P. 1
tekst studium - zalacznik 1

tekst studium - zalacznik 1

|Views: 679|Likes:
Wydawca: lupus00

More info:

Published by: lupus00 on Mar 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M I A S T A G D A Ń S K A

Organ sporządzający Studium Prezydent Miasta Gdańska Zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej Zastępca prezydenta ds. polityki mieszkaniowej i komunalnej Zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej Sekretarz Miasta Gdańska Skarbnik Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Wiesław Bielawski Maciej Lisicki Katarzyna Hall Marcin Szpak Danuta Janczarek Andrzej Bojanowski

Zespół autorski Studium – Biuro Rozwoju Gdańska Generalny Projektant Studium Zespół Generalnego Projektanta Edyta Damszel-Turek Małgorzata Górecka Bogusław Grechuta Maria Magdalena Koprowska Krystyna Mieszkowska Małgorzata Momont Krystyna NarbuttOchocińska Halina Ostrouch-Szadziul Jadwiga Pankau Maria Piotrzkowska Pozostali autorzy Dorota Adamska Jolanta Florczyk Urszula HeidrichFrąckiewicz Maria Jakutowicz Ewa Jetter Magdalena Kawka Dorota Kamrowska Anna Kostka Michał Kozłowski Piotr Kraiński Joanna Labenz Grzegorz Lechman Marta Leś-Szczechowska Wiktor Łącki Ewa Mączka Tadeusz Mendel Beata Ochmańska Współpraca Małgorzata Antoń Tomasz Budziszewski Maria Dąbrowska Aleksandra Gan Irena Grzywacz Dobrosława Jakubowska Magdalena Jasiak Grzegorz Karbowski Maria Kowalska Krzysztof Krzemiński Dorota Kucharczak Tomasz Lewandowski Ireneusz Mątewka Daniela Milan-Konopka Klaudia MoszczyńskaBroŜyna Marzena Mruk-Wszałek GraŜyna Opalińska Agnieszka Ostrzycka Michał Peszkowski Agata Piszczek Katarzyna Rosiak Współpraca techniczna Dariusz Jonaszek Zbigniew Janiszewski Redakcja Joanna Kalicińska-Klimek Ewa Zajko Dorota Kamrowska Barbara Pujdak Tomasz Kucisz Ewa Semka Danuta Spacjer Krzysztof Swędrzyński Barbara Stefańska Michał Szatybełko Szymon Świtajski Małgorzata WalickaPodolska GraŜyna Wlazłowska Maria Włodarska Katarzyna Zajączkowska Justyna Przybecka Adam Rodziewicz Karolina Rospęk-Aszyk Agnieszka RózgaMicewicz Monika Thurau BoŜena Tisler Jarosław Wincek Barbara Pujdak Jolanta Rolle Irena Romasiuk Leon Rugień Grzegorz Sulikowski Wiesława Szermer Marek Piskorski

Wstęp.................................................................................................................................................................7 I. UWARUNKOWANIA................................................................................................................................11 1. Uwarunkowania ponadlokalne i moŜliwości rozwoju miasta.................................................................11 1.1. Uwarunkowania międzynarodowe........................................................................................................11 1.2. Ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym ..............................................................................................11 1.3. Uwarunkowania regionalne ..................................................................................................................12 1.4. Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) ...............................................................................................12 1.5. Główne funkcje egzogeniczne ..............................................................................................................15 1.5.1. Gospodarka morska, przemysł, składy, bazy .....................................................................................15 1.5.2. Gospodarka turystyczna.....................................................................................................................16 1.5.3. Nauka i szkolnictwo wyŜsze ..............................................................................................................17 1.5.4 Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej............................................................................17 2. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony .................................................................................................................................20 2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna ....................................................................................................20 2.1.1. Centralne Pasmo Usługowe i inne miejsca koncentracji usług..........................................................21 2.1.2. Główne problemy i zagroŜenia ładu przestrzennego .........................................................................21 2.1.3. Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych.............................................23 2.1.4. Podstawowe dane o dzielnicach urbanistycznych i bilans uŜytkowania terenu.................................25 2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic urbanistycznych ...........................................................29 2.2.1. Śródmieście........................................................................................................................................29 2.2.2. Wrzeszcz ............................................................................................................................................29 2.2.3.Oliwa...................................................................................................................................................30 2.2.4. Południe .............................................................................................................................................30 2.2.5. Zachód................................................................................................................................................31 2.2.6. Port.....................................................................................................................................................31 3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody .........................................................................33 3.1. Środowisko przyrodnicze......................................................................................................................33 3.2. Przyroda prawnie chroniona .................................................................................................................34 3.3. Zasoby wód...........................................................................................................................................34 3.4. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna...............................................................................................34 3.5. Obszary naturalnych zagroŜeń ..............................................................................................................35 3.6. Zanieczyszczenie środowiska ...............................................................................................................35 4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego ................................................................................................................................................38 4.1. Rys historyczny.....................................................................................................................................38 4.2. Zasoby wpisane do rejestru zabytków ..................................................................................................38 4.3. Wniosek o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO......................................................................................................................................................39 4.4. Zabytki niewpisane do rejestru zabytków.............................................................................................39 4.5. Dobra kultury współczesnej..................................................................................................................40 4.6. Krajobraz kulturowy .............................................................................................................................40 4.7. Obszary zdegradowane krajobrazowo ..................................................................................................41 5. Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia oraz istniejące zagroŜenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia ........................................................................................................43 5.1. Sytuacja demograficzna ........................................................................................................................44 5.2. Rynek pracy ..........................................................................................................................................46 5.3. Mieszkalnictwo .....................................................................................................................................48 5.3.1. Mieszkalnictwo rodzinne ...................................................................................................................48 5.3.2. Mieszkalnictwo zbiorowe ..................................................................................................................50 5.4. Środowiskowe warunki zamieszkiwania ..............................................................................................50 5.5. Handel ...................................................................................................................................................51 5.6. Oświata .................................................................................................................................................51

1

5.7. Ochrona zdrowia .................................................................................................................................. 53 5.8. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym .................................................. 53 5.9. Bezpieczeństwo publiczne ................................................................................................................... 54 5.9.1. Przestępczość .................................................................................................................................... 54 5.9.2. Tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi.............................................................................. 55 5.9.3. ZagroŜenia na skutek awarii.............................................................................................................. 56 6. System transportowy................................................................................................................................. 57 6.1. Podsystem drogowy ............................................................................................................................. 57 6.2. Podsystemy transportu zbiorowego...................................................................................................... 58 6.3. Węzły przesiadkowe ............................................................................................................................ 58 6.4. Podsystem tras rowerowych................................................................................................................. 58 6.5. Podsystemy transportu kolejowego...................................................................................................... 59 6.6. Podsystem pasaŜerskiego transportu wodnego .................................................................................... 59 6.7. Podsystem transportu lotniczego.......................................................................................................... 59 7. Istniejący stan infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami................................................................ 61 7.1. Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................................................... 61 7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków .............................................................................................. 61 7.3. Odprowadzanie wód opadowych i regulacja stosunków wodnych ...................................................... 62 7.4. Gospodarka odpadami.......................................................................................................................... 63 7.5. Systemy energetyczne .......................................................................................................................... 64 7.5.1. Ciepłownictwo .................................................................................................................................. 64 7.5.2. Gazownictwo..................................................................................................................................... 64 7.5.3. Elektroenergetyka.............................................................................................................................. 65 7.6. Telekomunikacja .................................................................................................................................. 65 7.7. Cmentarze............................................................................................................................................. 66 8. Stan prawny gruntów................................................................................................................................ 67 8.1. Struktura własności .............................................................................................................................. 67 8.2. Stan regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne... 71 8.3. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych .......................................................................... 71 8.4. Tereny administracji morskiej.............................................................................................................. 72 II. CELE I ZAŁOśENIA ROZWOJU ........................................................................................................ 73 9. Cele rozwoju miasta .................................................................................................................................. 73 9.1. Cele gospodarcze.................................................................................................................................. 73 9.2. Cele społeczne...................................................................................................................................... 73 9.3. Cele ochronne....................................................................................................................................... 73 9.4. Cele przestrzenne ................................................................................................................................. 74 9.5. Instrumenty gospodarki przestrzennej.................................................................................................. 74 10. ZałoŜenia rozwoju miasta ....................................................................................................................... 75 10.1. Prognoza demograficzna .................................................................................................................... 75 10.2. Rynek pracy........................................................................................................................................ 77 10.3. Metropolia gdańska ............................................................................................................................ 77 10.4. Funkcje egzogeniczne ........................................................................................................................ 78 10.4.1. Kierunki rozwoju gospodarki morskiej ........................................................................................... 78 10.4.2. Kierunki rozwoju przemysłu, baz i składów ................................................................................... 79 10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki ............................................................................................................. 80 11. Zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych .......................................................... 82 11.1. Powiązania zewnętrzne drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze ........................................................ 82 11.2. Ponadlokalne systemy inŜynieryjne ................................................................................................... 82 11.3. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej ........................................................................... 83 11.3.1 Nauka i szkolnictwo wyŜsze ............................................................................................................ 83 11.3.2. SłuŜba zdrowia ................................................................................................................................ 84 11.3.3. Kultura............................................................................................................................................. 84 11.3.4 Sport i rekreacja ............................................................................................................................... 84

2

III. KIERUNKI...............................................................................................................................................85 12. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy...............................................................................................................................85 12.1. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta.....................................................................................85 12.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta....................................................................................85 12.1.2. Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów.........................................................................86 12.1.3. Przestrzenie publiczne......................................................................................................................88 12.1.4. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego .....................................................................89 12.1.5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej...................................90 12.2. Kształtowanie struktury przestrzennej dzielnic ..................................................................................90 12.2.1. Śródmieście......................................................................................................................................90 12.2.2. Wrzeszcz ..........................................................................................................................................91 12.2.3. Oliwa................................................................................................................................................92 12.2.4. Południe ...........................................................................................................................................92 12.2.5. Zachód..............................................................................................................................................93 12.2.6. Port...................................................................................................................................................94 12.3. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa ......................................................................................................95 12.3.1. Główne załoŜenia polityki mieszkaniowej.......................................................................................95 12.3.2 Standardy zamieszkiwania................................................................................................................95 12.3.3. Rozmieszczenie programu mieszkaniowego ...................................................................................96 12.4. Kształtowanie sieci usług....................................................................................................................97 12.4.1. Ośrodki usługowe ............................................................................................................................97 12.4.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 .......................................................97 12.4.3. Model oświaty..................................................................................................................................98 12.4.4. Koncepcja rozwoju placówek oświaty.............................................................................................99 12.4.5. Standardy opieki zdrowotnej .........................................................................................................100 12.4.6. Koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej...........................................................................................100 12.4.7. Kultura, sport i rekreacja................................................................................................................101 13. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona przyrody .................................102 13.1. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) .............................................102 13.2. Tereny zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo...............................................................103 13.3. Ograniczanie zanieczyszczeń środowiska.........................................................................................103 13.4. Przeciwdziałanie osuwaniu się mas ziemnych..................................................................................104 14. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.......................................................................................................................105 14.1. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym ........................................................105 14.2. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu krajowym i regionalnym................................................105 14.3. Ochrona stanowisk archeologicznych...............................................................................................106 14.4. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.............................................................................106 14.5. Ochrona ekspozycji...........................................................................................................................107 14.6. Ochrona dóbr kultury współczesnej..................................................................................................107 15. Kierunki rozwoju systemów transportowych ......................................................................................109 15.1. Cele systemu transportowego ...........................................................................................................109 15.2. Podsystem drogowo-uliczny .............................................................................................................110 15.3. Obsługa transportowa Śródmieścia Historycznego ..........................................................................110 15.4. Podsystemy transportu zbiorowego ..................................................................................................111 15.5. Klasyfikacja węzłów przesiadkowych ..............................................................................................112 15.6. Podsystem pieszo-rowerowy.............................................................................................................112 15.7. Polityka parkingowa .........................................................................................................................113 16. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej .....................................................................................115 16.1. Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................................................115 16.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ...........................................................................................115 16.3. Odprowadzanie wód opadowych, regulacja stosunków wodnych....................................................116 16.4. Ochrona przeciwpowodziowa...........................................................................................................116

3

16.5. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów .......................................................................................... 117 16.6. Systemy energetyczne ...................................................................................................................... 118 16.6.1. Ciepłownictwo .............................................................................................................................. 118 16.6.2. Gazownictwo................................................................................................................................. 118 16.6.3. Elektroenergetyka.......................................................................................................................... 119 16.7. Telekomunikacja .............................................................................................................................. 119 16.8. Cmentarze......................................................................................................................................... 120 17. Plany miejscowe..................................................................................................................................... 121 17.1. Plany obowiązkowe.......................................................................................................................... 121 17.2. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe................................................ 121 17.3. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne................................................................................................................................. 122 18. Obszary problemowe............................................................................................................................. 123 18.1. Obszary wymagające przekształceń................................................................................................. 123 18.2. Obszary wymagające rehabilitacji.................................................................................................... 123 18.3. Obszary wymagające rewitalizacji................................................................................................... 124 18.4. Obszary monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych wymagające humanizacji.............................. 124 18.5. Ogrody działkowe ............................................................................................................................ 125 18.6. Kolonie mieszkaniowe ..................................................................................................................... 125 18.7. Nowe tereny inwestycyjne ............................................................................................................... 126 IV. Wnioski kierowane do gmin sąsiednich, samorządu województwa i administracji rządowej ....... 129 19.1. Wnioski do gmin sąsiednich............................................................................................................. 129 19.2. Wnioski do samorządu województwa.............................................................................................. 129 19.3. Wnioski do administracji rządowej.................................................................................................. 130 V. ANEKSY.................................................................................................................................................. 131 1. Gdańsk na tle obszaru metropolitalnego∗ .............................................................................................. 131 2. Parki i zieleńce o powierzchni większej niŜ 0,5 ha∗ .............................................................................. 135 3. Wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych (stan na 31 grudnia 2006 r.)∗ ...... 137 4. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną∗ ............................................ 156 5. Wykaz zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków∗ ..................................... 159 6. Obiekty i obszary postulowane do umieszczenia na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO∗ ........................................................... 179 7. Wykaz zespołów zabytkowych do ochrony mocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ..................................................................................................................................... 180 8. Wykaz stanowisk archeologicznych∗ .................................................................................................... 186 9. Wykaz dóbr kultury współczesnej ........................................................................................................ 193 10. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych (dane z 2002 r. według NSP) ∗ ....... 194 11. Wykaz cieków podstawowych∗ ........................................................................................................... 205 12. Wykaz urządzeń osłony przeciwpowodziowej∗ .................................................................................. 207 13. Zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej∗ .................... 209 14. Czynne ujęcia wody i ich strefy ochronne∗ ......................................................................................... 210 15. Wykaz opracowań projektowych i studialnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju miasta ...................................................................................................................... 211 16. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych∗ − prognoza na stan wypełnienia struktur .............................................................................................. 212 17. Model obsługi miasta Gdańska w zakresie ośrodków usługowych .................................................... 214 18. Tereny przeznaczone do rekultywacji................................................................................................. 216 19. Wykaz obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego tworzących toŜsamość miasta i jego wizerunek ...................................................................................................................... 218 20. Gdański obszar metropolitalny∗ .......................................................................................................... 220

Aneks informacyjno-promocyjny

4

21. Wskaźniki parkingowe∗ .......................................................................................................................260 22. Rezerwowe ujęcia wody∗ .....................................................................................................................263 23.Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stan na 31.12.2006 r.∗ ............................................................................................................................266 24. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń ..........................................................................289 25. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji .............................................................................290 26. Zestawienie obszarów do rewitalizacji ................................................................................................291 27. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji .....................................................292 28. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele .............................................................293 29. Tereny zamienne dla likwidowanych ogrodów działkowych ..............................................................297 30. Zestawienie nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego ...................................................................................................................298 VI. WYBRANE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE MIASTA GDAŃSKA× ....................................299 1. Ogólne załoŜenia modelu matematycznego systemu transportowego .................................................299 1.1 Ogólne załoŜenia modelu.....................................................................................................................299 1.2. Ruchliwość całkowita w mieście ........................................................................................................301 1.3. Podział zadań przewozowych .............................................................................................................302 1.4.Wskaźniki przesiadkowości i izochrony dojazdu dla systemu transportu zbiorowego .......................303 2. Układ uliczno-drogowy Gdańska............................................................................................................306 2.1. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego przyjętego w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych..............................................................................................306 2.2. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego dla zakładanego maksymalnego 60% udziału podróŜy transportem samochodowym w zdefiniowanych stanach planistycznych................308 2.3. Prognozy potoków kołowych na układzie uliczno-drogowym poprzedniego stanu wyróŜnionego obciąŜonego więźbą ruchu z następnego stanu wyróŜnionego (są to prognozy ostrzegawcze na wypadek opóźnień w realizacji elementów układu transportowego miasta).......................................309 2.4. ObciąŜenie potokiem kołowym ul. Nowej Wałowej dla róŜnych scenariuszy jej budowy ................309 2.5. Analizy ruchowe dla Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska ............................................................310 2.6. Ulice lokalne w modelu układu uliczno-drogowego Gdańska............................................................311 2.7. Analiza ruchowa rejonu skrzyŜowania ulic Chrzanowskiego i Słowackiego.....................................315 3. Układ tras transportu zbiorowego miasta Gdańska .............................................................................315 3.1. Parametry środków podsystemów transportu zbiorowego..................................................................315 3.2. Układ tras transportu zbiorowego przyjęty w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych ..316 3.3. Zachodnia trasa tramwajowa ..............................................................................................................317 3.4. Trasa tramwajowa w ciągu Obrońców WybrzeŜa - Droga Zielona ....................................................322 3.5. Warianty tras tramwajowych obsługujących dzielnicę Południe bez węzła integracyjnego Czerwony Most ...................................................................................................................................322 3.6. Trasa tramwajowa w ciągu Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej .........................................323 3.7. Warianty rozbudowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe wg III projektu GPKM ...................323 3.8. Warianty budowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe..............................................................324 4. Zestawienie rycin z prognozami ruchu...................................................................................................326 5. Zmienne objaśniające modelu matematycznego Gdańska ...................................................................407 VII. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................421 VIII. RYSUNKI STUDIUM (POZA TEKSTEM).....................................................................................423 1. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE.........................................................................................423 2. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.........................................424 3. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ...................................................................................426 4. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ...........................................................426 5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ...............................................................................429
∗ ×

Aneks informacyjno-promocyjny Dział informacyjno-promocyjny

5

6. SYSTEM TRANSPORTOWY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY.......................... 429 7. SYSTEMY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE, GOSPODARKA ODPADAMI – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 430 8. SYSTEMY ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 431 9. PLANY MIEJSCOWE.......................................................................................................................... 432 10. USŁUGI I PRZEMYSŁ – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY................................... 432 11. OBSZARY PROBLEMOWE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY.......................... 433 12. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN ZDETERMINOWANY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 434 13. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN PERSPEKTYWICZNY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 435 14. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN WYPEŁNIENIA STRUKTUR – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 435 IX. Szkice poglądowe (powstałe na podstawie rysunków studium) ........................................................ 437 1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE........................................................................................ 438 2. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO .................................................................................. 439 3. WIELKOPRZESTRZENNE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ............................... 440 4. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ........................................................................................... 441 5. MIESZKALNICTWO........................................................................................................................... 442 6. KSZTAŁTOWANIE SIECI USŁUG.................................................................................................... 443 7. GOSPODARKA MORSKA, PRZEMYSŁ, SKŁADY, BAZY............................................................ 444 8. TURYSTYKA I REKREACJA ............................................................................................................ 445 9. OCHRONA PRZYRODY, OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO, OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB ....................... 446 10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO............................................................................. 447 11. OBSZARY PROBLEMOWE ............................................................................................................. 448 12. SYSTEM TRANSPORTOWY ........................................................................................................... 449 13. POLITYKA PARKINGOWA............................................................................................................. 450 14. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. WODOCIĄGI, KANALIZACJE. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE I GOSPODARKA ODPADAMI........................ 451 15. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA................... 452 16. PLANY MIEJSCOWE........................................................................................................................ 453

6

nawet przy duŜym tempie budownictwa mieszkaniowego w ciągu 15 lat Gdańsk jest w stanie osiągnąć wskaźnik powierzchni mieszkaniowej na jednego mieszkańca stanowiący zaledwie 3/4 obecnego średniego wskaźnika w miastach starej Unii Europejskiej. 19. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. które uznano za zdecydowane i nieuniknione. Ustalenia studium koncentrują się na najwaŜniejszych problemach gospodarki przestrzennej. skłania przede wszystkim: − wysoki obecnie stopień niepewności prognoz demograficznych. zjawiskach wymagających rozstrzygnięć w obecnym stanie rozwoju miasta. miasto zostało podzielone dla celów planistycznych na 6 dzielnic urbanistycznych: Śródmieście. Oliwa. cele rozwoju miasta i instrumenty gospodarki przestrzennej. Jest to główny dokument gminy dotyczący gospodarki przestrzennej na całym jej obszarze. Zachód i Port. Aneksy nr 7. Stan zdeterminowany został skonstruowany z uwzględnieniem zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych. 1). które muszą być z nim zgodne. 9. a kaŜda z dzielnic – na 3 do 6 jednostek urbanistycznych (łącznie 28). 9. uchwalone przez radę gminy. TamŜe. Ŝe analizowane stany mają w zagospodarowaniu przestrzennym genezę i intencję jakościową. kwestiach wywołujących kontrowersje i spory co do bieŜących i przyszłych skutków. Stan perspektywiczny jest etapem pośrednim w rozwoju miasta. Ŝe mniejszym ryzykiem jest przeszacowanie potrzeb i rezerw terenowych na te cele niŜ ich niedoszacowanie. − bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. 10. 2 1 7 . Jedynie dla obliczeń prognoz demograficznych przyporządkowano kolejnym stanom lata 2010. które ułatwiają lekturę tekstu. „Kierunki i wnioski” (według spisu treści wynikającego z ustawy2 i rozporządzenia3). Powstały one na podstawie rysunków studium. W szczególności chodziło tu o inwestycje będące w trakcie realizacji. „ZałoŜenia i cele”. Ustawa z 23 marca 2003 r. Inne aspekty rozwoju społecznego i gospodarczego są omawiane w tym dokumencie tylko w zakresie bezpośrednio oddziałującym na problemy przestrzenne. Struktury te zostały delimitowane według kryteriów funkcjonalno-przestrzennych oraz historycznych. które zostały wyłączone z głównego tekstu studium ze względu na swoją formę lub objętość. – stan wypełnienia struktur. W studium uwzględniono wnioski z opracowania ekofizjograficznego wykonanego wcześniej na potrzeby studium. Zatem rozmaite ujęcie poszczególnych wątków w tekście studium wynika z ich zróŜnicowanej wagi dla rozwoju przestrzennego miasta i jest załoŜeniem konstrukcji dokumentu. uwzględniając problematykę uwarunkowań ponadmiejskich. Dokument wzbogacono treściami niewymaganymi przez ustawę. Stan wypełnienia struktur zaś oznacza etap zajęcia przez inwestycje wszystkich obszarów w granicach miasta wskazanych pod zainwestowanie miejskie. − dąŜenie do racjonalnego kształtowania układów komunikacji i infrastruktury technicznej na całym obszarze miasta przy załoŜeniu. Rozwój struktur przestrzennych i demograficznych zanalizowano w studium w trzech przekrojach kontrolnych: – stan zdeterminowany. nie jest przepisem gminnym powszechnie obowiązującym ani nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. 21 i aneksy od nr 24 do 30 mają charakter stanowiący. ust. NajwaŜniejsze tezy studium zostały zapisane pogrubioną czcionką. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W części tekstowej zamieszczono teŜ zestaw 16 szkiców poglądowych. art. prognozy demograficzne i kierunki rozwoju funkcji egzogenicznych miasta. Do uwzględnienia równieŜ ostatniego z wyróŜnionych stanów rozwoju. zestawienia i kartogramy ilustrujące róŜne zjawiska stanu istniejącego i rozwoju miasta.Wstęp Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest podstawowym instrumentem polityki przestrzennej gminy1. 3 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. WyróŜnione stany rozwoju nie dotyczą konkretnych ram czasowych. 15. Postanowienia studium są wprowadzane w Ŝycie przez plany zagospodarowania przestrzennego. Południe. co nie zmienia faktu. 17. Część tekstowa została uporządkowana w czterech rozdziałach: „Uwarunkowania”. 1. stwarza to silną determinantę dalszego rozwoju przestrzennego miasta po okresie perspektywicznym wynikającą ze znanych i dość pewnych przesłanek. Studium. wykraczającego poza horyzont perspektywiczny standardowo przyjmowany w planowaniu przestrzennym. W 1999 r. dla którego występuje wysokie prawdopodobieństwo ekstrapolacji dzisiejszych trendów rozwoju przestrzennego i techniczno-technologicznego. a mniej niŜ połowę – w USA. Dokument studium składa się z części tekstowej i graficznej. 2020 i 2030. co obrazuje współczesny stan rozwoju urbanizacji (ryc. Problemy i zjawiska niesporne i mniejszej wagi dla rozwoju miasta są potraktowane w dokumencie marginalnie lub wręcz zostały pominięte. Wrzeszcz. – stan perspektywiczny. 2. 18. ale nie są jego ustaleniami. Studium Gdańska − zgodnie z ustawą − zawiera uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego miasta. zwłaszcza na początku wyraźnego boomu inwestycyjnego. art. W części tekstowej dodatkowo zamieszczono w formie aneksów szczegółowe wykazy.

mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Plan miejscowy jest dokumentem. Oznaczenia na rysunkach studium (linie i punkty) naleŜy interpretować z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu i zgodnie ze skalami rysunków4. wody powierzchniowe. Określenie dopuszczonych funkcji oraz sposób uwzględnienia standardów to zadanie przyszłych planów miejscowych. idee i zasady rozwoju przestrzennego miasta. choć zwykle będzie ono przewaŜać ilościowo. a nie konkretny sposób uŜytkowania terenu. plaŜe. a takŜe urządzenia obsługi miasta i infrastruktury technicznej (w tym komunikacji) oraz zieleni miejskiej (w tym parki i cmentarze). uŜytki rolne i inne obszary biologicznie czynne. Ustalenie dominującego przeznaczenia obszaru oznacza wskazanie takiego przeznaczenia terenów. jednak muszą one uwzględniać standardy wyznaczone przez przeznaczenie dominujące. który uprawnia do definiowania konkretnego przeznaczenia terenu i określania warunków zabudowy oraz parametrów urbanistycznych. jak i fizjonomiczny (wizualny.. Dopiero w skali planu jest zasadne precyzowanie polityki przestrzennej miasta dla poszczególnych działek i nieruchomości w postaci określonego sposobu zagospodarowania i uŜytkowania terenu. środowiskowe. produkcyjno-usługowym. Na rysunku „Kierunki” ustalono obszary o określonym przeznaczeniu dominującym: mieszkaniowym. 8 .] określa się na rysunku projektu studium w sposób dostosowany do skali mapy. charakter zabudowy). Przestrzeń miejska jest i zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju powinna być wielofunkcyjna. Przeznaczenie dominujące nie oznacza ustalenia na danym obszarze wyłączności ani nawet konkretnego. ogrody działkowe. Rozwój funkcji odpowiadającej przeznaczeniu dominującemu na danym obszarze będzie przez miasto preferowany i wspierany i to ta funkcja będzie narzucać obowiązujące na danym obszarze standardy (np. z zastrzeŜeniem jedynie eliminacji ewidentnych sytuacji konfliktowych. mieszkaniowousługowym. usługowym. Wybrane zagadnienia zostały dodatkowo zilustrowane na rysunkach tematycznych w skali 1 : 100 000 lub 1 : 25 000 (rysunki te zamieszczono poza tekstem). a nie ścisłe lokalizacje obiektów. § 7 pkt 2: „granice obszarów [. a co za tym idzie – rolę danej części miasta w jego strukturze funkcjonalno-przestrzennej. warunki obsługi komunikacyjnej. Podobnie studium wyznacza jedynie kierunek zagospodarowania przestrzennego miasta. lasy. 4 TamŜe. Na danym obszarze mogą się rozwijać równieŜ inne funkcje. Przede wszystkim pokazują one cele. „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” i „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. które zasadniczo będzie określało przyszły typ i charakter przestrzeni miejskiej. mierzalnego udziału tytułowego przeznaczenia wśród innych występujących na tym obszarze. krajobrazowy).. Charakter stanowiący ma równieŜ treść następujących rysunków: „Zasoby dziedzictwa kulturowego”. zarówno funkcjonalny (wymagania i warunki funkcjonowania).Część graficzna studium składa się z dwóch rysunków głównych w skali 1 : 10 000 pt. na której jest sporządzony”. „Ochrona dziedzictwa kulturowego” i „Plany miejscowe”. Pozostałe rysunki nie naleŜą do warstwy stanowiącej studium.

9 .

10 .

kolejowych i wodnych to elementy Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej (TEN-T). Tędy przebiegają szlaki lądowe wzdłuŜ wybrzeŜa Bałtyku łączące Niemcy i Europę Zachodnią z Rosją. Jednak istotnym walorem i szansą dla rozwoju Gdańska jest jego połoŜenie wobec przebiegających przez województwo pomorskie dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych5: korytarza IA (Ryga – Kalinigrad – Elbląg – Gdańsk). Gdańsk wraz z Sopotem i Gdynią stanowi najwaŜniejszy ośrodek akademicki północnej Polski oraz znaczący ośrodek nauki i kultury. Znaczenie ponadregionalne ma administracja publiczna: międzynarodowa. W coraz większym stopniu daje się zauwaŜyć rozwój działalności gospodarczych pobudzanych przez naukowo-badawcze zaplecze Gdańska. czyli strategii goeteborskiej. wyspecjalizowane hurtownie) oraz administracja kościelna. Ze względu na nagromadzenie działalności produkcyjnej i usługowej Gdańsk ma duŜy wpływ na procesy gospodarcze na obszarze między Słupskiem.2. charakterystyczne dla metropolii ery cywilizacji informacyjnej. To tu szlaki morskie ze Skandynawii i Europy Zachodniej stykają się z drogami lądowymi prowadzącymi na południe Polski i Europy. W Gdańsku mają swoją siedzibę ponadlokalne instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. jednostki handlowo-biznesowe (centrale firm. Gdańsk jest największym ośrodkiem gospodarczym w północnej Polsce. o cechach nadających mu znaczenie ponadregionalne. W świetle powyŜszego istotnego znaczenia nabiera utrzymanie i rozwój zaczynających się w Gdańsku morskich połączeń promowych i innych połączeń morskich oraz modernizacja i rozbudowa powiązań lądowych. 4.I.1. Kwidzynem i Elblągiem. Gdańsk ma równieŜ dogodne powiązania rurociągami paliwowymi i gazowymi z krajowym i europejskim (w tym z Rosją i Niemcami) systemem paliwowym. sprzyjających jakościowym przemianom w zakresie oferowanych towarów i usług. Dokumenty te określają wspólne działania krajów członkowskich na rzecz budowy gospodarki konkurencyjnej w skali globalnej. Tu się znajduje port morski stymulujący rozwój działalności powiązanych z gospodarką morską oraz innych korzystających z renty połoŜenia w koncentracjach portowo-przemysłowych. wzbogacone o miejsca szczególne dla historii świata (Westerplatte i Stocznia Gdańska kojarzona z etosem „Solidarności”). wzdłuŜ zachodniego i wschodniego Bałtyku. Uwarunkowania międzynarodowe Gdańsk powstał i rozwinął się dzięki swojemu połoŜeniu u ujścia Wisły na południowym wybrzeŜu Morza Bałtyckiego jako główny port zasobnego spichlerza środkowo-wschodniej Europy. Zasoby te. ośrodki kultury i informacji. Atrakcyjne połoŜenie Gdańska na styku morza i lądu. oraz korytarza VI (Skandynawia – Gdańsk – Katowice – Zylina i dalej na południe Europy). Jako ośrodek usługowy Gdańsk swym oddziaływaniem przekracza granice województwa. w czym najwaŜniejsza jest obecnie autostrada A1. zwłaszcza portów z obsługiwanym zapleczem. W Trójmieście rozwijają się wyspecjalizowane usługi. Musi się to łączyć z koniecznością większego otwarcia gospodarki polskiej na rynki międzynarodowe i przekształceń społeczno-gospodarczych opartych na wiedzy. 11 . alternatywnych powiązań transportowych na południe Europy. to walory decydujące o tym. co jest korzystne dla rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. będącego odgałęzieniem I korytarza transportowego (Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa). Uwarunkowania ponadlokalne i moŜliwości rozwoju miasta 1. wyspecjalizowane obiekty ochrony zdrowia. Jest to szczególnie waŜne wobec istnienia omijających Gdańsk. Ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym Gdańsk jest w północnej Polsce największym i najwaŜniejszym ośrodkiem gospodarczym. Starogardem Gdańskim. Problematyka dziedzictwa kulturowego została szerzej omówiona w rozdz. UWARUNKOWANIA 1. targi. Polska. Ŝe Gdańsk jest ośrodkiem o ponadregionalnym charakterze. Litwą. 1. Gdańsk 2006. a nawet światowym. bałtycka i ogólnokrajowa. objęte ochroną konserwatorską jako materialne zasoby dziedzictwa kulturowego6. giełdy. jego zasoby oraz juŜ rozwinięta działalność mogą się stać atutem w dąŜeniu do poprawy konkurencyjności Gdańska na rynkach międzynarodowych. W korytarzach tych przebiegająca przez Gdańsk podstawowa sieć dróg samochodowych. Łotwą i Estonią. 5 6 Podano za: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa. wchodząc do Unii Europejskiej. usługowym i kulturowym. Gdańsk oddziałuje cywilizacyjnie na całą północną Polskę. podjęła się realizacji strategii lizbońskiej oraz jej ekologicznej wersji. Dla ponadregionalnej rangi Gdańska szczególnie znaczenie ma aspekt kulturowy ze względu na zabytkowe zespoły i obiekty o znaczeniu europejskim.

gminę miejsko-wiejską śukowo oraz gminy wiejskie: Wejherowo. Wolne Miasto. Wskazane wyŜej walory regionu podnoszą atrakcyjność Gdańska jako ośrodka miejskiego i wzmacniają jego rolę jako ośrodka obsługi ruchu turystycznego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Następuje wzrost liczby mieszkańców gmin aglomeracji. 1.1. Delimitacja proponowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dołącza do tego obszaru miasto i gminę Tczew. śukowo. Kolbudy. Ogród Zoologiczny. Sopot. Gdynia) graniczące z nimi powiaty: pucki. Wdzydzki. Zaborski. Pelplin. Wdecki. Pszczółki. z wyjątkiem Trójmiasta. jest miejscem o nieprzeciętnych walorach turystycznych. a takŜe miastem centralnym Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM). Jastarnia oraz wiele innych). katedra greckokatolicka. włączając obok trzech miast na prawach powiatu (Gdańsk. Znaczne obszary są objęte ochroną prawną: Słowiński Park Narodowy. Gdańsk. Rumia. Mierzeja Wiślana oraz obszary chronionego krajobrazu. Przodkowo. Pucku. Kolbudy. „Solidarność”). Reda. Kosakowo. Tucholski. administracyjnego i usługowego całego regionu. Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) Gdańsk jest głównym miastem rozwijającego się subregionalnego systemu osadniczego o cechach obszaru metropolitalnego. Tczewie) i załoŜenia dworskoparkowe. W odległości około dwóch godzin jazdy od Gdańska znajduje się wiele rejonów turystycznowypoczynkowych o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych: PobrzeŜe Wiślane z Mierzeją Wiślaną. 12 . Krynica Morska. Ustka. kartuski. Wybitne walory wynikające zarówno z historii (Hanza. gospodarcze i demograficzno-społeczne jest Trójmiasto oraz − szerzej − aglomeracja gdańska obejmująca miasta Gdańsk. Matemblewo. Trójmiejski. Pruszcz Gdański. Tak zdelimitowany GOM obejmie łącznie 45 miast i gmin zamieszkałych obecnie przez prawie 1. Uwarunkowania regionalne Gdańsk jest stolicą województwa pomorskiego.in. gdański (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworski. Gdynia. Pojezierze Kaszubskie. w Chojnicach. Dominika. Gdynia. Swarzewo. Malborku. meczet. Gniewie. Reda. Kalwaria Wejherowska. Cały przyrost migracyjny (i naturalny) aglomeracji koncentruje się w pierścieniu gmin otaczających Trójmiasto (ryc. m. które jako całość ma ujemne saldo ruchu naturalnego i migracyjnego.3. wejherowski. jak i zachowanej spuścizny kulturowej są wzmacniane i uzupełniane zróŜnicowaną ofertą atrakcji turystycznych w postaci obiektów (m. Szemud. W samym Gdańsku i jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się aktywne ośrodki pielgrzymkowe i Ŝycia religijnego: Św. Bory Tucholskie. parki krajobrazowe: Nadmorski. Sianowo. 2). śukowo oraz dynamiczny rozwój mniejszych miast. Studia przeprowadzone przez Unię Metropolii Polskich określają Gdański Obszar Metropolitalny według granic powiatów. takich jak Pruszcz Gdański. Słupsku. Pruszcz Gdański. Łeba. Centrum obszaru obejmującego róŜnorodne powiązania funkcjonalno-przestrzenne. miasto Lębork i gminę Nowa Wieś Lęborska.in. Pełni funkcję głównego ośrodka biznesowego. Rumia. Luzino. w całym regionie zaś liczne obiekty zabytkowe o charakterze sakralnym i świeckim oraz zabytkowe układy urbanistyczne (głównie centra miast o genezie średniowiecznej. Park Narodowy Borów Tucholskich. W aglomeracji gdańskiej nasila się proces suburbanizacji − rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej na tereny gmin wiejskich: Pruszcz. PobrzeŜe Bałtyku z Mierzeją Helską oraz atrakcyjne miejscowości nadmorskie (Sopot. Cedry Wielkie. Wejherowo. W pobliŜu Gdańska znajduje się zabytek światowej rangi – zamek krzyŜacki w Malborku. wraz ze swoim regionem. z których najwaŜniejsze to Jarmark św. Kaszubski.4 mln mieszkańców. Aquapark) oraz licznych wydarzeń i imprez. Hel.4. Sopot. Festiwal Piosenki w Sopocie oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wojciech.

13 .

14 .

Go sp o d ar k a mo r s ka. Ŝe w nadchodzących latach w aglomeracji gdańskiej nastąpi dynamiczny rozwój przedmieść (suburbiów) przy niewypełnieniu struktur mieszkaniowych Gdańska. 1. Ryc. Istnieje zagroŜenie. Do sporządzenia planu GOM. Ŝe nadal brakuje mechanizmów koordynujących zagospodarowanie przestrzenne zarówno na obszarze aglomeracji. a takŜe w znacznym stopniu produkcja. Aktywizacja gospodarcza obszarów peryferyjnych gdańskiej metropolii (północnego i południowego) ulega wzmocnieniu na skutek działalności Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. b a z y Gospodarka morska i funkcja przemysłowo-składowa to tradycyjne podstawy ekonomiki Gdańska. Odpływ migracyjny przyśpiesza niekorzystne zmiany struktury demograficznej (starzenie się i feminizacja) i społecznej Trójmiasta. w ramach aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Podobna konkurencja pojawia się takŜe na rynku nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą. Takie zagroŜenie potwierdzają prognozy GUS bazujące na przedłuŜeniu istniejących procesów. 1. Aktywności gospodarczej poza granicami Trójmiasta sprzyja duŜa dostępność tańszej siły roboczej (aneks nr 1). było lekko ujemne. Wielkości przeładunków w latach 2002–2005 w podziale na ładunki 2002 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Ropa i przetwory naftowe Węgiel i k ok s Inne masowe 2003 2004 2005 Drobnica ZboŜe Rudy Drewno 15 .1 . Trójmiasto wykazuje bowiem znacznie wyŜszą (o ponad 25%) od przeciętnej wojewódzkiej aktywność gospodarczą (mierzoną liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 ludności). Generatorem ruchów migracyjnych do aglomeracji była i jest zdecydowanie lepsza sytuacja na rynku pracy w Trójmieście niŜ w bardziej oddalonych częściach województwa. co skutkuje przenoszeniem się podmiotów gospodarczych do gmin ościennych.5.5 . podczas gdy dla obszaru aglomeracji poza Trójmiastem – dodatnie. p r ze m ys ł. w których ceny są niŜsze niŜ w Gdańsku. 1).Sąsiadujące z Trójmiastem gminy wiejskie oferują rozległe obszary budowlane (na ogół obsługiwane przez miejskie systemy infrastruktury technicznej) w atrakcyjnych środowiskowo rejonach podmiejskich. Transformacja gospodarcza ostatnich lat (przy duŜej podatności gospodarki morskiej na koniunkturę światową) spowodowała istotne przeobraŜenia w tej dziedzinie. poziom bezrobocia jest tu ponad dwukrotnie. s kł ad y. Wysoką aktywność gospodarczą wykazują gminy aglomeracji gdańskiej poza Trójmiastem. jak i na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Wzrastające przeładunki portowe zapewniły Gdańskowi wiodące miejsce wśród portów bałtyckich. dynamika wzrostu liczby spółek prawa handlowego i zakładów osób fizycznych jest tu ponad dwukrotnie wyŜsza niŜ w Trójmieście (tab. Średnioroczne tempo zmian liczby mieszkańców Trójmiasta i Gdańska od 1988 r. a często nawet ponad trzykrotnie niŜszy niŜ w niektórych powiatach województwa pomorskiego. kiedy to przeprowadzono przedostatni Narodowy Spis Powszechny (NSP). Warto pamiętać o tym.. istotnemu ograniczeniu zaś uległy rybołówstwo oraz działalność armatorska. Główne funkcje egzogeniczne 1 . Przetrwały (w dobrej kondycji) remonty statków. zgodnie ze zmianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystąpił Urząd Marszałkowski.

Na sektor przemysłu portowego składają się przede wszystkim przedsiębiorstwa branŜy stoczniowej. W przemyśle stoczniowym Gdańska główną pozycję zajmuje ostatnio Gdańska Stocznia Remontowa zatrudniająca około 4. Główną i największą koncentrację tej działalności stanowi zachodnia część dzielnicy Port. naftowo-gazowej i chemicznej. − siarki płynnej i granulowanej. Pojedyncze zakłady występują takŜe w róŜnych miejscach Gdańska. z pirsami wysuniętymi w wody Zatoki. − kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni. a tereny postoczniowe w Młodym Mieście (Nowym Mieście) jako przyszły obszar rozwojowy funkcji ogólnomiejskich i mieszkaniowych zostały włączone do dzielnicy Śródmieście. gdzie oprócz specjalistycznych baz i terminali (m. 1. soli i sody. Zagospodarowanie turystyczne koncentruje się w trzech rejonach miasta: 16 . które generują przeładunki około 1. Obecnie produkcja ta wycofuje się na Wyspę Ostrów. − ładunków masowych suchych: zboŜa. Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy przestrzenne: − kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego. wyrobów stalowych. Rafinerię obsługują ropociąg „Pomorski” (dostawa ropy rosyjskiej z rurociągu „Przyjaźń”) oraz terminale przeładunkowe paliw płynnych w Porcie Północnym – zarówno w zakresie dostaw ropy naftowej.2. 800 osób). Port zewnętrzny (Port Północny) jest połoŜony nad Zatoką Gdańską. nawozów sztucznych. pracowników. W latach dziewięćdziesiątych powstało kilka mniejszych stoczni.4 mln ton produktów. Zmienia się charakter południowej części portu. przyrodniczych. Lokalizacje te. oprócz Kokoszek Przemysłowych i Klukowa. Wyspa Sobieszewska). gdzie znajdują się nowoczesne bazy ładunków masowych.Obszar administrowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje port wewnętrzny i port zewnętrzny. naleŜy odnotować występowanie znacznych rezerw zdolności przeładunkowych poszczególnych baz i terminali. wyspa Stogi. gazu ciekłego LPG. węgla.0 mln ton ropy. − kompleks zabytkowy Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem zoologicznym. gdzie przez dziesięciolecia koncentrowała się produkcja statków. osób). których roczne przeładunki wynoszą około 1. Przedsiębiorstwa działające na obszarze administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA prowadzą przeładunki: − drobnicy konwencjonalnej. Odradza się równieŜ działalność produkcyjna Stoczni Gdańskiej. Mniejsze zgrupowania funkcji przemysłowej powstały w innych częściach miasta: w Kokoszkach Przemysłowych i Klukowie. głównie energetycznych. O atrakcyjności tego ośrodka decyduje koncentracja wybitnych walorów historycznych.0 mln ton produktów.4 tys. ze znacznymi rezerwami terenowymi dla rozwoju na wyspie Stogi w sąsiedztwie Portu Północnego. w tym 0.5. Inwestowanie w nowe funkcje portowo-przemysłowe w rejonie Stogów moŜe napotykać społeczny opór okolicznych mieszkańców. zaopatrując polski rynek w przeszło 22% paliw płynnych. Trwa ciągła rozbudowa i modernizacja portu. fosforytów. Atrakcyjność Gdańska dla turystyki krajoznawczej zwiększa bliskość Malborka. Pojezierza Kaszubskiego. Oliwie (wzdłuŜ linii kolejowej) oraz Oruni. tarcicy. Przemysł chemiczny w porcie gdańskim jest reprezentowany przez: − zakłady eksportowe siarki i innych ładunków chemicznych „Siarkopol”. a takŜe współczesna aktywność usługowa. Specyfiką Gdańska (rzadko spotykaną w tak duŜych miastach) jest obecność funkcji wypoczynkowej oraz bliskie sąsiedztwo atrakcyjnych rejonów pasa nadmorskiego z Mierzejami Helską i Wiślaną. po obu stronach Martwej Wisły. Wszystko to czyni Gdańsk miejscem atrakcyjnego pobytu letniego. Wzniesienia Elbląskiego. − zakłady nawozów fosforowych. Część portu wewnętrznego ma status Wolnego Obszaru Celnego (WOC). wyspecjalizowanych baz przeładunkowych w rejonie Portu Północnego mającego znaczne rezerwy terenowe dla swego rozwoju.6 mln ton siarki. Struktury portowo-przemysłowe mają w Gdańsku bardzo wyraziste rozmieszczenie przestrzenne. Port wewnętrzny jest połoŜony wzdłuŜ odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego. ro-ro) oraz uniwersalnych nabrzeŜy portowych znajdują się baza i terminal dla promów pasaŜerskich. 6. znajdują się w fazie restrukturyzacji w kierunku zagospodarowania mieszkaniowo-usługowego. Mimo iŜ wielkość przeładunków w portach Gdańska generalnie rośnie. Sporą aktywność wykazuje takŜe Stocznia Północna (zatrudnia ok. Kociewia. − ładunków kontenerowych i ro-ro. krajobrazowych. W skład gdańskiego kompleksu portowo-przemysłowego wchodzi leŜąca poza administracyjnymi granicami portu Rafineria Gdańska – Grupa Lotos (zatrudniająca 2 tys. Gospodarka turystyczna Gdańsk jest najwaŜniejszym ośrodkiem turystycznym północnej Polski i basenu południowego Bałtyku. − owoców południowych. Port dysponuje równieŜ moŜliwościami rozwoju w kierunku południowym (Młyniska Letnica). Sopotu i Gdyni.in. − paliw płynnych. w tym kulturalno-naukowa. jak i eksportu produktów. NaleŜy ona do najnowocześniejszych zakładów petrochemicznych w Europie Środkowej i przetwarza ok. rudy. obecnie modernizuje się nabrzeŜa i poszerza wejście do portu wewnętrznego. szczególnie nowoczesnych.

PG. które poprzednio pełniły rozmaite funkcje (przykładem jest Gdańska WyŜsza Szkoła Administracji zlokalizowana na Stogach w dawnym ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym PKP). Akademia Sztuk Pięknych.: − niewystarczająca liczba obiektów noclegowych średniego standardu. − w Pasie Nadmorskim Zachodnim. − wolne tereny dla lokalizacji bazy turystycznej. jak i biznesowa czy kongresowa mają charakter marginalny. gdzie dominuje baza wczasowa. W Gdańsku ma swą siedzibę sześć uczelni państwowych: Uniwersytet Gdański. osób. − na Wyspie Sobieszewskiej. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje jedenaście uczelni prywatnych. Pomimo bogatej i zróŜnicowanej oferty w Gdańsku zdecydowanie dominuje krótkopobytowa turystyka krajoznawcza. − realizowane i planowane obiekty oraz urządzenia ogólnomiejskie słuŜące podniesieniu atrakcyjności pobytu turysty. Nauka i szkolnictwo wyŜsze Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem jest waŜnym ośrodkiem akademickim w Polsce. z tego 147 tys. Telekomunikacji i Informatyki PG przy ul. Według danych Portu Lotniczego Gdańsk ruch lotniczy w 2006 r. osób (w tym około 34 tys. turystów z zagranicy. z noclegów skorzystało 365 tys.4 Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej Miasto Gdańsk będące stolicą regionu i miastem centralnym Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego skupia wiele obiektów infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym. turystyki kongresowej. Są to m. Istotnym elementem wpływającym na rozwój turystyki i zapotrzebowania społecznego na tę formę wypoczynku jest wydłuŜanie się czasu wolnego od pracy. a staje się waŜną i dochodową gałęzią gospodarki. który pełni równieŜ funkcję rekreacyjną dla gdańszczan. Czynnikiem obiektywnym ograniczającym rozwój funkcji turystycznej jest krótki sezon letni.5. Ŝe turystyka przestaje być elitarną formą spędzania wolnego czasu. 1. − brak zaplecza dla tzw. a łącznie z Gdynią i Sopotem – 85. Poprawiają one jakość Ŝycia mieszkańców miasta i regionu. gdzie się mieszczą UG. a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów uległo całkowitej degradacji.3. − mała liczba i niewysoki cięŜar gatunkowy imprez kulturalnych. W Śródmieściu mają swoje siedziby uczelnie artystyczne. gdzie znajduje się główna baza hotelowo-gastronomiczna i większość obiektów kultury. z uruchomienia połączeń tanimi liniami lotniczymi.5. co stanowiło podwojenie wartości z 2005 r. Ruchowi turystycznemu sprzyjają korzystne połączenia transportowe Gdańska – morskie i lotnicze. choć ze względu na jakość i prestiŜ są bardzo waŜne. − niedostateczna baza w porcie dla obsługi podróŜy turystycznych.7 tys. osób. gospodarczych. WyŜsze szkoły prywatne znajdują się w róŜnych rejonach miasta. co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 21 miejsc noclegowych. Uczelnie dysponują duŜymi rezerwami terenów rozwojowych. a jednocześnie wzmacniają strukturę funkcjonalną miasta. AMG i AWFiS. pasaŜerów. Siedlickiej oraz sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Dowodem na to są: − niezbyt dotąd eksponowane i eksploatowane atrakcje turystyczne. wzrost ruchliwości społeczeństwa i fakt. kształtował się na poziomie 1 mln 256 tys. Wydziału Elektroniki. W roku akademickim 2005/2006 studiowało tu 62 tys. − 1. na studiach dziennych). − mało sprawne rozwiązania komunikacyjne wewnątrz miasta i aglomeracji. Akademia Muzyczna. Łąkowej. które częściowo wydzierŜawiają na działalność komercyjną.Śródmieściu Historycznym.5 tys. sportowych. Kompleks parkowo-leśny jest praktycznie pozbawiony obiektów obsługi ruchu turystycznego. Zarówno turystyka morska. Placówki uczelniane i instytuty są zlokalizowane głównie we Wrzeszczu Górnym i Oliwie Górnej.in. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Sam Gdańsk zajmuje siódme miejsce w Polsce pod względem liczby studentów. miejsc noclegowych. ich rozproszenie jest skutkiem adaptacji do celów dydaktycznych obiektów. co częściowo wynika z niedoskonałości bazy dla takich przedsięwzięć. Politechnika Gdańska. Wiele czynników ogranicza rozwój funkcji turystycznej. Oprócz uczelni w mieście funkcjonują instytuty naukowe i oddziały instytutów nieprowadzące działalności dydaktycznej. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej 17 . W 2005 r. Obecnie trwa budowa nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych UG w rejonie ul. − słabo rozwinięte zaplecze dla sportów wodnych i innych form aktywnego spędzania czasu. Dynamiczny wzrost wynika m. Gdańsk ma jeszcze duŜe moŜliwości rozwoju turystyki. MoŜna tu studiować na prawie wszystkich kierunkach z wyjątkiem rolniczych. Miasto ma 9.in. Pojedyncze obiekty infrastruktury turystycznej są rozproszone we wszystkich dzielnicach dolnego tarasu miasta. BaŜyńskiego. Są teŜ instytucje prowadzące wyłącznie studia podyplomowe. − brak instytucji koordynującej róŜne krajowe i międzynarodowe projekty turystyczne. Akademia Medyczna.

Państwowa Opera Bałtycka Oliwa ----Południe ----Zachód ----Port ----- Cinema City Krewetka Multikino (10 sal). Bartłomieja. kluby studenckie Katedra Oliwska. 18 . Biblioteka Brytyjska UG. sale koncertowe kina muzea Śródmieście Teatr WybrzeŜe. 2. ochrony zdrowia. kościół Zielonoświątkowy. Centrum Herdera UG miejsca Bazylika Mariacka. Mikołaja. galerie sztuki Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ------------- Ewangeliczny Kościół Reformowany. W Gdańsku są zlokalizowane w większości w Centralnym Paśmie Usługowym. kościół Adwentystów Dnia Siódmego. NajwaŜniejsze gdańskie obiekty kultury o znaczeniu ponadlokalnym przedstawiono w ujęciu przestrzennym w tabeli nr 2. związanej z wodą. Poza CPU znajdują się obiekty terenochłonne i o szczególnej lokalizacji. Neptun. Techniczna CTO. Helikon Narodowe. tor motokrosowy w Świętym Wojciechu oraz przystanie Ŝeglarskie. Akademicki Ośrodek Sportowy Politechniki Gdańskiej. np. kultu kościół św. parafia greckokatolicka św. Muzeum Archidiecezjalne ----- ----- ----oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – twierdza Wisłoujście i Westerplatte ----- ----- biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. łe kluby studenckie. Wojciecha ----- ----- ----- ----- ----- ----- Gdańsk dysponuje zróŜnicowaną bazą rekreacyjno-sportową. Kino śak Kameralne. wioślarskie i kajakowe (w tym Narodowe Centrum śeglarstwa). kościół Wolnych Chrześcijan. Polska Filharmonia Bałtycka Wrzeszcz Teatr Miniatura.C. kultury. (8 sal). Brygidy. basen SKS Start. Korzeniowskiego. meczet muzułmański. Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej. Nie jest ona jednak w pełni dostosowana do zmieniających się oczekiwań mieszkańców i turystów. Archeologiczne. Ponadlokalne kubaturowe urządzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej to: hala sportowo-widowiskowa Olivia z krytym lodowiskiem. kościół Chrześcijan Baptystów – drugi zbór. Sanktuarium św. Centralne Morskie. obiekty klubu sportowego Lechia Gdańsk. molem i parkami w pasie nadmorskim. Jana. Zabytkowa Kuźnia Wodna. kościół Chrześcijan Baptystów – pierwszy zbór. kluby muzyczne. J.obejmują obiekty z zakresu oświaty i nauki. kościół św. Tab. Gdańsk pozostaje głównym ośrodkiem kulturalnym Pomorza. parafia prawosławna św. PAN. parafia polskokatolicka BoŜego Ciała pozosta. sportu i rekreacji. Historyczne Miasta ----Gdańska Kinoplex (8 sal) oddziały Muzeum Narodowego (Pałac Opatów i Spichlerz Opacki). obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne to: ogród zoologiczny. plaŜe z kąpieliskami.kluby muzyczne. Ponadlokalne obiekty kultury w Gdańsku Obiekt teatry. parki (w tym park Oliwski z ogrodem botanicznym i palmiarnią). Inwestycje z zakresu sportu i rekreacji mają znaczący wpływ na podniesienie atrakcyjności osadniczej miasta i wzbogacenie jego oferty turystycznej.

Szpital Specjalistyczny im. kształcące kadrę dla gospodarki morskiej czy szkoły artystyczne) i renomowane licea ogólnokształcące. Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią. prof. Wojciecha Adalberta. Funkcję ponadlokalną w Gdańsku pełnią szpitale drugiego i trzeciego stopnia referencyjnego (kliniki Akademii Medycznej. św. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA). Kopernika.W Gdańsku istnieje dobrze rozwinięta sieć obiektów z dziedziny oświaty. Bilikiewicza. Ponadlokalne urządzenia ochrony zdrowia stanowią bazę mogącą przy obecnych standardach obsługi i odpowiednim poziomie finansowania w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców regionu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 19 . Funkcję ponadlokalną pełnią szkoły ponadgimnazjalne. Pomorskie Centrum Traumatologii. M.in. szczególnie specjalistyczne (m. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. szpitale prywatne (NZOZ Szpital Ortopedyczno-Chirurgiczny Jankowo. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. w których 20% to uczniowie spoza Gdańska. T. 7. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem. NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia) oraz wiele wysoko specjalistycznych przychodni.

− wyŜsze często koszty inwestowania wynikające m. moŜna obecnie uznać za obszar w większości ukształtowany i wypełniony zainwestowaniem mieszkaniowo-usługowym i produkcyjnym. Centralne Pasmo Usługowe (CPU) miasta i aglomeracji – jeden z głównych wyznaczników ich toŜsamości. czyli wypełnienia istniejących struktur i intensyfikacji zabudowy.6 i 14. Większa część tego obszaru nie jest jeszcze zabudowana i stanowi główne tereny rozwojowe miasta. krawędź Wysoczyzny Gdańskiej). pomimo Ŝe nie mają pełnego uzbrojenia. na którą składają się: ciąg uliczny. Za dopuszczeniem tych terenów do inwestycji przemawiają następujące fakty: – decyzja o powtórnym przeznaczeniu tych terenów na cele rolnicze byłaby pozbawieniem władających praw nabytych i spowodowałaby serię roszczeń o odszkodowania z tytułu spadku wartości gruntów. identyfikujące Gdańsk i odróŜniające go od innych duŜych miast. przede wszystkim ośrodkotwórczych. stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 2. a w południowej wypełniona mniej atrakcyjnymi i bardziej rozdrobnionymi zespołami terenów otwartych i zabudowanych. rozbudowę zachodniego odcinka ul. skupiający do niedawna wszystkie tereny zainwestowania miejskiego. konieczności przebudowy infrastruktury magistralnej i komunikacji oraz stosowania bardziej zaawansowanych i droŜszych technologii budowlanych. jednakŜe tereny dostępne dla inwestycji na dolnym tarasie nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb rozwoju miasta.in. Tu połoŜone jest Śródmieście z zabytkowymi strukturami historycznymi przede wszystkim Głównego i Starego Miasta. Dotychczasowe przeznaczenie. Tereny na dolnym tarasie są na ogół tylko pozornie moŜliwe do szybkiego zainwestowania. WyŜej wymienione utrudnienia. 20 . − protesty mieszkańców i organizacji pozarządowych. Górny taras to tereny włączone do miasta i zabudowywane w okresie powojennym. ale takŜe zjawiska przyrodnicze (Trójmiejski Park Krajobrazowy. są one jednak w większości trudno dostępne. Słowackiego. zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. – wydano wiele decyzji administracyjnych dotyczących realizacji nowych zespołów mieszkaniowych. Strefa ta zawiera ciekawe i wartościowe punkty ekspozycji czynnej krajobrazu (potencjalne punkty i ciągi widokowe). port wewnętrzny. Dolny taras. a zatem niewykorzystane. ciepłociągi na Chełm. zabudowane ekstensywnie lub zabudowane tymczasowo i są one stopniowo wykorzystywane. a takŜe kapitałochłonność tego procesu skłaniają inwestorów do wchodzenia na zewnętrzne tereny rozwojowe. współtworząc tzw. niezaleŜnie od ochrony prawnej niektórych z nich.2. Dalej. po stronie zachodniej dolnego tarasu przebiega krawędź Wysoczyzny Gdańskiej.3. dziewiętnastowieczny Wrzeszcz. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Strukturę funkcjonalno-przestrzenną współczesnego Gdańska wyznaczają przede wszystkim uwarunkowania naturalne. o czym jest mowa w podrozdziale 12. − nieuregulowane stany władania. Wewnątrz terenów zainwestowanych dolnego tarasu znajdują się liczne tereny wolne – niezabudowane. Tu zlokalizowano waŜne inwestycje transportowe: Obwodnicę Trójmiasta i lotnisko. W Gdańsku w najbliŜszych latach nastąpi znacząca intensyfikacja zagospodarowania istniejących struktur.3. z wyŜszych cen gruntów. garaŜe. Przecięte są główną osią komunikacyjną aglomeracji o kierunku północ–południe. Główne problemy utrudniające lub spowalniające tempo inwestycji to: − trudne do likwidacji stany istniejące (ogródki działkowe i przydomowe. napotyka wciąŜ duŜe trudności. linia kolejowa dalekobieŜna i SKM. pocysterska Oliwa. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta trzeba zwrócić uwagę na wielkoprzestrzenne obszary tworzące toŜsamość miasta. Jednak idea rozwoju miasta do wewnątrz. wyspa Ostrów). muszą być uwzględniane w planowanym rozwoju miasta. współczesne struktury usługowe (Centralne Pasmo Usługowe. drzewa). Trasę WZ. rafineria z bazą PERN-u. które zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele budowlane. Są to przede wszystkim zespoły zabudowy historycznej ze Śródmieściem Historycznym i zespołem pocysterskim w Oliwie (temat obszarów historycznych budujących toŜsamość miasta będzie jeszcze rozwinięty w podrozdziałach 4. zespół wypoczynkowy Wyspy Sobieszewskiej) i portowoprzemysłowe (Port Północny. – gminy ościenne w swoich planach nie uwzględniają gdańskiej idei rozwoju miasta do wewnątrz i pod presją sprzedających ziemię (a ceny są niŜsze niŜ w Gdańsku) wyznaczają olbrzymie obszary pod budownictwo mieszkaniowe. Historyczne dzielnice zostały w latach powojennych wypełnione zabudową mieszkaniową o charakterze blokowym. Wokół tej osi grupuje się najwięcej usług ogólnomiejskich. Obszary te.1.4). w północnej części porośnięta lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. – miasto wykonało główne ciągi infrastruktury technicznej na zewnętrznych terenach rozwojowych: kolektory „Morena” i „MW-1”. Pas Nadmorski Zachodni. a takŜe zespół portowoprzemysłowy Nowego Portu i Portu Północnego. Dolny taras w południowo-wschodniej części miasta obejmuje część śuław Gdańskich i jest obszarem rolniczym.

przede wszystkim usługowe. ObniŜa się teŜ ranga ośrodków podstawowych. Hale sprzedaŜowe otaczają bowiem sklepy oferujące towary o coraz wyŜszym standardzie. Przywidzka) kolejnymi obiektami usługowymi. Na skutek koncentracji usług w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych zarówno na dolnym. szkoły i szpitale. W zakresie handlu pasmo to jest konkurencyjne względem CPU. których skuteczne rozwiązanie wymagałoby zmian obowiązujących przepisów prawnych. zwłaszcza na terenach intensywnie zabudowanych. poza wspomnianym wyŜej centrum handlowo-usługowym Carrefour. m2 powierzchni sprzedaŜowej. np. środowiskowe. 2. inne uzyskują szansę zaistnienia dzięki lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH). inne – moŜliwe do pokonania i wymagają jedynie działań organizacyjnych. z najwaŜniejszymi ogniwami w Śródmieściu. Niektóre z tych terenów zostały przeznaczone na inne cele (np.1. a takŜe produkcyjnymi i składowymi zamienia strukturę węzłową ZPHU w pasmowo-węzłową. Problemy te mają rozmaity charakter: niektóre z nich są trwałe. Najistotniejsze aktualne problemy ładu przestrzennego dotyczące całego obszaru miasta to: 1) zaległości w dostosowywaniu układu komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej i społecznej do rosnących potrzeb. Dotyczy to ośrodków usługowych w dzielnicach Wrzeszcz (Brzeźno). Przymorze. to obiekty przy ul. Dlatego teŜ rozwiązywanie tych problemów wymaga bardzo róŜnorodnego podejścia i zróŜnicowanych kierunków i form działania. w których sklepy coraz częściej pełnią funkcję sklepów „awaryjnych” (podstawowe zaopatrzenie odbywa się w hipermarketach). Są teŜ i takie. która decyduje o poziomie hierarchicznym ośrodka. obecnie postrzeganych jako ewidentne zakłócenie ładu przestrzennego. Istotne zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gdańska wywołały liczne inwestycje handlowe wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta: (Centrum Handlowe Osowa. połoŜony poza CPU. które skupia ponad 130 tys. koncentrują się w CPU. a takŜe powstają nowe obiekty. Oliwa (śabianka). Dotychczasowe i obecnie trwające procesy rozwojowe miasta wygenerowały i nadal generują takie ukształtowanie przestrzeni i takie zjawiska przestrzenne. skutkuje ostatnio wyraźnym wzrostem zainteresowania terenami od lat niezrealizowanych centrów dzielnicowych. strukturalne. Współczesne wielkoprzestrzenne obiekty handlowo-usługowe pełnią róŜnorodne funkcje usługowe.2. oprócz pojęcia ośrodka usługowego funkcjonującego w tradycyjnej urbanistyce. Galaktyczna. Centralne Pasmo Usługowe i inne miejsca koncentracji usług Miejscem największej koncentracji usług i administracji w Gdańsku jest Centralne Pasmo Usługowe (CPU) rozciągające się wzdłuŜ głównej osi komunikacji drogowej i kolejowej. kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. gastronomii. usług bytowych. Kołobrzeskiej w Oliwie (ranga tego ośrodka została wzmocniona silnym powiązaniem z CPU i w końcowym efekcie włączona do CPU) oraz ośrodek przy centrum handlowo-usługowym Carrefour. Zaspa – pas startowy. uzyskiwanymi w wyniku restrukturyzacji terenów stoczniowych i terenów przemysłowo-składowych. Centrum Handlowe Matarnia. tworząc pod jednym dachem jednobryłowy ośrodek usług ponadpodstawowych. Wszystkie te aspekty mówią o stanie ładu przestrzennego Gdańska. decydująca o toŜsamości Trójmiasta. które ukształtowały się w ostatnich latach na terenie Gdańska. Szczególne miejsce zajmuje grupa zjawisk. na styku dwóch dzielnic: Śródmieścia i Wrzeszcza. Usługi dzielnicowe Śródmieścia.1. które spełnia uwarunkowania i wymagania funkcjonalne. W obszarze Centralnego Pasma Usługowego trwa intensywna modernizacja i restrukturyzacja obiektów istniejących. stanowiących jednak bardzo istotny potencjał rozwoju przestrzennego miasta. Ośrodek usługowy to koncentracja obiektów usługowych. które w znacznej części są w gestii władz miasta. Współczesny rozwój handlu i usług wymaga wprowadzenia nowych pojęć. a takŜe mieszkaniowe. Obudowywanie dróg wzdłuŜ obwodnicy (ul. Dzięki swojej skali CPU i ZPHU realizują programy dzielnicowe w zakresie handlu. przy którym pojawiają się kolejne obiekty korzystające z renty połoŜenia.2. Wrzeszcza i Oliwy. jak i górnym tarasie nastąpiło i trwa obniŜanie rangi wielu ośrodków usługowych ponadosiedlowych aspirujących wcześniej do rangi ośrodków dzielnicowych. MoŜna juŜ mówić o Zachodnim Paśmie Handlowo-Usługowym (ZPHU). Outlet Fashion House). Rosnąca świadomość ekonomicznej wartości przestrzeni. czasu i środków finansowych. Wyspa Piecewska na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami jako funkcją towarzyszącą). ośrodkotwórczych o podobnej częstotliwości korzystania. Pełni funkcję ośrodka ogólnomiejskiego i metropolitalnego skupiającego obiekty usługowe ośrodkotwórcze i znaczną grupę obiektów usługowych o swobodnej lokalizacji. Auchan. z towarami luksusowymi włącznie. czyli wyŜsze uczelnie. Chodzi o obszary zdegradowane. Ośrodki dzielnicowe. Jest to struktura aglomeracyjna mająca swoją kontynuację w Sopocie i Gdyni. Szczególnie Śródmieście dysponuje duŜymi rezerwami terenowymi. z których część nie spełnia oczekiwań i wymagań społeczności miasta i nie moŜe być zaliczona do kategorii harmonii i ładu.1. które stopniowo wypełniają tę strukturę. społeczno-gospodarcze. Główne problemy i zagroŜenia ładu przestrzennego Ład przestrzenny w rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość. utrudniając kreacje ośrodków dzielnicowych połoŜonych centralnie względem rozmieszczenia mieszkańców. 21 . Południe (PasaŜ Chełmski). w tym rozległe tereny po likwidowanych funkcjach. Wrzeszczu i Oliwie.

in. 6) duŜa „bezwładność” form uŜytkowania i zagospodarowania terenów trudnych do zaakceptowania we współczesnym mieście. łatwych do wyposaŜenia w rozległe parkingi i niezagroŜonych protestami mieszkańców). Poszczególne struktury przestrzenne miasta dodatkowo charakteryzują się specyficznymi niedostatkami. problemami i zagroŜeniami ładu przestrzennego: Obszary centralne. Piekarniczej. Madison). 4) powstawanie centrów usługowych na terenach połoŜonych na obrzeŜach miasta i niezintegrowanych z zabudową mieszkaniową (np. zwłaszcza w strefach przyległych do zabudowy. a więc bardzo korzystnie połoŜone tereny rozwojowe miasta: − kolonie mieszkaniowe o niskim standardzie zabudowy i wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną oraz strukturze urbanistycznej uniemoŜliwiającej prostą modernizację. przybudówki. obecnie sąsiadujących z przeciąŜonymi fragmentami podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz powstawanie na obszarach nieobjętych planami miejscowymi nowych realizacji zabudowy mieszkaniowej. 3) obserwowana w ostatnich latach tendencja wypierania handlu z tradycyjnych ulic handlowych na rzecz siedzib banków i punktów obsługi telefonii komórkowej w połączeniu z koncentracją w pobliŜu funkcji handlowych zlokalizowanych w wielkopowierzchniowych centrach usługowych (np. urządzenia ułatwiające przemieszczanie się. 4) zjawisko rozpraszania usług wyŜszego rzędu poza obszar CPU (np. − ogrody działkowe. wymuszane przez inwestorów prywatnych w celu maksymalizacji zysku. stanowiących formę suburbanizacji. − zdegradowane nieuporządkowane tereny przemysłowo-składowe i kolejowe. fragmentaryczne dobudowy i przebudowy. przypadkowo rozproszona i z reguły szpecąca zabudowa uwłaszczonych garaŜy boksowych. większość przypadków obszarów zdegradowanych naleŜy jednak traktować jako przyszłe wewnętrzne. Centrum Kultury Tatarów w parku Oruńskim). szukanie za wszelką cenę indywidualizacji formy budynku przez udziwnione. nierespektujące wymogów ochrony walorów przyrodniczych. zwłaszcza Centralne Pasmo Usługowe (CPU): 1) typowe dla centralnych dzielnic miast uciąŜliwości zamieszkiwania w starszych budynkach mieszkalnych. w zespołach przyrodniczokrajobrazowych). − zaśmiecanie i dewastacja terenu. brak bezpieczeństwa. najczęściej skorelowany z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi. 9) niedostateczne urządzenie przestrzeni publicznych poza najbardziej pryncypialnymi przestrzeniami w zabytkowych rejonach miasta – chaotycznie rozmieszczone tymczasowe kioski i pawilony handlowo-usługowe. wykonane z tandetnych materiałów. dodatkowo na ogół zarządzane w sposób roszczeniowy w stosunku do miasta niezaleŜnie od rzeczywistego stanu uŜytkowania poszczególnych działek. intensywne formy parkowania. wolnych. 10) zespół niekorzystnych zjawisk na terenach lasów komunalnych i TPK. np. czasem kulturowych (np. 11) częste przypadki zawłaszczania przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących fragmentów terenów gminnych – niejednokrotnie przeznaczonych na cele komunikacyjne. zwłaszcza indywidualnych jednorodzinnych. przypadkowej. nierespektujących wymaganego dla terenów mieszkaniowych standardu akustycznego w warunkach świetnej koniunktury na mieszkania. i wymaga weryfikacji poglądów dotyczących kształtowania tych przestrzeni. 7) liczne powojenne plomby w zespołach zabudowy zabytkowej. co obniŜa atrakcyjność śródmiejskich otwartych przestrzeni publicznych. a w wypadku nowych realizacji. utrwalonych w świadomości mieszkańców. obce i dysharmonizujące elementy w elewacjach. Manhattan. samorzutnie wykorzystywane na cele mieszkaniowe. 8) przejawy zniekształceń architektury przez pozbawione kultury i jakości. sąd rejonowy i prokuratura przy ul. ograniczający powiązanie ich z terenami otwartymi poza granicami miasta oraz prawidłowe i pełne wykorzystanie rekreacyjne tych bardzo atrakcyjnych terenów: − brak zagospodarowania rekreacyjnego przy duŜym zapotrzebowaniu ze strony mieszkańców. wprowadzające wyraźną i trwałą dysharmonię. 2) niski poziom nasycenia przestrzeni zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi (wielopoziomowe rozwiązania komunikacyjne. wymiany stolarki. windy dla niepełnosprawnych. − przyciąganie patologicznych grup społecznych.zły stan techniczny i uŜytkowy znacznej części starszej zabudowy mieszkaniowej. przy Obwodnicy Trójmiasta. całkowicie niedostosowane do charakteru otaczającej architektury.) w stosunku do intensywności wykorzystania terenów. 3) zaniedbanie i niski standard zagospodarowania większości terenów przydomowych w dawnych zasobach komunalnych jako skutek m. często z substandardową zabudową. o nieciekawej. zwłaszcza w atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacjach. w większości uwłaszczone. co w połączeniu z przenoszeniem aktywności 2) 22 . prowadzonej w ubiegłych latach błędnej polityki wydzielania działek do sprzedaŜy mieszkań po obrysach budynków mieszkalnych. na terenach tanich. nadbudowy dachów. 5) rozwiązania przestrzenne niekorzystne z punktu widzenia interesu publicznego. nawet w sytuacjach uregulowanego stanu władania gruntami. wzajemnie nieskoordynowanej formie. krajobrazowych. − ekstensywna. kanały zbiorcze infrastruktury technicznej itp. a takŜe potrzeb budowy infrastruktury technicznej i społecznej.

2) ekstensywnie uŜytkowane tereny w granicach portu (zwłaszcza w odcinku ujściowym Martwej Wisły) stanowiące dysonans w sąsiedztwie terenów i obiektów o najwybitniejszych wartościach kulturowych (np. jest to pewne zagroŜenie dla przyszłego ładu przestrzennego w wypadku osiedli budowanych na gruntach prywatnych. zwłaszcza komunalnych (osiedla Łozy w Brzeźnie. ŚRÓDMIEŚCIE Prawie cały obszar Śródmieścia Historycznego (około 88%) jest pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. wynikająca z obaw co do skutków finansowych uchwalenia planu.1. na których nie występują szczególne wartości wymagające ochrony. wpływające na jakość warunków zamieszkiwania w aspekcie środowiskowym. 4) ignorowanie – na terenach niemających planów miejscowych – istniejących powiązań ekologicznych.. − określenia zasad zagospodarowania terenów dla nowych inwestycji produkcyjnych.. − ustalenia zasad ochrony istotnych walorów przyrodniczych i kulturowych. które przeznaczają tereny na cele usługowe. w tym naturalnych terenów zielonych. 3) zbyt bliskie połoŜenie niektórych terenów mieszkaniowych względem portu i przemysłu. czyli uchwalane począwszy od stycznia 1995 r. w sposobie zagospodarowania i zabudowy terenu. 3) postępująca dekapitalizacja techniczna i degradacja społeczna niektórych blokowisk. w tym przede wszystkim rezerwy terenowe pod projektowane ulice. Powojenne blokowiska komunalne lub naleŜące do spółdzielni mieszkaniowych: 1) schematyczne układy urbanistyczne i uniformizacja form architektonicznych. Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych odzwierciedla nie tylko politykę przestrzenną miasta. utrudniający lub uniemoŜliwiający właściwe wydzielenie poszczególnych budynków (i terenów im przynaleŜnych) w odrębne wspólnoty mieszkaniowej. 5) odczuwalny w krajobrazie brak zieleni wysokiej wokół nowej zabudowy mieszkaniowej. spowodowane brakiem narzędzi do etapowania urbanizacji (jedynym powodem uruchomienia nowych terenów budowlanych jest wola prywatnego właściciela terenu). Obecnie obowiązujące plany.handlowo-usługowej na obrzeŜa miasta moŜe ograniczyć szanse na wykreowanie w przyszłości prawdziwego centrum metropolitalnego w CPU. 2. W znacznie mniejszym stopniu plany miejscowe były sporządzane dla terenów istniejącego i adaptowanego bez większych zmian zagospodarowania. jest przewidziane zachowanie niewielkich enklaw istniejących funkcji produkcyjno-usługowych. Nowe tereny rozwojowe: 1) nierównomierne i chaotyczne realizowanie zabudowy na nowych terenach. mieszkaniowo-usługowe oraz komunikacyjne. dla większości powojennych osiedli mieszkaniowych. 2) nienadąŜanie z realizacją systemów transportowych i infrastruktury społecznej za dynamicznie rozwijającą się zabudową. usługowych. bloki przy al. 3) zbyt intensywne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach peryferyjnych miasta. niŜ to rzeczywiście określa polityka przestrzenna. Westerplatte). Wojska Polskiego). Dotyczy to takŜe licznych terenów poprzemysłowych i powojskowych przekształcanych na funkcję usługową i usługowo-mieszkaniową. na części terenów postoczniowych i Polskim Haku. np. Stogi. Tereny historycznych fortyfikacji 23 . 4) duŜe i kosztowne w usuwaniu braki w zaspokojeniu rosnących potrzeb parkingowych. funkcjonalnym i społecznym. w tym projektowane ulice układu podstawowego miasta stanowiące obwiednię Śródmieścia. 6) niedostateczne powierzchnie zieleni parkowej oraz rezygnacja z ustalania w planach ulic dojazdowych i wewnętrznych. Wisłoujścia. często w formie wyspowych enklaw w krajobrazie rolniczym. co powoduje nieodwracalne straty i obniŜa walory zamieszkiwania (wynika to często z błędnego przeświadczenia o nieograniczonych zasobach obszarów zielonych na peryferiach miasta w sąsiedztwie lasów).3. Dlatego w obowiązujących planach w nikłym stopniu występuje na przykład przeznaczenie na cele rolnicze. Jedynie w północno-wschodniej części dzielnicy. Strefa nadmorska: 1) niedostateczne zaplecze parkingowe dla uŜytkowników (głównie plaŜ). a przeznaczenie mieszkaniowe jest reprezentowane w mniejszym wymiarze ilościowym. były sporządzane przede wszystkim w celach: − podtrzymania rezerwacji terenów na cele publiczne przed wygaśnięciem planów miejscowych sporządzanych na podstawie ustawy z 1984 r. stanowiące główną przyczynę dezorganizacji ruchu i dewastacji terenów zielonych w sezonie letnim. ale teŜ jego politykę planistyczną. niemających planów miejscowych. mieszkaniowych lub mieszanych oraz obszarów przewidzianych do zasadniczych przekształceń. obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. 2) sposób zagospodarowania i eksploatacji przestrzeni międzyblokowych.

miejskich (Grodzisko, Biskupia Górka, Opływ Motławy) znalazły swoje odzwierciedlenie w planach miejscowych w postaci urządzonej zieleni publicznej. Obszar Siedlec, praktycznie zdeterminowany istniejącą zabudową, jest w niewielkim stopniu pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na tym terenie dominuje przeznaczenie mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Łącznie 44% obszaru dzielnicy Śródmieście (z wyjątkiem Ŝuławskich terenów rolniczych poza linią urbanizacji) jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

WRZESZCZ
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 33,3% powierzchni dzielnicy Wrzeszcz większość terenów przeznacza się na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz usługowe, na cele komunikacyjne, w tym projektowane ulice układu podstawowego miasta, a takŜe pod róŜne formy zieleni (urządzona zieleń publiczna, zieleń ekologiczno-krajobrazowa oraz istniejące lasy i wyjątkowo pozostawiane ogrody działkowe będące elementami OSTAB). Przeznaczenie usługowe i mieszane usługowo-mieszkaniowe dominuje zwłaszcza w Centralnym Paśmie Usługowym, często na restrukturyzowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych oraz w sąsiedztwie waŜniejszych ulic. Przeznaczenie mieszane produkcyjno-usługowe nieuciąŜliwe występuje na niewielkich powierzchniach i prawie wyłącznie na stosunkowo wąskich pasach terenów naraŜonych na silne uciąŜliwości komunikacyjne.

OLIWA
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 24% powierzchni dzielnicy Oliwa (po wyłączeniu terenów lasów objętych Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym udział ten osiąga 55%) większość terenów została przeznaczona na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, usługowe oraz komunikację i róŜne formy zieleni. Usługi dominują w Centralnym Paśmie Usługowym i w sąsiedztwie głównych ulic, w tym po obu stronach głównej osi układu transportowego Gdańsk – Gdynia. W pasie nadmorskim i Oliwie Górnej na styku z krawędzią wysoczyzny dominują zieleń i usługi turystyczno-rekreacyjne.

POŁUDNIE
Struktura funkcjonalna dzielnicy Gdańsk Południe wynikająca z obowiązujących planów miejscowych obejmujących około 80% obszaru dzielnicy to zróŜnicowana oferta terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Mieszkaniowy charakter dzielnicy jest wzbogacony o układ ośrodków usługowych o róŜnej randze oraz strukturę przyrodniczo-rekreacyjną opartą na Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie. W pasie wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta przewiduje się obszary koncentracji stref produkcyjno-usługowych – część Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego (ZPHU).

ZACHÓD
46% powierzchni dzielnicy Zachód, a po odliczeniu Lasów Otomińskich – ponad 50% jest objęta planami miejscowymi. Zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami poszczególne rejony w jednostkach urbanistycznych uzyskały w planach znaczną specjalizację funkcjonalną. W Osowej są funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, a w Barniewicach Owczarni (w tej samej jednostce urbanistycznej) – przemysłowe i usługowe. Klukowo-Rębiechowo oferuje tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne oraz obszary rozwojowe lotniska, Matarnia – głównie funkcje przemysłowe, a Złota Karczma (w tej samej jednostce urbanistycznej) – usługowe i mieszkaniowe. W Kokoszkach Przemysłowych przewaŜają funkcje przemysłowe, w Kokoszkach Mieszkaniowych zaś – mieszkaniowe i usługowe.

PORT
W ustaleniach planów miejscowych obowiązujących prawie na 82% obszaru dzielnicy Port zdecydowanie dominuje produkcyjno-usługowe przeznaczenie terenów. Znaczne tereny przeznacza się pod komunikację drogową i kolejową oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej słuŜące zarówno obsłudze miasta, jak i struktur produkcyjnousługowych. Przeznaczenia dla ww. funkcji występują przede wszystkim wzdłuŜ Martwej Wisły z wyraźną koncentracją po obu jej brzegach w ujściowym odcinku, w sąsiedztwie portu morskiego. Na fragmencie wyspy Stogi (poza granicami portu morskiego) oraz na Wyspie Sobieszewskiej znaczącą część obszaru zajmują tereny o ekstensywnych formach zagospodarowania i duŜym udziale powierzchni biologicznie czynnej,

24

stanowiące istotne elementy OSTAB: lasy nadmorskie, plaŜe, wydmy i inne formy zieleni nieurządzonej, a takŜe ogrody działkowe. Dopełnieniem są enklawy terenów rolniczych na Wyspie Sobieszewskiej oraz w rejonie dzielnic Rudniki i Błonia. Tereny przeznaczone pod funkcje: mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową zajmują w stosunku do ww. niewielkie powierzchnie i obejmują przede wszystkim istniejące osiedla.

2.1.4. Podstawowe dane o dzielnicach urbanistycznych i bilans uŜytkowania terenu 7
Powierzchnia miasta wynosi 265,5 km2. Podstawowe dane o dzielnicach zawiera tabela nr 2. Największą dzielnicą jest Port (87,6 km2), a najmniejszą – Wrzeszcz (26,5 km2). Powierzchnia pozostałych dzielnic zawiera się w przedziale od 33 do 44 km2. Najbardziej zaludnioną dzielnicą jest Wrzeszcz (145 tys. osób). Drugie miejsce zajmuje Oliwa (97 tys. osób) charakteryzująca się największą gęstością zaludnienia na terenach zainwestowanych. Najmniejsze zaludnienie wykazują dzielnice Zachód i Port. Śródmieście i Wrzeszcz to dzielnice o największej liczbie miejsc pracy (ponad 50 tys. zatrudnionych). Największym nasyceniem miejscami pracy charakteryzuje się jednak dzielnica Port – 705 miejsc pracy na 1000 mieszkańców przy średniej dla miasta 415. Najmniej miejsc pracy i najniŜsze nasycenie nimi wykazuje dzielnica Południe – 164 miejsca pracy na 1000 mieszkańców. Południe jest jednocześnie dzielnicą o bogatej ofercie terenów inwestycyjnych. Najmniejszą ofertę takich terenów wykazuje Oliwa. Ryc. 1. Struktura uŜytkowania terenu

Tereny mieszkaniowo-usługowe 19% Tereny o przewadze funkcji przemysłowo-składowej 5%

Tereny bez zainwestowania miejskiego 62%

Tereny infrastruktury transportowej i technicznej 8% Tereny w trakcie przekształceń 0% Urządzone tereny zielone 6%

Tereny zainwestowania miejskiego zajmują 102 km2, tj. tylko 38,4% powierzchni miasta (tab. 3). Największy udział terenów zainwestowania miejskiego wykazują dzielnice dolnego tarasu, a zwłaszcza Wrzeszcz, gdzie stanowią one 68% powierzchni dzielnicy. W dzielnicy Śródmieście, ze względu na rolniczy charakter śuław Gdańskich zaliczonych do tej dzielnicy, tereny zainwestowania miejskiego stanowią 48,6%. W pozostałych dzielnicach udział terenów zainwestowania miejskiego jest jeszcze niŜszy i oscyluje około 1/3 obszaru dzielnicy.

Bilansu terenów dokonano na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej, dlatego występują rozbieŜności w porównaniu z bilansem sporządzonym na podstawie danych geodezyjnych prezentowanych w publikacjach statystycznych.

7

25

Na terenach zainwestowania miejskiego główną pozycję zajmują obszary o przewadze funkcji mieszkaniowej wynoszące 40,2 km2 (tab. 3), co stanowi 15,1% powierzchni miasta i prawie 40% terenów zainwestowania miejskiego. Najwięcej terenów o przewadze funkcji mieszkaniowej znajduje się we Wrzeszczu (9,3 km2), gdzie stanowią prawie 35% powierzchni dzielnicy, i w dzielnicy Południe (7,5 km2 – 19% powierzchni dzielnicy). W Oliwie pomimo wysokiego zaludnienia tylko 5,1 km2 terenów jest przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową, co stanowi 14,6% powierzchni dzielnicy. Podobnie niski odsetek terenów mieszkaniowych jest w słabo zaludnionej dzielnicy Zachód. NajniŜszy udział terenów mieszkaniowych ma dzielnica Port – 6,2%. Spośród wszystkich terenów mieszkaniowych 56% stanowią tereny zabudowy o niŜszej intensywności, tj. do 4 mieszkań w budynku. Są one głównie skoncentrowane w dzielnicy Zachód (5,6 km2), gdzie obejmują prawie 90% terenów o przewadze funkcji mieszkaniowej (tab. 1). Tab. 1. Tereny mieszkaniowe wg dzielnic (w ha) Udział terenów W tym budownictwo Tereny o przewadze budownictwa funkcji wielorodzinnego na jednorodzinne i małe wielorodzinne mieszkaniowej terenach domy mieszkalne powyŜej 4 mieszkań ogółem mieszkaniowych dzielnicy (w %) 4020 2232 1788 44,5 675 466 209 31,0 925 321 604 65,3 506 160 346 68,4 745 388 357 47,9 705 561 64 9,1 544 336 208 38,2

Dzielnica

Gdańsk Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Południe Zachód Port

Tereny koncentracji usług zajmują 11,4 km2. Najwięcej terenów usługowych występuje we Wrzeszczu (3,2 km2), gdzie stanowią prawie 12% powierzchni dzielnicy, oraz w Śródmieściu i Oliwie. Tereny o przewadze funkcji przemysłowo-składowej zajmują 14,3 km2, co stanowi 5,4% powierzchni miasta. Prawie 70% terenów przemysłowo-składowych znajduje się w dzielnicy Port (10,5 km2). Tereny zajmowane przez drogi stanowią 2,9% powierzchni miasta i jest to wielkość zaniŜona, gdyŜ wliczono tylko ulice układu podstawowego, tj. ekspresowe, główne i zbiorcze. Powierzchnie ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych wliczono do obsługiwanych przez nie terenów. Urządzone tereny zielone obejmujące zieleń miejską, w tym parki i cmentarze (o powierzchni powyŜej 0,5 ha), ZOO i ogrody działkowe, zajmują powierzchnię 14,8 km2, co stanowi 5,5% powierzchni miasta. Do terenów zainwestowania miejskiego zaliczono równieŜ tereny w trakcie przekształceń, na których zanikła stara funkcja, a nowa się jeszcze nie ukształtowała (np. tereny byłych koszar). Najwięcej takich terenów występuje w dzielnicach Śródmieście (0,7 km2) i Wrzeszcz (0,33 km2). Tereny uŜytkowane rolniczo zajmują 46 km2 (17,5% powierzchni miasta). Są połoŜone głównie na śuławach Gdańskich zaliczonych do dzielnicy Śródmieście, gdzie stanowią ponad 41% jej powierzchni. W dzielnicach Port i Zachód udział terenów rolnych wynosi około 22%, a w dzielnicy Południe – około 9%. Lasy zajmują areał 46,6 km2, co stanowi 17,5% powierzchni miasta. Rozmieszczenie powierzchni leśnej jest nierównomierne: 43% gdańskich lasów znajduje się w Oliwie (20 km2), gdzie stanowią one 58,2% powierzchni dzielnicy. DuŜe kompleksy leśne są połoŜone w dzielnicy Port (13,7 km2), ale ich udział w powierzchni dzielnicy wynosi tylko 15,6%. PoniŜej przeciętnej dla miasta kształtuje się udział lasów w dzielnicach Śródmieście (0,4%) i Południe (6,3%). W bilansie uŜytkowania terenów (tab. 3) największą pozycję stanowi kategoria inne obszary biologicznie czynne. Są to nieuŜytki porolnicze, tereny zieleni nieurządzonej, wydmy, tereny zalewowe. Kategoria ta obejmuje 20% terenów miasta (53,3 km2). Kategoria innych obszarów biologicznie czynnych występuje przede wszystkim na terenach rozwojowych miasta – na Południu stanowi 47% powierzchni dzielnicy, na Zachodzie zaś – 29%. Znaczący udział ma jeszcze w dzielnicy Port (16%) i we Wrzeszczu (15%). Większość tych terenów w dzielnicach Południe i Zachód to przyszłe tereny rozwojowe miasta pod funkcję mieszkaniowo-usługową i przemysłowo-składową. Wody zajmują powierzchnię 15,9 km2 (6 %), z czego ponad połowę stanowi obszar morskich wód wewnętrznych. Pozostałe wody powierzchniowe zajmują 7,8 km2, co stanowi 2,9% powierzchni miasta. W zestawieniu ujęto grunty pokryte wodami płynącymi (cieki naturalne wraz z jeziorami i zbiornikami retencyjnymi oraz główne kanały melioracyjne), grunty pod wodami stojącymi i grunty pod rowami odwadniającymi zlokalizowanymi poza terenami polderów. Najwięcej wód powierzchniowych występuje w dzielnicy Port, gdzie stanowią one łącznie prawie 15% powierzchni dzielnicy (13 km2), w tym obszar morskich wód wewnętrznych wynosi 7,8 km2.

26

27

28

2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic urbanistycznych
2.2.1. Śródmieście
Dzielnica Śródmieście obejmuje trzy jednostki urbanistyczne znacząco zróŜnicowane funkcjonalno-przestrzennie: Śródmieście Historyczne, Siedlce i Orunię Olszynkę. Śródmieście Historyczne to główna ukształtowana przez wieki południowa część współczesnego Gdańska, połoŜona w pierścieniu nowoŜytnych fortyfikacji i wpisana do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Jest to obecnie dzielnica mieszkaniowo-usługowa, a do niedawna – takŜe przemysłowo-składowa. Największe znaczenie ma Główne Miasto, odbudowana po wojnie najbardziej reprezentacyjna część miasta stanowiąca główną atrakcję turystyczną, obecnie zmieniająca swój charakter dzięki konsekwentnej polityce inwestowania w podnoszenie standardu przestrzeni publicznych oraz przekształceniom parterowych lokali mieszkalnych na funkcje gastronomii i handlu o profilu turystycznym. Biskupia Górka i Grodzisko, jako zaniedbane fragmenty dawnych obwarowań miejskich, wysoko wznoszące się nad Śródmieściem, wymagają szczególnych działań rewaloryzacyjnych mających na celu wykształcenie zespołu rekreacyjnego i integracji przestrzennej z resztą Śródmieścia. Inne historyczne fragmenty Śródmieścia: Stare Miasto, Stare Przedmieście, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Nowe Ogrody zostały zdominowane przez funkcję mieszkaniową przemieszaną z usługami o zasięgu ponadlokalnym. Obszary te znacznie zniszczono w czasie wojny, a potem zabudowano współczesnymi obiektami, często blokami mieszkaniowymi o skali i formie nieadekwatnej do historycznego otoczenia i tradycji miejsca. Zachowały się tylko pojedyncze obiekty dawnych struktur urbanistycznych. W Śródmieściu Historycznym znajduje się wiele obszarów niezagospodarowanych, z których najlepszą lokalizację mają Targ Sienny i Targ Rakowy. Młode Miasto, Polski Hak, Ołowianka i Wyspa Spichrzów to w strukturze Śródmieścia tereny poprzemysłowe, zdegradowane, z fragmentami zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Tereny te, poza godnym odnotowania przekształceniem byłej elektrociepłowni na Ołowiance w zespół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, są praktycznie niewykorzystane i poza nielicznymi przejawami nowego zagospodarowania stanowią największe rezerwy terenów inwestycyjnych przewidzianych do restrukturyzacji. NaleŜy wspomnieć o wartościach symbolicznych związanych z „Solidarnością”, które w sposób niematerialny wzmacniają potencjał Młodego Miasta. Siedlce wraz z wchodzącym w obszar tej jednostki Suchaninem są częścią dzielnicy jednoznacznie zdefiniowaną przestrzennie i funkcjonalnie jako zespoły zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami podstawowymi. Wymagane są tu działania inwestycyjne wzbogacające śródmiejski charakter obszaru. Problemem tej części Śródmieścia są przekształcenia tzw. kolonii − struktur mieszkaniowych o niskim standardzie technicznym powstałych na terenach ogrodów działkowych z lat 30. XX w. Są one trudnym, ale atrakcyjnym lokalizacyjnie obszarem rozwojowym dzielnicy. Orunia Olszynka obejmuje fragmenty śuław Gdańskich, które w północnej i północno-zachodniej części są przewaŜnie zabudowane. Problemem tego terenu jest zagroŜenie powodziowe i wysoki poziom wód gruntowych, a takŜe uciąŜliwa komunikacja kołowa i kolejowa przebiegająca skrajem zachodnim Oruni Dolnik. Istniejące uwarunkowania oraz spustoszenia po powodzi (która nawiedziła ten rejon w 2001 r.) implikują konieczność działań rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych na całym obszarze. Południowa część Oruni Olszynki ma charakter rolniczy, który powinien być utrzymany ze względu na wysoką jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystne warunki zamieszkania.

2.2.2. W rzeszcz
Dzielnica Wrzeszcz rozciąga się od brzegu Zatoki Gdańskiej w Brzeźnie na północnym wschodzie do strefy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na zachodzie. Obejmuje 6 jednostek urbanistycznych: Brzeźno, Zaspę, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Brętowo, Piecki Migowo. Podstawowe funkcje Wrzeszcza to mieszkalnictwo, usługi o znaczeniu ponadlokalnym i komunikacja tranzytowa w stosunku do dzielnicy. Wyraźny jest stopniowy zanik istniejących jeszcze do niedawna w niewielkim wymiarze funkcji produkcyjnych i rolniczych. Wrzeszcz – jako jedna ze starszych dzielnic miasta – ma juŜ ukształtowaną i w znacznym stopniu wypełnioną strukturę przestrzenną (ok. 68% powierzchni dzielnicy to tereny zainwestowane). Charakterystyczne dla Wrzeszcza jest bogactwo form ukształtowania terenu (od płaskich terenów nadmorskich, tworzących tzw. dolny taras, aŜ po silnie urzeźbione obszary strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej), a jednocześnie róŜnorodność rodzajów pokrycia terenu (lasy, wody, słabo zainwestowane doliny potoków, ogrody działkowe, tereny zabudowy o róŜnych funkcjach, o bardzo róŜnych okresach powstania, róŜnej intensywności i wysokości, a takŜe odmiennych typach, charakterze i formach architektonicznych). NałoŜenie się tych cech w róŜnych wzajemnych kombinacjach zaowocowało ukształtowaniem się mozaiki typów fizjonomicznych o znacznej odrębności i stosunkowo drobnym „ziarnie” (największy obszar jednorodny to Zaspa). We Wrzeszczu dominują intensywne formy zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej typu kamienicowego i blokowego, uzupełnione bardziej ekstensywną zabudową kilku- i jednorodzinną. Dzielnica jest przecięta z południa na północ główną aglomeracyjną osią komunikacyjną wraz z Centralnym Pasmem Usługowym, które tworzy we Wrzeszczu wyraźną koncentrację postrzeganą jako jedno z głównych centrów handlowo-

29

usługowych miasta. Trwają w tym rejonie procesy przekształceń terenów i obiektów przemysłowo-składowych, wojskowych i kolejowych, intensyfikacji funkcji usługowych (głównie w formie budowy duŜego centrum handlowousługowego). Nowym zjawiskiem jest ogromny napór inwestorów mieszkaniowych na wszystkie uzbrojone tereny, w tym w obrębie CPU, który prowadzi do poŜądanej intensyfikacji wykorzystania najcenniejszych terenów zainwestowanych. Inne waŜniejsze i charakterystyczne elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy – poza dominującymi ilościowo terenami mieszkaniowymi – to: − zgrupowanie ośrodków nauki (politechnika, akademia medyczna, część uniwersytetu, kilka mniejszych instytutów) na stosunkowo niewielkim obszarze w rejonie Centralnego Pasma Usługowego, − połoŜony obecnie w środku dzielnicy kompleks leśny Brętowa, Srebrzyska (z zabytkowym cmentarzem) i Jaśkowego Lasu o bogatych tradycjach rekreacyjnych, − brzeźnieński odcinek kąpielisk nadmorskich o specyficznym, indywidualnym charakterze (dawna wieś rybacka i załoŜenie zdrojowe z parkiem), − rozległe (w skali Wrzeszcza) obszary Zaspy, Brzeźna i Wrzeszcza Dolnego zajęte pod obiekty infrastruktury technicznej z terenami zieleni i otoczone ogrodami działkowymi (ujęcia wody, przewidziana do likwidacji oczyszczalnia ścieków). Potencjalne tereny inwestycyjne, choć niewątpliwie o wysokiej wartości ekonomicznej, są jednak w większości trudniejsze do inwestowania niŜ w nowych dzielnicach (Południe i Zachód) i podlegają róŜnym ograniczeniom rozwojowym. Większe przedsięwzięcia na terenach od dawna zainwestowanych wymagają trudnych i wielopłaszczyznowych działań restrukturyzacyjnych. Inwestowanie, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny, musi tu respektować wymogi ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych (np. lasy w centrum dzielnicy czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina StrzyŜy) i jest obciąŜone wyŜszymi kosztami na terenach o bardzo bogatym ukształtowaniu powierzchni. Prawie cały Wrzeszcz Dolny i duŜe obszary Wrzeszcza Górnego mają istotne wartości kulturowe, których ochrona stwarza ograniczenia dla inwestycji i niejednokrotnie jest źródłem konfliktów.

2.2.3.Oliwa
Dzielnica Oliwa stanowi północną część miasta graniczącą z Sopotem o dominującej funkcji mieszkaniowej. Struktura przestrzenna dzielnicy charakteryzuje się układem pasmowym, który wyznaczają: brzeg Zatoki Gdańskiej, tranzytowy układ transportowy (kolejowy i drogowy) oraz krawędź Wysoczyzny Gdańskiej. Elementy te zdecydowały o podziale dzielnicy na trzy jednostki urbanistyczne: − Oliwa Dolna – wypełniają ją jednorodne zespoły zabudowy mieszkaniowej, głównie powojennej – Przymorze DuŜe i Małe, śabianka, Osiedle Wejhera i zespół zabudowy z I połowy XX w. po wschodniej stronie linii kolejowej (dogęszczony częściowo powojenną zabudową wielorodzinną), tereny pasa nadmorskiego oraz niewielkie zespoły baz, składów, − Oliwa Górna – oprócz funkcji mieszkaniowej, na którą składają się przede wszystkim zespół starej Oliwy i mniejsze osiedla powojenne – CzyŜewskiego, VII Dwór (dawne Osiedle Młodych), rejon ulicy Dickmana i Bitwy Oliwskiej, znaczący udział ma zespół baz, składów, przemysłu w pasie przykolejowym, nauka (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Gdański), zdrowie (2 szpitale), kultura (Regionalny Ośrodek Telewizji, muzea), Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, zabytkowe dwory w ciągu ul. Polanki oraz zespół sportowy Hali Olivii, − Lasy Oliwskie obejmują strefę krawędziową Wysoczyzny i poza niewielkimi enklawami zabudowy mieszkaniowej, usług i ogrodów działkowych w Dolinie Radości oraz ogrodu zoologicznego jest to obszar w uŜytkowaniu leśnym. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nadmorskie stanowią 59% powierzchni Oliwy, aczkolwiek stopień zainwestowania dzielnicy (gdy wyłączy się lasy) naleŜy do najwyŜszych w mieście. Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku moŜliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące moŜliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych. Potencjalne moŜliwości rozwoju dzielnicy tkwią w rozwoju usług (podstawowych, dzielnicowych i ogólnomiejskich) zarówno na terenach dotychczas przeznaczanych na te cele, jak i na obszarach zanikającej funkcji przemysłowo-składowej. Rozwój funkcji usługowej (w tym szczególnie związanej z obsługą turystów) stanowi podstawową szansę dzielnicy.

2.2.4. Południe
Teren dzielnicy Południe obejmuje następujące jednostki urbanistyczne: Chełm, Jasień Szadółki, Zakoniczyn Łostowice, Maćkowy, Św. Wojciech. Dzielnica ta jest połoŜona na Wysoczyźnie Gdańskiej i charakteryzuje się duŜym

30

zróŜnicowaniem rzeźby terenu. RóŜnice wysokości sięgają ponad 100 m (od rzędnej około 10–12 m n.p.m. u podnóŜa skarpy Wysoczyzny do ponad 125 m n.p.m. w części północno-zachodniej). Obszar jest poprzecinany licznymi dolinami, które często wraz z ciekami wodnymi oraz towarzyszącą im zielenią odgrywają rolę naturalnych korytarzy ekologicznych. Warunki środowiskowe, walory krajobrazowo-przyrodnicze, nieduŜa odległość (zwłaszcza w północnej części dzielnicy) od centrum Gdańska, uzbrojenie terenu (kolektory kanalizacyjne „MW–1” i „Morena”, gazociąg średniopręŜny) sprawiają, iŜ teren dzielnicy Południe stał się bardzo atrakcyjny dla inwestycji mieszkaniowych. Początkiem pasma jest Chełm-Orunia – osiedle mieszkaniowe w zasadzie juŜ wypełnione i wyposaŜone w infrastrukturę społeczną. Kolejnymi najbardziej dynamicznie rozwijającymi się osiedlami są Ujeścisko i Szadółki. Jednocześnie obserwuje się realizację zabudowy mieszkaniowej w wielu rozproszonych lokalizacjach na całym terenie dzielnicy, łącznie z jednostkami peryferyjnymi, a takŜe terenami poza granicami Gdańska w gminach wiejskich. Ta wielka rozwojowa dzielnica mieszkaniowa jest pozbawiona ośrodka dzielnicowego, obiektów usługowych ponadpodstawowych o swobodnej lokalizacji oraz koncentracji miejsc pracy. Decyduje to o sypialnianym charakterze tej dzielnicy. Znaczne powierzchnie dzielnicy zajmują ogrody działkowe połoŜone często na bardzo malowniczych terenach o duŜych wartościach przyrodniczych, np. ogrody Nad Orunią przylegające do parku Oruńskiego czy ogrody nad jeziorem Jasień, które się przekształcają samoistnie w obszary quasi-mieszkaniowe, zatracając swój pierwotny charakter i deprecjonując przestrzeń. Na obszarze dzielnicy znajdują się dwa obiekty infrastruktury o znaczeniu ogólnomiejskim: cmentarz Łostowicki i składowisko odpadów komunalnych Szadółki.

2.2.5. Zachód
Dzielnica Zachód obejmuje następujące jednostki urbanistyczne: Osowę Barniewice, Klukowo Rębiechowo, Matarnię Złotą Karczmę, Kokoszki Przemysłowe i Kokoszki Mieszkaniowe. Jest ona połoŜona w całości na Wysoczyźnie Gdańskiej, między zachodnią granicą TPK, a granicą miasta, sięgając na południu po Lasy Otomińskie. W jej obrazie charakterystyczny jest poprzeczny do Obwodnicy Trójmiasta układ struktur funkcjonalno- przestrzennych wyznaczony ulicami powiązanymi w węzłach z obwodnicą. Jest to dzielnica wielofunkcyjna, o dominujących obecnie funkcjach mieszkaniowej, przemysłowej i komunikacyjnej (lotnisko). Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, zwiększający sukcesywnie ofertę i liczbę obsługiwanych pasaŜerów, stanowi waŜny bodziec rozwojowy dzielnicy, koncentrując potencjał produkcyjno-usługowy, w tym produkcje wysokich technologii. Zabudowa mieszkaniowa o charakterze podmiejskim, przewaŜnie willowa, o stosunkowo niewielkich gabarytach jest połoŜona biegunowo w dwóch największych skupiskach na północy (Osowa) i południu dzielnicy (Kokoszki Mieszkaniowe) oraz w Klukowie Rębiechowie. Ponad połowa powierzchni dzielnicy ma charakter rolniczy (pola, łąki, nieuŜytki), liczne są stałe ogrody działkowe. Nowym zjawiskiem o charakterze strukturotwórczym jest lokalizacja przy węzłach na Obwodnicy Trójmiasta centrów handlowo-usługowych o zasięgu ogólnomiejskim, a nawet ponadmiejskim tworzących Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe (ZPHU). O atrakcyjności krajobrazu dzielnicy decyduje rejon jezior Wysockiego i Osowskiego, Smęgorzyno, sąsiedztwo lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu. Tylko istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne (wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta, w Smęgorzynie) stanowią dysharmonię w krajobrazie. W dzielnicy występują pewne ograniczenia rozwojowe. W środkowej części dzielnicy, na północ od lotniska brak kanalizacji sanitarnej i znaczne oddalenie od odbiornika, którym jest kolektor „Morena”, utrudniają budownictwo. Inną niekorzystną okolicznością sprawiającą problemy przy realizacji funkcji publicznych jest przewaga własności prywatnej gruntu (ponad 65% powierzchni) na terenie dzielnicy.

2.2.6. Port
Dzielnica Port zajmuje wschodnią część miasta wzdłuŜ brzegu morskiego od Nowego Portu, przez wyspę Stogi, po Wyspę Sobieszewską o chronionym statusie wyspy ekologicznej. Obejmuje 6 jednostek urbanistycznych: Nowy Port, Młyniska Letnicę, Stogi Portowe, Stogi Mieszkaniowe, Błonia Płonia i Wyspę Sobieszewską. Główną funkcją dzielnicy jest gospodarka morska, tj. porty, stocznie oraz przemysł portowy uzupełnione innymi działalnościami przemysłowymi o zróŜnicowanym profilu. Rozwojowi tych funkcji sprzyjają bardzo dobre warunki, m.in.: − dostęp – najkorzystniejszy na całym polskim wybrzeŜu – do głębokiego akwenu morza w rejonie wyspy Stogi, − liczne rezerwy terenowe dla wprowadzenia nowego zainwestowania portowego i przemysłowego, − korzystna sieć powiązań transportowych – istniejących dróg (zwłaszcza po wybudowaniu mostu wantowego łączącego wyspę Stogi z ul. Elbląską), szlaków i stacji kolejowych, połączeń rurociągowych i elektroenergetycznych.

31

32 . Funkcja mieszkaniowa nie jest funkcją rozwojową dzielnicy. planując rozwój przestrzenny. − lasy stanowiące przedpola plaŜ. w tym Ŝeglugi promowej i wycieczkowej. Walorami dla rozwoju tych funkcji (nie w pełni wykorzystanymi) są: − kąpieliska na Wyspie Sobieszewskiej i Stogach. Drugą równie waŜną i rozwojową funkcją dzielnicy są rekreacja i wypoczynek oraz turystyka. − znane obiekty dziedzictwa kulturowego: pole bitewne Westerplatte.Struktura portu gdańskiego jest podatna na rozwój nowoczesnego potencjału przeładunkowego. − ochrony strefy brzegowej morza (pas techniczny. Uzupełniającą funkcją dzielnicy są osiedla mieszkaniowe wyposaŜone w podstawowy zestaw usług: Nowy Port. Stogi – Krakowiec – Górki Zachodnie. tereny rolnicze o wysokiej wartości agroekologicznej itp. − brzegi Martwej Wisły i Wisły Śmiałej dogodne do rozwoju sportów i rekreacji wodnej. − sąsiedztwa obiektów o znacznej uciąŜliwości. Młyniska Letnica oraz w Stogach Portowych jest największym obszarem rozwojowym tych funkcji w granicach miasta. Zielony Trójkąt i Rudniki. obszary chronionego krajobrazu. twierdza Wisłoujście. usługi). − atrakcyjne szlaki rowerowe. przede wszystkim w Sobieszewie. pas ochronny. w tym turystyka wodna.). − rezerwy terenowe dla rozwoju zaplecza turystycznego (pensjonaty. parkingi. Kompleks zagospodarowania portowo-przemysłowego zlokalizowany w jednostkach urbanistycznych: Nowy Port. Podobnie funkcja rolnicza na Wyspie Sobieszewskiej i w rejonie Błonia Południe objęta chronioną rolniczą przestrzenią produkcyjną. rezerwaty przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha. Letnica. gdzie oprócz licznych przystani znajduje się Narodowe Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich. Komarach i Przegalinie. − ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. wewnętrzne wody morskie). Wynikają one z: − ochrony zasobów przyrodniczych (lasy. z którymi naleŜy się liczyć. Przeróbka. W dzielnicy występują równieŜ pewne ograniczenia rozwoju. obszary „Natura 2000”. − wzajemnych relacji występujących tu funkcji (w szczególności sąsiedztwa mieszkalnictwa i portu oraz zakładów o duŜym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej). lecz istniejące juŜ zasoby stanowią trwały element w strukturze zagospodarowania dzielnicy.

Wzajemne oddziaływania elementów i procesów środowiska przyrodniczego w mieście i na terenach otaczających nie są silne. Dopływami tej ostatniej są potok StrzyŜa i rzeka Motława. PobrzeŜe Kaszubskie.3. dostępnej dla codziennej penetracji. Górny taras stanowi strefę wododziałową. Do najwaŜniejszych terenów tego typu naleŜą historyczne załoŜenia parkowe – parki: Oliwski. Oprócz funkcji ekologicznej. dolny taras (Platforma Oliwsko-Wrzeszczańska. obszary o duŜych spadkach (część z aktualnie czynnymi procesami osuwiskowymi – podrozdział 3. parki nowo załoŜone: w rejonie ul. Zwycięstwa. stanowiąca część PobrzeŜa Kaszubskiego. szczególnie towarzyszące rozbudowanemu układowi wód powierzchniowych. Jako sztucznie wprowadzony element środowiska przyrodniczego zieleń miejska jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju przekształcenia. Wykaz obiektów zieleni publicznej większych niŜ 0. Lasy są zgrupowane w północno-zachodniej części miasta (Lasy Oliwskie) oraz w pasie nadmorskim i nie tworzą ciągłego systemu przestrzennego. układ hydrograficzny i parametry klimatyczne wpływa ponadto połoŜenie Gdańska w strefie nadmorskiej charakteryzującej się specyficznym oddziaływaniem morza na środowisko przyrodnicze lądu. Występują tu jedynie iły (udokumentowane złoŜe Bysewo) i piaski (złoŜe Kiełpino Górne). obiektom usługowym i sportowym. ogrody działkowe.1. śuławy są pokryte gęstą siecią kanałów i rowów odwadniających funkcjonujących w granicach poszczególnych polderów. co powoduje duŜe zróŜnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego na jego terenie. przy czym 70% tej powierzchni stanowią lasy w tzw. rozdzielone silnie rozczłonkowaną strefą krawędziową Wysoczyzny. W powszechnym odbiorze obszar Gdańska dzieli się na tzw. wskaźnik ten spada do 34. W granicach miasta znajdują się teŜ jeziora: Jasień i Pusty Staw oraz części jezior: Osowskiego i Wysockiego. Tereny lasów i zieleni (uwzględniono parki. Na ukształtowanie terenu. dla których obecnie brak koncesji na eksploatację. Środowisko przyrodnicze Gdańsk jest połoŜony w obrębie czterech odmiennych jednostek fizyczno-geograficznych (śuławy Wiślane. Steffensa. Zieleń publiczna zajmuje największe powierzchnie we Wrzeszczu i w Oliwie. W Gdańsku brak waŜnych zasobów surowców mineralnych. paśmie penetracji (10 min dojścia od skraju lasu). gdzie róŜnice wysokości względnych dochodzą do 100 m. będąca częścią Pojezierza Kaszubskiego). Brzeźnieński. Mierzeja Wiślana i Pojezierze Kaszubskie). rekreacyjnej i estetycznej dla mieszkańców miasta tereny zieleni są istotnym czynnikiem turystycznej atrakcyjności Gdańska. Parki i zieleńce oraz cmentarze są nierównomiernie rozmieszczone na obszarze miasta. Z kolei do Motławy uchodzą: wybudowany w XIV w. Obecny stan środowiska jest teŜ w znacznym stopniu efektem tysiącletniej historii nawarstwiania się skutków gospodarowania człowieka prowadzących do powstania tzw. a najmniejsze – w dzielnicach Zachód i Południe. cmentarze. Wyjątkiem jest system hydrograficzny przenoszący łatwo i szybko wszelkie zagroŜenia z terenów połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie i z głębi kraju. byłe cmentarze wzdłuŜ al. których nielegalna eksploatacja jest przyczyną powaŜnych szkód środowiskowych na obszarze mierzejowym.5 ha zawiera aneks nr 2.5 m2/mieszkańca. wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody 3. oraz fragmenty śuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej) i górny taras (wierzchowina Wysoczyzny Gdańskiej. Lasy stanowią główną część miejskiej zieleni publicznej w dzielnicach Port (w tym lasy na Wyspie Sobieszewskiej) i Zachód oraz istotną jej część w dzielnicach Wrzeszcz i Oliwa. a zbyt intensywne wykorzystywanie terenów łatwo dostępnych prowadzi do ich degradacji oraz do wzrostu kosztów utrzymania. Ŝe na niektórych obszarach miasta występują tereny o ograniczonej przydatności dla budownictwa oraz trudne dla wykonawstwa prac inŜynierskich: grunty słabonośne. Na terenie miasta liczne są takŜe tereny zajęte przez zbiorowiska naturalne lub zbliŜone do naturalnych. Leszczyńskich i park Ronalda Reagana (tereny w strefie ujęć wody pitnej Czarny Dwór i Zaspa) oraz cmentarze: Łostowicki i Srebrzysko.1 m2/mieszkańca). a takŜe złoŜa bursztynu. wtórnej struktury środowiska. Do najwaŜniejszych zasobów przyrodniczych miasta naleŜy duŜa powierzchnia zieleni. placom i ulicom. albo do Martwej Wisły (zachodnie. zieleńce. Miejska zieleń publiczna jest uzupełniona przez urządzone tereny zieleni towarzyszącej innym funkcjom – terenom mieszkaniowym. Jednak przy uwzględnieniu tylko terenów zieleni publicznej. ZOO i rezerwat Ptasi Raj) zajmują w Gdańsku łącznie 24% powierzchni całkowitej miasta.5 m2/mieszkańca (a w Śródmieściu nawet do 9. Stan środowiska. obszary o wysokim poziomie wód gruntowych (w tym groŜące osiadaniem) i zagroŜone powodziami. Generalny brak przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza na terenie 33 . co daje wskaźnik 144. Kanał Raduni (odbierający wody potoków z południowej części Gdańska) oraz rzeki Czarna Łacha i Radunia. Wyjątkiem jest ciąg Potoku Oliwskiego. deltowe ramię Wisły). w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. z której wody spływają albo bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej (zlewnia Potoku Oliwskiego i rowu Kołobrzeska). Budowa geologiczna tych jednostek powoduje. której dopływ Strzelenka jest odbiornikiem wód spływających z Wysoczyzny w kierunku zachodnim. Oruński. Jelitkowski.5). Niedostateczne jest zwłaszcza powiązanie terenów na Wysoczyźnie z pasmem nadmorskim.

a jedyne powierzchniowe ujęcie wody dla Gdańska zlokalizowane w Straszynie ma pozwolenie wodnoprawne na pobór 60 tys. Pełny wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych zawiera aneks nr 3.3. Ten zbiornik wód piętra kredowego zalega na średniej głębokości około 150 m i na powierzchni około 1800 km2. piętra czwartorzędowego.4. 3.miasta oznacza. Na części terenów róŜne formy ochrony nakładają się na siebie. lasy w Dolinie Bystrzca oraz Dolina Samborowo i Dolina Zielona. o ochronie przyrody (Dz. Ochrona obszarów OSTAB (omówiona w podrozdziale 13. gdyŜ moŜe utrudnić prawidłowe działania portu) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. fragmenty 3 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) (konfliktogenne jest włączenie Portu Północnego do Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Zatoka Pucka”. Drugim zbiornikiem wód podziemnych w Gdańsku jest GZWP nr 112 – śuławy Gdańskie: część północna zbiornika (Taras Nadmorski) obejmuje północne części miasta. m3 na dobę. 880). część południowa (śuławy Gdańskie) część południową. Nr 92. szczególne formy ochrony przyrody: fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z otuliną. Zasoby tylko wód podziemnych znacznie przekraczają aktualne zapotrzebowanie miasta na wodę i nie stanowią ograniczenia dla jego dalszego rozwoju. Jest to zbiornik wód piętra czwartorzędowego zalegający na głębokości około 5–40 m i na powierzchni około 150 km2. Uzgadniania jest lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. 8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 3 obszary chronionego krajobrazu (w tym 2 częściowo poza granicami miasta). 3. Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). m3 na dobę. Prawna ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych nie obejmuje jeszcze części z nich. Miasto korzysta ze środowiska gmin sąsiadujących przez eksploatację na swoje potrzeby i ochronę powierzchniowego ujęcia wody Straszyn oraz lokalizację składowiska Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych w Wiślince. a jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 110 tys. 34 . System przyrodniczy miasta (OSTAB) ma ścisłe powiązania z proponowanymi obszarami „Natura 2000”. Zachodni skraj Gdańska leŜy nad częścią GZWP nr 113 – śukowo. Ptasi Raj i Mewia Łacha).2. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych (tereny i obiekty objęte ochroną. zapewniających ich powiązanie z regionalnym systemem obszarów cennych przyrodniczo oraz terenami otwartymi poza miastem. zasługujących na taką ochronę. obszary proponowane do objęcia ochroną oraz inne obszary cenne przyrodniczo) i ciągów łączących.5 tys. Ostateczne włączenie obszaru do sieci nastąpi w ramach negocjacji rządu z Komisją Europejską. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna Według bilansu sporządzonego na uŜytek niniejszego studium tereny uŜytkowane rolniczo zajmują juŜ tylko 17. 4 rezerwaty przyrody. poz. m3 na dobę. Do kompetencji wojewody naleŜy ustanowienie postulowanych przez podległe mu słuŜby ochrony przyrody trzech nowych rezerwatów przyrody – Dolina Radości. Powierzchnia terenów o szczególnych walorach przyrodniczych chronionych na podstawie stosownej ustawy8 wynosi 9832 ha. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 116 tys. 3. Zatwierdzone przez wojewodę zasoby dobowe eksploatowanych w Gdańsku ujęć wód podziemnych wynoszą około 147. na której w granicach Gdańska wskazano obszar Bunkier w Oliwie. Elementem lokalnej polityki ochronnej miasta w stosunku do istniejących na jego terenie struktur przyrodniczych jest wyznaczenie w SUiKZP z 2001 r. m3 na dobę. 5 uŜytków ekologicznych.U. a takŜe powiększenie trzech istniejących (Wąwóz Huzarów. DuŜa część tej struktury jest juŜ utrwalona w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. m3 na dobę. wiąŜących ze sobą najbardziej wartościowe róŜnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych).1) polega na ustalaniu w planach miejscowych specjalnych zasad zagospodarowania. 148 pomników przyrody. Przyroda prawnie chroniona Bogate ukształtowanie powierzchni miasta oraz specyficzne warunki przyrodnicze obszarów wydmowych pasa nadmorskiego sprzyjają znacznemu zróŜnicowaniu siedlisk i roślinności. o powierzchni około 96 km2 i zasobach dyspozycyjnych 33 tys.5% powierzchni miasta. z czego większość to grunty orne. W granicach miasta występują liczne. Grunty rolne występują w 3 większych kompleksach: − w obrębie śuław Wiślanych – gleby bardzo wysokiej jakości (przewaga kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego). Wody piętra czwartorzędowego wymagają uzdatniania ze względu na ponadnormatywną ilość związków Ŝelaza i manganu. 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Zasoby wód Gdańsk jest połoŜony nad częścią Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 111 – Subniecka Gdańska. Ŝe nie oddziałują one negatywnie na otaczające obszary. Zatem łączne zasoby moŜna oszacować na 207 tys. m3.

− niewłaściwe zaprojektowanie nachylenia skarp wykopu lub nasypu. Wszystkie lasy na terenie miasta podlegają silnej antropopresji. a ponadto głównie na obszarze Wysoczyzny rozproszone są niewielkie powierzchnie leśne we władaniu osób prawnych i fizycznych. Najnowsze szacunki (projekt SEAREG) wskazują na największe prawdopodobieństwo wzrostu tego poziomu o 50–60 cm w ciągu następnych 100 lat. − na wierzchowinie Wysoczyzny Gdańskiej.7 ha. w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim od terenów zainwestowanych – gleby słabej i umiarkowanej jakości (głównie kompleks Ŝytni słaby.6. − 3. 3. które łącznie zajmują 957. na których okresowo i lokalnie mogą występować przekroczenia obowiązujących standardów stanu czystości powietrza. Przymorze). W Lasach Oliwskich występują takŜe wyłączone z uŜytkowania rębnego lasy stanowiące drzewostany nasienne (1 oddział) oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (7 oddziałów). tj. DuŜa część gruntów rolnych na wysoczyźnie jest od lat ugorowana. a w paśmie nadmorskim – siedliska borowe. Lasom groŜą teŜ poŜary oraz występujące od czasu do czasu wiatry o huraganowej prędkości. a takŜe – w róŜnych okresach – innymi związkami. Procesy osuwiskowe mogą być równieŜ wywołane czynnikami antropogenicznymi. szczególnie na obszarach ogrodów działkowych. Ŝe do początku obecnej dekady stale malał poziom zanieczyszczeń energetycznych (do czego przyczyniło się zastąpienie lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi podłączeniami do źródeł centralnych lub ich przejście na ogrzewanie gazem). przy czym na wysoczyźnie przewaŜają siedliska lasów mieszanych i świeŜych. Oba systemy badają w sposób ciągły poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkami siarki i azotu oraz pyłem zawieszonym. Najczęściej mają one postać erozji powierzchniowej.5. Zanieczyszczenie środowiska W granicach miasta znajdują się obszary. Grunty rolne o dobrych klasach. stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewostanów. powiększanie róŜnorodności biologicznej i zwiększanie odporności lasu na czynniki destrukcyjne. do których najczęściej naleŜą: − podmycie lub podkopanie zbocza. są zlokalizowane w rejonie śuław i stanowią bazę specjalistycznej produkcji rolnej.). Brzeg morski w Gdańsku pozostaje na ogół w stanie dynamicznej równowagi między procesami niszczenia i nadbudowywania. na południe od terenów zainwestowanych – gleby dobrej jakości (przewaga kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego i dobrego). Niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci nawalnych lub długotrwałych opadów prowadzą do nasilenia tych zjawisk. sporadycznie kompleks Ŝytni dobry). wymywania lub wywiewania materiału z podłoŜa gruntowego. Jest to rezultat współdziałania geologicznego procesu wypiętrzania się Skandynawii ze skutkami zmian klimatycznych. której skrajnym wyrazem są zniszczenia siedlisk i drzewostanów bardzo mało odpornych lasów nadmorskich powodowane przez nielegalne poszukiwania i eksploatację złóŜ bursztynu metodą hydrauliczną. ale naleŜy się liczyć z zaburzeniem tej równowagi w wyniku stałego podnoszenia się przeciętnego poziomu wód na południowym brzegu Morza Bałtyckiego.na wierzchowinie Wysoczyzny Gdańskiej. Lasy zajmują ok. a ponadto pewna ich część zalicza się do kategorii lasów glebochronnych lub wodochronnych. 18% powierzchni w granicach Gdańska. W związku ze wzrostem motoryzacji rośnie lub utrzymuje się na stałym wysokim poziomie stęŜenie dwutlenku azotu. jakości wód powierzchniowych. Występuje w nich duŜa róŜnorodność siedliskowa – od boru suchego poprzez las świeŜy do łęgów. Lasy Skarbu Państwa będące we władaniu Lasów Państwowych oraz Urzędu Morskiego mają status lasów ochronnych – przede wszystkim jako lasy połoŜone w granicach administracyjnych miast. W obrębie wysokich i stromych zboczy bez zwartej pokrywy roślinnej zbudowanych z glin zwałowych z warstwami utworów piaszczystych. które parokrotnie 35 . których funkcja nie moŜe ulec zmianie. degradacji powierzchni ziemi oraz zanieczyszczenia gruntów. poziomu hałasu. Stogi. którym towarzyszą wody gruntowe. Lasy pozostają głównie we władaniu Lasów Państwowych (większość Lasów Oliwskich. występują warunki sprzyjające procesom osuwiskowym. Średnioroczne normy tych zanieczyszczeń są dotrzymywane na całym obszarze Gdańska. Wąskim pasem lasów na wydmach włada Urząd Morski w Gdyni. Z badań wynika. który gromadzi się w innym miejscu. ale obecnie nie ulega on juŜ dalszej poprawie. Stan czystości powietrza na terenie miasta jest badany w 6 punktach pomiarowych prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (wieloletnia seria pomiarowa) oraz 5 stacjach Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (pomiary prowadzone są od 2000 r. Wyspa Sobieszewska i inne duŜe płaty leśne na Wysoczyźnie) oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (Wrzeszcz. przede wszystkim warzywniczej. W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający zachowanie ich trwałości przez kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej zgodnie z warunkami siedliskowymi (w tym preferencja naturalnego odnowienia). − obciąŜenie przez budowle zbocza lub terenu nad nim. Poza wyŜej wymienionymi grunty rolne występują w mniejszych fragmentach w pozostałych słabiej zainwestowanych częściach miasta. tj. Obszary naturalnych zagroŜeń Na terenie Gdańska procesy geodynamiczne występują głównie na obszarach o bogatym urzeźbieniu. na Wysoczyźnie i w jej strefie krawędziowej.

al. a otrzymane wyniki odnoszono do standardów obowiązujących w innych krajach. Słowackiego (odcinek dolny) oraz na trasach wylotowych: ul. obserwuje się stabilizację wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza z przemysłu. W sezonie letnim obserwuje się zjawisko zakwitów sinic. Chłopskiej. teren dawnej bazy paliw płynnych CPN w Nowym Porcie. dzikie wysypiska odpadów (przewaŜnie na opuszczonych działkach i w okolicach ogrodów działkowych). Stale utrzymuje się nadmierne zanieczyszczenie bakteriologiczne Potoku Siedlickiego i Kanału Raduni. Wrzeszcz i Oliwę. ul. Rejon ten został wpisany przez wojewodę na listę obszarów. gdzie mimo generalnego dotrzymywania norm poziom badanych zanieczyszczeń utrzymuje się na najwyŜszym poziomie. W obrębie miasta zinwentaryzowano teŜ wiele terenów o wysokim poziomie innych zanieczyszczeń gruntów. Znajdują się głównie w dzielnicach nadmorskich (Sobieszewo. Raduni. Czarnej Łasze i Potoku Oliwskim. rzeki. które wykazują podwyŜszony poziom metali cięŜkich (cynku. Utrzymuje się on w pasie 40–400 m od krawędzi jezdni.in. W mieście istnieją równieŜ tereny zakwalifikowane jako spokojne.4% ogólnego odpływu). naleŜą: Martwa Wisła.in. Grunwaldzkiej. która stanowi około 80% emisji całkowitej. Występujące na terenie Gdańska cieki charakteryzują się odmiennymi poziomami zanieczyszczenia bakteriologicznego i fizyczno-chemicznego. a w szczególności ich zanieczyszczenia przez róŜne 36 . m. Wojciecha. ul. w Szwecji. Mniejsze znaczenie ma hałas generowany przez lotnisko w Rębiechowie. Decydujący wpływ na wielkość emisji przemysłowej mają Elektrociepłownia Gdańsk II oraz rafineria Grupy Lotos SA. Rozwójka. Śródmieście. Hallera. lecz notuje się niski stopień natlenienia wody oraz zmniejszoną przezroczystość w wyniku zakwitu glonów. Do cieków. ul.4 km w głąb Zatoki. Występowały takŜe przekroczenia norm średniodobowych i norm chwilowych. Do najbardziej zanieczyszczonych cieków naleŜą od lat Rozwójka (odprowadzająca m. oraz w rejonie skrzyŜowania al. Hallera (odcinek południowy). W granicach miasta znajduje się 26 km wybrzeŜa morskiego. al. Problemem miasta są tzw. monitoring. na terenie dawnego lotniska na Zaspie i w jednostce Piecki Migowo. Zwycięstwa i al. Elbląskiej. natomiast notuje się poprawę stanu sanitarnego StrzyŜy i Opływu Motławy. wody opadowe i drenaŜowe z terenu rafinerii) oraz kolektor Kołobrzeska. Kołobrzeskiej. Jana z Kolna. W jego obrębie znalazły się tylko pojedyncze budynki mieszkalne. byłej fabryki farb i lakierów w Oliwie i składnicy farb przy ul. Jabłoniową).5% ogólnego odpływu) i zakładów przemysłowych (1. w obrębie których przebiegają linie komunikacji miejskiej (w tym tramwajowe). Analizy chemiczne gruntów w Gdańsku przeprowadzone w latach 1997–1999 przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazały. Gen. Pasmowy układ komunikacyjny miasta. na których terenie konieczne jest podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza według kryterium ochrony zdrowia (opracowanie programu naprawczego). NaleŜy się takŜe spodziewać zanieczyszczenia gruntów w obrębie likwidowanej oczyszczalni ścieków na Zaspie i dawnych terenów kolejowych na Czerwonym Moście. Motława. Zwycięstwa. Na tej przestrzeni nie istnieją bezpośrednie zrzuty nieoczyszczonych ścieków sanitarnych czy deszczowych dzięki zmodernizowaniu oczyszczalni „Wschód” i wyprowadzeniu kolektora sanitarnego na odległość 2. rtęci i strontu). Cieki mają największy udział w ogólnym bilansie ładunków zanieczyszczeń wnoszonych z terenu miasta do Zatoki Gdańskiej. Najbardziej naraŜone na jego uciąŜliwość są tereny w bliskim sąsiedztwie krzyŜujących się ciągów ulicznych o największym natęŜeniu ruchu samochodów osobowych i duŜym ruchu cięŜarowym.przekroczyło normy średnioroczne we Wrzeszczu i w Śródmieściu. niklu. ul. oraz charakterystyczny dla tych terenów przekrój ulic przyczyniają się do bardzo wysokiego natęŜenia hałasu. Morskie wody przybrzeŜne spełniają warunki sanitarne umoŜliwiające korzystanie z kąpieli. potoki i kolektory deszczowe. np. w Śródmieściu Historycznym (najstarsze obszary osadnictwa i fortyfikacji). z wyjątkiem rejonów ujść Potoku Oliwskiego i kolektora Kołobrzeska. Zanieczyszczenia fizykochemiczne są mniejsze niŜ bakteriologiczne. Płonia) i rolniczych (Olszynka. Nadal najmniej korzystna sytuacja jest w Nowym Porcie. ołowiu. które mogą powodować skaŜenie gleby i przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych. Grunty zdegradowane w wyniku zmian środowiska. miedzi. o natęŜeniu hałasu mniejszym niŜ 55 dB. W okresie przeprowadzania tych badań nie określono standardów zanieczyszczenia gruntów w Polsce. dla którego wyznaczono obszar ograniczonego uŜytkowania. al. kadmu. Głównym powodem zanieczyszczenia cieków jest odbiór wód opadowych z terenów miasta oraz nielegalne zrzuty zanieczyszczeń sanitarnych. Trakcie św. Kartuskiej (od skrzyŜowania z ul. Motławie. Od 1999 r. Ŝe gleby. NaleŜą do nich takŜe Lasy Oliwskie. Jeziora spełniają wymagania przydatności do kąpieli. Najmniej zanieczyszczeń tego typu zanotowano w Martwej Wiśle. w których poziom skaŜenia bakteriologicznego jest niski. Za tereny zagroŜone ponadnormatywnymi poziomami hałasu naleŜy uznać tereny połoŜone wzdłuŜ najwaŜniejszych ciągów komunikacyjnych: al. którym objęto wody przybrzeŜne Zatoki Gdańskiej oraz jeziora. Wody jezior wykazują stopniową poprawę czystości pod względem bakteriologicznym i chemicznym. Błonia. znajdują się na obszarach przemysłowych i w ich pobliŜu w centralnej części miasta. Radunia i Potok Oliwski. śaglowej (badania te zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do oceny standardów zanieczyszczenia gruntów). które są krótkotrwałe i mają ograniczony oraz zmienny zakres przestrzenny. Dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej znacznie zaś spadły wielkości ładunków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków (10. Ocenie jakości wód powierzchniowych słuŜy prowadzony od 1992 r. Wielkość natęŜenia hałasu mieści się w przedziale 76–80 dB. w którym główne powiązania kolejowe i drogowe przebiegają równolegle do siebie przez Orunię. Rudniki). na pograniczu Nowego Portu i Brzeźna. Rzeczypospolitej.

czego skutkiem jest przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi. stref normatywnych. wygasły wszystkie decyzje wydane w latach 70. 10 9 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Z końcem 2005 r. poz. zm. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2006 r. a na czynnym składowisku w Letnicy rekultywacji podlega tylko część kwater.rodzaje działalności gospodarczej. 885). do którego posiadają tytuł prawny”. – Prawo ochrony środowiska (Dz. podlegają zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez starostę i obowiązkowi rekultywacji.U. poz. o ile obecnie trwające postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko wykaŜe taką potrzebę. 37 . Obecnie prawo10 dopuszcza utworzenie stref ograniczonego uŜytkowania tylko dla kilku rodzajów działalności i zgodnie z nim strefę taką ma lotnisko w Rębiechowie oraz będzie je moŜna ustanowić między innymi dla składowiska odpadów Szadółki i dla oczyszczalni ścieków „Wschód”. W Przegalinie istnieje zrekultywowane ostatnio w kierunku leśnym składowisko popiołów paleniskowych z EC II. Nr 133. Nr 129. zakład Fazer Polska. z 1997 r. a zakłady je posiadające bądź zmieniły swoje technologie lub profil produkcji. do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu. 902 z późn. Zgodnie z ustawą9 zakłady przemysłowe mające dawniej strefy ochronne były zobowiązane „w terminie do 2005 r. Art. dla tzw.). bądź juŜ nie istnieją (np. zrekultywowane składowisko popiołów w Przegalinie). 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

4. Środowisko kulturowe jest bowiem. to okres stagnacji w przestrzennym rozwoju miasta. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego 4. budynki mieszkalne. Stały wzrost liczby zabudowań na obszarze otoczonym fortyfikacjami wpłynął na rozwój przedmieść oraz budowę licznych rezydencji podmiejskich. Ponadto historyczne śródmieście Gdańska zostało uznane zarządzeniem Prezydenta RP z 20 września 1994 r. Lata międzywojenne to powstanie Wolnego Miasta Gdańska i dynamiczny rozwój budownictwa – głównie osiedli socjalnych o nowoczesnej architekturze modernistycznej. XIX i XX w. Celem tej ochrony musi być więc utrzymanie atrakcyjności i róŜnorodności przestrzeni miejskiej. architektura przemysłowa. Zasoby wpisane do rejestru zabytków Najwartościowsza część zasobu dóbr kultury podlega ochronie prawnej wynikającej z przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. zdeterminowany siatką ulic i zasadą podziałów opartą na prawie lubeckim. miasto otoczono nowoŜytnymi fortyfikacjami bastionowymi oraz włączono nowe obszary na wschodnim brzegu Motławy. Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich obywateli. a więc w Śródmieściu i Oliwie. w tym portu gdańskiego. łącznie z bardzo ciekawym środowiskiem przyrodniczym. Cechą charakterystyczną okresu powojennego (oczywiście poza odbudową Głównego Miasta i rozwojem funkcji przemysłowych) jest ekspansja zabudowy na obszary Wysoczyzny Gdańskiej i związany z nią rozwój komunikacji drogowej. ekonomicznymi.1. społecznymi i kulturowymi ludności zamieszkującej ten obszar. spichlerze. bazą dla rozwoju gospodarki turystycznej. a takŜe korzystnym połoŜeniem geograficznym u ujścia Wisły. W pierwszym okresie rozwój miasta był w głównej mierze uwarunkowany ograniczeniami przyrodniczymi. fortyfikacje. najwcześniejsze osadnictwo było moŜliwe wyłącznie na niewielkim obszarze wyznaczanym przez piaszczyste łachy pośród podmokłych terenów delty wiślanej. Rys historyczny Dzisiejszy kształt przestrzenny Gdańska jest wynikiem bardzo długiego procesu rozwojowego. Największym przemianom uległ obraz przestrzenny miasta na przełomie XIX i XX w. NaleŜało to do najistotniejszych czynników kształtujących rozwój przestrzenny miasta. duŜe znaczenie miały teŜ decyzje polityczne i administracyjne. Największa koncentracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduje się w najstarszych rejonach osadnictwa. Rewolucja techniczna drugiej połowy XIX w. obiekty architektury sakralnej. cmentarze. Budowa duŜych załoŜeń militarnych zdeterminowała rozwój miasta. zespoły dworsko-parkowe. – aneks nr 5). powstanie linii kolejowej. W okresie największego rozkwitu Gdańska w XVI i XVII w. Wiek XVIII i pierwsza połowa XIX w. JuŜ od początku istnienia Gdańsk był portem handlowym i ośrodkiem rzemiosła okrętowego. pomniki i miejsca pamięci. Naturalną konsekwencją rozwoju układu osadniczego miasta jest znaczne rozproszenie tych zasobów na całym jego obszarze. Wieki średnie to rozwój przestrzenny miasta w granicach określonych murami obronnymi. JuŜ tylko to zestawienie pokazuje wielką róŜnorodność obiektów i zespołów zabytkowych znajdujących się w Gdańsku.. Proces dziejowy pozostawił liczne i zróŜnicowane ślady stanowiące dzisiaj bogatą spuściznę kulturową Gdańska. obiekty uŜyteczności publicznej. Na obszarze Gdańska znajduje się 405 zespołów i obiektów zabytkowych (612 budynków) wpisanych do rejestru zabytków (wg stanu na 31 grudnia 2006 r. Wówczas doszło teŜ do kolonizacji terenów rolniczych połoŜonych wzdłuŜ spływających z wysoczyzny potoków (lokacja opactwa cystersów) oraz rozpoczęto osuszanie podmokłych terenów delty wiślanej. za pomnik historii. W Gdańsku – mieście o bardzo bogatej i złoŜonej historii oraz tradycji osadniczej – ochrona dóbr kultury stanowi jedną z podstaw rozwoju. Wśród nich znajdują się układy urbanistyczne i krajobrazowe. samorząd zaś ma obowiązek zapewnienia warunków prawnych. nowoczesnej infrastruktury komunalnej oraz powolna likwidacja ograniczeń budowlanych związanych z jego militarnym charakterem przyczyniły się do znacznej rozbudowy przedmieść i ich integracji z miastem. trwającego ponad tysiąc lat. 38 . a takŜe do rozwoju przemysłu i handlu. organizacyjnych i finansowych takiej ochrony. 4. Ten naturalny rozwój Gdańska przerwały zniszczenia 1945 r. Był on warunkowany moŜliwościami technicznymi. W tym teŜ okresie nastąpił rozwój Gdańska jako twierdzy. W XVIII.2.

Znajduje się wśród nich 15 zespołów urbanistycznych (aneks nr 7A). tym bardziej Ŝe są połoŜone na terenach podlegających w ostatnim okresie intensywnym procesom urbanizacyjnym (aneks nr 7D). Najlepiej zachowane fragmenty tego krajobrazu są wpisane do rejestru zabytków. Gdańsk jako bardzo silny ośrodek gospodarczy juŜ od powstania miał znaczący wpływ na rozwój swojego bezpośredniego zaplecza. Przedmiotem wniosku są obszary i obiekty zabytkowe cechujące się pełnym autentyzmem i wysokim poziomem artystycznym. ZróŜnicowane ukształtowanie terenu przyczyniło się do powstania niezwykle ciekawych obszarów historycznego krajobrazu kulturowego – dziś juŜ w wielu miejscach niezbyt czytelnego. Miały one lokalną tradycję i specyfikę zagospodarowania terenu. szczególnie na przełomie XIX i XX w. Pozostałe (aneks nr 7H) naleŜy chronić zapisami planów miejscowych. często z reliktami parków i zabudowy gospodarczej. XX w.. zachowało się do dzisiaj. Większość zabytkowych zespołów i obiektów militarnych jest wpisana do rejestru zabytków.in. a od XIV w. Obszary te były. Wniosek o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO Miasto Gdańsk podjęło starania o umieszczenie części obiektów zabytkowych i miejsc pamięci na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. zespoły zabudowy mieszkaniowej. militarnej. a przy tym ściśle związane z nowoŜytną ideą poszanowania prawa do wolności oraz nierozerwalnie związane z wartościami niematerialnymi pamięci i wolności. szczególnie w wyniku Ŝywiołowej działalności remontowo-modernizacyjnej. Jasień czy Barniewice). Rozwój miasta sprawił. Początkowo lokowano je na obszarach Wysoczyzny. Zabytki niewpisane do rejestru zabytków Na terenie Gdańska znajduje się wiele zespołów i obiektów zabytkowych nieumieszczonych w rejestrze zabytków. W zaleŜności od stopnia zachowania omówionych wyŜej zespołów zabytkowych pogrupowano je na dwie strefy: 39 . takŜe na stopniowo osuszanych terenach delty Wisły. Obiekty te są połoŜone w obszarze historycznych układów urbanistycznych oraz historycznej zabudowy stwarzającej łącznie wyjątkowy w skali światowej zespół zabudowy (aneks nr 6). Od X w. rozwój przemysłu w Gdańsku przyczynił się do budowy wielu zespołów i obiektów przemysłowych oraz infrastrukturalnych i usługowych. dziś juŜ przewaŜnie zlikwidowane lub zaniedbane.4. Do dziś w dość dobrym stanie zachowały się 4 zespoły inŜynierii wodnej i komunikacji. Są to m. często jednak o duŜo starszej metryce. przedmieścia Gdańska. przemysłowej. Nieliczne niewpisane do rejestru zabytków takŜe zasługują na ochronę. 4 obiekty komunikacji. 3 zespoły architektury przemysłowej oraz 1 obiekt usługowy (aneks nr 7G). Bardzo wiele z tych obiektów. na przykład historyczne nazwy. Dawne wsie zostały włączone w obszar zabudowy wielkomiejskiej. takŜe podlegające ochronie. szczególnie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. lecz niewątpliwie zasługującego na ochronę ze względu na wiele charakterystycznych cech. W większości są to ukształtowane w XIX i XX w. przyczyniło się do powstania charakterystycznej dla Gdańska formy podmiejskich zespołów dworsko-parkowych. Jednak część zniknęła zupełnie w wyniku późniejszego rozwoju miasta (zachowały się tylko jako nazwy miejscowe. 4. WaŜnym elementem są takŜe wartości niematerialne. Strefy ochrony ekspozycji zostały ujęte w aneksie nr 7F. NajwaŜniejsze z nich zostały umieszczone w rejestrze zabytków.4. ale 21 jest jeszcze czytelna w jego krajobrazie (aneks nr 7B). Szczegółowe określenie zakresu ochrony obiektów moŜe nastąpić dopiero na etapie planów zagospodarowania przestrzennego.3. co się przyczyniło do znacznych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Gdańsk w ciągu całej swojej historii był waŜną twierdzą – wielokrotnie modernizowaną i przebudowywaną. Wielowiekowy proces powstawania współczesnego Gdańska przyczynił się do stopniowego włączania w jego granice wielu niegdyś samodzielnych jednostek osadniczych. terenami ekspansji inwestycyjnej. np. Dynamiczny. Z toŜsamością kulturową miasta integralnie są związane cmentarze. Stanowią one potencjalne tereny parkowe. Bogacenie się mieszczan gdańskich w XVI w. pozostałe (aneks nr 7E) muszą być chronione zapisami planów zagospodarowania przestrzennego. Dewastacji ulega na tych terenach takŜe architektura zachowanych obiektów. Ŝe większość nich znajduje się obecnie w granicach administracyjnych Gdańska. Zanika teŜ bardzo szybko charakterystyczna zabudowa tych terenów. Utrwalony przez lata obraz tych obszarów stanowi duŜą wartość kulturową pozwalającą na ich identyfikację – pomimo znacznych przekształceń powstałych na skutek zniszczeń wojennych i późniejszej rabunkowej gospodarki nieruchomościami. a takŜe pojedyncze budynki oraz związane z nimi strefy ekspozycji. W skład ochrony historycznego krajobrazu kulturowego wchodzi teŜ ekspozycja zewnętrzna zespołów zabytkowych. pozostały jednak czytelne w krajobrazie dzięki zachowanemu drzewostanowi. Łączyły one w sobie funkcje reprezentacyjno-rekreacyjne z produkcyjnymi. W związku z tym na obszarze miasta znajduje się wiele obiektów militarnych reprezentujących praktycznie pełny przekrój rozwoju myśli fortyfikacyjnej od wczesnego średniowiecza aŜ po lata 40. tracąc swój czytelny historyczny układ przestrzenny. w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstawały osady wiejskie. Skala i zakres studium pozwalają jedynie na wyznaczenie zespołów podlegających ochronie. stanowiska archeologiczne. Wysiedlenie większości mieszkańców w latach 1945–1947 spowodowało ich opuszczenie i dewastację. Nadaje to wyjątkowy charakter miastu. Nekropolie (aneks nr 7C).

obecnie bardzo szybko zanika. Z tego względu jako waŜny czynnik atrakcyjności miasta powinny być chronione i wzbogacane. 40 . − Zaspa. stanowiące uznany dorobek współcześnie Ŝyjących pokoleń. historyczna lub techniczna. Podwale Grodzkie. 3. Długa. pomniki i miejsca waŜnych wydarzeń – są to obiekty lub miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. a 162 niezlokalizowane znane są jedynie z archiwaliów i literatury. Spis obszarów występowania znalezisk archeologicznych zawiera aneks nr 8. Dobra kultury współczesnej znajdujące się na obszarze Gdańska zostały wymienione w aneksie nr 9. Zwycięstwa). Długi Targ). Wskazane w studium dobra kultury współczesnej zmuszają do zachowania powściągliwości w działaniach planistycznych i budowlanych na wyznaczonych terenach i przyczyniają się do zachowania i poprawy istniejących wartości. − Wielkie Przymorze. są to często obiekty o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i osób przyjezdnych. świadectwem historii i wielokulturowości Gdańska są niematerialne wartości tradycji osadniczej. al. z czego 378ma lokalizację. Osie widokowe: − z parku Oliwskiego na morze. Na obszarze Gdańska znajduje się 540 stanowisk archeologicznych. − 4. − załoŜenia urbanistyczne – obszary zabudowane. na których przekształcenia są stosunkowo nieduŜe).strefę zachowanej historycznej struktury przestrzennej (dla obszarów. budynki. upamiętniające wydarzenia i osoby. Świadomość istnienia obszarów czy budynków o szczególnych walorach estetycznych działa korzystnie na sposób gospodarowania terenami i decydowania o ich przeznaczeniu w planach miejscowych i innych opracowaniach urbanistyczno-architektonicznych. o nowatorskich rozwiązaniach artystycznych lub technicznych. Grunwaldzka. − Stare Miasto. zespoły budynków. jednak zachowały się jej czytelne elementy). − Pas Nadmorski Zachodni wzdłuŜ plaŜy od Nowego Portu do Jelitkowa. topograficzne. nazwy ulic. Niezwykle istotnym walorem dziedzictwa kulturowego. rozpoznawalne dla mieszkańców i zwiedzających. załoŜenia urbanistyczne i krajobrazowe. Istotnym elementem zasobów zabytkowych są obszary występowania znalezisk archeologicznych. niegdyś wyjątkowo bogate. − Dolne Miasto wraz z Opływem Motławy. ich wnętrza i detale. al. gdzie historyczna struktura przestrzenna została przekształcona lub zniszczona w znacznym stopniu. − strefę zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej (dla obszarów. Krajobraz kulturowy PołoŜenie geograficzne i bogata historia Gdańska wykreowały róŜnorodną i wyjątkową strukturę miasta. jeŜeli cechuje je wysoka wartość artystyczna. Zwycięstwa. Kartuska zakończona widokiem na Stare Miasto i most wantowy (im. MoŜna do nich zaliczyć nazwy miejscowe. 4. Zidentyfikowano 9 grup wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego (WEKK): 1. cieków wodnych. Wśród elementów tej struktury moŜna wyodrębnić te. Zasób dóbr kultury współczesnej współtworzą obiekty budowlane i obszary zurbanizowane. − ul.5. 4. − Oliwa (stara). Jana Pawła II). Osie kompozycyjne: − Droga Królewska (ul. ZałoŜenia urbanistyczne: − Główne Miasto. Za dobro kultury współczesnej uznano w Gdańsku obiekty powstałe po 1945 r. Ciągi widokowe: − główny ciąg komunikacyjny miasta: Trakt Św. które miały znaczący wpływ na historię miasta i regionu. − Wielka Aleja (al. znaczące w krajobrazie miasta. − ciąg punktów widokowych z SKM. Dobra kultury współczesnej Przez dobro kultury współczesnej rozumie się niebędące zabytkami pomniki i miejsca waŜnych wydarzeń. 2. lasów i polderów. które są charakterystyczne i toŜsame tylko dla Gdańska. Wojciecha – Okopowa – Wały Jagiellońskie. które w zaleŜności od skali i rangi w przestrzeni miasta składają się na: − obiekty architektury – budynki uznane za wartościowe ze względu na formę architektoniczną oraz walory estetyczne. które wyróŜniają się spośród innych miejsc w mieście spójnym układem urbanistycznym oraz jednolitym charakterem architektonicznym budynków.6. Błędnik. do tej grupy naleŜą wyróŜnione zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nazewnictwo to.

2) tereny postoczniowe i poprzemysłowe (Stara Stocznia.5. które uległy przekształceniom lub dewastacji. − ślimak w Jaśkowym Lesie. − most wantowy. w sąsiedztwie frontów wodnych. − Opływ Motławy. 9. Wytypowano 15 terenów: 1) obszar byłego dworca kolejowego Kłodno. Jana Pawła II. Jana Pawła II z deptakiem do mola. − ul. 8) składowisko złomu przy ul. 12) teren pasa startowego byłego lotniska Zaspa. Obszary zdegradowane krajobrazowo Oprócz obszarów znaczących i chronionych występuje równieŜ w Gdańsku wiele terenów zdegradowanych. 8. Wyodrębniono je na podstawie kryteriów estetycznych i lokalizacyjnych. 6) Osada Rybacka w Jelitkowie. − ciąg lasów i wydm nadmorskich w Pasie Zachodnim i na wyspie Stogi. 3) północny cypel Wyspy Spichrzów. 5) teren na zapleczu parku Oliwskiego przy ul. − ul. − ul. Krajobraz otwarty: − Dolina Potoku Oliwskiego. − Wyspa Sobieszewska. − Dolina StrzyŜy. Punkty widokowe i otwarcia widokowe: − Pachołek. Opackiej. − krawędź Wysoczyzny Gdańskiej. − śuławy Wiślane. Wilk. − południowy brzeg Martwej Wisły – Młode Miasto. Litewskiej. Hallera. − od strony śuław na Główne Miasto i Dolne Miasto. Dominanty przestrzenne: − kościół Mariacki. Polski Hak. 7) tereny dawnych dworów przy ul. − Dolina Potoku Oruńskiego. 10) otoczenie dworca kolejowego w Gdańsku Wrzeszczu i rejon ulic Dmowskiego i Kościuszki z tymczasową zabudową. 4. 7. Angielska Grobla. − wschodni brzeg Martwej Wisły od Westerplatte do Przeróbki. np. Gazownia. − bastiony: św. − dźwigi w stoczni. jednak nadal zachowały swoją atrakcyjność lokalizacyjną w przestrzeni miejskiej i wymagają rewaloryzacji krajobrazu. Wyspa Spichrzów. Gertrudy. Panoramy: − od strony morza na całe miasto i krawędź Wysoczyzny. 11) tereny z istniejącą napowietrzną siecią cieplną – wzdłuŜ torów kolejowych na odcinku Gdańsk Stocznia–Gdańsk Politechnika. Ołowianka. − Trójmiejski Park Krajobrazowy. 4) tereny po byłych Zakładach Mięsnych przy ul. 6. stocznia. Polanki. − budynek Olimpu we Wrzeszczu. biorąc równocześnie pod uwagę charakter zainwestowania i funkcję poszczególnych dzielnic Gdańska oraz połoŜenie w prestiŜowych bądź potencjalnie prestiŜowych lokalizacjach (w ogólnym odbiorze miasta). 13) teren po byłym ośrodku MON w pasie nadmorskim przy ciągu pieszym na przedłuŜeniu al. Pomorska. − plac Solidarności z projektowanym bulwarem Droga do Wolności. − wieŜowiec CTO „Zieleniak”. − Góra Gradowa (Bastion Jerozolimski).7. − Biskupia Górka. śubr. była Fabryka Opakowań Blaszanych). − wschodni brzeg Motławy – Polski Hak. rejon ulic Robotnicza – Dyrekcyjna. 9) sąsiedztwo twierdzy Wisłoujście. Fronty wodne: − zachodni brzeg Motławy wzdłuŜ Długiego PobrzeŜa. 41 .

42 . przedłuŜający się proces restrukturyzacji PKP nie wpływa korzystnie na zachowania rynkowe podmiotów kolejowych. Ponadto wytypowano cztery typy funkcjonalne szczególnie często przyczyniające się do degradacji krajobrazu (bez względu na lokalizację): − tereny kolejowe i przykolejowe – których niski poziom estetyki wynika głównie ze względów pozaplanistycznych. − niektóre tereny przemysłowo-składowe – o zainwestowaniu powstałym w czasach. co dodatkowo utrudnia przekształcenia nieuŜytkowanych terenów kolejowych. − tereny kolonii mieszkaniowych. − tereny ogródków działkowych. grunty kolejowe w większości mają status terenów zamkniętych.14) ogrody działkowe w Dolinie Radości. kiedy aspekty estetyczne zagospodarowania przemysłowo-składowego były marginalizowane i gdzie dotąd nie nastąpiły przekształcenia związane z nowym ustrojem gospodarczym. 15) teren stadionu Lechii i jego otoczenie.

Gdynia. Czapiński. Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Gdańsku kształtuje się na poziomie przeciętnym dla miast wojewódzkich. Miasta duŜe (wg autorów diagnozy) to wielkie kontrasty. Tę nie w pełni satysfakcjonującą ocenę jakości Ŝycia w Gdańsku potwierdza utrzymujące się przez dziesięć lat ujemne saldo migracji. a zwłaszcza słuŜby zdrowia. skrajnie gorsza struktura wykształcenia i w rezultacie duŜo świadczeniobiorców pomocy socjalnej. Gdańsk 2006. Sukces rozwojowy polskich województw. 15 Tereny zielone w Gdańsku. odmienność struktur społecznych w poszczególnych częściach miasta. ZróŜnicowanie jakości warunków Ŝycia to powaŜne wyzwanie dla miasta. Warszawa 2006. opracowanie BRG. złe wskaźniki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.5. które jest przejawem utraty atrakcyjności osadniczej. Ŝe emigrują osoby o statusie społecznym powyŜej przeciętnego. Z Diagnozy społecznej. do których więcej osób napływa. WSFiZ. poczucie zagroŜenia. Potwierdzeniem zróŜnicowania jakości zamieszkiwania są znaczne rozpiętości cen nieruchomości. niską oceną warunków charakteryzują się Przeróbka. 12 Diagnoza społeczna 2005 – warunki i jakość Ŝycia Polaków. Wyprzedziło go 7 miast spośród 23 branych pod uwagę: Warszawa (88 punktów). w tym ochrona ich zdrowia oraz istniejące zagroŜenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia W rankingu warunków Ŝycia mieszkańców11 województwo pomorskie zajęło najwyŜsze miejsce. Panek. W kolejnych podpunktach rozdziału zostaną szczegółowo omówione najwaŜniejsze sfery składające się na jakość zamieszkiwania i obsługi w Gdańsku. niŜ odpływa. W rankingu miast13 o liczbie mieszkańców powyŜej 100 tys. 14 Badanie zróŜnicowania jakości Ŝycia w jednostkach urbanistycznych Gdańska. − poprawa struktury odprowadzanego podatku od osób fizycznych w gminach sąsiednich. patologie. J. zwłaszcza wiejskich. Deficyt terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niŜ 2 ha w zasięgu dziesięciominutowego dojścia dotyczy co ósmego mieszkańca Gdańska. o tyle w jednostkach urbanistycznych dzielnicy Port i w jednostce Orunia Olszynka. opracowanie BRG. Jakość Ŝycia w mieście jest bardzo zróŜnicowana. Środowiskowe warunki zamieszkiwania są istotnym składnikiem jakości Ŝycia. WyraŜa się w nim stan zdrowia mieszkańców. MoŜna zatem powiedzieć. gdyŜ jest traktowane przez socjologów jako zwiastun problemu społecznego – wzrostu poczucia wykluczenia społecznego.12 zaś wynika. następuje szybciej niŜ w Gdańsku. o czym świadczą następujące dane: − w okolicznych gminach następuje szybciej niŜ w Gdańsku poprawa struktury wykształcenia. red. Nie sprzyja teŜ na pewno integracji społecznej i poczuciu identyfikacji. ale gorszym niŜ w Gdyni i Sopocie. Potwierdzeniem tej oceny jest dodatnie saldo migracji – pomorskie naleŜy do nielicznych województw. Migracja ta pogarsza pozycję Gdańska na tle województwa. Być moŜe są to teŜ przyczyny gorszej (od Sopotu i Gdyni) pozycji Gdańska w rankingach dla miast polskich. Olsztyn i Kraków. Miernikiem bardzo syntetycznie oceniającym jakość Ŝycia jest wskaźnik śmiertelności niemowląt. Nasi rodacy najbardziej chwalą sobie Ŝycie w miastach liczących 100–200 tys.. jakość obsługi. Nowy Port. a najmniej – Ŝycie na wsi i w miastach o liczbie mieszkańców powyŜej 500 tys. stan środowiska. 20 listopada 2005. Gdańsk 2004. nr 1198. co wykazał Narodowy Spis Powszechny 2002. najlepsze – w bogato wyposaŜonych w usługi jednostkach urbanistycznych Centralnego Pasma Usługowego. 13 Wyścig miast. Wrzeszcz Dolny i Stogi. red. Na 45 podregionów miejskich Trójmiasto zajmuje ósmą pozycję pod względem długości Ŝycia męŜczyzn. 11 43 . występuje wysokie bezrobocie. Opole. Wiele wskazuje na to. Nieźle przedstawia się za to długość Ŝycia pomimo wysokiej umieralności na choroby nowotworowe. Ŝe duŜe miasta nie są uznawane przez Polaków za najlepsze miejsce do zamieszkania. ZróŜnicowanie struktur społecznych i warunków zamieszkiwania nasuwa wniosek o dobrych i złych adresach w mieście. T. Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców. Katowice. pomimo bliskości miejsc pracy. Poznań. Najbardziej pokrzywdzeni pod tym względem są mieszkańcy osiedla Suchanino i Wrzeszcza Dolnego. Młyniska Letnica. a takŜe. O ile na terenach rozwojowych w dobrych warunkach (dotyczy to zwłaszcza terenów o przewadze budownictwa jednorodzinnego) mieszkają rodziny pełne. mieszkańców.. Gdańsk 2002. Kalinowski. szybkie tempo Ŝycia przy duŜych utrudnieniach komunikacyjnych. Najgorsze warunki panują na terenach z dominacją funkcji przemysłowej lub rolniczej. o wysokim udziale ludności z wykształceniem wyŜszym i wysokim wskaźniku zatrudnienia. Biorąc pod uwagę występowanie obiektów szczególnie uciąŜliwych dla środowiska (zwłaszcza ciągów komunikacyjnych). Gdańsk zdobył 78 na 120 moŜliwych punktów. a dwunastą – w wypadku kobiet. ale takŜe Śródmieście Historyczne. „Wprost”. − Gdańsk spadł na trzecią (po Sopocie i Gdyni) pozycję w województwie pod względem wykształcenia. Tutaj jednak często brakuje ogólnodostępnej zieleni urządzonej w zasięgu dojścia pieszego15. lub 20–100 tys. warunki zamieszkiwania i rekreacji. Ŝe pomimo wysokiego bezrobocia województwo pomorskie uwaŜane jest za dobre miejsce do Ŝycia. T. NajwyŜsza wartość wskaźnika syntetycznego stanowi ponad 3krotność wartości najniŜszej14. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

0 50.2 Przyczynami odwrócenia tendencji wzrostowej były: obniŜanie się przyrostu naturalnego (ryc.9 365.1.0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006 194.7 8. o tyle w latach osiemdziesiątych juŜ tylko niecałe 0.7 tys.2 44 . osób.0 300. zamieszkiwało 456.1. przy czym dynamika wzrostu malała (ryc.6 286.0 200.3 tys.4 8.2 9.6 –1. O ile w latach pięćdziesiątych średnioroczne tempo wzrostu wynosiło prawie 4%. 3).1.7 9.2 7.7 450.7 465.3 9.4 17.1 463.9 1. 1).5 na 1000 mieszkańców 5. Spadek przyrostu naturalnego spowodowała malejąca liczba urodzeń (tab. Liczba mieszkańców Gdańska wzrastała do połowy lat dziewięćdziesiątych.0 456.3 –0.0 150.0 456. Ruch naturalny w Gdańsku Rok 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 Liczba urodzeń 4883 7907 5125 3797 4020 4193 4301 Liczba zgonów 1890 3420 4415 4365 4415 4198 4395 Przyrost naturalny 2993 4487 710 –568 –395 –5 –94 Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny 13. Ryc.4 8. 2) i ujemne saldo migracji (ryc. męŜczyzn i 240. kobiet.3 9. Tab. Liczba mieszkańców Gdańska w latach 1950–2006 w tys.5 9. Sytuacja demograficzna W Gdańsku (wg Urzędu Statystycznego) na koniec 2006 r.7 9.9 –0.8 9. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku liczba ludności miasta się obniŜa.9 9.0 –0.5.4 11.5%. osób 500. 1) wynikająca z obniŜającej się płodności kobiet (ryc.4 tys.0 350.0 0. w tym 216.0 250. 4).0 400.0 100.

W rezultacie saldo migracji z dodatniego zmieniło się na ujemne (ryc. 1990. Cząstkowe współczynniki płodności (liczba urodzeń na 1000 kobiet w danej grupie wieku) mieszkanek Gdańska w latach 1985. Ruch naturalny w latach 1989–2006 urodzenia 8000 6000 4000 2000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -2000 -4000 -6000 zgony saldo Ryc. 3. Ryc. 1995. Ruch migracyjny w latach 1989–2005 napływ 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 odpływ saldo 45 .Ryc. 2002. 4). 2. 1999. 2005 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1985 1990 1995 1999 2002 2005 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 W latach dziewięćdziesiątych utrzymywała się tendencja spadkowa w napływie migracyjnym. 4.

. 46 . 5. jak dla ośrodka o aspiracjach metropolitalnych. co jest liczbą niską. którą to wielkość szacuje się na ok. 58 tys. 0. 190 tys. Rynek pracy w Gdańsku w latach 1999–2005 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Pracujący w gospodarce narodowej* Pracujący w przemyśle Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Bezrobotni zarejestrowani *Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. łącznie z miejscami pracy w podmiotach nieobjętych sprawozdawczością statystyczną zatrudnienia.5. Rynek pracy Liczbę miejsc pracy szacuje się w Gdańsku na ok.2.4 miejsca pracy. Na jednego mieszkańca Gdańska przypada ok. Ryc.

).). Bezrobotni ok.2.) i Oliwie Dolnej (14 tys. we Wrzeszczu Górnym – 0. Liczba miejsc pracy w jednostkach urbanistycznych Gdańska (stan istniejący) 47 . we Wrzeszczu Górnym (29 tys.8. 12 tys. 36 tys. Śródmieściu Historycznym (9. W Młyniskach Letnicy produkcyjne miejsca pracy stanowią prawie ¾ wszystkich miejsc pracy. Miejsca pracy ok. 7.Ryc. 192 tys. stąd liczba miejsc pracy w przeliczeniu na mieszkańca wynosi w Śródmieściu Historycznym 1. 6. przy czym pozostały tu jeszcze okrojone zakłady produkcyjne.4 tys. 190 tys. Ma to związek z koncentracją w Centralnym Paśmie Usługowym podmiotów o profilu usługowym. W paśmie tym mamy takŜe funkcję mieszkaniową. Orientacyjny obraz gdańskiego rynku pracy PrzyjeŜdŜający do pracy spoza Gdańska ok. Największa liczba miejsc pracy znajduje się w Śródmieściu Historycznym (43 tys.2.6 tys. Bimet i inne. Aktywni zawodowo gdańszczanie ok. Ryc. 25 tys. Podobna struktura miejsc pracy jest w Kokoszkach Przemysłowych. Aktywni zawodowo wyjeŜdŜający do pracy poza Gdańsk ok. a w Oliwie Dolnej – 0.).). Największe koncentracje produkcyjnych miejsc pracy występują w Młyniskach Letnicy (10. takie jak Stocznia. Ponad 70% miejsc pracy przypada na usługi.

a w Podkowie Leśnej (województwo mazowieckie) – 45 m2. ocenia się zaś . a przeciętnie na mieszkanie przypada: − 58 m2 powierzchni uŜytkowej (przeciętna dla miast Polski – 60. 5. tj. mieszkań o powierzchni uŜytkowej 10 mln m2.2%). najniŜszą – mieszkańcy dzielnicy Port. Liczba ta obejmuje takŜe zarejestrowane osoby bezrobotne. Ŝe ok. 13% aktywnych zawodowo gdańszczan. największe wykazuje Śródmieście Historyczne (w przeliczeniu na hektar – 57. − 2. Mieszkalnictwo 5. Wrzeszcz Dolny (26). Zdecydowana większość gdańszczan pracuje zatem na terenie miasta.4 m²). wyraŜająca się m. Niekorzystna struktura wielkości mieszkań.5). Wrzeszcz Górny (31). Saldo dojazdów jest tradycyjnie dodatnie. w budynkach do czterech mieszkań na klatce schodowej. − zmiany w strukturze to wzrost udziału usług widoczny zwłaszcza w CPU. ale jak na miasto wojewódzkie niewysokie.8 m2) poniŜej przeciętnej krajowej dla miast (22. W kilku miastach i gminach województwa pomorskiego (m.in. Ryc.1. 8.in. Ŝe prawie co piąte miejsce pracy w Gdańsku zajmują dojeŜdŜający.. było 11.8). (stopa bezrobocia 6.1 na hektar). zwłaszcza Ŝe znaczna część mieszkań jest zlokalizowana w budynkach trudno poddających się modernizacji polegającej na łączeniu mieszkań..5 tys. których na koniec 2006 r.3).8 tys. tzn. gmina Kosakowo) wskaźnik powierzchni uŜytkowej na mieszkańca znacznie przekroczył 30 m2.3.9). Na 1000 mieszkańców Gdańska przypada 377 mieszkań. Śródmieście Historyczne (12. 50 osób na km2). czym średnio dysponuje obywatel USA.9 izb (przeciętna dla miast Polski – 3. Struktura wielkości mieszkań (w m2 powierzchni uŜytkowej) 80-119 7% 60-79 19% 120 i więcej 5% poniŜej 30 7% 30-39 18% 50-59 18% 40-49 26% Warunki zamieszkania określone powierzchnią mieszkania przypadającą na mieszkańca kształtują się w Gdańsku (21. wyjeŜdŜa do pracy poza Gdańsk.2).) na 172. to powaŜny mankament gdańskich zasobów mieszkaniowych.3. Zaspa (25). Wrzeszcz Dolny (8.W mieście odnotowuje się duŜe zróŜnicowanie zagęszczenia miejsc pracy ogółem. Jest to jednocześnie prawie o połowę mniej niŜ ma do dyspozycji przeciętny mieszkaniec Niemiec (wskaźnik powierzchni uŜytkowej przekracza 40 m2) i 1/3 tego. Około 27% powierzchni mieszkaniowej jest w zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności. Wynika to z odmiennych struktur wieku w dzielnicach oraz poziomu wykształcenia. 48 . co oznaczałoby. Największe zagęszczenie produkcyjnych miejsc pracy wykazują Młyniska Letnica (15. Wojciech (poniŜej 0. Liczbę aktywnych zawodowo gdańszczan GUS szacuje na 192 tys. tj. Św. 25 tys. NajwyŜszą aktywność zawodową i wskaźnik zatrudnienia wykazują mieszkańcy dzielnic Południe i Zachód. Mieszkalnictwo rodzinne Stan zasobów mieszkaniowych na obszarze Gdańska ocenia się (na koniec 2005 r.7 m2).5 miejsca pracy na ha. Poszczególne dzielnice Gdańska róŜnią się wskaźnikiem aktywizacji zawodowej. − 2.7 osób (przeciętna dla miast Polski – 2. Ciągłej zmianie ulegają rozmieszczenie i struktura miejsc pracy: − zmiany w rozmieszczeniu to wzrost udziału miejsc pracy na górnym tarasie. niską średnią wielkością mieszkań. najmniejsze – Wyspa Sobieszewska. osób. Wielkość dojazdów do pracy do Gdańska szacuje się na 36 tys.

Jasień Szadółki. a w prywatnych – 27.3 m2.3 m2.5 m2 na osobę.Ryc. gdzie jest wyŜszy udział zabudowy jednorodzinnej i rodzin dobrze sytuowanych. w spółdzielczych – 18. w Młyniskach Letnicy. Udział mieszkań gminnych w zasobach ogółem wg jednostek urbanistycznych Gdańska 49 .5 m2. co w efekcie potęguje róŜnice warunków zamieszkiwania w poszczególnych typach zabudowy. w zabudowie blokowej – ok. Św. Kokoszki Mieszkaniowe. a co za tym idzie – w jednostkach urbanistycznych Gdańska. − połoŜenie – najgorsze warunki mieszkaniowe występują na Stogach Portowych i Mieszkaniowych. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań w przeliczeniu na osobę Czynniki róŜnicujące warunki zamieszkiwania w Gdańsku to: − typ zabudowy – w budownictwie mieszkaniowym o niskiej intensywności na mieszkańca przypada 24 m2. 10. Ryc. Wojciech. Kokoszkach Przemysłowych. Struktura społeczna okazuje się silnie skorelowana z tymi czynnikami. 9. Lepsze od przeciętnych warunki zamieszkiwania panują na zachodnich i południowych terenach Gdańska: Osowa Barniewice. − forma własności – w mieszkaniach komunalnych przypada 15. gdzie na osobę przypada poniŜej 15 m2. 19.

2. osób (najwięcej – 2. 19 tys.6 tys.3. Oceny środowiskowych warunków terenów zabudowy mieszkaniowej w Gdańsku dokonano.0 tys. Malejące znaczenie wśród obiektów mieszkalnictwa zbiorowego mają internaty i bursy. ul.6 tys. we Wrzeszczu Dolnym. 1. Wyspiańskiego). Ŝe kaŜde gospodarstwa domowe chciałoby zamieszkać samodzielnie. do 0. Przy załoŜeniu.7 tys. w Oliwie Górnej (ul.6 tys. w 2006 r. Liczba miejsc w internatach spadła z 1. Trudna sytuacja materialna rodzin nie tylko hamuje gotowość do usamodzielniania się (trudność w nabyciu mieszkania czy teŜ pokryciu kosztów jego wynajmu). co powoduje zmniejszoną presję na rynek mieszkaniowy. 1. jakość i dostępność terenów aktywnych biologicznie. w mieszkalnictwie zbiorowym w Gdańsku zamieszkiwało 9. w Śródmieściu Historycznym).4. 5. 50 . Środowiskowe warunki zamieszkiwania Pomimo róŜnej genezy. 5. gdyŜ liczba oddawanych do uŜytku mieszkań jest zbliŜona do liczby nowo zawieranych małŜeństw. w 1995 r. Coraz większe znaczenie jako obiekty mieszkalnictwa nierodzinnego mają i będą miały domy dla osób starszych. Struktura własności mieszkań w Gdańsku zakładów pracy 1% Skarbu Państwa 1% gminy 20% pozostałych podmiotów 0% osób fizycznych 35% spółdzielni mieszkaniowych 43% Wskaźnik samodzielności zamieszkiwania wyraŜający się liczbą gospodarstw domowych przypadających na 100 mieszkań jest równie istotnym. w Oliwie Górnej. ale skłania wręcz do wspólnego zamieszkiwania dwóch pokoleń dorosłych w celu minimalizacji stałych kosztów prowadzenia gospodarstwa (przedłuŜone gniazdowanie). W Gdańsku jest obecnie 26 domów akademickich (6. Mieszkalnictwo zbiorowe NajwaŜniejsze obiekty mieszkalnictwa zbiorowego to domy akademickie. Polanki) i we Wrzeszczu Dolnym (ul. Jednocześnie w sezonie letnim pełnią funkcję bazy noclegowej – są obiektami obsługi ruchu turystycznego dla gorzej sytuowanego turysty. 11. Traugutta. Wg Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) w 2002 r. we Wrzeszczu Górnym. deficyt mieszkań wynosi ok.9 tys. w większości skupionych we Wrzeszczu Górnym (ul. stopnia zachowania i wykorzystania elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego stanowią wspólny system środowiska Ŝycia człowieka.7 tys. Z duŜych obiektów mieszkalnictwa zbiorowego naleŜy jeszcze wymienić areszt w Śródmieściu Historycznym i więzienie w jednostce urbanistycznej Stogi Portowe. które koncentrują kilkutysięczną rzeszę ponadprzeciętnie dynamicznej ludności. W ostatnich latach wskaźniki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Gdańsku się poprawiają.Ryc. Do Studzienki).7 tys. uwzględniając następujące kryteria: − powierzchnię. Nie podlegają one jednak oficjalnej statystyce. Samodzielność zamieszkiwania jest bardzo uzaleŜniona od kondycji finansowej gospodarstw domowych. a ze względu na nieduŜą kubaturę obiektów i dominację sektora prywatnego wśród nowo powstających obiektów nie wymagają wyznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów. funkcjonalności. miejsc). 110 gospodarstw domowych na 100 mieszkań. Jednocześnie spada liczba mieszkańców. ale trudniej mierzalnym wskaźnikiem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wskaźnik samodzielności zamieszkiwania szacuje się obecnie w Gdańsku na ok. 1.

Ŝe ok. Dolny Wrzeszcz i jednostki połoŜone na śuławach. o umiarkowanej gęstości zaludnienia i zabudowy oraz niskim stopniu uciąŜliwości innych funkcji.− antropopresję w stosunku do istniejących walorów środowiskowych. − szkoły ponadgimnazjalne. podobnie jest w innych miastach wojewódzkich. Proces koncentracji powierzchni handlowych w obiektach wielkopowierzchniowych wydaje się jednak nieunikniony. − sześcioletnia szkoła podstawowa. sklepów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaŜy ok. Jest to wartość niŜsza od rejestrowanych w miastach Unii Europejskiej. biura podróŜy itp. Statystyczna średnia wielkość sklepu podnosi się na skutek dynamicznego wzrostu powierzchni sprzedaŜy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH) liczących powyŜej 2000 m2. Ŝe najlepsze warunki środowiskowe mają tereny mieszkaniowe sąsiadujące z lasami (Wrzeszcz Górny. m2) jest obecnie zlokalizowanych w dzielnicy Oliwa. Dmowskiego.2 m2 powierzchni sprzedaŜy. Obiekty te zmieniły dotychczasowe relacje między rozmieszczeniem powierzchni sprzedaŜy w dzielnicach. Coraz częściej określa się je mianem galerii handlowych. Centra handlowo-usługowe powodują zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. m2.6. Śródmieście i Wrzeszcz straciły swoje pierwszorzędne znaczenie jako dzielnice handlowe. Matarnia Złota Karczma. nr 2. stymulowana obecnością klientów przyciągniętych ofertą WOH-u lub warunkami parkingowymi. Łączna powierzchnia sprzedaŜowa w tych obiektach w Gdańsku przekracza juŜ 280 tys. Pozytywnym zjawiskiem jest aktywizacja obiektów usługowych w bezpośrednim otoczeniu obiektu wielkopowierzchniowego.) oraz z wbudowanymi lub wielokondygnacyjnymi parkingami. Przeciętne warunki panują na terenach połoŜonych w centralnej części miasta oraz w urbanizujących się jednostkach w dzielnicy Zachód i Południe. Najwięcej (powyŜej 120 tys. w sąsiedztwie terenów przemysłowych i silnie naraŜone na zjawiska katastrofalne. jest ich nadal ok. wielkoprzestrzenny obiekt handlowo-usługowy (tzw. Galeria Bałtycka w rejonie ulic Grunwaldzkiej. ale na części terenów moŜna się spodziewać podtopień. 17% mieszkańców Gdańska (Chełm. wspomniana wyŜej Galeria Bałtycka). wzdłuŜ obwodnicy) jest uznawana w świetle zachodnich doświadczeń za zagroŜenie dla funkcjonowania i rozwoju śródmieść. Przeprowadzona ocena ma charakter porównawczy i daje wyobraŜenie o przestrzennym zróŜnicowaniu terenów mieszkaniowych w obrębie miasta.4 tys. Stan bazy oświaty publicznej w Gdańsku w roku szkolnym 2006/2007 wraz z parametrami charakteryzującymi warunki nauczania prezentuje tab. co oznacza. Składową tego procesu jest wycofywanie się handlu z pierzei ulic.5. w tym takŜe w przekształceniach terenów zdegradowanych (np. a realizacja ich na peryferiach (np. Troskę budzi fakt. Kościuszki. Ŝe ponad połowa powierzchni sprzedaŜy w mieście znajduje się w obiektach wielkopowierzchniowych. Centra handlowo-usługowe to obiekty wielokondygnacyjne i wielofunkcyjne. 5. odwróci tę tendencję we Wrzeszczu. Siedlce) zamieszkuje w mało korzystnych warunkach ze względu na znikomą powierzchnię i trudny dostęp do terenów zieleni publicznej oraz silną antropopresję na tereny naraŜone na osuwiska. Na mieszkańca Gdańska przypada ok. m2. Dzięki sąsiedztwu plaŜ dobre warunki mają teŜ mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i Brzeźna. Oświata System oświaty w Polsce obejmuje obecnie następujące poziomy edukacji: − przedszkole. 4 tys. punkty obsługi telefonii komórkowej. funkcjonowało w Gdańsku około 5. 540 tys. Liczebnie dominują sklepy małe – do 50 m2. gastronomia. z duŜym udziałem funkcji niehandlowych (gastronomia. Potwierdza tę opinię konfrontacja niedzielnego tętna Ŝycia w Centrum Handlowym Matarnia z Głównym Miastem (poza sezonem turystycznym). w które to miejsca wchodzą banki. płaskie centrum z parkingiem terenowym) zlokalizowany na działce o powierzchni większej niŜ 3 ha o wyraźniejszej dominacji handlu. OdróŜniają się od hipermarketu rozumianego jako jednokondygnacyjny. − warunki topoklimatyczne. Na jeden sklep w Gdańsku przypada mniej niŜ 90 mieszkańców. − naraŜenie na zjawiska katastrofalne. 5. Kokoszki Mieszkaniowe). Jednak lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych na dolnym tarasie budzi olbrzymi opór drobnych kupców. − trzyletnie gimnazjum. Oliwa. Handel W 2006 r. Wynika z niej. Jednak nadal najgorsze warunkami mają Nowy Port. 1. − stan uciąŜliwości otoczenia. 51 .

− dla dzieci i młodzieŜy głęboko upośledzonej funkcjonuje jeden ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy.0 * * 0.8 * Oprócz szkół ujętych w tabeli na terenie Gdańska funkcjonują: − szkoły podstawowe i gimnazja przy czterech szpitalach. Wskaźnik zmianowo ści * * * 1.4 – specjalne 7 0. 447 b.0 – w tym oddziały „0” * 1. − dla dzieci autystycznych funkcjonuje jedno przedszkole specjalne.1 * * 1.1 szkoły podstawowe: 61 24. − cztery zawodowe szkoły specjalne. W dzielnicy Zachód w rejonie Osowej sytuacja uległa poprawie po oddaniu do uŜytkowania gimnazjum przy ul. Wodnika.2 licea ogólnokształcące: – dla młodzieŜy 23 9. W tych ostatnich sytuację pogarsza ponadprzeciętny udział roczników szkolnych. Poza tym spośród trzech małych szkół podstawowych w tej dzielnicy jedna (w Kokoszkach Przemysłowych) została zlikwidowana. – brak danych 376 b.7 * przedszkola: 62 6.d.d. Wśród gimnazjów w dzielnicy Południe najlepsza sytuacja występuje na Chełmie. − szkoły artystyczne: muzyczne i baletowa. 28 b. W tych dzielnicach są w większości dobre warunki nauczania.2 gimnazja: – dla młodzieŜy 37 13. − Potrzeby oświatowe realizowane są równieŜ przez sektor prywatny: − 960 dzieci w wieku 3–5 lat uczęszcza do osiemnastu przedszkoli.2 – w tym klasy „0” 59 2. Wrzeszcz i Śródmieście.d. gdzie poza Chełmem funkcjonują tylko trzy przedszkola. 27 b.9 i 1.8 pozostałe ponadgimnazjalne: – dla młodzieŜy * 9. Liczba pomiesz czeń do nauki 297 * 14 1078 * 37 585 53 b. które funkcjonują w Kokoszkach Mieszkaniowych. 341 b.d. − około 5.2. Charakterystyka systemu oświaty publicznej w Gdańsku na koniec 2006 r. Największym problemem w Gdańsku są dysproporcje w rozmieszczeniu obiektów oświaty w istniejących i nowo budowanych dzielnicach. a w szkołach podstawowych w Jasieniu i Zakoniczynie wskaźniki zmianowości osiągają poziom 2.6. a prawie 1600 – dla dorosłych. − około 780 uczniów uczęszcza do dziesięciu gimnazjów. 52 . Zakoniczynie i Jasieniu zaś współczynniki zmianowości osiągają poziom 1.d. gdzie przy dobrym wyposaŜeniu w obiekty dydaktyczne występuje niŜ demograficzny roczników szkolnych.0.5 * – wypełnienie pozycji jest niemoŜliwe lub niecelowe b.d.d. − 500 uczniów uczęszcza do liceów ogólnokształcących dla młodzieŜy.) Liczba oddziałów 247 64 12 1180 114 26 562 38 b.Tab.2 – specjalne 3 0.5 – dla dorosłych 4 1. osób uczęszcza do szkół policealnych dla dorosłych (duŜy wybór szkół).d. współczynnik zmianowości wynosi 1.d. Średnia liczebność oddziału 25 20 7 21 21 7 24 7 b. Trzeba jednak dodać. Zła sytuacja utrzymuje się w dzielnicy Południe. dwie szkoły o profilu medycznym.0 i 2. 458 b.8) jest teŜ na Chełmie w Szkole Podstawowej nr 8. 0.3 – specjalne 5 0. Wyszczególnienie Liczba obiektów Liczba korzystających (w tys.3 – dla dorosłych 2 0. 2.5 tys.9 i 2. Wysoki wskaźnik zmianowości (1.d. a w tych. − 1300 dzieci w wieku 7–12 lat uczy się w jedenastu szkołach podstawowych. − 260 gdańskich sześciolatków uczy się w przedszkolach i szkołach. Najlepsza dostępność do obiektów edukacyjnych jest w dzielnicach Oliwa. Ŝe na przykład w Jasieniu udział 7–12-latków w całej populacji jest prawie dwukrotnie wyŜszy od przeciętnej dla miasta.6 – dla dorosłych * 3.

W 2005 r. mniej niŜ w większości innych miast Polski (Poznań – 100. co zaŜegnało konieczność znalezienia lokalizacji zastępczej. rodzinne i inne. Śródmieściu i Oliwie. Polanki – Szpital Marynarki Wojennej). Oliwa i Port. W stosunku do roku 2000 liczba miejsc spadła o 14. kontraktowane przez miasto w podmiotach niepublicznych i równieŜ w podmiotach niepublicznych niekontraktowane przez miasto) i 130 miejsc w dziennych DPS prowadzonych przez gminę. które stosuje preferencyjne stawki najmu dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeszkowej – 2 karetki i ul. W 2005 r. w tym kościołów. Oruni i w Sobieszewie. niepełnosprawnych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Podmioty POZ podpisują umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. w ramach opieki nad starszymi w Gdańsku funkcjonowało 380 miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej (gminne. ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.3). Mickiewicza równieŜ wymaga remontu. Wrzeszcz Górny (ul. Warszawa – 63. Z kolei część mieszkańców Oliwy Górnej korzysta z opieki lekarskiej na śabiance i na Przymorzu. Na Chełmie powiększono POZ przy ul. Obecnie działają trzy takie placówki dla 6–8 osób kaŜda. Generalnie jednak sieć kościołów katolickich w nowych dzielnicach wydaje się nadąŜać za rozwojem sieci osadniczej. placówki opiekuńczowychowawcze (ogniska.1. jak chirurgia jednego dnia czy leczenie na oddziałach dziennych. Centrum powiadamiania ratunkowego jest zlokalizowane we Wrzeszczu Górnym przy ul. było 141. Szpital Marynarki Wojennej – tu się mieści urządzone lądowisko dla helikopterów).2 tys. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym Mieszkańcy Gdańska mają satysfakcjonującą ofertę spędzania wolnego czasu w obiektach kultury o znaczeniu ponadlokalnym (omówionych w podrozdziale 1. pozostałe są zlokalizowane w dzielnicach Śródmieście. Jednak część mieszkańców tej jednostki urbanistycznej korzysta z obiektów w Nowym Porcie.4) i lokalnym: domy kultury i kluby. Niemalejące potrzeby w zakresie opieki społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty niepubliczne. są dzierŜawione od miasta. Ochrona zdrowia W Gdańsku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działają wyłącznie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. a potencjał bazy wystarczający. Lublin – 107. spółdzielnie lekarskie) oraz 210 praktyk lekarskich. powiatowe. których w 2005 r. mieszkańców wynosiła 65. w których MOPS kontraktuje miejsca. Poszczególne elementy systemu opieki społecznej to: domy pomocy społecznej (DPS) (pobytowe i dzienne) dla osób starszych i dla dzieci oraz młodzieŜy upośledzonej. tj. czyli budynki i sprzęt. placówki socjalizacyjne. Wojciecha Adalberta). biblioteki i kościoły. który zapewnia świadczenia w zakresie ochrony zdrowia w ramach środków finansowych pochodzących ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. Najgorsza dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej jest w dzielnicach Zachód i Południe. ośrodki wsparcia (dla bezdomnych. Beniowskiego). w jednostce urbanistycznej Zaspa (Szpital Specjalistyczny św. Warszawskiej. Kilińskiego. Śródmieście Historyczne (ul. Przy okresowym braku miejsc część podopiecznych jest kierowana do ośrodków poza Gdańskiem. ośrodek interwencji kryzysowej. na Stogach. Oliwa Górna (ul. 53 . Baza materialna. liczba łóŜek na 10 tys. kluby środowiskowe. Sosnowa). W dzielnicy Zachód w związku z mniejszą gęstością zaludnienia są rejony gorszej dostępności do usług kultury. W 2005 r. W Gdańsku jest zlokalizowanych duŜo obiektów specjalistycznych usług medycznych o znaczeniu ponadlokalnym. w Śródmieściu Historycznym. Na dolnym tarasie dostępność do przychodni jest na ogół dobra. Sieć aptek. Wojciecha). w Gdańsku funkcjonowało 9 Ŝłobków (wszystkie są prowadzone przez miasto). 5. W mieście jest 10 szpitali ogólnych.5%. Domy kultury są zlokalizowane w Letnicy. rehabilitacyjne. Nową formą opieki nad osobami starszymi są rodzinne domy pomocy.7. interwencyjne).5. który jest największy w nowo wybudowanych osiedlach południowej części Gdańska charakteryzującej się młodą strukturą wieku mieszkańców. Sosnowej (w bazie Państwowej StraŜy PoŜarnej). galerie. w których było 530 miejsc. domy dziecka. Słowackiego). Długie Ogrody). Dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują dzienne domy samopomocy (20 miejsc dla dorosłych i 30 dla młodzieŜy). Większość nich mieści się we Wrzeszczu. Typowa dla krajów wysoko rozwiniętych tendencja spadku liczby miejsc szpitalnych jest konsekwencją wprowadzania takich metod leczenia. a przychodnia przy ul. w Siedlcach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – tu się mieści oddział ratunkowy dla dorosłych i dla dzieci) oraz w Oliwie Górnej (7.8. jest dobrze rozwinięta (3. W zakresie ratownictwa medycznego działają cztery szpitalne oddziały ratunkowe: referencyjny we Wrzeszczu Górnym (Akademickie Centrum Kliniczne). a uczęszczało do nich 585 dzieci.5. Klukowo Rębiechowo (ul. W zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Gdańsku działa 128 zakładów (w tym przychodnie POZ.8. W niektórych jednostkach (Siedlce i Nowy Port) istnieje nadpodaŜ potencjału w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. słuŜba medycyny pracy. mieszkańców na jedną aptekę) nawet w rejonach nowego zainwestowania miejskiego. Wrzeszcz. Rozmieszczenie tych obiektów nie w pełni odpowiada geografii popytu. Sytuacja we Wrzeszczu Dolnym uległa poprawie po wyremontowaniu budynku przychodni przy ul. Wrocław – 79. Orunia Olszynka (Trakt św. na Zaspie. Zespoły transportu chorych (karetki) w liczbie ośmiu sztuk są rozmieszczone w następujących miejscach: Oliwa Dolna (ul. W dzielnicach rozwojowych jest tylko jeden obiekt (na Chełmie).

54 . Usługi komercyjne z zakresu rekreacji i odnowy biologicznej pojawiają się w miarę wzrostu popytu i są zlokalizowane w ośrodkach usługowych na terenach mieszkaniowych.9. Najbardziej dotkliwie odczuwalne przez mieszkańców miasta są kradzieŜe mienia. w lasach wrzeszczańskich. kradzieŜe z włamaniem i kradzieŜe mienia). Coraz większe znaczenie rekreacyjne ma jazda na rowerze. a takŜe przestępstwa gospodarcze oraz drogowe. które moŜna określić jako zagroŜone występowaniem zdarzeń przestępczych o mniejszej częstotliwości ich występowania. Do tej ogólnej liczby wlicza się przestępstwa o charakterze kryminalnym (w tym zabójstwa. Osiek i rejon Dworca PKP Gdańsk Główny. w hotelach i klubach sportowych. − rejon katedry w Oliwie i stara Oliwa. kradzieŜe rozbójnicze i wymuszenia. w których odnotowano pewną liczbę wykroczeń w postaci zaczepek lub drobnych kradzieŜy. włamania i w następnej kolejności rozboje i wymuszenia. gdzie sieć szkół jest niepełna. Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów najbardziej jest zagroŜone w sezonie letnim oraz podczas imprez masowych (Jarmark św. sale wychowania fizycznego. studia masaŜu. jarmarki świąteczne). uszkodzenia ciała. naleŜą: − Dolne Miasto. − napady połączone z rabunkiem. − Orunia Dolna. Wielkie Przymorze. Liczba i rozmieszczenie basenów sugerują. Uprawianiu tej formy rekreacji sprzyja dynamicznie rozwijająca się sieć ścieŜek rowerowych (ok.1. − rejon Akademii Medycznej i Politechniki. sale bilardowe.Mieszkańcy miasta mają w miarę zadowalający dostęp do szerokiej oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych zarówno terenowych (ZOO. kręgielnie). siłownie. Dominika. Przestępczość Według danych przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku w ostatnich czterech latach liczba zdarzeń przestępczych w mieście wynosiła około 32 tys. Do najbardziej niebezpiecznych rejonów. Analizę sporządzono na podstawie zgłoszonych danych. Długie Ogrody i Wyspa Spichrzów. w których odnotowano częste. 16 Dane wg analizy wykroczeń i przestępstw wykonanej w 2002 r. baseny pływackie. w których występuje najwięcej zdarzeń przestępczych we wszystkich wymienionych grupach. − pobicia i bójki. salony odnowy biologicznej. bójki. Do rejonów. Podobne uwagi dotyczące nasycenia liczbą obiektów naleŜy sformułować odnośnie do lodowisk czy skate parków. gdzie niektóre szkoły funkcjonują w starych budynkach pozbawionych sal gimnastycznych. − rejon osiedli Zaspa. parki. − rejon Nowych Szkotów i przystanku SKM Gdańsk Politechnika. − rejon osiedla Morena. Bezpieczeństwo publiczne 5.9. bary tlenowe. rocznie. Według badań przeprowadzanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku16 najczęstszymi rodzajami przestępstw są: − kradzieŜe samochodów. Wg informacji uzyskanych w WZK UM omówione tendencje utrzymały się w latach następnych. kradzieŜe samochodów. najuciąŜliwsze typy wykroczeń. sauny. − Dolny i Górny Wrzeszcz. fitness cluby. tj. ale w śnieŜne zimy warunki dla tej formy aktywności istnieją równieŜ w innych częściach miasta. − wandalizm agresywnej młodzieŜy. śabianka. co oznacza. włamania. Za obszary niebezpieczne uznano miejsca. a nawet wyŜszą. 80 km) pokrywająca coraz większe rejony miasta. na Wyspie Sobieszewskiej (określanej mianem raju dla aktywnych) i w dzielnicy Kokoszki Mieszkaniowe. − Stare Miasto. Trasa narciarstwa biegowego została wyznaczona w lasach TPK. plaŜe. Dotyczy to zwłaszcza terenów rozwojowych (dzielnice Południe i Zachód) oraz Śródmieścia. solaria. lasy). 5. naleŜą17: − Orunia Górna. W zakresie obiektów kubaturowych o znaczeniu osiedlowym (główną rolę odgrywają sale gimnastyczne) największe braki występują w dzielnicy Południe. oraz w dzielnicy Zachód. − Biskupia Górka – rejon ul. 17 Wg powyŜszej analizy za obszary zagroŜone uznano te miejsca. Baseny pływackie są zlokalizowane przy dziewięciu szkołach (w tym przy AWFiS i PG). najczęściej dokonywanych pod wpływem alkoholu. − Siedlce. Ŝe mają rangę ponadosiedlową. − rejon przystanku SKM Gdańsk Przymorze. Ŝe ta sieć jest za rzadka. jak i kubaturowych (sztuczne lodowisko. np. Na Stoku. bójki i pobicia. w ramach akcji Bezpieczne Miasto oraz informacji uzyskanych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdańska.

Błonia (tj. Reduta Płońska. a takŜe tereny nieobwałowane tych cieków wyznaczone przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (RZGW): − rezerwat Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej.9.. Na terenie miasta Gdańska mogą wystąpić powodzie opadowe. część Przeróbki. Wojska Polskiego – Polanki – Chrzanowskiego. Podmiejskiej). Stogów i Przeróbki. − Chełm.2. W Gdańsku opisane obszary obejmują międzywala rzek: − lewostronne Wisły oraz Wisły Przekop. − Opływu Motławy. część Krakowca. − Suchanino. Powstańców Warszawskich – Dąbrowskiego.m. − rejon al. − rejon plaŜy na Stogach. dramatycznie udowodnione przez powódź w lipcu 2001 r. 55 . 5. Terenem bezpośredniego zagroŜenia powodzią jest ponadto (na podstawie ustawy Prawo Wodne) obszar pasa nadbrzeŜnego (w skład którego wchodzą pas techniczny. DuŜe prawdopodobieństwo przeciąŜenia kanału oraz zły stan techniczny obwałowania stwarzają realne zagroŜenie powodziowe dla Oruni Dolnik. Istniejące obiekty osłony przeciwpowodziowej zlokalizowane w granicach administracyjnych Gdańska. − Gęsia Karczma. Większość obszarów. − Rudniki. Opisane wyŜej obszary obejmują: – Orunię Dolnik. Olszynkę. − Niedźwiednik. − Motławy (prawostronne powyŜej ujścia rzeki Raduni). Partyzantów – Słowackiego – Reymonta. przy właściwej ich eksploatacji gwarantują (z wyłączeniem Kanału Raduni oraz krótkich odcinków rzeki Motławy i Kanału Rudnickiego) bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych. Intensywne zainwestowanie miejskie górnego tarasu spowodowało znaczne zwiększenie objętości spływających do Kanału Raduni wód opadowych. a więc uchodzącymi do niego potokami oraz spływami bezpośrednimi. Wyspy Zielone. Obszary chronione wałami przeciwpowodziowymi.p. Hallera – Wczasy w Brzeźnie. − rejon ul.− Ptaszniki (rejon ul. – część Letnicy. mimo iŜ nie ustanowiono dla nich statusu prawnego terenów potencjalnego zagroŜenia powodzią. a szczególnie jego prawostronnego obwałowania jest obecnie katastrofalny. Tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi Na obszarze Gdańska występują tereny zagroŜenia powodzią. Tereny znajdujące się na międzywalu (od koryta rzeki do wału przeciwpowodziowego) oraz pomiędzy korytem rzeki a brzegiem nieumocnionym do rzędnej 1. Wrzeszcza i Nowego Portu. jest dotknięta patologiami społecznymi. − fragment polderu Płonia Wielka. − na wyspie Stogi – fragmenty Górek Zachodnich. roztopowe. Najbardziej niekorzystna sytuacja moŜe wystąpić w wypadku nałoŜenia się zjawisk wezbrań sztormowych. sztormowe od Zatoki Gdańskiej. Kanał Raduni jest urządzeniem wodnym wykonanym w XV w. tereny na wschód od Traktu św. zasilanym wodami zlewni lewostronnej. Elbląskiej). – część Krakowca. pas ochronny brzegu morskiego oraz teren portu morskiego) zagroŜony wodami Zatoki Gdańskiej. – południową część Wyspy Sobieszewskiej (polder Sobieszewo). Biały Dworek. słuŜą do bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych i stanowią tereny bezpośredniego zagroŜenia powodzią. Poszczególne rodzaje powodzi mogą się przenikać lub występować równocześnie na jednym obszarze. nawalnych opadów i spływu wód roztopowych ze zlewni Motławy i Raduni. Stan techniczny koryta kanału. zlokalizowane w strefie urządzeń piętrzących lub budowli ochronnych w pasie technicznym. zatorowe i będące wynikiem katastrofy technicznej. − rejon ul. − rejon ul. − Raduni. a wchodzące w skład Gdańskiego Węzła Wodnego (GWW) obejmującego zlewnię rzeki Martwej Wisły. wymagają jednakŜe szczególnej uwagi ze względu na istniejące niebezpieczeństwo wystąpienia zjawisk powodziowych w razie zniszczenia lub uszkodzenia budowli hydrotechnicznych. − rejon centrum handlowego ETC na Zaspie. na których występują róŜnego rodzaju zdarzenia przestępcze. Rudniki. − Martwej Wisły (wzdłuŜ Wyspy Sobieszewskiej – prawostronne). przekraczające wielokrotnie moŜliwości przepustowe obiektu.80 m n. Wojciecha i na południe od Opływu Motławy i ul.

p. W ramach tego programu przewidziano maksymalną moŜliwą do osiągnięcia redukcję przepływów w zasilających kanał ciekach. Brak lewostronnego obwałowania rzeki Motławy na odcinku 260 m powyŜej Grodzy Kamiennej powoduje zagroŜenie powodziowe obszaru połoŜonego na zachód od ulic Mostowej i Sandomierskiej. do rzeki Motławy oraz do Opływu Motławy.Obecnie realizowany jest program budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Kanału Raduni. Wojciechu. W ostatnich latach zrealizowano na górnym tarasie 4 zbiorniki retencyjne na korytach głównych Potoku Oruńskiego i Potoku Maćkowy oraz wykonano bądź zmodernizowano z przystosowaniem do funkcji retencyjnej 3 zbiorniki na rowach i kolektorach bocznych. W rejestrze potencjalnych sprawców powaŜnych awarii przemysłowych na terenie Gdańska znajduje się 9 zakładów (aneks nr 13). Bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych w obrębie całego GWW będzie moŜliwe po dokonaniu remontu i korekt rzędnych istniejących obwałowań rzeki Motławy i rzeki Raduni na odcinkach połoŜonych poza granicami Gdańska. Związane ze spiętrzeniami sztormowymi poziomy wód gruntowych mogą wzrastać okresowo nawet do rzędnej 1. 56 . Są to głównie zakłady mające znaczne ilości substancji łatwo palnych.m. Zaroślak.m. bazy magazynowo-dystrybucyjne ciekłych i gazowych produktów naftowych oraz terminale przeładunkowe substancji niebezpiecznych. Aneksy nr 11 i 12 zawierają wykazy cieków podstawowych oraz istniejących urządzeń osłony przeciwpowodziowej chroniących Gdańsk. a takŜe środowiska przyrodniczego. Ograniczenie przepływów w potokach przewiduje się uzyskać dzięki zlokalizowaniu w zlewniach 18 zbiorników retencyjnych (w tym 4 w całości i 2 w części poza granicami administracyjnymi Gdańska) o łącznej pojemności 480 tys. oraz zrzut nr 1 do Opływu Motławy w rejonie ul. remont koryta oraz wykonanie dodatkowych kontrolowanych zrzutów z kanału do rzeki Raduni.p. Brak obwałowania Kanału Rudnickiego na odcinku 200 m w rejonie ujściowym stanowi zagroŜenie dla polderów Olszynka i Rudniki. 5. Ŝe największe zagroŜenia występują w Śródmieściu i Nowym Porcie.3. Skupienie duŜych obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej wzdłuŜ głównych szlaków komunikacyjnozaopatrzeniowych oraz bezpośrednie sąsiedztwo z niektórymi zakładami przemysłowymi powodują.9. Na skutek stałego podnoszenia się poziomu wód morskich naleŜy przewidywać moŜliwość występowania powodzi morskich do rzędnej 2. m3.2).25 m n. przy granicy z miastem Pruszcz Gdański.50 m n. Wykonano ponadto zrzut ulgi nr 3 z Kanału Raduni do rzeki Raduni w Św. ZagroŜenia na skutek awarii Awaria urządzeń zawierających substancje toksyczne lub niebezpieczne oraz kolizja środków transportowych przewoŜących takie materiały moŜe stanowić zagroŜenie Ŝycia i zdrowia mieszkańców miasta. obok istniejącego kanału ulgi powyŜej wlotu Kanału Raduni do syfonu pod torami PKP. Odrębnym problemem jest kolektor sanitarny tłoczny ułoŜony w dnie Kanału Raduni (omówiony w podrozdziale 7.

6.6. kolejowego z wydzieloną szybką koleją miejską. − ul. Rozwój terenów zurbanizowanych na dolnym tarasie w części zachodniej ułatwiła powstała w latach 70. Poprzeczne powiązania zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. − drogi wojewódzkiej nr 468 relacji Gdańsk (droga nr 1) – Sopot–Gdynia (droga nr 6) (w granicach Gdańska: al. al. Świętokrzyska – Małomiejska. morskiego. Wały Jagiellońskie. Elbląska). Boguckiego). Poszczególne podsystemy są zintegrowane w węzłach przesiadkowych opartych na stacjach kolejowych. Istniejący układ uliczny Gdańska charakteryzuje się: − brakiem układów obwodowych na kierunku drogi nr 7. Centralne pasmo komunikacyjne stanowi główny korytarz komunikacyjny aglomeracji gdańskiej. Starogardzka). uliczna oś dolnego tarasu składająca się z ulic: Gospody. Wały Piastowskie. − drogi krajowej nr 7 relacji śukowo–Gdańsk–Elbląg–Warszawa–granica państwa w ChyŜnem (w granicach Gdańska: ul. Świętokrzyska. Zwycięstwa. trasy średnicowej i osi dolnego tarasu zapewniają następujące ciągi uliczne: − ul. − ul. Opata Rybińskiego. lotniczego. Rzeczypospolitej. przystankach Szybkiej Kolei Miejskiej. Spacerowa. Okopowa. − drogi krajowej nr 6 relacji granica państwa w Kołbaskowie–Szczecin–Słupsk–Gdynia–Gdańsk (w granicach Gdańska: Obwodnica Trójmiasta). Małomiejska. Podwale Grodzkie.1. Okopowa. Podsystem drogowy Gdańsk jest węzłem następujących dróg krajowych i wojewódzkich: − drogi krajowej nr 1 relacji Gdańsk–Świecie–Toruń–granica państwa w Cieszynie (w granicach Gdańska: ul. − linia kolejowa E 65 relacji Gdynia–Gdańsk–Tczew. al. Wały Jagiellońskie. 57 . Wyspiańskiego. Słowackiego – Kościuszki. Wojciecha). Jana z Kolna. Trakt Św. − brakiem sprawnego połączenia osi dolnego tarasu ze Śródmieściem. Stary Rynek Oliwski. Rozwój przestrzenny miasta spowodował. ul. Marynarki Polskiej. Podwale Przedmiejskie. − drogi wojewódzkiej nr 501 relacji Przejazdowo–Sobieszewo–Świbno–Krynica Morska (w granicach Gdańska: ul. System transportowy System transportowy Gdańska składa się z podsystemów: drogowego. co powoduje dodatkowe obciąŜenie układu ulicznego ruchem tranzytowym z duŜym udziałem ruchu towarowego. Chłopskiej. Wojciecha. w której skład wchodzą ulice Potokowa. Grunwaldzka. − drogi wojewódzkiej nr 221 relacji Gdańsk–Przywidz–Kościerzyna (w granicach Gdańska: ul. Ŝe historyczny pasmowy układ uliczny oparty na centralnym paśmie komunikacyjnym rozwinął się w kierunkach nowych dzielnic w paśmie przymorskim na wschodzie oraz na Wysoczyźnie – w kierunkach zachodnim i południowym. Zwycięstwa. zachodnia Obwodnica Trójmiasta oraz oś górnego tarasu. Podmiejska). Rakoczego i Nowolipie. Wolności. Kielnieńska). ul. Nowe Ogrody. Starogardzka. Rozwój dzielnic Zachód i Południe ułatwiła zbudowana w latach 70. Turystyczna. Wały Jagiellońskie. − ul. i 80. Oliwska od bazy promowej. − ul. W skład pasma wchodzą: − uliczna trasa średnicowa biegnąca ulicami: al. − drogi wojewódzkiej nr 222 relacji Gdańsk–Godziszewo–Starogard Gdański–Skórcz (w granicach Gdańska: ul. Trakt Św. − drogi wojewódzkiej nr 472 relacji droga 468–Port Lotniczy w Rębiechowie (w granicach Gdańska i ul. − drogi wojewódzkiej nr 218 relacji Gdańsk–Chwaszczyno–Wejherowo (w granicach Gdańska: ul. Kartuska – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie. Słowackiego). rowerowego i pieszego. Kartuska. Hucisko. − przeciąŜeniem trasy średnicowej. Spacerowa – Opata Rybińskiego – Pomorska lub Piastowska. Legionów. al. − brakiem ciągu ulicznego odciąŜającego trasę średnicową w obrębie centralnego pasma komunikacyjnego i umoŜliwiającego ominięcie Śródmieścia. Rybołowców. − wydzielona linia Szybkiej Kolei Miejskiej relacji Rumia–Gdynia–Sopot–Gdańsk. tramwajowego oraz autobusowego. portach lotniczym i morskim oraz kolejowych stacjach przeładunkowych. Grunwaldzka).

czyli o dalsze 20%. problem parkowania staje się waŜnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie systemu transportowego miasta.5 mln. ul. − podsystem miejskiej komunikacji autobusowej obsługującej tereny zurbanizowane pozostające poza zasięgiem obsługi tramwaju i Szybkiej Kolei Miejskiej. Węzły przesiadkowe powstały przy stacjach kolejowych. krajowego i międzynarodowego oraz indywidualnego transportu samochodowego i rowerowego. czyli o 24%. Ŝe jest najkorzystniejszym elementem w systemie komunikacji pasaŜerskiej aglomeracji gdańskiej. co trzeba ocenić zdecydowanie negatywnie. W latach 1994–1998 wielkość przewozów spadła z 56 mln pasaŜerów rocznie do 42. ul. regionalnym. Problem ten dotyczy szczególnie obszarów centralnych Śródmieścia i Wrzeszcza. W zasięgu obsługi zintegrowanych w nim podsystemów pozostają tereny dzielnic: Śródmieście. Opata Rybińskiego – Piastowska.przeciąŜeniem skrzyŜowań trasy średnicowej z ciągami układu poprzecznego: ul. regionalnego. SKM. Ŝe systematycznie spada wielkość przewozów pasaŜerskich SKM. Wyspiańskiego – Do Studzienki. 400 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców Gdańska oraz przewidywanym w okresie pełnego nasycenia motoryzacją indywidualną na poziomie 500 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców.2. 6. Słowackiego (odcinek dolny we Wrzeszczu). Armii Krajowej. Kościuszki. Przy wysokim poziomie motoryzacji indywidualnej. Podmiejska – Świętokrzyska w Gdańsku Południe. integrując komunikację kolejową. Hallera (odcinek po zachodniej stronie terenów PKP) we Wrzeszczu. Hucisko – Targ Drzewny. Tu następuje przepływ pasaŜerów pomiędzy transportem kolejowym. nastąpił ogólny spadek (z 60% do 40%) udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych. pozwalającej na poŜądane sterowanie i kontrolę parkowania w rejonach nadmiernie przeciąŜonego układu ulicznego. Podwale Przedmiejskie – al. Port. W tej sytuacji niezbędne staje się wprowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w mieście. Dynamiczny rozwój indywidualnej motoryzacji sprawił. ul. Węzeł przesiadkowy Gdańsk Główny jest najwaŜniejszym. komunikację tramwajową oraz transport indywidualny zmotoryzowany i pieszy. miejską komunikację autobusową. Szybką Kolej Miejską. Potokowa. kształtującym się obecnie na poziomie ok.4. ul. a takŜe pasaŜerskiego transportu morskiego i lotniczego. Węzeł przesiadkowy Wrzeszcz powstał po zachodniej stronie terenów kolejowych. ul. ul. Pomorskiej. Armii Krajowej. Toruńska. ul. którego częstotliwość kursowania. tramwajowym. − podsystem komunikacji tramwajowej rozbudowany dotychczas tylko na dolnym tarasie Gdańska (w trakcie realizacji znajduje się linia na Chełm). między innymi wzdłuŜ ul. ul. Podsystemy transportu zbiorowego W skład podsystemów zbiorowego transportu pasaŜerskiego Gdańska wchodzą: − Szybka Kolej Miejska relacji Wejherowo–Gdańsk z ośmioma przystankami pasaŜerskimi na terenie Gdańska. części centralnej dzielnicy Zachód oraz północnych rejonów dzielnicy Port. Hallera i w parku Jelitkowskim. Jaśkowa Dolina – Dmowskiego. 6. Kołobrzeska – BaŜyńskiego. a w latach 1998–2004 – do 34 mln pasaŜerów. integrując komunikację kolejową. Słowackiego –Kościuszki. Mimo to jest to środek transportu. W latach 1992–2002 wybudowano 11 km dróg rowerowych. W latach 90. W zasięgu obsługi podsystemów zintegrowanych w tym węźle znajdują się tereny Wrzeszcza Dolnego i Górnego. krajowym i międzynarodowym. Blisko 4 km ścieŜek rowerowych wykonano w ramach realizacji inwestycji drogowych. Południe oraz południowe rejony Wrzeszcza i dzielnicy Zachód. autobusowym: miejskim. 58 . Podsystem tras rowerowych System tras rowerowych w mieście tworzony jest od roku 1992. tramwajowego. − zaniŜonymi parametrami technicznymi ciągów ulicznych poprzecznych do trasy średnicowej. Funkcję głównego przewoźnika w obszarze aglomeracji pełni Szybka Kolej Miejska łącząca wszystkie miasta i dzielnice znajdujące się na jej trasie od Wejherowa do Gdańska. takich jak ul. takich jak ul. ul. Jantarowej. Węzły przesiadkowe Węzły przesiadkowe integrują podsystemy transportu kolejowego (pasaŜerskiego). autobusowomiejskiego. i pierwszych latach XXI w. ul. Węzeł przesiadkowy Oliwa powstał po obu stronach stacji kolejowej. dostateczny komfort podróŜowania i niezaleŜność od warunków atmosferycznych sprawiają. − 6. największym i najbardziej obciąŜonym węzłem w skali miasta i metropolii. Spacerowa w Oliwie. W zasięgu obsługi podsystemów zintegrowanych w tym węźle znajdują się Oliwa Dolna i Górna oraz północna część dzielnicy Zachód. ul. miejską komunikację autobusową i tramwajową oraz transport indywidualny zmotoryzowany i pieszy. oraz indywidualnym zmotoryzowanym i pieszym.3. prędkość komunikacyjna.

Pod względem wielkości ruchu pasaŜerskiego i towarowego zajmuje on czwarte miejsce w Polsce – po warszawskim Okęciu.5 km ścieŜek rowerowych z chodników ulic Chłopskiej. krajowe i w ograniczonym zakresie międzynarodowe. Zwycięstwa i ul. Zwycięstwa. Podsystem transportu lotniczego Podsystem komunikacji lotniczej obsługuje połączenia krajowe i międzynarodowe. ulicami: Hallera. 80 km. Okopowa. Na stacjach kolejowych Gdańsk Główny. 59 . Obsługują ruch pasaŜerski indywidualny i zmotoryzowany oraz samochodowy transport towarowy. Rzeczpospolitej oraz al. celnym. W sezonie letnim promy kursują codziennie. których obecne wykorzystanie jest na niskim poziomie kilkudziesięciu wagonów na miesiąc.5.. W Gdańsku łączą się następujące linie kolejowe o znaczeniu państwowym: – Gdańsk Główny–Malbork–Działdowo–Warszawa Wsch. lotniskach w Krakowie i Katowicach. Ogólna długość ścieŜek rowerowych wynosi ok. która na terenie Gdańska ma przystanek w Osowej. – Pruszcz Gdański–Gdańsk Olszynka–Wisła Most. Podmiejską. Cienista. − Terminal Promowy Westerplatte z jednym stanowiskiem promowym. Port Lotniczy Gdańsk im. Benzynowa. al. Małomiejską. Turystyczna. znajdujący się w granicach administracyjnych Gdańska. Płońska. Baza promowa przez cały rok obsługuje promy kursujące regularnie do Nynashamn koło Sztokholmu. 6. Damroki i Jaśkowa Dolina. Trasy te dotąd nie mają odrębnych ścieŜek rowerowych. system ten jest rozbudowywany zgodnie z koncepcją sieci tras rowerowych miasta Gdańska. Podsystem ten obejmuje: − bazę promową w Nowym Porcie z nabrzeŜem przystosowanym do obsługi promów o maksymalnej długości 140 m oraz z zapleczem: obsługi pasaŜerów. Stągiewna. Grobla. – Gdańsk Główny–Reda–Wejherowo–Słupsk–Koszalin–Białogard–Stargard Szczeciński. Elbląska. środkowego wybrzeŜa Polski i połączenia do Kaliningradu. podobnie jak białej floty. Wojciecha. Boguckiego. − trasa 117 (Gdańsk–Skarszewy–Starogard–Pelplin–Gniew) – przebiegająca ulicą Starogardzką. Hallera. Podsystemy transportu kolejowego Komunikacja kolejowa obsługuje połączenia pasaŜerskie regionalne. Rajska. Gdańsk Wrzeszcz. W układzie tras regionalnych znajdują się: − trasa 116 (Gdańsk–Kolbudy–Nowa Kaczma–Kościerzyna–Dziemiany) – przebiegająca ulicami: Świętokrzyską. − Bursztynowa Trasa Rowerowa R-9 Bałtyk–Adriatyk – przebiegająca ulicami: Trakt św. Wrzeszcz. Do obsługi przewozów towarowych. okazjonalnie wykorzystywanym przez średniej wielkości statki wycieczkowe. szczególnie Portu Północnego. Wydzielono równieŜ 9. − trasa 133 (Gdańsk–Gdynia–Sopot–Kartuzy–Sulęczyno–Bytów). obecnie rozbudowywany do trzech stanowisk. 6. Lecha Wałęsy. Zwycięstwa. Podwale Staromiejskie. − trasa 118 (Ryjewo–Malbork–Tczew–Świbno). Oliwa i Kłodno znajdują się ładownie publiczne. odbywa się w okresie sezonu turystycznego. Jest to bardzo atrakcyjny kapitał wyjściowy do dynamicznego rozwoju transportu lotniczego. Gdańsk Główny. Obsługa towarowa portu wewnętrznego w Gdańsku jest prowadzona z jednotorowej linii lokalnej Gdańsk Główny–Nowy Port z systemem grup torowych Gdańsk Zaspa w Letnicy. W obszarze aglomeracji gdańskiej znajdują się dwa lotniska obsługujące ruch cywilny: w Rębiechowie i Pruszczu Gdańskim. Sukcesywnie są wykonywane ścieŜki rowerowe między innymi wzdłuŜ ul.Sikorskiego. Grunwaldzkiej. administracyjnym i parkingowym. Podsystem pasaŜerskiego transportu wodnego Podsystem komunikacji morskiej obsługuje powiązania w obszarze Morza Bałtyckiego i oceanu światowego oraz sezonowo powiązania w rejonie Zatoki Gdańskiej i wybrzeŜa środkowego. Przez Gdańsk przebiegają następujące szlaki międzynarodowe: − Hanzeatycka Trasa Rowerowa R-10 – przebiegająca Pasem Nadmorskim Zachodnim. z rozbudowanym systemem grup torowych na Olszynce i Przeróbce. Długie Ogrody. Ruch statków wycieczkowych.7. Od 2000 r.6. ma pewne znaczenie dla dojazdów do pracy i wyjazdów weekendowych. al. − przystań przy towarowym NabrzeŜu Oliwskim. Długi Targ. System miejskich ścieŜek rowerowych wiąŜe się z systemem pozamiejskim. słuŜy wydzielona dwutorowa linia kolejowa na wyspę Stogi z jednotorowym mostem nad Martwą Wisłą. o niewystarczających parametrach technicznych. jest portem lotniczym o duŜym znaczeniu zarówno w skali krajowej. − przystanie dla statków białej floty usytuowane przy Długim PobrzeŜu na Głównym Mieście i przy nabrzeŜu Westerplatte obsługujące w sezonie turystycznym połączenia w obrębie Zatoki Gdańskiej. 6. Lokalna linia kolejowa Gdynia–Kościerzyna–Nowa Wieś Wielka. Główną osią kolejową jest linia magistralna E 65 relacji Gdynia–Gdańsk–Warszawa–Katowice–Wiedeń–Rijeka ze stacjami Gdańsk Oliwa. jak i międzynarodowej.

Funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Oba wyŜej wymienione ograniczenia zostały przedstawione w formie graficznej na rysunku Uwarunkowań. Londyn. Z jednej strony wynikają one z wymagań. W 1999 r. Frankfurt. w której określono powierzchnie ograniczające wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska. 60 . Kopenhaga. Liczba pasaŜerów korzystających z transportu lotniczego systematycznie wzrasta. Monachium. a w 2006 r. w 2005 r. z drugiej zaś – z uciąŜliwości akustycznych związanych z pracą silników i innych urządzeń w obrębie lotniska.2 mln pasaŜerów. Dublin. Znacznie mniejsza jest zaś przepustowość terminalu pasaŜerskiego tego lotniska. było ich 350 tys. Droga startowa ma długość 2800 m i szerokość 45 m. Lotnisko po rozbudowie moŜe obsłuŜyć 40–50 tys. samolotów rocznie (w ciągu godziny 8–12 operacji start/lądowanie). między innymi dzięki tanim liniom lotniczym. Zarząd Portu Lotniczego dysponuje dokumentacją rejestrową. Rzym. Ponadto wokół lotniska wyznaczono obszar ograniczonego uŜytkowania związany z hałasem. jakie stwarza ruch samolotów..Utrzymuje regularne połączenia lotnicze z Warszawą i niektórymi waŜnymi miastami europejskimi: Hamburg. 670 tys.. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby połączeń. W przeliczeniu na liczbę pasaŜerów oznacza to 3–4 mln pasaŜerów rocznie. odprawiono 1. – ok. Lecha Wałęsy powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w jego sąsiedztwie. Sztokholm.

śukowa.6% mieszkańców miasta. Sieć i urządzenia wodociągowe są na ogół w dobrym stanie technicznym. Zaopatrzenie w wodę Źródłem wody dla Gdańska są głównie ujęcia eksploatowane przez Spółkę Saur Neptun Gdańsk (SNG): 20 ujęć wód podziemnych (w tym 14 ujęć lokalnych i 2 awaryjne). Średniodobowy pobór wody z ujęć komunalnych wynosi około 70 tys. Ŝe zasoby tych ujęć są wystarczające. Gdański system wodociągowy składa się z wodociągu centralnego oraz niepołączonych z nim kilku lokalnych układów wodociągowych. wynosiła średnio 93 tys. 120 000 m3. Obecnie dla przemysłu istotny jest dostęp do wody o odpowiedniej jakości i pewność jej dostawy. NaleŜy się spodziewać. Oczyszcza około 80% całej ilości ścieków z gdańskiego układu kanalizacji sanitarnej.2.9% objętości wody wtłoczonej do sieci w 2006 r. Zdolność produkcyjna tylko ujęć podziemnych przewyŜsza o 60% obecne zapotrzebowanie na wodę. m3 ścieków na dobę. Zasoby tylko wód podziemnych wynoszące 147. Obecnie są do niej doprowadzane ścieki z części Oliwy. Przymorza.1. Ŝe czynniki te spowodują rezygnację odbiorców przemysłowych z prowadzenia kłopotliwej eksploatacji własnych ujęć na rzecz realizacji zaopatrzenia w wodę z sieci miejskiej. Zrzut oczyszczonych ścieków następuje do basenu portowego. „Motława” i „Zawiśle”. Tereny nieskanalizowane 61 . W zlewni tej oczyszczalni są podzlewnie trzech przepompowni ścieków: „Ołowianka”. energetycznej oraz gospodarki odpadami 7. niezbędna jest poprawa redukcji azotu. m3. jednakŜe nieeksploatowane przez miejskiego operatora). Ponadto jedno ujęcie lokalne jest eksploatowane przez spółkę Unikom. 7. m3 na dobę. Pozostałe ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i wywoŜone do stacji zlewnych w Gdańsku Bysewie przy ul. 7 strefowych. Grawitacyjno-pompowy miejski układ kanalizacji sanitarnej pracuje przy wykorzystaniu dwóch oczyszczalni i ponad 70 przepompowni ścieków (istnieją takŜe inne przepompownie o charakterze lokalnym i wspomagającym system miejski. Oczyszczalnia „Zaspa” nie spełnia obowiązujących wymagań oczyszczania ścieków i podjęto juŜ działania prowadzące do jej likwidacji i skierowania ścieków do oczyszczalni „Wschód”. Budowlanych i na terenie oczyszczalni „Wschód”. W najbliŜszych latach przewiduje się jednak niewielki wzrost popytu na wodę w sektorze przemysłowym. m3 na dobę zostało skierowane do oczyszczalni „Zaspa”.7. 85. a większość (81 tys. 14 hydroforni i 15 zbiorników wody (zgrupowanych w 6 lokalizacjach) wyrównujących wahania rozbioru. jedno ujęcie powierzchniowe. Czynne ujęcia komunalne (zgodnie z przepisami prawa wodnego) mają ustanawiane strefy ochronne. Pomimo Ŝe stopień oczyszczania na oczyszczalni „Wschód” spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego.5 tys. Przepustowość OMB „Wschód” wynosi 180 tys. W układzie wodociągowym pracuje 5 pompowni sieciowych. Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wynosi ponad 172 tys. w tym ujęć podziemnych ok. Przepustowość oczyszczalni „Wschód” znacznie przekracza ilość dopływających do niej ścieków (rezerwa przepustowości po przyjęciu ścieków z „Zaspy” wynosi ok. ale niezapewniających dostawy wody w razie awarii ujęcia wody lub magistrali dosyłowej. spełniało wymagania sanitarne. Ze względu na zróŜnicowaną topografię gdańska sieć wodociągowa jest podzielona na cztery główne i dwie pośrednie strefy wysokości. Istniejący miejski system wodociągowy ma znaczne rezerwy w zdolności produkcyjnej istniejących ujęć wody. Rozwój miasta pociąga za sobą konieczność inwestycji w sieć i urządzenia wodociągowe. m3. m3 dobę. Wynika z tego. z czego 12 tys. Zrzut oczyszczonych ścieków następuje do Zatoki Gdańskiej. m3 na dobę) – do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (OMB) „Wschód”. Przewidywane na 2030 r. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 1100 km. Istniejący stan infrastruktury technicznej. Część przepompowni ścieków jest w pełni zautomatyzowana. zapotrzebowanie gospodarstw domowych na wodę wynosi 47 tys. Zaspy oraz z Sopotu. miasta i gminy Pruszcz Gdański. m3 na dobę.4% mieszkańców miasta jest zaopatrywanych w wodę z wyŜej wymienionych ujęć. ZuŜycie wody przez przemysł spadło w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 60%. Miejski układ kanalizacji sanitarnej dzieli się na 2 główne zlewnie obsługiwane przez oczyszczalnie „Zaspa” i „Wschód”. reszta – z indywidualnych źródeł. w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Kanalizacja w Gdańsku funkcjonuje w systemie rozdzielczym. Ich wykaz zawiera aneks nr 14. m3 na dobę są trzykrotnie większe od przewidywanego zapotrzebowania oraz o około 20% większe od zdolności produkcyjnej istniejących ujęć wód podziemnych. 99. Kanalizacja sanitarna licząca 700 km kanałów grawitacyjnych oraz 82 km rurociągów tłocznych obsługuje około 96. Oczyszczalnia „Zaspa” nie ma waŜnego pozwolenia wodnoprawnego – przepustowość technologiczna wynosi 35 tys. Wymiany wymaga 120 km sieci wykonanej z azbestocementu i około 1000 przyłączy ołowianych. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z przewaŜającej części Gdańska oraz z gmin sąsiednich: Kolbud. Ilość odprowadzanych ścieków w 2006 r. 40%).

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest wykonana głównie z rur betonowych. niewłaściwa jakość materiałów uŜytych do budowy. Oruni Dolniku. Odbiornikami wód opadowych z tego obszaru są cieki naturalne znajdujące się głównie w zlewni Kanału Raduni. Rudnikach.znajdują się na Wyspie Sobieszewskiej. Stogi. w ramach którego oprócz wykonania obiektów zabezpieczeń przeciwpowodziowych (opisanych w podrozdziale 5. w Letnicy. technologie wykonawstwa. Letnicy. Sprawność odprowadzania wód opadowych siecią kanalizacji deszczowej w obrębie Dolnego Miasta. górny taras Gdańska podlega intensywnej zabudowie osiedlami mieszkaniowymi. Klukowie. Konieczne stało się dokonanie istotnych przekształceń w systemie odprowadzania wód opadowych. WaŜnym zadaniem jest takŜe docelowe rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z miasta i gminy Pruszcz Gdański. ton suchej masy osadów. Na skutek braku odpływu oraz wysokiego poziomu wody gruntowej na terenie Dolnego Miasta w czasie występowania wysokich stanów wody w odbiornikach z jednoczesnym opadem deszczu tworzą się lokalne zastoiska. Rezerwy w przepustowości oczyszczalni ścieków „Wschód” i zadowalający stan układu przesyłu ścieków nie powodują istotnych ograniczeń w rozwoju Gdańska. Od lat 70. a przy niesprzyjających warunkach nawet przerwaniem wału Kanału Raduni połoŜonego powyŜej zabudowy mieszkaniowej. Dla zapewnienia niezawodności systemu niezbędne jest kontynuowanie modernizacji istniejących przepompowni ścieków oraz budowa drugich nitek rurociągów tłocznych odprowadzających ścieki z przepompowni „Ołowianka” i „Motława” do oczyszczalni „Wschód”. jest w znacznym stopniu uzaleŜniona od stanów wody w tych ciekach. Letnica. 18 62 . Obecnie. Około 20% kolektorów i kanałów deszczowych zbudowano jeszcze w okresie przedwojennym. „Litewska”). Sobieszewo. Problem utrzymywania się zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych oraz niedostatecznej sprawności odprowadzania wód opadowych występuje na terenie śuław Gdańskich. Awaria tego rurociągu skutkowałaby katastrofą ekologiczną. Związane z tym utwardzenie nawierzchni spowodowało znaczny wzrost ilości odpływających wód deszczowych. XX w. „Brzeźno”. a woda często dostaje się do piwnic budynków. rzeki. powodujących lokalne podtopienia terenu. długość cieków naturalnych ok. Rudniki. Ich koryta w stanie pierwotnym miały przepustowość niewystarczającą dla przyjęcia zwiększonych spływów. Ścieki z tego obszaru są odprowadzane rurociągiem tłocznym ułoŜonym w dnie Kanału Raduni. Kolonii Uroda. Łostowicach. budując suszarnię na terenie oczyszczalni „Wschód”. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy” udziela upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. Św. Wpływają na to wiek. Olszynka. na wyspie Stogi oraz wzdłuŜ Pasa Nadmorskiego Uchwała nr XXXI/984/04 Rady Miasta Gdańska z 25 listopada 2004 r. 139 km. a długość kanałów podstawowych na polderach – ok. Obecny stan tej sieci nie jest zadowalający. „Rzeczypospolitej”. Wykaz cieków podstawowych na terenie Gdańska przedstawia aneks nr 11. włączoną grawitacyjnie do Motławy i do Opływu Motławy. Płonia Mała. z kolei radykalne zwiększenie ilości wód wprowadzanych do Kanału Raduni powoduje jego przeciąŜenie i grozi zniszczeniem obwałowania prawostronnego tego obiektu. kanały. Łączna aktualna długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 432. Obecny sposób zagospodarowania osadu (wykorzystywany do uprawy roślin energetycznych) ze względu na moŜliwe zmiany w uregulowaniach prawnych i niepewność opłacalności produkcji nie moŜe być traktowany jako rozwiązanie długoterminowe. Część wód opadowych z nisko połoŜonych rejonów miasta lokalnie jest odprowadzana za pomocą pompowni („Kliniczna”. jednakŜe istniejące i planowane zbiorniki retencyjne ze względu na moŜliwości terenowe są zlokalizowane (z wyjątkiem niewielkiego obiektu „Kilińskiego” na terenie dawnego browaru) w górnej części zlewni cieku.3. Odprowadzanie wód opadowych i regulacja stosunków wodnych Wody opadowe są odprowadzane grawitacyjnie i mechanicznie siecią kanalizacji deszczowej oraz rowami. Problem ten jest najbardziej odczuwalny we Wrzeszczu i w południowej części Oliwy Dolnej ze względu na brak zbiorników retencyjnych. Niegowo. Wybrano18 sposób utylizacji. Podobna sytuacja występuje na obszarze odwadnianym do potoku StrzyŜa. Sprawność działania sieci ogranicza teŜ okresowe jej zamulanie spowodowane bogatą rzeźbą terenu. 77 km. Studnie rewizyjne lokalizowane na kolektorach deszczowych oraz studzienki wpustów ulicznych są zaopatrzone w osadniki przeciwdziałające odkładaniu się osadu niesionego z odwadnianych terenów. Znaczne poszerzenie koryta potoku StrzyŜa i jego dopływów w środkowych i dolnych odcinkach jest niemoŜliwe ze względu na istniejące zainwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. Problem ten dotyczy szczególnie zlewni potoku StrzyŜa i Kanału Raduni. stosuje się rury z tworzyw sztucznych. Intensyfikacja zabudowy dolnego tarasu jest przyczyną częstych przeciąŜeń istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. a takŜe Martwej Wisły i bezpośrednio Zatoki Gdańskiej. w Olszynce. Barniewicach i w Kokoszkach. Wojciechu. szczególnie w zakresie mniejszych średnic.5 km.2) są prowadzone takŜe modernizacje koryt cieków. Odbiornikami wód opadowych są wody powierzchniowe (potoki. W obrębie zlewni Kanału Raduni jest obecnie realizowany program budowy zbiorników retencyjnych.9. Prace nad docelowym rozwiązaniem problemu utylizacji osadów nie zostały zakończone. W trakcie biologicznego oczyszczania ścieków powstaje rocznie 9 tys. Zatoka Gdańska). 7. W granicach miasta znajdują się następujące poldery odwadniane mechanicznie: Orunia.

z o.7 tys. 60 lat. Trwa systematyczny monitoring stanu środowiska. Popioły paleniskowe w 90% są przerabiane na kruszywo budowlane (pollytag). o powierzchni 34 ha) dla fosfogipsów. wykorzystując (z uwzględnieniem maksymalnej rzędnej składowania odpadów) około 80% pojemności obiektu. W obecnej technologii ze względu na uwarunkowania prawne składowisko w Szadółkach moŜe być eksploatowane jedynie do końca 2009 r. wygasła z mocy prawa (ustanowiona w 1967 r. przeterminowane lekarstwa zaś w aptekach. Jednocześnie w placówkach oświatowych zakład utylizacyjny prowadzi programy edukacyjne. − kompostowanie odpadów organicznych. „Fosfory” sp. składa się z 4 kwater – jedna o powierzchni 4. ilość wytworzonych odpadów w całym mieście wyniosła 656.3 tys. Rozpoczęto proces inwestycyjny modernizacji składowiska. na EC nałoŜono obowiązek systematycznej pielęgnacji zrekultywowanego składowiska przez okres 30 lat. − budowy segmentu składowania i kruszenia odpadów budowlanych. ZagroŜone są obiekty budowlane oraz jakość ujmowanych wód na tym terenie. W 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” oraz udzielenia upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. 31 grudnia 2005 r. Odpadów przemysłowych było 495. Powierzchnia składowiska wynosi 57 ha. − modernizacji kwatery składowania odpadów.Zachodniego. 19 Uchwała nr XLI/1376/05 Rady Miasta Gdańska z 25 sierpnia 2005 r. − Przegalinie (o powierzchni 39. ton.4. prowadzi się teŜ prace. ton. 7. Odpady niebezpieczne są zbierane metodą objazdową. − gromadzenie i utylizacja odpadów niebezpiecznych. Gospodarka odpadami Odpady komunalne i częściowo przemysłowe z terenu miasta Gdańska (oraz miasta i gminy Pruszcz Gdański. Na terenie składowiska odbywa się: − unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez składowanie i odzysk biogazu.) strefa ochronna o szerokości 300 m wokół granicy terenu wysypiska. Dotychczas złoŜono na nim około 6 mln m3 odpadów. − budowy platformy przyjęcia odpadów od osób fizycznych. Podniesienie poziomu wód gruntowych wynika ze zwiększonego spływu wód opadowych z terenów zabudowanych. Wykonanie opisanych zadań pozwoli na eksploatację składowiska w Szadółkach jeszcze przez ok.3 ha) dla odpadów paleniskowych. których celem jest pokrycie składowiska fosfogipsów roślinnością. − zbiórka i zagospodarowanie odpadów segregowanych. Problem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych został rozwiązany (w istniejących realiach) optymalnie. którego eksploatację rozpoczęto w 1973 r. − rozbudowy układu odgazowania składowiska. − składowanie odpadów innych niŜ komunalne. decyzją z 2003 r. a trzy pozostałe są eksploatowane na przemian. − biodegradacja odpadów zaolejonych. Na terenach osiedli mieszkaniowych ustawia się oznaczone pojemniki. w tym odpadów komunalnych było 161. Teren zabudowy miejskiej zlokalizowany w obrębie śuław Gdańskich jest odwadniany przez system melioracyjny przystosowany do potrzeb produkcji rolnej. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gdańska jest wprowadzana sukcesywnie od 1997 r. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych (GZNF) wprowadzają bezodpadową technologię produkcji nawozów fosforowych.o. − budowy kwatery odpadów zawierających azbest. zmniejszenia poboru wód z ujęć podziemnych i zbyt małej efektywności układów odwadniających. zostało wyłączone z eksploatacji i poddane rekultywacji. − składowanie i zagospodarowanie odpadów budowlanych. śukowo i Kolbudy) są gromadzone na składowisku w Szadółkach. 63 .6 ha została wyłączona z eksploatacji i zrekultywowana. Eksploatacja składowiska jest prowadzona w sposób ograniczający uciąŜliwość tego obiektu dla otoczenia. Do tego czasu naleŜy zasadniczo zmodernizować składowisko oraz usprawnić system selektywnej zbiórki odpadów. ton. Przekształcenie istniejącego składowiska w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów odpowiadający wymogom Unii Europejskiej wymaga19: − wykonania kompleksu sortowni odpadów. − uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej składowiska.4 tys.5 ha) dla odpadów paleniskowych. − Wiślince (poza granicami Gdańska. a takŜe wykorzystywane do produkcji elementów prefabrykowanych. Dla potrzeb przemysłu istnieją równieŜ składowiska w: − Letnicy (o powierzchni 20. − budowy segmentu odbioru i gromadzenia odpadów niebezpiecznych. − budowy kompostowni odpadów organicznych. Na jednego mieszkańca przypadło około 350 kg odpadów.

Śródmieściu Historycznym.5.3 MW opalaną miałem węglowym. co nie wpływa korzystnie na estetykę miasta.7. Letnicy. − około 80 kotłowni lokalnych (GPEC ma 7 kotłowni lokalnych opalanych gazem ziemnym. w ciepłowniach lokalnych 30–70%. EC GZNF). Układ rozdzielczy gazu jest w dobrym stanie technicznym. technologicznych. Tylko 6% gospodarstw domowych uŜywa gazu do celów grzewczych. tj. Sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia dostarcza gaz słuŜący do przygotowywania posiłków i podgrzewania wody do ponad 95% mieszkań. Zaspie. Systemy energetyczne Na obszarze Gdańska występują gazowe. Zasięg sieci cieplnej wynika z minimalnej gęstości cieplnej zainwestowanych terenów wyznaczającej opłacalność rozwoju sieci w danym kierunku. Miejska sieć cieplna dostarcza energię cieplną do obiektów połoŜonych w Oliwie. poza Wyspą Sobieszewską. 140 lokalnych kotłowni połoŜonych w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej. w 30% – w technologii rur preizolowanych. Pieckach Migowie. Termorenowacja budynków moŜe przynieść oszczędności w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania energii cieplnej do 15%. Sieci w kanałach mają ponad 20 lat i charakteryzują się duŜymi stratami ciepła na przesyle oraz ubytkami wody sieciowej. z wyjątkiem Błoni i Wyspy Sobieszewskiej. w wypadku oświetlenia.2. a modernizacja i automatyzacja węzłów dalsze 10–15%. Brętowie. których media są konkurencyjne względem siebie w pewnym ograniczonym zakresie. Nowym Porcie. Ze względu na charakter sieci ciepłowniczych ciepłownictwo ma najmniejszy zasięg w stosunku do innych mediów i obejmuje tereny o wysokiej intensywności zabudowy. Stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia obsługujące miasto znajdują się w miejscowościach: − Juszkowo. Ze względu na obecną strukturę cenową konkurencja dotyczy tylko ciepłownictwa i gazownictwa. W 65% jest wykonana w kanałach z tradycyjną izolacją. a takŜe w energetyce jest uwarunkowane budową dodatkowego gazociągu wysokiego ciśnienia. jedną kotłownię rejonową o mocy 3. a w około 5% – w formie rur napowietrznych lub prowadzonych po terenie. − 2 elektrociepłownie zakładowe (EC Rafineria. Gazownictwo Gdańsk jest zaopatrywany w gaz ziemny z ogólnokrajowego systemu gazociągów wysokometanowych. Ogólnomiejska sieć ciepłownicza wysokich parametrów liczy około 434 km. Gazownictwo obejmuje większość obszarów zurbanizowanych. Istniejący układ gazociągów średniego ciśnienia zapewnia dostawę gazu do miasta. W ramach realizacji uchwały Rady Miasta Gdańska z 1997 r. − kotłownie etaŜowe i piece opalane paliwami stałymi i olejem. 64 . Ciepłownictwo. Gazociąg wysokiego ciśnienia przebiega poza granicami miasta przez gminy Pruszcz. napędu silników elektrycznych i urządzeń elektronicznych zaś elektryczność jest niezastąpiona. przyczyniły się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejących sieci i źródeł ciepła. Chełmie i częściowo Oruni. 3 kotłownie lokalne opalane koksem. Około 30% potrzeb jest zaspokajanych przez lokalne kotłownie zasilane przez róŜne media i ciepłownie rejonowe.5. Ciepłownictwo Na terenie miasta występują następujące źródła ciepła: − 2 elektrociepłownie zawodowe (EC Gdańsk II. 7. Ogólnomiejski system ciepłowniczy rozprowadzający ciepło wytwarzane w gospodarce skojarzonej zaspokaja około 55% potrzeb odbiorców na terenie miasta. Przymorzu. Zasięg występowania poszczególnych systemów na terenie miasta jest zróŜnicowany.1. Działania te. Elektrociepłownia zawodowa EC Gdańsk II jest podstawowym źródłem energii cieplnej głównie dla obszarów o wysokiej intensywności zabudowy. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia powietrza zlikwidowano ok. Wrzeszczu. − Wiczlino (rezerwowa). ciepłownicze i elektryczne systemy energetyczne. większość gazociągów średniego ciśnienia została wymieniona w latach 1992–1996. EC Matarnia). − 8 ciepłowni o mocy zainstalowanej powyŜej 10 MW (w tym GPEC ma kotłownie Zawiślańska i Osowa). poza redukcją zanieczyszczeń powietrza. gazownictwo i elektroenergetyka mogą być wykorzystywane zamiennie w wypadku ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej.5. Elektroenergetyka pokrywa całe miasto. Kolbudy. 7. śukowo. a pozostała część korzysta z indywidualnych palenisk (30–40 tys. W źródle podstawowym istnieje 10% nadwyŜki mocy. − Stara Piła (rezerwowa). Siedlcach. Kokoszki). Prąd elektryczny i gaz są stosowane wymiennie do przygotowywania posiłków w gospodarstwach domowych. gazociągiem wyprowadzonym z Włocławka. Szersze wykorzystanie gazu do celów grzewczych. przyłączając jednocześnie odbiorców ciepła do systemu miejskiego. pieców i systemów etaŜowych). − Banino.

w tym 115. łącze kablowe. łącze światłowodowe. Na terenie Gdańska są zlokalizowane dwie elektrociepłownie zawodowe: EC Gdańsk II i Matarnia oraz dwie elektrociepłownie przemysłowe. a takŜe następuje powolny.5 km stanowią linie dwutorowe. będących własnością spółki „Energa”. Zapotrzebowanie mocy w szczycie jesienno-zimowym 2005 r.3. gdzie w niektórych miejscach istnieją linie napowietrzne na podbudowie drewnianej. sieć ostatniego kilometra. Telekomunikacja We Wrzeszczu na Jaśkowej Kopie znajduje się Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy.6. Sieć 15 kV ma dość znaczne rezerwy mocy. Ŝe sieci 400. W terenach zabudowanych stacje bazowe instaluje się przewaŜnie na budynkach. Łączna moc zainstalowanych generatorów wynosiła w 2005 r. ale równieŜ przyrostem liczby abonentów. Pojawiają się nowe usługi i oprócz tradycyjnej wymiany informacji głosowej telefon przenośny umoŜliwia wiele nowych zastosowań w takich dziedzinach. Dotyczy to równieŜ sieci 0. Zapotrzebowanie to było pokrywane w 34% przez sieć przesyłową z systemu krajowego. W systemie brakuje połączenia 110 kV z GPZ Gdańsk Błonia przez Maćkowy do Pruszcza.3 km. z którego są utrzymywane połączenia radioliniowe w kierunkach Trzcińska.0% na terenie Trójmiasta). jednotransformatorowymi. a znacznej wielkości strefy hałasowe ograniczają moŜliwości lokalizacji w granicach miasta. Dogodna lokalizacja dla elektrowni konwencjonalnej znajduje się w rejonie Portu Północnego. a istniejące centrale cyfrowe posiadają rezerwy numeracji.5. Szymbarka i Chwaszczyna. płatności za usługi. Ŝe naleŜy utrzymywać odpowiednią rezerwę mocy w konwencjonalnych źródłach. Obecnie na terenie miasta istnieje wiele moŜliwości dostępu do internetu. PoniewaŜ lokalizacja większości źródeł na południu Polski powoduje zwiększone koszty przesyłu energii elektrycznej. RównieŜ zabudowa terenów postoczniowych Młodego Miasta oraz realizacja kompleksów o charakterze usługowym i mieszkaniowym na terenie Śródmieścia będą wymagały rozbudowy sieci 110 kV wraz z budową kapitałochłonnych linii kablowych. a nawet więcej. będących własnością odbiorcy. z wyjątkiem nielicznych ciągów. Elektrociepłownie przemysłowe pracują na własne potrzeby i ich rola w bilansie elektroenergetycznym jest niewielka.5–3. niezbędna jest budowa nowych źródeł energii na północy Polski. Wysoka uciąŜliwość akustyczna siłowni wiatrowych bardzo niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne oraz wywołuje protesty lokalnych społeczności. W związku z tym. Sieci 400 i 220 kV zasilają GPZ (główny punkt zasilania) 400/110 kV Gdańsk Błonia i GPZ 220/110 kV Gdańsk I w Leźnie. Linie 110 kV zasilające GPZ-y są liniami napowietrznymi o ogólnej długości 155. 2. Na terenie Gdańska nie ma sprzyjających warunków do rozwijania energetyki wiatrowej.7. pełni funkcję kanału dostępowego do internetu jako tzw. wykorzystując wyŜej wymienione główne punkty zasilania i elektrociepłownię Gdańsk II. Obszary zainwestowania miejskiego mają moŜliwość podłączenia. które są GPZ-ami odczepowymi. Jedynie stan techniczny linii 110 kV Leśniewo – Motława jest zły. Daje się zaobserwować szybki przyrost liczby stacji bazowych spowodowany nie tylko powiększaniem zasięgu dostępności. Elektroenergetyka Źródłami zasilania Gdańska w energię elektryczną są lokalne elektrociepłownie zawodowe. na terenach niezainwestowanych na wolno stojących masztach. 7. a zwłaszcza sieć 400 i 220 kV pracują równocześnie na potrzeby północnej Polski. 1. Niektóre z tych ciągów są w złym stanie technicznym i często ulegają awarii. Poza wymienionymi trzema chronionymi radioliniami występuje wiele innych lokalnych połączeń nieobjętych ochroną.5–2% na terenie województwa pomorskiego i ok. oraz 5 GPZ-ów 110/SN abonenckich. oprócz nośnika informacji głosowej. W ciągu minionych kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój firm oferujących podłączenie do internetu. W ostatnich latach coraz waŜniejszym elementem systemu telekomunikacyjnego staje się telefonia komórkowa. Stan techniczny linii naleŜy uznać za dobry i średni. Na terenach zabudowanych linie są umieszczone na słupach podwyŜszonych z obostrzeniem trzeciego stopnia. modem cyfrowy za pośrednictwem sieci telefonicznej lub telewizji kablowej. Sieć 110 kV pracuje. ale stały wzrost zapotrzebowania mocy rocznie (ok. jak bankowość. zdrowie. 65 . Tradycyjna telekomunikacyjna sieć kablowa na terenach zainwestowanych jest rozwinięta w stopniu zadowalającym. źródła energii. przemysłowe oraz sieć przesyłowa 400 i 220 kV. Na terenie Gdańska i w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano 19 GPZ-ów 110/15 kV. Docelowo przewiduje się ich rozbudowę. 220 i 110 kV działają w układzie zamkniętym sekcjonowanym. Sieć 110 kV pracuje w układzie zamkniętym sekcjonowanym z wyjątkiem GPZ-ów Wysoka i Kowale. moc osiągalna – 260 MW. 300 MW. W ostatnich latach telefoniczna sieć kablowa. 276 MW. dostęp do róŜnego rodzaju baz danych. sieci komórkowej lub radiolinii. bezpieczeństwo. Linie radiowe pokazano na rysunku nr 8 Systemy energetyczne i telekomunikacyjne stwarzają ograniczenia wysokościowe dla zabudowy. Są to: modem analogowy. a zuŜycie energii elektrycznej – 13 TWh. Ponadto niepewność występowania wiatrów powoduje bardzo niską realną efektywność i sprawia. wynosiło ok. a w 66% przez elektrociepłownię Gdańsk II. w tym EC Gdańsk II – 231 MW. sięgające 50%. dostęp bezprzewodowy za pośrednictwem strefy dostępu.4 kV na terenach osiedli mieszkaniowych. Zagospodarowanie górnego tarasu będzie wymagało rozbudowy sieci 110 kV przez budowę GPZ-ów i niewielką rozbudowę układu liniowego.

tak więc powierzchnia cmentarzy w Gdańsku wyniesie 114. funkcjonuje w Gdańsku krematorium.7 tys. św. Garnizonowy 5. miejsc rezerwowych i pogłębień. Stacje bazowe wolno stojące oraz zlokalizowane na budynkach często oddziałują niekorzystnie na krajobraz miejski. Istnieją jednak moŜliwości maskowania anten umieszczanych na wieŜach kościelnych i budynkach o stromych dachach. Tab.63 3.) ma cmentarz w Kokoszkach Mieszkaniowych. W sumie cmentarze komunalne dysponują ponad trzema tysiącami miejsc wolnych i 57 tys. św.91 5.Obserwuje się tendencję do lokalizowania stacji konkurencyjnych sieci na wspólnych konstrukcjach oraz do wykorzystywania istniejących obiektów.72 27. takich jak słupy linii wysokiego napięcia. Nazwa 1.5 ha. Łostowicki 8. Cmentarze w Gdańsku Lp.19 0.1 ha. Jana Chrzciciela 5. Obowiązujące w Polsce przepisy wymagające instalowania stacji bazowych poza strefą dostępną dla ludzi. Najświętszego Imienia Maryi 2.61 Dochowania do istniejących grobów stanowią 56% wszystkich pochówków. Cmentarze W Gdańsku znajduje się: − 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 95.50 1. św. Salwator Nowy 7. Wojciecha Św.1 tys.98 46. utrudniają ukrywanie anten na budynkach z płaskim dachem.99 1. Franciszka 9. 7. − 5 cmentarzy parafialnych o powierzchni 8. św. wolnych było 237 nisz dwuurnowych. Wśród cmentarzy parafialnych najwięcej miejsc wolnych (2 tys. miejsc rezerwowych i pogłębień oraz 3.) ponad 27.55 2. 66 . Wojciech Kokoszki Mieszkaniowe Matarnia Złota Karczma Adres (ulica) Opacka 8 Góreckiego Srebrniki 2 Dąbrowskiego 2 Brzegi 48 Cmentarna 2 Łostowicka 35 Kartuska 238 Turystyczna 2 Kępna 11b Trakt Św. Walentego Parafialne razem Gdańsk ogółem Jednostka urbanistyczna Oliwa Górna Nowy Port Wrzeszcz Górny Siedlce Chełm Zakoniczyn Łostowice Sobieszewo Stogi Mieszkaniowe Św.08 1.90 95. Oliwski 2. Stacje bazowe wzbudzają równieŜ niepokój mieszkańców ze względu na rzekome niekorzystne oddziaływanie na ludzi. Ignacego 6.55 103. Największy potencjał miejsc grzebalnych ma cmentarz Łostowicki. W końcu lipca 2005 r. w ha 4. pochówki do miejsc wolnych to kolejne 25% pochówków. św. św. a pochówki do miejsc odzyskanych i zarezerwowanych – 19% pochówków.50 4.6 ha.48 0.88 8. W najbliŜszym czasie nastąpi powiększenie cmentarza Łostowickiego o 11 ha. Wojciecha 3. miejsc wolnych. Od 2002 r. Pochówki urnowe stanowią około 10% wszystkich pochówków na cmentarzach komunalnych miasta i stale wzrastają liczba i udział procentowy w pochówkach ogółem.06 1. Jedyne w Gdańsku kolumbarium znajduje się przy cmentarzu Srebrzysko.30 0. który ma (wg stanu na koniec lipca 2005 r. Brata Alberta 4.7. Brata Alberta 22 Goplańska 20 Jesienna 13 Pow. Jadwigi 3.1. wysokie słupy oświetleniowe lub kominy. Centralny Srebrzysko 4. co jednak nie znajduje potwierdzenia w badaniach naukowych. św. Sobieszewski Komunalne razem 1.

2% Skarbu Państwa. kościoły i związki wyznaniowe 0. współwłasnościami i współuŜytkowaniem wieczystym). Grunty prywatne. obejmują one 5.5%. Struktura własności w mieście charakteryzuje się ok. Okoliczności te powodują.3% powierzchni miasta i w całości naleŜą do Skarbu Państwa. 20% udziałem gruntów gminnych Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym).7% powierzchni miasta i są to zarówno grunty gminne. W analizie wyróŜniono 16 agregatów (kategorii) uwzględniających nie tylko podmiot własności (uŜytkowania wieczystego). lasy komunalne 3. Struktura własności Struktura własności gruntów ma ogromne znaczenie dla gospodarki przestrzennej miasta i do tego aspektu ogranicza się niniejsza analiza.1.1%). grunty lasów państwowych). spółdzielnie mieszkaniowe 2. Marginalny jest udział gruntów innych jednostek samorządu terytorialnego (0. które często są ze sobą ściśle związane (np. Analizując strukturę własnościowo-uŜytkową. specyficzna kwalifikacja uŜytkowania (np. − charakterystyczna dla miasta Gdańska jest obecność morskich wód wewnętrznych.9%. − ok.8% powierzchni miasta: 3.6% gruntów komunalnych i 6. błędy i niedokładności. wyodrębnienie rowów melioracyjnych szczegółowych. moŜna zidentyfikować następujące jej cechy: − największym pojedynczym gestorem gruntów w mieście są Lasy Państwowe (16. w tym grunty gminne i Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym. grunty spółdzielni mieszkaniowych). które w strukturze uŜytkowania zalicza się do uŜytków rolnych). które wywołują skutki ekonomiczne lub prawne w wypadku ograniczenia własności. wody śródlądowe (ujawnione na mapach ewidencyjnych) zajmują łącznie 3. 67 . są istotnym ograniczeniem prawnym i ekonomicznym dla polityki miasta w zakresie lokalizacji inwestycji publicznych oraz wprowadzania ograniczeń wynikających z interesu publicznego. Ŝe struktura własności jest trudna do porównania z rzeczywistym uŜytkowaniem gruntów.6%. Stan prawny gruntów 8. Skarbu Państwa i prywatne.9%. Podstawą sporządzenia struktury własności są mapy ewidencyjne ze wszystkimi konsekwencjami tego źródła: zróŜnicowana aktualność. plaŜ i wydm morskich. mają istotne znaczenie dla prowadzenia polityki sektorowej (np. − stosunkowo niewielkie są udziały powierzchni innych charakterystycznych grup władających: ogrody działkowe 3. a takŜe współwłasności i współuŜytkowanie wieczyste. 60% powierzchni miasta jest objętych formami władania. róŜnica w powierzchni miasta względem danych statystycznych wynikająca z nieuwzględnienia obrębu 144 (Port Północny). − pod drogami publicznymi jest łącznie 9. sprzeczności ze stanem faktycznym. Tabela nr 1 przedstawia strukturę własności ze względu na skutki prawne i ekonomiczne w planowaniu przestrzennym wg 6 dzielnic urbanistycznych. wody śródlądowe kluczowe dla odprowadzenia wód deszczowych i ochrony przeciwpowodziowej) lub stwarzają charakterystyczne problemy w gospodarce przestrzennej miasta (np.8.3%). 40% udziałem gruntów Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) oraz 40% udziałem gruntów prywatnych (łącznie z gruntami w uŜytkowaniu wieczystym. ale równieŜ wybrane sposoby uŜytkowania nieruchomości.

68 .

Są to grunty zlokalizowane w przewaŜającej mierze na rolniczych terenach Ŝuławskich. politechnika. − grunty Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym). Ton Agro i Mostostal). Główni właściciele pozostałego obszaru (obszaru zainwestowania miejskiego) dzielnicy to: − Skarb Państwa (w tym grunty w uŜytkowaniu wieczystym gestorów publicznych) właściciel głównie dróg i parkingów. które obejmują 45% powierzchni dzielnicy. OLIWA Prawie 52% powierzchni dzielnicy obejmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będące własnością Skarbu Państwa. Północno-wschodnia część dzielnicy pozostaje w uŜytkowaniu wieczystym duŜych spółdzielni mieszkaniowych (Chełm. POŁUDNIE Ponad 53% powierzchni dzielnicy stanowi własność prywatna (łącznie z gruntami w uŜytkowaniu wieczystym). 6% – drogi. Dickmana – ok. w tym 10% to lasy. które stanowią 59% całego obszaru dzielnicy. Ujeścisko. Zakoniczyn) oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – po 6%. rozproszonych terenów usług podstawowych (szkoły. tereny kolejowe i drogi. tereny kolejowe oraz ogrody działkowe. Bitwy Oliwskiej. Matemblewie i Pieckach Migowie oraz w Górnym Wrzeszczu. w tym 6% we władaniu Portu Lotniczego Gdańsk i duŜych firm zlokalizowanych w pobliŜu Obwodnicy Trójmiasta (Real. Struktura własności pozostałych gruntów kształtuje się w następujący sposób: 69 . Ponad 35% gruntów jest własnością Skarbu Państwa. Znaczną część tych terenów stanowią grunty porolnicze – tereny rozwojowe dla funkcji mieszkaniowo-usługowej i innych funkcji miejskich. W uŜytkowaniu wieczystym pozostają równieŜ obszary ośrodków nauki (akademia medyczna. połoŜone głównie w Brętowie. Kolejną co do wielkości formą władania jest uŜytkowanie wieczyste. Centrum Matarnia. Selgros. Znaczny udział mają tu grunty będące pozostałością po dawnej własności komunalnej zabudowy mieszkaniowej w sytuacji. terenów uczelni i Szpitala Marynarki Wojennej – prawie 25%. głównie tereny lasów (16%) oraz dróg i parkingów (prawie 8%). Wejhera w Oliwie Dolnej oraz osiedli VII Dwór. Szadółki. Taka forma występuje głównie na obszarze duŜych spółdzielni mieszkaniowych (prawie 9%) oraz mniejszych osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.ŚRÓDMIEŚCIE W dzielnicy Śródmieście znaczące zróŜnicowanie funkcjonalno-przestrzenne poszczególnych rejonów ma swoje odzwierciedlenie w specyfice władania. Dominują grunty będące własnością oraz w uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. w tym około 20% gruntów deweloperów i mniejszych spółdzielni mieszkaniowych oraz prawie 7% ogrodów działkowych. − miasto Gdańsk – właściciel większości terenów pasa nadmorskiego. Orunia Górna. Os. 6%. Grunty będące własnością osób fizycznych to w przewaŜającej części obszary zabudowy jednorodzinnej. CzyŜewskiego. śabianka. parku Oliwskiego. − spółdzielnie mieszkaniowe. Południe. Grunty stanowiące własność miasta Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) obejmują 21% (w tym grunty pod drogami to 6% powierzchni dzielnicy). gdy działka budynku została wydzielona po obrysie i znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej. głównie tereny dróg krajowych. przedszkola) – łącznie prawie 10%. Grunty Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) to 30% obszaru dzielnicy. a takŜe w zabudowie jednorodzinnej Siedlec i Suchanina oraz w śródmiejskiej zabudowie kamienicowej. które mają w uŜytkowaniu wieczystym grunty wielkich osiedli Przymorze DuŜe i Małe. a takŜe w mniejszym stopniu w części centralnej dzielnicy i na terenie Dolnego Wrzeszcza. o duŜym stopniu rozdrobnienia. Są to głównie lasy. Doliny Radości. waŜniejszych potoków i lasów – 18%. ZACHÓD 57% powierzchni dzielnicy Zachód stanowią grunty będące własnością i w uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. część uniwersytetu). Rënk. Pozostała część dzielnicy obejmuje: − grunty gminne (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) – 29%. teren otaczający zaś pozostał własnością miasta. WRZESZCZ PrzewaŜają grunty stanowiące własność miasta Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym).

Własność prywatna (łącznie z uŜytkowaniem wieczystym) to przede wszystkim nieruchomości mieszkaniowo-usługowe połoŜone wzdłuŜ istniejących ciągów komunikacyjnych. który (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego) moŜe być prowadzony w trybie cywilnoprawnym. − procesy podziału gruntów spółdzielni mieszkaniowych podejmowane w celu wydzielenia poszczególnych wspólnot nie są dostatecznie kontrolowane przez miasto i dokonywane z naruszeniem interesu miasta – minimalizują grunty przynaleŜne do poszczególnych budynków mieszkaniowych. połoŜone w sąsiedztwie portów. co powoduje. Krakowiec. − tereny ogrodów działkowych przeznaczone pod zabudowę są wytrwale chronione przed zmianą sposobu uŜytkowania przez administrację PZD. Górki Zachodnie (łącznie 19%). co moŜe utrudnić ich eksploatację. Wspólnoty korzystają z gruntu przynaleŜnego bez ponoszenia opłat za ten grunt. ogrody działkowe oraz tereny upraw polowych (łącznie 31%). stacja Zaspa Towarowa). lasy. a tereny funkcji publicznych. drogi. − komunalna własność terenów przydomowych wokół budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych na działkach wydzielonych po obrysach budynków zmniejsza wartość tych budynków i nie sprzyja prawidłowemu zagospodarowaniu działek przynaleŜnych. lasów komunalnych oraz tereny przewaŜnie niezainwestowane. Proces wykupu tych garaŜy i połączenia działek. Letnica. usługowych czy technicznych. tereny rozproszonych usług podstawowych (szkół. podlegają nadzwyczaj powolnym przekształceniom ze względu na bierność władającego i mechanizmy podatkowe i pozostają niejako trwałymi nieuŜytkami miejskimi. oczyszczalni ścieków „Wschód”. czyli wyłączone z kompetencji planu miejscowego (planowany węzeł Czerwony Most.− − grunty będące własnością miasta Gdańska (ponad 7%) to głównie grunty pod drogami. plaŜe i wydmy. − uwłaszczone z mocy ustawy garaŜe boksowe w Śródmieściu Historycznym i innych jednostkach urbanistycznych blokują najbardziej atrakcyjne tereny inwestycyjne. Miasto Gdańsk posiada tereny pozostałych dróg publicznych. 70 . jest tak uciąŜliwy. Kartuskiej. Powoduje to problemy prawne z odprowadzeniem wód deszczowych i problemy praktyczne z eksploatacją tych wód. W dodatku wydzielenie garaŜy po obrysie umoŜliwia ich właścicielom korzystanie z gruntu przynaleŜnego bez ponoszenia opłat za ten grunt. Ŝe niektóre funkcje będą realizowane poza działką przynaleŜną. przedszkoli) i działki połoŜone w zachodniej części Kokoszek Mieszkaniowych po obu stronach ul. przede wszystkim w dzielnicach juŜ zainwestowanych: − tereny kolejowe będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP. PORT Prawie 50% powierzchni dzielnicy to grunty Skarbu Państwa: morskie wody wewnętrzne i inne wody powierzchniowe. przekazywanych miastu będą wydzielone nieracjonalnie. a takŜe róŜnych wielkości enklawy w osiedlach mieszkaniowych: Nowy Port. a nieuporządkowane tereny miejskie stają się trwałym zniekształceniem ładu przestrzennego. przede wszystkim dróg. ryzykowny i kosztowny. Istniejąca struktura własnościowa wiąŜe się z wieloma problemami w gospodarce przestrzennej miasta. stałe ogrody działkowe zajmują 6% powierzchni dzielnicy. rejon na północ od dworca Wrzeszcz. Ŝe zniechęca to inwestorów. − uŜytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowych na gruntach wielu waŜnych ulic o znaczeniu ogólnomiejskim na duŜych osiedlach spółdzielczych utrudnia dostęp komunikacyjny do działek o innej formie władania otoczonych gruntami spółdzielczymi i bez dostępu do dróg publicznych. nawet w wypadku faktycznego porzucenia tych ogrodów przez działkowiczów. a takŜe zarządzane przez Zarząd Portu. − całkowicie nieuporządkowany jest stan własności małych cieków wód śródlądowych oraz rowów odwodnieniowych o charakterze rowów głównych. Stogi. w dodatku zamknięte.

102. dla których nie przeprowadzono procedur wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Gd. − mają lub miały przeznaczenie nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących aktualnie lub obowiązujących do 31 grudnia 2003 r.). − Ministra Infrastruktury (w odniesieniu do szlaków i obiektów kolejowych). Woj.20). − Komendanta Głównego Policji. określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.3. nr 18. na podstawie informacji dostarczonych do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdańska przez organy wydające decyzję o ustanowieniu terenu zamkniętego. Terenów zamkniętych nie obejmuje się ustaleniami planów miejscowych. które: − uzyskały zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze decyzją Ministra Rolnictwa z 1989 r. Przykładem moŜe być teren przed dworcem kolejowym we Wrzeszczu wraz z budynkiem dworca i istniejącymi obiektami usługowymi. W większości obejmują one obiekty i tereny faktyczne waŜne dla obronności i bezpieczeństwa państwa. kościół garnizonowy przy ul.01.8. Zgody na nieleśne przeznaczenie terenów leśnych uzyskiwano dla poszczególnych terenów obejmowanych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. ŚR/R. teren dawnego przedszkola przy ul. obiekt po Wojskowej Szkole Muzycznej przy ul. (GZU. a decyzje o warunkach zabudowy na tych terenach wydaje wojewoda. większość tych gruntów ma zgody na nierolnicze przeznaczenie terenu. np. ale teŜ i takie. − Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzego. co do którego zniesiono klauzulę terenu zamkniętego.OG. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych Tereny zamknięte to w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tereny o charakterze zastrzeŜonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. objęły one 136 ha terenów leśnych (w tym 60 ha to tereny ZOO). − Komendanta Głównego StraŜy Granicznej.III. z 30. których przeznaczenie na cele nierolnicze będzie wymagać uzyskania zgody odpowiednich organów. 71 . Łąkowej. które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i sposób funkcjonowania mogłyby być elementami struktury miejskiej. Procedury tej nie ukończono jeszcze m. 22 Stan na koniec 2005 r.0602/2-19101/92) i Wojewody Gdańskiego (G-IV7322/53/92) do planu ogólnego miasta Gdańska (z 1994 r. Środowiska i Rolnictwa z 11.09. 20 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ogłoszony w Dz.2. Ŝe na obszarze Gdańska za tereny niewymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze naleŜy uznać tereny.AS/7711-3/1/2005). 21 Pismo Dyrektora Wydz.2005 r. poz. Na podstawie tej analizy uzgodniono z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim21. 8. − wskazane jako tereny zainwestowane na załączniku graficznym w skali 1 : 25 000 dołączonym do wniosku o wyraŜenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do ww.0601/219101/3/89) oraz decyzjami Ministra Rolnictwa (GZU. Stan regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne W ewidencji gruntów miasta Gdańska nadal znajduje się wiele działek. Granice terenów zamkniętych22 zostały pokazane na rysunku nr 2.1993 r. w rejonie projektowanego węzła integracyjnego Czerwony Most. Dla Ŝadnego z terenów zamkniętych w Gdańsku nie ustanowiono strefy ochronnej.ot. mimo ich faktycznego wyłączenia z tej produkcji i niejednokrotnie długoletniego juŜ zainwestowania.in. Obecnie na terenie miasta znajduje się 3474 ha gruntów rolnych. Konopnickiej. (zn. planu. Matejki czy teŜ tereny mocno wykraczające swym zasięgiem poza szlaki i urządzenia kolejowe. Jak wynika z analizy wydanych zgód na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na inne cele (opartej przede wszystkim na wniosku do planu ogólnego Gdańska z 1993 r. z których część jeszcze nie została wyłączona z uŜytkowania leśnego. Sytuacja taka wynika prawdopodobnie z wyznaczenia granic terenów zamkniętych wg ewidencyjnej struktury własności gruntów bez wnikliwszej analizy i obecnie jest korygowana. Do końca 2006 r.U. Na terenie miasta Gdańska znajdują się tereny zamknięte ustanowione decyzjami: − Ministra Obrony Narodowej. w stosunku do waŜnych terenów w Śródmieściu Gdańska.

Urz. często w uŜytkowaniu wieczystym podmiotów gospodarczych. rozumiany jako strefa wzajemnego oddziaływania morza i lądu. Nr 119. W strukturze własności przewaŜają grunty Skarbu Państwa i gminne. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Gdańska (Dz. 23 72 . tj. zakres terytorialny i kompetencyjny organów administracji morskiej reguluje ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Nr 19. pozwoleń na budowę. Obejmuje on teren przyległy do pasa technicznego o zróŜnicowanej szerokości – od 100–300 m w strefie nadmorskiej Jelitkowa i Brzeźna do znacznie większej (powyŜej 1000 m) na wyspie Stogi i Wyspie Sobieszewskiej. poz. to uzgadnianie i opiniowanie przez dyrektora urzędu morskiego projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. baseny portowe w granicach administracyjnych portu morskiego. Zarządzenie nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 września 2003 r. Wewnętrzne wody morskie są własnością Skarbu Państwa. na który składają się pas techniczny i pas ochronny brzegu morskiego. a takŜe wydawanie decyzji zwalniających z zakazów zabudowy na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią w pasie nadbrzeŜnym. Ze względu na zasięg granic portu wody te sięgają w głąb lądu. występują teŜ grunty prywatne. infrastrukturę techniczną oraz nieliczne obiekty mieszkaniowe i obiekty infrastruktury społecznej znajdują się tu znaczne rezerwy terenowe dla rozwoju funkcji portowo-przemysłowej. Oprócz terenów przeznaczonych na róŜnego rodzaju działalność przemysłową. pas techniczny i pas ochronny. ale występują teŜ grunty prywatne – głównie w rejonie Brzeźna i Jelitkowa. 2109). Tereny administracji morskiej Strukturę. woj. 98). Obszar ten obejmuje znaczną część wyspy Stogi (wyłączając z niej osiedla mieszkaniowe i fragment lasów nadmorskich) oraz zróŜnicowanej szerokości tereny przyległe do lewego brzegu Martwej Wisły. PowyŜsze obszary zostały pokazane na rysunku nr 2 dotyczącej uwarunkowań. obejmuje tereny poza obszarem portu morskiego i jest określony zarządzeniem dyrektora urzędu morskiego. gdańskiego z 1991 r. pozostające w związku z zagospodarowaniem przestrzennym. gdzie w obszar pasa włączono duŜą część lasów nadmorskich. czasami w uŜytkowaniu wieczystym. w tym równieŜ Śródmieścia. Pas techniczny. który wykonuje ustawowe kompetencje z pomocą swojego urzędu. − pasa nadbrzeŜnego. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich połoŜonych w obrębie pasa technicznego zarządzanego przez Urząd Morski w Gdyni (Dz. pozwoleń wodnoprawnych). Urz. Obejmuje on głównie plaŜe i tereny wydm nadmorskich. poz. woj. 24 Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r. − portów i przystani morskich.8. W strukturze własności dominują grunty Skarbu Państwa i gminy.in. woj. Terenowym organem administracji morskiej właściwym dla miasta Gdańska jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.4. Lądowy obszar portu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku. głównie w części nad Martwą Wisłą. 133). Urz. w sprawie ogłoszenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdańska (Dz. kanały. poz. Wewnętrzne wody morskie obejmują część Zatoki Gdańskiej. pomorskiego z 2006 r. grunty zaś stanowią własność Skarbu Państwa. pomorskiego z 2003 r. uzgadnianie projektów planów miejscowych oraz decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wynikających z przepisów odrębnych (m. Administracyjny obszar portu jest tylko częściowo wykorzystany pod funkcje portowe (tereny w gestii Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA). stanowiąc istotny element w strukturze przestrzennej północnej części miasta. Zgodnie z zarządzeniem nr 324 zajmuje ona całą szerokość pasa technicznego na długości 100 m. Pas nadbrzeŜny. Pas ochronny – obejmujący obszar. 25 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 4 stycznia 2006 r. w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego – jest określony na terenie miasta Gdańska zarządzeniem nr 125. jest określony na terenie miasta Gdańska zarządzeniem nr 1323. Obszary działania tego organu w granicach miasta dotyczą: − wewnętrznych wód morskich. Ustawowe kompetencje organów administracji morskiej na wyŜej wskazanych terenach. a takŜe rzeki. Nr 6. decyzji o warunkach zabudowy. a kompetencje w zakresie planowania miejscowego na tych wodach naleŜą wyłącznie do organów administracji morskiej. W obrębie pasa technicznego znajduje się połoŜona w Jelitkowie morska przystań rybacka.

ochrona atrakcyjności środowiska miejskiego. CELE I ZAŁOśENIA ROZWOJU 9. − wyrównywanie szans mieszkańców miasta we wszystkich jego częściach oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. przyrodniczego i walorów krajobrazowych (w tym dzięki prawu miejscowemu). kultury oraz sportu i rekreacji. 9. − poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście. − zapewnienie europejskiego standardu technicznego miasta (system komunikacyjny.2. a takŜe awarii urządzeń technicznych. jako źródła dochodów budŜetu miasta i zamoŜności jego mieszkańców oraz innowacji wzmacniających potencjał metropolitalny. gospodarki morskiej. w tym wykorzystanie zasobów naturalnych. wód i gleby oraz uciąŜliwości powodowanych przez wibracje i hałas. przemysłów zasobooszczędnych. Cele społeczne Do celów społecznych naleŜą: − zapewnienie dobrego standardu dostępu do usług. oświaty. spełnienie warunków obronności. Cele gospodarcze − − − − tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych i wzrostu ich konkurencyjności. 9. jako podstawy działalności gospodarczej. systemy inŜynieryjne). budynku. 9.3.1. racjonalizacji zuŜycia energii i wody oraz retencji wód opadowych. − ochrona niezbędnych wielkości przestrzeni biologicznie czynnych i ich ciągłości w czasie i przestrzeni. − ochrona przed negatywnym oddziaływaniem klęsk Ŝywiołowych. Cele rozwoju miasta Strategicznym celem rozwoju miasta jest trwały wzrost jakości Ŝycia mieszkańców oraz ładu przestrzennego przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla podnoszenia metropolitalnego znaczenia miasta w zgodzie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. − prowadzenie polityki zasobooszczędnej gospodarki dobrami środowiska ze szczególnym uwzględnieniem niskoodpadowych. − zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania powietrza. turystyki. − kształtowanie społecznie przyjaznego środowiska mieszkaniowego sprzyjającego podtrzymywaniu i tworzeniu lokalnych więzi społecznych i postaw obywatelskich. „czystych” i wysokich technologii oraz obsługi biznesu. przede wszystkim powodzi. zwiększenie samodzielności zamieszkiwania oraz poprawa standardów środowiska mieszkaniowego. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (w tym małych i średnich przedsiębiorstw). 73 . chłonnością i odpornością środowiska a rodzajem oraz intensywnością zagospodarowania i uŜytkowania. − poprawa standardów powierzchniowych i technicznych mieszkań. osiedla. − rekultywacja obszarów zdegradowanych. kulturalną i sportową. − zachowanie i utrwalanie spójności terenów cennych przyrodniczo z terenami poza granicami miasta wchodzącymi w skład regionalnego systemu terenów chronionych. wspieranie gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju funkcji związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą.II. przyjaznych środowisku technologii. przede wszystkim usług rangi ponadlokalnej. Cele ochronne Cele ochronne to: − dąŜenie do prawnej ochrony unikatowych wartości środowiska kulturowego. przede wszystkim do korzystania z usług słuŜby zdrowia. − dąŜenie do zapewnienia zgodności między przydatnością. − utrzymanie i kształtowanie zróŜnicowanych terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. − utrzymanie szerokiej oferty terenów pod róŜne formy budownictwa mieszkaniowego. − dalsza eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w skali miasta. − eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska. w tym przede wszystkim transport zbiorowy.

9. 74 . − pozyskiwanie kapitału i potencjału wykonawczego dla realizacji zadań publicznych. Wykaz najpilniejszych i najwaŜniejszych opracowań zawiera aneks nr 15. gdzie inwestor ponosi część nakładów związanych z budową lub wykonuje całą inwestycję drogową albo tylko jej fragment. koncepcji programowo-przestrzennych i branŜowych. uświadamianie korzyści płynących z wybranych rozwiązań. ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz załoŜenia strategii rozwoju gminy. Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXII/615/04 z 25 marca 2004 r. w tym o znaczeniu strategicznym. Realizacja duŜych inwestycji (szczególnie dróg) często odbywa się w ramach umów partycypacyjnych. Instrumenty gospodarki przestrzennej Osiąganiu celów rozwoju miasta słuŜyć będą instrumenty gospodarki przestrzennej będące w dyspozycji miasta: − instrumenty planistyczne.5. Ŝe miasto posiada w dyspozycji zasób terenów inwestycyjnych ułatwiający lokalizację inwestycji celu publicznego oraz umoŜliwiający skuteczną realizację polityki przestrzennej. nieruchomości czy wykonanie dokumentacji projektowej). a opłaty roczne sfinansować z dochodów uruchomionej inwestycji. − współpraca z róŜnymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej. − pozyskiwanie akceptacji społecznej i współdziałania przy wykonywaniu zadań.4. − kształtowanie zindywidualizowanej lokalnie struktury miejskiej. UŜytkowanie wieczyste pozwala miastu na kontrolę sposobu i terminu zainwestowania przez prywatnego inwestora i przeciwdziała spekulacjom gruntami. współtworzącymi jej toŜsamość. − włączenie organizacji pozarządowych do rozwiązywania problemów rozwoju miasta. Studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 26 27 Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXIX/1306/05 z 30 czerwca 2005 r. Oprócz planów. W gospodarce rynkowej miasto dąŜy do minimalizacji skutków ekonomicznych uchwalenia planów miejscowych. programów i planów operacyjnych. − aktywne poszukiwanie inwestorów inwestycji komercyjnych. Zawiera się równieŜ umowy. − podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych. − instrumenty gospodarki gruntami. Realizacja przedsięwzięć przy współudziale miasta moŜe się odbywać w ramach tzw. gdzie inwestor wnosi wkład finansowy albo rzeczowy (np. lokalnych inicjatyw28. Miasto Gdańsk prowadzi aktywną politykę wobec inwestorów. promowanie interesu publicznego. zgodnie z którymi miasto realizuje całą inwestycję. Przy wykorzystaniu instrumentów gospodarki gruntami gminnymi naleŜy zwrócić uwagę na fakt. a takŜe realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. zapewnienie moŜliwości osiągania celów etapowych i cząstkowych pod warunkiem zgodności z celami nadrzędnymi. Oddanie gruntów miejskich w uŜytkowanie wieczyste ma zdecydowane zalety w porównaniu z ich sprzedaŜą na własność. − inwestycje publiczne. Cele przestrzenne Do celów przestrzennych naleŜą: − racjonalizacja rozwoju miejskich struktur przestrzennych. − kształtowanie lokalnego patriotyzmu. Podstawowe zadania marketingu i negocjacji to: − informowanie o mieście i planach jego rozwoju. gdyŜ pozwala mu przeznaczyć większe środki na realizację inwestycji zamiast na zakup gruntu. które są najwaŜniejszym instrumentem planistycznym gminy. budynków (lub ich części) i gruntów połoŜonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie miasta Gdańska26 oraz inwestycji przyczyniających się do utworzenia nowych miejsc pracy27. − stwarzanie warunków dynamicznego rozwoju turystyki. − zapewnienie ciągłości rozwoju i ewolucyjności przekształceń. − uzyskanie nowych wartości krajobrazowych. zharmonizowanej ze środowiskiem przyrodniczym. tworzenie wizerunku miasta. 28 Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXV/741/04 z 24 czerwca 2004 r. kulturowym i krajobrazem. W rozdziale 17 studium będzie mowa o terenach. − marketing i negocjacje. MoŜe to być teŜ forma atrakcyjna dla inwestora. co jest jednym z waŜnych uwarunkowań jego polityki przestrzennej. przewiduje się sporządzanie rozmaitych studiów i analiz pomocniczych w gospodarce przestrzennej. Daje teŜ stały i wieloletni dochód z opłat rocznych. zapewnienie ich efektywnego funkcjonowania oraz zapewnienie oferty terenowej dla róŜnorodnych nowych inwestycji. a inwestor partycypuje w kosztach. przy inwestycjach komercyjnych wielokrotnie przewyŜszający przychód ze sprzedaŜy na własność. SłuŜą temu zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli.9. dla których sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe lub dla których miasto zamierza je sporządzić.

10. ZałoŜenia rozwoju miasta
10.1. Prognoza demograficzna
Prognozowanie rozwoju demograficznego Gdańska wobec zmieniających się relacji Polski z zagranicą jest obarczone duŜą dozą niepewności. Samo przedłuŜenie utrzymujących się na przełomie wieków tendencji (ujemne saldo zarówno ruchu migracyjnego, jak i naturalnego) wyznacza szybki spadek liczby ludności. Taki scenariusz rozwoju demograficznego Gdańska przedstawił GUS, prognozując spadek liczby mieszkańców miasta do 411,7 tys. w 2020 r. i 362,4 tys. w 2030 r. (tab. 1). Tab.1. Prognoza GUS-u dotycząca liczby ludności Gdańska na tle województwa, Trójmiasta i wybranych powiatów ościennych 2006 2010 2020 2030 Wyszczególnienie w tys. rok W tys. w tys. rok w tys. rok osób 2006 = 100 osób osób 2006 = 100 osób. 2006 = 100 Województwo 2203,6 2210,6 100,3 2217,3 100,6 2159,3 98,0 Trójmiasto 748,1 738,0 98,6 688,8 92,1 612,7 81,9 Gdańsk 456,7 446,5 97,8 411,7 90,1 362,4 79,4 Powiat gdański 86,4 88,6 102,5 98,1 113,5 103,6 119,9 Powiat kartuski 110,1 113,0 102,6 124,8 113,4 133,7 121,4 Powiat wejherowski 183,1 187,7 102,5 202,3 110,5 209,1 114,2 Według prognozy biologicznej, tzn. uwzględniającej ruch naturalny, a nieuwzględniającej ruchu migracyjnego, liczba ludności Gdańska obniŜy się do 436 tys. w 2020 r. i 403 tys. w 2030 r. Z tab. 1 wynika, Ŝe prognozowanemu przez GUS spadkowi liczby ludności Gdańska (i Trójmiasta) będzie towarzyszyć dynamiczny przyrost liczby ludności w obszarze aglomeracji gdańskiej, zwłaszcza w powiatach ziemskich gdańskim i kartuskim. Właśnie wewnątrzwojewódzki ruch migracyjny jest (a wg GUS-u będzie takŜe w przyszłości) pierwszą przyczyną ujemnego salda migracji Gdańska (tab. 2). Tab. 2. Ruch naturalny i migracyjny Gdańska wg prognozy GUS-u (Gdańsk – 362 tys. w 2030 r.) Saldo ruchu Saldo migracji Saldo ruchu Lata migracyjnego wewnątrzmiędzynaturalnego zagranicznych łącznie wojewódzkich wojewódzkich 2007–2010 –4080 –4450 –5331 –1927 2808 2011–2020 –17456 –17557 –18097 –5210 5750 2021–2030 –27045 –21787 –19239 –3739 1191 2007–2030 –48581 –43794 –42667 –10876 9749 Ze względu na wspomnianą niepewność prognoz demograficznych, a takŜe juŜ stwierdzone rozbieŜności między prognozowaną a rzeczywistą liczbą urodzeń (wg prognozy GUS-u w latach 2003–2006 powinno się urodzić 14 506 dzieci, a urodziło się 17 202) naleŜy stwierdzić, iŜ przyjęcie tak pesymistycznej prognozy jako podstawy planowania urbanistycznego jest zbyt ryzykowne, oznaczałoby bowiem rezygnację z rezerwacji terenów pod dalszy rozwój miasta, w tym pod przyszłościowe rozwiązania transportowe. W studium dla obliczeń programowych przyjmuje się zatem bardziej optymistyczny od GUS-owskiego wariant rozwoju ludnościowego Gdańska, tzn. zakłada się spadek do 2020 r. liczby mieszkańców do ok. 420 tys. (wg GUS-u – 411,7 tys.), a w następnym dziesięcioleciu stabilizację liczby ludności. Będzie to moŜliwe, jeŜeli zajdą jednocześnie następujące procesy: − osiągnięcie dodatniego salda migracji na poziomie częściowo rekompensującym ujemne saldo przyrostu naturalnego, − utrzymanie się wyŜszej od załoŜonej przez GUS dzietności kobiet, − szybszy od załoŜonego przez GUS wzrost długości trwania Ŝycia (liczba zgonów mniejsza od prognozowanej). Wielkość dodatniego salda migracji niezbędna do przyhamowania tendencji spadkowych zaleŜy od momentu, w którym nastąpi punkt zwrotny w ruchach migracyjnych. Data ewentualnego punktu zwrotnego to przede wszystkim moment, w którym pojawią się pracodawcy diametralnie zmieniający sytuację na gdańskim rynku pracy. Towarzyszyć temu powinny mechanizmy zniechęcające do suburbanizacji.

75

Ryc. 1. Zmiany udziału procentowego wybranych grup wieku wg prognozy GUS-u
3- 6 3 5 ,0 7-12 13-15 16-18 19-24 6 0 + /6 5 +

3 0 ,0

2 5 ,0

2 0 ,0

1 5 ,0

1 0 ,0

5 ,0

0 ,0

1

3

9

5

1

9

7

3

7

7

5

20 0

20 1

20 1

20 1

20 0

20 1

20 1

20 0

20 2

20 2

20 2

5

20 2

W najbliŜszych latach nastąpią znaczne zmiany struktury wieku ludności Gdańska. Najistotniejszy dla decyzji planistycznych moŜe być spadek liczebności roczników przedszkolnych i szkolnych. Największe zmiany nastąpią w grupie wiekowej 16–18 lat; liczebność tej grupy obniŜy się w nadchodzącym dziesięcioleciu o 4,8 tys. Liczba dzieci w wieku 13–15 lat obniŜy się w najbliŜszych latach o 3,4 tys. (ryc. 1). Liczebność osób w wieku produkcyjnym będzie malała, przy jednocześnie pogarszającej się (zestarzenie) strukturze wieku roczników produkcyjnych. To wpłynie na zmniejszenie atrakcyjności gdańskich zasobów pracy. Nieustannie będzie zaś wzrastać liczebność grupy poprodukcyjnej – szczególnie dynamicznie w nadchodzącym dziesięcioleciu (2– 3% rocznie), gdy w wiek emerytalny będą wkraczać roczniki powojennego wyŜu (ryc. 2). W 2020 r. liczebność tej grupy wiekowej będzie aŜ o 34 tys. (43,8%) wyŜsza od rejestrowanej w 2005 r., a udział w ogólnej liczbie ludności moŜe przekroczyć 27%. Ryc. 2. Prognoza GUS-u dotycząca liczby ludności Gdańska
ludność ogółem 500000 wiek produkcyjny - 18-59/64 wiek gospodarstwotwórczy - 18 i więcej

450000

400000

350000

300000

250000

200000
20 06 20 08 20 14 20 16 20 10 20 12 20 18 20 22 20 24 20 26 20 20 20 28 20 30

Wzrost liczby ludności w wieku powyŜej 18 lat (produkcyjnym i poprodukcyjnym) oznacza wzrost liczby osób w wieku gospodarstwotwórczym. Z kolei wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym oznacza wzrost udziału grup wiekowych tworzących gospodarstwa jednoosobowe (wdowieństwo). Udział gospodarstw jednoosobowych przekroczy

76

20 2

9

35% (wg NSP z 2002 r. – 31%). Ich powstawaniu będzie teŜ sprzyjać przewidywana wyŜsza od obecnej skłonność do usamodzielniania się osób młodych, a takŜe skłonność do rozwodów. Skutkiem tych procesów będzie obniŜanie się przeciętnej wielkości gospodarstwa domowego. Zakłada się obniŜenie średniej wielkości gospodarstwa domowego z 2,45 osoby przypadającej na gospodarstwo domowe w 2002 r. (wg NSP) do ok. 2,2 w 2020 r. W rezultacie, pomimo prognozowanego spadku liczby gdańszczan do 420 tys., liczba gospodarstw domowych wzrośnie ze 184 tys. (w 2002 r.) do ok. 192 tys. w 2020 r., spośród których ponad 35% stanowić będą gospodarstwa jednoosobowe.

10.2. Rynek pracy
Liczba mieszkańców Gdańska w wieku produkcyjnym będzie stopniowo malała. Spowoduje to zmniejszanie się liczby aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska, przy czym spadek ten tylko częściowo będzie rekompensowany wzrostem aktywizacji zawodowej ludności. Według prognozy GUS-owskiej (i przy załoŜeniu stabilizacji wskaźnika aktywności zawodowej) liczba aktywnych zawodowo osób w 2030 r. będzie o prawie 1/3 niŜsza od obecnie wykazywanej. W bardziej optymistycznych scenariuszach rozwoju demograficznego spadek liczby aktywnych zawodowo jest mniejszy i zaleŜny od momentu zmiany tendencji w ruchu migracyjnym. Pewne jest natomiast, Ŝe na gdańskim rynku pracy nastąpi wzrost liczby i udziału ludności dojeŜdŜającej do pracy z obszaru metropolitalnego. Dla obliczeń komunikacyjnych sporządzono prognozę liczby, struktury i rozmieszczenia miejsc pracy (generatory ruchu), wychodząc z predyspozycji terenu i jego chłonności. Przyjęto, Ŝe istnieje szansa i moŜliwość osiągnięcia ok. 220 tys. miejsc pracy w stanie wypełnienia struktur, co oznaczałoby ich przyrost o 30 tys., tj. o 15,8%. W rozmieszczeniu miejsc pracy będą następować ciągłe zmiany, takie jak: − koncentracja miejsc pracy w gniazdach inwestycyjnych: Klukowo Rębiechowo (gdzie rozwijają się zakłady wysokich technologii), Śródmieście Historyczne, Stogi Portowe, Błonia Płonia, − wzrost liczby miejsc pracy na terenach rozwojowych dzielnic Południe i Zachód, − dalsza restrukturyzacja miejsc pracy w CPU, tzn. wzrost udziału usług, − redukcja (na skutek postępu technologicznego) liczby miejsc pracy w istniejących koncentracjach zakładów produkcyjnych, − spadek liczby miejsc pracy w jednostkach mieszkaniowych na dolnym tarasie spowodowany ubytkiem liczby mieszkańców i starzeniem się struktury demograficznej. Przewidywane rozmieszczenie miejsc pracy w poszczególnych dzielnicach Gdańska (aneks nr 16) to: − Śródmieście ok. 62 tys., przyrost nastąpi przede wszystkim na przekształcanych terenach poprzemysłowych, będą to głównie miejsca pracy w usługach, − Wrzeszcz ok. 51 tys., przyrost miejsc pracy (w usługach) wystąpi m.in. po obu stronach al. Grunwaldzkiej, − Oliwa ok. 25 tys., przyrost nastąpi w restrukturyzowanym pasie pomiędzy linią kolejową a al. Grunwaldzką, − Zachód ok. 26 tys., przyrost nastąpi głównie w Klukowie Rębiechowie oraz Kokoszkach Przemysłowych i Barniewicach, − Południe ok. 14 tys., przyrost nastąpi na terenach mieszkaniowych i w projektowanych gniazdach inwestycyjnych, − Port ok. 41 tys., przyrost nastąpi na terenach portowych przewidywanych do nowego zainwestowania. Oprócz zmian w rozmieszczeniu miejsc pracy będzie teŜ następować zmiana ich struktury. Przewiduje się, Ŝe udział miejsc pracy w usługach moŜe osiągnąć nawet 80%.

10.3. Metropolia gdańska
Metropolia gdańska to jeden z potencjalnych biegunów rozwoju społeczno- gospodarczego o znaczeniu europejskim (tzw. europoli), który w procesie konkurencji międzynarodowej będzie tworzyć coraz silniejsze węzły przedsiębiorczości i innowacji. Gdańsk jest metropolią w fazie rozwoju (in statu nascendi). JuŜ obecnie jej strukturę charakteryzują następujące cechy i procesy o charakterze międzynarodowym: przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą oraz towary i usługi, − gości zagraniczne firmy, siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw, banków, instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców, a takŜe placówki dyplomatyczne, − jest bezpośrednio połączona liniami promowymi i lotniczymi z zagranicą, − cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny, − rozwija sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów: centra wystawiennicze, luksusowe hotele, międzynarodowe szkoły, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe firmy konsultingowe, − organizuje regularnie róŜnego typu międzynarodowe spotkania: konferencje, wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów,

77

− −

ma instytucje krajowe i regionalne o międzynarodowej marce, uprawia paradyplomację za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą (miejskie instytucje publiczne lub prywatne), czemu słuŜy członkostwo w organizacjach międzynarodowych, np. stowarzyszenia miast bliźniaczych, miast metropolii. Rola metropolii staje się więc coraz bardziej dominująca, poniewaŜ metropolie są ośrodkami dynamiki gospodarczej, technologicznej i kulturalnej zarówno w regionie, jak i w skali europejskiej. Rozwój funkcji metropolitalnych w GOM koncentruje się w następujących sferach działalności: badań i innowacji, wydarzeń i twórczości, działalności gospodarczej i obsługi, zarządzania i infrastruktury. Planowane metropolitalne inwestycje celu publicznego, wpisujące się w odpowiednie sfery działalności, są wymienione w rozdziale 11. W skali kraju Gdańsk będzie pełnił funkcję ośrodka administracyjnego i usługowego dla całego regionu północnej Polski, centrum Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i aglomeracji gdańskiej. Szczególne znaczenie w ramach wysoko wyspecjalizowanych usług będzie miał dalszy rozwój gdańskiego ośrodka naukowego i akademickiego, zarówno uczelni i instytutów państwowych, samorządowych i prywatnych, jak i nowoczesnego kompleksu naukowotechnologicznego wykorzystującego innowacyjność gdańskiego środowiska naukowego. Ponadlokalne znaczenie pręŜnego ośrodka akademickiego oraz wielkość i dynamizm kulturotwórczy związanego z nim środowiska studenckiego powinny być istotnymi czynnikami rozwoju miasta. Miasto powinno umacniać takŜe swoją rolę jako ośrodka imprez kulturalnych, naukowych i gospodarczych o międzynarodowym zasięgu (festiwale, spektakle, wystawy, targi, kongresy).

10.4. Funkcje egzogeniczne 10.4.1. Kierunki rozwoju gospodarki morskiej
W rozwiązaniach przestrzennych studium określono przestrzeń oraz granice, w których powinny się rozwijać funkcje gospodarcze tworzące bazę ekonomiczną Gdańska. Priorytet mają funkcje portowe związane z gospodarką morską i transportem morskim – dominantami funkcjonalnymi Gdańska. Rezerwy terenowe portu dają szansę na realizację inwestycji portowych, takich jak: − rozbudowa nowoczesnego potencjału przeładunkowo-składowego w Porcie Północnym (terminal kontenerowy w trakcie realizacji) – powierzchnia około 100 ha, − budowa potencjału logistyczno-dystrybucyjnego wraz z bazą multimodalną na styku z Trasą Sucharskiego i terminalem kontenerowym – powierzchnia około 200 ha. DuŜe perspektywy rozwoju mają przewozy pasaŜerskie oraz towarowe promami i promowcami (ro-ro) w relacjach bałtyckich, w połączeniach z Europą Zachodnią i światem, a takŜe przewozy obsługujące kraje środkowo- i południowoeuropejskie. Funkcje obsługi Ŝeglugi promowej i Ŝeglugi wycieczkowej w portach morskich naleŜą do funkcji integrujących port i miasto, generujących w mieście nowy wachlarz usług wpływający na prestiŜ portu. W porcie gdańskim niezbędne jest stworzenie nowej jakości ruchu promowego przez wybudowanie nowoczesnego terminalu promowego przystosowanego do obsługi zarówno promów pasaŜersko-towarowych, jak i typu ro-pax29. MoŜliwości realizacji obiektów pełniących takie funkcje występują między innymi w przypadku: − terminalu promowego – Port Północny w rejonie będącego w budowie terminalu kontenerowego, tworząc z nim wspólny kompleks przestrzenny, − obsługi statków wycieczkowych – Terminal Westerplatte, rozbudowany i przystosowany zarówno do obsługi promów, jak i statków pasaŜerskich, − przystani statków białej floty – akweny przylegające do zainwestowania miejskiego Głównego i Nowego Miasta, Stogów i Wyspy Sobieszewskiej. Warunkiem podjęcia skutecznej rywalizacji z innymi portami bałtyckimi jest radykalna poprawa jakości dróg wiąŜących port z zapleczem oraz stosowanie technologii multimodalnych, racjonalne wykorzystanie poszczególnych rodzajów transportu, rozwój wewnątrzmiejskich powiązań transportowych portu (Trasa Sucharskiego i jej powiązania z projektowaną Obwodnicą Południową, droga S7, autostrada A1, Obwodnica Trójmiasta i Trasa Lęborska). Cały ciąg drogowy z południa Polski do portu powinien być oznaczony jako droga krajowa nr 1, która do węzła Rusocin będzie miała parametry autostrady. Na potrzeby portu oraz rozwoju towarowej Ŝeglugi śródlądowej konieczne jest równieŜ poszerzenie torów wodnych na Martwej Wiśle, w tym w porcie wewnętrznym w rejonie Zakręt Pięciu Gwizdków – Basen Górniczy, a takŜe w rejonie Stoczni Wisła.

Ro-pax − nowocześniejsza wersja technologii ro-ro, wykorzystująca typ promu towarowo-pasaŜerskiego o wydłuŜonej ścieŜce samochodowej zapewniającej większą elastyczność eksploatacyjną i efektywność wykorzystania w okresach pozasezonowych.
29

78

Elementem dynamizującym funkcje portowe powinien być rozwój usług i przemysłu przetwórczego o orientacji portowej (uszlachetnianie i konfekcjonowanie towarów, handel hurtowy), tworzenie wolnych obszarów celnych, koncentracja przemysłu stoczniowego na wyspie Ostrów. Inwestycyjne wykorzystanie rezerw terenowych portu (około 600 ha) to waŜny czynnik wzrostu i aktywności gospodarczej miasta. Szacuje się, Ŝe w stanie wypełnienia struktur przestrzennych liczba miejsc pracy w porcie wzrośnie o ponad 5 tys. Ponadto istnieje moŜliwość lepszego wykorzystania dla działalności portowej terenów połoŜonych wzdłuŜ Martwej Wisły, szczególnie na odcinku od mostu wantowego w kierunku Wisły Śmiałej, w wyniku reaktywacji towarowej Ŝeglugi śródlądowej. Nie wyklucza się teŜ moŜliwości utworzenia nowego (wschodniego) wejścia do portu przez Wisłę Śmiałą.

10.4.2. Kierunki rozwoju przemysłu, baz i składów
Rozwój funkcji produkcyjnych i składowych będzie następować dzięki intensyfikacji uŜytkowania i zagospodarowania na istniejących juŜ terenach przemysłowo-składowych oraz dzięki zajęciu terenów nowych wykorzystujących korzystne uwarunkowania, takie jak dobre warunki obsługi transportowej, istniejąca infrastruktura techniczna lub moŜliwości jej rozbudowy, dogodne warunki pozyskiwania terenu, bliskość instytucji naukowych oraz dobry stan środowiska. Zgodnie z wymienionymi uwarunkowaniami oferta terenów dla rozwoju tej funkcji obejmuje: − rejon Letnicy – tereny głównie po wschodniej stronie ul. Marynarki Polskiej, częściowo niezabudowane lub zainwestowane ekstensywnie, w większości uŜytkowane jako ogrody działkowe; własność gruntów zróŜnicowana: Skarb Państwa w uŜytkowaniu wieczystym (przewaga), podmioty prywatne oraz gmina, łączna powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych ok. 35 ha; − rejon Płoni – tereny między rafinerią i oczyszczalnią „Wschód” a ul. Płońską i granicą z gminą Pruszcz Gdański, na zdegradowanych gruntach rolniczych, w przewadze własności gminnej, łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych ok. 170 ha; − rejon Rudniki Błonia – tereny inwestycyjne w sąsiedztwie trasy wylotowej w kierunku warszawskim oraz planowanej Trasy Sucharskiego, głównie na gruntach rolnych; w przewadze własności prywatnej, skoncentrowane w dwóch kompleksach o powierzchni 35 ha i 70 ha; − rejon Oruni Dolnik i projektowanego węzła integracyjnego Czerwony Most – tereny po wschodniej stronie Traktu św. Wojciecha, ogrody działkowe, tereny rolne, tereny byłych kolonii mieszkaniowych i nieuŜytki o łącznej powierzchni ok. 50 ha; w 40% własność gminna; − rejon Kokoszek Przemysłowych – tereny na południe od lotniska, obecnie ogrody działkowe i grunty rolnicze w przewadze prywatnej własności, łączna powierzchnia ok. 160 ha; − rejon Kokoszek Mieszkaniowych – tereny obecnie rolnicze, połoŜone pomiędzy ulicami Maszynową i Kartuską; grunty własności gminnej o powierzchni ok. 40 ha; − rejon Barniewic – tereny wzdłuŜ istniejącej bocznicy kolejowej, częściowo uŜytkowane rolniczo, a częściowo będące nieuŜytkami; grunty własności gminnej o powierzchni ok. 10 ha; − rejon Klukowa Rębiechowa – tereny na północ od lotniska, obecnie rolnicze o zróŜnicowanej własności i powierzchni ok. 50 ha, z czego 30% stanowią grunty gminne; − rejon składowiska Szadółki – tereny na północ od składowiska na obecnych nieuŜytkach porolnych; grunty o łącznej powierzchni ok. 20 ha, w większości własność prywatna. Zakłada się, Ŝe na terenie Gdańska będzie się rozwijać przede wszystkim działalność oparta na tzw. wysokiej technologii. W aspekcie przestrzennym proces ten następuje głównie na obszarach metropolitalnych, duŜych miast oraz miast-państw. W czołówce znajdują się miasta i metropolie z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej oraz Azji Wschodniej. Aby zachęcić biznes i ludzi, niezbędne jest wysokiej jakości środowisko miejskie w zakresie warunków mieszkaniowych, zaopatrzenia, instytucji kultury i organizacji wypoczynku. Wynika z tego, Ŝe dzięki właściwym inwestycjom władze miast mogą bardzo wiele zrobić dla powodzenia ekonomicznego swego miasta. To stwierdzenie było fundamentalne dla dalszych badań i budowy tzw. obszarów wzrostu (growth clusters) oraz utworzenia klastrów przemysłowych w regionach europejskich30. Klaster przemysłowy to platforma współpracy instytucji i przedsiębiorstw skupionych w ramach określonej dziedziny gospodarki zlokalizowana w danym regionie. Miasto Gdańsk ma potencjał do rozwoju następujących sektorów gospodarki zaliczanych do sektorów wysokich technologii: informatyczny i teleinformatyczny, ochrony środowiska oraz medycyny i biotechnologii.

Za: strona internetowa (http://www.sooipp.org.pl) Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu, autor tekstu: Krzysztof Zasiadły, prezes Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu, wiceprezes Międzynarodowej Grupy Ekspertów Parków Naukowych i Centrów Innowacji SPICE, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

30

79

W celu promowania gospodarki lokalnej i regionalnej, wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii tworzone są parki naukowo-technologiczne (PNT). Pomagają one powstawać nowym przedsiębiorstwom, w tzw. inkubatorach, oraz wspierają rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Inkubator jest narzędziem samorządowym do stymulacji rozwoju danej gałęzi gospodarki lub do ogólnego rozwoju gospodarki. Powstają i rozwijają się w nim podmioty gospodarcze nastawione na opracowywanie i wdraŜanie nowych technologii. Ich rozwój jest stymulowany ze środków finansowych inkubatora. Podmiot gospodarczy jest wspierany przez określony czas, po czym musi się usamodzielnić lub jest zamykany. PNT stały się globalnie uznanym narzędziem promocji rozwoju ekonomicznego na drodze wspierania przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw. Ich siłą jest zdolność adaptacji do róŜnych sytuacji, środków, celów i zadań. Środowiska lokalne i regionalne, w których działają PNT, róŜnią się pod wieloma względami (sytuacja gospodarcza kraju i regionu, warunki polityczne, potencjał badawczy, cele krótko- i średniookresowe itp.). RóŜnorodność typów PNT ma decydujące znaczenie dla ich sukcesu. W wielu przypadkach budowy PNT zakończonych sukcesem tzw. efekt synergiczny funkcjonowania parku wskazuje się jako jeden z waŜniejszych pozytywnych skutków ich lokalizacji na danym terenie. Ma to stymulujący wpływ na rozwój i wizerunek całego regionu. Pragnąc się utrzymać w czołówce krajowej, Gdańsk uwzględnia w swoim rozwoju przestrzennym potrzebę lokalizacji obiektów, w których zarówno opracowuje się, jak i stosuje nowe technologie. Powstały juŜ takie obiekty w gdańskiej Dolinie Krzemowej zlokalizowanej niedaleko lotniska oraz w Centralnym Paśmie Usługowym. Na terenie dawnych Zakładów Graficznych przy ul. Trzy Lipy swoją działalność rozpoczął Gdański Park Naukowo-Technologiczny, a w jego ramach – inkubator przedsiębiorczości. PowyŜsze lokalizacje dysponują znaczącymi rezerwami rozwojowymi o szczególnych predyspozycjach: siedziby wyŜszych uczelni, doskonała komunikacja, atrakcyjne środowisko przyrodnicze. Na terenie województwa pomorskiego powinna być stworzona sieć parków technologicznych i ośrodków innowacyjności. Gdańsk jako główny ośrodek naukowy i usługowy w województwie powinien skupiać główne elementy tej sieci.

10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki
Rozwój turystyki jest jednym z celów strategicznych Gdańska, a turystyka przyjazdowa powinna się stać istotną funkcją miastotwórczą. Atrakcje Gdańska stwarzają bowiem moŜliwość oferty programowej dla następujących rodzajów turystyki: − krajoznawczej, − wypoczynkowej, − morskiej i Ŝeglarskiej, − biznesowej, − kongresowej, − pielgrzymkowej. Współistnienie róŜnych form turystyki przyczynia się do wydłuŜenia sezonu, dlatego naleŜy tworzyć moŜliwości rozwoju wszelkich rodzajów turystyki. Wszystkie rodzaje ruchu turystycznego istniejące na tym samym terenie wzajemnie się uzupełniają i wspomagają, przyczyniając się do pełniejszego wykorzystania urządzeń infrastruktury turystycznej. Urządzenia te podnoszą standard obsługi turystów, a słuŜąc gdańszczanom, poprawiają atrakcyjność zamieszkania. Wskazuje się dwa główne kierunki działań zmierzających do wzmocnienia funkcji gospodarki turystycznej: − odkrycie dla publiczności mało znanych, słabo eksponowanych bądź po prostu zaniedbanych atrakcji turystycznych, − uzupełnienie oferty miejskiej obiektami usług rekreacyjnych, kulturalnych, a takŜe bazą noclegową dla turystów o róŜnej zamoŜności. W pierwszej grupie działań istnieją duŜe zaległości, a moŜliwości są ogromne, np. zagospodarowanie i udostępnienie twierdzy Wisłoujście – oryginalnego dobrze zachowanego zabytku klasy światowej. Dalsze propozycje to uatrakcyjnienie terenów postoczniowych (Młode Miasto) związanych z tradycją NSZZ „Solidarność” i zabytkami przemysłu stoczniowego, drugi etap odbudowy Głównego Miasta, rewaloryzacja Dolnego Miasta i nowoŜytnych fortyfikacji miejskich, rewaloryzacja Grodziska, utworzenie skansenu archeologicznego na Zamczysku, ekspozycja miejsc związanych ze znanymi gdańszczanami: Heweliuszem, Fahrenheitem, Schopenhauerem, Grassem, Wałęsą oraz udostępnienie współczesnego portu jako niedocenianej przez miejscowych atrakcji dla turystów z głębi kraju. WaŜne jest równieŜ odtworzenie zagospodarowania rekreacyjnego lasów porastających krawędź Wysoczyzny, rewaloryzacja Jaśkowego Lasu oraz rewaloryzacja załoŜeń kąpieliskowych w Brzeźnie i Jelitkowie wraz z uatrakcyjnieniem dawnych wiosek rybackich. W drugiej grupie działań trzeba zacząć od centrum kongresowego realizowanego w ramach zespołu filharmonii na Ołowiance. Jest to optymalna lokalizacja dla tych obiektów ze względu na nadwodne połoŜenie, bliskość zabytkowego Głównego Miasta. Poza tym przewiduje się budowę Teatru ElŜbietańskiego, hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, stadionu Baltic Arena, parku wodnego i zagospodarowanie rekreacyjne Pasa

80

Nadmorskiego Zachodniego, rozbudowę i wzbogacenie programu Hali Olivii, budowę centrum czasu wolnego w Brętowie oraz budowę nowych obiektów sportowych terenochłonnych (pola golfowe, obiekty dla jeździectwa, tory motokrosowe i cartingowe). Z kolei rehabilitacja Biskupiej Górki powinna zmierzać w kierunku rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych i hotelowych. Przekształcenia Wyspy Spichrzów połączone z wprowadzeniem nowych usług, a takŜe zagospodarowanie Doliny Radości w Oliwie realizują równocześnie oba wyŜej wymienione kierunki rozwoju gospodarki turystycznej. Gdańsk powinien być równieŜ znaczącym ośrodkiem turystyki morskiej. W tym celu naleŜy wybudować bazę promową, dogodnie powiązaną z układem komunikacyjnym w nieduŜej odległości od atrakcji turystycznych. Rozwiązaniem wspomagającym obsługę pasaŜerów duŜych statków wycieczkowych mógłby się stać tenderring, czyli dowoŜenie turystów mniejszymi jednostkami ze statku wycieczkowego stojącego na redzie do atrakcji turystycznych połoŜonych wewnątrz miasta. Do rozwoju turystyki wodnej moŜe się takŜe przyczynić wykorzystanie szlaków Martwej Wisły, Przekopu Wisły do Śluzy Gdańska Głowa i przez Szkarpawę do Zalewu Wiślanego wraz z rozbudową sieci przystani wodnych. Trzeba równieŜ tworzyć warunki do rozwoju podstawowej bazy turystycznej przez: − rozbudowę bazy noclegowej Gdańska, zarówno całorocznej, jak i sezonowej, − budowę hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych, − budowę obiektów noclegowych średniej kategorii, − modernizację i podwyŜszanie standardu domów wycieczkowych, schronisk, kempingów, − budowę moteli i obiektów gastronomicznych przy trasach wylotowych, − usprawnienie komunikacji w mieście i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim dla turystyki morskiej, − kontynuację wyznaczania i realizacji tras rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na terenach rekreacyjnych. Podstawowe zagospodarowanie turystyczne powinno się koncentrować na obszarach głównych atrakcji: Śródmieścia Historycznego, starej Oliwy, pasa nadmorskiego zachodniego i na Wyspie Sobieszewskiej. Niezbędny jest choćby minimalny program zagospodarowania rejonu Westerplatte − Wisłoujście i kompleksu parkowo-leśnego, które obecnie są pozbawione odpowiedniego zaplecza. Wzrostowi chłonności obszarów i obiektów turystycznych Gdańska będzie sprzyjać projektowany znaczny przyrost powierzchni zieleni urządzonej, w tym parkowej, oraz zakładany wzrost liczby urządzeń sportowo-rekreacyjnych (baseny, korty, boiska).

81

11. Zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych
W studium uwzględnia się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadania rządowe ujęte w programach sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej słuŜących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Inwestycje ponadlokalne planowane w Gdańsku pochodzą jedynie z planu województwa pomorskiego31, gdyŜ w rejestrach zadań rządowych nie znajdują się obecnie inwestycje słuŜące osiąganiu celów publicznych o znaczeniu krajowym, które miałyby zostać zlokalizowane na obszarze Gdańska (co nie zmienia faktu, Ŝe wiele inwestycji rządowych jest realizowanych lub przygotowywanych do realizacji). Dokonana w ramach prac nad studium analiza potrzeb w zakresie osiągania ponadlokalnych celów publicznych wykazuje istnienie takŜe innych, nieujętych w planie województwa zadań z dziedziny infrastruktury komunikacyjnej, inŜynieryjnej i społecznej, które winny być uwzględnione w polityce miasta. Szczególne znaczenie ze względu na rangę miasta w regionie mają zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych w zakresie infrastruktury społecznej. Te zadania będą decydowały o randze metropolii gdańskiej. W zakresie zadań obejmujących infrastrukturę ponadlokalną dopuszcza się takŜe inne, niewymienione w poniŜszych rozdziałach obiekty i urządzenia, które mogą być wykonywane w miarę pojawiających się potrzeb lub moŜliwości. Wprowadzanie wymienionych niŜej inwestycji do planów miejscowych będzie się odbywać wg procedury określonej w ustawie. Jako obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym określa się całe miasto.

11.1. Powiązania zewnętrzne drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze
Wykorzystanie szansy wynikającej z połoŜenia Gdańska w miejscu przecięcia się korytarzy transportowych wymaga odpowiedniego przekształcenia i rozwoju całego systemu transportowego miasta, zwłaszcza jego powiązań zewnętrznych: morskich, lotniczych, drogowych i kolejowych. Niezbędne będzie dostosowanie obu portów lotniczego i morskiego do standardów europejskich. Towarzyszyć temu będzie realizacja drogowych powiązań zewnętrznych obejmujących: − autostradę A 1, − trasę ekspresową S 7 wraz z Obwodnicą Południową, − Trasę Sucharskiego, − Trasę Lęborską w ciągu drogi ekspresowej S 6. Uzupełnieniem powiązań drogowych winna być tzw. superszybka kolej (Centralna Magistrala Kolejowa E 65 Bis) na trasie Gdańsk – Warszawa − Katowice, połączona z systemem szybkich kolei europejskich. W granicach miasta podsystem superszybkiej kolei europejskiej będzie prowadzony w istniejącym korytarzu kolejowym. Poprawa powiązań kolejowych z Portem Północnym, projektowanym centrum logistyczno-dystrybucyjnym i bazą multimodalną wymaga przebudowy mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego są zawarte następujące zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych w granicach Gdańska: − budowa Obwodnicy Południowej Gdańska, − budowa wschodniego odcinka Trasy Lęborskiej, − modernizacja linii kolejowej E65, − budowa mostu z dwutorową linią kolejową do Portu Gdańsk wraz z modernizacją linii kolejowej nr 226, − rozbudowa terminalu Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy.

11.2. Ponadlokalne systemy inŜynieryjne
Zadania w zakresie systemów inŜynieryjnych ujęte w planie zagospodarowania województwa pomorskiego to: 1. Linie wysokiego napięcia: − linia napowietrzna Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz, o długości ok. 10,5 km, zapewni drugostronne zasilanie GPZ-ów Pruszcz, Straszyn Górny i Dolny, Kowale oraz zasilanie projektowanego GPZ Maćkowy, − linia napowietrzna Gdańsk Zaspa – Brętowo, długości ok. 2,5 km, zapewni zasilanie projektowanego GPZ Brętowo, − linia napowietrzna Brętowo – Kokoszki, o długości ok. 6,5 km, zapewni zamknięcie ciągu liniowego Brętowo – Kokoszki, − linia kablowa Gdańsk II – Stocznia, o długości ok. 3,0 km, zapewni zasilanie GPZ Stocznia, − linia kablowa Gdańsk Chełm – Śródmieście, o długości ok. 4,0 km, zapewni zasilanie GPZ Śródmieście; Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, uchwała nr 639/XLVI/ 02 Sejmiku województwa pomorskiego z 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego(Dz. Urz. woj. pomorskiego z 3 grudnia 2002 r. Nr 81, poz. 1773).
31

82

3. słuŜby zdrowia. nr K2 na Potoku Kowalskim oraz nr W3 i W5 na Potoku Święty Wojciech33 – będą słuŜyć do redukcji przepływów ze zlewni zlokalizowanych głównie poza granicami administracyjnymi Gdańska. Maćkowy (rejon ulic Starogardzkiej i Bartniczej). administracji i innych usług wyŜszego rzędu w obszarze metropolitalnym. Maćkowy. linia kablowa Stocznia – Motława o długości ok. centrum targowo-wystawiennicze. 83 . kulturalnych. 3. Brętowo (rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej). park naukowo-technologiczny. np. 1. obszary prestiŜu) powinny być lokowane na całym obszarze aglomeracji.in. głównie bałtyckim. Szadółki. kultury. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej Gdańsk jako ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym będzie wzmacniał swój potencjał metropolitalny dzięki rozwojowi obiektów infrastruktury społecznej w dziedzinie oświaty. związanej z wodą. kultury. Stogi wymagające budowy krótkich wprowadzeń linii napowietrznych. Wyjątek stanowią terenochłonne obiekty sportowo-rekreacyjne i obiekty o szczególnej lokalizacji. 33 Program inwestycyjny zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Gdańska od wód ze zlewni Kanału Raduni. Polski Hak i Młode Miasto). międzynarodowe instytucje finansowe.. Przekształcenie składowiska Szadółki w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów – planowane w ramach tego zadania inwestycje zostaną zrealizowane głównie w obecnych granicach składowiska. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Stogi (rejon ulic Zalesie i Wrzosy). 35 Uchwała nr 639/XLVI/02 Sejmiku województwa pomorskiego z 30 września 2002 r. zasilanie GPZ-ów Osowa. Wyspa Spichrzów. Osowa (rejon ulic KozioroŜca i Jutrzenki). Większość funkcji metropolitarnych Gdańska naleŜy koncentrować na terenach wolnych.6 km stanowiąca drugostronne zasilanie GPZ Śródmieście. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Pomorska Spółka Gazownictwa. − GPZ Politechnika (w pobliŜu ul. kotłowniach rejonowych Zawiślańska i Litewska oraz stanowić źródło gazu dla rafinerii. Politechnika. Jasień (rejon ulic Goplańskiej i Źródlanej). Sobieskiego). sportu i rekreacji. Dla wzmocnienia pozycji Gdańska jako waŜnego ośrodka naukowego i akademickiego w Polsce północnej niezbędne wydają się działania 32 Wg Koncepcji doprowadzenia gazu do Rafinerii Gdańsk oraz istniejących i projektowanych elektrociepłowni. − linia kablowa Śródmieście – Stocznia o długości ok. Jasień. Gdańsk 2002. W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego34 znajdują się następujące zalecenia dotyczące wzmacniania pozycji obszaru metropolitalnego bezpośrednio odnoszące się do inwestycji infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym na terenie Gdańska: − „rozwój potencjału instytucjonalnego i infrastrukturalnego obszaru metropolitalnego w zakresie organizacji wydarzeń targowo-wystawienniczych. 1. − rozbudowa i poszerzenie oferty placówek edukacji. [. 2.1 Nauka i szkolnictwo wyŜsze Ogólna liczba studentów studiujących w Gdańsku moŜe docelowo wzrosnąć do 75 tys. Rotmanka. osób. 34 Uchwała nr 587/XXXV/05 Sejmiku województwa pomorskiego z 18 lipca 2005 r. ochrony zdrowia. − obiekty i funkcje szczególnie istotne dla kształtowania rangi metropolitalnej (np. cykliczne wydarzenia naukowe i kulturalne)”. 11.. − zbiorniki retencyjne nr 0 na Potoku Oruńskim. − tworzenie warunków dla rozwoju funkcji metropolitalnych (m. Gdańsk 2005. Zadania w zakresie systemów inŜynieryjnych nieujęte w dokumentach wojewódzkich to: − gazociąg wysokiego ciśnienia Pszczółki – Gdańsk32 – inwestycja ma umoŜliwić częściową rezygnację z paliwa węglowego w EC II. 11. Gdańskie Melioracje. turystycznych i sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Działania te są zgodne z politykami rozwoju regionalnego i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Nowy Port (rejon ulic Letnickiej i Gwiazdy Morza).7 km stanowiąca powiązanie i drugostronne zasilanie tych GPZ-ów.3. Nowy Port. centrum logistyczne. Stocznia (obszar Nowego Miasta). poprzemysłowych i postoczniowych w CPU (np.Główne punkty zasilania (GPZ): Śródmieście (rejon ulic Kurkowej i 3 Maja). Szadółki (rejon ulic Armii Krajowej i Warszawskiej). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zawiera istotne dla Gdańska wskazania w zakresie rozmieszczenia inwestycji infrastruktury społecznej celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym35: − powinno się dąŜyć do policentrycznej struktury centrum metropolitalnego przy jednoczesnym wzbogacaniu obszarów śródmiejskich i kształtowaniu toŜsamości społeczno-kulturowej i krajobrazowej ośrodków.] przedstawicielstwa zagraniczne. nauki.

3. miejsc na terenie obecnych ogrodów działkowych w Młyniskach Letnicy. Wojciechu z nadzieją na lokalizację toru Formuły 1. − zakończenie budowy Narodowego Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich – nowoczesnej bazy Ŝeglarskiej będącej jednocześnie ośrodkiem naukowo-badawczym.2. Rozwój pozostałych uczelni państwowych nie wymaga nowych terenów. Tutaj ma swoją siedzibę wiele instytucji i odbywa się wiele imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Festiwal Szekspirowski. Fizyki i Informatyki. tym samym podnosząc rangę Gdańska w dziedzinie kultury.4 Sport i rekreacja Miasto Gdańsk planuje uzupełnienie oferty rekreacyjno-sportowej dla regionu. − ośrodek sportów motorowych w Św. Jarmark św. − pole golfowe w Klukowie – Rębiechowie. centrum sportu z halami sportowymi. Łąkowej. W trakcie realizacji jest nowy budynek Wydziału Elektroniki. Nowe inwestycje. Baza sportowa miasta zostanie rozbudowana o bardzo nowoczesne obiekty.0 tys. magazyn ksiąŜek dla biblioteki głównej (10 tys. Geografii i Chemii). takie jak Europejskie Centrum Solidarności. 11. sportów halowych oraz Ŝeglarstwa. która posiada znaczne tereny rozwojowe w rejonie ul. Politechnika Gdańska. np. 11. gmach główny UG. Biologii.3. Kopernika. Z kolei Akademia Muzyczna rozbudowuje swoją bazę w nowej lokalizacji w Śródmieściu Historycznym.zmierzające do integracji kampusu Uniwersytetu Gdańskiego i rozwoju parku naukowego związanego z Politechniką Gdańską i Akademią Medyczną. które pozwolą na organizację wielu imprez sportowych o randze międzynarodowej. Uniwersytet Gdański pozyskuje fundusze na budowę kampusu w Oliwie Górnej.3. Matematyki. dysponując terenami rozwojowymi w dotychczasowej lokalizacji (Wrzeszcz Górny). Przewidywane inwestycje polepszające jakość i standardy usług nie wymagają działań w zakresie planistycznym. zostaną zlokalizowane w Śródmieściu Historycznym. − zagospodarowanie Opływu Motławy. Dominika. 84 . 11. Do 2013 r. mogą w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców regionu. na terenach rozwojowych Akademii Medycznej nastąpi rozbudowa Akademickiego Centrum Klinicznego (m. szczególnie w dziedzinie piłki noŜnej. modernizowane są budynki Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. − przebudowa obecnego stadionu „Lechii” we Wrzeszczu Górnym na pełnowymiarowy stadion piłkarski odpowiadający wymaganiom I ligi z widownią do 15 tys.in. − lokalizacja nowego duŜego stadionu piłkarskiego o standardach UEFA z widownią na 35–45 tys. − kompleksowe zagospodarowanie pasa nadmorskiego. budowa nowej kliniki kardiochirurgii i rozbudowa kliniki onkologii dziecięcej). NajwaŜniejsze planowane inwestycje z dziedziny sportu i rekreacji to: − zakończenie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu. Telekomunikacji i Informatyki. Istniejące i nowo powstające uczelnie prywatne powinny dąŜyć do lokalizowania się na najlepiej skomunikowanych terenach dolnego tarasu. SłuŜba zdrowia Istniejące urządzenia z zakresu ochrony zdrowia. np. stanowiące bazę dla systemu opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadlokalnym. w obiektach byłych koszar przy ul. Przewiduje się równieŜ rozbudowę i modernizację bazy sportowej. sportowym i edukacyjnym. Kultura Gdańsk jest i pozostanie najwaŜniejszym ośrodkiem kulturalnym Pomorza. m2 (wydziały: Nauk Społecznych. Z kolei w jednostce Siedlce przewiduje się częściową modernizację Szpitala Wojewódzkiego im. m2). Dębowej i Smoluchowskiego. W podobnej sytuacji jest Akademia Medyczna. Festiwal Organowy w Oliwie. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”. Gdański Festiwal Carillonowy. Festiwal Teatrów Ulicznych FETA. mają powstać nowe budynki dydaktyczne o powierzchni 114. miejsc. krytą pływalnią i zapleczem. Teatr Szekspirowski czy Centrum Hewelianum. rozbudowuje na tym terenie swoją bazę dydaktyczną.3. a takŜe domy studenckie na 1800 miejsc.

kampusy akademickie. osiedli i dzielnic. NajwaŜniejsze wolne przestrzenie inwestycyjne znajdują się w Śródmieściu i są to tereny o najwyŜszych walorach lokalizacyjnych. ośrodki usługowe. 85 . − tworzenie struktur wielofunkcyjnych z podporządkowaniem wszystkich funkcji funkcji głównej. − ochronie i tworzeniu − w miarę moŜliwości − nowych powiązań ekologicznych dla wzbogacenia OSTAB-u. tj. ZrównowaŜony rozwój istniejących struktur będzie polegał na: − podnoszeniu atrakcyjności. w Śródmieściu. tj. Dzielnice Południe i Zachód są głównymi obszarami rozwojowymi w zakresie mieszkalnictwa i usług. Zakłada się racjonalizację polityki udostępniania terenów pod budownictwo mieszkaniowe. mieszkalnictwu. oraz w dzielnicach rozwojowych. Młode (Nowe) Miasto na restrukturyzowanych terenach postoczniowych w Śródmieściu. kształtujące toŜsamość miasta. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta 1 2 . wciąŜ niezrealizowanymi mimo wieloletniego uwzględniania ich w planach. − zachowanie lokalnych walorów dziedzictwa kulturowego i zaadaptowanie ich do wymogów współczesnego miasta. wybrane tereny mieszkaniowe i usługowe z duŜymi powierzchniami zieleni towarzyszącej oraz wybrane tereny jeszcze niezagospodarowane. standardu i intensywności obszarów centralnych. Oliwie i Porcie. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów. − uzupełnieniu podsystemów transportu zbiorowego. czyli w dzielnicach Południe i Zachód.1 .1 . centrum wolnego czasu w Brętowie. − rewitalizacji substandardowych osiedli i zespołów mieszkaniowych dzięki ich modernizacji lub likwidacji i udostępnienia uwolnionych terenów pod nową zabudowę. a przede wszystkim wypoczynku. regionalnej i lokalnej. Będą one chronione i wzbogacane o takie nowe elementy i wartości. terminal kontenerowy i dalsze wyspecjalizowane bazy przeładunkowe w Porcie Północnym. Głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego będzie wypełnienie wolnych przestrzeni w istniejących strukturach urbanistycznych. Punktem wyjścia do kształtowania przestrzeni miasta jest system terenów zielonych i otwartych wynikający z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowiący rodzaj szkieletu struktury funkcjonalno-przestrzennej. głównie terenów uzbrojonych i łatwych do uzbrojenia. S tr u kt u r a f u n kcj o na l no -p r z es tr z e n na mi a st a Rozwój przestrzenny miasta będzie utrzymany w granicach terenów przeznaczonych w dotychczasowych dokumentach planowania przestrzennego na cele budowlane w dzielnicach ukształtowanych. gdyŜ uzbrojenie terenów powinno poprzedzać zabudowę. Część wschodnią miasta trzeba uznać za obszar rozwojowy funkcji gospodarki morskiej i gospodarki turystycznej.1. Wrzeszczu. − preferencje dla systemów transportu zbiorowego i rozwój systemów indywidualnych w niezbędnym zakresie. Funkcje te będą kształtowane zgodnie z wymaganiami zrównowaŜonego rozwoju przez: − uwzględnienie w zabudowie naturalnych walorów ukształtowania i pokrycia terenu. jak baza logistyczno-dystrybucyjna. KIERUNKI 12. − odchodzeniu od układów monofunkcyjnych i przede wszystkim wzbogacaniu funkcjonalnym osiedli mieszkaniowych. − zagwarantowanie obszernych terenów dla mieszkalnictwa o niskiej intensywności i wysokim standardzie. W planowanym rozwoju miasta eksponuje się obiekty i obszary o znaczeniu metropolitalnym.III. Są przeznaczone pod funkcje usługowe i mieszkaniowe. powojskowych i pokolejowych w Śródmieściu i innych dzielnicach − większych ani zasadniczych zmian. W pozostałych starych dzielnicach dolnego tarasu wolne przestrzenie będą wypełniane – obok mieszkalnictwa – obiektami usługowymi. dzielnicowe w ramach CPU i w dzielnicach mieszkaniowych. − zachowaniu i kultywowaniu lokalnej toŜsamości kulturowej poszczególnych zespołów. określonych przez zasięg terenów obsłuŜonych przez systemy inŜynieryjne. Struktura funkcjonalno-przestrzenna zainwestowanej części miasta jest silnie zdefiniowana istniejącym zagospodarowaniem i nie będzie tu − poza restrukturyzacją terenów poprzemysłowych. kompleks naukowotechnologiczny w CPU. w tym tereny wyłączone z zabudowy 12. Ten Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) obejmuje struktury przyrodnicze o randze krajowej.

W tych przypadkach określa się intensywność zabudowy w zaleŜności od uwarunkowań na poziomie od 0. Są one określone w podrozdziałach dotyczących struktury funkcjonalno-przestrzennej tych dzielnic: 12. Trwale wyłączone z zainwestowania miejskiego pozostaną lasy. W dzielnicach rozwojowych Południe i Zachód.2 w Śródmieściu Historycznym i 0.2. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na takich terenach to 20–30%. rekompensującym peryferyjne połoŜenie mniejszą intensywnością zabudowy i bardziej kameralną jej skalą. nie jest zasadne określanie parametrów i wskaźników zabudowy oraz standardów zagospodarowania przestrzeni na etapie studium.15 m2 powierzchni zieleni o charakterze rekreacyjnym na 1 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań. MoŜna jednak sformułować pewne generalne zasady ich ustalania jako wytyczne do planów miejscowych: 1.Zakłada się takŜe. których zmiana okazałaby się niemoŜliwa lub zbyt trudna np. z wyjątkiem działki nr 163 przy ul. Ŝe w stanie wypełnienia struktur ogrody działkowe − poza pełniącymi istotną funkcję w OSTAB. połoŜonymi na gruntach niebudowlanych i na śuławach − będą przeznaczone pod zabudowę lub inne zainwestowanie miejskie. zwłaszcza połoŜonych w CPU. W skaźniki i parametry zagospodarowania terenów Dla terenów zainwestowanych parametry udziału powierzchni biologicznie czynnych w powierzchni działki i wysokości zabudowy oraz związane z nimi wskaźniki udziału powierzchni zabudowanej i intensywności zabudowy jako podstawowe narzędzia planistyczne określania standardu zagospodarowania i kształtu przestrzeni powinny zmierzać do utrzymania i wzbogacania wewnętrznej róŜnorodności miasta oraz szerokiej i zróŜnicowanej oferty inwestycyjnej. Olszynki. Na tych terenach dopuszcza się jednak budowę dróg oraz sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. a takŜe podkreślać odrębność i indywidualną toŜsamość jego fragmentów. Kształtowanie wysokości zabudowy powinno wynikać z analizy szczegółowych uwarunkowań kaŜdego miejsca oraz stosowania zasad ujętych w tabeli nr 1. wody otwarte i część śuław Gdańskich zaliczona do rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Błoni i Wyspy Sobieszewskiej.2. gdzie rozwój odbywa się głównie na terenach porolniczych.2.4 i 12. na wschód i południe od linii zasięgu zainwestowania miejskiego wyznaczonej na terenie Oruni Dolnik. MoŜna teŜ na terenach o funkcji mieszanej ustalać minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni uŜytkowej mieszkań na poziomie 0. Na takich terenach z udziałem zabudowy mieszkaniowej minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej to równieŜ od 20 do 30%. Dla funkcji produkcyjno-usługowych poza CPU równieŜ celowe jest ustalanie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy. 86 . lecz minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 1. przy czym najmniejsza jego wartość to 0. gdzie liczba i rozmaitość nakładających się uwarunkowań jest znacznie większa. zasadne jest ustalanie nie maksymalnego. ustala się te parametry na stosunkowo niskim poziomie. 12. Jeśli chodzi o dzielnice ukształtowane.3 m2 na 1 m2 powierzchni uŜytkowej w osiedlach o zabudowie wysokiej. Na obszarach intensywnej zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się zamienne ustalenie minimum 0. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy są szczególnie istotne dla regulacji warunków uŜytkowania przestrzeni na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieszanej z duŜym udziałem zabudowy mieszkaniowej. intensywność moŜe osiągać wartości ponad 3. 4. Muszą być one ustalane indywidualnie dla kaŜdego terenu w planach miejscowych na podstawie szczegółowych analiz. Rudnik. Ograniczenia te nie dotyczą praw nabytych w wydanych decyzjach administracyjnych oraz w obowiązujących planach. przyległych do ulic.1.5. z uwagi na skutki ekonomiczne. Wskaźniki i parametry zabudowy w dzielnicach ukształtowanych powinny być jednym z narzędzi przestrzegania zasady rozwoju miasta do wewnątrz. a takŜe dla obiektów infrastruktury społecznej . 3.4 na terenach zabudowy jednorodzinnej do 2–3 w kwartałach Śródmieścia Historycznego. Zawodzie. Dla funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych na terenach bez specjalnych ograniczeń. 2. Na pojedynczych działkach inwestycyjnych z zabudową wysoką.1. połoŜonych na styku z sąsiednimi gminami wiejskimi.

środowiskowe 9. w zespole przyrodniczo-krajobrazowym albo w byłych koszarach Utrzymanie istniejących powiązań widokowych. kontrastu Ochrona sąsiedztwa obszarów i obiektów wymagających odpowiedniego nasłonecznienia. Rodzaj kryteriów 1. Ochronne ze względów kulturowych. otwarć na wartościowe elementy krajobrazu otwartego (zalesione wzgórza. Zasady kształtowania wysokości zabudowy Ochrona charakteru. dojście do dworca PKP. 5. narastania z kulminacją. społeczne. bardziej kameralną zabudową Podkreślanie wyróŜniającą się z otoczenia wysokością zabudowy: – prestiŜowych funkcji obiektów. Funkcjonalne. Ekonomiczne 87 . 7. kontynuacji. – śródmiejskiego charakteru obszaru CPU Oznaczanie (identyfikowanie) dominantami wysokościowymi waŜnych miejsc miasta i dzielnic (np. intymności. np. w tym wysokości. identyfikacyjne 11.1. 10. Zasady kształtowania wysokości zabudowy Lp. o wartościach kulturowych ib współczesnych. 12. np. humanizowanie blokowisk przez uzupełnianie zbyt rozległych przestrzeni międzyblokowych niŜszą. np. 8. Znaczeniowe. zespołów zabudowy: zabytkowych. Kompozycyjne formalne 6. morze) albo krajobrazu kulturowego – Wzbogacanie ekspozycji czynnej i biernej wartościowego krajobrazu na przykład dzięki: – akcentowaniu zakończeń osi widokowych wyróŜniających się zabudową (niekoniecznie bardzo wysoką). krajobrazowych 3. – udostępnianiu ciekawych punktów widokowych przez lokalizację wysokiej zabudowy w wybranych miejscach Podkreślanie wysokościami zabudowy głównych cech bogatej rzeźby terenu Stosowanie ogólnych zasad kompozycji dobieranych indywidualnie. np. w tym na obszarach chronionych kompleksowo. lecz o wyraźnie zdefiniowanym i akceptowanym wyrazie i kompozycji przestrzennej Ochrona stref ekspozycji zespołów i obiektów zabytkowych Ochrona (kontynuacja) tradycji miejsca i wartości historycznych. 2. ekranowanie zabudową o ustalonej wysokości minimalnej od źródeł hałasu. np. symboliczne. dawny rynek. waŜne skrzyŜowania ulic) Korelowanie wysokości zabudowy w miarę moŜliwości z wartością ekonomiczną gruntów 4. przyrodniczych.Tab. mieszkaniowych przestrzeni prywatnych i półprywatnych – istniejących i realizowanych na podstawie obowiązujących planów Inne działania na rzecz środowiska mieszkaniowego.

Jaśkowa Dolina. 3) plac Solidarności i projektowany bulwar Droga do Wolności. dworce kolejowe. zakazem sprzedaŜy gruntów publicznych. place. 3 Maja wraz z zespołem kościoła BoŜego Ciała. Klonowa wraz z odcinkiem ul. a w związku z tym wymagają szczególnej polityki przestrzennej: 1) ulice. 8) ciąg ulic: Stągiewna. Oprócz czynności standardowych szczególna polityka przestrzenna na wymienionych terenach powinna się przejawiać w zaleŜności od lokalnych warunków następującymi działaniami: − − − − − wyznaczeniem czytelnych granic przestrzeni publicznej. cmentarze. promowaniem lokalizacji usług atrakcyjnych dla publiczności (gastronomia. 24) kąpielisko morskie na Stogach. 28) cmentarz Oliwski. Węglarska. 20) Pas Nadmorski Zachodni z plaŜami.3. 26) plac przy Bramie Oliwskiej (plac Zebrań Ludowych). o tyle w nieznacznym stopniu sprzyjają nawiązaniu kontaktów społecznych.1. 19) Dolina Radości. porty lotnicze i morskie. R. plaŜe wraz z bulwarem nadmorskim i molem. Długie PobrzeŜe wraz z projektowanym przedłuŜeniem do Drogi do Wolności. wyposaŜeniem przestrzeni w charakterystyczne elementy jednoznacznie identyfikujące dane miejsce. Partyzantów w kierunku do ul. 27) cmentarz Srebrzysko. Zgodnie z powyŜszymi kryteriami wybrano następujące przestrzenie publiczne. Wajdeloty z parkiem Kuźniczki. 13) ul. Dmowskiego z placem Kołodziejskiego (węzeł integracyjny Wrzeszcz). teatry itp. Jaśkowa Dolina. Nie rozpatrywano przestrzeni publicznych (szeroko dostępnych i uŜytkowanych publicznie) znajdujących się w obiektach kubaturowych. muzea. Przestrzenie publiczne Przeanalizowano istotne z punktu widzenia problematyki i skali studium przestrzenie publiczne istniejące i planowane o znaczeniu ogólnomiejskim i charakterze śródmiejskim reprezentujące miasto jako całość. parkiem im. które tworzą i umacniają toŜsamość miasta. skwery i nabrzeŜa Głównego Miasta i fragmentów Starego Miasta (ul. takich jak centra handlowe. Za istotne uznano równieŜ takie przestrzenie publiczne. 25) projektowany węzeł integracyjny Czerwony Most. Kołodziejska. 14) ul. pętlą tramwajową oraz przejściem w kierunku dworca PKP. 12) aleja Grunwaldzka na odcinku od alei Wojska Polskiego do ul. Podmłyńska. sieć bezprzewodowego podłączenia do internetu itp. ciąg ulic: Tkacka. Do przestrzeni publicznych zaliczono takŜe komunikacyjne węzły integracyjne. 7) Opływ Motławy z bastionami.12. Ich zagospodarowanie i uŜytkowanie nie jest regulowane w dokumentach planowania przestrzennego. Pańska. molem. Przyszłe zagospodarowanie znacznej grupy zidentyfikowanych przestrzeni publicznych jest zdeterminowane obecnym uŜytkowaniem oraz uwarunkowaniami kulturowymi i przyrodniczymi (np. 6) tereny parkowe fortyfikacji Grodzisko – Hewelianum. 15) ul. Znaczące walory rekreacyjno-turystyczne pozwoliły wyróŜnić przestrzenie publiczne obejmujące tereny parków i frontów wodnych wraz z akwenami i zielenią. plac przy Wielkim Młynie). ogródki gastronomiczne. 2) Targi Sienny i Rakowy. plac w City Forum. 88 . 21) Dolina Potoku Oruńskiego. Rajska. 11) „Cmentarz nieistniejących cmentarzy” przy ul. 5) ul. Reagana i parkiem w Brzeźnie oraz deptakiem wzdłuŜ morza aŜ do granicy WOC-u. sklepy z witrynami wystawowymi. niektóre załoŜenia usługowo-parkowe) – nie wymagają one sporządzenia planów miejscowych. Długa z Długim Targiem. Łąkowa łącznie z fragmentem terenu byłej zajezdni tramwajowej. mimo Ŝe o ile słuŜą one zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i poprawie jakości ich Ŝycia. wyposaŜeniem w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej (ogólnodostępne źródełka wody pitnej.). 17) centrum pielgrzymkowe – Sanktuarium Matki BoŜej Brzemiennej w Matemblewie. 9) tereny parkowe na fortyfikacjach Biskupiej Górki. 10) centrum pielgrzymkowe z kalwarią w Świętym Wojciechu. 23) park Westerplatte. Heweliusza. hale targowe i wystawiennicze. Targ Węglowy i Drzewny. Długie Ogrody. galerie sztuki). 18) park Oliwski z katedrą. jak cmentarze i ośrodki pielgrzymkowe. Szafarnia. 22) twierdza Wisłoujście wraz z projektowanym parkiem na Szańcu Zachodnim. uczelnie. 16) nowy ciąg pieszy od węzła integracyjnego Wrzeszcz przez były browar do placu Wybickiego. 29) cmentarz Łostowicki. Do Studzienki z placem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odcinkiem ul. toalety. plaŜe. 4) ciąg ulic Wały Jagiellońskie i Piastowskie.

Wyznaczenie w studium obszarów rozmieszczenia przestrzeni publicznej nie wyklucza wyznaczania i ustalania w planach miejscowych wymogów dla przestrzeni publicznej o charakterze lokalnym w zespołach mieszkaniowych. samorzutnie organizowanych popisów artystycznych i happeningów. W skali miasta wyróŜniono trzy główne obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej: Śródmieście Historyczne. − przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. osiedlowych ośrodkach usługowych. Inwestycje te będą obejmowały między innymi obiekty: 1) w zakresie infrastruktury komunikacyjnej: − ulice lokalne. pętle tramwajowe i autobusowe. udostępnieniem w szerokim zakresie przestrzeni osobom niepełnosprawnym. − przewody kanalizacji deszczowej.1. gdy władający terenem daje gwarancję właściwego uŜytkowania i zapewnia dostępność publiczną. moŜna od tej zasady odstąpić. węzły integracyjne. − budowle ochrony przeciwpowodziowej. inŜynieryjnej i społecznej obejmuje teren całego miasta w jego granicach administracyjnych. administracja: − urząd miejski i zespoły obsługi mieszkańców. − szkoły podstawowe. zwiększeniem bezpieczeństwa (np.4. zajezdnie tramwajowe. − obiekty opieki społecznej. − przewody wodociągowe wraz z pompowniami i zbiornikami wyrównawczymi.− − − − − − − całkowitym zakazem handlu ulicznego o charakterze stałym z dopuszczeniem handlu kwiatami w wyznaczonych miejscach oraz krótkotrwałych kiermaszy. przez instalowanie kamer i monitorowanie). Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego Obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. cmentarze komunalne. terenach rekreacyjnych itp. − urządzenia transportu publicznego: torowiska tramwajowe. urządzaniem imprez i wydarzeń artystycznych na wolnym powietrzu (vital city). − ujęcia wód wraz ze stacjami uzdatniania. ustaleniem programów finansowych wspierających remont/modernizację fasad budynków ograniczających przestrzeń publiczną. centrum Wrzeszcza i centrum Starej Oliwy. − gimnazja. 3) w zakresie infrastruktury społecznej: oświata publiczna: − przedszkola. 2) w zakresie infrastruktury inŜynieryjnej: − przewody kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami. ochrona zdrowia publiczna: − Ŝłobki. gdzie czytelność i gęstość występowania tej przestrzeni jest znacząca oraz potwierdzona dotychczasowym funkcjonowaniem i predyspozycją do jej utrwalania i rozwijania. − przewody gazowe wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi. 12. 89 . − napowietrzne i podziemne przewody elektroenergetyczne wraz ze stacjami transformatorowymi. promowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych (np. kanały otwarte wraz z urządzeniami podczyszczającymi i przepompowniami. baterie słoneczne). − jednostki organizacyjne miasta. dopuszczeniem indywidualnych. w uzasadnionych wypadkach. − ulice dojazdowe. − szkoły ponadgimnazjalne. Na podstawie zidentyfikowanych przestrzeni publicznych wyznaczono w studium obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej. Z zasady znaczące przestrzenie publiczne powinny być własnością publiczną. − przychodnie specjalistyczne. drenaŜe. w tym zbiorniki retencyjne i budowle regulacyjne na ciekach naturalnych oraz budowle ochrony przeciwsztormowej.

w rejonie ulic Angielskiej Grobli. W granicach miasta nie przewiduje się gruntów do zalesienia. W obrębie chronionej rolniczej przestrzeni produkcyjnej dopuszcza się: − lokalizację siedlisk rolniczych dla rolników i ogrodników dysponujących areałem co najmniej 1 ha. Miasto będzie dąŜyć do zachowania aktualnej powierzchni lasów (z wyjątkami wskazanymi w podrozdziale 17. − powstanie reprezentacyjnego centrum handlowo-usługowo-administracyjnego (z dopuszczeniem ograniczonego programu mieszkaniowego) zespolonego z węzłem integracyjnym Śródmieście na niezabudowanym obszarze Targu Siennego i Targu Rakowego. nowej Wałowej. XX wieku została przerwana na skutek komplikacji politycznych. − powstanie na terenach postoczniowych i poprzemysłowych Młodego Miasta – wielofunkcyjnych zespołów usługowo-mieszkaniowych i administracyjnych. Starym Przedmieściu. w pasie 100 m od krawędzi jezdni Obwodnicy wyklucza się produkcję Ŝywności. co dotyczy przede wszystkim lasów w rejonie Jaśkowej Doliny. Ołowiance. − ogrody działkowe (na terenach. reprezentacyjne obiekty administracji. obiekty uŜyteczności publicznej. Na pozostałych terenach uŜytków rolnych funkcję rolniczą traktuje się jako tymczasową. Kształtowanie struktury przestrzennej dzielnic 12. Śródmieście Śródmieście Gdańska ulegnie znaczącym przeobraŜeniom funkcjonalno-przestrzennym z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego tego obszaru. mają one juŜ zgodę na nierolnicze wykorzystanie terenu lub wskazuje się je jako wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. pasmo penetracji i wlicza do bilansu zieleni miejskiej. hotele). Kierunki i zasady produkcyjnej kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni Ustala się następujące zasady polityki miasta wobec rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 1. Powierzchnię lasów w odległości 10-minutowego dojścia w głąb od ich skraju traktuje się jako tzw. 90 . W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzeniowych w odniesieniu do powierzchni i granic lasów. podnoszące rangę gdańskiej metropolii i wykorzystujące nadwodne połoŜenie (centrum kongresowe. lasów nadmorskich oraz niewielkich powierzchni leśnych otoczonych zabudową mieszkaniową (np.2. włącznie z moŜliwością przeznaczenia niektórych rejonów na cele miejskiej zieleni publicznej. istotnym elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej dla tych terenów będzie równieŜ realizacja wysoko standardowej zabudowy mieszkaniowej.5. obiekty kulturalne. − projektowane elementy układu komunikacyjnego miasta (w tym Obwodnicę Południową). Szczególnie istotne dla kreacji oblicza całego miasta będą następujące przekształcenia w obrębie Historycznego Śródmieścia: − II etap odbudowy Głównego Miasta mający na celu odtworzenie − z dopuszczeniem współczesnych form architektonicznych − struktury przestrzennej miasta historycznego. W rejonie placu Solidarności powstanie Europejskie Centrum Solidarności z bulwarem Droga do Wolności. Długich Ogrodów. przede wszystkim projektowanej ulicy tzw. Zawodzie) oraz na Wyspie Sobieszewskiej. Olszynki. wykorzystująca walory miejsca i budująca prawidłową tkankę miejską. obiektów rekreacyjnych i kulturalnych. Trwale przeznacza się na cele rolnicze i chroni przed zainwestowaniem miejskim duŜe kompleksy uŜytków rolnych w obrębie śuław Gdańskich: na południe od linii wyznaczonej w studium na terenie Oruni Dolnik. Osowa). − wykorzystanie terenów inwestycyjnych na Biskupiej Górce i Grodzisku − dla obiektów rekreacji i kultury. a takŜe nowych niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. Rudnik i Błoni (z wyjątkiem działki nr 163 przy ul. w tych rejonach powinny powstać ogólnomiejskie obiekty usługowe. Ujeścisko. w sąsiedztwie Targu Węglowego.2. Dolin Oliwskich.12. gdzie funkcja ta nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami planów miejscowych).3) oraz umoŜliwienia jak najszerszego ich wykorzystywania na cele rekreacji i wypoczynku. oraz przekształcenie części funkcji mieszkaniowych na funkcje usługowe i turystyczne. Sposób gospodarowania w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej określają plany urządzenia lasu. połoŜonym w obszarach chronionych. równoległego do ulic Turystycznej i Boguckiego. a moŜe takŜe obiekty administracji samorządowej i państwowej. Plany te do kategorii lasów ochronnych zakwalifikowały tereny leśne będące we władaniu Lasów Państwowych i Urzędu Morskiego. Dolnym Mieście. na południe od głównego kanału melioracyjnego.1. 2. − wykorzystanie moŜliwości rozwojowych na Wyspie Spichrzów. którego odbudowa w latach 50. 12. Polskim Haku. 3. − sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Akademii Medycznej.1.

powstanie pojedynczych waŜnych i symbolicznych inwestycji, dla których zarezerwowano tereny: Teatr ElŜbietański, Centrum Dominikańskie, Hewelianum na Grodzisku, rozbudowa mariny – Kanał na Stępce, skansen archeologiczny Zamczysko. Pozostałe fragmenty Śródmieścia ulegną mniejszym przekształceniom. Część mieszkaniową Siedlce Suchanino uzupełnią obiekty mieszkaniowe i usługowe, które zajmą tereny dotychczasowych kolonii (m.in. Kolonię Jordana, Przybyszewskiego, Ochotę) pod zabudowę pełnostandardową. TakŜe zainwestowane fragmenty śuław wypełnią się zabudową mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługowoprzemysłową. Dla obszaru Oruni Dolnik ogranicza się zabudowę na wschód od zabudowy przyulicznej wzdłuŜ ul. śuławskiej. Dla obszaru Olszynki ogranicza się zabudowę do juŜ istniejących, częściowo zabudowanych kwartałów, gdzie niezbędne będzie wyposaŜenie w pełne sieci infrastrukturalne. Realizacja sieci infrastrukturalnych uzasadnia z kolei wypełnienie niezabudowanych działek w tych kwartałach. Tereny śuław nie zapewniają dobrych warunków dla mieszkalnictwa ze względu na wilgotny klimat, zagroŜenie powodziowe, złe warunki geotechniczne, a kosztowne systemy infrastruktury i wysokie walory agroekologiczne uzasadniają wyłączenie ich z miejskiej zabudowy. Na obszarze Olszynki sankcjonuje się równieŜ istniejące ogrody działkowe i uŜytki rolne z moŜliwością przekształceń terenów rolniczych w ogrody działkowe, co nada im dodatkowe walory ekonomiczne i moŜe stanowić rezerwę dla likwidowanych ogrodów w innych częściach miasta. Nowym elementem strukturotwórczym – najdalej wysuniętym na południe ogniwem Centralnego Pasma Usługowego – stanie się planowany węzeł integracyjny Czerwony Most zlokalizowany na wyłączonej juŜ z ruchu kolejowej stacji rozrządowej Gdańsk Południe powiązany z ulicami omijającymi Śródmieście od Południa: Obwodnicą Południową i tzw. Nową Sandomierską. W rejonie tym będą się rozwijać funkcje usługowo-przemysłowe. W wyniku powyŜszych przekształceń w Śródmieściu nastąpi stabilizacja lub niewielki spadek liczby mieszkańców (przyrost nowej substancji wyrówna ubytki wynikające z przekształceń lokali mieszkalnych w lokale uŜytkowe i poprawy standardu zamieszkiwania) oraz wyraźny wzrost liczby miejsc pracy w usługach, głównie na terenach postoczniowych.

12.2.2. W rzeszcz
Funkcje dzielnicy, jak i jej struktura przestrzenna nie ulegną zasadniczym zmianom. Pomimo przyrostu zasobów mieszkaniowych główna funkcja (mieszkaniowa) ulegnie ograniczeniu ilościowemu. W wyniku poprawy wskaźników mieszkaniowych przewiduje się bowiem stopniowy, ale znaczny spadek liczby mieszkańców w istniejących zasobach, co w połączeniu z procesem starzenia się społeczeństwa spowoduje konieczność częściowej restrukturyzacji rozwiniętej sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Czynnikiem łagodzącym dolegliwy społecznie proces zamykania zbędnych szkół i przedszkoli będą nowe plombowe realizacje zespołów mieszkaniowych o róŜnych wielkościach na terenach jeszcze wolnych lub przekształcanych, które dociąŜą istniejące szkoły i przedszkola. Największe z takich realizacji to planowane zespoły mieszkaniowe na polanie leśnej Srebrniki w Pieckach Migowie, na terenie byłych koszar przy ul. Słowackiego we Wrzeszczu Górnym oraz w rejonie Kolonii śeńcy i Uroda we Wrzeszczu Dolnym. Zakłada się natomiast wzrost funkcji usługowych i komunikacyjnych, a w sprzyjających warunkach równieŜ funkcji produkcyjnych wysokich technologii obejmujących przede wszystkim: − rozwój Centralnego Pasma Usługowego (CPU) oraz uzupełnienie go o poprzeczną oś usługową przez Zaspę w kierunku morza, − utworzenie kompleksu naukowo-technologicznego na bazie koncentracji usług nauki i towarzyszących im wolnych terenów inwestycyjnych oraz terenów zielonych we Wrzeszczu Górnym − Aniołkach oraz Diabełkowie jako wyspecjalizowanego ogniwa CPU, − wykorzystanie na cele zainwestowania miejskiego i zieleni urządzonej terenów uwolnionych po likwidacji oczyszczalni ścieków „Zaspa” i otaczających ją ogrodów działkowych we Wrzeszczu Dolnym i w Brzeźnie, − odtworzenie, wzbogacenie i uzupełnienie o nowe elementy zagospodarowania rekreacyjnego i obszary rekreacyjne kąpieliska Brzeźno oraz lasów Wysoczyzny oraz ich otoczenia z najwaŜniejszą nową propozycją – moŜliwością budowy wielofunkcyjnego centrum czasu wolnego w Brętowie, − usprawnienie systemu komunikacyjnego przez rozbudowę lub budowę niezbędnych elementów podstawowego układu komunikacyjnego miasta (przewaŜnie w dotychczas rezerwowanych korytarzach), tj. planowanych ulic: Słowackiego i nowej Kościuszki (wraz z nową Gdańską), Drogi Czerwonej, nowej Politechnicznej, Drogi Zielonej, nowej Abrahama, innych projektowanych odcinków tras zbiorczych oraz węzłów integracyjnych i przesiadkowych Wrzeszcz, Zaspa, Politechnika. Rozwój Wrzeszcza będzie miał głównie charakter jakościowy. Poza wykorzystaniem na cele usługowe, mieszkaniowe oraz komunikacyjne niezbyt licznych (ok. 9% powierzchni dzielnicy) i rozproszonych nowych terenów inwestycyjnych będzie on polegał na następujących przekształceniach istniejącego zainwestowania: − restrukturyzacja, zmiana funkcji i intensyfikacja zabudowy terenów przemysłowo-składowych, wojskowych, kolejowych (często juŜ niefunkcjonujących i zdegradowanych), a nawet mieszkaniowych i usługowych

91

zabudowanych ekstensywnie (przede wszystkim w obrębie CPU) oraz wspomnianych juŜ terenów po zbędnych obiektach infrastruktury technicznej (np. oczyszczalni „Zaspa”), − rehabilitacja zabudowy substandardowej i zdekapitalizowanej, lecz o znacznych walorach kulturowych we Wrzeszczu Dolnym i Górnym oraz w Brzeźnie, − przekształcenia obszarów zdegradowanych kolonii śeńcy i Uroda niespełniających standardów urbanistycznych w zespoły zabudowy miejskiej o pełnym standardzie i funkcji najczęściej mieszkaniowo-usługowej, − porządkowanie, uzupełnianie o brakujące elementy i podnoszenie standardu zagospodarowania i wyrazu estetycznego istniejących struktur powojennych z moŜliwością intensyfikacji wykorzystania terenu: blokowisko Łozy i ośrodek usługowy przy ul. Gałczyńskiego w Brzeźnie, osiedla Zaspa, Morena, Niedźwiednik. Przewiduje się równieŜ działania zmierzające do ochrony i eksponowania, a w miarę potrzeby równieŜ wzbogacania kompozycji przestrzeni podkreślającej toŜsamość Wrzeszcza. Poza ochroną zachowawczą walorów kulturowych i przyrodniczych będą to m.in. udostępnienie i urządzenie punktów, ciągów i osi widokowych, podkreślenie zielenią przebiegu potoku StrzyŜa, kreowanie nowych dominant architektonicznych podkreślających charakterystyczne punkty dzielnicy, dodawanie kolejnych ogniw zainwestowania miejskiego.

12.2.3. Oliwa
Podstawową zasadą planistyczną na obszarze tej dzielnicy jest zachowanie jej dotychczasowego charakteru wyróŜniającego się zróŜnicowaniem funkcjonalnym i fizjonomicznym. Na obszarze Oliwy są rozdysponowane prawie wszystkie tereny nadające się pod zainwestowanie miejskie. Istniejące osiedla mieszkaniowe (Wejhera, śabianka, Przymorze DuŜe i Małe, rejon ulicy CzyŜewskiego, VII Dwór) traktuje się jako tereny ukształtowane, gdzie funkcja mieszkaniowa winna być chroniona. Przewiduje się spadek liczby mieszkańców na skutek poprawy standardów zamieszkania (rozgęszczenie), mimo niewielkich przyrostów powierzchni mieszkaniowej. Rozwój struktury przestrzennej dzielnicy będzie się odbywać głównie przez: − doinwestowanie Pasa Nadmorskiego w usługi, z niewielkim udziałem wysokostandardowej funkcji mieszkaniowej, − doinwestowanie terenów mieszkaniowych w usługi dzielnicowe i ogólnomiejskie; podstawowe usługi socjalne zaspokajają z nadwyŜką istniejące i przewidywane w przyszłości potrzeby i będą wymagały – podobnie jak we Wrzeszczu – restrukturyzacji, − kontynuację przekształceń w kierunku funkcji usługowej pasa przemysłowo-składowego połoŜonego pomiędzy koleją a aleją Grunwaldzką w ramach CPU, − kontynuację rozbudowy uczelni z dopuszczeniem czasowego wykorzystania komercyjnego terenów oczekujących na realizację funkcji docelowej, − rehabilitację wsi rybackiej w Jelitkowie, Doliny Radości, rejonu ul. Kwietnej, − realizację nowych od dawna planowanych ciągów ulicznych: Drogi Zielonej, nowej Spacerowej z odcinkiem tunelowym, Drogi Czerwonej i nowej Abrahama. Zakładany przyrost usług moŜe zaowocować niewielkim przyrostem liczby miejsc pracy, głównie w obszarze pasa połoŜonego pomiędzy koleją a aleją Grunwaldzką.

12.2.4. Południe
Dzielnica Południe będzie się rozwijać jako główna koncentracja funkcji mieszkaniowej. Nowe zainwestowanie powinno wykorzystywać miejskie układy infrastruktury magistralnej i wypełniać przede wszystkim zlewnie istniejących kolektorów „Morena” i „MW-1”. W celu uzyskania odpowiedniego standardu zabudowy i ochrony bogatych walorów krajobrazowych i ekologicznych obszaru wypracowano politykę przestrzenną opartą na strefowaniu zabudowy mieszkalnej i zróŜnicowaniu standardów zamieszkiwania oraz innych parametrów zabudowy w zaleŜności od lokalizacji względem dzielnicowych ośrodków usługowych i głównych arterii komunikacyjnych. Na obrzeŜu miasta, w zachodniej i południowej części dzielnicy przewiduje się mniejsze intensywności zabudowy do 0,7 i wysokość rzędu 15 m, w północnej i środkowej części obszaru – bliŜej centrów dzielnicowych i wspomagających – intensywności większe do 1,2 i wysokość zabudowy rzędu 20 m. Nie dotyczy to terenów w zasięgu obsługi przystanków szynowej komunikacji zbiorowej oraz bezpośrednio przyległych do Śródmieścia, gdzie dopuszcza się generalnie wyŜsze parametry zabudowy mieszkaniowej, ustalane w planach miejscowych indywidualnie zaleŜnie od lokalnych uwarunkowań, a takŜe dominant przestrzennych w uzasadnionych przypadkach. Przewiduje się równieŜ gniazda zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rezydencjonalnej, ekstensywnej na duŜych działkach o bardzo wysokim standardzie w celu stworzenia konkurencyjnej oferty zabudowy mieszkaniowej w stosunku do gmin sąsiednich, a tym samym zahamowania odpływu mieszkańców z miasta. W ramach wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej naleŜy uwzględnić sukcesywną rehabilitację i porządkowanie istniejących ruralistycznych układów osadniczych z zachowaniem i podkreśleniem ich indywidualnego, historycznego charakteru.

92

W dzielnicy Południe wyznacza się wielofunkcyjny ośrodek usługowy Jasień Ujeścisko o randze dzielnicowej w rejonie ulic Armii Krajowej, Jabłoniowej i Warszawskiej oraz ośrodki wspomagające – w rejonie trasy komunikacyjnej nowej Świętokrzyskiej w Łostowicach i na Chełmie w rejonie ulic Witosa i Sikorskiego. W ośrodkach tych naleŜy preferować lokalizację wielkoprzestrzennych obiektów handlowych, będących magnesem przyciągającym inne funkcje: rekreacyjne, sportowe, edukacyjne, kulturalne, podnoszące atrakcyjność dzielnicy. Ośrodki powinny się odróŜniać architekturą i sposobem zagospodarowania od otaczającej zabudowy mieszkaniowej, a ich wygląd naleŜy kształtować jako element krystalizujący toŜsamość dzielnicy. Wśród innych aspektów rozwoju dzielnicy trzeba wymienić: − promowanie terenu w rejonie składowiska odpadów w Szadółkach jako nowej koncentracji miejsc pracy w produkcji i usługach (kolejne ogniwo zachodniego pasma handlowo-usługowego − ZPHU) wykorzystującej świetne połączenia komunikacyjne istniejącej Obwodnicy Trójmiasta, projektowanej autostrady A1 i Obwodnicy Południowej, − zachowanie walorów przyrodniczo-ekologicznych obszaru, tj. dolin potoków, strefy krawędziowej Wysoczyzny, − udostępnienie jeziora Jasień dla celów rekreacyjnych przez likwidację części ogrodów działkowych, − wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych przede wszystkim w celu stworzenia dla mieszkańców atrakcyjnych terenów rekreacyjnych wraz z systemem ciągów pieszych i rowerowych, zapewniających teŜ powiązania z obszarami wypoczynkowymi Kaszub, − realizację i rozbudowę terenów rekreacyjno-sportowych, w tym centrum sportów motorowych w zachodniej części Św. Wojciecha, − ochronę Kanału Raduni przez retencjonowanie wód opadowych w jego zlewni w celu minimalizacji zagroŜenia powodziowego dolnego tarasu, − w rejonie krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej wprowadzanie zabudowy ekstensywnej minimalizującej antropopresję i wspomagającej ochronę i eksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych strefy krawędziowej. W stanie wypełnienia struktur przewiduje się wzrost liczby ludności w dzielnicy Południe do około 130 tys. mieszkańców. Zwiększy się takŜe liczba miejsc pracy, przede wszystkim w ośrodkach usługowych, Zachodnim Paśmie Handlowo-Usługowym (ZPHU) oraz w usługach rozproszonych na terenach mieszkaniowych.

12.2.5. Zachód
W dzielnicy Zachód przewiduje się rozwój juŜ istniejących funkcji, co umocni wielofunkcyjny charakter tej dzielnicy. Będzie zanikać tylko funkcja rolnicza, ale zostaną utrzymane – poza Kokoszkami Przemysłowymi i sąsiedztwem Obwodnicy Trójmiasta – stałe ogrody działkowe. Nastąpi dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych, przemysłowo-usługowych i transportowych. Ponadto oferta dzielnicy wzbogaci się o dobrze urządzone tereny rekreacyjne, wykorzystujące obszary przy granicach z gminami śukowo i Kolbudy Górne (pole golfowe – na północ od lotniska, brzegi jezior Wysockiego i Osowskiego oraz Lasy Otomińskie). Teren dzielnicy Zachód, stosunkowo słabo zabudowany, przyciągnie nowych mieszkańców. Funkcja mieszkaniowa skoncentruje się w Osowej, w zachodniej części Barniewic, we wschodniej części Klukowa Rębiechowa, północnej części Matarni Złotej Karczmy i w Kokoszkach Mieszkaniowych. Na obrzeŜach Kokoszek Mieszkaniowych i w Klukowie Rębiechowie przewiduje się zabudowę mieszkaniową o charakterze podmiejskim, willowym, o intensywności nieprzekraczającej 1,0, oraz nieco intensywniejszą w Osowej i we wschodniej części Kokoszek Mieszkaniowych (z dopuszczeniem niskiej zabudowy wielorodzinnej i małych domów mieszkalnych). Dla terenów w zasięgu obsługi przystanków szynowej komunikacji zbiorowej dopuszcza się generalnie wyŜsze parametry zabudowy, indywidualnie ustalane w planach miejscowych w zaleŜności od lokalnych uwarunkowań. Funkcja mieszkaniowa w Smęgorzynie i zachodniej części Kokoszek, o atrakcyjnym charakterze podmiejskim, powinna stanowić konkurencję dla oferty mieszkaniowej gmin sąsiednich. Dzięki tym nowym zespołom zabudowy mieszkaniowej liczba ludności dzielnicy znacznie wzrośnie. Istniejąca i zmodernizowana Obwodnica Trójmiasta, rozbudowa lotniska, budowa Trasy Lęborskiej jako drogi ekspresowej, rozbudowa ulic Kartuskiej i Nowatorów wyznaczają funkcję transportową jako najwaŜniejszą funkcję o znaczeniu ogólnomiejskim i metropolitalnym w dzielnicy. Funkcja ta stanowi istotny bodziec rozwojowy dla funkcji przemysłowych i usługowych, co zwiększy liczbę miejsc pracy. W otoczeniu lotniska powstaną róŜne obiekty wykorzystujące walory połoŜenia tego obszaru – obiekty, w których rozwinie się produkcja w segmencie wysokich technologii, tereny rekreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym oraz usługi towarzyszące. Rejon lokalizacji firm wysokich technologii przekształci się w park technologiczny. Przewiduje się takŜe dalszy rozwój Matarni jako obszaru lokalizacji firm produkcyjno-usługowych między Obwodnicą Trójmiasta a lotniskiem. Główną koncentracją funkcji przemysłowej pozostaną jednak Kokoszki Przemysłowe. Będą się one stopniowo przekształcać w nowoczesny park przemysłowy, do którego będzie naleŜeć takŜe duŜy obszar przemysłowy na zachód od ulicy Nowatorów w sąsiednich Kokoszkach Mieszkaniowych. Mniejszą koncentracją funkcji przemysłowoskładowej pozostanie część środkowa Barniewic.

93

Wokół węzłów na Obwodnicy Trójmiasta, w części wschodniej Barniewic i Osowej, w Owczarni oraz w Matarni Złotej Karczmie będzie się dalej rozwijać Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe (ZPHU). W ofercie usługowej znajdują się ponadto lokalizacje w Klukowie Rębiechowie, Kokoszkach Mieszkaniowych i Przemysłowych. W ramach rozwoju turystyki i rekreacji powstaną szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz obiekty obsługi turystyki samochodowej i lotniczej – przy węzłach Obwodnicy Trójmiasta, trasach wylotowych i lotnisku. W dzielnicy Zachód planuje się teŜ lokalizację nowego cmentarza ogólnomiejskiego.

12.2.6. Port
Port morski i przemysł są i zostaną waŜnymi elementami struktury przestrzennej dzielnicy. Kompleks zagospodarowania portowo-przemysłowego wymaga uporządkowania i nowej strategii inwestowania. Kierunki rozwoju tych funkcji muszą być związane z wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz niezbędnym monitoringiem emisji zanieczyszczeń i uciąŜliwości. Rozwój funkcji portowo-przemysłowych moŜe i powinien następować przez poniŜsze działania: − porządkowanie oraz intensywniejsze wykorzystanie terenów w porcie wewnętrznym, w rejonie ujścia Martwej Wisły, − zainwestowanie nowych, wolnych od zabudowy terenów w rejonie Portu Północnego (nowe specjalistyczne bazy przeładunkowe oraz obiekty towarzyszące portowi, centrum logistyczno-dystrybucyjne, przemysł portowy) przy załoŜeniu, Ŝe ekspansja terytorialna nie wykroczy poza wyznaczoną administracyjnie lądową granicę portu morskiego w tym rejonie, − lokalizacja na terenach wzdłuŜ Martwej Wisły od rejonu mostu wantowego w kierunku Wisły Śmiałej, w granicach administracyjnych portu, a takŜe w rejonie Wisły Przekop funkcji wymagających dostępu do akwenu i korzystających z torów wodnych (np. przystani dla kutrów rybackich, działalności związanych z produkcją i remontem jednostek pływających, baz i przystani związanych z towarową Ŝeglugą śródlądową oraz baz Ŝeglarskich i przystani wodnych). Rozwój portu wymaga poprawy jego zewnętrznych powiązań transportowych z zapleczem kraju. SłuŜyć temu będą: − budowa nowego odcinka Trasy Sucharskiego łączącego port z Obwodnicą Południową przez most wantowy, − budowa przejścia przez Martwą Wisłę w rejonie Dworca Drzewnego w pobliŜu Wisłoujścia w celu usprawnienia powiązań drogowych wewnętrznego portu, − modernizacja linii kolejowej nr 226 wraz z budową nowego dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą. Ponadto tereny rozwojowe w rejonie Portu Północnego będą obsługiwane przez powiązane z Trasą Sucharskiego nowe drogi niŜszej rangi. W dzielnicy wyznacza się obszary dla rozwoju innych gałęzi gospodarczych (bazy, składy, produkcja, w mniejszym stopniu usługi), które skoncentrują się w rejonie Letnicy, Błoni i Płoni, a takŜe dla rozwoju gospodarki komunalnej miasta (m.in. składowisko i utylizacja, w tym termiczna, osadów z oczyszczalni „Wschód” oraz innych wyselekcjonowanych odpadów komunalnych). Odmiennym niŜ powyŜsze funkcje elementem zagospodarowania Letnicy będzie stadion piłkarski na 35–45 tys. widzów, którego lokalizację zakłada się na terenie obecnych ogrodów działkowych pomiędzy ul. Marynarki Polskiej i torami kolejowymi do Nowego Portu, na południe od ul. Uczniowskiej, co bez wątpienia wpłynie na zmianę wizerunku tej części dzielnicy. Drugą miastotwórczą funkcją dzielnicy będą wypoczynek, rekreacja i turystyka. Zakłada się zróŜnicowanie rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w róŜnych częściach dzielnicy: − na wyspie Stogi – zakłada się głównie rozwój rekreacji dla mieszkańców Gdańska (w tym utrzymanie dostępności plaŜ, rozwój kąpieliska w rejonie ul. Nowotnej, ukierunkowanie zagospodarowania przyplaŜowego na obsługę gdańszczan) oraz rozwój infrastruktury dla sportów wodnych w Górkach Zachodnich i rejonie ujścia Wisły Śmiałej; w związku z tym dla obszarów portu konieczne jest zastosowanie technologii przeładunku i zabezpieczeń gwarantujących utrzymanie czystości plaŜ i wód morskich; − na Wyspie Sobieszewskiej – preferuje się rozwój turystyki pobytowej oraz bazy noclegowo-gastronomicznej i usługowej związanej z jej obsługą (w tym na uwolnionym terenie powojskowym w rejonie ul. Sobieszewskiej); − w rejonie Westerplatte i twierdzy Wisłoujście – wyznacza się priorytet dla rozwoju turystyki krajoznawczej z zapleczem dla jej obsługi przy wykorzystaniu walorów kulturowych zabytku i pola bitewnego (np. park militarny) oraz istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu promowego i przystani białej floty. Funkcja mieszkaniowa nie jest i nie będzie wiodącą na obszarze tej dzielnicy. NieduŜe w skali miasta zasoby terenowe dla jej rozwoju (głównie zabudowy jednorodzinnej) znajdują się na Wyspie Sobieszewskiej. W wypadku likwidacji wysypiska popiołów w Letnicy moŜliwe będzie przekształcenie zajmowanego przez nie terenu w obszar zielony lub odtworzenie jeziora Zaspa oraz przeznaczenie terenów w sąsiedztwie na cele mieszkaniowe. W pozostałej części dzielnicy istniejąca funkcja mieszkaniowa będzie zachowana, lecz liczba mieszkańców zmaleje ze względu na brak nowych terenów dla mieszkalnictwa oraz poprawę wskaźników mieszkaniowych. Wyjątkiem jest Letnica, gdzie wskazano nowe tereny mieszkaniowe na obszarze ograniczonym ulicami nową Wyzwolenia, Marynarki Polskiej, Uczniowską i torami kolejowymi. Ich realizacja jest uwarunkowana zmianą przeznaczenia składowiska

94

popiołów. Przy utrzymaniu obecnego uŜytkowania składowiska w jego sąsiedztwie zachowuje się dominującą funkcję produkcyjno-usługową. Rozwój funkcji mieszkaniowej w dzielnicy będzie następował dzięki następującym działaniom: − uzupełnieniu brakującej infrastruktury technicznej i społecznej, − wymianie i rehabilitacji istniejącej substancji mieszkaniowej, − poprawie ekologicznych warunków Ŝycia oraz wyposaŜeniu osiedli w zieleń, ścieŜki rowerowe, tereny i obiekty codziennej rekreacji. Kolejną funkcją dzielnicy pozostanie rolnictwo. Rolnicza przestrzeń produkcyjna będzie utrzymana na Wyspie Sobieszewskiej (na południe od głównego kanału melioracyjnego, poniŜej ulic Turystycznej i Boguckiego) i w rejonie Błoni (nieduŜa enklawa gruntów przy granicy z gminą Pruszcz Gdański).

12.3. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa 12.3.1. Główne załoŜenia polityki mieszkaniowej
Władze miasta są Ŝywotnie zainteresowane napływem nowych mieszkańców, dlatego dąŜą do stworzenia maksymalnie szerokiej (pod względem cenowym i przestrzennym) oferty mieszkaniowej adresowanej do wszystkich grup ludności. Przejawem tego jest: − planowany wzrost udziału mieszkań w zabudowie o niskiej intensywności (w budynkach do 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej) z 27,3% obecnie do 33% w stanie wypełnienia struktur, − wyznaczenie terenów pod zabudowę rezydencjonalną, − budowa luksusowych mieszkań apartamentowych w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, − szeroka, zróŜnicowana przestrzennie oferta mieszkaniowa w dzielnicach centralnych i na obrzeŜach miasta. Budownictwo o wyŜszej intensywności i średnim standardzie adresowane do osób, które ze względów finansowych (lub innych) nie są zainteresowane kupnem mieszkań, będzie realizowane głównie w nowych dzielnicach mieszkaniowych przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe lub prywatnych inwestorów budujących na wynajem. Przyjmuje się, Ŝe potrzeby mieszkaniowe najsłabszych ekonomicznie grup ludności powinny być zaspokajane przede wszystkim przez udostępnianie im mieszkań w istniejących zasobach mieszkaniowych komunalnych, a takŜe drogą zakupu mieszkań w róŜnych lokalizacjach na rynku wtórnym. Ceny mieszkań w mniej atrakcyjnych lokalizacjach są znacznie niŜsze od nowych, rozwiązanie takie jest zatem bardziej efektywne. Przemawiają za nim równieŜ względy społeczne – zapobieganie powstawaniu kolejnych stref ubóstwa i patologii społecznych.

12.3.2 Standardy zamieszkiwania
Przewiduje się (po 2030 r.) osiągnięcie wskaźnika 40 m2 powierzchni uŜytkowej na mieszkańca jako wartości przeciętnej dla miasta, przy czym najczęściej spotykana wartość wskaźnika (dominanta) będzie nadal znacznie niŜsza od średniej arytmetycznej. Przyjmując załoŜenie wzrostu gospodarczego kraju, a w ślad za tym poprawę sytuacji materialnej gdańszczan, zakłada się, Ŝe w następnym dziesięcioleciu zostanie osiągnięta samodzielność zamieszkiwania, tj. ok. 102 gospodarstwa na 100 mieszkań. W kolejnym okresie przewaga liczby mieszkań nad liczbą gospodarstw domowych zamieszkałych na stałe w Gdańsku będzie się zwiększać na skutek następujących zjawisk: − istnienia drugich i dalszych mieszkań na terenie Gdańska; zakłada się, Ŝe zjawisko to w 2030 r. będzie dotyczyło co najmniej 3% mieszkań (obecnie ok. 1%), tj. ok. 3% mieszkań byłoby własnością osób zameldowanych w innych mieszkaniach w Gdańsku, jak i poza Gdańskiem (np. w Warszawie, na Kaszubach, poza granicami kraju), − wzrostu liczby mieszkań na wynajem dla ludności czasowo zamieszkałej, m.in. dla studentów zamiejscowych. Zakłada się zdecydowanie wyŜszy wskaźnik wzrostu powierzchni uŜytkowej mieszkań od wskaźnika wzrostu liczby mieszkań, co oznacza, iŜ nastąpi poprawa struktury wielkościowej mieszkań. O ile obecnie średnia wielkość mieszkania wynosi w Gdańsku 58 m2, o tyle w okresie wypełnienia struktur przekroczy 70 m2. Taki stan zostanie osiągnięty dzięki następującym procesom: − wzrastającemu udziałowi budownictwa jednorodzinnego, w tym rezydencjonalnego, − łączeniu mieszkań w istniejącej zabudowie (remodelowanie mieszkań), − likwidacji substandardów mieszkaniowych, − zmniejszaniu udziału mieszkań małych (mniejszych niŜ 35 m2) w nowym budownictwie.

95

Tab. 2. Standardy zamieszkiwania – stan istniejący i zakładany do momentu wypełnienia struktur Stan istniejący 2005 zdeterminoperspektywypełnienia Typ zabudowy r. wany wiczny struktur 2 m powierzchni uŜytkowej na jednego mieszkańca Budownictwo wielorodzinne 19,3 22,4 31,0 35,0 Domy jednorodzinne Małe domy mieszkalne Wartość przeciętna 36,0 24,0 21,8 40,0 27,0 25,2 49,0 39,0 34,3 59,0 49,0 40,0

Osiągnięcie w stanie wypełnienia struktur powyŜszych standardów zamieszkiwania dla załoŜonej w studium liczby mieszkańców 420 tys. wymaga przyrostu zasobów o 7 mln m2, tj. o 70%.

12.3.3. Rozmieszczenie programu mieszkaniowego
Chłonność wszystkich terenów mieszkaniowych Gdańska wskazanych w studium ocenia się na ok. 17 mln m2 (w tym 10 mln m2 zabudowy istniejącej), co oznacza moŜliwość realizacji na obszarze miasta ok. 7 mln m2. Taka podaŜ terenów mieszkaniowych pozwala na osiągnięcie wymienionych wyŜej standardów zamieszkiwania nawet przy optymistycznym wariancie rozwoju demograficznego (420 tys. w 2030 r.). Tab. 3. Chłonność niezabudowanych terenów mieszkaniowych (w tys. m2) Chłonność nowych terenów Dzielnica mieszkaniowych Gdańsk 7000 Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Południe Zachód Port 1100 1300 250 3400 900 50

Struktura w % 100,0 15,7 18,6 3,6 48,6 12,8 0,7

Na tzw. dolnym tarasie (dzielnice: Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Port) mieści się łącznie ok. 2,7 mln m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań, tj. niecałe 40% niewykorzystanej jeszcze chłonności miasta. Wynika z tego, Ŝe chłonność niezabudowanych terenów dzielnic dolnego tarasu nie stwarza moŜliwości osiągnięcia załoŜonych wskaźników zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Mała podaŜ terenów na dolnym tarasie przy jednoczesnej bogatej ofercie usługowej na tym obszarze powodują, Ŝe budowane tam mieszkania są drogie i uchodzą za najbardziej atrakcyjne w mieście. Jednocześnie struktura oferowanych terenów mieszkaniowych nie zaspokaja popytu na budownictwo o niskiej intensywności. Znaczna część programu mieszkaniowego przewidywanego na dolnym tarasie powinna być zrealizowana w dzielnicy Śródmieście, głównie na terenach postoczniowych, a takŜe na Dolnym Mieście i Długich Ogrodach, gdzie przewiduje się budownictwo o wysokiej intensywności. Takie teŜ budownictwo ma dominować w nowych realizacjach dzielnicy Wrzeszcz (tereny byłych koszar, Wyspa Piecewska, polana leśna Srebrniki). Przyrost netto zasobów mieszkaniowych w Oliwie (250 tys. m2) i w dzielnicy Port (50 tys. m2) to wielkości marginalne dla miasta, ale zaspokajające popyt na mieszkania w pobliŜu brzegu morskiego. Ponad 60% załoŜonego przyrostu zasobów mieszkaniowych Gdańska będzie realizowanych w dzielnicach Południe i Zachód, głównie na gruntach porolniczych, ale teŜ i powojskowych, w tym częściowo jako wypełnienie istniejących struktur miejskich powstających tam od początku lat 80. Chłonność niezabudowanych terenów w dzielnicy Południe ocenia się na 3,4 mln m2 przy załoŜeniu, Ŝe zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności będzie stanowiła 45%. Chłonność nowych terenów mieszkaniowych w dzielnicy Zachód ocenia się na 0,9 mln m2, przy 90% udziale zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

96

12.4. Kształtowanie sieci usług 12.4.1. Ośrodki usługowe
Główną koncentracją usług w Gdańsku, jak i w całym Gdańskim Obszarze Metropolitalnym jest i pozostanie Centralne Pasmo Usługowe (CPU) będące istotnym elementem toŜsamości aglomeracji gdańskiej i waŜnym obszarem rozwoju funkcji metropolitalnych. Tu nastąpi intensyfikacja wykorzystania przestrzeni, zarówno terenów wolnych, dotąd niezabudowanych, jak i terenów odzyskiwanych dla nowego zainwestowania w wyniku restrukturyzacji zespołów przemysłowo-składowych, wojskowych i kolejowych. Intensyfikacja ma na celu oŜywienie strefy śródmiejskiej i przeciwdziałanie procesowi spadku tętna Ŝycia na dolnym tarasie. Głównym obszarem inwestycyjnym w ramach CPU na obszarze Gdańska będą zatem Śródmieście i Wrzeszcz. Śródmieście na terenach postoczniowych Młodego Miasta, na Targu Siennym i Targu Rakowym, Wyspie Spichrzów, Polskim Haku dysponuje ogromnymi i świetnie połoŜonymi terenami inwestycyjnymi, uzupełnionymi mniejszymi enklawami na Głównym i Starym Mieście, Dolnym Mieście, Starym Przedmieściu, Długich Ogrodach, Biskupiej Górce i Grodzisku. Na obszarach tych będą lokalizowane usługi o randze ogólnomiejskiej i obsługi regionu (kultura, administracja publiczna i gospodarcza, obsługa ruchu turystycznego oraz obiekty rekreacyjno-sportowe korzystające z nadwodnego połoŜenia). Siłą napędową zmian strukturalnych w zagospodarowaniu będą wielofunkcyjne i wielokondygnacyjne centra handlowo-usługowe. W CPU zakłada się duŜą intensywność zagospodarowania terenu, ale jednocześnie obowiązuje tam wymóg wysokiej jakości architektury uwzględniającej historyczne otoczenie, a takŜe regulacja pośrednia tendencji inwestorskich przez wprowadzenie strefy kontrolowanego i ograniczonego parkowania. Dalszymi ogniwami CPU na obszarze Gdańska pozostaną ośrodki we Wrzeszczu i Oliwie, które równieŜ dysponują terenami rozwojowymi. Rozwój tych ośrodków spowoduje ich zlewanie się i przekształcenie CPU w strukturę ciągłą. We Wrzeszczu są to tereny byłej jednostki wojskowej przy ul. Słowackiego, tereny byłego browaru i mleczarni, tereny rozwojowe Politechniki i Akademii Medycznej oraz były pas startowy na Zaspie. W Oliwie jest to pas dotychczasowego zagospodarowania przemysłowo-składowego między linią kolejową a aleją Grunwaldzką, rejon pętli tramwajowej i tereny rozwojowe Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Tu powstaną obiekty nauki i szkolnictwa wyŜszego, które są charakterystyczne dla tych dzielnic, a takŜe obiekty kultury, rozrywki i centra handlowo-usługowe. Będzie to − podobnie jak w Śródmieściu − zagospodarowanie intensywne, o wysokiej jakości architektury, choć nie tak uzaleŜnione od historycznego kontekstu. Przewiduje się teŜ łagodniejsze ograniczenia wynikające z polityki parkingowej miasta. Model obsługi miasta w zakresie ośrodków usługowych przedstawiono w aneksie nr 17. Ośrodki usługowe poza CPU będą kolejnymi koncentracjami obiektów usługowych połoŜonymi zazwyczaj w sąsiedztwie duŜych zespołów mieszkaniowych. Dzielnicowe ośrodki usługowe, przede wszystkim w dzielnicy Południe, stanowią element szerszych zamierzeń modernizacyjnych zespołów miejskich o funkcji mieszkaniowej i przyczynią się do podniesienia prestiŜu i atrakcyjności nowych dzielnic. NaleŜy się spodziewać, Ŝe te ośrodki dzielnicowe powstaną przy centrach handlowo-usługowych, które − podobnie jak na terenach restrukturyzowanych − będą przyciągać kolejnych inwestorów. W obszarach intensywnego zainwestowania miejskiego na dolnym tarasie powinny to być wielokondygnacyjne i wielofunkcyjne centra o intensywnych formach wykorzystania przestrzeni. Proces ten naleŜy powiązać z sukcesywną likwidacją tymczasowego zagospodarowania na terenach dotychczas rezerwowanych dla ośrodków usługowych. W nowych dzielnicach peryferyjnych, o niŜszej rencie gruntowej, wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta i na zachód od niej oraz w Płoni, przy wylocie na Warszawę, naleŜy dopuścić takŜe płaskie centra, usługi o swobodnej lokalizacji i inne funkcje ogólnomiejskie stymulujące wielki ruch komunikacyjny i tworzące duŜe zapotrzebowanie na parkingi. W przeciwnym razie będą one powstawały w gminach sąsiadujących, a Gdańsk będzie ponosił koszty związane z obsługą infrastruktury (np. utrzymanie dróg), nie korzystając z wpływów podatkowych. Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni od 400 m2 do 2000 m2 jest dopuszczona na obszarach pokazanych na rysunku 9. Handel targowiskowy na terenie miasta ma znaczenie lokalne (ranga dzielnicowa). NaleŜy tworzyć warunki dla utrzymania handlu targowiskowego przy załoŜeniu szybkiej modernizacji celem dostosowania do obowiązujących norm i standardów jakościowych oraz zapewnieniu obsługi komunikacją zbiorową i wyposaŜeniu w miejsca postojowe.

12.4.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m 2
Wielofunkcyjne i wielokondygnacyjne centra handlowo-usługowe stały się siłą napędową zmian strukturalnych w zagospodarowaniu miasta. Lokalizacje kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych powinny w pierwszej kolejności wzmacniać istniejące ośrodki usługowe, stąd jako miejsce ich lokalizacji preferuje się CPU. Największe projektowane obiekty w CPU na odcinku śródmiejskim to centra handlowe na Targu Siennym i Rakowym, zachodnia pierzeja Targu Węglowego oraz obiekty na terenie Młodego Miasta i Dolnego Miasta, a w dalszej perspektywie (wraz z rozwojem węzła integracyjnego) w rejonie Czerwonego Mostu. Na odcinku wrzeszczańskim CPU

97

duŜe obiekty wielkopowierzchniowe powstaną przy węzłach integracyjnych Wrzeszcz i Zaspa (pas startowy). Powstanie kolejnych obiektów wielkopowierzchniowych (w CPU) dopuszcza się wzdłuŜ alei Grunwaldzkiej w paśmie przykolejowym (w dzielnicach Oliwa i Wrzeszcz) i przy ul. Beniowskiego (w Oliwie). Lokalizacje poza CPU powinny być zintegrowane z zabudową mieszkaniową i mieć skalę współmierną do siły nabywczej obsługiwanej ludności, Ŝeby nie generować ruchu ponad potrzeby dzielnicy. Taką lokalizacją jest rejon ulicy Obrońców WybrzeŜa na Przymorzu, a takŜe projektowane obiekty wielkopowierzchniowe w dzielnicy Południe w ośrodkach: dzielnicowym Jasień Ujeścisko oraz wspomagających Łostowice i Chełm. Centra handlowo-usługowe w powyŜszych lokalizacjach powinny mieć formę architektoniczną charakterystyczną dla stref śródmiejskich. Powinny to być obiekty wielokondygnacyjne o wysokim standardzie architektonicznym z parkingami wbudowanymi, wielopoziomowymi lub podziemnymi. Obiekty te powinny oferować bogaty program usługowy. Dopuszcza się równieŜ lokalizacje wykorzystujące siłę nabywczą klienta tranzytowego. Na kliencie tranzytowym bazować będzie WOH w Letnicy. Przewiduje się dalszy rozwój Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego, głównie dzięki rozbudowie istniejących węzłów tego pasma, a takŜe nową realizację przy ul. Lubowidzkiej (Szadółki Zachód). W tych rejonach dopuszcza się płaskie centra. Analogicznie niewysokie wymagania dotyczą obiektu wielkopowierzchniowego w rejonie Błoni przy trasie warszawskiej.

12.4.3. Model oświaty
ZałoŜenia dotyczące poszczególnych elementów systemu oświaty przedstawiono w tabeli nr 4

Tab. 4. ZałoŜenia dotyczące systemu oświaty Wyszczególnienie Uczestnictwo w grupie wiekowej Liczba uczniów na jeden oddział Współczynnik zmianowości Optymalna wielkość obiektu i działki Charakter obiektu Przedszkola 3–5 lat – 60–70% 6 lat – 0–30% 25 X 4–6 oddziałów około 0,5 ha częściowo sieciowy Szkoły podstawowe Gimnazja 7–12 lat – 100% 6 lat – 70–100% 26 1,0–1,3 500 uczniów 1,6 ha sieciowy 13–15 lat – 100% 28 1,0–1,3 600 uczniów 1,6 ha sieciowy Szkoły ponadgimnazjalne 16–18 lat – 95% 19–24 lat – 30% 30–32 1,0 nie określa się o swobodnej lokalizacji

Standardy dostępu do szkół podstawowych i gimnazjów przyjmuje się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i z programem Model gdańskiej oświaty samorządowej gdańszczanin 202036. Program ten zaleca m.in. „dostosowywanie sieci przedszkoli publicznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców” oraz aby „sieć szkół podstawowych i gimnazjów zapewniała dostępność i uwzględniała zmiany demograficzne”. Oznacza to potrzebę budowy nowych szkół na terenach rozwojowych, przede wszystkim w dzielnicy Południe, przy jednoczesnej likwidacji oddziałów w starych strukturach. Dla zagospodarowania przestrzennego najwaŜniejsza jest bowiem kwestia sieciowości usług; zakłada się sieciowość szkół podstawowych i gimnazjów oraz częściową przedszkoli, co oznacza, Ŝe 50% miejsc w przedszkolach naleŜy zlokalizować w pobliŜu miejsca zamieszkania, pozostałe w pobliŜu skupisk miejsc pracy. Zapotrzebowanie na miejsca w szkołach publicznych wyliczono, zakładając: − stabilizację uczestnictwa dzieci w szkolnictwie niepublicznym podstawowym i gimnazjalnym na poziomie 6% grupy wiekowej, − udział dzieci w szkolnictwie specjalnym w zakresie podstawowym i gimnazjalnym około 3% grupy wiekowej. Zakłada się, Ŝe nowe placówki oświaty samorządowej będą powstawać wyłącznie na gruntach komunalnych. Obiekty oświaty powinny być wykorzystywane jako centra aktywności lokalnych środowisk; w szkołach mogą się odbywać róŜnego typu zajęcia pozalekcyjne z zakresu sportu, kultury czy edukacji pozaszkolnej dla okolicznych mieszkańców. Ponadto mogą one słuŜyć aktywizacji coraz liczniejszej grupy seniorów.
36

Uchwała nr XXIV/723/04 RMG z 27 maja 2004 r.

98

Skalę tego zjawiska trudno przewidzieć. W dzielnicy Zachód deficyt bazy moŜe w przyszłości wynieść 21 pomieszczeń do nauki (przy wskaźniku zmianowości 1. Odmienna sytuacja jest przewidywana w Śródmieściu Historycznym. a kolejność ich realizacji powinna być ustalana na podstawie pilności potrzeb wynikającej z rozwoju budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. a więc im większa będzie siła nabywcza społeczeństwa. Ŝe w pełni satysfakcjonujące zaspokojenie potrzeb na terenach rozwojowych będzie bardzo trudne. jak równieŜ z przekształcaniem niektórych szkół publicznych w niepubliczne. W dzielnicach Południe i Zachód rezerwuje się tereny na przedszkola pokrywające 50% zapotrzebowania. największe we Wrzeszczu. w przyszłości funkcję tę będą pełnić pustoszejące szkoły podstawowe. Port oraz w części Śródmieścia. W celu stworzenia warunków nauki wg załoŜonego modelu (przy zmianowości 1. Najpilniejsza potrzeba występuje w jednostce Zakoniczyn Łostowice. poniewaŜ proces inwestowania w nową bazę szkolną – jak uczy doświadczenie – jest wolniejszy od wzrostu liczby dzieci. będzie ona zaleŜała od atrakcyjności oferowanych profili nauczania. Wrzeszcz. w stanie perspektywy – w Jasieniu Szadółkach i Maćkowych.0). Jasieniu Szadółkach i Maćkowych. Ponadto jeden obiekt planuje się w zachodniej części Chełmu. Zakłada się. GIMNAZJA W gimnazjach na dolnym tarasie równieŜ wystąpią nadwyŜki pomieszczeń do nauki. Zaprojektowano tu szkołę w rejonie ul. Koncepcja rozwoju placówek oświaty PRZEDSZKOLA Wobec dysproporcji w rozmieszczeniu placówek naleŜy liczyć się z nadpodaŜą miejsc przedszkolnych na dolnym tarasie i w ślad za tym – z likwidacją niektórych placówek.4. Pod względem planistycznym istnieją moŜliwości realizacji szkół w dwóch lokalizacjach: w Kokoszkach Mieszkaniowych w rejonie ul. Z kolei w stanie wypełnienia struktur powinny powstać dwie szkoły w Maćkowych i jedna w Jasieniu Szadółkach. SZKOŁY PODSTAWOWE W dzielnicach Oliwa. Największe niedobory bazy oświatowej wystąpią w dzielnicy Południe. Ŝe pozostałe 50% dzieci będzie korzystać z istniejących przedszkoli zlokalizowanych w pobliŜu miejsc pracy rodziców (opiekunów). Kalinowej i w Smęgorzynie. Pustoszejące szkoły będą stopniowo wycofywane z funkcji edukacji publicznej. od sytuacji finansowej rodzin i wreszcie od kondycji gospodarki narodowej i moŜliwości tworzenia nowych miejsc pracy.3) naleŜałoby wybudować 7 szkół po 24 oddziały. Jeleniogórskiej i będzie ona realizowana zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. w Oliwie i Porcie.0. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Potrzeby młodzieŜy zamieszkałej na terenie Gdańska w zakresie szkół ponadgimnazjalnych będą malały wraz ze spadkiem liczebności poszczególnych roczników. co jest uzasadnione znaczną odległością dojazdu z Kokoszek Mieszkaniowych i Klukowa do gimnazjum w Złotej Karczmie. 12. W okresie osiedlowego wyŜu demograficznego dopuszcza się czasowe pogorszenie standardu nauczania (podwyŜszony wskaźnik zmianowości) bądź dowoŜenie dzieci do szkół znajdujących się w bardziej odległych jednostkach. ze względu na starzenie się ludności (malejący udział dzieci i młodzieŜy w ogólnej liczbie ludności). Szkoły ponadgimnazjalne kształcą przede wszystkim w zawodach związanych z usługami. Lokalizacje te są zagwarantowane przez plany miejscowe. W pierwszej kolejności powinny powstać dwie szkoły: w Zakoniczynie i na Chełmie. NadwyŜka istniejącej bazy nad potrzebami będzie znaczna (docelowo około 300 pomieszczeń). W dzielnicy Zachód istniejąca baza zapewni naukę przy wskaźniku zmianowości 1. ale będą wykorzystywane na cele społeczne i edukacji niepublicznej. W dzielnicy Południe rezerwuje się w miejscowych planach zagospodarowania tereny na trzy gimnazja po 24 oddziały: w Zakoniczynie Łostowicach. gdzie ze względu na przyrost budownictwa mieszkaniowego rezerwuje się teren na usługi oświaty. wystąpią nadwyŜki w liczbie pomieszczeń do nauki. Pod względem planistycznym istnieje moŜliwość realizacji gimnazjum w Smęgorzynie.4.Równocześnie naleŜy podkreślić. dwa w Jasieniu Szadółkach i trzy w Maćkowych. Z pewnością naleŜy liczyć się ze zmianą funkcji części szkół. Nie przewiduje się rezerwacji terenów dla szkół ponadgimnazjalnych na obszarach rozwojowych Gdańska. tym szybciej będą 99 .

Ponadto w róŜnych rejonach miasta istnieją moŜliwości zlokalizowania przychodni POZ i klinik na terenach o przeznaczeniu usługowym. Buczka znaleziono lokalizację zastępczą dla przychodni przy ul. jako odpowiedzialne za organizację podstawowej opieki zdrowotnej. pediatry. Są to działania nieleŜące w gestii planowania przestrzennego. Ponadto w Gdańsku będą powstawały obiekty słuŜące terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. Jeden szpitalny oddział ratunkowy jest przewidziany na około 150 tys. − w dzielnicy Południe – na Chełmie przy ul. a w planach miejscowych ustala się szerokie spektrum dopuszczonych usług. Standardy opieki zdrowotnej Standardy obsługi w całym systemie słuŜby zdrowia powinny być niezaleŜne od formy własności i zasad organizacyjnych poszczególnych obiektów. to w planach zagospodarowania przestrzennego nie trzeba rezerwować terenów dla obiektów słuŜby zdrowia. przeprowadzając zmiany organizacyjne w celu osiągnięcia standardów zgodnych z przepisami. która obecnie mieści się w budynku niespełniającym wymogów technicznych. Miasto. a maksymalny czas przybycia zespołu ratunkowego powinien wynosić do 20 minut w aglomeracji miejskiej (zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym). W związku z dowolnym wyborem lekarza POZ jest to załoŜenie czysto teoretyczne. tak aby ich wykorzystanie było optymalne.0–2. Przedsiębiorcy działający w tej branŜy sami zadecydują o lokalizacji swoich inwestycji na terenach przeznaczonych w planach miejscowych na cele usługowe lub usługowo-mieszkaniowe. a nie miejsca zamieszkania. 12.5. Zgodnie z przyjętą polityką potrzeby te nie muszą się przekładać na przyszłe rezerwacje terenów w planach zagospodarowania przestrzennego. co złagodzi niŜ demograficzny w grupie wiekowej 16–19 lat. mieszkańców. Proponuje się przyjęcie dla Gdańska następujących załoŜeń dotyczących słuŜby zdrowia. będzie oddawać nieruchomości gruntowe niezabudowane w uŜytkowanie z przeznaczeniem na cele związane z ochroną zdrowia. których liczba jest wystarczająca dla Gdańska).5 ha moŜna zlokalizować czterooddziałowe przedszkole z dwoma oddziałami Ŝłobkowymi. System ratownictwa w dalszym ciągu będzie działał. Tylko w wyjątkowych wypadkach ustala się w planach miejscowych konkretne przeznaczenie terenu na obiekty opieki społecznej. liczebność oddziału 20 dzieci. które mogą być zaspokajane na terenach o przeznaczeniu usługowym i mieszkaniowym. i na systemie zespołów transportu chorych (karetki).4. ŁuŜyckiej. w ciągu 2. Rozmieszczenie karetek w mieście moŜna optymalizować. osób zamieszkujących w promieniu 3–5 km.5 roku powinna powstać nowa przychodnia. Ze względu na róŜnorodność i zmienność form działania w pomocy społecznej nie określa się standardów obsługi.5 tys. mieszkańców. szczególnie w Kokoszkach Mieszkaniowych (wg ustaleń planów miejscowych moŜliwa jest budowa przychodni w wielu lokalizacjach). PoŜądany model ratownictwa medycznego składa się z centrum powiadamiania ratunkowego. mieszkańców i koncentrację opieki podstawowej w przychodniach obsługujących 20 tys. Przyjmuje się. Zakłada się 7-procentowe uczestnictwo w Ŝłobkach dzieci w wieku 0–2 lat. Dopuszcza się moŜliwość powstawania nowych szpitali. a budynki i grunty przeznaczać na inne funkcje. W miarę potrzeby plany miejscowe będą wskazywać preferencje dla lokalizacji obiektów słuŜby zdrowia. W przyszłości niedobory wystąpią w części dzielnicy Zachód.4. co pozwoli – w zaleŜności od rozwoju sytuacji demograficznej. Świętokrzyskiej prywatny inwestor kupił grunt i zamierza wybudować przychodnię. MoŜliwe i korzystne jest łączenie Ŝłobka z przedszkolem. NaleŜy się jednak liczyć ze wzrostem potrzeb w zakresie opieki nad ludźmi starszymi. W szpitalach ogólnych zakłada się około 70 łóŜek na 10 tys. Częsta jest praktyka wyboru lekarza w pobliŜu miejsca pracy. Przy nadpodaŜy pomieszczeń do nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym nie rezerwuje się terenów pod nowe obiekty. ogólnego. Polanki w uŜytkowanie prywatnemu inwestorowi wyłonionemu w trakcie przetargu. 12. mają one tylko charakter informacyjny i promocyjny. zespołów ratownictwa i transportu chorych oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Podstawowa opieka zdrowotna (lecznictwo ambulatoryjne) rozumiana jest jako świadczenia lekarza rodzinnego. opierając się na istniejących szpitalach (szpitalne oddziały ratunkowe. edukacyjnej i przestrzennej – elastycznie likwidować wybrane szkoły. utrzymają się szkoły z poŜądaną przez rynek ofertą programową. Są juŜ zaawansowane następujące inwestycje w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego: − w Oliwie Górnej miasto oddało teren przy ul. a takŜe resocjalizacji.6. Na działce o powierzchni 0. 100 . a przede wszystkim obiektów opieki nad ludźmi starszymi. M. w rejonie ul. Zakłada się następujący standard: jeden lekarz ogólny na 2. Ŝe Gdańsk utrzyma rolę ośrodka edukacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym i będzie przyciągał do nauki młodzieŜ z regionu. Koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej Potrzeby w zakresie obiektów słuŜby zdrowia wyliczono na podstawie prognozy rozmieszczenia ludności na obszarze miasta. PoniewaŜ w Gdańsku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej działają wyłącznie podmioty prywatne. pielęgniarki i połoŜnej.powstawać miejsca pracy w tym sektorze i co za tym idzie. Zadowalający poziom obsługi moŜna uzyskać dzięki odpowiedniej do potrzeb organizacji struktury łóŜek. optymalna wielkość Ŝłobka – 2 oddziały. W planach miejscowych pojawią się jedynie zakazy lokalizacji tego typu obiektów na terenach o niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Matarnia. Zmiany w strukturze przestrzennej terenów zieleni spowodują przyrost powierzchni i w efekcie wzrost wskaźnika powierzchni ogólnodostępnych terenów zielonych na mieszkańca do około 45 m2. Po realizacji tego zamierzenia znacznie poprawi się dostępność do terenów rekreacyjnych w tym rejonie. Planuje się rozwijanie rekreacji wykorzystującej drogi wodne m. Nowe oddziały naleŜy zlokalizować w rejonie nowych osiedli w sposób najbardziej korzystny dla obsługi mieszkańców. co zwiększyłoby ofertę spędzania wolnego czasu w tej części miasta. jak i branŜowym. dlatego w studium oraz w planach miejscowych nie będzie się ustalać konkretnych lokalizacji tych usług. które ich nie mają. Kultura. w Oliwie Dolnej.Przewiduje się. Oprócz tego w mieście planuje się urządzanie placów zabaw dla dzieci. Nowe inwestycje w tym zakresie powinny stanowić uzupełnienie istniejącej oferty zarówno pod względem przestrzennym.3–12. Będą lokowane na terenach przeznaczonych na usługi. które miasto udostępniło prywatnemu klubowi na działalność usługową na rzecz mieszkańców dzielnicy. Będą one rozmieszczane w ramach terenów mieszkaniowo-usługowych. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej to usługi kultury.4. kluby czy świetlice będą się lokowały w rejonach niedoinwestowanych w ten rodzaj usług (przede wszystkim Jasień Szadółki. Jest to zgodne ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych do roku 201537 przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w 2004 r. W Kokoszkach Przemysłowych w budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej powstaje ośrodek sportu i boisko. 101 . Osowa. W zakresie obiektów sportowo-rekreacyjnych zakłada się rozbudowę i pełniejsze wykorzystanie obiektów szkolnych zgodnie z załoŜeniem o ich roli integrującej wszystkie lokalne grupy społeczne i wiekowe. W dzielnicy Południe jest potrzebne sztuczne lodowisko. a wyjątkowo w planie miejscowym będzie się ustalać przeznaczenie na obiekt kultu religijnego i ośrodek duszpasterski. Klukowo).6. Inwestycje tego typu poprawiają jakość zamieszkania. 37 Uchwała RMG nr XXVI/828/04 z 8 lipca 2004 r.in. sport i rekreacja Obiekty infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym mają istotny wpływ na jakość Ŝycia mieszkańców. a nie wymagają działań w zakresie planowania przestrzennego. Osowej. W związku z przewidywanym wzrostem potrzeb w zakresie opieki nad ludźmi starymi rezerwuje się tereny przeznaczone na funkcje opieki społecznej (np. Nowej i Starej Motławy. Kokoszki Mieszkaniowe. sportu i rekreacji. przede wszystkim w dzielnicach Południe i Zachód. co stworzy przestrzenie integracyjne dla wszystkich grup wiekowych. mieszkańców.4. Problematyka usług z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została omówiona w podrozdziałach 12. gdyŜ zabezpieczają ich potrzeby rangi podstawowej. 12. Przewiduje się powstawanie obiektów sakralnych w parafiach o wielkości do 10 tys. Niedobór miejsc w Ŝłobkach wyniesie docelowo 3 oddziały (pod warunkiem funkcjonowania wszystkich obecnie istniejących oddziałów). Ŝe w miarę postępu procesu prywatyzacji i powstawania nowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej usługi lecznictwa specjalistycznego będą dostępne we wszystkich dzielnicach.7. Kościoły parafialne powstaną na terenach rozwoju funkcji mieszkaniowej. w Kokoszkach Mieszkaniowych i w dzielnicy Południe). Ponadto będą powstawały sale gimnastyczne przy szkołach.4. Biblioteki i filie bibliotek. Opływu Motławy w dzielnicy Śródmieście oraz Wisłę Martwą i Śmiałą w dzielnicy Port. Ponad 80% projektowanej zieleni urządzonej powstanie w dzielnicy Południe. W starych dzielnicach planuje się rewaloryzacje wnętrz podwórkowych.

dla zachowania równowagi ekologicznej środowiska miejskiego i poprawy warunków Ŝycia mieszkańców całego miasta. kompleks leśny strefy krawędziowej. zieleń miejska o charakterze publicznym. Na system składają się teŜ ciągi łączące (przewaŜnie aleje lub szpalery drzew oraz inna zieleń. − podtrzymywać (w miarę moŜliwości) obecne uŜytkowanie terenów zgodne z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi. − o randze lokalnej – korytarz ekologiczny łączący Lasy Otomińskie z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. rekreacji z duŜą ilością zieleni. i obecnie przyjmuje się go z niezbędnymi korektami. gospodarczych i społecznych charakteryzującej zrównowaŜony rozwój miasta zasady zagospodarowania terenu w obrębie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie podporządkowano ekologicznym kryteriom ciągłości w czasie i przestrzeni oraz róŜnorodności biologicznej. − przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemu przede wszystkim na wyŜej wymienione funkcje (preferowana urządzona zieleń publiczna i tereny rekreacyjne).1. Motławy i Starej Raduni. Ŝarnowczyska itp. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) OSTAB jest systemem terenów zielonych i otwartych wynikającym z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowi rodzaj szkieletu będącego punktem wyjścia do kształtowania pozostałej przestrzeni miasta. jest zachowanie jego ciągłości przestrzennej. np. kultury. jak np. System OSTAB łączy w swojej strukturze wszystkie tereny cenne przyrodniczo występujące na terenie miasta w formie płatów strukturalnych oraz ciągów łączących.13. − przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych dąŜyć do powiększenia powierzchni biologicznie czynnych na terenach juŜ zainwestowanych. zadrzewienia. NajwaŜniejszą zasadą. Zaproponowano równieŜ tworzenie połączeń zastępczych w zamian za przerwane naturalne powiązania ekologiczne na terenach. − o randze regionalnej – kompleksy leśne na wydmach. 102 . Dlatego w obręb OSTAB włączono takŜe niektóre tereny przeznaczone na funkcje inne niŜ zieleń publiczna. Obszary te tworzą system korytarzy i układów powiązań ekologicznych o charakterze ciągłym przenikający obszar zurbanizowany. cieki i zbiorniki wodne wraz z bezpośrednim otoczeniem. Chodzi bowiem nie tylko o zachowanie struktur przyrodniczych w dotychczasowym stanie. zwłaszcza wysokiej (minimum 50% działki zajęte przez powierzchnie biologicznie czynne). W dąŜeniu do harmonii wymagań środowiskowych. poniewaŜ oznacza to przerwanie systemu. Lasy Otomińskie. ochrona przyrody 13. wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych) o mniejszym znaczeniu ekologicznym. wybrane tereny mieszkaniowe i usługowe oraz wybrane tereny jeszcze niezagospodarowane. elementy tej struktury nie mogą być likwidowane ani dowolnie przekształcane. na których obecne uŜytkowanie stwarza moŜliwość odpowiedniego ich przekształcenia lub urządzenia. torfowiska. Przestrzenne powiązania terenów o zróŜnicowanej aktywności biologicznej (takŜe sztucznie wprowadzane i kształtowane) zapewnią im ponadto trwałość i odnawialność oraz zachowanie walorów estetycznych i uŜytkowych. tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (powierzchnie biologicznie czynne na co najmniej 70% działki). ale takŜe o moŜliwość przekształcania wskazanych terenów zgodnie z przesłankami zrównowaŜonego rozwoju oraz o prawidłowe kreowanie nowych przestrzeni w rejonach jeszcze niezagospodarowanych. Struktura OSTAB ma charakter ogólnomiejski. Zgodnie z tą zasadą naleŜy: − wykluczyć moŜliwość lokalizowania w obrębie systemu źródeł silnego oddziaływania na środowisko (przemysł. oświaty. Podstawowymi elementami systemu są struktury przyrodnicze: − o randze krajowej − korytarz ekologiczny Wisły. korytarze ekologiczne Martwej i Śmiałej Wisły. zdrowia. lasy. Połączenie tego systemu z biologicznie aktywnymi terenami pozamiejskimi umoŜliwia przepływ wody i migrację organizmów Ŝywych oraz ułatwia cyrkulację atmosferyczną i sukcesję gatunków. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów. drobne kompleksy zieleni semileśnej. wybrane fragmenty ogrodów działkowych. niezbędną dla funkcjonowania OSTAB. wody otwarte. Takie powiązania bardzo dobrze zachowują doliny potoków utrzymane w stanie bliskim naturalnemu. tereny usług. strefa brzegowa morza. intensywna zabudowa mieszkaniowa. co znaczy. murawy stokowe. tereny zieleni miejskiej. Odpowiednie kształtowanie systemu przez zapisy w ustaleniach planów miejscowych jest całkowicie zgodne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju przestrzeni miasta. System ten został ustalony w studium z 2001 r. a włączone do OSTAB tereny ogrodów działkowych po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta głównie na powiększenie terenów zieleni publicznej lub renaturyzację w kierunku zieleni ekologiczno-krajobrazowej. Ŝe sposób zagospodarowania zgodny z niŜej wskazanymi zasadami w kaŜdym jej fragmencie ma istotne znaczenie dla lepszej gospodarki zasobami przyrody. ale silnym oddziaływaniu estetycznym i psychologicznym na mieszkańców miasta. z istniejącymi duŜymi powierzchniami zieleni towarzyszącej (zwłaszcza zadrzewień). wysoko wydajne rolnictwo). nauki.

). ale wdroŜenie ww. w tym sztucznie kształtowanych struktur zieleni terenów zainwestowanych. jednak zewidencjonowanie i wskazanie tych terenów (aneks nr 4) poleca ich ochronę przynajmniej przez odpowiednie zapisy w planach miejscowych. a jedynie Ŝe moŜna je kształtować duŜo swobodniej.3. Tereny zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo Wyznaczenie terenów OSTAB nie oznacza. zasad zagospodarowania przestrzennego na obszarze OSTAB oznacza realizację lokalnie ustalonej polityki ochronnej. szczególnie pasy wzdłuŜ cieków. nie są istotnym elementem przyrodniczym. Zasada róŜnorodności biologicznej zachowana jest przez włączenie do OSTAB terenów o róŜnych typach aktywności biologicznej. 103 . parking dla samochodów z ładunkami niebezpiecznymi. Część śuław Gdańskich znajdująca się w granicach miasta nie została włączona do systemu OSTAB (poza korytami rzek przez nie przepływającymi). Ŝe poza jego obrębem moŜna zrezygnować z terenów zieleni (zwłaszcza publicznej). utrzymuje się minimalną szerokość 150 m co najmniej jednego ciągu OSTAB oraz rezerwuje się tereny wokół jeziora Jasień i w rejonie Stawu Wróbla wraz z potokami Siedlickim i Jasień dla celów rekreacyjnych. które na terenie miasta stanowią istotny dodatkowy i wartościowy element systemu. które jako tereny niezabudowane są istotnym elementem krajowej sieci ekologicznej (Korytarz Ekologiczny Dolnej Wisły). Przewiduje się trudności w dotrzymaniu ww. ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej oraz minimalizować nieuchronne kolizje (np. Preferuje się niewielkie parki (2−5 ha) połoŜone w obrębie OSTAB lub z nim połączone oraz inne tereny zieleni publicznej urządzonej. przez prowadzenie dróg estakadami. Zasada utrzymania ciągłości systemu w czasie polega na zachowaniu jak największej części ekosystemów naturalnych istniejących na terenach przekształcanych lub nowo zagospodarowywanych ze względu na fakt bardzo długiego czasu potrzebnego do odtworzenia ekosystemów zniszczonych i osiągnięcia przez nie zdolności do właściwego pełnienia funkcji ekologicznych.2. preferuje się zabudowę o ograniczonej intensywności z duŜym udziałem powierzchni biologicznie czynnej (od minimum 50 do 70% w obszarach OSTAB). kontynuacja rekultywacji składowiska w Przegalinie. 13. w gminnym planie ochrony środowiska38 (nowy cmentarz komunalny. Na terenach mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego naleŜy utrzymywać minimalny wskaźnik 8 m2 terenów zieleni wypoczynkowej (towarzyszącej) na jednego mieszkańca. Dodatkowo na poziomie dzielnicy na jednego mieszkańca powinno przypadać 3. a ich ciągłość w przestrzeni. stosowanie odpowiednio duŜych przepustów itp. Na terenie Gdańska istnieje jeszcze duŜo niewielkich obszarów zawierających płaty rzadkich lub zagroŜonych siedlisk przyrodniczych. wód i gleb studium ustala tereny pod niezbędne urządzenia ochronne i obiekty źródłowe systemów inŜynierii komunalnej wskazanych m. Tereny te będą projektowane przede wszystkim na gruntach będących własnością miasta. 38 Uchwała nr XLVII/1415/2002 Rady Miasta Gdańska z 26 marca 2002 r. w sprawie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2002–2010. Innym przypadkiem jest fragment obszaru śuław Gdańskich. Na poziomie jednostki urbanistycznej na jednego mieszkańca powinno przypadać ponadto co najmniej 4 m2 urządzonej zieleni publicznej (wliczając pasmo penetracji lasów) w odległości nie większej niŜ 750 m od miejsca zamieszkania. Błonia Płonia. jednak w skali systemu przyrodniczego miasta. a szczególnie w czasie jest niekonieczna. stanowiących ostoje bioróŜnorodności bądź mających szczególnie cenne walory flory czy fauny.in. unowocześnienie składowiska w Szadółkach). Ze względu na przewaŜający udział gruntów prywatnych w dzielnicach Południe i Zachód poleca się wprowadzenie znacznych udziałów powierzchni biologicznie czynnych na terenach mieszkaniowych. choć bardzo poŜądana. W obecnym stanie prawnym nie zawsze jest moŜliwe ustanowienie proponowanych dla nich róŜnych form ochrony prawnej. Uzyskanie załoŜonej w OSTAB ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczych okazało się niemoŜliwe w niektórych częściach miasta ze względu na aktualny stan zainwestowania. jezioro Jasień i osiedle Kiełpinek. standardu terenów zieleni urządzonej na mieszkańca w jednostkach urbanistycznych Orunia Olszynka. Ograniczanie zanieczyszczeń środowiska W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczaniem powietrza. 13. Szczególnym przypadkiem takiej polityki jest teŜ sposób zagospodarowania najwaŜniejszego lokalnego korytarza ekologicznego łączącego Lasy Otomińskie z lasami TPK przez ciąg terenów w osiedlu Kiełpino Górne. kształtować odpowiednio układy zabudowy na terenach zainwestowanych (usługi. W obrębie tego korytarza zachowuje się istniejące lasy i obszary zadrzewień oraz naturalne cieki i zbiorniki wodne. lasów i duŜych parków. Istotnym przedsięwzięciem będzie likwidacja oczyszczalni ścieków „Zaspa” oraz rekultywacja zinwentaryzowanych na terenie miasta terenów zdegradowanych wymienionych w aneksie nr 18. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie nie jest obszarem chronionym w rozumieniu ustaw. Klukowo Rębiechowo. jako tereny intensywnego. mieszkalnictwo).− − − przywracać naturalny stan istniejącym strukturom przyrodniczym i eliminować bariery antropogeniczne.8 m2 terenów otwartych. wysokoprodukcyjnego rolnictwa.

Są to rejony o skomplikowanych warunkach gruntowych. Lamberga. dzięki przejęciu części ruchu z dotychczas przeciąŜonych ulic przebiegających przez gęsto zaludnione części miasta. które powinien zawierać rejestr terenów zagroŜonych tymi procesami. Przeciwdziałanie osuwaniu się mas ziemnych Wśród osuwisk zinwentaryzowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska39 na terenie całego kraju w granicach Gdańska stwierdzono występowanie 13 takich miejsc. Konieczność przeprowadzenia przed podjęciem inwestycji odpowiednich badań wynika z przepisów budowlanych. rejestru uwzględnienie problematyki osuwania się mas ziemnych w planach miejscowych będzie polegało na zamieszczaniu informacji o moŜliwości wystąpienia tych ruchów. a więc na etapie późniejszym niŜ opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny potencjalnych zagroŜeń osuwania się mas ziemnych wykazane w studium określają zgodnie ze skalą opracowania obszary. na których na podstawie przesłanek geologicznych moŜna się spodziewać występowania lub uruchomienia procesów osuwiskowych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska minister środowiska wydał rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi40. a w konsekwencji wymagać zbadania podłoŜa gruntowego w formie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i sposobu ich zabezpieczenia. stanowiących ekran dla hałasu emitowanego przez pojazdy. praca zespołowa pod kier. Kraków 2005. poz. 840). które mogą być zaliczone do III kategorii geotechnicznej. dlatego wyniki badań dołącza się do projektu budowlanego. 104 . M. W związku z powyŜszym do czasu utworzenia ww. staną się czynnikiem zmniejszającym panujący tam hałas i ograniczającym jego skutki.WzdłuŜ niezbędnych nowych przebiegów dróg układu podstawowego w miarę potrzeby zostaną zastosowane techniczne środki ograniczenia ich uciąŜliwości. Akademia Górniczo-Hutnicza.4. 40 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. 39 Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagroŜeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju. W rozporządzeniu tym określono między innymi sposób ustalenia terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi. Nr 121. 13. częstość prowadzenia obserwacji oraz informacje. Ograniczenie oddziaływania hałasu z dotychczasowych i przyszłych terenów komunikacyjnych nastąpi takŜe dzięki lokalizacji w pasach do nich przyległych obiektów niechronionych przed hałasem. Nowe trasy drogowe.U. Warunki te naleŜy dobrać odpowiednio do przyczyn powstawania osuwiska oraz rodzaju projektowanych budowli.

o wyjątkowym charakterze i znaczeniu kulturowym. uczytelnienie lub ekspozycję zabytków stosownie do ich znaczenia w krajobrazie kulturowym Gdańska: − obszary i obiekty o znaczeniu międzynarodowym tworzące toŜsamość miasta i jego wizerunek w skali światowej i europejskiej. artystycznym i historycznym. Pozwalają określać toŜsamość miejsca. Do tego obszaru zaliczono takŜe tereny wynikające z wniosku o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO jako strefy ochrony konserwatorskiej i widokowej. − zachowanie historycznych układów fortyfikacyjnych. 3) ochrona obiektów zabytkowych polegająca na: − restauracji i modernizacji technicznej obiektów zabytkowych i mających wartość kulturową. usunięcie elementów zniekształcających. 4) ochrona zachowanych obiektów małej architektury i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni historycznych. 5) dostosowanie funkcji do wartości zabytkowych zespołu. − zachowanie osi widokowych. 2) ochrona krajobrazu historycznego przez: − usunięcie elementów dysharmonizujących. jej szybkie zmiany (szczególnie w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat) i stan zachowania stwarzają konieczność zróŜnicowanego podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego. − rekonstrukcję historycznych załoŜeń urbanistycznych i zielonych. Zasady obowiązujące w wypadku poszczególnych działań polityki ochronnej muszą być szczegółowo weryfikowane i konkretyzowane przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w zaleŜności od lokalnych potrzeb i moŜliwości). krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej ZłoŜoność i atrakcyjność przestrzeni miejskiej.1. na których dominują zachowane w wysokim stopniu elementy historycznego układu przestrzennego. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu krajowym i regionalnym Obszary i obiekty zabytkowe mają duŜe znaczenie dla kształtowania fizjonomii miasta i identyfikacji mieszkańców z miastem (aneks nr 19). ich szerokości i linii zabudowy. 14. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 14.2. W związku z tym w studium ustala się zróŜnicowaną politykę ochronną mającą na celu zachowanie. usunięcie elementów je zniekształcających. Najcenniejsze są obszary. a zniekształcenia kompozycji przestrzennej są niewielkie i moŜliwe do pozytywnego przekształcenia. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym obejmują najistotniejsze z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego rejony Gdańska (aneks nr 19). placów itp. zachowanie przekroju ulic. w których najlepiej zachował się historyczny układ przestrzenny.14. Na tych obszarach przyjmuje się jako ramowe następujące zasady ochrony i kształtowania przestrzeni: 1) ochrona historycznego układu przestrzennego przez: − zachowanie historycznego przebiegu oraz rozplanowania ulic i placów.). − obszary i obiekty o znaczeniu krajowym i regionalnym. − rekonstrukcji szczególnie waŜnych fragmentów historycznej architektury. zachowana zabudowa zaś wyróŜnia się swoimi cechami urbanistycznymi i architektonicznymi. Dla obszarów i obiektów o znaczeniu krajowym przyjęto w studium następujące ramowe ustalenia: 105 . stanowiących istotne uzupełnienie zachowanych struktur. a takŜe chronić niematerialne elementy środowiska kulturowego. − zachowanie historycznej parcelacji (bez moŜliwości podziałów wtórnych). Zespoły i obiekty o znaczeniu dla kultury oraz historii świata i Europy zostały ujęte we wniosku o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO wraz z wyznaczoną strefą buforową. − zachowanie dominant przestrzennych. − zachowanie proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu oraz jego poszczególnych wnętrz (ulic. − zachowanie historycznych panoram i ich przedpól. 7) ochrona niematerialnych wartości kulturowych przez zachowanie i przywracanie nazewnictwa historycznego. 6) dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej i urbanistycznej przez utrzymanie lub uczytelnienie historycznych podziałów parcelacyjnych.

zachowanie historycznych układów fortyfikacyjnych. restauracja i modernizacja techniczna obiektów zabytkowych i mających wartości kulturowe. Wyeksponowanie unikatowej struktury krajobrazu kulturowego oraz obiektów kultury materialnej będzie polegać m.4. na: − ochronie specyficznych i unikatowych wartości kompozycyjnych załoŜeń urbanistycznych. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego Identyfikacja wymienionych wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego zawartych w podrozdziale 4. 14. ochrona krajobrazu historycznego: zachowanie historycznych panoram i ich przedpola. ochrona niematerialnych wartości kulturowych przez zachowanie nazewnictwa historycznego. − porządkowaniu zdegradowanych krajobrazowo form zagospodarowania w kierunku ich estetyzacji. − przywracaniu dominacji zieleni w wybranych fragmentach miasta. ochrona zachowanych obiektów małej architektury i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni historycznych. Szczegółowe zasady polityki ochrony będą weryfikowane i konkretyzowane przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. ochrona obiektów zabytkowych. dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej i urbanistycznej w zakresie typu zabudowy. Ochrona stanowisk archeologicznych Dla ochrony znalezisk archeologicznych wyznaczono strefy ochrony archeologicznej. uczytelnienia i podkreślenia ich rangi w przestrzeni miasta. − wprowadzaniu ograniczeń gabarytów budynków i budowli.1) − − − 2) − − − 3) 4) 5) 6) ochrona historycznego układu przestrzennego: zachowanie historycznego rozplanowania ulic i placów oraz utrzymanie przekroju ulic z zachowaniem ich szerokości i linii zabudowy. a takŜe naturalnych składników krajobrazu i wyznaczaniu zasięgów obowiązywania tych ograniczeń (dla zachowania efektu widokowego). 106 . − zachowaniu i ochronie najbardziej wartościowych nieprzekształconych zespołów i fragmentów krajobrazu otwartego. zachowanie osi widokowych.3. 14. Obejmują one zarówno tereny o rozpoznanej zawartości reliktów archeologicznych.in.). − przywracaniu i poprawie moŜliwości korzystania z wartości wizualnych punktów widokowych. − stosowaniu przesłon zielonych lub innych elementów maskujących. Obowiązuje na nich przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych lub objęcie prac ziemnych nadzorem archeologicznym. Będą współdziałały z zasadami polityki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Celem przeciwdziałania degradacji obszarów miejskich jest przekształcenie ich w bezpieczne i atrakcyjne inwestycyjnie tereny miejskie. Cel ten moŜna osiągnąć dzięki działaniom wymienionym w tabeli nr 1 (w kolumnie 2 podano obszary zdegradowane krajobrazowo oraz typy funkcjonalne przyczyniające się do degradacji krajobrazu wskazane w podrozdziale 4. − propagowaniu i kontynuacji wzorców architektury i zagospodarowania charakterystycznych dla danych fragmentów miasta z jednoczesnym wprowadzaniem elementów nowoczesnych. harmonijnych z historycznymi. zachowanie dominant historycznych. jak i potencjalnego ich występowania stwierdzonego na podstawie badań Archeologicznego Zdjęcia Polski lub innych materiałów badawczych.6 powinna stanowić materiał bazowy dla projektantów (w pierwszej kolejności planów miejscowych) do wskazania sposobów ochrony tych miejsc oraz prowadzenia szczególnej polityki zmierzającej do zachowania. zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu oraz jego poszczególnych wnętrz (ulic. placów itp.7).

− zakaz lokalizacji niektórych form i typów zabudowy. Są one połoŜone poza wyznaczonymi wcześniej obszarami chronionymi. Ochrona dóbr kultury współczesnej Dla obszarów i obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej przyjęto w studium następujące ramowe ustalenia: Ochrona obszarów dóbr kultury współczesnej: 1. − wyburzenie niektórych obiektów. których realizacja zmieni obecną sytuację. 107 . 14. adekwatnym do rangi miejsca − − − − − − − − − Tereny zdegradowane Typy funkcjonalne północny cypel Wyspy Spichrzów tereny dawnych dworów przy ul. 14. Polanki osada rybacka w Jelitkowie ogrody działkowe w Dolinie Radości teren stadionu Lechia i jego otoczenie tereny przemysłowo-składowe obszar byłego dworca kolejowego Kłodno tereny postoczniowe i poprzemysłowe tereny po byłych zakładach mięsnych teren po byłym ośrodku MON w pasie nadmorskim teren na zapleczu parku Oliwskiego otoczenie dworca kolejowego w Gdańsku Wrzeszczu i rejon ulic Dmowskiego i Kościuszki teren pasa startowego byłego lotniska Zaspa składowisko złomu przy ul. Ochrona ekspozycji jest ściśle związana z ochroną i kształtowanie krajobrazu kulturowego. Szczegółowe zasady i cechy zakazanych form zabudowy będą określone w planach zagospodarowania przestrzennego. Litewskiej bezpośrednie sąsiedztwo twierdzy Wisłoujście tereny kolonii mieszkaniowych tereny ogródków działkowych tereny kolejowe i przykolejowe tereny z istniejącą napowietrzną siecią cieplną 5) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej Wiele ze wskazanych obszarów zdegradowanych ma zatwierdzone plany miejscowe.6. które faktycznie nie są przez kolej uŜytkowane. − odpowiednią pielęgnację zieleni (w tym przycinanie drzew). − zakaz zabudowy. Ochrona ekspozycji Dla ochrony historycznych sylwet i panoram wyznaczono strefy ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych. co w wielu przypadkach moŜe zapoczątkować i przyspieszyć trwałe. Pozbawienie terenów kolejowych i przykolejowych statusu terenów zamkniętych mogłoby ułatwić przekształcenia tych części.5. Lista typów funkcjonalnych i terenów zdegradowanych Działanie 1) rewaloryzacja budynków o wartościach kulturowych − lub wpisanych do rejestru zabytków. Stopniowe przenoszenie zaniedbanych bądź opuszczonych ogrodów działkowych z obecnych lokalizacji i zastępowanie ich nowymi funkcjami takŜe przyczyni się do poprawy jakości krajobrazu na ich obszarze. Obowiązujący plan otwiera moŜliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.1. odwrócenia czy zatrzymania procesu degradacji naleŜy dąŜyć do pełnego pokrycia obszarów zdegradowanych planami zagospodarowania przestrzennego. Cel ten osiągnie się przez: − ograniczenia gabarytowe nowych obiektów. W celu poprawy. MoŜe to być proces wieloletni. gdyŜ grunty czy obiekty przeznaczone do przekształceń mogą być uŜytkowane i wykorzystywane w dotychczasowy sposób. a w miarę potrzeby podjąć zmiany planów uwzględniające proces rewitalizacji. Celem ochrony jest zachowanie widoków na zespół czy teŜ obiekt zabytkowy lub takie przekształcenie obszaru. − rozplanowanie nowej zabudowy powinno nawiązywać do istniejących wartościowych układów urbanistycznych (kompozycyjnych).Tab. aby nie zakłócać ekspozycji terenów i obiektów będących podstawą wyznaczenia strefy. pozytywne przekształcenia. w tym wynikającymi z wpisu do rejestru zabytków. − stosowanie przesłon zielonych lub innych elementów maskujących. w tym − adaptacje budynków − − 2) zagospodarowanie przestrzeni publicznych − 3) uporządkowanie terenu − − − − − 4) zastąpienie istniejącego zainwestowania substandardowego nowym zainwestowaniem miejskim.

− zasady i standardy kształtowania zabudowy muszą uwzględniać typ zabudowy sąsiadującej obiektów uznanych za wartościowe z punktu widzenia ochrony dóbr kultury współczesnej. − − 3. 108 . Ochrona pomników i miejsc waŜnych wydarzeń: zachowanie otoczenia obiektu i poszanowanie widoku na niego (w tym ograniczenie stosowania nośników reklamowych). Ochrona obiektów dóbr kultury współczesnej: zachowanie funkcji obiektu lub takie jego przekształcenia.− 2. które nie będą skutkowały zasadniczymi zmianami architektury obiektu (wnętrz i elewacji). kształtowanie zabudowy sąsiedniej z poszanowaniem widoku na obiekt stanowiący dobro architektury współczesnej (w tym ograniczenie stosowania wielkogabarytowych nośników reklamowych).

1. Zapewnienie wysokiego standardu transportu zwiększenia udziału kolei w obsłudze transportowej portu przez modernizację infrastruktury kolejowej. lotnisko) rozbudowa miejskiego układu ulicznego c) d) wspieranie działań zmierzających do 3. w tym węzła Szadółki b) budowa i modernizacja ulic na przedłuŜeniu 2. wojewódzkich i powiatowych oraz miasta. koordynację potoku kołowego bez spadku przepustowości g) preferowanie miejskich prędkości ruchu (ok. zbiorowego. docelowej rozbudowy węzłów Obwodnicy Trójmiejskiej. 50 km/h) na ulicach zbiorczych i głównych h) racjonalizacja rezerw terenowych pod rozwiązania transportowe w planach miejscowych i) stosowanie w transporcie zbiorowym priorytetu dla środków transportu szynowego jako podstawowego środka transportu oraz transportu autobusowego jako wspomagającego j) rozbudowa układu szynowego (SKM do węzła Czerwony Most. Obwodnicy Południowej (droga S7). Poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu. Kierunki rozwoju systemów transportowych 15. który zagwarantuje utrzymanie udziału budowę centrum logistycznego w porcie transportu zbiorowego w podziale pracy przewozowej przynajmniej na dzisiejszym poziomie. rozbudowa sieci tramwajowej) k) ograniczenie dublowania podsystemów transportu zbiorowego na tych samych trasach organizacja nowoczesnych węzłów l) integracyjnych i przesiadkowych podsystemów transportu zbiorowego i indywidualnego z uwzględnieniem P + R. Zapewnienie zrównowaŜonej obsługi transportowej dróg krajowych. autostrady A1. B + R m) niezwiększanie w stosunku do stanu istniejącego wskaźnika przesiadkowości liczonego dla transportu zbiorowego przy zachowaniu preferencji wzrostu przesiadek w systemie P + R n) racjonalizacja systemu obsługi Śródmieścia i wybranych rejonów CPU przez ograniczenie transportu indywidualnego. prowadzących do ponadlokalnych węzłów transportowych (port. budowa parkingów strategicznych w powiązaniu z transportem zbiorowym oraz odpowiednimi regulacjami ekonomicznymi o) budowa odpowiedniej wielkości parkingów towarzyszących obiektom usługowym poza Śródmieściem i wybranymi rejonami CPU p) budowa podsystemu rowerowego jako elementu systemu transportu miejskiego rozszerzanie stref ruchu pieszego w Śródmieściu q) i CPU 109 . Poprawa dostępności transportowej miasta w skali a) wspieranie działań zmierzających do budowy kraju i regionu.15. K + R. Cele systemu transportowego Cel nadrzędny: zapewnienie obsługi komunikacyjnej wpisanej w zrównowaŜony rozwój miasta cele środki osiągania celów 1. e) zwiększenie akcesji do układu podstawowego przy zachowaniu jego przepustowości dostosowanej do prognozowanych potrzeb ruchu kołowego f) stosowanie modularnego odstępu między kolejnymi skrzyŜowaniami umoŜliwiającego 4.

który wykorzysta istniejące rezerwy terenowe projektowanej Drogi Czerwonej. Jana z Kolna. Świętokrzyska – Małomiejska. ciągu Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie (Trasa W-Z). a stanowiącego etap w realizacji Drogi Zielonej. Kolejnym elementem ramy będzie przeprawa przez Martwą Wisłę wraz z połączeniami do ulic Sucharskiego (od strony północnej) i Marynarki Polskiej. Trasa ta pełni funkcję ulicy głównej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu w kaŜdym kierunku). nowa Politechniczna – nowa Myśliwska. 15. tj. Trasy Sucharskiego i Obwodnicy Południowej Gdańska. w tym do Portu Północnego. Małomiejska oraz nowa Abrahama. jeśli utrzymają się tendencje intensyfikacji obsługiwanej przez nią zabudowy. nowa Politechniczna. Sucharskiego. budowa tzw. Elbląską z południowym końcem ul. dla których określono rozmieszczenie miejsc zamieszkania. nowa Wałowa. określanego mianem Drogi Seledynowej (z wykorzystaniem istniejących ulic jednojezdniowych). Zbudowany pod koniec lat 90. transportem zbiorowym lub pieszo: 38% : 41% : 21% (jak w stanie istniejącym) i 60% : 19% : 21% (wariant skrajnie motoryzacyjny – jak w miastach zachodnioeuropejskich). Stworzą go następujące ciągi uliczne: modernizowany obecnie ciąg Słowackiego − nowa Kościuszki (do Rzeczypospolitej).r) eliminacja uciąŜliwego ruchu cięŜarowego. w tym transportu materiałów niebezpiecznych przez tereny intensywnie zagospodarowane. Świętokrzyska. nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem. jednakŜe na niektórych odcinkach ma parametry funkcjonalno-techniczne ulicy zbiorczej. Wśród wymienionych ulic głównymi ulicami są: ciąg Słowackiego – nowa Kościuszki. Marynarki Polskiej. 15.2. Dalszymi etapami rozbudowy układu powiązań poprzecznych będą planowane ciągi uliczne: nowa Kościuszki – nowa Gdańska (od Rzeczpospolitej do Krasickiego). oraz pomiary przekrojowe z 2004 r. Sucharskiego i otwiera nowy wjazd na wyspę Stogi. Podstawą prognozy były kompleksowe pomiary ruchu przeprowadzone w 1998 r. a tym samym uzasadnią to prognozowane potoki. most nad Martwą Wisłą łączy ul. Dotyczy to w szczególności: trasy średnicowej. drugi etap Drogi Zielonej (przekrój dwujezdniowy w parametrach ulicy głównej G lub GP). Armii Krajowej. − dla 7 motywacji podróŜy samochodem indywidualnym i transportem zbiorowym oraz 3 motywacji podróŜy transportem towarowym. Podsystem drogowo-uliczny Projektowany układ głównych powiązań wewnętrznych Gdańska ma kształt prostokątnej ramy składającej się z zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Główną funkcją tych ulic stanie się zapewnienie powiązań międzydzielnicowych. Uzupełnieniem ramy komunikacyjnej jest istniejąca trasa średnicowa aglomeracji gdańskiej usytuowana wzdłuŜ Centralnego Pasma Usługowego. której klasę przyjmuje się jako lokalną z dopuszczeniem funkcji ulicy zbiorczej. pracy i nauki w 161 rejonach komunikacyjnych (dział VI) i którym przypisano odpowiednie sieci uliczno-drogowe oraz linie transportu zbiorowego. nowa Abrahama – Bulońska – nowa Bulońska – nowa Jabłoniowa. dzięki budowie na obrzeŜach miasta parkingów dla samochodów przewoŜących materiały niebezpieczne Rozwiązania planowane w systemie transportowym Gdańska znalazły potwierdzenie w prognozie ruchu przeprowadzonej w ramach studium przy uŜyciu programu EMME/2 (dział VI). − w trzech wyróŜnionych stanach rozwoju miasta: zdeterminowanym. Pozostałe wymienione ulice są w klasie ulic zbiorczych z wyłączeniem nowej Myśliwskiej. W następnej kolejności będą realizowane brakujące elementy ramy zapewniające jej wysokie parametry techniczne. Przewidywane w analizowanych stanach rozwoju potoki ruchu samochodowego wzdłuŜ CPU uzasadniają uzupełnienie istniejącej trasy średnicowej dodatkowym ciągiem ulicznym. ciągu nowej Spacerowej. rozbudowa istniejącego odcinka ul. Obsługa transportowa Śródmieścia Historycznego Głównymi celami przebudowy systemu transportowego w centrum Gdańska są: 110 . sporządzone dla kaŜdego stanu w wariancie pełnym i ubogim. Obwodnicy Południowej i prowizorycznego zamknięcia ramy od strony północnej. − dla dwóch załoŜonych proporcji liczby podróŜy (podziału zadań przewozowych) odbywanych indywidualnym samochodem. i skalibrowany model systemu transportowego dla stanu istniejącego. Armii Krajowej (wraz z realizowanym odcinkiem do Obwodnicy Trójmiasta) – Podwale Przedmiejskie – Elbląska. Wewnątrz ramy drogowo-ulicznej zostanie wykształcony system powiązań umoŜliwiających dogodny dojazd z poszczególnych dzielnic do układu zewnętrznego i połączenia międzydzielnicowe. Drogi Zielonej. ulic Elbląskiej. perspektywicznym i wypełnienia struktur.3. Ograniczenie ruchu tranzytowego na dotychczasowych głównych ciągach ulicznych Gdańska pozwoli przypisać im nowe funkcje w układzie ulicznym miasta. Prognozę sporządzono: − dla szczytu popołudniowego.

Podsystemy transportu zbiorowego Ustala się priorytet transportu zbiorowego przed indywidualną komunikacją samochodową. Główną rolą nowej Wałowej połączonej ze skrzyŜowaniem Brama Oliwska i ul. − lotnicze.4. 3) powiązania aglomeracyjne SKM (średnia odległość międzyprzystankowa 1. − ograniczenie liczby autobusów obciąŜających główny układ uliczny. Aby poprawić obsługę Śródmieścia. − autobusowe.5 km). Abrahama z tramwajem powinna skutkować budową nowego węzła przesiadkowego SKM między obecnymi przystankami Zaspa i Przymorze Uniwersytet. Rakoczego. a później aŜ do pętli Abrahama we Wrzeszczu i pętli Zaspa po trasie nowej Abrahama. W modelowym rozwiązaniu systemu transportowego na terenie Gdańska załoŜono wprowadzenie integracji funkcjonalnej i przestrzennej podsystemów w skali miasta i metropolii.0 km). nowej Sandomierskiej. wprowadzenie opłat za wjazd. ulicami Chmielną i nowa Chmielną. − linie autobusowe łączące odległe dzielnice przez węzły integracyjne i przesiadkowe – typ III (bezpośredni). Dopuszcza się takŜe 111 . Ŝe układ uliczny Śródmieścia Historycznego stanie się elementem integrującym poszczególne jego struktury historyczne. Zakłada się. W ramach integracji funkcjonalnej załoŜono klasyfikację podsystemów transportu zbiorowego dostosowaną do rodzajów poszczególnych powiązań: 1) powiązania krajowe i międzynarodowe: − kolejowe.0 km). Układ będzie bardziej kameralny. a później wydłuŜenie trasy od przystanku Gdańsk Śródmieście do projektowanego metropolitalnego węzła integracyjnego Gdańsk Czerwony Most zlokalizowanego na terenie wyłączonej juŜ z eksploatacji pomocniczej stacji rozrządowej Gdańsk Południe.5 km).0–5. kontrolę liczby samochodów wjeŜdŜających. Typy linii autobusowych: − linie autobusowe do węzłów integracyjnych i przesiadkowych SKM – typ I (dowozowy). − minibusy o napędzie elektrycznym lub hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi Śródmieścia Historycznego i Akademii Medycznej. Realizacja nowej ul. Integracja funkcjonalna to wybór podsytemów transportowych odpowiednich do prognozowanych potoków i odległości podróŜy w celu minimalizacji czasu podróŜy oraz racjonalnego wykorzystania ich przepustowości. − tramwaj konwencjonalny (średnia odległość międzyprzystankowa 0. 4) powiązania wewnątrzmiejskie: − szybki tramwaj (średnia odległość międzyprzystankowa 1. a I etap jej realizacji warunkuje rozpoczęcie procesu przekształceń. południowego i północnego przez wykorzystanie ulic nowej Wałowej i 3 Maja. przewiduje się budowę trasy tramwajowej w ciągu ul. W podsystemie tramwajowym będzie sukcesywnie rozwijany układ w dzielnicy Południe: po trasie ul. Bulońska. który musi zapewniać sprawność jego funkcjonowania w sposób ciągły. Integracja przestrzenna zakłada zaś maksymalne zbliŜenie poszczególnych podsystemów transportowych w węzłach integracyjnych w celu minimalizacji czasu przesiadki. − linie autobusowe do pętli i przystanków przesiadkowych tramwajowych – typ II (dowozowy). − autobus miejski jako wspomagający miejski środek transportu zbiorowego (średnia odległość międzyprzystankowa 0. W podsystemie SKM nastąpi przedłuŜenie trasy i stworzenie przystanku Śródmieście. Przekształcenia systemu transportowego to proces długofalowy. Podwale Przedmiejskie. − promowe.równomierna obsługa obszaru przede wszystkim z kierunków wschodniego. nowa Łódzka – Świętokrzyska – nowa Podmiejska do węzła integracyjnego Czerwony Most. Elbląską będzie obsługa restrukturyzowanych terenów postoczniowych w północnej części Śródmieścia. które utworzą obwiednię śródmiejską w klasie ulicy zbiorczej.0 km).5 km). 2) powiązania regionalne: − kolej podmiejska (średnia odległość międzyprzystankowa 3. − ograniczenie liczby samochodów osobowych wjeŜdŜających w związku z wykonywaną pracą i usługami przez wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych ogólnodostępnych. a w dalszym etapie w kierunku kolejnych osiedli Witosa – nowa Warszawska do pętli Jabłoniowa. nowej Wałowej wraz z lokalizacją węzła przesiadkowego ulicznego na Polskim Haku. W miarę moŜliwości przystanki SKM będą wyposaŜone w parkingi strategiczne i kształtowane jako elementy węzłów integracyjnych. nowej 3 Maja. − 15. Trzecim kierunkiem rozbudowy układu tramwajowego jest wydłuŜenie tramwaju na Morenę po trasie ulic: Nowolipie. Armii Krajowej na Chełm (w budowie). − autobusy regionalne (średnia odległość międzyprzystankowa 3. budowę parkingów strategicznych i uruchomienie komunikacji minibusowej. a jego główną funkcją stanie się obsługa przyległych terenów. Planuje się takŜe powiązanie tramwajowe Śródmieścia z Czerwonym Mostem od ul. ograniczenie budowy parkingów towarzyszących inwestycjom.

Dopuszcza się odbudowę tzw. Węzeł integracyjny metropolitalny (kolej dalekobieŜna. 5. przede wszystkim miejsc zamieszkania.5. które mogą się znajdować na obszarach o przeznaczeniu produkcyjno-składowym. Rozwój podsystemu autobusowego będzie polegał na wykształceniu wyspecjalizowanych dworców autobusowych dla róŜnych kategorii podsystemów autobusowych miejskich i zamiejskich (Gdańsk Główny. Zalecane lokalizacje zajezdni autobusowych obsługujących waŜne strefy miasta to Letnica. SKM. 3. Zajezdnie autobusowe przestaną być inwestycjami celu publicznego. gdyŜ koszty takiego działania są znikome. Węzeł przesiadkowy SKM (SKM. Węzeł przesiadkowy uliczny (tramwaj. parkingi systemu K + R. gdyby zaistniały okoliczności uzasadniające taką decyzję. autobus regionalny. Obrońców WybrzeŜa. – Nowe Ogrody – Kartuska. jeśli będzie to uzasadnione odpowiednią wielkością potoków pasaŜerskich. z miejscami pracy. parkingi systemu B + R43). Drodze Zielonej od ul. 1. parkingi systemu K + R42. Czynnikiem zachęcającym powinno być zapewnienie bezpłatnego parkowania albo zapewnienie moŜliwości parkowania posiadaczom biletów na przejazd komunikacją zbiorową. Do obsługi transportu tramwajowego planuje się nową zajezdnię tramwajową w węźle Czerwony Most. autobus wycieczkowy. 15. uzasadniona rangą lotniska oraz wygodą podróŜnych. park and ride – parkuj (samochód) i jedź (środkiem transportu zbiorowego). a dla transportu autobusowego wyznacza się następujące trasy priorytetowe: – Trakt Św. parkingi systemu P + R. a utrzymanie rezerwacji umoŜliwi ewentualną budowę trasy tramwajowej w przyszłości. rekreacji i innych usług. parkingi systemu B + R): wszystkie pozostałe przystanki SKM. bicycle and ride – (parkuj) rower i jedź (środkiem transportu zbiorowego).budowę trasy tramwajowej w tzw. W stosunku do tras tramwajowych przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje się rezygnację z trasy tramwajowej w projektowanych ulicach: nowej Świętokrzyskiej i nowej Jabłoniowej na odcinku od nowej Warszawskiej do nowej Świętokrzyskiej. racjonalizacji przebiegu tras autobusów miejskich w celu uniknięcia dublowania przez nie tras tramwajowych i modyfikacji rozmieszczenia pętli autobusowych w rejonie Śródmieścia. Są to obiekty o swobodnej lokalizacji. autobus miejski. nauki. parkingi systemu P + R41. Klasyfikacja węzłów przesiadkowych Węzeł integracyjny krajowy: – Gdańsk Główny (kolej dalekobieŜna. kolej podmiejska. PrzedłuŜenie trasy tramwaju obsługującego dzielnicę Południe do portu lotniczego przez Kokoszki i dalej do Osowej i Gdyni po istniejącej linii kolejowej jest moŜliwe w stanie wypełnienia struktur jako inwestycja domykająca system transportowy Gdańska i aglomeracji. autobus krajowy i międzynarodowy. poniewaŜ prognozy ruchu nie uzasadniają budowy tych tras tramwajowych. kolej podmiejska. Trasy P-P od Witosa do nowej Podmiejskiej oraz ul. autobus. 4. Zachowuje się jednak rezerwy terenu określone w planach. – Podwale Przedmiejskie.6. B + R). parkingi systemu P + R. autobus miejski. Kokoszki Przemysłowe i Rudniki. – Słowackiego. 2. tramwaj. Wojciecha – Okopowa – Podwale Grodzkie. parkingi systemu K + R. 112 . autobus. Z ang. a takŜe terenami rekreacyjnymi poza granicami 41 42 Z ang. Przystanek przesiadkowy. Podsystem pieszo-rowerowy Zakłada się utworzenie wydzielonego podsystemu ścieŜek rowerowych zintegrowanego z podsystemem ciągów pieszych. Czerwony Most. Podsystem ścieŜek rowerowych zapewni połączenie głównych dzielnic miasta. – Gdańsk Oliwa. Węzły integracyjne realizujące systemy parkingowe tworzą zewnętrzny pierścień zachęcający kierowców do skorzystania ze środków transportu zbiorowego. 15. Gdańskiej do pętli w Jelitkowie. SKM. Na wszystkich trasach tramwajowych będzie wprowadzony priorytet tramwajów w ruchu ulicznym. – terminale promowe PśB. kiss and ride – całuj (kierowcę samochodu) i jedź (środkiem transportu zbiorowego). – Rębiechowo (połączenia lotnicze). K + R. Czerwony Most). parkingi systemów P + R. TPW i planowany w PP (połączenia promowe) – bez kolei i tramwaju. – 3 Maja. parkingi systemu B + R): – Gdańsk Czerwony Most. – Gdańsk Wrzeszcz. kolei kokoszkowskiej z koniecznymi w takim przypadku zmianami w planowanym układzie drogowym i tramwajowym. 43 Z ang.

ZałoŜenie to jest szczególnie waŜne w centralnych rejonach miasta. w tym równieŜ w węzłach integracyjnych. Wrzeszczu i Oliwie. 44 Program rozwoju komunikacji rowerowej przyjęty 28 września 2006 r. a moŜliwości budowy nowych parkingów są ograniczone brakiem wolnych terenów lub osiągnięciem progu chłonności komunikacyjnej obszaru. parkingów wydzielonych ogólnodostępnych oraz parkingów strategicznych. Na terenie Śródmieścia w strefie parkingowej B znalazły się tereny usytuowane wokół strefy parkingowej A. Takie zapisy dają duŜą swobodę w kształtowaniu niezbędnego zaplecza parkingowego. Dla pozostałych funkcji przyjęto wskaźniki z określeniem „maksymalnie”. − sterowanie lokalizacjami nowych obiektów pośrednio przez odpowiednio dobrany poziom zabezpieczenia potrzeb parkingowych dla poŜądanych w danym obszarze miasta funkcji i restrykcyjne obniŜenie poziomu zaspokojenia potrzeb parkingowych dla funkcji niepoŜądanych. uchwałą RMG. we wszystkich przypadkach zmian sposobu uŜytkowania mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe oraz w strefie C w przypadkach przekształceń funkcjonalnych w obszarach rewitalizacji. 113 . podobnie jak w strefie A. 15. Celem takiego zróŜnicowanego zapisu było. które są głównymi miejscami percepcji miasta. z tym Ŝe zwiększono udział zapisów określających konkretną wielkość liczbową wskaźników podawaną w widełkach. Planowany do 2013 r. ale takŜe w codziennych dojazdach do pracy i nauki. Polityka parkingowa Politykę parkingową dla Gdańska dostosowano do przewidywanych i poŜądanych ze względu na chłonność komunikacyjną układu ulicznego miasta. Zewnętrzna granica strefy B przebiega wzdłuŜ Martwej Wisły i Opływu Motławy od strony północno-wschodniej. Jest zintegrowany z systemem przestrzeni publicznych.miasta. obejmująca obszary intensywnej zabudowy śródmiejskiej w Śródmieściu. W strefie A dla funkcji mieszkaniowych zastosowano konkretne wielkości wskaźników parkingowych z 10% tolerancją w obu kierunkach (in plus in minus). − pełne zaspokajanie potrzeb parkingowych nowych obiektów mieszkaniowych. Strefa B – ograniczonego parkowania. W kształtowaniu polityki parkingowej Gdańska będą stosowane następujące zasady: − ochrona układu ulicznego przed nadmiernym obciąŜeniem ruchem kołowym. dwie zasady zapisu ich wielkości. zbiorcze i lokalne trasy rowerowe o łącznej długości ok. – transport zbiorowy – 41%. proporcji udziału poszczególnych rodzajów transportu w obsłudze ruchu pasaŜerskiego. południową część Starego Miasta ograniczoną od północy Kanałem Raduni. podobnie jak w strefie A.7. Ŝe udział poszczególnych rodzajów transportu będzie się kształtować następująco: – transport indywidualny – 38%. Przewiduje się. W koncepcji przestrzennej polityki parkingowej przewidziano wyodrębnienie w mieście trzech stref o zróŜnicowanym poziomie zaspokojenia potrzeb parkingowych. Strefa A – ograniczonego i kontrolowanego parkowania obejmująca centralny rejon Śródmieścia. zalecający rezygnację z wymogów parkingowych. poza parkingami towarzyszącymi inwestycjom w obrębie własnych działek. zapewnienie moŜliwości swobodnego kształtowania zaplecza parkingowego dla obsługi poszczególnych funkcji występujących w tej strefie z uwzględnieniem przesłanek funkcjonalnych. NiezaleŜnie od zapisów szczegółowych w strefach wprowadzono zapis ogólny na końcu tabeli wskaźników dotyczący wszystkich stref. wyspę Ołowianka oraz północną część Wyspy Spichrzów.44 podsystem ścieŜek rowerowych tworzą międzynarodowe główne. Dla funkcji poŜądanych w strefie B określono wskaźniki z dopiskiem „max”. realizowany przez restrykcyjne wskaźniki parkingowe dla funkcji niepoŜądanych i łagodniejsze dla poŜądanych w centralnym rejonie Śródmieścia. W zapisie wskaźników parkingowych w strefie B zastosowano. urbanistycznych i rewitalizacyjnych. – transport pieszy i rowerowy – 21%. − etapowe dochodzenie do pełnego zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez sukcesywne realizowanie. gdzie odczuwa się deficyt miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Rozwój sieci tras rowerowych i budowa węzłów integracyjnych z parkingami w systemie B + R będzie słuŜyć zwiększeniu wykorzystania roweru nie tylko w celach turystycznych. Podsystem głównych ciągów pieszych łączy najwaŜniejsze punkty zainteresowań mieszkańców i turystów w ramach poszczególnych dzielnic i jednostek urbanistycznych. w tym Główne Miasto. 150 km. − ograniczenie liczby nowych miejsc postojowych w centralnym rejonie Śródmieścia do poziomu wynikającego z chłonności komunikacyjnej obszaru. przestrzennych. Ograniczenia w tej strefie będą realizowane przez zastosowanie wielkości wskaźników parkingowych pośrednich pomiędzy strefą centralną A i strefą nieograniczonego parkowania C. czyli od – do. Podsystem ciągów pieszych będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. W strefie tej będzie obowiązywać najniŜszy poziom zabezpieczenia potrzeb parkingowych. − lokowanie jak największej liczby miejsc parkingowych na działkach własnych i na koszt inwestorów (poza strefami ograniczonego parkowania). Wielkości wskaźników określonych konkretnie od – do dotyczą funkcji mniej chętnie widzianych w tej strefie.

usytuowane po dwóch stronach al. od zachodu ulicami Wita Stwosza. torami kolejowymi. Batorego. Na terenie Oliwy w strefie parkingowej B znalazły się tereny duŜej koncentracji funkcji usługowych. Słowackiego. Obrońców Westerplatte i Polanki. 114 . Sobótki. Asnyka. a w wypadku modernizacji. ograniczone od wschodu trasą ulic Do Studzienki. Kaprów. Ustalone wskaźniki parkingowe dotyczą przede wszystkim nowo realizowanych inwestycji. W kaŜdym przypadku w planie zagospodarowania przestrzennego mogą być ustalone inne wymogi parkingowe. jeŜeli będzie to uzasadnione waŜną okolicznością lokalną. na zachodzie wzdłuŜ granicy Śródmieścia z wyłączeniem terenu Siedlec. od południa ulicami Zabytkową. Danusi. Ustalone wskaźniki nie mają zastosowania do parkingów samodzielnych. Strefa C – strefa nieograniczonego parkowania obejmująca pozostałe obszary miasta nienaleŜące do dwóch poprzednich stref. Na terenie Wrzeszcza w strefie parkingowej B znalazły się tereny centrum o największej koncentracji funkcji usługowych. niezwiązanych z Ŝadną inwestycją. Wielkości i lokalizacje takich obiektów będą ustalane odrębnie przez władze miasta. Opisana polityka parkingowa ma charakter ogólnych wytycznych. Zestawienie wskaźników parkingowych dla wszystkich stref zostało zawarte w aneksie nr 21. a od północy obejmuje część terenu Stoczni Gdańskiej do rejonu przystanku SKM Gdańsk Stocznia. W strefie tej zastosowano wskaźniki parkingowe minimalne zaspakajające w pełni potrzeby parkingowe wszystkich zlokalizowanych w niej funkcji. Orkana. przekształceń lub rozbudowy obiektów istniejących byłyby stosowane tylko w odniesieniu do przyrostu potrzeb parkingowych. Grunwaldzkiej i ograniczone od wschodu ulicami Droszyńskiego.wschodniej i południowej. niŜ podane w studium. od północy ulicami Opacką i Pomorską. PoŜądane przekształcenia funkcjonalne powinny być wspierane rezygnacją z wymogów parkingowych dotyczących na przykład przekształceń mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe oraz przekształceń funkcjonalnych w obszarach objętych rewitalizacją. Grunwaldzką. od północnego wschodu ulicami Białą. Bora Komorowskiego. Lęborską i torami PKP. Wajdeloty. al. od południa ulicami Kołobrzeską i BaŜyńskiego. Akacjową i granicą lasu na południe od ul. Miszewskiego i Wyspiańskiego. Zawiszy Czarnego. od północy ulicami Kościuszki.

„Pręgowo”. dla Gdańska Południe. dopuszcza się. poprawy jakości wody. Ponadto przyjęto: − czasowe utrzymanie ujęcia powierzchniowego wody „Straszyn” wraz z ograniczeniami wynikającymi ze strefy ochrony sanitarnej.2. zasilającej obszar Oruni i Olszynki). niezawodności dostaw oraz zaopatrzenia w wodę nowych terenów inwestycyjnych. Zaopatrzenie w wodę Istniejący system wodociągowy nie stwarza ograniczeń w rozwoju miasta. „Dolina Radości”. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdańsk wydane na podstawie art. Łostowice. − budowa i modernizacja sieci osiedlowej Olszynka. − rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla obszarów: Osowa – Barniewice – Klukowo. Św Wojciech i Lipce. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków W Gdańsku prowadzi się politykę ekologiczną. Obszar miasta wyposaŜony w sieć kanalizacji sanitarnej po wykonaniu tego zadania wyznaczają granice aglomeracji Gdańsk46 umieszczonej w wykazie aglomeracji do Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. „Migowo”. Na terenach przewidywanych do skanalizowania po 2010 r. Gdański Projekt Wodno-Ściekowy45. − modernizacja przepompowni „Ptasia”. jako rozwiązanie tymczasowe. − budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody „Zakoniczyn”. Olszynka. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy” oraz udzielenia upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. − pełna realizacja ustaleń decyzji o strefach ochronnych ujęć wody. Zabornia. NaleŜy dąŜyć do odprowadzenia ścieków z Pruszcza Gdańskiego z pominięciem rurociągu tłocznego ułoŜonego w dnie Kanału Raduni. Kiełpino Górne. 43 ust. 16. Długie Ogrody celem uwolnienia terenu pod zabudowę. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 16. Dla spełnienia w stu procentach norm jakościowych wody oraz w celu poprawy niezawodności dostaw i obsługi terenów będących w trakcie zainwestowania oraz przewidywanych do rozwoju konieczne są inwestycje. Jasień. Realizacja tych inwestycji doprowadzi do racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych. 46 Rozporządzenie nr 76/06 Wojewody Pomorskiego z 27 lipca 2006 r. Jej celem jest stuprocentowe skanalizowanie i oczyszczenie ścieków z obszarów zainwestowania miejskiego. – Prawo wodne. W celu poprawy dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej zabudowy i skanalizowania nowych terenów inwestycyjnych w pierwszej kolejności będą wykonywane zadania zawarte w Gdańskim Projekcie Wodno-Ściekowym. Gdański Projekt Wodno-Ściekowy obejmuje: − likwidację oczyszczalni ścieków „Zaspa” (łącznie z odwróceniem układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni „Wschód”). Budowa nowego rurociągu tłocznego „Ołowianka” – OMB „Wschód” (w ramach likwidacji oczyszczalni „Zaspa”) umoŜliwi czasowe wyłączenie i przebudowę starego odcinka po trasie zawartej w liniach rozgraniczających ul.16. 45 115 . „Osowa”. dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej określa następujące główne inwestycje wodociągowe: − budowa sieci magistralnych (Kokoszki Bysewo. Realizacja tych inwestycji jest zaplanowana do 2010 r. „Lipce”. Wyspa Sobieszewska. „Orunia”. 2a ustawy z 18 lipca 2001 r. W miarę dalszych planów inwestycyjnych granice aglomeracji będą poszerzane do stanu docelowego. Uchwała nr XXXI/984/04 Rady Miasta Gdańska z 25 listopada 2004 r.1. „Sobieski”. zbiornik „Osowa” zbiornik „Migowo”. − modernizację oczyszczalni ścieków „Wschód” w celu poprawy redukcji azotu i poprawy technologii produkcji biogazu. − rozwiązanie problemu utylizacji osadów ściekowych z oczyszczalni „Wschód”. − budowa zbiorników wody „Osowa” i „Kiełpino”. odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych. − utrzymanie istniejących (wykazanych w aneksie nr 22) studzien przewidzianych do zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych. „Zaspa Wodna”. Orunia.

Ochrona wód płynących na terenach chronionych (Trójmiejski Park Krajobrazowy i chronione doliny potoków) przed negatywnymi skutkami odprowadzania wód opadowych z zabudowanych terenów górnego tarasu. Dokonanie rozdziału systemów melioracyjnych47 w północnych częściach polderów Orunia. przez wprowadzanie retencji kanałowej. Przez melioracje rozumie się urządzenia do regulacji stosunków wodnych i polepszenia zdolności produkcyjnej gleby (zgodnie z ustawą Prawo wodne). z uwzględnieniem moŜliwości terenowych. 11. W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadza się rezerwacje terenu pod urządzenia ochrony przeciwpowodziowej: wały przeciwpowodziowe. Na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią zlokalizowanych w obrębie koryta wielkich wód dopuszcza się − poza urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej − lokalizację obiektów niewraŜliwych na zalanie i nieutrudniających spływu wód (np. 47 116 . 7. Od chwili przeznaczenia terenów pod zabudowę przekształcenia systemów melioracyjnych muszą słuŜyć docelowemu systemowi odwodnienia. Rudniki oraz Sobieszewo wg wyznaczonej w studium linii zasięgu terenów zurbanizowanych wraz z budową nowej przepompowni melioracyjnej na polderze Olszynka w celu zlikwidowania konfliktu dotyczącego regulacji poziomu wód gruntowych. Zaleca się uwzględnienie w procesie inwestycyjnym zagroŜenia powodziowego wynikającego z prognozy podniesienia się poziomu wód morskich o około 60 cm w ciągu 100 lat. szpital).3. nabrzeŜa. Ochrona przeciwpowodziowa Przyjmuje się następujące zasady polityki przeciwpowodziowej: 1. w formie kanalizacji deszczowej i rowów otwartych). 2. zatrzymania degradacji pozostałych wód powierzchniowych oraz stopniowej poprawy jakości wód (w tym równieŜ pod względem bakteriologicznym) wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników naleŜy podczyszczać. Melioracje obsługują tereny rolnicze. w razie konieczności lokalizacji wyŜej wymienionych obiektów naleŜy zastosować rozwiązania zabezpieczające przed zalaniem. 3. Nowy Port) wraz z budową urządzeń usprawniających odprowadzenie wód do odbiorników. Zachowanie oczek wodnych i mokradeł. Ustala się następujące główne kierunki działań zmierzające do prawidłowego odprowadzania wód opadowych i regulacji stosunków wodnych: 1. a nie za pomocą zwiększenia pracy ujęć wody. Olszynka. Dokonanie w obrębie zurbanizowanych terenów śuław Gdańskich przebudowy istniejących układów melioracyjnych w systemy odwadniania i regulacji stosunków wodnych.16. 4. np. realizowanych na podstawie odrębnych przepisów. regulacja stosunków wodnych W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód Zatoki Gdańskiej.20 m n.4. 5. 2. Na terenach zabudowanych zaś stosuje się pojęcie odwodnienia i regulacji stosunków wodnych (m. obsadzanie stoków roślinnością. 3. utrzymania dobrej jakości morskich wód przybrzeŜnych. np. 6. obiektów kosztownych i wraŜliwych na zalanie (np. archiwa). Wprowadzenie na terenach depresyjnych odwadnianych mechanicznie ograniczeń w zakresie: − stosowania podpiwniczeń i innych kubatur podziemnych. parkingi. Ze względu na zróŜnicowanie potencjalnych zagroŜeń ochrona przeciwpowodziowa poszczególnych zlewni powinna być rozpatrywana indywidualnie. przez stosowanie osadników oraz separatorów substancji ropopochodnych. Wały przeciwpowodziowe naleŜy projektować zgodnie z normami technicznymi. Regulowanie poziomu wód gruntowych na terenach oddziaływania lejów depresyjnych podziemnych ujęć wody przez odwodnienie powierzchniowe. Letnica. − lokalizowania obiektów uŜyteczności publicznej o duŜych kubaturach (np. pozostawienie dróg spływu wód deszczowych w stanie quasi-naturalnym.in. kanały ulgi oraz systemy ochrony przeciwsztormowej. Odprowadzanie wód opadowych. Dokonanie gruntownej naprawy zdekapitalizowanych odcinków kanałów deszczowych oraz – w miarę potrzeby – całych układów (np. Powiązanie rozwoju przestrzennego miasta z modernizacją odbiorników wód opadowych. nie niŜej niŜ 2.p. z uwzględnieniem ustalonego w planie miejscowym opóźniania odprowadzania wód deszczowych z ich zlewni przez budowę zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową oraz wykorzystaniem moŜliwości retencji na działkach. zbiorniki retencyjne mokre i suche. Kanały odprowadzające wody opadowe i roztopowe w strefie wahań zwierciadła wody w odbiorniku muszą być wyposaŜone w urządzenia chroniące przed wstecznymi przepływami wody. 16. a ich eksploatacja leŜy w gestii właściciela gruntu.m. Zachowanie rowów melioracyjnych podstawowych oraz głównych rowów odwadniających wraz z pasami terenu niezbędnymi do obsługi technicznej jako grunty publiczne. boiska). Rowy szczegółowe pozostają własnością prywatną. Utrzymanie charakteru tranzytowego rowów na terenach zurbanizowanych przez ustalenie w planach miejscowych zachowania funkcjonowania systemu. magazynowanie urządzeń elektronicznych. Dolne Miasto. produkcja. 10. 8. Wyeliminowanie lokalnych podtopień wynikających z braku moŜliwości odprowadzenia duŜej ilości wody w krótkim czasie przez sieć kanalizacji deszczowej i rowy melioracyjne. 9.

Zakłada się ograniczenie szkodliwego oddziaływania przebudowanego składowiska na środowisko terenu zakładu. Do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przygotowano takŜe projekt „Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe śuław Wiślanych. regulacji cieków. Na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią moŜliwe jest wprowadzenie w planach miejscowych zakazów niewynikających z ochrony przeciwpowodziowej (ale na przykład z przesłanek krajobrazowych. niezbędne jest wprowadzenie systemu obserwacji stanów i przepływów w ciekach na terenie Gdańska wraz z pomiarami wysokości opadów. pozostaje na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przygotowywany obecnie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” zawiera kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych z zakresu usprawnienia i budowy sieci deszczowej. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów Po wykonaniu zadań I etapu przebudowy składowiska w Szadółkach jest planowany następny etap inwestycji obejmujący: − budowę segmentu do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF48 z wysegregowanych odpadów komunalnych. Przewiduje się moŜliwość realizacji tej inwestycji na terenie składowiska lub w rejonie oczyszczalni „Wschód”. Jednocześnie naleŜy wprowadzić na górny taras rygor dla działalności inwestycyjnej polegający na ograniczeniu – do czasu realizacji ww. naleŜące do Skarbu Państwa lub miasta nie powinny być przeznaczane do sprzedaŜy. utrzymania wałów przeciwpowodziowych. 5. 9. Ochrona przed powodzią polderów rolniczych wymaga wyniesienia na wyŜszą rzędną ulic istniejących i projektowanych (drogi ewakuacyjne). Teren polderu Orunia. w tym realizację pompowni sztormowej na Opływie Motławy w rejonie Wrót śuławskich.W planach miejscowych nie będą regulowane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej pozostające w gestii właściwego organu. jak w stanie obecnego zainwestowania. w szczególności skuteczne wdroŜenie segregacji u źródła. 8. NaleŜy dąŜyć do tego. Nie wyznacza się w studium terenu dla zbiornika zalewowego zabezpieczającego miasto przed ekstremalnym zagroŜeniem powodziowym. refuse derived fuel) – paliwo powstające na bazie frakcji palnych wydzielonych z ogólnego strumienia odpadów. 6. 10. Ukośnej w Gdańsku oraz w rejonie ujścia potoku Rotmanka na terenie Pruszcza Gdańskiego. Aby zlikwidować istniejące zagroŜenie powodziowe Oruni Dolnik od Kanału Raduni. kulturowych itp. realizacji zbiorników retencyjnych. ewentualnie wyznaczenia zbiorników suchych. Projektowana obwodnica musi uwzględniać funkcjonowanie systemu melioracyjnego i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. a tym samym zwiększyć skuteczność działań przeciwpowodziowych. Serbskiej i ul. 7. Grunty połoŜone na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią. gdzie została wskazana lokalizacja zbiornika. − budowę segmentu przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz demontaŜu urządzeń chłodniczych. planowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Kanału Raduni – ilości odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni niezabudowanej. Po zakończeniu inwestycji zostanie wykonana ocena wpływu zakładu unieszkodliwiania odpadów na środowisko. w zlewni tego kanału. Dla prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami jest niezbędne intensywne rozszerzanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Budowa tego typu obiektu nie wymaga zmiany przeznaczenia terenu. 16. wykonanie zbiornika suchego przypolderowego na Czerwonym Moście oraz zbiorników retencyjnych na górnym tarasie. Odpady niebezpieczne. W planach miejscowych naleŜy określać poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego. niezbędna jest realizacja zrzutów awaryjnych planowanych w rejonie ul. zlokalizowanych w obrębie koryta wielkich wód. 48 RDF (ang. jej zakresie oraz rygorach. która przesądzi o ewentualnej konieczności wprowadzenia strefy ograniczonego uŜytkowania.). Olszynka oraz Sobieszewo. sprzętu RTV i AGD. przedłuŜenie kierownic w ujściu Wisły Przekop oraz modernizację kanałów głównych w obrębie polderów Orunia. W ostatnim etapie planuje się budowę urządzenia do termicznego przekształcania odpadów. 117 . Realizacja selektywnej zbiórki odpadów w systemie wprowadzanym w Gdańsku nie wymaga rezerw terenu. w którym przewidziano wiele inwestycji niezbędnych do poprawy stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych całego obszaru śuław. aby wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych było zsynchronizowane z zabudową górnego tarasu. a takŜe pilne wykonanie remontu jego prawego obwałowania.5. 4. W zlewni potoku StrzyŜa na terenie Wrzeszcza oraz w zlewniach Potoku Siedlickiego i kolektora „Kołobrzeska” naleŜy dla działalności inwestycyjnej wprowadzić rygor zachowania wielkości odpływów wód opadowych. brykiet lub przemielone do postaci pyłu. formowane w bele. Aby usprawnić. będą gromadzone w istniejącym mogilniku. Program dla śuław na lata 2007–2013”. W ramach tego projektu przewiduje się takŜe wykonanie systemu urządzeń pomiarowych na ciekach. do czasu zakończenia planowanej budowy segmentu odbioru i gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Obwodnica Południowa będzie stanowić dodatkową drogę ewakuacyjną podczas powodzi.

Inne niezbędne działania w zakresie ciepłownictwa to: − modernizacja sieci i węzłów cieplnych. Nowy gazociąg wysokiego ciśnienia umoŜliwi rozbudowę EC II o blok turbiny 49 Uchwała nr XLIX/1669/06 Rady Miasta Gdańska z 30 marca 2006 r. Zakoniczyn. Ciepłownictwo Rozwój ciepłownictwa na bazie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej wiąŜe się z rozbudową sieci na obszarach inwestycyjnych oraz nowymi podłączeniami w rejonach uzbrojonych w sieć ciepłowniczą. Małe źródła reagują bardziej mobilnie na zmienne zapotrzebowanie odbiorców niŜ system ogólnomiejski. Gazownictwo Pełne zaspokojenie zapotrzebowania na gaz w przyszłości jest uwarunkowane dokończeniem budowy drugiego gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach krajowego systemu gazociągów wysokometanowych oraz sukcesywną rozbudową systemu miejskiego. Potrzeby cieplne dzielnicy Zachód. Jasień. Dostawa tej ilości ciepła jest moŜliwa dzięki nowej stacji podnoszenia ciśnienia „Kartuska”. Szczególnie korzystne warunki dla rozwoju ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej występują na terenach dotychczas w nieznacznym stopniu zaopatrywanych przez ten system. Ŝe naleŜy utrzymać model pełnej konkurencji pomiędzy mediami energetycznymi jako najbardziej racjonalny z punktu widzenia odbiorców oraz potwierdzono pełne bezpieczeństwo energetyczne miasta.6. Szacunkowy przyrost potrzeb cieplnych tego rejonu to około 130 MW. Względy estetyczne powinny zadecydować o przebudowie tej sieci na podziemną. gdzie się przewiduje wprowadzenie nowej zabudowy oraz obszarów starej zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się wskazanie nowych lokalizacji dla składowania zanieczyszczonych mas ziemnych pochodzących z placów budowy. Szadółki i Maćkowy. które obecnie słuŜą temu celowi.W zakresie odpadów paleniskowych z EC II naleŜy dąŜyć do pełnego gospodarczego wykorzystania popiołu i ŜuŜla oraz do zachowania na składowisku w Letnicy jednej kwatery do awaryjnego składowania popiołu i rekultywacji pozostałych kwater bądź do całkowitej likwidacji składowiska. Dotyczy to terenów tzw. szacowane na 20 MW. Systemy energetyczne Rada Miasta Gdańska uchwaliła załoŜenia planu zaopatrzenia w ciepło. a takŜe dla odpadów paleniskowych z EC II w wypadku likwidacji składowiska w Letnicy. poprzemysłowych. Rosnące zapotrzebowanie na media energetyczne oraz wzrost przestrzenny terenów zainwestowania miejskiego wymagają odpowiedniej rozbudowy sieci. Równocześnie niezbędne jest prowadzenie dalszej intensywnej rekultywacji składowiska w Wiślince. Ujeścisko. W produkcji energii cieplnej – ze względów bezpieczeństwa i stabilności pracy – jest potrzebna współpraca z istniejącym systemem elektroenergetycznym. NaleŜy kontynuować działania zmierzające do całkowitej eliminacji odpadów technologicznych powstających przy produkcji nawozów fosforowych. Składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych będzie się odbywać w obrębie terenów. a zlokalizowanych w rejonie istniejących magistral. Restrukturyzowane tereny postoczniowe o zapotrzebowaniu ciepła szacowanym na 55 MW mogą być zasilone w energię cieplną z istniejącej napowietrznej sieci cieplnej. w sprawie uchwalenia załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Źródła elektroenergetyczne i ciepłownicze mają znaczne rezerwy mocy i nie stanowią ograniczenia w rozwoju aglomeracji. − poprawa izolacyjności termicznej istniejących budynków mieszkalnych. wyposaŜonej często w piece węglowe. W wypadku systemu gazowego obecna rezerwa w gazociągu wysokiego ciśnienia sieci krajowej wynosi około 10%. Ta sytuacja ulegnie niebawem poprawie. Obecnie we Wrzeszczu Górnym. energię elektryczną i paliwa gazowe49. 16.1. odpowiednią do nowego i prestiŜowego zespołu zabudowy Śródmieścia. gdyŜ przystąpiono do budowy drugiej nitki gazociągu DN 500 dostarczającego gaz do Trójmiasta.2. − likwidacja wybranych kotłowni lokalnych i przekształcenie ich w wymiennikownie przyłączone do sieci ciepłowniczej. w tym z ogólnomiejskiej sieci cieplnej około 90 MW. 118 . Śródmieściu Historycznym i Oliwie Górnej od 40 do 70% gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci ciepłowniczej. energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańsk. 16.6. 16.6. W dokumencie uznano. − modernizacja pozostałych kotłowni węglowych i opalanych olejami cięŜkimi przez przejście na nośniki niskoemisyjne. Przewidywane główne kierunki ekspansji sieci to: Piecki Migowo. co doprowadzi do powstania rozproszonego systemu multienergetycznego. Chełm. powinny być zaspokojone z lokalnych źródeł niskoemisyjnych lub niewielkich elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnym.

Sieć winna pracować w układzie pierścieniowowrzecionowym otwartym z moŜliwością wzajemnego rezerwowania. – linia Gdańsk Zaspa – Brętowo o długości ok. Konieczna jest równieŜ sukcesywna wymiana kabli ulegających częstym awariom. ok. Nowy Port. Dzięki przyrostowi liczby abonentów oraz wprowadzaniu nowych usług przewiduje się wzrost roli telefonii komórkowej.3. 10.0 km zapewni zasilanie GPZ Śródmieście.0 km. 1. 3. Rotmanka umoŜliwi zabudowę dzielnic rozwojowych miasta Południe i Zachód. 5. 1. gdzie pojawiają się nowi odbiorcy. Konieczna jest rozbudowa GPZ-ów Gdańsk I w Leźnie i Gdańsk Błonia. W pasach ochronnych radiolinii obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy. Na obrzeŜach miasta przy zabudowie rozproszonej mogą być stosowane linie napowietrzne izolowane. Jasień. kotłowni rejonowych Zawiślańska i Litewska oraz gazyfikację wschodnich rejonów miasta.4 kV będą stanowić głównie linie kablowe. Kowale oraz zasilanie projektowanego GPZ Maćkowy. – zasilanie GPZ-ów Osowa. która jednak będzie mogła pracować częściowo na potrzeby sieci elektroenergetycznej z mocą około 30 MW. Nowy Port. Szadółki. tj. 3. 6. stacje podziemne. aby nie tworzyć niepotrzebnych barier.5 km zapewni zasilanie projektowanego GPZ Brętowo. – linia kablowa Stocznia – Motława o długości ok. Dalszy rozwój sieci GSM. Zapotrzebowanie mocy przez odbiorców z terenu Gdańska będzie wynosiło w kolejnych analizowanych stanach rozwoju: ok. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej jako standard naleŜy przyjąć stacje transformatorowe 15/0.gazowej. Jedynie na obrzeŜach miasta na terenach o zabudowie rozproszonej dopuszcza się sieć napowietrzną. Szadółki. Nowego Portu. Politechnika. Oszczędność terenu. Stocznia. 450 MW. Politechnika. – linia Brętowo – Kokoszki o długości ok. – linia kablowa Gdańsk Chełm – Śródmieście o długości ok. a takŜe wprowadzenie sieci nowej 119 . Rozbudowa systemu będzie zaleŜała od rachunku ekonomicznego i względów ekologicznych. na pozostałych terenach – stacje wolno stojące o modułowej konstrukcji. Sieć niskiego napięcia 0. 300 MW. 35 km linii niskiego napięcia rocznie. Telekomunikacja Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy Gdańsk Jaśkowa Kopa utrzymuje połączenia radioliniowe ze stacjami w Trzcińsku. Jest to bardzo waŜny element w gospodarczym i cywilizacyjnym rozwoju współczesnego miasta i naleŜy dołoŜyć starań. Rozbudowa GPZ-ów Kowale i Kokoszki oraz budowa nowych GPZ-ów Osowa. 4.6 km będzie stanowić drugostronne zasilanie GPZ Śródmieście. Brzeźna. rejonu Akademii Medycznej. Zagospodarowanie nowych terenów lub przekształcenia terenów juŜ zabudowanych wymaga przebudowy i rozbudowy istniejącego układu sieciowego 110 kV oraz rezerwacji terenu pod nowe GPZ-y. Ze względu na zły stan techniczny konieczna jest przebudowa linii napowietrznej 110 kV Leśniewo – Motława o długości ok.6. Stogów i Krakowca. Nowe GPZ-y: Śródmieście. Wrzeszcza Górnego. 15 km linii kablowych 15 kV. Straszyn Górny i Dolny. Szymbarku i Chwaszczynie. 20 km oraz wymianę ok. Istniejące główne punkty zasilania (GPZ) 110/15 kV decydują o moŜliwościach zaopatrzenia w energię elektryczną dzielnic juŜ zainwestowanych.7 km będzie stanowić powiązanie i drugostronne zasilanie tych GPZ-ów.0 km. Brętowa. – linia kablowa Gdańsk II – Stocznia o długości ok. Młynisk. Przedsiębiorstwo energetyczne przewiduje budowę ok. 16. Ponadto przewiduje się budowę linii napowietrznych i kablowych 110 kV dla zasilania projektowanych GPZ-ów i zamknięć ciągów liniowych: – linia napowietrzna Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz o długości ok. 360 MW i ok. – linia kablowa Śródmieście – Stocznia o długości ok. Stogi wymaga budowy krótkich wprowadzeń linii napowietrznych. budowę ok. Śródmieścia (wśród nich restrukturyzowanych terenów postoczniowych). Jasień. Maćkowy.4 kV wbudowane lub w inny sposób wkomponowane w zagospodarowanie terenu.5 km zapewni drugostronne zasilanie GPZ-ów Pruszcz. których zapotrzebowanie się zwiększa w wyniku rosnących potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Rotmanka. Siedlec. Rocznie przewiduje się budowę ok. a takŜe przewidywanej intensyfikacji istniejących struktur oraz nowych jednostek strukturalnych. Elektroenergetyka Rozbudowa źródeł wytwarzania energii elektrycznej i linii elektroenergetycznych na terenie miasta umoŜliwi stworzenie w Gdańsku strefy o najwyŜszym poziomie pewności zasilania w energię elektryczną. Oliwy. a takŜe zasilenie rafinerii. zły stan techniczny istniejącej linii i konieczność zasilenia nowego GPZ Jasień determinują przebudowę linii napowietrznej 110 kV Gdańsk I – Gdańsk Błonia na długości ok.7.5 km wraz z linią Gdańsk Zaspa – Brętowo zapewni zamknięcie ciągu liniowego pętla Gdańsk Zaspa – Brętowo – Kokoszki. np.4 kV. 30 km i przebudowę ok.0 km zapewni zasilanie GPZ Stocznia. Maćkowy. 16. 25–30 stacji transformatorowych 15/0. Stogi umoŜliwią intensyfikację zabudowy starych dzielnic. Brętowo. Sieć średniego napięcia będzie rozbudowywana w przyszłości jako sieć kablowa. Na terenie rafinerii jest planowana budowa nowej elektrowni na potrzeby technologiczne. NiezaleŜnie od budowy nowych GPZ-ów naleŜy modernizować istniejące w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy i starzeniem się urządzeń. 2.

W studium na terenie Sobieszewa wskazano dwie alternatywne lokalizacje cmentarza – w rejonie ul. jak i parafialnych. pomimo Ŝe ten temat był przedmiotem dociekań naukowców na całym świecie. Świbnieńskiej. pole pamięci. Jednym z najwaŜniejszych elementów strategii w tej sferze powinny być działania sprzyjające powstawaniu nisz urnowych zarówno na cmentarzach gminnych. Potrzeby określa się. Średnie odległości stacji systemu GSM w warunkach miejskich to 2000 m. Moc anten jest stosunkowo niewielka. Ich eksploatacją zajmują się wyspecjalizowane firmy. Sprzyjać temu będzie wyposaŜenie cmentarza Łostowickiego w kolumbarium. a w jednostce Osowa Barniewice – pomiędzy linią kolejową a ul. na których jest zamocowana. Nie potwierdziły się obawy o niekorzystnym wpływie stacji GSM na zdrowie. a w wypadku UMTS – do 800 m. w Gdyni wskaźnik dochowań przekracza 70%. uwzględniając fakt.generacji UMTS będzie się wiązało z zagęszczaniem lokalizacji stacji bazowych. JeŜeli jednak udział dochowań się obniŜy. oprócz oszczędności terenu. 120 . a we Wrocławiu udział kremacji zbliŜa się do 30%. Trałowej i ul. Bardzo waŜnym elementem infrastruktury nowoczesnego miasta są sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Kremacja zwłok. podobnie jak innych urządzeń infrastruktury technicznej. moŜe być ponownie uŜyte. to zapotrzebowanie na teren wzrośnie. np. Łączną liczbę zgonów w Gdańsku w tym okresie prognozuje się na 108 tys. NaleŜy kaŜdorazowo analizować planowane szerokości pasa drogowego pod kątem moŜliwości rozbudowy istniejącej infrastruktury o dodatkowe kable i światłowody. stwarza takŜe szanse na reaktywację cmentarzy (zamkniętych w latach ubiegłych) połoŜonych bliŜej miejsc zamieszkania Ŝyjących członków rodzin. to zaistnieje szansa na zaspokojenie potrzeb grzebalnych w granicach istniejących cmentarzy. potrzeby terenowe na nowe cmentarze wyniosłyby ok. Wenus. a takŜe kwaterę słuŜącą wyłącznie pochówkom urnowym. a wiązka promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo skoncentrowana i nie obejmuje budynków. Z powyŜszych względów planuje się dalsze dopuszczanie lokalizacji stacji bazowych na terenie miasta. Ze względu na trudną do przewidzenia zmienność zachowań w zakresie pochówków konieczne jest podtrzymanie rezerwacji terenu na cmentarz w Złotej Karczmie. 50 Ta tendencja jest bardzo prawdopodobna. Cmentarze Miasto jest zobowiązane do zabezpieczenia miejsc pochówkowych dla zmarłych mieszkańców. 16. ale miasto powinno stworzyć podstawy ich rozwoju. Ŝe po 23 latach miejsce grzebalne.8. planuje się w tych jednostkach urbanistycznych cmentarze o powierzchni około 2 ha kaŜdy. i 1 ha na powiększenie cmentarza w Nowym Porcie). o które powiększa się cmentarz Łostowicki. 5 ha (nie licząc 11 ha. o ile nie zostanie prolongowane opłatą. Jednocześnie wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Osowej. Miasto powinno dąŜyć do podniesienia chłonności istniejących obiektów. JeŜeli obydwa wskaźniki będą miały tendencję wzrostową50. Zakładając utrzymanie dotychczasowych wskaźników pochówków dotyczących dochowań na poziomie 57% i udziału spopieleń na poziomie 10%. Istnieją moŜliwości maskowania stacji bazowych stosowane obecnie głównie na budynkach znajdujących się pod ochroną konserwatorską.

a znaczna część jest objęta planami w trakcie sporządzania (15.7% powierzchni miasta).: − lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. a w drugiej kolejności z celów komercyjnych. Na terenie miasta Gdańska takie obszary nie występują. w tym 13% na terenach. W ich granicach będzie moŜna lokalizować ww. Dla obszarów niemających planów i nieobjętych planami w trakcie opracowania (16%) przewiduje się sukcesywne tworzenie nowych w miarę potrzeb i moŜliwości ich sporządzenia. − Lasy Otomińskie i mniejsze enklawy leśne w dzielnicy Zachód. pokazano na ryc. W tej drugiej grupiepodejmowane będą plany dla obszarów z moŜliwością szybkiego (3-5 lat) zainwestowania znacznej ich powierzchni (co najmniej 70%). rehabilitacja.3% powierzchni miasta). konkretyzując przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oraz ustalając warunki i parametry zagospodarowania. przekształcenia. Plany obowiązkowe Do obszarów wymagających obowiązkowo sporządzenia planu miejscowego zalicza się: 1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. Mogą się zdarzyć plany dotyczące ww. na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w ustawie (ppkt 2). obszarów rozmieszczenia.4. pokazano na rycinie nr 9. w których nie zostanie ustalona Ŝadna przestrzeń publiczna ani przeznaczenie na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. Kolejność przystąpień do nowych planów będzie wynikać głównie z interesu publicznego: rezerwacje na cele publiczne.3 km2. Plany miejscowe 17. a nowe plany będą tworzone w miarę potrzeb.17.3% powierzchni miasta. których utrzymanie i funkcjonowanie nie wymaga w zasadzie planu miejscowego. Ŝe na kaŜdym obszarze rozmieszczenia przestrzeni publicznej. W ostatniej kolejności będą obejmowane planami obszary ukształtowane. − tereny rolnicze na śuławach Gdańskich poza linią zasięgu urbanizacji (z wyjątkiem działki nr 163. parki. tj. obszarze rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 400 m2 lub 2000 m2 zostanie zlokalizowany co najmniej jeden taki element (przestrzeń publiczna lub obiekt handlowy określonej wielkości).1. co stanowi 19. Obszary.1. co stanowi 80. dla których miasto zamierza sporządzić plan miejscowy. Ich lokalizacja zaś będzie ustalona na etapie sporządzania planu miejscowego i wskazana za pomocą określonych powyŜej narzędzi planistycznych (linii rozgraniczających i przeznaczenia terenu oraz warunków i parametrów zagospodarowania). − akweny rzeczne.3. Granicy tych obszarów nie naleŜy identyfikować z granicami przyszłych planów. gdzie dotąd nie ma obowiązującego planu) – aneks nr 23. a obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej – w podrozdziale 12. Zatem miasto zamierza sporządzić plany miejscowe dla obszarów o powierzchni 213. obiekty. publiczne cele ochronne (ochrona walorów przyrodniczych. NaleŜą tu takŜe wybrane istniejące tereny zainwestowania miejskiego: cmentarze. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 na terenie miasta Gdańska są opisane w podrozdziale 12. 52. kulturowych i krajobrazowych niechronionych prawem państwowym i wymagających ochrony ustalonej przez samorząd gminny). plaŜe i wydmy. obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz tereny górnicze. Obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim oraz obszary. dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe Miasto Gdańsk zamierza objąć planami miejscowymi wszystkie obszary w swoich granicach administracyjnych z wyjątkiem terenów wyłączonych z inwestowania miejskiego (o łącznej powierzchni ok. Granic tych obszarów rozmieszczenia nie naleŜy utoŜsamiać z granicami przyszłych planów miejscowych.2 km2. pozbawione większych moŜliwości inwestycyjnych. Oznacza to. nr 9. 4) obszary wynikające z przepisów odrębnych. – 51.2. Obszary.9%. Delimitacja szczegółowych granic planów będzie następować w 121 . 2) obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 17. obr. Na terenie miasta Gdańska obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie występują i nie przewiduje się wyznaczenia takich obszarów w planach miejscowych. Obszary wymagające sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych obejmują obszary parków kulturowych. 301). 3) obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej. Większość obszaru miasta jest juŜ pokryta planami obowiązującymi (wg stanu na 31 grudnia 2006 r. − ogrody działkowe przewidziane do zachowania. Dla tych obszarów plany rozpoczęte będą kontynuowane i uchwalone.2.

MoŜliwość zmiany przeznaczenia na cele nieleśne przewiduje się przede wszystkim dla gruntów leśnych bez drzewostanu. moŜe być podzielony na kilka planów. o ile ujawnią się w toku prac planistycznych. jeŜeli taka potrzeba wyniknie ze szczegółowych analiz. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze przewiduje się dla wszystkich gruntów rolnych na terenie miasta. w szczególności na cele infrastruktury technicznej.skali planu po przeprowadzeniu wymaganych analiz. wynikające z bardziej zaawansowanych opracowań projektowych i planistycznych. Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dopuszcza się tylko wyjątkowych przypadkach. do czego nie jest uprawnione studium. dojazdowe i wewnętrzne pominięte na rysunku ze względu na lokalne znaczenie.1. Są to takŜe tereny przeznaczone na cele nieleśne w obowiązujących planach miejscowych. o których mowa w podrozdziale 12. lub w projektach planów w trakcie sporządzania. Ponadto zmiany przeznaczenia będą wymagać wskazane na rycinie grunty o kwalifikacji leśnej. 17. Zatem obszar. Poza wyŜej wymienionymi terenami leśnymi wskazanymi na rysunku studium niezbędne będą takŜe zmiany przeznaczenia na cele nieleśne niewielkich terenów leśnych. o ile zajdzie taka potrzeba. Ustalenie przeznaczenia na cele nieleśne nie oznacza automatycznie propozycji całkowitej wycinki drzewostanu. − grunty leśne przeznaczone pod realizację kolei metropolitalnej oraz cmentarze komunalne.3. które w stanie istniejącym są trwale wykorzystywane na inne cele i z reguły pozbawione drzewostanu. Są to: − grunty leśne pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz ulice lokalne. których przeznaczenie będzie kontynuowane.4. − grunty o kwalifikacji leśnej. dla którego miasto zamierza sporządzić plan miejscowy. które w stanie istniejącym są trwale wykorzystywane na inne cele. z wyjątkiem terenów połoŜonych w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zainwestowaniem. dla których nie dopełniono procedury zmiany ich przeznaczenia. gdzie procedura zmiany przeznaczenia jest w toku. Większość gruntów rolnych na terenie miasta otrzymało juŜ zgodę na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze bądź jej nie będzie wymagać. 122 . oraz dla wybranych terenów istniejących ogrodów działkowych. − grunty pod korekty linii rozgraniczających terenów przeznaczonych pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz trasy komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym. technologicznej i komunikacyjnej. ale głównie przystosowanie terenu do pełnienia niezbędnych funkcji miejskich. niemoŜliwych do wskazania w skali rysunku studium.

obniŜenie bezpieczeństwa mienia i ludzi. Obszary wymagające rehabilitacji Obszary wymagające rehabilitacji to obszary postępującej dekapitalizacji zabudowy. Szczególnymi kategoriami terenów wymagających przekształceń są tereny kolonii mieszkaniowych i likwidowanych ogrodów działkowych opisane w podrozdziałach 18. Prowadzone działania naprawcze muszą prowadzić do trwałej odnowy obszaru poprzez poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. zwłaszcza mającej wartości kulturowe. Działania prowadzone w ramach tej polityki powinny powodować wprowadzanie nowych aktywności wzmacniających bazę ekonomiczną miasta. niezagospodarowane. Interwencje w poszczególnych obszarach będą podejmowane przez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta dostosowanej do charakteru określonego obszaru i typu występujących problemów. 18. gospodarczej lub przestrzennej. W ramach tej polityki mieszczą się takie działania. stanu środowiska i zabudowy. która będzie obejmować działania zmierzające do zmiany istniejących funkcji przy częściowym zachowaniu lub całkowitej likwidacji istniejącej zabudowy i innego zagospodarowania. Prowadzone działania muszą mieć na celu ochronę i odnowę wartości kulturowych i ekologicznych przestrzeni miejskiej. Istniejąca zabudowa ma niekiedy wartości uŜytkowe lub kulturowe. − tereny pokolejowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowo-mieszkaniowych i komunikacyjnych. Zidentyfikowane obszary problemowe w zaleŜności od rodzaju planowanej polityki interwencyjnej podzielono na wymagające przekształceń lub rehabilitacji.magazynowe i kolejowe. Zidentyfikowane obszary problemowe przedstawiono na rycinie nr 11. maszty itp. Do obszarów problemowych zaliczono równieŜ powojenne monofunkcyjne struktury mieszkaniowe (tzw. W zaleŜności od charakteru obszaru konieczne jest inicjowanie działań naprawczych. na których w wyniku przemian ekonomicznych i politycznych osłabła lub zupełnie ustała wszelka aktywność gospodarcza. likwidacja istniejącej i wprowadzenie nowej zabudowy. postępującej degradacji technicznej i powiązanych z nimi niekorzystnymi trendami migracyjnymi. niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców. a przede wszystkim pobudzać aktywność i samodzielność społeczności lokalnej zamieszkującej dany obszar. a takŜe remonty. Polityka rehabilitacji polega na likwidacji zidentyfikowanych problemów.6. połączone z likwidacją większości dotychczasowego zainwestowania oraz z zachowaniem i adaptacją obiektów o wartościach kulturowych. Obszary problemowe Na terenie Gdańska moŜna wskazać wiele obszarów zagroŜonych lub dotkniętych problemami gospodarczymi. jak likwidacja zbędnych elementów infrastruktury technicznej. a takŜe społecznej. poprzemysłowych i powojskowych. składowo. modernizacje lub rewaloryzacje zabudowy istniejącej. często w miejskie nieuŜytki. Tereny te wymagają wprowadzenia nowych funkcji. NajwaŜniejsza w procesie rehabilitacji jest poprawa warunków Ŝycia mieszkańców oraz zachowanie zabudowy i funkcji głównej terenu. zbędne dla nowych uŜytkowników. Tak określone tereny powinny być poddane polityce przekształceń. a tym samym nowego zainwestowania. Zjawiska te są wynikiem zanikania lub zmiany charakteru dotychczasowych funkcji. tereny przekształcanych ogrodów działkowych oraz kolonie mieszkaniowe. przestrzeni urbanistycznej i infrastruktury technicznej. Na obszarach tych zauwaŜalne jest takŜe ograniczanie działalności gospodarczej. − tereny powojskowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowych i mieszkaniowych.2. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń znajduje się w aneksie nr 24. przestrzennymi lub środowiskowymi. wojskowe.).5 i 18. W Gdańsku wskazano następujące typy terenów wymagających przekształceń: − tereny poprzemysłowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowych i mieszkaniowych. Zabudowa tych obszarów powstała w XIX lub w XX wieku. renowacje. Obszary wymagające przekształceń Na obszarze Gdańska zidentyfikowano tereny przemysłowe. Obszary problemowe występują na terenach śródmiejskich i w innych ukształtowanych dzielnicach o charakterze mieszkaniowym. które mogą być przydatne dla nowych funkcji. blokowiska). z zachowaniem zabudowy o wartościach kulturowych. − tereny po zbędnych obiektach infrastruktury technicznej (oczyszczalnia Zaspa) – przekształcane na cele zieleni miejskiej i tereny produkcyjno-usługowe. na terenach przemysłowych. a takŜe na cele komunikacji. kominy. nasilanie się problemów społecznych. Część tych terenów jest zajęta jedynie przez obiekty infrastruktury technicznej (torowiska. rurociągi. modernizacja lub wprowadzenie nowych systemów infrastruktury technicznej.18. Jest prowadzona przede wszystkim w odniesieniu do problematyki technicznej. Częścią tych 123 . nawet wtedy gdy całkowite wyburzenie i wprowadzenie nowej zabudowy byłyby tańsze. mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie istniejących funkcji lub wprowadzenie nowych. 18. a w pewnych sytuacjach rewitalizacji oraz humanizacji. społecznymi.1. na których powinna być zachowana dotychczasowa funkcja. Spowodowało to ich przekształcanie się w obszary opuszczone. instalacje podziemne i nadziemne.

stwarzającymi szanse na humanizację struktury funkcjonalno-przestrzennej: 51 Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – uchwała nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z 29 kwietnia 2004 r. Podejmowanie fragmentarycznych działań rehabilitacyjnych na takich terenach nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. − pogarszający się stan techniczny budynków i jakości przestrzeni. jak: − wysoki poziom bezrobocia mieszkańców. trudności w przekształceniach funkcjonalnych mieszkań wynikające z technologii budownictwa.. 124 . − brak miejsc parkingowych. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji zamieszczono w aneksie nr 25. 18. − wysoki stopień wykluczenia społecznego i biedy. − programy pomocowe skonstruowane odpowiednio do potrzeb. NajwaŜniejsze problemy tych osiedli to: − brak zróŜnicowanej oferty mieszkaniowej. renowacje i modernizacje lub wyburzenia pozostałej zabudowy. Rewitalizację wyodrębniono jako najbardziej kompleksowe działanie rehabilitacyjne obejmujące wszystkie sfery oddziaływań. występują takie problemy. Do działań o charakterze rehabilitacyjnym zalicza się działania o bardzo zróŜnicowanym zakresie. − duŜa liczba obiektów o wartościach kulturowych będących w złym stanie technicznym. − zanieczyszczone środowisko.3. − nieracjonalne podziały własnościowe i pogłębiające się problemy związane z nowymi wydzieleniami gruntów przynaleŜnych do istniejących budynków. Równocześnie blokowiska charakteryzują się pozytywnymi cechami zagospodarowania. − niski poziom wykształcenia mieszkańców. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – Lokalnego programu rewitalizacji. − niewystarczający dostęp do terenów rekreacyjnych i usług wyŜszych szczebli.działań moŜe być takŜe wprowadzanie nowych inwestycji stymulujących rozwój obszarów podlegających interwencji. − zły stan techniczny istniejącej zabudowy. poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego. Polityka rewitalizacji będzie obejmować prowadzenie kompleksowych i jednoczesnych działań naprawczych o charakterze przestrzennym. poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej. − jednolitość strukturalna istniejących mieszkań. − trudne warunki mieszkaniowe. połoŜonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. często określane potocznie jako blokowiska. − nieefektywne zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Obszary wymagające rewitalizacji Wśród obszarów wymagających rehabilitacji występuje grupa obszarów szczególnie mocno dotkniętych równocześnie degradacją zabudowy i infrastruktury technicznej. społecznym i gospodarczym. − preferencje w dostępie do juŜ istniejących programów pomocowych (np. W rejonach. remonty i modernizacje infrastruktury technicznej. programu inicjatyw lokalnych). organizacji pozarządowych i najemców mieszkań itp. państwowych i samorządowych. 18. W wypadku dzielnic mieszkaniowych zagroŜonych degradacją mogą być prowadzone działania w zakresie odnowy społecznej lub gospodarczej. − brak identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania. w tym równieŜ nowej. zmierzających do podtrzymania istniejących funkcji i substancji budowlanej z dopuszczeniem wprowadzania nowych funkcji i uzupełniającej zabudowy. zapaścią gospodarczą i problemami społecznymi.4. Dlatego konieczne jest wdroŜenie kompleksowych i skoordynowanych działań rewitalizacyjnych obejmujących równocześnie wszelkie aspekty Ŝycia. − niedostateczne wyposaŜenie w sieci lub zły stan urządzeń infrastruktury technicznej. W procesie rewitalizacji mogą być zastosowane takie narzędzia. remonty. które wymagają przeprowadzenia procesów rewitalizacji. Zestawienie obszarów wymagających rewitalizacji zamieszczono w aneksie nr 26. − niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. jak: − działania prawne i organizacyjne ujęte w lokalnym programie rewitalizacji51. takie jak rewaloryzacja zabudowy i terenów zielonych o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym. Obszary monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych wymagające humanizacji Wśród rejonów Gdańska zagroŜonych lub dotkniętych problemami degradacji znajdują się obszary powojennych monostruktur mieszkaniowych. − dostęp do wyspecjalizowanych funduszy unijnych. skierowane do właścicieli nieruchomości.

− istnieje spora grupa osób. o czym będą rozstrzygać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W latach 20. Z analiz przeprowadzonych w celu rozpoznania tych problemów wynika. a lokalizacje terenów zamiennych dla likwidowanych ogrodów – nr 29.6. które nie będą likwidowane (dodatkowa rezerwa ok. modernizacje i estetyzację istniejącej substancji mieszkaniowej. Szczególnie dotyczy to ogrodów działkowych po zachodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta i na śuławach. − zmienia się sposób uŜytkowania działek – uprawy ogrodnicze są zastępowane zielenią słuŜącą rekreacji. poprawę jakości przestrzeni i zabudowy oraz uzyskanie bardziej zindywidualizowanego charakteru terenu osiedli. XX wieku na niektórych terenach objętych ograniczeniami. 18. Skarbu Państwa lub Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. ale 350 ha istniejących ogrodów zachowuje swoją funkcję.in. W zaleŜności od potrzeb polityka humanizacji monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych powinna obejmować: − remonty. zadowalając się odszkodowaniem za zlikwidowane budowle i składniki roślinne. co zaleca się szczególnie na obszarach włączonych do OSTAB. Zgodnie z wymienioną powyŜej zasadą likwidacji moŜe ulec ok. Charakter zabudowy kolonijnej mają zespoły obecnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Kolonia 125 . − dobre wyposaŜenie i znaczne rezerwy w istniejących obiektach usług podstawowych. − zapewnienie warunków dla realizacji zróŜnicowanych aspiracji mieszkańców przez wspieranie działań budujących sąsiedzkie więzi społeczne. − rozwinięte systemy transportu publicznego. Zestawienie lokalizacji ogrodów działkowych wymagających przekształcenia na cele zabudowy lub zieleni miejskiej zamieszczono w aneksie nr 28. róŜnicowanie oferty mieszkaniowej. która w razie likwidacji ogrodu nie będzie się domagać jego odtworzenia.7 ha.10% działek nie jest uŜytkowane. w którego interesie nastąpi likwidacja ogrodu i na którym ciąŜy obowiązek zapewnienia i przygotowania terenów zamiennych oraz wypłata odpowiednich odszkodowań. Ogrody działkowe pozostawia się na terenach nienadających się pod zainwestowanie miejskie. Ogrody działkowe Istniejące na terenie miasta ogrody działkowe (z wyjątkiem ogrodów. rejonów ograniczeń budowlanych. Stan ten utrwalił się po 1945 r. zaczęła powstawać zabudowa w postaci zespołów letnich domków i altanek pełniących funkcję rekreacyjną. 600 ha istniejących obecnie ogrodów działkowych. − wprowadzenie na tereny osiedli nowych usług o charakterze komercyjnym i społecznym w celu zróŜnicowania zabudowy i funkcji terenu dla zindywidualizowania struktury obszaru.− dobre połoŜenie w strukturze miasta. 808 ha. Kolonie mieszkaniowe Początki zagospodarowania terenów kolonii prawdopodobnie naleŜy wiązać z ich połoŜeniem w otoczeniu fortyfikacji wokółmiejskich nowoŜytnej twierdzy Gdańsk oraz obowiązywaniem na terenie Gdańska od 1820 r. głównie w dzielnicach Śródmieście. Ŝe działki stopniowo zaczęły się zamieniać w kolonie mieszkaniowe.. uzupełnienie i zróŜnicowanie terenów zielonych i rekreacyjnych. i 30. − wydzielenie i urządzenie przestrzeni publicznych i półpublicznych. na wydzielonych nieduŜych działkach. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji zamieszczono w aneksie nr 27. a takŜe zniszczenia miasta w trakcie II wojny światowej spowodowały. − w obszarze kaŜdego ogrodu ok. których funkcja będzie zachowana) są traktowane jako tereny przyszłej zabudowy lub zieleni miejskiej albo renaturyzacji w kierunku zieleni ekologiczno-krajobrazowej. − duŜa część z nich jest uŜytkowana przez emerytów i rencistów. Ponadto sugeruje się wykorzystywanie w tym celu obecnie nieuŜytkowanych działek w obrębie tych ogrodów. Przeznaczenie terenów ogrodów działkowych w planach miejscowych na inne cele jest źródłem licznych konfliktów z ich uŜytkownikami lub ich prawnym przedstawicielem – Polskim Związkiem Działkowców.5. − doinwestowywanie niezagospodarowanych terenów osiedli nowymi zróŜnicowanymi formami zabudowy mieszkaniowej. z braku moŜliwości określenia konkretnego terminu realizacji wskazanej planem zmiany przeznaczenia terenu oraz podmiotu. − niskie intensywności zabudowy. Ŝe: − na terenie miasta znajduje się 112 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 957. Wskazuje się 17 terenów będących własnością miasta Gdańska. Wynikają one m. Kryzys ekonomiczny oraz kłopoty mieszkaniowe lat 30. Polityka humanizacji będzie uruchamiać moŜliwości doinwestowania istniejących monofunkcyjnych terenów mieszkaniowych. − poprawę. na których moŜliwe jest spełnienie warunków załoŜenia ogrodu działkowego do wykorzystania jako lokalizację zamienną dla likwidowanych ogrodów. Wrzeszcz i Oliwa. 35 ha). 18. umoŜliwiać wprowadzanie funkcji uzupełniających.

dzierŜawione jako ogródki warzywne. Przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia powinno być powierzone powołanej do tego celu jednostce organizacyjnej w wybranej formule: prywatnej. co się łączy z wykonaniem sieci rowów odwodnieniowych. często nieutwardzone drogi nie mają normatywnych szerokości. zabudowie towarzyszy duŜy udział terenów zielonych. tj. sztucznego ukształtowania skarp. a poprzednio miały takie przeznaczenie w nieobowiązujących juŜ planach ogólnych i szczegółowych. a wydzielone. − na terenach wymagających odwadniania mechanicznego. Oliwa i Port. Kolonia Postęp. Nowe tereny inwestycyjne na terenach dotąd niezainwestowanych (na tzw. Jordana. w tym komunalnego i usługowego. W odniesieniu do tej grupy terenów inwestycyjnych studium przewiduje zainwestowanie miejskie zgodnie z dotychczasowymi koncepcjami urbanistycznymi lub wprowadzenie nowego przeznaczenia miejskiego. Inicjatywy planistyczne ostatnich lat. Korzystna struktura własności gruntów przy słabych technicznie i uŜytkowo parametrach istniejącego zainwestowania (część budynków od lat znajduje się na miejskich listach do wyburzeń) oraz dogodne połoŜenie wskazują na duŜy potencjał inwestycyjny – moŜliwość realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego. w tym ochrona wartości kulturowych zespołów wpływająca na wielkość obszaru moŜliwego do zabudowy. Kolonia Zręby. z doprowadzonymi sieciami uzbrojenia terenu oraz występującymi w sąsiedztwie usługami podstawowymi koniecznymi do obsługi zespołów mieszkaniowych. przebudową przepompowni i kolektorów kanalizacji deszczowej. intensywność. W obowiązujących i sporządzanych planach miejscowych najwięcej terenów kolonii przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. 50–60 m2) zbudowane często z nietrwałych materiałów.Anielinki. realizacja koniecznej infrastruktury. gdzie odległości budynków na sąsiadujących posesjach nie spełniają wymogów prawa budowlanego i przepisów przeciwpoŜarowych. wyposaŜonych w sieć komunikacyjną i obsługiwanych przez środki komunikacji zbiorowej. obejmujący przygotowanie projektu przekształceń w ujęciu rzeczowym i czasowym oraz jego realizację uwzględniającą całościowe przygotowanie terenu dla nowych działań inwestycyjnych (negocjacje społeczne. niepodłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. 4) zagęszczenie zabudowy. fragmenty terenu są naraŜone na osuwanie się mas ziemnych. tj.15 ha. Kolonia WyŜyny. a takŜe funkcję przyszłego zainwestowania. Są to obecnie na ogół uŜytki rolne oraz nieuŜytki porolne porośnięte zielenią niską nieurządzoną określone terminem „pozostałe tereny aktywnie biologicznie”. Analiza urbanistyczna kolonii pozwala znaleźć ich cechy wspólne: 1) bardzo dobre połoŜenie w strukturze miasta. podjęcie i uchwalenie planów miejscowych. a przystosowanie do zabudowy wymaga przekształceń powierzchni ziemi. wysokość. Ochota. róŜne formy zagospodarowania tymczasowego lub stanowią nieuŜytki miejskie. 18. w terenach zurbanizowanych. zgodnie ze 126 . Kolonia Uroda i Kolonia śeńcy. co wyklucza wprowadzenie właściwego uzbrojenia terenu. głównie ośrodki usługowe i rozwiązania komunikacyjne. Kolonia Jordana. 3) niewielkie działki (średnio ok. publiczno-prywatnej lub publicznej. gdzie miejscami spadki terenu wynoszą ponad 30%. Tereny te w obowiązujących planach są przeznaczone pod róŜne formy zainwestowania miejskiego. głównie w formie zadbanych przydomowych ogródków. powojskowych i pokolejowych. surowym korzeniu) dominują w dzielnicach Południe i Zachód. dobrze skomunikowane. Do najistotniejszych uwarunkowań ograniczających przekształcenia obszarów kolonii naleŜą: 1) warunki naturalne wynikające z połoŜenia kolonii: − w strefie krawędziowej Wysoczyzny. nie spowodowały teŜ zmiany niekorzystnego wizerunku kolonii. 7 ha. Drugą grupę stanowią rezerwy terenowe utrzymywane w planach pod inwestycje publiczne. Wrzeszcz. a więc w dzielnicach Śródmieście. skromnie wyposaŜone w zaplecze sanitarne. komunikacji i innych elementów zagospodarowania przynaleŜnych miastu). Przybyszewskiego – ok. 2) strukturę własności. 7 ha i Zręby – ok. gdzie zdecydowanie dominują grunty gminne i komunalny zasób mieszkaniowy. To przeznaczenie podtrzymuje studium. Dla tych terenów niezbędne są wizje i scenariusze przekształceń. 300–400 m2) z zabudową mieszkaniową o niskich parametrach uŜytkowych: parterowe domki (ok. organizacja mieszkań zamiennych. okazały się niewystarczające do zmiany niekorzystnego stanu faktycznego i rozpoczęcia procesów przekształceń. Bardziej zróŜnicowana jest geneza terenów inwestycyjnych na dolnym tarasie. 5) prawie całkowity brak obiektów usługowych i sporadyczne występowanie podmiotów gospodarczych. Kolonia Przyszłość i Kolonia Studentów. świetnie zlokalizowane względem najwaŜniejszych obiektów miejskich. a największy obszarowo potencjał stanowią kolonie Uroda i śeńcy – ok. o ogromnym potencjale dla wzmocnienia struktury miasta (omówione w podrozdziale 18. Nowe tereny inwestycyjne Miasto Gdańsk dysponuje obszernymi terenami inwestycyjnymi zarówno w dzielnicach rozwojowych górnego tarasu. jak i w dzielnicach juŜ zainwestowanych dolnego tarasu. podejmowane działania zaś muszą mieć charakter kompleksowy. wyburzenia.7. niwelacji terenu. NajwaŜniejsze są tereny inwestycyjne odzyskiwane w wyniku przekształceń terenów poprzemysłowych. zwłaszcza w starszym wieku. Kolonia Ochota i Kolonia Przybyszewskiego. 2) ograniczenia konserwatorskie. aŜ po sprzedaŜ terenów lub przekazanie w uŜytkowanie w innej ustalonej formie. co – zgodnie ze statystyką – przekłada się na niewielką liczbę miejsc pracy i większy od przeciętnej w mieście odsetek ludzi bez pracy.1). Obecnie są one wykorzystywane jako ogrody działkowe.

o mniejszych powierzchniach. Wykaz nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego zawiera aneks nr 30. 127 . które dotąd niezabudowane lub zabudowane ekstensywnie nie były identyfikowane jako potencjalne tereny inwestycyjne ze względu na ograniczoną wielkość lub mało eksponowane połoŜenie. Współcześnie trwa proces identyfikacji i uruchamiania takich terenów. ekonomikę i kłopoty z usunięciem stanów istniejących.współczesnymi potrzebami. co moŜe się niekorzystnie odbić na warunkach mieszkaniowych w dogęszczanej i nowej zabudowie. a sprzyja mu niezwykła koniunktura na budownictwo mieszkaniowe. Łączna powierzchnia zidentyfikowanych większych terenów inwestycyjnych wynosi 1371 ha. To korzystny trend realizujący postulat rozwoju miasta do wewnątrz. Na terenach zainwestowania miejskiego dolnego tarasu są ciągle ujawniane nowe tereny inwestycyjne. choć niesie równieŜ zagroŜenie nadmiernej intensyfikacji.

128 .

Leśną a granicą gminy Gdańsk. − − 18. 15. 16. która ma zastąpić trasę wylotową w ciągu ul. Powiązanie projektowanej ulicy zbiorczej tzw. Uwzględnienie przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Wnioski do samorządu województwa 1. Wnioski kierowane do gmin sąsiednich. 5. Rezerwacja terenu dla GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański.1. 6. Wnioski do gmin sąsiednich 1. W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). projektowanych poza granicami administracyjnymi Gdańska: zbiorników retencyjnych na potoku Rotmanka: R-1 (teren miasta i gminy Pruszcz Gdański) . Kolbudy (wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 221) oraz śukowo (wzdłuŜ drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej nr 218). 12. 2. Rezerwacja terenów (oraz podtrzymanie rezerwacji juŜ dokonanych) dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Kanału Raduni. 8. 20. 13. Korekta granic między Gdynią a Gdańskiem w rejonie węzła Wysoka – gmina Gdynia. Wojciech: W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Korekta granic miast Gdańska i Sopotu w rejonie planowanej wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej. − − − Kontynuacja na obszarach gmin i miast sąsiadujących z Gdańskiem przyrodniczych obszarów chronionych ustawami i Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie wyznaczonego w studium Gdańska. 19. Sporządzenie studium transportowego metropolii gdańskiej poprzedzonego kompleksowymi badaniami ruchu przez gminy wchodzące w skład metropolii oraz marszałka województwa. Stegna (wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 501). samorządu województwa i administracji rządowej 19. uciąŜliwości). zrzutu z Kanału Raduni do rzeki Radunia na terenie miasta Pruszcz Gdański (w km 10 + 850 cieku) z wprowadzeniem rygoru dla działalności inwestycyjnej polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym do czasu realizacji niezbędnych zabezpieczeń. 3. na Potoku Borkowskim – B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Wprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia Pszczółki EC II. Słowackiego na obszarze projektowanej rozbudowy lotniska. w ciągu drogi krajowej nr 6. 19. 10. 2. 7. W-5 (teren miasta Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). Kontynuacja działań prowadzących do utrzymania w Jeziorach Osowskim i Wysockim jakości wód przydatnych do kąpieli (gmina śukowo). Ograniczenie spontanicznych procesów urbanizacji na obszarach na zachód i południe od Gdańska i kształtowania struktur osiedleńczych zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. 9. między istniejącą ul. 4. Uwzględnienie ograniczeń wynikających z funkcjonowania lotniska (wysokości zabudowy. 17. Utrzymanie projektowanego połączenia drogowego na terenie gminy Pruszcz Gdański.2. Rezerwacja terenu dla linii elektroenergetycznej 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. Kontynuacja na obszarze gminy śukowo przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Uwzględnienie roli i znaczenia Pomorskiego Centrum Rolno-SpoŜywczego w Barniewicach. 14. zbiorników retencyjnych na potoku Św. Zapewnienie odprowadzania ścieków z miasta i gminy Pruszcz Gdański bez wykorzystywania rurociągu tłocznego zlokalizowanego w dnie Kanału Raduni. Kartuskiej obsługującej takŜe Kokoszki Mieszkaniowe. Zarezerwowanie terenów dla lokalizacji zbiorników retencyjnych Rębiechowo I oraz Rębiechowo II w zlewni rzeki Strzelenki na obszarze gminy śukowo. Pruszczańskiej z układem drogowym gminy Pruszcz Gdański. 11. Kontynuacja ciągów pieszych i rowerowych w gminach Pruszcz Gdański (wzdłuŜ drogi krajowej nr 1 i Kanału Raduni). Sporządzenie studium transportowego metropolii gdańskiej poprzedzonego kompleksowymi badaniami ruchu przez gminy wchodzące w skład metropolii oraz marszałka województwa. Ograniczenie natęŜenia odpływu wód opadowych z obszaru zlewni Kanału Raduni w obrębie gminy Kolbudy do wielkości odpowiadającej moŜliwościom retencyjnym obiektów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na Potoku Kowalskim. Utrzymanie rezerwy terenowej pod Drogę Czerwoną w Sopocie. 3.IV. Ustalenie powiązania komunikacyjnego terenów sportowych w Świętym Wojciechu (centrum sportów motorowych) od strony Pruszcza Gdańskiego. Uwzględnienie w gminie śukowo przebiegu i rangi ulic: Nowatorów. 129 . 4. R-2 (teren miasta Pruszcz Gdański).

− − − 6. 3. Wojciech: W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Rezerwacja terenu dla linii elektroenergetycznej 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. Rezerwacja terenów dla lokalizacji zbiorników retencyjnych Rębiechowo I oraz Rębiechowo II w zlewni rzeki Strzelenki na obszarze gminy śukowo. 7. Wnioski do administracji rządowej 1. 2. W-5 (teren miasta Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym do czasu realizacji niezbędnych zabezpieczeń. Uwzględnienie docelowego kształtu węzła Szadółki na Obwodnicy Trójmiasta. 9. R-2 (teren miasta Pruszcz Gdański). wymóg ograniczenia odpływu na terenie zlewni Kanału Raduni w obrębie gminy Kolbudy winien mieć charakter stały. W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). Rezerwacja terenu dla GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. 8. Wprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia Pszczółki EC II. Rezerwacja terenów dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Kanału Raduni projektowanych poza granicami administracyjnymi Gdańska: zbiorników retencyjnych na potoku Rotmanka: R-1 (teren miasta i gminy Pruszcz Gdański) . Uwzględnienie przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. 130 . na Potoku Borkowskim B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). zbiorników retencyjnych na potoku Św. 19. w ciągu drogi krajowej nr 6.5. zrzutu z Kanału Raduni do rzeki Radunia na terenie miasta Pruszcz Gdański (km 10 + 850 cieku) z wprowadzeniem rygoru dla działalności inwestycyjnej.3. Wyłączenie z Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” akwenów w rejonie Portu Północnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XL/1537/05 z 27 października 2005 r.

1.V. Gdańsk na tle obszaru metropolitalnego Ryc. 2. ANEKSY 1. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2002–2005 (rok 2002 = 100) Ryc. Saldo migracji na 1000 mieszkańców (średnia z lat 2003–2005) 131 .

Relacja liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2005 r. Ryc. 3. 4. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w latach 2004–2005 (rok 2004 = 100) 132 .Ryc.

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2005 r.Ryc. 133 . 6. Ryc. Pracujący na 1000 mieszkańców w 2005 r. 5.

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań w m² na osobę w 2005 r. 7. Dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w latach 2000–2005 (rok 2000 = 100) Ryc. 8. 134 .Ryc.

St. Jana Pawła II park Leszczyńskich park nad StrzyŜą we Wrzeszczu Dolnym skwer przy akademikach (rejon ul.p. Kartuską i Malczewskiego zbiornik wodny z zielenią na Cygańskiej Górce Westerplatte zieleń urządzona przy plaŜy Stogi Jednostka urbanistyczna Oliwa Dolna Oliwa Dolna Oliwa Dolna Oliwa Dolna i Górna Oliwa Górna Brzeźno Brzeźno Nowy Port Zaspa Zaspa Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Brętowo Brętowo Brętowo Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne/Orunia od Śródm. Starodworskiej zieleń przy ul. Hallera plac Edwarda O’Rourke’a park Kasprzaka/Steffensów park Akademicki zbiornik wodny „Srebrzysko” z zielenią park Skłodowskiej-Curie park Królewskiej Doliny zieleniec przy ul.2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nazwa park im. Wyzwolenia i Władysława IV park im. Traugutta zieleniec al. do Św. Siennickiej i Elbląskiej zieleń wzdłuŜ Podwala Przedmiejskiego zieleń wzdłuŜ ul. Zelwerowicza zieleniec w rejonie ul. Łozy. Giełguda zieleniec między ul. Ronalda Reagana (ujęcia Czarny Dwór) park Zdrojowy w Jelitkowie zieleń w rejonie placu kard. Wojciecha Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Stogi Portowe Stogi Mieszkaniowe 135 . Wyszyńskiego na śabiance parki wzdłuŜ Potoku Oliwskiego/Jelitkowskiego park Oliwski park Brzeźnieński zieleń w rejonie ul. Uphagena zieleniec przy ul. Trójcy Opływ Motławy wał Kanału Raduni park Bema były cmentarz przy ul. Podwale Staromiejskie zieleniec w rejonie kościoła menonitów plac Wałowy zieleniec przy UW zieleniec przy kościele Św. Świdnickiej zieleń przy ul. De Gaulle’a plac Piłsudskiego zbiornik wodny „Nowiec” z zielenią zbiornik wodny z zielenią przy ul. Słowackiego zbiornik wodny „Nowiec II” z zielenią grodzisko MOSiR Biskupia Górka plac Obrońców Poczty Polskiej plac Kobzdeja + Targ Drzewny zieleniec w rejonie ul. Dunikowskiego. Hist. Parki i zieleńce o powierzchni większej niŜ 0. Miszewskiego) park Kuźniczki plac Wybickiego zieleńce wzdłuŜ al. Grunwaldzka/ul.5 ha L. Krowoderskiej zieleń wzdłuŜ Nowej Motławy skwer harcerzy polskich w byłym Wolnym Mieście Gdańsku zieleń na rogu ul.

Agrarnej Zakoniczyn Łostowice Zakoniczyn Łostowice Chełm Chełm/Maćkowy Zakoniczyn Łostowice Kokoszki Mieszkaniowe Matarnia Złota Karczma 136 . Przemyskiej staw przy ul. Warszawskiej zieleniec przy ul. Suchanka park Oruński zieleniec w rejonie ul.53 54 55 56 57 58 59 zbiornik wodny z zielenią w rejonie ul. Jeleniogórskiej zespół dworsko-parkowy w rejonie ul. Goplańskiej park dworski przy ul.

Gdańska – w lesie przy przedłuŜeniu ul.3. Abrahama własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 206 – orzeczenie z 13. – w otoczeniu sosny. WRN w Gd. WRN w Gd. naprzeciw parkingu obok Urzędu Miasta własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.30 m. 6. WRN w Gd. 150 lat nr 124 – orzeczenie z 29. Urz. Urz.1962 r. 124 grupa drzew: topole – 2 szt. nr 122 – orzeczenie z 29.1962 r. 137 . 125 okazała sosna wysokość: 18 m obwód: 320 cm wiek: ok. WRN w Gd. wysokość nad ziemią: 2 m mniejsza: o obwodzie 2.11.11. sięgające 16 m 122 cis wysokość: 12 m obwód: 150 cm + odnoga: 88 cm Gdzie i w czyim posiadaniu znajduje się pomnik przyrody 4 Gdańsk Oliwa ul.1968 r. Dz. ul. 5. Dz. 112d.11. 3. Dz. Bytowska Nr i data orzeczenia 6 nr 121 – orzeczenie z 29. wysokość: 27 m obwód: 530 cm wiek: ok. oddz. 2.70 m dąb wysokość: 23 m obwód: 490 cm /śr. Nr Opis tworów przyrody uznanych rejestru za pomniki przyrody 2 3 121 dąb wysokość: 20 m obwód: 545 cm wiek: ok. Polanki 125 – teren parku koło pałacyku Leśnictwo Renuszewo. 180 lat głaz narzutowy Diabelski kamień – rozłupany na 2 części leŜące obok siebie większa: o obwodzie 12. nr 17 z 1963 r. 52f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk-Oliwa ul. Poznańska 13 własność: prywatna zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. nr 12 z 1968 r. 200 lat nr 123 – orzeczenie z 29. Wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych (stan na 31 grudnia 2006 r. Urz. WRN w Gd. nr 17 z 1963 r.11. 500 lat konary silnie rozłoŜone. Polanki 125 nad fontanną.1962 r. Dz.1962 r.01. nr 17 z 1963 r. Urz. 165 cm nr 125 – orzeczenie z 29. 52f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. 3 Maja – nad torem kolejowym. długości 4 m i szerokości 3 m. Urz. WRN w Gd. nr 133 – orzeczenie z 29. Urz.1962 r. 206 własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa lasy komunalne m. nr 17 z 1963 r. Dz. wysokość: 15 m obwód: 125 cm /śr. Dz. 123 grupa drzew: cisy – 2 szt.1962 r. lip i świerka Leśnictwo Renuszewo oddz. nr 17 z 1963 r.) A. WRN w Gd. 1 1. 40 cm wiek: ok. 4.11. Grunwaldzka 49/51 – w podwórzu przy wejściu do budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Wrzeszcz Gdańsk Oliwa ul. Dz. nr 17 z 1963 r. 133 7. Pomniki przyrody Lp.11. Urz.

10. 100 lat drzewa porośnięte bluszczem własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej 138 .1973 r. 3 km idąc niebieskim szlakiem od ul. . nr 389 – orzeczenie z 9. Urz.WRN w Gd. Urz. nr 13 z 1978 r. skraj lasu komunalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Wieniec ul. poz. 359 dąb wysokość: 22 m obwód: 470 cm wiek: ok. Polanki 119 – w obrębie Sanatorium przeciwgruźliczego dla dzieci własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa lasy komunalne m. nr 11 z 1979 r. nr 11 z 1979 r.1974 r. 13. na wzgórzu. Gdańska oddz. nr 301 – orzeczenie z 16. Gdańsk Oliwa wysokość: 27 m. 14. 120 cm nr 303 – orzeczenie z 16. 23 m obwód: 310 cm.06. wysokość: 25 m.1974 r. 300 9. 180 lat platan wysokość: 33 m obwód: 340 cm wiek: ok. 250 lat nr 359 – orzeczenie z 19.1974 r. Urz. 198 cm. WRN w Gd. 150 lat Gdańsk Oliwa ul. Dz. 260 cm wiek: ok. WRN w Gd.1979 r. Polanki 117 obwód: 172 cm. Dz. 49 z 10. nr 7.1979 r. WRN w Gd. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. poz.1977 r.06. 375 cm pierśnica: 130 cm. Dz. WRN w Gd. poz. Dz. nr 11 z 1979 r.1973 r. 388 nr 388 – orzeczenie z 9. 389 15. nr 7.01. WRN w Gd. Abrahama własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Lipce przystanek kolejowy Gdańsk Lipce – po lewej stronie od mostu.00 m i 7. nr 7.50 m aleja lipowa długość: 50 m wysokość: 18 m obwód drzew: śr. poz. 274 cm wiek: ok. Dz. Dz. WRN w Gd. Kwietna – na skarpie w naroŜniku dz.06.10.1973 r. 27 m ul. Urz. 150 lat wysokość występowania pierwszych konarów: 8.1979 r.06.06. 117/59 własność: Skarb Państwa zarząd: Agencja Własności Rolnej Gdańsk Oliwa ul. nad Radunią. 49 z 10. 11. Dz.1974 r. 12. Urz.8.1979 r. Urz. nr 7. Urz. Polanki 117 nr 300 – orzeczenie z 16. 200 cm wiek: ok. 28 m. nr 11 z 1979 r. 49 z 10. 275 cm wiek: ok. 49 z 10.06.06. nr 302 – orzeczenie z 16. 80 lat wysokość pierwszych konarów: 14 m grupa drzew: dęby wysokość: ok. 391 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej grupa drzew: modrzewie – 3 szt.10. Urz. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. Urz. nr 390 – orzeczenie z 9. 34 h – ok. 450 lat wysokość pierwszych konarów: 120 cm grupa drzew: buki – 2 szt. Dz. 303 grupa drzew: dąb i buk wysokość: ok. Dz. wysokość: 34 m obwód: 330 cm. nr 391 – orzeczenie z 9. 27 m obwód: od 200 do 400 cm wiek: ok.1973 r. 250 lat buk wysokość: 25 m obwód: 285 cm wiek: ok. 390 16.06. 301 10. 24 m obwód: 505 cm .10. WRN w Gd. WRN w Gd. 302 grupa drzew: lipy – 2 szt. Abrahama 28 – w ogrodzie własność: prywatna zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.

Gdańska oddz. 150 lat nr 408 – orzeczenie z 10. Dz. 200 lat nr 409 – orzeczenie z 10. 18.1980 r. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. nr 11 z 1979 r. 100 lat dwa buki wysokość: 26 m obwód: 315 cm. 392 dąb szypułkowy wysokość: 28 m obwód: 570 cm wiek: ok. Dz. Urz.17. WRN w Gd. 20 m od przejścia w kierunku ul. 1979 r. nr 11 z 1979 r.1980 r. Urz. 32 m obwód: 342 cm. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. 40c – przy drodze leśnej na skraju lasu ok. 23. 410 cm wiek: ok.07. 408 buk wysokość: 17 m obwód: 330/362 cm wiek: ok. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej. 237 cm. nr 394 – orzeczenie z 9. 48i – 10 m od drogi na granicy z pododdziałem. Urz. Batorego i Sosnowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. WRN w Gd.1980 r.11. Urz. 200 lat nr 403 – orzeczenie z 10.1980 r.1979 r.07. 394 20. Gdańska oddz. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. Topolowa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Dz. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. 409 buk wysokość: 28 m obwód: 360/373cm wiek: ok.11. nr 393 – orzeczenie z 9. Urz. Urz. 276 cm wiek: ok.1980 r. 48 h przy drodze prowadzącej od ślimaka do ul. Gdańska oddz. Dz. 50 m od ul.06.11. 400 lat grupa drzew: lipy – 3 szt.06.07. Urz.1980 r. Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 500 lat grupa drzew: świerki – 3 szt. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. 405 buk wysokość: 25 m obwód: 360/380 cm wiek: ok. Do Studzienki Własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 392 – orzeczenie z 9. 21.07. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. wysokość: 35 m. Urz. 393 19. 200 lat Gdańsk Oliwa ul.07.11. 22.1980 r. Topolowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 24. Dz. 48i – przy drodze prowadzącej do stacji przekaźnikowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Gdańska oddz.1980 r. 40c – na skraju lasu przy parkanie III LO ul. zrośnięte przy podstawie wysokość: 32 m obwód: 260 cm. Dz. 40c – na granicy lasu przy drodze ok. nr 11 z 1979 r.06. 403 dąb wysokość:25 m obwód: 370 cm wiek: ok.1980 r. 230 cm.11. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. Dz. 225 cm wiek: ok.1979 r. Dz. 28 m. WRN w Gd. 402 nr 402 – orzeczenie z 10.1980 r. 200 lat nr 405 – orzeczenie z 10. Matki Polki w kierunku ul. 139 . Gdańska oddz.

1981 r.1981 r. 32. Gdańska oddz. 27. nr 9 z 30. 427 grupa drzew: buki – 3 szt. 180 lat nr 427 – orzeczenie z 30. 28. 428 głaz narzutowy obwód: 600 cm szerokość: 170 cm długość: 220 cm nr 428 – orzeczenie z 30. 390 cm wiek: ok. WRN w Gdańsku nr 13 z 12.10.01. 23 m obwód: 350 cm. 426 grupa drzew: dęby szypułkowe – 3 szt. Gdańska oddz. 260 cm. 422 buk wysokość: 25 m obwód: 350 cm wiek: ok.25.11. 200 lat nr 422 – orzeczenie z 30. 424 30. 413 topola czarna wysokość: 26 m obwód: 400 cm wiek: ok.1981 r. Urz.01. 36i własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.1981 r. Dz.01. 47a – na skraju lasów obok kortu tenisowego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.1980 r. WRN w Gd. Gdańska oddz.1981 r.01. WRN w Gdańsku nr 13 z 12.10. 423 dąb szypułkowy wysokość: 22 m obwód: 428 cm wiek: ok. 48i – ok.1981 r. WRN w Gd.1980 r.1981 r. 23 m. 26. Gdańska oddz.1981 r.1980 r.1980 r. 31. 28 m. Urz.10. Gdańska oddz. Urz.1981 r.180 lat kształt pnia owalny w wyniku skrętu włókien Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 290 cm wiek: ok. 47b własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.1981 r.10.01. 47c własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.07. nr 9 z 30. wysokość: 25 m. Urz. 140 . Powstańców Warszawskich – park (naprzeciw Szpitala Kolejowego) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 250 lat buk wysokość: 25 m obwód: 300 cm wiek: ok.1981 r. Urz. WRN w Gd.1981 r. Dz. 50 m od stacji przekaźnikowej przy drodze prowadzącej do parku w Dolinie Królewskiej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.10. Dz. Urz. nr 426 – orzeczenie z 30. Dz. 35d – przy skrzyŜowaniu ul. Urz. WRN w Gd. 120 lat nr 413 – orzeczenie z 10. wysokość: 28 m. nr 9 z 30. WRN w Gd. 29. Dz. 35 i 36 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 410 – orzeczenie z 10.01. 180 lat nr 424 – orzeczenie z 30.07. nr 9 z 30. 48i – przy drodze prowadzącej do stacji przekaźnikowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. 200 lat nr 423 – orzeczenie z 30.10. 290 cm. nr 9 z 30. Dz. Gdańska oddz. Abrahama i linii oddz. Dz. nr 9 z 30. 28 m obwód: 415 cm. Urz. Gdańska oddz. 410 dąb wysokość: 20 m obwód: 330/340cm wiek: ok. Dz.11. WRN w Gd.

40. Woj. Woj. Dz.1982 r. Urz. Dz. Cystersów – zieleniec przed Kurią Biskupią własność: Kuria Biskupia zarząd: Kuria Biskupia Gdańsk Oliwa Leśnictwo Matemblewo oddz. Dz. Woj.1982 r. Gd. 37. 180 lat nr 467 – orzeczenie z 30. 100 lat nr 468 – orzeczenie z 30. Do Studzienki 1d – za bramą Zakładu RemontowoBudowlanego na zapleczu DS własność: Skarb Państwa zarząd: Politechnika Gdańska Gdańsk Wrzeszcz pomiędzy ul. 141 . Urz.06. Dz. 451 lipa srebrzysta wysokość: 25 m obwód: 324 cm wiek: ok.09. Dz.09. Woj. 444 cis pospolity wysokość: 7 m obwód: 167 cm wiek: ok. 35. Urz. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.09. 200 lat nr 451 – orzeczenie z 30. Urz. 457 tulipanowiec amerykański wysokość: 27 m obwód: 265 cm wiek: ok. M. 130 lat lipa drobnolistna wysokość: 25 m obwód: 330 cm wiek: ok. Urz. obok przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 444 – orzeczenie z 21. nr 11 z 1984 r. nr 11 z 1984 r. nr 11 z 1984 r.09. 468 grab pospolity porośnięty bluszczem wysokość: 23 m obwód: 223 cm wiek: ok.1982 r. Jaśkowa Dolina w kierunku amfiteatru leśnego Własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. Dz. Gd.09.1982 r. Woj.09. nr 11 z 1984 r. Gd.150a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. Do Studzienki i Sobieskiego. 38.1982 r. Dz. 467 klon jawor wysokość: 25 m obwód: 310 cm wiek: ok.1982 r. Gd.33.1982 r. 40c – rośnie w odl. Dz. nr 466 – orzeczenie z 30. Gd. Do Studzienki 3b – na terenie przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: przedszkole Gdańsk Wrzeszcz ul. Jaśkowa Dolina 8 rośnie w obrębie ogrodzenia Instytutu Łączności własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 445 buk pospolity wysokość: 40 m obwód: 310 cm wiek: ok. 36. Urz. 459 modrzew europejski wysokość: 38 m obwód: 304 cm wiek: ok. 200 lat nr 459 – orzeczenie z 30. Gd. 8 m od drogi spacerowej od ul. Woj. nr 11 z 1984 r. nr 11 z 1984 r. Urz. Gdańska oddz.1982 r. Zwycięstwa – pomiędzy ul. Urz. Woj. 34. nr 11 z 1984 r. Gd. 466 39. Gd. 100 lat nr 457 – orzeczenie z 30. SkłodowskiejCurie a ul. nr 11 z 1984 r. Gdańska oddz. 40 a – ul. Smoluchowskiego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.150 lat nr 445 – orzeczenie z 21. Woj.06.

Gd.1983 r.1984 r.09. Urz.06. 120 lat wiąz szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 287 cm wiek: ok.09. Dz. 100 lat nr 502 – orzeczenie z 10. Dz. 46. 488 miłorząb japoński wysokość: 21 m obwód: 214 cm wiek: ok. 100 lat nr 482 – orzeczenie z 15. Gd. Dz.11. Gd. Dz.41. Woj. Woj. Gd. nr 16 z 28. Urz.11. Sobieskiego 18 – na zapleczu budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego własność: Skarb Państwa zarząd: UG Gdańsk Wrzeszcz ul. Urz. Gd. Urz. Steffensa w pobliŜu chodnika własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.06. 482 lipa amerykańska wysokość: 12 m obwód: 202 cm wiek: ok. Woj. 44. Sobieskiego 18 – na zapleczu budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego własność: Skarb Państwa zarząd: UG Gdańsk Wrzeszcz ul. 49. 498 brzoza brodawkowata wysokość: 23 m obwód: 240 cm wiek: ok.1986 r. 502 głaz narzutowy wysokość: 115 cm obwód: 695 cm szerokość: 165 cm długość: 275 cm buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 23 m obwód: 280/295 cm wiek: ok. nr 11 z 1984 r. Gd.09. Jaśkowa Dolina 33b – na terenie przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: przedszkole Gdańsk Wrzeszcz ul. 499 platan klonolistny wysokość: 20 m obwód: 485 cm wiek: ok. Dz.1983 r. Woj. 150 lat nr 499 – orzeczenie z 10.1984 r. 120 lat nr 500 – orzeczenie z 10. Jaśkowa Dolina 72–68 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Gd.1984 r. 42.1986 r. Dz. nr 16 z 28.1983 r.06. nr 16 z 28.1983 r. nr 16 z 28. Dz.11. 45. Woj. Woj. 481 jarząb szwedzki wysokość: 11 m obwód: 252 cm wiek: ok. Urz.09.1986 r. 100 lat nr 498 – orzeczenie z 15.11. 43. Dz.1984 r. Urz. Dz.09. Gdańska oddz. 142 .1986 r. Woj. Zwycięstwa – park im. 501 nr 501 – orzeczenie z 10. Gd. Jaśkowa Dolina 27 – za ogrodzeniem własność: Skarb Państwa zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Wrzeszcz al.06. Urz. 503 nr 503 – orzeczenie z 10. 48. nr 16 z 28. Zwycięstwa – park im. Urz. nr 11 z 1984 r.11. Jaśkowa Dolina 50 – na trawniku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz nr 481 – orzeczenie z 15. 47. nr 11 z 1984 r. 48w własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 11 z 1984 r. 120 lat nr 488 – orzeczenie z 15. Gd. Woj.1986 r. Woj.1984 r. Steffensa w pobliŜu hali sportowej PG własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz ul. 500 buk pospolity – odmiana czerwonolistna wysokość: 24 m obwód: 320/330 cm wiek: ok. Urz.

547 57. Słowackiego własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.11. Urz. Woj. Gd. Dz. 100 lat nr 541 – orzeczenie z 10. Woj. CzyŜewskiego – w ciągu drzew. 504 dąb szypułkowy wysokość: 21 m obwód: 335 cm wiek: ok.1986 r.11. CzyŜewskiego 22 i 24 – naprzeciw ww.1986 r. Gd. Dz. 150 lat nr 508 – orzeczenie z 10. 550 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk grupa drzew: sosny pospolite – 3 Gdańsk Oliwa szt.11. ul.1986 r.1986 r.11. Gd. 100 lat nr 546 – orzeczenie z 6.11.11. 55. Woj. naprzeciw pawilonu handlowego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. naprzeciw ww. Gd. 130 lat własność: Skarb Państwa zarząd: AWFiS dąb szypułkowy Gdańsk Łostowice wysokość: 20 m ul.11. Woj.09. nr 16 z 28. Urz. nr 16 z 28.1987 r. Urz.50. Gdańska oddz. Woj. Dz.09.1984 r. 541 topola biała wysokość: 23 m obwód: 477 cm wiek: ok. Urz.09. Woj. Wielkopolska 16 obwód: 375 cm – na poboczu. 278.1987 r. 546 kasztanowiec zwyczajny wysokość: 18 m obwód: 284 cm wiek: ok.09.1984 r. 124b – 1 km na północ od ul. Gd.1984 r.10. CzyŜewskiego wysokość: 16–18 m – na zboczu skarpy na terenie obwód: 250. Polanki 117 – przy boisku własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Traugutta 92 w pobliŜu ZKPiG nr 17 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 508 buk pospolity wysokość: 25 m obwód: 315 cm wiek: ok.1987 r.1986 r. Gd.11. Urz. Urz. nr 16 z 28. nr 550 – orzeczenie z 6. CzyŜewskiego 20 – przy krawędzi jezdni naprzeciw zakładu kamieniarskiego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 53. Dz. nr 16 z 28. Dz. 535 sosna pospolita wysokość: 18 m obwód: 333 cm wiek: ok. 143 . Woj. 47c – ul. 51. nr 16 z 28. 52.1986 r. Urz.1984 r. Dz. 150 lat nr 535 – orzeczenie z 10. 56. 120 lat nr 505 – orzeczenie z 10. Gd. 505 świerk pospolity wysokość: 35 m obwód: 309 cm wiek: ok. Dz. nr 16 z 28. nr 16 z 28.10. 180 lat budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 547 – orzeczenie z 6. wiek: ok. nr 16 z 28. Dz.1984 r.10. Urz. 54.09. Gd. Woj. budynków nr 504 – orzeczenie z 10.1986 r. 290 cm AWFiS-u wiek: ok.1986 r.

1987 r. nr 11 z 16. Dz. 576 nr 576 – orzeczenie z 17.02. Dz. nr 11 z 16. nr 11 z 16. Gd.1987 r.1988 r. wysokość: 19 m obwód: 88.10. Dz.58.06. 63. nr 11 z 16. 65. Polanki 19 . Dz. 59. Gd. A.1988 r. Jesionowa 6a – na terenie posesji przy garaŜu własność: Skarb Państwa zarząd: Instytut Ziemniaka Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Polanki 117 – w odl. Wassowskiego – na skarpie powyŜej tej ulicy własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Oliwa ul. 572 głaz narzutowy wysokość: 115 cm obwód: 610 cm szerokość: 130 cm długość: 240 cm nr 572 – orzeczenie z 17. nr 20 z 30. nr 16 z 28. 64. Niepołomicka 18 – u podnóŜa wzniesienia. Gd. 62. 578 kasztan jadalny wysokość: 15 m obwód: 200 cm wiek: ok.1988 r. Gd. 559 sosny czarne – 2 szt. Woj. Urz.1988 r. Woj.11. 61. 577 buk zwyczajny (zrośnięty) wysokość: 20 m obwód: 500 cm wiek: ok. 150 lat nr 574 – orzeczenie z 17. Woj.11. Urz. 144 . Dz. Urz.1988 r. 130 lat nr 559 – orzeczenie z 6. U.10.1987 r. Gd.06.02.1988 r. budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.06. naprzeciw ww. Urz.1988 r.1987 r. Dz. nr 20 z 30. Polanki 117 – w pobliŜu warsztatu elektrycznego na terenie parku szpitalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Wrzeszcz ul. 150 lat wiąz z kwitnącym bluszczem wysokość: 30 m obwód: 420 cm wiek: ok. Gd. Gd.10.02. Woj.1988 r.11. Gd. 100 lat nr 558 – orzeczenie z 6.1988 r. Dz. 5 m od trafostacji na terenie parku szpitalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. 90f – na wierzchowinie skarpy za budynkiem Dworu I własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. 551 dąb szypułkowy wysokość: 20 m obwód: 630 cm wiek: ok.w ogrodzie od strony ulicy własność: prywatna zarząd: jak wyŜej nr 551 – orzeczenie z 6. Woj.1988 r. Urz. Dz. Woj.1988 r. 200 lat nr 575 – orzeczenie z 17. Urz. Urz. Polanki 125 – na terenie Leśnictwa Renuszewo oddz.02. Woj.1988 r. Gd. 250 lat Gdańsk Łostowice ul. nr 11 z 16. Mickiewicza – przy stawie w pobliŜu budynku Instytutu Gospodarki Wodnej PAN własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 11 z 16.02. Urz.06.02. 60. 558 jodła kalifornijska wysokość: 23 m obwód: 230 cm wiek: ok. Dz.1987 r. 66. Woj. 575 buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 23 m obwód: 305 cm wiek: ok. 280 cm wiek: ok.06. 95 lat nr 578 – orzeczenie z 17. Woj. 180 lat nr 577 – orzeczenie z 17. Kręta 51 – na skraju skwerku naprzeciw nr 51 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 574 buk zwyczajny wysokość: 26 cm obwód: 350 cm wiek: ok.1986 r.06.

02. Gd. nr 11 z 16. Urz. odm. Woj. Gd.06. 72. Urz. 80 lat nr 580 – orzeczenie z 17. 68. 581 grupa drzew: cyprysiki groszkowe – 2 szt. nr 11 z 16. odmiana czerwonolistna wysokość: 24 m obwód: 308.1988 r. 73. Gd. Gd. Gd.1988 r. 150 lat nr 581 – orzeczenie z 17. nr 11 z 16.1988 r.02. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie boiska) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 nr 579 – orzeczenie z 17. 120 lat nr 584 – orzeczenie z 17. Woj. Galaktyczna – po prawej stronie drogi prowadzącej do osady Owczarnia (naprzeciw nowych domków jednorodzinnych) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Urz.02. 160 lat Gdańsk Wysoka ul. Galaktyczna – przy ogrodzeniu nieruchomości nr 29 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk-Wysoka ul.02. nr 11 z 16. Urz. Gd. Woj.06.1988 r. Woj. 86 cm wiek: ok. 71. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (przy ogrodzeniu parku) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul. 585 dąb szypułkowy wysokość: 26 m obwód: 382 cm wiek: ok. 584 klon jawor (ze zrośniętymi konarami) wysokość: 16 m obwód: 221 cm na wys.. 100–150 lat buk zwyczajny wysokość: 23 m obwód: 332 cm wiek: ok. 312 cm wiek: ok.1988 r. 583 grupa drzew: buki zwyczajne – 2 szt. Dz. Dz. szpilkowa wysokość: 18. 70. Gd. Woj. Woj. Urz. Dz. 180 lat nr 585 – orzeczenie z 17. nr 11 z 16. nr 11 z 16.1988 r.06. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie ścieŜki) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul.06. Dz. Woj.1988 r.1988 r.1988 r.1988 r.02. 579 klon jawor wysokość: 19 m obwód: 300 cm wiek: ok. 69.1988 r.06. nr 11 z 16.06. Dz.02. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie ścieŜki) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul. 582 nr 582 – orzeczenie z 17.67.1988 r. CzyŜewskiego 29 – w zabytkowym parku naleŜącym do Centralnej Biblioteki AWFiS własność: Skarb Państwa zarząd: AWFiS Gdańsk Oliwa ul. Urz. 158 cm wiek: ok.02.1988 r.1988 r. 150 lat nr 583 – orzeczenie z 17. Dz. 16 m obwód: 247. 580 grusza pospolita wysokość: 18 m obwód: 222 cm wiek: ok. Urz. 145 .06. Dz.

150 lat 79. Woj. Woj. 601 dąb szypułkowy wysokość: 19 m obwód: 402 cm wiek: ok. Dz. Woj.1989 r. 120 lat buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 17 m obwód: 415 cm wiek: ok. Gd.1988 r.1989 r. nr 11 z 16. Targ Rakowy z 20. 158 cm wiek: ok. nr 10 z 13. Orkana 10 z 29. własność: Skarb Państwa nr 13 z 12.1988 r. – na zapleczu budynku Poczty Dz. 82.1989 r.02.1988 r.03. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po lewej stronie boiska) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul.1990 r. Gd. Urz. 586 dąb czerwony wysokość: 25 m obwód: 310 cm wiek: ok.03. własność: Skarb Państwa zarząd: Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk Oliwa nr 739 – orzeczenie Leśnictwo Renuszewo – oddz.06. 140 lat Gdańsk Oliwa ul. Urz. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Śródmieście Targ Sienny – przy kanale Raduni. Urz. Dz.04.04. 100 lat własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa nr 599 – orzeczenie ul. Dz. zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście nr 749 – orzeczenie ul. Dz. 75. nr 11 z 16. – przy Centrum Edukacji Nauczycieli Dz. 599 77. Urz.03. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 78.1989 r.1989 r. Urz.1989 r. Gd. 739 80.1988 r. 146 . 76. Woj. 120 lat nr 750 – orzeczenie z 20. Woj. Steffensa przy hali sportowej PG nr 13 z 12. 200 lat nr 587 – orzeczenie z 17.06. Urz. Gd. Gd. Urz.1989 r. 100 lat nr 751 – orzeczenie z 20.74. Urz. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po lewej stronie boiska) nr 586 – orzeczenie z 17. Polskiej nr 10 z 13.03.06.1989 r. Gd. Gd. Dz.06. Dz. Dz.04. własność: Gmina Miasta Gdańsk nr 13 z 12.1990 r.04. Woj. Gd.1990 r.06. nr 13 z 12. Urz.1990 r. 112b z 29. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz nr 601 – orzeczenie ul. Hallera 14 z 29. 749 głaz narzutowy wysokość: 170 cm obwód: 1000 cm szerokość: 480 cm długość: 300 cm jesion wyniosły wysokość: 25 m obwód: 315 cm wiek: ok. – park im. 587 buk zwyczajny (zrośnięty) wysokość: 24 m obwód: 470 cm wiek: ok. 600 buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 22 m obwód: 310 cm wiek: ok. obok szafki elektrycznej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Wrzeszcz al. Woj.04. 100 lat 81.04.1990 r. zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Wrzeszcz nr 600 – orzeczenie al. Gd. Zwycięstwa – park im. nr 10 z 13.1990 r.06. Woj. 750 kasztanowiec zwyczajny wysokość: 20 m obwód: 360 cm wiek: ok.02. Woj. 751 perełkowiec japoński o dwóch pniach wysokość: 17 m obwód: 190. Zwycięstwa z 29.

nr 821 – orzeczenie z 17.04. ul. Urz. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.1992 r.04. Gd. nr 7 z 14. Urz. Dz. 755 grupa drzew: topole białe – 2 szt. Dz.02. 87.1990 r.04. Urz. Urz. 808 nr 808 – orzeczenie z 25. Południowa. 38 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.03. nr 10 z 13.1990 r.03. Woj.04. Woj. nr 5 z 28. nr 10 z 13. Dz.1992 r. Urz. Do Studzienki 37 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Wrzeszcz ROM nr 2 Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Woj.1991 r. Dz. nr 7 z 14. 90.02.1990 r. Traugutta 11 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Wrzeszcz al.1991 r. Woj.02. 91. 100 lat Gdańsk Oliwa ul.02. Urz. 806 głaz narzutowy wysokość: 160 cm obwód: 885 cm szerokość: 250 cm długość: 300 cm głaz narzutowy wysokość: 205 cm obwód: 710 cm szerokość: 175 cm długość: 260 cm głaz narzutowy „Głaz Borkowskiego” wysokość: 150 cm obwód: 950 cm szerokość: 250 cm długość: 310 cm lipa drobnolistna wysokość: 15 m obwód: 306 cm nr 806 – orzeczenie z 25. Bytowska – przy potoku obok zabytkowej Kuźni Wodnej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.04. Dz.83. Gd. Gd. (jedna o trzech pniach) wysokość: 20 m obwód: 707 cm (375 + 380 + 330 cm) wiek: ok.1990 r. 700 m na południe od zabytkowej Kuźni Wodnej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Brzeźno ul. 80 lat nr 753 – orzeczenie z 20. 89. Woj. Gd.04. Gd. 88. 150 lat nr 754 – orzeczenie z 20. Urz. nr 10 z 13.04. 84. 752 świerk zwyczajny obrośnięty winobluszczem wysokość: 22 m obwód: 265 cm wiek: ok.1990 r.1991 r. . Gd. Puławskiego – na skwerku nr 752 – orzeczenie z 20.1992 r. Woj. Gdańska oddz.1990 r. Zwycięstwa – park im. 753 brzoza brodawkowata wysokość: 19 m obwód: 202 cm wiek: ok.1991 r. Woj.03.1990 r.1990 r. 37k na granicy z oddz.04.02.Gd. 85. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 755 – orzeczenie z 20.1991 r. 80 lat buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 25 m obwód: 340 cm wiek: ok. Urz. nr 10 z 13. Gd. Dz. 807 nr 807 – orzeczenie z 25. nr 7 z 14.02.1992 r. Dz. Woj. Gd. Dz.1991 r. Urz. Dz. nr 5 z 28.02. 821 miłorząb dwuklapowy wysokość: 15 m obwód: 230 cm 147 . 754 86. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Woj. 820 nr 820 – orzeczenie z 17. 128c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Lasy Komunalne m. Bytowska – ok.

Rogaczewskiego) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Oliwa park Oliwski im.92. Urz. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al.02.02. nr 5 z 28. Urz.02. nr 5 z 28. nr 5 z 28. 95 825 platan klonolistny wysokość: 25 m obwód: 315 cm nr 825 – orzeczenie z 17. A. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. Gd. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. nr 5 z 28. Urz.1992 r. 100.02. nr 831 – orzeczenie z 17.1992 r.02. A.1992 r. 830 grupa drzew: 1) sosna koreańska 2) sosna numelijska 3) modrzew europejski 4) cis drzewiasty 5) Ŝywotnik olbrzymi wysokość/obwód: 1) 14 m/115 cm 2) 15 m/121 cm 3) 22 m/342 cm 4) 9 m/120 cm 5) 13 m/140 cm cyprysik Lawsona wysokość: 22 m obwód: 212 cm nr 829 – orzeczenie z 17. Dz.1992 r. nr 5 z 28. Urz. Grunwaldzka 529 nr 822 – orzeczenie z 17.1992 r. Urz.1992 r. 93. nr 5 z 28.02.02.1992 r. Dz. Woj.02.02.1992 r. Woj. Dz.02. Woj. 829 99.02.02.1992 r.1992 r. nr 5 z 28. nr 5 z 28. Gd.02. Woj. Urz. 94. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 830 – orzeczenie z 17. Urz.1992 r.1992 r. Gd. 831 magnolia drzewiasta wysokość: 14 m obwód: 212 cm 148 .02.1992 r. Dz. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al.02. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. Zwycięstwa – park im. Dz. 823 kasztanowiec biały wysokość: 25 m obwód: 315 cm nr 823 – orzeczenie z 17. Gd. Woj.1992 r. Gd. Gd.1992 r. 97. Woj. 822 dąb czerwony wysokość: 25 m obwód: 348 cm Gdańsk Wrzeszcz al. 96 826 kasztanowiec biały wysokość: 30 m obwód: 330 cm nr 826 – orzeczenie z 17. Dz. Dz.02. 98. 827 lipa drobnolistna wysokość: 30 m obwód: 320 cm nr 827 – orzeczenie z 17. Woj. Dz. Woj.1992 r. Gd. Woj. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. Gd.1992 r.02.02. nr 5 z 28. 824 kasztanowiec biały wysokość: 30 m obwód: 360 cm nr 824 – orzeczenie z 17. Urz. Urz.1992 r. Dz. Gd. 3 Maja – nad torami kolejowymi (naprzeciw ul.

Urz. Urz. 3) cyprysik nutkajski wysokość/obwód: 1) 23 m/219 cm 2) 13 m.02.1992 r.02.1992 r. Dz. Woj. Urz. 839 sosna pospolita wysokość: 30 m obwód: 311 cm 109. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. 102. Dz. nr 5 z 28. Dz. Gd.1992 r. 834 modrzew europejski wysokość: 27 m obwód: 303 cm 104.1992 r. Dz. Gd. nr 5 z 28. nr 5 z 28.1992 r.02.1992 r.1992 r.02. nr 5 z 28. 833 miłorząb dwuklapowy wysokość: 20 m obwód: 201 cm 103. 111.02. Urz. Woj. Urz. 149 . Woj. Gd. A. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk nr 837 – orzeczenie z 17. nr 839 – orzeczenie z 17. Woj. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Dz. nr 836 – orzeczenie z 17.1992 r. Urz. A.02. nr 5 z 28.02. Mickiewicza nr 832 – orzeczenie z 17.02.02. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im.02. Gd. 838 grujecznik japoński (3 pnie) wysokość: 25 m obwód: 168 .02.1992 r. A.02. Dz.02. Woj. Urz. nr 5 z 28.1992 r.02. Gd. 127c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.1992 r.02. 125f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Urz. Gd.1992 r. Urz. nr 840 – orzeczenie z 17. 158 cm 108. Dz.1992 r. Urz.02. A. Woj. Gd. nr 5 z 28.1992 r. 842 świerk pospolity wysokość: 40 m obwód: 305 cm nr 842 – orzeczenie z 17.1992 r.1992 r. Dz. 107.101. Gd.02. Woj. nr 835 – orzeczenie z 17. 189. A. nr 833 – orzeczenie z 17.02.02. Urz. 835 sosna wejmutka wysokość: 19 m obwód: 255 cm 105. 832 Ŝywotnik olbrzymi wysokość: 15 m obwód: 163 cm Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. nr 5 z 28. Woj.1992 r. Gd. 104 cm 3) 18 m/143 cm magnolia drzewiasta wysokość: 19 m obwód: 271 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. nr 5 z 28. A. A. Woj. nr 5 z 28. Dz. Gd. nr 834 – orzeczenie z 17. 841 świerk pospolity wysokość: 40 m obwód: 339 cm nr 841 – orzeczenie z 17. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 836 106.1992 r. 837 grupa drzew: 1) Ŝywotnik olbrzymi 2) cisy drzewiaste – 2 szt. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Woj.1992 r.02. nr 838 – orzeczenie z 17. 840 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 273 cm 110. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Dz.02.1992 r. Dz. Gd. Woj. 13 m/148 cm.02. nr 5 z 28.

924 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 361 cm nr 924 – orzeczenie z 15.04.02. Urz. Woj. Urz. nr 5 z 28. 117. Urz.98 m buk pospolity – odmiana czerwonolistna wysokość: 20 m obwód: 260 cm własność: prywatna zarząd: jak wyŜej Gdańsk Orunia ul.12. Targ Rybny – na skwerze własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Urz.Gd. nr 5 z 15. Urz. Gd.12.02.1996 r. 0.112.12. Woj.1992 r. Dz. Urz. nr 50 z 18.1995 r. 111l własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. Gd. Woj.12. 843 daglezja zielona wysokość: 40 m obwód: 288 cm Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz.1996 r. 923 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 299 cm nr 923 – orzeczenie z 15. Dz.36 m 4) trzy cyprysiki groszkowe obw. Urz. Woj.02.12. 150 . 144b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.34–0. Dz.12. 0.1992 r. Gd. Gd. Dz. Gd.02.1995 r. 978 120. Wały Jagiellońskie.1995 r.12. Hucisko. 922 sosna pospolita – forma kołnierzykowata wysokość: 27 m obwód: 270 cm nr 922 – orzeczenie z 15. Woj.04. 115. Gd. Liczmańskiego 9 – w ogrodzie od strony podwórka nr 843 – orzeczenie z 17. nr 5 z 28. nr 9 z 20. 119. 112a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. 979 grupa drzew: 1) cis pospolity obw. Urz. 147a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.1992 r.67–0. Urocza 4 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Śródmieście nr 979 – orzeczenie z 6.1993 r.1996 r.1995 r. .1995 r.1992 r. Dz.12.25–0.1995 r. Dz. nr 50 z 18. Gd.12. Gd. 118.12. Urz.36 m 3) dwa Ŝywotniki olbrzymie obw. Woj. Dz. Woj. Dz.1995 r.12.12. Dz. nr 978 – orzeczenie z 6. 844 sosna pospolita wysokość: 30 m obwód: 318 cm nr 844 – orzeczenie z 17. 114. nr 5 z 15.30–0. 155f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 146a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Woj. 113.1993 r. nr 5 z 15. nr 5 z 15. Woj. 116. 0. 0.39 m 2) dwa bukszpany obw. 925 buk pospolity wysokość: 30 m obwód: 377 cm nr 925 – orzeczenie z 15.1995 r.1996 r. 874 miłorząb dwuklapowy wysokość: 20 m obwód: 200 cm nr 845 – orzeczenie z 6.

1998 r. Woj. 3 Maja (parking przy Urzędzie Pracy) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Wrzeszcz ul. 261 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Orunia ul. Gd.1998 r.04.1998 r.04. Nowiny nr 1046 – orzeczenie z 10.04. Urz. Nowiny 2 nr 1047 – orzeczenie z 10. 123. Woj.04. Urz.04. Gd. Urz. Gd. 1062 lipa drobnolistna 151 .1998 r.04. Dz. 125g/f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.1998 r. 1050 wierzba wysokość: 18 m obwód: 650 cm nr 1050 – orzeczenie z 10. 126. 127. 1047 dwa buki – odmiana czerwonolistna wysokość: 20 m obwód: 300 cm. 114 własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Gołębiewo oddz. 125g/m/f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk nr 1048 – orzeczenie z 10.04. Woj. nr 18 z 24.04. 1059 dąb szypułkowy 128. 1061 dąb szypułkowy 130. Woj. 122.1998 r. 1048 dąb szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 371 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Morena ul. Mierosławskiego. 1046 dąb szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 522 cm Gdańsk Orunia ul. nr 18 z 24. Dz. 1060 dąb szypułkowy 129. nr 18 z 24.1998 r. 125. nr 18 z 24. Dz. Woj. Dz. Urz. Gd.1998 r. Gd.1998 r.04. 1058 choina kanadyjska – 2 szt. róg ul. Kubacza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. Rakoczego. Piecewskiej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Śródmieście ul. nr 18 z 24. Dz. 127f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Urz.121.1998 r. 124. róg ul. 70a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.04. 1049 jesion wyniosły wysokość: 27 m obwód: 348 cm nr 1049 – orzeczenie z 10.

Urz. 137. 116h własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 1097 orzech włoski wysokość: 15 m obwód: 167 cm nr 1097 – orzeczenie z 11. 1096 wierzba wysokość: 26 m obwód: 535 cm nr 1096 – orzeczenie z 11. Dz. 126f/127f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Woj. Nowiny 132. nr 115 z 16. 1095 wierzba wysokość: 26 m obwód: 460 cm nr 1095 – orzeczenie z 11.12.131. nr 115 z 16.2000 r. nr 115 z 16. nr 1098 – orzeczenie z 11. Pom. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Oliwa ul. Woj. 1063 sosna wejmutka Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.12. 138. 1066 buk pospolity z soplówką jeŜowatą 135. 133.2000 r. 123h i 130d własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Woj. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Przymorze ul. Pom. 134. Pom.2000 r. Woj. nr 115 z 16.12. 117c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.2000 r. Dz. Dz.12.2000 r.12. 1064 daglezja zielona – 2 szt.12. Urz.12.2000 r. Dz. Pom. Dz.2000 r.12.2000 r. Bytowska 5 własność: prywatna zarząd: Mirosław Bejma Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.12.12. 139. Urz. 1094 wierzba wysokość: 11 m obwód: 700 cm nr 1094 – orzeczenie z 11. nr 115 z 16. 1065 cyprysik Lawsona – 6 szt. Urz. Pom. Czerwony Dwór 10/1 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński.2000 r. Woj. 1098 lipa drobnolistna wysokość: 20 m obwód: 328 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 152 .2000 r. ul. 1077 podgrzybek pasoŜytniczy 136. 140. Urz.

Pom. Urz. nr 115 z 16. 19. Diamentowa 6 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk Oliwa ul. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w województwie pomorskim (Dz. Nowiny nr 1099 – orzeczenie z 11. 144. 1102 grupa drzew: wierzby – 2 szt. 147. 142. Dz. Woj. Nowiny nr 1133 – orzeczenie z 11. 1101 dąb bezszypułkowy wysokość: 25 m obwód: 356 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. 1099 buk pospolity wysokość: 20 m obwód: 328 cm Gdańsk Orunia park Oruński.12. Pom. Stara Twierdza – Wisłoujście własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Nowy Port ul. 146.12.30 m obwód: 672 cm nr 1103 – orzeczenie z 11. Dz. 18 m obwód: 156. Urz. Woj. Woj.12.2000 r.2000 r. ul.2000 r.2000 r. ul.12.12.2000 r. Stara Twierdza – Wisłoujście własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 148. 17.12. Urz. 1103 grupa drzew: cyprysiki groszkowe – 5 szt. Pom. Woj. zgodnie z rozporządzeniem nr 13/07 Wojewody Pomorskiego z 23 kwietnia 2007 r. 143. 153 . nr 115 z 16.12.2000 r. Pom.12. W 2007 r.2000 r. Urz.2000 r.12. nr 115 z 16. nr 115 z 16. 1941 topola biała PowyŜsze zestawienie zawiera stan na 31 grudnia 2006 r.12.141.2000 r.2000 r. Nowiny nr 1101 – orzeczenie z 11. nr 91. 1434) na terenie miasta ustanowiono 16 nowych pomników przyrody. Tetmajera 7 nr 1102 – orzeczenie z 11. 114 cm głaz narzutowy wysokość: 1. Pom. Pom. wysokość: 19. Dz. Woj. 132. nr 115 z 16. 145. 1940 topola biała własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Nowy Port ul. Urz.2000 r. ul. 1100 grupa drzew: buki pospolite – 2 szt. Urz.12.12. 1133 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński ul.2000 r. wysokość: 26 m obwód: 260. Pom. Dz. Dz. 121. nr 115 z 16. Nowiny nr 1100 – orzeczenie z 11. Woj. wysokość: 15 m obwód: 293. Urz. 290 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. 150. Dz. Woj. 165 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia ul. poz.

1996 r. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/49/2006 z 21. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8. poz.1979 r.2006 r. poz. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 13/2005 z 20.06.04.01.11.12.11.05. Inne formy ochrony przyrody Forma ochrony rezerwaty x Nazwa obszaru Ptasi Raj Podstawa ochrony rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 100.11.2001 r.1994 r.06.2003 r. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 12/2001 z 7. rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 16. rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/50/2006 z 21. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8.2006 r.1994 r. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 12/2001 z 7. Uwagi Mewia Łacha część rezerwatu poza granicami miasta źródliska w Dolinie Ewy Wąwóz Huzarów park krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy w granicach miasta 12% powierzchni parku oraz część jego otuliny obszary chronionego krajobrazu Wyspa Sobieszewska śuławy Gdańskie Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu Obszary „Natura 2000” ujście Wisły (kod obszaru PLB220004) Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005) uŜytki ekologiczne Dolina Dolnej Wisły (kod obszaru PLB040003) Fort Nocek murawy kserotermiczne Dolinie Potoku Oruńskiego Oliwskie Nocki Luneta z Pasikonikiem Prochownia pod Kasztanami Migowska Bielewa Łozy w Kiełpinie Dolina Czystej Wody część obszaru poza granicami miasta akweny w rejonie Portu Północnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XL/1537/05 z 27 października 2005 r.12. uchwała WRN w Gdańsku nr XVI /89/79 z 3.11. 273 z 1991 r.1999 r.1994 r.B.12. poz. rozporządzenie Ministra tylko część w Środowiska z 21 lipca 2004 r.2005 r. granicach miasta uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXVI/420/96 z 20.2001 r. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/51/2006 z 21. w uchwała Rady Miasta Gdańska nr IX/320/99 z 29.11. rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. 91 z 1983 r. tylko część w granicach miasta tylko część w granicach miasta 154 . rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 2/2003 z 9. 515 z 1959 r.2006 r. rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 38.

zespoły przyrodniczokrajobrazowe Dolina Potoku Oruńskiego Dolina StrzyŜy ogród zoologiczny (z sąsiedztwem) x Miejski Ogród „WybrzeŜa” uchwała Rady Miasta Gdańska nr IX/321/99 z 29. Rezerwat Dolina StrzyŜy ustanowiony na podstawie rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 19/07 z 29.03.04.11.1999 r. Zoologiczny uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVI/506/99 z 25. uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXIII/1024/2001 z 29.2001 r. 155 .2007 r.05.1999 r.

fragment lasu Morena (enklawa leśna miejsce gromadnego występowania ciepłolubnego gatunku po wschodniej stronie ul. 10. Forty Napoleońskie na Grodzisku Przedmiot ochrony XVII-wieczny bastion z rozległymi. izolowane wzniesienie porośnięte między ul. między ul. chronionego pająka – tygrzyka paskowanego Rakoczego i Jaśkową Doliną) Karasiowe Jeziorka (oczka wodne w ostoja dla wielu rzadkich i ginących gatunków flory i fauny ciągu zagłębień międzywydmowych w rejonie Górek Zachodnich) Klukowskie Oczko (między ul. Rakoczego i Piecewską) zróŜnicowanymi skupieniami roślinności zaroślowej i płatów muraw. Sobieskiego) stanowisko bluszczu pospolitego. Abrahama) 5. Borkowskiej. 18. wzgórza kwaśna i Ŝyzna buczyna wzbogacona przez wyjątkowo obfite na zachód od ul.4. ostoja bogatej fauny i grzybów odcinku od mostu pod koleją na OstróŜku do mostu pod koleją na przedłuŜeniu ul. 17. 8. 19. Straszyńską i Tomczaka) Jaśkowe Bluszcze (Studzienka. Gertrudy (skrajny zachodni bastion przy Opływie Motławy) 2. 156 . 12. 11. z bogatymi. 9. Wschodniej) Migowskie Wzniesienie (Morena. Nowotnej na regeneracji wysokości Pustego Stawu) Międzywale Raduni i Motławy nadrzeczne szuwary i inne zbiorowiska roślinności z obecnością (międzywale Raduni i Motławy na kilku gatunków szczególnie rzadkich. ostoja wielu bardzo rzadkich gatunków roślin. 20. Dolina Samborowo i Dolina Zielona (na przedłuŜeniu ul. Sobieskiego) 6. nasięźrzały pospolitej i purchawicy olbrzymiej dwie niewielkie doliny i ich zbocza z łąkami i lasami łęgowymi z płatami kwaśnej i Ŝyznej buczyny oraz grądu fragment wzgórza z pozostałościami ciepłolubnych zbiorowisk roślinnych i ciepłolubnej fauny stawonogów unikatowy krajobraz kulturowo-przyrodniczy XVII– i XVIII-wiecznych fortyfikacji wkomponowanych w strefę krawędziową wysoczyzny wraz z duŜym kompleksem semiparkowym zarośla głogów (unikatowe mieszańce 3 gatunków). Rakoczego) chronionego grzyba – naparstniczki czeskiej Murawy Forteczne kompleks ciepłolubnych muraw z rzadkimi gatunkami roślin na Grodzisku oraz stanowiska kserotermofilnych owadów Piecewski Staw zbiornik wodny i otaczające go skarpy. ziołorośli i zakrzewień. eksponowane krajobrazowo. pomiędzy ul. Głogowa Skarpa koło św. nieuŜytkowanymi podziemiami – waŜne zimowisko nietoperzy gatunek charakterystyczny dla fortyfikacji. Nazwa/lokalizacja 1. jedyne znane na Pomorzu stanowisko chrząszcza z rodziny wachlarzykowatych Jaśkowe Parowy płaty traworośli. Dolina Radości (wzdłuŜ ul. Cymbalaria Bastionu św. 14. niewielki zbiornik wodny. 15. Bytowskiej) 4. waŜne miejsce rozrodu płazów Azymutalną i Radiową) Lasy w Dolinie StrzyŜy (dolina między obejmują płaty grądu gwiazdnicowego z pomnikowymi dębami Obwodnicą a Nowcem) szypułkowymi Leśne Bagno na Stogach (między ul. Wojciecha (na południe od ul. zwierząt i grzybów Łąki nad Jeziorem Wysockim wilgotne i podmokłe ekstensywnie uŜytkowane lub porzucone (na północ od Jeziora Wysockiego) łąki na północ od jeziora Mały Pusty Staw na Stogach zdegradowane układy torfowiskowe podlegające powolnej (na północ od ul. ziołorośla i murawy na wystromionym zboczu doliny erozyjnej 7. stanowisko (polana leśna Srebrniki. jedno z ostatnich torfowisk w zagłębieniu międzywydmowym Sówki a Pustym Stawem) pasa nadmorskiego. Podwale Grodzkie) 3. 13. od wieków towarzyszący człowiekowi cenne zbiorowiska łąkowo-źródliskowe z populacją pełnika europejskiego. 16. Flora Cygańskiej Górki (wzniesienia po wschodniej stronie ul. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną Lp. Bastion św. ElŜbiety (bastion przy ul.

Ŝarnowczyska. na północ od ul. na zachód chronionej rzekotki drzewnej od osiedla Cztery Pory Roku) Salwinia w Owczarni śródleśne mokradło z oczkiem wodnym i licznie występującą (w lesie. Bądkowskiego) Skarpa Potoku Siedlickiego stroma skarpa doliny zajęta przez zdziczałe dawne załoŜenie w KrzyŜownikach (skarpy na północ od parkowe z występującymi. na południowy zachód od występowaniem widłaka jałowcowatego w runie lasu. na zachód od gajówki jedynych stanowisk kilku gatunków w Gdańsku. 25. słonolubnych. fauny i grzybów Kolbudzkiej) Torfowisko koło Owczarni (w TPK. na wysokości Ośrodka zboczu najstarszego pasa wydmowego Wypoczynkowego Melisa) 157 . odizolowanymi stanowiskami ul. w tym Tuchomskiej. zarośli łozy i brzeziny mszarnej. na wschód od Obwodnicy. Gostyńskiej. 22. pokład torfu zachód od lasu) Sobieszewska Pastwa pastwiska z gatunkami roślin słonolubnych oraz nadrzeczne i Szuwary (teren między Martwą Wisłą. waŜne miejsce rozrodu płazów Poligon w Jasieniu fragmenty niezainwestowanego obszaru: eutroficzny zbiornik (w rejonie ul. 30. Kartuskiej. zakrzaczeniami i murawami krajobrazowego Dolina StrzyŜy) Smęgorzyńskie Bagno torfowisko tworzące się na istniejącym zbiorniku wodnym. na torfowisko przejściowe z gatunkami chronionymi: rosiczką północ od Owczarni) okrągłolistną i bagnem zwyczajnym Torfowisko w lesie na południe od śródleśne torfowisko przejściowe z masowym występowaniem Smęgorzyna (w lesie na południe od ul. 26. obecna dobrze Sulmin) zachowana warstwa torfu Turzyca drŜączkowata Lasów Oliwskich stanowisko rzadkiego w regionie gatunku – turzycy (w TPK na południe od Doliny Radości) drŜączkowatej Uroczysko na południe od Smęgorzyna dawne osuszone i zalesione torfowisko z masowym (w lesie. 29. zróŜnicowanymi gatunkowo zaroślami i podrostem drzew. ostoja dla zwierząt. gatunków leśnych Nowolipie) Skarpy nad StrzyŜą eksponowane krajobrazowo skarpy z bogatymi. Piekarniczej) 37. szuwarowe. (Wyspa Sobieszewska. tkwiące wśród innych muraw ciepłolubnych Siedlickiego w rejonie ul. 24. ostoja zwierząt Martwej Wisły w rejonie Sobieszewskiej Pastwy) Torfowisko siedliska hydrogeniczne i związane z nimi zbiorowiska w Kiełpinie Dolnym (na południe od ul. zarośla wierzbowe. szuwarów. 28. 34. 31. szuwary o duŜej wartości ekologicznej i krajobrazowej Kanałem Młynówka i ul. zróŜnicowanymi (w obrębie zespołu przyrodniczogatunkowo drzewostanami. Jasieńskiej) wodny zbiorowiska leśne. w rejonie ul. miejsce rozrodu duŜych populacji chronionych płazów i rejon lęgowy niektórych gatunków chronionych ptaków Rzekotka w Kowalach zarośnięte szuwarami rozlewiska na łąkach. na populacją wodnej paproci – salwinii pływającej południe od Centrum Osowa Sierpnice Suchanina (strome skarpy jedyne znane stanowisko sierpnicy pospolitej w obrębie bocznego rozcięcia doliny Potoku Trójmiasta i okolic. 33. cenna gajówki Sulmin) ostoja zwierzyny (przy ul. tajęŜy jednostronnej i pomocnika baldaszkowego występujące na Turystycznej.21. miejsce rozrodu (po gdańskiej stronie granicy. 27. 23. 35. płaty ciepłolubnych zbiorowisk murawowych. torfowców i innych roślin rzadkich i chronionych. bardzo rzadki w kraju – Ŝebrowiec górski dolinki Doliny Radości) Szuwar w Przegalinie (na południe od nadrzeczne szuwary trzcinowe z udziałem gatunków ul. (na południe od ul. na ostoja urozmaiconej fauny i grzybów. 36. Przegalińską) Stanowisko Ŝebrowca w Dolinie bogata flora leśna na częściowo erodowanej skarpie. na zachód od ul. Przegalińskiej. na wschód od ul. Wiciokrzew pomorski i tajęŜa k. Orlinek stanowiska roślin chronionych: wiciokrzewu pomorskiego. ostoja zwierząt Kempingowej) Szuwary nadrzeczne szuwary trzcinowe z udziałem gatunków Wyspy Sobieszewskiej (prawy brzeg słonolubnych. w tym Radości (południowe zbocze bocznej górski gatunek. 32. ostoja urozmaiconej Goplańskiej.

Wyrobisko poeksploatacyjne w rejonie ulicy Polanki 41. Abrahama 40. na północ od ul. Ikara) stara wydma o duŜych walorach krajobrazowych. na wysokości Ośrodka Wypoczynkowego Melisa) 43. śabi staw w Owczarni (w rejonie przejazdu nad Obwodnicą i na wschód od niej) 44. Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej (między ul. na wysokości ul. Łowickiej) 39. Wydma w Górkach Zachodnich (Źródlana Góra. Wyrobisko na przedłuŜeniu ul. największy w Gdańsku kompleks nadrzecznych szuwarów trzcinowych o duŜej wartości ekologicznej i krajobrazowej z obecnością kilku gatunków roślin słonolubnych stanowisko gatunku chronionego w pasie najstarszych wydm niewielki zbiornik wodny z licznymi gatunkami chronionymi. miejsce rozrodu płazów oraz Ŝerowisko i wodopój dla nietoperzy niewielki zbiornik wodny.38. śabi stawek przy Obwodnicy (na wschód od Obwodnicy. Stogi a Wisłą Śmiałą) 42. z siedliskiem cennej murawy napiaskowej (w tym rzadkiego gatunku trawy – kostrzewy poleskiej) i roślinami chronionymi w lesie sosnowym odsłonięcie z osadami porwakowymi ściany z odkrytymi przekrojami geologicznymi strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej zrenaturyzowany refulat. Zimoziół północny Wyspy Sobieszewskiej (na północ od ul. Turystycznej. miejsce rozrodu chronionych płazów 158 .

02. 1709.5. Kartuska 186 1486–494 XVI/XVII w. 2 poł. Gdańsk Wrzeszcz Grunwaldzka. zespół kościoła parafialnego pw. Góreckiego 18 1856–1858 1925 1920 1920 XIV. dr Abegga.05. Podmłyńska 159 . ul.07.1969 442/317 27. 6. Cystersów 7. 1894–1896 15/8 11.09. ARCHITEKTURA SAKRALNA 1.09.1967 1062/888 30.02.1947 850/730 14.1971 1093/937 4. Ks.1986 411/285 24. zespół kościoła parafialnego pw. ul. 3. Nowiny 2 X–XX w. XVIII–XX w.1979 985/847 18. św.1967 418/292 24.1967 ul. dr Abegga. 1895–1905 XVII–XX w. XVI w. XIX w. Gdańsk Wrzeszcz Własna Strzecha.1971 544/396 6. św. św. 2 poł. Czarna zespół ruralistyczny przedmieścia Św. kościół filialny pw. 1415–1465.1981 1119/964 10. Ignacego Loyoli plebania dzwonnica drewniana 5. Puszkina. Wykaz zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (stan na 31 grudnia 2006 r.09.09. św.1982 970/829 30. XV.1979 961/820 23. 1768–1770 XVI/XVII w. XV/XVI w. Zwycięstwa park Oruński ul.04. 7.06. Nazwa Adres Datowanie Nr rejestru nowy/stary data wpisu A.07. św.02. Ducha Świętego (Kaplica Królewska) 3.02. 1 poł. karmelitów) pw.05. ul.) Lp. Brzegi 49 1722–1726 1826 1777 544/395 6. UKŁADY URBANISTYCZNE I KRAJOBRAZOWE 1. 9.10. Wojciecha wielka aleja ze szpalerami drzew al.1971 544/397 6. XII–XX w. Bartłomieja 1 ul. Ducha ul.1967 718/A-1079 4. XIII. Jadwigi dom parafialny dawna plebania budynek gospodarczy kościół parafialny (obecnie rektorski) pw. 1678–1681 1904–1906 427/302 24. Bartłomieja 2. św. układ urbanistyczny miasta Gdańska 2. św. Św. Świętojańska 8. XVIII–XX w.1976 1013/846 8. Franciszka z AsyŜu: – plebania – budynek gospodarczy 4.1995 6.07.1985 490/276 25. Katarzyny zaułek św. Olszewskiego kolonia domów robotniczych fundacji ulice: Miedziana. zespół kościoła parafialnego pw. 4.07. 5. 8.1984 ul. XIV.1967 417/291 24. kościół parafialny pw.10. układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie zespół urbanistyczno-krajobrazowy zabudowy Jaśkowej Doliny kolonia domów robotniczych fundacji ulice: Bracka. B.02. Jana kościół parafialny (obecnie oo. Jakuba kościół parafialny pw. XIV.

Podkramarska 5 plebania plebania (Dom Ferberów) plebania brama cmentarna 10.10. zespół kościoła pw..02.1971 777/658 1647 464/471 17.1972 464/272 24. ul. Piotra i Pawła kościół mur cmentarny (dwa odcinki)` z dwoma bramami kościół parafialny pw. XIV–XV w. 1517–1518 1517–1518. 17.1988 65/1061 31.1988 65/1061 31. 3 Maja 21d ul. św. XVIII. XVII w. św. zespół szpitala pw. Plebania 7 ul. zespół kościoła parafialnego pw.1988 65/1061 31. XVIII w. palotynów) kościół szpitalny ul. BoŜego Ciała dawna plebania (obecnie dom mieszkalny) dom mieszkalny dom mieszkalny dom mieszkalny dom mieszkalny dawny cmentarz 15. 16. 690/564 30. pocz.11.11.10. XIX w. XV. Łagiewniki 1432–1437.1972 124/464 22.06.11.1972 124/567 30.1968 1380–1596. XVI– XIX w.10. Plebania 8 ul. palotynów) pw.02.12. śabi Kruk 3 XIV.1956 65/1061 31. ul. Ducha zespół szpitala pw.06. 1846 1752–1754 ul. Najświętszej Marii Panny (Bazylika Mariacka) kościół ul.1972 690/565 30.1972 252/152 2.1961 215/473 17. 1652 Gdańsk Matarnia Trakt św. 3 Maja 21c ul.10. Najświętszego Serca Pana Jezusa: – kościół – plebania – ogród zespół kościoła parafialnego pw. 215/116 8. ElŜbietańska 1 XIV w. 1343– 1361. ElŜbiety (obecnie klasztor ks.1972 65/48 16. 1900–1910 124/7 11.1983 11. Mireckiego 3 XIII w. Piwna ul.9. św. 2 poł. Ducha prezbiterium i fasada kościoła szpitalnego szpital św. 3 Maja 21 ul. 13. XV w.11.04.03.12.09. Wojciecha 440 XIV.11. św.09. kościół pw. U Furty XIV w. Tobiasza ul. 3 Maja 21b ul. św.1988 65/1061 31.1972 1017/873 4.1959 124/567 30. ul. św. 160 . 1688 1762 1866 1786 1865 1861 XVII–XIX w. XVI w. 3 Maja 21 ul. Wojciecha kościół plebania 14.1961 12. Walentego zespół kościoła parafialnego pw. Plebania 9 ul.1956 65/48 16.1988 XV. św.1972 124/567 30. XV/XVII w. 1645. 3 Maja 21a ul. 3 Maja 21 ul.12. ElŜbiety szpital św. 545/398 6. XIX w. ElŜbiety kościół szpitalny (obecnie ks.10.11.1971 545/399 6.

Stary Rynek Oliwski 15 ul.1959 64/364 20.10. zespół klasztorny oo.1973 771/650 15.04. 25. ul.18. Trójcy Świętej klasztor (obecnie Muzeum Narodowe) dom galeriowy ul. Brygidy fragment muru dawnego klasztoru zespół klasztorny oo. XIX w.1200.1971 64/327 27.04.04. Cystersów 11 XVI. 1 poł.1971 64/19 24. 1754–1756 1474–1488. cystersów kościół pocysterski (obecnie katedra pw. 1637.1971 64/362 20. 1902–1904 21. Oliwska 2 22. 1555–1585. Opacka ul.10. Adama Mickiewicza) 1639. XVII/XVIII w.1985 ul. św. 1723 XVIII. Cystersów 15 20. 1 poł. koniec XVIII w. XIII w.10. Gościnna 15 1818–1819 1820–1823 161 . ul. św. Menonitów 2 ul. kościół parafialny oo. XIV/XV w.11. ul. XV w.11.1956 64/47 14.04.12.11. XVII w.10.02. ul. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Trójcy 1 ul. Świętojańska 72 XV w.04. karmelitów kościół parafialny pw.04. 1430–1514. 1760 15. XVII– XIX w. dominikanów pw.1971 133/368 20.1973 773/654 15. Mikołaja 1 poł. franciszkanów kościół parafialny pw.02. 1867–1872 XVII–XVIII w. Trójcy Świętej) klasztor pocysterski z kruŜgankami i kaplica NMP mur klasztorny (odcinki pomiędzy katedrą a parkiem) stary pałac Opatów nowy pałac Opacki szafarnia stajnia (wozownia) Spichlerz Opacki palmiarnia w parku Opackim Dom Bramny park Opacki (obecnie park im. Grunwaldzka. pocz. Kapucynów pw.1971 1092/936 04. Św.1971 64/366 20. 2 poł. kościół menonitów (obecnie Zjednoczony Kościół Ewangeliczny) kościół pw. XV. 1819 ul. XVII/XVII w. 2 poł. XVII w. św. XIV. Cystersów 15 ok.1973 717/594 20.1971 70/51 23. Opata Rybińskiego.10. brygidek kościół parafialny pw.03.04.1972 24. Trójcy 4 ul. XVI. ul.1971 64/361 20.1967 19.12. ElŜbietańska 9/10 1482–1492. 2 poł. XVII w. oo. morski kościół misyjny oo. XV–XVIII w. 23.1973 771/651 15. Św.1973 440/315 27.1967 64/1 15. Józefa (obecnie misjonarzy Oblatów Matki Boskiej Niepokalanej) klasztor brama 133/72 18. 1847 1482–1499. 64/47 14.. 1689–1691 koniec XVII w. XIII. XIV.1971 64/363 20.1957 ul. 771/652 15. Toruńska 1 ul. Niepokalanego Serca Maryi zespół klasztorny oo. Oliwa.1959 133/367 20.07.1956 64/361 20.01.04. Profesorska 17 koniec XIV. św. Jakuba zespół klasztorny ss. franciszkanów pw.

1053/905 21.05. Zaroślak 1927 XVIII w.11. 78/76 12. XX w. 31. 1 ćw.1981 4. ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE 1. 3. koniec XVIII XIX/XX w. XVIII.06. zespół dawnego domu pogrzebowego : ul. Bytowska 1 ul. 1580/A-1142 8. 1 poł. 6.1972 558/423 30. 27. 1 ćw.10. św. Bytowska 4 koniec XVIII.02. 30.03.05.26.09. Traugutta 45 − kaplica i krematorium (obecnie katedra prawosławna) − kostnica (obecnie dom parafialny) − budynek gospodarczy i kostnica (obecnie plebania i dom parafialny) − budynek mieszkalny − ubikacje (obecnie pomieszczenia gospodarcze) kościół parafialny pw.1971.1987 692/569 30. Grunwaldzka 517 Gdańsk Św. 841/726 7. 1880 1695–1696 początek XX w. 32. Partyzantów 7 ul. 29. ul. Goplańska ok. XX w.10. Andrzeja Boboli (obecnie katolicki) − pastorówka (obecnie plebania) ul. św. Wojciech ul. XIX/XX w. Mickiewicza 11 1142/993 10.1957 768/647 15.02.1984 716/593 20.11. 1 ćw. 28. Długie Ogrody 19 zespół ewangelickiego Kościoła Chrystusa w Nowych Szkotach: − kościół parafialny pw.1972 690/566 30.1986 162 . XIX w. synagoga Ŝydowska (obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna) kapliczka przydroŜna kaplica na górze przy kościele św.2000 C. 1 poł. XX w.1996 koniec XIV w.1973 5. XIX w. Wojciecha wieŜa kościoła pw. ul. 1880 koniec XIX w. XX w. koniec XIX w.10. ul. Do Studzienki 36 ul.12. 1800 2 poł. Zbawiciela ul. Barbary ul. dwór zespół dworsko-parkowy „Ludolphine” − dwór − park − oficyna dworu − budynek gospodarczy I − budynek gospodarczy II − piwniczka zespół dworsko-parkowy: – dwór – park Dwór Królewskiej Doliny zespół dworsko-parkowy Kiełpino Górne: – dwór – oficyna dworu – park ul.1994 1708/A-1212 19.1972 997/851 12.1975 841/978 26. 1914–1916 1446/1096 22. Agrarna 2 ok. 2 poł.11. CzyŜewskiego 29 XIX/XX w. zespół dworsko-parkowy Matarnia: − dwór − obora − chlewnia − park z aleją dojazdową 2.

02.1947 17. Polanki 122 163 .1982 ok. 16..1993 1050/901 4.07.1972 491 / 277 25. Wojciecha 294 XVII. Swojska 13 ul. Piecewska 27 – dwór – relikty załoŜenia parkowego zespół Dworu Miejskiego: ul. Śluza 10) ul. budynek południowy 718/595 20. 1855 ul.1972 767/646 15. XVIII w.10.. XX w. 12. 9.1967 715/592 20.12. Jaśkowa Dolina 17 (dawny 9) ul. budynek zachodni (obecnie biura i magazyny) – stajnia. Wojciecha 320 13. XVIII. Olszyńska 27 XVII.1981 560/425 30.7. 15.1973 990/835 23.12. 1626. Trak św. Kieturakisa 1 (dawna ul. zespół dworsko-parkowy Uphagenów: ul. zespół Dworu III: – dwór – park ul.11.10.1969 16/15 15. pocz. Grunwaldzka 5 1814 775/656 15. lata 30. Wojciecha 292 1937 1938 1938 Trakt św. zespół Dworu V (Anielski Dwór): – budynek południowy – budynek północny Dwór IV ul. 1930 Trakt św. XIX w. Dwór „Mon Plaisir” ul. 1600. XIX–XX w.02. 1625. ok. XIX w. koniec XVIII w.10. dwór dwór Olszynka ul. 1620 447/324 27. XVIII. 18. XIX w. ok.02. Podgarbary – stajnia. 11.07.1971 770/649 15.1967 447/325 27.1973 1429/1095 09. 14. XX w.1973 1015/869 14. poł. Leczkowa 21 2 poł. XIX/XX w. XIX w. Trakt św. Nowiny 2 ul.10. podcieniowy – stajnia/obora – stodoła c) zespół dawnego zajazdu: .dom mieszkalny na fundamentach dawnego zajazdu "Pod Świńskimi Głowami" d/ park ul. 1800 1802 2 poł. Polanki 117 koniec XVIII w. zespół dworsko-parkowy: – dwór – fragmenty parku dwór Uphagenów dwór Młyniska dwór zespół rezydencjonalny dworu Ferberów: a) zespół dworsko-ogrodowy: – dwór – ogród b) zespół folwarczny: – dom mieszkalny.12. pocz. 10.07.dom mieszkalny na fundamentach dawnej karczmy . Polanki 119/121 19.1984 8. XVIII w. koniec XVIII. 1800 k. ok. Wojciecha 293 1 poł.

Podwale Staromiejskie. 21.02.1981 pocz. ul. XIX/XX w.1960 494/334 1. 2 poł. 1 poł.1973 776/657 15. XIX w..04.1973 23. 8. Polanki 125 koniec w.05. XV–XVII. 135/74 18.11.1972 ul. 164 . kolumnami. 757/636 28.11. baszta Jacek baszta Łabędź baszta NaroŜna baszta Na Podmurzu baszta Słomiana brama Chlebnicka zespół przedbramia ul. XIX w. zespół średniowiecznych murów obronnych Głównego Miasta wzdłuŜ ulic Podwale Przedmiejskie. 7.1985 2 poł. Wajdeloty 13 – dwór – park zespół parkowo-ogrodowy w Migowie ul. 2 poł. zespół dworsko-parkowy „Kuźniczki”: ul. 5. Traugutta 94 ul. XVIII 17/16 15.1986 984/845 25. 4.10. Dwór Srebrzysko zespół dworsko-parkowy „Studzienka”: – dwór – stajnia (obecnie budynek mieszkalny) – załoŜenie ogrodowe z grotą. XVI w. po 1343.02. Traugutta 94–96 ul. XVIII w. Na Zamurzu i Targ Węglowy ul. 6. XVIII w. D. XIX w. Ogarna między Basztą Jacek a ul.1960 466/261 29. XIX w. 1109/956 2.1959 2. pocz.1968 428/303 24.1967 445/320 27.09. 779/879 2.10.1973 769/938 9. XVIII w. Myśliwska 40 2 poł. Pańska róg ul.02. XIX w. XV.1947 ul. Traugutta 96 koniec XVIII. XVIII w.1967 193/115 7. XV w.02. 1343. Latarniana. XV w. 26.1967 192/114 7. FORTYFIKACJE 1. Wartkiej i Targu Rybnego ul.12.07. 1440. Srebrniki 1 ul. Chlebnicka 21 Targ Węglowy XIV/XV w. Długiej: − wieŜa Więzienna − Katownia − budynek więzienny − mur szyi przelotowej ok. Pomorska 68 1 poł. 1 poł. Szeroką Targ Węglowy ul. XIX/XX w. 769/648 15. 22. 3. zespół Dworu II „Quellbrunn”: − dwór − oficyna wschodnia − oficyna zachodnia − budynek gospodarczomieszkalny − budynek gospodarczomieszkalny − kaplica cmentarna zespół Dworu I „Mon Brillant” – dwór – park zespół dawnego Dworu Przymorze: – relikty (piwnice) dworu – załoŜenie parkowo-ogrodowe – pawilon parkowy ul.11. 420/294 24.10. 24. Polanki 124 koniec XVIII w.20.1969 1377. 1556 po 1454. ławką 25.12.1983 779/660 15.04.

śabi Kruk ul.1967 441/316 27. 19.. 1361. 1655– 1656.1967 439/314 27. 1710. 1378.10. XVII.1967 451/330 27. Stągiewna 20. ul.1967 430/305 24.02. Gertrudy zespół bastionów Dolnego Miasta: − bastion Królik − bastion Miś − bastion Wilk − bastion Wyskok − bastion śubr zespół szańca Biskupiej Górki z lunetami: − bastion Zbawiciela − bastion Pośredni − bastion Ostroróg − bastion Vigiliance szaniec Grodziska z lunetą Reduta Napoleońska 26. 27. Dąbrowskiego rejon ulic: Stawki. XV w.1967 467/262 29. XV.02.1968 472/264 14.1967 471/263 14. XV w. 14. baszta Biała brama Nizinna baszta Pod Zrębem zespół baszt bramy Stągiewnej: – Wielka Stągiew – Mała Stągiew brama WyŜynna brama Zielona brama Złota brama śuławska bastion św.1968 30. Długie Ogrody ul.1967 11. Rzeźnicka ul. 13. poł.1968 448/326 27. Bogusławskiego 1 Długi Targ 24 ul. Strzeleckiej. 31. 21. rejon ulic 3 Maja. XVIII/XIX w. Długie PobrzeŜe ul. 475/266 14. 1563–1567. Stoczniowców. XIX w. 18. 28. Straganiarska ul. Długie PobrzeŜe 16. Kotwiczników 20 1. 1648 1628 1554–1557. 1570.02. 24. XX w. XIX w. Pohulanka ok.02. Wałowy nad Opływem Motławy 1574-75. Przybój.02.06.1967 432/307 24.1971 453/332 27. 1810.1967 421/295 24. Dąbrowskiego. 2 poł.1967 419/322 27. Słowińców.04. Kurkowej ul. 1831.1967 437/312 27.1967 132/71 18. 22. 10.1968 419/293 24.1967 429/304 24. koniec XIV. XIX w. ok. 1800 1367. 1517–1519 444/319 27. Górka. Ogarna 12.02. XIX w. 29. pocz. brama Mariacka brama Straganiarska brama Świętojańska brama śuraw nad Motławą ul. ok.1967 443/318 27. rejon ulic: Zakątnej. 1886 1612. zespół północny bastionów doliny Nowych Ogrodów zespół południowy bastionów doliny Nowych Ogrodów bastion św. XVIII. 1621–1636 25.02.02.02. Na Stoku. ok. ElŜbiety ul.12.02.02. XVII. koniec XIV.02. 1655–1656 koniec XVI w. 1443– 1444. Dolna Brama ul.06. Ducha baszta bramy Kotwiczników ul.02.02. Świętojańska 1 Ul. pocz. 1655–1556.06. XIX w. 158688 1564-68. 1630. brama Krowia ul. 1957– 1959 1460–1461 1626 od 1487.02. Mariacka ul. 23.9. brama św. 474/268 14. 3 Maja (Grodzisko) 1655–1684. Długa ul.1967 435/310 27. 17.1959 553/418 30. XVIII/XIX w.1968 473/265 165 . 15. 1482–1483 2 poł.06. Podwale Grodzkie (Wały Jagiellońskie) rejon ulic: Nowe Ogrody. ok. Pohulanka pl.

02. 1698–1699. 1549 XIX/XX w.1993 1476–1481.1967 432/1141 29.02.06. 14. 7. 1552. 1378–1382. 1602–1605 1707/89 18.06.1967 433/308 24. XIX w.02. 6. Wisłoujście 1482. ul. Teatralna 2. XV w.1967 1643–1645. Jerzego przytułek dla sierot i starców portal i kamieniarka szczytu dawnego sierocińca zespół dawnego Domu Zdrojowego w Brzeźnie: dom Zdrojowy park Zdrojowy dawna siedziba Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej zespół dawnej Komendantury Garnizonu Pruskiego : – siedziba Głównego Garnizonu i siedziba Komisarza Ligi Narodów Targ Węglowy 27 ul. 1584–1602 1624–1626 pocz.1967 1383/1090 12. XVII w. Wałowy 15 454/323 10.02.02.06. 8.02. Biskupia 1866 poł. OBIEKTY UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1.04.1959 412/286 24. 10. 1833 1886 432/307 24.1995 E. 3. Korzenna 33/35 Długi Targ 1 poł. Wielka Zbrojownia: – Wielka Zbrojownia 1 studnia przy elewacji wschodniej Wielkiej Zbrojowni Mała Zbrojownia Laboratorium Forteczne w zespole Małej Zbrojowni Targ Węglowy ul. XIX w. XVIII/XX w. Tkacka pl. XVII. XIX w.1972 166 . XVII w. 1587–1589 465/271 25. Zdrojowa 2 ul.1968 476/267 14.1959 35. 36.1967 413/287 24.12.1967 434/309 24. Szkockiej ul.1967 415/296 24. Stara Apteka ul. XVII w. XVI. rejon ulic: Zamiejskiej. 4. 34. Długa 46 ul.1968 477/269 14. Cienistej.12.11. zespół Reduty Biskupiej Górki: − koszary − budynek oficerski przy koszarach − wartownia wschodnia − wartownia zachodnia zespół twierdzy Wisłoujście: – latarnia morska w forcie Carre – wieniec działobitni wokół latarni morskiej – kamieniczki wokół wieńca działobitni – koszary w forcie Carre – fort Carre – szaniec wschodni – kazamata w forcie Carre Kolonia Anielinki.32. 37.1967 426/301 24. 1720 1562–1563 1 poł. Dwór Bractwa św. Sieroca 6 Wały Jagiellońskie 38 ul.07.1984 600/476 17. XVII/XVIII w. 1 poł. 1487–1494.1968 pocz.05. Nowe Ogrody 27 Wały Jagiellońskie 1 ok. 1616–1617 1606–1633.07. 1 poł.10. 9.06. Wałowy 15 pl. XIX w. po 1577.1968 119/97 13. Szaniec Jezuicki 33. 1910 1898–1903 1060/903 11. Ratusz Głównego Miasta Ratusz Staromiejski zespół Dworu Artusa: – Dwór Artusa – fontanna Neptuna 5.

09. 17. 22. kas kolei elektrycznych − bud.1995 1565/1130 3. Obrońców Poczty Polskiej ul. 26.1988 1251/1033 24.1971 969/828 30. 1900–1904 1230/1030 25. Wały Piastowskie 6 ul.02.06.1979 1834–1837 1904–1905 1905–1906 1905 1903–1905 1912–1914 ok.1997 1211/1031 9.04. 1900 1880 1547/1121 27.1988 555/420 30.1984 422/297 24.1988 963/817 30.1993 1058/902 15.02. 18. Okopowa 3 ul.09.10. 16.10. Łąkowa 2 1902–1904 1902 1827/28. 51 ul.1979 23. Dyrekcyjna 2-4 ul. 12.08.04.1999 1591/1146 23.10. 21. 15. plac Dominikański 1 ul. 1900 20.1967 557/422 30.06. Kartuska 128 ul. magazynu − bud. Piotra szkoła szkoła katolicka i ewangelicka dawne koszary piechoty Nowe Ogrody 30–34 pl. gospodarczy – skład węgla − dawny dom mieszkalny palacza − portiernia I (wschodnia) − portiernia II (zachodnia) Szkoła Realna św. socjalny hala targowa karczma zespół urbanistyczny zabudowy Politechniki Gdańskiej: − Gmach Główny − Instytut Chemii − Instytut Elektrotechniczny (obecnie Wydział Elektryczny) − laboratorium maszynowe z kotłownią − bud. Brzegi 50 A. budynek Sądu Wojewódzkiego budynek Poczty Polskiej dawne gimnazjum dawny Prowincjonalny Bank Ziemski dawny Bank Rzeszy kamienica mieszkalna prezydium policji budynek Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych zespół Dworca Głównego: − Dworzec Główny − bud. Okopowa 1 ul. Podwale Grodzkie 1902–1905 600/1014 19. XIX w. 19. przychodni lekarskiej i hotel − bud.1988 1603/A–1153 5. Lastadia 2 ul.1996 167 .04. Okopowa 9 ul. Narutowicza 11/12 1896 1 poł.05. 14. Starowiślna 2 ul.04. poczty − bud.1995 1689/A-1202 18. 24. 25.05. Bogusławskiego 2 ul.12.1996 1650/A-1177 18. 13.– stajnia – ogrodzenie – park 11.1971 1253/1037 24.

11. Bałtycka 16/17/30/31 18/19/28/29/ 20/21/26/27 22/25 ul. 7.06.12. 6.murowane ogrodzenie oraz 6 bram wjazdowych oraz 6 furtek 32 dawny sierociniec 1577/A-1143 16. XVIII/XIX w. ul.1996 1676/A-1195 30. Bytowska 2 ul. Wałowa 15 ul. BUDYNKI MIESZKALNE 1. dom mieszkalny dom mieszkalny kamienica kamienica kamienica „Dom Angielski” kamienica XVIII w. Chlebnicka 1 " " " 11 16 24 1884–1904 1190/989 27. Jaskółcza 1/3 1905 1607/1155 13. 5.1972. Jaskółczej Biblioteka Miejska poczta ul.09. 1572 ok.10. Batorego 26 1906 1759/A-1253 15. Brygidki 14 ul.12. gospodarczy – nr 6 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 7 – zbrojownia i posterunek straŜy poŜarnej – nr 9 – stajnia z ujeŜdŜalnią zespół II – nr 29 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 30 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 31 – zbrojownia i posterunek straŜy poŜarnej zespół III – nr 39 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 49 – zbrojownia – nr 51 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 52 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 32 – kasyno .11.2004 ul. zespół dawnej łaźni miejskiej: – budynek łaźni – dom palacza – ogrodzenie dziedzińca łaźni od ul.12. 4.2005 F.12. 759/638 28.1959 760/639 168 . 1570 1569-70 1570 976/833 8.12.1959 758/637 28.1972 140/90 18.27. Grunwaldzka 108 ul. 30.1987 2. Szymanowskiego 1902–1904 1909–1912 1898–1900 1893–1896 1900–1903 Szkoła Realna i Progimnazjum „Conradinum” 31.1999 1753/A-1229 29.09. 3. 29. Piramowicza 1 rejon ulic : Słowackiego. Chrzanowskiego. Grunwaldzkiej. trzy zespoły budynków wchodzące w skład dawnych koszar : zespół I – nr 1 – budynek sztabu – nr 2 – bud. ul.1996 28.01. zespół domów rybackich Jelitkowo.1979 116/6 12.1998 1700/A-1207 20.

1972 584/452 27.1973 761/640 6. 2 poł. XVIII w. 16.01.1973 764/643 6. XX w. XVII w.11.11.1972 503/284 22.01. 1570 k.06.1973 762/641 6.02. 2 poł. 1620 1619 ok. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Dom Uphagena” kamienica kamienica kamienica Ferberów kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Lwi Zamek” kamienica kamienica sień dawnej oficyny kamienicy kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica " " " " ul.01. 9. 1500. 34.1971 538/389 6. XIX w..01. Długa 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 4 10 12 13 18 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 55 60 71 74 25 28 29 36 ok. 31. 12. 37.1967 585/453 27. 1800 1776 XVI.1972 583/451 27.1972 502/283 22. 27.07. 1800 1725 ok.07. 10.09. XV w. ok.11. k. 28. 21.11. 23.01.1971 589/457 27. XVI w. ok.1972 501/282 22. pocz.1969 657/532 14. ok.1972 590/458 27.01.01. XIX w. 30. 15. 29. 1563 1567. 1800 1658 1609 początek XVII w.1972 537/388 6. XVIII wieku ok.01. 1560 2 poł.01. 32.1969 587/455 27. Długi Targ 1 6.1971 534/385 169 . XVIII w. 1765 1759 ok. 26. 36. 1560. 35. XIX/XX w. 1500.02. 33. 19. 17.01.1972 497/273 22.1969 499/280 22.1972 586/454 27. 25.09. XIX w.01.01. pocz.11.1972 627/529 31.11.01.11.1967 588/456 27.09. 1800 1569 pocz. 13.1969 531/382 24.1972 658/533 14. 11.09. 1855 ok. 24.1973 763/642 6.1972 423/298 24.1969 498/279 22. 14. 22.01.1972 626/528 31. 18.1969 500/281 22. 2 poł.1973 582/450 27. XVI w.1969 414/288 24.8. pocz. 2 poł. 20.

1985 532/383 24. 1590 ok.1972 625/527 31. 62.1967 415/530 14.06.1969 416/290 24. XVII w. obecnie dom mieszkalny kamienica Dom Opatów Pelplińskich kamienica dom podmiejski z kuźnią kamienica kamienica z reliktami muru zamku krzyŜackiego kamienica z reliktami muru zamku krzyŜackiego kamienica mieszczańska dom mieszkalny rzemieślniczogospodarczy " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 2 3 5 8 10 15 17 19 20 29 35/38 A 35/38 B 38 40 41 42 43 46 47 ok. 52. Dziana 11 ul.02. XVI w. poł.07. XVIII w. k. XVII w.1972 623/525 31.09. 44.1995 624/526 31. 65. XX w.1972 1027/880 24. 1800 poł.38.07. XVIII w.1971 534/385 24. 47.1953 415/289 24.1999 592/460 3. 46. 1700 lata 50.01.1972 620/522 31.1972 1695/A-1204 21.01. Do Studzienki 39 ul. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica fasada kamienicy z przedproŜem kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica Złota Kamienica kamienica kamienica „Sień Gdańska” (Nowy Dom Ławy) kamienica (Stary Dom Ławy) kamienica „Villa Berneaud”. 50.1972 621/523 31. ElŜbietańska 3 ul. 43. 63. XVIII w.1971 534/385 24. 1662 1895–1900 ok.07.1971 533/384 24.07. XVIII w.1972 28/32 23. Gościnna 10 ul.07. 58. 1800 ok. 51. 2 poł.06. 1680 2 poł. 57.1998 493/274 1.1972 691/568 30.01.06.06.1971 1459/1105 1. 1500 1612 ok.1972 1675/A-1194 8.10.06. 1615 2 poł. 1750 poł. 1705 1605 ok.06. 40.06. pocz. Garbary 1 ul.06. 55.07. 53.06. 1609–1618 pocz. 1549.1971 619/521 31. 48.1953 28/32 23. XV w.02. 60.1983 616/474 17. k.02. 54. XVIII w.09. 56. 49. Grodzka 9 " " " 12 13 18 24. ok. XVI w. XVI w.1967 615/472 17. 1747 ul. XVI w.1972 599/470 22.1972 1082/932 2.11. k.02.07. k.1972 622/524 31. 66.09. 41. 61. Grobla III 9 ul.1972 170 . XVIII w.02. 64.02. XVIII w. 45. 39.1994 1516/1076 10.1972 656/531 14. 59. 42.

1995 1175/1124 02. ok.09. 1650 ul.12.12.1972 700/577 20. 1650 1608 ok.04. Kartuska 7.2000 150/96 15.1989 80. 1910 ok.1967 1048/898 16. 94.1985 1065/913 2.1979 1574/1140 8. 1898 pocz. 76.03.12. 84.1995 1572/1115 14. Inspektorska 9 ul.01. 1620 2 poł. 1805 ok.10. XVIII w. XIX w. XIX w. restauracja „Forthaus” dom mieszkalny dom właściciela Drukarni Gdańskiej dom podcieniowy dom mieszkalny dom mieszkalny zespół domów mieszkalnych: – dom właściciela – dom mieszkalny – dom mieszkalny – relikt ogrodzenia dom mieszkalny Dom Trzech Kaznodziei dom mieszkalny willa willa willa kamienica chałupa willa kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica ul. Grunwaldzka 529 Św.1984 962/827 23. 69. 1910 1451 ok. 79.12. ul.1995 543/394 6.12. willa willa „Tannenheim” z załoŜeniem ogrodowym dom mieszkalny willa willa willa dom mieszkalny d. 77. 92.11. 89. Katarzynki 1-3 ul.1972 171 . Kisielewskiego 6 ul. " 8 k.12.1984 614/426 17. 1882 1899 1856 2 poł.1997 1102/945 16. Wojciech.1972 701/578 20.1984 1498/1114 21. 11. 1910 ok.67. 1908 Trakt św. 70. 68. 72.1998 1548/A-1131 27.10. 71. XIX w. ok. XVII w.1960 1657/A-1182 10. 446/321 27. Wojciecha 297 Trakt św. 83. Kaletnicza 3 ul.12. Wojciecha 437 ul.1959 1078/924 31.06. Jaśkowa Dolina 31 (dawniej nr 15) " 19 " " " 44 45 37 1886 ok. XIX w.10. 73. Wojciecha 57 Trakt św. 81.1971 697/574 20.1994 1653/1179 1998 134/73 18.06. 74.1996 1448/1098 12.06. 86.1972 699/576 20.04.10.1972 1287/1055 16. Małachowskiego 1 ul. 91.1972 698/575 20. 82. Grunwaldzka 18 ul.04. 90. Kątowa 1 ul. 1920 2 poł.09. 85.02. Konopnickiej 5 ul. 2 poł. 87. 1600 ok.02. ul. 78. 88. 1910 ok. 1750 ok.1994 1020/870 30. Łęczycka 6 ul.1983 1704/A-1199 24. 1620 ok. Lawendowa 1 ul. Mariacka 1 " " " " " 2 3 6 7 12 561/427 30.12.12.1971. 1599–1600 ok.01. 93. 13 1643/1175 29. 75. Kartuska 124 ul.

1972 712/589 20.11. 1650 1617 ok. 1590 ok. 99.11. 109.12. 119.1972 714/591 20. 107. 1910 1899 ok. 115.1972 1602/1151 2. 116.12. 106. 1720 ok.12. Opacka 15 (dawniej nr 12) 702/579 20.1947 172 . 1780 1712 ok.1972 710/587 20. XX w. 1630 1553 ok.1972 684/558 30.11.11.12.01.12. 1620 1902 1872 ok.06. ul.1996 1600/A-1150 18. 1700 k.12.1972 1317/1066 20.08. 111.1972 704/581 20. Obrońców Westerplatte 13 " 35 " ul. 105. 113. 108. 1680 ok.1972 687/561 30.12. kamienica kamienica kamienica dom Towarzystwa Przyrodniczego kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica willa willa willa kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica dawny dwór Saltzmanna " 13 ok. XVIII w.08. 100.1972 707/584 20. 123.11.1990 1318/1067 20.1996 680/554 30.1990 1315/1065 20.1972 685/559 30. 1690 pocz.1972 711/588 20. 1620 1617 1571 ok. 1720 ok. 97.1972 706/583 20.1972 686/560 30. Mariacka 23 " " " " " " " " " " " " 24 26 30 33 34 35 36 39 41 42 43 48 ul. 1450 1598 ok.12. 1450 ok. Ogarna 3 " " " " " " " " " " " 11 26 27/28 29 30 31 43 44 58 65 123 37 ul.12.12.1972 487/455 27.06.11. 101. 114. 124. 112. 102.11. 98.12. 104.1972 703/580 20. ok. 121. 1800 ok.95. 1610 ok.11.08.11.1972 681/555 30. 96.1972 705/582 20.1972 706/585 20. 117. 1650 ok.1972 683/557 30. 110. 1760 ok.08.12.1972 679/553 30. 118.1972 713/590 20. 120. 103.11.1972 682/556 30. 122.1990 678/552 30.1972 709/586 20.12.1972 13/4 10. 1650 ok.

145. karmelitów wraz z bramą i ogrodzeniem – dom oo. 151. 1780 ok.1972 749/628 28. 1770 koniec XVIII wieku poł. Przełom 1 ul.02. Rycerska 10 ul. XIX/XX w. Straganiarska 19 " 23 1741.1972 1168/1007 25.1998 554/419 30.1972 146. dom mieszkalny dom mieszkalny kamienica dom mieszkalny. 147. 135. 133.1972 743/622 28.12. Podmłyńska 10 ul.10. 131. 128. 1450 1740. Podmłyńska 11 ul.12.1972 747/626 28.1972 755/634 28. Przegalińska 81 (dawniej nr 8) 1647 XVII/XVIII w.1972 746/625 28.02.10. Podmłyńska 10-11 ul. Pod Zrębem 9 ul. 148.12.1960 190/112 31.1973 142.12. 140. 141.1973 191/177 16. 137.11.10.1972 753/632 28. XIX w.1972 756/635 28. 134. 1760 ok.12.12. 139.1971 772/653 15. 150.1960 1659/A-1183 21. 1600 ok.05. 1800 pocz. ok. Dom Polski kamienica kamienica Górki Zachodnie ul. 138.12.12.12. 143. XVIII w. ok.1972 745 / 624 28.12.12. 1891 ok. Przegalińska 55 Sobieszewska Pastwa ul. 136. 127. 144.1961 190/111 31.12. karmelitów: – dom oo. Reduta Wyskok 2 ul. gospodarczy ul.1967 742/621 28.10.1972 774/655 15.12.10. 559/424 30. Stary Rynek Oliwski 8 ul. Powroźników 3 ul.12.1972 752/631 28. 1864 424/299 24. karmelitów wraz z bramą i ogrodzeniem dom mieszkalny kamienica dom mieszkalny zespół domu mieszkalnego: – dom mieszkalny – bud. poł. 1800 173 . 1600 1782 ok. XIX w.1972 748/627 28. 1630 ok. koniec XVIII. XVIII w.04.1971 541/461 3. 2. 126.1987 329/329 27.02. 1780 ok. XVI w. ok.12. 1750 ul.1972 750/629 28. 130.1967 688/562 30. tzw. Piwna 1 " " " " " " " " " " " " " " " 12 15 16 22 51 52 54 55 57 59 60 61 63 64 66 1638–1640 ok. 1770 ok. 129.1972 751/630 28.1972 744/623 28. 1570 1617 ok. poł. 1700 ok.1972 754/633 28. XIX/XX w. 149.125.12. dom Schlutera kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica zespół domów oo.10. 132.

1780 pocz.02. 1660 ok. XIX w.12.12. 1770 ok.1972 669/544 14.02.09.1972 671/546 14. 154. Trójcy 5–7 ul. Ducha 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " 11 12 41 45 47 49 79 81 51 b 52 75/76 24 ok. Szafarnia 3 ul. 165.1972 672/547 14.1972 594/465 22. 175.1972 939/780 16.1972 667/542 14.1979 659/534 14.09. 153. ok. 173.1989 101 103 109 111 115 119 121 123 127 ul.1972 673/548 14. 177. Szeroka 16 " " " ul.09. ok. 176.09. 1720 XIV/XV. 1480 1889 k.09.09.09. 160. 172.1972 661/536 14.09.09. 1660 ok. Świętojańska 47.02.1972 660/535 14. XIX w. 689/563 30. 1760 ok.1972 663/538 14. 159.09.09.09. 167.12. 179. 1750 ok.09. poł. 166. Świętojańska 36 ul. 164. 169.1972 665/540 14.1972 668/543 14. 1740 1728–1735 ok. 156.09. 1775 pocz. XVII w.1972 675/550 14. 170.1972 694/571 6. 1770 1645 1649 1603 1650 1568 1573 1690 1760 ok.12.09. kamienica Dom pod Murzynkiem kamienica kamienica (Pod Łososiem) kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Pod śółwiem” kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienice kamienica kamienica kamienice mieszczańskie " ul. 155. 180.1972 438/313 27. ok. XVII w.01.1972 674/549 14.1972 662/537 14. 174. 1600 k. 163.1972 676/551 14.1972 696/573 6. 168.1972 994/854 7.11. Św. XVI. Św.09.1972 670/545 14. Świętojańska 37 ul. 171.1967 693/570 6. 1750 ok. 162.09. 48 174 . XVII. 1608 ok. Śluza 2 ul. 161. XVI w.1972 666/541 14.09. 158.152.1972 1259/1054 10.1972 664/539 14.1981 593/463 3.09.02.1972 695/572 6. 178. 157.

187. obecnie dom mieszkalny kamienice kamienica willa jednorodzinna tzw.1962 1111/955 14. kamienica willa Rudolfa Patschke dom mieszkalny zespół trzech kamieniczek. 1896 1916 1873 al. Świbnieńska 204 196. 2.02. Villa Martha ul. tzw.02. Wodopój 7 ul. Ceynowy 6 1895 1899–1901 1905 G. 1700 136/85 18. ok. 182.12.1961 1636/A-1172 11. Targ Rybny 7 " " 9 10 677/387 30.1981 280/199 23. Zwycięstwa 26 al. 195.10. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica " 49 1646 ok.2005 1772/A-1265 14.04.1973 151/118 24.11.01.2002 186.7 Długi Targ 9 Oliwa ul. 1820 1908–1909 1777 1 poł. Zamurna 19 " 20 ok.02.02.1961 217/119 24. 425/300 24.02.05. Batorego 16 1920–1923 1742/A-1240 15. 192.1972 596/467 22.06.181.02.2006 197. 191. willa Schmidta kamienica czynszowa. Tkacka 20 ul. 185. spichlerz Wisłoujście (Błękitny Lew) „ 53 XVIII w. 1634/A-1169 8..04. Urwista 17 ul. 190.07. Krasickiego 6 Wrzeszcz ul.1972 595/466 22. ok.02.2006 1780/brak 15. 189.02.6.1972 988/840 15. 188. XIX w. 200.1967 175 . XIX w.1972 597/468 22. spichlerz Długa Droga (ruina) zespół spichlerzy: – Dębowy RoŜek (Mały Groddeck) – Śpiewak (Wielki Groddeck) ul. ul.1986 778/659 15.07. 194. Batorego willa. 201.2004 1766/A-1261 6. Wassowskiego 16 Długi Targ 4.2003 1746/A-1244 23. XVIII/XIX w. 199.12. SPICHLERZE 1. 1800 1654 1652 ul.1972 617/475 17.1997 1736/A-1231 11. 1810 XVIII. Chmielna 2/3 „ 37/38 XVI w. 184.07.1972 3.2006 1773/A-1266 27.05. 183. 1700 ok. Targ Rybny 6 ul.06.1972 598/469 22. Uphagena 23 ul. restauracja „U Kubickiego” dom mieszkalny kamienica kamienica willa willa Ŝuławska zagroda gburska – dom mieszkalny – spichlerz – park – staw gospodarczy dawna willa jednorodzinna wraz z ogrodzeniem od strony ul. 198.02.02.1997. 193. Zwycięstwa 27 ul.1959 579/447 27. ul. 1800 ok. Wartka 5 ul.

1967 k.06.02. 1660 11.01. Motławska 2 ul.01. śytnia 20 „ 21 H. dawna słodownia zespół dawnego browaru: – budynek browaru – budynek magazynowy – budynek II 3. Kartuska 215 1 poł. spichlerz Królewski spichlerz Nowa Pakownia spichlerz spichlerz Kuźnia (ruina) spichlerz Arka Noego (ruina) ul. Szpitalna 4 ul. XVI/XVII w.4. 10. Bytowska 1 ul.12. XVI.1956 562/428 30. 6.1972 479/337 14.1971 580/448 27. ul. XVII w. XIX w. 9. 8.10.02.02.1990 61/43 29. 4.10.1972 578/446 27.09. 6. XIX w. XIX w. 14. XIV w.01. pocz.1971 562/429 30.06.1971 541/462 3.1968 479/386 24.1967 581/449 27. 1962 2 poł.06.1968 529/380 24. Wielki Młyn Mały Młyn ul. XVIII w.11. poł. 13.1971 5. „ „ 58 67/68 XVIII w. XIX w. „ 111 1813 1771 1821 ul.1972 452/331 27.1968 436/311 27.1959 138/87 18. Czopowa 5 ul.1972 541/1093 15. Grodzka 16 ul.1959 7. ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA 1. zespół spichlerzy: − Pod Koroną − Elbląg − Toruń − Gdańsk spichlerz Trupia Czaszka spichlerze (ruiny): – Biały Koń – Czerwony Lew spichlerz Steffen (Cieślarnia) spichlerz Pod Jeleniem spichlerz Turek (ruina) zespół spichlerzy : – Panna – Miedź – Oliwski „ 59/62 1755 542/393 6.09. 2. 15. Wielkie Młyny ul.09.1971 478/270 14. XVII.1971 479/336 14. 1350. Szafarnia 9 ul. 1813 539/390 6.06.12. XVIII w.06. 176 .1959 137/86 18. Bednarska ul.08.12.1971 139/88 18.10. młotownia (kuźnia wodna) zespół młyna Emaus – młyn Emaus – dom mieszkalny 5. 1760 541/392 6. Rycerska 7–9 „ 9 „ „ 7 8 XVII/XVIII w. 1606–1608 poł. Ołowianka 9–11 „ 9 „ „ „ 10 11 14 XVII/XVIII w. 12.1971 540/391 6.

Grodza Kamienna 1619–1623.05.1996 ul. k.11. XIV w. XIX w. zespół śluzy komorowej Przegalina Północna na Martwej Wiśle: – urządzenia terenowe śluzy(kanał i komora przeciwpowodziowa) – nabrzeŜe południowe – nabrzeŜe północne wraz z budynkami 13.08. 1029/881 1.01. kiosk – portiernia – budynek dyrekcji – stołówka i sklep zakładowy Pruszcz Gdański – Stara Motława ul. Siennickiej. 495/335 1. z bramą główną.1983 ul. Przegalińska 60 1889–1895 1645/A-1178 14. Siennicka 25 1910–1920 1734/A-1230 14. zespół dawnych warsztatów kolejowych – hala napraw lokomotyw – hala napraw wagonów – kuźnia miedzi i mosiądzu – kuźnia.09. 2 poł. zespół zabudowań zakładów mięsnych: − budynek restauracji − budynek zarządu rzeźni − hala skupu małego bydła − budynek dezynfekcyjny − przetwórnia i gotowalnia − hala uboju krów − stajnia i powozownia − hala uboju bydła spichlerz − 11. 8. obręczarnia. poł. 1747. resorownia – kotłownia – wieŜa ciśnień – warsztaty szkolne – mur wzdłuŜ ul.12.1969 zespól elektrociepłowni „Ołowianka”: – budynek główny – budynek socjalny – dom mieszkalny I – dom mieszkalny II 10.1997 ul. Ołowianka 1 986/848 18. Grunwaldzka 535–537 1870 1576/1139 16.7. 3 bramy boczne.1983 Oliwa. ul. Angielska Grobla 19 k. 9. XIX w.03.2002 177 . zespól dawnej fabryki mydła: – dom mieszkalny pracowników fabryki – budynek produkcyjnomieszkalny 12. XIX w.1981 529/886 30. zespół Śluzy Kamiennej: – Śluza Kamienna z grodzami – młyn kanał rzeki Raduni ul.

1984 J. kpr.1986 1079/919 10.1988 1699/A-1206 6. XIX w.10. Targ Drzewny plac Solidarności 1897 1980 brak/B-236 5. furty i relikty ogrodzenia – kaplica cmentarna – kostnica nieczynny cmentarz Ŝydowski na Chełmie. Dąbrowskiego i Giełguda ul. obecnie komunalny) – cztery bramy. pomnik Jana III Sobieskiego 2.1999 3. Dąbrowskiego 2 " ul. Opacka i CzyŜewskiego 1832 (katolicki). ul. 1735/A-1222 10. Szarnlewskiego – wieŜa obserwacyjna I bunkier ul. 1835 (ewangelicki) 4.08. CMENTARZE 1. XIX/XX w.10.1984 2. plac Solidarności: – pomnik Poległych Stoczniowców – mur wzdłuŜ północnej pierzei placu – brama nr 2 Stoczni Gdańskiej – sala BHP (dawny magazyn torped) pole bitewne na półwyspie Westerplatte w Gdańsku – wartownia nr 1 – wartownia nr 3 – koszary – wartownia nr 6 – placówka „Fort” – placówka „Elektrownia” – pl.04.2002 1893–1894 1797/– 30.04.2001 178 . zespół browaru w Gdańsku Wrzeszczu ul.01. 1134/982 20. XVIII w. Chrobrego 2 poł. cmentarz garnizonowy i nowy BoŜego Ciała (obecnie komunalny): – kaplica cmentarza – dom mieszkalny dozorcy Cmentarz-pomnik Bohaterów Zaspa. załoŜony w 1895 1063/907 28. miejsce pochówku ofiar II wojny światowej cmentarz w Oliwie (ewangelicki i katolicki. Przemysłowa 6a I. ul.12. Kilińskiego 25 – warzelnia – portiernia – stajnia – maszynownia – magazyn zboŜowy – budynek socjalny – budynek fermentacji – piwnice wodne – magazyn surowców pomocniczych – transformatorownia – willa dyrektora – budynek dyrekcji 15. wieŜa pilotów ul. 1067/904 3.14. XIX/XX w.1985 3.2006 1 poł. XIX w. latarnia morska Nowy Port tzw.11. – grobowiec (ohel) ul. POMNIKI I MIEJSCA PAMIĘCI 1.02. Cmentarna i Stoczniowców 2 poł. Westerplatte 1939 1724/A-1219 17.

6. Długiej. Dom Uphagena. w odniesieniu do miejsca pamięci Westerplatte – fragmenty dzielnicy Nowy Port połoŜone nad kanałem portowym oraz teren połoŜony na wschód i południe od twierdzy Wisłoujście. Obiekty i obszary postulowane do umieszczenia na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO 1. 1) 2) 3) 4. miejsce pamięci: fragment Stoczni Gdańskiej związany z powstaniem „Solidarności”. Obszary: miejsce pamięci: miejsce wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Dwór Bractwa św. Strefa buforowa: teren Głównego Miasta w granicach fortyfikacji średniowiecznych. Dwór Artusa z fontanną Neptuna. teren wokół Westerplatte oraz twierdza Wisłoujście. 1) 2) 3. kościół Mariacki z kaplicą Królewską i plebanią. 1) 2) Obiekty: Brama WyŜynna. śuraw Portowy. 179 . wraz z pomnikiem Poległych Stoczniowców i Salą BHP. Strefa ochrony konserwatorskiej i widokowej: w odniesieniu do zespołu zabytków Głównego Miasta i miejsca pamięci Stocznia Gdańska – obszar w granicach pomnika historii. Jerzego. Ratusz Głównego Miasta. Złota Brama. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2. Zespół Przedbramia ul. fragmenty Stoczni Cesarskiej wraz z obszarem wokół placu Solidarności i sali BHP. Zielona Brama.

modernizm lata 30. załoŜenie układu k. XVIII w. a ulicami Hynka. ŁuŜyckiej. 7. Orunia i Stare Szkoty układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z zabudową jednorodzinną i ogrodami układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z mieszaną zabudową mieszkaniową. Tarniny. Zwycięstwa. Wschodniej i na wschód od średnicowej linii kolejowej zespół zabudowy ulic Miałki Szlak. 8. Gomółki. Wrzeszcz Górny zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z mieszaną zabudową mieszkaniową i rzemieślniczą układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z zabudową jednorodzinną i ogrodami eklektyzm. Zawodzie. 4. i 30. 12. 180 . zachodzie i południu. Wrzeszcz Dolny Zabudowa mieszkaniowa jedno.. początki układu XV w. Schuberta i Wagnera rejon ulic Worcella. Zwycięstwa pomiędzy terenami kolejowymi na wschodzie. Zespoły urbanistyczne Nr 1. południową granicę stanowi ul. przełom XIX i XX w. Rudniki (Knipawa) 11. XX w. Olszynka lata 20. Odrzańskiej. na stokach wzgórz morenowych jednorodne osiedle mieszkaniowe na szczycie morenowym pomiędzy ulicami Otwartą. Krzemienieckiej. zabudowa pomiędzy ulicami Traugutta. modernizm wielorodzinna. 10. Letnica 9. XX usługowa w. po zachodniej stronie Motławy: na północ od ul. XX w. lata 20. XX w. XX w. StrzyŜa Górna zabudowa mieszkaniowa wielo. Wykaz zespołów zabytkowych do ochrony mocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.i jednorodzinna modernizm. A. Dębinki. na zachód od al. XIX i pocz. XX w. Lwowską i Baczyńskiego na północy zabudowa pomiędzy torami kolejowymi a skrajem lasów wysoczyzny morenowej pomiędzy ulicami Uczniowską i Marynarki Polskiej a wysypiskiem popiołów EC II po wschodniej stronie Motławy: na północ od linii kolejowej. XX w. XX w.i wielorodzinna. zieleni zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna modernizm lata 30. zabudowa usługowa wraz z zespołem parków pocmentarnych modernizm lata 30. pocz. Kopernika i Chodowieckiego. Lotników Polskich i sąsiednich ulice Wileńska i Grodzieńska zespół parków pocmentarnych po obu stronach al. XX w. Kartuskiej oraz tereny połoŜone na północ od niej.i modernizm jednorodzinna z duŜą ilością lata 30. Gdańskiego Kolejarza pomiędzy krawędzią wysoczyzny morenowej na zachodzie a ciągiem ulic Przy Torze – śuławska. do ul. Diabełkowo zespół zabudowy Wielkiej Alei 6. zabudowa XIX i pocz.i eklektyzm. modernizm II poł. Zespół urbanistyczny Siedlce Lokalizacja wzdłuŜ ul.. zabudowa II poł. XIX i pocz. XX w. i 30. wielo. M. eklektyzm. Starogardzka pomiędzy ulicami Chopina. rzemieślniczą i przemysłową lata 30. Stary Chełm zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa jedno. 2. Arciszewskiego. 5. Sitowie. XX w. Suchanino 3.7. Słowackiego i Grunwaldzką (łącznie z terenem jednostki Typ zabudowy Czas powstania zabudowa mieszkaniowa. oraz lata 30.

osiedle społeczne z lat 30.. jednorodzinna wolno stojąca. Sobieszewo 8. wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości wału Wisły kulturowej z końca XVIII. Świerkowa 17. CzyŜewskiego. Przymorze. Okrąg. Oliwa ul. zabudowa mieszkaniowa jedno. zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca z Goplańskiej XIX i XX w. i 30. lata 20. wzdłuŜ ul. Robotniczej rejon na północ od ul. przełom XIX i XX w. Łostowice 4. przełom XIX i XX w. osiedle Arkońska 18. Twardej. Niepołomickiej i Przebiśniegowej 181 . Przegalina (łącznie z zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca – nieliczne budynki o wartościach kulturowych z przełomu XIX i XX w. Lubelską. Przebiśniegowej i Niepołomickiej wieś ulicowa wzdłuŜ ul. Grunwaldzkiej i Pomorskiej pomiędzy ul. Polanki a Wita Stwosza.13.i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jedno.. Śródmieście Śródmieście ul. przełom XIX i XX w. XIX i XX w. układ Dolne Młyny i Matemblewskiej urbanistyczny wsi bardzo słabo czytelny wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ wału zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości Przekopu Wisły oraz wzdłuŜ ulic kulturowej z przełomu XIX i XX w. 15. i 30.i jednorodzinna modernizm.i wielorodzinna oraz współczesna wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne zabudowa wielorodzinna zabudowa wielorodzinna zabudowa wielorodzinna i usługowo-przemysłowa przełom XIX i XX w. Młyniska 19. na południe od ul. wojskowej) pomiędzy ulicami Bora Komorowskiego. Warszawską oraz ulica Cedrowa centrum wsi z placem centralnym i ulicami Lubowidzką. XX w. B. potokiem Oliwskim i średnicową linią kolejową rejon ul. oraz XX w.. Świętokrzyskiej oraz relikty folwarku z resztkami parku i stawem przy ul. Pastoriusza) w. Kiełpińskiej. Wałowej. XX w. i I poł. XX w. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ wału Przekopu Wisły. Świerkowej nieumieszczony w rejestrze zabytków pomiędzy ul. zachowany układ urbanistyczny wsi wokół stawu zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca – nieliczne budynki o wartościach kulturowych z przełomu XIX i XX w. Kiełpino Górne 5. XX w. i 30.. Chwaszczyńskiej rejon ul. nie wpisany do rejestru zabytków rejon ulic Siennickiej i Pastoriusza zabudowa mieszkaniowa wielo.. zabudowa wielorodzinna i osiedle początek i lata 30. Wałowa Przeróbka 21.. Zespoły ruralistyczne Nr 1. 20. 6. Boguckiego nieliczne budynki o wartościach kulturowych. i I poł. Derdowskiego fragment Starej Oliwy przy ul. Nowiec – Brętowo – Matemblewo Świbno 7. Chłopską. Oliwa Dolna 14. Obszar Ujeścisko Granice centrum wsi owalnicowej pomiędzy ulicami: Kielecką. przełom XIX i XX w. układ urbanistyczny w tej części w znacznej części przekształcony wieś rybacka – wielodroŜna i zachowana zabudowa siedliskowa oraz budynki o osiedle letniskowe pomiędzy charakterze małomiasteczkowym i kuracyjnym o Martwą Wisłą a lasem wartościach kulturowych z XIX i XX w. XX w. XX w. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ ul.. oraz lata 20. Słupską i Szczecińską rejon ul. wzdłuŜ ulic: Świętokrzyskiej. wybudowana na Boguckiego i Świbnieńskiej wale przeciwpowodziowym Przekopu Wisły. zachowany układ urbanistyczny wsi wokół placu 2. zachowany układ urbanistyczny wsi wzdłuŜ ul. Goszyńską i Jabłoniową Typ zabudowy wolno stojąca zabudowa jednorodzinna – nieliczne budynki o wartościach kulturowych pochodzące z przełomu XIX i XX w. lata 20. nieliczne budynki o wartościach kulturowych. ulic: Potokowej. XX społeczne (ul. zachowany wieś ulicowa z reliktami dworu. Goplańskiej wieś wielodroŜna rozłoŜona wzdłuŜ zabudowa siedliskowa. zachowany nadbrzeŜnym układ urbanistyczny wieś połoŜona na polderze. Szadółki 3. Oliwa Gospódka Polanki 16.

21. Górki Zachodnie 11. Owczarnia Matarnia układ urbanistyczny wzdłuŜ wału Wisły.. Stokłosy rozproszona zabudowa wsi na wzgórzach – nieobjęta wpisem do rejestru zabytków. połoŜona wzdłuŜ ulic Siennej i Bajki wsie ulicówki połoŜone wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości Kanału Raduni i Traktu Św. 19. Po Schodkach. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ Wisły wielodroŜna wieś rybacka połoŜona zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości wzdłuŜ brzegu Martwej Wisły kulturowej z XIX i XX w. kulturowej z XIX i XX w. w złym stanie. Brzeźno 17.. w rejonie przeprawy przez Wisłę. wzdłuŜ zabudowa siedliskowa z przełomu XIX i XX w. Wojciech Wieś ulicówka wzdłuŜ ul. nieliczna brzegu Jeziora Osowskiego. Kokoszki Św. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ Wisły osada rzemieślniczo-rybacka zachowane relikty zabudowy z początku XX w. w znacznej części ulicami Brzeźnieńską. Lipce 15. czytelny Jodłowej i Sówki wieś rolniczo-rybacka połoŜona zachowana nieliczna zabudowa siedliskowa oraz wzdłuŜ drogi na Mierzeję Wiślaną budynki o charakterze podmiejskim i z początku XX w. 20. relikty załoŜenia folwarcznego wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości brzegu Zatoki Gdańskiej pomiędzy kulturowej z przełomu XIX/XX w. Stromej i Rzecznej zachowany układ urbanistyczny oraz relikty zabudowy zachowana zabudowa siedliskowa z początku XX w. w osiedle przyzakładowe. Przeróbka 14. zachowany czytelny układ urbanistyczny. w osiedle podmiejskie połoŜone osiedla z lat trzydziestych. Górki Wschodnie 10. XX w. rozproszone (typowe dla śuław) zabudowania wsi Sobieszewska Pastwa wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości brzegu Wisły kulturowej z XIX i XX w. o wartościach kulturowych.. Krakowiec 12. oraz połoŜona przy przeprawie przez układ urbanistyczny osady Wisłę wieś rolniczo-rybacka połoŜona zachowana nieliczna zabudowa siedliskowa oraz wzdłuŜ drogi na Mierzeję Wiślaną budynki o charakterze podmiejskim i o wartościach przekształcająca się od końca XIX kulturowych z początku XX w. zachowany układ urbanistyczny Kazimierza Pułaskiego i Łamaną wielodroŜna wieś połoŜona na częściowo zachowany układ urbanistyczny. układ urbanistyczny słabo wzdłuŜ ulic Tamka. przy ulicach Batalionów Chłopskich. oraz modernistyczne w. czytelny układ urbanistyczny 182 . Stogi 13. w miarę czytelny układ przekształcająca się od końca XIX urbanistyczny w. Południową. zachowany układ Wojciecha urbanistyczny wieś ulicówka połoŜona wzdłuŜ ul.Sobieszewską Pastwą) 9. nieliczne zachowane wzdłuŜ ulic Jesiennej i Agrarnej budynki z pocz. wieś ulicówka folwarczna połoŜona zachowany układ przestrzenny. Maćkowy 16.. ulic Otomińskiej i Kielnieńskiej zabudowa folwarczna przy ulicach zachowany układ urbanistyczny z niewielką ilością Owczarnia i Meteorytowa zabudowy z początków XX w. Osowa 18. zabudowa Przemian przewaŜnie współczesna lub przedwojenna w bardzo złym stanie technicznym. Falck Polonusa.

katolicki Krakowiec Zespół Cmentarzy (9 cmentarzy) Najśw. 12. ul. 9. Zespoły dworsko-parkowe i folwarki Nr Zespół Granice 1. ul. 6. Stoczniowców Chełm. ul. 16. Giełguda UŜytkowanie cmentarz park park cmentarz teren przy kościele park cmentarz park cmentarz cmentarz park cmentarz nieuŜytek cmentarz park cmentarz teren przy kościele nieuŜytek nieuŜytek cmentarz nieuŜytek cmentarz 23. ul. ul. 17. WieŜycka Obecne zainwestowanie zachowany znacznie przebudowany budynek dworu (zamieszkały przez kilka rodzin) oraz relikty parku. 25. Nowotna Kiełpino Górne. 2. ul. 3. Gościnna Stare Szkoty. drewniany budynek mieszkalny. Kokoszki ul. ul. Jerzego Św. Zakopiańska – Bema Stare Szkoty. Cmentarze i parki Nr 1. Hallera Wrzeszcz. Słowackiego Brzeźno. 19. całość w znacznym stopniu zdewastowana zachowany budynek dworu. Stokłosy 5. 10. Barbary Nowy Salwator Reformatów Św. Jerzego (nowy) Sobieszewo. Turystyczna ul. 3. 28. Brzegi Sobieszewo. Biskupa Andrzeja Wronki Grodzisko. Srebniki Orunia. Kartuska Siedlce. ul. Serca Pana Jezusa Św. 29. 24. 27. Antoniego centralny Srebrzysko Św. 18. ul. Otomińska Wrzeszcz. Franciszka Zbawiciela Św. 14. ul. Ramułta ul. ul. Wieniec na Wyspie Sobieszewskiej 183 . Uphagena Orunia. Rębowo Zakoniczyn 4. całość w dobrym stanie. 26. całość w dobrym stanie. ul. Traugutta Wrzeszcz. Józefa i Brygidy Św. wymaga konserwacji zachowawczej i rewaloryzacji parku zachowany budynek dworu. 11. ul. zabudowa mieszkalna folwarczna (czworaki) oraz znaczne relikty parkowe. ul. Ignacego M. Kępna al. ewangelicki Chrystusa Króla Św. wymaga konserwacji 2. Zwycięstwa cmentarz nieuŜytek nieuŜytek park nieuŜytek nieuŜytek park D. Zwycięstwa Brętowo. Kościuszki parki Wrzeszcz. Starodworska Siedlce. Jasień pomiędzy ulicami Zwierzyniecką. 8. mieszkalne czworaki i park oraz ogród. Giełguda Matarnia Orunia. 4. ul. zabudowa gospodarcza wtórna zachowany budynek dworu. Walentego (nowy) Św. Traugutta Grodzisko. zdewastowany budynek dworu i relikty parku. ul. 20. całość zdewastowana zachowany. 22. Jana Chrzciciela Ŝydowski Związku Wolnoreligijnego (pomnik poległych Ŝołnierzy radzieckich) Francuski Leśny Urania park Uphagena park Schopenhauerów ogród Szwajcarski park Steffensa Lokalizacja cmentarze KrzyŜowniki. Jasieńską i Kuszników pomiędzy ulicami Jabłoniową a Przywidzką ul. Cygańska Góra Wrzeszcz. ul. 7. Wojciecha Stare Szkoty. ul. 21. 15. Turystyczna ul. ul. 5. ul. Brzegi al. ul. Trakt Św. Boskiej Saletyńskiej (pomenonicki) Ujeścisko. Cedrowa Stogi. Nazwa Św. 13. ul.C. zabudowania gospodarcze i park oraz ogród.

Owczarnia zachowawczej i rewaloryzacji parku zachowany budynek dworski i zabudowania gospodarcze z reliktami parku. Nazwa ekspozycja sylwety historycznego Gdańska z dominantami wysokościowymi od strony południowej i wschodniej ekspozycja sylwety historycznego Gdańska z ciągu ul. 8. ogródki działkowe 2. Królewska Dolina KrzyŜowniki pomiędzy ulicami J. ul. 4. Strefy ochrony ekspozycji Nr 1. Sobieszewska Pastwa Srebrzysko na polderze Wyspy Sobieszewskiej 7. 9. 5. Sobieskiego i Do Studzienki ul. Jaśkowy Las – Góra Jana Dolina Ewy Dolina Leśnego Młyna Dolina Renuszewska. 3. Teatr Leśny. uprawy. 15. 13. 184 . 7. 5. Elbląskiej ekspozycja sylwety historycznego Gdańska od strony północnej ekspozycja fortyfikacji Grodziska od strony Wrzeszcza ekspozycja hali Stoczni Gdańskiej od strony al. Dolina Czystej Wody Dolina Radości dolina parku Oruńskiego Wrzeszcz. folwark Kiełpino Górne Łostowice Maćki Olszynka Młyniska Owczarnia ul.6. 6. Wojciech i zespołu sakralnego połoŜony częściowo na Wysoczyźnie (do ul. Jaśkowa Dolina Obszar tereny śuław Gdańskich połoŜone na północ od linii kolejowej do Portu Północnego obejmujące fragmenty Olszynki. Srebrniki 8. Pokładową teren wokół dawnej wsi Św. Przemian pomiędzy ul. po obu stronach zespołu 2. 12. Miedza i Olszyńska ul. 11. Zespoły historycznego krajobrazu kulturowego Nr 1. Nazwa Jaśkowy Las – Gaj Gutenberga. Kartuska 10. ekspozycja zespołu pielgrzymkowego i dawnej wsi Święty Wojciech ekspozycja zespołu zabudowy ul. Kolonii Jordana i Kolonii Przybyszewskiego fragmenty terenu parku Steffensa. Czerwonego Mostu i Rudnik tereny wzdłuŜ ul Elbląskiej od wiaduktu przy moście wantowym do Opływu Motławy tereny postoczniowe pomiędzy Martwą Wisłą a ulicami Wałową i Jana z Kolna. 7. Jaśkowa Dolina zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości dolina i zbocza wokół parku Oruńskiego F. Zwycięstwa ekspozycja fortyfikacji twierdzy Wisłoujście. Jaśkowa Dolina Zainwestowanie park leśny z elementami architektonicznymi – pomnik Gutenberga. Swojska ul. zachowany układ urbanistyczny niezbyt czytelnie zachowany układ z zabudowaniami szpitala i dworem wpisanym do rejestru zabytków park wchodzący w skład zespołu ze wzgórzem widokowym relikty parku oraz wtórna zabudowa z końca XIX w. Batalionów Chłopskich). 4. częściowo na terenach śuław tereny Jaśkowego Lasu. Lokalizacja Wrzeszcz. 8. Goplańska pomiędzy ulicami Niepołomicką. 6. na terenie dawnego załoŜenia dworskiego relikty zabudowy folwarcznej niewpisane do rejestru zabytków zachowany fragment parku ze stawem oraz relikty zabudowy gospodarczej relikty budynków relikty parku relikty parku relikty budynków i parku E. obszaru kolejowego i stoczni umoŜliwiające widok na halę traserni tereny połoŜone na południe i wschód od twierdzy pomiędzy fosą zewnętrzną a ul. 3. Przebiśniegowa i Wielkopolską ul. 14. łącznie z widokiem z mostu wantowego tereny placu Zebrań. zachowany układ ścieŜek park leśny ze szczątkowo zachowanym układem ścieŜek Trójmiejski Park Krajobrazowy park leśny na terenie ogrodu zoologicznego Trójmiejski Park Krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy zieleń nieurządzona.

wpisanego do rejestru zabytków tereny byłych cmentarzy na wschód i południe od zespołu wpisanego do rejestru zabytków oraz wzgórze na południe od ul. zabytków Szymanowskiego i al. zachowany częściowo układ kompozycyjny oraz budynki produkcyjne. XX w. w bardzo eksponowanym miejscu zajezdnia tramwajowa przy ul. XX w. Leśna i Wydmowa na wyspie Stogi na północ od Basenu Wolnocłowego w Nowym Porcie na Westerplatte. Wałowa relikty miejskiej gazowni z pocz. częściowo w rejestrze zabytków latarnia morska Nowy Port zachowany w dobrym stanie zespół obiektów nawigacyjnych nad kanałem portowym budynek urzędu pocztowego w Porcie Letnica Polski Urząd Pocztowy w Porcie Gdańskim Gdańskim o ciekawej klasycystycznej architekturze. 12. XX w. Chrobrego i Leszczyńskich fragment terenu między ulicami Grunwaldzką i Opacką G. ekspozycja zespołu zabudowy Politechniki Gdańskiej od strony południowo-wschodniej ekspozycja cmentarza-pomnika Na Zaspie ekspozycja zespołu pocysterskiego w Oliwie od strony północnej 10. zbiorniki na wodę Orunia zespół podziemnych zbiorników na wodę pitną z II poł. 7. relikty murowanych obiektów baterii. Zespoły przemysłowe i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej Nr 1. ul. 9. XX w. relikty zabudowy przemysłowej z końca XIX Wałowej i pocz. Zelwerowicza betonowe bunkry baterii z pocz. 185 . 11. 5. zachowany jeden zbiornik oraz budynki administracyjne i mieszkaniowe Zakłady Naprawcze Taboru Przeróbka zachowany w bardzo dobrym stanie zespół Kolejowego zabudowy przemysłowej z pocz. Zespoły militarne Nr 1. Pokładową Typ zabudowy betonowe bunkry baterii i stanowiska obserwacyjne z pocz. umocnienia brzegu linia kolejowa Wrzeszcz – Stara Piła z Wrzeszcz – Kokoszki nasypy i wykopy trasy. Grunwaldzką Brzeźno. część ziemna w większości rozebrana pomiędzy ulicami fragmenty niewpisane do rejestru Słowackiego. Typ zabudowy tereny rolnicze połoŜone na poziomie morza z siecią kanałów odwadniających i zabudową siedliskową.9. XIX w. koszary przy ul. administracyjne i willa dyrektora relikty gazowni Gdańsk. 6. Słowackiego 5. pomiędzy nabrzeŜem a ul. część ziemna w większości juŜ nie istnieje 2. 8. Zespół poldery Lokalizacja Wyspa Sobieszewska 2. Szaniec Mewi 4. Traugutta teren wokół cmentarza ograniczony ulicami Ciołkowskiego. 11.. H. Zatokowa. 3.. zabudowania dworcowe (Kiełpinek) parowozownia Letnica relikty zabudowy zespołu parowozowni z wieŜą ciśnień Stocznia Cesarska Gdańsk. Zespół umocnienia Zatoki Gdańskiej Lokalizacja Baterie NadbrzeŜna. XX w.. na północ od ul.. Wita Wrzeszcz zachowany zespół modernistycznej Stwosza zabudowy zajezdni z lat 30. obiekty inŜynierskie obiektami inŜynierskimi i budynkami (wiadukty i mosty). XX w. bateria wiejska relikty murowanych obiektów bastionu z połowy XIX w. ich relikty. 4. 10. Chrzanowskiego. ul. bateria portowa 3. czytelny układ kompozycyjny ujście Wisły Śmiałej Górki kamienna grobla wzdłuŜ Wisły Śmiałej zespół Śluzy Płonia Płonia relikty zabudowy.

Kobzdeja pomiędzy ul. Karmelicką a Podwalem Grodzkim Główne Miasto – ul. Elbląskiej 67 Dolne Miasto – ul. śabi Kruk Główne Miasto – Wielka Zbrojownia Główne Miasto – Wały Jagiellońskie Stare Przedmieście – ul. 17.3 2/ 4 . Długie Ogrody. 2. Hucisko i Nowe Ogrody Główne Miasto – ul. Olejarna Stare Miasto – placyk przy ul. Długie Ogrody 30 Długie Ogrody – wylot ul. Wielkie Młyny do ujścia Kanał Raduni – pomiędzy ul. 34. Numer stanowiska wg oznaczenia Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 98 89 36 20 18 16/1 16/2 16/3 2/1 2/2 . 13.7 2/8 2/9 91 68 61 104 101 100 99 17 97 96 95 94 93 92 15 90 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 Lokalizacja Stare Miasto – na placu naprzeciw dworca kolejowego oraz między ulicami ElŜbietańską. ElŜbietańską a Korzenną Stare Miasto – ul. 12. Powstańców Warszawskich i Pohulanka Długie Ogrody – przy ul. róg Olejarnej (dawne numery 69– 71) Stare Miasto – ul. 25. Igielnicka 2–4 i Podwale Staromiejskie 71–78 Stare Miasto – ul. 19. 37. koło schronu Stare Miasto – ul. Św. na zapleczu szkoły muzycznej Stare Przedmieście – ul. Barbary do ul. 7. U Furty – działki nr 66/7 i 66/11 Główne Miasto – ul. 32. Długie Ogrody Długie Ogrody – przy ul. Podwale Staromiejskie 82 Stare Miasto – ul. 27. Garbary 1 Dolne Miasto – rejon ul. 38. 42. 18. Trójcy 5 i Kładki 24 Stare Miasto – wyspa przy zachodniej elewacji Wielkiego Młyna Stare Miasto – na placu naprzeciw dworca kolejowego wyspa Ostrów Długie Ogrody – naroŜnik miedzy ulicami Długie Ogrody i Szopy i Szafarnia Główne Miasto – zaplecze budynku ul. Wykaz stanowisk archeologicznych Lp. Łąkowej 186 . Kowalskiej i Targu Drzewnego – ul. 43. 1.8. 24. 26. 23. 30. Sadowej i Łąkowej Nowe Ogrody – rejon ul. Szeroką a Targiem Węglowym Targ Rakowy Główne Miasto – Długi Targ 39/40 Dolne Miasto – bastion Wilk Stare Miasto – zachodnia strona ul. 39. 35. 14. 41. Chlebnicka – zaplecze Dworu Artusa Kanał Raduni – w rejonie syfonu pod koleją przy ul. 31. 46. 16. na południe od Bramy śuławskiej Długie Ogrody – przy ul. 11. Długa 12 Stare Przedmieście – teren szkoły nr 67 przy ul. Igielnicka Stare Miasto – ul. 4. 29. 9. JałmuŜnicza Długie Ogrody – teren szkoły nr 4 przy ul. 20. 45. 21. Tokarska Główne Miasto – naroŜnik ul. Ułańskiej. 28. 8. 5. 40. Wałowa.5 2/6 . 3. 36. Podwale Staromiejskie. Kowalska 2/8 wyspa Spichrzów ul. Igielnickiej. 15. 44. Rajskiej od Wielkiego Młyna do istniejącej zabudowy Główne Miasto – ul. 22. 6. Armii Krajowej Kanał Raduni – odcinek od ul. Toruńska na odcinku pomiędzy ulicami Okopową i śabi Kruk Nowe Ogrody – rejon dawnej bramy Nowych Ogrodów u zbiegu ulic Nowe Ogrody. 33. 10. Szeroka 29 Dolne Miasto – Bastion śbik Stare Miasto – ul. Podwale Staromiejskie Stare Miasto – na terenie Dworca Głównego Główne Miasto – teren pomiędzy basztą Jacek a halą targową Stare Miasto – skwer D. Św.

97. Za Murami Główne Miasto – ul. 60. Szeroka Główne Miasto – ul. 90. 77. ul. Litewską a brzegiem Martwej Wisły Stare Miasto – rejon dawnego klasztoru brygidek. 85. Długa 32 Główne Miasto – działka urzędu pocztowego pomiędzy ul Długą i Ogarną Martwa Wisła Stare Miasto – teren pomiędzy ulicami Heweliusza i Gnilną Stare Miasto – ul. 63. 92. 73. 74. 70. 49. 78. 71. 94. Biskupiej Aniołki – al. Rogaczewskiego i Na Stoku Dolne Miasto – bastion Wyskok Stare Miasto – ul. 66. 95. Krosna Stare Miasto – ul. Trójcy Stare Przedmieście – ul. Piwnej Główne Miasto – ul. 84. Powroźnicza 3 Główne Miasto – nad Motławą Stare Miasto – Na Piaskach 10 Nowe Ogrody – wykop kolejowy na wysokości ul. Litewską a brzegiem Martwej Wisły Reduta Płońska – wzdłuŜ brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem kolejowym a ul. Kramarskiej Główne Miasto – ul. Pocztowa 1 (ogródek Ŝłobka) Główne Miasto – teren pomiędzy budynkiem UOP a Centromorem Główne Miasto – zaplecze komisariatu policji przy ul. 93. 100. Rogaczewskiego 12 Dolne Miasto – ul. Ogarna Główne Miasto – ul. 61. Grobla IV 8 – dawny kościół św. Długa Grobla Główne Miasto – kościół św. Szeroką Nowe Ogrody – na zapleczu budynku sądu Grodzisko Nowe Ogrody – zieleniec u zbiegu ulic Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich Długie Ogrody – nabrzeŜe kanału Na Stępce w rejonie ul. Mniszki Dolne Miasto – bastion Królik Stare Miasto – ul. Piwna 119/121 Główne Miasto – ul. Piwna 29–30. Tarcice Długie Ogrody – pomiędzy ul. Zwycięstwa – rejon Bramy Oliwskiej Stare Przedmieście – kościół św. śabi Kruk Nowe Ogrody – na działce ul. 69. Podmurze Główne Miasto – naroŜnik Podwala Przedmiejskiego i Słodowników Główne Miasto – rejon przedbramia ul Długiej i Złotej Bramy Główne Miasto – róg ulic Mariackiej i Grząskiej Główne Miasto – ul. 83. 102. 88. Toruńska. 99. 79. 56. ElŜbietańska 10 Stare Miasto – ul. 64. 52. 80. 75. 72 71 70 69 19 67 66 65 64 63 62 59 58 57 56 55 54 53 106/1 106/2 52 60 51/1 51/2 51/3 50/1 50/2 49 48 47 46 45 44 43/1 43/2 42 41 40 39 38 37 35 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 14 13 Zaroślak – rejon ul. 48. Bartłomieja – w rejonie kościoła Stare Miasto – ul. 62. 76. 91. Mydlarska – pierzeja zachodnia Główne Miasto – ul. Młyńska 21 Główne Miasto – ul. Szeroka Główne Miasto – Kaplica Królewska Główne Miasto – ul. rejon mostu nad Nową Motławą Stocznia – rejon basenu stoczniowego Długie Ogrody – pomiędzy ul. 72. 51. 65. 53. Zaułek św. Ducha 67/71 Główne Miasto – ul. 101. Dziewanowskiego Główne Miasto – ul. ElŜbietańska (tylna część działki Wały Jagiellońskie 36) Główne Miasto – plac pomiędzy pawilonem LOT a PasaŜem Królewskim Główne Miasto – ul. Stolarska Długie Ogrody – ul. 59. Jana wraz z działką Dolne Miasto – bastion śubr Dolne Miasto – bastion śubr 187 . 55. pomiędzy hotelem a zabudową mieszkaniową Stare Miasto – ul. 89. 82. Św. 68. ul. 96. 98. 58. 57. 54. 67. 87. Ducha Główne Miasto – teren zieleńca pomiędzy basztą Jacek a ul. 103. 50. 81. Kaletnicza 14–18 Główne Miasto – kamieniczki MH przy ul. Heweliusza.47. Słodowników Główne Miasto – ul. 86.

130. 155. Sukienniczą. 106. 136. Niepołomickiej Łostowice Łostowice – ul. Kartuskiej Jasień – na polu. 150. Pohulanka – naprzeciw kościoła Chełm – ul. 147. 142. 128. 146. 154. 12 11 10 9 8 7/1 7/2 7/3 6 5 3 1 4 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 2 1 4 5 7 8 Wyspa Ołowianka Główne Miasto – ul. 111. Tobiasza 7 Główne Miasto – róg ulic Straganiarskiej i RóŜanej Stare Miasto – kościół św. Tobiasza 12 Główne Miasto – ul. 138. Kartuskiej Jasień – na południe od ul. Niepołomicka Łostowice – ul. Niepołomickiej Łostowice – przy zachodniej granicy ogródków działkowych przy ul. Lubuskiej 152 Lipce – na północ od ul. 124.104. Łódzkiej Ujeścisko Ujeścisko – na północ od ul. 115. nad łąkami Jasień – na wschód od wsi i północ od ul. Warszawskiej Jasień – pole pomiędzy Kiełpinkiem a Jasieniem Jasień – wschodni brzeg jeziora Jasień Jasień – na wzniesieniu nad jeziorem Jasień Karczemki – rejon skrzyŜowania ul. Niepołomickiej Łostowice Łostowice Maćkowy – na zachód od ul. 137. 134. 159. 148. 110. Chlebnicka 48–50 Główne Miasto – działka Ratusza Głównego Miasta Główne Miasto – Targ Rybny 6–10 Stare Miasto – ul. 131. 157. 53. 57–59 Ujeścisko Ujeścisko Ujeścisko – na zachód od ul. Kartuskiej Jasień – Szadółki Jasień – miedzy jeziorem a ul. Kartuskiej i Otomińskiej Jasień – 800 m od zabudowy wsi w kierunku zachodnim. 135. Kampinoskiej Chełm – ul. 112. Rycerską. Osiek 17 Główne Miasto – ul. 118. 141. Lubuskiej 152 Chełm – na północ od ul. 120. 126. 123. 158. Lubuska 152 Chełm – na południe od ul. 105. 139. 145. 109. Wartką i Targiem Rybnym Stare Miasto – obszar między ulicami: Dylinki. 132. 129. 107. na południe od ul. Niepołomicka Łostowice – ul. Niepołomicka Łostowice Łostowice Łostowice Łostowice – na południe od ul. 121. 133. 143. 149. Starogardzkiej. Łódzkiej Ujeścisko – na zachód od ul. 500 m od mostu Orunia 188 . 113. 153. 119. 144. Mikołaja Stare Miasto – obszar między ulicami: Grodzką. Katarzyny z terenem przyległym Główne Miasto – kościół św. 151. 140. 114. WieŜyckiej Łostowice Zakoniczyn – na południe od zabudowań Kozacza Górka Kozacza Górka Łostowice wzniesienie przy ul. 127. 156. 108. 117. 152. 116. 122. na północny wschód od zabudowań wsi Jasień – na północ od wsi. Kartuską Kozacza Górka w rejonie skrzyŜowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej Łostowice – na południowy wschód od wsi przy ul. Podwale Staromiejskie 44b. Na Dylach Stare Miasto – wzdłuŜ ul. 125.

173. Niepołomicka. 208. Wojciech – wzdłuŜ obwodnicy wsi Św. Niepołomicka Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Orunia – po wschodniej granicy ogródków przy ul. Wojciech Św. Wojciech – Trakt Św. Modra. 171. 192. 178. 194. 179. 162. Wojciech – u podnóŜa wzgórza z kaplicą Św. 210. 198. 164. Dragana 21a Maćkowy Maćkowy – ul. 185. naprzeciwko bastionu Królik Płonia Mała – na terenie rafinerii. 170. 191. Cienista 16a Orunia – ul. 190. 183. 195. 204. 181. 187. 214. 197. 206. Smolna 13 Orunia – na terenie parku Oruńskiego Orunia – nad Motławą Św. Wojciech 189 . Wojciech – teren kościoła Św. Wojciech – przy granicy z Rotmanką Chełm – ul. Wojciech Św. 205. Wojciech Św. 165. 177. Wojciecha 446 Św. 201. 168. 450 m od wsi Maćkowy Maćkowy – ul. przy pojemniku nr 6 Olszynka – ul. Wojciech Św. Wojciech Św. 182. Wojciech Św. Kapliczna Św. Wojciech Św. 174. 169. 213. 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 1 2 3 4 5 6 8 9 2 3 4 5 2 9 12 14 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Orunia – ul. 201. 180. 172. Na Szańcach. 209. 186. 216. 207. 196. 215. 193. 184. 167. Kartuskiej i Myśliwskiej Szadółki Szadółki Szadółki Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Zakoniczyn Olszynka – ul. 203. Wojciech – wzgórze nad kościołem Św. 175. Wojciech ogrody działkowe nad Radunią Św.160. Kampinoskiej Zabornia – rejon ul. 199. Wojciech – ul. Wojciech – na wzgórzach przy granicy miasta Św. koniec zabudowy Płonia Mała – nad Czarną Łachą Lipce – Góra Szubieniczna Lipce – rejon mostku nad Kanałem Raduni Lipce Św. 212. 217. 161. 189. 166. 163. 200. 211. 188. 176. Małomiejska Łostowice Chełm – ul.

240. 260. 252. 256. 262. 264. Kartuską Kokoszki Kokoszki Kokoszki Smęgorzyno Smęgorzyno Smęgorzyno Smęgorzyno Letnica – ul. 239. 233. Kartuskiej Kiełpino Górne Kiełpino Górne Bysewo Bysewo Kokoszki – między dworem a koleją Kokoszki – między dworem a ul. 258. 232. 238. 259. 275. Otomińskiej Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne – w rejonie jeziorka Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Karczemki – przy ul. 222. 267. 251. 246. 242. 250. 265. 268. 271. 237. 270.218. 272. 247. Potokowej i Słowackiego nad potokiem Niedźwiednik – w lesie. 249. 248. 219. 224. 257. 273. 227. 244. 221. 243. 255. Wojciech Brzeźno – plaŜa na północ od mola Niedźwiednik – skrzyŜowanie ul. 274. Starowiejska 38 Górki Zachodnie – z dna Wisły Górki Zachodnie Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Firoga Klukowo Klukowo Klukowo Klukowo Firoga Złota Karczma 190 . Otomińskiej Kiełpino Górne – na wschód od ul. 245. w rejonie zniszczonego mostu Brętowo – teren pomiędzy ul. 269. 235. 228. 229. 231. 241. 223. 220. 254. 225. 230. 234. 19 2 1 2 5 1 3 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 3 21 22 23 24 25 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 16 2 4 3 6 7 8 1 Św. 226. 236. Matemblewską i Potokową Kiełpino Górne – pole pomiędzy Kiełpinem i Karczemkami Kiełpino Górne – rejon kościoła Kiełpino Górne – na zachód od ul. 263. Kartuskiej Karczemki – przy ul. 253. 261. 266.

333. 289. 314. Piastowska Oliwa – ul. 299. 323. Myśliwskiej Migowo – rejon ul. 311. Piastowska 45–47 Oliwa – ul. 325. Wita Stwosza 62 Oliwa – na terenie szpitala MW Oliwa Oliwa Oliwa Oliwa .ul. 320. 324. 331. 326. 294. 306. 328. 308. Spacerowa u stóp Pachołka Oliwa – las. Chłopskiej 2 Oliwa – ul. 293. 321. Subisława nad potokiem Oliwa – ul. 310. 303. Myśliborska 2) Osowa – ul. 282. 304. 329. 285. 279. 319. 278. Barniewicka Osowa – Kukawka (ul. 330. ul. 322. Myśliwskiej Migowo – na zachód od wsi Migowo – na zachód od wsi Jelitkowo – ul. 327. 280. 318. 287. Abrahama 124 Owczarnia Oliwa – ogródki działkowe. Tysiąclecia 21 Srebrna Góra Chełm – ul. 284.276. 291. 313. 281. 332. 292. Jakuba Oliwa – ul. 316. 283. rejon 141 Oliwa – na wschód od ul. 295. 301. Kielnieńska 134 Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa Owczarnia – przy Ŝwirowni Migowo – rejon ul. 305. 288. 277. Chłopska 2 Oliwa – Osiedle Młodych w rejonie kotłowni Niedźwiednik – las przy drodze Pionierów Oliwa – Stary Rynek Oliwski 7 Jelitkowo – na brzegu morza w kierunku Sopotu Osowa – na wschodnim brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – ul. 302. 307. 309. 296. 315. Lubuska 152 Siedlce – róg ulic Bema i Wyczółkowskiego Siedlce – park przy fosie Nowych Ogrodów 191 . 300. 2 3 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 21 23 24 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 31 1 2 3 4 1 2 3 6 1 4 5 6 Złota Karczma Złota Karczma Aniołki – przystanek SKM Stocznia Oliwa – katedra Oliwa – park i pałac Oliwa – rejon kościoła św. 312. Pomorska. 298. rejon dworu Konradshammer Oliwa – ul. 297. Myśliborska) Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa – Kukawka (ul. 317. 290. Myśliborska) Osowa – na północ od Jeziora Osowskiego Osowa – Kukawka (ul. 286.

347. Sobieskiego Wrzeszcz – ul. Kaletnicza 5–7 Główne Miasto – Długi Targ. 343. 341. 357. 358. 367. 7 1 1 2 3 7 4 5 8 12 1 2 3 1 2 3 5 6 9 10 2 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 8 105 107 102 33 10 11 120 103 109 121 13 Siedlce – róg ulic Kartuskiej i Jasnej Oliwa – Osiedle Młodych Oliwa – Osiedle Młodych Oliwa – teren Dworu III przy ul. 353. 342. Jaśkowa Dolina Aniołki – teren dawnego cmentarza przy torach kolejowych Wrzeszcz – StrzyŜa Górna Wrzeszcz – wzgórza na południe od ul. Polanki Oliwa – teren szpitala MW Oliwa – ul. Subisława Oliwa – ul. 351. 350. Sopocka 7/8 Stare Miasto – ul. 356. 365. 345. 359. 370. Słowackiego 105 Wrzeszcz – ul. Jana Pawła II 20 Brzeźno śabianka – ul. 339. 362. Piastowska. 369. Wałowa 27 Długie Ogrody – ul. 366. Dom Holenderski Główne Miasto – plac u zbiegu ulic Świętojańska i Szklary Port Północny 192 . Orłowska śabianka – skrzyŜowanie ulic Pomorskiej i Chłopskiej śabianka – między PKP a ul. 349. 346. 337. 378. 3 Stare Miasto – ul. Jesionowa Wrzeszcz – ul. 374. 372. Polanki 12 Stogi – na wydmach Stogi – na plaŜy Stogi – rejon dawnego wysypiska Wisłoujście – teren twierdzy z szańcem StrzyŜa Górna – róg ulic Wita Stwosza i DroŜyny Siedlce – na terenie szkoły budowlanej przy Powstańców Warszawskich Siedlce – rejon szpitala kolejowego Niedźwiednik – ul. Krzemienieckiej 15 Letnica – na terenie dawnego jeziora Zaspa – ul. 352. 338. 363. 355. 373. Pomorskiej 42 Owczarnia – rejon Ŝwirowni Osowa Osowa Osowa Barniewice Osowa – ul. Zielona Brama Główne Miasto – Długi Targ. Galaktyczna Główne Miasto – ul. 335. 377. Seredyńskiego 15 Dolne Miasto – na terenie koszar Osowa – ogródki działkowe Portowiec Osowa – ul. Sieroca 2. 375. 360. 368. 344. na terenie działek śabianka – w rejonie ul.334. 361. 376. 364. 348. 336. 354. 340. 371.

XX w. Długa 15. Grunwaldzka 10. XX w. zachowany bez zmian bardzo dobry przykład współczesnej architektury w historycznym otoczeniu jeden z pierwszych budynków socrealistycznych o formach wywodzących się z architektury gdańskiej jeden z symboli współczesnej architektury gdańskiej. Wita Stwosza wolno stojący eksponowany budynek o formach socrealistycznych budynek socrealistyczny umieszczony w historycznej zabudowie Głównego Miasta ciekawy budynek modernistyczny wpisany w architekturę historyczną przykład współczesnej zabudowy usługowej nowoczesny fragment kampusu uniwersyteckiego 193 . Dom Technika 1969/73 ul. Obrońców WybrzeŜa 7. XX w. Nowe Ogrody Targ Węglowy Uwagi 1. Matki Boskiej Częstochowskiej kościół Najświętszej Marii Panny Królowej RóŜańca Świętego Hala Olivia 1980/84 ul. 9.9. 16. XX w. Wałowa pierwszy modernistyczny budynek w Gdańsku. lat 60. XX w. niespotykana technologia konstrukcji budynku bardzo ciekawy przykład architektury budynków uŜyteczności publicznej z lat 70. 8. Fiszera 12. ul. kościół pw. Zieleniak 1965/71 ul. lat 50. falowiec 1970/73 ul. Rajska 6. biurowiec Miastoprojektu centrum handlowe Manhattan Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 1964/65 2003 2007 ul. 14. Tkacka 11. Marynarki Polskiej ul. Grunwaldzka ul. nowe skrzydło Wojewódzkiego Archiwum Państwowego dawny Morski Dom Kultury (obecnie budynek biurowy) Poczta Główna 1949/50 ul. Dom Prasy 1949/50 Targ Drzewny 4. budynek o funkcji naukowobadawczej zlokalizowany na niewielkiej działce o wyjątkowym wystroju elewacji modernistyczna rozbudowa budynku o formach historyzujących I poł. centralne o wyjątkowej architekturze przykład budynku uŜyteczności publicznej o ciekawej architekturze i konstrukcji pierwszy budynek o formach modernistycznych wybudowany na terenie Głównego Miasta. Wykaz dóbr kultury współczesnej Lp. I poł. Śląska 1969/72 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1971/76 ul. ElŜbietańska ul. 2. lat 70. 1949/51 ul. 13. skrzydło Akademii Sztuk Pięknych Instytut Maszyn Przepływowych II poł. Urząd Miejski Teatr WybrzeŜe 3. Wały Piastowskie 5. ul. tzw. monumentalne załoŜenie sakralne. 17. Nazwa obiektu Czas powstania 1948/49 1956/70 Lokalizacja Architektura ul. wyjątkowy w swojej skali budynek mieszkalny – porównywany do jednostki marsylskiej Le Courbisiera bardzo ciekawe rozwiązanie obiektu sakralnego na małej działce w zabudowie z pocz. WieŜowiec CTO.

Śląska. Chełmońskiego. Gęstość zaludnienia w 2005 r. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych (dane z 2002 r. osiedle Siedlce II 1951/54 Zespoły zabudowy ul. gen. 1. ul. Elbląska.18. VII Dwór ul. 1958/65 osiedle Grunwaldzka 1951/54 Dzielnica Mieszkaniowa Obrońców Poczty Polskiej budynek „Solidarności” 1979 1949 24. Obrońców Poczty Polskiej ul. Chłopska. Wały Piastowskie stosunkowo dobrze zachowane osiedle o formach socrealistycznych pierwsze całkowicie zaprojektowane osiedle modernistyczne zabudowa wkomponowana w dolinę Lasu Oliwskiego osiedle modernistyczne zachowany układ urbanistyczny i wystroje elewacji kompozycja przestrzeni placu z pomnikiem budynek związany z historią NSZZ „Solidarność” po 1989 r. osiedle im. Obrońców Poczty Polskiej osiedle VII Dwór (dawniej Osiedle Młodych) osiedle Małe Przymorze 1958/62 ul. Kartuska 20. 194 . Michałowskiego. 10. 22. 25. Głęboka 21. ul. według NSP) Ryc. 1957/63 ul. 23. Miszewskiego do Dmowskiego Pomniki i miejsca pamięci pl. Bora-Komorowskiego ul. ul. Grunwaldzka od ul.

3. Udział dzieci w wieku 7–12 lat w 2002 r. Ryc.Ryc. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w 2002 r. 2. 195 .

Udział jednoosobowych gospodarstw domowych w 2002 r.Ryc. Udział gospodarstw pięcio. 5. Ryc.i więcej osobowych w 2002 r. 196 . 4.

7. Ryc. Udział rodzin niepełnych w 2002 r. 6.Ryc. 197 . Udział osób z wykształceniem wyŜszym w 2002 r.

9.Ryc. 198 . Aktywność zawodowa w 2002 r. 8. Udział osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym w 2002 r. Ryc.

199 . 11. Udział ludności w wieku 30–49 lat utrzymującej się z samozatrudnienia poza rolnictwem w 2002 r. Relacja liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2005 r.Ryc. 10. Ryc.

Udział gospodarstw domowych utrzymujących się z zasiłków z pomocy społecznej w 2002 r. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań na osobę w 2002 r. 12. Ryc.Ryc. 13. 200 .

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań w 2002 r. Ryc. 15. 14. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań na osobę w 2005 r. 201 .Ryc.

Udział mieszkań własnościowych (stan na 2002 r. 16.Ryc. 17.) 202 . Udział mieszkań w zabudowie jednorodzinnej (stan na 2002 r.) Ryc.

19. 18. Udział mieszkań o powierzchni 30–39 m² zamieszkiwanych przez 2 i więcej gospodarstwa domowe w 2002 r. 203 .Ryc. Udział mieszkań gminnych w 2002 r. Ryc.

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jednostki urbanistycznej. Mieszkania oddane do uŜytkowania w 2006 r. 204 .Ryc. Dynamika wzrostu liczby mieszkań w okresie: II półrocze 2002–2005 (stan NSP 2002 = 100) Ryc. 21. 20.

Kanał G Kanał Gniła Łacha Kanał K Kanał K–1 34. Gdańsk m. Wojciech Potok Borkowski Kanał Warzywód I Kanał Warzywód II Kanał Warzywód III Kanał C polder Orunia Kanał A – polder Olszynka Kanał Rudnicki Kanał A Odbiornik Zatoka Gdańska Potok Oliwski Potok Oliwski Potok Oliwski Potok Ewy Potok Oliwski Martwa Wisła Potok StrzyŜa Potok StrzyŜa Potok StrzyŜa Kanał Raduni Kanał Raduni Potok Oruński Potok Oruński Potok Oruński Kanał Raduni Kanał Raduni Kanał Raduni Kanał Raduni Potok św. 3. 17.11. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. Kanał B 29. pom. Marszałek woj. 32. Gdańsk m. Gdańsk m. Marszałek woj. pom. Gdańsk m. Kanał B polder Przejazdowo Doprowadzalnik nr 1 38. Gdańsk m. 8. Gdańsk m. Polder Rudniki 40. Gdańsk m. pom. Gdańsk m. 27. Wojciech Martwa Wisła Kanał Warzywód I Kanał Warzywód I Kanał A – polder Orunia Motława Opływ Motławy Kanał Rudnicki Kanał A – polder Rudniki Kanał A . Gdańsk m. 26. Gdańsk m. Gdańsk m. 22. Gdańsk m. 15. Kanał Ku Ujściu 35. Wykaz cieków podstawowych Lp. Gdańsk m. Gdańsk m. 9. Gdańsk m. 13. Gdańsk m. Gdańsk m. 25. Gdańsk m. Gdańsk m. Kanał D 30. 11. Gdańsk m. 18. pom. w sporze brak rozstrzygnięć m. 7.polder Rudniki Kanał Pleniewski Martwa Wisła Martwa Wisła Kanał K Kanał A do Kanału Kaszubskiego Martwa Wisła – Kanał Kaszubski Motława Kanał A Kanał Piaskowy Kanał Rokitnicki Martwa Wisła Wykonujący prawa właścicielskie cieków z wałów międzywalem m. Gdańsk m. Gdańsk m. Marszałek woj. Gdańsk m. Kanał Raduni 37. polder Przejazdowo Kanał Niegowski 39. Gdańsk m. 10. 19. Gdańsk m. Gdańsk m. 20. 31. Gdańsk m. 2. Gdańsk m. 21. 23. Gdańsk m. 4. 14. Nazwa cieku Potok Oliwski (Jelitkowski) Kanał A Potok Rynarzewski (Renuszewski) Potok Ewy Potok Lusi Potok Bernarda Potok StrzyŜa (Bystrzec I) Potok Królewski (Bystrzec II) Potok Jaśkowy Potok Jasień Potok Siedlicki Potok Oruński Potok Kowalski Potok Kozacki Potok Szadólski Potok M-1 Potok Maćkowy Potok M-2 Potok Św. 24. pom. Marszałek woj. Gdańsk w sporze brak rozstrzygnięć Marszałek woj. Gdańsk 28. 1. Gdańsk m. 5. Gdańsk m. Kanał Pleniewski 205 . 33. 6. 16. Kanał A 36. 12.

Nazwa cieku Kanał B-1 polder Rudniki Kanał B polder Rudniki Kanał A polder Olszynka Kanał B polder Olszynka Kanał D polder Olszynka Kanał E polder Olszynka Kanał A polder Orunia Kanał B polder Orunia Kanał D polder Orunia Kanał A polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał B polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał C polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał D polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Doprowadzalnik nr 1 z przepompowni 38 polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Odbiornik Kanał A Kanał A Motława Kanał A Kanał B Kanał B Motława Kanał A Kanał A Martwa Wisła Kanał A Kanał B Kanał A Wykonujący prawa właścicielskie cieków z wałów międzywalem Marszałek woj. Rzeka Motława 57. Marszałek woj. 51. m. W wykazie podano stan faktyczny wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód. pom. Marszałek woj. 47. 42. pom. m. pom. Wisła Marszałek woj. 45. Marszałek woj. obecnie zarządzane i utrzymywane przez miasto. RZGW Urząd Morski RZGW RZGW RZGW Urząd Morski w sporze brak rozstrzygnięć Marszałek woj. Wszystkie cieki. pom. pom. pom. Rzeka Stara Motława 62. pom. Gdańsk Marszałek woj. Marszałek woj. pom. Marszałek woj. pom. 41. 44. 50. 43. Marszałek woj. pom. pom. Marszałek woj. pom. Marszałek woj. Rzeka Wisła 58. Gdańsk m. Marszałek woj. pom. pom. Opływ Motławy 61. pom. Marszałek woj. Rzeka Martwa Wisła 60. Rzeka Czarna Łacha 56. 53. 54. pom. Marszałek woj. pom. sklasyfikowane jako wody płynące. Marszałek woj. 206 . Urząd Morski Uwaga. Marszałek woj. 52. Procedura przekazywania zarządu znajduje się obecnie na etapie ustaleń warunków. pom. pom. Marszałek woj. 48.Lp. pom. Marszałek woj. Marszałek woj. Rzeka Radunia 59. 46. pom. Rzeka Wisła Śmiała Motława Martwa Wisła Zatoka Gdańska Motława Zatoka Gdańska Martwa Wisła Martwa Wisła Zatoka Gdańska Marszałek woj. Gdańsk 55. winny być zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zarządzane przez Marszałka województwa pomorskiego. 49.

10. Sztutowskiej. Kaczeńce Obszar odwadniany [ha] 3 509 21 450 Odbiornik 4 Kanał Rudnicki Kanał Pleniewski Rzeka Martwa Wisła Właściciel pompowni 5 m. C. D. Gdańsk m. 5. Zawodzie Płonia Mała nr 1 2. pom. 6. 9. pom. Marszałek woj. Stacje pomp odwadniających Nazwa pompowni – nr Lp. pom. Marszałek woj. Marszałek woj. pom. ul. 3. śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie Rzeka Wisła Kanał odpływowy z przepompowni nr 34 Rzeka Radunia Kanał Rudnicki Opływ Motławy Kanał Raduni Kanał Pleniewski Rzeka Czarna Łacha Rzeka Wisła Martwa B. m. 7. Elbląskiej. Marszałek woj. Gdańsk Marszałek woj. – na rzece Rozwójce (Kanale Pleniewskim) – wrota w ul. m. Marszałek woj. pom. Obwałowania rzek i kanałów Wał L – lewy P – prawy 4 L L P P L P L P L P P P L P L L P razem mb Całkowita długość [mb] 5 1547 2800 1495 3950 7300 550 4960 5640 840 780 2800 7612 1388 3430 1130 7800 10 050 64 072 Wykonujący prawa właścicielskie 6 m Gdańsk Marszałek woj. 4. Śluza: – Przegalina – pomiędzy rzekami Wisłą Przekop a Martwą Wisłą. Gdańsk Marszałek woj.12. 8. razem ha Powierzchnia chroniona wałem [ha] 7 1400 1490 1500 1500 5070 1800 5907 1490 1500 1500 1500 5907 1500 4800 340 280 1800 39 284 Lp. – na rzece Opływ Motławy – Wrota śuławskie w ul. Wykaz urządzeń osłony przeciwpowodziowej A. ul. 2 3 śuławy Gdańskie Rzeka Motława 2. Marszałek woj. ul. pom. Sztutowska Stogi 3. Gdańsk 207 . lokalizacja pompowni 1 2 Rudniki nr 5 1. Gdańsk m. pom. pom. Wrota przeciwpowodziowe: – na rzece Motławie – Grodza Kamienna. Obiekt Nazwa cieku 1 1. pom. Gdańsk m.

Lp. Gdańsk m. 1 4. Kochanowskiego Pas Nadmorski Olszynka nr 20 ul. pom. pom. – wydmy przednie. PrzybrzeŜna 38 Razem ha 4 915 Funkcję obiektów ochrony przeciwpowodziowej pełnią takŜe bulwary i nabrzeŜa rzek połoŜonych w obrębie miasta. Starowiślna Kanał Warzywód III ul. 8. Nazwa pompowni – nr lokalizacja pompowni 2 Stogi (Gniła Łacha) ul. Nad Brzegiem Nowy Port ul. 5. Gdańsk m. Uwagi. Administratorem obiektów naleŜących do m. Systemy przeciwpowodziowe na brzegu morskim: – budowle ochrony brzegu. Uczniowska Kanał Warzywód III ul. Wisła 208 . Gdańsk Marszałek woj. Przegalińska 11 Orunia nr 21 12. pom. Gdańsk jest spółka Gdańskie Melioracje. Gdańsk m. Sobieszewo nr 34 1 524 ul. E. polder odwadniany przez stację pomp nr 23 Rokitnicę połoŜoną na terenie Pruszcza Gdańskiego Rzeka Martwa Marszałek woj. Gdańsk 36 725 340 Kolektor „Kołobrzeska” Rzeka Motława m. 6. w imieniu Marszałka województwa pomorskiego administratorem obiektów jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. 7. 9. 10. Niegowo 11. ul. Olszyńska Obszar odwadniany [ha] 3 40 665 Odbiornik 4 Rzeka Martwa Wisła Rzeka Martwa Wisła Kanał Warzywód I Właściciel pompowni 5 m. 605 Rzeka Motława Marszałek woj.

13. 2. ul. mjra Sucharskiego. PERN Baza Manipulacyjna i rurociąg Płock – Gdańsk. ul. W. 3. 5. 3. ul. Rafineria Grupy Lotos. ul. ul. kpt. Kujawska. Zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej Zakłady o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej: 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 31. Gaspol SA Morski terminal LPG. ul. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 33. 4. ul. Elbląska. Ŝ. Kępna. ul. 209 . Poinca Port Morski SA Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej: 1. Naftoport Baza Przeładunku Paliw Płynnych Port Północny. Chodackiego. Siarkopol SA. 4. Wiślna. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 32. 2. Budowniczych Portu Północnego.w.

13. Czynne ujęcia wody i ich strefy ochronne Lp. 14. Nazwa ujęcia Czarny Dwór Zaspa Dolina Radości Klukowo Matarnia Smęgorzyno Jasień Kiełpinek Łostowice Lipce Sobieszewo Świbno Złota Karczma Kalina Straszyn Pręgowo Osowa Oczyszczalnia „Wschód” Rębiechowo Unikom Akt prawny powołujący strefę ochronną Rozporządzenie nr 1/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. 9. 6. 18. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-62104/1/01/JN/D z 5 lutego 2001 r. 1. Rozporządzenie nr 2/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. 2. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/3/98/RN Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/2/98/RN Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-622602/D/MJ z 23 grudnia 2002 r. 11. 20. 4. 7. 12. 5. Decyzja Wojewody Pomorskiego Gdańska nr OŚ-V6814/3/2000/mm brak decyzji Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-6226-1/21/00/JN/D 210 . 19. 8.14. Rozporządzenie nr 1/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622-47-98-RN Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7226/9/92 Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-72126/91/93 Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/5/98/RN brak decyzji Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/6/98/RN Rozporządzenie nr 6/2004 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 28 kwietnia 2004 r. 17. 15. 10. 3. 16. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/10/96 Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 8 listopada 2006 r. Rozporządzenie nr 3/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2007r.

30. Studia nad rozmieszczeniem ludności w ciągu doby. Uaktualnienie lokalnego programu rewitalizacji – zgodnie z ustaleniami regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego. 29. Monitoring infrastruktury społecznej.15. Studium kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej i krajobrazu Śródmieścia Historycznego. Studium dzielnicy Południe. 9. 8. rejon ul. Koncepcja programowo-przestrzenna terenu na północ od ul. 19. Studium kompleksów nauki i szkolnictwa wyŜszego. 20. 14. 31. Program ochrony i rewaloryzacji nowoŜytnych fortyfikacji miejskich. 12. Wizualizacja w 3D terenów Śródmieścia Historycznego (fragmenty). Uszczegółowienia lokalnego programu rewitalizacji – dzielnicowe programy rewitalizacji: Dolne Miasto. XX w. Studium zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Lasów Otomińskich. Studium wysokości zabudowy dla Wrzeszcza. rejon Targu Siennego i Węglowego) i ZPHU (np. Program humanizacji wybranych monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych. Studium zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Jeziora Osowskiego i Jeziora Wysockiego. 7. Kołobrzeskiej. 24. 23. Studium dzielnicowe Oruni Dolnik. Monitoring bezrobocia. Gminny program opieki nad zabytkami. 13. Wykaz opracowań projektowych i studialnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju miasta 1. 16. 21. Monitoring procesów demograficznych. 18. Projekt koncepcyjny węzła integracyjnego Port Lotniczy. Studium obiektów usługowych o charakterze metropolitalnym. 11. Orunia. 6. rejon dworca we Wrzeszczu i Galerii Bałtyckiej. rejon Parku Matarnia). rejon Auchan. 15. 22. 26. 3. Wykonanie szczegółowych koncepcji regulacji stosunków wodnych w zlewniach nieobjętych istniejącymi opracowaniami. Bysewskiej w Kokoszkach Przemysłowych. 25. 27. Studium dzielnicy Zachód. w tym suburbanizacji. 2. 17. Aktualizacja studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę w warunkach specjalnych. Koncepcja programowo-przestrzenna terenu na zachód od ul. Telewizyjnej w Klukowie Rębiechowie. Wrzeszcz. Program ochrony i rewaloryzacji fortyfikacji z XIX i I poł. Studia struktur wewnętrznych poszczególnych koncentracji zabudowy śródmiejskiej w obszarach CPU (np. Studium lokalizacji budynków wysokościowych. 5. Studium dzielnicowe Wyspy Sobieszewskiej. 10. Nowy Port. 28. 4. Uszczegółowienie modelu systemu transportowego wykonanego przy uŜyciu programu EMME/2 przez wprowadzenie parametrów podróŜy w systemie P + R i ograniczeń parkingowych w poszczególnych rejonach miasta. Monitoring mieszkalnictwa. Monitoring podmiotów gospodarczych. 211 .

1. Prognoza na stan wypełnienia struktur 212 . ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych − prognoza na stan wypełnienia struktur Ryc. 2.16. Gęstość zaludnienia (osób na hektar) w stanie wypełnienia struktur Ryc. Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na hektar.

Udział mieszkań w zabudowie o wysokiej intensywności. 3. 4. Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Prognoza na stan wypełnienia struktur Ryc.Ryc. Prognoza na stan wypełnienia struktur 213 .

ul. Potokowa (projektowany) Piecki Migowo ul. ul. Hallera ul Kościuszki Zaspa – al. Otwarta Brzeźno – ul. Obrońców WybrzeŜa (częściowo projektowany) Nowy Port ul. Chrzanowskiego Wrzeszcz Górny – polana leśna Srebrniki (projektowany) Brętowo – Niedźwiednik ul. Jana Pawła II – przy parku Wrzeszcz Górny – tzw. ul. Gałczyńskiego Piecki Migowo Wyspa Piecewska/Rakoczego (projektowany) śabianka Ośrodki ponadosiedlowe Przymorze – rejon ul. nowa ul. Pomorska ul. ul. Powstańców Warszawskich. Słowackiego. Jana Pawła II – przy kościele Ośrodki osiedlowe Zaspa – al.17. Hallera. Wileńska Piecki Migowo – nowa ul. VII Dwór Oliwa Wrzeszcz Śródmieście Południe Oliwa Port Wrzeszcz Południe Port Śródmieście Centrum Matarnia Kiełpinek – rej. Kartuska (Siedlce) ul. Myśliwska (projektowany) ul. Gdańska Wrzeszcz Dolny – kol. Szczęśliwej Południe Śródmieście Wrzeszcz Zachód Dzielnica Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Ośrodki osiedlowe 214 . Wojska Polskiego Wrzeszcz Górny – ul. Sikorskiego i ul. Bulońska. Cienistej Łostowice Centrum (projektowany) Letnica (projektowany) Orunia – ul. Gościnna Brzeźno – ul. Damroki (częściowo projektowany) Orunia Górna Maćkowy (ul Pruszczańska) (projektowany) ul. Paganiniego ul. ul. Politechniczna. Beethovena. ul. kwadrat. Model obsługi miasta Gdańska w zakresie ośrodków usługowych Ranga ośrodka Ośrodek metropolitalny Ośrodki CPU Centrum Osowa Ośrodki poziomu dzielnicowego ZPHU – koncentracje usług Jasień – Ujeścisko (projektowany) rejon ul. Gospody. ul. śeńcy i Uroda (projektowany) Wrzeszcz Dolny – ul. Góralska Brętowo – ul. Kartuska – ul. Rakoczego i Schuberta Ośrodki wspomagające ośrodek dzielnicowy Zaspa – ETC+ Lotnia Chełm (projektowany) rejon ul. nowa ul.

Kolorowe (projektowany) Łostowice Zachodnie ul. ul.Stogi – ul. Wodnika Smęgorzyno (projektowany) Zachód Południe Port 215 . Cieszyńskiego ul. Niepołomicka. Świętokrzyska (projektowany) Ujeścisko Łódzka (projektowany) Osowa – ul Balcerskiego. Turystyczna Chełm – ul. Biegańskiego Chełm – ul. os. Stryjewskiego Zielony Trójkąt Wyspa Sobieszewska – ul. Niedziałkowskiego Osowa – ul.

ul. w sąsiedztwie ulic Kępnej i Wyciąg rejon Basenu Wewnętrznego Portu Północnego. Zakład Komunikacji Miejskiej sp. Fabryka Opakowań Blaszanych FOB Invest sp. teren za fosą szańca zewnętrznego fortu ul. śaglowa 2. w kierunku ul. przy ul. lokalne: WWA. ul. Ku Ujściu Baza Paliw nr 9. Wiślnej Stacja Paliw – Oliwa ul. Suchar-skiego. Oliwa. 11. 6. 17. Budowniczych Portu Północnego rejon Bazy Manipulacyjnej PERN w sąsiedztwie ulic Kępnej i Wyciąg (przy cmentarzu) Stogi. Siarkopol Gdańsk SA Lokalizacja terenu zanieczyszczonego Rodzaj zanieczyszczenia 1. 7. Sadowa arsen. Hallera 142 na terenie bazy magazynowej PKN ORLEN SA przy ul. 22. z o.o. Wielopole. ksylen. Grunwaldzka 341 Baza Paliw nr 31. Wrzosy 5. ul. róg ul. fenole pył siarkowy zakwaszenie gleby pH 1. Stara Twierdza. z o. z o. Nazwa firmy – uŜytkownika terenu PHU Linea-Sim sp.o. PKN Orlen SA substancje ropopochodne. Tereny przeznaczone do rekultywacji Lp. wjazd od ul. naftalen. Pokładowa. rtęć. Nowotnej Stogi. olej mineralny zanieczysz. Wojciecha 39 Stacja paliw – Przymorze ul. ul. 8. ołów. ul. dojazd od ul. 12. Na Zaspę Stacja paliw – Orunia ul. metale cięŜkie substancje ropopochodne substancje ropopochodne 9. z o. z o. 20. cynk.o. Kujawska. benzyny.o. Michałki – okolice przejazdu kolejowego przy Rafinerii Gd. rejon zlikwidowanych ogródków działkowych. Kiełpinek ul. 15. Oliwska 37. etylobenzen. na wschód od Pustego Stawu Stogi. PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne olej napędowy olej opałowy benzyna 19. 14. róg ul. ul. ul. PKN Orlen SA substancje ropopochodne 10. na wschód od ul. Doki ul. ALLCON OSIEDLA sp. Wrzosy. Szczęśliwa rejon Bazy Manipulacyjnej PERN. ul . w obszarze odległym o około 100 m od kolektora zrzutowego ścieków PERN Stogi.91–6. ołów WWA. 18. 4. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 216 . Grunwaldzka 539. miedź. Zakład Gospodarki Cysternami DEC sp. arsen. 13.mjra H. z o. Bora-Komorowskiego stacja paliw na terenie bazy ZKM przy ul. bar. Pomorskiej Stacja Paliw – Nowy Port ul. Synergia 99 sp.o. 16. na zachód od ul.o. Trakt św. Chodeckiego Baza Paliw nr 33.18.7 substancje ropopochodne 3. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA benzyna substancje ropopochodne benzyna benzyna 21.

na wysokości zbiornika nr 10 w sąsiedztwie piezometru P-61. w sąsiedztwie Bazy PERN. na południe od stacji zasuw Rd-4 Stogi. Grupa LOTOS SA Stogi. przy ul. pomiędzy Bazą Manipulacyjną PERN i Portem Północnym Stogi. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 29. około 300 m na zachód od ul. 26. 25. 28. 27. Kutnowskiej.23. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 31. Kutnowskiej. po zachodniej stronie Bazy Manipulacyjnej PERN Stogi. Wrzosy Stogi. po zachodniej stronie Bazy Manipulacyjnej PERN. w sąsiedztwie ul. przy ul. rejon zlikwidowanych ogródków działkowych. na wysokości zbiornika nr 7 Stogi. 24. Kępnej. 30. Wrzosy Stogi. przy ul. Kępnej. na północ od stacji zasuw Rd-4 benzyna substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne 217 . około 125 m na zachód od ul. przy ul. Kępnej. w sąsiedztwie ul. Kaczeńce Stogi.

Obszar urbanistyczny Gdańska w obrębie fortyfikacji nowoŜytnych. średniowieczny (miasto portowe lokowane na prawach lubeckim i chełmińskim).19. 6. 6. dziewiętnastowieczny (pochodząca z przełomu XIX i XX wieku przebudowa zachodnich terenów pofortecznych oraz zabudowa Dolnego Miasta) 2. 4. 218 . barokowy (ciąg fortyfikacji miejskich z Dolnym Miastem). Obszary i obiekty o znaczeniu międzynarodowym tworzące toŜsamość miasta i jego wizerunek w skali światowej i europejskiej 1. zespół urbanistyczno-krajobrazowy Doliny Radości kuźnia wodna zespół parku pocysterskiego i pałac Opatów w Oliwie zespół urbanistyczny Starej Oliwy Potok Jelitkowski: osada rybacka w Jelitkowie park Zdrojowy park podworski Przymorze zespół urbanistyczno-krajobrazowy ul. Trójcy Świętej w Oliwie 3. zespoły dworsko-parkowe Królewskiej Doliny i Studzienka 5. w którym nakładają się na siebie historyczne układy: wczesnośredniowieczny (fragmenty Starego Miasta). Polanki Dwór II „Quellbrunn” zespół urbanistyczno-krajobrazowy ul. Dwór Artusa z fontanną Neptuna zespół kościoła Najświętszej Marii Panny Wielka Zbrojownia śuraw Portowy Miejsca związane z najnowszą historią Polski i Europy Wschodniej – rejon placu Solidarności z salą BHP Stoczni Gdańskiej twierdza Wisłoujście – jedna z nielicznych zachowanych w Europie nowoŜytnych twierdz nadmorskich pole bitewne Westerplatte katedra pw. Wykaz obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego tworzących toŜsamość miasta i jego wizerunek A. 2. Obszary i obiekty o znaczeniu krajowym i regionalnym 1. 4. Wybitne zabytki architektury: Brama WyŜynna Zespół Przedbramia ul. 3. 5. Długiej Złota Brama Dom Uphagena Ratusz Głównego Miasta. B. Jaśkowa Dolina wraz z parkami leśnymi Jaśkowego Lasu (gaj Gutenberga i Wzgórze Jana).

7.

zespół urbanistyczny Dolnego Wrzeszcza obejmujący zabudowę z II poł. XIX i pocz. XX w. park i dwór Kuźniczki zespół urbanistyczny Politechniki Gdańskiej z Wielką Aleją i zespołami pocmentarnymi

8.

9. 10. 11. 12.

zespół urbanistyczny Nowego Portu obejmujący zabudowę z XIX i pocz. XX w. zespół dawnej wsi rybackiej w Brzeźnie z Domem Zdrojowym i parkiem oraz reliktami fortyfikacji z pocz. XX w. zespół urbanistyczny wsi i sanktuarium w Św. Wojciechu kościół pw. św. Wojciecha Kanał Raduni – średniowieczny zabytek techniki i inŜynierii wodnej dom podcieniowy Lwi Dwór dwór Ferberów park Oruński z dworem zespół kościoła św. Ignacego w Starych Szkotach Wielki Młyn zespół urbanistyczno-krajobrazowy polderu na Wyspie Sobieszewskiej: zespół śluzy w Przegalinie zespół dworsko-parkowy w Wieńcu zabudowa dawnej wsi Świbno na wale wiślanym grobla w Górkach Wschodnich obiekty zabytkowe: ratusz Starego Miasta kościoły Starego Miasta: św. Brygidy i św. Katarzyny Poczta Polska w Gdańsku kościół św. Mikołaja kościół św. Jana kościół św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu zespół pofranciszkański św. Trójcy na Starym Przedmieściu kościół menonitów na Zaroślaku zespół kościoła BoŜego Ciała na Grodzisku zespół bram wodnych Głównego Miasta zespół spichlerzy na Ołowiance (Centralne Muzeum Morskie) wraz z dawną elektrownią (Pomorska Filharmonia Bałtycka) zespół fortyfikacji Dolnego Miasta z bramami, Śluzą Kamienną i Małą Zbrojownią zespół fortyfikacji Biskupiej Górki i Grodziska Dworzec Główny Stocznia Cesarska cmentarz-pomnik na Zaspie

13.

14.

219

20. Gdański obszar metropolitalny
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. wprowadza obowiązek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego (art. 39 punkt 3.4: „W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: [...] obszary metropolitalne”). Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jest częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 6). Przez obszar metropolitalny zgodnie z art. 2 punktem 9 ustawy „naleŜy [...] rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”. Plan ten jest nowym instrumentem polityki przestrzennej, doceniającym wagę obszarów metropolitalnych i podkreślającym potrzebę współpracy na tym poziomie. Trzeba nadmienić, Ŝe jest to po raz pierwszy uŜyte narzędzie koordynujące zagospodarowanie przestrzenne w tej skali, które pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących miasta centralnego i jego zurbanizowanego otoczenia. Na podstawie uchwały nr 374/XXV/04 Sejmiku województwa pomorskiego z 19 lipca 2004 r. Marszałek województwa pomorskiego przystąpił do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. W pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego czynny udział bierze miasto Gdańsk, będące stolicą województwa i obszaru metropolitalnego. 30 grudnia Prezydent Miasta Gdańska zgłosił formalny wniosek m. Gdańska do planu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Wśród wniosków miasta do przyszłego planu GOM dominują problemy rozwoju funkcji metropolitalnych i poprawy atrakcyjności osadniczej, które zmierzają do odwrócenia obecnych niekorzystnych trendów demograficznych, a takŜe do poprawy atrakcyjności Gdańska dla inwestorów. Zarządzeniem z 1 grudnia 2004 r. Marszałek powołał Komisję Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego oraz zespoły zadaniowe w następujących zakresach: funkcji metropolitalnych, osadnictwa, transportu, środowiska przyrodniczego i kulturalnego oraz ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Prezydent Miasta Gdańska na zaproszenie Marszałka województwa wyznaczył swoich przedstawicieli do tych ciał, wśród nich pracowników Biura Rozwoju Gdańska. Prace przedstawicieli miasta przy projekcie planu zagospodarowania przestrzennego GOM oraz równocześnie prowadzone w BRG prace nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska wzbogaciły wiedzę na temat róŜnorodnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, gospodarczych i demograficzno-społecznych metropolii. Pozwoliło to na opracowanie Wizji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywy miasta centralnego, której celami są: − doprecyzowanie i konkretyzacja wniosków miasta do planu zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, − dodatkowe uzasadnienie i skomentowanie tych wniosków pod kątem interesów miasta Gdańska, − zobrazowanie wniosków i uwarunkowań rozwoju GOM na mapie. Sporządzone opracowanie pozwoli na pełniejsze wzięcie udziału w dyskusji nad kształtem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, na sprecyzowanie stanowiska m. Gdańska dotyczące rozwoju metropolii, jak równieŜ na wykorzystanie przy pracach dotyczących opracowania niniejszego aneksu, który ma charakter informacyjno-promocyjny.

Delimitacja obszaru metropolitalnego
W latach 70. XX w. została stworzona definicja aglomeracji gdańskiej. Obecnie utrwaliła się delimitacja obejmująca 18 najbardziej zurbanizowanych miast: Gdańsk, Sopot, Gdynię, Redę, Rumię, Wejherowo, Pruszcz Gdański, i gminy wiejskie: Wejherowo, Kosakowo, Luzino, Szemud, Przodkowo, śukowo, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Pszczółki oraz Cedry Wielkie. Obecnie obszar aglomeracji gdańskiej moŜe być traktowany jako wewnętrzna struktura urbanizacji w obrębie GOM. W opracowaniu pokazano takŜe delimitację obszaru metropolitalnego proponowaną przez Urząd Marszałkowski (ryc. 1 – mapa wynikowa). Odchodzi ona od granic powiatowych i obejmuje Gdańsk, Sopot i Gdynię oraz powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, gdański (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworski oraz cztery gminy z powiatów lęborskiego i tczewskiego, dwie miejskie: Lębork i Tczew oraz dwie wiejskie: Nową Wieś Lęborską i gminę Tczew. W tej delimitacji obszar metropolitalny obejmuje łącznie 50 miast i gmin zamieszkanych przez ponad 1,4 mln mieszkańców.

220

Ryc. 1. Delimitacje Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – mapa poglądowa Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, marzec 2005 r.

Opierając się na analizach związków funkcjonalnych, za takimi granicami Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego opowiada się Miasto Gdańsk. W 2001 r. Unia Metropolii Polskich zaproponowała metodę delimitacji obszarów metropolitalnych po granicach powiatowych, w której obszar metropolitalny obejmuje miasto-powiat grodzki stanowiący jego centrum oraz pierścień powiatów ziemskich graniczących z miastem centralnym. W wypadku Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego delimitacja obejmuje centrum składające się z trzech miast na prawach powiatu: Gdańska, Sopotu i Gdyni, oraz powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworskiego. Jest ona pokazana na ryc. 1 i opisana jako propozycja Międzyresortowego Zespołu ds. NUTS. Na zakończenie trzeba wspomnieć o delimitacji GOM w zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z 2006 r. (ryc. 2). Odchodzi ona od delimitacji po granicach powiatowych i poszerza Gdański Obszar Metropolitalny o gminę i miasto Starogard Gdański, a wyłącza z niego powiat lęborski, część powiatu wejherowskiego (gminy: Choczewo, Łęczyce i Linia) i powiatu gdańskiego (Przywidz i Trąbki Wielkie). Z powiatu kartuskiego włącza tylko gminy Przodkowo, śukowo i Somonino, a z powiatu nowodworskiego – Stegnę i Sztutowo. Jednocześnie dokument wskazuje wyŜej wymienioną delimitację jedynie jako zarys obszaru metropolitalnego i pozostawia rozstrzygnięcie tej kwestii w gestii planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

221

Ryc. 2. Delimitacja Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego z projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z lutego 2005 r., powtórzona w zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z 2006 r.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego marzec 2005 r., na podstawie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z lutego 2005 r.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego
1 . P r z yj ęc ie w d o k u m en tac h p la n i st yc z n yc h wo j e wó d z t wa p o mo r s ki ego li czb y l ud no ś ci m . Gd a ń s k w wys o ko ści 4 2 0 t ys . Przyjmuje się, Ŝe w 2030 r. Gdańsk będzie zamieszkiwać ok. 420 tys. mieszkańców. Obserwowane w Gdańsku od dziesięciu lat zjawiska to: − obniŜająca się dzietność mieszkanek skutkująca ujemnym przyrostem naturalnym, − ujemne saldo migracji spowodowane przeprowadzkami gdańszczan na tereny podmiejskie, przy jednoczesnym spadku napływu do Gdańska. GUS zakłada utrzymanie się wymienionych tendencji i prognozuje liczbę ludności Gdańska na 362 tys. (w 2030 r.) jako skutek nieuchronnego ujemnego przyrostu naturalnego i odpływu migracyjnego głównie do powiatów ościennych. GUS nie jest jednak świadom duŜej podaŜy terenów rozwojowych miasta i bardzo dobrej sytuacji planistycznej. Władze miasta będą przeciwdziałały procesowi odpływu ludności (suburbanizacji) przez: − szeroko rozumianą poprawę jakości i atrakcyjności zamieszkiwania w Gdańsku (poprawa stanu i jakości środowiska, warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa, rozwoju sportu i rekreacji, wzrost roli Gdańska jako centrum kultury, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu), − starania o inwestorów tworzących nowe miejsca pracy i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, − stworzenie szerokiej oferty dla budownictwa mieszkaniowego, w tym nawet rezydencjalnego, − usprawnianie realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym społecznego.

222

W przeciwdziałaniu procesowi suburbanizacji Trójmiasto powinno mieć wsparcie władz samorządu wojewódzkiego, uświadamiającego gminom skutki niezrównowaŜonego rozwoju. Instrumentem dyscyplinującym mogłoby być m.in. ograniczanie samorządom gminnym dostępu do funduszy unijnych usprawniających rozwój mieszkalnictwa i usług ponad potrzeby własne. JeŜeli procesy suburbanizacyjne będą postępować zgodnie z prognozą GUS-u, to nastąpi zwielokrotnienie liczby mieszkańców okolicznych wsi i zabudowania znacznych przestrzeni rolniczych. Jest to sprzeczne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, nie tylko ze względu na pochłanianie terenów zielonych, ale takŜe ze względu na generację ruchu – wydłuŜanie codziennych dojazdów do miejsc pracy, usług. Nieodwracalne będą zmiany krajobrazu – problem, którego się na razie nie docenia. Ograniczenie tego procesu jest konieczne i w pewnym stopniu moŜliwe. Przyjmuje się, Ŝe będzie wzrastał krąg osób (zwłaszcza wśród rodzin z dorastającymi dziećmi) dostrzegających dolegliwości oddalenia od terenów intensywniej zabudowanych, objętych komunikacją zbiorową. Przy załoŜeniu odwrócenia tendencji w ruchu migracyjnym i ewentualnych sukcesów w polityce ludnościowej (wzrost dzietności) Gdańsk moŜe przyhamować spadek liczby ludności do poziomu 420 tys. w 2030 r. Dla tej liczby ludności powinny być wymiarowane urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej oraz inne parametry rozwoju.

2 . W z mo c n ie ni e i s t ni ej ącej s tr u kt ur y o śr o d kó w u sł u go wyc h, s zcz e gó l n i e C e ntr al ne go P as ma Us ł u go we g o ( CP U) a glo me r acj i gd a ńs k iej Jednym z narzędzi realizacji tego wniosku jest powstrzymanie powstawania nowych duŜych koncentracji usług w GOM. Proponowaną strukturę ośrodków usługowych przedstawia poniŜsza tabela. NajwaŜniejsze ośrodki usługowe w obszarze metropolitalnym Poziom IV Ranga ośrodka poza Trójmiastem w Trójmieście Ośrodki poza Trójmiastem w Trójmieście CPU Gdańsk (od Czerwonego Mostu), Sopot, Gdynia (do ośrodek metropolitalny Grabówka) Kiełpinek – rejon ul. Szczęśliwej, Centrum ośrodki ośrodki Tczew, Wejherowo Osowa, Centrum Matarnia, Jasień – ponadpowia-towe dzielnicowe Ujeścisko (proj.), Chylonia, Gdynia Karwiny rejon ul. Rakoczego i ul. Schuberta, Zaspa ośrodki wspo- Kartuzy, Lębork, ETC + Lotnia, Chełm (proj.) rejon ul. ośrodki magające ośrodek Pruszcz, Rumia, Sikorskiego i Cienistej, Łostowice Centrum powiatowe dzielnicowy Nowy Dwór, Puck (proj.), Letnica (proj.), Witomino, ObłuŜe (estakada) Brzeźno – ul. Gałczyńskiego, śabianka, Orunia Górna, Orunia – ul. Gościnna, ul. śukowo, Kartuska – ul. Damroki (częściowo proj.), ośrodki ośrodki ponad- Władysławowo, Nowy Port, Piecki Migowo Wyspa ponadgmin-ne osiedlowe Hel, Sierakowice, Piecewska, Rakoczego (proj.), Przymorze – rejon ul. Obrońców WybrzeŜa (częściowo Luzino, Krokowa proj.), Maćkowy – ul. Pruszczańska (proj.), Leszczynki, Pogórze Górne

IV a

III

II

3 . Akc ep to wa ne o b sz ar y s ub ur b a n iz acj i Obszary akceptowanej suburbanizacji to obszary: − w pasmach osadniczych podstawowych: tczewskim, lęborskim, − w pasmach osadniczych drugorzędnych: śukowo Kartuzy, Chwaszczyno Wejherowo, Kosakowo Mechelinki, Kowale Straszyn, − poza pasmami wyłącznie w granicach wsi istniejących. Są to obszary połoŜone przy głównych szlakach komunikacyjnych, tereny juŜ odrolnione, na których nowe budownictwo stanowi dopełnienie juŜ istniejącej zabudowy; zatem nie moŜna mówić o zmianie krajobrazu. Procesy suburbanizacyjne naleŜy uznać za zagroŜenie dla zrównowaŜonego rozwoju zarówno obszaru metropolitalnego, jak i Gdańska. Rozwój zrównowaŜony zakłada kształtowanie zwartych układów osadniczych minimalizujących przemieszczenia ludzi i towarów. Tymczasem realizacja w gminach wiejskich programu

223

mieszkaniowego nieuzasadnionego potrzebami własnymi wysysa mieszkańców z Gdańska – miasta dysponującego terenami mieszkaniowymi o duŜej chłonności (7 mln m2), duŜą ofertą terenów inwestycyjnych (w tym terenów do restrukturyzacji, tzw. brownfields), a takŜe bogatą ofertą infrastruktury społecznej i technicznej. Wyznaczanie kolejnych obszarów osadnictwa podmiejskiego powinno się spotkać z dezaprobatą władz województwa wyraŜoną ograniczeniem dostępu do funduszy strukturalnych. 4 . Oc hr o na o b sz ar ó w p r z yr o d y p r a wn i e c h r o ni o nej i wyb r a n yc h i n n yc h o b szar ó w c e n n yc h z e wz g l ęd u na wys o k ie wa lo r y p r z yr o d ni cze , a gr o e ko lo gi cz ne l u b kr aj o b r azo we p r ze d p r zez na cza n ie m ic h n a i n ne f u n kcj e ni Ŝ p r z yr o d ni cze 4.1. Obszary proponowane do sieci ”Natura 2000”: ujście Wisły, Dolina Dolnej Wisły, Zatoka Pucka – z wyłączeniem obszaru określonego współrzędnymi geograficznymi wg załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/1307/05 Rady Miasta Gdańska z 30 czerwca 2005 r., jar rzeki Raduni. 4.2. Tereny rolnicze: śuławy Wiślane, północna część Pojezierza Starogardzkiego: Pruszcz Gdański – Trąbki Wielkie – Tczew, Wysoczyzna śarnowiecka, PobrzeŜe Kaszubskie, wschodnia część Pojezierza Kaszubskiego: śukowo – Przodkowo – Szemud – Luzino. 4.3. Tereny cenne krajobrazowo: pas wybrzeŜa morskiego, południowo-wschodnia część Pojezierza Kaszubskiego: Przyjaźń – Borcz – Egiertowo. Ochrona środowiska naturalnego w związku z konserwacją gruntów, lasów i krajobrazów, jak równieŜ z poprawą dobrostanu zwierząt przez wyłączenie spod urbanizacji wybranych obszarów powinna równowaŜyć istniejące i projektowane struktury zurbanizowane oraz tworzyć warunki rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz gości GOM. Miasto opiniuje negatywnie wzmacnianie sieci „Natura 2000” o twierdzę Wisłoujście ze względu na konflikt z odnową dziedzictwa kulturowego. Wszystkie formy ochrony przyrody mają zapewnić róŜnorodność organizmów, trwanie róŜnych zespołów ekologicznych i słuŜyć ludziom. Ochrona środowiska naturalnego w związku z konserwacją gruntów, lasów i krajobrazów, jak równieŜ z poprawą dobrostanu zwierząt przez wyłączenie spod urbanizacji wybranych obszarów powinna równowaŜyć istniejące i projektowane struktury zurbanizowane oraz tworzyć warunki rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz gości GOM. Zgodnie z postanowieniami prawa Unii Europejskiej „Natura 2000” to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków waŜnych dla wspólnoty. W skład sieci „Natura 2000” wchodzą: − obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) (Special Protection Areas – SPA) wyznaczone na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. ptasiej, − specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) (Special Areas of Conservation – SAC) wyznaczone na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. siedliskowej. Wymienione obszary proponowane do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” leŜą w granicach miasta Gdańska i w jego sąsiedztwie. Granice wszystkich SOO są określone na mapach w skali 1 : 50 000 i będą weryfikowane w trakcie sporządzania planów ochrony. Rozporządzenie dotyczące SOO wykazuje, Ŝe na obszarze Gdańska obejmuje on powierzchnię 0,8 ha. Zatoka Pucka (PLB2200005) obejmuje wody Zatoki Gdańskiej na zachód od linii łączącej ujście Wisły Śmiałej z krańcem Półwyspu Helskiego. Jego granica południowa przebiega naturalnym brzegiem morza będącym granicą miasta i obejmuje Port Północny. Miasto Gdańsk kwestionuje objęcie rygorami SOO terenów Portu Północnego oraz Pasa Nadmorskiego, dlatego teŜ 30 czerwca 2005 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXXIX/1307/05 w sprawie zmiany granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000” (kod obszaru PLB 2200005).

5 . W z mo c n ie ni e Ce n tr a l ne go P as ma U s ł u go we g o ( CP U) w Gd a ń s k u, So p o cie i Gd yn i 5.1. Lokalizacja obiektów o randze metropolitalnej: media i promocja, instytucje polityki wewnętrznej i międzynarodowej, organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, sądy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje rynku pracy i dialogu społecznego, finanse i ubezpieczenia, szkoły wyŜsze oraz jednostki naukowe, usługi zdrowotne (z wykorzystaniem Akademii Medycznej), biurowce klasy A. 5.2. Lokalizacja wielkich i unikatowych obiektów o randze metropolitalnej: centrum kongresowe, kampus uniwersytecki, centrum „Business Process Offshoring”. 5.3. Wprowadzenie na całym obszarze Trójmiasta programu identyfikacji CPU, które jest głównym elementem krystalizującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną GOM oraz dbałość o wysoką jakość architektury, podporządkowaną zasadom kompozycji, i o atrakcyjną przestrzeń publiczną.

224

5.4. Wykorzystanie wielkich rezerw terenowych w obrębie CPU: tereny postoczniowe (Młode Miasto), Polski Hak, byłe stacje kolejowe Kłodno i Południe, Wyspa Spichrzów, Targ Sienny i Rakowy, byłe koszary przy ul. Słowackiego, pas przykolejowy w Oliwie, tereny uniwersyteckie w Oliwie, pętla tramwajowa w Oliwie. 5.5. Zachowanie wysokiej rangi transportu zbiorowego w CPU, szczególnie podsystemu SKM zintegrowanego z podsystemami ulicznymi.

6 . W z mo c n ie ni e me tr o p o lit al n yc h a tr a kcj i t ur ys t ycz n yc h 6.1. Realizacja parków tematycznych: „Droga do Wolności” wraz z muzeum „Solidarności”, skansen archeologiczny na Zamczysku, Hewelianum na Grodzisku, inkubator rzemiosła artystycznego w dawnej fabryce karabinów na Łąkowej, centrum badawcze „Ornitarium” na bazie zabudowań powojskowych w bezpośrednim sąsiedztwie Ptasiego Raju na Wyspie Sobieszewskiej, Centrum Czasu Wolnego w Brętowie, centrum rekreacyjno-turystyczne z parkiem wodnym w Pasie Nadmorskim Zachodnim, faktoria w Pruszczu Gdańskim, ogród botaniczny w Gdyni Kolibkach, fokarium na Helu. 6.2. Budowa urządzeń sportowych wysokiej rangi: Narodowe Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich, wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa na granicy miast Sopotu i Gdańska, stadion piłkarski we Wrzeszczu przy ul. Traugutta, stadion piłkarski Balic Arena w Letnicy, tor wioślarski na Martwej Wiśle w okolicy mostu wantowego, tor motokrosowy w Świętym Wojciechu, centrum sportów zimowych w Świętym Wojciechu, pole golfowe w Klukowie Rębiechowie. 6.3. Budowa urządzeń słuŜących organizacji imprez masowych: plac koncertowy z Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Letnicy w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego. 6.4. Wzmocnienie rangi waŜnych obiektów lub zespołów o wysokich walorach kulturowych i historycznych, tworzących specyficzny klimat, stanowiących wizytówkę metropolii gdańskiej: Gdańsk i Pruszcz Gdański – Kanał Raduni wraz z Traktem św. Wojciecha oraz zespołem pielgrzymkowo-krajobrazowym dawnej wsi Św. Wojciech z kościołem św. Wojciecha i Kalwarią: – Gdańsk – pomnik historii, miasto w zasięgu obwarowań z XVII w. wraz z projektowaną Drogą do Wolności, – Gdańsk – zespół twierdzy Wisłoujście i teren dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, – Zespół Pocysterski w Oliwie z zespołem kulturowo-krajobrazowym Doliny Radości i ogrodem zoologicznym, – Sopot – molo, ciąg ul. Boh. Monte Cassino i plac Konstytucji 3 maja wraz z Operą Leśną, – Gdynia – Skwer Kościuszki z NabrzeŜem Pomorskim i Dworcem Morskim, basenem jachtowym, ciągiem ul. Świętojańskiej wraz z przyległą zabudową. 7 . W yk sz ta łce n ie s iec i p o wi ąza ń o b ie k tó w p r ze m ys ł u wys o kic h te c h no lo gii z c e ntr u m w is t ni ej ąc y m ko mp le k si e uc ze l nia n y m P G i AM we W r ze sz cz u o r a z ko mp le k si e na u ko wo tec h no lo gic z n y m z lo ka li zo wa n y m p o międ z y ni mi Dalsze ogniwa tej sieci będą tworzyć Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Radmor w Gdyni ul. Hutnicza, Dolina Krzemowa w rejonie Lotniska im. Wałęsy, ośrodek w Kokoszkach Przemysłowych, Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków w Matarni, Oceanic Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Kosmetyczne w Sopocie, Flextronics International Poland w Tczewie, Gdański Park Naukowo-Technologiczny we Wrzeszczu przy ul. Trzy Lipy 3. 8 . Kr eo wa n ie Ce n tr u m W yst a wi e n ni czo -T ar go we g o o z n acz e ni u me t r o p o li tal n y m n a ter e n i e wys p y Sto g i z wyk o r z ys ta ni e m i s t niej ąc e go ko m p le k s u d a wn yc h Za k ład ó w Nap r a wc z yc h T ab o r u Ko lej o we g o o r a z p r z yl e gł yc h t er e nó w Walory wskazanej lokalizacji to połoŜenie blisko centrum historycznego i projektowanego centrum kongresowego (na terenach postoczniowych), portu handlowego, centrum logistycznego, projektowanej przystani promowej i pasaŜerskiej, walory krajobrazowe i zabytkowe, bliskość tras komunikacyjnych umoŜliwiających dostęp mieszkańców z terenu aglomeracji (tunel pod Martwą Wisłą, linia tramwajowa przez Przeróbkę w kierunku Stogów) oraz gości (most wantowy, projektowana Obwodnica Południowa), duŜe rezerwy terenowe umoŜliwiające organizację nawet największych imprez o zasięgu światowym. 9 . R eal iz acj a c e ntr u m ko n gr eso we go n a r e s tr u kt ur yzo wa n yc h t er e n ac h p o sto c z nio wyc h n a Mło d y m Mi eś cie Walory lokalizacyjne: prestiŜowy charakter miejsca w sąsiedztwie placu Solidarności, Drogi do Wolności, projektowanego Europejskiego Centrum Solidarności i historycznego Śródmieścia w atrakcyjnym nadwodnym połoŜeniu, z komunikacją zbiorową, z potencjalnie dobrą dostępnością drogową z nowej ul. Wałowej, w bliskości duŜego zaplecza hotelowego. Dodatkowym atutem tej lokalizacji są nieograniczone moŜliwości terenowe.

225

Centrum kongresowe na Młodym Mieście ze względu na wspomniane duŜe rezerwy terenowe daje moŜliwości stworzenia w rejonie Morza Bałtyckiego duŜego kompleksu kongresowego o znacznie większej skali niŜ obecnie zapoczątkowana lokalizacja na Ołowiance. Filharmonia Bałtycka ze swoją siedzibą w byłej elektrociepłowni i powstające w sąsiedztwie zainwestowanie zachowałyby funkcję związaną z kulturą.

1 0 . Ob j ęci e za kr es e m p la n u G OM lo ka liz acj i wi e l ko p o wi er zc h nio wyc h o b i e któ w ha nd lo wyc h i sp o r to wo -r e kr eac yj n yc h o o d d zia ł y wa n i u p o n ad l o ka l n y m Lokalizacja tych obiektów powinna być zintegrowana z zabudową mieszkaniową i wzmacniać ośrodki usługowe, a ich skala powinna być współmierna do potrzeb i siły nabywczej obsługiwanej ludności. Konkretne lokalizacje i parametry obiektów powyŜej 2000 m2 powinny być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i zyskać pozytywną opinię sejmiku województwa. 1 1 . Ob j ęc ie p r o ce se m r eh ab i li tacj i i r e wit al iza cj i o b szar ó w zd e gr ad o wan yc h , zlo ka li zo wa n yc h na ter e ni e mi as ta Gd a ń s ka Wniosek obejmuje obszary zagroŜone lub dotknięte problemami gospodarczymi, społecznymi, przestrzennymi lub środowiskowymi. Zjawiska te są wynikiem zanikania lub zmiany charakteru dotychczasowych funkcji, postępującej degradacji technicznej i powiązanych z nimi niekorzystnymi trendami migracyjnymi. W zaleŜności od charakteru obszaru konieczne jest inicjowanie działań naprawczych, mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie funkcji istniejących lub wprowadzenie nowych. Interwencje w poszczególnych obszarach będą realizowane przez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta, dostosowanej do charakteru określonego obszaru i typu występujących problemów. Zidentyfikowane obszary problemowe w zaleŜności od rodzaju planowanej polityki interwencyjnej podzielono na wymagające rehabilitacji, a w pewnych sytuacjach rewitalizacji. Obszary wymagające rehabilitacji to: obszar centralny miasta obejmujący tereny połoŜone wzdłuŜ osi ulic Trakt Świętego Wojciecha – Wały Jagiellońskie – al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzka, od Świętego Wojciecha do Wrzeszcza. W skład obszaru wchodzą: w ramach Śródmieścia Historycznego m.in. Biskupia Górka, Grodzisko, Angielska Grobla – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolne Miasto, Olszynka. Poza Śródmieściem Historycznym: Orunia i Ptaszniki, Święty Wojciech wraz z kalwarią, Lipce, Siedlce, tereny stoczniowe, Aniołki, Królewska Dolina, Dolny i Górny Wrzeszcz wraz z Jaśkową Doliną, kolonia Abegga we Wrzeszczu oraz zabudowa wzdłuŜ al. Wojska Polskiego, obszar Oliwy Górnej wraz z ul. Polanki, Oliwy Dolnej wraz z Przymorzem i Jelitkowem, Nowy Port wraz z twierdzą Wisłoujście, Brzeźno, Stogi, Przeróbka, Rudniki, Łostowice i Zakoniczyn, Szadółki Rębowo, Ujeścisko, Suchanino, Matarnia. W ramach tych obszarów wyznaczono tereny wymagające podjęcia procesów rewitalizacyjnych. Obejmują one: Biskupią Górkę, Dolne Miasto, Orunię, Angielską Groblę – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolny i Górny Wrzeszcz, Brzeźno, Jelitkowo, Św. Wojciecha, Nowy Port, Letnicę, Grodzisko, Starą Oliwę, kolonie śeńcy i Uroda oraz Przeróbkę. Rehabilitacja i rewitalizacja tych terenów jest zadaniem przekraczającym moŜliwości miasta i dlatego niezmiernie waŜne jest ich ujęcie w planie GOM. Rehabilitacja obszarów zdegradowanych jest waŜnym elementem budowania wizerunku metropolii, zwłaszcza dla potencjalnych partnerów, którzy będą w jego obszarze lokalizować nowe inwestycje. Problem obszarów zdegradowanych jest tym waŜniejszy, Ŝe nie ogranicza się do dotkniętego nim obszaru, ale ma tendencje do rozprzestrzeniania się na obszary sąsiednie, powodując ucieczkę ludzi, inwestycji, usług oraz degradację przestrzeni.

1 2 . Ut wo r z e ni e p r z es tr ze n n yc h p o wi ąz a ń, o chr o n a i k szt ał to wa ni e sp ó j no śc i st r u kt u r eko lo gi cz n yc h w c el u zac ho wa n i a cią g ło śc i g d ań s k ie go O gó l no mi ej s ki e go S ys t e mu T er e nó w Ak t y wn yc h B io lo gi cz n ie ( OST AB ) z r e g io na l n y m u k ład e m o b szar ó w c e n n yc h p r z yr o d n iczo 12.1. Powiązanie ekologiczne Jezior Wysockiego i Osowskiego przez wieś Barniewice z Doliną Strzelenki dalej do Doliny Raduni – korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. 12.2. Powiązanie ekologiczne lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez rów M-1 przepływający przez zbiornik retencyjny Klukowo do Strzelenki, dalej do Doliny Raduni w rejonie Leźno Lniska (Gmina śukowo) – korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. 12.3. Powiązanie ekologiczne rejonu ul. Budowlanych i Przyrodników wzdłuŜ Strzelniczki, dopływu uchodzącego do Strzelenki w rejonie wsi Rębiechowo (gmina śukowo). 12.4. Powiązanie ekologiczne Lasów Otomińskich z Doliną Raduni. 12.5. Powiązanie ekologiczne od Jankowa Gdańskiego przez Straszyn do płatu leśnego na zachód od Rotmanki przez Dolinę Raduni do kolejnego płatu leśnego po zachodniej stronie rzeki (gmina Pruszcz Gdański).

226

Zatoka Pucka – Puck. Dlatego teŜ powstała koncepcja utworzenia systemu połączonych obszarów cennych przyrodniczo. Stegna – kościół parafialny. unikatowej skali i jakości zabudowy: Krokowa – pałac. Rozewie – latarnia morska. Jurata. Wejherowo – kalwaria. Władysławowo. Sieć stanic do odpoczynku wyposaŜonych w sanitariaty oraz bieŜącą wodę pitną. stanic wodnych o charakterze turystycznym i wyczynowym na wodach śródlądowych oraz wodach morskich. a tym samym brak pełnej wymiany genów. Kartuzy – zespół poklasztorny kartuzów.5. Gdańsk Brzeźno – molo. 227 . wzdłuŜ tras rowerowych i szlaków pieszych (naleŜy uwzględnić adaptacje elementów juŜ istniejących. Rewa. Ponadto tereny z dominacją lub duŜym udziałem zieleni odgrywają szczególną rolę w produkcji tlenu. Kąty Rybackie.7.1.12. plaŜa oraz wydmowe kompleksy leśne. z wi ę ks zaj ącej atr a kc yj no ść G OM j ak o miej sca za mi e sz k a nia i o b sz ar u a tr a k c yj ne go k ul t ur o wo ( sie ć b ęd zie s łu Ŝ yć d o r e kr e acj i k il k u go d z i n nej .2. 13. Krynica Morska. kształtowaniu klimatu i mikroklimatu oraz w całościowym funkcjonowaniu przyrody. Przystanie białej floty. Rzucewo – pałacyk. Sztutowo. Strefa brzegowa morza. Jednym z powaŜnych zagroŜeń dla środowiska przyrodniczego jest niszczenie siedlisk i ekosystemów przez stopniową ich fragmentację. Kuźnica. Obszary wypoczynkowe poza Gdańskim Obszarem Metropolitanym dopuszczone dla lokalizacji budownictwa letniskowego Sieć szlaków pieszych i ścieŜek rowerowych łączących ze sobą obszary o wysokich walorach rekreacyjnych.6.2. który otworzy Zalew Wiślany dla jachtów morskich i statków wycieczkowych z obszaru GOM. 13. Jastrzębia Góra. Stilo – latarnia morska. Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wymienione powiązania ekologiczne pełnią funkcję ekologicznych płatów oraz korytarzy. Sobieszewo. Tczew – Stare Miasto z kościołem farnym. c ało d n io wej i k il k ud n io wej ) 13. Jurata. kompleksy zabytkowe o specyficznym klimacie. śarnowiec – klasztor pocysterski. Jastarnia. którymi przemieszczają się osobniki róŜnych populacji.). Chałupy. Krynica Morska. Stegna. śuławy Gdańskie. oraz przystosowanie rzeki Piaśnicy do Ŝeglugi jachtów. 13. 14. zwiększając atrakcyjność GOM jako miejsca zamieszkania i obszaru atrakcyjnego dla uprawiania sportów wodnych. 13. Sieć będzie obsługiwała mieszkańców metropolii i turystów. Jurata. Kuźnice. Obiekty lub zespoły obiektów o wysokich walorach kulturowych. 13. Dębki. krajobrazowych i kulturowych Sieć wysoko standardowych stacji dla turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej: Władysławowo. System obszarów zielonych takŜe ludziom zapewnia lepsze warunki zdrowotne i wypoczynkowe.7. Połączenia ekologiczne na śuławach wzdłuŜ rzek i głównych kanałów melioracyjnych.3. 14. Gdańsk – Motława. Jastrzębia Góra. Sztutowo – obóz koncentracyjny „Stutthof”.4. Jastrzębia Góra. utrzymywaniu wilgotności. Sopot – molo i sztuczna wyspa. Jastarnia. szałasy itp. Górki Zachodnie. Hel – port rybacki z fortyfikacjami dwudziestowiecznymi. Lubiatowo. Utrudnione jest teŜ lub wręcz niemoŜliwe przemieszczanie się osobników populacji w celu zasiedlenia nowych terenów. Wisłoujście. Puck. 13. Jastarnia.kr aj o z na wczej o r az ur ząd ze ń o b s ł u gi r u c h u t ur ys t yc z ne go p o za o b szar e m ce n tr a l n y m a glo me r acj i gd a ńs ki ej d o s tęp n yc h d la mi esz k a ńcó w me tr o p o l ii i tu r ys tó w. Pojezierze Kaszubskie z ograniczeniem wykorzystania terenów parków krajobrazowych: Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (poza granicami aglomeracji). Kąty Rybackie.1. Gdańsk Port Północny i Zachodni. Karwia. Mierzeja Helska – Hel. przystanie jachtowe – mariny – dla obsługi jachtów pełnomorskich (Hel.6. Mierzeja Wiślana – Kąty Rybackie. Puck – zespół starego miasta z kościołem i starym portem rybackim. S t wo r ze ni e si eci o b ie k tó w r e kr e acj i me tr o p o li tal n y m i w j e g o są s ied z t wi e Celem wniosku jest wytworzenie sieci przystani Ŝeglarskich. w tym przybrzeŜny akwen morski. Puck.8. takich jak leśniczówki. Obszary o predyspozycjach uzdrowiskowych: Jastarnia. Rewa. Kartuzy. zabytki. śukowo – zespół ponorbertański. Chałupy. Mikoszewo) oraz śródlądowych. Konsekwencją jest brak kontaktu osobników zamieszkujących róŜne płaty. Sieć parkingów i kempingów. DuŜe kompleksy leśne stają się coraz bardziej rozdrobnionymi i coraz bardziej oddzielonymi od siebie płatami roślinności leśnej. Rewa. Dębki. Pelplin – klasztor pocysterski. Krynica Morska. Jurata. Kr eo wa n ie t ur ys t yk i r ekr e ac yj no . 1 3 . Obszary o wysokich walorach wypoczynkowych: pas nadmorski – Władysławowo. WieŜyca. Stegna. Martwa Wisła. Karwia. Stegna. Chmielno. Porty morskie: Hel. 12. StęŜyca. wo d nej mo r s ki ej i śr ó d ląd o wej na o b sz ar z e 1 4 . Gdynia. Elementem wniosku jest teŜ realizacja przekopu Mierzei Wiślanej. Gdynia. Hel. 13.

Pomosty biwakowe dla cumowania jachtów śródlądowych. – Świętokrzyska – nowa Świętokrzyska – Małomiejska – nowa Sandomierska. odpowiednio duŜa powierzchnia terenu rezerwowana w obowiązującym planie miejscowym oraz brak zainwestowania. – Gdańsk – Królewiec. – Południowa Obwodnica Gdańska stanowiąca nowy przebieg drogi nr 7 na terenie miasta. Rewa. Kuźnica. – Gdańsk – Visby – Nynashamn. 1 6 . Chałupy. Rozbudowa układu drogowego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego powinna objąć: – budowę autostrady A1 relacji Gdańsk – Łódź– południe Europy. – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie. 14.lo gi s t ycz n ego w Gd a ń s k u Sto ga c h zap e wn i aj ąc e go p eł n ą o b sł u g ę ws z ys t k ic h f u n kcj i z wi ąza n yc h z p r z eład u n k ie m. łącząca Gdańsk z Sopotem i Gdynią.5. – projektowaną Drogę Zieloną. Przewiduje się uzupełnienie tego układu o następujące trasy miejskie.4. – projektowaną nową Spacerową wraz z tunelem pod Pachołkiem. Obie trasy średnicowe będą poprzecznie powiązane z ramą ulicami: – Słowackiego – nowa Kościuszki – nowa Gdańska. 228 . łodzi i kajaków oraz śródlądowych statków wycieczkowych. takich jak: – autostrada A1 relacji Gdańsk – południe Polski i dalej Europy. 14. – Gdańsk – Kłajpeda – St. wyposaŜone w ograniczony wachlarz niezbędnych usług wraz z wypoŜyczalniami sprzętu Ŝeglarskiego i innego turystycznego. 1 5 . – budowę drogi szybkiego ruchu Gdańsk – Lębork – Szczecin. B ud o wa ce n tr u m d ys tr yb u c yj no .14. tak zwana Droga Czerwona. Trasa Sucharskiego – ulica główna o ruchu przyspieszonym łącząca układ dróg krajowych (drogę nr 7 i autostradę A1) z terenami portu i jego zapleczem dystrybucyjno-logistycznym. W zakresie transportu drogowego dostępność kołowa centrum będzie zapewniona przez układ dróg o wysokich parametrach technicznych. Rozwinięcie i utworzenie nowych tras Ŝeglugi przybrzeŜnej oraz śródlądowej. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Narew – Pisa – Jeziora Mazurskie. które razem stworzą komunikacyjną ramę wokół intensywnie zainwestowanych terenów miasta: – projektowaną Trasę Sucharskiego z tunelem pod Martwą Wisłą. ko n fe k cj o n o wa ni e m i d ys tr yb ucj ą p r ze wo Ŝo n yc h to wa r ó w Za realizacją centrum na terenach przyległych do Portu Północnego w Gdańsku przemawiają: dobra dostępność komunikacyjna obszaru wszystkimi środkami transportu (drogowego. która na odcinku Gdańsk – BoŜepole Wielkie będzie nowym przebiegiem drogi nr 6. Sopot SKś. – droga ekspresowa nr 7. Jastarnia. Bazy windsurfingu (Władysławowo. Hel. Uzupełnieniem ramy będzie projektowana w centralnym paśmie komunikacyjnym druga trasa średnicowa. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Szkarpawa – Zalew Wiślany – Elbląg – Kanał Elbląski – Jeziorak. 14. kolejowego i morskiego). mię d z yn ar o d o wyc h i k r aj o wyc h z is t ni ej ąc y m i Koncepcja głównego układu ulicznego Gdańska została oparta na dwóch drogach krajowych: istniejącej Obwodnicy Trójmiasta (zachodniej – droga nr 6) i projektowanej Obwodnicy Południowej (droga nr 7). – Propozycje wybranych tras Ŝeglugi przybrzeŜnej: – Gdańsk – Kłajpeda – Karlshamn.3. – budowę drogi szybkiego ruchu Warszawa – Gdańsk po trasie drogi nr 7 i projektowanej Obwodnicy Południowej. łodzi i kajaków wyposaŜone w ograniczony wachlarz niezbędnych usług (dostęp do wody pitnej i zaplecze sanitarne). Powiązania morskie dodatkowo ulegną wzmocnieniu po zakończeniu budowy bazy kontenerowej. Gdańsk – Warszawa – południe Polski. Trasy Lęborskiej. Stogi). tzw. – tzw. – Propozycje wybranych tras Ŝeglugi śródlądowej: – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Szkarpawa – Nogat – Kanał Jagielloński –Elbląg – Kanał Elbląski – Jeziorak. Petersburg – Helsinki – Sztokholm – Karlskrona – Kopenhaga – Gdynia (przykład Ŝeglugi wycieczkowej). co umoŜliwia natychmiastowe podjęcie prac. Jurata. Stanice jachtowe śródlądowe dla obsługi jachtów śródlądowych. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Noteć – Warta – Odra.6. Ro zb ud o wa głó wn ego u kł ad u u li cz ne go Gd a ńs k a i j ego p o wi ą za ń p r o j ekto wa n y m u k ład e m d r ó g ze wn ęt r z n yc h. Puck.

podobnie jak w wypadku centrum dystrybucyjno-logistycznego. która ma w przyszłości zapewnić między innymi sprawną dostępność kołową do terenów portowych ze wszystkich dzielnic Gdańska oraz pośrednio powiązania z układem dróg krajowych i regionalnych. Wejherowo. Węzły integracyjne o zasięgu krajowym i metropolitalnym: – istniejące i rozbudowywane węzły integracyjne: Gdynia Główna. p o r tó w i p r z ys ta ni p r o mo wyc h w Gd a ń s k u z wią za na ze wz r o st e m p r z e wo zó w p as aŜ er s k ic h i p r z eład u n kó w t o war ó w W celu poprawy warunków obsługi ruchu pasaŜerskiego i towarowego przewiduje się na terenie Gdańska budowę nowych stanowisk promowych w Porcie Północnym w Gdańsku dla obsługi największych promów wpływających na Bałtyk. Orłowo. takich jak autostrada A1. Lecha Wałęsy o docelowej obsłudze 5 milionów pasaŜerów w skali roku. 1 9 . Zbiorniki retencyjne: w zl e wn i Ka na ł u R ad u ni . Przewiduje się takŜe modernizację linii kolejowej E-65 Gdynia – Warszawa do parametrów pozwalających osiągać prędkości do 200 km/h. droga nr 7 z Obwodnicą Południową Gdańska oraz tzw.– rozbudowę układu dróg wojewódzkich. – projektowany węzeł integracyjny Gdańsk – Czerwony Most. – elektryfikację istniejącej linii kolejowej Reda – Hel. Chylonia.2. który równocześnie będzie słuŜyć realizacji drugostronnego zasilania gazem ziemnym miasta Gdańska. Ro zb ud o wa zap le cz a ląd o we go tr a n sp o r t u mo r s k ie go . Gdańsk Główny. Tczew. Uj ęc ie w p la n ie p r o j ek to wa n yc h p o za gr a ni c a mi ad mi n i str ac yj n y mi Gd a ń s ka s iec i i ur ząd z e ń ma g i str al n yc h i n fr a st r u kt u r y tec h n ic z nej . Reda. obejście drogowe śukowa. w postaci dodatkowej pary torów. Ta ostatnia stanowi element projektowanej ramy komunikacyjnej miasta. Jej trasa. Wrzeszcz. 2 1 . 20. Międzynarodowe węzły integracyjne: – Międzynarodowy Port Lotniczy Gdańsk im.1.1. Ob ie k t y o c hr o n y p r zec i wp o wo d zio wej gr a n ic a mi ad mi n i str ac yj n y mi Gd a ńs k a 21. Sprawną lądową dostępność komunikacyjną projektowanej przystani promowej zapewni.1. Sopot.2. Rozbudowa sieci kolejowych powiązań regionalnych powinna objąć: – przedłuŜenie trasy SKM do Gdańska – Czerwonego Mostu. 1 8 . Główny punkt zasilania: GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. łącznie z projektowanymi obwodnicami miejscowości obejście drogowe Chwaszczyna. Ro zb ud o wa mi ęd z yn ar o d o wyc h. 19. Gazociąg wysokiego ciśnienia Pszczółki – Elektrociepłownia Gdańsk. 2 0 . Trasa Sucharskiego Sucharskiego.3. dobudowę drugiej jezdni do drogi Gdańsk – śukowo. w obszarze Gdańska oraz w rejonie Czerwonego Mostu zostanie wprowadzona do istniejącego układu torowego. 1 7 . p r o j e k to wa n e p o za 229 . Ro zb ud o wa u kład u k o lej o wyc h p o wi ąza ń ma gi s tr a l n yc h i sie ci ko le i r eg io na l n yc h Sieć powiązań magistralnych wzbogaci się o projektowaną Centralną Magistralę Kolejową łączącą południe Polski z Trójmiastem. – baza promowa w rejonie Portu Północnego. 20. n iez b ęd n yc h d o r eal iz acj i zao p at r ze n ia mi as ta w med ia o r az d la go sp o d a r ki ś ci e ko wej 20. – przebudowę dojazdu kolejowego do Portu Północnego. Linia elektroenergetyczna 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. układ projektowanych dróg o wysokich parametrach technicznych. kr aj o wyc h i me tr o p o li tal n yc h wę z łó w i n te gr a c yj n yc h w ce l u p o p r a wy o b sł u g i z wi ę k szaj ą ce go si ę r uc h u p asa Ŝer s ki e go o r a z p o p r a wy ko n k ur e nc yj no śc i śr o d kó w tr a n sp o r t u zb io r o we go 19. Oliwa.

Zlewnia Kanału Raduni na odcinku od Pruszcza Gdańskiego do przejścia syfonowego pod torami PKP obejmuje obszar o powierzchni 4180 ha.– na potoku Rotmanka – R-1 (teren m. zm.2. które powinien spełniać parking. Nr 199. Kanał Raduni jest urządzeniem wodnym. siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw. 2 2 . siłę roboczą oraz towary i usługi. Obiekty. poz. Gdańska przewidzianych do zabudowy. W powiatach ziemskich nie tworzy się dokumentów planowania przestrzennego i dlatego problem lokalizacji powinien być ujęty w planie województwa. Osiągnięcie pełnej sprawności planowanego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest moŜliwe jedynie w warunkach współpracy wszystkich administratorów terenu zlewni kanału. inwestycje. Pruszcz Gdański i gminy Pruszcz Gdański). Metropolie stają się węzłami przepływów. 230 . obiektów. Wojciech – W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Wprowadzenie. które decydują o tym. Jałowiecki [1999]. 21. które przez lokalizację. Gdańsk). R-2 (teren m. gości zagraniczne firmy. Gdańska z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych. na terenie m. połoŜony w obrębie czterech gmin: m. gminy Pruszcz Gdański oraz gminy Kolbudy.). (Dz. 1671 z późn. Ŝe metropolia (B. za: P. Pruszcz Gdański i m. przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji.3. 30 Ustawy z 28 października 2002 r. naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców. 2 3 . W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i m.U. Miasto Gdańska poszukuje lokalizacji dla takiego parkingu na swoim obszarze. Ich strukturę wyznaczają procesy i cechy. Gdańsk). instytucje pozarządowe. Zbiorniki stanowią obiekty ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Potoku Strzelenka (lewostronny dopływ rzeki Raduni). poz. obszary i wydarzenia metropolitalne w Gdańsku Siłą napędowa procesu metropolizacji Gdańska i całej aglomeracji gdańskiej będą w coraz większym stopniu usługi przy stopniowym spadku udziału innych funkcji. P r o j ekto wa n e zb io r ni k i r ete n c yj ne zlo k al iz o wa ne n a t er e ni e g mi n y ś u ko wo na r o wi e M : Ręb iec ho wo I o r az Ręb i ec ho wo I I Zbiorniki te są planowane w celu wyrównania odpływu wód deszczowych z obszarów m. 21. 1567). obejmującego dwie podstawowe grupy działań: maksymalną redukcję przepływów w ciekach zasilających przez budowę zbiorników retencyjnych oraz modernizację koryta z wykonaniem zrzutów kontrolowanych dla wód nadmiarowych. rygoru dla działalności inwestycyjnej polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych do cieków wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym. Lokalizacja objętych wnioskiem zbiorników została ustalona przy załoŜeniu konieczności redukcji odpływu wód deszczowych z całości obszaru zlewni rzeki Strzelenki pozostającego w obrębie granic administracyjnych m.U. które powinny być odstawiane na specjalne parkingi. a takŜe placówki dyplomatyczne. Soldatos [1987]): A. m. Pruszcz Gdański). Lo ka li zacj a ni eb ezp ie cz ne w k a Ŝd ym p o wi eci e p ar ki n gó w d la sa mo c ho d ó w p r ze wo Ŝ ąc yc h ład u n k i Zorganizowanie parkingów jest obowiązkiem starosty wynikającym z art. Realizowana obecnie i planowana dalsza intensyfikacja zabudowy całego obszaru zlewni kanału wymaga wykonania systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. określa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 sierpnia 2003 r. Pruszcz Gdański. o przewozie drogowym ładunków niebezpiecznych (Dz. które rozciągają sieci pomiędzy nimi i innymi miastami. – na potoku Św. B. Zrzut z Kanału Raduni (w km 10 + 850) do rzeki Radunia. banków. Li k wid a cj a i r e k ul t y wa cj a s kł ad o wi s k a fo s fo g ip só w w W i ś li nc e n a ter e ni e g mi n y P r u s zc z Gd a ń s ki 2 4 . W-5 (teren m. do czasu realizacji ww. Nr 161. Gdańsk. Pruszcz Gdański. Inspekcja Drogowa zatrzymuje rocznie ponad 400 samochodów z ładunkami niebezpiecznymi. konstrukcję oraz obecnie zły stan techniczny stanowi istotny czynnik zagroŜenia powodziowego strefy śuław. Warunki. – na Potoku Borkowskim – B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański).

J charakteryzujących miasta metropolie wg B. giganci poszczególnych branŜ: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe (cecha A). w tym słuŜby zdrowia i pomocy społecznej – szpitale samorządu województwa pomorskiego i ministerstw. Sporządzono szczegółową inwentaryzację obiektów i wydarzeń o randze metropolitalnej zlokalizowanych w Gdańsku. banki i inne instytucje społeczno-gospodarcze. imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych. ośrodki transferu technologii. H). administrację kościelną. strefa działalności gospodarczej i obsługi obejmująca: instytucje otoczenia biznesu. wydawnictwa (cecha B). zgrupowanych w 5 sferach i kilkudziesięciu grupach. miejsca atrakcyjne turystycznie: obiekty i obszary zabytkowe rangi metropolitalnej i miejsca kultu (cechy E. radio i telewizja (cecha G). strefa zarządzania obejmująca: przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych: konsulaty generalne. G. Gdańsk dysponuje potencjałem pozwalającym na znaczne wzmocnienie funkcji metropolitalnych. centra handlowe o zasięgu ponadregionalnym. eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa. lotniczy. 231 . 2. przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych (wynikająca z cech B. internet). np. jest bezpośrednio połączona siecią transportu i komunikacji z zagranicą systemem autostrad. agencje konsularne. regularnie organizuje róŜnego typu międzynarodowe spotkania: kongresy. centra wspierania biznesu. kina wielosalowe. administracja morska. jednostki ratownictwa. luksusowe hotele. H. ubezpieczeniowych (cecha B). biblioteki. B. np. kulturalne i naukowe. jednocześnie występuje tu silna koncentracja obiektów o znaczeniu ponadregionalnym. szybkiej kolei. stowarzyszenia. izby gospodarcze. F. przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawia za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą paradyplomację. magazyny. KaŜda z cech charakterystycznych dla miast metropolii jest reprezentowana w Gdańsku. I. 5. wodny. strefa infrastruktury obejmująca: infrastrukturę transportową: transport drogowy. ma instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mającymi międzynarodową markę. wybrane szkoły średnie i policealne (unikatowe szkoły średnie i policealne o zasięgu ponadregionalnym. gospodarka morska (cecha D). infrastrukturę społeczną. 4. w stowarzyszeniach miast bliźniaczych. międzynarodowe instytucje naukowe. muzea. baza noclegowo-kongresowa: hotele cztero. instytuty naukowe. tanie miejsca noclegowe – schroniska młodzieŜowe i centra kongresowo-konferencyjne (cecha F). w tym energetyczną (cecha D). lotnictwa międzynarodowego. licea z międzynarodową maturą). media: prasa. przyciąga środki masowego przekazu o zasięgu międzynarodowym (gazety.C. wystawy. 3. sądy i prokuratura. związki zawodowe. C. ma rozwinięty sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów: centra kongresowe i wystawiennicze. strefa badań i innowacji obejmująca: szkoły wyŜsze oraz placówki naukowo-badawcze: uczelnie publiczne i niepubliczne. Podjęto takŜe próbę zidentyfikowania w nich cech i procesów o charakterze międzynarodowym wyliczonych przez prof. I. J. B). infrastrukturę techniczną. Zinwentaryzowane obiekty zostały pogrupowane na poniŜej wymienione sfery. obiekty rekreacyjno-sportowe: obiekty sportowe. organizacje pracodawców (cecha H). stowarzyszenia biznesu. festiwale. Jałowieckiego. Zgodnie z tym podziałem została równieŜ sporządzona tabela obiektów i obszarów metropolitalnych w Gdańsku: 1. wysokiej jakości pomieszczenia biurowe. ma rozbudowaną infrastrukturę i cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy. procesy. opera. wielkie lub prestiŜowe biurowce (cecha F). telewizja. agencje rozwoju regionalnego. konsulaty honorowe. szpitale prywatne. instytucje targowo-wystawiennicze. filharmonia. D. Niektóre z nich mają niepełną formę i niewielką skalę. F).lub pięciogwiazdkowe. administrację publiczną: rządowa krajowa i delegatury. instytucji finansowych. międzynarodowe kancelarie prawnicze. czemu słuŜy takŜe członkostwo w organizacjach międzynarodowych. szkoły międzynarodowe. Jałowieckiego). kolejowy (cecha D). archiwa. radio. cykliczne wydarzenia kulturalne. telekomunikacyjny i turystyczny. przemysł wysokich technologii(cechy A. Metropolia Gdańska nie ma jeszcze wszystkich powyŜszych cech i nie zachodzą w niej wszystkie ww. centrale banków. ogrody rekreacyjne (cecha F). miast metropolii. kluby sportowe. E. instytucje kultury (cecha H). krajowym i europejskim. sportowe i gospodarcze – unikatowe imprezy targowe (cechy A. strefa wydarzeń i twórczości obejmująca: instytucje kultury: teatry.

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej 6. Sekretariat Konwencji Helsińskiej – Helcom 7. Vasab Wizje i Strategie Wokół Morza Bałtyckiego 2010 8. Konsulat Generalny Republiki Białorusi 2. Przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych konsulaty generalne 1. STREFA ZARZĄDZANIA 1. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 4. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 2. Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec 4. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpoŜywczych w Gdyni 8. Konsulat Generalny Islandii 8. Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Gdańsku 3. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 11. przedstawicielstwo landu Szlezwik-Holsztyn 4. Lloyd’s Register (Polska) sp. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 9. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 7. Kuratorium Oświaty 6. Konsulat Honorowy Republiki Korei 5. Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej 3. Konsulat Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 8. z o. Konsulat Peru 9. Biuro Handlowe Bremy 5. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 12. Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych 7. Administracja publiczna administracja rządowa krajowa i delegatury 1. Konsulat Honorowy Królestwa Niderlandów 4. Konsulat Honorowy Republiki Litwy przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych 1. Konsulat Republiki Seszeli konsulaty honorowe 1.o.1. Konsulat Generalny Ukrainy 7. Polski Rejestr Statków 10. Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 3. przedstawicielstwo Kalmaru 2. Sekretariat Generalny Związku Miast Bałtyckich 6. Konsulat Generalny Królestwa Szwecji 6. Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk 9. 1. Konsulat Honorowy Królestwa Danii 2. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wały Piastowskie 1 Grunwaldzka 1 Fahrenheita 3 Batorego 15 Chmielna 101/102 Chrzanowskiego 60A Słowackiego 30/17 Jana Uphagena 3/1 Na Wzgórzu 36 Długi Targ 1/7 Podleśna 27 Długi Targ 33/34 Okopowa 7 Ogarna 99/100 Okopowa 21/27 Grunwaldzka 102 Heweliusza 11 Stągiewna 2/3 Chmielna 101/102 Długi Targ 1–7 Długi Targ 8/10 Wały Jagiellońskie 1 Kossaka 1 Długi Targ 8/10 Św. Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku 5.TABELA OBIEKTÓW I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W GDAŃSKU 1. Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej 5.2. Konsulat Honorowy Królestwa Hiszpanii 3. Ducha 3/4 Hallera 126 Marynarki Polskiej 177 Okopowa 21/27 Sucha 12 Okopowa 19 Sosnowa 2 Okopowa 21/27 Dębinki 4 Polska 15 Na Stoku 48 Chmielna 54/57 Marii Konopnickiej 4 Na Stoku 50 Łąkowa 37/38 232 . Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej 10.

Kościół adwentystów dnia siódmego 5. Kuria Metropolitalna Gdańska 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej 8. Administracja kościelna 1. Urząd Lotnictwa Cywilnego – delegatura północna 35. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 5. Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 3. Rogaczewskiego 9/19 F. Wojciecha 293 Kotwiczników 20 Oliwska 35 Komandorska 26 Kurkowa 12 Dmowskiego 12 F. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – delegatura w Gdańsku 36. 28. Stały Sąd Polubowny przy Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 9. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 3. 21. Urząd śeglugi Śródlądowej w Gdańsku 37. 14. 17. 25. Rogaczewskiego 9/19 Wały Jagiellońskie 36 Danusi 4 Dyrekcyjna 2/4 Podwale Przedmiejskie 30 Chmielna 27/33 Podwale Staromiejskie 69 Chmielna 54/57 Okopowa 9 Wały Piastowskie 5 Subisława 5 Okopowa 21/27 Dyrekcyjna 6 Wały Jagiellońskie 36 Szafarnia 10 Podwale Przedmiejskie 30 Toruńska 8/4 Opłotki 1 Do Studzienki 45 Jana Pawła II 20 M. 17. Dąbrowskiego 11 Jaśkowa Dolina 21 Wyspiańskiego 28 lok. 22. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 6. 23. Sąd Okręgowy w Gdańsku 7. Ministerstwo Skarbu Państwa – delegatura w Gdańsku 33.3. 26. Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku samorządowa administracja wojewódzka 1. Terenowy Oddział Lotniskowy sądy i prokuratura 1.13. 16. Archiwum Państwowe w Gdańsku 30. Krajowe Biuro Wyborcze – delegatura w Gdańsku 32. NajwyŜsza Izba Kontroli w Warszawie – delegatura w Gdańsku 34. 18. Zwycięstwa 16/17 Nowe Ogrody 28 Nowe Ogrody 30/34 Konopnickiej 4 Konopnickiej 4 Długi Targ 39/40 Okopowa 21/27 Sucha 12 Okopowa 21/27 Mostowa 11a Straganiarska 24–27 Cystersów 15 Wyspiańskiego 28/2a Gen. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Gdańsku 31. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni 4. 27. 24. Kościół chrześcijan baptystów – drugi zbór Trakt św. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Morski Oddział StraŜy Granicznej Obwodowy Urząd Miar Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalna Izba Obrachunkowa Urząd Statystyczny Urząd Transportu Kolejowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział regionalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Gdańsku Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział wojewódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie – delegatura w Gdańsku 29. Ośrodek Zamiejscowy 5. 20. Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie – północny oddział terenowy w Gdańsku 40. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 2. Kościół Chrześcijan Baptystów – pierwszy zbór 4. 15. Konopnickiej 13 Wały Jagiellońskie 36 Wały Jagiellońskie 38 Jana z Kolna 8 al. Wojewódzki Sztab Wojskowy 39. 19. Wojewódzki Urząd Pracy 4. Naczelny Sąd Administracyjny.2 233 . Ewangeliczny Kościół reformowany 3. Urząd Celny w Gdańsku 38. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2.

Parafia polskokatolicka BoŜego Ciała 11. SP ZOZ dla szkół wyŜszych 2. SP Szpital Kliniczny nr 1 ACK AM szpitale ministerstwa obrony 1. Polski Czerwony KrzyŜ 3. Szczecińskie – Gdański Terminal Kontenerowy. SP Psychiatryczno-Neurologiczny ZOZ szpitale ministerstwa zdrowia 1. meczet muzułmański 9. Basen Górniczy – N. Dworzec PKP w Gdańsku 2. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem 4. Jana Pawła II 50 Nowe Ogrody 1/6 Powstańców Warszawskich 1/2 Srebrniki 1 Dębinki 7 Polanki 117 Kartuska 4/6 234 . N. Administracyjne. Węglowe. N. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 3. Port Lotniczy Gdańsk im. Infrastruktura transportowa transport drogowy 1. Zwycięstwa 27 Matemblewska 9 al. N. Przystań białej floty 2. Kopernika 6.3. Obrońców Poczty Gdańskiej – Baza Przeładunku Siarki. N. Parafia prawosławna św. Bartłomieja 10. Parafia greckokatolicka św. Kościół zielonoświątkowy – zbór Nowe śycie 2. N. Dworzec we Wrzeszczu 2. NadbrzeŜe Oliwskie. Naftoport 3. Port Północny (Terminal Węglowy. Elewator 1. Elektrociepłownie WybrzeŜe SA 2. Dworzec w Oliwie 3. Dworzec autobusowy transport lotniczy 1. Zwycięstwa 30 Smoluchowskiego 18 Polanki 119 al. Rudowe. Kościół zielonoświątkowy 8. Ziółkowskiego – Baza Promowa. T. Wojciecha Adalberta 5. STREFA INFRASTRUKTURY 2. Bytomskie. N. Kościół wolnych chrześcijan 7. N. Mikołaja 12. N. CPN 4. 7. ZboŜowe. Diecezjalny Dom Samotnej Matki szpitale samorządu woj. LPG. Infrastruktura słuŜby zdrowia i pomocy społecznej hospicja 1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Sternicza 17 Menonitów 2a Abrahama 17a Zaułek św. Św. Ropociąg PERN 2. Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią szpitale MSWiA 1. N. Bartłomieja 1 3 Maja 19a Traugutta 45 Beethovena 181a Szymanowskiego 12 3 Maja 12 Słowackiego 200 Długie PobrzeŜe Przemysłowa 4 Poinca 1 Dmowskiego plac Dworcowy Podwale Grodzkie 1 Poinca 1 Swojska 9 Kopernika 6 Jesionowa 6 al. Szpital Specjalistyczny im. M.6. Kościół Chrystusowy 13.1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 2. Wiślane. Obrońców Westerplatte – Terminal Promowy Westerplatte) 3. Lecha Wałęsy transport wodny 1. pomorskiego 1. Chemików. N. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N. Hospicjum Pallotinum – Wojewódzki Oddział Opieki Paliatywnej pomoc społeczna 1. Infrastruktura techniczna Infrastruktura energetyczna 1. Przemysłowe. Baza Paliw Płynnych) transport kolejowy 1.2. Port wewnętrzny (WOC.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (oddziały Dwór Artusa. Jana) 3.o.1. Zwycięstwa 496 Świbnieńska 9 al. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2. Zjednoczenia) 3. Oddział Sportu i Turystyki – baszta na Zamurzu. twierdza Wisłoujście. Fryderyka Chopina w Gdańsku 3. Teatr WybrzeŜe 5. opera. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 7. Multikino sp. twierdza Wisłoujście 2. Dar Pomorza w Gdyni – al. śuraw. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (Ratusz Staromiejski i kościół św. Superkino Krewetka sp. Państwowa Filharmonia Bałtycka im. kamieniczka na Kramarskiej) 8. Instytucje kultury i cykliczne wydarzenia kulturalne teatry. z o. Długie PobrzeŜe. filharmonia. Muzeum Narodowe w Gdańsku 9. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – oddział w Gdańsku 13. Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku 2. NZOZ Szpital Jankowo 2.2. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 5. Teatr Miejski Miniatura 4. z o. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (oddziały Szeroka 67/68. w Gdańsku 11. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk instytucje kultury 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku – oddział etnografii 10. NZOZ Swissmed jednostki ratownictwa wyŜszego 1. STREFA WYDARZEŃ I TWÓRCZOŚCI 3. Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa 3. śak 3. Oddział Zegarów WieŜowych – kościół św. Teatr Edukacyjny Iba 9. cmentarz cmentarzy 15. Teatr WybrzeŜak 6. Muzeum Narodowe w Gdańsku – dział fotografii – Gdańska Galeria Fotografii 12. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2. wieŜa Więzienna i Katownia. Katarzyny.szpitale prywatne 1. Ducha 2 Za Murami 2/10 Jaśkowa Dolina Wąsowicza 12/5 Sówki 41 al. Dom Uphagena. Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego 3. Teatr Stara Wozownia 8. Muzeum Techniki w Warszawie – oddział w Gdańsku Kuźnia Wodna 4.o. Zwycięstwa 15 Ołowianka 1 Grunwaldzka 16 Św. kina wielosalowe 1. Teatr Leśny 7. Kino Neptun" muzea 1. Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku 6. w Gdańsku 10. kościół NMP Kartuska 4/6 Wileńska 44 Szybowcowa 1 al. Muzeum Narodowe w Gdańsku – oddział sztuki współczesnej – pałac Opatów 11. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku + Sołdek 2. Zwycięstwa 14 Karmelicka 1 Kołobrzeska 42 Długa 57 Ołowianka 9–13 Bytowska 1a Mariacka 25/26 Cystersów 15 Długa 47 Toruńska 1 Cystersów 19 Cystersów 18 Grobla I 3/5 Obrońców Poczty Polskiej 1 Bytowska 1 3 Maja 3 Maja 9a Śluzy 2 Grunwaldzka 195/197 Korzenna 33/35 Stara Twierdza 1 Podkramarska 5 235 . Westerplatte. Muzeum Techniki – Zabytkowa Kuźnia Wodna 14. Cele ruchu turystycznego obiekty zabytkowe rangi metropolitalnej 1. Kinoplex w Gdańsku 12.

Brama WyŜynna 16. Walentego 24. Telewizja Polska – oddział Gdańsk 2. Katarzyny 6. Brama Zielona 14.4. „Trybuna” radio 1. Długiej (Katownia . „Super Express” 5. Brama Złota 13. kościół św. Westerplatte i Wisłoujście Św. kościół św. WieŜa Więzienna) 15. „Rzeczpospolita” 6. Dwór Artura 11. Radio PLUS 3. Św. „Głos WybrzeŜa” 4. Media prasa 1. Wojciecha 440 miejsca kultu 1. katedra w Oliwie 21. Radio ZET Telewizje 1. kościół św. Jakuba 22. pomnik historii 3. Wojciecha 297 – – – mjra Sucharskiego Stara Twierdza Matemblewska Trakt św. Wojciech i Traktem św. Lipce – dom podcieniowy obszary zabytkowe rangi metropolitalnej 1. Ignacego 23.3. Trójcy 1 Świętojańska Podmłyńska 10 Profesorska 17 Św. Ratusz Starego Miasta 10. kościół św. Matemblewo – centrum pielgrzymkowe 2.3. Kanał Raduni wraz zespołem pielgrzymkowo-krajobrazowym Św. zespół pocysterskim z zespołem krajobrazowym Doliny Radości oraz ZOO 4. Obiekty sportowo-rekreacyjne Targ Drzewny 9/11 Tkacka 7/8 Okopowa 7 Stągiewna 12/1 Targ Drzewny 3/7 Szara 7c/103 Grunwaldzka 18 Suwalska 46 CzyŜewskiego 38 Długi Targ 1/7 CzyŜewskiego 42 Wały Piastowskie 1 Tatrzańska 11B/51 Suwalska 46 CzyŜewskiego 40 236 . kościół św. Ducha Długa 46 Korzenna 33/35 Długi Targ 44 Szeroka Długa Długi Targ 24 Targ Węglowy Bogusławskiego 1 Targ Węglowy Wielkie Młyny 16 Gradowa 14 Długa 12 Cystersów 17 Cystersów 23 Brzegi 49 Agrarna 13 Trakt św. Ratusz Głównego Miasta 9. TV Plus – oddział w Gdańsku 5. kościół św. kościół św. Wielki Młyn 18. Telewizja kablowa UPC 3. Telewizja Polsat 4. Wojciecha 2. „Dziennik Bałtycki” 2. Trójcy 4. Wojciech – centrum pielgrzymkowe 3. fort Grodzisko 19. „Gazeta Wyborcza” 3. Radio Gdańsk 2. śuraw 12. kaplica Królewska 8. Jana 5. Wielka Zbrojownia 17. TVN 24 Grupa ITI 3. Brygidy 7. zespół przedbramia ul. Dom Uphagena 20. Radio HIT FM 4.

Klub Sportowy Lechia Gdańsk 2. Dom Muzyka 3. przystań Ŝeglarska Jachtklubu Morskiego Neptun 10. M. przystań kajakowa Wodniak Gdańsk 14. Jarmark św. Centrum hotelowo-konferencyjne „Dwór Wojciechówka” 5. Cykliczne wydarzenia kulturalne. GKS Stoczniowiec – Hala Olivia 5.Ogrody rekreacyjne 1.lub pięciogwiazdkowe 1. przystań Ŝeglarska LOK im. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe 2. Baza noclegowo-kongresowa hotele cztero. Festiwal Dobrego Humoru 8. cykliczne koncerty w bazylice św. przystań i hangar Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 8. Orle 4. tor motokrosowy 7. Międzynarodowy Festiwal Piwa im. Ogród Botaniczny – park w Oliwie Obiekty sportowe 1. przystań wioślarska GKW Drakkar 3. Mikołaja 9.5. przystań kajakowa GKK Szpicgat 13. Hotel Hanza w Gdańsku 3. Gdańskie Lato Muzyczne 4. Hotel HOLIDAY INN GDAŃSK 4. przystań i hangar Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej SA 9. filia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego 3. Dwór Oliwski tanie miejsca noclegowe – schroniska młodzieŜowe 1. sportowe i gospodarcze cykliczne imprezy kulturalne 1. Alma I i Alma II Centrum Sobieszewo 3. Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy cykliczne imprezy sportowe Karwieńska 3 Opata Rybińskiego Traugutta 29 Wajdeloty 12/13 Szafarnia 10 BaŜyńskiego 1 Zawodników 1 Starogardzka 1 Stogi 20 Przełom 9 Przełom 10 Tamka Sztutowska 21 Kamienna Grobla 2 Na Ostrowiu 1 Pastoriusza Siennicka 5 Sienna 36 Szafarnia 2 Tokarska 6 Podwale Grodzkie 9 Bytowska 4 Grunwaldzka 244 Kartuska 245b Wałowa 21 Ołowianka 1 Falowa 4 Lazurowa 8 Falowa 4 Łąkowa 1–2 pierwsze 2 tygodnie sierpnia lipiec – sierpień połowa lipca pierwsza dekada sierpnia lipiec – sierpień czerwiec kwiecień sierpień październik kwiecień – maj sierpień 237 . przystań wioślarska KS Gedania 15. Festiwal Szekspirowski 6. Basen SKS Start 3. Przystań Jachtowa Marina Gdańsk 4. Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 12. siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 2. Hotel Podewils w Gdańsku 2. Miejski Ogród Zoologiczny WybrzeŜe 2. stadion ŜuŜlowy 6. przystań Ŝeglarska Yacht Clubu Posejdon 12. Festiwal Artystyczny MłodzieŜy Akademickiej FAMA 10.6. filia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego centra kongresowo-konferencyjne 1. Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry 3. Gdański Festiwal Carillonowy 11. przystań wioślarska AZS AWFiS 16. Jana Heweliusza 13. Festiwal Organowy w Oliwie 7. Festiwal Teatrów Ulicznych FETA 5. Zaruskiego 11. Dominika 2.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – oddział terenowy w Gdańsku izby gospodarcze. instytucji finansowych. Ambermart 3. Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 24. J. Związek Miast i Gmin Morskich 12. Polska Izba Turystyki – oddział pomorski w Gdańsku 5. Intel Powerade Bike Maraton 5. Stowarzyszenie Architektów Polskich 15. Convention Bureau Gdańsk 2. Centrale banków. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – oddział Gdańsk 10. Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 25. śylewicza 4. Gala Amberif 2. Gdański Związek Pracodawców w Gdańsku 3.1. Liga Morska i Rzeczna 11. STREFA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OBSŁUGI 4. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 13. Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 19. Polyacht 4. Okręgowa Izba Aptekarska 7. Północna Okręgowa Izba Urbanistów 18. Okręgowa Izba Lekarska 6. Międzynarodowy Zlot śeglarski Baltic Sail 3. Gdański Klub Biznesu 4.1. Pomorska Okręgowa Izba Architektów 17. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gdańsku 26. Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 23. Memoriał im. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdańsku 2. Instytucje otoczenia biznesu agencje rozwoju regionalnego 1. Północna Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa związki zawodowe 1. ubezpieczeniowych sierpień czerwiec – lipiec sierpień czerwiec wrzesień marzec sierpień marzec – kwiecień Piwna 36/39 Heweliusza 29 Chłopska 72 Matejki 6 Długi Targ 39/40 Piwna 1/2 Wita Stwosza 73 Rajska 2 Śniadeckiego 33 Batorego 18 Świętojańska 43/44 Chmielna 101/102 Grunwaldzka 8 Długi Targ 11 Długi Targ 36/38 Długi Targ 8-10 Rajska 6 Targ Węglowy 27 Narutowicza 11/12 Targ Węglowy 27 Grunwaldzka 137 Okopowa 7 Chlebnicka 48/51 Szafarnia 12 Nowe Ogrody 35 Grunwaldzka 212 MałcuŜyńskiego 5 Kartuska 249 Wyczółkowskiego 17 a Świętojańska 43/44 Wały Piastowskie 24 Podleśna 27 Uphagena 23 Uphagena 23 238 . Pomorska Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa w Gdańsku 8. Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 9. Towarzystwo Urbanistów Polskich 16. Fundusz Mikro – oddział w Gdańsku 3. Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu w Gdańsku 4. Stowarzyszenie Okrętowców Polskich KORAB 14. Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku centra wspierania biznesu 1. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 21. Okręgowa Izba Radców Prawnych 22. Dni Zatoki Gdańskiej unikatowe imprezy targowe 1. Business Centre Club – loŜa gdańska 2. NSZZ „Solidarność” – Komisja Krajowa organizacje pracodawców 1. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 3. Okręgowa Rada Adwokacka 20.2. Maraton „Solidarności” 2. stowarzyszenia 1.

Grupa Remontowa SA 5. Przemysł wysokich technologii 1. Artus Park 4.3. Softbank Serwis sp. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 2. z o. Young Digital Poland ElŜbietańska 2 Długi Targ 1/7 Elbląska 135 Na Ostrowiu 15/20 Elbląska 135 Na Ostrowiu 1 Marynarki Polskiej 130 Łąkowa 39/44 Swojska 9 Heweliusza 11 Na Piaskach 10 Elbląska 135 Wałowa 18 Ostrów 1 Jaśkowa Dolina 31 Zamknięta 18 Zamknięta 18 Promowa 1 Przemysłowa 4 Przemysłowa 4 al. 171 Słowackiego 175 239 . Grupa LOTOS SA 2. 2. Lotos Paliwa sp.o. ENERGA – Gdańska Kompania Energetyczna SA 6.7. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 4. EURX 9. z o. Polnord – Energobudowa SA 10.o. 4. BMT Cordah sp. Kapitanat Portu Gdańsk 5. Gospodarka morska 1. Intel Technology Poland sp. Young Digital Poland 7. Giganci poszczególnych branŜ: przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne 1. z o. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 6. Transbud Gdańsk – Giełda Hurtowa SA 2. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-SpoŜywcze SA Renk 4. 6.o. LPP SA 7. Hallera 126 Słowackiego 173 Traugutta 115c Jaśkowa Dolina 15 Marynarki Polskiej 177 Kościerska 7 Słowackiego 175 Okopowa 7 Jaśkowa Dolina 29 Szkolna 20 Budowlanych 46c Mickiewicza 5/7 Szuberta 79 Siedlicka 6 Wały Piastowskie 1 Nowatorów 20 Rzęsna 3 Złota Karczma 26 Wodnika 79 Heweliusza 11/11 Wały Piastowskie 1 Heweliusza 11 Długie Ogrody 6–14 Szymanowskiego 2 Okopowa 7 Wały Piastowskie 24 Słowackiego 173. Elektrociepłownie WybrzeŜe SA 8. 5. Lotos Oil SA Gdańsk 11.o. DGT 10. Telkom-Telmor 12. IKEA 3. Unimor Radiocom 11. Vigo 5.6. Grupa Stoczni Gdynia SA 3. Deplhi 4. Rada Interesantów Portu 4. Wolny Obszar Celny 3. Techno Service 14. GE Money Bank 2. Centra handlowe o zasięgu ponadregionalnym 1. Pomorska Spółka Gazowa Gdańsk 12. Wielkie lub prestiŜowe biurowce 1. z o. Centrum Biznesu Centromor 6. budynek „Solidarności” 7. ALLCON Słowackiego Centrum I i II 8.o. Organika Trade 3. Wirtualna Polska 3.1.4. Lido Technology 15. Polski Rejestr Statków 4. Satel 13. Sellgros 4. ComArch SA 8. Glencore Gdańsk 4. Fin Skog Geomatics International sp. 4. Centrum Techniki Okrętowej Centrum Biznesu Zieleniak 2.5. ELNORD SA 9. z o. Gdańska Grupa Kapitałowo-Remontowa SA (stocznia remontowa) 13.

Hossa 5. Szkoły wyŜsze oraz placówki naukowo-badawcze uczelnie publiczne 1. Ateneum – Szkoła WyŜsza 8. połoŜnictwo. Katolicki Uniwersytet Lubelski – Gdański Instytut Teologiczny wybrane szkoły średnie i policealne 1. Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 10. Akademia Medyczna w Gdańsku farmacja lekarski. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 2. fizyka. socjologia. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 6. WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami. Politechnika Gdańska 3. Gdańskie Seminarium Duchowne 12. historia. PS Budownictwa 7. prawo. stomatologia. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia 5. WyŜsza Szkoła Bankowa 4. ZSSO XI LO (sportowe) Strzelecka 76 Grunwaldzka 413 Sadowa 8 Dmowskiego 12 Elbląska 135 Jaśkowa Dolina 81 Grunwaldzka 212 BaŜyńskiego 1a Kładki Bielańska BaŜyńskiego. zdrowie publiczne biotechnologia (międzyuczelniany UG i AM) 4. wydział zamiejscowy w Gdańsku 9. biologia historia sztuki. analityka lekarska. STREFA BADAŃ I INNOWACJI (54) 5. Lotos 14. administracja. WyŜsza Szkoła Zarządzania 7. filozofia filologie. Apeks 15. ZSR CKU 6. Gdańska WyŜsza Szkoła Administracji 3. ZSZ-2 XXI LO (sportowe) 8. Torus 11. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 5. matematyka politologia biologia pedagogika psychologia archeologia. fizjoterapia. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 (zawody medyczne) 4. pielęgniarski. WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 6. Akademia Muzyczna w Gdańsku uczelnie niepubliczne 1. Uniwersytet Gdański biotechnologia.9.1. WyŜsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 5. Instytut Energetyki 11. ochrona środowiska geografia 2. informatyka. kolegium nauczycielskie chemia. Centrum Dmowskiego 13. Sadowa Business 12. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 (zawody medyczne) 3. Haxo 10. Wita Stwosza Hallera 122 Legionów Krzywoustego Pomorska Grunwaldzka 238A Sobieskiego Dmowskiego Narutowicza 11/12 Marii Skłodowskiej-Curie 3a Hallera 107 Dębinki 1B Kładki Wiejska 1 Targ Węglowy 6 Łąkowa 1/2 Biskupia 24 B Wydmy 3 Dolna Brama 8 Łagiewniki 3 Miszewskiego 12/13 Pelplińska 7 Wały Piastowskie 1 Biała 1 Pomorska 68 Reja 27 Cystersów 15 Mireckiego 3 Legionów 3 Hallera 245 Hallera 246 Gnilna 3 Smoleńska 5/7 Grunwaldzka 238 Kołobrzeska 77 CzyŜewskiego 30a 240 . Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna 2.

Państwowy Instytut Geologiczny – oddział geologii morza w Gdańsku 4. Alliance Française – biblioteka 20. Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk 3. ZS Łączności 13. Energ. Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska 15. 10. Instytut Nowych Technik i Technologii SA Reja 25 Elbląska 54/64 Piramowicza 1/2 Podwale Staromiejskie 51/52 Topolowa 7 Jaśkowa Dolina 31 Do Studzienki 63 Kościerska 7 Długi Targ 41/42 Reduta śbik 5 Fiszera 14 Trakt św. Ośrodki transferu technologii 1. Instytut Budownictwa Wodnego PAN 9. ZS Energ. Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku PAN 7. SOiO CONRADINUM XVIII LO 12. Instytut Morski w Gdańsku 5.2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 13. Zakład Ornitologii PAN 10. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku 3. biblioteki.9. Tech. Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową 16. wydawnictwa 1. III LO instytuty naukowe. Centrum Transferu Technologii 2. Pracownia Rybactwa Rzecznego 6. Centrum Techniki Okrętowej SA 14. Instytut Herdera – biblioteka 19. British Council – biblioteka 5. Wojciecha 293 Kościerska 7 Nadwiślańska 108 Wałowa 15 Targ Rakowy 5/6 Hallera 14 Wały Piastowskie 1 Sobieskiego 18/19 Do Studzienki 63 Polanki 124 Straganiarska 20/23 Ogarna Sienkiewicz 5a Ogarna27 Grunwaldzka 529 Fiszera 14 Fiszera 14 241 . Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych w Gdańsku 8. Biblioteka Gdańska PAN 11. Instytut Pamięci Narodowej 17. Instytut Kaszubski 18. ZS Samochodowych 11. archiwa. Polska Akademia Nauk – oddział w Gdańsku 2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 12.

242 .

243 .

244 .

245 .

obszary skupiające funkcje ponadlokalne i potencjalnego rozwoju funkcji metropolitalnych: pasmo Gdynia Cisowa – Rumia – Wejherowo – Bolszewo. jak i potencjalnych: Młode Miasto. choć nieujętych w Ŝadnych dokumentach formalnych. tramwaj) lub komunikacją autobusową i trolejbusową zapewnioną przez przynajmniej dwie trasy. d) obszary. ze szczególnym uwzględnieniem węzła Obwodnicy Zachodniej i Południowej. 4. gdańska Dolina Krzemowa. Dobra dostępność komunikacyjna transportem publicznym: komunikacją szynową (SKM. są kryteriami koniecznymi. Strefa Rozwoju Centrum Miasta – Międzytorze w Gdyni. Hutniczej w Gdyni. Ŝe obszar strategiczny definiuje się jako spełniający znaczącą część powyŜszych kryteriów.Strategiczne obszary rozwoju funkcji metropolitalnych Obszary strategiczne rozwoju funkcji metropolitalnych to najwaŜniejsze obszary metropolii koncentrujące funkcje metropolitalne lub mające potencjał rozwojowy pozwalający wykreować nową jakość przestrzenno-funkcjonalną. Cały obszar Centralnego Pasma Usługowego ciągnącego się od węzła integracyjnego Gdańsk – Czerwony Most do Gdyni Grabówka. koncentracja obiektów rangi metropolitalnej. przestrzeni publicznych. Obecność rezerw terenowych o potencjale do rozwoju funkcji metropolitalnych. społeczną lub ekonomiczną. obecne w świadomości mieszkańców. Oksywie. 246 . Kamienna Góra – Kępa Redłowska – Orłowo – do Kamiennego Potoku. 8. Lecha Wałęsy. od Trasy Sucharskiego w kierunku Przejazdowa w Gdańsku. Koncentracja istniejących obiektów rangi metropolitalnej. o walorach krajobrazowych. dobra dostępność komunikacyjna transportem publicznym oraz rezerwy terenowe. ale wskazanie ich odmiennego charakteru): a) obszary wielofunkcyjne -–pozostałe koncentracje zjawisk i obiektów metropolitalnych. W wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto. 2. Istniejące i potencjalne miejsca organizacji imprez. Elbląskiej. Miejsca magiczne: piękne. Ŝe trzy pierwsze kryteria. węzeł integracyjny Czerwony Most. b) obszary przedsiębiorczości i przedsięwzięć komercyjnych charakteryzujące się aktywnym wzrostem w ostatnich latach. 5. c) obszary zawierające wielkie obiekty infrastruktury transportowej i koncentracje obiektów wysokich technologii: Port Północny z terminalem i centrum logistycznym. a w wypadku Gdyni – z Obwodnicy Zachodniej i Trasy Kwiatkowskiego. Pozostałe obszary strategiczne zróŜnicowano wg dominujących cech i potencjalnych walorów (przedstawiona tu kolejność nie ma na celu hierarchizacji. oraz miejsca o duŜym natęŜeniu ruchu pieszego (równieŜ w godzinach wieczornych i nocnych). zarówno istniejących. miejsc łamania transportu (węzłów integracyjnych. w tym piękne i charakterystyczne widoki na zewnątrz. PoniŜej przedstawiono listę kryteriów wyznaczania obszarów strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych: 1. DuŜa intensywność wykorzystania przestrzeni w stanie istniejącym. Pasmo Nadmorskich Usług Rekreacyjno-Turystycznych (NURT): Pas Nadmorski Zachodni wraz z południowym Sopotem. Sporządzona tabela przedstawia analizę waŜnych obszarów trójmiejskich oraz sposób. funkcje targowo-wystawiennicze na terenie dawnego ZNTK. port wewnętrzny. 2. 7. w tym przynajmniej jedno z kryteriów koniecznych: Obszary strategiczne to: 1. Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe: obszary oparte na węzłach komunikacyjnych Obwodnicy Zachodniej. 3. 6. 3. postrzegany jako szczególna koncentracja zjawisk i obiektów badanych w wyŜej wymienionych kryteriach. pasmo wschodnie wzdłuŜ ul. pole golfowe w Rębiechowie. Pruszcz Południe – Łęgowo. pasmo wzdłuŜ ul. stadion Balic Arena. w jaki spełniają wyŜej określone kryteria. Dostępność drogowa z planowanej ramy komunikacyjnej. Uznano. Obecność rezerw terenowych przeznaczonych w planach miejscowych pod rozwój funkcji metropolitalnych. tj. Tor Motokrosowy z Centrum Sportów Zimowych. w tym obiektów dziedzictwa kulturowego. rejony miasta tętniące Ŝyciem (ang. Port Lotniczy im. port w Gdyni z terminalem kontenerowym. dworców). Westerplatte – Wisłoujście. vital city). na których są planowane nowe prestiŜowe obiekty metropolitalne: Centrum Czasu Wolnego. o mniejszej niŜ w CPU intensywności i randze: ZOO i Dolina Radości.

e) 247 .

248 .

249 .

250 .

251 .

252 .

Planow ane inw estycje o znaczeniu metropolitalnym w Gdańsku Środki UE Gotowość inwestycyjna studium mpzp L. Wałowej do Centrum Solidarności z ul. Abrahama. 3 Maja tak tak tak *tak 253 .p.0. Wałowej.0 ha 2. Młode Miastook. nowej ul. SKANSEN brzegiem ARCHEOLOGICZ Motławy ok. w rejonie ali BHP i DROGA DO omnika WOLNOŚCI Trzech WRAZ Z KrzyŜy 4. wystawy stałe i okresowe. Nowej Wałowej rganizacja kongresów. Sukienniczą. sympozjów. z proj. Wałowej. ciąg pieszy – bulwar z proj. Wałowej. konferencji. entrum portu istniejąca nie tak tak tak Europejskie Centrum Solidarności – muzeum. CAMPUS Grunwaldzk ok. Inwestycja BAŁTYCKIE CENTRUM KONGRESO-WE MŁODE MIASTO” Lokalizacja Powiechnia Program Dostępność WPI 1. UNIWERSYTEC a. BaŜyńskiego Młode Miasto – rejon ul. wydarzeń artystycznych i festiwali z ul. nowej ul. Karpia) Campus Bałtycki – dydaktyka. Wałowej.5 ha 4.3 ha/ 3. CENTRUM HEWELIANUM Wzgórze Grodzisko 8 ha organizacja konferencji. 3 ha/56 000 rejon ulic Jana z Kolna m2 i tzw. sympozjów. 35. kompleks Wapienniczej lub muzealnoWałowej – tarej edukacyjnostoczni (przez wystawienniczy mostek nad Kanałem Raduni) nie tak tak tak 5. Wałowej zjazdów wraz z niezbędnym zapleczem nie tak tak tak Oliwa – kwartał ulic al. Jana z Kolna nie tak tak tak z ulic: Grodzkiej. Dylinki. Jana z Kolna i nowej ul. NY NA (ul. EUROPEJSKIM Młode 10 600 m2 CENTRUM Miasto – SOLIDARNOŚCI rejon ulic Jana z Kolna i nowej ul. w rejonie ali BHP i omnika Trzech KrzyŜy pomiędzy ulicą i przedłuŜenie m ul. ZAMCZYSKU Wapiennicz a) oraz brzegiem Kanału Raduni (ul. KI Wita Stwosza.

OŚRODKIEM SPORTÓW Borkowskie ZIMOWYCH W go i Św. WOJCIECHU Wojciech POLE GOLFOWE ejon ulicy 11. Uczniowską . Hallera a ciągiem pieszym na przedłuŜeniu l. teren między ul. element większej sieci innowacji i nowych technologii w województwie. ŚW. Starogardzkiej i projektowanej owej Pruszczańskiej tak nie tak w trakcie opracowywa nia TOR Św.10 ha hala. W LETNICY na istniejących ogródkach działkowych ok. MOTOKROSOW Wojciech w YZ rejonie potoku 10. parkingi śaglową oraz z na min. widzów Polskiej przez ul. W KLUKOWIE Azymutalnej RĘBIECHOWIE 195 ha/ 58 000 m2 nie tak tak tak k. CENTRUM przy ulicach CZASU Słowackiego WOLNEGO W i Potokowej BRĘTOWIE 16. unkcje Potokowej towarzyszące nie nie tak tak Pas Nadmorski. ultura.6. z trybunami na 40 z ul. 19 ha turystyka i rekreacja – obiekty kubaturowe i urządzenia terenowe istniejąca nie nie tak tak istniejąca k. ozrywka. Marynarki komercyjne i Polskiej sportowe obiekty towarzyszące rganizacja imprez o charakterze sportowym z istniejącej ul. omorskim z ulicy Radiowej i Azymutalnej oraz projektowanych ulic nie nie tak tak z istniejących ulic lub w przyszłości z owej Politechnicz-nej nie tak tak częściowo – plan obowiązując y 254 . Marynarki tys. z ul. 80 ha PARK NAUKOWOTECHNOLOGICZ 12. Słowa-ckiego (od dukacja. 1050 planowanego samochodów węzła Drogi os. entrum wysokich echnologii. Jana Pawła II HALA a granicy WIDOWISKOWA Gdańska 8. NA GRANICY GDAŃSKA I i Sopotu SOPOTU CENTRUM REKREACYJNOTURYSTYCZNE Z PARKIEM 7. Aniołki. autobusów. NY (TERENY ROZWOJOWE PG I AM) WE WRZESZCZU ompleks uczelniany PG i AMG we Wrzeszczu. netto. Diabełkowo ok. i 180 Zielonej i ul. północy) i ul. otoczenie tak i planowana tak tak tak 9. 37 ha oisko piłkarskie.43 ha ekreacja czynna. WODNYM W PASIE NADMORSKIM ZACHODNIM iędzy ul. 48 ha ole golfowe z usługami towarzyszącymi i zbiornikiem wodnym inkubatur dla firm naukowobadawczych ściśle współpracujący ch z uczelniami. parkingi. Marynarki STADION Polskiej i PIŁKARSKI terenami BALTIC ARENA kolejowymi.

8 ha/ z proj. Wosia Budzysza usługi celne. dystrybucja. ORGANIZACJE rejon ulic 2 1. formowanie/roz z ul. Podwale miejsca 3.2 ha/ 2800 m O ZNACZENIU Jana z Kolna Jana z Kolna i METROPOLITAL i nowej ulic dojazdowych NYM Wałowej TEATR iędzy ul. magazynowanie . Wałowej. iędzy ul. kontenerów. GEDANENSE ie wiszące ogrody abrzeŜe rzeki Motławy i Kanału na Stępce ozbudowa istniejącej d ul. 49 ha informatyka. Sucharskieg POMORSKIE o.9 ha Przedmiejskie THEATRUM Przedmiejsk postojowe. owej ul. LOGISTYCZNE terminalem kontenerow ym 160 ha spedycja. ze względu na LOTNISKA związane z Słowackiego i strony dwojaki rodzaj GDAŃSK IM.STREFA ejon otniska ROZWOJU im. Wałęsy 13. agencje Ŝeglugowe. działalnością nowej północnorozbudowy – LECHA WAŁĘSY zachodniej portu lotniczego Słowackiego powierzchniow oraz teren y i jakościowy lotniska Młode MiastoSTREFY rejon ulic 1. owej Wałowej MŁODE MIASTO Młode – INSTYTUCJE I Miastoz proj. formowanie Sucharskiego. eatr z usługami ELśBIETAŃSKI Okopową i towarzyszącymi z ul. inne usługi ładunkowe nie tak tak 16.5 ha entrum wystawienniczo z ul. elektronika. z zapleczem nie tak tak tak 15. BIUROWE I Jana z Kolna 46 000 m2 Wałowej FINANSOWE i tzw. 17. 18. Szafarnia i a mariny wraz z Stępce usługami towarzyszącymi nie nie jest tak nie tak jest ak nie tak jest tak nie tak tak tak 20. Podwale – FUNDACJA ul. telekomunikacj a. automatyka oraz usługi z zakresu strefy 33 z istniejących ulic lub w przyszłości z nowej Słowackiego nie nie tak tak 35. NOWOCZESNYC Klukowo H TECHNOLOGII Rębiechowo KLUKOWO Stogi – kompleks CENTRUM dawnych WYSTAWIENNI Zakładów 14. MARINA JACHTOWA ok. nowej ul.5 ha tak tak tak plan obowiązując y– przygotowan a planu dla zaplecza mariny 255 . biotechnologia. z ul. usługi logistyczne. 3. CZO-TARGOWE Naprawy Taboru NA TERENIE ZNTK Kolejowego i tereny przyległe ok. Wosia CENTRUM Budzysza. Przetocznej -targowe. eren rudny do przyległy do zdefiniowania ROZBUDOWA lotniska od unkcje z ul. składowanie. Siennickiej. usługi bankowe. 19.

Z CENTRUM Starowiejską OBSŁUGI . MUZEUM 22. układ drogowy i ainwestowanie z ul. Stalową i 21.0 ha lac koncertowy na 100 tys widzów wraz z od ul. nie tak nie trakcie sporządzania 256 . Toruńską. 18. NARODOWEGO Rzeźnicką i śabi Kruk MUZEUM BURSZTYNU yspa Spichrzów k.eren PLAC pomiędzy KONCERTOWY ul. obiektami Starowiejskiej kubaturowymi i urządzeniami terenowymi udowa nowego kompleksu muzealnoistniejących ulic wystawienniczo -edukacyjnego udowa nowego kompleksu muzealnoistniejących ulic wystawienniczo -edukacyjnego nie nie tak w trakcie opracowywa nia nie tak tak tak 23. RUCHU składowiski TURYSTYCZNE em GO popiołów na Letnicy Stare Przedmieści ROZBUDOWA e między ul. Marynarki bazą przez turystycznoprojektowany rekreacyjną.

257 .

258 .

259 .

obiekty powyŜej 200m2 pow. 1. 8. sprzedaŜy 1000 m2 pow. urzędy. 3. uŜytkowej MAX 2 MAX 3 MIN.strefa nego ograniczonego i kontrolowa-nego parkowania parkowania 4 5 1 ± 10% 1 ± 10% MAX 0.2 MIN. poczty. 12. 0. 2 MIN.9 MAX 19 MAX 32 MIN. supermarkety. obiekty świadczące usługi hotelarskie Motele Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych. 1. banki. 0. uŜytkowej 100 m2 pow. 32** MAX 12 MAX 25 MIN. sprzedaŜy 0 0 MIN. banki.9 MAX 0. urzędy. 3b. domy opieki Obiekty handlowe o pow. hurtownie typu cash and carry o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 Targowiska 3 1 mieszkanie 1 mieszkanie 10 pokoi 1 pokój 10 łóŜek 1 pokój 1 pokój 1 pokój 10 łóŜek 1000 m2 pow. 6.4 MIN. 0.0 MAX 1. 0. asystenckie Schroniska młodzieŜowe Hotele Pensjonaty. 5. sprzedaŜy do 2000 m2 Obiekty handlowe o pow. 30 10. 1 MAX 0. 11. sprzedaŜy Wskaźniki miejsc postojowych* strefa A strefa B centralny obszar obszar intensywnej Śródmieścia zabudowy śródmiejskiej strefa ograniczo. 1. obiekty o pow.9 1 ± 10% MIN.6 0 MAX 0. 0.0 0 strefa C pozostałe obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczo-nego parkowania 6 MIN. 15** MAX 2 MAX 3 MIN.0** MIN.6** MIN. 4a. hale targowe.3 ± 10% MAX 0.9 MIN. 25 1000 m2 pow. handlowej 100 miejsc Restauracje. Wskaźniki parkingowe Lp. pokoje gościnne. poczty. internaty Hotele pracownicze.9 MAX 1.9 MIN. 1000 m2 pow.9 MAX 0. 2. 7. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 1 1. 2 Budynki mieszkalne jednorodzinne Budynki mieszkalne wielorodzinne Domy studenckie.21.9 MAX 0. bary konsumpcyjnych Biura. kawiarnie.6 MAX 0. 50 MIN. 12a. uŜytkowej MAX 15 MAX 20 MAX 25 MAX 20 MIN. 100 m2 pow. 5** Biura. 9. 3a. sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 w budynkach wielkondygnacyjnych Obiekty handlowe.9 0.powyŜej 200 uŜytkowej m2 pow. 4.0 MIN. 3 260 .3 MAX 0.

14. 20 m-c/ 1000 m2 pow. filharmonie siedzących Hale widowiskowe 100 miejsc 17. m2 powierzchni wystawienniczej Muzea na wolnym 18b.3 m. Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły średnie 1 pomieszczenie do nauki 0 MAX 0. wystawienni-czej 10 000 m2 pow.5 lub MAX 1. 15 ustala się indywidualnie ustala się indywidualnie MIN. 5 MIN.0 1 pomieszczenie do MAX 0. 40% pow.5 MIN. 5** Przychodnie.25 MAX 1. 1.13.4 MAX 1 MAX 3 MAX 8 0 0 MAX 12 MAX 3 MAX 5 MAX 15 MIN. dla autokaru powierzchnia parkingowa min. 20.5 MAX 1.0 MAX 10 MAX 20 18d. i widowiskowo-sportowe siedzących 100 miejsc 17a. Stadiony siedzących Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej 1000 m2 pow. 13a. uŜytkowej lub min. wystawienni-czej 1000 m2 pow. uŜytkowej 19.5 lub MIN. Przychodnie. uŜytkowej 1000 m2 pow. 0. Teatry. Centra wystawienniczotargowe 1000 m2 pow. 1. uŜytkowej MAX 1. 20% pow. uŜytkowej MAX 3 MAX 5 MIN. terenu 1000 m2 pow. kancelarie adwokackie – obiekty małe uŜytkowej do 200 m2 pow.p. 12 MIN. MAX 12 MAX 20 Muzea duŜe powyŜej 1000 18a.5 MAX 0.5 m.9 nauki 21. Kościoły. 20 + 0.3 m. kancelarie 100 m² pow. powietrzu – skanseny 18c. dla autokaru 18. gabinety lekarskie.p. 20 + 0. uŜytkowej MIN.5 MIN. adwokackie – obiekty duŜe uŜytkowej 2 powyŜej 200 m pow. 15. 16 + 0. 3** MIN. 40 m-c/ 1000 m2 pow. 4 261 .5 lub MAX 4 MIN. uŜytkowej 0 powierzchnia parkingowa min. 2. kultury uŜytkowej 100 miejsc 16. dla autokaru** MIN. obiekty dydaktyczne 10 studentów lub 1 pomieszczenie do nauki MAX 0. domy 100 m² pow. gabinety 100 m2 pow. uŜytkowej lub 80% pow. Kina siedzących 100 miejsc 16a. lekarskie. wystawienniczej lub min.p. Centra muzealne MAX 10 0 MAX 20 ustala się indywidualnie MIN.5 MAX 2. kaplice uŜytkowej Domy parafialne. Szkoły wyŜsze.

0 0 0 0 0 MAX 2 0 MAX 2 MAX 5 MAX 2 MAX 4 MAX 7 MIN. składowej. 24. 2 MIN. 23. 0 MAX 0. 2 MIN.0 MAX 1 0 MAX 3. naprawcze – 1 obiekt 1 obiekt 1 stanowisko do mycia 100 m² pow. rzemiosło 1 oddział 1 łóŜko 1000 m² pow. 1 MAX 2 MIN. sprzedaŜ towarów w ilościach masowych Zakłady przemysłowe. świetlice Szpitale. składowej MAX 2. Przedszkola. 32. 2 25. * Zaleca się rezygnację z wymogów parkingowych w wypadku zmian sposobu uŜytkowania mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe. terenu 10 działek MAX 2 0 MAX 30 MIN. Myjnia samochodowa Małe obiekty sportu i rekreacji 30a. 30. Ogrody działkowe 0 Tereny urządzonych parków 1 ha 0 MAX 6 MIN. 35. 262 . magazyny. MAX 2 uŜytkowej 100 m² lustra wody MAX 5 100 m² plaŜy 1 kort 100 m2 pow. Kąpieliska Korty tenisowe (bez widzów) Cmentarze 0 0 MAX 7 0 33. wskaźnik parkingowy stosuje się odpowiednio. ** Zaleca się rezygnację z wymogów parkingowych w wypadku przekształceń funkcjonalnych w obszarach rewitalizacji i rehabilitacji. 2 0. 3 28. Stacje bezobsługowe 28a. Rzemiosło usługowe Warsztaty pojazdów mechanicznych MAX 3 27. Stacje paliw ze sklepem 29. duŜe hurtownie powyŜej 2000 m2 pow. 100 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 100 m² pow.1.1 34. Stacje paliw bez sklepu 28b.0 MAX 1 MIN. uŜytkowej 1 stan.0 MIN. 30 – dolny taras MIN. Kryte pływalnie 31.22. ale nie mniej niŜ 20 ogółem 0 MIN. 5 ustala się indywidualnie MIN. 2 0 MIN. 3. 6 miejskich. kliniki Place składowe. 2 26. ponadlokalnych Dla funkcji nie wymienionych. 40 – górny taras MIN. 4** MIN. 5 MIN.

25. 44. 7. Jaśkowa Dolina dawna SM Maćkowy. Rezerwowe ujęcia wody Wykaz istniejących niepublicznych ujęć przewidzianych do zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych wykazanych w Studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę w warunkach specjalnych – Gdańsk 1998 r. 24. ul. 13. Ołowianka (studnia K-2) dawne zakłady mięsne. 37. 40. ul. 30. ul. Warszawskich Stacja Techniczna PKP Przeróbka Komisariat Policji Wodnej. 19. Górki Zachodnie OSR. Piekarnicza Unimor. Powst. 49. 28. ul Nowe Ogrody Ośrodek Szkol. Orunia Dolna Zakoniczyn. ul. 33. ul. Dębinki (Studnia K-2) Studium WF PG. ul Droszyńskiego SM śabianka PKS. Nowotna Stocznia Wisła. Bartnicza dawny PGR Rotmanka Szkoła Podstawowa nr 82. ul. Dębinki (Studnia K-1) PSK nr 1. Lp. Kołobrzeska dawny Fazer. 41. Ołowianka (studnia K-1) EC I. 14. Wałowa Szpital Wojewódzki. 3. ul. 22. MIOC. ul Klonowicza (studnia E-6) dawny browar. 5. 17. 6. Grunwaldzka Telekomunikacja. 18. Radarowa Szkoła Podstawowa nr 942. Biologiczna Rębiechowo Osiedle Kalina Osiedle Kokoszki Piętro wodonośne Q* Q Q Q Tr* Q Tr Tr Tr Q Q K* Q K Tr Tr K Q Q K K Tr Tr Q Q Q K K Q K K K Q K Q K K Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 263 . 32. 11. 29. Mickiewicza (studnia K-3) EC II. 46. dawny PGR SM Maćkowy. 20. ul. 38. 34. ul. 2. Traugutta Seti. 8. 9. 1. ul. Angielska Grobla Szpital PKP.22. ul. Wisłoujście ZPP Pasanil. ul. 39. ul Droszyńskiego Akademia Wychowania Fizycznego Bimet. 4. 10. 31. 43. 26. 47. 50. Na Stoku EC I. ul. ul. Rzeźnicka POZG. Grunwaldzka dawny BPP (Bałtyk). ul. ul. ul. Trakt św. 48. Zwycięstwa Szpital Psychiatryczny. ul. Lokalizacja Centrum Biznesu. Grunwaldzka PSK nr 1. 36. ul. 27. 16. ul. ul. 35. Wojciecha Ogrodnictwo Justyna. 45. al. Kilińskiego Święta Studnia. ul. Jana Pawła II PKS nr 2. 12. 23. ul. 21. Srebrniki Osiedle Złota Karczma Piekarnia Piecki. dawny PGR Osiedle Zakoniczyn Osada Heweliusza Kowale. 15. Kliniczna EC II. ul Grunwaldzka Osiedle VII Dwór Szpital Dziecięcy – Oliwa Górna Szpital Marynarki Wojennej Szpital Miejski. ul. 42.

Wojciech. 91. 68. 99. 101. 81. 96. 86. 98. 82.51. 65. Świbno HiNRO. 94. 55. 67. 84. 95. 75. 74. 53. 63. 69. Wieniec Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-1) Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-2) Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-3) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-1) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-1A) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-2) Ujęcie Polanki (studnia K-1) Ujęcie Polanki (studnia 1) Ujęcie Zaspa (studnia K-1) Ujęcie Zaspa (studnia K-2) Ujęcie Zaspa (studnia K-3) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-1) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-2) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-3) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-1a) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-2) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-3a) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-4) Ujęcie Suchanino (studnia 1) Ujęcie Krakowiec Stogi (studnia K-1) Ujęcie Krakowiec Stogi (studnia K-4) Ujęcie Krakowiec Górki Zachodnie (studnia K-2) Ujęcie Krakowiec Górki Zachodnie (studnia K-3) Ujęcie Płonia Mała (studnia 1) Ujęcie Płonia Mała (studnia 2) Ujęcie Chełm (studnia K-1) Ujęcie Chełm (studnia 1) Ujęcie Łostowice (studnia 1) Ujęcie Łostowice (studnia 2) Ujęcie Ujeścisko (studnia 1) Ujęcie Ujeścisko (studnia 2) Ujęcie Zakoniczyn (studnia 1) Ujęcie Zakoniczyn (studnia 2) Ujęcie św. 66. 62. Sobieszewska Pastwa HiNRO. 52. 100. 60. 79. 87. 73. RSP Morena Kiełpinek OW POZG Otomin Ośrodek Wypoczynkowy Releks. 64. 102. 72. 54. Po Schodkach (studnia 1) Ujęcie Wysoka (studnia 1) Ujęcie Klukowo (studnia 2) Ujęcie Klukowo (studnia 3) Ujęcie Matarnia (studnia 1a) Ujęcie Matarnia (studnia 2) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 1) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 2) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 3) Ujęcie Jasień (studnia 1) Ujęcie Jasień (studnia 2) Ujęcie Jasień Nowe Ujęcie Szadółki (studnia 1) Q Q Q Q K K K K K K K K K Tr K K K K K K K K K K Q K K K K Q Q K Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q K Q 264 . 77. 88. 80. 56. 92. 90. 89. 59. 83. 61. 71. 57. Sobieszewo SRM Wyzwolenie. 70. 97. 58. 76. 85. 78. 93.

104. 106. 105. 107. Orańska Q K K K K Q Q Q – czwartorzędowe Tr – trzeciorzędowe K – kredowe 265 . Ujęcie Szadółki Nowe (studnia 2) Ujęcie Sobieszewo (studnia K-1A) Ujęcie Sobieszewo (studnia K-2) Ujęcie Świbno (studnia K-1) Ujęcie Świbno (studnia K-2) Studnia publiczna ul.103. 109. Piecewska Studnia publiczna ul. 108.

nr 42 z 26. poz.12. Urz. Urz.2003 10.2000. nr 79 z 30.06.1996 XXIV/701/00 15. poz. 0114 Oliwa. 615 Dz.2001.2003 poz. 3165 Dz. poz. 756 Dz.1996. nr 45 z 8. Wypoczynkowej Jelitkowo – rejon ul. nr 76 z 1. nr 88 z 16.Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stan na 31.2003 XXIII/658/04 29.04. Obrońców WybrzeŜa 13. nr 146 z 21.06. Poznańskiej 12. 0106 5. 0109 Jelitkowo – rejon ul. 1909 Dz. Bałtyckiej 3. Urz.01. 0103 Czarny Dwór 10 2.2003. 0105 4.11. 0110 9. rejon ul. poz. Urz.09.01. Urz. nr 30 z 5.12.2000. Jelitkowskiej i Bursztynowej Jelitkowo – rejon ul.2003 Oliwa. nr 88 z 16. Urz. 1526 Dz. poz. Urz. nr 51 z 27.02.04. nr 10 z 6.2006 poz. 0118 16. rejon ul. 315 Dz. Urz. Chłopskiej i Czerwonego Dworu Jelitkowo – rejon ul.2003.07. nr 106 z 11.04.2003 poz. nr 63 z 14. 1527 Dz.2000. 0119 Oliwa Dolna – rejon ul. Nr ewidencyjny Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XIX/585/00 24. Urz.2005 XLVII/1624/06 26. nr 159 z 12.03.12.07.09.1999 XXVII/780/00 28. 0115 Oliwa.2000.11. nr 103 z 6.06.06. 0113 11. Gospody 266 . poz. poz. Urz.10.05. 0116 Jelitkowo – rejon parku Zdrojowego Oliwa Dolna – rejon ul. Urz.10. 675 Dz. 2592 Lp. 0112 rejon Drogi Zielonej na odcinku od al.2000 XVII/556/99 30.2006 XIII/417/03 25.2001 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 0117 15. 38 Dz. Urz. 0104 Kołobrzeska 41 – Krynicka Oliwa – rejon ul.2003 XXXV/1103/01 31.2003.04. Urz. Urz. Jana XVI/473/03 Pawła II do granicy z miastem Sopot 04. 915 Dz. 1476 Dz.12.04.04. 991 Dz. poz.2003 poz.2003 V/85/2003 23. Beniowskiego Pas Nadmorski – rejon ul. 1307 Dz. Obszar objęty planem miejscowym 1.09. 258 Dz. 0108 7.2001 XXXII/1002/01 22. Hallera 14.2000 VIII/178/03 24.05. poz.04. Urz.23. 278 Dz.2001. Pomorskiej X/251/2003 26.2004 poz. 0107 6.2000 XXXIII/391/96 25.05. nr 94 z 5. Orłowskiej Oliwa Dolna – rejon ul.2006 r.2004 XXXVI/1159/05 31.05. poz. Urz. rejon ul. Bora Komorowskiego i Chociszewskiego 8. nr 50 z 9.2003 VIII/179/03 24.02.2005 poz.

2004 poz.06.1999 25..07.2001 26. nr 39 LV/715/97 20.1998. 43 Dz.04. 0124 Oliwa Dolna. Urz.2002 27.10. Urz. Subisława 18.02. 33 Dz. rejon ul. Urz. Dąbrowszczaków 22.1996 9. 0208 29.2003 poz. rejon ul. nr 144 XIV/447/03 z 17.08. Piastowskiej Dolina Radości – Wschód 24.11. 0211 Dolina Ewy Dolina Radości. Piastowskiej 3–5 Oliwa.12.2006 poz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym 17. 17. 0122 19. Urz. 1660 Dz.2005 poz. Urz. Urz. rejon ulic Chłopskiej i Obrońców WybrzeŜa Oliwa Dolna. Urz.10. nr 5 XXVIII/817/00 z 26. nr 4 XXVI/278/95 z 16. Urz. Urz.06.10.12. 2563 Dz. rejon ul.06. rejon ul. rejon ul. 150 Dz.04. nr 78 LXII/880/98 z 1. 0123 20.1997 21. Urz.1998 16.06.2005 poz.2006 29. Polanki 49–58 Oliwa.2006 29. Zajęczej (CzyŜewskiego – śubrowa) rejon ul.09. Bitwy Oliwskiej (SKM śabianka) Oliwa. Urz.12. Krzywoustego 21. 1844 Dz. Urz. rejon ul.2001 poz. nr 46 L/631/97 z 29. rejon Diabelskiego Kamienia nowa Spacerowa 31. 14 Dz. Urz.1995 poz.06.11. 43 Dz.01.08. 104 Dz.10. 178 Dz.05.2003 4.06.Lp.1995 poz. 0204 26. 1845 Dz. nr 43 VI/109/99 z 6. nr 89 XXXVII/1240/05 z 22.02. nr 4 XXVIII/337/95 z 16. nr 92 XXIV/713/04 z 31.2004 27. 0202 Oliwa. Urz. Urz. nr 7 XXXIX/1214/01 z 31. 0128 Jelitkowo.11. Wypoczynkowej II 23.10. Urz. nr 12 LIV/698/97 z 26. nr 107 LII/1776/06 z 23. Grunwaldzkiej (BaŜyńskiego – Nowa Abrahama) Oliwa. 0127 Oliwa Dolna. 3164 Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska 267 .2005 30. nr 16 XLI/490/96 z 16. 0207 28. nr 90 LII/1773/06 z 24. 15 Dz. nr 159 XVI/475/03 z 12. rejon ul.12. 0214 Zespół Pocysterski 34.1997 poz. 0210 30.10. 388 Dz.1997 19.03.11. rejon ul.2005 25.2005 28. 144 Dz.1998 poz. Piastowskiej Oliwa Dolna. 0215 Oliwa Centrum Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2003 30.1997 poz.05. nr 89 XXXIX/1321/05 z 22. 0203 25. rejon ul. Urz.2006 poz.2003 poz. 1880 Dz.01.2005 poz.1997 z 30. 0212 32.02.1999 poz.1996 poz. Urz.2000 poz. Grunwaldzkiej od nr 495 do ul. 0213 33. 2051 Dz. 0121 Jelitkowo. nr 99 XLI/1359/05 z 19.09.1996 28. 2201 Dz.1998 poz. 0205 27. rejon ul.09.

0218 38.2005 poz. rejon ul. Urz. 1601 268 . 0221 41. 0227 Oliwa Górna – pas przykolejowy 47.02. 0228 Oliwa Górna.2004 poz.09. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XLIV/1327/02 24. VII Dwór Brzeźno.2006 poz. Urz.1998 XII/312/03 28. 0304 52. Polanki – Zachód II rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego WybrzeŜa Oliwa Górna. Urz. Urz. 0305 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2006 poz. 499 Dz. 0222 Oliwa Górna. nr 138 z 7.12. nr 16 z 21. nr 146 z 21.2005 XXXIX/1322/05 30.2006 XXIII/661/04 29.11.2003 XXXIII/1007/04 22. 208 Dz. 0217 Oliwa. 1206 Dz. 1882 Dz.2004 XLII/1497/05 29.2001 V/82/99 28.2004 XXXIX/1358/05 25. Urz.2003 LII/1774/06 29.2005 XXV/730/04 24.2006 XIX/567/04 22. Opackiej. Urz. nr 64 z 25.09. nr 87 z 21.04.01. 2593 Dz.2004 35. 0216 Wrzeszcz – StrzyŜa II Oliwa 36. 0219 39.04. Abrahama 43.02.2004 XXXIII/1008/04 22. Urz.03. 375 Dz. 0226 46. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu Brzeźno. Polanki – Zachód I Oliwa Górna – rejon ul. Urz. 1968 Dz.2006 poz.09.09.11.12.07. rejon osiedla VII Dwór 42.2004 poz. Grunwaldzkiej.01. nr 38 z 23. Mazurskiej rejon Drogi Zielonej od ul. nr 13 z 16. 0232 49. 337 Dz.06.06.09. nr 4 z 9. rejon ul.1999 poz. 0302 50. 1846 Dz. Urz. Urz. nr 11 z 28.2005 XLVIII/1647/06 16.01.2001 poz. Urz. CzyŜewskiego Oliwa. nr 94 z 7.2002 poz.2005 poz. Dz. Urz. nr 23 z 27.2003 XIII/418/03 25. 0224 44. Urz.1998 poz. 0225 45.12.02.01. Urz.2003 poz. 157 Dz. 2021 Dz.10.02. rejon ul.09.2005 poz. nr 59 z 5.01. Uczniowskiej i nowej Gdańskiej Brzeźno.04. Polanki i Kasprowicza rejon ul. rejon dawnej osady rybackiej 48.08.2002 XXXI/931/01 25.338 Dz. rejon V Młyna Oliwa Górna. 0220 40.09. Urz. rejon Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego przy ul.2004 poz. 0303 51.2004 poz. Urz. 104 Dz.2005 poz.2006 poz.06.02. nr 16 z 11. nr 16 z 21. nr 106 z 1. nr 89 z 22. rejon ul.Lp. rejon ul. 41 Dz. CzyŜewskiego fragment zespołu rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna Oliwa. Urz.2003 poz. Urz.06. rejon ul. rejon ul.2006 LXII/895/98 17.06. nr 98 z 19.2004 XVI/474/03 4. nr 97 z 14. 2022 Dz.08.01. Bitwy Oliwskiej 37.337 Dz. 0223 Oliwa Górna.1999 L/1718/06 27.

03. 0603 60. Urz. Jana Pawła II (węzeł cieplny) Zaspa.2001 poz.02.03. nr 26 z 21. SkarŜyńskiego 68. 51 Dz. nr 26 z 21. pas startowy) Zaspa.2001 poz. rejon ul.2000 XXXIII/1046/01 29. Startowej 8 Zaspa. Hallera rejon nowej ul. nr 27 z 30. 0404 Nowy Port – Zachód Nowy Port – Wschód 56.03. Urz. 658 Dz. 0613 Zaspa. 0616 70.02.02.2004 LIII/1626/02 26. Nowej Kościuszki od ul.Lp.05. Urz. rejon WOC Nowy Port Wolny Obszar Celny – Zachód 54. 3 Dz. Urz. 255 Dz. 604 Dz. 833 Dz.1996 poz. nr 32 z 22. nr 131 z 31. Abrahama od torów kolejowych do al. Hynka Zaspa. 0612 Zaspa. nr 70 z 28. nr 88 z 23. 143 Dz. 249 Dz.05. 612 Dz. 6 Dz. rejon ul.1995 poz.03. nr 64 z 26.10. Urz. rejon ul.2002 poz.2003 poz. 0403 55. Urz.11. 0602 Zaspa. 0607 62.2001 XXXIII/1045/01 29.1996 poz.03.02. Urz.2001 XXXV/1052/05 17. Drzewieckiego i Leszczyńskich Zaspa.2001 poz.12.2001 poz. rejon ul. rejon ul.06. 0402 Nowy Port. Rzeczypospolitej 69. 0405 57. 224 269 .2000 XXX/881/00 28. Urz.05. 254 Dz.1995 XXVI/283/95 9. Leszczyńskich 59. 605 Dz. 0615 Zaspa. nr 25 z 19. rejon ul. rejon al.2001 XXII/640/00 27. nr 54 z 28. Urz. Kilińskiego do ul. nr 54 z 28. poz. Urz.03. Urz. rejon ul. nr 25 z 21.03. 2296 Dz.2003 XXIV/715/04 27.1995 XXIX/849/00 30. nr 8 z 6.2004 poz. nr 49 z 23.1620 Dz. Urz. 0614 Zaspa.2001. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXVI/1153/01 21.2000 XXX/880/00 28.2001 poz.08.08. Rzeczypospolitej I Zaspa.04. Urz.2001 poz. 0611 65. 2005 poz. rejon ul Jana Pawła II (przy parku. nr 2 z 5.2000 XXX/882/00 28.12.2004 poz.2002 XXVI/281/95 9. Urz. Urz.11.10.2000. Bajana odcinek ul.2001 poz.2000 XXXI/930/01 25.2005 XII/319/03 28.11.09. 0604 61. 0617 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Urz. Startowej 66. Urz.01. 0608 63. nr 1 z 10.07.11. Urz.12. 253 Dz.2001 XXII/624/04 25.02.2003 poz.1995 XXVI/282/95 9.12.06. rejon ul. 976 Dz. nr 95 z 5. nr 23 z 12.2004 XLV/1378/02 21.01.2002 53. świrki i Wigury 67. rejon ul. 1199 Dz.06. poz. 0610 64.04. 0504 Młyniska Letnica 58.

03.06. nr 25 z 14.1998 LI/1516/02 11. Urz.2003 VII/145/03 27.2004 poz. Urz. nr 89 z 22. ul. 0807 Wrzeszcz. Urz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIX/932/04 28. nr 19 z 6. rejon ul.2004 Aniołki w rejonie ul. 0805 78. 52 Dz. 1317 Dz. Urz. XXXI/989/04 Grunwaldzkiej 25. poz. 0808 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego 80. 0814 Wrzeszcz Centrum. 0803 XLII/511/96 19.2003 XLV/1554/05 24.2005 poz.04. nr 150 z 7. rejon ulic Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej XVI/481/03 04. Urz.05. Waryńskiego Wrzeszcz Dolny.07. 844 75.12. Wyspiańskiego do przystanku SKM Gdańsk Stocznia gaj Gutenberga 81.1259 Dz. Zwycięstwa. Urz.12. 425 i 426 obręb 41 Wrzeszcz – StrzyŜa I 72. rejon ulic Lelewela. 0809 rejon ulic Traugutta i Smoluchowskiego rejon Drogi Czerwonej od ul.2005 poz. 358 Dz. Urz.1998 poz.2006 poz. 656 Dz. 606 Dz. 820 Dz.2002 XI/270/2003 10. 1847 Dz. nr 43 z 24. Urz. 42 Dz.07. 0702 73. 500/2.Lp. nr 3 z 10. 0817 270 .09.2002 III/31/02 5.12.06. 0703 74. nr 44 z 28.1372 Dz.2005 poz.09. Uphagena i al. 0816 87. 0618 centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM Wrzeszcz Dolny.08. Urz.2004 poz. Urz.12.03.1999 XXXIX/1329/05 30. Urz. Białej Wrzeszcz Dolny. Słowackiego – odcinek dolny 84.2003 poz. 95 Dz.11.2005 XXXVII/1241/05 28. Wyspiańskiego.01.2001. nr 160 z 13. Urz.11.12. nr 6 z 10.2002 XXXIII/1047/01 29. 2010 Dz.2003 77. 0813 ul. 2778 Dz.2002 poz. nr 54 z 28. 3301 Dz. Urz.2003 poz.04.2004 XVII/558/99 30. 3300 Dz.1996 76. ulicami: Towarową i Hallera oraz projektowaną trasą nową Politechniczną Gdańsk Wrzeszcz – centrum w rejonie ul. 67 Dz.05.2005 85. Urz.2003 XIX/571/04 22.2000 poz. nr 67 z 11. nr 84 z 2. Jaśkowa Dolina 33–37 obejmującej działki 500/1.2004 XVI/483/03 4.2003 poz. rejon ul. nr 160 z 13.1997 poz. rejon ul.03.2001 III/32/02 5.12. 0815 86. Urz.12. 0705 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Wyspiańskiego Gdańsk Wrzeszcz. nr 55 z 20. nr 41 z 7.03.2004 poz.2004 poz.01.07. nr 112 z 24.01.07. 0811 83. rejon Akademii Medycznej obejmujący teren zawarty między al.2003 poz. 0804 LIX/784/98 19.04.2005 71.12. Matejki 79. Dębowej i Powstańców Warszawskich Aniołki w rejonie ulic Dębinki i Orzeszkowej Aniołki. 0810 82.06. Urz. Urz. nr 58 z 12.12.10.

03. nr 48 z 17. nr 8 z 23.12. poz. 1003 Piecki. nr 84 z 13. Urz.07. 0825 Wrzeszcz.01.2002 XXXVIII/1186/01 30. 1498 Dz. Matemblewskiej rejon ulic Potokowej i Matemblewskiej 97.1996 99. nr 43 z 5.2004 poz.06. 2147 Dz. Kartuskiej i Myśliwskiej Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 0915 Brętowo. 1177 Dz. nr 72 z 10.05.07.11.2002 poz.07. Dolne Młyny. rejon ul.2006 L/1719/06 27. rejon ul. rejon ul.07. Urz.08. nr 26 z 25. 44 Dz. nr 3 z 11. 1080 Dz.08. Urz.1997 poz.1997 XLIX/1462/02 23.01.2006 poz. 0910 Brętowo. Słowackiego 114 b XVI/485/03 4. Urz. Urz.2005 poz.2001 XLV/1379/02 21. rejon ulic Kościuszki.2005.2004 poz.2004 poz. nr 80 z 23.2005 XXXVI/1158/05 31.04.04.01. 0905 Brętowo – Niedźwiednik 96. Urz.05.12. poz. 0917 Niedźwiednik. rejon ul.2005 88. 1117 Dz.2006 poz.02. poz. 0823 90.05. nr 63 z 14.02.2002.2002 XXXV/1054/05 17. 0914 Matemblewo. 655 Dz. Urz. nr 25 z 14.1998 poz.05. 1614 Dz.2003 XXXIX/1328/05 30.05.2004 Matemblewo – Matemblewska II Matemblewo. 819 Dz.2005 poz. rejon ul. 0820 Wrzeszcz Centrum.2006 poz.03.2006 XLVIII/1648/06 16. Grunwaldzkiej rejon przystanku SKM Gdańsk Politechnika polana leśna Srebrniki 89.06. Srebrniki 92.05.Lp.2004 XXII/623/04 25.02. 1591 Dz.01. 0908 98. 0824 91. nr 77 z 24. Słowackiego z węzłem Potokowa 94. 0902 Matemblewo 93. Urz.2006 poz. Lendziona. rejon ul.04. nr 16 z 17. Urz.12. 94 Dz. Migowo 95. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIV/710/04 27. 179 Dz.1996.. nr 10 z 26.06.2005 XLV/1553/05 24. 0912 101. Waldorffa 103. Urz. Urz. nr 58 z 14. 0911 100. nr 41 z 7.2002 poz. 0903 ul.1996 LVI/749/97 18.03. 840 Dz. Góralskiej 105. 0913 102. Potokowej 104.2005 XLVII/1622/06 26. 1306 Dz. w rejonie ulicy Zielone Wzgórze Brętowo. rejon ul. Niedźwiednik w mieście XIX/569/04 Gdańsku 22. Urz.2006 XXXII/372/96 21. 1563 Dz.11.04. Urz.2005 XLIII/531/96 30. Urz. 111 Dz.2005 poz. 0906 Matemblewo. Urz. 42 Dz. Urz.2004 XLI/1357/05 25.2004 poz. ul.08. Urz. 0904 Brętowo – Nowiec. Urz. nr 12 z 10. nr 106 z 2. 44 271 . nr 58 z 15.01.

nr 100 z 27.2001 poz.09.12. nr 56 z 7. Urz. nr 25 z 10. 544 Dz. 1566 Dz. nr 59 z 5. rejon ul. Raciborskiego 108. Politechnicznej od ul.06. rejon ulicy Magellana Piecki Migowo. 181 Dz. 1104 Śródmieście. XXVII/779/00 Budapeszteńskiej 28.06. nr 45 z 17.2001 III/33/02 5. Urz. 1004 Piecki. 808 Dz. 126 Dz. 1019 117.01.2003 XXXVIII/1276/05 19.1994. rejon ul. 1006 Piecki Migowo.2001 poz. 1112 Śródmieście. 1102 118. Wileńskiej i Migowskiej rejon nowej ul. nr 44 z 28. 2932 Dz. nr 88 z 18. 1784 Dz.2002 LII/1771/06 29.08. nr 68 z 17.2000 106.2000 poz. Urz.2003 poz. 1009 Piecki.06. nr 10 z 6.1999 XIV/466/99 30. 1111 Śródmieście.03. Urz.01. 1014 113. Urz.05.07. Urz.12. Urz. 716 Dz. rejon ul.2000 1012 112. 655 Dz.05. Warneńskiej.09. Urz. Myśliwskiej i Zacnej 107.07.08. 1110 Śródmieścia. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIX/348/96 18. 1103 Ołowianka 119.01. nr 156 z 11. poz.07.2006 poz.2006 LXIII/897/98 17.2005 poz. 1204 Dz.2001 XXV/720/00 6.1999 LI/1514/02 11.11. 1105 Śródmieście Stara Stocznia 121.03.2000 poz.2001 poz.03. Piecewskiej Piecki Migowo.06.06.2006 XVI/486/03 04.2004 poz. nr 84 z 7. 1005 Piecki Migowo. 570 272 .2003 XXXVI/1154/01 21. 1467 Dz. rejon ul.04. Urz. Urz. 1015 114.06.2002 poz.09.2003 poz. 350 Dz.2000 XXXIII/1032/01 29.09.05. Piecewską a szkołą Wyspa Spichrzów – Północ XXXIV/1076/01 26. Dyrekcyjnej 120. Długie Ogrody Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.08. Urz. 595 Dz. nr 53 z 25.2000 poz. rejon ul.10.04.09.12. nr 64 z 27.06.2000 Piecki Migowo. Urz. Urz. Urz. nr 74 z 12. nr 110 z 5.2000 poz.Lp. 371 Dz. Urz.2001 XXIV/700/00 15.1999 poz. rejon ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej rejon ulic Myśliwskiej i Hausbrandta Piecki – Migowo obszar pomiędzy ul. 1017 115. 2205 Dz. nr 107 z 23.2006 poz. Urz.12. rejon ul. 37 Dz. rejon Głównego Miasta 122. nr 78 z 16. 111. rejon Grodzisko 123. rejon ul. Belgradzkiej.06. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej Piecki Migowo. rejon ul. Urz.1996 XXII/641/00 27. Myśliwskiej i Piekarniczej 109.2000 poz. 1007 110.1996 poz. 595 Dz.1998 V/83/99 28.2002 XI/266/2003 10. 1018 116. nr 53 z z 25.2005 XLVII/1623/06 26. Urz.

rejon Biskupiej Górki Śródmieście.z. Urz.04. 1128 139. 1114 Śródmieście – Wyspa Spichrzów Południe. rejon Targu Węglowego Śródmieście. 1475 Dz.2002 XXXVII/1242/05 28.05. Urz.2004 XXIII/656/04 29.08.2005 124.11. rejon Dolnego Miasta – Reduta śbik Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia.11.2003 140. nr 7 z 24. Ołowianka Śródmieście. 145 Dz. 1742 Dz.08. Urz.2003 poz.2005 LIII/1622/02 26. rejon Targu Siennego. XLIX/1463/02 Stare Przedmieście 23. 1715 Dz. Urz. nr 138 z 15.2004 126.2002 LIII/1623/02 26.08. nr 97 z 15.2002 poz. nr 22 z 10. Urz. 2010 Dz.06. 1132 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Urz.2005 poz. nr 79 z 30.2004 poz. 1124 135. 1118 129.2006 XXVIII/902/04 30. Grodzkiej XXXIX/1324/05 30. rejon Dolnego Miasta 125.2005 poz.09. 1129 Śródmieścia Gdańska – gazownia w rejonie XXXI/990/04 ujścia Motławy 25.2003 poz.2005 poz.10.08.11. 2462 Dz. plac Solidarności 137.02. 1127 138.06.2006 poz.09. rejon ulic Chłodnej i Sadowej XII/315/03 28.06.09. Urz. 214 Dz.2003 poz.07. rejon targowiska przy ul. nr 44 z 5.2003 poz. 1119 130.2001 poz.2003 XIV/455/03 30. nr 149 z 26.04. nr 85 z 8. 1122 133. Urz.2003 poz.Lp. 1120 131.2005 XXXIX/1325/05 30. Elbląskiej Śródmieście. 1131 141.2004 poz.2005 poz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXV/1053/05 17.2002 Śródmieścia.2003 poz.10.02. nr 30 z 5.09. rejon ul.10. 1125 136.04.2005 poz. Urz.02. Urz. Urz. rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka Śródmieścia. rejon ul.p.09.2004 XII/316/03 28. 1121 132. nr 99 z 19. nr 120 z 16. 314 Dz. Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów zmiana m. Podwale Przedmiejskie Śródmieście. 1117 128. nr 22 z 10.1049 Dz. 216 Dz. nr 22 z 10. nr 52 z 1. Urz. 1116 127.2004 poz. 215 Dz.2003 XXVIII/903/04 30. 2421 Dz.2001 LIII/1624/02 26. Urz. 2129 Dz. nr 86 z 13. 1003 Dz.06.09. nr 138 z 15. 1123 Śródmieścia. nr 82 z 30.2005 LII/1775/06 29. 1126 Stare Miasto – Osiek Śródmieście. Urz.02.2002 XLI/1361/05 25. Urz. 2050 Dz. Urz. 1644 Dz. 2422 Dz.01. rejon ulic Piwnej i Kaletniczej Śródmieście. Urz.11. 2633 273 .06.02.2004 Śródmieście. Urz.09.p.09. rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej Gdańsk Nowe Miasto Północ 134. 1113 Śródmieścia.2005 XXXII/1001/01 22.2005 poz. nr 138 z 7.11.

nr 7 z 19.Lp.10.1777 Dz. Urz.01. rejon ul. poz.05.01. nr 60 z 20. Urz. nr 138 z 7.12. nr 100 z 27.2003 XI/267/03 10. Urz. 1204 149. 1214 Siedlce.1998 LXII/884/98 17. nr 2 z 3.09.04. rejon ul. nr 78 z 1. Urz.08. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XIV/454/03 30.2004 poz. Urz.2006 poz. rejon ulic Jankiela. 1123 Dz. 180 Dz. rejon ulic Długie Ogrody i Szafarnia Kolonia Zręby 145. 1206 151. Urz.1998 LXII/886/98 17. nr 37 z 5. Cygańska Góra 159. poz. Taborowej 155. Strzeleckiej Śródmieście. Urz. 105 Dz. rejon ulic Schuberta. 7351 Dz. nr 7 z 24. 146 Dz.03. rejon ul.10.2005 XXXII/999/01 22. 1207 152.2003.12.06.2001 poz.2003 XLIII/1525/05 27.11. 1212 157. nr 16 z 11. 1211 156.2005 poz. Gerwazego.02.1998 poz.2004 IX/217/03 29.2001 LXII/889/98 17. rejon ul. Urz.10.09. nr 78 z 1.06.2005 XLVI/1601/05 22. 1210 kolonia Jordana. Urz. Urz. Nowolipie.11.2002 XXXI/991/04 25. 1778 274 .2003 IX/218/03 29. 1208 153.2005 poz. nr 100 z 27. 334 Dz. 390 Dz.08. 1205 150.01. nr 5 z 14. Urz. Grota Roweckiego). rejon ul. Zawodników 143. 1135 Śródmieście w rejonie wiaduktu Błędnik 144.08. 2460 Dz. Zosi Siedlce. Urz. 325 Dz.2003 poz. rejon ulic Lecha Bądkowskiego i Kartuskiej Siedlce.06. rejon ul. 742 Dz. rejon ul. 2007 Dz.2001 LII/1592/02 29. 322 Dz.1998 XXXII/1000/01 22. 1202 147.04.12. 1137 Śródmieście. Pana Tadeusza Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. nr 49 z 11.2003 XII/313/03 28. rejon ul. Telimeny.06. Lecha Bądkowskiego Siedlce.08.12.07.06.2003 142. Malczewskiego. Urz. Armii Krajowej Siedlce.2006 poz.2005 XXXVI/1157/05 31. Urz.05. rejon ulic Malczewskiego i Kościelnej Siedlce. 1133 Śródmieście.12. 39 Dz.02.2003 poz. 1213 158. 1138 146.1998 poz. Stoczniowców (obecnie gen. Kartuska i Jasna 148.2003 poz.2003 LXII/885/98 17.02.2003 poz. Urz. 15 Dz.01. Przybyszewskiego Siedlce.2003 poz.2001 poz.1998 XIV/453/03 30.04. nr 31 z 9. Rakoczego III Siedlce. Cygańska Góra Siedlce. Urz. 313 Dz.08.1998.1998 poz. rejon ul. 389 Dz. nr 155 z 10. rejon ulic Paganiniego i Kamieńskiego II Siedlce. nr 64 z 25. 1203 Siedlce. Urz. nr 30 z 5. 1209 154.2003 XVI/490/03 4. Urz. Domeyki. 1215 Siedlce.2004 poz. nr 112 z 24. Ochota.

nr 82 z 4. nr 64 z 27.2003 IX/216/03 29. rejon ulic Stryjewskiego VII/144/03 i HoŜej 27.07. rejon ul. nr 145 z 30.2003 poz. 1303 Westerplatte – twierdza Wisłoujście 168. Urz. 1260 Dz. 158 Dz. Miałki Szlak 177.2002 poz. Urz.03.2002 XX/608/00 30.07. nr 116 z 17. Urz.08.2002 III/29/02 5.2002 poz.05.2005 poz. nr 138 z 7.2005 XLII/1492/05 29.2003 XLI/1360/05 25.09.09. Tamka XXXVII/1243/05 28. Urz. nr 15 z 21. nr 38 z 23. 122 Dz.08.2005 XLII/1293/01 20. Urz. nr 100 z 27.05. nr 16 z 11.2000 XXXVII/1244/05 28. 1468 Dz.06.2002 LI/1529/02 11. 1302 Port Północny II 167. 1410 175. Urz.2006 poz. Skrajnej Siedlce.2001 poz.04. rejon ul.02.03. 368 Dz.04.2005 poz.12. nr 112 z 24. 1776 Dz.2003 poz.2005 poz. Urz. Legnickiej 165. Urz.09. Szarej.2001 XXXIX/1327/05 30. 1310 275 . 1506 Błonia Południe Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2005 LIII/1627/02 26. 2217 Dz. nr 17 z 3. 3434 Dz. rejon ul.1997 poz. 1216 Siedlce. nr 49 z 10.Lp. nr 67 z 11. 997 Dz. 1404 Stogi Południowe 170. 2463 Dz. Urz.03. Urz. 325 Dz.07.2005 poz. Falck-Polonusa Górki Zachodnie.10. Urz.2005 LIV/1823/06 31.08. Urz.2002 poz.2003 poz. Urz.2003 poz. 1301 Przeróbka 166. 1221 Siedlce – rejon ul. rejon rafinerii 174.11. 1504 176.09. 1219 Siedlce – Kolonia WyŜyny 164. 1406 Stogi Południowe. rejon ulic Beethovena i Otwartej 161.04. 1409 Stogi Południowe. 2461 Dz.2005 172. 1217 162. Urz. 1403 Krakowiec – Górki Zachodnie 169.02. 1789 Dz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XI/268/03 10.12.2005 XLVI/1558/05 22. Urz.11.05. nr 109 z 9. 1218 163. nr 97 z 14.2006 XXIX/847/00 30.03.1997 V/84/99 28. nr 52 z 25. 89 Dz. 2008 Dz. Urz. rejon ulic Kartuskiej.11.01. nr 30 z 7. Urz. rejon ulic Łostowickiej i Armii Krajowej Siedlce. Urz. nr 69 z 16.12. 1408 173.12.07.1999 160.11. 1405 Stogi Północne 171.1999 poz.12. 1505 Rudniki Błonia.2003 Stogi Południowe. 183 Dz.2000 poz.2006 poz.2005 poz. rejon ujścia Wisły Śmiałej Płonia.2000 XLVI/559/97 20.08. 2021 Dz.

2000 Trasa P-P Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna. 1721 192.04. nr 54 z 28. nr 104 z 8.Lp. nr 56 z 6. rejon ulic Platynowej i Świętokrzyskiej Chełm. Urz. nr 63 z 4. XXV/721/00 G.2002 poz.2005 poz. 1726 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.08.2001 poz. Trakt św.2003 XXVI/279/95 9.2002 poz. 1713 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn. ul. 1703 183.2001 poz. 1704 Chełm.2005 XXXII/985/01 22. Urz. 679 Dz. Kopeckiego 6. Platynowej XXXVI/1152/01 21.06. rejon ul.1996 poz. 255 Dz. 1605 182. nr 58 z 15.01. Urz. Urz. poz.2000 poz. Urz.2001 XXXVIII/1187/01 30. Urz. Urz.11.03. Ptasia XXXIII/1044/01 29.2001 178.02. 1724 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna. Trakt św. Urz. XXX/903/00 B. 623 276 . 1719 Dz. rejon ul. XXV/722/00 F. Urz. rejon ul. Milskiego 179. Wojciecha 213 Chełm. 248 Dz. 678 Dz. 1718 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn.2001 190.06. Urz.2006 LIII/1619/02 26. 1508 180. nr 79 z 27.03. XII/314/03 28. gen. Urz. ul. nr 77 z 24. Urz. rejon ul.1999 XVII/561/99 30. W. 1592 Dz. Hebanowskiego Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna.07.2000. Zamiejskiej 184.1995 XLI/491/96 21. Urz. nr 55 z 5.1999 187.11.2001 poz.08. Urz. nr 22 z 9. 1083 Dz.08. Urz. rejon ul. rejon ulic Witosa. Urz.01.2001 poz.2002 XXXII/998/01 22. 1715 1717 188.11.12.01.01. rejon ul.2000 poz.2001 poz.04.2000 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn.2001 poz. 1507 Gdańsk Płonia. rejon ulic Naftowej. Urz.12.2001 poz.03. Benzynowej i Płońska rejon ul. Brzegi 40 28. 602 Dz.2001 195. 1602 181.12.11.07.2003 poz.11.2000 poz. 1722 193.2000 Chełm.11. nr 42 z 26. 509 Dz. nr 25 z 19. nr 138 z 7. 1723 194.07. Wojciecha 115–121 Orunia Dolna. 207 Dz.06. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska L/1721/06 27. rejon ul. rejon ul.1997 poz. Małomiejskiej Chełm. 2461 Dz.2001 XXXI/932/01 25. 189. Witosa 6. 100 Dz.2001. XXXI/933/01 rejon ul. Elbląskiej – Opływ Motławy Gdańsk – Orunia Dolnik. 51 Dz. nr 7 z 31. 342 Dz. Sikorskiego.06. nr 1 z 10. 1 Dz.05. 206 Dz. rejon ulic Witosa.09.01.2006 poz. nr 19 z 6. 1720 191. Urz. Platynowej u wylotu ul. Emilii Hoene XVII/562/99 30. Ptasiej Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna. 1708 185.07.04. 1709 186.06.2001 Orunia.1996 XXXVII/1246/05 28. Uranowej 25. rejon ul. nr 22 z 9. nr 46 z 8.03. 717 Dz. nr 104 z 8.

nr 14 z 6. 748 Dz.06. 78 Dz.03. Urz.2001 poz. 511 Dz. 481 Dz. nr 68 z 26.12. rejon ul. rejon ul.08.2004 poz.12. Urz. nr 86 z 11.10.2003 poz. nr 111 z 21.12. rejon ulic Madalińskiego i Marii Ludwiki Orunia Górna. 1806 Szadółki Łostowice Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2003 poz.04. 1805 Kartuska Południe II 213. nr 75 z 6.09.1997 poz.05. 1027 277 . nr 46 z 8.2006 poz. 45 Dz.2003 VII/143/03 27.02. 335 Dz. 1738 Chełm. 1735 203. Urz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXIII/1043/01 29. Urz. 1737 205. 1733 201.10. 1804 Kartuska Południe I 212. Urz.06. Urz. 1675 Dz.2004 poz. Dywizji Wołyńskiej rejon ulic Kadmowej i Platynowej 197.2002 XLIX/1466/02 23. 1801 Zakoniczyn 209. Madalińskiego rejon ul.2003 XVI/477/03 4. nr 64 z 25.04.10.1997 XLVIII/597/97 25. Urz. nr 74 z 4. 1728 Chełm.05. nr 27 z 25. nr 21 z 7.06.11. Urz. 1803 Ujeścisko I 211. nr 22 z 5. rejon ulic Witosa i Cieszyńskiego 206.2003 XXXVI/1160/05 31. nr 108 z 27.2005 XXXIX/1326/05 30. nr 93 z 2. nr 21 z 7.06. Urz. 203 Dz. nr 144 z 17. 1212 Dz.1999 poz.2005 poz.2004 XIV/449/03 30.2003 poz.05. Urz. 2564 Dz.2005 poz. Urz. nr 94 z 6.2003 XXIV/709/04 27.06.02.1998 poz.1998 XI/350/99 24. 1739 Chełm I 207. 1415 Dz. rejon ulic Platynowej i Raduńskiej Trasa P-P na odcinku Oruni Górnej Orunia Górna. 1740 Chełm II 208. Urz. 1915 Dz.1999 196. Urz.2005 XLVIII/1649/06 16. nr 160 z 13.2003 poz.1999 poz.2006 poz.1999 XIV/467/99 30.03.08.06.06. nr 38 z 22.1997 LVI/751/97 18.07.03. Urz.09.02. Raduńskiej Nowa Podmiejska na odcinku od ulicy Raduńskiej do Kanału Raduni Chełm.2001 LI/1527/02 11.10. 1736 204. 1731 199.07.2002 VII/142/03 27.1997 LXII/883/98 17. 1187 Dz.2006 XLVI/560/97 20. Urz.04. 3297 Dz.Lp. 62 Dz. Urz. 208 Dz.03. 1732 200.2006 LI/1751/06 25. Urz.06.1998 poz. 1730 198. rejon ulic Madalińskiego i Milskiego Chełm.1997 poz. Urz. 2216 Dz.2003 poz. Nowej Podmiejskiej na odcinku od trasy P-P do ul. 1802 Łostowice Południowe 210. 1734 202.03.

2003 LII/1598/02 29. Świętokrzyskiej Łostowice Zachód.07.02.2006 214.03. 1819 Ujeścisko. rejon ulic Warszawskiej i Łódzkiej ul. 916 Dz. 212 Dz. Świętokrzyskiej Łostowice Południowe.08. nr 126 z 18. 7506 Dz. nr 97 z 18.11.2003 poz.06.2002 III/30/02 5. Urz.2006 poz. rejon ul. nr 22 z 10.01. 1821 Ujeścisko. 2243 Dz. 1813 221.2003 LII/1581/02 29.2001 XXXVIII/1188/01 30. rejon ul. Cedrowej i Armii Krajowej Ujeścisko. Urz. II Brygady i 11 Listopada Ujeścisko.2002 XIV/450/03 30. Urz.02. 1810 218. nr 76 z 21.12. nr 76 z 1. Urz. nr 146 z 21.2003 poz. Urz.2003 XXXI/992/04 25.11. Zakoniczyńska na płd. 1811 219.2003 poz.08.Lp. Warszawskiej Ujeścisko.2005 poz. rejon ulic Kartuskiej i Pagórkowej Zakoniczyn na zachód od ul. rejon ulic Jabłoniowej.2006 poz. Urz. 1817 224. poz.2005 XLIX/1674/06 30. 1825 rejon ulic Łostowickiej i Kartuskiej Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.11. Urz. 1027 Dz.01.2003 poz. nr 22 z 10. Unruga 227.2003 poz. 2594 Dz. 2814 Dz.2001 poz. 1820 228. Urz.08. Urz. 1822 229.09.08.2002 XIV/451/03 30. 1824 Zakoniczyn na wschód od ul.2001.2004 XXVII/844/04 26.2006 poz. Warszawskiej i Armii Krajowej Ujeścisko.10. nr 29 z 15.02. nr 21 z 7. LII/1590/02 29.2003 poz. 1807 Łostowice.2004. Urz.08. Urz.2003 poz. 1741 Dz.2005 poz.02.08. rejon ulic Łódzkiej i Przemyskiej Piecki Migowo.2003 poz. od Warszawskiej Chełm Łostowice – rejon ul. rejon ulic Świętokrzyskiej i Karkonowskiej Łostowice. nr 157 z 11. Urz.03. Urz.2003 poz.07.05. nr 111 z 16. 1816 223.2005 XLI/1362/05 25.2003 r. rejon ulic Warszawskiej. 1809 217. nr 155 z 10.2003 XI/269/2003 10.03. 2192 Dz. nr 112 z 24.2006 XI/271/2003 10.12. 1823 230.2001 XVI/491/03 4.12. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXIII/1039/01 29. Urz. 1818 225.07.2003 poz. nr 66 z 13.10. 2009 Dz. 1814 222. 1812 220. Urz. 87 Dz. 213 Dz. Płockiej Ujeścisko.04. 1808 216. 1551 278 . nr 5 z 17.2002 VI/124/2003 27. ulice Świętokrzyska. 110 Dz.08.12.10. Unruga 231. 809 Dz. 510 Dz. 561 Dz. nr 41 z 18.10. Urz.2004 XLV/1555/05 24. poz. nr 11 z 22. rejon ulicy Przemyskiej 226. 2010 Dz. Urz.01.11. rejon ulic Niepołomickiej i nowej Świętokrzyskiej Szadółki Południowe 215. nr 46 z 8.2003 XLVII/1621/06 26. rejon ul. Urz.

Urz. nr 82 XX/606/00 z 4. 500 Dz.03. nr 42 XVII/564/99 z 26.2000 28.05. nr 109 LIV/1821/06 z 31. nr 11 XV/484/99 z 4. 1905 236. Urz. Urz. rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej Maćkowy II Łostowice.1997 22.08.2006 31.09. 77 Dz.1998 z 26. nr 82 XX/607/00 z 4.Lp.10.2000 poz. 3299 Dz. Urz.08.02. Wielkopolskiej Lipce. nr 42 XVII/563/99 z 26. 257 Dz. 1909 239. 1904 235.2000 30. nr 147 XIV/452/03 z 24. nr 54 XXXIII/1040/01 z 28. Urz.2005 28. nr 12 LII/669/97 28. nr 22 LII/1585/02 z 10. Trakt św.2002 20.04.2000 30. 46 Dz.2000 30.02. Urz. 2003 244. rejon ulic Balcerskiego i Biwakowej Osowa.01. 2104 247. nr 21 LII/1580/02 z 7. Urz.12. 2103 Barniewice Północno-Zachodnie Osowa w zakresie układu komunikacji drogowej Osowa. 211 Dz.04. Borkowskiej Barniewice Wschodnie Owczarnia 242.1997 poz. 603 Dz.2000 poz. Urz.07. rejon ul. Wojciecha Św. rejon ulic Kampinoskiej i Niepołomickiej Łostowice Południowe. Wojciech – Lipce. Urz. 1907 237. rejon ulic JednoroŜca i Wodnika 246.10.2004 22. Urz. 1911 Maćkowy.03. nr 82 XX/605/00 z 4. 1827 rejonu ulic Kartuskiej. 520 Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska 279 .2006 poz. Wojciech – Lipce.1998.11.03. nr 26 XLIX/605/97 z 11.08.2003 29. Starogardzkiej 241.02. 2108 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.09. skarpa Wysoczyzny Gdańskiej 233. 1912 Łostowice Zachód Św.2003 29. 519 Dz. 2107 249.2003 poz. Urz. Urz. 42 Dz. Urz. nr 10 XLII/1294/01 z 11.02.165 Dz. Pagórkowej i Św. 2244 Dz.2003 poz.2004 poz. Urz.12.2002 poz. Urz. rejon ul.12. 1910 Maćkowy III 240.03. 256 Dz. 2002 243.10.2002 poz. 2106 248.2000 poz.2001 poz. 209 Dz.2001 poz. nr 37 LX/804/98 30.1999 poz.08.06.06. 2608 Dz. Urz.2004 4. 1903 234. 518 Dz. poz.03. 1182 Dz.1998 poz. 1908 238.1999 poz.1999 poz.2005 poz. 2102 245. rejon ul. rejon ulic Kielnieńskiej i Parterowej Osowa.09. nr 63 XXXVII/1245/05 z 28. rejon ul.12.2003 30.2001 29. nr 160 XVI/479/03 z 13. Huberta Nowiny Łostowice Południowe. nr 23 XIX/568/04 z 27.06.2000 30.12.1997 z 26.2000 30. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym 232.04.04. Urz. Urz. 139 Dz.02.

2004 poz. Urz. nr 21 z 7.06. rejon ulic Bliźniąt i Wodnika 262. 1129 Dz. 600 Dz. 2121 Osowa. nr 145 30. rejon Obwodnicy Zachodniej 265.02.07. nr 1 z 31. Urz. Urz. nr 21 z 7.04. nr 22 z 10.2002 XXXV/1102/01 31.02. 599 Dz.2002 LIII/1628/02 26.2002 XXIII/659/04 29. Radarowej Osowa. 1477 Dz.2003 poz. 204 280 .2003 poz. rejon ulic Wodnika i Artemidy 264.09. rejon Portu lotniczego Matarnia.2005 poz.2004 poz.06. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XX/604/00 30. 805 Dz. Średnicowej Klukowo.05.03. Zeusa i Konstelacji południowo-zachodni rejon Barniewic Osowa i Barniewice. Urz. Urz.03. Cerery. Barniewickiej. 2124 Osowa.2004 XXXIX/1323/05 30.1998 poz.12. 2207 267.09.1998 LI/1513/02 11. 2110 Osowa. Urz. 1130 Dz. Urz. Urz. rejon linii wysokiego napięcia Barniewice Wschodnie. nr 53 z 25.06.2005 XLVI/1597/05 22. nr 81 z 3. nr 60 z 19.2001 poz.05. nr 76 z 1.08. Urz.2002 poz. Urz.01. KozioroŜca w Osowej Osowa.07.2002 LII/1591/02 29.2002 poz. Urz. 914 Dz. 2122 Osowa.09. 1889 Dz.2001 LI/1521/02 11.02.2005 XLII/1493/05 29. Urz. 291 Dz. 217 Dz.2001 poz. 3432 Dz. 205 Dz. Urz.Lp. 207 Dz.2002 250. 2119 259. rejon ulic Barniewickiej i Herosa 263.2004 XXII/628/04 25. 1753 Dz. 2116 257. Urz. nr 79 z 30. 1 Dz. nr 53 z 25.2002 LI/1518/02 11. 2112 253. 517 Dz.2005 XXXIII/390/96 25. 2120 260.2000 poz.03.2001 XXXIII/1036/01 29.12. rejon ulic JednoroŜca i KozioroŜca 251.10. rejon ulic Letniskowej.2001 poz. rejon ul.04.07.2004 XXII/627/04 25. 2117 258.06. rejon ulic Junony i Zeusa 261.06. nr 21 z 7. rejon szkoły podstawowej przy ul. nr 58 z 11.09. 2123 Osowa. 2115 256. nr 60 z 19. 2126 Barniewice.05. 538 Dz.12. Urz. na północ od ul.2003 poz. Urz. Meteorytowej Klukowo Rębiechowo.03. 2208 Smęgorzyno I Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. nr 92 z 30. nr 82 z 4. nr 27 10. Urz.09.2006 poz. 2114 255.2003 poz.05.04. Urz.1997 poz.03.2000 XLVIII/1440/02 25.1996 LXI/829/98 22.02.03. 2113 254.2005 poz. rejon ul Kielnieńskiej przy torach fragment północno-zachodni węzła „Wysoka” zbiornik wody w Osowej rejon po wschodniej stronie ul.2001 XXXIII/1037/01 29.2004 poz. 2206 266. nr 35 z 5. 2111 252.

1712 Dz.02. 2214 274.2004 XIX/562/04 22.2004 poz.2005 poz. Urz. Urz. 2304 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Urz. 2210 270. 2211 rejon ul. 2219 279. nr 80 z 18.2003 poz. Urz. Jabłoniowej XXXIII/1035/01 29. nr 92 z 31.04.05. 1567 Dz.Lp.11. nr 53 z 25.07.03. rejon ul. Kartuskiej. nr 51 z 27. 754 Dz.02. 598 Dz.2003 poz.2001 LII/1593/02 29.2005 XXVI/280/95 9. 1465 Dz. nr 21 z 7.2005 XXVII/843/04 26. 2213 273.2005 XXXVIII/1277/05 19. 2488 Dz. nr 1 z 10. nr 78 z 28. Urz. Urz. nr 53 z 25. Urz.2002 XIII/422/03 25. Kartuską Gdańsk Południe. InŜynierskiej i Kalinowej w Kokoszkach Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wiosennej Kokoszki Mieszkaniowe – rejon pomiędzy ulicami Osiedlową i InŜynierską Kokoszki Mieszkaniowe .2003 poz.2003 XLVII/1625/06 26. nr 74 z 1. 2222 282.2003 IX/214/03 29. 2220 280.2003 poz. Urz.2001 poz. rejon między lasem i ul.08. Urz. 2225 284. Urz. Urz.2002 XXIII/657/04 29. 1294 Dz.11.03.1995 271. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXV/1051/05 17. nr 138 z 15. mjra Słabego rejon ul. 2223 283. nr 51 z 26.04.05.04. nr 78 z 16. Urz.06.05. Lipcowej w Kokoszkach fragment południowo-zachodniej części węzła „Karczemki” rejon nowej ul. Urz.1996 poz.06. 990 Dz. 1016 Dz.01.01.08.2003 poz. nr 38 z 10.2002 VII/146/03 27.2004 III/34/02 5. 2221 281. Urz.2004 poz. Urz. 772 Dz.07. nr 84 z 2.12. Kartuskiej w Kokoszkach (działka XXXIII/1034/01 nr 417/3) 29. 2209 Kokoszki Mieszkaniowe. Fundamentowej Kartuska – część zachodnia rejon między ul.06.2001 poz. rejon ulic Kartuskiej i Otomińskiej Kokoszki Mieszkaniowe.rejon ulicy Tuchomskiej Kokoszki Mieszkaniowe. Kalinowej Kokoszki – część zachodnia 269. nr 2 z 3. 2227 285.07.05. 2218 278. Goplańskiej i Obwodowej Trójmiasta w Kokoszkach rejon ul. w rejonie na zachód od ul. Gostyńskiej rejon ulic Kartuskiej. Urz. 2217 277.08.03. 2216 276. Urz.09.2005 poz.2001 Złota Karczma.2003 XXIV/716/04 27. 597 Dz.2006 LI/1520/02 11.06. rejon ul.01.2003 poz.01. 16 Dz. 2215 275. 2 281 .2004 poz. nr 140 z 12.2003 poz. Urz.04. 1373 Dz. 1661 Dz.08. nr 96 z 14.11.2004 268. nr 50 z 9. 206 Dz. 2423 Dz. Otomińską i Obwodową Trójmiasta w Kokoszkach rejon ul.05.04.2004 poz. 1482 Dz.08.2005 poz. na wschód od ul. 2212 272.2003 VIII/177/03 24.2004 XXXVIII/1278/05 19.2006 poz.

rejon ulic Jabłoniowej i nowej Abrahama Zabornia.02.11. 2327 301. 2328 302.09.2006 poz. 2200 282 . 374 Dz. 2326 300. 2313 293. 749 Dz.Lp.2005 XV/483/99 28. 2305 Kokoszki.11.2003 XLVIII/1650 16. 271 Dz. 2111 Dz. rejon Ul.2006 XLII/1494/05 29.2003 poz.06. 2402 303.2002 LIII/1625/02 26.1998 LXII/882/98 17.02. nr 160 z 13.10.12. 2318 296. Urz. rejon ulic Jasieńskiej i Kartuskiej rejon ulic Kartuskiej i Kalinowej w Kokoszkach rejon Kiełpinka i Trasy W-Z Szadółki. rejon ul. Urz. Urz. Urz. nr 7 z 19. 621 Dz.05.10. Lubowidzkiej 297. nr 3 z 10. 2308 290. nr 72 z 10.1999 LII/1772/06 29.2004 poz.2002 VI/123/2003 27. nr 56 z 6.1998 poz.12.2006 286.05. nr 43 z 24. Urz. nr 107 z 23. 624 Dz. 2315 294. 2403 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Urz. 1499 Dz. Urz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska LXII/891/98 17. 2513 Dz.1998 poz. 103 Dz. 6 Dz. nr 56 z 31.07. 630 Dz.2001 poz. Jabłoniowej i Lubowidzkiej Kiełpinek. nr 105 z 28.12.2006 poz. 2309 291. nr 75 z 18.2000 XXXIV/1074/01 26.09.2004 poz.07.2003 XXVIII/901/04 30. od ul.2000 poz. Myśliwskiej Kiełpinek Wschód.09.2006 poz.2000 poz.08. nr 56 z 6.2001 poz. 2321 rejon ulic Zacnej i Szczodrej 298. 948 Dz.2006 XVI/478/03 4.12.1998 XXVIII/819/00 26.06. Urz.2003 poz.04. Urz.2004 poz.2005 poz. rejon ulic Szczęśliwej i Przytulna Jasień.02. Jabłoniowej 288. 2306 Kartuska Południe III Szadółki – Zachód.06. 596 Dz.2001 poz. Urz.07. nr 116 z 18. Lazurowej na Wyspie Sobieszewskiej 299. 3433 Dz. Urz. nr 23 z 12. Urz. 2307 289.2003 poz.2003 III/28/02 5. Urz. rejon ul. 3298 Dz. Urz. Otomińskiej 287.2001 XXXIII/1033/01 29.07. Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego Piecki Migowo.03.03. rejon ulic Leszczynowej i Jabłoniowej nowa Abrahama na płd.09. nr 53 z 25. nr 62 z 2.2005 poz. nr 142 z 26. 2317 295.01.06.2001 LI/1753/06 25.2001 XXXIII/1038/01 29. 1639 Dz.01. rejon ul. rejon nowej ul.03. 2320 Szadółki.2005 XLII/1495/05 29. Myśliwskiej i Potoku Siedlickiego Wyspa Sobieszewska rejon ul. Urz. rejon ulic Przywidzkiej. Urz. Urz.10. Urz. 2310 292.2004 XVI/480/03 4.12. nr 145 z 30. 223 Dz. nr 79 z 27. 2323 Kartuska Południe III Szadółki.12.10.

nr 149 z 26.2003 poz. Słowackiego w Klukowie Rębiechowie Klukowo Rębiechowo.2003 XIX/564/04 22. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXVIII/904/04 30. Spadochroniarzy Klukowo Rębiechowo. nr 140 z 12.2004 XII/317/03 28.01. Urz.Lp. Urz. 755 Dz.04. nr 50 z 9. Urz.01.2004 poz. Nowatorów 25. rejon pomiędzy ul. rejon zachodniego LI/1752/06 fragmentu ul. 2504 308. 2501 Kokoszki Przemysłowe. Nowatorów XVI/489/03 4. rejon między ulicami Radarową i Dedala Klukowo Rębiechowo.2003 poz.2004 XIII/421/2003 25. Urz. 2704 318. Słowackiego 26.2003 poz. nr 52 z 1. rejon ul. Budowlanych. 2505 309.11. rejon ulic Słowackiego i Radiowej XVII/517/03 11.06. 2701 rejon ulic Azymutalnej. XVI/488/03 Spadochroniarzy w Klukowie Rębiechowie 4.2002 VI/122/2003 27. Urz. 2606 na zachód od ul. nr 161 z 15. 2602 fragment zachodniej części węzła X/252/2003 „Matarnia” oraz fragmentu ul. 2706 320.2004 poz. 3319 Dz.12.02.2004 poz.2003 XVI/487/03 4.2003 XXXV/1054/05 17.12.12.09.05. Radiowej.11.2003 312.04.2003 poz.10.2003 poz.2003 304. 2604 313. Urz.12.12. 2199 Dz. Urz. 2605 Matarnia.06. 2473 Dz. 2003 Dz.2004 XIII/420/03 25.11. Urz. obejmujący działkę nr ew.2004 XXII/625/04 25.2003 poz.11. nr 141 z 24. Urz. nr 107 z 23. Urz.2003 310.05. 2705 319.12. nr 134 z 3.2003 poz. rejon ul. Szybowcowa w Klukowie Rębiechowie fragment ul.06. nr 41 z 7. 2707 321. rejon między ulicami Banińską i Nowatorów ul. Budowlanych i wschodnia część ul. nr 140 z 12. 2709 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 2487 Dz.2006 południowo-wschodni rejon ul.09. 818 Dz. Urz.12. rejon ulic Bysewskiej i Budowlanych 305.08.03. 2502 306.2003 poz.2006 poz. Urz.2003 poz.2003 III/35/02 5. nr 75 z 6.12. nr 60 z 19. nr 23 z 27. rejon ul. Agrarnej 314. Urz. nr 162 z 16.2003 Matarnia. nr 112 z 24. 2503 Kokoszki Przemysłowe.12.11.2005 316. 2506 Kokoszki Przemysłowe.09.2004 poz.09. Złota Karczma 315. 1128 Dz.02. 1213 Dz. Urz.2003 307.2005 poz. 3359 Dz.05. 3358 Dz.2004 Kokoszki Przemysłowe. Elewów XIX/563/04 22. rejon nowej ul.2004 poz. Urz. 498 Dz.02. 2601 311.2004 poz. nr 162 z 16. XXII/626/04 Bysewską a terenami kolejowymi 25. 3357 Dz. 2632 Dz. nr 58 z 14. Przyrodników Kokoszki Przemysłowe. 241 w Matarni XIII/419/03 25.09. nr 162 z 16.2003 Lotnisko – część północna w Klukowie Rębiechowie ul. 2703 317. Urz.03. 1002 283 .2003 poz. 1118 Dz. 2486 Dz. 2379 Dz. Urz. Urz.

08.2003 V/36/06 21.Plany w trakcie opracowania (stan na 31. Świerkowej Oliwa Górna.2003 LIV/1828/06 31.08. rejon X Młyna Oliwa Górna. byłe koszary przy ul. Słowackiego StrzyŜa Górna Aniołki.2005 zm. Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Hali Olivia Oliwa Górna. Grunwaldzkiej.05. 11. Jelitkowskiej II Pas Nadmorski.03. 14.10.2006 Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXII/973/01 22.08. Migowskiej Wrzeszcz. 9. 21. 8.2006 LIV/1830/06 31.2004 XII/336/03 28.2006 XLVIII/1646/06 z 16. 7. pas drogowy przy deptaku Wrzeszcz Dolny.2006 r.2003 XII/346/03 28. L/1720/06 27. rejon al. 3. Spacerowej Oliwa. rejon ul.01.09. 12. ul.08. rejon Zespołu Pocysterskiego II Brzeźno.08. 0229 0230 0233 0234 0235 0236 0306 0704 0706 0707 0806 0812 0818 18.12.2006 XXXIX/1333/05 30.2006 XII/342/03 28.2006 LI/1754/06 25. cyjny 1.2001 XII/378/03 28.02.08. rejon ciągu pieszego na przedłuŜeniu al.2006 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 4. rejon ul. ul.2003 LVI/1905/06 z 26. 0126 5. rejon kolonii śeńcy i kolonii Uroda Wrzeszcz Dolny. 16.2006 XLVII/1410/02 26.2006 LV/1873/06 28. rejon ulic Czarny Dwór.09.2006 XII/347/03 28.2002 XIX/580/04 22. rejon ulic Klonowej. Jana Pawła II Oliwa Górna. Wita Stwosza i al.08. 20. rejon ul.2003 LIV/1825/06 31. rejon Uniwersytetu Gdańskiego Oliwa Górna. Grunwaldzkiej XII/332/03 28.08. rejon ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Juliana Tuwima Wrzeszcz Centrum. 0819 19.12. Kilińskiego Wrzeszcz Dolny. 2.06. Romana Dmowskiego rejon ulic Dolne Migowo i Franciszka Rakoczego rejon ul.02. browar przy ul. 6. rejon willi Tannenheim Oliwa Górna.2006 LI/1755/06 25. 0821 0822 0826 284 . 15. 17. 10. Hallera. Abrahama do nowej ul.) Numer ewiden Lp.05. 13.02.08.2006 XXXV/1063/05 17. Hallera Pas Nadmorski.04.2003 LIV/1831/06 31. Wajdeloty Wrzeszcz.08. 0111 0120 0125 Obszar objęty planem miejscowym rejon Drogi Czerwonej na odcinku od nowej ul.2005 LV/1869/06 z 28.

2005 XLVI/1600/05 22.2003 zm.02. rejon al.2005 XLII/1496/05 29. 24. 0916 1008 1013 1020 1021 1134 1136 LIV/1827/06 31. 0827 0828 0829 0830 Obszar objęty planem miejscowym Wrzeszcz.2005 XXXV/1056/05 17. Potokowej i Franciszka Rakoczego Brętowo – osiedle Nowiec Zabornia.10. rejon ulic Pańskiej i Świętojańskiej Wyspa Spichrzów.08. 40. Szafarnia 285 .2003 XII/372/03 28.2001 XII/338/03 28. rejon mariny przy ul. Towarowej Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXIX/1340/05 30. 38.08. rejon ul.Numer ewiden Lp.10. 39.2004 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 26.03. 1139 Śródmieście.2006 XXXII/978/01 22. Warneńskiej Piecki Migowo. XLIII/1526/05 27. 32. Rajskiej Śródmieście.2006 XII/367/03 28.2005 zm. 23. 37. rejon ulic Myśliwskiej. Braci Lewoniewskich Wrzeszcz.05. rejon al. rejon ul.2005 XLIX/1676/06 30.08. rejon ul.06. rejon Biskupiej Górki Śródmieście.03. 31. XXXVI/1130/01 21. Zwycięstwa i ul. Jaśkowa Dolina StrzyŜa wraz z nową ul. rejon Głównego Miasta – Teatr ElŜbietański 36.02.2006 XLIX/1675/06 30. 1140 1141 1142 1143 1144 Śródmieście. 25.2006 XXXV/1058/05 17. rejon ulic Stolema i Łabędziej Piecki Migowo.12. rejon węzła komunikacyjnego Brama Oliwska 28. Grunwaldzkiej i ul.09. 0907 rejon ulic Potokowej i Juliusza Słowackiego 27. rejon ulic Chmielnej i Pszennej Stare Miasto.2005 zm. 34.08.2006 LV/1874/06 28. Ogrodowej. LI/1759/06 25.2006 LVI/1902/06 26. XXIII/672/04 29. 0909 rejon ulic Srebrniki. 30.03.04. cyjny 22. Okopowej Śródmieście. na południe od ul.06.08.2005 XLIX/1677/06 30.05.2001 zm.09. 29.2005 XXXIX/1341/05 30.2006 XLI/1364/05 25. nowej Politechnicznej i nowej Bulońskiej Piecki Migowo. Abrahama Wrzeszcz.2003 XXXVI/1163/05 31.06.2006 35.2005 LI/1757/06 25.02. Wyspa Piecewska Śródmieście. 33.03.

08.2006 LV/1876/06 28. rejon ulic Łowickiej i Przełom Stogi Północne – GPZ. 48.2003 XLIV/1317/02 24. Wrzosy Rudniki Błonia – Zachód Rudniki Błonia – Trasa Sucharskiego Błonia Południe. 43.09.2004 XII/375/03 28. 45.08.08. Ciasnej i Malczewskiego Port Północny I Krakowiec. Podwale Przedmiejskie Wyspa Spichrzów.09. ul.09. rejon ulic Tama Pędzichowska i Elbląska Rudniki.2006 LV/1875/06 28. 54.09. 58. 56. 59. 57.09.09.2004 XXXV/1059/05 17. rejon ulic Spichrzowej i śytniej Wyspa Spichrzów. rejon mostu Sucharskiego Gdańsk Orunia – Czerwony Most Gdańsk – Olszynka Północ Olszynka.2003 LVI/1901/06 26. rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej Wyspa Spichrzów. 62.09.11. Kępnej Górki Zachodnie. rejon ul. Steczka Stogi.2006 LV/1880/06 28. rejon bastionu św.2005 VLV/1556/05 24.05.08. Angielska Grobla LI/1756/06 i Długa Grobla 25. rejon ulic Sołeckiej. rejon ul. 60. rejon dawnego dworca Kłodno Stare Przedmieście.2006 LV/1878/06 28. 44.2002 XIV/456/03 30. 50.01.08.2006 XII/321/03 28. rejon ulic Na Stępce. 47.2006 LV/1879/06 28. 52.02. 51. rejon ulic Struga.2006 XXVII/848/04 26.2003 XII/326/03 28.2005 LVI/1899/06 26.10.2006 XXXI/997/04 25.09. rejon plaŜy – Pusty Staw Krakowiec.Numer ewiden Lp. 61. cyjny 41. Gertrudy i bastionu śubr Siedlce.08. 46. 55. 53. rejon ulic Jodłowej.2006 LV/1877/06 28. Łostowickiej i Pana Tadeusza Siedlce.2006 Wyspa Spichrzów.10.10. 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1220 1222 1304 1407 1411 1412 1413 1414 1509 1510 1511 1512 1603 1604 1607 Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia Śródmieście.2003 XII/325/03 28. rejon ulic Stągiewnej i Chmielnej Wyspa Spichrzów.2003 LV/1872/06 28. 49.11.2006 286 . 42. Zawodzie LIV/1829/06 31.2006 LV/1881/06 28. rejon ul.

Dąbrówki Chełm. 1815 Łostowice Centrum 67. rejon ulic Junony i Antygony Osowa. 80. 2118 75. 1826 1828 1829 1830 Zakoniczyn II Zabornia.02.2006 XII/358/03 28.2005 LIV/1822/06 31.07.2006 XXXII/988/01 22.Numer ewiden Lp. rejon ulic Cedrowej i Armii Krajowej Piecki.2006 zm.2007 LI/1758/06 25.02.2006 LIV/1828/06 31. XXXVI/1131/01 21. 65.2006 zm. 68. 2005 2007 Św.06. Wojciech. Pruszczańskiej oraz potoków Borkowskiego i Św. 81. Jowisza Barniewice. rejon zbiornika nr 2 71.2005 XXXII/977/01 22. 82. rejon ul.03. 1913 Maćkowy IV 72.2001 zm.2006 XLVIII/1652/06 16. rejon linii kolejowej Kokoszki Mieszkaniowe. Wojciech. 79. VI/72/07 18.08.02.2006 LIV/1832/06 31.06.08. Wojciech Trasa Lęborska XXXIX/1336/05 30.08. rejon ul.06.2007 LIV/1824/06 31.06.01. VI/71/07 18.01.2006 74.08.06.12. rejon ul.2001 XXXI/998/04 25. 69.2005 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 64.2006 LII/1777/06 29. Piekarniczej Łostowice. rejon rzeki i Kanału Raduni Św.05.2002 XXXVI/1162/05 31.02. rejon ulic Junony i Izydy Barniewice. Goplańskiej Smęgorzyno II Kokoszki Mieszkaniowe.08. 2125 2127 Osowa. pomiędzy ulicami Meteorytową i Nowym Światem Barniewice. LI/1551/02 11.2005 XLVIII/1651/06 16. 1742 1743 Ujeścisko. 76. 2129 2130 2224 2226 2228 287 . Nowatorów V/38/06 21. rejon ul. 73.2005 zm.06. Wilanowskiej XLVIII/1654/06 16. rejon ul. XLVI/1602/05 22.06. cyjny Obszar objęty planem miejscowym 63.2003 XXV/732/04 24. 1741 Chełm III – Anielinki Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXIX/1338/05 30. rejon na południe od ul.2004 77. 70. 2128 78. rejon ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw.2004 XXXIX/1339/05 30.2001 zm.2003 XII/359/03 28.12.02.2006 66.11.

2004 LV/1870/06 28. StęŜycka Kiełpinek Wschód.04. 94. 95.05. 98. rejon Stawu Wróbla i potoku Jasień Jasień.2005 XXXI/994/04 25. 292/1.02. w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza Matarnia Złota Karczma. rejon ulic Limbowej.2005 91. w rejonie Potoku Zajączkowskiego 92. 89. 90.2002 V/39/06 21. rejon ul. Zwierzynieckiej Szadółki. rejon między ul.2006 XLIX/1487/02 23.2006 LIV/1820/06 31.2006 XXVII/847/04 26. nowa ul. Budowlanych Kokoszki Przemysłowe. 2710 288 . na północ od ul. 88.09.05.06.12.2006 XXXI/993/04 25. działki: 291.2006 LVI/1900/06 26.11.2004 LV/1871/06 28. 96. 2708 101.2005 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia V/37/06 21.05. na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Matarnia przy lotnisku Matarnia.2006 XLIX/1473/02 23. cyjny 83.04. Kiszewskiej Kokoszki Mieszkaniowe.2002 XVI/821/04 8. 2229 2230 2312 2314 2322 2324 2325 2329 Obszar objęty planem miejscowym Kokoszki Mieszkaniowe.2005 zmieniona uchwałą XLIX/1678/06 30. na wschód od ul. 85.12.2004 XII/360/03 28.10. 292/3. Bulońska. 86.08. rejon ul.12. rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej Klukowo Rębiechowo. 84.03. 97. 2330 Zabornia.2004 V/40/06 21.08.07. 93.11. Kartuskiej Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXVII/1252/05 28.2003 XXXVII/1254/05 28. rejon ul.09. na północ od ul. 292/4 na Wyspie Sobieszewskiej Kokoszki Przemysłowe. 2404 2507 2508 2603 2607 2608 2609 2702 100. Azaliowej obszar zachodni zespołu przyrodniczokrajobrazowego Dolina StrzyŜy Szadółki.08.2006 XXXV/1057/05 17.2005 XXXIX/1337/05 30. 99. Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta rejon ulic Radiowej i Astronautów oraz projektowanego ich połączenia Klukowo Rębiechowo.Numer ewiden Lp. Bysewskiej Matarnia Złota Karczma. Turystycznej. nowej Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego rejon ul.06 XXXVIII/1279/05 19. 87. rejon ulic StęŜyckiej i Lubowidzkiej nowa ul.

3 28. 8.24. 9. 15. 12.5 5. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń Lp. Sadowej polana leśna Srebrniki – dawne składy amunicji Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego południowa część Wyspy Spichrzów z terenem dworca Kłodno Czerwony Most Oczyszczalnia „Zaspa” przy ul.5 4. 10.0 35. 13. 2. Obszar tereny postoczniowe.7 6.2 58. 4. 6.0 66 289 .6 6.8 7. Hallera Oczyszczalnia „Zaspa”. 11. osadniki przy ul. teren dawnej gazowni Elmor dawne zakłady mięsne Polski Hak Polifarb Oliwa dawne koszary przy ul. 3.0 19.2 30. Słowackiego dawne koszary przy ul. 1.2 34. 14. Uczniowskiej Letnica – wysypisko popiołów UŜytkowanie dotychczasowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe wojskowe wojskowe wojskowe przemysłowe przemysłowokolejowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe Przeznaczenie docelowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe usługi zieleń przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe Powierzchnia [ha] 63. 5. 7.

kolonią Abegga we Wrzeszczu oraz zabudową wzdłuŜ al. Wojska Polskiego. Zwycięstwa i al. Olszynka. Grunwaldzka.0 2. 8.9 8.25.8 34.4 27. 12.7 15. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji Lp. 9.5 290 . 10. 347. Wojciecha – Wały Jagiellońskie – al.5 63. Św. Stare Przedmieście.1 20. Polanki.6 46. Wojciecha do Wrzeszcza.0 79. Obszar Oliwy Górnej wraz z ul. od Św. Angielska Grobla – Długie Ogrody. 5. Biskupia Górka. 4. Siedlce. 3. 7. 1.4 117. tereny stoczniowe. Dolne Miasto.0 50. Poza Śródmieściem Historycznym: Orunia i Ptaszniki. Lipce.in. Oliwy Dolnej wraz z Przymorzem i Jelitkowem Brzeźno Nowy Port wraz z twierdzą Wisłoujście Przeróbka Stogi Rudniki Maćkowy Łostowice i Zakoniczyn Szadółki Rębowo Ujeścisko Suchanino Matarnia Powierzchnia [ha] 2029. 11. Królewska Dolina. W skład obszaru wchodzą: w ramach Śródmieścia Historycznego m. Obszar Obszar centralny miasta obejmujący tereny połoŜone wzdłuŜ osi ulic Trakt św. Grodzisko. Dolny i Górny Wrzeszcz wraz z Jaśkową Doliną. Aniołki. Wojciech wraz z kalwarią. 6. 13.6 16.

Przeróbka M+P 15.0 39. Toruńska.6 36.26. rzemiosło tereny rekreacyjne i zielone tereny wojska lub policji nieuŜytki obszar podzielony na wyraźne części funkcjonalne wymieszanie funkcji Typy zainwestowania 291 . 4. Traugutta* – – – Łaźnia. Śluza. 3.5 35. ZałoŜenie dworsko-parkowe Dwór Studzienka przy ul. Opis obszaru Biskupa Górka Dolne Miasto Stare Przedmieście Orunia Angielska Grobla – Długie Ogrody Dolny i Górny Wrzeszcz Typ zaiwestowania M+W+U+R M+P+R M/U+N M/U M+P M/U Okres powstania XVII/XIX XVII/XIX XVIII/XX XIX XV/XIX XIX Realizacja zadań w ramach I etapu ulice Łąkowa. 1.2 23. 8. magazyny i składy towarzyszące usługi. 1. [ha] 46. Letnica M 13. Radna [fragm. Starowiślna – dwór Szaniec Zachodni – park Hewelianum – – – – Pow. Brzeźno Jelitkowo Św. 2. 5. Wajdeloty 2.0 253.7 7.7 18.9 31. Przyjęte skróty i oznaczenia M. Przebudowa i modernizacja ul. kolonie śeńcy i Uroda Mn * Projekty realizowane niezaleŜnie od miasta.]. Grodzisko R+N 12. Wojciech Nowy Port Mn+U Mn+U Mn M+U+P XIX XIX XV/XIX XIX XVII–XIX XX XIX XIX/XX XX 31.1 5.6 11. Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Kieturakisa. Hallera* 3. 6. Stara Oliwa M/U 14.7 42. Mn P S U R W N M+P M/P zabudowa mieszkaniowa.8 14. 10. zabudowa mieszkaniowa niska zabudowa przemysłowa hale. 9.5 57. Zestawienie obszarów do rewitalizacji Lp.4 50. Wróbla.5 102.

rejon ul.5 12. Wyzwolenia Stogi. 6.0 22. 13.] 70–80 60 70 70–80 80 70 70 60–70 70 70 70 70 70 60–70 Powierzchnia [ha] 128. 1. ul. 11. rejon ul. rejon ulic Niskiej i Rozłogi Brzeźno.7 220. Baczyńskiego Zielony Trójkąt i rejon ul.0 20. 10. Okrąg Okres powstania [lata XX w.0 34. os.0 25. 7.8 168.7 71. 12.0 19. bloki pomilicyjne) Kokoszki mieszkaniowe. Pomorskiej Nowy Port. 2. Opis obszaru Piecki Migowo (Morena) Przymorze (duŜe) Zaspa Suchanino Chełm (nowy) Złota Karczma (tzw.27.6 27.8 39. 4. 8. 14.3 10. Łozy Brzeźno. 3. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji Lp. 5. Wejhera i południowej strony ul. Budowlanych śabianka oraz rejon ul. rejon ul.7 292 . Dworska Wrzeszcz. 9.5 4.

1. infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska.28. „Kolejarz" ul. Sąsiedzka 293 . Nowatorów ul.6 1. 13. Polanki VII Dwór 2.7 10.7 zieleń miejska 5.0 10. 2. Subisława 0. 14.2 komunikacja. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele Lp. 7.1 5.2 10. Rzepichy 0. Słowackiego" ul.6 zieleń miejska 9. „Bursztynowa" przy granicy z Sopotem Jelitkowo ul.7 zieleń miejska.9 11. Solikowskiego 10.4 zieleń miejska zieleń miejska 3. ‘Subisława" „Polanki" „Kasprzaka" ul. Odyseusza ul.9 komunikacja. „Przymorze" ul. „Artes" ul.0 47. Solikowskiego 1. „Rzepichy ul. 15. 17. 10. Rodakowskiego 1. infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska. Nowatorów ul. zabudowa produkcyjnousługowa.6 4. „Oaza" „Leśny Stok" „Spółdzielca" „Lotnisko" „Cegiełka Bysewo" „Rębiechowo" „Akacja" 7. infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja. „Krasickiego" ul. 16. Nazwa ogrodu działkowego „Dickman" „Dolina Radości" Lokalizacja Dolina Radości Dolina Radości Powierzchnia Dominujący kierunek przeznaczeń [ha] 7. zieleń miejska zieleń miejska zabudowa produkcyjno-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. usługi usługi zabudowa mieszkaniowo-usługowa 8.4 2. 6.8 ul. 18. zieleń miejska zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. Subisława ul.8 12. infrastruktura techniczna 4. Nowatorów 0.1 1.

23. 31. Miedza.4 2. śeromskiego" ul. 28.9 0. „Buczka" „Buczka" „Wyspiańskiego" 0. "Przylesie" "Słoneczne Wzgórze" „Powstańców Wielkopolskich" „Pilotów" „Przy Torze" „Niedźwiednik" „Boh. 20. Na Szańcach i Bluszczową rejon ulic Łanowej i ŚcieŜki przy ulicach Miedza i Łanowej przy ulicach Olszyńskiej.4 4. 30. Pilotów ul. 24.0 1.8 36. Słowackiego ul. 21.0 4. Łanowej przy ulicach śabiej. infrastruktura techniczna i komunikacja zabudowa mieszkaniowo-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja.5 9.8 18. 25. 34. „3 Maja" „Sikorskiego" „Dąbrowskiego" „Sobieskiego" 6.6 4.3 2. Smoluchowskiego ul. 35. Równa rejon Cmentarza Francuskiego rejon ul. 29. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo .0 4.0 33. Monte Cassino" „Traugutta" „Jana Sobieskiego” „Dąbrowskiego" przy ulicy Powstańców Warszawskich „Migowo III" „Migowo I" „St. Wąskotorowa między ulicami Modrą. Powstańców Wielkopolskich Gdańsk Zaspa ul. 27.2 2.6 29. Złota Karczma ul.9 5. Bratki. Trawki ul.0 7. „Buczka" 5. 37.19.4 1. zabudowa produkcyjnousługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa 32. Sobieskiego ul. 22. 39.8 5. 38. Kolonia Rola ul. Modra. zieleń miejska zieleń miejska (w tym zbiornik retencyjny) zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja.7 8. Sobieskiego 48. 26.8 294 . Powstańców Warszawskich Migowo Migowo ul.usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Traugutta ul.3 zieleń miejska (cmentarz) zieleń miejska infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska (w tym zbiornik retencyjny) infrastruktura techniczna i komunikacja.

„Obr. komunikacja i infrastruktura techniczna zabudowa produkcyjno-usługowa.9 18. 56. 42. ul. Łozy 4. komunikacja i infrastruktura techniczna. Uczniowska Nowy Port.4 13.9 51. Kaczeńce Błonia.5 12. Świtezianki Brzeźno. zabudowa produkcyjno usługowa Komunikacja i infrastruktura techniczna (rurociągi paliwowe) komunikacja i infrastruktura techniczna. Uczniowska Brzeźno. komunikacja i infrastruktura techniczna komunikacja i infrastruktura techniczna. zabudowa mieszkaniowousługowa. zabudowa mieszkaniowo-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna 46.1 7. 45. komunikacja i infrastruktura techniczna komunikacja i infrastruktura techniczna. zabudowa mieszkaniowousługowa. Gdańska 9. zabudowa usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna zabudowa produkcyjno-usługowa.9 0. „Przyszłość II” Brzeźno. Kolonia Uroda Letnica. zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa. zabudowa usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. ul. ul. 55. Komunikacja i infrastruktura techniczna. Monte Cassino” 14. Tama Pędzichowska 36. ul. „Zaspa” Wrzeszcz Dolny. Wyzwolenia Nowy Port.2 7.8 6.9 4. 58. Sucharskiego Przeróbka.8 295 . ul.5 54. 57. ul. „Waryńskiego” 3. „Nowalijka” „Narwik”. 52. Budzysza Stogi. zabudowa produkcyjnousługowa. ulice Budzysza. „Sucharskiego” „Konopnickiej” „Kościuszki” „Kaczeńce” „1000-lecia” „Jantar” 12. ul. “Boh. 41. zabudowa usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa Zabudowa produkcyjno.0 50. 59. ul. Budzysza Stogi. Gwiazdy Morza Letnica.7 zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 43. Marynarki Polskiej Przeróbka. Wczasy Brzeźno. Westerplatte” „Tulipan” „Doker” 15. 49. Budzysza Stogi. „Obr.94 47.92 48. ul. Poczty Polskiej”. zabudowa mieszkaniowousługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. ul. 53. Zakosy ul. ul.3 7. ul. zabudowa produkcyjnousługowa. „Mickiewicza" „Wzgórze Mickiewicza" „Grządka Wczasowa” „Jawor” „Jawor” „Łozy” ulice Skarpowa. 44. ul.9 0. Sucharskiego Stogi.9 1. ul. ul.usługowa.8 34. ul.0 3. zabudowa produkcyjno-usługowa. ul. zabudowa usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. Sucharskiego Przeróbka. Uczniowska Brzeźno.40. zabudowa produkcyjnousługowa.

Myśliwska Zabornia. ulice Zawodzie. 65.8 2. 70. 67.2 15. Gronostajowa ulice Kartuska. Zamiejska 1. ulice Zawodzie. zabudowa mieszkaniowo-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. 63. 73. ul.6 1. Kartuska Zabornia. 68. Źródlana ulice Źródlana. Stromej ul. zabudowa produkcyjnousługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa. ul. Bartnicza ul. zabudowa usługowa.7 3. Stolema Zabornia.1 komunikacja i infrastruktura techniczna. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa 296 . 61. Opłotki Błonia.9 15.. usługi zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska. Borkowska na północ od ul. 76. 79.4 14. 66. ul. 69.5 8. ul. Opłotki Błonia.8 9. Nowolipie ul. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń. ul. 72. ul. Opłotki Krakowiec.1 15. ul.2 2. ul. ulice Zawodzie. 74. Małomiejska Orunia.6 42.9 11. 62. 77.3 22.0 25. Nadwiślańska ulice Kartuska.7 0. „Rejmonta rejon III” „Rejmonta rejon IV” „Rejmonta rejon VII” „Wisełka 2” „Wisełka” „Obrońców WybrzeŜa” „Jasień” „Wybickiego” „Zremb" „Orlik" „Chopina" „Odnowa" „Nowolipie" „Orzeszkowej” „Nad Oranią" „Nad Oranią" „Trans-Mlecz” „Pokój” „Przyszłość" „Orzeszkowej" Błonia.6 5. zabudowa mieszkaniowousługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. 71.3 0.0 1. Kampinoska Orunia. 75.1 3. ul. 78.60. Cedrowa ul. Łowicka Górki Wsch. StęŜycka Zabornia. Nowiny Maćkowy. 64.

48 9.29.80 4.48 0.26 43.40 807.93 poszerzenie istniejącego ogrodu „Jantar” 4.91 297 .80 poszerzenie istniejącego ogrodu „Orliki” 7.02 1.45 670.0 9.42 17.77 poszerzenie istniejącego ogrodu „Tęcza” 8.74 poszerzenie istniejącego ogrodu „śeromskiego” 10.65 7. Tereny zamienne dla likwidowanych ogrodów działkowych Numer terenu (zgodnie z mapą 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Łącznie Powierzchnia [ha] 4.08 4.70 1.93 1.

Zestawienie nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego ŚRÓDMIEŚCIE Lp. Hallera 2. Oliwa Dolna. Barniewicka 3. W. rejon ul. Nowy Świat. tereny Uniwersytetu 5.4 ha Powierzchnia 13.0 ha 27. Brzeźno. Junony. Warszawskiej 3. Ku Ujściu 8. teren w obszarze ulic Heleny.0 ha 15. Oliwa Górna. rejon ulic Jelitkowskiej i Bursztynowej 3. Miałki Szlak i ul.0 ha Powierzchnia 6. osiedle Zakoniczyn ZACHÓD Lp. teren na skrzyŜowaniu ulic Junony i Zeusa 2. Wodnika.0 ha 6. Opackiej (AWFiS – TVP) 6. teren między terminalem LPG a terminalem rudowym 3.5 ha 12. Oliwa Górna. teren przy ul.0 ha 31.0 ha 10.0 ha 10. Prostej 9. Nazwa 1. Dębowej – tereny rozwojowe Akademii Medycznej 6. KozioroŜca 5. rejon ul.0 ha 3. Jana Pawła II 4. tereny na północ od Hali Olivia POŁUDNIE Lp. polana leśna Srebrniki z ul.7 ha 298 .0 ha 16. teren na południe od twierdzy Wisłoujście 5.0 ha Powierzchnia 24.0 ha 24. Pas Nadmorski.0 ha 18.5 ha 16. teren w obszarze ulic Junony. kpt.7 ha 5. Zeusa 4. teren w obszarze ulic Zeusa. teren między ulicami Ku Ujściu i H. rejon Czerwonego Mostu WRZESZCZ Lp. Wrzeszcz Górny.0 ha 14. Nowy Świat. KozioroŜca PORT Lp.0 ha 59. teren na zachód od ul.0 ha 42. Nazwa 1. Port Północny. Chełm – Tesco i sąsiednie tereny mieszkaniowe 2.0 ha 7. Obrońców WybrzeŜa 2.7 ha 30. Brętowo. Nazwa 1.0 ha 35. Jabłoniowej. Nazwa 1.6 ha 74. rejon ulic Słowackiego i Potokowej 3.8 ha 187. Port Północny – przy ul.0 ha 10.4 ha 7. Nowy Świat. Oliwa Górna. Sucharskiego 7. Magellana 4.0 ha Powierzchnia 7. Centrum Południa „Jasień – Ujeścisko” w rejonie ulic Armii Krajowej. Poinca 2. tereny rozwojowe Politechniki Gdańskiej 5. na zachód od terminalu kontenerowego Powierzchnia 7. Nazwa 1.0 ha Powierzchnia 13. rejon ulic Traugutta i Sobieskiego OLIWA Lp. Nazwa 1.30. rejon ul. rejon ul. teren miedzy planowanym centrum logistycznym a Portem Północnym 4. KozioroŜca.0 ha 17. teren w obszarze ulic Junony. Wodnika. Wrzeszcz Górny. planowane centrum logistyczne 6. Diabełkowo. Pas Nadmorski w sąsiedztwie ciągu pieszego na przedłuŜeniu al.

− liczbę uczniów i studentów w rejonie. − rozkładu przestrzennego ruchu. − liczbę samochodów cięŜarowych zarejestrowanych w rejonie. W modelu estymowano funkcje oporu odcinka dla poszczególnych kategorii funkcjonalnych ulic i ich przekrojów poprzecznych oraz typów obszarów. W pierwszym etapie sporządzania modelu ruchu wykonano kalibrację modelu dla stanu istniejącego (2004 roku). Ŝe wzrost ruchu na trasie powoduje spadek prędkości.2. Wybrane parametry modelu takie jak ruchliwość całkowita. Liczby mieszkańców. zatrudnionych.4 powyŜszego rozdziału. Dane programowe uŜyte w kalibracji zawarte są w tabeli 1. W ramach kalibracji modelu ruchu systemu transportowego dla roku 2004 przeprowadzono podział obszaru miasta na 161 rejonów transportowych wewnętrznych + 35 rejonów transportowych zewnętrznych. − transport zbiorowy – 41%. która jest miarodajna dla wymiarowania elementów infrastruktury transportowej. dzielnice miasta i projektowane podstawowe elementy infrastruktury transportowej miasta. Do rozkładu ruchu na sieć przyjęto metodę z ograniczeniem przepustowości z wyrównaniem potoków ruchu.1. jednostki strukturalne. 3 i 4. Ogólne załoŜenia modelu matematycznego systemu transportowego 1. czyli wydłuŜenie czasu przejazdu między dwoma rejonami.00) typowego dnia roboczego.VI. 1. uczniów i studentów oraz zatrudnionych w usługach dla wyróŜnionych stanów planistycznych zostały pokazane w tabelach 2. w jaki sposób zmienia się prędkość ruchu w zaleŜności od wzrostu natęŜenia ruchu na odcinku drogi (ulicy). − podziału zadań przewozowych. który składa się z czterech faz: − generacji ruchu.3 i 1. Polega ona w uproszczeniu na tym. Dla celów prognozy ruchu załoŜono utrzymanie obecnego podziału zadań przewozowych z roku 2004 w wyróŜnionych stanach planistycznych w proporcji: − transport samochodowy – 38%. − pieszo i rowerami – łącznie 21%. 299 . W ramach kalibracji modelu uŜyto ruchliwości cząstkowych i funkcji oporu przestrzeni estymowanych z badań KBR przeprowadzonych przez Katedrę InŜynierii Drogowej PG w 1998 roku na potrzeby modelu z 2000 roku (łącznie estymowano 100 funkcji oporu przestrzeni dla powyŜszych typów podróŜy w tym dla 7 motywacji podróŜy samochodem indywidualnym i transportem zbiorowym i 3 motywacji podróŜy transportem towarowym). podział zadań przewozowych i wskaźniki przesiadkowości systemu transportowego w Gdańsku zostały pokazane w punktach 1. Dla kaŜdego rejonu transportowego wyliczono liczbę podróŜy rozpoczynanych i kończonych. Gdańsk został podzielony na następujące typy obszarów: − obszar centralny. − liczbę zatrudnionych w rejonie. − liczbę samochodów dostawczych zarejestrowanych w rejonie.1 Ogólne załoŜenia modelu Przy sporządzaniu modelu ruchu dla miasta Gdańska zastosowano klasyczny model grawitacyjny. przy czym jako zmienne objaśniające modelu przyjęto: − liczbę mieszkańców w rejonie. Kluczowe znaczenie w modelu mają funkcje oporu odcinka określające. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone dla godziny szczytu popołudniowego (15. − obszar zurbanizowany.00-16. − rozkładu ruchu na sieć transportu zbiorowego i sieć uliczno-drogową. na których się znajdują. Prace prowadzono w latach 2002 –2004 dostosowując go do podziału miasta na jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Podział na rejony transportowe został pokazany na rycinie 1. W obliczeniach generacji ruchu uwzględniono następujące podróŜe: − podróŜe wewnętrzne wykonywane w obrębie miasta Gdańska. − podróŜe tranzytowe przez obszar Gdańska. − liczbę zatrudnionych w rejonie. Do kalibracji modelu systemu transportowego zostały uŜyte badania przekrojowe ruchu kołowego i transportu zbiorowego wykonane przez BRG w 2004 roku (w dniach 5 i 6 października). − podróŜe wjazdowe/wyjazdowe do/z Gdańska. − obszar peryferyjny. WYBRANE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE MIASTA GDAŃSKA 1.1.

300 .

7) − Umea – 3.59 (w tym tz=1.77./dzień/mieszkańca] ar sz aw ic en tr ur bi Va nt H el si nk H el si nk is ub W Yh te en sa Es po Va as a a U m ea um um aa o 301 .95.5 0 Ruchliwość całkowita [podr.62 ( w tym tz=0.26. pieszo=0.5 2 1.50 (w tym tz=1.98. a co za tym idzie. pieszo=0. rowerem=0.76. na zwiększoną mobilność mieszkańców w tych motywacjach.58).19). ts=1. − Yhteensa – 3. Ruchliwość całkowita w mieście Ruchliwość całkowita jest to liczba podróŜy wykonywanych przez mieszkańca miasta w ciągu doby. ts=2.18 podróŜe/osobę/dzień. który przełoŜy się na zwiększoną konsumpcję oraz wzrost zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gdańska.5 (w tym tz=0. Poznań – badanie w 2000 roku –3. rowerem=0.67). W Gdańsku zakłada się wzrost ruchliwości całkowitej w stanie wypełnienia struktur do wartości 3. − Helsinki (strefa poza centrum)– 3.25.58.2. Wniosek: przyjęte w modelu systemu transportowego miasta Gdańska wartości ruchliwości są uzasadnione w kontekście zakładanego zbliŜania się poziomu Ŝycia mieszkańców Gdańska do standardów obowiązujących juŜ obecnie w innych miastach UE.25.25.15.5% rocznie. Ryc.07. Warszawa – 3. − Helsinki [559700 M] (centrum)– 3.1). ts=1. ts=2.71 głównie w motywacjach innych poza pracą i nauką.1. pieszo=0.1 Wartości obecnej ruchliwości całkowitej dla Gdańska na tle miast polskich i fińskich Wartości obecnej ruchliwości całkowitej dla Gdańska na tle miast polskich i fińskich 4.5 4 3.1.transport zbiorowy. samochodem lub środkiem transportu zbiorowego powyŜej 500 m. Na ten wzrost wpłynie zakładany w okresie stanu wypełnienia struktur wzrost płac. ts=1.18 podróŜe/osobę/dzień.2 ( w tym tz=0. przy czym podróŜ jest przemieszczeniem pieszo.27. 1. rowerem=0.75. rowerem=0. Ruchliwości całkowite porównane dla Warszawy i Gdańska dla 1998 roku oraz Poznania nie wykazuje wielkich róŜnic [Gdańsk – 3. Zmniejszająca się mobilność starzejącego się społeczeństwa Gdańska będzie niwelowana wysoką mobilnością codziennych migrantów ze strefy podmiejskiej – ci w ogóle nie są ankietowani i ich mobilność jest w badaniach pomijana. pieszo=0.17.28.2. Jest to wielkość podobna do obserwowanej obecnie w miastach fińskich (Ryc.91 ( w tym tz=0. rowerem=0. rowerem=0.22. pieszo=0.7). rowerem.77. pieszo=1.5 1 0. Z danych zebranych z internetu dla niektórych miast fińskich wartości ruchliwości całkowitej są następujące (tylko te dane z miast UE udało się zebrać): − Espoo [234000 M]– 3.18.90). gdzie: tz. − Vantaa – 3.43 podróŜe/osobę/dzień].2.56 (w tym tz=0. − Vaasa [120000 M]– 3.5 3 2. ts=0.16.6. rowerem=0.44.74). ts=1. ts transport samochodowy W Gdańsku dla przyszłych stanów wyróŜnionych załoŜono liniowy wzrost ruchliwości o 0. pieszo=0.

Tendencję zwiększenia udziału transportu samochodowego w podróŜach mieszkańców miasta naleŜy uznać za niekorzystną dla działania systemu transportowego miasta Gdańska.3.3. NaleŜy nadmienić.3.45%/37.95%/29.3.91% co oznacza spadek udziału o około 10% w stosunku do 1998 roku ( w 1998 roku udział ruchu pieszego wynosił około 30%).64%. − pieszo i rowerami – łącznie 21%. 1. Podziały zadań przewozowych (modalnych) dla stanu istniejącego i stanów planistycznych zostały pokazane na rycinach 1. Ŝe spadek udziału ruchu pieszego w podziale zadań przewozowych jest tendencją występującą w Polsce od lat dziewięćdziesiątych np. Podział zadań przewozowych Przyjęto podział zadań przewozowych dla miasta Gdańska na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu miasta Gdańska w 1998 roku oraz na podstawie badań przeprowadzonych przez BRG w 2004 roku. co juŜ uzasadnia uwzględnianie tego udziału w podziale zadań przewozowych realizowanych w Gdańsku i co niewątpliwie jest skutkiem coraz dłuŜszej sieci budowanych obecnie wydzielonych dróg rowerowych.1 Podział zadań przewozowych w Gdańsku dla 2004 roku Podział modalny podróŜy w godz. Analizując sumy potoków samochodów osobowych i potoku pasaŜerskiego transportu zbiorowego między rokiem 1998 i 2004 naleŜy stwierdzić. Ŝe udział roweru w podróŜach w godzinie szczytu wyniósł w 2004 roku ok. Ryc. co naleŜy uznać za tendencję niekorzystną dla miasta Gdańska.3. − transport zbiorowy – 41%. Podział pracy przewozowej z badań ankietowych gospodarstw domowych (próba ok. szczytu popołudniowego w Gdańsku dla 2004 roku 45 Udział rodzajów transportu [%] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rodzaje transportu tz ts rowery pieszo 302 .2.1. Ŝe w tych latach nastąpił wzrost udziału transportu samochodowego w stosunku do udziału transportu zbiorowego. w Warszawie w tych latach nastąpił spadek ruchu pieszego z 30% na 20% przez okres 8 lat. Zakłada się w następnych stanach planistycznych stabilizację udziału sumy ruchu pieszo-rowerowego i w ramach tej sumy wzrost udziału ruchu rowerowego kosztem zmniejszenia udziału ruchu pieszego. NaleŜy zaznaczyć. 1%.1 i 1.5%. Udział ruchu pieszego wyniósł w 2004 roku około 19. co oznacza wzrost w ciągu 6 lat udziału transportu samochodowego o ponad 8% a transportu zbiorowego o 0.42%.2%) przeprowadzonych w ramach KBR dla roku 1998 wynosił tz/ts w proporcji 40. Dla celów prognozy ruchu zakłada się utrzymanie obecnego podziału zadań przewozowych z roku 2004 w następnych stanach planistycznych w proporcji: − transport samochodowy – 38%. W 2004 roku udział ten wyniósł tz/ts 41.

75 1.3. Z obu analizowanych izochron wytyczonych z w/w dwóch najwaŜniejszych punktów w mieście wynika. 1. a pozostałe peryferyjne rejony miasta i mało zaludnione obszary wyspy Sobieszewskiej.Ryc.07 w 2004 roku do wartości 1. Analizując wskaźniki przesiadkowości transportu zbiorowego naleŜy zauwaŜyć.3.4. Liczba linii transportu zbiorowego przypadająca na 1 podróŜ pasaŜera w Gdańsku 2. Ŝe dojazd transportem zbiorowym do najwaŜniejszych rejonów na dolnym tarasie Gdańska będzie w granicach 40 min. 303 .85 1.4. 1. 6.1 Liczba linii tz/1 podróŜ pasaŜera 2. szczytu popołudniowego w Gdańsku w stanach planistycznych 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rodzaje transportu Udział rodzajów transportu [%] tz ts row ery pieszo 1. Ryc.z węzła integracyjnego krajowego Gdańsk Główny – rycina 1.8 1.minut. Z wykresu wynika takŜe. Lasów Oliwskich.2 Podział zadań przewozowych w Gdańsku dla stanów planistycznych Podział modalny podróŜy w godz.4.2. Ŝe dla stanu perspektywicznego do momentu wybudowania domykających układ zachodniej trasy tramwajowej i tramwaju do lotniska i Gdyni wskaźnik przesiadkowości w tym stanie wzrasta zgodnie ze wzrostem struktury przestrzennej miasta do wartości 1. . Ŝe pomimo przyrostu struktury przestrzennej Gdańska w stanie wypełnienia struktur wzrost długości wydzielonych tras tramwajowych spowodował obniŜenie wskaźnika przesiadkowości z wartości 2.95 1.9 1.Wskaźniki przesiadkowości i izochrony dojazdu dla systemu transportu zbiorowego Obliczone z modelu ruchu wskaźniki przesiadkowości transportu zbiorowego w poszczególnych zdefiniowanych stanach rozwoju sieci transportu zbiorowego bez uwzględnienia systemu P+R zostały pokazane na rycinie 1.7 2004 2010 Lata 2020 2030 Liczba linii tz/1 podróŜ pasaŜera Obliczono izochrony dojazdu transportem zbiorowym dla stanu wypełnienia struktur z następujących punktów: . Smęgorzyna i dzielnicy Osowa-Barniewice wymagają dłuŜszego dojazdu.1 Wartości wskaźnika przesiadkowości dla pasaŜerów transportu zbiorowego w Gdańsku w latach 2004 – 2030. Do obliczonych przy pomocy programu EMME/2 czasów podróŜy transportem zbiorowym naleŜy dodać czas dojścia pieszego do tych węzłów – po ok.4. co naleŜy uznać za tendencję korzystną zarówno dla mieszkańców miasta Gdańska jak i elastyczności systemu transportu zbiorowego w mieście.4.z węzła integracyjnego metropolitalnego Gdańsk Wrzeszcz – rycina 1.85 w 2030 roku.05 2 1.95.1.

304 .

305 .

Hallera do ul. Stan zdeterminowany Układ uliczno-drogowy dla stanu zdeterminowanego obciąŜony macierzami ruchu stanu zdeterminowanego (rok 2010) dla podziału zadań przewozowych 38% . Toruńska i jej łącznik do ul.75 C [przepustowości ulicy]. Spacerowa. Budowlanych do ul. co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D – maksymalne poziomy ruchu akceptowane przez kierowców).1. PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: ul. 306 . co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D).3 do 0. Stan wypełnienia struktur Układ uliczno-drogowy dla stanu wypełnienia struktur obciąŜony macierzami ruchu stanu wypełnienia struktur (rok 2030) dla podziału zadań przewozowych 38% .41% wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0.3 do 0. 3 Maja. ul. Stan perspektywiczny Układ uliczno-drogowy dla stanu perspektywicznego obciąŜony macierzami ruchu stanu perspektywicznego (rok 2020) dla podziału zadań przewozowych 38% . ul.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0.1. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego przyjętego w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych Etapowanie budowy podstawowego układu uliczno-drogowego w wyróŜnionych stanach planistycznych rozwoju miasta pokazano na rycinie 2. Układ uliczno-drogowy Gdańska 2. Słowackiego od ul.75 C. Radarowej oraz ul. Uczniowska. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 1 – 5. ul.2. Chrzanowskiego oraz Nowa Spadochroniarzy w przekroju jednojezdniowym.3 do 0. co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D). Piastowskiej.1. PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: Droga Zielona na odcinku od al. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 6 – 10.41% wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0.75 C.

307 .

Konstrukcja układu ulicznego w Śródmieściu zapewnia więc. Trasy WZ od Nowej Bulońskiej do Obwodnicy Zachodniej. Prognoza dla stanu wypełnienia struktur Prognoza dla stanu wypełnienia struktur wykazuje przeciąŜenie prawie wszystkich nowych ciągów drogowych w północnej części miasta (jednak mniejsze w porównaniu do stanu perspektywicznego): Drogi Czerwonej. ul. ul. Hallera do Błędnika. Trasy WZ i ul. Potoki kołowe pokazano na rycinie 17. Słowackiego a ul. Trasy Sucharskiego na odcinku tunelu pod kanałem Martwej Wisły. rezerwy przepustowości dla systemu P+R [zwiększy dodatkowo ruch na układzie ulicznym]. Obwodnicy Zachodniej. ul. Świętokrzyską). Podwale Przedmiejskie. Oznacza to. 308 . ul. Zwycięstwa od al. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 11 – 15. Słowackiego. Nowej Kościuszki od al. N. Droga Zielona.75. Chłopskej-Rzeczypospolitej. Potoki kołowe pokazano na rycinie 18.3-0. Jaśkowa Dolina i ul. ul. konfliktowy społecznie i niekorzystny dla kształtowania ładu przestrzennego miasta. Sobieskiego. W ramach prac nad projektem Studium sporządzono szereg prognoz cząstkowych dla budzących kontrowersje rozwiązań systemu transportowego miasta Gdańska. a takŜe ul. który w modelu nie jest uwzględniony jednak w tym obszarze jest docelowo planowany. ul. Jana z Kolna i ul. Chłopska-Rzeczypospolitej. Układ uliczny Śródmieścia wykazuje poza kilkoma odcinkami ulicznymi racjonalne wykorzystanie przepustowości w granicach 0. Potoki kołowe pokazano na rycinie 16. 3 Maja. Starogardzką do granicy Sopotu. Spacerowej. Wniosek: 60% udział podróŜy samochodem w wyróŜnionych stanach planistycznych powoduje zdecydowane przeciąŜenie układu ulicznego miasta na większości istotnych odcinków ulicznych poza obszarem Śródmieścia Gdańska. Drogi Zielonej i Nowej Spacerowej na większości odcinków. Nowej Spadachroniarzy. Rakoczego-Łostowickiej. Zostały one indywidualnie pokazane i opisane w poniŜej zamieszczonych punktach od 5 do 10 dla układu uliczno-drogowego i w punktach od 11 do 18 dla podsystemów transportu zbiorowego. Sikorskiego do Nowej 3 Maja. 2. al. Łostowickiej do Obwodnicy Zachodniej. Kartuskiej od Obwodnicy Zachodniej do granicy miasta. Nowej Cienistej od ul. Nowej Bulońskiej. które są juŜ obecnie obserwowane w niektórych obszarach miasta. osi dolnego tarasu ul. Nowej Abrahama. Jaśkowa Dolina. głównej osi komunikacyjnej Trójmiasta od skrzyŜowania z ul. osi dolnego tarasu ul. Drogi Zielonej. Kartuskiej do ul. tunelu pod Martwą Wisłą. Trasa WZ) a nawet o nowe elementy ponad koncepcje ujęte w dokumentach planistycznych miasta lub zgoda na substandardowe warunki ruchu kołowego.2. Nowatorów. ul. Trasy WZ od ul. Rzeczypospolitej do Drogi Zielonej. Nowa Abrahama-Potokowa.ulica lokalna wytrasowana po północno-zachodniej stronie lotniska. Nowej Srebrniki. Łostowickiej. Byłby to scenariusz niezwykle kosztowny. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego dla zakładanego maksymalnego 60% udziału podróŜy transportem samochodowym w zdefiniowanych stanach planistycznych Prognoza dla stanu zdeterminowanego W tym stanie następuje znaczne przeciąŜenie większości elementów podstawowego układu ulicznego miasta w tym szczególnie: środkowych odcinków Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta (pomiędzy ul.PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: niektóre odcinki Obwodnicy Zachodniej oraz Nowa Lotniskowa . Prognoza dla stanu perspektywicznego W tym stanie następuje (mniejsze w porównaniu do stanu zdeterminowanego) przeciąŜenie elementów podstawowego układu ulicznego miasta w tym szczególnie: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta na większości odcinków. Słowackiego i ul. ul. Ŝe przy takim wzroście podróŜy indywidualnych niezbędna będzie rozbudowa układu ulicznodrogowego o bezkolizyjne estakady na skrzyŜowaniach głównych ulic układowych (Droga Czerwona. Układ ulic w Śródmieściu nie jest przeciąŜony poza odcinkami Nowej Sandomierskiej i Nowej 3 Maja.

− w wariancie II Trasa Lęborska (wylot na Lębork). Ŝe w poszczególnych stanach planistycznych występują przeciąŜenia uboŜszej sieci ulicznej szczególnie w układzie wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej i pomiędzy górnym i dolnym tarasem Gdańska. Jana z Kolna (do Śródmieścia).trasie WZ (środkowe odcinki). kilku odcinkach osi dolnego tarasu. Prognozy potoków kołowych na układzie uliczno-drogowym poprzedniego stanu wyróŜnionego obciąŜonego więźbą ruchu z następnego stanu wyróŜnionego (są to prognozy ostrzegawcze na wypadek opóźnień w realizacji elementów układu transportowego miasta) WyróŜniono trzy moŜliwe warianty obciąŜenia układów uliczno-drogowych: − wariant I układ uliczno-drogowy istniejący. ul. Kielnieńskiej. − dla wariantu III odcinki al. − w wariancie III Droga Czerwona (wylot na Sopot). − wariant III układ uliczno-drogowy stanu perspektywicznego. 2. − w wariancie II przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. północnowschodnim jednojezdniowym odcinku Ramy Komunikacyjnej Gdańska (Droga Zielona od N. Nową Wałową i Obwodnicą Południową. Z tych prognoz wynikają następujące wnioski: − w wariancie I przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Spacerowej. Następuje więc. Wniosek: obciąŜanie sieci uliczno-drogowej z poprzedniego stanu więźbą z następnego stanu planistycznego jest obarczone znacznym błędem bez wyliczenia nowych macierzy ruchu. Kartuskiej. Jana z Kolna 2x3 pasy ruchu. odpowiednio: − w wariancie I Obwodnica Południowa Gdańska (wylot na Warszawę i wylot na A1). SpacerowejKielnieńskiej. Nowej Wałowej dla róŜnych Nowa Wałowa z Obwodnicą Południową i ul. Dlatego w interpretacji wyników prognoz w wariantach I. Słowackiego-Chrzanowskiego. II i III występuje trudność metodologiczna polegająca na pominięciu przez system informatyczny potoków ustalonych w punktach kordonowych. II i III trzeba powiększyć odpowiednio (nie ma na razie moŜliwości wyliczenia skali tych powiększeń) potoki na innych wlotach i wybranych drogach miejskich o ruch załoŜony na tych nie istniejących jeszcze kordonach. W przypadku prognoz w wariantach I. Zwycięstwa-Jana z Kolna. − w wariancie III przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. 850 309 . W poszczególnych prognozach są to: − dla wariantu I odcinki drogi nr 7 i ul. Rzeczpospolitej (środkowy odcinek). przeciąŜenie ulic wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej i ulic pomiędzy górnym i dolnym tarasem Gdańska. Ŝe bez północnych odcinków Ramy Komunikacyjnej Gdańska (Trasa Sucharskiego. Traugutta. Trakcie Św. al. Jana z Kolna 2x3 i macierzą 2010 roku udowodnił. ul. Wojciecha oraz ul. Wojciecha. Uwzględniając te błędy naleŜy stwierdzić.3. Wojciecha (odcinek środkowy). − wariant II układ uliczno-drogowy stanu zdeterminowanego. − dla wariantu II odcinki ul. Słowackiego i ul. macierze ruchu wg stanu wypełnienia struktur (Ryc. Jaśkowej Dolinie. Starogardzkiej-Trakcie Św.19).20). Grunwaldzkiej). Drogi Zielonej i Nowej Spacerowej.4. Słowackiego i Nową Kościuszki do Rzeczpospolitej. Gospody. Do Studzienki.21). Obwodnicy Zachodniej.2. a macierze tego stanu te drogi uwzględniają. Sytuacja ta jest wywołana tym. Natomiast po realizacji Ramy Komunikacyjnej – wystarcza przekrój jednojezdniowy z załoŜeniem dopuszczenia poziomu swobody ruchu kołowego E – prognozowany maksymalny potok kołowy ok. ObciąŜenie potokiem scenariuszy jej budowy kołowym ul. macierze ruchu wg stanu perspektywicznego (Ryc. które nie będą zawierały nieistniejących w następnym stanie planistycznym punktów kordonowych (projektowanych odcinków tras wlotowych/wylotowych do/z miasta). macierze ruchu wg stanu zdeterminowanego (Ryc. Droga Zielona) Nowa Wałowa bardzo dobrze się obciąŜa. a na odcinku mostu nad Motławą – przeciąŜa. Kartuskiej. Słowackiego-Budowlanych. Słowackiego. Nowolipie. Łostowickiej. Ŝe w sieci z poprzedniego stanu wyróŜnionego nie istnieją drogi z następnego stanu wyróŜnionego. Sobieskiego. Zwycięstwa i Uczniowskiej. al. Obwodnicy Zachodniej i Traktu Św. ale bez Trasy Sucharskiego i Drogi Zielonej Wariant z Trasą WZ do Obwodnicy Zachodniej. Uczniowskiej. Łokietka (wylot na Sopot). Elbląskiej. Gdańskiej do al. Jaśkowej Dolinie. Kartuskiej. Grunwaldzkiej. Nowolipie-Łostowickiej.

um.Chłopska . a takŜe nieuwzględnienie w prognozach ruchowych modelowania systemu P+R dającego dodatkowe zwiększenie obciąŜenia ruchem kołowym układu ulicznego rezerwa pod przekrój dwujezdniowy Nowej Wałowej jest uzasadniona. Jana z Kolna 2x2 oraz obciąŜony macierzą stanu istniejącego wykazał uzasadnienie rozbudowy ul. Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska obejmującej Obwodnicę Południową. Potoki kołowe pokazano na rycinie 23. Gospody do al. Trasę Sucharskiego. Wniosek: ze względu na małą realność tego wariantu rozbudowa przekroju ul. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu w przypadku realizacji Nowej Wałowej przed realizacją północnego ramienia Ramy Komunikacyjnej Gdańska. NaleŜy podtrzymać ustalenia planu miejscowego na wypadek nieuświadomionych dzisiaj potrzeb komunikacyjnych. Jana z Kolna zmniejsza się i przekrój 2x2 lub 1x4 jest wystarczający. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu okaŜe się niepotrzebna. Grunwaldzkiej) . odcinek Drogi Zielonej do Nowej Gdańskiej. Jana z Kolna 2x2 pasy ruchu. . Z uwagi na wynikające z modelowania ruchu graniczne akceptowane przez mieszkańców obciąŜenie przekroju jednojezdniowego Nowej Wałowej oraz moŜliwość niekorzystnego przyszłego scenariusza podziału zadań przewozowych (zwiększenie podróŜy transportem samochodowym) rezerwa pod drugą jezdnię Nowej Wałowej jest uzasadniona. ciąg al. Rzeczypospolitej . Wariant I i II to zgłaszane przy róŜnego rodzaju debatach dotyczących układu komunikacyjnego miasta propozycje zastąpienia fragmentu Ramy Komunikacyjnej Gdańska inną trasą z wykorzystaniem w znacznym stopniu juŜ zdeterminowanego układu ulicznego./godz. Wniosek: Nowa Wałowa w klasie ulicy zbiorczej 2x2 jest elementem obsługującym Śródmieście Gdańska jednakŜe o wiele waŜniejszym elementem układu będzie Rama Komunikacyjna Gdańska w kasie ulicy GP/G 2x2. 25 i 26) . 27). b) mniejsze nakłady inwestycyjne przy realizacji układu ulicznego. Czarny Dwór + jedna docelowa jezdnia projektowana w ciągu Drogi Zielonej do ul. Chłopskiej. Nowa Wałowa i z ul. Wariant III. Przymorze. ale bez Obwodnicy Południowej i północnych odcinków Ramy Wariant tylko z Nową Wałową i ul./1 kierunek.(Ryc.wariant II obejmujący Obwodową Południową. Analizy ruchowe dla Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Analiza dla tzw. Gospody). odcinek Drogi Zielonej do Nowej Gdańskiej. al. wykorzystanie układu istniejących ulic: Rzeczypospolitej. Ramy. W obowiązującym mpzp Nowe Miasto Północ ul. c) wprowadzenie ruchu kołowego międzydzielnicowego w obręb jednostek mieszkaniowych dolnego tarasu (śabianka. Trasę Sucharskiego. Gospody (zwiększenie potoków ruchu do 2062 pojazdy/godz. Trasę Sucharskiego.5. Nową Kościuszki i Nową Słowackiego do Obwodowej Zachodniej (Ryc. dlatego powinna zostać szybciej zrealizowana. d) zwiększenie uciąŜliwości komunikacyjnej (hałas) dla terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie układu ulicznego (ul. w jednym kierunku). powyŜej 0. Nową Kościuszki i Nową Słowackiego do Obwodowej Zachodniej dotyczy okresu przejściowego.9 przepustowości. . W wariantach I i II bez Drogi Zielonej występuje: a) mniejsza uciąŜliwość komunikacyjna na granicy terenów zielonych i mieszkaniowych. odcinek Drogi Zielonej do Jana Pawła II.Gospody oraz Drogę Zieloną od ul.wariant I tzw. stanowi prowizoryczne zamkniecie Ramy od strony północnej. W przypadku. Jana Pawła II. Uczniowska i ul. nowych odcinków ulicznych (zgodnych z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych) oraz przebudowy niektórych istniejących skrzyŜowań. sz. Grunwaldzkiej (Niepodległości w Sopocie) . Zaspa).24). więc realizacji Ramy Komunikacyjnej przed Nową Wałową (jest to opcja BRG) rozbudowa ul. Drogę Seledynową (istniejąca ul. Chłopskiej. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu nie jest zasadna. zalecany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i stanowiący etap realizacji Drogi Zielonej.(Ryc. Za stan docelowy zawsze uznaje się realizację całego układu drogowego przewidzianego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. poprzedzającego stan docelowy północnego odcinka tzw. Po realizacji Ramy Komunikacyjnej potok na ul.sz. 310 . e) krańcowe. Analiza obejmuje trzy warianty etapowania: . Mała Rama Komunikacyjna Gdańska obejmująca Obwodnicę Południową. Jana z Kolna ma zdefiniowany przekrój 2x3 pasy ruchu. określony jako Trasa Seledynowa.p. 2. JednakŜe z uwagi na moŜliwość niekorzystnej zmiany podziału zadań przewozowych w przyszłości w szczególności w podróŜach do Śródmieścia Historycznego. Wymagają one jednak równieŜ konieczności realizacji określonych. i tzw. Potoki kołowe pokazano na rycinie 22. Rzeczypospolitej. Gospody i dalej w przekroju dwujezdniowym G 2x2 pasy ruchu do al.wariant III obejmujący Obwodową Południową. Trasę Sucharskiego. Ewentualne ograniczenie przekroju Nowej Wałowej do 1 jezdni nie uzasadnia zmian planowanego układu drogowego w rejonie centralnym Nowego Miasta – powoduje jedynie zawęŜenie linii rozgraniczenia planowanej ulicy.

tym bardziej. b) wyprowadzenie ruchu kołowego z dolnego tarasu poza Gdańsk w kierunku północnym i południowym sposób nie kolizyjny względem zabudowy mieszkaniowej poprzez pozostałe odcinki Ramy Komunikacyjnej./godz. itp.2) ze wszystkimi ulicami lokalnymi (obejmujący zbiory 1. na ul. 311 . stara Słowackiego. c) obciąŜenie ruchem kołowym układu w sposób racjonalny ( na zakładanym poziomie swobody ruchu kołowego C-D ) docelowego układu uliczno – drogowego miasta Gdańska. Natomiast układ z Trasą Seledynową jako podetapem docelowej Ramy Komunikacyjnej Gdańska jest prawidłowy komunikacyjnie. Istotny jest równieŜ przypadek starej Słowackiego verso Nowa Słowackiego opisany poniŜej w punkcie 10. 4) pozostałe ulice lokalne. − wariant II (Ryc.1) z wybranymi ulicami lokalnymi [model pierwotny] (obejmujący zbiory 1. równieŜ niezbędne z punktu widzenia modelu. 2. – porównaj podrozdział 10). po których poruszają się środki wspomagających podsystemów transportu miejskiego autobusy (np.um.tym bardziej – zastąpić rozwiązania docelowe z Drogą Zieloną jako północnym ramieniem Ramy Komunikacyjnej. Wniosek: w modelu systemu transportowego Gdańska naleŜy zastosować wariant III ulic lokalnych (obejmujący zbiory 1 i 2) niezbędnych z punktu widzenia modelowania ruchu podstawowego układu ulicznego miasta Gdańska. np.Dodatkowo w wariancie II występuje konieczność przebudowy istniejących węzłów i skrzyŜowań (Czarny Dwór/Jana Pawła II i węzeł Jana Pawła II/Rzeczypospolitej) w celu uwzględnienia zwiększonych relacji skrętnych. ale równieŜ całej dzielnicy.6.6. Ulice lokalne moŜna pogrupować w 4 zbiorach: 1) ulice lokalne stanowiące powiązanie centroidów z układem ulicznym podstawowym niezbędne z punktu widzenia modelu. 2. 2 i 3) – porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami lokalnymi – rycina 28.sz.sz.3) z niezbędnymi z punktu widzenia modelu ulicami lokalnymi (obejmujący zbiory 1 i 2) – porównanie potoków kołowych dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami – rycina 30. Zostały porównane trzy warianty: − wariant I (Ryc. minibusy. W wariancie z Ramą Komunikacyjną Gdańska (wariant z Drogą Zieloną) występuje: a) wyprowadzenie ruchu kołowego międzydzielnicowego na zewnątrz jednostek mieszkaniowych (docelowo osiągnie on 4 100 p. Wniosek: Wariant I (Mała Rama Komunikacyjna Gdańska) ani wariant II nie powinny stanowić etapu w realizacji układu komunikacyjnego na dolnym tarasie Gdańska ani . gdyŜ w dawniejszych planach była tendencja do zawyŜania klasyfikacji oraz zidentyfikowano ulice lokalne na obszarach nie objętych planem miejscowym. w obu kierunkach). Nowa Srebrniki. które są obciąŜone znaczącym ruchem kołowym lecz ze względów urbanistyczno-strukturalnych. 3) ulice lokalne stanowiące istotne istniejące i projektowane skróty w układzie ulicznym. 3 i 4) – porównanie potoków kołowych dwóch układów ulicznych ze wszystkimi ulicami lokalnymi i bez ulic lokalnych – rycina 29./godz.um. co spowoduje duŜe uciąŜliwości dla okolicznych mieszkańców nie tylko tej ulicy. Porównanie między tymi wariantami daje tylko w niektórych miejscach wyraźne róŜnice w planowanych potokach ruchu kołowego. 2. a takŜe społecznych oraz ekologicznych nie powinny zostać zakwalifikowane do układu podstawowego (np. Ku Ujściu. 2./1 kierunek) Obwodnicy Zachodniej na odcinku między węzłami Matarnia i Karczemki wprowadzając niepotrzebnie dodatkowy ruch kołowy tranzytowy dzielnicy Zachód na układ ulic lokalnych. 2) ulice lokalne. − wariant III (Ryc. Nowa Myśliwska. wprowadzenie do modelu ul. e) znaczne nakłady inwestycyjne przy realizacji tego odcinka ramy komunikacyjnej. Chałubińskiego). d) zmniejszenie uciąŜliwości komunikacyjnej w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Ŝe bardzo wiele (a nie tylko wyjątkowo) ulic lokalnych juŜ zostało włączonych do modelu. Ulice lokalne w modelu układu uliczno-drogowego Gdańska Zbadano propozycję objęcia modelem wszystkich ulic lokalnych. Reymonta. Nowa Gronostajowa.6. 2.6. W pierwszej kolejności zidentyfikowano ulice lokalne nie włączone do modelu krytycznie przeglądając ustalenia planów obowiązujących. Sąsiedzkiej (zakwalifikowanej do zbioru 4) powoduje znaczne odciąŜenie (około 600 p.

312 .

313 .

314 .

Nowej Słowackiego od ul.1. Parametry środków podsystemów transportu zbiorowego Przyjęto główne załoŜenia i parametry decydujące o przepustowościach poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego: SKM. − dwie częstotliwości ruchu: o standardową: 5 min. Tabela 3. Słowackiego po wybudowaniu Nowej ul.sz. szybki i dwusystemowy). 33). Dlatego istotnym jest wprowadzenie ograniczeń ruchu kołowego na ul. 4500 pas. tramwajów i autobusów (minimalna częstotliwość opłacalna dla przewoźnika). Słowackiego i ul. Standardowe i maksymalne przepustowości poszczególnych podsystemów dla przyjętych częstotliwości i pojemności taboru wyliczono i pokazano w tabeli nr 3. Nowej Słowackiego osiąga wartości optymalne 30-75% przepustowości (Ryc. Reymonta i starej ul. − długości przystanków: o dla tramwajów . b) w stanie perspektywicznym pominięcie w modelu ulic Reymonta i starej ul. 315 . 34).1. Srebrniki – prognozowany potok przekracza 90% przepustowości ulicy (Ryc. Składy te juŜ obecnie są eksploatowane przez ZKM Gdańsk w niewielkiej liczbie ze względu na koszty.2. 2 min dla tramwajów i 3 min dla SKM (ze względu na długości cykli ulicznej sygnalizacji świetlnej i systemy zabezpieczenia ruchu kolejowego. Słowackiego po wybudowaniu ul. tramwaj (w tym tramwaj normalny.7. a takŜe długości przystanków środków transportu zbiorowego).1. d) po realizacji ul. Częstotliwość maksymalna [liczba taboru/godz.] Co 5 min [12 zespołów dwuwagonowych] co 5 min [12 tramwajów wieloczłonowych* (8 osi) ] Potok pasaŜerski standardowy [dla standardu stojących 4 osoby/m2] 4200 pas. Zakłada się jednak sprowadzenie takich uŜywanych składów z miast niemieckich po zdecydowanie niŜszych cenach. Układ tras transportu zbiorowego miasta Gdańska 3. Nowej Abrahama w stanie wypełnienia struktur i przy pominięciu ul. Chrzanowskiego wykazała: a) ul. Wniosek: W przypadku Nowej ul. o maksymalną: 2 min dla autobusów. Słowackiego (Ryc.sz. 31).4 osoby /1m2). Słowackiego obciąŜenie prognozowane ul. c) po realizacji ul.50/100 m o autobusów . Nowej Abrahama w celu dociąŜenia Nowej ul.18/36 m. Słowackiego powoduje przeciąŜenie odcinka ul.1. Reymonta i starej ul. Reymonta i starej Słowackiego w celu zapewnienia odpowiednich warunków Ŝycia mieszkańców i racjonalnego wykorzystania przepustowości przekroju dwujezdniowego Nowej Słowackiego.1 i rycinie 3. dla SKM. SKM Tramwaj 1800 pas. Dla wyliczenia potoku pasaŜerskiego podsystemu tramwajowego zakłada się w następnych stanach planistycznych wycofanie z eksploatacji obecnych starych składów tramwajowych typu 105N na rzecz wchodzących obecnie do eksploatacji nowoczesnych składów tramwajowych wieloosiowych. 3. Słowackiego równieŜ zredukowana do klasy L (Ryc. Nowej Abrahama i przy uwzględnieniu ulic lokalnych Reymonta i starej Słowackiego – potok na ul.2 poniŜej. Analiza ruchowa rejonu skrzyŜowania ulic Chrzanowskiego i Słowackiego Szczegółowa analiza rejonu skrzyŜowania ul. Abrahama moŜna doprowadzić do znacznego ograniczenia ruchu kołowego na ul.1 Środek transportu Standardowe i maksymalne przepustowości poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego Częstotliwość standardowa [liczba taboru/godz. Chrzanowskiego do ul. 32). Reymonta klasy L mocno się obciąŜa podobnie jak stara ul. Nowej Słowackiego zmniejsza się poniŜej 30% przepustowości przekroju ulicy. autobus i minibus: − zagęszczenie pasaŜerów na 1 m2 pojazdu (wg standardu EU dla stojących w środkach transportu zbiorowego .] co 3 min [20 zespołów trzywagonowych] co 2 min [30 tramwajów wieloczłonowych ( 8 osi) ] Potok pasaŜerski maksymalny [dla standardu stojących 4 osoby/m2] 10480 pas.

3./1godz.4./1 kier.2.3 i 3.0 min [60 minibusów] 3000 pas.2 Potoki pasaŜerskie dla środków transportu zbiorowego wg standardu stojących UE Wykres maksymalnych i standardowych potoków pasaŜerskich dla środków transportu zbiorowego wg standardu stojących 4 osoby/1 m2 [standard UE] 12000 Potok pasaŜerski [pas.Autobus Minibus co 5 min [12 autobusów standardowych] co 5 min [12 minibusów] 790 pas.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego (patrz tabela nr 1).1.2.1. perspektywicznego i wypełnienia struktur z zostało pokazane na rycinach 3. Zwycięstwa od al. Gen. co 2 min [30 autobusów długich] co 1. Hallera do Błędnika.2.] 10000 8000 potok standardowy 6000 potok maksymalny 4000 2000 0 SKM tramwaj autobus minibus 3.2. 3. Stan zdeterminowany Układ tras transportu zbiorowego dla stanu zdeterminowanego obciąŜony macierzami ruchu stanu zdeterminowanego (rok 2010) dla podziału zadań przewozowych 38% . PrzeciąŜonymi elementami układu tras podsystemów transportu zbiorowego będą głównie trasy: na Podwalu Grodzkim i Wałach Jagielońskich oraz trasa tramwajowa w ciągu al. 316 .2.3. 480 pas. Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie zdeterminowanym zostały pokazane na rycinach 35 – 39. Układ tras transportu zbiorowego przyjęty w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych Izochrony dojścia pieszego do węzłów i przystanków transportu zbiorowego oraz etapowanie budowy układu tras transportu zbiorowego dla stanu zdeterminowanego. 96 pas.2. Ryc.

Łącznie dla róŜnicy częstotliwości./godz./godz./1 kierunek. PrzeciąŜonym elementem układu tras podsystemów transportu zbiorowego będzie głównie trasa tramwajowa w ciągu al. 53 – 62). 3. Dla tramwaju zachodniego Nowa Abrahama – Rakoczego – Bulońska –Nowa Bulońska częstotliwość SKM jest bez znaczenia (róŜnica zaledwie kilku pasaŜerów). Zwycięstwa od al./godz. Stan wypełnienia struktur Układ tras transportu zbiorowego dla stanu wypełnienia struktur obciąŜony macierzami ruchu stanu wypełnienia struktur (rok 2030) dla podziału zadań przewozowych 38% . Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie perspektywicznym zostały pokazane na rycinach 40 – 44. Przy udziale 41% podróŜy transportem zbiorowym maksymalny potok na trasie tramwaju zachodniego wyniesie ok. Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie wypełnienia struktur zostały pokazane na rycinach 45 – 52.Stan perspektywiczny Układ tras transportu zbiorowego dla stanu perspektywicznego obciąŜony macierzami ruchu stanu perspektywicznego (rok 2020) dla podziału zadań przewozowych 38% .sz.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego.sz/1 kierunek (Ryc. Hallera do Błędnika (Ryc.3. co 6/3 min zmniejszenie potoku pasaŜerskiego na ciągu Grunwaldzka – Zwycięstwa wyniosło 465 pas. zdejmuje obciąŜenie trasy tramwajowej z ciągu Grunwaldzka – Zwycięstwa o 5% na kaŜdą minutę wzrostu częstotliwości. 3400 pas./1 kierunek./1 kierunek do wartości 2920 pas.43).sz. 317 . Poza tym zwiększenie częstotliwości SKM z 6 min do 3 min powoduje zmniejszenie potoku na trasie kolei podmiejskiej o 135 pasaŜerów.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego.sz./godz. Zachodnia trasa tramwajowa Przyjęcie częstotliwości SKM 3 min.

318 .

319 .

320 .

321 .

4850 pas. c) wprowadzenie węzła przesiadkowego Orunia: dojazd autobusów do Gościnnej + kolej podmiejska do Gdańska Głównego/Tczewa – w tym wariancie potok pieszy pomiędzy autobusami a koleją podmiejską.sz./godz./1 kierunek. Obrońców WybrzeŜa .sz. Dla węzła integracyjnego Czerwony Most sumaryczne potoki pasaŜerskie dla wszystkich podsystemów transportowych dochodzących do tego węzła w stanie wypełnienia struktur będą następujące: − z kierunku ul. ale bez węzła Czerwony Most i z tramwajem WZ wprowadzonym do Armii Krajowej w ciągu Nowej Warszawskiej (bez Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej oraz Nowolipie-Rakoczego) – dla tego wariantu potok pasaŜerów autobusowych na Trakcie Św. − z kierunku ul. moŜna się spodziewać potoku dobowego 13000 pasaŜerów na 1 kierunek. − odporność na sytuacje awaryjne. Małomiejskiej – 165 pas.sz. powodujące zmniejszające obciąŜenie Traktu Św./ 1kierunek (4770–3000=1770 pasaŜerów) wymaga wprowadzenia 36 autobusów standardowych/godz. Wojciecha. Dlatego przebadano podwarianty wariantu bez Czerwonego Mostu. − zmniejszenie pracy przewozowej systemu tramwajowego w całym mieście (wyeliminowanie przejazdu z Oliwy do Brzeźna i Nowego Portu przez Wrzeszcz)./1 kierunek a na trasie P-P do pętli Sikorskiego 800 pas.sz./godz. Dlatego dokonano dodatkowych szacunków tego ruchu. Nowej Chmielnej – 1190 pas. 5000 pas. − prosty i czytelny układ linii w ramach dolnego tarasu Gdańska. Wydaje się. − skrócenie długości i czasu przejazdu tramwajem pomiędzy śabianką i Przymorzem a Brzeźnem i Nowym Portem o około 3.3./1 kierunek./godz. 64 i 65)./1 kierunek i jego wartość zmniejszająca potok pasaŜerski nie rozwiązuje problemu przeciąŜenia trasy autobusowej w ciągu Traktu Św.5 krotnie przekracza przyjętą maksymalną przepustowość trasy autobusowej 3000 pas. Wojciecha wyniósł 4770 pas. Wystarczy zaprojektować pas rozdzielczy między jezdniami o szerokości 8. 63)./godz. 102 pas.0 m (zamiast standardowych 5. 500 pas./1 kierunek) (Ryc. Nowej Podmiejskiej .sz. Obrońców WybrzeŜa na 8000 pas. 322 . b) wprowadzono połączenie autobusowe w ciągu połączenia drogowego Nowa Podmiejska – Nowa Chmielna – Chmielna do Podwala Przedmiejskiego – wprowadzenie linii autobusowej na tej trasie o obciąŜeniu 1770 pas.sz.sz.sz. czyli ok.sz./1 kierunek (Ryc. Gdańska potok prognozowany jest niski ok. − istnieją rezerwy terenowe na wprowadzenie tramwaju w planach miejscowych zarówno na ul.4./godz./godz.0 m). Ŝe ruch rekreacyjny nie tworzy wyraźnych szczytów komunikacyjnych./godz.Droga Zielona Dla linii tramwajowej ul. Warianty tras tramwajowych obsługujących dzielnicę Południe bez węzła integracyjnego Czerwony Most Zbadano wariant z tramwajem zachodnim w stanie wypełnienia struktur. Trasa tramwajowa w ciągu Obrońców WybrzeŜa . Są jednak argumenty za utrzymaniem planowania tej linii: − walory ekologiczne trakcji tramwajowej w porównaniu z autobusową. Łącznie więc./1 kierunek (potok ten ponad 1./dobę/1 kierunek (Ryc. Równocześnie trzeba zaznaczyć. Wojciecha: a) zweryfikowano częstotliwości dla tramwaju P-P – Świętokrzyska do pętli Świętokrzyska/Łódzka – na trasie tramwajowej od pętli tramwajowej Łódzka poprzez Małomiejską i trasę P-P w modelu są zdefiniowane dwie linie tramwajowe [2 i 6] o sumarycznej częstotliwości co 3 min a sumaryczny potok pasaŜerski wynosi na ul. Nowej Chmielnej -Chmielnej do węzła przesiadkowego ulicznego Polski Hak./godz.sz. Ŝe tak duŜa liczba autobusów w jednym kierunku na ciągu ulicznym Nowej Chmielnej Chmielnej będzie niekorzystna dla rozwiązań urbanistycznych i transportowych planowanych na Wyspie Spichrzów. co więcej miasto jest właścicielem gruntu./1 kierunek./godz. Metodologia prognozowania ruchu drogowego nie uwzględnia dojazdu do plaŜ i terenów rekreacyjnych./godz. aby pozostawić szansę na ewentualną realizację trasy tramwajowej. który w istocie jest potokiem pasaŜerów autobusowych dojeŜdŜających do stacji kolejowej Gdańsk Orunia wynosi ok./dobę/1 kierunek (w letnim dniu pogodnym).5 min.sz. Ŝe utrzymanie rezerwy gruntowej pod ewentualne torowisko tramwajowe nie powoduje Ŝadnych niekorzystnych skutków dla miasta: pas terenu o odpowiedniej szerokości jest ustalony w planie miejscowym. − z kierunku Gdańska Śródmieście na SKM – 2200 pas./1 kierunek.Wojciecha) i układowych jest niezbędna./1 kierunek na ul.o około 8. Wniosek: w docelowym układzie systemu transportowego miasta Gdańska realizacja węzła integracyjnego metropolitalnego Gdańsk Czerwony Most ze względów ruchowych (obciąŜenie Traktu Św. 66).. Obrońców WybrzeŜa jak i w ciągu Drogi Zielonej (zmniejszenie klasy ulicy z GP 2x2 na G 2x2 pasy ruchu). Taki potok moŜe być przeniesiony przez podsystem autobusowy tym bardziej. gdyby prognozy ruchu okazały się nietrafne.5 km tj. które wyliczono dla tramwaju w ciągu ul.Droga Zielona – ul. 3.5.

/1 kier. NaleŜy zrezygnować z trasy tramwajowej w ciągu Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Jabłoniowej od pętli Łódzka do pętli Jabłoniowa z pozostawieniem rezerwy terenu pod jej ewentualną realizację przewidzianą w planach miejscowych.1100 pas. NaleŜy zaznaczyć. 323 . W stanie perspektywicznym. pomiędzy pętlą tramwajową Jabłoniowa a pętlą tramwajową Sikorskiego spinając od południa w ciągu Nowej Świętokrzyskiej trasy tramwajowe. − wariant III . i powyŜsze rozwiązanie powodowałoby takŜe moŜliwość rezygnacji z tej trasy tramwajowej w ciągu P-P od ul.sz. Ŝe potok pasaŜerski w ciągu Trasy P_P nie przekracza 880 pas./1 kierunek a na trasie Nowej Podmiejskiej ok./godz.sz. poniewaŜ prognozowane potoki pasaŜerskie na tej trasie tramwajowej nie przekraczają 800 pas. 710 pas. Dalsza rozbudowa trasy tramwajowej w Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej w południowej części Gdańska Południe nie jest konieczna. − wariant IV . 68 i 71).67). − wariant II . co jest dopuszczalnym potokiem na trasie autobusowej (maksymalny potok autobusowy wynosi 3000 pas. kiedy nie ma jeszcze tramwaju zachodniego – wszystkie powyŜsze końcówki obciąŜają się słabo i względy ruchowe nie dają dostatecznych przesłanek do wyboru: − wariant I – max potok 590 pas. − wariant II ./godz.7. i mogą być przeniesione za pomocą dodatkowej linii autobusowej „wahadłowej” np.sz.sz. Jej zachodni koniec wyznacza pętla Jabłoniowa gdzie schodzą się tramwaj zachodni z kierunku Nowej Abrahama i tramwaj z lotniska.Trasa PP – Kadmowa do pętli w Orunii Górnej (wariant niezgodny z mpzp) – Ryc./1 kierunek na Trasie PP.sz. 70 i 73)./1 kierunek.sz./1 kierunek na Trasie PP./godz.sz. Warianty rozbudowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe wg III projektu GPKM W ramach wariantowania rozbudowy tramwaju dla potrzeb 3 projektu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej: porównano 4 warianty rozbudowy sieci tramwajowej na Gdańsku Południu pokazane na rycinie 3. Łódzkiej.7./godz./1 kierunek). K+R i B+R. 2090 pas. Na wschodzie są dwa punkty docelowe: węzeł integracyjny Czerwony Most oraz istniejąca (obecnie w budowie) linia tramwajowa na Chełm do węzła Śródmieście. Natomiast geometria układu i prognozy ruchu pasaŜerskiego nakazują podtrzymanie dwóch tras tramwajowych: do węzła Śródmieście i węzła Czerwony Most. Podtrzymanie obu tras nie jest konfliktowe gdyŜ na większości odcinków przebiegu są ustalone w planach miejscowych./1 kierunek na ul.sz. co jeszcze dodatkowo je zwiększy.Witosa – Nowa Warszawska do pętli Jabłoniowa (Ryc.Trasa PP – Nowa Świętokrzyska do pętli Łódzka (Ryc. − tramwaj w Gdańsku Południe relacji WZ obciąŜa się dostatecznie tylko w przypadku prowadzenia jednej trasy. Wnioski: 1./godz.1: − wariant I .sz.sz. Łódzkiej. 74 i 75.Witosa – Nowa Warszawska – Nowa Łódzka do pętli Łódzka (Ryc./godz. − wariant IV . 3. − wariant III – max potok 350 pas. 2670 pas.− w kierunku Pruszcza Gdańskiego na kolei podmiejskiej – ok.max potok ok. 490 pas. 2. Wojciecha wynosi 2995 pas./1 kierunek. 3.1 kierunek./godz. W wariancie tym obciąŜenie potokiem autobusowym w ciągu Traktu Św. Trasa tramwajowa w ciągu Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej Wariant z trasą tramwajową W-Z: od pętli Jabłoniowa .69 i 72)./godz./godz.max potok ok./godz.Nowa Warszawska – Nowa Łódzka – Nowa Podmiejska – do węzła Czerwony Most (z podwariantem przez Nową Świętokrzyską i Nową Jabłoniową): − trasa tramwajowa w ciągu Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Jabłoniowej od pętli Jabłoniowa Łódzka do pętli w kaŜdym ze scenariuszy słabo się obciąŜa i naleŜy wycofać się z tego pomysłu projektowego (Ryc./1 kierunek na ul.sz. Te sumaryczne potoki pasaŜerskie nie uwzględniają potoków pasaŜerskich w systemach P+R./godz./1 kier.6. Witosa do ul. − w wariancie z trasą tramwajową do Czerwonego Mostu potok na trasie tramwajowej na niewariantowanym odcinku Nowej Warszawskiej wynosi ok. Podmiejskiej.

Świętokrzyska . Armii Krajowej do węzła przesiadkowego Śródmieście).5-krotnie przepustowość trasy autobusowej na tej ulicy.1: − Wariant a: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – ul. Racjonalne wykorzystanie (dociąŜenie potokiem pasaŜerskim) tras tramwajowych projektowanych w obszarze Gdańska Południe występuje w chwili wybudowania trasy tramwajowej zachodniej./1 kierunek.Ryc. Wojciecha wynosi powyŜej 4600 pas.sz.1 Schemat wariantowania rozbudowy tras tramwajowych na Gdańsku Południe dla potrzeb III projektu GPKM We wszystkich tych wariantach z trasami tramwajowymi potok pasaŜerski autobusowy na Trakcie Św. Warianty budowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe Przeanalizowano następujące trzy warianty tras tramwajowych o kierunku WZ łączących pętlę tramwajową Jabłoniowa. 76).sz. − wariant II . Dopiero uruchomienie powiązania zachodniego wyraźnie poprawia obciąŜenie tych odcinków: − wariant I – max potok 1385 pas./godz./1 kierunek./1 kierunek.sz./1 kierunek./godz. 2. pętlę tramwajową Witosa (i dalej realizowany tramwaj w ciągu al. Najmniejsze potoki pasaŜerskie występują w wariantach III i IV./1 kierunek przekraczając ponad 1. 3./godz.Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most (Ryc. pętla Łódzka oraz węzeł integracyjny Czerwony Most pokazane na rycinie 3. − wariant III – max potok 1250 pas. 324 . która stanowi istotny skrót wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej względem przebiegu trasy SKM. dlatego odcinek Trasy PP jest najmniej racjonalny z punktu widzenia obciąŜenia układu tras tramwajowych na tym obszarze poddanym wariantowaniu zgodnym z III projektem GPKM i moŜna z niego zrezygnować w konstrukcji docelowego układu tras tramwajowych na Gdańsku Południe.sz.8./godz. Witosa .sz. Wnioski: 1. − wariant IV – max potok 60 pas.pętla Witosa./godz.max potok 1400 pas. + Nowa Łódzka – pętla Łódzka – ul.8.7.3. Odcinek Trasy PP jest najmniej racjonalny z punktu widzenia obciąŜenia potokiem pasaŜerskim układu tras tramwajowych na Gdańsku Południe.

/godz. Witosa. 2091 pas./1 kierunek na ul./1 kierunek na ul.sz./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej./godz./godz./1 kierunek na Nowej Łódzkiej. 634 pas. 1780 pas.Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most (Ryc./godz./godz./godz. 1670 pas. 1350 pas./godz./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej. Wariant c: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – Nowa Łódzka – pętla Łódzka – ul.− − Wariant b: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – ul. Witosa. Schemat tras tramwajowych na kierunku WZ pomiędzy pętlą Jabłoniowa i węzłem Czerwony Most Ryc./1 kierunek na Nowej Łódzkiej. 3.sz. 1300 pas.sz./godz./1 kierunek na Świętokrzyskiej./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej./1 kierunek na Nowej Warszawskiej./godz.sz.sz. Świętokrzyska – Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most.sz. 1388 pas. 878 pas. 77).sz. − Wariant b: o o o o − Wariant c: o o o o o 1351 pas./1 kierunek na Trasie PP./1 kierunek na Trasie PP./godz./godz.pętla Witosa – odcinek PP od pętli Witosa do Nowej Podmiejskiej .sz.8./1 kierunek na Nowej Warszawskiej.sz.sz./godz.1 Wyliczono następujące maksymalne potoki na odpowiednich odcinkach tras tramwajowych dla powyŜszych wariantów: − Wariant a: o o o o o 1476 pas.sz./godz. + odcinek PP od Nowej Podmiejskiej do pętli Witosa (Ryc. 2198 pas.sz. 325 ./1 kierunek na Nowej Warszawskiej. Witosa . 1310 pas. 78).sz.sz. 1740 pas./1 kierunek na Świętokrzyskiej. 1480 pas./godz.

8. 100 m. Zestawienie rycin z prognozami ruchu Potoki kołowe w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan wypełnienia struktur 326 ./1 kierunek]. które ma maksymalne pochylenie podłuŜne trasy tramwajowej na długości ponad 1. Jest to równocześnie wariant najkrótszy pod względem potrzeb budowy nowych tras tramwajowych. Dalsza rozbudowa dzielnicy Południe w kierunku południowym powinna doprowadzić do budowy trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej.8.sz. z podsystemem SKM w węźle Czerwony Most. Witosa .6 tramwaju i 0. W dalszym etapie wydłuŜenie trasy z węzła Czerwony Most poprzez trasę w Nowej Chmielnej i Chmielnej domknięcie układu tras tramwajowych do Podwala Przedmiejskiego w Śródmieściu Gdańska. Ŝe drugie tramwajowe powiązanie dzielnicy Południe.26 autobusu. Ŝe najbardziej racjonalna z punktu widzenia docelowego obciąŜenia poszczególnych odcinków tras tramwajowych potokami pasaŜerów jest konstrukcja tras tramwajowych wg wariantu a tzn. kontynuowanie rozbudowy tras tramwajowych od pętli Witosa – ul. Daje to moŜliwość dalszej rozbudowy tras tramwajowych w kierunku północnym wzdłuŜ trasy tramwajowej zachodniej Gdańska do pętli Zaspa lub/i w kierunku lotniska im Lecha Wałęsy. ale bez węzła Czerwony Most przekroczyłaby przepustowość peronów w tym węźle przesiadkowym. Zakładając nierównomierność ruchu środków transportu zbiorowego i korzystanie z jednej krawędzi peronowej przez tramwaje i autobusy przekracza ona przepustowość peronów. liczba autobusów – 10. Ŝe struktura funkcjonalno-przestrzenna węzła integracyjnego Czerwony Most nie ma praktycznie Ŝadnych ograniczeń przepustowości zarówno dla podsystemów szynowych jak i kołowych. Dlatego rozbudowa tras tramwajowych na Gdańsku Południu powinna się rozpocząć od zdeterminowanej juŜ pętli Witosa do pętli Jabłoniowa.Tabela 3. 4. Ŝe w wariantach b i c odcinek Trasy PP słabo się obciąŜa i moŜna z niego zrezygnować bez istotnych konsekwencji dla sprawności całego podsystemu tramwajowego. spowoduje uelastycznienie systemu tramwajowego w stosunku do zdeterminowanego powiązania w ciągu al.1 wynika. a takŜe dla przestrzeni pieszych. Suma liczby tramwajów i autobusów przechodzących przez ten węzeł w jednym kierunku w godzinie szczytu popołudniowego w stanie wypełnienia struktur wyniesie: liczba tramwajów – 60./godz. Odcinki tras Nowa Nowa Nowa ul. Trasa Świętokrzyska tramwajowych Warszawska Łódzka Podmiejska Witosa PP Wariant a Wariant b Wariant c 1476 1310 1351 1480 1300 1350 1670 2091 2198 1780 1388 1740 634 878 Wnioski: Z analizy powyŜszych wariantów zestawionych w tabeli nr 3.5 km i jest wprowadzone do węzła przesiadkowego Gdańsk Śródmieście o ograniczonej przepustowości. NaleŜy podkreślić. Armii Krajowej. i dlatego sumaryczna liczba środków transportu zbiorowego z obu kierunków w stanie wypełnienia struktur. które mają całkowitą długość w jednym kierunku ruchu ok. poprzez pętlę tramwajową Łódzka i dalej Świętokrzyską i Nową Podmiejską do węzła integracyjnego metropolitalnego Czerwony Most. NaleŜy podkreślić. Perony tramwajowoautobusowe węzła przesiadkowego SKM Gdańsk Śródmieście obsługują takŜe trasy tramwajowe i autobusowe dolnego tarasu w kierunku pętli tramwajowych Polski Hak i Stogi. co w jednym cyklu sygnalizacji daje 1.Nową Warszawską –-do pętli Jabłoniowa i w dalszym okresie od Nowej Warszawskiej w ciągu Nowej Łódzkiej do pętli Łódzka i dalej Nowej Podmiejskiej do węzła Czerwony Most. NaleŜy zauwaŜyć.1 Maksymalne potoki pasaŜerskie tramwajowe na kierunku WZ od pętli Jabłoniowa do pętli Witosa (i dalej do Śródmieścia) wg zdefiniowanych wariantów tras tramwajowych [pas.

Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (bez starej Słowackiego) Stan zdeterminowany Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul.Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (bez starej Słowackiego) Stan perspektywiczny Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul. Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (z Nową Abrahama i starą Słowackiego) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w centrum Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w centrum Gdańska Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w centrum Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z trasą tramwajową WZ z węzłem Czerwony Most i pętlą Witosa bez pętli Nowa ŚwiętokrzyskaNowa Jabłoniowa Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 3 min. Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw.Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (z Nową Abrahama i bez starej Słowackiego) Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul. Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 3 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 5 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 5 min. Stan wypełnienia struktur 327 . Drogi Seledynowej Stan perspektywiczny Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych z wybranymi ulicami lokalnymi i ze wszystkimi ulicami lokalnymi Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych ze wszystkimi ulicami lokalnymi i bez ulic lokalnych Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami lokalnymi Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul.Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2010 Stan 2004 Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2020 Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2030 Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska z Nową Wałową Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska z Nową Wałową Stan 2004 Potoki kołowe w północnej części Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw.

Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków pasaŜerskich na SKM-ie. Gdańskiej Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku bez pętli tramwajowej w Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej (bez węzła Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w centrum Gdańska z pętlą tramwajową Łódzka (bez węzła integracyjnego Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach autobusowych w centrum Gdańska (bez węzła Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych bez pętli Nowa Świętokrzyska. Obrońców WybrzeŜa . Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków pasaŜerskich na trasie SKM-u i tramwajowej w ciągu al. trasach tramwajowych i autobusowych dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w centrum Gdańska dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min.Nowa Jabłoniowa Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant I Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant II Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant III Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant I Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant II Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant III Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant IV Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant IV Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej i Nowej Sikorskiego do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur 328 .Porównanie potoków pasaŜerskich na SKM-ie i tramwaju w ciągu al. Grunwaldzkiej dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min.Drodze Zielonej – ul.

329 .

330 .

331 .

332 .

333 .

334 .

335 .

336 .

337 .

338 .

339 .

340 .

341 .

342 .

343 .

344 .

345 .

346 .

347 .

348 .

349 .

350 .

351 .

352 .

353 .

354 .

355 .

356 .

357 .

358 .

359 .

360 .

361 .

362 .

363 .

364 .

365 .

366 .

367 .

368 .

369 .

370 .

371 .

372 .

373 .

374 .

375 .

376 .

377 .

378 .

379 .

380 .

381 .

382 .

383 .

384 .

385 .

386 .

387 .

388 .

389 .

390 .

391 .

392 .

393 .

394 .

395 .

396 .

397 .

398 .

399 .

400 .

401 .

402 .

403 .

404 .

405 .

406 .

Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza . Zmienne objaśniające modelu matematycznego Gdańska Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − stan istniejący na 2005r.5.stan zdeterminowany Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan perspektywiczny Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan wypełnienia struktur Tab. 1 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − stan istniejący ( 2005r). Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 57062 1240 0 0 0 790 560 528 367 0 0 0 0 652 598 833 308 2150 0 0 0 5500 0 0 137 0 0 1291 0 0 719 0 0 0 0 ogółem w usługach GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 448035 10278 545 4898 3735 2082 6337 5563 7179 7530 10005 5 2008 10408 2535 3736 1272 3851 7182 759 3163 2022 5 9269 5307 317 276 7037 4591 1739 2393 10 1370 0 474 182358 1527 554 663 740 356 1055 905 794 3428 835 100 1650 1856 1449 833 1410 765 2011 1381 947 2252 639 1106 1045 86 839 953 2532 953 3270 1451 2776 5828 1662 130798 1244 457 512 575 319 840 757 662 2715 720 100 1368 1602 1362 610 1062 331 1734 585 825 1836 214 801 641 77 825 856 2468 581 1624 937 369 208 1639 407 .

0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 3873 9875 9457 5946 433 3252 8788 6441 5057 2330 2353 5891 4968 693 646 8561 4276 517 6096 3445 157 3710 6346 1323 3868 1489 4496 5548 6429 255 1017 922 6788 6893 5511 3671 1413 4780 1754 468 3092 14930 7240 5226 3147 2386 0 0 0 0 3 345 0 863 0 0 0 1118 2642 0 1369 0 0 2989 0 0 796 1980 1128 380 11920 0 2976 0 0 562 0 0 0 0 0 0 200 2828 480 1141 464 2206 831 324 0 700 740 0 0 526 0 0 0 0 0 0 896 2169 2024 1531 777 852 3574 1542 990 890 422 1349 1631 1500 444 5693 2659 1269 3243 4003 122 7018 692 231 921 132 950 353 823 67 4915 4880 11505 9090 2755 2135 1660 1185 330 2695 855 2352 1190 1365 774 365 717 0 451 830 2 814 1527 1760 695 633 323 2331 939 911 699 367 900 1191 1009 338 4931 2001 1125 2162 3375 110 6865 590 124 822 111 829 271 729 13 4634 4628 6564 8064 1699 2040 1397 1042 303 1168 777 1795 994 1062 686 266 569 0 365 654 2 408 .

1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 7 702 4629 5781 7461 1704 500 507 1052 61 220 2922 882 1711 3864 944 2620 218 4351 9832 10311 5558 12407 362 1075 533 7402 1117 524 0 285 1578 37 45 337 0 622 313 1049 726 4616 3659 5 88 521 0 0 297 3118 354 216 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 967 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566 388 538 709 373 570 1929 674 895 1056 1040 1510 296 618 120 2988 10 385 1061 1039 635 1039 654 435 132 647 12 337 0 683 277 262 0 68 0 91 45 128 185 1462 678 477 1 136 0 350 223 273 132 12 0 701 320 432 441 118 282 830 600 451 802 812 419 237 505 109 2316 7 339 867 846 511 878 283 337 90 514 9 253 0 303 164 9 0 41 0 80 34 102 125 1180 399 466 1 52 0 350 79 208 57 9 409 .

2 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza .stan zdeterminowany Rejon transportowy Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 58239 1318 0 0 0 0 0 502 349 0 0 0 0 619 568 791 298 2300 720 Miejsca pracy ogółem 188513 1493 542 648 724 348 1032 885 866 3424 817 98 1614 1815 1425 814 1401 748 1997 w usługach 139096 1264 457 522 589 318 856 757 759 2845 720 97 1388 1602 1354 630 1120 401 1772 Ludność GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 444666 8227 1724 4306 3317 1850 5751 5274 7077 7076 8255 3 1663 7792 2038 3382 733 3442 6408 410 .2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 1131 744 6 4942 330 148 0 69 1142 483 797 1046 240 469 37 1837 481 2255 140 0 201 110 415 209 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 628 26 1178 83 11 25 183 420 144 287 87 110 2360 486 120 104 598 268 0 5 4 260 212 0 85 612 1 805 34 8 25 13 328 33 209 28 12 600 158 83 40 573 68 0 4 3 251 203 0 Tab.

0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 622 3179 1702 3 7504 3600 265 193 5040 3620 1398 1871 0 1135 0 462 3043 8000 8127 5177 280 2602 7779 6333 4785 1812 2153 5125 5178 657 605 7875 4057 391 5310 3018 163 2932 5082 2361 7304 1620 4106 4599 5229 525 713 761 7828 7504 4381 0 0 8290 0 0 130 0 0 1226 0 0 683 0 0 0 0 328 0 820 0 0 0 1062 2426 0 1301 0 0 2883 0 0 756 1966 1072 361 12150 0 3000 0 0 534 0 0 0 0 0 0 250 2474 480 1109 1373 926 2683 929 1106 1063 121 821 932 2476 1113 3294 1478 2714 5700 1625 932 2122 1970 1573 771 844 3515 1508 968 870 413 1291 1575 1467 671 5628 2802 1249 3186 3955 125 7147 677 319 1013 285 937 345 825 65 4921 5030 11934 9090 2871 732 825 2348 588 831 693 113 809 854 2424 661 1644 957 389 228 1606 865 1527 1750 821 647 357 2435 979 904 709 367 925 1221 1069 585 5011 2267 1133 2320 3445 115 7019 590 233 933 267 839 271 749 13 4670 4808 7123 8264 1975 411 .

1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 3302 1432 6138 1833 762 2713 13897 5496 4704 3357 2257 0 0 0 0 0 3 480 3670 4220 5583 1298 395 450 666 40 144 2924 703 1185 2919 821 2449 173 3028 6808 10989 5771 14201 778 3065 2827 12172 9133 2171 2189 1084 3988 651 271 3056 441 2073 789 308 0 800 703 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2176 1660 1447 330 2904 909 2300 1164 1335 757 365 702 71 1065 812 121 483 1532 380 527 693 365 558 2206 845 876 1160 1040 1651 290 605 118 2922 9 376 1038 1033 679 1037 639 425 243 633 57 390 0 828 318 296 0 106 2091 1427 1314 303 1313 831 1825 1004 1062 684 272 573 68 365 654 121 472 701 320 432 441 118 282 830 785 451 802 832 551 237 505 108 2346 7 339 867 867 579 903 283 337 209 514 54 322 0 503 222 59 0 84 412 .

2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 0 741 358 885 766 4690 4074 0 77 512 3 0 393 3762 729 454 2092 4727 1430 4888 1404 116 0 891 1116 589 907 981 131 317 32 1334 900 1174 94 0 481 212 726 106 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 44 125 181 1430 663 467 208 357 0 380 410 279 225 20 145 670 26 1172 96 86 44 236 411 141 281 85 434 2352 759 118 101 658 582 0 5 20 574 228 0 0 80 34 102 125 1180 399 457 203 206 0 370 79 218 153 16 91 657 1 849 52 68 44 77 333 45 215 36 12 600 158 83 40 625 88 0 4 19 551 203 0 413 .

Tab. 3 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan perspektywiczny Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 58381 1361 0 0 0 0 0 433 301 0 0 0 0 535 490 683 271 2500 890 0 0 10320 0 0 112 0 0 1059 0 0 590 0 0 0 0 283 0 708 0 0 0 917 2204 0 ogółem 200822 1426 517 619 691 333 985 846 1010 3417 780 93 1541 1733 1375 778 1384 714 1969 1355 884 3544 1509 1105 1100 191 784 890 2365 1434 3342 1531 2592 5443 1552 1003 2026 1861 1658 759 829 3396 1440 924 w usługach 155690 1304 457 542 617 316 888 757 953 3105 720 91 1428 1602 1338 670 1236 541 1848 1026 825 3372 1336 891 797 185 777 850 2336 821 1684 997 429 268 1540 967 1527 1730 1073 675 425 2643 1059 890 GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 431215 6640 1754 3478 2696 1498 4666 4257 6273 6009 6662 1441 1355 6289 1659 2736 536 2783 5192 496 2649 1391 3 6851 3072 242 251 4071 2931 1159 1438 0 780 0 381 2456 6458 6560 4178 206 2280 6285 5144 3869 414 .

0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1473 1751 4164 4205 544 489 6380 3275 319 4272 2461 133 3701 4125 1993 7538 1620 3477 4019 4221 431 723 1064 10308 7039 6133 2891 1262 8024 1585 7741 2548 11635 4633 3889 2726 1940 0 0 0 0 0 3 304 2967 3408 4612 1084 321 318 540 1123 0 0 2530 0 0 653 1930 925 312 12600 0 3200 0 0 461 0 0 0 0 0 0 300 2190 480 1014 380 1899 681 266 0 1000 607 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 0 0 831 394 1175 1463 1401 1125 5498 3086 1210 3073 3859 131 7405 647 496 1196 589 911 330 829 62 4933 5330 12792 9090 3103 2258 1660 1971 330 3322 1017 2197 1112 1275 723 365 670 213 2293 775 358 1450 1463 363 503 662 348 533 2761 1187 729 367 975 1281 1189 1079 5171 2799 1149 2636 3585 125 7327 590 451 1155 579 859 271 789 13 4742 5168 8241 8664 2527 2193 1487 1858 303 1603 939 1885 1024 1062 680 284 581 204 365 654 358 1416 701 320 432 441 118 282 830 1155 415 .

1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 33 118 2869 569 1001 2376 679 1996 143 2444 5507 9591 5036 11477 853 3534 4623 13670 15133 4232 2691 880 8496 2255 1156 2482 0 672 755 999 766 4351 3685 0 64 570 3 0 867 3801 1241 1259 2201 6652 2152 5456 2275 96 0 2734 942 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 1368 1040 1933 277 577 112 2790 9 360 991 1021 766 1031 611 406 466 605 146 497 0 1118 398 365 0 181 0 85 42 119 173 1365 633 446 620 799 0 440 784 291 411 35 138 755 24 1158 121 236 83 342 393 451 802 872 815 237 505 106 2406 7 339 867 909 715 953 283 337 447 514 144 460 0 903 338 159 0 170 0 80 34 102 125 1180 399 439 607 514 0 410 79 238 345 30 103 747 1 937 88 188 82 206 343 416 .

4 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan wypełnienia struktur Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych ogółem w usługach GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 414666 5700 1511 2987 2323 1288 4018 3655 5385 5167 5719 1237 1169 5399 1431 2353 462 2392 4469 428 2283 1202 2 5902 2672 58147 1343 0 0 0 0 0 412 286 0 0 0 0 509 466 650 262 2500 900 0 0 10510 0 0 107 213131 1359 493 590 658 317 939 806 1154 3411 744 89 1468 1652 1326 741 1367 681 1942 1337 843 4405 2089 1104 1138 172284 1344 457 562 645 314 920 757 1147 3365 720 85 1468 1602 1322 710 1352 681 1924 1320 825 4396 2084 951 901 417 .2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 511 833 811 236 288 98 1258 750 1036 123 0 760 667 974 88 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 268 81 1082 2336 1306 112 97 779 1210 0 5 52 1203 260 0 69 227 52 12 600 158 83 40 729 128 0 4 51 1151 203 0 Tab.

0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 229 216 3496 2584 1001 1235 0 670 0 331 2108 5545 5631 3587 2169 1966 5158 4432 3325 1270 1511 3587 3622 474 420 5488 2812 275 3684 2124 114 3184 3552 1734 6472 1398 2996 3456 3623 373 621 859 9878 5578 5266 2506 1084 7307 1360 9175 2191 0 0 1007 0 0 561 0 0 0 0 269 0 673 0 0 0 872 2135 0 1068 0 0 2421 0 0 621 1918 880 296 13200 0 3200 0 0 438 0 0 0 0 0 0 300 2103 480 984 362 1845 648 253 0 1000 260 747 848 2253 1756 3390 1584 2470 5187 1479 1075 1931 1752 1743 747 814 3277 1372 881 792 376 1060 1351 1335 1579 5367 3371 1170 2959 3763 138 7662 616 672 1379 894 885 314 833 59 4945 5630 13650 9090 3335 2340 1660 2495 330 3740 1125 257 745 846 2248 981 1724 1037 469 308 1474 1070 1527 1710 1325 703 493 2851 1139 876 749 367 1025 1341 1309 1573 5331 3331 1165 2952 3725 135 7635 590 669 1377 891 879 271 829 13 4814 5528 9359 9064 3079 2295 1547 2402 303 1893 1047 418 .

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 10021 3998 3368 2348 1673 0 0 0 0 0 2 261 2550 2929 4067 959 277 231 469 29 102 2487 490 864 2115 591 1723 124 2098 4734 8243 4337 9863 2197 3067 3992 11778 12995 3646 2315 757 10334 3277 6016 2140 0 1513 1589 1330 858 3789 577 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 0 0 0 0 0 0 0 754 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 1059 1215 689 365 639 355 3521 739 595 2416 1394 346 479 631 332 508 3317 1528 797 1576 1040 2215 264 550 107 2659 8 343 944 1009 853 1025 582 387 689 576 235 604 0 1408 479 433 0 256 0 81 40 114 164 1301 1945 1044 1062 676 296 589 340 365 654 595 2360 701 320 432 441 118 282 830 1525 451 802 912 1079 237 505 104 2466 7 339 867 951 851 1003 283 337 685 514 234 598 0 1303 454 259 0 256 0 80 34 102 125 1180 419 .

2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 3784 0 56 934 2 0 1309 3603 1415 2047 3121 6544 2223 7237 7402 2664 0 7274 819 464 743 705 445 288 193 1082 655 1037 107 0 2231 1781 1011 77 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 425 1033 1241 0 500 1158 303 598 51 132 839 23 1145 146 386 122 447 374 128 255 77 1729 2321 1853 107 92 900 1838 0 4 84 1831 293 0 399 421 1011 822 0 450 79 258 537 44 115 837 1 1025 124 308 120 335 353 93 239 68 12 600 158 83 40 833 168 0 4 83 1751 203 0 420 .

. grant KBN 7 TO7 F 001 17.VII. Lidzbarski M. Gdańsk 2002. Gdańsk 2005. Szczepański M. Biblioteka Urbanisty.P. Cielątkowska R. Studium i dokumentacja powołania 23 uŜytków ekologicznych w Gdańsku. Klimat aglomeracji gdańskiej. Naukowe Scholar.. Nurek T. nr 3. Domańska H. 4. Gdańsk 2001. GTZ Gmbh przy współpracy Instytut für Wohnen und Umwelt Darmstadt. dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Geografia 16. s. Kształtowanie terenów zieleni. Kolonia Postęp na Biskupiej Górce w Gdańsku. Gdańsk 2003. Arkady. Trapp J.. Państwowy Instytut Geologiczny. 5. Warszawa 2002. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. 24. Pomorski Park Energii Odnawialnej. 9.S. Gdańsk 1998.. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. gmina miejska Gdańsk. Labenz J. 18.. Model rozrządu wód węzła gdańskiego dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Martwej Wisły (śuławy Gdańskie i miasto Gdańsk). 23. Biblioteka Urbanisty. Pankau F. red. z o. Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych „PROEKO”. 11.. Zeszyty Naukowe Wydziały BiNoZ. [w:] Gdańsk – pomnik historii. Inwentaryzacja wód powierzchniowych i określenie zasięgu ich zlewni w granicach miasta Gdańska. Gdańsk 2002.o. Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych.. red. P. Karbowski G. i zespół. Gdańsk 2000. Gdańsk 1987.. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych śuław i Mierzei Wiślanej. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Gdański projekt wodno-ściekowy. Bralczyk M. Mamuszka F. 6. Przewoźniak M. Zespół Dziedzictwa Kulturowego. 12. Załuski D.. Prezydent Miasta Gdańska. Warszawa 1973. Domy robotnicze Trójmiasta – dokumentacja naukowo historyczna. 26.. 31. Pomorskie studia regionalne. Czochański J. Gdańsk 2005. Arkady. Lorens P. Środowisko geograficzne Trójmiasta. 3. Materiały Ministerstwa Środowiska dotyczące obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” publikowane na stronach internetowych ministerstwa. Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Sulikowski G.. Lechman G. Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych. 16. Hydroprojekt w Gdańsku. Operat przyrodniczy do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Trójmiejskiej. 21.. Lorek M. Koncepcja projektu. Pracownie Konserwacji Zabytków. Rejony ograniczeń budowlanych Twierdzy Gdańskiej w wiekach XIX i XX. Gdańsk 2000. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Gdańsk Zielone Miasto. Sopot 2001.. Gdańsk 2003. Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk z lat 1998–2006. red.A. Gdańsk 2000. Studium krajobrazowo-konserwatorskie rejon ul. red. Pomorskie Studia Regionalne. Sopot 1971.. Przedsiębiorstwo Geologiczne. Studium wykonalności. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. 27.. Kuliński J. 29. Ciechanowski M. Warszawa 2003. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych.. 28. Biuro Rozwoju Gdańska.. Gdańsk 2005. 19. IBW PAN Gdańsk. Urząd Statystyczny w Gdańsku. Biskup K. Ekofizjografia Gdańska. Korzeniewski J. BIBLIOGRAFIA 1. Lorens P. Zieliński S. Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2005 roku. Architektura socjalna XX-lecia międzywojennego w Gdańsku. Jacobs Warszawa. Plan zagospodarowania województwa pomorskiego. 32. Jałowiecki B. Przykłady z regionu gdańskiego. Wyszkowski A. 2.. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Warszawa 2005.. 14. „Proeko”. Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. oddział w Gdańsku. Gdańsk 2006. Wyd. Studium wykonalności. „Teka gdańska”.. Wydział Ochrony Środowiska PUW. Hydroprojekt sp. Buliński M. 115–121. 7. Oddział Geologii Morza. Jankowski M. Bazowa mapa zanieczyszczeń gleb na terenie miasta Gdańska.. 10.. IMiGW Gdynia. Regionalny Ośrodek Studiów Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku. Warszawa 1969. Gdańsk 2004. Szukalski J. Gdańsk 1997. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej.. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i mioceńskich strefy krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego na odcinku Gdynia Pruszcz Gdański.. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. 421 . Laboratorium pomiarowo-badawcze STANDARD. 15. 17. 20. Podręcznik rewitalizacji. 25. Warszawa 2006. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa Gdańsk. 13. 30.. Gdańsk 1997... Szwankowska B. Gdańsk 2004. 22. Mapa terenów spokojnych gminy Gdańsk. Gdańsk jego dzieje i kultura. 1998. Państwowy Instytut Geologiczny. Wykorzystanie potencjału śródmiejskich akwenów do róŜnorodnych form regionalnej turystyki wodnej. Uniwersytet Gdański – skrypty uczelniane. Gdańsk 2001..1972–1973.. Gdańsk 2002. Niemirski W. red.. 8.

44. 36. sprawozdanie techniczne (rzeczowe) za rok 2006. Pankau F.. Wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagroŜeń masowymi ruchami ziemi. Shadow List. Prace problemowe środowiska przyrodniczego miasta Gdańska. uchwała Rady Miasta nr XXXIII/1011/04 z 22 grudnia 2004. Gdańsk 2005. 38. „Geoprojekt”. 40. red.. 49. Gdańskie Melioracje sp. BRG.. Gdańsk 2001. z o. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego na lata 2004–2006. Warszawa 2004. 46. Raport końcowy. Warszawa 2004. Program zrównowaŜonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska. ocena realizacji inwestycji. Baranowski A. 37. Gdańsk 2003–2006. 52. maszynopis. Gdańsk 2002. 48. Matczak R.o. Strategia rozwiązywania problemów społecznych do roku 2015. 42. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”. rozporządzenie MGiP. Uzupełnienie zintegrowanego programu rozwoju regionalnego na lata 2004–2006. 55. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”. Oddział Geologii Morza w Gdańsku. Gdańsk 2005. Program inwestycyjny „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gdańska od wód ze zlewni Kanału Raduni”. 39. Lorens P.. 50. Program Operacyjny Rewitalizacji Kwartału Grodzisko. 53. Projekty SEAREG i ASTRA. Warszawa 2004.33. Gdańsk 2002.. Gdańsk 1999.. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Propozycje optymalnej sieci obszarów „Natura 2000” w Polsce. w sprawie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2002–2010. 34. Zmiany na regionalnym rynku pracy związane z przemianami demograficznymi. Urząd Statystyczny w Gdańsku. Gdańsk 2006. 41. Z o. System zarządzania przestrzenią miasta. Gdańsk 2004. red. Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020. Gdańsk 2004. energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska. 43. Zarząd Miasta Gdańska. red Lorens P. Energoprojekt Katowice. Roczniki statystyczne województwa pomorskiego za lata 2000–2005. materiały PIG. Gdańsk 2005. Studium moŜliwości rewitalizacji przestrzennej kwartałów zabudowy i przestrzeni publicznej obszaru Dolnego Miasta w Gdańsku. 51. Przedsiębiorstwo WdroŜeń Technicznych „Geotest” sp. 45. Saur Neptun Gdańsk. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Wrocławia. Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Sulikowski G. red.o. Uchwała nr XLVII/1415/2002 RMG z 26 marca 2002 r. Gdańsk 1972.. Strategia rozwoju Gdańska do roku 2015. rozporządzenie MGiP. Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – lokalny program rewitalizacji. Projektowanie zrównowaŜone w architekturze. Lechman G. Biuro Rozwoju Wrocławia. Pomorskie studia regionalne. 422 . 54. Gdańsk 2006. 35. Gdańsk 2005. 47. BRG.. Wrocław 2006. Pomorskie studia regionalne. Gdańsk 1998.

VIII. RYSUNKI STUDIUM (POZA TEKSTEM) 1. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE Skala 1 : 200 000 GRANICE • GRANICE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO • GRANICE POWIATÓW • GRANICE GMIN • GRANICA ADMINISTRACYJNA GDAŃSKA ELEMENTY STRUKTUR URBANISTYCZNYCH • GRANICA GDAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (GOM) • AGLOMERACJA GDAŃSKA • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • SIEDZIBA WOJEWÓDZTWA • OŚRODKI USŁUGOWE O ZNACZENIU REGIONALNYM • OŚRODKI POWIATOWE SUBREGIONALNE • OŚRODKI POWIATOWE POZOSTAŁE • OŚRODKI GMINNE • INNE KONCENTRACJE USŁUG WYBRANE ELEMENTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO • NOWE DZIELNICE MIESZKANIOWO-USŁUGOWE • KONCENTRACJE PORTOWO-PRZEMYSŁOWE. BAZ • KONCENTRACJE NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO • WYBRANE OBIEKTY KULTURY • OŚRODEK TELEWIZJI REGIONALNEJ • OŚRODKI PIELGRZYMKOWE. WAśNIEJSZE OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO • WODY MORSKIE • RZEKI • JEZIORA • PARKI NARODOWE • PARKI KRAJOBRAZOWE • OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • LASY POZOSTAŁE • REJONY TURYSTYCZNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I REGIONALNYM • OŚRODKI TURYSTYCZNE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • ZABYTKOWE OBIEKTY I ZESPOŁY HISTORYCZNO-URBANISTYCZNE O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ • POWIĄZANIA Z REGIONALNYM UKŁADEM OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO OGÓLNOMIEJSKIEGO SYSTEMU TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE (OSTAB) • OBSZARY OBJĘTE EUROPEJSKĄ SIECIĄ EKOLOGICZNĄ „NATURA 2000” ELEMENTY SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH • AUTOSTRADA – W TRAKCIE REALIZACJI • DROGI KRAJOWE • DROGI WOJEWÓDZKIE • DROGI POWIATOWE • LINIE KOLEJOWE • WĘZŁY INTEGRACYJNE MIĘDZYNARODOWE • PORTY MORSKIE • TERMINALE PROMOWE 423 . PRZEMYSŁOWE. SKŁADÓW.

ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA INNYM FUNKCJOM • TERENY ROLNICZE NIEMAJĄCE ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA NA CELE NIEROLNICZE I KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO JEJ UZYSKANIA 424 .• • • • • PRZYSTANIE JACHTOWE MORSKIE BAZY WINDSURFINGU LINIE POŁĄCZEŃ PROMOWYCH LOTNISKA TRASY LOTÓW ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • RADIOLINIE • LINIE ELEKTROENERGETYCZNE (400 kV i 220 kV) • SKŁADOWISKA ODPADÓW • SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH WYMAGAJĄCE LIKWIDACJI • PONADLOKALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW • ROPOCIĄG • GAZOCIĄG 2. W TYM PARKI I CMENTARZE • OGRODY DZIAŁKOWE • POZOSTAŁE UśYTKI ROLNE • INNE OBSZARY BIOLOGICZNIE CZYNNE – ZIELEŃ NIEURZĄDZONA. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Skala 1 : 10 000 GRANICE I OBSZARY ADMINISTRACYJNE • GRANICE MIASTA GDAŃSKA – GRANICE STUDIUM • GRANICE GMIN SĄSIEDNICH • GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE STREF OCHRONNYCH TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICA PORTU MORSKIEGO • GRANICA PASA TECHNICZNEGO BRZEGU MORSKIEGO • GRANICA PASA OCHRONNEGO BRZEGU MORSKIEGO • GRANICE PRZYSTANI RYBACKICH • OBSZAR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH PRZYRODA – FORMY OCHRONY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA • GRANICE REZERWATÓW • GRANICA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OTULINY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICE OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • GRANICE OBSZARÓW „NATURA 2000” • POMNIKI PRZYRODY • UśYTKI EKOLOGICZNE • GRANICE ZESPOŁÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH • OBSZAR MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • SĄSIEDZTWO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO INNE ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • PLAśE • ZIELEŃ MIEJSKA.

ULICE I PLACE • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI MIESZKANIOWEJ – ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MAŁE DOMY MIESZKALNE • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI MIESZKANIOWEJ – ZABUDOWA WIELORODZINNA POWYśEJ 4 MIESZKAŃ • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI USŁUGOWEJ • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEJ • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KOLEJOWE • GRANICE TERENÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI.ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO • OBSZAR POMNIKA HISTORII • OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • STREFY ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY ZACHOWANYCH ELEMENTÓW HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ • OBSZARY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OBIEKTY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OŚRODKI PIELGRZYMEK RELIGIJNYCH • FRONTY WODNE (NA WODZIE) • CIĄGI WIDOKOWE • PUNKTY I OTWARCIA WIDOKOWE • DOMINANTY • MIEJSCA EKSPOZYCJI PANORAM • OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO śUŁAWY • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO KRAWĘDŹ WYSOCZYZNY WALORY I OGRANICZENIA TERENÓW ZABUDOWANYCH • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • INNE WYBRANE OŚRODKI USŁUGOWE • WIĘKSZE TERENY INWESTYCYJNE W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO ZAINWESTOWANIA • ZNACZĄCE PRZESTRZENIE PUBLICZNE. PRZYSTANKI SKM • KOLEJ • WYBRANE SKRZYśOWANIA I WĘZŁY ZAGROśENIA I OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE • GŁÓWNE EMITORY ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA • OBSZARY I OBIEKTY SZCZEGÓLNEJ DEWASTACJI KRAJOBRAZU • STREFY UCIĄśLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ OD KOMUNIKACJI • STREFY OGRANICZEŃ OD ISTNIEJĄCYCH LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA • ŹRÓDŁA ZAGROśEŃ SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI I NIEBEZPIECZNYMI 425 . W TYM ZALICZONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (LPR) • TERENY LOTNISKA • ZAINWESTOWANIE PORTOWE • TERENY W TRAKCIE PRZEKSZTAŁCEŃ • TERENY WYBRANYCH DRÓG I ULIC KOMUNIKACJA • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WYBRANE ULICE LOKALNE • TRASY TRAMWAJOWE • DWORCE.

LECHA WAŁĘSY STREFY OCHRONY ŚCISŁEJ UJĘĆ WODY STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY GRANICE GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH GRANICE OBSZARÓW OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA OBSZARY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROśENIA POWODZIĄ ZBIORNIKI RETENCYJNE GRANICE TERENÓW ODWADNIANYCH MECHANICZNIE WAŁY I URZĄDZENIA PRZECIWPOWODZIOWE TERENY POTENCJALNYCH ZAGROśEŃ OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 3.• • • • • • • • • • ZASIĘG POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I NATURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USYTUOWANIA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Skala 1 : 10 000 GRANICE I OBSZARY ADMINISTRACYJNE • GRANICE MIASTA GDAŃSKA – GRANICE STUDIUM • GRANICE GMIN SĄSIEDNICH • GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE STREF OCHRONNYCH TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE DZIELNIC • GRANICE JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH • OBSZAR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH 426 . ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Skala 1 : 25000 OZNACZENIA • OBSZAR POMNIKA HISTORII • OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBIEKTY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OBSZARY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • STREFY ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY ZACHOWANYCH ELEMENTÓW HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ • STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI • ZESPOŁY URBANISTYCZNE • ZESPOŁY RURALISTYCZNE • PARKI I CMENTARZE • ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE I FOLWARKI • ZESPOŁY HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO • ZESPOŁY PRZEMYSŁOWE I OBIEKTY INFRASTRUKTURY • ZESPOŁY MILITARNE 4.

PRZEWIDYWANY KIERUNEK ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ I PRZEZNACZENIU TERENÓW – DOMINUJĄCE: • WODY POWIERZCHNIOWE • PLAśE • UśYTKI ROLNE • INNE OBSZARY BIOLOGICZNIE CZYNNE – ZIELEŃ NIEURZĄDZONA. W TYM PARKI I CMENTARZE • OGRODY DZIAŁKOWE • TERENY WOJSKOWE PRZYRODA – FORMY OCHRONY FORMY OCHRONY • GRANICA REZERWATU • GRANICA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • GRANICA OBSZARU „NATURA 2000” • POMNIK PRZYRODY • UśYTEK EKOLOGICZNY • GRANICA ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OTULINY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO INNE FORMY • OBIEKTY LUB OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO POSTULOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ • PARKI MIEJSKIE • OBSZAR MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • SĄSIEDZTWO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB • CIĄGI ŁĄCZĄCE OSTAB OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO – OBSZARY I OBIEKTY O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM • OBSZARY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBSZARY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • OBIEKTY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • GRANICE OBSZARÓW PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI WALORY KRAJOBRAZOWO-KULTUROWE • PUNKTY WIDOKOWE • DOMINANTY • MIEJSCA EKSPOZYCJI PANORAM • OŚRODKI PIELGRZYMEK RELIGIJNYCH • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO • ELEMENT KRAJOBRAZU OTWARTEGO – KRAWĘDŹ WYSOCZYZNY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • FRONTY WODNE • CIĄGI WIDOKOWE • OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE PLANOWANE: • FRONTY WODNE • CIĄGI WIDOKOWE 427 . ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA INNYM FUNKCJOM • LASY • ZABUDOWA MIESZKANIOWA • ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA • ZABUDOWA USŁUGOWA • ZABUDOWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA • URZĄDZENIA OBSŁUGI MIASTA. W TYM KOMUNIKACJI ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ.

CIEPŁOWNICZE ORAZ LINIE KABLOWE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • KORYTA WÓD PŁYNĄCYCH OTWARTE I ZAMKNIĘTE ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • SKŁADOWISKO ODPADÓW – SZADÓŁKI • UJĘCIA WODY PITNEJ • REZERWOWE UJĘCIA WODY PITNEJ • ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ZBIORNIKI RETENCYJNE • STACJE TRANSFORMATOROWE – GPZ • ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE • STACJE REDUKCYJNE GAZU • CMENTARZE • CMENTARZE DLA ZWIERZĄT • WIELKOŚREDNICOWE PRZEWODY WODOCIĄGOWE. KANALIZACYJNE. GAZOWE.• OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE HIERARCHIA OŚRODKÓW I TERENÓW USŁUGOWYCH • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI DZIELNICOWE • OŚRODKI WSPOMAGAJĄCE OŚRODEK DZIELNICOWY • OŚRODKI PONADOSIEDLOWE IDENTYFIKACJA OBSZARÓW • GRANICE LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ • GRANICE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM TOśSAME Z GRANICĄ MIASTA GDAŃSKA • GRANICE OBSZARÓW PROBLEMOWYCH • OBSZARY ZDEGRADOWANE DO REKULTYWACJI • GRANICE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI STOSUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • STREFY OCHRONY ŚCISŁEJ UJĘĆ WODY • STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY • GRANICE ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH URZĄDZENIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ PLANOWANE: • UJĘCIA WODY PITNEJ • ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ZBIORNIKI RETENCYJNE • STACJE TRANSFORMATOROWE – GPZ • ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE • STACJE REDUKCYJNE GAZU • CMENTARZE • WIELKOŚREDNICOWE PRZEWODY WODOCIĄGOWE. CIEPŁOWNICZE ORAZ LINIE KABLOWE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • KORYTA WÓD PŁYNĄCYCH OTWARTE I ZAMKNIĘTE KOMUNIKACJA • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WYBRANE ULICE LOKALNE • TRASY TRAMWAJOWE • WĘZŁY INTEGRACYJNE 428 . GAZOWE. KANALIZACYJNE.

• • • • • • • • • • • • KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM WYBRANE SKRZYśOWANIA I WĘZŁY ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE GRANICE STREFY PARKINGOWEJ A GRANICE STREFY PARKINGOWEJ B MIĘDZYNARODOWE TRASY ROWEROWE PORT LOTNICZY PORTY MORSKIE PRZEPRAWA PROMOWA TERMINALE PASAśERSKIE I PROMOWE PRZYSTANIE PRZYBRZEśNEJ śEGLUGI PASAśERSKIEJ 5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Skala 1 : 25000 OZNACZENIA • OBSZARY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY DO UMIESZCZENIA NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO UNESCO • OBSZARY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • OBIEKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ 6. SYSTEM TRANSPORTOWY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • AUTOSTRADY • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE GŁÓWNE 2 x 2 LUB 1 x 4 • ULICE GŁÓWNE 2 x 2 Z TRAMWAJEM • ULICE GŁÓWNE 1 X 2 • ULICE GŁÓWNE 1 X 2 Z TRAMWAJEM • ULICE ZBIORCZE 2 x 2 LUB 1 x 4 • ULICE ZBIORCZE 2 x 2 Z TRAMWAJEM • ULICE ZBIORCZE • ULICE ZBIORCZE Z TRAMWAJEM • WYBRANE INNE ULICE • WYBRANE ULICE LOKALNE Z TRAMWAJEM • TRAMWAJ • KOLEJ • TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY • SKM • KOLEJ SUPERSZYBKA • PĘTLE TRAMWAJOWE • WĘZŁY DROGOWE (BEZKOLIZYJNE) 429 .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • WĘZŁY ULICZNE (MIEJSKIE) WYBRANE SKRZYśOWANIA PARKINGI STRATEGICZNE GRANICE STREFY PARKINGOWEJ A GRANICE STREFY PARKINGOWEJ B WĘZŁY INTEGRACYJNE KRAJOWE WĘZŁY INTEGRACYJNE METROPOLITALNE WĘZŁY PRZESIADKOWE SKM WAśNIEJSZE WĘZŁY PRZESIADKOWE ULICZNE DWORCE I TERMINALE AUTOBUSOWE ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE ZAJEZDNIE AUTOBUSOWE OBWIEDNIA ŚRÓDMIEŚCIA MIĘDZYNARODOWE TRASY ROWEROWE GŁÓWNE TRASY ROWEROWE ZBIORCZE TRASY ROWEROWE SYSTEM BIKE AND RIDE PARKINGI ROWEROWE 7. STACJE UZDATNIANIA • WYŁĄCZONE UJĘCIA WODY • PLANOWANE UJĘCIA WODY • GRANICE STREF OCHRONY POŚREDNIEJ CZYNNYCH UJĘĆ WODY • GRANICE STREF OCHRONY POŚREDNIEJ – REJON I CZYNNYCH UJĘĆ WODY • GRANICE STREF OCHRONY ŚCISŁEJ CZYNNYCH UJĘĆ WODY • ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI WODY PITNEJ • PLANOWANE ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ISTNIEJĄCE POMPOWNIE WODY • PLANOWANE POMPOWNIE WODY • ISTNIEJĄCE MAGISTRALE WODOCIĄGOWE • PLANOWANE MAGISTRALE WODOCIĄGOWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW • ISTNIEJĄCE KOLEKTORY KANALIZACJI SANITARNEJ • ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ • PLANOWANE KOLEKTORY KANALIZACJI SANITARNEJ • PLANOWANE RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ • ISTNIEJĄCE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW • PLANOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I REGULACJA STOSUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH • PLANOWANE KANAŁY 430 . SYSTEMY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE. GOSPODARKA ODPADAMI – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 ZAOPATRZENIE W WODĘ • GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH • CZYNNE UJĘCIA WODY.

SYSTEMY ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 ELEKTROENERGETYKA • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 400 kV • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 220 kV • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI • PLANOWANE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • PLANOWANE KABLOWE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • ISTNIEJĄCE GŁÓWNE PUNKTY ZASILANIA – STACJE TRANSFORMATOROWE (GPZ) • PLANOWANE GŁÓWNE PUNKTY ZASILANIA – STACJE TRANSFORMATOROWE (GPZ) • ISTNIEJĄCE ELEKTROCIEPŁOWNIE • PLANOWANE ELEKTROCIEPŁOWNIE GAZOWNICTWO • ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA • PLANOWANE GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA • ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA • PLANOWANE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA • ISTNIEJĄCE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE I STOPNIA • PLANOWANE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE I STOPNIA CIEPŁOWNICTWO • ISTNIEJĄCE MAGISTRALE CIEPŁOWNICZE • PLANOWANE MAGISTRALE CIEPŁOWNICZE 431 .• • • • • • • GRANICE ZLEWNI ISTNIEJĄCE KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PLANOWANE KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJĄCE PRZEPOMPOWNIE ODWADNIAJĄCE PLANOWANE PRZEPOMPOWNIE ODWADNIAJĄCE GRANICE POLDERÓW GRANICA ROZDZIAŁU POLDERÓW NA MIEJSKI I ROLNICZY OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA • WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE • OBSZARY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROśENIA POWODZIĄ • ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI RETENCYJNE • PLANOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE • ISTNIEJĄCE ZRZUTY – KANAŁY ULGI • PLANOWANE ZRZUTY – KANAŁY ULGI • WROTA • ŚLUZY GOSPODARKA ODPADAMI • SKŁADOWISKA ODPADÓW • SKŁADOWISKA ODPADÓW NIECZYNNE POLITYKA PRZESTRZENNA • GRANICA AGLOMERACJI GDAŃSKA DOCELOWA • GRANICA AGLOMERACJI GDAŃSKA DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 8.

USŁUGI I PRZEMYSŁ – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA – GRANICE STUDIUM • WODY POWIERZCHNIOWE. PLANY MIEJSCOWE Skala 1 : 25 000 OBSZARY.2006 r. GDZIE MIASTO ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ PLAN MIEJSCOWY • OBSZARY OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI (STAN NA 31.) • OBSZARY OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI W TRAKCIE SPORZĄDZANIA (STAN NA 31.12. GDZIE MIASTO ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 2000 M2 • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 400 M2 DO 2000M2 • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZGODY ODPOWIEDNIEGO ORGANU NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH NA CELE NIELEŚNE • WODY • OSIE ULIC 10. MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE • LASY • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WĘZŁY INTEGRACYJNE • KOLEJ • WYDZIELONE TRASY SKM 432 .12.• • • ISTNIEJĄCE KOTŁOWNIE O MOCY POWYśEJ 10 MW KOTŁOWNIE O MOCY POWYśEJ 10 MW DO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCE STACJE PODNOSZENIA CIŚNIENIA TELEKOMUNIKACJA • ISTNIEJĄCE STACJE PRZEKAŹNIKOWE RADIOLINII • ISTNIEJĄCE RADIOLINIE WRAZ Z OGRANICZENIAMI WYSOKOŚCI ZABUDOWY TRANSPORT PALIW PŁYNNYCH • ISTNIEJĄCA WIĄZKA RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH • ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI NAFTOWE • PLANOWANE RUROCIĄGI NAFTOWE 9.) • OBSZARY.2006 r.

WYSOKĄ TECHNOLOGIĄ. GOSPODARKA MORSKA • GRANICA ADMINISTRACYJNA PORTU • TERENY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE PORTU • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEJ. W TYM: – TERENY PRZEMYSŁU PORTOWEGO I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANYCH LOKALIZACYJNIE Z PORTEM MORSKIM LUB DOSTĘPEM DO AKWENU I TORU WODNEGO – TERENY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCYCH ŁATWEGO DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW TRANSPORTOWYCH LOKALIZACJA WYRÓśNIONYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA • NOWE TERMINALE PORTOWE • ZESPOŁY I OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE ZWIĄZANE Z PORTEM MORSKIM • ZESPOŁY I OBIEKTY PRZEMYSŁOWE ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO AKWENU • CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE. CARGO • PORT LOTNICZY GDAŃSK IM. SKŁADY. MIESZKANIOWO-USŁUGOWE USŁUGI • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI USŁUGOWEJ • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 2000 M2 • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 400 M2 DO 2000 M2 • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ROZWÓJ CENTRALNEGO PASMA USŁUGOWEGO • DOCELOWY OBSZAR ZACHODNIEGO PASMA HANDLOWO-USŁUGOWEGO LOKALIZACJA WYRÓśNIONYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA HIERARCHIA OŚRODKÓW USŁUGOWYCH • DZIELNICOWE • WSPOMAGAJĄCE OŚRODKI DZIELNICOWE • PONADOSIEDLOWE • OSIEDLOWE OBIEKTY I KONCENTRACJE USŁUG • HANDLU • ADMINISTRACJI • NAUKI • ZDROWIA • KULTURY • SPORTU I REKREACJI PRZEMYSŁ. OBSZARY PROBLEMOWE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA POLITYKI REHABILITACJI: • GRANICE OBSZARÓW DO REHABILITACJI 433 .• TERENY MIESZKANIOWE. LECHA WAŁĘSY • ZESPOŁY I OBIEKTY ZWIĄZANE Z TZW. BAZY. PARKI NAUKOWOTECHNOLOGICZNE 11.

NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE. REKREACJI I TURYSTYKI • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE 434 . STAN ZDETERMINOWANY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.TERENY ZAINWESTOWANIA MIEJSKIEGO DO PRZEKSZTAŁCEŃ – UśYTKOWANIE DOTYCHCZASOWE: • TERENY WOJSKOWE I POLICYJNE • TERENY PRZEMYSŁOWE • TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH • TERENY KOLONII MIESZKANIOWYCH • TERENY ROLNE TERENY ZAINWESTOWANIA MIEJSKIEGO DO PRZEKSZTAŁCEŃ – KIERUNKI ZMIAN: • NA CELE MIESZKANIOWO-USŁUGOWE • NA CELE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE • NA CELE USŁUGOWE • NA CELE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • POD ZIELEŃ MIEJSKĄ • TERENY ZAMIENNE DLA LIKWIDOWANYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH POLITYKA REWITALIZACJI: • GRANICE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH REWITALIZACJI • INWESTYCJE I ETAPU REWITALIZACJI • STREFY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI I ETAPU REWITALIZACJI POLITYKA HUMANIZACJI OBSZARÓW MONOFUNKCYJNYCH: • TERENY POSTULOWANE DO OBJĘCIA POLITYKĄ HUMANIZACJI MONOFUNKCYJNYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TERENY INWESTYCJI: • NOWE TERENY INWESTYCYJNE OBSZARY DO REKULTYWACJI: • TERENY POSTULOWANE DO OBJĘCIA DZIAŁANIAMI REKULTYWACYJNYMI 12. SPECJALNE • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU.

STAN PERSPEKTYWICZNY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE. STAN WYPEŁNIENIA STRUKTUR – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE.• • • • • WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM TRASY TRAMWAJOWE TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 13. NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE 435 . SPECJALNE • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU. REKREACJI I TURYSTYKI • ZNACZĄCE OBIEKTY SPORTOWE • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE • KOLEJ • WYDZIELONE TRASY SKM • TRASY TRAMWAJOWE • TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 14. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.

REKREACJI I TURYSTYKI ZNACZĄCE OBIEKTY SPORTOWE CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE DROGA EKSPRESOWA ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE ULICE ZBIORCZE WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM TRASY TRAMWAJOWE TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 436 .• • • • • • • • • • • • • • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE. SPECJALNE TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU.

Szkice poglądowe (powstałe na podstawie rysunków studium)52 1. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE I GOSPODARKA ODPADAMI 15. PLANY MIEJSCOWE 52 Treść szkiców nie jest ustaleniem studium. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. OCHRONA PRZYRODY. OBSZARY PROBLEMOWE 12. PRZEMYSŁ. SYSTEM TRANSPORTOWY 13. KANALIZACJE. WIELKOPRZESTRZENNE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 4. GOSPODARKA MORSKA. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ 5. SKŁADY. WODOCIĄGI. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 2. 437 . TURYSTYKA I REKREACJA 9. ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA 16. BAZY 8. POLITYKA PARKINGOWA 14. OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB 10. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 11. KSZTAŁTOWANIE SIECI USŁUG 7.IX. MIESZKALNICTWO 6. OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO.

You're Reading a Free Preview

Pobierz