P. 1
Slownik servisowy samochodowy

Slownik servisowy samochodowy

|Views: 3,048|Likes:

More info:

Published by: Tadeusz Klimaszewski on Mar 31, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2013

pdf

text

original

S£OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ¥CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

A

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co A Ampere - Amper, jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V

abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna
regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu)

ACC Acceleration signal - sygna³
przyspieszania (z czujnika po³o¿enia przepustnicy)

ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru)

AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym

ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym)
zwrocie t³oka (martwym punkcie)

ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy

AAP Auxiliary Acceleration Pump dodatkowa pompa przyspieszenia

accelerator - przyspieszacz ABCM Antilock Brake Control Module modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców

accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych

AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza

abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego

access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd

AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia

accessories - przybory wyposa¿enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria

AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza
otoczenia

ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania

ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji

AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego)

accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch
- prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji

ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie

A/C DV Air Cleaner Duct and Valve zawór i kana³ filtra powietrza

acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np.
w odniesieniu do akumulatora samochodowego)

ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza
AAC AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia)

ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej
(rezonansowej) uk³adu dolotowego

AC AC coupling - sprzê¿enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci

ACK Acknowledge Character - znak
potwierdzenia

ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie

A/C Air Conditioning - klimatyzacja ACL Air Cleaner - filtr powietrza A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji

ACL Automatic Chassis Lubrication automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji

ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji

4

Poradnik SERWISOWY

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

A

ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji

actual - rzeczywisty, faktyczny, np.
kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co

actuator - element wykonawczy,
urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy

ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control automatyczna kontrola t³umienia

A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy
klimatyzacji

actuators - tryb pracy urz¹dzenia
diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu)

ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy

add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa¿enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu)

acquisition - zbieranie, gromadzenie
danych, np. w oscyloskopie cyfrowym

ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo¿liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê¿arki

ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany
(automatyczny) czytnik kodów przyrz¹d diagnostyczny umo¿liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie¿¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych

acw anti-clokwise - kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara

advanced - wyprzedzony (zap³on);
zaawansowany, ulepszony, nowoczesny

A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci
(system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy)

AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce

AEI Advanced Electronic Ignition zaawansowany uk³ad zap³onowy elektroniczny

ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji

ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

ACT Air Charge Temperature sensor czujnik temperatury powietrza dolotowego

A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa

adapter - element poœrednicz¹cy,
przetwornik, ³¹cznik

action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ,
mechanizm

adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake system automatycznego, ró¿nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci
ACIS

AFC Air Flow Controlled fuel injection
- wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza

activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy)

AFI Air supported Fuel Injection wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia

AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza

AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance

AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo¿liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz koPoradnik SERWISOWY

5

powietrze dolotowe.temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY .udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AITS I. pamiêæ elektroniczn¹ AIS Automatic Idle Speed control automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AHL Automatic Headlamp Levelling automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint .automatyczna regulacja poziomu ALDL Assembly Line Diagnostic Link z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów. element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after .system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania. II Advanced Inflatable Tubular Structure .pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent .A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale¿nie od prêdkoœci pojazdu AICC Autonomous Intelligent Cruise Control .wtrysk.system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania.otoczenie. uznawaæ allowable . np. ca³y allow . otaczaj¹cy. allowable range . pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne aliasing . czynnik ch³odz¹cy air .dozwolony.dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT .automatyczne poziomowanie zmianie obci¹¿enia przy AIS Air Induction System . uznany. powietrze wtórne airbag .zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AHS-I Advanced Highway System-Information . dot³aczanie dodatkowego powietrza alignment .jednostka arytmetyczno-logiczna czêœæ uk³adu elektronicznego.czujnik przep³ywu powietrza. osiowanie. podtrzymywaæ.aktywne ryglowanie AFS Air Flow Sensor .œrodek. powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia all . póŸniej AFV Alternative Fuel Vehicles .prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania air injection . innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wy- AM Air Management .aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AHS-C Advanced Highway SystemControl . ambient temperature .wszystkie. np. skrót u¿ywany w pojazdach GM air gap . ustawianie alive .udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AIV Air Induction (Injection) Valve zawór zasysania (wtrysku.pozwalaæ.Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) AHS Auxillary Heater System .b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego. np.wyrównywanie. np.system dodatkowego podgrzewania AISS Active Intervention Safety System . polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli¿szych sobie punktów przebiegu AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch . wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALU Arithmetic and Logic Unit . wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego ALC Adaptive Light Control .boczna poduszka powietrzna wo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika „Check Engine”. powietrze dodatkowe.aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy ALL Automatic Load Leveling . w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AI Air Injection reactor system .utrzymywaæ.szczelina powietrzna. potem.adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control .po. np.powietrze.autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AFS Adaptive Frontlighting System adaptacyjny œwiate³ system przednich AIL Active Interlock .zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient .poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji ALDL airbag satelit . czynnik.

przeciww³amaniowy.uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange .analiza. np.praktyka.amperomierz.akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit .wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes .adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji.automatyczna kontrola jazdy .samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) ARS Anti Roll Stabilisation . format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7 .k¹t (np. element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu APS Acoustic Parking System .standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji .dodatkoangle . system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dŸwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and .w przybli¿eniu APS Absolute Pressure Sensor . ultradŸwiêkowych lub podczerwieni.przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym czujnik po³o¿enia przyspieszacza AS APS Auto Pilot System .sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym anti-theft . antykradzie¿owy any mode .automatyczna kontrola osi¹gów amp amplifier .³o¿ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej.analogowy (w odró¿nieniu od cyfrowego). w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) ARQ Automatic Request for Repeats cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo¿liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ASC Active (Automatic) Stability Control . stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control . k¹t uchylenia przepustnicy.zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) APU Auxiliary Power Unit . wysokoœæ sygna³u APP Accelerator Pedal Position . przyrz¹d do pomiaru natê¿enia pr¹du AP Air Pump . do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeŸdzie (np. np.wzmacniacz.zespó³ pneumatyczny ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) .aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy AP Atmospheric Pressure . zale¿nie od warunków kolizji ASCD Automatic Speed Control Device .system stabilizacji przechy³ów pojazdu ANC Active Noise Control .czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor analog .wy³adowanie ³ukowe (niepo¿¹dane) w obwodzie elektrycznym ASB Active Sensor Bearing .uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników.amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów answer .i. analog multimeter . k¹t wyprzedzenia zap³onu) wy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width czas wtrysku asynchronicznego ASA American Standards of Automobil . takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne.Amper .ciœnienie atmosferyczne ARS Advanced Restraints System zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa¿erów pojazdu w czasie kolizji.po³o¿enie peda³u przyspieszenia AMR Acceptable Malfunction Rate wadliwoœæ dopuszczalna w dzia³aniu apprenticeship . cz³on wzmacniaj¹cy API American Petroleum-Institute Amerykañski Instytut Nafty amplitude . diagnoza approximately .pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym Amp Ampere .aktywna kontrola ha³asu.hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) ARC Automatic Ride Control .tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter . ró¿nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu.kod komputerowy.system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing . nauka w rzemioœle AMR Automatic Message Routing program automatycznego podawania komunikatów analysis . wykorzystuj¹ca czujniki ultradŸwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction .jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego APC Automatic Performance Control .amplituda.odpowiedŸ anti-knock rating .

zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous .Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów auxiliary .modu³ syreny alarmowej (Opel) AVG.samowzbudzenie bezpoœrednie. mo¿liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage . np.wskaŸnik pomocniczy ATDC After Top Dead Centre .maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo¿liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) ASM Auto Shift Manual .aktywne sterowanie zaworami ASSYST Active Service System .modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych). przeciêtna ASR Automatic Stability Regulation uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System .po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ASK Audio System Controller. zawory. oœ AYC Active Yaw Control .przynajmniej.aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY .hamulec samonastawny automatic ignition governor . np. wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika ATS Air Temperature Sensor .automatyczne wy³¹czenie ASDM Airbag System Diagnostic Module .aktywny system serwisowy ATR Automatic Transmission Relay przekaŸnik automatycznej skrzyni biegów AWD All Wheel Drive .aktywny system serwisowy AVOM Analog Volt/Ohm Meter .analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train .zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available .amerykañski znormalizowany szereg œrednic (¿y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat .pó³oœ.system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC’s American Society Industry Car’s .element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów axle . wtryskiwacze. Average . w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej autoadjusting brake . przekaŸniki itp. tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych. co najmniej ATM Actuator Test Mode .wartoœæ œreat least . takich jak: silnik krokowy.system automatycznego testowania attention . mo¿liwy do u¿ycia.sterownik systemu audio (BMW) ATE Automatic Testing Equipment automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza AVAC Advanced Vehicle Analis Computer .automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu ASF Aluminium Space Frame .po zwrocie odkorbowym autosetting . ostrze¿enie ATWS Anti Theft Warning System system ostrzegania (ochrony) przed kradzie¿¹ (Opel) audit .dostêpny.dodatkowy auxiliary gauge .asynchroniczny. pr¹dnicy auto-shutdown .fotel zabezpieczaj¹cy przed obra¿eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia ATS Automatic Test System .samonastawny ATCS Active Torque Control System system aktywnej kontroli momentu obrotowego ASG Automatic Stop and Go .kontrolowaæ. AVE.technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ATC After Top dead Centre .uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaŸnika pompy paliwa ATC Automatic Temperature Control automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control .automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator .test elementów wykonawczych.sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) auto self-excitation . sprawdzaæ AT Automatic Transmission . np. dnia.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down .czujnik temperatury powietrza AWG American Wire Gauge .napêd na wszystkie ko³a ASV Air Suction (Switching) Valve .automatyczny uk³ad umo¿liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u¿ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module .uwaga.

niedobry. np.rozpoczynaæ.miêdzy. zaporowy B Body . np.rezystor regulacyjny obci¹¿enia .nadwozie. wentylatora Poradnik SERWISOWY 9 . wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej BAC Bypass Air Control system system sterowania obejœciem powietrza banked injection . pas bezpieczeñstwa) backfire .mechanizm ró¿nicowy.³awa. bi-metalic . blok.poni¿ej (np.dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BKS Brake State .element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du. np.na dwóch poziomach.podstawowy. kad³ub.wsteczny zap³on . atmosferyczny.jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) back-up light .jednostka ciœnienia.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B B BA Brake Assist .bimetaliczny .³opatka. moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias . zespó³. wskaŸnik si³y hamowania base .elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) bench .ciê¿arek wywa¿aj¹cy balanced gear . ty³.zapasowy obwód elektryczny BHP Brake Horse Power . w wyœwietlaczach LCD BAS Brake Assist .ciœnienie wsteczne . przed zwrotem t³oka) B Back .komputer pok³adowy balancing machine .napiêcie wstêpne.rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji BC Board Computer .pasek. ko³a pojazdu). plecy bar code .urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module .jednostka informacji.si³a przeciwelektromotoryczna background . bazowy baud . zrównowa¿enie sterowaniem elektrycznym bidirectional . polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system . w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej. poni¿ej wartoœci dopuszczalnej) belt . stosowany. np.wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank .moc u¿yteczna. tor pomiarowy do analizatora spalin) between .wywa¿anie (np.dwukierunkowy BILEV Bi-level .element wykorzystuj¹cy ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali.wtrysk grupowy .barometryczny. pod³o¿e. grupa cylindrów beam . bateria BFD Brake Force Display . pr¹dnicy) back-up . dyferencja³ ballast resistor .podœwietlanie t³a.przed (np. tylny.modu³ kontroli nadwozia bit Binary digit .czarny bandwidth . kompensacja BBW Brake By Wire .z³y. baza baseload .wyœwietlacz.cofaæ siê. 1 bar = 105 Pa bearing .promieñ. +B Battery . pomiêdzy back pressure .dodatkowe niepo¿¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du¿ymi oporami przy przep³ywie spalin BATT. stó³ warsztatowy.bank.hamulec ze balancing . w uzwojeniu wtryskiwacza itp.stan hamulca black .³o¿ysko begin .wsteczny. zaczynaæ before .rezerwa.wywa¿arka balancing slug . kopia. wstecz.zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym BARO Barometric . ³awa pomiarowa (np. korpus back .nie izolowany przewód below .napiêcie przebicia blade . pas (np.pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BDV Breakdown Voltage .wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar .akumulator. w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów BCBB Boost Control Deceleration Device .œwiat³a cofania bad . znak dwójkowy „1” lub „0” BDC Bottom Dead Centre . ciœnieniowy bemf back electromotive force . BILEV distributor .kod kreskowy bare conductor . niew³aœciwy balance .obci¹¿enie podstawowe (np.wywa¿enie. program zapasowy back-up loop .podstawa.bezstykowy uk³ad zap³onowy basic . oparcie fotela.t³o (ekranu) backlight .

œruba. zawór upustowy blind . odstêp BLC Block Learn Coefficient . zwiêkszaæ.element poszycia nadwozia BPS Barometric Pressure Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve .elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania blow-by .wspó³czynnik jednostkowego zu¿ycia paliwa BPCSV Bypass Control Solenoid Valve .B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI blank . klamra brake .elektrozawór obejœciowy powietrza.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi. sworzeñ bond .zak³adka.pamiêæ bloku ucz¹cego . która po w³¹czeniu w obwód. regulacja jasnoœci BRK Brake . pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion .tarcza hamulcowa.korpus.odskoczyæ. parking brake .czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark . np.upust. wzmagaæ both . pokrycie nadwozia blink . rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright .nadwozie pojazdu bolt .szczotka. po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch . dolny bounce .granica.hamulec brown .niebieski BM Board Monitor . np.ok³adzina hamulcowa BLK Block .zawór sterowany ciœnieniem wstecznym bleeder . która po w³¹czeniu w obwód umo¿liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu BPW Base Pulse Width . mostek pomiarowy.pusty.zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve . ograniczenie BPA Bypass Air solenoid . w czytniku kodów mo¿e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST .umo¿liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró¿nic w charakterystykach silnika bobweights .ciê¿arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu break .zestaw czêœci nadwozia body shell . spód. contact. w silnikach EFI.mrugaæ. zbiornika) BMEP Brake Mean Effective Pressure .generacja bridge . np.kod b³yskowy . migaæ blinking code .hamulec. np.kad³ub. generator brush .bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket .cewka elektrozaworu sterowania obejœcia 10 Poradnik SERWISOWY .dmuchawa blue .z³¹cze.oba. brake disc . spoiwo. odbiæ siê bound .œrednie ciœnienie u¿yteczne Break-out box breed .kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED. umo¿liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box.wspornik.monitor pok³adowy breather .szczotka urz¹dzenia elektrycznego. w po³¹czeniu elektrycznym.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.przegl¹daæ brush . z³amanie breaker points .styki przerywacza break-out box . obie bottom .przerwa. SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid .hamulec postojowy. brake pad . ciœnienie do³adowania.przedmuch gazów (z komory sprê¿ania do komory korbowej) blower .mostek. ch³odnicy body set .dno.odpowietrznik (np. nadwozie body panel . check box) body . roleta.blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory .jasnoœæ. lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BOB Break-out Box . u¿ywany do kontroli biegu ja³owego. np.br¹zowy browse . ³¹czyæ przewody.przys³ona.wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego body .do³adowanie.

czas trwania (palenia) iskry BVT Back-Pressure Variable Transducer .dywanik cartridge . sonda 1 .pr¹d rozruchowy CARB California Air Resources Board .kalkulator.California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) CA Crankshaft Angle .kanister. wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin CALIF .przeliczaæ calibrate . skreœlaæ. bañka bulkhead . obudowa capacitor .sterownik systemu ABS (Chrysler) CAN Control Area Network . S2 oznacza czujnik za katalizatorem BTDC Before Top Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bus . wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card .¿arówka. wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego cap .kalibrowaæ.norma czystoœci powietrza CARB Carburetter . klawisz.wêgiel.anulowaæ. np. blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów. szyna zbiorcza bus idle .magistrala nie obci¹¿ona .przycisk. guzik buzzer .kopu³ka. Zasobów Powietrza .przetwornik zmian ciœnienia wstecznego BSW Brake Switch .komputerowe wspomaganie projektowania niacz. komenda kasowania.gaŸnik carbon .zderzak burn .sieæ steruj¹ca.przepustnica powietrza bulb . np. spalaæ.bajt.podwozie. bocznik byte . pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem).S³ownik ANGIELSKO-POLSKI BC BSHC Brake Specific Hydro-Carbons wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides . zbiornik z wêglem aktywnym CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment .przegroda (np. magistrala. p³yta monta¿owa.zasobnik mog¹cy zawieraæ.oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda).k¹t wa³u korbowego call . distributor cap kopu³ka rozdzielacza 11 . regulowaæ przyrz¹d pomiarowy C C Chassis .wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx bumper .ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAN’ Canister . klawisz kasowania CARIN Car Information and Navigation System . znosiæ. np. pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 .komputerowe oœwietlenia wspomaganie CANP.obejœcie.prze³¹cznik hamulca burn voltage . np. element pojemnoœciowy CA Cabrio .paliæ.karta. Canister Purge Solenoid elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów carpet . komory silnika) button . wa³ rozrz¹du CAA Clean Air Act .koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CAN di CAN Diagnostic Interface interfejs diagnostyczny CAG Computer Aided Gear Shift komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów cancel .Kalifornijska Rada ds.kondensator. poprzez by-pass .autobus.blok 1.kabriolet CA Cranking Amps .bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia burn time .wolna (CAN) BUDC Before Upper Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) butterfly valve .wywo³ywaæ CAM camshaft . zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CAB Controller Anti-lock Brake .wa³ krzywkowy. umo¿liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami w pojeŸdzie CAC Charge Air Cooler .organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii. palenie siê iskry BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve . dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY CALC Calculator .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAL Computer Aided Lighting .napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) by .przez.brzêczyk. poch³a- CAD Computer Aided Design . sygnalizator akustyczny calculate .

wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CBC Cornering Brake Control .komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CCS Cruise Control System . pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY .uk³ad kontroli prêdkoœci CEC Computerised Emission Control komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission Kalifornijska Komisja ds.czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CCCC Continuously Controlled Chassis Concept .pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control komputerowy system sterowania CDC Continuos Damping Control ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve .modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output .koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CAS Collision Avoidance System .elektrozawór sterowania sprzêCB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CDGPS Carrier Differential GPS .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CCCC Computer Controlled Catalytic Converter .komórka bloku ucz¹cego.kontrola sterowania CCT Circuit .kontrola prêdkoœci pojazdu. a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor .katalizator CATS Computer Active Technology Suspension .system kontroli hamulców CCP Charcoal Canister Purge . katalizator CCS Computer Command System komputerowy system sterowania CC Check Control .g³ówny sterownik podwozia CCM Check Control Modul .C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI cc Cubic Centimetre .wyœwietlacz fluorescencyjny z „zimn¹” katod¹ CDR Crankcase Depression Regulator .konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDI Capacitor Discharge Ignition elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection .urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CCA Cold Cranking Amps .system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CAS Crank Angle Sensor .styki przerywacza CB Choke Breaker . Energii CC Catalytic Converter .czujnik opóŸnienia wa³u korbowego CBS Control Brake System . z mo¿liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci CELL . jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CDL Central Door Locking .ró¿nicowy system GPS g³a przetwornika CARIN Car Information and Navigation System (BMW) .system unikania kolizji (Opel) CCD Chrysler Collision Detection System .p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CCD Computer Controlled Dwell komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) . rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne.konwerter katalityczny.uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CBT Computer Based Training .system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler.lampka kontrolna silnika CC Cruise Control .sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CDS Computer Diagnostic System komputerowy system diagnostyczny.komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory .obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CEL Check Engine Light .automatyczny wy³¹cznik „ssania” CBC Central Body Controler .regulator obni¿aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CB Contact Breaker .zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CCC Converter Clutch Control solenoid .centymetr szeœcienny CDC CD Changer .centralne blokowanie drzwi (Opel) CAT Catalyst .

wêgiel drzewny. od³amek. filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation .sprê¿yna zegarowa. zacisk. do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) Poradnik SERWISOWY chamber .podwozie pojazdu.system ci¹g³ego wtrysku paliwa Clamp (sonda cêgowa) CIT Control Ignition Timing .system ci¹g³ego wtrysku paliwa.czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition .³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne. licznik clock spring . kasowaæ pamiêæ usterek sterownika ceramic block . zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu Ch/T Charge Time . sprawdzanie chip .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade . kasowaæ.podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku clearance . k-Jetronic CIM Column Integration Module zintegrowany modu³ kolumny CFPP Cold Filter Plugging Point punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CIS Continuous Injection System .elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym. potoczne okreœlenie uk³adu scalonego clamp . sonda cêgowa. przewê¿enie. odstêp clear flood .czyszczenie zalewania . np. elektroniczna struktura pó³przewodnikowa. sterowania z sond¹ lambda choke .zmiana.dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock .funkcja systemu wtryskowego. jak i fizyczne) checking . np. podstawa monta¿owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal .gardziel.kontrola.okruch.zamkniêta pêtla.czyœciæ. cêgi. np.wa³ek rozrz¹du w g³owicy CLO Closed Loop Operation . np. wartoœci sygna³u z czujnika chassis . sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji. np.identyfikacja kalibracji CFCP California Fuel Cell Partnership .program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia cleaner .prze³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve . wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów 13 .stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza charge .sterowanie zap³onem CFSV Carbon Filter Solenoid Valve elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym CKP Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CL Closed Loop . np.komora change .adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo. taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag CFIS Continuous Fuel Injection System .wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head . umo¿liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop . czujnik zegarowy.kleszcze. zale¿nie od czasu bazowego) CID Camshaft Identification Sensor czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du CFI Central Fuel Injection . przes³ona rozruchowa gaŸnika CES Clutch Engage Switch . np.zamkniêta pêtla. do pomiaru natê¿enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ centrifugal advance .indywidualny wtrysk paliwa do ka¿dego cylindra CID Colour Info Display .wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod .przeœwit.ceramiczny korpus izolacyjny u¿ywany w niektórych typach rezystorów obci¹¿enia CHM Cold Mixture Heater . luz. ³adowanie akumulatora.oczyszczalnik.zap³on wysokoprê¿ny CID Calibration Identification .ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CLD Chemiluminescence Detector detektor chemoluminescencyjny blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear .zegar.centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CID Cylinder Identification Sensor czujnik identyfikacji cylindra CFI Cylinder Fuel Injection .

konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy components .po³¹czenie connector .szyna steruj¹ca controller .ci¹g³y. ³¹cznoœæ control . kod b³êdu.styk po³¹czeniowy.przy. np.skraplacz (klimatyzacji) conditions .styk.koks.urz¹dzenie klimatyzacyjne gna³) conducting direction . ³¹czówka constant energy .jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist . syConnector (styk po³¹czeniowy) condenser .kontrast. np.cewka zap³onowa jednobiegunowa CO Carbon Monoxide . zamkniêty obwód elektryczny. sprê¿anie code .sprzêg³o.zakodowany.wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu consumption . blisko CLT Cylinder Leakage Tester . nalot wêglowy cold . cold start . np. magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY .szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast .mieszanka.sk³adany.zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym. polecenie common rail . comparator .czynnik ch³odz¹cy combustion . studzenie.kierunek przewodzenia close .porównywaæ.podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku command . po³¹czenie. w ekranach LCD CMC Ceramic Matrix Compisite kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater .przeliczona wartoœæ obci¹¿enia cooling . cooling agent .tlenek wêgla . kodowaæ compressor . rdzeñ magnetyczny. czynnik ch³odz¹cy cooler .technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej).sta³a energia . ignition coil . zimny. zamkniêta pêtla sterowania coil .cewka zap³onowa connection . dach w samochodzie coolant .urz¹dzenie steruj¹ce. wymienny. ch³odnica clutch .rdzeñ. np. pojemnik control total . polegaj¹cy na odczytywaniu bie¿¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition . termin ten mo¿e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego. kodowany coefficient .sprê¿ony gaz ziemny wysokometanowy compartment . polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora coke .przylegaæ. kod immobilizera).C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI coded . kod sterownika.element ch³odz¹cy. sterownik CMP Camshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u rozrz¹du compare . zestaw. pierœcieñ cooler . ch³odnica COP Coil On Plug . regulacja control bus .kod (kod usterki.kontrola.cewka.ch³odzenie. np.spójny. znaczenie zarówno mechaniczne.tester szczelnoœci cylindrów collar . charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia COMMS Communication .rozruch zimnego silnika close to .zu¿ycie (paliwa) contact . sterowanie.ci¹g³oœæ.ch³odny. przywieraæ coherent .komunikacja.sprê¿arka.kontynuuj continuity .zamykaæ. np. sk³ad compression . uk³adu klimatyzacji core . np. jak i elektryczne. elementy.komenda. usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue .suma kontrolna conventional ignition system konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible .wspó³czynnik cohere . komora.przedzia³. ci¹g³oœæ obwodu contrast . ³¹cznik.warunki conditioner .kompresja. regulacja kontrastu.ko³nierz.element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne CNG Compressed Natural Gas . sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value . zgodny (np.wspólna szyna wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê¿nych CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor .podzespo³y. kontakt CONTIN Continuous . sprzêg³o przeniesienia napêdu.ch³odziwo.element ch³odz¹cy.spalanie combustion air factor .

zmiennym prze³o¿eniu) CPOD Childseat Presence Orientation Detection . np.wspólna szyna. pr¹d elektryczny CRT Cathode Ray Tube .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.cylinder CTP Closed Throttle Position .wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania ci in Cubic Inch .sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number .numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature temperatura katalizatora CPN Central Partner Network . uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction .regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve .balans cylindrów test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cranking .na ¿yczenie.cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle .os³ona. wysokociœnieniowy kolektor paliwowy CYL . mieszanka stechiometryczna corrected CO .sk³adnik spalin samochodowych CSG Crankshaft Starter Generator rozrusznik pe³ni¹cy tak¿e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector . ci¹g³y. DC. na zamówienie.uszkodzony counter licznik coupling .centralna jednostka przetwarzania.konstrukcja opony umo¿liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CPU Central Processing Unit .bie¿¹cy.wa³ korbowy CR Compression Ratio .kontrola.pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik.lampa elektronopromieniowa. stopieñ kompresji CWS Conti Wheel System .sprzê¿enie.odcinaæ.dwutlenek wêgla . wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.obwód CR Crankshaft . wtryskiwacz rozruchowy CV Constant Velocity .ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CSSA Cold Start Spark Advance . rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator . sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission .stopieñ sprê¿ania.parametry zimnego startu (rozruchowe) u¿ywane przy ocenie akumulatora CVT Continuously Variable Transmission . pokrywa CO2 Carbon Dioxide .katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta³ych z systemem regeneracyjnym CUSTOM .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) .test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15 .korekcja.pole przekroju poprzecznego. krêcenie korb¹ CTRL Control . lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap . zmiennym prze³o¿eniu) CRC Cruise Control .telefon samochodowy cylinder contribution .system opon umo¿liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle . np.rozruch (silnika). monitor ekranowy.wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control .regulator sterowany podciœnieniem cover . np.kontrola jazdy (Opel) cross sectional area .bieg ja³owy current . element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy cw clockwise . cykl sterowania elementów wykonawczych CR Common Rail .wtryskiwacz zimnego startu.wk³ad danego cylindra w pracê silnika . np. dop³yw paliwa.skorygowana wartoœæ mierzonego stê¿enia CO (tlenku wêgla). po³¹czenie obwodów. np.czujnik prêdkoœci i po³o¿enia wa³u korbowego CVS Constant Volume Sampling próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) CPS Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring . usuwaæ. zakres pomiarowy okreœlany przez u¿ytkownika CS Crankshaft .zawór zimnego startu. przegub CRS Common Rail System .system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CSPS Crank Speed and Position Sensor .cykl.mieszanka poprawna. w oscyloskopie rodzaj sprzê¿enia obwodu wejœciowego AC. wspólny. przewodu elektrycznego CRP Car Phone .centralna sieæ partnerska CSP Cold Start Performance . procesor. styk) CYL BALANCE . poprawa corrupted .regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku cut . sprzê¿enie mechaniczne.

opóŸnienie. obni¿aæ siê.ciemny. zw³oka. defekt deflection .szczegó³.decarbonisation .uszkodzenie.bezpoœrednia kontrola cylindra damage . stopieñ Celsjusza.silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DEI DE-Ice switch .strumieñ danych.tablica rozdzielcza delete . np.system wykrywania odchylenia deep .nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag .modu³ sterowania dawk¹ demand . usun¹æ. dostrze¿enie.silnik o zap³onie samoczynnym miczny uk³ad kontroli hamowania DDM Driver Door Module . uszkodzenie.rozwój.usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów decrease . zasilanie. pogrubiony dashboard . szkoda. amortyzator. detal.jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej. detekcja development .przyrz¹d. jak i zmiennopr¹dowy D Drive . wymazaæ DCM Direct Current Motor . np.wciskaæ klawisz decimal . dawka.baza danych dark .przetwornik cyfrowo-analogowy . spadaæ. zagro¿enie DC-ISC Direct Current Idle Speed Control . ¿¹daæ.po¿¹dany.uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DC Direct Current .diagonalny D/A Digital to Analog converter . ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie¿¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych day . rozwiniêcie DDE Digitale Diesel Elektronic .wspó³czynnik wype³nienia impulsu. wykorzystywana.g³êboki defect . awaria damper .pr¹d sta³y DC Duty Cycle . t³oczenie (w silniku Diesla) DCV Dosing Control Unit .t³umik drgañ. np. w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy. wyszczególniaæ detection . zadany.wada.sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) device .silnik pr¹du sta³ego DEL Delivery . np.skasowaæ.dyna- DeNOx .g³êbokoœæ.rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego. np. opóŸniaæ delay line .wciskaæ.opóŸnienie. ugiêcie. wymagaæ dead .stopieñ. dostawa. nawil¿acz danger .³¹cze transmisji danych.martwy.poduszka powietrzna kierowcy DCC Dual Catalytic Converter .sprzê¿enie bezpoœrednie.odmra¿anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree . np. jednostka natê¿enia dŸwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control . g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired . odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost .dostarczanie. redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego depress .po¿¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego detail . dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base . sprzê¿enie sta³opr¹dowe .dzieñ dB .niebezpieczeñstwo. np. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów data .bezpoœrednie sterowanie cyfrowe depth .¿¹danie.pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów DDS Deflation Detection System . umo¿liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu DCL Data Communications Link .jazda . urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY . depress button .wykrywanie.zmniejszaæ siê.w³¹cznik odmra¿ania delay .dane.D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel . np.konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control . spadek DDC Direct Digital Control .element s³u¿¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy.odchylenie. dead centre martwy punkt (zwrotny punkt) dashpo . stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu D Digital . odszukanie.linia opóŸniaj¹ca. przyspieszenie ujemne.t³umik t³okowy .dziesiêtny decoke . zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream . desired idle . wspó³czynnik za³¹czenia DAB Digital Audio Broadcast .katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim deceleration .modu³ drzwi kierowcy (Opel) DC Direct Coupling . w oscyloskopie.

unieruchomiæ DMD Digital Micromirror Device urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du¿ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics . div . wy³adowanie. paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off . np. sygna³ sk³adaDFI Digital Fuel Injection .dioda .norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode . np. dysk elastyczny display .przepona .odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS .bezpoœredni.elekDIC Digital Integrated Circuit . lekcewa¿yæ. rozgrzanego nagaru differential . np. brake disc .bezpoœredni wtrysk paliwa .cyfrowy.kr¹¿ek. pomijaæ DIM Dimension .dzia³ka skali oscyloskopu DFR Dynamic Flow Range . np.zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DICS Dual Intake Control Solenoid elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel .2-cyfrowy kod diskette .urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) digit .wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DLC Data Link Connector .wyœwietlacz disable . zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System . odstêp distributor .sterowany cyfrowo wtrysk paliwa j¹cy siê z ci¹gu „zer” i „jedynek”.wymiar DIN .odleg³oœæ.ciœnienie ró¿nicowe. tarcza. zap³on iskrowy (Ford GDI) disc .brud.system zap³onu bezpoœredniego DI Direct Ignition . mo¿e byæ szeregowy .ró¿nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire .system wtrysku benzyny pod du¿ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra disregard .cyfrowy uk³ad scalony discharge .zap³on bezpoœredni . np.z³¹cze transmisyjne.tarcza hamulcowa disk .ró¿nicowy.do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DFI Direct Fuel Injection .rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division.œrednica diaphragm . ekran do wyœwietlania informacji digital .wyœwietlacz.dynamiczny zakres przep³ywu (np. np.dyskietka.roz³¹czyæ.cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display . ziarnisty discriminate .samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector .dyskretny. 2 digit code . od³¹czyæ. monitor obrazowy. lub równoleg³y . dysk. sta³y.wy³¹czyæ.cyfra.kierunkowskaz dirt . dysk.roz³adowanie.z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DIAG Diagnostic Tester . np. wy³¹czyæ discrete .kr¹¿ek. roz³adowaæ.biegn¹cy w parze przewodów.bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka¿dej œwiecy DI Direct Injection .nie zwa¿aæ.sterowany cyfrowo wtrysk gazu direct .cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIS Digital Idling Stabiliser . mechanizm ró¿nicowy DFCO Deceleration Fuel Cutoff . skierowaæ direction indicator . wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition bezpoœredni wtrysk. nieci¹g³y.tester diagnostyczny (Opel) DLI Distributorless Ignition .bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection . dysk pamiêci w komputerze DFC Deceleration Fuel Control . akumulator troniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17 .zap³on bezrozdzielaczowy diameter .rozró¿niaæ.silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim disconnect . differential pessure .element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku distance .odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) dieseling .

przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester . wielkoœci C drive-by-wire .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction . napêdzaæ.drzwi door module . np. tranzystora dot .S Diesel NOx Particulate Reduction .kierowca. strona kierowcy drive .dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) DPC-N Distributor Pump size C-Numeric .dynaDP Distributor Pump . wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym driver .kropka.³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door . „elektroniczny peda³ gazu” DOS Disk Operating System .œwiat³a do jazdy dziennej download . amortyzator t³okowy drain plug .napêdzanie.sydo komputera).podwójny down .brudnopis dokumentu draw .element steruj¹cy. sterowanie w znaczeniu elektrycznym. np. prowadziæ pojazd DOL Data Output Link .tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DNP.napêd. cyfrowy przyrz¹d pomiarowy downstream O2 .system redukcji cz¹stek sta³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S .cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów.uk³ad regulacji ciœnienia ró¿nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DRL Daytime Running Light .modu³ steruj¹cy elektronicznym drzwi wyposa¿eniem DPA Distributor Pump size A . przes³aæ (dane 18 Poradnik SERWISOWY . w dó³ DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust .przesy³aæ.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.niesprawny. wysterowanie elementu wykonawczego.druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot . p³ynu ch³odz¹cego draft .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami Driving Cycle .g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch .multimetr cyfrowy .katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DP Dash Pot .ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection . punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport .bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla miczna kontrola jazdy DRIV Driver . poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo¿liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD double .wykres.kurek spustowy. dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego stem z podwójn¹ pomp¹ DMFC Direct Methanol Fuel Cell . np. wielkoœci A DPC Distributor Pump size C .wielofunkcyjny.amortyzator zespo³u dŸwigni DOHC Double Overhead Camshaft podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DRC Dynamic Ride Control . pocz¹wszy od rozruchu.D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DPH Dual Plug Head .Departament Transportu (USA) DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System . w stanie awarii.sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. np.t³umik t³okowy. cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving . wielkoœci S DP (t³umik t³okowy) DPS Dual Pump System (Honda) .

kropla. np.kurz. during test .magistrala transmisji danych cyfrowych DSI Distributor Semiconductor Ignition .uniwersalna p³yta cyfrowa.k¹t zwarcia styków przerywacza.zawór opóŸnienia DVD Digital Versatile Disc .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DE drop . Two Way dwudro¿ny zawór opóŸnienia DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch . zmniejszanie siê oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ czony lub uruchomiony DSP Dynamic Stability Program .zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem dust . urz¹dzenie do transmisji danych gnostyczne kody usterek DVOM Digital Volt/Ohm Meter .steruje on dostarczaniem do gaŸnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC European Countries .dynamiczny dynamic volt drop .oscyloskop dwukana³owy DSC Dynamic Stability Control .cykl pracy.programy bezpoœrednich napraw pojazdów DSTC Dynamic Stability and Traction Control . elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EAP Electronic Accelerator Pedal elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBD Electronic Brake (power) Distributor . np.zbiór danych.dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy during .uk³ad ch³odzenia silnika EBCV Electric Bleed Control Valve elektryczny steruj¹cy zawór upustowy .ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê¿arowych EBS Electronic Breaking System elektroniczny system hamulcowy ECA Electronic Control Assembly elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EBV . w czasie. uziemienie.program dynamicznej stabilizacji jazdy DV Delay Valve .diaDS Data Set .kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19 .podczas.rozdzielacz DSA Dynamic Stability Assistance dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DV TW Delay Valve.podczas testu dynamic .uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EC Extended Control mode .modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - E E Earth . wspó³czynnik wype³nienia. wspó³czynnik okresu.silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie EBL Electronic Brake Limiter . masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition elektroniczne wyprzedzenie zap³onu. suszyæ DTC Diagnostic Trouble Code .termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia DWELL .zwolnienie przekaŸnika DRP Direct Repair Programmes . warunki pracy duty cycle . okres za³¹czenia elementu wyra¿ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u DSA Dynamic Safety Action .suchy.woltomierz cyfrowy dry .obci¹¿enie.dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) dual trace scope . py³ duty .bêben hamulcowy DSV Deceleration Solenoid Valve elektrozawór zwalniania prêdkoœci DVM Digital Volt Meter . w którym element jest za³¹- DSM Driver Seat Module . z zapisem audio-video dropout .ziemia.dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu drum .woltomierz/omomierz cyfrowy DTR Distributor .bêben. spadek.dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus .rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated . brake drum . przebieg pracy.elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóŸnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EC Engine Cooling system .

elektroniczne sterowanie silnikiem ECO Ecotronic .elektroniczne sterowanie silnika Diesla.system kontroli emisji spalin ECF Electric Cooling Fan .sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS ECS Emission Control System .elektronicznie sterowane zawieszenie ECI Energy Controlled Ignition .uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u¿ywaniu sprzêg³a EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer .sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System elektroniczny ostatecznej system kontroli EDCS Electronic Diesel Control System . z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY .czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika EDS Electronic Differential System elektroniczny system ró¿nicowy.elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology .kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika .cykl pracy .elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory .elektroniczne sterowanie zap³onem ECT Electronic Control Transmission elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit .modu³ steruj¹cy silnika ECM Engine Control Module .nazwa w³asna (Opel) ECO Economy . elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle .modu³ steruj¹cy silnikiem EEC Electronic Engine Control .elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection .redagowaæ.technologia optymalizuj¹ca i emisjê spalin zu¿ycie paliwa EDF Electro Drive Fan .sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin ECON Economy Signal .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska ECIT Electronic Control Ignition Timing . modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking elektroniczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal .zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy edit .wentylator elektryczny (przekaŸnik wentylatora) ECC Electronic Climate Control .elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Electronic Control Module elektroniczny modu³ steruj¹cy EEC Electronic Emission Control elektroniczna kontrola emisji spalin ECU Engine Control Unit .zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów EDIS Electronic Distributorless Ignition System .sygna³ zu¿ycia paliwa EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive .elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve .ekonomia.elektroniczny system sterowania silnika Diesla ECAS Electronic Control Air Suspension .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management . np. pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EDC Engine Drag Control .sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECS Electronically Controlled Suspension .elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy ECCS Electronic Concentrated Control System .miernik zu¿ycia paliwa EDIS EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering .zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECT Engine Coolant Temperature sensor .elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a econometer .elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EFC Electronic Feedback Carburetter sterowany elektronicznie gaŸnik (sterowany w pêtli sprzê¿enia zwrotnego.sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o¿enia EEC Evaporative Emission Control kontrola emisji oparów paliwa g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve .pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Damping Control elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDC Electronic Diesel Control . zu¿ycie paliwa ECVT Electronic Continuous Variable Transmission .

koniec. up³ywaæ.za³¹czony.sprawnoœæ.elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu efficiency . np.ostrze¿enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EHB Electro-Hydraulic Brake . nag³a potrzeba. utajnianie EMR Electronic Module Retard elektroniczny modu³ zwalniania end . np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control .elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin ELS Electrical Load Signal .czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) ELCODE Electronic Code System .system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa eject .szyfrowanie. zezwoliæ enabled . uaktywniaæ.sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator . uaktywniony. wypychaæ. emergency brake . w³o¿ony EMC Electromagnetic Compatibility kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. opró¿niaæ EICV Electronic Idle Control Valve sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego encryption .norma europejska enable . wysuwaæ.urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów EGO. koñcówka Poradnik SERWISOWY 21 .mijaæ.elektrohydrauliczny regulator ciœnienia zak³ócenia elektromagnetyczne EN European Norm . wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency .kontrola nagrzewania spalin EMI Electro Magnetic Interference EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator .przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve . wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse .zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy EHPS Electro-Hydraulic Power Steering .elektroniczny system zap³onowy EFE Early Fuel Evaporation . o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control . komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection elektroniczny wtrysk benzyny ELCD Evaporative Loss Control Device .elektroniczny detektor obci¹¿enia EGR EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground „masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation .elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EIS Electronic Ignition System . odbezpieczony E-Modul .hamulec awaryjny EMS Energy Management System system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EGS Electronic Gear Selector .sygna³ elektryczny obci¹¿enia EMR Engine Management Relay .stan zagro¿enia.elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter udoskonalony adapter graficzny. awaryjny.elektrohydrauliczny element wykonawczy EMS Engine Management System system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning . kodowanie. np.recyrkulacja gazów spalinowych stosowana w celu obni¿enia zawartoœci NOx w spalinach ELR Emergency Locking Retractor blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro¿enia ELR European Load Response test europejski test obci¹¿enia EMR Emissions Maintenance Reminder .wyrzucaæ.wczesne odparowanie paliwa .umo¿liwiaæ. wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection .hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control .system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector . EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor .przekaŸnik uk³adu sterowania silnikiem embedded .pusty.elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego empty .wbudowany.

katalog czêœci elektronicznych (Opel) ESS Engine Speed Sensor .europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych enhanced .elektrycznie otwierany dach establish .elektroniczny. kod b³êdu.wzbogacaæ. upewniæ enter . kasowaæ. klawisz startu EPT Exhaust Pressure Transducer przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym .elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu 22 Poradnik SERWISOWY .silnik.wymazywaæ. przek³amanie.powtórne wykorzystanie energii (np.czujnik prêdkoœci silnika erase . wycieraæ EPAS Electronic Power Assisted Steering .elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy. system ma za zadanie zapobiegaæ tak¿e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu EOBD European On Board Diagnosis . z mo¿liwoœci¹ kasowania (np.b³¹d.pojemnoœæ skokowa silnika EPR Exhaust Pressure Regulator .ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System . bezpieczne szk³o ERR Error . wprowadzaæ dane.elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów engine .jeden z trybów testu dla samochodów Ford dach otwierany EPC Electronic Parts Catalogue .pracuj¹cy silnik .europejski system diagnostyki pok³adowej equal .wyjœcie (z bie¿¹cego trybu pracy).Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake .wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR ESI Electronic Service Information elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program .elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter . w odró¿nieniu od uk³adów ABS i ASR. klawisz wprowadzania. ucieczka.wy³adowanie elektrostatyczne enrich .wchodziæ.równy.czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof . wyposa¿enie equipped .sterowany elektronicznie zap³on i gaŸnik ESS Electronic Suspension Systems elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing elektroniczna regulacja zap³onu EPC Electronic Pressure Control elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass ulepszone. za pomoc¹ promieni ultrafioletowych).zarz¹dzanie prac¹ silnika ESC Escape .elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ ETC Electronic Throttle Control .zaanga¿owaæ.pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof .ulepszony.sprzêt.zapewniæ. np. przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle . wzbogacanie mieszanki ESI Electronic Ignition System .regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory . udoskonalony ENR Engine Run Relay . podawaæ. zaopatrzony ER Energy Recycling . element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku ESC Electronic Spark Control .elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering .elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control . jednakowy equipment .elektryczny ER Engine Running .elektryczne sterowanie hamulcem postojowym ESR Electronic Spill Rotary .elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control elektroniczna kontrola jazdy (pod- ESA Electronic Spark Advance .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage .elektroniczna kontrola zap³onu engine management .pamiêæ elektroniczna s³u¿¹ca do odczytu.wyposa¿ony. maszyna engine capacity .przekaŸnik pracy silnika EPS Electric Power Steering . programowany system wtryskowy ESAC Electronic Shock Absorber Control .czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency . ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) EOS Exhaust Oxygen Sensor . kod usterki ERS Engine RPM Sensor .elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego ESD Electrostatic Discharge . miejsce w fotelu pasa¿era (sygna³ dla systemu airbag) EPIS Electronically Programmed Injection System . zaj¹æ.elektroniczny system zap³onowy EPT Electronic Pressure Transducer elektroniczny przetwornik ciœnienia ensure .

rozszerzaæ extension . nF. defekt.szybkie kody . wylot exhaust gas .szybki.spodziewaæ siê.szybkie spalanie.zawór sterowany elektronicznie ETC Electronic Torque Control . z trybu pracy) expand . zepsuæ siê FB Feed Back . odporny FB Fast Burn .zewnêtrzny. np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI czas ruszania. mF) FAN/RL Fan Relay .stopieñ Fahrenheita .wyzwalanie sygna³em zewnêtrznym w oscyloskopie EUDC Extra Urban Driving Cycle .usterka. w systemach komputerowych skrót literowy oznaczaj¹cy rodzaj pliku EUI Electronic Unit Injector .kody systemu samodiagnozy opisuj¹ce usterki wykryte lub zarejestrowane przez sterownik F Farad . zawodziæ.jednostka temperatury: (°F) = (°C x 1. oczekiwaæ expiry date .wyjœcie.test emisji spalin dla jazdy miejskiej EVR Electronic Vacuum Regulator elektroniczny regulator podciœnienia EVR EGR Valve Vacuum Regulator zawór regulacyjny podciœnienia recyrkulacji spalin extend .ester metylowy kwasu t³uszczowego (do produkcji paliwa) F Fan .wentylator.wykonaæ.uszkodzenie.jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EVT Electromagnetic Valve Train elektromagnetyczne sterowanie zaworami external .pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP Electronic Unit Pump .parzysty E/V Electronic Valve . w czasie trwania testu (1800 s) prêdkoœæ obrotowa i obci¹¿enie silnika s¹ wielokrotnie zmieniane EVAP Evaporative emission control system .elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów ETV Electronic Throttle Valve .rozszerzenie.przekraczaæ. przyspieszania oraz na zakrêtach) EF EUSAMA European Shock Absorber Manufacturer Association .wysy³ane przez sterownik kody usteszybkie rozprzestrzenianie siê czo³a p³omienia (Opel) Poradnik SERWISOWY 23 .spadaæ opadaæ. wychodziæ (z programu.Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów exceed . zakoñczyæ siê niepowodzeniem.32) x 0.jednostka pojemnoœci elektrycznej (w praktyce u¿ywane s¹ podwielokrotnoœci: pF.spaliny exit .ulec uszkodzeniu. wydarzenie.system kontroli emisji oparów paliwa exhaust . termin wykonania przegl¹du serwisowego.wydech. niepowodzenie fall .elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC Engine Temperature Coolant sensor . uk³ad wydechowy EZEV Equivalent Zero Emission Vehicle . b³¹d fault codes . wymiany oleju itp even .przekaŸnik wentylatora FAIS Fresh Air Intake System . tzn. fast codes .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska F °F degree Fahrenheit . wentylator ch³odnicy rek.kody usterek .wydech. przewy¿szaæ excessive .pamiêæ zewnêtrzna EUROTEST .56 failure .data wa¿noœci. parownik (w uk³adzie klimatyzacji) event .zdarzenie.odparowywacz. przekroczony execute .przednia oœ fail . zwiêkszaæ (np.nadmierny.czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej silnika evaporator . wykonywaæ. przypadek. external memory . obni¿aæ siê FAME Fatty Acid Methylester . do których odczytu wymagane jest specjalne urz¹dzenie (ze wzglêdu na rodzaj transmisji i szybkoœæ nie wystarcza w tym przypadku lampka kontrolna ani dioda LED fault .rozszerzaæ. dokonaæ ETC European Transient Cycle .test emisji spalin stosowany w Europie EX Exhaust . wada.system poboru czystego powietrza FA Front Axle . wypadek EVO Electronic Variable Orifice elektronicznie sterowana kryza ETM Elektronic-Transmision-Management .elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP EGR Valve Position sensor czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EXT External Trigger . umocowany.sprzê¿enie zwrotne fast . mo¿liwoœci) expect .europejski cykl kontroli emisji spalin silników ZS w warunkach zmiennych.8) + 32 (°C) = (°F .

federalne normy bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych (USA) FICD Fast Idle Control Device .system zarz¹dzania prac¹ silnika w trybie awaryjnym fix .w³ókno.czujnik paliwa fibre. migniêcie flash codes . cat fitted wyposa¿ony w katalizator FMEM Failure Mode Effects Management . w³ókno œwiat³owodowe do przesy³ania danych (stosowane w niektórych przyrz¹dach diagnostycznych dla unikniêcia zak³óceñ) flywheel .F S³ownik ANGIELSKO-POLSKI FBC Feed-Back Carburetter .czytnik kodów usterek FCS Fuel Control Solenoid . zawór klapowy.zap³on.wyposa¿ony. pasowaæ FLWS Front Left Wheel Sensor .ko³o zamachowe fitted . found .rysunek w ksi¹¿ce (w instrukcji obs³ugi) FC Fuel pump Control . przep³yw powietrza) FDS Ford Diagnostic System .pokrywa stosowana w rozdzielaczu wysokiego napiêcia w celu eliminacji wp³ywu wy³adowania iskrowego w obwodzie wtórnym na obwód pierwotny FBCA Feed-Back Carburetter Actuator .wyœwietlacz fluorescencyjny female connector . zapalaæ fire extinguisher .brak reakcji lub wahania w pracy silnika po otwarciu przepustnicy („dziura w gazie”) na skutek. np.„zamro¿ona” ramka danych.przesuw papieru FLSV Front Left Solenoid Valve przedni lewy elektrozawór (ABS) feedback .zasilaæ.mocowaæ.ekran przeciwiskrowy .aparatura wtrysku paliwa flash .znajdowaæ.gaœnica firing .wolne sygna³y kodów samodiagnozy wysy³ane przez sterownik za pomoc¹ lampki kontrolnej silnika lub diody LED flashshield . dostarczaæ. w drukarkach . elastyczny. np. przes³ona FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards . np. grupa danych zarejestrowanych w momencie pojawienia siê usterki FIS Fast Idling System .kamera w paœmie podczerwieni poprawiaj¹ca widocznoœæ w nocy i we mgle FLS Foreward Looking System . np.Ford fire .po³¹czenie bezpiecznika flap . znaleziony (np. z³ego sk³adu mieszanki FCHV Fuel Cell Hydrogen Vehicle pojazdy napêdzane wodorowymi ogniwami paliwowymi find.wskaŸnik poziomu paliwa FCR Fault Code Reader . odkryæ.szczelinomierz. brake fluid . fiber .p³omieniowo-jonizacyjna metoda analizy spalin FIE Fuel Injection Equipment .p³yn hamulcowy fluorescent (display) . koñcówka pomiarowa fluid .zbiór. np. podatny FLI Fuel Level Indicator .klapa. stopieñ koñcowy elektronicznego uk³adu zap³onowego flat spot . Ÿród³o energi elektrycznej czerpanej z energii chemicznej paliwa field coil . zamocowaæ.system diagnostyczny .z³¹cze ¿eñskie.czujnik dŸwigni pompy wtryskowej paliwa flexible . firing voltage .przewód przy³¹cza bezpiecznika FFD Freeze Frame Data .system „szybkiego" biegu ja³owego fit .kod usterki FCEV Fuel Cell Vehicle .przekaŸnik uk³adu wtrysku paliwa floppy disc .czujnik lewego przedniego ko³a (ABS) FFS Flex Fuel Sensor .system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem floor panel.dysk elastyczny.linia zap³onu na ekranie oscyloskopu FIRST Fully Integrated Road Safety Technology .element wykonawczy (silniczek krokowy) sterowanego gaŸnika FC Fuel Cell .w pe³ni zintegrowany system (BMW) bezpieczeñstwa jazdy feed .napiêcie zap³onu firing line . plik.sprzê¿enie zwrotne feeler . board .urz¹dzenie szybkiego biegu ja³owego 24 Poradnik SERWISOWY .koñcowy.wyposa¿aæ. doprowadzaæ.ogieñ. kartoteka FC Failure Code .ogniwo paliwowe.pojazd zasilany ogniwami paliwowymi final . ustalaæ FL Fuse Link .uzwojenie wzbudzenia fig.p³yn.giêtki.kody migowe (b³yskowe) .b³ysk. znaleziona usterka) FIPL Fuel Injection Pump Lever sensor . dyskietka FDI Fuel Direct Injection . gniazdo FLW Fuse Link Wire . zbiór danych. po¿ar. figure .elektrozawór kontroli paliwa FIR Fuel Injection Relay .sterowanie pomp¹ paliwa file .gaŸnik sterowany (elektronicznie) FID Flame Ionisation Detector .przep³yw (przep³yw paliwa.bezpoœredni wtrysk paliwa FIR Far Infrared Camera .p³yta pod³ogowa flow .

ku przodowi fouled spark plug . niezale¿ny.naprzód. przyspieszanie.status systemu paliwowego (np.pe³ny. stan pêtli sterowania z czujnikiem tlenu) FWD. (4WS) Four Wheel Steering kierowane cztery ko³a Poradnik SERWISOWY 25 .urz¹dzenie wzbogacaj¹ce mieszankê przy pe³nym obci¹¿eniu silnika FRTS Fuel Rail Temperature Sensor czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FRSV Front Right Solenoid Valve przedni prawy elektrozawór (ABS) FTP-75 Federal Test Procedure . dym. full load .paliwo FPR Fuel Pressure Regulator .regulator ciœnienia paliwa FS Fuel Status . niezbêdnej wymiany oleju.funkcja frame .test emisji spalin stosowany w USA FTS . liczba F-REQ Fan Require .czujnik temperatury paliwa foot brake .elektrozawór ograniczenia paliwa FTP File Transfer Protocol . liczba okresów sygna³u elektrycznego w ci¹gu sekundy) FWD Front Wheel Drive .ogniskowanie.lampy przeciwmgielne freeze . np. np. fog lamps .tarcie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI F FO Fuel Octane . przedni obrotów wa³u korbowego i warunków jazdy FTOS Fuel Trim Oxigen Sensor .zawór steruj¹cy odpowietrzaniem zbiornika paliwa fuel . ca³kowity.zanieczyszczona (nagarem) œwieca zap³onowa FTO Filter Tach Output .dla. (4WD) Four Wheel Drive .uwarstwiony wtrysk paliwa fuel trim .przekaŸnik pompy paliwa FSI Fuel Stratified Injection .stan. do forward .cewka (elektrozawór) odcinania paliwa function .przód.pe³ne obci¹¿enie .skrzynka bezpiecznikowa FWB Four Wheel Brake .mieszanka paliwowo-powietrzna FPR Fuel Pump Relay .liczba oktanowa paliwa focus .wyjœcie filtrowanego sygna³u k¹ta zwarcia w uk³adach zap³onowych Ford DIS TFI FRS Fuel Restrictor Solenoid . takich jak liczba „zimnych” rozruchów silnika.Fuel Tank Vent Valve .wymagany wentylator ch³odzenia frequency . status uk³adu paliwowego fuel/air . w którym w tym samym momencie nastêpuje równoczesna rejestracja kilku parametrów friction .funkcja sterownika silnika polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ego i optymalnego sk³adu mieszanki paliwo/powietrze FPS Fire Prevention System .elapêd na cztery ko³a styczny system serwisowy pozwalaj¹cy na okreœlenie terminów. zamra¿aæ.protokó³ przesy³ania pliku FP Fuel Pump .Fuel Temperature Sensor .ramka.napêd na przednie ko³a FWS.wolny.bezpiecznik topikowy fuse box .system przeciwpo¿arowy FSOR Fuel Shut-Off Relay .temperatura paliwa for .system regulacji sk³adu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FTS Fuel Temperature Sensor .pompa paliwa FPED Full Power Enrichment Device . na podstawie rzeczywistych warunków pracy. np. regulacja ostroœci obrazu na ekranie oscyloskopu lub monitora fog . czo³o. hamulec zasadniczy FT Fuel Temperature .hamulec cierny front . friction brake .zintegrowany uk³ad stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie. „zamra¿anie" obrazu w oscyloskopie z pamiêci¹ cyfrow¹ lub „zamra¿anie" wyników na ekranie przyrz¹du pomiarowego freeze frame .„zamro¿ona ramka” tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego (czytnika kodów).przekaŸnik odcinania paliwa FPS Full Position Switch . stabilnoœæ skrêtu) fuse . bezp³atny Freeze Frame Data .hamulec na cztery ko³a free .czujnik temperatury paliwa FPM Fuel Pump Monitor .naFSS Flexible Service System .mg³a.czêstotliwoœæ (liczba drgañ.prze³¹cznik pe³nego uchylenia przepustnicy FSOS Fuel Shut-Off Solenoid full .obwód monitorowania dzia³ania pompy paliwa w systemie Ford EEC FRWS Front Right Wheel Sensor czujnik przedniego prawego ko³a (ABS) FTVV .hamulec no¿ny.zamarzaæ. pakiet przesy³anych informacji FSR .grupa danych zarejestrowanych (zamro¿onych) w chwili rozpoznania usterki (OBD/EOBD) FSS Fuel System Status .

GRND Ground . smarowaæ grey . powiêkszenie œredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GPRS General Packet Radio Service . siatka pomiarowa na ekranie oscyloskopu GATS Global Automotive Telematics Standard . wykorzystywane w czujnikach po³o¿enia (np. nie- 26 Poradnik SERWISOWY .uszczelka.grupa. zespó³. np. wskazówka przyrz¹du handle . uszczelnienie gate .ogólnoœwiatowy standard telefonii ruchomej GCC Global Chassis Control . grupowaæ GSM Global System for Mobil Communication . powszechny grat. benzyna (w USA) gas analyser .globalny standard telematyczny w technice samochodowej glue . sklejaæ.przyrz¹d pomiarowy. zwarcie do masy gauge .mo¿e byæ wykorzystany w systemach nawigacyjnych. GRD.szczelina powietrzna.ciê¿ar ca³kowity pojazdu GDI Gasoline Direct Injection .smar. w oscyloskopie).zawieszenie (programu lub systemu komputerowego).brama. r¹czka. odstêp elektrod œwiecy zap³onowej. do po³owy Hall Effect .twardy.rêka. np. np. graticule .analizator spalin gasket .klamka. œrodki sprzêtowe (w odró¿nieniu od programowych).zielony grid .po³owa. masa.efekt Halla .globalna kontrola podwozia GCW Gross Combined Weight .napiêcie dmuchawy nagrzewania.elektryczny impuls szpilkowy powstaj¹cy.czujnik przyspieszeñ gain .ogólny.siatka nitek.ziemia.oprzyrz¹dowanie.trwa³a kopia dokumentacyjna.z³oty governor . wejœcie procesora ECC-IV sygnalizuj¹ce potrzebê za³¹czenia dmuchawy hand .iœæ. ruszaæ siê GAWR Gross Axle Weight Rating ca³kowity znamionowy nacisk na oœ (podwozia) gold . miernik ground clearance - przeœwit go .ca³kowity ³¹czny ciê¿ar GP Group .szary green (GRN) .zjawisko oddzia³ywania pola magnetycznego na pó³przewodnik. np. bramka.regulator. wrota. ryzyko HBV Heater Blower Voltage . prêdkoœci obrotowej. pojechaæ.gaz. grupowaæ GPC Glow Plug Control . a tak¿e do bezkontaktowego pomiaru natê¿enia pr¹du elektrycznego (pola magnetycznego) hard disc . sprzêt komputerowy hazard . pójœæ. szpara.masa (najczêœciej po³¹czona z ujemnym zaciskiem akumulatora) ground . przylepiaæ GND.GH S³ownik ANGIELSKO-POLSKI G G-sensor . wydruk na papierze half .globalny system satelitarnego wyznaczania pozycji .twardy dysk. glove compartment schowek podrêczny grease .graficzny wyœwietlacz informacyjny gas . przewodnik GVW Gross Vehicle Weight . zespó³. np.skrzynia biegów. w nadzorowaniu pojazdów oraz w systemach antykradzie¿owych GEM Generic Electric Module . wa³ka rozrz¹du).sterowanie œwiecami ¿arowymi guide . uchwyt hang-up .bezpo- H HAC High Altitude Compensation kompensacja du¿ej wysokoœci nad poziomem morza HAC HAI Hot Air Intake . zamkniêcie glitch .szczelina. dysk sta³y hardware . siatka punktów na ekranie oscyloskopu u³atwiaj¹ca pomiar sygna³u GID Graphic Info Display . ciê¿ki hard copy . air gap . przek³adnia GPS Global Positioning System .klej.wlot gor¹cego powietrza oczekiwane zatrzymanie programu hard . generalny.generalny serwis pakietów radiowych gear-box .rodzaj modu³u elektrycznego gap . wyprzedzenia zap³onu group .siatka.grupa. przy braku ci¹g³oœci œcie¿ki potencjometru glove box. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a elementem wiruj¹cym general . trudny. na pó³.poradnik.niebezpieczeñstwo.wzmocnienie (sygna³u elektrycznego.

w którym czêœæ sygna³ów jest zast¹piona sta³ymi wartoœciami HCV Heavy Commercial Vehicle ciê¿ki pojazd dostawczy HD Heavy Duty .pr¹d „gor¹cego” rozruchu hidden .ciep³o.masa podgrzewanego czujnika tlenu (masa sondy lambda) hinged . HITC hexane .czêœæ sprzêtowa.dawny.pod³¹czaæ.wêglowodory ogólna nazwa grupy zwi¹zków wêgla i wodoru.szron.zawirowania przy wysokim sprê¿aniu (sposób kszta³towania przep³ywu mieszanki w komorze spalania) HCU Hydraulic Control Unit . podgrzewaæ heater . ogrzewanie heavy .hybrydowy uk³ad scalony (uk³ad scalony sk³adaj¹cy siê z elementów wykonanych ró¿nymi technologiami) Poradnik SERWISOWY 27 . ko³pak HD High Density .jeden z wêglowodorów wykorzystywany do kalibracji analizatorów spalin HFM Hot Film Management . interfejsy head .wysoka gêstoœæ. dach opuszczany. nagrzewaæ.œredni pojazd ciê¿arowy HLG Hall effect Generator . gruby.ukryty. których zawartoœæ powinna byæ mierzona podczas badania sk³adu spalin samochodowych HEDF Heavy Duty Fan (switch) . rada.zawór steruj¹cy ciep³em HLOS Hardware Limited Operation Strategy . HITC Hot Idle Compensation. okablowanie hooter .heksan .kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu ja³owym HC High Compression .wysokoœæ help .wentylator pracuj¹cy przy wysokim obci¹¿eniu (prze³¹cznik) HIC. temperatura. wykorzystywany jako czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (sterowanie zap³onem) HEUI Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection . niewidoczny high . np.system kontroli zjazdu z pochy³oœci HDI High pressure Direct Injection wysokociœnieniowy system zasilania silnika wysokoprê¿nego z wtryskiem bezpoœrednim hookup . ³eb (œruby) headlamp .element (nadajnik) Halla .klakson.element pó³przewodnikowy reaguj¹cy na pole magnetyczne. ABS) HEI High Energy Ignition . prze³¹cznik historical .wysoki.ciê¿ki.maska silnika. zapisu na noœniku HEV Hybrid Electric Vehicle .ciê¿ki pojazd samochodowy HDW Hardware . np. przesz³y (np.reflektor g³ówny heat .sterowanie z wykorzystaniem czujnika (przep³ywu) z gor¹c¹ foli¹ HGI Heated Gas Inflator .modu³ steruj¹cy uk³adu hydraulicznego (np. wysoki poziom sygna³u.awaryjny tryb pracy sterownika.podgrzewany czujnik tlenu w gazach lambda) wylotowych (sonda HICAS High Capacity Active Controlled Suspension .zawiasowy.przystosowanie do pracy przy du¿ych obci¹¿eniach hoarfrost .wysokie sprê¿anie HEDF High speed Electro Drive Fan wentylator wysokich obrotów sterowany elektrycznie HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor . du¿y HCS Heading Control System . wysoka temperatura.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI H HC Hydrocarbons . aktywne zawieszenie o du¿ej pojemnoœci HCA Hot Cranking Amps . silny HHT Hand Held Tester .podgrzewany nape³niacz gazowy . sygna³ dŸwiêkowy HIC.napêdzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HLDT Heavy Light Duty Truck .grzejnik. oszronienie hood . w odniesieniu do kodu usterek) HCS High Compression Swirl .ograniczony tryb pracy oprogramowania .pirotechniczny nape³niacz poduszek powietrznych HDV Heavy Duty Vehicle .tester rêczny HI High . przy³¹cza.g³owa. odchylny. przystawki.hallotron uk³adu zap³onowego HCV Heat Control Valve .wysoki HIC Hybrid Integrated Circuit .pomoc.system kontroli prowadzenia (wykorzystuj¹cy kamerê do œledzenia linii ograniczaj¹cej pas jezdni) HEGOG Heated Exhaust Gas Oxygen Ground .zap³on o wysokiej energii height .sterowane. Hot Idle Temperature Compensation . g³owica.hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napêdem elektryczno-spalinowym) HDC Hill Descent Control . np. wsparcie HES Hall Effect Switch .

IAV Idle Air (Control) Valve zawór steruj¹cy dop³ywem powietrza podczas pracy na biegu ja³owym ICC Intelligent Cruise Control .736 kW danych wykorzystuj¹cy prze³¹czane kana³y radiowe GSM HPI High Pressure Injection .system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzd³u¿ s³upka i krawêdzi dachu. 1 KM = 0.inteligentny system sterowania prêdkoœci jazdy dostosowuj¹cy prêdkoœæ do poprzedzaj¹cego pojazdu ICSV Idle Control Solenoid Valve .woda (czasami w znaczeniu: p³yn ch³odz¹cy) I IA Idle Adjust . ciœnienia lub podciœnienia HPS Head Protection System . dodatkowo mog¹ wystêpowaæ cyfry oznaczaj¹ce blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem hp high pressure .nierównomierne zapalanie œwiecy horn .elektrozawór steruj¹cy biegu ja³owego ID Identification . rozpoznawanie. identyfikacyjny. interfejsy HRN Heater Rear Window .elektrozawór powietrza wlotowego ICE Internal Combustion Engine .zawór steruj¹cy biegu ja³owego IACV.wysokie napiêcie. trzymanie.sterowanie powietrzem podczas pracy na biegu ja³owym ICV Idle Control Valve .jednostka czêstotliwoœci: 1 Hz = 1/s HSCSD High Speed Circuit Switched Data .silnik o zap³onie wewnêtrznym IDBM Intelligent Data Bus .czujnik ciœnienia wtrysku IDIS International Dismantling Information Service .szybka sieæ transmisji danych CAN (Opel) HYD Hydraulic .gor¹cy drut .obudowa (urz¹dzenia) HO2S.system komputerowy w pojeŸdzie do zastosowañ multimedialnych IAS Inlet Air Solenoid valve .wysokie napiêcie HVAC Heating Ventilation Air Condition . wahanie. wilgotnoœæ.komora spalania o du¿ym stopniu sprê¿ania hot .wyœwietlanie parametrów na szybie humidity .wilgotnoœæ (np.system klimatyzacji HW Hardware .obwód scalony . wysokie naprê¿enie HPDI High Pressure Direct Injection bezpoœredni wtrysk wysokociœnieniowy horizontal .magistrala danych do urz¹dzeñ multimedialnych IDI Indirect Injection .baza danych mate- 28 Poradnik SERWISOWY . przystawki.gor¹cy hot wire .modu³ sterowania zap³onem IBP Integral Back Pressure . home key .Multimedia .po³o¿enie kursora komputerowego w lewym górnym rogu ekranu. hunting of the spark .nadmuchiwana kurtyna (poduszka powietrzna) ICP Intercooler Pump .prêdkoœæ odchylania poziomego (w oscyloskopie) HUD Head Up Display .koñ mechaniczny (KM).klakson.uk³ad elektroniczny zawarty w jednym elemencie IC Inflatable Curtain .nierównomiernoœæ.temperatura powietrza wlotowego ICM Ignition Control Module .uchwyt.HI S³ownik ANGIELSKO-POLSKI hold . horizontal sweep speed .wtrysk wysokociœnieniowy ht height . przewód giêtki. przy której mo¿e pracowaæ przyrz¹d pomiarowy) hunting . np.regulacja biegu ja³owego IC Integrated Circuit .identyfikacja.podgrzewacz tylnej szyby housing .wysokie ciœnienie HRPMCO High RPM fuel Cutoff odcinanie dawkowania paliwa przy zbyt wysokiej prêdkoœci obrotowej HSCAN High Speed Controller Area Network .element przep³ywomierza powietrza wykorzystuj¹cy zjawisko och³adzania podgrzewanego drutu w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza hv High Voltage .pompa ch³odzenia w obwodzie turbosprê¿arki IAC Idle Air Control .klawisz powoduj¹cy przesuniêcie kursora na pocz¹tek wiersza hp horse-power . sygna³ dŸwiêkowy hose . np. ko³ysanie. np.w¹¿.ca³kowite ciœnienie wsteczne ICP Injection Control Pressure sensor .czêœæ sprzêtowa.wysokoœæ HT (ht) High Tension . chroni¹cy g³owê hr hour . HO2 Heated Oxygen Sensor podgrzewany czujnik tlenu (O2).godzina HRCC High Compression Ratio Combustion Chamber .hydrauliczny (uk³ad) Hz Hertz .silnik z wtryskiem poœrednim (do wstêpnej lub wirowej) komory IAT Intake Air Temperature .poziomy. kod immobilizera IAP Intake Air Pressure .system szybkiej transmisji H2O . podtrzymanie (wyników pomiarowych) home .ciœnienie powietrza dolotowego ICC In Car Computing System .

rzadki (niezbyt czêsty) Poradnik SERWISOWY 29 .podczerwony.sygna³ przebiegu (wyzwalania) zap³onu IEC International Electrotechnical Commission . b³êdny. np. którego nie mo¿na uruchomiæ infrequent . np.maksymalna wskazywana moc silnika IIA Integrated Ignition Assembly zintegrowany uk³ad zap³onowy if . nieodpowiedni IN .ja³owy (bieg).w czymœ inactive . niew³aœciwy inclination . pomin¹æ IGSW Ignition Switch . istotne improper .regulacja mieszanki na biegu ja³owym IMA Integrated Motor Assist .sygna³ rozdzielacza zap³onu IMA Idle Mixture Adjustment .nachylenie.je¿eli.sygna³ usterki w obwodzie zap³onu IGN. IGN'N ignition .zap³on IND indicator .sygna³ zap³onowy. w³aœciwy moment zap³onu dla danego stanu pracy cylindra ignore . œwiec ¿arowych IG Ignition .bezpoœredni. np. ignition module . zapalnik w systemach poduszek gazowych i napinaczy pasów IDL Idle Switch .informacja.system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury i obci¹¿enia silnika InCa Inflatable Carpet .modu³ steruj¹cy prac¹ wtryskiwaczy idle .wejœcie (uk³adu elektronicznego) in .nape³niacz poduszek gazowych info .ignorowaæ. powiêkszaæ. nag³y impedance . np. natychmiastowy. uk³ad zap³onowy IGC Ignition Coil . podwy¿szaæ Igf Ignition confirmation signal . fotela samochodowego increase . czy IFIS Intermittent Fuel Injection System .sygna³ potwierdzenia zap³onu (Toyota) image .sonda indukcyjna (sonda 1 cylindra stosowana do pomiaru obrotów. wskaŸnik œwietlny inductive pick-up .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ria³ów wykorzystywana przy demonta¿u starych pojazdów I igniter.dolna poduszka gazowa (nadmuchiwany dywan) incandescence .zwiêkszaæ.system sterowania jazd¹ z wzajemnym oddzia³ywaniem (Opel) Inductive pick-up (sonda indukcyjna) IGT Ignition Timing (Trigger) Signal .obraz (na ekranie) immediate .¿arzenie. zignorowaæ.Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IHP Indicated Horse Power .wa¿ne.zintegrowany system wspomagania napêdu (Honda) incorrect .wy³¹cznik zap³onu lub element steruj¹cy zasilaniem cewki zap³onowej.impedancja.zap³on.nieprawid³owy. promienie podczerwone wykorzystywane do identyfikacji niektórych gazów (CO. pochylenie.prze³¹cznik biegu ja³owego IDM Ignition Diagnostics Monitor uk³ad ci¹g³ego monitorowania zap³onu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zap³onu) ignition timing . HC) w analizatorach spalin Ignition coil (cewka zap³onowa) important .system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa ILT Idle Up . pomoc infrared .modu³ zap³onowy. synchronizacji i do wyzwalania lampy stroboskopowej) inflator . tranzystor mocy lub przerywacz Ignition module (modu³ zap³onowy) IDM Injection Drive Module .bierny.niew³aœciwy. CO2.wskaŸnik optyczny. element wykonawczy. opór pozorny stawiany przez indukcyjnoœæ lub pojemnoœæ IMPH Inlet Manifold Pre-Heater podgrzewacz kolektora dolotowego IGF Ignition Failure Signal .cewka zap³onowa IGD Ignition Distribution Signal . nieaktywny. pilny. bierny IDS Interacting Driving System .

zanieczyszczenie wtryskiwacza.element ca³kuj¹cy. materia³ izolacyjny IPC Instrument Panel Cluster .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego ISO 9141 . wstawka. element poœrednicz¹cy irregular . zadzia³anie poduszki gazowej airbag).elektrozawór kontroli prêdkoœci biegu ja³owego instrument cluster . ISCV Idle Speed Control Solenoid (Valve) . wk³adka ISAD Integrated Starter Alternator Damper .regulator ciœnienia wtrysku INT Internal trigger .inteligentny adapter prêdkoœci ink . pierwotny initialising . wykorzystywany. np.przedzia³ odstêp.grupa.dolotowy. przerwa INV Inverted . b³êdny. powstaj¹ce na wewnêtrznym filtrze lub w koñcówce wtryskiwacza. wejœciowy insert . zapocz¹tkowanie pracy systemu komputerowego lub przyrz¹du diagnostycznego injection fouling .przerwaæ. niedostateczny insulation . systemie regulacji sk³adu mieszanki z sond¹ lambda IPR Injection Pressure Regulator .nieregularny (sygna³ z czujnika) irrelevant . dolot.izolacja.wejœcie. uszkodzonego elementu intercooler . do zdalnego sterowania i termowizji IRCM Integrated Relay Control Module . wi¹zka tablicy rozdzielczej ISG Integrated Starter-Generator zintegrowany pr¹dnico-rozrusznik ISMP Idle Speed Mixture Potentiometr .Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 11519-2. odwrotnoœæ inst panel . niesprawny IS Inertia Switch .zespó³ elektryczny tablicy rozdzielczej insufficient . tusz (do drukarki) inlet . dolotowy inp.zakazaæ.silnik krokowy kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCS.kontrola biegu ja³owego inverse .norma okreœlaj¹ca protokó³ transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chry- 30 Poradnik SERWISOWY .wlot. kolektor) intake camshaft . w którym sygna³ w danym kanale jest odwrócony invalid .wewnêtrzny interrupt .zestaw wskaŸników na desce rozdzielczej IP Injection Pump . uk³ady wejœcia/wyjœcia ISCE Idle Speed Control Electronic uk³ad elektroniczny kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCM Idle Speed Control Motor .panel wskaŸników na desce rozdzielczej Instant Start System . wlotowy (np.inteligentny system zabezpieczeñ ISO International Standards Organization .regulator biegu ja³owego ISA Intelligent Speed Adapter .natychmiastowy system rozruchowy involved . rodzaj pracy oscyloskopu. powstrzymaæ (np.I S³ownik ANGIELSKO-POLSKI INHBT Inhibit .pompa wtryskowa IPBC Instrument Panel Body Electrical .regulacja jasnoœci obrazu w oscyloskopie interchanging .potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu ja³owym INT Integrator .niewa¿ny.niewystarczaj¹cy. umieœciæ. zablokowaæ (dostêp do danych) intensity . 11898 .ut .ch³odnica powietrza w systemie turbodo³adowania IR Infra-Red .odwrotny. np.atrament.wa³ek rozrz¹du zaworów dolotowych IPW Injection Pulse Width .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego interface .zintegrowany system rozrusznika i alternatora INVECS Integrated Vehicle Electronic Control System .powi¹zany. niew³aœciwy intermittent . powoduje to zmniejszenie lub zak³ócenie przep³ywu paliwa injector .inicjacja.odwrócony.prze³¹cznik (zestyk) pozycji pracy na biegu ja³owym IPS Intelligent Protection System .wejœcie/wyjœcie.zintegrowany modu³ kontroli przekaŸników initial . bezw³adnoœciowy wy³¹cznik pompy paliwa) ISA Idle Speed Adjuster .podczerwieñ.przerywany.wymiana.wtryskiwacz INJ P/W Injection Pulse Width .interfejs. dyskietkê w stacji dysków. np. wpl¹tany I/O Inp.ut/Output .nieodpowiedni.pocz¹tkowy.wy³¹cznik bezw³adnoœciowy (np. wlotowy. np.normy okreœlaj¹ce protokó³ magistrali CAN intake .zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu ISC Idle Speed Control . pasmo fal elektromagnetycznych wykorzystywane. np. usterka wystêpuj¹ca w sposób przerywany internal . np. przerwanie interval .wyzwalanie wewnêtrzne w oscyloskopie IPS Idle Position Switch . element uœredniaj¹cy.wstawiaæ.

nadmuchiwany system ochrony (unieruchomienia) tu³owia (rodzaj poduszki gazowej) IVPWR Ignition Voltage Power .zasilanie uk³adu zap³onowego ITGS Intelligent Traffic Guidance System . poduszka gazowa chroni¹ca nogi ITS Idle Tracking Switch . szyjê i bark IVC Intake Valve Closing . zaciœniêty. Lexusa oraz Isuzu joint . system dostaw na czas bez magazynowania J1850 VPW Variable Pulse Width modulated .gniazdo wtykowe.protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA ca standard gniazdek i wtyczek urz¹dzeñ diagnostycznych w systemie OBD II jammed . w pojazdach europejskich.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI sler.po³¹czenie.inteligentny system nawigacyjny ITV Intake Tuning Valve .prze³¹cznik potwierdzaj¹cy bieg ja³owy ITS Inflatable Tubular Structure nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powie- IU Idle Up .zintegrowany system kontroli prêdkoœci pojazdu J jack . zaciêty.zawór elektromagnetyczny strumienia mieszanki J1859 SAE . zawór lub hamulec) J1978 SAE .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty. przegub JSV Jet Mixture Solenoid Valve .norma wprowadzaj¹ca standard urz¹dzeñ diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE .prze³¹cznik wykrywania stanu biegu ja³owego (ja³owego po³o¿enia peda³u przyspieszania) ITC Intake Air Temperature Compensation (valve) . w wiêkszoœci samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski IJ ISRUM In Side Rear View Mirror lusterko wsteczne wewnêtrzne (Opel) ISS Ignition System Status .na czas.system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury lub obci¹¿enia silnika IVSC Integrated Vehicle Speed System .zawór regulacyjny kolektora dolotowego IVS Idle Validation Switch .otwieranie zaworów dolotowych ITB Inflatable Tubular Bolster nadmuchiwana os³ona rurowa.zamykanie zaworów dolotowych IVD Interactive Vehicle Dynamics interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilnoœci pojazdu IVO Intake Valve Opening .norma wprowadzaj¹- 31 . gniazdko junction box .zintegrowany system bezpieczeñstwa (Delphi) ITC IT.skrzynka przy³¹czowa J 1850 PWM Pulse Width Modulated .norma okreœlaj¹ca protokó³ zarz¹dzania przep³ywem informacji w magistrali CAN J1962 SAE .stan (status) systemu zap³onowego ISS Instant Start System . np.system wtryskowy JIT Just In Time . kontakt.k¹t wyprzedzenia zap³onu trznej) zabezpieczaj¹cej g³owê.wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard jêzyka dla testu emisji zanieczyszczeñ Poradnik SERWISOWY Jet Jetronic .obwód mocy zasilaj¹cy g³ówne podzespo³y w samochodach Chrysler J2012 SAE .norma wprowadzaj¹ca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT . ITA Ignition Timing Angle .zakleszczony.kompensacja temperatury powietrza dolotowego (zawór kompensacyjny) ITTR Inflatable Tubular Torso Restraint .natychmiastowy system rozruchowy ISS Integrated Safety System . zablokowany (np.

wielki last .mniejszy ni¿. koñcowy LDV Light Duty Vehicle . trzymaæ.pokrêt³o. np.zasilanie podtrzymania pamiêci KAM KIBES Kienzle Board Electronic System . np.sygna³ czujnika stukowego kit . lampka language .o³ów (czteroetylek o³owiu) dodatek przeciwstukowy do benzyny. dŸwigni zmiany biegów knock .jêzyk. utrzymywaæ.doprowadzenie. wybór jêzyka do komunikacji z przyrz¹dem diagnostycznym LDT Light Duty Truck .sonda wysokiego napiêcia kW kilowat .lampa.rodzaj wyœwietlacza stosowanego po- LEV Low Emission Vehicles .modu³ KE keep . Kb Kilobyte . np.elektroniczny system sterowania w sieci CAN firmy Kienzle KB.kilobajt .sygna³ z przep³ywomierza z wirami Karmana KS Knock Signal .lekki samochód ciê¿arowy large . przewód LBE Lean Burn Engine .nauka profilu ko³a pomiarowego do pomiaru prêdkoœci obrotowej (nierównomiernoœci obrotów) w celu wykrywania wypadania zap³onów LDP Leak Detection Pump . ekwipunek.du¿y.dioda emituj¹ca œwiat³o (elektroluminescencyjna) left . poprzeczny. 1 kV = 1000 V kV probe .lewy lenght .KL S³ownik ANGIELSKO-POLSKI K KAM Keep Alive Memory .kilopaskal . detonacja (podczas spalania detonacyjnego) KS Knock Sensor .pompa s³u¿¹ca do wykrywania nieszczelnoœci zbiornika paliwa lamp .przycisk pe³nego wciœniêcia peda³u przepustnicy.wyprzedzenie (zap³onu) LCD Liquid Crystal Display .klawiatura.boczny.uczyæ siê. poznaæ learn trigger wheel profile . przez wy³¹czenie zap³onu lub wtrysku KCS Knock Control System .ostatni.system kontroli spalania stukowego KDS Kick Down Switch .kilometry na godzinê kick down .zap³on w³¹czony.silnik spalaj¹cy ubog¹ mieszankê lead .system uruchamiania pojazdu bez kluczyka KOER Key On Engine Run . pulpit klawiszowy KOEO Key On Engine Off .wielokrotnoœæ jednostki rezystancji (oporu): 1 kW = 1000 W kPa kilopascal .modu³ kontroli spalania stukowego kill cylinder .kiloomy . mniejszy od czegoœ lead . w analizatorze spalin keyboard . benzyna o³owiowa lead .jednostka pojemnoœci pamiêci komputerowej (1 kilobajt = 1024 bajtów) kOHMS .klucz.etykieta.wyposa¿enie.czujnik tlenu w spalinach (wspó³czynnik nadmiaru powietrza lambda) LCM Lamp Control Module .czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) kV kilovolt . niedostatek LAMBDA Lambda Sensor . 1 kW = 1000 W leak test .modu³ sterowania oœwietleniem lean (mixture) . kluczyk.wyciek. silnik pracuje KAPWR Keep Alive Power . up³yw.wyœwietlacz ciek³okrystaliczny . np. nieszczelnoœæ o niskiej emisji zanieczyszczeñ 32 Poradnik SERWISOWY . komplet do samodzielnego monta¿u KEM KE Module .wy³¹czaæ cylinder (w celu sprawdzenia sprawnoœci pracy danego cylindra).zmiana biegu na ni¿szy. styk zwrotnego prze³¹czania KCM Knock Control Module .brak. silnik wy³¹czony wszechnie w przyrz¹dach pomiarowych. boczne poduszki gazowe dzenie.pojazdy leak . ostateczny. odstêp.podtrzymywana pamiêæ KG Keyless Go . np.wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia 1 kPa = 1000 Pa KPH Kilometres Per Hour . wykrywa stan pe³nego wciœniêcia peda³u „gazu” i moment jego zwolnienia KS Karman Signal . ga³ka.uboga (mieszanka) learn . wyprowalateral . charakteryzuj¹cy siê bardzo ma³ym poborem mocy L label . utrzymywaæ stan w³¹czenia któregoœ z obwodów samochodu key .zap³on w³¹czony.zachowywaæ. znaczyæ lack .d³ugoœæ.wielokrotnoœæ jednostki napiêcia. nauczyæ siê. przycisk KNK Knock Signal (Sensor) . np. klawisz. odleg³oœæ less than .wielokrotnoœæ jednostki mocy. zestaw narzêdzi.lekki pojazd samochodowy LED Light Emitting Diode . styk peda³u „gazu”.test kontroli szczelnoœci.sygna³ (czujnik) spalania stukowego knob . oznaczaæ. jednostka wysokiego napiêcia.stuk.

lewostronny (lewa rêka) LOS Limited Operation Strategy strategia ograniczonego dzia³ania. niski poziom napiêcia lubricant . np. wysuw wiersza w drukarce LFS Left Front Solenoid . jasny. regulacja sk³adu mieszanki LT Low Tension . np.wskaŸnik obci¹¿enia light .lewa strona LI Load Index .zamkniêty. kod usterki wystêpuj¹cy w pamiêci (zapamiêtana usterka. utrata.radar dalekiego zasiêgu wykorzystywany.lewostronny uk³ad kierowniczy lost .niskie napiêcie. np.obci¹¿enie. ³adunek (obci¹¿enie w znaczeniu zarówno mechanicznym. lever key .lampa.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) link .strata. poziom wielkoœci sygna³u elektrycznego.skroplony gaz ziemny LPM Low Power Mode .dozowanie (si³y hamowania) w zale¿noœci od obci¹¿enia LHD Left Hand Drive .smar L-UP SOL .znak wysuwu wiersza. zablokowany LRW Left Rear Wheel . lampka LP Light Pen . œwiat³a mijania LOVE Low Vacuum Enrichment Valve .œwiat³o.drukarka wierszowa LRR Long Range Radar . np.wi¹zka dolna. np.lewe przednie ko³o LSCAN Low Speed Controller Area Network . jazda w trybie awaryjnym z ograniczonymi osi¹gami LSP Load Sensing Proportining .d³ugi rozstaw osi M m memory . jak i elektrycznym) LF Line Feed .lewa tylna cewka (elektrozawór) locked .lewa przednia cewka (elektrozawór) LFT Long term Fuel Trim . zabezpieczony. skala.poziom. utrata danych LHS Left Hand Side .pamiêæ. poziom napiêcia wyzwalania w oscyloskopie LLR Long Range Radar Sensor (BMW) d³ugodystansowy czujnik radarowy LNG Liquefied Natural Gas .lokalna sieæ po³¹czeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LT Long Term . która nie wystêpuje aktualnie) M Mega .sieæ transmisji danych CAN o niskiej prêdkoœci LGS Lane Guard System MAN .system kontroli toru jazdy (MAN) LSD Limited Slip Differential . mo¿liwy limiter . rodzaj wyzwalania w oscyloskopie.ogranicznik limp-in mode .niski.podwielokrotnoœæ jednostki natê¿enia pr¹du: 1 mA = 0.ograniczony poœlizg ró¿nicowy LH Left Hand . zapalaæ likely .czujnik ubogiej mieszanki LFW Left Front Wheel . przesuw fotela loop . w systemie klimatyzacji lower beam .przedrostek oznaczaj¹cy milion (1000x1000) M Motronic . np. wykorzystuj¹cego synchronizacjê sygna³em 50 Hz lower .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI LM level . pod³u¿ny.001 A MAF Mass Air Flow . np.tryb awaryjny LIN Local Interconnect Network .prze³¹cznik przechylny LO Low .elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) line .masowy przep³ywomierz powietrza Poradnik SERWISOWY 33 .d³ugi. modeli samochodów objêtych programem przyrz¹du LWB Long Wheel Base . pêtla sprzê¿enia zwrotnego z sond¹ lambda LS Lean Mixture Sensor .system ostrzegania o niskim ciœnieniu w oponie louver .prawdopodobny. EOBD) LRS Left Rear Solenoid . np.tryb pracy z niskim poborem mocy LPT Line Printer .d³ugookresowa.niski load . po³¹czenie list .linia. np.³¹cze. d³ugotrwa³y longitudinal . sieæ.pêtla. spis. w systemie ACC lever .dolny.gaz p³ynny (ciek³a mieszanka propanu i butanu) LUS Lock-Up clutch Solenoid .¿aluzja.lewe tylne ko³o long . przes³ona z ¿aluzjami.dŸwignia.zawór wzbogacania przy niskim podciœnieniu low .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. stopieñ.lista.pióro œwietlne LPG Liquid Petrol Gas .wzd³u¿ny. pierwotny obwód zap³onowy LTFT Long Time Fuel Trim . np. dolny. EOBD) LTPWS Low Tire Pressure Warning System . np. lekki.lewy. w odniesieniu do sondy lambda: tylna sonda lambda LP Lamp .system zap³onowo-wtryskowy firmy Bosch mA miliamper .

wiadomoœæ. przepustnicy MID Multi Info Display . dawkowanie METS Motor Engine Test Stands stanowisko testów silnikowych MEUI Mechanically actuated Electronic Unit Injection system .maksimum MBECS Motor vehicle Brake Energy Conservation System .œrednie mains .przerwy zap³onu.modu³owy system zarz¹dzania prac¹ silnika match .zarz¹dzanie.wyœwietlacz wielofunkcyjny management .podgrzewanie lusterka MAT Manifold Air Temperature czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MHR Manifold Heater Relay .pamiêæ. przez pomiar chwilowych spadków prêdkoœci obrotowej silnika 34 Poradnik SERWISOWY .czujnik przep³ywu powietrza w kolektorze dolotowym mc meter cubic .rêczny. sequentiell) . tablica wskaŸników MEN Monitor Engine .system misfire monitor .dopasowywaæ do siebie. dozowanie. okresowy.wielopunktowy wtrysk paliwa (ci¹g³y.miernik.marka. np. komunikat MIL Malfunction Indicator Lamp lampka sygnalizacyjna usterki meter . przyrz¹d pomiarowy. zaznaczaæ MAS Mixture Adjustment Screw œruba regulacji sk³adu mieszanki M-Heat Mirror-Heating .pojazd samochodowy œredniego tona¿u MH Manifold Heater .metr szeœcienny MC Mixture Control . np. œrodkowe po³o¿enie.mechaniczna. dobieraæ MIC Monolithic Integrated Circuit monolityczny uk³ad scalony max maximum . przewód g³ówny MC Middle Compression . wypadanie zap³onu metering .pole komunikatów na ekranie monitora MFT Manufacturer .przekaŸnik uk³adu podgrzewania kolektora dolotowego memory acces . np.jednostka d³ugoœci min minimum .g³ówny. producent manifold .linia monitoruj¹ca parametry bie¿¹ce pracy silnika MESG Message .producent MCS Menue Control Switch . podrêcznik.system wykrywania wypadania zap³onów.prze³¹cznik wyboru menu MCT Manifold Charge Temperature Sensor .minimum min minute .system odzyskiwania energii hamowania MC memory . usterka sprê¿anie MFA Multifunction Analyser .wytwórca. intermittent.zamykaæ obwód make contact .elektrozawór regulacji sk³adu mieszanki MFL Multi Function Display .wyœwietlacz wielofunkcyjny.dostêp do pamiêci MEMS Modular Engine Management System .œrodek.odmierzanie. -i.wadliwe dzia³anie. elektroniczna pamiêæ przyrz¹du diagnostycznego MID Middle .pomiar MEC Mechanic .kolektor.konserwacja.mechaniczny rozdzielacz wysokiego napiêcia mark . prac¹ silnika MCU Microprocessor Control Unit mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy MFLD Message Field . skrzynia biegów lub usterka MECS Mazda Engine Control System . metr . -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously.czujnik temperatury kolektora wlotowego MFI (-c.minuta misfire .wielofunkcyjny przyrz¹d testuj¹cy MFC Manufacturer .sieæ zasilaj¹ca maintenance .system sterowania silnikiem Mazdy MHDI Mechanical High Voltage Distribution Ignition . np.podgrzewacz kolektora dolotowego MAP Manifold Absolute Pressure czujnik ciœnienia absolutnego w kolektorze dolotowym measurement .sterowanie sk³adem mieszanki pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie i napêdzanych mechanicznie main . sekwencyjny) MCV Mixture Control Valve .M S³ownik ANGIELSKO-POLSKI MAF Manifold Air Flow . przewód rurowy manual .zestyk zwierny malfunction . przegl¹d make circuit . instrukcja obs³ugi MCV Medium Commercial Vehicle œredni pojazd dostawczy MDV Medium Duty Vehicle .

001 V MSG Message .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MMI Multi Media Interface .system antypoœlizgowy MON Motor Octane Number .Hall ignition .mile na godzinê MPI Multi-Point Injection . np. modu³ elektroniczny.silnikowa liczba oktanowa MVEG Motor Vehicle Emission Group .rêczna skrzynia biegów MPV Multi Purpose Vehicle . Mercedes) ms Millisecond .wielofunkcyjny pojazd samochodowy mm millimeter . katalizator MUL Multec .czujnik MLUS Modulated Solenoid Lock-up Clutch .elektroniczny uk³ad steruj¹cy fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MPG Miles Per Gallon . ma jednak osobny modu³ zap³onowy Multi-plug (z³¹cze wielostykowe) Poradnik SERWISOWY 35 .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI M MIVEC Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control .manualna skrzynia biegów z automatycznym prze³¹czaniem (Opel) MRE Magnetic Resistance Element MMA Manual Mixture Adjustment rêczna regulacja mieszanki element magneto-rezystancyjny MTBF Mean Time Between Failures œredni czas pomiêdzy usterkami MMC Manual Mixture Control .milimetry szeœcienne na cykl. dzia³a jak EST. komunikat module .z³¹cze wielostykowe multistage airbag .elektrozawór blokady sprzêg³a pozycji silnika (krokowego) MT Manual Transmission . przemieszczenie MPa Mega Pascal . np.sieæ transmisji danych CAN o œredniej prêdkoœci multi-plug .tryb pracy.wielostopniowa poduszka powietrzna mV milivolt .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MY Model Year .rêczna kontrola mieszanki MMFD Magneti Marelli Fuel Division rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MRS Multiple Restraint System . 1 MPa = 1 000 000 Pa MPFI Multi Point Fuel Injection . czas wtrysku.milimetr M-REL Main Relay .system z poduszkami powietrznymi czo³owymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW. w której mierzony jest. 1 ms = 1/1000 s MTF Manual Transmission Fluid olej do przek³adni manualnej mudguard .mieszanka (paliwowo-powietrzna) MLP Manual Lever Position .mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem Halla mixture .Megapaskal wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia. z otwart¹ lub zamkniêt¹ pêtl¹ sondy lambda MODIC Mobile Diagnostic Computer przenoœny komputer diagnostyczny MSCAN Middle Speed Controller Area Network .interfejs multimedialny mode .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS Multi Spark Timing System elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk.Inductive ignition mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem indukcyjnym MPS Motor Position Sensor .podwielokrotnoœæ jednostki napiêcia: 1 mV = 0.wiadomoœæ.kontrolna skrzynka pomiarowa w³¹czana szeregowo w z³¹cze sterownika i pozwalaj¹ca mierzyæ sygna³y na jego wszystkich stykach MOT Motronic .modu³.rok produkcji danego modelu pojazdu MST Manifold Surface Temperature temperatura powierzchni kolektora MSTS Microprocessor Spark Timing System .przekaŸnik mm3/c . np.milisekunda podwielokrotnoœæ jednostki czasu. przy pomiarze dawki paliwa g³ówny (uk³adu wtryskowego) MTA Manual Transmission Automatically Shifted .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS-H Miccroprocessor Spark Timing System .elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk ELZ move . np.czujnik po³o¿enia dŸwigni zmiany biegów MSTS-I Miccroprocessor Spark Timing System .b³otnik muffler .grupa emisji silników samochodowych MSS Motor-Start-Stop-Function funkcja automatycznego wy³¹czania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) monitor box .przesuniêcie.t³umik. zap³onowy MSR Multi Slip Regulator .liczba mil mo¿liwych do przejechania na galonie paliwa (wspó³czynnik u¿ywany w USA) mph Miles Per Hour .

materia³y nie zawieraj¹ce azbestu.prze³¹cznik pozycji neutralnej biegu nozzle . zak³ócenia (elektryczne). liczba (np. biegun akumulatora NA Non Asbestos materials . nastêpna obs³uga serwisowa. dokrêcenia œrub NDIS Nissan Direct Ignition System systemy bezpoœredniego wtrysku firmy Nissan NDS Neutral Drive Switch . okreœlaj¹cy pozycje dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NE Number of Engine revolution signal .ostroœæ ha³asu i wibracji (wytwarzanych. zalet¹ tego jest lepsza synchronizacja ni¿ przy pracy „Auto” not permitted .ut . rozpylacz (wtryskiwacza) NO2 Nitrogen Dioxide .system sterowania fazami rozrz¹du firmy Nissan NVE Not Validate Error .iglica (iglica wtryskiwacza) needle probe . liczba cylindrów) NO Nitric Oxide . brak. funkcja przyrz¹du.pojazdy o wy¿szej emisji zanieczyszczeñ NTC Negative Temperature Coefficient .brak powrotu do zera NI Noise Immunity .szumy. sygna³ poza zakresem NOx adsorber .niutonometr jednostka momentu obrotowego. NCS Neutral Clutch Switch .b³¹d o mniejszej wa¿noœci Normal .8 V N/C.przewód zerowy NG No Good .otwarty (rozwarty) obwód (elektryczny) 36 Poradnik SERWISOWY . niedozwolona operacja NOx Nitrous Oxides .nastêpny.nakrêtka NVCS Nissan Valve Timing Control System . np.znamionowe napiêcie akumulatora w przypadku napiêcia 12 V rzeczywiste napiêcie zmienia siê zale¿nie od stanu pracy silnika i mo¿e wynosiæ dla silnika zatrzymanego: 12-13 V. numer cylindra.numer.nie.ujemny wspó³czynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NLS Needle Lift Sensor .8-14.ujemny. np.diagnostyka pok³adowa. znormalizowany system samodiagnozy OAI Octane Adjust Inp. np.niedyspersyjny analizator wykorzystuj¹cy promieniowanie podczerwone . przy której przebieg jest wyzwalany mierzonym sygna³em.dwutlenek azotu NGV Natural Gas Vehicle . np.prze³¹cznik neutral/jazda. np. koñcówka wylotowa.prze³¹cznik pozycji neutralnej sprzêg³a NDIR Non Dispersive Infrared .tlenki azotu grupa gazów powstaj¹cych w silniku spalinowym w wysokich temperaturach (powy¿ej 1300°C).zmodyfikowana norma diagnostyki pok³adowej obowi¹zuj¹ca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r. stosowane do wytwarzania ok³adzin hamulcowych NEO Number of Engine revolution signal Output . prze³¹cznik eliminacji szumów w oscyloskopie NON-CAT Non Catalyst .odpornoœæ na zak³ócenia NLEV Non-Low-Emission-Vehicles . przez mechanizmy pojazdu) OBM On Board Measurement . sieæ po³¹czeñ elektrycznych i informatycznych NA Not yet Available .wyjœcie sygna³u liczby obrotów silnika czasu w oscyloskopie. CO2.jeszcze niedostêpne (np.pozycja neutralna dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NEG Negative .siatka.katalizator utleniaj¹cy OBD II .katalizator akumulacyjny NGS Neutral Gear Switch .niedozwolony.pok³adowe urz¹dzenia mierz¹ce bezpoœrednio poziom zanieczyszczeñ O OA Octane Adjuster .wejœcie regulacji liczby oktanowej paliwa OAT Outside Air Temperature sensor .regulator liczby oktanowej pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy silnika do liczby oktanowej paliwa OBD On Board Diagnostic .tlenek azotu no .sygna³ liczby obrotów silnika needle .dysza. stanowi¹cych jeden ze sk³adników smogu net .NO S³ownik ANGIELSKO-POLSKI N N Neutral position . np. ha³as.czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) Nm Newtonmeter . która jeszcze nie jest dostêpna dla u¿ytkownika) next . podczas rozruchu: 9-12 V i przy pracy silnika: 13. znajduj¹cy siê obok NBV Nominal Battery Voltage . jak CO.pojazd na gaz ziemny NR Natural Rubber . ¿aden noise .naturalna guma NRZ No Return to Zero . HC neutral wire .metoda analizy spalin wykorzystuj¹ca selektywn¹ absorpcjê promieniowania podczerwonego przez takie gazy.ig³owa sonda pomiarowa do oscyloskopu lub multimetru number .czujnik temperatury powietrza na OC Oxidation Catalyst . OC Open Circuit .pozycja pracy podstawy zewn¹trz pojazdu NVH Noise Vibration Harshness .niedobry.pojazd bez katalizatora nut . np.

status czujnika tlenu OUT .olej.dzia³anie option . lub.czujnik temperatury oleju O2S Oxygen Sensor . opcja. zap³on lub inny obwód elektryczny on load voltage . np.przegrzanie overlay card . napiêcie przy zamkniêtym obwodzie.albo.otwarta pêtla sterowania z sond¹ lambda ON Octane Number .obwód modyfikacji liczby oktanowej benzyny (wykorzystywany do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu) OCV Open Circuit Voltage .wskaŸnik pozycji.wybór.kontrola obwodu wyjœciowego on .rozwarty obwód operation .czujnik tlenu (sonda lambda) OSC Output State Check . licznik kilometrów O/E Optical/Elektric . pomiar rezystancji OHV Overhead Valves . uruchamiaæ.pok³adowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania OVCV Outer Vent Control Valve . OEM Original Equipment (Manufacturer) .otwarty. wylotowy output . w znaczeniu elektrycznym . zakres dzia³ania OVCV outlet .zakres roboczy.nadbieg .licznik przebytej drogi. sonda lambda O2 Oxygen .wyjœcie outside tolerance .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI O O/C Open/Close .dzia³aæ.kontrola stanu wyjœcia overrange . poza. wyjœcie Poradnik SERWISOWY 37 .uk³ad optoelektryczny OE. uchylaæ OVP Over Voltage Protection .przyrz¹d elektroniczny pozwalaj¹cy obserwowaæ i mierzyæ kszta³t sygna³ów elektrycznych override .uniewa¿niaæ.prze³o¿enie zwiêkszaj¹ce liczbê obrotów.pompa oleju open .przeci¹¿enie overdrive . czujnik tlenu O2RDY Oxigen Sensor Ready .otwarty/zamkniêty OCC Output Circuit Check .omomierz.napiêcie robocze.czujnik tlenu O2STAT Oxigen Sensor Status .wyposa¿enie oryginalne (produkowane lub autoryzowane przez wytwórcê pojazdu). napiêcie akumulatora bez ¿adnych odbiorników OD Overdrive . np. czujnik ciœnienia oleju O/L Open Loop .wa³ek rozrz¹du w g³owicy oscilloscope .system okreœlaj¹cy stan zajêtoœci fotela pasa¿era OCT ADJ Octane Adjust . czy ORVR Onboard Refueling Vapour Recovery System .stan gotowoœci czujnika tlenu OSRUM Out Side Rear View Mirror zewnêtrzne lusterko wsteczne OIL . pracowaæ OCS Occupant Characterization System . poziom sygna³u z czujnika OP Oil Pump . napiêcie pod obci¹¿eniem occupation (sensor) .przekroczenie zakresu pomiarowego off .poza tolerancj¹. zap³on OHC Overhead Camshaft .liczba oktanowa OTS Oil Temperature Sensor . wyposa¿enie dodatkowe or .oscyloskop . wytwórca podzespo³ów stosowanych do pierwotnego monta¿u przy produkcji pojazdu OS Oxygen Sensor . przesterowanie operating mode .za³¹czony.napiêcie bez obci¹¿enia.system pomocy serwisowej z kontaktem przez ³¹cza telekomunikacyjne oxygen sensor .wylot.czujnik tlenu.wspó³czynnik cyklu otwarcia. nak³adana na p³ytê czo³ow¹ skrzynki pomiarowej (Breakout Box) odometer . napiêcie czujnika bez obci¹¿enia obwodem pomiarowym. czujnik uk³adu airbag zajêcia miejsca (obecnoœci pasa¿era) OCR Open Cycle Ratio . np. np.tlen.zajmowanie miejsca w fotelu. zespó³ czujników i uk³adów okreœlaj¹cych stan zajêcia miejsca obok kierowcy (system airbag) OOR Out Of Range . zbiornika wêgla aktywnego.nadbieg overheat .wy³¹czony.zawór steruj¹cy zewnêtrznym odprowadzeniem oparów overboost . wspó³czynnik wype³nienia OOP Out Of Position .poza zakresem operate .uk³ad górnozaworowy OSS Online Service System .tryb pracy operating range .zabezpieczenie ponadnapiêciowe OHMS .na zewn¹trz.nak³adana karta wymienna karta z naniesionymi oznaczeniami obwodów. np.

w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umieszczone s¹ jeden za drugim parameters .wzór. stronica PAIR Pulsed Secondary Air Injection pulsacyjny system wtórnego wtrysku powietrza do katalizatora spalin PASE Passive Start and Entry .pasywny system przeciwkradzie¿owy pattern .parametry.przebieg. wykres (na oscyloskopie) pattern sequence .system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez koniecznoœci u¿ywania kluczyka PASS Position Aware Safety System system bezpieczeñstwa z pozycjonowaniem GPS PCS Preselection Control .Paskal .o³ów .komputer osobisty PA Pressure Atmospheric . s³owo zabezpieczaj¹ce PCV Positive Crankcase Ventilation kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej . przejœcie.system wspomagania parkowania PCM Powertrain Control Module modu³ steruj¹cy zespo³em napêdowym PCR Piezo Common Rail .pierwiastek chemiczny u¿ywany do produkcji akumulatorów i dodawany przez wiele lat do benzyny w postaci zwi¹zków zapobiegaj¹cych spalaniu detonacyjnemu PA Park Assist .strona.elektroniczny uk³ad sterowania pomp¹ (Diesel) PASS Passenger . fragment procedury password . pomin¹æ. mechanizm napêdowy panel .przenoœny diagnoskop (Ford) 38 Poradnik SERWISOWY .pozycja do parkowania w automatycznej skrzyni biegów P Powertrain .jednostka miary ciœnienia PBSL Park Brake Shift Lock .blokowanie pozycji parkowania (Opel) PC Personal Computer . szablon.system zamków sterowany centralnie PDM Portable Diagnostic Module przenoœny modu³ diagnostyczny PDM Passenger Door Module . PCI Pre Chamber Injection .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P P Park position .system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCS Pressure Control Switch .system steruj¹cy przep³ywem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDC Park Distance Control .kontrola odstêpu przy parkowaniu paste .wspomaganie uk³adu kierowniczego PAD Passenger Airbag Disabling wy³¹cznik uk³adu airbag pasa¿era PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .ciœnienie atmosferyczne parking brake .modu³ drzwi pasa¿era (Opel) PDU Portable Diagnostic Unit .zapadka Pb Lead .prze³¹cznik sterowania ciœnienia page .wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne PAS Pressure Atmospheric Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego PAS Parking Assist System .jednostka napêdowa. element PAS Performance Algorithm Shifting adaptacyjny uk³ad zmian¹ biegów sterowania PAB Passenger Airbag .wspomaganie parkowania Pa Pascal .wtrysk paliwa do komory wstêpnej (wirowej) PAS Power Active Steering . wk³adka ok³adzina. strona pasa¿era pass .hamulec postojowy part . np.wstawiaæ (fragment tekstu) path . p³yta PARADE .kontrola wstêpna PAM Parking Assist Module .œcie¿ka dostêpu do zbioru PATS Passive Anti-Theft System .tablica rozdzielcza.rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.has³o.czêœæ.sekwencja sygna³u czujnika po³o¿enia wa³u PDL Powered Door Locks . odczyt w skanerze diagnostycznym poszczególnych funkcji badanych przez system OBD pawl .poduszka powietrzna pasa¿era PCCB Porsche Ceramic Composite Brake .pasa¿er.podk³adka.system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi pad .modu³ elektroniczny wspomagania parkowania PCV PCU Pump Control Unit .

filar pin .punkty.okres. np.szpilka.system wykrywania zajêcia miejsca pasa¿era PGM-IG Programmed Ignition System . przyspieszacza.programowany system zap³onowy pipe .szczyt impulsu.rura.element ostrzegawczy z czujnikiem ró¿nicowym ciœnienia w uk³adzie hamulcowym Piezoelectric sensors (czujniki piezoelektryczne) PE Polyethylene . styki przerywacza pick-up .napiêcie miêdzyszczytowe PEDS Pedal . rurka PIM Pressure Intake Manifold .peda³.s³upek. faza cyklu pinking . przebiegu elektrycznego piercing probe . zêby) ko³a zamachowego.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P PDWA Pressure Differential Warming Actuator .dopuszczalny.programowany system wtrysku paliwa POD . sonda indukcyjna pierwszego cylindra PID Parameter Identification . s³up.wtyk. pomost.faza sygna³u.polietylen peak . w wyniku uszkodzenia (stopienia) katalizatora.wtrysk wstêpny dawki paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym Piercing probe (sonda przebijaj¹ca) points . usterka wystêpuj¹ca stale. pod³oga plug .sonda przebijaj¹ca pozwalaj¹ca do³¹czyæ przyrz¹d pomiarowy do przewodu elektrycznego. t³oczek PI Pre Injection .filtr ograniczaj¹cy emisjê cz¹stek sta³ych i dymów w silnikach Diesla pillar .odg³os towarzysz¹cy spalaniu stukowemu PIP Profile Ignition Pickup . dozwolony PF Particle Filtre .zasobnik wymiennej pamiêci.system ogrzewania przy postoju detonacyjnego piston . styk z³¹cza wielostykowego. maksymalna amplituda impulsu peak-peak voltage . test period .wielopunktowy wtrysk paliwa PGM-FI Programmed Fuel Injection System .wykonywaæ. np. œwieca zap³onowa lub ¿arowa plugged exhaust .prze³¹cznik pozycji Park/Neutral automatycznej skrzyni biegów PFI Port Fuel Injection .stukanie. przetworzony sygna³ po³o¿enia wa³u wysy³any z modu³u zap³onowego do sterownika P/NS Park/Neutral Switch . np. ko³ek.czujniki piezoelektryczne przetwarzaj¹ce zmiany parametrów mechanicznych (odkszta³cenia.czujnik zap³onu reaguj¹cy na zmiany kszta³tu (naciêcia.identyfikacja parametru Poradnik SERWISOWY 39 . kolumna. sworzeñ PM Particulate Matter .peron. poprzez izolacjê piezoelectric sensors .œwiat³owód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu phase . np.cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad spalin samochodowych PMS Pressure Management System system sterowania ciœnieniem PFE Pressure Feedback EGR Sensor czujnik ciœnienia w uk³adzie recyrkulacji spalin pinking . powoduje wzrost ciœnienia w uk³adzie wydechowym oraz spadek osi¹gów pojazdu permanent . wtyk. np.t³ok. w czytniku kodów PODS Passenger (Passive) Ocupation Detection System . ci¹g³y. np.zablokowany przep³yw spalin.stukanie .ciœnienie w kolektorze dolotowym POF olymer Optical Fibre .sonda zbieraj¹ca sygna³y. odg³os spalania PHS Parking Heater System . w sposób ci¹g³y permitted . jako czujniki spalania stukowego lub czujniki pocz¹tku t³oczenia i prêdkoœci obrotowej w silnikach wysokoprê¿nych plate motors . np.silnik pr¹du sta³ego platform .trwa³y. pod³¹czaæ. udary) na sygna³ elektryczny. wykorzystywane np. hamulca perform .

przedwczesny zap³on.pierwotny.pozycja. aktualny.numer identyfikacyjny pamiêci PROM (pozwala zidentyfikowaæ wymienn¹ pamiêæ programowan¹ przez producenta pojazdu lub sterownika. np. nazwa trybu pracy przyrz¹du z wykorzystaniem obróbki wstêpnej sygna³u jak. katalizatora.czêœci milionowe .wspomaganie uk³adu kierowniczego PRIME Pre Injection Metering . sondy lambda. tak aby odpowiednio uruchomiæ poszczególne systemy bezpieczeñstwa (napinacze pasów. silnika Diesla PRE-PUMP .stopieñ mocy.programowana na sta³e elektroniczna pamiêæ przeznaczona tylko do odczytu .obecnoœæ. np.polarnoœæ. np. np. zabezpieczaæ protocol .funkcja umo¿liwiaj¹ca ogl¹danie fragmentu przebiegu poprzedzaj¹cego punkt wyzwolenia power steering . np.system ochrony przed skutkami uderzeñ bocznych firmy Porsche PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve .wskaŸnik obecnoœci wykorzystywany w uk³adzie airbag power . np.system pozycji peda³u (Opel) PSC Pre-Selection Control .nacisn¹æ.drukarka PPSV Pump Prime Switch Voltage napiêcie na g³ównym styku za³¹czaj¹cym (przekaŸniku) pompy paliwa PSI Pound Force Per Square Inch PRHT Preheater . naciskaæ (klawisz) propeller shaft .moc.pompa wewnêtrzna zbiornika paliwa probe .wrota. ale zosta³y do³¹czone przez producenta w celu wspomagania procesu wykrywania usterek w okreœlonych pojazdach positioner . obecnoœæ pasa¿era na fotelu . nacisk pretrigger . uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej PP olypropylene . stosowany np.poprzedni primary . pozycjoner.P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI polarity .podgrzewanie. które nie s¹ wymagane norm¹ OBD II. pole shoe .nastawnik. w przypadku koniecznoœci jej wymiany) PRES Presence .mo¿e zawieraæ.sterowanie regulatorem ciœnienia paliwa PRND Switch Park/Reverse/Neutral/Drive Switch .parametry wyœwietlane przez urz¹dzenie diagnostyczne. np. g³ówny przekaŸnik present .preferencje pre-heating .nabiegunnik port .protokó³ (pomiarowy). zacisk akumulatora.) nych firmowych . poduszki itp.kontrola wstêpna (Opel) printer . biegunowoœæ. np.czujnik fazy (rozrz¹du) power stage .element podgrzewaj¹cy funt si³y na cal kwadratowy . wynik testu POSIP Porshe Side Impact Protection .jednostka ciœnienia 40 Poradnik SERWISOWY . jako czujnik wychylenia klapy w przep³ywomierzu PROM ID Programmable Read Only Memory Identyfication Number . element wykonawczy ustalaj¹cy pozycjê. zaworu pre-ignition . koñcówka mocy pressure .wspomaganie kierowania power train . napiêcia wyjœciowego cewki zap³onowej DIS PRC Pressure Regulator Control .polipropylen ppm Parts Per Milion . w którym opór lub podzia³ napiêcia zale¿y od mechanicznego po³o¿enia œlizgacza.ciœnienie. aktualnie wystêpuj¹ca usterka press .obecny.przekaŸnik mocy.dodatni. zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania preferences .sonda pomiarowa do multimetru lub oscyloskopu. zasilanie power relay .prze³¹cznik: parkowanie/bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów pole . np.biegun (akumulatora) pole piece. np. np.dogrzewanie. zapalenie siê mieszanki przed momentem wyst¹pienia impulsu zap³onowego na skutek. odpowiedni protect .wa³ napêdowy proper . zbiór regu³ rz¹dz¹cych wymian¹ danych miêdzy systemami transmisji PRS Pressure .dwufazowy wtrysk paliwa z dawk¹ wstêpn¹ PPS Pedal Position System . nagrzewanie wstêpne.w³aœciwy. brama. wêglowodorów HC w spalinach PS ower Steering . po³o¿enie post-heating . program dzia³ania sterownika POS'N Position . port (przy³¹cze) POS Positive .uk³ad napêdowy PREV Previous .jednostka stê¿enia.chroniæ. np.czujnik radarowy okreœlaj¹cy wzglêdn¹ prêdkoœæ pojazdu przed kolizj¹.potencjometr element elektryczny. podstawowy. np. silnika Diesla POT Potentiometer .ciœnienie PS Phase Sensor .elektrozawór steruj¹cy regulatora ciœnienia paliwa Proprietary Readings . w oscyloskopie cyfrowym .zespó³ napêdowy power transmission system .wyzwalanie z wyprzedzeniem.odczyty daPRE-CRASH . filtrowanie PROM Programmable Read Only Memory . np.

uk³adu elektronicznego RC Reserve Capacity .opuszczaæ program. wyci¹gaæ. wielkoœæ. uchwyt do wyci¹gania push . w dane o programie quit .prêdkoœæ nominalna.zapas pojemnoœci akumulatora Poradnik SERWISOWY 41 . obwód PU.jakoœæ.urz¹dzenie podnosz¹ce szybê PWM Pulse Width Modulation .wciskaæ.wy³¹cznik ciœnieniowy uk³adu wspomagania kierownicy PU Pick-Up .elektrycznie napêdzana szyba PT Power Train .rodzaj charakterystyki elementu termistorowego.tylny. w celu symulowania dzia³ania czujników uk³adu wtryskowego pulse width .pompa. PUR Polyurethane . szybkoœæ tempo rated .elektrozawór powietrza pulsacyjnego pull .dodatni wspó³czynnik temperaturowy .wspomaganie kierownicy Q QDM Quad Drive Module .dotyczy zbiornika z wêglem PWR STEERING .modu³ sterowania dla fotela pasa¿era PTT Push To Talk .nominalny. siatka wymiarowa RBA Rechargeable Battery . w³asnoœæ. oczyszczaæ.wyjœciowy modu³ sterowania. przy której wraz ze wzrostem temperatury roœnie jego opór elektryczny.wielkoœæ.szybki wgl¹d.ko³o pasowe pull-rod . naci¹g. range . rezygnowaæ z wykonania QDM . cyfrowy sygna³ elektryczny wysy³any przez sterownik ECU PW Powered Window .przyrz¹d elektroniczny wytwarzaj¹cy impulsy elektryczne. cecha R R Radial .rezystancja. popychaæ. np. klawisz. element taki mo¿e dzia³aæ jako bezpiecznik wielorazowego u¿ytku pulse generator .sonda zbieraj¹ca sygna³ PUA Pulse Air Selenoid . znamionowy.rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.napiêcie znamionowe R Reverse position .ci¹gn¹æ. usuwaæ . przycisk push pull switch .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI PQ R PSM Passenger Seat Module . tylne ko³o R Resistance . rated speed .generator impulsowy .sterowanie np. element ch³odz¹cy. opór elektryczny RAM Random Access Memory . pompowaæ PWR Power . zakres pomiarowy RAS Rear Axle Steering . podciœnieniowy system prze³¹czania napêdu PVS Ported Vacuum Switch .akumulator (bateria) wielokrotnego ³adowania RABS Rear Antilock Brake System system antypoœlizgowy kó³ tylnych RASTER . np. trwaj¹cy kod usterki PTC Positive Temperature Coefficient . aby mówiæ aktywnym poch³aniaj¹cego opary paliwa PSM Porsche Stability Managment system zarz¹dzania stabilnoœci¹ pojazdu firmy Porsche PSPS Power Steering Pressure Switch .impuls. szerokoœæ impulsu wtryskowego (czas wtrysku) PWL Power Window Lifter .modu³ deski rozdzielczej (GM) quality . np. pamiêæ o dostêpie swobodnym szczone s¹ jeden nad drugim w uk³adzie pionowym rate .ch³odnica.sterowany elektrycznie szyberdach pulley .wcisn¹æ. naciskaæ.ciêgno PVH Pneumatic Vacuum Hub-lock pneumatyczny.prze³¹cznik przyciskowo-odci¹gowy PSR Powered Sun Roof . czas w którym element wykonawczy jest zasilany impulsem elektrycznym PW Pulse Width .iloœæ. promieniowy R Rear . np.czyœciæ.t³o obrazu.modulacja szerokoœci impulsu pump .pozycja biegu wstecznego w skrzyni biegów automatycznej tyln¹ osi¹ raster . dawka quantity adjuster .szerokoœæ impulsu. poœrednicz¹cy pomiêdzy sterownikiem ECM a odbiornikami (Daewoo) quantity . rated voltage .poliuretan g³ównego przekaŸnika zasilania PTS Parktronic System . nastawnik dawki quick view .regulator dawki.prze³¹cznik podciœnienia sterowany temperaturowo PSW Power Switch .pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim.radialny. np.styk pe³nego obci¹¿enia (pe³nego wychylenia przepustnicy) pulse .zasiêg.zespó³ napêdowy PTC Pending Trouble Code . w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umie- radiator . np.szerekoœæ impulsu.nie rozstrzygniêty.zasilanie.system wspomagania parkowania (wykorzystuj¹cy czujniki ultradŸwiêkowe) purge .

rejestrowaæ. zdalny.zmieniaæ nazwê. reduce . naprawiaæ uszkodzenie. sterownika pojazdu przez przyrz¹d diagnostyczny record . hamulec silnikowy w ciê¿szych pojazdach retardet timing . np.odbieraæ. np.tylny elektrozawór (ABS) receive .zawór upustowy ograniczaj¹cy ciœnienie residual pressure .proœba.zmniejszaæ.rozpoznawanie. np. ustawianie stanu pocz¹tkowego. niemo¿liwy do skasowania REMCO Remote adjustment for CO potencjometr zdalnej regulacji CO rear O2 sensor .pozostaj¹cy kod.znaleziony kod b³êdu retry .napêd na tylne ko³a rear module .wymiana.rezystancja. opór elektryczny ready .styk hermetyczny (kontaktron) reaguj¹cy na pole magnetyczne reference . np. zerowania read . domagaæ siê review .usuwaæ usterkê. key .najmniejsza wartoœæ napiêcia wtórnego wymagana do wytworzenia iskry w œwiecy zap³onowej RCU Remote (Radio) Control Unit uk³ad zdalnego (radiowego) sterowania RDS Radio-broadcast Data System radiowy system przekazywania danych i komunikatów RDS Rear Detect System . np. przekazywaæ relief valve .nadmiar. przeciwny.powrót.kasowanie. tylna sonda lambda REC Rear Electrical Center .dochodziæ.czujnik reluktacyjny (wykorzystuj¹cy efekt zmiennego oporu magnetycznego). prostowaæ (pr¹d) red .przekaŸnik.ciœnienie pozostaj¹ce w uk³adzie paliwowym po wy³¹czeniu silnika readout . zbêdnoœæ ¿¹danie reverse . redukowaæ redundancy . remote control .przegl¹d. odniesienie. odzyskany. zwrotny require .wzorzec. rejestrowaæ rectifier .system wykrywaj¹cy zagro¿enie z ty³u (Delphi) RES Resistance . osi¹gaæ.zwalniacz -. reference voltage . np.tylny czujnik tlenu.odczyt napisów i parametrów cyfrowych na ekranie oscyloskopu resistance .rezerwa. urz¹dzenie rejestruj¹ce RES Reset .rezystancja. odczytywaæ. wyjmowaæ rename . tylny rear drive . opór elektryczny REG Regulation . uk³adu klimatyzacji required voltage .prostownik (elektryczny) rectify . œcie¿ka (styk) masy dla czujnika recognize .opóŸniony zap³on retrived .czytaæ.rezultaty. przygotowany (do pracy.wznowiæ.czynnik ch³odz¹cy.czerwony remove . znaleziony. otrzymywaæ przyjmowaæ retarder . do pomiaru) reluctor . napiêcie wzorcowe refrigerant .modu³ napêdu tylnych kó³ remaining code .ty³.napiêcie odniesienia. np. np.regulacja register . zdejmowaæ. klawisz ustawiania stanu pocz¹tkowego. zapas.wymagaæ.odleg³y.rozdzielczoœæ przyrz¹du pomiarowego response . stosowany czêsto jako czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub wa³ka rozrz¹du resolution . czujnika lub sterownika przy próbie komunikacji z czytnikiem kodów results . nazywaæ ponownie (np. wyniki resume . np.ponawiaæ próbê return .zapisywaæ. uszkodzonego elementu REQ Request . podejmowaæ na nowo rear .odwrotny. potrzebowaæ. np.tylne centrum elektryczne remote .modu³ sterowania poduszek powietrznych reed contact .przycisk. zapytanie. powracaæ. poziom doregulowania REGTS Recirculation Gas Temperature Sensor .zdalne urz¹dzenie rozruchowe umo¿liwiaj¹ce uruchomienie rozrusznika znad komory silnika RESV Rear Solenoid Valve .usuwaæ. np. np. retriwed code . rezerwa paliwa reach .R S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RCM Restraint Control Module . znak powrotu na klawiaturze.odpowiedŸ.gotowy. kasowanie wskaŸnika koniecznoœci wymiany oleju lub obs³ugi serwisowej reserve . plik lub zbiór danych) replace .zdalne sterowanie elementem wykonawczym remote start . np. nadmiarowoœæ. kodów usterek 42 Poradnik SERWISOWY . kody usterek relay .czujnik temperatury recyrkulacji spalin reset button.wyszukany.

tachometr.sk³adowe kolorów (czerwony.czujnik lewego tylnego ko³a RFI Radio Frequency Interference zak³ócenia o czêstotliwoœciach radiowych emitowane. pracowaæ runner . dr¹¿ek road .pamiêæ do wy³¹cznego odczytu RST Reset . nadzór czujników zewnêtrznych Poradnik SERWISOWY 43 .prêt.prawe przednie ko³o RSS Remote Starter Switch .modu³ prawych tylnych drzwi RRS Right Rear Solenoid . przez uk³ad zap³onowy RFID Radio Frequency Identification identyfikacja czêstotliwoœci radiowych rod .sprzêg³o z samoregulacj¹ safing .stowarzyszenie in¿ynierów techniki samochodowej SACV Secondary Air Control Valve zawór steruj¹cy wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SAC Self Adjusting Clutch . ROPS Roll Over Prevention (Protection) System . np.wartoœæ skuteczna RFW Right Front Wheel .regulator wyprzedzenia zap³onu SAE Society of Automotive Engineers .prawa tylna cewka RRW Right Rear Wheel .kasowanie. monitora komputerowego RH Right Hand .steczujnik prawego tylnego ko³a RXD Receive data line . ustawianie stanu pocz¹tkowego RS232 .bieg.pojazd z napêdem na tylne ko³a RRWS Right Rear Wheel Sensor RISC Rotary idle Speed Control .rodzaj interfejsu i z³¹cza do szeregowej transmisji danych. multimetrem) a komputerem RTC Real Time Clock . przy równoczesnym kontrolowaniu prêdkoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych kó³ RHD Right Hand Drive .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RS revolution couner . impulsu elektrycznego RLWS Rear Left Wheel Sensor . dzwoniæ RPR Return Pump Relay .stopieñ nadwozia running light .pierœcieñ. zawieraj¹cy bramkê wykrywaj¹c¹ poziom CO i HC oraz urz¹dzenia do kontroli prêdkoœci i przyspieszenia pojazdu RSN Rate Shaping Nozzle .system antypoœlizgowy kó³ tylnych rich mixture .zegar czasu rzeczywistego RON Research Octane Number .system prawostronny ribbon .czêstotliwoœci radiowe rise time .taœma barwi¹ca do drukarki RPM Revolutions Per Minute .prawa przednia cewka RMS Root Mean Square .przekaŸnik pompy zwrotnej RRDM Right Rear Door Module . system prawostronny pojazdu ROM Read Only Memory .badawcza liczba oktanowa ROP. pomiêdzy przyrz¹dem pomiarowym (analizatorem spalin. zielony i niebieski) w sygnale wizyjnym.rolka. zwój. w odniesieniu do pr¹du lub napiêcia .œrednia kwadratowa. np.œwiat³o pozycyjne RWAL Rear Wheel Antilock Brake system .boczna poduszka gazowa SAC Spark Advance Control .prawa strona.zapobieganie niestabilnoœci pojazdu na zakrêcie przez wstêpne wyhamowanie.obroty na minutê run . suwak running board .linia odbioru danych S s second .czas narostu.prze³¹cznik zdalnego uruchomienia silnika RGB Red Green Blue . obrotomierz rowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ biegu ja³owego RSC Rotary Solenoid valve Closed zamkniêty elektrozawór obrotów RF Radio Frequency . œlizg.bogata mieszanka paliwowo-powietrzna RICP Rear Integrated Control Panel tylny zintegrowany panel sterowania (zespo³u Audio) RICV Rotary Idle Control Valve .wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RSO Rotary Solenoid valve Open otwarty elektrozawór obrotów RFS Right Front Solenoid .zawór obrotowy sterowania biegiem ja³owym ring .wirnik.zabezpieczenie. przebieg.system pomiaru emisji spalin na drodze. np. np. przewijaæ.prawostronny system kierowania RHS Right Hand Side . dymomierzem.prawe tylne ko³o RWD Rear Wheel Drive . praca z przewijaniem w oscyloskopie cyfrowym RSD Road Sensing Detection . p³oza.droga roll .sekunda SAB Side Airbag .

samodiagnoza.elektrohydrauliczne sterowanie uk³adem hamulcowym.modu³ elektroniczny fotela (siedzenia) SCOPE Oscilloscope . fotel seat belt . wkrêt regulacyjny scroll .wybieraæ.oscyloskop SCR Selective Catalytic Reduction selektywna redukcja katalityczna (tlenków azotu w systemach dla silników Diesla) SAS Speed Adjusting Screw .ci¹g³y kod serwisowy SDV Spark Delay Valve .rodzaj poduszki gazowej secondary . przesy³anie szeregowe.urz¹dzenie elektronicz- SDM Sensor and Diagnostic Unit sterownik systemu poduszek powietrznych serial transmission .system kontroli stabilnoœci jazdy SCS Stop Control System .elektroniczny sterownik zap³onu seat .ekran.liczba próbek pobieranych w ci¹gu sekundy przez uk³ad pomiarowy. wybierak. np. system samodiagnozy SBDS Service Bay Diagnostic System .sekwencja.czujnik pomiarowy sequence .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI SAHR Saab Active Head Restraint system aktywnych zag³ówków firmy Saab sample rate .selektor.miernik zu¿ycia paliwa select . wtórne uzwojenie cewki zap³onowej SEFI Sequential Electronic Fuel Injection . kodów usterek SCV Swirl Control Valve . wyœwietlaæ na ekranie screw .system ABS sterowany mechanicznie SAW Spark Advance Word . wybierz selector .system z czujnikami wykrywaj¹cymi zagro¿enie kolizji bocznych (Delphi) SCC Saab Combustion Control . dane pomiarowe do komputera sensor .sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa screen .wtórny. zachowaæ.œruba.przewijanie obrazy (przebiegu) na ekranie monitora lub oscyloskopu segment test . S/C Short Circuit . bit za bitem.wysy³aæ.modu³ kontroli czujnika SBC Sensotronic Brake Control .sekwencyjny (wtrysk paliwa oddzielnie i w odpowiedniej kolejnoœci dla ka¿dego z cylindrów) serial . wszystkie dane.czytnik kodów (okreœlenie stosowane w USA) scan tool .zawór opóŸniaj¹cy regulacjê wyprzedzenia zap³onu SAPV Secondary Air Pulse Valve zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV Secondary Air Solenoid Valve elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do uk³adu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS Secondary Air Solenoid . szeregowy serial port .seryjny.uk³ad steruj¹cy k¹tem wyprzedzenia zap³onu SC. wyszukiwanie SCC Spark control computer .zwarty obwód scanner .poœredni wtrysk paliwa sequential . prze³¹cznik wybieraj¹cy SCS Stability Control System .tym wierniejsze odtworzenie badanego sygna³u) ne przeznaczone do odczytu parametrów OBD II SDM Sensing & Diagnostic Module modu³ diagnostyczny (Opel) scavening pump .przeszukiwanie.pompa przet³aczaj¹ca (ABS) SDS Side Detect System .szeregowe ³¹cze transmisyjne SDD Speed Dependent Damping amortyzacja uzale¿niona od prêdkoœci jazdy .sygna³ zap³onowy wysy³any ze sterownika do modu³u zap³onowego send . zapamiêtaæ.œruba regulacyjna prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego SAT Satelite .test segmentów wyœwietlacza save . oscyloskopu cyfrowego (im wiêcej próbek .system sterowania procesem spalania firmy Saab zawieraj¹cy element ³¹cz¹cy funkcjê wtryskiwacza i cewki zap³onowej SCC Service Continous Code . np.zawór sterowania zawirowaniami SCV Sensor Control Unit .wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reaguj¹ce na sygna³ ze sterownika pojazdu SC Spark Control . np. dane w diagnoskopie lub obraz w oscyloskopie cyfrowym savemeter . z szybszym ni¿ w tradycyjnych systemach czasem zadzia³ania (Bosch) SD Self Diagnostics .transmisja szeregowa. transmitowane s¹ tym samym przewodem (liczy siê kolejnoœæ i szerokoœæ impulsów) 44 Poradnik SERWISOWY .czêstotliwoœæ próbkowania .elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza search .siedzenie. np.utrwaliæ. wkrêt. np.kompleksowy system diagnostyczny firmy Ford SDI Semi Direct Injection .pas bezpieczeñstwa seat module .

gniazdo.oprogramowanie SOHC Single Overhead Camshaft pojedynczy wa³ek rozrz¹du w g³owicy Poradnik SERWISOWY SIHR Self Inflating Head Restraint system ochrony g³owy oparty na 45 .cewka przepustnicy (Opel) SGL Single .usterki sporadyczne wystêpuj¹ce tylko raz na jakiœ czas. powolny.wolny. ¿e mog¹ byæ wyœwietlane za pomoc¹ lampki kontrolnej (diody LED) i nie wymagaj¹ do odbioru specjalnego urz¹dzenia cyfrowego SLS Self Leveling Suspension .jednorazowa podstawa czasu w oscyloskopie SLU Solenoid Linear Lock-up .serwisowy system informacyjny slack .krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. nadmuchiwany system unieruchamiaj¹cy (zabezpieczaj¹cy na zasadzie poduszki powietrznej) SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders .zamykaæ shutter . np.zbocze.pojedynczy.¿aluzja. oprawka SOF Start Of Frame . uderzenie shock absorber .zawór suwakowy slope .index prêdkoœci side acceleration .uk³ad wtryskowy/zap³onowy slow .praca z jednorazowym wyzwalaniem przebiegu w oscyloskopie SGI Sequential Gas Injection .dodatkowy.urz¹dzenie podporz¹dkowane. smokemeter .t³umik ha³asu. ale mo¿liwe do zarejestrowania przez system samodiagnozy SLI Shift Light Indicator .oprogramowanie SOC State of Charge .praca jednokana³owa w oscyloskopie single shot .krótki.stan na³adowania akumulatora slave .zap³on iskrowy SI Speed Index .praca w trybie wyczekiwania (uœpienia) soft faults .klawisz przesuniêcia shock . np. t³umik wydechowy SIM Simtec . przesuniêcie shift key . wa³ek shelf . udar. ekranowaæ SHIFT . sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (narastaj¹ce lub opadaj¹ce) Software .ma³y.sekwencyjny wtrysk paliwa SFT Short term Fuel Trim . ciêgno lub linka snap . single channel .wstrz¹s.generator sygna³owy sine wave .amortyzator shoe . brake shoe szczêka hamulcowa short . zwisaj¹ce. np. szczelina.wolna odpowiedŸ. np.klocek cierny.ekran elektryczny.oddzielnie dla ka¿dego z cylindrów SLT Solenoid Linear Throttle .kody usterek wysy³ane na tyle wolno.stowarzyszenie producentów i handlowców bran¿y motoryzacyjnej SMT Separate Mixture Transport rozdzielone dostarczanie mieszanki SMS Short Message Service . serwomechanizm.dym. np.luŸne. si³ownik zasadzie dodatkowej poduszki gazowej (w okolicy zag³ówka) slot .cewka kontroli ciœnienia sprzêg³a (Opel) socket .start pocz¹tku ramki sygna³u CAN shut .zawieszenie z regulacj¹ (samoregulacj¹) poziomu SFI Sequential Fuel Injection .serwomotor. nie naci¹gniête. czujnika tlenu slow codes .dymomierz (do silników Diesla) SIPS Side Impact Protection System system zabezpieczaj¹cy przed skutkami uderzeñ bocznych shield . np. np.kontrolka zmiany biegu slide valve . poziom sygna³u smoke . krata zamykana SI Spark Ignition .przyspieszenie boczne sleep mode .silnik Diesla o podwy¿szonych osi¹gach SIR Supplementary Inflatable Restraint System .krótka wiadomoœæ teksowa SIS Service Information System .otwór.zatrzask software .sekwencyjny wtrysk gazu .pó³ka.cewka blokowania (Opel) shaft . slow response . urz¹dzenie podleg³e SLC Solenoid Linear Clutch Pressure Control . EOBD) simultaneous jednoczesny (wtrysk benzyny równoczeœnie dla kilku cylindrów) SG Signal Generator .fala sinusoidalna single . do zamontowania karty elektronicznej SES Service Engine Soon dash light kontrolka serwisowa silnika(MIL) silencer .katalizator do silników Diesla firmy Siemens small .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI S servo . zwarcie elektryczne SHPD Super High Performance Diesel .pozycja dŸwigni zmiany biegów.wa³. rear window shelf pó³ka tylnego okna SINOx .

wtrysk jednopunktowy stand-alone . sygna³ rozruchu STO Self Test Output .przerwa iskrowa. regulacja mieszanki STA Starter .iskra spark advance .sklejanie siê styków przekaŸnika lub przerywacza STJ Start Injector . w oscyloskopie SPOUT Spark Out .modu³ otwieranego dachu (Opel) SRR Short Range Radar .wprowadzaæ do pamiêci. wspó³dzia³aj¹cy z napinaczami pasów bezpieczeñstwa steps .¿y³a. uginaæ siê square waveform .k¹t skrêcenia ko³a steering wheel .cewka.kroki.jednopunktowy wtrysk paliwa ST Short Term . z kana³u A.S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI spring . np.odstêp elektrod œwiecy zap³onowej spark plug .ut .selektywne sterowanie charakterystyk¹ jazdy (charakterystyka zawieszenia) STEER .dodatkowy system unieruchamiaj¹cy (system poduszki powietrznej). bieg ja³owy STC Stability Traction Control .rozrusznik SPK Spark advance . np.autonomiczny.stan.tryb testu czujników SPD Vehicle Speed . niezaSPI Spark Plug Injector . z kana³u B) spark .system wspomagania kierowania zale¿ny od prêdkoœci SST Special Service Tool .wolny bieg. sygna³ elektryczny prostok¹tny static ignition . resor. status STC Self-Test Connector .prêdkoœæ pojazdu SPFI Single point Fuel Injection .rozrusznik.wejœcie wywo³ania kodów samodiagnozy sticking . wykorzystywany do uk³adu regulacji biegu ja³owego) source .Ÿród³o.stopieñ.kierownica stepper motor .wspomaganie kierownicy.element ³¹cz¹cy funkcjê œwiecy zap³onowej i wtryskiwacza.uk³ad antypoœlizgowy SOL'D Solenoid . zapamiêtywaæ stored code .uk³ad zap³onowy bez elementów ruchomych (bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy) status .przebieg prostok¹tny.faza czujnika (czujnik fazy) SST Sensor Simulator Tester .zapamiêtany kod usterki stage .czas trwania (palenia) iskry spark gap .krótkookresowa. np. Ÿród³o sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (zewnêtrzne. jedn¹ z elektrod œwiecy stanowi denko t³oka (Saab) le¿ny store .styk (z³¹cze) samodiagnozy squib .strumieñ. stopieñ koñcowy mocy uk³adu zap³onowego STAR Self Test Automatic Readout automatyczny czytnik kodów samodiagnozy starter .zawór elektromagnetyczny SRC Selective Ride Control .symulator i tester czujników STM Sensor Test Mode .sprê¿yna. zwitek stream .uruchamiaæ 46 Poradnik SERWISOWY .wyprzedzenie zap³onu SRM Sun Ruf Module . detonator (poduszki powietrznej lub napinacza pasów) Solenoid valve (zawór elektromagnetyczny) SR Slow Running . np.sygna³ regulacji zap³onu ze sterownika do modu³u zap³onowego start-up . sytuacja. solenoid valve . kierowaæ steering angle .wejœcie samodiagnozy storage oscilloscope .œwieca zap³onowa sparkplug gap . wewnêtrzne. EOBD) spark duration .silnik krokowy (np.zap³onnik.test gotowoœci systemu (OBD/EOBD) SSS Speed Sensitive Steering .radar krótkiego zasiêgu SRS Supplementary Restraint System .specjalne narzêdzie serwisowe STI Self Test Inp.oscyloskop pamiêtaj¹cy SPI Single Point Injection .prze³¹cznik (w³¹cznik) œwiate³ stopu strand .wyprzedzenie zap³onu STP Stop Lamp Switch .wtryskiwacz rozruchowy SP Sensor phase . elektrozawór.œwiecowtryskiwacz . np.krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. skrêtka. szczelina na œwiecy zap³onowej SRT System Readiness Test . sterowania silnika krokowego STFT Short Time Fuel Trim . zapalnik.

kontrola przemiennika momentu obrotowego TCL Traction Control .t³umienie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ST STROBE Stroboscope .suw (przy oznaczeniu liczby suwów) stuck .wtrysk jednopunktowy TCCS Toyota Computer Controlled System . np.pojazd o bardzo ma³ej emisji zanieczyszczeñ SVC Saab Variable Compression .czujnik (tlenu) 1 przed katalizatorem (przedni) T T Test Terminal . rodzaj pracy podstawy czasu w oscyloskopie stuck on .rozci¹g. zablokowany stuck off . zawór lub przekaŸnik gim (w celu lepszego uwidocznienia ró¿nic i wahañ) SW Switch .zawór prze³¹czaj¹cy. osiadaj¹cy SWS Simplified Wiring System uproszczony system okablowania system sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi w pojeŸdzie z ograniczeniem liczby przewodów SULEV Super Ultra Low Emissions Vehicle .sterowany termostatycznie dolot powietrza TAB Thermactor Air Bypass solenoid zawór obejœcia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiaj¹cych pracê katalizatora.elektrozawór steruj¹cy prze³¹cznikiem podciœnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TC Traction Control .zasilanie.kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC Turbo Charger .zablokowany w stanie zamkniêtym lub wy³¹czonym.elektrozawór.tachometr.œruba regulacyjna przepustnicy tachometric relay .prze³¹cznik. zasilacz suppression . zawieszony. np.ustêpuj¹cy. rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego pozwalaj¹cy na ogl¹danie przebiegów zap³onowych z ró¿nych cylindrów na³o¿onych jeden na dru- SVC Service Connector . zak³óceñ wywo³ywanych przez uk³ad zap³onowy SWB Small Wheel Base . zacisk testowy tail light .zablokowany w stanie otwartym lub za³¹czonym. np. do ustawiania liczby oktanowej benzyny lub wartoœci wyprzedzenia zap³onu SW Software .ma³y rozstaw kó³ SWT Side Wall Torsion .wejœcie systemu S1 Sensor 1 .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TAD Thermactor Air Divertered solenoid .czujnik temperatury powietrza w uk³adzie turbodo³adowania TAS Throttle Adjust Screw .system zmiennego stopnia sprê¿ania w silniku firmy Saab superimposed .nak³adany. wejœcie strobuj¹ce stroke .zabezpieczenie przepiêciowe (zabezpieczenie uk³adu elektronicznego przed impulsami napiêcia o du¿ej amplitudzie) SV Solenoid Valve .system powietrza dodatkowego (zapewniaj¹cego lepsz¹ pracê katalizatora) TCA Thermostat Controlled Air .lampa stroboskopowa u¿ywana do ustawiania wyprzedzenia zap³onu. np. czujnik stykowy supply .rozci¹gaæ. obrotomierz TCA Tomographic Combustion Analysis .zawór TACS Toyota Active Control Suspension .koñcówka testowa.za³¹czenie SWP sweep . przemiataæ odchylaæ.turbodo³adowanie .modu³ sterowania przepustnicy Poradnik SERWISOWY 47 .sklejony.skrêcanie œciany bocznej surge protection .przekaŸnik wymagaj¹cy do dzia³ania sygna³u tachometrycznego TBI Throttle Body Injection . rozci¹g podstawy czasu w oscyloskopie switch off .wy³¹czenie switch on .czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS Thertmactor Air System .ut .zbiornik (paliwa) TAS Temperature Air Sensor . np.œwiat³a tylne tank . zawór lub przekaŸnik SV Switching Valve .tomograficzne badanie procesu spalania TCATS Turbo Charger Air Temperature Sensor .aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) „turbo” TCC Torque Converter Control . zawór elektromagnetyczny sweep . zmiennej d³ugoœci kolektora dolotowego subsidary .oprogramowanie SYSIN System Inp. np. w samochodach ze sterowanym gaŸnikiem) Tach Tachometer . wy³¹cznik.komputerowy system sterowania Toyoty TBV Turbo Boost Valve . poddaj¹cy siê.sprê¿arka napêdzana turbin¹ wykorzystuj¹c¹ gazy spalinowe z silnika TCM Throttle Control Module .styki (z³¹cze) serwisowe.

testowanie.pojazdy o przejœciowej niskiej emisji TE Test Terminal Engine .T S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TCM Transmission Control Module modu³ steruj¹cy skrzyni biegów TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension .koñcówka testowa silnika THA Thermo.temperatura Temp Gauge .podzia³ czasu.system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TES Thermal Electric Switch .czas time base . pomiêdzy momentem wyst¹pienia iskry a pozycj¹ znaku na kole TFT Thin Film Transistor .próg.koñcówka.górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) po³o¿enia t³oka TDCL Total (Toyota) Diagnostic Communication Link .linia testowa wentylatora time . EOBD) TCV Transmission Control Unit . obrêcz TK. Exhaust Gas .temperatura. punkt pomiarowy w obwodzie elektrycznym TCS Torque Control System .wtrysk paliwa do przepustnicy timing .elektroniczny system steruj¹cy parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) THR Throttle . woda (p³yn ch³odz¹cy) TIC Thermal Ignition Control .podstawa czasu (w oscyloskopie) TFI Thick Film Ignition system .termiczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu TIM Traffic Information Message . przy³¹cze. np. testowanie ³¹cza pomiarowego. powietrze wlotowe TEL Tetraethyl Lead . odczytywanych przez system (OBD.kana³ komunikatów drogowych TD Time Division .urz¹dzenie ostrzegawcze. spaliny TEMP Temperature .system sterowania momentem obrotowym TCS Traction Control System .diagnostyczne z³¹cze komunikacyjne (Toyota) TFI Throttle Fuel Injection . granica throttle-by-wire .Turbo Diesel z bezpoœrednim wtryskiem TDM Time Division Multiplexing praca systemu z podzia³em czasu TGP Turbulent Generating Pot .kompensowana temperaturowo pompa przyspieszacza threshold . TKS Throttle Kicker Solenoid element wykonawczy zmieniaj¹cy po³o¿enie mechanizmu przepustnicy w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej TLEV Transient Low Emission Vehicles .przepustnica sterowana elektronicznie.test wartoœci dopuszczalnych .porównywanie wartoœci badanego sygna³u z dopuszczaln¹ wartoœci¹ zakodowan¹ w ECM (OBD/EOBD) test values .termiczny wy³¹cznik elektryczny TCSA Temperature Controlled Spark Advance .sumaryczna iloœæ ró¿nych wêglowodorów w spalinach thermistor .komora spalania wywo³uj¹ca turbulencje (zawirowania) mieszanki timing chain .przewód wzbudzaj¹cy urz¹dzenia steruj¹cego terminal . Water . test wstêpny czytnika kodów THS Transmission Hydraulic Switch elektrozawór prze³¹cznika hydraulicznego skrzyni biegów THW Thermo. Intake Air .informacje o ruchu drogowym TCSG Temperature Compensated Stored Gas . bez koniecznoœci bezpoœredniego sprzê¿enia mechanicznego THS Toyota Hybrid System .zintegrowany (cienkowarstwowy) system zap³onowy TDC Top Dead Centre . prostok¹tny sygna³ prêdkoœci obrotowej TFA Test Fan .system napêdu hybrydowego firmy Toyota TEN Test Engine .termistor .test wartoœci mierzonych.³añcuch rozrz¹du (³añcuch pêdny) timing light .pasek rozrz¹du (pasek pêdny) TDI Turbo Diesel Injection .lampa stroboskopowa do ustawiania k¹ta wyprzedzenia zap³onu tire .czteroetylek o³owiu .opona.przepustnica.zale¿noœæ czasowa.element zmieniaj¹cy swój opór elektryczny wraz z temperatur¹ (czujnik temperatury) THG Thermo.modu³ sterowania przek³adni TMC Traffic Message Channel . zacisk.wyprzedzenie zap³onu sterowane w funkcji temperatury (Opel) testing .temperatura. gardziel TCP Temperature Compensated accelerator Pump .miernik temperatury 48 Poradnik SERWISOWY . wskaŸnik poziomu cieczy THC Total Hydrocarbons .kompensacja temperatury zmagazynowanego gazu (przy niektórych systemach poduszek gazowych) test limits .zwi¹zek chemiczny dodawany do benzyny w celu zmniejszenia sk³onnoœci do spalania detonacyjnego telltale .technika tranzystorów cieñkowarstwowych stosowana do wytwarzania wyœwietlaczy i ekranów timing belt .temperatura. np.

w oscyloskopie: DC lub AC.œcie¿ka. przepustnica tread . za du¿o. jazda transceiver . na toggle .wkrêt ograniczaj¹cy po³o¿enie przepustnicy TSW Water Temperature Switch prze³¹cznik temperaturowy p³ynu ch³odz¹cego TTL Transistor Transistor Logic uk³ad logiczny tranzystorowo-tranzystorowy torsion . czyli posiadaj¹cy oprócz stanu jedynki logicznej (poziom wysoki) i zera logicznego (poziom niski).prze³¹cznik (dwustabilny) TSL Three State Logic .sterowanie utrzymywaniem prêdkoœci jazdy turbine shaft .wa³ zdawczy sprzêg³a hydrokinetycznego turbocharger .baga¿nik TS Throttle Switch .przemiennik momentu.uk³ad logiczny trzystanowy. skrzynia biegów TO Time Out .przekazywanie.zawór przepustnicy.kierunkowskaz TV Throttle Valve .regulacja.przejœciowy transmission . przetwornik magistrali CAN) toggle switch . przyspieszenie boczne TPI Tuned Port Injection . przek³adnia hydrokinetyczna transducer .pó³przewodnikowy element elektroniczny (zazwyczaj 3 koñcówkowy) posiadaj¹cy zdolnoœæ sterowania przep³ywem wiêkszego pr¹du (obwód mocy) za pomoc¹ mniejszego pr¹nie True RMS .do. klucz elektroniczny aktywizuj¹cy siê w polu elektromagnetycznym i wysy³aj¹cy w³asny sygna³ rozpoznawczy TTS Thermo Time Switch . przerywaæ turn on .poprzeczny.prze³¹cznik termiczny skrzyni biegów TRC Traction Control . skrzynia biegów tss throttle stop screw .techniczny biuletyn serwisowy TR Transmission .pozycja przepustnicy transponder . tak¿e.prze³¹czaæ toggle test .uk³ad wyzwalanej podstawy czasu (w oscyloskopie) TPSV Throttle Position Sensor Valve pozycja przepustnicy Trim Trimming . w którym wyjœcia s¹ od³¹czone TSS Turbine Speed Sensor .wy³¹czaæ. np.bie¿nik opony. jeszcze stan wysokiej impedancji.system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) sta³ej TPM Tempomat Cruise Control .zmienny system dolotowy (Toyota) Poradnik SERWISOWY 49 . przek³adnia. prawdziwa wartoœæ skuteczna napiêcia mierzona niezale¿nie od jego kszta³tu) TVIS Toyota Variable Induction System .za³¹czaæ. zale¿nie od temperatury i czasu TPCV Tank Pressure Control Valve zawór sterowania w zbiorniku paliwa ciœnieniem transversal .trakcja.tranzystor . wewnêtrzne lub zewnêtrzne TPS Throttle Position Sensor .rodzaj przekaŸnika sygna³u. za ma³o.wy³¹cznik steruj¹cy wtryskiwaczem rozruchowym.zbyt. w³¹czaæ turn signal .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI T TOCS Throttle Opener Control System . np. rozstaw kó³ trigger .turbosprê¿arka turn . np.test diagnostyczny polegaj¹cy na wciœniêciu peda³u gazu i aktywacji niektórych elementów wykonawczych (Ford) track . przekrêcaæ pokrêcaæ turn off . np.przek³adnia.przetwornik transient .obracaæ.czujnik prêdkoœci turbiny too .regulowany wtrysk wielopunktowy TTS Transmission Temperature Switch . równie¿ transfer pump . przyczepnoœci¹ i stabilnoœci¹ podczas ruszania) traction .up³yw ustalonego czasu.wyzwalanie. boczny. umieszczona wewn¹trz zbiornika paliwa torque converter .pompa podaj¹ca paliwo. koniec wyznaczonego czasu to .nadajnik-odbiornik. dostrajaTr Transistor .prawdziwa wartoœæ RMS (np. zespó³ ³¹cz¹cy w sobie funkcje nadajnika i odbiornika (np.czujnik po³o¿enia przepustnicy TPSA Throttle Position Sensor Angle k¹t otwarcia przepustnicy triggered time base .podwójna iskra TSB Technical Service Bulletin .prze³¹cznik (styk) przepustnicy sygnalizuj¹cy stan biegu ja³owego TS Twin Spark . przenoszenie.system kontroluj¹cy zamykanie przepustnicy du lub napiêcia (obwód wejœciowy) trunk compartment .skrêcanie TOT Transmission Oil Temperature temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP Throttle Position . trasa TRACS Traction Control System .system sterowania w³asnoœciami trakcyjnymi pojazdu (np.

u¿ycie. wersjê oprogramowania).niekalibrowany zakres podstawy czasu lub zakres napiêciowy w oscyloskopie.górny limit. instrukcja obs³ugi until .system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami ULEV Ultra Low Emission Vehicle pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeñ ultrasonic .jednostka miary update .katalizator trójfunkcyjny („trójdro¿ny").normalne warunki use .opona. nie nadaj¹cy siê do u¿ytku UV UltraViolett .linia transmisji (nadawania) danych weeter . zazwyczaj ten rodzaj pracy jest w specjalny sposób sygnalizowany upright .termostatyczny zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie (np. górna granica upper oxygen sensor.górna (przednia) sonda lambda (przy silniku) lub uk³ad z pojedyncz¹ sond¹ lambda unavailable . polepszaæ upper beam .podnosiæ. unknown code .niezdolny. test danego elementu wykonawczego UNCAL Uncalibrated .TU S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TVS Throttle Valve Switch .wskaŸnik zu¿ycia TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve . obrêcz ko³a. NOx TVIS TXD Transmitted Data Link . HC.uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny upper limit .promieniowanie nadfioletowe UVW Unload Vehicle Weight . wykorzystanie unexpected .podrêcznik u¿ytkownika. zwiêkszaæ.aktualizowaæ.system silników Diesla z pompowtryskiwaczami ut usual terms . niemo¿liwy do wykonania .masa up . zastosowanie.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego TVV Thermal Vent Valve .prostopad³y. skrêcaæ (np. redukuje on emisjê takich sk³adników jak CO.uniwersalna jednostka steruj¹ca UIS Unit Injector System .niedostêpny.elektromagnetyczny zawór dwudro¿ny TWC Three Way Catalyst . upstream O2 unable .niespodziewany.skrêt. w górê nie obci¹¿onego pojazdu 50 Poradnik SERWISOWY .a¿ do.nieznany. wi¹zka górna TVSV UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems . unowoczeœniaæ (np.modernizowaæ. obrót. nieoczekiwany unknown .nieznany kod usterki user (user’s) manual . oprogramowanie) upgrade .g³oœnik wysokotonowy tyre .prze³¹cznik przepustnicy TWI Treat Wear Indicator . w uk³adzie recyrkulacji spalin) twist . parê przewodów) TW Sensor Temperature Water Sensor .œwiat³a drogowe. np. dopóki nie unusable . do podtrzymania zasilania komputera) UPS Unit Pump System . np. tyre cap bie¿nik U UIM Universal Control Unit . kolumna UPS Uninterruptible Power Supply zasilacz awaryjny (np.nieu¿yteczny.ultradŸwiêkowy UM Unit of Measure . modyfikowaæ (np.termiczny zawór odpowietrzania TWSV Two Way Solenoid Valve .

napiêcie sta³e VEH Vehicle .uk³ad dolotowy o zmiennej geometrii VAPS Valve Air Pressure Suspension zawór ciœnienia zawieszenia pneumatycznego VDR Voltage Depend Resistor warystor . szacowaæ wartoœæ.pojazd VIVT Variable Inlet Valve Timing zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi Poradnik SERWISOWY 51 .pionowy. bliskoœæ VAT Vane Air-flow Temperature sensor .wartoœæ spadku napiêcia na elemencie o oporze 1W.adapter interfejsu pojazdu view . napêd. we wszystkich kana³ów naraz. otoczenie.zmienny.wartoœæ.objêtoœciowy czujnik przep³ywu powietrza VCU Viscous Coupling Unit .³opatkowy przep³ywomierz powietrza VAF Volume Air Flow sensor .napiêcie akumulatora w pojeŸdzie VEGA Vehicle Exhaust Gas Analyser analizator spalin samochodowych VIS Vehicle Identification Section sekcja identyfikacyjna pojazdu numeru VIN VIS Variable Induction System zmienny system nape³niania (dolotowy) VEGTC Vehicle Exhaust Gas Temperature Control .pionowy tryb wyzwalania w oscyloskopie wielokana³owym.informacja kontrolna dotycz¹ca emisji spalin danego pojazdu VAV Vacuum Air Valve . przez który przep³ywa pr¹d o natê¿eniu 1 A VCM Vehicle Condition Monitor system kontrolny stanu pojazdu (pojêcie to mo¿e dotyczyæ monitorowania systemów nie objêtych OBD II) vent . silnik.zmienna charakterystyka akustyczna kolektora dolotowego (zawór zmieniaj¹cy charakterystykê) VDS Vehicle Description Section sekcja opisu pojazdu numeru identyfikacyjnego VIN (model. odchylanie pionowe w oscyloskopie lub monitorze VF Voltage Feedback .wspomaganie kierowania o zmiennej efektywnoœci vertical .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI V V V Volt .widok vicinity . np.rezystor o wartoœci rezystancji zale¿nej od przy³o¿onego napiêcia VGT Variable Geometry Turbocharger .sprzêg³o lepkoœciowe VCV Vacuum Control Valve .zawór podciœnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VB Voltage. VBAT Vehicle Battery Voltage .zawór VAN Vehicle Area Network . oceniaæ wartoœæ valve .modu³ systemu sterowania dynamik¹ pojazdu VGIS Variable Geometry Intake System .sprawnoœæ wolumetryczna VICS Variable Intake Control System system dolotowy o zmiennych parametrach VEB Volvo Engine Brake .jednostka napiêcia elektrycznego .monitor ekranowy VIA Vehicle Interface Adapter .system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VDM Vehicle Dynamic Module . pró¿nia VCP Variable inlet Cam Phasing zmienne fazy sterowania rozrz¹dem (dolot) VAF Vane Air Flow meter .kontrola temperatury gazów wylotowych VC Voltage Constant .podciœnienie. nastawny VASC Variable Acoustic Supply Characteristic . regulowany. wylot kana³u wentylacji.hamulec silnikowy Volvo VATS Vehicle Anti Theft System samochodowy system antykradzie¿owy VIN Vehicle Identification Number numer identyfikacyjny pojazdu VECI Vehicle Emission Control Information . zbiornika z wêglem aktywnym VERT Verical .wentylacja. odpowietrzanie.napiêcie sprzê¿enia zwrotnego value . przy pracy ALT przebiegi z ró¿nych kana³ów wyœwietlone s¹ w tym trybie pracy jeden nad drugim VAC Vacuum .lokalna sieæ sterowania i transmisji danych w pojeŸdzie VCVS Voltage Controlled Voltage Source .Ÿród³o napiêcia sterowane napiêciowo VDC Vehicle Dynamic Control .s¹siedztwo. np.sterowanie dynamik¹ pojazdu zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo jazdy (ESP+ASR) VF Variabler Focus Reflektor .reflektor o zmiennym ogniskowaniu VAPS Variable Air Pneumatic Suspension .turbosprê¿arka o zmiennej geometrii variable .czujnik temperatury powietrza w przep³ywomierzu VE Volumetric Efficiency .zawór sterowany podciœnieniem VES Variable Effort Steering .wolt . zasilanie) VDU Video Display Unit .

czujnik prêdkoœci pojazdu VSTM Vehicle System Test Manual instrukcja testowania systemów pojazdu VSV Vacuum Solenoid Valve . do regulacji stopnia otwarcia elektrozaworu) VM Video-Modul .przyrz¹d do pomiaru napiêcia i rezystancji VSA Vehicle Stability Assist .system kontroli stabilnoœci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor . przednia szyba VOM Volt/Ohm Meter .system wspomagania stabilnoœci pojazdu VTV VSC Vehicle Skid Control . np.napiêcie zasilaj¹ce w pojeŸdzie VMAC Vehicle Management And Control .modulator przepustnicy dzia³aj¹cy na zasadzie podciœnienia VP Vacuum Pump .napiêcie referencyjne dostarczane ze sterownika do niektórych czujników (4-6 V) VNT Variable Nozzle Turbine .elektrozawór podciœnienia. do urz¹dzenia klimatyzacyjnego 52 Poradnik SERWISOWY .cyfrowy system informacyjny sterowany g³osem VSV (zawór prze³¹czaj¹cy) VRIS Variable Resonance Intake System .przep³ywomierz ³opatkowy szerokoœæ impulsu (wykorzystywana.system kontroli poœlizgu VSC Vehicle Speed Control sensor czujnik kontroluj¹cy prêdkoœæ pojazdu VSC Vehicle Stability Control .modu³ video (BMW) VPWR Vehicle Power supply voltage .V S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VOS Vacuum Operated Secondary podciœnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator .system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VRS Variable Reluctance Sensor czujnik dzia³aj¹cy na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) V/S Windscreen .turbosprê¿arka o zmiennych ustawieniach dyszy VOC Volatile Organic Compounds lotne substancje organiczne (sk³adniki spalin) VODIS Voice Operated Digital Information System .sterowanie i zarz¹dzanie dzia³aniem pojazdu VREF Reference Voltage .wiatrochron.zmienna VM Vane Meter .pompa podciœnienia VSV (elektrozawór podciœnienia) VPW Variable Pulse Width . np.

warm-up time . silnika elektrycznego windscreen.¿yczenie.wydajnoœæ. na wykonanie procedury pomiarowej wheel .test niepewnych po³¹czeñ. jest to moc wydzielana w odbiorniku przy.pies-stró¿.uzwojenie. oczekiwanie.jednostka mocy. œcieranie. np.czas nagrzewania warning . przep³ywie pr¹du o natê¿eniu 1 A i spadku napiêcia 1 V water .bez Y yaw . odchylenie yellow .powiêkszenie (fragmentu przebiegu lub wykresu) pojazd o zerowej emisji spalin Poradnik SERWISOWY 53 . b³êdny WSS Wheel Speed Sensor . podgrzewaæ. windshield .szerokoœæ. zapisywaæ dane wrong .ciê¿ar.zmienne fazy zaworów VTA.zapis.czekanie.woda. zu¿ywanie siê. impulsu wtryskowego WP Water Pump . test sprawnoœci Z ZEV Zero Emission Vehicle - zoom .lampka ostrzegawcza Wiggle Test .wat . Intercooler lampka ostrzegawcza uk³adu och³adzania „intercooler" w/ With .rozstaw osi pojazdu white .zawór obejœcia dla turbosprê¿arki winding .prze³¹cznik zimowy wiper .drut.nagrzewanie.¿ó³ty yield . np. p³yn ch³odz¹cy WCS Wastegate Solenoid Valve . wiatrochron WDS Wordwide Diagnostic System ogólnoœwiatowy system diagnostyczny (Ford) wear . przewód woofer .przepustnica do spalin.przednia szyba. dobry WAC Wide Open Throtle . np.zu¿ycie. program alarmowy reaguj¹cy na nieprawid³owy przebieg programu WIN Warning lamp.wycieraczka wire . np.z³y.czujnik prêdkoœci ko³a warm-up .prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia VTEC Variable Timing And Lift Electronic Control . ustêpowanie.elektroniczne sterowanie zaworami VVA Variable Valve Actuation zmienne uruchamianie zaworów VVL Variable Valve Light .prze³¹cznik termiczny cieczy ch³odz¹cej watchdog .ko³o wheel angle .z w/o Without . w znaczeniu elektrycznym. sprawnoœæ. waiting .sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTV Vacuum Transmitting Valve zawór przekaŸnikowy œnienia podci- VVT Variable Valve Technologie technologia zmiennych faz zaworów W W Warning lamp „Check Engine” lampka ostrzegawcza kontroli silnika W Watt . po¿¹dana wartoœæ parametru weight .g³oœnik niskotonowy w wish .czekaæ. waga well .bia³y width . okLadzin hamulcowych WINTER S/W . polegaj¹cy na poruszaniu wi¹zek oraz z³¹czy i równoczesnej rejestracji wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci (Ford) waste gate .ostrze¿enie warning lamp .pompa wodna (p³ynu chlodz¹cego) write .szeroko otwarta przepustnica .czujnik pe³nego (szerokiego) przepustnicy otwarcia wait .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VW YZ VSV Vacuum Switching Valve .zmienne fazy rozrz¹du VTC Variable (Valve) Timing Control .szyb gniazdo zag³êbienie.„odcinanie” klimatyzacji WOT Wide Open Throttle . VTH Voltage Throttle Angle napiêcie pomiaru k¹ta otwarcia przepustnicy VTG Variable Turbine Geometry zmienna geometria ustawienia ³opatek tubosprê¿arki VVT Variable Valve Timing .zbaczanie z trasy. obejœcie turbosprê¿arki WTS Water Temperature Switch .k¹t skrêcenia ko³a wheel base .

automatycznie hamowany mechanizm ró¿nicowy (Mercedes) ADA Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag .regulacja zasiêgu œwiate³ reflektorów zale¿na od obci¹¿enia.automatyczne sprzêg³o Aluf.Niemiecki Automobilklub ABE Allgemeine Betriebserlaubnis powszechne zezwolenie u¿ytkowania.automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ALV Achslastverteilung .dopalanie gazów wydechowych ALFB Atmosphärendruck-und lastabhängiger Förderbeginn .filtr z wêglem aktywnym w uk³adzie odpowietrzania zbiornika paliwa AKR Antiklopfregelung . pomiar bezwzglêdny AGN Abgasnachverbrennung .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego.automatyczny nastawnik przepustnicy AFB Atmosphärendruckabhängiger Förderbeginn . Daimler) AKS Aktive Kopfstütze .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania. z czujnikami nachylenia AMR Antriebsmomentenregelung regulacja momentu napêdowego APS Automatisches Parksystem wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA Antirückelaufschaltung . Alufelgen . sterowany obci¹¿eniem ADS Automatischer Drosselklappensteller . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) AKF Aktivkohlefilter . w Renault Twingo) ADK Abstandsdistanzkontrolle - ABS Antiblockiersystem .recyrkulacja spalin ALG Achlastgeber .uk³ad automatycznego sprzêg³a (np.uk³ad zapobiegaj¹cy nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) 54 Poradnik SERWISOWY .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia i ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AGR Abgasrückführung .regulacja zapobiegaj¹ca spalaniu stukowemu (Motronic.automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ADR Automatische Distanzregelung automatyczna regulacja odleg³oœci ALB Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler . dopuszczenie typu konstrukcji pojazdu do ruchu na drogach publicznych ADF Atmosphären-Druckfühler czujnik ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AKS Automatisches Kupplungssystem .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego (Bosch) ALDA Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ wspomaganie parkowania AKSE Automatische Kindersitzerkennung .czujnik obci¹¿enia osi AK Automatische Kupplung .obrêcz ko³a ze stopu lekkiego ADA AKEK Automatische Kindersitzerkennung .A S³ownik NIEMIECKO-POLSKI A AAV Aktivkohlefilterabsperrventil elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy zbiornika z wêglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ABD Automatisches Bremsdifferential .automatyczny korektor si³ hamowania.aktywne zag³ówki (BMW) ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club .rozdzia³ obci¹¿enia osi AKF ALWR Automatische Leucht-WeitenRegelung .

Unterdruckgesteuerte Leerlaufluftkorrektur .automatyczny mechanizm ró¿nicowy blokowany AUT Getriebeautomat .wa³ek poœredni AV Auslaßventil .wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BVSV Bimetall Vakuum Schaltventil zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) BVSV Bimetallgesteuertes Unterdruckschaltventil .automatyczna kontrolna stabilnoœci. nazwa w³asna systemu AUX Zwischenwelle . urz¹dzenie do kontroli geometrii kó³ oraz magazyn) AWR Abstandswarnradar .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych zintegrowany.turbosprê¿arka na gazy spalinowe AU Abgasuntersuchung .urz¹dze- Poradnik SERWISOWY 55 .zawór hamulca BVA Bremsbelagverschleißanzeige .rok budowy BKV Bremskraftverstärker .zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem Bj Baujahr .aktywne t³umienie szarpania (Bosch) ARF Abgasrückführung .urz¹dzenie do analizy sygna³ów (Bosch) AWN Auto-Werkstattnetz .szybkoœæ recyrkulacji spalin ARR Abgasrückführregelung .rz¹d cylindrów przyczepny B B Batterie Minusspannung .P.poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy BV Bremsventil .pasa¿er siedz¹cy obok kierowcy nie wspomagaj¹ce hamulców BLS Bremslichtschalter .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI AB ARD Aktive Rückeldämpfung .zawór odcinaj¹cy dla regulatora ASR ARFR Abgasrückführrate .znak odniesienia BMR Bremsmomenten-Regelung regulacja momentu hamowania B.automatyczna skrzynia biegów AZB Angelenkte Zylinderbank . radar AS Luftansaugung .D. regulowane przenoszenie mocy w celu zapobie¿enia poœlizgowi kó³ napêdowych ATB Abgastemperatur-Begrenzung ograniczenie temperatury spalin ATF Abgastemperatur-Fühler . tester silnika.napiêcie dodatnie akumulatora BG Bremsgerät .regulacja recyrkulacji spalin ASR Antriebsschlupfregelung .kod b³yskowy BF Beifahrer .napiêcie ujemne akumulatora BC Blinkcode .poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy (dwustopniowa w samochodach BMW) BM Bezugsmarke .bar.zasysanie powietrza ASC Automatische-Stabilitäts-Control .recyrkulacja spalin ASG Automatisiertes Schaltgetriebe manualna skrzynia biegów automatyzowana ASP Absperrventil für ASR-Bremsregler .czujnik odleg³oœci niedostatecznej.zap³on kondensatorowy bar .wy³¹cznik œwiat³a hamowania B Ottomotor .C.samoblokuj¹cy siê mechanizm ró¿nicowy ze sprzeg³em wielop³ytkowym ATL Abgasturbolader .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych osobny.zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowo³ane osoby ASR3 Antriebsschlupfregelung integriert . jednostka fizyczna BAS System.czujnik temperatury spalin ASD Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential .D.silnik benzynowy B.uklad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych ASR2 Antriebsschlupfregelung separat . zintegrowany ABS BA Beschleunigungsaufnehmer czujnik wejœciowy przyspieszenia BHKZ Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung .wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych B+ Batterie Plusspannung .nazwa w³asna sieci ³¹cz¹cej w warsztacie samochodowym ró¿ne urz¹dzenia Boscha (np.badanie czystoœci spalin ASD Automatisches Sperrdifferential .urz¹dzenie steruj¹ce hamulców.korekcja powietrza biegu ja³owego sterowana podciœnieniem BFA Beifahrerairbag .zawór regulacyjny ciœnienia BF-Airbag Beifahrer-Airbag .zawór wylotowy AWG Auswerteschaltgerät .T. Druckregelventil . Bremsassistent . nazwa w³asna systemu ALB ART Abstandsregelungs-Tempomat tempomat z regulacj¹ odstêpu do poprzedzaj¹cego pojazdu (Mercedes) AS Abschleppschutz .

CD

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

C
CAG Computergesteuertes Automatik Getriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW)

CTG CAN-Testgerät - tester szyny
CAN (Mercedes)

CZ Cetan Zahl - liczba cetanowa
paliwa (VW), nazwa w³asna systemu

D
D3 Deutsche Abgasnorm - niemiecka norma czystoœci, odpowiada EU 3 DBE Dachbedieneinheit - zespó³ obs³ugi sk³adanego dachu (Mercedes)

DMV Diesel-Magnet-Ventil - zawór
elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch)

DK Drosselklappe - przepustnica DKA Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator po³o¿enia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic

DBR Dauerbremse, Dauerbremsrelais
- hamulec górski, przekaŸnik hamulca górskiego

DPF Diesel-Partikelfilter - filtr cz¹stek w uk³adzie wylotowym silnika wysokoprê¿nego DR Druckregler - regulator ciœnienia

DKA Drosselklappenansteller - naDC Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze œwiat³em ksenonowym stawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu ja³owego w systemie wtrysku centralnego)

DD Kraftstoffdruckdämpfer - t³umik
ciœnienia paliwa

DKE Drosselklappenerhöhungsbit bit podniesienia przepustnicy

DRP Dynamisches Regel Programm dynamiczny program regulacji (w przypadku skrzyni automatycznej multitronic w Audi rozpoznaje, czy kierowca jedzie sportowo czy ekonomicznie i zmienia prze³o¿enie odpowiednio wczeœniej lub póŸniej) DS Druckschalter - czujnik ciœnienia, wy³¹cznik

DDS Diesel-Diebstahl-Sicherung - zabezpieczenie przed kradzie¿¹ w samochodzie z silnikiem wysokoprê¿nym DF Drehzahlfühler, Druckfühler czujnik prêdkoœci obrotowej lub czujnik ciœnienia

DKG Drosselklappengeber - czujnik po³o¿enia przepustnicy, okreœla aktualne po³o¿enie przepustnicy DKI Drosselklappen-Istwert - wartoœæ rzeczywista ustawienia przepustnicy, aktualna wartoœæ napiêcia z czujnika przepustnicy

DSC Dynamische Stabilitäts-Control uk³ad stabilizacji toru jazdy

DFB Dynamische Förderbeginn-Einstellung - dynamiczna regulacja pocz¹tku t³oczenia (Bosch)

DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr

DSP Dynamische Schaltprogramm dynamiczny program prze³¹czania biegów w skrzyni automatycznej (VW/Audi) DSS Drucksprungschalter - wy³¹cznik migowy ciœnienia

DG Drehzahlgeber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DSV Drucksteuerventil - zawór steruj¹cy ciœnienia

DHK Düsenhalterkombination - zespó³ obsady wtryskiwacza (Bosch)

DKR Drosselklappenreduzierungsbit bit obni¿enia przepustnicy

DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk
DKA

DV Druckversorgung, Drosselvorrichtung - zasilanie ciœnieniem lub
urz¹dzenie d³awi¹ce

DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, wy³¹cznik

DVH Druckventilhalter - oprawa zaworu ciœnienia (Bosch)

DWA Diebstahlwarnanlage - alarm
antykradzie¿owy BMW i Opel

DKV Drosselklappen-Vorgabe - wielkoœæ zadana ustawienia przepustnicy DLS Digitale Leerlaufstabilisierung cyfrowa stabilizacja biegu ja³owego (VW/Audi) DME Digitale Motorelektronik - nazwa
w³asna elektronicznego ukladu sterowania silnikiem (Motronic BMW)

DZ Durchbruchzündung - zap³on
przebicia

DZG Drehzahl-Geber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DZM Drehzahlmesser - obrotomierz DZV Digitale Zündung, Vollelektronisch
- zap³on mikroprocesorowy

56

Poradnik SERWISOWY

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

E

E
E Elektro-Lüfter, Einspritzmotor - wentylator elektryczny lub silnik zasilany wtryskowo szenia pneumatycznego ECAS i regulacji t³umienia drgañ w samochodach MAN)

ELD Elektrische Lastschlagdämpfung
- elektryczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch)

EAB Elektronische Anhänger Bremse
- elektroniczne hamulce przyczepy (Mercedes, element zespo³u Telligent BS

EFS Einzel-Funken-Spulen - cewki zaplonowe jednobiegunowe E-Gas Elektron. Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie
przepustnic¹ (peda³ gazu bez linki)

ELF Elektronische Luftfederung elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN)

EAG Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana
automatyczna skrzynia biegów

ELFI Elektronische Fahrzeugidentifikation - elektroniczna identyfikacja
pojazdu (VW)

EAM Emissions-Analyse-Messgerät analizator spalin (Bosch)

EGAS Elektronische Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie przepustnic¹

ELR Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung - elektroniczna regulacja
obrotów biegu ja³owego (Daimler)

EAV Elementabschaltungventil - zawór
elektromagnetyczny od³¹czaj¹cy sekcjê t³ocz¹c¹ w pompie wysokiego ciœnienia uk³adu Common Rail

EGn - urz¹dzenie steruj¹ce EGAS,
przy czym n oznacza numer wersji

EGS Elektronische Getriebesteuerung
- elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów

ELR Elektronische Leerlaufregelung elektroniczna regulacja biegu ja³owego ELRA Elektronische Rückhalteautoelektroniczna automatymatik
ka pasów bezpieczeñstwa (VW)

EBA Elektronischer Bremsassistent elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz tak¿e BAS)

EHA Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy

EBD Elektronisches Bremsdifferential
- elektroniczne ró¿nicowanie si³y hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford)

ELS Elektronische Leerlaufstabilisierung - elektroniczna stabilizacja
biegu ja³owego (Opel)

EHAB Elektrohydraulische Abstellung
- elektrohydrauliczne wy³¹czanie silnika

EBV Elektronische Bremskraftverteilung
- elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania miêdzy przedni¹ a tyln¹ oœ (korektor w uk³adzie hamulcowym)

ELV Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana
kolumna kierownicy (Daimler)

EHD Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem - elektroniczny
wtrysk wysokociœnieniowy w silnikach Diesla (Daimler)

ELV Elektroluftventil - elektryczny
zawór powietrza

EDR Elektronische Dieselregelung elektroniczna regulacja silnika wysokoprê¿nego EDS Elektronische Differenzialsperre
- elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego (VW i Audi)

EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung - elektrohydrauliczna
regulacja mechanizmu podnoszenia

EL-V Elektronisch geregelter Vergaser
- gaŸnik elektronicznie sterowany

ELZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EHSW Elektrohydraulisches Stellwerk
- elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch)

EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antyw³amaniowy i antykradzie¿owy

EMA Elektrischer Multifunktions-Aufroller - elektryczny napinacz pasów bezpieczeñstwa firmy Siemiens (nie pirotechniczny)
EAV

EEC Elektronische Zündverstellung elektroniczna regulacja zap³onu (Ford) EES Elektrisch entriegelte Startmenge
- elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch)

EKE Elektronische Kraftstoffeinspritzung - elektroniczny wtrysk paliwa EKP Elektrokraftstoffpumpe - elektryczna pompa paliwa

ELAB Elektrische Abstellung - elektryczne wy³¹czanie

EFP Elektronisches Fahrpedal - elektroniczny peda³ przyspieszenia EFR Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (sk³ada siê z zawie-

ELAB Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinaj¹cy
biegu ja³owego

ELB Elektronisch gesteuerte Bremse hamulce elektronicznie sterowane

Poradnik SERWISOWY

57

E

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

ER Energiereserve - rezerwa energii ERW Energiereserve mit Spannungswandler - rezerwa energii z transformatorem napiêcia

EZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EZ Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zap³onu

ES Elektronisches Steuergerät - elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce

EZE Elektronische Zentralsteuereinheit - elektroniczne centralne
urz¹dzenie steruj¹ce

ESG Einscheiben Sicherheitsglas szk³o bezpieczne (hatrowane)

EKP

ESR Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poœlizgu napêdu (Seat)

EZF Elektronische Kennfeldzündung zap³on elektroniczny wg mapy charakterystyk (Opel) EZF Elektronische Zündanlage, kennfeldgesteuert - elektroniczny uk³ad
zap³onowy, sterowany wed³ug mapy charakterystyk

EMAB Elektromotorische Abschaltung
- wy³¹czanie elektromotoryczne

ESV Einspeiseventil, Einspritzventil zawór zasilaj¹cy lub wtryskiwacz

EML Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja
mocy silnika

ESV Elektronische Sitzverstellung elektroniczna regulacja fotela (Daimler) ET Einpresstiefe - g³êbokoœæ przet³oczenia na obrêczy (wymiar w mm liczony od œrodka obrêczy do wewnêtrznej powierzchni przylegania tarczy ko³a)

EZF-h Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Hallgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla (Opel)

EMS Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie moc¹ silnika (np. w po³aczeniu z uk³adem ABS)

EMS Elektronische Motorsteuerung elektroniczne sterowanie silnikiem EMV Elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetyczna kompatybilnoœæ (ekranowanie elektrycznych i elektronicznych zespo³ów w samochodzie przed oddzia³ywaniem elektromagnetycznych pó³ zak³ócaj¹cych)

EZF-i Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Induktivgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem magnetoindukcyjnym

ETS Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem

ETS Elektronisches Traktionssystem elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M)

EZK Elektronische Zündung mit Klopfregelung - elektroniczny uk³ad zap³onowy z regulacj¹ spalania stukowego

EZ-K Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z regulacj¹ spalania stukowego

ENR Elektronische Niveauregelung elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EP Einstellpunkt - punkt ustawienia
(Bosch)

EV Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu steruj¹cego ciœnieniem

EV Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 Einspritzventil für hohen Druck wtryskiwacz dla wysokiego ciœnienia EV2 Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciœnienia

EZ-K Elektronische Zündverstellung mit Klopfregelungen - elektroniczne
sterowanie wyprzedzeniem zap³onu z regulacj¹ spalania stukowego

EPB Elektropneumatische Bremse hamulce elektropneumatyczne

EZL Elektronische Zündanlage mit Kennlinien - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk

EPK Elektro-Pneumatic-Kit - zestaw
eletro-pneumatyczny (PEUGEOT)

EPS Erweiterte Parkstellung - rozszerzone po³o¿enie parkowania

EWD Einwicklungsdrehsteller - silnik nastawnika z jednym uzwojeniem EWS Elektronische Wegfahrsperre elektroniczna (BMW) blokada odjazdu

EZL-h Elektonische Zündung mit Kennlinien, Ansteuerung durch Hallgeber elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla

EZS Elektronischer Zündstartschalter
- elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler)

EPW Elektropneumatische (Druck-) Wandler - elektropneumatyczny
przetwornik ciœnienia (de regulacji ciœnienia do³adowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem)

EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX Exhaust - strona wylotowa

EZV Elektronische Zündverstellung elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu

58

Poradnik SERWISOWY

regulacja „szybkiego” biegu ja³owego FBA Feststellbremsanlage .pompa zasilaj¹ca (Bosch) FSIA Flexible Service Intervall Anzeige .napêd pasa GBR Gurtbringer .samochód terenowy GBA Gurtbringerantrieb .Fzg Fahrzeug .mechanizm pasa G-Kat geregelter Katalysator .regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FFG Fußfahrgeber .wyœwietlacz w³¹czonego biegu (Mercedes) GDV Gleichdruckventil .liczba impulsów przebytej drogi pojazdu Fz.czujnik pocz¹tku t³oczenia FM Fahrzeugmanagement .hamulec zasadniczy FBB Förderbeginn-Blockierung .t³umienie uderzenia od obci¹¿enia sterowane sprê¿yn¹ (Bosch) FBG Förderbeginn-Geber .wskaŸnik zmiennych okresów serwisowania FDR Fahrdatenrechner .zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) FH FGG Fahrgeschwindigkeitsgeber czujnik prêdkoœci jazdy (Bosch) G G Geländewagen .kod usterki FD Fertigungsdatum .czujnik po³o¿enia peda³u przyspieszenia FGB/AGB Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer .katalizator z regulacj¹ lambda (z sond¹ lambda) GA Ganganzeige Display .data wyprodukowania FP Förderpumpe .podwozie Fwi Fahrzeugwegimpulszahl .sprê¿arka ³opatkowa FGB/GBA Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage .ogranicznik prêdkoœci jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FW Fahrwerk .silnik-przek³adnia GM Grundmodul .poduszka powietrzna kierowcy FGR Fahrgeschwindigkeits-Regler regulator prêdkoœci jazdy FBG FAP Fahrpedal .adaptacja podstawowa GALA Geräuschabhängige Lautstärkeregelung . Glashebedach dach szklany podnoszony GM Getriebe-Motor . po³¹czony szyn¹ CAN z modu³em przednim i tylnym (Mercedes) Poradnik SERWISOWY 59 .zawór redukcyjny równoprê¿ny (Bosch) GKB Gurtkraftbegrenzer .blokowanie pocz¹tku t³oczenia (Bosch) FLD Federgesteuerte Lastschlagdämpfung .pojazd FZK Flügelzellenkompressor .zespo³owy wy³¹cznik skrzyni biegów (Bosch) GHD Glashubdach.ogranicznik prêdkoœci jazdy/uk³ad ograniczenia prêdkoœci jazdy FZV Funkfernbedienung für Zentralverriegelung .pocz¹tek t³oczenia (Diesel) FICD Schnelleerlaufregelung .kierowanie pojazdem FC Fehlercode .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI FG F FA Fahrerairbag .peda³ przyspieszenia (Bosch) FH Fensterheber .silnik podnoœnika szyby FB Förderbeginn .regulacja g³oœnoœci radioodbiornika zale¿nie od zewnêtrznych ha³asów GGS Getriebegruppenschalter .modu³ podstawowy.pojazd Fzg Fahrzeug .ogranicznik napiêcia pasa bezpieczeñstwa (BMW) GA Grundadaption .podnoœnik szyby FHM Fensterheber-Motor .komputer do analizy parametrów jazdy FSR Fahrstabilitätsregelung .

czujnik przyrostu (zap³on) 60 Poradnik SERWISOWY .pierœcieñ zwarty na pó³mechaniŸmie ró¿nicowym HP Hydraulikpumpe .napinacz pasa bezpieczeñstwa (BMW) GZS Glühzeitsteuergerät .oœ tylna HA Hydroaggregat für ABS2 .wlot powietrza gor¹cego HH HH-Aufteilung .podzia³ HT uk³adu hamulcowego.zap³on kondensatorowy HL Hinten links .regulacja prêdkoœci jazdy (BMW) GRV Gleichraumventil . Masse .GH I S³ownik NIEMIECKO-POLSKI GMA Giermomentaufbau-Verzögerung .podzia³ HH uk³adu hamulcowego. pierwszy obwód dzia³a na wszystkie ko³a.pompa hydrauliczna HFM Heißfilmluftmassenmesser przep³ywomierz powietrza z gor¹cym filmem HR Hinten rechts .pompa hamulcowa HD Hochdruck .sterowanie ogrzewaniem (BMW) HAI Heißlufteinlass .hydrauliczny zespó³ steruj¹cy dla ABS2 HAC Höhenkompensation .system przyrostowy z jednym czujnikiem IES Integriertes Elektronik System zintegrowany uk³ad elektroniczny (Mercedes) I2 Inkrementsystem mit zwei Gebern .sterowanie skrzyni¹ biegów (Mercedes) GS Gurtstrammer .ty³ lewy HLM Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser IDI Indirekte Dieseleinspritzung .wy³¹cznik przy dŸwigni hamulca awaryjnego HBA Hydraulisch betätigte Angleichung .napinacz pasa bezpieczeñstwa GND Ground.masa GR Geschwindigkeitsregelung .blokada w³¹czenia skrzyni biegów GSS Gurtschlossschalter .opóŸnienie tworzenia momentu odchylaj¹cego GSHD Glasschiebehubdach .ty³ prawy HRA Heckscheiben-Reinigungsanlage .wy³¹cznik w zamku pasa bezpieczeñstwa (BMW) GUS Gurtstraffer .urz¹dzenie steruj¹ce czasem w³¹czenia œwiec ¿arowych (Bosch) przep³ywomierz powietrza z gor¹cym drutem H HA Hinterachse .pompa hamulcowa HZ Hauptbremszylinder .regulaGMR GSR cja momentu ¿yroskopowego (ma zapobiec obracaniu siê pojazdu wokó³ osi tylnej) GSS Getriebeschaltsperre . oba obwody dzia³aj¹ na wszystkie ko³a HAS Handbremsschalter . drugi na przednie HBZ Hauptbremszylinder .kompensacja wysokoœci HDK Halbdifferential-KurzschlußringWeggeber .kompensacja hydraulicznie uruchamiana (Bosch) HK Höhenkorrektur .system przyrostowy z dwoma czujnikami IDS Interaktives Dynamisches Fahrsystem .Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal Kurbelwinkelsignal für OT sygna³ po³o¿enia wa³u korbowego dla ZZ GSR Gurtstraffer .uk³ad czyszczenia szyby tylnej HS Heizungssteuerung .zawór sta³ej objêtoœci (Bosch) GWK Getriebewandlerkupplung sprzêg³o hydrokinetyczne skrzyni biegów GS Getriebesteuerung .korekcja wysokoœci HKZ Hochspannungskondensatorzündung .interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IG Inkrement-Geber .regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR Giermomentregelung .czujnik przebytej drogi .poœredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprê¿nym HSV Hydraulische Startverriegelung hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) HT HT-Aufteilung .napinacz pasa bezpieczeñstwa GMR Gemischregler .wysokie ciœnienie I I1 Inkrementsystem mit einem Geber .

odpowietrzenie skrzyni korbowej KHD Kurbelhebedach .zestaw wskaŸników z wyœwietlaczem okresów przegl¹dów Komp Komponente .ma³y silnik KMM Kontinuierliches Mengenmeßgerät .sterowanie sprzêg³em KM Kleinmotor .30 = plus akumulatora KS Klopfsensor . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KLA Klimatisierungsautomatik automatyczna .zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej Int Integrator . nazwa w³asna uk³ady wtryskowego IRÜ Innenraumüberwachung - ochrona wnêtrza kabiny (Audi) IZA Integrierte Zünd-Anlage . z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalaj¹cymi zag³ówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeñstwa) IWZ Inkremental-Winkel-Zeit-Geber czujnik k¹ta obrotu IRM Individualregelung.przewód dwukierunkowy.klimatyzacja (Daimler) KA Knieairbag .miernik natê¿enia przep³ywu.wtrysk Jet Jetronic . Kl. np.wyœwietlacz informacji dla systemu ASR regulacja indywidualna zmodyfikowana przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych IRS Innenraumschutz .filtr paliwa KFB Komfortbetätigung . Infrarot . obs³uga klienta KDS Kickdown-Schalter . nazwa w³asna KR Klopfregelung .miernik iloœci przet³aczanej cieczy. system w³¹czaj¹cy alarm.automat klimatyzacji Poradnik SERWISOWY 61 .integrator INZ Zentraleinspritzung .poduszka powietrzna przed kolanami (BMW) KAT Katalysator .katalisator KB Kabelbaum .dach podnoszony korb¹ KI Kombiinstrument . komponenty KD Kundendienst .Jetronic.S³ownik NIEMIECKO-POLSKI IJ K IHKA Integrierte Heiz-Klimaanlage zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR Integrierte Heizungs Regelung zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) jednopunktowy zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) IR Individualregelung.zintegroISA Integrierter Starter-Alternator wany uk³ad zap³onowy (Toyota) J K K (-Leitung) Bi-direktionale Leitung .zacisk.podzespo³y. ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KFMG Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät .ochrona wnêtrza kabiny. elementy.akumulator paliwa KLA Klimatisierungs-Automat . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) K-CAN Karosserie-CAN .dzia³ obs³ugi klienta.lampka kontrolna KS Kopfstützen .uruchamianie Benz) komfortowe (Mercedes KL Kontrollleuchte . 42 V) ISIS Intelligentes Sicherheits-System inteligentny system bezpieczeñstwa (BMW serii 7.szyna CAN o mniejszej prêdkoœci transmisji dla uk³adów komfortu i obs³ugi w nadwoziu KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige . kiedy zostanie zbita szyba boczna i nast¹pi wtargniêcie do wnêtrza (Mercedes) INS Instrumententafel .regulacja indywidualna przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych lub podczerwieñ ISF Informationssystem im Fahrzeug system informacyjny w samochodzie ISG Integrierter Starter Generator zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo.port regulacji spalania stukowego KE Kontinuirliche Einspritzung uk³ad wtryskowy o sta³ym dostarczaniu paliwa Kl Klemme .miernik natê¿enia przpe³ywu zamkniêty. modifiziert ILV Integrierte Leiselaufvorrichtung zintegrowane urz¹dzenie cichego biegu (Bosch) Infoanz.wi¹zka przewodów KB Kupplungsbetätigung .zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej (Mercedes) KMMG Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung .opóŸnianie zap³onu wywo³ywane czujnikiem spalania stukowego KRS Klopfregelung-Schnittstelle .uk³ad wtryskowy mechaniczny o sta³ym dostarczaniu paliwa.zag³ówek KS Kraftstoffspeicher .wy³¹cznik kick-down K-Jetronic Kontinuierliches Einspritzsystem . INA Informationsanzeige für ASR-Systeme .czujnik spalania stukowego KF Kraftstoffilter .

dozownik paliwa lub przewód paliwowy zasilaj¹cy KTF Kraftstoff-Temperaturfühler.KL S³ownik NIEMIECKO-POLSKI KSA Komfort-Schließanlage .uk³ad zamykania komfortowego (zamek centralny. Luftmengenmesser .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy (tak¿e LMM) L LFT Lufttemperaturfühler .bieg ja³owy silnika LL LL-Aufteilung .czujnik temperatury powietrza (Bosch) l.przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KS rozruchowy (w uk³adach K-.LE-Jetronic z regulacj¹ lambda na rynek USA LWL Lichtwellenleiter .regulacja nape³nienia na biegu ja³owym LDA podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LS Lambdasonde .po lewej stronie LDA Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .regulator biegu ja³owego LSM Lambdasonde für Magerbetrieb .wa³ korbowy LM Luftmengenmesser . Kühlmittel-Temperaturfühler .regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LDF Ladedruckfühler . KEi L-Jetronic) KSZ Kraftstoffzuteiler.regulator biegu ja³owego z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LSP Längssperrenabschaltung .czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (Bosch) KSS Katalysator-Startheizungssystem . Leerlaufdrehzahlregelung .od³¹czenie blokowania wzd³u¿nego LU Luftmenge US-Version .œwiat³owód LWR Leuchtweitenregelung . LI Links .wtryskiwacz L (-Leitung) Uni-direktionale Leitung .sonda lambda LSH Lambdasonde behitzt (heated) sonda lambda podgrzeweana LLK Ladeluftkühlung .p³yta z otworem (Bosch) LPS Leiterplattenschaltung .regulacja pochylenia œwiate³ reflektorów LLS Leerlaufsteller.ch³odnica powietrza do³adowuj¹cego (Bosch) LLR Leerlaufregler . L Links .podzia³ LL uk³adu hamulcowego w trójk¹cie.ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LHA Luftseitige Heizungsautomatik automatyczne podgrzewanie po stronie wlotu powietrza li.system podgrzewania uruchamiaj¹cego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie pocz¹tkowej pracy silnika nastêpuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KVA Kraftstoff-Verbrauchs-Anzeige wskaŸnik zu¿ycia paliwa KVS Kraftstoffverteilerstück . Leerlaufschalter nastawnik biegu ja³owego lub wy³¹cznik biegu ja³owego LL-Stab Leerlauf-Stabilisierung .przewód jednokierunkowy. ka¿dy obwód dzia³a na dwa ko³a przednie i jedno tylne LDR Ladedruckregelung. Kraftstoffzuleitung .regulacja lambda LRa Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung .czujnik ciœnienia do³adowania (Bosch) LL Leerlauf .œwiat³a wy³adowcze (VW/Audi) LMM Luftmassenmesser.element rozdzielaj¹cy paliwo KSV KSV Kaltstartventil .regulacja ciœnienia do³adowania lub regulacja prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LLDRAN Leerlaufdrehzahlanhebung LFB Lastabhängiger Förderbeginn pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia w pompach wtryskowych rozdzielaczowych LFR Leerlauffüllungsregelung .stabilizacja biegu ja³owego 62 Poradnik SERWISOWY . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KW Kurbelwelle .obwód ze schematem drukowanym LR Lambda-Regler . dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) KSB Kaltstartbeschleuniger .sonda lambda dla pracy z mieszank¹ ubod¹ LLRa Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung .po lewej stronie LITRONIC Licht Elektronic .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy lub masowy LP Lochplatte .

manuell . tester silnika MZ Magnetzünder .automatyczne sterowanie nadbiegiem NS Nebelscheinwerfer .czujnik przesuniêcia iglicy (Diesel) NMV Nebenabtrieb.test silnika.Motronic m.samochód u¿ytkowy NTC II Leerlaufdrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego NAS Nebenantriebsschalter . diody LED w lampie tylnej) MT Mengenteiler .pojazd u¿ytkowy ODS Automatische Overdrivesteuerung .górna wartoœæ tolerancji Poradnik SERWISOWY 63 .temperatura wody w silniku (w °C) NBF Nadelbewegungsfühler . Mischung Kraftstoffverhältnis multiplikatywne sterowanie wed³ug mapy charakterystyk lub udzia³ paliwa w mieszance MOZ Motor Oktan Zahl .wartoœæ zadana momentu silnika MOLIS Modulares Lichtsystem .niskie ciœnienie NFz Nutzfahrzeug .Motronic z przep³ywomierzem powietrza wychy³owym MR Motorrelais .regulacja momentu oporów w³asnych silnika Meins Einspritz-Menge .sterowanie prac¹ silnika MAD Motor Ausetzdiagnose .Microplex (Marelli) MJ Modeljahr .rozpoznawanie niepracuj¹cych cylindrów silnika MLA Muffengesteuerte Lastabhängigkeit .model roku .Mono-Jetronic MK Motronic mit K-Potentiometer Motronic z potencjometrem K MV Magnetventil .reflektor przeciwmg³owy przedni OT Oberer Totpunkt . motorverbunden .oznaczenie opon zimowych ML Motronic mit Klappenluftmengenmesser .rozdzielacz paliwa mUD mit Unterdruck .Motronic z czujnikiem ciœnienia w kolektorze dolotowym M+S Matsch und Schnee . Motortester .modu³owy system oœwietlenia (BMW.z podciœnieniem MIC Microplex .zawór elektromagnetyczny MOT Motortest..wy³¹cznik napêdu dodatkowego (Bosch) NAZB Nicht angelenkte Zylinderbank rz¹d cylindrów nie przyczepny NKW-ABS Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge . M Mitte.mikroprocesorowy uk³ad sterowania silnikiem (Motronic) N NA Nebenabtrieb .urz¹dzenie steruj¹ce regulacj¹ dawki w silnikach wysokoprê¿nych MMI Motor-Moment Istwert . MJ Mono-Jetronic .sterowanie wa³ka rozrz¹du Oz Oktanzahl .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ w samochodach u¿ytkowych z hamulcami pneumatycznymi NTC2 Wassertemperatur (in °C) im Motor .przystawka odbioru mocy zwi¹zana z silnikiem (Mercedes) NW Nockenwelle ..urz¹dzenie steruj¹ce silnika ME Motor-Elektronik .mechaniczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch) MSG Motorsteuergerät .wa³ek rozrz¹du (sygna³ wa³ka rozrz¹du do rozpoznawania 1 cylindra) ND Niederdruck .wyprzedzenie zap³onu sterowane mikroprocesorowo (Opel) Mot/DME Digitale Motorelektronic (Motronic) .przekaŸnik silnika MS Motorsteuerung .liczba oktanowa O oUD ohne Unter-Druck .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) NWS Nockenwellensteuerung .bez podciœnienia OG Ober-Grenze oberer Toleranzwert .Mono-Jetronic M-Jet Mono-Jetronic .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI MN O M M Mechanischer Lüfter .wentylator mechaniczny MKV Multiplikative Kennfeldverstellung.iskrownik MZV Microprozessorgesteuerte Zündverstellung .wartoœæ rzeczywista momentu silnika MSR Motorschleppmomentregelung .motorowa liczba oktanowa M Motronic .dawka-pocz¹tek wtrysku-recyrkulacja spalin MDA Motordrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej silnika MLD Mechanische Lastschlagdämpfung .dawka wtrysku (w mg/H gdzie H jest skokiem) MMS Motor-Moment Sollwert .œrodkowy lub manualny MP Motronic druckabhänging gesteuert .zale¿noœæ od obci¹¿enia sterowana przesuwk¹ (Bosch) MSA Menge-Spritzbeginn-Abgasrückführung .przystawka odbioru mocy Nkw Nutzkraftwagen .

czujnik peda³u RM Referenzmarke .konie mechaniczne KM.potencjometr.metoda ustawienia pocz¹tku t³oczenia wed³ug impulsów z pompy wtryskowej (patrz rys.przycisk w samochodzie.mechanizm ró¿nicowy z blokad¹ typu Porsche (PORSCHE) PD Pumpe Düse .d³awik przep³ywu wstecznego (Bosch) 64 Poradnik SERWISOWY .samochód osobowy Poti Potentiometer .filtr cz¹stek sta³ych (Mercedes) PSM Porsche Stabilitäts Management .uk³ad zap³onowy z rozdzielaczem zap³onu R R Reihenmotor .system kontroli ogumienia RSD Rückströmdrossel . LOB RMG re. RDK lub RDKS Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) .system kontroli ciœnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDU Reifendruck Überwachung kontrola ciœnienia w oponach (Daimler) ROZ Research Oktan Zahl .parametrowany modu³ specjalny (w samochodach Mercedes z³¹cze szeregowe do pod³¹czenia specjalnej zabudowy do instalacji elektrycznej pojazdu) PDE Pumpen-Düsen-Einheit . dla którego parametry s¹ przechowywane w urz¹dzeniu steruj¹cym PDE Pumpe-Düse-Einheit . starsze oznaczenie PSM Parametrierbares Sondermodul . zmienna rezystancja PLA Pneumatische Leerlaufanhebung .Motronic w samochodach Daimler PNAB Pneumatische Stellvorrichtung .pompowtryskiwacz (VW) PSD Pumpensteuerung mit Diagnose uk³ad sterowania pompy z diagnoz¹ PSG Pumpensteuergerät . jednostka mocy PWG Pedalwertgeber .reflektor wieloelipsoidalny PMS Druck-Motorsteuerung .nastawnik pneumatyczny (Bosch) PFA Partikelfilteranlage .modu³ zawieraj¹cy program diagnozowania urz¹dzenia steruj¹cego lub inny program CompacSoft.system zatrzymuj¹cy RKS Reifen-Kontrollsystem .elektroniczny uk³ad stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche Pkw Personenkraftwagen .urz¹dzenie steruj¹ce pomp¹ PM Pumpenmotor . RE Rechts .znak odniesienia ROV Rotierende Hochspannungsverteilung .instrukcja badania (Bosch) PLA Pneumatische Leerlaufanreicherung .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RP Reihenpumpe . FBG) RS Rückhaltesystem .pompowtryskiwacze (VW).pneumatyczne podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego PPG-Modul Peripherie Programmodul .pneumatyczne wzbogacanie mieszanki biegu ja³owego PS Pferdestärke .przekaŸnik RHV Ruhende Hochspannungsverteilung .pompaPBM Pulsbreitenmoduliert .uk³ad sterowania pompy PLD Pumpe-Leitung-Düse .silnik rzêdowy RDC.liczba oktanowa badawcza.modulowany d³ugoœci¹ impulsów.pompa rzêdowa (Bosch) RPA Reifenpannenanzeige .wskaŸnik uszkodzenia opony (BMW) RS Retarder Steuerung .kontrola ciœnienia i temperatury w oponach (Audi. wy³¹czaæ) dzia³anie PLA Pneumatische Leerlaufanschlag pneumatyczny ogranicznik biegu ja³owego (Bosch) PS Pumpensteuerung .po prawej stronie Rel Relais . BMW) RDK Reifendruckkontrollsystem . metoda obróbki sygna³ów (z nadajnika) przewód-wtryskiwacz (w silniku Diesla ka¿dy cylinder ma wtryskiwacz i pompê wtryskow¹ po³¹czone krótkim przewodem) PSD Porsche-Sperr-Differential . nazwa w³asna PTC Mercedes Benz Motronic MP 6 w samochodach Mercedes Benz oznaczenie dla Motronic MP 6 PV Prüfvorschrift .zespó³ pompowtryskiwacza PES Poly-Ellipsoid-Reflektor .sterowanie retardera (Mercedes) RIV Regler-Impulsverfahren .silnik pompy PML Parameterlenkung .uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem.PR S³ownik NIEMIECKO-POLSKI P PATA Passiv-Taster . którym mo¿na biernie w³¹czaæ (tzn.

sterownik SPV Spritzversteller . Schrittmotor .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI RS RTM Rauchgas-Trübungs-Messgerät .uk³ad analizy drogi regulacji RWG Regelweggeber .wy³¹cznik Sd Saugrohrdruck .zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV Schubabschaltventil .sterownik fotela (Mercedes) SIL Sitzelektrik links .wt³aczanie powietrza wtórnego (dodatkowego) SD Schiebedach lub Spritzdauer dach odsuwany lub czas trwania wtrysku SDM Schiebedachmotor .bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej nastêpuje od³¹czenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ci¹gu 3 ms) SSG Sitzsteuergerät .zap³on bezrozdzielaczowy RW Regelweg .silnik oczyszczania relktorów SS Sicherheitsschalter .regulacja pocz¹tku wtrysku STOE Stop-Externschalter .wy³¹cznik bezpieczeñstwa.rozpoznawanie zajêcia fotela (BMW) SIA Service-Intervall-Anzeige .pamiêæ ustawienia fotela lub silnik krokowy SMG Sequentielles M-Getriebe .ogrzewanie postojowe (Daimler) SIR Sitzelektrik rechts .wy³¹cznik zewnêtrzny Stop (Bosch) SUS Schlupfschwellenumschalter prze³¹cznik progu poœlizgu SV SIS Service-Informations-System system informacji serwisowej. bez katalizatora (Mercedes Benz) RUV Ruhende Hochspannungsverteilung .uk³ad elektryczny w lewym fotelu (Mercedes) STH Standheizung .cylinderek hamulcowy RSD S SA Sonderausstatung .urz¹dzenie steruj¹ce do regulacji pocz¹tku wtrysku (Diesel) SLA Sicherheitslampe .silnik dachu odsuwanego SM Sitzmemory.wyposa¿enie dodatkowe SG Steuergerät .lampa bezpieczeñstwa Schalt Schalter . sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SDM Steuergeräte-Diagnose-Modul modu³ diagnostyczny urz¹dzeñ sterujacych SG Schaltgetriebe .wyœwietlacz terminów przegl¹dów serwisowych (VW/Audi) SBK Sicherheitsbatterieklemme . (czujnik 9) zesty zwierny SBE Sitzbelegungserkennung .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RÜV Ruhende Hochspannungsverteilung .droga regulacji RWAWS Regelwegauswerteschaltung .dymomierz (Bosch) RÜF Rückrüstfahrzeug . nazwa w³asna (Bosch) SB-Steuergerät Steuergerät für die Spritzbeginnregelung .manualna skrzynia biegów SNA Schwungnutzautomatik .przestawiacz wtrysku (patrz równie¿ SV) SACV Sekundärluftregelventil .zawór odcinaj¹cy w fazie hamowania silnikiem SGW Sicherheitsgurt-Warnsystem system ostrzegaj¹cy o niezapiêciu pasów bezpieczeñstwa SHD Schiebe-Hebe-Dach .urz¹dzenie steruj¹ce.automatyzowana.napêd lusterka Poradnik SERWISOWY 65 .uk³ad oczyszczania reflektorów SRM Scheinwerfer-Reinigungsmotor .dach (okno w dachu) odsuwany i podnoszony SRA Scheinwerfer-Reinigungsanlage .przetwornik drogi regulacji RZ Radbremszylinder .uk³ad elektryczny w prawym fotelu (Mercedes) SBR Spritzbeginnregelung .samochód z wielofunkcyjnym uk³adem przygotowania i zap³onu mieszanki.uk³ad automatyczny wykorzystuj¹cy ko³ysanie SPA Spiegelantrieb .ciœnienie w kolektorze dolotowym SLE Sekundärlufteinblasung .

wy³¹cznik termiczny TF Temperaturfühler .pompa hamulcowa typu tandem Tkraft Temperatur-Kraftstoff .podwy¿szanie biegu ja³owego zale¿ne od temperatury.zap³on tranzystorowy z wbudowanymi elementami cyfrowymi TSZ-h TKU Technische Kundenunterlagen techniczna dokumentacja klienta (Bosch) TL Teillast .podgrzewanie zamka w drzwiach TSS Thermoschutzschalter .czujnik temperatury (wy³¹cznik) TAS Temperaturabhängige Startmenge .silnik wysokoprê¿ny z do³adowaniem TDI Turbodiesel Direkt Einspritzung silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem i wtryskiem bezpoœrednim Temp Temperatur .temperatura Temp.sterowanie zale¿ne od temperatury.podzia³ TT uk³adu hamulcowego.zap³on tranzystorowy z cewk¹ zap³onow¹ w rozdzielaczu TMB Türmodul Beifahrertür .ST S³ownik NIEMIECKO-POLSKI SV Servolenkung .dawka rozruchowa zale¿na od temperatury.zawór odpowietrzenia zbiornika TSG Türsteuergerät .sygna³ tn.temperatura paliwa (w °C) TSZ Transistorspulenzündung mit diskreten Bauelementen .zap³on tranzystorowy z czujnikiem Halla TLA Temperaturabhängige Leerlaufanhebung .stopieñ zaczernienia (w dymomierzu) SV Spritzversteller .zap³on cewkowy lub zap³on z cewk¹ i przerywaczem SVG Sitzverstell-Getriebe . wykorzystywany do okreœlania prêdkoœci obrotowej przez urz¹dzenie steruj¹ce oraz obrotomierz TS Temperaturschalter .przek³adnia przestawiania fotela SWA Scheinwerfer-Waschanlage spryskiwacz reflektorów T Tans Temperatur-Ansaugluft . okreœlana na ogó³ na podstawie temperatury p³ynu ch³odz¹cego TN . jeden obwód z przodu lub z ty³u 66 Poradnik SERWISOWY . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych Tempf Temperaturfühler .czujnik temperatury TAS TES Thermo-Elektro-Schalter .obci¹¿enie czêœciowe silnika TSZ-h Transistorspulenzündung mit Hallgeber . sygna³ z uk³adu zap³onowego do redukcji pików indukcyjnych. Sch.silnik przestawiania fotela SZ Schwärzungszahl .korekcja biegu ja³owego zale¿na od temperatury (Bosch) TSZ-IZA Transistorzündung mit Zündspule im Verteiler .przestawiacz wtrysku (patrz tak¿e SPV) SVM Spritzverstellermagnetventil zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) SZ Spulen-Zündung .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TLK Temperaturabhängige LeerlaufKorrektur .elektrowy³¹cznik termiczny TEV Tankentlüftungsventil .modu³ w drzwiach przednich lewych (Mercedes) Tmot Temperatur des Motor .modu³ w drzwiach przednich prawych (Mercedes) TT TT-Aufteilung .wspomaganie kierownicy SVM Sitzverstell-Motor . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TSZ-i Transistor-Spulen-Zündung mit Induktionsgeber .sterownik w drzwiach (Mercedes) TSH Türschlossheizung .temperatura silnika (w °C). w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TAS Temperaturabhängige Steuerung . Temperatur-Schalter czujnik temperatury (wy³¹cznik) TMF Türmodul Fahrertür .temperatura (w °C) powietrza zasysanego TD Turbodiesel .czujnik temperatury THZ Tandemhauptzylinder .

dolny martwy punkt.ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od tempratury bridbaustein .zap³on tranzystorowy z elementami hybrydowymi TZ-H Transistor-Zündung mit Hallgeber . zawór do w³¹czania i pomiaru ciœnienia w kolektorze dolotowym U-KAT Ungeregelter Katalysator .wentylator ze sprzêg³em lepkoœciowym VL Vollast .napiêcie na przekaŸniku zaworu UD-Modul Unterdruckmodul .termowy³¹cznik podciœnienia TZS Thermozeitschalter . Lüfter .zawór prze³¹czaj¹cy UEV Überströmventil .zawór przelewowy (Bosch) UD-F Unterdruckverstellung FRÜH . zacisk 15 URS Überrollsensor .regulacja podciœnieniowa zap³onu na „przyspieszenie” UG Untergrenze .zap³on tranzystorowy z czujnikiem TVS Temperaturabhängiger Unterdruckschalter . zwrot wewnêtrzny UVR U am Ventilrelais .elektroniczna regulacja zap³onu bezrozdzielaczowa VE Verteilereinspritzpumpe .ogranicznik podciœnienia USV Umschaltventil .napiêcie akumulatora (w V) U=napiêcie regulacja podciœnieniowa zap³onu na „opóŸnienie” US US-Abgasnorm .zmienne VL Vorne links .obci¹¿enie pe³ne silnika V-TEC Variabler Ventiltrieb .si³ownik VP Verteilerpumpe .pod U-Batt Batteriespannung . patrz tak¿e VE VR Vorne rechts .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI TU V TV Taktventil .zawór taktuj¹cy TVA Temperaturabhängiger Vollastanschlag .z przodu Vaku-Sch.przepustnica rozruchowa VZ Vollelektronische Zündung .wy³¹cznik termiczny zw³oczny TSZ-i TZ Transistorspulenzündung mit Hy- U u.wy³¹cznik steruj¹cy (Bosch) UDB Unterdruckbegrenzer .pompa wtryskowa rozdzielaczowa VRM Ventilrückmeldung .pompa rozdzialczowa.zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TVS Thermo-Vakuum-Schalter .sygna³ Poradnik SERWISOWY 67 .wy³acznik podciœnienia zale¿ny od tempratury TZ-I Transistor-Zündung mit Induktionsgeber . V vorne .dolna wartoœæ tolerancji UT Unterer Totpunkt . Vakuum-Schalter .zmienne sterowanie wa³ka rozrz¹du VM Verstell-Motor .modu³ podciœnieniowy.katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) UW U-Wandler . Klemme 15 napiêcie za zap³onem.przód lewy VLP Vorladepumpe .silnik gaŸnikowy VEZ Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) . U Unten .napiêcie zasilania przekaŸnika V Viskose.wy³¹cznik podciœnienia VANOS Variable Nockenwellensteuerung .uk³ad zap³onowy w pe³ni elektroniczny (Peugeot) zwrotny zaworu VRS Versorgungsspannung für Relais .sensor zwijaka UD-S Unterdruckverstellung SPÄT dachu sk³adanego V V Vergaser-Motor .oznaczenie przywo³ania norm czystoœci spalin w USA UEDS Überdrehschalter .pompa do³adowuj¹ca dodatkowa fazy rozrz¹du w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dwie oddzielne dŸwigowe) v. oznaczenie serii.przód prawy VTG Variable Turbolader Geometrie zmienna geometria turbosprê¿arki VW Vorwiderstand rezystor szeregowy VD Vordrosselklappe .przetwornik napiêcia UZ U nach Zündung.

dŸwignia wycieraczki WSKS Wandlerschaltkupplung-Schalter . MonoJetronic .zmiana k¹ta wyprzedzenia zap³onu Zyl.przed³u¿enie okresu miêdzy przegl¹dami w pewnych warunkach (np.sprzêg³o hydrokinetyczne WSH Wischhebel .Luftp.Z zur Zeit .wyodrêbnienie zap³onu ZDR Zwischendrehzahlregelung .wy³¹cznik sprzêg³a hydrokinetycznego w³¹czalnego WIG Wischimpulsgeber .obecnie ZA Zündausblendung .dodatkowe ogrzewanie (BMW lub Mercedes) ZV Zündverteiler .zespó³ wtryskiwacza centralnego.nastawnik obrotowy dwuzwojowy.uk³ad wycieraczek i spryskiwacza szyby WK Wandlerkupplung .wtrysk wody WHA Wasserseitige Heizungsautomatik .centralna blokada zamków (centralny zamek) ZH lub ZHE Zusatzheizung .zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV Zusatzluftventil .regulacja prêdkoœci obrotowej poœredniej ZE Zentraleinspritzung .centralny sterownik dla systemu komfortu zmiana wyprzedzenia zap³onu zw zwischen .cewka zap³onowa Zus.rozdzielacz zap³onu ZLS ZV Zündzeitpunkt-Verstellung - ZKE Zentralsteuergerät für Komfortsystem . km lub 2 lata) WS Wegsensor .silnik wycieraczki WIV Wartungs-Intervall-Verlängerung .czujnik impulsów wycieraczki WLR Warmlaufregler .podzia³ X uk³adu hamulcowego.WX Z S³ownik NIEMIECKO-POLSKI W WE Wassereinspritzung . Mono-Jetronic ZV Zentralverriegelung .czujnik drogi WT Wärmetauscher . Mercedes Klasa S) ZDA Zwischendrehzahlanschlag ogranicznik prêdkoœci obrotowej poœredniej (Bosch) ZEE Zentrale Einspritzeinzheit. wdmuchiwanie powietrza dla dopalenia spalin ZAS Zylinderabschaltung . Zusatzluftpumpe . Zylinder .cylinder ZMS Zweimassenschwungrad .uk³ad wycieraczki ciep³a WTF Wassertemperatur-Fühler czujnik temperatury wody X X X-Aufteilung .wtrysk centralny ZS Zündspule .wycieraczka WSA Wischeranlage .pompa powietrza dodatkowego.wy³¹czenie zap³onu (np.miêdzy ZWD Zweiwicklungsdrehsteller .wymiennik WS Wischer . VW Golf TDI 50 tys. podzia³ obwodów diagonalny Z z.zawór powietrza dodatkowego ZWV Zündwinkelverstellung .dwumasowe ko³o zamachowe 68 Poradnik SERWISOWY .uk³ad automatycznego podgrzewania od strony wody WiWa WischWaschanlage .regulator fazy nagrzewania WSM Wischemotor . silnik z dwoma uzwojeniami ZLS Zusatzluftschieber .

du¿o.przekrêciæ giri . albero a camme . stopieñ otwarcia CMD commando .wirygodny autotaratura . moment obrotowy corto . logiczny collettore .ustawienia D D Desiderato . kana³ odg³êzienie consenso . np. wzbudzenie CA Circuito Aperto . ciecz ch³odz¹ca AD Anteriore Destro . elektrozawór lub czujnik ABS F farfalla .kluczyk CF Contatto Freno .przedni. obszar.powietrze. powietrze dolotowe AS Anteriore Sinistro .wi¹zka favorevole . ograniczony corsa . np.rzeczywisty. prawy.dolotowy assegnazione .przedni lewy ASP Aspirazione .wadliwy.obwód zwarty chiave .S³ownik W£OSKO-POLSKI A A Aperto .hamulec frizione . rozruch I immisione .woda.skrzynia biegów campo . wa³ek. uszkodziæ DENS Densita .spójny. spalanie stukowe BOB Bobina .styk hamulca (czujnik stykowy) accensione .uruchomienie.obwód G getto .przelot.komutator COL Collegamento .bieg.niewystarczaj¹cy Poradnik SERWISOWY B basso .przepustnica fascio .zasilanie alzata . wejœciowy impostazioni .wa³.prawy 69 .wyprzedzenie zap³onu APER Apertura .sterowanie coerente .adaptacja albero .nieobecnoœæ.wa³ek krzywkowy AL. oczekiwany incolatti .zwarty. rozwarty (obwód) A Anteriore .poza adattare .wejœcia INIEZ Iniezione .zgoda contagiri . zadany.wznios. znaczenie assenza . za du¿o effectivo .pocz¹tek inserito .otwarty. obrze¿e dennegiare . faktyczny ERR Errore . jazda. ALIM Alimentazione .szkodziæ.po³¹czenie combio .wprowadzenie.aktulny attendibile .b³¹d C cambio . skok t³oka CTO Circuito .pomyœlny fermo .nieruchomy finali .otwarcie. np.obwód rozwarty CARB Carburante .pok³ad.obrotomierz coppia .zmiana condotto .wtrysk inizio .zap³on ACQ Acqua .uzwojenie avviamento .do³¹czony insuficiente .przewód CC Circuito Corto .pole. stopieñ koñcowy) freno . np. dó³. dysza gira .przód abilitata .paliwo carico . krótki.stopnie.koñcowy (koñcówka.cewka zap³onowa bordo .dostêpna.przyznanie. np.wymagany.sklejanie (styków) incorente . funkcja w przyrz¹dzie brina .niski.obroty gr gradi .element.niespójny ingressi . urz¹dzenie dx .usterka. brak ATT Attuale . spód battito .szron E eccesso . b³êdny dispositivo .autokalibracja AVV Avvolgimento .gêstoœæ difettosa .sprzêg³o fuori . awaria. uszkodzenie aria .para.obci¹¿enie cavo .przedni ANT Anticipo . uniesienie anteriore .rozpylacz. przy podawaniu wyprzedzenia zap³onu guasto .stukanie.

wy³¹cznik.tylny P.tylny P/P Passo-Passo .zabrudzony stadi . usi³oaæ togliere . boczna poduszka gazowa T T Tempo .przesy³ka powietrza dolotowego spia . lat pass .dawka var.prêdkoœæ ventola . np. krokowy.tylny.rozpoznany np kod usterki mancanza .przesy³ka.wyciek pilotagio . lewy lunotto .strona kierowcy.czujnik SELEZ Selezione .brak. wys³anie manuale . póŸniejszy S serbatoio .przewód. bieg MIN Minimo .kontrolka usterki sostituire . lat guida .króciec odp³ywowy R raggiunto .gasiæ 70 Poradnik SERWISOWY .obci¹¿enie. silnik L latente .czas.ogrzewanie.wymagany.zbiornik SEN Sensore .sterowanie portata .konserwacja troppo .wywietrznik SG Spia Guasti .boczny.strona pasa¿era premere . styk interruzione .œlizgacz. czy prêdkoœæ biegu ja³owego P P Posteriore .ukryty laterale . lewa strona parziale .wentylator volte . przerwanie intervento . vario .S³ownik W£OSKO-POLSKI interrotto .zaworek odcinaj¹cy O obiettivo .tylne okno M MAE Modulo Accensione Elletronica . nagrzewanie ritorno . interr .ciœnienie PAA PortataAria Aspirazione . czas wtrysku T .wyszukiwanie riconosciuto .automatyczna skrzynia biegów LAT Lat . recyrkulacja U ulteriore .czêœciowy PD Posteriore Destro . rozwarty interrutore.marsz.tylny lewy perdita . rura tubo mandata acqua .stopieñ (np. np.uczestnicwo. udzia³ invio .przep³ywomierz misuratore . potrzebny ricerca .lampka kontrolna spillo .nazwa firmy MOT Motore . rozrusznik tutto .ca³y riscaldatore .wymiana SOVR Sovralimentazione . zmienny VEL Velocita . np.bieg ja³owy miscelatore .próbowaæ.skrêcaæ sx .napiêcie tentare . nadmierne zasilanie V VAE Valvola Ari Elettronica .panel.zawór powietrza sterowany elektrycznie VALV Valvola . ³adownoœæ posteriore .miernik MM Magneti Marelli .przycisn¹æ PS Posteriore Sinistro .lewy.usuwaæ trattamento .przekaŸnik richiesto .elektroniczny modu³ zap³onowy Q quadro .osi¹gniêty (limit) rele . koñcowy) sterzare . np.ró¿ny. PRES Pressione .razy spegnere .powrót.silnik motorino .strona.wybór sfiato . zbyt.przerwa. przeci¹¿enie.silnik elektryczny.temperatura TA Transmissione Automatica . nieobecnoœæ manata . za bardzo tubo . igliica sporca .instrukcja obs³ugi marcia .nadmiar.nastêpny. tablica rozdzielcza TEN Tensione .otwarty.docelowe np wyprzedzenie zap³onu.zawór valvolina di mandata .do³adowanie.krok po kroku.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->