańska wskazania w zakresie rozmieszczenia inwestycji infrastruktury społecznej celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym35: − powinno się dąŜyć do policentrycznej struktury centrum metropolitalnego przy jednoczesnym wzbogacaniu obszarów śródmiejskich i kształtowaniu toŜsamości społeczno-kulturowej i krajobrazowej ośrodków. Gdańsk 2002. linia kablowa Stocznia – Motława o długości ok. np. 1. administracji i innych usług wyŜszego rzędu w obszarze metropolitalnym. sportu i rekreacji. Szadółki (rejon ulic Armii Krajowej i Warszawskiej). Politechnika. 3. cykliczne wydarzenia naukowe i kulturalne)”.1 Nauka i szkolnictwo wyŜsze Ogólna liczba studentów studiujących w Gdańsku moŜe docelowo wzrosnąć do 75 tys. − rozbudowa i poszerzenie oferty placówek edukacji. 2. zasilanie GPZ-ów Osowa.

gmach główny UG. Kultura Gdańsk jest i pozostanie najwaŜniejszym ośrodkiem kulturalnym Pomorza. stanowiące bazę dla systemu opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadlokalnym. Matematyki. Rozwój pozostałych uczelni państwowych nie wymaga nowych terenów. sportowym i edukacyjnym.3. która posiada znaczne tereny rozwojowe w rejonie ul. zostaną zlokalizowane w Śródmieściu Historycznym. a takŜe domy studenckie na 1800 miejsc. Geografii i Chemii). Teatr Szekspirowski czy Centrum Hewelianum. mają powstać nowe budynki dydaktyczne o powierzchni 114.0 tys.3. budowa nowej kliniki kardiochirurgii i rozbudowa kliniki onkologii dziecięcej). krytą pływalnią i zapleczem. miejsc na terenie obecnych ogrodów działkowych w Młyniskach Letnicy.4 Sport i rekreacja Miasto Gdańsk planuje uzupełnienie oferty rekreacyjno-sportowej dla regionu. miejsc. rozbudowuje na tym terenie swoją bazę dydaktyczną. w obiektach byłych koszar przy ul. Festiwal Teatrów Ulicznych FETA. centrum sportu z halami sportowymi. 11. − zagospodarowanie Opływu Motławy.3. Baza sportowa miasta zostanie rozbudowana o bardzo nowoczesne obiekty. magazyn ksiąŜek dla biblioteki głównej (10 tys. Biologii. m2).3. 84 . Kopernika. Istniejące i nowo powstające uczelnie prywatne powinny dąŜyć do lokalizowania się na najlepiej skomunikowanych terenach dolnego tarasu. − ośrodek sportów motorowych w Św. Jarmark św. Gdański Festiwal Carillonowy.zmierzające do integracji kampusu Uniwersytetu Gdańskiego i rozwoju parku naukowego związanego z Politechniką Gdańską i Akademią Medyczną. np. Przewidywane inwestycje polepszające jakość i standardy usług nie wymagają działań w zakresie planistycznym. modernizowane są budynki Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W podobnej sytuacji jest Akademia Medyczna. 11. Festiwal Szekspirowski. które pozwolą na organizację wielu imprez sportowych o randze międzynarodowej. Nowe inwestycje.in. Przewiduje się równieŜ rozbudowę i modernizację bazy sportowej. na terenach rozwojowych Akademii Medycznej nastąpi rozbudowa Akademickiego Centrum Klinicznego (m. − lokalizacja nowego duŜego stadionu piłkarskiego o standardach UEFA z widownią na 35–45 tys. np. takie jak Europejskie Centrum Solidarności. Dominika. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”. Dębowej i Smoluchowskiego. − kompleksowe zagospodarowanie pasa nadmorskiego. Łąkowej. NajwaŜniejsze planowane inwestycje z dziedziny sportu i rekreacji to: − zakończenie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu. Tutaj ma swoją siedzibę wiele instytucji i odbywa się wiele imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Telekomunikacji i Informatyki. Z kolei Akademia Muzyczna rozbudowuje swoją bazę w nowej lokalizacji w Śródmieściu Historycznym. W trakcie realizacji jest nowy budynek Wydziału Elektroniki. Uniwersytet Gdański pozyskuje fundusze na budowę kampusu w Oliwie Górnej. − pole golfowe w Klukowie – Rębiechowie. Fizyki i Informatyki.2. − przebudowa obecnego stadionu „Lechii” we Wrzeszczu Górnym na pełnowymiarowy stadion piłkarski odpowiadający wymaganiom I ligi z widownią do 15 tys. Do 2013 r. mogą w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców regionu. tym samym podnosząc rangę Gdańska w dziedzinie kultury. SłuŜba zdrowia Istniejące urządzenia z zakresu ochrony zdrowia. Wojciechu z nadzieją na lokalizację toru Formuły 1. Politechnika Gdańska. − zakończenie budowy Narodowego Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich – nowoczesnej bazy Ŝeglarskiej będącej jednocześnie ośrodkiem naukowo-badawczym. dysponując terenami rozwojowymi w dotychczasowej lokalizacji (Wrzeszcz Górny). szczególnie w dziedzinie piłki noŜnej. sportów halowych oraz Ŝeglarstwa. m2 (wydziały: Nauk Społecznych. Festiwal Organowy w Oliwie. Z kolei w jednostce Siedlce przewiduje się częściową modernizację Szpitala Wojewódzkiego im. 11.

1 . W pozostałych starych dzielnicach dolnego tarasu wolne przestrzenie będą wypełniane – obok mieszkalnictwa – obiektami usługowymi. − zachowaniu i kultywowaniu lokalnej toŜsamości kulturowej poszczególnych zespołów. głównie terenów uzbrojonych i łatwych do uzbrojenia. oraz w dzielnicach rozwojowych. terminal kontenerowy i dalsze wyspecjalizowane bazy przeładunkowe w Porcie Północnym. osiedli i dzielnic. w Śródmieściu. dzielnicowe w ramach CPU i w dzielnicach mieszkaniowych. − zagwarantowanie obszernych terenów dla mieszkalnictwa o niskiej intensywności i wysokim standardzie. − rewitalizacji substandardowych osiedli i zespołów mieszkaniowych dzięki ich modernizacji lub likwidacji i udostępnienia uwolnionych terenów pod nową zabudowę. Zakłada się racjonalizację polityki udostępniania terenów pod budownictwo mieszkaniowe. a przede wszystkim wypoczynku. centrum wolnego czasu w Brętowie. wybrane tereny mieszkaniowe i usługowe z duŜymi powierzchniami zieleni towarzyszącej oraz wybrane tereny jeszcze niezagospodarowane. określonych przez zasięg terenów obsłuŜonych przez systemy inŜynieryjne. kształtujące toŜsamość miasta. Struktura funkcjonalno-przestrzenna zainwestowanej części miasta jest silnie zdefiniowana istniejącym zagospodarowaniem i nie będzie tu − poza restrukturyzacją terenów poprzemysłowych. S tr u kt u r a f u n kcj o na l no -p r z es tr z e n na mi a st a Rozwój przestrzenny miasta będzie utrzymany w granicach terenów przeznaczonych w dotychczasowych dokumentach planowania przestrzennego na cele budowlane w dzielnicach ukształtowanych. − odchodzeniu od układów monofunkcyjnych i przede wszystkim wzbogacaniu funkcjonalnym osiedli mieszkaniowych. − preferencje dla systemów transportu zbiorowego i rozwój systemów indywidualnych w niezbędnym zakresie. NajwaŜniejsze wolne przestrzenie inwestycyjne znajdują się w Śródmieściu i są to tereny o najwyŜszych walorach lokalizacyjnych. wciąŜ niezrealizowanymi mimo wieloletniego uwzględniania ich w planach. Dzielnice Południe i Zachód są głównymi obszarami rozwojowymi w zakresie mieszkalnictwa i usług. Młode (Nowe) Miasto na restrukturyzowanych terenach postoczniowych w Śródmieściu. kampusy akademickie. mieszkalnictwu. tj. Ten Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) obejmuje struktury przyrodnicze o randze krajowej. regionalnej i lokalnej. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta 1 2 . − ochronie i tworzeniu − w miarę moŜliwości − nowych powiązań ekologicznych dla wzbogacenia OSTAB-u. Głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego będzie wypełnienie wolnych przestrzeni w istniejących strukturach urbanistycznych. Są przeznaczone pod funkcje usługowe i mieszkaniowe. tj. Punktem wyjścia do kształtowania przestrzeni miasta jest system terenów zielonych i otwartych wynikający z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowiący rodzaj szkieletu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Część wschodnią miasta trzeba uznać za obszar rozwojowy funkcji gospodarki morskiej i gospodarki turystycznej. − tworzenie struktur wielofunkcyjnych z podporządkowaniem wszystkich funkcji funkcji głównej. KIERUNKI 12. ZrównowaŜony rozwój istniejących struktur będzie polegał na: − podnoszeniu atrakcyjności. Będą one chronione i wzbogacane o takie nowe elementy i wartości. − zachowanie lokalnych walorów dziedzictwa kulturowego i zaadaptowanie ich do wymogów współczesnego miasta. − uzupełnieniu podsystemów transportu zbiorowego. powojskowych i pokolejowych w Śródmieściu i innych dzielnicach − większych ani zasadniczych zmian. 85 . Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów. w tym tereny wyłączone z zabudowy 12. W planowanym rozwoju miasta eksponuje się obiekty i obszary o znaczeniu metropolitalnym. Funkcje te będą kształtowane zgodnie z wymaganiami zrównowaŜonego rozwoju przez: − uwzględnienie w zabudowie naturalnych walorów ukształtowania i pokrycia terenu.1. jak baza logistyczno-dystrybucyjna. Wrzeszczu.III. Oliwie i Porcie. ośrodki usługowe.1 . gdyŜ uzbrojenie terenów powinno poprzedzać zabudowę. standardu i intensywności obszarów centralnych. kompleks naukowotechnologiczny w CPU. czyli w dzielnicach Południe i Zachód.

15 m2 powierzchni zieleni o charakterze rekreacyjnym na 1 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań. połoŜonymi na gruntach niebudowlanych i na śuławach − będą przeznaczone pod zabudowę lub inne zainwestowanie miejskie.4 na terenach zabudowy jednorodzinnej do 2–3 w kwartałach Śródmieścia Historycznego. wody otwarte i część śuław Gdańskich zaliczona do rolniczej przestrzeni produkcyjnej.4 i 12. przy czym najmniejsza jego wartość to 0. Olszynki. Zawodzie. Błoni i Wyspy Sobieszewskiej.2. z wyjątkiem działki nr 163 przy ul. 3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na takich terenach to 20–30%. rekompensującym peryferyjne połoŜenie mniejszą intensywnością zabudowy i bardziej kameralną jej skalą. gdzie rozwój odbywa się głównie na terenach porolniczych. gdzie liczba i rozmaitość nakładających się uwarunkowań jest znacznie większa. połoŜonych na styku z sąsiednimi gminami wiejskimi. Ŝe w stanie wypełnienia struktur ogrody działkowe − poza pełniącymi istotną funkcję w OSTAB. Na takich terenach z udziałem zabudowy mieszkaniowej minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej to równieŜ od 20 do 30%. a takŜe podkreślać odrębność i indywidualną toŜsamość jego fragmentów. Na obszarach intensywnej zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się zamienne ustalenie minimum 0. Dla funkcji produkcyjno-usługowych poza CPU równieŜ celowe jest ustalanie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy. Trwale wyłączone z zainwestowania miejskiego pozostaną lasy. na wschód i południe od linii zasięgu zainwestowania miejskiego wyznaczonej na terenie Oruni Dolnik.Zakłada się takŜe.3 m2 na 1 m2 powierzchni uŜytkowej w osiedlach o zabudowie wysokiej. zasadne jest ustalanie nie maksymalnego. W skaźniki i parametry zagospodarowania terenów Dla terenów zainwestowanych parametry udziału powierzchni biologicznie czynnych w powierzchni działki i wysokości zabudowy oraz związane z nimi wskaźniki udziału powierzchni zabudowanej i intensywności zabudowy jako podstawowe narzędzia planistyczne określania standardu zagospodarowania i kształtu przestrzeni powinny zmierzać do utrzymania i wzbogacania wewnętrznej róŜnorodności miasta oraz szerokiej i zróŜnicowanej oferty inwestycyjnej. których zmiana okazałaby się niemoŜliwa lub zbyt trudna np. Dla funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych na terenach bez specjalnych ograniczeń. lecz minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 1. Są one określone w podrozdziałach dotyczących struktury funkcjonalno-przestrzennej tych dzielnic: 12. MoŜna jednak sformułować pewne generalne zasady ich ustalania jako wytyczne do planów miejscowych: 1. zwłaszcza połoŜonych w CPU. z uwagi na skutki ekonomiczne. Kształtowanie wysokości zabudowy powinno wynikać z analizy szczegółowych uwarunkowań kaŜdego miejsca oraz stosowania zasad ujętych w tabeli nr 1. W dzielnicach rozwojowych Południe i Zachód. 86 . przyległych do ulic. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy są szczególnie istotne dla regulacji warunków uŜytkowania przestrzeni na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieszanej z duŜym udziałem zabudowy mieszkaniowej. W tych przypadkach określa się intensywność zabudowy w zaleŜności od uwarunkowań na poziomie od 0. Wskaźniki i parametry zabudowy w dzielnicach ukształtowanych powinny być jednym z narzędzi przestrzegania zasady rozwoju miasta do wewnątrz. Na pojedynczych działkach inwestycyjnych z zabudową wysoką.5. 4. Na tych terenach dopuszcza się jednak budowę dróg oraz sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.1. nie jest zasadne określanie parametrów i wskaźników zabudowy oraz standardów zagospodarowania przestrzeni na etapie studium. a takŜe dla obiektów infrastruktury społecznej .2. intensywność moŜe osiągać wartości ponad 3. Jeśli chodzi o dzielnice ukształtowane.1. ustala się te parametry na stosunkowo niskim poziomie. Ograniczenia te nie dotyczą praw nabytych w wydanych decyzjach administracyjnych oraz w obowiązujących planach.2 w Śródmieściu Historycznym i 0. Muszą być one ustalane indywidualnie dla kaŜdego terenu w planach miejscowych na podstawie szczegółowych analiz. Rudnik. 2. MoŜna teŜ na terenach o funkcji mieszanej ustalać minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni uŜytkowej mieszkań na poziomie 0. 12.2.

Funkcjonalne. mieszkaniowych przestrzeni prywatnych i półprywatnych – istniejących i realizowanych na podstawie obowiązujących planów Inne działania na rzecz środowiska mieszkaniowego. Rodzaj kryteriów 1. krajobrazowych 3. społeczne. waŜne skrzyŜowania ulic) Korelowanie wysokości zabudowy w miarę moŜliwości z wartością ekonomiczną gruntów 4. humanizowanie blokowisk przez uzupełnianie zbyt rozległych przestrzeni międzyblokowych niŜszą. w tym wysokości. 7. – udostępnianiu ciekawych punktów widokowych przez lokalizację wysokiej zabudowy w wybranych miejscach Podkreślanie wysokościami zabudowy głównych cech bogatej rzeźby terenu Stosowanie ogólnych zasad kompozycji dobieranych indywidualnie. morze) albo krajobrazu kulturowego – Wzbogacanie ekspozycji czynnej i biernej wartościowego krajobrazu na przykład dzięki: – akcentowaniu zakończeń osi widokowych wyróŜniających się zabudową (niekoniecznie bardzo wysoką). Ekonomiczne 87 . 2. lecz o wyraźnie zdefiniowanym i akceptowanym wyrazie i kompozycji przestrzennej Ochrona stref ekspozycji zespołów i obiektów zabytkowych Ochrona (kontynuacja) tradycji miejsca i wartości historycznych. 8. np. Kompozycyjne formalne 6. o wartościach kulturowych ib współczesnych. np. – śródmiejskiego charakteru obszaru CPU Oznaczanie (identyfikowanie) dominantami wysokościowymi waŜnych miejsc miasta i dzielnic (np. np. środowiskowe 9. bardziej kameralną zabudową Podkreślanie wyróŜniającą się z otoczenia wysokością zabudowy: – prestiŜowych funkcji obiektów. Ochronne ze względów kulturowych. symboliczne. kontrastu Ochrona sąsiedztwa obszarów i obiektów wymagających odpowiedniego nasłonecznienia. otwarć na wartościowe elementy krajobrazu otwartego (zalesione wzgórza. narastania z kulminacją. 5. Zasady kształtowania wysokości zabudowy Lp. identyfikacyjne 11. Zasady kształtowania wysokości zabudowy Ochrona charakteru. kontynuacji.1. zespołów zabudowy: zabytkowych. np. w tym na obszarach chronionych kompleksowo. intymności. w zespole przyrodniczo-krajobrazowym albo w byłych koszarach Utrzymanie istniejących powiązań widokowych. Znaczeniowe. dawny rynek. np. ekranowanie zabudową o ustalonej wysokości minimalnej od źródeł hałasu. dojście do dworca PKP.Tab. 10. przyrodniczych. 12.

16) nowy ciąg pieszy od węzła integracyjnego Wrzeszcz przez były browar do placu Wybickiego. 8) ciąg ulic: Stągiewna. 20) Pas Nadmorski Zachodni z plaŜami. wyposaŜeniem w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej (ogólnodostępne źródełka wody pitnej. Partyzantów w kierunku do ul. 24) kąpielisko morskie na Stogach. Kołodziejska. wyposaŜeniem przestrzeni w charakterystyczne elementy jednoznacznie identyfikujące dane miejsce. Heweliusza. niektóre załoŜenia usługowo-parkowe) – nie wymagają one sporządzenia planów miejscowych. pętlą tramwajową oraz przejściem w kierunku dworca PKP. Przyszłe zagospodarowanie znacznej grupy zidentyfikowanych przestrzeni publicznych jest zdeterminowane obecnym uŜytkowaniem oraz uwarunkowaniami kulturowymi i przyrodniczymi (np. 11) „Cmentarz nieistniejących cmentarzy” przy ul. Klonowa wraz z odcinkiem ul. 12) aleja Grunwaldzka na odcinku od alei Wojska Polskiego do ul. Dmowskiego z placem Kołodziejskiego (węzeł integracyjny Wrzeszcz). Do Studzienki z placem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odcinkiem ul. Pańska. promowaniem lokalizacji usług atrakcyjnych dla publiczności (gastronomia. Ich zagospodarowanie i uŜytkowanie nie jest regulowane w dokumentach planowania przestrzennego. Łąkowa łącznie z fragmentem terenu byłej zajezdni tramwajowej.). Szafarnia. skwery i nabrzeŜa Głównego Miasta i fragmentów Starego Miasta (ul. 19) Dolina Radości. Przestrzenie publiczne Przeanalizowano istotne z punktu widzenia problematyki i skali studium przestrzenie publiczne istniejące i planowane o znaczeniu ogólnomiejskim i charakterze śródmiejskim reprezentujące miasto jako całość. 4) ciąg ulic Wały Jagiellońskie i Piastowskie. 26) plac przy Bramie Oliwskiej (plac Zebrań Ludowych). cmentarze. 22) twierdza Wisłoujście wraz z projektowanym parkiem na Szańcu Zachodnim.12. a w związku z tym wymagają szczególnej polityki przestrzennej: 1) ulice. place. Zgodnie z powyŜszymi kryteriami wybrano następujące przestrzenie publiczne. 14) ul. plaŜe wraz z bulwarem nadmorskim i molem. 25) projektowany węzeł integracyjny Czerwony Most. ogródki gastronomiczne. sklepy z witrynami wystawowymi. molem. o tyle w nieznacznym stopniu sprzyjają nawiązaniu kontaktów społecznych. Węglarska. 13) ul. takich jak centra handlowe. Długie PobrzeŜe wraz z projektowanym przedłuŜeniem do Drogi do Wolności. 21) Dolina Potoku Oruńskiego. 15) ul. galerie sztuki). porty lotnicze i morskie. Długie Ogrody. Nie rozpatrywano przestrzeni publicznych (szeroko dostępnych i uŜytkowanych publicznie) znajdujących się w obiektach kubaturowych. 28) cmentarz Oliwski. 7) Opływ Motławy z bastionami. hale targowe i wystawiennicze. Jaśkowa Dolina.1. muzea. Długa z Długim Targiem. uczelnie. Reagana i parkiem w Brzeźnie oraz deptakiem wzdłuŜ morza aŜ do granicy WOC-u. 2) Targi Sienny i Rakowy. 5) ul. plac w City Forum. 18) park Oliwski z katedrą. 29) cmentarz Łostowicki. 27) cmentarz Srebrzysko. 3) plac Solidarności i projektowany bulwar Droga do Wolności. 17) centrum pielgrzymkowe – Sanktuarium Matki BoŜej Brzemiennej w Matemblewie. zakazem sprzedaŜy gruntów publicznych. 3 Maja wraz z zespołem kościoła BoŜego Ciała. 6) tereny parkowe fortyfikacji Grodzisko – Hewelianum. 9) tereny parkowe na fortyfikacjach Biskupiej Górki. plaŜe. parkiem im. mimo Ŝe o ile słuŜą one zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i poprawie jakości ich Ŝycia. Znaczące walory rekreacyjno-turystyczne pozwoliły wyróŜnić przestrzenie publiczne obejmujące tereny parków i frontów wodnych wraz z akwenami i zielenią. które tworzą i umacniają toŜsamość miasta. Jaśkowa Dolina. R. toalety.3. Targ Węglowy i Drzewny. teatry itp. Oprócz czynności standardowych szczególna polityka przestrzenna na wymienionych terenach powinna się przejawiać w zaleŜności od lokalnych warunków następującymi działaniami: − − − − − wyznaczeniem czytelnych granic przestrzeni publicznej. 10) centrum pielgrzymkowe z kalwarią w Świętym Wojciechu. Do przestrzeni publicznych zaliczono takŜe komunikacyjne węzły integracyjne. 88 . ciąg ulic: Tkacka. Podmłyńska. dworce kolejowe. Wajdeloty z parkiem Kuźniczki. plac przy Wielkim Młynie). jak cmentarze i ośrodki pielgrzymkowe. Rajska. 23) park Westerplatte. sieć bezprzewodowego podłączenia do internetu itp. Za istotne uznano równieŜ takie przestrzenie publiczne.

przez instalowanie kamer i monitorowanie). 2) w zakresie infrastruktury inŜynieryjnej: − przewody kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami. W skali miasta wyróŜniono trzy główne obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej: Śródmieście Historyczne. − budowle ochrony przeciwpowodziowej. 89 . w tym zbiorniki retencyjne i budowle regulacyjne na ciekach naturalnych oraz budowle ochrony przeciwsztormowej. w uzasadnionych wypadkach. − szkoły ponadgimnazjalne. centrum Wrzeszcza i centrum Starej Oliwy. udostępnieniem w szerokim zakresie przestrzeni osobom niepełnosprawnym. − przewody gazowe wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi. osiedlowych ośrodkach usługowych. cmentarze komunalne. promowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych (np. − urządzenia transportu publicznego: torowiska tramwajowe.1. urządzaniem imprez i wydarzeń artystycznych na wolnym powietrzu (vital city). − obiekty opieki społecznej. Na podstawie zidentyfikowanych przestrzeni publicznych wyznaczono w studium obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej. zajezdnie tramwajowe. gdzie czytelność i gęstość występowania tej przestrzeni jest znacząca oraz potwierdzona dotychczasowym funkcjonowaniem i predyspozycją do jej utrwalania i rozwijania. administracja: − urząd miejski i zespoły obsługi mieszkańców. zwiększeniem bezpieczeństwa (np. kanały otwarte wraz z urządzeniami podczyszczającymi i przepompowniami. inŜynieryjnej i społecznej obejmuje teren całego miasta w jego granicach administracyjnych. dopuszczeniem indywidualnych. terenach rekreacyjnych itp. − przewody wodociągowe wraz z pompowniami i zbiornikami wyrównawczymi. − przewody kanalizacji deszczowej.− − − − − − − całkowitym zakazem handlu ulicznego o charakterze stałym z dopuszczeniem handlu kwiatami w wyznaczonych miejscach oraz krótkotrwałych kiermaszy. samorzutnie organizowanych popisów artystycznych i happeningów. − napowietrzne i podziemne przewody elektroenergetyczne wraz ze stacjami transformatorowymi. − szkoły podstawowe. ustaleniem programów finansowych wspierających remont/modernizację fasad budynków ograniczających przestrzeń publiczną. 12. − przychodnie specjalistyczne. baterie słoneczne). − gimnazja. Inwestycje te będą obejmowały między innymi obiekty: 1) w zakresie infrastruktury komunikacyjnej: − ulice lokalne. ochrona zdrowia publiczna: − Ŝłobki. − ujęcia wód wraz ze stacjami uzdatniania. gdy władający terenem daje gwarancję właściwego uŜytkowania i zapewnia dostępność publiczną. pętle tramwajowe i autobusowe. − jednostki organizacyjne miasta. węzły integracyjne. drenaŜe. − przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. 3) w zakresie infrastruktury społecznej: oświata publiczna: − przedszkola. moŜna od tej zasady odstąpić. Wyznaczenie w studium obszarów rozmieszczenia przestrzeni publicznej nie wyklucza wyznaczania i ustalania w planach miejscowych wymogów dla przestrzeni publicznej o charakterze lokalnym w zespołach mieszkaniowych. − ulice dojazdowe. Z zasady znaczące przestrzenie publiczne powinny być własnością publiczną. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego Obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.4.

Starym Przedmieściu. którego odbudowa w latach 50. Trwale przeznacza się na cele rolnicze i chroni przed zainwestowaniem miejskim duŜe kompleksy uŜytków rolnych w obrębie śuław Gdańskich: na południe od linii wyznaczonej w studium na terenie Oruni Dolnik. w tych rejonach powinny powstać ogólnomiejskie obiekty usługowe. Ujeścisko. Śródmieście Śródmieście Gdańska ulegnie znaczącym przeobraŜeniom funkcjonalno-przestrzennym z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego tego obszaru. obiektów rekreacyjnych i kulturalnych. nowej Wałowej. wykorzystująca walory miejsca i budująca prawidłową tkankę miejską. − wykorzystanie moŜliwości rozwojowych na Wyspie Spichrzów. włącznie z moŜliwością przeznaczenia niektórych rejonów na cele miejskiej zieleni publicznej. − wykorzystanie terenów inwestycyjnych na Biskupiej Górce i Grodzisku − dla obiektów rekreacji i kultury. W granicach miasta nie przewiduje się gruntów do zalesienia. Osowa). − powstanie reprezentacyjnego centrum handlowo-usługowo-administracyjnego (z dopuszczeniem ograniczonego programu mieszkaniowego) zespolonego z węzłem integracyjnym Śródmieście na niezabudowanym obszarze Targu Siennego i Targu Rakowego. co dotyczy przede wszystkim lasów w rejonie Jaśkowej Doliny. reprezentacyjne obiekty administracji. − sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. gdzie funkcja ta nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami planów miejscowych).2. Zawodzie) oraz na Wyspie Sobieszewskiej. Plany te do kategorii lasów ochronnych zakwalifikowały tereny leśne będące we władaniu Lasów Państwowych i Urzędu Morskiego. Na pozostałych terenach uŜytków rolnych funkcję rolniczą traktuje się jako tymczasową.12. a moŜe takŜe obiekty administracji samorządowej i państwowej.3) oraz umoŜliwienia jak najszerszego ich wykorzystywania na cele rekreacji i wypoczynku. XX wieku została przerwana na skutek komplikacji politycznych. − powstanie na terenach postoczniowych i poprzemysłowych Młodego Miasta – wielofunkcyjnych zespołów usługowo-mieszkaniowych i administracyjnych. Olszynki. Dolin Oliwskich. 90 . Polskim Haku. w pasie 100 m od krawędzi jezdni Obwodnicy wyklucza się produkcję Ŝywności. W obrębie chronionej rolniczej przestrzeni produkcyjnej dopuszcza się: − lokalizację siedlisk rolniczych dla rolników i ogrodników dysponujących areałem co najmniej 1 ha. Miasto będzie dąŜyć do zachowania aktualnej powierzchni lasów (z wyjątkami wskazanymi w podrozdziale 17. Kierunki i zasady produkcyjnej kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni Ustala się następujące zasady polityki miasta wobec rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 1.2. przede wszystkim projektowanej ulicy tzw. oraz przekształcenie części funkcji mieszkaniowych na funkcje usługowe i turystyczne.1. Rudnik i Błoni (z wyjątkiem działki nr 163 przy ul. Długich Ogrodów. w sąsiedztwie Targu Węglowego. mają one juŜ zgodę na nierolnicze wykorzystanie terenu lub wskazuje się je jako wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Dolnym Mieście. W rejonie placu Solidarności powstanie Europejskie Centrum Solidarności z bulwarem Droga do Wolności. Ołowiance. lasów nadmorskich oraz niewielkich powierzchni leśnych otoczonych zabudową mieszkaniową (np. równoległego do ulic Turystycznej i Boguckiego. hotele).1. − projektowane elementy układu komunikacyjnego miasta (w tym Obwodnicę Południową). W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzeniowych w odniesieniu do powierzchni i granic lasów. Powierzchnię lasów w odległości 10-minutowego dojścia w głąb od ich skraju traktuje się jako tzw. obiekty uŜyteczności publicznej. podnoszące rangę gdańskiej metropolii i wykorzystujące nadwodne połoŜenie (centrum kongresowe. w rejonie ulic Angielskiej Grobli. Sposób gospodarowania w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej określają plany urządzenia lasu. połoŜonym w obszarach chronionych. 12. obiekty kulturalne. Szczególnie istotne dla kreacji oblicza całego miasta będą następujące przekształcenia w obrębie Historycznego Śródmieścia: − II etap odbudowy Głównego Miasta mający na celu odtworzenie − z dopuszczeniem współczesnych form architektonicznych − struktury przestrzennej miasta historycznego. Kształtowanie struktury przestrzennej dzielnic 12.5. 2. a takŜe nowych niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. 3. pasmo penetracji i wlicza do bilansu zieleni miejskiej. istotnym elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej dla tych terenów będzie równieŜ realizacja wysoko standardowej zabudowy mieszkaniowej. Akademii Medycznej. na południe od głównego kanału melioracyjnego. − ogrody działkowe (na terenach.

powstanie pojedynczych waŜnych i symbolicznych inwestycji, dla których zarezerwowano tereny: Teatr ElŜbietański, Centrum Dominikańskie, Hewelianum na Grodzisku, rozbudowa mariny – Kanał na Stępce, skansen archeologiczny Zamczysko. Pozostałe fragmenty Śródmieścia ulegną mniejszym przekształceniom. Część mieszkaniową Siedlce Suchanino uzupełnią obiekty mieszkaniowe i usługowe, które zajmą tereny dotychczasowych kolonii (m.in. Kolonię Jordana, Przybyszewskiego, Ochotę) pod zabudowę pełnostandardową. TakŜe zainwestowane fragmenty śuław wypełnią się zabudową mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługowoprzemysłową. Dla obszaru Oruni Dolnik ogranicza się zabudowę na wschód od zabudowy przyulicznej wzdłuŜ ul. śuławskiej. Dla obszaru Olszynki ogranicza się zabudowę do juŜ istniejących, częściowo zabudowanych kwartałów, gdzie niezbędne będzie wyposaŜenie w pełne sieci infrastrukturalne. Realizacja sieci infrastrukturalnych uzasadnia z kolei wypełnienie niezabudowanych działek w tych kwartałach. Tereny śuław nie zapewniają dobrych warunków dla mieszkalnictwa ze względu na wilgotny klimat, zagroŜenie powodziowe, złe warunki geotechniczne, a kosztowne systemy infrastruktury i wysokie walory agroekologiczne uzasadniają wyłączenie ich z miejskiej zabudowy. Na obszarze Olszynki sankcjonuje się równieŜ istniejące ogrody działkowe i uŜytki rolne z moŜliwością przekształceń terenów rolniczych w ogrody działkowe, co nada im dodatkowe walory ekonomiczne i moŜe stanowić rezerwę dla likwidowanych ogrodów w innych częściach miasta. Nowym elementem strukturotwórczym – najdalej wysuniętym na południe ogniwem Centralnego Pasma Usługowego – stanie się planowany węzeł integracyjny Czerwony Most zlokalizowany na wyłączonej juŜ z ruchu kolejowej stacji rozrządowej Gdańsk Południe powiązany z ulicami omijającymi Śródmieście od Południa: Obwodnicą Południową i tzw. Nową Sandomierską. W rejonie tym będą się rozwijać funkcje usługowo-przemysłowe. W wyniku powyŜszych przekształceń w Śródmieściu nastąpi stabilizacja lub niewielki spadek liczby mieszkańców (przyrost nowej substancji wyrówna ubytki wynikające z przekształceń lokali mieszkalnych w lokale uŜytkowe i poprawy standardu zamieszkiwania) oraz wyraźny wzrost liczby miejsc pracy w usługach, głównie na terenach postoczniowych.

12.2.2. W rzeszcz
Funkcje dzielnicy, jak i jej struktura przestrzenna nie ulegną zasadniczym zmianom. Pomimo przyrostu zasobów mieszkaniowych główna funkcja (mieszkaniowa) ulegnie ograniczeniu ilościowemu. W wyniku poprawy wskaźników mieszkaniowych przewiduje się bowiem stopniowy, ale znaczny spadek liczby mieszkańców w istniejących zasobach, co w połączeniu z procesem starzenia się społeczeństwa spowoduje konieczność częściowej restrukturyzacji rozwiniętej sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Czynnikiem łagodzącym dolegliwy społecznie proces zamykania zbędnych szkół i przedszkoli będą nowe plombowe realizacje zespołów mieszkaniowych o róŜnych wielkościach na terenach jeszcze wolnych lub przekształcanych, które dociąŜą istniejące szkoły i przedszkola. Największe z takich realizacji to planowane zespoły mieszkaniowe na polanie leśnej Srebrniki w Pieckach Migowie, na terenie byłych koszar przy ul. Słowackiego we Wrzeszczu Górnym oraz w rejonie Kolonii śeńcy i Uroda we Wrzeszczu Dolnym. Zakłada się natomiast wzrost funkcji usługowych i komunikacyjnych, a w sprzyjających warunkach równieŜ funkcji produkcyjnych wysokich technologii obejmujących przede wszystkim: − rozwój Centralnego Pasma Usługowego (CPU) oraz uzupełnienie go o poprzeczną oś usługową przez Zaspę w kierunku morza, − utworzenie kompleksu naukowo-technologicznego na bazie koncentracji usług nauki i towarzyszących im wolnych terenów inwestycyjnych oraz terenów zielonych we Wrzeszczu Górnym − Aniołkach oraz Diabełkowie jako wyspecjalizowanego ogniwa CPU, − wykorzystanie na cele zainwestowania miejskiego i zieleni urządzonej terenów uwolnionych po likwidacji oczyszczalni ścieków „Zaspa” i otaczających ją ogrodów działkowych we Wrzeszczu Dolnym i w Brzeźnie, − odtworzenie, wzbogacenie i uzupełnienie o nowe elementy zagospodarowania rekreacyjnego i obszary rekreacyjne kąpieliska Brzeźno oraz lasów Wysoczyzny oraz ich otoczenia z najwaŜniejszą nową propozycją – moŜliwością budowy wielofunkcyjnego centrum czasu wolnego w Brętowie, − usprawnienie systemu komunikacyjnego przez rozbudowę lub budowę niezbędnych elementów podstawowego układu komunikacyjnego miasta (przewaŜnie w dotychczas rezerwowanych korytarzach), tj. planowanych ulic: Słowackiego i nowej Kościuszki (wraz z nową Gdańską), Drogi Czerwonej, nowej Politechnicznej, Drogi Zielonej, nowej Abrahama, innych projektowanych odcinków tras zbiorczych oraz węzłów integracyjnych i przesiadkowych Wrzeszcz, Zaspa, Politechnika. Rozwój Wrzeszcza będzie miał głównie charakter jakościowy. Poza wykorzystaniem na cele usługowe, mieszkaniowe oraz komunikacyjne niezbyt licznych (ok. 9% powierzchni dzielnicy) i rozproszonych nowych terenów inwestycyjnych będzie on polegał na następujących przekształceniach istniejącego zainwestowania: − restrukturyzacja, zmiana funkcji i intensyfikacja zabudowy terenów przemysłowo-składowych, wojskowych, kolejowych (często juŜ niefunkcjonujących i zdegradowanych), a nawet mieszkaniowych i usługowych

91

zabudowanych ekstensywnie (przede wszystkim w obrębie CPU) oraz wspomnianych juŜ terenów po zbędnych obiektach infrastruktury technicznej (np. oczyszczalni „Zaspa”), − rehabilitacja zabudowy substandardowej i zdekapitalizowanej, lecz o znacznych walorach kulturowych we Wrzeszczu Dolnym i Górnym oraz w Brzeźnie, − przekształcenia obszarów zdegradowanych kolonii śeńcy i Uroda niespełniających standardów urbanistycznych w zespoły zabudowy miejskiej o pełnym standardzie i funkcji najczęściej mieszkaniowo-usługowej, − porządkowanie, uzupełnianie o brakujące elementy i podnoszenie standardu zagospodarowania i wyrazu estetycznego istniejących struktur powojennych z moŜliwością intensyfikacji wykorzystania terenu: blokowisko Łozy i ośrodek usługowy przy ul. Gałczyńskiego w Brzeźnie, osiedla Zaspa, Morena, Niedźwiednik. Przewiduje się równieŜ działania zmierzające do ochrony i eksponowania, a w miarę potrzeby równieŜ wzbogacania kompozycji przestrzeni podkreślającej toŜsamość Wrzeszcza. Poza ochroną zachowawczą walorów kulturowych i przyrodniczych będą to m.in. udostępnienie i urządzenie punktów, ciągów i osi widokowych, podkreślenie zielenią przebiegu potoku StrzyŜa, kreowanie nowych dominant architektonicznych podkreślających charakterystyczne punkty dzielnicy, dodawanie kolejnych ogniw zainwestowania miejskiego.

12.2.3. Oliwa
Podstawową zasadą planistyczną na obszarze tej dzielnicy jest zachowanie jej dotychczasowego charakteru wyróŜniającego się zróŜnicowaniem funkcjonalnym i fizjonomicznym. Na obszarze Oliwy są rozdysponowane prawie wszystkie tereny nadające się pod zainwestowanie miejskie. Istniejące osiedla mieszkaniowe (Wejhera, śabianka, Przymorze DuŜe i Małe, rejon ulicy CzyŜewskiego, VII Dwór) traktuje się jako tereny ukształtowane, gdzie funkcja mieszkaniowa winna być chroniona. Przewiduje się spadek liczby mieszkańców na skutek poprawy standardów zamieszkania (rozgęszczenie), mimo niewielkich przyrostów powierzchni mieszkaniowej. Rozwój struktury przestrzennej dzielnicy będzie się odbywać głównie przez: − doinwestowanie Pasa Nadmorskiego w usługi, z niewielkim udziałem wysokostandardowej funkcji mieszkaniowej, − doinwestowanie terenów mieszkaniowych w usługi dzielnicowe i ogólnomiejskie; podstawowe usługi socjalne zaspokajają z nadwyŜką istniejące i przewidywane w przyszłości potrzeby i będą wymagały – podobnie jak we Wrzeszczu – restrukturyzacji, − kontynuację przekształceń w kierunku funkcji usługowej pasa przemysłowo-składowego połoŜonego pomiędzy koleją a aleją Grunwaldzką w ramach CPU, − kontynuację rozbudowy uczelni z dopuszczeniem czasowego wykorzystania komercyjnego terenów oczekujących na realizację funkcji docelowej, − rehabilitację wsi rybackiej w Jelitkowie, Doliny Radości, rejonu ul. Kwietnej, − realizację nowych od dawna planowanych ciągów ulicznych: Drogi Zielonej, nowej Spacerowej z odcinkiem tunelowym, Drogi Czerwonej i nowej Abrahama. Zakładany przyrost usług moŜe zaowocować niewielkim przyrostem liczby miejsc pracy, głównie w obszarze pasa połoŜonego pomiędzy koleją a aleją Grunwaldzką.

12.2.4. Południe
Dzielnica Południe będzie się rozwijać jako główna koncentracja funkcji mieszkaniowej. Nowe zainwestowanie powinno wykorzystywać miejskie układy infrastruktury magistralnej i wypełniać przede wszystkim zlewnie istniejących kolektorów „Morena” i „MW-1”. W celu uzyskania odpowiedniego standardu zabudowy i ochrony bogatych walorów krajobrazowych i ekologicznych obszaru wypracowano politykę przestrzenną opartą na strefowaniu zabudowy mieszkalnej i zróŜnicowaniu standardów zamieszkiwania oraz innych parametrów zabudowy w zaleŜności od lokalizacji względem dzielnicowych ośrodków usługowych i głównych arterii komunikacyjnych. Na obrzeŜu miasta, w zachodniej i południowej części dzielnicy przewiduje się mniejsze intensywności zabudowy do 0,7 i wysokość rzędu 15 m, w północnej i środkowej części obszaru – bliŜej centrów dzielnicowych i wspomagających – intensywności większe do 1,2 i wysokość zabudowy rzędu 20 m. Nie dotyczy to terenów w zasięgu obsługi przystanków szynowej komunikacji zbiorowej oraz bezpośrednio przyległych do Śródmieścia, gdzie dopuszcza się generalnie wyŜsze parametry zabudowy mieszkaniowej, ustalane w planach miejscowych indywidualnie zaleŜnie od lokalnych uwarunkowań, a takŜe dominant przestrzennych w uzasadnionych przypadkach. Przewiduje się równieŜ gniazda zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rezydencjonalnej, ekstensywnej na duŜych działkach o bardzo wysokim standardzie w celu stworzenia konkurencyjnej oferty zabudowy mieszkaniowej w stosunku do gmin sąsiednich, a tym samym zahamowania odpływu mieszkańców z miasta. W ramach wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej naleŜy uwzględnić sukcesywną rehabilitację i porządkowanie istniejących ruralistycznych układów osadniczych z zachowaniem i podkreśleniem ich indywidualnego, historycznego charakteru.

92

W dzielnicy Południe wyznacza się wielofunkcyjny ośrodek usługowy Jasień Ujeścisko o randze dzielnicowej w rejonie ulic Armii Krajowej, Jabłoniowej i Warszawskiej oraz ośrodki wspomagające – w rejonie trasy komunikacyjnej nowej Świętokrzyskiej w Łostowicach i na Chełmie w rejonie ulic Witosa i Sikorskiego. W ośrodkach tych naleŜy preferować lokalizację wielkoprzestrzennych obiektów handlowych, będących magnesem przyciągającym inne funkcje: rekreacyjne, sportowe, edukacyjne, kulturalne, podnoszące atrakcyjność dzielnicy. Ośrodki powinny się odróŜniać architekturą i sposobem zagospodarowania od otaczającej zabudowy mieszkaniowej, a ich wygląd naleŜy kształtować jako element krystalizujący toŜsamość dzielnicy. Wśród innych aspektów rozwoju dzielnicy trzeba wymienić: − promowanie terenu w rejonie składowiska odpadów w Szadółkach jako nowej koncentracji miejsc pracy w produkcji i usługach (kolejne ogniwo zachodniego pasma handlowo-usługowego − ZPHU) wykorzystującej świetne połączenia komunikacyjne istniejącej Obwodnicy Trójmiasta, projektowanej autostrady A1 i Obwodnicy Południowej, − zachowanie walorów przyrodniczo-ekologicznych obszaru, tj. dolin potoków, strefy krawędziowej Wysoczyzny, − udostępnienie jeziora Jasień dla celów rekreacyjnych przez likwidację części ogrodów działkowych, − wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych przede wszystkim w celu stworzenia dla mieszkańców atrakcyjnych terenów rekreacyjnych wraz z systemem ciągów pieszych i rowerowych, zapewniających teŜ powiązania z obszarami wypoczynkowymi Kaszub, − realizację i rozbudowę terenów rekreacyjno-sportowych, w tym centrum sportów motorowych w zachodniej części Św. Wojciecha, − ochronę Kanału Raduni przez retencjonowanie wód opadowych w jego zlewni w celu minimalizacji zagroŜenia powodziowego dolnego tarasu, − w rejonie krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej wprowadzanie zabudowy ekstensywnej minimalizującej antropopresję i wspomagającej ochronę i eksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych strefy krawędziowej. W stanie wypełnienia struktur przewiduje się wzrost liczby ludności w dzielnicy Południe do około 130 tys. mieszkańców. Zwiększy się takŜe liczba miejsc pracy, przede wszystkim w ośrodkach usługowych, Zachodnim Paśmie Handlowo-Usługowym (ZPHU) oraz w usługach rozproszonych na terenach mieszkaniowych.

12.2.5. Zachód
W dzielnicy Zachód przewiduje się rozwój juŜ istniejących funkcji, co umocni wielofunkcyjny charakter tej dzielnicy. Będzie zanikać tylko funkcja rolnicza, ale zostaną utrzymane – poza Kokoszkami Przemysłowymi i sąsiedztwem Obwodnicy Trójmiasta – stałe ogrody działkowe. Nastąpi dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych, przemysłowo-usługowych i transportowych. Ponadto oferta dzielnicy wzbogaci się o dobrze urządzone tereny rekreacyjne, wykorzystujące obszary przy granicach z gminami śukowo i Kolbudy Górne (pole golfowe – na północ od lotniska, brzegi jezior Wysockiego i Osowskiego oraz Lasy Otomińskie). Teren dzielnicy Zachód, stosunkowo słabo zabudowany, przyciągnie nowych mieszkańców. Funkcja mieszkaniowa skoncentruje się w Osowej, w zachodniej części Barniewic, we wschodniej części Klukowa Rębiechowa, północnej części Matarni Złotej Karczmy i w Kokoszkach Mieszkaniowych. Na obrzeŜach Kokoszek Mieszkaniowych i w Klukowie Rębiechowie przewiduje się zabudowę mieszkaniową o charakterze podmiejskim, willowym, o intensywności nieprzekraczającej 1,0, oraz nieco intensywniejszą w Osowej i we wschodniej części Kokoszek Mieszkaniowych (z dopuszczeniem niskiej zabudowy wielorodzinnej i małych domów mieszkalnych). Dla terenów w zasięgu obsługi przystanków szynowej komunikacji zbiorowej dopuszcza się generalnie wyŜsze parametry zabudowy, indywidualnie ustalane w planach miejscowych w zaleŜności od lokalnych uwarunkowań. Funkcja mieszkaniowa w Smęgorzynie i zachodniej części Kokoszek, o atrakcyjnym charakterze podmiejskim, powinna stanowić konkurencję dla oferty mieszkaniowej gmin sąsiednich. Dzięki tym nowym zespołom zabudowy mieszkaniowej liczba ludności dzielnicy znacznie wzrośnie. Istniejąca i zmodernizowana Obwodnica Trójmiasta, rozbudowa lotniska, budowa Trasy Lęborskiej jako drogi ekspresowej, rozbudowa ulic Kartuskiej i Nowatorów wyznaczają funkcję transportową jako najwaŜniejszą funkcję o znaczeniu ogólnomiejskim i metropolitalnym w dzielnicy. Funkcja ta stanowi istotny bodziec rozwojowy dla funkcji przemysłowych i usługowych, co zwiększy liczbę miejsc pracy. W otoczeniu lotniska powstaną róŜne obiekty wykorzystujące walory połoŜenia tego obszaru – obiekty, w których rozwinie się produkcja w segmencie wysokich technologii, tereny rekreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym oraz usługi towarzyszące. Rejon lokalizacji firm wysokich technologii przekształci się w park technologiczny. Przewiduje się takŜe dalszy rozwój Matarni jako obszaru lokalizacji firm produkcyjno-usługowych między Obwodnicą Trójmiasta a lotniskiem. Główną koncentracją funkcji przemysłowej pozostaną jednak Kokoszki Przemysłowe. Będą się one stopniowo przekształcać w nowoczesny park przemysłowy, do którego będzie naleŜeć takŜe duŜy obszar przemysłowy na zachód od ulicy Nowatorów w sąsiednich Kokoszkach Mieszkaniowych. Mniejszą koncentracją funkcji przemysłowoskładowej pozostanie część środkowa Barniewic.

93

Wokół węzłów na Obwodnicy Trójmiasta, w części wschodniej Barniewic i Osowej, w Owczarni oraz w Matarni Złotej Karczmie będzie się dalej rozwijać Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe (ZPHU). W ofercie usługowej znajdują się ponadto lokalizacje w Klukowie Rębiechowie, Kokoszkach Mieszkaniowych i Przemysłowych. W ramach rozwoju turystyki i rekreacji powstaną szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz obiekty obsługi turystyki samochodowej i lotniczej – przy węzłach Obwodnicy Trójmiasta, trasach wylotowych i lotnisku. W dzielnicy Zachód planuje się teŜ lokalizację nowego cmentarza ogólnomiejskiego.

12.2.6. Port
Port morski i przemysł są i zostaną waŜnymi elementami struktury przestrzennej dzielnicy. Kompleks zagospodarowania portowo-przemysłowego wymaga uporządkowania i nowej strategii inwestowania. Kierunki rozwoju tych funkcji muszą być związane z wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz niezbędnym monitoringiem emisji zanieczyszczeń i uciąŜliwości. Rozwój funkcji portowo-przemysłowych moŜe i powinien następować przez poniŜsze działania: − porządkowanie oraz intensywniejsze wykorzystanie terenów w porcie wewnętrznym, w rejonie ujścia Martwej Wisły, − zainwestowanie nowych, wolnych od zabudowy terenów w rejonie Portu Północnego (nowe specjalistyczne bazy przeładunkowe oraz obiekty towarzyszące portowi, centrum logistyczno-dystrybucyjne, przemysł portowy) przy załoŜeniu, Ŝe ekspansja terytorialna nie wykroczy poza wyznaczoną administracyjnie lądową granicę portu morskiego w tym rejonie, − lokalizacja na terenach wzdłuŜ Martwej Wisły od rejonu mostu wantowego w kierunku Wisły Śmiałej, w granicach administracyjnych portu, a takŜe w rejonie Wisły Przekop funkcji wymagających dostępu do akwenu i korzystających z torów wodnych (np. przystani dla kutrów rybackich, działalności związanych z produkcją i remontem jednostek pływających, baz i przystani związanych z towarową Ŝeglugą śródlądową oraz baz Ŝeglarskich i przystani wodnych). Rozwój portu wymaga poprawy jego zewnętrznych powiązań transportowych z zapleczem kraju. SłuŜyć temu będą: − budowa nowego odcinka Trasy Sucharskiego łączącego port z Obwodnicą Południową przez most wantowy, − budowa przejścia przez Martwą Wisłę w rejonie Dworca Drzewnego w pobliŜu Wisłoujścia w celu usprawnienia powiązań drogowych wewnętrznego portu, − modernizacja linii kolejowej nr 226 wraz z budową nowego dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą. Ponadto tereny rozwojowe w rejonie Portu Północnego będą obsługiwane przez powiązane z Trasą Sucharskiego nowe drogi niŜszej rangi. W dzielnicy wyznacza się obszary dla rozwoju innych gałęzi gospodarczych (bazy, składy, produkcja, w mniejszym stopniu usługi), które skoncentrują się w rejonie Letnicy, Błoni i Płoni, a takŜe dla rozwoju gospodarki komunalnej miasta (m.in. składowisko i utylizacja, w tym termiczna, osadów z oczyszczalni „Wschód” oraz innych wyselekcjonowanych odpadów komunalnych). Odmiennym niŜ powyŜsze funkcje elementem zagospodarowania Letnicy będzie stadion piłkarski na 35–45 tys. widzów, którego lokalizację zakłada się na terenie obecnych ogrodów działkowych pomiędzy ul. Marynarki Polskiej i torami kolejowymi do Nowego Portu, na południe od ul. Uczniowskiej, co bez wątpienia wpłynie na zmianę wizerunku tej części dzielnicy. Drugą miastotwórczą funkcją dzielnicy będą wypoczynek, rekreacja i turystyka. Zakłada się zróŜnicowanie rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w róŜnych częściach dzielnicy: − na wyspie Stogi – zakłada się głównie rozwój rekreacji dla mieszkańców Gdańska (w tym utrzymanie dostępności plaŜ, rozwój kąpieliska w rejonie ul. Nowotnej, ukierunkowanie zagospodarowania przyplaŜowego na obsługę gdańszczan) oraz rozwój infrastruktury dla sportów wodnych w Górkach Zachodnich i rejonie ujścia Wisły Śmiałej; w związku z tym dla obszarów portu konieczne jest zastosowanie technologii przeładunku i zabezpieczeń gwarantujących utrzymanie czystości plaŜ i wód morskich; − na Wyspie Sobieszewskiej – preferuje się rozwój turystyki pobytowej oraz bazy noclegowo-gastronomicznej i usługowej związanej z jej obsługą (w tym na uwolnionym terenie powojskowym w rejonie ul. Sobieszewskiej); − w rejonie Westerplatte i twierdzy Wisłoujście – wyznacza się priorytet dla rozwoju turystyki krajoznawczej z zapleczem dla jej obsługi przy wykorzystaniu walorów kulturowych zabytku i pola bitewnego (np. park militarny) oraz istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu promowego i przystani białej floty. Funkcja mieszkaniowa nie jest i nie będzie wiodącą na obszarze tej dzielnicy. NieduŜe w skali miasta zasoby terenowe dla jej rozwoju (głównie zabudowy jednorodzinnej) znajdują się na Wyspie Sobieszewskiej. W wypadku likwidacji wysypiska popiołów w Letnicy moŜliwe będzie przekształcenie zajmowanego przez nie terenu w obszar zielony lub odtworzenie jeziora Zaspa oraz przeznaczenie terenów w sąsiedztwie na cele mieszkaniowe. W pozostałej części dzielnicy istniejąca funkcja mieszkaniowa będzie zachowana, lecz liczba mieszkańców zmaleje ze względu na brak nowych terenów dla mieszkalnictwa oraz poprawę wskaźników mieszkaniowych. Wyjątkiem jest Letnica, gdzie wskazano nowe tereny mieszkaniowe na obszarze ograniczonym ulicami nową Wyzwolenia, Marynarki Polskiej, Uczniowską i torami kolejowymi. Ich realizacja jest uwarunkowana zmianą przeznaczenia składowiska

94

popiołów. Przy utrzymaniu obecnego uŜytkowania składowiska w jego sąsiedztwie zachowuje się dominującą funkcję produkcyjno-usługową. Rozwój funkcji mieszkaniowej w dzielnicy będzie następował dzięki następującym działaniom: − uzupełnieniu brakującej infrastruktury technicznej i społecznej, − wymianie i rehabilitacji istniejącej substancji mieszkaniowej, − poprawie ekologicznych warunków Ŝycia oraz wyposaŜeniu osiedli w zieleń, ścieŜki rowerowe, tereny i obiekty codziennej rekreacji. Kolejną funkcją dzielnicy pozostanie rolnictwo. Rolnicza przestrzeń produkcyjna będzie utrzymana na Wyspie Sobieszewskiej (na południe od głównego kanału melioracyjnego, poniŜej ulic Turystycznej i Boguckiego) i w rejonie Błoni (nieduŜa enklawa gruntów przy granicy z gminą Pruszcz Gdański).

12.3. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa 12.3.1. Główne załoŜenia polityki mieszkaniowej
Władze miasta są Ŝywotnie zainteresowane napływem nowych mieszkańców, dlatego dąŜą do stworzenia maksymalnie szerokiej (pod względem cenowym i przestrzennym) oferty mieszkaniowej adresowanej do wszystkich grup ludności. Przejawem tego jest: − planowany wzrost udziału mieszkań w zabudowie o niskiej intensywności (w budynkach do 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej) z 27,3% obecnie do 33% w stanie wypełnienia struktur, − wyznaczenie terenów pod zabudowę rezydencjonalną, − budowa luksusowych mieszkań apartamentowych w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, − szeroka, zróŜnicowana przestrzennie oferta mieszkaniowa w dzielnicach centralnych i na obrzeŜach miasta. Budownictwo o wyŜszej intensywności i średnim standardzie adresowane do osób, które ze względów finansowych (lub innych) nie są zainteresowane kupnem mieszkań, będzie realizowane głównie w nowych dzielnicach mieszkaniowych przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe lub prywatnych inwestorów budujących na wynajem. Przyjmuje się, Ŝe potrzeby mieszkaniowe najsłabszych ekonomicznie grup ludności powinny być zaspokajane przede wszystkim przez udostępnianie im mieszkań w istniejących zasobach mieszkaniowych komunalnych, a takŜe drogą zakupu mieszkań w róŜnych lokalizacjach na rynku wtórnym. Ceny mieszkań w mniej atrakcyjnych lokalizacjach są znacznie niŜsze od nowych, rozwiązanie takie jest zatem bardziej efektywne. Przemawiają za nim równieŜ względy społeczne – zapobieganie powstawaniu kolejnych stref ubóstwa i patologii społecznych.

12.3.2 Standardy zamieszkiwania
Przewiduje się (po 2030 r.) osiągnięcie wskaźnika 40 m2 powierzchni uŜytkowej na mieszkańca jako wartości przeciętnej dla miasta, przy czym najczęściej spotykana wartość wskaźnika (dominanta) będzie nadal znacznie niŜsza od średniej arytmetycznej. Przyjmując załoŜenie wzrostu gospodarczego kraju, a w ślad za tym poprawę sytuacji materialnej gdańszczan, zakłada się, Ŝe w następnym dziesięcioleciu zostanie osiągnięta samodzielność zamieszkiwania, tj. ok. 102 gospodarstwa na 100 mieszkań. W kolejnym okresie przewaga liczby mieszkań nad liczbą gospodarstw domowych zamieszkałych na stałe w Gdańsku będzie się zwiększać na skutek następujących zjawisk: − istnienia drugich i dalszych mieszkań na terenie Gdańska; zakłada się, Ŝe zjawisko to w 2030 r. będzie dotyczyło co najmniej 3% mieszkań (obecnie ok. 1%), tj. ok. 3% mieszkań byłoby własnością osób zameldowanych w innych mieszkaniach w Gdańsku, jak i poza Gdańskiem (np. w Warszawie, na Kaszubach, poza granicami kraju), − wzrostu liczby mieszkań na wynajem dla ludności czasowo zamieszkałej, m.in. dla studentów zamiejscowych. Zakłada się zdecydowanie wyŜszy wskaźnik wzrostu powierzchni uŜytkowej mieszkań od wskaźnika wzrostu liczby mieszkań, co oznacza, iŜ nastąpi poprawa struktury wielkościowej mieszkań. O ile obecnie średnia wielkość mieszkania wynosi w Gdańsku 58 m2, o tyle w okresie wypełnienia struktur przekroczy 70 m2. Taki stan zostanie osiągnięty dzięki następującym procesom: − wzrastającemu udziałowi budownictwa jednorodzinnego, w tym rezydencjonalnego, − łączeniu mieszkań w istniejącej zabudowie (remodelowanie mieszkań), − likwidacji substandardów mieszkaniowych, − zmniejszaniu udziału mieszkań małych (mniejszych niŜ 35 m2) w nowym budownictwie.

95

Tab. 2. Standardy zamieszkiwania – stan istniejący i zakładany do momentu wypełnienia struktur Stan istniejący 2005 zdeterminoperspektywypełnienia Typ zabudowy r. wany wiczny struktur 2 m powierzchni uŜytkowej na jednego mieszkańca Budownictwo wielorodzinne 19,3 22,4 31,0 35,0 Domy jednorodzinne Małe domy mieszkalne Wartość przeciętna 36,0 24,0 21,8 40,0 27,0 25,2 49,0 39,0 34,3 59,0 49,0 40,0

Osiągnięcie w stanie wypełnienia struktur powyŜszych standardów zamieszkiwania dla załoŜonej w studium liczby mieszkańców 420 tys. wymaga przyrostu zasobów o 7 mln m2, tj. o 70%.

12.3.3. Rozmieszczenie programu mieszkaniowego
Chłonność wszystkich terenów mieszkaniowych Gdańska wskazanych w studium ocenia się na ok. 17 mln m2 (w tym 10 mln m2 zabudowy istniejącej), co oznacza moŜliwość realizacji na obszarze miasta ok. 7 mln m2. Taka podaŜ terenów mieszkaniowych pozwala na osiągnięcie wymienionych wyŜej standardów zamieszkiwania nawet przy optymistycznym wariancie rozwoju demograficznego (420 tys. w 2030 r.). Tab. 3. Chłonność niezabudowanych terenów mieszkaniowych (w tys. m2) Chłonność nowych terenów Dzielnica mieszkaniowych Gdańsk 7000 Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Południe Zachód Port 1100 1300 250 3400 900 50

Struktura w % 100,0 15,7 18,6 3,6 48,6 12,8 0,7

Na tzw. dolnym tarasie (dzielnice: Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Port) mieści się łącznie ok. 2,7 mln m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań, tj. niecałe 40% niewykorzystanej jeszcze chłonności miasta. Wynika z tego, Ŝe chłonność niezabudowanych terenów dzielnic dolnego tarasu nie stwarza moŜliwości osiągnięcia załoŜonych wskaźników zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Mała podaŜ terenów na dolnym tarasie przy jednoczesnej bogatej ofercie usługowej na tym obszarze powodują, Ŝe budowane tam mieszkania są drogie i uchodzą za najbardziej atrakcyjne w mieście. Jednocześnie struktura oferowanych terenów mieszkaniowych nie zaspokaja popytu na budownictwo o niskiej intensywności. Znaczna część programu mieszkaniowego przewidywanego na dolnym tarasie powinna być zrealizowana w dzielnicy Śródmieście, głównie na terenach postoczniowych, a takŜe na Dolnym Mieście i Długich Ogrodach, gdzie przewiduje się budownictwo o wysokiej intensywności. Takie teŜ budownictwo ma dominować w nowych realizacjach dzielnicy Wrzeszcz (tereny byłych koszar, Wyspa Piecewska, polana leśna Srebrniki). Przyrost netto zasobów mieszkaniowych w Oliwie (250 tys. m2) i w dzielnicy Port (50 tys. m2) to wielkości marginalne dla miasta, ale zaspokajające popyt na mieszkania w pobliŜu brzegu morskiego. Ponad 60% załoŜonego przyrostu zasobów mieszkaniowych Gdańska będzie realizowanych w dzielnicach Południe i Zachód, głównie na gruntach porolniczych, ale teŜ i powojskowych, w tym częściowo jako wypełnienie istniejących struktur miejskich powstających tam od początku lat 80. Chłonność niezabudowanych terenów w dzielnicy Południe ocenia się na 3,4 mln m2 przy załoŜeniu, Ŝe zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności będzie stanowiła 45%. Chłonność nowych terenów mieszkaniowych w dzielnicy Zachód ocenia się na 0,9 mln m2, przy 90% udziale zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

96

12.4. Kształtowanie sieci usług 12.4.1. Ośrodki usługowe
Główną koncentracją usług w Gdańsku, jak i w całym Gdańskim Obszarze Metropolitalnym jest i pozostanie Centralne Pasmo Usługowe (CPU) będące istotnym elementem toŜsamości aglomeracji gdańskiej i waŜnym obszarem rozwoju funkcji metropolitalnych. Tu nastąpi intensyfikacja wykorzystania przestrzeni, zarówno terenów wolnych, dotąd niezabudowanych, jak i terenów odzyskiwanych dla nowego zainwestowania w wyniku restrukturyzacji zespołów przemysłowo-składowych, wojskowych i kolejowych. Intensyfikacja ma na celu oŜywienie strefy śródmiejskiej i przeciwdziałanie procesowi spadku tętna Ŝycia na dolnym tarasie. Głównym obszarem inwestycyjnym w ramach CPU na obszarze Gdańska będą zatem Śródmieście i Wrzeszcz. Śródmieście na terenach postoczniowych Młodego Miasta, na Targu Siennym i Targu Rakowym, Wyspie Spichrzów, Polskim Haku dysponuje ogromnymi i świetnie połoŜonymi terenami inwestycyjnymi, uzupełnionymi mniejszymi enklawami na Głównym i Starym Mieście, Dolnym Mieście, Starym Przedmieściu, Długich Ogrodach, Biskupiej Górce i Grodzisku. Na obszarach tych będą lokalizowane usługi o randze ogólnomiejskiej i obsługi regionu (kultura, administracja publiczna i gospodarcza, obsługa ruchu turystycznego oraz obiekty rekreacyjno-sportowe korzystające z nadwodnego połoŜenia). Siłą napędową zmian strukturalnych w zagospodarowaniu będą wielofunkcyjne i wielokondygnacyjne centra handlowo-usługowe. W CPU zakłada się duŜą intensywność zagospodarowania terenu, ale jednocześnie obowiązuje tam wymóg wysokiej jakości architektury uwzględniającej historyczne otoczenie, a takŜe regulacja pośrednia tendencji inwestorskich przez wprowadzenie strefy kontrolowanego i ograniczonego parkowania. Dalszymi ogniwami CPU na obszarze Gdańska pozostaną ośrodki we Wrzeszczu i Oliwie, które równieŜ dysponują terenami rozwojowymi. Rozwój tych ośrodków spowoduje ich zlewanie się i przekształcenie CPU w strukturę ciągłą. We Wrzeszczu są to tereny byłej jednostki wojskowej przy ul. Słowackiego, tereny byłego browaru i mleczarni, tereny rozwojowe Politechniki i Akademii Medycznej oraz były pas startowy na Zaspie. W Oliwie jest to pas dotychczasowego zagospodarowania przemysłowo-składowego między linią kolejową a aleją Grunwaldzką, rejon pętli tramwajowej i tereny rozwojowe Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Tu powstaną obiekty nauki i szkolnictwa wyŜszego, które są charakterystyczne dla tych dzielnic, a takŜe obiekty kultury, rozrywki i centra handlowo-usługowe. Będzie to − podobnie jak w Śródmieściu − zagospodarowanie intensywne, o wysokiej jakości architektury, choć nie tak uzaleŜnione od historycznego kontekstu. Przewiduje się teŜ łagodniejsze ograniczenia wynikające z polityki parkingowej miasta. Model obsługi miasta w zakresie ośrodków usługowych przedstawiono w aneksie nr 17. Ośrodki usługowe poza CPU będą kolejnymi koncentracjami obiektów usługowych połoŜonymi zazwyczaj w sąsiedztwie duŜych zespołów mieszkaniowych. Dzielnicowe ośrodki usługowe, przede wszystkim w dzielnicy Południe, stanowią element szerszych zamierzeń modernizacyjnych zespołów miejskich o funkcji mieszkaniowej i przyczynią się do podniesienia prestiŜu i atrakcyjności nowych dzielnic. NaleŜy się spodziewać, Ŝe te ośrodki dzielnicowe powstaną przy centrach handlowo-usługowych, które − podobnie jak na terenach restrukturyzowanych − będą przyciągać kolejnych inwestorów. W obszarach intensywnego zainwestowania miejskiego na dolnym tarasie powinny to być wielokondygnacyjne i wielofunkcyjne centra o intensywnych formach wykorzystania przestrzeni. Proces ten naleŜy powiązać z sukcesywną likwidacją tymczasowego zagospodarowania na terenach dotychczas rezerwowanych dla ośrodków usługowych. W nowych dzielnicach peryferyjnych, o niŜszej rencie gruntowej, wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta i na zachód od niej oraz w Płoni, przy wylocie na Warszawę, naleŜy dopuścić takŜe płaskie centra, usługi o swobodnej lokalizacji i inne funkcje ogólnomiejskie stymulujące wielki ruch komunikacyjny i tworzące duŜe zapotrzebowanie na parkingi. W przeciwnym razie będą one powstawały w gminach sąsiadujących, a Gdańsk będzie ponosił koszty związane z obsługą infrastruktury (np. utrzymanie dróg), nie korzystając z wpływów podatkowych. Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni od 400 m2 do 2000 m2 jest dopuszczona na obszarach pokazanych na rysunku 9. Handel targowiskowy na terenie miasta ma znaczenie lokalne (ranga dzielnicowa). NaleŜy tworzyć warunki dla utrzymania handlu targowiskowego przy załoŜeniu szybkiej modernizacji celem dostosowania do obowiązujących norm i standardów jakościowych oraz zapewnieniu obsługi komunikacją zbiorową i wyposaŜeniu w miejsca postojowe.

12.4.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m 2
Wielofunkcyjne i wielokondygnacyjne centra handlowo-usługowe stały się siłą napędową zmian strukturalnych w zagospodarowaniu miasta. Lokalizacje kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych powinny w pierwszej kolejności wzmacniać istniejące ośrodki usługowe, stąd jako miejsce ich lokalizacji preferuje się CPU. Największe projektowane obiekty w CPU na odcinku śródmiejskim to centra handlowe na Targu Siennym i Rakowym, zachodnia pierzeja Targu Węglowego oraz obiekty na terenie Młodego Miasta i Dolnego Miasta, a w dalszej perspektywie (wraz z rozwojem węzła integracyjnego) w rejonie Czerwonego Mostu. Na odcinku wrzeszczańskim CPU

97

duŜe obiekty wielkopowierzchniowe powstaną przy węzłach integracyjnych Wrzeszcz i Zaspa (pas startowy). Powstanie kolejnych obiektów wielkopowierzchniowych (w CPU) dopuszcza się wzdłuŜ alei Grunwaldzkiej w paśmie przykolejowym (w dzielnicach Oliwa i Wrzeszcz) i przy ul. Beniowskiego (w Oliwie). Lokalizacje poza CPU powinny być zintegrowane z zabudową mieszkaniową i mieć skalę współmierną do siły nabywczej obsługiwanej ludności, Ŝeby nie generować ruchu ponad potrzeby dzielnicy. Taką lokalizacją jest rejon ulicy Obrońców WybrzeŜa na Przymorzu, a takŜe projektowane obiekty wielkopowierzchniowe w dzielnicy Południe w ośrodkach: dzielnicowym Jasień Ujeścisko oraz wspomagających Łostowice i Chełm. Centra handlowo-usługowe w powyŜszych lokalizacjach powinny mieć formę architektoniczną charakterystyczną dla stref śródmiejskich. Powinny to być obiekty wielokondygnacyjne o wysokim standardzie architektonicznym z parkingami wbudowanymi, wielopoziomowymi lub podziemnymi. Obiekty te powinny oferować bogaty program usługowy. Dopuszcza się równieŜ lokalizacje wykorzystujące siłę nabywczą klienta tranzytowego. Na kliencie tranzytowym bazować będzie WOH w Letnicy. Przewiduje się dalszy rozwój Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego, głównie dzięki rozbudowie istniejących węzłów tego pasma, a takŜe nową realizację przy ul. Lubowidzkiej (Szadółki Zachód). W tych rejonach dopuszcza się płaskie centra. Analogicznie niewysokie wymagania dotyczą obiektu wielkopowierzchniowego w rejonie Błoni przy trasie warszawskiej.

12.4.3. Model oświaty
ZałoŜenia dotyczące poszczególnych elementów systemu oświaty przedstawiono w tabeli nr 4

Tab. 4. ZałoŜenia dotyczące systemu oświaty Wyszczególnienie Uczestnictwo w grupie wiekowej Liczba uczniów na jeden oddział Współczynnik zmianowości Optymalna wielkość obiektu i działki Charakter obiektu Przedszkola 3–5 lat – 60–70% 6 lat – 0–30% 25 X 4–6 oddziałów około 0,5 ha częściowo sieciowy Szkoły podstawowe Gimnazja 7–12 lat – 100% 6 lat – 70–100% 26 1,0–1,3 500 uczniów 1,6 ha sieciowy 13–15 lat – 100% 28 1,0–1,3 600 uczniów 1,6 ha sieciowy Szkoły ponadgimnazjalne 16–18 lat – 95% 19–24 lat – 30% 30–32 1,0 nie określa się o swobodnej lokalizacji

Standardy dostępu do szkół podstawowych i gimnazjów przyjmuje się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i z programem Model gdańskiej oświaty samorządowej gdańszczanin 202036. Program ten zaleca m.in. „dostosowywanie sieci przedszkoli publicznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców” oraz aby „sieć szkół podstawowych i gimnazjów zapewniała dostępność i uwzględniała zmiany demograficzne”. Oznacza to potrzebę budowy nowych szkół na terenach rozwojowych, przede wszystkim w dzielnicy Południe, przy jednoczesnej likwidacji oddziałów w starych strukturach. Dla zagospodarowania przestrzennego najwaŜniejsza jest bowiem kwestia sieciowości usług; zakłada się sieciowość szkół podstawowych i gimnazjów oraz częściową przedszkoli, co oznacza, Ŝe 50% miejsc w przedszkolach naleŜy zlokalizować w pobliŜu miejsca zamieszkania, pozostałe w pobliŜu skupisk miejsc pracy. Zapotrzebowanie na miejsca w szkołach publicznych wyliczono, zakładając: − stabilizację uczestnictwa dzieci w szkolnictwie niepublicznym podstawowym i gimnazjalnym na poziomie 6% grupy wiekowej, − udział dzieci w szkolnictwie specjalnym w zakresie podstawowym i gimnazjalnym około 3% grupy wiekowej. Zakłada się, Ŝe nowe placówki oświaty samorządowej będą powstawać wyłącznie na gruntach komunalnych. Obiekty oświaty powinny być wykorzystywane jako centra aktywności lokalnych środowisk; w szkołach mogą się odbywać róŜnego typu zajęcia pozalekcyjne z zakresu sportu, kultury czy edukacji pozaszkolnej dla okolicznych mieszkańców. Ponadto mogą one słuŜyć aktywizacji coraz liczniejszej grupy seniorów.
36

Uchwała nr XXIV/723/04 RMG z 27 maja 2004 r.

98

0. dwa w Jasieniu Szadółkach i trzy w Maćkowych. 12. będzie ona zaleŜała od atrakcyjności oferowanych profili nauczania. poniewaŜ proces inwestowania w nową bazę szkolną – jak uczy doświadczenie – jest wolniejszy od wzrostu liczby dzieci. a kolejność ich realizacji powinna być ustalana na podstawie pilności potrzeb wynikającej z rozwoju budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Nie przewiduje się rezerwacji terenów dla szkół ponadgimnazjalnych na obszarach rozwojowych Gdańska. co jest uzasadnione znaczną odległością dojazdu z Kokoszek Mieszkaniowych i Klukowa do gimnazjum w Złotej Karczmie.0). Szkoły ponadgimnazjalne kształcą przede wszystkim w zawodach związanych z usługami. Jeleniogórskiej i będzie ona realizowana zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. Ponadto jeden obiekt planuje się w zachodniej części Chełmu. Skalę tego zjawiska trudno przewidzieć. Zaprojektowano tu szkołę w rejonie ul. a więc im większa będzie siła nabywcza społeczeństwa. Z pewnością naleŜy liczyć się ze zmianą funkcji części szkół. tym szybciej będą 99 . największe we Wrzeszczu. Jasieniu Szadółkach i Maćkowych. ale będą wykorzystywane na cele społeczne i edukacji niepublicznej. Pod względem planistycznym istnieją moŜliwości realizacji szkół w dwóch lokalizacjach: w Kokoszkach Mieszkaniowych w rejonie ul. W dzielnicy Południe rezerwuje się w miejscowych planach zagospodarowania tereny na trzy gimnazja po 24 oddziały: w Zakoniczynie Łostowicach. W celu stworzenia warunków nauki wg załoŜonego modelu (przy zmianowości 1. Koncepcja rozwoju placówek oświaty PRZEDSZKOLA Wobec dysproporcji w rozmieszczeniu placówek naleŜy liczyć się z nadpodaŜą miejsc przedszkolnych na dolnym tarasie i w ślad za tym – z likwidacją niektórych placówek. Wrzeszcz.Równocześnie naleŜy podkreślić. ze względu na starzenie się ludności (malejący udział dzieci i młodzieŜy w ogólnej liczbie ludności). GIMNAZJA W gimnazjach na dolnym tarasie równieŜ wystąpią nadwyŜki pomieszczeń do nauki. Zakłada się. W pierwszej kolejności powinny powstać dwie szkoły: w Zakoniczynie i na Chełmie. Port oraz w części Śródmieścia. gdzie ze względu na przyrost budownictwa mieszkaniowego rezerwuje się teren na usługi oświaty. W okresie osiedlowego wyŜu demograficznego dopuszcza się czasowe pogorszenie standardu nauczania (podwyŜszony wskaźnik zmianowości) bądź dowoŜenie dzieci do szkół znajdujących się w bardziej odległych jednostkach. jak równieŜ z przekształcaniem niektórych szkół publicznych w niepubliczne. od sytuacji finansowej rodzin i wreszcie od kondycji gospodarki narodowej i moŜliwości tworzenia nowych miejsc pracy.3) naleŜałoby wybudować 7 szkół po 24 oddziały. W dzielnicy Zachód istniejąca baza zapewni naukę przy wskaźniku zmianowości 1. W dzielnicach Południe i Zachód rezerwuje się tereny na przedszkola pokrywające 50% zapotrzebowania. NadwyŜka istniejącej bazy nad potrzebami będzie znaczna (docelowo około 300 pomieszczeń). Ŝe w pełni satysfakcjonujące zaspokojenie potrzeb na terenach rozwojowych będzie bardzo trudne. Z kolei w stanie wypełnienia struktur powinny powstać dwie szkoły w Maćkowych i jedna w Jasieniu Szadółkach. wystąpią nadwyŜki w liczbie pomieszczeń do nauki. Pod względem planistycznym istnieje moŜliwość realizacji gimnazjum w Smęgorzynie. W dzielnicy Zachód deficyt bazy moŜe w przyszłości wynieść 21 pomieszczeń do nauki (przy wskaźniku zmianowości 1.4. Ŝe pozostałe 50% dzieci będzie korzystać z istniejących przedszkoli zlokalizowanych w pobliŜu miejsc pracy rodziców (opiekunów). Kalinowej i w Smęgorzynie. Odmienna sytuacja jest przewidywana w Śródmieściu Historycznym. Pustoszejące szkoły będą stopniowo wycofywane z funkcji edukacji publicznej. w stanie perspektywy – w Jasieniu Szadółkach i Maćkowych. Największe niedobory bazy oświatowej wystąpią w dzielnicy Południe. w Oliwie i Porcie. w przyszłości funkcję tę będą pełnić pustoszejące szkoły podstawowe.4. Najpilniejsza potrzeba występuje w jednostce Zakoniczyn Łostowice. Lokalizacje te są zagwarantowane przez plany miejscowe. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Potrzeby młodzieŜy zamieszkałej na terenie Gdańska w zakresie szkół ponadgimnazjalnych będą malały wraz ze spadkiem liczebności poszczególnych roczników. SZKOŁY PODSTAWOWE W dzielnicach Oliwa.

NaleŜy się jednak liczyć ze wzrostem potrzeb w zakresie opieki nad ludźmi starszymi. Przyjmuje się. utrzymają się szkoły z poŜądaną przez rynek ofertą programową. Polanki w uŜytkowanie prywatnemu inwestorowi wyłonionemu w trakcie przetargu. Ze względu na róŜnorodność i zmienność form działania w pomocy społecznej nie określa się standardów obsługi. M.4. mają one tylko charakter informacyjny i promocyjny. PoniewaŜ w Gdańsku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej działają wyłącznie podmioty prywatne. 12. a maksymalny czas przybycia zespołu ratunkowego powinien wynosić do 20 minut w aglomeracji miejskiej (zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym). Proponuje się przyjęcie dla Gdańska następujących załoŜeń dotyczących słuŜby zdrowia. Ŝe Gdańsk utrzyma rolę ośrodka edukacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym i będzie przyciągał do nauki młodzieŜ z regionu. Przedsiębiorcy działający w tej branŜy sami zadecydują o lokalizacji swoich inwestycji na terenach przeznaczonych w planach miejscowych na cele usługowe lub usługowo-mieszkaniowe. Zakłada się następujący standard: jeden lekarz ogólny na 2. to w planach zagospodarowania przestrzennego nie trzeba rezerwować terenów dla obiektów słuŜby zdrowia. Ponadto w Gdańsku będą powstawały obiekty słuŜące terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakłada się 7-procentowe uczestnictwo w Ŝłobkach dzieci w wieku 0–2 lat. będzie oddawać nieruchomości gruntowe niezabudowane w uŜytkowanie z przeznaczeniem na cele związane z ochroną zdrowia. W planach miejscowych pojawią się jedynie zakazy lokalizacji tego typu obiektów na terenach o niekorzystnych warunkach środowiskowych. 12. liczebność oddziału 20 dzieci. opierając się na istniejących szpitalach (szpitalne oddziały ratunkowe. Podstawowa opieka zdrowotna (lecznictwo ambulatoryjne) rozumiana jest jako świadczenia lekarza rodzinnego. przeprowadzając zmiany organizacyjne w celu osiągnięcia standardów zgodnych z przepisami. W przyszłości niedobory wystąpią w części dzielnicy Zachód.0–2. jako odpowiedzialne za organizację podstawowej opieki zdrowotnej. tak aby ich wykorzystanie było optymalne. co złagodzi niŜ demograficzny w grupie wiekowej 16–19 lat. a nie miejsca zamieszkania. co pozwoli – w zaleŜności od rozwoju sytuacji demograficznej. MoŜliwe i korzystne jest łączenie Ŝłobka z przedszkolem. Na działce o powierzchni 0.4. 100 .powstawać miejsca pracy w tym sektorze i co za tym idzie. Rozmieszczenie karetek w mieście moŜna optymalizować. i na systemie zespołów transportu chorych (karetki). Są to działania nieleŜące w gestii planowania przestrzennego. PoŜądany model ratownictwa medycznego składa się z centrum powiadamiania ratunkowego. Buczka znaleziono lokalizację zastępczą dla przychodni przy ul. Standardy opieki zdrowotnej Standardy obsługi w całym systemie słuŜby zdrowia powinny być niezaleŜne od formy własności i zasad organizacyjnych poszczególnych obiektów. mieszkańców. edukacyjnej i przestrzennej – elastycznie likwidować wybrane szkoły. Zgodnie z przyjętą polityką potrzeby te nie muszą się przekładać na przyszłe rezerwacje terenów w planach zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej Potrzeby w zakresie obiektów słuŜby zdrowia wyliczono na podstawie prognozy rozmieszczenia ludności na obszarze miasta. optymalna wielkość Ŝłobka – 2 oddziały. a budynki i grunty przeznaczać na inne funkcje. ogólnego.6. których liczba jest wystarczająca dla Gdańska).5 tys. zespołów ratownictwa i transportu chorych oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. a przede wszystkim obiektów opieki nad ludźmi starszymi. W szpitalach ogólnych zakłada się około 70 łóŜek na 10 tys.5 roku powinna powstać nowa przychodnia. pediatry. Jeden szpitalny oddział ratunkowy jest przewidziany na około 150 tys. Dopuszcza się moŜliwość powstawania nowych szpitali. Są juŜ zaawansowane następujące inwestycje w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego: − w Oliwie Górnej miasto oddało teren przy ul. mieszkańców i koncentrację opieki podstawowej w przychodniach obsługujących 20 tys. a takŜe resocjalizacji. Zadowalający poziom obsługi moŜna uzyskać dzięki odpowiedniej do potrzeb organizacji struktury łóŜek. a w planach miejscowych ustala się szerokie spektrum dopuszczonych usług. Świętokrzyskiej prywatny inwestor kupił grunt i zamierza wybudować przychodnię. która obecnie mieści się w budynku niespełniającym wymogów technicznych. Ponadto w róŜnych rejonach miasta istnieją moŜliwości zlokalizowania przychodni POZ i klinik na terenach o przeznaczeniu usługowym. w ciągu 2. Przy nadpodaŜy pomieszczeń do nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym nie rezerwuje się terenów pod nowe obiekty. Tylko w wyjątkowych wypadkach ustala się w planach miejscowych konkretne przeznaczenie terenu na obiekty opieki społecznej. ŁuŜyckiej. Częsta jest praktyka wyboru lekarza w pobliŜu miejsca pracy.5 ha moŜna zlokalizować czterooddziałowe przedszkole z dwoma oddziałami Ŝłobkowymi. osób zamieszkujących w promieniu 3–5 km. Miasto.5. − w dzielnicy Południe – na Chełmie przy ul. w rejonie ul. System ratownictwa w dalszym ciągu będzie działał. szczególnie w Kokoszkach Mieszkaniowych (wg ustaleń planów miejscowych moŜliwa jest budowa przychodni w wielu lokalizacjach). pielęgniarki i połoŜnej. mieszkańców. W miarę potrzeby plany miejscowe będą wskazywać preferencje dla lokalizacji obiektów słuŜby zdrowia. W związku z dowolnym wyborem lekarza POZ jest to załoŜenie czysto teoretyczne. które mogą być zaspokajane na terenach o przeznaczeniu usługowym i mieszkaniowym.

w Kokoszkach Mieszkaniowych i w dzielnicy Południe). Osowa. Oprócz tego w mieście planuje się urządzanie placów zabaw dla dzieci. Klukowo). W starych dzielnicach planuje się rewaloryzacje wnętrz podwórkowych. 101 .4. co stworzy przestrzenie integracyjne dla wszystkich grup wiekowych. jak i branŜowym. W związku z przewidywanym wzrostem potrzeb w zakresie opieki nad ludźmi starymi rezerwuje się tereny przeznaczone na funkcje opieki społecznej (np. sport i rekreacja Obiekty infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym mają istotny wpływ na jakość Ŝycia mieszkańców. W zakresie obiektów sportowo-rekreacyjnych zakłada się rozbudowę i pełniejsze wykorzystanie obiektów szkolnych zgodnie z załoŜeniem o ich roli integrującej wszystkie lokalne grupy społeczne i wiekowe. a nie wymagają działań w zakresie planowania przestrzennego. a wyjątkowo w planie miejscowym będzie się ustalać przeznaczenie na obiekt kultu religijnego i ośrodek duszpasterski. Kokoszki Mieszkaniowe. Niedobór miejsc w Ŝłobkach wyniesie docelowo 3 oddziały (pod warunkiem funkcjonowania wszystkich obecnie istniejących oddziałów). co zwiększyłoby ofertę spędzania wolnego czasu w tej części miasta. Matarnia. Inwestycje tego typu poprawiają jakość zamieszkania.4. 12. Będą lokowane na terenach przeznaczonych na usługi. 37 Uchwała RMG nr XXVI/828/04 z 8 lipca 2004 r. sportu i rekreacji. W dzielnicy Południe jest potrzebne sztuczne lodowisko. Ponadto będą powstawały sale gimnastyczne przy szkołach.6. Zmiany w strukturze przestrzennej terenów zieleni spowodują przyrost powierzchni i w efekcie wzrost wskaźnika powierzchni ogólnodostępnych terenów zielonych na mieszkańca do około 45 m2. które ich nie mają. Ŝe w miarę postępu procesu prywatyzacji i powstawania nowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej usługi lecznictwa specjalistycznego będą dostępne we wszystkich dzielnicach. dlatego w studium oraz w planach miejscowych nie będzie się ustalać konkretnych lokalizacji tych usług. Kościoły parafialne powstaną na terenach rozwoju funkcji mieszkaniowej. przede wszystkim w dzielnicach Południe i Zachód. Problematyka usług z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została omówiona w podrozdziałach 12.Przewiduje się. Opływu Motławy w dzielnicy Śródmieście oraz Wisłę Martwą i Śmiałą w dzielnicy Port. Osowej. Nowej i Starej Motławy. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej to usługi kultury. kluby czy świetlice będą się lokowały w rejonach niedoinwestowanych w ten rodzaj usług (przede wszystkim Jasień Szadółki.in. Ponad 80% projektowanej zieleni urządzonej powstanie w dzielnicy Południe. W Kokoszkach Przemysłowych w budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej powstaje ośrodek sportu i boisko. Planuje się rozwijanie rekreacji wykorzystującej drogi wodne m. Jest to zgodne ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych do roku 201537 przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w 2004 r. które miasto udostępniło prywatnemu klubowi na działalność usługową na rzecz mieszkańców dzielnicy. Nowe inwestycje w tym zakresie powinny stanowić uzupełnienie istniejącej oferty zarówno pod względem przestrzennym. Po realizacji tego zamierzenia znacznie poprawi się dostępność do terenów rekreacyjnych w tym rejonie.7.3–12.4. Przewiduje się powstawanie obiektów sakralnych w parafiach o wielkości do 10 tys. mieszkańców. Będą one rozmieszczane w ramach terenów mieszkaniowo-usługowych. Biblioteki i filie bibliotek. gdyŜ zabezpieczają ich potrzeby rangi podstawowej. w Oliwie Dolnej. Kultura. Nowe oddziały naleŜy zlokalizować w rejonie nowych osiedli w sposób najbardziej korzystny dla obsługi mieszkańców.

System ten został ustalony w studium z 2001 r. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów.13. kompleks leśny strefy krawędziowej. jest zachowanie jego ciągłości przestrzennej. torfowiska. zwłaszcza wysokiej (minimum 50% działki zajęte przez powierzchnie biologicznie czynne). dla zachowania równowagi ekologicznej środowiska miejskiego i poprawy warunków Ŝycia mieszkańców całego miasta. Połączenie tego systemu z biologicznie aktywnymi terenami pozamiejskimi umoŜliwia przepływ wody i migrację organizmów Ŝywych oraz ułatwia cyrkulację atmosferyczną i sukcesję gatunków. wybrane fragmenty ogrodów działkowych. niezbędną dla funkcjonowania OSTAB. poniewaŜ oznacza to przerwanie systemu. korytarze ekologiczne Martwej i Śmiałej Wisły. np. − przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemu przede wszystkim na wyŜej wymienione funkcje (preferowana urządzona zieleń publiczna i tereny rekreacyjne). i obecnie przyjmuje się go z niezbędnymi korektami. gospodarczych i społecznych charakteryzującej zrównowaŜony rozwój miasta zasady zagospodarowania terenu w obrębie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie podporządkowano ekologicznym kryteriom ciągłości w czasie i przestrzeni oraz róŜnorodności biologicznej. wody otwarte. tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (powierzchnie biologicznie czynne na co najmniej 70% działki). Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) OSTAB jest systemem terenów zielonych i otwartych wynikającym z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowi rodzaj szkieletu będącego punktem wyjścia do kształtowania pozostałej przestrzeni miasta. co znaczy. Podstawowymi elementami systemu są struktury przyrodnicze: − o randze krajowej − korytarz ekologiczny Wisły. Zgodnie z tą zasadą naleŜy: − wykluczyć moŜliwość lokalizowania w obrębie systemu źródeł silnego oddziaływania na środowisko (przemysł. ochrona przyrody 13. oświaty. Takie powiązania bardzo dobrze zachowują doliny potoków utrzymane w stanie bliskim naturalnemu. W dąŜeniu do harmonii wymagań środowiskowych. Struktura OSTAB ma charakter ogólnomiejski. intensywna zabudowa mieszkaniowa.1. − przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych dąŜyć do powiększenia powierzchni biologicznie czynnych na terenach juŜ zainwestowanych. cieki i zbiorniki wodne wraz z bezpośrednim otoczeniem. a włączone do OSTAB tereny ogrodów działkowych po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta głównie na powiększenie terenów zieleni publicznej lub renaturyzację w kierunku zieleni ekologiczno-krajobrazowej. System OSTAB łączy w swojej strukturze wszystkie tereny cenne przyrodniczo występujące na terenie miasta w formie płatów strukturalnych oraz ciągów łączących. drobne kompleksy zieleni semileśnej. Odpowiednie kształtowanie systemu przez zapisy w ustaleniach planów miejscowych jest całkowicie zgodne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju przestrzeni miasta. zadrzewienia. na których obecne uŜytkowanie stwarza moŜliwość odpowiedniego ich przekształcenia lub urządzenia. Na system składają się teŜ ciągi łączące (przewaŜnie aleje lub szpalery drzew oraz inna zieleń. wybrane tereny mieszkaniowe i usługowe oraz wybrane tereny jeszcze niezagospodarowane. Dlatego w obręb OSTAB włączono takŜe niektóre tereny przeznaczone na funkcje inne niŜ zieleń publiczna. Zaproponowano równieŜ tworzenie połączeń zastępczych w zamian za przerwane naturalne powiązania ekologiczne na terenach. Przestrzenne powiązania terenów o zróŜnicowanej aktywności biologicznej (takŜe sztucznie wprowadzane i kształtowane) zapewnią im ponadto trwałość i odnawialność oraz zachowanie walorów estetycznych i uŜytkowych. Lasy Otomińskie. − podtrzymywać (w miarę moŜliwości) obecne uŜytkowanie terenów zgodne z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi. NajwaŜniejszą zasadą. tereny zieleni miejskiej. jak np. nauki. ale takŜe o moŜliwość przekształcania wskazanych terenów zgodnie z przesłankami zrównowaŜonego rozwoju oraz o prawidłowe kreowanie nowych przestrzeni w rejonach jeszcze niezagospodarowanych. wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych) o mniejszym znaczeniu ekologicznym. zieleń miejska o charakterze publicznym. tereny usług. − o randze lokalnej – korytarz ekologiczny łączący Lasy Otomińskie z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. rekreacji z duŜą ilością zieleni. Ŝe sposób zagospodarowania zgodny z niŜej wskazanymi zasadami w kaŜdym jej fragmencie ma istotne znaczenie dla lepszej gospodarki zasobami przyrody. lasy. Chodzi bowiem nie tylko o zachowanie struktur przyrodniczych w dotychczasowym stanie. Ŝarnowczyska itp. strefa brzegowa morza. 102 . zdrowia. kultury. elementy tej struktury nie mogą być likwidowane ani dowolnie przekształcane. wysoko wydajne rolnictwo). ale silnym oddziaływaniu estetycznym i psychologicznym na mieszkańców miasta. z istniejącymi duŜymi powierzchniami zieleni towarzyszącej (zwłaszcza zadrzewień). Obszary te tworzą system korytarzy i układów powiązań ekologicznych o charakterze ciągłym przenikający obszar zurbanizowany. Motławy i Starej Raduni. − o randze regionalnej – kompleksy leśne na wydmach. murawy stokowe.

Na terenie Gdańska istnieje jeszcze duŜo niewielkich obszarów zawierających płaty rzadkich lub zagroŜonych siedlisk przyrodniczych. Na terenach mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego naleŜy utrzymywać minimalny wskaźnik 8 m2 terenów zieleni wypoczynkowej (towarzyszącej) na jednego mieszkańca. Zasada róŜnorodności biologicznej zachowana jest przez włączenie do OSTAB terenów o róŜnych typach aktywności biologicznej. W obrębie tego korytarza zachowuje się istniejące lasy i obszary zadrzewień oraz naturalne cieki i zbiorniki wodne. stosowanie odpowiednio duŜych przepustów itp. preferuje się zabudowę o ograniczonej intensywności z duŜym udziałem powierzchni biologicznie czynnej (od minimum 50 do 70% w obszarach OSTAB). Na poziomie jednostki urbanistycznej na jednego mieszkańca powinno przypadać ponadto co najmniej 4 m2 urządzonej zieleni publicznej (wliczając pasmo penetracji lasów) w odległości nie większej niŜ 750 m od miejsca zamieszkania. Przewiduje się trudności w dotrzymaniu ww. a szczególnie w czasie jest niekonieczna. które na terenie miasta stanowią istotny dodatkowy i wartościowy element systemu. jako tereny intensywnego. w sprawie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2002–2010. Dodatkowo na poziomie dzielnicy na jednego mieszkańca powinno przypadać 3.− − − przywracać naturalny stan istniejącym strukturom przyrodniczym i eliminować bariery antropogeniczne.3. Ze względu na przewaŜający udział gruntów prywatnych w dzielnicach Południe i Zachód poleca się wprowadzenie znacznych udziałów powierzchni biologicznie czynnych na terenach mieszkaniowych. ale wdroŜenie ww. Istotnym przedsięwzięciem będzie likwidacja oczyszczalni ścieków „Zaspa” oraz rekultywacja zinwentaryzowanych na terenie miasta terenów zdegradowanych wymienionych w aneksie nr 18. 103 . 38 Uchwała nr XLVII/1415/2002 Rady Miasta Gdańska z 26 marca 2002 r. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie nie jest obszarem chronionym w rozumieniu ustaw. a jedynie Ŝe moŜna je kształtować duŜo swobodniej. ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej oraz minimalizować nieuchronne kolizje (np. w gminnym planie ochrony środowiska38 (nowy cmentarz komunalny. które jako tereny niezabudowane są istotnym elementem krajowej sieci ekologicznej (Korytarz Ekologiczny Dolnej Wisły). nie są istotnym elementem przyrodniczym. jednak w skali systemu przyrodniczego miasta. wysokoprodukcyjnego rolnictwa. Błonia Płonia. w tym sztucznie kształtowanych struktur zieleni terenów zainwestowanych. szczególnie pasy wzdłuŜ cieków. 13.2. unowocześnienie składowiska w Szadółkach). jezioro Jasień i osiedle Kiełpinek. lasów i duŜych parków. kontynuacja rekultywacji składowiska w Przegalinie. Ograniczanie zanieczyszczeń środowiska W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczaniem powietrza. Ŝe poza jego obrębem moŜna zrezygnować z terenów zieleni (zwłaszcza publicznej). Tereny zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo Wyznaczenie terenów OSTAB nie oznacza. utrzymuje się minimalną szerokość 150 m co najmniej jednego ciągu OSTAB oraz rezerwuje się tereny wokół jeziora Jasień i w rejonie Stawu Wróbla wraz z potokami Siedlickim i Jasień dla celów rekreacyjnych. mieszkalnictwo).). standardu terenów zieleni urządzonej na mieszkańca w jednostkach urbanistycznych Orunia Olszynka. Uzyskanie załoŜonej w OSTAB ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczych okazało się niemoŜliwe w niektórych częściach miasta ze względu na aktualny stan zainwestowania. 13. wód i gleb studium ustala tereny pod niezbędne urządzenia ochronne i obiekty źródłowe systemów inŜynierii komunalnej wskazanych m. Klukowo Rębiechowo. Tereny te będą projektowane przede wszystkim na gruntach będących własnością miasta. jednak zewidencjonowanie i wskazanie tych terenów (aneks nr 4) poleca ich ochronę przynajmniej przez odpowiednie zapisy w planach miejscowych. W obecnym stanie prawnym nie zawsze jest moŜliwe ustanowienie proponowanych dla nich róŜnych form ochrony prawnej.in. kształtować odpowiednio układy zabudowy na terenach zainwestowanych (usługi. a ich ciągłość w przestrzeni. Zasada utrzymania ciągłości systemu w czasie polega na zachowaniu jak największej części ekosystemów naturalnych istniejących na terenach przekształcanych lub nowo zagospodarowywanych ze względu na fakt bardzo długiego czasu potrzebnego do odtworzenia ekosystemów zniszczonych i osiągnięcia przez nie zdolności do właściwego pełnienia funkcji ekologicznych. stanowiących ostoje bioróŜnorodności bądź mających szczególnie cenne walory flory czy fauny. Preferuje się niewielkie parki (2−5 ha) połoŜone w obrębie OSTAB lub z nim połączone oraz inne tereny zieleni publicznej urządzonej. Innym przypadkiem jest fragment obszaru śuław Gdańskich. przez prowadzenie dróg estakadami. Część śuław Gdańskich znajdująca się w granicach miasta nie została włączona do systemu OSTAB (poza korytami rzek przez nie przepływającymi). parking dla samochodów z ładunkami niebezpiecznymi. choć bardzo poŜądana.8 m2 terenów otwartych. Szczególnym przypadkiem takiej polityki jest teŜ sposób zagospodarowania najwaŜniejszego lokalnego korytarza ekologicznego łączącego Lasy Otomińskie z lasami TPK przez ciąg terenów w osiedlu Kiełpino Górne. zasad zagospodarowania przestrzennego na obszarze OSTAB oznacza realizację lokalnie ustalonej polityki ochronnej.

W rozporządzeniu tym określono między innymi sposób ustalenia terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi. Akademia Górniczo-Hutnicza. Warunki te naleŜy dobrać odpowiednio do przyczyn powstawania osuwiska oraz rodzaju projektowanych budowli. które mogą być zaliczone do III kategorii geotechnicznej.WzdłuŜ niezbędnych nowych przebiegów dróg układu podstawowego w miarę potrzeby zostaną zastosowane techniczne środki ograniczenia ich uciąŜliwości. a więc na etapie późniejszym niŜ opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. częstość prowadzenia obserwacji oraz informacje. stanowiących ekran dla hałasu emitowanego przez pojazdy. Nowe trasy drogowe. Tereny potencjalnych zagroŜeń osuwania się mas ziemnych wykazane w studium określają zgodnie ze skalą opracowania obszary. Przeciwdziałanie osuwaniu się mas ziemnych Wśród osuwisk zinwentaryzowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska39 na terenie całego kraju w granicach Gdańska stwierdzono występowanie 13 takich miejsc. 104 . Ograniczenie oddziaływania hałasu z dotychczasowych i przyszłych terenów komunikacyjnych nastąpi takŜe dzięki lokalizacji w pasach do nich przyległych obiektów niechronionych przed hałasem. dzięki przejęciu części ruchu z dotychczas przeciąŜonych ulic przebiegających przez gęsto zaludnione części miasta. Konieczność przeprowadzenia przed podjęciem inwestycji odpowiednich badań wynika z przepisów budowlanych. które powinien zawierać rejestr terenów zagroŜonych tymi procesami. staną się czynnikiem zmniejszającym panujący tam hałas i ograniczającym jego skutki. Lamberga. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.4. dlatego wyniki badań dołącza się do projektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska minister środowiska wydał rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi40. W związku z powyŜszym do czasu utworzenia ww. na których na podstawie przesłanek geologicznych moŜna się spodziewać występowania lub uruchomienia procesów osuwiskowych. Nr 121. poz. rejestru uwzględnienie problematyki osuwania się mas ziemnych w planach miejscowych będzie polegało na zamieszczaniu informacji o moŜliwości wystąpienia tych ruchów. Są to rejony o skomplikowanych warunkach gruntowych. Kraków 2005. 13. 40 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2007 r. 39 Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagroŜeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju. praca zespołowa pod kier. 840). a w konsekwencji wymagać zbadania podłoŜa gruntowego w formie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i sposobu ich zabezpieczenia. M.U.

Pozwalają określać toŜsamość miejsca. zachowanie przekroju ulic. placów itp. Zasady obowiązujące w wypadku poszczególnych działań polityki ochronnej muszą być szczegółowo weryfikowane i konkretyzowane przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w zaleŜności od lokalnych potrzeb i moŜliwości). 4) ochrona zachowanych obiektów małej architektury i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni historycznych. Zespoły i obiekty o znaczeniu dla kultury oraz historii świata i Europy zostały ujęte we wniosku o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO wraz z wyznaczoną strefą buforową. usunięcie elementów je zniekształcających. − obszary i obiekty o znaczeniu krajowym i regionalnym. − zachowanie historycznych układów fortyfikacyjnych. Najcenniejsze są obszary. 14.). 3) ochrona obiektów zabytkowych polegająca na: − restauracji i modernizacji technicznej obiektów zabytkowych i mających wartość kulturową. stanowiących istotne uzupełnienie zachowanych struktur. 14. − zachowanie dominant przestrzennych.2. w których najlepiej zachował się historyczny układ przestrzenny. na których dominują zachowane w wysokim stopniu elementy historycznego układu przestrzennego. 5) dostosowanie funkcji do wartości zabytkowych zespołu. − rekonstrukcji szczególnie waŜnych fragmentów historycznej architektury. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej ZłoŜoność i atrakcyjność przestrzeni miejskiej. 2) ochrona krajobrazu historycznego przez: − usunięcie elementów dysharmonizujących. − zachowanie proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu oraz jego poszczególnych wnętrz (ulic. 6) dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej i urbanistycznej przez utrzymanie lub uczytelnienie historycznych podziałów parcelacyjnych. o wyjątkowym charakterze i znaczeniu kulturowym. − zachowanie osi widokowych. Dla obszarów i obiektów o znaczeniu krajowym przyjęto w studium następujące ramowe ustalenia: 105 . a takŜe chronić niematerialne elementy środowiska kulturowego. zachowana zabudowa zaś wyróŜnia się swoimi cechami urbanistycznymi i architektonicznymi. Do tego obszaru zaliczono takŜe tereny wynikające z wniosku o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO jako strefy ochrony konserwatorskiej i widokowej.14. − zachowanie historycznych panoram i ich przedpól. ich szerokości i linii zabudowy. artystycznym i historycznym. W związku z tym w studium ustala się zróŜnicowaną politykę ochronną mającą na celu zachowanie. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym obejmują najistotniejsze z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego rejony Gdańska (aneks nr 19). jej szybkie zmiany (szczególnie w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat) i stan zachowania stwarzają konieczność zróŜnicowanego podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego. usunięcie elementów zniekształcających. a zniekształcenia kompozycji przestrzennej są niewielkie i moŜliwe do pozytywnego przekształcenia. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu krajowym i regionalnym Obszary i obiekty zabytkowe mają duŜe znaczenie dla kształtowania fizjonomii miasta i identyfikacji mieszkańców z miastem (aneks nr 19). − zachowanie historycznej parcelacji (bez moŜliwości podziałów wtórnych). uczytelnienie lub ekspozycję zabytków stosownie do ich znaczenia w krajobrazie kulturowym Gdańska: − obszary i obiekty o znaczeniu międzynarodowym tworzące toŜsamość miasta i jego wizerunek w skali światowej i europejskiej.1. 7) ochrona niematerialnych wartości kulturowych przez zachowanie i przywracanie nazewnictwa historycznego. − rekonstrukcję historycznych załoŜeń urbanistycznych i zielonych. Na tych obszarach przyjmuje się jako ramowe następujące zasady ochrony i kształtowania przestrzeni: 1) ochrona historycznego układu przestrzennego przez: − zachowanie historycznego przebiegu oraz rozplanowania ulic i placów.

ochrona obiektów zabytkowych.1) − − − 2) − − − 3) 4) 5) 6) ochrona historycznego układu przestrzennego: zachowanie historycznego rozplanowania ulic i placów oraz utrzymanie przekroju ulic z zachowaniem ich szerokości i linii zabudowy.in. ochrona krajobrazu historycznego: zachowanie historycznych panoram i ich przedpola. a takŜe naturalnych składników krajobrazu i wyznaczaniu zasięgów obowiązywania tych ograniczeń (dla zachowania efektu widokowego). Szczegółowe zasady polityki ochrony będą weryfikowane i konkretyzowane przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Cel ten moŜna osiągnąć dzięki działaniom wymienionym w tabeli nr 1 (w kolumnie 2 podano obszary zdegradowane krajobrazowo oraz typy funkcjonalne przyczyniające się do degradacji krajobrazu wskazane w podrozdziale 4. dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej i urbanistycznej w zakresie typu zabudowy.3. ochrona zachowanych obiektów małej architektury i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni historycznych. − zachowaniu i ochronie najbardziej wartościowych nieprzekształconych zespołów i fragmentów krajobrazu otwartego. zachowanie dominant historycznych. − wprowadzaniu ograniczeń gabarytów budynków i budowli. restauracja i modernizacja techniczna obiektów zabytkowych i mających wartości kulturowe. Celem przeciwdziałania degradacji obszarów miejskich jest przekształcenie ich w bezpieczne i atrakcyjne inwestycyjnie tereny miejskie. Ochrona stanowisk archeologicznych Dla ochrony znalezisk archeologicznych wyznaczono strefy ochrony archeologicznej. zachowanie historycznych układów fortyfikacyjnych.). 14. 14. placów itp. harmonijnych z historycznymi. − porządkowaniu zdegradowanych krajobrazowo form zagospodarowania w kierunku ich estetyzacji. uczytelnienia i podkreślenia ich rangi w przestrzeni miasta.4. Wyeksponowanie unikatowej struktury krajobrazu kulturowego oraz obiektów kultury materialnej będzie polegać m. − przywracaniu i poprawie moŜliwości korzystania z wartości wizualnych punktów widokowych. na: − ochronie specyficznych i unikatowych wartości kompozycyjnych załoŜeń urbanistycznych. − propagowaniu i kontynuacji wzorców architektury i zagospodarowania charakterystycznych dla danych fragmentów miasta z jednoczesnym wprowadzaniem elementów nowoczesnych. zachowanie osi widokowych. ochrona niematerialnych wartości kulturowych przez zachowanie nazewnictwa historycznego. Będą współdziałały z zasadami polityki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego Identyfikacja wymienionych wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego zawartych w podrozdziale 4. zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu oraz jego poszczególnych wnętrz (ulic. Obejmują one zarówno tereny o rozpoznanej zawartości reliktów archeologicznych. − przywracaniu dominacji zieleni w wybranych fragmentach miasta. 106 . Obowiązuje na nich przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych lub objęcie prac ziemnych nadzorem archeologicznym.6 powinna stanowić materiał bazowy dla projektantów (w pierwszej kolejności planów miejscowych) do wskazania sposobów ochrony tych miejsc oraz prowadzenia szczególnej polityki zmierzającej do zachowania. − stosowaniu przesłon zielonych lub innych elementów maskujących.7). jak i potencjalnego ich występowania stwierdzonego na podstawie badań Archeologicznego Zdjęcia Polski lub innych materiałów badawczych.

− rozplanowanie nowej zabudowy powinno nawiązywać do istniejących wartościowych układów urbanistycznych (kompozycyjnych). Pozbawienie terenów kolejowych i przykolejowych statusu terenów zamkniętych mogłoby ułatwić przekształcenia tych części. Cel ten osiągnie się przez: − ograniczenia gabarytowe nowych obiektów. − zakaz zabudowy. 14. − wyburzenie niektórych obiektów. pozytywne przekształcenia. a w miarę potrzeby podjąć zmiany planów uwzględniające proces rewitalizacji. gdyŜ grunty czy obiekty przeznaczone do przekształceń mogą być uŜytkowane i wykorzystywane w dotychczasowy sposób.Tab. odwrócenia czy zatrzymania procesu degradacji naleŜy dąŜyć do pełnego pokrycia obszarów zdegradowanych planami zagospodarowania przestrzennego. − odpowiednią pielęgnację zieleni (w tym przycinanie drzew).5. Szczegółowe zasady i cechy zakazanych form zabudowy będą określone w planach zagospodarowania przestrzennego. Lista typów funkcjonalnych i terenów zdegradowanych Działanie 1) rewaloryzacja budynków o wartościach kulturowych − lub wpisanych do rejestru zabytków. aby nie zakłócać ekspozycji terenów i obiektów będących podstawą wyznaczenia strefy. 107 . Ochrona ekspozycji jest ściśle związana z ochroną i kształtowanie krajobrazu kulturowego. Obowiązujący plan otwiera moŜliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W celu poprawy. adekwatnym do rangi miejsca − − − − − − − − − Tereny zdegradowane Typy funkcjonalne północny cypel Wyspy Spichrzów tereny dawnych dworów przy ul.6.1. Celem ochrony jest zachowanie widoków na zespół czy teŜ obiekt zabytkowy lub takie przekształcenie obszaru. Ochrona ekspozycji Dla ochrony historycznych sylwet i panoram wyznaczono strefy ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych. Stopniowe przenoszenie zaniedbanych bądź opuszczonych ogrodów działkowych z obecnych lokalizacji i zastępowanie ich nowymi funkcjami takŜe przyczyni się do poprawy jakości krajobrazu na ich obszarze. w tym wynikającymi z wpisu do rejestru zabytków. co w wielu przypadkach moŜe zapoczątkować i przyspieszyć trwałe. które faktycznie nie są przez kolej uŜytkowane. 14. Ochrona dóbr kultury współczesnej Dla obszarów i obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej przyjęto w studium następujące ramowe ustalenia: Ochrona obszarów dóbr kultury współczesnej: 1. których realizacja zmieni obecną sytuację. w tym − adaptacje budynków − − 2) zagospodarowanie przestrzeni publicznych − 3) uporządkowanie terenu − − − − − 4) zastąpienie istniejącego zainwestowania substandardowego nowym zainwestowaniem miejskim. − zakaz lokalizacji niektórych form i typów zabudowy. Litewskiej bezpośrednie sąsiedztwo twierdzy Wisłoujście tereny kolonii mieszkaniowych tereny ogródków działkowych tereny kolejowe i przykolejowe tereny z istniejącą napowietrzną siecią cieplną 5) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej Wiele ze wskazanych obszarów zdegradowanych ma zatwierdzone plany miejscowe. MoŜe to być proces wieloletni. Polanki osada rybacka w Jelitkowie ogrody działkowe w Dolinie Radości teren stadionu Lechia i jego otoczenie tereny przemysłowo-składowe obszar byłego dworca kolejowego Kłodno tereny postoczniowe i poprzemysłowe tereny po byłych zakładach mięsnych teren po byłym ośrodku MON w pasie nadmorskim teren na zapleczu parku Oliwskiego otoczenie dworca kolejowego w Gdańsku Wrzeszczu i rejon ulic Dmowskiego i Kościuszki teren pasa startowego byłego lotniska Zaspa składowisko złomu przy ul. − stosowanie przesłon zielonych lub innych elementów maskujących. Są one połoŜone poza wyznaczonymi wcześniej obszarami chronionymi.

− 2. Ochrona pomników i miejsc waŜnych wydarzeń: zachowanie otoczenia obiektu i poszanowanie widoku na niego (w tym ograniczenie stosowania nośników reklamowych). kształtowanie zabudowy sąsiedniej z poszanowaniem widoku na obiekt stanowiący dobro architektury współczesnej (w tym ograniczenie stosowania wielkogabarytowych nośników reklamowych). które nie będą skutkowały zasadniczymi zmianami architektury obiektu (wnętrz i elewacji). 108 . Ochrona obiektów dóbr kultury współczesnej: zachowanie funkcji obiektu lub takie jego przekształcenia. − − 3. − zasady i standardy kształtowania zabudowy muszą uwzględniać typ zabudowy sąsiadującej obiektów uznanych za wartościowe z punktu widzenia ochrony dóbr kultury współczesnej.

docelowej rozbudowy węzłów Obwodnicy Trójmiejskiej. koordynację potoku kołowego bez spadku przepustowości g) preferowanie miejskich prędkości ruchu (ok. B + R m) niezwiększanie w stosunku do stanu istniejącego wskaźnika przesiadkowości liczonego dla transportu zbiorowego przy zachowaniu preferencji wzrostu przesiadek w systemie P + R n) racjonalizacja systemu obsługi Śródmieścia i wybranych rejonów CPU przez ograniczenie transportu indywidualnego. wojewódzkich i powiatowych oraz miasta. Obwodnicy Południowej (droga S7). 50 km/h) na ulicach zbiorczych i głównych h) racjonalizacja rezerw terenowych pod rozwiązania transportowe w planach miejscowych i) stosowanie w transporcie zbiorowym priorytetu dla środków transportu szynowego jako podstawowego środka transportu oraz transportu autobusowego jako wspomagającego j) rozbudowa układu szynowego (SKM do węzła Czerwony Most. prowadzących do ponadlokalnych węzłów transportowych (port. K + R. budowa parkingów strategicznych w powiązaniu z transportem zbiorowym oraz odpowiednimi regulacjami ekonomicznymi o) budowa odpowiedniej wielkości parkingów towarzyszących obiektom usługowym poza Śródmieściem i wybranymi rejonami CPU p) budowa podsystemu rowerowego jako elementu systemu transportu miejskiego rozszerzanie stref ruchu pieszego w Śródmieściu q) i CPU 109 . Cele systemu transportowego Cel nadrzędny: zapewnienie obsługi komunikacyjnej wpisanej w zrównowaŜony rozwój miasta cele środki osiągania celów 1.15. e) zwiększenie akcesji do układu podstawowego przy zachowaniu jego przepustowości dostosowanej do prognozowanych potrzeb ruchu kołowego f) stosowanie modularnego odstępu między kolejnymi skrzyŜowaniami umoŜliwiającego 4. autostrady A1.1. rozbudowa sieci tramwajowej) k) ograniczenie dublowania podsystemów transportu zbiorowego na tych samych trasach organizacja nowoczesnych węzłów l) integracyjnych i przesiadkowych podsystemów transportu zbiorowego i indywidualnego z uwzględnieniem P + R. Zapewnienie wysokiego standardu transportu zwiększenia udziału kolei w obsłudze transportowej portu przez modernizację infrastruktury kolejowej. który zagwarantuje utrzymanie udziału budowę centrum logistycznego w porcie transportu zbiorowego w podziale pracy przewozowej przynajmniej na dzisiejszym poziomie. zbiorowego. Kierunki rozwoju systemów transportowych 15. w tym węzła Szadółki b) budowa i modernizacja ulic na przedłuŜeniu 2. Zapewnienie zrównowaŜonej obsługi transportowej dróg krajowych. lotnisko) rozbudowa miejskiego układu ulicznego c) d) wspieranie działań zmierzających do 3. Poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu. Poprawa dostępności transportowej miasta w skali a) wspieranie działań zmierzających do budowy kraju i regionu.

ciągu nowej Spacerowej. nowa Wałowa. ciągu Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie (Trasa W-Z). nowa Abrahama – Bulońska – nowa Bulońska – nowa Jabłoniowa. Podstawą prognozy były kompleksowe pomiary ruchu przeprowadzone w 1998 r. w tym do Portu Północnego. nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem. transportem zbiorowym lub pieszo: 38% : 41% : 21% (jak w stanie istniejącym) i 60% : 19% : 21% (wariant skrajnie motoryzacyjny – jak w miastach zachodnioeuropejskich). rozbudowa istniejącego odcinka ul. Prognozę sporządzono: − dla szczytu popołudniowego. nowa Politechniczna – nowa Myśliwska. ulic Elbląskiej. budowa tzw. Jana z Kolna. Armii Krajowej (wraz z realizowanym odcinkiem do Obwodnicy Trójmiasta) – Podwale Przedmiejskie – Elbląska. Trasa ta pełni funkcję ulicy głównej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu w kaŜdym kierunku). Obsługa transportowa Śródmieścia Historycznego Głównymi celami przebudowy systemu transportowego w centrum Gdańska są: 110 . sporządzone dla kaŜdego stanu w wariancie pełnym i ubogim. Wśród wymienionych ulic głównymi ulicami są: ciąg Słowackiego – nowa Kościuszki. określanego mianem Drogi Seledynowej (z wykorzystaniem istniejących ulic jednojezdniowych). Kolejnym elementem ramy będzie przeprawa przez Martwą Wisłę wraz z połączeniami do ulic Sucharskiego (od strony północnej) i Marynarki Polskiej. Małomiejska oraz nowa Abrahama.2. pracy i nauki w 161 rejonach komunikacyjnych (dział VI) i którym przypisano odpowiednie sieci uliczno-drogowe oraz linie transportu zbiorowego. jeśli utrzymają się tendencje intensyfikacji obsługiwanej przez nią zabudowy. − dla 7 motywacji podróŜy samochodem indywidualnym i transportem zbiorowym oraz 3 motywacji podróŜy transportem towarowym. Ograniczenie ruchu tranzytowego na dotychczasowych głównych ciągach ulicznych Gdańska pozwoli przypisać im nowe funkcje w układzie ulicznym miasta. oraz pomiary przekrojowe z 2004 r. W następnej kolejności będą realizowane brakujące elementy ramy zapewniające jej wysokie parametry techniczne. w tym transportu materiałów niebezpiecznych przez tereny intensywnie zagospodarowane. dla których określono rozmieszczenie miejsc zamieszkania. Świętokrzyska. dzięki budowie na obrzeŜach miasta parkingów dla samochodów przewoŜących materiały niebezpieczne Rozwiązania planowane w systemie transportowym Gdańska znalazły potwierdzenie w prognozie ruchu przeprowadzonej w ramach studium przy uŜyciu programu EMME/2 (dział VI). której klasę przyjmuje się jako lokalną z dopuszczeniem funkcji ulicy zbiorczej. nowa Politechniczna. Sucharskiego. most nad Martwą Wisłą łączy ul. Pozostałe wymienione ulice są w klasie ulic zbiorczych z wyłączeniem nowej Myśliwskiej.3. Świętokrzyska – Małomiejska. a tym samym uzasadnią to prognozowane potoki. Elbląską z południowym końcem ul. i skalibrowany model systemu transportowego dla stanu istniejącego. Armii Krajowej. Sucharskiego i otwiera nowy wjazd na wyspę Stogi. − dla dwóch załoŜonych proporcji liczby podróŜy (podziału zadań przewozowych) odbywanych indywidualnym samochodem. Zbudowany pod koniec lat 90. Główną funkcją tych ulic stanie się zapewnienie powiązań międzydzielnicowych. Wewnątrz ramy drogowo-ulicznej zostanie wykształcony system powiązań umoŜliwiających dogodny dojazd z poszczególnych dzielnic do układu zewnętrznego i połączenia międzydzielnicowe. Podsystem drogowo-uliczny Projektowany układ głównych powiązań wewnętrznych Gdańska ma kształt prostokątnej ramy składającej się z zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Uzupełnieniem ramy komunikacyjnej jest istniejąca trasa średnicowa aglomeracji gdańskiej usytuowana wzdłuŜ Centralnego Pasma Usługowego. − w trzech wyróŜnionych stanach rozwoju miasta: zdeterminowanym. drugi etap Drogi Zielonej (przekrój dwujezdniowy w parametrach ulicy głównej G lub GP).r) eliminacja uciąŜliwego ruchu cięŜarowego. Dalszymi etapami rozbudowy układu powiązań poprzecznych będą planowane ciągi uliczne: nowa Kościuszki – nowa Gdańska (od Rzeczpospolitej do Krasickiego). Przewidywane w analizowanych stanach rozwoju potoki ruchu samochodowego wzdłuŜ CPU uzasadniają uzupełnienie istniejącej trasy średnicowej dodatkowym ciągiem ulicznym. jednakŜe na niektórych odcinkach ma parametry funkcjonalno-techniczne ulicy zbiorczej. tj. Dotyczy to w szczególności: trasy średnicowej. Drogi Zielonej. który wykorzysta istniejące rezerwy terenowe projektowanej Drogi Czerwonej. perspektywicznym i wypełnienia struktur. Stworzą go następujące ciągi uliczne: modernizowany obecnie ciąg Słowackiego − nowa Kościuszki (do Rzeczypospolitej). a stanowiącego etap w realizacji Drogi Zielonej. 15. Trasy Sucharskiego i Obwodnicy Południowej Gdańska. Marynarki Polskiej. 15. Obwodnicy Południowej i prowizorycznego zamknięcia ramy od strony północnej.

który musi zapewniać sprawność jego funkcjonowania w sposób ciągły.0 km).0–5. W modelowym rozwiązaniu systemu transportowego na terenie Gdańska załoŜono wprowadzenie integracji funkcjonalnej i przestrzennej podsystemów w skali miasta i metropolii. a jego główną funkcją stanie się obsługa przyległych terenów. Aby poprawić obsługę Śródmieścia. − autobus miejski jako wspomagający miejski środek transportu zbiorowego (średnia odległość międzyprzystankowa 0. − minibusy o napędzie elektrycznym lub hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi Śródmieścia Historycznego i Akademii Medycznej. W ramach integracji funkcjonalnej załoŜono klasyfikację podsystemów transportu zbiorowego dostosowaną do rodzajów poszczególnych powiązań: 1) powiązania krajowe i międzynarodowe: − kolejowe. − promowe. W podsystemie tramwajowym będzie sukcesywnie rozwijany układ w dzielnicy Południe: po trasie ul.0 km). Rakoczego. Przekształcenia systemu transportowego to proces długofalowy. − ograniczenie liczby autobusów obciąŜających główny układ uliczny. Elbląską będzie obsługa restrukturyzowanych terenów postoczniowych w północnej części Śródmieścia. wprowadzenie opłat za wjazd.0 km). Ŝe układ uliczny Śródmieścia Historycznego stanie się elementem integrującym poszczególne jego struktury historyczne. W miarę moŜliwości przystanki SKM będą wyposaŜone w parkingi strategiczne i kształtowane jako elementy węzłów integracyjnych.4. 4) powiązania wewnątrzmiejskie: − szybki tramwaj (średnia odległość międzyprzystankowa 1.5 km). Układ będzie bardziej kameralny. nowa Łódzka – Świętokrzyska – nowa Podmiejska do węzła integracyjnego Czerwony Most. a I etap jej realizacji warunkuje rozpoczęcie procesu przekształceń. Trzecim kierunkiem rozbudowy układu tramwajowego jest wydłuŜenie tramwaju na Morenę po trasie ulic: Nowolipie. − ograniczenie liczby samochodów osobowych wjeŜdŜających w związku z wykonywaną pracą i usługami przez wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych ogólnodostępnych. a w dalszym etapie w kierunku kolejnych osiedli Witosa – nowa Warszawska do pętli Jabłoniowa. Bulońska. − linie autobusowe łączące odległe dzielnice przez węzły integracyjne i przesiadkowe – typ III (bezpośredni). Armii Krajowej na Chełm (w budowie). kontrolę liczby samochodów wjeŜdŜających. ograniczenie budowy parkingów towarzyszących inwestycjom. przewiduje się budowę trasy tramwajowej w ciągu ul. Główną rolą nowej Wałowej połączonej ze skrzyŜowaniem Brama Oliwska i ul. − tramwaj konwencjonalny (średnia odległość międzyprzystankowa 0. Podwale Przedmiejskie. które utworzą obwiednię śródmiejską w klasie ulicy zbiorczej. a później aŜ do pętli Abrahama we Wrzeszczu i pętli Zaspa po trasie nowej Abrahama. 3) powiązania aglomeracyjne SKM (średnia odległość międzyprzystankowa 1. południowego i północnego przez wykorzystanie ulic nowej Wałowej i 3 Maja. Planuje się takŜe powiązanie tramwajowe Śródmieścia z Czerwonym Mostem od ul. Podsystemy transportu zbiorowego Ustala się priorytet transportu zbiorowego przed indywidualną komunikacją samochodową. Integracja funkcjonalna to wybór podsytemów transportowych odpowiednich do prognozowanych potoków i odległości podróŜy w celu minimalizacji czasu podróŜy oraz racjonalnego wykorzystania ich przepustowości. Abrahama z tramwajem powinna skutkować budową nowego węzła przesiadkowego SKM między obecnymi przystankami Zaspa i Przymorze Uniwersytet.równomierna obsługa obszaru przede wszystkim z kierunków wschodniego. nowej Sandomierskiej.5 km). 2) powiązania regionalne: − kolej podmiejska (średnia odległość międzyprzystankowa 3. Zakłada się. budowę parkingów strategicznych i uruchomienie komunikacji minibusowej. W podsystemie SKM nastąpi przedłuŜenie trasy i stworzenie przystanku Śródmieście. Typy linii autobusowych: − linie autobusowe do węzłów integracyjnych i przesiadkowych SKM – typ I (dowozowy). Dopuszcza się takŜe 111 .5 km). Integracja przestrzenna zakłada zaś maksymalne zbliŜenie poszczególnych podsystemów transportowych w węzłach integracyjnych w celu minimalizacji czasu przesiadki. nowej 3 Maja. − autobusy regionalne (średnia odległość międzyprzystankowa 3. nowej Wałowej wraz z lokalizacją węzła przesiadkowego ulicznego na Polskim Haku. Realizacja nowej ul. a później wydłuŜenie trasy od przystanku Gdańsk Śródmieście do projektowanego metropolitalnego węzła integracyjnego Gdańsk Czerwony Most zlokalizowanego na terenie wyłączonej juŜ z eksploatacji pomocniczej stacji rozrządowej Gdańsk Południe. − lotnicze. ulicami Chmielną i nowa Chmielną. − linie autobusowe do pętli i przystanków przesiadkowych tramwajowych – typ II (dowozowy). − autobusowe. − 15.

autobus miejski. autobus. jeśli będzie to uzasadnione odpowiednią wielkością potoków pasaŜerskich. Czerwony Most. 112 . Zachowuje się jednak rezerwy terenu określone w planach. 15. – Podwale Przedmiejskie. 4. park and ride – parkuj (samochód) i jedź (środkiem transportu zbiorowego). – Nowe Ogrody – Kartuska. przede wszystkim miejsc zamieszkania. 1. TPW i planowany w PP (połączenia promowe) – bez kolei i tramwaju. 3. PrzedłuŜenie trasy tramwaju obsługującego dzielnicę Południe do portu lotniczego przez Kokoszki i dalej do Osowej i Gdyni po istniejącej linii kolejowej jest moŜliwe w stanie wypełnienia struktur jako inwestycja domykająca system transportowy Gdańska i aglomeracji. autobus regionalny. Obrońców WybrzeŜa. Wojciecha – Okopowa – Podwale Grodzkie. kolej podmiejska. – Rębiechowo (połączenia lotnicze). Rozwój podsystemu autobusowego będzie polegał na wykształceniu wyspecjalizowanych dworców autobusowych dla róŜnych kategorii podsystemów autobusowych miejskich i zamiejskich (Gdańsk Główny. – Gdańsk Oliwa. Przystanek przesiadkowy. bicycle and ride – (parkuj) rower i jedź (środkiem transportu zbiorowego). W stosunku do tras tramwajowych przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje się rezygnację z trasy tramwajowej w projektowanych ulicach: nowej Świętokrzyskiej i nowej Jabłoniowej na odcinku od nowej Warszawskiej do nowej Świętokrzyskiej. – terminale promowe PśB. gdyby zaistniały okoliczności uzasadniające taką decyzję. Gdańskiej do pętli w Jelitkowie. Drodze Zielonej od ul. SKM. Zajezdnie autobusowe przestaną być inwestycjami celu publicznego. parkingi systemu K + R. a dla transportu autobusowego wyznacza się następujące trasy priorytetowe: – Trakt Św. kolei kokoszkowskiej z koniecznymi w takim przypadku zmianami w planowanym układzie drogowym i tramwajowym. Klasyfikacja węzłów przesiadkowych Węzeł integracyjny krajowy: – Gdańsk Główny (kolej dalekobieŜna. autobus krajowy i międzynarodowy. 15. Podsystem ścieŜek rowerowych zapewni połączenie głównych dzielnic miasta. parkingi systemu P + R. – Słowackiego. B + R). uzasadniona rangą lotniska oraz wygodą podróŜnych. – Gdańsk Wrzeszcz. Z ang. Trasy P-P od Witosa do nowej Podmiejskiej oraz ul. autobus wycieczkowy. Podsystem pieszo-rowerowy Zakłada się utworzenie wydzielonego podsystemu ścieŜek rowerowych zintegrowanego z podsystemem ciągów pieszych. Czynnikiem zachęcającym powinno być zapewnienie bezpłatnego parkowania albo zapewnienie moŜliwości parkowania posiadaczom biletów na przejazd komunikacją zbiorową. a utrzymanie rezerwacji umoŜliwi ewentualną budowę trasy tramwajowej w przyszłości. K + R. Dopuszcza się odbudowę tzw. – 3 Maja. parkingi systemu K + R42. Kokoszki Przemysłowe i Rudniki. parkingi systemów P + R. z miejscami pracy. autobus miejski. nauki. Czerwony Most). Węzeł przesiadkowy SKM (SKM. kolej podmiejska. parkingi systemu B + R): wszystkie pozostałe przystanki SKM. które mogą się znajdować na obszarach o przeznaczeniu produkcyjno-składowym. a takŜe terenami rekreacyjnymi poza granicami 41 42 Z ang. 5. parkingi systemu P + R.5. Na wszystkich trasach tramwajowych będzie wprowadzony priorytet tramwajów w ruchu ulicznym. 43 Z ang. parkingi systemu P + R41. parkingi systemu B + R): – Gdańsk Czerwony Most. racjonalizacji przebiegu tras autobusów miejskich w celu uniknięcia dublowania przez nie tras tramwajowych i modyfikacji rozmieszczenia pętli autobusowych w rejonie Śródmieścia. parkingi systemu K + R. SKM. Węzły integracyjne realizujące systemy parkingowe tworzą zewnętrzny pierścień zachęcający kierowców do skorzystania ze środków transportu zbiorowego. autobus. Do obsługi transportu tramwajowego planuje się nową zajezdnię tramwajową w węźle Czerwony Most. gdyŜ koszty takiego działania są znikome. Węzeł integracyjny metropolitalny (kolej dalekobieŜna. rekreacji i innych usług. parkingi systemu B + R43). tramwaj. poniewaŜ prognozy ruchu nie uzasadniają budowy tych tras tramwajowych. Węzeł przesiadkowy uliczny (tramwaj. 2.6. Zalecane lokalizacje zajezdni autobusowych obsługujących waŜne strefy miasta to Letnica. Są to obiekty o swobodnej lokalizacji.budowę trasy tramwajowej w tzw. kiss and ride – całuj (kierowcę samochodu) i jedź (środkiem transportu zbiorowego).

Wielkości wskaźników określonych konkretnie od – do dotyczą funkcji mniej chętnie widzianych w tej strefie. Takie zapisy dają duŜą swobodę w kształtowaniu niezbędnego zaplecza parkingowego. Polityka parkingowa Politykę parkingową dla Gdańska dostosowano do przewidywanych i poŜądanych ze względu na chłonność komunikacyjną układu ulicznego miasta. Zewnętrzna granica strefy B przebiega wzdłuŜ Martwej Wisły i Opływu Motławy od strony północno-wschodniej. poza parkingami towarzyszącymi inwestycjom w obrębie własnych działek. dwie zasady zapisu ich wielkości. obejmująca obszary intensywnej zabudowy śródmiejskiej w Śródmieściu. Na terenie Śródmieścia w strefie parkingowej B znalazły się tereny usytuowane wokół strefy parkingowej A.7. zbiorcze i lokalne trasy rowerowe o łącznej długości ok. parkingów wydzielonych ogólnodostępnych oraz parkingów strategicznych. zalecający rezygnację z wymogów parkingowych. zapewnienie moŜliwości swobodnego kształtowania zaplecza parkingowego dla obsługi poszczególnych funkcji występujących w tej strefie z uwzględnieniem przesłanek funkcjonalnych. Podsystem ciągów pieszych będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Strefa B – ograniczonego parkowania. Planowany do 2013 r. − sterowanie lokalizacjami nowych obiektów pośrednio przez odpowiednio dobrany poziom zabezpieczenia potrzeb parkingowych dla poŜądanych w danym obszarze miasta funkcji i restrykcyjne obniŜenie poziomu zaspokojenia potrzeb parkingowych dla funkcji niepoŜądanych. przestrzennych. podobnie jak w strefie A. Podsystem głównych ciągów pieszych łączy najwaŜniejsze punkty zainteresowań mieszkańców i turystów w ramach poszczególnych dzielnic i jednostek urbanistycznych. Wrzeszczu i Oliwie. 44 Program rozwoju komunikacji rowerowej przyjęty 28 września 2006 r. proporcji udziału poszczególnych rodzajów transportu w obsłudze ruchu pasaŜerskiego.44 podsystem ścieŜek rowerowych tworzą międzynarodowe główne. realizowany przez restrykcyjne wskaźniki parkingowe dla funkcji niepoŜądanych i łagodniejsze dla poŜądanych w centralnym rejonie Śródmieścia. − ograniczenie liczby nowych miejsc postojowych w centralnym rejonie Śródmieścia do poziomu wynikającego z chłonności komunikacyjnej obszaru. południową część Starego Miasta ograniczoną od północy Kanałem Raduni. Ŝe udział poszczególnych rodzajów transportu będzie się kształtować następująco: – transport indywidualny – 38%. ZałoŜenie to jest szczególnie waŜne w centralnych rejonach miasta. Celem takiego zróŜnicowanego zapisu było. W koncepcji przestrzennej polityki parkingowej przewidziano wyodrębnienie w mieście trzech stref o zróŜnicowanym poziomie zaspokojenia potrzeb parkingowych. Jest zintegrowany z systemem przestrzeni publicznych. Strefa A – ograniczonego i kontrolowanego parkowania obejmująca centralny rejon Śródmieścia. a moŜliwości budowy nowych parkingów są ograniczone brakiem wolnych terenów lub osiągnięciem progu chłonności komunikacyjnej obszaru. – transport pieszy i rowerowy – 21%. podobnie jak w strefie A. W kształtowaniu polityki parkingowej Gdańska będą stosowane następujące zasady: − ochrona układu ulicznego przed nadmiernym obciąŜeniem ruchem kołowym. które są głównymi miejscami percepcji miasta. Ograniczenia w tej strefie będą realizowane przez zastosowanie wielkości wskaźników parkingowych pośrednich pomiędzy strefą centralną A i strefą nieograniczonego parkowania C. wyspę Ołowianka oraz północną część Wyspy Spichrzów. − lokowanie jak największej liczby miejsc parkingowych na działkach własnych i na koszt inwestorów (poza strefami ograniczonego parkowania). W zapisie wskaźników parkingowych w strefie B zastosowano. 113 . gdzie odczuwa się deficyt miejsc postojowych dla samochodów osobowych. we wszystkich przypadkach zmian sposobu uŜytkowania mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe oraz w strefie C w przypadkach przekształceń funkcjonalnych w obszarach rewitalizacji. 150 km. z tym Ŝe zwiększono udział zapisów określających konkretną wielkość liczbową wskaźników podawaną w widełkach. urbanistycznych i rewitalizacyjnych. Dla funkcji poŜądanych w strefie B określono wskaźniki z dopiskiem „max”. czyli od – do. uchwałą RMG. 15. w tym Główne Miasto. Rozwój sieci tras rowerowych i budowa węzłów integracyjnych z parkingami w systemie B + R będzie słuŜyć zwiększeniu wykorzystania roweru nie tylko w celach turystycznych. Dla pozostałych funkcji przyjęto wskaźniki z określeniem „maksymalnie”.miasta. ale takŜe w codziennych dojazdach do pracy i nauki. NiezaleŜnie od zapisów szczegółowych w strefach wprowadzono zapis ogólny na końcu tabeli wskaźników dotyczący wszystkich stref. Przewiduje się. w tym równieŜ w węzłach integracyjnych. − etapowe dochodzenie do pełnego zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez sukcesywne realizowanie. – transport zbiorowy – 41%. − pełne zaspokajanie potrzeb parkingowych nowych obiektów mieszkaniowych. W strefie tej będzie obowiązywać najniŜszy poziom zabezpieczenia potrzeb parkingowych. W strefie A dla funkcji mieszkaniowych zastosowano konkretne wielkości wskaźników parkingowych z 10% tolerancją w obu kierunkach (in plus in minus).

Kaprów. Bora Komorowskiego. Ustalone wskaźniki nie mają zastosowania do parkingów samodzielnych.wschodniej i południowej. od północy ulicami Opacką i Pomorską. Obrońców Westerplatte i Polanki. niŜ podane w studium. przekształceń lub rozbudowy obiektów istniejących byłyby stosowane tylko w odniesieniu do przyrostu potrzeb parkingowych. 114 . Wielkości i lokalizacje takich obiektów będą ustalane odrębnie przez władze miasta. al. usytuowane po dwóch stronach al. W kaŜdym przypadku w planie zagospodarowania przestrzennego mogą być ustalone inne wymogi parkingowe. Na terenie Wrzeszcza w strefie parkingowej B znalazły się tereny centrum o największej koncentracji funkcji usługowych. Zawiszy Czarnego. Orkana. Wajdeloty. Akacjową i granicą lasu na południe od ul. Miszewskiego i Wyspiańskiego. a od północy obejmuje część terenu Stoczni Gdańskiej do rejonu przystanku SKM Gdańsk Stocznia. Batorego. od północy ulicami Kościuszki. torami kolejowymi. jeŜeli będzie to uzasadnione waŜną okolicznością lokalną. na zachodzie wzdłuŜ granicy Śródmieścia z wyłączeniem terenu Siedlec. Opisana polityka parkingowa ma charakter ogólnych wytycznych. od północnego wschodu ulicami Białą. Słowackiego. Grunwaldzką. Strefa C – strefa nieograniczonego parkowania obejmująca pozostałe obszary miasta nienaleŜące do dwóch poprzednich stref. ograniczone od wschodu trasą ulic Do Studzienki. Sobótki. Lęborską i torami PKP. Zestawienie wskaźników parkingowych dla wszystkich stref zostało zawarte w aneksie nr 21. od zachodu ulicami Wita Stwosza. Na terenie Oliwy w strefie parkingowej B znalazły się tereny duŜej koncentracji funkcji usługowych. od południa ulicami Zabytkową. Ustalone wskaźniki parkingowe dotyczą przede wszystkim nowo realizowanych inwestycji. od południa ulicami Kołobrzeską i BaŜyńskiego. Grunwaldzkiej i ograniczone od wschodu ulicami Droszyńskiego. PoŜądane przekształcenia funkcjonalne powinny być wspierane rezygnacją z wymogów parkingowych dotyczących na przykład przekształceń mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe oraz przekształceń funkcjonalnych w obszarach objętych rewitalizacją. a w wypadku modernizacji. Danusi. W strefie tej zastosowano wskaźniki parkingowe minimalne zaspakajające w pełni potrzeby parkingowe wszystkich zlokalizowanych w niej funkcji. Asnyka. niezwiązanych z Ŝadną inwestycją.

Dla spełnienia w stu procentach norm jakościowych wody oraz w celu poprawy niezawodności dostaw i obsługi terenów będących w trakcie zainwestowania oraz przewidywanych do rozwoju konieczne są inwestycje. „Osowa”. − modernizacja przepompowni „Ptasia”. jako rozwiązanie tymczasowe. Realizacja tych inwestycji jest zaplanowana do 2010 r. „Dolina Radości”. − budowa zbiorników wody „Osowa” i „Kiełpino”. „Migowo”. Zaopatrzenie w wodę Istniejący system wodociągowy nie stwarza ograniczeń w rozwoju miasta. Na terenach przewidywanych do skanalizowania po 2010 r. „Sobieski”. odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych. − rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla obszarów: Osowa – Barniewice – Klukowo. „Lipce”. Gdański Projekt Wodno-Ściekowy45. Łostowice. Jej celem jest stuprocentowe skanalizowanie i oczyszczenie ścieków z obszarów zainwestowania miejskiego. − rozwiązanie problemu utylizacji osadów ściekowych z oczyszczalni „Wschód”. 43 ust. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków W Gdańsku prowadzi się politykę ekologiczną.1. W miarę dalszych planów inwestycyjnych granice aglomeracji będą poszerzane do stanu docelowego. Wyspa Sobieszewska. 46 Rozporządzenie nr 76/06 Wojewody Pomorskiego z 27 lipca 2006 r. 45 115 . NaleŜy dąŜyć do odprowadzenia ścieków z Pruszcza Gdańskiego z pominięciem rurociągu tłocznego ułoŜonego w dnie Kanału Raduni. Orunia. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdańsk wydane na podstawie art. „Orunia”.2. − pełna realizacja ustaleń decyzji o strefach ochronnych ujęć wody. − budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody „Zakoniczyn”. Budowa nowego rurociągu tłocznego „Ołowianka” – OMB „Wschód” (w ramach likwidacji oczyszczalni „Zaspa”) umoŜliwi czasowe wyłączenie i przebudowę starego odcinka po trasie zawartej w liniach rozgraniczających ul. W celu poprawy dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej zabudowy i skanalizowania nowych terenów inwestycyjnych w pierwszej kolejności będą wykonywane zadania zawarte w Gdańskim Projekcie Wodno-Ściekowym. zasilającej obszar Oruni i Olszynki). Św Wojciech i Lipce. Kiełpino Górne. dopuszcza się. Zabornia. Ponadto przyjęto: − czasowe utrzymanie ujęcia powierzchniowego wody „Straszyn” wraz z ograniczeniami wynikającymi ze strefy ochrony sanitarnej. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 16. 2a ustawy z 18 lipca 2001 r. Długie Ogrody celem uwolnienia terenu pod zabudowę. „Pręgowo”. − utrzymanie istniejących (wykazanych w aneksie nr 22) studzien przewidzianych do zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych. zbiornik „Osowa” zbiornik „Migowo”. Jasień. 16. Uchwała nr XXXI/984/04 Rady Miasta Gdańska z 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy” oraz udzielenia upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. „Zaspa Wodna”. − budowa i modernizacja sieci osiedlowej Olszynka. dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej określa następujące główne inwestycje wodociągowe: − budowa sieci magistralnych (Kokoszki Bysewo. dla Gdańska Południe. Realizacja tych inwestycji doprowadzi do racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych. Obszar miasta wyposaŜony w sieć kanalizacji sanitarnej po wykonaniu tego zadania wyznaczają granice aglomeracji Gdańsk46 umieszczonej w wykazie aglomeracji do Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. − modernizację oczyszczalni ścieków „Wschód” w celu poprawy redukcji azotu i poprawy technologii produkcji biogazu.16. niezawodności dostaw oraz zaopatrzenia w wodę nowych terenów inwestycyjnych. Olszynka. Gdański Projekt Wodno-Ściekowy obejmuje: − likwidację oczyszczalni ścieków „Zaspa” (łącznie z odwróceniem układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni „Wschód”). poprawy jakości wody. – Prawo wodne.

5. 4. Regulowanie poziomu wód gruntowych na terenach oddziaływania lejów depresyjnych podziemnych ujęć wody przez odwodnienie powierzchniowe. Wprowadzenie na terenach depresyjnych odwadnianych mechanicznie ograniczeń w zakresie: − stosowania podpiwniczeń i innych kubatur podziemnych. np. W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadza się rezerwacje terenu pod urządzenia ochrony przeciwpowodziowej: wały przeciwpowodziowe. archiwa).m. Utrzymanie charakteru tranzytowego rowów na terenach zurbanizowanych przez ustalenie w planach miejscowych zachowania funkcjonowania systemu. 7. 3. 2.4. z uwzględnieniem ustalonego w planie miejscowym opóźniania odprowadzania wód deszczowych z ich zlewni przez budowę zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową oraz wykorzystaniem moŜliwości retencji na działkach. Zachowanie oczek wodnych i mokradeł. Ustala się następujące główne kierunki działań zmierzające do prawidłowego odprowadzania wód opadowych i regulacji stosunków wodnych: 1. nie niŜej niŜ 2. Wały przeciwpowodziowe naleŜy projektować zgodnie z normami technicznymi. 6.3. Powiązanie rozwoju przestrzennego miasta z modernizacją odbiorników wód opadowych. Od chwili przeznaczenia terenów pod zabudowę przekształcenia systemów melioracyjnych muszą słuŜyć docelowemu systemowi odwodnienia. Wyeliminowanie lokalnych podtopień wynikających z braku moŜliwości odprowadzenia duŜej ilości wody w krótkim czasie przez sieć kanalizacji deszczowej i rowy melioracyjne. obsadzanie stoków roślinnością. 3. zatrzymania degradacji pozostałych wód powierzchniowych oraz stopniowej poprawy jakości wód (w tym równieŜ pod względem bakteriologicznym) wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników naleŜy podczyszczać. Dokonanie rozdziału systemów melioracyjnych47 w północnych częściach polderów Orunia. Na terenach zabudowanych zaś stosuje się pojęcie odwodnienia i regulacji stosunków wodnych (m. w formie kanalizacji deszczowej i rowów otwartych). szpital).16. produkcja. Dolne Miasto. Ze względu na zróŜnicowanie potencjalnych zagroŜeń ochrona przeciwpowodziowa poszczególnych zlewni powinna być rozpatrywana indywidualnie. np. pozostawienie dróg spływu wód deszczowych w stanie quasi-naturalnym. Rudniki oraz Sobieszewo wg wyznaczonej w studium linii zasięgu terenów zurbanizowanych wraz z budową nowej przepompowni melioracyjnej na polderze Olszynka w celu zlikwidowania konfliktu dotyczącego regulacji poziomu wód gruntowych. 10. Nowy Port) wraz z budową urządzeń usprawniających odprowadzenie wód do odbiorników. magazynowanie urządzeń elektronicznych. utrzymania dobrej jakości morskich wód przybrzeŜnych. z uwzględnieniem moŜliwości terenowych. zbiorniki retencyjne mokre i suche. Melioracje obsługują tereny rolnicze. Ochrona przeciwpowodziowa Przyjmuje się następujące zasady polityki przeciwpowodziowej: 1. Kanały odprowadzające wody opadowe i roztopowe w strefie wahań zwierciadła wody w odbiorniku muszą być wyposaŜone w urządzenia chroniące przed wstecznymi przepływami wody. Olszynka. Zaleca się uwzględnienie w procesie inwestycyjnym zagroŜenia powodziowego wynikającego z prognozy podniesienia się poziomu wód morskich o około 60 cm w ciągu 100 lat. regulacja stosunków wodnych W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód Zatoki Gdańskiej. Letnica. Dokonanie gruntownej naprawy zdekapitalizowanych odcinków kanałów deszczowych oraz – w miarę potrzeby – całych układów (np. obiektów kosztownych i wraŜliwych na zalanie (np. − lokalizowania obiektów uŜyteczności publicznej o duŜych kubaturach (np. przez stosowanie osadników oraz separatorów substancji ropopochodnych. przez wprowadzanie retencji kanałowej. a nie za pomocą zwiększenia pracy ujęć wody. a ich eksploatacja leŜy w gestii właściciela gruntu.in. Przez melioracje rozumie się urządzenia do regulacji stosunków wodnych i polepszenia zdolności produkcyjnej gleby (zgodnie z ustawą Prawo wodne). Rowy szczegółowe pozostają własnością prywatną. nabrzeŜa. 8. 11. Zachowanie rowów melioracyjnych podstawowych oraz głównych rowów odwadniających wraz z pasami terenu niezbędnymi do obsługi technicznej jako grunty publiczne. parkingi. 16. Ochrona wód płynących na terenach chronionych (Trójmiejski Park Krajobrazowy i chronione doliny potoków) przed negatywnymi skutkami odprowadzania wód opadowych z zabudowanych terenów górnego tarasu. realizowanych na podstawie odrębnych przepisów.20 m n. 9. 47 116 . Odprowadzanie wód opadowych. Na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią zlokalizowanych w obrębie koryta wielkich wód dopuszcza się − poza urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej − lokalizację obiektów niewraŜliwych na zalanie i nieutrudniających spływu wód (np. w razie konieczności lokalizacji wyŜej wymienionych obiektów naleŜy zastosować rozwiązania zabezpieczające przed zalaniem. kanały ulgi oraz systemy ochrony przeciwsztormowej. 2. boiska). Dokonanie w obrębie zurbanizowanych terenów śuław Gdańskich przebudowy istniejących układów melioracyjnych w systemy odwadniania i regulacji stosunków wodnych.p.

jej zakresie oraz rygorach. aby wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych było zsynchronizowane z zabudową górnego tarasu. 5. która przesądzi o ewentualnej konieczności wprowadzenia strefy ograniczonego uŜytkowania. Do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przygotowano takŜe projekt „Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe śuław Wiślanych. W zlewni potoku StrzyŜa na terenie Wrzeszcza oraz w zlewniach Potoku Siedlickiego i kolektora „Kołobrzeska” naleŜy dla działalności inwestycyjnej wprowadzić rygor zachowania wielkości odpływów wód opadowych. 48 RDF (ang.W planach miejscowych nie będą regulowane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej pozostające w gestii właściwego organu. 4. ewentualnie wyznaczenia zbiorników suchych. Budowa tego typu obiektu nie wymaga zmiany przeznaczenia terenu. 8. do czasu zakończenia planowanej budowy segmentu odbioru i gromadzenia odpadów niebezpiecznych.5. Obwodnica Południowa będzie stanowić dodatkową drogę ewakuacyjną podczas powodzi. Olszynka oraz Sobieszewo. Przygotowywany obecnie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” zawiera kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych z zakresu usprawnienia i budowy sieci deszczowej. Przewiduje się moŜliwość realizacji tej inwestycji na terenie składowiska lub w rejonie oczyszczalni „Wschód”. NaleŜy dąŜyć do tego. pozostaje na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej. sprzętu RTV i AGD. a takŜe pilne wykonanie remontu jego prawego obwałowania. Projektowana obwodnica musi uwzględniać funkcjonowanie systemu melioracyjnego i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. jak w stanie obecnego zainwestowania. Nie wyznacza się w studium terenu dla zbiornika zalewowego zabezpieczającego miasto przed ekstremalnym zagroŜeniem powodziowym. − budowę segmentu przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz demontaŜu urządzeń chłodniczych. 16. wykonanie zbiornika suchego przypolderowego na Czerwonym Moście oraz zbiorników retencyjnych na górnym tarasie. naleŜące do Skarbu Państwa lub miasta nie powinny być przeznaczane do sprzedaŜy. refuse derived fuel) – paliwo powstające na bazie frakcji palnych wydzielonych z ogólnego strumienia odpadów. Zakłada się ograniczenie szkodliwego oddziaływania przebudowanego składowiska na środowisko terenu zakładu. przedłuŜenie kierownic w ujściu Wisły Przekop oraz modernizację kanałów głównych w obrębie polderów Orunia. utrzymania wałów przeciwpowodziowych. Aby usprawnić. regulacji cieków. zlokalizowanych w obrębie koryta wielkich wód.). W ramach tego projektu przewiduje się takŜe wykonanie systemu urządzeń pomiarowych na ciekach. Jednocześnie naleŜy wprowadzić na górny taras rygor dla działalności inwestycyjnej polegający na ograniczeniu – do czasu realizacji ww. Na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią moŜliwe jest wprowadzenie w planach miejscowych zakazów niewynikających z ochrony przeciwpowodziowej (ale na przykład z przesłanek krajobrazowych. Po zakończeniu inwestycji zostanie wykonana ocena wpływu zakładu unieszkodliwiania odpadów na środowisko. Ukośnej w Gdańsku oraz w rejonie ujścia potoku Rotmanka na terenie Pruszcza Gdańskiego. Grunty połoŜone na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią. planowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Kanału Raduni – ilości odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni niezabudowanej. niezbędna jest realizacja zrzutów awaryjnych planowanych w rejonie ul. realizacji zbiorników retencyjnych. Aby zlikwidować istniejące zagroŜenie powodziowe Oruni Dolnik od Kanału Raduni. niezbędne jest wprowadzenie systemu obserwacji stanów i przepływów w ciekach na terenie Gdańska wraz z pomiarami wysokości opadów. a tym samym zwiększyć skuteczność działań przeciwpowodziowych. 117 . 7. w zlewni tego kanału. będą gromadzone w istniejącym mogilniku. w szczególności skuteczne wdroŜenie segregacji u źródła. 10. w tym realizację pompowni sztormowej na Opływie Motławy w rejonie Wrót śuławskich. w którym przewidziano wiele inwestycji niezbędnych do poprawy stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych całego obszaru śuław. Ochrona przed powodzią polderów rolniczych wymaga wyniesienia na wyŜszą rzędną ulic istniejących i projektowanych (drogi ewakuacyjne). Program dla śuław na lata 2007–2013”. formowane w bele. 9. brykiet lub przemielone do postaci pyłu. W planach miejscowych naleŜy określać poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego. gdzie została wskazana lokalizacja zbiornika. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów Po wykonaniu zadań I etapu przebudowy składowiska w Szadółkach jest planowany następny etap inwestycji obejmujący: − budowę segmentu do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF48 z wysegregowanych odpadów komunalnych. Serbskiej i ul. Odpady niebezpieczne. Dla prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami jest niezbędne intensywne rozszerzanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. kulturowych itp. Realizacja selektywnej zbiórki odpadów w systemie wprowadzanym w Gdańsku nie wymaga rezerw terenu. Teren polderu Orunia. W ostatnim etapie planuje się budowę urządzenia do termicznego przekształcania odpadów. 6.

− modernizacja pozostałych kotłowni węglowych i opalanych olejami cięŜkimi przez przejście na nośniki niskoemisyjne. 16. Dopuszcza się wskazanie nowych lokalizacji dla składowania zanieczyszczonych mas ziemnych pochodzących z placów budowy. Dostawa tej ilości ciepła jest moŜliwa dzięki nowej stacji podnoszenia ciśnienia „Kartuska”. Dotyczy to terenów tzw. szacowane na 20 MW.6.2. Szacunkowy przyrost potrzeb cieplnych tego rejonu to około 130 MW. Rosnące zapotrzebowanie na media energetyczne oraz wzrost przestrzenny terenów zainwestowania miejskiego wymagają odpowiedniej rozbudowy sieci. 16. Obecnie we Wrzeszczu Górnym. co doprowadzi do powstania rozproszonego systemu multienergetycznego. gdzie się przewiduje wprowadzenie nowej zabudowy oraz obszarów starej zabudowy mieszkaniowej. Chełm. Inne niezbędne działania w zakresie ciepłownictwa to: − modernizacja sieci i węzłów cieplnych. wyposaŜonej często w piece węglowe. Małe źródła reagują bardziej mobilnie na zmienne zapotrzebowanie odbiorców niŜ system ogólnomiejski. Potrzeby cieplne dzielnicy Zachód. Ujeścisko. odpowiednią do nowego i prestiŜowego zespołu zabudowy Śródmieścia. Składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych będzie się odbywać w obrębie terenów. NaleŜy kontynuować działania zmierzające do całkowitej eliminacji odpadów technologicznych powstających przy produkcji nawozów fosforowych. a zlokalizowanych w rejonie istniejących magistral. Systemy energetyczne Rada Miasta Gdańska uchwaliła załoŜenia planu zaopatrzenia w ciepło. Gazownictwo Pełne zaspokojenie zapotrzebowania na gaz w przyszłości jest uwarunkowane dokończeniem budowy drugiego gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach krajowego systemu gazociągów wysokometanowych oraz sukcesywną rozbudową systemu miejskiego. − poprawa izolacyjności termicznej istniejących budynków mieszkalnych. w tym z ogólnomiejskiej sieci cieplnej około 90 MW. Jasień. Przewidywane główne kierunki ekspansji sieci to: Piecki Migowo. energię elektryczną i paliwa gazowe49.1. powinny być zaspokojone z lokalnych źródeł niskoemisyjnych lub niewielkich elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnym. Śródmieściu Historycznym i Oliwie Górnej od 40 do 70% gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci ciepłowniczej. Restrukturyzowane tereny postoczniowe o zapotrzebowaniu ciepła szacowanym na 55 MW mogą być zasilone w energię cieplną z istniejącej napowietrznej sieci cieplnej. Nowy gazociąg wysokiego ciśnienia umoŜliwi rozbudowę EC II o blok turbiny 49 Uchwała nr XLIX/1669/06 Rady Miasta Gdańska z 30 marca 2006 r.W zakresie odpadów paleniskowych z EC II naleŜy dąŜyć do pełnego gospodarczego wykorzystania popiołu i ŜuŜla oraz do zachowania na składowisku w Letnicy jednej kwatery do awaryjnego składowania popiołu i rekultywacji pozostałych kwater bądź do całkowitej likwidacji składowiska. Zakoniczyn. które obecnie słuŜą temu celowi. a takŜe dla odpadów paleniskowych z EC II w wypadku likwidacji składowiska w Letnicy. Źródła elektroenergetyczne i ciepłownicze mają znaczne rezerwy mocy i nie stanowią ograniczenia w rozwoju aglomeracji. W dokumencie uznano. w sprawie uchwalenia załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło. gdyŜ przystąpiono do budowy drugiej nitki gazociągu DN 500 dostarczającego gaz do Trójmiasta. Względy estetyczne powinny zadecydować o przebudowie tej sieci na podziemną. Ŝe naleŜy utrzymać model pełnej konkurencji pomiędzy mediami energetycznymi jako najbardziej racjonalny z punktu widzenia odbiorców oraz potwierdzono pełne bezpieczeństwo energetyczne miasta.6. Szadółki i Maćkowy. W wypadku systemu gazowego obecna rezerwa w gazociągu wysokiego ciśnienia sieci krajowej wynosi około 10%. Ciepłownictwo Rozwój ciepłownictwa na bazie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej wiąŜe się z rozbudową sieci na obszarach inwestycyjnych oraz nowymi podłączeniami w rejonach uzbrojonych w sieć ciepłowniczą.6. Równocześnie niezbędne jest prowadzenie dalszej intensywnej rekultywacji składowiska w Wiślince. poprzemysłowych. W produkcji energii cieplnej – ze względów bezpieczeństwa i stabilności pracy – jest potrzebna współpraca z istniejącym systemem elektroenergetycznym. energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańsk. Ta sytuacja ulegnie niebawem poprawie. 16. 118 . Szczególnie korzystne warunki dla rozwoju ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej występują na terenach dotychczas w nieznacznym stopniu zaopatrywanych przez ten system. − likwidacja wybranych kotłowni lokalnych i przekształcenie ich w wymiennikownie przyłączone do sieci ciepłowniczej.

2. Stocznia. – linia Gdańsk Zaspa – Brętowo o długości ok.0 km. Szadółki. Szadółki. tj. rejonu Akademii Medycznej.4 kV wbudowane lub w inny sposób wkomponowane w zagospodarowanie terenu. 1. Oliwy. Rozbudowa systemu będzie zaleŜała od rachunku ekonomicznego i względów ekologicznych. Rotmanka. Brętowa.0 km zapewni zasilanie GPZ Śródmieście. Zagospodarowanie nowych terenów lub przekształcenia terenów juŜ zabudowanych wymaga przebudowy i rozbudowy istniejącego układu sieciowego 110 kV oraz rezerwacji terenu pod nowe GPZ-y. 16. Istniejące główne punkty zasilania (GPZ) 110/15 kV decydują o moŜliwościach zaopatrzenia w energię elektryczną dzielnic juŜ zainwestowanych. Na obrzeŜach miasta przy zabudowie rozproszonej mogą być stosowane linie napowietrzne izolowane. 10. Młynisk. Jasień. – linia kablowa Śródmieście – Stocznia o długości ok. Rozbudowa GPZ-ów Kowale i Kokoszki oraz budowa nowych GPZ-ów Osowa. Brzeźna. Telekomunikacja Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy Gdańsk Jaśkowa Kopa utrzymuje połączenia radioliniowe ze stacjami w Trzcińsku. Nowego Portu. Rocznie przewiduje się budowę ok. Maćkowy. Rotmanka umoŜliwi zabudowę dzielnic rozwojowych miasta Południe i Zachód. Sieć niskiego napięcia 0. 16. zły stan techniczny istniejącej linii i konieczność zasilenia nowego GPZ Jasień determinują przebudowę linii napowietrznej 110 kV Gdańsk I – Gdańsk Błonia na długości ok. Przedsiębiorstwo energetyczne przewiduje budowę ok. Konieczna jest równieŜ sukcesywna wymiana kabli ulegających częstym awariom. NiezaleŜnie od budowy nowych GPZ-ów naleŜy modernizować istniejące w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy i starzeniem się urządzeń. Dzięki przyrostowi liczby abonentów oraz wprowadzaniu nowych usług przewiduje się wzrost roli telefonii komórkowej. Oszczędność terenu.4 kV. 20 km oraz wymianę ok. Siedlec. a takŜe wprowadzenie sieci nowej 119 . 3. Ponadto przewiduje się budowę linii napowietrznych i kablowych 110 kV dla zasilania projektowanych GPZ-ów i zamknięć ciągów liniowych: – linia napowietrzna Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz o długości ok. Zapotrzebowanie mocy przez odbiorców z terenu Gdańska będzie wynosiło w kolejnych analizowanych stanach rozwoju: ok. Jedynie na obrzeŜach miasta na terenach o zabudowie rozproszonej dopuszcza się sieć napowietrzną. Sieć średniego napięcia będzie rozbudowywana w przyszłości jako sieć kablowa. Nowy Port. Wrzeszcza Górnego. a takŜe przewidywanej intensyfikacji istniejących struktur oraz nowych jednostek strukturalnych. których zapotrzebowanie się zwiększa w wyniku rosnących potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. stacje podziemne. budowę ok. Nowy Port. na pozostałych terenach – stacje wolno stojące o modułowej konstrukcji. 3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej jako standard naleŜy przyjąć stacje transformatorowe 15/0. Jasień.3.4 kV będą stanowić głównie linie kablowe. – zasilanie GPZ-ów Osowa. – linia kablowa Stocznia – Motława o długości ok. 300 MW. – linia Brętowo – Kokoszki o długości ok. która jednak będzie mogła pracować częściowo na potrzeby sieci elektroenergetycznej z mocą około 30 MW.7. 1.6. Maćkowy. Straszyn Górny i Dolny. 25–30 stacji transformatorowych 15/0.0 km. Śródmieścia (wśród nich restrukturyzowanych terenów postoczniowych).0 km zapewni zasilanie GPZ Stocznia. Brętowo. gdzie pojawiają się nowi odbiorcy. 5. Elektroenergetyka Rozbudowa źródeł wytwarzania energii elektrycznej i linii elektroenergetycznych na terenie miasta umoŜliwi stworzenie w Gdańsku strefy o najwyŜszym poziomie pewności zasilania w energię elektryczną. Stogi wymaga budowy krótkich wprowadzeń linii napowietrznych.6 km będzie stanowić drugostronne zasilanie GPZ Śródmieście.7 km będzie stanowić powiązanie i drugostronne zasilanie tych GPZ-ów. Stogi umoŜliwią intensyfikację zabudowy starych dzielnic. Szymbarku i Chwaszczynie. – linia kablowa Gdańsk II – Stocznia o długości ok. 30 km i przebudowę ok. Jest to bardzo waŜny element w gospodarczym i cywilizacyjnym rozwoju współczesnego miasta i naleŜy dołoŜyć starań. Dalszy rozwój sieci GSM.5 km zapewni drugostronne zasilanie GPZ-ów Pruszcz. W pasach ochronnych radiolinii obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy. 15 km linii kablowych 15 kV. np. Stogów i Krakowca.5 km wraz z linią Gdańsk Zaspa – Brętowo zapewni zamknięcie ciągu liniowego pętla Gdańsk Zaspa – Brętowo – Kokoszki. ok. – linia kablowa Gdańsk Chełm – Śródmieście o długości ok. 360 MW i ok. Sieć winna pracować w układzie pierścieniowowrzecionowym otwartym z moŜliwością wzajemnego rezerwowania. aby nie tworzyć niepotrzebnych barier. 6. 35 km linii niskiego napięcia rocznie. Politechnika. 4. Kowale oraz zasilanie projektowanego GPZ Maćkowy. kotłowni rejonowych Zawiślańska i Litewska oraz gazyfikację wschodnich rejonów miasta. Politechnika. a takŜe zasilenie rafinerii. Nowe GPZ-y: Śródmieście. Ze względu na zły stan techniczny konieczna jest przebudowa linii napowietrznej 110 kV Leśniewo – Motława o długości ok.gazowej. Na terenie rafinerii jest planowana budowa nowej elektrowni na potrzeby technologiczne. Konieczna jest rozbudowa GPZ-ów Gdańsk I w Leźnie i Gdańsk Błonia.5 km zapewni zasilanie projektowanego GPZ Brętowo. 450 MW.

pomimo Ŝe ten temat był przedmiotem dociekań naukowców na całym świecie. a wiązka promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo skoncentrowana i nie obejmuje budynków. stwarza takŜe szanse na reaktywację cmentarzy (zamkniętych w latach ubiegłych) połoŜonych bliŜej miejsc zamieszkania Ŝyjących członków rodzin. Ze względu na trudną do przewidzenia zmienność zachowań w zakresie pochówków konieczne jest podtrzymanie rezerwacji terenu na cmentarz w Złotej Karczmie. potrzeby terenowe na nowe cmentarze wyniosłyby ok. Jednym z najwaŜniejszych elementów strategii w tej sferze powinny być działania sprzyjające powstawaniu nisz urnowych zarówno na cmentarzach gminnych. i 1 ha na powiększenie cmentarza w Nowym Porcie). a we Wrocławiu udział kremacji zbliŜa się do 30%. 16. 50 Ta tendencja jest bardzo prawdopodobna. Moc anten jest stosunkowo niewielka. Z powyŜszych względów planuje się dalsze dopuszczanie lokalizacji stacji bazowych na terenie miasta. to zaistnieje szansa na zaspokojenie potrzeb grzebalnych w granicach istniejących cmentarzy. pole pamięci. jak i parafialnych. 120 . Kremacja zwłok. 5 ha (nie licząc 11 ha.generacji UMTS będzie się wiązało z zagęszczaniem lokalizacji stacji bazowych. Bardzo waŜnym elementem infrastruktury nowoczesnego miasta są sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Istnieją moŜliwości maskowania stacji bazowych stosowane obecnie głównie na budynkach znajdujących się pod ochroną konserwatorską. np. NaleŜy kaŜdorazowo analizować planowane szerokości pasa drogowego pod kątem moŜliwości rozbudowy istniejącej infrastruktury o dodatkowe kable i światłowody. w Gdyni wskaźnik dochowań przekracza 70%. Sprzyjać temu będzie wyposaŜenie cmentarza Łostowickiego w kolumbarium. o ile nie zostanie prolongowane opłatą. Zakładając utrzymanie dotychczasowych wskaźników pochówków dotyczących dochowań na poziomie 57% i udziału spopieleń na poziomie 10%. JeŜeli obydwa wskaźniki będą miały tendencję wzrostową50. Trałowej i ul. a w jednostce Osowa Barniewice – pomiędzy linią kolejową a ul.8. a takŜe kwaterę słuŜącą wyłącznie pochówkom urnowym. W studium na terenie Sobieszewa wskazano dwie alternatywne lokalizacje cmentarza – w rejonie ul. JeŜeli jednak udział dochowań się obniŜy. uwzględniając fakt. Świbnieńskiej. Nie potwierdziły się obawy o niekorzystnym wpływie stacji GSM na zdrowie. planuje się w tych jednostkach urbanistycznych cmentarze o powierzchni około 2 ha kaŜdy. Miasto powinno dąŜyć do podniesienia chłonności istniejących obiektów. to zapotrzebowanie na teren wzrośnie. ale miasto powinno stworzyć podstawy ich rozwoju. a w wypadku UMTS – do 800 m. Cmentarze Miasto jest zobowiązane do zabezpieczenia miejsc pochówkowych dla zmarłych mieszkańców. na których jest zamocowana. Potrzeby określa się. o które powiększa się cmentarz Łostowicki. moŜe być ponownie uŜyte. Jednocześnie wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Osowej. Łączną liczbę zgonów w Gdańsku w tym okresie prognozuje się na 108 tys. oprócz oszczędności terenu. Ŝe po 23 latach miejsce grzebalne. Średnie odległości stacji systemu GSM w warunkach miejskich to 2000 m. podobnie jak innych urządzeń infrastruktury technicznej. Wenus. Ich eksploatacją zajmują się wyspecjalizowane firmy.

− akweny rzeczne. − tereny rolnicze na śuławach Gdańskich poza linią zasięgu urbanizacji (z wyjątkiem działki nr 163. W ostatniej kolejności będą obejmowane planami obszary ukształtowane. Dla tych obszarów plany rozpoczęte będą kontynuowane i uchwalone. Obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim oraz obszary. dla których miasto zamierza sporządzić plan miejscowy. obiekty. a nowe plany będą tworzone w miarę potrzeb. Zatem miasto zamierza sporządzić plany miejscowe dla obszarów o powierzchni 213. kulturowych i krajobrazowych niechronionych prawem państwowym i wymagających ochrony ustalonej przez samorząd gminny).17.2. Ich lokalizacja zaś będzie ustalona na etapie sporządzania planu miejscowego i wskazana za pomocą określonych powyŜej narzędzi planistycznych (linii rozgraniczających i przeznaczenia terenu oraz warunków i parametrów zagospodarowania). konkretyzując przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oraz ustalając warunki i parametry zagospodarowania. parki. dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe Miasto Gdańsk zamierza objąć planami miejscowymi wszystkie obszary w swoich granicach administracyjnych z wyjątkiem terenów wyłączonych z inwestowania miejskiego (o łącznej powierzchni ok.1.3 km2. na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w ustawie (ppkt 2). w których nie zostanie ustalona Ŝadna przestrzeń publiczna ani przeznaczenie na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. publiczne cele ochronne (ochrona walorów przyrodniczych. obr. Na terenie miasta Gdańska obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie występują i nie przewiduje się wyznaczenia takich obszarów w planach miejscowych. W tej drugiej grupiepodejmowane będą plany dla obszarów z moŜliwością szybkiego (3-5 lat) zainwestowania znacznej ich powierzchni (co najmniej 70%). Plany obowiązkowe Do obszarów wymagających obowiązkowo sporządzenia planu miejscowego zalicza się: 1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 17. Ŝe na kaŜdym obszarze rozmieszczenia przestrzeni publicznej. rehabilitacja. nr 9. − ogrody działkowe przewidziane do zachowania. 4) obszary wynikające z przepisów odrębnych. Na terenie miasta Gdańska takie obszary nie występują. plaŜe i wydmy. a obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej – w podrozdziale 12. a znaczna część jest objęta planami w trakcie sporządzania (15.3.3% powierzchni miasta). pozbawione większych moŜliwości inwestycyjnych. Dla obszarów niemających planów i nieobjętych planami w trakcie opracowania (16%) przewiduje się sukcesywne tworzenie nowych w miarę potrzeb i moŜliwości ich sporządzenia.: − lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. co stanowi 80. Delimitacja szczegółowych granic planów będzie następować w 121 . obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz tereny górnicze. 52. 301). pokazano na ryc.2. gdzie dotąd nie ma obowiązującego planu) – aneks nr 23. Obszary. Granic tych obszarów rozmieszczenia nie naleŜy utoŜsamiać z granicami przyszłych planów miejscowych.1. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 na terenie miasta Gdańska są opisane w podrozdziale 12. obszarów rozmieszczenia. NaleŜą tu takŜe wybrane istniejące tereny zainwestowania miejskiego: cmentarze. których utrzymanie i funkcjonowanie nie wymaga w zasadzie planu miejscowego. w tym 13% na terenach. pokazano na rycinie nr 9. 2) obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.2 km2. Obszary. Granicy tych obszarów nie naleŜy identyfikować z granicami przyszłych planów.3% powierzchni miasta. Większość obszaru miasta jest juŜ pokryta planami obowiązującymi (wg stanu na 31 grudnia 2006 r. Plany miejscowe 17. W ich granicach będzie moŜna lokalizować ww.7% powierzchni miasta). obszarze rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 400 m2 lub 2000 m2 zostanie zlokalizowany co najmniej jeden taki element (przestrzeń publiczna lub obiekt handlowy określonej wielkości). a w drugiej kolejności z celów komercyjnych. Kolejność przystąpień do nowych planów będzie wynikać głównie z interesu publicznego: rezerwacje na cele publiczne. 3) obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej. tj. – 51. Mogą się zdarzyć plany dotyczące ww. Obszary wymagające sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych obejmują obszary parków kulturowych. − Lasy Otomińskie i mniejsze enklawy leśne w dzielnicy Zachód.9%.4. przekształcenia. Oznacza to. co stanowi 19.

Ponadto zmiany przeznaczenia będą wymagać wskazane na rycinie grunty o kwalifikacji leśnej. z wyjątkiem terenów połoŜonych w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zainwestowaniem. jeŜeli taka potrzeba wyniknie ze szczegółowych analiz.skali planu po przeprowadzeniu wymaganych analiz. w szczególności na cele infrastruktury technicznej.4. o ile zajdzie taka potrzeba. Zatem obszar. gdzie procedura zmiany przeznaczenia jest w toku. MoŜliwość zmiany przeznaczenia na cele nieleśne przewiduje się przede wszystkim dla gruntów leśnych bez drzewostanu. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze przewiduje się dla wszystkich gruntów rolnych na terenie miasta. − grunty pod korekty linii rozgraniczających terenów przeznaczonych pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz trasy komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym. Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dopuszcza się tylko wyjątkowych przypadkach.3. do czego nie jest uprawnione studium. Ustalenie przeznaczenia na cele nieleśne nie oznacza automatycznie propozycji całkowitej wycinki drzewostanu. o ile ujawnią się w toku prac planistycznych.1. technologicznej i komunikacyjnej. moŜe być podzielony na kilka planów. Są to: − grunty leśne pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz ulice lokalne. które w stanie istniejącym są trwale wykorzystywane na inne cele i z reguły pozbawione drzewostanu. − grunty o kwalifikacji leśnej. Są to takŜe tereny przeznaczone na cele nieleśne w obowiązujących planach miejscowych. 17. oraz dla wybranych terenów istniejących ogrodów działkowych. Większość gruntów rolnych na terenie miasta otrzymało juŜ zgodę na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze bądź jej nie będzie wymagać. niemoŜliwych do wskazania w skali rysunku studium. dla których nie dopełniono procedury zmiany ich przeznaczenia. o których mowa w podrozdziale 12. dla którego miasto zamierza sporządzić plan miejscowy. dojazdowe i wewnętrzne pominięte na rysunku ze względu na lokalne znaczenie. lub w projektach planów w trakcie sporządzania. wynikające z bardziej zaawansowanych opracowań projektowych i planistycznych. 122 . Poza wyŜej wymienionymi terenami leśnymi wskazanymi na rysunku studium niezbędne będą takŜe zmiany przeznaczenia na cele nieleśne niewielkich terenów leśnych. których przeznaczenie będzie kontynuowane. które w stanie istniejącym są trwale wykorzystywane na inne cele. − grunty leśne przeznaczone pod realizację kolei metropolitalnej oraz cmentarze komunalne. ale głównie przystosowanie terenu do pełnienia niezbędnych funkcji miejskich.

Polityka rehabilitacji polega na likwidacji zidentyfikowanych problemów. jak likwidacja zbędnych elementów infrastruktury technicznej.1. Obszary problemowe Na terenie Gdańska moŜna wskazać wiele obszarów zagroŜonych lub dotkniętych problemami gospodarczymi. W ramach tej polityki mieszczą się takie działania.2. Tereny te wymagają wprowadzenia nowych funkcji. gospodarczej lub przestrzennej. a przede wszystkim pobudzać aktywność i samodzielność społeczności lokalnej zamieszkującej dany obszar. Spowodowało to ich przekształcanie się w obszary opuszczone. Zabudowa tych obszarów powstała w XIX lub w XX wieku. Częścią tych 123 . NajwaŜniejsza w procesie rehabilitacji jest poprawa warunków Ŝycia mieszkańców oraz zachowanie zabudowy i funkcji głównej terenu. maszty itp. która będzie obejmować działania zmierzające do zmiany istniejących funkcji przy częściowym zachowaniu lub całkowitej likwidacji istniejącej zabudowy i innego zagospodarowania. nawet wtedy gdy całkowite wyburzenie i wprowadzenie nowej zabudowy byłyby tańsze. na terenach przemysłowych. Jest prowadzona przede wszystkim w odniesieniu do problematyki technicznej.6. niezagospodarowane. wojskowe. 18.5 i 18. zbędne dla nowych uŜytkowników.). renowacje. kominy. połączone z likwidacją większości dotychczasowego zainwestowania oraz z zachowaniem i adaptacją obiektów o wartościach kulturowych. a w pewnych sytuacjach rewitalizacji oraz humanizacji. Część tych terenów jest zajęta jedynie przez obiekty infrastruktury technicznej (torowiska. stanu środowiska i zabudowy. które mogą być przydatne dla nowych funkcji. Obszary wymagające rehabilitacji Obszary wymagające rehabilitacji to obszary postępującej dekapitalizacji zabudowy. rurociągi. społecznymi. a takŜe na cele komunikacji. a tym samym nowego zainwestowania. Zjawiska te są wynikiem zanikania lub zmiany charakteru dotychczasowych funkcji. składowo. W Gdańsku wskazano następujące typy terenów wymagających przekształceń: − tereny poprzemysłowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowych i mieszkaniowych. obniŜenie bezpieczeństwa mienia i ludzi. − tereny powojskowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowych i mieszkaniowych. Zidentyfikowane obszary problemowe przedstawiono na rycinie nr 11. modernizacja lub wprowadzenie nowych systemów infrastruktury technicznej. blokowiska). niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Prowadzone działania muszą mieć na celu ochronę i odnowę wartości kulturowych i ekologicznych przestrzeni miejskiej. Prowadzone działania naprawcze muszą prowadzić do trwałej odnowy obszaru poprzez poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. Działania prowadzone w ramach tej polityki powinny powodować wprowadzanie nowych aktywności wzmacniających bazę ekonomiczną miasta. przestrzennymi lub środowiskowymi. W zaleŜności od charakteru obszaru konieczne jest inicjowanie działań naprawczych. mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie istniejących funkcji lub wprowadzenie nowych. a takŜe społecznej. likwidacja istniejącej i wprowadzenie nowej zabudowy. zwłaszcza mającej wartości kulturowe. Obszary problemowe występują na terenach śródmiejskich i w innych ukształtowanych dzielnicach o charakterze mieszkaniowym. Tak określone tereny powinny być poddane polityce przekształceń. − tereny pokolejowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowo-mieszkaniowych i komunikacyjnych. przestrzeni urbanistycznej i infrastruktury technicznej.18. − tereny po zbędnych obiektach infrastruktury technicznej (oczyszczalnia Zaspa) – przekształcane na cele zieleni miejskiej i tereny produkcyjno-usługowe. instalacje podziemne i nadziemne. na których w wyniku przemian ekonomicznych i politycznych osłabła lub zupełnie ustała wszelka aktywność gospodarcza. modernizacje lub rewaloryzacje zabudowy istniejącej. Szczególnymi kategoriami terenów wymagających przekształceń są tereny kolonii mieszkaniowych i likwidowanych ogrodów działkowych opisane w podrozdziałach 18. Istniejąca zabudowa ma niekiedy wartości uŜytkowe lub kulturowe. z zachowaniem zabudowy o wartościach kulturowych. poprzemysłowych i powojskowych. nasilanie się problemów społecznych. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń znajduje się w aneksie nr 24. Na obszarach tych zauwaŜalne jest takŜe ograniczanie działalności gospodarczej. postępującej degradacji technicznej i powiązanych z nimi niekorzystnymi trendami migracyjnymi. Obszary wymagające przekształceń Na obszarze Gdańska zidentyfikowano tereny przemysłowe. Zidentyfikowane obszary problemowe w zaleŜności od rodzaju planowanej polityki interwencyjnej podzielono na wymagające przekształceń lub rehabilitacji. 18.magazynowe i kolejowe. często w miejskie nieuŜytki. Do obszarów problemowych zaliczono równieŜ powojenne monofunkcyjne struktury mieszkaniowe (tzw. na których powinna być zachowana dotychczasowa funkcja. a takŜe remonty. Interwencje w poszczególnych obszarach będą podejmowane przez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta dostosowanej do charakteru określonego obszaru i typu występujących problemów. tereny przekształcanych ogrodów działkowych oraz kolonie mieszkaniowe.

Obszary monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych wymagające humanizacji Wśród rejonów Gdańska zagroŜonych lub dotkniętych problemami degradacji znajdują się obszary powojennych monostruktur mieszkaniowych. które wymagają przeprowadzenia procesów rewitalizacji. Podejmowanie fragmentarycznych działań rehabilitacyjnych na takich terenach nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. − brak miejsc parkingowych. programu inicjatyw lokalnych). połoŜonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. − zanieczyszczone środowisko. − duŜa liczba obiektów o wartościach kulturowych będących w złym stanie technicznym. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji zamieszczono w aneksie nr 25.działań moŜe być takŜe wprowadzanie nowych inwestycji stymulujących rozwój obszarów podlegających interwencji. państwowych i samorządowych. remonty. Dlatego konieczne jest wdroŜenie kompleksowych i skoordynowanych działań rewitalizacyjnych obejmujących równocześnie wszelkie aspekty Ŝycia. organizacji pozarządowych i najemców mieszkań itp. − trudne warunki mieszkaniowe. zapaścią gospodarczą i problemami społecznymi. − preferencje w dostępie do juŜ istniejących programów pomocowych (np. jak: − działania prawne i organizacyjne ujęte w lokalnym programie rewitalizacji51.3. − wysoki stopień wykluczenia społecznego i biedy. − nieracjonalne podziały własnościowe i pogłębiające się problemy związane z nowymi wydzieleniami gruntów przynaleŜnych do istniejących budynków. − pogarszający się stan techniczny budynków i jakości przestrzeni. 18. poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej. Obszary wymagające rewitalizacji Wśród obszarów wymagających rehabilitacji występuje grupa obszarów szczególnie mocno dotkniętych równocześnie degradacją zabudowy i infrastruktury technicznej. W rejonach. 18. jak: − wysoki poziom bezrobocia mieszkańców. remonty i modernizacje infrastruktury technicznej. − niewystarczający dostęp do terenów rekreacyjnych i usług wyŜszych szczebli.. społecznym i gospodarczym. − nieefektywne zarządzanie zasobem mieszkaniowym. W procesie rewitalizacji mogą być zastosowane takie narzędzia.4. − niedostateczne wyposaŜenie w sieci lub zły stan urządzeń infrastruktury technicznej. renowacje i modernizacje lub wyburzenia pozostałej zabudowy. takie jak rewaloryzacja zabudowy i terenów zielonych o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym. 124 . W wypadku dzielnic mieszkaniowych zagroŜonych degradacją mogą być prowadzone działania w zakresie odnowy społecznej lub gospodarczej. − brak identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania. Zestawienie obszarów wymagających rewitalizacji zamieszczono w aneksie nr 26. Rewitalizację wyodrębniono jako najbardziej kompleksowe działanie rehabilitacyjne obejmujące wszystkie sfery oddziaływań. − programy pomocowe skonstruowane odpowiednio do potrzeb. zmierzających do podtrzymania istniejących funkcji i substancji budowlanej z dopuszczeniem wprowadzania nowych funkcji i uzupełniającej zabudowy. − dostęp do wyspecjalizowanych funduszy unijnych. skierowane do właścicieli nieruchomości. poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego. trudności w przekształceniach funkcjonalnych mieszkań wynikające z technologii budownictwa. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – Lokalnego programu rewitalizacji. − niski poziom wykształcenia mieszkańców. − jednolitość strukturalna istniejących mieszkań. występują takie problemy. w tym równieŜ nowej. − niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Polityka rewitalizacji będzie obejmować prowadzenie kompleksowych i jednoczesnych działań naprawczych o charakterze przestrzennym. NajwaŜniejsze problemy tych osiedli to: − brak zróŜnicowanej oferty mieszkaniowej. Do działań o charakterze rehabilitacyjnym zalicza się działania o bardzo zróŜnicowanym zakresie. Równocześnie blokowiska charakteryzują się pozytywnymi cechami zagospodarowania. − zły stan techniczny istniejącej zabudowy. stwarzającymi szanse na humanizację struktury funkcjonalno-przestrzennej: 51 Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – uchwała nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z 29 kwietnia 2004 r. często określane potocznie jako blokowiska.

. W latach 20. która w razie likwidacji ogrodu nie będzie się domagać jego odtworzenia. modernizacje i estetyzację istniejącej substancji mieszkaniowej. a lokalizacje terenów zamiennych dla likwidowanych ogrodów – nr 29. − duŜa część z nich jest uŜytkowana przez emerytów i rencistów. Zgodnie z wymienioną powyŜej zasadą likwidacji moŜe ulec ok. i 30. Ogrody działkowe pozostawia się na terenach nienadających się pod zainwestowanie miejskie. Stan ten utrwalił się po 1945 r.5. − istnieje spora grupa osób. − poprawę. 35 ha). − wprowadzenie na tereny osiedli nowych usług o charakterze komercyjnym i społecznym w celu zróŜnicowania zabudowy i funkcji terenu dla zindywidualizowania struktury obszaru. − zmienia się sposób uŜytkowania działek – uprawy ogrodnicze są zastępowane zielenią słuŜącą rekreacji. Przeznaczenie terenów ogrodów działkowych w planach miejscowych na inne cele jest źródłem licznych konfliktów z ich uŜytkownikami lub ich prawnym przedstawicielem – Polskim Związkiem Działkowców. Kolonie mieszkaniowe Początki zagospodarowania terenów kolonii prawdopodobnie naleŜy wiązać z ich połoŜeniem w otoczeniu fortyfikacji wokółmiejskich nowoŜytnej twierdzy Gdańsk oraz obowiązywaniem na terenie Gdańska od 1820 r. − rozwinięte systemy transportu publicznego. 18. które nie będą likwidowane (dodatkowa rezerwa ok. Ogrody działkowe Istniejące na terenie miasta ogrody działkowe (z wyjątkiem ogrodów.7 ha. rejonów ograniczeń budowlanych. Zestawienie lokalizacji ogrodów działkowych wymagających przekształcenia na cele zabudowy lub zieleni miejskiej zamieszczono w aneksie nr 28. − dobre wyposaŜenie i znaczne rezerwy w istniejących obiektach usług podstawowych. XX wieku na niektórych terenach objętych ograniczeniami. zaczęła powstawać zabudowa w postaci zespołów letnich domków i altanek pełniących funkcję rekreacyjną. o czym będą rozstrzygać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 18. Wrzeszcz i Oliwa. − niskie intensywności zabudowy. Skarbu Państwa lub Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. Ponadto sugeruje się wykorzystywanie w tym celu obecnie nieuŜytkowanych działek w obrębie tych ogrodów. 808 ha. Ŝe działki stopniowo zaczęły się zamieniać w kolonie mieszkaniowe. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji zamieszczono w aneksie nr 27.in. 600 ha istniejących obecnie ogrodów działkowych. Charakter zabudowy kolonijnej mają zespoły obecnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Kolonia 125 . na wydzielonych nieduŜych działkach. w którego interesie nastąpi likwidacja ogrodu i na którym ciąŜy obowiązek zapewnienia i przygotowania terenów zamiennych oraz wypłata odpowiednich odszkodowań. W zaleŜności od potrzeb polityka humanizacji monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych powinna obejmować: − remonty. − wydzielenie i urządzenie przestrzeni publicznych i półpublicznych. co zaleca się szczególnie na obszarach włączonych do OSTAB. Ŝe: − na terenie miasta znajduje się 112 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 957. róŜnicowanie oferty mieszkaniowej. uzupełnienie i zróŜnicowanie terenów zielonych i rekreacyjnych.− dobre połoŜenie w strukturze miasta. Wskazuje się 17 terenów będących własnością miasta Gdańska. − w obszarze kaŜdego ogrodu ok. ale 350 ha istniejących ogrodów zachowuje swoją funkcję. których funkcja będzie zachowana) są traktowane jako tereny przyszłej zabudowy lub zieleni miejskiej albo renaturyzacji w kierunku zieleni ekologiczno-krajobrazowej. z braku moŜliwości określenia konkretnego terminu realizacji wskazanej planem zmiany przeznaczenia terenu oraz podmiotu. − doinwestowywanie niezagospodarowanych terenów osiedli nowymi zróŜnicowanymi formami zabudowy mieszkaniowej. umoŜliwiać wprowadzanie funkcji uzupełniających. Polityka humanizacji będzie uruchamiać moŜliwości doinwestowania istniejących monofunkcyjnych terenów mieszkaniowych. poprawę jakości przestrzeni i zabudowy oraz uzyskanie bardziej zindywidualizowanego charakteru terenu osiedli. zadowalając się odszkodowaniem za zlikwidowane budowle i składniki roślinne.10% działek nie jest uŜytkowane. Wynikają one m. − zapewnienie warunków dla realizacji zróŜnicowanych aspiracji mieszkańców przez wspieranie działań budujących sąsiedzkie więzi społeczne. na których moŜliwe jest spełnienie warunków załoŜenia ogrodu działkowego do wykorzystania jako lokalizację zamienną dla likwidowanych ogrodów.6. Kryzys ekonomiczny oraz kłopoty mieszkaniowe lat 30. Szczególnie dotyczy to ogrodów działkowych po zachodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta i na śuławach. głównie w dzielnicach Śródmieście. a takŜe zniszczenia miasta w trakcie II wojny światowej spowodowały. Z analiz przeprowadzonych w celu rozpoznania tych problemów wynika.

Kolonia Jordana. To przeznaczenie podtrzymuje studium.15 ha. surowym korzeniu) dominują w dzielnicach Południe i Zachód. realizacja koniecznej infrastruktury. Bardziej zróŜnicowana jest geneza terenów inwestycyjnych na dolnym tarasie.7. głównie ośrodki usługowe i rozwiązania komunikacyjne. Obecnie są one wykorzystywane jako ogrody działkowe. zwłaszcza w starszym wieku. 18. wysokość. Kolonia WyŜyny. obejmujący przygotowanie projektu przekształceń w ujęciu rzeczowym i czasowym oraz jego realizację uwzględniającą całościowe przygotowanie terenu dla nowych działań inwestycyjnych (negocjacje społeczne. Inicjatywy planistyczne ostatnich lat. 2) strukturę własności. a poprzednio miały takie przeznaczenie w nieobowiązujących juŜ planach ogólnych i szczegółowych. 2) ograniczenia konserwatorskie. Kolonia Przyszłość i Kolonia Studentów. dobrze skomunikowane. Analiza urbanistyczna kolonii pozwala znaleźć ich cechy wspólne: 1) bardzo dobre połoŜenie w strukturze miasta. w tym ochrona wartości kulturowych zespołów wpływająca na wielkość obszaru moŜliwego do zabudowy. sztucznego ukształtowania skarp. powojskowych i pokolejowych. 5) prawie całkowity brak obiektów usługowych i sporadyczne występowanie podmiotów gospodarczych. przebudową przepompowni i kolektorów kanalizacji deszczowej. Nowe tereny inwestycyjne na terenach dotąd niezainwestowanych (na tzw. gdzie odległości budynków na sąsiadujących posesjach nie spełniają wymogów prawa budowlanego i przepisów przeciwpoŜarowych. 7 ha i Zręby – ok. Kolonia Postęp. Przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia powinno być powierzone powołanej do tego celu jednostce organizacyjnej w wybranej formule: prywatnej. tj. niwelacji terenu. 300–400 m2) z zabudową mieszkaniową o niskich parametrach uŜytkowych: parterowe domki (ok. Dla tych terenów niezbędne są wizje i scenariusze przekształceń. dzierŜawione jako ogródki warzywne. o ogromnym potencjale dla wzmocnienia struktury miasta (omówione w podrozdziale 18. Oliwa i Port. w terenach zurbanizowanych. komunikacji i innych elementów zagospodarowania przynaleŜnych miastu). głównie w formie zadbanych przydomowych ogródków. Ochota. a największy obszarowo potencjał stanowią kolonie Uroda i śeńcy – ok. gdzie miejscami spadki terenu wynoszą ponad 30%. intensywność. Kolonia Uroda i Kolonia śeńcy. Korzystna struktura własności gruntów przy słabych technicznie i uŜytkowo parametrach istniejącego zainwestowania (część budynków od lat znajduje się na miejskich listach do wyburzeń) oraz dogodne połoŜenie wskazują na duŜy potencjał inwestycyjny – moŜliwość realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego. Wrzeszcz. Są to obecnie na ogół uŜytki rolne oraz nieuŜytki porolne porośnięte zielenią niską nieurządzoną określone terminem „pozostałe tereny aktywnie biologicznie”. a przystosowanie do zabudowy wymaga przekształceń powierzchni ziemi. nie spowodowały teŜ zmiany niekorzystnego wizerunku kolonii. 7 ha. róŜne formy zagospodarowania tymczasowego lub stanowią nieuŜytki miejskie. często nieutwardzone drogi nie mają normatywnych szerokości. Jordana. co – zgodnie ze statystyką – przekłada się na niewielką liczbę miejsc pracy i większy od przeciętnej w mieście odsetek ludzi bez pracy. − na terenach wymagających odwadniania mechanicznego. gdzie zdecydowanie dominują grunty gminne i komunalny zasób mieszkaniowy. jak i w dzielnicach juŜ zainwestowanych dolnego tarasu. tj.1). zgodnie ze 126 . Kolonia Zręby.Anielinki. 3) niewielkie działki (średnio ok. Nowe tereny inwestycyjne Miasto Gdańsk dysponuje obszernymi terenami inwestycyjnymi zarówno w dzielnicach rozwojowych górnego tarasu. W odniesieniu do tej grupy terenów inwestycyjnych studium przewiduje zainwestowanie miejskie zgodnie z dotychczasowymi koncepcjami urbanistycznymi lub wprowadzenie nowego przeznaczenia miejskiego. NajwaŜniejsze są tereny inwestycyjne odzyskiwane w wyniku przekształceń terenów poprzemysłowych. podejmowane działania zaś muszą mieć charakter kompleksowy. skromnie wyposaŜone w zaplecze sanitarne. co się łączy z wykonaniem sieci rowów odwodnieniowych. co wyklucza wprowadzenie właściwego uzbrojenia terenu. publiczno-prywatnej lub publicznej. w tym komunalnego i usługowego. świetnie zlokalizowane względem najwaŜniejszych obiektów miejskich. podjęcie i uchwalenie planów miejscowych. a wydzielone. 50–60 m2) zbudowane często z nietrwałych materiałów. 4) zagęszczenie zabudowy. wyburzenia. W obowiązujących i sporządzanych planach miejscowych najwięcej terenów kolonii przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Kolonia Ochota i Kolonia Przybyszewskiego. Tereny te w obowiązujących planach są przeznaczone pod róŜne formy zainwestowania miejskiego. aŜ po sprzedaŜ terenów lub przekazanie w uŜytkowanie w innej ustalonej formie. zabudowie towarzyszy duŜy udział terenów zielonych. okazały się niewystarczające do zmiany niekorzystnego stanu faktycznego i rozpoczęcia procesów przekształceń. niepodłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. z doprowadzonymi sieciami uzbrojenia terenu oraz występującymi w sąsiedztwie usługami podstawowymi koniecznymi do obsługi zespołów mieszkaniowych. a takŜe funkcję przyszłego zainwestowania. Drugą grupę stanowią rezerwy terenowe utrzymywane w planach pod inwestycje publiczne. wyposaŜonych w sieć komunikacyjną i obsługiwanych przez środki komunikacji zbiorowej. organizacja mieszkań zamiennych. a więc w dzielnicach Śródmieście. Do najistotniejszych uwarunkowań ograniczających przekształcenia obszarów kolonii naleŜą: 1) warunki naturalne wynikające z połoŜenia kolonii: − w strefie krawędziowej Wysoczyzny. Przybyszewskiego – ok. fragmenty terenu są naraŜone na osuwanie się mas ziemnych.

choć niesie równieŜ zagroŜenie nadmiernej intensyfikacji. Współcześnie trwa proces identyfikacji i uruchamiania takich terenów. ekonomikę i kłopoty z usunięciem stanów istniejących. 127 . Na terenach zainwestowania miejskiego dolnego tarasu są ciągle ujawniane nowe tereny inwestycyjne. To korzystny trend realizujący postulat rozwoju miasta do wewnątrz. które dotąd niezabudowane lub zabudowane ekstensywnie nie były identyfikowane jako potencjalne tereny inwestycyjne ze względu na ograniczoną wielkość lub mało eksponowane połoŜenie. Wykaz nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego zawiera aneks nr 30.współczesnymi potrzebami. a sprzyja mu niezwykła koniunktura na budownictwo mieszkaniowe. co moŜe się niekorzystnie odbić na warunkach mieszkaniowych w dogęszczanej i nowej zabudowie. o mniejszych powierzchniach. Łączna powierzchnia zidentyfikowanych większych terenów inwestycyjnych wynosi 1371 ha.

128 .

na Potoku Borkowskim – B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). 12. Korekta granic miast Gdańska i Sopotu w rejonie planowanej wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej. Ograniczenie spontanicznych procesów urbanizacji na obszarach na zachód i południe od Gdańska i kształtowania struktur osiedleńczych zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. Wnioski do samorządu województwa 1. W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). między istniejącą ul. Utrzymanie rezerwy terenowej pod Drogę Czerwoną w Sopocie. − − 18. Zarezerwowanie terenów dla lokalizacji zbiorników retencyjnych Rębiechowo I oraz Rębiechowo II w zlewni rzeki Strzelenki na obszarze gminy śukowo. 5. która ma zastąpić trasę wylotową w ciągu ul. 20. zbiorników retencyjnych na potoku Św. Zapewnienie odprowadzania ścieków z miasta i gminy Pruszcz Gdański bez wykorzystywania rurociągu tłocznego zlokalizowanego w dnie Kanału Raduni. 8. Kontynuacja na obszarze gminy śukowo przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Uwzględnienie w gminie śukowo przebiegu i rangi ulic: Nowatorów. Kontynuacja działań prowadzących do utrzymania w Jeziorach Osowskim i Wysockim jakości wód przydatnych do kąpieli (gmina śukowo). zrzutu z Kanału Raduni do rzeki Radunia na terenie miasta Pruszcz Gdański (w km 10 + 850 cieku) z wprowadzeniem rygoru dla działalności inwestycyjnej polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym do czasu realizacji niezbędnych zabezpieczeń. Pruszczańskiej z układem drogowym gminy Pruszcz Gdański. w ciągu drogi krajowej nr 6. 14.2. Ustalenie powiązania komunikacyjnego terenów sportowych w Świętym Wojciechu (centrum sportów motorowych) od strony Pruszcza Gdańskiego. uciąŜliwości). Korekta granic między Gdynią a Gdańskiem w rejonie węzła Wysoka – gmina Gdynia. Wprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia Pszczółki EC II. R-2 (teren miasta Pruszcz Gdański). 16. Sporządzenie studium transportowego metropolii gdańskiej poprzedzonego kompleksowymi badaniami ruchu przez gminy wchodzące w skład metropolii oraz marszałka województwa. 19. 4. Rezerwacja terenów (oraz podtrzymanie rezerwacji juŜ dokonanych) dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Kanału Raduni. W-5 (teren miasta Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). 17. 11. 129 . 9. 2. Leśną a granicą gminy Gdańsk. Wnioski do gmin sąsiednich 1. Sporządzenie studium transportowego metropolii gdańskiej poprzedzonego kompleksowymi badaniami ruchu przez gminy wchodzące w skład metropolii oraz marszałka województwa. samorządu województwa i administracji rządowej 19. Kartuskiej obsługującej takŜe Kokoszki Mieszkaniowe. Rezerwacja terenu dla GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. 10. 4. Uwzględnienie przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Utrzymanie projektowanego połączenia drogowego na terenie gminy Pruszcz Gdański.1. 7. Wnioski kierowane do gmin sąsiednich. Stegna (wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 501). Kontynuacja ciągów pieszych i rowerowych w gminach Pruszcz Gdański (wzdłuŜ drogi krajowej nr 1 i Kanału Raduni). Uwzględnienie ograniczeń wynikających z funkcjonowania lotniska (wysokości zabudowy. 19. projektowanych poza granicami administracyjnymi Gdańska: zbiorników retencyjnych na potoku Rotmanka: R-1 (teren miasta i gminy Pruszcz Gdański) . Powiązanie projektowanej ulicy zbiorczej tzw. 13. Słowackiego na obszarze projektowanej rozbudowy lotniska. Rezerwacja terenu dla linii elektroenergetycznej 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. 3. 3. Wojciech: W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański).IV. Kolbudy (wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 221) oraz śukowo (wzdłuŜ drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej nr 218). Ograniczenie natęŜenia odpływu wód opadowych z obszaru zlewni Kanału Raduni w obrębie gminy Kolbudy do wielkości odpowiadającej moŜliwościom retencyjnym obiektów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na Potoku Kowalskim. 15. − − − Kontynuacja na obszarach gmin i miast sąsiadujących z Gdańskiem przyrodniczych obszarów chronionych ustawami i Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie wyznaczonego w studium Gdańska. Uwzględnienie roli i znaczenia Pomorskiego Centrum Rolno-SpoŜywczego w Barniewicach. 2. 6.

Wnioski do administracji rządowej 1. zbiorników retencyjnych na potoku Św. R-2 (teren miasta Pruszcz Gdański). w ciągu drogi krajowej nr 6. 7. 130 .5. Wyłączenie z Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” akwenów w rejonie Portu Północnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XL/1537/05 z 27 października 2005 r. polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym do czasu realizacji niezbędnych zabezpieczeń. 3. Uwzględnienie przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Wprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia Pszczółki EC II. Rezerwacja terenów dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Kanału Raduni projektowanych poza granicami administracyjnymi Gdańska: zbiorników retencyjnych na potoku Rotmanka: R-1 (teren miasta i gminy Pruszcz Gdański) . Rezerwacja terenu dla GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. zrzutu z Kanału Raduni do rzeki Radunia na terenie miasta Pruszcz Gdański (km 10 + 850 cieku) z wprowadzeniem rygoru dla działalności inwestycyjnej. 9. na Potoku Borkowskim B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Rezerwacja terenu dla linii elektroenergetycznej 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. 19. Rezerwacja terenów dla lokalizacji zbiorników retencyjnych Rębiechowo I oraz Rębiechowo II w zlewni rzeki Strzelenki na obszarze gminy śukowo. 2. Wojciech: W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Uwzględnienie docelowego kształtu węzła Szadółki na Obwodnicy Trójmiasta.3. W-5 (teren miasta Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). 8. − − − 6. wymóg ograniczenia odpływu na terenie zlewni Kanału Raduni w obrębie gminy Kolbudy winien mieć charakter stały.

Gdańsk na tle obszaru metropolitalnego Ryc. 1. 2. Saldo migracji na 1000 mieszkańców (średnia z lat 2003–2005) 131 . Dynamika zmian liczby ludności w latach 2002–2005 (rok 2002 = 100) Ryc. ANEKSY 1.V.

Ryc. Relacja liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2005 r. 3. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w latach 2004–2005 (rok 2004 = 100) 132 .Ryc. 4.

5.Ryc. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2005 r. Pracujący na 1000 mieszkańców w 2005 r. 6. Ryc. 133 .

7. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań w m² na osobę w 2005 r. 134 . 8. Dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w latach 2000–2005 (rok 2000 = 100) Ryc.Ryc.

Słowackiego zbiornik wodny „Nowiec II” z zielenią grodzisko MOSiR Biskupia Górka plac Obrońców Poczty Polskiej plac Kobzdeja + Targ Drzewny zieleniec w rejonie ul. Traugutta zieleniec al. Wyszyńskiego na śabiance parki wzdłuŜ Potoku Oliwskiego/Jelitkowskiego park Oliwski park Brzeźnieński zieleń w rejonie ul.5 ha L. Hist. Podwale Staromiejskie zieleniec w rejonie kościoła menonitów plac Wałowy zieleniec przy UW zieleniec przy kościele Św. Starodworskiej zieleń przy ul. Ronalda Reagana (ujęcia Czarny Dwór) park Zdrojowy w Jelitkowie zieleń w rejonie placu kard. Parki i zieleńce o powierzchni większej niŜ 0. Jana Pawła II park Leszczyńskich park nad StrzyŜą we Wrzeszczu Dolnym skwer przy akademikach (rejon ul. Siennickiej i Elbląskiej zieleń wzdłuŜ Podwala Przedmiejskiego zieleń wzdłuŜ ul. St. do Św.2. Grunwaldzka/ul. Trójcy Opływ Motławy wał Kanału Raduni park Bema były cmentarz przy ul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nazwa park im. Kartuską i Malczewskiego zbiornik wodny z zielenią na Cygańskiej Górce Westerplatte zieleń urządzona przy plaŜy Stogi Jednostka urbanistyczna Oliwa Dolna Oliwa Dolna Oliwa Dolna Oliwa Dolna i Górna Oliwa Górna Brzeźno Brzeźno Nowy Port Zaspa Zaspa Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Brętowo Brętowo Brętowo Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne/Orunia od Śródm. Uphagena zieleniec przy ul. Hallera plac Edwarda O’Rourke’a park Kasprzaka/Steffensów park Akademicki zbiornik wodny „Srebrzysko” z zielenią park Skłodowskiej-Curie park Królewskiej Doliny zieleniec przy ul. Zelwerowicza zieleniec w rejonie ul. Giełguda zieleniec między ul. De Gaulle’a plac Piłsudskiego zbiornik wodny „Nowiec” z zielenią zbiornik wodny z zielenią przy ul. Miszewskiego) park Kuźniczki plac Wybickiego zieleńce wzdłuŜ al. Krowoderskiej zieleń wzdłuŜ Nowej Motławy skwer harcerzy polskich w byłym Wolnym Mieście Gdańsku zieleń na rogu ul. Wojciecha Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Stogi Portowe Stogi Mieszkaniowe 135 . Łozy. Wyzwolenia i Władysława IV park im.p. Dunikowskiego. Świdnickiej zieleń przy ul.

Suchanka park Oruński zieleniec w rejonie ul. Przemyskiej staw przy ul. Jeleniogórskiej zespół dworsko-parkowy w rejonie ul. Goplańskiej park dworski przy ul. Agrarnej Zakoniczyn Łostowice Zakoniczyn Łostowice Chełm Chełm/Maćkowy Zakoniczyn Łostowice Kokoszki Mieszkaniowe Matarnia Złota Karczma 136 . Warszawskiej zieleniec przy ul.53 54 55 56 57 58 59 zbiornik wodny z zielenią w rejonie ul.

oddz.1968 r. wysokość: 15 m obwód: 125 cm /śr. Urz. lip i świerka Leśnictwo Renuszewo oddz. 125 okazała sosna wysokość: 18 m obwód: 320 cm wiek: ok. Dz.01. Urz. Dz. Urz.1962 r. nr 133 – orzeczenie z 29. sięgające 16 m 122 cis wysokość: 12 m obwód: 150 cm + odnoga: 88 cm Gdzie i w czyim posiadaniu znajduje się pomnik przyrody 4 Gdańsk Oliwa ul. 1 1. 500 lat konary silnie rozłoŜone. 52f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk-Oliwa ul.11.1962 r. naprzeciw parkingu obok Urzędu Miasta własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 17 z 1963 r. Gdańska – w lesie przy przedłuŜeniu ul. Urz. Dz. nr 17 z 1963 r.11.3. WRN w Gd. Dz. nr 17 z 1963 r.30 m.1962 r. 6.11.11. 112d. 150 lat nr 124 – orzeczenie z 29. WRN w Gd. 52f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. 133 7. Poznańska 13 własność: prywatna zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. Wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych (stan na 31 grudnia 2006 r. Polanki 125 – teren parku koło pałacyku Leśnictwo Renuszewo.70 m dąb wysokość: 23 m obwód: 490 cm /śr. Bytowska Nr i data orzeczenia 6 nr 121 – orzeczenie z 29. WRN w Gd.1962 r. wysokość nad ziemią: 2 m mniejsza: o obwodzie 2. wysokość: 27 m obwód: 530 cm wiek: ok. 180 lat głaz narzutowy Diabelski kamień – rozłupany na 2 części leŜące obok siebie większa: o obwodzie 12. 4. Nr Opis tworów przyrody uznanych rejestru za pomniki przyrody 2 3 121 dąb wysokość: 20 m obwód: 545 cm wiek: ok.1962 r. nr 17 z 1963 r. WRN w Gd. Urz. Dz.) A. Dz. nr 17 z 1963 r. nr 12 z 1968 r.11. Urz. 206 własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa lasy komunalne m. WRN w Gd. 137 . WRN w Gd. długości 4 m i szerokości 3 m. 200 lat nr 123 – orzeczenie z 29. 2. Urz. 123 grupa drzew: cisy – 2 szt. Abrahama własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 206 – orzeczenie z 13. Polanki 125 nad fontanną. – w otoczeniu sosny. Pomniki przyrody Lp. 124 grupa drzew: topole – 2 szt. 3 Maja – nad torem kolejowym. 5. 3.1962 r. nr 17 z 1963 r. Dz. Grunwaldzka 49/51 – w podwórzu przy wejściu do budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Wrzeszcz Gdańsk Oliwa ul. nr 122 – orzeczenie z 29. ul. 165 cm nr 125 – orzeczenie z 29. 40 cm wiek: ok. WRN w Gd.11.

WRN w Gd. Urz. Urz.10. poz.1974 r. wysokość: 34 m obwód: 330 cm. WRN w Gd. 34 h – ok. Dz. 49 z 10. 13.1973 r.06. 117/59 własność: Skarb Państwa zarząd: Agencja Własności Rolnej Gdańsk Oliwa ul. nr 7.06.1973 r.1974 r.1977 r. nr 7. Polanki 117 obwód: 172 cm. 388 nr 388 – orzeczenie z 9. 391 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej grupa drzew: modrzewie – 3 szt. 198 cm. Urz. Urz. 303 grupa drzew: dąb i buk wysokość: ok.06. nr 11 z 1979 r. 390 16. nr 11 z 1979 r.06.50 m aleja lipowa długość: 50 m wysokość: 18 m obwód drzew: śr. 27 m ul. Abrahama 28 – w ogrodzie własność: prywatna zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. WRN w Gd. WRN w Gd. Dz. WRN w Gd. .8. 450 lat wysokość pierwszych konarów: 120 cm grupa drzew: buki – 2 szt. 120 cm nr 303 – orzeczenie z 16.1979 r.1973 r. 49 z 10.WRN w Gd. Kwietna – na skarpie w naroŜniku dz. 300 9. 150 lat wysokość występowania pierwszych konarów: 8. nr 13 z 1978 r. poz. WRN w Gd.10. nr 7.06. Urz. poz.1979 r. 150 lat Gdańsk Oliwa ul. 27 m obwód: od 200 do 400 cm wiek: ok. 100 lat drzewa porośnięte bluszczem własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej 138 . 14. Abrahama własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Lipce przystanek kolejowy Gdańsk Lipce – po lewej stronie od mostu.1979 r.1979 r. Gdańsk Oliwa wysokość: 27 m. 24 m obwód: 505 cm . Polanki 119 – w obrębie Sanatorium przeciwgruźliczego dla dzieci własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa lasy komunalne m.06. 28 m. 389 15. nad Radunią. Urz. 11.10. Dz. 250 lat nr 359 – orzeczenie z 19. 3 km idąc niebieskim szlakiem od ul. WRN w Gd. Dz.1974 r. nr 302 – orzeczenie z 16. 274 cm wiek: ok. 375 cm pierśnica: 130 cm. nr 390 – orzeczenie z 9. WRN w Gd. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. 359 dąb wysokość: 22 m obwód: 470 cm wiek: ok. Polanki 117 nr 300 – orzeczenie z 16.1973 r. 23 m obwód: 310 cm. 302 grupa drzew: lipy – 2 szt. 49 z 10. 49 z 10. nr 11 z 1979 r. na wzgórzu. Urz.01. 275 cm wiek: ok.06. 250 lat buk wysokość: 25 m obwód: 285 cm wiek: ok. 12. nr 11 z 1979 r. Dz. 80 lat wysokość pierwszych konarów: 14 m grupa drzew: dęby wysokość: ok.1974 r. nr 391 – orzeczenie z 9.06. Dz. 180 lat platan wysokość: 33 m obwód: 340 cm wiek: ok. 260 cm wiek: ok. Dz. Urz. Dz. Dz.00 m i 7. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. skraj lasu komunalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Wieniec ul. Urz. nr 7. Gdańska oddz. wysokość: 25 m. 200 cm wiek: ok. poz. nr 389 – orzeczenie z 9. 301 10. nr 301 – orzeczenie z 16.10.

Do Studzienki Własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 392 – orzeczenie z 9. Dz.11. 48i – 10 m od drogi na granicy z pododdziałem. 200 lat nr 403 – orzeczenie z 10. 150 lat nr 408 – orzeczenie z 10.11.07.11. 50 m od ul.06. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. Gdańska oddz. 500 lat grupa drzew: świerki – 3 szt.07. Topolowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 20 m od przejścia w kierunku ul. 21.1979 r. Topolowa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Dz. Matki Polki w kierunku ul. Urz.1980 r. nr 394 – orzeczenie z 9. 200 lat nr 405 – orzeczenie z 10. Dz.1980 r. Dz.11.17. 400 lat grupa drzew: lipy – 3 szt. nr 393 – orzeczenie z 9. 139 . Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. Urz. Dz. nr 11 z 1979 r. WRN w Gd. Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Gdańska oddz. 48 h przy drodze prowadzącej od ślimaka do ul. Dz. 32 m obwód: 342 cm. 403 dąb wysokość:25 m obwód: 370 cm wiek: ok.07. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej. Batorego i Sosnowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 230 cm.06. 410 cm wiek: ok. 24. 18. 40c – na granicy lasu przy drodze ok. nr 11 z 1979 r.1980 r.1980 r. 402 nr 402 – orzeczenie z 10. wysokość: 35 m. Gdańska oddz. 393 19. 392 dąb szypułkowy wysokość: 28 m obwód: 570 cm wiek: ok. Urz. 200 lat Gdańsk Oliwa ul. 40c – przy drodze leśnej na skraju lasu ok. Urz. 100 lat dwa buki wysokość: 26 m obwód: 315 cm. 237 cm.11. 394 20. WRN w Gd. 40c – na skraju lasu przy parkanie III LO ul. 28 m. 22. zrośnięte przy podstawie wysokość: 32 m obwód: 260 cm. Dz. 23. WRN w Gdańsku nr 13 z 12.1980 r.07. Gdańska oddz.1980 r.1980 r. 405 buk wysokość: 25 m obwód: 360/380 cm wiek: ok. Urz. Dz. 48i – przy drodze prowadzącej do stacji przekaźnikowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 409 buk wysokość: 28 m obwód: 360/373cm wiek: ok. 408 buk wysokość: 17 m obwód: 330/362 cm wiek: ok. WRN w Gdańsku nr 13 z 12.1980 r.1980 r. nr 11 z 1979 r.06. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. Urz. 1979 r. 276 cm wiek: ok. Urz.1980 r.1979 r.07. 225 cm wiek: ok. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. WRN w Gd. 200 lat nr 409 – orzeczenie z 10. Urz. Gdańska oddz.

Abrahama i linii oddz. Dz. nr 9 z 30. 426 grupa drzew: dęby szypułkowe – 3 szt. Urz. 26. 290 cm. 413 topola czarna wysokość: 26 m obwód: 400 cm wiek: ok. Dz. 422 buk wysokość: 25 m obwód: 350 cm wiek: ok.180 lat kształt pnia owalny w wyniku skrętu włókien Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. nr 426 – orzeczenie z 30. Dz. Dz. 428 głaz narzutowy obwód: 600 cm szerokość: 170 cm długość: 220 cm nr 428 – orzeczenie z 30.07. Urz. 200 lat nr 423 – orzeczenie z 30. 47a – na skraju lasów obok kortu tenisowego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.01. Urz.1981 r. WRN w Gd.1980 r.10.25.01. 260 cm. 48i – ok. Gdańska oddz. 32. Gdańska oddz.11.1981 r. Dz. 390 cm wiek: ok.01. 120 lat nr 413 – orzeczenie z 10.10.01. 28 m.10.01. Powstańców Warszawskich – park (naprzeciw Szpitala Kolejowego) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.01. Urz. wysokość: 28 m. Gdańska oddz. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. WRN w Gd. Urz. Gdańska oddz. Dz.1981 r. 427 grupa drzew: buki – 3 szt. 35d – przy skrzyŜowaniu ul.1981 r. nr 9 z 30. 180 lat nr 424 – orzeczenie z 30. 200 lat nr 422 – orzeczenie z 30. nr 9 z 30. WRN w Gd.1981 r. 31.1981 r.10.07. 29. WRN w Gd.1981 r. 28 m obwód: 415 cm.1980 r. WRN w Gd. Dz. 47b własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Urz. Urz.1980 r. nr 9 z 30. 27. WRN w Gd. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. Gdańska oddz. 35 i 36 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 410 – orzeczenie z 10. nr 9 z 30. wysokość: 25 m.1981 r. nr 9 z 30. 47c własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.1981 r. Urz. 410 dąb wysokość: 20 m obwód: 330/340cm wiek: ok. Gdańska oddz.1980 r. 48i – przy drodze prowadzącej do stacji przekaźnikowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. 423 dąb szypułkowy wysokość: 22 m obwód: 428 cm wiek: ok. 424 30.10. Dz. 36i własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 290 cm wiek: ok. 180 lat nr 427 – orzeczenie z 30.10. Gdańska oddz.1981 r. 140 .1981 r. 23 m obwód: 350 cm.11. 28. 23 m.1981 r. 50 m od stacji przekaźnikowej przy drodze prowadzącej do parku w Dolinie Królewskiej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 250 lat buk wysokość: 25 m obwód: 300 cm wiek: ok.

Woj. 100 lat nr 468 – orzeczenie z 30.06. 180 lat nr 467 – orzeczenie z 30. Jaśkowa Dolina 8 rośnie w obrębie ogrodzenia Instytutu Łączności własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. nr 11 z 1984 r. 457 tulipanowiec amerykański wysokość: 27 m obwód: 265 cm wiek: ok.150 lat nr 445 – orzeczenie z 21. Zwycięstwa – pomiędzy ul. Woj. obok przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 444 – orzeczenie z 21. nr 11 z 1984 r. Woj. M. Gd. 40 a – ul.1982 r.1982 r. 444 cis pospolity wysokość: 7 m obwód: 167 cm wiek: ok. Urz. Woj. nr 11 z 1984 r.09. Dz. Gdańska oddz.09. Do Studzienki i Sobieskiego.06.09. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 200 lat nr 459 – orzeczenie z 30. 445 buk pospolity wysokość: 40 m obwód: 310 cm wiek: ok. Urz. 40. Gd. nr 466 – orzeczenie z 30. Woj. 8 m od drogi spacerowej od ul. Woj. Dz. 200 lat nr 451 – orzeczenie z 30.1982 r. Gdańska oddz. 459 modrzew europejski wysokość: 38 m obwód: 304 cm wiek: ok. Urz.1982 r. 451 lipa srebrzysta wysokość: 25 m obwód: 324 cm wiek: ok. Dz. Dz. Dz. 466 39.09. Gd. Dz.1982 r. Gd. Smoluchowskiego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. nr 11 z 1984 r. Cystersów – zieleniec przed Kurią Biskupią własność: Kuria Biskupia zarząd: Kuria Biskupia Gdańsk Oliwa Leśnictwo Matemblewo oddz.1982 r. SkłodowskiejCurie a ul. Do Studzienki 1d – za bramą Zakładu RemontowoBudowlanego na zapleczu DS własność: Skarb Państwa zarząd: Politechnika Gdańska Gdańsk Wrzeszcz pomiędzy ul. 468 grab pospolity porośnięty bluszczem wysokość: 23 m obwód: 223 cm wiek: ok. Gd. 141 . 36. Gd. 130 lat lipa drobnolistna wysokość: 25 m obwód: 330 cm wiek: ok. 35. Dz.09. Jaśkowa Dolina w kierunku amfiteatru leśnego Własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. Urz. 34.09. Woj.1982 r.1982 r. nr 11 z 1984 r. nr 11 z 1984 r. 37. nr 11 z 1984 r. 38. Gd. 467 klon jawor wysokość: 25 m obwód: 310 cm wiek: ok. Gd. 100 lat nr 457 – orzeczenie z 30. Woj. Urz. Dz. Urz. Urz. 40c – rośnie w odl.150a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 11 z 1984 r. Do Studzienki 3b – na terenie przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: przedszkole Gdańsk Wrzeszcz ul.33. Urz.

1986 r.1986 r. nr 16 z 28.1983 r.06. Gdańska oddz. Steffensa w pobliŜu chodnika własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. Dz. Zwycięstwa – park im.09. Woj. 48w własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. 499 platan klonolistny wysokość: 20 m obwód: 485 cm wiek: ok. 500 buk pospolity – odmiana czerwonolistna wysokość: 24 m obwód: 320/330 cm wiek: ok.1986 r.06. Sobieskiego 18 – na zapleczu budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego własność: Skarb Państwa zarząd: UG Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 16 z 28. Woj. nr 11 z 1984 r. Woj.1983 r. Gd.11.1984 r. Woj. 482 lipa amerykańska wysokość: 12 m obwód: 202 cm wiek: ok.1984 r. Gd. 503 nr 503 – orzeczenie z 10. Gd. Steffensa w pobliŜu hali sportowej PG własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 16 z 28. Urz. 49. 42. Jaśkowa Dolina 50 – na trawniku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz nr 481 – orzeczenie z 15. nr 11 z 1984 r. Urz. Sobieskiego 18 – na zapleczu budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego własność: Skarb Państwa zarząd: UG Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 11 z 1984 r. Zwycięstwa – park im. 150 lat nr 499 – orzeczenie z 10. Woj. nr 11 z 1984 r. 120 lat nr 500 – orzeczenie z 10. 48. Urz.09.09. Dz. 45. Woj. Urz. Dz. 43. Jaśkowa Dolina 72–68 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Jaśkowa Dolina 33b – na terenie przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: przedszkole Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 16 z 28. 142 .09. Dz. 502 głaz narzutowy wysokość: 115 cm obwód: 695 cm szerokość: 165 cm długość: 275 cm buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 23 m obwód: 280/295 cm wiek: ok.11. Dz. 100 lat nr 502 – orzeczenie z 10.1983 r. Gd. 498 brzoza brodawkowata wysokość: 23 m obwód: 240 cm wiek: ok. Dz. Urz. Gd. 100 lat nr 498 – orzeczenie z 15. Dz. 120 lat nr 488 – orzeczenie z 15.1983 r. Gd. Urz. Urz. 46.1986 r. 481 jarząb szwedzki wysokość: 11 m obwód: 252 cm wiek: ok. Woj. Gd.09. Gd.06. nr 16 z 28.06. Dz.1984 r.11. 501 nr 501 – orzeczenie z 10. 120 lat wiąz szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 287 cm wiek: ok. Woj. 44. Urz. Urz.1986 r. Jaśkowa Dolina 27 – za ogrodzeniem własność: Skarb Państwa zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Wrzeszcz al. 100 lat nr 482 – orzeczenie z 15. Dz. 47.1984 r.41. Woj.1984 r.11. 488 miłorząb japoński wysokość: 21 m obwód: 214 cm wiek: ok.11. Gd.

Gd.1986 r. 120 lat nr 505 – orzeczenie z 10. Dz. wiek: ok. Gd. Gd. 47c – ul. 550 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk grupa drzew: sosny pospolite – 3 Gdańsk Oliwa szt. Gd. 55. 505 świerk pospolity wysokość: 35 m obwód: 309 cm wiek: ok. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Urz.1986 r.09. Słowackiego własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.11. Urz. Urz. 290 cm AWFiS-u wiek: ok. 508 buk pospolity wysokość: 25 m obwód: 315 cm wiek: ok. Urz. 150 lat nr 535 – orzeczenie z 10. Traugutta 92 w pobliŜu ZKPiG nr 17 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Woj. 143 .10. nr 16 z 28. CzyŜewskiego wysokość: 16–18 m – na zboczu skarpy na terenie obwód: 250.1987 r. 547 57. 278. Dz. 52. Woj. Urz.11. 504 dąb szypułkowy wysokość: 21 m obwód: 335 cm wiek: ok. Polanki 117 – przy boisku własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Urz. nr 16 z 28. Dz. naprzeciw ww.1987 r. Gd. Urz. Gdańska oddz. CzyŜewskiego 22 i 24 – naprzeciw ww. 100 lat nr 541 – orzeczenie z 10.1984 r.09. Woj.1984 r.11. 546 kasztanowiec zwyczajny wysokość: 18 m obwód: 284 cm wiek: ok.50.1986 r. 541 topola biała wysokość: 23 m obwód: 477 cm wiek: ok. Woj. Woj. 150 lat nr 508 – orzeczenie z 10. Woj.09.1986 r. naprzeciw pawilonu handlowego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. ul. 53.11. Gd. nr 16 z 28. Dz. Dz. CzyŜewskiego – w ciągu drzew. 535 sosna pospolita wysokość: 18 m obwód: 333 cm wiek: ok. 56. 180 lat budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 547 – orzeczenie z 6. Urz. Wielkopolska 16 obwód: 375 cm – na poboczu. nr 16 z 28.09. nr 16 z 28.11. 124b – 1 km na północ od ul.11. CzyŜewskiego 20 – przy krawędzi jezdni naprzeciw zakładu kamieniarskiego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.1984 r.10. 54. Dz. 130 lat własność: Skarb Państwa zarząd: AWFiS dąb szypułkowy Gdańsk Łostowice wysokość: 20 m ul. 100 lat nr 546 – orzeczenie z 6.1984 r.09. Woj. Dz. Dz.1986 r.11.1986 r. Woj. 51.1986 r. nr 16 z 28. nr 550 – orzeczenie z 6. nr 16 z 28.1987 r. nr 16 z 28.10.1986 r. budynków nr 504 – orzeczenie z 10. Gd.11.1984 r. Gd.

575 buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 23 m obwód: 305 cm wiek: ok. nr 11 z 16.02. Dz.11.1988 r. Polanki 19 .w ogrodzie od strony ulicy własność: prywatna zarząd: jak wyŜej nr 551 – orzeczenie z 6. Dz. Niepołomicka 18 – u podnóŜa wzniesienia. 551 dąb szypułkowy wysokość: 20 m obwód: 630 cm wiek: ok. nr 16 z 28.02. Polanki 117 – w pobliŜu warsztatu elektrycznego na terenie parku szpitalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Wrzeszcz ul.1988 r.1988 r. nr 11 z 16. 280 cm wiek: ok. Mickiewicza – przy stawie w pobliŜu budynku Instytutu Gospodarki Wodnej PAN własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. 558 jodła kalifornijska wysokość: 23 m obwód: 230 cm wiek: ok. Dz.1987 r. 200 lat nr 575 – orzeczenie z 17. Gd.1988 r. Urz. Woj. Gd. Woj. 90f – na wierzchowinie skarpy za budynkiem Dworu I własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.10. Wassowskiego – na skarpie powyŜej tej ulicy własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Oliwa ul. nr 11 z 16. budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. U. Dz.1986 r.02. 150 lat wiąz z kwitnącym bluszczem wysokość: 30 m obwód: 420 cm wiek: ok. Dz. Urz.1987 r. Dz. 559 sosny czarne – 2 szt. Gd.1988 r. Woj. 100 lat nr 558 – orzeczenie z 6.1988 r. Urz. nr 20 z 30.11.06. Urz.1988 r. 572 głaz narzutowy wysokość: 115 cm obwód: 610 cm szerokość: 130 cm długość: 240 cm nr 572 – orzeczenie z 17.10. A. Gd. 250 lat Gdańsk Łostowice ul. nr 11 z 16. Dz.1988 r. Gd. Woj. 61.06. Woj.58.10.06.06.1987 r. Woj. 59. Gd. Jesionowa 6a – na terenie posesji przy garaŜu własność: Skarb Państwa zarząd: Instytut Ziemniaka Gdańsk Oliwa park Oliwski im.06. wysokość: 19 m obwód: 88. Polanki 125 – na terenie Leśnictwa Renuszewo oddz. 577 buk zwyczajny (zrośnięty) wysokość: 20 m obwód: 500 cm wiek: ok. 95 lat nr 578 – orzeczenie z 17.1988 r.02. 144 . Gd. 65. 578 kasztan jadalny wysokość: 15 m obwód: 200 cm wiek: ok. 66. 130 lat nr 559 – orzeczenie z 6. nr 11 z 16.1988 r. 180 lat nr 577 – orzeczenie z 17. Polanki 117 – w odl.02. Woj. nr 11 z 16. Urz. Gd. 574 buk zwyczajny wysokość: 26 cm obwód: 350 cm wiek: ok. Woj. 5 m od trafostacji na terenie parku szpitalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. 63.1987 r. Urz.1988 r. Kręta 51 – na skraju skwerku naprzeciw nr 51 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 150 lat nr 574 – orzeczenie z 17. Dz. naprzeciw ww. nr 20 z 30.1987 r.11.1988 r. 60. Dz. 64.06.02. Woj. Gd. Urz. 576 nr 576 – orzeczenie z 17. Urz. 62.

100–150 lat buk zwyczajny wysokość: 23 m obwód: 332 cm wiek: ok. 585 dąb szypułkowy wysokość: 26 m obwód: 382 cm wiek: ok.06.06. nr 11 z 16. nr 11 z 16.1988 r.02.02.. 73. Woj. 584 klon jawor (ze zrośniętymi konarami) wysokość: 16 m obwód: 221 cm na wys. Urz. Woj. Dz. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie ścieŜki) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul. 158 cm wiek: ok. nr 11 z 16. nr 11 z 16. Gd. Dz.1988 r. 80 lat nr 580 – orzeczenie z 17. Gd. nr 11 z 16.1988 r. Gd.1988 r.02.1988 r. Woj.1988 r. 70. Urz. 180 lat nr 585 – orzeczenie z 17. 120 lat nr 584 – orzeczenie z 17. Dz.1988 r. Urz. Gd. 16 m obwód: 247. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie boiska) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 nr 579 – orzeczenie z 17.1988 r.06.06. 581 grupa drzew: cyprysiki groszkowe – 2 szt.1988 r. 580 grusza pospolita wysokość: 18 m obwód: 222 cm wiek: ok. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (przy ogrodzeniu parku) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul. Woj.1988 r. 150 lat nr 583 – orzeczenie z 17. Woj. Dz.06. Woj. Dz. 71. 582 nr 582 – orzeczenie z 17. 69. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie ścieŜki) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul. Gd.1988 r. 583 grupa drzew: buki zwyczajne – 2 szt.02. nr 11 z 16. Dz. odmiana czerwonolistna wysokość: 24 m obwód: 308. 579 klon jawor wysokość: 19 m obwód: 300 cm wiek: ok.1988 r. 72. Woj. Galaktyczna – po prawej stronie drogi prowadzącej do osady Owczarnia (naprzeciw nowych domków jednorodzinnych) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. szpilkowa wysokość: 18.06. Gd. nr 11 z 16. 160 lat Gdańsk Wysoka ul. 68. Urz. Urz. Dz. Galaktyczna – przy ogrodzeniu nieruchomości nr 29 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk-Wysoka ul. 86 cm wiek: ok. 150 lat nr 581 – orzeczenie z 17. 145 .67.06. odm. 312 cm wiek: ok.1988 r. Urz. CzyŜewskiego 29 – w zabytkowym parku naleŜącym do Centralnej Biblioteki AWFiS własność: Skarb Państwa zarząd: AWFiS Gdańsk Oliwa ul.1988 r.02. Urz. Gd.02.02.

150 lat 79. nr 11 z 16. 100 lat własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa nr 599 – orzeczenie ul.1989 r. Woj.04. 600 buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 22 m obwód: 310 cm wiek: ok. Woj. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Śródmieście Targ Sienny – przy kanale Raduni. Woj.04.04. Gd. Urz. Dz. Dz.1990 r. Targ Rakowy z 20.1990 r. Zwycięstwa z 29. Gd.1989 r.1988 r. Hallera 14 z 29. nr 11 z 16. Woj. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po lewej stronie boiska) nr 586 – orzeczenie z 17. 749 głaz narzutowy wysokość: 170 cm obwód: 1000 cm szerokość: 480 cm długość: 300 cm jesion wyniosły wysokość: 25 m obwód: 315 cm wiek: ok. 140 lat Gdańsk Oliwa ul. Woj. 751 perełkowiec japoński o dwóch pniach wysokość: 17 m obwód: 190. nr 10 z 13. 100 lat 81.1990 r.03. Urz.03. Dz. 599 77. własność: Skarb Państwa nr 13 z 12. nr 13 z 12.1990 r. własność: Gmina Miasta Gdańsk nr 13 z 12. Dz. 158 cm wiek: ok. 601 dąb szypułkowy wysokość: 19 m obwód: 402 cm wiek: ok. Zwycięstwa – park im.1989 r. Urz. Woj. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz nr 601 – orzeczenie ul. 112b z 29. 100 lat nr 751 – orzeczenie z 20. Urz. Urz. Urz. Urz.1989 r.04. Steffensa przy hali sportowej PG nr 13 z 12.1989 r. 200 lat nr 587 – orzeczenie z 17. 120 lat nr 750 – orzeczenie z 20.06. 76. 750 kasztanowiec zwyczajny wysokość: 20 m obwód: 360 cm wiek: ok.02. – na zapleczu budynku Poczty Dz.03. Woj.06.04.1989 r.06. 120 lat buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 17 m obwód: 415 cm wiek: ok. nr 10 z 13. 586 dąb czerwony wysokość: 25 m obwód: 310 cm wiek: ok. Polskiej nr 10 z 13. 739 80. – przy Centrum Edukacji Nauczycieli Dz. Woj.1990 r. zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Wrzeszcz nr 600 – orzeczenie al.1988 r.02.06. Dz. Urz. 82. Gd.1988 r. – park im. Dz. 75.04. Orkana 10 z 29. Dz. zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście nr 749 – orzeczenie ul. Gd.03. 146 .74. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 78.1990 r.1989 r. własność: Skarb Państwa zarząd: Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk Oliwa nr 739 – orzeczenie Leśnictwo Renuszewo – oddz. Gd. Gd. Woj. obok szafki elektrycznej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Wrzeszcz al.06. Urz. Gd. Gd. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po lewej stronie boiska) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul.06.1989 r. Gd. 587 buk zwyczajny (zrośnięty) wysokość: 24 m obwód: 470 cm wiek: ok.1988 r.

02. 87. nr 821 – orzeczenie z 17. Urz.1992 r. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 755 – orzeczenie z 20. 752 świerk zwyczajny obrośnięty winobluszczem wysokość: 22 m obwód: 265 cm wiek: ok.04.04. 37k na granicy z oddz.1990 r. 89.02. 128c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Lasy Komunalne m. 100 lat Gdańsk Oliwa ul. nr 7 z 14. Urz.02. nr 10 z 13.1990 r. 753 brzoza brodawkowata wysokość: 19 m obwód: 202 cm wiek: ok.03. Do Studzienki 37 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Wrzeszcz ROM nr 2 Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Gd. 821 miłorząb dwuklapowy wysokość: 15 m obwód: 230 cm 147 .04. Gd. nr 7 z 14. Woj. nr 10 z 13.1991 r. Woj. 755 grupa drzew: topole białe – 2 szt. Woj. Dz. Zwycięstwa – park im.83. Gd.1991 r.04. Woj. nr 7 z 14.1990 r. Woj. Gd. (jedna o trzech pniach) wysokość: 20 m obwód: 707 cm (375 + 380 + 330 cm) wiek: ok. 91. Urz. . Bytowska – przy potoku obok zabytkowej Kuźni Wodnej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Dz. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.02. Woj. Gd. Woj. nr 10 z 13. ul. Urz.1990 r. 807 nr 807 – orzeczenie z 25. Gd.1990 r. 700 m na południe od zabytkowej Kuźni Wodnej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Brzeźno ul. Woj.02. Gdańska oddz. Traugutta 11 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Wrzeszcz al. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.1990 r. Dz. Dz.1991 r.1991 r. Urz. Urz. Dz. 84.Gd.1992 r. 150 lat nr 754 – orzeczenie z 20. Woj. nr 5 z 28. Dz. Gd. 90.02. nr 5 z 28. 80 lat buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 25 m obwód: 340 cm wiek: ok. Dz. Południowa. Dz.1990 r. 806 głaz narzutowy wysokość: 160 cm obwód: 885 cm szerokość: 250 cm długość: 300 cm głaz narzutowy wysokość: 205 cm obwód: 710 cm szerokość: 175 cm długość: 260 cm głaz narzutowy „Głaz Borkowskiego” wysokość: 150 cm obwód: 950 cm szerokość: 250 cm długość: 310 cm lipa drobnolistna wysokość: 15 m obwód: 306 cm nr 806 – orzeczenie z 25. 85.1991 r.04. 808 nr 808 – orzeczenie z 25.04. 754 86. Urz. 88. 38 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.03. Gd. Bytowska – ok.03. Puławskiego – na skwerku nr 752 – orzeczenie z 20. 820 nr 820 – orzeczenie z 17. Dz. nr 10 z 13.04.04.02.1992 r. Urz.1990 r.1992 r. Urz.1991 r. 80 lat nr 753 – orzeczenie z 20.

1992 r.1992 r.02. Zwycięstwa – park im. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul.1992 r.02. 829 99. Urz. Woj. Gd. 97. Dz. Urz.1992 r. Woj. Dz. Dz. Urz. Woj. Gd. Grunwaldzka 529 nr 822 – orzeczenie z 17. nr 5 z 28. nr 5 z 28. 93. nr 5 z 28. Gd.92. Urz. nr 5 z 28. 3 Maja – nad torami kolejowymi (naprzeciw ul. Gd.02. Woj. A. nr 831 – orzeczenie z 17.02. 831 magnolia drzewiasta wysokość: 14 m obwód: 212 cm 148 .1992 r. Dz.1992 r.1992 r. Urz. Gd. nr 5 z 28. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. nr 5 z 28. Woj. 98.1992 r. Dz.02.02.02.1992 r. Urz. 94. 822 dąb czerwony wysokość: 25 m obwód: 348 cm Gdańsk Wrzeszcz al.02.02. Dz. Gd. 96 826 kasztanowiec biały wysokość: 30 m obwód: 330 cm nr 826 – orzeczenie z 17. Woj. Dz. nr 5 z 28. nr 5 z 28. A.1992 r.02. Dz.1992 r.02. 827 lipa drobnolistna wysokość: 30 m obwód: 320 cm nr 827 – orzeczenie z 17.1992 r. 95 825 platan klonolistny wysokość: 25 m obwód: 315 cm nr 825 – orzeczenie z 17. Woj.02. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. Gd.1992 r. Rogaczewskiego) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.02. nr 5 z 28. Dz. 824 kasztanowiec biały wysokość: 30 m obwód: 360 cm nr 824 – orzeczenie z 17. Gd. Woj. Urz. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. 830 grupa drzew: 1) sosna koreańska 2) sosna numelijska 3) modrzew europejski 4) cis drzewiasty 5) Ŝywotnik olbrzymi wysokość/obwód: 1) 14 m/115 cm 2) 15 m/121 cm 3) 22 m/342 cm 4) 9 m/120 cm 5) 13 m/140 cm cyprysik Lawsona wysokość: 22 m obwód: 212 cm nr 829 – orzeczenie z 17.02.02.02. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al.1992 r. Woj.1992 r.02. 823 kasztanowiec biały wysokość: 25 m obwód: 315 cm nr 823 – orzeczenie z 17. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Gd.02.1992 r.1992 r. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 830 – orzeczenie z 17. Urz.1992 r. 100. Urz.

1992 r.1992 r. 125f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.02. Dz. nr 5 z 28.02.1992 r.02. 836 106. nr 5 z 28. Urz.02. 13 m/148 cm. Dz.02. Gd.02. 840 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 273 cm 110. Dz. A. nr 840 – orzeczenie z 17. 107. Urz. Gd.1992 r. 189. Gd.1992 r.1992 r. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. nr 5 z 28. nr 5 z 28. Dz.1992 r.02. nr 839 – orzeczenie z 17. Urz. nr 835 – orzeczenie z 17. nr 833 – orzeczenie z 17. nr 5 z 28. A. Gd. Dz. Gd.02. 841 świerk pospolity wysokość: 40 m obwód: 339 cm nr 841 – orzeczenie z 17. Dz. Urz. Dz. nr 5 z 28.1992 r. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.1992 r.1992 r. 102.02. Woj. Gd. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Woj.1992 r. nr 5 z 28. Urz. Woj.1992 r. A.02.1992 r. Dz. 842 świerk pospolity wysokość: 40 m obwód: 305 cm nr 842 – orzeczenie z 17. Gd. nr 838 – orzeczenie z 17. Woj. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Mickiewicza nr 832 – orzeczenie z 17.02.02.1992 r. nr 836 – orzeczenie z 17.02.02.1992 r.101.02. Woj. Woj.1992 r. nr 5 z 28.02.1992 r.1992 r. 104 cm 3) 18 m/143 cm magnolia drzewiasta wysokość: 19 m obwód: 271 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Gd. Dz. Urz.02. 111. nr 5 z 28. A. nr 834 – orzeczenie z 17. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk nr 837 – orzeczenie z 17. Urz. Gd. 833 miłorząb dwuklapowy wysokość: 20 m obwód: 201 cm 103. 837 grupa drzew: 1) Ŝywotnik olbrzymi 2) cisy drzewiaste – 2 szt. 3) cyprysik nutkajski wysokość/obwód: 1) 23 m/219 cm 2) 13 m. 832 Ŝywotnik olbrzymi wysokość: 15 m obwód: 163 cm Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. nr 5 z 28. Urz. Woj. Woj. 158 cm 108. 839 sosna pospolita wysokość: 30 m obwód: 311 cm 109. A. nr 5 z 28. 834 modrzew europejski wysokość: 27 m obwód: 303 cm 104.02. Dz. Urz.02. 835 sosna wejmutka wysokość: 19 m obwód: 255 cm 105. Dz.02. Urz.1992 r. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. A. Gd. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Woj. 127c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Woj.1992 r. 838 grujecznik japoński (3 pnie) wysokość: 25 m obwód: 168 . Woj.02.1992 r. Urz. Gd.02. A. 149 .

12.1992 r. nr 5 z 15. 119. 144b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Hucisko.12.12. Woj.02. Dz. Urz.12.1995 r.1996 r. Gd. Gd.12. Woj.04.36 m 3) dwa Ŝywotniki olbrzymie obw. 925 buk pospolity wysokość: 30 m obwód: 377 cm nr 925 – orzeczenie z 15.12. Urz. 116.39 m 2) dwa bukszpany obw. Urocza 4 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Śródmieście nr 979 – orzeczenie z 6. Gd. Dz. Dz. 114.1996 r. Urz. 115. Woj. Dz.12. Dz. 923 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 299 cm nr 923 – orzeczenie z 15. Gd.12. Targ Rybny – na skwerze własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 117. 979 grupa drzew: 1) cis pospolity obw.25–0. nr 50 z 18. .12.Gd. Woj. Dz. 150 . Wały Jagiellońskie. 113.1995 r.34–0.98 m buk pospolity – odmiana czerwonolistna wysokość: 20 m obwód: 260 cm własność: prywatna zarząd: jak wyŜej Gdańsk Orunia ul. 155f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.1993 r. Urz. nr 5 z 28. nr 5 z 15.1995 r.36 m 4) trzy cyprysiki groszkowe obw.1995 r. 146a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.1996 r. 978 120. Gd. 843 daglezja zielona wysokość: 40 m obwód: 288 cm Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. Urz. 844 sosna pospolita wysokość: 30 m obwód: 318 cm nr 844 – orzeczenie z 17. Woj.12. 0. 924 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 361 cm nr 924 – orzeczenie z 15. Woj. Gd. nr 5 z 15. nr 50 z 18. Dz. 112a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz.1992 r. 922 sosna pospolita – forma kołnierzykowata wysokość: 27 m obwód: 270 cm nr 922 – orzeczenie z 15. Dz.1995 r. nr 9 z 20. 147a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Urz.12. Dz.02. Gd. Urz.1995 r.12. 0.67–0. Liczmańskiego 9 – w ogrodzie od strony podwórka nr 843 – orzeczenie z 17.30–0. 118.04.1992 r.02.1992 r. Urz.1995 r. Woj. nr 5 z 15. 874 miłorząb dwuklapowy wysokość: 20 m obwód: 200 cm nr 845 – orzeczenie z 6.1993 r. 0. 111l własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul.1996 r. nr 978 – orzeczenie z 6.112. 0. nr 5 z 28.02. Urz. Woj. Gd.1995 r. Woj.

126. 261 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Orunia ul. Nowiny 2 nr 1047 – orzeczenie z 10. Nowiny nr 1046 – orzeczenie z 10. 1059 dąb szypułkowy 128. Woj. Dz.04. 1047 dwa buki – odmiana czerwonolistna wysokość: 20 m obwód: 300 cm. Mierosławskiego.04. Urz.1998 r. Urz.04.1998 r. nr 18 z 24. Kubacza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. Urz. Gd.121.04.1998 r. 125. Rakoczego. Woj.04. nr 18 z 24.1998 r. Woj.04. 1060 dąb szypułkowy 129. 123. 125g/f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Dz. Dz. 124. Dz. Woj. róg ul. 1048 dąb szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 371 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Morena ul.1998 r. 1061 dąb szypułkowy 130. 1058 choina kanadyjska – 2 szt. 3 Maja (parking przy Urzędzie Pracy) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Wrzeszcz ul. 1046 dąb szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 522 cm Gdańsk Orunia ul. 70a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. róg ul.1998 r. nr 18 z 24. Urz. nr 18 z 24.1998 r.04. 122. 1049 jesion wyniosły wysokość: 27 m obwód: 348 cm nr 1049 – orzeczenie z 10. 114 własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Gołębiewo oddz. 1050 wierzba wysokość: 18 m obwód: 650 cm nr 1050 – orzeczenie z 10. Piecewskiej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Śródmieście ul. 125g/m/f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk nr 1048 – orzeczenie z 10.1998 r. Gd. Dz.04.04.1998 r. Urz.04. 127. 1062 lipa drobnolistna 151 . Gd. Gd.1998 r. Woj. nr 18 z 24. 127f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Gd.

Pom. nr 115 z 16.2000 r. nr 115 z 16.2000 r. 134. Dz. Woj. 116h własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. nr 115 z 16.2000 r. 139.12. Dz. Dz. Urz. Woj.131. 1094 wierzba wysokość: 11 m obwód: 700 cm nr 1094 – orzeczenie z 11. Pom. 1065 cyprysik Lawsona – 6 szt. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Oliwa ul. 126f/127f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 1098 lipa drobnolistna wysokość: 20 m obwód: 328 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 152 . Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Przymorze ul. Pom. Bytowska 5 własność: prywatna zarząd: Mirosław Bejma Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.2000 r. Urz. 1066 buk pospolity z soplówką jeŜowatą 135. Urz. nr 115 z 16. Nowiny 132.12. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Woj.12. 123h i 130d własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.12. ul.2000 r. 133. Urz.12.2000 r. Woj. 1096 wierzba wysokość: 26 m obwód: 535 cm nr 1096 – orzeczenie z 11.2000 r.12.12. 137. 138. 117c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. nr 115 z 16. 140. Woj.12. 1097 orzech włoski wysokość: 15 m obwód: 167 cm nr 1097 – orzeczenie z 11. Dz. Pom. Dz. 1063 sosna wejmutka Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 1095 wierzba wysokość: 26 m obwód: 460 cm nr 1095 – orzeczenie z 11. Urz. Pom. Czerwony Dwór 10/1 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. nr 1098 – orzeczenie z 11. 1064 daglezja zielona – 2 szt.2000 r.12.2000 r.2000 r. 1077 podgrzybek pasoŜytniczy 136.12.

Stara Twierdza – Wisłoujście własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Nowy Port ul. Woj.2000 r. 1100 grupa drzew: buki pospolite – 2 szt. Woj. 114 cm głaz narzutowy wysokość: 1. wysokość: 19. 145. nr 91. 144.2000 r.2000 r. Dz.12.2000 r. Woj. 132.12. Woj. zgodnie z rozporządzeniem nr 13/07 Wojewody Pomorskiego z 23 kwietnia 2007 r.12.2000 r. nr 115 z 16. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w województwie pomorskim (Dz. 147. ul. nr 115 z 16. Urz.30 m obwód: 672 cm nr 1103 – orzeczenie z 11. Dz. Stara Twierdza – Wisłoujście własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 148.141.12. 1099 buk pospolity wysokość: 20 m obwód: 328 cm Gdańsk Orunia park Oruński. Nowiny nr 1101 – orzeczenie z 11.2000 r. 1101 dąb bezszypułkowy wysokość: 25 m obwód: 356 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. 1941 topola biała PowyŜsze zestawienie zawiera stan na 31 grudnia 2006 r. Pom. Nowiny nr 1099 – orzeczenie z 11. Urz.2000 r. Pom. Urz. 150.12. 165 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia ul.12. 17. wysokość: 26 m obwód: 260. nr 115 z 16.12. nr 115 z 16. 143. Dz. Urz. nr 115 z 16. W 2007 r. Woj.2000 r.2000 r.12. Pom. 18 m obwód: 156.12. Diamentowa 6 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk Oliwa ul. 1102 grupa drzew: wierzby – 2 szt. poz. Woj. ul. Dz. Dz. Pom. Pom. 1434) na terenie miasta ustanowiono 16 nowych pomników przyrody.2000 r. 121.12. 19.2000 r.12. Tetmajera 7 nr 1102 – orzeczenie z 11. Pom.12. Pom. Urz. Nowiny nr 1133 – orzeczenie z 11. nr 115 z 16.2000 r. ul. 290 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. Urz. Dz. Nowiny nr 1100 – orzeczenie z 11. 153 . 1133 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński ul. Woj. 146. 1940 topola biała własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Nowy Port ul. 1103 grupa drzew: cyprysiki groszkowe – 5 szt. wysokość: 15 m obwód: 293. Urz. 142.

2001 r.B.05. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/51/2006 z 21. poz. rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 38.11.06.11. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/49/2006 z 21. 273 z 1991 r.1996 r. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/50/2006 z 21. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 13/2005 z 20. rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8.11. uchwała WRN w Gdańsku nr XVI /89/79 z 3.2003 r.12. rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. rozporządzenie Ministra tylko część w Środowiska z 21 lipca 2004 r.2006 r. rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 16.12.1994 r.11.2001 r.04. w uchwała Rady Miasta Gdańska nr IX/320/99 z 29.2005 r. 515 z 1959 r. tylko część w granicach miasta tylko część w granicach miasta 154 .11.1999 r. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8. poz. 91 z 1983 r.2006 r.06.01.2006 r.1994 r. poz. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 12/2001 z 7. Uwagi Mewia Łacha część rezerwatu poza granicami miasta źródliska w Dolinie Ewy Wąwóz Huzarów park krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy w granicach miasta 12% powierzchni parku oraz część jego otuliny obszary chronionego krajobrazu Wyspa Sobieszewska śuławy Gdańskie Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu Obszary „Natura 2000” ujście Wisły (kod obszaru PLB220004) Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005) uŜytki ekologiczne Dolina Dolnej Wisły (kod obszaru PLB040003) Fort Nocek murawy kserotermiczne Dolinie Potoku Oruńskiego Oliwskie Nocki Luneta z Pasikonikiem Prochownia pod Kasztanami Migowska Bielewa Łozy w Kiełpinie Dolina Czystej Wody część obszaru poza granicami miasta akweny w rejonie Portu Północnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XL/1537/05 z 27 października 2005 r.1979 r. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 12/2001 z 7.12. granicach miasta uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXVI/420/96 z 20. Inne formy ochrony przyrody Forma ochrony rezerwaty x Nazwa obszaru Ptasi Raj Podstawa ochrony rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 100. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8.1994 r. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 2/2003 z 9.

1999 r.05. Zoologiczny uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVI/506/99 z 25.2007 r.1999 r. Rezerwat Dolina StrzyŜy ustanowiony na podstawie rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 19/07 z 29.03.11.zespoły przyrodniczokrajobrazowe Dolina Potoku Oruńskiego Dolina StrzyŜy ogród zoologiczny (z sąsiedztwem) x Miejski Ogród „WybrzeŜa” uchwała Rady Miasta Gdańska nr IX/321/99 z 29.2001 r. uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXIII/1024/2001 z 29. 155 .04.

fragment lasu Morena (enklawa leśna miejsce gromadnego występowania ciepłolubnego gatunku po wschodniej stronie ul. ziołorośla i murawy na wystromionym zboczu doliny erozyjnej 7. 16. między ul. ziołorośli i zakrzewień. Sobieskiego) stanowisko bluszczu pospolitego. Rakoczego i Piecewską) zróŜnicowanymi skupieniami roślinności zaroślowej i płatów muraw. Wschodniej) Migowskie Wzniesienie (Morena. Dolina Samborowo i Dolina Zielona (na przedłuŜeniu ul. Abrahama) 5. 17. 15. 11. pomiędzy ul. Nowotnej na regeneracji wysokości Pustego Stawu) Międzywale Raduni i Motławy nadrzeczne szuwary i inne zbiorowiska roślinności z obecnością (międzywale Raduni i Motławy na kilku gatunków szczególnie rzadkich. Głogowa Skarpa koło św. Straszyńską i Tomczaka) Jaśkowe Bluszcze (Studzienka. 156 . waŜne miejsce rozrodu płazów Azymutalną i Radiową) Lasy w Dolinie StrzyŜy (dolina między obejmują płaty grądu gwiazdnicowego z pomnikowymi dębami Obwodnicą a Nowcem) szypułkowymi Leśne Bagno na Stogach (między ul. zwierząt i grzybów Łąki nad Jeziorem Wysockim wilgotne i podmokłe ekstensywnie uŜytkowane lub porzucone (na północ od Jeziora Wysockiego) łąki na północ od jeziora Mały Pusty Staw na Stogach zdegradowane układy torfowiskowe podlegające powolnej (na północ od ul. Cymbalaria Bastionu św. Bytowskiej) 4. 13. Forty Napoleońskie na Grodzisku Przedmiot ochrony XVII-wieczny bastion z rozległymi. eksponowane krajobrazowo. Borkowskiej. 10. nieuŜytkowanymi podziemiami – waŜne zimowisko nietoperzy gatunek charakterystyczny dla fortyfikacji. 20. ElŜbiety (bastion przy ul. Wojciecha (na południe od ul. Flora Cygańskiej Górki (wzniesienia po wschodniej stronie ul. Dolina Radości (wzdłuŜ ul. Podwale Grodzkie) 3. izolowane wzniesienie porośnięte między ul. 19. jedno z ostatnich torfowisk w zagłębieniu międzywydmowym Sówki a Pustym Stawem) pasa nadmorskiego. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną Lp. 14. Bastion św. 8. Nazwa/lokalizacja 1. Gertrudy (skrajny zachodni bastion przy Opływie Motławy) 2. Sobieskiego) 6. stanowisko (polana leśna Srebrniki. ostoja bogatej fauny i grzybów odcinku od mostu pod koleją na OstróŜku do mostu pod koleją na przedłuŜeniu ul. Rakoczego) chronionego grzyba – naparstniczki czeskiej Murawy Forteczne kompleks ciepłolubnych muraw z rzadkimi gatunkami roślin na Grodzisku oraz stanowiska kserotermofilnych owadów Piecewski Staw zbiornik wodny i otaczające go skarpy. 18. 9. z bogatymi. nasięźrzały pospolitej i purchawicy olbrzymiej dwie niewielkie doliny i ich zbocza z łąkami i lasami łęgowymi z płatami kwaśnej i Ŝyznej buczyny oraz grądu fragment wzgórza z pozostałościami ciepłolubnych zbiorowisk roślinnych i ciepłolubnej fauny stawonogów unikatowy krajobraz kulturowo-przyrodniczy XVII– i XVIII-wiecznych fortyfikacji wkomponowanych w strefę krawędziową wysoczyzny wraz z duŜym kompleksem semiparkowym zarośla głogów (unikatowe mieszańce 3 gatunków). od wieków towarzyszący człowiekowi cenne zbiorowiska łąkowo-źródliskowe z populacją pełnika europejskiego. jedyne znane na Pomorzu stanowisko chrząszcza z rodziny wachlarzykowatych Jaśkowe Parowy płaty traworośli. wzgórza kwaśna i Ŝyzna buczyna wzbogacona przez wyjątkowo obfite na zachód od ul.4. 12. chronionego pająka – tygrzyka paskowanego Rakoczego i Jaśkową Doliną) Karasiowe Jeziorka (oczka wodne w ostoja dla wielu rzadkich i ginących gatunków flory i fauny ciągu zagłębień międzywydmowych w rejonie Górek Zachodnich) Klukowskie Oczko (między ul. niewielki zbiornik wodny. ostoja wielu bardzo rzadkich gatunków roślin.

na zachód chronionej rzekotki drzewnej od osiedla Cztery Pory Roku) Salwinia w Owczarni śródleśne mokradło z oczkiem wodnym i licznie występującą (w lesie. pokład torfu zachód od lasu) Sobieszewska Pastwa pastwiska z gatunkami roślin słonolubnych oraz nadrzeczne i Szuwary (teren między Martwą Wisłą. Ŝarnowczyska. zróŜnicowanymi (w obrębie zespołu przyrodniczogatunkowo drzewostanami. na zachód od gajówki jedynych stanowisk kilku gatunków w Gdańsku. 25. 32. (Wyspa Sobieszewska. zróŜnicowanymi gatunkowo zaroślami i podrostem drzew. tajęŜy jednostronnej i pomocnika baldaszkowego występujące na Turystycznej. miejsce rozrodu duŜych populacji chronionych płazów i rejon lęgowy niektórych gatunków chronionych ptaków Rzekotka w Kowalach zarośnięte szuwarami rozlewiska na łąkach. 22. miejsce rozrodu (po gdańskiej stronie granicy. na północ od ul. na wysokości Ośrodka zboczu najstarszego pasa wydmowego Wypoczynkowego Melisa) 157 . Przegalińską) Stanowisko Ŝebrowca w Dolinie bogata flora leśna na częściowo erodowanej skarpie. ostoja zwierząt Kempingowej) Szuwary nadrzeczne szuwary trzcinowe z udziałem gatunków Wyspy Sobieszewskiej (prawy brzeg słonolubnych. 23. Wiciokrzew pomorski i tajęŜa k. na południowy zachód od występowaniem widłaka jałowcowatego w runie lasu. odizolowanymi stanowiskami ul. zakrzaczeniami i murawami krajobrazowego Dolina StrzyŜy) Smęgorzyńskie Bagno torfowisko tworzące się na istniejącym zbiorniku wodnym. ostoja dla zwierząt. zarośla wierzbowe. Bądkowskiego) Skarpa Potoku Siedlickiego stroma skarpa doliny zajęta przez zdziczałe dawne załoŜenie w KrzyŜownikach (skarpy na północ od parkowe z występującymi. waŜne miejsce rozrodu płazów Poligon w Jasieniu fragmenty niezainwestowanego obszaru: eutroficzny zbiornik (w rejonie ul. 27. gatunków leśnych Nowolipie) Skarpy nad StrzyŜą eksponowane krajobrazowo skarpy z bogatymi. szuwary o duŜej wartości ekologicznej i krajobrazowej Kanałem Młynówka i ul. szuwarów.21. na torfowisko przejściowe z gatunkami chronionymi: rosiczką północ od Owczarni) okrągłolistną i bagnem zwyczajnym Torfowisko w lesie na południe od śródleśne torfowisko przejściowe z masowym występowaniem Smęgorzyna (w lesie na południe od ul. na wschód od Obwodnicy. bardzo rzadki w kraju – Ŝebrowiec górski dolinki Doliny Radości) Szuwar w Przegalinie (na południe od nadrzeczne szuwary trzcinowe z udziałem gatunków ul. Przegalińskiej. płaty ciepłolubnych zbiorowisk murawowych. 31. Jasieńskiej) wodny zbiorowiska leśne. fauny i grzybów Kolbudzkiej) Torfowisko koło Owczarni (w TPK. (na południe od ul. 36. 29. 28. na populacją wodnej paproci – salwinii pływającej południe od Centrum Osowa Sierpnice Suchanina (strome skarpy jedyne znane stanowisko sierpnicy pospolitej w obrębie bocznego rozcięcia doliny Potoku Trójmiasta i okolic. w tym Radości (południowe zbocze bocznej górski gatunek. 34. Gostyńskiej. ostoja urozmaiconej Goplańskiej. 35. 30. w tym Tuchomskiej. Piekarniczej) 37. 33. zarośli łozy i brzeziny mszarnej. 24. tkwiące wśród innych muraw ciepłolubnych Siedlickiego w rejonie ul. na zachód od ul. 26. na ostoja urozmaiconej fauny i grzybów. obecna dobrze Sulmin) zachowana warstwa torfu Turzyca drŜączkowata Lasów Oliwskich stanowisko rzadkiego w regionie gatunku – turzycy (w TPK na południe od Doliny Radości) drŜączkowatej Uroczysko na południe od Smęgorzyna dawne osuszone i zalesione torfowisko z masowym (w lesie. słonolubnych. Orlinek stanowiska roślin chronionych: wiciokrzewu pomorskiego. w rejonie ul. szuwarowe. na wschód od ul. ostoja zwierząt Martwej Wisły w rejonie Sobieszewskiej Pastwy) Torfowisko siedliska hydrogeniczne i związane z nimi zbiorowiska w Kiełpinie Dolnym (na południe od ul. Kartuskiej. cenna gajówki Sulmin) ostoja zwierzyny (przy ul. torfowców i innych roślin rzadkich i chronionych.

na wysokości ul. Ikara) stara wydma o duŜych walorach krajobrazowych. miejsce rozrodu płazów oraz Ŝerowisko i wodopój dla nietoperzy niewielki zbiornik wodny. Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej (między ul. Wydma w Górkach Zachodnich (Źródlana Góra. Stogi a Wisłą Śmiałą) 42. Abrahama 40. na północ od ul. na wysokości Ośrodka Wypoczynkowego Melisa) 43. Wyrobisko na przedłuŜeniu ul. Zimoziół północny Wyspy Sobieszewskiej (na północ od ul. największy w Gdańsku kompleks nadrzecznych szuwarów trzcinowych o duŜej wartości ekologicznej i krajobrazowej z obecnością kilku gatunków roślin słonolubnych stanowisko gatunku chronionego w pasie najstarszych wydm niewielki zbiornik wodny z licznymi gatunkami chronionymi. śabi staw w Owczarni (w rejonie przejazdu nad Obwodnicą i na wschód od niej) 44. śabi stawek przy Obwodnicy (na wschód od Obwodnicy. z siedliskiem cennej murawy napiaskowej (w tym rzadkiego gatunku trawy – kostrzewy poleskiej) i roślinami chronionymi w lesie sosnowym odsłonięcie z osadami porwakowymi ściany z odkrytymi przekrojami geologicznymi strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej zrenaturyzowany refulat. miejsce rozrodu chronionych płazów 158 .38. Turystycznej. Łowickiej) 39. Wyrobisko poeksploatacyjne w rejonie ulicy Polanki 41.

1415–1465. zespół kościoła parafialnego pw. Puszkina. 1709. XVI w. XVIII–XX w.1967 718/A-1079 4.1971 544/396 6. ul. Cystersów 7.1967 ul.1971 1093/937 4. Czarna zespół ruralistyczny przedmieścia Św.1982 970/829 30.02. ul.1969 442/317 27. św.) Lp. św. 5.09. Kartuska 186 1486–494 XVI/XVII w.09.09. Nowiny 2 X–XX w. Ks. Gdańsk Wrzeszcz Własna Strzecha.5.04. 3.07. XIX w.1984 ul.05. św. zespół kościoła parafialnego pw. 1768–1770 XVI/XVII w. 4.10. Gdańsk Wrzeszcz Grunwaldzka.05. 2 poł. Zwycięstwa park Oruński ul. Jakuba kościół parafialny pw. 6. XV/XVI w. św. 9. 1895–1905 XVII–XX w.1967 418/292 24.07. Wojciecha wielka aleja ze szpalerami drzew al. układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie zespół urbanistyczno-krajobrazowy zabudowy Jaśkowej Doliny kolonia domów robotniczych fundacji ulice: Bracka. ARCHITEKTURA SAKRALNA 1. karmelitów) pw. Ducha Świętego (Kaplica Królewska) 3. św. Katarzyny zaułek św.1981 1119/964 10.1986 411/285 24. ul. Góreckiego 18 1856–1858 1925 1920 1920 XIV. 1 poł. Podmłyńska 159 .02. układ urbanistyczny miasta Gdańska 2. Jadwigi dom parafialny dawna plebania budynek gospodarczy kościół parafialny (obecnie rektorski) pw.02.06. 7.1979 961/820 23. XIII. 2 poł. kościół parafialny pw. kościół filialny pw. zespół kościoła parafialnego pw. UKŁADY URBANISTYCZNE I KRAJOBRAZOWE 1.10. Bartłomieja 1 ul.02. 8. XIV. Franciszka z AsyŜu: – plebania – budynek gospodarczy 4. 1894–1896 15/8 11. Świętojańska 8.1967 417/291 24. Brzegi 49 1722–1726 1826 1777 544/395 6.1985 490/276 25. XII–XX w. Św.07.07. 1678–1681 1904–1906 427/302 24. Wykaz zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (stan na 31 grudnia 2006 r.1979 985/847 18. XVIII–XX w. Nazwa Adres Datowanie Nr rejestru nowy/stary data wpisu A.02. Bartłomieja 2. św. Jana kościół parafialny (obecnie oo. XIV. Ignacego Loyoli plebania dzwonnica drewniana 5. Olszewskiego kolonia domów robotniczych fundacji ulice: Miedziana. św.1995 6. dr Abegga.1976 1013/846 8. B.1967 1062/888 30. dr Abegga. XV.1971 544/397 6.1947 850/730 14. Ducha ul.09.

13. XV.1972 464/272 24. XV w.1972 124/567 30. XVIII w. 1645.1988 65/1061 31. XVII w. 1343– 1361. św.02.1972 690/565 30. BoŜego Ciała dawna plebania (obecnie dom mieszkalny) dom mieszkalny dom mieszkalny dom mieszkalny dom mieszkalny dawny cmentarz 15. 3 Maja 21b ul. Piwna ul. św.1988 65/1061 31. Mireckiego 3 XIII w. pocz. św.1972 65/48 16.1983 11. palotynów) pw.9.1972 124/464 22.09.11. Ducha prezbiterium i fasada kościoła szpitalnego szpital św. 3 Maja 21d ul.1971 777/658 1647 464/471 17.10. 3 Maja 21c ul. ul. 2 poł. ElŜbietańska 1 XIV w.1972 124/567 30. Walentego zespół kościoła parafialnego pw. ElŜbiety kościół szpitalny (obecnie ks. 545/398 6.02.06. XVI w. Najświętszego Serca Pana Jezusa: – kościół – plebania – ogród zespół kościoła parafialnego pw.. Wojciecha kościół plebania 14.03. Najświętszej Marii Panny (Bazylika Mariacka) kościół ul. U Furty XIV w.1972 252/152 2.1971 545/399 6. XVI– XIX w. Piotra i Pawła kościół mur cmentarny (dwa odcinki)` z dwoma bramami kościół parafialny pw. kościół pw. 17.1972 1017/873 4.1961 215/473 17. ul. Plebania 9 ul.1956 65/1061 31. 1900–1910 124/7 11.10. ul.10. zespół kościoła parafialnego pw. 3 Maja 21 ul. XV/XVII w. św.1961 12. Tobiasza ul.11.12. Łagiewniki 1432–1437. 690/564 30. 3 Maja 21 ul. 3 Maja 21a ul. 160 . św.1959 124/567 30. Podkramarska 5 plebania plebania (Dom Ferberów) plebania brama cmentarna 10. ElŜbiety szpital św.1968 1380–1596. 16. Plebania 7 ul. 215/116 8. XIX w. zespół szpitala pw. św.09. śabi Kruk 3 XIV. 1846 1752–1754 ul. 1688 1762 1866 1786 1865 1861 XVII–XIX w. 1517–1518 1517–1518.11.11. 1652 Gdańsk Matarnia Trakt św. 3 Maja 21 ul.11.12. św. zespół kościoła pw.1988 65/1061 31.10. XIV–XV w.1988 XV.06. ElŜbiety (obecnie klasztor ks. XVIII.1988 65/1061 31. XIX w. Plebania 8 ul.10.11.12. Wojciecha 440 XIV. palotynów) kościół szpitalny ul.04. Ducha zespół szpitala pw.1956 65/48 16.

1819 ul.1973 771/651 15. XIV.1200. 1689–1691 koniec XVII w. 1 poł. ElŜbietańska 9/10 1482–1492. Oliwska 2 22. 2 poł. Trójcy 1 ul. morski kościół misyjny oo. oo. Adama Mickiewicza) 1639. 1637. św.01.10.11.04.1971 64/327 27.04. Kapucynów pw. Oliwa.04. 1847 1482–1499. XVI. kościół parafialny oo. kościół menonitów (obecnie Zjednoczony Kościół Ewangeliczny) kościół pw.04.11.1972 24. 1760 15. 1 poł. XVII– XIX w. XVII/XVIII w. franciszkanów pw.1971 64/361 20. 1754–1756 1474–1488. 1430–1514. XIX w. XVII/XVII w. pocz. Cystersów 15 ok.1971 64/366 20.07. dominikanów pw. Św.10. Św.10. św. XVII w. ul.1957 ul. Trójcy Świętej klasztor (obecnie Muzeum Narodowe) dom galeriowy ul.11.10. 2 poł. Józefa (obecnie misjonarzy Oblatów Matki Boskiej Niepokalanej) klasztor brama 133/72 18.1971 70/51 23.1971 64/363 20. Menonitów 2 ul.. 25. XIV/XV w. 1867–1872 XVII–XVIII w.04. św. Jakuba zespół klasztorny ss.1985 ul. 771/652 15. cystersów kościół pocysterski (obecnie katedra pw. zespół klasztorny oo.1971 64/19 24. Opacka ul. 1723 XVIII.1967 19.1971 1092/936 04. ul. Trójcy Świętej) klasztor pocysterski z kruŜgankami i kaplica NMP mur klasztorny (odcinki pomiędzy katedrą a parkiem) stary pałac Opatów nowy pałac Opacki szafarnia stajnia (wozownia) Spichlerz Opacki palmiarnia w parku Opackim Dom Bramny park Opacki (obecnie park im. Gościnna 15 1818–1819 1820–1823 161 . 1902–1904 21. 64/47 14. 2 poł.03. Cystersów 15 20. 1555–1585. XVII w. XIII w.1956 64/47 14.1973 771/650 15. Brygidy fragment muru dawnego klasztoru zespół klasztorny oo. ul. XVII w. Trójcy 4 ul. karmelitów kościół parafialny pw. brygidek kościół parafialny pw. Świętojańska 72 XV w.1973 717/594 20. Grunwaldzka. Opata Rybińskiego. św. XV. 23. ul. ul.18.04. Mikołaja 1 poł.1967 64/1 15.04. Toruńska 1 ul.04. Stary Rynek Oliwski 15 ul.1973 440/315 27.1971 64/362 20.1956 64/361 20. XV w.02.02.12. XV–XVIII w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul.10. Profesorska 17 koniec XIV.1971 133/368 20. Niepokalanego Serca Maryi zespół klasztorny oo. Cystersów 11 XVI.1959 64/364 20.1973 773/654 15. XIII. franciszkanów kościół parafialny pw.12.1959 133/367 20. XIV. koniec XVIII w.

Grunwaldzka 517 Gdańsk Św. XX w. koniec XIX w. 1880 koniec XIX w. 1 ćw. 1 ćw.26.1957 768/647 15. 1053/905 21.1972 690/566 30. 1 ćw. 2 poł. zespół dawnego domu pogrzebowego : ul. Andrzeja Boboli (obecnie katolicki) − pastorówka (obecnie plebania) ul. 6. 31. 3. Bytowska 4 koniec XVIII.1984 716/593 20. Traugutta 45 − kaplica i krematorium (obecnie katedra prawosławna) − kostnica (obecnie dom parafialny) − budynek gospodarczy i kostnica (obecnie plebania i dom parafialny) − budynek mieszkalny − ubikacje (obecnie pomieszczenia gospodarcze) kościół parafialny pw. Agrarna 2 ok. św.05. Zbawiciela ul. XX w.1973 5.2000 C. synagoga Ŝydowska (obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna) kapliczka przydroŜna kaplica na górze przy kościele św. Mickiewicza 11 1142/993 10. zespół dworsko-parkowy Matarnia: − dwór − obora − chlewnia − park z aleją dojazdową 2. XIX/XX w. ul. Goplańska ok.1981 4. ul.11. dwór zespół dworsko-parkowy „Ludolphine” − dwór − park − oficyna dworu − budynek gospodarczy I − budynek gospodarczy II − piwniczka zespół dworsko-parkowy: – dwór – park Dwór Królewskiej Doliny zespół dworsko-parkowy Kiełpino Górne: – dwór – oficyna dworu – park ul.06.09. Wojciecha wieŜa kościoła pw. św.02. 32. 1800 2 poł. XIX w.1996 koniec XIV w. CzyŜewskiego 29 XIX/XX w. 1914–1916 1446/1096 22.12.1972 997/851 12. Partyzantów 7 ul.1986 162 . 841/726 7.10.11.1987 692/569 30.10.1971.11. 29. XIX w. 1580/A-1142 8. Zaroślak 1927 XVIII w. XX w.05.1975 841/978 26. 78/76 12. Bytowska 1 ul. Barbary ul. koniec XVIII XIX/XX w. 30. 28. 27.1972 558/423 30.10. ul. ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE 1.02. Długie Ogrody 19 zespół ewangelickiego Kościoła Chrystusa w Nowych Szkotach: − kościół parafialny pw. Wojciech ul. Do Studzienki 36 ul. XVIII. 1 poł. 1880 1695–1696 początek XX w.03.1994 1708/A-1212 19. XX w. 1 poł.

02.7.10. 15.07. pocz.12.1947 17.1993 1050/901 4.1969 16/15 15. dwór dwór Olszynka ul. Trak św.1967 447/325 27. Jaśkowa Dolina 17 (dawny 9) ul. Swojska 13 ul.1971 770/649 15. Nowiny 2 ul. Wojciecha 294 XVII. lata 30. Podgarbary – stajnia. XIX w. Grunwaldzka 5 1814 775/656 15.10. Dwór „Mon Plaisir” ul.10. poł. 1600. Kieturakisa 1 (dawna ul. koniec XVIII.1973 1429/1095 09. Piecewska 27 – dwór – relikty załoŜenia parkowego zespół Dworu Miejskiego: ul. Polanki 119/121 19. 1620 447/324 27.. 11. 1625. 18. 9. XIX–XX w. Śluza 10) ul. 1800 1802 2 poł.10. Leczkowa 21 2 poł. pocz. XVIII w.07. XX w. zespół dworsko-parkowy Uphagenów: ul. zespół Dworu V (Anielski Dwór): – budynek południowy – budynek północny Dwór IV ul.dom mieszkalny na fundamentach dawnej karczmy .07.1981 560/425 30. XVIII. budynek południowy 718/595 20.12. 1930 Trakt św. 1800 k. XX w.dom mieszkalny na fundamentach dawnego zajazdu "Pod Świńskimi Głowami" d/ park ul. podcieniowy – stajnia/obora – stodoła c) zespół dawnego zajazdu: .1972 767/646 15.02. XIX/XX w. XIX w. budynek zachodni (obecnie biura i magazyny) – stajnia. zespół dworsko-parkowy: – dwór – fragmenty parku dwór Uphagenów dwór Młyniska dwór zespół rezydencjonalny dworu Ferberów: a) zespół dworsko-ogrodowy: – dwór – ogród b) zespół folwarczny: – dom mieszkalny. Wojciecha 320 13.1972 491 / 277 25. XVIII w.11. 14. Olszyńska 27 XVII. XIX w.02.1984 8. 1626. Wojciecha 293 1 poł.1982 ok.. Wojciecha 292 1937 1938 1938 Trakt św. 10. Polanki 122 163 . Polanki 117 koniec XVIII w.1967 715/592 20. XVIII. 1855 ul. 12. koniec XVIII w. 16.1973 990/835 23. ok. Trakt św. XIX w.1973 1015/869 14.12. ok. zespół Dworu III: – dwór – park ul. ok.

Dwór Srebrzysko zespół dworsko-parkowy „Studzienka”: – dwór – stajnia (obecnie budynek mieszkalny) – załoŜenie ogrodowe z grotą. Traugutta 96 koniec XVIII. Traugutta 94–96 ul.12. Polanki 124 koniec XVIII w.10. 1109/956 2. Wartkiej i Targu Rybnego ul. zespół dworsko-parkowy „Kuźniczki”: ul. XIX/XX w. 135/74 18.1947 ul. Wajdeloty 13 – dwór – park zespół parkowo-ogrodowy w Migowie ul.04. Szeroką Targ Węglowy ul. 4. baszta Jacek baszta Łabędź baszta NaroŜna baszta Na Podmurzu baszta Słomiana brama Chlebnicka zespół przedbramia ul.04.11. pocz. Latarniana.12.07. XIX w. Podwale Staromiejskie. 1556 po 1454. zespół Dworu II „Quellbrunn”: − dwór − oficyna wschodnia − oficyna zachodnia − budynek gospodarczomieszkalny − budynek gospodarczomieszkalny − kaplica cmentarna zespół Dworu I „Mon Brillant” – dwór – park zespół dawnego Dworu Przymorze: – relikty (piwnice) dworu – załoŜenie parkowo-ogrodowe – pawilon parkowy ul.02. XVIII w. 7. Długiej: − wieŜa Więzienna − Katownia − budynek więzienny − mur szyi przelotowej ok.1967 445/320 27. D..1960 494/334 1.1983 779/660 15. 420/294 24.10. ławką 25. 757/636 28. 22.1959 2. FORTYFIKACJE 1. po 1343. 2 poł.1973 769/938 9. XIX w. Traugutta 94 ul.1969 1377. Na Zamurzu i Targ Węglowy ul.02.1972 ul.11.09.1968 428/303 24. kolumnami. ul. XVIII w.02.1960 466/261 29.1973 23.1985 2 poł.1967 192/114 7.1986 984/845 25. Srebrniki 1 ul. XIX w. XV. 3. XVIII 17/16 15.20. 1440. 779/879 2. XVIII w. 164 . XV w. XIX w.1967 193/115 7. 2 poł. 21.1973 776/657 15. Pomorska 68 1 poł. Pańska róg ul. 8. 769/648 15. XIX/XX w. XV–XVII. Polanki 125 koniec w. 26.1981 pocz.05. 1 poł. Myśliwska 40 2 poł. 1 poł. XIX w.10. XV w. 1343. XVIII w. Chlebnicka 21 Targ Węglowy XIV/XV w.11. 24.02. zespół średniowiecznych murów obronnych Głównego Miasta wzdłuŜ ulic Podwale Przedmiejskie. Ogarna między Basztą Jacek a ul. 5. 6. XVI w.

29.02. Stągiewna 20. ok.02. Strzeleckiej. Ogarna 12. 19. pocz.1968 473/265 165 . 13. Przybój. 14.1968 448/326 27. rejon ulic: Zakątnej. 1710.02.9. koniec XIV. 1570.1967 451/330 27. 1957– 1959 1460–1461 1626 od 1487. XV w.1967 421/295 24. 1886 1612.1967 439/314 27. Ducha baszta bramy Kotwiczników ul.1967 432/307 24.02.02. 1810. XV.1967 430/305 24. poł.04. 1655–1656 koniec XVI w.1968 419/293 24. XIX w. 1655– 1656. Bogusławskiego 1 Długi Targ 24 ul. Długie Ogrody ul. XV w. Rzeźnicka ul.06. Pohulanka pl. 1831. 1655–1556. Świętojańska 1 Ul. Długie PobrzeŜe ul. 17.02.1967 471/263 14. 23. XVIII/XIX w. 475/266 14. 1630. 1361. ok. XIX w. 474/268 14.02. Podwale Grodzkie (Wały Jagiellońskie) rejon ulic: Nowe Ogrody. Stoczniowców. 1443– 1444.06.02. 1517–1519 444/319 27.02. Dolna Brama ul. Kurkowej ul. XVII.1967 437/312 27. śabi Kruk ul. Długie PobrzeŜe 16. XVIII/XIX w.1967 429/304 24. 158688 1564-68.1967 419/322 27. Długa ul. Mariacka ul. Straganiarska ul. XIX w.02. rejon ulic 3 Maja.06. XIX w. XVII. Pohulanka ok. pocz.1967 132/71 18. Słowińców. brama Krowia ul.1967 435/310 27. 10. XX w. Wałowy nad Opływem Motławy 1574-75. 1563–1567.1967 467/262 29.02. Dąbrowskiego rejon ulic: Stawki. 27. 31.1971 453/332 27. 1800 1367. ok. koniec XIV. XVIII. Górka. 1482–1483 2 poł.10. baszta Biała brama Nizinna baszta Pod Zrębem zespół baszt bramy Stągiewnej: – Wielka Stągiew – Mała Stągiew brama WyŜynna brama Zielona brama Złota brama śuławska bastion św. 24.02. Gertrudy zespół bastionów Dolnego Miasta: − bastion Królik − bastion Miś − bastion Wilk − bastion Wyskok − bastion śubr zespół szańca Biskupiej Górki z lunetami: − bastion Zbawiciela − bastion Pośredni − bastion Ostroróg − bastion Vigiliance szaniec Grodziska z lunetą Reduta Napoleońska 26.1968 30. brama św. brama Mariacka brama Straganiarska brama Świętojańska brama śuraw nad Motławą ul.1959 553/418 30. 1378.02. Dąbrowskiego. 1648 1628 1554–1557. Na Stoku. 1621–1636 25.06. ok. 21. zespół północny bastionów doliny Nowych Ogrodów zespół południowy bastionów doliny Nowych Ogrodów bastion św. 28. XIX w. ElŜbiety ul. Kotwiczników 20 1.02.1967 441/316 27.1968 472/264 14.1967 443/318 27.1967 11.02. 18.. 2 poł. ul. 3 Maja (Grodzisko) 1655–1684.12. 15. 22.

OBIEKTY UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. 1720 1562–1563 1 poł.1967 426/301 24.07. rejon ulic: Zamiejskiej. 8. XVII w. ul. Teatralna 2.02. Wałowy 15 pl.1967 1383/1090 12. XIX w. Sieroca 6 Wały Jagiellońskie 38 ul.1967 415/296 24. 1487–1494.07. po 1577. 14. Nowe Ogrody 27 Wały Jagiellońskie 1 ok.1993 1476–1481.12. XVIII/XX w. 34. Szaniec Jezuicki 33. Zdrojowa 2 ul. 1616–1617 1606–1633. 37. 7. 3. XVII.1968 pocz. XVII w. 36. zespół Reduty Biskupiej Górki: − koszary − budynek oficerski przy koszarach − wartownia wschodnia − wartownia zachodnia zespół twierdzy Wisłoujście: – latarnia morska w forcie Carre – wieniec działobitni wokół latarni morskiej – kamieniczki wokół wieńca działobitni – koszary w forcie Carre – fort Carre – szaniec wschodni – kazamata w forcie Carre Kolonia Anielinki.1967 433/308 24. XVII w. XVII/XVIII w. 1378–1382. 1 poł. 1552. XIX w. 1602–1605 1707/89 18.1972 166 .11. 1584–1602 1624–1626 pocz. Korzenna 33/35 Długi Targ 1 poł.1968 477/269 14. Wielka Zbrojownia: – Wielka Zbrojownia 1 studnia przy elewacji wschodniej Wielkiej Zbrojowni Mała Zbrojownia Laboratorium Forteczne w zespole Małej Zbrojowni Targ Węglowy ul. XV w.02. Ratusz Głównego Miasta Ratusz Staromiejski zespół Dworu Artusa: – Dwór Artusa – fontanna Neptuna 5. 1587–1589 465/271 25. Szkockiej ul. Biskupia 1866 poł.10.1967 413/287 24.1967 1643–1645. Jerzego przytułek dla sierot i starców portal i kamieniarka szczytu dawnego sierocińca zespół dawnego Domu Zdrojowego w Brzeźnie: dom Zdrojowy park Zdrojowy dawna siedziba Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej zespół dawnej Komendantury Garnizonu Pruskiego : – siedziba Głównego Garnizonu i siedziba Komisarza Ligi Narodów Targ Węglowy 27 ul.02.02. 1 poł. 1910 1898–1903 1060/903 11. Wałowy 15 454/323 10. XVI.06.1984 600/476 17. 10.05. Wisłoujście 1482. 4.1959 35. 6.02.1967 432/1141 29.06.32.1968 476/267 14.1967 434/309 24. XIX w. 1549 XIX/XX w. 1833 1886 432/307 24. Tkacka pl. XIX w.06. Długa 46 ul. 1698–1699.1968 119/97 13.04.1995 E.12. Stara Apteka ul. 9. Dwór Bractwa św.1959 412/286 24.02. Cienistej.06.

04.1997 1211/1031 9. 14. Bogusławskiego 2 ul. 18.10. Podwale Grodzkie 1902–1905 600/1014 19.02.09. Starowiślna 2 ul. Narutowicza 11/12 1896 1 poł. 17.1999 1591/1146 23. 24.1971 969/828 30. gospodarczy – skład węgla − dawny dom mieszkalny palacza − portiernia I (wschodnia) − portiernia II (zachodnia) Szkoła Realna św. 16. 19.06.1979 23. XIX w. 25.1988 1251/1033 24.12. Okopowa 3 ul.1996 167 . kas kolei elektrycznych − bud. Obrońców Poczty Polskiej ul.04. 1900 1880 1547/1121 27.1988 1603/A–1153 5. 1900 20. 22.04. Wały Piastowskie 6 ul.08.1988 963/817 30.06.1993 1058/902 15. przychodni lekarskiej i hotel − bud. poczty − bud. 21. Brzegi 50 A.04. Lastadia 2 ul. Okopowa 9 ul.1967 557/422 30. Piotra szkoła szkoła katolicka i ewangelicka dawne koszary piechoty Nowe Ogrody 30–34 pl. Kartuska 128 ul.1984 422/297 24. 15. 12.1995 1689/A-1202 18. plac Dominikański 1 ul. 26. Okopowa 1 ul.1988 555/420 30.05.10.1979 1834–1837 1904–1905 1905–1906 1905 1903–1905 1912–1914 ok.1995 1565/1130 3.02. magazynu − bud.10.– stajnia – ogrodzenie – park 11. socjalny hala targowa karczma zespół urbanistyczny zabudowy Politechniki Gdańskiej: − Gmach Główny − Instytut Chemii − Instytut Elektrotechniczny (obecnie Wydział Elektryczny) − laboratorium maszynowe z kotłownią − bud. 51 ul. Dyrekcyjna 2-4 ul. budynek Sądu Wojewódzkiego budynek Poczty Polskiej dawne gimnazjum dawny Prowincjonalny Bank Ziemski dawny Bank Rzeszy kamienica mieszkalna prezydium policji budynek Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych zespół Dworca Głównego: − Dworzec Główny − bud.1996 1650/A-1177 18.1971 1253/1037 24.05.09. Łąkowa 2 1902–1904 1902 1827/28. 13. 1900–1904 1230/1030 25.

1570 1569-70 1570 976/833 8. Bałtycka 16/17/30/31 18/19/28/29/ 20/21/26/27 22/25 ul. 4.1996 1676/A-1195 30.06. Grunwaldzkiej. trzy zespoły budynków wchodzące w skład dawnych koszar : zespół I – nr 1 – budynek sztabu – nr 2 – bud. Piramowicza 1 rejon ulic : Słowackiego.1999 1753/A-1229 29.1959 760/639 168 . ul.27.murowane ogrodzenie oraz 6 bram wjazdowych oraz 6 furtek 32 dawny sierociniec 1577/A-1143 16.09.2004 ul.1959 758/637 28.1972. Bytowska 2 ul. Szymanowskiego 1902–1904 1909–1912 1898–1900 1893–1896 1900–1903 Szkoła Realna i Progimnazjum „Conradinum” 31. zespół domów rybackich Jelitkowo. Jaskółcza 1/3 1905 1607/1155 13.1987 2.09. ul.01.1979 116/6 12.1998 1700/A-1207 20. Chrzanowskiego. 3.1996 28. Jaskółczej Biblioteka Miejska poczta ul. 6.1972 140/90 18. 759/638 28.11. 1572 ok.2005 F.11. Brygidki 14 ul. Wałowa 15 ul. 30. zespół dawnej łaźni miejskiej: – budynek łaźni – dom palacza – ogrodzenie dziedzińca łaźni od ul. Chlebnicka 1 " " " 11 16 24 1884–1904 1190/989 27. Batorego 26 1906 1759/A-1253 15. XVIII/XIX w.12. dom mieszkalny dom mieszkalny kamienica kamienica kamienica „Dom Angielski” kamienica XVIII w.12. BUDYNKI MIESZKALNE 1. 5. 29.10. Grunwaldzka 108 ul.12.12. gospodarczy – nr 6 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 7 – zbrojownia i posterunek straŜy poŜarnej – nr 9 – stajnia z ujeŜdŜalnią zespół II – nr 29 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 30 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 31 – zbrojownia i posterunek straŜy poŜarnej zespół III – nr 39 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 49 – zbrojownia – nr 51 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 52 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 32 – kasyno . 7.12.

36.1971 589/457 27. 32. pocz. XX w. XV w. 25.01.1969 657/532 14. 15.11.09. 2 poł. 1765 1759 ok.01.1972 590/458 27.1973 764/643 6.1967 588/456 27. 14. 1500. ok. pocz.01. 18. ok.11.1967 585/453 27. 29.1972 502/283 22.09. 35. 1800 1658 1609 początek XVII w. 10. 1563 1567. k.1972 627/529 31.1971 534/385 169 . Długi Targ 1 6. 9. 22. 37.01. XVII w.1971 538/389 6. 1800 1569 pocz.8.1969 500/281 22. 2 poł. 33.02.1969 498/279 22..1969 414/288 24.11. 26. XVIII wieku ok.01.1972 537/388 6. 20. XVI w. 1500.1973 761/640 6.07.06.1972 423/298 24. 16. 23. XIX w. 13. XIX w. pocz.01.11. XVI w.1972 583/451 27.1972 584/452 27. 1560. 2 poł.01. 1855 ok.1972 586/454 27. 1800 1725 ok. 1800 1776 XVI. 1620 1619 ok.01. 28.07.1972 497/273 22.1973 762/641 6.1972 658/533 14.1969 499/280 22.1969 587/455 27.11. 19.1969 531/382 24. XIX w.1973 582/450 27.1972 626/528 31. 21. 34. Długa 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 4 10 12 13 18 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 55 60 71 74 25 28 29 36 ok. 1570 k. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Dom Uphagena” kamienica kamienica kamienica Ferberów kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Lwi Zamek” kamienica kamienica sień dawnej oficyny kamienicy kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica " " " " ul.11.01.1973 763/642 6. 24. 27. ok.01.01. 2 poł. 30. 11.1972 503/284 22. XVIII w. 1560 2 poł.01. 31.01.01.09.11. 17.02. 12.09.1972 501/282 22. XVIII w. XIX/XX w.

1800 poł.07.1972 170 .1998 493/274 1.07. 1615 2 poł. 66. 56. 39. 51.1972 1027/880 24. 49. 53. 52. XVIII w. 42. 1662 1895–1900 ok.06. k. 47. XVI w. 1700 lata 50. 40. 50.11. Grobla III 9 ul. obecnie dom mieszkalny kamienica Dom Opatów Pelplińskich kamienica dom podmiejski z kuźnią kamienica kamienica z reliktami muru zamku krzyŜackiego kamienica z reliktami muru zamku krzyŜackiego kamienica mieszczańska dom mieszkalny rzemieślniczogospodarczy " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 2 3 5 8 10 15 17 19 20 29 35/38 A 35/38 B 38 40 41 42 43 46 47 ok. k.02.1972 1082/932 2. 1750 poł.02. XVII w.06.06.1972 656/531 14.1972 28/32 23. 58.1972 622/524 31.06. k.07. 41. 1705 1605 ok. XVIII w. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica fasada kamienicy z przedproŜem kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica Złota Kamienica kamienica kamienica „Sień Gdańska” (Nowy Dom Ławy) kamienica (Stary Dom Ławy) kamienica „Villa Berneaud”.1983 616/474 17.09. 1800 ok.07. XVIII w.02.1967 615/472 17. Grodzka 9 " " " 12 13 18 24. ElŜbietańska 3 ul.02.09. 1680 2 poł. 2 poł. 43.06.10. Garbary 1 ul. XVIII w. XVII w.01. XVI w. ok. 55. 65. 48.1972 691/568 30. 60.01.07. XVI w.1971 533/384 24.02. 46.01. 45.1972 1675/A-1194 8. 63. 44.38. Do Studzienki 39 ul.07.1971 619/521 31. 1590 ok.1972 623/525 31.1971 534/385 24.06.1972 620/522 31.1971 534/385 24.1967 415/530 14. 64. Dziana 11 ul. 57.07.1953 415/289 24.1953 28/32 23. poł. 54.1972 621/523 31.1972 599/470 22.06.06.09. XX w.1985 532/383 24. 59.1972 1695/A-1204 21.1995 624/526 31. 1609–1618 pocz. XVIII w.1969 416/290 24. 61. XVI w. 1500 1612 ok. Gościnna 10 ul. 1747 ul.1994 1516/1076 10. XVIII w.1972 625/527 31.1971 1459/1105 1. 62. k. pocz. XV w. XVIII w.06. 1549.02.1999 592/460 3.

94. 1600 ok.12. 86. willa willa „Tannenheim” z załoŜeniem ogrodowym dom mieszkalny willa willa willa dom mieszkalny d.12.12. 72.02. Kisielewskiego 6 ul. 77. 88.01.1985 1065/913 2. Lawendowa 1 ul.06.02.12. Kartuska 7. 76. 1910 ok.1996 1448/1098 12. 93. 84. 13 1643/1175 29.1972 701/578 20.1972 698/575 20. 1898 pocz. restauracja „Forthaus” dom mieszkalny dom właściciela Drukarni Gdańskiej dom podcieniowy dom mieszkalny dom mieszkalny zespół domów mieszkalnych: – dom właściciela – dom mieszkalny – dom mieszkalny – relikt ogrodzenia dom mieszkalny Dom Trzech Kaznodziei dom mieszkalny willa willa willa kamienica chałupa willa kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica ul. 82.1960 1657/A-1182 10. Grunwaldzka 529 Św. Grunwaldzka 18 ul.06.1972 700/577 20.06. 1650 ul. 1920 2 poł.1971. 78.10. Wojciech. 1910 1451 ok. Małachowskiego 1 ul.1971 697/574 20.1983 1704/A-1199 24. " 8 k. ul.1997 1102/945 16.1967 1048/898 16.2000 150/96 15. XVIII w. 1599–1600 ok.10. 1908 Trakt św. Łęczycka 6 ul.1984 962/827 23. 68. XVII w.1995 543/394 6. 85. 11. 1750 ok. 89.1995 1572/1115 14. Wojciecha 57 Trakt św. Katarzynki 1-3 ul. ok.01. XIX w.1972 1287/1055 16.10. Konopnickiej 5 ul. ok.1984 614/426 17.03. 71.04. Jaśkowa Dolina 31 (dawniej nr 15) " 19 " " " 44 45 37 1886 ok. 1620 ok. 1910 ok.67. 1910 ok.1959 1078/924 31. 83. Kaletnicza 3 ul. 91.1984 1498/1114 21. XIX w. 90.1994 1020/870 30.12.1989 80. 446/321 27.09. 1620 2 poł.1998 1548/A-1131 27.1972 171 . 75.04. 81. XIX w. 69. ul. 92. 2 poł.1972 699/576 20. Kartuska 124 ul. XIX w. 1882 1899 1856 2 poł.1994 1653/1179 1998 134/73 18. 70. 79. Mariacka 1 " " " " " 2 3 6 7 12 561/427 30. Inspektorska 9 ul.10. 73.12. Wojciecha 437 ul.09. Wojciecha 297 Trakt św.1995 1175/1124 02. Kątowa 1 ul. 74. 87.12.04. 1650 1608 ok.12.11.1979 1574/1140 8. 1805 ok.12.

1972 487/455 27.12. 1680 ok. 115. 105.1947 172 . 108. 96.1972 704/581 20. ul.12. 1760 ok. XVIII w. 98. 110. 111. XX w.1972 706/583 20. 97.08.11. 119.12. Opacka 15 (dawniej nr 12) 702/579 20. 1450 1598 ok. 109.08.11. 101.08.1990 678/552 30.12. 1910 1899 ok.1990 1318/1067 20. 124.1972 1317/1066 20. 1780 1712 ok.1972 712/589 20.08.1972 714/591 20.1972 686/560 30. 117. 1620 1617 1571 ok. 116.1972 707/584 20. Ogarna 3 " " " " " " " " " " " 11 26 27/28 29 30 31 43 44 58 65 123 37 ul.1972 13/4 10. 121.1972 683/557 30.1972 679/553 30.1972 685/559 30. 100. 106.12. Mariacka 23 " " " " " " " " " " " " 24 26 30 33 34 35 36 39 41 42 43 48 ul. 113.1972 687/561 30. 99.1972 681/555 30.06.12. 1650 ok.11.1972 684/558 30.1990 1315/1065 20. 122.12. kamienica kamienica kamienica dom Towarzystwa Przyrodniczego kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica willa willa willa kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica dawny dwór Saltzmanna " 13 ok.1972 711/588 20. Obrońców Westerplatte 13 " 35 " ul. 1450 ok.06. 1720 ok. 1700 k.12.1972 1602/1151 2. ok. 1590 ok. 107.1972 705/582 20.1996 680/554 30.1972 703/580 20.12. 1800 ok.11.11.01.1972 709/586 20. 1630 1553 ok.1996 1600/A-1150 18. 1690 pocz.11.11. 118.12. 104.1972 706/585 20. 114.12. 1620 1902 1872 ok.1972 713/590 20.1972 682/556 30.12.1972 710/587 20.11.95. 123. 1650 ok. 1650 1617 ok. 120. 1720 ok. 1610 ok. 103. 112.11.12. 102.11.

Reduta Wyskok 2 ul.12. Przegalińska 81 (dawniej nr 8) 1647 XVII/XVIII w. 147. karmelitów: – dom oo.12.10.125. 138.1960 1659/A-1183 21. XVIII w.1972 755/634 28.02. 559/424 30. 1750 ul. 1760 ok.1972 146. 137. 133. Pod Zrębem 9 ul. 128. ok.1972 756/635 28.1972 1168/1007 25.12.1972 745 / 624 28.1973 191/177 16.02. dom mieszkalny dom mieszkalny kamienica dom mieszkalny.1967 742/621 28. Przegalińska 55 Sobieszewska Pastwa ul.1972 753/632 28.1960 190/112 31. Dom Polski kamienica kamienica Górki Zachodnie ul. Podmłyńska 10 ul. 1864 424/299 24. 1600 ok.05.10. Przełom 1 ul. Powroźników 3 ul.1973 142. XIX/XX w. Rycerska 10 ul. XIX w.12.12. 1770 ok.1972 747/626 28. XIX w.1961 190/111 31.02.1998 554/419 30. 149.1972 752/631 28. dom Schlutera kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica zespół domów oo.12. XIX/XX w.1972 749/628 28.11. 139.1972 746/625 28. Podmłyńska 10-11 ul.1971 772/653 15. karmelitów wraz z bramą i ogrodzeniem dom mieszkalny kamienica dom mieszkalny zespół domu mieszkalnego: – dom mieszkalny – bud. 132. 131. 134.1971 541/461 3.12.12. 1780 ok. poł.1972 750/629 28. 1780 ok.1972 748/627 28. 1770 koniec XVIII wieku poł.04. 1600 1782 ok.12. 148. 1630 ok. 150.12. 1450 1740.1972 774/655 15. poł. 1891 ok. XVI w. Straganiarska 19 " 23 1741. 144.1972 743/622 28. 140. Piwna 1 " " " " " " " " " " " " " " " 12 15 16 22 51 52 54 55 57 59 60 61 63 64 66 1638–1640 ok. karmelitów wraz z bramą i ogrodzeniem – dom oo.12. tzw. 127.1987 329/329 27. 1700 ok.10. gospodarczy ul. Podmłyńska 11 ul.12.1972 751/630 28. 1800 pocz.10. 1570 1617 ok. 141.10. 130.12. 1800 173 . ok.1972 744/623 28. XVIII w.12. Stary Rynek Oliwski 8 ul. 126. 129.10. 151. ok. 145. koniec XVIII. 2.1972 754/633 28. 136.1967 688/562 30.12. 135.12. 143.

1972 695/572 6. 1750 ok. 689/563 30.1972 694/571 6.09.09.09. 157.1972 673/548 14. XVII w.1972 671/546 14.09. 165.1972 675/550 14. 1780 pocz. 1775 pocz. ok. 173. 168. 164.09. 171.09. 176.09.12.02. poł. 170. 161.1972 666/541 14.09.1972 665/540 14.02.1972 672/547 14. 1608 ok.1972 438/313 27. 1660 ok. 162.12. 155.152.1972 670/545 14.1981 593/463 3. Świętojańska 37 ul. XIX w. 1760 ok. XIX w. Szeroka 16 " " " ul.1972 664/539 14.09. 175. 174. XVI. 177. Trójcy 5–7 ul.02. ok. 167.1989 101 103 109 111 115 119 121 123 127 ul. XVI w. 158.09. 1720 XIV/XV. ok.1967 693/570 6. XVII. 179. 159. Świętojańska 36 ul.12.09. 1770 1645 1649 1603 1650 1568 1573 1690 1760 ok.1972 660/535 14.09. Św. Ducha 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " 11 12 41 45 47 49 79 81 51 b 52 75/76 24 ok.09.09.1972 668/543 14.09. 172. 156. 166. XVII w.09. 160.09.1972 1259/1054 10.1972 661/536 14.02. Św. 1660 ok. 1750 ok. Szafarnia 3 ul.1972 669/544 14. 1770 ok. 154.1972 676/551 14. 169. 1740 1728–1735 ok.11.1972 663/538 14.1972 594/465 22.12.1972 939/780 16. Śluza 2 ul.1972 662/537 14. Świętojańska 47. 178. 180.1972 667/542 14.09.1979 659/534 14. kamienica Dom pod Murzynkiem kamienica kamienica (Pod Łososiem) kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Pod śółwiem” kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienice kamienica kamienica kamienice mieszczańskie " ul.1972 674/549 14. 48 174 .01. 163.1972 696/573 6. 1480 1889 k. 1600 k. 153.1972 994/854 7.09.

02. SPICHLERZE 1.01. Tkacka 20 ul.04. XIX w.10. Krasickiego 6 Wrzeszcz ul. 191.2006 197. 199.181.1972 595/466 22. spichlerz Wisłoujście (Błękitny Lew) „ 53 XVIII w. Chmielna 2/3 „ 37/38 XVI w.02. restauracja „U Kubickiego” dom mieszkalny kamienica kamienica willa willa Ŝuławska zagroda gburska – dom mieszkalny – spichlerz – park – staw gospodarczy dawna willa jednorodzinna wraz z ogrodzeniem od strony ul. 193. Zwycięstwa 26 al.02.1961 217/119 24. 1700 ok.1973 151/118 24. Urwista 17 ul. obecnie dom mieszkalny kamienice kamienica willa jednorodzinna tzw.2005 1772/A-1265 14.2006 1780/brak 15. Zwycięstwa 27 ul.1981 280/199 23.1986 778/659 15. 182.2006 1773/A-1266 27. Zamurna 19 " 20 ok. 1634/A-1169 8. ul.02.04. 1820 1908–1909 1777 1 poł. 195.02. 1800 ok. spichlerz Długa Droga (ruina) zespół spichlerzy: – Dębowy RoŜek (Mały Groddeck) – Śpiewak (Wielki Groddeck) ul.02. ok.1962 1111/955 14. Batorego willa. 1800 1654 1652 ul. 198.6. 201.05. ul. Villa Martha ul..1972 617/475 17.2004 1766/A-1261 6.06.02.1961 1636/A-1172 11. 1810 XVIII.1997 1736/A-1231 11.1959 579/447 27.1997. 2. willa Schmidta kamienica czynszowa. XIX w.1972 3. 192.07.1972 597/468 22.1967 175 . 425/300 24. Wassowskiego 16 Długi Targ 4.07.02. 185. 187. kamienica willa Rudolfa Patschke dom mieszkalny zespół trzech kamieniczek.06.1972 598/469 22.1972 988/840 15.2003 1746/A-1244 23.1972 596/467 22. 194. XVIII/XIX w.2002 186. Świbnieńska 204 196. Ceynowy 6 1895 1899–1901 1905 G. Targ Rybny 6 ul.12. 1700 136/85 18.7 Długi Targ 9 Oliwa ul.07.12. 189. Uphagena 23 ul.11. 188. Wartka 5 ul. 1896 1916 1873 al. tzw. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica " 49 1646 ok. ok.02.02. 200. 183. Batorego 16 1920–1923 1742/A-1240 15. Targ Rybny 7 " " 9 10 677/387 30. Wodopój 7 ul. 190.05. 184.

01. XVIII w.1972 452/331 27. „ 111 1813 1771 1821 ul. 6. spichlerz Królewski spichlerz Nowa Pakownia spichlerz spichlerz Kuźnia (ruina) spichlerz Arka Noego (ruina) ul.10.12.1971 139/88 18. Wielkie Młyny ul.06. 1660 11. Rycerska 7–9 „ 9 „ „ 7 8 XVII/XVIII w.1956 562/428 30. 1606–1608 poł.1972 541/1093 15.1971 479/336 14. 8. 1760 541/392 6.09.1971 580/448 27. młotownia (kuźnia wodna) zespół młyna Emaus – młyn Emaus – dom mieszkalny 5.1971 5. 4.1971 478/270 14.1959 138/87 18.1959 137/86 18. „ „ 58 67/68 XVIII w.01. pocz. XVI. XVI/XVII w. 13. 12. XIX w.1959 7. 1813 539/390 6.09. ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA 1. Grodzka 16 ul.10.10. Czopowa 5 ul.12.4. śytnia 20 „ 21 H. Szpitalna 4 ul.02. zespół spichlerzy: − Pod Koroną − Elbląg − Toruń − Gdańsk spichlerz Trupia Czaszka spichlerze (ruiny): – Biały Koń – Czerwony Lew spichlerz Steffen (Cieślarnia) spichlerz Pod Jeleniem spichlerz Turek (ruina) zespół spichlerzy : – Panna – Miedź – Oliwski „ 59/62 1755 542/393 6. XIV w. XVII. 1962 2 poł. Kartuska 215 1 poł.02. Bytowska 1 ul. 2. 14. Bednarska ul. Szafarnia 9 ul.1967 k.1968 529/380 24.09. 176 .1972 479/337 14. 10.11. Motławska 2 ul.1971 540/391 6. 6. ul.1968 436/311 27.06.1972 578/446 27.06.08. 15. 9. poł. dawna słodownia zespół dawnego browaru: – budynek browaru – budynek magazynowy – budynek II 3. Ołowianka 9–11 „ 9 „ „ „ 10 11 14 XVII/XVIII w.1971 541/462 3. XIX w.1990 61/43 29. 1350. XVIII w.12. XIX w.1967 581/449 27.01. Wielki Młyn Mały Młyn ul.1971 562/429 30.02.06. XVII w.1968 479/386 24. XIX w.06.

Grodza Kamienna 1619–1623. Grunwaldzka 535–537 1870 1576/1139 16.08. XIV w.1981 529/886 30. 8. XIX w.1997 ul.09. k. Przegalińska 60 1889–1895 1645/A-1178 14. Ołowianka 1 986/848 18. zespól dawnej fabryki mydła: – dom mieszkalny pracowników fabryki – budynek produkcyjnomieszkalny 12.03.11. zespół Śluzy Kamiennej: – Śluza Kamienna z grodzami – młyn kanał rzeki Raduni ul. 2 poł. 1029/881 1. 9.1969 zespól elektrociepłowni „Ołowianka”: – budynek główny – budynek socjalny – dom mieszkalny I – dom mieszkalny II 10. XIX w. XIX w. kiosk – portiernia – budynek dyrekcji – stołówka i sklep zakładowy Pruszcz Gdański – Stara Motława ul.7. Angielska Grobla 19 k. ul.1996 ul. poł. zespół śluzy komorowej Przegalina Północna na Martwej Wiśle: – urządzenia terenowe śluzy(kanał i komora przeciwpowodziowa) – nabrzeŜe południowe – nabrzeŜe północne wraz z budynkami 13.05.01. 495/335 1.1983 ul. resorownia – kotłownia – wieŜa ciśnień – warsztaty szkolne – mur wzdłuŜ ul. Siennickiej.2002 177 . zespół zabudowań zakładów mięsnych: − budynek restauracji − budynek zarządu rzeźni − hala skupu małego bydła − budynek dezynfekcyjny − przetwórnia i gotowalnia − hala uboju krów − stajnia i powozownia − hala uboju bydła spichlerz − 11. z bramą główną. zespół dawnych warsztatów kolejowych – hala napraw lokomotyw – hala napraw wagonów – kuźnia miedzi i mosiądzu – kuźnia. obręczarnia.12.1983 Oliwa. 3 bramy boczne. Siennicka 25 1910–1920 1734/A-1230 14. 1747.

POMNIKI I MIEJSCA PAMIĘCI 1.12. Dąbrowskiego 2 " ul.14.04. CMENTARZE 1. furty i relikty ogrodzenia – kaplica cmentarna – kostnica nieczynny cmentarz Ŝydowski na Chełmie. kpr.02.1984 J.04.2001 178 . załoŜony w 1895 1063/907 28. Cmentarna i Stoczniowców 2 poł. – grobowiec (ohel) ul. cmentarz garnizonowy i nowy BoŜego Ciała (obecnie komunalny): – kaplica cmentarza – dom mieszkalny dozorcy Cmentarz-pomnik Bohaterów Zaspa.11.2002 1893–1894 1797/– 30. 1067/904 3. Chrobrego 2 poł.1986 1079/919 10.1985 3. obecnie komunalny) – cztery bramy. pomnik Jana III Sobieskiego 2. Opacka i CzyŜewskiego 1832 (katolicki). wieŜa pilotów ul. 1134/982 20.1984 2. latarnia morska Nowy Port tzw.10. zespół browaru w Gdańsku Wrzeszczu ul.1999 3. ul.1988 1699/A-1206 6. 1735/A-1222 10. Dąbrowskiego i Giełguda ul.01. miejsce pochówku ofiar II wojny światowej cmentarz w Oliwie (ewangelicki i katolicki. XVIII w. XIX w. ul. Westerplatte 1939 1724/A-1219 17. Targ Drzewny plac Solidarności 1897 1980 brak/B-236 5. Szarnlewskiego – wieŜa obserwacyjna I bunkier ul. plac Solidarności: – pomnik Poległych Stoczniowców – mur wzdłuŜ północnej pierzei placu – brama nr 2 Stoczni Gdańskiej – sala BHP (dawny magazyn torped) pole bitewne na półwyspie Westerplatte w Gdańsku – wartownia nr 1 – wartownia nr 3 – koszary – wartownia nr 6 – placówka „Fort” – placówka „Elektrownia” – pl.08. Przemysłowa 6a I. XIX w. Kilińskiego 25 – warzelnia – portiernia – stajnia – maszynownia – magazyn zboŜowy – budynek socjalny – budynek fermentacji – piwnice wodne – magazyn surowców pomocniczych – transformatorownia – willa dyrektora – budynek dyrekcji 15. XIX/XX w. 1835 (ewangelicki) 4. XIX/XX w.2006 1 poł.10.

1) 2) 3) 4. miejsce pamięci: fragment Stoczni Gdańskiej związany z powstaniem „Solidarności”. Dwór Artusa z fontanną Neptuna. Ratusz Głównego Miasta. śuraw Portowy. Obiekty i obszary postulowane do umieszczenia na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO 1. fragmenty Stoczni Cesarskiej wraz z obszarem wokół placu Solidarności i sali BHP. Zespół Przedbramia ul. wraz z pomnikiem Poległych Stoczniowców i Salą BHP. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2. Jerzego. w odniesieniu do miejsca pamięci Westerplatte – fragmenty dzielnicy Nowy Port połoŜone nad kanałem portowym oraz teren połoŜony na wschód i południe od twierdzy Wisłoujście. 1) 2) 3. teren wokół Westerplatte oraz twierdza Wisłoujście. 179 . Strefa buforowa: teren Głównego Miasta w granicach fortyfikacji średniowiecznych. Dom Uphagena. Dwór Bractwa św. Zielona Brama. Obszary: miejsce pamięci: miejsce wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Złota Brama. kościół Mariacki z kaplicą Królewską i plebanią. 1) 2) Obiekty: Brama WyŜynna. Długiej. Strefa ochrony konserwatorskiej i widokowej: w odniesieniu do zespołu zabytków Głównego Miasta i miejsca pamięci Stocznia Gdańska – obszar w granicach pomnika historii.6.

modernizm lata 30. A. Stary Chełm zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa jedno. Lotników Polskich i sąsiednich ulice Wileńska i Grodzieńska zespół parków pocmentarnych po obu stronach al. StrzyŜa Górna zabudowa mieszkaniowa wielo. Słowackiego i Grunwaldzką (łącznie z terenem jednostki Typ zabudowy Czas powstania zabudowa mieszkaniowa.i eklektyzm. Diabełkowo zespół zabudowy Wielkiej Alei 6. XX usługowa w. Orunia i Stare Szkoty układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z zabudową jednorodzinną i ogrodami układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z mieszaną zabudową mieszkaniową. XX w. modernizm II poł. Lwowską i Baczyńskiego na północy zabudowa pomiędzy torami kolejowymi a skrajem lasów wysoczyzny morenowej pomiędzy ulicami Uczniowską i Marynarki Polskiej a wysypiskiem popiołów EC II po wschodniej stronie Motławy: na północ od linii kolejowej. Wschodniej i na wschód od średnicowej linii kolejowej zespół zabudowy ulic Miałki Szlak. Wrzeszcz Dolny Zabudowa mieszkaniowa jedno. Zwycięstwa pomiędzy terenami kolejowymi na wschodzie. oraz lata 30. XIX i pocz. Olszynka lata 20. Krzemienieckiej. XX w. 8. XX w. XX w. 7. 180 .i wielorodzinna. Kartuskiej oraz tereny połoŜone na północ od niej.. przełom XIX i XX w. Gdańskiego Kolejarza pomiędzy krawędzią wysoczyzny morenowej na zachodzie a ciągiem ulic Przy Torze – śuławska. zachodzie i południu. zabudowa XIX i pocz. początki układu XV w. Wrzeszcz Górny zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z mieszaną zabudową mieszkaniową i rzemieślniczą układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z zabudową jednorodzinną i ogrodami eklektyzm. M. na stokach wzgórz morenowych jednorodne osiedle mieszkaniowe na szczycie morenowym pomiędzy ulicami Otwartą. Tarniny. do ul. i 30. Kopernika i Chodowieckiego. zabudowa II poł. Sitowie. XX w. wielo. XIX i pocz. Zwycięstwa. 2. Dębinki. XX w. i 30. modernizm wielorodzinna. ŁuŜyckiej. XVIII w. Gomółki. Wykaz zespołów zabytkowych do ochrony mocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Schuberta i Wagnera rejon ulic Worcella.. Zespoły urbanistyczne Nr 1. Zawodzie. XX w. Starogardzka pomiędzy ulicami Chopina. 12. XX w. Odrzańskiej. południową granicę stanowi ul. załoŜenie układu k. a ulicami Hynka. zabudowa pomiędzy ulicami Traugutta.7. Zespół urbanistyczny Siedlce Lokalizacja wzdłuŜ ul. pocz.i modernizm jednorodzinna z duŜą ilością lata 30. eklektyzm. lata 20. Letnica 9. 5. Arciszewskiego. XX w. zieleni zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna modernizm lata 30. rzemieślniczą i przemysłową lata 30.i jednorodzinna modernizm. zabudowa usługowa wraz z zespołem parków pocmentarnych modernizm lata 30. Suchanino 3. po zachodniej stronie Motławy: na północ od ul. 4. na zachód od al. Rudniki (Knipawa) 11. XX w. 10.

i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jedno. Świętokrzyskiej oraz relikty folwarku z resztkami parku i stawem przy ul. Chłopską. przełom XIX i XX w. XX w. Słupską i Szczecińską rejon ul. wzdłuŜ ulic: Świętokrzyskiej. i 30.. i 30. przełom XIX i XX w. wzdłuŜ ul. Wałowej. ulic: Potokowej. zabudowa wielorodzinna i osiedle początek i lata 30. wojskowej) pomiędzy ulicami Bora Komorowskiego. Boguckiego nieliczne budynki o wartościach kulturowych.. Obszar Ujeścisko Granice centrum wsi owalnicowej pomiędzy ulicami: Kielecką. Robotniczej rejon na północ od ul. lata 20. potokiem Oliwskim i średnicową linią kolejową rejon ul. zachowany układ urbanistyczny wsi wokół stawu zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca – nieliczne budynki o wartościach kulturowych z przełomu XIX i XX w. XX w.i jednorodzinna modernizm.. Warszawską oraz ulica Cedrowa centrum wsi z placem centralnym i ulicami Lubowidzką. osiedle społeczne z lat 30. XX w. XX w. oraz XX w. XX w. Derdowskiego fragment Starej Oliwy przy ul. Szadółki 3. i I poł. zachowany nadbrzeŜnym układ urbanistyczny wieś połoŜona na polderze. Wałowa Przeróbka 21. układ Dolne Młyny i Matemblewskiej urbanistyczny wsi bardzo słabo czytelny wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ wału zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości Przekopu Wisły oraz wzdłuŜ ulic kulturowej z przełomu XIX i XX w. Goszyńską i Jabłoniową Typ zabudowy wolno stojąca zabudowa jednorodzinna – nieliczne budynki o wartościach kulturowych pochodzące z przełomu XIX i XX w. zabudowa mieszkaniowa jedno. wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości wału Wisły kulturowej z końca XVIII. i 30. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ ul. 20.. Kiełpińskiej. Świerkowej nieumieszczony w rejestrze zabytków pomiędzy ul. XIX i XX w. Sobieszewo 8. Goplańskiej wieś wielodroŜna rozłoŜona wzdłuŜ zabudowa siedliskowa.. Łostowice 4. przełom XIX i XX w. Lubelską. Twardej. Przegalina (łącznie z zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca – nieliczne budynki o wartościach kulturowych z przełomu XIX i XX w. Niepołomickiej i Przebiśniegowej 181 . nieliczne budynki o wartościach kulturowych. Oliwa ul. Śródmieście Śródmieście ul. XX społeczne (ul. 6. przełom XIX i XX w. zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca z Goplańskiej XIX i XX w. Młyniska 19. Okrąg. 15. XX w.. i I poł. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ wału Przekopu Wisły.13. nie wpisany do rejestru zabytków rejon ulic Siennickiej i Pastoriusza zabudowa mieszkaniowa wielo. Zespoły ruralistyczne Nr 1. Chwaszczyńskiej rejon ul. Kiełpino Górne 5. zachowany wieś ulicowa z reliktami dworu. Nowiec – Brętowo – Matemblewo Świbno 7. Grunwaldzkiej i Pomorskiej pomiędzy ul. Oliwa Dolna 14. układ urbanistyczny w tej części w znacznej części przekształcony wieś rybacka – wielodroŜna i zachowana zabudowa siedliskowa oraz budynki o osiedle letniskowe pomiędzy charakterze małomiasteczkowym i kuracyjnym o Martwą Wisłą a lasem wartościach kulturowych z XIX i XX w.. oraz lata 20. wybudowana na Boguckiego i Świbnieńskiej wale przeciwpowodziowym Przekopu Wisły. zachowany układ urbanistyczny wsi wokół placu 2. na południe od ul. CzyŜewskiego. B. Przebiśniegowej i Niepołomickiej wieś ulicowa wzdłuŜ ul. osiedle Arkońska 18. jednorodzinna wolno stojąca. Przymorze. Pastoriusza) w.i wielorodzinna oraz współczesna wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne zabudowa wielorodzinna zabudowa wielorodzinna zabudowa wielorodzinna i usługowo-przemysłowa przełom XIX i XX w. Polanki a Wita Stwosza. Oliwa Gospódka Polanki 16. Świerkowa 17. lata 20. zachowany układ urbanistyczny wsi wzdłuŜ ul.

czytelny układ urbanistyczny 182 . Krakowiec 12. zachowany układ Wojciecha urbanistyczny wieś ulicówka połoŜona wzdłuŜ ul. oraz połoŜona przy przeprawie przez układ urbanistyczny osady Wisłę wieś rolniczo-rybacka połoŜona zachowana nieliczna zabudowa siedliskowa oraz wzdłuŜ drogi na Mierzeję Wiślaną budynki o charakterze podmiejskim i o wartościach przekształcająca się od końca XIX kulturowych z początku XX w. w miarę czytelny układ przekształcająca się od końca XIX urbanistyczny w. Stogi 13. kulturowej z XIX i XX w.. zachowany czytelny układ urbanistyczny. Owczarnia Matarnia układ urbanistyczny wzdłuŜ wału Wisły. XX w. Maćkowy 16. w osiedle podmiejskie połoŜone osiedla z lat trzydziestych. 20. Południową. przy ulicach Batalionów Chłopskich. Falck Polonusa. Górki Zachodnie 11. Stokłosy rozproszona zabudowa wsi na wzgórzach – nieobjęta wpisem do rejestru zabytków. 21. Wojciech Wieś ulicówka wzdłuŜ ul. Brzeźno 17. Osowa 18. 19. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ Wisły osada rzemieślniczo-rybacka zachowane relikty zabudowy z początku XX w... zachowany układ urbanistyczny Kazimierza Pułaskiego i Łamaną wielodroŜna wieś połoŜona na częściowo zachowany układ urbanistyczny.. wzdłuŜ zabudowa siedliskowa z przełomu XIX i XX w. Po Schodkach. ulic Otomińskiej i Kielnieńskiej zabudowa folwarczna przy ulicach zachowany układ urbanistyczny z niewielką ilością Owczarnia i Meteorytowa zabudowy z początków XX w. w osiedle przyzakładowe. relikty załoŜenia folwarcznego wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości brzegu Zatoki Gdańskiej pomiędzy kulturowej z przełomu XIX/XX w. układ urbanistyczny słabo wzdłuŜ ulic Tamka. nieliczne zachowane wzdłuŜ ulic Jesiennej i Agrarnej budynki z pocz. zabudowa Przemian przewaŜnie współczesna lub przedwojenna w bardzo złym stanie technicznym. Przeróbka 14. nieliczna brzegu Jeziora Osowskiego. w złym stanie.Sobieszewską Pastwą) 9. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ Wisły wielodroŜna wieś rybacka połoŜona zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości wzdłuŜ brzegu Martwej Wisły kulturowej z XIX i XX w. czytelny Jodłowej i Sówki wieś rolniczo-rybacka połoŜona zachowana nieliczna zabudowa siedliskowa oraz wzdłuŜ drogi na Mierzeję Wiślaną budynki o charakterze podmiejskim i z początku XX w. rozproszone (typowe dla śuław) zabudowania wsi Sobieszewska Pastwa wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości brzegu Wisły kulturowej z XIX i XX w. Stromej i Rzecznej zachowany układ urbanistyczny oraz relikty zabudowy zachowana zabudowa siedliskowa z początku XX w. wieś ulicówka folwarczna połoŜona zachowany układ przestrzenny. Kokoszki Św. oraz modernistyczne w. w rejonie przeprawy przez Wisłę. połoŜona wzdłuŜ ulic Siennej i Bajki wsie ulicówki połoŜone wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości Kanału Raduni i Traktu Św. o wartościach kulturowych. Górki Wschodnie 10. w znacznej części ulicami Brzeźnieńską. Lipce 15.

Traugutta Grodzisko. Franciszka Zbawiciela Św. ul. Traugutta Wrzeszcz. WieŜycka Obecne zainwestowanie zachowany znacznie przebudowany budynek dworu (zamieszkały przez kilka rodzin) oraz relikty parku. Antoniego centralny Srebrzysko Św. 15. Turystyczna ul. ul. Zespoły dworsko-parkowe i folwarki Nr Zespół Granice 1. 9. 7. ul. Cygańska Góra Wrzeszcz. 3. ul. Trakt Św. Hallera Wrzeszcz. 19. ewangelicki Chrystusa Króla Św. Brzegi al. Brzegi Sobieszewo. Uphagena Orunia. mieszkalne czworaki i park oraz ogród. całość zdewastowana zachowany. ul. ul. 8. 16. ul. Jerzego (nowy) Sobieszewo. 29. 3. całość w znacznym stopniu zdewastowana zachowany budynek dworu. ul. Kartuska Siedlce. Kępna al. 24. 10. ul.C. Stoczniowców Chełm. ul. 17. zabudowa mieszkalna folwarczna (czworaki) oraz znaczne relikty parkowe. ul. Biskupa Andrzeja Wronki Grodzisko. Kokoszki ul. 27. zabudowania gospodarcze i park oraz ogród. 22. Zwycięstwa Brętowo. Józefa i Brygidy Św. Zwycięstwa cmentarz nieuŜytek nieuŜytek park nieuŜytek nieuŜytek park D. Nowotna Kiełpino Górne. Cmentarze i parki Nr 1. ul. 6. całość w dobrym stanie. zabudowa gospodarcza wtórna zachowany budynek dworu. ul. Nazwa Św. 18. całość w dobrym stanie. ul. ul. Rębowo Zakoniczyn 4. Jasieńską i Kuszników pomiędzy ulicami Jabłoniową a Przywidzką ul. Kościuszki parki Wrzeszcz. Wieniec na Wyspie Sobieszewskiej 183 . Boskiej Saletyńskiej (pomenonicki) Ujeścisko. 14. 20. 28. ul. drewniany budynek mieszkalny. 2. Walentego (nowy) Św. Zakopiańska – Bema Stare Szkoty. Srebniki Orunia. Wojciecha Stare Szkoty. Barbary Nowy Salwator Reformatów Św. Serca Pana Jezusa Św. wymaga konserwacji zachowawczej i rewaloryzacji parku zachowany budynek dworu. wymaga konserwacji 2. 4. Jerzego Św. Stokłosy 5. Giełguda UŜytkowanie cmentarz park park cmentarz teren przy kościele park cmentarz park cmentarz cmentarz park cmentarz nieuŜytek cmentarz park cmentarz teren przy kościele nieuŜytek nieuŜytek cmentarz nieuŜytek cmentarz 23. Ramułta ul. ul. ul. Turystyczna ul. katolicki Krakowiec Zespół Cmentarzy (9 cmentarzy) Najśw. 25. Gościnna Stare Szkoty. 13. Jana Chrzciciela Ŝydowski Związku Wolnoreligijnego (pomnik poległych Ŝołnierzy radzieckich) Francuski Leśny Urania park Uphagena park Schopenhauerów ogród Szwajcarski park Steffensa Lokalizacja cmentarze KrzyŜowniki. 26. Ignacego M. ul. 12. 21. Starodworska Siedlce. 11. Giełguda Matarnia Orunia. Otomińska Wrzeszcz. Cedrowa Stogi. ul. Jasień pomiędzy ulicami Zwierzyniecką. Słowackiego Brzeźno. zdewastowany budynek dworu i relikty parku. 5. ul. ul.

Strefy ochrony ekspozycji Nr 1. 184 . Owczarnia zachowawczej i rewaloryzacji parku zachowany budynek dworski i zabudowania gospodarcze z reliktami parku.6. 8. 4. Sobieszewska Pastwa Srebrzysko na polderze Wyspy Sobieszewskiej 7. 14. łącznie z widokiem z mostu wantowego tereny placu Zebrań. 15. ul. Teatr Leśny. Batalionów Chłopskich). Jaśkowy Las – Góra Jana Dolina Ewy Dolina Leśnego Młyna Dolina Renuszewska. 5. zachowany układ ścieŜek park leśny ze szczątkowo zachowanym układem ścieŜek Trójmiejski Park Krajobrazowy park leśny na terenie ogrodu zoologicznego Trójmiejski Park Krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy zieleń nieurządzona. Jaśkowa Dolina zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości dolina i zbocza wokół parku Oruńskiego F. Przebiśniegowa i Wielkopolską ul. Sobieskiego i Do Studzienki ul. ogródki działkowe 2. 9. folwark Kiełpino Górne Łostowice Maćki Olszynka Młyniska Owczarnia ul. Kartuska 10. częściowo na terenach śuław tereny Jaśkowego Lasu. Miedza i Olszyńska ul. 5. Królewska Dolina KrzyŜowniki pomiędzy ulicami J. Czerwonego Mostu i Rudnik tereny wzdłuŜ ul Elbląskiej od wiaduktu przy moście wantowym do Opływu Motławy tereny postoczniowe pomiędzy Martwą Wisłą a ulicami Wałową i Jana z Kolna. Jaśkowa Dolina Zainwestowanie park leśny z elementami architektonicznymi – pomnik Gutenberga. Pokładową teren wokół dawnej wsi Św. Zwycięstwa ekspozycja fortyfikacji twierdzy Wisłoujście. Srebrniki 8. po obu stronach zespołu 2. Dolina Czystej Wody Dolina Radości dolina parku Oruńskiego Wrzeszcz. Kolonii Jordana i Kolonii Przybyszewskiego fragmenty terenu parku Steffensa. zachowany układ urbanistyczny niezbyt czytelnie zachowany układ z zabudowaniami szpitala i dworem wpisanym do rejestru zabytków park wchodzący w skład zespołu ze wzgórzem widokowym relikty parku oraz wtórna zabudowa z końca XIX w. Wojciech i zespołu sakralnego połoŜony częściowo na Wysoczyźnie (do ul. Nazwa ekspozycja sylwety historycznego Gdańska z dominantami wysokościowymi od strony południowej i wschodniej ekspozycja sylwety historycznego Gdańska z ciągu ul. Elbląskiej ekspozycja sylwety historycznego Gdańska od strony północnej ekspozycja fortyfikacji Grodziska od strony Wrzeszcza ekspozycja hali Stoczni Gdańskiej od strony al. 12. 13. 3. 7. ekspozycja zespołu pielgrzymkowego i dawnej wsi Święty Wojciech ekspozycja zespołu zabudowy ul. Przemian pomiędzy ul. na terenie dawnego załoŜenia dworskiego relikty zabudowy folwarcznej niewpisane do rejestru zabytków zachowany fragment parku ze stawem oraz relikty zabudowy gospodarczej relikty budynków relikty parku relikty parku relikty budynków i parku E. uprawy. 11. obszaru kolejowego i stoczni umoŜliwiające widok na halę traserni tereny połoŜone na południe i wschód od twierdzy pomiędzy fosą zewnętrzną a ul. Lokalizacja Wrzeszcz. 8. Zespoły historycznego krajobrazu kulturowego Nr 1. Jaśkowa Dolina Obszar tereny śuław Gdańskich połoŜone na północ od linii kolejowej do Portu Północnego obejmujące fragmenty Olszynki. Goplańska pomiędzy ulicami Niepołomicką. 6. Swojska ul. 3. Nazwa Jaśkowy Las – Gaj Gutenberga. 6. 4. 7.

. Zespoły militarne Nr 1. wpisanego do rejestru zabytków tereny byłych cmentarzy na wschód i południe od zespołu wpisanego do rejestru zabytków oraz wzgórze na południe od ul. administracyjne i willa dyrektora relikty gazowni Gdańsk. obiekty inŜynierskie obiektami inŜynierskimi i budynkami (wiadukty i mosty). Szaniec Mewi 4. Zespół poldery Lokalizacja Wyspa Sobieszewska 2. Typ zabudowy tereny rolnicze połoŜone na poziomie morza z siecią kanałów odwadniających i zabudową siedliskową. XX w. 10. zbiorniki na wodę Orunia zespół podziemnych zbiorników na wodę pitną z II poł. Zespół umocnienia Zatoki Gdańskiej Lokalizacja Baterie NadbrzeŜna. ich relikty. koszary przy ul. częściowo w rejestrze zabytków latarnia morska Nowy Port zachowany w dobrym stanie zespół obiektów nawigacyjnych nad kanałem portowym budynek urzędu pocztowego w Porcie Letnica Polski Urząd Pocztowy w Porcie Gdańskim Gdańskim o ciekawej klasycystycznej architekturze. 11. 185 . w bardzo eksponowanym miejscu zajezdnia tramwajowa przy ul. czytelny układ kompozycyjny ujście Wisły Śmiałej Górki kamienna grobla wzdłuŜ Wisły Śmiałej zespół Śluzy Płonia Płonia relikty zabudowy. 4. Wałowa relikty miejskiej gazowni z pocz. XX w.. relikty zabudowy przemysłowej z końca XIX Wałowej i pocz. pomiędzy nabrzeŜem a ul. Zelwerowicza betonowe bunkry baterii z pocz. H. 11. Leśna i Wydmowa na wyspie Stogi na północ od Basenu Wolnocłowego w Nowym Porcie na Westerplatte. bateria portowa 3.. zachowany jeden zbiornik oraz budynki administracyjne i mieszkaniowe Zakłady Naprawcze Taboru Przeróbka zachowany w bardzo dobrym stanie zespół Kolejowego zabudowy przemysłowej z pocz. 6. 9. ul. ul. część ziemna w większości juŜ nie istnieje 2. bateria wiejska relikty murowanych obiektów bastionu z połowy XIX w. XIX w. XX w. XX w. na północ od ul. zabytków Szymanowskiego i al. 12. zabudowania dworcowe (Kiełpinek) parowozownia Letnica relikty zabudowy zespołu parowozowni z wieŜą ciśnień Stocznia Cesarska Gdańsk. zachowany częściowo układ kompozycyjny oraz budynki produkcyjne. 8. 7. ekspozycja zespołu zabudowy Politechniki Gdańskiej od strony południowo-wschodniej ekspozycja cmentarza-pomnika Na Zaspie ekspozycja zespołu pocysterskiego w Oliwie od strony północnej 10. Chrzanowskiego. Słowackiego 5. Zespoły przemysłowe i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej Nr 1. relikty murowanych obiektów baterii. XX w. XX w. 5.9. Pokładową Typ zabudowy betonowe bunkry baterii i stanowiska obserwacyjne z pocz. Wita Wrzeszcz zachowany zespół modernistycznej Stwosza zabudowy zajezdni z lat 30. umocnienia brzegu linia kolejowa Wrzeszcz – Stara Piła z Wrzeszcz – Kokoszki nasypy i wykopy trasy. Chrobrego i Leszczyńskich fragment terenu między ulicami Grunwaldzką i Opacką G. Traugutta teren wokół cmentarza ograniczony ulicami Ciołkowskiego.. Zatokowa. 3. Grunwaldzką Brzeźno. część ziemna w większości rozebrana pomiędzy ulicami fragmenty niewpisane do rejestru Słowackiego.

Olejarna Stare Miasto – placyk przy ul. 17. Św. 12. Elbląskiej 67 Dolne Miasto – ul. 35. Powstańców Warszawskich i Pohulanka Długie Ogrody – przy ul. 37. Podwale Staromiejskie. 18. Kowalskiej i Targu Drzewnego – ul. 42. Kobzdeja pomiędzy ul. Numer stanowiska wg oznaczenia Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 98 89 36 20 18 16/1 16/2 16/3 2/1 2/2 . 11. Długa 12 Stare Przedmieście – teren szkoły nr 67 przy ul. 8. Chlebnicka – zaplecze Dworu Artusa Kanał Raduni – w rejonie syfonu pod koleją przy ul. Łąkowej 186 . Igielnicka 2–4 i Podwale Staromiejskie 71–78 Stare Miasto – ul. 39. Długie Ogrody. Hucisko i Nowe Ogrody Główne Miasto – ul. Toruńska na odcinku pomiędzy ulicami Okopową i śabi Kruk Nowe Ogrody – rejon dawnej bramy Nowych Ogrodów u zbiegu ulic Nowe Ogrody. Garbary 1 Dolne Miasto – rejon ul. 3. Długie Ogrody Długie Ogrody – przy ul. na południe od Bramy śuławskiej Długie Ogrody – przy ul.5 2/6 . 44. 9. Ułańskiej.7 2/8 2/9 91 68 61 104 101 100 99 17 97 96 95 94 93 92 15 90 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 Lokalizacja Stare Miasto – na placu naprzeciw dworca kolejowego oraz między ulicami ElŜbietańską. śabi Kruk Główne Miasto – Wielka Zbrojownia Główne Miasto – Wały Jagiellońskie Stare Przedmieście – ul. 31. Sadowej i Łąkowej Nowe Ogrody – rejon ul. 30. 38. Szeroka 29 Dolne Miasto – Bastion śbik Stare Miasto – ul. Igielnicka Stare Miasto – ul. 41.8. Wielkie Młyny do ujścia Kanał Raduni – pomiędzy ul. 36. 33. 32. JałmuŜnicza Długie Ogrody – teren szkoły nr 4 przy ul. 2. Barbary do ul. Igielnickiej. 6. 28. 16. 10. Tokarska Główne Miasto – naroŜnik ul. koło schronu Stare Miasto – ul. 25. 45. Trójcy 5 i Kładki 24 Stare Miasto – wyspa przy zachodniej elewacji Wielkiego Młyna Stare Miasto – na placu naprzeciw dworca kolejowego wyspa Ostrów Długie Ogrody – naroŜnik miedzy ulicami Długie Ogrody i Szopy i Szafarnia Główne Miasto – zaplecze budynku ul. 22. 19. 21. 14. 26. 34. Długie Ogrody 30 Długie Ogrody – wylot ul. Szeroką a Targiem Węglowym Targ Rakowy Główne Miasto – Długi Targ 39/40 Dolne Miasto – bastion Wilk Stare Miasto – zachodnia strona ul. na zapleczu szkoły muzycznej Stare Przedmieście – ul. 43. 5. 29. 13. Św. Rajskiej od Wielkiego Młyna do istniejącej zabudowy Główne Miasto – ul. Podwale Staromiejskie 82 Stare Miasto – ul. róg Olejarnej (dawne numery 69– 71) Stare Miasto – ul. 46.3 2/ 4 . Karmelicką a Podwalem Grodzkim Główne Miasto – ul. Wykaz stanowisk archeologicznych Lp. 40. 1. Podwale Staromiejskie Stare Miasto – na terenie Dworca Głównego Główne Miasto – teren pomiędzy basztą Jacek a halą targową Stare Miasto – skwer D. 7. 20. 27. Kowalska 2/8 wyspa Spichrzów ul. 23. 24. U Furty – działki nr 66/7 i 66/11 Główne Miasto – ul. 4. 15. ElŜbietańską a Korzenną Stare Miasto – ul. Armii Krajowej Kanał Raduni – odcinek od ul. Wałowa.

Trójcy Stare Przedmieście – ul. 60. 94. Bartłomieja – w rejonie kościoła Stare Miasto – ul. Szeroka Główne Miasto – Kaplica Królewska Główne Miasto – ul. 53. Szeroka Główne Miasto – ul. 93. ElŜbietańska 10 Stare Miasto – ul. Zaułek św. 72 71 70 69 19 67 66 65 64 63 62 59 58 57 56 55 54 53 106/1 106/2 52 60 51/1 51/2 51/3 50/1 50/2 49 48 47 46 45 44 43/1 43/2 42 41 40 39 38 37 35 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 14 13 Zaroślak – rejon ul. 83. Piwna 29–30. Litewską a brzegiem Martwej Wisły Reduta Płońska – wzdłuŜ brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem kolejowym a ul. 67. Długa 32 Główne Miasto – działka urzędu pocztowego pomiędzy ul Długą i Ogarną Martwa Wisła Stare Miasto – teren pomiędzy ulicami Heweliusza i Gnilną Stare Miasto – ul. Szeroką Nowe Ogrody – na zapleczu budynku sądu Grodzisko Nowe Ogrody – zieleniec u zbiegu ulic Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich Długie Ogrody – nabrzeŜe kanału Na Stępce w rejonie ul. Heweliusza. 96. 76. 84. Mydlarska – pierzeja zachodnia Główne Miasto – ul. Ducha 67/71 Główne Miasto – ul. Ogarna Główne Miasto – ul. Młyńska 21 Główne Miasto – ul. Kramarskiej Główne Miasto – ul. ul. 54. Podmurze Główne Miasto – naroŜnik Podwala Przedmiejskiego i Słodowników Główne Miasto – rejon przedbramia ul Długiej i Złotej Bramy Główne Miasto – róg ulic Mariackiej i Grząskiej Główne Miasto – ul. 100. Toruńska. Rogaczewskiego i Na Stoku Dolne Miasto – bastion Wyskok Stare Miasto – ul. 58. 56. 55.47. 62. Tarcice Długie Ogrody – pomiędzy ul. 97. Grobla IV 8 – dawny kościół św. 57. 95. 70. Kaletnicza 14–18 Główne Miasto – kamieniczki MH przy ul. 63. 85. 69. 50. Ducha Główne Miasto – teren zieleńca pomiędzy basztą Jacek a ul. pomiędzy hotelem a zabudową mieszkaniową Stare Miasto – ul. śabi Kruk Nowe Ogrody – na działce ul. 68. 66. 89. 75. Dziewanowskiego Główne Miasto – ul. 86. Powroźnicza 3 Główne Miasto – nad Motławą Stare Miasto – Na Piaskach 10 Nowe Ogrody – wykop kolejowy na wysokości ul. 90. Za Murami Główne Miasto – ul. 52. Stolarska Długie Ogrody – ul. ElŜbietańska (tylna część działki Wały Jagiellońskie 36) Główne Miasto – plac pomiędzy pawilonem LOT a PasaŜem Królewskim Główne Miasto – ul. 103. 65. 79. Mniszki Dolne Miasto – bastion Królik Stare Miasto – ul. Krosna Stare Miasto – ul. 48. 92. 51. 82. Zwycięstwa – rejon Bramy Oliwskiej Stare Przedmieście – kościół św. 78. 49. Pocztowa 1 (ogródek Ŝłobka) Główne Miasto – teren pomiędzy budynkiem UOP a Centromorem Główne Miasto – zaplecze komisariatu policji przy ul. Św. 73. 99. Piwna 119/121 Główne Miasto – ul. 102. 101. 87. 72. Długa Grobla Główne Miasto – kościół św. 74. 59. Jana wraz z działką Dolne Miasto – bastion śubr Dolne Miasto – bastion śubr 187 . Słodowników Główne Miasto – ul. 77. Litewską a brzegiem Martwej Wisły Stare Miasto – rejon dawnego klasztoru brygidek. 61. Biskupiej Aniołki – al. 81. 71. Piwnej Główne Miasto – ul. Rogaczewskiego 12 Dolne Miasto – ul. ul. 64. 88. 98. 80. 91. rejon mostu nad Nową Motławą Stocznia – rejon basenu stoczniowego Długie Ogrody – pomiędzy ul.

Rycerską. 12 11 10 9 8 7/1 7/2 7/3 6 5 3 1 4 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 2 1 4 5 7 8 Wyspa Ołowianka Główne Miasto – ul. Lubuska 152 Chełm – na południe od ul. 57–59 Ujeścisko Ujeścisko Ujeścisko – na zachód od ul. 111. na północny wschód od zabudowań wsi Jasień – na północ od wsi. 142. 151. Sukienniczą. 118. Niepołomicka Łostowice Łostowice Łostowice Łostowice – na południe od ul. 127. Mikołaja Stare Miasto – obszar między ulicami: Grodzką. 114. 139. 133. Lubuskiej 152 Lipce – na północ od ul. Katarzyny z terenem przyległym Główne Miasto – kościół św. 125. Starogardzkiej. Łódzkiej Ujeścisko Ujeścisko – na północ od ul. Niepołomicka Łostowice – ul. Na Dylach Stare Miasto – wzdłuŜ ul. Podwale Staromiejskie 44b. 129. Lubuskiej 152 Chełm – na północ od ul. 135. Warszawskiej Jasień – pole pomiędzy Kiełpinkiem a Jasieniem Jasień – wschodni brzeg jeziora Jasień Jasień – na wzniesieniu nad jeziorem Jasień Karczemki – rejon skrzyŜowania ul. Tobiasza 7 Główne Miasto – róg ulic Straganiarskiej i RóŜanej Stare Miasto – kościół św. 157. 128. Niepołomickiej Łostowice Łostowice – ul. Niepołomicka Łostowice – ul. 110. 123. 136. 141. 140. 154. 131. Łódzkiej Ujeścisko – na zachód od ul. 120. Kartuską Kozacza Górka w rejonie skrzyŜowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej Łostowice – na południowy wschód od wsi przy ul. Kartuskiej Jasień – Szadółki Jasień – miedzy jeziorem a ul. 109. 500 m od mostu Orunia 188 . 137. 143. 107. 159. 132. 126. 146. 117. Osiek 17 Główne Miasto – ul. Kampinoskiej Chełm – ul. 150. 116. 134. 122. nad łąkami Jasień – na wschód od wsi i północ od ul. Kartuskiej Jasień – na polu. 106. 153. Wartką i Targiem Rybnym Stare Miasto – obszar między ulicami: Dylinki. 145. 130. Pohulanka – naprzeciw kościoła Chełm – ul. 152. 115. 148. Kartuskiej Jasień – na południe od ul.104. 105. 147. 124. Kartuskiej i Otomińskiej Jasień – 800 m od zabudowy wsi w kierunku zachodnim. Niepołomickiej Łostowice – przy zachodniej granicy ogródków działkowych przy ul. 108. 119. 113. 138. 156. 53. 112. 121. WieŜyckiej Łostowice Zakoniczyn – na południe od zabudowań Kozacza Górka Kozacza Górka Łostowice wzniesienie przy ul. na południe od ul. Tobiasza 12 Główne Miasto – ul. 144. 149. 155. 158. Niepołomickiej Łostowice Łostowice Maćkowy – na zachód od ul. Chlebnicka 48–50 Główne Miasto – działka Ratusza Głównego Miasta Główne Miasto – Targ Rybny 6–10 Stare Miasto – ul.

Wojciech 189 . 196. 177. przy pojemniku nr 6 Olszynka – ul. 163. 176. Wojciech – u podnóŜa wzgórza z kaplicą Św. Małomiejska Łostowice Chełm – ul. Smolna 13 Orunia – na terenie parku Oruńskiego Orunia – nad Motławą Św. 165.160. 197. 207. 183. Wojciecha 446 Św. Dragana 21a Maćkowy Maćkowy – ul. 214. Wojciech Św. Wojciech – na wzgórzach przy granicy miasta Św. 189. 192. Wojciech – teren kościoła Św. Modra. 186. Wojciech Św. Kartuskiej i Myśliwskiej Szadółki Szadółki Szadółki Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Zakoniczyn Olszynka – ul. 193. Wojciech – Trakt Św. 187. Wojciech – przy granicy z Rotmanką Chełm – ul. Wojciech Św. 206. naprzeciwko bastionu Królik Płonia Mała – na terenie rafinerii. 182. Na Szańcach. 205. 210. 198. 179. Wojciech Św. 201. 217. 173. 213. Wojciech – wzgórze nad kościołem Św. 164. 204. 167. 170. Wojciech – ul. Wojciech Św. 178. Niepołomicka. 215. 212. 172. 195. Kapliczna Św. Niepołomicka Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Orunia – po wschodniej granicy ogródków przy ul. 162. 180. 181. 161. Kampinoskiej Zabornia – rejon ul. Wojciech ogrody działkowe nad Radunią Św. 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 1 2 3 4 5 6 8 9 2 3 4 5 2 9 12 14 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Orunia – ul. 200. Cienista 16a Orunia – ul. Wojciech Św. 171. 450 m od wsi Maćkowy Maćkowy – ul. 199. 216. 188. 174. 191. koniec zabudowy Płonia Mała – nad Czarną Łachą Lipce – Góra Szubieniczna Lipce – rejon mostku nad Kanałem Raduni Lipce Św. 211. 209. Wojciech – wzdłuŜ obwodnicy wsi Św. 184. 169. 208. 190. 194. 185. 175. Wojciech Św. 201. 168. 166. 203.

271. 221. 237. 254. 260. 222. 19 2 1 2 5 1 3 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 3 21 22 23 24 25 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 16 2 4 3 6 7 8 1 Św. 246. 244. 253. 262. 224. 261. 272. 228. Kartuskiej Kiełpino Górne Kiełpino Górne Bysewo Bysewo Kokoszki – między dworem a koleją Kokoszki – między dworem a ul. 264. 245. 255. 252. 219. 268. 236. 265. 257. Wojciech Brzeźno – plaŜa na północ od mola Niedźwiednik – skrzyŜowanie ul. 250. 273. 275. 232. 233. 229. 267. Kartuską Kokoszki Kokoszki Kokoszki Smęgorzyno Smęgorzyno Smęgorzyno Smęgorzyno Letnica – ul. 238. 234. 247. Otomińskiej Kiełpino Górne – na wschód od ul. 266. 259. 239. Otomińskiej Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne – w rejonie jeziorka Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Karczemki – przy ul. 263. Starowiejska 38 Górki Zachodnie – z dna Wisły Górki Zachodnie Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Firoga Klukowo Klukowo Klukowo Klukowo Firoga Złota Karczma 190 . 243. 235. 223. 258. 274. 225. 227. Kartuskiej Karczemki – przy ul. 231. Potokowej i Słowackiego nad potokiem Niedźwiednik – w lesie.218. 226. w rejonie zniszczonego mostu Brętowo – teren pomiędzy ul. 241. 256. 269. 230. 220. Matemblewską i Potokową Kiełpino Górne – pole pomiędzy Kiełpinem i Karczemkami Kiełpino Górne – rejon kościoła Kiełpino Górne – na zachód od ul. 249. 240. 251. 248. 270. 242.

ul. 293. ul. Abrahama 124 Owczarnia Oliwa – ogródki działkowe. 314. 288. 328. Chłopskiej 2 Oliwa – ul. 313.276. 333. 301. 329. 319. Myśliborska) Osowa – na północ od Jeziora Osowskiego Osowa – Kukawka (ul. 296. 325. 320. 283. Myśliwskiej Migowo – na zachód od wsi Migowo – na zachód od wsi Jelitkowo – ul. 306. 321. 316. Piastowska 45–47 Oliwa – ul. rejon 141 Oliwa – na wschód od ul. Spacerowa u stóp Pachołka Oliwa – las. 294. 281. 2 3 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 21 23 24 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 31 1 2 3 4 1 2 3 6 1 4 5 6 Złota Karczma Złota Karczma Aniołki – przystanek SKM Stocznia Oliwa – katedra Oliwa – park i pałac Oliwa – rejon kościoła św. rejon dworu Konradshammer Oliwa – ul. 282. 309. 287. Tysiąclecia 21 Srebrna Góra Chełm – ul. 312. 303. 278. 323. 300. Myśliwskiej Migowo – rejon ul. 330. 299. 297. 291. 285. 289. 279. Barniewicka Osowa – Kukawka (ul. 295. 304. Pomorska. Myśliborska) Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa – Kukawka (ul. 290. Jakuba Oliwa – ul. 308. 302. Chłopska 2 Oliwa – Osiedle Młodych w rejonie kotłowni Niedźwiednik – las przy drodze Pionierów Oliwa – Stary Rynek Oliwski 7 Jelitkowo – na brzegu morza w kierunku Sopotu Osowa – na wschodnim brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – ul. 318. Wita Stwosza 62 Oliwa – na terenie szpitala MW Oliwa Oliwa Oliwa Oliwa . 286. 327. 332. Myśliborska 2) Osowa – ul. 310. Lubuska 152 Siedlce – róg ulic Bema i Wyczółkowskiego Siedlce – park przy fosie Nowych Ogrodów 191 . 315. Piastowska Oliwa – ul. Subisława nad potokiem Oliwa – ul. 305. 322. 307. 284. 298. 292. 311. 277. 280. 331. 326. 324. 317. Kielnieńska 134 Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa Owczarnia – przy Ŝwirowni Migowo – rejon ul.

344. 366. 369. Orłowska śabianka – skrzyŜowanie ulic Pomorskiej i Chłopskiej śabianka – między PKP a ul. Galaktyczna Główne Miasto – ul. 359. 341. Pomorskiej 42 Owczarnia – rejon Ŝwirowni Osowa Osowa Osowa Barniewice Osowa – ul. 368. 354. 335. 342. 365. Piastowska. 343. 352. Polanki 12 Stogi – na wydmach Stogi – na plaŜy Stogi – rejon dawnego wysypiska Wisłoujście – teren twierdzy z szańcem StrzyŜa Górna – róg ulic Wita Stwosza i DroŜyny Siedlce – na terenie szkoły budowlanej przy Powstańców Warszawskich Siedlce – rejon szpitala kolejowego Niedźwiednik – ul. Seredyńskiego 15 Dolne Miasto – na terenie koszar Osowa – ogródki działkowe Portowiec Osowa – ul. 375. 360. 367. 350. 361. 337. 348. 351. 377. 357. 355. Jana Pawła II 20 Brzeźno śabianka – ul. 340. 373. Wałowa 27 Długie Ogrody – ul. 370. Subisława Oliwa – ul. 336. 378. Jesionowa Wrzeszcz – ul. 7 1 1 2 3 7 4 5 8 12 1 2 3 1 2 3 5 6 9 10 2 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 8 105 107 102 33 10 11 120 103 109 121 13 Siedlce – róg ulic Kartuskiej i Jasnej Oliwa – Osiedle Młodych Oliwa – Osiedle Młodych Oliwa – teren Dworu III przy ul. Sobieskiego Wrzeszcz – ul. 358. Jaśkowa Dolina Aniołki – teren dawnego cmentarza przy torach kolejowych Wrzeszcz – StrzyŜa Górna Wrzeszcz – wzgórza na południe od ul. 376. 345. Dom Holenderski Główne Miasto – plac u zbiegu ulic Świętojańska i Szklary Port Północny 192 . Krzemienieckiej 15 Letnica – na terenie dawnego jeziora Zaspa – ul. 363. Sopocka 7/8 Stare Miasto – ul. na terenie działek śabianka – w rejonie ul. Kaletnicza 5–7 Główne Miasto – Długi Targ. 362. 364. 338. Polanki Oliwa – teren szpitala MW Oliwa – ul.334. 347. 356. 3 Stare Miasto – ul. Sieroca 2. 349. 339. Słowackiego 105 Wrzeszcz – ul. 353. 374. 371. 346. Zielona Brama Główne Miasto – Długi Targ. 372.

ul. biurowiec Miastoprojektu centrum handlowe Manhattan Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 1964/65 2003 2007 ul. 1949/51 ul. lat 70. wyjątkowy w swojej skali budynek mieszkalny – porównywany do jednostki marsylskiej Le Courbisiera bardzo ciekawe rozwiązanie obiektu sakralnego na małej działce w zabudowie z pocz. Marynarki Polskiej ul. XX w. 8. I poł. falowiec 1970/73 ul. budynek o funkcji naukowobadawczej zlokalizowany na niewielkiej działce o wyjątkowym wystroju elewacji modernistyczna rozbudowa budynku o formach historyzujących I poł. Grunwaldzka ul. Nowe Ogrody Targ Węglowy Uwagi 1. Tkacka 11. Wita Stwosza wolno stojący eksponowany budynek o formach socrealistycznych budynek socrealistyczny umieszczony w historycznej zabudowie Głównego Miasta ciekawy budynek modernistyczny wpisany w architekturę historyczną przykład współczesnej zabudowy usługowej nowoczesny fragment kampusu uniwersyteckiego 193 .9. Wały Piastowskie 5. tzw. Fiszera 12. Rajska 6. XX w. ul. monumentalne załoŜenie sakralne. lat 50. WieŜowiec CTO. lat 60. Obrońców WybrzeŜa 7. ElŜbietańska ul. Wykaz dóbr kultury współczesnej Lp. Matki Boskiej Częstochowskiej kościół Najświętszej Marii Panny Królowej RóŜańca Świętego Hala Olivia 1980/84 ul. Zieleniak 1965/71 ul. Wałowa pierwszy modernistyczny budynek w Gdańsku. centralne o wyjątkowej architekturze przykład budynku uŜyteczności publicznej o ciekawej architekturze i konstrukcji pierwszy budynek o formach modernistycznych wybudowany na terenie Głównego Miasta. 13. XX w. XX w. niespotykana technologia konstrukcji budynku bardzo ciekawy przykład architektury budynków uŜyteczności publicznej z lat 70. kościół pw. Marii Skłodowskiej-Curie 1971/76 ul. nowe skrzydło Wojewódzkiego Archiwum Państwowego dawny Morski Dom Kultury (obecnie budynek biurowy) Poczta Główna 1949/50 ul. 16. XX w. Dom Technika 1969/73 ul. 14. 9. Urząd Miejski Teatr WybrzeŜe 3. Śląska 1969/72 ul. 2. Dom Prasy 1949/50 Targ Drzewny 4. zachowany bez zmian bardzo dobry przykład współczesnej architektury w historycznym otoczeniu jeden z pierwszych budynków socrealistycznych o formach wywodzących się z architektury gdańskiej jeden z symboli współczesnej architektury gdańskiej. Długa 15. Grunwaldzka 10. 17. skrzydło Akademii Sztuk Pięknych Instytut Maszyn Przepływowych II poł. Nazwa obiektu Czas powstania 1948/49 1956/70 Lokalizacja Architektura ul.

Elbląska. według NSP) Ryc. 25. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych (dane z 2002 r. 194 . 1958/65 osiedle Grunwaldzka 1951/54 Dzielnica Mieszkaniowa Obrońców Poczty Polskiej budynek „Solidarności” 1979 1949 24. 10. 1957/63 ul. Wały Piastowskie stosunkowo dobrze zachowane osiedle o formach socrealistycznych pierwsze całkowicie zaprojektowane osiedle modernistyczne zabudowa wkomponowana w dolinę Lasu Oliwskiego osiedle modernistyczne zachowany układ urbanistyczny i wystroje elewacji kompozycja przestrzeni placu z pomnikiem budynek związany z historią NSZZ „Solidarność” po 1989 r. ul. Obrońców Poczty Polskiej ul. Grunwaldzka od ul. osiedle im. Głęboka 21. osiedle Siedlce II 1951/54 Zespoły zabudowy ul. Chłopska. Kartuska 20.18. VII Dwór ul. Gęstość zaludnienia w 2005 r. Chełmońskiego. ul. 1. ul. Obrońców Poczty Polskiej osiedle VII Dwór (dawniej Osiedle Młodych) osiedle Małe Przymorze 1958/62 ul. Śląska. 23. gen. Bora-Komorowskiego ul. 22. Michałowskiego. Miszewskiego do Dmowskiego Pomniki i miejsca pamięci pl.

3. 195 . 2. Udział dzieci w wieku 7–12 lat w 2002 r.Ryc. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w 2002 r. Ryc.

4. Udział jednoosobowych gospodarstw domowych w 2002 r. 5. Udział gospodarstw pięcio.i więcej osobowych w 2002 r. 196 .Ryc. Ryc.

Ryc. Ryc. 197 . 7. Udział osób z wykształceniem wyŜszym w 2002 r. 6. Udział rodzin niepełnych w 2002 r.

198 . 8. Udział osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym w 2002 r.Ryc. 9. Ryc. Aktywność zawodowa w 2002 r.

Relacja liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2005 r. 10.Ryc. 199 . Udział ludności w wieku 30–49 lat utrzymującej się z samozatrudnienia poza rolnictwem w 2002 r. 11. Ryc.

Ryc. 12. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań na osobę w 2002 r. Udział gospodarstw domowych utrzymujących się z zasiłków z pomocy społecznej w 2002 r. Ryc. 13. 200 .

201 .Ryc. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań w 2002 r. 15. Ryc. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań na osobę w 2005 r. 14.

Ryc. Udział mieszkań w zabudowie jednorodzinnej (stan na 2002 r. 17.) Ryc.) 202 . 16. Udział mieszkań własnościowych (stan na 2002 r.

Ryc. Udział mieszkań o powierzchni 30–39 m² zamieszkiwanych przez 2 i więcej gospodarstwa domowe w 2002 r. Udział mieszkań gminnych w 2002 r. 18. Ryc. 203 . 19.

20. Dynamika wzrostu liczby mieszkań w okresie: II półrocze 2002–2005 (stan NSP 2002 = 100) Ryc. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jednostki urbanistycznej. 21.Ryc. Mieszkania oddane do uŜytkowania w 2006 r. 204 .

14. Gdańsk m. 8. Gdańsk m. pom. Gdańsk m. 15. Gdańsk m. Gdańsk 28. Wojciech Martwa Wisła Kanał Warzywód I Kanał Warzywód I Kanał A – polder Orunia Motława Opływ Motławy Kanał Rudnicki Kanał A – polder Rudniki Kanał A . 33. 5. 18. Gdańsk m. Kanał Pleniewski 205 . Gdańsk m. Marszałek woj. Kanał D 30. Kanał Ku Ujściu 35. Kanał A 36. pom. Gdańsk m. 3. 21. Gdańsk m. 31. Kanał G Kanał Gniła Łacha Kanał K Kanał K–1 34. 17. Gdańsk m. Marszałek woj. Gdańsk m. Gdańsk w sporze brak rozstrzygnięć Marszałek woj. Kanał Raduni 37. Marszałek woj. 12. 7. 1. 32. 16. Wykaz cieków podstawowych Lp. Gdańsk m. Wojciech Potok Borkowski Kanał Warzywód I Kanał Warzywód II Kanał Warzywód III Kanał C polder Orunia Kanał A – polder Olszynka Kanał Rudnicki Kanał A Odbiornik Zatoka Gdańska Potok Oliwski Potok Oliwski Potok Oliwski Potok Ewy Potok Oliwski Martwa Wisła Potok StrzyŜa Potok StrzyŜa Potok StrzyŜa Kanał Raduni Kanał Raduni Potok Oruński Potok Oruński Potok Oruński Kanał Raduni Kanał Raduni Kanał Raduni Kanał Raduni Potok św. pom. Gdańsk m. 19. Gdańsk m. Polder Rudniki 40. 10. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m.polder Rudniki Kanał Pleniewski Martwa Wisła Martwa Wisła Kanał K Kanał A do Kanału Kaszubskiego Martwa Wisła – Kanał Kaszubski Motława Kanał A Kanał Piaskowy Kanał Rokitnicki Martwa Wisła Wykonujący prawa właścicielskie cieków z wałów międzywalem m. 4. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. 2. Gdańsk m.11. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. 24. Gdańsk m. 11. Gdańsk m. Nazwa cieku Potok Oliwski (Jelitkowski) Kanał A Potok Rynarzewski (Renuszewski) Potok Ewy Potok Lusi Potok Bernarda Potok StrzyŜa (Bystrzec I) Potok Królewski (Bystrzec II) Potok Jaśkowy Potok Jasień Potok Siedlicki Potok Oruński Potok Kowalski Potok Kozacki Potok Szadólski Potok M-1 Potok Maćkowy Potok M-2 Potok Św. pom. Gdańsk m. 20. Kanał B 29. Gdańsk m. 26. 27. 9. 22. Marszałek woj. 25. Gdańsk m. Gdańsk m. polder Przejazdowo Kanał Niegowski 39. 23. pom. 13. Kanał B polder Przejazdowo Doprowadzalnik nr 1 38. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. 6. Gdańsk m. Gdańsk m. w sporze brak rozstrzygnięć m.

Marszałek woj. 52. pom. Marszałek woj. Marszałek woj. pom. pom. obecnie zarządzane i utrzymywane przez miasto. Gdańsk m. Marszałek woj. Marszałek woj. 44. pom. 53. pom. pom. pom. Marszałek woj. pom. pom. 54. winny być zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zarządzane przez Marszałka województwa pomorskiego. 46. Rzeka Martwa Wisła 60. 47. Rzeka Czarna Łacha 56.Lp. m. W wykazie podano stan faktyczny wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód. pom. Marszałek woj. Marszałek woj. m. pom. Nazwa cieku Kanał B-1 polder Rudniki Kanał B polder Rudniki Kanał A polder Olszynka Kanał B polder Olszynka Kanał D polder Olszynka Kanał E polder Olszynka Kanał A polder Orunia Kanał B polder Orunia Kanał D polder Orunia Kanał A polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał B polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał C polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał D polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Doprowadzalnik nr 1 z przepompowni 38 polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Odbiornik Kanał A Kanał A Motława Kanał A Kanał B Kanał B Motława Kanał A Kanał A Martwa Wisła Kanał A Kanał B Kanał A Wykonujący prawa właścicielskie cieków z wałów międzywalem Marszałek woj. pom. Urząd Morski Uwaga. 42. Rzeka Motława 57. 45. pom. Rzeka Radunia 59. 51. 49. Rzeka Stara Motława 62. Procedura przekazywania zarządu znajduje się obecnie na etapie ustaleń warunków. Opływ Motławy 61. Marszałek woj. Marszałek woj. 41. pom. Marszałek woj. 43. 48. pom. Marszałek woj. Wisła Marszałek woj. Marszałek woj. Marszałek woj. 50. pom. 206 . sklasyfikowane jako wody płynące. pom. Marszałek woj. Rzeka Wisła Śmiała Motława Martwa Wisła Zatoka Gdańska Motława Zatoka Gdańska Martwa Wisła Martwa Wisła Zatoka Gdańska Marszałek woj. pom. Gdańsk Marszałek woj. Marszałek woj. Wszystkie cieki. RZGW Urząd Morski RZGW RZGW RZGW Urząd Morski w sporze brak rozstrzygnięć Marszałek woj. Rzeka Wisła 58. pom. pom. Gdańsk 55. pom.

6. pom. Zawodzie Płonia Mała nr 1 2. D. pom. pom. Marszałek woj. ul. pom. pom. Elbląskiej. m. Marszałek woj. pom. Marszałek woj. Wykaz urządzeń osłony przeciwpowodziowej A. 5. Obiekt Nazwa cieku 1 1. Śluza: – Przegalina – pomiędzy rzekami Wisłą Przekop a Martwą Wisłą. Kaczeńce Obszar odwadniany [ha] 3 509 21 450 Odbiornik 4 Kanał Rudnicki Kanał Pleniewski Rzeka Martwa Wisła Właściciel pompowni 5 m. 7. 9. razem ha Powierzchnia chroniona wałem [ha] 7 1400 1490 1500 1500 5070 1800 5907 1490 1500 1500 1500 5907 1500 4800 340 280 1800 39 284 Lp.12. – na rzece Opływ Motławy – Wrota śuławskie w ul. 10. Gdańsk 207 . pom. Sztutowska Stogi 3. Marszałek woj. Wrota przeciwpowodziowe: – na rzece Motławie – Grodza Kamienna. śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie Rzeka Wisła Kanał odpływowy z przepompowni nr 34 Rzeka Radunia Kanał Rudnicki Opływ Motławy Kanał Raduni Kanał Pleniewski Rzeka Czarna Łacha Rzeka Wisła Martwa B. 2 3 śuławy Gdańskie Rzeka Motława 2. m. Gdańsk m. 4. ul. Obwałowania rzek i kanałów Wał L – lewy P – prawy 4 L L P P L P L P L P P P L P L L P razem mb Całkowita długość [mb] 5 1547 2800 1495 3950 7300 550 4960 5640 840 780 2800 7612 1388 3430 1130 7800 10 050 64 072 Wykonujący prawa właścicielskie 6 m Gdańsk Marszałek woj. Gdańsk Marszałek woj. C. 3. Marszałek woj. – na rzece Rozwójce (Kanale Pleniewskim) – wrota w ul. pom. Sztutowskiej. lokalizacja pompowni 1 2 Rudniki nr 5 1. Gdańsk Marszałek woj. pom. Marszałek woj. ul. 8. Gdańsk m. Gdańsk m. Stacje pomp odwadniających Nazwa pompowni – nr Lp.

Starowiślna Kanał Warzywód III ul. Przegalińska 11 Orunia nr 21 12. Administratorem obiektów naleŜących do m. pom. w imieniu Marszałka województwa pomorskiego administratorem obiektów jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. Uwagi. pom. Nazwa pompowni – nr lokalizacja pompowni 2 Stogi (Gniła Łacha) ul. 8.Lp. – wydmy przednie. pom. Gdańsk m. polder odwadniany przez stację pomp nr 23 Rokitnicę połoŜoną na terenie Pruszcza Gdańskiego Rzeka Martwa Marszałek woj. 7. 9. 5. Systemy przeciwpowodziowe na brzegu morskim: – budowle ochrony brzegu. Sobieszewo nr 34 1 524 ul. Gdańsk jest spółka Gdańskie Melioracje. Uczniowska Kanał Warzywód III ul. PrzybrzeŜna 38 Razem ha 4 915 Funkcję obiektów ochrony przeciwpowodziowej pełnią takŜe bulwary i nabrzeŜa rzek połoŜonych w obrębie miasta. Kochanowskiego Pas Nadmorski Olszynka nr 20 ul. ul. Wisła 208 . 6. Gdańsk m. 1 4. 10. Niegowo 11. E. Olszyńska Obszar odwadniany [ha] 3 40 665 Odbiornik 4 Rzeka Martwa Wisła Rzeka Martwa Wisła Kanał Warzywód I Właściciel pompowni 5 m. 605 Rzeka Motława Marszałek woj. Nad Brzegiem Nowy Port ul. Gdańsk 36 725 340 Kolektor „Kołobrzeska” Rzeka Motława m. Gdańsk Marszałek woj. Gdańsk m.

Kępna. ul. Zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej Zakłady o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej: 1. ul. ul. 4. 2. Rafineria Grupy Lotos. 3. Poinca Port Morski SA Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej: 1. 5. Gaspol SA Morski terminal LPG. Siarkopol SA. Elbląska. Budowniczych Portu Północnego.13. ul. Ŝ. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 32. Chodackiego. ul. 209 . PERN Baza Manipulacyjna i rurociąg Płock – Gdańsk. ul. 4. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 33. Kujawska. mjra Sucharskiego. W. Wiślna. ul.w. ul. 3. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 31. 2. kpt. Naftoport Baza Przeładunku Paliw Płynnych Port Północny.

11. 2. 5. Nazwa ujęcia Czarny Dwór Zaspa Dolina Radości Klukowo Matarnia Smęgorzyno Jasień Kiełpinek Łostowice Lipce Sobieszewo Świbno Złota Karczma Kalina Straszyn Pręgowo Osowa Oczyszczalnia „Wschód” Rębiechowo Unikom Akt prawny powołujący strefę ochronną Rozporządzenie nr 1/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. 20. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/10/96 Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 8 listopada 2006 r. 10. 8. 17. 18. Czynne ujęcia wody i ich strefy ochronne Lp. 3. 6. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/3/98/RN Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/2/98/RN Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-622602/D/MJ z 23 grudnia 2002 r. Rozporządzenie nr 1/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. 13. Rozporządzenie nr 3/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2007r. Decyzja Wojewody Pomorskiego Gdańska nr OŚ-V6814/3/2000/mm brak decyzji Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-6226-1/21/00/JN/D 210 . 9. 4. Rozporządzenie nr 2/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. 19. 14. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622-47-98-RN Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7226/9/92 Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-72126/91/93 Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/5/98/RN brak decyzji Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/6/98/RN Rozporządzenie nr 6/2004 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 28 kwietnia 2004 r.14. 7. 12. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-62104/1/01/JN/D z 5 lutego 2001 r. 16. 15. 1.

Studium wysokości zabudowy dla Wrzeszcza. rejon dworca we Wrzeszczu i Galerii Bałtyckiej. Gminny program opieki nad zabytkami. w tym suburbanizacji. Uszczegółowienia lokalnego programu rewitalizacji – dzielnicowe programy rewitalizacji: Dolne Miasto. Orunia. Studia nad rozmieszczeniem ludności w ciągu doby. Koncepcja programowo-przestrzenna terenu na północ od ul. Studium kompleksów nauki i szkolnictwa wyŜszego. rejon Targu Siennego i Węglowego) i ZPHU (np. Program humanizacji wybranych monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych. Uaktualnienie lokalnego programu rewitalizacji – zgodnie z ustaleniami regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego. Kołobrzeskiej. Monitoring podmiotów gospodarczych. 8. 4. 28. Wizualizacja w 3D terenów Śródmieścia Historycznego (fragmenty). Wykonanie szczegółowych koncepcji regulacji stosunków wodnych w zlewniach nieobjętych istniejącymi opracowaniami. Aktualizacja studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę w warunkach specjalnych. 3. XX w. Koncepcja programowo-przestrzenna terenu na zachód od ul. Monitoring infrastruktury społecznej. 15. Monitoring mieszkalnictwa. rejon ul. Studium kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej i krajobrazu Śródmieścia Historycznego. 11. Program ochrony i rewaloryzacji fortyfikacji z XIX i I poł. Projekt koncepcyjny węzła integracyjnego Port Lotniczy. 17. Studium dzielnicy Południe. 5. Wrzeszcz. 6. 211 . Monitoring bezrobocia. 10. 24. 19. Nowy Port. Studium dzielnicowe Wyspy Sobieszewskiej. 14. Monitoring procesów demograficznych. Studia struktur wewnętrznych poszczególnych koncentracji zabudowy śródmiejskiej w obszarach CPU (np. Studium zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Lasów Otomińskich. Program ochrony i rewaloryzacji nowoŜytnych fortyfikacji miejskich. 21. 29. 2. Studium lokalizacji budynków wysokościowych. 12. rejon Parku Matarnia). Bysewskiej w Kokoszkach Przemysłowych. Wykaz opracowań projektowych i studialnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju miasta 1. 27. 18. Uszczegółowienie modelu systemu transportowego wykonanego przy uŜyciu programu EMME/2 przez wprowadzenie parametrów podróŜy w systemie P + R i ograniczeń parkingowych w poszczególnych rejonach miasta. 23. Studium obiektów usługowych o charakterze metropolitalnym. 7. 30. Studium zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Jeziora Osowskiego i Jeziora Wysockiego. 26. Studium dzielnicy Zachód. Studium dzielnicowe Oruni Dolnik.15. 20. 25. 9. rejon Auchan. 31. 16. 13. Telewizyjnej w Klukowie Rębiechowie. 22.

Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na hektar. Prognoza na stan wypełnienia struktur 212 .16. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych − prognoza na stan wypełnienia struktur Ryc. 1. Gęstość zaludnienia (osób na hektar) w stanie wypełnienia struktur Ryc. 2.

Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Prognoza na stan wypełnienia struktur 213 .Ryc. 3. 4. Udział mieszkań w zabudowie o wysokiej intensywności. Prognoza na stan wypełnienia struktur Ryc.

kwadrat. Paganiniego ul. nowa ul. Jana Pawła II – przy parku Wrzeszcz Górny – tzw. Hallera ul Kościuszki Zaspa – al. Sikorskiego i ul. ul. Wileńska Piecki Migowo – nowa ul. Otwarta Brzeźno – ul. Bulońska. Gdańska Wrzeszcz Dolny – kol. ul. Model obsługi miasta Gdańska w zakresie ośrodków usługowych Ranga ośrodka Ośrodek metropolitalny Ośrodki CPU Centrum Osowa Ośrodki poziomu dzielnicowego ZPHU – koncentracje usług Jasień – Ujeścisko (projektowany) rejon ul. ul. ul. Cienistej Łostowice Centrum (projektowany) Letnica (projektowany) Orunia – ul. Beethovena. Szczęśliwej Południe Śródmieście Wrzeszcz Zachód Dzielnica Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Ośrodki osiedlowe 214 . Rakoczego i Schuberta Ośrodki wspomagające ośrodek dzielnicowy Zaspa – ETC+ Lotnia Chełm (projektowany) rejon ul. Kartuska (Siedlce) ul. nowa ul. ul. Potokowa (projektowany) Piecki Migowo ul.17. śeńcy i Uroda (projektowany) Wrzeszcz Dolny – ul. Kartuska – ul. Pomorska ul. Powstańców Warszawskich. Gałczyńskiego Piecki Migowo Wyspa Piecewska/Rakoczego (projektowany) śabianka Ośrodki ponadosiedlowe Przymorze – rejon ul. Gospody. VII Dwór Oliwa Wrzeszcz Śródmieście Południe Oliwa Port Wrzeszcz Południe Port Śródmieście Centrum Matarnia Kiełpinek – rej. Hallera. Góralska Brętowo – ul. ul. Gościnna Brzeźno – ul. Słowackiego. Jana Pawła II – przy kościele Ośrodki osiedlowe Zaspa – al. Wojska Polskiego Wrzeszcz Górny – ul. Obrońców WybrzeŜa (częściowo projektowany) Nowy Port ul. Chrzanowskiego Wrzeszcz Górny – polana leśna Srebrniki (projektowany) Brętowo – Niedźwiednik ul. Myśliwska (projektowany) ul. Politechniczna. ul. Damroki (częściowo projektowany) Orunia Górna Maćkowy (ul Pruszczańska) (projektowany) ul.

ul. os. Stryjewskiego Zielony Trójkąt Wyspa Sobieszewska – ul. Turystyczna Chełm – ul. Niepołomicka. Niedziałkowskiego Osowa – ul.Stogi – ul. Kolorowe (projektowany) Łostowice Zachodnie ul. Cieszyńskiego ul. Świętokrzyska (projektowany) Ujeścisko Łódzka (projektowany) Osowa – ul Balcerskiego. Wodnika Smęgorzyno (projektowany) Zachód Południe Port 215 . Biegańskiego Chełm – ul.

Sadowa arsen. z o. dojazd od ul. PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne olej napędowy olej opałowy benzyna 19. ul. 22. z o. rejon zlikwidowanych ogródków działkowych. Nowotnej Stogi. Chodeckiego Baza Paliw nr 33. rtęć. Szczęśliwa rejon Bazy Manipulacyjnej PERN. Grunwaldzka 539. w kierunku ul. 13.o.o. róg ul. Zakład Komunikacji Miejskiej sp. 4. olej mineralny zanieczysz. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA benzyna substancje ropopochodne benzyna benzyna 21. naftalen. Wiślnej Stacja Paliw – Oliwa ul. cynk. etylobenzen. Oliwa. 12. na wschód od Pustego Stawu Stogi.o. z o. metale cięŜkie substancje ropopochodne substancje ropopochodne 9. Stara Twierdza. Bora-Komorowskiego stacja paliw na terenie bazy ZKM przy ul. fenole pył siarkowy zakwaszenie gleby pH 1. Hallera 142 na terenie bazy magazynowej PKN ORLEN SA przy ul. ALLCON OSIEDLA sp. ul. 14. Michałki – okolice przejazdu kolejowego przy Rafinerii Gd.mjra H. lokalne: WWA. Suchar-skiego. ul. ksylen. w sąsiedztwie ulic Kępnej i Wyciąg rejon Basenu Wewnętrznego Portu Północnego. Fabryka Opakowań Blaszanych FOB Invest sp.o. przy ul. róg ul. PKN Orlen SA substancje ropopochodne 10.18. teren za fosą szańca zewnętrznego fortu ul. 20. Grunwaldzka 341 Baza Paliw nr 31. Wielopole. ołów WWA. ołów. 7.7 substancje ropopochodne 3. Pomorskiej Stacja Paliw – Nowy Port ul.o. śaglowa 2. Kiełpinek ul. benzyny. bar.91–6. Siarkopol Gdańsk SA Lokalizacja terenu zanieczyszczonego Rodzaj zanieczyszczenia 1. Wojciecha 39 Stacja paliw – Przymorze ul. z o. Ku Ujściu Baza Paliw nr 9. 11. Nazwa firmy – uŜytkownika terenu PHU Linea-Sim sp. 8. arsen. Budowniczych Portu Północnego rejon Bazy Manipulacyjnej PERN w sąsiedztwie ulic Kępnej i Wyciąg (przy cmentarzu) Stogi. na wschód od ul. Wrzosy. PKN Orlen SA substancje ropopochodne. Synergia 99 sp. ul. na zachód od ul. Trakt św. ul. Doki ul. Na Zaspę Stacja paliw – Orunia ul. ul. ul . z o. Tereny przeznaczone do rekultywacji Lp. ul. Pokładowa. miedź. 15. 16. 18. 17. Zakład Gospodarki Cysternami DEC sp. z o. Wrzosy 5. 6. w obszarze odległym o około 100 m od kolektora zrzutowego ścieków PERN Stogi. Oliwska 37. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 216 . wjazd od ul. Kujawska.o.

na południe od stacji zasuw Rd-4 Stogi. 30. Wrzosy Stogi. 25. Grupa LOTOS SA Stogi. na wysokości zbiornika nr 7 Stogi. przy ul. Kutnowskiej. po zachodniej stronie Bazy Manipulacyjnej PERN Stogi. Kępnej. Kępnej. Kępnej. 28. Wrzosy Stogi. przy ul. przy ul. w sąsiedztwie ul. rejon zlikwidowanych ogródków działkowych. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 29. na północ od stacji zasuw Rd-4 benzyna substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne 217 .23. około 300 m na zachód od ul. Kutnowskiej. 27. 24. Kaczeńce Stogi. około 125 m na zachód od ul. w sąsiedztwie Bazy PERN. w sąsiedztwie ul. pomiędzy Bazą Manipulacyjną PERN i Portem Północnym Stogi. na wysokości zbiornika nr 10 w sąsiedztwie piezometru P-61. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 31. przy ul. 26. po zachodniej stronie Bazy Manipulacyjnej PERN.

6. 2. Wybitne zabytki architektury: Brama WyŜynna Zespół Przedbramia ul. barokowy (ciąg fortyfikacji miejskich z Dolnym Miastem). dziewiętnastowieczny (pochodząca z przełomu XIX i XX wieku przebudowa zachodnich terenów pofortecznych oraz zabudowa Dolnego Miasta) 2. B. Dwór Artusa z fontanną Neptuna zespół kościoła Najświętszej Marii Panny Wielka Zbrojownia śuraw Portowy Miejsca związane z najnowszą historią Polski i Europy Wschodniej – rejon placu Solidarności z salą BHP Stoczni Gdańskiej twierdza Wisłoujście – jedna z nielicznych zachowanych w Europie nowoŜytnych twierdz nadmorskich pole bitewne Westerplatte katedra pw. Wykaz obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego tworzących toŜsamość miasta i jego wizerunek A. 218 . Obszar urbanistyczny Gdańska w obrębie fortyfikacji nowoŜytnych. zespoły dworsko-parkowe Królewskiej Doliny i Studzienka 5. 4. Długiej Złota Brama Dom Uphagena Ratusz Głównego Miasta. Jaśkowa Dolina wraz z parkami leśnymi Jaśkowego Lasu (gaj Gutenberga i Wzgórze Jana). 3. zespół urbanistyczno-krajobrazowy Doliny Radości kuźnia wodna zespół parku pocysterskiego i pałac Opatów w Oliwie zespół urbanistyczny Starej Oliwy Potok Jelitkowski: osada rybacka w Jelitkowie park Zdrojowy park podworski Przymorze zespół urbanistyczno-krajobrazowy ul. Polanki Dwór II „Quellbrunn” zespół urbanistyczno-krajobrazowy ul. 5. średniowieczny (miasto portowe lokowane na prawach lubeckim i chełmińskim). Trójcy Świętej w Oliwie 3. w którym nakładają się na siebie historyczne układy: wczesnośredniowieczny (fragmenty Starego Miasta). Obszary i obiekty o znaczeniu międzynarodowym tworzące toŜsamość miasta i jego wizerunek w skali światowej i europejskiej 1. Obszary i obiekty o znaczeniu krajowym i regionalnym 1. 6. 4.19.

7.

zespół urbanistyczny Dolnego Wrzeszcza obejmujący zabudowę z II poł. XIX i pocz. XX w. park i dwór Kuźniczki zespół urbanistyczny Politechniki Gdańskiej z Wielką Aleją i zespołami pocmentarnymi

8.

9. 10. 11. 12.

zespół urbanistyczny Nowego Portu obejmujący zabudowę z XIX i pocz. XX w. zespół dawnej wsi rybackiej w Brzeźnie z Domem Zdrojowym i parkiem oraz reliktami fortyfikacji z pocz. XX w. zespół urbanistyczny wsi i sanktuarium w Św. Wojciechu kościół pw. św. Wojciecha Kanał Raduni – średniowieczny zabytek techniki i inŜynierii wodnej dom podcieniowy Lwi Dwór dwór Ferberów park Oruński z dworem zespół kościoła św. Ignacego w Starych Szkotach Wielki Młyn zespół urbanistyczno-krajobrazowy polderu na Wyspie Sobieszewskiej: zespół śluzy w Przegalinie zespół dworsko-parkowy w Wieńcu zabudowa dawnej wsi Świbno na wale wiślanym grobla w Górkach Wschodnich obiekty zabytkowe: ratusz Starego Miasta kościoły Starego Miasta: św. Brygidy i św. Katarzyny Poczta Polska w Gdańsku kościół św. Mikołaja kościół św. Jana kościół św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu zespół pofranciszkański św. Trójcy na Starym Przedmieściu kościół menonitów na Zaroślaku zespół kościoła BoŜego Ciała na Grodzisku zespół bram wodnych Głównego Miasta zespół spichlerzy na Ołowiance (Centralne Muzeum Morskie) wraz z dawną elektrownią (Pomorska Filharmonia Bałtycka) zespół fortyfikacji Dolnego Miasta z bramami, Śluzą Kamienną i Małą Zbrojownią zespół fortyfikacji Biskupiej Górki i Grodziska Dworzec Główny Stocznia Cesarska cmentarz-pomnik na Zaspie

13.

14.

219

20. Gdański obszar metropolitalny
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. wprowadza obowiązek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego (art. 39 punkt 3.4: „W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: [...] obszary metropolitalne”). Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jest częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 6). Przez obszar metropolitalny zgodnie z art. 2 punktem 9 ustawy „naleŜy [...] rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”. Plan ten jest nowym instrumentem polityki przestrzennej, doceniającym wagę obszarów metropolitalnych i podkreślającym potrzebę współpracy na tym poziomie. Trzeba nadmienić, Ŝe jest to po raz pierwszy uŜyte narzędzie koordynujące zagospodarowanie przestrzenne w tej skali, które pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących miasta centralnego i jego zurbanizowanego otoczenia. Na podstawie uchwały nr 374/XXV/04 Sejmiku województwa pomorskiego z 19 lipca 2004 r. Marszałek województwa pomorskiego przystąpił do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. W pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego czynny udział bierze miasto Gdańsk, będące stolicą województwa i obszaru metropolitalnego. 30 grudnia Prezydent Miasta Gdańska zgłosił formalny wniosek m. Gdańska do planu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Wśród wniosków miasta do przyszłego planu GOM dominują problemy rozwoju funkcji metropolitalnych i poprawy atrakcyjności osadniczej, które zmierzają do odwrócenia obecnych niekorzystnych trendów demograficznych, a takŜe do poprawy atrakcyjności Gdańska dla inwestorów. Zarządzeniem z 1 grudnia 2004 r. Marszałek powołał Komisję Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego oraz zespoły zadaniowe w następujących zakresach: funkcji metropolitalnych, osadnictwa, transportu, środowiska przyrodniczego i kulturalnego oraz ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Prezydent Miasta Gdańska na zaproszenie Marszałka województwa wyznaczył swoich przedstawicieli do tych ciał, wśród nich pracowników Biura Rozwoju Gdańska. Prace przedstawicieli miasta przy projekcie planu zagospodarowania przestrzennego GOM oraz równocześnie prowadzone w BRG prace nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska wzbogaciły wiedzę na temat róŜnorodnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, gospodarczych i demograficzno-społecznych metropolii. Pozwoliło to na opracowanie Wizji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywy miasta centralnego, której celami są: − doprecyzowanie i konkretyzacja wniosków miasta do planu zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, − dodatkowe uzasadnienie i skomentowanie tych wniosków pod kątem interesów miasta Gdańska, − zobrazowanie wniosków i uwarunkowań rozwoju GOM na mapie. Sporządzone opracowanie pozwoli na pełniejsze wzięcie udziału w dyskusji nad kształtem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, na sprecyzowanie stanowiska m. Gdańska dotyczące rozwoju metropolii, jak równieŜ na wykorzystanie przy pracach dotyczących opracowania niniejszego aneksu, który ma charakter informacyjno-promocyjny.

Delimitacja obszaru metropolitalnego
W latach 70. XX w. została stworzona definicja aglomeracji gdańskiej. Obecnie utrwaliła się delimitacja obejmująca 18 najbardziej zurbanizowanych miast: Gdańsk, Sopot, Gdynię, Redę, Rumię, Wejherowo, Pruszcz Gdański, i gminy wiejskie: Wejherowo, Kosakowo, Luzino, Szemud, Przodkowo, śukowo, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Pszczółki oraz Cedry Wielkie. Obecnie obszar aglomeracji gdańskiej moŜe być traktowany jako wewnętrzna struktura urbanizacji w obrębie GOM. W opracowaniu pokazano takŜe delimitację obszaru metropolitalnego proponowaną przez Urząd Marszałkowski (ryc. 1 – mapa wynikowa). Odchodzi ona od granic powiatowych i obejmuje Gdańsk, Sopot i Gdynię oraz powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, gdański (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworski oraz cztery gminy z powiatów lęborskiego i tczewskiego, dwie miejskie: Lębork i Tczew oraz dwie wiejskie: Nową Wieś Lęborską i gminę Tczew. W tej delimitacji obszar metropolitalny obejmuje łącznie 50 miast i gmin zamieszkanych przez ponad 1,4 mln mieszkańców.

220

Ryc. 1. Delimitacje Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – mapa poglądowa Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, marzec 2005 r.

Opierając się na analizach związków funkcjonalnych, za takimi granicami Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego opowiada się Miasto Gdańsk. W 2001 r. Unia Metropolii Polskich zaproponowała metodę delimitacji obszarów metropolitalnych po granicach powiatowych, w której obszar metropolitalny obejmuje miasto-powiat grodzki stanowiący jego centrum oraz pierścień powiatów ziemskich graniczących z miastem centralnym. W wypadku Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego delimitacja obejmuje centrum składające się z trzech miast na prawach powiatu: Gdańska, Sopotu i Gdyni, oraz powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworskiego. Jest ona pokazana na ryc. 1 i opisana jako propozycja Międzyresortowego Zespołu ds. NUTS. Na zakończenie trzeba wspomnieć o delimitacji GOM w zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z 2006 r. (ryc. 2). Odchodzi ona od delimitacji po granicach powiatowych i poszerza Gdański Obszar Metropolitalny o gminę i miasto Starogard Gdański, a wyłącza z niego powiat lęborski, część powiatu wejherowskiego (gminy: Choczewo, Łęczyce i Linia) i powiatu gdańskiego (Przywidz i Trąbki Wielkie). Z powiatu kartuskiego włącza tylko gminy Przodkowo, śukowo i Somonino, a z powiatu nowodworskiego – Stegnę i Sztutowo. Jednocześnie dokument wskazuje wyŜej wymienioną delimitację jedynie jako zarys obszaru metropolitalnego i pozostawia rozstrzygnięcie tej kwestii w gestii planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

221

Ryc. 2. Delimitacja Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego z projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z lutego 2005 r., powtórzona w zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z 2006 r.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego marzec 2005 r., na podstawie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z lutego 2005 r.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego
1 . P r z yj ęc ie w d o k u m en tac h p la n i st yc z n yc h wo j e wó d z t wa p o mo r s ki ego li czb y l ud no ś ci m . Gd a ń s k w wys o ko ści 4 2 0 t ys . Przyjmuje się, Ŝe w 2030 r. Gdańsk będzie zamieszkiwać ok. 420 tys. mieszkańców. Obserwowane w Gdańsku od dziesięciu lat zjawiska to: − obniŜająca się dzietność mieszkanek skutkująca ujemnym przyrostem naturalnym, − ujemne saldo migracji spowodowane przeprowadzkami gdańszczan na tereny podmiejskie, przy jednoczesnym spadku napływu do Gdańska. GUS zakłada utrzymanie się wymienionych tendencji i prognozuje liczbę ludności Gdańska na 362 tys. (w 2030 r.) jako skutek nieuchronnego ujemnego przyrostu naturalnego i odpływu migracyjnego głównie do powiatów ościennych. GUS nie jest jednak świadom duŜej podaŜy terenów rozwojowych miasta i bardzo dobrej sytuacji planistycznej. Władze miasta będą przeciwdziałały procesowi odpływu ludności (suburbanizacji) przez: − szeroko rozumianą poprawę jakości i atrakcyjności zamieszkiwania w Gdańsku (poprawa stanu i jakości środowiska, warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa, rozwoju sportu i rekreacji, wzrost roli Gdańska jako centrum kultury, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu), − starania o inwestorów tworzących nowe miejsca pracy i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, − stworzenie szerokiej oferty dla budownictwa mieszkaniowego, w tym nawet rezydencjalnego, − usprawnianie realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym społecznego.

222

W przeciwdziałaniu procesowi suburbanizacji Trójmiasto powinno mieć wsparcie władz samorządu wojewódzkiego, uświadamiającego gminom skutki niezrównowaŜonego rozwoju. Instrumentem dyscyplinującym mogłoby być m.in. ograniczanie samorządom gminnym dostępu do funduszy unijnych usprawniających rozwój mieszkalnictwa i usług ponad potrzeby własne. JeŜeli procesy suburbanizacyjne będą postępować zgodnie z prognozą GUS-u, to nastąpi zwielokrotnienie liczby mieszkańców okolicznych wsi i zabudowania znacznych przestrzeni rolniczych. Jest to sprzeczne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, nie tylko ze względu na pochłanianie terenów zielonych, ale takŜe ze względu na generację ruchu – wydłuŜanie codziennych dojazdów do miejsc pracy, usług. Nieodwracalne będą zmiany krajobrazu – problem, którego się na razie nie docenia. Ograniczenie tego procesu jest konieczne i w pewnym stopniu moŜliwe. Przyjmuje się, Ŝe będzie wzrastał krąg osób (zwłaszcza wśród rodzin z dorastającymi dziećmi) dostrzegających dolegliwości oddalenia od terenów intensywniej zabudowanych, objętych komunikacją zbiorową. Przy załoŜeniu odwrócenia tendencji w ruchu migracyjnym i ewentualnych sukcesów w polityce ludnościowej (wzrost dzietności) Gdańsk moŜe przyhamować spadek liczby ludności do poziomu 420 tys. w 2030 r. Dla tej liczby ludności powinny być wymiarowane urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej oraz inne parametry rozwoju.

2 . W z mo c n ie ni e i s t ni ej ącej s tr u kt ur y o śr o d kó w u sł u go wyc h, s zcz e gó l n i e C e ntr al ne go P as ma Us ł u go we g o ( CP U) a glo me r acj i gd a ńs k iej Jednym z narzędzi realizacji tego wniosku jest powstrzymanie powstawania nowych duŜych koncentracji usług w GOM. Proponowaną strukturę ośrodków usługowych przedstawia poniŜsza tabela. NajwaŜniejsze ośrodki usługowe w obszarze metropolitalnym Poziom IV Ranga ośrodka poza Trójmiastem w Trójmieście Ośrodki poza Trójmiastem w Trójmieście CPU Gdańsk (od Czerwonego Mostu), Sopot, Gdynia (do ośrodek metropolitalny Grabówka) Kiełpinek – rejon ul. Szczęśliwej, Centrum ośrodki ośrodki Tczew, Wejherowo Osowa, Centrum Matarnia, Jasień – ponadpowia-towe dzielnicowe Ujeścisko (proj.), Chylonia, Gdynia Karwiny rejon ul. Rakoczego i ul. Schuberta, Zaspa ośrodki wspo- Kartuzy, Lębork, ETC + Lotnia, Chełm (proj.) rejon ul. ośrodki magające ośrodek Pruszcz, Rumia, Sikorskiego i Cienistej, Łostowice Centrum powiatowe dzielnicowy Nowy Dwór, Puck (proj.), Letnica (proj.), Witomino, ObłuŜe (estakada) Brzeźno – ul. Gałczyńskiego, śabianka, Orunia Górna, Orunia – ul. Gościnna, ul. śukowo, Kartuska – ul. Damroki (częściowo proj.), ośrodki ośrodki ponad- Władysławowo, Nowy Port, Piecki Migowo Wyspa ponadgmin-ne osiedlowe Hel, Sierakowice, Piecewska, Rakoczego (proj.), Przymorze – rejon ul. Obrońców WybrzeŜa (częściowo Luzino, Krokowa proj.), Maćkowy – ul. Pruszczańska (proj.), Leszczynki, Pogórze Górne

IV a

III

II

3 . Akc ep to wa ne o b sz ar y s ub ur b a n iz acj i Obszary akceptowanej suburbanizacji to obszary: − w pasmach osadniczych podstawowych: tczewskim, lęborskim, − w pasmach osadniczych drugorzędnych: śukowo Kartuzy, Chwaszczyno Wejherowo, Kosakowo Mechelinki, Kowale Straszyn, − poza pasmami wyłącznie w granicach wsi istniejących. Są to obszary połoŜone przy głównych szlakach komunikacyjnych, tereny juŜ odrolnione, na których nowe budownictwo stanowi dopełnienie juŜ istniejącej zabudowy; zatem nie moŜna mówić o zmianie krajobrazu. Procesy suburbanizacyjne naleŜy uznać za zagroŜenie dla zrównowaŜonego rozwoju zarówno obszaru metropolitalnego, jak i Gdańska. Rozwój zrównowaŜony zakłada kształtowanie zwartych układów osadniczych minimalizujących przemieszczenia ludzi i towarów. Tymczasem realizacja w gminach wiejskich programu

223

mieszkaniowego nieuzasadnionego potrzebami własnymi wysysa mieszkańców z Gdańska – miasta dysponującego terenami mieszkaniowymi o duŜej chłonności (7 mln m2), duŜą ofertą terenów inwestycyjnych (w tym terenów do restrukturyzacji, tzw. brownfields), a takŜe bogatą ofertą infrastruktury społecznej i technicznej. Wyznaczanie kolejnych obszarów osadnictwa podmiejskiego powinno się spotkać z dezaprobatą władz województwa wyraŜoną ograniczeniem dostępu do funduszy strukturalnych. 4 . Oc hr o na o b sz ar ó w p r z yr o d y p r a wn i e c h r o ni o nej i wyb r a n yc h i n n yc h o b szar ó w c e n n yc h z e wz g l ęd u na wys o k ie wa lo r y p r z yr o d ni cze , a gr o e ko lo gi cz ne l u b kr aj o b r azo we p r ze d p r zez na cza n ie m ic h n a i n ne f u n kcj e ni Ŝ p r z yr o d ni cze 4.1. Obszary proponowane do sieci ”Natura 2000”: ujście Wisły, Dolina Dolnej Wisły, Zatoka Pucka – z wyłączeniem obszaru określonego współrzędnymi geograficznymi wg załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/1307/05 Rady Miasta Gdańska z 30 czerwca 2005 r., jar rzeki Raduni. 4.2. Tereny rolnicze: śuławy Wiślane, północna część Pojezierza Starogardzkiego: Pruszcz Gdański – Trąbki Wielkie – Tczew, Wysoczyzna śarnowiecka, PobrzeŜe Kaszubskie, wschodnia część Pojezierza Kaszubskiego: śukowo – Przodkowo – Szemud – Luzino. 4.3. Tereny cenne krajobrazowo: pas wybrzeŜa morskiego, południowo-wschodnia część Pojezierza Kaszubskiego: Przyjaźń – Borcz – Egiertowo. Ochrona środowiska naturalnego w związku z konserwacją gruntów, lasów i krajobrazów, jak równieŜ z poprawą dobrostanu zwierząt przez wyłączenie spod urbanizacji wybranych obszarów powinna równowaŜyć istniejące i projektowane struktury zurbanizowane oraz tworzyć warunki rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz gości GOM. Miasto opiniuje negatywnie wzmacnianie sieci „Natura 2000” o twierdzę Wisłoujście ze względu na konflikt z odnową dziedzictwa kulturowego. Wszystkie formy ochrony przyrody mają zapewnić róŜnorodność organizmów, trwanie róŜnych zespołów ekologicznych i słuŜyć ludziom. Ochrona środowiska naturalnego w związku z konserwacją gruntów, lasów i krajobrazów, jak równieŜ z poprawą dobrostanu zwierząt przez wyłączenie spod urbanizacji wybranych obszarów powinna równowaŜyć istniejące i projektowane struktury zurbanizowane oraz tworzyć warunki rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz gości GOM. Zgodnie z postanowieniami prawa Unii Europejskiej „Natura 2000” to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków waŜnych dla wspólnoty. W skład sieci „Natura 2000” wchodzą: − obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) (Special Protection Areas – SPA) wyznaczone na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. ptasiej, − specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) (Special Areas of Conservation – SAC) wyznaczone na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. siedliskowej. Wymienione obszary proponowane do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” leŜą w granicach miasta Gdańska i w jego sąsiedztwie. Granice wszystkich SOO są określone na mapach w skali 1 : 50 000 i będą weryfikowane w trakcie sporządzania planów ochrony. Rozporządzenie dotyczące SOO wykazuje, Ŝe na obszarze Gdańska obejmuje on powierzchnię 0,8 ha. Zatoka Pucka (PLB2200005) obejmuje wody Zatoki Gdańskiej na zachód od linii łączącej ujście Wisły Śmiałej z krańcem Półwyspu Helskiego. Jego granica południowa przebiega naturalnym brzegiem morza będącym granicą miasta i obejmuje Port Północny. Miasto Gdańsk kwestionuje objęcie rygorami SOO terenów Portu Północnego oraz Pasa Nadmorskiego, dlatego teŜ 30 czerwca 2005 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXXIX/1307/05 w sprawie zmiany granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000” (kod obszaru PLB 2200005).

5 . W z mo c n ie ni e Ce n tr a l ne go P as ma U s ł u go we g o ( CP U) w Gd a ń s k u, So p o cie i Gd yn i 5.1. Lokalizacja obiektów o randze metropolitalnej: media i promocja, instytucje polityki wewnętrznej i międzynarodowej, organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, sądy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje rynku pracy i dialogu społecznego, finanse i ubezpieczenia, szkoły wyŜsze oraz jednostki naukowe, usługi zdrowotne (z wykorzystaniem Akademii Medycznej), biurowce klasy A. 5.2. Lokalizacja wielkich i unikatowych obiektów o randze metropolitalnej: centrum kongresowe, kampus uniwersytecki, centrum „Business Process Offshoring”. 5.3. Wprowadzenie na całym obszarze Trójmiasta programu identyfikacji CPU, które jest głównym elementem krystalizującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną GOM oraz dbałość o wysoką jakość architektury, podporządkowaną zasadom kompozycji, i o atrakcyjną przestrzeń publiczną.

224

5.4. Wykorzystanie wielkich rezerw terenowych w obrębie CPU: tereny postoczniowe (Młode Miasto), Polski Hak, byłe stacje kolejowe Kłodno i Południe, Wyspa Spichrzów, Targ Sienny i Rakowy, byłe koszary przy ul. Słowackiego, pas przykolejowy w Oliwie, tereny uniwersyteckie w Oliwie, pętla tramwajowa w Oliwie. 5.5. Zachowanie wysokiej rangi transportu zbiorowego w CPU, szczególnie podsystemu SKM zintegrowanego z podsystemami ulicznymi.

6 . W z mo c n ie ni e me tr o p o lit al n yc h a tr a kcj i t ur ys t ycz n yc h 6.1. Realizacja parków tematycznych: „Droga do Wolności” wraz z muzeum „Solidarności”, skansen archeologiczny na Zamczysku, Hewelianum na Grodzisku, inkubator rzemiosła artystycznego w dawnej fabryce karabinów na Łąkowej, centrum badawcze „Ornitarium” na bazie zabudowań powojskowych w bezpośrednim sąsiedztwie Ptasiego Raju na Wyspie Sobieszewskiej, Centrum Czasu Wolnego w Brętowie, centrum rekreacyjno-turystyczne z parkiem wodnym w Pasie Nadmorskim Zachodnim, faktoria w Pruszczu Gdańskim, ogród botaniczny w Gdyni Kolibkach, fokarium na Helu. 6.2. Budowa urządzeń sportowych wysokiej rangi: Narodowe Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich, wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa na granicy miast Sopotu i Gdańska, stadion piłkarski we Wrzeszczu przy ul. Traugutta, stadion piłkarski Balic Arena w Letnicy, tor wioślarski na Martwej Wiśle w okolicy mostu wantowego, tor motokrosowy w Świętym Wojciechu, centrum sportów zimowych w Świętym Wojciechu, pole golfowe w Klukowie Rębiechowie. 6.3. Budowa urządzeń słuŜących organizacji imprez masowych: plac koncertowy z Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Letnicy w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego. 6.4. Wzmocnienie rangi waŜnych obiektów lub zespołów o wysokich walorach kulturowych i historycznych, tworzących specyficzny klimat, stanowiących wizytówkę metropolii gdańskiej: Gdańsk i Pruszcz Gdański – Kanał Raduni wraz z Traktem św. Wojciecha oraz zespołem pielgrzymkowo-krajobrazowym dawnej wsi Św. Wojciech z kościołem św. Wojciecha i Kalwarią: – Gdańsk – pomnik historii, miasto w zasięgu obwarowań z XVII w. wraz z projektowaną Drogą do Wolności, – Gdańsk – zespół twierdzy Wisłoujście i teren dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, – Zespół Pocysterski w Oliwie z zespołem kulturowo-krajobrazowym Doliny Radości i ogrodem zoologicznym, – Sopot – molo, ciąg ul. Boh. Monte Cassino i plac Konstytucji 3 maja wraz z Operą Leśną, – Gdynia – Skwer Kościuszki z NabrzeŜem Pomorskim i Dworcem Morskim, basenem jachtowym, ciągiem ul. Świętojańskiej wraz z przyległą zabudową. 7 . W yk sz ta łce n ie s iec i p o wi ąza ń o b ie k tó w p r ze m ys ł u wys o kic h te c h no lo gii z c e ntr u m w is t ni ej ąc y m ko mp le k si e uc ze l nia n y m P G i AM we W r ze sz cz u o r a z ko mp le k si e na u ko wo tec h no lo gic z n y m z lo ka li zo wa n y m p o międ z y ni mi Dalsze ogniwa tej sieci będą tworzyć Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Radmor w Gdyni ul. Hutnicza, Dolina Krzemowa w rejonie Lotniska im. Wałęsy, ośrodek w Kokoszkach Przemysłowych, Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków w Matarni, Oceanic Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Kosmetyczne w Sopocie, Flextronics International Poland w Tczewie, Gdański Park Naukowo-Technologiczny we Wrzeszczu przy ul. Trzy Lipy 3. 8 . Kr eo wa n ie Ce n tr u m W yst a wi e n ni czo -T ar go we g o o z n acz e ni u me t r o p o li tal n y m n a ter e n i e wys p y Sto g i z wyk o r z ys ta ni e m i s t niej ąc e go ko m p le k s u d a wn yc h Za k ład ó w Nap r a wc z yc h T ab o r u Ko lej o we g o o r a z p r z yl e gł yc h t er e nó w Walory wskazanej lokalizacji to połoŜenie blisko centrum historycznego i projektowanego centrum kongresowego (na terenach postoczniowych), portu handlowego, centrum logistycznego, projektowanej przystani promowej i pasaŜerskiej, walory krajobrazowe i zabytkowe, bliskość tras komunikacyjnych umoŜliwiających dostęp mieszkańców z terenu aglomeracji (tunel pod Martwą Wisłą, linia tramwajowa przez Przeróbkę w kierunku Stogów) oraz gości (most wantowy, projektowana Obwodnica Południowa), duŜe rezerwy terenowe umoŜliwiające organizację nawet największych imprez o zasięgu światowym. 9 . R eal iz acj a c e ntr u m ko n gr eso we go n a r e s tr u kt ur yzo wa n yc h t er e n ac h p o sto c z nio wyc h n a Mło d y m Mi eś cie Walory lokalizacyjne: prestiŜowy charakter miejsca w sąsiedztwie placu Solidarności, Drogi do Wolności, projektowanego Europejskiego Centrum Solidarności i historycznego Śródmieścia w atrakcyjnym nadwodnym połoŜeniu, z komunikacją zbiorową, z potencjalnie dobrą dostępnością drogową z nowej ul. Wałowej, w bliskości duŜego zaplecza hotelowego. Dodatkowym atutem tej lokalizacji są nieograniczone moŜliwości terenowe.

225

Centrum kongresowe na Młodym Mieście ze względu na wspomniane duŜe rezerwy terenowe daje moŜliwości stworzenia w rejonie Morza Bałtyckiego duŜego kompleksu kongresowego o znacznie większej skali niŜ obecnie zapoczątkowana lokalizacja na Ołowiance. Filharmonia Bałtycka ze swoją siedzibą w byłej elektrociepłowni i powstające w sąsiedztwie zainwestowanie zachowałyby funkcję związaną z kulturą.

1 0 . Ob j ęci e za kr es e m p la n u G OM lo ka liz acj i wi e l ko p o wi er zc h nio wyc h o b i e któ w ha nd lo wyc h i sp o r to wo -r e kr eac yj n yc h o o d d zia ł y wa n i u p o n ad l o ka l n y m Lokalizacja tych obiektów powinna być zintegrowana z zabudową mieszkaniową i wzmacniać ośrodki usługowe, a ich skala powinna być współmierna do potrzeb i siły nabywczej obsługiwanej ludności. Konkretne lokalizacje i parametry obiektów powyŜej 2000 m2 powinny być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i zyskać pozytywną opinię sejmiku województwa. 1 1 . Ob j ęc ie p r o ce se m r eh ab i li tacj i i r e wit al iza cj i o b szar ó w zd e gr ad o wan yc h , zlo ka li zo wa n yc h na ter e ni e mi as ta Gd a ń s ka Wniosek obejmuje obszary zagroŜone lub dotknięte problemami gospodarczymi, społecznymi, przestrzennymi lub środowiskowymi. Zjawiska te są wynikiem zanikania lub zmiany charakteru dotychczasowych funkcji, postępującej degradacji technicznej i powiązanych z nimi niekorzystnymi trendami migracyjnymi. W zaleŜności od charakteru obszaru konieczne jest inicjowanie działań naprawczych, mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie funkcji istniejących lub wprowadzenie nowych. Interwencje w poszczególnych obszarach będą realizowane przez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta, dostosowanej do charakteru określonego obszaru i typu występujących problemów. Zidentyfikowane obszary problemowe w zaleŜności od rodzaju planowanej polityki interwencyjnej podzielono na wymagające rehabilitacji, a w pewnych sytuacjach rewitalizacji. Obszary wymagające rehabilitacji to: obszar centralny miasta obejmujący tereny połoŜone wzdłuŜ osi ulic Trakt Świętego Wojciecha – Wały Jagiellońskie – al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzka, od Świętego Wojciecha do Wrzeszcza. W skład obszaru wchodzą: w ramach Śródmieścia Historycznego m.in. Biskupia Górka, Grodzisko, Angielska Grobla – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolne Miasto, Olszynka. Poza Śródmieściem Historycznym: Orunia i Ptaszniki, Święty Wojciech wraz z kalwarią, Lipce, Siedlce, tereny stoczniowe, Aniołki, Królewska Dolina, Dolny i Górny Wrzeszcz wraz z Jaśkową Doliną, kolonia Abegga we Wrzeszczu oraz zabudowa wzdłuŜ al. Wojska Polskiego, obszar Oliwy Górnej wraz z ul. Polanki, Oliwy Dolnej wraz z Przymorzem i Jelitkowem, Nowy Port wraz z twierdzą Wisłoujście, Brzeźno, Stogi, Przeróbka, Rudniki, Łostowice i Zakoniczyn, Szadółki Rębowo, Ujeścisko, Suchanino, Matarnia. W ramach tych obszarów wyznaczono tereny wymagające podjęcia procesów rewitalizacyjnych. Obejmują one: Biskupią Górkę, Dolne Miasto, Orunię, Angielską Groblę – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolny i Górny Wrzeszcz, Brzeźno, Jelitkowo, Św. Wojciecha, Nowy Port, Letnicę, Grodzisko, Starą Oliwę, kolonie śeńcy i Uroda oraz Przeróbkę. Rehabilitacja i rewitalizacja tych terenów jest zadaniem przekraczającym moŜliwości miasta i dlatego niezmiernie waŜne jest ich ujęcie w planie GOM. Rehabilitacja obszarów zdegradowanych jest waŜnym elementem budowania wizerunku metropolii, zwłaszcza dla potencjalnych partnerów, którzy będą w jego obszarze lokalizować nowe inwestycje. Problem obszarów zdegradowanych jest tym waŜniejszy, Ŝe nie ogranicza się do dotkniętego nim obszaru, ale ma tendencje do rozprzestrzeniania się na obszary sąsiednie, powodując ucieczkę ludzi, inwestycji, usług oraz degradację przestrzeni.

1 2 . Ut wo r z e ni e p r z es tr ze n n yc h p o wi ąz a ń, o chr o n a i k szt ał to wa ni e sp ó j no śc i st r u kt u r eko lo gi cz n yc h w c el u zac ho wa n i a cią g ło śc i g d ań s k ie go O gó l no mi ej s ki e go S ys t e mu T er e nó w Ak t y wn yc h B io lo gi cz n ie ( OST AB ) z r e g io na l n y m u k ład e m o b szar ó w c e n n yc h p r z yr o d n iczo 12.1. Powiązanie ekologiczne Jezior Wysockiego i Osowskiego przez wieś Barniewice z Doliną Strzelenki dalej do Doliny Raduni – korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. 12.2. Powiązanie ekologiczne lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez rów M-1 przepływający przez zbiornik retencyjny Klukowo do Strzelenki, dalej do Doliny Raduni w rejonie Leźno Lniska (Gmina śukowo) – korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. 12.3. Powiązanie ekologiczne rejonu ul. Budowlanych i Przyrodników wzdłuŜ Strzelniczki, dopływu uchodzącego do Strzelenki w rejonie wsi Rębiechowo (gmina śukowo). 12.4. Powiązanie ekologiczne Lasów Otomińskich z Doliną Raduni. 12.5. Powiązanie ekologiczne od Jankowa Gdańskiego przez Straszyn do płatu leśnego na zachód od Rotmanki przez Dolinę Raduni do kolejnego płatu leśnego po zachodniej stronie rzeki (gmina Pruszcz Gdański).

226

Strefa brzegowa morza. Gdańsk Brzeźno – molo. Jurata. Tczew – Stare Miasto z kościołem farnym. DuŜe kompleksy leśne stają się coraz bardziej rozdrobnionymi i coraz bardziej oddzielonymi od siebie płatami roślinności leśnej. Hel – port rybacki z fortyfikacjami dwudziestowiecznymi. 227 . Jurata.). Jurata. Jednym z powaŜnych zagroŜeń dla środowiska przyrodniczego jest niszczenie siedlisk i ekosystemów przez stopniową ich fragmentację. Pojezierze Kaszubskie z ograniczeniem wykorzystania terenów parków krajobrazowych: Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (poza granicami aglomeracji). Obszary o wysokich walorach wypoczynkowych: pas nadmorski – Władysławowo. Władysławowo. a tym samym brak pełnej wymiany genów. 13. Martwa Wisła.5. Gdynia. Kartuzy – zespół poklasztorny kartuzów. Stegna. 1 3 . Gdańsk Port Północny i Zachodni.7. 13. unikatowej skali i jakości zabudowy: Krokowa – pałac. Gdańsk – Motława. Elementem wniosku jest teŜ realizacja przekopu Mierzei Wiślanej. c ało d n io wej i k il k ud n io wej ) 13. Sobieszewo. Jastrzębia Góra. szałasy itp. stanic wodnych o charakterze turystycznym i wyczynowym na wodach śródlądowych oraz wodach morskich. wzdłuŜ tras rowerowych i szlaków pieszych (naleŜy uwzględnić adaptacje elementów juŜ istniejących. Kuźnice. kompleksy zabytkowe o specyficznym klimacie. Chałupy. Stegna. Przystanie białej floty. Karwia. Pelplin – klasztor pocysterski. Jastarnia. Sieć będzie obsługiwała mieszkańców metropolii i turystów. wo d nej mo r s ki ej i śr ó d ląd o wej na o b sz ar z e 1 4 . 13. Sieć parkingów i kempingów. zabytki.6. Dębki. Rewa. Mierzeja Helska – Hel.6. Sopot – molo i sztuczna wyspa. Mierzeja Wiślana – Kąty Rybackie. w tym przybrzeŜny akwen morski. 14. Sieć stanic do odpoczynku wyposaŜonych w sanitariaty oraz bieŜącą wodę pitną. którymi przemieszczają się osobniki róŜnych populacji. System obszarów zielonych takŜe ludziom zapewnia lepsze warunki zdrowotne i wypoczynkowe.kr aj o z na wczej o r az ur ząd ze ń o b s ł u gi r u c h u t ur ys t yc z ne go p o za o b szar e m ce n tr a l n y m a glo me r acj i gd a ńs ki ej d o s tęp n yc h d la mi esz k a ńcó w me tr o p o l ii i tu r ys tó w. Rozewie – latarnia morska. Krynica Morska. Lubiatowo. Sztutowo.7.1. StęŜyca. Rewa. Puck – zespół starego miasta z kościołem i starym portem rybackim. kształtowaniu klimatu i mikroklimatu oraz w całościowym funkcjonowaniu przyrody. śarnowiec – klasztor pocysterski. Rewa.2.4. Obszary o predyspozycjach uzdrowiskowych: Jastarnia. Kąty Rybackie. Rzucewo – pałacyk. S t wo r ze ni e si eci o b ie k tó w r e kr e acj i me tr o p o li tal n y m i w j e g o są s ied z t wi e Celem wniosku jest wytworzenie sieci przystani Ŝeglarskich. Jastarnia. Kartuzy. Sztutowo – obóz koncentracyjny „Stutthof”. Jurata. który otworzy Zalew Wiślany dla jachtów morskich i statków wycieczkowych z obszaru GOM. 12. Jastrzębia Góra. Puck. Chałupy. Krynica Morska. zwiększając atrakcyjność GOM jako miejsca zamieszkania i obszaru atrakcyjnego dla uprawiania sportów wodnych. Karwia.3.8. Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Hel. oraz przystosowanie rzeki Piaśnicy do Ŝeglugi jachtów. Gdynia. Wejherowo – kalwaria. utrzymywaniu wilgotności. Jastarnia. Obiekty lub zespoły obiektów o wysokich walorach kulturowych. Wisłoujście. Wymienione powiązania ekologiczne pełnią funkcję ekologicznych płatów oraz korytarzy. Kr eo wa n ie t ur ys t yk i r ekr e ac yj no . takich jak leśniczówki. Obszary wypoczynkowe poza Gdańskim Obszarem Metropolitanym dopuszczone dla lokalizacji budownictwa letniskowego Sieć szlaków pieszych i ścieŜek rowerowych łączących ze sobą obszary o wysokich walorach rekreacyjnych. Dlatego teŜ powstała koncepcja utworzenia systemu połączonych obszarów cennych przyrodniczo. Konsekwencją jest brak kontaktu osobników zamieszkujących róŜne płaty. Dębki.1. Puck. krajobrazowych i kulturowych Sieć wysoko standardowych stacji dla turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej: Władysławowo. Chmielno. WieŜyca. 13. plaŜa oraz wydmowe kompleksy leśne. przystanie jachtowe – mariny – dla obsługi jachtów pełnomorskich (Hel. Krynica Morska. Zatoka Pucka – Puck. z wi ę ks zaj ącej atr a kc yj no ść G OM j ak o miej sca za mi e sz k a nia i o b sz ar u a tr a k c yj ne go k ul t ur o wo ( sie ć b ęd zie s łu Ŝ yć d o r e kr e acj i k il k u go d z i n nej . śukowo – zespół ponorbertański. Utrudnione jest teŜ lub wręcz niemoŜliwe przemieszczanie się osobników populacji w celu zasiedlenia nowych terenów. Kąty Rybackie. Mikoszewo) oraz śródlądowych. 13. Kuźnica. 13. Połączenia ekologiczne na śuławach wzdłuŜ rzek i głównych kanałów melioracyjnych. Jastrzębia Góra. Górki Zachodnie. Stilo – latarnia morska. Porty morskie: Hel. Stegna.12. Ponadto tereny z dominacją lub duŜym udziałem zieleni odgrywają szczególną rolę w produkcji tlenu. śuławy Gdańskie. Stegna – kościół parafialny. 13.2. 14.

Hel. Uzupełnieniem ramy będzie projektowana w centralnym paśmie komunikacyjnym druga trasa średnicowa. Trasy Lęborskiej. Obie trasy średnicowe będą poprzecznie powiązane z ramą ulicami: – Słowackiego – nowa Kościuszki – nowa Gdańska. 14. Powiązania morskie dodatkowo ulegną wzmocnieniu po zakończeniu budowy bazy kontenerowej. co umoŜliwia natychmiastowe podjęcie prac. – Gdańsk – Visby – Nynashamn.3. W zakresie transportu drogowego dostępność kołowa centrum będzie zapewniona przez układ dróg o wysokich parametrach technicznych. łącząca Gdańsk z Sopotem i Gdynią. Jastarnia. Bazy windsurfingu (Władysławowo. łodzi i kajaków wyposaŜone w ograniczony wachlarz niezbędnych usług (dostęp do wody pitnej i zaplecze sanitarne). Rozwinięcie i utworzenie nowych tras Ŝeglugi przybrzeŜnej oraz śródlądowej. 1 5 . – droga ekspresowa nr 7. B ud o wa ce n tr u m d ys tr yb u c yj no . – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Narew – Pisa – Jeziora Mazurskie. takich jak: – autostrada A1 relacji Gdańsk – południe Polski i dalej Europy. które razem stworzą komunikacyjną ramę wokół intensywnie zainwestowanych terenów miasta: – projektowaną Trasę Sucharskiego z tunelem pod Martwą Wisłą. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Szkarpawa – Zalew Wiślany – Elbląg – Kanał Elbląski – Jeziorak. tak zwana Droga Czerwona. – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie. Przewiduje się uzupełnienie tego układu o następujące trasy miejskie. 1 6 . 14. Stogi).lo gi s t ycz n ego w Gd a ń s k u Sto ga c h zap e wn i aj ąc e go p eł n ą o b sł u g ę ws z ys t k ic h f u n kcj i z wi ąza n yc h z p r z eład u n k ie m. – Południowa Obwodnica Gdańska stanowiąca nowy przebieg drogi nr 7 na terenie miasta. kolejowego i morskiego).4. która na odcinku Gdańsk – BoŜepole Wielkie będzie nowym przebiegiem drogi nr 6. wyposaŜone w ograniczony wachlarz niezbędnych usług wraz z wypoŜyczalniami sprzętu Ŝeglarskiego i innego turystycznego. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Noteć – Warta – Odra.6. – projektowaną nową Spacerową wraz z tunelem pod Pachołkiem. łodzi i kajaków oraz śródlądowych statków wycieczkowych. – Gdańsk – Królewiec. Kuźnica. 14. Stanice jachtowe śródlądowe dla obsługi jachtów śródlądowych. 228 . Chałupy. – Gdańsk – Kłajpeda – St. Puck. Gdańsk – Warszawa – południe Polski.14. Ro zb ud o wa głó wn ego u kł ad u u li cz ne go Gd a ńs k a i j ego p o wi ą za ń p r o j ekto wa n y m u k ład e m d r ó g ze wn ęt r z n yc h. tzw. Pomosty biwakowe dla cumowania jachtów śródlądowych. – projektowaną Drogę Zieloną. Jurata.5. – budowę drogi szybkiego ruchu Gdańsk – Lębork – Szczecin. Rewa. – Propozycje wybranych tras Ŝeglugi przybrzeŜnej: – Gdańsk – Kłajpeda – Karlshamn. Trasa Sucharskiego – ulica główna o ruchu przyspieszonym łącząca układ dróg krajowych (drogę nr 7 i autostradę A1) z terenami portu i jego zapleczem dystrybucyjno-logistycznym. mię d z yn ar o d o wyc h i k r aj o wyc h z is t ni ej ąc y m i Koncepcja głównego układu ulicznego Gdańska została oparta na dwóch drogach krajowych: istniejącej Obwodnicy Trójmiasta (zachodniej – droga nr 6) i projektowanej Obwodnicy Południowej (droga nr 7). – Świętokrzyska – nowa Świętokrzyska – Małomiejska – nowa Sandomierska. Sopot SKś. odpowiednio duŜa powierzchnia terenu rezerwowana w obowiązującym planie miejscowym oraz brak zainwestowania. Rozbudowa układu drogowego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego powinna objąć: – budowę autostrady A1 relacji Gdańsk – Łódź– południe Europy. ko n fe k cj o n o wa ni e m i d ys tr yb ucj ą p r ze wo Ŝo n yc h to wa r ó w Za realizacją centrum na terenach przyległych do Portu Północnego w Gdańsku przemawiają: dobra dostępność komunikacyjna obszaru wszystkimi środkami transportu (drogowego. – Propozycje wybranych tras Ŝeglugi śródlądowej: – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Szkarpawa – Nogat – Kanał Jagielloński –Elbląg – Kanał Elbląski – Jeziorak. – tzw. Petersburg – Helsinki – Sztokholm – Karlskrona – Kopenhaga – Gdynia (przykład Ŝeglugi wycieczkowej). – budowę drogi szybkiego ruchu Warszawa – Gdańsk po trasie drogi nr 7 i projektowanej Obwodnicy Południowej.

Gdańsk Główny. Uj ęc ie w p la n ie p r o j ek to wa n yc h p o za gr a ni c a mi ad mi n i str ac yj n y mi Gd a ń s ka s iec i i ur ząd z e ń ma g i str al n yc h i n fr a st r u kt u r y tec h n ic z nej . łącznie z projektowanymi obwodnicami miejscowości obejście drogowe Chwaszczyna. p o r tó w i p r z ys ta ni p r o mo wyc h w Gd a ń s k u z wią za na ze wz r o st e m p r z e wo zó w p as aŜ er s k ic h i p r z eład u n kó w t o war ó w W celu poprawy warunków obsługi ruchu pasaŜerskiego i towarowego przewiduje się na terenie Gdańska budowę nowych stanowisk promowych w Porcie Północnym w Gdańsku dla obsługi największych promów wpływających na Bałtyk. Wrzeszcz. w obszarze Gdańska oraz w rejonie Czerwonego Mostu zostanie wprowadzona do istniejącego układu torowego. Lecha Wałęsy o docelowej obsłudze 5 milionów pasaŜerów w skali roku.1. Chylonia. Ro zb ud o wa u kład u k o lej o wyc h p o wi ąza ń ma gi s tr a l n yc h i sie ci ko le i r eg io na l n yc h Sieć powiązań magistralnych wzbogaci się o projektowaną Centralną Magistralę Kolejową łączącą południe Polski z Trójmiastem.1. obejście drogowe śukowa.1. który równocześnie będzie słuŜyć realizacji drugostronnego zasilania gazem ziemnym miasta Gdańska. 20. Ob ie k t y o c hr o n y p r zec i wp o wo d zio wej gr a n ic a mi ad mi n i str ac yj n y mi Gd a ńs k a 21. Oliwa. Zbiorniki retencyjne: w zl e wn i Ka na ł u R ad u ni .2. Węzły integracyjne o zasięgu krajowym i metropolitalnym: – istniejące i rozbudowywane węzły integracyjne: Gdynia Główna. Ta ostatnia stanowi element projektowanej ramy komunikacyjnej miasta. Reda. Sprawną lądową dostępność komunikacyjną projektowanej przystani promowej zapewni. – przebudowę dojazdu kolejowego do Portu Północnego. Sopot. Międzynarodowe węzły integracyjne: – Międzynarodowy Port Lotniczy Gdańsk im. – baza promowa w rejonie Portu Północnego. 19.– rozbudowę układu dróg wojewódzkich. 1 8 . droga nr 7 z Obwodnicą Południową Gdańska oraz tzw. Wejherowo. podobnie jak w wypadku centrum dystrybucyjno-logistycznego. Orłowo. Jej trasa. Rozbudowa sieci kolejowych powiązań regionalnych powinna objąć: – przedłuŜenie trasy SKM do Gdańska – Czerwonego Mostu. 1 7 . Tczew. 2 1 . Główny punkt zasilania: GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. p r o j e k to wa n e p o za 229 .3. Ro zb ud o wa mi ęd z yn ar o d o wyc h. – projektowany węzeł integracyjny Gdańsk – Czerwony Most. Gazociąg wysokiego ciśnienia Pszczółki – Elektrociepłownia Gdańsk. w postaci dodatkowej pary torów. 2 0 . Przewiduje się takŜe modernizację linii kolejowej E-65 Gdynia – Warszawa do parametrów pozwalających osiągać prędkości do 200 km/h. takich jak autostrada A1.2. 20. Linia elektroenergetyczna 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. dobudowę drugiej jezdni do drogi Gdańsk – śukowo. układ projektowanych dróg o wysokich parametrach technicznych. Trasa Sucharskiego Sucharskiego. 1 9 . kr aj o wyc h i me tr o p o li tal n yc h wę z łó w i n te gr a c yj n yc h w ce l u p o p r a wy o b sł u g i z wi ę k szaj ą ce go si ę r uc h u p asa Ŝer s ki e go o r a z p o p r a wy ko n k ur e nc yj no śc i śr o d kó w tr a n sp o r t u zb io r o we go 19. która ma w przyszłości zapewnić między innymi sprawną dostępność kołową do terenów portowych ze wszystkich dzielnic Gdańska oraz pośrednio powiązania z układem dróg krajowych i regionalnych. – elektryfikację istniejącej linii kolejowej Reda – Hel. n iez b ęd n yc h d o r eal iz acj i zao p at r ze n ia mi as ta w med ia o r az d la go sp o d a r ki ś ci e ko wej 20. Ro zb ud o wa zap le cz a ląd o we go tr a n sp o r t u mo r s k ie go .

określa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 sierpnia 2003 r. Ich strukturę wyznaczają procesy i cechy. gości zagraniczne firmy. o przewozie drogowym ładunków niebezpiecznych (Dz. zm.2. połoŜony w obrębie czterech gmin: m. R-2 (teren m. 2 3 .). Zbiorniki stanowią obiekty ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Potoku Strzelenka (lewostronny dopływ rzeki Raduni). Lo ka li zacj a ni eb ezp ie cz ne w k a Ŝd ym p o wi eci e p ar ki n gó w d la sa mo c ho d ó w p r ze wo Ŝ ąc yc h ład u n k i Zorganizowanie parkingów jest obowiązkiem starosty wynikającym z art. obszary i wydarzenia metropolitalne w Gdańsku Siłą napędowa procesu metropolizacji Gdańska i całej aglomeracji gdańskiej będą w coraz większym stopniu usługi przy stopniowym spadku udziału innych funkcji. 230 . poz.– na potoku Rotmanka – R-1 (teren m. obiektów. Wojciech – W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). banków. Osiągnięcie pełnej sprawności planowanego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest moŜliwe jedynie w warunkach współpracy wszystkich administratorów terenu zlewni kanału. Pruszcz Gdański. Jałowiecki [1999]. Li k wid a cj a i r e k ul t y wa cj a s kł ad o wi s k a fo s fo g ip só w w W i ś li nc e n a ter e ni e g mi n y P r u s zc z Gd a ń s ki 2 4 . W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i m. Gdańsk). Zrzut z Kanału Raduni (w km 10 + 850) do rzeki Radunia. rygoru dla działalności inwestycyjnej polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych do cieków wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym. które powinien spełniać parking. Gdańska przewidzianych do zabudowy. Zlewnia Kanału Raduni na odcinku od Pruszcza Gdańskiego do przejścia syfonowego pod torami PKP obejmuje obszar o powierzchni 4180 ha. Nr 161.U. 2 2 . za: P. Nr 199. gminy Pruszcz Gdański oraz gminy Kolbudy. Pruszcz Gdański.3. przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji. Gdańsk). które decydują o tym. Ŝe metropolia (B. które rozciągają sieci pomiędzy nimi i innymi miastami. B. (Dz. inwestycje. Pruszcz Gdański i gminy Pruszcz Gdański). poz. 30 Ustawy z 28 października 2002 r. 21. Warunki. Gdańsk. 1567). – na Potoku Borkowskim – B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). do czasu realizacji ww. naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców. Metropolie stają się węzłami przepływów. 1671 z późn. Realizowana obecnie i planowana dalsza intensyfikacja zabudowy całego obszaru zlewni kanału wymaga wykonania systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Gdańska z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych. Lokalizacja objętych wnioskiem zbiorników została ustalona przy załoŜeniu konieczności redukcji odpływu wód deszczowych z całości obszaru zlewni rzeki Strzelenki pozostającego w obrębie granic administracyjnych m. Obiekty. które przez lokalizację. obejmującego dwie podstawowe grupy działań: maksymalną redukcję przepływów w ciekach zasilających przez budowę zbiorników retencyjnych oraz modernizację koryta z wykonaniem zrzutów kontrolowanych dla wód nadmiarowych. a takŜe placówki dyplomatyczne. – na potoku Św. m. Kanał Raduni jest urządzeniem wodnym. P r o j ekto wa n e zb io r ni k i r ete n c yj ne zlo k al iz o wa ne n a t er e ni e g mi n y ś u ko wo na r o wi e M : Ręb iec ho wo I o r az Ręb i ec ho wo I I Zbiorniki te są planowane w celu wyrównania odpływu wód deszczowych z obszarów m. Inspekcja Drogowa zatrzymuje rocznie ponad 400 samochodów z ładunkami niebezpiecznymi. Wprowadzenie.U. 21. instytucje pozarządowe. Pruszcz Gdański i m. które powinny być odstawiane na specjalne parkingi. siłę roboczą oraz towary i usługi. W powiatach ziemskich nie tworzy się dokumentów planowania przestrzennego i dlatego problem lokalizacji powinien być ujęty w planie województwa. W-5 (teren m. konstrukcję oraz obecnie zły stan techniczny stanowi istotny czynnik zagroŜenia powodziowego strefy śuław. na terenie m. Miasto Gdańska poszukuje lokalizacji dla takiego parkingu na swoim obszarze. Soldatos [1987]): A. Pruszcz Gdański). siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw.

obiekty rekreacyjno-sportowe: obiekty sportowe. I. wydawnictwa (cecha B).C. eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa. banki i inne instytucje społeczno-gospodarcze. administracja morska. Podjęto takŜe próbę zidentyfikowania w nich cech i procesów o charakterze międzynarodowym wyliczonych przez prof. radio i telewizja (cecha G). stowarzyszenia. sportowe i gospodarcze – unikatowe imprezy targowe (cechy A. ośrodki transferu technologii. giganci poszczególnych branŜ: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe (cecha A). strefa zarządzania obejmująca: przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych: konsulaty generalne. przemysł wysokich technologii(cechy A. wodny. np. ma instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mającymi międzynarodową markę. procesy. Gdańsk dysponuje potencjałem pozwalającym na znaczne wzmocnienie funkcji metropolitalnych. miast metropolii. jednostki ratownictwa. Sporządzono szczegółową inwentaryzację obiektów i wydarzeń o randze metropolitalnej zlokalizowanych w Gdańsku. B. lotnictwa międzynarodowego. kluby sportowe. międzynarodowe kancelarie prawnicze. tanie miejsca noclegowe – schroniska młodzieŜowe i centra kongresowo-konferencyjne (cecha F). D. I. kolejowy (cecha D). opera. B). F). ma rozwinięty sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów: centra kongresowe i wystawiennicze. Zinwentaryzowane obiekty zostały pogrupowane na poniŜej wymienione sfery. KaŜda z cech charakterystycznych dla miast metropolii jest reprezentowana w Gdańsku. organizacje pracodawców (cecha H). międzynarodowe instytucje naukowe. J charakteryzujących miasta metropolie wg B. centrale banków. stowarzyszenia biznesu. krajowym i europejskim. 5. administrację kościelną. kulturalne i naukowe. kina wielosalowe. F. w stowarzyszeniach miast bliźniaczych. instytucji finansowych. strefa wydarzeń i twórczości obejmująca: instytucje kultury: teatry. J. 2. zgrupowanych w 5 sferach i kilkudziesięciu grupach. regularnie organizuje róŜnego typu międzynarodowe spotkania: kongresy. szpitale prywatne. wielkie lub prestiŜowe biurowce (cecha F). cykliczne wydarzenia kulturalne. telewizja. E. Jałowieckiego). sądy i prokuratura. H. agencje rozwoju regionalnego. agencje konsularne. radio. wysokiej jakości pomieszczenia biurowe. czemu słuŜy takŜe członkostwo w organizacjach międzynarodowych. 231 . wystawy. np. internet). szkoły międzynarodowe. miejsca atrakcyjne turystycznie: obiekty i obszary zabytkowe rangi metropolitalnej i miejsca kultu (cechy E. w tym energetyczną (cecha D). media: prasa. biblioteki. przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawia za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą paradyplomację. licea z międzynarodową maturą). ogrody rekreacyjne (cecha F). centra handlowe o zasięgu ponadregionalnym. G. strefa działalności gospodarczej i obsługi obejmująca: instytucje otoczenia biznesu. strefa infrastruktury obejmująca: infrastrukturę transportową: transport drogowy. Jałowieckiego. imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych. instytuty naukowe. ma rozbudowaną infrastrukturę i cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy.lub pięciogwiazdkowe. instytucje targowo-wystawiennicze. Metropolia Gdańska nie ma jeszcze wszystkich powyŜszych cech i nie zachodzą w niej wszystkie ww. izby gospodarcze. szybkiej kolei. Zgodnie z tym podziałem została równieŜ sporządzona tabela obiektów i obszarów metropolitalnych w Gdańsku: 1. Niektóre z nich mają niepełną formę i niewielką skalę. telekomunikacyjny i turystyczny. infrastrukturę techniczną. infrastrukturę społeczną. przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych (wynikająca z cech B. 4. gospodarka morska (cecha D). muzea. filharmonia. luksusowe hotele. administrację publiczną: rządowa krajowa i delegatury. jest bezpośrednio połączona siecią transportu i komunikacji z zagranicą systemem autostrad. wybrane szkoły średnie i policealne (unikatowe szkoły średnie i policealne o zasięgu ponadregionalnym. H). festiwale. jednocześnie występuje tu silna koncentracja obiektów o znaczeniu ponadregionalnym. magazyny. instytucje kultury (cecha H). konsulaty honorowe. strefa badań i innowacji obejmująca: szkoły wyŜsze oraz placówki naukowo-badawcze: uczelnie publiczne i niepubliczne. przyciąga środki masowego przekazu o zasięgu międzynarodowym (gazety. centra wspierania biznesu. archiwa. ubezpieczeniowych (cecha B). baza noclegowo-kongresowa: hotele cztero. lotniczy. C. w tym słuŜby zdrowia i pomocy społecznej – szpitale samorządu województwa pomorskiego i ministerstw. 3. związki zawodowe.

Konsulat Republiki Seszeli konsulaty honorowe 1. Konsulat Honorowy Królestwa Danii 2. Polski Rejestr Statków 10. Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych 7. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wały Piastowskie 1 Grunwaldzka 1 Fahrenheita 3 Batorego 15 Chmielna 101/102 Chrzanowskiego 60A Słowackiego 30/17 Jana Uphagena 3/1 Na Wzgórzu 36 Długi Targ 1/7 Podleśna 27 Długi Targ 33/34 Okopowa 7 Ogarna 99/100 Okopowa 21/27 Grunwaldzka 102 Heweliusza 11 Stągiewna 2/3 Chmielna 101/102 Długi Targ 1–7 Długi Targ 8/10 Wały Jagiellońskie 1 Kossaka 1 Długi Targ 8/10 Św. Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku 5. Konsulat Honorowy Republiki Korei 5. Konsulat Generalny Ukrainy 7. Administracja publiczna administracja rządowa krajowa i delegatury 1. Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Gdańsku 3. przedstawicielstwo landu Szlezwik-Holsztyn 4. Lloyd’s Register (Polska) sp. Konsulat Honorowy Królestwa Niderlandów 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej 10. przedstawicielstwo Kalmaru 2. Vasab Wizje i Strategie Wokół Morza Bałtyckiego 2010 8. Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk 9. STREFA ZARZĄDZANIA 1.o. Konsulat Generalny Królestwa Szwecji 6. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 2. Przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych konsulaty generalne 1.2. z o. Biuro Handlowe Bremy 5. Konsulat Peru 9.TABELA OBIEKTÓW I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W GDAŃSKU 1. Sekretariat Generalny Związku Miast Bałtyckich 6. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 9. Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej 5.1. Konsulat Honorowy Republiki Litwy przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych 1. Konsulat Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 8. Konsulat Generalny Republiki Białorusi 2. Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej 6. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpoŜywczych w Gdyni 8. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 7. Kuratorium Oświaty 6. Konsulat Honorowy Królestwa Hiszpanii 3. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 11. Konsulat Generalny Islandii 8. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 12. Sekretariat Konwencji Helsińskiej – Helcom 7. Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 3. Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej 3. Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec 4. Ducha 3/4 Hallera 126 Marynarki Polskiej 177 Okopowa 21/27 Sucha 12 Okopowa 19 Sosnowa 2 Okopowa 21/27 Dębinki 4 Polska 15 Na Stoku 48 Chmielna 54/57 Marii Konopnickiej 4 Na Stoku 50 Łąkowa 37/38 232 . 1. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Morski Oddział StraŜy Granicznej Obwodowy Urząd Miar Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalna Izba Obrachunkowa Urząd Statystyczny Urząd Transportu Kolejowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział regionalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Gdańsku Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział wojewódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie – delegatura w Gdańsku 29.13. 19. 17. Kuria Metropolitalna Gdańska 2. Rogaczewskiego 9/19 Wały Jagiellońskie 36 Danusi 4 Dyrekcyjna 2/4 Podwale Przedmiejskie 30 Chmielna 27/33 Podwale Staromiejskie 69 Chmielna 54/57 Okopowa 9 Wały Piastowskie 5 Subisława 5 Okopowa 21/27 Dyrekcyjna 6 Wały Jagiellońskie 36 Szafarnia 10 Podwale Przedmiejskie 30 Toruńska 8/4 Opłotki 1 Do Studzienki 45 Jana Pawła II 20 M. 15. Terenowy Oddział Lotniskowy sądy i prokuratura 1. 27. Urząd Celny w Gdańsku 38. Wojciecha 293 Kotwiczników 20 Oliwska 35 Komandorska 26 Kurkowa 12 Dmowskiego 12 F. 20. 24. Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie – północny oddział terenowy w Gdańsku 40. Administracja kościelna 1. 26. NajwyŜsza Izba Kontroli w Warszawie – delegatura w Gdańsku 34. Stały Sąd Polubowny przy Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 9. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 3.3. 25. Urząd śeglugi Śródlądowej w Gdańsku 37. Konopnickiej 13 Wały Jagiellońskie 36 Wały Jagiellońskie 38 Jana z Kolna 8 al. Rogaczewskiego 9/19 F. Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej 8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Gdańsku 31. Zwycięstwa 16/17 Nowe Ogrody 28 Nowe Ogrody 30/34 Konopnickiej 4 Konopnickiej 4 Długi Targ 39/40 Okopowa 21/27 Sucha 12 Okopowa 21/27 Mostowa 11a Straganiarska 24–27 Cystersów 15 Wyspiańskiego 28/2a Gen. 21. Kościół chrześcijan baptystów – drugi zbór Trakt św.2 233 . Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 5. 22. 23. Kościół adwentystów dnia siódmego 5. Archiwum Państwowe w Gdańsku 30. Ewangeliczny Kościół reformowany 3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – delegatura w Gdańsku 36. Ośrodek Zamiejscowy 5. Wojewódzki Sztab Wojskowy 39. Dąbrowskiego 11 Jaśkowa Dolina 21 Wyspiańskiego 28 lok. Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku samorządowa administracja wojewódzka 1. 16. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Sąd Okręgowy w Gdańsku 7. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 2. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni 4. 18. Wojewódzki Urząd Pracy 4. Naczelny Sąd Administracyjny. Kościół Chrześcijan Baptystów – pierwszy zbór 4. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 6. 17. Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 3. Ministerstwo Skarbu Państwa – delegatura w Gdańsku 33. 28. Urząd Lotnictwa Cywilnego – delegatura północna 35. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2. 14. Krajowe Biuro Wyborcze – delegatura w Gdańsku 32.

Rudowe. Elektrociepłownie WybrzeŜe SA 2. Przemysłowe. Basen Górniczy – N. SP Szpital Kliniczny nr 1 ACK AM szpitale ministerstwa obrony 1.3. Lecha Wałęsy transport wodny 1. N. Wiślane. N. N. N. Kościół zielonoświątkowy 8. Bytomskie. Infrastruktura techniczna Infrastruktura energetyczna 1. Jana Pawła II 50 Nowe Ogrody 1/6 Powstańców Warszawskich 1/2 Srebrniki 1 Dębinki 7 Polanki 117 Kartuska 4/6 234 . Port wewnętrzny (WOC. Kościół wolnych chrześcijan 7. Obrońców Westerplatte – Terminal Promowy Westerplatte) 3. Hospicjum Pallotinum – Wojewódzki Oddział Opieki Paliatywnej pomoc społeczna 1. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem 4. Dworzec w Oliwie 3. 7. N. SP Psychiatryczno-Neurologiczny ZOZ szpitale ministerstwa zdrowia 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NadbrzeŜe Oliwskie. Kopernika 6. CPN 4. Obrońców Poczty Gdańskiej – Baza Przeładunku Siarki. Szpital Specjalistyczny im. Szczecińskie – Gdański Terminal Kontenerowy. STREFA INFRASTRUKTURY 2.6. Przystań białej floty 2. Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią szpitale MSWiA 1. N. Dworzec autobusowy transport lotniczy 1. ZboŜowe. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Sternicza 17 Menonitów 2a Abrahama 17a Zaułek św. pomorskiego 1.1. Zwycięstwa 27 Matemblewska 9 al. Kościół Chrystusowy 13. Parafia greckokatolicka św. Elewator 1. N. Mikołaja 12. Ziółkowskiego – Baza Promowa.2. Św. Parafia polskokatolicka BoŜego Ciała 11. Węglowe. meczet muzułmański 9. Diecezjalny Dom Samotnej Matki szpitale samorządu woj. Kościół zielonoświątkowy – zbór Nowe śycie 2. Bartłomieja 10. LPG. N. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 2. Parafia prawosławna św. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 3. Infrastruktura słuŜby zdrowia i pomocy społecznej hospicja 1. T. N. SP ZOZ dla szkół wyŜszych 2. N. N. Dworzec we Wrzeszczu 2. Bartłomieja 1 3 Maja 19a Traugutta 45 Beethovena 181a Szymanowskiego 12 3 Maja 12 Słowackiego 200 Długie PobrzeŜe Przemysłowa 4 Poinca 1 Dmowskiego plac Dworcowy Podwale Grodzkie 1 Poinca 1 Swojska 9 Kopernika 6 Jesionowa 6 al. Baza Paliw Płynnych) transport kolejowy 1. Chemików. Naftoport 3. Dworzec PKP w Gdańsku 2. Port Lotniczy Gdańsk im. Wojciecha Adalberta 5. Ropociąg PERN 2. M. Port Północny (Terminal Węglowy. Polski Czerwony KrzyŜ 3. Infrastruktura transportowa transport drogowy 1. Zwycięstwa 30 Smoluchowskiego 18 Polanki 119 al. Administracyjne.

Zwycięstwa 14 Karmelicka 1 Kołobrzeska 42 Długa 57 Ołowianka 9–13 Bytowska 1a Mariacka 25/26 Cystersów 15 Długa 47 Toruńska 1 Cystersów 19 Cystersów 18 Grobla I 3/5 Obrońców Poczty Polskiej 1 Bytowska 1 3 Maja 3 Maja 9a Śluzy 2 Grunwaldzka 195/197 Korzenna 33/35 Stara Twierdza 1 Podkramarska 5 235 . Superkino Krewetka sp. twierdza Wisłoujście 2. Muzeum Narodowe w Gdańsku – oddział etnografii 10. Kino Neptun" muzea 1. Teatr Leśny 7. Zjednoczenia) 3. Teatr WybrzeŜe 5. Dar Pomorza w Gdyni – al. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2. Zwycięstwa 15 Ołowianka 1 Grunwaldzka 16 Św. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2. twierdza Wisłoujście. śak 3. Muzeum Techniki – Zabytkowa Kuźnia Wodna 14. Długie PobrzeŜe. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – oddział w Gdańsku 13.2. Kinoplex w Gdańsku 12. Teatr Edukacyjny Iba 9. Cele ruchu turystycznego obiekty zabytkowe rangi metropolitalnej 1. Teatr Stara Wozownia 8. wieŜa Więzienna i Katownia. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (Ratusz Staromiejski i kościół św. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk instytucje kultury 1. Jana) 3. Katarzyny. Muzeum Techniki w Warszawie – oddział w Gdańsku Kuźnia Wodna 4. kina wielosalowe 1.o. Muzeum Narodowe w Gdańsku – dział fotografii – Gdańska Galeria Fotografii 12. Zwycięstwa 496 Świbnieńska 9 al. w Gdańsku 10. w Gdańsku 11. kościół NMP Kartuska 4/6 Wileńska 44 Szybowcowa 1 al. Oddział Zegarów WieŜowych – kościół św.o. Muzeum Narodowe w Gdańsku 9. Państwowa Filharmonia Bałtycka im. Instytucje kultury i cykliczne wydarzenia kulturalne teatry. cmentarz cmentarzy 15. Westerplatte. opera. z o. z o. Muzeum Narodowe w Gdańsku – oddział sztuki współczesnej – pałac Opatów 11.1. NZOZ Swissmed jednostki ratownictwa wyŜszego 1. Dom Uphagena.szpitale prywatne 1. Teatr WybrzeŜak 6. filharmonia. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 7. Oddział Sportu i Turystyki – baszta na Zamurzu. Fryderyka Chopina w Gdańsku 3. kamieniczka na Kramarskiej) 8. Multikino sp. Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa 3. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 5. NZOZ Szpital Jankowo 2. Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku 6. Ducha 2 Za Murami 2/10 Jaśkowa Dolina Wąsowicza 12/5 Sówki 41 al. Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego 3. Teatr Miejski Miniatura 4. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (oddziały Szeroka 67/68. śuraw. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (oddziały Dwór Artusa. Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku 2. STREFA WYDARZEŃ I TWÓRCZOŚCI 3. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku + Sołdek 2.

Brama Złota 13. Media prasa 1. Wojciech i Traktem św. Dom Uphagena 20. kościół św. kościół św. zespół przedbramia ul. Katarzyny 6. Radio PLUS 3. fort Grodzisko 19. Jana 5. Brygidy 7. Telewizja Polska – oddział Gdańsk 2. „Super Express” 5. Jakuba 22.3. Radio ZET Telewizje 1. TV Plus – oddział w Gdańsku 5. kościół św. kościół św. kaplica Królewska 8. śuraw 12. Telewizja Polsat 4. Św. Wojciecha 2. katedra w Oliwie 21. Westerplatte i Wisłoujście Św. „Głos WybrzeŜa” 4. kościół św. WieŜa Więzienna) 15. kościół św.4. Brama WyŜynna 16.3. Brama Zielona 14. kościół św. Trójcy 4. Ducha Długa 46 Korzenna 33/35 Długi Targ 44 Szeroka Długa Długi Targ 24 Targ Węglowy Bogusławskiego 1 Targ Węglowy Wielkie Młyny 16 Gradowa 14 Długa 12 Cystersów 17 Cystersów 23 Brzegi 49 Agrarna 13 Trakt św. Dwór Artura 11. „Dziennik Bałtycki” 2. Radio HIT FM 4. Walentego 24. „Gazeta Wyborcza” 3. Matemblewo – centrum pielgrzymkowe 2. Ratusz Głównego Miasta 9. Długiej (Katownia . pomnik historii 3. Lipce – dom podcieniowy obszary zabytkowe rangi metropolitalnej 1. TVN 24 Grupa ITI 3. „Trybuna” radio 1. Wielka Zbrojownia 17. Radio Gdańsk 2. Wojciech – centrum pielgrzymkowe 3. Wojciecha 440 miejsca kultu 1. Trójcy 1 Świętojańska Podmłyńska 10 Profesorska 17 Św. Wielki Młyn 18. Telewizja kablowa UPC 3. „Rzeczpospolita” 6. zespół pocysterskim z zespołem krajobrazowym Doliny Radości oraz ZOO 4. Wojciecha 297 – – – mjra Sucharskiego Stara Twierdza Matemblewska Trakt św. Obiekty sportowo-rekreacyjne Targ Drzewny 9/11 Tkacka 7/8 Okopowa 7 Stągiewna 12/1 Targ Drzewny 3/7 Szara 7c/103 Grunwaldzka 18 Suwalska 46 CzyŜewskiego 38 Długi Targ 1/7 CzyŜewskiego 42 Wały Piastowskie 1 Tatrzańska 11B/51 Suwalska 46 CzyŜewskiego 40 236 . Ignacego 23. Kanał Raduni wraz zespołem pielgrzymkowo-krajobrazowym Św. Ratusz Starego Miasta 10.

przystań Ŝeglarska LOK im. Hotel HOLIDAY INN GDAŃSK 4. Dom Muzyka 3. Dwór Oliwski tanie miejsca noclegowe – schroniska młodzieŜowe 1. Mikołaja 9. Festiwal Teatrów Ulicznych FETA 5. M. stadion ŜuŜlowy 6. Ogród Botaniczny – park w Oliwie Obiekty sportowe 1. przystań kajakowa Wodniak Gdańsk 14. GKS Stoczniowiec – Hala Olivia 5. przystań wioślarska GKW Drakkar 3.5. przystań kajakowa GKK Szpicgat 13. Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy cykliczne imprezy sportowe Karwieńska 3 Opata Rybińskiego Traugutta 29 Wajdeloty 12/13 Szafarnia 10 BaŜyńskiego 1 Zawodników 1 Starogardzka 1 Stogi 20 Przełom 9 Przełom 10 Tamka Sztutowska 21 Kamienna Grobla 2 Na Ostrowiu 1 Pastoriusza Siennicka 5 Sienna 36 Szafarnia 2 Tokarska 6 Podwale Grodzkie 9 Bytowska 4 Grunwaldzka 244 Kartuska 245b Wałowa 21 Ołowianka 1 Falowa 4 Lazurowa 8 Falowa 4 Łąkowa 1–2 pierwsze 2 tygodnie sierpnia lipiec – sierpień połowa lipca pierwsza dekada sierpnia lipiec – sierpień czerwiec kwiecień sierpień październik kwiecień – maj sierpień 237 . Festiwal Organowy w Oliwie 7. Międzynarodowy Festiwal Piwa im. Jarmark św. przystań Ŝeglarska Jachtklubu Morskiego Neptun 10. Gdański Festiwal Carillonowy 11. Festiwal Szekspirowski 6. Festiwal Dobrego Humoru 8. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe 2. Centrum hotelowo-konferencyjne „Dwór Wojciechówka” 5. Cykliczne wydarzenia kulturalne. siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 2. przystań wioślarska KS Gedania 15. Baza noclegowo-kongresowa hotele cztero. filia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego centra kongresowo-konferencyjne 1. przystań i hangar Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej SA 9. Festiwal Artystyczny MłodzieŜy Akademickiej FAMA 10. Jana Heweliusza 13. Hotel Hanza w Gdańsku 3. Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe.Ogrody rekreacyjne 1. Alma I i Alma II Centrum Sobieszewo 3. Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 12. Dominika 2.6. Miejski Ogród Zoologiczny WybrzeŜe 2. filia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego 3.lub pięciogwiazdkowe 1. cykliczne koncerty w bazylice św. Hotel Podewils w Gdańsku 2. sportowe i gospodarcze cykliczne imprezy kulturalne 1. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry 3. przystań wioślarska AZS AWFiS 16. Zaruskiego 11. przystań i hangar Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 8. Przystań Jachtowa Marina Gdańsk 4. Orle 4. tor motokrosowy 7. Gdańskie Lato Muzyczne 4. przystań Ŝeglarska Yacht Clubu Posejdon 12. Basen SKS Start 3. Klub Sportowy Lechia Gdańsk 2.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 21. ubezpieczeniowych sierpień czerwiec – lipiec sierpień czerwiec wrzesień marzec sierpień marzec – kwiecień Piwna 36/39 Heweliusza 29 Chłopska 72 Matejki 6 Długi Targ 39/40 Piwna 1/2 Wita Stwosza 73 Rajska 2 Śniadeckiego 33 Batorego 18 Świętojańska 43/44 Chmielna 101/102 Grunwaldzka 8 Długi Targ 11 Długi Targ 36/38 Długi Targ 8-10 Rajska 6 Targ Węglowy 27 Narutowicza 11/12 Targ Węglowy 27 Grunwaldzka 137 Okopowa 7 Chlebnicka 48/51 Szafarnia 12 Nowe Ogrody 35 Grunwaldzka 212 MałcuŜyńskiego 5 Kartuska 249 Wyczółkowskiego 17 a Świętojańska 43/44 Wały Piastowskie 24 Podleśna 27 Uphagena 23 Uphagena 23 238 . Fundusz Mikro – oddział w Gdańsku 3. Międzynarodowy Zlot śeglarski Baltic Sail 3. Okręgowa Izba Aptekarska 7. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 13. Północna Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa związki zawodowe 1. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdańsku 2. Convention Bureau Gdańsk 2. Dni Zatoki Gdańskiej unikatowe imprezy targowe 1. Instytucje otoczenia biznesu agencje rozwoju regionalnego 1. Okręgowa Rada Adwokacka 20. Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 23. Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu w Gdańsku 4. Polyacht 4. Pomorska Okręgowa Izba Architektów 17. Związek Miast i Gmin Morskich 12. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – oddział Gdańsk 10. śylewicza 4. NSZZ „Solidarność” – Komisja Krajowa organizacje pracodawców 1. Ambermart 3. Polska Izba Turystyki – oddział pomorski w Gdańsku 5. Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 24. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – oddział terenowy w Gdańsku izby gospodarcze. instytucji finansowych. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 3. Memoriał im.1. Gala Amberif 2. Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 19. Gdański Związek Pracodawców w Gdańsku 3. Intel Powerade Bike Maraton 5. Stowarzyszenie Okrętowców Polskich KORAB 14. J.2. Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku centra wspierania biznesu 1. Pomorska Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa w Gdańsku 8. stowarzyszenia 1. Gdański Klub Biznesu 4. Liga Morska i Rzeczna 11. Centrale banków. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gdańsku 26. Maraton „Solidarności” 2.1. Stowarzyszenie Architektów Polskich 15. Towarzystwo Urbanistów Polskich 16. Okręgowa Izba Radców Prawnych 22. Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 9. Business Centre Club – loŜa gdańska 2. STREFA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OBSŁUGI 4. Północna Okręgowa Izba Urbanistów 18. Okręgowa Izba Lekarska 6. Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 25.

IKEA 3. ComArch SA 8. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 4. ENERGA – Gdańska Kompania Energetyczna SA 6. DGT 10. Wolny Obszar Celny 3.6.1. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 6. Telkom-Telmor 12. Glencore Gdańsk 4. Centrum Techniki Okrętowej Centrum Biznesu Zieleniak 2. Polnord – Energobudowa SA 10. Unimor Radiocom 11. Intel Technology Poland sp. Lotos Oil SA Gdańsk 11. Giganci poszczególnych branŜ: przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne 1. Lotos Paliwa sp. Artus Park 4. EURX 9. Rada Interesantów Portu 4. LPP SA 7. 6. z o. Satel 13. 171 Słowackiego 175 239 . Vigo 5. z o. Wirtualna Polska 3. Fin Skog Geomatics International sp. Wielkie lub prestiŜowe biurowce 1. Kapitanat Portu Gdańsk 5. Centra handlowe o zasięgu ponadregionalnym 1.5. Grupa LOTOS SA 2. Gospodarka morska 1. Young Digital Poland 7. Techno Service 14. z o. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 2. ALLCON Słowackiego Centrum I i II 8. Organika Trade 3. Centrum Biznesu Centromor 6. Elektrociepłownie WybrzeŜe SA 8. Gdańska Grupa Kapitałowo-Remontowa SA (stocznia remontowa) 13.o. Young Digital Poland ElŜbietańska 2 Długi Targ 1/7 Elbląska 135 Na Ostrowiu 15/20 Elbląska 135 Na Ostrowiu 1 Marynarki Polskiej 130 Łąkowa 39/44 Swojska 9 Heweliusza 11 Na Piaskach 10 Elbląska 135 Wałowa 18 Ostrów 1 Jaśkowa Dolina 31 Zamknięta 18 Zamknięta 18 Promowa 1 Przemysłowa 4 Przemysłowa 4 al. Polski Rejestr Statków 4. z o. 4.3. Grupa Remontowa SA 5. Transbud Gdańsk – Giełda Hurtowa SA 2. budynek „Solidarności” 7.4. Pomorska Spółka Gazowa Gdańsk 12. Softbank Serwis sp. Przemysł wysokich technologii 1. ELNORD SA 9. Hallera 126 Słowackiego 173 Traugutta 115c Jaśkowa Dolina 15 Marynarki Polskiej 177 Kościerska 7 Słowackiego 175 Okopowa 7 Jaśkowa Dolina 29 Szkolna 20 Budowlanych 46c Mickiewicza 5/7 Szuberta 79 Siedlicka 6 Wały Piastowskie 1 Nowatorów 20 Rzęsna 3 Złota Karczma 26 Wodnika 79 Heweliusza 11/11 Wały Piastowskie 1 Heweliusza 11 Długie Ogrody 6–14 Szymanowskiego 2 Okopowa 7 Wały Piastowskie 24 Słowackiego 173. GE Money Bank 2. BMT Cordah sp. Lido Technology 15.o. 2.7.o.o. 5. Deplhi 4. 4. z o. Sellgros 4. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-SpoŜywcze SA Renk 4.o. Grupa Stoczni Gdynia SA 3.

Haxo 10. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 (zawody medyczne) 4. Akademia Muzyczna w Gdańsku uczelnie niepubliczne 1. Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 10. Wita Stwosza Hallera 122 Legionów Krzywoustego Pomorska Grunwaldzka 238A Sobieskiego Dmowskiego Narutowicza 11/12 Marii Skłodowskiej-Curie 3a Hallera 107 Dębinki 1B Kładki Wiejska 1 Targ Węglowy 6 Łąkowa 1/2 Biskupia 24 B Wydmy 3 Dolna Brama 8 Łagiewniki 3 Miszewskiego 12/13 Pelplińska 7 Wały Piastowskie 1 Biała 1 Pomorska 68 Reja 27 Cystersów 15 Mireckiego 3 Legionów 3 Hallera 245 Hallera 246 Gnilna 3 Smoleńska 5/7 Grunwaldzka 238 Kołobrzeska 77 CzyŜewskiego 30a 240 . Sadowa Business 12. Szkoły wyŜsze oraz placówki naukowo-badawcze uczelnie publiczne 1. PS Budownictwa 7. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 (zawody medyczne) 3. ZSSO XI LO (sportowe) Strzelecka 76 Grunwaldzka 413 Sadowa 8 Dmowskiego 12 Elbląska 135 Jaśkowa Dolina 81 Grunwaldzka 212 BaŜyńskiego 1a Kładki Bielańska BaŜyńskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski – Gdański Instytut Teologiczny wybrane szkoły średnie i policealne 1.1. Uniwersytet Gdański biotechnologia. administracja. pielęgniarski. historia. Gdańska WyŜsza Szkoła Administracji 3. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia 5. Hossa 5. matematyka politologia biologia pedagogika psychologia archeologia. prawo. Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna 2. WyŜsza Szkoła Bankowa 4. stomatologia. biologia historia sztuki. Politechnika Gdańska 3. WyŜsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 5. WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami. filozofia filologie. zdrowie publiczne biotechnologia (międzyuczelniany UG i AM) 4.9. socjologia. Lotos 14. Centrum Dmowskiego 13. kolegium nauczycielskie chemia. informatyka. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 2. fizjoterapia. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 5. fizyka. wydział zamiejscowy w Gdańsku 9. STREFA BADAŃ I INNOWACJI (54) 5. Gdańskie Seminarium Duchowne 12. WyŜsza Szkoła Zarządzania 7. Instytut Energetyki 11. WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 6. ochrona środowiska geografia 2. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 6. połoŜnictwo. ZSZ-2 XXI LO (sportowe) 8. Ateneum – Szkoła WyŜsza 8. analityka lekarska. ZSR CKU 6. Torus 11. Apeks 15. Akademia Medyczna w Gdańsku farmacja lekarski.

Instytut Kaszubski 18. Tech. Instytut Morski w Gdańsku 5. Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych w Gdańsku 8. Pracownia Rybactwa Rzecznego 6. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku 3. III LO instytuty naukowe. Alliance Française – biblioteka 20. Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku PAN 7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 13. Centrum Techniki Okrętowej SA 14.9. Instytut Pamięci Narodowej 17. Polska Akademia Nauk – oddział w Gdańsku 2. Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk 3. Instytut Budownictwa Wodnego PAN 9. Instytut Herdera – biblioteka 19. Biblioteka Gdańska PAN 11. ZS Samochodowych 11. Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową 16. Zakład Ornitologii PAN 10. British Council – biblioteka 5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 12. Instytut Nowych Technik i Technologii SA Reja 25 Elbląska 54/64 Piramowicza 1/2 Podwale Staromiejskie 51/52 Topolowa 7 Jaśkowa Dolina 31 Do Studzienki 63 Kościerska 7 Długi Targ 41/42 Reduta śbik 5 Fiszera 14 Trakt św. SOiO CONRADINUM XVIII LO 12. ZS Energ. archiwa. 10. wydawnictwa 1. Ośrodki transferu technologii 1. Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska 15. Centrum Transferu Technologii 2. ZS Łączności 13. Państwowy Instytut Geologiczny – oddział geologii morza w Gdańsku 4. Wojciecha 293 Kościerska 7 Nadwiślańska 108 Wałowa 15 Targ Rakowy 5/6 Hallera 14 Wały Piastowskie 1 Sobieskiego 18/19 Do Studzienki 63 Polanki 124 Straganiarska 20/23 Ogarna Sienkiewicz 5a Ogarna27 Grunwaldzka 529 Fiszera 14 Fiszera 14 241 . biblioteki. Energ.2.

242 .

243 .

244 .

245 .

Dobra dostępność komunikacyjna transportem publicznym: komunikacją szynową (SKM. c) obszary zawierające wielkie obiekty infrastruktury transportowej i koncentracje obiektów wysokich technologii: Port Północny z terminalem i centrum logistycznym. W wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto. 4. 6. Pruszcz Południe – Łęgowo. jak i potencjalnych: Młode Miasto. b) obszary przedsiębiorczości i przedsięwzięć komercyjnych charakteryzujące się aktywnym wzrostem w ostatnich latach. tj. pole golfowe w Rębiechowie. ze szczególnym uwzględnieniem węzła Obwodnicy Zachodniej i Południowej. Ŝe trzy pierwsze kryteria. Pozostałe obszary strategiczne zróŜnicowano wg dominujących cech i potencjalnych walorów (przedstawiona tu kolejność nie ma na celu hierarchizacji. ale wskazanie ich odmiennego charakteru): a) obszary wielofunkcyjne -–pozostałe koncentracje zjawisk i obiektów metropolitalnych. 7. Strefa Rozwoju Centrum Miasta – Międzytorze w Gdyni. postrzegany jako szczególna koncentracja zjawisk i obiektów badanych w wyŜej wymienionych kryteriach. od Trasy Sucharskiego w kierunku Przejazdowa w Gdańsku. Tor Motokrosowy z Centrum Sportów Zimowych. funkcje targowo-wystawiennicze na terenie dawnego ZNTK. DuŜa intensywność wykorzystania przestrzeni w stanie istniejącym. w tym piękne i charakterystyczne widoki na zewnątrz. Port Lotniczy im. d) obszary. zarówno istniejących. 2. pasmo wschodnie wzdłuŜ ul. Lecha Wałęsy. w tym przynajmniej jedno z kryteriów koniecznych: Obszary strategiczne to: 1. w tym obiektów dziedzictwa kulturowego. Istniejące i potencjalne miejsca organizacji imprez. społeczną lub ekonomiczną. o mniejszej niŜ w CPU intensywności i randze: ZOO i Dolina Radości. są kryteriami koniecznymi. oraz miejsca o duŜym natęŜeniu ruchu pieszego (równieŜ w godzinach wieczornych i nocnych). miejsc łamania transportu (węzłów integracyjnych. 8. stadion Balic Arena. 2. 246 . Elbląskiej. port w Gdyni z terminalem kontenerowym. pasmo wzdłuŜ ul. Miejsca magiczne: piękne. przestrzeni publicznych. Hutniczej w Gdyni. gdańska Dolina Krzemowa. obecne w świadomości mieszkańców. 3. Kamienna Góra – Kępa Redłowska – Orłowo – do Kamiennego Potoku.Strategiczne obszary rozwoju funkcji metropolitalnych Obszary strategiczne rozwoju funkcji metropolitalnych to najwaŜniejsze obszary metropolii koncentrujące funkcje metropolitalne lub mające potencjał rozwojowy pozwalający wykreować nową jakość przestrzenno-funkcjonalną. Pasmo Nadmorskich Usług Rekreacyjno-Turystycznych (NURT): Pas Nadmorski Zachodni wraz z południowym Sopotem. koncentracja obiektów rangi metropolitalnej. port wewnętrzny. dworców). Koncentracja istniejących obiektów rangi metropolitalnej. Uznano. w jaki spełniają wyŜej określone kryteria. vital city). a w wypadku Gdyni – z Obwodnicy Zachodniej i Trasy Kwiatkowskiego. na których są planowane nowe prestiŜowe obiekty metropolitalne: Centrum Czasu Wolnego. Obecność rezerw terenowych o potencjale do rozwoju funkcji metropolitalnych. Westerplatte – Wisłoujście. Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe: obszary oparte na węzłach komunikacyjnych Obwodnicy Zachodniej. Ŝe obszar strategiczny definiuje się jako spełniający znaczącą część powyŜszych kryteriów. rejony miasta tętniące Ŝyciem (ang. 3. PoniŜej przedstawiono listę kryteriów wyznaczania obszarów strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych: 1. Obecność rezerw terenowych przeznaczonych w planach miejscowych pod rozwój funkcji metropolitalnych. tramwaj) lub komunikacją autobusową i trolejbusową zapewnioną przez przynajmniej dwie trasy. Dostępność drogowa z planowanej ramy komunikacyjnej. choć nieujętych w Ŝadnych dokumentach formalnych. o walorach krajobrazowych. 5. Sporządzona tabela przedstawia analizę waŜnych obszarów trójmiejskich oraz sposób. Oksywie. węzeł integracyjny Czerwony Most. dobra dostępność komunikacyjna transportem publicznym oraz rezerwy terenowe. obszary skupiające funkcje ponadlokalne i potencjalnego rozwoju funkcji metropolitalnych: pasmo Gdynia Cisowa – Rumia – Wejherowo – Bolszewo. Cały obszar Centralnego Pasma Usługowego ciągnącego się od węzła integracyjnego Gdańsk – Czerwony Most do Gdyni Grabówka.

e) 247 .

248 .

249 .

250 .

251 .

252 .

Abrahama. Dylinki.Planow ane inw estycje o znaczeniu metropolitalnym w Gdańsku Środki UE Gotowość inwestycyjna studium mpzp L. Wałowej zjazdów wraz z niezbędnym zapleczem nie tak tak tak Oliwa – kwartał ulic al. Nowej Wałowej rganizacja kongresów.p. Wałowej. 3 ha/56 000 rejon ulic Jana z Kolna m2 i tzw. Wałowej do Centrum Solidarności z ul. Wałowej. CAMPUS Grunwaldzk ok. konferencji.3 ha/ 3. nowej ul. Sukienniczą.0. BaŜyńskiego Młode Miasto – rejon ul. NY NA (ul. KI Wita Stwosza.5 ha 4. UNIWERSYTEC a. kompleks Wapienniczej lub muzealnoWałowej – tarej edukacyjnostoczni (przez wystawienniczy mostek nad Kanałem Raduni) nie tak tak tak 5. 35. Karpia) Campus Bałtycki – dydaktyka. Młode Miastook. wystawy stałe i okresowe. entrum portu istniejąca nie tak tak tak Europejskie Centrum Solidarności – muzeum. ZAMCZYSKU Wapiennicz a) oraz brzegiem Kanału Raduni (ul. Wałowej. Jana z Kolna i nowej ul. SKANSEN brzegiem ARCHEOLOGICZ Motławy ok. z proj. wydarzeń artystycznych i festiwali z ul. 3 Maja tak tak tak *tak 253 . nowej ul. Wałowej. EUROPEJSKIM Młode 10 600 m2 CENTRUM Miasto – SOLIDARNOŚCI rejon ulic Jana z Kolna i nowej ul. Inwestycja BAŁTYCKIE CENTRUM KONGRESO-WE MŁODE MIASTO” Lokalizacja Powiechnia Program Dostępność WPI 1. sympozjów. w rejonie ali BHP i DROGA DO omnika WOLNOŚCI Trzech WRAZ Z KrzyŜy 4. w rejonie ali BHP i omnika Trzech KrzyŜy pomiędzy ulicą i przedłuŜenie m ul. sympozjów. CENTRUM HEWELIANUM Wzgórze Grodzisko 8 ha organizacja konferencji. Jana z Kolna nie tak tak tak z ulic: Grodzkiej.0 ha 2. ciąg pieszy – bulwar z proj.

ultura. widzów Polskiej przez ul.10 ha hala. unkcje Potokowej towarzyszące nie nie tak tak Pas Nadmorski. północy) i ul. NY (TERENY ROZWOJOWE PG I AM) WE WRZESZCZU ompleks uczelniany PG i AMG we Wrzeszczu. netto. 80 ha PARK NAUKOWOTECHNOLOGICZ 12.6. Starogardzkiej i projektowanej owej Pruszczańskiej tak nie tak w trakcie opracowywa nia TOR Św. 37 ha oisko piłkarskie. 19 ha turystyka i rekreacja – obiekty kubaturowe i urządzenia terenowe istniejąca nie nie tak tak istniejąca k. i 180 Zielonej i ul. W LETNICY na istniejących ogródkach działkowych ok. z ul. Uczniowską . otoczenie tak i planowana tak tak tak 9. Hallera a ciągiem pieszym na przedłuŜeniu l. WODNYM W PASIE NADMORSKIM ZACHODNIM iędzy ul. omorskim z ulicy Radiowej i Azymutalnej oraz projektowanych ulic nie nie tak tak z istniejących ulic lub w przyszłości z owej Politechnicz-nej nie tak tak częściowo – plan obowiązując y 254 . CENTRUM przy ulicach CZASU Słowackiego WOLNEGO W i Potokowej BRĘTOWIE 16. Marynarki tys. W KLUKOWIE Azymutalnej RĘBIECHOWIE 195 ha/ 58 000 m2 nie tak tak tak k. entrum wysokich echnologii.43 ha ekreacja czynna. ozrywka. Diabełkowo ok. Aniołki. parkingi śaglową oraz z na min. MOTOKROSOW Wojciech w YZ rejonie potoku 10. OŚRODKIEM SPORTÓW Borkowskie ZIMOWYCH W go i Św. autobusów. Marynarki STADION Polskiej i PIŁKARSKI terenami BALTIC ARENA kolejowymi. 48 ha ole golfowe z usługami towarzyszącymi i zbiornikiem wodnym inkubatur dla firm naukowobadawczych ściśle współpracujący ch z uczelniami. WOJCIECHU Wojciech POLE GOLFOWE ejon ulicy 11. Słowa-ckiego (od dukacja. Jana Pawła II HALA a granicy WIDOWISKOWA Gdańska 8. Marynarki komercyjne i Polskiej sportowe obiekty towarzyszące rganizacja imprez o charakterze sportowym z istniejącej ul. ŚW. z trybunami na 40 z ul. teren między ul. parkingi. 1050 planowanego samochodów węzła Drogi os. element większej sieci innowacji i nowych technologii w województwie. NA GRANICY GDAŃSKA I i Sopotu SOPOTU CENTRUM REKREACYJNOTURYSTYCZNE Z PARKIEM 7.

GEDANENSE ie wiszące ogrody abrzeŜe rzeki Motławy i Kanału na Stępce ozbudowa istniejącej d ul. Podwale – FUNDACJA ul. kontenerów.2 ha/ 2800 m O ZNACZENIU Jana z Kolna Jana z Kolna i METROPOLITAL i nowej ulic dojazdowych NYM Wałowej TEATR iędzy ul. ORGANIZACJE rejon ulic 2 1. automatyka oraz usługi z zakresu strefy 33 z istniejących ulic lub w przyszłości z nowej Słowackiego nie nie tak tak 35. nowej ul. ze względu na LOTNISKA związane z Słowackiego i strony dwojaki rodzaj GDAŃSK IM. Siennickiej. dystrybucja. LOGISTYCZNE terminalem kontenerow ym 160 ha spedycja.9 ha Przedmiejskie THEATRUM Przedmiejsk postojowe. 3. 19. Przetocznej -targowe. Wosia Budzysza usługi celne. magazynowanie . Sucharskieg POMORSKIE o.8 ha/ z proj. składowanie. CZO-TARGOWE Naprawy Taboru NA TERENIE ZNTK Kolejowego i tereny przyległe ok. owej Wałowej MŁODE MIASTO Młode – INSTYTUCJE I Miastoz proj. eatr z usługami ELśBIETAŃSKI Okopową i towarzyszącymi z ul. iędzy ul. Wałowej. Szafarnia i a mariny wraz z Stępce usługami towarzyszącymi nie nie jest tak nie tak jest ak nie tak jest tak nie tak tak tak 20. 17. z zapleczem nie tak tak tak 15. z ul. MARINA JACHTOWA ok. Wałęsy 13. formowanie Sucharskiego. inne usługi ładunkowe nie tak tak 16. Podwale miejsca 3. eren rudny do przyległy do zdefiniowania ROZBUDOWA lotniska od unkcje z ul. usługi logistyczne. elektronika. działalnością nowej północnorozbudowy – LECHA WAŁĘSY zachodniej portu lotniczego Słowackiego powierzchniow oraz teren y i jakościowy lotniska Młode MiastoSTREFY rejon ulic 1. 49 ha informatyka. owej ul. usługi bankowe. NOWOCZESNYC Klukowo H TECHNOLOGII Rębiechowo KLUKOWO Stogi – kompleks CENTRUM dawnych WYSTAWIENNI Zakładów 14. telekomunikacj a.5 ha tak tak tak plan obowiązując y– przygotowan a planu dla zaplecza mariny 255 .STREFA ejon otniska ROZWOJU im. Wosia CENTRUM Budzysza. agencje Ŝeglugowe. 18. BIUROWE I Jana z Kolna 46 000 m2 Wałowej FINANSOWE i tzw. formowanie/roz z ul.5 ha entrum wystawienniczo z ul. biotechnologia.

NARODOWEGO Rzeźnicką i śabi Kruk MUZEUM BURSZTYNU yspa Spichrzów k. Z CENTRUM Starowiejską OBSŁUGI . Toruńską. MUZEUM 22. układ drogowy i ainwestowanie z ul.0 ha lac koncertowy na 100 tys widzów wraz z od ul. Marynarki bazą przez turystycznoprojektowany rekreacyjną. Stalową i 21. 18. obiektami Starowiejskiej kubaturowymi i urządzeniami terenowymi udowa nowego kompleksu muzealnoistniejących ulic wystawienniczo -edukacyjnego udowa nowego kompleksu muzealnoistniejących ulic wystawienniczo -edukacyjnego nie nie tak w trakcie opracowywa nia nie tak tak tak 23.eren PLAC pomiędzy KONCERTOWY ul. nie tak nie trakcie sporządzania 256 . RUCHU składowiski TURYSTYCZNE em GO popiołów na Letnicy Stare Przedmieści ROZBUDOWA e między ul.

257 .

258 .

259 .

poczty.2 MIN.0 0 strefa C pozostałe obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczo-nego parkowania 6 MIN. uŜytkowej 100 m2 pow.9 1 ± 10% MIN. 25 1000 m2 pow. 0. 2. 0.9 0.9 MAX 0. urzędy. 32** MAX 12 MAX 25 MIN.6 0 MAX 0. 3 260 .6** MIN.strefa nego ograniczonego i kontrolowa-nego parkowania parkowania 4 5 1 ± 10% 1 ± 10% MAX 0. internaty Hotele pracownicze. hale targowe. 7. uŜytkowej MAX 15 MAX 20 MAX 25 MAX 20 MIN.0** MIN. 6.21. sprzedaŜy 1000 m2 pow.3 MAX 0. 12. 2 MIN. 1. hurtownie typu cash and carry o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 Targowiska 3 1 mieszkanie 1 mieszkanie 10 pokoi 1 pokój 10 łóŜek 1 pokój 1 pokój 1 pokój 10 łóŜek 1000 m2 pow. 50 MIN. sprzedaŜy Wskaźniki miejsc postojowych* strefa A strefa B centralny obszar obszar intensywnej Śródmieścia zabudowy śródmiejskiej strefa ograniczo. 11. 3b. domy opieki Obiekty handlowe o pow. kawiarnie. 3.9 MAX 1. obiekty powyŜej 200m2 pow. 1000 m2 pow. 0. 1 MAX 0.0 MAX 1.3 ± 10% MAX 0. sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 w budynkach wielkondygnacyjnych Obiekty handlowe. 0. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 1 1. bary konsumpcyjnych Biura. 2 Budynki mieszkalne jednorodzinne Budynki mieszkalne wielorodzinne Domy studenckie.0 MIN. obiekty świadczące usługi hotelarskie Motele Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych. banki. pokoje gościnne.6 MAX 0. sprzedaŜy 0 0 MIN. 0. 1. supermarkety. handlowej 100 miejsc Restauracje.powyŜej 200 uŜytkowej m2 pow. uŜytkowej MAX 2 MAX 3 MIN. banki. 5** Biura. sprzedaŜy do 2000 m2 Obiekty handlowe o pow. 4a.9 MAX 19 MAX 32 MIN.4 MIN. urzędy.9 MIN. obiekty o pow.9 MIN. 3a. 15** MAX 2 MAX 3 MIN. 8. 12a.9 MAX 0.9 MAX 0. 1. 30 10. asystenckie Schroniska młodzieŜowe Hotele Pensjonaty. 5. 4. poczty. Wskaźniki parkingowe Lp. 100 m2 pow. 9.

Stadiony siedzących Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej 1000 m2 pow. uŜytkowej lub 80% pow. uŜytkowej MAX 3 MAX 5 MIN.25 MAX 1. uŜytkowej MIN. dla autokaru powierzchnia parkingowa min. wystawienniczej lub min. MAX 12 MAX 20 Muzea duŜe powyŜej 1000 18a.p. kultury uŜytkowej 100 miejsc 16. kaplice uŜytkowej Domy parafialne. filharmonie siedzących Hale widowiskowe 100 miejsc 17. terenu 1000 m2 pow.5 m. 13a. 20 + 0. Kościoły. Centra muzealne MAX 10 0 MAX 20 ustala się indywidualnie MIN. 1. uŜytkowej 19. 16 + 0. 15. Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły średnie 1 pomieszczenie do nauki 0 MAX 0.5 lub MAX 1. wystawienni-czej 10 000 m2 pow. Przychodnie.5 lub MIN. 0. dla autokaru 18. adwokackie – obiekty duŜe uŜytkowej 2 powyŜej 200 m pow. 12 MIN.5 MIN. Teatry. gabinety lekarskie. 14.5 MAX 0. 20 m-c/ 1000 m2 pow.5 MIN. domy 100 m² pow. 2.5 lub MAX 4 MIN. 5 MIN.3 m. uŜytkowej 1000 m2 pow.0 1 pomieszczenie do MAX 0. uŜytkowej lub min. powietrzu – skanseny 18c.5 MAX 2. 20% pow. m2 powierzchni wystawienniczej Muzea na wolnym 18b. 40% pow.13. Szkoły wyŜsze. 40 m-c/ 1000 m2 pow. 3** MIN. uŜytkowej 0 powierzchnia parkingowa min. Centra wystawienniczotargowe 1000 m2 pow.3 m.p. i widowiskowo-sportowe siedzących 100 miejsc 17a. obiekty dydaktyczne 10 studentów lub 1 pomieszczenie do nauki MAX 0. kancelarie adwokackie – obiekty małe uŜytkowej do 200 m2 pow. 20. uŜytkowej MAX 1.9 nauki 21. gabinety 100 m2 pow. 5** Przychodnie. Kina siedzących 100 miejsc 16a. lekarskie. 20 + 0.0 MAX 10 MAX 20 18d. dla autokaru** MIN.4 MAX 1 MAX 3 MAX 8 0 0 MAX 12 MAX 3 MAX 5 MAX 15 MIN.5 MAX 1. wystawienni-czej 1000 m2 pow. 1. kancelarie 100 m² pow. 15 ustala się indywidualnie ustala się indywidualnie MIN.p. 4 261 .

23. 2 25. 30 – dolny taras MIN. * Zaleca się rezygnację z wymogów parkingowych w wypadku zmian sposobu uŜytkowania mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe. Myjnia samochodowa Małe obiekty sportu i rekreacji 30a. 0 0 0 0 0 MAX 2 0 MAX 2 MAX 5 MAX 2 MAX 4 MAX 7 MIN. Stacje paliw ze sklepem 29. 3 28.1 34.0 MIN. 32. 1 MAX 2 MIN. 2 MIN.0 MAX 1 0 MAX 3.22. 2 MIN. 3. naprawcze – 1 obiekt 1 obiekt 1 stanowisko do mycia 100 m² pow. składowej. Kąpieliska Korty tenisowe (bez widzów) Cmentarze 0 0 MAX 7 0 33. magazyny. 2 0. Rzemiosło usługowe Warsztaty pojazdów mechanicznych MAX 3 27. 40 – górny taras MIN. 2 0 MIN. ponadlokalnych Dla funkcji nie wymienionych. 2 26. kliniki Place składowe. 6 miejskich. 24. MAX 2 uŜytkowej 100 m² lustra wody MAX 5 100 m² plaŜy 1 kort 100 m2 pow.0 MAX 1 MIN. 262 . 5 MIN. Przedszkola. Ogrody działkowe 0 Tereny urządzonych parków 1 ha 0 MAX 6 MIN. świetlice Szpitale. uŜytkowej 1 stan. rzemiosło 1 oddział 1 łóŜko 1000 m² pow. Stacje paliw bez sklepu 28b. 5 ustala się indywidualnie MIN. terenu 10 działek MAX 2 0 MAX 30 MIN. 100 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 100 m² pow. 0 MAX 0. 30. wskaźnik parkingowy stosuje się odpowiednio.1. ale nie mniej niŜ 20 ogółem 0 MIN. 35. Stacje bezobsługowe 28a. ** Zaleca się rezygnację z wymogów parkingowych w wypadku przekształceń funkcjonalnych w obszarach rewitalizacji i rehabilitacji. sprzedaŜ towarów w ilościach masowych Zakłady przemysłowe. duŜe hurtownie powyŜej 2000 m2 pow. składowej MAX 2. Kryte pływalnie 31. 4** MIN.

Jana Pawła II PKS nr 2. 49. dawny PGR Osiedle Zakoniczyn Osada Heweliusza Kowale. ul. 43. ul. ul. ul. 4. Grunwaldzka Telekomunikacja. Na Stoku EC I. Rezerwowe ujęcia wody Wykaz istniejących niepublicznych ujęć przewidzianych do zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych wykazanych w Studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę w warunkach specjalnych – Gdańsk 1998 r. Dębinki (Studnia K-2) Studium WF PG. Kliniczna EC II. ul. 1. 5. Orunia Dolna Zakoniczyn. 34. 50. 39. ul Droszyńskiego Akademia Wychowania Fizycznego Bimet. al. ul. dawny PGR SM Maćkowy. 44. 38. 28. 30. Ołowianka (studnia K-1) EC I. 42. Dębinki (Studnia K-1) PSK nr 1. Nowotna Stocznia Wisła. 13. Grunwaldzka PSK nr 1. 48. ul. 31. Ołowianka (studnia K-2) dawne zakłady mięsne. Jaśkowa Dolina dawna SM Maćkowy. 21. MIOC. ul. 23. Wisłoujście ZPP Pasanil. 15. Wałowa Szpital Wojewódzki. Kilińskiego Święta Studnia. ul. 37. Wojciecha Ogrodnictwo Justyna. Warszawskich Stacja Techniczna PKP Przeróbka Komisariat Policji Wodnej. ul. 47. ul. ul. 22. 2. 27. ul. 19. Rzeźnicka POZG. Biologiczna Rębiechowo Osiedle Kalina Osiedle Kokoszki Piętro wodonośne Q* Q Q Q Tr* Q Tr Tr Tr Q Q K* Q K Tr Tr K Q Q K K Tr Tr Q Q Q K K Q K K K Q K Q K K Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 263 . ul. Górki Zachodnie OSR. Lokalizacja Centrum Biznesu. ul Nowe Ogrody Ośrodek Szkol. Powst. 12. ul. Kołobrzeska dawny Fazer. 26. Mickiewicza (studnia K-3) EC II. 32. 36. 14. Lp. Traugutta Seti. 24. ul. 10. ul Droszyńskiego SM śabianka PKS. 20. Trakt św. Zwycięstwa Szpital Psychiatryczny. 35. 25. ul. ul. Bartnicza dawny PGR Rotmanka Szkoła Podstawowa nr 82. ul. ul Grunwaldzka Osiedle VII Dwór Szpital Dziecięcy – Oliwa Górna Szpital Marynarki Wojennej Szpital Miejski. 40. 29. Radarowa Szkoła Podstawowa nr 942. Angielska Grobla Szpital PKP. ul Klonowicza (studnia E-6) dawny browar. 9. 6. 41. 45. 46. 16. ul. 8. 7. 33. ul. ul. ul. 3. 17. Srebrniki Osiedle Złota Karczma Piekarnia Piecki. ul. Piekarnicza Unimor. 11. Grunwaldzka dawny BPP (Bałtyk).22. 18.

91. 73. 58. RSP Morena Kiełpinek OW POZG Otomin Ośrodek Wypoczynkowy Releks. 79. 71. 61. 99. 59. 95. 64. 66. 80. 86. 67. 101. 84. Świbno HiNRO. 93. 63. 94. 68. Sobieszewska Pastwa HiNRO. 102. 76. 70. 60. 83.51. 53. Wojciech. 57. 77. 62. 97. 78. 72. 92. 100. 69. 81. 56. 89. 85. Wieniec Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-1) Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-2) Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-3) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-1) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-1A) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-2) Ujęcie Polanki (studnia K-1) Ujęcie Polanki (studnia 1) Ujęcie Zaspa (studnia K-1) Ujęcie Zaspa (studnia K-2) Ujęcie Zaspa (studnia K-3) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-1) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-2) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-3) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-1a) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-2) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-3a) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-4) Ujęcie Suchanino (studnia 1) Ujęcie Krakowiec Stogi (studnia K-1) Ujęcie Krakowiec Stogi (studnia K-4) Ujęcie Krakowiec Górki Zachodnie (studnia K-2) Ujęcie Krakowiec Górki Zachodnie (studnia K-3) Ujęcie Płonia Mała (studnia 1) Ujęcie Płonia Mała (studnia 2) Ujęcie Chełm (studnia K-1) Ujęcie Chełm (studnia 1) Ujęcie Łostowice (studnia 1) Ujęcie Łostowice (studnia 2) Ujęcie Ujeścisko (studnia 1) Ujęcie Ujeścisko (studnia 2) Ujęcie Zakoniczyn (studnia 1) Ujęcie Zakoniczyn (studnia 2) Ujęcie św. Po Schodkach (studnia 1) Ujęcie Wysoka (studnia 1) Ujęcie Klukowo (studnia 2) Ujęcie Klukowo (studnia 3) Ujęcie Matarnia (studnia 1a) Ujęcie Matarnia (studnia 2) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 1) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 2) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 3) Ujęcie Jasień (studnia 1) Ujęcie Jasień (studnia 2) Ujęcie Jasień Nowe Ujęcie Szadółki (studnia 1) Q Q Q Q K K K K K K K K K Tr K K K K K K K K K K Q K K K K Q Q K Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q K Q 264 . 98. 96. 88. 54. 65. 87. 74. 90. Sobieszewo SRM Wyzwolenie. 82. 55. 75. 52.

109. Orańska Q K K K K Q Q Q – czwartorzędowe Tr – trzeciorzędowe K – kredowe 265 . 107. 106.103. Ujęcie Szadółki Nowe (studnia 2) Ujęcie Sobieszewo (studnia K-1A) Ujęcie Sobieszewo (studnia K-2) Ujęcie Świbno (studnia K-1) Ujęcie Świbno (studnia K-2) Studnia publiczna ul. 105. Piecewska Studnia publiczna ul. 108. 104.

Urz.02. poz. Wypoczynkowej Jelitkowo – rejon ul. 0107 6.2000. 0114 Oliwa. Obrońców WybrzeŜa 13.04.2001 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 1307 Dz. 0108 7. 915 Dz.04. Urz. 258 Dz. Urz. nr 88 z 16.2003 XXIII/658/04 29.11.10. Urz. 0118 16. 0103 Czarny Dwór 10 2.05.2003 poz. 991 Dz. poz. nr 30 z 5. 675 Dz.09. 0104 Kołobrzeska 41 – Krynicka Oliwa – rejon ul.04. Urz. Urz.2006 poz.2000 XVII/556/99 30. rejon ul.2003 V/85/2003 23.09.01. 2592 Lp. 38 Dz. poz.10. Urz. 756 Dz.2006 XIII/417/03 25.2004 poz. Urz. Jelitkowskiej i Bursztynowej Jelitkowo – rejon ul. 0113 11. Obszar objęty planem miejscowym 1.2001 XXXII/1002/01 22. Orłowskiej Oliwa Dolna – rejon ul.05. Jana XVI/473/03 Pawła II do granicy z miastem Sopot 04.2003. 1909 Dz.2000 VIII/178/03 24.2001. Urz. nr 63 z 14.05.07. 0112 rejon Drogi Zielonej na odcinku od al. rejon ul. Poznańskiej 12.04. Bora Komorowskiego i Chociszewskiego 8.1999 XXVII/780/00 28. 1527 Dz.07.2003.09.2001. Bałtyckiej 3.2003 Oliwa. 315 Dz.06.12. Pomorskiej X/251/2003 26. 3165 Dz. Nr ewidencyjny Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XIX/585/00 24.1996 XXIV/701/00 15. nr 79 z 30.12.2006 r. nr 51 z 27. nr 159 z 12. Urz.2003 VIII/179/03 24. nr 45 z 8.2003 poz.06.04. Urz. nr 76 z 1. poz.2003.2005 XLVII/1624/06 26.06. poz.2000 XXXIII/391/96 25.2004 XXXVI/1159/05 31.2003 10.12. nr 10 z 6.Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stan na 31. rejon ul. nr 42 z 26.2003 XXXV/1103/01 31. poz.05. nr 50 z 9.04. 0106 5. 0105 4. poz. 615 Dz. nr 146 z 21.2003 poz. nr 88 z 16. Chłopskiej i Czerwonego Dworu Jelitkowo – rejon ul. Urz. 0119 Oliwa Dolna – rejon ul. nr 103 z 6. 0110 9. 0117 15. 0115 Oliwa.03. 278 Dz. nr 106 z 11.2000.23.2000. Urz.04. nr 94 z 5.12. poz. 0116 Jelitkowo – rejon parku Zdrojowego Oliwa Dolna – rejon ul. Hallera 14.06. Beniowskiego Pas Nadmorski – rejon ul.02.1996. 1526 Dz. poz. Urz. Urz. poz. 1476 Dz.2005 poz.01. Urz.11. 0109 Jelitkowo – rejon ul. Gospody 266 .2000.

2001 26. 3164 Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska 267 . Urz.1999 poz. Urz. 0214 Zespół Pocysterski 34. Urz. Urz. rejon ul. Zajęczej (CzyŜewskiego – śubrowa) rejon ul.1998 16. rejon ulic Chłopskiej i Obrońców WybrzeŜa Oliwa Dolna. rejon ul. 388 Dz. 178 Dz. Piastowskiej 3–5 Oliwa.1997 poz.10. 0124 Oliwa Dolna. 150 Dz.05.06. 0128 Jelitkowo. 1844 Dz.2006 29. nr 12 LIV/698/97 z 26. Urz.02.10. 43 Dz.10. Dąbrowszczaków 22. nr 43 VI/109/99 z 6. 2051 Dz. Urz.01. 1660 Dz. Urz.08. Grunwaldzkiej od nr 495 do ul. 144 Dz. 0202 Oliwa. 0213 33.11.2006 poz. 0208 29. nr 46 L/631/97 z 29.06. rejon ul. 0207 28. 0123 20. 0211 Dolina Ewy Dolina Radości. rejon ul.12.06.02.2005 28. 0203 25. Bitwy Oliwskiej (SKM śabianka) Oliwa. rejon ul.2001 poz.2004 poz.1998 poz.2000 poz. nr 39 LV/715/97 20.2005 25. nr 89 XXXIX/1321/05 z 22.05.06.2002 27.1998 poz.10. rejon ul.Lp. rejon ul.1999 25.07. 0204 26.1997 z 30.2006 29.11. Urz.2005 30. 0210 30.1997 21. Subisława 18. 33 Dz.10. nr 16 XLI/490/96 z 16.09. Piastowskiej Dolina Radości – Wschód 24. Urz. rejon ul.11. 0205 27. Urz.1998. Piastowskiej Oliwa Dolna. 0212 32. 0215 Oliwa Centrum Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. rejon ul.10.. nr 4 XXVIII/337/95 z 16. nr 5 XXVIII/817/00 z 26.09. 2201 Dz. Grunwaldzkiej (BaŜyńskiego – Nowa Abrahama) Oliwa.2006 poz.2005 poz.02. nr 107 LII/1776/06 z 23. Urz. nr 92 XXIV/713/04 z 31. Urz. 1880 Dz. nr 90 LII/1773/06 z 24.2004 27.04. 43 Dz.2003 4. 0127 Oliwa Dolna.2003 30.1995 poz. 17.08. nr 89 XXXVII/1240/05 z 22.06.1996 28.1996 poz. rejon Diabelskiego Kamienia nowa Spacerowa 31. Urz.2003 poz. Urz. Urz.2005 poz.1997 poz. 0121 Jelitkowo. 2563 Dz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym 17. 1845 Dz.11.03.12. Wypoczynkowej II 23.1995 poz. 104 Dz. Polanki 49–58 Oliwa. nr 159 XVI/475/03 z 12.06. nr 78 LXII/880/98 z 1.12. Urz. 15 Dz. nr 7 XXXIX/1214/01 z 31.2003 poz. Urz.2005 poz. 14 Dz. Urz.04. nr 144 XIV/447/03 z 17. nr 4 XXVI/278/95 z 16.09. rejon ul.1997 19. nr 99 XLI/1359/05 z 19.1996 9. Krzywoustego 21.01.12. 0122 19.

04. Mazurskiej rejon Drogi Zielonej od ul. 0225 45. rejon Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego przy ul.02. rejon ul. Urz. Urz.1998 XII/312/03 28. nr 38 z 23.2003 poz.06. nr 98 z 19. 0217 Oliwa.2005 XLVIII/1647/06 16.2004 XVI/474/03 4.02.01.01. 375 Dz.2003 XIII/418/03 25. nr 16 z 21.01. Urz. nr 87 z 21.2004 poz.Lp. Urz.11. 0228 Oliwa Górna.1999 poz.2003 poz.2006 XXIII/661/04 29. 0304 52. 208 Dz.06.2005 XXV/730/04 24.2002 poz. Polanki i Kasprowicza rejon ul. Urz. 157 Dz. Urz. Urz.2005 poz.337 Dz.09.2003 XXXIII/1007/04 22. 0232 49.2005 poz. 2593 Dz.2004 XXXIII/1008/04 22. 0303 51. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu Brzeźno. nr 89 z 22.01. 1206 Dz. Urz. Urz.06.06. nr 13 z 16.2004 poz. nr 23 z 27. Grunwaldzkiej.09. nr 59 z 5.12. rejon osiedla VII Dwór 42.02. 2022 Dz.08.01.2005 XXXIX/1322/05 30.02.09.2004 XLII/1497/05 29.2004 XXXIX/1358/05 25.2001 V/82/99 28.2006 LXII/895/98 17. 0216 Wrzeszcz – StrzyŜa II Oliwa 36. 1882 Dz.2001 poz. 0222 Oliwa Górna. rejon ul. Urz. Urz.1998 poz. 0221 41. 0302 50. 0224 44. 104 Dz.12. nr 97 z 14.2005 poz.06. 0227 Oliwa Górna – pas przykolejowy 47.09.2004 poz.2006 poz.03. nr 64 z 25.08. rejon ul.09. nr 16 z 21. Urz.2004 35. rejon V Młyna Oliwa Górna. Urz.10. CzyŜewskiego fragment zespołu rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna Oliwa.1999 L/1718/06 27.2006 poz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XLIV/1327/02 24. rejon dawnej osady rybackiej 48. nr 146 z 21.2004 poz.09. Polanki – Zachód II rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego WybrzeŜa Oliwa Górna. VII Dwór Brzeźno. 0305 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Opackiej. rejon ul. CzyŜewskiego Oliwa.2003 LII/1774/06 29. nr 11 z 28. Urz.09. nr 16 z 11.2006 poz. 1968 Dz. nr 138 z 7.07. 337 Dz. 0219 39.2006 poz.2002 XXXI/931/01 25. rejon ul. 0218 38.338 Dz. 0220 40. 1846 Dz. 0226 46. Urz. rejon ul. nr 4 z 9. Dz. Urz.2006 XIX/567/04 22. rejon ul. 2021 Dz. 41 Dz.04. Uczniowskiej i nowej Gdańskiej Brzeźno. Urz. Abrahama 43. Polanki – Zachód I Oliwa Górna – rejon ul.12. 0223 Oliwa Górna.02.01.2005 poz. Bitwy Oliwskiej 37. 1601 268 . 499 Dz.11.04. nr 106 z 1. nr 94 z 7. Urz.

2000 XXX/880/00 28. SkarŜyńskiego 68.2000. 253 Dz. rejon ul.2001 poz. Drzewieckiego i Leszczyńskich Zaspa. Jana Pawła II (węzeł cieplny) Zaspa. nr 70 z 28. pas startowy) Zaspa. 1199 Dz.2000 XXXI/930/01 25.03. Urz. rejon ul.2001.2002 53.2004 poz. rejon ul. Rzeczypospolitej I Zaspa.2001 poz.06. Hallera rejon nowej ul. 255 Dz. nr 95 z 5. 224 269 . 0404 Nowy Port – Zachód Nowy Port – Wschód 56.1995 poz.03.11.2001 poz.03.2001 poz. nr 23 z 12.1996 poz.09.2002 poz. rejon ul. nr 1 z 10.08. Urz. Urz. Urz. nr 131 z 31.2001 XXII/624/04 25. 0617 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.06. Leszczyńskich 59. 0613 Zaspa.2001 XXXV/1052/05 17.08.03. Abrahama od torów kolejowych do al. nr 54 z 28.1995 XXIX/849/00 30. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXVI/1153/01 21. rejon ul.10.06. Urz. Urz. 604 Dz.04.2003 poz. nr 49 z 23. Urz. 143 Dz. 0604 61.2001 XXII/640/00 27. 3 Dz.1995 XXVI/283/95 9. 0504 Młyniska Letnica 58. rejon WOC Nowy Port Wolny Obszar Celny – Zachód 54. 51 Dz. 0608 63.2003 XXIV/715/04 27. 976 Dz.03. 0403 55. rejon ul. 833 Dz. nr 27 z 30.1995 XXVI/282/95 9. nr 88 z 23. Urz.12.01. Urz. rejon ul.2001 poz. 0402 Nowy Port. 0614 Zaspa. Hynka Zaspa. 0602 Zaspa. nr 26 z 21. 6 Dz. Urz. poz.02. 0612 Zaspa.2001 XXXIII/1045/01 29.2004 poz.12.2001 poz. nr 25 z 21.1620 Dz.02. rejon ul.2000 XXX/882/00 28.11.11.02. Urz. Rzeczypospolitej 69.05.2000 XXXIII/1046/01 29. świrki i Wigury 67.Lp. poz. Urz.2005 XII/319/03 28. nr 25 z 19. rejon ul Jana Pawła II (przy parku.01. 2296 Dz.12.03. 0610 64. Startowej 66. rejon al.05.10.12.07. nr 2 z 5. Urz. 658 Dz.11.2003 poz.2004 LIII/1626/02 26.02.2000 XXX/881/00 28. Urz. Nowej Kościuszki od ul.2001 poz. 0611 65. 254 Dz.05. Urz.2002 XXVI/281/95 9. 0603 60. Startowej 8 Zaspa.2004 XLV/1378/02 21. rejon ul. nr 26 z 21. Urz. Urz. nr 32 z 22. 2005 poz. 0615 Zaspa. Urz. Kilińskiego do ul. nr 64 z 26.1996 poz.04. 605 Dz. nr 8 z 6. 0405 57. 612 Dz. nr 54 z 28. 249 Dz. 0607 62.03. 0616 70. Bajana odcinek ul.02.

42 Dz.2005 poz. Matejki 79. Urz.2004 poz. 0810 82.2005 poz. rejon ul.08.2005 85.1259 Dz. nr 3 z 10. Waryńskiego Wrzeszcz Dolny.07. 500/2.2003 VII/145/03 27. 3300 Dz. 3301 Dz.04. Białej Wrzeszcz Dolny. 52 Dz. 820 Dz. 0705 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. nr 112 z 24. Jaśkowa Dolina 33–37 obejmującej działki 500/1. rejon ulic Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej XVI/481/03 04. 67 Dz.1996 76.12.2001 III/32/02 5. 0805 78.12. nr 55 z 20. Wyspiańskiego Gdańsk Wrzeszcz. Wyspiańskiego do przystanku SKM Gdańsk Stocznia gaj Gutenberga 81. 95 Dz.2003 poz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIX/932/04 28.2006 poz.10. Urz. 0618 centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM Wrzeszcz Dolny. nr 89 z 22.09.06. 0815 86. Urz.12. nr 160 z 13.2002 poz. 656 Dz. Urz.07. 0702 73. nr 41 z 7.2000 poz.2002 XI/270/2003 10. nr 43 z 24.1998 LI/1516/02 11.2004 poz.03.06.2002 XXXIII/1047/01 29.11. 0807 Wrzeszcz. 1847 Dz.12.2003 poz.2005 XXXVII/1241/05 28.05. 0809 rejon ulic Traugutta i Smoluchowskiego rejon Drogi Czerwonej od ul. 0817 270 . 0804 LIX/784/98 19. poz. Urz.2003 poz. rejon ul.07.12.1997 poz.2003 XIX/571/04 22. Zwycięstwa. 844 75.2001.04. 1317 Dz.1372 Dz. nr 84 z 2.06.12.03.2004 poz. Urz. 0808 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego 80.Lp. 0703 74.1998 poz.2005 71.2003 XLV/1554/05 24. Słowackiego – odcinek dolny 84. Urz. ul. 0813 ul. nr 58 z 12. 0814 Wrzeszcz Centrum.05. Urz. nr 150 z 7. nr 160 z 13. 606 Dz. rejon Akademii Medycznej obejmujący teren zawarty między al. nr 67 z 11. ulicami: Towarową i Hallera oraz projektowaną trasą nową Politechniczną Gdańsk Wrzeszcz – centrum w rejonie ul. 0803 XLII/511/96 19. rejon ulic Lelewela.01. Urz.2005 poz.03. Wyspiańskiego. Urz.2002 III/31/02 5.09. Urz. Urz.03.2004 XVI/483/03 4. 0811 83.07.11.2003 poz.2004 XVII/558/99 30. 0816 87. nr 19 z 6. Urz.2004 poz. XXXI/989/04 Grunwaldzkiej 25. 358 Dz.1999 XXXIX/1329/05 30.12.12. nr 6 z 10. Dębowej i Powstańców Warszawskich Aniołki w rejonie ulic Dębinki i Orzeszkowej Aniołki. nr 25 z 14. nr 54 z 28.04. Uphagena i al. Urz. rejon ul.2004 Aniołki w rejonie ul. Urz.01. nr 44 z 28.01.12. Urz. 2010 Dz. 2778 Dz.2003 77. Urz. 425 i 426 obręb 41 Wrzeszcz – StrzyŜa I 72.

01. Urz. Urz. Kartuskiej i Myśliwskiej Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 0912 101.02. Matemblewskiej rejon ulic Potokowej i Matemblewskiej 97. 42 Dz.05.2004 XLI/1357/05 25. rejon ul.05.02. Urz. Urz.2006 L/1719/06 27. nr 72 z 10. poz.2005 XLV/1553/05 24. Srebrniki 92.04.12.2004 poz. 0820 Wrzeszcz Centrum. 1591 Dz.11.05. nr 16 z 17. Góralskiej 105.2001 XLV/1379/02 21. Urz.01. 1498 Dz. 655 Dz. Urz.1996. 0911 100. 44 271 .2005 XXXVI/1158/05 31.07. 819 Dz. 1177 Dz. Potokowej 104. 179 Dz. 0910 Brętowo. 0904 Brętowo – Nowiec.03.08. 0917 Niedźwiednik.07. 0914 Matemblewo. ul. Urz. rejon ul. 0906 Matemblewo. Migowo 95. Dolne Młyny. nr 106 z 2. 1003 Piecki.2006 XLVIII/1648/06 16. Urz.2002 XXXV/1054/05 17.04. 1080 Dz. 0908 98.05. 0902 Matemblewo 93.12. nr 8 z 23. 94 Dz.1996 99.2006 XXXII/372/96 21. Waldorffa 103.01. 1117 Dz.05. rejon ul.06. 1563 Dz. 0913 102. Urz.Lp. 0903 ul.2005 88. w rejonie ulicy Zielone Wzgórze Brętowo. nr 80 z 23.01. Urz.2004 poz. nr 77 z 24.2006 poz.03. 2147 Dz. 0825 Wrzeszcz.06.2004 poz.07.1997 poz.2006 poz. nr 10 z 26. Urz. nr 84 z 13..2002 poz. Urz. Urz. nr 41 z 7. 0915 Brętowo. poz. nr 3 z 11.2005 XLVII/1622/06 26. poz.12. nr 43 z 5.07.01. nr 63 z 14. 44 Dz. Lendziona. rejon ulic Kościuszki. Urz. Urz.2002 poz.2006 poz. rejon ul.03. nr 58 z 15. 0823 90. Niedźwiednik w mieście XIX/569/04 Gdańsku 22.2005 poz. Słowackiego 114 b XVI/485/03 4.2002.08.08.2005 poz.1996 LVI/749/97 18.04. rejon ul. 0905 Brętowo – Niedźwiednik 96. nr 26 z 25. 0824 91.2005 poz. nr 25 z 14. 111 Dz. Urz.2002 XXXVIII/1186/01 30.1997 XLIX/1462/02 23. Grunwaldzkiej rejon przystanku SKM Gdańsk Politechnika polana leśna Srebrniki 89.2006 poz. nr 58 z 14. 840 Dz.05. rejon ul. Urz. rejon ul.2005 XLIII/531/96 30.2004 Matemblewo – Matemblewska II Matemblewo. 1306 Dz.2005. nr 12 z 10.1998 poz.02.04.11. Słowackiego z węzłem Potokowa 94.2004 poz. 1614 Dz.06.2003 XXXIX/1328/05 30. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIV/710/04 27.2004 XXII/623/04 25. nr 48 z 17. Urz.

08. 1019 117. rejon ul. 544 Dz.03. Urz. nr 88 z 18. Warneńskiej. 1104 Śródmieście. poz.2000 106.2006 XVI/486/03 04.2001 XXIV/700/00 15.2002 poz. Wileńskiej i Migowskiej rejon nowej ul. Urz. 1103 Ołowianka 119.2000 Piecki Migowo. 181 Dz.06. 2205 Dz. rejon ul.08. nr 45 z 17. rejon Grodzisko 123. rejon ulicy Magellana Piecki Migowo.05.1996 XXII/641/00 27.12. Urz. Raciborskiego 108.01.2006 poz.2004 poz. nr 53 z z 25.09.2001 poz. nr 100 z 27.05. rejon ul.2001 poz. Urz.Lp.12. Piecewskiej Piecki Migowo. rejon ul. 1112 Śródmieście.2003 XXXVIII/1276/05 19.1999 poz. 1105 Śródmieście Stara Stocznia 121.2000 poz.09.01.06.2002 LII/1771/06 29. nr 84 z 7.2001 XXV/720/00 6. Politechnicznej od ul. 1005 Piecki Migowo.06.09. Urz.2003 XXXVI/1154/01 21. rejon ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej rejon ulic Myśliwskiej i Hausbrandta Piecki – Migowo obszar pomiędzy ul.2003 poz.09.2006 LXIII/897/98 17. Myśliwskiej i Piekarniczej 109.06.2000 poz.08.06. 350 Dz. nr 107 z 23. rejon ul. Urz.06. 37 Dz. 570 272 .09. nr 10 z 6.2000 1012 112. Myśliwskiej i Zacnej 107.07. 595 Dz. nr 74 z 12. 1018 116. rejon Głównego Miasta 122.06. nr 78 z 16. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej Piecki Migowo.04. 1102 118.2002 XI/266/2003 10. Urz. Urz. rejon ul. 1009 Piecki.2006 poz. 1110 Śródmieścia. Długie Ogrody Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.03. Urz.2005 XLVII/1623/06 26. 1111 Śródmieście.2001 III/33/02 5. 595 Dz. Dyrekcyjnej 120. XXVII/779/00 Budapeszteńskiej 28. Urz.03. Urz. Urz.01. 1784 Dz.04. 1467 Dz. 1014 113.2005 poz. nr 68 z 17. Urz.2000 poz. Urz. 1204 Dz. 655 Dz.07. Piecewską a szkołą Wyspa Spichrzów – Północ XXXIV/1076/01 26. 1007 110. nr 44 z 28.1998 V/83/99 28.11.2003 poz. Urz. nr 64 z 27. nr 56 z 7.12. Urz. 126 Dz. rejon ul. nr 156 z 11.05. Urz. 1017 115. Urz. 1566 Dz. 1006 Piecki Migowo.1994. nr 25 z 10. nr 53 z 25. Belgradzkiej.12.1999 LI/1514/02 11.2001 poz. rejon ul. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIX/348/96 18.1996 poz. 808 Dz. 1004 Piecki.10.1999 XIV/466/99 30.2000 poz.2000 poz. nr 110 z 5.06. 2932 Dz.2000 XXXIII/1032/01 29. 716 Dz. 1015 114. nr 59 z 5.07. 111. 371 Dz.

06.04.2004 126.2004 poz. 1116 127. rejon targowiska przy ul. Ołowianka Śródmieście.09.2005 XXXIX/1325/05 30.2005 LIII/1622/02 26. 1125 136. rejon Targu Węglowego Śródmieście.11. Urz.2003 poz.2003 poz. nr 149 z 26. rejon Dolnego Miasta – Reduta śbik Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia. 1122 133. Urz. 1131 141.09.11. 1644 Dz. 1119 130. 314 Dz.2004 XXIII/656/04 29. nr 138 z 7. nr 44 z 5. 2462 Dz.02.p. rejon Dolnego Miasta 125.2005 poz. Urz. Urz. nr 22 z 10.02.09. nr 86 z 13.04.1049 Dz. rejon Targu Siennego. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXV/1053/05 17.02. 1003 Dz. nr 99 z 19. 1113 Śródmieścia. Urz. Urz.2004 poz.04.06.2001 poz. 1123 Śródmieścia. nr 30 z 5. 1127 138.2005 poz. 1126 Stare Miasto – Osiek Śródmieście. nr 22 z 10.2002 Śródmieścia. Grodzkiej XXXIX/1324/05 30. Urz.08.2005 poz.2002 XLI/1361/05 25. Elbląskiej Śródmieście.2002 poz.06. nr 7 z 24. nr 79 z 30.2004 Śródmieście. 2633 273 .2003 poz. Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów zmiana m. 1715 Dz. 215 Dz. rejon ul. plac Solidarności 137. Urz. Urz. nr 52 z 1. 2421 Dz.01. nr 22 z 10.p.2005 poz. Urz. Podwale Przedmiejskie Śródmieście.2003 140.09. 2129 Dz.2006 poz. rejon Biskupiej Górki Śródmieście. 1475 Dz.2003 poz.2004 poz. Urz.11.08.2002 LIII/1623/02 26. 1128 139.06. 145 Dz. rejon ulic Chłodnej i Sadowej XII/315/03 28. 1132 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2004 XII/316/03 28. Urz.09. rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka Śródmieścia. nr 120 z 16.2001 LIII/1624/02 26. nr 85 z 8.2003 poz. XLIX/1463/02 Stare Przedmieście 23.08. Urz. 2010 Dz. rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej Gdańsk Nowe Miasto Północ 134.02.09. 1120 131.09.07. Urz. rejon ulic Piwnej i Kaletniczej Śródmieście. 1118 129. 1129 Śródmieścia Gdańska – gazownia w rejonie XXXI/990/04 ujścia Motławy 25.10. 216 Dz.2003 XXVIII/903/04 30. rejon ul. 2050 Dz. 1117 128.11.10.08.2005 poz.2003 XIV/455/03 30.2005 poz. Urz. 1742 Dz. 1124 135.10.z.05. 214 Dz.2003 poz. nr 138 z 15.2006 XXVIII/902/04 30.11. nr 97 z 15.2005 XXXII/1001/01 22.06. Urz.2002 XXXVII/1242/05 28. Urz.02. 1121 132. 1114 Śródmieście – Wyspa Spichrzów Południe.Lp.09.2005 LII/1775/06 29. 2422 Dz. Urz.2005 124. nr 82 z 30. nr 138 z 15.

1998. Telimeny.2001 LXII/889/98 17.02. 1133 Śródmieście. Urz.2003 XII/313/03 28.10.06. Urz. 1135 Śródmieście w rejonie wiaduktu Błędnik 144.05. rejon ulic Długie Ogrody i Szafarnia Kolonia Zręby 145. Urz. nr 100 z 27.02. Urz. nr 112 z 24. rejon ul.08.06.1998 poz. 1205 150.1998 LXII/886/98 17. 1212 157. nr 5 z 14.2006 poz.1998 XXXII/1000/01 22.2003 XVI/490/03 4. 1208 153. poz. 7351 Dz. 1207 152. Cygańska Góra Siedlce.09.2003 poz.2005 XXXVI/1157/05 31.1998 XIV/453/03 30. Urz.12. rejon ulic Lecha Bądkowskiego i Kartuskiej Siedlce. 322 Dz. nr 64 z 25. 1778 274 . rejon ul.2003 poz.04. Strzeleckiej Śródmieście.12.2003. Urz.05. poz.01. 1137 Śródmieście. 325 Dz.11. 2007 Dz.2005 poz.02. Urz. Przybyszewskiego Siedlce.01. Lecha Bądkowskiego Siedlce. nr 7 z 19. rejon ul. Urz. Domeyki. 2460 Dz.2003 poz. Kartuska i Jasna 148. rejon ulic Paganiniego i Kamieńskiego II Siedlce. 1203 Siedlce.06. Stoczniowców (obecnie gen.2004 poz. 390 Dz.01. Urz.10. rejon ulic Schuberta. Nowolipie.1998 LXII/884/98 17.2003 142.01. nr 155 z 10.2006 poz. Ochota. Taborowej 155.2002 XXXI/991/04 25. nr 100 z 27. 1215 Siedlce.2004 IX/217/03 29.2003 LXII/885/98 17. Urz.08. Urz.Lp. nr 7 z 24. Gerwazego. Urz.06.12. 1209 154.04. Urz. 313 Dz.04. rejon ulic Jankiela. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XIV/454/03 30. rejon ulic Malczewskiego i Kościelnej Siedlce. rejon ul. Urz.08. 334 Dz.03.2003 poz. nr 78 z 1.1998 poz. Cygańska Góra 159.09. Zawodników 143. 1211 156. rejon ul. nr 2 z 3.2001 poz.2005 poz. nr 138 z 7. rejon ul. Grota Roweckiego).2001 LII/1592/02 29.2005 XXXII/999/01 22.10. 1206 151.08. 1138 146. rejon ul. 1210 kolonia Jordana.1998 poz. Urz.1777 Dz. Malczewskiego. Zosi Siedlce. 742 Dz. rejon ul.12.2003 XLIII/1525/05 27. nr 16 z 11. 146 Dz. Rakoczego III Siedlce. 1213 158. Pana Tadeusza Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2003 XI/267/03 10. 1204 149. nr 78 z 1. 105 Dz. Armii Krajowej Siedlce. Urz. nr 30 z 5. 180 Dz.06.11. 1123 Dz. 39 Dz. rejon ul. 15 Dz.12. 1202 147. Urz.2003 IX/218/03 29.2003 poz.2004 poz.08. nr 49 z 11.07. nr 60 z 20.2001 poz. Urz. nr 37 z 5. 1214 Siedlce. nr 31 z 9.2005 XLVI/1601/05 22. 389 Dz.

05.04.12.03.2003 poz. 1219 Siedlce – Kolonia WyŜyny 164. 1303 Westerplatte – twierdza Wisłoujście 168.2005 LIV/1823/06 31.2005 poz. nr 17 z 3.04. 89 Dz.2005 XLII/1492/05 29. 2461 Dz. rejon ul. nr 49 z 10. nr 16 z 11. Urz. nr 138 z 7. 1409 Stogi Południowe. rejon ul. 2021 Dz.02.2002 poz.07.07.09. 1218 163.2006 poz.08. Legnickiej 165. Miałki Szlak 177. Urz.Lp. nr 109 z 9.2000 poz. rejon ulic Stryjewskiego VII/144/03 i HoŜej 27. 1404 Stogi Południowe 170. nr 100 z 27.2003 poz. 2463 Dz. Urz.2000 XXXVII/1244/05 28. Falck-Polonusa Górki Zachodnie. 1504 176. Urz.08. 1405 Stogi Północne 171.08. 158 Dz.2005 poz.12.2006 poz. Urz. 1310 275 . nr 67 z 11. 368 Dz. nr 112 z 24. 1403 Krakowiec – Górki Zachodnie 169.2002 III/29/02 5. nr 38 z 23.2005 172.05. nr 52 z 25.2003 poz.07. 1408 173.2002 LI/1529/02 11.2003 XLI/1360/05 25. nr 97 z 14.05.2000 XLVI/559/97 20.2002 poz.1999 poz.1997 V/84/99 28.08. 122 Dz.2003 Stogi Południowe. 2008 Dz.03. rejon ulic Łostowickiej i Armii Krajowej Siedlce. Urz.12. 1302 Port Północny II 167.12. 1776 Dz.01. 1505 Rudniki Błonia.07. rejon ulic Beethovena i Otwartej 161.2003 poz. 1221 Siedlce – rejon ul. nr 145 z 30.2005 poz.2005 poz.2001 XXXIX/1327/05 30.10. 183 Dz. nr 82 z 4. Skrajnej Siedlce. Urz. Szarej.2005 XLII/1293/01 20.2005 LIII/1627/02 26. 1301 Przeróbka 166.11. Urz. rejon ul. 1260 Dz. Urz.12. rejon ulic Kartuskiej. nr 69 z 16. rejon rafinerii 174. 1216 Siedlce.2003 IX/216/03 29. Urz.2002 poz.03. 1406 Stogi Południowe. Urz. Urz. 1217 162. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XI/268/03 10. Urz.2002 XX/608/00 30.11. Urz.09. 1410 175.2001 poz.11.2006 XXIX/847/00 30. Urz. Tamka XXXVII/1243/05 28. Urz.09.09.06. Urz. 1789 Dz. 325 Dz. 2217 Dz.03.02.2005 XLVI/1558/05 22.2005 poz. Urz.04. nr 30 z 7. 1468 Dz. 3434 Dz. nr 116 z 17. 997 Dz. nr 64 z 27.11.1997 poz. rejon ujścia Wisły Śmiałej Płonia. 1506 Błonia Południe Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. nr 15 z 21.1999 160.

Urz.02.1996 XXXVII/1246/05 28. 1718 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn. rejon ul. Urz. W. 1507 Gdańsk Płonia. nr 22 z 9. rejon ul.2005 poz. Urz. 1083 Dz. 1713 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn.04.2001 178.2001 195. 1592 Dz. Witosa 6.01. rejon ul. nr 79 z 27. rejon ul.11. Urz. 51 Dz.11. 602 Dz.12. Trakt św. 679 Dz. 1605 182. Emilii Hoene XVII/562/99 30. 1704 Chełm.07. nr 77 z 24. rejon ul. rejon ulic Witosa.2000 Chełm.2003 XXVI/279/95 9.03.06.11. Urz.2000 Trasa P-P Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna.2000 poz.07.01. nr 46 z 8. Urz. nr 138 z 7. Urz.2005 XXXII/985/01 22. Hebanowskiego Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna.1997 poz. Platynowej u wylotu ul. rejon ul. 509 Dz.07.03.1999 187. nr 42 z 26.01. Wojciecha 115–121 Orunia Dolna. XXXI/933/01 rejon ul. Urz. 342 Dz.2006 LIII/1619/02 26. XXX/903/00 B.2001 poz. rejon ul. 1720 191. rejon ulic Naftowej. 1722 193. Kopeckiego 6.1996 poz.2006 poz. Zamiejskiej 184.06. Urz.2000 poz.2001.2001 poz. nr 56 z 6. 248 Dz. rejon ul. 1703 183. XXV/721/00 G.11. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska L/1721/06 27. nr 55 z 5.12. Urz.06. Urz. 1715 1717 188. Urz.08. Ptasiej Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna. 1719 Dz.2000.07. Urz. 623 276 . Benzynowej i Płońska rejon ul. Urz.01.09.01. nr 25 z 19. 189.2003 poz. 2461 Dz.06. nr 104 z 8.2000 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn. Sikorskiego.2002 poz. 100 Dz. Urz.11. 1 Dz.08. 1708 185. Platynowej XXXVI/1152/01 21. ul. nr 1 z 10.12.2002 XXXII/998/01 22.2002 poz.04. gen.2001 poz. ul.2001 190.2001 poz. rejon ulic Platynowej i Świętokrzyskiej Chełm. nr 7 z 31. 1726 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.05.03. 255 Dz.2001 poz. 678 Dz. nr 58 z 15. nr 22 z 9. Urz.1999 XVII/561/99 30. Urz. Ptasia XXXIII/1044/01 29.11.06.2001 XXXVIII/1187/01 30. rejon ul. Urz. 1724 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna. XII/314/03 28.04. 1508 180.2001 poz. 1602 181. Brzegi 40 28.03. 206 Dz. rejon ulic Witosa. Wojciecha 213 Chełm. poz. Uranowej 25.2001 Orunia. 1709 186.2001 poz. nr 63 z 4. 1723 194. nr 19 z 6.Lp. Małomiejskiej Chełm.08. 1721 192. nr 54 z 28.2001 XXXI/932/01 25. Elbląskiej – Opływ Motławy Gdańsk – Orunia Dolnik.2000 poz.1995 XLI/491/96 21. Trakt św. nr 104 z 8. Milskiego 179. 717 Dz. XXV/722/00 F. 207 Dz.

nr 46 z 8.2005 XLVIII/1649/06 16. 1731 199. 203 Dz.02.2003 XXXVI/1160/05 31.2004 XIV/449/03 30. 511 Dz. Dywizji Wołyńskiej rejon ulic Kadmowej i Platynowej 197. nr 93 z 2. 1803 Ujeścisko I 211.2001 poz.02. nr 86 z 11.2006 XLVI/560/97 20.06. Urz. 1806 Szadółki Łostowice Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.1997 poz. 62 Dz.06. 1027 277 .2003 poz. Urz.10.08. Urz.12.2003 poz.2003 poz. rejon ulic Platynowej i Raduńskiej Trasa P-P na odcinku Oruni Górnej Orunia Górna.2006 LI/1751/06 25.2006 poz.10. 335 Dz. Urz. Urz. 1735 203. rejon ul. Urz.1998 poz. rejon ulic Madalińskiego i Milskiego Chełm.10. 1415 Dz. 1805 Kartuska Południe II 213. rejon ulic Madalińskiego i Marii Ludwiki Orunia Górna. nr 68 z 26. nr 75 z 6. nr 111 z 21. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXIII/1043/01 29. Urz.03. 1915 Dz. Raduńskiej Nowa Podmiejska na odcinku od ulicy Raduńskiej do Kanału Raduni Chełm.2005 poz.1997 XLVIII/597/97 25. Urz. nr 22 z 5.2003 poz. 45 Dz.05.Lp.1998 XI/350/99 24. nr 27 z 25.11. 1734 202. 748 Dz. 2216 Dz.09. 1730 198. 1212 Dz. nr 21 z 7.1999 poz.04. 1736 204.12.03.12.06. 3297 Dz.06. nr 108 z 27. Urz.1999 XIV/467/99 30. Urz. 1739 Chełm I 207.2006 poz.2003 XVI/477/03 4.2003 poz. Nowej Podmiejskiej na odcinku od trasy P-P do ul.2002 XLIX/1466/02 23.03. 78 Dz. nr 94 z 6. Urz. Urz. nr 144 z 17.10.2005 poz.1998 poz.06. 1801 Zakoniczyn 209.1999 poz.2005 XXXIX/1326/05 30.05.02. Urz.2004 poz. nr 21 z 7. 1187 Dz.1997 poz. nr 38 z 22.2004 poz. 1728 Chełm.09.2003 XXIV/709/04 27. nr 74 z 4.06. Urz. 1740 Chełm II 208.03. 1675 Dz. Madalińskiego rejon ul.04.06.1999 196. Urz.08. nr 160 z 13.2003 VII/143/03 27.07. nr 64 z 25. 1804 Kartuska Południe I 212.04. Urz. 1738 Chełm. rejon ul.05. 481 Dz. 2564 Dz. 1737 205.1997 LVI/751/97 18. 208 Dz. Urz.07. Urz. nr 14 z 6.1997 LXII/883/98 17.2001 LI/1527/02 11. 1732 200.03. 1802 Łostowice Południowe 210.2002 VII/142/03 27. 1733 201.06. rejon ulic Witosa i Cieszyńskiego 206.

07. Urz.01. nr 66 z 13.2002 III/30/02 5. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXIII/1039/01 29.09.08. rejon ul. Urz.2002 VI/124/2003 27. Urz. rejon ulic Niepołomickiej i nowej Świętokrzyskiej Szadółki Południowe 215.08. Świętokrzyskiej Łostowice Południowe. Urz. 561 Dz.02. nr 76 z 1. Urz. rejon ulic Warszawskiej i Łódzkiej ul.2003 XI/269/2003 10.2003 poz.2001. 809 Dz.05. Urz.2003 poz. 2009 Dz. Warszawskiej Ujeścisko. nr 5 z 17. 1816 223. rejon ul. rejon ulic Warszawskiej.10. 1820 228. rejon ulic Łódzkiej i Przemyskiej Piecki Migowo.2006 XI/271/2003 10. 1027 Dz.07. 87 Dz. nr 126 z 18. 1824 Zakoniczyn na wschód od ul. 2814 Dz.2003 XXXI/992/04 25. nr 76 z 21. 916 Dz.2003 poz.01. Urz. 1818 225.2005 poz. nr 11 z 22.10.2003 LII/1598/02 29. 1817 224. 1825 rejon ulic Łostowickiej i Kartuskiej Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2002 XIV/450/03 30. Urz. nr 46 z 8. nr 22 z 10.2006 poz.11. 1808 216. nr 157 z 11.Lp.12.2003 poz.2006 poz.2004 XLV/1555/05 24.2005 poz. nr 112 z 24.2002 XIV/451/03 30.04.2004 XXVII/844/04 26. 2192 Dz. 1812 220. 1819 Ujeścisko.2003 LII/1581/02 29. 1813 221. 1821 Ujeścisko.12.2006 poz. II Brygady i 11 Listopada Ujeścisko.03.02. poz.08. 1810 218.12. nr 22 z 10. Urz. Cedrowej i Armii Krajowej Ujeścisko.11. 1811 219.08.2003 r.08.11. rejon ulic Świętokrzyskiej i Karkonowskiej Łostowice.2003 poz.2001 XVI/491/03 4.02. nr 111 z 16. 1551 278 . 1814 222. ulice Świętokrzyska.2003 poz. poz. LII/1590/02 29. nr 155 z 10. 1822 229.2003 poz.07.2001 poz. nr 21 z 7.2005 XLI/1362/05 25. 1809 217. 1741 Dz. nr 97 z 18. Urz.2003 poz. 7506 Dz. Urz. Urz. Płockiej Ujeścisko. rejon ulic Kartuskiej i Pagórkowej Zakoniczyn na zachód od ul. Urz.08.2003 XLVII/1621/06 26. 212 Dz.03. Unruga 227.10. Świętokrzyskiej Łostowice Zachód.2004. Urz. rejon ul. rejon ulicy Przemyskiej 226. nr 146 z 21. 1807 Łostowice. Urz.2003 poz.2006 214.2003 poz. od Warszawskiej Chełm Łostowice – rejon ul. 2594 Dz.02.08. Zakoniczyńska na płd. Urz. 510 Dz. rejon ulic Jabłoniowej. Urz. 1823 230. Unruga 231.03. 110 Dz. 2010 Dz. Warszawskiej i Armii Krajowej Ujeścisko.12.06. nr 29 z 15.01. 2243 Dz. Urz.2005 XLIX/1674/06 30.2001 XXXVIII/1188/01 30. 213 Dz. nr 41 z 18.10.11.

2001 poz. 1905 236. skarpa Wysoczyzny Gdańskiej 233.1999 poz.1999 poz. 2106 248.08.2002 poz. 42 Dz. 1911 Maćkowy.08.1998 z 26. nr 21 LII/1580/02 z 7.02.2001 poz.12. 1908 238. 77 Dz.04.2006 poz. Urz. Urz. 256 Dz.2003 poz. 1910 Maćkowy III 240. Wielkopolskiej Lipce. nr 37 LX/804/98 30. 2103 Barniewice Północno-Zachodnie Osowa w zakresie układu komunikacji drogowej Osowa. nr 54 XXXIII/1040/01 z 28.2000 30. 518 Dz. Urz.03. 519 Dz.Lp. Borkowskiej Barniewice Wschodnie Owczarnia 242. nr 10 XLII/1294/01 z 11. 603 Dz. Urz.08. Urz. nr 63 XXXVII/1245/05 z 28. 2244 Dz. Urz. poz.03.01. Urz.04. 1182 Dz. 2102 245.12. 2608 Dz. Urz.10. Starogardzkiej 241.2003 poz.2000 poz. Urz. Urz. 2108 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2003 30.2001 29.2000 30.1998 poz. Urz. rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej Maćkowy II Łostowice. 2104 247. Wojciecha Św.02. Wojciech – Lipce.2000 28. 1909 239.1997 z 26.03.05. nr 82 XX/606/00 z 4.11. nr 147 XIV/452/03 z 24. 2003 244. 1904 235. nr 12 LII/669/97 28.02.04.09.02.06.2000 30. 1912 Łostowice Zachód Św. nr 109 LIV/1821/06 z 31.1997 poz.10.2004 poz. 46 Dz.165 Dz. 2107 249.2006 31.2005 poz. rejon ul.12.2000 30.2000 poz.2000 poz. 257 Dz. Urz.07. rejon ulic Kielnieńskiej i Parterowej Osowa. 211 Dz.2004 4. nr 42 XVII/563/99 z 26. 520 Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska 279 . Urz. rejon ulic Balcerskiego i Biwakowej Osowa.04. nr 11 XV/484/99 z 4. nr 42 XVII/564/99 z 26. 1907 237. Urz. 1903 234. rejon ul. 3299 Dz. 500 Dz.2003 29.08. rejon ul.1998.1999 poz.2003 29. Wojciech – Lipce.06.02. Urz.09. nr 23 XIX/568/04 z 27. rejon ul. nr 26 XLIX/605/97 z 11. Trakt św.12.09. Urz. 139 Dz.03.10. 2002 243. Huberta Nowiny Łostowice Południowe. nr 160 XVI/479/03 z 13. 1827 rejonu ulic Kartuskiej. nr 82 XX/607/00 z 4.12.2005 28.03.06. nr 82 XX/605/00 z 4. rejon ulic Kampinoskiej i Niepołomickiej Łostowice Południowe.2002 poz. Urz. 209 Dz. nr 22 LII/1585/02 z 10.2000 30.2002 20. rejon ulic JednoroŜca i Wodnika 246. Pagórkowej i Św. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym 232. Urz.2004 22.1997 22.

nr 81 z 3.09. KozioroŜca w Osowej Osowa.2001 poz. 2126 Barniewice.02. rejon linii wysokiego napięcia Barniewice Wschodnie.05. 1130 Dz.10. rejon Obwodnicy Zachodniej 265.2002 poz. rejon ulic Letniskowej.2003 poz.1998 LI/1513/02 11.2004 poz. Urz.03.2002 poz.02. Urz. Urz. Urz. rejon ulic Junony i Zeusa 261. rejon szkoły podstawowej przy ul. nr 76 z 1.1996 LXI/829/98 22. 2115 256. Średnicowej Klukowo.09.02. 2117 258. Urz. 2112 253. nr 1 z 31. Urz.2001 poz. nr 22 z 10. 600 Dz. 2113 254. nr 60 z 19.02.07. rejon Portu lotniczego Matarnia.2002 XXIII/659/04 29. 2207 267. 1 Dz.2000 poz. Urz. 204 280 . nr 58 z 11. Zeusa i Konstelacji południowo-zachodni rejon Barniewic Osowa i Barniewice. 2119 259.03. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XX/604/00 30. 517 Dz. Urz.06. nr 21 z 7.06. Urz.2003 poz. 2208 Smęgorzyno I Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2004 XXII/627/04 25. Urz.05. 2121 Osowa.12. 2110 Osowa. 1889 Dz. Urz. 2114 255.2004 XXII/628/04 25. rejon ulic JednoroŜca i KozioroŜca 251.12.09. 805 Dz.2005 poz. Urz. 1753 Dz.03. 291 Dz.09. Urz.06. nr 82 z 4. nr 53 z 25. 1477 Dz. nr 53 z 25. nr 21 z 7.1998 poz.2005 poz. 2122 Osowa. nr 35 z 5.2004 poz.03. rejon ul.2001 poz.2002 XXXV/1102/01 31. Urz.2006 poz.01. Urz.04. Barniewickiej.03. rejon ulic Wodnika i Artemidy 264.2005 XXXIII/390/96 25. 2206 266. Urz.07.03. nr 60 z 19.2002 LII/1591/02 29. nr 92 z 30. 3432 Dz.2003 poz. 2123 Osowa.Lp.04. 2120 260.2004 XXXIX/1323/05 30. rejon ul Kielnieńskiej przy torach fragment północno-zachodni węzła „Wysoka” zbiornik wody w Osowej rejon po wschodniej stronie ul. Urz. 599 Dz. 217 Dz.2004 poz. 207 Dz. rejon ulic Bliźniąt i Wodnika 262.08.09. 538 Dz.2005 XLVI/1597/05 22.2001 XXXIII/1036/01 29. Radarowej Osowa. 205 Dz. rejon ulic Barniewickiej i Herosa 263.2000 XLVIII/1440/02 25. 914 Dz. Urz. 2116 257.2002 LIII/1628/02 26.07.2002 250.2003 poz. 1129 Dz.2005 XLII/1493/05 29.1997 poz. nr 145 30.04.05.2002 LI/1518/02 11.2001 XXXIII/1037/01 29. na północ od ul.2001 LI/1521/02 11. Meteorytowej Klukowo Rębiechowo.06.05.12. nr 79 z 30. 2111 252.06. 2124 Osowa. Cerery. nr 21 z 7. nr 27 10.

2005 poz. 1016 Dz. nr 96 z 14.04. 2216 276.08. 2223 283.2005 XXVII/843/04 26.1995 271. 2488 Dz. Urz.2003 poz.2002 VII/146/03 27. 598 Dz. 1294 Dz. rejon między lasem i ul. mjra Słabego rejon ul.2003 VIII/177/03 24.01. 2220 280.01.07. nr 80 z 18. 990 Dz.04.2004 poz. 2211 rejon ul. 1373 Dz. 2209 Kokoszki Mieszkaniowe. Urz.01. Urz. Lipcowej w Kokoszkach fragment południowo-zachodniej części węzła „Karczemki” rejon nowej ul.04. Fundamentowej Kartuska – część zachodnia rejon między ul. Kartuskiej. 2423 Dz. 206 Dz. 1465 Dz. 2217 277.Lp.2004 XXXVIII/1278/05 19.05. Urz.11. rejon ul.2003 poz. 2210 270. nr 53 z 25. Jabłoniowej XXXIII/1035/01 29.2005 poz.07. Urz. nr 21 z 7.08.2006 poz. w rejonie na zachód od ul. 1482 Dz.05. Urz.12.06. Urz.11. 2214 274.2003 poz. nr 50 z 9.2002 XIII/422/03 25. 16 Dz.2003 poz. 754 Dz. 2227 285.2005 XXXVIII/1277/05 19. Urz. Goplańskiej i Obwodowej Trójmiasta w Kokoszkach rejon ul.06. 2218 278. Urz. Urz. Urz.2006 LI/1520/02 11.01.11. Urz.08.03.2003 XXIV/716/04 27.04.2005 XXVI/280/95 9. 2225 284. Urz.2003 IX/214/03 29.05.08. Kalinowej Kokoszki – część zachodnia 269.06. Otomińską i Obwodową Trójmiasta w Kokoszkach rejon ul. na wschód od ul. nr 138 z 15. 1712 Dz. 1567 Dz. 2304 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Kartuską Gdańsk Południe. nr 51 z 27. nr 74 z 1.2004 poz. 2 281 . nr 2 z 3.2003 poz.09. 597 Dz. Urz. 2219 279. InŜynierskiej i Kalinowej w Kokoszkach Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wiosennej Kokoszki Mieszkaniowe – rejon pomiędzy ulicami Osiedlową i InŜynierską Kokoszki Mieszkaniowe .2004 III/34/02 5. 2212 272. Urz.04. 2221 281. nr 92 z 31. Urz.2002 XXIII/657/04 29.2001 Złota Karczma. 772 Dz. nr 78 z 16. Urz.2001 poz.2003 XLVII/1625/06 26.2003 poz.2004 poz. nr 78 z 28. 1661 Dz. 2213 273.2001 LII/1593/02 29. 2222 282. Urz.06. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXV/1051/05 17.05. nr 84 z 2. nr 38 z 10.2004 268. nr 53 z 25.2005 poz.2003 poz. nr 1 z 10. nr 140 z 12.2001 poz.2004 XIX/562/04 22. Kartuskiej w Kokoszkach (działka XXXIII/1034/01 nr 417/3) 29.08. rejon ul. rejon ulic Kartuskiej i Otomińskiej Kokoszki Mieszkaniowe. nr 51 z 26.2004 poz.03.05. 2215 275.03.02.rejon ulicy Tuchomskiej Kokoszki Mieszkaniowe.07. Gostyńskiej rejon ulic Kartuskiej.1996 poz.02.

12.09.02.2004 poz.1998 XXVIII/819/00 26. nr 7 z 19. rejon ul.04.11. Urz. 2315 294.2000 poz.2001 XXXIII/1038/01 29. 2310 292.2002 LIII/1625/02 26. Lazurowej na Wyspie Sobieszewskiej 299.12. 2326 300. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska LXII/891/98 17.2005 XV/483/99 28.2006 XLII/1494/05 29. nr 79 z 27.2002 VI/123/2003 27. 2317 295. nr 56 z 6. 2306 Kartuska Południe III Szadółki – Zachód.2001 poz.09. rejon ul. Urz. nr 53 z 25.2000 XXXIV/1074/01 26. Urz.2001 XXXIII/1033/01 29.2006 XVI/478/03 4. 6 Dz. od ul. 2513 Dz.2005 XLII/1495/05 29.02. Jabłoniowej 288.10. rejon nowej ul. nr 116 z 18. 2200 282 . 2313 293. 948 Dz.2003 poz. Urz. nr 3 z 10. nr 43 z 24.2005 poz. Otomińskiej 287.03.10.05. 1499 Dz. Urz.06. Jabłoniowej i Lubowidzkiej Kiełpinek. 630 Dz. rejon ulic Jabłoniowej i nowej Abrahama Zabornia. nr 72 z 10. nr 105 z 28. Urz. 2309 291. 2111 Dz. nr 23 z 12. nr 75 z 18.07.2003 poz.2005 poz.2003 XLVIII/1650 16. 3433 Dz. nr 145 z 30. rejon ulic Jasieńskiej i Kartuskiej rejon ulic Kartuskiej i Kalinowej w Kokoszkach rejon Kiełpinka i Trasy W-Z Szadółki. 596 Dz. nr 56 z 6. Urz. Urz. 223 Dz.08.09. Urz.2001 poz.06. Myśliwskiej Kiełpinek Wschód.07. Urz. rejon Ul. rejon ul. nr 107 z 23. Urz. 2321 rejon ulic Zacnej i Szczodrej 298.2004 poz.2003 III/28/02 5. 2328 302. 2327 301.2006 poz.01.10.03. 2403 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Urz. 1639 Dz. Lubowidzkiej 297.1998 poz. rejon ulic Przywidzkiej. Urz. 3298 Dz.2001 LI/1753/06 25. nr 142 z 26.11.07. 2308 290.Lp.2004 XVI/480/03 4.02.07. 2318 296. 271 Dz. 103 Dz.09. Myśliwskiej i Potoku Siedlickiego Wyspa Sobieszewska rejon ul.2006 poz.2004 poz.10. Urz. 2320 Szadółki. 621 Dz. rejon ulic Leszczynowej i Jabłoniowej nowa Abrahama na płd.2003 XXVIII/901/04 30. Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego Piecki Migowo. Urz. Urz. 749 Dz. nr 62 z 2. 624 Dz.03.1998 LXII/882/98 17.01. 2323 Kartuska Południe III Szadółki.1998 poz.2000 poz. rejon ulic Szczęśliwej i Przytulna Jasień. 2307 289.12. nr 56 z 31.2001 poz.1999 LII/1772/06 29.12.12. Urz.2003 poz.06. nr 160 z 13.12.06. 374 Dz.2006 poz. Urz.05. 2402 303. 2305 Kokoszki.2006 286.

11.03. 1118 Dz.2004 XII/317/03 28. nr 112 z 24. Urz.2003 poz.09. 2503 Kokoszki Przemysłowe. rejon ulic Bysewskiej i Budowlanych 305.12.2003 poz. 2501 Kokoszki Przemysłowe. Urz. 2505 309.12. rejon ul.11. 2506 Kokoszki Przemysłowe. nr 58 z 14. 2701 rejon ulic Azymutalnej. Urz. rejon ulic Słowackiego i Radiowej XVII/517/03 11. rejon nowej ul.2003 Lotnisko – część północna w Klukowie Rębiechowie ul. rejon pomiędzy ul.Lp.2004 poz. 3319 Dz.2005 316. 3359 Dz. Urz. Urz. Urz. nr 141 z 24.12. nr 75 z 6.03.12.2003 307. nr 50 z 9.2004 XIII/420/03 25. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXVIII/904/04 30. Agrarnej 314. nr 140 z 12.02.12.2003 poz. nr 60 z 19. 2709 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. rejon między ulicami Radarową i Dedala Klukowo Rębiechowo. 241 w Matarni XIII/419/03 25. Urz.2004 XXII/625/04 25. Urz. Urz. Nowatorów 25. Budowlanych i wschodnia część ul. 3358 Dz.2003 poz. 1002 283 . nr 41 z 7.12. nr 140 z 12.2003 XXXV/1054/05 17.2003 poz. XVI/488/03 Spadochroniarzy w Klukowie Rębiechowie 4.2002 VI/122/2003 27. 2601 311. 2705 319.2003 poz. Urz.2004 poz. 818 Dz. 1213 Dz. XXII/626/04 Bysewską a terenami kolejowymi 25. nr 162 z 16. nr 161 z 15.2003 312.2003 poz. 2199 Dz. nr 162 z 16.2004 poz.2004 poz.01. Spadochroniarzy Klukowo Rębiechowo. rejon między ulicami Banińską i Nowatorów ul. 2703 317.2004 XIII/421/2003 25. nr 23 z 27.2003 III/35/02 5.05. Słowackiego w Klukowie Rębiechowie Klukowo Rębiechowo. Złota Karczma 315.2004 Kokoszki Przemysłowe. Szybowcowa w Klukowie Rębiechowie fragment ul. 2632 Dz. 755 Dz. 1128 Dz.04.2003 304. 498 Dz. 2604 313.12. rejon zachodniego LI/1752/06 fragmentu ul. 2605 Matarnia. Urz. nr 134 z 3. Urz. rejon ul.04.11. Elewów XIX/563/04 22. 2379 Dz.2003 310.2003 poz. 2707 321. 2487 Dz.12.02. 2473 Dz.08.2003 poz.2003 Matarnia.09. Słowackiego 26. nr 149 z 26.11. 2704 318. 3357 Dz.06. 2486 Dz. Budowlanych. 2602 fragment zachodniej części węzła X/252/2003 „Matarnia” oraz fragmentu ul. Urz.2004 poz.10. nr 162 z 16.2006 południowo-wschodni rejon ul. rejon ul.11.05.01. Nowatorów XVI/489/03 4.06.2003 XVI/487/03 4. 2003 Dz.2004 poz. obejmujący działkę nr ew. Urz. Przyrodników Kokoszki Przemysłowe. Radiowej. 2706 320. 2504 308. nr 52 z 1.05.06.12.2006 poz. 2606 na zachód od ul.09. Urz. Urz.02.09.09. Urz.2003 XIX/564/04 22. Urz.2005 poz. nr 107 z 23. 2502 306.2003 poz.

2003 LIV/1828/06 31. browar przy ul. ul. rejon ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Juliana Tuwima Wrzeszcz Centrum. 15. 0126 5. rejon ul. Grunwaldzkiej.2005 LV/1869/06 z 28. Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Hali Olivia Oliwa Górna.03.08. L/1720/06 27. 14. 11. 2. Migowskiej Wrzeszcz.08.2004 XII/336/03 28. rejon willi Tannenheim Oliwa Górna. rejon X Młyna Oliwa Górna. 0819 19.08. 6.08. rejon ul.05. 13. 7.12.08.2001 XII/378/03 28. 16.09.2006 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 4.04.2003 V/36/06 21. 8.2006 XXXV/1063/05 17. Hallera Pas Nadmorski.10. ul.05.2006 LI/1754/06 25. Grunwaldzkiej XII/332/03 28.) Numer ewiden Lp.2003 XII/346/03 28.2006 r. Jelitkowskiej II Pas Nadmorski. rejon Zespołu Pocysterskiego II Brzeźno.2006 XXXIX/1333/05 30. rejon ul.02.2006 XLVII/1410/02 26.08.2006 LI/1755/06 25.08. cyjny 1. Słowackiego StrzyŜa Górna Aniołki. 12. rejon ulic Czarny Dwór. rejon ulic Klonowej. rejon kolonii śeńcy i kolonii Uroda Wrzeszcz Dolny. Hallera.01.09. 3. Romana Dmowskiego rejon ulic Dolne Migowo i Franciszka Rakoczego rejon ul. pas drogowy przy deptaku Wrzeszcz Dolny.2005 zm. Spacerowej Oliwa. 20. 21.06.2006 XLVIII/1646/06 z 16.2003 LVI/1905/06 z 26. Jana Pawła II Oliwa Górna. 0229 0230 0233 0234 0235 0236 0306 0704 0706 0707 0806 0812 0818 18.2003 LIV/1831/06 31.02.12. rejon Uniwersytetu Gdańskiego Oliwa Górna. Abrahama do nowej ul. Świerkowej Oliwa Górna. 17. 0821 0822 0826 284 .08.Plany w trakcie opracowania (stan na 31. Kilińskiego Wrzeszcz Dolny.02.08.08. 0111 0120 0125 Obszar objęty planem miejscowym rejon Drogi Czerwonej na odcinku od nowej ul. 10. rejon ciągu pieszego na przedłuŜeniu al.2006 Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXII/973/01 22.2006 XII/342/03 28.2002 XIX/580/04 22.2006 LIV/1830/06 31. rejon al. byłe koszary przy ul.2006 XII/347/03 28. Wita Stwosza i al.2006 LV/1873/06 28.2003 LIV/1825/06 31. Wajdeloty Wrzeszcz. 9.

08.06.2005 XLIX/1677/06 30. 37.08.02. Szafarnia 285 .05. 34. rejon ulic Pańskiej i Świętojańskiej Wyspa Spichrzów.2004 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 26. 0827 0828 0829 0830 Obszar objęty planem miejscowym Wrzeszcz. Abrahama Wrzeszcz.08. 32.03.2006 35. 0916 1008 1013 1020 1021 1134 1136 LIV/1827/06 31.02. 30. 39. XXXVI/1130/01 21. 24.03. cyjny 22. na południe od ul.05.08. 25.2001 zm. 33. rejon ulic Stolema i Łabędziej Piecki Migowo. 1140 1141 1142 1143 1144 Śródmieście.2003 zm. Ogrodowej. rejon al.09.2006 XXXII/978/01 22.2006 XLIX/1675/06 30. 1139 Śródmieście.03.02. XXIII/672/04 29. Okopowej Śródmieście.2006 LVI/1902/06 26. nowej Politechnicznej i nowej Bulońskiej Piecki Migowo.12.2006 XII/367/03 28.08. rejon ul.2003 XXXVI/1163/05 31.04. 23.10.2005 zm.2005 zm.2005 LI/1757/06 25. 0907 rejon ulic Potokowej i Juliusza Słowackiego 27.06. rejon Biskupiej Górki Śródmieście.2005 XLII/1496/05 29.2006 XLI/1364/05 25. Potokowej i Franciszka Rakoczego Brętowo – osiedle Nowiec Zabornia.09.2005 XXXIX/1341/05 30.2005 XXXV/1056/05 17. Zwycięstwa i ul.2005 XLIX/1676/06 30. Wyspa Piecewska Śródmieście.Numer ewiden Lp. LI/1759/06 25. Warneńskiej Piecki Migowo.03. 38. rejon ul.06. rejon ulic Chmielnej i Pszennej Stare Miasto. XLIII/1526/05 27.10.2001 XII/338/03 28.2006 XXXV/1058/05 17. Grunwaldzkiej i ul. 29. Rajskiej Śródmieście.2003 XII/372/03 28. Towarowej Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXIX/1340/05 30.2005 XLVI/1600/05 22. 31. 0909 rejon ulic Srebrniki. rejon ulic Myśliwskiej. rejon ul. rejon al. 40. rejon węzła komunikacyjnego Brama Oliwska 28.2006 LV/1874/06 28. rejon mariny przy ul. Braci Lewoniewskich Wrzeszcz. rejon Głównego Miasta – Teatr ElŜbietański 36. Jaśkowa Dolina StrzyŜa wraz z nową ul.

rejon bastionu św. 47.2005 LVI/1899/06 26. 59.2006 LV/1880/06 28. Gertrudy i bastionu śubr Siedlce.05.08.2003 XLIV/1317/02 24.10. 46. 52.01.2006 LV/1878/06 28. 43. rejon ulic Spichrzowej i śytniej Wyspa Spichrzów.08. 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1220 1222 1304 1407 1411 1412 1413 1414 1509 1510 1511 1512 1603 1604 1607 Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia Śródmieście.09.2003 XII/325/03 28.2006 Wyspa Spichrzów.08.2006 286 . 51. rejon ulic Na Stępce.09.2004 XII/375/03 28. rejon dawnego dworca Kłodno Stare Przedmieście. 61. 56. 58. 42.11.11.09. Zawodzie LIV/1829/06 31. rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej Wyspa Spichrzów. rejon ulic Sołeckiej.2005 VLV/1556/05 24.2003 LV/1872/06 28.2006 XXXI/997/04 25. 53.10.09. rejon ul. rejon ulic Jodłowej.2003 XII/326/03 28.09.2006 LV/1876/06 28. Angielska Grobla LI/1756/06 i Długa Grobla 25. ul.09. rejon ulic Łowickiej i Przełom Stogi Północne – GPZ.2004 XXXV/1059/05 17. Łostowickiej i Pana Tadeusza Siedlce.2006 LV/1879/06 28. Kępnej Górki Zachodnie.2006 LV/1875/06 28. Podwale Przedmiejskie Wyspa Spichrzów. 54. Steczka Stogi. 48. 44. 57. 45.2006 LV/1877/06 28.09. 60.09.02. 55. cyjny 41.10.2006 XXVII/848/04 26. rejon ul. rejon ulic Stągiewnej i Chmielnej Wyspa Spichrzów.08. Ciasnej i Malczewskiego Port Północny I Krakowiec. 62. rejon plaŜy – Pusty Staw Krakowiec.2006 LV/1881/06 28.2002 XIV/456/03 30. rejon ulic Struga. rejon ulic Tama Pędzichowska i Elbląska Rudniki.Numer ewiden Lp.2006 XII/321/03 28. rejon ul. 49. Wrzosy Rudniki Błonia – Zachód Rudniki Błonia – Trasa Sucharskiego Błonia Południe. rejon mostu Sucharskiego Gdańsk Orunia – Czerwony Most Gdańsk – Olszynka Północ Olszynka.08. 50.08.2003 LVI/1901/06 26.

pomiędzy ulicami Meteorytową i Nowym Światem Barniewice.06. VI/71/07 18. 2125 2127 Osowa.12.2003 XII/359/03 28.08. 2005 2007 Św.2006 zm. rejon linii kolejowej Kokoszki Mieszkaniowe.2006 XII/358/03 28.06. rejon rzeki i Kanału Raduni Św. XXXVI/1131/01 21. XLVI/1602/05 22. 65. 1815 Łostowice Centrum 67. LI/1551/02 11. 1913 Maćkowy IV 72. rejon zbiornika nr 2 71. Wojciech.2006 zm.2003 XXV/732/04 24. 79.11.01.06. rejon ulic Junony i Izydy Barniewice.2006 XLVIII/1652/06 16. 1826 1828 1829 1830 Zakoniczyn II Zabornia.08. Wojciech Trasa Lęborska XXXIX/1336/05 30. 80.2005 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 64. 1741 Chełm III – Anielinki Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXIX/1338/05 30.05.2006 66. 68.02.06.2001 zm. rejon na południe od ul. Wojciech. 69. 81. Piekarniczej Łostowice.02.2005 LIV/1822/06 31.2006 LII/1777/06 29. rejon ul. 73.06. Jowisza Barniewice.08. rejon ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw.02.2005 zm.2006 LIV/1832/06 31. 70.02.Numer ewiden Lp. 82.2001 XXXI/998/04 25. Nowatorów V/38/06 21. 2129 2130 2224 2226 2228 287 .02. rejon ul.2007 LIV/1824/06 31. Goplańskiej Smęgorzyno II Kokoszki Mieszkaniowe.07. 2118 75.2006 LIV/1828/06 31.2001 zm. rejon ulic Junony i Antygony Osowa.2004 XXXIX/1339/05 30.2004 77.03.01. Wilanowskiej XLVIII/1654/06 16.12.2007 LI/1758/06 25. Pruszczańskiej oraz potoków Borkowskiego i Św. Dąbrówki Chełm. 76. rejon ulic Cedrowej i Armii Krajowej Piecki.06.2006 XXXII/988/01 22. 2128 78. rejon ul.2005 XXXII/977/01 22. 1742 1743 Ujeścisko.2005 XLVIII/1651/06 16.2006 74.06. VI/72/07 18.08.08.2002 XXXVI/1162/05 31. rejon ul. cyjny Obszar objęty planem miejscowym 63. rejon ul.

94. 90. 85.04. 99.2002 V/39/06 21.03. rejon Stawu Wróbla i potoku Jasień Jasień.12.08.12.2006 LIV/1820/06 31. na północ od ul.2006 XXVII/847/04 26.2006 LVI/1900/06 26.12. 292/4 na Wyspie Sobieszewskiej Kokoszki Przemysłowe.11. 93.2005 91.10.08.04.2004 XII/360/03 28.2004 V/40/06 21.2005 XXXI/994/04 25. Bulońska.06. 2404 2507 2508 2603 2607 2608 2609 2702 100.05. rejon ulic StęŜyckiej i Lubowidzkiej nowa ul. Turystycznej. na północ od ul.2005 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia V/37/06 21.05. Zwierzynieckiej Szadółki. Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta rejon ulic Radiowej i Astronautów oraz projektowanego ich połączenia Klukowo Rębiechowo.2005 XXXIX/1337/05 30.2004 LV/1871/06 28. cyjny 83.2006 XXXV/1057/05 17. 292/1.2004 LV/1870/06 28.2006 XLIX/1473/02 23. rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej Klukowo Rębiechowo. w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza Matarnia Złota Karczma.06 XXXVIII/1279/05 19.Numer ewiden Lp.07. 2229 2230 2312 2314 2322 2324 2325 2329 Obszar objęty planem miejscowym Kokoszki Mieszkaniowe. 89. 96. na wschód od ul. 2330 Zabornia.09. Kartuskiej Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXVII/1252/05 28.2003 XXXVII/1254/05 28. 2708 101. na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Matarnia przy lotnisku Matarnia. 88. rejon ulic Limbowej. Kiszewskiej Kokoszki Mieszkaniowe. 97. rejon ul. działki: 291. nowej Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego rejon ul. nowa ul. StęŜycka Kiełpinek Wschód. 87. w rejonie Potoku Zajączkowskiego 92. rejon między ul. 86.02.05. 292/3. Budowlanych Kokoszki Przemysłowe. Azaliowej obszar zachodni zespołu przyrodniczokrajobrazowego Dolina StrzyŜy Szadółki. rejon ul. Bysewskiej Matarnia Złota Karczma.2006 XXXI/993/04 25. 98.09.2002 XVI/821/04 8. 95. rejon ul.08.2006 XLIX/1487/02 23. 84.2005 zmieniona uchwałą XLIX/1678/06 30. 2710 288 .11.

6 6. 9. Sadowej polana leśna Srebrniki – dawne składy amunicji Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego południowa część Wyspy Spichrzów z terenem dworca Kłodno Czerwony Most Oczyszczalnia „Zaspa” przy ul.8 7. 3. teren dawnej gazowni Elmor dawne zakłady mięsne Polski Hak Polifarb Oliwa dawne koszary przy ul. 8. Hallera Oczyszczalnia „Zaspa”.0 35. 5. 14. 12. 4.0 66 289 . Uczniowskiej Letnica – wysypisko popiołów UŜytkowanie dotychczasowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe wojskowe wojskowe wojskowe przemysłowe przemysłowokolejowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe Przeznaczenie docelowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe usługi zieleń przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe Powierzchnia [ha] 63. 1. 7.2 34.5 4. 11.2 58. 6. Słowackiego dawne koszary przy ul. 10. Obszar tereny postoczniowe.7 6.5 5.24. 13.3 28. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń Lp. 15.0 19.2 30. 2. osadniki przy ul.

9. Dolny i Górny Wrzeszcz wraz z Jaśkową Doliną. kolonią Abegga we Wrzeszczu oraz zabudową wzdłuŜ al. Zwycięstwa i al. Aniołki.4 27.in. 7. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji Lp. Królewska Dolina. 347. 6. 1. Obszar Oliwy Górnej wraz z ul.9 8. Grodzisko. 4. Olszynka. Wojciecha do Wrzeszcza. Wojciecha – Wały Jagiellońskie – al. Poza Śródmieściem Historycznym: Orunia i Ptaszniki.0 50. Oliwy Dolnej wraz z Przymorzem i Jelitkowem Brzeźno Nowy Port wraz z twierdzą Wisłoujście Przeróbka Stogi Rudniki Maćkowy Łostowice i Zakoniczyn Szadółki Rębowo Ujeścisko Suchanino Matarnia Powierzchnia [ha] 2029.8 34.5 290 . 3. Św.4 117. Obszar Obszar centralny miasta obejmujący tereny połoŜone wzdłuŜ osi ulic Trakt św. 11. 5.1 20. Wojciech wraz z kalwarią. Stare Przedmieście. Dolne Miasto.25. Angielska Grobla – Długie Ogrody. 10. Wojska Polskiego. tereny stoczniowe. Biskupia Górka.5 63. Lipce. Siedlce. 13.7 15. Polanki.0 79. od Św. W skład obszaru wchodzą: w ramach Śródmieścia Historycznego m. Grunwaldzka.6 46.6 16. 8.0 2. 12.

Stara Oliwa M/U 14. Toruńska. Letnica M 13. Opis obszaru Biskupa Górka Dolne Miasto Stare Przedmieście Orunia Angielska Grobla – Długie Ogrody Dolny i Górny Wrzeszcz Typ zaiwestowania M+W+U+R M+P+R M/U+N M/U M+P M/U Okres powstania XVII/XIX XVII/XIX XVIII/XX XIX XV/XIX XIX Realizacja zadań w ramach I etapu ulice Łąkowa. Brzeźno Jelitkowo Św. 10. Zestawienie obszarów do rewitalizacji Lp. 5. ZałoŜenie dworsko-parkowe Dwór Studzienka przy ul. Przyjęte skróty i oznaczenia M. 1. Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. 6. Kieturakisa. Śluza.7 42. magazyny i składy towarzyszące usługi.5 57.8 14.9 31.5 102. Hallera* 3. Wróbla.0 39. kolonie śeńcy i Uroda Mn * Projekty realizowane niezaleŜnie od miasta. [ha] 46. 8. Traugutta* – – – Łaźnia. 3.6 36.26. Radna [fragm. 9. zabudowa mieszkaniowa niska zabudowa przemysłowa hale. Mn P S U R W N M+P M/P zabudowa mieszkaniowa. Przebudowa i modernizacja ul. 4.6 11. Starowiślna – dwór Szaniec Zachodni – park Hewelianum – – – – Pow. rzemiosło tereny rekreacyjne i zielone tereny wojska lub policji nieuŜytki obszar podzielony na wyraźne części funkcjonalne wymieszanie funkcji Typy zainwestowania 291 . 1. Przeróbka M+P 15.7 7. Grodzisko R+N 12.]. Wojciech Nowy Port Mn+U Mn+U Mn M+U+P XIX XIX XV/XIX XIX XVII–XIX XX XIX XIX/XX XX 31.1 5.2 23.0 253.5 35. Wajdeloty 2.4 50. 2.7 18.

Pomorskiej Nowy Port.7 220.7 292 .5 12.8 168. 11.0 20. Dworska Wrzeszcz. rejon ulic Niskiej i Rozłogi Brzeźno. ul. 3. Okrąg Okres powstania [lata XX w.0 19. 7.5 4.3 10.0 25.27. Baczyńskiego Zielony Trójkąt i rejon ul. 5. 1.8 39. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji Lp. 8.6 27. rejon ul. 13. os. 6. 12. bloki pomilicyjne) Kokoszki mieszkaniowe. rejon ul. 4. rejon ul.0 22. Łozy Brzeźno. 14. Opis obszaru Piecki Migowo (Morena) Przymorze (duŜe) Zaspa Suchanino Chełm (nowy) Złota Karczma (tzw. 9. 10. Wejhera i południowej strony ul.7 71.] 70–80 60 70 70–80 80 70 70 60–70 70 70 70 70 70 60–70 Powierzchnia [ha] 128. Wyzwolenia Stogi.0 34. 2. Budowlanych śabianka oraz rejon ul.

„Artes" ul. Solikowskiego 10. Słowackiego" ul. Nowatorów 0. Nazwa ogrodu działkowego „Dickman" „Dolina Radości" Lokalizacja Dolina Radości Dolina Radości Powierzchnia Dominujący kierunek przeznaczeń [ha] 7. Polanki VII Dwór 2.7 zieleń miejska. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele Lp. „Kolejarz" ul. Subisława 0. Odyseusza ul.9 komunikacja. 15. infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska. Solikowskiego 1. 17.7 10.2 10. zieleń miejska zieleń miejska zabudowa produkcyjno-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. 13. Subisława ul. ‘Subisława" „Polanki" „Kasprzaka" ul.0 10.8 ul.6 1.9 11. „Oaza" „Leśny Stok" „Spółdzielca" „Lotnisko" „Cegiełka Bysewo" „Rębiechowo" „Akacja" 7.1 1.6 zieleń miejska 9. 14. 10. infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska. Nowatorów ul. 6.4 2. infrastruktura techniczna 4.0 47. 16. zabudowa produkcyjnousługowa.4 zieleń miejska zieleń miejska 3. Sąsiedzka 293 .1 5. zieleń miejska zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. „Przymorze" ul. 7. 1. infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja. Nowatorów ul.7 zieleń miejska 5. „Krasickiego" ul. „Bursztynowa" przy granicy z Sopotem Jelitkowo ul. Rzepichy 0.8 12. 2. „Rzepichy ul. usługi usługi zabudowa mieszkaniowo-usługowa 8. Rodakowskiego 1.28.6 4.2 komunikacja. 18.

Sobieskiego 48. Pilotów ul. 30.0 1.0 4.9 5. 20. Równa rejon Cmentarza Francuskiego rejon ul.2 2. 29.7 8. Traugutta ul. Powstańców Warszawskich Migowo Migowo ul.4 1. 39. 34. Miedza. „Buczka" 5. śeromskiego" ul. Sobieskiego ul. 35. Modra.5 9. 37. 25. Łanowej przy ulicach śabiej.6 4. 21. zieleń miejska zieleń miejska (w tym zbiornik retencyjny) zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. 23.0 4. Kolonia Rola ul.8 294 .3 zieleń miejska (cmentarz) zieleń miejska infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska (w tym zbiornik retencyjny) infrastruktura techniczna i komunikacja. Powstańców Wielkopolskich Gdańsk Zaspa ul.8 5.usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa.0 7. Smoluchowskiego ul. 26.9 0. 24.4 4. Trawki ul.0 33.4 2. zabudowa produkcyjnousługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa 32.8 18.3 2. Słowackiego ul. 22. Monte Cassino" „Traugutta" „Jana Sobieskiego” „Dąbrowskiego" przy ulicy Powstańców Warszawskich „Migowo III" „Migowo I" „St.6 29. 27. „Buczka" „Buczka" „Wyspiańskiego" 0. 38. "Przylesie" "Słoneczne Wzgórze" „Powstańców Wielkopolskich" „Pilotów" „Przy Torze" „Niedźwiednik" „Boh. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo . Złota Karczma ul. „3 Maja" „Sikorskiego" „Dąbrowskiego" „Sobieskiego" 6. Na Szańcach i Bluszczową rejon ulic Łanowej i ŚcieŜki przy ulicach Miedza i Łanowej przy ulicach Olszyńskiej. 28. infrastruktura techniczna i komunikacja zabudowa mieszkaniowo-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja. Bratki.19. Wąskotorowa między ulicami Modrą. 31.8 36.

7 zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 55. Uczniowska Brzeźno. zabudowa produkcyjno-usługowa. 43. zabudowa usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. zabudowa produkcyjnousługowa. Kolonia Uroda Letnica.1 7. ul. komunikacja i infrastruktura techniczna. Komunikacja i infrastruktura techniczna.3 7. „Obr. Zakosy ul. Świtezianki Brzeźno. Łozy 4. „Obr. „Sucharskiego” „Konopnickiej” „Kościuszki” „Kaczeńce” „1000-lecia” „Jantar” 12. komunikacja i infrastruktura techniczna komunikacja i infrastruktura techniczna. Uczniowska Brzeźno. Monte Cassino” 14. Wyzwolenia Nowy Port. Sucharskiego Przeróbka. Budzysza Stogi. Budzysza Stogi.2 7. Budzysza Stogi. „Przyszłość II” Brzeźno. ul. zabudowa produkcyjnousługowa. zabudowa usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. ul. zabudowa usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna zabudowa produkcyjno-usługowa.9 0.92 48. 42. Gwiazdy Morza Letnica.9 51. ul. „Nowalijka” „Narwik”.8 34.9 0. ul. 52. Uczniowska Nowy Port. 53.94 47. Wczasy Brzeźno. ul. ulice Budzysza. 58. ul. Poczty Polskiej”. 57. zabudowa produkcyjno usługowa Komunikacja i infrastruktura techniczna (rurociągi paliwowe) komunikacja i infrastruktura techniczna. „Zaspa” Wrzeszcz Dolny. Sucharskiego Przeróbka. ul. 44. zabudowa mieszkaniowousługowa. ul. 59. zabudowa produkcyjnousługowa. Tama Pędzichowska 36.9 18. zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa.40.8 6. ul. Marynarki Polskiej Przeróbka. ul. 49.0 50. zabudowa mieszkaniowousługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. ul. „Waryńskiego” 3. zabudowa usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa Zabudowa produkcyjno.9 4. Westerplatte” „Tulipan” „Doker” 15. 56. komunikacja i infrastruktura techniczna zabudowa produkcyjno-usługowa. ul. “Boh.4 13. komunikacja i infrastruktura techniczna komunikacja i infrastruktura techniczna. zabudowa mieszkaniowousługowa.0 3. zabudowa mieszkaniowo-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna 46.5 54. „Mickiewicza" „Wzgórze Mickiewicza" „Grządka Wczasowa” „Jawor” „Jawor” „Łozy” ulice Skarpowa. Gdańska 9. 45. ul. Sucharskiego Stogi.9 1.5 12. ul. ul. Kaczeńce Błonia. 41. ul.8 295 .usługowa.

4 14. 68. ul. zabudowa usługowa. Stolema Zabornia. 69. ulice Zawodzie.8 2. zabudowa mieszkaniowousługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. ul. ulice Zawodzie. 63. 64.1 3. Bartnicza ul. Łowicka Górki Wsch. Opłotki Krakowiec.9 11. Zamiejska 1. „Rejmonta rejon III” „Rejmonta rejon IV” „Rejmonta rejon VII” „Wisełka 2” „Wisełka” „Obrońców WybrzeŜa” „Jasień” „Wybickiego” „Zremb" „Orlik" „Chopina" „Odnowa" „Nowolipie" „Orzeszkowej” „Nad Oranią" „Nad Oranią" „Trans-Mlecz” „Pokój” „Przyszłość" „Orzeszkowej" Błonia. ul. ul. StęŜycka Zabornia. 61. 75. 67. 76. 77. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń. 62. 65. 71. ul. zabudowa mieszkaniowo-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna.6 42.3 22. ul. Nowolipie ul. 72. 66.0 25.7 0.8 9.0 1.1 15.2 15. zabudowa produkcyjnousługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa.. Cedrowa ul. Kampinoska Orunia. 70. Stromej ul. 79.5 8.3 0. Kartuska Zabornia. ul. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa 296 . Borkowska na północ od ul.2 2. Małomiejska Orunia. 78. Gronostajowa ulice Kartuska. Nadwiślańska ulice Kartuska. Opłotki Błonia.60. Nowiny Maćkowy.9 15. Opłotki Błonia. Źródlana ulice Źródlana. 73.7 3. usługi zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska. Myśliwska Zabornia. 74.6 5. ulice Zawodzie.1 komunikacja i infrastruktura techniczna.6 1. ul. ul.

29.93 1.40 807. Tereny zamienne dla likwidowanych ogrodów działkowych Numer terenu (zgodnie z mapą 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Łącznie Powierzchnia [ha] 4.74 poszerzenie istniejącego ogrodu „śeromskiego” 10.80 poszerzenie istniejącego ogrodu „Orliki” 7.48 9.93 poszerzenie istniejącego ogrodu „Jantar” 4.48 0.26 43.80 4.70 1.08 4.42 17.0 9.02 1.65 7.91 297 .77 poszerzenie istniejącego ogrodu „Tęcza” 8.45 670.

Port Północny – przy ul. Ku Ujściu 8. Oliwa Górna.0 ha 10.5 ha 16. teren na południe od twierdzy Wisłoujście 5. teren przy ul. rejon ulic Słowackiego i Potokowej 3. Jabłoniowej. teren na zachód od ul. Oliwa Dolna. teren miedzy planowanym centrum logistycznym a Portem Północnym 4. Zestawienie nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego ŚRÓDMIEŚCIE Lp.0 ha 14. teren na skrzyŜowaniu ulic Junony i Zeusa 2. Diabełkowo.4 ha 7. Warszawskiej 3.0 ha Powierzchnia 7. teren w obszarze ulic Junony. Nazwa 1. Port Północny. rejon Czerwonego Mostu WRZESZCZ Lp. polana leśna Srebrniki z ul. Centrum Południa „Jasień – Ujeścisko” w rejonie ulic Armii Krajowej. Pas Nadmorski. KozioroŜca PORT Lp. rejon ul. kpt.7 ha 298 . rejon ul.6 ha 74.0 ha 3.0 ha 35.0 ha Powierzchnia 13. osiedle Zakoniczyn ZACHÓD Lp. Barniewicka 3. rejon ul. Wodnika. KozioroŜca.30. Nowy Świat. Jana Pawła II 4.0 ha 7.0 ha 31. Brętowo.0 ha 24. W. Brzeźno. Poinca 2. Nazwa 1.0 ha Powierzchnia 24. Chełm – Tesco i sąsiednie tereny mieszkaniowe 2.7 ha 30. Nazwa 1.0 ha 10. Miałki Szlak i ul. rejon ul. Oliwa Górna. na zachód od terminalu kontenerowego Powierzchnia 7. tereny Uniwersytetu 5. teren w obszarze ulic Junony. Wodnika. Zeusa 4. Pas Nadmorski w sąsiedztwie ciągu pieszego na przedłuŜeniu al. planowane centrum logistyczne 6.0 ha 15. Nowy Świat. Wrzeszcz Górny. Nazwa 1. Nazwa 1.0 ha 18. Magellana 4. Nazwa 1.0 ha 27.8 ha 187. teren w obszarze ulic Zeusa. KozioroŜca 5. tereny na północ od Hali Olivia POŁUDNIE Lp. Sucharskiego 7.0 ha Powierzchnia 6.0 ha 59.4 ha Powierzchnia 13.0 ha 6.0 ha 42. Nowy Świat. Prostej 9. Wrzeszcz Górny.7 ha 5. Junony. teren w obszarze ulic Heleny.5 ha 12.0 ha 17. Hallera 2.0 ha 10. rejon ulic Traugutta i Sobieskiego OLIWA Lp. Opackiej (AWFiS – TVP) 6. Oliwa Górna. Dębowej – tereny rozwojowe Akademii Medycznej 6. rejon ulic Jelitkowskiej i Bursztynowej 3.0 ha 16. teren między ulicami Ku Ujściu i H. Obrońców WybrzeŜa 2. teren między terminalem LPG a terminalem rudowym 3. tereny rozwojowe Politechniki Gdańskiej 5.

Podział na rejony transportowe został pokazany na rycinie 1. − rozkładu przestrzennego ruchu. − liczbę samochodów cięŜarowych zarejestrowanych w rejonie. Dla celów prognozy ruchu załoŜono utrzymanie obecnego podziału zadań przewozowych z roku 2004 w wyróŜnionych stanach planistycznych w proporcji: − transport samochodowy – 38%. − transport zbiorowy – 41%. podział zadań przewozowych i wskaźniki przesiadkowości systemu transportowego w Gdańsku zostały pokazane w punktach 1.1 Ogólne załoŜenia modelu Przy sporządzaniu modelu ruchu dla miasta Gdańska zastosowano klasyczny model grawitacyjny.00) typowego dnia roboczego.3 i 1. − podróŜe tranzytowe przez obszar Gdańska. w jaki sposób zmienia się prędkość ruchu w zaleŜności od wzrostu natęŜenia ruchu na odcinku drogi (ulicy). − liczbę uczniów i studentów w rejonie. jednostki strukturalne. WYBRANE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE MIASTA GDAŃSKA 1. 1. W ramach kalibracji modelu uŜyto ruchliwości cząstkowych i funkcji oporu przestrzeni estymowanych z badań KBR przeprowadzonych przez Katedrę InŜynierii Drogowej PG w 1998 roku na potrzeby modelu z 2000 roku (łącznie estymowano 100 funkcji oporu przestrzeni dla powyŜszych typów podróŜy w tym dla 7 motywacji podróŜy samochodem indywidualnym i transportem zbiorowym i 3 motywacji podróŜy transportem towarowym). W obliczeniach generacji ruchu uwzględniono następujące podróŜe: − podróŜe wewnętrzne wykonywane w obrębie miasta Gdańska.1. − liczbę samochodów dostawczych zarejestrowanych w rejonie. 3 i 4. W pierwszym etapie sporządzania modelu ruchu wykonano kalibrację modelu dla stanu istniejącego (2004 roku). − liczbę zatrudnionych w rejonie. Do kalibracji modelu systemu transportowego zostały uŜyte badania przekrojowe ruchu kołowego i transportu zbiorowego wykonane przez BRG w 2004 roku (w dniach 5 i 6 października). W modelu estymowano funkcje oporu odcinka dla poszczególnych kategorii funkcjonalnych ulic i ich przekrojów poprzecznych oraz typów obszarów. przy czym jako zmienne objaśniające modelu przyjęto: − liczbę mieszkańców w rejonie.00-16. Dla kaŜdego rejonu transportowego wyliczono liczbę podróŜy rozpoczynanych i kończonych.4 powyŜszego rozdziału. dzielnice miasta i projektowane podstawowe elementy infrastruktury transportowej miasta. − obszar zurbanizowany. − liczbę zatrudnionych w rejonie.1. Liczby mieszkańców. na których się znajdują. czyli wydłuŜenie czasu przejazdu między dwoma rejonami. Do rozkładu ruchu na sieć przyjęto metodę z ograniczeniem przepustowości z wyrównaniem potoków ruchu. Kluczowe znaczenie w modelu mają funkcje oporu odcinka określające. W ramach kalibracji modelu ruchu systemu transportowego dla roku 2004 przeprowadzono podział obszaru miasta na 161 rejonów transportowych wewnętrznych + 35 rejonów transportowych zewnętrznych. − podróŜe wjazdowe/wyjazdowe do/z Gdańska. uczniów i studentów oraz zatrudnionych w usługach dla wyróŜnionych stanów planistycznych zostały pokazane w tabelach 2. Polega ona w uproszczeniu na tym. która jest miarodajna dla wymiarowania elementów infrastruktury transportowej. − podziału zadań przewozowych. Ogólne załoŜenia modelu matematycznego systemu transportowego 1. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone dla godziny szczytu popołudniowego (15. − obszar peryferyjny. 299 . − rozkładu ruchu na sieć transportu zbiorowego i sieć uliczno-drogową.2. − pieszo i rowerami – łącznie 21%. Ŝe wzrost ruchu na trasie powoduje spadek prędkości. Gdańsk został podzielony na następujące typy obszarów: − obszar centralny. zatrudnionych. Dane programowe uŜyte w kalibracji zawarte są w tabeli 1. który składa się z czterech faz: − generacji ruchu.VI. Prace prowadzono w latach 2002 –2004 dostosowując go do podziału miasta na jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Wybrane parametry modelu takie jak ruchliwość całkowita.

300 .

ts=0.95.25.2.98.71 głównie w motywacjach innych poza pracą i nauką. który przełoŜy się na zwiększoną konsumpcję oraz wzrost zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gdańska.62 ( w tym tz=0.28.1.07.1 Wartości obecnej ruchliwości całkowitej dla Gdańska na tle miast polskich i fińskich Wartości obecnej ruchliwości całkowitej dla Gdańska na tle miast polskich i fińskich 4.26. − Helsinki [559700 M] (centrum)– 3. gdzie: tz. ts transport samochodowy W Gdańsku dla przyszłych stanów wyróŜnionych załoŜono liniowy wzrost ruchliwości o 0.76. Z danych zebranych z internetu dla niektórych miast fińskich wartości ruchliwości całkowitej są następujące (tylko te dane z miast UE udało się zebrać): − Espoo [234000 M]– 3.5% rocznie.50 (w tym tz=1. ts=1.18 podróŜe/osobę/dzień.1.5 4 3. rowerem=0.6. Poznań – badanie w 2000 roku –3.5 2 1.1). rowerem=0.58). rowerem=0. Jest to wielkość podobna do obserwowanej obecnie w miastach fińskich (Ryc.77. − Vaasa [120000 M]– 3. ts=2. ts=1.25. pieszo=0.7) − Umea – 3. Zmniejszająca się mobilność starzejącego się społeczeństwa Gdańska będzie niwelowana wysoką mobilnością codziennych migrantów ze strefy podmiejskiej – ci w ogóle nie są ankietowani i ich mobilność jest w badaniach pomijana.19). Ryc.15. Na ten wzrost wpłynie zakładany w okresie stanu wypełnienia struktur wzrost płac.16. pieszo=1. ts=2.5 0 Ruchliwość całkowita [podr.74).27. − Yhteensa – 3.5 3 2./dzień/mieszkańca] ar sz aw ic en tr ur bi Va nt H el si nk H el si nk is ub W Yh te en sa Es po Va as a a U m ea um um aa o 301 .58. ts=1.17. rowerem=0. Wniosek: przyjęte w modelu systemu transportowego miasta Gdańska wartości ruchliwości są uzasadnione w kontekście zakładanego zbliŜania się poziomu Ŝycia mieszkańców Gdańska do standardów obowiązujących juŜ obecnie w innych miastach UE. pieszo=0.59 (w tym tz=1. − Helsinki (strefa poza centrum)– 3.5 (w tym tz=0. Ruchliwość całkowita w mieście Ruchliwość całkowita jest to liczba podróŜy wykonywanych przez mieszkańca miasta w ciągu doby. rowerem=0.43 podróŜe/osobę/dzień]. pieszo=0.75. rowerem=0.44.2. a co za tym idzie.transport zbiorowy. pieszo=0.67).56 (w tym tz=0.5 1 0. − Vantaa – 3.25. pieszo=0.90). Warszawa – 3.2 ( w tym tz=0. W Gdańsku zakłada się wzrost ruchliwości całkowitej w stanie wypełnienia struktur do wartości 3. rowerem=0.91 ( w tym tz=0.2.7). ts=1.77.18. przy czym podróŜ jest przemieszczeniem pieszo. Ruchliwości całkowite porównane dla Warszawy i Gdańska dla 1998 roku oraz Poznania nie wykazuje wielkich róŜnic [Gdańsk – 3. rowerem. 1. na zwiększoną mobilność mieszkańców w tych motywacjach. pieszo=0. samochodem lub środkiem transportu zbiorowego powyŜej 500 m.22.18 podróŜe/osobę/dzień.

co naleŜy uznać za tendencję niekorzystną dla miasta Gdańska. Analizując sumy potoków samochodów osobowych i potoku pasaŜerskiego transportu zbiorowego między rokiem 1998 i 2004 naleŜy stwierdzić. Podział pracy przewozowej z badań ankietowych gospodarstw domowych (próba ok. NaleŜy nadmienić. Ŝe udział roweru w podróŜach w godzinie szczytu wyniósł w 2004 roku ok. szczytu popołudniowego w Gdańsku dla 2004 roku 45 Udział rodzajów transportu [%] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rodzaje transportu tz ts rowery pieszo 302 . Ŝe w tych latach nastąpił wzrost udziału transportu samochodowego w stosunku do udziału transportu zbiorowego.1 i 1. Zakłada się w następnych stanach planistycznych stabilizację udziału sumy ruchu pieszo-rowerowego i w ramach tej sumy wzrost udziału ruchu rowerowego kosztem zmniejszenia udziału ruchu pieszego.3. Udział ruchu pieszego wyniósł w 2004 roku około 19. Ryc.64%.91% co oznacza spadek udziału o około 10% w stosunku do 1998 roku ( w 1998 roku udział ruchu pieszego wynosił około 30%). w Warszawie w tych latach nastąpił spadek ruchu pieszego z 30% na 20% przez okres 8 lat. co juŜ uzasadnia uwzględnianie tego udziału w podziale zadań przewozowych realizowanych w Gdańsku i co niewątpliwie jest skutkiem coraz dłuŜszej sieci budowanych obecnie wydzielonych dróg rowerowych. Ŝe spadek udziału ruchu pieszego w podziale zadań przewozowych jest tendencją występującą w Polsce od lat dziewięćdziesiątych np.3.95%/29. − pieszo i rowerami – łącznie 21%.5%.45%/37. W 2004 roku udział ten wyniósł tz/ts 41.3.3. 1%. NaleŜy zaznaczyć. Dla celów prognozy ruchu zakłada się utrzymanie obecnego podziału zadań przewozowych z roku 2004 w następnych stanach planistycznych w proporcji: − transport samochodowy – 38%.2%) przeprowadzonych w ramach KBR dla roku 1998 wynosił tz/ts w proporcji 40.1 Podział zadań przewozowych w Gdańsku dla 2004 roku Podział modalny podróŜy w godz. Tendencję zwiększenia udziału transportu samochodowego w podróŜach mieszkańców miasta naleŜy uznać za niekorzystną dla działania systemu transportowego miasta Gdańska.1. 1.3. Podziały zadań przewozowych (modalnych) dla stanu istniejącego i stanów planistycznych zostały pokazane na rycinach 1.42%.2. co oznacza wzrost w ciągu 6 lat udziału transportu samochodowego o ponad 8% a transportu zbiorowego o 0. − transport zbiorowy – 41%. Podział zadań przewozowych Przyjęto podział zadań przewozowych dla miasta Gdańska na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu miasta Gdańska w 1998 roku oraz na podstawie badań przeprowadzonych przez BRG w 2004 roku.

1.2 Podział zadań przewozowych w Gdańsku dla stanów planistycznych Podział modalny podróŜy w godz.minut.1 Liczba linii tz/1 podróŜ pasaŜera 2.Ryc. 1. Ŝe pomimo przyrostu struktury przestrzennej Gdańska w stanie wypełnienia struktur wzrost długości wydzielonych tras tramwajowych spowodował obniŜenie wskaźnika przesiadkowości z wartości 2.4.85 1. Ŝe dojazd transportem zbiorowym do najwaŜniejszych rejonów na dolnym tarasie Gdańska będzie w granicach 40 min. szczytu popołudniowego w Gdańsku w stanach planistycznych 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rodzaje transportu Udział rodzajów transportu [%] tz ts row ery pieszo 1. Z obu analizowanych izochron wytyczonych z w/w dwóch najwaŜniejszych punktów w mieście wynika.85 w 2030 roku.z węzła integracyjnego krajowego Gdańsk Główny – rycina 1. Ŝe dla stanu perspektywicznego do momentu wybudowania domykających układ zachodniej trasy tramwajowej i tramwaju do lotniska i Gdyni wskaźnik przesiadkowości w tym stanie wzrasta zgodnie ze wzrostem struktury przestrzennej miasta do wartości 1. Smęgorzyna i dzielnicy Osowa-Barniewice wymagają dłuŜszego dojazdu.95 1.05 2 1.Wskaźniki przesiadkowości i izochrony dojazdu dla systemu transportu zbiorowego Obliczone z modelu ruchu wskaźniki przesiadkowości transportu zbiorowego w poszczególnych zdefiniowanych stanach rozwoju sieci transportu zbiorowego bez uwzględnienia systemu P+R zostały pokazane na rycinie 1. Ryc.07 w 2004 roku do wartości 1. Z wykresu wynika takŜe.1 Wartości wskaźnika przesiadkowości dla pasaŜerów transportu zbiorowego w Gdańsku w latach 2004 – 2030.4. Liczba linii transportu zbiorowego przypadająca na 1 podróŜ pasaŜera w Gdańsku 2.3. Do obliczonych przy pomocy programu EMME/2 czasów podróŜy transportem zbiorowym naleŜy dodać czas dojścia pieszego do tych węzłów – po ok. .9 1.8 1. Lasów Oliwskich. a pozostałe peryferyjne rejony miasta i mało zaludnione obszary wyspy Sobieszewskiej.4.95.7 2004 2010 Lata 2020 2030 Liczba linii tz/1 podróŜ pasaŜera Obliczono izochrony dojazdu transportem zbiorowym dla stanu wypełnienia struktur z następujących punktów: .4. co naleŜy uznać za tendencję korzystną zarówno dla mieszkańców miasta Gdańska jak i elastyczności systemu transportu zbiorowego w mieście. 303 . 6.2.z węzła integracyjnego metropolitalnego Gdańsk Wrzeszcz – rycina 1.3.1. Analizując wskaźniki przesiadkowości transportu zbiorowego naleŜy zauwaŜyć.4.75 1.

304 .

305 .

co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D).2. Piastowskiej.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0.1.3 do 0. PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: ul. Uczniowska. Budowlanych do ul. 306 . Stan wypełnienia struktur Układ uliczno-drogowy dla stanu wypełnienia struktur obciąŜony macierzami ruchu stanu wypełnienia struktur (rok 2030) dla podziału zadań przewozowych 38% . Stan perspektywiczny Układ uliczno-drogowy dla stanu perspektywicznego obciąŜony macierzami ruchu stanu perspektywicznego (rok 2020) dla podziału zadań przewozowych 38% . ul. PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: Droga Zielona na odcinku od al.41% wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0.3 do 0.3 do 0.41% wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0.75 C. ul. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 6 – 10. Stan zdeterminowany Układ uliczno-drogowy dla stanu zdeterminowanego obciąŜony macierzami ruchu stanu zdeterminowanego (rok 2010) dla podziału zadań przewozowych 38% . 3 Maja. Słowackiego od ul. ul. Spacerowa.1. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego przyjętego w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych Etapowanie budowy podstawowego układu uliczno-drogowego w wyróŜnionych stanach planistycznych rozwoju miasta pokazano na rycinie 2. Chrzanowskiego oraz Nowa Spadochroniarzy w przekroju jednojezdniowym.75 C [przepustowości ulicy].75 C. Toruńska i jej łącznik do ul.1. co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D – maksymalne poziomy ruchu akceptowane przez kierowców). co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D). Hallera do ul. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 1 – 5. Radarowej oraz ul. Układ uliczno-drogowy Gdańska 2.

307 .

Nowa Abrahama-Potokowa.2. Potoki kołowe pokazano na rycinie 16. Układ ulic w Śródmieściu nie jest przeciąŜony poza odcinkami Nowej Sandomierskiej i Nowej 3 Maja. ul. Potoki kołowe pokazano na rycinie 17. Hallera do Błędnika.3-0. Kartuskiej od Obwodnicy Zachodniej do granicy miasta. ul. który w modelu nie jest uwzględniony jednak w tym obszarze jest docelowo planowany. Rzeczypospolitej do Drogi Zielonej. Układ uliczny Śródmieścia wykazuje poza kilkoma odcinkami ulicznymi racjonalne wykorzystanie przepustowości w granicach 0. ul. al. Zwycięstwa od al. Łostowickiej do Obwodnicy Zachodniej. 308 . które są juŜ obecnie obserwowane w niektórych obszarach miasta. Sikorskiego do Nowej 3 Maja. głównej osi komunikacyjnej Trójmiasta od skrzyŜowania z ul. Drogi Zielonej. Słowackiego. a takŜe ul. Rakoczego-Łostowickiej. Podwale Przedmiejskie. Nowej Abrahama. Wniosek: 60% udział podróŜy samochodem w wyróŜnionych stanach planistycznych powoduje zdecydowane przeciąŜenie układu ulicznego miasta na większości istotnych odcinków ulicznych poza obszarem Śródmieścia Gdańska. W ramach prac nad projektem Studium sporządzono szereg prognoz cząstkowych dla budzących kontrowersje rozwiązań systemu transportowego miasta Gdańska. Prognoza dla stanu wypełnienia struktur Prognoza dla stanu wypełnienia struktur wykazuje przeciąŜenie prawie wszystkich nowych ciągów drogowych w północnej części miasta (jednak mniejsze w porównaniu do stanu perspektywicznego): Drogi Czerwonej. ul. Obwodnicy Zachodniej. osi dolnego tarasu ul. Słowackiego a ul. Słowackiego i ul. Potoki kołowe pokazano na rycinie 18. tunelu pod Martwą Wisłą. Trasy WZ od Nowej Bulońskiej do Obwodnicy Zachodniej. Droga Zielona. Świętokrzyską). Spacerowej. Jaśkowa Dolina i ul. Nowej Srebrniki. 2. Łostowickiej. Zostały one indywidualnie pokazane i opisane w poniŜej zamieszczonych punktach od 5 do 10 dla układu uliczno-drogowego i w punktach od 11 do 18 dla podsystemów transportu zbiorowego. Nowej Bulońskiej.75. Jana z Kolna i ul. Drogi Zielonej i Nowej Spacerowej na większości odcinków. ul.PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: niektóre odcinki Obwodnicy Zachodniej oraz Nowa Lotniskowa . Nowatorów. Konstrukcja układu ulicznego w Śródmieściu zapewnia więc. N. osi dolnego tarasu ul. Ŝe przy takim wzroście podróŜy indywidualnych niezbędna będzie rozbudowa układu ulicznodrogowego o bezkolizyjne estakady na skrzyŜowaniach głównych ulic układowych (Droga Czerwona. Oznacza to. Trasy WZ i ul. Jaśkowa Dolina. konfliktowy społecznie i niekorzystny dla kształtowania ładu przestrzennego miasta. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego dla zakładanego maksymalnego 60% udziału podróŜy transportem samochodowym w zdefiniowanych stanach planistycznych Prognoza dla stanu zdeterminowanego W tym stanie następuje znaczne przeciąŜenie większości elementów podstawowego układu ulicznego miasta w tym szczególnie: środkowych odcinków Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta (pomiędzy ul. Chłopska-Rzeczypospolitej. ul. Chłopskej-Rzeczypospolitej. Trasa WZ) a nawet o nowe elementy ponad koncepcje ujęte w dokumentach planistycznych miasta lub zgoda na substandardowe warunki ruchu kołowego. Nowej Kościuszki od al. Prognoza dla stanu perspektywicznego W tym stanie następuje (mniejsze w porównaniu do stanu zdeterminowanego) przeciąŜenie elementów podstawowego układu ulicznego miasta w tym szczególnie: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta na większości odcinków. Trasy Sucharskiego na odcinku tunelu pod kanałem Martwej Wisły. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 11 – 15. Nowej Cienistej od ul. Trasy WZ od ul. Kartuskiej do ul. Byłby to scenariusz niezwykle kosztowny.ulica lokalna wytrasowana po północno-zachodniej stronie lotniska. ul. rezerwy przepustowości dla systemu P+R [zwiększy dodatkowo ruch na układzie ulicznym]. Sobieskiego. ul. Nowej Spadachroniarzy. Starogardzką do granicy Sopotu. 3 Maja.

Uczniowskiej.2. − dla wariantu III odcinki al. Wniosek: obciąŜanie sieci uliczno-drogowej z poprzedniego stanu więźbą z następnego stanu planistycznego jest obarczone znacznym błędem bez wyliczenia nowych macierzy ruchu. Starogardzkiej-Trakcie Św. Elbląskiej. Grunwaldzkiej. Z tych prognoz wynikają następujące wnioski: − w wariancie I przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Spacerowej. Prognozy potoków kołowych na układzie uliczno-drogowym poprzedniego stanu wyróŜnionego obciąŜonego więźbą ruchu z następnego stanu wyróŜnionego (są to prognozy ostrzegawcze na wypadek opóźnień w realizacji elementów układu transportowego miasta) WyróŜniono trzy moŜliwe warianty obciąŜenia układów uliczno-drogowych: − wariant I układ uliczno-drogowy istniejący. ale bez Trasy Sucharskiego i Drogi Zielonej Wariant z Trasą WZ do Obwodnicy Zachodniej. Obwodnicy Zachodniej i Traktu Św.trasie WZ (środkowe odcinki). − w wariancie III Droga Czerwona (wylot na Sopot). − wariant III układ uliczno-drogowy stanu perspektywicznego. − wariant II układ uliczno-drogowy stanu zdeterminowanego. Jaśkowej Dolinie. Dlatego w interpretacji wyników prognoz w wariantach I. Do Studzienki. przeciąŜenie ulic wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej i ulic pomiędzy górnym i dolnym tarasem Gdańska. Słowackiego-Budowlanych. macierze ruchu wg stanu zdeterminowanego (Ryc. Słowackiego i ul. Rzeczpospolitej (środkowy odcinek). Droga Zielona) Nowa Wałowa bardzo dobrze się obciąŜa. Jana z Kolna 2x3 i macierzą 2010 roku udowodnił. Jana z Kolna 2x3 pasy ruchu. ul. al. macierze ruchu wg stanu perspektywicznego (Ryc. − w wariancie III przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Zwycięstwa i Uczniowskiej. Zwycięstwa-Jana z Kolna. ul. które nie będą zawierały nieistniejących w następnym stanie planistycznym punktów kordonowych (projektowanych odcinków tras wlotowych/wylotowych do/z miasta). Słowackiego-Chrzanowskiego. W przypadku prognoz w wariantach I. Drogi Zielonej i Nowej Spacerowej. II i III występuje trudność metodologiczna polegająca na pominięciu przez system informatyczny potoków ustalonych w punktach kordonowych. Gdańskiej do al. Sytuacja ta jest wywołana tym. Kartuskiej. odpowiednio: − w wariancie I Obwodnica Południowa Gdańska (wylot na Warszawę i wylot na A1). Uwzględniając te błędy naleŜy stwierdzić. Natomiast po realizacji Ramy Komunikacyjnej – wystarcza przekrój jednojezdniowy z załoŜeniem dopuszczenia poziomu swobody ruchu kołowego E – prognozowany maksymalny potok kołowy ok. Łostowickiej. 850 309 . Jana z Kolna (do Śródmieścia). Trakcie Św. Obwodnicy Zachodniej. Gospody.19). − dla wariantu II odcinki ul.21). Nowej Wałowej dla róŜnych Nowa Wałowa z Obwodnicą Południową i ul. Wojciecha (odcinek środkowy). Traugutta. 2. Nową Wałową i Obwodnicą Południową. Jaśkowej Dolinie. Sobieskiego. Kartuskiej.20). W poszczególnych prognozach są to: − dla wariantu I odcinki drogi nr 7 i ul. Kielnieńskiej. Ŝe w poszczególnych stanach planistycznych występują przeciąŜenia uboŜszej sieci ulicznej szczególnie w układzie wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej i pomiędzy górnym i dolnym tarasem Gdańska. ObciąŜenie potokiem scenariuszy jej budowy kołowym ul. a na odcinku mostu nad Motławą – przeciąŜa. Wojciecha. Grunwaldzkiej). − w wariancie II Trasa Lęborska (wylot na Lębork). al. Następuje więc. Ŝe w sieci z poprzedniego stanu wyróŜnionego nie istnieją drogi z następnego stanu wyróŜnionego. północnowschodnim jednojezdniowym odcinku Ramy Komunikacyjnej Gdańska (Droga Zielona od N.3. Słowackiego. a macierze tego stanu te drogi uwzględniają. Ŝe bez północnych odcinków Ramy Komunikacyjnej Gdańska (Trasa Sucharskiego. Wojciecha oraz ul. Słowackiego i Nową Kościuszki do Rzeczpospolitej.4. Kartuskiej. macierze ruchu wg stanu wypełnienia struktur (Ryc. Łokietka (wylot na Sopot). − w wariancie II przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Nowolipie-Łostowickiej. Nowolipie. SpacerowejKielnieńskiej. kilku odcinkach osi dolnego tarasu. II i III trzeba powiększyć odpowiednio (nie ma na razie moŜliwości wyliczenia skali tych powiększeń) potoki na innych wlotach i wybranych drogach miejskich o ruch załoŜony na tych nie istniejących jeszcze kordonach.

wariant I tzw. Rzeczypospolitej. Jana Pawła II. Chłopskiej. Czarny Dwór + jedna docelowa jezdnia projektowana w ciągu Drogi Zielonej do ul.wariant III obejmujący Obwodową Południową. Za stan docelowy zawsze uznaje się realizację całego układu drogowego przewidzianego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Analizy ruchowe dla Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Analiza dla tzw.(Ryc./1 kierunek. Trasę Sucharskiego. . Nową Kościuszki i Nową Słowackiego do Obwodowej Zachodniej (Ryc. Gospody). nowych odcinków ulicznych (zgodnych z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych) oraz przebudowy niektórych istniejących skrzyŜowań. zalecany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i stanowiący etap realizacji Drogi Zielonej.p. stanowi prowizoryczne zamkniecie Ramy od strony północnej. 310 . odcinek Drogi Zielonej do Nowej Gdańskiej. Grunwaldzkiej) . i tzw. Uczniowska i ul. Mała Rama Komunikacyjna Gdańska obejmująca Obwodnicę Południową. poprzedzającego stan docelowy północnego odcinka tzw.(Ryc. Ewentualne ograniczenie przekroju Nowej Wałowej do 1 jezdni nie uzasadnia zmian planowanego układu drogowego w rejonie centralnym Nowego Miasta – powoduje jedynie zawęŜenie linii rozgraniczenia planowanej ulicy. Zaspa). Nową Kościuszki i Nową Słowackiego do Obwodowej Zachodniej dotyczy okresu przejściowego. sz. Gospody (zwiększenie potoków ruchu do 2062 pojazdy/godz. Po realizacji Ramy Komunikacyjnej potok na ul. Trasę Sucharskiego. Ramy.um. określony jako Trasa Seledynowa. wykorzystanie układu istniejących ulic: Rzeczypospolitej. powyŜej 0. Jana z Kolna 2x2 oraz obciąŜony macierzą stanu istniejącego wykazał uzasadnienie rozbudowy ul. Trasę Sucharskiego. Drogę Seledynową (istniejąca ul. Gospody do al. ale bez Obwodnicy Południowej i północnych odcinków Ramy Wariant tylko z Nową Wałową i ul. 25 i 26) .Chłopska . dlatego powinna zostać szybciej zrealizowana.24). W przypadku. Gospody i dalej w przekroju dwujezdniowym G 2x2 pasy ruchu do al. Wariant III. Wniosek: Nowa Wałowa w klasie ulicy zbiorczej 2x2 jest elementem obsługującym Śródmieście Gdańska jednakŜe o wiele waŜniejszym elementem układu będzie Rama Komunikacyjna Gdańska w kasie ulicy GP/G 2x2.Gospody oraz Drogę Zieloną od ul. 27). Jana z Kolna 2x2 pasy ruchu. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu okaŜe się niepotrzebna. al./godz. Trasę Sucharskiego.sz. W obowiązującym mpzp Nowe Miasto Północ ul. Jana z Kolna ma zdefiniowany przekrój 2x3 pasy ruchu. Przymorze. Wymagają one jednak równieŜ konieczności realizacji określonych. Z uwagi na wynikające z modelowania ruchu graniczne akceptowane przez mieszkańców obciąŜenie przekroju jednojezdniowego Nowej Wałowej oraz moŜliwość niekorzystnego przyszłego scenariusza podziału zadań przewozowych (zwiększenie podróŜy transportem samochodowym) rezerwa pod drugą jezdnię Nowej Wałowej jest uzasadniona. Jana z Kolna zmniejsza się i przekrój 2x2 lub 1x4 jest wystarczający. ciąg al.9 przepustowości. a takŜe nieuwzględnienie w prognozach ruchowych modelowania systemu P+R dającego dodatkowe zwiększenie obciąŜenia ruchem kołowym układu ulicznego rezerwa pod przekrój dwujezdniowy Nowej Wałowej jest uzasadniona. Grunwaldzkiej (Niepodległości w Sopocie) . JednakŜe z uwagi na moŜliwość niekorzystnej zmiany podziału zadań przewozowych w przyszłości w szczególności w podróŜach do Śródmieścia Historycznego. 2. W wariantach I i II bez Drogi Zielonej występuje: a) mniejsza uciąŜliwość komunikacyjna na granicy terenów zielonych i mieszkaniowych. NaleŜy podtrzymać ustalenia planu miejscowego na wypadek nieuświadomionych dzisiaj potrzeb komunikacyjnych. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu nie jest zasadna. Nowa Wałowa i z ul. d) zwiększenie uciąŜliwości komunikacyjnej (hałas) dla terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie układu ulicznego (ul. więc realizacji Ramy Komunikacyjnej przed Nową Wałową (jest to opcja BRG) rozbudowa ul. . Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu w przypadku realizacji Nowej Wałowej przed realizacją północnego ramienia Ramy Komunikacyjnej Gdańska. Chłopskiej. Wniosek: ze względu na małą realność tego wariantu rozbudowa przekroju ul.wariant II obejmujący Obwodową Południową. b) mniejsze nakłady inwestycyjne przy realizacji układu ulicznego. Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska obejmującej Obwodnicę Południową. w jednym kierunku). Potoki kołowe pokazano na rycinie 22. Potoki kołowe pokazano na rycinie 23. e) krańcowe. odcinek Drogi Zielonej do Jana Pawła II. c) wprowadzenie ruchu kołowego międzydzielnicowego w obręb jednostek mieszkaniowych dolnego tarasu (śabianka. Rzeczypospolitej . Analiza obejmuje trzy warianty etapowania: .5. Wariant I i II to zgłaszane przy róŜnego rodzaju debatach dotyczących układu komunikacyjnego miasta propozycje zastąpienia fragmentu Ramy Komunikacyjnej Gdańska inną trasą z wykorzystaniem w znacznym stopniu juŜ zdeterminowanego układu ulicznego. odcinek Drogi Zielonej do Nowej Gdańskiej.

c) obciąŜenie ruchem kołowym układu w sposób racjonalny ( na zakładanym poziomie swobody ruchu kołowego C-D ) docelowego układu uliczno – drogowego miasta Gdańska. Wniosek: w modelu systemu transportowego Gdańska naleŜy zastosować wariant III ulic lokalnych (obejmujący zbiory 1 i 2) niezbędnych z punktu widzenia modelowania ruchu podstawowego układu ulicznego miasta Gdańska.6.1) z wybranymi ulicami lokalnymi [model pierwotny] (obejmujący zbiory 1. W wariancie z Ramą Komunikacyjną Gdańska (wariant z Drogą Zieloną) występuje: a) wyprowadzenie ruchu kołowego międzydzielnicowego na zewnątrz jednostek mieszkaniowych (docelowo osiągnie on 4 100 p. itp. Nowa Myśliwska. 311 .um. Wniosek: Wariant I (Mała Rama Komunikacyjna Gdańska) ani wariant II nie powinny stanowić etapu w realizacji układu komunikacyjnego na dolnym tarasie Gdańska ani . równieŜ niezbędne z punktu widzenia modelu.6. 2. po których poruszają się środki wspomagających podsystemów transportu miejskiego autobusy (np. stara Słowackiego./godz. Natomiast układ z Trasą Seledynową jako podetapem docelowej Ramy Komunikacyjnej Gdańska jest prawidłowy komunikacyjnie. − wariant III (Ryc. 2) ulice lokalne. Ku Ujściu. co spowoduje duŜe uciąŜliwości dla okolicznych mieszkańców nie tylko tej ulicy.2) ze wszystkimi ulicami lokalnymi (obejmujący zbiory 1. Porównanie między tymi wariantami daje tylko w niektórych miejscach wyraźne róŜnice w planowanych potokach ruchu kołowego. − wariant II (Ryc. tym bardziej. Sąsiedzkiej (zakwalifikowanej do zbioru 4) powoduje znaczne odciąŜenie (około 600 p. 2. Reymonta. Nowa Gronostajowa. Zostały porównane trzy warianty: − wariant I (Ryc. Chałubińskiego). minibusy. b) wyprowadzenie ruchu kołowego z dolnego tarasu poza Gdańsk w kierunku północnym i południowym sposób nie kolizyjny względem zabudowy mieszkaniowej poprzez pozostałe odcinki Ramy Komunikacyjnej. Nowa Srebrniki. na ul./godz. 4) pozostałe ulice lokalne.sz.tym bardziej – zastąpić rozwiązania docelowe z Drogą Zieloną jako północnym ramieniem Ramy Komunikacyjnej.3) z niezbędnymi z punktu widzenia modelu ulicami lokalnymi (obejmujący zbiory 1 i 2) – porównanie potoków kołowych dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami – rycina 30. 3 i 4) – porównanie potoków kołowych dwóch układów ulicznych ze wszystkimi ulicami lokalnymi i bez ulic lokalnych – rycina 29. wprowadzenie do modelu ul.Dodatkowo w wariancie II występuje konieczność przebudowy istniejących węzłów i skrzyŜowań (Czarny Dwór/Jana Pawła II i węzeł Jana Pawła II/Rzeczypospolitej) w celu uwzględnienia zwiększonych relacji skrętnych.sz. – porównaj podrozdział 10). 3) ulice lokalne stanowiące istotne istniejące i projektowane skróty w układzie ulicznym.6./1 kierunek) Obwodnicy Zachodniej na odcinku między węzłami Matarnia i Karczemki wprowadzając niepotrzebnie dodatkowy ruch kołowy tranzytowy dzielnicy Zachód na układ ulic lokalnych. Ulice lokalne w modelu układu uliczno-drogowego Gdańska Zbadano propozycję objęcia modelem wszystkich ulic lokalnych.6. w obu kierunkach). a takŜe społecznych oraz ekologicznych nie powinny zostać zakwalifikowane do układu podstawowego (np. ale równieŜ całej dzielnicy. np. Ŝe bardzo wiele (a nie tylko wyjątkowo) ulic lokalnych juŜ zostało włączonych do modelu. które są obciąŜone znaczącym ruchem kołowym lecz ze względów urbanistyczno-strukturalnych.um. W pierwszej kolejności zidentyfikowano ulice lokalne nie włączone do modelu krytycznie przeglądając ustalenia planów obowiązujących. Istotny jest równieŜ przypadek starej Słowackiego verso Nowa Słowackiego opisany poniŜej w punkcie 10. Ulice lokalne moŜna pogrupować w 4 zbiorach: 1) ulice lokalne stanowiące powiązanie centroidów z układem ulicznym podstawowym niezbędne z punktu widzenia modelu. 2 i 3) – porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami lokalnymi – rycina 28. e) znaczne nakłady inwestycyjne przy realizacji tego odcinka ramy komunikacyjnej. 2. 2. 2. gdyŜ w dawniejszych planach była tendencja do zawyŜania klasyfikacji oraz zidentyfikowano ulice lokalne na obszarach nie objętych planem miejscowym. d) zmniejszenie uciąŜliwości komunikacyjnej w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych.

312 .

313 .

314 .

1. Słowackiego po wybudowaniu Nowej ul. Składy te juŜ obecnie są eksploatowane przez ZKM Gdańsk w niewielkiej liczbie ze względu na koszty. Nowej Słowackiego osiąga wartości optymalne 30-75% przepustowości (Ryc. Słowackiego powoduje przeciąŜenie odcinka ul. Zakłada się jednak sprowadzenie takich uŜywanych składów z miast niemieckich po zdecydowanie niŜszych cenach.1 i rycinie 3. 31).50/100 m o autobusów . Słowackiego po wybudowaniu ul. b) w stanie perspektywicznym pominięcie w modelu ulic Reymonta i starej ul. Wniosek: W przypadku Nowej ul. Srebrniki – prognozowany potok przekracza 90% przepustowości ulicy (Ryc. 315 . Układ tras transportu zbiorowego miasta Gdańska 3. d) po realizacji ul. Częstotliwość maksymalna [liczba taboru/godz. Nowej Abrahama w celu dociąŜenia Nowej ul. Analiza ruchowa rejonu skrzyŜowania ulic Chrzanowskiego i Słowackiego Szczegółowa analiza rejonu skrzyŜowania ul. autobus i minibus: − zagęszczenie pasaŜerów na 1 m2 pojazdu (wg standardu EU dla stojących w środkach transportu zbiorowego .2 poniŜej. o maksymalną: 2 min dla autobusów. 4500 pas.4 osoby /1m2).2.1. Dlatego istotnym jest wprowadzenie ograniczeń ruchu kołowego na ul. Słowackiego obciąŜenie prognozowane ul. Nowej Słowackiego od ul. tramwaj (w tym tramwaj normalny. szybki i dwusystemowy). Nowej Abrahama w stanie wypełnienia struktur i przy pominięciu ul. Standardowe i maksymalne przepustowości poszczególnych podsystemów dla przyjętych częstotliwości i pojemności taboru wyliczono i pokazano w tabeli nr 3. Nowej Abrahama i przy uwzględnieniu ulic lokalnych Reymonta i starej Słowackiego – potok na ul. Dla wyliczenia potoku pasaŜerskiego podsystemu tramwajowego zakłada się w następnych stanach planistycznych wycofanie z eksploatacji obecnych starych składów tramwajowych typu 105N na rzecz wchodzących obecnie do eksploatacji nowoczesnych składów tramwajowych wieloosiowych. a takŜe długości przystanków środków transportu zbiorowego).1.1 Środek transportu Standardowe i maksymalne przepustowości poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego Częstotliwość standardowa [liczba taboru/godz. 3.sz. Parametry środków podsystemów transportu zbiorowego Przyjęto główne załoŜenia i parametry decydujące o przepustowościach poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego: SKM. − długości przystanków: o dla tramwajów . Chrzanowskiego wykazała: a) ul. c) po realizacji ul. − dwie częstotliwości ruchu: o standardową: 5 min.] Co 5 min [12 zespołów dwuwagonowych] co 5 min [12 tramwajów wieloczłonowych* (8 osi) ] Potok pasaŜerski standardowy [dla standardu stojących 4 osoby/m2] 4200 pas. dla SKM. tramwajów i autobusów (minimalna częstotliwość opłacalna dla przewoźnika). SKM Tramwaj 1800 pas. 33). Reymonta i starej ul.18/36 m. Chrzanowskiego do ul. 34). Słowackiego równieŜ zredukowana do klasy L (Ryc. Reymonta i starej Słowackiego w celu zapewnienia odpowiednich warunków Ŝycia mieszkańców i racjonalnego wykorzystania przepustowości przekroju dwujezdniowego Nowej Słowackiego.] co 3 min [20 zespołów trzywagonowych] co 2 min [30 tramwajów wieloczłonowych ( 8 osi) ] Potok pasaŜerski maksymalny [dla standardu stojących 4 osoby/m2] 10480 pas.7. 2 min dla tramwajów i 3 min dla SKM (ze względu na długości cykli ulicznej sygnalizacji świetlnej i systemy zabezpieczenia ruchu kolejowego. Reymonta klasy L mocno się obciąŜa podobnie jak stara ul.1. Słowackiego (Ryc. Tabela 3. Reymonta i starej ul. 32). Słowackiego i ul. Abrahama moŜna doprowadzić do znacznego ograniczenia ruchu kołowego na ul.sz. Nowej Słowackiego zmniejsza się poniŜej 30% przepustowości przekroju ulicy.

2. Ryc. 3. Gen. perspektywicznego i wypełnienia struktur z zostało pokazane na rycinach 3.2.] 10000 8000 potok standardowy 6000 potok maksymalny 4000 2000 0 SKM tramwaj autobus minibus 3. 480 pas. PrzeciąŜonymi elementami układu tras podsystemów transportu zbiorowego będą głównie trasy: na Podwalu Grodzkim i Wałach Jagielońskich oraz trasa tramwajowa w ciągu al./1godz.2 Potoki pasaŜerskie dla środków transportu zbiorowego wg standardu stojących UE Wykres maksymalnych i standardowych potoków pasaŜerskich dla środków transportu zbiorowego wg standardu stojących 4 osoby/1 m2 [standard UE] 12000 Potok pasaŜerski [pas.4. Stan zdeterminowany Układ tras transportu zbiorowego dla stanu zdeterminowanego obciąŜony macierzami ruchu stanu zdeterminowanego (rok 2010) dla podziału zadań przewozowych 38% . co 2 min [30 autobusów długich] co 1.2./1 kier.0 min [60 minibusów] 3000 pas. 316 . Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie zdeterminowanym zostały pokazane na rycinach 35 – 39.3. 96 pas.1.3 i 3.1. Hallera do Błędnika. Układ tras transportu zbiorowego przyjęty w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych Izochrony dojścia pieszego do węzłów i przystanków transportu zbiorowego oraz etapowanie budowy układu tras transportu zbiorowego dla stanu zdeterminowanego. Zwycięstwa od al.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego (patrz tabela nr 1).Autobus Minibus co 5 min [12 autobusów standardowych] co 5 min [12 minibusów] 790 pas. 3.2.2.2.

3400 pas. Stan wypełnienia struktur Układ tras transportu zbiorowego dla stanu wypełnienia struktur obciąŜony macierzami ruchu stanu wypełnienia struktur (rok 2030) dla podziału zadań przewozowych 38% . PrzeciąŜonym elementem układu tras podsystemów transportu zbiorowego będzie głównie trasa tramwajowa w ciągu al.sz/1 kierunek (Ryc. 3./1 kierunek. Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie wypełnienia struktur zostały pokazane na rycinach 45 – 52. Dla tramwaju zachodniego Nowa Abrahama – Rakoczego – Bulońska –Nowa Bulońska częstotliwość SKM jest bez znaczenia (róŜnica zaledwie kilku pasaŜerów).Stan perspektywiczny Układ tras transportu zbiorowego dla stanu perspektywicznego obciąŜony macierzami ruchu stanu perspektywicznego (rok 2020) dla podziału zadań przewozowych 38% ./godz. Poza tym zwiększenie częstotliwości SKM z 6 min do 3 min powoduje zmniejszenie potoku na trasie kolei podmiejskiej o 135 pasaŜerów. Przy udziale 41% podróŜy transportem zbiorowym maksymalny potok na trasie tramwaju zachodniego wyniesie ok. Łącznie dla róŜnicy częstotliwości. co 6/3 min zmniejszenie potoku pasaŜerskiego na ciągu Grunwaldzka – Zwycięstwa wyniosło 465 pas. Zwycięstwa od al. 317 .3./godz. zdejmuje obciąŜenie trasy tramwajowej z ciągu Grunwaldzka – Zwycięstwa o 5% na kaŜdą minutę wzrostu częstotliwości. Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie perspektywicznym zostały pokazane na rycinach 40 – 44.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego. 53 – 62). Hallera do Błędnika (Ryc./1 kierunek do wartości 2920 pas.sz.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego.43).sz./godz./godz. Zachodnia trasa tramwajowa Przyjęcie częstotliwości SKM 3 min./1 kierunek.sz.

318 .

319 .

320 .

321 .

− zmniejszenie pracy przewozowej systemu tramwajowego w całym mieście (wyeliminowanie przejazdu z Oliwy do Brzeźna i Nowego Portu przez Wrzeszcz).4850 pas.sz. 322 . b) wprowadzono połączenie autobusowe w ciągu połączenia drogowego Nowa Podmiejska – Nowa Chmielna – Chmielna do Podwala Przedmiejskiego – wprowadzenie linii autobusowej na tej trasie o obciąŜeniu 1770 pas.sz. Wydaje się. − skrócenie długości i czasu przejazdu tramwajem pomiędzy śabianką i Przymorzem a Brzeźnem i Nowym Portem o około 3.sz. Wystarczy zaprojektować pas rozdzielczy między jezdniami o szerokości 8./godz. Wniosek: w docelowym układzie systemu transportowego miasta Gdańska realizacja węzła integracyjnego metropolitalnego Gdańsk Czerwony Most ze względów ruchowych (obciąŜenie Traktu Św./dobę/1 kierunek (w letnim dniu pogodnym).sz. 3./1 kierunek. Metodologia prognozowania ruchu drogowego nie uwzględnia dojazdu do plaŜ i terenów rekreacyjnych./1 kierunek (potok ten ponad 1. c) wprowadzenie węzła przesiadkowego Orunia: dojazd autobusów do Gościnnej + kolej podmiejska do Gdańska Głównego/Tczewa – w tym wariancie potok pieszy pomiędzy autobusami a koleją podmiejską./1 kierunek) (Ryc. Trasa tramwajowa w ciągu Obrońców WybrzeŜa ./1 kierunek na ul. Obrońców WybrzeŜa na 8000 pas./1 kierunek. co więcej miasto jest właścicielem gruntu. 500 pas.o około 8.0 m (zamiast standardowych 5. Taki potok moŜe być przeniesiony przez podsystem autobusowy tym bardziej.5./godz. Gdańska potok prognozowany jest niski ok./godz. 102 pas./1 kierunek i jego wartość zmniejszająca potok pasaŜerski nie rozwiązuje problemu przeciąŜenia trasy autobusowej w ciągu Traktu Św.Droga Zielona – ul.5 min. Warianty tras tramwajowych obsługujących dzielnicę Południe bez węzła integracyjnego Czerwony Most Zbadano wariant z tramwajem zachodnim w stanie wypełnienia struktur. Obrońców WybrzeŜa . 66). − z kierunku Gdańska Śródmieście na SKM – 2200 pas. Łącznie więc./godz./1 kierunek. Nowej Podmiejskiej . powodujące zmniejszające obciąŜenie Traktu Św..Droga Zielona Dla linii tramwajowej ul. moŜna się spodziewać potoku dobowego 13000 pasaŜerów na 1 kierunek. Dla węzła integracyjnego Czerwony Most sumaryczne potoki pasaŜerskie dla wszystkich podsystemów transportowych dochodzących do tego węzła w stanie wypełnienia struktur będą następujące: − z kierunku ul.4. Ŝe ruch rekreacyjny nie tworzy wyraźnych szczytów komunikacyjnych. Są jednak argumenty za utrzymaniem planowania tej linii: − walory ekologiczne trakcji tramwajowej w porównaniu z autobusową. 5000 pas./godz. które wyliczono dla tramwaju w ciągu ul.sz.5 km tj.sz. − istnieją rezerwy terenowe na wprowadzenie tramwaju w planach miejscowych zarówno na ul./godz.sz. Małomiejskiej – 165 pas./1 kierunek (Ryc./godz./1 kierunek.sz./1 kierunek a na trasie P-P do pętli Sikorskiego 800 pas.3. ale bez węzła Czerwony Most i z tramwajem WZ wprowadzonym do Armii Krajowej w ciągu Nowej Warszawskiej (bez Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej oraz Nowolipie-Rakoczego) – dla tego wariantu potok pasaŜerów autobusowych na Trakcie Św. 63)./godz.0 m)./ 1kierunek (4770–3000=1770 pasaŜerów) wymaga wprowadzenia 36 autobusów standardowych/godz. Wojciecha wyniósł 4770 pas./godz. 64 i 65). Dlatego dokonano dodatkowych szacunków tego ruchu.5 krotnie przekracza przyjętą maksymalną przepustowość trasy autobusowej 3000 pas. Nowej Chmielnej – 1190 pas. − prosty i czytelny układ linii w ramach dolnego tarasu Gdańska./dobę/1 kierunek (Ryc.sz. − z kierunku ul. Ŝe tak duŜa liczba autobusów w jednym kierunku na ciągu ulicznym Nowej Chmielnej Chmielnej będzie niekorzystna dla rozwiązań urbanistycznych i transportowych planowanych na Wyspie Spichrzów. Równocześnie trzeba zaznaczyć.sz. Wojciecha: a) zweryfikowano częstotliwości dla tramwaju P-P – Świętokrzyska do pętli Świętokrzyska/Łódzka – na trasie tramwajowej od pętli tramwajowej Łódzka poprzez Małomiejską i trasę P-P w modelu są zdefiniowane dwie linie tramwajowe [2 i 6] o sumarycznej częstotliwości co 3 min a sumaryczny potok pasaŜerski wynosi na ul.sz. Dlatego przebadano podwarianty wariantu bez Czerwonego Mostu. gdyby prognozy ruchu okazały się nietrafne.Wojciecha) i układowych jest niezbędna. czyli ok./godz. Wojciecha. Obrońców WybrzeŜa jak i w ciągu Drogi Zielonej (zmniejszenie klasy ulicy z GP 2x2 na G 2x2 pasy ruchu). który w istocie jest potokiem pasaŜerów autobusowych dojeŜdŜających do stacji kolejowej Gdańsk Orunia wynosi ok. Nowej Chmielnej -Chmielnej do węzła przesiadkowego ulicznego Polski Hak. Ŝe utrzymanie rezerwy gruntowej pod ewentualne torowisko tramwajowe nie powoduje Ŝadnych niekorzystnych skutków dla miasta: pas terenu o odpowiedniej szerokości jest ustalony w planie miejscowym. aby pozostawić szansę na ewentualną realizację trasy tramwajowej. − odporność na sytuacje awaryjne.

− tramwaj w Gdańsku Południe relacji WZ obciąŜa się dostatecznie tylko w przypadku prowadzenia jednej trasy. 2. Podtrzymanie obu tras nie jest konfliktowe gdyŜ na większości odcinków przebiegu są ustalone w planach miejscowych./1 kierunek./1 kierunek na ul.− w kierunku Pruszcza Gdańskiego na kolei podmiejskiej – ok. 2670 pas. 710 pas. Warianty rozbudowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe wg III projektu GPKM W ramach wariantowania rozbudowy tramwaju dla potrzeb 3 projektu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej: porównano 4 warianty rozbudowy sieci tramwajowej na Gdańsku Południu pokazane na rycinie 3. W stanie perspektywicznym./godz. co jeszcze dodatkowo je zwiększy. Na wschodzie są dwa punkty docelowe: węzeł integracyjny Czerwony Most oraz istniejąca (obecnie w budowie) linia tramwajowa na Chełm do węzła Śródmieście./1 kierunek). Jej zachodni koniec wyznacza pętla Jabłoniowa gdzie schodzą się tramwaj zachodni z kierunku Nowej Abrahama i tramwaj z lotniska.sz.max potok ok.sz./1 kierunek a na trasie Nowej Podmiejskiej ok.67)./godz. − wariant III – max potok 350 pas./godz. Trasa tramwajowa w ciągu Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej Wariant z trasą tramwajową W-Z: od pętli Jabłoniowa .sz. 3. 70 i 73)./1 kierunek na Trasie PP./godz.7.sz. 2090 pas. − wariant IV .1: − wariant I . − wariant II .Trasa PP – Nowa Świętokrzyska do pętli Łódzka (Ryc. Witosa do ul. 74 i 75. poniewaŜ prognozowane potoki pasaŜerskie na tej trasie tramwajowej nie przekraczają 800 pas. Wnioski: 1./1 kier. NaleŜy zaznaczyć. − wariant III .sz.sz. 323 . Łódzkiej.sz. − wariant II . K+R i B+R. kiedy nie ma jeszcze tramwaju zachodniego – wszystkie powyŜsze końcówki obciąŜają się słabo i względy ruchowe nie dają dostatecznych przesłanek do wyboru: − wariant I – max potok 590 pas.69 i 72).1100 pas. Dalsza rozbudowa trasy tramwajowej w Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej w południowej części Gdańska Południe nie jest konieczna./1 kierunek./1 kier.1 kierunek./1 kierunek na Trasie PP.Nowa Warszawska – Nowa Łódzka – Nowa Podmiejska – do węzła Czerwony Most (z podwariantem przez Nową Świętokrzyską i Nową Jabłoniową): − trasa tramwajowa w ciągu Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Jabłoniowej od pętli Jabłoniowa Łódzka do pętli w kaŜdym ze scenariuszy słabo się obciąŜa i naleŜy wycofać się z tego pomysłu projektowego (Ryc. i powyŜsze rozwiązanie powodowałoby takŜe moŜliwość rezygnacji z tej trasy tramwajowej w ciągu P-P od ul. Podmiejskiej./godz. 3. Ŝe potok pasaŜerski w ciągu Trasy P_P nie przekracza 880 pas. Natomiast geometria układu i prognozy ruchu pasaŜerskiego nakazują podtrzymanie dwóch tras tramwajowych: do węzła Śródmieście i węzła Czerwony Most. 68 i 71). W wariancie tym obciąŜenie potokiem autobusowym w ciągu Traktu Św.sz.sz.sz./godz.Witosa – Nowa Warszawska do pętli Jabłoniowa (Ryc. − w wariancie z trasą tramwajową do Czerwonego Mostu potok na trasie tramwajowej na niewariantowanym odcinku Nowej Warszawskiej wynosi ok.sz.Trasa PP – Kadmowa do pętli w Orunii Górnej (wariant niezgodny z mpzp) – Ryc. co jest dopuszczalnym potokiem na trasie autobusowej (maksymalny potok autobusowy wynosi 3000 pas./godz.6. − wariant IV . i mogą być przeniesione za pomocą dodatkowej linii autobusowej „wahadłowej” np. Łódzkiej./godz./godz.max potok ok. Te sumaryczne potoki pasaŜerskie nie uwzględniają potoków pasaŜerskich w systemach P+R. NaleŜy zrezygnować z trasy tramwajowej w ciągu Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Jabłoniowej od pętli Łódzka do pętli Jabłoniowa z pozostawieniem rezerwy terenu pod jej ewentualną realizację przewidzianą w planach miejscowych./1 kierunek na ul. 490 pas. pomiędzy pętlą tramwajową Jabłoniowa a pętlą tramwajową Sikorskiego spinając od południa w ciągu Nowej Świętokrzyskiej trasy tramwajowe.Witosa – Nowa Warszawska – Nowa Łódzka do pętli Łódzka (Ryc. Wojciecha wynosi 2995 pas./godz.7./godz.

1 Schemat wariantowania rozbudowy tras tramwajowych na Gdańsku Południe dla potrzeb III projektu GPKM We wszystkich tych wariantach z trasami tramwajowymi potok pasaŜerski autobusowy na Trakcie Św./godz./1 kierunek. Witosa . 3.sz.5-krotnie przepustowość trasy autobusowej na tej ulicy.3.8./godz.Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most (Ryc.max potok 1400 pas. Warianty budowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe Przeanalizowano następujące trzy warianty tras tramwajowych o kierunku WZ łączących pętlę tramwajową Jabłoniowa. 76).1: − Wariant a: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – ul. 324 .7.8./1 kierunek przekraczając ponad 1. która stanowi istotny skrót wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej względem przebiegu trasy SKM./godz. Świętokrzyska . Odcinek Trasy PP jest najmniej racjonalny z punktu widzenia obciąŜenia potokiem pasaŜerskim układu tras tramwajowych na Gdańsku Południe.Ryc./1 kierunek. Racjonalne wykorzystanie (dociąŜenie potokiem pasaŜerskim) tras tramwajowych projektowanych w obszarze Gdańska Południe występuje w chwili wybudowania trasy tramwajowej zachodniej. − wariant II . Najmniejsze potoki pasaŜerskie występują w wariantach III i IV. Armii Krajowej do węzła przesiadkowego Śródmieście). pętlę tramwajową Witosa (i dalej realizowany tramwaj w ciągu al./godz. dlatego odcinek Trasy PP jest najmniej racjonalny z punktu widzenia obciąŜenia układu tras tramwajowych na tym obszarze poddanym wariantowaniu zgodnym z III projektem GPKM i moŜna z niego zrezygnować w konstrukcji docelowego układu tras tramwajowych na Gdańsku Południe.sz./godz.sz.sz. Wnioski: 1.sz. − wariant III – max potok 1250 pas./1 kierunek. + Nowa Łódzka – pętla Łódzka – ul.pętla Witosa. − wariant IV – max potok 60 pas. Dopiero uruchomienie powiązania zachodniego wyraźnie poprawia obciąŜenie tych odcinków: − wariant I – max potok 1385 pas. 2. pętla Łódzka oraz węzeł integracyjny Czerwony Most pokazane na rycinie 3. Wojciecha wynosi powyŜej 4600 pas./1 kierunek.

/godz.sz. 1480 pas./1 kierunek na Nowej Warszawskiej. 634 pas. 1310 pas./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej./1 kierunek na Świętokrzyskiej./1 kierunek na Świętokrzyskiej. 325 ./1 kierunek na Nowej Warszawskiej./1 kierunek na ul. Witosa. 77). 2091 pas./godz.sz. Świętokrzyska – Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most. 1670 pas.sz./godz.sz.sz./1 kierunek na Nowej Warszawskiej./godz.sz. 1350 pas.sz./1 kierunek na Trasie PP./godz./godz.pętla Witosa – odcinek PP od pętli Witosa do Nowej Podmiejskiej .sz. − Wariant b: o o o o − Wariant c: o o o o o 1351 pas./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej. 2198 pas. Witosa ./godz. 1388 pas./godz. Witosa. Wariant c: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – Nowa Łódzka – pętla Łódzka – ul.− − Wariant b: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – ul./godz./1 kierunek na Trasie PP.sz./godz. 3./1 kierunek na ul./1 kierunek na Nowej Łódzkiej./1 kierunek na Nowej Łódzkiej. 78).8./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej./godz. 1740 pas. 1780 pas. 878 pas. Schemat tras tramwajowych na kierunku WZ pomiędzy pętlą Jabłoniowa i węzłem Czerwony Most Ryc./godz.1 Wyliczono następujące maksymalne potoki na odpowiednich odcinkach tras tramwajowych dla powyŜszych wariantów: − Wariant a: o o o o o 1476 pas. + odcinek PP od Nowej Podmiejskiej do pętli Witosa (Ryc.sz.sz.sz.Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most (Ryc. 1300 pas.sz./godz./godz.sz.

Dlatego rozbudowa tras tramwajowych na Gdańsku Południu powinna się rozpocząć od zdeterminowanej juŜ pętli Witosa do pętli Jabłoniowa. które mają całkowitą długość w jednym kierunku ruchu ok. NaleŜy podkreślić. które ma maksymalne pochylenie podłuŜne trasy tramwajowej na długości ponad 1. ale bez węzła Czerwony Most przekroczyłaby przepustowość peronów w tym węźle przesiadkowym.8. a takŜe dla przestrzeni pieszych. Daje to moŜliwość dalszej rozbudowy tras tramwajowych w kierunku północnym wzdłuŜ trasy tramwajowej zachodniej Gdańska do pętli Zaspa lub/i w kierunku lotniska im Lecha Wałęsy.Nową Warszawską –-do pętli Jabłoniowa i w dalszym okresie od Nowej Warszawskiej w ciągu Nowej Łódzkiej do pętli Łódzka i dalej Nowej Podmiejskiej do węzła Czerwony Most. Dalsza rozbudowa dzielnicy Południe w kierunku południowym powinna doprowadzić do budowy trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej.sz. Ŝe struktura funkcjonalno-przestrzenna węzła integracyjnego Czerwony Most nie ma praktycznie Ŝadnych ograniczeń przepustowości zarówno dla podsystemów szynowych jak i kołowych. Odcinki tras Nowa Nowa Nowa ul. Armii Krajowej. co w jednym cyklu sygnalizacji daje 1.6 tramwaju i 0. z podsystemem SKM w węźle Czerwony Most. Ŝe najbardziej racjonalna z punktu widzenia docelowego obciąŜenia poszczególnych odcinków tras tramwajowych potokami pasaŜerów jest konstrukcja tras tramwajowych wg wariantu a tzn. Zakładając nierównomierność ruchu środków transportu zbiorowego i korzystanie z jednej krawędzi peronowej przez tramwaje i autobusy przekracza ona przepustowość peronów. NaleŜy zauwaŜyć. Ŝe w wariantach b i c odcinek Trasy PP słabo się obciąŜa i moŜna z niego zrezygnować bez istotnych konsekwencji dla sprawności całego podsystemu tramwajowego. Suma liczby tramwajów i autobusów przechodzących przez ten węzeł w jednym kierunku w godzinie szczytu popołudniowego w stanie wypełnienia struktur wyniesie: liczba tramwajów – 60. i dlatego sumaryczna liczba środków transportu zbiorowego z obu kierunków w stanie wypełnienia struktur. spowoduje uelastycznienie systemu tramwajowego w stosunku do zdeterminowanego powiązania w ciągu al. kontynuowanie rozbudowy tras tramwajowych od pętli Witosa – ul. Jest to równocześnie wariant najkrótszy pod względem potrzeb budowy nowych tras tramwajowych. 4. Zestawienie rycin z prognozami ruchu Potoki kołowe w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan wypełnienia struktur 326 ./1 kierunek]. W dalszym etapie wydłuŜenie trasy z węzła Czerwony Most poprzez trasę w Nowej Chmielnej i Chmielnej domknięcie układu tras tramwajowych do Podwala Przedmiejskiego w Śródmieściu Gdańska. 100 m.1 Maksymalne potoki pasaŜerskie tramwajowe na kierunku WZ od pętli Jabłoniowa do pętli Witosa (i dalej do Śródmieścia) wg zdefiniowanych wariantów tras tramwajowych [pas. poprzez pętlę tramwajową Łódzka i dalej Świętokrzyską i Nową Podmiejską do węzła integracyjnego metropolitalnego Czerwony Most./godz.26 autobusu. liczba autobusów – 10. Ŝe drugie tramwajowe powiązanie dzielnicy Południe. Perony tramwajowoautobusowe węzła przesiadkowego SKM Gdańsk Śródmieście obsługują takŜe trasy tramwajowe i autobusowe dolnego tarasu w kierunku pętli tramwajowych Polski Hak i Stogi. Trasa Świętokrzyska tramwajowych Warszawska Łódzka Podmiejska Witosa PP Wariant a Wariant b Wariant c 1476 1310 1351 1480 1300 1350 1670 2091 2198 1780 1388 1740 634 878 Wnioski: Z analizy powyŜszych wariantów zestawionych w tabeli nr 3.5 km i jest wprowadzone do węzła przesiadkowego Gdańsk Śródmieście o ograniczonej przepustowości.Tabela 3.8. Witosa .1 wynika. NaleŜy podkreślić.

Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 3 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 5 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 3 min. Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min. Drogi Seledynowej Stan perspektywiczny Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych z wybranymi ulicami lokalnymi i ze wszystkimi ulicami lokalnymi Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych ze wszystkimi ulicami lokalnymi i bez ulic lokalnych Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami lokalnymi Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul.Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (bez starej Słowackiego) Stan zdeterminowany Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul. Stan wypełnienia struktur 327 .Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (z Nową Abrahama i bez starej Słowackiego) Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 5 min. Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (z Nową Abrahama i starą Słowackiego) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w centrum Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w centrum Gdańska Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w centrum Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z trasą tramwajową WZ z węzłem Czerwony Most i pętlą Witosa bez pętli Nowa ŚwiętokrzyskaNowa Jabłoniowa Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min.Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2010 Stan 2004 Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2020 Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2030 Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska z Nową Wałową Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska z Nową Wałową Stan 2004 Potoki kołowe w północnej części Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw.Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (bez starej Słowackiego) Stan perspektywiczny Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul.

Porównanie potoków pasaŜerskich na SKM-ie i tramwaju w ciągu al. Gdańskiej Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku bez pętli tramwajowej w Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej (bez węzła Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w centrum Gdańska z pętlą tramwajową Łódzka (bez węzła integracyjnego Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach autobusowych w centrum Gdańska (bez węzła Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych bez pętli Nowa Świętokrzyska. trasach tramwajowych i autobusowych dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min. Obrońców WybrzeŜa . Grunwaldzkiej w centrum Gdańska dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min.Drodze Zielonej – ul. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w ciągu ul.Nowa Jabłoniowa Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant I Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant II Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant III Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant I Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant II Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant III Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant IV Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant IV Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej i Nowej Sikorskiego do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur 328 . Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków pasaŜerskich na trasie SKM-u i tramwajowej w ciągu al. Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków pasaŜerskich na SKM-ie. Grunwaldzkiej dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min.

329 .

330 .

331 .

332 .

333 .

334 .

335 .

336 .

337 .

338 .

339 .

340 .

341 .

342 .

343 .

344 .

345 .

346 .

347 .

348 .

349 .

350 .

351 .

352 .

353 .

354 .

355 .

356 .

357 .

358 .

359 .

360 .

361 .

362 .

363 .

364 .

365 .

366 .

367 .

368 .

369 .

370 .

371 .

372 .

373 .

374 .

375 .

376 .

377 .

378 .

379 .

380 .

381 .

382 .

383 .

384 .

385 .

386 .

387 .

388 .

389 .

390 .

391 .

392 .

393 .

394 .

395 .

396 .

397 .

398 .

399 .

400 .

401 .

402 .

403 .

404 .

405 .

406 .

Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 57062 1240 0 0 0 790 560 528 367 0 0 0 0 652 598 833 308 2150 0 0 0 5500 0 0 137 0 0 1291 0 0 719 0 0 0 0 ogółem w usługach GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 448035 10278 545 4898 3735 2082 6337 5563 7179 7530 10005 5 2008 10408 2535 3736 1272 3851 7182 759 3163 2022 5 9269 5307 317 276 7037 4591 1739 2393 10 1370 0 474 182358 1527 554 663 740 356 1055 905 794 3428 835 100 1650 1856 1449 833 1410 765 2011 1381 947 2252 639 1106 1045 86 839 953 2532 953 3270 1451 2776 5828 1662 130798 1244 457 512 575 319 840 757 662 2715 720 100 1368 1602 1362 610 1062 331 1734 585 825 1836 214 801 641 77 825 856 2468 581 1624 937 369 208 1639 407 .5.stan zdeterminowany Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan perspektywiczny Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan wypełnienia struktur Tab. Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza . Zmienne objaśniające modelu matematycznego Gdańska Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − stan istniejący na 2005r. 1 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − stan istniejący ( 2005r).

0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 3873 9875 9457 5946 433 3252 8788 6441 5057 2330 2353 5891 4968 693 646 8561 4276 517 6096 3445 157 3710 6346 1323 3868 1489 4496 5548 6429 255 1017 922 6788 6893 5511 3671 1413 4780 1754 468 3092 14930 7240 5226 3147 2386 0 0 0 0 3 345 0 863 0 0 0 1118 2642 0 1369 0 0 2989 0 0 796 1980 1128 380 11920 0 2976 0 0 562 0 0 0 0 0 0 200 2828 480 1141 464 2206 831 324 0 700 740 0 0 526 0 0 0 0 0 0 896 2169 2024 1531 777 852 3574 1542 990 890 422 1349 1631 1500 444 5693 2659 1269 3243 4003 122 7018 692 231 921 132 950 353 823 67 4915 4880 11505 9090 2755 2135 1660 1185 330 2695 855 2352 1190 1365 774 365 717 0 451 830 2 814 1527 1760 695 633 323 2331 939 911 699 367 900 1191 1009 338 4931 2001 1125 2162 3375 110 6865 590 124 822 111 829 271 729 13 4634 4628 6564 8064 1699 2040 1397 1042 303 1168 777 1795 994 1062 686 266 569 0 365 654 2 408 .

1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 7 702 4629 5781 7461 1704 500 507 1052 61 220 2922 882 1711 3864 944 2620 218 4351 9832 10311 5558 12407 362 1075 533 7402 1117 524 0 285 1578 37 45 337 0 622 313 1049 726 4616 3659 5 88 521 0 0 297 3118 354 216 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 967 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566 388 538 709 373 570 1929 674 895 1056 1040 1510 296 618 120 2988 10 385 1061 1039 635 1039 654 435 132 647 12 337 0 683 277 262 0 68 0 91 45 128 185 1462 678 477 1 136 0 350 223 273 132 12 0 701 320 432 441 118 282 830 600 451 802 812 419 237 505 109 2316 7 339 867 846 511 878 283 337 90 514 9 253 0 303 164 9 0 41 0 80 34 102 125 1180 399 466 1 52 0 350 79 208 57 9 409 .

stan zdeterminowany Rejon transportowy Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 58239 1318 0 0 0 0 0 502 349 0 0 0 0 619 568 791 298 2300 720 Miejsca pracy ogółem 188513 1493 542 648 724 348 1032 885 866 3424 817 98 1614 1815 1425 814 1401 748 1997 w usługach 139096 1264 457 522 589 318 856 757 759 2845 720 97 1388 1602 1354 630 1120 401 1772 Ludność GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 444666 8227 1724 4306 3317 1850 5751 5274 7077 7076 8255 3 1663 7792 2038 3382 733 3442 6408 410 .2 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza .2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 1131 744 6 4942 330 148 0 69 1142 483 797 1046 240 469 37 1837 481 2255 140 0 201 110 415 209 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 628 26 1178 83 11 25 183 420 144 287 87 110 2360 486 120 104 598 268 0 5 4 260 212 0 85 612 1 805 34 8 25 13 328 33 209 28 12 600 158 83 40 573 68 0 4 3 251 203 0 Tab.

0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 622 3179 1702 3 7504 3600 265 193 5040 3620 1398 1871 0 1135 0 462 3043 8000 8127 5177 280 2602 7779 6333 4785 1812 2153 5125 5178 657 605 7875 4057 391 5310 3018 163 2932 5082 2361 7304 1620 4106 4599 5229 525 713 761 7828 7504 4381 0 0 8290 0 0 130 0 0 1226 0 0 683 0 0 0 0 328 0 820 0 0 0 1062 2426 0 1301 0 0 2883 0 0 756 1966 1072 361 12150 0 3000 0 0 534 0 0 0 0 0 0 250 2474 480 1109 1373 926 2683 929 1106 1063 121 821 932 2476 1113 3294 1478 2714 5700 1625 932 2122 1970 1573 771 844 3515 1508 968 870 413 1291 1575 1467 671 5628 2802 1249 3186 3955 125 7147 677 319 1013 285 937 345 825 65 4921 5030 11934 9090 2871 732 825 2348 588 831 693 113 809 854 2424 661 1644 957 389 228 1606 865 1527 1750 821 647 357 2435 979 904 709 367 925 1221 1069 585 5011 2267 1133 2320 3445 115 7019 590 233 933 267 839 271 749 13 4670 4808 7123 8264 1975 411 .

1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 3302 1432 6138 1833 762 2713 13897 5496 4704 3357 2257 0 0 0 0 0 3 480 3670 4220 5583 1298 395 450 666 40 144 2924 703 1185 2919 821 2449 173 3028 6808 10989 5771 14201 778 3065 2827 12172 9133 2171 2189 1084 3988 651 271 3056 441 2073 789 308 0 800 703 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2176 1660 1447 330 2904 909 2300 1164 1335 757 365 702 71 1065 812 121 483 1532 380 527 693 365 558 2206 845 876 1160 1040 1651 290 605 118 2922 9 376 1038 1033 679 1037 639 425 243 633 57 390 0 828 318 296 0 106 2091 1427 1314 303 1313 831 1825 1004 1062 684 272 573 68 365 654 121 472 701 320 432 441 118 282 830 785 451 802 832 551 237 505 108 2346 7 339 867 867 579 903 283 337 209 514 54 322 0 503 222 59 0 84 412 .

2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 0 741 358 885 766 4690 4074 0 77 512 3 0 393 3762 729 454 2092 4727 1430 4888 1404 116 0 891 1116 589 907 981 131 317 32 1334 900 1174 94 0 481 212 726 106 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 44 125 181 1430 663 467 208 357 0 380 410 279 225 20 145 670 26 1172 96 86 44 236 411 141 281 85 434 2352 759 118 101 658 582 0 5 20 574 228 0 0 80 34 102 125 1180 399 457 203 206 0 370 79 218 153 16 91 657 1 849 52 68 44 77 333 45 215 36 12 600 158 83 40 625 88 0 4 19 551 203 0 413 .

Tab. 3 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan perspektywiczny Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 58381 1361 0 0 0 0 0 433 301 0 0 0 0 535 490 683 271 2500 890 0 0 10320 0 0 112 0 0 1059 0 0 590 0 0 0 0 283 0 708 0 0 0 917 2204 0 ogółem 200822 1426 517 619 691 333 985 846 1010 3417 780 93 1541 1733 1375 778 1384 714 1969 1355 884 3544 1509 1105 1100 191 784 890 2365 1434 3342 1531 2592 5443 1552 1003 2026 1861 1658 759 829 3396 1440 924 w usługach 155690 1304 457 542 617 316 888 757 953 3105 720 91 1428 1602 1338 670 1236 541 1848 1026 825 3372 1336 891 797 185 777 850 2336 821 1684 997 429 268 1540 967 1527 1730 1073 675 425 2643 1059 890 GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 431215 6640 1754 3478 2696 1498 4666 4257 6273 6009 6662 1441 1355 6289 1659 2736 536 2783 5192 496 2649 1391 3 6851 3072 242 251 4071 2931 1159 1438 0 780 0 381 2456 6458 6560 4178 206 2280 6285 5144 3869 414 .

0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1473 1751 4164 4205 544 489 6380 3275 319 4272 2461 133 3701 4125 1993 7538 1620 3477 4019 4221 431 723 1064 10308 7039 6133 2891 1262 8024 1585 7741 2548 11635 4633 3889 2726 1940 0 0 0 0 0 3 304 2967 3408 4612 1084 321 318 540 1123 0 0 2530 0 0 653 1930 925 312 12600 0 3200 0 0 461 0 0 0 0 0 0 300 2190 480 1014 380 1899 681 266 0 1000 607 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 0 0 831 394 1175 1463 1401 1125 5498 3086 1210 3073 3859 131 7405 647 496 1196 589 911 330 829 62 4933 5330 12792 9090 3103 2258 1660 1971 330 3322 1017 2197 1112 1275 723 365 670 213 2293 775 358 1450 1463 363 503 662 348 533 2761 1187 729 367 975 1281 1189 1079 5171 2799 1149 2636 3585 125 7327 590 451 1155 579 859 271 789 13 4742 5168 8241 8664 2527 2193 1487 1858 303 1603 939 1885 1024 1062 680 284 581 204 365 654 358 1416 701 320 432 441 118 282 830 1155 415 .

1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 33 118 2869 569 1001 2376 679 1996 143 2444 5507 9591 5036 11477 853 3534 4623 13670 15133 4232 2691 880 8496 2255 1156 2482 0 672 755 999 766 4351 3685 0 64 570 3 0 867 3801 1241 1259 2201 6652 2152 5456 2275 96 0 2734 942 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 1368 1040 1933 277 577 112 2790 9 360 991 1021 766 1031 611 406 466 605 146 497 0 1118 398 365 0 181 0 85 42 119 173 1365 633 446 620 799 0 440 784 291 411 35 138 755 24 1158 121 236 83 342 393 451 802 872 815 237 505 106 2406 7 339 867 909 715 953 283 337 447 514 144 460 0 903 338 159 0 170 0 80 34 102 125 1180 399 439 607 514 0 410 79 238 345 30 103 747 1 937 88 188 82 206 343 416 .

4 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan wypełnienia struktur Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych ogółem w usługach GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 414666 5700 1511 2987 2323 1288 4018 3655 5385 5167 5719 1237 1169 5399 1431 2353 462 2392 4469 428 2283 1202 2 5902 2672 58147 1343 0 0 0 0 0 412 286 0 0 0 0 509 466 650 262 2500 900 0 0 10510 0 0 107 213131 1359 493 590 658 317 939 806 1154 3411 744 89 1468 1652 1326 741 1367 681 1942 1337 843 4405 2089 1104 1138 172284 1344 457 562 645 314 920 757 1147 3365 720 85 1468 1602 1322 710 1352 681 1924 1320 825 4396 2084 951 901 417 .2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 511 833 811 236 288 98 1258 750 1036 123 0 760 667 974 88 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 268 81 1082 2336 1306 112 97 779 1210 0 5 52 1203 260 0 69 227 52 12 600 158 83 40 729 128 0 4 51 1151 203 0 Tab.

0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 229 216 3496 2584 1001 1235 0 670 0 331 2108 5545 5631 3587 2169 1966 5158 4432 3325 1270 1511 3587 3622 474 420 5488 2812 275 3684 2124 114 3184 3552 1734 6472 1398 2996 3456 3623 373 621 859 9878 5578 5266 2506 1084 7307 1360 9175 2191 0 0 1007 0 0 561 0 0 0 0 269 0 673 0 0 0 872 2135 0 1068 0 0 2421 0 0 621 1918 880 296 13200 0 3200 0 0 438 0 0 0 0 0 0 300 2103 480 984 362 1845 648 253 0 1000 260 747 848 2253 1756 3390 1584 2470 5187 1479 1075 1931 1752 1743 747 814 3277 1372 881 792 376 1060 1351 1335 1579 5367 3371 1170 2959 3763 138 7662 616 672 1379 894 885 314 833 59 4945 5630 13650 9090 3335 2340 1660 2495 330 3740 1125 257 745 846 2248 981 1724 1037 469 308 1474 1070 1527 1710 1325 703 493 2851 1139 876 749 367 1025 1341 1309 1573 5331 3331 1165 2952 3725 135 7635 590 669 1377 891 879 271 829 13 4814 5528 9359 9064 3079 2295 1547 2402 303 1893 1047 418 .

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 10021 3998 3368 2348 1673 0 0 0 0 0 2 261 2550 2929 4067 959 277 231 469 29 102 2487 490 864 2115 591 1723 124 2098 4734 8243 4337 9863 2197 3067 3992 11778 12995 3646 2315 757 10334 3277 6016 2140 0 1513 1589 1330 858 3789 577 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 0 0 0 0 0 0 0 754 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 1059 1215 689 365 639 355 3521 739 595 2416 1394 346 479 631 332 508 3317 1528 797 1576 1040 2215 264 550 107 2659 8 343 944 1009 853 1025 582 387 689 576 235 604 0 1408 479 433 0 256 0 81 40 114 164 1301 1945 1044 1062 676 296 589 340 365 654 595 2360 701 320 432 441 118 282 830 1525 451 802 912 1079 237 505 104 2466 7 339 867 951 851 1003 283 337 685 514 234 598 0 1303 454 259 0 256 0 80 34 102 125 1180 419 .

2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 3784 0 56 934 2 0 1309 3603 1415 2047 3121 6544 2223 7237 7402 2664 0 7274 819 464 743 705 445 288 193 1082 655 1037 107 0 2231 1781 1011 77 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 425 1033 1241 0 500 1158 303 598 51 132 839 23 1145 146 386 122 447 374 128 255 77 1729 2321 1853 107 92 900 1838 0 4 84 1831 293 0 399 421 1011 822 0 450 79 258 537 44 115 837 1 1025 124 308 120 335 353 93 239 68 12 600 158 83 40 833 168 0 4 83 1751 203 0 420 .

Uniwersytet Gdański – skrypty uczelniane. Ciechanowski M.. Urząd Statystyczny w Gdańsku. Podręcznik rewitalizacji. Jankowski M. Arkady. Gdańsk 2000. Labenz J. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i mioceńskich strefy krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego na odcinku Gdynia Pruszcz Gdański. Gdańsk 2005.. Studium wykonalności.1972–1973. 26.o. Studium krajobrazowo-konserwatorskie rejon ul. Geografia 16. Warszawa 1969. 3. 29. Jacobs Warszawa.. Naukowe Scholar. 22. 7. Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych. Lechman G. Ekofizjografia Gdańska. Korzeniewski J. [w:] Gdańsk – pomnik historii. Kuliński J. Sopot 1971. nr 3.. 1998. Środowisko geograficzne Trójmiasta. Wydział Ochrony Środowiska PUW. Gdańsk 2001. Zieliński S. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. BIBLIOGRAFIA 1. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Trapp J. Wykorzystanie potencjału śródmiejskich akwenów do róŜnorodnych form regionalnej turystyki wodnej.S. Przedsiębiorstwo Geologiczne. Biblioteka Urbanisty. „Teka gdańska”. Pomorskie Studia Regionalne. Warszawa 2002. 8. Rejony ograniczeń budowlanych Twierdzy Gdańskiej w wiekach XIX i XX. gmina miejska Gdańsk. 11. Gdańsk 2000. 25. Pomorskie studia regionalne.. Szczepański M. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Regionalny Ośrodek Studiów Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku.. Materiały Ministerstwa Środowiska dotyczące obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” publikowane na stronach internetowych ministerstwa. Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk z lat 1998–2006. Wyszkowski A.. dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Studium i dokumentacja powołania 23 uŜytków ekologicznych w Gdańsku. Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2005 roku.VII. Warszawa 2003. Lorens P. Gdańsk 2001. Zeszyty Naukowe Wydziały BiNoZ. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych śuław i Mierzei Wiślanej. Sopot 2001. Biblioteka Urbanisty. Kształtowanie terenów zieleni. 17. Gdańsk Zielone Miasto. Gdańsk 2003. Mapa terenów spokojnych gminy Gdańsk. Studium wykonalności.. Gdańsk 2002. Lorek M. 32. Lorens P. Sulikowski G.. Państwowy Instytut Geologiczny. Gdańsk 2000. s. 16. 14. Niemirski W. Plan zagospodarowania województwa pomorskiego. i zespół. Gdańsk 2004.. red. „Proeko”.. red. Klimat aglomeracji gdańskiej. Warszawa 2005. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 9. Gdańsk 2006. 2. Gdańsk 1998. oddział w Gdańsku. Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej.. 19.. 28. Wyd. Inwentaryzacja wód powierzchniowych i określenie zasięgu ich zlewni w granicach miasta Gdańska... 4. Buliński M. Lidzbarski M. red. Bazowa mapa zanieczyszczeń gleb na terenie miasta Gdańska. Gdańsk 1997. Gdańsk 2003. 421 .. IBW PAN Gdańsk... Cielątkowska R. 13. 23. Domy robotnicze Trójmiasta – dokumentacja naukowo historyczna.. Przykłady z regionu gdańskiego. Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych „PROEKO”. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. red.. 12. Gdańsk 2002. grant KBN 7 TO7 F 001 17... Państwowy Instytut Geologiczny. Bralczyk M. Pomorski Park Energii Odnawialnej. Gdańsk 2005..P. Czochański J. Gdańsk 2004. Szukalski J. 18. Oddział Geologii Morza. Pankau F. Warszawa 2006. 24. Gdańsk 1997. P. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. 5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Koncepcja projektu. Przewoźniak M.. Kolonia Postęp na Biskupiej Górce w Gdańsku. 6. Hydroprojekt sp. 31.A. Biskup K. IMiGW Gdynia. Gdańsk 2002. Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Architektura socjalna XX-lecia międzywojennego w Gdańsku. Nurek T. Model rozrządu wód węzła gdańskiego dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Martwej Wisły (śuławy Gdańskie i miasto Gdańsk). Biuro Rozwoju Gdańska. 21.. Domańska H.. 10. Warszawa 1973. Prezydent Miasta Gdańska.. 30. 20. Jałowiecki B. Laboratorium pomiarowo-badawcze STANDARD. Gdańsk 1987. Szwankowska B.. Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa Gdańsk. red. Mamuszka F. Gdańsk jego dzieje i kultura. Pracownie Konserwacji Zabytków.. 115–121. GTZ Gmbh przy współpracy Instytut für Wohnen und Umwelt Darmstadt. z o. Gdański projekt wodno-ściekowy. Załuski D. Gdańsk 2005. Karbowski G.. Zespół Dziedzictwa Kulturowego. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Arkady. Hydroprojekt w Gdańsku. Operat przyrodniczy do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Trójmiejskiej. 27. 15.

System zarządzania przestrzenią miasta. 422 . Gdańsk 2005. uchwała Rady Miasta nr XXXIII/1011/04 z 22 grudnia 2004. Lechman G. BRG. Studium moŜliwości rewitalizacji przestrzennej kwartałów zabudowy i przestrzeni publicznej obszaru Dolnego Miasta w Gdańsku. sprawozdanie techniczne (rzeczowe) za rok 2006. 53. Matczak R. Gdańsk 2004. red.33. Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – lokalny program rewitalizacji. 48. Biuro Rozwoju Wrocławia. Raport końcowy. Warszawa 2004. Gdańsk 2001. 36.. materiały PIG. Zarząd Miasta Gdańska. Uchwała nr XLVII/1415/2002 RMG z 26 marca 2002 r. 43. Sulikowski G.. Program inwestycyjny „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gdańska od wód ze zlewni Kanału Raduni”. Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło. 38. red. Gdańskie Melioracje sp. Propozycje optymalnej sieci obszarów „Natura 2000” w Polsce. maszynopis. Pomorskie studia regionalne.. Gdańsk 2006. Projektowanie zrównowaŜone w architekturze.. energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska. Urząd Statystyczny w Gdańsku. Gdańsk 2004. Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020. Gdańsk 2002. 34. Gdańsk 1998. 50. rozporządzenie MGiP. Gdańsk 2006. Gdańsk 2005. „Geoprojekt”. Gdańsk 1999. 49. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”. Przedsiębiorstwo WdroŜeń Technicznych „Geotest” sp. 42. Saur Neptun Gdańsk. 35. BRG. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”. Uzupełnienie zintegrowanego programu rozwoju regionalnego na lata 2004–2006. 40. Z o. 51. Strategia rozwoju Gdańska do roku 2015.o. 55. Gdańsk 2003–2006. ocena realizacji inwestycji. Lorens P. 41. Gdańsk 2005. Wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagroŜeń masowymi ruchami ziemi. Projekty SEAREG i ASTRA.o.. rozporządzenie MGiP. Baranowski A. Gdańsk 2002. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego na lata 2004–2006.. w sprawie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2002–2010. Zmiany na regionalnym rynku pracy związane z przemianami demograficznymi. Gdańsk 2005. Energoprojekt Katowice. Warszawa 2004. Pankau F. Wrocław 2006. Roczniki statystyczne województwa pomorskiego za lata 2000–2005. Warszawa 2004. Program zrównowaŜonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska. 47. 46. red Lorens P. Program Operacyjny Rewitalizacji Kwartału Grodzisko. Shadow List. Gdańsk 1972. Strategia rozwiązywania problemów społecznych do roku 2015. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Wrocławia.. red. Pomorskie studia regionalne. 39. Oddział Geologii Morza w Gdańsku. 52. Prace problemowe środowiska przyrodniczego miasta Gdańska. 54. z o. 37. 44.. 45.

WAśNIEJSZE OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO • WODY MORSKIE • RZEKI • JEZIORA • PARKI NARODOWE • PARKI KRAJOBRAZOWE • OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • LASY POZOSTAŁE • REJONY TURYSTYCZNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I REGIONALNYM • OŚRODKI TURYSTYCZNE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • ZABYTKOWE OBIEKTY I ZESPOŁY HISTORYCZNO-URBANISTYCZNE O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ • POWIĄZANIA Z REGIONALNYM UKŁADEM OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO OGÓLNOMIEJSKIEGO SYSTEMU TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE (OSTAB) • OBSZARY OBJĘTE EUROPEJSKĄ SIECIĄ EKOLOGICZNĄ „NATURA 2000” ELEMENTY SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH • AUTOSTRADA – W TRAKCIE REALIZACJI • DROGI KRAJOWE • DROGI WOJEWÓDZKIE • DROGI POWIATOWE • LINIE KOLEJOWE • WĘZŁY INTEGRACYJNE MIĘDZYNARODOWE • PORTY MORSKIE • TERMINALE PROMOWE 423 . PRZEMYSŁOWE.VIII. SKŁADÓW. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE Skala 1 : 200 000 GRANICE • GRANICE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO • GRANICE POWIATÓW • GRANICE GMIN • GRANICA ADMINISTRACYJNA GDAŃSKA ELEMENTY STRUKTUR URBANISTYCZNYCH • GRANICA GDAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (GOM) • AGLOMERACJA GDAŃSKA • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • SIEDZIBA WOJEWÓDZTWA • OŚRODKI USŁUGOWE O ZNACZENIU REGIONALNYM • OŚRODKI POWIATOWE SUBREGIONALNE • OŚRODKI POWIATOWE POZOSTAŁE • OŚRODKI GMINNE • INNE KONCENTRACJE USŁUG WYBRANE ELEMENTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO • NOWE DZIELNICE MIESZKANIOWO-USŁUGOWE • KONCENTRACJE PORTOWO-PRZEMYSŁOWE. RYSUNKI STUDIUM (POZA TEKSTEM) 1. BAZ • KONCENTRACJE NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO • WYBRANE OBIEKTY KULTURY • OŚRODEK TELEWIZJI REGIONALNEJ • OŚRODKI PIELGRZYMKOWE.

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Skala 1 : 10 000 GRANICE I OBSZARY ADMINISTRACYJNE • GRANICE MIASTA GDAŃSKA – GRANICE STUDIUM • GRANICE GMIN SĄSIEDNICH • GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE STREF OCHRONNYCH TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICA PORTU MORSKIEGO • GRANICA PASA TECHNICZNEGO BRZEGU MORSKIEGO • GRANICA PASA OCHRONNEGO BRZEGU MORSKIEGO • GRANICE PRZYSTANI RYBACKICH • OBSZAR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH PRZYRODA – FORMY OCHRONY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA • GRANICE REZERWATÓW • GRANICA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OTULINY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICE OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • GRANICE OBSZARÓW „NATURA 2000” • POMNIKI PRZYRODY • UśYTKI EKOLOGICZNE • GRANICE ZESPOŁÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH • OBSZAR MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • SĄSIEDZTWO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO INNE ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • PLAśE • ZIELEŃ MIEJSKA. W TYM PARKI I CMENTARZE • OGRODY DZIAŁKOWE • POZOSTAŁE UśYTKI ROLNE • INNE OBSZARY BIOLOGICZNIE CZYNNE – ZIELEŃ NIEURZĄDZONA.• • • • • PRZYSTANIE JACHTOWE MORSKIE BAZY WINDSURFINGU LINIE POŁĄCZEŃ PROMOWYCH LOTNISKA TRASY LOTÓW ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • RADIOLINIE • LINIE ELEKTROENERGETYCZNE (400 kV i 220 kV) • SKŁADOWISKA ODPADÓW • SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH WYMAGAJĄCE LIKWIDACJI • PONADLOKALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW • ROPOCIĄG • GAZOCIĄG 2. ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA INNYM FUNKCJOM • TERENY ROLNICZE NIEMAJĄCE ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA NA CELE NIEROLNICZE I KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO JEJ UZYSKANIA 424 .

W TYM ZALICZONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (LPR) • TERENY LOTNISKA • ZAINWESTOWANIE PORTOWE • TERENY W TRAKCIE PRZEKSZTAŁCEŃ • TERENY WYBRANYCH DRÓG I ULIC KOMUNIKACJA • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WYBRANE ULICE LOKALNE • TRASY TRAMWAJOWE • DWORCE. ULICE I PLACE • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI MIESZKANIOWEJ – ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MAŁE DOMY MIESZKALNE • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI MIESZKANIOWEJ – ZABUDOWA WIELORODZINNA POWYśEJ 4 MIESZKAŃ • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI USŁUGOWEJ • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEJ • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KOLEJOWE • GRANICE TERENÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI. PRZYSTANKI SKM • KOLEJ • WYBRANE SKRZYśOWANIA I WĘZŁY ZAGROśENIA I OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE • GŁÓWNE EMITORY ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA • OBSZARY I OBIEKTY SZCZEGÓLNEJ DEWASTACJI KRAJOBRAZU • STREFY UCIĄśLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ OD KOMUNIKACJI • STREFY OGRANICZEŃ OD ISTNIEJĄCYCH LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA • ŹRÓDŁA ZAGROśEŃ SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI I NIEBEZPIECZNYMI 425 .ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO • OBSZAR POMNIKA HISTORII • OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • STREFY ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY ZACHOWANYCH ELEMENTÓW HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ • OBSZARY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OBIEKTY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OŚRODKI PIELGRZYMEK RELIGIJNYCH • FRONTY WODNE (NA WODZIE) • CIĄGI WIDOKOWE • PUNKTY I OTWARCIA WIDOKOWE • DOMINANTY • MIEJSCA EKSPOZYCJI PANORAM • OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO śUŁAWY • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO KRAWĘDŹ WYSOCZYZNY WALORY I OGRANICZENIA TERENÓW ZABUDOWANYCH • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • INNE WYBRANE OŚRODKI USŁUGOWE • WIĘKSZE TERENY INWESTYCYJNE W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO ZAINWESTOWANIA • ZNACZĄCE PRZESTRZENIE PUBLICZNE.

• • • • • • • • • • ZASIĘG POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I NATURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USYTUOWANIA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Skala 1 : 10 000 GRANICE I OBSZARY ADMINISTRACYJNE • GRANICE MIASTA GDAŃSKA – GRANICE STUDIUM • GRANICE GMIN SĄSIEDNICH • GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE STREF OCHRONNYCH TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE DZIELNIC • GRANICE JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH • OBSZAR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH 426 . LECHA WAŁĘSY STREFY OCHRONY ŚCISŁEJ UJĘĆ WODY STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY GRANICE GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH GRANICE OBSZARÓW OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA OBSZARY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROśENIA POWODZIĄ ZBIORNIKI RETENCYJNE GRANICE TERENÓW ODWADNIANYCH MECHANICZNIE WAŁY I URZĄDZENIA PRZECIWPOWODZIOWE TERENY POTENCJALNYCH ZAGROśEŃ OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 3. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Skala 1 : 25000 OZNACZENIA • OBSZAR POMNIKA HISTORII • OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBIEKTY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OBSZARY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • STREFY ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY ZACHOWANYCH ELEMENTÓW HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ • STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI • ZESPOŁY URBANISTYCZNE • ZESPOŁY RURALISTYCZNE • PARKI I CMENTARZE • ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE I FOLWARKI • ZESPOŁY HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO • ZESPOŁY PRZEMYSŁOWE I OBIEKTY INFRASTRUKTURY • ZESPOŁY MILITARNE 4.

W TYM KOMUNIKACJI ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ. W TYM PARKI I CMENTARZE • OGRODY DZIAŁKOWE • TERENY WOJSKOWE PRZYRODA – FORMY OCHRONY FORMY OCHRONY • GRANICA REZERWATU • GRANICA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • GRANICA OBSZARU „NATURA 2000” • POMNIK PRZYRODY • UśYTEK EKOLOGICZNY • GRANICA ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OTULINY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO INNE FORMY • OBIEKTY LUB OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO POSTULOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ • PARKI MIEJSKIE • OBSZAR MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • SĄSIEDZTWO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB • CIĄGI ŁĄCZĄCE OSTAB OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO – OBSZARY I OBIEKTY O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM • OBSZARY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBSZARY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • OBIEKTY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • GRANICE OBSZARÓW PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI WALORY KRAJOBRAZOWO-KULTUROWE • PUNKTY WIDOKOWE • DOMINANTY • MIEJSCA EKSPOZYCJI PANORAM • OŚRODKI PIELGRZYMEK RELIGIJNYCH • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO • ELEMENT KRAJOBRAZU OTWARTEGO – KRAWĘDŹ WYSOCZYZNY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • FRONTY WODNE • CIĄGI WIDOKOWE • OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE PLANOWANE: • FRONTY WODNE • CIĄGI WIDOKOWE 427 . ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA INNYM FUNKCJOM • LASY • ZABUDOWA MIESZKANIOWA • ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA • ZABUDOWA USŁUGOWA • ZABUDOWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA • URZĄDZENIA OBSŁUGI MIASTA.PRZEWIDYWANY KIERUNEK ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ I PRZEZNACZENIU TERENÓW – DOMINUJĄCE: • WODY POWIERZCHNIOWE • PLAśE • UśYTKI ROLNE • INNE OBSZARY BIOLOGICZNIE CZYNNE – ZIELEŃ NIEURZĄDZONA.

GAZOWE. CIEPŁOWNICZE ORAZ LINIE KABLOWE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • KORYTA WÓD PŁYNĄCYCH OTWARTE I ZAMKNIĘTE ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • SKŁADOWISKO ODPADÓW – SZADÓŁKI • UJĘCIA WODY PITNEJ • REZERWOWE UJĘCIA WODY PITNEJ • ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ZBIORNIKI RETENCYJNE • STACJE TRANSFORMATOROWE – GPZ • ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE • STACJE REDUKCYJNE GAZU • CMENTARZE • CMENTARZE DLA ZWIERZĄT • WIELKOŚREDNICOWE PRZEWODY WODOCIĄGOWE. KANALIZACYJNE.• OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE HIERARCHIA OŚRODKÓW I TERENÓW USŁUGOWYCH • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI DZIELNICOWE • OŚRODKI WSPOMAGAJĄCE OŚRODEK DZIELNICOWY • OŚRODKI PONADOSIEDLOWE IDENTYFIKACJA OBSZARÓW • GRANICE LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ • GRANICE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM TOśSAME Z GRANICĄ MIASTA GDAŃSKA • GRANICE OBSZARÓW PROBLEMOWYCH • OBSZARY ZDEGRADOWANE DO REKULTYWACJI • GRANICE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI STOSUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • STREFY OCHRONY ŚCISŁEJ UJĘĆ WODY • STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY • GRANICE ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH URZĄDZENIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ PLANOWANE: • UJĘCIA WODY PITNEJ • ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ZBIORNIKI RETENCYJNE • STACJE TRANSFORMATOROWE – GPZ • ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE • STACJE REDUKCYJNE GAZU • CMENTARZE • WIELKOŚREDNICOWE PRZEWODY WODOCIĄGOWE. KANALIZACYJNE. GAZOWE. CIEPŁOWNICZE ORAZ LINIE KABLOWE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • KORYTA WÓD PŁYNĄCYCH OTWARTE I ZAMKNIĘTE KOMUNIKACJA • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WYBRANE ULICE LOKALNE • TRASY TRAMWAJOWE • WĘZŁY INTEGRACYJNE 428 .

SYSTEM TRANSPORTOWY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • AUTOSTRADY • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE GŁÓWNE 2 x 2 LUB 1 x 4 • ULICE GŁÓWNE 2 x 2 Z TRAMWAJEM • ULICE GŁÓWNE 1 X 2 • ULICE GŁÓWNE 1 X 2 Z TRAMWAJEM • ULICE ZBIORCZE 2 x 2 LUB 1 x 4 • ULICE ZBIORCZE 2 x 2 Z TRAMWAJEM • ULICE ZBIORCZE • ULICE ZBIORCZE Z TRAMWAJEM • WYBRANE INNE ULICE • WYBRANE ULICE LOKALNE Z TRAMWAJEM • TRAMWAJ • KOLEJ • TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY • SKM • KOLEJ SUPERSZYBKA • PĘTLE TRAMWAJOWE • WĘZŁY DROGOWE (BEZKOLIZYJNE) 429 . OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Skala 1 : 25000 OZNACZENIA • OBSZARY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY DO UMIESZCZENIA NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO UNESCO • OBSZARY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • OBIEKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ 6.• • • • • • • • • • • • KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM WYBRANE SKRZYśOWANIA I WĘZŁY ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE GRANICE STREFY PARKINGOWEJ A GRANICE STREFY PARKINGOWEJ B MIĘDZYNARODOWE TRASY ROWEROWE PORT LOTNICZY PORTY MORSKIE PRZEPRAWA PROMOWA TERMINALE PASAśERSKIE I PROMOWE PRZYSTANIE PRZYBRZEśNEJ śEGLUGI PASAśERSKIEJ 5.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE. STACJE UZDATNIANIA • WYŁĄCZONE UJĘCIA WODY • PLANOWANE UJĘCIA WODY • GRANICE STREF OCHRONY POŚREDNIEJ CZYNNYCH UJĘĆ WODY • GRANICE STREF OCHRONY POŚREDNIEJ – REJON I CZYNNYCH UJĘĆ WODY • GRANICE STREF OCHRONY ŚCISŁEJ CZYNNYCH UJĘĆ WODY • ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI WODY PITNEJ • PLANOWANE ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ISTNIEJĄCE POMPOWNIE WODY • PLANOWANE POMPOWNIE WODY • ISTNIEJĄCE MAGISTRALE WODOCIĄGOWE • PLANOWANE MAGISTRALE WODOCIĄGOWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW • ISTNIEJĄCE KOLEKTORY KANALIZACJI SANITARNEJ • ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ • PLANOWANE KOLEKTORY KANALIZACJI SANITARNEJ • PLANOWANE RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ • ISTNIEJĄCE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW • PLANOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I REGULACJA STOSUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH • PLANOWANE KANAŁY 430 . GOSPODARKA ODPADAMI – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 ZAOPATRZENIE W WODĘ • GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH • CZYNNE UJĘCIA WODY.• • • • • • • • • • • • • • • • • • WĘZŁY ULICZNE (MIEJSKIE) WYBRANE SKRZYśOWANIA PARKINGI STRATEGICZNE GRANICE STREFY PARKINGOWEJ A GRANICE STREFY PARKINGOWEJ B WĘZŁY INTEGRACYJNE KRAJOWE WĘZŁY INTEGRACYJNE METROPOLITALNE WĘZŁY PRZESIADKOWE SKM WAśNIEJSZE WĘZŁY PRZESIADKOWE ULICZNE DWORCE I TERMINALE AUTOBUSOWE ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE ZAJEZDNIE AUTOBUSOWE OBWIEDNIA ŚRÓDMIEŚCIA MIĘDZYNARODOWE TRASY ROWEROWE GŁÓWNE TRASY ROWEROWE ZBIORCZE TRASY ROWEROWE SYSTEM BIKE AND RIDE PARKINGI ROWEROWE 7. SYSTEMY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE.

SYSTEMY ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 ELEKTROENERGETYKA • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 400 kV • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 220 kV • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI • PLANOWANE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • PLANOWANE KABLOWE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • ISTNIEJĄCE GŁÓWNE PUNKTY ZASILANIA – STACJE TRANSFORMATOROWE (GPZ) • PLANOWANE GŁÓWNE PUNKTY ZASILANIA – STACJE TRANSFORMATOROWE (GPZ) • ISTNIEJĄCE ELEKTROCIEPŁOWNIE • PLANOWANE ELEKTROCIEPŁOWNIE GAZOWNICTWO • ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA • PLANOWANE GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA • ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA • PLANOWANE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA • ISTNIEJĄCE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE I STOPNIA • PLANOWANE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE I STOPNIA CIEPŁOWNICTWO • ISTNIEJĄCE MAGISTRALE CIEPŁOWNICZE • PLANOWANE MAGISTRALE CIEPŁOWNICZE 431 .• • • • • • • GRANICE ZLEWNI ISTNIEJĄCE KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PLANOWANE KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJĄCE PRZEPOMPOWNIE ODWADNIAJĄCE PLANOWANE PRZEPOMPOWNIE ODWADNIAJĄCE GRANICE POLDERÓW GRANICA ROZDZIAŁU POLDERÓW NA MIEJSKI I ROLNICZY OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA • WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE • OBSZARY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROśENIA POWODZIĄ • ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI RETENCYJNE • PLANOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE • ISTNIEJĄCE ZRZUTY – KANAŁY ULGI • PLANOWANE ZRZUTY – KANAŁY ULGI • WROTA • ŚLUZY GOSPODARKA ODPADAMI • SKŁADOWISKA ODPADÓW • SKŁADOWISKA ODPADÓW NIECZYNNE POLITYKA PRZESTRZENNA • GRANICA AGLOMERACJI GDAŃSKA DOCELOWA • GRANICA AGLOMERACJI GDAŃSKA DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 8.

) • OBSZARY. GDZIE MIASTO ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 2000 M2 • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 400 M2 DO 2000M2 • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZGODY ODPOWIEDNIEGO ORGANU NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH NA CELE NIELEŚNE • WODY • OSIE ULIC 10. PLANY MIEJSCOWE Skala 1 : 25 000 OBSZARY.2006 r. GDZIE MIASTO ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ PLAN MIEJSCOWY • OBSZARY OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI (STAN NA 31. USŁUGI I PRZEMYSŁ – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA – GRANICE STUDIUM • WODY POWIERZCHNIOWE. MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE • LASY • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WĘZŁY INTEGRACYJNE • KOLEJ • WYDZIELONE TRASY SKM 432 .12.2006 r.• • • ISTNIEJĄCE KOTŁOWNIE O MOCY POWYśEJ 10 MW KOTŁOWNIE O MOCY POWYśEJ 10 MW DO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCE STACJE PODNOSZENIA CIŚNIENIA TELEKOMUNIKACJA • ISTNIEJĄCE STACJE PRZEKAŹNIKOWE RADIOLINII • ISTNIEJĄCE RADIOLINIE WRAZ Z OGRANICZENIAMI WYSOKOŚCI ZABUDOWY TRANSPORT PALIW PŁYNNYCH • ISTNIEJĄCA WIĄZKA RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH • ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI NAFTOWE • PLANOWANE RUROCIĄGI NAFTOWE 9.12.) • OBSZARY OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI W TRAKCIE SPORZĄDZANIA (STAN NA 31.

WYSOKĄ TECHNOLOGIĄ. PARKI NAUKOWOTECHNOLOGICZNE 11. OBSZARY PROBLEMOWE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA POLITYKI REHABILITACJI: • GRANICE OBSZARÓW DO REHABILITACJI 433 . BAZY. GOSPODARKA MORSKA • GRANICA ADMINISTRACYJNA PORTU • TERENY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE PORTU • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEJ.• TERENY MIESZKANIOWE. LECHA WAŁĘSY • ZESPOŁY I OBIEKTY ZWIĄZANE Z TZW. W TYM: – TERENY PRZEMYSŁU PORTOWEGO I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANYCH LOKALIZACYJNIE Z PORTEM MORSKIM LUB DOSTĘPEM DO AKWENU I TORU WODNEGO – TERENY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCYCH ŁATWEGO DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW TRANSPORTOWYCH LOKALIZACJA WYRÓśNIONYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA • NOWE TERMINALE PORTOWE • ZESPOŁY I OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE ZWIĄZANE Z PORTEM MORSKIM • ZESPOŁY I OBIEKTY PRZEMYSŁOWE ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO AKWENU • CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE. SKŁADY. MIESZKANIOWO-USŁUGOWE USŁUGI • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI USŁUGOWEJ • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 2000 M2 • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 400 M2 DO 2000 M2 • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ROZWÓJ CENTRALNEGO PASMA USŁUGOWEGO • DOCELOWY OBSZAR ZACHODNIEGO PASMA HANDLOWO-USŁUGOWEGO LOKALIZACJA WYRÓśNIONYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA HIERARCHIA OŚRODKÓW USŁUGOWYCH • DZIELNICOWE • WSPOMAGAJĄCE OŚRODKI DZIELNICOWE • PONADOSIEDLOWE • OSIEDLOWE OBIEKTY I KONCENTRACJE USŁUG • HANDLU • ADMINISTRACJI • NAUKI • ZDROWIA • KULTURY • SPORTU I REKREACJI PRZEMYSŁ. CARGO • PORT LOTNICZY GDAŃSK IM.

SPECJALNE • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. REKREACJI I TURYSTYKI • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE 434 . NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE.TERENY ZAINWESTOWANIA MIEJSKIEGO DO PRZEKSZTAŁCEŃ – UśYTKOWANIE DOTYCHCZASOWE: • TERENY WOJSKOWE I POLICYJNE • TERENY PRZEMYSŁOWE • TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH • TERENY KOLONII MIESZKANIOWYCH • TERENY ROLNE TERENY ZAINWESTOWANIA MIEJSKIEGO DO PRZEKSZTAŁCEŃ – KIERUNKI ZMIAN: • NA CELE MIESZKANIOWO-USŁUGOWE • NA CELE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE • NA CELE USŁUGOWE • NA CELE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • POD ZIELEŃ MIEJSKĄ • TERENY ZAMIENNE DLA LIKWIDOWANYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH POLITYKA REWITALIZACJI: • GRANICE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH REWITALIZACJI • INWESTYCJE I ETAPU REWITALIZACJI • STREFY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI I ETAPU REWITALIZACJI POLITYKA HUMANIZACJI OBSZARÓW MONOFUNKCYJNYCH: • TERENY POSTULOWANE DO OBJĘCIA POLITYKĄ HUMANIZACJI MONOFUNKCYJNYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TERENY INWESTYCJI: • NOWE TERENY INWESTYCYJNE OBSZARY DO REKULTYWACJI: • TERENY POSTULOWANE DO OBJĘCIA DZIAŁANIAMI REKULTYWACYJNYMI 12. STAN ZDETERMINOWANY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE.

STAN PERSPEKTYWICZNY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE. NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN WYPEŁNIENIA STRUKTUR – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. REKREACJI I TURYSTYKI • ZNACZĄCE OBIEKTY SPORTOWE • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE • KOLEJ • WYDZIELONE TRASY SKM • TRASY TRAMWAJOWE • TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 14. SPECJALNE • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU.• • • • • WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM TRASY TRAMWAJOWE TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 13. NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE 435 .

REKREACJI I TURYSTYKI ZNACZĄCE OBIEKTY SPORTOWE CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE DROGA EKSPRESOWA ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE ULICE ZBIORCZE WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM TRASY TRAMWAJOWE TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 436 . SPECJALNE TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU.• • • • • • • • • • • • • • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE I GOSPODARKA ODPADAMI 15. OBSZARY PROBLEMOWE 12. Szkice poglądowe (powstałe na podstawie rysunków studium)52 1. 437 . KANALIZACJE. SKŁADY. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3. GOSPODARKA MORSKA. OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO.IX. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 11. POLITYKA PARKINGOWA 14. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. WIELKOPRZESTRZENNE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 4. SYSTEM TRANSPORTOWY 13. KSZTAŁTOWANIE SIECI USŁUG 7. OCHRONA PRZYRODY. PLANY MIEJSCOWE 52 Treść szkiców nie jest ustaleniem studium. TURYSTYKA I REKREACJA 9. WODOCIĄGI. PRZEMYSŁ. OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB 10. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ 5. ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA 16. BAZY 8. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 2. MIESZKALNICTWO 6. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE.

You're Reading a Free Preview

Pobierz