P. 1
Slownik servisowy samochodowy

Slownik servisowy samochodowy

|Views: 2,859|Likes:

More info:

Published by: Tadeusz Klimaszewski on Mar 31, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2013

pdf

text

original

S£OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ¥CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

A

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co A Ampere - Amper, jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V

abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna
regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu)

ACC Acceleration signal - sygna³
przyspieszania (z czujnika po³o¿enia przepustnicy)

ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru)

AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym

ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym)
zwrocie t³oka (martwym punkcie)

ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy

AAP Auxiliary Acceleration Pump dodatkowa pompa przyspieszenia

accelerator - przyspieszacz ABCM Antilock Brake Control Module modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców

accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych

AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza

abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego

access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd

AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia

accessories - przybory wyposa¿enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria

AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza
otoczenia

ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania

ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji

AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego)

accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch
- prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji

ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie

A/C DV Air Cleaner Duct and Valve zawór i kana³ filtra powietrza

acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np.
w odniesieniu do akumulatora samochodowego)

ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza
AAC AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia)

ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej
(rezonansowej) uk³adu dolotowego

AC AC coupling - sprzê¿enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci

ACK Acknowledge Character - znak
potwierdzenia

ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie

A/C Air Conditioning - klimatyzacja ACL Air Cleaner - filtr powietrza A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji

ACL Automatic Chassis Lubrication automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji

ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji

4

Poradnik SERWISOWY

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

A

ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji

actual - rzeczywisty, faktyczny, np.
kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co

actuator - element wykonawczy,
urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy

ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control automatyczna kontrola t³umienia

A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy
klimatyzacji

actuators - tryb pracy urz¹dzenia
diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu)

ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy

add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa¿enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu)

acquisition - zbieranie, gromadzenie
danych, np. w oscyloskopie cyfrowym

ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo¿liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê¿arki

ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany
(automatyczny) czytnik kodów przyrz¹d diagnostyczny umo¿liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie¿¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych

acw anti-clokwise - kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara

advanced - wyprzedzony (zap³on);
zaawansowany, ulepszony, nowoczesny

A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci
(system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy)

AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce

AEI Advanced Electronic Ignition zaawansowany uk³ad zap³onowy elektroniczny

ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji

ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

ACT Air Charge Temperature sensor czujnik temperatury powietrza dolotowego

A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa

adapter - element poœrednicz¹cy,
przetwornik, ³¹cznik

action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ,
mechanizm

adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake system automatycznego, ró¿nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci
ACIS

AFC Air Flow Controlled fuel injection
- wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza

activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy)

AFI Air supported Fuel Injection wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia

AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza

AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance

AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo¿liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz koPoradnik SERWISOWY

5

pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne aliasing .utrzymywaæ. uznany.automatyczna regulacja poziomu ALDL Assembly Line Diagnostic Link z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów.zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AHS-I Advanced Highway System-Information .pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent . w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AI Air Injection reactor system . pamiêæ elektroniczn¹ AIS Automatic Idle Speed control automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AHL Automatic Headlamp Levelling automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint .system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania. element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after . podtrzymywaæ.zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient . polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli¿szych sobie punktów przebiegu AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch .automatyczne poziomowanie zmianie obci¹¿enia przy AIS Air Induction System . otaczaj¹cy.udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AIV Air Induction (Injection) Valve zawór zasysania (wtrysku. np.aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AHS-C Advanced Highway SystemControl .aktywne ryglowanie AFS Air Flow Sensor . powietrze wtórne airbag . innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wy- AM Air Management .dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT .powietrze.temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY . uznawaæ allowable . póŸniej AFV Alternative Fuel Vehicles .system dodatkowego podgrzewania AISS Active Intervention Safety System .wtrysk.wszystkie.aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy ALL Automatic Load Leveling .jednostka arytmetyczno-logiczna czêœæ uk³adu elektronicznego.system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania.prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania air injection . potem.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale¿nie od prêdkoœci pojazdu AICC Autonomous Intelligent Cruise Control . ca³y allow . osiowanie.poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji ALDL airbag satelit . ambient temperature . skrót u¿ywany w pojazdach GM air gap .czujnik przep³ywu powietrza.udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AITS I.b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego. czynnik ch³odz¹cy air .autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AFS Adaptive Frontlighting System adaptacyjny œwiate³ system przednich AIL Active Interlock . powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia all . II Advanced Inflatable Tubular Structure . wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego ALC Adaptive Light Control . np. np.boczna poduszka powietrzna wo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika „Check Engine”. np. dot³aczanie dodatkowego powietrza alignment . wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALU Arithmetic and Logic Unit .szczelina powietrzna. powietrze dodatkowe. ustawianie alive .otoczenie. allowable range .dozwolony.adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control . np.pozwalaæ.œrodek.po.Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) AHS Auxillary Heater System . powietrze dolotowe. czynnik.wyrównywanie.

zespó³ pneumatyczny ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) .zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) APU Auxiliary Power Unit .dodatkoangle .wy³adowanie ³ukowe (niepo¿¹dane) w obwodzie elektrycznym ASB Active Sensor Bearing .tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing .uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników.odpowiedŸ anti-knock rating . np. diagnoza approximately .przeciww³amaniowy. takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne.aktywna kontrola ha³asu.sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym anti-theft .uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange .amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów answer .adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji. element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu APS Acoustic Parking System .system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing .samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) ARS Anti Roll Stabilisation .k¹t (np.hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) ARC Automatic Ride Control . przyrz¹d do pomiaru natê¿enia pr¹du AP Air Pump . w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) ARQ Automatic Request for Repeats cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo¿liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ASC Active (Automatic) Stability Control .przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym czujnik po³o¿enia przyspieszacza AS APS Auto Pilot System .po³o¿enie peda³u przyspieszenia AMR Acceptable Malfunction Rate wadliwoœæ dopuszczalna w dzia³aniu apprenticeship . cz³on wzmacniaj¹cy API American Petroleum-Institute Amerykañski Instytut Nafty amplitude .czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor analog .aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy AP Atmospheric Pressure . np. system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dŸwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and . ró¿nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu. k¹t uchylenia przepustnicy. wysokoœæ sygna³u APP Accelerator Pedal Position . analog multimeter . format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7 .system stabilizacji przechy³ów pojazdu ANC Active Noise Control .wzmacniacz.standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji .amplituda. do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeŸdzie (np. k¹t wyprzedzenia zap³onu) wy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width czas wtrysku asynchronicznego ASA American Standards of Automobil . stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control .ciœnienie atmosferyczne ARS Advanced Restraints System zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa¿erów pojazdu w czasie kolizji.i.wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes .³o¿ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej.praktyka.automatyczna kontrola osi¹gów amp amplifier .pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym Amp Ampere . antykradzie¿owy any mode .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter .analogowy (w odró¿nieniu od cyfrowego).jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego APC Automatic Performance Control .Amper .kod komputerowy. ultradŸwiêkowych lub podczerwieni. nauka w rzemioœle AMR Automatic Message Routing program automatycznego podawania komunikatów analysis .automatyczna kontrola jazdy .akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit .analiza. wykorzystuj¹ca czujniki ultradŸwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction .amperomierz.w przybli¿eniu APS Absolute Pressure Sensor . zale¿nie od warunków kolizji ASCD Automatic Speed Control Device .

sterownik systemu audio (BMW) ATE Automatic Testing Equipment automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza AVAC Advanced Vehicle Analis Computer . ostrze¿enie ATWS Anti Theft Warning System system ostrzegania (ochrony) przed kradzie¿¹ (Opel) audit . Average . AVE.modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych).aktywny system serwisowy AVOM Analog Volt/Ohm Meter .aktywne sterowanie zaworami ASSYST Active Service System . pr¹dnicy auto-shutdown .fotel zabezpieczaj¹cy przed obra¿eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia ATS Automatic Test System . zawory.samowzbudzenie bezpoœrednie.amerykañski znormalizowany szereg œrednic (¿y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat .po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ASK Audio System Controller.automatyczne wy³¹czenie ASDM Airbag System Diagnostic Module . przekaŸniki itp. takich jak: silnik krokowy.uwaga.aktywny system serwisowy ATR Automatic Transmission Relay przekaŸnik automatycznej skrzyni biegów AWD All Wheel Drive .pó³oœ. wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika ATS Air Temperature Sensor .samonastawny ATCS Active Torque Control System system aktywnej kontroli momentu obrotowego ASG Automatic Stop and Go . tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych.sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) auto self-excitation .system automatycznego testowania attention .kontrolowaæ.uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaŸnika pompy paliwa ATC Automatic Temperature Control automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control .modu³ syreny alarmowej (Opel) AVG. np.przynajmniej.aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY .dostêpny. co najmniej ATM Actuator Test Mode . np.dodatkowy auxiliary gauge .zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available .napêd na wszystkie ko³a ASV Air Suction (Switching) Valve .czujnik temperatury powietrza AWG American Wire Gauge .po zwrocie odkorbowym autosetting .hamulec samonastawny automatic ignition governor .technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ATC After Top dead Centre . oœ AYC Active Yaw Control . wtryskiwacze. np.test elementów wykonawczych.element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów axle . mo¿liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage .automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu ASF Aluminium Space Frame .A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down .asynchroniczny. przeciêtna ASR Automatic Stability Regulation uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System .Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów auxiliary .wskaŸnik pomocniczy ATDC After Top Dead Centre . w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej autoadjusting brake . mo¿liwy do u¿ycia. sprawdzaæ AT Automatic Transmission .system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC’s American Society Industry Car’s .zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous . dnia.analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train .wartoœæ œreat least .automatyczny uk³ad umo¿liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u¿ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module .maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo¿liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) ASM Auto Shift Manual .automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator .

tor pomiarowy do analizatora spalin) between .podstawa. wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej BAC Bypass Air Control system system sterowania obejœciem powietrza banked injection . kad³ub.jednostka ciœnienia. niew³aœciwy balance . kopia.poni¿ej (np.podstawowy.barometryczny.modu³ kontroli nadwozia bit Binary digit .dodatkowe niepo¿¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du¿ymi oporami przy przep³ywie spalin BATT.cofaæ siê.zapasowy obwód elektryczny BHP Brake Horse Power . pod³o¿e.t³o (ekranu) backlight . w uzwojeniu wtryskiwacza itp.moc u¿yteczna.wywa¿arka balancing slug .rezerwa.napiêcie przebicia blade . wstecz. ciœnieniowy bemf back electromotive force . pas bezpieczeñstwa) backfire . baza baseload . moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias . polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system .dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BKS Brake State . tylny.miêdzy. np.komputer pok³adowy balancing machine . wentylatora Poradnik SERWISOWY 9 .wsteczny. zespó³.wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar . zaczynaæ before . wskaŸnik si³y hamowania base . np.wywa¿enie. program zapasowy back-up loop .stan hamulca black .rozpoczynaæ.element wykorzystuj¹cy ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali. bi-metalic . 1 bar = 105 Pa bearing . ³awa pomiarowa (np.napiêcie wstêpne.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B B BA Brake Assist . pomiêdzy back pressure .jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) back-up light .akumulator.jednostka informacji.na dwóch poziomach. kompensacja BBW Brake By Wire .podœwietlanie t³a. w wyœwietlaczach LCD BAS Brake Assist . w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej.rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji BC Board Computer . bateria BFD Brake Force Display .³opatka. korpus back . przed zwrotem t³oka) B Back .³awa.urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module .ciœnienie wsteczne . znak dwójkowy „1” lub „0” BDC Bottom Dead Centre . np.wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank .czarny bandwidth . dyferencja³ ballast resistor .mechanizm ró¿nicowy. plecy bar code .dwukierunkowy BILEV Bi-level .przed (np. niedobry.obci¹¿enie podstawowe (np. bazowy baud .wsteczny zap³on . ty³.z³y.œwiat³a cofania bad .rezystor regulacyjny obci¹¿enia . blok.elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) bench . stó³ warsztatowy.wtrysk grupowy .bank. grupa cylindrów beam .kod kreskowy bare conductor .bimetaliczny .pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BDV Breakdown Voltage . np.bezstykowy uk³ad zap³onowy basic .zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym BARO Barometric .ciê¿arek wywa¿aj¹cy balanced gear . poni¿ej wartoœci dopuszczalnej) belt .hamulec ze balancing . +B Battery .si³a przeciwelektromotoryczna background .element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du. oparcie fotela. pr¹dnicy) back-up .nadwozie.nie izolowany przewód below . pas (np. zrównowa¿enie sterowaniem elektrycznym bidirectional . zaporowy B Body . stosowany. atmosferyczny.promieñ.wyœwietlacz.pasek.³o¿ysko begin .wywa¿anie (np. w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów BCBB Boost Control Deceleration Device . BILEV distributor . ko³a pojazdu).

np. zwiêkszaæ.przedmuch gazów (z komory sprê¿ania do komory korbowej) blower . ³¹czyæ przewody.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.elektrozawór obejœciowy powietrza.odskoczyæ.B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI blank . zawór upustowy blind . parking brake .wspó³czynnik jednostkowego zu¿ycia paliwa BPCSV Bypass Control Solenoid Valve .elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania blow-by .umo¿liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró¿nic w charakterystykach silnika bobweights . która po w³¹czeniu w obwód. brake disc .mrugaæ.kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED.zestaw czêœci nadwozia body shell .dno. regulacja jasnoœci BRK Brake . wzmagaæ both .granica.kad³ub.szczotka. SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid .hamulec brown . umo¿liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box. ch³odnicy body set . check box) body .blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory . pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion . rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright .szczotka urz¹dzenia elektrycznego. spód.do³adowanie.wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego body . z³amanie breaker points . np.br¹zowy browse .pusty.ok³adzina hamulcowa BLK Block . nadwozie body panel .generacja bridge .przegl¹daæ brush . spoiwo. np. contact. po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch .odpowietrznik (np. pokrycie nadwozia blink .wspornik.œrednie ciœnienie u¿yteczne Break-out box breed .korpus. w czytniku kodów mo¿e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST .monitor pok³adowy breather . dolny bounce .tarcza hamulcowa. obie bottom .ciê¿arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu break . ciœnienie do³adowania. odstêp BLC Block Learn Coefficient .zawór sterowany ciœnieniem wstecznym bleeder .element poszycia nadwozia BPS Barometric Pressure Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve . ograniczenie BPA Bypass Air solenoid .z³¹cze.czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark . lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BOB Break-out Box . mostek pomiarowy.bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket . np. w silnikach EFI. brake pad . u¿ywany do kontroli biegu ja³owego. w po³¹czeniu elektrycznym.zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve . roleta. zbiornika) BMEP Brake Mean Effective Pressure .przerwa.jasnoœæ. która po w³¹czeniu w obwód umo¿liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu BPW Base Pulse Width . klamra brake .nadwozie pojazdu bolt .skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.hamulec postojowy.dmuchawa blue .cewka elektrozaworu sterowania obejœcia 10 Poradnik SERWISOWY .hamulec.mostek. odbiæ siê bound . generator brush .styki przerywacza break-out box .kod b³yskowy .oba.œruba. np.niebieski BM Board Monitor .zak³adka.pamiêæ bloku ucz¹cego . migaæ blinking code .przys³ona.upust. sworzeñ bond .

zbiornik z wêglem aktywnym CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment . wa³ rozrz¹du CAA Clean Air Act .kondensator. poch³a- CAD Computer Aided Design .przetwornik zmian ciœnienia wstecznego BSW Brake Switch .anulowaæ.bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia burn time .prze³¹cznik hamulca burn voltage . regulowaæ przyrz¹d pomiarowy C C Chassis .kanister.podwozie.wolna (CAN) BUDC Before Upper Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) butterfly valve .brzêczyk. bocznik byte . Zasobów Powietrza .koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CAN di CAN Diagnostic Interface interfejs diagnostyczny CAG Computer Aided Gear Shift komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów cancel .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAL Computer Aided Lighting .magistrala nie obci¹¿ona . pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 .sieæ steruj¹ca. wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin CALIF .Kalifornijska Rada ds.wywo³ywaæ CAM camshaft .kabriolet CA Cranking Amps . guzik buzzer . poprzez by-pass .sterownik systemu ABS (Chrysler) CAN Control Area Network . umo¿liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami w pojeŸdzie CAC Charge Air Cooler . np.dywanik cartridge . komenda kasowania.norma czystoœci powietrza CARB Carburetter . Canister Purge Solenoid elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów carpet . klawisz.¿arówka.wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx bumper .ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAN’ Canister .wa³ krzywkowy.kopu³ka.gaŸnik carbon . np. komory silnika) button . dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY CALC Calculator .czas trwania (palenia) iskry BVT Back-Pressure Variable Transducer .organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii. distributor cap kopu³ka rozdzielacza 11 . S2 oznacza czujnik za katalizatorem BTDC Before Top Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bus . klawisz kasowania CARIN Car Information and Navigation System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI BC BSHC Brake Specific Hydro-Carbons wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides .karta. znosiæ.zasobnik mog¹cy zawieraæ.komputerowe oœwietlenia wspomaganie CANP.pr¹d rozruchowy CARB California Air Resources Board .kalkulator. szyna zbiorcza bus idle .wêgiel. wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego cap . spalaæ. element pojemnoœciowy CA Cabrio .paliæ.przegroda (np.California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) CA Crankshaft Angle . sonda 1 . magistrala. obudowa capacitor . pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem). palenie siê iskry BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve .komputerowe wspomaganie projektowania niacz.napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) by . skreœlaæ. np.przycisk. sygnalizator akustyczny calculate . blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów.k¹t wa³u korbowego call . np. p³yta monta¿owa.zderzak burn .blok 1.przeliczaæ calibrate .bajt.kalibrowaæ. zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CAB Controller Anti-lock Brake .przez.autobus. wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card .oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda).obejœcie. bañka bulkhead .przepustnica powietrza bulb .

system kontroli hamulców CCP Charcoal Canister Purge .czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CCCC Continuously Controlled Chassis Concept .elektrozawór sterowania sprzêCB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CDGPS Carrier Differential GPS .wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CBC Cornering Brake Control .centymetr szeœcienny CDC CD Changer .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CCCC Computer Controlled Catalytic Converter .koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CAS Collision Avoidance System .lampka kontrolna silnika CC Cruise Control .system unikania kolizji (Opel) CCD Chrysler Collision Detection System .konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDI Capacitor Discharge Ignition elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection .komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CCS Cruise Control System .kontrola prêdkoœci pojazdu.regulator obni¿aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CB Contact Breaker .urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CCA Cold Cranking Amps .uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CBT Computer Based Training .system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler.sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CDS Computer Diagnostic System komputerowy system diagnostyczny.automatyczny wy³¹cznik „ssania” CBC Central Body Controler .uk³ad kontroli prêdkoœci CEC Computerised Emission Control komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission Kalifornijska Komisja ds.ró¿nicowy system GPS g³a przetwornika CARIN Car Information and Navigation System (BMW) .komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory .komórka bloku ucz¹cego.czujnik opóŸnienia wa³u korbowego CBS Control Brake System .system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CAS Crank Angle Sensor . jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CDL Central Door Locking .centralne blokowanie drzwi (Opel) CAT Catalyst .katalizator CATS Computer Active Technology Suspension . katalizator CCS Computer Command System komputerowy system sterowania CC Check Control . rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne.wyœwietlacz fluorescencyjny z „zimn¹” katod¹ CDR Crankcase Depression Regulator .styki przerywacza CB Choke Breaker . pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY .g³ówny sterownik podwozia CCM Check Control Modul .zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CCC Converter Clutch Control solenoid .p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CCD Computer Controlled Dwell komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) .obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CEL Check Engine Light . Energii CC Catalytic Converter .konwerter katalityczny.kontrola sterowania CCT Circuit . z mo¿liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci CELL . a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor .C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI cc Cubic Centimetre .pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control komputerowy system sterowania CDC Continuos Damping Control ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve .modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output .

wa³ek rozrz¹du w g³owicy CLO Closed Loop Operation . kasowaæ.centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CID Cylinder Identification Sensor czujnik identyfikacji cylindra CFI Cylinder Fuel Injection .oczyszczalnik.czyœciæ. zale¿nie od czasu bazowego) CID Camshaft Identification Sensor czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du CFI Central Fuel Injection .komora change . wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów 13 . odstêp clear flood . luz.zap³on wysokoprê¿ny CID Calibration Identification .sprê¿yna zegarowa. czujnik zegarowy.wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head .podwozie pojazdu.zegar.stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza charge . np.ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CLD Chemiluminescence Detector detektor chemoluminescencyjny blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear . sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji. przes³ona rozruchowa gaŸnika CES Clutch Engage Switch .indywidualny wtrysk paliwa do ka¿dego cylindra CID Colour Info Display .kleszcze.zamkniêta pêtla. filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation .³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne. potoczne okreœlenie uk³adu scalonego clamp .okruch.kontrola. sonda cêgowa.wêgiel drzewny. k-Jetronic CIM Column Integration Module zintegrowany modu³ kolumny CFPP Cold Filter Plugging Point punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CIS Continuous Injection System . sprawdzanie chip . podstawa monta¿owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal . cêgi.identyfikacja kalibracji CFCP California Fuel Cell Partnership .podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku clearance . np. ³adowanie akumulatora.system ci¹g³ego wtrysku paliwa.ceramiczny korpus izolacyjny u¿ywany w niektórych typach rezystorów obci¹¿enia CHM Cold Mixture Heater . jak i fizyczne) checking .system ci¹g³ego wtrysku paliwa Clamp (sonda cêgowa) CIT Control Ignition Timing . sterowania z sond¹ lambda choke . np.czyszczenie zalewania .sterowanie zap³onem CFSV Carbon Filter Solenoid Valve elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym CKP Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CL Closed Loop . np. umo¿liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop .przeœwit.funkcja systemu wtryskowego.adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo. licznik clock spring .program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia cleaner . np. np.prze³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve . taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag CFIS Continuous Fuel Injection System . do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) Poradnik SERWISOWY chamber .zmiana. do pomiaru natê¿enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ centrifugal advance .czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition . od³amek. zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu Ch/T Charge Time . zacisk.zamkniêta pêtla. np. przewê¿enie. kasowaæ pamiêæ usterek sterownika ceramic block .elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym. elektroniczna struktura pó³przewodnikowa.wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade . wartoœci sygna³u z czujnika chassis .dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock .gardziel.

znaczenie zarówno mechaniczne.cewka.element ch³odz¹cy. pierœcieñ cooler .ch³odziwo. wymienny. komora. cold start .porównywaæ. po³¹czenie.konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy components . w ekranach LCD CMC Ceramic Matrix Compisite kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater .cewka zap³onowa jednobiegunowa CO Carbon Monoxide .kompresja.warunki conditioner . sprzêg³o przeniesienia napêdu. dach w samochodzie coolant .kierunek przewodzenia close . pojemnik control total . zimny.tester szczelnoœci cylindrów collar .podzespo³y. zamkniêta pêtla sterowania coil . kodowany coefficient . blisko CLT Cylinder Leakage Tester .szyna steruj¹ca controller .rozruch zimnego silnika close to .przedzia³.przy. ³¹cznoœæ control . np. np.szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast . kod sterownika.ch³odzenie.koks.C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI coded . cooling agent .ko³nierz. sterowanie. uk³adu klimatyzacji core .mieszanka. rdzeñ magnetyczny. czynnik ch³odz¹cy cooler .ci¹g³y.sprê¿ony gaz ziemny wysokometanowy compartment .zu¿ycie (paliwa) contact . zamkniêty obwód elektryczny. zestaw. ch³odnica clutch .rdzeñ. kontakt CONTIN Continuous . usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue .skraplacz (klimatyzacji) conditions .przylegaæ.przeliczona wartoœæ obci¹¿enia cooling .sta³a energia .sk³adany. nalot wêglowy cold . polegaj¹cy na odczytywaniu bie¿¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition . np. elementy. studzenie. termin ten mo¿e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego. syConnector (styk po³¹czeniowy) condenser . jak i elektryczne. sk³ad compression . comparator .kontrast. np. kodowaæ compressor .kod (kod usterki. ³¹cznik. ch³odnica COP Coil On Plug . np. regulacja control bus . sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value .komenda. polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora coke .jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist .kontrola.podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku command . np.zamykaæ. ci¹g³oœæ obwodu contrast .wspó³czynnik cohere . magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY . przywieraæ coherent .urz¹dzenie steruj¹ce. sprê¿anie code .urz¹dzenie klimatyzacyjne gna³) conducting direction .element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne CNG Compressed Natural Gas . kod immobilizera).sprzêg³o.sprê¿arka.komunikacja.suma kontrolna conventional ignition system konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible .zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym. zgodny (np. kod b³êdu.wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu consumption . np.po³¹czenie connector . charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia COMMS Communication .cewka zap³onowa connection . ³¹czówka constant energy .wspólna szyna wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê¿nych CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor .element ch³odz¹cy. sterownik CMP Camshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u rozrz¹du compare .spalanie combustion air factor .kontynuuj continuity .styk.styk po³¹czeniowy.spójny.zakodowany.czynnik ch³odz¹cy combustion .technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej).tlenek wêgla .ci¹g³oœæ. regulacja kontrastu. polecenie common rail . ignition coil .ch³odny.

katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta³ych z systemem regeneracyjnym CUSTOM .skorygowana wartoœæ mierzonego stê¿enia CO (tlenku wêgla). zmiennym prze³o¿eniu) CPOD Childseat Presence Orientation Detection .wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control . lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap .cylinder CTP Closed Throttle Position . DC.bieg ja³owy current .cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle .dwutlenek wêgla . poprawa corrupted . wtryskiwacz rozruchowy CV Constant Velocity . stopieñ kompresji CWS Conti Wheel System .wa³ korbowy CR Compression Ratio . wspólny. w oscyloskopie rodzaj sprzê¿enia obwodu wejœciowego AC. ci¹g³y. element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy cw clockwise .lampa elektronopromieniowa.kontrola jazdy (Opel) cross sectional area .telefon samochodowy cylinder contribution .korekcja. zmiennym prze³o¿eniu) CRC Cruise Control .wtryskiwacz zimnego startu.system opon umo¿liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle .konstrukcja opony umo¿liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CPU Central Processing Unit . przegub CRS Common Rail System . styk) CYL BALANCE .centralna sieæ partnerska CSP Cold Start Performance .system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CSPS Crank Speed and Position Sensor .sprzê¿enie. dop³yw paliwa. uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction . pokrywa CO2 Carbon Dioxide .parametry zimnego startu (rozruchowe) u¿ywane przy ocenie akumulatora CVT Continuously Variable Transmission .na ¿yczenie.uszkodzony counter licznik coupling . sprzê¿enie mechaniczne.wk³ad danego cylindra w pracê silnika .kontrola. przewodu elektrycznego CRP Car Phone .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym. rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator .sk³adnik spalin samochodowych CSG Crankshaft Starter Generator rozrusznik pe³ni¹cy tak¿e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector . sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) . krêcenie korb¹ CTRL Control . zakres pomiarowy okreœlany przez u¿ytkownika CS Crankshaft . np.ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CSSA Cold Start Spark Advance .wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania ci in Cubic Inch .numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature temperatura katalizatora CPN Central Partner Network .pole przekroju poprzecznego.mieszanka poprawna. pr¹d elektryczny CRT Cathode Ray Tube .rozruch (silnika).zawór zimnego startu.regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve .regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku cut . np. usuwaæ.wspólna szyna.balans cylindrów test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cranking . np.centralna jednostka przetwarzania. cykl sterowania elementów wykonawczych CR Common Rail . np. na zamówienie.stopieñ sprê¿ania.pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik.czujnik prêdkoœci i po³o¿enia wa³u korbowego CVS Constant Volume Sampling próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) CPS Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring .cykl. wysokociœnieniowy kolektor paliwowy CYL . wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit . po³¹czenie obwodów.odcinaæ.obwód CR Crankshaft .regulator sterowany podciœnieniem cover . np. monitor ekranowy.sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number .os³ona. procesor.test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15 .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.bie¿¹cy. mieszanka stechiometryczna corrected CO .

wykorzystywana. opóŸniaæ delay line .baza danych dark . ugiêcie.t³umik t³okowy .strumieñ danych. wymagaæ dead . np. usun¹æ. g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired . odszukanie.poduszka powietrzna kierowcy DCC Dual Catalytic Converter . pogrubiony dashboard .dane. np.decarbonisation .t³umik drgañ.stopieñ. dostawa.dziesiêtny decoke .element s³u¿¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy. np.wada. dostrze¿enie.silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DEI DE-Ice switch . redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego depress . ¿¹daæ.wspó³czynnik wype³nienia impulsu.tablica rozdzielcza delete .po¿¹dany.bezpoœrednia kontrola cylindra damage . dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base . defekt deflection . desired idle . jednostka natê¿enia dŸwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control .dostarczanie.szczegó³.odmra¿anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree . spadek DDC Direct Digital Control . zasilanie.diagonalny D/A Digital to Analog converter .sprzê¿enie bezpoœrednie.g³êbokoœæ. przyspieszenie ujemne. stopieñ Celsjusza. jak i zmiennopr¹dowy D Drive .uszkodzenie.w³¹cznik odmra¿ania delay .ciemny. detekcja development . np. wspó³czynnik za³¹czenia DAB Digital Audio Broadcast . zw³oka.niebezpieczeñstwo. uszkodzenie.wciskaæ klawisz decimal . np.rozwój. np. spadaæ.jazda . urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY .opóŸnienie. nawil¿acz danger .po¿¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego detail . odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost . depress button .silnik o zap³onie samoczynnym miczny uk³ad kontroli hamowania DDM Driver Door Module .opóŸnienie.pr¹d sta³y DC Duty Cycle .pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów DDS Deflation Detection System .silnik pr¹du sta³ego DEL Delivery .usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów decrease . szkoda. t³oczenie (w silniku Diesla) DCV Dosing Control Unit . amortyzator. np. detal.wciskaæ.¿¹danie.przyrz¹d.modu³ drzwi kierowcy (Opel) DC Direct Coupling .g³êboki defect .katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim deceleration .odchylenie. awaria damper .uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DC Direct Current .dyna- DeNOx .jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej.konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control .wykrywanie. zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream .modu³ sterowania dawk¹ demand . np. wyszczególniaæ detection .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel . zagro¿enie DC-ISC Direct Current Idle Speed Control . umo¿liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu DCL Data Communications Link . w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy.bezpoœrednie sterowanie cyfrowe depth .linia opóŸniaj¹ca. dead centre martwy punkt (zwrotny punkt) dashpo . dawka.system wykrywania odchylenia deep .rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego.przetwornik cyfrowo-analogowy .³¹cze transmisji danych. obni¿aæ siê.sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) device . wymazaæ DCM Direct Current Motor . w oscyloskopie. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów data .nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag .dzieñ dB . sprzê¿enie sta³opr¹dowe . zadany.skasowaæ.martwy. rozwiniêcie DDE Digitale Diesel Elektronic . ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie¿¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych day .zmniejszaæ siê. stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu D Digital .

przepona .biegn¹cy w parze przewodów. np.samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci.wy³¹czyæ. roz³adowaæ.œrednica diaphragm .cyfrowy uk³ad scalony discharge . skierowaæ direction indicator . tarcza.dyskretny.roz³adowanie.cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display .urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) digit . do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector .wymiar DIN .system zap³onu bezpoœredniego DI Direct Ignition .bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka¿dej œwiecy DI Direct Injection . wy³adowanie.rozró¿niaæ. div .cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIS Digital Idling Stabiliser .tester diagnostyczny (Opel) DLI Distributorless Ignition .odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device .element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku distance . differential pessure . zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System .wyœwietlacz.sterowany cyfrowo wtrysk gazu direct . od³¹czyæ. dysk.odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) dieseling . monitor obrazowy.zap³on bezpoœredni .nie zwa¿aæ.rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division.roz³¹czyæ.do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DFI Direct Fuel Injection . wy³¹czyæ discrete .kr¹¿ek.z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DIAG Diagnostic Tester .tarcza hamulcowa disk .ró¿nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire . sta³y.wyœwietlacz disable . np.bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection . dysk pamiêci w komputerze DFC Deceleration Fuel Control . dysk elastyczny display .dynamiczny zakres przep³ywu (np.zap³on bezrozdzielaczowy diameter . dysk. np. rozgrzanego nagaru differential . nieci¹g³y.cyfrowy.bezpoœredni.dyskietka. np. 2 digit code . zap³on iskrowy (Ford GDI) disc .dzia³ka skali oscyloskopu DFR Dynamic Flow Range . akumulator troniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17 . ekran do wyœwietlania informacji digital .silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim disconnect .sterowany cyfrowo wtrysk paliwa j¹cy siê z ci¹gu „zer” i „jedynek”.ró¿nicowy.norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode . ziarnisty discriminate . mechanizm ró¿nicowy DFCO Deceleration Fuel Cutoff .elekDIC Digital Integrated Circuit .bezpoœredni wtrysk paliwa .zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DICS Dual Intake Control Solenoid elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel . odstêp distributor .dioda . lub równoleg³y . lekcewa¿yæ.odleg³oœæ.brud.ciœnienie ró¿nicowe.kr¹¿ek. paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off .kierunkowskaz dirt .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS . sygna³ sk³adaDFI Digital Fuel Injection . brake disc . wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition bezpoœredni wtrysk.z³¹cze transmisyjne.2-cyfrowy kod diskette . unieruchomiæ DMD Digital Micromirror Device urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du¿ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics .wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DLC Data Link Connector . np. mo¿e byæ szeregowy . pomijaæ DIM Dimension .cyfra.system wtrysku benzyny pod du¿ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra disregard . np. np.

t³umik t³okowy.modu³ steruj¹cy elektronicznym drzwi wyposa¿eniem DPA Distributor Pump size A .system redukcji cz¹stek sta³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S .amortyzator zespo³u dŸwigni DOHC Double Overhead Camshaft podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DRC Dynamic Ride Control .multimetr cyfrowy . przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester .Departament Transportu (USA) DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System . cyfrowy przyrz¹d pomiarowy downstream O2 .³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door .cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów.wykres.dynaDP Distributor Pump .bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter .dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) DPC-N Distributor Pump size C-Numeric . tranzystora dot .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. strona kierowcy drive . pocz¹wszy od rozruchu.brudnopis dokumentu draw .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. w stanie awarii. przes³aæ (dane 18 Poradnik SERWISOWY . punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport .ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection .S Diesel NOx Particulate Reduction . wielkoœci S DP (t³umik t³okowy) DPS Dual Pump System (Honda) .element steruj¹cy.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla miczna kontrola jazdy DRIV Driver .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. np.g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch . sterowanie w znaczeniu elektrycznym.kierowca.kropka.sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych. np. np.drzwi door module . dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego stem z podwójn¹ pomp¹ DMFC Direct Methanol Fuel Cell . wielkoœci C drive-by-wire .druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot . napêdzaæ. wysterowanie elementu wykonawczego.kurek spustowy.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. p³ynu ch³odz¹cego draft .punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction .tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DNP.sydo komputera). „elektroniczny peda³ gazu” DOS Disk Operating System .bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami Driving Cycle . amortyzator t³okowy drain plug . np.wielofunkcyjny.D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DPH Dual Plug Head . wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym driver .podwójny down .œwiat³a do jazdy dziennej download . poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo¿liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD double .katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DP Dash Pot . prowadziæ pojazd DOL Data Output Link .niesprawny. w dó³ DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust .napêdzanie.uk³ad regulacji ciœnienia ró¿nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DRL Daytime Running Light . wielkoœci A DPC Distributor Pump size C . cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving .napêd.przesy³aæ.

kurz.obci¹¿enie.k¹t zwarcia styków przerywacza. przebieg pracy.suchy. uziemienie. np.steruje on dostarczaniem do gaŸnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC European Countries . urz¹dzenie do transmisji danych gnostyczne kody usterek DVOM Digital Volt/Ohm Meter . w czasie.bêben hamulcowy DSV Deceleration Solenoid Valve elektrozawór zwalniania prêdkoœci DVM Digital Volt Meter . spadek.kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19 . np. wspó³czynnik okresu.cykl pracy.rozdzielacz DSA Dynamic Stability Assistance dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DV TW Delay Valve.woltomierz/omomierz cyfrowy DTR Distributor .rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated .dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu drum . suszyæ DTC Diagnostic Trouble Code . elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EAP Electronic Accelerator Pedal elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBD Electronic Brake (power) Distributor . warunki pracy duty cycle .uniwersalna p³yta cyfrowa. okres za³¹czenia elementu wyra¿ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u DSA Dynamic Safety Action . brake drum .podczas.diaDS Data Set .zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem dust . w którym element jest za³¹- DSM Driver Seat Module . Two Way dwudro¿ny zawór opóŸnienia DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch .zwolnienie przekaŸnika DRP Direct Repair Programmes .podczas testu dynamic .ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê¿arowych EBS Electronic Breaking System elektroniczny system hamulcowy ECA Electronic Control Assembly elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EBV . during test .program dynamicznej stabilizacji jazdy DV Delay Valve .bêben.silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie EBL Electronic Brake Limiter .zbiór danych. z zapisem audio-video dropout .oscyloskop dwukana³owy DSC Dynamic Stability Control .uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EC Extended Control mode .ziemia.dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus .kropla.modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - E E Earth .termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia DWELL . masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition elektroniczne wyprzedzenie zap³onu.elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóŸnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EC Engine Cooling system .uk³ad ch³odzenia silnika EBCV Electric Bleed Control Valve elektryczny steruj¹cy zawór upustowy . py³ duty .woltomierz cyfrowy dry .programy bezpoœrednich napraw pojazdów DSTC Dynamic Stability and Traction Control .dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) dual trace scope .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DE drop .zawór opóŸnienia DVD Digital Versatile Disc . wspó³czynnik wype³nienia. zmniejszanie siê oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ czony lub uruchomiony DSP Dynamic Stability Program .dynamiczny dynamic volt drop .dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy during .magistrala transmisji danych cyfrowych DSI Distributor Semiconductor Ignition .

modu³ steruj¹cy silnika ECM Engine Control Module .elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology .elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Electronic Control Module elektroniczny modu³ steruj¹cy EEC Electronic Emission Control elektroniczna kontrola emisji spalin ECU Engine Control Unit .elektroniczne sterowanie silnika Diesla.elektroniczne sterowanie zap³onem ECT Electronic Control Transmission elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit . zu¿ycie paliwa ECVT Electronic Continuous Variable Transmission .system kontroli emisji spalin ECF Electric Cooling Fan .cykl pracy . modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking elektroniczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal .elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a econometer .czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika EDS Electronic Differential System elektroniczny system ró¿nicowy.zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów EDIS Electronic Distributorless Ignition System .elektroniczne sterowanie silnikiem ECO Ecotronic .pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Damping Control elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDC Electronic Diesel Control .elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EFC Electronic Feedback Carburetter sterowany elektronicznie gaŸnik (sterowany w pêtli sprzê¿enia zwrotnego.ekonomia.sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin ECON Economy Signal .zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECT Engine Coolant Temperature sensor . z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY .technologia optymalizuj¹ca i emisjê spalin zu¿ycie paliwa EDF Electro Drive Fan . elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle . np.zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy edit .modu³ steruj¹cy silnikiem EEC Electronic Engine Control . pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EDC Engine Drag Control .sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECS Electronically Controlled Suspension .sygna³ zu¿ycia paliwa EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive .uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u¿ywaniu sprzêg³a EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer .elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska ECIT Electronic Control Ignition Timing .sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System elektroniczny ostatecznej system kontroli EDCS Electronic Diesel Control System .wentylator elektryczny (przekaŸnik wentylatora) ECC Electronic Climate Control .sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o¿enia EEC Evaporative Emission Control kontrola emisji oparów paliwa g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve .elektronicznie sterowane zawieszenie ECI Energy Controlled Ignition .elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory .miernik zu¿ycia paliwa EDIS EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering .redagowaæ.elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy ECCS Electronic Concentrated Control System .kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika .nazwa w³asna (Opel) ECO Economy .elektroniczny system sterowania silnika Diesla ECAS Electronic Control Air Suspension .elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve .sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS ECS Emission Control System .

elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego empty .norma europejska enable .urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów EGO.sprawnoœæ.system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector . w³o¿ony EMC Electromagnetic Compatibility kompatybilnoœæ elektromagnetyczna.wczesne odparowanie paliwa .kontrola nagrzewania spalin EMI Electro Magnetic Interference EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator .przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve . wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency . koñcówka Poradnik SERWISOWY 21 .hamulec awaryjny EMS Energy Management System system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EGS Electronic Gear Selector .wyrzucaæ. emergency brake . uaktywniaæ.koniec. zezwoliæ enabled .mijaæ.system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa eject .ostrze¿enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EHB Electro-Hydraulic Brake . komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection elektroniczny wtrysk benzyny ELCD Evaporative Loss Control Device . nag³a potrzeba.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control . o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control . np.sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator . wypychaæ. wysuwaæ. utajnianie EMR Electronic Module Retard elektroniczny modu³ zwalniania end .zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy EHPS Electro-Hydraulic Power Steering . np.elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EIS Electronic Ignition System . wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse . opró¿niaæ EICV Electronic Idle Control Valve sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego encryption . kodowanie.czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) ELCODE Electronic Code System .elektrohydrauliczny regulator ciœnienia zak³ócenia elektromagnetyczne EN European Norm .elektroniczny detektor obci¹¿enia EGR EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground „masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation .przekaŸnik uk³adu sterowania silnikiem embedded .hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control .elektrohydrauliczny element wykonawczy EMS Engine Management System system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning .wbudowany.elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter udoskonalony adapter graficzny.elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu efficiency . EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor .pusty.sygna³ elektryczny obci¹¿enia EMR Engine Management Relay .umo¿liwiaæ.za³¹czony. odbezpieczony E-Modul . awaryjny.stan zagro¿enia. uaktywniony. np. up³ywaæ.szyfrowanie.recyrkulacja gazów spalinowych stosowana w celu obni¿enia zawartoœci NOx w spalinach ELR Emergency Locking Retractor blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro¿enia ELR European Load Response test europejski test obci¹¿enia EMR Emissions Maintenance Reminder .elektroniczny system zap³onowy EFE Early Fuel Evaporation .elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin ELS Electrical Load Signal . wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection .

kod b³êdu.czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency . podawaæ.elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego ESD Electrostatic Discharge . miejsce w fotelu pasa¿era (sygna³ dla systemu airbag) EPIS Electronically Programmed Injection System . klawisz wprowadzania.czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof .pamiêæ elektroniczna s³u¿¹ca do odczytu.E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage .sprzêt. udoskonalony ENR Engine Run Relay .wyposa¿ony.elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ ETC Electronic Throttle Control . upewniæ enter . kasowaæ.elektryczny ER Engine Running .elektrycznie otwierany dach establish .pojemnoœæ skokowa silnika EPR Exhaust Pressure Regulator . przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle .powtórne wykorzystanie energii (np. za pomoc¹ promieni ultrafioletowych).elektroniczny.elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control elektroniczna kontrola jazdy (pod- ESA Electronic Spark Advance . system ma za zadanie zapobiegaæ tak¿e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu EOBD European On Board Diagnosis .sterowany elektronicznie zap³on i gaŸnik ESS Electronic Suspension Systems elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing elektroniczna regulacja zap³onu EPC Electronic Pressure Control elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass ulepszone. kod usterki ERS Engine RPM Sensor . np. wycieraæ EPAS Electronic Power Assisted Steering .jeden z trybów testu dla samochodów Ford dach otwierany EPC Electronic Parts Catalogue .elektroniczny system zap³onowy EPT Electronic Pressure Transducer elektroniczny przetwornik ciœnienia ensure .elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu 22 Poradnik SERWISOWY .ulepszony.zarz¹dzanie prac¹ silnika ESC Escape .elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter . w odró¿nieniu od uk³adów ABS i ASR. maszyna engine capacity . z mo¿liwoœci¹ kasowania (np.równy.regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory .elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy.wchodziæ.przekaŸnik pracy silnika EPS Electric Power Steering .wy³adowanie elektrostatyczne enrich . element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku ESC Electronic Spark Control . bezpieczne szk³o ERR Error .silnik.elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control .wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR ESI Electronic Service Information elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program . zaopatrzony ER Energy Recycling .katalog czêœci elektronicznych (Opel) ESS Engine Speed Sensor .elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów engine .pracuj¹cy silnik .ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System .zapewniæ.wymazywaæ. klawisz startu EPT Exhaust Pressure Transducer przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym .pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof .czujnik prêdkoœci silnika erase .zaanga¿owaæ. programowany system wtryskowy ESAC Electronic Shock Absorber Control .europejski system diagnostyki pok³adowej equal .wzbogacaæ. wprowadzaæ dane. wyposa¿enie equipped .wyjœcie (z bie¿¹cego trybu pracy). wzbogacanie mieszanki ESI Electronic Ignition System .b³¹d. ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) EOS Exhaust Oxygen Sensor . ucieczka. jednakowy equipment .elektroniczna kontrola zap³onu engine management .elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering . przek³amanie.elektryczne sterowanie hamulcem postojowym ESR Electronic Spill Rotary .Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake .europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych enhanced . zaj¹æ.

np.spodziewaæ siê.szybkie kody .elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC Engine Temperature Coolant sensor .jednostka temperatury: (°F) = (°C x 1.zewnêtrzny.zawór sterowany elektronicznie ETC Electronic Torque Control .pamiêæ zewnêtrzna EUROTEST .56 failure .system kontroli emisji oparów paliwa exhaust .wyjœcie.przekraczaæ. parownik (w uk³adzie klimatyzacji) event .uszkodzenie.usterka. obni¿aæ siê FAME Fatty Acid Methylester .wydech.nadmierny.parzysty E/V Electronic Valve . defekt. termin wykonania przegl¹du serwisowego.pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP Electronic Unit Pump .8) + 32 (°C) = (°F .rozszerzaæ. zawodziæ. przewy¿szaæ excessive .rozszerzaæ extension . oczekiwaæ expiry date .czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej silnika evaporator . zwiêkszaæ (np. wychodziæ (z programu. wypadek EVO Electronic Variable Orifice elektronicznie sterowana kryza ETM Elektronic-Transmision-Management .wydech. niepowodzenie fall . fast codes . external memory .zdarzenie. do których odczytu wymagane jest specjalne urz¹dzenie (ze wzglêdu na rodzaj transmisji i szybkoœæ nie wystarcza w tym przypadku lampka kontrolna ani dioda LED fault . dokonaæ ETC European Transient Cycle . z trybu pracy) expand .spadaæ opadaæ.spaliny exit .system poboru czystego powietrza FA Front Axle .szybkie spalanie. wydarzenie. mF) FAN/RL Fan Relay .wysy³ane przez sterownik kody usteszybkie rozprzestrzenianie siê czo³a p³omienia (Opel) Poradnik SERWISOWY 23 .jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EVT Electromagnetic Valve Train elektromagnetyczne sterowanie zaworami external . nF.przekaŸnik wentylatora FAIS Fresh Air Intake System . odporny FB Fast Burn .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska F °F degree Fahrenheit .kody usterek .elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP EGR Valve Position sensor czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EXT External Trigger .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI czas ruszania. w czasie trwania testu (1800 s) prêdkoœæ obrotowa i obci¹¿enie silnika s¹ wielokrotnie zmieniane EVAP Evaporative emission control system . wentylator ch³odnicy rek.32) x 0.ulec uszkodzeniu.Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów exceed .jednostka pojemnoœci elektrycznej (w praktyce u¿ywane s¹ podwielokrotnoœci: pF. przypadek.szybki.kody systemu samodiagnozy opisuj¹ce usterki wykryte lub zarejestrowane przez sterownik F Farad . wykonywaæ.elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów ETV Electronic Throttle Valve . wylot exhaust gas . uk³ad wydechowy EZEV Equivalent Zero Emission Vehicle .stopieñ Fahrenheita .test emisji spalin stosowany w Europie EX Exhaust . zakoñczyæ siê niepowodzeniem.wentylator.sprzê¿enie zwrotne fast . mo¿liwoœci) expect .data wa¿noœci. tzn.europejski cykl kontroli emisji spalin silników ZS w warunkach zmiennych. b³¹d fault codes . umocowany.rozszerzenie.przednia oœ fail . zepsuæ siê FB Feed Back . wada.test emisji spalin dla jazdy miejskiej EVR Electronic Vacuum Regulator elektroniczny regulator podciœnienia EVR EGR Valve Vacuum Regulator zawór regulacyjny podciœnienia recyrkulacji spalin extend . w systemach komputerowych skrót literowy oznaczaj¹cy rodzaj pliku EUI Electronic Unit Injector . wymiany oleju itp even . przyspieszania oraz na zakrêtach) EF EUSAMA European Shock Absorber Manufacturer Association .wykonaæ.wyzwalanie sygna³em zewnêtrznym w oscyloskopie EUDC Extra Urban Driving Cycle .odparowywacz. przekroczony execute .ester metylowy kwasu t³uszczowego (do produkcji paliwa) F Fan .

found . dyskietka FDI Fuel Direct Injection .system „szybkiego" biegu ja³owego fit .system diagnostyczny .gaŸnik sterowany (elektronicznie) FID Flame Ionisation Detector .kod usterki FCEV Fuel Cell Vehicle .koñcowy.sterowanie pomp¹ paliwa file .gaœnica firing .czujnik dŸwigni pompy wtryskowej paliwa flexible .pojazd zasilany ogniwami paliwowymi final .element wykonawczy (silniczek krokowy) sterowanego gaŸnika FC Fuel Cell .zasilaæ.w pe³ni zintegrowany system (BMW) bezpieczeñstwa jazdy feed .federalne normy bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych (USA) FICD Fast Idle Control Device . fiber .p³yn. gniazdo FLW Fuse Link Wire .czujnik paliwa fibre. np.czytnik kodów usterek FCS Fuel Control Solenoid .znajdowaæ.po³¹czenie bezpiecznika flap . board .przewód przy³¹cza bezpiecznika FFD Freeze Frame Data . znaleziona usterka) FIPL Fuel Injection Pump Lever sensor .przekaŸnik uk³adu wtrysku paliwa floppy disc .klapa. plik. migniêcie flash codes .rysunek w ksi¹¿ce (w instrukcji obs³ugi) FC Fuel pump Control .bezpoœredni wtrysk paliwa FIR Far Infrared Camera . grupa danych zarejestrowanych w momencie pojawienia siê usterki FIS Fast Idling System . doprowadzaæ.ogieñ.ekran przeciwiskrowy .aparatura wtrysku paliwa flash . ustalaæ FL Fuse Link . w³ókno œwiat³owodowe do przesy³ania danych (stosowane w niektórych przyrz¹dach diagnostycznych dla unikniêcia zak³óceñ) flywheel .wskaŸnik poziomu paliwa FCR Fault Code Reader .ogniwo paliwowe.elektrozawór kontroli paliwa FIR Fuel Injection Relay . w drukarkach . odkryæ.sprzê¿enie zwrotne feeler .linia zap³onu na ekranie oscyloskopu FIRST Fully Integrated Road Safety Technology .szczelinomierz.p³yta pod³ogowa flow .brak reakcji lub wahania w pracy silnika po otwarciu przepustnicy („dziura w gazie”) na skutek.mocowaæ.kody migowe (b³yskowe) . koñcówka pomiarowa fluid . pasowaæ FLWS Front Left Wheel Sensor . zbiór danych.Ford fire . kartoteka FC Failure Code . zamocowaæ. np.dysk elastyczny.F S³ownik ANGIELSKO-POLSKI FBC Feed-Back Carburetter .wyœwietlacz fluorescencyjny female connector . podatny FLI Fuel Level Indicator .uzwojenie wzbudzenia fig. np.giêtki. przep³yw powietrza) FDS Ford Diagnostic System .p³omieniowo-jonizacyjna metoda analizy spalin FIE Fuel Injection Equipment .system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem floor panel. cat fitted wyposa¿ony w katalizator FMEM Failure Mode Effects Management . zawór klapowy.system zarz¹dzania prac¹ silnika w trybie awaryjnym fix .wolne sygna³y kodów samodiagnozy wysy³ane przez sterownik za pomoc¹ lampki kontrolnej silnika lub diody LED flashshield .czujnik lewego przedniego ko³a (ABS) FFS Flex Fuel Sensor . z³ego sk³adu mieszanki FCHV Fuel Cell Hydrogen Vehicle pojazdy napêdzane wodorowymi ogniwami paliwowymi find. np.b³ysk.zbiór. brake fluid . figure .p³yn hamulcowy fluorescent (display) .„zamro¿ona” ramka danych.pokrywa stosowana w rozdzielaczu wysokiego napiêcia w celu eliminacji wp³ywu wy³adowania iskrowego w obwodzie wtórnym na obwód pierwotny FBCA Feed-Back Carburetter Actuator . zapalaæ fire extinguisher . stopieñ koñcowy elektronicznego uk³adu zap³onowego flat spot .z³¹cze ¿eñskie.przep³yw (przep³yw paliwa. firing voltage . elastyczny.zap³on. po¿ar. przes³ona FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards .kamera w paœmie podczerwieni poprawiaj¹ca widocznoœæ w nocy i we mgle FLS Foreward Looking System . Ÿród³o energi elektrycznej czerpanej z energii chemicznej paliwa field coil .przesuw papieru FLSV Front Left Solenoid Valve przedni lewy elektrozawór (ABS) feedback .wyposa¿aæ. np.urz¹dzenie szybkiego biegu ja³owego 24 Poradnik SERWISOWY .w³ókno. znaleziony (np. dostarczaæ.napiêcie zap³onu firing line .ko³o zamachowe fitted .wyposa¿ony.

paliwo FPR Fuel Pressure Regulator .ogniskowanie.protokó³ przesy³ania pliku FP Fuel Pump .przekaŸnik pompy paliwa FSI Fuel Stratified Injection .tarcie.system regulacji sk³adu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FTS Fuel Temperature Sensor . na podstawie rzeczywistych warunków pracy.pompa paliwa FPED Full Power Enrichment Device . niezbêdnej wymiany oleju. status uk³adu paliwowego fuel/air .zanieczyszczona (nagarem) œwieca zap³onowa FTO Filter Tach Output .prze³¹cznik pe³nego uchylenia przepustnicy FSOS Fuel Shut-Off Solenoid full . ku przodowi fouled spark plug . (4WD) Four Wheel Drive . zamra¿aæ. full load .urz¹dzenie wzbogacaj¹ce mieszankê przy pe³nym obci¹¿eniu silnika FRTS Fuel Rail Temperature Sensor czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FRSV Front Right Solenoid Valve przedni prawy elektrozawór (ABS) FTP-75 Federal Test Procedure . pakiet przesy³anych informacji FSR . np. takich jak liczba „zimnych” rozruchów silnika.wyjœcie filtrowanego sygna³u k¹ta zwarcia w uk³adach zap³onowych Ford DIS TFI FRS Fuel Restrictor Solenoid . liczba okresów sygna³u elektrycznego w ci¹gu sekundy) FWD Front Wheel Drive . stan pêtli sterowania z czujnikiem tlenu) FWD. niezale¿ny.status systemu paliwowego (np. regulacja ostroœci obrazu na ekranie oscyloskopu lub monitora fog .wolny. „zamra¿anie" obrazu w oscyloskopie z pamiêci¹ cyfrow¹ lub „zamra¿anie" wyników na ekranie przyrz¹du pomiarowego freeze frame .test emisji spalin stosowany w USA FTS .skrzynka bezpiecznikowa FWB Four Wheel Brake .czujnik temperatury paliwa foot brake .liczba oktanowa paliwa focus .regulator ciœnienia paliwa FS Fuel Status .zamarzaæ.czujnik temperatury paliwa FPM Fuel Pump Monitor .elapêd na cztery ko³a styczny system serwisowy pozwalaj¹cy na okreœlenie terminów.czêstotliwoœæ (liczba drgañ. przyspieszanie.uwarstwiony wtrysk paliwa fuel trim .hamulec na cztery ko³a free .hamulec no¿ny.naprzód.system przeciwpo¿arowy FSOR Fuel Shut-Off Relay .pe³ne obci¹¿enie . np. stabilnoœæ skrêtu) fuse . hamulec zasadniczy FT Fuel Temperature .dla.funkcja frame .Fuel Tank Vent Valve .zawór steruj¹cy odpowietrzaniem zbiornika paliwa fuel .stan.temperatura paliwa for .przód.cewka (elektrozawór) odcinania paliwa function . fog lamps .„zamro¿ona ramka” tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego (czytnika kodów). (4WS) Four Wheel Steering kierowane cztery ko³a Poradnik SERWISOWY 25 .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI F FO Fuel Octane .lampy przeciwmgielne freeze . friction brake .mg³a.przekaŸnik odcinania paliwa FPS Full Position Switch .Fuel Temperature Sensor .naFSS Flexible Service System .ramka. w którym w tym samym momencie nastêpuje równoczesna rejestracja kilku parametrów friction . np.obwód monitorowania dzia³ania pompy paliwa w systemie Ford EEC FRWS Front Right Wheel Sensor czujnik przedniego prawego ko³a (ABS) FTVV . liczba F-REQ Fan Require .mieszanka paliwowo-powietrzna FPR Fuel Pump Relay . dym.hamulec cierny front . ca³kowity. bezp³atny Freeze Frame Data . do forward .elektrozawór ograniczenia paliwa FTP File Transfer Protocol .funkcja sterownika silnika polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ego i optymalnego sk³adu mieszanki paliwo/powietrze FPS Fire Prevention System .pe³ny.napêd na przednie ko³a FWS.wymagany wentylator ch³odzenia frequency .zintegrowany uk³ad stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie. przedni obrotów wa³u korbowego i warunków jazdy FTOS Fuel Trim Oxigen Sensor .grupa danych zarejestrowanych (zamro¿onych) w chwili rozpoznania usterki (OBD/EOBD) FSS Fuel System Status . czo³o.bezpiecznik topikowy fuse box .

niebezpieczeñstwo.ogólny.wlot gor¹cego powietrza oczekiwane zatrzymanie programu hard . np.zjawisko oddzia³ywania pola magnetycznego na pó³przewodnik. szpara.mo¿e byæ wykorzystany w systemach nawigacyjnych. prêdkoœci obrotowej. wyprzedzenia zap³onu group . zespó³.zawieszenie (programu lub systemu komputerowego).iœæ.graficzny wyœwietlacz informacyjny gas .napiêcie dmuchawy nagrzewania.szary green (GRN) .efekt Halla .gaz. w nadzorowaniu pojazdów oraz w systemach antykradzie¿owych GEM Generic Electric Module .zielony grid . dysk sta³y hardware .brama.ziemia.ciê¿ar ca³kowity pojazdu GDI Gasoline Direct Injection .skrzynia biegów. miernik ground clearance - przeœwit go .poradnik.twardy. generalny. zamkniêcie glitch . ciê¿ki hard copy .ogólnoœwiatowy standard telefonii ruchomej GCC Global Chassis Control . wa³ka rozrz¹du).ca³kowity ³¹czny ciê¿ar GP Group . odstêp elektrod œwiecy zap³onowej.klamka. np.siatka nitek.regulator.sterowanie œwiecami ¿arowymi guide . ryzyko HBV Heater Blower Voltage . uszczelnienie gate . siatka punktów na ekranie oscyloskopu u³atwiaj¹ca pomiar sygna³u GID Graphic Info Display . ruszaæ siê GAWR Gross Axle Weight Rating ca³kowity znamionowy nacisk na oœ (podwozia) gold .wzmocnienie (sygna³u elektrycznego. wejœcie procesora ECC-IV sygnalizuj¹ce potrzebê za³¹czenia dmuchawy hand .szczelina.trwa³a kopia dokumentacyjna.z³oty governor .rêka. nie- 26 Poradnik SERWISOWY . sklejaæ. pójœæ.globalny standard telematyczny w technice samochodowej glue . wykorzystywane w czujnikach po³o¿enia (np.czujnik przyspieszeñ gain .przyrz¹d pomiarowy.twardy dysk.klej. air gap .bezpo- H HAC High Altitude Compensation kompensacja du¿ej wysokoœci nad poziomem morza HAC HAI Hot Air Intake . np. na pó³. glove compartment schowek podrêczny grease . bramka. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a elementem wiruj¹cym general . grupowaæ GPC Glow Plug Control .grupa. GRD. a tak¿e do bezkontaktowego pomiaru natê¿enia pr¹du elektrycznego (pola magnetycznego) hard disc . przylepiaæ GND. pojechaæ. smarowaæ grey .elektryczny impuls szpilkowy powstaj¹cy.analizator spalin gasket .globalny system satelitarnego wyznaczania pozycji . trudny. grupowaæ GSM Global System for Mobil Communication . powszechny grat. w oscyloskopie).GH S³ownik ANGIELSKO-POLSKI G G-sensor . wskazówka przyrz¹du handle . wydruk na papierze half . powiêkszenie œredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GPRS General Packet Radio Service . wrota. zespó³. np. GRND Ground . uchwyt hang-up .globalna kontrola podwozia GCW Gross Combined Weight . r¹czka. siatka pomiarowa na ekranie oscyloskopu GATS Global Automotive Telematics Standard .siatka.szczelina powietrzna.masa (najczêœciej po³¹czona z ujemnym zaciskiem akumulatora) ground . np. benzyna (w USA) gas analyser .grupa. przewodnik GVW Gross Vehicle Weight . graticule . masa.po³owa. do po³owy Hall Effect .smar. œrodki sprzêtowe (w odró¿nieniu od programowych).oprzyrz¹dowanie. przek³adnia GPS Global Positioning System .rodzaj modu³u elektrycznego gap . zwarcie do masy gauge . przy braku ci¹g³oœci œcie¿ki potencjometru glove box. sprzêt komputerowy hazard .generalny serwis pakietów radiowych gear-box .uszczelka.

HITC Hot Idle Compensation.system kontroli zjazdu z pochy³oœci HDI High pressure Direct Injection wysokociœnieniowy system zasilania silnika wysokoprê¿nego z wtryskiem bezpoœrednim hookup .ciê¿ki pojazd samochodowy HDW Hardware .ciê¿ki.wysoka gêstoœæ.podgrzewany czujnik tlenu w gazach lambda) wylotowych (sonda HICAS High Capacity Active Controlled Suspension .zawór steruj¹cy ciep³em HLOS Hardware Limited Operation Strategy .reflektor g³ówny heat .masa podgrzewanego czujnika tlenu (masa sondy lambda) hinged . przesz³y (np.system kontroli prowadzenia (wykorzystuj¹cy kamerê do œledzenia linii ograniczaj¹cej pas jezdni) HEGOG Heated Exhaust Gas Oxygen Ground . wsparcie HES Hall Effect Switch . wykorzystywany jako czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (sterowanie zap³onem) HEUI Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection . przy³¹cza.ciep³o.pod³¹czaæ.maska silnika.przystosowanie do pracy przy du¿ych obci¹¿eniach hoarfrost .sterowane. np.hybrydowy uk³ad scalony (uk³ad scalony sk³adaj¹cy siê z elementów wykonanych ró¿nymi technologiami) Poradnik SERWISOWY 27 . ³eb (œruby) headlamp . odchylny.zawirowania przy wysokim sprê¿aniu (sposób kszta³towania przep³ywu mieszanki w komorze spalania) HCU Hydraulic Control Unit . których zawartoœæ powinna byæ mierzona podczas badania sk³adu spalin samochodowych HEDF Heavy Duty Fan (switch) .wentylator pracuj¹cy przy wysokim obci¹¿eniu (prze³¹cznik) HIC. g³owica.tester rêczny HI High .modu³ steruj¹cy uk³adu hydraulicznego (np.ograniczony tryb pracy oprogramowania .hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napêdem elektryczno-spalinowym) HDC Hill Descent Control . wysoka temperatura.napêdzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HLDT Heavy Light Duty Truck .g³owa. silny HHT Hand Held Tester .wysokie sprê¿anie HEDF High speed Electro Drive Fan wentylator wysokich obrotów sterowany elektrycznie HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor . ko³pak HD High Density .wêglowodory ogólna nazwa grupy zwi¹zków wêgla i wodoru. przystawki. du¿y HCS Heading Control System . np. rada.awaryjny tryb pracy sterownika. zapisu na noœniku HEV Hybrid Electric Vehicle .pr¹d „gor¹cego” rozruchu hidden . ABS) HEI High Energy Ignition .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI H HC Hydrocarbons . prze³¹cznik historical .hallotron uk³adu zap³onowego HCV Heat Control Valve . niewidoczny high .element pó³przewodnikowy reaguj¹cy na pole magnetyczne. gruby. w którym czêœæ sygna³ów jest zast¹piona sta³ymi wartoœciami HCV Heavy Commercial Vehicle ciê¿ki pojazd dostawczy HD Heavy Duty . podgrzewaæ heater .heksan . HITC hexane . temperatura.grzejnik. np.wysoki HIC Hybrid Integrated Circuit .podgrzewany nape³niacz gazowy .ukryty. wysoki poziom sygna³u.klakson. w odniesieniu do kodu usterek) HCS High Compression Swirl .szron. oszronienie hood . aktywne zawieszenie o du¿ej pojemnoœci HCA Hot Cranking Amps . dach opuszczany.czêœæ sprzêtowa.wysokoœæ help .dawny.pirotechniczny nape³niacz poduszek powietrznych HDV Heavy Duty Vehicle .pomoc. sygna³ dŸwiêkowy HIC. ogrzewanie heavy .jeden z wêglowodorów wykorzystywany do kalibracji analizatorów spalin HFM Hot Film Management .sterowanie z wykorzystaniem czujnika (przep³ywu) z gor¹c¹ foli¹ HGI Heated Gas Inflator .kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu ja³owym HC High Compression .zawiasowy. okablowanie hooter .œredni pojazd ciê¿arowy HLG Hall effect Generator . interfejsy head .element (nadajnik) Halla .zap³on o wysokiej energii height . Hot Idle Temperature Compensation . nagrzewaæ.wysoki.

klawisz powoduj¹cy przesuniêcie kursora na pocz¹tek wiersza hp horse-power . podtrzymanie (wyników pomiarowych) home .zawór steruj¹cy biegu ja³owego IACV.wysokie napiêcie.ca³kowite ciœnienie wsteczne ICP Injection Control Pressure sensor .HI S³ownik ANGIELSKO-POLSKI hold . identyfikacyjny.gor¹cy hot wire .prêdkoœæ odchylania poziomego (w oscyloskopie) HUD Head Up Display .inteligentny system sterowania prêdkoœci jazdy dostosowuj¹cy prêdkoœæ do poprzedzaj¹cego pojazdu ICSV Idle Control Solenoid Valve . hunting of the spark .silnik z wtryskiem poœrednim (do wstêpnej lub wirowej) komory IAT Intake Air Temperature . interfejsy HRN Heater Rear Window .regulacja biegu ja³owego IC Integrated Circuit .ciœnienie powietrza dolotowego ICC In Car Computing System .temperatura powietrza wlotowego ICM Ignition Control Module .elektrozawór powietrza wlotowego ICE Internal Combustion Engine . przy której mo¿e pracowaæ przyrz¹d pomiarowy) hunting . trzymanie.uchwyt.sterowanie powietrzem podczas pracy na biegu ja³owym ICV Idle Control Valve .klakson.w¹¿. np. kod immobilizera IAP Intake Air Pressure .koñ mechaniczny (KM).Multimedia . wilgotnoœæ.elektrozawór steruj¹cy biegu ja³owego ID Identification .po³o¿enie kursora komputerowego w lewym górnym rogu ekranu.system komputerowy w pojeŸdzie do zastosowañ multimedialnych IAS Inlet Air Solenoid valve .poziomy. 1 KM = 0. np.wyœwietlanie parametrów na szybie humidity . przewód giêtki.czujnik ciœnienia wtrysku IDIS International Dismantling Information Service . sygna³ dŸwiêkowy hose . przystawki.element przep³ywomierza powietrza wykorzystuj¹cy zjawisko och³adzania podgrzewanego drutu w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza hv High Voltage .obwód scalony . home key .system szybkiej transmisji H2O . dodatkowo mog¹ wystêpowaæ cyfry oznaczaj¹ce blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem hp high pressure .uk³ad elektroniczny zawarty w jednym elemencie IC Inflatable Curtain .pompa ch³odzenia w obwodzie turbosprê¿arki IAC Idle Air Control .czêœæ sprzêtowa. wysokie naprê¿enie HPDI High Pressure Direct Injection bezpoœredni wtrysk wysokociœnieniowy horizontal .wtrysk wysokociœnieniowy ht height . chroni¹cy g³owê hr hour .magistrala danych do urz¹dzeñ multimedialnych IDI Indirect Injection .modu³ sterowania zap³onem IBP Integral Back Pressure .silnik o zap³onie wewnêtrznym IDBM Intelligent Data Bus . HO2 Heated Oxygen Sensor podgrzewany czujnik tlenu (O2).system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzd³u¿ s³upka i krawêdzi dachu. ciœnienia lub podciœnienia HPS Head Protection System .wysokie ciœnienie HRPMCO High RPM fuel Cutoff odcinanie dawkowania paliwa przy zbyt wysokiej prêdkoœci obrotowej HSCAN High Speed Controller Area Network . wahanie.komora spalania o du¿ym stopniu sprê¿ania hot .baza danych mate- 28 Poradnik SERWISOWY .wysokoœæ HT (ht) High Tension .736 kW danych wykorzystuj¹cy prze³¹czane kana³y radiowe GSM HPI High Pressure Injection .podgrzewacz tylnej szyby housing . np.wysokie napiêcie HVAC Heating Ventilation Air Condition .hydrauliczny (uk³ad) Hz Hertz . rozpoznawanie.wilgotnoœæ (np.nierównomierne zapalanie œwiecy horn .gor¹cy drut . horizontal sweep speed . ko³ysanie.godzina HRCC High Compression Ratio Combustion Chamber .szybka sieæ transmisji danych CAN (Opel) HYD Hydraulic .identyfikacja.obudowa (urz¹dzenia) HO2S.nierównomiernoœæ.system klimatyzacji HW Hardware .jednostka czêstotliwoœci: 1 Hz = 1/s HSCSD High Speed Circuit Switched Data .nadmuchiwana kurtyna (poduszka powietrzna) ICP Intercooler Pump .woda (czasami w znaczeniu: p³yn ch³odz¹cy) I IA Idle Adjust . IAV Idle Air (Control) Valve zawór steruj¹cy dop³ywem powietrza podczas pracy na biegu ja³owym ICC Intelligent Cruise Control .

system sterowania jazd¹ z wzajemnym oddzia³ywaniem (Opel) Inductive pick-up (sonda indukcyjna) IGT Ignition Timing (Trigger) Signal .system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa ILT Idle Up .cewka zap³onowa IGD Ignition Distribution Signal .sygna³ przebiegu (wyzwalania) zap³onu IEC International Electrotechnical Commission . pilny.maksymalna wskazywana moc silnika IIA Integrated Ignition Assembly zintegrowany uk³ad zap³onowy if . b³êdny.nachylenie. nag³y impedance .je¿eli.informacja. opór pozorny stawiany przez indukcyjnoœæ lub pojemnoœæ IMPH Inlet Manifold Pre-Heater podgrzewacz kolektora dolotowego IGF Ignition Failure Signal .wy³¹cznik zap³onu lub element steruj¹cy zasilaniem cewki zap³onowej. CO2.zwiêkszaæ.Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IHP Indicated Horse Power .sygna³ potwierdzenia zap³onu (Toyota) image .nieprawid³owy. np.podczerwony.modu³ zap³onowy. pomin¹æ IGSW Ignition Switch .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ria³ów wykorzystywana przy demonta¿u starych pojazdów I igniter. czy IFIS Intermittent Fuel Injection System .dolna poduszka gazowa (nadmuchiwany dywan) incandescence .bierny. wskaŸnik œwietlny inductive pick-up .rzadki (niezbyt czêsty) Poradnik SERWISOWY 29 .ja³owy (bieg).sygna³ zap³onowy. synchronizacji i do wyzwalania lampy stroboskopowej) inflator .impedancja. œwiec ¿arowych IG Ignition .sygna³ rozdzielacza zap³onu IMA Idle Mixture Adjustment . którego nie mo¿na uruchomiæ infrequent . zapalnik w systemach poduszek gazowych i napinaczy pasów IDL Idle Switch . podwy¿szaæ Igf Ignition confirmation signal .modu³ steruj¹cy prac¹ wtryskiwaczy idle .wskaŸnik optyczny.system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury i obci¹¿enia silnika InCa Inflatable Carpet .wejœcie (uk³adu elektronicznego) in .w czymœ inactive . HC) w analizatorach spalin Ignition coil (cewka zap³onowa) important .¿arzenie. np. uk³ad zap³onowy IGC Ignition Coil .ignorowaæ. w³aœciwy moment zap³onu dla danego stanu pracy cylindra ignore . np.niew³aœciwy.bezpoœredni. pomoc infrared . promienie podczerwone wykorzystywane do identyfikacji niektórych gazów (CO.obraz (na ekranie) immediate . nieodpowiedni IN .regulacja mieszanki na biegu ja³owym IMA Integrated Motor Assist . element wykonawczy. nieaktywny.sygna³ usterki w obwodzie zap³onu IGN. niew³aœciwy inclination .sonda indukcyjna (sonda 1 cylindra stosowana do pomiaru obrotów. istotne improper . fotela samochodowego increase . np. ignition module . tranzystor mocy lub przerywacz Ignition module (modu³ zap³onowy) IDM Injection Drive Module . pochylenie. bierny IDS Interacting Driving System .zap³on IND indicator . zignorowaæ.nape³niacz poduszek gazowych info .prze³¹cznik biegu ja³owego IDM Ignition Diagnostics Monitor uk³ad ci¹g³ego monitorowania zap³onu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zap³onu) ignition timing .zintegrowany system wspomagania napêdu (Honda) incorrect .wa¿ne. IGN'N ignition . natychmiastowy. powiêkszaæ.zap³on.

uszkodzonego elementu intercooler . dolot.regulator ciœnienia wtrysku INT Internal trigger .potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu ja³owym INT Integrator .nieregularny (sygna³ z czujnika) irrelevant . niew³aœciwy intermittent . wejœciowy insert . zapocz¹tkowanie pracy systemu komputerowego lub przyrz¹du diagnostycznego injection fouling . b³êdny.zakazaæ.powi¹zany. np. dolotowy inp.szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego ISO 9141 .ut .nieodpowiedni.Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 11519-2.izolacja. np. ISCV Idle Speed Control Solenoid (Valve) .panel wskaŸników na desce rozdzielczej Instant Start System .element ca³kuj¹cy. np.wa³ek rozrz¹du zaworów dolotowych IPW Injection Pulse Width . niedostateczny insulation .wstawiaæ.natychmiastowy system rozruchowy involved .zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu ISC Idle Speed Control .wlot.zanieczyszczenie wtryskiwacza. wstawka.wejœcie. wykorzystywany.podczerwieñ. rodzaj pracy oscyloskopu. materia³ izolacyjny IPC Instrument Panel Cluster . uk³ady wejœcia/wyjœcia ISCE Idle Speed Control Electronic uk³ad elektroniczny kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCM Idle Speed Control Motor .odwrócony. umieœciæ.zintegrowany system rozrusznika i alternatora INVECS Integrated Vehicle Electronic Control System . 11898 . wlotowy.odwrotny.norma okreœlaj¹ca protokó³ transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chry- 30 Poradnik SERWISOWY . pierwotny initialising .niewystarczaj¹cy.dolotowy.silnik krokowy kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCS.wewnêtrzny interrupt . np.wtryskiwacz INJ P/W Injection Pulse Width . powstaj¹ce na wewnêtrznym filtrze lub w koñcówce wtryskiwacza. np. element uœredniaj¹cy. tusz (do drukarki) inlet . powstrzymaæ (np. element poœrednicz¹cy irregular .wymiana. pasmo fal elektromagnetycznych wykorzystywane.interfejs. systemie regulacji sk³adu mieszanki z sond¹ lambda IPR Injection Pressure Regulator .pompa wtryskowa IPBC Instrument Panel Body Electrical .pocz¹tkowy.zespó³ elektryczny tablicy rozdzielczej insufficient .przerwaæ.inteligentny adapter prêdkoœci ink . zablokowaæ (dostêp do danych) intensity . przerwa INV Inverted . powoduje to zmniejszenie lub zak³ócenie przep³ywu paliwa injector .regulator biegu ja³owego ISA Intelligent Speed Adapter .kontrola biegu ja³owego inverse .inteligentny system zabezpieczeñ ISO International Standards Organization . bezw³adnoœciowy wy³¹cznik pompy paliwa) ISA Idle Speed Adjuster .regulacja jasnoœci obrazu w oscyloskopie interchanging . do zdalnego sterowania i termowizji IRCM Integrated Relay Control Module . niesprawny IS Inertia Switch .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego interface . odwrotnoœæ inst panel . przerwanie interval . zadzia³anie poduszki gazowej airbag).zintegrowany modu³ kontroli przekaŸników initial . wk³adka ISAD Integrated Starter Alternator Damper .elektrozawór kontroli prêdkoœci biegu ja³owego instrument cluster .wejœcie/wyjœcie.inicjacja. wpl¹tany I/O Inp.prze³¹cznik (zestyk) pozycji pracy na biegu ja³owym IPS Intelligent Protection System .niewa¿ny.wyzwalanie wewnêtrzne w oscyloskopie IPS Idle Position Switch . np.zestaw wskaŸników na desce rozdzielczej IP Injection Pump .przedzia³ odstêp. kolektor) intake camshaft .I S³ownik ANGIELSKO-POLSKI INHBT Inhibit .grupa.przerywany.ch³odnica powietrza w systemie turbodo³adowania IR Infra-Red .ut/Output .wy³¹cznik bezw³adnoœciowy (np. usterka wystêpuj¹ca w sposób przerywany internal . dyskietkê w stacji dysków.normy okreœlaj¹ce protokó³ magistrali CAN intake . w którym sygna³ w danym kanale jest odwrócony invalid .atrament. wi¹zka tablicy rozdzielczej ISG Integrated Starter-Generator zintegrowany pr¹dnico-rozrusznik ISMP Idle Speed Mixture Potentiometr . wlotowy (np.

zintegrowany system bezpieczeñstwa (Delphi) ITC IT. w wiêkszoœci samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski IJ ISRUM In Side Rear View Mirror lusterko wsteczne wewnêtrzne (Opel) ISS Ignition System Status . gniazdko junction box .prze³¹cznik potwierdzaj¹cy bieg ja³owy ITS Inflatable Tubular Structure nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powie- IU Idle Up .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI sler.prze³¹cznik wykrywania stanu biegu ja³owego (ja³owego po³o¿enia peda³u przyspieszania) ITC Intake Air Temperature Compensation (valve) . zaciêty. Lexusa oraz Isuzu joint .zasilanie uk³adu zap³onowego ITGS Intelligent Traffic Guidance System .zakleszczony. przegub JSV Jet Mixture Solenoid Valve .zawór elektromagnetyczny strumienia mieszanki J1859 SAE . szyjê i bark IVC Intake Valve Closing .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA ca standard gniazdek i wtyczek urz¹dzeñ diagnostycznych w systemie OBD II jammed .nadmuchiwany system ochrony (unieruchomienia) tu³owia (rodzaj poduszki gazowej) IVPWR Ignition Voltage Power .norma okreœlaj¹ca protokó³ zarz¹dzania przep³ywem informacji w magistrali CAN J1962 SAE .natychmiastowy system rozruchowy ISS Integrated Safety System .po³¹czenie.wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard jêzyka dla testu emisji zanieczyszczeñ Poradnik SERWISOWY Jet Jetronic .skrzynka przy³¹czowa J 1850 PWM Pulse Width Modulated . ITA Ignition Timing Angle .inteligentny system nawigacyjny ITV Intake Tuning Valve .zintegrowany system kontroli prêdkoœci pojazdu J jack . zaciœniêty.gniazdo wtykowe.zawór regulacyjny kolektora dolotowego IVS Idle Validation Switch .k¹t wyprzedzenia zap³onu trznej) zabezpieczaj¹cej g³owê. system dostaw na czas bez magazynowania J1850 VPW Variable Pulse Width modulated . w pojazdach europejskich. kontakt.kompensacja temperatury powietrza dolotowego (zawór kompensacyjny) ITTR Inflatable Tubular Torso Restraint .obwód mocy zasilaj¹cy g³ówne podzespo³y w samochodach Chrysler J2012 SAE .stan (status) systemu zap³onowego ISS Instant Start System .norma wprowadzaj¹- 31 .zamykanie zaworów dolotowych IVD Interactive Vehicle Dynamics interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilnoœci pojazdu IVO Intake Valve Opening . zablokowany (np.norma wprowadzaj¹ca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT .norma wprowadzaj¹ca standard urz¹dzeñ diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty.na czas.otwieranie zaworów dolotowych ITB Inflatable Tubular Bolster nadmuchiwana os³ona rurowa.system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury lub obci¹¿enia silnika IVSC Integrated Vehicle Speed System . np. zawór lub hamulec) J1978 SAE . poduszka gazowa chroni¹ca nogi ITS Idle Tracking Switch .system wtryskowy JIT Just In Time .

klucz.uboga (mieszanka) learn .sygna³ (czujnik) spalania stukowego knob .sygna³ czujnika stukowego kit . niedostatek LAMBDA Lambda Sensor . np.jednostka pojemnoœci pamiêci komputerowej (1 kilobajt = 1024 bajtów) kOHMS . styk zwrotnego prze³¹czania KCM Knock Control Module . kluczyk.pokrêt³o. boczne poduszki gazowe dzenie.brak. dŸwigni zmiany biegów knock .pojazdy leak . znaczyæ lack .przycisk pe³nego wciœniêcia peda³u przepustnicy.zmiana biegu na ni¿szy.elektroniczny system sterowania w sieci CAN firmy Kienzle KB. w analizatorze spalin keyboard . nauczyæ siê. 1 kW = 1000 W leak test .sygna³ z przep³ywomierza z wirami Karmana KS Knock Signal .wyciek. wielki last . wykrywa stan pe³nego wciœniêcia peda³u „gazu” i moment jego zwolnienia KS Karman Signal .klawiatura.system uruchamiania pojazdu bez kluczyka KOER Key On Engine Run . wyprowalateral .kilometry na godzinê kick down .test kontroli szczelnoœci. poprzeczny. koñcowy LDV Light Duty Vehicle .ostatni. silnik pracuje KAPWR Keep Alive Power .czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) kV kilovolt . benzyna o³owiowa lead .rodzaj wyœwietlacza stosowanego po- LEV Low Emission Vehicles . odleg³oœæ less than .wyposa¿enie. jednostka wysokiego napiêcia. lampka language . detonacja (podczas spalania detonacyjnego) KS Knock Sensor . ga³ka.doprowadzenie. styk peda³u „gazu”. przez wy³¹czenie zap³onu lub wtrysku KCS Knock Control System .wielokrotnoœæ jednostki napiêcia.d³ugoœæ. oznaczaæ.uczyæ siê. ekwipunek.modu³ kontroli spalania stukowego kill cylinder . nieszczelnoœæ o niskiej emisji zanieczyszczeñ 32 Poradnik SERWISOWY .dioda emituj¹ca œwiat³o (elektroluminescencyjna) left .sonda wysokiego napiêcia kW kilowat . komplet do samodzielnego monta¿u KEM KE Module .zap³on w³¹czony.du¿y. odstêp.stuk. np.wyœwietlacz ciek³okrystaliczny . np.zachowywaæ. np.KL S³ownik ANGIELSKO-POLSKI K KAM Keep Alive Memory . utrzymywaæ.zap³on w³¹czony.wyprzedzenie (zap³onu) LCD Liquid Crystal Display . ostateczny.jêzyk.kilobajt .podtrzymywana pamiêæ KG Keyless Go .system kontroli spalania stukowego KDS Kick Down Switch .lampa.modu³ KE keep . silnik wy³¹czony wszechnie w przyrz¹dach pomiarowych. up³yw.boczny. utrzymywaæ stan w³¹czenia któregoœ z obwodów samochodu key . poznaæ learn trigger wheel profile . wybór jêzyka do komunikacji z przyrz¹dem diagnostycznym LDT Light Duty Truck .mniejszy ni¿. np. pulpit klawiszowy KOEO Key On Engine Off . klawisz.lewy lenght .nauka profilu ko³a pomiarowego do pomiaru prêdkoœci obrotowej (nierównomiernoœci obrotów) w celu wykrywania wypadania zap³onów LDP Leak Detection Pump . charakteryzuj¹cy siê bardzo ma³ym poborem mocy L label .silnik spalaj¹cy ubog¹ mieszankê lead .kiloomy . zestaw narzêdzi.wielokrotnoœæ jednostki rezystancji (oporu): 1 kW = 1000 W kPa kilopascal .etykieta.pompa s³u¿¹ca do wykrywania nieszczelnoœci zbiornika paliwa lamp .wy³¹czaæ cylinder (w celu sprawdzenia sprawnoœci pracy danego cylindra). przycisk KNK Knock Signal (Sensor) . np.o³ów (czteroetylek o³owiu) dodatek przeciwstukowy do benzyny.zasilanie podtrzymania pamiêci KAM KIBES Kienzle Board Electronic System .wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia 1 kPa = 1000 Pa KPH Kilometres Per Hour .czujnik tlenu w spalinach (wspó³czynnik nadmiaru powietrza lambda) LCM Lamp Control Module . 1 kV = 1000 V kV probe .lekki pojazd samochodowy LED Light Emitting Diode .lekki samochód ciê¿arowy large . mniejszy od czegoœ lead .wielokrotnoœæ jednostki mocy.modu³ sterowania oœwietleniem lean (mixture) . przewód LBE Lean Burn Engine . trzymaæ. Kb Kilobyte .kilopaskal .

np. np. modeli samochodów objêtych programem przyrz¹du LWB Long Wheel Base .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI LM level .obci¹¿enie.lewe tylne ko³o long . pêtla sprzê¿enia zwrotnego z sond¹ lambda LS Lean Mixture Sensor . np.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) link . np. zapalaæ likely .masowy przep³ywomierz powietrza Poradnik SERWISOWY 33 .przedrostek oznaczaj¹cy milion (1000x1000) M Motronic . rodzaj wyzwalania w oscyloskopie.gaz p³ynny (ciek³a mieszanka propanu i butanu) LUS Lock-Up clutch Solenoid .œwiat³o.lewy.zamkniêty. wykorzystuj¹cego synchronizacjê sygna³em 50 Hz lower .niskie napiêcie. lever key .linia.dŸwignia. pierwotny obwód zap³onowy LTFT Long Time Fuel Trim .sieæ transmisji danych CAN o niskiej prêdkoœci LGS Lane Guard System MAN . utrata danych LHS Left Hand Side .³¹cze. regulacja sk³adu mieszanki LT Low Tension .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. skala. lewostronny (lewa rêka) LOS Limited Operation Strategy strategia ograniczonego dzia³ania.lewa przednia cewka (elektrozawór) LFT Long term Fuel Trim .lewostronny uk³ad kierowniczy lost .lewa tylna cewka (elektrozawór) locked .lewa strona LI Load Index .d³ugi.niski.wskaŸnik obci¹¿enia light .ogranicznik limp-in mode .lista. w systemie klimatyzacji lower beam .¿aluzja. sieæ. np. zablokowany LRW Left Rear Wheel .poziom.d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. np. poziom wielkoœci sygna³u elektrycznego. dolny.zawór wzbogacania przy niskim podciœnieniu low .001 A MAF Mass Air Flow .wzd³u¿ny.prze³¹cznik przechylny LO Low . spis.tryb pracy z niskim poborem mocy LPT Line Printer .wi¹zka dolna. ³adunek (obci¹¿enie w znaczeniu zarówno mechanicznym. lekki.d³ugookresowa.lampa. zabezpieczony.niski load .lokalna sieæ po³¹czeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LT Long Term . utrata. lampka LP Light Pen .znak wysuwu wiersza.pêtla. œwiat³a mijania LOVE Low Vacuum Enrichment Valve .system kontroli toru jazdy (MAN) LSD Limited Slip Differential . która nie wystêpuje aktualnie) M Mega .tryb awaryjny LIN Local Interconnect Network . kod usterki wystêpuj¹cy w pamiêci (zapamiêtana usterka.system ostrzegania o niskim ciœnieniu w oponie louver . stopieñ. np. jak i elektrycznym) LF Line Feed . np.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) line .strata.system zap³onowo-wtryskowy firmy Bosch mA miliamper . wysuw wiersza w drukarce LFS Left Front Solenoid .podwielokrotnoœæ jednostki natê¿enia pr¹du: 1 mA = 0. jasny.smar L-UP SOL . pod³u¿ny.pamiêæ. d³ugotrwa³y longitudinal . np. EOBD) LRS Left Rear Solenoid .dolny. jazda w trybie awaryjnym z ograniczonymi osi¹gami LSP Load Sensing Proportining . np. po³¹czenie list .dozowanie (si³y hamowania) w zale¿noœci od obci¹¿enia LHD Left Hand Drive . przes³ona z ¿aluzjami. EOBD) LTPWS Low Tire Pressure Warning System .lewe przednie ko³o LSCAN Low Speed Controller Area Network . w systemie ACC lever .prawdopodobny.ograniczony poœlizg ró¿nicowy LH Left Hand . mo¿liwy limiter .d³ugi rozstaw osi M m memory .skroplony gaz ziemny LPM Low Power Mode .radar dalekiego zasiêgu wykorzystywany. np.drukarka wierszowa LRR Long Range Radar . przesuw fotela loop . niski poziom napiêcia lubricant . poziom napiêcia wyzwalania w oscyloskopie LLR Long Range Radar Sensor (BMW) d³ugodystansowy czujnik radarowy LNG Liquefied Natural Gas . w odniesieniu do sondy lambda: tylna sonda lambda LP Lamp .czujnik ubogiej mieszanki LFW Left Front Wheel .pióro œwietlne LPG Liquid Petrol Gas .

maksimum MBECS Motor vehicle Brake Energy Conservation System . prac¹ silnika MCU Microprocessor Control Unit mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy MFLD Message Field .kolektor.metr szeœcienny MC Mixture Control .dostêp do pamiêci MEMS Modular Engine Management System .mechaniczna.wielopunktowy wtrysk paliwa (ci¹g³y. komunikat MIL Malfunction Indicator Lamp lampka sygnalizacyjna usterki meter .przekaŸnik uk³adu podgrzewania kolektora dolotowego memory acces . przegl¹d make circuit .minuta misfire . metr .wyœwietlacz wielofunkcyjny management . sequentiell) . okresowy.wielofunkcyjny przyrz¹d testuj¹cy MFC Manufacturer .zamykaæ obwód make contact . zaznaczaæ MAS Mixture Adjustment Screw œruba regulacji sk³adu mieszanki M-Heat Mirror-Heating .minimum min minute .system sterowania silnikiem Mazdy MHDI Mechanical High Voltage Distribution Ignition . przewód rurowy manual .wytwórca. œrodkowe po³o¿enie.rêczny.miernik.pamiêæ. dozowanie.dopasowywaæ do siebie.modu³owy system zarz¹dzania prac¹ silnika match . skrzynia biegów lub usterka MECS Mazda Engine Control System .czujnik temperatury kolektora wlotowego MFI (-c. przez pomiar chwilowych spadków prêdkoœci obrotowej silnika 34 Poradnik SERWISOWY .zarz¹dzanie. wypadanie zap³onu metering . elektroniczna pamiêæ przyrz¹du diagnostycznego MID Middle .podgrzewacz kolektora dolotowego MAP Manifold Absolute Pressure czujnik ciœnienia absolutnego w kolektorze dolotowym measurement .konserwacja.przerwy zap³onu.linia monitoruj¹ca parametry bie¿¹ce pracy silnika MESG Message .pomiar MEC Mechanic . usterka sprê¿anie MFA Multifunction Analyser .g³ówny.pojazd samochodowy œredniego tona¿u MH Manifold Heater .wiadomoœæ.prze³¹cznik wyboru menu MCT Manifold Charge Temperature Sensor .œrednie mains . przepustnicy MID Multi Info Display .zestyk zwierny malfunction .jednostka d³ugoœci min minimum .marka.podgrzewanie lusterka MAT Manifold Air Temperature czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MHR Manifold Heater Relay . producent manifold .wadliwe dzia³anie.mechaniczny rozdzielacz wysokiego napiêcia mark . np. -i.sieæ zasilaj¹ca maintenance .system misfire monitor . sekwencyjny) MCV Mixture Control Valve .odmierzanie. instrukcja obs³ugi MCV Medium Commercial Vehicle œredni pojazd dostawczy MDV Medium Duty Vehicle . przyrz¹d pomiarowy. -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously. podrêcznik.elektrozawór regulacji sk³adu mieszanki MFL Multi Function Display . np.system wykrywania wypadania zap³onów.œrodek. intermittent.czujnik przep³ywu powietrza w kolektorze dolotowym mc meter cubic .M S³ownik ANGIELSKO-POLSKI MAF Manifold Air Flow .sterowanie sk³adem mieszanki pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie i napêdzanych mechanicznie main .wyœwietlacz wielofunkcyjny.pole komunikatów na ekranie monitora MFT Manufacturer . tablica wskaŸników MEN Monitor Engine . dobieraæ MIC Monolithic Integrated Circuit monolityczny uk³ad scalony max maximum . np. przewód g³ówny MC Middle Compression . dawkowanie METS Motor Engine Test Stands stanowisko testów silnikowych MEUI Mechanically actuated Electronic Unit Injection system .producent MCS Menue Control Switch .system odzyskiwania energii hamowania MC memory . np.

podwielokrotnoœæ jednostki napiêcia: 1 mV = 0.t³umik.b³otnik muffler . Mercedes) ms Millisecond . z otwart¹ lub zamkniêt¹ pêtl¹ sondy lambda MODIC Mobile Diagnostic Computer przenoœny komputer diagnostyczny MSCAN Middle Speed Controller Area Network .system antypoœlizgowy MON Motor Octane Number .milisekunda podwielokrotnoœæ jednostki czasu.czujnik po³o¿enia dŸwigni zmiany biegów MSTS-I Miccroprocessor Spark Timing System .elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk ELZ move .mile na godzinê MPI Multi-Point Injection .Megapaskal wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia.Hall ignition . przy pomiarze dawki paliwa g³ówny (uk³adu wtryskowego) MTA Manual Transmission Automatically Shifted .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI M MIVEC Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control . przemieszczenie MPa Mega Pascal .rêczna kontrola mieszanki MMFD Magneti Marelli Fuel Division rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MRS Multiple Restraint System .przekaŸnik mm3/c . zap³onowy MSR Multi Slip Regulator .elektroniczny uk³ad steruj¹cy fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MPG Miles Per Gallon . dzia³a jak EST. ma jednak osobny modu³ zap³onowy Multi-plug (z³¹cze wielostykowe) Poradnik SERWISOWY 35 . np. 1 ms = 1/1000 s MTF Manual Transmission Fluid olej do przek³adni manualnej mudguard . komunikat module .silnikowa liczba oktanowa MVEG Motor Vehicle Emission Group .001 V MSG Message .grupa emisji silników samochodowych MSS Motor-Start-Stop-Function funkcja automatycznego wy³¹czania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) monitor box . 1 MPa = 1 000 000 Pa MPFI Multi Point Fuel Injection . modu³ elektroniczny.manualna skrzynia biegów z automatycznym prze³¹czaniem (Opel) MRE Magnetic Resistance Element MMA Manual Mixture Adjustment rêczna regulacja mieszanki element magneto-rezystancyjny MTBF Mean Time Between Failures œredni czas pomiêdzy usterkami MMC Manual Mixture Control .rok produkcji danego modelu pojazdu MST Manifold Surface Temperature temperatura powierzchni kolektora MSTS Microprocessor Spark Timing System .interfejs multimedialny mode .liczba mil mo¿liwych do przejechania na galonie paliwa (wspó³czynnik u¿ywany w USA) mph Miles Per Hour .system z poduszkami powietrznymi czo³owymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW. w której mierzony jest.przesuniêcie.kontrolna skrzynka pomiarowa w³¹czana szeregowo w z³¹cze sterownika i pozwalaj¹ca mierzyæ sygna³y na jego wszystkich stykach MOT Motronic .wiadomoœæ.wielofunkcyjny pojazd samochodowy mm millimeter . np.uk³ad wtryskowy/zap³onowy MMI Multi Media Interface . np.z³¹cze wielostykowe multistage airbag .tryb pracy.sieæ transmisji danych CAN o œredniej prêdkoœci multi-plug .milimetry szeœcienne na cykl.milimetr M-REL Main Relay .modu³.wielostopniowa poduszka powietrzna mV milivolt .czujnik MLUS Modulated Solenoid Lock-up Clutch .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MY Model Year .mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem Halla mixture .mieszanka (paliwowo-powietrzna) MLP Manual Lever Position .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS Multi Spark Timing System elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk. katalizator MUL Multec . np.elektrozawór blokady sprzêg³a pozycji silnika (krokowego) MT Manual Transmission .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS-H Miccroprocessor Spark Timing System .rêczna skrzynia biegów MPV Multi Purpose Vehicle . czas wtrysku.Inductive ignition mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem indukcyjnym MPS Motor Position Sensor .

tlenek azotu no .pozycja neutralna dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NEG Negative .prze³¹cznik pozycji neutralnej biegu nozzle .ut . ¿aden noise . np.tlenki azotu grupa gazów powstaj¹cych w silniku spalinowym w wysokich temperaturach (powy¿ej 1300°C). koñcówka wylotowa. np. biegun akumulatora NA Non Asbestos materials . np.czujnik temperatury powietrza na OC Oxidation Catalyst .niedozwolony. sieæ po³¹czeñ elektrycznych i informatycznych NA Not yet Available .przewód zerowy NG No Good . liczba cylindrów) NO Nitric Oxide .regulator liczby oktanowej pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy silnika do liczby oktanowej paliwa OBD On Board Diagnostic .numer. przez mechanizmy pojazdu) OBM On Board Measurement .system sterowania fazami rozrz¹du firmy Nissan NVE Not Validate Error .prze³¹cznik pozycji neutralnej sprzêg³a NDIR Non Dispersive Infrared . stanowi¹cych jeden ze sk³adników smogu net . brak.iglica (iglica wtryskiwacza) needle probe .naturalna guma NRZ No Return to Zero . np.zmodyfikowana norma diagnostyki pok³adowej obowi¹zuj¹ca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r. NCS Neutral Clutch Switch .ostroœæ ha³asu i wibracji (wytwarzanych.siatka. zalet¹ tego jest lepsza synchronizacja ni¿ przy pracy „Auto” not permitted .ig³owa sonda pomiarowa do oscyloskopu lub multimetru number .sygna³ liczby obrotów silnika needle .materia³y nie zawieraj¹ce azbestu.pok³adowe urz¹dzenia mierz¹ce bezpoœrednio poziom zanieczyszczeñ O OA Octane Adjuster .pojazd na gaz ziemny NR Natural Rubber . przy której przebieg jest wyzwalany mierzonym sygna³em.dwutlenek azotu NGV Natural Gas Vehicle .b³¹d o mniejszej wa¿noœci Normal . HC neutral wire .NO S³ownik ANGIELSKO-POLSKI N N Neutral position .nastêpny. CO2.pozycja pracy podstawy zewn¹trz pojazdu NVH Noise Vibration Harshness . niedozwolona operacja NOx Nitrous Oxides .8 V N/C.czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) Nm Newtonmeter .wejœcie regulacji liczby oktanowej paliwa OAT Outside Air Temperature sensor .szumy.niutonometr jednostka momentu obrotowego.odpornoœæ na zak³ócenia NLEV Non-Low-Emission-Vehicles . podczas rozruchu: 9-12 V i przy pracy silnika: 13.pojazd bez katalizatora nut .niedobry. ha³as. jak CO. np. stosowane do wytwarzania ok³adzin hamulcowych NEO Number of Engine revolution signal Output . liczba (np. która jeszcze nie jest dostêpna dla u¿ytkownika) next .nie. funkcja przyrz¹du.ujemny wspó³czynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NLS Needle Lift Sensor . OC Open Circuit . np.znamionowe napiêcie akumulatora w przypadku napiêcia 12 V rzeczywiste napiêcie zmienia siê zale¿nie od stanu pracy silnika i mo¿e wynosiæ dla silnika zatrzymanego: 12-13 V. rozpylacz (wtryskiwacza) NO2 Nitrogen Dioxide .niedyspersyjny analizator wykorzystuj¹cy promieniowanie podczerwone . znajduj¹cy siê obok NBV Nominal Battery Voltage . dokrêcenia œrub NDIS Nissan Direct Ignition System systemy bezpoœredniego wtrysku firmy Nissan NDS Neutral Drive Switch .ujemny.brak powrotu do zera NI Noise Immunity . prze³¹cznik eliminacji szumów w oscyloskopie NON-CAT Non Catalyst .metoda analizy spalin wykorzystuj¹ca selektywn¹ absorpcjê promieniowania podczerwonego przez takie gazy.wyjœcie sygna³u liczby obrotów silnika czasu w oscyloskopie. znormalizowany system samodiagnozy OAI Octane Adjust Inp.katalizator utleniaj¹cy OBD II .pojazdy o wy¿szej emisji zanieczyszczeñ NTC Negative Temperature Coefficient .jeszcze niedostêpne (np. np.prze³¹cznik neutral/jazda. numer cylindra.katalizator akumulacyjny NGS Neutral Gear Switch .nakrêtka NVCS Nissan Valve Timing Control System . sygna³ poza zakresem NOx adsorber .dysza. okreœlaj¹cy pozycje dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NE Number of Engine revolution signal .otwarty (rozwarty) obwód (elektryczny) 36 Poradnik SERWISOWY . nastêpna obs³uga serwisowa. zak³ócenia (elektryczne).8-14.diagnostyka pok³adowa.

kontrola stanu wyjœcia overrange . lub.nadbieg overheat .zawór steruj¹cy zewnêtrznym odprowadzeniem oparów overboost . pomiar rezystancji OHV Overhead Valves . napiêcie czujnika bez obci¹¿enia obwodem pomiarowym. nak³adana na p³ytê czo³ow¹ skrzynki pomiarowej (Breakout Box) odometer .olej.wyjœcie outside tolerance .system okreœlaj¹cy stan zajêtoœci fotela pasa¿era OCT ADJ Octane Adjust .uniewa¿niaæ. pracowaæ OCS Occupant Characterization System .uk³ad optoelektryczny OE.oscyloskop .wyposa¿enie oryginalne (produkowane lub autoryzowane przez wytwórcê pojazdu). napiêcie akumulatora bez ¿adnych odbiorników OD Overdrive . uruchamiaæ. np.wskaŸnik pozycji.nak³adana karta wymienna karta z naniesionymi oznaczeniami obwodów.zajmowanie miejsca w fotelu. zespó³ czujników i uk³adów okreœlaj¹cych stan zajêcia miejsca obok kierowcy (system airbag) OOR Out Of Range .zakres roboczy.wylot.wspó³czynnik cyklu otwarcia. zakres dzia³ania OVCV outlet .za³¹czony.napiêcie bez obci¹¿enia.omomierz. uchylaæ OVP Over Voltage Protection .uk³ad górnozaworowy OSS Online Service System .czujnik tlenu O2STAT Oxigen Sensor Status . licznik kilometrów O/E Optical/Elektric . czy ORVR Onboard Refueling Vapour Recovery System . opcja.system pomocy serwisowej z kontaktem przez ³¹cza telekomunikacyjne oxygen sensor . sonda lambda O2 Oxygen . wyjœcie Poradnik SERWISOWY 37 .przyrz¹d elektroniczny pozwalaj¹cy obserwowaæ i mierzyæ kszta³t sygna³ów elektrycznych override . wspó³czynnik wype³nienia OOP Out Of Position .liczba oktanowa OTS Oil Temperature Sensor .dzia³aæ. np.pompa oleju open .czujnik temperatury oleju O2S Oxygen Sensor .rozwarty obwód operation .wa³ek rozrz¹du w g³owicy oscilloscope .przekroczenie zakresu pomiarowego off . wytwórca podzespo³ów stosowanych do pierwotnego monta¿u przy produkcji pojazdu OS Oxygen Sensor .stan gotowoœci czujnika tlenu OSRUM Out Side Rear View Mirror zewnêtrzne lusterko wsteczne OIL .albo. napiêcie pod obci¹¿eniem occupation (sensor) . czujnik tlenu O2RDY Oxigen Sensor Ready .poza zakresem operate . wylotowy output .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI O O/C Open/Close .obwód modyfikacji liczby oktanowej benzyny (wykorzystywany do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu) OCV Open Circuit Voltage . np.pok³adowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania OVCV Outer Vent Control Valve .zabezpieczenie ponadnapiêciowe OHMS . w znaczeniu elektrycznym .otwarta pêtla sterowania z sond¹ lambda ON Octane Number .tlen.napiêcie robocze.na zewn¹trz.otwarty/zamkniêty OCC Output Circuit Check . np.wy³¹czony. zbiornika wêgla aktywnego. zap³on OHC Overhead Camshaft .czujnik tlenu.licznik przebytej drogi. zap³on lub inny obwód elektryczny on load voltage .otwarty.dzia³anie option .przeci¹¿enie overdrive .czujnik tlenu (sonda lambda) OSC Output State Check .kontrola obwodu wyjœciowego on . czujnik uk³adu airbag zajêcia miejsca (obecnoœci pasa¿era) OCR Open Cycle Ratio . przesterowanie operating mode .poza tolerancj¹. czujnik ciœnienia oleju O/L Open Loop .prze³o¿enie zwiêkszaj¹ce liczbê obrotów. np.przegrzanie overlay card .tryb pracy operating range . napiêcie przy zamkniêtym obwodzie. poziom sygna³u z czujnika OP Oil Pump . poza. OEM Original Equipment (Manufacturer) .nadbieg .status czujnika tlenu OUT .wybór. wyposa¿enie dodatkowe or .

w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umieszczone s¹ jeden za drugim parameters .system wspomagania parkowania PCM Powertrain Control Module modu³ steruj¹cy zespo³em napêdowym PCR Piezo Common Rail .pierwiastek chemiczny u¿ywany do produkcji akumulatorów i dodawany przez wiele lat do benzyny w postaci zwi¹zków zapobiegaj¹cych spalaniu detonacyjnemu PA Park Assist .prze³¹cznik sterowania ciœnienia page .przenoœny diagnoskop (Ford) 38 Poradnik SERWISOWY . fragment procedury password . przejœcie.pozycja do parkowania w automatycznej skrzyni biegów P Powertrain .pasywny system przeciwkradzie¿owy pattern .wzór.Paskal .wspomaganie uk³adu kierowniczego PAD Passenger Airbag Disabling wy³¹cznik uk³adu airbag pasa¿era PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .czêœæ.strona.kontrola wstêpna PAM Parking Assist Module .modu³ drzwi pasa¿era (Opel) PDU Portable Diagnostic Unit .przebieg.rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego. odczyt w skanerze diagnostycznym poszczególnych funkcji badanych przez system OBD pawl .blokowanie pozycji parkowania (Opel) PC Personal Computer . np.has³o.wspomaganie parkowania Pa Pascal .podk³adka.kontrola odstêpu przy parkowaniu paste .jednostka miary ciœnienia PBSL Park Brake Shift Lock .system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez koniecznoœci u¿ywania kluczyka PASS Position Aware Safety System system bezpieczeñstwa z pozycjonowaniem GPS PCS Preselection Control . stronica PAIR Pulsed Secondary Air Injection pulsacyjny system wtórnego wtrysku powietrza do katalizatora spalin PASE Passive Start and Entry .pasa¿er. s³owo zabezpieczaj¹ce PCV Positive Crankcase Ventilation kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej .komputer osobisty PA Pressure Atmospheric . szablon.modu³ elektroniczny wspomagania parkowania PCV PCU Pump Control Unit .system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCS Pressure Control Switch .poduszka powietrzna pasa¿era PCCB Porsche Ceramic Composite Brake .tablica rozdzielcza. PCI Pre Chamber Injection . mechanizm napêdowy panel .system steruj¹cy przep³ywem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDC Park Distance Control .wstawiaæ (fragment tekstu) path .system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi pad .zapadka Pb Lead .œcie¿ka dostêpu do zbioru PATS Passive Anti-Theft System .parametry. strona pasa¿era pass .ciœnienie atmosferyczne parking brake .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P P Park position . wk³adka ok³adzina. pomin¹æ.wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne PAS Pressure Atmospheric Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego PAS Parking Assist System . p³yta PARADE .jednostka napêdowa.system zamków sterowany centralnie PDM Portable Diagnostic Module przenoœny modu³ diagnostyczny PDM Passenger Door Module .hamulec postojowy part .wtrysk paliwa do komory wstêpnej (wirowej) PAS Power Active Steering .elektroniczny uk³ad sterowania pomp¹ (Diesel) PASS Passenger .o³ów .sekwencja sygna³u czujnika po³o¿enia wa³u PDL Powered Door Locks . wykres (na oscyloskopie) pattern sequence . element PAS Performance Algorithm Shifting adaptacyjny uk³ad zmian¹ biegów sterowania PAB Passenger Airbag .

filtr ograniczaj¹cy emisjê cz¹stek sta³ych i dymów w silnikach Diesla pillar .wtyk. w czytniku kodów PODS Passenger (Passive) Ocupation Detection System .ciœnienie w kolektorze dolotowym POF olymer Optical Fibre . udary) na sygna³ elektryczny. wtyk.programowany system wtrysku paliwa POD .trwa³y.sonda przebijaj¹ca pozwalaj¹ca do³¹czyæ przyrz¹d pomiarowy do przewodu elektrycznego.sonda zbieraj¹ca sygna³y.okres.peron. s³up. kolumna.œwiat³owód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu phase . filar pin . np. np.identyfikacja parametru Poradnik SERWISOWY 39 . odg³os spalania PHS Parking Heater System . maksymalna amplituda impulsu peak-peak voltage . sworzeñ PM Particulate Matter . wykorzystywane np. hamulca perform . np. rurka PIM Pressure Intake Manifold . np.czujniki piezoelektryczne przetwarzaj¹ce zmiany parametrów mechanicznych (odkszta³cenia.czujnik zap³onu reaguj¹cy na zmiany kszta³tu (naciêcia. pod³oga plug .faza sygna³u. jako czujniki spalania stukowego lub czujniki pocz¹tku t³oczenia i prêdkoœci obrotowej w silnikach wysokoprê¿nych plate motors .dopuszczalny.szpilka. np.szczyt impulsu.silnik pr¹du sta³ego platform .punkty.peda³. pomost. œwieca zap³onowa lub ¿arowa plugged exhaust . test period . przetworzony sygna³ po³o¿enia wa³u wysy³any z modu³u zap³onowego do sterownika P/NS Park/Neutral Switch . ko³ek.stukanie.zasobnik wymiennej pamiêci.cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad spalin samochodowych PMS Pressure Management System system sterowania ciœnieniem PFE Pressure Feedback EGR Sensor czujnik ciœnienia w uk³adzie recyrkulacji spalin pinking . np. zêby) ko³a zamachowego. styki przerywacza pick-up . sonda indukcyjna pierwszego cylindra PID Parameter Identification . w sposób ci¹g³y permitted . poprzez izolacjê piezoelectric sensors .element ostrzegawczy z czujnikiem ró¿nicowym ciœnienia w uk³adzie hamulcowym Piezoelectric sensors (czujniki piezoelektryczne) PE Polyethylene .stukanie . np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P PDWA Pressure Differential Warming Actuator .wielopunktowy wtrysk paliwa PGM-FI Programmed Fuel Injection System .t³ok.odg³os towarzysz¹cy spalaniu stukowemu PIP Profile Ignition Pickup . styk z³¹cza wielostykowego. przebiegu elektrycznego piercing probe . dozwolony PF Particle Filtre .prze³¹cznik pozycji Park/Neutral automatycznej skrzyni biegów PFI Port Fuel Injection .system wykrywania zajêcia miejsca pasa¿era PGM-IG Programmed Ignition System . faza cyklu pinking .programowany system zap³onowy pipe . powoduje wzrost ciœnienia w uk³adzie wydechowym oraz spadek osi¹gów pojazdu permanent . w wyniku uszkodzenia (stopienia) katalizatora.system ogrzewania przy postoju detonacyjnego piston . usterka wystêpuj¹ca stale. przyspieszacza.s³upek. t³oczek PI Pre Injection .wtrysk wstêpny dawki paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym Piercing probe (sonda przebijaj¹ca) points .zablokowany przep³yw spalin.wykonywaæ. pod³¹czaæ. ci¹g³y.napiêcie miêdzyszczytowe PEDS Pedal .polietylen peak .rura.

sterowanie regulatorem ciœnienia paliwa PRND Switch Park/Reverse/Neutral/Drive Switch . zacisk akumulatora. naciskaæ (klawisz) propeller shaft .wskaŸnik obecnoœci wykorzystywany w uk³adzie airbag power .pozycja.wa³ napêdowy proper .dwufazowy wtrysk paliwa z dawk¹ wstêpn¹ PPS Pedal Position System .wspomaganie uk³adu kierowniczego PRIME Pre Injection Metering . katalizatora.przedwczesny zap³on. program dzia³ania sterownika POS'N Position . aktualnie wystêpuj¹ca usterka press . w którym opór lub podzia³ napiêcia zale¿y od mechanicznego po³o¿enia œlizgacza. nagrzewanie wstêpne.jednostka ciœnienia 40 Poradnik SERWISOWY . biegunowoœæ. nazwa trybu pracy przyrz¹du z wykorzystaniem obróbki wstêpnej sygna³u jak.preferencje pre-heating .chroniæ. podstawowy.pompa wewnêtrzna zbiornika paliwa probe .stopieñ mocy. np. np.obecnoœæ.nastawnik.sonda pomiarowa do multimetru lub oscyloskopu.moc. ale zosta³y do³¹czone przez producenta w celu wspomagania procesu wykrywania usterek w okreœlonych pojazdach positioner . silnika Diesla PRE-PUMP . nacisk pretrigger .jednostka stê¿enia.numer identyfikacyjny pamiêci PROM (pozwala zidentyfikowaæ wymienn¹ pamiêæ programowan¹ przez producenta pojazdu lub sterownika. sondy lambda. filtrowanie PROM Programmable Read Only Memory .funkcja umo¿liwiaj¹ca ogl¹danie fragmentu przebiegu poprzedzaj¹cego punkt wyzwolenia power steering . np.czujnik radarowy okreœlaj¹cy wzglêdn¹ prêdkoœæ pojazdu przed kolizj¹.elektrozawór steruj¹cy regulatora ciœnienia paliwa Proprietary Readings .odczyty daPRE-CRASH . tak aby odpowiednio uruchomiæ poszczególne systemy bezpieczeñstwa (napinacze pasów. element wykonawczy ustalaj¹cy pozycjê. silnika Diesla POT Potentiometer .wrota.ciœnienie.biegun (akumulatora) pole piece.uk³ad napêdowy PREV Previous . zaworu pre-ignition . pole shoe . stosowany np.prze³¹cznik: parkowanie/bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów pole . jako czujnik wychylenia klapy w przep³ywomierzu PROM ID Programmable Read Only Memory Identyfication Number .w³aœciwy. napiêcia wyjœciowego cewki zap³onowej DIS PRC Pressure Regulator Control .polipropylen ppm Parts Per Milion . uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej PP olypropylene .ciœnienie PS Phase Sensor . obecnoœæ pasa¿era na fotelu . zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania preferences . poduszki itp. np.potencjometr element elektryczny.pierwotny. np. g³ówny przekaŸnik present .programowana na sta³e elektroniczna pamiêæ przeznaczona tylko do odczytu .nabiegunnik port . zasilanie power relay . w przypadku koniecznoœci jej wymiany) PRES Presence . np.podgrzewanie.obecny. np. koñcówka mocy pressure .system pozycji peda³u (Opel) PSC Pre-Selection Control .wyzwalanie z wyprzedzeniem.nacisn¹æ. np.przekaŸnik mocy.czêœci milionowe .protokó³ (pomiarowy). które nie s¹ wymagane norm¹ OBD II. np. brama. w oscyloskopie cyfrowym . np. zapalenie siê mieszanki przed momentem wyst¹pienia impulsu zap³onowego na skutek. np.P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI polarity .dodatni.dogrzewanie.zespó³ napêdowy power transmission system . po³o¿enie post-heating .czujnik fazy (rozrz¹du) power stage .mo¿e zawieraæ.) nych firmowych . zbiór regu³ rz¹dz¹cych wymian¹ danych miêdzy systemami transmisji PRS Pressure .wspomaganie kierowania power train . wynik testu POSIP Porshe Side Impact Protection . aktualny. zabezpieczaæ protocol .kontrola wstêpna (Opel) printer . pozycjoner.polarnoœæ.element podgrzewaj¹cy funt si³y na cal kwadratowy . odpowiedni protect .system ochrony przed skutkami uderzeñ bocznych firmy Porsche PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve .poprzedni primary . port (przy³¹cze) POS Positive .drukarka PPSV Pump Prime Switch Voltage napiêcie na g³ównym styku za³¹czaj¹cym (przekaŸniku) pompy paliwa PSI Pound Force Per Square Inch PRHT Preheater .parametry wyœwietlane przez urz¹dzenie diagnostyczne. wêglowodorów HC w spalinach PS ower Steering . np. np. np.

zasiêg. w dane o programie quit .nominalny. trwaj¹cy kod usterki PTC Positive Temperature Coefficient . np. np.impuls. rated voltage . zakres pomiarowy RAS Rear Axle Steering .t³o obrazu. siatka wymiarowa RBA Rechargeable Battery . w celu symulowania dzia³ania czujników uk³adu wtryskowego pulse width .rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego. w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umie- radiator . element ch³odz¹cy. np.tylny.ciêgno PVH Pneumatic Vacuum Hub-lock pneumatyczny. uk³adu elektronicznego RC Reserve Capacity . wielkoœæ.pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim.wspomaganie kierownicy Q QDM Quad Drive Module .wyjœciowy modu³ sterowania. obwód PU.system wspomagania parkowania (wykorzystuj¹cy czujniki ultradŸwiêkowe) purge .wy³¹cznik ciœnieniowy uk³adu wspomagania kierownicy PU Pick-Up .szerekoœæ impulsu.rodzaj charakterystyki elementu termistorowego.rezystancja.ci¹gn¹æ.pozycja biegu wstecznego w skrzyni biegów automatycznej tyln¹ osi¹ raster . uchwyt do wyci¹gania push . wyci¹gaæ.poliuretan g³ównego przekaŸnika zasilania PTS Parktronic System . poœrednicz¹cy pomiêdzy sterownikiem ECM a odbiornikami (Daewoo) quantity . rated speed .akumulator (bateria) wielokrotnego ³adowania RABS Rear Antilock Brake System system antypoœlizgowy kó³ tylnych RASTER . przy której wraz ze wzrostem temperatury roœnie jego opór elektryczny. szybkoœæ tempo rated . opór elektryczny RAM Random Access Memory .opuszczaæ program.ko³o pasowe pull-rod . w³asnoœæ.radialny.zapas pojemnoœci akumulatora Poradnik SERWISOWY 41 .wielkoœæ.sterowanie np.modulacja szerokoœci impulsu pump .dodatni wspó³czynnik temperaturowy .prêdkoœæ nominalna.szerokoœæ impulsu.iloœæ.nie rozstrzygniêty. cyfrowy sygna³ elektryczny wysy³any przez sterownik ECU PW Powered Window .zespó³ napêdowy PTC Pending Trouble Code . dawka quantity adjuster . tylne ko³o R Resistance . range . usuwaæ . czas w którym element wykonawczy jest zasilany impulsem elektrycznym PW Pulse Width . naciskaæ. np. aby mówiæ aktywnym poch³aniaj¹cego opary paliwa PSM Porsche Stability Managment system zarz¹dzania stabilnoœci¹ pojazdu firmy Porsche PSPS Power Steering Pressure Switch .wciskaæ.zasilanie. przycisk push pull switch . podciœnieniowy system prze³¹czania napêdu PVS Ported Vacuum Switch .modu³ sterowania dla fotela pasa¿era PTT Push To Talk . PUR Polyurethane . znamionowy.sterowany elektrycznie szyberdach pulley .szybki wgl¹d.ch³odnica. rezygnowaæ z wykonania QDM .elektrycznie napêdzana szyba PT Power Train .regulator dawki. np.przyrz¹d elektroniczny wytwarzaj¹cy impulsy elektryczne. naci¹g.pompa. pompowaæ PWR Power .sonda zbieraj¹ca sygna³ PUA Pulse Air Selenoid . klawisz.urz¹dzenie podnosz¹ce szybê PWM Pulse Width Modulation . pamiêæ o dostêpie swobodnym szczone s¹ jeden nad drugim w uk³adzie pionowym rate .czyœciæ.jakoœæ.styk pe³nego obci¹¿enia (pe³nego wychylenia przepustnicy) pulse . nastawnik dawki quick view . promieniowy R Rear .modu³ deski rozdzielczej (GM) quality .wcisn¹æ. oczyszczaæ.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI PQ R PSM Passenger Seat Module .napiêcie znamionowe R Reverse position . np. szerokoœæ impulsu wtryskowego (czas wtrysku) PWL Power Window Lifter . element taki mo¿e dzia³aæ jako bezpiecznik wielorazowego u¿ytku pulse generator . cecha R R Radial .dotyczy zbiornika z wêglem PWR STEERING .prze³¹cznik podciœnienia sterowany temperaturowo PSW Power Switch .generator impulsowy . popychaæ.elektrozawór powietrza pulsacyjnego pull .prze³¹cznik przyciskowo-odci¹gowy PSR Powered Sun Roof .

potrzebowaæ. ustawianie stanu pocz¹tkowego. wyjmowaæ rename . np. nazywaæ ponownie (np. przekazywaæ relief valve . np.wymiana. reduce .rejestrowaæ. przeciwny. naprawiaæ uszkodzenie. np.czujnik temperatury recyrkulacji spalin reset button. zapas.przycisk.modu³ sterowania poduszek powietrznych reed contact .gotowy.ponawiaæ próbê return .znaleziony kod b³êdu retry . urz¹dzenie rejestruj¹ce RES Reset .tylny czujnik tlenu. odczytywaæ. np. do pomiaru) reluctor .prostownik (elektryczny) rectify .odleg³y. zapytanie.wzorzec. zdalny. kasowanie wskaŸnika koniecznoœci wymiany oleju lub obs³ugi serwisowej reserve .opóŸniony zap³on retrived . napiêcie wzorcowe refrigerant .wymagaæ. hamulec silnikowy w ciê¿szych pojazdach retardet timing . kodów usterek 42 Poradnik SERWISOWY . rezerwa paliwa reach .tylne centrum elektryczne remote .usuwaæ usterkê.system wykrywaj¹cy zagro¿enie z ty³u (Delphi) RES Resistance . stosowany czêsto jako czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub wa³ka rozrz¹du resolution . np. kody usterek relay . niemo¿liwy do skasowania REMCO Remote adjustment for CO potencjometr zdalnej regulacji CO rear O2 sensor . np.przegl¹d. przygotowany (do pracy. reference voltage . domagaæ siê review .rezultaty. np.zwalniacz -. klawisz ustawiania stanu pocz¹tkowego.rozpoznawanie. retriwed code . otrzymywaæ przyjmowaæ retarder .wznowiæ.ciœnienie pozostaj¹ce w uk³adzie paliwowym po wy³¹czeniu silnika readout . np.modu³ napêdu tylnych kó³ remaining code . znaleziony.dochodziæ.odbieraæ.zmieniaæ nazwê. np.zmniejszaæ. prostowaæ (pr¹d) red . czujnika lub sterownika przy próbie komunikacji z czytnikiem kodów results . zbêdnoœæ ¿¹danie reverse . uk³adu klimatyzacji required voltage . opór elektryczny REG Regulation .R S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RCM Restraint Control Module . zdejmowaæ.regulacja register . odniesienie.pozostaj¹cy kod. key .powrót.czujnik reluktacyjny (wykorzystuj¹cy efekt zmiennego oporu magnetycznego). zerowania read .czytaæ.zapisywaæ. œcie¿ka (styk) masy dla czujnika recognize .odpowiedŸ.odwrotny.rezerwa.zdalne sterowanie elementem wykonawczym remote start .najmniejsza wartoœæ napiêcia wtórnego wymagana do wytworzenia iskry w œwiecy zap³onowej RCU Remote (Radio) Control Unit uk³ad zdalnego (radiowego) sterowania RDS Radio-broadcast Data System radiowy system przekazywania danych i komunikatów RDS Rear Detect System .rozdzielczoœæ przyrz¹du pomiarowego response .przekaŸnik.ty³.kasowanie.zdalne urz¹dzenie rozruchowe umo¿liwiaj¹ce uruchomienie rozrusznika znad komory silnika RESV Rear Solenoid Valve . np. odzyskany.proœba. powracaæ. np. uszkodzonego elementu REQ Request . np. nadmiarowoœæ. zwrotny require . poziom doregulowania REGTS Recirculation Gas Temperature Sensor .nadmiar.tylny elektrozawór (ABS) receive . znak powrotu na klawiaturze. wyniki resume . remote control .napiêcie odniesienia. osi¹gaæ.zawór upustowy ograniczaj¹cy ciœnienie residual pressure . plik lub zbiór danych) replace .wyszukany. redukowaæ redundancy .rezystancja. rejestrowaæ rectifier . tylna sonda lambda REC Rear Electrical Center .rezystancja. sterownika pojazdu przez przyrz¹d diagnostyczny record .czerwony remove .usuwaæ. opór elektryczny ready . tylny rear drive .styk hermetyczny (kontaktron) reaguj¹cy na pole magnetyczne reference .odczyt napisów i parametrów cyfrowych na ekranie oscyloskopu resistance . np. podejmowaæ na nowo rear .napêd na tylne ko³a rear module .czynnik ch³odz¹cy.

pamiêæ do wy³¹cznego odczytu RST Reset .steczujnik prawego tylnego ko³a RXD Receive data line . np.droga roll .linia odbioru danych S s second . system prawostronny pojazdu ROM Read Only Memory .prawa przednia cewka RMS Root Mean Square .regulator wyprzedzenia zap³onu SAE Society of Automotive Engineers .boczna poduszka gazowa SAC Spark Advance Control . np. suwak running board .œwiat³o pozycyjne RWAL Rear Wheel Antilock Brake system .prawe tylne ko³o RWD Rear Wheel Drive .badawcza liczba oktanowa ROP. zielony i niebieski) w sygnale wizyjnym. dzwoniæ RPR Return Pump Relay .rodzaj interfejsu i z³¹cza do szeregowej transmisji danych. praca z przewijaniem w oscyloskopie cyfrowym RSD Road Sensing Detection .bieg. przez uk³ad zap³onowy RFID Radio Frequency Identification identyfikacja czêstotliwoœci radiowych rod .czujnik lewego tylnego ko³a RFI Radio Frequency Interference zak³ócenia o czêstotliwoœciach radiowych emitowane.prze³¹cznik zdalnego uruchomienia silnika RGB Red Green Blue .obroty na minutê run .system prawostronny ribbon . w odniesieniu do pr¹du lub napiêcia .prawostronny system kierowania RHS Right Hand Side .prawa tylna cewka RRW Right Rear Wheel .wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RSO Rotary Solenoid valve Open otwarty elektrozawór obrotów RFS Right Front Solenoid . przy równoczesnym kontrolowaniu prêdkoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych kó³ RHD Right Hand Drive . zwój.wartoœæ skuteczna RFW Right Front Wheel .system pomiaru emisji spalin na drodze.sk³adowe kolorów (czerwony. ROPS Roll Over Prevention (Protection) System .zegar czasu rzeczywistego RON Research Octane Number . pomiêdzy przyrz¹dem pomiarowym (analizatorem spalin. monitora komputerowego RH Right Hand . dr¹¿ek road .czas narostu.prawa strona.sprzêg³o z samoregulacj¹ safing . np.zapobieganie niestabilnoœci pojazdu na zakrêcie przez wstêpne wyhamowanie.prawe przednie ko³o RSS Remote Starter Switch . przewijaæ.wirnik.stopieñ nadwozia running light .pierœcieñ.przekaŸnik pompy zwrotnej RRDM Right Rear Door Module .zawór obrotowy sterowania biegiem ja³owym ring .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RS revolution couner .taœma barwi¹ca do drukarki RPM Revolutions Per Minute .system antypoœlizgowy kó³ tylnych rich mixture .œrednia kwadratowa. pracowaæ runner .rolka.pojazd z napêdem na tylne ko³a RRWS Right Rear Wheel Sensor RISC Rotary idle Speed Control . obrotomierz rowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ biegu ja³owego RSC Rotary Solenoid valve Closed zamkniêty elektrozawór obrotów RF Radio Frequency . nadzór czujników zewnêtrznych Poradnik SERWISOWY 43 .zabezpieczenie.stowarzyszenie in¿ynierów techniki samochodowej SACV Secondary Air Control Valve zawór steruj¹cy wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SAC Self Adjusting Clutch .kasowanie. impulsu elektrycznego RLWS Rear Left Wheel Sensor . zawieraj¹cy bramkê wykrywaj¹c¹ poziom CO i HC oraz urz¹dzenia do kontroli prêdkoœci i przyspieszenia pojazdu RSN Rate Shaping Nozzle .sekunda SAB Side Airbag .bogata mieszanka paliwowo-powietrzna RICP Rear Integrated Control Panel tylny zintegrowany panel sterowania (zespo³u Audio) RICV Rotary Idle Control Valve . œlizg.czêstotliwoœci radiowe rise time . multimetrem) a komputerem RTC Real Time Clock . dymomierzem.modu³ prawych tylnych drzwi RRS Right Rear Solenoid . np. p³oza. ustawianie stanu pocz¹tkowego RS232 .tachometr. przebieg.prêt.

wysy³aæ. dane pomiarowe do komputera sensor .zawór opóŸniaj¹cy regulacjê wyprzedzenia zap³onu SAPV Secondary Air Pulse Valve zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV Secondary Air Solenoid Valve elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do uk³adu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS Secondary Air Solenoid .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI SAHR Saab Active Head Restraint system aktywnych zag³ówków firmy Saab sample rate .utrwaliæ.pas bezpieczeñstwa seat module . zapamiêtaæ. wszystkie dane.samodiagnoza. zachowaæ. dane w diagnoskopie lub obraz w oscyloskopie cyfrowym savemeter . szeregowy serial port .miernik zu¿ycia paliwa select .przewijanie obrazy (przebiegu) na ekranie monitora lub oscyloskopu segment test .modu³ elektroniczny fotela (siedzenia) SCOPE Oscilloscope . wyœwietlaæ na ekranie screw .czujnik pomiarowy sequence . np.siedzenie.ci¹g³y kod serwisowy SDV Spark Delay Valve . przesy³anie szeregowe.œruba.sekwencja.œruba regulacyjna prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego SAT Satelite .oscyloskop SCR Selective Catalytic Reduction selektywna redukcja katalityczna (tlenków azotu w systemach dla silników Diesla) SAS Speed Adjusting Screw . bit za bitem.sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa screen .wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reaguj¹ce na sygna³ ze sterownika pojazdu SC Spark Control . wtórne uzwojenie cewki zap³onowej SEFI Sequential Electronic Fuel Injection . np. wyszukiwanie SCC Spark control computer . fotel seat belt .system kontroli stabilnoœci jazdy SCS Stop Control System .system z czujnikami wykrywaj¹cymi zagro¿enie kolizji bocznych (Delphi) SCC Saab Combustion Control . oscyloskopu cyfrowego (im wiêcej próbek .pompa przet³aczaj¹ca (ABS) SDS Side Detect System .elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza search .wtórny. transmitowane s¹ tym samym przewodem (liczy siê kolejnoœæ i szerokoœæ impulsów) 44 Poradnik SERWISOWY . np. system samodiagnozy SBDS Service Bay Diagnostic System .przeszukiwanie.sygna³ zap³onowy wysy³any ze sterownika do modu³u zap³onowego send . kodów usterek SCV Swirl Control Valve .czêstotliwoœæ próbkowania .elektrohydrauliczne sterowanie uk³adem hamulcowym.transmisja szeregowa.seryjny.rodzaj poduszki gazowej secondary . wybierz selector . wybierak.czytnik kodów (okreœlenie stosowane w USA) scan tool .system ABS sterowany mechanicznie SAW Spark Advance Word .liczba próbek pobieranych w ci¹gu sekundy przez uk³ad pomiarowy. np.poœredni wtrysk paliwa sequential .elektroniczny sterownik zap³onu seat .urz¹dzenie elektronicz- SDM Sensor and Diagnostic Unit sterownik systemu poduszek powietrznych serial transmission . prze³¹cznik wybieraj¹cy SCS Stability Control System .ekran. np.modu³ kontroli czujnika SBC Sensotronic Brake Control .tym wierniejsze odtworzenie badanego sygna³u) ne przeznaczone do odczytu parametrów OBD II SDM Sensing & Diagnostic Module modu³ diagnostyczny (Opel) scavening pump .kompleksowy system diagnostyczny firmy Ford SDI Semi Direct Injection .zawór sterowania zawirowaniami SCV Sensor Control Unit .system sterowania procesem spalania firmy Saab zawieraj¹cy element ³¹cz¹cy funkcjê wtryskiwacza i cewki zap³onowej SCC Service Continous Code .sekwencyjny (wtrysk paliwa oddzielnie i w odpowiedniej kolejnoœci dla ka¿dego z cylindrów) serial . S/C Short Circuit . z szybszym ni¿ w tradycyjnych systemach czasem zadzia³ania (Bosch) SD Self Diagnostics . wkrêt.szeregowe ³¹cze transmisyjne SDD Speed Dependent Damping amortyzacja uzale¿niona od prêdkoœci jazdy .test segmentów wyœwietlacza save . wkrêt regulacyjny scroll .selektor.zwarty obwód scanner .uk³ad steruj¹cy k¹tem wyprzedzenia zap³onu SC.wybieraæ.

gniazdo.generator sygna³owy sine wave .pozycja dŸwigni zmiany biegów. EOBD) simultaneous jednoczesny (wtrysk benzyny równoczeœnie dla kilku cylindrów) SG Signal Generator .zap³on iskrowy SI Speed Index . oprawka SOF Start Of Frame . zwarcie elektryczne SHPD Super High Performance Diesel . nie naci¹gniête.sekwencyjny wtrysk paliwa SFT Short term Fuel Trim . udar.stowarzyszenie producentów i handlowców bran¿y motoryzacyjnej SMT Separate Mixture Transport rozdzielone dostarczanie mieszanki SMS Short Message Service .uk³ad wtryskowy/zap³onowy slow .t³umik ha³asu.ma³y. brake shoe szczêka hamulcowa short . ¿e mog¹ byæ wyœwietlane za pomoc¹ lampki kontrolnej (diody LED) i nie wymagaj¹ do odbioru specjalnego urz¹dzenia cyfrowego SLS Self Leveling Suspension .zbocze.serwomotor. poziom sygna³u smoke . do zamontowania karty elektronicznej SES Service Engine Soon dash light kontrolka serwisowa silnika(MIL) silencer .przyspieszenie boczne sleep mode .sekwencyjny wtrysk gazu .dymomierz (do silników Diesla) SIPS Side Impact Protection System system zabezpieczaj¹cy przed skutkami uderzeñ bocznych shield . np. np.katalizator do silników Diesla firmy Siemens small . serwomechanizm.wa³. ale mo¿liwe do zarejestrowania przez system samodiagnozy SLI Shift Light Indicator . single channel . ekranowaæ SHIFT .praca w trybie wyczekiwania (uœpienia) soft faults .silnik Diesla o podwy¿szonych osi¹gach SIR Supplementary Inflatable Restraint System .start pocz¹tku ramki sygna³u CAN shut .urz¹dzenie podporz¹dkowane.wolna odpowiedŸ. uderzenie shock absorber . smokemeter . szczelina.dym.usterki sporadyczne wystêpuj¹ce tylko raz na jakiœ czas.index prêdkoœci side acceleration .luŸne.dodatkowy.cewka przepustnicy (Opel) SGL Single .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI S servo . ciêgno lub linka snap . nadmuchiwany system unieruchamiaj¹cy (zabezpieczaj¹cy na zasadzie poduszki powietrznej) SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders . powolny. np.praca z jednorazowym wyzwalaniem przebiegu w oscyloskopie SGI Sequential Gas Injection .zamykaæ shutter .praca jednokana³owa w oscyloskopie single shot . t³umik wydechowy SIM Simtec . zwisaj¹ce.zawór suwakowy slope .oprogramowanie SOHC Single Overhead Camshaft pojedynczy wa³ek rozrz¹du w g³owicy Poradnik SERWISOWY SIHR Self Inflating Head Restraint system ochrony g³owy oparty na 45 . czujnika tlenu slow codes .wstrz¹s.kontrolka zmiany biegu slide valve .jednorazowa podstawa czasu w oscyloskopie SLU Solenoid Linear Lock-up .cewka blokowania (Opel) shaft . krata zamykana SI Spark Ignition . slow response . np.krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.amortyzator shoe . sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (narastaj¹ce lub opadaj¹ce) Software . np. przesuniêcie shift key .krótki.pó³ka.klocek cierny.serwisowy system informacyjny slack .pojedynczy.otwór.¿aluzja. wa³ek shelf .oprogramowanie SOC State of Charge .oddzielnie dla ka¿dego z cylindrów SLT Solenoid Linear Throttle .klawisz przesuniêcia shock .kody usterek wysy³ane na tyle wolno. urz¹dzenie podleg³e SLC Solenoid Linear Clutch Pressure Control .zatrzask software .krótka wiadomoœæ teksowa SIS Service Information System . rear window shelf pó³ka tylnego okna SINOx . np.ekran elektryczny.cewka kontroli ciœnienia sprzêg³a (Opel) socket . np.fala sinusoidalna single .stan na³adowania akumulatora slave .zawieszenie z regulacj¹ (samoregulacj¹) poziomu SFI Sequential Fuel Injection .wolny. si³ownik zasadzie dodatkowej poduszki gazowej (w okolicy zag³ówka) slot .

zap³onnik. bieg ja³owy STC Stability Traction Control .czas trwania (palenia) iskry spark gap . EOBD) spark duration .iskra spark advance .uk³ad zap³onowy bez elementów ruchomych (bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy) status . stopieñ koñcowy mocy uk³adu zap³onowego STAR Self Test Automatic Readout automatyczny czytnik kodów samodiagnozy starter .dodatkowy system unieruchamiaj¹cy (system poduszki powietrznej).przebieg prostok¹tny.styk (z³¹cze) samodiagnozy squib .sygna³ regulacji zap³onu ze sterownika do modu³u zap³onowego start-up . solenoid valve . sytuacja. niezaSPI Spark Plug Injector .zawór elektromagnetyczny SRC Selective Ride Control .wyprzedzenie zap³onu STP Stop Lamp Switch .œwieca zap³onowa sparkplug gap . np. sygna³ rozruchu STO Self Test Output .strumieñ.silnik krokowy (np.tryb testu czujników SPD Vehicle Speed . sterowania silnika krokowego STFT Short Time Fuel Trim . detonator (poduszki powietrznej lub napinacza pasów) Solenoid valve (zawór elektromagnetyczny) SR Slow Running .odstêp elektrod œwiecy zap³onowej spark plug . skrêtka.prze³¹cznik (w³¹cznik) œwiate³ stopu strand .wspomaganie kierownicy.rozrusznik. w oscyloskopie SPOUT Spark Out .kroki. szczelina na œwiecy zap³onowej SRT System Readiness Test .specjalne narzêdzie serwisowe STI Self Test Inp. zapalnik. np.symulator i tester czujników STM Sensor Test Mode . wykorzystywany do uk³adu regulacji biegu ja³owego) source . elektrozawór.oscyloskop pamiêtaj¹cy SPI Single Point Injection .stan. np.sklejanie siê styków przekaŸnika lub przerywacza STJ Start Injector .kierownica stepper motor . zwitek stream . z kana³u A.faza czujnika (czujnik fazy) SST Sensor Simulator Tester .uruchamiaæ 46 Poradnik SERWISOWY .test gotowoœci systemu (OBD/EOBD) SSS Speed Sensitive Steering .cewka. regulacja mieszanki STA Starter . kierowaæ steering angle .krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. np.wprowadzaæ do pamiêci.Ÿród³o.wyprzedzenie zap³onu SRM Sun Ruf Module .modu³ otwieranego dachu (Opel) SRR Short Range Radar .ut . jedn¹ z elektrod œwiecy stanowi denko t³oka (Saab) le¿ny store . zapamiêtywaæ stored code . z kana³u B) spark .system wspomagania kierowania zale¿ny od prêdkoœci SST Special Service Tool .zapamiêtany kod usterki stage . resor.œwiecowtryskiwacz .jednopunktowy wtrysk paliwa ST Short Term .selektywne sterowanie charakterystyk¹ jazdy (charakterystyka zawieszenia) STEER .wolny bieg. Ÿród³o sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (zewnêtrzne. wspó³dzia³aj¹cy z napinaczami pasów bezpieczeñstwa steps .wtrysk jednopunktowy stand-alone . uginaæ siê square waveform .krótkookresowa.autonomiczny.stopieñ. np.prêdkoœæ pojazdu SPFI Single point Fuel Injection .wejœcie wywo³ania kodów samodiagnozy sticking .wtryskiwacz rozruchowy SP Sensor phase .uk³ad antypoœlizgowy SOL'D Solenoid .rozrusznik SPK Spark advance .wejœcie samodiagnozy storage oscilloscope .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI spring .przerwa iskrowa.k¹t skrêcenia ko³a steering wheel . wewnêtrzne.radar krótkiego zasiêgu SRS Supplementary Restraint System . sygna³ elektryczny prostok¹tny static ignition .sprê¿yna. status STC Self-Test Connector .element ³¹cz¹cy funkcjê œwiecy zap³onowej i wtryskiwacza.¿y³a.

rozci¹g.przekaŸnik wymagaj¹cy do dzia³ania sygna³u tachometrycznego TBI Throttle Body Injection . np. zacisk testowy tail light .suw (przy oznaczeniu liczby suwów) stuck .elektrozawór. zawór lub przekaŸnik gim (w celu lepszego uwidocznienia ró¿nic i wahañ) SW Switch .skrêcanie œciany bocznej surge protection .turbodo³adowanie .zablokowany w stanie otwartym lub za³¹czonym. np. poddaj¹cy siê. obrotomierz TCA Tomographic Combustion Analysis . rozci¹g podstawy czasu w oscyloskopie switch off . przemiataæ odchylaæ.ma³y rozstaw kó³ SWT Side Wall Torsion .tachometr.wy³¹czenie switch on .zawór TACS Toyota Active Control Suspension .ut .modu³ sterowania przepustnicy Poradnik SERWISOWY 47 .sterowany termostatycznie dolot powietrza TAB Thermactor Air Bypass solenoid zawór obejœcia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiaj¹cych pracê katalizatora. osiadaj¹cy SWS Simplified Wiring System uproszczony system okablowania system sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi w pojeŸdzie z ograniczeniem liczby przewodów SULEV Super Ultra Low Emissions Vehicle .sklejony. zawór elektromagnetyczny sweep . zak³óceñ wywo³ywanych przez uk³ad zap³onowy SWB Small Wheel Base .zabezpieczenie przepiêciowe (zabezpieczenie uk³adu elektronicznego przed impulsami napiêcia o du¿ej amplitudzie) SV Solenoid Valve . zasilacz suppression .lampa stroboskopowa u¿ywana do ustawiania wyprzedzenia zap³onu.system powietrza dodatkowego (zapewniaj¹cego lepsz¹ pracê katalizatora) TCA Thermostat Controlled Air .elektrozawór steruj¹cy prze³¹cznikiem podciœnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TC Traction Control .system zmiennego stopnia sprê¿ania w silniku firmy Saab superimposed .zasilanie. wy³¹cznik.kontrola przemiennika momentu obrotowego TCL Traction Control . zablokowany stuck off .nak³adany.kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC Turbo Charger .czujnik temperatury powietrza w uk³adzie turbodo³adowania TAS Throttle Adjust Screw .za³¹czenie SWP sweep . zawór lub przekaŸnik SV Switching Valve .pojazd o bardzo ma³ej emisji zanieczyszczeñ SVC Saab Variable Compression .koñcówka testowa. w samochodach ze sterowanym gaŸnikiem) Tach Tachometer .aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) „turbo” TCC Torque Converter Control . rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego pozwalaj¹cy na ogl¹danie przebiegów zap³onowych z ró¿nych cylindrów na³o¿onych jeden na dru- SVC Service Connector . np.wtrysk jednopunktowy TCCS Toyota Computer Controlled System .t³umienie. wejœcie strobuj¹ce stroke .sprê¿arka napêdzana turbin¹ wykorzystuj¹c¹ gazy spalinowe z silnika TCM Throttle Control Module .œruba regulacyjna przepustnicy tachometric relay . zmiennej d³ugoœci kolektora dolotowego subsidary .oprogramowanie SYSIN System Inp.zablokowany w stanie zamkniêtym lub wy³¹czonym.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ST STROBE Stroboscope . np. rodzaj pracy podstawy czasu w oscyloskopie stuck on .ustêpuj¹cy. do ustawiania liczby oktanowej benzyny lub wartoœci wyprzedzenia zap³onu SW Software .zbiornik (paliwa) TAS Temperature Air Sensor . np.zawór prze³¹czaj¹cy.styki (z³¹cze) serwisowe.wejœcie systemu S1 Sensor 1 . np.prze³¹cznik. zawieszony.czujnik (tlenu) 1 przed katalizatorem (przedni) T T Test Terminal .komputerowy system sterowania Toyoty TBV Turbo Boost Valve .œwiat³a tylne tank .rozci¹gaæ.czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS Thertmactor Air System .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TAD Thermactor Air Divertered solenoid . czujnik stykowy supply .tomograficzne badanie procesu spalania TCATS Turbo Charger Air Temperature Sensor .

T S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TCM Transmission Control Module modu³ steruj¹cy skrzyni biegów TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension . powietrze wlotowe TEL Tetraethyl Lead .Turbo Diesel z bezpoœrednim wtryskiem TDM Time Division Multiplexing praca systemu z podzia³em czasu TGP Turbulent Generating Pot .wtrysk paliwa do przepustnicy timing .kana³ komunikatów drogowych TD Time Division .podzia³ czasu. pomiêdzy momentem wyst¹pienia iskry a pozycj¹ znaku na kole TFT Thin Film Transistor . zacisk.informacje o ruchu drogowym TCSG Temperature Compensated Stored Gas . Intake Air . prostok¹tny sygna³ prêdkoœci obrotowej TFA Test Fan . bez koniecznoœci bezpoœredniego sprzê¿enia mechanicznego THS Toyota Hybrid System .system sterowania momentem obrotowym TCS Traction Control System .zwi¹zek chemiczny dodawany do benzyny w celu zmniejszenia sk³onnoœci do spalania detonacyjnego telltale .temperatura.kompensacja temperatury zmagazynowanego gazu (przy niektórych systemach poduszek gazowych) test limits .termiczny wy³¹cznik elektryczny TCSA Temperature Controlled Spark Advance .modu³ sterowania przek³adni TMC Traffic Message Channel . np. gardziel TCP Temperature Compensated accelerator Pump . przy³¹cze.linia testowa wentylatora time .czteroetylek o³owiu .³añcuch rozrz¹du (³añcuch pêdny) timing light . EOBD) TCV Transmission Control Unit . obrêcz TK.komora spalania wywo³uj¹ca turbulencje (zawirowania) mieszanki timing chain . granica throttle-by-wire .system napêdu hybrydowego firmy Toyota TEN Test Engine . testowanie ³¹cza pomiarowego.test wartoœci mierzonych.diagnostyczne z³¹cze komunikacyjne (Toyota) TFI Throttle Fuel Injection . spaliny TEMP Temperature .czas time base .termistor .zale¿noœæ czasowa.koñcówka testowa silnika THA Thermo.system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TES Thermal Electric Switch . Exhaust Gas .temperatura Temp Gauge .elektroniczny system steruj¹cy parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) THR Throttle .kompensowana temperaturowo pompa przyspieszacza threshold .technika tranzystorów cieñkowarstwowych stosowana do wytwarzania wyœwietlaczy i ekranów timing belt .wyprzedzenie zap³onu sterowane w funkcji temperatury (Opel) testing . odczytywanych przez system (OBD.element zmieniaj¹cy swój opór elektryczny wraz z temperatur¹ (czujnik temperatury) THG Thermo.koñcówka.zintegrowany (cienkowarstwowy) system zap³onowy TDC Top Dead Centre .przepustnica. punkt pomiarowy w obwodzie elektrycznym TCS Torque Control System .miernik temperatury 48 Poradnik SERWISOWY . test wstêpny czytnika kodów THS Transmission Hydraulic Switch elektrozawór prze³¹cznika hydraulicznego skrzyni biegów THW Thermo.opona.przewód wzbudzaj¹cy urz¹dzenia steruj¹cego terminal .przepustnica sterowana elektronicznie.porównywanie wartoœci badanego sygna³u z dopuszczaln¹ wartoœci¹ zakodowan¹ w ECM (OBD/EOBD) test values .pasek rozrz¹du (pasek pêdny) TDI Turbo Diesel Injection .temperatura.urz¹dzenie ostrzegawcze.lampa stroboskopowa do ustawiania k¹ta wyprzedzenia zap³onu tire .test wartoœci dopuszczalnych .testowanie.podstawa czasu (w oscyloskopie) TFI Thick Film Ignition system . wskaŸnik poziomu cieczy THC Total Hydrocarbons .termiczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu TIM Traffic Information Message .próg.sumaryczna iloœæ ró¿nych wêglowodorów w spalinach thermistor . np. woda (p³yn ch³odz¹cy) TIC Thermal Ignition Control .temperatura.górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) po³o¿enia t³oka TDCL Total (Toyota) Diagnostic Communication Link . Water . TKS Throttle Kicker Solenoid element wykonawczy zmieniaj¹cy po³o¿enie mechanizmu przepustnicy w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej TLEV Transient Low Emission Vehicles .pojazdy o przejœciowej niskiej emisji TE Test Terminal Engine .

przyspieszenie boczne TPI Tuned Port Injection . równie¿ transfer pump .podwójna iskra TSB Technical Service Bulletin . np. tak¿e.prze³¹cznik (styk) przepustnicy sygnalizuj¹cy stan biegu ja³owego TS Twin Spark .œcie¿ka.wyzwalanie.przek³adnia. w³¹czaæ turn signal . wewnêtrzne lub zewnêtrzne TPS Throttle Position Sensor .prze³¹czaæ toggle test .skrêcanie TOT Transmission Oil Temperature temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP Throttle Position . dostrajaTr Transistor .wy³¹czaæ.przetwornik transient .up³yw ustalonego czasu.zmienny system dolotowy (Toyota) Poradnik SERWISOWY 49 .przejœciowy transmission .bie¿nik opony. przek³adnia hydrokinetyczna transducer .obracaæ. za ma³o.sterowanie utrzymywaniem prêdkoœci jazdy turbine shaft . np.zbyt.poprzeczny. w którym wyjœcia s¹ od³¹czone TSS Turbine Speed Sensor .zawór przepustnicy.regulowany wtrysk wielopunktowy TTS Transmission Temperature Switch .przekazywanie. przyczepnoœci¹ i stabilnoœci¹ podczas ruszania) traction . prawdziwa wartoœæ skuteczna napiêcia mierzona niezale¿nie od jego kszta³tu) TVIS Toyota Variable Induction System . za du¿o.rodzaj przekaŸnika sygna³u. boczny.pompa podaj¹ca paliwo. np.uk³ad wyzwalanej podstawy czasu (w oscyloskopie) TPSV Throttle Position Sensor Valve pozycja przepustnicy Trim Trimming . przepustnica tread . umieszczona wewn¹trz zbiornika paliwa torque converter .prze³¹cznik termiczny skrzyni biegów TRC Traction Control . skrzynia biegów TO Time Out .nadajnik-odbiornik.techniczny biuletyn serwisowy TR Transmission .turbosprê¿arka turn . zale¿nie od temperatury i czasu TPCV Tank Pressure Control Valve zawór sterowania w zbiorniku paliwa ciœnieniem transversal .system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) sta³ej TPM Tempomat Cruise Control .regulacja. przek³adnia. np. w oscyloskopie: DC lub AC. jeszcze stan wysokiej impedancji.wkrêt ograniczaj¹cy po³o¿enie przepustnicy TSW Water Temperature Switch prze³¹cznik temperaturowy p³ynu ch³odz¹cego TTL Transistor Transistor Logic uk³ad logiczny tranzystorowo-tranzystorowy torsion . trasa TRACS Traction Control System . klucz elektroniczny aktywizuj¹cy siê w polu elektromagnetycznym i wysy³aj¹cy w³asny sygna³ rozpoznawczy TTS Thermo Time Switch . na toggle .tranzystor . przekrêcaæ pokrêcaæ turn off .czujnik po³o¿enia przepustnicy TPSA Throttle Position Sensor Angle k¹t otwarcia przepustnicy triggered time base . przenoszenie.baga¿nik TS Throttle Switch . rozstaw kó³ trigger .prze³¹cznik (dwustabilny) TSL Three State Logic .przemiennik momentu.do. przetwornik magistrali CAN) toggle switch .pozycja przepustnicy transponder .test diagnostyczny polegaj¹cy na wciœniêciu peda³u gazu i aktywacji niektórych elementów wykonawczych (Ford) track . skrzynia biegów tss throttle stop screw .kierunkowskaz TV Throttle Valve . koniec wyznaczonego czasu to .za³¹czaæ. jazda transceiver .system kontroluj¹cy zamykanie przepustnicy du lub napiêcia (obwód wejœciowy) trunk compartment .pó³przewodnikowy element elektroniczny (zazwyczaj 3 koñcówkowy) posiadaj¹cy zdolnoœæ sterowania przep³ywem wiêkszego pr¹du (obwód mocy) za pomoc¹ mniejszego pr¹nie True RMS .system sterowania w³asnoœciami trakcyjnymi pojazdu (np.trakcja. czyli posiadaj¹cy oprócz stanu jedynki logicznej (poziom wysoki) i zera logicznego (poziom niski).czujnik prêdkoœci turbiny too . zespó³ ³¹cz¹cy w sobie funkcje nadajnika i odbiornika (np.prawdziwa wartoœæ RMS (np. przerywaæ turn on .wa³ zdawczy sprzêg³a hydrokinetycznego turbocharger .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI T TOCS Throttle Opener Control System .uk³ad logiczny trzystanowy.wy³¹cznik steruj¹cy wtryskiwaczem rozruchowym.

tyre cap bie¿nik U UIM Universal Control Unit . dopóki nie unusable . upstream O2 unable .linia transmisji (nadawania) danych weeter .prostopad³y. np. w górê nie obci¹¿onego pojazdu 50 Poradnik SERWISOWY . wykorzystanie unexpected . do podtrzymania zasilania komputera) UPS Unit Pump System . redukuje on emisjê takich sk³adników jak CO.górna (przednia) sonda lambda (przy silniku) lub uk³ad z pojedyncz¹ sond¹ lambda unavailable . test danego elementu wykonawczego UNCAL Uncalibrated . oprogramowanie) upgrade .aktualizowaæ.œwiat³a drogowe.niekalibrowany zakres podstawy czasu lub zakres napiêciowy w oscyloskopie.normalne warunki use .wskaŸnik zu¿ycia TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve .system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami ULEV Ultra Low Emission Vehicle pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeñ ultrasonic .jednostka miary update . obrêcz ko³a.elektromagnetyczny zawór dwudro¿ny TWC Three Way Catalyst . skrêcaæ (np.u¿ycie. kolumna UPS Uninterruptible Power Supply zasilacz awaryjny (np.niedostêpny. zastosowanie.nieu¿yteczny.a¿ do. zazwyczaj ten rodzaj pracy jest w specjalny sposób sygnalizowany upright .masa up .nieznany kod usterki user (user’s) manual .g³oœnik wysokotonowy tyre . instrukcja obs³ugi until .system silników Diesla z pompowtryskiwaczami ut usual terms .katalizator trójfunkcyjny („trójdro¿ny"). unowoczeœniaæ (np. NOx TVIS TXD Transmitted Data Link . niemo¿liwy do wykonania . górna granica upper oxygen sensor. unknown code .promieniowanie nadfioletowe UVW Unload Vehicle Weight .nieznany.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego TVV Thermal Vent Valve . np. HC. wersjê oprogramowania). polepszaæ upper beam .podnosiæ.termostatyczny zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie (np.termiczny zawór odpowietrzania TWSV Two Way Solenoid Valve .górny limit.uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny upper limit . w uk³adzie recyrkulacji spalin) twist . nieoczekiwany unknown . obrót. modyfikowaæ (np.uniwersalna jednostka steruj¹ca UIS Unit Injector System .TU S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TVS Throttle Valve Switch . parê przewodów) TW Sensor Temperature Water Sensor .opona.niespodziewany.niezdolny.podrêcznik u¿ytkownika.modernizowaæ.skrêt.prze³¹cznik przepustnicy TWI Treat Wear Indicator . zwiêkszaæ.ultradŸwiêkowy UM Unit of Measure . nie nadaj¹cy siê do u¿ytku UV UltraViolett . wi¹zka górna TVSV UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems .

wartoœæ.sprawnoœæ wolumetryczna VICS Variable Intake Control System system dolotowy o zmiennych parametrach VEB Volvo Engine Brake .zawór sterowany podciœnieniem VES Variable Effort Steering .napiêcie akumulatora w pojeŸdzie VEGA Vehicle Exhaust Gas Analyser analizator spalin samochodowych VIS Vehicle Identification Section sekcja identyfikacyjna pojazdu numeru VIN VIS Variable Induction System zmienny system nape³niania (dolotowy) VEGTC Vehicle Exhaust Gas Temperature Control .informacja kontrolna dotycz¹ca emisji spalin danego pojazdu VAV Vacuum Air Valve .wspomaganie kierowania o zmiennej efektywnoœci vertical .pionowy tryb wyzwalania w oscyloskopie wielokana³owym.napiêcie sta³e VEH Vehicle . silnik. odchylanie pionowe w oscyloskopie lub monitorze VF Voltage Feedback .turbosprê¿arka o zmiennej geometrii variable . nastawny VASC Variable Acoustic Supply Characteristic . odpowietrzanie.zawór VAN Vehicle Area Network .zmienna charakterystyka akustyczna kolektora dolotowego (zawór zmieniaj¹cy charakterystykê) VDS Vehicle Description Section sekcja opisu pojazdu numeru identyfikacyjnego VIN (model.system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VDM Vehicle Dynamic Module . wylot kana³u wentylacji. szacowaæ wartoœæ.napiêcie sprzê¿enia zwrotnego value .hamulec silnikowy Volvo VATS Vehicle Anti Theft System samochodowy system antykradzie¿owy VIN Vehicle Identification Number numer identyfikacyjny pojazdu VECI Vehicle Emission Control Information .czujnik temperatury powietrza w przep³ywomierzu VE Volumetric Efficiency .objêtoœciowy czujnik przep³ywu powietrza VCU Viscous Coupling Unit .pojazd VIVT Variable Inlet Valve Timing zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi Poradnik SERWISOWY 51 . pró¿nia VCP Variable inlet Cam Phasing zmienne fazy sterowania rozrz¹dem (dolot) VAF Vane Air Flow meter . otoczenie.podciœnienie. regulowany. przy pracy ALT przebiegi z ró¿nych kana³ów wyœwietlone s¹ w tym trybie pracy jeden nad drugim VAC Vacuum . przez który przep³ywa pr¹d o natê¿eniu 1 A VCM Vehicle Condition Monitor system kontrolny stanu pojazdu (pojêcie to mo¿e dotyczyæ monitorowania systemów nie objêtych OBD II) vent . zbiornika z wêglem aktywnym VERT Verical . oceniaæ wartoœæ valve . we wszystkich kana³ów naraz.widok vicinity .s¹siedztwo. zasilanie) VDU Video Display Unit .wartoœæ spadku napiêcia na elemencie o oporze 1W.uk³ad dolotowy o zmiennej geometrii VAPS Valve Air Pressure Suspension zawór ciœnienia zawieszenia pneumatycznego VDR Voltage Depend Resistor warystor . bliskoœæ VAT Vane Air-flow Temperature sensor . np. np.kontrola temperatury gazów wylotowych VC Voltage Constant .zmienny.wolt .sterowanie dynamik¹ pojazdu zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo jazdy (ESP+ASR) VF Variabler Focus Reflektor .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI V V V Volt .sprzêg³o lepkoœciowe VCV Vacuum Control Valve .reflektor o zmiennym ogniskowaniu VAPS Variable Air Pneumatic Suspension .adapter interfejsu pojazdu view .monitor ekranowy VIA Vehicle Interface Adapter . napêd. VBAT Vehicle Battery Voltage .³opatkowy przep³ywomierz powietrza VAF Volume Air Flow sensor .Ÿród³o napiêcia sterowane napiêciowo VDC Vehicle Dynamic Control .pionowy.zawór podciœnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VB Voltage.rezystor o wartoœci rezystancji zale¿nej od przy³o¿onego napiêcia VGT Variable Geometry Turbocharger .modu³ systemu sterowania dynamik¹ pojazdu VGIS Variable Geometry Intake System .lokalna sieæ sterowania i transmisji danych w pojeŸdzie VCVS Voltage Controlled Voltage Source .wentylacja.jednostka napiêcia elektrycznego .

do urz¹dzenia klimatyzacyjnego 52 Poradnik SERWISOWY .przyrz¹d do pomiaru napiêcia i rezystancji VSA Vehicle Stability Assist .modu³ video (BMW) VPWR Vehicle Power supply voltage .system kontroli stabilnoœci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor .przep³ywomierz ³opatkowy szerokoœæ impulsu (wykorzystywana.napiêcie zasilaj¹ce w pojeŸdzie VMAC Vehicle Management And Control .wiatrochron.napiêcie referencyjne dostarczane ze sterownika do niektórych czujników (4-6 V) VNT Variable Nozzle Turbine .elektrozawór podciœnienia.modulator przepustnicy dzia³aj¹cy na zasadzie podciœnienia VP Vacuum Pump .system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VRS Variable Reluctance Sensor czujnik dzia³aj¹cy na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) V/S Windscreen .turbosprê¿arka o zmiennych ustawieniach dyszy VOC Volatile Organic Compounds lotne substancje organiczne (sk³adniki spalin) VODIS Voice Operated Digital Information System .cyfrowy system informacyjny sterowany g³osem VSV (zawór prze³¹czaj¹cy) VRIS Variable Resonance Intake System . przednia szyba VOM Volt/Ohm Meter .zmienna VM Vane Meter . np.system kontroli poœlizgu VSC Vehicle Speed Control sensor czujnik kontroluj¹cy prêdkoœæ pojazdu VSC Vehicle Stability Control . do regulacji stopnia otwarcia elektrozaworu) VM Video-Modul .system wspomagania stabilnoœci pojazdu VTV VSC Vehicle Skid Control .V S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VOS Vacuum Operated Secondary podciœnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator .pompa podciœnienia VSV (elektrozawór podciœnienia) VPW Variable Pulse Width .sterowanie i zarz¹dzanie dzia³aniem pojazdu VREF Reference Voltage . np.czujnik prêdkoœci pojazdu VSTM Vehicle System Test Manual instrukcja testowania systemów pojazdu VSV Vacuum Solenoid Valve .

zapis.zmienne fazy zaworów VTA.nagrzewanie. œcieranie.czujnik pe³nego (szerokiego) przepustnicy otwarcia wait .przednia szyba. sprawnoœæ.zawór obejœcia dla turbosprê¿arki winding .pompa wodna (p³ynu chlodz¹cego) write .czas nagrzewania warning . obejœcie turbosprê¿arki WTS Water Temperature Switch . na wykonanie procedury pomiarowej wheel .czujnik prêdkoœci ko³a warm-up . ustêpowanie. zapisywaæ dane wrong .prze³¹cznik termiczny cieczy ch³odz¹cej watchdog .jednostka mocy.test niepewnych po³¹czeñ.„odcinanie” klimatyzacji WOT Wide Open Throttle .pies-stró¿.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VW YZ VSV Vacuum Switching Valve .wydajnoœæ.drut. program alarmowy reaguj¹cy na nieprawid³owy przebieg programu WIN Warning lamp.z³y.woda. np. w znaczeniu elektrycznym.rozstaw osi pojazdu white . oczekiwanie.zbaczanie z trasy.uzwojenie. warm-up time . b³êdny WSS Wheel Speed Sensor .czekaæ. wiatrochron WDS Wordwide Diagnostic System ogólnoœwiatowy system diagnostyczny (Ford) wear .szeroko otwarta przepustnica . polegaj¹cy na poruszaniu wi¹zek oraz z³¹czy i równoczesnej rejestracji wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci (Ford) waste gate .sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTV Vacuum Transmitting Valve zawór przekaŸnikowy œnienia podci- VVT Variable Valve Technologie technologia zmiennych faz zaworów W W Warning lamp „Check Engine” lampka ostrzegawcza kontroli silnika W Watt .elektroniczne sterowanie zaworami VVA Variable Valve Actuation zmienne uruchamianie zaworów VVL Variable Valve Light .g³oœnik niskotonowy w wish . po¿¹dana wartoœæ parametru weight .¿yczenie. np.bia³y width . podgrzewaæ. Intercooler lampka ostrzegawcza uk³adu och³adzania „intercooler" w/ With . VTH Voltage Throttle Angle napiêcie pomiaru k¹ta otwarcia przepustnicy VTG Variable Turbine Geometry zmienna geometria ustawienia ³opatek tubosprê¿arki VVT Variable Valve Timing .prze³¹cznik zimowy wiper .szyb gniazdo zag³êbienie.wat . np. impulsu wtryskowego WP Water Pump .wycieraczka wire .prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia VTEC Variable Timing And Lift Electronic Control . waiting .powiêkszenie (fragmentu przebiegu lub wykresu) pojazd o zerowej emisji spalin Poradnik SERWISOWY 53 .lampka ostrzegawcza Wiggle Test .szerokoœæ.ko³o wheel angle . silnika elektrycznego windscreen.zu¿ycie.k¹t skrêcenia ko³a wheel base .z w/o Without . windshield .przepustnica do spalin. przep³ywie pr¹du o natê¿eniu 1 A i spadku napiêcia 1 V water .zmienne fazy rozrz¹du VTC Variable (Valve) Timing Control . dobry WAC Wide Open Throtle . np. odchylenie yellow .ciê¿ar. test sprawnoœci Z ZEV Zero Emission Vehicle - zoom . zu¿ywanie siê. okLadzin hamulcowych WINTER S/W .bez Y yaw . p³yn ch³odz¹cy WCS Wastegate Solenoid Valve .czekanie. przewód woofer .¿ó³ty yield . jest to moc wydzielana w odbiorniku przy. waga well .ostrze¿enie warning lamp .

regulacja zapobiegaj¹ca spalaniu stukowemu (Motronic.recyrkulacja spalin ALG Achlastgeber .automatycznie hamowany mechanizm ró¿nicowy (Mercedes) ADA Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag . pomiar bezwzglêdny AGN Abgasnachverbrennung .uk³ad zapobiegaj¹cy nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) 54 Poradnik SERWISOWY . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) AKF Aktivkohlefilter .Niemiecki Automobilklub ABE Allgemeine Betriebserlaubnis powszechne zezwolenie u¿ytkowania.pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia i ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AGR Abgasrückführung .dopalanie gazów wydechowych ALFB Atmosphärendruck-und lastabhängiger Förderbeginn . Daimler) AKS Aktive Kopfstütze .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego. Alufelgen .automatyczny nastawnik przepustnicy AFB Atmosphärendruckabhängiger Förderbeginn .automatyczne sprzêg³o Aluf.automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ALV Achslastverteilung .filtr z wêglem aktywnym w uk³adzie odpowietrzania zbiornika paliwa AKR Antiklopfregelung .aktywne zag³ówki (BMW) ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club .obrêcz ko³a ze stopu lekkiego ADA AKEK Automatische Kindersitzerkennung .rozdzia³ obci¹¿enia osi AKF ALWR Automatische Leucht-WeitenRegelung . sterowany obci¹¿eniem ADS Automatischer Drosselklappensteller . w Renault Twingo) ADK Abstandsdistanzkontrolle - ABS Antiblockiersystem .uk³ad automatycznego sprzêg³a (np.A S³ownik NIEMIECKO-POLSKI A AAV Aktivkohlefilterabsperrventil elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy zbiornika z wêglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ABD Automatisches Bremsdifferential .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania.automatyczny korektor si³ hamowania.pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego (Bosch) ALDA Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ wspomaganie parkowania AKSE Automatische Kindersitzerkennung .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ADR Automatische Distanzregelung automatyczna regulacja odleg³oœci ALB Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler . dopuszczenie typu konstrukcji pojazdu do ruchu na drogach publicznych ADF Atmosphären-Druckfühler czujnik ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AKS Automatisches Kupplungssystem .regulacja zasiêgu œwiate³ reflektorów zale¿na od obci¹¿enia.czujnik obci¹¿enia osi AK Automatische Kupplung . z czujnikami nachylenia AMR Antriebsmomentenregelung regulacja momentu napêdowego APS Automatisches Parksystem wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA Antirückelaufschaltung .

wy³¹cznik œwiat³a hamowania B Ottomotor .bar. tester silnika.zasysanie powietrza ASC Automatische-Stabilitäts-Control .silnik benzynowy B.kod b³yskowy BF Beifahrer .zawór wylotowy AWG Auswerteschaltgerät . nazwa w³asna systemu AUX Zwischenwelle .automatyczna skrzynia biegów AZB Angelenkte Zylinderbank .zap³on kondensatorowy bar .rok budowy BKV Bremskraftverstärker .uklad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych ASR2 Antriebsschlupfregelung separat .wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych B+ Batterie Plusspannung .korekcja powietrza biegu ja³owego sterowana podciœnieniem BFA Beifahrerairbag . Unterdruckgesteuerte Leerlaufluftkorrektur .aktywne t³umienie szarpania (Bosch) ARF Abgasrückführung .napiêcie dodatnie akumulatora BG Bremsgerät .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI AB ARD Aktive Rückeldämpfung .turbosprê¿arka na gazy spalinowe AU Abgasuntersuchung .D.urz¹dzenie steruj¹ce hamulców.poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy (dwustopniowa w samochodach BMW) BM Bezugsmarke .nazwa w³asna sieci ³¹cz¹cej w warsztacie samochodowym ró¿ne urz¹dzenia Boscha (np. regulowane przenoszenie mocy w celu zapobie¿enia poœlizgowi kó³ napêdowych ATB Abgastemperatur-Begrenzung ograniczenie temperatury spalin ATF Abgastemperatur-Fühler .zawór hamulca BVA Bremsbelagverschleißanzeige .zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowo³ane osoby ASR3 Antriebsschlupfregelung integriert .T.poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy BV Bremsventil .zawór odcinaj¹cy dla regulatora ASR ARFR Abgasrückführrate . Bremsassistent .zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem Bj Baujahr .urz¹dze- Poradnik SERWISOWY 55 . urz¹dzenie do kontroli geometrii kó³ oraz magazyn) AWR Abstandswarnradar .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych zintegrowany. radar AS Luftansaugung .napiêcie ujemne akumulatora BC Blinkcode . nazwa w³asna systemu ALB ART Abstandsregelungs-Tempomat tempomat z regulacj¹ odstêpu do poprzedzaj¹cego pojazdu (Mercedes) AS Abschleppschutz .zawór regulacyjny ciœnienia BF-Airbag Beifahrer-Airbag .regulacja recyrkulacji spalin ASR Antriebsschlupfregelung .czujnik temperatury spalin ASD Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential .urz¹dzenie do analizy sygna³ów (Bosch) AWN Auto-Werkstattnetz .badanie czystoœci spalin ASD Automatisches Sperrdifferential .wa³ek poœredni AV Auslaßventil .automatyczny mechanizm ró¿nicowy blokowany AUT Getriebeautomat .znak odniesienia BMR Bremsmomenten-Regelung regulacja momentu hamowania B.pasa¿er siedz¹cy obok kierowcy nie wspomagaj¹ce hamulców BLS Bremslichtschalter .czujnik odleg³oœci niedostatecznej.uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych osobny.C.P. zintegrowany ABS BA Beschleunigungsaufnehmer czujnik wejœciowy przyspieszenia BHKZ Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung . jednostka fizyczna BAS System.automatyczna kontrolna stabilnoœci.samoblokuj¹cy siê mechanizm ró¿nicowy ze sprzeg³em wielop³ytkowym ATL Abgasturbolader .rz¹d cylindrów przyczepny B B Batterie Minusspannung .D.wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BVSV Bimetall Vakuum Schaltventil zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) BVSV Bimetallgesteuertes Unterdruckschaltventil . Druckregelventil .szybkoœæ recyrkulacji spalin ARR Abgasrückführregelung .recyrkulacja spalin ASG Automatisiertes Schaltgetriebe manualna skrzynia biegów automatyzowana ASP Absperrventil für ASR-Bremsregler .

CD

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

C
CAG Computergesteuertes Automatik Getriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW)

CTG CAN-Testgerät - tester szyny
CAN (Mercedes)

CZ Cetan Zahl - liczba cetanowa
paliwa (VW), nazwa w³asna systemu

D
D3 Deutsche Abgasnorm - niemiecka norma czystoœci, odpowiada EU 3 DBE Dachbedieneinheit - zespó³ obs³ugi sk³adanego dachu (Mercedes)

DMV Diesel-Magnet-Ventil - zawór
elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch)

DK Drosselklappe - przepustnica DKA Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator po³o¿enia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic

DBR Dauerbremse, Dauerbremsrelais
- hamulec górski, przekaŸnik hamulca górskiego

DPF Diesel-Partikelfilter - filtr cz¹stek w uk³adzie wylotowym silnika wysokoprê¿nego DR Druckregler - regulator ciœnienia

DKA Drosselklappenansteller - naDC Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze œwiat³em ksenonowym stawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu ja³owego w systemie wtrysku centralnego)

DD Kraftstoffdruckdämpfer - t³umik
ciœnienia paliwa

DKE Drosselklappenerhöhungsbit bit podniesienia przepustnicy

DRP Dynamisches Regel Programm dynamiczny program regulacji (w przypadku skrzyni automatycznej multitronic w Audi rozpoznaje, czy kierowca jedzie sportowo czy ekonomicznie i zmienia prze³o¿enie odpowiednio wczeœniej lub póŸniej) DS Druckschalter - czujnik ciœnienia, wy³¹cznik

DDS Diesel-Diebstahl-Sicherung - zabezpieczenie przed kradzie¿¹ w samochodzie z silnikiem wysokoprê¿nym DF Drehzahlfühler, Druckfühler czujnik prêdkoœci obrotowej lub czujnik ciœnienia

DKG Drosselklappengeber - czujnik po³o¿enia przepustnicy, okreœla aktualne po³o¿enie przepustnicy DKI Drosselklappen-Istwert - wartoœæ rzeczywista ustawienia przepustnicy, aktualna wartoœæ napiêcia z czujnika przepustnicy

DSC Dynamische Stabilitäts-Control uk³ad stabilizacji toru jazdy

DFB Dynamische Förderbeginn-Einstellung - dynamiczna regulacja pocz¹tku t³oczenia (Bosch)

DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr

DSP Dynamische Schaltprogramm dynamiczny program prze³¹czania biegów w skrzyni automatycznej (VW/Audi) DSS Drucksprungschalter - wy³¹cznik migowy ciœnienia

DG Drehzahlgeber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DSV Drucksteuerventil - zawór steruj¹cy ciœnienia

DHK Düsenhalterkombination - zespó³ obsady wtryskiwacza (Bosch)

DKR Drosselklappenreduzierungsbit bit obni¿enia przepustnicy

DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk
DKA

DV Druckversorgung, Drosselvorrichtung - zasilanie ciœnieniem lub
urz¹dzenie d³awi¹ce

DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, wy³¹cznik

DVH Druckventilhalter - oprawa zaworu ciœnienia (Bosch)

DWA Diebstahlwarnanlage - alarm
antykradzie¿owy BMW i Opel

DKV Drosselklappen-Vorgabe - wielkoœæ zadana ustawienia przepustnicy DLS Digitale Leerlaufstabilisierung cyfrowa stabilizacja biegu ja³owego (VW/Audi) DME Digitale Motorelektronik - nazwa
w³asna elektronicznego ukladu sterowania silnikiem (Motronic BMW)

DZ Durchbruchzündung - zap³on
przebicia

DZG Drehzahl-Geber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DZM Drehzahlmesser - obrotomierz DZV Digitale Zündung, Vollelektronisch
- zap³on mikroprocesorowy

56

Poradnik SERWISOWY

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

E

E
E Elektro-Lüfter, Einspritzmotor - wentylator elektryczny lub silnik zasilany wtryskowo szenia pneumatycznego ECAS i regulacji t³umienia drgañ w samochodach MAN)

ELD Elektrische Lastschlagdämpfung
- elektryczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch)

EAB Elektronische Anhänger Bremse
- elektroniczne hamulce przyczepy (Mercedes, element zespo³u Telligent BS

EFS Einzel-Funken-Spulen - cewki zaplonowe jednobiegunowe E-Gas Elektron. Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie
przepustnic¹ (peda³ gazu bez linki)

ELF Elektronische Luftfederung elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN)

EAG Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana
automatyczna skrzynia biegów

ELFI Elektronische Fahrzeugidentifikation - elektroniczna identyfikacja
pojazdu (VW)

EAM Emissions-Analyse-Messgerät analizator spalin (Bosch)

EGAS Elektronische Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie przepustnic¹

ELR Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung - elektroniczna regulacja
obrotów biegu ja³owego (Daimler)

EAV Elementabschaltungventil - zawór
elektromagnetyczny od³¹czaj¹cy sekcjê t³ocz¹c¹ w pompie wysokiego ciœnienia uk³adu Common Rail

EGn - urz¹dzenie steruj¹ce EGAS,
przy czym n oznacza numer wersji

EGS Elektronische Getriebesteuerung
- elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów

ELR Elektronische Leerlaufregelung elektroniczna regulacja biegu ja³owego ELRA Elektronische Rückhalteautoelektroniczna automatymatik
ka pasów bezpieczeñstwa (VW)

EBA Elektronischer Bremsassistent elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz tak¿e BAS)

EHA Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy

EBD Elektronisches Bremsdifferential
- elektroniczne ró¿nicowanie si³y hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford)

ELS Elektronische Leerlaufstabilisierung - elektroniczna stabilizacja
biegu ja³owego (Opel)

EHAB Elektrohydraulische Abstellung
- elektrohydrauliczne wy³¹czanie silnika

EBV Elektronische Bremskraftverteilung
- elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania miêdzy przedni¹ a tyln¹ oœ (korektor w uk³adzie hamulcowym)

ELV Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana
kolumna kierownicy (Daimler)

EHD Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem - elektroniczny
wtrysk wysokociœnieniowy w silnikach Diesla (Daimler)

ELV Elektroluftventil - elektryczny
zawór powietrza

EDR Elektronische Dieselregelung elektroniczna regulacja silnika wysokoprê¿nego EDS Elektronische Differenzialsperre
- elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego (VW i Audi)

EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung - elektrohydrauliczna
regulacja mechanizmu podnoszenia

EL-V Elektronisch geregelter Vergaser
- gaŸnik elektronicznie sterowany

ELZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EHSW Elektrohydraulisches Stellwerk
- elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch)

EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antyw³amaniowy i antykradzie¿owy

EMA Elektrischer Multifunktions-Aufroller - elektryczny napinacz pasów bezpieczeñstwa firmy Siemiens (nie pirotechniczny)
EAV

EEC Elektronische Zündverstellung elektroniczna regulacja zap³onu (Ford) EES Elektrisch entriegelte Startmenge
- elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch)

EKE Elektronische Kraftstoffeinspritzung - elektroniczny wtrysk paliwa EKP Elektrokraftstoffpumpe - elektryczna pompa paliwa

ELAB Elektrische Abstellung - elektryczne wy³¹czanie

EFP Elektronisches Fahrpedal - elektroniczny peda³ przyspieszenia EFR Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (sk³ada siê z zawie-

ELAB Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinaj¹cy
biegu ja³owego

ELB Elektronisch gesteuerte Bremse hamulce elektronicznie sterowane

Poradnik SERWISOWY

57

E

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

ER Energiereserve - rezerwa energii ERW Energiereserve mit Spannungswandler - rezerwa energii z transformatorem napiêcia

EZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EZ Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zap³onu

ES Elektronisches Steuergerät - elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce

EZE Elektronische Zentralsteuereinheit - elektroniczne centralne
urz¹dzenie steruj¹ce

ESG Einscheiben Sicherheitsglas szk³o bezpieczne (hatrowane)

EKP

ESR Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poœlizgu napêdu (Seat)

EZF Elektronische Kennfeldzündung zap³on elektroniczny wg mapy charakterystyk (Opel) EZF Elektronische Zündanlage, kennfeldgesteuert - elektroniczny uk³ad
zap³onowy, sterowany wed³ug mapy charakterystyk

EMAB Elektromotorische Abschaltung
- wy³¹czanie elektromotoryczne

ESV Einspeiseventil, Einspritzventil zawór zasilaj¹cy lub wtryskiwacz

EML Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja
mocy silnika

ESV Elektronische Sitzverstellung elektroniczna regulacja fotela (Daimler) ET Einpresstiefe - g³êbokoœæ przet³oczenia na obrêczy (wymiar w mm liczony od œrodka obrêczy do wewnêtrznej powierzchni przylegania tarczy ko³a)

EZF-h Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Hallgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla (Opel)

EMS Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie moc¹ silnika (np. w po³aczeniu z uk³adem ABS)

EMS Elektronische Motorsteuerung elektroniczne sterowanie silnikiem EMV Elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetyczna kompatybilnoœæ (ekranowanie elektrycznych i elektronicznych zespo³ów w samochodzie przed oddzia³ywaniem elektromagnetycznych pó³ zak³ócaj¹cych)

EZF-i Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Induktivgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem magnetoindukcyjnym

ETS Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem

ETS Elektronisches Traktionssystem elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M)

EZK Elektronische Zündung mit Klopfregelung - elektroniczny uk³ad zap³onowy z regulacj¹ spalania stukowego

EZ-K Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z regulacj¹ spalania stukowego

ENR Elektronische Niveauregelung elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EP Einstellpunkt - punkt ustawienia
(Bosch)

EV Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu steruj¹cego ciœnieniem

EV Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 Einspritzventil für hohen Druck wtryskiwacz dla wysokiego ciœnienia EV2 Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciœnienia

EZ-K Elektronische Zündverstellung mit Klopfregelungen - elektroniczne
sterowanie wyprzedzeniem zap³onu z regulacj¹ spalania stukowego

EPB Elektropneumatische Bremse hamulce elektropneumatyczne

EZL Elektronische Zündanlage mit Kennlinien - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk

EPK Elektro-Pneumatic-Kit - zestaw
eletro-pneumatyczny (PEUGEOT)

EPS Erweiterte Parkstellung - rozszerzone po³o¿enie parkowania

EWD Einwicklungsdrehsteller - silnik nastawnika z jednym uzwojeniem EWS Elektronische Wegfahrsperre elektroniczna (BMW) blokada odjazdu

EZL-h Elektonische Zündung mit Kennlinien, Ansteuerung durch Hallgeber elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla

EZS Elektronischer Zündstartschalter
- elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler)

EPW Elektropneumatische (Druck-) Wandler - elektropneumatyczny
przetwornik ciœnienia (de regulacji ciœnienia do³adowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem)

EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX Exhaust - strona wylotowa

EZV Elektronische Zündverstellung elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu

58

Poradnik SERWISOWY

peda³ przyspieszenia (Bosch) FH Fensterheber .pocz¹tek t³oczenia (Diesel) FICD Schnelleerlaufregelung .poduszka powietrzna kierowcy FGR Fahrgeschwindigkeits-Regler regulator prêdkoœci jazdy FBG FAP Fahrpedal .czujnik po³o¿enia peda³u przyspieszenia FGB/AGB Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer .zawór redukcyjny równoprê¿ny (Bosch) GKB Gurtkraftbegrenzer .regulacja „szybkiego” biegu ja³owego FBA Feststellbremsanlage .regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FFG Fußfahrgeber .katalizator z regulacj¹ lambda (z sond¹ lambda) GA Ganganzeige Display .Fzg Fahrzeug .silnik-przek³adnia GM Grundmodul .ogranicznik napiêcia pasa bezpieczeñstwa (BMW) GA Grundadaption .blokowanie pocz¹tku t³oczenia (Bosch) FLD Federgesteuerte Lastschlagdämpfung .regulacja g³oœnoœci radioodbiornika zale¿nie od zewnêtrznych ha³asów GGS Getriebegruppenschalter .ogranicznik prêdkoœci jazdy/uk³ad ograniczenia prêdkoœci jazdy FZV Funkfernbedienung für Zentralverriegelung .liczba impulsów przebytej drogi pojazdu Fz. Glashebedach dach szklany podnoszony GM Getriebe-Motor .mechanizm pasa G-Kat geregelter Katalysator . po³¹czony szyn¹ CAN z modu³em przednim i tylnym (Mercedes) Poradnik SERWISOWY 59 .modu³ podstawowy.kod usterki FD Fertigungsdatum .zespo³owy wy³¹cznik skrzyni biegów (Bosch) GHD Glashubdach.adaptacja podstawowa GALA Geräuschabhängige Lautstärkeregelung .ogranicznik prêdkoœci jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FW Fahrwerk .t³umienie uderzenia od obci¹¿enia sterowane sprê¿yn¹ (Bosch) FBG Förderbeginn-Geber .pojazd FZK Flügelzellenkompressor .czujnik pocz¹tku t³oczenia FM Fahrzeugmanagement .kierowanie pojazdem FC Fehlercode .podnoœnik szyby FHM Fensterheber-Motor .data wyprodukowania FP Förderpumpe .wyœwietlacz w³¹czonego biegu (Mercedes) GDV Gleichdruckventil .hamulec zasadniczy FBB Förderbeginn-Blockierung .komputer do analizy parametrów jazdy FSR Fahrstabilitätsregelung .sprê¿arka ³opatkowa FGB/GBA Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI FG F FA Fahrerairbag .pompa zasilaj¹ca (Bosch) FSIA Flexible Service Intervall Anzeige .zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) FH FGG Fahrgeschwindigkeitsgeber czujnik prêdkoœci jazdy (Bosch) G G Geländewagen .pojazd Fzg Fahrzeug .samochód terenowy GBA Gurtbringerantrieb .podwozie Fwi Fahrzeugwegimpulszahl .silnik podnoœnika szyby FB Förderbeginn .wskaŸnik zmiennych okresów serwisowania FDR Fahrdatenrechner .napêd pasa GBR Gurtbringer .

urz¹dzenie steruj¹ce czasem w³¹czenia œwiec ¿arowych (Bosch) przep³ywomierz powietrza z gor¹cym drutem H HA Hinterachse .sterowanie skrzyni¹ biegów (Mercedes) GS Gurtstrammer .pompa hamulcowa HZ Hauptbremszylinder .pierœcieñ zwarty na pó³mechaniŸmie ró¿nicowym HP Hydraulikpumpe .hydrauliczny zespó³ steruj¹cy dla ABS2 HAC Höhenkompensation .sterowanie ogrzewaniem (BMW) HAI Heißlufteinlass .wy³¹cznik w zamku pasa bezpieczeñstwa (BMW) GUS Gurtstraffer .korekcja wysokoœci HKZ Hochspannungskondensatorzündung .kompensacja wysokoœci HDK Halbdifferential-KurzschlußringWeggeber .podzia³ HH uk³adu hamulcowego.pompa hydrauliczna HFM Heißfilmluftmassenmesser przep³ywomierz powietrza z gor¹cym filmem HR Hinten rechts . Masse .opóŸnienie tworzenia momentu odchylaj¹cego GSHD Glasschiebehubdach .regulaGMR GSR cja momentu ¿yroskopowego (ma zapobiec obracaniu siê pojazdu wokó³ osi tylnej) GSS Getriebeschaltsperre .blokada w³¹czenia skrzyni biegów GSS Gurtschlossschalter .wysokie ciœnienie I I1 Inkrementsystem mit einem Geber .uk³ad czyszczenia szyby tylnej HS Heizungssteuerung . oba obwody dzia³aj¹ na wszystkie ko³a HAS Handbremsschalter .napinacz pasa bezpieczeñstwa GND Ground.czujnik przebytej drogi . drugi na przednie HBZ Hauptbremszylinder . pierwszy obwód dzia³a na wszystkie ko³a.oœ tylna HA Hydroaggregat für ABS2 .pompa hamulcowa HD Hochdruck .wy³¹cznik przy dŸwigni hamulca awaryjnego HBA Hydraulisch betätigte Angleichung .Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal Kurbelwinkelsignal für OT sygna³ po³o¿enia wa³u korbowego dla ZZ GSR Gurtstraffer .zap³on kondensatorowy HL Hinten links .ty³ lewy HLM Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser IDI Indirekte Dieseleinspritzung .ty³ prawy HRA Heckscheiben-Reinigungsanlage .regulacja prêdkoœci jazdy (BMW) GRV Gleichraumventil .masa GR Geschwindigkeitsregelung .regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR Giermomentregelung .czujnik przyrostu (zap³on) 60 Poradnik SERWISOWY .napinacz pasa bezpieczeñstwa GMR Gemischregler .podzia³ HT uk³adu hamulcowego.zawór sta³ej objêtoœci (Bosch) GWK Getriebewandlerkupplung sprzêg³o hydrokinetyczne skrzyni biegów GS Getriebesteuerung .system przyrostowy z jednym czujnikiem IES Integriertes Elektronik System zintegrowany uk³ad elektroniczny (Mercedes) I2 Inkrementsystem mit zwei Gebern .wlot powietrza gor¹cego HH HH-Aufteilung .GH I S³ownik NIEMIECKO-POLSKI GMA Giermomentaufbau-Verzögerung .napinacz pasa bezpieczeñstwa (BMW) GZS Glühzeitsteuergerät .system przyrostowy z dwoma czujnikami IDS Interaktives Dynamisches Fahrsystem .poœredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprê¿nym HSV Hydraulische Startverriegelung hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) HT HT-Aufteilung .kompensacja hydraulicznie uruchamiana (Bosch) HK Höhenkorrektur .interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IG Inkrement-Geber .

czujnik spalania stukowego KF Kraftstoffilter . elementy.zacisk. INA Informationsanzeige für ASR-Systeme .katalisator KB Kabelbaum . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KFMG Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät .opóŸnianie zap³onu wywo³ywane czujnikiem spalania stukowego KRS Klopfregelung-Schnittstelle .zestaw wskaŸników z wyœwietlaczem okresów przegl¹dów Komp Komponente .szyna CAN o mniejszej prêdkoœci transmisji dla uk³adów komfortu i obs³ugi w nadwoziu KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige .przewód dwukierunkowy. komponenty KD Kundendienst . np.poduszka powietrzna przed kolanami (BMW) KAT Katalysator .zag³ówek KS Kraftstoffspeicher .ma³y silnik KMM Kontinuierliches Mengenmeßgerät . system w³¹czaj¹cy alarm.lampka kontrolna KS Kopfstützen .podzespo³y. Kl.wtrysk Jet Jetronic . modifiziert ILV Integrierte Leiselaufvorrichtung zintegrowane urz¹dzenie cichego biegu (Bosch) Infoanz.miernik natê¿enia przpe³ywu zamkniêty. Infrarot . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KLA Klimatisierungsautomatik automatyczna . obs³uga klienta KDS Kickdown-Schalter . kiedy zostanie zbita szyba boczna i nast¹pi wtargniêcie do wnêtrza (Mercedes) INS Instrumententafel . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung .klimatyzacja (Daimler) KA Knieairbag .dach podnoszony korb¹ KI Kombiinstrument .filtr paliwa KFB Komfortbetätigung .integrator INZ Zentraleinspritzung .wi¹zka przewodów KB Kupplungsbetätigung .akumulator paliwa KLA Klimatisierungs-Automat .ochrona wnêtrza kabiny.sterowanie sprzêg³em KM Kleinmotor .uruchamianie Benz) komfortowe (Mercedes KL Kontrollleuchte .port regulacji spalania stukowego KE Kontinuirliche Einspritzung uk³ad wtryskowy o sta³ym dostarczaniu paliwa Kl Klemme .miernik iloœci przet³aczanej cieczy. nazwa w³asna uk³ady wtryskowego IRÜ Innenraumüberwachung - ochrona wnêtrza kabiny (Audi) IZA Integrierte Zünd-Anlage .wy³¹cznik kick-down K-Jetronic Kontinuierliches Einspritzsystem . z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalaj¹cymi zag³ówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeñstwa) IWZ Inkremental-Winkel-Zeit-Geber czujnik k¹ta obrotu IRM Individualregelung.dzia³ obs³ugi klienta.zintegroISA Integrierter Starter-Alternator wany uk³ad zap³onowy (Toyota) J K K (-Leitung) Bi-direktionale Leitung .miernik natê¿enia przep³ywu.zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej (Mercedes) KMMG Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI IJ K IHKA Integrierte Heiz-Klimaanlage zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR Integrierte Heizungs Regelung zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) jednopunktowy zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) IR Individualregelung.odpowietrzenie skrzyni korbowej KHD Kurbelhebedach .automat klimatyzacji Poradnik SERWISOWY 61 .uk³ad wtryskowy mechaniczny o sta³ym dostarczaniu paliwa. nazwa w³asna KR Klopfregelung .wyœwietlacz informacji dla systemu ASR regulacja indywidualna zmodyfikowana przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych IRS Innenraumschutz .Jetronic.regulacja indywidualna przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych lub podczerwieñ ISF Informationssystem im Fahrzeug system informacyjny w samochodzie ISG Integrierter Starter Generator zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo.30 = plus akumulatora KS Klopfsensor . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) K-CAN Karosserie-CAN . 42 V) ISIS Intelligentes Sicherheits-System inteligentny system bezpieczeñstwa (BMW serii 7.zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej Int Integrator .

KEi L-Jetronic) KSZ Kraftstoffzuteiler.obwód ze schematem drukowanym LR Lambda-Regler .LE-Jetronic z regulacj¹ lambda na rynek USA LWL Lichtwellenleiter .bieg ja³owy silnika LL LL-Aufteilung .wtryskiwacz L (-Leitung) Uni-direktionale Leitung .czujnik ciœnienia do³adowania (Bosch) LL Leerlauf .czujnik temperatury powietrza (Bosch) l.przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KS rozruchowy (w uk³adach K-.p³yta z otworem (Bosch) LPS Leiterplattenschaltung . L Links .regulacja ciœnienia do³adowania lub regulacja prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LLDRAN Leerlaufdrehzahlanhebung LFB Lastabhängiger Förderbeginn pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia w pompach wtryskowych rozdzielaczowych LFR Leerlauffüllungsregelung .regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LDF Ladedruckfühler .sonda lambda dla pracy z mieszank¹ ubod¹ LLRa Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung . Luftmengenmesser .podzia³ LL uk³adu hamulcowego w trójk¹cie.od³¹czenie blokowania wzd³u¿nego LU Luftmenge US-Version . Kraftstoffzuleitung .po lewej stronie LDA Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .przewód jednokierunkowy.KL S³ownik NIEMIECKO-POLSKI KSA Komfort-Schließanlage .regulator biegu ja³owego LSM Lambdasonde für Magerbetrieb .po lewej stronie LITRONIC Licht Elektronic .regulacja nape³nienia na biegu ja³owym LDA podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LS Lambdasonde .stabilizacja biegu ja³owego 62 Poradnik SERWISOWY . LI Links .system podgrzewania uruchamiaj¹cego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie pocz¹tkowej pracy silnika nastêpuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KVA Kraftstoff-Verbrauchs-Anzeige wskaŸnik zu¿ycia paliwa KVS Kraftstoffverteilerstück .sonda lambda LSH Lambdasonde behitzt (heated) sonda lambda podgrzeweana LLK Ladeluftkühlung .œwiat³a wy³adowcze (VW/Audi) LMM Luftmassenmesser.dozownik paliwa lub przewód paliwowy zasilaj¹cy KTF Kraftstoff-Temperaturfühler.uk³ad zamykania komfortowego (zamek centralny. ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KW Kurbelwelle . Kühlmittel-Temperaturfühler . Leerlaufdrehzahlregelung . Leerlaufschalter nastawnik biegu ja³owego lub wy³¹cznik biegu ja³owego LL-Stab Leerlauf-Stabilisierung .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy (tak¿e LMM) L LFT Lufttemperaturfühler . dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) KSB Kaltstartbeschleuniger .element rozdzielaj¹cy paliwo KSV KSV Kaltstartventil .regulator biegu ja³owego z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LSP Längssperrenabschaltung .czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (Bosch) KSS Katalysator-Startheizungssystem . ka¿dy obwód dzia³a na dwa ko³a przednie i jedno tylne LDR Ladedruckregelung.ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LHA Luftseitige Heizungsautomatik automatyczne podgrzewanie po stronie wlotu powietrza li.ch³odnica powietrza do³adowuj¹cego (Bosch) LLR Leerlaufregler .regulacja pochylenia œwiate³ reflektorów LLS Leerlaufsteller.regulacja lambda LRa Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung .wa³ korbowy LM Luftmengenmesser .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy lub masowy LP Lochplatte .œwiat³owód LWR Leuchtweitenregelung .

Microplex (Marelli) MJ Modeljahr .mechaniczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch) MSG Motorsteuergerät .sterowanie wa³ka rozrz¹du Oz Oktanzahl .œrodkowy lub manualny MP Motronic druckabhänging gesteuert .czujnik przesuniêcia iglicy (Diesel) NMV Nebenabtrieb.urz¹dzenie steruj¹ce regulacj¹ dawki w silnikach wysokoprê¿nych MMI Motor-Moment Istwert .pojazd u¿ytkowy ODS Automatische Overdrivesteuerung . manuell .temperatura wody w silniku (w °C) NBF Nadelbewegungsfühler .wartoœæ rzeczywista momentu silnika MSR Motorschleppmomentregelung .rozpoznawanie niepracuj¹cych cylindrów silnika MLA Muffengesteuerte Lastabhängigkeit ..model roku .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI MN O M M Mechanischer Lüfter .wyprzedzenie zap³onu sterowane mikroprocesorowo (Opel) Mot/DME Digitale Motorelektronic (Motronic) .zale¿noœæ od obci¹¿enia sterowana przesuwk¹ (Bosch) MSA Menge-Spritzbeginn-Abgasrückführung .Motronic z czujnikiem ciœnienia w kolektorze dolotowym M+S Matsch und Schnee .automatyczne sterowanie nadbiegiem NS Nebelscheinwerfer .modu³owy system oœwietlenia (BMW.wentylator mechaniczny MKV Multiplikative Kennfeldverstellung. MJ Mono-Jetronic .niskie ciœnienie NFz Nutzfahrzeug . Motortester .górna wartoœæ tolerancji Poradnik SERWISOWY 63 ..dawka-pocz¹tek wtrysku-recyrkulacja spalin MDA Motordrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej silnika MLD Mechanische Lastschlagdämpfung .motorowa liczba oktanowa M Motronic . motorverbunden .Motronic m.z podciœnieniem MIC Microplex .reflektor przeciwmg³owy przedni OT Oberer Totpunkt .urz¹dzenie steruj¹ce silnika ME Motor-Elektronik .sterowanie prac¹ silnika MAD Motor Ausetzdiagnose .wartoœæ zadana momentu silnika MOLIS Modulares Lichtsystem .wy³¹cznik napêdu dodatkowego (Bosch) NAZB Nicht angelenkte Zylinderbank rz¹d cylindrów nie przyczepny NKW-ABS Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) NWS Nockenwellensteuerung .przekaŸnik silnika MS Motorsteuerung .test silnika.zawór elektromagnetyczny MOT Motortest.Motronic z przep³ywomierzem powietrza wychy³owym MR Motorrelais .iskrownik MZV Microprozessorgesteuerte Zündverstellung . Mischung Kraftstoffverhältnis multiplikatywne sterowanie wed³ug mapy charakterystyk lub udzia³ paliwa w mieszance MOZ Motor Oktan Zahl .Mono-Jetronic MK Motronic mit K-Potentiometer Motronic z potencjometrem K MV Magnetventil .wa³ek rozrz¹du (sygna³ wa³ka rozrz¹du do rozpoznawania 1 cylindra) ND Niederdruck .samochód u¿ytkowy NTC II Leerlaufdrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego NAS Nebenantriebsschalter . diody LED w lampie tylnej) MT Mengenteiler .dawka wtrysku (w mg/H gdzie H jest skokiem) MMS Motor-Moment Sollwert .oznaczenie opon zimowych ML Motronic mit Klappenluftmengenmesser . tester silnika MZ Magnetzünder .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ w samochodach u¿ytkowych z hamulcami pneumatycznymi NTC2 Wassertemperatur (in °C) im Motor . M Mitte.regulacja momentu oporów w³asnych silnika Meins Einspritz-Menge .Mono-Jetronic M-Jet Mono-Jetronic .przystawka odbioru mocy Nkw Nutzkraftwagen .rozdzielacz paliwa mUD mit Unterdruck .liczba oktanowa O oUD ohne Unter-Druck .mikroprocesorowy uk³ad sterowania silnikiem (Motronic) N NA Nebenabtrieb .bez podciœnienia OG Ober-Grenze oberer Toleranzwert .przystawka odbioru mocy zwi¹zana z silnikiem (Mercedes) NW Nockenwelle .

którym mo¿na biernie w³¹czaæ (tzn.uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RP Reihenpumpe .pompaPBM Pulsbreitenmoduliert .pompowtryskiwacze (VW).modulowany d³ugoœci¹ impulsów. zmienna rezystancja PLA Pneumatische Leerlaufanhebung .instrukcja badania (Bosch) PLA Pneumatische Leerlaufanreicherung .PR S³ownik NIEMIECKO-POLSKI P PATA Passiv-Taster .kontrola ciœnienia i temperatury w oponach (Audi. dla którego parametry s¹ przechowywane w urz¹dzeniu steruj¹cym PDE Pumpe-Düse-Einheit . BMW) RDK Reifendruckkontrollsystem .system zatrzymuj¹cy RKS Reifen-Kontrollsystem .przekaŸnik RHV Ruhende Hochspannungsverteilung .liczba oktanowa badawcza.pompowtryskiwacz (VW) PSD Pumpensteuerung mit Diagnose uk³ad sterowania pompy z diagnoz¹ PSG Pumpensteuergerät .pneumatyczne podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego PPG-Modul Peripherie Programmodul .samochód osobowy Poti Potentiometer .silnik pompy PML Parameterlenkung .urz¹dzenie steruj¹ce pomp¹ PM Pumpenmotor .pompa rzêdowa (Bosch) RPA Reifenpannenanzeige .przycisk w samochodzie.system kontroli ogumienia RSD Rückströmdrossel .po prawej stronie Rel Relais . RDK lub RDKS Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) . metoda obróbki sygna³ów (z nadajnika) przewód-wtryskiwacz (w silniku Diesla ka¿dy cylinder ma wtryskiwacz i pompê wtryskow¹ po³¹czone krótkim przewodem) PSD Porsche-Sperr-Differential .sterowanie retardera (Mercedes) RIV Regler-Impulsverfahren . FBG) RS Rückhaltesystem .uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem.Motronic w samochodach Daimler PNAB Pneumatische Stellvorrichtung .znak odniesienia ROV Rotierende Hochspannungsverteilung .filtr cz¹stek sta³ych (Mercedes) PSM Porsche Stabilitäts Management .wskaŸnik uszkodzenia opony (BMW) RS Retarder Steuerung .silnik rzêdowy RDC.pneumatyczne wzbogacanie mieszanki biegu ja³owego PS Pferdestärke .elektroniczny uk³ad stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche Pkw Personenkraftwagen .reflektor wieloelipsoidalny PMS Druck-Motorsteuerung . wy³¹czaæ) dzia³anie PLA Pneumatische Leerlaufanschlag pneumatyczny ogranicznik biegu ja³owego (Bosch) PS Pumpensteuerung . LOB RMG re. starsze oznaczenie PSM Parametrierbares Sondermodul .parametrowany modu³ specjalny (w samochodach Mercedes z³¹cze szeregowe do pod³¹czenia specjalnej zabudowy do instalacji elektrycznej pojazdu) PDE Pumpen-Düsen-Einheit .modu³ zawieraj¹cy program diagnozowania urz¹dzenia steruj¹cego lub inny program CompacSoft.konie mechaniczne KM.metoda ustawienia pocz¹tku t³oczenia wed³ug impulsów z pompy wtryskowej (patrz rys.uk³ad sterowania pompy PLD Pumpe-Leitung-Düse .potencjometr.mechanizm ró¿nicowy z blokad¹ typu Porsche (PORSCHE) PD Pumpe Düse .czujnik peda³u RM Referenzmarke . nazwa w³asna PTC Mercedes Benz Motronic MP 6 w samochodach Mercedes Benz oznaczenie dla Motronic MP 6 PV Prüfvorschrift .uk³ad zap³onowy z rozdzielaczem zap³onu R R Reihenmotor .zespó³ pompowtryskiwacza PES Poly-Ellipsoid-Reflektor .nastawnik pneumatyczny (Bosch) PFA Partikelfilteranlage . jednostka mocy PWG Pedalwertgeber . RE Rechts .system kontroli ciœnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDU Reifendruck Überwachung kontrola ciœnienia w oponach (Daimler) ROZ Research Oktan Zahl .d³awik przep³ywu wstecznego (Bosch) 64 Poradnik SERWISOWY .

zawór odcinaj¹cy w fazie hamowania silnikiem SGW Sicherheitsgurt-Warnsystem system ostrzegaj¹cy o niezapiêciu pasów bezpieczeñstwa SHD Schiebe-Hebe-Dach .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI RS RTM Rauchgas-Trübungs-Messgerät .automatyzowana.uk³ad elektryczny w lewym fotelu (Mercedes) STH Standheizung . sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SDM Steuergeräte-Diagnose-Modul modu³ diagnostyczny urz¹dzeñ sterujacych SG Schaltgetriebe . bez katalizatora (Mercedes Benz) RUV Ruhende Hochspannungsverteilung .wy³¹cznik Sd Saugrohrdruck .wy³¹cznik zewnêtrzny Stop (Bosch) SUS Schlupfschwellenumschalter prze³¹cznik progu poœlizgu SV SIS Service-Informations-System system informacji serwisowej.urz¹dzenie steruj¹ce. nazwa w³asna (Bosch) SB-Steuergerät Steuergerät für die Spritzbeginnregelung . Schrittmotor .uk³ad automatyczny wykorzystuj¹cy ko³ysanie SPA Spiegelantrieb .samochód z wielofunkcyjnym uk³adem przygotowania i zap³onu mieszanki.pamiêæ ustawienia fotela lub silnik krokowy SMG Sequentielles M-Getriebe .napêd lusterka Poradnik SERWISOWY 65 .rozpoznawanie zajêcia fotela (BMW) SIA Service-Intervall-Anzeige .uk³ad oczyszczania reflektorów SRM Scheinwerfer-Reinigungsmotor .ogrzewanie postojowe (Daimler) SIR Sitzelektrik rechts .przestawiacz wtrysku (patrz równie¿ SV) SACV Sekundärluftregelventil .urz¹dzenie steruj¹ce do regulacji pocz¹tku wtrysku (Diesel) SLA Sicherheitslampe .silnik dachu odsuwanego SM Sitzmemory.silnik oczyszczania relktorów SS Sicherheitsschalter . sterownik SPV Spritzversteller .bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej nastêpuje od³¹czenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ci¹gu 3 ms) SSG Sitzsteuergerät .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RÜV Ruhende Hochspannungsverteilung .uk³ad analizy drogi regulacji RWG Regelweggeber .manualna skrzynia biegów SNA Schwungnutzautomatik .sterownik fotela (Mercedes) SIL Sitzelektrik links .wt³aczanie powietrza wtórnego (dodatkowego) SD Schiebedach lub Spritzdauer dach odsuwany lub czas trwania wtrysku SDM Schiebedachmotor .dymomierz (Bosch) RÜF Rückrüstfahrzeug .lampa bezpieczeñstwa Schalt Schalter .cylinderek hamulcowy RSD S SA Sonderausstatung .regulacja pocz¹tku wtrysku STOE Stop-Externschalter .wyœwietlacz terminów przegl¹dów serwisowych (VW/Audi) SBK Sicherheitsbatterieklemme .zap³on bezrozdzielaczowy RW Regelweg .wyposa¿enie dodatkowe SG Steuergerät .ciœnienie w kolektorze dolotowym SLE Sekundärlufteinblasung .dach (okno w dachu) odsuwany i podnoszony SRA Scheinwerfer-Reinigungsanlage .zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV Schubabschaltventil .wy³¹cznik bezpieczeñstwa.droga regulacji RWAWS Regelwegauswerteschaltung . (czujnik 9) zesty zwierny SBE Sitzbelegungserkennung .przetwornik drogi regulacji RZ Radbremszylinder .uk³ad elektryczny w prawym fotelu (Mercedes) SBR Spritzbeginnregelung .

stopieñ zaczernienia (w dymomierzu) SV Spritzversteller .obci¹¿enie czêœciowe silnika TSZ-h Transistorspulenzündung mit Hallgeber .temperatura (w °C) powietrza zasysanego TD Turbodiesel . Sch.modu³ w drzwiach przednich prawych (Mercedes) TT TT-Aufteilung .temperatura Temp.sterowanie zale¿ne od temperatury.dawka rozruchowa zale¿na od temperatury. w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TAS Temperaturabhängige Steuerung . sygna³ z uk³adu zap³onowego do redukcji pików indukcyjnych. w pompach wtryskowych rozdzielaczowych Tempf Temperaturfühler .czujnik temperatury (wy³¹cznik) TAS Temperaturabhängige Startmenge .podzia³ TT uk³adu hamulcowego. jeden obwód z przodu lub z ty³u 66 Poradnik SERWISOWY . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TSZ-i Transistor-Spulen-Zündung mit Induktionsgeber .podgrzewanie zamka w drzwiach TSS Thermoschutzschalter .zap³on cewkowy lub zap³on z cewk¹ i przerywaczem SVG Sitzverstell-Getriebe .elektrowy³¹cznik termiczny TEV Tankentlüftungsventil .ST S³ownik NIEMIECKO-POLSKI SV Servolenkung .pompa hamulcowa typu tandem Tkraft Temperatur-Kraftstoff .temperatura silnika (w °C).czujnik temperatury TAS TES Thermo-Elektro-Schalter .czujnik temperatury THZ Tandemhauptzylinder .sterownik w drzwiach (Mercedes) TSH Türschlossheizung .przestawiacz wtrysku (patrz tak¿e SPV) SVM Spritzverstellermagnetventil zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) SZ Spulen-Zündung .wy³¹cznik termiczny TF Temperaturfühler .zawór odpowietrzenia zbiornika TSG Türsteuergerät .korekcja biegu ja³owego zale¿na od temperatury (Bosch) TSZ-IZA Transistorzündung mit Zündspule im Verteiler . Temperatur-Schalter czujnik temperatury (wy³¹cznik) TMF Türmodul Fahrertür .wspomaganie kierownicy SVM Sitzverstell-Motor .silnik przestawiania fotela SZ Schwärzungszahl .modu³ w drzwiach przednich lewych (Mercedes) Tmot Temperatur des Motor .sygna³ tn.zap³on tranzystorowy z czujnikiem Halla TLA Temperaturabhängige Leerlaufanhebung . okreœlana na ogó³ na podstawie temperatury p³ynu ch³odz¹cego TN .temperatura paliwa (w °C) TSZ Transistorspulenzündung mit diskreten Bauelementen .silnik wysokoprê¿ny z do³adowaniem TDI Turbodiesel Direkt Einspritzung silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem i wtryskiem bezpoœrednim Temp Temperatur .zap³on tranzystorowy z cewk¹ zap³onow¹ w rozdzielaczu TMB Türmodul Beifahrertür .zap³on tranzystorowy z wbudowanymi elementami cyfrowymi TSZ-h TKU Technische Kundenunterlagen techniczna dokumentacja klienta (Bosch) TL Teillast .przek³adnia przestawiania fotela SWA Scheinwerfer-Waschanlage spryskiwacz reflektorów T Tans Temperatur-Ansaugluft . wykorzystywany do okreœlania prêdkoœci obrotowej przez urz¹dzenie steruj¹ce oraz obrotomierz TS Temperaturschalter .podwy¿szanie biegu ja³owego zale¿ne od temperatury.zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TLK Temperaturabhängige LeerlaufKorrektur .

wy³¹cznik steruj¹cy (Bosch) UDB Unterdruckbegrenzer .zawór przelewowy (Bosch) UD-F Unterdruckverstellung FRÜH .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI TU V TV Taktventil .zawór taktuj¹cy TVA Temperaturabhängiger Vollastanschlag . Vakuum-Schalter .dolna wartoœæ tolerancji UT Unterer Totpunkt .wy³¹cznik termiczny zw³oczny TSZ-i TZ Transistorspulenzündung mit Hy- U u. zawór do w³¹czania i pomiaru ciœnienia w kolektorze dolotowym U-KAT Ungeregelter Katalysator .silnik gaŸnikowy VEZ Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) . zacisk 15 URS Überrollsensor . zwrot wewnêtrzny UVR U am Ventilrelais .sygna³ Poradnik SERWISOWY 67 .przepustnica rozruchowa VZ Vollelektronische Zündung .zap³on tranzystorowy z elementami hybrydowymi TZ-H Transistor-Zündung mit Hallgeber .obci¹¿enie pe³ne silnika V-TEC Variabler Ventiltrieb .katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) UW U-Wandler .uk³ad zap³onowy w pe³ni elektroniczny (Peugeot) zwrotny zaworu VRS Versorgungsspannung für Relais .pompa wtryskowa rozdzielaczowa VRM Ventilrückmeldung .przód prawy VTG Variable Turbolader Geometrie zmienna geometria turbosprê¿arki VW Vorwiderstand rezystor szeregowy VD Vordrosselklappe .ogranicznik podciœnienia USV Umschaltventil .z przodu Vaku-Sch.zawór prze³¹czaj¹cy UEV Überströmventil .napiêcie na przekaŸniku zaworu UD-Modul Unterdruckmodul .pod U-Batt Batteriespannung .wy³acznik podciœnienia zale¿ny od tempratury TZ-I Transistor-Zündung mit Induktionsgeber . oznaczenie serii.modu³ podciœnieniowy.zap³on tranzystorowy z czujnikiem TVS Temperaturabhängiger Unterdruckschalter .sensor zwijaka UD-S Unterdruckverstellung SPÄT dachu sk³adanego V V Vergaser-Motor .napiêcie zasilania przekaŸnika V Viskose. Klemme 15 napiêcie za zap³onem.przetwornik napiêcia UZ U nach Zündung.ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od tempratury bridbaustein .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TVS Thermo-Vakuum-Schalter . Lüfter .pompa rozdzialczowa.termowy³¹cznik podciœnienia TZS Thermozeitschalter . V vorne .si³ownik VP Verteilerpumpe .wentylator ze sprzêg³em lepkoœciowym VL Vollast .zmienne sterowanie wa³ka rozrz¹du VM Verstell-Motor . U Unten .pompa do³adowuj¹ca dodatkowa fazy rozrz¹du w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dwie oddzielne dŸwigowe) v.przód lewy VLP Vorladepumpe .oznaczenie przywo³ania norm czystoœci spalin w USA UEDS Überdrehschalter .wy³¹cznik podciœnienia VANOS Variable Nockenwellensteuerung .napiêcie akumulatora (w V) U=napiêcie regulacja podciœnieniowa zap³onu na „opóŸnienie” US US-Abgasnorm .zmienne VL Vorne links . patrz tak¿e VE VR Vorne rechts .regulacja podciœnieniowa zap³onu na „przyspieszenie” UG Untergrenze .elektroniczna regulacja zap³onu bezrozdzielaczowa VE Verteilereinspritzpumpe .dolny martwy punkt.

sprzêg³o hydrokinetyczne WSH Wischhebel .wyodrêbnienie zap³onu ZDR Zwischendrehzahlregelung .wymiennik WS Wischer .wtrysk wody WHA Wasserseitige Heizungsautomatik .uk³ad wycieraczek i spryskiwacza szyby WK Wandlerkupplung .dŸwignia wycieraczki WSKS Wandlerschaltkupplung-Schalter .zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV Zusatzluftventil .centralny sterownik dla systemu komfortu zmiana wyprzedzenia zap³onu zw zwischen .wy³¹czenie zap³onu (np.obecnie ZA Zündausblendung . silnik z dwoma uzwojeniami ZLS Zusatzluftschieber . MonoJetronic .silnik wycieraczki WIV Wartungs-Intervall-Verlängerung . wdmuchiwanie powietrza dla dopalenia spalin ZAS Zylinderabschaltung . Mercedes Klasa S) ZDA Zwischendrehzahlanschlag ogranicznik prêdkoœci obrotowej poœredniej (Bosch) ZEE Zentrale Einspritzeinzheit.miêdzy ZWD Zweiwicklungsdrehsteller .WX Z S³ownik NIEMIECKO-POLSKI W WE Wassereinspritzung .wycieraczka WSA Wischeranlage .cewka zap³onowa Zus.pompa powietrza dodatkowego.cylinder ZMS Zweimassenschwungrad .rozdzielacz zap³onu ZLS ZV Zündzeitpunkt-Verstellung - ZKE Zentralsteuergerät für Komfortsystem .zawór powietrza dodatkowego ZWV Zündwinkelverstellung .Z zur Zeit .uk³ad wycieraczki ciep³a WTF Wassertemperatur-Fühler czujnik temperatury wody X X X-Aufteilung .czujnik drogi WT Wärmetauscher .regulator fazy nagrzewania WSM Wischemotor .Luftp.przed³u¿enie okresu miêdzy przegl¹dami w pewnych warunkach (np. Zusatzluftpumpe . km lub 2 lata) WS Wegsensor .zmiana k¹ta wyprzedzenia zap³onu Zyl.wtrysk centralny ZS Zündspule .regulacja prêdkoœci obrotowej poœredniej ZE Zentraleinspritzung .czujnik impulsów wycieraczki WLR Warmlaufregler .wy³¹cznik sprzêg³a hydrokinetycznego w³¹czalnego WIG Wischimpulsgeber . VW Golf TDI 50 tys.dwumasowe ko³o zamachowe 68 Poradnik SERWISOWY .podzia³ X uk³adu hamulcowego.nastawnik obrotowy dwuzwojowy.uk³ad automatycznego podgrzewania od strony wody WiWa WischWaschanlage . podzia³ obwodów diagonalny Z z. Zylinder .zespó³ wtryskiwacza centralnego.centralna blokada zamków (centralny zamek) ZH lub ZHE Zusatzheizung .dodatkowe ogrzewanie (BMW lub Mercedes) ZV Zündverteiler . Mono-Jetronic ZV Zentralverriegelung .

pok³ad. dysza gira .wi¹zka favorevole . stopieñ koñcowy) freno .gêstoœæ difettosa . np.stukanie.pole.bieg. powietrze dolotowe AS Anteriore Sinistro . obszar. albero a camme .przyznanie. obrze¿e dennegiare .po³¹czenie combio . logiczny collettore .woda.przód abilitata .wtrysk inizio .komutator COL Collegamento .ustawienia D D Desiderato .sterowanie coerente . zadany. rozruch I immisione .sprzêg³o fuori . elektrozawór lub czujnik ABS F farfalla .niewystarczaj¹cy Poradnik SERWISOWY B basso .uruchomienie.niski.b³¹d C cambio .przedni ANT Anticipo .przepustnica fascio . za du¿o effectivo .obwód G getto . ciecz ch³odz¹ca AD Anteriore Destro .rozpylacz.poza adattare .wirygodny autotaratura .niespójny ingressi . stopieñ otwarcia CMD commando . jazda.aktulny attendibile .zasilanie alzata .wprowadzenie.zmiana condotto .zgoda contagiri . oczekiwany incolatti . uszkodziæ DENS Densita . urz¹dzenie dx .otwarty.pomyœlny fermo . krótki.wymagany. spalanie stukowe BOB Bobina . awaria.nieruchomy finali .dolotowy assegnazione .obroty gr gradi . spód battito .przewód CC Circuito Corto .cewka zap³onowa bordo .obwód zwarty chiave .prawy 69 . rozwarty (obwód) A Anteriore .wadliwy. uniesienie anteriore .przedni. moment obrotowy corto . brak ATT Attuale . skok t³oka CTO Circuito .obrotomierz coppia .sklejanie (styków) incorente .otwarcie. prawy.zap³on ACQ Acqua . kana³ odg³êzienie consenso .szkodziæ.kluczyk CF Contatto Freno . b³êdny dispositivo .wyprzedzenie zap³onu APER Apertura . dó³.obwód rozwarty CARB Carburante . wzbudzenie CA Circuito Aperto .spójny. ograniczony corsa .paliwo carico .uzwojenie avviamento .du¿o.para.obci¹¿enie cavo . przy podawaniu wyprzedzenia zap³onu guasto . np.rzeczywisty.wa³ek krzywkowy AL. uszkodzenie aria . funkcja w przyrz¹dzie brina . faktyczny ERR Errore .dostêpna.nieobecnoœæ.do³¹czony insuficiente .adaptacja albero . np.przedni lewy ASP Aspirazione .stopnie.koñcowy (koñcówka. wa³ek.element.usterka. wejœciowy impostazioni .przelot.wa³.przekrêciæ giri .zwarty.autokalibracja AVV Avvolgimento . np.pocz¹tek inserito . znaczenie assenza .szron E eccesso .wejœcia INIEZ Iniezione .styk hamulca (czujnik stykowy) accensione .wznios.skrzynia biegów campo .powietrze. np.S³ownik W£OSKO-POLSKI A A Aperto . ALIM Alimentazione .hamulec frizione .

boczny.silnik motorino .powrót. zbyt. rozwarty interrutore. np. styk interruzione .przewód.zawór powietrza sterowany elektrycznie VALV Valvola . interr . np.kontrolka usterki sostituire . boczna poduszka gazowa T T Tempo . zmienny VEL Velocita . recyrkulacja U ulteriore .przesy³ka powietrza dolotowego spia . krokowy.lampka kontrolna spillo .ca³y riscaldatore . lat guida .rozpoznany np kod usterki mancanza . rozrusznik tutto .przycisn¹æ PS Posteriore Sinistro .panel. przerwanie intervento .œlizgacz.nazwa firmy MOT Motore .strona kierowcy.czujnik SELEZ Selezione .zabrudzony stadi . czy prêdkoœæ biegu ja³owego P P Posteriore .czêœciowy PD Posteriore Destro . udzia³ invio .obci¹¿enie.elektroniczny modu³ zap³onowy Q quadro .nadmiar.przerwa.zbiornik SEN Sensore .wyciek pilotagio . nagrzewanie ritorno .zaworek odcinaj¹cy O obiettivo .konserwacja troppo .ciœnienie PAA PortataAria Aspirazione . czas wtrysku T . nadmierne zasilanie V VAE Valvola Ari Elettronica . nieobecnoœæ manata .króciec odp³ywowy R raggiunto . igliica sporca .nastêpny.razy spegnere . przeci¹¿enie.instrukcja obs³ugi marcia . usi³oaæ togliere .miernik MM Magneti Marelli .otwarty.strona.przekaŸnik richiesto .wentylator volte .wybór sfiato . silnik L latente .przesy³ka. PRES Pressione .wywietrznik SG Spia Guasti .marsz.usuwaæ trattamento . póŸniejszy S serbatoio .wy³¹cznik.próbowaæ.dawka var.stopieñ (np. lat pass . lewy lunotto . potrzebny ricerca .uczestnicwo. ³adownoœæ posteriore . vario .tylny lewy perdita .lewy.tylny P/P Passo-Passo .tylny P.do³adowanie.gasiæ 70 Poradnik SERWISOWY .zawór valvolina di mandata .temperatura TA Transmissione Automatica . wys³anie manuale .wyszukiwanie riconosciuto . rura tubo mandata acqua . bieg MIN Minimo .brak. tablica rozdzielcza TEN Tensione .sterowanie portata .automatyczna skrzynia biegów LAT Lat .ogrzewanie.wymiana SOVR Sovralimentazione .tylne okno M MAE Modulo Accensione Elletronica .przep³ywomierz misuratore .czas.bieg ja³owy miscelatore . np. lewa strona parziale .krok po kroku.wymagany.S³ownik W£OSKO-POLSKI interrotto .ró¿ny.prêdkoœæ ventola .napiêcie tentare . koñcowy) sterzare .ukryty laterale .strona pasa¿era premere .silnik elektryczny.docelowe np wyprzedzenie zap³onu. za bardzo tubo . np.osi¹gniêty (limit) rele .skrêcaæ sx .tylny.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->