S£OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ¥CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

A

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co A Ampere - Amper, jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V

abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna
regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu)

ACC Acceleration signal - sygna³
przyspieszania (z czujnika po³o¿enia przepustnicy)

ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru)

AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym

ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym)
zwrocie t³oka (martwym punkcie)

ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy

AAP Auxiliary Acceleration Pump dodatkowa pompa przyspieszenia

accelerator - przyspieszacz ABCM Antilock Brake Control Module modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców

accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych

AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza

abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego

access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd

AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia

accessories - przybory wyposa¿enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria

AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza
otoczenia

ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania

ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji

AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego)

accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch
- prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji

ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie

A/C DV Air Cleaner Duct and Valve zawór i kana³ filtra powietrza

acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np.
w odniesieniu do akumulatora samochodowego)

ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza
AAC AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia)

ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej
(rezonansowej) uk³adu dolotowego

AC AC coupling - sprzê¿enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci

ACK Acknowledge Character - znak
potwierdzenia

ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie

A/C Air Conditioning - klimatyzacja ACL Air Cleaner - filtr powietrza A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji

ACL Automatic Chassis Lubrication automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji

ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji

4

Poradnik SERWISOWY

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

A

ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji

actual - rzeczywisty, faktyczny, np.
kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co

actuator - element wykonawczy,
urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy

ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control automatyczna kontrola t³umienia

A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy
klimatyzacji

actuators - tryb pracy urz¹dzenia
diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu)

ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy

add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa¿enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu)

acquisition - zbieranie, gromadzenie
danych, np. w oscyloskopie cyfrowym

ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo¿liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê¿arki

ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany
(automatyczny) czytnik kodów przyrz¹d diagnostyczny umo¿liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie¿¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych

acw anti-clokwise - kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara

advanced - wyprzedzony (zap³on);
zaawansowany, ulepszony, nowoczesny

A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci
(system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy)

AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce

AEI Advanced Electronic Ignition zaawansowany uk³ad zap³onowy elektroniczny

ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji

ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

ACT Air Charge Temperature sensor czujnik temperatury powietrza dolotowego

A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa

adapter - element poœrednicz¹cy,
przetwornik, ³¹cznik

action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ,
mechanizm

adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake system automatycznego, ró¿nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci
ACIS

AFC Air Flow Controlled fuel injection
- wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza

activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy)

AFI Air supported Fuel Injection wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia

AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza

AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance

AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo¿liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz koPoradnik SERWISOWY

5

element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after .system dodatkowego podgrzewania AISS Active Intervention Safety System .po.b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego. ustawianie alive .udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AIV Air Induction (Injection) Valve zawór zasysania (wtrysku.pozwalaæ.dozwolony. czynnik ch³odz¹cy air .powietrze. wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego ALC Adaptive Light Control . skrót u¿ywany w pojazdach GM air gap .pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent . osiowanie. innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wy- AM Air Management .wszystkie.utrzymywaæ.dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT .czujnik przep³ywu powietrza. np. podtrzymywaæ. wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALU Arithmetic and Logic Unit . otaczaj¹cy.wtrysk. w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AI Air Injection reactor system .aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy ALL Automatic Load Leveling .szczelina powietrzna. np.aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AHS-C Advanced Highway SystemControl . polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli¿szych sobie punktów przebiegu AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch .wyrównywanie. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne aliasing .automatyczna regulacja poziomu ALDL Assembly Line Diagnostic Link z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów.boczna poduszka powietrzna wo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika „Check Engine”. allowable range .system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania.Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) AHS Auxillary Heater System . dot³aczanie dodatkowego powietrza alignment .autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AFS Adaptive Frontlighting System adaptacyjny œwiate³ system przednich AIL Active Interlock .automatyczne poziomowanie zmianie obci¹¿enia przy AIS Air Induction System .adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control . ca³y allow . powietrze dodatkowe.prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania air injection . ambient temperature . powietrze wtórne airbag . potem. uznawaæ allowable . np.temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY .jednostka arytmetyczno-logiczna czêœæ uk³adu elektronicznego. uznany.otoczenie.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale¿nie od prêdkoœci pojazdu AICC Autonomous Intelligent Cruise Control .system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania.zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AHS-I Advanced Highway System-Information . powietrze dolotowe. np. czynnik.aktywne ryglowanie AFS Air Flow Sensor .udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AITS I. np.zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient .poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji ALDL airbag satelit . póŸniej AFV Alternative Fuel Vehicles . powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia all .œrodek. pamiêæ elektroniczn¹ AIS Automatic Idle Speed control automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AHL Automatic Headlamp Levelling automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint . II Advanced Inflatable Tubular Structure .

element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu APS Acoustic Parking System .sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym anti-theft . analog multimeter .odpowiedŸ anti-knock rating .system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing . wysokoœæ sygna³u APP Accelerator Pedal Position .k¹t (np.Amper . k¹t uchylenia przepustnicy. format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7 .akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit .praktyka.uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników. nauka w rzemioœle AMR Automatic Message Routing program automatycznego podawania komunikatów analysis . system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dŸwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter .tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing .hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) ARC Automatic Ride Control .zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) APU Auxiliary Power Unit . do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeŸdzie (np.jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego APC Automatic Performance Control . diagnoza approximately .po³o¿enie peda³u przyspieszenia AMR Acceptable Malfunction Rate wadliwoœæ dopuszczalna w dzia³aniu apprenticeship .wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes . ró¿nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu.wzmacniacz. zale¿nie od warunków kolizji ASCD Automatic Speed Control Device .analiza.uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange . np. np.adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji.i. wykorzystuj¹ca czujniki ultradŸwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction .samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) ARS Anti Roll Stabilisation .amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów answer .w przybli¿eniu APS Absolute Pressure Sensor .analogowy (w odró¿nieniu od cyfrowego).dodatkoangle . przyrz¹d do pomiaru natê¿enia pr¹du AP Air Pump .przeciww³amaniowy. antykradzie¿owy any mode .przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym czujnik po³o¿enia przyspieszacza AS APS Auto Pilot System .automatyczna kontrola osi¹gów amp amplifier . w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) ARQ Automatic Request for Repeats cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo¿liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ASC Active (Automatic) Stability Control .aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy AP Atmospheric Pressure .zespó³ pneumatyczny ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) .ciœnienie atmosferyczne ARS Advanced Restraints System zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa¿erów pojazdu w czasie kolizji.czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor analog .wy³adowanie ³ukowe (niepo¿¹dane) w obwodzie elektrycznym ASB Active Sensor Bearing .standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji .aktywna kontrola ha³asu. k¹t wyprzedzenia zap³onu) wy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width czas wtrysku asynchronicznego ASA American Standards of Automobil .amplituda.pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym Amp Ampere . takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne.amperomierz.automatyczna kontrola jazdy . ultradŸwiêkowych lub podczerwieni. stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control .system stabilizacji przechy³ów pojazdu ANC Active Noise Control .³o¿ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej.kod komputerowy. cz³on wzmacniaj¹cy API American Petroleum-Institute Amerykañski Instytut Nafty amplitude .

samowzbudzenie bezpoœrednie.czujnik temperatury powietrza AWG American Wire Gauge . przeciêtna ASR Automatic Stability Regulation uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System . zawory.aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY .kontrolowaæ.element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów axle .zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available . np.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down .system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC’s American Society Industry Car’s .po zwrocie odkorbowym autosetting .test elementów wykonawczych.pó³oœ. wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika ATS Air Temperature Sensor .przynajmniej.uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaŸnika pompy paliwa ATC Automatic Temperature Control automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control .wartoœæ œreat least . tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych. pr¹dnicy auto-shutdown .maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo¿liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) ASM Auto Shift Manual . Average . co najmniej ATM Actuator Test Mode .uwaga.hamulec samonastawny automatic ignition governor . takich jak: silnik krokowy.samonastawny ATCS Active Torque Control System system aktywnej kontroli momentu obrotowego ASG Automatic Stop and Go .modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych).Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów auxiliary . np.technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ATC After Top dead Centre .asynchroniczny.automatyczny uk³ad umo¿liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u¿ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module .modu³ syreny alarmowej (Opel) AVG. mo¿liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage . w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej autoadjusting brake .system automatycznego testowania attention .aktywny system serwisowy AVOM Analog Volt/Ohm Meter . przekaŸniki itp. oœ AYC Active Yaw Control .automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator . AVE. sprawdzaæ AT Automatic Transmission .analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train . ostrze¿enie ATWS Anti Theft Warning System system ostrzegania (ochrony) przed kradzie¿¹ (Opel) audit .automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu ASF Aluminium Space Frame .aktywne sterowanie zaworami ASSYST Active Service System .wskaŸnik pomocniczy ATDC After Top Dead Centre . wtryskiwacze. np. dnia.zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous .dostêpny.napêd na wszystkie ko³a ASV Air Suction (Switching) Valve .dodatkowy auxiliary gauge .fotel zabezpieczaj¹cy przed obra¿eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia ATS Automatic Test System .amerykañski znormalizowany szereg œrednic (¿y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat .sterownik systemu audio (BMW) ATE Automatic Testing Equipment automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza AVAC Advanced Vehicle Analis Computer .aktywny system serwisowy ATR Automatic Transmission Relay przekaŸnik automatycznej skrzyni biegów AWD All Wheel Drive .automatyczne wy³¹czenie ASDM Airbag System Diagnostic Module . mo¿liwy do u¿ycia.po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ASK Audio System Controller.sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) auto self-excitation .

zrównowa¿enie sterowaniem elektrycznym bidirectional .element wykorzystuj¹cy ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali. zaporowy B Body . wskaŸnik si³y hamowania base . stosowany. blok.moc u¿yteczna. wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej BAC Bypass Air Control system system sterowania obejœciem powietrza banked injection .podstawowy. ko³a pojazdu).t³o (ekranu) backlight . ciœnieniowy bemf back electromotive force . dyferencja³ ballast resistor . korpus back . kompensacja BBW Brake By Wire . grupa cylindrów beam .dodatkowe niepo¿¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du¿ymi oporami przy przep³ywie spalin BATT. BILEV distributor .³o¿ysko begin . tor pomiarowy do analizatora spalin) between .cofaæ siê.³awa. pas (np. niew³aœciwy balance .wywa¿arka balancing slug .dwukierunkowy BILEV Bi-level . program zapasowy back-up loop . kad³ub.jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) back-up light .przed (np.rezystor regulacyjny obci¹¿enia .na dwóch poziomach.zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym BARO Barometric . wstecz. tylny.zapasowy obwód elektryczny BHP Brake Horse Power .nie izolowany przewód below .wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar . pr¹dnicy) back-up .napiêcie przebicia blade .z³y.³opatka.kod kreskowy bare conductor .rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji BC Board Computer .bimetaliczny .rozpoczynaæ.wywa¿enie. w uzwojeniu wtryskiwacza itp. niedobry.czarny bandwidth . np. atmosferyczny.poni¿ej (np.miêdzy. +B Battery . np. w wyœwietlaczach LCD BAS Brake Assist .jednostka informacji.mechanizm ró¿nicowy.wywa¿anie (np.element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du. wentylatora Poradnik SERWISOWY 9 .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B B BA Brake Assist .pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BDV Breakdown Voltage . oparcie fotela. baza baseload .obci¹¿enie podstawowe (np.nadwozie. zespó³.podstawa.modu³ kontroli nadwozia bit Binary digit . stó³ warsztatowy. bazowy baud .hamulec ze balancing .pasek.œwiat³a cofania bad . przed zwrotem t³oka) B Back .wsteczny zap³on .stan hamulca black . zaczynaæ before . znak dwójkowy „1” lub „0” BDC Bottom Dead Centre .barometryczny.wtrysk grupowy .rezerwa. w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów BCBB Boost Control Deceleration Device . plecy bar code . np. w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej.wsteczny.elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) bench .bank. poni¿ej wartoœci dopuszczalnej) belt .komputer pok³adowy balancing machine .urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module . np. pomiêdzy back pressure .ciê¿arek wywa¿aj¹cy balanced gear . moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias .wyœwietlacz. 1 bar = 105 Pa bearing . kopia.promieñ.si³a przeciwelektromotoryczna background .wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank . pod³o¿e.jednostka ciœnienia. pas bezpieczeñstwa) backfire .podœwietlanie t³a. bi-metalic . bateria BFD Brake Force Display .bezstykowy uk³ad zap³onowy basic .napiêcie wstêpne. ³awa pomiarowa (np. polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system .akumulator. ty³.dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BKS Brake State .ciœnienie wsteczne .

mostek pomiarowy. spód.oba. np.przerwa. umo¿liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box. w czytniku kodów mo¿e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST .przedmuch gazów (z komory sprê¿ania do komory korbowej) blower . w silnikach EFI.czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark .œrednie ciœnienie u¿yteczne Break-out box breed .nadwozie pojazdu bolt . dolny bounce .blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory .styki przerywacza break-out box . ciœnienie do³adowania. regulacja jasnoœci BRK Brake . po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch .korpus. np.pusty.zestaw czêœci nadwozia body shell .mostek.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.kod b³yskowy . np.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi. brake disc .br¹zowy browse . contact. pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion .granica. która po w³¹czeniu w obwód umo¿liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu BPW Base Pulse Width . zawór upustowy blind .cewka elektrozaworu sterowania obejœcia 10 Poradnik SERWISOWY . spoiwo. parking brake . obie bottom .element poszycia nadwozia BPS Barometric Pressure Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve .szczotka.bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket .monitor pok³adowy breather .szczotka urz¹dzenia elektrycznego.odskoczyæ. SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid . odbiæ siê bound .œruba. sworzeñ bond . np. która po w³¹czeniu w obwód.ciê¿arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu break .tarcza hamulcowa. roleta. w po³¹czeniu elektrycznym. z³amanie breaker points . lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BOB Break-out Box .zak³adka. odstêp BLC Block Learn Coefficient .z³¹cze.przegl¹daæ brush .kad³ub. klamra brake . check box) body .elektrozawór obejœciowy powietrza. ch³odnicy body set . wzmagaæ both .dno.hamulec brown .przys³ona.hamulec. pokrycie nadwozia blink .jasnoœæ.generacja bridge . ³¹czyæ przewody. rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright .do³adowanie. zwiêkszaæ.odpowietrznik (np.hamulec postojowy.wspó³czynnik jednostkowego zu¿ycia paliwa BPCSV Bypass Control Solenoid Valve . ograniczenie BPA Bypass Air solenoid .elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania blow-by .wspornik.mrugaæ.niebieski BM Board Monitor .wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego body .zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve . nadwozie body panel .zawór sterowany ciœnieniem wstecznym bleeder . zbiornika) BMEP Brake Mean Effective Pressure . brake pad .pamiêæ bloku ucz¹cego .upust.umo¿liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró¿nic w charakterystykach silnika bobweights .ok³adzina hamulcowa BLK Block . migaæ blinking code .B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI blank .kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED. np.dmuchawa blue . u¿ywany do kontroli biegu ja³owego. generator brush .

sieæ steruj¹ca.organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii.zasobnik mog¹cy zawieraæ.autobus.k¹t wa³u korbowego call .blok 1. distributor cap kopu³ka rozdzielacza 11 . sygnalizator akustyczny calculate . regulowaæ przyrz¹d pomiarowy C C Chassis . umo¿liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami w pojeŸdzie CAC Charge Air Cooler .wywo³ywaæ CAM camshaft .anulowaæ. bañka bulkhead . element pojemnoœciowy CA Cabrio . komenda kasowania. np.magistrala nie obci¹¿ona .przez.wêgiel. guzik buzzer .gaŸnik carbon .sterownik systemu ABS (Chrysler) CAN Control Area Network . bocznik byte . np.wa³ krzywkowy. skreœlaæ.oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda).norma czystoœci powietrza CARB Carburetter .przepustnica powietrza bulb .napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) by .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAL Computer Aided Lighting .bajt. dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY CALC Calculator . szyna zbiorcza bus idle .obejœcie.California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) CA Crankshaft Angle . S2 oznacza czujnik za katalizatorem BTDC Before Top Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bus .przegroda (np.przycisk. pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem). Zasobów Powietrza .bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia burn time .prze³¹cznik hamulca burn voltage .wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx bumper . obudowa capacitor .karta.koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CAN di CAN Diagnostic Interface interfejs diagnostyczny CAG Computer Aided Gear Shift komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów cancel . wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card . palenie siê iskry BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve .pr¹d rozruchowy CARB California Air Resources Board .Kalifornijska Rada ds.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI BC BSHC Brake Specific Hydro-Carbons wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides .ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAN’ Canister .kanister.kabriolet CA Cranking Amps .przeliczaæ calibrate . klawisz kasowania CARIN Car Information and Navigation System . wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin CALIF .kalibrowaæ.czas trwania (palenia) iskry BVT Back-Pressure Variable Transducer .komputerowe wspomaganie projektowania niacz.paliæ. blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów.kondensator. wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego cap . komory silnika) button . Canister Purge Solenoid elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów carpet . sonda 1 . np.podwozie.komputerowe oœwietlenia wspomaganie CANP. magistrala. znosiæ. pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 .kopu³ka.dywanik cartridge . zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CAB Controller Anti-lock Brake .kalkulator. np. zbiornik z wêglem aktywnym CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment . spalaæ.brzêczyk. wa³ rozrz¹du CAA Clean Air Act . klawisz.wolna (CAN) BUDC Before Upper Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) butterfly valve .przetwornik zmian ciœnienia wstecznego BSW Brake Switch .zderzak burn .¿arówka. poch³a- CAD Computer Aided Design . poprzez by-pass . p³yta monta¿owa.

C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI cc Cubic Centimetre .sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CDS Computer Diagnostic System komputerowy system diagnostyczny.uk³ad kontroli prêdkoœci CEC Computerised Emission Control komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission Kalifornijska Komisja ds.konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDI Capacitor Discharge Ignition elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection .katalizator CATS Computer Active Technology Suspension .lampka kontrolna silnika CC Cruise Control .wyœwietlacz fluorescencyjny z „zimn¹” katod¹ CDR Crankcase Depression Regulator .automatyczny wy³¹cznik „ssania” CBC Central Body Controler .system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CAS Crank Angle Sensor .wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CBC Cornering Brake Control .uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CBT Computer Based Training .czujnik opóŸnienia wa³u korbowego CBS Control Brake System . katalizator CCS Computer Command System komputerowy system sterowania CC Check Control .centralne blokowanie drzwi (Opel) CAT Catalyst . Energii CC Catalytic Converter .kontrola prêdkoœci pojazdu.ró¿nicowy system GPS g³a przetwornika CARIN Car Information and Navigation System (BMW) .komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CCS Cruise Control System .styki przerywacza CB Choke Breaker . jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CDL Central Door Locking .czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CCCC Continuously Controlled Chassis Concept .system kontroli hamulców CCP Charcoal Canister Purge .konwerter katalityczny.kontrola sterowania CCT Circuit .system unikania kolizji (Opel) CCD Chrysler Collision Detection System .obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CEL Check Engine Light .koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CAS Collision Avoidance System .centymetr szeœcienny CDC CD Changer . pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY .komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory .urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CCA Cold Cranking Amps .p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CCD Computer Controlled Dwell komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) .system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler.elektrozawór sterowania sprzêCB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CDGPS Carrier Differential GPS .g³ówny sterownik podwozia CCM Check Control Modul .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CCCC Computer Controlled Catalytic Converter .komórka bloku ucz¹cego.regulator obni¿aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CB Contact Breaker . z mo¿liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci CELL . rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne.pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control komputerowy system sterowania CDC Continuos Damping Control ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve . a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor .modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output .zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CCC Converter Clutch Control solenoid .

przewê¿enie. do pomiaru natê¿enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ centrifugal advance .program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia cleaner . sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji.elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym.system ci¹g³ego wtrysku paliwa Clamp (sonda cêgowa) CIT Control Ignition Timing .przeœwit.stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza charge . jak i fizyczne) checking .sprê¿yna zegarowa. sprawdzanie chip . od³amek.komora change .wa³ek rozrz¹du w g³owicy CLO Closed Loop Operation .ceramiczny korpus izolacyjny u¿ywany w niektórych typach rezystorów obci¹¿enia CHM Cold Mixture Heater . sterowania z sond¹ lambda choke .zamkniêta pêtla. np.prze³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve .system ci¹g³ego wtrysku paliwa. potoczne okreœlenie uk³adu scalonego clamp . licznik clock spring .oczyszczalnik. zale¿nie od czasu bazowego) CID Camshaft Identification Sensor czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du CFI Central Fuel Injection .zegar. kasowaæ. np. np.centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CID Cylinder Identification Sensor czujnik identyfikacji cylindra CFI Cylinder Fuel Injection . wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów 13 . kasowaæ pamiêæ usterek sterownika ceramic block . np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade .indywidualny wtrysk paliwa do ka¿dego cylindra CID Colour Info Display . cêgi. ³adowanie akumulatora.wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head .okruch. odstêp clear flood .zap³on wysokoprê¿ny CID Calibration Identification .zmiana. sonda cêgowa.funkcja systemu wtryskowego. wartoœci sygna³u z czujnika chassis .kleszcze. przes³ona rozruchowa gaŸnika CES Clutch Engage Switch . filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation . umo¿liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop .podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku clearance . taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag CFIS Continuous Fuel Injection System .sterowanie zap³onem CFSV Carbon Filter Solenoid Valve elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym CKP Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CL Closed Loop .dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock . do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) Poradnik SERWISOWY chamber .kontrola.podwozie pojazdu. czujnik zegarowy. zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu Ch/T Charge Time .wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod .identyfikacja kalibracji CFCP California Fuel Cell Partnership .zamkniêta pêtla. np. luz. zacisk.gardziel. podstawa monta¿owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal .adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo.ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CLD Chemiluminescence Detector detektor chemoluminescencyjny blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear . np.wêgiel drzewny.czyszczenie zalewania .czyœciæ. elektroniczna struktura pó³przewodnikowa. k-Jetronic CIM Column Integration Module zintegrowany modu³ kolumny CFPP Cold Filter Plugging Point punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CIS Continuous Injection System . np.czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition .³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne.

przeliczona wartoœæ obci¹¿enia cooling . sprê¿anie code . zimny. usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue . ch³odnica clutch . np. sprzêg³o przeniesienia napêdu. kodowany coefficient . zestaw.ci¹g³y. sterowanie. polecenie common rail .element ch³odz¹cy. zgodny (np.porównywaæ. w ekranach LCD CMC Ceramic Matrix Compisite kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater . ci¹g³oœæ obwodu contrast .kontrast.przylegaæ. ch³odnica COP Coil On Plug . pojemnik control total . charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia COMMS Communication .ko³nierz.suma kontrolna conventional ignition system konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible .kierunek przewodzenia close . regulacja kontrastu. magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY .technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej).cewka zap³onowa connection . po³¹czenie. rdzeñ magnetyczny.po³¹czenie connector . polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora coke . kod b³êdu. komora.zamykaæ.zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym.tester szczelnoœci cylindrów collar . wymienny.wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu consumption . nalot wêglowy cold .wspólna szyna wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê¿nych CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor .ch³odny. np.czynnik ch³odz¹cy combustion . kontakt CONTIN Continuous . np.sprzêg³o. np.cewka.ci¹g³oœæ.przedzia³.sk³adany.styk po³¹czeniowy. przywieraæ coherent .podzespo³y.sprê¿ony gaz ziemny wysokometanowy compartment . uk³adu klimatyzacji core . studzenie.komenda. kodowaæ compressor . pierœcieñ cooler .rdzeñ. ignition coil . regulacja control bus .warunki conditioner .komunikacja.przy.kontrola.spójny. sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value . elementy. sk³ad compression . cold start .mieszanka. polegaj¹cy na odczytywaniu bie¿¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition .zu¿ycie (paliwa) contact .jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist .wspó³czynnik cohere . ³¹cznoœæ control . kod immobilizera).styk. ³¹czówka constant energy .element ch³odz¹cy.skraplacz (klimatyzacji) conditions .kompresja.sprê¿arka.szyna steruj¹ca controller . ³¹cznik.ch³odzenie.kontynuuj continuity . syConnector (styk po³¹czeniowy) condenser .sta³a energia .podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku command .szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast . zamkniêta pêtla sterowania coil . dach w samochodzie coolant .urz¹dzenie steruj¹ce.C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI coded .spalanie combustion air factor . comparator . czynnik ch³odz¹cy cooler .urz¹dzenie klimatyzacyjne gna³) conducting direction .ch³odziwo. np.konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy components . jak i elektryczne. zamkniêty obwód elektryczny. np.cewka zap³onowa jednobiegunowa CO Carbon Monoxide .koks. np. cooling agent .rozruch zimnego silnika close to . blisko CLT Cylinder Leakage Tester .element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne CNG Compressed Natural Gas . sterownik CMP Camshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u rozrz¹du compare .kod (kod usterki.tlenek wêgla . termin ten mo¿e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego. znaczenie zarówno mechaniczne.zakodowany. kod sterownika.

rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator .balans cylindrów test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cranking . usuwaæ.kontrola.numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature temperatura katalizatora CPN Central Partner Network . np.sk³adnik spalin samochodowych CSG Crankshaft Starter Generator rozrusznik pe³ni¹cy tak¿e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) .os³ona. zmiennym prze³o¿eniu) CRC Cruise Control . np.wtryskiwacz zimnego startu. sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission .sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number .sprzê¿enie. sprzê¿enie mechaniczne. pr¹d elektryczny CRT Cathode Ray Tube .odcinaæ. np. styk) CYL BALANCE . lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap .stopieñ sprê¿ania.regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku cut . w oscyloskopie rodzaj sprzê¿enia obwodu wejœciowego AC.konstrukcja opony umo¿liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CPU Central Processing Unit .bie¿¹cy.pole przekroju poprzecznego.pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik. element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy cw clockwise . cykl sterowania elementów wykonawczych CR Common Rail . przewodu elektrycznego CRP Car Phone . krêcenie korb¹ CTRL Control .bieg ja³owy current . ci¹g³y. wspólny. pokrywa CO2 Carbon Dioxide .regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve .centralna jednostka przetwarzania. na zamówienie.skorygowana wartoœæ mierzonego stê¿enia CO (tlenku wêgla). monitor ekranowy. poprawa corrupted . np.przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym. procesor.zawór zimnego startu. zakres pomiarowy okreœlany przez u¿ytkownika CS Crankshaft .kontrola jazdy (Opel) cross sectional area .czujnik prêdkoœci i po³o¿enia wa³u korbowego CVS Constant Volume Sampling próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) CPS Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.uszkodzony counter licznik coupling .ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CSSA Cold Start Spark Advance .korekcja.wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania ci in Cubic Inch . wtryskiwacz rozruchowy CV Constant Velocity .cykl.parametry zimnego startu (rozruchowe) u¿ywane przy ocenie akumulatora CVT Continuously Variable Transmission .dwutlenek wêgla . zmiennym prze³o¿eniu) CPOD Childseat Presence Orientation Detection .mieszanka poprawna. DC. dop³yw paliwa.telefon samochodowy cylinder contribution .wk³ad danego cylindra w pracê silnika .test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15 . np.katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta³ych z systemem regeneracyjnym CUSTOM .rozruch (silnika). wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit .wa³ korbowy CR Compression Ratio .system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CSPS Crank Speed and Position Sensor .system opon umo¿liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle .wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control .obwód CR Crankshaft .cylinder CTP Closed Throttle Position .regulator sterowany podciœnieniem cover .centralna sieæ partnerska CSP Cold Start Performance . przegub CRS Common Rail System . uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction .cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle .na ¿yczenie.lampa elektronopromieniowa. mieszanka stechiometryczna corrected CO . po³¹czenie obwodów.wspólna szyna. stopieñ kompresji CWS Conti Wheel System . wysokociœnieniowy kolektor paliwowy CYL .

dostarczanie.konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control . przyspieszenie ujemne. np.wspó³czynnik wype³nienia impulsu.po¿¹dany. redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego depress .jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej.³¹cze transmisji danych. wykorzystywana. np. ¿¹daæ.katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim deceleration . w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy. stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu D Digital . detal.modu³ sterowania dawk¹ demand . dawka.nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag . ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie¿¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych day . desired idle .¿¹danie. zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream . np.t³umik t³okowy . dostrze¿enie. usun¹æ.szczegó³. depress button .diagonalny D/A Digital to Analog converter . jednostka natê¿enia dŸwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control . dead centre martwy punkt (zwrotny punkt) dashpo . amortyzator.baza danych dark . obni¿aæ siê.wciskaæ.ciemny.tablica rozdzielcza delete .strumieñ danych.rozwój. odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost . zadany.dziesiêtny decoke .zmniejszaæ siê. np.poduszka powietrzna kierowcy DCC Dual Catalytic Converter . np.g³êbokoœæ.pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów DDS Deflation Detection System .dane.g³êboki defect .dzieñ dB .system wykrywania odchylenia deep . g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired .niebezpieczeñstwo.wykrywanie. detekcja development . t³oczenie (w silniku Diesla) DCV Dosing Control Unit .modu³ drzwi kierowcy (Opel) DC Direct Coupling . zw³oka. dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base . rozwiniêcie DDE Digitale Diesel Elektronic .skasowaæ.element s³u¿¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy. zagro¿enie DC-ISC Direct Current Idle Speed Control .sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) device .pr¹d sta³y DC Duty Cycle . szkoda.w³¹cznik odmra¿ania delay .odmra¿anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree . wymazaæ DCM Direct Current Motor . np. jak i zmiennopr¹dowy D Drive . do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów data .dyna- DeNOx .linia opóŸniaj¹ca. stopieñ Celsjusza.przetwornik cyfrowo-analogowy . zasilanie. defekt deflection . np.opóŸnienie. wspó³czynnik za³¹czenia DAB Digital Audio Broadcast .wciskaæ klawisz decimal . pogrubiony dashboard . urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel . nawil¿acz danger .po¿¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego detail . uszkodzenie. awaria damper . spadek DDC Direct Digital Control .bezpoœrednia kontrola cylindra damage .t³umik drgañ. umo¿liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu DCL Data Communications Link . dostawa.uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DC Direct Current . opóŸniaæ delay line . wyszczególniaæ detection .silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DEI DE-Ice switch .stopieñ.bezpoœrednie sterowanie cyfrowe depth .przyrz¹d.opóŸnienie.odchylenie.sprzê¿enie bezpoœrednie.martwy.decarbonisation . ugiêcie.silnik pr¹du sta³ego DEL Delivery . spadaæ. np.rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego.silnik o zap³onie samoczynnym miczny uk³ad kontroli hamowania DDM Driver Door Module . odszukanie.usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów decrease .jazda .wada. sprzê¿enie sta³opr¹dowe . wymagaæ dead .uszkodzenie. w oscyloskopie.

bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection .sterowany cyfrowo wtrysk paliwa j¹cy siê z ci¹gu „zer” i „jedynek”. ziarnisty discriminate . dysk. ekran do wyœwietlania informacji digital . mo¿e byæ szeregowy . np.wyœwietlacz disable . monitor obrazowy. np.kr¹¿ek.odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device .brud.bezpoœredni wtrysk paliwa . 2 digit code . sta³y.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS . dysk elastyczny display .odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) dieseling .sterowany cyfrowo wtrysk gazu direct .zap³on bezrozdzielaczowy diameter . odstêp distributor .norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode . akumulator troniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17 . wy³¹czyæ discrete .zap³on bezpoœredni .cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIS Digital Idling Stabiliser . rozgrzanego nagaru differential . np.tester diagnostyczny (Opel) DLI Distributorless Ignition .cyfrowy uk³ad scalony discharge . wy³adowanie.roz³¹czyæ.dzia³ka skali oscyloskopu DFR Dynamic Flow Range .wyœwietlacz.cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display .nie zwa¿aæ.rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division.biegn¹cy w parze przewodów. nieci¹g³y.cyfrowy.cyfra. dysk pamiêci w komputerze DFC Deceleration Fuel Control .œrednica diaphragm . unieruchomiæ DMD Digital Micromirror Device urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du¿ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics . od³¹czyæ.system zap³onu bezpoœredniego DI Direct Ignition . np.przepona .bezpoœredni.urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) digit .tarcza hamulcowa disk .ciœnienie ró¿nicowe.z³¹cze transmisyjne. wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition bezpoœredni wtrysk.ró¿nicowy. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector . dysk.element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku distance . skierowaæ direction indicator .kr¹¿ek. np. lekcewa¿yæ.do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DFI Direct Fuel Injection .dioda .dyskretny.silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim disconnect .wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DLC Data Link Connector . lub równoleg³y .wy³¹czyæ. roz³adowaæ. brake disc . pomijaæ DIM Dimension .wymiar DIN .kierunkowskaz dirt . mechanizm ró¿nicowy DFCO Deceleration Fuel Cutoff . div . sygna³ sk³adaDFI Digital Fuel Injection . np. zap³on iskrowy (Ford GDI) disc .bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka¿dej œwiecy DI Direct Injection .dynamiczny zakres przep³ywu (np.samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci.dyskietka.ró¿nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire .z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DIAG Diagnostic Tester . zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System .elekDIC Digital Integrated Circuit . np.2-cyfrowy kod diskette .system wtrysku benzyny pod du¿ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra disregard .zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DICS Dual Intake Control Solenoid elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel .roz³adowanie.rozró¿niaæ. paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off .odleg³oœæ. differential pessure . tarcza.

kierowca. p³ynu ch³odz¹cego draft . np.podwójny down . prowadziæ pojazd DOL Data Output Link .œwiat³a do jazdy dziennej download . przes³aæ (dane 18 Poradnik SERWISOWY . poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo¿liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD double . amortyzator t³okowy drain plug .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.przesy³aæ.modu³ steruj¹cy elektronicznym drzwi wyposa¿eniem DPA Distributor Pump size A .punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction . np. np.multimetr cyfrowy . cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving .S Diesel NOx Particulate Reduction . wielkoœci A DPC Distributor Pump size C . strona kierowcy drive . w stanie awarii.tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DNP. np.system redukcji cz¹stek sta³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S . dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego stem z podwójn¹ pomp¹ DMFC Direct Methanol Fuel Cell . wielkoœci S DP (t³umik t³okowy) DPS Dual Pump System (Honda) . sterowanie w znaczeniu elektrycznym.t³umik t³okowy. punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport .ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection . wielkoœci C drive-by-wire .g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch . tranzystora dot . przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester .wykres.cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów.element steruj¹cy. wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym driver .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla miczna kontrola jazdy DRIV Driver . pocz¹wszy od rozruchu. „elektroniczny peda³ gazu” DOS Disk Operating System .dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) DPC-N Distributor Pump size C-Numeric .bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter . cyfrowy przyrz¹d pomiarowy downstream O2 .napêd.bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami Driving Cycle .uk³ad regulacji ciœnienia ró¿nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DRL Daytime Running Light .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DP Dash Pot . w dó³ DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust .wielofunkcyjny.sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych.napêdzanie. wysterowanie elementu wykonawczego.niesprawny.druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot .drzwi door module .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DPH Dual Plug Head .dynaDP Distributor Pump .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.sydo komputera).Departament Transportu (USA) DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System .kurek spustowy.kropka.amortyzator zespo³u dŸwigni DOHC Double Overhead Camshaft podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DRC Dynamic Ride Control .³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. napêdzaæ.brudnopis dokumentu draw .

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DE drop .uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EC Extended Control mode .magistrala transmisji danych cyfrowych DSI Distributor Semiconductor Ignition . przebieg pracy.cykl pracy. masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition elektroniczne wyprzedzenie zap³onu.oscyloskop dwukana³owy DSC Dynamic Stability Control .termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia DWELL .suchy.zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem dust .silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie EBL Electronic Brake Limiter . py³ duty .k¹t zwarcia styków przerywacza.zbiór danych.kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19 .obci¹¿enie.kropla.kurz. np.woltomierz/omomierz cyfrowy DTR Distributor . brake drum . urz¹dzenie do transmisji danych gnostyczne kody usterek DVOM Digital Volt/Ohm Meter .uk³ad ch³odzenia silnika EBCV Electric Bleed Control Valve elektryczny steruj¹cy zawór upustowy .bêben hamulcowy DSV Deceleration Solenoid Valve elektrozawór zwalniania prêdkoœci DVM Digital Volt Meter . elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EAP Electronic Accelerator Pedal elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBD Electronic Brake (power) Distributor . w czasie.ziemia.rozdzielacz DSA Dynamic Stability Assistance dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DV TW Delay Valve.rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated .ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê¿arowych EBS Electronic Breaking System elektroniczny system hamulcowy ECA Electronic Control Assembly elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EBV .zwolnienie przekaŸnika DRP Direct Repair Programmes . wspó³czynnik okresu.podczas testu dynamic .dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) dual trace scope .programy bezpoœrednich napraw pojazdów DSTC Dynamic Stability and Traction Control .uniwersalna p³yta cyfrowa. warunki pracy duty cycle .bêben. Two Way dwudro¿ny zawór opóŸnienia DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch .woltomierz cyfrowy dry . during test . spadek.modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - E E Earth . suszyæ DTC Diagnostic Trouble Code .podczas.elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóŸnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EC Engine Cooling system . okres za³¹czenia elementu wyra¿ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u DSA Dynamic Safety Action .program dynamicznej stabilizacji jazdy DV Delay Valve .dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy during . z zapisem audio-video dropout .diaDS Data Set . uziemienie. np.steruje on dostarczaniem do gaŸnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC European Countries . w którym element jest za³¹- DSM Driver Seat Module . wspó³czynnik wype³nienia.dynamiczny dynamic volt drop .zawór opóŸnienia DVD Digital Versatile Disc . zmniejszanie siê oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ czony lub uruchomiony DSP Dynamic Stability Program .dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu drum .dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus .

zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECT Engine Coolant Temperature sensor .elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EFC Electronic Feedback Carburetter sterowany elektronicznie gaŸnik (sterowany w pêtli sprzê¿enia zwrotnego.elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology .wentylator elektryczny (przekaŸnik wentylatora) ECC Electronic Climate Control .elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve .zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów EDIS Electronic Distributorless Ignition System .sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECS Electronically Controlled Suspension . z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY .elektronicznie sterowane zawieszenie ECI Energy Controlled Ignition .miernik zu¿ycia paliwa EDIS EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management . np. elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle .sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System elektroniczny ostatecznej system kontroli EDCS Electronic Diesel Control System .uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u¿ywaniu sprzêg³a EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer .sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o¿enia EEC Evaporative Emission Control kontrola emisji oparów paliwa g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve .sygna³ zu¿ycia paliwa EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive .system kontroli emisji spalin ECF Electric Cooling Fan .modu³ steruj¹cy silnikiem EEC Electronic Engine Control .technologia optymalizuj¹ca i emisjê spalin zu¿ycie paliwa EDF Electro Drive Fan .elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory . modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking elektroniczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal .elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a econometer . pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EDC Engine Drag Control .elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Electronic Control Module elektroniczny modu³ steruj¹cy EEC Electronic Emission Control elektroniczna kontrola emisji spalin ECU Engine Control Unit .nazwa w³asna (Opel) ECO Economy .elektroniczne sterowanie silnikiem ECO Ecotronic .sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin ECON Economy Signal .elektroniczne sterowanie silnika Diesla.elektroniczny system sterowania silnika Diesla ECAS Electronic Control Air Suspension .elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy ECCS Electronic Concentrated Control System .elektroniczne sterowanie zap³onem ECT Electronic Control Transmission elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit .sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS ECS Emission Control System .zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy edit .czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika EDS Electronic Differential System elektroniczny system ró¿nicowy.pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Damping Control elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDC Electronic Diesel Control .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska ECIT Electronic Control Ignition Timing .elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection . zu¿ycie paliwa ECVT Electronic Continuous Variable Transmission .kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika .modu³ steruj¹cy silnika ECM Engine Control Module .redagowaæ.ekonomia.cykl pracy .

wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse . uaktywniaæ. zezwoliæ enabled .elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EIS Electronic Ignition System . np. EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor . komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection elektroniczny wtrysk benzyny ELCD Evaporative Loss Control Device .sprawnoœæ.elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu efficiency .szyfrowanie.sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator . np.czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) ELCODE Electronic Code System . wypychaæ.elektrohydrauliczny regulator ciœnienia zak³ócenia elektromagnetyczne EN European Norm .pusty.elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter udoskonalony adapter graficzny. emergency brake . o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control .sygna³ elektryczny obci¹¿enia EMR Engine Management Relay . wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control .przekaŸnik uk³adu sterowania silnikiem embedded .wbudowany. nag³a potrzeba. opró¿niaæ EICV Electronic Idle Control Valve sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego encryption .zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy EHPS Electro-Hydraulic Power Steering .mijaæ. wysuwaæ.koniec.elektroniczny detektor obci¹¿enia EGR EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground „masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation .hamulec awaryjny EMS Energy Management System system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EGS Electronic Gear Selector . uaktywniony. utajnianie EMR Electronic Module Retard elektroniczny modu³ zwalniania end .elektroniczny system zap³onowy EFE Early Fuel Evaporation .recyrkulacja gazów spalinowych stosowana w celu obni¿enia zawartoœci NOx w spalinach ELR Emergency Locking Retractor blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro¿enia ELR European Load Response test europejski test obci¹¿enia EMR Emissions Maintenance Reminder . np. odbezpieczony E-Modul .hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control .norma europejska enable .system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa eject . wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency . awaryjny.elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin ELS Electrical Load Signal . w³o¿ony EMC Electromagnetic Compatibility kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. up³ywaæ. koñcówka Poradnik SERWISOWY 21 .wyrzucaæ.przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve .umo¿liwiaæ.wczesne odparowanie paliwa .system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector .urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów EGO.stan zagro¿enia.elektrohydrauliczny element wykonawczy EMS Engine Management System system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning .ostrze¿enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EHB Electro-Hydraulic Brake . kodowanie.kontrola nagrzewania spalin EMI Electro Magnetic Interference EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator .elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego empty .za³¹czony.

w odró¿nieniu od uk³adów ABS i ASR. podawaæ.elektroniczny. np. z mo¿liwoœci¹ kasowania (np. ucieczka.sterowany elektronicznie zap³on i gaŸnik ESS Electronic Suspension Systems elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing elektroniczna regulacja zap³onu EPC Electronic Pressure Control elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass ulepszone.regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory . klawisz startu EPT Exhaust Pressure Transducer przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym .sprzêt. wprowadzaæ dane. wzbogacanie mieszanki ESI Electronic Ignition System . przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle .czujnik prêdkoœci silnika erase .zaanga¿owaæ.wzbogacaæ.katalog czêœci elektronicznych (Opel) ESS Engine Speed Sensor .elektrycznie otwierany dach establish .elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control .wyposa¿ony. bezpieczne szk³o ERR Error . jednakowy equipment .silnik. wyposa¿enie equipped .elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy.pojemnoœæ skokowa silnika EPR Exhaust Pressure Regulator .elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter .wyjœcie (z bie¿¹cego trybu pracy).czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof .przekaŸnik pracy silnika EPS Electric Power Steering . zaj¹æ.wchodziæ.wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR ESI Electronic Service Information elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program . system ma za zadanie zapobiegaæ tak¿e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu EOBD European On Board Diagnosis . upewniæ enter .wymazywaæ. element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku ESC Electronic Spark Control .Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake . przek³amanie.elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ ETC Electronic Throttle Control .pamiêæ elektroniczna s³u¿¹ca do odczytu.elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego ESD Electrostatic Discharge .ulepszony.elektroniczny system zap³onowy EPT Electronic Pressure Transducer elektroniczny przetwornik ciœnienia ensure .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage .elektroniczna kontrola zap³onu engine management . zaopatrzony ER Energy Recycling .wy³adowanie elektrostatyczne enrich . udoskonalony ENR Engine Run Relay .elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu 22 Poradnik SERWISOWY .elektryczny ER Engine Running . wycieraæ EPAS Electronic Power Assisted Steering . kod usterki ERS Engine RPM Sensor .pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof . za pomoc¹ promieni ultrafioletowych).elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control elektroniczna kontrola jazdy (pod- ESA Electronic Spark Advance .ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System .czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency .zarz¹dzanie prac¹ silnika ESC Escape . klawisz wprowadzania. miejsce w fotelu pasa¿era (sygna³ dla systemu airbag) EPIS Electronically Programmed Injection System . programowany system wtryskowy ESAC Electronic Shock Absorber Control .elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów engine . maszyna engine capacity .jeden z trybów testu dla samochodów Ford dach otwierany EPC Electronic Parts Catalogue .b³¹d. kasowaæ.zapewniæ.powtórne wykorzystanie energii (np.elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering .europejski system diagnostyki pok³adowej equal .europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych enhanced .elektryczne sterowanie hamulcem postojowym ESR Electronic Spill Rotary .równy. kod b³êdu.pracuj¹cy silnik . ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) EOS Exhaust Oxygen Sensor .

kody systemu samodiagnozy opisuj¹ce usterki wykryte lub zarejestrowane przez sterownik F Farad .kody usterek .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI czas ruszania. wylot exhaust gas .elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC Engine Temperature Coolant sensor .8) + 32 (°C) = (°F .uszkodzenie.jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EVT Electromagnetic Valve Train elektromagnetyczne sterowanie zaworami external .przekaŸnik wentylatora FAIS Fresh Air Intake System .pamiêæ zewnêtrzna EUROTEST .spadaæ opadaæ. wentylator ch³odnicy rek.zdarzenie.ulec uszkodzeniu.elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów ETV Electronic Throttle Valve . np. b³¹d fault codes .nadmierny.elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP EGR Valve Position sensor czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EXT External Trigger . w systemach komputerowych skrót literowy oznaczaj¹cy rodzaj pliku EUI Electronic Unit Injector .ester metylowy kwasu t³uszczowego (do produkcji paliwa) F Fan .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska F °F degree Fahrenheit .system kontroli emisji oparów paliwa exhaust . przekroczony execute .jednostka temperatury: (°F) = (°C x 1.szybki.zawór sterowany elektronicznie ETC Electronic Torque Control .wyzwalanie sygna³em zewnêtrznym w oscyloskopie EUDC Extra Urban Driving Cycle . external memory . wykonywaæ.stopieñ Fahrenheita .parzysty E/V Electronic Valve . z trybu pracy) expand . zepsuæ siê FB Feed Back .32) x 0. przypadek.56 failure .europejski cykl kontroli emisji spalin silników ZS w warunkach zmiennych.spaliny exit . mF) FAN/RL Fan Relay . niepowodzenie fall .przekraczaæ.szybkie kody .jednostka pojemnoœci elektrycznej (w praktyce u¿ywane s¹ podwielokrotnoœci: pF. fast codes .rozszerzenie.rozszerzaæ.pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP Electronic Unit Pump . do których odczytu wymagane jest specjalne urz¹dzenie (ze wzglêdu na rodzaj transmisji i szybkoœæ nie wystarcza w tym przypadku lampka kontrolna ani dioda LED fault . defekt. przyspieszania oraz na zakrêtach) EF EUSAMA European Shock Absorber Manufacturer Association . termin wykonania przegl¹du serwisowego.Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów exceed .przednia oœ fail . zwiêkszaæ (np. tzn. wydarzenie. przewy¿szaæ excessive . dokonaæ ETC European Transient Cycle .wyjœcie.wydech.sprzê¿enie zwrotne fast . mo¿liwoœci) expect . wychodziæ (z programu.usterka.zewnêtrzny.wysy³ane przez sterownik kody usteszybkie rozprzestrzenianie siê czo³a p³omienia (Opel) Poradnik SERWISOWY 23 . umocowany. w czasie trwania testu (1800 s) prêdkoœæ obrotowa i obci¹¿enie silnika s¹ wielokrotnie zmieniane EVAP Evaporative emission control system .spodziewaæ siê.wentylator.szybkie spalanie.data wa¿noœci. zakoñczyæ siê niepowodzeniem.wykonaæ.test emisji spalin stosowany w Europie EX Exhaust . odporny FB Fast Burn .test emisji spalin dla jazdy miejskiej EVR Electronic Vacuum Regulator elektroniczny regulator podciœnienia EVR EGR Valve Vacuum Regulator zawór regulacyjny podciœnienia recyrkulacji spalin extend . wypadek EVO Electronic Variable Orifice elektronicznie sterowana kryza ETM Elektronic-Transmision-Management .rozszerzaæ extension . zawodziæ.czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej silnika evaporator . parownik (w uk³adzie klimatyzacji) event .odparowywacz. obni¿aæ siê FAME Fatty Acid Methylester . nF. wymiany oleju itp even . wada. oczekiwaæ expiry date .wydech. uk³ad wydechowy EZEV Equivalent Zero Emission Vehicle .system poboru czystego powietrza FA Front Axle .

znaleziona usterka) FIPL Fuel Injection Pump Lever sensor . Ÿród³o energi elektrycznej czerpanej z energii chemicznej paliwa field coil .znajdowaæ.wyposa¿ony. found .kody migowe (b³yskowe) .ogniwo paliwowe. przes³ona FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards .czujnik dŸwigni pompy wtryskowej paliwa flexible .klapa. ustalaæ FL Fuse Link .system diagnostyczny .system zarz¹dzania prac¹ silnika w trybie awaryjnym fix .Ford fire . zawór klapowy.urz¹dzenie szybkiego biegu ja³owego 24 Poradnik SERWISOWY .ogieñ. np.zap³on. stopieñ koñcowy elektronicznego uk³adu zap³onowego flat spot .czujnik lewego przedniego ko³a (ABS) FFS Flex Fuel Sensor .przep³yw (przep³yw paliwa. podatny FLI Fuel Level Indicator .„zamro¿ona” ramka danych. board .brak reakcji lub wahania w pracy silnika po otwarciu przepustnicy („dziura w gazie”) na skutek.w pe³ni zintegrowany system (BMW) bezpieczeñstwa jazdy feed .czytnik kodów usterek FCS Fuel Control Solenoid .zasilaæ.wyposa¿aæ. migniêcie flash codes . np.p³yta pod³ogowa flow . z³ego sk³adu mieszanki FCHV Fuel Cell Hydrogen Vehicle pojazdy napêdzane wodorowymi ogniwami paliwowymi find.przewód przy³¹cza bezpiecznika FFD Freeze Frame Data .przesuw papieru FLSV Front Left Solenoid Valve przedni lewy elektrozawór (ABS) feedback .element wykonawczy (silniczek krokowy) sterowanego gaŸnika FC Fuel Cell .gaœnica firing .p³omieniowo-jonizacyjna metoda analizy spalin FIE Fuel Injection Equipment .przekaŸnik uk³adu wtrysku paliwa floppy disc . gniazdo FLW Fuse Link Wire .czujnik paliwa fibre. plik.koñcowy.pokrywa stosowana w rozdzielaczu wysokiego napiêcia w celu eliminacji wp³ywu wy³adowania iskrowego w obwodzie wtórnym na obwód pierwotny FBCA Feed-Back Carburetter Actuator . np. doprowadzaæ.gaŸnik sterowany (elektronicznie) FID Flame Ionisation Detector .ekran przeciwiskrowy .linia zap³onu na ekranie oscyloskopu FIRST Fully Integrated Road Safety Technology . znaleziony (np.wolne sygna³y kodów samodiagnozy wysy³ane przez sterownik za pomoc¹ lampki kontrolnej silnika lub diody LED flashshield .elektrozawór kontroli paliwa FIR Fuel Injection Relay .szczelinomierz.ko³o zamachowe fitted . w³ókno œwiat³owodowe do przesy³ania danych (stosowane w niektórych przyrz¹dach diagnostycznych dla unikniêcia zak³óceñ) flywheel . dyskietka FDI Fuel Direct Injection .rysunek w ksi¹¿ce (w instrukcji obs³ugi) FC Fuel pump Control . cat fitted wyposa¿ony w katalizator FMEM Failure Mode Effects Management .mocowaæ.p³yn.system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem floor panel. zbiór danych.dysk elastyczny. brake fluid .kod usterki FCEV Fuel Cell Vehicle . pasowaæ FLWS Front Left Wheel Sensor . zamocowaæ. fiber . firing voltage . odkryæ. przep³yw powietrza) FDS Ford Diagnostic System . figure . w drukarkach . koñcówka pomiarowa fluid .pojazd zasilany ogniwami paliwowymi final . np.wskaŸnik poziomu paliwa FCR Fault Code Reader .kamera w paœmie podczerwieni poprawiaj¹ca widocznoœæ w nocy i we mgle FLS Foreward Looking System . elastyczny.federalne normy bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych (USA) FICD Fast Idle Control Device .b³ysk.uzwojenie wzbudzenia fig.po³¹czenie bezpiecznika flap .w³ókno.sterowanie pomp¹ paliwa file . po¿ar.wyœwietlacz fluorescencyjny female connector .p³yn hamulcowy fluorescent (display) .sprzê¿enie zwrotne feeler . np.giêtki.aparatura wtrysku paliwa flash .system „szybkiego" biegu ja³owego fit .F S³ownik ANGIELSKO-POLSKI FBC Feed-Back Carburetter .z³¹cze ¿eñskie.bezpoœredni wtrysk paliwa FIR Far Infrared Camera . dostarczaæ. grupa danych zarejestrowanych w momencie pojawienia siê usterki FIS Fast Idling System . zapalaæ fire extinguisher .zbiór. kartoteka FC Failure Code .napiêcie zap³onu firing line .

(4WD) Four Wheel Drive .zanieczyszczona (nagarem) œwieca zap³onowa FTO Filter Tach Output .mg³a. status uk³adu paliwowego fuel/air . niezbêdnej wymiany oleju. np.hamulec cierny front .obwód monitorowania dzia³ania pompy paliwa w systemie Ford EEC FRWS Front Right Wheel Sensor czujnik przedniego prawego ko³a (ABS) FTVV .wyjœcie filtrowanego sygna³u k¹ta zwarcia w uk³adach zap³onowych Ford DIS TFI FRS Fuel Restrictor Solenoid .pompa paliwa FPED Full Power Enrichment Device . liczba okresów sygna³u elektrycznego w ci¹gu sekundy) FWD Front Wheel Drive . hamulec zasadniczy FT Fuel Temperature . do forward .funkcja sterownika silnika polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ego i optymalnego sk³adu mieszanki paliwo/powietrze FPS Fire Prevention System .test emisji spalin stosowany w USA FTS .prze³¹cznik pe³nego uchylenia przepustnicy FSOS Fuel Shut-Off Solenoid full . ku przodowi fouled spark plug . niezale¿ny. ca³kowity. pakiet przesy³anych informacji FSR .czêstotliwoœæ (liczba drgañ. friction brake . dym. „zamra¿anie" obrazu w oscyloskopie z pamiêci¹ cyfrow¹ lub „zamra¿anie" wyników na ekranie przyrz¹du pomiarowego freeze frame .system regulacji sk³adu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FTS Fuel Temperature Sensor .zamarzaæ.mieszanka paliwowo-powietrzna FPR Fuel Pump Relay .cewka (elektrozawór) odcinania paliwa function .przekaŸnik odcinania paliwa FPS Full Position Switch .liczba oktanowa paliwa focus .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI F FO Fuel Octane . regulacja ostroœci obrazu na ekranie oscyloskopu lub monitora fog .pe³ny.ogniskowanie. stan pêtli sterowania z czujnikiem tlenu) FWD.naprzód.urz¹dzenie wzbogacaj¹ce mieszankê przy pe³nym obci¹¿eniu silnika FRTS Fuel Rail Temperature Sensor czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FRSV Front Right Solenoid Valve przedni prawy elektrozawór (ABS) FTP-75 Federal Test Procedure .funkcja frame .czujnik temperatury paliwa FPM Fuel Pump Monitor .stan.lampy przeciwmgielne freeze .status systemu paliwowego (np.skrzynka bezpiecznikowa FWB Four Wheel Brake .temperatura paliwa for . zamra¿aæ. fog lamps . przedni obrotów wa³u korbowego i warunków jazdy FTOS Fuel Trim Oxigen Sensor .czujnik temperatury paliwa foot brake .napêd na przednie ko³a FWS. full load .uwarstwiony wtrysk paliwa fuel trim .elapêd na cztery ko³a styczny system serwisowy pozwalaj¹cy na okreœlenie terminów.system przeciwpo¿arowy FSOR Fuel Shut-Off Relay .wolny.elektrozawór ograniczenia paliwa FTP File Transfer Protocol .tarcie. przyspieszanie.„zamro¿ona ramka” tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego (czytnika kodów).przekaŸnik pompy paliwa FSI Fuel Stratified Injection .naFSS Flexible Service System . np. bezp³atny Freeze Frame Data . (4WS) Four Wheel Steering kierowane cztery ko³a Poradnik SERWISOWY 25 .zintegrowany uk³ad stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie. na podstawie rzeczywistych warunków pracy.paliwo FPR Fuel Pressure Regulator .przód.protokó³ przesy³ania pliku FP Fuel Pump .regulator ciœnienia paliwa FS Fuel Status .bezpiecznik topikowy fuse box . np. takich jak liczba „zimnych” rozruchów silnika. czo³o.zawór steruj¹cy odpowietrzaniem zbiornika paliwa fuel . stabilnoœæ skrêtu) fuse . w którym w tym samym momencie nastêpuje równoczesna rejestracja kilku parametrów friction .Fuel Temperature Sensor .hamulec na cztery ko³a free .pe³ne obci¹¿enie .ramka.wymagany wentylator ch³odzenia frequency .dla.hamulec no¿ny. liczba F-REQ Fan Require .Fuel Tank Vent Valve .grupa danych zarejestrowanych (zamro¿onych) w chwili rozpoznania usterki (OBD/EOBD) FSS Fuel System Status .

przek³adnia GPS Global Positioning System .globalny system satelitarnego wyznaczania pozycji . siatka pomiarowa na ekranie oscyloskopu GATS Global Automotive Telematics Standard .rêka.ogólnoœwiatowy standard telefonii ruchomej GCC Global Chassis Control . w nadzorowaniu pojazdów oraz w systemach antykradzie¿owych GEM Generic Electric Module .zawieszenie (programu lub systemu komputerowego). a tak¿e do bezkontaktowego pomiaru natê¿enia pr¹du elektrycznego (pola magnetycznego) hard disc . generalny.przyrz¹d pomiarowy.globalna kontrola podwozia GCW Gross Combined Weight .GH S³ownik ANGIELSKO-POLSKI G G-sensor . np.skrzynia biegów. pójœæ.rodzaj modu³u elektrycznego gap .oprzyrz¹dowanie.z³oty governor .generalny serwis pakietów radiowych gear-box . wykorzystywane w czujnikach po³o¿enia (np.czujnik przyspieszeñ gain . trudny.globalny standard telematyczny w technice samochodowej glue . wrota. zespó³.szczelina. przewodnik GVW Gross Vehicle Weight .gaz.poradnik. graticule . ruszaæ siê GAWR Gross Axle Weight Rating ca³kowity znamionowy nacisk na oœ (podwozia) gold . dysk sta³y hardware .trwa³a kopia dokumentacyjna. sklejaæ. GRND Ground .klamka. uszczelnienie gate .mo¿e byæ wykorzystany w systemach nawigacyjnych. wskazówka przyrz¹du handle . przy braku ci¹g³oœci œcie¿ki potencjometru glove box. na pó³. np. ciê¿ki hard copy .twardy dysk. wa³ka rozrz¹du). powiêkszenie œredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GPRS General Packet Radio Service . miernik ground clearance - przeœwit go .regulator. pojechaæ. œrodki sprzêtowe (w odró¿nieniu od programowych).uszczelka.iœæ.graficzny wyœwietlacz informacyjny gas . np.szczelina powietrzna.sterowanie œwiecami ¿arowymi guide .wzmocnienie (sygna³u elektrycznego.masa (najczêœciej po³¹czona z ujemnym zaciskiem akumulatora) ground . glove compartment schowek podrêczny grease .niebezpieczeñstwo. powszechny grat.brama. masa.elektryczny impuls szpilkowy powstaj¹cy. wejœcie procesora ECC-IV sygnalizuj¹ce potrzebê za³¹czenia dmuchawy hand .ciê¿ar ca³kowity pojazdu GDI Gasoline Direct Injection . przylepiaæ GND.wlot gor¹cego powietrza oczekiwane zatrzymanie programu hard . np. air gap . prêdkoœci obrotowej.grupa.siatka nitek. smarowaæ grey . GRD.analizator spalin gasket . pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a elementem wiruj¹cym general . zwarcie do masy gauge . zespó³. do po³owy Hall Effect . w oscyloskopie).twardy. benzyna (w USA) gas analyser . grupowaæ GPC Glow Plug Control .efekt Halla .smar. nie- 26 Poradnik SERWISOWY . siatka punktów na ekranie oscyloskopu u³atwiaj¹ca pomiar sygna³u GID Graphic Info Display . szpara.ca³kowity ³¹czny ciê¿ar GP Group . ryzyko HBV Heater Blower Voltage . sprzêt komputerowy hazard . np.napiêcie dmuchawy nagrzewania. bramka.grupa. zamkniêcie glitch .szary green (GRN) .ziemia. r¹czka.zjawisko oddzia³ywania pola magnetycznego na pó³przewodnik. wyprzedzenia zap³onu group .bezpo- H HAC High Altitude Compensation kompensacja du¿ej wysokoœci nad poziomem morza HAC HAI Hot Air Intake .po³owa.zielony grid .siatka. odstêp elektrod œwiecy zap³onowej. uchwyt hang-up . grupowaæ GSM Global System for Mobil Communication . wydruk na papierze half .ogólny.klej.

³eb (œruby) headlamp .wysoka gêstoœæ. aktywne zawieszenie o du¿ej pojemnoœci HCA Hot Cranking Amps .element pó³przewodnikowy reaguj¹cy na pole magnetyczne. ko³pak HD High Density .maska silnika.sterowanie z wykorzystaniem czujnika (przep³ywu) z gor¹c¹ foli¹ HGI Heated Gas Inflator . wysoka temperatura.heksan . oszronienie hood . HITC Hot Idle Compensation. wsparcie HES Hall Effect Switch .kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu ja³owym HC High Compression .reflektor g³ówny heat .czêœæ sprzêtowa.hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napêdem elektryczno-spalinowym) HDC Hill Descent Control . g³owica. interfejsy head .zawirowania przy wysokim sprê¿aniu (sposób kszta³towania przep³ywu mieszanki w komorze spalania) HCU Hydraulic Control Unit .grzejnik. ogrzewanie heavy . temperatura.szron.wysokie sprê¿anie HEDF High speed Electro Drive Fan wentylator wysokich obrotów sterowany elektrycznie HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor .klakson.zap³on o wysokiej energii height . których zawartoœæ powinna byæ mierzona podczas badania sk³adu spalin samochodowych HEDF Heavy Duty Fan (switch) . HITC hexane . np.ukryty.pomoc. wysoki poziom sygna³u. prze³¹cznik historical . przesz³y (np.napêdzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HLDT Heavy Light Duty Truck . np.masa podgrzewanego czujnika tlenu (masa sondy lambda) hinged .wysokoœæ help . przystawki. dach opuszczany. podgrzewaæ heater .wysoki HIC Hybrid Integrated Circuit .jeden z wêglowodorów wykorzystywany do kalibracji analizatorów spalin HFM Hot Film Management . w odniesieniu do kodu usterek) HCS High Compression Swirl . rada. gruby.ciê¿ki pojazd samochodowy HDW Hardware . nagrzewaæ. w którym czêœæ sygna³ów jest zast¹piona sta³ymi wartoœciami HCV Heavy Commercial Vehicle ciê¿ki pojazd dostawczy HD Heavy Duty .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI H HC Hydrocarbons .hallotron uk³adu zap³onowego HCV Heat Control Valve .œredni pojazd ciê¿arowy HLG Hall effect Generator . niewidoczny high .zawór steruj¹cy ciep³em HLOS Hardware Limited Operation Strategy .przystosowanie do pracy przy du¿ych obci¹¿eniach hoarfrost . silny HHT Hand Held Tester .podgrzewany czujnik tlenu w gazach lambda) wylotowych (sonda HICAS High Capacity Active Controlled Suspension .ciê¿ki.system kontroli zjazdu z pochy³oœci HDI High pressure Direct Injection wysokociœnieniowy system zasilania silnika wysokoprê¿nego z wtryskiem bezpoœrednim hookup .pod³¹czaæ. ABS) HEI High Energy Ignition .dawny. zapisu na noœniku HEV Hybrid Electric Vehicle . Hot Idle Temperature Compensation . np. odchylny.tester rêczny HI High .pirotechniczny nape³niacz poduszek powietrznych HDV Heavy Duty Vehicle .wentylator pracuj¹cy przy wysokim obci¹¿eniu (prze³¹cznik) HIC. wykorzystywany jako czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (sterowanie zap³onem) HEUI Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection .wêglowodory ogólna nazwa grupy zwi¹zków wêgla i wodoru.awaryjny tryb pracy sterownika. sygna³ dŸwiêkowy HIC.system kontroli prowadzenia (wykorzystuj¹cy kamerê do œledzenia linii ograniczaj¹cej pas jezdni) HEGOG Heated Exhaust Gas Oxygen Ground .modu³ steruj¹cy uk³adu hydraulicznego (np.zawiasowy.ciep³o.element (nadajnik) Halla .hybrydowy uk³ad scalony (uk³ad scalony sk³adaj¹cy siê z elementów wykonanych ró¿nymi technologiami) Poradnik SERWISOWY 27 .wysoki.podgrzewany nape³niacz gazowy . przy³¹cza.pr¹d „gor¹cego” rozruchu hidden . du¿y HCS Heading Control System .g³owa. okablowanie hooter .sterowane.ograniczony tryb pracy oprogramowania .

regulacja biegu ja³owego IC Integrated Circuit . home key .jednostka czêstotliwoœci: 1 Hz = 1/s HSCSD High Speed Circuit Switched Data . sygna³ dŸwiêkowy hose .silnik o zap³onie wewnêtrznym IDBM Intelligent Data Bus .wtrysk wysokociœnieniowy ht height .po³o¿enie kursora komputerowego w lewym górnym rogu ekranu.elektrozawór powietrza wlotowego ICE Internal Combustion Engine .w¹¿.element przep³ywomierza powietrza wykorzystuj¹cy zjawisko och³adzania podgrzewanego drutu w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza hv High Voltage .nierównomiernoœæ. dodatkowo mog¹ wystêpowaæ cyfry oznaczaj¹ce blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem hp high pressure . wysokie naprê¿enie HPDI High Pressure Direct Injection bezpoœredni wtrysk wysokociœnieniowy horizontal .uk³ad elektroniczny zawarty w jednym elemencie IC Inflatable Curtain . np.modu³ sterowania zap³onem IBP Integral Back Pressure . identyfikacyjny.pompa ch³odzenia w obwodzie turbosprê¿arki IAC Idle Air Control .uchwyt.HI S³ownik ANGIELSKO-POLSKI hold .klakson. przystawki.identyfikacja.czujnik ciœnienia wtrysku IDIS International Dismantling Information Service . rozpoznawanie. np. horizontal sweep speed .inteligentny system sterowania prêdkoœci jazdy dostosowuj¹cy prêdkoœæ do poprzedzaj¹cego pojazdu ICSV Idle Control Solenoid Valve . trzymanie. hunting of the spark . kod immobilizera IAP Intake Air Pressure . podtrzymanie (wyników pomiarowych) home .szybka sieæ transmisji danych CAN (Opel) HYD Hydraulic .system klimatyzacji HW Hardware . ciœnienia lub podciœnienia HPS Head Protection System .komora spalania o du¿ym stopniu sprê¿ania hot . chroni¹cy g³owê hr hour . interfejsy HRN Heater Rear Window .wysokoœæ HT (ht) High Tension .prêdkoœæ odchylania poziomego (w oscyloskopie) HUD Head Up Display .magistrala danych do urz¹dzeñ multimedialnych IDI Indirect Injection .sterowanie powietrzem podczas pracy na biegu ja³owym ICV Idle Control Valve .ciœnienie powietrza dolotowego ICC In Car Computing System .736 kW danych wykorzystuj¹cy prze³¹czane kana³y radiowe GSM HPI High Pressure Injection .gor¹cy drut .temperatura powietrza wlotowego ICM Ignition Control Module . przy której mo¿e pracowaæ przyrz¹d pomiarowy) hunting .wysokie ciœnienie HRPMCO High RPM fuel Cutoff odcinanie dawkowania paliwa przy zbyt wysokiej prêdkoœci obrotowej HSCAN High Speed Controller Area Network .podgrzewacz tylnej szyby housing .nadmuchiwana kurtyna (poduszka powietrzna) ICP Intercooler Pump . ko³ysanie. np.obudowa (urz¹dzenia) HO2S.elektrozawór steruj¹cy biegu ja³owego ID Identification .godzina HRCC High Compression Ratio Combustion Chamber .silnik z wtryskiem poœrednim (do wstêpnej lub wirowej) komory IAT Intake Air Temperature .klawisz powoduj¹cy przesuniêcie kursora na pocz¹tek wiersza hp horse-power . 1 KM = 0.wilgotnoœæ (np.poziomy.nierównomierne zapalanie œwiecy horn .woda (czasami w znaczeniu: p³yn ch³odz¹cy) I IA Idle Adjust .obwód scalony .system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzd³u¿ s³upka i krawêdzi dachu.wyœwietlanie parametrów na szybie humidity .wysokie napiêcie.czêœæ sprzêtowa.baza danych mate- 28 Poradnik SERWISOWY . wilgotnoœæ.wysokie napiêcie HVAC Heating Ventilation Air Condition .system szybkiej transmisji H2O .system komputerowy w pojeŸdzie do zastosowañ multimedialnych IAS Inlet Air Solenoid valve .koñ mechaniczny (KM). przewód giêtki. HO2 Heated Oxygen Sensor podgrzewany czujnik tlenu (O2). wahanie. IAV Idle Air (Control) Valve zawór steruj¹cy dop³ywem powietrza podczas pracy na biegu ja³owym ICC Intelligent Cruise Control .hydrauliczny (uk³ad) Hz Hertz .Multimedia .gor¹cy hot wire .zawór steruj¹cy biegu ja³owego IACV.ca³kowite ciœnienie wsteczne ICP Injection Control Pressure sensor .

informacja.zap³on IND indicator .impedancja. zapalnik w systemach poduszek gazowych i napinaczy pasów IDL Idle Switch .bezpoœredni.w czymœ inactive . natychmiastowy.niew³aœciwy.je¿eli. HC) w analizatorach spalin Ignition coil (cewka zap³onowa) important . istotne improper .zap³on. opór pozorny stawiany przez indukcyjnoœæ lub pojemnoœæ IMPH Inlet Manifold Pre-Heater podgrzewacz kolektora dolotowego IGF Ignition Failure Signal .dolna poduszka gazowa (nadmuchiwany dywan) incandescence .system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa ILT Idle Up . promienie podczerwone wykorzystywane do identyfikacji niektórych gazów (CO.wy³¹cznik zap³onu lub element steruj¹cy zasilaniem cewki zap³onowej.modu³ steruj¹cy prac¹ wtryskiwaczy idle .bierny.maksymalna wskazywana moc silnika IIA Integrated Ignition Assembly zintegrowany uk³ad zap³onowy if .¿arzenie. wskaŸnik œwietlny inductive pick-up .sygna³ potwierdzenia zap³onu (Toyota) image . nieodpowiedni IN . np. pochylenie.nape³niacz poduszek gazowych info .system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury i obci¹¿enia silnika InCa Inflatable Carpet .rzadki (niezbyt czêsty) Poradnik SERWISOWY 29 .nieprawid³owy. uk³ad zap³onowy IGC Ignition Coil .sonda indukcyjna (sonda 1 cylindra stosowana do pomiaru obrotów.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ria³ów wykorzystywana przy demonta¿u starych pojazdów I igniter. pomin¹æ IGSW Ignition Switch . b³êdny. niew³aœciwy inclination . CO2. ignition module .sygna³ rozdzielacza zap³onu IMA Idle Mixture Adjustment . podwy¿szaæ Igf Ignition confirmation signal .obraz (na ekranie) immediate .cewka zap³onowa IGD Ignition Distribution Signal .wa¿ne. którego nie mo¿na uruchomiæ infrequent .Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IHP Indicated Horse Power .system sterowania jazd¹ z wzajemnym oddzia³ywaniem (Opel) Inductive pick-up (sonda indukcyjna) IGT Ignition Timing (Trigger) Signal .wejœcie (uk³adu elektronicznego) in . np.modu³ zap³onowy. synchronizacji i do wyzwalania lampy stroboskopowej) inflator . zignorowaæ. nieaktywny.nachylenie. czy IFIS Intermittent Fuel Injection System .zwiêkszaæ. element wykonawczy.sygna³ przebiegu (wyzwalania) zap³onu IEC International Electrotechnical Commission . nag³y impedance . pomoc infrared .wskaŸnik optyczny.podczerwony. tranzystor mocy lub przerywacz Ignition module (modu³ zap³onowy) IDM Injection Drive Module . IGN'N ignition .zintegrowany system wspomagania napêdu (Honda) incorrect . np. np.ignorowaæ. powiêkszaæ.sygna³ usterki w obwodzie zap³onu IGN.regulacja mieszanki na biegu ja³owym IMA Integrated Motor Assist . pilny. bierny IDS Interacting Driving System . œwiec ¿arowych IG Ignition .ja³owy (bieg). fotela samochodowego increase .prze³¹cznik biegu ja³owego IDM Ignition Diagnostics Monitor uk³ad ci¹g³ego monitorowania zap³onu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zap³onu) ignition timing . w³aœciwy moment zap³onu dla danego stanu pracy cylindra ignore .sygna³ zap³onowy.

wk³adka ISAD Integrated Starter Alternator Damper . uk³ady wejœcia/wyjœcia ISCE Idle Speed Control Electronic uk³ad elektroniczny kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCM Idle Speed Control Motor . dolotowy inp. np.wejœcie/wyjœcie.zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu ISC Idle Speed Control . element poœrednicz¹cy irregular .norma okreœlaj¹ca protokó³ transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chry- 30 Poradnik SERWISOWY .wstawiaæ.wyzwalanie wewnêtrzne w oscyloskopie IPS Idle Position Switch .zakazaæ.zintegrowany system rozrusznika i alternatora INVECS Integrated Vehicle Electronic Control System .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego interface .wejœcie. zapocz¹tkowanie pracy systemu komputerowego lub przyrz¹du diagnostycznego injection fouling .ut .niewa¿ny. przerwa INV Inverted .ch³odnica powietrza w systemie turbodo³adowania IR Infra-Red .inicjacja.zintegrowany modu³ kontroli przekaŸników initial . umieœciæ.przerywany.silnik krokowy kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCS. tusz (do drukarki) inlet . element uœredniaj¹cy. w którym sygna³ w danym kanale jest odwrócony invalid .panel wskaŸników na desce rozdzielczej Instant Start System .przedzia³ odstêp. kolektor) intake camshaft .wy³¹cznik bezw³adnoœciowy (np. zablokowaæ (dostêp do danych) intensity .elektrozawór kontroli prêdkoœci biegu ja³owego instrument cluster .zestaw wskaŸników na desce rozdzielczej IP Injection Pump . wykorzystywany.pompa wtryskowa IPBC Instrument Panel Body Electrical . dyskietkê w stacji dysków.pocz¹tkowy.szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego ISO 9141 . powstrzymaæ (np.Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 11519-2. pierwotny initialising . pasmo fal elektromagnetycznych wykorzystywane. systemie regulacji sk³adu mieszanki z sond¹ lambda IPR Injection Pressure Regulator .potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu ja³owym INT Integrator .element ca³kuj¹cy. np.interfejs.regulator ciœnienia wtrysku INT Internal trigger .izolacja.inteligentny adapter prêdkoœci ink .dolotowy.nieregularny (sygna³ z czujnika) irrelevant .I S³ownik ANGIELSKO-POLSKI INHBT Inhibit .regulator biegu ja³owego ISA Intelligent Speed Adapter .nieodpowiedni.kontrola biegu ja³owego inverse . np. wi¹zka tablicy rozdzielczej ISG Integrated Starter-Generator zintegrowany pr¹dnico-rozrusznik ISMP Idle Speed Mixture Potentiometr .wymiana.normy okreœlaj¹ce protokó³ magistrali CAN intake . niedostateczny insulation . zadzia³anie poduszki gazowej airbag). odwrotnoœæ inst panel . wpl¹tany I/O Inp. uszkodzonego elementu intercooler .inteligentny system zabezpieczeñ ISO International Standards Organization .wlot. 11898 .powi¹zany. niesprawny IS Inertia Switch .niewystarczaj¹cy. wlotowy.wtryskiwacz INJ P/W Injection Pulse Width . rodzaj pracy oscyloskopu.podczerwieñ. niew³aœciwy intermittent .natychmiastowy system rozruchowy involved .wewnêtrzny interrupt .odwrotny. wejœciowy insert . do zdalnego sterowania i termowizji IRCM Integrated Relay Control Module . np.prze³¹cznik (zestyk) pozycji pracy na biegu ja³owym IPS Intelligent Protection System .grupa. materia³ izolacyjny IPC Instrument Panel Cluster . bezw³adnoœciowy wy³¹cznik pompy paliwa) ISA Idle Speed Adjuster . dolot.zanieczyszczenie wtryskiwacza.odwrócony.regulacja jasnoœci obrazu w oscyloskopie interchanging . np. wstawka. b³êdny. ISCV Idle Speed Control Solenoid (Valve) . przerwanie interval .ut/Output . np. powstaj¹ce na wewnêtrznym filtrze lub w koñcówce wtryskiwacza.zespó³ elektryczny tablicy rozdzielczej insufficient . powoduje to zmniejszenie lub zak³ócenie przep³ywu paliwa injector .przerwaæ.wa³ek rozrz¹du zaworów dolotowych IPW Injection Pulse Width . wlotowy (np. usterka wystêpuj¹ca w sposób przerywany internal .atrament.

k¹t wyprzedzenia zap³onu trznej) zabezpieczaj¹cej g³owê.gniazdo wtykowe.stan (status) systemu zap³onowego ISS Instant Start System . zawór lub hamulec) J1978 SAE .norma okreœlaj¹ca protokó³ zarz¹dzania przep³ywem informacji w magistrali CAN J1962 SAE . np. Lexusa oraz Isuzu joint . zaciêty.obwód mocy zasilaj¹cy g³ówne podzespo³y w samochodach Chrysler J2012 SAE .zintegrowany system bezpieczeñstwa (Delphi) ITC IT.nadmuchiwany system ochrony (unieruchomienia) tu³owia (rodzaj poduszki gazowej) IVPWR Ignition Voltage Power .na czas.system wtryskowy JIT Just In Time .kompensacja temperatury powietrza dolotowego (zawór kompensacyjny) ITTR Inflatable Tubular Torso Restraint . przegub JSV Jet Mixture Solenoid Valve .natychmiastowy system rozruchowy ISS Integrated Safety System . w pojazdach europejskich.norma wprowadzaj¹- 31 . w wiêkszoœci samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski IJ ISRUM In Side Rear View Mirror lusterko wsteczne wewnêtrzne (Opel) ISS Ignition System Status .zakleszczony.zintegrowany system kontroli prêdkoœci pojazdu J jack .zamykanie zaworów dolotowych IVD Interactive Vehicle Dynamics interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilnoœci pojazdu IVO Intake Valve Opening .inteligentny system nawigacyjny ITV Intake Tuning Valve .skrzynka przy³¹czowa J 1850 PWM Pulse Width Modulated . szyjê i bark IVC Intake Valve Closing .norma wprowadzaj¹ca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI sler.system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury lub obci¹¿enia silnika IVSC Integrated Vehicle Speed System .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty. gniazdko junction box . zablokowany (np.otwieranie zaworów dolotowych ITB Inflatable Tubular Bolster nadmuchiwana os³ona rurowa. ITA Ignition Timing Angle .zasilanie uk³adu zap³onowego ITGS Intelligent Traffic Guidance System . kontakt.po³¹czenie.zawór regulacyjny kolektora dolotowego IVS Idle Validation Switch .norma wprowadzaj¹ca standard urz¹dzeñ diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE . poduszka gazowa chroni¹ca nogi ITS Idle Tracking Switch .wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard jêzyka dla testu emisji zanieczyszczeñ Poradnik SERWISOWY Jet Jetronic . system dostaw na czas bez magazynowania J1850 VPW Variable Pulse Width modulated . zaciœniêty.zawór elektromagnetyczny strumienia mieszanki J1859 SAE .prze³¹cznik potwierdzaj¹cy bieg ja³owy ITS Inflatable Tubular Structure nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powie- IU Idle Up .prze³¹cznik wykrywania stanu biegu ja³owego (ja³owego po³o¿enia peda³u przyspieszania) ITC Intake Air Temperature Compensation (valve) .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA ca standard gniazdek i wtyczek urz¹dzeñ diagnostycznych w systemie OBD II jammed .

lampa. wielki last .uboga (mieszanka) learn .du¿y. klawisz. np.kilobajt . silnik wy³¹czony wszechnie w przyrz¹dach pomiarowych. nieszczelnoœæ o niskiej emisji zanieczyszczeñ 32 Poradnik SERWISOWY . mniejszy od czegoœ lead .wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia 1 kPa = 1000 Pa KPH Kilometres Per Hour .wyœwietlacz ciek³okrystaliczny .zmiana biegu na ni¿szy.czujnik tlenu w spalinach (wspó³czynnik nadmiaru powietrza lambda) LCM Lamp Control Module .o³ów (czteroetylek o³owiu) dodatek przeciwstukowy do benzyny. wybór jêzyka do komunikacji z przyrz¹dem diagnostycznym LDT Light Duty Truck .zasilanie podtrzymania pamiêci KAM KIBES Kienzle Board Electronic System . poprzeczny. charakteryzuj¹cy siê bardzo ma³ym poborem mocy L label .brak.dioda emituj¹ca œwiat³o (elektroluminescencyjna) left .klawiatura. odstêp. nauczyæ siê.podtrzymywana pamiêæ KG Keyless Go .lekki pojazd samochodowy LED Light Emitting Diode . detonacja (podczas spalania detonacyjnego) KS Knock Sensor . np.wyciek.wielokrotnoœæ jednostki napiêcia. w analizatorze spalin keyboard .lewy lenght . znaczyæ lack .system uruchamiania pojazdu bez kluczyka KOER Key On Engine Run .d³ugoœæ. jednostka wysokiego napiêcia. odleg³oœæ less than .zachowywaæ. trzymaæ. przez wy³¹czenie zap³onu lub wtrysku KCS Knock Control System .etykieta. np.kilometry na godzinê kick down .uczyæ siê.pompa s³u¿¹ca do wykrywania nieszczelnoœci zbiornika paliwa lamp .modu³ KE keep .zap³on w³¹czony. wykrywa stan pe³nego wciœniêcia peda³u „gazu” i moment jego zwolnienia KS Karman Signal .wyposa¿enie. poznaæ learn trigger wheel profile . up³yw. ostateczny.czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) kV kilovolt .pojazdy leak .modu³ kontroli spalania stukowego kill cylinder .wielokrotnoœæ jednostki rezystancji (oporu): 1 kW = 1000 W kPa kilopascal . koñcowy LDV Light Duty Vehicle .system kontroli spalania stukowego KDS Kick Down Switch . wyprowalateral .modu³ sterowania oœwietleniem lean (mixture) .zap³on w³¹czony.elektroniczny system sterowania w sieci CAN firmy Kienzle KB. niedostatek LAMBDA Lambda Sensor .mniejszy ni¿.pokrêt³o. silnik pracuje KAPWR Keep Alive Power . pulpit klawiszowy KOEO Key On Engine Off .kiloomy .boczny.stuk.wyprzedzenie (zap³onu) LCD Liquid Crystal Display .przycisk pe³nego wciœniêcia peda³u przepustnicy.test kontroli szczelnoœci. np.klucz.sonda wysokiego napiêcia kW kilowat . styk peda³u „gazu”.lekki samochód ciê¿arowy large .wielokrotnoœæ jednostki mocy.sygna³ z przep³ywomierza z wirami Karmana KS Knock Signal .doprowadzenie. 1 kV = 1000 V kV probe . ekwipunek. przycisk KNK Knock Signal (Sensor) . utrzymywaæ.nauka profilu ko³a pomiarowego do pomiaru prêdkoœci obrotowej (nierównomiernoœci obrotów) w celu wykrywania wypadania zap³onów LDP Leak Detection Pump . oznaczaæ.sygna³ (czujnik) spalania stukowego knob . przewód LBE Lean Burn Engine .kilopaskal .wy³¹czaæ cylinder (w celu sprawdzenia sprawnoœci pracy danego cylindra).jednostka pojemnoœci pamiêci komputerowej (1 kilobajt = 1024 bajtów) kOHMS . ga³ka. dŸwigni zmiany biegów knock .ostatni. zestaw narzêdzi. benzyna o³owiowa lead . utrzymywaæ stan w³¹czenia któregoœ z obwodów samochodu key .KL S³ownik ANGIELSKO-POLSKI K KAM Keep Alive Memory . np.jêzyk. lampka language .rodzaj wyœwietlacza stosowanego po- LEV Low Emission Vehicles .sygna³ czujnika stukowego kit . np. komplet do samodzielnego monta¿u KEM KE Module . 1 kW = 1000 W leak test .silnik spalaj¹cy ubog¹ mieszankê lead . boczne poduszki gazowe dzenie. kluczyk. styk zwrotnego prze³¹czania KCM Knock Control Module . Kb Kilobyte .

lokalna sieæ po³¹czeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LT Long Term . jazda w trybie awaryjnym z ograniczonymi osi¹gami LSP Load Sensing Proportining .pamiêæ. utrata danych LHS Left Hand Side . EOBD) LTPWS Low Tire Pressure Warning System . np. pêtla sprzê¿enia zwrotnego z sond¹ lambda LS Lean Mixture Sensor . œwiat³a mijania LOVE Low Vacuum Enrichment Valve . w odniesieniu do sondy lambda: tylna sonda lambda LP Lamp .znak wysuwu wiersza.poziom.system ostrzegania o niskim ciœnieniu w oponie louver .ograniczony poœlizg ró¿nicowy LH Left Hand .skroplony gaz ziemny LPM Low Power Mode .niski load . w systemie ACC lever .system kontroli toru jazdy (MAN) LSD Limited Slip Differential .pióro œwietlne LPG Liquid Petrol Gas .sieæ transmisji danych CAN o niskiej prêdkoœci LGS Lane Guard System MAN . rodzaj wyzwalania w oscyloskopie. np.lampa.radar dalekiego zasiêgu wykorzystywany.lewa przednia cewka (elektrozawór) LFT Long term Fuel Trim . np. np.lewe przednie ko³o LSCAN Low Speed Controller Area Network .tryb awaryjny LIN Local Interconnect Network . pod³u¿ny.pêtla. mo¿liwy limiter . np. przes³ona z ¿aluzjami.system zap³onowo-wtryskowy firmy Bosch mA miliamper .lista.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) link . stopieñ. po³¹czenie list . wykorzystuj¹cego synchronizacjê sygna³em 50 Hz lower . d³ugotrwa³y longitudinal . spis. poziom wielkoœci sygna³u elektrycznego.wskaŸnik obci¹¿enia light .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. zablokowany LRW Left Rear Wheel . regulacja sk³adu mieszanki LT Low Tension . przesuw fotela loop . niski poziom napiêcia lubricant . jasny. np. w systemie klimatyzacji lower beam .lewy. utrata. lampka LP Light Pen .przedrostek oznaczaj¹cy milion (1000x1000) M Motronic .strata.d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.dozowanie (si³y hamowania) w zale¿noœci od obci¹¿enia LHD Left Hand Drive . poziom napiêcia wyzwalania w oscyloskopie LLR Long Range Radar Sensor (BMW) d³ugodystansowy czujnik radarowy LNG Liquefied Natural Gas .³¹cze.niskie napiêcie.prze³¹cznik przechylny LO Low .lewe tylne ko³o long .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI LM level .001 A MAF Mass Air Flow . lewostronny (lewa rêka) LOS Limited Operation Strategy strategia ograniczonego dzia³ania. EOBD) LRS Left Rear Solenoid . np.prawdopodobny.d³ugi rozstaw osi M m memory .zawór wzbogacania przy niskim podciœnieniu low . wysuw wiersza w drukarce LFS Left Front Solenoid .linia. dolny.lewa strona LI Load Index .czujnik ubogiej mieszanki LFW Left Front Wheel .ogranicznik limp-in mode . zapalaæ likely .podwielokrotnoœæ jednostki natê¿enia pr¹du: 1 mA = 0. modeli samochodów objêtych programem przyrz¹du LWB Long Wheel Base .wi¹zka dolna.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) line . np. lever key .gaz p³ynny (ciek³a mieszanka propanu i butanu) LUS Lock-Up clutch Solenoid .wzd³u¿ny.d³ugookresowa. jak i elektrycznym) LF Line Feed .lewostronny uk³ad kierowniczy lost .lewa tylna cewka (elektrozawór) locked .niski. kod usterki wystêpuj¹cy w pamiêci (zapamiêtana usterka.tryb pracy z niskim poborem mocy LPT Line Printer . ³adunek (obci¹¿enie w znaczeniu zarówno mechanicznym. np.zamkniêty.smar L-UP SOL .d³ugi. zabezpieczony.dolny.dŸwignia.masowy przep³ywomierz powietrza Poradnik SERWISOWY 33 .obci¹¿enie. skala.drukarka wierszowa LRR Long Range Radar . lekki. która nie wystêpuje aktualnie) M Mega . np. np.¿aluzja. sieæ. pierwotny obwód zap³onowy LTFT Long Time Fuel Trim .œwiat³o.

zaznaczaæ MAS Mixture Adjustment Screw œruba regulacji sk³adu mieszanki M-Heat Mirror-Heating .elektrozawór regulacji sk³adu mieszanki MFL Multi Function Display .wyœwietlacz wielofunkcyjny. przegl¹d make circuit .konserwacja.g³ówny.przerwy zap³onu.marka. -i.system sterowania silnikiem Mazdy MHDI Mechanical High Voltage Distribution Ignition .zestyk zwierny malfunction .pole komunikatów na ekranie monitora MFT Manufacturer .mechaniczna.system odzyskiwania energii hamowania MC memory .mechaniczny rozdzielacz wysokiego napiêcia mark .system wykrywania wypadania zap³onów.œrednie mains . -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously.pamiêæ. metr . skrzynia biegów lub usterka MECS Mazda Engine Control System . przewód rurowy manual . wypadanie zap³onu metering .system misfire monitor .wyœwietlacz wielofunkcyjny management . tablica wskaŸników MEN Monitor Engine .jednostka d³ugoœci min minimum . komunikat MIL Malfunction Indicator Lamp lampka sygnalizacyjna usterki meter .linia monitoruj¹ca parametry bie¿¹ce pracy silnika MESG Message . np.wielofunkcyjny przyrz¹d testuj¹cy MFC Manufacturer .pomiar MEC Mechanic . sequentiell) .pojazd samochodowy œredniego tona¿u MH Manifold Heater .czujnik temperatury kolektora wlotowego MFI (-c.dostêp do pamiêci MEMS Modular Engine Management System . np. dawkowanie METS Motor Engine Test Stands stanowisko testów silnikowych MEUI Mechanically actuated Electronic Unit Injection system . instrukcja obs³ugi MCV Medium Commercial Vehicle œredni pojazd dostawczy MDV Medium Duty Vehicle .œrodek.producent MCS Menue Control Switch . przepustnicy MID Multi Info Display .podgrzewacz kolektora dolotowego MAP Manifold Absolute Pressure czujnik ciœnienia absolutnego w kolektorze dolotowym measurement . okresowy.czujnik przep³ywu powietrza w kolektorze dolotowym mc meter cubic .sterowanie sk³adem mieszanki pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie i napêdzanych mechanicznie main . np. dobieraæ MIC Monolithic Integrated Circuit monolityczny uk³ad scalony max maximum .sieæ zasilaj¹ca maintenance . np. podrêcznik.dopasowywaæ do siebie. intermittent.zamykaæ obwód make contact . usterka sprê¿anie MFA Multifunction Analyser .M S³ownik ANGIELSKO-POLSKI MAF Manifold Air Flow .miernik.prze³¹cznik wyboru menu MCT Manifold Charge Temperature Sensor . przyrz¹d pomiarowy.maksimum MBECS Motor vehicle Brake Energy Conservation System .podgrzewanie lusterka MAT Manifold Air Temperature czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MHR Manifold Heater Relay . przez pomiar chwilowych spadków prêdkoœci obrotowej silnika 34 Poradnik SERWISOWY . sekwencyjny) MCV Mixture Control Valve .przekaŸnik uk³adu podgrzewania kolektora dolotowego memory acces .minimum min minute . prac¹ silnika MCU Microprocessor Control Unit mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy MFLD Message Field . producent manifold .minuta misfire . dozowanie.wadliwe dzia³anie. przewód g³ówny MC Middle Compression .wytwórca.zarz¹dzanie.modu³owy system zarz¹dzania prac¹ silnika match .metr szeœcienny MC Mixture Control .wielopunktowy wtrysk paliwa (ci¹g³y.odmierzanie.rêczny. œrodkowe po³o¿enie. elektroniczna pamiêæ przyrz¹du diagnostycznego MID Middle .kolektor.wiadomoœæ.

liczba mil mo¿liwych do przejechania na galonie paliwa (wspó³czynnik u¿ywany w USA) mph Miles Per Hour . ma jednak osobny modu³ zap³onowy Multi-plug (z³¹cze wielostykowe) Poradnik SERWISOWY 35 .rok produkcji danego modelu pojazdu MST Manifold Surface Temperature temperatura powierzchni kolektora MSTS Microprocessor Spark Timing System .Hall ignition . zap³onowy MSR Multi Slip Regulator . Mercedes) ms Millisecond . przy pomiarze dawki paliwa g³ówny (uk³adu wtryskowego) MTA Manual Transmission Automatically Shifted .mile na godzinê MPI Multi-Point Injection .tryb pracy.modu³.przesuniêcie.elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk ELZ move .interfejs multimedialny mode .sieæ transmisji danych CAN o œredniej prêdkoœci multi-plug .milimetr M-REL Main Relay . katalizator MUL Multec .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI M MIVEC Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control .system z poduszkami powietrznymi czo³owymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW.czujnik po³o¿enia dŸwigni zmiany biegów MSTS-I Miccroprocessor Spark Timing System .manualna skrzynia biegów z automatycznym prze³¹czaniem (Opel) MRE Magnetic Resistance Element MMA Manual Mixture Adjustment rêczna regulacja mieszanki element magneto-rezystancyjny MTBF Mean Time Between Failures œredni czas pomiêdzy usterkami MMC Manual Mixture Control . 1 ms = 1/1000 s MTF Manual Transmission Fluid olej do przek³adni manualnej mudguard . dzia³a jak EST.Megapaskal wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia.silnikowa liczba oktanowa MVEG Motor Vehicle Emission Group . z otwart¹ lub zamkniêt¹ pêtl¹ sondy lambda MODIC Mobile Diagnostic Computer przenoœny komputer diagnostyczny MSCAN Middle Speed Controller Area Network .kontrolna skrzynka pomiarowa w³¹czana szeregowo w z³¹cze sterownika i pozwalaj¹ca mierzyæ sygna³y na jego wszystkich stykach MOT Motronic . 1 MPa = 1 000 000 Pa MPFI Multi Point Fuel Injection .wielostopniowa poduszka powietrzna mV milivolt .001 V MSG Message .Inductive ignition mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem indukcyjnym MPS Motor Position Sensor .czujnik MLUS Modulated Solenoid Lock-up Clutch .wiadomoœæ.b³otnik muffler .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MMI Multi Media Interface .mieszanka (paliwowo-powietrzna) MLP Manual Lever Position .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS-H Miccroprocessor Spark Timing System .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS Multi Spark Timing System elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk.system antypoœlizgowy MON Motor Octane Number . przemieszczenie MPa Mega Pascal . modu³ elektroniczny. w której mierzony jest. np. czas wtrysku. komunikat module .milimetry szeœcienne na cykl.przekaŸnik mm3/c .elektroniczny uk³ad steruj¹cy fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MPG Miles Per Gallon .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MY Model Year .grupa emisji silników samochodowych MSS Motor-Start-Stop-Function funkcja automatycznego wy³¹czania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) monitor box .z³¹cze wielostykowe multistage airbag .milisekunda podwielokrotnoœæ jednostki czasu. np.mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem Halla mixture .rêczna skrzynia biegów MPV Multi Purpose Vehicle . np.podwielokrotnoœæ jednostki napiêcia: 1 mV = 0.rêczna kontrola mieszanki MMFD Magneti Marelli Fuel Division rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MRS Multiple Restraint System .t³umik.wielofunkcyjny pojazd samochodowy mm millimeter .elektrozawór blokady sprzêg³a pozycji silnika (krokowego) MT Manual Transmission . np.

np. nastêpna obs³uga serwisowa. funkcja przyrz¹du.nie. biegun akumulatora NA Non Asbestos materials .wejœcie regulacji liczby oktanowej paliwa OAT Outside Air Temperature sensor .metoda analizy spalin wykorzystuj¹ca selektywn¹ absorpcjê promieniowania podczerwonego przez takie gazy. przez mechanizmy pojazdu) OBM On Board Measurement .system sterowania fazami rozrz¹du firmy Nissan NVE Not Validate Error . rozpylacz (wtryskiwacza) NO2 Nitrogen Dioxide . NCS Neutral Clutch Switch . numer cylindra.znamionowe napiêcie akumulatora w przypadku napiêcia 12 V rzeczywiste napiêcie zmienia siê zale¿nie od stanu pracy silnika i mo¿e wynosiæ dla silnika zatrzymanego: 12-13 V.prze³¹cznik neutral/jazda.regulator liczby oktanowej pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy silnika do liczby oktanowej paliwa OBD On Board Diagnostic .katalizator akumulacyjny NGS Neutral Gear Switch . która jeszcze nie jest dostêpna dla u¿ytkownika) next .jeszcze niedostêpne (np.nakrêtka NVCS Nissan Valve Timing Control System . prze³¹cznik eliminacji szumów w oscyloskopie NON-CAT Non Catalyst .czujnik temperatury powietrza na OC Oxidation Catalyst .prze³¹cznik pozycji neutralnej sprzêg³a NDIR Non Dispersive Infrared .dysza.b³¹d o mniejszej wa¿noœci Normal .niedyspersyjny analizator wykorzystuj¹cy promieniowanie podczerwone . liczba cylindrów) NO Nitric Oxide . CO2.przewód zerowy NG No Good .tlenki azotu grupa gazów powstaj¹cych w silniku spalinowym w wysokich temperaturach (powy¿ej 1300°C).NO S³ownik ANGIELSKO-POLSKI N N Neutral position .niutonometr jednostka momentu obrotowego.ut . np. dokrêcenia œrub NDIS Nissan Direct Ignition System systemy bezpoœredniego wtrysku firmy Nissan NDS Neutral Drive Switch . brak.diagnostyka pok³adowa. stanowi¹cych jeden ze sk³adników smogu net . zak³ócenia (elektryczne). przy której przebieg jest wyzwalany mierzonym sygna³em.pozycja neutralna dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NEG Negative .pojazdy o wy¿szej emisji zanieczyszczeñ NTC Negative Temperature Coefficient .materia³y nie zawieraj¹ce azbestu.pok³adowe urz¹dzenia mierz¹ce bezpoœrednio poziom zanieczyszczeñ O OA Octane Adjuster .ig³owa sonda pomiarowa do oscyloskopu lub multimetru number .katalizator utleniaj¹cy OBD II . np.niedobry. OC Open Circuit . ¿aden noise . np.ujemny.8-14.tlenek azotu no .dwutlenek azotu NGV Natural Gas Vehicle . okreœlaj¹cy pozycje dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NE Number of Engine revolution signal .odpornoœæ na zak³ócenia NLEV Non-Low-Emission-Vehicles . ha³as. stosowane do wytwarzania ok³adzin hamulcowych NEO Number of Engine revolution signal Output .prze³¹cznik pozycji neutralnej biegu nozzle .nastêpny. zalet¹ tego jest lepsza synchronizacja ni¿ przy pracy „Auto” not permitted . niedozwolona operacja NOx Nitrous Oxides .czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) Nm Newtonmeter .niedozwolony.iglica (iglica wtryskiwacza) needle probe . znajduj¹cy siê obok NBV Nominal Battery Voltage . np. sygna³ poza zakresem NOx adsorber .wyjœcie sygna³u liczby obrotów silnika czasu w oscyloskopie.ostroœæ ha³asu i wibracji (wytwarzanych. np.8 V N/C. HC neutral wire . podczas rozruchu: 9-12 V i przy pracy silnika: 13. np. jak CO. liczba (np.siatka.szumy.naturalna guma NRZ No Return to Zero . znormalizowany system samodiagnozy OAI Octane Adjust Inp.sygna³ liczby obrotów silnika needle .pozycja pracy podstawy zewn¹trz pojazdu NVH Noise Vibration Harshness .ujemny wspó³czynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NLS Needle Lift Sensor . sieæ po³¹czeñ elektrycznych i informatycznych NA Not yet Available . koñcówka wylotowa.numer.pojazd na gaz ziemny NR Natural Rubber .zmodyfikowana norma diagnostyki pok³adowej obowi¹zuj¹ca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r.otwarty (rozwarty) obwód (elektryczny) 36 Poradnik SERWISOWY .brak powrotu do zera NI Noise Immunity .pojazd bez katalizatora nut .

pracowaæ OCS Occupant Characterization System .na zewn¹trz.otwarty/zamkniêty OCC Output Circuit Check . w znaczeniu elektrycznym .nak³adana karta wymienna karta z naniesionymi oznaczeniami obwodów.wy³¹czony. zap³on OHC Overhead Camshaft .uk³ad górnozaworowy OSS Online Service System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI O O/C Open/Close .poza zakresem operate .dzia³anie option .omomierz.status czujnika tlenu OUT .wybór. zakres dzia³ania OVCV outlet . poza.oscyloskop . pomiar rezystancji OHV Overhead Valves . uchylaæ OVP Over Voltage Protection . czy ORVR Onboard Refueling Vapour Recovery System . czujnik uk³adu airbag zajêcia miejsca (obecnoœci pasa¿era) OCR Open Cycle Ratio .nadbieg overheat .czujnik tlenu (sonda lambda) OSC Output State Check .za³¹czony.olej. nak³adana na p³ytê czo³ow¹ skrzynki pomiarowej (Breakout Box) odometer . licznik kilometrów O/E Optical/Elektric .wspó³czynnik cyklu otwarcia. lub.zajmowanie miejsca w fotelu.napiêcie robocze. napiêcie akumulatora bez ¿adnych odbiorników OD Overdrive .dzia³aæ.poza tolerancj¹. zap³on lub inny obwód elektryczny on load voltage .zabezpieczenie ponadnapiêciowe OHMS . uruchamiaæ. poziom sygna³u z czujnika OP Oil Pump .czujnik tlenu.obwód modyfikacji liczby oktanowej benzyny (wykorzystywany do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu) OCV Open Circuit Voltage .pok³adowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania OVCV Outer Vent Control Valve . zbiornika wêgla aktywnego. wylotowy output . opcja.otwarty.kontrola obwodu wyjœciowego on . wyposa¿enie dodatkowe or .przegrzanie overlay card .albo. np.czujnik tlenu O2STAT Oxigen Sensor Status .przekroczenie zakresu pomiarowego off .wylot.przyrz¹d elektroniczny pozwalaj¹cy obserwowaæ i mierzyæ kszta³t sygna³ów elektrycznych override .uniewa¿niaæ.system okreœlaj¹cy stan zajêtoœci fotela pasa¿era OCT ADJ Octane Adjust .przeci¹¿enie overdrive .tlen.liczba oktanowa OTS Oil Temperature Sensor . przesterowanie operating mode .zawór steruj¹cy zewnêtrznym odprowadzeniem oparów overboost .wskaŸnik pozycji.uk³ad optoelektryczny OE. np. wytwórca podzespo³ów stosowanych do pierwotnego monta¿u przy produkcji pojazdu OS Oxygen Sensor .zakres roboczy. np.otwarta pêtla sterowania z sond¹ lambda ON Octane Number . napiêcie pod obci¹¿eniem occupation (sensor) . zespó³ czujników i uk³adów okreœlaj¹cych stan zajêcia miejsca obok kierowcy (system airbag) OOR Out Of Range .prze³o¿enie zwiêkszaj¹ce liczbê obrotów.wyposa¿enie oryginalne (produkowane lub autoryzowane przez wytwórcê pojazdu). np. napiêcie czujnika bez obci¹¿enia obwodem pomiarowym.napiêcie bez obci¹¿enia.rozwarty obwód operation . OEM Original Equipment (Manufacturer) .wa³ek rozrz¹du w g³owicy oscilloscope . czujnik ciœnienia oleju O/L Open Loop . sonda lambda O2 Oxygen .kontrola stanu wyjœcia overrange . czujnik tlenu O2RDY Oxigen Sensor Ready .tryb pracy operating range .system pomocy serwisowej z kontaktem przez ³¹cza telekomunikacyjne oxygen sensor .licznik przebytej drogi.czujnik temperatury oleju O2S Oxygen Sensor . wspó³czynnik wype³nienia OOP Out Of Position . np.wyjœcie outside tolerance .pompa oleju open .stan gotowoœci czujnika tlenu OSRUM Out Side Rear View Mirror zewnêtrzne lusterko wsteczne OIL . wyjœcie Poradnik SERWISOWY 37 . napiêcie przy zamkniêtym obwodzie.nadbieg .

podk³adka. stronica PAIR Pulsed Secondary Air Injection pulsacyjny system wtórnego wtrysku powietrza do katalizatora spalin PASE Passive Start and Entry . w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umieszczone s¹ jeden za drugim parameters .przenoœny diagnoskop (Ford) 38 Poradnik SERWISOWY .system wspomagania parkowania PCM Powertrain Control Module modu³ steruj¹cy zespo³em napêdowym PCR Piezo Common Rail . mechanizm napêdowy panel .wtrysk paliwa do komory wstêpnej (wirowej) PAS Power Active Steering .czêœæ.pasywny system przeciwkradzie¿owy pattern .kontrola wstêpna PAM Parking Assist Module .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P P Park position .jednostka napêdowa.poduszka powietrzna pasa¿era PCCB Porsche Ceramic Composite Brake .system zamków sterowany centralnie PDM Portable Diagnostic Module przenoœny modu³ diagnostyczny PDM Passenger Door Module .przebieg. PCI Pre Chamber Injection . np.wzór.œcie¿ka dostêpu do zbioru PATS Passive Anti-Theft System .pierwiastek chemiczny u¿ywany do produkcji akumulatorów i dodawany przez wiele lat do benzyny w postaci zwi¹zków zapobiegaj¹cych spalaniu detonacyjnemu PA Park Assist .o³ów . p³yta PARADE . wykres (na oscyloskopie) pattern sequence .system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi pad .hamulec postojowy part .zapadka Pb Lead . strona pasa¿era pass .modu³ elektroniczny wspomagania parkowania PCV PCU Pump Control Unit .system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCS Pressure Control Switch . odczyt w skanerze diagnostycznym poszczególnych funkcji badanych przez system OBD pawl .parametry.wstawiaæ (fragment tekstu) path . fragment procedury password . wk³adka ok³adzina.elektroniczny uk³ad sterowania pomp¹ (Diesel) PASS Passenger .tablica rozdzielcza.wspomaganie uk³adu kierowniczego PAD Passenger Airbag Disabling wy³¹cznik uk³adu airbag pasa¿era PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .strona.jednostka miary ciœnienia PBSL Park Brake Shift Lock .system steruj¹cy przep³ywem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDC Park Distance Control . szablon.wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne PAS Pressure Atmospheric Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego PAS Parking Assist System .Paskal . pomin¹æ.wspomaganie parkowania Pa Pascal . element PAS Performance Algorithm Shifting adaptacyjny uk³ad zmian¹ biegów sterowania PAB Passenger Airbag .prze³¹cznik sterowania ciœnienia page . przejœcie. s³owo zabezpieczaj¹ce PCV Positive Crankcase Ventilation kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej .sekwencja sygna³u czujnika po³o¿enia wa³u PDL Powered Door Locks .rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.has³o.pozycja do parkowania w automatycznej skrzyni biegów P Powertrain .system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez koniecznoœci u¿ywania kluczyka PASS Position Aware Safety System system bezpieczeñstwa z pozycjonowaniem GPS PCS Preselection Control .komputer osobisty PA Pressure Atmospheric .kontrola odstêpu przy parkowaniu paste .blokowanie pozycji parkowania (Opel) PC Personal Computer .modu³ drzwi pasa¿era (Opel) PDU Portable Diagnostic Unit .pasa¿er.ciœnienie atmosferyczne parking brake .

np.identyfikacja parametru Poradnik SERWISOWY 39 .ciœnienie w kolektorze dolotowym POF olymer Optical Fibre . styk z³¹cza wielostykowego. ko³ek. przebiegu elektrycznego piercing probe . s³up. dozwolony PF Particle Filtre .filtr ograniczaj¹cy emisjê cz¹stek sta³ych i dymów w silnikach Diesla pillar .rura.peron. w sposób ci¹g³y permitted .wielopunktowy wtrysk paliwa PGM-FI Programmed Fuel Injection System . œwieca zap³onowa lub ¿arowa plugged exhaust . t³oczek PI Pre Injection .czujniki piezoelektryczne przetwarzaj¹ce zmiany parametrów mechanicznych (odkszta³cenia.sonda przebijaj¹ca pozwalaj¹ca do³¹czyæ przyrz¹d pomiarowy do przewodu elektrycznego. maksymalna amplituda impulsu peak-peak voltage . poprzez izolacjê piezoelectric sensors . przetworzony sygna³ po³o¿enia wa³u wysy³any z modu³u zap³onowego do sterownika P/NS Park/Neutral Switch .sonda zbieraj¹ca sygna³y.punkty. ci¹g³y. pod³¹czaæ.wykonywaæ. test period . zêby) ko³a zamachowego.polietylen peak . np. sworzeñ PM Particulate Matter .cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad spalin samochodowych PMS Pressure Management System system sterowania ciœnieniem PFE Pressure Feedback EGR Sensor czujnik ciœnienia w uk³adzie recyrkulacji spalin pinking .napiêcie miêdzyszczytowe PEDS Pedal . kolumna.element ostrzegawczy z czujnikiem ró¿nicowym ciœnienia w uk³adzie hamulcowym Piezoelectric sensors (czujniki piezoelektryczne) PE Polyethylene . jako czujniki spalania stukowego lub czujniki pocz¹tku t³oczenia i prêdkoœci obrotowej w silnikach wysokoprê¿nych plate motors . filar pin . udary) na sygna³ elektryczny.dopuszczalny.szpilka.system ogrzewania przy postoju detonacyjnego piston . w czytniku kodów PODS Passenger (Passive) Ocupation Detection System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P PDWA Pressure Differential Warming Actuator .zasobnik wymiennej pamiêci. sonda indukcyjna pierwszego cylindra PID Parameter Identification .œwiat³owód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu phase .system wykrywania zajêcia miejsca pasa¿era PGM-IG Programmed Ignition System . pomost.peda³. odg³os spalania PHS Parking Heater System .stukanie. przyspieszacza. rurka PIM Pressure Intake Manifold .szczyt impulsu.programowany system zap³onowy pipe .s³upek.faza sygna³u.programowany system wtrysku paliwa POD .silnik pr¹du sta³ego platform . powoduje wzrost ciœnienia w uk³adzie wydechowym oraz spadek osi¹gów pojazdu permanent . wykorzystywane np. usterka wystêpuj¹ca stale. np. np.okres.wtyk. styki przerywacza pick-up .odg³os towarzysz¹cy spalaniu stukowemu PIP Profile Ignition Pickup .t³ok.stukanie . pod³oga plug . np.wtrysk wstêpny dawki paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym Piercing probe (sonda przebijaj¹ca) points .czujnik zap³onu reaguj¹cy na zmiany kszta³tu (naciêcia. faza cyklu pinking .zablokowany przep³yw spalin.trwa³y. w wyniku uszkodzenia (stopienia) katalizatora. hamulca perform . np.prze³¹cznik pozycji Park/Neutral automatycznej skrzyni biegów PFI Port Fuel Injection . wtyk. np.

kontrola wstêpna (Opel) printer . katalizatora. np. sondy lambda.poprzedni primary . aktualny. np. w którym opór lub podzia³ napiêcia zale¿y od mechanicznego po³o¿enia œlizgacza. naciskaæ (klawisz) propeller shaft .numer identyfikacyjny pamiêci PROM (pozwala zidentyfikowaæ wymienn¹ pamiêæ programowan¹ przez producenta pojazdu lub sterownika. zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania preferences . g³ówny przekaŸnik present . aktualnie wystêpuj¹ca usterka press .wa³ napêdowy proper . np.pierwotny. np. np. wynik testu POSIP Porshe Side Impact Protection . program dzia³ania sterownika POS'N Position .pompa wewnêtrzna zbiornika paliwa probe . napiêcia wyjœciowego cewki zap³onowej DIS PRC Pressure Regulator Control . np. w oscyloskopie cyfrowym .mo¿e zawieraæ. np.dogrzewanie.stopieñ mocy.jednostka ciœnienia 40 Poradnik SERWISOWY .polipropylen ppm Parts Per Milion .system pozycji peda³u (Opel) PSC Pre-Selection Control .chroniæ. poduszki itp. pole shoe . stosowany np.przekaŸnik mocy.ciœnienie. np.nacisn¹æ. np. silnika Diesla PRE-PUMP . podstawowy.jednostka stê¿enia. zaworu pre-ignition . jako czujnik wychylenia klapy w przep³ywomierzu PROM ID Programmable Read Only Memory Identyfication Number .uk³ad napêdowy PREV Previous .nastawnik. wêglowodorów HC w spalinach PS ower Steering .funkcja umo¿liwiaj¹ca ogl¹danie fragmentu przebiegu poprzedzaj¹cego punkt wyzwolenia power steering .element podgrzewaj¹cy funt si³y na cal kwadratowy .zespó³ napêdowy power transmission system . ale zosta³y do³¹czone przez producenta w celu wspomagania procesu wykrywania usterek w okreœlonych pojazdach positioner .obecnoœæ. np.dodatni.wrota.polarnoœæ.preferencje pre-heating . które nie s¹ wymagane norm¹ OBD II.czêœci milionowe .system ochrony przed skutkami uderzeñ bocznych firmy Porsche PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve . po³o¿enie post-heating . zapalenie siê mieszanki przed momentem wyst¹pienia impulsu zap³onowego na skutek. koñcówka mocy pressure .czujnik fazy (rozrz¹du) power stage . tak aby odpowiednio uruchomiæ poszczególne systemy bezpieczeñstwa (napinacze pasów. zacisk akumulatora.przedwczesny zap³on. element wykonawczy ustalaj¹cy pozycjê.wyzwalanie z wyprzedzeniem. pozycjoner.obecny.w³aœciwy. filtrowanie PROM Programmable Read Only Memory . port (przy³¹cze) POS Positive .parametry wyœwietlane przez urz¹dzenie diagnostyczne.czujnik radarowy okreœlaj¹cy wzglêdn¹ prêdkoœæ pojazdu przed kolizj¹. w przypadku koniecznoœci jej wymiany) PRES Presence . nazwa trybu pracy przyrz¹du z wykorzystaniem obróbki wstêpnej sygna³u jak.wspomaganie kierowania power train .wspomaganie uk³adu kierowniczego PRIME Pre Injection Metering . nagrzewanie wstêpne. nacisk pretrigger . odpowiedni protect .protokó³ (pomiarowy).moc. uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej PP olypropylene . np. np. biegunowoœæ.wskaŸnik obecnoœci wykorzystywany w uk³adzie airbag power . np.elektrozawór steruj¹cy regulatora ciœnienia paliwa Proprietary Readings .drukarka PPSV Pump Prime Switch Voltage napiêcie na g³ównym styku za³¹czaj¹cym (przekaŸniku) pompy paliwa PSI Pound Force Per Square Inch PRHT Preheater .sonda pomiarowa do multimetru lub oscyloskopu. np. zabezpieczaæ protocol .nabiegunnik port . zasilanie power relay .prze³¹cznik: parkowanie/bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów pole . silnika Diesla POT Potentiometer .biegun (akumulatora) pole piece.sterowanie regulatorem ciœnienia paliwa PRND Switch Park/Reverse/Neutral/Drive Switch .dwufazowy wtrysk paliwa z dawk¹ wstêpn¹ PPS Pedal Position System .potencjometr element elektryczny.programowana na sta³e elektroniczna pamiêæ przeznaczona tylko do odczytu .) nych firmowych .ciœnienie PS Phase Sensor .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI polarity . zbiór regu³ rz¹dz¹cych wymian¹ danych miêdzy systemami transmisji PRS Pressure .pozycja.podgrzewanie. obecnoœæ pasa¿era na fotelu .odczyty daPRE-CRASH . brama.

przyrz¹d elektroniczny wytwarzaj¹cy impulsy elektryczne. usuwaæ .sterowany elektrycznie szyberdach pulley .styk pe³nego obci¹¿enia (pe³nego wychylenia przepustnicy) pulse . opór elektryczny RAM Random Access Memory . np.prze³¹cznik podciœnienia sterowany temperaturowo PSW Power Switch . wielkoœæ.zespó³ napêdowy PTC Pending Trouble Code . rated speed . pompowaæ PWR Power .akumulator (bateria) wielokrotnego ³adowania RABS Rear Antilock Brake System system antypoœlizgowy kó³ tylnych RASTER .elektrycznie napêdzana szyba PT Power Train .zapas pojemnoœci akumulatora Poradnik SERWISOWY 41 . w³asnoœæ.sterowanie np.zasiêg.pompa.zasilanie.ch³odnica.sonda zbieraj¹ca sygna³ PUA Pulse Air Selenoid . uchwyt do wyci¹gania push . rated voltage . zakres pomiarowy RAS Rear Axle Steering .wy³¹cznik ciœnieniowy uk³adu wspomagania kierownicy PU Pick-Up .rodzaj charakterystyki elementu termistorowego. klawisz. czas w którym element wykonawczy jest zasilany impulsem elektrycznym PW Pulse Width .system wspomagania parkowania (wykorzystuj¹cy czujniki ultradŸwiêkowe) purge .napiêcie znamionowe R Reverse position .modulacja szerokoœci impulsu pump .nominalny.dodatni wspó³czynnik temperaturowy .wciskaæ.rezystancja. np. promieniowy R Rear .ci¹gn¹æ.prêdkoœæ nominalna. nastawnik dawki quick view . element ch³odz¹cy. dawka quantity adjuster . podciœnieniowy system prze³¹czania napêdu PVS Ported Vacuum Switch . znamionowy. cyfrowy sygna³ elektryczny wysy³any przez sterownik ECU PW Powered Window . pamiêæ o dostêpie swobodnym szczone s¹ jeden nad drugim w uk³adzie pionowym rate .ko³o pasowe pull-rod . przy której wraz ze wzrostem temperatury roœnie jego opór elektryczny. uk³adu elektronicznego RC Reserve Capacity . wyci¹gaæ. w dane o programie quit . np.szerekoœæ impulsu. poœrednicz¹cy pomiêdzy sterownikiem ECM a odbiornikami (Daewoo) quantity .dotyczy zbiornika z wêglem PWR STEERING .modu³ sterowania dla fotela pasa¿era PTT Push To Talk . trwaj¹cy kod usterki PTC Positive Temperature Coefficient . np. oczyszczaæ.elektrozawór powietrza pulsacyjnego pull . szybkoœæ tempo rated .szybki wgl¹d.ciêgno PVH Pneumatic Vacuum Hub-lock pneumatyczny.wspomaganie kierownicy Q QDM Quad Drive Module . rezygnowaæ z wykonania QDM .regulator dawki.jakoœæ.rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.czyœciæ.szerokoœæ impulsu.wcisn¹æ.prze³¹cznik przyciskowo-odci¹gowy PSR Powered Sun Roof .wyjœciowy modu³ sterowania. element taki mo¿e dzia³aæ jako bezpiecznik wielorazowego u¿ytku pulse generator .generator impulsowy . obwód PU. tylne ko³o R Resistance .modu³ deski rozdzielczej (GM) quality . np. popychaæ.radialny. w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umie- radiator . naci¹g. cecha R R Radial . aby mówiæ aktywnym poch³aniaj¹cego opary paliwa PSM Porsche Stability Managment system zarz¹dzania stabilnoœci¹ pojazdu firmy Porsche PSPS Power Steering Pressure Switch .tylny.t³o obrazu.wielkoœæ.opuszczaæ program.pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim. w celu symulowania dzia³ania czujników uk³adu wtryskowego pulse width . PUR Polyurethane . np. naciskaæ.poliuretan g³ównego przekaŸnika zasilania PTS Parktronic System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI PQ R PSM Passenger Seat Module . siatka wymiarowa RBA Rechargeable Battery .pozycja biegu wstecznego w skrzyni biegów automatycznej tyln¹ osi¹ raster . przycisk push pull switch . szerokoœæ impulsu wtryskowego (czas wtrysku) PWL Power Window Lifter .nie rozstrzygniêty.urz¹dzenie podnosz¹ce szybê PWM Pulse Width Modulation . range .impuls.iloœæ.

zawór upustowy ograniczaj¹cy ciœnienie residual pressure .usuwaæ usterkê. rezerwa paliwa reach .zapisywaæ.odczyt napisów i parametrów cyfrowych na ekranie oscyloskopu resistance .styk hermetyczny (kontaktron) reaguj¹cy na pole magnetyczne reference . przygotowany (do pracy. poziom doregulowania REGTS Recirculation Gas Temperature Sensor . np. potrzebowaæ. reduce . nadmiarowoœæ.nadmiar.opóŸniony zap³on retrived . hamulec silnikowy w ciê¿szych pojazdach retardet timing . odzyskany. urz¹dzenie rejestruj¹ce RES Reset .najmniejsza wartoœæ napiêcia wtórnego wymagana do wytworzenia iskry w œwiecy zap³onowej RCU Remote (Radio) Control Unit uk³ad zdalnego (radiowego) sterowania RDS Radio-broadcast Data System radiowy system przekazywania danych i komunikatów RDS Rear Detect System .kasowanie.rozpoznawanie. tylny rear drive .wyszukany. czujnika lub sterownika przy próbie komunikacji z czytnikiem kodów results . sterownika pojazdu przez przyrz¹d diagnostyczny record . kasowanie wskaŸnika koniecznoœci wymiany oleju lub obs³ugi serwisowej reserve . odczytywaæ. klawisz ustawiania stanu pocz¹tkowego.prostownik (elektryczny) rectify . kodów usterek 42 Poradnik SERWISOWY .rezystancja. naprawiaæ uszkodzenie.rezerwa. przekazywaæ relief valve . np. zdejmowaæ. np.gotowy.napiêcie odniesienia.zdalne sterowanie elementem wykonawczym remote start .rejestrowaæ.przycisk. zbêdnoœæ ¿¹danie reverse . np. np.rezultaty.zwalniacz -. np.wznowiæ. ustawianie stanu pocz¹tkowego. uszkodzonego elementu REQ Request .tylny elektrozawór (ABS) receive .ciœnienie pozostaj¹ce w uk³adzie paliwowym po wy³¹czeniu silnika readout . reference voltage .odleg³y. otrzymywaæ przyjmowaæ retarder .dochodziæ. napiêcie wzorcowe refrigerant .czerwony remove . np. np. redukowaæ redundancy . wyniki resume .zdalne urz¹dzenie rozruchowe umo¿liwiaj¹ce uruchomienie rozrusznika znad komory silnika RESV Rear Solenoid Valve . nazywaæ ponownie (np. np. œcie¿ka (styk) masy dla czujnika recognize .odbieraæ.pozostaj¹cy kod.regulacja register . np. znak powrotu na klawiaturze. powracaæ. tylna sonda lambda REC Rear Electrical Center . zerowania read .rezystancja.wymiana. przeciwny.tylny czujnik tlenu. domagaæ siê review . np.modu³ napêdu tylnych kó³ remaining code . key .czytaæ.przegl¹d. opór elektryczny ready . plik lub zbiór danych) replace . odniesienie. np.przekaŸnik. stosowany czêsto jako czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub wa³ka rozrz¹du resolution . remote control .czynnik ch³odz¹cy. do pomiaru) reluctor .R S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RCM Restraint Control Module . niemo¿liwy do skasowania REMCO Remote adjustment for CO potencjometr zdalnej regulacji CO rear O2 sensor . kody usterek relay .proœba. uk³adu klimatyzacji required voltage . np. retriwed code .usuwaæ.czujnik reluktacyjny (wykorzystuj¹cy efekt zmiennego oporu magnetycznego).zmieniaæ nazwê.znaleziony kod b³êdu retry .wymagaæ. zapytanie.modu³ sterowania poduszek powietrznych reed contact .odpowiedŸ. wyjmowaæ rename .ty³.tylne centrum elektryczne remote .czujnik temperatury recyrkulacji spalin reset button.system wykrywaj¹cy zagro¿enie z ty³u (Delphi) RES Resistance . rejestrowaæ rectifier . znaleziony.rozdzielczoœæ przyrz¹du pomiarowego response . zapas. prostowaæ (pr¹d) red .napêd na tylne ko³a rear module .ponawiaæ próbê return .powrót. osi¹gaæ.wzorzec.odwrotny. zdalny. opór elektryczny REG Regulation . podejmowaæ na nowo rear .zmniejszaæ. zwrotny require .

badawcza liczba oktanowa ROP.prawa przednia cewka RMS Root Mean Square .pierœcieñ.prêt.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RS revolution couner . impulsu elektrycznego RLWS Rear Left Wheel Sensor .zapobieganie niestabilnoœci pojazdu na zakrêcie przez wstêpne wyhamowanie.prze³¹cznik zdalnego uruchomienia silnika RGB Red Green Blue . suwak running board . ustawianie stanu pocz¹tkowego RS232 . przy równoczesnym kontrolowaniu prêdkoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych kó³ RHD Right Hand Drive .sekunda SAB Side Airbag .zegar czasu rzeczywistego RON Research Octane Number . pracowaæ runner . np. ROPS Roll Over Prevention (Protection) System .tachometr. obrotomierz rowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ biegu ja³owego RSC Rotary Solenoid valve Closed zamkniêty elektrozawór obrotów RF Radio Frequency .steczujnik prawego tylnego ko³a RXD Receive data line .stowarzyszenie in¿ynierów techniki samochodowej SACV Secondary Air Control Valve zawór steruj¹cy wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SAC Self Adjusting Clutch . np. np.sprzêg³o z samoregulacj¹ safing .zawór obrotowy sterowania biegiem ja³owym ring . przewijaæ. monitora komputerowego RH Right Hand . œlizg. p³oza.prawe tylne ko³o RWD Rear Wheel Drive .œwiat³o pozycyjne RWAL Rear Wheel Antilock Brake system .linia odbioru danych S s second .system antypoœlizgowy kó³ tylnych rich mixture .prawostronny system kierowania RHS Right Hand Side . dzwoniæ RPR Return Pump Relay . system prawostronny pojazdu ROM Read Only Memory .rodzaj interfejsu i z³¹cza do szeregowej transmisji danych.wartoœæ skuteczna RFW Right Front Wheel . multimetrem) a komputerem RTC Real Time Clock .sk³adowe kolorów (czerwony.wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RSO Rotary Solenoid valve Open otwarty elektrozawór obrotów RFS Right Front Solenoid . zwój. praca z przewijaniem w oscyloskopie cyfrowym RSD Road Sensing Detection .system pomiaru emisji spalin na drodze. zawieraj¹cy bramkê wykrywaj¹c¹ poziom CO i HC oraz urz¹dzenia do kontroli prêdkoœci i przyspieszenia pojazdu RSN Rate Shaping Nozzle .stopieñ nadwozia running light . pomiêdzy przyrz¹dem pomiarowym (analizatorem spalin. np.czas narostu. dymomierzem.obroty na minutê run .prawa tylna cewka RRW Right Rear Wheel .rolka.wirnik. dr¹¿ek road . w odniesieniu do pr¹du lub napiêcia .kasowanie.modu³ prawych tylnych drzwi RRS Right Rear Solenoid .system prawostronny ribbon .taœma barwi¹ca do drukarki RPM Revolutions Per Minute .prawa strona.regulator wyprzedzenia zap³onu SAE Society of Automotive Engineers .czujnik lewego tylnego ko³a RFI Radio Frequency Interference zak³ócenia o czêstotliwoœciach radiowych emitowane.droga roll .zabezpieczenie. przez uk³ad zap³onowy RFID Radio Frequency Identification identyfikacja czêstotliwoœci radiowych rod .œrednia kwadratowa.czêstotliwoœci radiowe rise time .prawe przednie ko³o RSS Remote Starter Switch .bogata mieszanka paliwowo-powietrzna RICP Rear Integrated Control Panel tylny zintegrowany panel sterowania (zespo³u Audio) RICV Rotary Idle Control Valve .przekaŸnik pompy zwrotnej RRDM Right Rear Door Module .bieg.boczna poduszka gazowa SAC Spark Advance Control .pojazd z napêdem na tylne ko³a RRWS Right Rear Wheel Sensor RISC Rotary idle Speed Control . zielony i niebieski) w sygnale wizyjnym.pamiêæ do wy³¹cznego odczytu RST Reset . nadzór czujników zewnêtrznych Poradnik SERWISOWY 43 . przebieg.

wkrêt regulacyjny scroll .utrwaliæ.œruba. przesy³anie szeregowe.liczba próbek pobieranych w ci¹gu sekundy przez uk³ad pomiarowy.sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa screen . wyœwietlaæ na ekranie screw .wybieraæ. zachowaæ.S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI SAHR Saab Active Head Restraint system aktywnych zag³ówków firmy Saab sample rate .system z czujnikami wykrywaj¹cymi zagro¿enie kolizji bocznych (Delphi) SCC Saab Combustion Control .czytnik kodów (okreœlenie stosowane w USA) scan tool . S/C Short Circuit . prze³¹cznik wybieraj¹cy SCS Stability Control System .elektroniczny sterownik zap³onu seat .modu³ elektroniczny fotela (siedzenia) SCOPE Oscilloscope . z szybszym ni¿ w tradycyjnych systemach czasem zadzia³ania (Bosch) SD Self Diagnostics . np.sygna³ zap³onowy wysy³any ze sterownika do modu³u zap³onowego send .miernik zu¿ycia paliwa select . fotel seat belt . np. wybierak.seryjny. transmitowane s¹ tym samym przewodem (liczy siê kolejnoœæ i szerokoœæ impulsów) 44 Poradnik SERWISOWY .ci¹g³y kod serwisowy SDV Spark Delay Valve .urz¹dzenie elektronicz- SDM Sensor and Diagnostic Unit sterownik systemu poduszek powietrznych serial transmission .zawór opóŸniaj¹cy regulacjê wyprzedzenia zap³onu SAPV Secondary Air Pulse Valve zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV Secondary Air Solenoid Valve elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do uk³adu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS Secondary Air Solenoid .samodiagnoza. wyszukiwanie SCC Spark control computer . oscyloskopu cyfrowego (im wiêcej próbek .zwarty obwód scanner . wszystkie dane.wysy³aæ. szeregowy serial port . np. wybierz selector . wkrêt.poœredni wtrysk paliwa sequential .modu³ kontroli czujnika SBC Sensotronic Brake Control . dane pomiarowe do komputera sensor .sekwencyjny (wtrysk paliwa oddzielnie i w odpowiedniej kolejnoœci dla ka¿dego z cylindrów) serial .transmisja szeregowa.uk³ad steruj¹cy k¹tem wyprzedzenia zap³onu SC. wtórne uzwojenie cewki zap³onowej SEFI Sequential Electronic Fuel Injection .elektrohydrauliczne sterowanie uk³adem hamulcowym.szeregowe ³¹cze transmisyjne SDD Speed Dependent Damping amortyzacja uzale¿niona od prêdkoœci jazdy . system samodiagnozy SBDS Service Bay Diagnostic System . zapamiêtaæ.test segmentów wyœwietlacza save .elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza search .czujnik pomiarowy sequence .kompleksowy system diagnostyczny firmy Ford SDI Semi Direct Injection .system sterowania procesem spalania firmy Saab zawieraj¹cy element ³¹cz¹cy funkcjê wtryskiwacza i cewki zap³onowej SCC Service Continous Code .siedzenie. bit za bitem.zawór sterowania zawirowaniami SCV Sensor Control Unit .wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reaguj¹ce na sygna³ ze sterownika pojazdu SC Spark Control .pompa przet³aczaj¹ca (ABS) SDS Side Detect System . np.œruba regulacyjna prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego SAT Satelite .wtórny. kodów usterek SCV Swirl Control Valve . np. dane w diagnoskopie lub obraz w oscyloskopie cyfrowym savemeter .rodzaj poduszki gazowej secondary .tym wierniejsze odtworzenie badanego sygna³u) ne przeznaczone do odczytu parametrów OBD II SDM Sensing & Diagnostic Module modu³ diagnostyczny (Opel) scavening pump .czêstotliwoœæ próbkowania .selektor.ekran.przeszukiwanie.przewijanie obrazy (przebiegu) na ekranie monitora lub oscyloskopu segment test .pas bezpieczeñstwa seat module .sekwencja.system kontroli stabilnoœci jazdy SCS Stop Control System .oscyloskop SCR Selective Catalytic Reduction selektywna redukcja katalityczna (tlenków azotu w systemach dla silników Diesla) SAS Speed Adjusting Screw .system ABS sterowany mechanicznie SAW Spark Advance Word .

urz¹dzenie podleg³e SLC Solenoid Linear Clutch Pressure Control .generator sygna³owy sine wave .praca z jednorazowym wyzwalaniem przebiegu w oscyloskopie SGI Sequential Gas Injection . np.zawieszenie z regulacj¹ (samoregulacj¹) poziomu SFI Sequential Fuel Injection .wolny. sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (narastaj¹ce lub opadaj¹ce) Software .cewka kontroli ciœnienia sprzêg³a (Opel) socket .pozycja dŸwigni zmiany biegów.zawór suwakowy slope .ma³y.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI S servo .pó³ka. poziom sygna³u smoke .otwór.cewka przepustnicy (Opel) SGL Single .t³umik ha³asu.stowarzyszenie producentów i handlowców bran¿y motoryzacyjnej SMT Separate Mixture Transport rozdzielone dostarczanie mieszanki SMS Short Message Service .pojedynczy.fala sinusoidalna single .zap³on iskrowy SI Speed Index . rear window shelf pó³ka tylnego okna SINOx . np.sekwencyjny wtrysk paliwa SFT Short term Fuel Trim . ale mo¿liwe do zarejestrowania przez system samodiagnozy SLI Shift Light Indicator .urz¹dzenie podporz¹dkowane. np. slow response .krótka wiadomoœæ teksowa SIS Service Information System . szczelina. zwisaj¹ce. EOBD) simultaneous jednoczesny (wtrysk benzyny równoczeœnie dla kilku cylindrów) SG Signal Generator .kody usterek wysy³ane na tyle wolno.krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.luŸne.zamykaæ shutter .przyspieszenie boczne sleep mode . czujnika tlenu slow codes . przesuniêcie shift key .zatrzask software .klocek cierny.serwomotor.ekran elektryczny. si³ownik zasadzie dodatkowej poduszki gazowej (w okolicy zag³ówka) slot .jednorazowa podstawa czasu w oscyloskopie SLU Solenoid Linear Lock-up .oprogramowanie SOHC Single Overhead Camshaft pojedynczy wa³ek rozrz¹du w g³owicy Poradnik SERWISOWY SIHR Self Inflating Head Restraint system ochrony g³owy oparty na 45 . uderzenie shock absorber .zbocze.krótki.praca w trybie wyczekiwania (uœpienia) soft faults .wstrz¹s.stan na³adowania akumulatora slave .uk³ad wtryskowy/zap³onowy slow . smokemeter .cewka blokowania (Opel) shaft .dodatkowy.usterki sporadyczne wystêpuj¹ce tylko raz na jakiœ czas. np. ¿e mog¹ byæ wyœwietlane za pomoc¹ lampki kontrolnej (diody LED) i nie wymagaj¹ do odbioru specjalnego urz¹dzenia cyfrowego SLS Self Leveling Suspension .dymomierz (do silników Diesla) SIPS Side Impact Protection System system zabezpieczaj¹cy przed skutkami uderzeñ bocznych shield .start pocz¹tku ramki sygna³u CAN shut .amortyzator shoe . nadmuchiwany system unieruchamiaj¹cy (zabezpieczaj¹cy na zasadzie poduszki powietrznej) SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders . serwomechanizm. krata zamykana SI Spark Ignition . ciêgno lub linka snap .klawisz przesuniêcia shock . zwarcie elektryczne SHPD Super High Performance Diesel .serwisowy system informacyjny slack .wa³.silnik Diesla o podwy¿szonych osi¹gach SIR Supplementary Inflatable Restraint System . np. oprawka SOF Start Of Frame .kontrolka zmiany biegu slide valve . udar.index prêdkoœci side acceleration . single channel .praca jednokana³owa w oscyloskopie single shot .wolna odpowiedŸ. nie naci¹gniête. brake shoe szczêka hamulcowa short . ekranowaæ SHIFT .sekwencyjny wtrysk gazu . do zamontowania karty elektronicznej SES Service Engine Soon dash light kontrolka serwisowa silnika(MIL) silencer .oprogramowanie SOC State of Charge . powolny.dym.katalizator do silników Diesla firmy Siemens small . wa³ek shelf .oddzielnie dla ka¿dego z cylindrów SLT Solenoid Linear Throttle . np. np. t³umik wydechowy SIM Simtec .gniazdo.¿aluzja.

sklejanie siê styków przekaŸnika lub przerywacza STJ Start Injector .czas trwania (palenia) iskry spark gap .stopieñ.krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.¿y³a.symulator i tester czujników STM Sensor Test Mode . zwitek stream .element ³¹cz¹cy funkcjê œwiecy zap³onowej i wtryskiwacza. stopieñ koñcowy mocy uk³adu zap³onowego STAR Self Test Automatic Readout automatyczny czytnik kodów samodiagnozy starter .przebieg prostok¹tny.selektywne sterowanie charakterystyk¹ jazdy (charakterystyka zawieszenia) STEER .zapamiêtany kod usterki stage . skrêtka.przerwa iskrowa.ut . sygna³ elektryczny prostok¹tny static ignition . elektrozawór.styk (z³¹cze) samodiagnozy squib .test gotowoœci systemu (OBD/EOBD) SSS Speed Sensitive Steering . solenoid valve . wspó³dzia³aj¹cy z napinaczami pasów bezpieczeñstwa steps .strumieñ. w oscyloskopie SPOUT Spark Out . z kana³u B) spark . uginaæ siê square waveform .wtryskiwacz rozruchowy SP Sensor phase . status STC Self-Test Connector . np.stan.rozrusznik SPK Spark advance . kierowaæ steering angle . Ÿród³o sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (zewnêtrzne. np.iskra spark advance .zap³onnik.œwiecowtryskiwacz .krótkookresowa. detonator (poduszki powietrznej lub napinacza pasów) Solenoid valve (zawór elektromagnetyczny) SR Slow Running .sygna³ regulacji zap³onu ze sterownika do modu³u zap³onowego start-up .wtrysk jednopunktowy stand-alone . sterowania silnika krokowego STFT Short Time Fuel Trim .specjalne narzêdzie serwisowe STI Self Test Inp.odstêp elektrod œwiecy zap³onowej spark plug .jednopunktowy wtrysk paliwa ST Short Term .uk³ad antypoœlizgowy SOL'D Solenoid .prze³¹cznik (w³¹cznik) œwiate³ stopu strand .uk³ad zap³onowy bez elementów ruchomych (bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy) status .cewka.wyprzedzenie zap³onu SRM Sun Ruf Module .œwieca zap³onowa sparkplug gap .prêdkoœæ pojazdu SPFI Single point Fuel Injection . sygna³ rozruchu STO Self Test Output .wyprzedzenie zap³onu STP Stop Lamp Switch .rozrusznik.wspomaganie kierownicy.uruchamiaæ 46 Poradnik SERWISOWY .sprê¿yna. niezaSPI Spark Plug Injector .kierownica stepper motor .faza czujnika (czujnik fazy) SST Sensor Simulator Tester .dodatkowy system unieruchamiaj¹cy (system poduszki powietrznej). EOBD) spark duration .autonomiczny. np.system wspomagania kierowania zale¿ny od prêdkoœci SST Special Service Tool . sytuacja.zawór elektromagnetyczny SRC Selective Ride Control . zapalnik. szczelina na œwiecy zap³onowej SRT System Readiness Test . wewnêtrzne.Ÿród³o. jedn¹ z elektrod œwiecy stanowi denko t³oka (Saab) le¿ny store .wejœcie wywo³ania kodów samodiagnozy sticking .oscyloskop pamiêtaj¹cy SPI Single Point Injection . z kana³u A. resor. bieg ja³owy STC Stability Traction Control . regulacja mieszanki STA Starter .wprowadzaæ do pamiêci.wolny bieg. np.radar krótkiego zasiêgu SRS Supplementary Restraint System .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI spring .modu³ otwieranego dachu (Opel) SRR Short Range Radar .silnik krokowy (np.wejœcie samodiagnozy storage oscilloscope . wykorzystywany do uk³adu regulacji biegu ja³owego) source .k¹t skrêcenia ko³a steering wheel .tryb testu czujników SPD Vehicle Speed . zapamiêtywaæ stored code . np.kroki.

modu³ sterowania przepustnicy Poradnik SERWISOWY 47 . wy³¹cznik.prze³¹cznik.tomograficzne badanie procesu spalania TCATS Turbo Charger Air Temperature Sensor .oprogramowanie SYSIN System Inp.elektrozawór.zabezpieczenie przepiêciowe (zabezpieczenie uk³adu elektronicznego przed impulsami napiêcia o du¿ej amplitudzie) SV Solenoid Valve .przekaŸnik wymagaj¹cy do dzia³ania sygna³u tachometrycznego TBI Throttle Body Injection . poddaj¹cy siê.elektrozawór steruj¹cy prze³¹cznikiem podciœnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TC Traction Control . zawieszony.suw (przy oznaczeniu liczby suwów) stuck . przemiataæ odchylaæ.rozci¹gaæ. do ustawiania liczby oktanowej benzyny lub wartoœci wyprzedzenia zap³onu SW Software .lampa stroboskopowa u¿ywana do ustawiania wyprzedzenia zap³onu. np. obrotomierz TCA Tomographic Combustion Analysis .za³¹czenie SWP sweep .system zmiennego stopnia sprê¿ania w silniku firmy Saab superimposed . np. zasilacz suppression .zasilanie.sprê¿arka napêdzana turbin¹ wykorzystuj¹c¹ gazy spalinowe z silnika TCM Throttle Control Module .komputerowy system sterowania Toyoty TBV Turbo Boost Valve . np.zawór TACS Toyota Active Control Suspension .wejœcie systemu S1 Sensor 1 .czujnik (tlenu) 1 przed katalizatorem (przedni) T T Test Terminal .zablokowany w stanie otwartym lub za³¹czonym. w samochodach ze sterowanym gaŸnikiem) Tach Tachometer .œwiat³a tylne tank .koñcówka testowa.skrêcanie œciany bocznej surge protection .styki (z³¹cze) serwisowe. np.turbodo³adowanie .ut . zawór lub przekaŸnik SV Switching Valve . zablokowany stuck off . zacisk testowy tail light . wejœcie strobuj¹ce stroke .zbiornik (paliwa) TAS Temperature Air Sensor .t³umienie. np.kontrola przemiennika momentu obrotowego TCL Traction Control .zawór prze³¹czaj¹cy. czujnik stykowy supply .rozci¹g.ustêpuj¹cy.tachometr. rozci¹g podstawy czasu w oscyloskopie switch off . zmiennej d³ugoœci kolektora dolotowego subsidary .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TAD Thermactor Air Divertered solenoid .czujnik temperatury powietrza w uk³adzie turbodo³adowania TAS Throttle Adjust Screw .wtrysk jednopunktowy TCCS Toyota Computer Controlled System .sterowany termostatycznie dolot powietrza TAB Thermactor Air Bypass solenoid zawór obejœcia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiaj¹cych pracê katalizatora. zawór lub przekaŸnik gim (w celu lepszego uwidocznienia ró¿nic i wahañ) SW Switch . zawór elektromagnetyczny sweep .pojazd o bardzo ma³ej emisji zanieczyszczeñ SVC Saab Variable Compression .wy³¹czenie switch on .nak³adany. np. rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego pozwalaj¹cy na ogl¹danie przebiegów zap³onowych z ró¿nych cylindrów na³o¿onych jeden na dru- SVC Service Connector .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ST STROBE Stroboscope .system powietrza dodatkowego (zapewniaj¹cego lepsz¹ pracê katalizatora) TCA Thermostat Controlled Air .czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS Thertmactor Air System .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC Turbo Charger . zak³óceñ wywo³ywanych przez uk³ad zap³onowy SWB Small Wheel Base .sklejony.aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) „turbo” TCC Torque Converter Control . rodzaj pracy podstawy czasu w oscyloskopie stuck on .œruba regulacyjna przepustnicy tachometric relay .zablokowany w stanie zamkniêtym lub wy³¹czonym.ma³y rozstaw kó³ SWT Side Wall Torsion . osiadaj¹cy SWS Simplified Wiring System uproszczony system okablowania system sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi w pojeŸdzie z ograniczeniem liczby przewodów SULEV Super Ultra Low Emissions Vehicle .

linia testowa wentylatora time . TKS Throttle Kicker Solenoid element wykonawczy zmieniaj¹cy po³o¿enie mechanizmu przepustnicy w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej TLEV Transient Low Emission Vehicles .termiczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu TIM Traffic Information Message .wyprzedzenie zap³onu sterowane w funkcji temperatury (Opel) testing .temperatura.termiczny wy³¹cznik elektryczny TCSA Temperature Controlled Spark Advance . woda (p³yn ch³odz¹cy) TIC Thermal Ignition Control .urz¹dzenie ostrzegawcze.temperatura Temp Gauge .elektroniczny system steruj¹cy parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) THR Throttle .diagnostyczne z³¹cze komunikacyjne (Toyota) TFI Throttle Fuel Injection .koñcówka testowa silnika THA Thermo.temperatura. prostok¹tny sygna³ prêdkoœci obrotowej TFA Test Fan .porównywanie wartoœci badanego sygna³u z dopuszczaln¹ wartoœci¹ zakodowan¹ w ECM (OBD/EOBD) test values . spaliny TEMP Temperature .T S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TCM Transmission Control Module modu³ steruj¹cy skrzyni biegów TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension .Turbo Diesel z bezpoœrednim wtryskiem TDM Time Division Multiplexing praca systemu z podzia³em czasu TGP Turbulent Generating Pot .czteroetylek o³owiu .kana³ komunikatów drogowych TD Time Division .temperatura.informacje o ruchu drogowym TCSG Temperature Compensated Stored Gas . test wstêpny czytnika kodów THS Transmission Hydraulic Switch elektrozawór prze³¹cznika hydraulicznego skrzyni biegów THW Thermo. Exhaust Gas .komora spalania wywo³uj¹ca turbulencje (zawirowania) mieszanki timing chain .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) po³o¿enia t³oka TDCL Total (Toyota) Diagnostic Communication Link .technika tranzystorów cieñkowarstwowych stosowana do wytwarzania wyœwietlaczy i ekranów timing belt .modu³ sterowania przek³adni TMC Traffic Message Channel . granica throttle-by-wire .miernik temperatury 48 Poradnik SERWISOWY .przepustnica. Water .zale¿noœæ czasowa. gardziel TCP Temperature Compensated accelerator Pump .pojazdy o przejœciowej niskiej emisji TE Test Terminal Engine . punkt pomiarowy w obwodzie elektrycznym TCS Torque Control System .próg. zacisk.przepustnica sterowana elektronicznie. bez koniecznoœci bezpoœredniego sprzê¿enia mechanicznego THS Toyota Hybrid System .opona.sumaryczna iloœæ ró¿nych wêglowodorów w spalinach thermistor .podzia³ czasu.test wartoœci mierzonych. Intake Air .przewód wzbudzaj¹cy urz¹dzenia steruj¹cego terminal . EOBD) TCV Transmission Control Unit . odczytywanych przez system (OBD. przy³¹cze. np.zwi¹zek chemiczny dodawany do benzyny w celu zmniejszenia sk³onnoœci do spalania detonacyjnego telltale .podstawa czasu (w oscyloskopie) TFI Thick Film Ignition system .lampa stroboskopowa do ustawiania k¹ta wyprzedzenia zap³onu tire . powietrze wlotowe TEL Tetraethyl Lead .termistor . np.koñcówka. pomiêdzy momentem wyst¹pienia iskry a pozycj¹ znaku na kole TFT Thin Film Transistor . wskaŸnik poziomu cieczy THC Total Hydrocarbons .³añcuch rozrz¹du (³añcuch pêdny) timing light .element zmieniaj¹cy swój opór elektryczny wraz z temperatur¹ (czujnik temperatury) THG Thermo. testowanie ³¹cza pomiarowego. obrêcz TK.kompensowana temperaturowo pompa przyspieszacza threshold .pasek rozrz¹du (pasek pêdny) TDI Turbo Diesel Injection .czas time base .testowanie.kompensacja temperatury zmagazynowanego gazu (przy niektórych systemach poduszek gazowych) test limits .system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TES Thermal Electric Switch .system napêdu hybrydowego firmy Toyota TEN Test Engine .system sterowania momentem obrotowym TCS Traction Control System .zintegrowany (cienkowarstwowy) system zap³onowy TDC Top Dead Centre .wtrysk paliwa do przepustnicy timing .test wartoœci dopuszczalnych .

za du¿o. równie¿ transfer pump . dostrajaTr Transistor .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI T TOCS Throttle Opener Control System .czujnik prêdkoœci turbiny too .zawór przepustnicy.za³¹czaæ. np. przerywaæ turn on . trasa TRACS Traction Control System .regulacja. przekrêcaæ pokrêcaæ turn off . przek³adnia. w oscyloskopie: DC lub AC. tak¿e.wyzwalanie.uk³ad wyzwalanej podstawy czasu (w oscyloskopie) TPSV Throttle Position Sensor Valve pozycja przepustnicy Trim Trimming .prze³¹cznik termiczny skrzyni biegów TRC Traction Control .prze³¹cznik (dwustabilny) TSL Three State Logic .kierunkowskaz TV Throttle Valve . np.przek³adnia.test diagnostyczny polegaj¹cy na wciœniêciu peda³u gazu i aktywacji niektórych elementów wykonawczych (Ford) track . przek³adnia hydrokinetyczna transducer .pompa podaj¹ca paliwo.zbyt.system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) sta³ej TPM Tempomat Cruise Control .rodzaj przekaŸnika sygna³u. umieszczona wewn¹trz zbiornika paliwa torque converter . przyspieszenie boczne TPI Tuned Port Injection .system kontroluj¹cy zamykanie przepustnicy du lub napiêcia (obwód wejœciowy) trunk compartment .do.wy³¹cznik steruj¹cy wtryskiwaczem rozruchowym. np.techniczny biuletyn serwisowy TR Transmission .przekazywanie.bie¿nik opony.œcie¿ka.nadajnik-odbiornik.skrêcanie TOT Transmission Oil Temperature temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP Throttle Position . za ma³o.wy³¹czaæ.wa³ zdawczy sprzêg³a hydrokinetycznego turbocharger .prawdziwa wartoœæ RMS (np. np. prawdziwa wartoœæ skuteczna napiêcia mierzona niezale¿nie od jego kszta³tu) TVIS Toyota Variable Induction System . boczny.turbosprê¿arka turn .baga¿nik TS Throttle Switch .obracaæ. na toggle . skrzynia biegów tss throttle stop screw .przemiennik momentu. wewnêtrzne lub zewnêtrzne TPS Throttle Position Sensor .przejœciowy transmission . czyli posiadaj¹cy oprócz stanu jedynki logicznej (poziom wysoki) i zera logicznego (poziom niski).zmienny system dolotowy (Toyota) Poradnik SERWISOWY 49 .tranzystor .pó³przewodnikowy element elektroniczny (zazwyczaj 3 koñcówkowy) posiadaj¹cy zdolnoœæ sterowania przep³ywem wiêkszego pr¹du (obwód mocy) za pomoc¹ mniejszego pr¹nie True RMS . przetwornik magistrali CAN) toggle switch . zespó³ ³¹cz¹cy w sobie funkcje nadajnika i odbiornika (np. w którym wyjœcia s¹ od³¹czone TSS Turbine Speed Sensor .przetwornik transient .regulowany wtrysk wielopunktowy TTS Transmission Temperature Switch .uk³ad logiczny trzystanowy.prze³¹cznik (styk) przepustnicy sygnalizuj¹cy stan biegu ja³owego TS Twin Spark .czujnik po³o¿enia przepustnicy TPSA Throttle Position Sensor Angle k¹t otwarcia przepustnicy triggered time base . rozstaw kó³ trigger . przenoszenie. koniec wyznaczonego czasu to .podwójna iskra TSB Technical Service Bulletin .poprzeczny. w³¹czaæ turn signal .up³yw ustalonego czasu. klucz elektroniczny aktywizuj¹cy siê w polu elektromagnetycznym i wysy³aj¹cy w³asny sygna³ rozpoznawczy TTS Thermo Time Switch .trakcja.system sterowania w³asnoœciami trakcyjnymi pojazdu (np. przepustnica tread .pozycja przepustnicy transponder .wkrêt ograniczaj¹cy po³o¿enie przepustnicy TSW Water Temperature Switch prze³¹cznik temperaturowy p³ynu ch³odz¹cego TTL Transistor Transistor Logic uk³ad logiczny tranzystorowo-tranzystorowy torsion . zale¿nie od temperatury i czasu TPCV Tank Pressure Control Valve zawór sterowania w zbiorniku paliwa ciœnieniem transversal . jazda transceiver .sterowanie utrzymywaniem prêdkoœci jazdy turbine shaft .prze³¹czaæ toggle test . przyczepnoœci¹ i stabilnoœci¹ podczas ruszania) traction . skrzynia biegów TO Time Out . jeszcze stan wysokiej impedancji.

nieznany kod usterki user (user’s) manual .podrêcznik u¿ytkownika. nie nadaj¹cy siê do u¿ytku UV UltraViolett .a¿ do.œwiat³a drogowe. kolumna UPS Uninterruptible Power Supply zasilacz awaryjny (np. w górê nie obci¹¿onego pojazdu 50 Poradnik SERWISOWY . obrót.niezdolny. zastosowanie. np. oprogramowanie) upgrade . niemo¿liwy do wykonania .u¿ycie.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego TVV Thermal Vent Valve .wskaŸnik zu¿ycia TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve .prostopad³y. tyre cap bie¿nik U UIM Universal Control Unit .skrêt.termiczny zawór odpowietrzania TWSV Two Way Solenoid Valve . parê przewodów) TW Sensor Temperature Water Sensor . polepszaæ upper beam . upstream O2 unable .jednostka miary update . redukuje on emisjê takich sk³adników jak CO.uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny upper limit . HC. górna granica upper oxygen sensor.nieu¿yteczny.katalizator trójfunkcyjny („trójdro¿ny").górny limit.promieniowanie nadfioletowe UVW Unload Vehicle Weight .elektromagnetyczny zawór dwudro¿ny TWC Three Way Catalyst . zwiêkszaæ. modyfikowaæ (np. unknown code .uniwersalna jednostka steruj¹ca UIS Unit Injector System .niespodziewany.prze³¹cznik przepustnicy TWI Treat Wear Indicator .TU S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TVS Throttle Valve Switch .nieznany.termostatyczny zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie (np.system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami ULEV Ultra Low Emission Vehicle pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeñ ultrasonic .aktualizowaæ.ultradŸwiêkowy UM Unit of Measure . NOx TVIS TXD Transmitted Data Link . do podtrzymania zasilania komputera) UPS Unit Pump System . wersjê oprogramowania).masa up . np.system silników Diesla z pompowtryskiwaczami ut usual terms . test danego elementu wykonawczego UNCAL Uncalibrated .linia transmisji (nadawania) danych weeter .modernizowaæ.opona.niekalibrowany zakres podstawy czasu lub zakres napiêciowy w oscyloskopie. wykorzystanie unexpected . w uk³adzie recyrkulacji spalin) twist .niedostêpny.górna (przednia) sonda lambda (przy silniku) lub uk³ad z pojedyncz¹ sond¹ lambda unavailable . obrêcz ko³a. wi¹zka górna TVSV UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems . skrêcaæ (np. dopóki nie unusable . nieoczekiwany unknown .normalne warunki use . instrukcja obs³ugi until .g³oœnik wysokotonowy tyre .podnosiæ. unowoczeœniaæ (np. zazwyczaj ten rodzaj pracy jest w specjalny sposób sygnalizowany upright .

oceniaæ wartoœæ valve .³opatkowy przep³ywomierz powietrza VAF Volume Air Flow sensor . nastawny VASC Variable Acoustic Supply Characteristic .napiêcie akumulatora w pojeŸdzie VEGA Vehicle Exhaust Gas Analyser analizator spalin samochodowych VIS Vehicle Identification Section sekcja identyfikacyjna pojazdu numeru VIN VIS Variable Induction System zmienny system nape³niania (dolotowy) VEGTC Vehicle Exhaust Gas Temperature Control .podciœnienie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI V V V Volt .wentylacja. przez który przep³ywa pr¹d o natê¿eniu 1 A VCM Vehicle Condition Monitor system kontrolny stanu pojazdu (pojêcie to mo¿e dotyczyæ monitorowania systemów nie objêtych OBD II) vent .modu³ systemu sterowania dynamik¹ pojazdu VGIS Variable Geometry Intake System .jednostka napiêcia elektrycznego .napiêcie sta³e VEH Vehicle . silnik.widok vicinity . regulowany.wspomaganie kierowania o zmiennej efektywnoœci vertical .monitor ekranowy VIA Vehicle Interface Adapter . szacowaæ wartoœæ.zawór sterowany podciœnieniem VES Variable Effort Steering .rezystor o wartoœci rezystancji zale¿nej od przy³o¿onego napiêcia VGT Variable Geometry Turbocharger .turbosprê¿arka o zmiennej geometrii variable . odchylanie pionowe w oscyloskopie lub monitorze VF Voltage Feedback . przy pracy ALT przebiegi z ró¿nych kana³ów wyœwietlone s¹ w tym trybie pracy jeden nad drugim VAC Vacuum .uk³ad dolotowy o zmiennej geometrii VAPS Valve Air Pressure Suspension zawór ciœnienia zawieszenia pneumatycznego VDR Voltage Depend Resistor warystor .wartoœæ.zmienna charakterystyka akustyczna kolektora dolotowego (zawór zmieniaj¹cy charakterystykê) VDS Vehicle Description Section sekcja opisu pojazdu numeru identyfikacyjnego VIN (model. bliskoœæ VAT Vane Air-flow Temperature sensor .objêtoœciowy czujnik przep³ywu powietrza VCU Viscous Coupling Unit .wolt . otoczenie.sprawnoœæ wolumetryczna VICS Variable Intake Control System system dolotowy o zmiennych parametrach VEB Volvo Engine Brake . zbiornika z wêglem aktywnym VERT Verical . wylot kana³u wentylacji. zasilanie) VDU Video Display Unit .pojazd VIVT Variable Inlet Valve Timing zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi Poradnik SERWISOWY 51 .czujnik temperatury powietrza w przep³ywomierzu VE Volumetric Efficiency .system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VDM Vehicle Dynamic Module .adapter interfejsu pojazdu view . odpowietrzanie.sterowanie dynamik¹ pojazdu zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo jazdy (ESP+ASR) VF Variabler Focus Reflektor .Ÿród³o napiêcia sterowane napiêciowo VDC Vehicle Dynamic Control .pionowy tryb wyzwalania w oscyloskopie wielokana³owym.napiêcie sprzê¿enia zwrotnego value .wartoœæ spadku napiêcia na elemencie o oporze 1W.zmienny.kontrola temperatury gazów wylotowych VC Voltage Constant . napêd.lokalna sieæ sterowania i transmisji danych w pojeŸdzie VCVS Voltage Controlled Voltage Source .zawór podciœnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VB Voltage. VBAT Vehicle Battery Voltage .informacja kontrolna dotycz¹ca emisji spalin danego pojazdu VAV Vacuum Air Valve .pionowy.s¹siedztwo.reflektor o zmiennym ogniskowaniu VAPS Variable Air Pneumatic Suspension . np.zawór VAN Vehicle Area Network . pró¿nia VCP Variable inlet Cam Phasing zmienne fazy sterowania rozrz¹dem (dolot) VAF Vane Air Flow meter .hamulec silnikowy Volvo VATS Vehicle Anti Theft System samochodowy system antykradzie¿owy VIN Vehicle Identification Number numer identyfikacyjny pojazdu VECI Vehicle Emission Control Information . np.sprzêg³o lepkoœciowe VCV Vacuum Control Valve . we wszystkich kana³ów naraz.

pompa podciœnienia VSV (elektrozawór podciœnienia) VPW Variable Pulse Width .napiêcie referencyjne dostarczane ze sterownika do niektórych czujników (4-6 V) VNT Variable Nozzle Turbine . np.cyfrowy system informacyjny sterowany g³osem VSV (zawór prze³¹czaj¹cy) VRIS Variable Resonance Intake System .modulator przepustnicy dzia³aj¹cy na zasadzie podciœnienia VP Vacuum Pump .system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VRS Variable Reluctance Sensor czujnik dzia³aj¹cy na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) V/S Windscreen .przyrz¹d do pomiaru napiêcia i rezystancji VSA Vehicle Stability Assist .wiatrochron. do urz¹dzenia klimatyzacyjnego 52 Poradnik SERWISOWY .zmienna VM Vane Meter .turbosprê¿arka o zmiennych ustawieniach dyszy VOC Volatile Organic Compounds lotne substancje organiczne (sk³adniki spalin) VODIS Voice Operated Digital Information System .napiêcie zasilaj¹ce w pojeŸdzie VMAC Vehicle Management And Control .system wspomagania stabilnoœci pojazdu VTV VSC Vehicle Skid Control . przednia szyba VOM Volt/Ohm Meter .czujnik prêdkoœci pojazdu VSTM Vehicle System Test Manual instrukcja testowania systemów pojazdu VSV Vacuum Solenoid Valve .elektrozawór podciœnienia.modu³ video (BMW) VPWR Vehicle Power supply voltage .V S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VOS Vacuum Operated Secondary podciœnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator . do regulacji stopnia otwarcia elektrozaworu) VM Video-Modul .przep³ywomierz ³opatkowy szerokoœæ impulsu (wykorzystywana. np.sterowanie i zarz¹dzanie dzia³aniem pojazdu VREF Reference Voltage .system kontroli stabilnoœci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor .system kontroli poœlizgu VSC Vehicle Speed Control sensor czujnik kontroluj¹cy prêdkoœæ pojazdu VSC Vehicle Stability Control .

waga well . program alarmowy reaguj¹cy na nieprawid³owy przebieg programu WIN Warning lamp. oczekiwanie.z³y.przednia szyba.nagrzewanie.uzwojenie. dobry WAC Wide Open Throtle .lampka ostrzegawcza Wiggle Test . windshield . np. np.wat .czekaæ. p³yn ch³odz¹cy WCS Wastegate Solenoid Valve . odchylenie yellow .zbaczanie z trasy.pies-stró¿.wycieraczka wire . ustêpowanie.prze³¹cznik zimowy wiper . b³êdny WSS Wheel Speed Sensor .bia³y width .prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia VTEC Variable Timing And Lift Electronic Control . przewód woofer .k¹t skrêcenia ko³a wheel base .czujnik prêdkoœci ko³a warm-up .ciê¿ar. obejœcie turbosprê¿arki WTS Water Temperature Switch .test niepewnych po³¹czeñ.rozstaw osi pojazdu white . przep³ywie pr¹du o natê¿eniu 1 A i spadku napiêcia 1 V water .szeroko otwarta przepustnica .prze³¹cznik termiczny cieczy ch³odz¹cej watchdog . np. zu¿ywanie siê.powiêkszenie (fragmentu przebiegu lub wykresu) pojazd o zerowej emisji spalin Poradnik SERWISOWY 53 .pompa wodna (p³ynu chlodz¹cego) write .wydajnoœæ. po¿¹dana wartoœæ parametru weight . impulsu wtryskowego WP Water Pump . warm-up time .woda.czas nagrzewania warning .bez Y yaw . wiatrochron WDS Wordwide Diagnostic System ogólnoœwiatowy system diagnostyczny (Ford) wear .zawór obejœcia dla turbosprê¿arki winding . sprawnoœæ.drut. VTH Voltage Throttle Angle napiêcie pomiaru k¹ta otwarcia przepustnicy VTG Variable Turbine Geometry zmienna geometria ustawienia ³opatek tubosprê¿arki VVT Variable Valve Timing . test sprawnoœci Z ZEV Zero Emission Vehicle - zoom .szerokoœæ.z w/o Without .ko³o wheel angle .czekanie.„odcinanie” klimatyzacji WOT Wide Open Throttle . jest to moc wydzielana w odbiorniku przy. waiting . œcieranie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VW YZ VSV Vacuum Switching Valve . w znaczeniu elektrycznym. silnika elektrycznego windscreen. polegaj¹cy na poruszaniu wi¹zek oraz z³¹czy i równoczesnej rejestracji wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci (Ford) waste gate . okLadzin hamulcowych WINTER S/W .g³oœnik niskotonowy w wish .zu¿ycie.elektroniczne sterowanie zaworami VVA Variable Valve Actuation zmienne uruchamianie zaworów VVL Variable Valve Light .zapis.czujnik pe³nego (szerokiego) przepustnicy otwarcia wait . zapisywaæ dane wrong .zmienne fazy zaworów VTA. na wykonanie procedury pomiarowej wheel .sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTV Vacuum Transmitting Valve zawór przekaŸnikowy œnienia podci- VVT Variable Valve Technologie technologia zmiennych faz zaworów W W Warning lamp „Check Engine” lampka ostrzegawcza kontroli silnika W Watt .jednostka mocy.przepustnica do spalin.¿ó³ty yield . Intercooler lampka ostrzegawcza uk³adu och³adzania „intercooler" w/ With .ostrze¿enie warning lamp . np.¿yczenie. podgrzewaæ.szyb gniazdo zag³êbienie.zmienne fazy rozrz¹du VTC Variable (Valve) Timing Control .

w Renault Twingo) ADK Abstandsdistanzkontrolle - ABS Antiblockiersystem . sterowany obci¹¿eniem ADS Automatischer Drosselklappensteller .dopalanie gazów wydechowych ALFB Atmosphärendruck-und lastabhängiger Förderbeginn .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania.rozdzia³ obci¹¿enia osi AKF ALWR Automatische Leucht-WeitenRegelung . dopuszczenie typu konstrukcji pojazdu do ruchu na drogach publicznych ADF Atmosphären-Druckfühler czujnik ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AKS Automatisches Kupplungssystem .uk³ad zapobiegaj¹cy nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) 54 Poradnik SERWISOWY .uk³ad automatycznego sprzêg³a (np.Niemiecki Automobilklub ABE Allgemeine Betriebserlaubnis powszechne zezwolenie u¿ytkowania.regulacja zasiêgu œwiate³ reflektorów zale¿na od obci¹¿enia.filtr z wêglem aktywnym w uk³adzie odpowietrzania zbiornika paliwa AKR Antiklopfregelung .automatyczne sprzêg³o Aluf.automatyczny nastawnik przepustnicy AFB Atmosphärendruckabhängiger Förderbeginn . pomiar bezwzglêdny AGN Abgasnachverbrennung .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego. z czujnikami nachylenia AMR Antriebsmomentenregelung regulacja momentu napêdowego APS Automatisches Parksystem wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA Antirückelaufschaltung . Daimler) AKS Aktive Kopfstütze .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ADR Automatische Distanzregelung automatyczna regulacja odleg³oœci ALB Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler .automatyczny korektor si³ hamowania.obrêcz ko³a ze stopu lekkiego ADA AKEK Automatische Kindersitzerkennung .czujnik obci¹¿enia osi AK Automatische Kupplung .A S³ownik NIEMIECKO-POLSKI A AAV Aktivkohlefilterabsperrventil elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy zbiornika z wêglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ABD Automatisches Bremsdifferential .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego (Bosch) ALDA Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .aktywne zag³ówki (BMW) ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia i ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AGR Abgasrückführung .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ALV Achslastverteilung .automatycznie hamowany mechanizm ró¿nicowy (Mercedes) ADA Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag . Alufelgen .recyrkulacja spalin ALG Achlastgeber .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ wspomaganie parkowania AKSE Automatische Kindersitzerkennung . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) AKF Aktivkohlefilter .regulacja zapobiegaj¹ca spalaniu stukowemu (Motronic.

nazwa w³asna sieci ³¹cz¹cej w warsztacie samochodowym ró¿ne urz¹dzenia Boscha (np. jednostka fizyczna BAS System. radar AS Luftansaugung . Bremsassistent .samoblokuj¹cy siê mechanizm ró¿nicowy ze sprzeg³em wielop³ytkowym ATL Abgasturbolader .regulacja recyrkulacji spalin ASR Antriebsschlupfregelung .urz¹dze- Poradnik SERWISOWY 55 . Druckregelventil .automatyczna kontrolna stabilnoœci.turbosprê¿arka na gazy spalinowe AU Abgasuntersuchung .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI AB ARD Aktive Rückeldämpfung .P.zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem Bj Baujahr .rok budowy BKV Bremskraftverstärker .kod b³yskowy BF Beifahrer .urz¹dzenie do analizy sygna³ów (Bosch) AWN Auto-Werkstattnetz .D.recyrkulacja spalin ASG Automatisiertes Schaltgetriebe manualna skrzynia biegów automatyzowana ASP Absperrventil für ASR-Bremsregler .poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy BV Bremsventil .wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BVSV Bimetall Vakuum Schaltventil zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) BVSV Bimetallgesteuertes Unterdruckschaltventil .pasa¿er siedz¹cy obok kierowcy nie wspomagaj¹ce hamulców BLS Bremslichtschalter .zawór odcinaj¹cy dla regulatora ASR ARFR Abgasrückführrate .wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych B+ Batterie Plusspannung .D. Unterdruckgesteuerte Leerlaufluftkorrektur . regulowane przenoszenie mocy w celu zapobie¿enia poœlizgowi kó³ napêdowych ATB Abgastemperatur-Begrenzung ograniczenie temperatury spalin ATF Abgastemperatur-Fühler .uklad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych ASR2 Antriebsschlupfregelung separat .silnik benzynowy B. nazwa w³asna systemu AUX Zwischenwelle .C.korekcja powietrza biegu ja³owego sterowana podciœnieniem BFA Beifahrerairbag .bar.uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych zintegrowany.zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowo³ane osoby ASR3 Antriebsschlupfregelung integriert .zawór regulacyjny ciœnienia BF-Airbag Beifahrer-Airbag .zawór hamulca BVA Bremsbelagverschleißanzeige .czujnik odleg³oœci niedostatecznej.szybkoœæ recyrkulacji spalin ARR Abgasrückführregelung .urz¹dzenie steruj¹ce hamulców.napiêcie dodatnie akumulatora BG Bremsgerät .rz¹d cylindrów przyczepny B B Batterie Minusspannung .wy³¹cznik œwiat³a hamowania B Ottomotor . tester silnika.czujnik temperatury spalin ASD Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential .automatyczny mechanizm ró¿nicowy blokowany AUT Getriebeautomat .poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy (dwustopniowa w samochodach BMW) BM Bezugsmarke . urz¹dzenie do kontroli geometrii kó³ oraz magazyn) AWR Abstandswarnradar .znak odniesienia BMR Bremsmomenten-Regelung regulacja momentu hamowania B.wa³ek poœredni AV Auslaßventil .napiêcie ujemne akumulatora BC Blinkcode .badanie czystoœci spalin ASD Automatisches Sperrdifferential .zasysanie powietrza ASC Automatische-Stabilitäts-Control . nazwa w³asna systemu ALB ART Abstandsregelungs-Tempomat tempomat z regulacj¹ odstêpu do poprzedzaj¹cego pojazdu (Mercedes) AS Abschleppschutz .T.zap³on kondensatorowy bar .aktywne t³umienie szarpania (Bosch) ARF Abgasrückführung .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych osobny.automatyczna skrzynia biegów AZB Angelenkte Zylinderbank .zawór wylotowy AWG Auswerteschaltgerät . zintegrowany ABS BA Beschleunigungsaufnehmer czujnik wejœciowy przyspieszenia BHKZ Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung .

CD

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

C
CAG Computergesteuertes Automatik Getriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW)

CTG CAN-Testgerät - tester szyny
CAN (Mercedes)

CZ Cetan Zahl - liczba cetanowa
paliwa (VW), nazwa w³asna systemu

D
D3 Deutsche Abgasnorm - niemiecka norma czystoœci, odpowiada EU 3 DBE Dachbedieneinheit - zespó³ obs³ugi sk³adanego dachu (Mercedes)

DMV Diesel-Magnet-Ventil - zawór
elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch)

DK Drosselklappe - przepustnica DKA Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator po³o¿enia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic

DBR Dauerbremse, Dauerbremsrelais
- hamulec górski, przekaŸnik hamulca górskiego

DPF Diesel-Partikelfilter - filtr cz¹stek w uk³adzie wylotowym silnika wysokoprê¿nego DR Druckregler - regulator ciœnienia

DKA Drosselklappenansteller - naDC Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze œwiat³em ksenonowym stawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu ja³owego w systemie wtrysku centralnego)

DD Kraftstoffdruckdämpfer - t³umik
ciœnienia paliwa

DKE Drosselklappenerhöhungsbit bit podniesienia przepustnicy

DRP Dynamisches Regel Programm dynamiczny program regulacji (w przypadku skrzyni automatycznej multitronic w Audi rozpoznaje, czy kierowca jedzie sportowo czy ekonomicznie i zmienia prze³o¿enie odpowiednio wczeœniej lub póŸniej) DS Druckschalter - czujnik ciœnienia, wy³¹cznik

DDS Diesel-Diebstahl-Sicherung - zabezpieczenie przed kradzie¿¹ w samochodzie z silnikiem wysokoprê¿nym DF Drehzahlfühler, Druckfühler czujnik prêdkoœci obrotowej lub czujnik ciœnienia

DKG Drosselklappengeber - czujnik po³o¿enia przepustnicy, okreœla aktualne po³o¿enie przepustnicy DKI Drosselklappen-Istwert - wartoœæ rzeczywista ustawienia przepustnicy, aktualna wartoœæ napiêcia z czujnika przepustnicy

DSC Dynamische Stabilitäts-Control uk³ad stabilizacji toru jazdy

DFB Dynamische Förderbeginn-Einstellung - dynamiczna regulacja pocz¹tku t³oczenia (Bosch)

DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr

DSP Dynamische Schaltprogramm dynamiczny program prze³¹czania biegów w skrzyni automatycznej (VW/Audi) DSS Drucksprungschalter - wy³¹cznik migowy ciœnienia

DG Drehzahlgeber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DSV Drucksteuerventil - zawór steruj¹cy ciœnienia

DHK Düsenhalterkombination - zespó³ obsady wtryskiwacza (Bosch)

DKR Drosselklappenreduzierungsbit bit obni¿enia przepustnicy

DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk
DKA

DV Druckversorgung, Drosselvorrichtung - zasilanie ciœnieniem lub
urz¹dzenie d³awi¹ce

DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, wy³¹cznik

DVH Druckventilhalter - oprawa zaworu ciœnienia (Bosch)

DWA Diebstahlwarnanlage - alarm
antykradzie¿owy BMW i Opel

DKV Drosselklappen-Vorgabe - wielkoœæ zadana ustawienia przepustnicy DLS Digitale Leerlaufstabilisierung cyfrowa stabilizacja biegu ja³owego (VW/Audi) DME Digitale Motorelektronik - nazwa
w³asna elektronicznego ukladu sterowania silnikiem (Motronic BMW)

DZ Durchbruchzündung - zap³on
przebicia

DZG Drehzahl-Geber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DZM Drehzahlmesser - obrotomierz DZV Digitale Zündung, Vollelektronisch
- zap³on mikroprocesorowy

56

Poradnik SERWISOWY

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

E

E
E Elektro-Lüfter, Einspritzmotor - wentylator elektryczny lub silnik zasilany wtryskowo szenia pneumatycznego ECAS i regulacji t³umienia drgañ w samochodach MAN)

ELD Elektrische Lastschlagdämpfung
- elektryczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch)

EAB Elektronische Anhänger Bremse
- elektroniczne hamulce przyczepy (Mercedes, element zespo³u Telligent BS

EFS Einzel-Funken-Spulen - cewki zaplonowe jednobiegunowe E-Gas Elektron. Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie
przepustnic¹ (peda³ gazu bez linki)

ELF Elektronische Luftfederung elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN)

EAG Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana
automatyczna skrzynia biegów

ELFI Elektronische Fahrzeugidentifikation - elektroniczna identyfikacja
pojazdu (VW)

EAM Emissions-Analyse-Messgerät analizator spalin (Bosch)

EGAS Elektronische Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie przepustnic¹

ELR Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung - elektroniczna regulacja
obrotów biegu ja³owego (Daimler)

EAV Elementabschaltungventil - zawór
elektromagnetyczny od³¹czaj¹cy sekcjê t³ocz¹c¹ w pompie wysokiego ciœnienia uk³adu Common Rail

EGn - urz¹dzenie steruj¹ce EGAS,
przy czym n oznacza numer wersji

EGS Elektronische Getriebesteuerung
- elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów

ELR Elektronische Leerlaufregelung elektroniczna regulacja biegu ja³owego ELRA Elektronische Rückhalteautoelektroniczna automatymatik
ka pasów bezpieczeñstwa (VW)

EBA Elektronischer Bremsassistent elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz tak¿e BAS)

EHA Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy

EBD Elektronisches Bremsdifferential
- elektroniczne ró¿nicowanie si³y hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford)

ELS Elektronische Leerlaufstabilisierung - elektroniczna stabilizacja
biegu ja³owego (Opel)

EHAB Elektrohydraulische Abstellung
- elektrohydrauliczne wy³¹czanie silnika

EBV Elektronische Bremskraftverteilung
- elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania miêdzy przedni¹ a tyln¹ oœ (korektor w uk³adzie hamulcowym)

ELV Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana
kolumna kierownicy (Daimler)

EHD Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem - elektroniczny
wtrysk wysokociœnieniowy w silnikach Diesla (Daimler)

ELV Elektroluftventil - elektryczny
zawór powietrza

EDR Elektronische Dieselregelung elektroniczna regulacja silnika wysokoprê¿nego EDS Elektronische Differenzialsperre
- elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego (VW i Audi)

EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung - elektrohydrauliczna
regulacja mechanizmu podnoszenia

EL-V Elektronisch geregelter Vergaser
- gaŸnik elektronicznie sterowany

ELZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EHSW Elektrohydraulisches Stellwerk
- elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch)

EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antyw³amaniowy i antykradzie¿owy

EMA Elektrischer Multifunktions-Aufroller - elektryczny napinacz pasów bezpieczeñstwa firmy Siemiens (nie pirotechniczny)
EAV

EEC Elektronische Zündverstellung elektroniczna regulacja zap³onu (Ford) EES Elektrisch entriegelte Startmenge
- elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch)

EKE Elektronische Kraftstoffeinspritzung - elektroniczny wtrysk paliwa EKP Elektrokraftstoffpumpe - elektryczna pompa paliwa

ELAB Elektrische Abstellung - elektryczne wy³¹czanie

EFP Elektronisches Fahrpedal - elektroniczny peda³ przyspieszenia EFR Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (sk³ada siê z zawie-

ELAB Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinaj¹cy
biegu ja³owego

ELB Elektronisch gesteuerte Bremse hamulce elektronicznie sterowane

Poradnik SERWISOWY

57

E

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

ER Energiereserve - rezerwa energii ERW Energiereserve mit Spannungswandler - rezerwa energii z transformatorem napiêcia

EZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EZ Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zap³onu

ES Elektronisches Steuergerät - elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce

EZE Elektronische Zentralsteuereinheit - elektroniczne centralne
urz¹dzenie steruj¹ce

ESG Einscheiben Sicherheitsglas szk³o bezpieczne (hatrowane)

EKP

ESR Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poœlizgu napêdu (Seat)

EZF Elektronische Kennfeldzündung zap³on elektroniczny wg mapy charakterystyk (Opel) EZF Elektronische Zündanlage, kennfeldgesteuert - elektroniczny uk³ad
zap³onowy, sterowany wed³ug mapy charakterystyk

EMAB Elektromotorische Abschaltung
- wy³¹czanie elektromotoryczne

ESV Einspeiseventil, Einspritzventil zawór zasilaj¹cy lub wtryskiwacz

EML Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja
mocy silnika

ESV Elektronische Sitzverstellung elektroniczna regulacja fotela (Daimler) ET Einpresstiefe - g³êbokoœæ przet³oczenia na obrêczy (wymiar w mm liczony od œrodka obrêczy do wewnêtrznej powierzchni przylegania tarczy ko³a)

EZF-h Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Hallgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla (Opel)

EMS Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie moc¹ silnika (np. w po³aczeniu z uk³adem ABS)

EMS Elektronische Motorsteuerung elektroniczne sterowanie silnikiem EMV Elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetyczna kompatybilnoœæ (ekranowanie elektrycznych i elektronicznych zespo³ów w samochodzie przed oddzia³ywaniem elektromagnetycznych pó³ zak³ócaj¹cych)

EZF-i Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Induktivgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem magnetoindukcyjnym

ETS Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem

ETS Elektronisches Traktionssystem elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M)

EZK Elektronische Zündung mit Klopfregelung - elektroniczny uk³ad zap³onowy z regulacj¹ spalania stukowego

EZ-K Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z regulacj¹ spalania stukowego

ENR Elektronische Niveauregelung elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EP Einstellpunkt - punkt ustawienia
(Bosch)

EV Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu steruj¹cego ciœnieniem

EV Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 Einspritzventil für hohen Druck wtryskiwacz dla wysokiego ciœnienia EV2 Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciœnienia

EZ-K Elektronische Zündverstellung mit Klopfregelungen - elektroniczne
sterowanie wyprzedzeniem zap³onu z regulacj¹ spalania stukowego

EPB Elektropneumatische Bremse hamulce elektropneumatyczne

EZL Elektronische Zündanlage mit Kennlinien - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk

EPK Elektro-Pneumatic-Kit - zestaw
eletro-pneumatyczny (PEUGEOT)

EPS Erweiterte Parkstellung - rozszerzone po³o¿enie parkowania

EWD Einwicklungsdrehsteller - silnik nastawnika z jednym uzwojeniem EWS Elektronische Wegfahrsperre elektroniczna (BMW) blokada odjazdu

EZL-h Elektonische Zündung mit Kennlinien, Ansteuerung durch Hallgeber elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla

EZS Elektronischer Zündstartschalter
- elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler)

EPW Elektropneumatische (Druck-) Wandler - elektropneumatyczny
przetwornik ciœnienia (de regulacji ciœnienia do³adowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem)

EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX Exhaust - strona wylotowa

EZV Elektronische Zündverstellung elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu

58

Poradnik SERWISOWY

hamulec zasadniczy FBB Förderbeginn-Blockierung .komputer do analizy parametrów jazdy FSR Fahrstabilitätsregelung .pocz¹tek t³oczenia (Diesel) FICD Schnelleerlaufregelung . Glashebedach dach szklany podnoszony GM Getriebe-Motor .silnik-przek³adnia GM Grundmodul .zawór redukcyjny równoprê¿ny (Bosch) GKB Gurtkraftbegrenzer .peda³ przyspieszenia (Bosch) FH Fensterheber .Fzg Fahrzeug .poduszka powietrzna kierowcy FGR Fahrgeschwindigkeits-Regler regulator prêdkoœci jazdy FBG FAP Fahrpedal .liczba impulsów przebytej drogi pojazdu Fz.regulacja „szybkiego” biegu ja³owego FBA Feststellbremsanlage .kod usterki FD Fertigungsdatum .wskaŸnik zmiennych okresów serwisowania FDR Fahrdatenrechner .kierowanie pojazdem FC Fehlercode .samochód terenowy GBA Gurtbringerantrieb .podnoœnik szyby FHM Fensterheber-Motor .pojazd FZK Flügelzellenkompressor .napêd pasa GBR Gurtbringer .katalizator z regulacj¹ lambda (z sond¹ lambda) GA Ganganzeige Display .wyœwietlacz w³¹czonego biegu (Mercedes) GDV Gleichdruckventil .adaptacja podstawowa GALA Geräuschabhängige Lautstärkeregelung .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI FG F FA Fahrerairbag . po³¹czony szyn¹ CAN z modu³em przednim i tylnym (Mercedes) Poradnik SERWISOWY 59 .czujnik pocz¹tku t³oczenia FM Fahrzeugmanagement .ogranicznik prêdkoœci jazdy/uk³ad ograniczenia prêdkoœci jazdy FZV Funkfernbedienung für Zentralverriegelung .podwozie Fwi Fahrzeugwegimpulszahl .zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) FH FGG Fahrgeschwindigkeitsgeber czujnik prêdkoœci jazdy (Bosch) G G Geländewagen .ogranicznik napiêcia pasa bezpieczeñstwa (BMW) GA Grundadaption .ogranicznik prêdkoœci jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FW Fahrwerk .data wyprodukowania FP Förderpumpe .blokowanie pocz¹tku t³oczenia (Bosch) FLD Federgesteuerte Lastschlagdämpfung .regulacja g³oœnoœci radioodbiornika zale¿nie od zewnêtrznych ha³asów GGS Getriebegruppenschalter .regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FFG Fußfahrgeber .pojazd Fzg Fahrzeug .czujnik po³o¿enia peda³u przyspieszenia FGB/AGB Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer .sprê¿arka ³opatkowa FGB/GBA Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage .silnik podnoœnika szyby FB Förderbeginn .mechanizm pasa G-Kat geregelter Katalysator .t³umienie uderzenia od obci¹¿enia sterowane sprê¿yn¹ (Bosch) FBG Förderbeginn-Geber .pompa zasilaj¹ca (Bosch) FSIA Flexible Service Intervall Anzeige .modu³ podstawowy.zespo³owy wy³¹cznik skrzyni biegów (Bosch) GHD Glashubdach.

regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR Giermomentregelung .podzia³ HT uk³adu hamulcowego. pierwszy obwód dzia³a na wszystkie ko³a.ty³ lewy HLM Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser IDI Indirekte Dieseleinspritzung .regulaGMR GSR cja momentu ¿yroskopowego (ma zapobiec obracaniu siê pojazdu wokó³ osi tylnej) GSS Getriebeschaltsperre .czujnik przebytej drogi .napinacz pasa bezpieczeñstwa (BMW) GZS Glühzeitsteuergerät .napinacz pasa bezpieczeñstwa GMR Gemischregler .sterowanie ogrzewaniem (BMW) HAI Heißlufteinlass .zap³on kondensatorowy HL Hinten links .czujnik przyrostu (zap³on) 60 Poradnik SERWISOWY .pompa hamulcowa HD Hochdruck .Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal Kurbelwinkelsignal für OT sygna³ po³o¿enia wa³u korbowego dla ZZ GSR Gurtstraffer .regulacja prêdkoœci jazdy (BMW) GRV Gleichraumventil .wlot powietrza gor¹cego HH HH-Aufteilung .zawór sta³ej objêtoœci (Bosch) GWK Getriebewandlerkupplung sprzêg³o hydrokinetyczne skrzyni biegów GS Getriebesteuerung .masa GR Geschwindigkeitsregelung .pompa hamulcowa HZ Hauptbremszylinder .korekcja wysokoœci HKZ Hochspannungskondensatorzündung .sterowanie skrzyni¹ biegów (Mercedes) GS Gurtstrammer .oœ tylna HA Hydroaggregat für ABS2 .ty³ prawy HRA Heckscheiben-Reinigungsanlage .wy³¹cznik przy dŸwigni hamulca awaryjnego HBA Hydraulisch betätigte Angleichung .GH I S³ownik NIEMIECKO-POLSKI GMA Giermomentaufbau-Verzögerung .napinacz pasa bezpieczeñstwa GND Ground.kompensacja hydraulicznie uruchamiana (Bosch) HK Höhenkorrektur .poœredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprê¿nym HSV Hydraulische Startverriegelung hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) HT HT-Aufteilung .blokada w³¹czenia skrzyni biegów GSS Gurtschlossschalter .urz¹dzenie steruj¹ce czasem w³¹czenia œwiec ¿arowych (Bosch) przep³ywomierz powietrza z gor¹cym drutem H HA Hinterachse . Masse .pompa hydrauliczna HFM Heißfilmluftmassenmesser przep³ywomierz powietrza z gor¹cym filmem HR Hinten rechts .uk³ad czyszczenia szyby tylnej HS Heizungssteuerung .kompensacja wysokoœci HDK Halbdifferential-KurzschlußringWeggeber .hydrauliczny zespó³ steruj¹cy dla ABS2 HAC Höhenkompensation .opóŸnienie tworzenia momentu odchylaj¹cego GSHD Glasschiebehubdach .podzia³ HH uk³adu hamulcowego.interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IG Inkrement-Geber .pierœcieñ zwarty na pó³mechaniŸmie ró¿nicowym HP Hydraulikpumpe .system przyrostowy z jednym czujnikiem IES Integriertes Elektronik System zintegrowany uk³ad elektroniczny (Mercedes) I2 Inkrementsystem mit zwei Gebern .wy³¹cznik w zamku pasa bezpieczeñstwa (BMW) GUS Gurtstraffer .wysokie ciœnienie I I1 Inkrementsystem mit einem Geber . oba obwody dzia³aj¹ na wszystkie ko³a HAS Handbremsschalter . drugi na przednie HBZ Hauptbremszylinder .system przyrostowy z dwoma czujnikami IDS Interaktives Dynamisches Fahrsystem .

lampka kontrolna KS Kopfstützen . system w³¹czaj¹cy alarm. Kl.zestaw wskaŸników z wyœwietlaczem okresów przegl¹dów Komp Komponente .szyna CAN o mniejszej prêdkoœci transmisji dla uk³adów komfortu i obs³ugi w nadwoziu KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige . z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalaj¹cymi zag³ówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeñstwa) IWZ Inkremental-Winkel-Zeit-Geber czujnik k¹ta obrotu IRM Individualregelung.port regulacji spalania stukowego KE Kontinuirliche Einspritzung uk³ad wtryskowy o sta³ym dostarczaniu paliwa Kl Klemme .zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej (Mercedes) KMMG Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KLA Klimatisierungsautomatik automatyczna .automat klimatyzacji Poradnik SERWISOWY 61 .ma³y silnik KMM Kontinuierliches Mengenmeßgerät .sterowanie sprzêg³em KM Kleinmotor .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI IJ K IHKA Integrierte Heiz-Klimaanlage zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR Integrierte Heizungs Regelung zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) jednopunktowy zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) IR Individualregelung. nazwa w³asna KR Klopfregelung .czujnik spalania stukowego KF Kraftstoffilter . komponenty KD Kundendienst . Infrarot .integrator INZ Zentraleinspritzung . INA Informationsanzeige für ASR-Systeme .miernik iloœci przet³aczanej cieczy.wy³¹cznik kick-down K-Jetronic Kontinuierliches Einspritzsystem .zacisk. kiedy zostanie zbita szyba boczna i nast¹pi wtargniêcie do wnêtrza (Mercedes) INS Instrumententafel .opóŸnianie zap³onu wywo³ywane czujnikiem spalania stukowego KRS Klopfregelung-Schnittstelle .podzespo³y. obs³uga klienta KDS Kickdown-Schalter . elementy.miernik natê¿enia przpe³ywu zamkniêty. np. pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) K-CAN Karosserie-CAN . 42 V) ISIS Intelligentes Sicherheits-System inteligentny system bezpieczeñstwa (BMW serii 7. nazwa w³asna uk³ady wtryskowego IRÜ Innenraumüberwachung - ochrona wnêtrza kabiny (Audi) IZA Integrierte Zünd-Anlage . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung .poduszka powietrzna przed kolanami (BMW) KAT Katalysator .odpowietrzenie skrzyni korbowej KHD Kurbelhebedach .miernik natê¿enia przep³ywu.dach podnoszony korb¹ KI Kombiinstrument .przewód dwukierunkowy.wyœwietlacz informacji dla systemu ASR regulacja indywidualna zmodyfikowana przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych IRS Innenraumschutz .klimatyzacja (Daimler) KA Knieairbag .akumulator paliwa KLA Klimatisierungs-Automat .dzia³ obs³ugi klienta.uruchamianie Benz) komfortowe (Mercedes KL Kontrollleuchte .wi¹zka przewodów KB Kupplungsbetätigung .Jetronic.30 = plus akumulatora KS Klopfsensor .zintegroISA Integrierter Starter-Alternator wany uk³ad zap³onowy (Toyota) J K K (-Leitung) Bi-direktionale Leitung .wtrysk Jet Jetronic .katalisator KB Kabelbaum .zag³ówek KS Kraftstoffspeicher .filtr paliwa KFB Komfortbetätigung .uk³ad wtryskowy mechaniczny o sta³ym dostarczaniu paliwa. modifiziert ILV Integrierte Leiselaufvorrichtung zintegrowane urz¹dzenie cichego biegu (Bosch) Infoanz. ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KFMG Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät .ochrona wnêtrza kabiny.regulacja indywidualna przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych lub podczerwieñ ISF Informationssystem im Fahrzeug system informacyjny w samochodzie ISG Integrierter Starter Generator zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo.zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej Int Integrator .

œwiat³owód LWR Leuchtweitenregelung .regulacja lambda LRa Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung .wa³ korbowy LM Luftmengenmesser .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LHA Luftseitige Heizungsautomatik automatyczne podgrzewanie po stronie wlotu powietrza li.œwiat³a wy³adowcze (VW/Audi) LMM Luftmassenmesser.regulator biegu ja³owego LSM Lambdasonde für Magerbetrieb .sonda lambda dla pracy z mieszank¹ ubod¹ LLRa Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung .przewód jednokierunkowy.czujnik temperatury powietrza (Bosch) l.regulacja nape³nienia na biegu ja³owym LDA podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LS Lambdasonde .regulator biegu ja³owego z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LSP Längssperrenabschaltung .regulacja ciœnienia do³adowania lub regulacja prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LLDRAN Leerlaufdrehzahlanhebung LFB Lastabhängiger Förderbeginn pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia w pompach wtryskowych rozdzielaczowych LFR Leerlauffüllungsregelung .dozownik paliwa lub przewód paliwowy zasilaj¹cy KTF Kraftstoff-Temperaturfühler.po lewej stronie LDA Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .element rozdzielaj¹cy paliwo KSV KSV Kaltstartventil .bieg ja³owy silnika LL LL-Aufteilung .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy (tak¿e LMM) L LFT Lufttemperaturfühler . dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) KSB Kaltstartbeschleuniger . Leerlaufdrehzahlregelung . Kraftstoffzuleitung .od³¹czenie blokowania wzd³u¿nego LU Luftmenge US-Version . KEi L-Jetronic) KSZ Kraftstoffzuteiler.KL S³ownik NIEMIECKO-POLSKI KSA Komfort-Schließanlage .po lewej stronie LITRONIC Licht Elektronic . Leerlaufschalter nastawnik biegu ja³owego lub wy³¹cznik biegu ja³owego LL-Stab Leerlauf-Stabilisierung .p³yta z otworem (Bosch) LPS Leiterplattenschaltung .czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (Bosch) KSS Katalysator-Startheizungssystem .LE-Jetronic z regulacj¹ lambda na rynek USA LWL Lichtwellenleiter .obwód ze schematem drukowanym LR Lambda-Regler .czujnik ciœnienia do³adowania (Bosch) LL Leerlauf .regulacja pochylenia œwiate³ reflektorów LLS Leerlaufsteller.regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LDF Ladedruckfühler .ch³odnica powietrza do³adowuj¹cego (Bosch) LLR Leerlaufregler . Luftmengenmesser .uk³ad zamykania komfortowego (zamek centralny.sonda lambda LSH Lambdasonde behitzt (heated) sonda lambda podgrzeweana LLK Ladeluftkühlung . L Links .system podgrzewania uruchamiaj¹cego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie pocz¹tkowej pracy silnika nastêpuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KVA Kraftstoff-Verbrauchs-Anzeige wskaŸnik zu¿ycia paliwa KVS Kraftstoffverteilerstück . LI Links .podzia³ LL uk³adu hamulcowego w trójk¹cie.stabilizacja biegu ja³owego 62 Poradnik SERWISOWY . Kühlmittel-Temperaturfühler . ka¿dy obwód dzia³a na dwa ko³a przednie i jedno tylne LDR Ladedruckregelung.wtryskiwacz L (-Leitung) Uni-direktionale Leitung . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KW Kurbelwelle .przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KS rozruchowy (w uk³adach K-.przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy lub masowy LP Lochplatte .

zale¿noœæ od obci¹¿enia sterowana przesuwk¹ (Bosch) MSA Menge-Spritzbeginn-Abgasrückführung .Mono-Jetronic M-Jet Mono-Jetronic .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ w samochodach u¿ytkowych z hamulcami pneumatycznymi NTC2 Wassertemperatur (in °C) im Motor . manuell .niskie ciœnienie NFz Nutzfahrzeug .wartoœæ rzeczywista momentu silnika MSR Motorschleppmomentregelung .Mono-Jetronic MK Motronic mit K-Potentiometer Motronic z potencjometrem K MV Magnetventil .wentylator mechaniczny MKV Multiplikative Kennfeldverstellung.czujnik przesuniêcia iglicy (Diesel) NMV Nebenabtrieb.samochód u¿ytkowy NTC II Leerlaufdrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego NAS Nebenantriebsschalter .sterowanie wa³ka rozrz¹du Oz Oktanzahl .rozpoznawanie niepracuj¹cych cylindrów silnika MLA Muffengesteuerte Lastabhängigkeit .wyprzedzenie zap³onu sterowane mikroprocesorowo (Opel) Mot/DME Digitale Motorelektronic (Motronic) .dawka wtrysku (w mg/H gdzie H jest skokiem) MMS Motor-Moment Sollwert . tester silnika MZ Magnetzünder .wartoœæ zadana momentu silnika MOLIS Modulares Lichtsystem .modu³owy system oœwietlenia (BMW.rozdzielacz paliwa mUD mit Unterdruck .wy³¹cznik napêdu dodatkowego (Bosch) NAZB Nicht angelenkte Zylinderbank rz¹d cylindrów nie przyczepny NKW-ABS Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge ...wa³ek rozrz¹du (sygna³ wa³ka rozrz¹du do rozpoznawania 1 cylindra) ND Niederdruck .sterowanie prac¹ silnika MAD Motor Ausetzdiagnose .przekaŸnik silnika MS Motorsteuerung .Motronic m.regulacja momentu oporów w³asnych silnika Meins Einspritz-Menge . MJ Mono-Jetronic . diody LED w lampie tylnej) MT Mengenteiler .iskrownik MZV Microprozessorgesteuerte Zündverstellung .przystawka odbioru mocy Nkw Nutzkraftwagen .urz¹dzenie steruj¹ce regulacj¹ dawki w silnikach wysokoprê¿nych MMI Motor-Moment Istwert . Mischung Kraftstoffverhältnis multiplikatywne sterowanie wed³ug mapy charakterystyk lub udzia³ paliwa w mieszance MOZ Motor Oktan Zahl .urz¹dzenie steruj¹ce silnika ME Motor-Elektronik .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI MN O M M Mechanischer Lüfter .temperatura wody w silniku (w °C) NBF Nadelbewegungsfühler .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) NWS Nockenwellensteuerung .Motronic z przep³ywomierzem powietrza wychy³owym MR Motorrelais .mikroprocesorowy uk³ad sterowania silnikiem (Motronic) N NA Nebenabtrieb .dawka-pocz¹tek wtrysku-recyrkulacja spalin MDA Motordrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej silnika MLD Mechanische Lastschlagdämpfung . M Mitte.Microplex (Marelli) MJ Modeljahr .liczba oktanowa O oUD ohne Unter-Druck .bez podciœnienia OG Ober-Grenze oberer Toleranzwert .oznaczenie opon zimowych ML Motronic mit Klappenluftmengenmesser .test silnika.pojazd u¿ytkowy ODS Automatische Overdrivesteuerung .mechaniczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch) MSG Motorsteuergerät .przystawka odbioru mocy zwi¹zana z silnikiem (Mercedes) NW Nockenwelle .model roku . Motortester .automatyczne sterowanie nadbiegiem NS Nebelscheinwerfer .œrodkowy lub manualny MP Motronic druckabhänging gesteuert .z podciœnieniem MIC Microplex .górna wartoœæ tolerancji Poradnik SERWISOWY 63 .zawór elektromagnetyczny MOT Motortest. motorverbunden .reflektor przeciwmg³owy przedni OT Oberer Totpunkt .motorowa liczba oktanowa M Motronic .Motronic z czujnikiem ciœnienia w kolektorze dolotowym M+S Matsch und Schnee .

uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RP Reihenpumpe .uk³ad zap³onowy z rozdzielaczem zap³onu R R Reihenmotor . BMW) RDK Reifendruckkontrollsystem . którym mo¿na biernie w³¹czaæ (tzn.modulowany d³ugoœci¹ impulsów.po prawej stronie Rel Relais .instrukcja badania (Bosch) PLA Pneumatische Leerlaufanreicherung .uk³ad sterowania pompy PLD Pumpe-Leitung-Düse . wy³¹czaæ) dzia³anie PLA Pneumatische Leerlaufanschlag pneumatyczny ogranicznik biegu ja³owego (Bosch) PS Pumpensteuerung .pneumatyczne podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego PPG-Modul Peripherie Programmodul . zmienna rezystancja PLA Pneumatische Leerlaufanhebung .pompowtryskiwacz (VW) PSD Pumpensteuerung mit Diagnose uk³ad sterowania pompy z diagnoz¹ PSG Pumpensteuergerät . LOB RMG re.przycisk w samochodzie.system zatrzymuj¹cy RKS Reifen-Kontrollsystem . nazwa w³asna PTC Mercedes Benz Motronic MP 6 w samochodach Mercedes Benz oznaczenie dla Motronic MP 6 PV Prüfvorschrift . dla którego parametry s¹ przechowywane w urz¹dzeniu steruj¹cym PDE Pumpe-Düse-Einheit .PR S³ownik NIEMIECKO-POLSKI P PATA Passiv-Taster . RE Rechts .zespó³ pompowtryskiwacza PES Poly-Ellipsoid-Reflektor . FBG) RS Rückhaltesystem .czujnik peda³u RM Referenzmarke . starsze oznaczenie PSM Parametrierbares Sondermodul .silnik pompy PML Parameterlenkung .konie mechaniczne KM.nastawnik pneumatyczny (Bosch) PFA Partikelfilteranlage .pompaPBM Pulsbreitenmoduliert .liczba oktanowa badawcza. jednostka mocy PWG Pedalwertgeber .wskaŸnik uszkodzenia opony (BMW) RS Retarder Steuerung .modu³ zawieraj¹cy program diagnozowania urz¹dzenia steruj¹cego lub inny program CompacSoft.silnik rzêdowy RDC.reflektor wieloelipsoidalny PMS Druck-Motorsteuerung .kontrola ciœnienia i temperatury w oponach (Audi.pneumatyczne wzbogacanie mieszanki biegu ja³owego PS Pferdestärke .znak odniesienia ROV Rotierende Hochspannungsverteilung .filtr cz¹stek sta³ych (Mercedes) PSM Porsche Stabilitäts Management .parametrowany modu³ specjalny (w samochodach Mercedes z³¹cze szeregowe do pod³¹czenia specjalnej zabudowy do instalacji elektrycznej pojazdu) PDE Pumpen-Düsen-Einheit .metoda ustawienia pocz¹tku t³oczenia wed³ug impulsów z pompy wtryskowej (patrz rys.d³awik przep³ywu wstecznego (Bosch) 64 Poradnik SERWISOWY . RDK lub RDKS Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) .system kontroli ciœnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDU Reifendruck Überwachung kontrola ciœnienia w oponach (Daimler) ROZ Research Oktan Zahl .elektroniczny uk³ad stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche Pkw Personenkraftwagen .pompowtryskiwacze (VW).mechanizm ró¿nicowy z blokad¹ typu Porsche (PORSCHE) PD Pumpe Düse .uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem.system kontroli ogumienia RSD Rückströmdrossel .Motronic w samochodach Daimler PNAB Pneumatische Stellvorrichtung .potencjometr.przekaŸnik RHV Ruhende Hochspannungsverteilung .sterowanie retardera (Mercedes) RIV Regler-Impulsverfahren .samochód osobowy Poti Potentiometer .pompa rzêdowa (Bosch) RPA Reifenpannenanzeige .urz¹dzenie steruj¹ce pomp¹ PM Pumpenmotor . metoda obróbki sygna³ów (z nadajnika) przewód-wtryskiwacz (w silniku Diesla ka¿dy cylinder ma wtryskiwacz i pompê wtryskow¹ po³¹czone krótkim przewodem) PSD Porsche-Sperr-Differential .

uk³ad oczyszczania reflektorów SRM Scheinwerfer-Reinigungsmotor .zawór odcinaj¹cy w fazie hamowania silnikiem SGW Sicherheitsgurt-Warnsystem system ostrzegaj¹cy o niezapiêciu pasów bezpieczeñstwa SHD Schiebe-Hebe-Dach .uk³ad analizy drogi regulacji RWG Regelweggeber .urz¹dzenie steruj¹ce.regulacja pocz¹tku wtrysku STOE Stop-Externschalter .wy³¹cznik Sd Saugrohrdruck .urz¹dzenie steruj¹ce do regulacji pocz¹tku wtrysku (Diesel) SLA Sicherheitslampe .wt³aczanie powietrza wtórnego (dodatkowego) SD Schiebedach lub Spritzdauer dach odsuwany lub czas trwania wtrysku SDM Schiebedachmotor . Schrittmotor .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI RS RTM Rauchgas-Trübungs-Messgerät . (czujnik 9) zesty zwierny SBE Sitzbelegungserkennung .wyœwietlacz terminów przegl¹dów serwisowych (VW/Audi) SBK Sicherheitsbatterieklemme .lampa bezpieczeñstwa Schalt Schalter .droga regulacji RWAWS Regelwegauswerteschaltung .wy³¹cznik zewnêtrzny Stop (Bosch) SUS Schlupfschwellenumschalter prze³¹cznik progu poœlizgu SV SIS Service-Informations-System system informacji serwisowej.rozpoznawanie zajêcia fotela (BMW) SIA Service-Intervall-Anzeige .sterownik fotela (Mercedes) SIL Sitzelektrik links .uk³ad elektryczny w prawym fotelu (Mercedes) SBR Spritzbeginnregelung .przestawiacz wtrysku (patrz równie¿ SV) SACV Sekundärluftregelventil . bez katalizatora (Mercedes Benz) RUV Ruhende Hochspannungsverteilung . sterownik SPV Spritzversteller .ogrzewanie postojowe (Daimler) SIR Sitzelektrik rechts .samochód z wielofunkcyjnym uk³adem przygotowania i zap³onu mieszanki.automatyzowana.napêd lusterka Poradnik SERWISOWY 65 .uk³ad elektryczny w lewym fotelu (Mercedes) STH Standheizung .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RÜV Ruhende Hochspannungsverteilung .ciœnienie w kolektorze dolotowym SLE Sekundärlufteinblasung . sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SDM Steuergeräte-Diagnose-Modul modu³ diagnostyczny urz¹dzeñ sterujacych SG Schaltgetriebe . nazwa w³asna (Bosch) SB-Steuergerät Steuergerät für die Spritzbeginnregelung .manualna skrzynia biegów SNA Schwungnutzautomatik .przetwornik drogi regulacji RZ Radbremszylinder .zap³on bezrozdzielaczowy RW Regelweg .wy³¹cznik bezpieczeñstwa.pamiêæ ustawienia fotela lub silnik krokowy SMG Sequentielles M-Getriebe .bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej nastêpuje od³¹czenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ci¹gu 3 ms) SSG Sitzsteuergerät .silnik oczyszczania relktorów SS Sicherheitsschalter .silnik dachu odsuwanego SM Sitzmemory.zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV Schubabschaltventil .cylinderek hamulcowy RSD S SA Sonderausstatung .dach (okno w dachu) odsuwany i podnoszony SRA Scheinwerfer-Reinigungsanlage .dymomierz (Bosch) RÜF Rückrüstfahrzeug .wyposa¿enie dodatkowe SG Steuergerät .uk³ad automatyczny wykorzystuj¹cy ko³ysanie SPA Spiegelantrieb .

zawór odpowietrzenia zbiornika TSG Türsteuergerät . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TSZ-i Transistor-Spulen-Zündung mit Induktionsgeber .dawka rozruchowa zale¿na od temperatury.sterowanie zale¿ne od temperatury. wykorzystywany do okreœlania prêdkoœci obrotowej przez urz¹dzenie steruj¹ce oraz obrotomierz TS Temperaturschalter .przek³adnia przestawiania fotela SWA Scheinwerfer-Waschanlage spryskiwacz reflektorów T Tans Temperatur-Ansaugluft .przestawiacz wtrysku (patrz tak¿e SPV) SVM Spritzverstellermagnetventil zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) SZ Spulen-Zündung . Temperatur-Schalter czujnik temperatury (wy³¹cznik) TMF Türmodul Fahrertür .sterownik w drzwiach (Mercedes) TSH Türschlossheizung .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TLK Temperaturabhängige LeerlaufKorrektur . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TAS Temperaturabhängige Steuerung .korekcja biegu ja³owego zale¿na od temperatury (Bosch) TSZ-IZA Transistorzündung mit Zündspule im Verteiler .wspomaganie kierownicy SVM Sitzverstell-Motor .pompa hamulcowa typu tandem Tkraft Temperatur-Kraftstoff .ST S³ownik NIEMIECKO-POLSKI SV Servolenkung . Sch.temperatura silnika (w °C).wy³¹cznik termiczny TF Temperaturfühler .temperatura paliwa (w °C) TSZ Transistorspulenzündung mit diskreten Bauelementen .zap³on tranzystorowy z cewk¹ zap³onow¹ w rozdzielaczu TMB Türmodul Beifahrertür .sygna³ tn.elektrowy³¹cznik termiczny TEV Tankentlüftungsventil . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych Tempf Temperaturfühler .silnik wysokoprê¿ny z do³adowaniem TDI Turbodiesel Direkt Einspritzung silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem i wtryskiem bezpoœrednim Temp Temperatur .silnik przestawiania fotela SZ Schwärzungszahl . okreœlana na ogó³ na podstawie temperatury p³ynu ch³odz¹cego TN .zap³on tranzystorowy z czujnikiem Halla TLA Temperaturabhängige Leerlaufanhebung .stopieñ zaczernienia (w dymomierzu) SV Spritzversteller .czujnik temperatury (wy³¹cznik) TAS Temperaturabhängige Startmenge .podwy¿szanie biegu ja³owego zale¿ne od temperatury.zap³on tranzystorowy z wbudowanymi elementami cyfrowymi TSZ-h TKU Technische Kundenunterlagen techniczna dokumentacja klienta (Bosch) TL Teillast .czujnik temperatury TAS TES Thermo-Elektro-Schalter . jeden obwód z przodu lub z ty³u 66 Poradnik SERWISOWY .modu³ w drzwiach przednich prawych (Mercedes) TT TT-Aufteilung .obci¹¿enie czêœciowe silnika TSZ-h Transistorspulenzündung mit Hallgeber .podzia³ TT uk³adu hamulcowego.zap³on cewkowy lub zap³on z cewk¹ i przerywaczem SVG Sitzverstell-Getriebe .modu³ w drzwiach przednich lewych (Mercedes) Tmot Temperatur des Motor .temperatura (w °C) powietrza zasysanego TD Turbodiesel .podgrzewanie zamka w drzwiach TSS Thermoschutzschalter .temperatura Temp. sygna³ z uk³adu zap³onowego do redukcji pików indukcyjnych.czujnik temperatury THZ Tandemhauptzylinder .

zacisk 15 URS Überrollsensor .napiêcie akumulatora (w V) U=napiêcie regulacja podciœnieniowa zap³onu na „opóŸnienie” US US-Abgasnorm .przód lewy VLP Vorladepumpe .ogranicznik podciœnienia USV Umschaltventil .przepustnica rozruchowa VZ Vollelektronische Zündung . Vakuum-Schalter .napiêcie na przekaŸniku zaworu UD-Modul Unterdruckmodul .zawór prze³¹czaj¹cy UEV Überströmventil .wy³¹cznik termiczny zw³oczny TSZ-i TZ Transistorspulenzündung mit Hy- U u.zap³on tranzystorowy z czujnikiem TVS Temperaturabhängiger Unterdruckschalter .zawór taktuj¹cy TVA Temperaturabhängiger Vollastanschlag .wentylator ze sprzêg³em lepkoœciowym VL Vollast .przetwornik napiêcia UZ U nach Zündung.sensor zwijaka UD-S Unterdruckverstellung SPÄT dachu sk³adanego V V Vergaser-Motor .regulacja podciœnieniowa zap³onu na „przyspieszenie” UG Untergrenze .sygna³ Poradnik SERWISOWY 67 .zmienne sterowanie wa³ka rozrz¹du VM Verstell-Motor .zawór przelewowy (Bosch) UD-F Unterdruckverstellung FRÜH .pompa wtryskowa rozdzielaczowa VRM Ventilrückmeldung . patrz tak¿e VE VR Vorne rechts .pompa do³adowuj¹ca dodatkowa fazy rozrz¹du w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dwie oddzielne dŸwigowe) v.wy³¹cznik steruj¹cy (Bosch) UDB Unterdruckbegrenzer .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI TU V TV Taktventil . oznaczenie serii.przód prawy VTG Variable Turbolader Geometrie zmienna geometria turbosprê¿arki VW Vorwiderstand rezystor szeregowy VD Vordrosselklappe .uk³ad zap³onowy w pe³ni elektroniczny (Peugeot) zwrotny zaworu VRS Versorgungsspannung für Relais .z przodu Vaku-Sch.pod U-Batt Batteriespannung .zmienne VL Vorne links . zawór do w³¹czania i pomiaru ciœnienia w kolektorze dolotowym U-KAT Ungeregelter Katalysator .obci¹¿enie pe³ne silnika V-TEC Variabler Ventiltrieb .si³ownik VP Verteilerpumpe .napiêcie zasilania przekaŸnika V Viskose.oznaczenie przywo³ania norm czystoœci spalin w USA UEDS Überdrehschalter .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od tempratury bridbaustein . Klemme 15 napiêcie za zap³onem.dolny martwy punkt.dolna wartoœæ tolerancji UT Unterer Totpunkt .termowy³¹cznik podciœnienia TZS Thermozeitschalter . Lüfter .pompa rozdzialczowa. U Unten .modu³ podciœnieniowy.zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TVS Thermo-Vakuum-Schalter .elektroniczna regulacja zap³onu bezrozdzielaczowa VE Verteilereinspritzpumpe .silnik gaŸnikowy VEZ Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) . V vorne .katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) UW U-Wandler .wy³acznik podciœnienia zale¿ny od tempratury TZ-I Transistor-Zündung mit Induktionsgeber .wy³¹cznik podciœnienia VANOS Variable Nockenwellensteuerung .zap³on tranzystorowy z elementami hybrydowymi TZ-H Transistor-Zündung mit Hallgeber . zwrot wewnêtrzny UVR U am Ventilrelais .

czujnik drogi WT Wärmetauscher .pompa powietrza dodatkowego.podzia³ X uk³adu hamulcowego.centralny sterownik dla systemu komfortu zmiana wyprzedzenia zap³onu zw zwischen . podzia³ obwodów diagonalny Z z.regulacja prêdkoœci obrotowej poœredniej ZE Zentraleinspritzung .WX Z S³ownik NIEMIECKO-POLSKI W WE Wassereinspritzung .Z zur Zeit .dwumasowe ko³o zamachowe 68 Poradnik SERWISOWY .wtrysk wody WHA Wasserseitige Heizungsautomatik .wtrysk centralny ZS Zündspule .dŸwignia wycieraczki WSKS Wandlerschaltkupplung-Schalter . km lub 2 lata) WS Wegsensor .przed³u¿enie okresu miêdzy przegl¹dami w pewnych warunkach (np.uk³ad wycieraczki ciep³a WTF Wassertemperatur-Fühler czujnik temperatury wody X X X-Aufteilung .wycieraczka WSA Wischeranlage .Luftp. Zusatzluftpumpe .cylinder ZMS Zweimassenschwungrad .wyodrêbnienie zap³onu ZDR Zwischendrehzahlregelung .wymiennik WS Wischer .wy³¹czenie zap³onu (np.miêdzy ZWD Zweiwicklungsdrehsteller .rozdzielacz zap³onu ZLS ZV Zündzeitpunkt-Verstellung - ZKE Zentralsteuergerät für Komfortsystem .silnik wycieraczki WIV Wartungs-Intervall-Verlängerung .zmiana k¹ta wyprzedzenia zap³onu Zyl.centralna blokada zamków (centralny zamek) ZH lub ZHE Zusatzheizung .zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV Zusatzluftventil . Zylinder . Mono-Jetronic ZV Zentralverriegelung .uk³ad automatycznego podgrzewania od strony wody WiWa WischWaschanlage .obecnie ZA Zündausblendung . silnik z dwoma uzwojeniami ZLS Zusatzluftschieber . VW Golf TDI 50 tys.nastawnik obrotowy dwuzwojowy.regulator fazy nagrzewania WSM Wischemotor .uk³ad wycieraczek i spryskiwacza szyby WK Wandlerkupplung .sprzêg³o hydrokinetyczne WSH Wischhebel .zespó³ wtryskiwacza centralnego.cewka zap³onowa Zus.wy³¹cznik sprzêg³a hydrokinetycznego w³¹czalnego WIG Wischimpulsgeber . MonoJetronic . wdmuchiwanie powietrza dla dopalenia spalin ZAS Zylinderabschaltung .dodatkowe ogrzewanie (BMW lub Mercedes) ZV Zündverteiler . Mercedes Klasa S) ZDA Zwischendrehzahlanschlag ogranicznik prêdkoœci obrotowej poœredniej (Bosch) ZEE Zentrale Einspritzeinzheit.czujnik impulsów wycieraczki WLR Warmlaufregler .zawór powietrza dodatkowego ZWV Zündwinkelverstellung .

sterowanie coerente .pomyœlny fermo . wa³ek.wi¹zka favorevole .wymagany. np.komutator COL Collegamento .szkodziæ.rzeczywisty.niespójny ingressi . dó³. np. wzbudzenie CA Circuito Aperto .uzwojenie avviamento . np. rozruch I immisione . ALIM Alimentazione . moment obrotowy corto . spód battito .woda.po³¹czenie combio .zap³on ACQ Acqua .sprzêg³o fuori . faktyczny ERR Errore .element.zgoda contagiri .przyznanie.S³ownik W£OSKO-POLSKI A A Aperto . za du¿o effectivo .usterka.aktulny attendibile .zmiana condotto . logiczny collettore .obwód rozwarty CARB Carburante . uszkodzenie aria . albero a camme .obrotomierz coppia . powietrze dolotowe AS Anteriore Sinistro .nieobecnoœæ.obwód G getto .przelot.wyprzedzenie zap³onu APER Apertura . krótki.b³¹d C cambio .wtrysk inizio . przy podawaniu wyprzedzenia zap³onu guasto . awaria. ograniczony corsa .gêstoœæ difettosa .bieg. np.pok³ad. uszkodziæ DENS Densita .cewka zap³onowa bordo .wznios.ustawienia D D Desiderato .wejœcia INIEZ Iniezione .niski.przewód CC Circuito Corto .uruchomienie.wprowadzenie.otwarty.stopnie.dolotowy assegnazione . spalanie stukowe BOB Bobina .autokalibracja AVV Avvolgimento .zasilanie alzata .dostêpna.hamulec frizione .nieruchomy finali .skrzynia biegów campo . brak ATT Attuale . obrze¿e dennegiare .obroty gr gradi . skok t³oka CTO Circuito .przekrêciæ giri .do³¹czony insuficiente .przedni ANT Anticipo . zadany.wa³. stopieñ koñcowy) freno . kana³ odg³êzienie consenso . wejœciowy impostazioni .kluczyk CF Contatto Freno .przedni lewy ASP Aspirazione .niewystarczaj¹cy Poradnik SERWISOWY B basso . rozwarty (obwód) A Anteriore . funkcja w przyrz¹dzie brina .zwarty. b³êdny dispositivo . np.styk hamulca (czujnik stykowy) accensione .prawy 69 . obszar.pole. ciecz ch³odz¹ca AD Anteriore Destro .otwarcie. urz¹dzenie dx .spójny.sklejanie (styków) incorente .para.rozpylacz.obwód zwarty chiave .przedni.adaptacja albero . oczekiwany incolatti .wadliwy. jazda.wa³ek krzywkowy AL.przepustnica fascio . znaczenie assenza . uniesienie anteriore .stukanie. dysza gira .przód abilitata .wirygodny autotaratura .pocz¹tek inserito .poza adattare . stopieñ otwarcia CMD commando .powietrze.paliwo carico .koñcowy (koñcówka.du¿o.szron E eccesso . elektrozawór lub czujnik ABS F farfalla . prawy.obci¹¿enie cavo .

instrukcja obs³ugi marcia .przerwa.do³adowanie.przekaŸnik richiesto .otwarty.czujnik SELEZ Selezione .powrót. tablica rozdzielcza TEN Tensione . np.ciœnienie PAA PortataAria Aspirazione . udzia³ invio .panel. bieg MIN Minimo .silnik motorino . np.konserwacja troppo .œlizgacz. silnik L latente .nadmiar.temperatura TA Transmissione Automatica .S³ownik W£OSKO-POLSKI interrotto .lampka kontrolna spillo . np.strona.przep³ywomierz misuratore .obci¹¿enie. krokowy. potrzebny ricerca .osi¹gniêty (limit) rele .strona pasa¿era premere .wymiana SOVR Sovralimentazione .krok po kroku.gasiæ 70 Poradnik SERWISOWY . za bardzo tubo . PRES Pressione .króciec odp³ywowy R raggiunto . zmienny VEL Velocita .zawór powietrza sterowany elektrycznie VALV Valvola . rura tubo mandata acqua . lat pass .próbowaæ. lat guida . zbyt.silnik elektryczny.boczny.tylny P. wys³anie manuale .brak.prêdkoœæ ventola . usi³oaæ togliere .zabrudzony stadi .czêœciowy PD Posteriore Destro . interr . rozwarty interrutore. ³adownoœæ posteriore .tylny.wyszukiwanie riconosciuto .wy³¹cznik. styk interruzione .lewy.skrêcaæ sx .ró¿ny.nazwa firmy MOT Motore . boczna poduszka gazowa T T Tempo . np. igliica sporca .sterowanie portata .tylny P/P Passo-Passo .napiêcie tentare . nadmierne zasilanie V VAE Valvola Ari Elettronica .wybór sfiato .docelowe np wyprzedzenie zap³onu.usuwaæ trattamento . przeci¹¿enie.wentylator volte .nastêpny. recyrkulacja U ulteriore .zbiornik SEN Sensore . vario .przycisn¹æ PS Posteriore Sinistro .marsz.bieg ja³owy miscelatore . nieobecnoœæ manata . czy prêdkoœæ biegu ja³owego P P Posteriore . przerwanie intervento .strona kierowcy. koñcowy) sterzare .wyciek pilotagio .dawka var.ogrzewanie.rozpoznany np kod usterki mancanza . rozrusznik tutto .wywietrznik SG Spia Guasti .tylne okno M MAE Modulo Accensione Elletronica . lewa strona parziale .elektroniczny modu³ zap³onowy Q quadro .zawór valvolina di mandata .wymagany.przesy³ka powietrza dolotowego spia .razy spegnere .ukryty laterale .zaworek odcinaj¹cy O obiettivo . póŸniejszy S serbatoio .automatyczna skrzynia biegów LAT Lat .przesy³ka.przewód. lewy lunotto .kontrolka usterki sostituire .czas.ca³y riscaldatore .miernik MM Magneti Marelli .tylny lewy perdita . czas wtrysku T .uczestnicwo.stopieñ (np. nagrzewanie ritorno .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful