S£OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ¥CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

A

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co A Ampere - Amper, jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V

abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna
regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu)

ACC Acceleration signal - sygna³
przyspieszania (z czujnika po³o¿enia przepustnicy)

ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru)

AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym

ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym)
zwrocie t³oka (martwym punkcie)

ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy

AAP Auxiliary Acceleration Pump dodatkowa pompa przyspieszenia

accelerator - przyspieszacz ABCM Antilock Brake Control Module modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców

accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych

AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza

abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego

access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd

AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia

accessories - przybory wyposa¿enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria

AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza
otoczenia

ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania

ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji

AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego)

accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch
- prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji

ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie

A/C DV Air Cleaner Duct and Valve zawór i kana³ filtra powietrza

acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np.
w odniesieniu do akumulatora samochodowego)

ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza
AAC AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia)

ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej
(rezonansowej) uk³adu dolotowego

AC AC coupling - sprzê¿enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci

ACK Acknowledge Character - znak
potwierdzenia

ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie

A/C Air Conditioning - klimatyzacja ACL Air Cleaner - filtr powietrza A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji

ACL Automatic Chassis Lubrication automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji

ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji

4

Poradnik SERWISOWY

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

A

ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji

actual - rzeczywisty, faktyczny, np.
kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co

actuator - element wykonawczy,
urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy

ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control automatyczna kontrola t³umienia

A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy
klimatyzacji

actuators - tryb pracy urz¹dzenia
diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu)

ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy

add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa¿enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu)

acquisition - zbieranie, gromadzenie
danych, np. w oscyloskopie cyfrowym

ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo¿liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê¿arki

ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany
(automatyczny) czytnik kodów przyrz¹d diagnostyczny umo¿liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie¿¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych

acw anti-clokwise - kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara

advanced - wyprzedzony (zap³on);
zaawansowany, ulepszony, nowoczesny

A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci
(system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy)

AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce

AEI Advanced Electronic Ignition zaawansowany uk³ad zap³onowy elektroniczny

ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji

ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

ACT Air Charge Temperature sensor czujnik temperatury powietrza dolotowego

A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa

adapter - element poœrednicz¹cy,
przetwornik, ³¹cznik

action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ,
mechanizm

adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake system automatycznego, ró¿nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci
ACIS

AFC Air Flow Controlled fuel injection
- wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza

activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy)

AFI Air supported Fuel Injection wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia

AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza

AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance

AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo¿liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz koPoradnik SERWISOWY

5

aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy ALL Automatic Load Leveling .poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji ALDL airbag satelit . czynnik ch³odz¹cy air .szczelina powietrzna.autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AFS Adaptive Frontlighting System adaptacyjny œwiate³ system przednich AIL Active Interlock .zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient . skrót u¿ywany w pojazdach GM air gap . uznawaæ allowable .dozwolony.udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AITS I. powietrze dolotowe. np.boczna poduszka powietrzna wo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika „Check Engine”.dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT .œrodek. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne aliasing . allowable range . innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wy- AM Air Management . póŸniej AFV Alternative Fuel Vehicles . element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after . np.wtrysk. otaczaj¹cy.system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania. ca³y allow .prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania air injection . np. np. np.system dodatkowego podgrzewania AISS Active Intervention Safety System . uznany.pozwalaæ. wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALU Arithmetic and Logic Unit .pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent . podtrzymywaæ. w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AI Air Injection reactor system .automatyczne poziomowanie zmianie obci¹¿enia przy AIS Air Induction System . potem. ambient temperature . ustawianie alive . pamiêæ elektroniczn¹ AIS Automatic Idle Speed control automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AHL Automatic Headlamp Levelling automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint .aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AHS-C Advanced Highway SystemControl .temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY .wyrównywanie.powietrze. osiowanie. powietrze dodatkowe.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale¿nie od prêdkoœci pojazdu AICC Autonomous Intelligent Cruise Control .aktywne ryglowanie AFS Air Flow Sensor .jednostka arytmetyczno-logiczna czêœæ uk³adu elektronicznego. czynnik. II Advanced Inflatable Tubular Structure .zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AHS-I Advanced Highway System-Information .otoczenie.utrzymywaæ.b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego.system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania. dot³aczanie dodatkowego powietrza alignment .wszystkie.adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control . powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia all . polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli¿szych sobie punktów przebiegu AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch .udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AIV Air Induction (Injection) Valve zawór zasysania (wtrysku.czujnik przep³ywu powietrza.Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) AHS Auxillary Heater System . powietrze wtórne airbag . wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego ALC Adaptive Light Control .po.automatyczna regulacja poziomu ALDL Assembly Line Diagnostic Link z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów.

pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym Amp Ampere .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter . zale¿nie od warunków kolizji ASCD Automatic Speed Control Device .³o¿ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej.analiza. np.jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego APC Automatic Performance Control .zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) APU Auxiliary Power Unit .amperomierz. system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dŸwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and .automatyczna kontrola jazdy .odpowiedŸ anti-knock rating . ultradŸwiêkowych lub podczerwieni.przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym czujnik po³o¿enia przyspieszacza AS APS Auto Pilot System . wysokoœæ sygna³u APP Accelerator Pedal Position .praktyka. w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) ARQ Automatic Request for Repeats cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo¿liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ASC Active (Automatic) Stability Control .przeciww³amaniowy.system stabilizacji przechy³ów pojazdu ANC Active Noise Control . cz³on wzmacniaj¹cy API American Petroleum-Institute Amerykañski Instytut Nafty amplitude .samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) ARS Anti Roll Stabilisation .adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji. przyrz¹d do pomiaru natê¿enia pr¹du AP Air Pump .amplituda. nauka w rzemioœle AMR Automatic Message Routing program automatycznego podawania komunikatów analysis . np. takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne.aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy AP Atmospheric Pressure .wzmacniacz.automatyczna kontrola osi¹gów amp amplifier .kod komputerowy. k¹t uchylenia przepustnicy.system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing . stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control .akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit .wy³adowanie ³ukowe (niepo¿¹dane) w obwodzie elektrycznym ASB Active Sensor Bearing .czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor analog .zespó³ pneumatyczny ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) .i. diagnoza approximately .hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) ARC Automatic Ride Control . do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeŸdzie (np.amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów answer .Amper .uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange .dodatkoangle . k¹t wyprzedzenia zap³onu) wy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width czas wtrysku asynchronicznego ASA American Standards of Automobil .wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes . format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7 .k¹t (np.aktywna kontrola ha³asu. ró¿nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu.po³o¿enie peda³u przyspieszenia AMR Acceptable Malfunction Rate wadliwoœæ dopuszczalna w dzia³aniu apprenticeship .w przybli¿eniu APS Absolute Pressure Sensor . analog multimeter .tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing .uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników.analogowy (w odró¿nieniu od cyfrowego).ciœnienie atmosferyczne ARS Advanced Restraints System zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa¿erów pojazdu w czasie kolizji. antykradzie¿owy any mode .standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji .sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym anti-theft . element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu APS Acoustic Parking System . wykorzystuj¹ca czujniki ultradŸwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction .

wartoœæ œreat least .czujnik temperatury powietrza AWG American Wire Gauge .sterownik systemu audio (BMW) ATE Automatic Testing Equipment automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza AVAC Advanced Vehicle Analis Computer . co najmniej ATM Actuator Test Mode .po zwrocie odkorbowym autosetting .samonastawny ATCS Active Torque Control System system aktywnej kontroli momentu obrotowego ASG Automatic Stop and Go . tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych. przeciêtna ASR Automatic Stability Regulation uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System .dostêpny.modu³ syreny alarmowej (Opel) AVG.sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) auto self-excitation .automatyczny uk³ad umo¿liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u¿ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module . ostrze¿enie ATWS Anti Theft Warning System system ostrzegania (ochrony) przed kradzie¿¹ (Opel) audit .uwaga. AVE.hamulec samonastawny automatic ignition governor .system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC’s American Society Industry Car’s .modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych).zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous .technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ATC After Top dead Centre . oœ AYC Active Yaw Control .po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ASK Audio System Controller. np.napêd na wszystkie ko³a ASV Air Suction (Switching) Valve .aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY .samowzbudzenie bezpoœrednie. np. zawory.automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator .aktywne sterowanie zaworami ASSYST Active Service System .aktywny system serwisowy AVOM Analog Volt/Ohm Meter .asynchroniczny. sprawdzaæ AT Automatic Transmission .automatyczne wy³¹czenie ASDM Airbag System Diagnostic Module .fotel zabezpieczaj¹cy przed obra¿eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia ATS Automatic Test System . przekaŸniki itp.wskaŸnik pomocniczy ATDC After Top Dead Centre .analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train .przynajmniej.dodatkowy auxiliary gauge .automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu ASF Aluminium Space Frame . wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika ATS Air Temperature Sensor . np.kontrolowaæ. pr¹dnicy auto-shutdown .maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo¿liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) ASM Auto Shift Manual .amerykañski znormalizowany szereg œrednic (¿y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat . mo¿liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage . w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej autoadjusting brake . dnia.Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów auxiliary .pó³oœ.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down . mo¿liwy do u¿ycia.uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaŸnika pompy paliwa ATC Automatic Temperature Control automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control .test elementów wykonawczych.aktywny system serwisowy ATR Automatic Transmission Relay przekaŸnik automatycznej skrzyni biegów AWD All Wheel Drive .zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available . Average . wtryskiwacze.system automatycznego testowania attention .element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów axle . takich jak: silnik krokowy.

wywa¿arka balancing slug .³o¿ysko begin . dyferencja³ ballast resistor . blok.³opatka.podstawa.wtrysk grupowy .rozpoczynaæ.nadwozie. ko³a pojazdu). BILEV distributor .wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar . wstecz.si³a przeciwelektromotoryczna background . stó³ warsztatowy. atmosferyczny.mechanizm ró¿nicowy. zaporowy B Body .œwiat³a cofania bad . baza baseload .promieñ. pas (np.bezstykowy uk³ad zap³onowy basic . znak dwójkowy „1” lub „0” BDC Bottom Dead Centre .³awa.podœwietlanie t³a.elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) bench .element wykorzystuj¹cy ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali.obci¹¿enie podstawowe (np.moc u¿yteczna.nie izolowany przewód below . w wyœwietlaczach LCD BAS Brake Assist . w uzwojeniu wtryskiwacza itp. +B Battery . ty³. przed zwrotem t³oka) B Back .poni¿ej (np.wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank . niedobry.napiêcie przebicia blade . 1 bar = 105 Pa bearing .podstawowy.rezystor regulacyjny obci¹¿enia .wywa¿enie.stan hamulca black .element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du.rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji BC Board Computer . np.jednostka informacji.wywa¿anie (np. niew³aœciwy balance . np.na dwóch poziomach. program zapasowy back-up loop . pomiêdzy back pressure . ciœnieniowy bemf back electromotive force . pr¹dnicy) back-up . kompensacja BBW Brake By Wire . zrównowa¿enie sterowaniem elektrycznym bidirectional .hamulec ze balancing .z³y. tor pomiarowy do analizatora spalin) between .dodatkowe niepo¿¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du¿ymi oporami przy przep³ywie spalin BATT.urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module .zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym BARO Barometric . kopia.wsteczny.bank. grupa cylindrów beam .przed (np. plecy bar code . moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias .barometryczny.pasek.kod kreskowy bare conductor .wyœwietlacz.pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BDV Breakdown Voltage . wskaŸnik si³y hamowania base .ciê¿arek wywa¿aj¹cy balanced gear .t³o (ekranu) backlight .zapasowy obwód elektryczny BHP Brake Horse Power . korpus back .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B B BA Brake Assist . oparcie fotela. bi-metalic .bimetaliczny . stosowany. pod³o¿e.wsteczny zap³on . kad³ub. bazowy baud . tylny.jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) back-up light .ciœnienie wsteczne .czarny bandwidth . np.akumulator.dwukierunkowy BILEV Bi-level .cofaæ siê.miêdzy. zaczynaæ before . polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system . ³awa pomiarowa (np.dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BKS Brake State . wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej BAC Bypass Air Control system system sterowania obejœciem powietrza banked injection .komputer pok³adowy balancing machine . poni¿ej wartoœci dopuszczalnej) belt .modu³ kontroli nadwozia bit Binary digit .napiêcie wstêpne. np.rezerwa. wentylatora Poradnik SERWISOWY 9 . pas bezpieczeñstwa) backfire . zespó³. bateria BFD Brake Force Display . w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów BCBB Boost Control Deceleration Device .jednostka ciœnienia. w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej.

nadwozie body panel .kod b³yskowy .szczotka.pusty.styki przerywacza break-out box . ³¹czyæ przewody.kad³ub.element poszycia nadwozia BPS Barometric Pressure Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve . ciœnienie do³adowania.zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve . np. np. ch³odnicy body set . zwiêkszaæ.z³¹cze.przedmuch gazów (z komory sprê¿ania do komory korbowej) blower .hamulec.wspó³czynnik jednostkowego zu¿ycia paliwa BPCSV Bypass Control Solenoid Valve .elektrozawór obejœciowy powietrza.bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket . np. zawór upustowy blind . w czytniku kodów mo¿e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST .czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark . brake pad .przys³ona. zbiornika) BMEP Brake Mean Effective Pressure .szczotka urz¹dzenia elektrycznego.zawór sterowany ciœnieniem wstecznym bleeder .zestaw czêœci nadwozia body shell . umo¿liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box.œruba.jasnoœæ. np.tarcza hamulcowa. pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion .przegl¹daæ brush .ok³adzina hamulcowa BLK Block .mrugaæ. dolny bounce . SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid . w po³¹czeniu elektrycznym. generator brush . spód. sworzeñ bond . rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright . np.odpowietrznik (np.nadwozie pojazdu bolt . check box) body .br¹zowy browse .korpus.dmuchawa blue .mostek.zak³adka. roleta.ciê¿arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu break . obie bottom . po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch . spoiwo.hamulec postojowy.hamulec brown .umo¿liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró¿nic w charakterystykach silnika bobweights .niebieski BM Board Monitor . klamra brake .blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory .skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi. z³amanie breaker points . mostek pomiarowy.monitor pok³adowy breather .generacja bridge .oba. u¿ywany do kontroli biegu ja³owego.cewka elektrozaworu sterowania obejœcia 10 Poradnik SERWISOWY . w silnikach EFI.pamiêæ bloku ucz¹cego .skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi. parking brake .granica.wspornik. lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BOB Break-out Box .kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED.wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego body . brake disc . która po w³¹czeniu w obwód. która po w³¹czeniu w obwód umo¿liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu BPW Base Pulse Width . odbiæ siê bound .upust.B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI blank .odskoczyæ. contact.dno.przerwa. pokrycie nadwozia blink . ograniczenie BPA Bypass Air solenoid .elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania blow-by . odstêp BLC Block Learn Coefficient . regulacja jasnoœci BRK Brake .œrednie ciœnienie u¿yteczne Break-out box breed . migaæ blinking code .do³adowanie. wzmagaæ both .

p³yta monta¿owa. sonda 1 .wêgiel.oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda).czas trwania (palenia) iskry BVT Back-Pressure Variable Transducer .przeliczaæ calibrate .komputerowe wspomaganie projektowania niacz. szyna zbiorcza bus idle .anulowaæ.przycisk. wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego cap .dywanik cartridge .organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii.kanister. komory silnika) button . bañka bulkhead . bocznik byte . zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CAB Controller Anti-lock Brake .¿arówka. np. np.paliæ.napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) by .wa³ krzywkowy.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI BC BSHC Brake Specific Hydro-Carbons wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides .komputerowe oœwietlenia wspomaganie CANP.obejœcie. pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem).koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CAN di CAN Diagnostic Interface interfejs diagnostyczny CAG Computer Aided Gear Shift komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów cancel . wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card .przez. Zasobów Powietrza . spalaæ.brzêczyk. regulowaæ przyrz¹d pomiarowy C C Chassis . magistrala.bajt. np. wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin CALIF .ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAN’ Canister .Kalifornijska Rada ds.sieæ steruj¹ca.zderzak burn .kalkulator.przetwornik zmian ciœnienia wstecznego BSW Brake Switch .norma czystoœci powietrza CARB Carburetter . dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY CALC Calculator . zbiornik z wêglem aktywnym CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment . np. poprzez by-pass . Canister Purge Solenoid elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów carpet . pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 .karta. skreœlaæ. S2 oznacza czujnik za katalizatorem BTDC Before Top Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bus . komenda kasowania.przegroda (np.wolna (CAN) BUDC Before Upper Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) butterfly valve .wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx bumper . sygnalizator akustyczny calculate .California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) CA Crankshaft Angle .podwozie.sterownik systemu ABS (Chrysler) CAN Control Area Network .gaŸnik carbon .blok 1. poch³a- CAD Computer Aided Design .prze³¹cznik hamulca burn voltage .wywo³ywaæ CAM camshaft . distributor cap kopu³ka rozdzielacza 11 . wa³ rozrz¹du CAA Clean Air Act . klawisz.pr¹d rozruchowy CARB California Air Resources Board .kalibrowaæ.przepustnica powietrza bulb . klawisz kasowania CARIN Car Information and Navigation System . palenie siê iskry BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve .kondensator.bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia burn time . guzik buzzer . element pojemnoœciowy CA Cabrio .k¹t wa³u korbowego call .magistrala nie obci¹¿ona .autobus.zasobnik mog¹cy zawieraæ. znosiæ.kabriolet CA Cranking Amps . umo¿liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami w pojeŸdzie CAC Charge Air Cooler . blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów. obudowa capacitor .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAL Computer Aided Lighting .kopu³ka.

samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CCCC Computer Controlled Catalytic Converter .lampka kontrolna silnika CC Cruise Control .zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CCC Converter Clutch Control solenoid .elektrozawór sterowania sprzêCB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CDGPS Carrier Differential GPS .konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDI Capacitor Discharge Ignition elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection .system kontroli hamulców CCP Charcoal Canister Purge . rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne. katalizator CCS Computer Command System komputerowy system sterowania CC Check Control .koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CAS Collision Avoidance System .sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CDS Computer Diagnostic System komputerowy system diagnostyczny.system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler.modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output .konwerter katalityczny.obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CEL Check Engine Light .uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CBT Computer Based Training .wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CBC Cornering Brake Control .katalizator CATS Computer Active Technology Suspension .centymetr szeœcienny CDC CD Changer .komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CCS Cruise Control System .ró¿nicowy system GPS g³a przetwornika CARIN Car Information and Navigation System (BMW) .czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CCCC Continuously Controlled Chassis Concept . Energii CC Catalytic Converter .komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory .komórka bloku ucz¹cego.p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CCD Computer Controlled Dwell komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) .C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI cc Cubic Centimetre .kontrola prêdkoœci pojazdu.g³ówny sterownik podwozia CCM Check Control Modul . z mo¿liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci CELL .system unikania kolizji (Opel) CCD Chrysler Collision Detection System . a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor .kontrola sterowania CCT Circuit .czujnik opóŸnienia wa³u korbowego CBS Control Brake System .pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control komputerowy system sterowania CDC Continuos Damping Control ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve .regulator obni¿aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CB Contact Breaker .system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CAS Crank Angle Sensor .urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CCA Cold Cranking Amps .uk³ad kontroli prêdkoœci CEC Computerised Emission Control komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission Kalifornijska Komisja ds.styki przerywacza CB Choke Breaker .wyœwietlacz fluorescencyjny z „zimn¹” katod¹ CDR Crankcase Depression Regulator .centralne blokowanie drzwi (Opel) CAT Catalyst . pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY . jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CDL Central Door Locking .automatyczny wy³¹cznik „ssania” CBC Central Body Controler .

czujnik zegarowy.funkcja systemu wtryskowego. np.oczyszczalnik. luz.wa³ek rozrz¹du w g³owicy CLO Closed Loop Operation .zegar. zacisk.program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia cleaner .okruch. do pomiaru natê¿enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ centrifugal advance .stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza charge .zamkniêta pêtla. do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) Poradnik SERWISOWY chamber . przewê¿enie. sterowania z sond¹ lambda choke . sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji.identyfikacja kalibracji CFCP California Fuel Cell Partnership . odstêp clear flood .kleszcze. np. przes³ona rozruchowa gaŸnika CES Clutch Engage Switch . licznik clock spring . kasowaæ pamiêæ usterek sterownika ceramic block .indywidualny wtrysk paliwa do ka¿dego cylindra CID Colour Info Display .sprê¿yna zegarowa.zmiana.podwozie pojazdu.gardziel. zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu Ch/T Charge Time . cêgi.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade .czyszczenie zalewania . wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów 13 .adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo.centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CID Cylinder Identification Sensor czujnik identyfikacji cylindra CFI Cylinder Fuel Injection . sprawdzanie chip .kontrola.zamkniêta pêtla. np. elektroniczna struktura pó³przewodnikowa. jak i fizyczne) checking .czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition . potoczne okreœlenie uk³adu scalonego clamp .wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head . wartoœci sygna³u z czujnika chassis . od³amek. taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag CFIS Continuous Fuel Injection System . zale¿nie od czasu bazowego) CID Camshaft Identification Sensor czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du CFI Central Fuel Injection .podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku clearance . filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation .przeœwit. k-Jetronic CIM Column Integration Module zintegrowany modu³ kolumny CFPP Cold Filter Plugging Point punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CIS Continuous Injection System . umo¿liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop .prze³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve .zap³on wysokoprê¿ny CID Calibration Identification . kasowaæ.sterowanie zap³onem CFSV Carbon Filter Solenoid Valve elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym CKP Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CL Closed Loop .ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CLD Chemiluminescence Detector detektor chemoluminescencyjny blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear .³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne. ³adowanie akumulatora. podstawa monta¿owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal . np.komora change .czyœciæ.system ci¹g³ego wtrysku paliwa Clamp (sonda cêgowa) CIT Control Ignition Timing .system ci¹g³ego wtrysku paliwa.ceramiczny korpus izolacyjny u¿ywany w niektórych typach rezystorów obci¹¿enia CHM Cold Mixture Heater .wêgiel drzewny.wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod . np.elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym.dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock . np. np. sonda cêgowa.

cewka.skraplacz (klimatyzacji) conditions . kodowaæ compressor . kod sterownika. uk³adu klimatyzacji core . np.element ch³odz¹cy. ³¹cznoœæ control .warunki conditioner . np.zu¿ycie (paliwa) contact .podzespo³y.kod (kod usterki.styk po³¹czeniowy. pojemnik control total . dach w samochodzie coolant . wymienny. ³¹czówka constant energy .porównywaæ. zestaw.sprê¿arka. zamkniêta pêtla sterowania coil . zgodny (np. magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY . termin ten mo¿e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego.ch³odzenie. elementy. np.spalanie combustion air factor .ch³odny. sterowanie.jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist .sprê¿ony gaz ziemny wysokometanowy compartment .przeliczona wartoœæ obci¹¿enia cooling . w ekranach LCD CMC Ceramic Matrix Compisite kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater . rdzeñ magnetyczny.spójny.szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast .ch³odziwo. sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value . np. ch³odnica COP Coil On Plug . regulacja control bus .kontrola.technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej).rozruch zimnego silnika close to .przedzia³.urz¹dzenie klimatyzacyjne gna³) conducting direction .element ch³odz¹cy. ci¹g³oœæ obwodu contrast . blisko CLT Cylinder Leakage Tester . polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora coke .koks. comparator .C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI coded .mieszanka.tester szczelnoœci cylindrów collar . kod b³êdu. sprzêg³o przeniesienia napêdu.kierunek przewodzenia close . regulacja kontrastu. cooling agent .kontynuuj continuity .styk.ko³nierz. np. nalot wêglowy cold . po³¹czenie. ³¹cznik.zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym.przylegaæ.kompresja.wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu consumption . kodowany coefficient .urz¹dzenie steruj¹ce.suma kontrolna conventional ignition system konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible . ch³odnica clutch . zamkniêty obwód elektryczny. kod immobilizera).sprzêg³o.komunikacja.szyna steruj¹ca controller . zimny.sk³adany.element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne CNG Compressed Natural Gas . pierœcieñ cooler .zakodowany.ci¹g³oœæ. polegaj¹cy na odczytywaniu bie¿¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition .rdzeñ.podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku command . znaczenie zarówno mechaniczne. czynnik ch³odz¹cy cooler .wspó³czynnik cohere .konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy components .wspólna szyna wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê¿nych CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor . charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia COMMS Communication . przywieraæ coherent .po³¹czenie connector .sta³a energia . komora. usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue .zamykaæ. ignition coil .czynnik ch³odz¹cy combustion .komenda.cewka zap³onowa connection . studzenie. jak i elektryczne. syConnector (styk po³¹czeniowy) condenser .tlenek wêgla . sk³ad compression .przy. np. polecenie common rail . kontakt CONTIN Continuous .kontrast.ci¹g³y. sterownik CMP Camshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u rozrz¹du compare . sprê¿anie code . cold start .cewka zap³onowa jednobiegunowa CO Carbon Monoxide . np.

kontrola.system opon umo¿liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle .cylinder CTP Closed Throttle Position . przewodu elektrycznego CRP Car Phone .sprzê¿enie. sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission .pole przekroju poprzecznego. usuwaæ.bieg ja³owy current .regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve .telefon samochodowy cylinder contribution .parametry zimnego startu (rozruchowe) u¿ywane przy ocenie akumulatora CVT Continuously Variable Transmission . po³¹czenie obwodów.korekcja. np.numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature temperatura katalizatora CPN Central Partner Network .ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CSSA Cold Start Spark Advance .pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik.katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta³ych z systemem regeneracyjnym CUSTOM .balans cylindrów test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cranking . na zamówienie.regulator sterowany podciœnieniem cover .sk³adnik spalin samochodowych CSG Crankshaft Starter Generator rozrusznik pe³ni¹cy tak¿e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector .regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku cut .wk³ad danego cylindra w pracê silnika . np. procesor.dwutlenek wêgla .konstrukcja opony umo¿liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CPU Central Processing Unit .wspólna szyna. mieszanka stechiometryczna corrected CO . wysokociœnieniowy kolektor paliwowy CYL . uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction . stopieñ kompresji CWS Conti Wheel System .centralna sieæ partnerska CSP Cold Start Performance . np. pr¹d elektryczny CRT Cathode Ray Tube . zmiennym prze³o¿eniu) CRC Cruise Control .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.obwód CR Crankshaft . np.os³ona.wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control .czujnik prêdkoœci i po³o¿enia wa³u korbowego CVS Constant Volume Sampling próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) CPS Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring .centralna jednostka przetwarzania.kontrola jazdy (Opel) cross sectional area . cykl sterowania elementów wykonawczych CR Common Rail .mieszanka poprawna. poprawa corrupted . sprzê¿enie mechaniczne.cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle . DC.stopieñ sprê¿ania.uszkodzony counter licznik coupling .skorygowana wartoœæ mierzonego stê¿enia CO (tlenku wêgla). lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) .na ¿yczenie.odcinaæ.rozruch (silnika). monitor ekranowy.wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania ci in Cubic Inch . wtryskiwacz rozruchowy CV Constant Velocity . styk) CYL BALANCE . ci¹g³y. zmiennym prze³o¿eniu) CPOD Childseat Presence Orientation Detection .sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number .lampa elektronopromieniowa.zawór zimnego startu.cykl. rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator . pokrywa CO2 Carbon Dioxide . zakres pomiarowy okreœlany przez u¿ytkownika CS Crankshaft . wspólny. w oscyloskopie rodzaj sprzê¿enia obwodu wejœciowego AC.wtryskiwacz zimnego startu. krêcenie korb¹ CTRL Control .bie¿¹cy. dop³yw paliwa. przegub CRS Common Rail System . np. wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit .system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CSPS Crank Speed and Position Sensor .wa³ korbowy CR Compression Ratio . element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy cw clockwise .test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15 .

dyna- DeNOx . ¿¹daæ. umo¿liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu DCL Data Communications Link .po¿¹dany. depress button .przetwornik cyfrowo-analogowy . wymazaæ DCM Direct Current Motor .usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów decrease . dawka.w³¹cznik odmra¿ania delay .strumieñ danych.linia opóŸniaj¹ca. np. np.przyrz¹d. np. ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie¿¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych day . stopieñ Celsjusza.modu³ drzwi kierowcy (Opel) DC Direct Coupling .skasowaæ. zadany. dostawa.t³umik drgañ.nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag .jazda . np.wciskaæ.silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DEI DE-Ice switch .poduszka powietrzna kierowcy DCC Dual Catalytic Converter . wyszczególniaæ detection .sprzê¿enie bezpoœrednie.dostarczanie.baza danych dark .martwy. dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base .decarbonisation . szkoda.t³umik t³okowy . pogrubiony dashboard .system wykrywania odchylenia deep .odchylenie. np. dead centre martwy punkt (zwrotny punkt) dashpo . wymagaæ dead . rozwiniêcie DDE Digitale Diesel Elektronic . detekcja development . defekt deflection .g³êbokoœæ. opóŸniaæ delay line .silnik pr¹du sta³ego DEL Delivery . amortyzator. zasilanie. zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream . do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów data .dane.uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DC Direct Current . sprzê¿enie sta³opr¹dowe . uszkodzenie. t³oczenie (w silniku Diesla) DCV Dosing Control Unit .konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control .silnik o zap³onie samoczynnym miczny uk³ad kontroli hamowania DDM Driver Door Module . np.pr¹d sta³y DC Duty Cycle .rozwój.dzieñ dB .bezpoœrednie sterowanie cyfrowe depth . przyspieszenie ujemne. w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy. np.bezpoœrednia kontrola cylindra damage . jednostka natê¿enia dŸwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control .tablica rozdzielcza delete .odmra¿anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree .pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów DDS Deflation Detection System .wykrywanie. nawil¿acz danger .katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim deceleration . urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY . zw³oka.po¿¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego detail .opóŸnienie.wspó³czynnik wype³nienia impulsu.niebezpieczeñstwo.wada.¿¹danie.zmniejszaæ siê. odszukanie. redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego depress . dostrze¿enie.jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej.modu³ sterowania dawk¹ demand . wykorzystywana. w oscyloskopie.sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) device .opóŸnienie.szczegó³. spadek DDC Direct Digital Control . np.³¹cze transmisji danych.g³êboki defect .ciemny.rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego. wspó³czynnik za³¹czenia DAB Digital Audio Broadcast .dziesiêtny decoke . obni¿aæ siê.diagonalny D/A Digital to Analog converter . zagro¿enie DC-ISC Direct Current Idle Speed Control . awaria damper .element s³u¿¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy. usun¹æ. ugiêcie.uszkodzenie.D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel .stopieñ. jak i zmiennopr¹dowy D Drive . stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu D Digital . desired idle . odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost . detal. g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired . spadaæ.wciskaæ klawisz decimal .

odleg³oœæ. wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition bezpoœredni wtrysk. pomijaæ DIM Dimension .silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim disconnect .wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DLC Data Link Connector . np.przepona .roz³adowanie.dyskietka. od³¹czyæ.œrednica diaphragm .wy³¹czyæ. differential pessure .kr¹¿ek.sterowany cyfrowo wtrysk gazu direct . lub równoleg³y .cyfrowy uk³ad scalony discharge . unieruchomiæ DMD Digital Micromirror Device urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du¿ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics .cyfra.z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DIAG Diagnostic Tester . lekcewa¿yæ. np.bezpoœredni wtrysk paliwa . dysk pamiêci w komputerze DFC Deceleration Fuel Control . dysk. np. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector .zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DICS Dual Intake Control Solenoid elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel . dysk elastyczny display .tester diagnostyczny (Opel) DLI Distributorless Ignition .urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) digit .rozró¿niaæ.do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DFI Direct Fuel Injection .wyœwietlacz. 2 digit code .elekDIC Digital Integrated Circuit . skierowaæ direction indicator .bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection .nie zwa¿aæ. np.cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display .element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku distance .odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) dieseling .z³¹cze transmisyjne.zap³on bezrozdzielaczowy diameter . mo¿e byæ szeregowy .cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIS Digital Idling Stabiliser .norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode .odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device .roz³¹czyæ.rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division. nieci¹g³y.sterowany cyfrowo wtrysk paliwa j¹cy siê z ci¹gu „zer” i „jedynek”. sta³y.ró¿nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire . roz³adowaæ.dioda . paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off .bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka¿dej œwiecy DI Direct Injection . div .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS . np.ciœnienie ró¿nicowe. np. sygna³ sk³adaDFI Digital Fuel Injection .system zap³onu bezpoœredniego DI Direct Ignition .dynamiczny zakres przep³ywu (np. akumulator troniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17 .biegn¹cy w parze przewodów. ekran do wyœwietlania informacji digital .dyskretny. zap³on iskrowy (Ford GDI) disc .brud.cyfrowy.zap³on bezpoœredni .2-cyfrowy kod diskette .dzia³ka skali oscyloskopu DFR Dynamic Flow Range .kr¹¿ek. rozgrzanego nagaru differential .system wtrysku benzyny pod du¿ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra disregard .bezpoœredni. dysk. mechanizm ró¿nicowy DFCO Deceleration Fuel Cutoff . zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System . odstêp distributor . monitor obrazowy. wy³adowanie. wy³¹czyæ discrete .ró¿nicowy.samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci.wyœwietlacz disable . np. ziarnisty discriminate .tarcza hamulcowa disk .kierunkowskaz dirt . tarcza. brake disc .wymiar DIN .

dynaDP Distributor Pump . w dó³ DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust .cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów.D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DPH Dual Plug Head .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DNP.t³umik t³okowy.niesprawny. p³ynu ch³odz¹cego draft . strona kierowcy drive . wielkoœci A DPC Distributor Pump size C . wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym driver . np. np.bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami Driving Cycle .³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door .kropka.sydo komputera).kierowca.bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter .dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) DPC-N Distributor Pump size C-Numeric .modu³ steruj¹cy elektronicznym drzwi wyposa¿eniem DPA Distributor Pump size A . przes³aæ (dane 18 Poradnik SERWISOWY . wielkoœci C drive-by-wire .napêd.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.œwiat³a do jazdy dziennej download .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.brudnopis dokumentu draw . tranzystora dot . przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester .wielofunkcyjny. dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego stem z podwójn¹ pomp¹ DMFC Direct Methanol Fuel Cell . prowadziæ pojazd DOL Data Output Link .system redukcji cz¹stek sta³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S .drzwi door module . napêdzaæ.uk³ad regulacji ciœnienia ró¿nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DRL Daytime Running Light . sterowanie w znaczeniu elektrycznym. wysterowanie elementu wykonawczego.amortyzator zespo³u dŸwigni DOHC Double Overhead Camshaft podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DRC Dynamic Ride Control .podwójny down .g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch .napêdzanie.wykres.katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DP Dash Pot .element steruj¹cy.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla miczna kontrola jazdy DRIV Driver . np.ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection .druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot . pocz¹wszy od rozruchu. amortyzator t³okowy drain plug . np.kurek spustowy. „elektroniczny peda³ gazu” DOS Disk Operating System .S Diesel NOx Particulate Reduction .przesy³aæ. poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo¿liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD double .multimetr cyfrowy . cyfrowy przyrz¹d pomiarowy downstream O2 . punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport . cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving . w stanie awarii.punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction .sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych.Departament Transportu (USA) DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System . wielkoœci S DP (t³umik t³okowy) DPS Dual Pump System (Honda) .

dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) dual trace scope . py³ duty .podczas.termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia DWELL . spadek.obci¹¿enie.ziemia.dynamiczny dynamic volt drop .dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy during .uniwersalna p³yta cyfrowa. np.modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - E E Earth .program dynamicznej stabilizacji jazdy DV Delay Valve .k¹t zwarcia styków przerywacza.dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus . Two Way dwudro¿ny zawór opóŸnienia DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch .steruje on dostarczaniem do gaŸnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC European Countries .bêben hamulcowy DSV Deceleration Solenoid Valve elektrozawór zwalniania prêdkoœci DVM Digital Volt Meter .uk³ad ch³odzenia silnika EBCV Electric Bleed Control Valve elektryczny steruj¹cy zawór upustowy . uziemienie. brake drum . elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EAP Electronic Accelerator Pedal elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBD Electronic Brake (power) Distributor .bêben.kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19 . during test .zawór opóŸnienia DVD Digital Versatile Disc . z zapisem audio-video dropout . przebieg pracy.uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EC Extended Control mode .woltomierz/omomierz cyfrowy DTR Distributor .suchy.rozdzielacz DSA Dynamic Stability Assistance dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DV TW Delay Valve.zwolnienie przekaŸnika DRP Direct Repair Programmes .kurz.elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóŸnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EC Engine Cooling system .dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu drum . masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition elektroniczne wyprzedzenie zap³onu.ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê¿arowych EBS Electronic Breaking System elektroniczny system hamulcowy ECA Electronic Control Assembly elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EBV . w którym element jest za³¹- DSM Driver Seat Module .woltomierz cyfrowy dry . wspó³czynnik wype³nienia.zbiór danych. urz¹dzenie do transmisji danych gnostyczne kody usterek DVOM Digital Volt/Ohm Meter . suszyæ DTC Diagnostic Trouble Code .programy bezpoœrednich napraw pojazdów DSTC Dynamic Stability and Traction Control . okres za³¹czenia elementu wyra¿ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u DSA Dynamic Safety Action .silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie EBL Electronic Brake Limiter . wspó³czynnik okresu.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DE drop .kropla.cykl pracy.zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem dust .rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated . w czasie.podczas testu dynamic . zmniejszanie siê oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ czony lub uruchomiony DSP Dynamic Stability Program . warunki pracy duty cycle .oscyloskop dwukana³owy DSC Dynamic Stability Control .magistrala transmisji danych cyfrowych DSI Distributor Semiconductor Ignition . np.diaDS Data Set .

elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a econometer .sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin ECON Economy Signal . np.sygna³ zu¿ycia paliwa EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive .kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika .system kontroli emisji spalin ECF Electric Cooling Fan .sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o¿enia EEC Evaporative Emission Control kontrola emisji oparów paliwa g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve .elektroniczne sterowanie zap³onem ECT Electronic Control Transmission elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit .miernik zu¿ycia paliwa EDIS EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering .elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology .modu³ steruj¹cy silnikiem EEC Electronic Engine Control . z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY .uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u¿ywaniu sprzêg³a EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer .sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS ECS Emission Control System .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska ECIT Electronic Control Ignition Timing .elektroniczny system sterowania silnika Diesla ECAS Electronic Control Air Suspension . modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking elektroniczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal .elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Electronic Control Module elektroniczny modu³ steruj¹cy EEC Electronic Emission Control elektroniczna kontrola emisji spalin ECU Engine Control Unit .redagowaæ.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika EDS Electronic Differential System elektroniczny system ró¿nicowy. elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle .elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy ECCS Electronic Concentrated Control System . pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EDC Engine Drag Control .zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECT Engine Coolant Temperature sensor .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management .elektroniczne sterowanie silnikiem ECO Ecotronic .elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection .zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów EDIS Electronic Distributorless Ignition System .pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Damping Control elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDC Electronic Diesel Control .zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy edit .cykl pracy .wentylator elektryczny (przekaŸnik wentylatora) ECC Electronic Climate Control .modu³ steruj¹cy silnika ECM Engine Control Module .technologia optymalizuj¹ca i emisjê spalin zu¿ycie paliwa EDF Electro Drive Fan .ekonomia.elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EFC Electronic Feedback Carburetter sterowany elektronicznie gaŸnik (sterowany w pêtli sprzê¿enia zwrotnego.elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory .sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System elektroniczny ostatecznej system kontroli EDCS Electronic Diesel Control System .sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECS Electronically Controlled Suspension .nazwa w³asna (Opel) ECO Economy . zu¿ycie paliwa ECVT Electronic Continuous Variable Transmission .elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve .elektronicznie sterowane zawieszenie ECI Energy Controlled Ignition .elektroniczne sterowanie silnika Diesla.

uaktywniaæ.stan zagro¿enia.ostrze¿enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EHB Electro-Hydraulic Brake . koñcówka Poradnik SERWISOWY 21 .elektrohydrauliczny element wykonawczy EMS Engine Management System system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning . np. wypychaæ.za³¹czony. uaktywniony.sprawnoœæ. wysuwaæ.kontrola nagrzewania spalin EMI Electro Magnetic Interference EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control .elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EIS Electronic Ignition System .elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu efficiency .pusty. np.szyfrowanie.wbudowany.mijaæ. nag³a potrzeba.sygna³ elektryczny obci¹¿enia EMR Engine Management Relay . awaryjny. wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency . komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection elektroniczny wtrysk benzyny ELCD Evaporative Loss Control Device . w³o¿ony EMC Electromagnetic Compatibility kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. np. wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection .zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy EHPS Electro-Hydraulic Power Steering .system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa eject . opró¿niaæ EICV Electronic Idle Control Valve sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego encryption .urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów EGO.recyrkulacja gazów spalinowych stosowana w celu obni¿enia zawartoœci NOx w spalinach ELR Emergency Locking Retractor blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro¿enia ELR European Load Response test europejski test obci¹¿enia EMR Emissions Maintenance Reminder .elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter udoskonalony adapter graficzny.czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) ELCODE Electronic Code System .elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego empty .system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector . kodowanie.sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator .przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve .elektroniczny detektor obci¹¿enia EGR EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground „masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation . zezwoliæ enabled . wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse . up³ywaæ.przekaŸnik uk³adu sterowania silnikiem embedded . o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control .norma europejska enable . emergency brake .elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin ELS Electrical Load Signal . utajnianie EMR Electronic Module Retard elektroniczny modu³ zwalniania end .elektroniczny system zap³onowy EFE Early Fuel Evaporation .wczesne odparowanie paliwa .elektrohydrauliczny regulator ciœnienia zak³ócenia elektromagnetyczne EN European Norm .hamulec awaryjny EMS Energy Management System system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EGS Electronic Gear Selector .wyrzucaæ.hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control .koniec. EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor . odbezpieczony E-Modul .umo¿liwiaæ.

elektroniczny system zap³onowy EPT Electronic Pressure Transducer elektroniczny przetwornik ciœnienia ensure .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage . wycieraæ EPAS Electronic Power Assisted Steering . ucieczka. miejsce w fotelu pasa¿era (sygna³ dla systemu airbag) EPIS Electronically Programmed Injection System . maszyna engine capacity .czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof .pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof .elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control . element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku ESC Electronic Spark Control .przekaŸnik pracy silnika EPS Electric Power Steering . kod b³êdu. przek³amanie.elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control elektroniczna kontrola jazdy (pod- ESA Electronic Spark Advance .pracuj¹cy silnik .ulepszony.ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System .europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych enhanced .powtórne wykorzystanie energii (np. programowany system wtryskowy ESAC Electronic Shock Absorber Control .zapewniæ.wy³adowanie elektrostatyczne enrich . upewniæ enter .elektroniczna kontrola zap³onu engine management . klawisz wprowadzania.równy.sterowany elektronicznie zap³on i gaŸnik ESS Electronic Suspension Systems elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing elektroniczna regulacja zap³onu EPC Electronic Pressure Control elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass ulepszone. przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle . wyposa¿enie equipped .europejski system diagnostyki pok³adowej equal .pamiêæ elektroniczna s³u¿¹ca do odczytu.elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego ESD Electrostatic Discharge . np.wymazywaæ.wyjœcie (z bie¿¹cego trybu pracy). system ma za zadanie zapobiegaæ tak¿e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu EOBD European On Board Diagnosis .katalog czêœci elektronicznych (Opel) ESS Engine Speed Sensor . bezpieczne szk³o ERR Error .pojemnoœæ skokowa silnika EPR Exhaust Pressure Regulator . wzbogacanie mieszanki ESI Electronic Ignition System . z mo¿liwoœci¹ kasowania (np.jeden z trybów testu dla samochodów Ford dach otwierany EPC Electronic Parts Catalogue .elektroniczny. ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) EOS Exhaust Oxygen Sensor . jednakowy equipment .wyposa¿ony. zaopatrzony ER Energy Recycling . klawisz startu EPT Exhaust Pressure Transducer przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym .silnik. kasowaæ.regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory .wzbogacaæ.zaanga¿owaæ.elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering .wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR ESI Electronic Service Information elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program .sprzêt.czujnik prêdkoœci silnika erase . w odró¿nieniu od uk³adów ABS i ASR. udoskonalony ENR Engine Run Relay . wprowadzaæ dane.elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter .wchodziæ.elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy.elektryczny ER Engine Running .zarz¹dzanie prac¹ silnika ESC Escape .elektryczne sterowanie hamulcem postojowym ESR Electronic Spill Rotary .b³¹d.czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency . zaj¹æ.elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu 22 Poradnik SERWISOWY . kod usterki ERS Engine RPM Sensor .elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ ETC Electronic Throttle Control . za pomoc¹ promieni ultrafioletowych).elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów engine .Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake . podawaæ.elektrycznie otwierany dach establish .

ulec uszkodzeniu. uk³ad wydechowy EZEV Equivalent Zero Emission Vehicle .wydech. zwiêkszaæ (np. w czasie trwania testu (1800 s) prêdkoœæ obrotowa i obci¹¿enie silnika s¹ wielokrotnie zmieniane EVAP Evaporative emission control system .jednostka temperatury: (°F) = (°C x 1. defekt. wykonywaæ. obni¿aæ siê FAME Fatty Acid Methylester . wylot exhaust gas .rozszerzaæ extension . zawodziæ.pamiêæ zewnêtrzna EUROTEST . mF) FAN/RL Fan Relay .szybkie spalanie.wysy³ane przez sterownik kody usteszybkie rozprzestrzenianie siê czo³a p³omienia (Opel) Poradnik SERWISOWY 23 . nF. parownik (w uk³adzie klimatyzacji) event .rozszerzenie. do których odczytu wymagane jest specjalne urz¹dzenie (ze wzglêdu na rodzaj transmisji i szybkoœæ nie wystarcza w tym przypadku lampka kontrolna ani dioda LED fault .zdarzenie.pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP Electronic Unit Pump .Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów exceed .przekaŸnik wentylatora FAIS Fresh Air Intake System .test emisji spalin stosowany w Europie EX Exhaust .odparowywacz. przekroczony execute .test emisji spalin dla jazdy miejskiej EVR Electronic Vacuum Regulator elektroniczny regulator podciœnienia EVR EGR Valve Vacuum Regulator zawór regulacyjny podciœnienia recyrkulacji spalin extend . wentylator ch³odnicy rek.56 failure .wentylator.elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów ETV Electronic Throttle Valve .jednostka pojemnoœci elektrycznej (w praktyce u¿ywane s¹ podwielokrotnoœci: pF. umocowany.parzysty E/V Electronic Valve .nadmierny. wada.spodziewaæ siê.zawór sterowany elektronicznie ETC Electronic Torque Control .europejski cykl kontroli emisji spalin silników ZS w warunkach zmiennych. dokonaæ ETC European Transient Cycle .32) x 0.wydech. tzn.elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC Engine Temperature Coolant sensor .spadaæ opadaæ. z trybu pracy) expand .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska F °F degree Fahrenheit .przednia oœ fail . przypadek.wyjœcie. przewy¿szaæ excessive .przekraczaæ.ester metylowy kwasu t³uszczowego (do produkcji paliwa) F Fan .kody usterek . wychodziæ (z programu.kody systemu samodiagnozy opisuj¹ce usterki wykryte lub zarejestrowane przez sterownik F Farad .jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EVT Electromagnetic Valve Train elektromagnetyczne sterowanie zaworami external .wykonaæ. w systemach komputerowych skrót literowy oznaczaj¹cy rodzaj pliku EUI Electronic Unit Injector .sprzê¿enie zwrotne fast . termin wykonania przegl¹du serwisowego.szybki. external memory . fast codes .8) + 32 (°C) = (°F . odporny FB Fast Burn .wyzwalanie sygna³em zewnêtrznym w oscyloskopie EUDC Extra Urban Driving Cycle . zakoñczyæ siê niepowodzeniem.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI czas ruszania. zepsuæ siê FB Feed Back .zewnêtrzny.system kontroli emisji oparów paliwa exhaust .elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP EGR Valve Position sensor czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EXT External Trigger . wypadek EVO Electronic Variable Orifice elektronicznie sterowana kryza ETM Elektronic-Transmision-Management .czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej silnika evaporator . wydarzenie.usterka. mo¿liwoœci) expect . wymiany oleju itp even . przyspieszania oraz na zakrêtach) EF EUSAMA European Shock Absorber Manufacturer Association . niepowodzenie fall . np.spaliny exit .rozszerzaæ.szybkie kody . b³¹d fault codes .data wa¿noœci. oczekiwaæ expiry date .system poboru czystego powietrza FA Front Axle .stopieñ Fahrenheita .uszkodzenie.

po¿ar.czujnik lewego przedniego ko³a (ABS) FFS Flex Fuel Sensor . firing voltage .po³¹czenie bezpiecznika flap . brake fluid .sprzê¿enie zwrotne feeler . znaleziona usterka) FIPL Fuel Injection Pump Lever sensor .zasilaæ.system „szybkiego" biegu ja³owego fit . kartoteka FC Failure Code .kod usterki FCEV Fuel Cell Vehicle . found . migniêcie flash codes .ko³o zamachowe fitted .ekran przeciwiskrowy .ogieñ.urz¹dzenie szybkiego biegu ja³owego 24 Poradnik SERWISOWY . stopieñ koñcowy elektronicznego uk³adu zap³onowego flat spot .b³ysk. Ÿród³o energi elektrycznej czerpanej z energii chemicznej paliwa field coil .zap³on.rysunek w ksi¹¿ce (w instrukcji obs³ugi) FC Fuel pump Control .szczelinomierz. dyskietka FDI Fuel Direct Injection .„zamro¿ona” ramka danych.czujnik dŸwigni pompy wtryskowej paliwa flexible . zapalaæ fire extinguisher . zbiór danych.p³yn.gaŸnik sterowany (elektronicznie) FID Flame Ionisation Detector .dysk elastyczny.p³omieniowo-jonizacyjna metoda analizy spalin FIE Fuel Injection Equipment .Ford fire . board . np.zbiór.element wykonawczy (silniczek krokowy) sterowanego gaŸnika FC Fuel Cell . elastyczny. gniazdo FLW Fuse Link Wire . z³ego sk³adu mieszanki FCHV Fuel Cell Hydrogen Vehicle pojazdy napêdzane wodorowymi ogniwami paliwowymi find.mocowaæ. doprowadzaæ.znajdowaæ. dostarczaæ.F S³ownik ANGIELSKO-POLSKI FBC Feed-Back Carburetter . fiber .koñcowy.kamera w paœmie podczerwieni poprawiaj¹ca widocznoœæ w nocy i we mgle FLS Foreward Looking System .w³ókno.przewód przy³¹cza bezpiecznika FFD Freeze Frame Data . koñcówka pomiarowa fluid . przes³ona FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards .ogniwo paliwowe.z³¹cze ¿eñskie.kody migowe (b³yskowe) . ustalaæ FL Fuse Link .bezpoœredni wtrysk paliwa FIR Far Infrared Camera .w pe³ni zintegrowany system (BMW) bezpieczeñstwa jazdy feed .przep³yw (przep³yw paliwa. np. w³ókno œwiat³owodowe do przesy³ania danych (stosowane w niektórych przyrz¹dach diagnostycznych dla unikniêcia zak³óceñ) flywheel .klapa.system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem floor panel.uzwojenie wzbudzenia fig. figure .system zarz¹dzania prac¹ silnika w trybie awaryjnym fix .wskaŸnik poziomu paliwa FCR Fault Code Reader . odkryæ. plik.napiêcie zap³onu firing line .pokrywa stosowana w rozdzielaczu wysokiego napiêcia w celu eliminacji wp³ywu wy³adowania iskrowego w obwodzie wtórnym na obwód pierwotny FBCA Feed-Back Carburetter Actuator .federalne normy bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych (USA) FICD Fast Idle Control Device . podatny FLI Fuel Level Indicator . np. grupa danych zarejestrowanych w momencie pojawienia siê usterki FIS Fast Idling System .brak reakcji lub wahania w pracy silnika po otwarciu przepustnicy („dziura w gazie”) na skutek.pojazd zasilany ogniwami paliwowymi final . cat fitted wyposa¿ony w katalizator FMEM Failure Mode Effects Management . zamocowaæ. w drukarkach .aparatura wtrysku paliwa flash .sterowanie pomp¹ paliwa file .przekaŸnik uk³adu wtrysku paliwa floppy disc . przep³yw powietrza) FDS Ford Diagnostic System . znaleziony (np.wolne sygna³y kodów samodiagnozy wysy³ane przez sterownik za pomoc¹ lampki kontrolnej silnika lub diody LED flashshield .przesuw papieru FLSV Front Left Solenoid Valve przedni lewy elektrozawór (ABS) feedback .wyposa¿aæ.elektrozawór kontroli paliwa FIR Fuel Injection Relay .system diagnostyczny .wyposa¿ony.p³yn hamulcowy fluorescent (display) . zawór klapowy.czujnik paliwa fibre. pasowaæ FLWS Front Left Wheel Sensor .gaœnica firing . np.p³yta pod³ogowa flow . np.wyœwietlacz fluorescencyjny female connector .giêtki.linia zap³onu na ekranie oscyloskopu FIRST Fully Integrated Road Safety Technology .czytnik kodów usterek FCS Fuel Control Solenoid .

do forward .przekaŸnik pompy paliwa FSI Fuel Stratified Injection . przyspieszanie. full load .„zamro¿ona ramka” tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego (czytnika kodów).napêd na przednie ko³a FWS.czêstotliwoœæ (liczba drgañ.regulator ciœnienia paliwa FS Fuel Status .mg³a.prze³¹cznik pe³nego uchylenia przepustnicy FSOS Fuel Shut-Off Solenoid full . niezbêdnej wymiany oleju.wymagany wentylator ch³odzenia frequency .cewka (elektrozawór) odcinania paliwa function . (4WD) Four Wheel Drive .liczba oktanowa paliwa focus .urz¹dzenie wzbogacaj¹ce mieszankê przy pe³nym obci¹¿eniu silnika FRTS Fuel Rail Temperature Sensor czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FRSV Front Right Solenoid Valve przedni prawy elektrozawór (ABS) FTP-75 Federal Test Procedure . liczba F-REQ Fan Require .elektrozawór ograniczenia paliwa FTP File Transfer Protocol .obwód monitorowania dzia³ania pompy paliwa w systemie Ford EEC FRWS Front Right Wheel Sensor czujnik przedniego prawego ko³a (ABS) FTVV .przekaŸnik odcinania paliwa FPS Full Position Switch . hamulec zasadniczy FT Fuel Temperature . regulacja ostroœci obrazu na ekranie oscyloskopu lub monitora fog .pe³ne obci¹¿enie . np. na podstawie rzeczywistych warunków pracy. bezp³atny Freeze Frame Data . czo³o. dym. (4WS) Four Wheel Steering kierowane cztery ko³a Poradnik SERWISOWY 25 . pakiet przesy³anych informacji FSR .pompa paliwa FPED Full Power Enrichment Device .grupa danych zarejestrowanych (zamro¿onych) w chwili rozpoznania usterki (OBD/EOBD) FSS Fuel System Status .naFSS Flexible Service System .status systemu paliwowego (np.protokó³ przesy³ania pliku FP Fuel Pump . takich jak liczba „zimnych” rozruchów silnika.wyjœcie filtrowanego sygna³u k¹ta zwarcia w uk³adach zap³onowych Ford DIS TFI FRS Fuel Restrictor Solenoid . w którym w tym samym momencie nastêpuje równoczesna rejestracja kilku parametrów friction .hamulec cierny front . ca³kowity. stabilnoœæ skrêtu) fuse .hamulec no¿ny.hamulec na cztery ko³a free .czujnik temperatury paliwa FPM Fuel Pump Monitor .pe³ny.Fuel Tank Vent Valve . niezale¿ny.zawór steruj¹cy odpowietrzaniem zbiornika paliwa fuel .uwarstwiony wtrysk paliwa fuel trim .test emisji spalin stosowany w USA FTS .stan.mieszanka paliwowo-powietrzna FPR Fuel Pump Relay .elapêd na cztery ko³a styczny system serwisowy pozwalaj¹cy na okreœlenie terminów. status uk³adu paliwowego fuel/air . np. stan pêtli sterowania z czujnikiem tlenu) FWD.funkcja sterownika silnika polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ego i optymalnego sk³adu mieszanki paliwo/powietrze FPS Fire Prevention System .bezpiecznik topikowy fuse box .skrzynka bezpiecznikowa FWB Four Wheel Brake .paliwo FPR Fuel Pressure Regulator .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI F FO Fuel Octane .zintegrowany uk³ad stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie.naprzód.zamarzaæ.wolny.ogniskowanie.system regulacji sk³adu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FTS Fuel Temperature Sensor .przód. ku przodowi fouled spark plug .tarcie.lampy przeciwmgielne freeze .Fuel Temperature Sensor .funkcja frame .dla. np.zanieczyszczona (nagarem) œwieca zap³onowa FTO Filter Tach Output . „zamra¿anie" obrazu w oscyloskopie z pamiêci¹ cyfrow¹ lub „zamra¿anie" wyników na ekranie przyrz¹du pomiarowego freeze frame .czujnik temperatury paliwa foot brake . liczba okresów sygna³u elektrycznego w ci¹gu sekundy) FWD Front Wheel Drive . zamra¿aæ.ramka.system przeciwpo¿arowy FSOR Fuel Shut-Off Relay .temperatura paliwa for . fog lamps . friction brake . przedni obrotów wa³u korbowego i warunków jazdy FTOS Fuel Trim Oxigen Sensor .

ruszaæ siê GAWR Gross Axle Weight Rating ca³kowity znamionowy nacisk na oœ (podwozia) gold . np.brama.mo¿e byæ wykorzystany w systemach nawigacyjnych. graticule . siatka punktów na ekranie oscyloskopu u³atwiaj¹ca pomiar sygna³u GID Graphic Info Display . pójœæ. prêdkoœci obrotowej.twardy. przewodnik GVW Gross Vehicle Weight .globalna kontrola podwozia GCW Gross Combined Weight .rodzaj modu³u elektrycznego gap . œrodki sprzêtowe (w odró¿nieniu od programowych). przylepiaæ GND. uchwyt hang-up .szary green (GRN) . wrota. w oscyloskopie).siatka. przek³adnia GPS Global Positioning System .graficzny wyœwietlacz informacyjny gas . np. bramka. powiêkszenie œredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GPRS General Packet Radio Service .grupa.analizator spalin gasket . air gap .masa (najczêœciej po³¹czona z ujemnym zaciskiem akumulatora) ground .ogólnoœwiatowy standard telefonii ruchomej GCC Global Chassis Control . grupowaæ GSM Global System for Mobil Communication . masa.twardy dysk. GRD. generalny. miernik ground clearance - przeœwit go .uszczelka. glove compartment schowek podrêczny grease .rêka.klej.przyrz¹d pomiarowy.ca³kowity ³¹czny ciê¿ar GP Group .czujnik przyspieszeñ gain .grupa. zespó³. odstêp elektrod œwiecy zap³onowej. w nadzorowaniu pojazdów oraz w systemach antykradzie¿owych GEM Generic Electric Module . wydruk na papierze half . wykorzystywane w czujnikach po³o¿enia (np. wyprzedzenia zap³onu group .GH S³ownik ANGIELSKO-POLSKI G G-sensor .gaz.globalny system satelitarnego wyznaczania pozycji .ziemia.szczelina powietrzna. wa³ka rozrz¹du).trwa³a kopia dokumentacyjna.wlot gor¹cego powietrza oczekiwane zatrzymanie programu hard . grupowaæ GPC Glow Plug Control .zawieszenie (programu lub systemu komputerowego). ryzyko HBV Heater Blower Voltage . zamkniêcie glitch .elektryczny impuls szpilkowy powstaj¹cy.zielony grid .siatka nitek. GRND Ground . r¹czka. siatka pomiarowa na ekranie oscyloskopu GATS Global Automotive Telematics Standard .poradnik.oprzyrz¹dowanie. powszechny grat. zespó³.efekt Halla .bezpo- H HAC High Altitude Compensation kompensacja du¿ej wysokoœci nad poziomem morza HAC HAI Hot Air Intake . na pó³. np. pojechaæ. trudny. szpara. benzyna (w USA) gas analyser .klamka. a tak¿e do bezkontaktowego pomiaru natê¿enia pr¹du elektrycznego (pola magnetycznego) hard disc .iœæ.napiêcie dmuchawy nagrzewania. uszczelnienie gate .ogólny.ciê¿ar ca³kowity pojazdu GDI Gasoline Direct Injection .po³owa.wzmocnienie (sygna³u elektrycznego. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a elementem wiruj¹cym general .zjawisko oddzia³ywania pola magnetycznego na pó³przewodnik.sterowanie œwiecami ¿arowymi guide . sprzêt komputerowy hazard . np.regulator. do po³owy Hall Effect .smar. sklejaæ. zwarcie do masy gauge . ciê¿ki hard copy . np.generalny serwis pakietów radiowych gear-box . przy braku ci¹g³oœci œcie¿ki potencjometru glove box.szczelina. smarowaæ grey . nie- 26 Poradnik SERWISOWY . wejœcie procesora ECC-IV sygnalizuj¹ce potrzebê za³¹czenia dmuchawy hand .globalny standard telematyczny w technice samochodowej glue . dysk sta³y hardware . wskazówka przyrz¹du handle .niebezpieczeñstwo.skrzynia biegów.z³oty governor .

których zawartoœæ powinna byæ mierzona podczas badania sk³adu spalin samochodowych HEDF Heavy Duty Fan (switch) .zawór steruj¹cy ciep³em HLOS Hardware Limited Operation Strategy .wysokoœæ help . HITC Hot Idle Compensation.szron.ograniczony tryb pracy oprogramowania . podgrzewaæ heater .ukryty.wysoki.podgrzewany nape³niacz gazowy .wysokie sprê¿anie HEDF High speed Electro Drive Fan wentylator wysokich obrotów sterowany elektrycznie HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor . np.element pó³przewodnikowy reaguj¹cy na pole magnetyczne. silny HHT Hand Held Tester . przy³¹cza.napêdzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HLDT Heavy Light Duty Truck .reflektor g³ówny heat . ³eb (œruby) headlamp .system kontroli prowadzenia (wykorzystuj¹cy kamerê do œledzenia linii ograniczaj¹cej pas jezdni) HEGOG Heated Exhaust Gas Oxygen Ground .zawiasowy. sygna³ dŸwiêkowy HIC.ciê¿ki pojazd samochodowy HDW Hardware .tester rêczny HI High . HITC hexane . np.system kontroli zjazdu z pochy³oœci HDI High pressure Direct Injection wysokociœnieniowy system zasilania silnika wysokoprê¿nego z wtryskiem bezpoœrednim hookup .wentylator pracuj¹cy przy wysokim obci¹¿eniu (prze³¹cznik) HIC. oszronienie hood . wykorzystywany jako czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (sterowanie zap³onem) HEUI Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection .maska silnika.hybrydowy uk³ad scalony (uk³ad scalony sk³adaj¹cy siê z elementów wykonanych ró¿nymi technologiami) Poradnik SERWISOWY 27 . nagrzewaæ.g³owa.heksan . wysoka temperatura.dawny.modu³ steruj¹cy uk³adu hydraulicznego (np. przesz³y (np. interfejsy head .podgrzewany czujnik tlenu w gazach lambda) wylotowych (sonda HICAS High Capacity Active Controlled Suspension . dach opuszczany.œredni pojazd ciê¿arowy HLG Hall effect Generator .pirotechniczny nape³niacz poduszek powietrznych HDV Heavy Duty Vehicle .jeden z wêglowodorów wykorzystywany do kalibracji analizatorów spalin HFM Hot Film Management .wêglowodory ogólna nazwa grupy zwi¹zków wêgla i wodoru. Hot Idle Temperature Compensation . g³owica. rada. aktywne zawieszenie o du¿ej pojemnoœci HCA Hot Cranking Amps .przystosowanie do pracy przy du¿ych obci¹¿eniach hoarfrost .czêœæ sprzêtowa. ABS) HEI High Energy Ignition .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI H HC Hydrocarbons . odchylny.wysoki HIC Hybrid Integrated Circuit . niewidoczny high . w którym czêœæ sygna³ów jest zast¹piona sta³ymi wartoœciami HCV Heavy Commercial Vehicle ciê¿ki pojazd dostawczy HD Heavy Duty . ko³pak HD High Density .masa podgrzewanego czujnika tlenu (masa sondy lambda) hinged . w odniesieniu do kodu usterek) HCS High Compression Swirl . prze³¹cznik historical . temperatura.sterowane.ciê¿ki.zap³on o wysokiej energii height .hallotron uk³adu zap³onowego HCV Heat Control Valve . przystawki.pr¹d „gor¹cego” rozruchu hidden . wysoki poziom sygna³u. gruby. ogrzewanie heavy . zapisu na noœniku HEV Hybrid Electric Vehicle .pod³¹czaæ.hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napêdem elektryczno-spalinowym) HDC Hill Descent Control .pomoc.zawirowania przy wysokim sprê¿aniu (sposób kszta³towania przep³ywu mieszanki w komorze spalania) HCU Hydraulic Control Unit . du¿y HCS Heading Control System .sterowanie z wykorzystaniem czujnika (przep³ywu) z gor¹c¹ foli¹ HGI Heated Gas Inflator . np. wsparcie HES Hall Effect Switch .kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu ja³owym HC High Compression .wysoka gêstoœæ.grzejnik.element (nadajnik) Halla .ciep³o.klakson. okablowanie hooter .awaryjny tryb pracy sterownika.

komora spalania o du¿ym stopniu sprê¿ania hot .silnik z wtryskiem poœrednim (do wstêpnej lub wirowej) komory IAT Intake Air Temperature . home key .nadmuchiwana kurtyna (poduszka powietrzna) ICP Intercooler Pump . np.po³o¿enie kursora komputerowego w lewym górnym rogu ekranu.magistrala danych do urz¹dzeñ multimedialnych IDI Indirect Injection .inteligentny system sterowania prêdkoœci jazdy dostosowuj¹cy prêdkoœæ do poprzedzaj¹cego pojazdu ICSV Idle Control Solenoid Valve .wysokoœæ HT (ht) High Tension .pompa ch³odzenia w obwodzie turbosprê¿arki IAC Idle Air Control . trzymanie. hunting of the spark .uchwyt.temperatura powietrza wlotowego ICM Ignition Control Module .w¹¿. 1 KM = 0. ciœnienia lub podciœnienia HPS Head Protection System . interfejsy HRN Heater Rear Window .wysokie napiêcie.system komputerowy w pojeŸdzie do zastosowañ multimedialnych IAS Inlet Air Solenoid valve . horizontal sweep speed . np.obwód scalony .woda (czasami w znaczeniu: p³yn ch³odz¹cy) I IA Idle Adjust . sygna³ dŸwiêkowy hose .HI S³ownik ANGIELSKO-POLSKI hold . przystawki.baza danych mate- 28 Poradnik SERWISOWY .wilgotnoœæ (np.nierównomiernoœæ.Multimedia .elektrozawór steruj¹cy biegu ja³owego ID Identification .gor¹cy drut .szybka sieæ transmisji danych CAN (Opel) HYD Hydraulic .gor¹cy hot wire .klakson. ko³ysanie.element przep³ywomierza powietrza wykorzystuj¹cy zjawisko och³adzania podgrzewanego drutu w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza hv High Voltage . wahanie.sterowanie powietrzem podczas pracy na biegu ja³owym ICV Idle Control Valve .wtrysk wysokociœnieniowy ht height . podtrzymanie (wyników pomiarowych) home . chroni¹cy g³owê hr hour .poziomy.wyœwietlanie parametrów na szybie humidity .736 kW danych wykorzystuj¹cy prze³¹czane kana³y radiowe GSM HPI High Pressure Injection .godzina HRCC High Compression Ratio Combustion Chamber . rozpoznawanie.jednostka czêstotliwoœci: 1 Hz = 1/s HSCSD High Speed Circuit Switched Data . IAV Idle Air (Control) Valve zawór steruj¹cy dop³ywem powietrza podczas pracy na biegu ja³owym ICC Intelligent Cruise Control .ca³kowite ciœnienie wsteczne ICP Injection Control Pressure sensor . kod immobilizera IAP Intake Air Pressure .koñ mechaniczny (KM). np.wysokie napiêcie HVAC Heating Ventilation Air Condition . identyfikacyjny.podgrzewacz tylnej szyby housing .wysokie ciœnienie HRPMCO High RPM fuel Cutoff odcinanie dawkowania paliwa przy zbyt wysokiej prêdkoœci obrotowej HSCAN High Speed Controller Area Network . przy której mo¿e pracowaæ przyrz¹d pomiarowy) hunting .uk³ad elektroniczny zawarty w jednym elemencie IC Inflatable Curtain . dodatkowo mog¹ wystêpowaæ cyfry oznaczaj¹ce blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem hp high pressure .identyfikacja.silnik o zap³onie wewnêtrznym IDBM Intelligent Data Bus .czujnik ciœnienia wtrysku IDIS International Dismantling Information Service .regulacja biegu ja³owego IC Integrated Circuit .system klimatyzacji HW Hardware .zawór steruj¹cy biegu ja³owego IACV.klawisz powoduj¹cy przesuniêcie kursora na pocz¹tek wiersza hp horse-power .elektrozawór powietrza wlotowego ICE Internal Combustion Engine . wysokie naprê¿enie HPDI High Pressure Direct Injection bezpoœredni wtrysk wysokociœnieniowy horizontal . HO2 Heated Oxygen Sensor podgrzewany czujnik tlenu (O2).modu³ sterowania zap³onem IBP Integral Back Pressure .system szybkiej transmisji H2O . wilgotnoœæ.obudowa (urz¹dzenia) HO2S.system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzd³u¿ s³upka i krawêdzi dachu.prêdkoœæ odchylania poziomego (w oscyloskopie) HUD Head Up Display .czêœæ sprzêtowa. przewód giêtki.nierównomierne zapalanie œwiecy horn .hydrauliczny (uk³ad) Hz Hertz .ciœnienie powietrza dolotowego ICC In Car Computing System .

powiêkszaæ.sonda indukcyjna (sonda 1 cylindra stosowana do pomiaru obrotów.¿arzenie. element wykonawczy.impedancja. czy IFIS Intermittent Fuel Injection System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ria³ów wykorzystywana przy demonta¿u starych pojazdów I igniter. uk³ad zap³onowy IGC Ignition Coil . pomin¹æ IGSW Ignition Switch . natychmiastowy.w czymœ inactive .system sterowania jazd¹ z wzajemnym oddzia³ywaniem (Opel) Inductive pick-up (sonda indukcyjna) IGT Ignition Timing (Trigger) Signal . wskaŸnik œwietlny inductive pick-up . pilny. tranzystor mocy lub przerywacz Ignition module (modu³ zap³onowy) IDM Injection Drive Module . istotne improper .prze³¹cznik biegu ja³owego IDM Ignition Diagnostics Monitor uk³ad ci¹g³ego monitorowania zap³onu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zap³onu) ignition timing . fotela samochodowego increase . niew³aœciwy inclination . podwy¿szaæ Igf Ignition confirmation signal . zignorowaæ. CO2. np. nieodpowiedni IN . ignition module .wskaŸnik optyczny.rzadki (niezbyt czêsty) Poradnik SERWISOWY 29 .podczerwony. promienie podczerwone wykorzystywane do identyfikacji niektórych gazów (CO.sygna³ usterki w obwodzie zap³onu IGN.je¿eli.regulacja mieszanki na biegu ja³owym IMA Integrated Motor Assist . nieaktywny.zap³on. synchronizacji i do wyzwalania lampy stroboskopowej) inflator .sygna³ rozdzielacza zap³onu IMA Idle Mixture Adjustment .niew³aœciwy.wa¿ne.zwiêkszaæ. HC) w analizatorach spalin Ignition coil (cewka zap³onowa) important .informacja. b³êdny.system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa ILT Idle Up .wejœcie (uk³adu elektronicznego) in .obraz (na ekranie) immediate .nachylenie. w³aœciwy moment zap³onu dla danego stanu pracy cylindra ignore . np.system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury i obci¹¿enia silnika InCa Inflatable Carpet .sygna³ przebiegu (wyzwalania) zap³onu IEC International Electrotechnical Commission .sygna³ zap³onowy. bierny IDS Interacting Driving System . którego nie mo¿na uruchomiæ infrequent . pomoc infrared .Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IHP Indicated Horse Power .modu³ steruj¹cy prac¹ wtryskiwaczy idle .zintegrowany system wspomagania napêdu (Honda) incorrect .modu³ zap³onowy. IGN'N ignition .sygna³ potwierdzenia zap³onu (Toyota) image .ignorowaæ.ja³owy (bieg). np.bezpoœredni.dolna poduszka gazowa (nadmuchiwany dywan) incandescence .nieprawid³owy. œwiec ¿arowych IG Ignition . np. pochylenie. zapalnik w systemach poduszek gazowych i napinaczy pasów IDL Idle Switch .zap³on IND indicator . nag³y impedance .bierny.wy³¹cznik zap³onu lub element steruj¹cy zasilaniem cewki zap³onowej.maksymalna wskazywana moc silnika IIA Integrated Ignition Assembly zintegrowany uk³ad zap³onowy if . opór pozorny stawiany przez indukcyjnoœæ lub pojemnoœæ IMPH Inlet Manifold Pre-Heater podgrzewacz kolektora dolotowego IGF Ignition Failure Signal .cewka zap³onowa IGD Ignition Distribution Signal .nape³niacz poduszek gazowych info .

ut/Output .dolotowy. uszkodzonego elementu intercooler .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego ISO 9141 . wk³adka ISAD Integrated Starter Alternator Damper .prze³¹cznik (zestyk) pozycji pracy na biegu ja³owym IPS Intelligent Protection System .elektrozawór kontroli prêdkoœci biegu ja³owego instrument cluster .wy³¹cznik bezw³adnoœciowy (np.odwrócony.wymiana. pasmo fal elektromagnetycznych wykorzystywane. np.ch³odnica powietrza w systemie turbodo³adowania IR Infra-Red .nieodpowiedni. wi¹zka tablicy rozdzielczej ISG Integrated Starter-Generator zintegrowany pr¹dnico-rozrusznik ISMP Idle Speed Mixture Potentiometr .powi¹zany. uk³ady wejœcia/wyjœcia ISCE Idle Speed Control Electronic uk³ad elektroniczny kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCM Idle Speed Control Motor .atrament. usterka wystêpuj¹ca w sposób przerywany internal .wejœcie.inteligentny system zabezpieczeñ ISO International Standards Organization . dyskietkê w stacji dysków.regulator biegu ja³owego ISA Intelligent Speed Adapter .podczerwieñ. wpl¹tany I/O Inp.ut . wejœciowy insert .natychmiastowy system rozruchowy involved . odwrotnoœæ inst panel . powoduje to zmniejszenie lub zak³ócenie przep³ywu paliwa injector . wstawka.izolacja. materia³ izolacyjny IPC Instrument Panel Cluster . niesprawny IS Inertia Switch . dolotowy inp. umieœciæ. element poœrednicz¹cy irregular .zakazaæ.zestaw wskaŸników na desce rozdzielczej IP Injection Pump .odwrotny.wtryskiwacz INJ P/W Injection Pulse Width . przerwanie interval . b³êdny.szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego interface .wa³ek rozrz¹du zaworów dolotowych IPW Injection Pulse Width .zanieczyszczenie wtryskiwacza. kolektor) intake camshaft .nieregularny (sygna³ z czujnika) irrelevant .wewnêtrzny interrupt .zespó³ elektryczny tablicy rozdzielczej insufficient . niedostateczny insulation .interfejs.zintegrowany modu³ kontroli przekaŸników initial . np. powstrzymaæ (np. wlotowy.pocz¹tkowy.niewa¿ny. do zdalnego sterowania i termowizji IRCM Integrated Relay Control Module . niew³aœciwy intermittent .pompa wtryskowa IPBC Instrument Panel Body Electrical . np.kontrola biegu ja³owego inverse .silnik krokowy kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCS. tusz (do drukarki) inlet . np.inicjacja.zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu ISC Idle Speed Control . np. rodzaj pracy oscyloskopu.wstawiaæ.przerwaæ. przerwa INV Inverted . dolot.normy okreœlaj¹ce protokó³ magistrali CAN intake .panel wskaŸników na desce rozdzielczej Instant Start System .niewystarczaj¹cy.przedzia³ odstêp. wykorzystywany. element uœredniaj¹cy. systemie regulacji sk³adu mieszanki z sond¹ lambda IPR Injection Pressure Regulator .zintegrowany system rozrusznika i alternatora INVECS Integrated Vehicle Electronic Control System .potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu ja³owym INT Integrator . zadzia³anie poduszki gazowej airbag). 11898 .przerywany.Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 11519-2.wyzwalanie wewnêtrzne w oscyloskopie IPS Idle Position Switch .regulator ciœnienia wtrysku INT Internal trigger . powstaj¹ce na wewnêtrznym filtrze lub w koñcówce wtryskiwacza.inteligentny adapter prêdkoœci ink . np.element ca³kuj¹cy. wlotowy (np. zapocz¹tkowanie pracy systemu komputerowego lub przyrz¹du diagnostycznego injection fouling .norma okreœlaj¹ca protokó³ transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chry- 30 Poradnik SERWISOWY . bezw³adnoœciowy wy³¹cznik pompy paliwa) ISA Idle Speed Adjuster .regulacja jasnoœci obrazu w oscyloskopie interchanging . pierwotny initialising .wlot.wejœcie/wyjœcie.I S³ownik ANGIELSKO-POLSKI INHBT Inhibit . ISCV Idle Speed Control Solenoid (Valve) . zablokowaæ (dostêp do danych) intensity .grupa. w którym sygna³ w danym kanale jest odwrócony invalid .

otwieranie zaworów dolotowych ITB Inflatable Tubular Bolster nadmuchiwana os³ona rurowa. np.wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard jêzyka dla testu emisji zanieczyszczeñ Poradnik SERWISOWY Jet Jetronic .k¹t wyprzedzenia zap³onu trznej) zabezpieczaj¹cej g³owê. zaciœniêty. przegub JSV Jet Mixture Solenoid Valve .skrzynka przy³¹czowa J 1850 PWM Pulse Width Modulated . zablokowany (np.stan (status) systemu zap³onowego ISS Instant Start System .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA ca standard gniazdek i wtyczek urz¹dzeñ diagnostycznych w systemie OBD II jammed . poduszka gazowa chroni¹ca nogi ITS Idle Tracking Switch .norma wprowadzaj¹ca standard urz¹dzeñ diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE . system dostaw na czas bez magazynowania J1850 VPW Variable Pulse Width modulated .na czas.zakleszczony.obwód mocy zasilaj¹cy g³ówne podzespo³y w samochodach Chrysler J2012 SAE . zaciêty.zamykanie zaworów dolotowych IVD Interactive Vehicle Dynamics interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilnoœci pojazdu IVO Intake Valve Opening .zintegrowany system kontroli prêdkoœci pojazdu J jack . zawór lub hamulec) J1978 SAE .prze³¹cznik potwierdzaj¹cy bieg ja³owy ITS Inflatable Tubular Structure nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powie- IU Idle Up .gniazdo wtykowe.inteligentny system nawigacyjny ITV Intake Tuning Valve . ITA Ignition Timing Angle .zintegrowany system bezpieczeñstwa (Delphi) ITC IT.kompensacja temperatury powietrza dolotowego (zawór kompensacyjny) ITTR Inflatable Tubular Torso Restraint .natychmiastowy system rozruchowy ISS Integrated Safety System . gniazdko junction box .system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury lub obci¹¿enia silnika IVSC Integrated Vehicle Speed System . szyjê i bark IVC Intake Valve Closing .norma okreœlaj¹ca protokó³ zarz¹dzania przep³ywem informacji w magistrali CAN J1962 SAE . kontakt.norma wprowadzaj¹- 31 .zasilanie uk³adu zap³onowego ITGS Intelligent Traffic Guidance System .zawór regulacyjny kolektora dolotowego IVS Idle Validation Switch .po³¹czenie.nadmuchiwany system ochrony (unieruchomienia) tu³owia (rodzaj poduszki gazowej) IVPWR Ignition Voltage Power .zawór elektromagnetyczny strumienia mieszanki J1859 SAE .prze³¹cznik wykrywania stanu biegu ja³owego (ja³owego po³o¿enia peda³u przyspieszania) ITC Intake Air Temperature Compensation (valve) . w pojazdach europejskich.norma wprowadzaj¹ca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI sler.system wtryskowy JIT Just In Time . w wiêkszoœci samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski IJ ISRUM In Side Rear View Mirror lusterko wsteczne wewnêtrzne (Opel) ISS Ignition System Status . Lexusa oraz Isuzu joint .

oznaczaæ. koñcowy LDV Light Duty Vehicle .kilopaskal .o³ów (czteroetylek o³owiu) dodatek przeciwstukowy do benzyny. pulpit klawiszowy KOEO Key On Engine Off .sygna³ (czujnik) spalania stukowego knob .wielokrotnoœæ jednostki mocy. kluczyk. mniejszy od czegoœ lead . niedostatek LAMBDA Lambda Sensor . 1 kV = 1000 V kV probe .podtrzymywana pamiêæ KG Keyless Go . trzymaæ.pompa s³u¿¹ca do wykrywania nieszczelnoœci zbiornika paliwa lamp . przycisk KNK Knock Signal (Sensor) .klucz. silnik pracuje KAPWR Keep Alive Power .wyprzedzenie (zap³onu) LCD Liquid Crystal Display . znaczyæ lack .elektroniczny system sterowania w sieci CAN firmy Kienzle KB. komplet do samodzielnego monta¿u KEM KE Module . wykrywa stan pe³nego wciœniêcia peda³u „gazu” i moment jego zwolnienia KS Karman Signal .sonda wysokiego napiêcia kW kilowat .lewy lenght . nauczyæ siê.KL S³ownik ANGIELSKO-POLSKI K KAM Keep Alive Memory .uboga (mieszanka) learn .wyœwietlacz ciek³okrystaliczny .kilometry na godzinê kick down .kiloomy .kilobajt . styk zwrotnego prze³¹czania KCM Knock Control Module . np.zap³on w³¹czony.przycisk pe³nego wciœniêcia peda³u przepustnicy. zestaw narzêdzi. poznaæ learn trigger wheel profile . np.zmiana biegu na ni¿szy.d³ugoœæ.etykieta.wyposa¿enie. utrzymywaæ stan w³¹czenia któregoœ z obwodów samochodu key . przez wy³¹czenie zap³onu lub wtrysku KCS Knock Control System .sygna³ czujnika stukowego kit . detonacja (podczas spalania detonacyjnego) KS Knock Sensor . odstêp. poprzeczny. np. charakteryzuj¹cy siê bardzo ma³ym poborem mocy L label .boczny. ostateczny.uczyæ siê.zachowywaæ.modu³ KE keep .ostatni.stuk.system kontroli spalania stukowego KDS Kick Down Switch . odleg³oœæ less than . lampka language . nieszczelnoœæ o niskiej emisji zanieczyszczeñ 32 Poradnik SERWISOWY .modu³ sterowania oœwietleniem lean (mixture) .modu³ kontroli spalania stukowego kill cylinder .mniejszy ni¿. dŸwigni zmiany biegów knock . np.jêzyk.lekki pojazd samochodowy LED Light Emitting Diode . boczne poduszki gazowe dzenie.klawiatura. przewód LBE Lean Burn Engine .wielokrotnoœæ jednostki rezystancji (oporu): 1 kW = 1000 W kPa kilopascal .test kontroli szczelnoœci. np. ekwipunek.pojazdy leak . jednostka wysokiego napiêcia. w analizatorze spalin keyboard .pokrêt³o.du¿y.czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) kV kilovolt . benzyna o³owiowa lead . np. 1 kW = 1000 W leak test .brak.dioda emituj¹ca œwiat³o (elektroluminescencyjna) left .rodzaj wyœwietlacza stosowanego po- LEV Low Emission Vehicles . wyprowalateral . wielki last .czujnik tlenu w spalinach (wspó³czynnik nadmiaru powietrza lambda) LCM Lamp Control Module . ga³ka.sygna³ z przep³ywomierza z wirami Karmana KS Knock Signal .doprowadzenie. klawisz.lekki samochód ciê¿arowy large . wybór jêzyka do komunikacji z przyrz¹dem diagnostycznym LDT Light Duty Truck .system uruchamiania pojazdu bez kluczyka KOER Key On Engine Run . up³yw.silnik spalaj¹cy ubog¹ mieszankê lead .nauka profilu ko³a pomiarowego do pomiaru prêdkoœci obrotowej (nierównomiernoœci obrotów) w celu wykrywania wypadania zap³onów LDP Leak Detection Pump . styk peda³u „gazu”.wy³¹czaæ cylinder (w celu sprawdzenia sprawnoœci pracy danego cylindra). utrzymywaæ.wielokrotnoœæ jednostki napiêcia. silnik wy³¹czony wszechnie w przyrz¹dach pomiarowych.lampa. Kb Kilobyte .wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia 1 kPa = 1000 Pa KPH Kilometres Per Hour .zap³on w³¹czony.zasilanie podtrzymania pamiêci KAM KIBES Kienzle Board Electronic System .jednostka pojemnoœci pamiêci komputerowej (1 kilobajt = 1024 bajtów) kOHMS .wyciek.

skroplony gaz ziemny LPM Low Power Mode .poziom. sieæ.lewe przednie ko³o LSCAN Low Speed Controller Area Network .³¹cze. np. w systemie klimatyzacji lower beam .linia. jak i elektrycznym) LF Line Feed .prze³¹cznik przechylny LO Low .tryb pracy z niskim poborem mocy LPT Line Printer .¿aluzja. która nie wystêpuje aktualnie) M Mega . d³ugotrwa³y longitudinal .system ostrzegania o niskim ciœnieniu w oponie louver . dolny. stopieñ.podwielokrotnoœæ jednostki natê¿enia pr¹du: 1 mA = 0. EOBD) LTPWS Low Tire Pressure Warning System .przedrostek oznaczaj¹cy milion (1000x1000) M Motronic . regulacja sk³adu mieszanki LT Low Tension .ograniczony poœlizg ró¿nicowy LH Left Hand .lokalna sieæ po³¹czeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LT Long Term . niski poziom napiêcia lubricant .lewe tylne ko³o long . skala.niski load .d³ugi.obci¹¿enie.system zap³onowo-wtryskowy firmy Bosch mA miliamper . np. lever key .d³ugi rozstaw osi M m memory . po³¹czenie list .lista. w systemie ACC lever .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI LM level . utrata.gaz p³ynny (ciek³a mieszanka propanu i butanu) LUS Lock-Up clutch Solenoid .znak wysuwu wiersza.niski. wysuw wiersza w drukarce LFS Left Front Solenoid .lampa.d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. pêtla sprzê¿enia zwrotnego z sond¹ lambda LS Lean Mixture Sensor .elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) link . przesuw fotela loop . np. mo¿liwy limiter .wzd³u¿ny. œwiat³a mijania LOVE Low Vacuum Enrichment Valve .lewa tylna cewka (elektrozawór) locked . np.dozowanie (si³y hamowania) w zale¿noœci od obci¹¿enia LHD Left Hand Drive . pod³u¿ny. lekki.lewy.d³ugookresowa.prawdopodobny.tryb awaryjny LIN Local Interconnect Network . ³adunek (obci¹¿enie w znaczeniu zarówno mechanicznym.wi¹zka dolna.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) line . w odniesieniu do sondy lambda: tylna sonda lambda LP Lamp .sieæ transmisji danych CAN o niskiej prêdkoœci LGS Lane Guard System MAN . np.001 A MAF Mass Air Flow .radar dalekiego zasiêgu wykorzystywany. wykorzystuj¹cego synchronizacjê sygna³em 50 Hz lower . jasny.smar L-UP SOL . poziom wielkoœci sygna³u elektrycznego. kod usterki wystêpuj¹cy w pamiêci (zapamiêtana usterka.zawór wzbogacania przy niskim podciœnieniu low . zapalaæ likely .pamiêæ.system kontroli toru jazdy (MAN) LSD Limited Slip Differential .dolny.œwiat³o. poziom napiêcia wyzwalania w oscyloskopie LLR Long Range Radar Sensor (BMW) d³ugodystansowy czujnik radarowy LNG Liquefied Natural Gas .wskaŸnik obci¹¿enia light .niskie napiêcie. przes³ona z ¿aluzjami.drukarka wierszowa LRR Long Range Radar .lewa przednia cewka (elektrozawór) LFT Long term Fuel Trim . modeli samochodów objêtych programem przyrz¹du LWB Long Wheel Base . jazda w trybie awaryjnym z ograniczonymi osi¹gami LSP Load Sensing Proportining .lewostronny uk³ad kierowniczy lost .ogranicznik limp-in mode .pióro œwietlne LPG Liquid Petrol Gas .pêtla.czujnik ubogiej mieszanki LFW Left Front Wheel . utrata danych LHS Left Hand Side .strata. rodzaj wyzwalania w oscyloskopie.dŸwignia. zablokowany LRW Left Rear Wheel . np. lampka LP Light Pen . np.masowy przep³ywomierz powietrza Poradnik SERWISOWY 33 . zabezpieczony. np. spis.lewa strona LI Load Index .zamkniêty. EOBD) LRS Left Rear Solenoid . np. np. lewostronny (lewa rêka) LOS Limited Operation Strategy strategia ograniczonego dzia³ania. pierwotny obwód zap³onowy LTFT Long Time Fuel Trim .

sterowanie sk³adem mieszanki pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie i napêdzanych mechanicznie main .wadliwe dzia³anie.czujnik temperatury kolektora wlotowego MFI (-c.odmierzanie.mechaniczny rozdzielacz wysokiego napiêcia mark .przerwy zap³onu.wyœwietlacz wielofunkcyjny.system wykrywania wypadania zap³onów. -i. np. producent manifold .M S³ownik ANGIELSKO-POLSKI MAF Manifold Air Flow .prze³¹cznik wyboru menu MCT Manifold Charge Temperature Sensor . komunikat MIL Malfunction Indicator Lamp lampka sygnalizacyjna usterki meter .kolektor.œrednie mains . np.œrodek.maksimum MBECS Motor vehicle Brake Energy Conservation System .pojazd samochodowy œredniego tona¿u MH Manifold Heater .miernik.przekaŸnik uk³adu podgrzewania kolektora dolotowego memory acces .wiadomoœæ. prac¹ silnika MCU Microprocessor Control Unit mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy MFLD Message Field . podrêcznik. -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously. przez pomiar chwilowych spadków prêdkoœci obrotowej silnika 34 Poradnik SERWISOWY .wielopunktowy wtrysk paliwa (ci¹g³y.podgrzewacz kolektora dolotowego MAP Manifold Absolute Pressure czujnik ciœnienia absolutnego w kolektorze dolotowym measurement . przewód rurowy manual . wypadanie zap³onu metering . metr . sekwencyjny) MCV Mixture Control Valve .jednostka d³ugoœci min minimum .mechaniczna.podgrzewanie lusterka MAT Manifold Air Temperature czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MHR Manifold Heater Relay . zaznaczaæ MAS Mixture Adjustment Screw œruba regulacji sk³adu mieszanki M-Heat Mirror-Heating .wielofunkcyjny przyrz¹d testuj¹cy MFC Manufacturer . dawkowanie METS Motor Engine Test Stands stanowisko testów silnikowych MEUI Mechanically actuated Electronic Unit Injection system . œrodkowe po³o¿enie. usterka sprê¿anie MFA Multifunction Analyser .system sterowania silnikiem Mazdy MHDI Mechanical High Voltage Distribution Ignition . elektroniczna pamiêæ przyrz¹du diagnostycznego MID Middle .wyœwietlacz wielofunkcyjny management . skrzynia biegów lub usterka MECS Mazda Engine Control System . intermittent.system odzyskiwania energii hamowania MC memory .zarz¹dzanie.zamykaæ obwód make contact . np.metr szeœcienny MC Mixture Control .minimum min minute . okresowy.elektrozawór regulacji sk³adu mieszanki MFL Multi Function Display .minuta misfire .system misfire monitor . dozowanie. np.rêczny.dopasowywaæ do siebie. przegl¹d make circuit .modu³owy system zarz¹dzania prac¹ silnika match .pomiar MEC Mechanic .producent MCS Menue Control Switch .zestyk zwierny malfunction . tablica wskaŸników MEN Monitor Engine . przyrz¹d pomiarowy.pole komunikatów na ekranie monitora MFT Manufacturer . instrukcja obs³ugi MCV Medium Commercial Vehicle œredni pojazd dostawczy MDV Medium Duty Vehicle . przewód g³ówny MC Middle Compression .czujnik przep³ywu powietrza w kolektorze dolotowym mc meter cubic .wytwórca.pamiêæ.marka. sequentiell) .linia monitoruj¹ca parametry bie¿¹ce pracy silnika MESG Message . przepustnicy MID Multi Info Display .sieæ zasilaj¹ca maintenance .dostêp do pamiêci MEMS Modular Engine Management System .g³ówny.konserwacja. dobieraæ MIC Monolithic Integrated Circuit monolityczny uk³ad scalony max maximum .

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI M MIVEC Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control . 1 MPa = 1 000 000 Pa MPFI Multi Point Fuel Injection . katalizator MUL Multec .elektrozawór blokady sprzêg³a pozycji silnika (krokowego) MT Manual Transmission .interfejs multimedialny mode .t³umik.mieszanka (paliwowo-powietrzna) MLP Manual Lever Position . zap³onowy MSR Multi Slip Regulator .001 V MSG Message . np. Mercedes) ms Millisecond .rêczna skrzynia biegów MPV Multi Purpose Vehicle . w której mierzony jest.liczba mil mo¿liwych do przejechania na galonie paliwa (wspó³czynnik u¿ywany w USA) mph Miles Per Hour . np.uk³ad wtryskowy/zap³onowy MY Model Year . dzia³a jak EST.elektroniczny uk³ad steruj¹cy fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MPG Miles Per Gallon .elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk ELZ move .mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem Halla mixture .milisekunda podwielokrotnoœæ jednostki czasu.silnikowa liczba oktanowa MVEG Motor Vehicle Emission Group .podwielokrotnoœæ jednostki napiêcia: 1 mV = 0. z otwart¹ lub zamkniêt¹ pêtl¹ sondy lambda MODIC Mobile Diagnostic Computer przenoœny komputer diagnostyczny MSCAN Middle Speed Controller Area Network . np.system antypoœlizgowy MON Motor Octane Number .czujnik MLUS Modulated Solenoid Lock-up Clutch .b³otnik muffler .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS-H Miccroprocessor Spark Timing System .Megapaskal wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia.milimetr M-REL Main Relay . ma jednak osobny modu³ zap³onowy Multi-plug (z³¹cze wielostykowe) Poradnik SERWISOWY 35 .kontrolna skrzynka pomiarowa w³¹czana szeregowo w z³¹cze sterownika i pozwalaj¹ca mierzyæ sygna³y na jego wszystkich stykach MOT Motronic . modu³ elektroniczny.grupa emisji silników samochodowych MSS Motor-Start-Stop-Function funkcja automatycznego wy³¹czania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) monitor box .wiadomoœæ. np.rêczna kontrola mieszanki MMFD Magneti Marelli Fuel Division rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MRS Multiple Restraint System .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MMI Multi Media Interface . przemieszczenie MPa Mega Pascal .Inductive ignition mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem indukcyjnym MPS Motor Position Sensor .przekaŸnik mm3/c .tryb pracy.sieæ transmisji danych CAN o œredniej prêdkoœci multi-plug .czujnik po³o¿enia dŸwigni zmiany biegów MSTS-I Miccroprocessor Spark Timing System .manualna skrzynia biegów z automatycznym prze³¹czaniem (Opel) MRE Magnetic Resistance Element MMA Manual Mixture Adjustment rêczna regulacja mieszanki element magneto-rezystancyjny MTBF Mean Time Between Failures œredni czas pomiêdzy usterkami MMC Manual Mixture Control .Hall ignition .z³¹cze wielostykowe multistage airbag .rok produkcji danego modelu pojazdu MST Manifold Surface Temperature temperatura powierzchni kolektora MSTS Microprocessor Spark Timing System .system z poduszkami powietrznymi czo³owymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW. 1 ms = 1/1000 s MTF Manual Transmission Fluid olej do przek³adni manualnej mudguard .modu³. czas wtrysku.wielofunkcyjny pojazd samochodowy mm millimeter . komunikat module .przesuniêcie.wielostopniowa poduszka powietrzna mV milivolt .mile na godzinê MPI Multi-Point Injection .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS Multi Spark Timing System elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk.milimetry szeœcienne na cykl. przy pomiarze dawki paliwa g³ówny (uk³adu wtryskowego) MTA Manual Transmission Automatically Shifted .

NO S³ownik ANGIELSKO-POLSKI N N Neutral position .brak powrotu do zera NI Noise Immunity .prze³¹cznik pozycji neutralnej sprzêg³a NDIR Non Dispersive Infrared .system sterowania fazami rozrz¹du firmy Nissan NVE Not Validate Error .pojazdy o wy¿szej emisji zanieczyszczeñ NTC Negative Temperature Coefficient . znajduj¹cy siê obok NBV Nominal Battery Voltage .przewód zerowy NG No Good . np.metoda analizy spalin wykorzystuj¹ca selektywn¹ absorpcjê promieniowania podczerwonego przez takie gazy.nastêpny.ig³owa sonda pomiarowa do oscyloskopu lub multimetru number . np.odpornoœæ na zak³ócenia NLEV Non-Low-Emission-Vehicles . liczba (np. biegun akumulatora NA Non Asbestos materials . liczba cylindrów) NO Nitric Oxide . podczas rozruchu: 9-12 V i przy pracy silnika: 13.prze³¹cznik pozycji neutralnej biegu nozzle . dokrêcenia œrub NDIS Nissan Direct Ignition System systemy bezpoœredniego wtrysku firmy Nissan NDS Neutral Drive Switch .wyjœcie sygna³u liczby obrotów silnika czasu w oscyloskopie. koñcówka wylotowa.dysza.siatka.niedozwolony.pok³adowe urz¹dzenia mierz¹ce bezpoœrednio poziom zanieczyszczeñ O OA Octane Adjuster .czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) Nm Newtonmeter . niedozwolona operacja NOx Nitrous Oxides .nakrêtka NVCS Nissan Valve Timing Control System . NCS Neutral Clutch Switch . stanowi¹cych jeden ze sk³adników smogu net .materia³y nie zawieraj¹ce azbestu.niedyspersyjny analizator wykorzystuj¹cy promieniowanie podczerwone .b³¹d o mniejszej wa¿noœci Normal .znamionowe napiêcie akumulatora w przypadku napiêcia 12 V rzeczywiste napiêcie zmienia siê zale¿nie od stanu pracy silnika i mo¿e wynosiæ dla silnika zatrzymanego: 12-13 V. np.ostroœæ ha³asu i wibracji (wytwarzanych. np. np.sygna³ liczby obrotów silnika needle .tlenki azotu grupa gazów powstaj¹cych w silniku spalinowym w wysokich temperaturach (powy¿ej 1300°C).diagnostyka pok³adowa.zmodyfikowana norma diagnostyki pok³adowej obowi¹zuj¹ca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r.pozycja neutralna dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NEG Negative . CO2.ujemny. HC neutral wire .jeszcze niedostêpne (np.pozycja pracy podstawy zewn¹trz pojazdu NVH Noise Vibration Harshness .otwarty (rozwarty) obwód (elektryczny) 36 Poradnik SERWISOWY .iglica (iglica wtryskiwacza) needle probe . ha³as.prze³¹cznik neutral/jazda. numer cylindra.niutonometr jednostka momentu obrotowego. nastêpna obs³uga serwisowa.8-14.numer. brak.dwutlenek azotu NGV Natural Gas Vehicle .ut . np. znormalizowany system samodiagnozy OAI Octane Adjust Inp. OC Open Circuit . przy której przebieg jest wyzwalany mierzonym sygna³em.nie. jak CO. zalet¹ tego jest lepsza synchronizacja ni¿ przy pracy „Auto” not permitted . rozpylacz (wtryskiwacza) NO2 Nitrogen Dioxide .8 V N/C.szumy.pojazd bez katalizatora nut .tlenek azotu no . przez mechanizmy pojazdu) OBM On Board Measurement . okreœlaj¹cy pozycje dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NE Number of Engine revolution signal . prze³¹cznik eliminacji szumów w oscyloskopie NON-CAT Non Catalyst . stosowane do wytwarzania ok³adzin hamulcowych NEO Number of Engine revolution signal Output . zak³ócenia (elektryczne).naturalna guma NRZ No Return to Zero .ujemny wspó³czynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NLS Needle Lift Sensor .wejœcie regulacji liczby oktanowej paliwa OAT Outside Air Temperature sensor . funkcja przyrz¹du. sygna³ poza zakresem NOx adsorber .katalizator akumulacyjny NGS Neutral Gear Switch . ¿aden noise .regulator liczby oktanowej pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy silnika do liczby oktanowej paliwa OBD On Board Diagnostic .pojazd na gaz ziemny NR Natural Rubber .katalizator utleniaj¹cy OBD II .czujnik temperatury powietrza na OC Oxidation Catalyst . która jeszcze nie jest dostêpna dla u¿ytkownika) next . sieæ po³¹czeñ elektrycznych i informatycznych NA Not yet Available .niedobry. np.

otwarta pêtla sterowania z sond¹ lambda ON Octane Number .system okreœlaj¹cy stan zajêtoœci fotela pasa¿era OCT ADJ Octane Adjust . zap³on OHC Overhead Camshaft .czujnik tlenu (sonda lambda) OSC Output State Check .system pomocy serwisowej z kontaktem przez ³¹cza telekomunikacyjne oxygen sensor . np.tlen.olej.nak³adana karta wymienna karta z naniesionymi oznaczeniami obwodów.oscyloskop . np.czujnik tlenu O2STAT Oxigen Sensor Status .dzia³anie option .na zewn¹trz.zabezpieczenie ponadnapiêciowe OHMS .wybór.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI O O/C Open/Close .liczba oktanowa OTS Oil Temperature Sensor .wyposa¿enie oryginalne (produkowane lub autoryzowane przez wytwórcê pojazdu). poza.pok³adowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania OVCV Outer Vent Control Valve . wyjœcie Poradnik SERWISOWY 37 .czujnik tlenu. zbiornika wêgla aktywnego. napiêcie przy zamkniêtym obwodzie.wspó³czynnik cyklu otwarcia.kontrola obwodu wyjœciowego on .uk³ad górnozaworowy OSS Online Service System .poza tolerancj¹. np.wa³ek rozrz¹du w g³owicy oscilloscope . zespó³ czujników i uk³adów okreœlaj¹cych stan zajêcia miejsca obok kierowcy (system airbag) OOR Out Of Range . uchylaæ OVP Over Voltage Protection .wy³¹czony. lub. napiêcie pod obci¹¿eniem occupation (sensor) .albo. wspó³czynnik wype³nienia OOP Out Of Position .kontrola stanu wyjœcia overrange .wyjœcie outside tolerance . pomiar rezystancji OHV Overhead Valves . wylotowy output .za³¹czony. nak³adana na p³ytê czo³ow¹ skrzynki pomiarowej (Breakout Box) odometer .prze³o¿enie zwiêkszaj¹ce liczbê obrotów.napiêcie bez obci¹¿enia.przeci¹¿enie overdrive .licznik przebytej drogi.zajmowanie miejsca w fotelu.poza zakresem operate .przekroczenie zakresu pomiarowego off . zap³on lub inny obwód elektryczny on load voltage . przesterowanie operating mode . np. w znaczeniu elektrycznym . pracowaæ OCS Occupant Characterization System .tryb pracy operating range . OEM Original Equipment (Manufacturer) .dzia³aæ.uk³ad optoelektryczny OE.wylot.przegrzanie overlay card . uruchamiaæ.stan gotowoœci czujnika tlenu OSRUM Out Side Rear View Mirror zewnêtrzne lusterko wsteczne OIL . sonda lambda O2 Oxygen .czujnik temperatury oleju O2S Oxygen Sensor . czujnik tlenu O2RDY Oxigen Sensor Ready . czujnik ciœnienia oleju O/L Open Loop .obwód modyfikacji liczby oktanowej benzyny (wykorzystywany do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu) OCV Open Circuit Voltage . wyposa¿enie dodatkowe or .uniewa¿niaæ. wytwórca podzespo³ów stosowanych do pierwotnego monta¿u przy produkcji pojazdu OS Oxygen Sensor . czy ORVR Onboard Refueling Vapour Recovery System .wskaŸnik pozycji.napiêcie robocze. napiêcie czujnika bez obci¹¿enia obwodem pomiarowym.przyrz¹d elektroniczny pozwalaj¹cy obserwowaæ i mierzyæ kszta³t sygna³ów elektrycznych override .omomierz.status czujnika tlenu OUT .zakres roboczy. opcja.zawór steruj¹cy zewnêtrznym odprowadzeniem oparów overboost .otwarty.rozwarty obwód operation . napiêcie akumulatora bez ¿adnych odbiorników OD Overdrive . czujnik uk³adu airbag zajêcia miejsca (obecnoœci pasa¿era) OCR Open Cycle Ratio .nadbieg . licznik kilometrów O/E Optical/Elektric . poziom sygna³u z czujnika OP Oil Pump .pompa oleju open . zakres dzia³ania OVCV outlet . np.otwarty/zamkniêty OCC Output Circuit Check .nadbieg overheat .

wtrysk paliwa do komory wstêpnej (wirowej) PAS Power Active Steering .kontrola odstêpu przy parkowaniu paste .wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne PAS Pressure Atmospheric Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego PAS Parking Assist System .strona.system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi pad .modu³ drzwi pasa¿era (Opel) PDU Portable Diagnostic Unit .ciœnienie atmosferyczne parking brake .œcie¿ka dostêpu do zbioru PATS Passive Anti-Theft System .przenoœny diagnoskop (Ford) 38 Poradnik SERWISOWY . wykres (na oscyloskopie) pattern sequence .o³ów .czêœæ. wk³adka ok³adzina.zapadka Pb Lead .wspomaganie parkowania Pa Pascal .wspomaganie uk³adu kierowniczego PAD Passenger Airbag Disabling wy³¹cznik uk³adu airbag pasa¿era PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .podk³adka.elektroniczny uk³ad sterowania pomp¹ (Diesel) PASS Passenger . w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umieszczone s¹ jeden za drugim parameters . pomin¹æ.rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.system zamków sterowany centralnie PDM Portable Diagnostic Module przenoœny modu³ diagnostyczny PDM Passenger Door Module . p³yta PARADE . fragment procedury password .blokowanie pozycji parkowania (Opel) PC Personal Computer .has³o.system wspomagania parkowania PCM Powertrain Control Module modu³ steruj¹cy zespo³em napêdowym PCR Piezo Common Rail .kontrola wstêpna PAM Parking Assist Module .system steruj¹cy przep³ywem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDC Park Distance Control .przebieg.tablica rozdzielcza.poduszka powietrzna pasa¿era PCCB Porsche Ceramic Composite Brake .parametry. np. szablon.jednostka napêdowa.komputer osobisty PA Pressure Atmospheric .wzór.pasa¿er.system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCS Pressure Control Switch .hamulec postojowy part . PCI Pre Chamber Injection . mechanizm napêdowy panel . odczyt w skanerze diagnostycznym poszczególnych funkcji badanych przez system OBD pawl . stronica PAIR Pulsed Secondary Air Injection pulsacyjny system wtórnego wtrysku powietrza do katalizatora spalin PASE Passive Start and Entry .prze³¹cznik sterowania ciœnienia page .pierwiastek chemiczny u¿ywany do produkcji akumulatorów i dodawany przez wiele lat do benzyny w postaci zwi¹zków zapobiegaj¹cych spalaniu detonacyjnemu PA Park Assist .modu³ elektroniczny wspomagania parkowania PCV PCU Pump Control Unit . przejœcie.pasywny system przeciwkradzie¿owy pattern .pozycja do parkowania w automatycznej skrzyni biegów P Powertrain .sekwencja sygna³u czujnika po³o¿enia wa³u PDL Powered Door Locks .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P P Park position .jednostka miary ciœnienia PBSL Park Brake Shift Lock . strona pasa¿era pass .Paskal . s³owo zabezpieczaj¹ce PCV Positive Crankcase Ventilation kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej .system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez koniecznoœci u¿ywania kluczyka PASS Position Aware Safety System system bezpieczeñstwa z pozycjonowaniem GPS PCS Preselection Control .wstawiaæ (fragment tekstu) path . element PAS Performance Algorithm Shifting adaptacyjny uk³ad zmian¹ biegów sterowania PAB Passenger Airbag .

stukanie . w wyniku uszkodzenia (stopienia) katalizatora. test period .ciœnienie w kolektorze dolotowym POF olymer Optical Fibre . dozwolony PF Particle Filtre .trwa³y.identyfikacja parametru Poradnik SERWISOWY 39 .polietylen peak . s³up.napiêcie miêdzyszczytowe PEDS Pedal .rura.wielopunktowy wtrysk paliwa PGM-FI Programmed Fuel Injection System . ko³ek. powoduje wzrost ciœnienia w uk³adzie wydechowym oraz spadek osi¹gów pojazdu permanent .wtrysk wstêpny dawki paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym Piercing probe (sonda przebijaj¹ca) points . w czytniku kodów PODS Passenger (Passive) Ocupation Detection System .t³ok. np.szpilka. odg³os spalania PHS Parking Heater System .cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad spalin samochodowych PMS Pressure Management System system sterowania ciœnieniem PFE Pressure Feedback EGR Sensor czujnik ciœnienia w uk³adzie recyrkulacji spalin pinking .okres. usterka wystêpuj¹ca stale.sonda zbieraj¹ca sygna³y.szczyt impulsu. styki przerywacza pick-up . sonda indukcyjna pierwszego cylindra PID Parameter Identification . np.peda³.faza sygna³u. styk z³¹cza wielostykowego.œwiat³owód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu phase . pomost.programowany system zap³onowy pipe .system wykrywania zajêcia miejsca pasa¿era PGM-IG Programmed Ignition System .programowany system wtrysku paliwa POD . udary) na sygna³ elektryczny.dopuszczalny.wykonywaæ.element ostrzegawczy z czujnikiem ró¿nicowym ciœnienia w uk³adzie hamulcowym Piezoelectric sensors (czujniki piezoelektryczne) PE Polyethylene .system ogrzewania przy postoju detonacyjnego piston . przyspieszacza.sonda przebijaj¹ca pozwalaj¹ca do³¹czyæ przyrz¹d pomiarowy do przewodu elektrycznego. pod³oga plug . przetworzony sygna³ po³o¿enia wa³u wysy³any z modu³u zap³onowego do sterownika P/NS Park/Neutral Switch . sworzeñ PM Particulate Matter . kolumna.prze³¹cznik pozycji Park/Neutral automatycznej skrzyni biegów PFI Port Fuel Injection . przebiegu elektrycznego piercing probe . np.czujniki piezoelektryczne przetwarzaj¹ce zmiany parametrów mechanicznych (odkszta³cenia. np.filtr ograniczaj¹cy emisjê cz¹stek sta³ych i dymów w silnikach Diesla pillar . faza cyklu pinking . poprzez izolacjê piezoelectric sensors .zablokowany przep³yw spalin.s³upek.stukanie. œwieca zap³onowa lub ¿arowa plugged exhaust . filar pin . jako czujniki spalania stukowego lub czujniki pocz¹tku t³oczenia i prêdkoœci obrotowej w silnikach wysokoprê¿nych plate motors .punkty. w sposób ci¹g³y permitted .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P PDWA Pressure Differential Warming Actuator . np. ci¹g³y. pod³¹czaæ. np. hamulca perform . rurka PIM Pressure Intake Manifold .odg³os towarzysz¹cy spalaniu stukowemu PIP Profile Ignition Pickup .silnik pr¹du sta³ego platform .czujnik zap³onu reaguj¹cy na zmiany kszta³tu (naciêcia. wtyk. zêby) ko³a zamachowego. wykorzystywane np.peron. t³oczek PI Pre Injection .wtyk.zasobnik wymiennej pamiêci. np. maksymalna amplituda impulsu peak-peak voltage .

czêœci milionowe . w którym opór lub podzia³ napiêcia zale¿y od mechanicznego po³o¿enia œlizgacza. naciskaæ (klawisz) propeller shaft .wskaŸnik obecnoœci wykorzystywany w uk³adzie airbag power . odpowiedni protect . np. koñcówka mocy pressure .nastawnik. nazwa trybu pracy przyrz¹du z wykorzystaniem obróbki wstêpnej sygna³u jak.wspomaganie uk³adu kierowniczego PRIME Pre Injection Metering .elektrozawór steruj¹cy regulatora ciœnienia paliwa Proprietary Readings .wa³ napêdowy proper .przekaŸnik mocy. zbiór regu³ rz¹dz¹cych wymian¹ danych miêdzy systemami transmisji PRS Pressure . np.mo¿e zawieraæ. zapalenie siê mieszanki przed momentem wyst¹pienia impulsu zap³onowego na skutek.przedwczesny zap³on.w³aœciwy. stosowany np.podgrzewanie.programowana na sta³e elektroniczna pamiêæ przeznaczona tylko do odczytu . np. jako czujnik wychylenia klapy w przep³ywomierzu PROM ID Programmable Read Only Memory Identyfication Number .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI polarity . napiêcia wyjœciowego cewki zap³onowej DIS PRC Pressure Regulator Control .element podgrzewaj¹cy funt si³y na cal kwadratowy .poprzedni primary .drukarka PPSV Pump Prime Switch Voltage napiêcie na g³ównym styku za³¹czaj¹cym (przekaŸniku) pompy paliwa PSI Pound Force Per Square Inch PRHT Preheater .moc. np. sondy lambda.chroniæ.jednostka ciœnienia 40 Poradnik SERWISOWY .uk³ad napêdowy PREV Previous .preferencje pre-heating . g³ówny przekaŸnik present . np. tak aby odpowiednio uruchomiæ poszczególne systemy bezpieczeñstwa (napinacze pasów.wspomaganie kierowania power train . port (przy³¹cze) POS Positive . zaworu pre-ignition .system pozycji peda³u (Opel) PSC Pre-Selection Control . np.nacisn¹æ.pierwotny. np.pompa wewnêtrzna zbiornika paliwa probe .obecnoœæ.zespó³ napêdowy power transmission system . w przypadku koniecznoœci jej wymiany) PRES Presence . pole shoe . nagrzewanie wstêpne.polipropylen ppm Parts Per Milion . filtrowanie PROM Programmable Read Only Memory . pozycjoner. np. zasilanie power relay . katalizatora. obecnoœæ pasa¿era na fotelu . w oscyloskopie cyfrowym .ciœnienie PS Phase Sensor . aktualny.parametry wyœwietlane przez urz¹dzenie diagnostyczne.sonda pomiarowa do multimetru lub oscyloskopu.ciœnienie.wrota. program dzia³ania sterownika POS'N Position .wyzwalanie z wyprzedzeniem.sterowanie regulatorem ciœnienia paliwa PRND Switch Park/Reverse/Neutral/Drive Switch . poduszki itp.polarnoœæ. zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania preferences . silnika Diesla POT Potentiometer . wêglowodorów HC w spalinach PS ower Steering .czujnik fazy (rozrz¹du) power stage .numer identyfikacyjny pamiêci PROM (pozwala zidentyfikowaæ wymienn¹ pamiêæ programowan¹ przez producenta pojazdu lub sterownika.system ochrony przed skutkami uderzeñ bocznych firmy Porsche PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve . np.obecny. np. biegunowoœæ.stopieñ mocy. po³o¿enie post-heating .protokó³ (pomiarowy). podstawowy.pozycja.nabiegunnik port . zabezpieczaæ protocol .dogrzewanie.kontrola wstêpna (Opel) printer .potencjometr element elektryczny.prze³¹cznik: parkowanie/bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów pole .czujnik radarowy okreœlaj¹cy wzglêdn¹ prêdkoœæ pojazdu przed kolizj¹. np.dodatni.dwufazowy wtrysk paliwa z dawk¹ wstêpn¹ PPS Pedal Position System . element wykonawczy ustalaj¹cy pozycjê. np. wynik testu POSIP Porshe Side Impact Protection . silnika Diesla PRE-PUMP .biegun (akumulatora) pole piece. brama. które nie s¹ wymagane norm¹ OBD II.) nych firmowych . nacisk pretrigger . np. zacisk akumulatora.jednostka stê¿enia. uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej PP olypropylene . aktualnie wystêpuj¹ca usterka press .funkcja umo¿liwiaj¹ca ogl¹danie fragmentu przebiegu poprzedzaj¹cego punkt wyzwolenia power steering . ale zosta³y do³¹czone przez producenta w celu wspomagania procesu wykrywania usterek w okreœlonych pojazdach positioner . np.odczyty daPRE-CRASH .

akumulator (bateria) wielokrotnego ³adowania RABS Rear Antilock Brake System system antypoœlizgowy kó³ tylnych RASTER . usuwaæ . wielkoœæ.ci¹gn¹æ. popychaæ.elektrozawór powietrza pulsacyjnego pull .rodzaj charakterystyki elementu termistorowego.rezystancja. przy której wraz ze wzrostem temperatury roœnie jego opór elektryczny.nominalny. klawisz.regulator dawki. przycisk push pull switch . w celu symulowania dzia³ania czujników uk³adu wtryskowego pulse width .ciêgno PVH Pneumatic Vacuum Hub-lock pneumatyczny.szybki wgl¹d.rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI PQ R PSM Passenger Seat Module .ko³o pasowe pull-rod . zakres pomiarowy RAS Rear Axle Steering .czyœciæ. w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umie- radiator . range . rezygnowaæ z wykonania QDM . podciœnieniowy system prze³¹czania napêdu PVS Ported Vacuum Switch .generator impulsowy . nastawnik dawki quick view . poœrednicz¹cy pomiêdzy sterownikiem ECM a odbiornikami (Daewoo) quantity .elektrycznie napêdzana szyba PT Power Train . cyfrowy sygna³ elektryczny wysy³any przez sterownik ECU PW Powered Window .sonda zbieraj¹ca sygna³ PUA Pulse Air Selenoid .radialny.modu³ deski rozdzielczej (GM) quality .szerokoœæ impulsu.pozycja biegu wstecznego w skrzyni biegów automatycznej tyln¹ osi¹ raster .iloœæ.sterowanie np. tylne ko³o R Resistance . np.przyrz¹d elektroniczny wytwarzaj¹cy impulsy elektryczne.jakoœæ.wspomaganie kierownicy Q QDM Quad Drive Module . uk³adu elektronicznego RC Reserve Capacity .t³o obrazu.zapas pojemnoœci akumulatora Poradnik SERWISOWY 41 .modu³ sterowania dla fotela pasa¿era PTT Push To Talk . szerokoœæ impulsu wtryskowego (czas wtrysku) PWL Power Window Lifter . opór elektryczny RAM Random Access Memory . cecha R R Radial . promieniowy R Rear . w³asnoœæ. uchwyt do wyci¹gania push .poliuretan g³ównego przekaŸnika zasilania PTS Parktronic System . wyci¹gaæ. np. oczyszczaæ.nie rozstrzygniêty. znamionowy. np. naci¹g. np.styk pe³nego obci¹¿enia (pe³nego wychylenia przepustnicy) pulse .prze³¹cznik podciœnienia sterowany temperaturowo PSW Power Switch .impuls. rated voltage .wcisn¹æ. element taki mo¿e dzia³aæ jako bezpiecznik wielorazowego u¿ytku pulse generator . trwaj¹cy kod usterki PTC Positive Temperature Coefficient .wy³¹cznik ciœnieniowy uk³adu wspomagania kierownicy PU Pick-Up .pompa.urz¹dzenie podnosz¹ce szybê PWM Pulse Width Modulation .prze³¹cznik przyciskowo-odci¹gowy PSR Powered Sun Roof . szybkoœæ tempo rated . dawka quantity adjuster .dotyczy zbiornika z wêglem PWR STEERING .wyjœciowy modu³ sterowania. element ch³odz¹cy.ch³odnica.napiêcie znamionowe R Reverse position . pompowaæ PWR Power . np. aby mówiæ aktywnym poch³aniaj¹cego opary paliwa PSM Porsche Stability Managment system zarz¹dzania stabilnoœci¹ pojazdu firmy Porsche PSPS Power Steering Pressure Switch .system wspomagania parkowania (wykorzystuj¹cy czujniki ultradŸwiêkowe) purge . obwód PU.wciskaæ.modulacja szerokoœci impulsu pump .sterowany elektrycznie szyberdach pulley .opuszczaæ program.szerekoœæ impulsu.zespó³ napêdowy PTC Pending Trouble Code .dodatni wspó³czynnik temperaturowy .zasilanie.pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim. PUR Polyurethane .wielkoœæ. np. naciskaæ. siatka wymiarowa RBA Rechargeable Battery . pamiêæ o dostêpie swobodnym szczone s¹ jeden nad drugim w uk³adzie pionowym rate . w dane o programie quit . czas w którym element wykonawczy jest zasilany impulsem elektrycznym PW Pulse Width .tylny.zasiêg. rated speed .prêdkoœæ nominalna.

zapas. napiêcie wzorcowe refrigerant . tylna sonda lambda REC Rear Electrical Center . opór elektryczny ready . np. np. zapytanie. redukowaæ redundancy .wymagaæ. nazywaæ ponownie (np. przygotowany (do pracy.zdalne urz¹dzenie rozruchowe umo¿liwiaj¹ce uruchomienie rozrusznika znad komory silnika RESV Rear Solenoid Valve .tylny czujnik tlenu.ciœnienie pozostaj¹ce w uk³adzie paliwowym po wy³¹czeniu silnika readout . uszkodzonego elementu REQ Request .rejestrowaæ. przeciwny. domagaæ siê review .wzorzec. czujnika lub sterownika przy próbie komunikacji z czytnikiem kodów results .prostownik (elektryczny) rectify . nadmiarowoœæ.znaleziony kod b³êdu retry . reduce .wyszukany.styk hermetyczny (kontaktron) reaguj¹cy na pole magnetyczne reference . key .odczyt napisów i parametrów cyfrowych na ekranie oscyloskopu resistance .ty³. np.proœba.czerwony remove .dochodziæ. przekazywaæ relief valve . np.odpowiedŸ. otrzymywaæ przyjmowaæ retarder .R S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RCM Restraint Control Module .rezultaty.czujnik temperatury recyrkulacji spalin reset button. poziom doregulowania REGTS Recirculation Gas Temperature Sensor .zawór upustowy ograniczaj¹cy ciœnienie residual pressure . plik lub zbiór danych) replace . zwrotny require . naprawiaæ uszkodzenie. tylny rear drive .rezystancja.przekaŸnik. ustawianie stanu pocz¹tkowego. remote control . osi¹gaæ. zbêdnoœæ ¿¹danie reverse .zmieniaæ nazwê. sterownika pojazdu przez przyrz¹d diagnostyczny record . wyjmowaæ rename . stosowany czêsto jako czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub wa³ka rozrz¹du resolution . rezerwa paliwa reach .rezystancja. prostowaæ (pr¹d) red . niemo¿liwy do skasowania REMCO Remote adjustment for CO potencjometr zdalnej regulacji CO rear O2 sensor .czynnik ch³odz¹cy. np.ponawiaæ próbê return .zmniejszaæ. kasowanie wskaŸnika koniecznoœci wymiany oleju lub obs³ugi serwisowej reserve . np.rozdzielczoœæ przyrz¹du pomiarowego response . podejmowaæ na nowo rear . odczytywaæ.powrót. zdalny.czujnik reluktacyjny (wykorzystuj¹cy efekt zmiennego oporu magnetycznego). potrzebowaæ. znak powrotu na klawiaturze. np.napêd na tylne ko³a rear module .rozpoznawanie.najmniejsza wartoœæ napiêcia wtórnego wymagana do wytworzenia iskry w œwiecy zap³onowej RCU Remote (Radio) Control Unit uk³ad zdalnego (radiowego) sterowania RDS Radio-broadcast Data System radiowy system przekazywania danych i komunikatów RDS Rear Detect System . znaleziony.odleg³y.zwalniacz -. np.tylne centrum elektryczne remote .modu³ sterowania poduszek powietrznych reed contact .przycisk.pozostaj¹cy kod. np. np. kodów usterek 42 Poradnik SERWISOWY .modu³ napêdu tylnych kó³ remaining code . do pomiaru) reluctor . np. kody usterek relay . hamulec silnikowy w ciê¿szych pojazdach retardet timing . urz¹dzenie rejestruj¹ce RES Reset .usuwaæ. powracaæ.regulacja register . retriwed code .przegl¹d. odniesienie.nadmiar.czytaæ. np.odwrotny. wyniki resume .wymiana. reference voltage .usuwaæ usterkê.wznowiæ.opóŸniony zap³on retrived .odbieraæ. uk³adu klimatyzacji required voltage . œcie¿ka (styk) masy dla czujnika recognize .zapisywaæ. klawisz ustawiania stanu pocz¹tkowego. zdejmowaæ.system wykrywaj¹cy zagro¿enie z ty³u (Delphi) RES Resistance .kasowanie.tylny elektrozawór (ABS) receive . zerowania read . opór elektryczny REG Regulation . np.zdalne sterowanie elementem wykonawczym remote start . odzyskany.gotowy. rejestrowaæ rectifier .rezerwa.napiêcie odniesienia.

bieg. ustawianie stanu pocz¹tkowego RS232 .czujnik lewego tylnego ko³a RFI Radio Frequency Interference zak³ócenia o czêstotliwoœciach radiowych emitowane.bogata mieszanka paliwowo-powietrzna RICP Rear Integrated Control Panel tylny zintegrowany panel sterowania (zespo³u Audio) RICV Rotary Idle Control Valve .wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RSO Rotary Solenoid valve Open otwarty elektrozawór obrotów RFS Right Front Solenoid .wirnik.przekaŸnik pompy zwrotnej RRDM Right Rear Door Module .modu³ prawych tylnych drzwi RRS Right Rear Solenoid . monitora komputerowego RH Right Hand .czêstotliwoœci radiowe rise time .czas narostu. suwak running board . np.droga roll .obroty na minutê run . ROPS Roll Over Prevention (Protection) System . nadzór czujników zewnêtrznych Poradnik SERWISOWY 43 . œlizg.sekunda SAB Side Airbag . dymomierzem.prêt. system prawostronny pojazdu ROM Read Only Memory .taœma barwi¹ca do drukarki RPM Revolutions Per Minute . dzwoniæ RPR Return Pump Relay .sk³adowe kolorów (czerwony. w odniesieniu do pr¹du lub napiêcia . p³oza. obrotomierz rowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ biegu ja³owego RSC Rotary Solenoid valve Closed zamkniêty elektrozawór obrotów RF Radio Frequency . impulsu elektrycznego RLWS Rear Left Wheel Sensor .system antypoœlizgowy kó³ tylnych rich mixture .prawa strona. przewijaæ. pracowaæ runner . praca z przewijaniem w oscyloskopie cyfrowym RSD Road Sensing Detection . przebieg.sprzêg³o z samoregulacj¹ safing . zielony i niebieski) w sygnale wizyjnym.zabezpieczenie.prawa tylna cewka RRW Right Rear Wheel . przez uk³ad zap³onowy RFID Radio Frequency Identification identyfikacja czêstotliwoœci radiowych rod .wartoœæ skuteczna RFW Right Front Wheel .prze³¹cznik zdalnego uruchomienia silnika RGB Red Green Blue .zapobieganie niestabilnoœci pojazdu na zakrêcie przez wstêpne wyhamowanie. np.boczna poduszka gazowa SAC Spark Advance Control .pamiêæ do wy³¹cznego odczytu RST Reset .regulator wyprzedzenia zap³onu SAE Society of Automotive Engineers .rolka.stopieñ nadwozia running light .zawór obrotowy sterowania biegiem ja³owym ring .prawostronny system kierowania RHS Right Hand Side . multimetrem) a komputerem RTC Real Time Clock .linia odbioru danych S s second .badawcza liczba oktanowa ROP. zwój. np.œrednia kwadratowa.zegar czasu rzeczywistego RON Research Octane Number .stowarzyszenie in¿ynierów techniki samochodowej SACV Secondary Air Control Valve zawór steruj¹cy wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SAC Self Adjusting Clutch . np.kasowanie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RS revolution couner .steczujnik prawego tylnego ko³a RXD Receive data line . pomiêdzy przyrz¹dem pomiarowym (analizatorem spalin.pierœcieñ.prawe przednie ko³o RSS Remote Starter Switch .prawe tylne ko³o RWD Rear Wheel Drive .system pomiaru emisji spalin na drodze.tachometr.prawa przednia cewka RMS Root Mean Square . zawieraj¹cy bramkê wykrywaj¹c¹ poziom CO i HC oraz urz¹dzenia do kontroli prêdkoœci i przyspieszenia pojazdu RSN Rate Shaping Nozzle . przy równoczesnym kontrolowaniu prêdkoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych kó³ RHD Right Hand Drive . dr¹¿ek road .œwiat³o pozycyjne RWAL Rear Wheel Antilock Brake system .system prawostronny ribbon .pojazd z napêdem na tylne ko³a RRWS Right Rear Wheel Sensor RISC Rotary idle Speed Control .rodzaj interfejsu i z³¹cza do szeregowej transmisji danych.

szeregowe ³¹cze transmisyjne SDD Speed Dependent Damping amortyzacja uzale¿niona od prêdkoœci jazdy .wysy³aæ.wtórny. szeregowy serial port .system kontroli stabilnoœci jazdy SCS Stop Control System . oscyloskopu cyfrowego (im wiêcej próbek . wkrêt. prze³¹cznik wybieraj¹cy SCS Stability Control System .urz¹dzenie elektronicz- SDM Sensor and Diagnostic Unit sterownik systemu poduszek powietrznych serial transmission . wyszukiwanie SCC Spark control computer .utrwaliæ. system samodiagnozy SBDS Service Bay Diagnostic System .czujnik pomiarowy sequence .elektroniczny sterownik zap³onu seat .modu³ kontroli czujnika SBC Sensotronic Brake Control .przeszukiwanie. S/C Short Circuit .oscyloskop SCR Selective Catalytic Reduction selektywna redukcja katalityczna (tlenków azotu w systemach dla silników Diesla) SAS Speed Adjusting Screw . wybierak.œruba.poœredni wtrysk paliwa sequential .ci¹g³y kod serwisowy SDV Spark Delay Valve . np.test segmentów wyœwietlacza save . wyœwietlaæ na ekranie screw .kompleksowy system diagnostyczny firmy Ford SDI Semi Direct Injection . zapamiêtaæ.œruba regulacyjna prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego SAT Satelite . dane pomiarowe do komputera sensor .czytnik kodów (okreœlenie stosowane w USA) scan tool . wszystkie dane.sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa screen .transmisja szeregowa.system z czujnikami wykrywaj¹cymi zagro¿enie kolizji bocznych (Delphi) SCC Saab Combustion Control .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI SAHR Saab Active Head Restraint system aktywnych zag³ówków firmy Saab sample rate .sekwencyjny (wtrysk paliwa oddzielnie i w odpowiedniej kolejnoœci dla ka¿dego z cylindrów) serial .modu³ elektroniczny fotela (siedzenia) SCOPE Oscilloscope .system sterowania procesem spalania firmy Saab zawieraj¹cy element ³¹cz¹cy funkcjê wtryskiwacza i cewki zap³onowej SCC Service Continous Code .samodiagnoza. np.pas bezpieczeñstwa seat module .przewijanie obrazy (przebiegu) na ekranie monitora lub oscyloskopu segment test . z szybszym ni¿ w tradycyjnych systemach czasem zadzia³ania (Bosch) SD Self Diagnostics .rodzaj poduszki gazowej secondary . zachowaæ.uk³ad steruj¹cy k¹tem wyprzedzenia zap³onu SC. kodów usterek SCV Swirl Control Valve . np.selektor.elektrohydrauliczne sterowanie uk³adem hamulcowym. np. przesy³anie szeregowe.miernik zu¿ycia paliwa select . bit za bitem. np.zwarty obwód scanner .tym wierniejsze odtworzenie badanego sygna³u) ne przeznaczone do odczytu parametrów OBD II SDM Sensing & Diagnostic Module modu³ diagnostyczny (Opel) scavening pump .zawór sterowania zawirowaniami SCV Sensor Control Unit .pompa przet³aczaj¹ca (ABS) SDS Side Detect System . wkrêt regulacyjny scroll . transmitowane s¹ tym samym przewodem (liczy siê kolejnoœæ i szerokoœæ impulsów) 44 Poradnik SERWISOWY . wtórne uzwojenie cewki zap³onowej SEFI Sequential Electronic Fuel Injection .siedzenie.sygna³ zap³onowy wysy³any ze sterownika do modu³u zap³onowego send .seryjny.wybieraæ.czêstotliwoœæ próbkowania .elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza search . wybierz selector .wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reaguj¹ce na sygna³ ze sterownika pojazdu SC Spark Control .ekran. fotel seat belt . dane w diagnoskopie lub obraz w oscyloskopie cyfrowym savemeter .system ABS sterowany mechanicznie SAW Spark Advance Word .sekwencja.liczba próbek pobieranych w ci¹gu sekundy przez uk³ad pomiarowy.zawór opóŸniaj¹cy regulacjê wyprzedzenia zap³onu SAPV Secondary Air Pulse Valve zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV Secondary Air Solenoid Valve elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do uk³adu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS Secondary Air Solenoid .

rear window shelf pó³ka tylnego okna SINOx .start pocz¹tku ramki sygna³u CAN shut .luŸne. udar.stan na³adowania akumulatora slave . zwarcie elektryczne SHPD Super High Performance Diesel .oddzielnie dla ka¿dego z cylindrów SLT Solenoid Linear Throttle . ale mo¿liwe do zarejestrowania przez system samodiagnozy SLI Shift Light Indicator . urz¹dzenie podleg³e SLC Solenoid Linear Clutch Pressure Control .ekran elektryczny.zap³on iskrowy SI Speed Index . EOBD) simultaneous jednoczesny (wtrysk benzyny równoczeœnie dla kilku cylindrów) SG Signal Generator .stowarzyszenie producentów i handlowców bran¿y motoryzacyjnej SMT Separate Mixture Transport rozdzielone dostarczanie mieszanki SMS Short Message Service . np. serwomechanizm. oprawka SOF Start Of Frame .zawór suwakowy slope .praca w trybie wyczekiwania (uœpienia) soft faults .oprogramowanie SOC State of Charge . uderzenie shock absorber .urz¹dzenie podporz¹dkowane. np.uk³ad wtryskowy/zap³onowy slow . np. poziom sygna³u smoke . np.pozycja dŸwigni zmiany biegów. np. ekranowaæ SHIFT .dodatkowy.pó³ka. ciêgno lub linka snap .¿aluzja. smokemeter .dym.amortyzator shoe . do zamontowania karty elektronicznej SES Service Engine Soon dash light kontrolka serwisowa silnika(MIL) silencer . single channel .serwomotor.pojedynczy. sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (narastaj¹ce lub opadaj¹ce) Software . slow response .krótka wiadomoœæ teksowa SIS Service Information System .praca jednokana³owa w oscyloskopie single shot . nie naci¹gniête. czujnika tlenu slow codes . wa³ek shelf .jednorazowa podstawa czasu w oscyloskopie SLU Solenoid Linear Lock-up .otwór. nadmuchiwany system unieruchamiaj¹cy (zabezpieczaj¹cy na zasadzie poduszki powietrznej) SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders .zamykaæ shutter . t³umik wydechowy SIM Simtec . np.cewka przepustnicy (Opel) SGL Single .serwisowy system informacyjny slack . przesuniêcie shift key .krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.katalizator do silników Diesla firmy Siemens small .fala sinusoidalna single .sekwencyjny wtrysk gazu .krótki.klawisz przesuniêcia shock .zbocze.wolna odpowiedŸ.praca z jednorazowym wyzwalaniem przebiegu w oscyloskopie SGI Sequential Gas Injection .ma³y. ¿e mog¹ byæ wyœwietlane za pomoc¹ lampki kontrolnej (diody LED) i nie wymagaj¹ do odbioru specjalnego urz¹dzenia cyfrowego SLS Self Leveling Suspension .przyspieszenie boczne sleep mode . krata zamykana SI Spark Ignition .cewka blokowania (Opel) shaft .t³umik ha³asu.wa³.wolny. powolny. szczelina. si³ownik zasadzie dodatkowej poduszki gazowej (w okolicy zag³ówka) slot .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI S servo .silnik Diesla o podwy¿szonych osi¹gach SIR Supplementary Inflatable Restraint System .klocek cierny.sekwencyjny wtrysk paliwa SFT Short term Fuel Trim . zwisaj¹ce.gniazdo. brake shoe szczêka hamulcowa short . np.generator sygna³owy sine wave .usterki sporadyczne wystêpuj¹ce tylko raz na jakiœ czas.kontrolka zmiany biegu slide valve .zawieszenie z regulacj¹ (samoregulacj¹) poziomu SFI Sequential Fuel Injection .zatrzask software .kody usterek wysy³ane na tyle wolno.cewka kontroli ciœnienia sprzêg³a (Opel) socket .index prêdkoœci side acceleration .dymomierz (do silników Diesla) SIPS Side Impact Protection System system zabezpieczaj¹cy przed skutkami uderzeñ bocznych shield .wstrz¹s.oprogramowanie SOHC Single Overhead Camshaft pojedynczy wa³ek rozrz¹du w g³owicy Poradnik SERWISOWY SIHR Self Inflating Head Restraint system ochrony g³owy oparty na 45 .

elektrozawór. bieg ja³owy STC Stability Traction Control .prze³¹cznik (w³¹cznik) œwiate³ stopu strand .¿y³a. zapalnik.rozrusznik. regulacja mieszanki STA Starter . detonator (poduszki powietrznej lub napinacza pasów) Solenoid valve (zawór elektromagnetyczny) SR Slow Running .zapamiêtany kod usterki stage . wspó³dzia³aj¹cy z napinaczami pasów bezpieczeñstwa steps .selektywne sterowanie charakterystyk¹ jazdy (charakterystyka zawieszenia) STEER . z kana³u A.dodatkowy system unieruchamiaj¹cy (system poduszki powietrznej).sprê¿yna.oscyloskop pamiêtaj¹cy SPI Single Point Injection .modu³ otwieranego dachu (Opel) SRR Short Range Radar .autonomiczny. resor. np.wprowadzaæ do pamiêci.styk (z³¹cze) samodiagnozy squib .silnik krokowy (np.strumieñ.ut .kierownica stepper motor .test gotowoœci systemu (OBD/EOBD) SSS Speed Sensitive Steering . solenoid valve . sygna³ elektryczny prostok¹tny static ignition . z kana³u B) spark .œwiecowtryskiwacz . sterowania silnika krokowego STFT Short Time Fuel Trim .tryb testu czujników SPD Vehicle Speed .wyprzedzenie zap³onu SRM Sun Ruf Module .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI spring .odstêp elektrod œwiecy zap³onowej spark plug .wolny bieg. sytuacja.specjalne narzêdzie serwisowe STI Self Test Inp.sygna³ regulacji zap³onu ze sterownika do modu³u zap³onowego start-up .prêdkoœæ pojazdu SPFI Single point Fuel Injection .œwieca zap³onowa sparkplug gap .wtrysk jednopunktowy stand-alone . wewnêtrzne.czas trwania (palenia) iskry spark gap . niezaSPI Spark Plug Injector . szczelina na œwiecy zap³onowej SRT System Readiness Test . status STC Self-Test Connector .element ³¹cz¹cy funkcjê œwiecy zap³onowej i wtryskiwacza.wtryskiwacz rozruchowy SP Sensor phase . w oscyloskopie SPOUT Spark Out . zapamiêtywaæ stored code .Ÿród³o. stopieñ koñcowy mocy uk³adu zap³onowego STAR Self Test Automatic Readout automatyczny czytnik kodów samodiagnozy starter .uk³ad zap³onowy bez elementów ruchomych (bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy) status .jednopunktowy wtrysk paliwa ST Short Term .faza czujnika (czujnik fazy) SST Sensor Simulator Tester .zap³onnik. np.stan.wyprzedzenie zap³onu STP Stop Lamp Switch . EOBD) spark duration .wejœcie samodiagnozy storage oscilloscope .radar krótkiego zasiêgu SRS Supplementary Restraint System .uruchamiaæ 46 Poradnik SERWISOWY .stopieñ. sygna³ rozruchu STO Self Test Output . np.sklejanie siê styków przekaŸnika lub przerywacza STJ Start Injector . skrêtka. Ÿród³o sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (zewnêtrzne.wspomaganie kierownicy.rozrusznik SPK Spark advance .uk³ad antypoœlizgowy SOL'D Solenoid .kroki.wejœcie wywo³ania kodów samodiagnozy sticking .system wspomagania kierowania zale¿ny od prêdkoœci SST Special Service Tool . kierowaæ steering angle .krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.cewka.symulator i tester czujników STM Sensor Test Mode .przebieg prostok¹tny.zawór elektromagnetyczny SRC Selective Ride Control .krótkookresowa. zwitek stream . jedn¹ z elektrod œwiecy stanowi denko t³oka (Saab) le¿ny store . np.iskra spark advance . np.przerwa iskrowa. uginaæ siê square waveform . wykorzystywany do uk³adu regulacji biegu ja³owego) source .k¹t skrêcenia ko³a steering wheel .

turbodo³adowanie . do ustawiania liczby oktanowej benzyny lub wartoœci wyprzedzenia zap³onu SW Software . rodzaj pracy podstawy czasu w oscyloskopie stuck on . zawór elektromagnetyczny sweep .zasilanie.oprogramowanie SYSIN System Inp. np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ST STROBE Stroboscope .komputerowy system sterowania Toyoty TBV Turbo Boost Valve . zmiennej d³ugoœci kolektora dolotowego subsidary . wejœcie strobuj¹ce stroke .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC Turbo Charger .sprê¿arka napêdzana turbin¹ wykorzystuj¹c¹ gazy spalinowe z silnika TCM Throttle Control Module .rozci¹g. np.system powietrza dodatkowego (zapewniaj¹cego lepsz¹ pracê katalizatora) TCA Thermostat Controlled Air .pojazd o bardzo ma³ej emisji zanieczyszczeñ SVC Saab Variable Compression . zak³óceñ wywo³ywanych przez uk³ad zap³onowy SWB Small Wheel Base . np.kontrola przemiennika momentu obrotowego TCL Traction Control . w samochodach ze sterowanym gaŸnikiem) Tach Tachometer . zawór lub przekaŸnik gim (w celu lepszego uwidocznienia ró¿nic i wahañ) SW Switch .system zmiennego stopnia sprê¿ania w silniku firmy Saab superimposed .zawór TACS Toyota Active Control Suspension .za³¹czenie SWP sweep .modu³ sterowania przepustnicy Poradnik SERWISOWY 47 . np.elektrozawór steruj¹cy prze³¹cznikiem podciœnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TC Traction Control . zawór lub przekaŸnik SV Switching Valve .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TAD Thermactor Air Divertered solenoid .koñcówka testowa.sterowany termostatycznie dolot powietrza TAB Thermactor Air Bypass solenoid zawór obejœcia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiaj¹cych pracê katalizatora.suw (przy oznaczeniu liczby suwów) stuck .styki (z³¹cze) serwisowe. osiadaj¹cy SWS Simplified Wiring System uproszczony system okablowania system sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi w pojeŸdzie z ograniczeniem liczby przewodów SULEV Super Ultra Low Emissions Vehicle . zablokowany stuck off .zawór prze³¹czaj¹cy. obrotomierz TCA Tomographic Combustion Analysis .czujnik temperatury powietrza w uk³adzie turbodo³adowania TAS Throttle Adjust Screw .zablokowany w stanie zamkniêtym lub wy³¹czonym.tomograficzne badanie procesu spalania TCATS Turbo Charger Air Temperature Sensor .sklejony. czujnik stykowy supply . zasilacz suppression .nak³adany. rozci¹g podstawy czasu w oscyloskopie switch off . wy³¹cznik.wtrysk jednopunktowy TCCS Toyota Computer Controlled System . np.lampa stroboskopowa u¿ywana do ustawiania wyprzedzenia zap³onu. poddaj¹cy siê.ustêpuj¹cy.t³umienie.rozci¹gaæ.aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) „turbo” TCC Torque Converter Control . rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego pozwalaj¹cy na ogl¹danie przebiegów zap³onowych z ró¿nych cylindrów na³o¿onych jeden na dru- SVC Service Connector .skrêcanie œciany bocznej surge protection .ma³y rozstaw kó³ SWT Side Wall Torsion .œwiat³a tylne tank .tachometr. zawieszony.zabezpieczenie przepiêciowe (zabezpieczenie uk³adu elektronicznego przed impulsami napiêcia o du¿ej amplitudzie) SV Solenoid Valve .czujnik (tlenu) 1 przed katalizatorem (przedni) T T Test Terminal .czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS Thertmactor Air System .ut . np.prze³¹cznik.zablokowany w stanie otwartym lub za³¹czonym.elektrozawór. zacisk testowy tail light .wy³¹czenie switch on .œruba regulacyjna przepustnicy tachometric relay .wejœcie systemu S1 Sensor 1 .zbiornik (paliwa) TAS Temperature Air Sensor .przekaŸnik wymagaj¹cy do dzia³ania sygna³u tachometrycznego TBI Throttle Body Injection . przemiataæ odchylaæ.

elektroniczny system steruj¹cy parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) THR Throttle .kompensowana temperaturowo pompa przyspieszacza threshold .próg. odczytywanych przez system (OBD.test wartoœci dopuszczalnych .termiczny wy³¹cznik elektryczny TCSA Temperature Controlled Spark Advance . zacisk. test wstêpny czytnika kodów THS Transmission Hydraulic Switch elektrozawór prze³¹cznika hydraulicznego skrzyni biegów THW Thermo. Exhaust Gas . bez koniecznoœci bezpoœredniego sprzê¿enia mechanicznego THS Toyota Hybrid System . wskaŸnik poziomu cieczy THC Total Hydrocarbons .porównywanie wartoœci badanego sygna³u z dopuszczaln¹ wartoœci¹ zakodowan¹ w ECM (OBD/EOBD) test values .lampa stroboskopowa do ustawiania k¹ta wyprzedzenia zap³onu tire .zwi¹zek chemiczny dodawany do benzyny w celu zmniejszenia sk³onnoœci do spalania detonacyjnego telltale .koñcówka.pojazdy o przejœciowej niskiej emisji TE Test Terminal Engine .kompensacja temperatury zmagazynowanego gazu (przy niektórych systemach poduszek gazowych) test limits .sumaryczna iloœæ ró¿nych wêglowodorów w spalinach thermistor .temperatura.koñcówka testowa silnika THA Thermo.miernik temperatury 48 Poradnik SERWISOWY .wtrysk paliwa do przepustnicy timing . np.technika tranzystorów cieñkowarstwowych stosowana do wytwarzania wyœwietlaczy i ekranów timing belt . Water . TKS Throttle Kicker Solenoid element wykonawczy zmieniaj¹cy po³o¿enie mechanizmu przepustnicy w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej TLEV Transient Low Emission Vehicles .³añcuch rozrz¹du (³añcuch pêdny) timing light .system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TES Thermal Electric Switch . spaliny TEMP Temperature .Turbo Diesel z bezpoœrednim wtryskiem TDM Time Division Multiplexing praca systemu z podzia³em czasu TGP Turbulent Generating Pot .przepustnica. przy³¹cze.modu³ sterowania przek³adni TMC Traffic Message Channel .linia testowa wentylatora time . granica throttle-by-wire .T S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TCM Transmission Control Module modu³ steruj¹cy skrzyni biegów TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension .element zmieniaj¹cy swój opór elektryczny wraz z temperatur¹ (czujnik temperatury) THG Thermo.przepustnica sterowana elektronicznie. powietrze wlotowe TEL Tetraethyl Lead . np.test wartoœci mierzonych.zintegrowany (cienkowarstwowy) system zap³onowy TDC Top Dead Centre .opona. EOBD) TCV Transmission Control Unit . punkt pomiarowy w obwodzie elektrycznym TCS Torque Control System .wyprzedzenie zap³onu sterowane w funkcji temperatury (Opel) testing .temperatura.testowanie. obrêcz TK. testowanie ³¹cza pomiarowego. woda (p³yn ch³odz¹cy) TIC Thermal Ignition Control .temperatura.urz¹dzenie ostrzegawcze.diagnostyczne z³¹cze komunikacyjne (Toyota) TFI Throttle Fuel Injection . gardziel TCP Temperature Compensated accelerator Pump .komora spalania wywo³uj¹ca turbulencje (zawirowania) mieszanki timing chain . pomiêdzy momentem wyst¹pienia iskry a pozycj¹ znaku na kole TFT Thin Film Transistor .termistor . Intake Air .zale¿noœæ czasowa.system sterowania momentem obrotowym TCS Traction Control System .czas time base .system napêdu hybrydowego firmy Toyota TEN Test Engine .kana³ komunikatów drogowych TD Time Division .temperatura Temp Gauge .pasek rozrz¹du (pasek pêdny) TDI Turbo Diesel Injection .informacje o ruchu drogowym TCSG Temperature Compensated Stored Gas .czteroetylek o³owiu .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) po³o¿enia t³oka TDCL Total (Toyota) Diagnostic Communication Link .podstawa czasu (w oscyloskopie) TFI Thick Film Ignition system . prostok¹tny sygna³ prêdkoœci obrotowej TFA Test Fan .podzia³ czasu.termiczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu TIM Traffic Information Message .przewód wzbudzaj¹cy urz¹dzenia steruj¹cego terminal .

pó³przewodnikowy element elektroniczny (zazwyczaj 3 koñcówkowy) posiadaj¹cy zdolnoœæ sterowania przep³ywem wiêkszego pr¹du (obwód mocy) za pomoc¹ mniejszego pr¹nie True RMS .czujnik po³o¿enia przepustnicy TPSA Throttle Position Sensor Angle k¹t otwarcia przepustnicy triggered time base . przek³adnia hydrokinetyczna transducer .baga¿nik TS Throttle Switch .sterowanie utrzymywaniem prêdkoœci jazdy turbine shaft .uk³ad logiczny trzystanowy.test diagnostyczny polegaj¹cy na wciœniêciu peda³u gazu i aktywacji niektórych elementów wykonawczych (Ford) track .za³¹czaæ. wewnêtrzne lub zewnêtrzne TPS Throttle Position Sensor . za ma³o.up³yw ustalonego czasu.trakcja.techniczny biuletyn serwisowy TR Transmission . równie¿ transfer pump . tak¿e. np.turbosprê¿arka turn . np. boczny. przerywaæ turn on .prze³¹cznik (styk) przepustnicy sygnalizuj¹cy stan biegu ja³owego TS Twin Spark .pompa podaj¹ca paliwo. rozstaw kó³ trigger .do. np.regulowany wtrysk wielopunktowy TTS Transmission Temperature Switch .obracaæ. klucz elektroniczny aktywizuj¹cy siê w polu elektromagnetycznym i wysy³aj¹cy w³asny sygna³ rozpoznawczy TTS Thermo Time Switch . w oscyloskopie: DC lub AC. przyspieszenie boczne TPI Tuned Port Injection . przyczepnoœci¹ i stabilnoœci¹ podczas ruszania) traction .nadajnik-odbiornik. za du¿o.œcie¿ka.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI T TOCS Throttle Opener Control System .regulacja.przejœciowy transmission . zespó³ ³¹cz¹cy w sobie funkcje nadajnika i odbiornika (np.bie¿nik opony.kierunkowskaz TV Throttle Valve . przenoszenie.skrêcanie TOT Transmission Oil Temperature temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP Throttle Position . czyli posiadaj¹cy oprócz stanu jedynki logicznej (poziom wysoki) i zera logicznego (poziom niski). przepustnica tread .prawdziwa wartoœæ RMS (np.wa³ zdawczy sprzêg³a hydrokinetycznego turbocharger . przek³adnia.zbyt. przekrêcaæ pokrêcaæ turn off .wy³¹czaæ.rodzaj przekaŸnika sygna³u. skrzynia biegów TO Time Out . na toggle .czujnik prêdkoœci turbiny too .wy³¹cznik steruj¹cy wtryskiwaczem rozruchowym.pozycja przepustnicy transponder .przetwornik transient .zmienny system dolotowy (Toyota) Poradnik SERWISOWY 49 . trasa TRACS Traction Control System .system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) sta³ej TPM Tempomat Cruise Control . w³¹czaæ turn signal . w którym wyjœcia s¹ od³¹czone TSS Turbine Speed Sensor . przetwornik magistrali CAN) toggle switch .poprzeczny.tranzystor .podwójna iskra TSB Technical Service Bulletin .wyzwalanie.system sterowania w³asnoœciami trakcyjnymi pojazdu (np.przemiennik momentu. zale¿nie od temperatury i czasu TPCV Tank Pressure Control Valve zawór sterowania w zbiorniku paliwa ciœnieniem transversal .zawór przepustnicy. umieszczona wewn¹trz zbiornika paliwa torque converter . dostrajaTr Transistor .prze³¹cznik termiczny skrzyni biegów TRC Traction Control .prze³¹czaæ toggle test .prze³¹cznik (dwustabilny) TSL Three State Logic . koniec wyznaczonego czasu to . jeszcze stan wysokiej impedancji. np. prawdziwa wartoœæ skuteczna napiêcia mierzona niezale¿nie od jego kszta³tu) TVIS Toyota Variable Induction System .przekazywanie. jazda transceiver .przek³adnia. skrzynia biegów tss throttle stop screw .wkrêt ograniczaj¹cy po³o¿enie przepustnicy TSW Water Temperature Switch prze³¹cznik temperaturowy p³ynu ch³odz¹cego TTL Transistor Transistor Logic uk³ad logiczny tranzystorowo-tranzystorowy torsion .system kontroluj¹cy zamykanie przepustnicy du lub napiêcia (obwód wejœciowy) trunk compartment .uk³ad wyzwalanej podstawy czasu (w oscyloskopie) TPSV Throttle Position Sensor Valve pozycja przepustnicy Trim Trimming .

modyfikowaæ (np. np. NOx TVIS TXD Transmitted Data Link .górna (przednia) sonda lambda (przy silniku) lub uk³ad z pojedyncz¹ sond¹ lambda unavailable . obrót. wi¹zka górna TVSV UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems .masa up . redukuje on emisjê takich sk³adników jak CO.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego TVV Thermal Vent Valve .u¿ycie.elektromagnetyczny zawór dwudro¿ny TWC Three Way Catalyst . unknown code . zwiêkszaæ.linia transmisji (nadawania) danych weeter . obrêcz ko³a.opona. nie nadaj¹cy siê do u¿ytku UV UltraViolett .termostatyczny zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie (np. w górê nie obci¹¿onego pojazdu 50 Poradnik SERWISOWY . upstream O2 unable . wykorzystanie unexpected .promieniowanie nadfioletowe UVW Unload Vehicle Weight . kolumna UPS Uninterruptible Power Supply zasilacz awaryjny (np.jednostka miary update .skrêt. w uk³adzie recyrkulacji spalin) twist .niedostêpny. parê przewodów) TW Sensor Temperature Water Sensor . nieoczekiwany unknown .a¿ do. zazwyczaj ten rodzaj pracy jest w specjalny sposób sygnalizowany upright .podnosiæ.œwiat³a drogowe. skrêcaæ (np.modernizowaæ. oprogramowanie) upgrade . niemo¿liwy do wykonania . test danego elementu wykonawczego UNCAL Uncalibrated .aktualizowaæ.ultradŸwiêkowy UM Unit of Measure .uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny upper limit . polepszaæ upper beam .prostopad³y. górna granica upper oxygen sensor. zastosowanie.g³oœnik wysokotonowy tyre .nieznany.górny limit. wersjê oprogramowania). HC. dopóki nie unusable .katalizator trójfunkcyjny („trójdro¿ny"). np.niespodziewany.system silników Diesla z pompowtryskiwaczami ut usual terms .system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami ULEV Ultra Low Emission Vehicle pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeñ ultrasonic . instrukcja obs³ugi until .niekalibrowany zakres podstawy czasu lub zakres napiêciowy w oscyloskopie.nieznany kod usterki user (user’s) manual . do podtrzymania zasilania komputera) UPS Unit Pump System .uniwersalna jednostka steruj¹ca UIS Unit Injector System .termiczny zawór odpowietrzania TWSV Two Way Solenoid Valve .nieu¿yteczny.podrêcznik u¿ytkownika.niezdolny.prze³¹cznik przepustnicy TWI Treat Wear Indicator .TU S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TVS Throttle Valve Switch .normalne warunki use . unowoczeœniaæ (np. tyre cap bie¿nik U UIM Universal Control Unit .wskaŸnik zu¿ycia TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve .

sprzêg³o lepkoœciowe VCV Vacuum Control Valve .zawór sterowany podciœnieniem VES Variable Effort Steering .³opatkowy przep³ywomierz powietrza VAF Volume Air Flow sensor .pojazd VIVT Variable Inlet Valve Timing zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi Poradnik SERWISOWY 51 .pionowy tryb wyzwalania w oscyloskopie wielokana³owym.zawór VAN Vehicle Area Network . nastawny VASC Variable Acoustic Supply Characteristic .s¹siedztwo.widok vicinity .system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VDM Vehicle Dynamic Module .wartoœæ spadku napiêcia na elemencie o oporze 1W. wylot kana³u wentylacji.napiêcie akumulatora w pojeŸdzie VEGA Vehicle Exhaust Gas Analyser analizator spalin samochodowych VIS Vehicle Identification Section sekcja identyfikacyjna pojazdu numeru VIN VIS Variable Induction System zmienny system nape³niania (dolotowy) VEGTC Vehicle Exhaust Gas Temperature Control . przy pracy ALT przebiegi z ró¿nych kana³ów wyœwietlone s¹ w tym trybie pracy jeden nad drugim VAC Vacuum . bliskoœæ VAT Vane Air-flow Temperature sensor . otoczenie. regulowany.podciœnienie.wentylacja. odchylanie pionowe w oscyloskopie lub monitorze VF Voltage Feedback . oceniaæ wartoœæ valve .turbosprê¿arka o zmiennej geometrii variable .lokalna sieæ sterowania i transmisji danych w pojeŸdzie VCVS Voltage Controlled Voltage Source . pró¿nia VCP Variable inlet Cam Phasing zmienne fazy sterowania rozrz¹dem (dolot) VAF Vane Air Flow meter .kontrola temperatury gazów wylotowych VC Voltage Constant .zawór podciœnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VB Voltage.sprawnoœæ wolumetryczna VICS Variable Intake Control System system dolotowy o zmiennych parametrach VEB Volvo Engine Brake .napiêcie sprzê¿enia zwrotnego value .adapter interfejsu pojazdu view . np.sterowanie dynamik¹ pojazdu zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo jazdy (ESP+ASR) VF Variabler Focus Reflektor .monitor ekranowy VIA Vehicle Interface Adapter . odpowietrzanie. np.modu³ systemu sterowania dynamik¹ pojazdu VGIS Variable Geometry Intake System .reflektor o zmiennym ogniskowaniu VAPS Variable Air Pneumatic Suspension .informacja kontrolna dotycz¹ca emisji spalin danego pojazdu VAV Vacuum Air Valve . we wszystkich kana³ów naraz. zasilanie) VDU Video Display Unit .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI V V V Volt .jednostka napiêcia elektrycznego .hamulec silnikowy Volvo VATS Vehicle Anti Theft System samochodowy system antykradzie¿owy VIN Vehicle Identification Number numer identyfikacyjny pojazdu VECI Vehicle Emission Control Information .wolt . napêd.uk³ad dolotowy o zmiennej geometrii VAPS Valve Air Pressure Suspension zawór ciœnienia zawieszenia pneumatycznego VDR Voltage Depend Resistor warystor .rezystor o wartoœci rezystancji zale¿nej od przy³o¿onego napiêcia VGT Variable Geometry Turbocharger .pionowy.czujnik temperatury powietrza w przep³ywomierzu VE Volumetric Efficiency .Ÿród³o napiêcia sterowane napiêciowo VDC Vehicle Dynamic Control .napiêcie sta³e VEH Vehicle .zmienna charakterystyka akustyczna kolektora dolotowego (zawór zmieniaj¹cy charakterystykê) VDS Vehicle Description Section sekcja opisu pojazdu numeru identyfikacyjnego VIN (model. silnik. zbiornika z wêglem aktywnym VERT Verical . VBAT Vehicle Battery Voltage . szacowaæ wartoœæ. przez który przep³ywa pr¹d o natê¿eniu 1 A VCM Vehicle Condition Monitor system kontrolny stanu pojazdu (pojêcie to mo¿e dotyczyæ monitorowania systemów nie objêtych OBD II) vent .zmienny.wspomaganie kierowania o zmiennej efektywnoœci vertical .objêtoœciowy czujnik przep³ywu powietrza VCU Viscous Coupling Unit .wartoœæ.

przednia szyba VOM Volt/Ohm Meter .sterowanie i zarz¹dzanie dzia³aniem pojazdu VREF Reference Voltage . do regulacji stopnia otwarcia elektrozaworu) VM Video-Modul . np.modulator przepustnicy dzia³aj¹cy na zasadzie podciœnienia VP Vacuum Pump .V S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VOS Vacuum Operated Secondary podciœnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator .system kontroli poœlizgu VSC Vehicle Speed Control sensor czujnik kontroluj¹cy prêdkoœæ pojazdu VSC Vehicle Stability Control . np.przep³ywomierz ³opatkowy szerokoœæ impulsu (wykorzystywana.system wspomagania stabilnoœci pojazdu VTV VSC Vehicle Skid Control .czujnik prêdkoœci pojazdu VSTM Vehicle System Test Manual instrukcja testowania systemów pojazdu VSV Vacuum Solenoid Valve .elektrozawór podciœnienia.przyrz¹d do pomiaru napiêcia i rezystancji VSA Vehicle Stability Assist .zmienna VM Vane Meter .system kontroli stabilnoœci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor .pompa podciœnienia VSV (elektrozawór podciœnienia) VPW Variable Pulse Width . do urz¹dzenia klimatyzacyjnego 52 Poradnik SERWISOWY .system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VRS Variable Reluctance Sensor czujnik dzia³aj¹cy na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) V/S Windscreen .modu³ video (BMW) VPWR Vehicle Power supply voltage .wiatrochron.napiêcie zasilaj¹ce w pojeŸdzie VMAC Vehicle Management And Control .cyfrowy system informacyjny sterowany g³osem VSV (zawór prze³¹czaj¹cy) VRIS Variable Resonance Intake System .turbosprê¿arka o zmiennych ustawieniach dyszy VOC Volatile Organic Compounds lotne substancje organiczne (sk³adniki spalin) VODIS Voice Operated Digital Information System .napiêcie referencyjne dostarczane ze sterownika do niektórych czujników (4-6 V) VNT Variable Nozzle Turbine .

pies-stró¿.bia³y width . np. ustêpowanie.zapis. np. oczekiwanie.zu¿ycie.zmienne fazy zaworów VTA.szeroko otwarta przepustnica .czekanie.czujnik prêdkoœci ko³a warm-up . podgrzewaæ.przednia szyba. sprawnoœæ. jest to moc wydzielana w odbiorniku przy. silnika elektrycznego windscreen. np. dobry WAC Wide Open Throtle . warm-up time .prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia VTEC Variable Timing And Lift Electronic Control .czas nagrzewania warning . w znaczeniu elektrycznym. p³yn ch³odz¹cy WCS Wastegate Solenoid Valve .¿ó³ty yield .k¹t skrêcenia ko³a wheel base . obejœcie turbosprê¿arki WTS Water Temperature Switch . b³êdny WSS Wheel Speed Sensor . waiting . na wykonanie procedury pomiarowej wheel .pompa wodna (p³ynu chlodz¹cego) write . test sprawnoœci Z ZEV Zero Emission Vehicle - zoom . przep³ywie pr¹du o natê¿eniu 1 A i spadku napiêcia 1 V water . polegaj¹cy na poruszaniu wi¹zek oraz z³¹czy i równoczesnej rejestracji wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci (Ford) waste gate . zapisywaæ dane wrong .drut.prze³¹cznik zimowy wiper .szyb gniazdo zag³êbienie.wycieraczka wire .uzwojenie.czekaæ. odchylenie yellow .z w/o Without .powiêkszenie (fragmentu przebiegu lub wykresu) pojazd o zerowej emisji spalin Poradnik SERWISOWY 53 . zu¿ywanie siê.wat .elektroniczne sterowanie zaworami VVA Variable Valve Actuation zmienne uruchamianie zaworów VVL Variable Valve Light . œcieranie.bez Y yaw .ko³o wheel angle .z³y. przewód woofer . np.wydajnoœæ. waga well .lampka ostrzegawcza Wiggle Test . Intercooler lampka ostrzegawcza uk³adu och³adzania „intercooler" w/ With .prze³¹cznik termiczny cieczy ch³odz¹cej watchdog . program alarmowy reaguj¹cy na nieprawid³owy przebieg programu WIN Warning lamp.szerokoœæ. windshield .rozstaw osi pojazdu white . VTH Voltage Throttle Angle napiêcie pomiaru k¹ta otwarcia przepustnicy VTG Variable Turbine Geometry zmienna geometria ustawienia ³opatek tubosprê¿arki VVT Variable Valve Timing .¿yczenie.czujnik pe³nego (szerokiego) przepustnicy otwarcia wait . wiatrochron WDS Wordwide Diagnostic System ogólnoœwiatowy system diagnostyczny (Ford) wear . impulsu wtryskowego WP Water Pump . okLadzin hamulcowych WINTER S/W .zbaczanie z trasy.zawór obejœcia dla turbosprê¿arki winding .nagrzewanie.ostrze¿enie warning lamp .zmienne fazy rozrz¹du VTC Variable (Valve) Timing Control .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VW YZ VSV Vacuum Switching Valve .sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTV Vacuum Transmitting Valve zawór przekaŸnikowy œnienia podci- VVT Variable Valve Technologie technologia zmiennych faz zaworów W W Warning lamp „Check Engine” lampka ostrzegawcza kontroli silnika W Watt .przepustnica do spalin.ciê¿ar.„odcinanie” klimatyzacji WOT Wide Open Throttle .test niepewnych po³¹czeñ.woda. po¿¹dana wartoœæ parametru weight .jednostka mocy.g³oœnik niskotonowy w wish .

automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ALV Achslastverteilung .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania.rozdzia³ obci¹¿enia osi AKF ALWR Automatische Leucht-WeitenRegelung .filtr z wêglem aktywnym w uk³adzie odpowietrzania zbiornika paliwa AKR Antiklopfregelung .uk³ad automatycznego sprzêg³a (np.uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ wspomaganie parkowania AKSE Automatische Kindersitzerkennung . z czujnikami nachylenia AMR Antriebsmomentenregelung regulacja momentu napêdowego APS Automatisches Parksystem wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA Antirückelaufschaltung . w Renault Twingo) ADK Abstandsdistanzkontrolle - ABS Antiblockiersystem .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ADR Automatische Distanzregelung automatyczna regulacja odleg³oœci ALB Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego. pomiar bezwzglêdny AGN Abgasnachverbrennung .recyrkulacja spalin ALG Achlastgeber . dopuszczenie typu konstrukcji pojazdu do ruchu na drogach publicznych ADF Atmosphären-Druckfühler czujnik ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AKS Automatisches Kupplungssystem . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) AKF Aktivkohlefilter . sterowany obci¹¿eniem ADS Automatischer Drosselklappensteller .automatyczny korektor si³ hamowania.automatyczne sprzêg³o Aluf.regulacja zapobiegaj¹ca spalaniu stukowemu (Motronic.regulacja zasiêgu œwiate³ reflektorów zale¿na od obci¹¿enia.Niemiecki Automobilklub ABE Allgemeine Betriebserlaubnis powszechne zezwolenie u¿ytkowania.dopalanie gazów wydechowych ALFB Atmosphärendruck-und lastabhängiger Förderbeginn .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego (Bosch) ALDA Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .czujnik obci¹¿enia osi AK Automatische Kupplung .uk³ad zapobiegaj¹cy nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) 54 Poradnik SERWISOWY .aktywne zag³ówki (BMW) ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club . Daimler) AKS Aktive Kopfstütze .automatyczny nastawnik przepustnicy AFB Atmosphärendruckabhängiger Förderbeginn .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia i ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AGR Abgasrückführung . Alufelgen .obrêcz ko³a ze stopu lekkiego ADA AKEK Automatische Kindersitzerkennung .A S³ownik NIEMIECKO-POLSKI A AAV Aktivkohlefilterabsperrventil elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy zbiornika z wêglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ABD Automatisches Bremsdifferential .automatycznie hamowany mechanizm ró¿nicowy (Mercedes) ADA Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag .

napiêcie dodatnie akumulatora BG Bremsgerät .urz¹dzenie do analizy sygna³ów (Bosch) AWN Auto-Werkstattnetz .T.poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy (dwustopniowa w samochodach BMW) BM Bezugsmarke .zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowo³ane osoby ASR3 Antriebsschlupfregelung integriert .urz¹dze- Poradnik SERWISOWY 55 .D.wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BVSV Bimetall Vakuum Schaltventil zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) BVSV Bimetallgesteuertes Unterdruckschaltventil . nazwa w³asna systemu ALB ART Abstandsregelungs-Tempomat tempomat z regulacj¹ odstêpu do poprzedzaj¹cego pojazdu (Mercedes) AS Abschleppschutz . Unterdruckgesteuerte Leerlaufluftkorrektur . regulowane przenoszenie mocy w celu zapobie¿enia poœlizgowi kó³ napêdowych ATB Abgastemperatur-Begrenzung ograniczenie temperatury spalin ATF Abgastemperatur-Fühler .badanie czystoœci spalin ASD Automatisches Sperrdifferential .samoblokuj¹cy siê mechanizm ró¿nicowy ze sprzeg³em wielop³ytkowym ATL Abgasturbolader .zawór odcinaj¹cy dla regulatora ASR ARFR Abgasrückführrate .D.zawór wylotowy AWG Auswerteschaltgerät .automatyczny mechanizm ró¿nicowy blokowany AUT Getriebeautomat . jednostka fizyczna BAS System.C.nazwa w³asna sieci ³¹cz¹cej w warsztacie samochodowym ró¿ne urz¹dzenia Boscha (np. Druckregelventil .wa³ek poœredni AV Auslaßventil .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych osobny.automatyczna skrzynia biegów AZB Angelenkte Zylinderbank .rok budowy BKV Bremskraftverstärker . radar AS Luftansaugung .kod b³yskowy BF Beifahrer . tester silnika.bar.zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem Bj Baujahr .silnik benzynowy B.napiêcie ujemne akumulatora BC Blinkcode .wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych B+ Batterie Plusspannung .zawór hamulca BVA Bremsbelagverschleißanzeige .turbosprê¿arka na gazy spalinowe AU Abgasuntersuchung .szybkoœæ recyrkulacji spalin ARR Abgasrückführregelung .P. nazwa w³asna systemu AUX Zwischenwelle .aktywne t³umienie szarpania (Bosch) ARF Abgasrückführung . urz¹dzenie do kontroli geometrii kó³ oraz magazyn) AWR Abstandswarnradar .automatyczna kontrolna stabilnoœci.recyrkulacja spalin ASG Automatisiertes Schaltgetriebe manualna skrzynia biegów automatyzowana ASP Absperrventil für ASR-Bremsregler .uklad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych ASR2 Antriebsschlupfregelung separat .korekcja powietrza biegu ja³owego sterowana podciœnieniem BFA Beifahrerairbag .regulacja recyrkulacji spalin ASR Antriebsschlupfregelung .zasysanie powietrza ASC Automatische-Stabilitäts-Control .wy³¹cznik œwiat³a hamowania B Ottomotor .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych zintegrowany.poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy BV Bremsventil .zawór regulacyjny ciœnienia BF-Airbag Beifahrer-Airbag .zap³on kondensatorowy bar .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI AB ARD Aktive Rückeldämpfung .czujnik odleg³oœci niedostatecznej.czujnik temperatury spalin ASD Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential .urz¹dzenie steruj¹ce hamulców.rz¹d cylindrów przyczepny B B Batterie Minusspannung .znak odniesienia BMR Bremsmomenten-Regelung regulacja momentu hamowania B. Bremsassistent .pasa¿er siedz¹cy obok kierowcy nie wspomagaj¹ce hamulców BLS Bremslichtschalter . zintegrowany ABS BA Beschleunigungsaufnehmer czujnik wejœciowy przyspieszenia BHKZ Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung .

CD

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

C
CAG Computergesteuertes Automatik Getriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW)

CTG CAN-Testgerät - tester szyny
CAN (Mercedes)

CZ Cetan Zahl - liczba cetanowa
paliwa (VW), nazwa w³asna systemu

D
D3 Deutsche Abgasnorm - niemiecka norma czystoœci, odpowiada EU 3 DBE Dachbedieneinheit - zespó³ obs³ugi sk³adanego dachu (Mercedes)

DMV Diesel-Magnet-Ventil - zawór
elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch)

DK Drosselklappe - przepustnica DKA Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator po³o¿enia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic

DBR Dauerbremse, Dauerbremsrelais
- hamulec górski, przekaŸnik hamulca górskiego

DPF Diesel-Partikelfilter - filtr cz¹stek w uk³adzie wylotowym silnika wysokoprê¿nego DR Druckregler - regulator ciœnienia

DKA Drosselklappenansteller - naDC Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze œwiat³em ksenonowym stawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu ja³owego w systemie wtrysku centralnego)

DD Kraftstoffdruckdämpfer - t³umik
ciœnienia paliwa

DKE Drosselklappenerhöhungsbit bit podniesienia przepustnicy

DRP Dynamisches Regel Programm dynamiczny program regulacji (w przypadku skrzyni automatycznej multitronic w Audi rozpoznaje, czy kierowca jedzie sportowo czy ekonomicznie i zmienia prze³o¿enie odpowiednio wczeœniej lub póŸniej) DS Druckschalter - czujnik ciœnienia, wy³¹cznik

DDS Diesel-Diebstahl-Sicherung - zabezpieczenie przed kradzie¿¹ w samochodzie z silnikiem wysokoprê¿nym DF Drehzahlfühler, Druckfühler czujnik prêdkoœci obrotowej lub czujnik ciœnienia

DKG Drosselklappengeber - czujnik po³o¿enia przepustnicy, okreœla aktualne po³o¿enie przepustnicy DKI Drosselklappen-Istwert - wartoœæ rzeczywista ustawienia przepustnicy, aktualna wartoœæ napiêcia z czujnika przepustnicy

DSC Dynamische Stabilitäts-Control uk³ad stabilizacji toru jazdy

DFB Dynamische Förderbeginn-Einstellung - dynamiczna regulacja pocz¹tku t³oczenia (Bosch)

DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr

DSP Dynamische Schaltprogramm dynamiczny program prze³¹czania biegów w skrzyni automatycznej (VW/Audi) DSS Drucksprungschalter - wy³¹cznik migowy ciœnienia

DG Drehzahlgeber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DSV Drucksteuerventil - zawór steruj¹cy ciœnienia

DHK Düsenhalterkombination - zespó³ obsady wtryskiwacza (Bosch)

DKR Drosselklappenreduzierungsbit bit obni¿enia przepustnicy

DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk
DKA

DV Druckversorgung, Drosselvorrichtung - zasilanie ciœnieniem lub
urz¹dzenie d³awi¹ce

DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, wy³¹cznik

DVH Druckventilhalter - oprawa zaworu ciœnienia (Bosch)

DWA Diebstahlwarnanlage - alarm
antykradzie¿owy BMW i Opel

DKV Drosselklappen-Vorgabe - wielkoœæ zadana ustawienia przepustnicy DLS Digitale Leerlaufstabilisierung cyfrowa stabilizacja biegu ja³owego (VW/Audi) DME Digitale Motorelektronik - nazwa
w³asna elektronicznego ukladu sterowania silnikiem (Motronic BMW)

DZ Durchbruchzündung - zap³on
przebicia

DZG Drehzahl-Geber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DZM Drehzahlmesser - obrotomierz DZV Digitale Zündung, Vollelektronisch
- zap³on mikroprocesorowy

56

Poradnik SERWISOWY

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

E

E
E Elektro-Lüfter, Einspritzmotor - wentylator elektryczny lub silnik zasilany wtryskowo szenia pneumatycznego ECAS i regulacji t³umienia drgañ w samochodach MAN)

ELD Elektrische Lastschlagdämpfung
- elektryczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch)

EAB Elektronische Anhänger Bremse
- elektroniczne hamulce przyczepy (Mercedes, element zespo³u Telligent BS

EFS Einzel-Funken-Spulen - cewki zaplonowe jednobiegunowe E-Gas Elektron. Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie
przepustnic¹ (peda³ gazu bez linki)

ELF Elektronische Luftfederung elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN)

EAG Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana
automatyczna skrzynia biegów

ELFI Elektronische Fahrzeugidentifikation - elektroniczna identyfikacja
pojazdu (VW)

EAM Emissions-Analyse-Messgerät analizator spalin (Bosch)

EGAS Elektronische Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie przepustnic¹

ELR Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung - elektroniczna regulacja
obrotów biegu ja³owego (Daimler)

EAV Elementabschaltungventil - zawór
elektromagnetyczny od³¹czaj¹cy sekcjê t³ocz¹c¹ w pompie wysokiego ciœnienia uk³adu Common Rail

EGn - urz¹dzenie steruj¹ce EGAS,
przy czym n oznacza numer wersji

EGS Elektronische Getriebesteuerung
- elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów

ELR Elektronische Leerlaufregelung elektroniczna regulacja biegu ja³owego ELRA Elektronische Rückhalteautoelektroniczna automatymatik
ka pasów bezpieczeñstwa (VW)

EBA Elektronischer Bremsassistent elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz tak¿e BAS)

EHA Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy

EBD Elektronisches Bremsdifferential
- elektroniczne ró¿nicowanie si³y hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford)

ELS Elektronische Leerlaufstabilisierung - elektroniczna stabilizacja
biegu ja³owego (Opel)

EHAB Elektrohydraulische Abstellung
- elektrohydrauliczne wy³¹czanie silnika

EBV Elektronische Bremskraftverteilung
- elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania miêdzy przedni¹ a tyln¹ oœ (korektor w uk³adzie hamulcowym)

ELV Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana
kolumna kierownicy (Daimler)

EHD Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem - elektroniczny
wtrysk wysokociœnieniowy w silnikach Diesla (Daimler)

ELV Elektroluftventil - elektryczny
zawór powietrza

EDR Elektronische Dieselregelung elektroniczna regulacja silnika wysokoprê¿nego EDS Elektronische Differenzialsperre
- elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego (VW i Audi)

EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung - elektrohydrauliczna
regulacja mechanizmu podnoszenia

EL-V Elektronisch geregelter Vergaser
- gaŸnik elektronicznie sterowany

ELZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EHSW Elektrohydraulisches Stellwerk
- elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch)

EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antyw³amaniowy i antykradzie¿owy

EMA Elektrischer Multifunktions-Aufroller - elektryczny napinacz pasów bezpieczeñstwa firmy Siemiens (nie pirotechniczny)
EAV

EEC Elektronische Zündverstellung elektroniczna regulacja zap³onu (Ford) EES Elektrisch entriegelte Startmenge
- elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch)

EKE Elektronische Kraftstoffeinspritzung - elektroniczny wtrysk paliwa EKP Elektrokraftstoffpumpe - elektryczna pompa paliwa

ELAB Elektrische Abstellung - elektryczne wy³¹czanie

EFP Elektronisches Fahrpedal - elektroniczny peda³ przyspieszenia EFR Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (sk³ada siê z zawie-

ELAB Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinaj¹cy
biegu ja³owego

ELB Elektronisch gesteuerte Bremse hamulce elektronicznie sterowane

Poradnik SERWISOWY

57

E

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

ER Energiereserve - rezerwa energii ERW Energiereserve mit Spannungswandler - rezerwa energii z transformatorem napiêcia

EZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EZ Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zap³onu

ES Elektronisches Steuergerät - elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce

EZE Elektronische Zentralsteuereinheit - elektroniczne centralne
urz¹dzenie steruj¹ce

ESG Einscheiben Sicherheitsglas szk³o bezpieczne (hatrowane)

EKP

ESR Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poœlizgu napêdu (Seat)

EZF Elektronische Kennfeldzündung zap³on elektroniczny wg mapy charakterystyk (Opel) EZF Elektronische Zündanlage, kennfeldgesteuert - elektroniczny uk³ad
zap³onowy, sterowany wed³ug mapy charakterystyk

EMAB Elektromotorische Abschaltung
- wy³¹czanie elektromotoryczne

ESV Einspeiseventil, Einspritzventil zawór zasilaj¹cy lub wtryskiwacz

EML Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja
mocy silnika

ESV Elektronische Sitzverstellung elektroniczna regulacja fotela (Daimler) ET Einpresstiefe - g³êbokoœæ przet³oczenia na obrêczy (wymiar w mm liczony od œrodka obrêczy do wewnêtrznej powierzchni przylegania tarczy ko³a)

EZF-h Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Hallgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla (Opel)

EMS Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie moc¹ silnika (np. w po³aczeniu z uk³adem ABS)

EMS Elektronische Motorsteuerung elektroniczne sterowanie silnikiem EMV Elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetyczna kompatybilnoœæ (ekranowanie elektrycznych i elektronicznych zespo³ów w samochodzie przed oddzia³ywaniem elektromagnetycznych pó³ zak³ócaj¹cych)

EZF-i Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Induktivgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem magnetoindukcyjnym

ETS Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem

ETS Elektronisches Traktionssystem elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M)

EZK Elektronische Zündung mit Klopfregelung - elektroniczny uk³ad zap³onowy z regulacj¹ spalania stukowego

EZ-K Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z regulacj¹ spalania stukowego

ENR Elektronische Niveauregelung elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EP Einstellpunkt - punkt ustawienia
(Bosch)

EV Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu steruj¹cego ciœnieniem

EV Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 Einspritzventil für hohen Druck wtryskiwacz dla wysokiego ciœnienia EV2 Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciœnienia

EZ-K Elektronische Zündverstellung mit Klopfregelungen - elektroniczne
sterowanie wyprzedzeniem zap³onu z regulacj¹ spalania stukowego

EPB Elektropneumatische Bremse hamulce elektropneumatyczne

EZL Elektronische Zündanlage mit Kennlinien - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk

EPK Elektro-Pneumatic-Kit - zestaw
eletro-pneumatyczny (PEUGEOT)

EPS Erweiterte Parkstellung - rozszerzone po³o¿enie parkowania

EWD Einwicklungsdrehsteller - silnik nastawnika z jednym uzwojeniem EWS Elektronische Wegfahrsperre elektroniczna (BMW) blokada odjazdu

EZL-h Elektonische Zündung mit Kennlinien, Ansteuerung durch Hallgeber elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla

EZS Elektronischer Zündstartschalter
- elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler)

EPW Elektropneumatische (Druck-) Wandler - elektropneumatyczny
przetwornik ciœnienia (de regulacji ciœnienia do³adowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem)

EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX Exhaust - strona wylotowa

EZV Elektronische Zündverstellung elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu

58

Poradnik SERWISOWY

blokowanie pocz¹tku t³oczenia (Bosch) FLD Federgesteuerte Lastschlagdämpfung .samochód terenowy GBA Gurtbringerantrieb . po³¹czony szyn¹ CAN z modu³em przednim i tylnym (Mercedes) Poradnik SERWISOWY 59 .regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FFG Fußfahrgeber .adaptacja podstawowa GALA Geräuschabhängige Lautstärkeregelung .podnoœnik szyby FHM Fensterheber-Motor .pocz¹tek t³oczenia (Diesel) FICD Schnelleerlaufregelung .czujnik po³o¿enia peda³u przyspieszenia FGB/AGB Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer .zawór redukcyjny równoprê¿ny (Bosch) GKB Gurtkraftbegrenzer .silnik-przek³adnia GM Grundmodul .silnik podnoœnika szyby FB Förderbeginn .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI FG F FA Fahrerairbag .kod usterki FD Fertigungsdatum .podwozie Fwi Fahrzeugwegimpulszahl .komputer do analizy parametrów jazdy FSR Fahrstabilitätsregelung .katalizator z regulacj¹ lambda (z sond¹ lambda) GA Ganganzeige Display .czujnik pocz¹tku t³oczenia FM Fahrzeugmanagement .regulacja „szybkiego” biegu ja³owego FBA Feststellbremsanlage .sprê¿arka ³opatkowa FGB/GBA Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage . Glashebedach dach szklany podnoszony GM Getriebe-Motor .kierowanie pojazdem FC Fehlercode .liczba impulsów przebytej drogi pojazdu Fz.zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) FH FGG Fahrgeschwindigkeitsgeber czujnik prêdkoœci jazdy (Bosch) G G Geländewagen .hamulec zasadniczy FBB Förderbeginn-Blockierung .modu³ podstawowy.t³umienie uderzenia od obci¹¿enia sterowane sprê¿yn¹ (Bosch) FBG Förderbeginn-Geber .pojazd FZK Flügelzellenkompressor .wskaŸnik zmiennych okresów serwisowania FDR Fahrdatenrechner .mechanizm pasa G-Kat geregelter Katalysator .ogranicznik prêdkoœci jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FW Fahrwerk .poduszka powietrzna kierowcy FGR Fahrgeschwindigkeits-Regler regulator prêdkoœci jazdy FBG FAP Fahrpedal .zespo³owy wy³¹cznik skrzyni biegów (Bosch) GHD Glashubdach.pojazd Fzg Fahrzeug .napêd pasa GBR Gurtbringer .regulacja g³oœnoœci radioodbiornika zale¿nie od zewnêtrznych ha³asów GGS Getriebegruppenschalter .Fzg Fahrzeug .peda³ przyspieszenia (Bosch) FH Fensterheber .ogranicznik napiêcia pasa bezpieczeñstwa (BMW) GA Grundadaption .data wyprodukowania FP Förderpumpe .pompa zasilaj¹ca (Bosch) FSIA Flexible Service Intervall Anzeige .ogranicznik prêdkoœci jazdy/uk³ad ograniczenia prêdkoœci jazdy FZV Funkfernbedienung für Zentralverriegelung .wyœwietlacz w³¹czonego biegu (Mercedes) GDV Gleichdruckventil .

podzia³ HT uk³adu hamulcowego.pierœcieñ zwarty na pó³mechaniŸmie ró¿nicowym HP Hydraulikpumpe . pierwszy obwód dzia³a na wszystkie ko³a.czujnik przebytej drogi .czujnik przyrostu (zap³on) 60 Poradnik SERWISOWY .pompa hamulcowa HZ Hauptbremszylinder .wy³¹cznik przy dŸwigni hamulca awaryjnego HBA Hydraulisch betätigte Angleichung .ty³ prawy HRA Heckscheiben-Reinigungsanlage .kompensacja wysokoœci HDK Halbdifferential-KurzschlußringWeggeber .uk³ad czyszczenia szyby tylnej HS Heizungssteuerung .regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR Giermomentregelung .zawór sta³ej objêtoœci (Bosch) GWK Getriebewandlerkupplung sprzêg³o hydrokinetyczne skrzyni biegów GS Getriebesteuerung .pompa hydrauliczna HFM Heißfilmluftmassenmesser przep³ywomierz powietrza z gor¹cym filmem HR Hinten rechts .poœredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprê¿nym HSV Hydraulische Startverriegelung hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) HT HT-Aufteilung .ty³ lewy HLM Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser IDI Indirekte Dieseleinspritzung .napinacz pasa bezpieczeñstwa (BMW) GZS Glühzeitsteuergerät .wysokie ciœnienie I I1 Inkrementsystem mit einem Geber .opóŸnienie tworzenia momentu odchylaj¹cego GSHD Glasschiebehubdach .regulaGMR GSR cja momentu ¿yroskopowego (ma zapobiec obracaniu siê pojazdu wokó³ osi tylnej) GSS Getriebeschaltsperre .sterowanie skrzyni¹ biegów (Mercedes) GS Gurtstrammer .system przyrostowy z jednym czujnikiem IES Integriertes Elektronik System zintegrowany uk³ad elektroniczny (Mercedes) I2 Inkrementsystem mit zwei Gebern .napinacz pasa bezpieczeñstwa GMR Gemischregler .interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IG Inkrement-Geber .blokada w³¹czenia skrzyni biegów GSS Gurtschlossschalter .wlot powietrza gor¹cego HH HH-Aufteilung .masa GR Geschwindigkeitsregelung .regulacja prêdkoœci jazdy (BMW) GRV Gleichraumventil . drugi na przednie HBZ Hauptbremszylinder .kompensacja hydraulicznie uruchamiana (Bosch) HK Höhenkorrektur .napinacz pasa bezpieczeñstwa GND Ground.wy³¹cznik w zamku pasa bezpieczeñstwa (BMW) GUS Gurtstraffer .podzia³ HH uk³adu hamulcowego.sterowanie ogrzewaniem (BMW) HAI Heißlufteinlass .korekcja wysokoœci HKZ Hochspannungskondensatorzündung .urz¹dzenie steruj¹ce czasem w³¹czenia œwiec ¿arowych (Bosch) przep³ywomierz powietrza z gor¹cym drutem H HA Hinterachse .system przyrostowy z dwoma czujnikami IDS Interaktives Dynamisches Fahrsystem .oœ tylna HA Hydroaggregat für ABS2 .pompa hamulcowa HD Hochdruck .Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal Kurbelwinkelsignal für OT sygna³ po³o¿enia wa³u korbowego dla ZZ GSR Gurtstraffer .GH I S³ownik NIEMIECKO-POLSKI GMA Giermomentaufbau-Verzögerung .hydrauliczny zespó³ steruj¹cy dla ABS2 HAC Höhenkompensation . Masse . oba obwody dzia³aj¹ na wszystkie ko³a HAS Handbremsschalter .zap³on kondensatorowy HL Hinten links .

miernik natê¿enia przpe³ywu zamkniêty.opóŸnianie zap³onu wywo³ywane czujnikiem spalania stukowego KRS Klopfregelung-Schnittstelle . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung . Infrarot .zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej (Mercedes) KMMG Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI IJ K IHKA Integrierte Heiz-Klimaanlage zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR Integrierte Heizungs Regelung zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) jednopunktowy zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) IR Individualregelung.wy³¹cznik kick-down K-Jetronic Kontinuierliches Einspritzsystem .ochrona wnêtrza kabiny.sterowanie sprzêg³em KM Kleinmotor .zintegroISA Integrierter Starter-Alternator wany uk³ad zap³onowy (Toyota) J K K (-Leitung) Bi-direktionale Leitung . obs³uga klienta KDS Kickdown-Schalter .Jetronic.przewód dwukierunkowy.uk³ad wtryskowy mechaniczny o sta³ym dostarczaniu paliwa.katalisator KB Kabelbaum . nazwa w³asna KR Klopfregelung . komponenty KD Kundendienst . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) K-CAN Karosserie-CAN .miernik natê¿enia przep³ywu. np.wyœwietlacz informacji dla systemu ASR regulacja indywidualna zmodyfikowana przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych IRS Innenraumschutz .uruchamianie Benz) komfortowe (Mercedes KL Kontrollleuchte .port regulacji spalania stukowego KE Kontinuirliche Einspritzung uk³ad wtryskowy o sta³ym dostarczaniu paliwa Kl Klemme .dach podnoszony korb¹ KI Kombiinstrument .zacisk.lampka kontrolna KS Kopfstützen .dzia³ obs³ugi klienta.zestaw wskaŸników z wyœwietlaczem okresów przegl¹dów Komp Komponente . kiedy zostanie zbita szyba boczna i nast¹pi wtargniêcie do wnêtrza (Mercedes) INS Instrumententafel . modifiziert ILV Integrierte Leiselaufvorrichtung zintegrowane urz¹dzenie cichego biegu (Bosch) Infoanz.automat klimatyzacji Poradnik SERWISOWY 61 .podzespo³y. Kl.odpowietrzenie skrzyni korbowej KHD Kurbelhebedach .wtrysk Jet Jetronic . system w³¹czaj¹cy alarm. z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalaj¹cymi zag³ówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeñstwa) IWZ Inkremental-Winkel-Zeit-Geber czujnik k¹ta obrotu IRM Individualregelung.poduszka powietrzna przed kolanami (BMW) KAT Katalysator .klimatyzacja (Daimler) KA Knieairbag .miernik iloœci przet³aczanej cieczy.zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej Int Integrator .filtr paliwa KFB Komfortbetätigung . 42 V) ISIS Intelligentes Sicherheits-System inteligentny system bezpieczeñstwa (BMW serii 7. pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KLA Klimatisierungsautomatik automatyczna .akumulator paliwa KLA Klimatisierungs-Automat .czujnik spalania stukowego KF Kraftstoffilter . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KFMG Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät .szyna CAN o mniejszej prêdkoœci transmisji dla uk³adów komfortu i obs³ugi w nadwoziu KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige . elementy.regulacja indywidualna przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych lub podczerwieñ ISF Informationssystem im Fahrzeug system informacyjny w samochodzie ISG Integrierter Starter Generator zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo. nazwa w³asna uk³ady wtryskowego IRÜ Innenraumüberwachung - ochrona wnêtrza kabiny (Audi) IZA Integrierte Zünd-Anlage .zag³ówek KS Kraftstoffspeicher .wi¹zka przewodów KB Kupplungsbetätigung .30 = plus akumulatora KS Klopfsensor .ma³y silnik KMM Kontinuierliches Mengenmeßgerät . INA Informationsanzeige für ASR-Systeme .integrator INZ Zentraleinspritzung .

ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LHA Luftseitige Heizungsautomatik automatyczne podgrzewanie po stronie wlotu powietrza li.wtryskiwacz L (-Leitung) Uni-direktionale Leitung . Leerlaufschalter nastawnik biegu ja³owego lub wy³¹cznik biegu ja³owego LL-Stab Leerlauf-Stabilisierung . Kühlmittel-Temperaturfühler .podzia³ LL uk³adu hamulcowego w trójk¹cie.p³yta z otworem (Bosch) LPS Leiterplattenschaltung .element rozdzielaj¹cy paliwo KSV KSV Kaltstartventil .po lewej stronie LITRONIC Licht Elektronic .obwód ze schematem drukowanym LR Lambda-Regler .KL S³ownik NIEMIECKO-POLSKI KSA Komfort-Schließanlage .stabilizacja biegu ja³owego 62 Poradnik SERWISOWY . Luftmengenmesser .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy lub masowy LP Lochplatte . Leerlaufdrehzahlregelung .przewód jednokierunkowy. Kraftstoffzuleitung . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KW Kurbelwelle .regulacja pochylenia œwiate³ reflektorów LLS Leerlaufsteller.przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy (tak¿e LMM) L LFT Lufttemperaturfühler .ch³odnica powietrza do³adowuj¹cego (Bosch) LLR Leerlaufregler .uk³ad zamykania komfortowego (zamek centralny.LE-Jetronic z regulacj¹ lambda na rynek USA LWL Lichtwellenleiter .czujnik temperatury powietrza (Bosch) l.dozownik paliwa lub przewód paliwowy zasilaj¹cy KTF Kraftstoff-Temperaturfühler.œwiat³owód LWR Leuchtweitenregelung .czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (Bosch) KSS Katalysator-Startheizungssystem .sonda lambda LSH Lambdasonde behitzt (heated) sonda lambda podgrzeweana LLK Ladeluftkühlung .sonda lambda dla pracy z mieszank¹ ubod¹ LLRa Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung . L Links . ka¿dy obwód dzia³a na dwa ko³a przednie i jedno tylne LDR Ladedruckregelung.œwiat³a wy³adowcze (VW/Audi) LMM Luftmassenmesser. KEi L-Jetronic) KSZ Kraftstoffzuteiler.bieg ja³owy silnika LL LL-Aufteilung .regulacja nape³nienia na biegu ja³owym LDA podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LS Lambdasonde .po lewej stronie LDA Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .regulacja lambda LRa Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung . dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) KSB Kaltstartbeschleuniger . LI Links .czujnik ciœnienia do³adowania (Bosch) LL Leerlauf .regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LDF Ladedruckfühler .przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KS rozruchowy (w uk³adach K-.regulator biegu ja³owego z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LSP Längssperrenabschaltung .wa³ korbowy LM Luftmengenmesser .system podgrzewania uruchamiaj¹cego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie pocz¹tkowej pracy silnika nastêpuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KVA Kraftstoff-Verbrauchs-Anzeige wskaŸnik zu¿ycia paliwa KVS Kraftstoffverteilerstück .regulacja ciœnienia do³adowania lub regulacja prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LLDRAN Leerlaufdrehzahlanhebung LFB Lastabhängiger Förderbeginn pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia w pompach wtryskowych rozdzielaczowych LFR Leerlauffüllungsregelung .od³¹czenie blokowania wzd³u¿nego LU Luftmenge US-Version .regulator biegu ja³owego LSM Lambdasonde für Magerbetrieb .

bez podciœnienia OG Ober-Grenze oberer Toleranzwert .górna wartoœæ tolerancji Poradnik SERWISOWY 63 .czujnik przesuniêcia iglicy (Diesel) NMV Nebenabtrieb.wartoœæ rzeczywista momentu silnika MSR Motorschleppmomentregelung . M Mitte.modu³owy system oœwietlenia (BMW.Motronic m.wyprzedzenie zap³onu sterowane mikroprocesorowo (Opel) Mot/DME Digitale Motorelektronic (Motronic) . Mischung Kraftstoffverhältnis multiplikatywne sterowanie wed³ug mapy charakterystyk lub udzia³ paliwa w mieszance MOZ Motor Oktan Zahl .pojazd u¿ytkowy ODS Automatische Overdrivesteuerung .wartoœæ zadana momentu silnika MOLIS Modulares Lichtsystem .motorowa liczba oktanowa M Motronic .Mono-Jetronic M-Jet Mono-Jetronic . tester silnika MZ Magnetzünder .Mono-Jetronic MK Motronic mit K-Potentiometer Motronic z potencjometrem K MV Magnetventil .mikroprocesorowy uk³ad sterowania silnikiem (Motronic) N NA Nebenabtrieb .reflektor przeciwmg³owy przedni OT Oberer Totpunkt .zale¿noœæ od obci¹¿enia sterowana przesuwk¹ (Bosch) MSA Menge-Spritzbeginn-Abgasrückführung .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) NWS Nockenwellensteuerung .dawka-pocz¹tek wtrysku-recyrkulacja spalin MDA Motordrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej silnika MLD Mechanische Lastschlagdämpfung .niskie ciœnienie NFz Nutzfahrzeug ..mechaniczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch) MSG Motorsteuergerät .przekaŸnik silnika MS Motorsteuerung .œrodkowy lub manualny MP Motronic druckabhänging gesteuert .rozpoznawanie niepracuj¹cych cylindrów silnika MLA Muffengesteuerte Lastabhängigkeit .Motronic z przep³ywomierzem powietrza wychy³owym MR Motorrelais .przystawka odbioru mocy zwi¹zana z silnikiem (Mercedes) NW Nockenwelle .sterowanie prac¹ silnika MAD Motor Ausetzdiagnose .wa³ek rozrz¹du (sygna³ wa³ka rozrz¹du do rozpoznawania 1 cylindra) ND Niederdruck .urz¹dzenie steruj¹ce silnika ME Motor-Elektronik .iskrownik MZV Microprozessorgesteuerte Zündverstellung .oznaczenie opon zimowych ML Motronic mit Klappenluftmengenmesser .wy³¹cznik napêdu dodatkowego (Bosch) NAZB Nicht angelenkte Zylinderbank rz¹d cylindrów nie przyczepny NKW-ABS Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge .liczba oktanowa O oUD ohne Unter-Druck . manuell .temperatura wody w silniku (w °C) NBF Nadelbewegungsfühler .rozdzielacz paliwa mUD mit Unterdruck .urz¹dzenie steruj¹ce regulacj¹ dawki w silnikach wysokoprê¿nych MMI Motor-Moment Istwert .test silnika.automatyczne sterowanie nadbiegiem NS Nebelscheinwerfer .przystawka odbioru mocy Nkw Nutzkraftwagen .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ w samochodach u¿ytkowych z hamulcami pneumatycznymi NTC2 Wassertemperatur (in °C) im Motor .Microplex (Marelli) MJ Modeljahr ..S³ownik NIEMIECKO-POLSKI MN O M M Mechanischer Lüfter . MJ Mono-Jetronic .regulacja momentu oporów w³asnych silnika Meins Einspritz-Menge .model roku .sterowanie wa³ka rozrz¹du Oz Oktanzahl .dawka wtrysku (w mg/H gdzie H jest skokiem) MMS Motor-Moment Sollwert .zawór elektromagnetyczny MOT Motortest.Motronic z czujnikiem ciœnienia w kolektorze dolotowym M+S Matsch und Schnee .z podciœnieniem MIC Microplex . diody LED w lampie tylnej) MT Mengenteiler . Motortester .samochód u¿ytkowy NTC II Leerlaufdrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego NAS Nebenantriebsschalter .wentylator mechaniczny MKV Multiplikative Kennfeldverstellung. motorverbunden .

mechanizm ró¿nicowy z blokad¹ typu Porsche (PORSCHE) PD Pumpe Düse .pompa rzêdowa (Bosch) RPA Reifenpannenanzeige .przekaŸnik RHV Ruhende Hochspannungsverteilung .znak odniesienia ROV Rotierende Hochspannungsverteilung . wy³¹czaæ) dzia³anie PLA Pneumatische Leerlaufanschlag pneumatyczny ogranicznik biegu ja³owego (Bosch) PS Pumpensteuerung .uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem. RE Rechts .modulowany d³ugoœci¹ impulsów.zespó³ pompowtryskiwacza PES Poly-Ellipsoid-Reflektor .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RP Reihenpumpe .nastawnik pneumatyczny (Bosch) PFA Partikelfilteranlage .urz¹dzenie steruj¹ce pomp¹ PM Pumpenmotor .kontrola ciœnienia i temperatury w oponach (Audi. LOB RMG re.metoda ustawienia pocz¹tku t³oczenia wed³ug impulsów z pompy wtryskowej (patrz rys. dla którego parametry s¹ przechowywane w urz¹dzeniu steruj¹cym PDE Pumpe-Düse-Einheit .po prawej stronie Rel Relais .czujnik peda³u RM Referenzmarke .d³awik przep³ywu wstecznego (Bosch) 64 Poradnik SERWISOWY . FBG) RS Rückhaltesystem .modu³ zawieraj¹cy program diagnozowania urz¹dzenia steruj¹cego lub inny program CompacSoft.wskaŸnik uszkodzenia opony (BMW) RS Retarder Steuerung .PR S³ownik NIEMIECKO-POLSKI P PATA Passiv-Taster .uk³ad zap³onowy z rozdzielaczem zap³onu R R Reihenmotor .instrukcja badania (Bosch) PLA Pneumatische Leerlaufanreicherung . RDK lub RDKS Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) . starsze oznaczenie PSM Parametrierbares Sondermodul .parametrowany modu³ specjalny (w samochodach Mercedes z³¹cze szeregowe do pod³¹czenia specjalnej zabudowy do instalacji elektrycznej pojazdu) PDE Pumpen-Düsen-Einheit .elektroniczny uk³ad stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche Pkw Personenkraftwagen .pompaPBM Pulsbreitenmoduliert .pompowtryskiwacz (VW) PSD Pumpensteuerung mit Diagnose uk³ad sterowania pompy z diagnoz¹ PSG Pumpensteuergerät .system kontroli ogumienia RSD Rückströmdrossel . nazwa w³asna PTC Mercedes Benz Motronic MP 6 w samochodach Mercedes Benz oznaczenie dla Motronic MP 6 PV Prüfvorschrift .system kontroli ciœnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDU Reifendruck Überwachung kontrola ciœnienia w oponach (Daimler) ROZ Research Oktan Zahl .potencjometr.pneumatyczne podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego PPG-Modul Peripherie Programmodul .filtr cz¹stek sta³ych (Mercedes) PSM Porsche Stabilitäts Management .silnik rzêdowy RDC.silnik pompy PML Parameterlenkung .pompowtryskiwacze (VW).przycisk w samochodzie.reflektor wieloelipsoidalny PMS Druck-Motorsteuerung .sterowanie retardera (Mercedes) RIV Regler-Impulsverfahren .uk³ad sterowania pompy PLD Pumpe-Leitung-Düse .Motronic w samochodach Daimler PNAB Pneumatische Stellvorrichtung . którym mo¿na biernie w³¹czaæ (tzn.system zatrzymuj¹cy RKS Reifen-Kontrollsystem . jednostka mocy PWG Pedalwertgeber .konie mechaniczne KM. metoda obróbki sygna³ów (z nadajnika) przewód-wtryskiwacz (w silniku Diesla ka¿dy cylinder ma wtryskiwacz i pompê wtryskow¹ po³¹czone krótkim przewodem) PSD Porsche-Sperr-Differential . BMW) RDK Reifendruckkontrollsystem .samochód osobowy Poti Potentiometer .liczba oktanowa badawcza. zmienna rezystancja PLA Pneumatische Leerlaufanhebung .pneumatyczne wzbogacanie mieszanki biegu ja³owego PS Pferdestärke .

silnik dachu odsuwanego SM Sitzmemory.przetwornik drogi regulacji RZ Radbremszylinder .regulacja pocz¹tku wtrysku STOE Stop-Externschalter .rozpoznawanie zajêcia fotela (BMW) SIA Service-Intervall-Anzeige .zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV Schubabschaltventil .przestawiacz wtrysku (patrz równie¿ SV) SACV Sekundärluftregelventil .uk³ad automatyczny wykorzystuj¹cy ko³ysanie SPA Spiegelantrieb .napêd lusterka Poradnik SERWISOWY 65 .uk³ad oczyszczania reflektorów SRM Scheinwerfer-Reinigungsmotor . sterownik SPV Spritzversteller .zap³on bezrozdzielaczowy RW Regelweg .urz¹dzenie steruj¹ce.urz¹dzenie steruj¹ce do regulacji pocz¹tku wtrysku (Diesel) SLA Sicherheitslampe .wy³¹cznik Sd Saugrohrdruck .wy³¹cznik bezpieczeñstwa. sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SDM Steuergeräte-Diagnose-Modul modu³ diagnostyczny urz¹dzeñ sterujacych SG Schaltgetriebe . nazwa w³asna (Bosch) SB-Steuergerät Steuergerät für die Spritzbeginnregelung . (czujnik 9) zesty zwierny SBE Sitzbelegungserkennung .sterownik fotela (Mercedes) SIL Sitzelektrik links .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI RS RTM Rauchgas-Trübungs-Messgerät .silnik oczyszczania relktorów SS Sicherheitsschalter .zawór odcinaj¹cy w fazie hamowania silnikiem SGW Sicherheitsgurt-Warnsystem system ostrzegaj¹cy o niezapiêciu pasów bezpieczeñstwa SHD Schiebe-Hebe-Dach .wt³aczanie powietrza wtórnego (dodatkowego) SD Schiebedach lub Spritzdauer dach odsuwany lub czas trwania wtrysku SDM Schiebedachmotor .automatyzowana.lampa bezpieczeñstwa Schalt Schalter .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RÜV Ruhende Hochspannungsverteilung .bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej nastêpuje od³¹czenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ci¹gu 3 ms) SSG Sitzsteuergerät .dach (okno w dachu) odsuwany i podnoszony SRA Scheinwerfer-Reinigungsanlage .wy³¹cznik zewnêtrzny Stop (Bosch) SUS Schlupfschwellenumschalter prze³¹cznik progu poœlizgu SV SIS Service-Informations-System system informacji serwisowej. bez katalizatora (Mercedes Benz) RUV Ruhende Hochspannungsverteilung .wyœwietlacz terminów przegl¹dów serwisowych (VW/Audi) SBK Sicherheitsbatterieklemme .cylinderek hamulcowy RSD S SA Sonderausstatung .ciœnienie w kolektorze dolotowym SLE Sekundärlufteinblasung .samochód z wielofunkcyjnym uk³adem przygotowania i zap³onu mieszanki.ogrzewanie postojowe (Daimler) SIR Sitzelektrik rechts .dymomierz (Bosch) RÜF Rückrüstfahrzeug .uk³ad elektryczny w prawym fotelu (Mercedes) SBR Spritzbeginnregelung .pamiêæ ustawienia fotela lub silnik krokowy SMG Sequentielles M-Getriebe .uk³ad elektryczny w lewym fotelu (Mercedes) STH Standheizung .droga regulacji RWAWS Regelwegauswerteschaltung . Schrittmotor .wyposa¿enie dodatkowe SG Steuergerät .uk³ad analizy drogi regulacji RWG Regelweggeber .manualna skrzynia biegów SNA Schwungnutzautomatik .

czujnik temperatury THZ Tandemhauptzylinder .sygna³ tn.zawór odpowietrzenia zbiornika TSG Türsteuergerät . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TSZ-i Transistor-Spulen-Zündung mit Induktionsgeber .modu³ w drzwiach przednich lewych (Mercedes) Tmot Temperatur des Motor .podzia³ TT uk³adu hamulcowego. Temperatur-Schalter czujnik temperatury (wy³¹cznik) TMF Türmodul Fahrertür . wykorzystywany do okreœlania prêdkoœci obrotowej przez urz¹dzenie steruj¹ce oraz obrotomierz TS Temperaturschalter . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TAS Temperaturabhängige Steuerung .wy³¹cznik termiczny TF Temperaturfühler . jeden obwód z przodu lub z ty³u 66 Poradnik SERWISOWY .podgrzewanie zamka w drzwiach TSS Thermoschutzschalter .modu³ w drzwiach przednich prawych (Mercedes) TT TT-Aufteilung .silnik wysokoprê¿ny z do³adowaniem TDI Turbodiesel Direkt Einspritzung silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem i wtryskiem bezpoœrednim Temp Temperatur .sterownik w drzwiach (Mercedes) TSH Türschlossheizung .czujnik temperatury (wy³¹cznik) TAS Temperaturabhängige Startmenge .zap³on cewkowy lub zap³on z cewk¹ i przerywaczem SVG Sitzverstell-Getriebe .podwy¿szanie biegu ja³owego zale¿ne od temperatury. sygna³ z uk³adu zap³onowego do redukcji pików indukcyjnych.temperatura paliwa (w °C) TSZ Transistorspulenzündung mit diskreten Bauelementen .temperatura Temp.zap³on tranzystorowy z cewk¹ zap³onow¹ w rozdzielaczu TMB Türmodul Beifahrertür .pompa hamulcowa typu tandem Tkraft Temperatur-Kraftstoff . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych Tempf Temperaturfühler .przek³adnia przestawiania fotela SWA Scheinwerfer-Waschanlage spryskiwacz reflektorów T Tans Temperatur-Ansaugluft .silnik przestawiania fotela SZ Schwärzungszahl .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TLK Temperaturabhängige LeerlaufKorrektur .temperatura silnika (w °C).sterowanie zale¿ne od temperatury.czujnik temperatury TAS TES Thermo-Elektro-Schalter .korekcja biegu ja³owego zale¿na od temperatury (Bosch) TSZ-IZA Transistorzündung mit Zündspule im Verteiler .ST S³ownik NIEMIECKO-POLSKI SV Servolenkung .zap³on tranzystorowy z czujnikiem Halla TLA Temperaturabhängige Leerlaufanhebung .obci¹¿enie czêœciowe silnika TSZ-h Transistorspulenzündung mit Hallgeber .dawka rozruchowa zale¿na od temperatury. Sch.stopieñ zaczernienia (w dymomierzu) SV Spritzversteller .przestawiacz wtrysku (patrz tak¿e SPV) SVM Spritzverstellermagnetventil zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) SZ Spulen-Zündung .zap³on tranzystorowy z wbudowanymi elementami cyfrowymi TSZ-h TKU Technische Kundenunterlagen techniczna dokumentacja klienta (Bosch) TL Teillast .temperatura (w °C) powietrza zasysanego TD Turbodiesel . okreœlana na ogó³ na podstawie temperatury p³ynu ch³odz¹cego TN .elektrowy³¹cznik termiczny TEV Tankentlüftungsventil .wspomaganie kierownicy SVM Sitzverstell-Motor .

modu³ podciœnieniowy.wy³¹cznik termiczny zw³oczny TSZ-i TZ Transistorspulenzündung mit Hy- U u. patrz tak¿e VE VR Vorne rechts .zawór taktuj¹cy TVA Temperaturabhängiger Vollastanschlag .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI TU V TV Taktventil .regulacja podciœnieniowa zap³onu na „przyspieszenie” UG Untergrenze .przepustnica rozruchowa VZ Vollelektronische Zündung . oznaczenie serii.pod U-Batt Batteriespannung .dolna wartoœæ tolerancji UT Unterer Totpunkt . U Unten .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od tempratury bridbaustein .sygna³ Poradnik SERWISOWY 67 .dolny martwy punkt. Vakuum-Schalter .ogranicznik podciœnienia USV Umschaltventil .pompa wtryskowa rozdzielaczowa VRM Ventilrückmeldung .napiêcie zasilania przekaŸnika V Viskose.z przodu Vaku-Sch.przód prawy VTG Variable Turbolader Geometrie zmienna geometria turbosprê¿arki VW Vorwiderstand rezystor szeregowy VD Vordrosselklappe .zmienne sterowanie wa³ka rozrz¹du VM Verstell-Motor . Lüfter .elektroniczna regulacja zap³onu bezrozdzielaczowa VE Verteilereinspritzpumpe .pompa do³adowuj¹ca dodatkowa fazy rozrz¹du w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dwie oddzielne dŸwigowe) v.zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TVS Thermo-Vakuum-Schalter .wy³acznik podciœnienia zale¿ny od tempratury TZ-I Transistor-Zündung mit Induktionsgeber .wy³¹cznik steruj¹cy (Bosch) UDB Unterdruckbegrenzer .pompa rozdzialczowa.zmienne VL Vorne links .napiêcie na przekaŸniku zaworu UD-Modul Unterdruckmodul .si³ownik VP Verteilerpumpe .przód lewy VLP Vorladepumpe . zawór do w³¹czania i pomiaru ciœnienia w kolektorze dolotowym U-KAT Ungeregelter Katalysator .przetwornik napiêcia UZ U nach Zündung.napiêcie akumulatora (w V) U=napiêcie regulacja podciœnieniowa zap³onu na „opóŸnienie” US US-Abgasnorm .zawór przelewowy (Bosch) UD-F Unterdruckverstellung FRÜH .uk³ad zap³onowy w pe³ni elektroniczny (Peugeot) zwrotny zaworu VRS Versorgungsspannung für Relais . Klemme 15 napiêcie za zap³onem.silnik gaŸnikowy VEZ Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) .sensor zwijaka UD-S Unterdruckverstellung SPÄT dachu sk³adanego V V Vergaser-Motor .katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) UW U-Wandler .zap³on tranzystorowy z czujnikiem TVS Temperaturabhängiger Unterdruckschalter .obci¹¿enie pe³ne silnika V-TEC Variabler Ventiltrieb .oznaczenie przywo³ania norm czystoœci spalin w USA UEDS Überdrehschalter .zap³on tranzystorowy z elementami hybrydowymi TZ-H Transistor-Zündung mit Hallgeber . V vorne .termowy³¹cznik podciœnienia TZS Thermozeitschalter . zacisk 15 URS Überrollsensor .wy³¹cznik podciœnienia VANOS Variable Nockenwellensteuerung . zwrot wewnêtrzny UVR U am Ventilrelais .wentylator ze sprzêg³em lepkoœciowym VL Vollast .zawór prze³¹czaj¹cy UEV Überströmventil .

VW Golf TDI 50 tys.uk³ad automatycznego podgrzewania od strony wody WiWa WischWaschanlage .nastawnik obrotowy dwuzwojowy.regulator fazy nagrzewania WSM Wischemotor .centralna blokada zamków (centralny zamek) ZH lub ZHE Zusatzheizung .uk³ad wycieraczki ciep³a WTF Wassertemperatur-Fühler czujnik temperatury wody X X X-Aufteilung . km lub 2 lata) WS Wegsensor .regulacja prêdkoœci obrotowej poœredniej ZE Zentraleinspritzung .dwumasowe ko³o zamachowe 68 Poradnik SERWISOWY .miêdzy ZWD Zweiwicklungsdrehsteller .wy³¹czenie zap³onu (np.wtrysk centralny ZS Zündspule .pompa powietrza dodatkowego.zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV Zusatzluftventil .silnik wycieraczki WIV Wartungs-Intervall-Verlängerung . silnik z dwoma uzwojeniami ZLS Zusatzluftschieber .centralny sterownik dla systemu komfortu zmiana wyprzedzenia zap³onu zw zwischen .uk³ad wycieraczek i spryskiwacza szyby WK Wandlerkupplung .czujnik impulsów wycieraczki WLR Warmlaufregler .wyodrêbnienie zap³onu ZDR Zwischendrehzahlregelung .wymiennik WS Wischer .zawór powietrza dodatkowego ZWV Zündwinkelverstellung .Luftp. Mono-Jetronic ZV Zentralverriegelung .Z zur Zeit .przed³u¿enie okresu miêdzy przegl¹dami w pewnych warunkach (np.podzia³ X uk³adu hamulcowego.cylinder ZMS Zweimassenschwungrad .czujnik drogi WT Wärmetauscher . Mercedes Klasa S) ZDA Zwischendrehzahlanschlag ogranicznik prêdkoœci obrotowej poœredniej (Bosch) ZEE Zentrale Einspritzeinzheit.wtrysk wody WHA Wasserseitige Heizungsautomatik .rozdzielacz zap³onu ZLS ZV Zündzeitpunkt-Verstellung - ZKE Zentralsteuergerät für Komfortsystem .cewka zap³onowa Zus.dodatkowe ogrzewanie (BMW lub Mercedes) ZV Zündverteiler . MonoJetronic .wy³¹cznik sprzêg³a hydrokinetycznego w³¹czalnego WIG Wischimpulsgeber .WX Z S³ownik NIEMIECKO-POLSKI W WE Wassereinspritzung .sprzêg³o hydrokinetyczne WSH Wischhebel . podzia³ obwodów diagonalny Z z.dŸwignia wycieraczki WSKS Wandlerschaltkupplung-Schalter . wdmuchiwanie powietrza dla dopalenia spalin ZAS Zylinderabschaltung .wycieraczka WSA Wischeranlage . Zusatzluftpumpe . Zylinder .obecnie ZA Zündausblendung .zespó³ wtryskiwacza centralnego.zmiana k¹ta wyprzedzenia zap³onu Zyl.

szron E eccesso .du¿o.element. spód battito . logiczny collettore .usterka. rozruch I immisione .woda. np.wznios.spójny.uruchomienie. obrze¿e dennegiare .para.sprzêg³o fuori . np.gêstoœæ difettosa .szkodziæ. stopieñ koñcowy) freno .obroty gr gradi .przekrêciæ giri .S³ownik W£OSKO-POLSKI A A Aperto .niewystarczaj¹cy Poradnik SERWISOWY B basso . albero a camme . powietrze dolotowe AS Anteriore Sinistro .wa³ek krzywkowy AL. funkcja w przyrz¹dzie brina .wymagany.przedni.styk hamulca (czujnik stykowy) accensione .dostêpna. moment obrotowy corto .nieobecnoœæ.b³¹d C cambio .obwód rozwarty CARB Carburante .obwód zwarty chiave . dysza gira .ustawienia D D Desiderato .wadliwy.przepustnica fascio .niski.niespójny ingressi .skrzynia biegów campo . uszkodzenie aria .obwód G getto .zwarty.kluczyk CF Contatto Freno . kana³ odg³êzienie consenso .dolotowy assegnazione .zgoda contagiri .wtrysk inizio .zmiana condotto .aktulny attendibile . awaria.sterowanie coerente .przedni lewy ASP Aspirazione .wprowadzenie. np. wa³ek.nieruchomy finali .przyznanie. uniesienie anteriore .rzeczywisty.wirygodny autotaratura .bieg. wejœciowy impostazioni . ALIM Alimentazione . rozwarty (obwód) A Anteriore . za du¿o effectivo .pole.sklejanie (styków) incorente .powietrze.poza adattare .adaptacja albero .obrotomierz coppia .pok³ad.autokalibracja AVV Avvolgimento .po³¹czenie combio .przewód CC Circuito Corto . np.wejœcia INIEZ Iniezione . b³êdny dispositivo . ograniczony corsa . faktyczny ERR Errore . spalanie stukowe BOB Bobina . obszar.paliwo carico .wa³. znaczenie assenza .komutator COL Collegamento .pocz¹tek inserito . prawy.stukanie.prawy 69 . brak ATT Attuale .przód abilitata .przedni ANT Anticipo .rozpylacz. urz¹dzenie dx .wyprzedzenie zap³onu APER Apertura . uszkodziæ DENS Densita . jazda. dó³.do³¹czony insuficiente . krótki. skok t³oka CTO Circuito .otwarcie. wzbudzenie CA Circuito Aperto . np.uzwojenie avviamento . stopieñ otwarcia CMD commando .koñcowy (koñcówka.cewka zap³onowa bordo . przy podawaniu wyprzedzenia zap³onu guasto . oczekiwany incolatti .wi¹zka favorevole .otwarty.zap³on ACQ Acqua .przelot. zadany.zasilanie alzata . ciecz ch³odz¹ca AD Anteriore Destro . elektrozawór lub czujnik ABS F farfalla .pomyœlny fermo .hamulec frizione .obci¹¿enie cavo .stopnie.

np. np.skrêcaæ sx .temperatura TA Transmissione Automatica .obci¹¿enie. zmienny VEL Velocita .elektroniczny modu³ zap³onowy Q quadro .przekaŸnik richiesto .tylne okno M MAE Modulo Accensione Elletronica .strona.ca³y riscaldatore .ró¿ny. nieobecnoœæ manata . rozwarty interrutore.ciœnienie PAA PortataAria Aspirazione . recyrkulacja U ulteriore .prêdkoœæ ventola . przeci¹¿enie.przerwa.S³ownik W£OSKO-POLSKI interrotto .przep³ywomierz misuratore . tablica rozdzielcza TEN Tensione . zbyt.wymagany.nadmiar. potrzebny ricerca . rozrusznik tutto . styk interruzione .zaworek odcinaj¹cy O obiettivo . bieg MIN Minimo .przesy³ka powietrza dolotowego spia .tylny.zbiornik SEN Sensore .stopieñ (np.wyciek pilotagio .zabrudzony stadi . usi³oaæ togliere .czujnik SELEZ Selezione .lewy.tylny P/P Passo-Passo .silnik motorino . np. nagrzewanie ritorno .napiêcie tentare .kontrolka usterki sostituire .wy³¹cznik.zawór powietrza sterowany elektrycznie VALV Valvola . rura tubo mandata acqua . nadmierne zasilanie V VAE Valvola Ari Elettronica .strona kierowcy.strona pasa¿era premere .uczestnicwo.przewód. lewa strona parziale .docelowe np wyprzedzenie zap³onu. czas wtrysku T .rozpoznany np kod usterki mancanza .panel.wywietrznik SG Spia Guasti . vario . za bardzo tubo .próbowaæ. np.sterowanie portata .usuwaæ trattamento . wys³anie manuale . lewy lunotto . interr . udzia³ invio .tylny lewy perdita .wymiana SOVR Sovralimentazione .instrukcja obs³ugi marcia . koñcowy) sterzare .automatyczna skrzynia biegów LAT Lat .powrót. PRES Pressione .miernik MM Magneti Marelli .nastêpny.ogrzewanie.nazwa firmy MOT Motore . czy prêdkoœæ biegu ja³owego P P Posteriore .wentylator volte .brak.wybór sfiato . ³adownoœæ posteriore .konserwacja troppo .tylny P.wyszukiwanie riconosciuto .czas.ukryty laterale .lampka kontrolna spillo . przerwanie intervento .przycisn¹æ PS Posteriore Sinistro . póŸniejszy S serbatoio .króciec odp³ywowy R raggiunto .marsz.razy spegnere . krokowy. boczna poduszka gazowa T T Tempo .bieg ja³owy miscelatore . silnik L latente .czêœciowy PD Posteriore Destro . lat guida .zawór valvolina di mandata .gasiæ 70 Poradnik SERWISOWY .dawka var. lat pass .krok po kroku.przesy³ka.silnik elektryczny. igliica sporca .otwarty.do³adowanie.œlizgacz.boczny.osi¹gniêty (limit) rele .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful