Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

I.

Wstęp 1. Nakreślenie problemu i celu pracy. Wprowadzenie pojęcia i podziału zapożyczeo językowych. II. Rozwinięcie tematu 2. Nowe pojęcia wymagające wprowadzenia nowych słów do języka a. tendencje purystyczne a język polski b. przyczyny różnych stopni przyswojenia zapożyczeo c. zapożyczenia semantyczne i hybrydy 3. Wygoda użycia bardziej precyzyjnych sformułowao obcojęzycznych a. przykłady struktur zapożyczonych z języka angielskiego b. frazeologizmy 4. Słownictwo fachowe związane ze specyficznymi dziedzinami życia a. porównanie stosowności na przykładzie słownictwa sportowego i naukowego 5. Minimalizm mowy potocznej i młodzieżowa moda a. zubażanie języka b. szczególny wpływ zapożyczeo na to zjawisko III. Podsumowanie: Najnowsze zapożyczenia w mediach i życiu codziennym oraz własne zdanie na poruszony temat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.