S£OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ¥CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

A

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co A Ampere - Amper, jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V

abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna
regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu)

ACC Acceleration signal - sygna³
przyspieszania (z czujnika po³o¿enia przepustnicy)

ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru)

AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym

ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym)
zwrocie t³oka (martwym punkcie)

ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy

AAP Auxiliary Acceleration Pump dodatkowa pompa przyspieszenia

accelerator - przyspieszacz ABCM Antilock Brake Control Module modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców

accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych

AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza

abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego

access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd

AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia

accessories - przybory wyposa¿enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria

AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza
otoczenia

ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania

ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji

AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego)

accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch
- prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji

ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie

A/C DV Air Cleaner Duct and Valve zawór i kana³ filtra powietrza

acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np.
w odniesieniu do akumulatora samochodowego)

ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza
AAC AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia)

ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej
(rezonansowej) uk³adu dolotowego

AC AC coupling - sprzê¿enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci

ACK Acknowledge Character - znak
potwierdzenia

ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie

A/C Air Conditioning - klimatyzacja ACL Air Cleaner - filtr powietrza A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji

ACL Automatic Chassis Lubrication automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji

ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji

4

Poradnik SERWISOWY

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

A

ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji

actual - rzeczywisty, faktyczny, np.
kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co

actuator - element wykonawczy,
urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy

ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control automatyczna kontrola t³umienia

A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy
klimatyzacji

actuators - tryb pracy urz¹dzenia
diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu)

ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy

add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa¿enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu)

acquisition - zbieranie, gromadzenie
danych, np. w oscyloskopie cyfrowym

ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo¿liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê¿arki

ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany
(automatyczny) czytnik kodów przyrz¹d diagnostyczny umo¿liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie¿¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych

acw anti-clokwise - kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara

advanced - wyprzedzony (zap³on);
zaawansowany, ulepszony, nowoczesny

A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci
(system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy)

AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce

AEI Advanced Electronic Ignition zaawansowany uk³ad zap³onowy elektroniczny

ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji

ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

ACT Air Charge Temperature sensor czujnik temperatury powietrza dolotowego

A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa

adapter - element poœrednicz¹cy,
przetwornik, ³¹cznik

action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ,
mechanizm

adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake system automatycznego, ró¿nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci
ACIS

AFC Air Flow Controlled fuel injection
- wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza

activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy)

AFI Air supported Fuel Injection wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia

AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza

AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance

AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo¿liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz koPoradnik SERWISOWY

5

b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego. element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after . np.zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AHS-I Advanced Highway System-Information . potem. innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wy- AM Air Management .autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AFS Adaptive Frontlighting System adaptacyjny œwiate³ system przednich AIL Active Interlock .automatyczne poziomowanie zmianie obci¹¿enia przy AIS Air Induction System .Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) AHS Auxillary Heater System . II Advanced Inflatable Tubular Structure .wyrównywanie. powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia all .pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent .utrzymywaæ. np.po. uznany.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale¿nie od prêdkoœci pojazdu AICC Autonomous Intelligent Cruise Control .udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AIV Air Induction (Injection) Valve zawór zasysania (wtrysku.poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji ALDL airbag satelit . dot³aczanie dodatkowego powietrza alignment .automatyczna regulacja poziomu ALDL Assembly Line Diagnostic Link z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów.aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy ALL Automatic Load Leveling . skrót u¿ywany w pojazdach GM air gap . pamiêæ elektroniczn¹ AIS Automatic Idle Speed control automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AHL Automatic Headlamp Levelling automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint .temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY . pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne aliasing . polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli¿szych sobie punktów przebiegu AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch .system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania. póŸniej AFV Alternative Fuel Vehicles . czynnik ch³odz¹cy air . w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AI Air Injection reactor system .aktywne ryglowanie AFS Air Flow Sensor . allowable range .dozwolony. osiowanie. ca³y allow . czynnik.œrodek. wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego ALC Adaptive Light Control . wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALU Arithmetic and Logic Unit . powietrze wtórne airbag . np. ambient temperature .wtrysk. otaczaj¹cy.udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AITS I.system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania.szczelina powietrzna.zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient .prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania air injection .wszystkie.czujnik przep³ywu powietrza.adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control . powietrze dodatkowe. podtrzymywaæ. np.boczna poduszka powietrzna wo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika „Check Engine”.otoczenie.aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AHS-C Advanced Highway SystemControl . np. uznawaæ allowable .system dodatkowego podgrzewania AISS Active Intervention Safety System . ustawianie alive .dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT .powietrze.jednostka arytmetyczno-logiczna czêœæ uk³adu elektronicznego. powietrze dolotowe.pozwalaæ.

antykradzie¿owy any mode . np.wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes .praktyka. np. diagnoza approximately . element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu APS Acoustic Parking System . takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne.aktywna kontrola ha³asu.tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing .kod komputerowy.standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter . do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeŸdzie (np. przyrz¹d do pomiaru natê¿enia pr¹du AP Air Pump .wzmacniacz. ultradŸwiêkowych lub podczerwieni.czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor analog . k¹t uchylenia przepustnicy.k¹t (np. wykorzystuj¹ca czujniki ultradŸwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction .dodatkoangle .uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników.akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit .analogowy (w odró¿nieniu od cyfrowego). nauka w rzemioœle AMR Automatic Message Routing program automatycznego podawania komunikatów analysis .pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym Amp Ampere . cz³on wzmacniaj¹cy API American Petroleum-Institute Amerykañski Instytut Nafty amplitude .Amper .przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym czujnik po³o¿enia przyspieszacza AS APS Auto Pilot System . zale¿nie od warunków kolizji ASCD Automatic Speed Control Device .w przybli¿eniu APS Absolute Pressure Sensor . stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control .przeciww³amaniowy.system stabilizacji przechy³ów pojazdu ANC Active Noise Control .automatyczna kontrola jazdy .po³o¿enie peda³u przyspieszenia AMR Acceptable Malfunction Rate wadliwoœæ dopuszczalna w dzia³aniu apprenticeship .hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) ARC Automatic Ride Control .sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym anti-theft .analiza.jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego APC Automatic Performance Control .amperomierz. analog multimeter . format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7 .uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange .zespó³ pneumatyczny ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) .system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing .odpowiedŸ anti-knock rating . w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) ARQ Automatic Request for Repeats cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo¿liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ASC Active (Automatic) Stability Control .i. ró¿nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu.aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy AP Atmospheric Pressure .amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów answer . system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dŸwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and .automatyczna kontrola osi¹gów amp amplifier .wy³adowanie ³ukowe (niepo¿¹dane) w obwodzie elektrycznym ASB Active Sensor Bearing .amplituda. wysokoœæ sygna³u APP Accelerator Pedal Position .zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) APU Auxiliary Power Unit .samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) ARS Anti Roll Stabilisation .ciœnienie atmosferyczne ARS Advanced Restraints System zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa¿erów pojazdu w czasie kolizji.adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji. k¹t wyprzedzenia zap³onu) wy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width czas wtrysku asynchronicznego ASA American Standards of Automobil .³o¿ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej.

przekaŸniki itp.aktywne sterowanie zaworami ASSYST Active Service System .fotel zabezpieczaj¹cy przed obra¿eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia ATS Automatic Test System . Average .A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down .technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ATC After Top dead Centre . pr¹dnicy auto-shutdown .uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaŸnika pompy paliwa ATC Automatic Temperature Control automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control .aktywny system serwisowy AVOM Analog Volt/Ohm Meter . mo¿liwy do u¿ycia.zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available . AVE.aktywny system serwisowy ATR Automatic Transmission Relay przekaŸnik automatycznej skrzyni biegów AWD All Wheel Drive .system automatycznego testowania attention . mo¿liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage . takich jak: silnik krokowy.uwaga. np.kontrolowaæ. ostrze¿enie ATWS Anti Theft Warning System system ostrzegania (ochrony) przed kradzie¿¹ (Opel) audit .hamulec samonastawny automatic ignition governor .automatyczne wy³¹czenie ASDM Airbag System Diagnostic Module .amerykañski znormalizowany szereg œrednic (¿y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat . wtryskiwacze.po zwrocie odkorbowym autosetting .automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu ASF Aluminium Space Frame .czujnik temperatury powietrza AWG American Wire Gauge .samowzbudzenie bezpoœrednie.element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów axle . zawory.automatyczny uk³ad umo¿liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u¿ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module .system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC’s American Society Industry Car’s .maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo¿liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) ASM Auto Shift Manual .automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator .Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów auxiliary . przeciêtna ASR Automatic Stability Regulation uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System .sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) auto self-excitation .sterownik systemu audio (BMW) ATE Automatic Testing Equipment automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza AVAC Advanced Vehicle Analis Computer . np.pó³oœ.zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous .analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train . w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej autoadjusting brake .po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ASK Audio System Controller.modu³ syreny alarmowej (Opel) AVG.napêd na wszystkie ko³a ASV Air Suction (Switching) Valve .asynchroniczny.wartoœæ œreat least . dnia.przynajmniej. co najmniej ATM Actuator Test Mode .samonastawny ATCS Active Torque Control System system aktywnej kontroli momentu obrotowego ASG Automatic Stop and Go .test elementów wykonawczych. sprawdzaæ AT Automatic Transmission .dodatkowy auxiliary gauge . np.modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych).aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY . wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika ATS Air Temperature Sensor . oœ AYC Active Yaw Control .wskaŸnik pomocniczy ATDC After Top Dead Centre .dostêpny. tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych.

wstecz. wentylatora Poradnik SERWISOWY 9 . poni¿ej wartoœci dopuszczalnej) belt . ciœnieniowy bemf back electromotive force .dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BKS Brake State . zaczynaæ before . niedobry.miêdzy. program zapasowy back-up loop .zapasowy obwód elektryczny BHP Brake Horse Power .hamulec ze balancing .bank. w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów BCBB Boost Control Deceleration Device .³awa.wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank . atmosferyczny.jednostka informacji. w uzwojeniu wtryskiwacza itp.nadwozie. pod³o¿e.jednostka ciœnienia.jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) back-up light . np. plecy bar code .rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji BC Board Computer . 1 bar = 105 Pa bearing .mechanizm ró¿nicowy. dyferencja³ ballast resistor . znak dwójkowy „1” lub „0” BDC Bottom Dead Centre .wywa¿anie (np. oparcie fotela.urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module .element wykorzystuj¹cy ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali. polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system . ³awa pomiarowa (np. kopia. pas bezpieczeñstwa) backfire . tor pomiarowy do analizatora spalin) between . korpus back . moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias .wywa¿arka balancing slug .czarny bandwidth . kad³ub. BILEV distributor .komputer pok³adowy balancing machine .dwukierunkowy BILEV Bi-level .przed (np.element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du.promieñ.poni¿ej (np. pas (np. pomiêdzy back pressure .rozpoczynaæ.bezstykowy uk³ad zap³onowy basic .pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BDV Breakdown Voltage .rezystor regulacyjny obci¹¿enia . ko³a pojazdu). bateria BFD Brake Force Display . tylny. przed zwrotem t³oka) B Back . w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B B BA Brake Assist . bazowy baud .barometryczny.rezerwa.si³a przeciwelektromotoryczna background .modu³ kontroli nadwozia bit Binary digit . np.ciê¿arek wywa¿aj¹cy balanced gear . grupa cylindrów beam .wsteczny zap³on .wsteczny. zespó³.wtrysk grupowy . bi-metalic .³o¿ysko begin .t³o (ekranu) backlight . ty³.podstawa.œwiat³a cofania bad . stó³ warsztatowy.ciœnienie wsteczne . wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej BAC Bypass Air Control system system sterowania obejœciem powietrza banked injection .nie izolowany przewód below .podœwietlanie t³a.akumulator.z³y.³opatka.stan hamulca black . baza baseload . +B Battery .elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) bench .podstawowy.pasek.cofaæ siê.zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym BARO Barometric .napiêcie przebicia blade . niew³aœciwy balance . pr¹dnicy) back-up .wywa¿enie. np. kompensacja BBW Brake By Wire .kod kreskowy bare conductor .obci¹¿enie podstawowe (np. zrównowa¿enie sterowaniem elektrycznym bidirectional .moc u¿yteczna.dodatkowe niepo¿¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du¿ymi oporami przy przep³ywie spalin BATT. zaporowy B Body .wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar . np. stosowany.napiêcie wstêpne. wskaŸnik si³y hamowania base . w wyœwietlaczach LCD BAS Brake Assist .wyœwietlacz. blok.na dwóch poziomach.bimetaliczny .

umo¿liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró¿nic w charakterystykach silnika bobweights .szczotka urz¹dzenia elektrycznego.zawór sterowany ciœnieniem wstecznym bleeder . np.elektrozawór obejœciowy powietrza. dolny bounce .ciê¿arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu break .zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve . rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright . mostek pomiarowy.zak³adka.z³¹cze.hamulec postojowy. lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BOB Break-out Box . brake pad . u¿ywany do kontroli biegu ja³owego.czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark .pusty.przedmuch gazów (z komory sprê¿ania do komory korbowej) blower . umo¿liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box.kad³ub.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.br¹zowy browse .korpus. spoiwo.hamulec.niebieski BM Board Monitor . generator brush .jasnoœæ. która po w³¹czeniu w obwód umo¿liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu BPW Base Pulse Width .do³adowanie.kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.element poszycia nadwozia BPS Barometric Pressure Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve .mrugaæ.szczotka.blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory . wzmagaæ both . odbiæ siê bound . np.œruba. contact. roleta.wspornik. w silnikach EFI. nadwozie body panel . odstêp BLC Block Learn Coefficient . brake disc . zwiêkszaæ. sworzeñ bond .dno. ciœnienie do³adowania.elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania blow-by .odskoczyæ. regulacja jasnoœci BRK Brake .przegl¹daæ brush . SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid .hamulec brown . która po w³¹czeniu w obwód.œrednie ciœnienie u¿yteczne Break-out box breed . spód.kod b³yskowy . migaæ blinking code .wspó³czynnik jednostkowego zu¿ycia paliwa BPCSV Bypass Control Solenoid Valve . np.odpowietrznik (np.dmuchawa blue .granica. w po³¹czeniu elektrycznym.cewka elektrozaworu sterowania obejœcia 10 Poradnik SERWISOWY .bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket . zawór upustowy blind . klamra brake . pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion .B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI blank . ograniczenie BPA Bypass Air solenoid . obie bottom .upust. parking brake . pokrycie nadwozia blink .oba. ch³odnicy body set .nadwozie pojazdu bolt . z³amanie breaker points . po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch .generacja bridge . zbiornika) BMEP Brake Mean Effective Pressure . ³¹czyæ przewody. np.wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego body .ok³adzina hamulcowa BLK Block .monitor pok³adowy breather . np.przerwa. w czytniku kodów mo¿e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST .styki przerywacza break-out box .pamiêæ bloku ucz¹cego .zestaw czêœci nadwozia body shell .mostek.przys³ona.tarcza hamulcowa. check box) body .

wa³ rozrz¹du CAA Clean Air Act .przepustnica powietrza bulb . np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI BC BSHC Brake Specific Hydro-Carbons wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides .wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx bumper . palenie siê iskry BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve . blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów. S2 oznacza czujnik za katalizatorem BTDC Before Top Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bus .kalibrowaæ. bañka bulkhead . dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY CALC Calculator . np.norma czystoœci powietrza CARB Carburetter .autobus.blok 1.gaŸnik carbon .brzêczyk.oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda).zasobnik mog¹cy zawieraæ.magistrala nie obci¹¿ona .zderzak burn .paliæ.k¹t wa³u korbowego call . umo¿liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami w pojeŸdzie CAC Charge Air Cooler . poprzez by-pass .bajt. np.kopu³ka. pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 . Canister Purge Solenoid elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów carpet .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAL Computer Aided Lighting . wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin CALIF . zbiornik z wêglem aktywnym CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment .¿arówka. element pojemnoœciowy CA Cabrio . sygnalizator akustyczny calculate . klawisz.anulowaæ.przycisk. magistrala.wywo³ywaæ CAM camshaft .napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) by .komputerowe oœwietlenia wspomaganie CANP.czas trwania (palenia) iskry BVT Back-Pressure Variable Transducer .prze³¹cznik hamulca burn voltage .bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia burn time .Kalifornijska Rada ds. zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CAB Controller Anti-lock Brake . spalaæ. obudowa capacitor . poch³a- CAD Computer Aided Design .karta.koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CAN di CAN Diagnostic Interface interfejs diagnostyczny CAG Computer Aided Gear Shift komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów cancel . komory silnika) button . p³yta monta¿owa.dywanik cartridge . wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card .wolna (CAN) BUDC Before Upper Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) butterfly valve . komenda kasowania.przez. distributor cap kopu³ka rozdzielacza 11 .kondensator.sterownik systemu ABS (Chrysler) CAN Control Area Network . znosiæ.ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAN’ Canister .kabriolet CA Cranking Amps .wa³ krzywkowy. regulowaæ przyrz¹d pomiarowy C C Chassis .organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii. klawisz kasowania CARIN Car Information and Navigation System . pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem).przeliczaæ calibrate .kanister.komputerowe wspomaganie projektowania niacz.obejœcie. sonda 1 . skreœlaæ.przetwornik zmian ciœnienia wstecznego BSW Brake Switch .pr¹d rozruchowy CARB California Air Resources Board .wêgiel.podwozie.przegroda (np. szyna zbiorcza bus idle .sieæ steruj¹ca.California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) CA Crankshaft Angle . bocznik byte . wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego cap .kalkulator. np. guzik buzzer . Zasobów Powietrza .

konwerter katalityczny.system kontroli hamulców CCP Charcoal Canister Purge .p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CCD Computer Controlled Dwell komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) .komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory .pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control komputerowy system sterowania CDC Continuos Damping Control ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve . rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne.koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CAS Collision Avoidance System .regulator obni¿aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CB Contact Breaker .system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler.C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI cc Cubic Centimetre . Energii CC Catalytic Converter .komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CCS Cruise Control System .konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDI Capacitor Discharge Ignition elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection .modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output .uk³ad kontroli prêdkoœci CEC Computerised Emission Control komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission Kalifornijska Komisja ds.centralne blokowanie drzwi (Opel) CAT Catalyst .czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CCCC Continuously Controlled Chassis Concept . katalizator CCS Computer Command System komputerowy system sterowania CC Check Control .centymetr szeœcienny CDC CD Changer .g³ówny sterownik podwozia CCM Check Control Modul .urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CCA Cold Cranking Amps .automatyczny wy³¹cznik „ssania” CBC Central Body Controler .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CCCC Computer Controlled Catalytic Converter .wyœwietlacz fluorescencyjny z „zimn¹” katod¹ CDR Crankcase Depression Regulator .komórka bloku ucz¹cego. pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY .styki przerywacza CB Choke Breaker .kontrola sterowania CCT Circuit .uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CBT Computer Based Training .ró¿nicowy system GPS g³a przetwornika CARIN Car Information and Navigation System (BMW) . jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CDL Central Door Locking . a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor .obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CEL Check Engine Light .wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CBC Cornering Brake Control .zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CCC Converter Clutch Control solenoid .kontrola prêdkoœci pojazdu.elektrozawór sterowania sprzêCB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CDGPS Carrier Differential GPS .lampka kontrolna silnika CC Cruise Control .sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CDS Computer Diagnostic System komputerowy system diagnostyczny.katalizator CATS Computer Active Technology Suspension .system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CAS Crank Angle Sensor . z mo¿liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci CELL .system unikania kolizji (Opel) CCD Chrysler Collision Detection System .czujnik opóŸnienia wa³u korbowego CBS Control Brake System .

funkcja systemu wtryskowego. np.sprê¿yna zegarowa. wartoœci sygna³u z czujnika chassis . cêgi.okruch.wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod . czujnik zegarowy.kontrola.sterowanie zap³onem CFSV Carbon Filter Solenoid Valve elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym CKP Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CL Closed Loop .identyfikacja kalibracji CFCP California Fuel Cell Partnership .oczyszczalnik. np. zale¿nie od czasu bazowego) CID Camshaft Identification Sensor czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du CFI Central Fuel Injection .podwozie pojazdu.centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CID Cylinder Identification Sensor czujnik identyfikacji cylindra CFI Cylinder Fuel Injection .komora change . odstêp clear flood .wêgiel drzewny.kleszcze.czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition . do pomiaru natê¿enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ centrifugal advance .gardziel. wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów 13 .prze³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve .zap³on wysokoprê¿ny CID Calibration Identification . jak i fizyczne) checking .dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock .system ci¹g³ego wtrysku paliwa Clamp (sonda cêgowa) CIT Control Ignition Timing . elektroniczna struktura pó³przewodnikowa.zmiana.czyszczenie zalewania .czyœciæ.wa³ek rozrz¹du w g³owicy CLO Closed Loop Operation . np.³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne. umo¿liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop .zamkniêta pêtla. np.indywidualny wtrysk paliwa do ka¿dego cylindra CID Colour Info Display .ceramiczny korpus izolacyjny u¿ywany w niektórych typach rezystorów obci¹¿enia CHM Cold Mixture Heater . do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) Poradnik SERWISOWY chamber .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade . przes³ona rozruchowa gaŸnika CES Clutch Engage Switch . filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation .wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head . zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu Ch/T Charge Time . sprawdzanie chip .elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym. luz. sterowania z sond¹ lambda choke . potoczne okreœlenie uk³adu scalonego clamp .zamkniêta pêtla. kasowaæ.program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia cleaner . podstawa monta¿owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal .zegar. np.stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza charge . np. taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag CFIS Continuous Fuel Injection System . sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji. sonda cêgowa. kasowaæ pamiêæ usterek sterownika ceramic block .podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku clearance . ³adowanie akumulatora. licznik clock spring . k-Jetronic CIM Column Integration Module zintegrowany modu³ kolumny CFPP Cold Filter Plugging Point punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CIS Continuous Injection System .system ci¹g³ego wtrysku paliwa. np. od³amek.ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CLD Chemiluminescence Detector detektor chemoluminescencyjny blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear . przewê¿enie.przeœwit.adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo. zacisk.

w ekranach LCD CMC Ceramic Matrix Compisite kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater .kontrast. sk³ad compression . polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora coke . regulacja kontrastu. np.przy.tester szczelnoœci cylindrów collar . zgodny (np. pierœcieñ cooler . zestaw. np. ch³odnica COP Coil On Plug . rdzeñ magnetyczny.cewka zap³onowa jednobiegunowa CO Carbon Monoxide .porównywaæ. ³¹cznik. ³¹czówka constant energy . uk³adu klimatyzacji core .tlenek wêgla .szyna steruj¹ca controller .szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast . przywieraæ coherent . kodowaæ compressor .zakodowany.podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku command . wymienny. np. np. usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue .komunikacja.przylegaæ. np. cold start .C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI coded .kontynuuj continuity .zamykaæ. jak i elektryczne. sterownik CMP Camshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u rozrz¹du compare . nalot wêglowy cold .jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist . comparator . blisko CLT Cylinder Leakage Tester . komora. ignition coil .technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej).po³¹czenie connector . kod immobilizera). po³¹czenie. ci¹g³oœæ obwodu contrast . syConnector (styk po³¹czeniowy) condenser .styk.kod (kod usterki.cewka. studzenie. sterowanie.sta³a energia . polecenie common rail .cewka zap³onowa connection .rdzeñ. magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY .sprzêg³o.rozruch zimnego silnika close to . kodowany coefficient .czynnik ch³odz¹cy combustion .komenda.spalanie combustion air factor . zamkniêta pêtla sterowania coil .kontrola. pojemnik control total .urz¹dzenie steruj¹ce. sprê¿anie code .kierunek przewodzenia close . kod sterownika.styk po³¹czeniowy. kod b³êdu. zimny.ch³odzenie. zamkniêty obwód elektryczny.ci¹g³y.urz¹dzenie klimatyzacyjne gna³) conducting direction . termin ten mo¿e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego. kontakt CONTIN Continuous . sprzêg³o przeniesienia napêdu. np. charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia COMMS Communication .sprê¿ony gaz ziemny wysokometanowy compartment . ³¹cznoœæ control .sprê¿arka. sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value .wspó³czynnik cohere .koks.kompresja.przeliczona wartoœæ obci¹¿enia cooling .zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym.ch³odziwo.ko³nierz.mieszanka.warunki conditioner . np. regulacja control bus . elementy.sk³adany.ch³odny.element ch³odz¹cy.przedzia³.zu¿ycie (paliwa) contact . cooling agent .suma kontrolna conventional ignition system konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible . ch³odnica clutch .wspólna szyna wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê¿nych CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor .element ch³odz¹cy. znaczenie zarówno mechaniczne. dach w samochodzie coolant .konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy components .podzespo³y. polegaj¹cy na odczytywaniu bie¿¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition .skraplacz (klimatyzacji) conditions .spójny.element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne CNG Compressed Natural Gas .wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu consumption .ci¹g³oœæ. czynnik ch³odz¹cy cooler .

skorygowana wartoœæ mierzonego stê¿enia CO (tlenku wêgla).zawór zimnego startu.centralna jednostka przetwarzania. uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction . przewodu elektrycznego CRP Car Phone .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym. DC.kontrola jazdy (Opel) cross sectional area . krêcenie korb¹ CTRL Control . styk) CYL BALANCE .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) .katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta³ych z systemem regeneracyjnym CUSTOM . stopieñ kompresji CWS Conti Wheel System .sprzê¿enie.wk³ad danego cylindra w pracê silnika .regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku cut .system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CSPS Crank Speed and Position Sensor . wysokociœnieniowy kolektor paliwowy CYL .wa³ korbowy CR Compression Ratio .pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik.przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.bieg ja³owy current . procesor. wspólny.wspólna szyna.ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CSSA Cold Start Spark Advance .telefon samochodowy cylinder contribution .test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15 . element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy cw clockwise . przegub CRS Common Rail System .sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number . zmiennym prze³o¿eniu) CRC Cruise Control . np.numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature temperatura katalizatora CPN Central Partner Network .pole przekroju poprzecznego. pokrywa CO2 Carbon Dioxide .mieszanka poprawna. w oscyloskopie rodzaj sprzê¿enia obwodu wejœciowego AC.cylinder CTP Closed Throttle Position .bie¿¹cy. zmiennym prze³o¿eniu) CPOD Childseat Presence Orientation Detection .stopieñ sprê¿ania.centralna sieæ partnerska CSP Cold Start Performance . ci¹g³y.system opon umo¿liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle .czujnik prêdkoœci i po³o¿enia wa³u korbowego CVS Constant Volume Sampling próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) CPS Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring .regulator sterowany podciœnieniem cover .uszkodzony counter licznik coupling . cykl sterowania elementów wykonawczych CR Common Rail .na ¿yczenie.cykl.konstrukcja opony umo¿liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CPU Central Processing Unit . np. rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator .kontrola.wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania ci in Cubic Inch .obwód CR Crankshaft .dwutlenek wêgla .lampa elektronopromieniowa. sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission .rozruch (silnika).cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle . zakres pomiarowy okreœlany przez u¿ytkownika CS Crankshaft .balans cylindrów test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cranking . poprawa corrupted . np. na zamówienie. usuwaæ. monitor ekranowy.korekcja.odcinaæ.wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control . sprzê¿enie mechaniczne.parametry zimnego startu (rozruchowe) u¿ywane przy ocenie akumulatora CVT Continuously Variable Transmission . lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap . wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit . mieszanka stechiometryczna corrected CO . dop³yw paliwa. pr¹d elektryczny CRT Cathode Ray Tube . np. np.regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve .wtryskiwacz zimnego startu. wtryskiwacz rozruchowy CV Constant Velocity . po³¹czenie obwodów.os³ona.sk³adnik spalin samochodowych CSG Crankshaft Starter Generator rozrusznik pe³ni¹cy tak¿e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector .

dane.opóŸnienie. w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy. t³oczenie (w silniku Diesla) DCV Dosing Control Unit . ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie¿¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych day . uszkodzenie.system wykrywania odchylenia deep . defekt deflection .diagonalny D/A Digital to Analog converter . rozwiniêcie DDE Digitale Diesel Elektronic .pr¹d sta³y DC Duty Cycle . odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost . awaria damper . dostawa. usun¹æ.bezpoœrednia kontrola cylindra damage .zmniejszaæ siê. opóŸniaæ delay line .przetwornik cyfrowo-analogowy .jazda .silnik pr¹du sta³ego DEL Delivery . desired idle .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel . stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu D Digital . wykorzystywana.t³umik t³okowy .t³umik drgañ.tablica rozdzielcza delete . np.g³êbokoœæ. odszukanie.odchylenie.element s³u¿¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy. wymazaæ DCM Direct Current Motor .usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów decrease .jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej. np.rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego. zagro¿enie DC-ISC Direct Current Idle Speed Control . zadany. np. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów data .rozwój. dead centre martwy punkt (zwrotny punkt) dashpo .silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DEI DE-Ice switch .dostarczanie. zasilanie.martwy. spadaæ. wyszczególniaæ detection .³¹cze transmisji danych. wspó³czynnik za³¹czenia DAB Digital Audio Broadcast .g³êboki defect .po¿¹dany. dostrze¿enie. np.w³¹cznik odmra¿ania delay . pogrubiony dashboard .uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DC Direct Current . zw³oka. w oscyloskopie. spadek DDC Direct Digital Control .ciemny.modu³ sterowania dawk¹ demand .bezpoœrednie sterowanie cyfrowe depth . zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream . wymagaæ dead .silnik o zap³onie samoczynnym miczny uk³ad kontroli hamowania DDM Driver Door Module . umo¿liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu DCL Data Communications Link .wada.uszkodzenie.modu³ drzwi kierowcy (Opel) DC Direct Coupling .sprzê¿enie bezpoœrednie.poduszka powietrzna kierowcy DCC Dual Catalytic Converter . depress button .stopieñ. ¿¹daæ.dziesiêtny decoke .katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim deceleration . amortyzator. redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego depress .opóŸnienie. nawil¿acz danger .szczegó³. ugiêcie. jednostka natê¿enia dŸwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control . np.pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów DDS Deflation Detection System .przyrz¹d. np.odmra¿anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree . szkoda.wspó³czynnik wype³nienia impulsu. detal.strumieñ danych.dyna- DeNOx . stopieñ Celsjusza.¿¹danie.konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control . detekcja development . przyspieszenie ujemne.wciskaæ.sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) device . g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired .wciskaæ klawisz decimal .baza danych dark . np. jak i zmiennopr¹dowy D Drive .skasowaæ.decarbonisation .nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag .linia opóŸniaj¹ca.niebezpieczeñstwo. dawka. sprzê¿enie sta³opr¹dowe . np.dzieñ dB .po¿¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego detail . obni¿aæ siê. dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base . urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY .wykrywanie.

dynamiczny zakres przep³ywu (np.roz³adowanie.nie zwa¿aæ.ró¿nicowy. dysk pamiêci w komputerze DFC Deceleration Fuel Control . np. sta³y. lub równoleg³y . skierowaæ direction indicator . ziarnisty discriminate .bezpoœredni wtrysk paliwa .rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division.2-cyfrowy kod diskette . wy³adowanie.sterowany cyfrowo wtrysk paliwa j¹cy siê z ci¹gu „zer” i „jedynek”. dysk. mechanizm ró¿nicowy DFCO Deceleration Fuel Cutoff . dysk.cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIS Digital Idling Stabiliser . pomijaæ DIM Dimension . np. wy³¹czyæ discrete . odstêp distributor . mo¿e byæ szeregowy . 2 digit code .œrednica diaphragm .tarcza hamulcowa disk . div .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS .kr¹¿ek.zap³on bezrozdzielaczowy diameter .silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim disconnect .przepona . akumulator troniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17 . np.biegn¹cy w parze przewodów. brake disc . nieci¹g³y.system zap³onu bezpoœredniego DI Direct Ignition .dyskretny.odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) dieseling .ciœnienie ró¿nicowe. rozgrzanego nagaru differential .zap³on bezpoœredni . zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System . do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector .z³¹cze transmisyjne.cyfra.bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka¿dej œwiecy DI Direct Injection .cyfrowy uk³ad scalony discharge .bezpoœredni.samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci.kierunkowskaz dirt .element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku distance . od³¹czyæ.system wtrysku benzyny pod du¿ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra disregard . dysk elastyczny display . paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off . tarcza. differential pessure . unieruchomiæ DMD Digital Micromirror Device urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du¿ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics .urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) digit .roz³¹czyæ. zap³on iskrowy (Ford GDI) disc . roz³adowaæ. np.wyœwietlacz disable . ekran do wyœwietlania informacji digital . lekcewa¿yæ.kr¹¿ek.odleg³oœæ.norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode .dioda .dyskietka.bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection .brud.wymiar DIN .z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DIAG Diagnostic Tester .cyfrowy.dzia³ka skali oscyloskopu DFR Dynamic Flow Range . np. np.wy³¹czyæ.wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DLC Data Link Connector .odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device .rozró¿niaæ. wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition bezpoœredni wtrysk.tester diagnostyczny (Opel) DLI Distributorless Ignition .do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DFI Direct Fuel Injection .cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display . monitor obrazowy.ró¿nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire .zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DICS Dual Intake Control Solenoid elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel .sterowany cyfrowo wtrysk gazu direct .wyœwietlacz.elekDIC Digital Integrated Circuit . sygna³ sk³adaDFI Digital Fuel Injection . np.

wykres.g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch .punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction .katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DP Dash Pot .system redukcji cz¹stek sta³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S .dynaDP Distributor Pump .œwiat³a do jazdy dziennej download . poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo¿liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD double .S Diesel NOx Particulate Reduction .ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla miczna kontrola jazdy DRIV Driver .bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami Driving Cycle .druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot .niesprawny. np. wielkoœci C drive-by-wire .uk³ad regulacji ciœnienia ró¿nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DRL Daytime Running Light .bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter .kropka.sydo komputera).przesy³aæ.napêdzanie. w dó³ DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust . prowadziæ pojazd DOL Data Output Link .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DPH Dual Plug Head . wielkoœci S DP (t³umik t³okowy) DPS Dual Pump System (Honda) .wielofunkcyjny. p³ynu ch³odz¹cego draft . wysterowanie elementu wykonawczego. tranzystora dot . punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport .napêd.kierowca. amortyzator t³okowy drain plug .modu³ steruj¹cy elektronicznym drzwi wyposa¿eniem DPA Distributor Pump size A .multimetr cyfrowy .amortyzator zespo³u dŸwigni DOHC Double Overhead Camshaft podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DRC Dynamic Ride Control .³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door . wielkoœci A DPC Distributor Pump size C . sterowanie w znaczeniu elektrycznym. pocz¹wszy od rozruchu.tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DNP.cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów. np.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.drzwi door module .podwójny down . np.kurek spustowy. przes³aæ (dane 18 Poradnik SERWISOWY .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym driver .Departament Transportu (USA) DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System . strona kierowcy drive . np.dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) DPC-N Distributor Pump size C-Numeric . w stanie awarii.t³umik t³okowy.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego stem z podwójn¹ pomp¹ DMFC Direct Methanol Fuel Cell .sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych. cyfrowy przyrz¹d pomiarowy downstream O2 . napêdzaæ.element steruj¹cy. cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving .brudnopis dokumentu draw . przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester . „elektroniczny peda³ gazu” DOS Disk Operating System .

k¹t zwarcia styków przerywacza. warunki pracy duty cycle .podczas.woltomierz/omomierz cyfrowy DTR Distributor . uziemienie.dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu drum .modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - E E Earth .bêben hamulcowy DSV Deceleration Solenoid Valve elektrozawór zwalniania prêdkoœci DVM Digital Volt Meter . wspó³czynnik wype³nienia. przebieg pracy.zawór opóŸnienia DVD Digital Versatile Disc .magistrala transmisji danych cyfrowych DSI Distributor Semiconductor Ignition . suszyæ DTC Diagnostic Trouble Code .rozdzielacz DSA Dynamic Stability Assistance dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DV TW Delay Valve.kurz.kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19 .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DE drop . np.termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia DWELL .dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) dual trace scope .steruje on dostarczaniem do gaŸnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC European Countries . np. zmniejszanie siê oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ czony lub uruchomiony DSP Dynamic Stability Program .ziemia. spadek.oscyloskop dwukana³owy DSC Dynamic Stability Control . wspó³czynnik okresu.uk³ad ch³odzenia silnika EBCV Electric Bleed Control Valve elektryczny steruj¹cy zawór upustowy . urz¹dzenie do transmisji danych gnostyczne kody usterek DVOM Digital Volt/Ohm Meter . Two Way dwudro¿ny zawór opóŸnienia DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch .woltomierz cyfrowy dry .kropla.dynamiczny dynamic volt drop .dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy during .zbiór danych. during test .podczas testu dynamic .ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê¿arowych EBS Electronic Breaking System elektroniczny system hamulcowy ECA Electronic Control Assembly elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EBV .dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus .program dynamicznej stabilizacji jazdy DV Delay Valve . okres za³¹czenia elementu wyra¿ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u DSA Dynamic Safety Action .zwolnienie przekaŸnika DRP Direct Repair Programmes .bêben.elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóŸnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EC Engine Cooling system . w którym element jest za³¹- DSM Driver Seat Module .obci¹¿enie. elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EAP Electronic Accelerator Pedal elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBD Electronic Brake (power) Distributor .uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EC Extended Control mode .programy bezpoœrednich napraw pojazdów DSTC Dynamic Stability and Traction Control . brake drum .rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated .diaDS Data Set .cykl pracy.zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem dust . masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition elektroniczne wyprzedzenie zap³onu. z zapisem audio-video dropout . py³ duty . w czasie.suchy.uniwersalna p³yta cyfrowa.silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie EBL Electronic Brake Limiter .

zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy edit .elektroniczne sterowanie silnikiem ECO Ecotronic .sygna³ zu¿ycia paliwa EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive .uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u¿ywaniu sprzêg³a EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer .elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection .miernik zu¿ycia paliwa EDIS EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering .elektroniczne sterowanie zap³onem ECT Electronic Control Transmission elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit .zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECT Engine Coolant Temperature sensor . zu¿ycie paliwa ECVT Electronic Continuous Variable Transmission .elektronicznie sterowane zawieszenie ECI Energy Controlled Ignition . pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EDC Engine Drag Control .wentylator elektryczny (przekaŸnik wentylatora) ECC Electronic Climate Control . z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management .ekonomia.sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECS Electronically Controlled Suspension .cykl pracy .technologia optymalizuj¹ca i emisjê spalin zu¿ycie paliwa EDF Electro Drive Fan . elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle . np.elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a econometer .sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin ECON Economy Signal .kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika .elektroniczne sterowanie silnika Diesla.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika EDS Electronic Differential System elektroniczny system ró¿nicowy.elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Electronic Control Module elektroniczny modu³ steruj¹cy EEC Electronic Emission Control elektroniczna kontrola emisji spalin ECU Engine Control Unit .elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy ECCS Electronic Concentrated Control System . modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking elektroniczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal .elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory .system kontroli emisji spalin ECF Electric Cooling Fan .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska ECIT Electronic Control Ignition Timing .redagowaæ.sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o¿enia EEC Evaporative Emission Control kontrola emisji oparów paliwa g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve .elektroniczny system sterowania silnika Diesla ECAS Electronic Control Air Suspension .sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS ECS Emission Control System .pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Damping Control elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDC Electronic Diesel Control .elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology .modu³ steruj¹cy silnikiem EEC Electronic Engine Control .nazwa w³asna (Opel) ECO Economy .elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EFC Electronic Feedback Carburetter sterowany elektronicznie gaŸnik (sterowany w pêtli sprzê¿enia zwrotnego.elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve .zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów EDIS Electronic Distributorless Ignition System .sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System elektroniczny ostatecznej system kontroli EDCS Electronic Diesel Control System .modu³ steruj¹cy silnika ECM Engine Control Module .

uaktywniaæ.sygna³ elektryczny obci¹¿enia EMR Engine Management Relay .hamulec awaryjny EMS Energy Management System system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EGS Electronic Gear Selector .elektroniczny detektor obci¹¿enia EGR EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground „masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation .elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin ELS Electrical Load Signal . komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection elektroniczny wtrysk benzyny ELCD Evaporative Loss Control Device .wbudowany.koniec.mijaæ.hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control . o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control . wypychaæ.ostrze¿enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EHB Electro-Hydraulic Brake .elektroniczny system zap³onowy EFE Early Fuel Evaporation .czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) ELCODE Electronic Code System . nag³a potrzeba. emergency brake . np.wyrzucaæ. utajnianie EMR Electronic Module Retard elektroniczny modu³ zwalniania end . opró¿niaæ EICV Electronic Idle Control Valve sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego encryption . np. wysuwaæ.szyfrowanie. wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse . np.elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter udoskonalony adapter graficzny. kodowanie. wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection . up³ywaæ.sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator .system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector .elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu efficiency .sprawnoœæ. koñcówka Poradnik SERWISOWY 21 . w³o¿ony EMC Electromagnetic Compatibility kompatybilnoœæ elektromagnetyczna.elektrohydrauliczny regulator ciœnienia zak³ócenia elektromagnetyczne EN European Norm .pusty. awaryjny.elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EIS Electronic Ignition System .przekaŸnik uk³adu sterowania silnikiem embedded .system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa eject .za³¹czony.umo¿liwiaæ.wczesne odparowanie paliwa .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control . EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor . odbezpieczony E-Modul .urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów EGO.elektrohydrauliczny element wykonawczy EMS Engine Management System system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning .kontrola nagrzewania spalin EMI Electro Magnetic Interference EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator .przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve . zezwoliæ enabled . wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency .norma europejska enable . uaktywniony.stan zagro¿enia.recyrkulacja gazów spalinowych stosowana w celu obni¿enia zawartoœci NOx w spalinach ELR Emergency Locking Retractor blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro¿enia ELR European Load Response test europejski test obci¹¿enia EMR Emissions Maintenance Reminder .zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy EHPS Electro-Hydraulic Power Steering .elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego empty .

E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage .wyposa¿ony.regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory . przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle .czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof . klawisz startu EPT Exhaust Pressure Transducer przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym . maszyna engine capacity .ulepszony.zaanga¿owaæ. udoskonalony ENR Engine Run Relay . zaj¹æ.pracuj¹cy silnik . kasowaæ.zapewniæ.elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów engine .elektrycznie otwierany dach establish .ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System .Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake .jeden z trybów testu dla samochodów Ford dach otwierany EPC Electronic Parts Catalogue .elektryczne sterowanie hamulcem postojowym ESR Electronic Spill Rotary .wy³adowanie elektrostatyczne enrich .elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter . programowany system wtryskowy ESAC Electronic Shock Absorber Control . ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) EOS Exhaust Oxygen Sensor .elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego ESD Electrostatic Discharge . przek³amanie.elektryczny ER Engine Running . element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku ESC Electronic Spark Control . wycieraæ EPAS Electronic Power Assisted Steering .elektroniczny system zap³onowy EPT Electronic Pressure Transducer elektroniczny przetwornik ciœnienia ensure .wchodziæ.elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control elektroniczna kontrola jazdy (pod- ESA Electronic Spark Advance . system ma za zadanie zapobiegaæ tak¿e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu EOBD European On Board Diagnosis .sterowany elektronicznie zap³on i gaŸnik ESS Electronic Suspension Systems elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing elektroniczna regulacja zap³onu EPC Electronic Pressure Control elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass ulepszone.elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy.europejski system diagnostyki pok³adowej equal . wprowadzaæ dane.wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR ESI Electronic Service Information elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program .powtórne wykorzystanie energii (np.elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ ETC Electronic Throttle Control .elektroniczny.elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu 22 Poradnik SERWISOWY .czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency . kod b³êdu. zaopatrzony ER Energy Recycling .elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering .silnik. wzbogacanie mieszanki ESI Electronic Ignition System .wymazywaæ. klawisz wprowadzania.b³¹d. bezpieczne szk³o ERR Error .pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof .pamiêæ elektroniczna s³u¿¹ca do odczytu.czujnik prêdkoœci silnika erase .pojemnoœæ skokowa silnika EPR Exhaust Pressure Regulator . ucieczka. kod usterki ERS Engine RPM Sensor .przekaŸnik pracy silnika EPS Electric Power Steering . jednakowy equipment .sprzêt.wyjœcie (z bie¿¹cego trybu pracy). np.elektroniczna kontrola zap³onu engine management . miejsce w fotelu pasa¿era (sygna³ dla systemu airbag) EPIS Electronically Programmed Injection System .równy. podawaæ. upewniæ enter . z mo¿liwoœci¹ kasowania (np. wyposa¿enie equipped .katalog czêœci elektronicznych (Opel) ESS Engine Speed Sensor .zarz¹dzanie prac¹ silnika ESC Escape .elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control . w odró¿nieniu od uk³adów ABS i ASR.europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych enhanced . za pomoc¹ promieni ultrafioletowych).wzbogacaæ.

wydech. w systemach komputerowych skrót literowy oznaczaj¹cy rodzaj pliku EUI Electronic Unit Injector .pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP Electronic Unit Pump . zwiêkszaæ (np. mF) FAN/RL Fan Relay .32) x 0.spadaæ opadaæ. zawodziæ.system kontroli emisji oparów paliwa exhaust . nF. z trybu pracy) expand .Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów exceed . wychodziæ (z programu. obni¿aæ siê FAME Fatty Acid Methylester .jednostka temperatury: (°F) = (°C x 1.szybkie kody .ulec uszkodzeniu.kody systemu samodiagnozy opisuj¹ce usterki wykryte lub zarejestrowane przez sterownik F Farad .wyjœcie. zakoñczyæ siê niepowodzeniem. wypadek EVO Electronic Variable Orifice elektronicznie sterowana kryza ETM Elektronic-Transmision-Management . do których odczytu wymagane jest specjalne urz¹dzenie (ze wzglêdu na rodzaj transmisji i szybkoœæ nie wystarcza w tym przypadku lampka kontrolna ani dioda LED fault .europejski cykl kontroli emisji spalin silników ZS w warunkach zmiennych.rozszerzaæ.elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów ETV Electronic Throttle Valve .przekraczaæ. przyspieszania oraz na zakrêtach) EF EUSAMA European Shock Absorber Manufacturer Association . mo¿liwoœci) expect .sprzê¿enie zwrotne fast .wysy³ane przez sterownik kody usteszybkie rozprzestrzenianie siê czo³a p³omienia (Opel) Poradnik SERWISOWY 23 .test emisji spalin dla jazdy miejskiej EVR Electronic Vacuum Regulator elektroniczny regulator podciœnienia EVR EGR Valve Vacuum Regulator zawór regulacyjny podciœnienia recyrkulacji spalin extend . umocowany.wentylator.pamiêæ zewnêtrzna EUROTEST . fast codes .spaliny exit .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska F °F degree Fahrenheit . w czasie trwania testu (1800 s) prêdkoœæ obrotowa i obci¹¿enie silnika s¹ wielokrotnie zmieniane EVAP Evaporative emission control system .jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EVT Electromagnetic Valve Train elektromagnetyczne sterowanie zaworami external . defekt.parzysty E/V Electronic Valve . wylot exhaust gas . external memory . wymiany oleju itp even .zewnêtrzny.stopieñ Fahrenheita . uk³ad wydechowy EZEV Equivalent Zero Emission Vehicle .56 failure . parownik (w uk³adzie klimatyzacji) event . przewy¿szaæ excessive . niepowodzenie fall .wydech. termin wykonania przegl¹du serwisowego.test emisji spalin stosowany w Europie EX Exhaust .rozszerzaæ extension .przekaŸnik wentylatora FAIS Fresh Air Intake System . oczekiwaæ expiry date .jednostka pojemnoœci elektrycznej (w praktyce u¿ywane s¹ podwielokrotnoœci: pF.data wa¿noœci.8) + 32 (°C) = (°F .rozszerzenie. b³¹d fault codes . wydarzenie.szybki.zawór sterowany elektronicznie ETC Electronic Torque Control .elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP EGR Valve Position sensor czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EXT External Trigger .ester metylowy kwasu t³uszczowego (do produkcji paliwa) F Fan . np.czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej silnika evaporator .kody usterek . wykonywaæ. tzn.usterka.wykonaæ. przekroczony execute .odparowywacz.elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC Engine Temperature Coolant sensor . wada. wentylator ch³odnicy rek.uszkodzenie.przednia oœ fail .zdarzenie. przypadek.wyzwalanie sygna³em zewnêtrznym w oscyloskopie EUDC Extra Urban Driving Cycle .nadmierny.system poboru czystego powietrza FA Front Axle .szybkie spalanie.spodziewaæ siê.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI czas ruszania. odporny FB Fast Burn . dokonaæ ETC European Transient Cycle . zepsuæ siê FB Feed Back .

zap³on.elektrozawór kontroli paliwa FIR Fuel Injection Relay . znaleziony (np.czytnik kodów usterek FCS Fuel Control Solenoid . dostarczaæ.czujnik lewego przedniego ko³a (ABS) FFS Flex Fuel Sensor .z³¹cze ¿eñskie. firing voltage .pokrywa stosowana w rozdzielaczu wysokiego napiêcia w celu eliminacji wp³ywu wy³adowania iskrowego w obwodzie wtórnym na obwód pierwotny FBCA Feed-Back Carburetter Actuator .kod usterki FCEV Fuel Cell Vehicle .linia zap³onu na ekranie oscyloskopu FIRST Fully Integrated Road Safety Technology .p³yn hamulcowy fluorescent (display) .czujnik dŸwigni pompy wtryskowej paliwa flexible . gniazdo FLW Fuse Link Wire .F S³ownik ANGIELSKO-POLSKI FBC Feed-Back Carburetter .zasilaæ.znajdowaæ. przes³ona FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards .w³ókno. zbiór danych.gaŸnik sterowany (elektronicznie) FID Flame Ionisation Detector .sterowanie pomp¹ paliwa file .„zamro¿ona” ramka danych.dysk elastyczny. z³ego sk³adu mieszanki FCHV Fuel Cell Hydrogen Vehicle pojazdy napêdzane wodorowymi ogniwami paliwowymi find.sprzê¿enie zwrotne feeler .rysunek w ksi¹¿ce (w instrukcji obs³ugi) FC Fuel pump Control . kartoteka FC Failure Code .bezpoœredni wtrysk paliwa FIR Far Infrared Camera . przep³yw powietrza) FDS Ford Diagnostic System . plik. podatny FLI Fuel Level Indicator . migniêcie flash codes .pojazd zasilany ogniwami paliwowymi final . brake fluid . elastyczny.wolne sygna³y kodów samodiagnozy wysy³ane przez sterownik za pomoc¹ lampki kontrolnej silnika lub diody LED flashshield .system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem floor panel. stopieñ koñcowy elektronicznego uk³adu zap³onowego flat spot . zapalaæ fire extinguisher . np.giêtki. odkryæ.szczelinomierz.aparatura wtrysku paliwa flash . znaleziona usterka) FIPL Fuel Injection Pump Lever sensor .ogieñ. np.ogniwo paliwowe. figure .urz¹dzenie szybkiego biegu ja³owego 24 Poradnik SERWISOWY .federalne normy bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych (USA) FICD Fast Idle Control Device . grupa danych zarejestrowanych w momencie pojawienia siê usterki FIS Fast Idling System .napiêcie zap³onu firing line . zawór klapowy.przep³yw (przep³yw paliwa. zamocowaæ.b³ysk.wskaŸnik poziomu paliwa FCR Fault Code Reader .po³¹czenie bezpiecznika flap .system diagnostyczny .w pe³ni zintegrowany system (BMW) bezpieczeñstwa jazdy feed . dyskietka FDI Fuel Direct Injection . found . np.element wykonawczy (silniczek krokowy) sterowanego gaŸnika FC Fuel Cell .uzwojenie wzbudzenia fig.ekran przeciwiskrowy .ko³o zamachowe fitted . pasowaæ FLWS Front Left Wheel Sensor . po¿ar. doprowadzaæ.gaœnica firing .p³yta pod³ogowa flow .p³yn.przewód przy³¹cza bezpiecznika FFD Freeze Frame Data .wyposa¿ony. w drukarkach .wyœwietlacz fluorescencyjny female connector .system „szybkiego" biegu ja³owego fit .brak reakcji lub wahania w pracy silnika po otwarciu przepustnicy („dziura w gazie”) na skutek. cat fitted wyposa¿ony w katalizator FMEM Failure Mode Effects Management .kody migowe (b³yskowe) .Ford fire . Ÿród³o energi elektrycznej czerpanej z energii chemicznej paliwa field coil .system zarz¹dzania prac¹ silnika w trybie awaryjnym fix . koñcówka pomiarowa fluid .przekaŸnik uk³adu wtrysku paliwa floppy disc . fiber .p³omieniowo-jonizacyjna metoda analizy spalin FIE Fuel Injection Equipment . ustalaæ FL Fuse Link . board .klapa.przesuw papieru FLSV Front Left Solenoid Valve przedni lewy elektrozawór (ABS) feedback .kamera w paœmie podczerwieni poprawiaj¹ca widocznoœæ w nocy i we mgle FLS Foreward Looking System .koñcowy. w³ókno œwiat³owodowe do przesy³ania danych (stosowane w niektórych przyrz¹dach diagnostycznych dla unikniêcia zak³óceñ) flywheel . np.czujnik paliwa fibre.zbiór.mocowaæ. np.wyposa¿aæ.

tarcie. na podstawie rzeczywistych warunków pracy.zanieczyszczona (nagarem) œwieca zap³onowa FTO Filter Tach Output .funkcja frame .elektrozawór ograniczenia paliwa FTP File Transfer Protocol . ca³kowity.skrzynka bezpiecznikowa FWB Four Wheel Brake .regulator ciœnienia paliwa FS Fuel Status .urz¹dzenie wzbogacaj¹ce mieszankê przy pe³nym obci¹¿eniu silnika FRTS Fuel Rail Temperature Sensor czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FRSV Front Right Solenoid Valve przedni prawy elektrozawór (ABS) FTP-75 Federal Test Procedure .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI F FO Fuel Octane .przód. przedni obrotów wa³u korbowego i warunków jazdy FTOS Fuel Trim Oxigen Sensor . hamulec zasadniczy FT Fuel Temperature . np. pakiet przesy³anych informacji FSR . full load . np.obwód monitorowania dzia³ania pompy paliwa w systemie Ford EEC FRWS Front Right Wheel Sensor czujnik przedniego prawego ko³a (ABS) FTVV . ku przodowi fouled spark plug .przekaŸnik odcinania paliwa FPS Full Position Switch . „zamra¿anie" obrazu w oscyloskopie z pamiêci¹ cyfrow¹ lub „zamra¿anie" wyników na ekranie przyrz¹du pomiarowego freeze frame .protokó³ przesy³ania pliku FP Fuel Pump .system regulacji sk³adu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FTS Fuel Temperature Sensor .pe³ne obci¹¿enie .test emisji spalin stosowany w USA FTS .temperatura paliwa for . bezp³atny Freeze Frame Data .hamulec no¿ny. w którym w tym samym momencie nastêpuje równoczesna rejestracja kilku parametrów friction .pompa paliwa FPED Full Power Enrichment Device .ramka.status systemu paliwowego (np. niezbêdnej wymiany oleju. przyspieszanie.bezpiecznik topikowy fuse box . liczba F-REQ Fan Require . niezale¿ny.lampy przeciwmgielne freeze .wolny.cewka (elektrozawór) odcinania paliwa function .pe³ny.napêd na przednie ko³a FWS.naFSS Flexible Service System .prze³¹cznik pe³nego uchylenia przepustnicy FSOS Fuel Shut-Off Solenoid full .dla.czêstotliwoœæ (liczba drgañ.zamarzaæ.hamulec cierny front .funkcja sterownika silnika polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ego i optymalnego sk³adu mieszanki paliwo/powietrze FPS Fire Prevention System .przekaŸnik pompy paliwa FSI Fuel Stratified Injection . status uk³adu paliwowego fuel/air .mieszanka paliwowo-powietrzna FPR Fuel Pump Relay .stan.wymagany wentylator ch³odzenia frequency .czujnik temperatury paliwa FPM Fuel Pump Monitor . regulacja ostroœci obrazu na ekranie oscyloskopu lub monitora fog .uwarstwiony wtrysk paliwa fuel trim .zintegrowany uk³ad stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie.wyjœcie filtrowanego sygna³u k¹ta zwarcia w uk³adach zap³onowych Ford DIS TFI FRS Fuel Restrictor Solenoid . do forward . friction brake . zamra¿aæ.ogniskowanie. czo³o. liczba okresów sygna³u elektrycznego w ci¹gu sekundy) FWD Front Wheel Drive . np.naprzód.zawór steruj¹cy odpowietrzaniem zbiornika paliwa fuel .hamulec na cztery ko³a free . stan pêtli sterowania z czujnikiem tlenu) FWD.Fuel Temperature Sensor .mg³a. (4WD) Four Wheel Drive .„zamro¿ona ramka” tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego (czytnika kodów). takich jak liczba „zimnych” rozruchów silnika.paliwo FPR Fuel Pressure Regulator .liczba oktanowa paliwa focus . (4WS) Four Wheel Steering kierowane cztery ko³a Poradnik SERWISOWY 25 . dym. fog lamps .grupa danych zarejestrowanych (zamro¿onych) w chwili rozpoznania usterki (OBD/EOBD) FSS Fuel System Status .system przeciwpo¿arowy FSOR Fuel Shut-Off Relay . stabilnoœæ skrêtu) fuse .Fuel Tank Vent Valve .czujnik temperatury paliwa foot brake .elapêd na cztery ko³a styczny system serwisowy pozwalaj¹cy na okreœlenie terminów.

w oscyloskopie). uchwyt hang-up . zespó³.globalny system satelitarnego wyznaczania pozycji .regulator. GRD.szary green (GRN) . siatka pomiarowa na ekranie oscyloskopu GATS Global Automotive Telematics Standard . benzyna (w USA) gas analyser . powiêkszenie œredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GPRS General Packet Radio Service .przyrz¹d pomiarowy.uszczelka.bezpo- H HAC High Altitude Compensation kompensacja du¿ej wysokoœci nad poziomem morza HAC HAI Hot Air Intake .szczelina powietrzna. wa³ka rozrz¹du). grupowaæ GPC Glow Plug Control .smar. do po³owy Hall Effect . nie- 26 Poradnik SERWISOWY .mo¿e byæ wykorzystany w systemach nawigacyjnych.czujnik przyspieszeñ gain .efekt Halla .gaz.poradnik. bramka. wyprzedzenia zap³onu group . œrodki sprzêtowe (w odró¿nieniu od programowych).ziemia. przewodnik GVW Gross Vehicle Weight . np.napiêcie dmuchawy nagrzewania.sterowanie œwiecami ¿arowymi guide .rodzaj modu³u elektrycznego gap .szczelina.klamka. air gap . wrota.wlot gor¹cego powietrza oczekiwane zatrzymanie programu hard . dysk sta³y hardware . ryzyko HBV Heater Blower Voltage . w nadzorowaniu pojazdów oraz w systemach antykradzie¿owych GEM Generic Electric Module . zamkniêcie glitch .rêka. przylepiaæ GND.elektryczny impuls szpilkowy powstaj¹cy.klej.generalny serwis pakietów radiowych gear-box . GRND Ground . grupowaæ GSM Global System for Mobil Communication . np. przy braku ci¹g³oœci œcie¿ki potencjometru glove box. generalny. pojechaæ. wskazówka przyrz¹du handle . r¹czka. masa.ogólny.ciê¿ar ca³kowity pojazdu GDI Gasoline Direct Injection . pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a elementem wiruj¹cym general . pójœæ.twardy. ruszaæ siê GAWR Gross Axle Weight Rating ca³kowity znamionowy nacisk na oœ (podwozia) gold .siatka. na pó³.zjawisko oddzia³ywania pola magnetycznego na pó³przewodnik.siatka nitek.globalny standard telematyczny w technice samochodowej glue .GH S³ownik ANGIELSKO-POLSKI G G-sensor .twardy dysk. szpara. wejœcie procesora ECC-IV sygnalizuj¹ce potrzebê za³¹czenia dmuchawy hand .globalna kontrola podwozia GCW Gross Combined Weight . sprzêt komputerowy hazard . smarowaæ grey .grupa. zwarcie do masy gauge . siatka punktów na ekranie oscyloskopu u³atwiaj¹ca pomiar sygna³u GID Graphic Info Display .po³owa. uszczelnienie gate .brama.skrzynia biegów.ca³kowity ³¹czny ciê¿ar GP Group .iœæ. graticule . np.zawieszenie (programu lub systemu komputerowego).zielony grid . np.analizator spalin gasket .z³oty governor . zespó³. przek³adnia GPS Global Positioning System .wzmocnienie (sygna³u elektrycznego.masa (najczêœciej po³¹czona z ujemnym zaciskiem akumulatora) ground . ciê¿ki hard copy . odstêp elektrod œwiecy zap³onowej. a tak¿e do bezkontaktowego pomiaru natê¿enia pr¹du elektrycznego (pola magnetycznego) hard disc . np.graficzny wyœwietlacz informacyjny gas .ogólnoœwiatowy standard telefonii ruchomej GCC Global Chassis Control .trwa³a kopia dokumentacyjna. wykorzystywane w czujnikach po³o¿enia (np. glove compartment schowek podrêczny grease .oprzyrz¹dowanie.grupa. trudny. prêdkoœci obrotowej. powszechny grat. wydruk na papierze half . sklejaæ. miernik ground clearance - przeœwit go .niebezpieczeñstwo.

hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napêdem elektryczno-spalinowym) HDC Hill Descent Control . Hot Idle Temperature Compensation . przy³¹cza.element (nadajnik) Halla .sterowane.podgrzewany czujnik tlenu w gazach lambda) wylotowych (sonda HICAS High Capacity Active Controlled Suspension .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI H HC Hydrocarbons .masa podgrzewanego czujnika tlenu (masa sondy lambda) hinged .wysoki.tester rêczny HI High . nagrzewaæ. wykorzystywany jako czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (sterowanie zap³onem) HEUI Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection . których zawartoœæ powinna byæ mierzona podczas badania sk³adu spalin samochodowych HEDF Heavy Duty Fan (switch) .œredni pojazd ciê¿arowy HLG Hall effect Generator . wsparcie HES Hall Effect Switch . oszronienie hood .kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu ja³owym HC High Compression .podgrzewany nape³niacz gazowy . odchylny.zap³on o wysokiej energii height .szron.awaryjny tryb pracy sterownika.wysokie sprê¿anie HEDF High speed Electro Drive Fan wentylator wysokich obrotów sterowany elektrycznie HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor . du¿y HCS Heading Control System .dawny. wysoka temperatura.modu³ steruj¹cy uk³adu hydraulicznego (np.grzejnik. ogrzewanie heavy . silny HHT Hand Held Tester . ³eb (œruby) headlamp .ciep³o.g³owa. podgrzewaæ heater . prze³¹cznik historical .zawirowania przy wysokim sprê¿aniu (sposób kszta³towania przep³ywu mieszanki w komorze spalania) HCU Hydraulic Control Unit .wysoki HIC Hybrid Integrated Circuit . np.wentylator pracuj¹cy przy wysokim obci¹¿eniu (prze³¹cznik) HIC. okablowanie hooter .reflektor g³ówny heat . rada. np. w którym czêœæ sygna³ów jest zast¹piona sta³ymi wartoœciami HCV Heavy Commercial Vehicle ciê¿ki pojazd dostawczy HD Heavy Duty .czêœæ sprzêtowa.zawór steruj¹cy ciep³em HLOS Hardware Limited Operation Strategy .pr¹d „gor¹cego” rozruchu hidden . przystawki. temperatura. dach opuszczany. niewidoczny high .zawiasowy. ABS) HEI High Energy Ignition . HITC hexane . sygna³ dŸwiêkowy HIC.pirotechniczny nape³niacz poduszek powietrznych HDV Heavy Duty Vehicle .ciê¿ki.jeden z wêglowodorów wykorzystywany do kalibracji analizatorów spalin HFM Hot Film Management .system kontroli prowadzenia (wykorzystuj¹cy kamerê do œledzenia linii ograniczaj¹cej pas jezdni) HEGOG Heated Exhaust Gas Oxygen Ground .ciê¿ki pojazd samochodowy HDW Hardware .przystosowanie do pracy przy du¿ych obci¹¿eniach hoarfrost .napêdzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HLDT Heavy Light Duty Truck .wêglowodory ogólna nazwa grupy zwi¹zków wêgla i wodoru.maska silnika.system kontroli zjazdu z pochy³oœci HDI High pressure Direct Injection wysokociœnieniowy system zasilania silnika wysokoprê¿nego z wtryskiem bezpoœrednim hookup . g³owica. gruby.hallotron uk³adu zap³onowego HCV Heat Control Valve . interfejsy head . ko³pak HD High Density .wysoka gêstoœæ. przesz³y (np.ukryty.element pó³przewodnikowy reaguj¹cy na pole magnetyczne. wysoki poziom sygna³u.klakson. zapisu na noœniku HEV Hybrid Electric Vehicle .hybrydowy uk³ad scalony (uk³ad scalony sk³adaj¹cy siê z elementów wykonanych ró¿nymi technologiami) Poradnik SERWISOWY 27 . np. HITC Hot Idle Compensation.ograniczony tryb pracy oprogramowania .pod³¹czaæ.wysokoœæ help .sterowanie z wykorzystaniem czujnika (przep³ywu) z gor¹c¹ foli¹ HGI Heated Gas Inflator .heksan . aktywne zawieszenie o du¿ej pojemnoœci HCA Hot Cranking Amps .pomoc. w odniesieniu do kodu usterek) HCS High Compression Swirl .

chroni¹cy g³owê hr hour . przystawki.magistrala danych do urz¹dzeñ multimedialnych IDI Indirect Injection .wysokie napiêcie.w¹¿.komora spalania o du¿ym stopniu sprê¿ania hot .modu³ sterowania zap³onem IBP Integral Back Pressure . interfejsy HRN Heater Rear Window .czujnik ciœnienia wtrysku IDIS International Dismantling Information Service .gor¹cy drut .uchwyt. wysokie naprê¿enie HPDI High Pressure Direct Injection bezpoœredni wtrysk wysokociœnieniowy horizontal . np.obwód scalony .szybka sieæ transmisji danych CAN (Opel) HYD Hydraulic . hunting of the spark . ko³ysanie. przy której mo¿e pracowaæ przyrz¹d pomiarowy) hunting .baza danych mate- 28 Poradnik SERWISOWY .identyfikacja.silnik o zap³onie wewnêtrznym IDBM Intelligent Data Bus .poziomy.system klimatyzacji HW Hardware .hydrauliczny (uk³ad) Hz Hertz . dodatkowo mog¹ wystêpowaæ cyfry oznaczaj¹ce blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem hp high pressure . podtrzymanie (wyników pomiarowych) home .sterowanie powietrzem podczas pracy na biegu ja³owym ICV Idle Control Valve . identyfikacyjny. home key .wyœwietlanie parametrów na szybie humidity .nierównomierne zapalanie œwiecy horn .nierównomiernoœæ.system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzd³u¿ s³upka i krawêdzi dachu.Multimedia . rozpoznawanie.inteligentny system sterowania prêdkoœci jazdy dostosowuj¹cy prêdkoœæ do poprzedzaj¹cego pojazdu ICSV Idle Control Solenoid Valve . ciœnienia lub podciœnienia HPS Head Protection System .klawisz powoduj¹cy przesuniêcie kursora na pocz¹tek wiersza hp horse-power .silnik z wtryskiem poœrednim (do wstêpnej lub wirowej) komory IAT Intake Air Temperature .ciœnienie powietrza dolotowego ICC In Car Computing System . wahanie.koñ mechaniczny (KM).uk³ad elektroniczny zawarty w jednym elemencie IC Inflatable Curtain . przewód giêtki. HO2 Heated Oxygen Sensor podgrzewany czujnik tlenu (O2).woda (czasami w znaczeniu: p³yn ch³odz¹cy) I IA Idle Adjust .gor¹cy hot wire . 1 KM = 0.temperatura powietrza wlotowego ICM Ignition Control Module .elektrozawór powietrza wlotowego ICE Internal Combustion Engine . sygna³ dŸwiêkowy hose . np.system szybkiej transmisji H2O .po³o¿enie kursora komputerowego w lewym górnym rogu ekranu. trzymanie.klakson. np.wtrysk wysokociœnieniowy ht height .HI S³ownik ANGIELSKO-POLSKI hold .wysokie ciœnienie HRPMCO High RPM fuel Cutoff odcinanie dawkowania paliwa przy zbyt wysokiej prêdkoœci obrotowej HSCAN High Speed Controller Area Network .prêdkoœæ odchylania poziomego (w oscyloskopie) HUD Head Up Display .wysokoœæ HT (ht) High Tension .godzina HRCC High Compression Ratio Combustion Chamber .wilgotnoœæ (np.system komputerowy w pojeŸdzie do zastosowañ multimedialnych IAS Inlet Air Solenoid valve .regulacja biegu ja³owego IC Integrated Circuit .736 kW danych wykorzystuj¹cy prze³¹czane kana³y radiowe GSM HPI High Pressure Injection .pompa ch³odzenia w obwodzie turbosprê¿arki IAC Idle Air Control . wilgotnoœæ.element przep³ywomierza powietrza wykorzystuj¹cy zjawisko och³adzania podgrzewanego drutu w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza hv High Voltage .wysokie napiêcie HVAC Heating Ventilation Air Condition .jednostka czêstotliwoœci: 1 Hz = 1/s HSCSD High Speed Circuit Switched Data .elektrozawór steruj¹cy biegu ja³owego ID Identification .zawór steruj¹cy biegu ja³owego IACV. IAV Idle Air (Control) Valve zawór steruj¹cy dop³ywem powietrza podczas pracy na biegu ja³owym ICC Intelligent Cruise Control .podgrzewacz tylnej szyby housing . horizontal sweep speed .czêœæ sprzêtowa.ca³kowite ciœnienie wsteczne ICP Injection Control Pressure sensor .obudowa (urz¹dzenia) HO2S. kod immobilizera IAP Intake Air Pressure .nadmuchiwana kurtyna (poduszka powietrzna) ICP Intercooler Pump .

system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury i obci¹¿enia silnika InCa Inflatable Carpet . IGN'N ignition .ja³owy (bieg).zap³on. œwiec ¿arowych IG Ignition .sygna³ potwierdzenia zap³onu (Toyota) image .impedancja.modu³ zap³onowy. np. istotne improper .wa¿ne.sygna³ zap³onowy.prze³¹cznik biegu ja³owego IDM Ignition Diagnostics Monitor uk³ad ci¹g³ego monitorowania zap³onu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zap³onu) ignition timing . czy IFIS Intermittent Fuel Injection System .¿arzenie. element wykonawczy. pilny.sygna³ rozdzielacza zap³onu IMA Idle Mixture Adjustment .nieprawid³owy.wskaŸnik optyczny. uk³ad zap³onowy IGC Ignition Coil .dolna poduszka gazowa (nadmuchiwany dywan) incandescence . pomoc infrared . którego nie mo¿na uruchomiæ infrequent .je¿eli.maksymalna wskazywana moc silnika IIA Integrated Ignition Assembly zintegrowany uk³ad zap³onowy if . HC) w analizatorach spalin Ignition coil (cewka zap³onowa) important . bierny IDS Interacting Driving System . powiêkszaæ.cewka zap³onowa IGD Ignition Distribution Signal . podwy¿szaæ Igf Ignition confirmation signal . ignition module . niew³aœciwy inclination .nachylenie.bierny.ignorowaæ.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ria³ów wykorzystywana przy demonta¿u starych pojazdów I igniter.informacja.wejœcie (uk³adu elektronicznego) in .bezpoœredni. nieaktywny. wskaŸnik œwietlny inductive pick-up .wy³¹cznik zap³onu lub element steruj¹cy zasilaniem cewki zap³onowej. pochylenie.rzadki (niezbyt czêsty) Poradnik SERWISOWY 29 .w czymœ inactive .modu³ steruj¹cy prac¹ wtryskiwaczy idle .zap³on IND indicator .nape³niacz poduszek gazowych info . zignorowaæ.zintegrowany system wspomagania napêdu (Honda) incorrect . w³aœciwy moment zap³onu dla danego stanu pracy cylindra ignore . opór pozorny stawiany przez indukcyjnoœæ lub pojemnoœæ IMPH Inlet Manifold Pre-Heater podgrzewacz kolektora dolotowego IGF Ignition Failure Signal .regulacja mieszanki na biegu ja³owym IMA Integrated Motor Assist . b³êdny. CO2. natychmiastowy.obraz (na ekranie) immediate .system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa ILT Idle Up . nieodpowiedni IN .sygna³ usterki w obwodzie zap³onu IGN.niew³aœciwy. np. synchronizacji i do wyzwalania lampy stroboskopowej) inflator . tranzystor mocy lub przerywacz Ignition module (modu³ zap³onowy) IDM Injection Drive Module . promienie podczerwone wykorzystywane do identyfikacji niektórych gazów (CO.system sterowania jazd¹ z wzajemnym oddzia³ywaniem (Opel) Inductive pick-up (sonda indukcyjna) IGT Ignition Timing (Trigger) Signal .Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IHP Indicated Horse Power .zwiêkszaæ.podczerwony. np.sygna³ przebiegu (wyzwalania) zap³onu IEC International Electrotechnical Commission . zapalnik w systemach poduszek gazowych i napinaczy pasów IDL Idle Switch . np. fotela samochodowego increase . pomin¹æ IGSW Ignition Switch .sonda indukcyjna (sonda 1 cylindra stosowana do pomiaru obrotów. nag³y impedance .

np.przerywany.I S³ownik ANGIELSKO-POLSKI INHBT Inhibit . wlotowy (np. powoduje to zmniejszenie lub zak³ócenie przep³ywu paliwa injector . np. niedostateczny insulation . powstrzymaæ (np. wykorzystywany.nieregularny (sygna³ z czujnika) irrelevant . do zdalnego sterowania i termowizji IRCM Integrated Relay Control Module . np.silnik krokowy kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCS. w którym sygna³ w danym kanale jest odwrócony invalid .wyzwalanie wewnêtrzne w oscyloskopie IPS Idle Position Switch .prze³¹cznik (zestyk) pozycji pracy na biegu ja³owym IPS Intelligent Protection System .przerwaæ.normy okreœlaj¹ce protokó³ magistrali CAN intake . odwrotnoœæ inst panel .inicjacja. przerwanie interval .dolotowy.zintegrowany system rozrusznika i alternatora INVECS Integrated Vehicle Electronic Control System .ut/Output . przerwa INV Inverted . element uœredniaj¹cy.izolacja. 11898 .natychmiastowy system rozruchowy involved . rodzaj pracy oscyloskopu. systemie regulacji sk³adu mieszanki z sond¹ lambda IPR Injection Pressure Regulator . niesprawny IS Inertia Switch .Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 11519-2.wejœcie/wyjœcie.wtryskiwacz INJ P/W Injection Pulse Width . element poœrednicz¹cy irregular .regulacja jasnoœci obrazu w oscyloskopie interchanging . uszkodzonego elementu intercooler .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego ISO 9141 .wymiana. wi¹zka tablicy rozdzielczej ISG Integrated Starter-Generator zintegrowany pr¹dnico-rozrusznik ISMP Idle Speed Mixture Potentiometr . bezw³adnoœciowy wy³¹cznik pompy paliwa) ISA Idle Speed Adjuster . niew³aœciwy intermittent . tusz (do drukarki) inlet . pierwotny initialising .pocz¹tkowy. ISCV Idle Speed Control Solenoid (Valve) .zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu ISC Idle Speed Control . b³êdny.nieodpowiedni. wstawka.wejœcie.elektrozawór kontroli prêdkoœci biegu ja³owego instrument cluster .inteligentny system zabezpieczeñ ISO International Standards Organization .kontrola biegu ja³owego inverse .norma okreœlaj¹ca protokó³ transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chry- 30 Poradnik SERWISOWY .pompa wtryskowa IPBC Instrument Panel Body Electrical .wlot. usterka wystêpuj¹ca w sposób przerywany internal .regulator biegu ja³owego ISA Intelligent Speed Adapter .przedzia³ odstêp. wejœciowy insert .zanieczyszczenie wtryskiwacza. zadzia³anie poduszki gazowej airbag).odwrócony. zablokowaæ (dostêp do danych) intensity .interfejs. umieœciæ.atrament. zapocz¹tkowanie pracy systemu komputerowego lub przyrz¹du diagnostycznego injection fouling . np.panel wskaŸników na desce rozdzielczej Instant Start System .niewystarczaj¹cy.potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu ja³owym INT Integrator . dyskietkê w stacji dysków.regulator ciœnienia wtrysku INT Internal trigger . np.powi¹zany.ut .odwrotny.niewa¿ny. materia³ izolacyjny IPC Instrument Panel Cluster . powstaj¹ce na wewnêtrznym filtrze lub w koñcówce wtryskiwacza. wlotowy. uk³ady wejœcia/wyjœcia ISCE Idle Speed Control Electronic uk³ad elektroniczny kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCM Idle Speed Control Motor . wk³adka ISAD Integrated Starter Alternator Damper .inteligentny adapter prêdkoœci ink .wstawiaæ.wa³ek rozrz¹du zaworów dolotowych IPW Injection Pulse Width .zestaw wskaŸników na desce rozdzielczej IP Injection Pump .wewnêtrzny interrupt . wpl¹tany I/O Inp.szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego interface . pasmo fal elektromagnetycznych wykorzystywane.zintegrowany modu³ kontroli przekaŸników initial . dolot.podczerwieñ.ch³odnica powietrza w systemie turbodo³adowania IR Infra-Red . kolektor) intake camshaft . np.grupa. dolotowy inp.zespó³ elektryczny tablicy rozdzielczej insufficient .element ca³kuj¹cy.zakazaæ.wy³¹cznik bezw³adnoœciowy (np.

gniazdo wtykowe.zawór elektromagnetyczny strumienia mieszanki J1859 SAE . np. zaciœniêty.norma okreœlaj¹ca protokó³ zarz¹dzania przep³ywem informacji w magistrali CAN J1962 SAE . Lexusa oraz Isuzu joint .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI sler.kompensacja temperatury powietrza dolotowego (zawór kompensacyjny) ITTR Inflatable Tubular Torso Restraint . system dostaw na czas bez magazynowania J1850 VPW Variable Pulse Width modulated . gniazdko junction box . szyjê i bark IVC Intake Valve Closing .nadmuchiwany system ochrony (unieruchomienia) tu³owia (rodzaj poduszki gazowej) IVPWR Ignition Voltage Power .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA ca standard gniazdek i wtyczek urz¹dzeñ diagnostycznych w systemie OBD II jammed .natychmiastowy system rozruchowy ISS Integrated Safety System .wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard jêzyka dla testu emisji zanieczyszczeñ Poradnik SERWISOWY Jet Jetronic . w pojazdach europejskich.stan (status) systemu zap³onowego ISS Instant Start System .zakleszczony.norma wprowadzaj¹- 31 .norma wprowadzaj¹ca standard urz¹dzeñ diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE .skrzynka przy³¹czowa J 1850 PWM Pulse Width Modulated .system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury lub obci¹¿enia silnika IVSC Integrated Vehicle Speed System . kontakt.k¹t wyprzedzenia zap³onu trznej) zabezpieczaj¹cej g³owê.zasilanie uk³adu zap³onowego ITGS Intelligent Traffic Guidance System .zintegrowany system bezpieczeñstwa (Delphi) ITC IT.protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty.zamykanie zaworów dolotowych IVD Interactive Vehicle Dynamics interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilnoœci pojazdu IVO Intake Valve Opening . poduszka gazowa chroni¹ca nogi ITS Idle Tracking Switch .prze³¹cznik potwierdzaj¹cy bieg ja³owy ITS Inflatable Tubular Structure nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powie- IU Idle Up .prze³¹cznik wykrywania stanu biegu ja³owego (ja³owego po³o¿enia peda³u przyspieszania) ITC Intake Air Temperature Compensation (valve) .na czas. zablokowany (np.zawór regulacyjny kolektora dolotowego IVS Idle Validation Switch .po³¹czenie.inteligentny system nawigacyjny ITV Intake Tuning Valve .zintegrowany system kontroli prêdkoœci pojazdu J jack . ITA Ignition Timing Angle .obwód mocy zasilaj¹cy g³ówne podzespo³y w samochodach Chrysler J2012 SAE . przegub JSV Jet Mixture Solenoid Valve . zawór lub hamulec) J1978 SAE . w wiêkszoœci samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski IJ ISRUM In Side Rear View Mirror lusterko wsteczne wewnêtrzne (Opel) ISS Ignition System Status . zaciêty.norma wprowadzaj¹ca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT .system wtryskowy JIT Just In Time .otwieranie zaworów dolotowych ITB Inflatable Tubular Bolster nadmuchiwana os³ona rurowa.

np.przycisk pe³nego wciœniêcia peda³u przepustnicy.czujnik tlenu w spalinach (wspó³czynnik nadmiaru powietrza lambda) LCM Lamp Control Module .zap³on w³¹czony. wielki last .lampa. np.kilometry na godzinê kick down .sonda wysokiego napiêcia kW kilowat . np.czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) kV kilovolt . charakteryzuj¹cy siê bardzo ma³ym poborem mocy L label .klucz.sygna³ (czujnik) spalania stukowego knob . np.stuk. wybór jêzyka do komunikacji z przyrz¹dem diagnostycznym LDT Light Duty Truck .lewy lenght .mniejszy ni¿.zap³on w³¹czony.rodzaj wyœwietlacza stosowanego po- LEV Low Emission Vehicles . wykrywa stan pe³nego wciœniêcia peda³u „gazu” i moment jego zwolnienia KS Karman Signal . poprzeczny.lekki pojazd samochodowy LED Light Emitting Diode . up³yw. odleg³oœæ less than . ekwipunek. jednostka wysokiego napiêcia.test kontroli szczelnoœci.KL S³ownik ANGIELSKO-POLSKI K KAM Keep Alive Memory . 1 kV = 1000 V kV probe . mniejszy od czegoœ lead .wielokrotnoœæ jednostki mocy. przycisk KNK Knock Signal (Sensor) . ostateczny. silnik wy³¹czony wszechnie w przyrz¹dach pomiarowych.pompa s³u¿¹ca do wykrywania nieszczelnoœci zbiornika paliwa lamp . klawisz.du¿y.kiloomy . przez wy³¹czenie zap³onu lub wtrysku KCS Knock Control System . kluczyk. benzyna o³owiowa lead . boczne poduszki gazowe dzenie.zmiana biegu na ni¿szy. Kb Kilobyte .kilopaskal . utrzymywaæ stan w³¹czenia któregoœ z obwodów samochodu key . silnik pracuje KAPWR Keep Alive Power . ga³ka. koñcowy LDV Light Duty Vehicle .podtrzymywana pamiêæ KG Keyless Go .jêzyk. komplet do samodzielnego monta¿u KEM KE Module .sygna³ czujnika stukowego kit .system kontroli spalania stukowego KDS Kick Down Switch .ostatni.wielokrotnoœæ jednostki rezystancji (oporu): 1 kW = 1000 W kPa kilopascal .o³ów (czteroetylek o³owiu) dodatek przeciwstukowy do benzyny.jednostka pojemnoœci pamiêci komputerowej (1 kilobajt = 1024 bajtów) kOHMS . np. nauczyæ siê.modu³ kontroli spalania stukowego kill cylinder .d³ugoœæ.pokrêt³o.pojazdy leak . nieszczelnoœæ o niskiej emisji zanieczyszczeñ 32 Poradnik SERWISOWY . w analizatorze spalin keyboard . dŸwigni zmiany biegów knock .wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia 1 kPa = 1000 Pa KPH Kilometres Per Hour .lekki samochód ciê¿arowy large .nauka profilu ko³a pomiarowego do pomiaru prêdkoœci obrotowej (nierównomiernoœci obrotów) w celu wykrywania wypadania zap³onów LDP Leak Detection Pump .system uruchamiania pojazdu bez kluczyka KOER Key On Engine Run . przewód LBE Lean Burn Engine . zestaw narzêdzi.sygna³ z przep³ywomierza z wirami Karmana KS Knock Signal .modu³ sterowania oœwietleniem lean (mixture) . pulpit klawiszowy KOEO Key On Engine Off .dioda emituj¹ca œwiat³o (elektroluminescencyjna) left .zachowywaæ.boczny.wielokrotnoœæ jednostki napiêcia. detonacja (podczas spalania detonacyjnego) KS Knock Sensor .kilobajt . poznaæ learn trigger wheel profile .klawiatura.wyciek. styk zwrotnego prze³¹czania KCM Knock Control Module .wyposa¿enie. utrzymywaæ. znaczyæ lack . np.silnik spalaj¹cy ubog¹ mieszankê lead .doprowadzenie.brak. niedostatek LAMBDA Lambda Sensor .wy³¹czaæ cylinder (w celu sprawdzenia sprawnoœci pracy danego cylindra).zasilanie podtrzymania pamiêci KAM KIBES Kienzle Board Electronic System .uczyæ siê. lampka language . oznaczaæ.uboga (mieszanka) learn . odstêp. trzymaæ.wyprzedzenie (zap³onu) LCD Liquid Crystal Display . styk peda³u „gazu”.modu³ KE keep .wyœwietlacz ciek³okrystaliczny . 1 kW = 1000 W leak test .elektroniczny system sterowania w sieci CAN firmy Kienzle KB. wyprowalateral .etykieta.

system ostrzegania o niskim ciœnieniu w oponie louver .tryb pracy z niskim poborem mocy LPT Line Printer .d³ugi rozstaw osi M m memory .³¹cze. np.zawór wzbogacania przy niskim podciœnieniu low . np.podwielokrotnoœæ jednostki natê¿enia pr¹du: 1 mA = 0.niski load . wykorzystuj¹cego synchronizacjê sygna³em 50 Hz lower .czujnik ubogiej mieszanki LFW Left Front Wheel .d³ugookresowa. pod³u¿ny.dolny.sieæ transmisji danych CAN o niskiej prêdkoœci LGS Lane Guard System MAN .niskie napiêcie.prze³¹cznik przechylny LO Low . pierwotny obwód zap³onowy LTFT Long Time Fuel Trim . np. utrata danych LHS Left Hand Side .lista. np. modeli samochodów objêtych programem przyrz¹du LWB Long Wheel Base . jasny. poziom napiêcia wyzwalania w oscyloskopie LLR Long Range Radar Sensor (BMW) d³ugodystansowy czujnik radarowy LNG Liquefied Natural Gas .wi¹zka dolna.lewa tylna cewka (elektrozawór) locked . zablokowany LRW Left Rear Wheel .lewe tylne ko³o long . jak i elektrycznym) LF Line Feed . niski poziom napiêcia lubricant .niski. EOBD) LRS Left Rear Solenoid .lewostronny uk³ad kierowniczy lost .system zap³onowo-wtryskowy firmy Bosch mA miliamper . w systemie ACC lever . np. rodzaj wyzwalania w oscyloskopie.strata.¿aluzja. jazda w trybie awaryjnym z ograniczonymi osi¹gami LSP Load Sensing Proportining .gaz p³ynny (ciek³a mieszanka propanu i butanu) LUS Lock-Up clutch Solenoid .drukarka wierszowa LRR Long Range Radar . pêtla sprzê¿enia zwrotnego z sond¹ lambda LS Lean Mixture Sensor . zabezpieczony.ogranicznik limp-in mode . przes³ona z ¿aluzjami.zamkniêty.obci¹¿enie.lewy.system kontroli toru jazdy (MAN) LSD Limited Slip Differential . utrata. np.d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. np.poziom.pióro œwietlne LPG Liquid Petrol Gas .smar L-UP SOL .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. przesuw fotela loop .pamiêæ. kod usterki wystêpuj¹cy w pamiêci (zapamiêtana usterka.skroplony gaz ziemny LPM Low Power Mode . np.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) line . œwiat³a mijania LOVE Low Vacuum Enrichment Valve .lewa strona LI Load Index . ³adunek (obci¹¿enie w znaczeniu zarówno mechanicznym.linia. stopieñ. EOBD) LTPWS Low Tire Pressure Warning System .wskaŸnik obci¹¿enia light .masowy przep³ywomierz powietrza Poradnik SERWISOWY 33 .ograniczony poœlizg ró¿nicowy LH Left Hand . lekki.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) link . d³ugotrwa³y longitudinal .œwiat³o. skala.dŸwignia.d³ugi. po³¹czenie list . regulacja sk³adu mieszanki LT Low Tension . mo¿liwy limiter .001 A MAF Mass Air Flow .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI LM level . sieæ.przedrostek oznaczaj¹cy milion (1000x1000) M Motronic . np. np.wzd³u¿ny. spis. lewostronny (lewa rêka) LOS Limited Operation Strategy strategia ograniczonego dzia³ania.dozowanie (si³y hamowania) w zale¿noœci od obci¹¿enia LHD Left Hand Drive .pêtla. lever key .lewa przednia cewka (elektrozawór) LFT Long term Fuel Trim .lokalna sieæ po³¹czeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LT Long Term . w systemie klimatyzacji lower beam . lampka LP Light Pen . w odniesieniu do sondy lambda: tylna sonda lambda LP Lamp . wysuw wiersza w drukarce LFS Left Front Solenoid . dolny.lampa.prawdopodobny.tryb awaryjny LIN Local Interconnect Network . poziom wielkoœci sygna³u elektrycznego.znak wysuwu wiersza. np.radar dalekiego zasiêgu wykorzystywany.lewe przednie ko³o LSCAN Low Speed Controller Area Network . zapalaæ likely . która nie wystêpuje aktualnie) M Mega .

elektrozawór regulacji sk³adu mieszanki MFL Multi Function Display .przekaŸnik uk³adu podgrzewania kolektora dolotowego memory acces . przyrz¹d pomiarowy.przerwy zap³onu. okresowy. przewód g³ówny MC Middle Compression .zamykaæ obwód make contact . sekwencyjny) MCV Mixture Control Valve .pamiêæ.jednostka d³ugoœci min minimum . metr . np. przegl¹d make circuit . sequentiell) .wyœwietlacz wielofunkcyjny management .modu³owy system zarz¹dzania prac¹ silnika match .wytwórca.sieæ zasilaj¹ca maintenance . np.producent MCS Menue Control Switch .dopasowywaæ do siebie. instrukcja obs³ugi MCV Medium Commercial Vehicle œredni pojazd dostawczy MDV Medium Duty Vehicle .system wykrywania wypadania zap³onów. elektroniczna pamiêæ przyrz¹du diagnostycznego MID Middle .wadliwe dzia³anie.œrodek.pojazd samochodowy œredniego tona¿u MH Manifold Heater . przepustnicy MID Multi Info Display .œrednie mains . -i. producent manifold . intermittent.czujnik przep³ywu powietrza w kolektorze dolotowym mc meter cubic .kolektor. œrodkowe po³o¿enie.dostêp do pamiêci MEMS Modular Engine Management System .minimum min minute . dozowanie.podgrzewanie lusterka MAT Manifold Air Temperature czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MHR Manifold Heater Relay .czujnik temperatury kolektora wlotowego MFI (-c.marka. np. skrzynia biegów lub usterka MECS Mazda Engine Control System .wielofunkcyjny przyrz¹d testuj¹cy MFC Manufacturer .pomiar MEC Mechanic .metr szeœcienny MC Mixture Control .g³ówny.wielopunktowy wtrysk paliwa (ci¹g³y.minuta misfire . tablica wskaŸników MEN Monitor Engine .zarz¹dzanie.linia monitoruj¹ca parametry bie¿¹ce pracy silnika MESG Message .system misfire monitor . komunikat MIL Malfunction Indicator Lamp lampka sygnalizacyjna usterki meter .mechaniczny rozdzielacz wysokiego napiêcia mark . zaznaczaæ MAS Mixture Adjustment Screw œruba regulacji sk³adu mieszanki M-Heat Mirror-Heating .M S³ownik ANGIELSKO-POLSKI MAF Manifold Air Flow . dobieraæ MIC Monolithic Integrated Circuit monolityczny uk³ad scalony max maximum .rêczny.miernik.system sterowania silnikiem Mazdy MHDI Mechanical High Voltage Distribution Ignition . -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously.prze³¹cznik wyboru menu MCT Manifold Charge Temperature Sensor .wyœwietlacz wielofunkcyjny. wypadanie zap³onu metering .system odzyskiwania energii hamowania MC memory . usterka sprê¿anie MFA Multifunction Analyser . podrêcznik.wiadomoœæ. przez pomiar chwilowych spadków prêdkoœci obrotowej silnika 34 Poradnik SERWISOWY . przewód rurowy manual .sterowanie sk³adem mieszanki pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie i napêdzanych mechanicznie main .odmierzanie. dawkowanie METS Motor Engine Test Stands stanowisko testów silnikowych MEUI Mechanically actuated Electronic Unit Injection system .konserwacja.maksimum MBECS Motor vehicle Brake Energy Conservation System .pole komunikatów na ekranie monitora MFT Manufacturer . prac¹ silnika MCU Microprocessor Control Unit mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy MFLD Message Field . np.zestyk zwierny malfunction .mechaniczna.podgrzewacz kolektora dolotowego MAP Manifold Absolute Pressure czujnik ciœnienia absolutnego w kolektorze dolotowym measurement .

mile na godzinê MPI Multi-Point Injection .milimetr M-REL Main Relay . Mercedes) ms Millisecond .przekaŸnik mm3/c . np.Inductive ignition mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem indukcyjnym MPS Motor Position Sensor .mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem Halla mixture . np. modu³ elektroniczny.modu³. 1 MPa = 1 000 000 Pa MPFI Multi Point Fuel Injection .mieszanka (paliwowo-powietrzna) MLP Manual Lever Position .przesuniêcie. zap³onowy MSR Multi Slip Regulator .liczba mil mo¿liwych do przejechania na galonie paliwa (wspó³czynnik u¿ywany w USA) mph Miles Per Hour .manualna skrzynia biegów z automatycznym prze³¹czaniem (Opel) MRE Magnetic Resistance Element MMA Manual Mixture Adjustment rêczna regulacja mieszanki element magneto-rezystancyjny MTBF Mean Time Between Failures œredni czas pomiêdzy usterkami MMC Manual Mixture Control .interfejs multimedialny mode .Hall ignition . np. z otwart¹ lub zamkniêt¹ pêtl¹ sondy lambda MODIC Mobile Diagnostic Computer przenoœny komputer diagnostyczny MSCAN Middle Speed Controller Area Network .001 V MSG Message .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI M MIVEC Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS Multi Spark Timing System elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk. przy pomiarze dawki paliwa g³ówny (uk³adu wtryskowego) MTA Manual Transmission Automatically Shifted .milisekunda podwielokrotnoœæ jednostki czasu.czujnik po³o¿enia dŸwigni zmiany biegów MSTS-I Miccroprocessor Spark Timing System .wiadomoœæ. komunikat module . katalizator MUL Multec .silnikowa liczba oktanowa MVEG Motor Vehicle Emission Group . przemieszczenie MPa Mega Pascal . w której mierzony jest.milimetry szeœcienne na cykl.grupa emisji silników samochodowych MSS Motor-Start-Stop-Function funkcja automatycznego wy³¹czania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) monitor box .sieæ transmisji danych CAN o œredniej prêdkoœci multi-plug .rêczna skrzynia biegów MPV Multi Purpose Vehicle .rok produkcji danego modelu pojazdu MST Manifold Surface Temperature temperatura powierzchni kolektora MSTS Microprocessor Spark Timing System .wielofunkcyjny pojazd samochodowy mm millimeter .rêczna kontrola mieszanki MMFD Magneti Marelli Fuel Division rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MRS Multiple Restraint System . dzia³a jak EST.uk³ad wtryskowy/zap³onowy MY Model Year .Megapaskal wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia.elektrozawór blokady sprzêg³a pozycji silnika (krokowego) MT Manual Transmission .czujnik MLUS Modulated Solenoid Lock-up Clutch .b³otnik muffler .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS-H Miccroprocessor Spark Timing System .wielostopniowa poduszka powietrzna mV milivolt .z³¹cze wielostykowe multistage airbag .tryb pracy. ma jednak osobny modu³ zap³onowy Multi-plug (z³¹cze wielostykowe) Poradnik SERWISOWY 35 .system z poduszkami powietrznymi czo³owymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW.elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk ELZ move .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MMI Multi Media Interface .podwielokrotnoœæ jednostki napiêcia: 1 mV = 0. czas wtrysku.t³umik.elektroniczny uk³ad steruj¹cy fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MPG Miles Per Gallon .kontrolna skrzynka pomiarowa w³¹czana szeregowo w z³¹cze sterownika i pozwalaj¹ca mierzyæ sygna³y na jego wszystkich stykach MOT Motronic . np. 1 ms = 1/1000 s MTF Manual Transmission Fluid olej do przek³adni manualnej mudguard .system antypoœlizgowy MON Motor Octane Number .

czujnik temperatury powietrza na OC Oxidation Catalyst .siatka.czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) Nm Newtonmeter . ha³as. prze³¹cznik eliminacji szumów w oscyloskopie NON-CAT Non Catalyst .wejœcie regulacji liczby oktanowej paliwa OAT Outside Air Temperature sensor .dysza. znajduj¹cy siê obok NBV Nominal Battery Voltage .ujemny wspó³czynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NLS Needle Lift Sensor . np.ujemny. przez mechanizmy pojazdu) OBM On Board Measurement . niedozwolona operacja NOx Nitrous Oxides .sygna³ liczby obrotów silnika needle .niedyspersyjny analizator wykorzystuj¹cy promieniowanie podczerwone .b³¹d o mniejszej wa¿noœci Normal .ostroœæ ha³asu i wibracji (wytwarzanych.system sterowania fazami rozrz¹du firmy Nissan NVE Not Validate Error .wyjœcie sygna³u liczby obrotów silnika czasu w oscyloskopie.prze³¹cznik neutral/jazda.diagnostyka pok³adowa.katalizator utleniaj¹cy OBD II .brak powrotu do zera NI Noise Immunity .jeszcze niedostêpne (np. np.pojazd na gaz ziemny NR Natural Rubber . rozpylacz (wtryskiwacza) NO2 Nitrogen Dioxide .naturalna guma NRZ No Return to Zero .nastêpny. zak³ócenia (elektryczne).ig³owa sonda pomiarowa do oscyloskopu lub multimetru number . dokrêcenia œrub NDIS Nissan Direct Ignition System systemy bezpoœredniego wtrysku firmy Nissan NDS Neutral Drive Switch .NO S³ownik ANGIELSKO-POLSKI N N Neutral position .iglica (iglica wtryskiwacza) needle probe .zmodyfikowana norma diagnostyki pok³adowej obowi¹zuj¹ca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r.niedobry.pok³adowe urz¹dzenia mierz¹ce bezpoœrednio poziom zanieczyszczeñ O OA Octane Adjuster . NCS Neutral Clutch Switch .ut . przy której przebieg jest wyzwalany mierzonym sygna³em. stosowane do wytwarzania ok³adzin hamulcowych NEO Number of Engine revolution signal Output . nastêpna obs³uga serwisowa.niedozwolony.tlenek azotu no . funkcja przyrz¹du. numer cylindra. liczba cylindrów) NO Nitric Oxide . liczba (np.8 V N/C. jak CO. stanowi¹cych jeden ze sk³adników smogu net . sieæ po³¹czeñ elektrycznych i informatycznych NA Not yet Available . biegun akumulatora NA Non Asbestos materials .nakrêtka NVCS Nissan Valve Timing Control System .regulator liczby oktanowej pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy silnika do liczby oktanowej paliwa OBD On Board Diagnostic .pozycja neutralna dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NEG Negative . np.nie.8-14.pojazdy o wy¿szej emisji zanieczyszczeñ NTC Negative Temperature Coefficient . np.prze³¹cznik pozycji neutralnej sprzêg³a NDIR Non Dispersive Infrared .katalizator akumulacyjny NGS Neutral Gear Switch . CO2.metoda analizy spalin wykorzystuj¹ca selektywn¹ absorpcjê promieniowania podczerwonego przez takie gazy. np. np. okreœlaj¹cy pozycje dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NE Number of Engine revolution signal . np. sygna³ poza zakresem NOx adsorber . znormalizowany system samodiagnozy OAI Octane Adjust Inp.znamionowe napiêcie akumulatora w przypadku napiêcia 12 V rzeczywiste napiêcie zmienia siê zale¿nie od stanu pracy silnika i mo¿e wynosiæ dla silnika zatrzymanego: 12-13 V. podczas rozruchu: 9-12 V i przy pracy silnika: 13. brak.materia³y nie zawieraj¹ce azbestu.numer. HC neutral wire .przewód zerowy NG No Good . ¿aden noise .odpornoœæ na zak³ócenia NLEV Non-Low-Emission-Vehicles .dwutlenek azotu NGV Natural Gas Vehicle .pozycja pracy podstawy zewn¹trz pojazdu NVH Noise Vibration Harshness . która jeszcze nie jest dostêpna dla u¿ytkownika) next . koñcówka wylotowa.tlenki azotu grupa gazów powstaj¹cych w silniku spalinowym w wysokich temperaturach (powy¿ej 1300°C). OC Open Circuit .pojazd bez katalizatora nut .prze³¹cznik pozycji neutralnej biegu nozzle . zalet¹ tego jest lepsza synchronizacja ni¿ przy pracy „Auto” not permitted .szumy.niutonometr jednostka momentu obrotowego.otwarty (rozwarty) obwód (elektryczny) 36 Poradnik SERWISOWY .

przegrzanie overlay card .stan gotowoœci czujnika tlenu OSRUM Out Side Rear View Mirror zewnêtrzne lusterko wsteczne OIL . czy ORVR Onboard Refueling Vapour Recovery System .prze³o¿enie zwiêkszaj¹ce liczbê obrotów.zajmowanie miejsca w fotelu. nak³adana na p³ytê czo³ow¹ skrzynki pomiarowej (Breakout Box) odometer . np. lub.napiêcie robocze.czujnik temperatury oleju O2S Oxygen Sensor .poza tolerancj¹. zakres dzia³ania OVCV outlet .czujnik tlenu O2STAT Oxigen Sensor Status . zap³on OHC Overhead Camshaft .czujnik tlenu.poza zakresem operate .otwarty/zamkniêty OCC Output Circuit Check . czujnik ciœnienia oleju O/L Open Loop .system pomocy serwisowej z kontaktem przez ³¹cza telekomunikacyjne oxygen sensor .rozwarty obwód operation .czujnik tlenu (sonda lambda) OSC Output State Check . wylotowy output . np.uk³ad optoelektryczny OE. opcja.zabezpieczenie ponadnapiêciowe OHMS .nadbieg .pok³adowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania OVCV Outer Vent Control Valve . wytwórca podzespo³ów stosowanych do pierwotnego monta¿u przy produkcji pojazdu OS Oxygen Sensor . napiêcie przy zamkniêtym obwodzie.uk³ad górnozaworowy OSS Online Service System . napiêcie pod obci¹¿eniem occupation (sensor) . np.wylot.na zewn¹trz. uruchamiaæ.przekroczenie zakresu pomiarowego off .system okreœlaj¹cy stan zajêtoœci fotela pasa¿era OCT ADJ Octane Adjust .wyjœcie outside tolerance .zakres roboczy. wyposa¿enie dodatkowe or .otwarta pêtla sterowania z sond¹ lambda ON Octane Number . napiêcie czujnika bez obci¹¿enia obwodem pomiarowym.kontrola obwodu wyjœciowego on .dzia³anie option . czujnik uk³adu airbag zajêcia miejsca (obecnoœci pasa¿era) OCR Open Cycle Ratio .nadbieg overheat .wybór.tlen. np.napiêcie bez obci¹¿enia. zespó³ czujników i uk³adów okreœlaj¹cych stan zajêcia miejsca obok kierowcy (system airbag) OOR Out Of Range . sonda lambda O2 Oxygen .za³¹czony.wspó³czynnik cyklu otwarcia.wskaŸnik pozycji.nak³adana karta wymienna karta z naniesionymi oznaczeniami obwodów. napiêcie akumulatora bez ¿adnych odbiorników OD Overdrive .przyrz¹d elektroniczny pozwalaj¹cy obserwowaæ i mierzyæ kszta³t sygna³ów elektrycznych override .pompa oleju open .obwód modyfikacji liczby oktanowej benzyny (wykorzystywany do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu) OCV Open Circuit Voltage . licznik kilometrów O/E Optical/Elektric . OEM Original Equipment (Manufacturer) .otwarty.kontrola stanu wyjœcia overrange . w znaczeniu elektrycznym .wyposa¿enie oryginalne (produkowane lub autoryzowane przez wytwórcê pojazdu). poziom sygna³u z czujnika OP Oil Pump . uchylaæ OVP Over Voltage Protection .oscyloskop .licznik przebytej drogi.olej.dzia³aæ.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI O O/C Open/Close . zap³on lub inny obwód elektryczny on load voltage .przeci¹¿enie overdrive .uniewa¿niaæ.status czujnika tlenu OUT . poza. np.liczba oktanowa OTS Oil Temperature Sensor .wa³ek rozrz¹du w g³owicy oscilloscope .zawór steruj¹cy zewnêtrznym odprowadzeniem oparów overboost .wy³¹czony. wspó³czynnik wype³nienia OOP Out Of Position . wyjœcie Poradnik SERWISOWY 37 . przesterowanie operating mode . pomiar rezystancji OHV Overhead Valves . czujnik tlenu O2RDY Oxigen Sensor Ready . pracowaæ OCS Occupant Characterization System .omomierz.tryb pracy operating range .albo. zbiornika wêgla aktywnego.

szablon.wzór.pierwiastek chemiczny u¿ywany do produkcji akumulatorów i dodawany przez wiele lat do benzyny w postaci zwi¹zków zapobiegaj¹cych spalaniu detonacyjnemu PA Park Assist .blokowanie pozycji parkowania (Opel) PC Personal Computer .elektroniczny uk³ad sterowania pomp¹ (Diesel) PASS Passenger .system wspomagania parkowania PCM Powertrain Control Module modu³ steruj¹cy zespo³em napêdowym PCR Piezo Common Rail .œcie¿ka dostêpu do zbioru PATS Passive Anti-Theft System .jednostka miary ciœnienia PBSL Park Brake Shift Lock . s³owo zabezpieczaj¹ce PCV Positive Crankcase Ventilation kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej . element PAS Performance Algorithm Shifting adaptacyjny uk³ad zmian¹ biegów sterowania PAB Passenger Airbag .ciœnienie atmosferyczne parking brake .system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCS Pressure Control Switch .poduszka powietrzna pasa¿era PCCB Porsche Ceramic Composite Brake .przebieg.system steruj¹cy przep³ywem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDC Park Distance Control .podk³adka. p³yta PARADE .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P P Park position .o³ów .pozycja do parkowania w automatycznej skrzyni biegów P Powertrain .sekwencja sygna³u czujnika po³o¿enia wa³u PDL Powered Door Locks .wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne PAS Pressure Atmospheric Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego PAS Parking Assist System .wspomaganie uk³adu kierowniczego PAD Passenger Airbag Disabling wy³¹cznik uk³adu airbag pasa¿era PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .wtrysk paliwa do komory wstêpnej (wirowej) PAS Power Active Steering .przenoœny diagnoskop (Ford) 38 Poradnik SERWISOWY .tablica rozdzielcza.prze³¹cznik sterowania ciœnienia page .kontrola odstêpu przy parkowaniu paste .kontrola wstêpna PAM Parking Assist Module .strona. fragment procedury password . mechanizm napêdowy panel . PCI Pre Chamber Injection .wspomaganie parkowania Pa Pascal . strona pasa¿era pass .hamulec postojowy part . przejœcie.pasywny system przeciwkradzie¿owy pattern .modu³ elektroniczny wspomagania parkowania PCV PCU Pump Control Unit .rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego. np.system zamków sterowany centralnie PDM Portable Diagnostic Module przenoœny modu³ diagnostyczny PDM Passenger Door Module .jednostka napêdowa.wstawiaæ (fragment tekstu) path .czêœæ. wk³adka ok³adzina. wykres (na oscyloskopie) pattern sequence .system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi pad . pomin¹æ.pasa¿er.komputer osobisty PA Pressure Atmospheric . odczyt w skanerze diagnostycznym poszczególnych funkcji badanych przez system OBD pawl . w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umieszczone s¹ jeden za drugim parameters . stronica PAIR Pulsed Secondary Air Injection pulsacyjny system wtórnego wtrysku powietrza do katalizatora spalin PASE Passive Start and Entry .zapadka Pb Lead .system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez koniecznoœci u¿ywania kluczyka PASS Position Aware Safety System system bezpieczeñstwa z pozycjonowaniem GPS PCS Preselection Control .Paskal .modu³ drzwi pasa¿era (Opel) PDU Portable Diagnostic Unit .parametry.has³o.

dozwolony PF Particle Filtre .zablokowany przep³yw spalin.peron. styki przerywacza pick-up .system ogrzewania przy postoju detonacyjnego piston . hamulca perform .wielopunktowy wtrysk paliwa PGM-FI Programmed Fuel Injection System .programowany system zap³onowy pipe . maksymalna amplituda impulsu peak-peak voltage . np.silnik pr¹du sta³ego platform . powoduje wzrost ciœnienia w uk³adzie wydechowym oraz spadek osi¹gów pojazdu permanent . ko³ek.rura. faza cyklu pinking . ci¹g³y. t³oczek PI Pre Injection . np.napiêcie miêdzyszczytowe PEDS Pedal . w wyniku uszkodzenia (stopienia) katalizatora.szczyt impulsu.peda³.element ostrzegawczy z czujnikiem ró¿nicowym ciœnienia w uk³adzie hamulcowym Piezoelectric sensors (czujniki piezoelektryczne) PE Polyethylene .filtr ograniczaj¹cy emisjê cz¹stek sta³ych i dymów w silnikach Diesla pillar .wtyk. przebiegu elektrycznego piercing probe . np.ciœnienie w kolektorze dolotowym POF olymer Optical Fibre .szpilka.czujnik zap³onu reaguj¹cy na zmiany kszta³tu (naciêcia. pod³oga plug . pod³¹czaæ.trwa³y. np.œwiat³owód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu phase .polietylen peak . styk z³¹cza wielostykowego. wykorzystywane np. przetworzony sygna³ po³o¿enia wa³u wysy³any z modu³u zap³onowego do sterownika P/NS Park/Neutral Switch .sonda zbieraj¹ca sygna³y. odg³os spalania PHS Parking Heater System . w czytniku kodów PODS Passenger (Passive) Ocupation Detection System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P PDWA Pressure Differential Warming Actuator . rurka PIM Pressure Intake Manifold . kolumna.odg³os towarzysz¹cy spalaniu stukowemu PIP Profile Ignition Pickup .wykonywaæ.cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad spalin samochodowych PMS Pressure Management System system sterowania ciœnieniem PFE Pressure Feedback EGR Sensor czujnik ciœnienia w uk³adzie recyrkulacji spalin pinking .punkty.dopuszczalny. np.t³ok. sonda indukcyjna pierwszego cylindra PID Parameter Identification .zasobnik wymiennej pamiêci. s³up. pomost.s³upek.system wykrywania zajêcia miejsca pasa¿era PGM-IG Programmed Ignition System . œwieca zap³onowa lub ¿arowa plugged exhaust . np. wtyk. poprzez izolacjê piezoelectric sensors .sonda przebijaj¹ca pozwalaj¹ca do³¹czyæ przyrz¹d pomiarowy do przewodu elektrycznego.okres. udary) na sygna³ elektryczny.czujniki piezoelektryczne przetwarzaj¹ce zmiany parametrów mechanicznych (odkszta³cenia. przyspieszacza. np.stukanie.stukanie .identyfikacja parametru Poradnik SERWISOWY 39 .faza sygna³u. sworzeñ PM Particulate Matter . jako czujniki spalania stukowego lub czujniki pocz¹tku t³oczenia i prêdkoœci obrotowej w silnikach wysokoprê¿nych plate motors . filar pin .programowany system wtrysku paliwa POD . test period . w sposób ci¹g³y permitted . zêby) ko³a zamachowego.prze³¹cznik pozycji Park/Neutral automatycznej skrzyni biegów PFI Port Fuel Injection . usterka wystêpuj¹ca stale.wtrysk wstêpny dawki paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym Piercing probe (sonda przebijaj¹ca) points .

np. jako czujnik wychylenia klapy w przep³ywomierzu PROM ID Programmable Read Only Memory Identyfication Number .czujnik fazy (rozrz¹du) power stage .programowana na sta³e elektroniczna pamiêæ przeznaczona tylko do odczytu . uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej PP olypropylene .wspomaganie uk³adu kierowniczego PRIME Pre Injection Metering .nabiegunnik port .wrota. zasilanie power relay .ciœnienie PS Phase Sensor .obecny.element podgrzewaj¹cy funt si³y na cal kwadratowy . zacisk akumulatora.pierwotny.kontrola wstêpna (Opel) printer . tak aby odpowiednio uruchomiæ poszczególne systemy bezpieczeñstwa (napinacze pasów.prze³¹cznik: parkowanie/bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów pole . ale zosta³y do³¹czone przez producenta w celu wspomagania procesu wykrywania usterek w okreœlonych pojazdach positioner . w oscyloskopie cyfrowym .polarnoœæ.sterowanie regulatorem ciœnienia paliwa PRND Switch Park/Reverse/Neutral/Drive Switch .pompa wewnêtrzna zbiornika paliwa probe . np.nastawnik. zabezpieczaæ protocol .stopieñ mocy.P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI polarity .numer identyfikacyjny pamiêci PROM (pozwala zidentyfikowaæ wymienn¹ pamiêæ programowan¹ przez producenta pojazdu lub sterownika. np. podstawowy.podgrzewanie.mo¿e zawieraæ. pole shoe .przekaŸnik mocy.system ochrony przed skutkami uderzeñ bocznych firmy Porsche PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve . biegunowoœæ. np. nazwa trybu pracy przyrz¹du z wykorzystaniem obróbki wstêpnej sygna³u jak. odpowiedni protect . filtrowanie PROM Programmable Read Only Memory . aktualny.poprzedni primary . np.funkcja umo¿liwiaj¹ca ogl¹danie fragmentu przebiegu poprzedzaj¹cego punkt wyzwolenia power steering .nacisn¹æ. np.parametry wyœwietlane przez urz¹dzenie diagnostyczne. naciskaæ (klawisz) propeller shaft . w przypadku koniecznoœci jej wymiany) PRES Presence . np. np.czêœci milionowe . stosowany np. np. koñcówka mocy pressure . silnika Diesla POT Potentiometer .pozycja.dwufazowy wtrysk paliwa z dawk¹ wstêpn¹ PPS Pedal Position System .system pozycji peda³u (Opel) PSC Pre-Selection Control . wêglowodorów HC w spalinach PS ower Steering . program dzia³ania sterownika POS'N Position .odczyty daPRE-CRASH . sondy lambda. nagrzewanie wstêpne. zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania preferences . port (przy³¹cze) POS Positive .biegun (akumulatora) pole piece. które nie s¹ wymagane norm¹ OBD II. zaworu pre-ignition .wskaŸnik obecnoœci wykorzystywany w uk³adzie airbag power .dogrzewanie.w³aœciwy. brama. katalizatora. nacisk pretrigger .wspomaganie kierowania power train .protokó³ (pomiarowy). napiêcia wyjœciowego cewki zap³onowej DIS PRC Pressure Regulator Control . po³o¿enie post-heating .jednostka ciœnienia 40 Poradnik SERWISOWY .drukarka PPSV Pump Prime Switch Voltage napiêcie na g³ównym styku za³¹czaj¹cym (przekaŸniku) pompy paliwa PSI Pound Force Per Square Inch PRHT Preheater . np. np. wynik testu POSIP Porshe Side Impact Protection .) nych firmowych .potencjometr element elektryczny. w którym opór lub podzia³ napiêcia zale¿y od mechanicznego po³o¿enia œlizgacza.sonda pomiarowa do multimetru lub oscyloskopu.ciœnienie.elektrozawór steruj¹cy regulatora ciœnienia paliwa Proprietary Readings .polipropylen ppm Parts Per Milion . silnika Diesla PRE-PUMP .preferencje pre-heating .zespó³ napêdowy power transmission system .wa³ napêdowy proper . obecnoœæ pasa¿era na fotelu . zbiór regu³ rz¹dz¹cych wymian¹ danych miêdzy systemami transmisji PRS Pressure . aktualnie wystêpuj¹ca usterka press .jednostka stê¿enia. pozycjoner.chroniæ. np. element wykonawczy ustalaj¹cy pozycjê.czujnik radarowy okreœlaj¹cy wzglêdn¹ prêdkoœæ pojazdu przed kolizj¹. np.dodatni.obecnoœæ. poduszki itp.moc.uk³ad napêdowy PREV Previous . np.przedwczesny zap³on. g³ówny przekaŸnik present .wyzwalanie z wyprzedzeniem. zapalenie siê mieszanki przed momentem wyst¹pienia impulsu zap³onowego na skutek.

prze³¹cznik przyciskowo-odci¹gowy PSR Powered Sun Roof . opór elektryczny RAM Random Access Memory .poliuretan g³ównego przekaŸnika zasilania PTS Parktronic System . czas w którym element wykonawczy jest zasilany impulsem elektrycznym PW Pulse Width .zapas pojemnoœci akumulatora Poradnik SERWISOWY 41 . tylne ko³o R Resistance . siatka wymiarowa RBA Rechargeable Battery . cyfrowy sygna³ elektryczny wysy³any przez sterownik ECU PW Powered Window . naciskaæ. dawka quantity adjuster .nie rozstrzygniêty.impuls.pompa.styk pe³nego obci¹¿enia (pe³nego wychylenia przepustnicy) pulse .rodzaj charakterystyki elementu termistorowego. promieniowy R Rear . oczyszczaæ. aby mówiæ aktywnym poch³aniaj¹cego opary paliwa PSM Porsche Stability Managment system zarz¹dzania stabilnoœci¹ pojazdu firmy Porsche PSPS Power Steering Pressure Switch . zakres pomiarowy RAS Rear Axle Steering .nominalny. cecha R R Radial . rezygnowaæ z wykonania QDM . popychaæ. uk³adu elektronicznego RC Reserve Capacity .napiêcie znamionowe R Reverse position .dodatni wspó³czynnik temperaturowy .radialny. szerokoœæ impulsu wtryskowego (czas wtrysku) PWL Power Window Lifter .wy³¹cznik ciœnieniowy uk³adu wspomagania kierownicy PU Pick-Up . znamionowy.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI PQ R PSM Passenger Seat Module . np. nastawnik dawki quick view .ko³o pasowe pull-rod .modulacja szerokoœci impulsu pump . pompowaæ PWR Power .ci¹gn¹æ. np.przyrz¹d elektroniczny wytwarzaj¹cy impulsy elektryczne. rated voltage . rated speed .pozycja biegu wstecznego w skrzyni biegów automatycznej tyln¹ osi¹ raster .sterowanie np. PUR Polyurethane .rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego. klawisz.pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim.akumulator (bateria) wielokrotnego ³adowania RABS Rear Antilock Brake System system antypoœlizgowy kó³ tylnych RASTER . naci¹g. przycisk push pull switch .wciskaæ.wspomaganie kierownicy Q QDM Quad Drive Module .tylny. w dane o programie quit .sterowany elektrycznie szyberdach pulley .t³o obrazu. element taki mo¿e dzia³aæ jako bezpiecznik wielorazowego u¿ytku pulse generator . pamiêæ o dostêpie swobodnym szczone s¹ jeden nad drugim w uk³adzie pionowym rate .zasiêg.modu³ deski rozdzielczej (GM) quality .elektrycznie napêdzana szyba PT Power Train .ch³odnica. trwaj¹cy kod usterki PTC Positive Temperature Coefficient .iloœæ.urz¹dzenie podnosz¹ce szybê PWM Pulse Width Modulation .regulator dawki. np. wyci¹gaæ. w³asnoœæ.rezystancja. szybkoœæ tempo rated .modu³ sterowania dla fotela pasa¿era PTT Push To Talk .prêdkoœæ nominalna. poœrednicz¹cy pomiêdzy sterownikiem ECM a odbiornikami (Daewoo) quantity .czyœciæ.szerokoœæ impulsu. usuwaæ .wielkoœæ.dotyczy zbiornika z wêglem PWR STEERING .generator impulsowy . np.wyjœciowy modu³ sterowania.system wspomagania parkowania (wykorzystuj¹cy czujniki ultradŸwiêkowe) purge .zespó³ napêdowy PTC Pending Trouble Code . w celu symulowania dzia³ania czujników uk³adu wtryskowego pulse width . element ch³odz¹cy. obwód PU.sonda zbieraj¹ca sygna³ PUA Pulse Air Selenoid .ciêgno PVH Pneumatic Vacuum Hub-lock pneumatyczny.zasilanie.szerekoœæ impulsu. uchwyt do wyci¹gania push .prze³¹cznik podciœnienia sterowany temperaturowo PSW Power Switch . przy której wraz ze wzrostem temperatury roœnie jego opór elektryczny.wcisn¹æ.szybki wgl¹d. np.opuszczaæ program. wielkoœæ.jakoœæ. podciœnieniowy system prze³¹czania napêdu PVS Ported Vacuum Switch .elektrozawór powietrza pulsacyjnego pull . range . np. w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umie- radiator .

przekaŸnik.wzorzec. np.wymagaæ.proœba.zawór upustowy ograniczaj¹cy ciœnienie residual pressure . np. np.tylne centrum elektryczne remote . rezerwa paliwa reach . remote control . np. np. sterownika pojazdu przez przyrz¹d diagnostyczny record . napiêcie wzorcowe refrigerant . uszkodzonego elementu REQ Request .opóŸniony zap³on retrived . ustawianie stanu pocz¹tkowego.odwrotny.gotowy. zapytanie. reference voltage .znaleziony kod b³êdu retry . zbêdnoœæ ¿¹danie reverse . kasowanie wskaŸnika koniecznoœci wymiany oleju lub obs³ugi serwisowej reserve .tylny elektrozawór (ABS) receive . powracaæ.czytaæ.usuwaæ.rezerwa. zerowania read . do pomiaru) reluctor .regulacja register .napiêcie odniesienia.modu³ sterowania poduszek powietrznych reed contact .zmieniaæ nazwê.zdalne sterowanie elementem wykonawczym remote start .czynnik ch³odz¹cy.odleg³y.ponawiaæ próbê return .przycisk.zmniejszaæ.zwalniacz -. np. opór elektryczny ready . przeciwny.czujnik reluktacyjny (wykorzystuj¹cy efekt zmiennego oporu magnetycznego). zdejmowaæ. przygotowany (do pracy. wyjmowaæ rename . zdalny.system wykrywaj¹cy zagro¿enie z ty³u (Delphi) RES Resistance . znaleziony.wznowiæ. naprawiaæ uszkodzenie. urz¹dzenie rejestruj¹ce RES Reset . nazywaæ ponownie (np.rozdzielczoœæ przyrz¹du pomiarowego response . klawisz ustawiania stanu pocz¹tkowego.odczyt napisów i parametrów cyfrowych na ekranie oscyloskopu resistance . niemo¿liwy do skasowania REMCO Remote adjustment for CO potencjometr zdalnej regulacji CO rear O2 sensor . przekazywaæ relief valve .ciœnienie pozostaj¹ce w uk³adzie paliwowym po wy³¹czeniu silnika readout .rejestrowaæ.rezystancja. zapas. czujnika lub sterownika przy próbie komunikacji z czytnikiem kodów results . znak powrotu na klawiaturze.rezystancja.nadmiar. tylny rear drive .powrót. odczytywaæ. stosowany czêsto jako czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub wa³ka rozrz¹du resolution . opór elektryczny REG Regulation .kasowanie.zapisywaæ.usuwaæ usterkê.dochodziæ. podejmowaæ na nowo rear . otrzymywaæ przyjmowaæ retarder .zdalne urz¹dzenie rozruchowe umo¿liwiaj¹ce uruchomienie rozrusznika znad komory silnika RESV Rear Solenoid Valve .czerwony remove . potrzebowaæ.pozostaj¹cy kod. plik lub zbiór danych) replace . nadmiarowoœæ. np.czujnik temperatury recyrkulacji spalin reset button. prostowaæ (pr¹d) red .wyszukany. zwrotny require .odbieraæ. np. rejestrowaæ rectifier .modu³ napêdu tylnych kó³ remaining code . uk³adu klimatyzacji required voltage . np.rozpoznawanie. odzyskany. kody usterek relay . redukowaæ redundancy .odpowiedŸ.tylny czujnik tlenu.przegl¹d.wymiana.styk hermetyczny (kontaktron) reaguj¹cy na pole magnetyczne reference . np. œcie¿ka (styk) masy dla czujnika recognize . hamulec silnikowy w ciê¿szych pojazdach retardet timing .R S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RCM Restraint Control Module . key . retriwed code .ty³. kodów usterek 42 Poradnik SERWISOWY . np. np. reduce . odniesienie. np. wyniki resume .najmniejsza wartoœæ napiêcia wtórnego wymagana do wytworzenia iskry w œwiecy zap³onowej RCU Remote (Radio) Control Unit uk³ad zdalnego (radiowego) sterowania RDS Radio-broadcast Data System radiowy system przekazywania danych i komunikatów RDS Rear Detect System .rezultaty.napêd na tylne ko³a rear module . osi¹gaæ. domagaæ siê review .prostownik (elektryczny) rectify . poziom doregulowania REGTS Recirculation Gas Temperature Sensor . tylna sonda lambda REC Rear Electrical Center .

czas narostu.sekunda SAB Side Airbag .rolka.pamiêæ do wy³¹cznego odczytu RST Reset .prêt.zabezpieczenie.sprzêg³o z samoregulacj¹ safing . np.wirnik.wartoœæ skuteczna RFW Right Front Wheel . np. pracowaæ runner . ROPS Roll Over Prevention (Protection) System .zegar czasu rzeczywistego RON Research Octane Number . dymomierzem. w odniesieniu do pr¹du lub napiêcia .stopieñ nadwozia running light . system prawostronny pojazdu ROM Read Only Memory . zielony i niebieski) w sygnale wizyjnym.modu³ prawych tylnych drzwi RRS Right Rear Solenoid .prawe przednie ko³o RSS Remote Starter Switch .sk³adowe kolorów (czerwony.bogata mieszanka paliwowo-powietrzna RICP Rear Integrated Control Panel tylny zintegrowany panel sterowania (zespo³u Audio) RICV Rotary Idle Control Valve . œlizg.œwiat³o pozycyjne RWAL Rear Wheel Antilock Brake system .pierœcieñ.system pomiaru emisji spalin na drodze.œrednia kwadratowa.droga roll .rodzaj interfejsu i z³¹cza do szeregowej transmisji danych.prawa strona.przekaŸnik pompy zwrotnej RRDM Right Rear Door Module .tachometr. suwak running board . przez uk³ad zap³onowy RFID Radio Frequency Identification identyfikacja czêstotliwoœci radiowych rod .obroty na minutê run .system prawostronny ribbon .regulator wyprzedzenia zap³onu SAE Society of Automotive Engineers . p³oza.czêstotliwoœci radiowe rise time . przewijaæ. dzwoniæ RPR Return Pump Relay .czujnik lewego tylnego ko³a RFI Radio Frequency Interference zak³ócenia o czêstotliwoœciach radiowych emitowane. pomiêdzy przyrz¹dem pomiarowym (analizatorem spalin.bieg.kasowanie. ustawianie stanu pocz¹tkowego RS232 .stowarzyszenie in¿ynierów techniki samochodowej SACV Secondary Air Control Valve zawór steruj¹cy wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SAC Self Adjusting Clutch . obrotomierz rowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ biegu ja³owego RSC Rotary Solenoid valve Closed zamkniêty elektrozawór obrotów RF Radio Frequency . monitora komputerowego RH Right Hand . impulsu elektrycznego RLWS Rear Left Wheel Sensor .prawostronny system kierowania RHS Right Hand Side . przy równoczesnym kontrolowaniu prêdkoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych kó³ RHD Right Hand Drive . praca z przewijaniem w oscyloskopie cyfrowym RSD Road Sensing Detection . zawieraj¹cy bramkê wykrywaj¹c¹ poziom CO i HC oraz urz¹dzenia do kontroli prêdkoœci i przyspieszenia pojazdu RSN Rate Shaping Nozzle .badawcza liczba oktanowa ROP.prze³¹cznik zdalnego uruchomienia silnika RGB Red Green Blue . np.linia odbioru danych S s second .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RS revolution couner . multimetrem) a komputerem RTC Real Time Clock .system antypoœlizgowy kó³ tylnych rich mixture .zapobieganie niestabilnoœci pojazdu na zakrêcie przez wstêpne wyhamowanie.steczujnik prawego tylnego ko³a RXD Receive data line . przebieg.wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RSO Rotary Solenoid valve Open otwarty elektrozawór obrotów RFS Right Front Solenoid .zawór obrotowy sterowania biegiem ja³owym ring .taœma barwi¹ca do drukarki RPM Revolutions Per Minute . np.pojazd z napêdem na tylne ko³a RRWS Right Rear Wheel Sensor RISC Rotary idle Speed Control .prawa tylna cewka RRW Right Rear Wheel .prawa przednia cewka RMS Root Mean Square . nadzór czujników zewnêtrznych Poradnik SERWISOWY 43 . dr¹¿ek road . zwój.boczna poduszka gazowa SAC Spark Advance Control .prawe tylne ko³o RWD Rear Wheel Drive .

wysy³aæ. system samodiagnozy SBDS Service Bay Diagnostic System . kodów usterek SCV Swirl Control Valve . wszystkie dane.rodzaj poduszki gazowej secondary .pompa przet³aczaj¹ca (ABS) SDS Side Detect System .wybieraæ.elektrohydrauliczne sterowanie uk³adem hamulcowym.modu³ kontroli czujnika SBC Sensotronic Brake Control .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI SAHR Saab Active Head Restraint system aktywnych zag³ówków firmy Saab sample rate .system ABS sterowany mechanicznie SAW Spark Advance Word . przesy³anie szeregowe. dane pomiarowe do komputera sensor .wtórny. zapamiêtaæ. prze³¹cznik wybieraj¹cy SCS Stability Control System .ci¹g³y kod serwisowy SDV Spark Delay Valve . np. zachowaæ. np. transmitowane s¹ tym samym przewodem (liczy siê kolejnoœæ i szerokoœæ impulsów) 44 Poradnik SERWISOWY .uk³ad steruj¹cy k¹tem wyprzedzenia zap³onu SC. fotel seat belt .system sterowania procesem spalania firmy Saab zawieraj¹cy element ³¹cz¹cy funkcjê wtryskiwacza i cewki zap³onowej SCC Service Continous Code . wkrêt regulacyjny scroll .sygna³ zap³onowy wysy³any ze sterownika do modu³u zap³onowego send .czêstotliwoœæ próbkowania .œruba regulacyjna prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego SAT Satelite . wyœwietlaæ na ekranie screw . oscyloskopu cyfrowego (im wiêcej próbek .selektor.sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa screen . szeregowy serial port . wyszukiwanie SCC Spark control computer .test segmentów wyœwietlacza save . wybierak.system z czujnikami wykrywaj¹cymi zagro¿enie kolizji bocznych (Delphi) SCC Saab Combustion Control .samodiagnoza.pas bezpieczeñstwa seat module .zwarty obwód scanner .sekwencyjny (wtrysk paliwa oddzielnie i w odpowiedniej kolejnoœci dla ka¿dego z cylindrów) serial .transmisja szeregowa. z szybszym ni¿ w tradycyjnych systemach czasem zadzia³ania (Bosch) SD Self Diagnostics .oscyloskop SCR Selective Catalytic Reduction selektywna redukcja katalityczna (tlenków azotu w systemach dla silników Diesla) SAS Speed Adjusting Screw .zawór opóŸniaj¹cy regulacjê wyprzedzenia zap³onu SAPV Secondary Air Pulse Valve zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV Secondary Air Solenoid Valve elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do uk³adu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS Secondary Air Solenoid .miernik zu¿ycia paliwa select .przeszukiwanie.poœredni wtrysk paliwa sequential . wkrêt.sekwencja. wtórne uzwojenie cewki zap³onowej SEFI Sequential Electronic Fuel Injection .siedzenie. np.elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza search . np.zawór sterowania zawirowaniami SCV Sensor Control Unit .szeregowe ³¹cze transmisyjne SDD Speed Dependent Damping amortyzacja uzale¿niona od prêdkoœci jazdy .seryjny.system kontroli stabilnoœci jazdy SCS Stop Control System .wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reaguj¹ce na sygna³ ze sterownika pojazdu SC Spark Control . np.liczba próbek pobieranych w ci¹gu sekundy przez uk³ad pomiarowy.kompleksowy system diagnostyczny firmy Ford SDI Semi Direct Injection .utrwaliæ.elektroniczny sterownik zap³onu seat . dane w diagnoskopie lub obraz w oscyloskopie cyfrowym savemeter . wybierz selector .czytnik kodów (okreœlenie stosowane w USA) scan tool .czujnik pomiarowy sequence . bit za bitem. S/C Short Circuit .urz¹dzenie elektronicz- SDM Sensor and Diagnostic Unit sterownik systemu poduszek powietrznych serial transmission .ekran.przewijanie obrazy (przebiegu) na ekranie monitora lub oscyloskopu segment test .tym wierniejsze odtworzenie badanego sygna³u) ne przeznaczone do odczytu parametrów OBD II SDM Sensing & Diagnostic Module modu³ diagnostyczny (Opel) scavening pump .œruba.modu³ elektroniczny fotela (siedzenia) SCOPE Oscilloscope .

wa³.zamykaæ shutter . krata zamykana SI Spark Ignition .zatrzask software . sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (narastaj¹ce lub opadaj¹ce) Software .fala sinusoidalna single .urz¹dzenie podporz¹dkowane. ciêgno lub linka snap .amortyzator shoe . rear window shelf pó³ka tylnego okna SINOx .cewka kontroli ciœnienia sprzêg³a (Opel) socket .praca z jednorazowym wyzwalaniem przebiegu w oscyloskopie SGI Sequential Gas Injection .stan na³adowania akumulatora slave .pojedynczy. np.otwór. si³ownik zasadzie dodatkowej poduszki gazowej (w okolicy zag³ówka) slot .dodatkowy. zwarcie elektryczne SHPD Super High Performance Diesel .serwisowy system informacyjny slack .zap³on iskrowy SI Speed Index .serwomotor. ¿e mog¹ byæ wyœwietlane za pomoc¹ lampki kontrolnej (diody LED) i nie wymagaj¹ do odbioru specjalnego urz¹dzenia cyfrowego SLS Self Leveling Suspension .start pocz¹tku ramki sygna³u CAN shut . slow response .ekran elektryczny.pó³ka. przesuniêcie shift key .jednorazowa podstawa czasu w oscyloskopie SLU Solenoid Linear Lock-up .luŸne. czujnika tlenu slow codes .dymomierz (do silników Diesla) SIPS Side Impact Protection System system zabezpieczaj¹cy przed skutkami uderzeñ bocznych shield .usterki sporadyczne wystêpuj¹ce tylko raz na jakiœ czas.ma³y. nie naci¹gniête. poziom sygna³u smoke .gniazdo.kody usterek wysy³ane na tyle wolno. do zamontowania karty elektronicznej SES Service Engine Soon dash light kontrolka serwisowa silnika(MIL) silencer .krótki.dym. serwomechanizm.wolny.uk³ad wtryskowy/zap³onowy slow .zbocze. oprawka SOF Start Of Frame .katalizator do silników Diesla firmy Siemens small .cewka przepustnicy (Opel) SGL Single .oddzielnie dla ka¿dego z cylindrów SLT Solenoid Linear Throttle .oprogramowanie SOHC Single Overhead Camshaft pojedynczy wa³ek rozrz¹du w g³owicy Poradnik SERWISOWY SIHR Self Inflating Head Restraint system ochrony g³owy oparty na 45 . smokemeter . np. np.praca jednokana³owa w oscyloskopie single shot .pozycja dŸwigni zmiany biegów. np. szczelina. zwisaj¹ce.kontrolka zmiany biegu slide valve . brake shoe szczêka hamulcowa short .zawór suwakowy slope .praca w trybie wyczekiwania (uœpienia) soft faults .krótka wiadomoœæ teksowa SIS Service Information System .t³umik ha³asu. powolny. wa³ek shelf .przyspieszenie boczne sleep mode .silnik Diesla o podwy¿szonych osi¹gach SIR Supplementary Inflatable Restraint System .krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. np. urz¹dzenie podleg³e SLC Solenoid Linear Clutch Pressure Control .index prêdkoœci side acceleration . t³umik wydechowy SIM Simtec .stowarzyszenie producentów i handlowców bran¿y motoryzacyjnej SMT Separate Mixture Transport rozdzielone dostarczanie mieszanki SMS Short Message Service .klawisz przesuniêcia shock .sekwencyjny wtrysk gazu . nadmuchiwany system unieruchamiaj¹cy (zabezpieczaj¹cy na zasadzie poduszki powietrznej) SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders . uderzenie shock absorber . np.generator sygna³owy sine wave . EOBD) simultaneous jednoczesny (wtrysk benzyny równoczeœnie dla kilku cylindrów) SG Signal Generator .klocek cierny. np.sekwencyjny wtrysk paliwa SFT Short term Fuel Trim . udar.wstrz¹s. ekranowaæ SHIFT .wolna odpowiedŸ. ale mo¿liwe do zarejestrowania przez system samodiagnozy SLI Shift Light Indicator . single channel .cewka blokowania (Opel) shaft .zawieszenie z regulacj¹ (samoregulacj¹) poziomu SFI Sequential Fuel Injection .oprogramowanie SOC State of Charge .¿aluzja.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI S servo .

Ÿród³o sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (zewnêtrzne.rozrusznik. w oscyloskopie SPOUT Spark Out . np.selektywne sterowanie charakterystyk¹ jazdy (charakterystyka zawieszenia) STEER . jedn¹ z elektrod œwiecy stanowi denko t³oka (Saab) le¿ny store .cewka.uk³ad antypoœlizgowy SOL'D Solenoid .sprê¿yna.system wspomagania kierowania zale¿ny od prêdkoœci SST Special Service Tool . np.czas trwania (palenia) iskry spark gap .wejœcie samodiagnozy storage oscilloscope .silnik krokowy (np. sytuacja.strumieñ.symulator i tester czujników STM Sensor Test Mode . regulacja mieszanki STA Starter .prêdkoœæ pojazdu SPFI Single point Fuel Injection .kierownica stepper motor .prze³¹cznik (w³¹cznik) œwiate³ stopu strand . skrêtka.stan.sklejanie siê styków przekaŸnika lub przerywacza STJ Start Injector .rozrusznik SPK Spark advance .zapamiêtany kod usterki stage .œwieca zap³onowa sparkplug gap .œwiecowtryskiwacz .przerwa iskrowa.wprowadzaæ do pamiêci. elektrozawór.tryb testu czujników SPD Vehicle Speed .Ÿród³o.autonomiczny. z kana³u A. szczelina na œwiecy zap³onowej SRT System Readiness Test . uginaæ siê square waveform .iskra spark advance . sterowania silnika krokowego STFT Short Time Fuel Trim . wspó³dzia³aj¹cy z napinaczami pasów bezpieczeñstwa steps . stopieñ koñcowy mocy uk³adu zap³onowego STAR Self Test Automatic Readout automatyczny czytnik kodów samodiagnozy starter .dodatkowy system unieruchamiaj¹cy (system poduszki powietrznej).styk (z³¹cze) samodiagnozy squib . zapamiêtywaæ stored code .k¹t skrêcenia ko³a steering wheel . zwitek stream .specjalne narzêdzie serwisowe STI Self Test Inp.test gotowoœci systemu (OBD/EOBD) SSS Speed Sensitive Steering . niezaSPI Spark Plug Injector .wolny bieg. np.radar krótkiego zasiêgu SRS Supplementary Restraint System . resor.¿y³a.uruchamiaæ 46 Poradnik SERWISOWY . np.odstêp elektrod œwiecy zap³onowej spark plug .element ³¹cz¹cy funkcjê œwiecy zap³onowej i wtryskiwacza.wyprzedzenie zap³onu STP Stop Lamp Switch . EOBD) spark duration . zapalnik.sygna³ regulacji zap³onu ze sterownika do modu³u zap³onowego start-up .wtryskiwacz rozruchowy SP Sensor phase . sygna³ elektryczny prostok¹tny static ignition . np.wtrysk jednopunktowy stand-alone .wejœcie wywo³ania kodów samodiagnozy sticking . z kana³u B) spark .kroki.wyprzedzenie zap³onu SRM Sun Ruf Module .krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.wspomaganie kierownicy.S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI spring .ut . sygna³ rozruchu STO Self Test Output . detonator (poduszki powietrznej lub napinacza pasów) Solenoid valve (zawór elektromagnetyczny) SR Slow Running .zawór elektromagnetyczny SRC Selective Ride Control .jednopunktowy wtrysk paliwa ST Short Term .modu³ otwieranego dachu (Opel) SRR Short Range Radar .zap³onnik. kierowaæ steering angle . wykorzystywany do uk³adu regulacji biegu ja³owego) source .oscyloskop pamiêtaj¹cy SPI Single Point Injection . wewnêtrzne.przebieg prostok¹tny.faza czujnika (czujnik fazy) SST Sensor Simulator Tester .stopieñ. status STC Self-Test Connector .krótkookresowa.uk³ad zap³onowy bez elementów ruchomych (bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy) status . bieg ja³owy STC Stability Traction Control . solenoid valve .

elektrozawór steruj¹cy prze³¹cznikiem podciœnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TC Traction Control .tomograficzne badanie procesu spalania TCATS Turbo Charger Air Temperature Sensor .przekaŸnik wymagaj¹cy do dzia³ania sygna³u tachometrycznego TBI Throttle Body Injection . zacisk testowy tail light .oprogramowanie SYSIN System Inp.styki (z³¹cze) serwisowe.wtrysk jednopunktowy TCCS Toyota Computer Controlled System .czujnik temperatury powietrza w uk³adzie turbodo³adowania TAS Throttle Adjust Screw .ut . przemiataæ odchylaæ.sklejony.turbodo³adowanie .ma³y rozstaw kó³ SWT Side Wall Torsion .suw (przy oznaczeniu liczby suwów) stuck .pojazd o bardzo ma³ej emisji zanieczyszczeñ SVC Saab Variable Compression .zablokowany w stanie zamkniêtym lub wy³¹czonym.prze³¹cznik. zablokowany stuck off .kontrola przemiennika momentu obrotowego TCL Traction Control .czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS Thertmactor Air System .za³¹czenie SWP sweep . zasilacz suppression . wy³¹cznik. w samochodach ze sterowanym gaŸnikiem) Tach Tachometer . zawór elektromagnetyczny sweep . rodzaj pracy podstawy czasu w oscyloskopie stuck on . np.kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TAD Thermactor Air Divertered solenoid .zablokowany w stanie otwartym lub za³¹czonym. zawieszony.tachometr. zawór lub przekaŸnik SV Switching Valve .elektrozawór.system powietrza dodatkowego (zapewniaj¹cego lepsz¹ pracê katalizatora) TCA Thermostat Controlled Air .rozci¹gaæ.sterowany termostatycznie dolot powietrza TAB Thermactor Air Bypass solenoid zawór obejœcia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiaj¹cych pracê katalizatora.rozci¹g.system zmiennego stopnia sprê¿ania w silniku firmy Saab superimposed .ustêpuj¹cy.œwiat³a tylne tank . np. np.lampa stroboskopowa u¿ywana do ustawiania wyprzedzenia zap³onu. np. zawór lub przekaŸnik gim (w celu lepszego uwidocznienia ró¿nic i wahañ) SW Switch .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ST STROBE Stroboscope .t³umienie. czujnik stykowy supply . zak³óceñ wywo³ywanych przez uk³ad zap³onowy SWB Small Wheel Base . osiadaj¹cy SWS Simplified Wiring System uproszczony system okablowania system sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi w pojeŸdzie z ograniczeniem liczby przewodów SULEV Super Ultra Low Emissions Vehicle .koñcówka testowa. np. rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego pozwalaj¹cy na ogl¹danie przebiegów zap³onowych z ró¿nych cylindrów na³o¿onych jeden na dru- SVC Service Connector . zmiennej d³ugoœci kolektora dolotowego subsidary .czujnik (tlenu) 1 przed katalizatorem (przedni) T T Test Terminal .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC Turbo Charger .skrêcanie œciany bocznej surge protection .zabezpieczenie przepiêciowe (zabezpieczenie uk³adu elektronicznego przed impulsami napiêcia o du¿ej amplitudzie) SV Solenoid Valve .nak³adany.wy³¹czenie switch on . do ustawiania liczby oktanowej benzyny lub wartoœci wyprzedzenia zap³onu SW Software .zawór TACS Toyota Active Control Suspension .zasilanie. obrotomierz TCA Tomographic Combustion Analysis .zbiornik (paliwa) TAS Temperature Air Sensor . wejœcie strobuj¹ce stroke .zawór prze³¹czaj¹cy.sprê¿arka napêdzana turbin¹ wykorzystuj¹c¹ gazy spalinowe z silnika TCM Throttle Control Module .modu³ sterowania przepustnicy Poradnik SERWISOWY 47 . rozci¹g podstawy czasu w oscyloskopie switch off .œruba regulacyjna przepustnicy tachometric relay . np.wejœcie systemu S1 Sensor 1 .komputerowy system sterowania Toyoty TBV Turbo Boost Valve . poddaj¹cy siê.aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) „turbo” TCC Torque Converter Control .

porównywanie wartoœci badanego sygna³u z dopuszczaln¹ wartoœci¹ zakodowan¹ w ECM (OBD/EOBD) test values . przy³¹cze.sumaryczna iloœæ ró¿nych wêglowodorów w spalinach thermistor .temperatura.termiczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu TIM Traffic Information Message .przepustnica. Exhaust Gas .technika tranzystorów cieñkowarstwowych stosowana do wytwarzania wyœwietlaczy i ekranów timing belt .przepustnica sterowana elektronicznie.zintegrowany (cienkowarstwowy) system zap³onowy TDC Top Dead Centre .linia testowa wentylatora time . Intake Air .³añcuch rozrz¹du (³añcuch pêdny) timing light . np. np. spaliny TEMP Temperature .czas time base .kompensowana temperaturowo pompa przyspieszacza threshold . woda (p³yn ch³odz¹cy) TIC Thermal Ignition Control . granica throttle-by-wire .test wartoœci mierzonych.testowanie.T S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TCM Transmission Control Module modu³ steruj¹cy skrzyni biegów TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension .wyprzedzenie zap³onu sterowane w funkcji temperatury (Opel) testing .podzia³ czasu. TKS Throttle Kicker Solenoid element wykonawczy zmieniaj¹cy po³o¿enie mechanizmu przepustnicy w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej TLEV Transient Low Emission Vehicles .termiczny wy³¹cznik elektryczny TCSA Temperature Controlled Spark Advance .element zmieniaj¹cy swój opór elektryczny wraz z temperatur¹ (czujnik temperatury) THG Thermo. wskaŸnik poziomu cieczy THC Total Hydrocarbons . odczytywanych przez system (OBD.temperatura. pomiêdzy momentem wyst¹pienia iskry a pozycj¹ znaku na kole TFT Thin Film Transistor .próg.koñcówka.informacje o ruchu drogowym TCSG Temperature Compensated Stored Gas .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) po³o¿enia t³oka TDCL Total (Toyota) Diagnostic Communication Link .temperatura Temp Gauge . prostok¹tny sygna³ prêdkoœci obrotowej TFA Test Fan . gardziel TCP Temperature Compensated accelerator Pump .pasek rozrz¹du (pasek pêdny) TDI Turbo Diesel Injection .kompensacja temperatury zmagazynowanego gazu (przy niektórych systemach poduszek gazowych) test limits . EOBD) TCV Transmission Control Unit .zale¿noœæ czasowa.miernik temperatury 48 Poradnik SERWISOWY .zwi¹zek chemiczny dodawany do benzyny w celu zmniejszenia sk³onnoœci do spalania detonacyjnego telltale .komora spalania wywo³uj¹ca turbulencje (zawirowania) mieszanki timing chain .lampa stroboskopowa do ustawiania k¹ta wyprzedzenia zap³onu tire .temperatura. bez koniecznoœci bezpoœredniego sprzê¿enia mechanicznego THS Toyota Hybrid System .wtrysk paliwa do przepustnicy timing .system sterowania momentem obrotowym TCS Traction Control System .przewód wzbudzaj¹cy urz¹dzenia steruj¹cego terminal . test wstêpny czytnika kodów THS Transmission Hydraulic Switch elektrozawór prze³¹cznika hydraulicznego skrzyni biegów THW Thermo.urz¹dzenie ostrzegawcze.termistor . zacisk.czteroetylek o³owiu .koñcówka testowa silnika THA Thermo. punkt pomiarowy w obwodzie elektrycznym TCS Torque Control System .kana³ komunikatów drogowych TD Time Division .modu³ sterowania przek³adni TMC Traffic Message Channel .elektroniczny system steruj¹cy parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) THR Throttle . powietrze wlotowe TEL Tetraethyl Lead .system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TES Thermal Electric Switch .podstawa czasu (w oscyloskopie) TFI Thick Film Ignition system .system napêdu hybrydowego firmy Toyota TEN Test Engine .Turbo Diesel z bezpoœrednim wtryskiem TDM Time Division Multiplexing praca systemu z podzia³em czasu TGP Turbulent Generating Pot . Water .diagnostyczne z³¹cze komunikacyjne (Toyota) TFI Throttle Fuel Injection .test wartoœci dopuszczalnych .pojazdy o przejœciowej niskiej emisji TE Test Terminal Engine . obrêcz TK.opona. testowanie ³¹cza pomiarowego.

przerywaæ turn on . przek³adnia. np. jeszcze stan wysokiej impedancji.uk³ad wyzwalanej podstawy czasu (w oscyloskopie) TPSV Throttle Position Sensor Valve pozycja przepustnicy Trim Trimming . skrzynia biegów tss throttle stop screw .up³yw ustalonego czasu. rozstaw kó³ trigger .do.pó³przewodnikowy element elektroniczny (zazwyczaj 3 koñcówkowy) posiadaj¹cy zdolnoœæ sterowania przep³ywem wiêkszego pr¹du (obwód mocy) za pomoc¹ mniejszego pr¹nie True RMS . czyli posiadaj¹cy oprócz stanu jedynki logicznej (poziom wysoki) i zera logicznego (poziom niski).trakcja.przek³adnia. trasa TRACS Traction Control System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI T TOCS Throttle Opener Control System .system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) sta³ej TPM Tempomat Cruise Control .za³¹czaæ.przejœciowy transmission . np. umieszczona wewn¹trz zbiornika paliwa torque converter .zmienny system dolotowy (Toyota) Poradnik SERWISOWY 49 .czujnik prêdkoœci turbiny too .tranzystor .przekazywanie. na toggle .wkrêt ograniczaj¹cy po³o¿enie przepustnicy TSW Water Temperature Switch prze³¹cznik temperaturowy p³ynu ch³odz¹cego TTL Transistor Transistor Logic uk³ad logiczny tranzystorowo-tranzystorowy torsion .sterowanie utrzymywaniem prêdkoœci jazdy turbine shaft .system sterowania w³asnoœciami trakcyjnymi pojazdu (np. zespó³ ³¹cz¹cy w sobie funkcje nadajnika i odbiornika (np.czujnik po³o¿enia przepustnicy TPSA Throttle Position Sensor Angle k¹t otwarcia przepustnicy triggered time base .prze³¹cznik (styk) przepustnicy sygnalizuj¹cy stan biegu ja³owego TS Twin Spark .wyzwalanie.wa³ zdawczy sprzêg³a hydrokinetycznego turbocharger .regulowany wtrysk wielopunktowy TTS Transmission Temperature Switch .œcie¿ka.techniczny biuletyn serwisowy TR Transmission .przetwornik transient . przyczepnoœci¹ i stabilnoœci¹ podczas ruszania) traction .bie¿nik opony. jazda transceiver . przetwornik magistrali CAN) toggle switch .baga¿nik TS Throttle Switch .zawór przepustnicy.zbyt.pozycja przepustnicy transponder . prawdziwa wartoœæ skuteczna napiêcia mierzona niezale¿nie od jego kszta³tu) TVIS Toyota Variable Induction System . skrzynia biegów TO Time Out . w³¹czaæ turn signal .poprzeczny.prze³¹cznik termiczny skrzyni biegów TRC Traction Control . za ma³o.uk³ad logiczny trzystanowy.podwójna iskra TSB Technical Service Bulletin . przepustnica tread . klucz elektroniczny aktywizuj¹cy siê w polu elektromagnetycznym i wysy³aj¹cy w³asny sygna³ rozpoznawczy TTS Thermo Time Switch .test diagnostyczny polegaj¹cy na wciœniêciu peda³u gazu i aktywacji niektórych elementów wykonawczych (Ford) track .kierunkowskaz TV Throttle Valve . boczny. przenoszenie. zale¿nie od temperatury i czasu TPCV Tank Pressure Control Valve zawór sterowania w zbiorniku paliwa ciœnieniem transversal . w którym wyjœcia s¹ od³¹czone TSS Turbine Speed Sensor . w oscyloskopie: DC lub AC.turbosprê¿arka turn . np. koniec wyznaczonego czasu to .system kontroluj¹cy zamykanie przepustnicy du lub napiêcia (obwód wejœciowy) trunk compartment .regulacja. za du¿o.nadajnik-odbiornik.wy³¹czaæ.prze³¹czaæ toggle test .prze³¹cznik (dwustabilny) TSL Three State Logic .pompa podaj¹ca paliwo. przek³adnia hydrokinetyczna transducer .przemiennik momentu.obracaæ. przyspieszenie boczne TPI Tuned Port Injection . przekrêcaæ pokrêcaæ turn off .wy³¹cznik steruj¹cy wtryskiwaczem rozruchowym. dostrajaTr Transistor . równie¿ transfer pump . wewnêtrzne lub zewnêtrzne TPS Throttle Position Sensor .prawdziwa wartoœæ RMS (np.rodzaj przekaŸnika sygna³u. tak¿e. np.skrêcanie TOT Transmission Oil Temperature temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP Throttle Position .

instrukcja obs³ugi until .ultradŸwiêkowy UM Unit of Measure .uniwersalna jednostka steruj¹ca UIS Unit Injector System .opona.u¿ycie. upstream O2 unable . np.górny limit.niespodziewany. redukuje on emisjê takich sk³adników jak CO.niedostêpny.linia transmisji (nadawania) danych weeter .œwiat³a drogowe. wykorzystanie unexpected .termostatyczny zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie (np. HC.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego TVV Thermal Vent Valve . w uk³adzie recyrkulacji spalin) twist .niekalibrowany zakres podstawy czasu lub zakres napiêciowy w oscyloskopie.masa up .nieznany kod usterki user (user’s) manual .uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny upper limit . np. test danego elementu wykonawczego UNCAL Uncalibrated .g³oœnik wysokotonowy tyre . modyfikowaæ (np.podnosiæ.modernizowaæ. kolumna UPS Uninterruptible Power Supply zasilacz awaryjny (np. parê przewodów) TW Sensor Temperature Water Sensor . obrêcz ko³a. zastosowanie.termiczny zawór odpowietrzania TWSV Two Way Solenoid Valve .górna (przednia) sonda lambda (przy silniku) lub uk³ad z pojedyncz¹ sond¹ lambda unavailable . tyre cap bie¿nik U UIM Universal Control Unit . wersjê oprogramowania).prostopad³y.wskaŸnik zu¿ycia TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve . unowoczeœniaæ (np.katalizator trójfunkcyjny („trójdro¿ny"). unknown code . górna granica upper oxygen sensor.elektromagnetyczny zawór dwudro¿ny TWC Three Way Catalyst .podrêcznik u¿ytkownika. oprogramowanie) upgrade . do podtrzymania zasilania komputera) UPS Unit Pump System . obrót. dopóki nie unusable .system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami ULEV Ultra Low Emission Vehicle pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeñ ultrasonic . zazwyczaj ten rodzaj pracy jest w specjalny sposób sygnalizowany upright .nieu¿yteczny.system silników Diesla z pompowtryskiwaczami ut usual terms .promieniowanie nadfioletowe UVW Unload Vehicle Weight .a¿ do. w górê nie obci¹¿onego pojazdu 50 Poradnik SERWISOWY .nieznany.prze³¹cznik przepustnicy TWI Treat Wear Indicator .jednostka miary update .skrêt. wi¹zka górna TVSV UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems . NOx TVIS TXD Transmitted Data Link .niezdolny.normalne warunki use .aktualizowaæ. polepszaæ upper beam . niemo¿liwy do wykonania . nie nadaj¹cy siê do u¿ytku UV UltraViolett .TU S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TVS Throttle Valve Switch . zwiêkszaæ. skrêcaæ (np. nieoczekiwany unknown .

s¹siedztwo.objêtoœciowy czujnik przep³ywu powietrza VCU Viscous Coupling Unit . napêd. zasilanie) VDU Video Display Unit .turbosprê¿arka o zmiennej geometrii variable .napiêcie akumulatora w pojeŸdzie VEGA Vehicle Exhaust Gas Analyser analizator spalin samochodowych VIS Vehicle Identification Section sekcja identyfikacyjna pojazdu numeru VIN VIS Variable Induction System zmienny system nape³niania (dolotowy) VEGTC Vehicle Exhaust Gas Temperature Control . oceniaæ wartoœæ valve .napiêcie sta³e VEH Vehicle . regulowany.lokalna sieæ sterowania i transmisji danych w pojeŸdzie VCVS Voltage Controlled Voltage Source . silnik.wartoœæ spadku napiêcia na elemencie o oporze 1W.zmienny.pojazd VIVT Variable Inlet Valve Timing zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi Poradnik SERWISOWY 51 . bliskoœæ VAT Vane Air-flow Temperature sensor .modu³ systemu sterowania dynamik¹ pojazdu VGIS Variable Geometry Intake System . odpowietrzanie.zawór VAN Vehicle Area Network .wartoœæ.wentylacja.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI V V V Volt .hamulec silnikowy Volvo VATS Vehicle Anti Theft System samochodowy system antykradzie¿owy VIN Vehicle Identification Number numer identyfikacyjny pojazdu VECI Vehicle Emission Control Information .reflektor o zmiennym ogniskowaniu VAPS Variable Air Pneumatic Suspension .adapter interfejsu pojazdu view .sterowanie dynamik¹ pojazdu zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo jazdy (ESP+ASR) VF Variabler Focus Reflektor .pionowy tryb wyzwalania w oscyloskopie wielokana³owym. zbiornika z wêglem aktywnym VERT Verical .pionowy.wolt .³opatkowy przep³ywomierz powietrza VAF Volume Air Flow sensor .sprawnoœæ wolumetryczna VICS Variable Intake Control System system dolotowy o zmiennych parametrach VEB Volvo Engine Brake .uk³ad dolotowy o zmiennej geometrii VAPS Valve Air Pressure Suspension zawór ciœnienia zawieszenia pneumatycznego VDR Voltage Depend Resistor warystor .Ÿród³o napiêcia sterowane napiêciowo VDC Vehicle Dynamic Control .widok vicinity .zawór podciœnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VB Voltage.system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VDM Vehicle Dynamic Module . nastawny VASC Variable Acoustic Supply Characteristic .rezystor o wartoœci rezystancji zale¿nej od przy³o¿onego napiêcia VGT Variable Geometry Turbocharger .jednostka napiêcia elektrycznego .napiêcie sprzê¿enia zwrotnego value . np.informacja kontrolna dotycz¹ca emisji spalin danego pojazdu VAV Vacuum Air Valve . we wszystkich kana³ów naraz. wylot kana³u wentylacji. przez który przep³ywa pr¹d o natê¿eniu 1 A VCM Vehicle Condition Monitor system kontrolny stanu pojazdu (pojêcie to mo¿e dotyczyæ monitorowania systemów nie objêtych OBD II) vent . otoczenie.wspomaganie kierowania o zmiennej efektywnoœci vertical . odchylanie pionowe w oscyloskopie lub monitorze VF Voltage Feedback .monitor ekranowy VIA Vehicle Interface Adapter .sprzêg³o lepkoœciowe VCV Vacuum Control Valve .podciœnienie. szacowaæ wartoœæ.czujnik temperatury powietrza w przep³ywomierzu VE Volumetric Efficiency . VBAT Vehicle Battery Voltage .kontrola temperatury gazów wylotowych VC Voltage Constant . pró¿nia VCP Variable inlet Cam Phasing zmienne fazy sterowania rozrz¹dem (dolot) VAF Vane Air Flow meter . przy pracy ALT przebiegi z ró¿nych kana³ów wyœwietlone s¹ w tym trybie pracy jeden nad drugim VAC Vacuum .zmienna charakterystyka akustyczna kolektora dolotowego (zawór zmieniaj¹cy charakterystykê) VDS Vehicle Description Section sekcja opisu pojazdu numeru identyfikacyjnego VIN (model.zawór sterowany podciœnieniem VES Variable Effort Steering . np.

przyrz¹d do pomiaru napiêcia i rezystancji VSA Vehicle Stability Assist . przednia szyba VOM Volt/Ohm Meter . np.elektrozawór podciœnienia.napiêcie referencyjne dostarczane ze sterownika do niektórych czujników (4-6 V) VNT Variable Nozzle Turbine .system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VRS Variable Reluctance Sensor czujnik dzia³aj¹cy na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) V/S Windscreen .napiêcie zasilaj¹ce w pojeŸdzie VMAC Vehicle Management And Control .system wspomagania stabilnoœci pojazdu VTV VSC Vehicle Skid Control .pompa podciœnienia VSV (elektrozawór podciœnienia) VPW Variable Pulse Width . do urz¹dzenia klimatyzacyjnego 52 Poradnik SERWISOWY .turbosprê¿arka o zmiennych ustawieniach dyszy VOC Volatile Organic Compounds lotne substancje organiczne (sk³adniki spalin) VODIS Voice Operated Digital Information System . do regulacji stopnia otwarcia elektrozaworu) VM Video-Modul .czujnik prêdkoœci pojazdu VSTM Vehicle System Test Manual instrukcja testowania systemów pojazdu VSV Vacuum Solenoid Valve .system kontroli stabilnoœci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor .wiatrochron.zmienna VM Vane Meter . np.modulator przepustnicy dzia³aj¹cy na zasadzie podciœnienia VP Vacuum Pump .modu³ video (BMW) VPWR Vehicle Power supply voltage .przep³ywomierz ³opatkowy szerokoœæ impulsu (wykorzystywana.sterowanie i zarz¹dzanie dzia³aniem pojazdu VREF Reference Voltage .system kontroli poœlizgu VSC Vehicle Speed Control sensor czujnik kontroluj¹cy prêdkoœæ pojazdu VSC Vehicle Stability Control .V S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VOS Vacuum Operated Secondary podciœnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator .cyfrowy system informacyjny sterowany g³osem VSV (zawór prze³¹czaj¹cy) VRIS Variable Resonance Intake System .

przep³ywie pr¹du o natê¿eniu 1 A i spadku napiêcia 1 V water . np.szerokoœæ. jest to moc wydzielana w odbiorniku przy. okLadzin hamulcowych WINTER S/W . Intercooler lampka ostrzegawcza uk³adu och³adzania „intercooler" w/ With .prze³¹cznik zimowy wiper . waiting .zawór obejœcia dla turbosprê¿arki winding . np. silnika elektrycznego windscreen.pies-stró¿. przewód woofer .zmienne fazy zaworów VTA. polegaj¹cy na poruszaniu wi¹zek oraz z³¹czy i równoczesnej rejestracji wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci (Ford) waste gate .szeroko otwarta przepustnica . test sprawnoœci Z ZEV Zero Emission Vehicle - zoom .zbaczanie z trasy.przepustnica do spalin.ko³o wheel angle .lampka ostrzegawcza Wiggle Test .przednia szyba.pompa wodna (p³ynu chlodz¹cego) write .drut.rozstaw osi pojazdu white .czas nagrzewania warning . p³yn ch³odz¹cy WCS Wastegate Solenoid Valve . obejœcie turbosprê¿arki WTS Water Temperature Switch .jednostka mocy.sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTV Vacuum Transmitting Valve zawór przekaŸnikowy œnienia podci- VVT Variable Valve Technologie technologia zmiennych faz zaworów W W Warning lamp „Check Engine” lampka ostrzegawcza kontroli silnika W Watt .zapis.ciê¿ar.¿yczenie.wat .wydajnoœæ. b³êdny WSS Wheel Speed Sensor .zu¿ycie. windshield .czujnik pe³nego (szerokiego) przepustnicy otwarcia wait . dobry WAC Wide Open Throtle .czekanie. odchylenie yellow . zu¿ywanie siê.zmienne fazy rozrz¹du VTC Variable (Valve) Timing Control .k¹t skrêcenia ko³a wheel base .powiêkszenie (fragmentu przebiegu lub wykresu) pojazd o zerowej emisji spalin Poradnik SERWISOWY 53 .bia³y width . oczekiwanie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VW YZ VSV Vacuum Switching Valve . VTH Voltage Throttle Angle napiêcie pomiaru k¹ta otwarcia przepustnicy VTG Variable Turbine Geometry zmienna geometria ustawienia ³opatek tubosprê¿arki VVT Variable Valve Timing . ustêpowanie. np.czekaæ. impulsu wtryskowego WP Water Pump . œcieranie. warm-up time .z³y.„odcinanie” klimatyzacji WOT Wide Open Throttle .szyb gniazdo zag³êbienie.prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia VTEC Variable Timing And Lift Electronic Control .g³oœnik niskotonowy w wish .prze³¹cznik termiczny cieczy ch³odz¹cej watchdog .ostrze¿enie warning lamp .czujnik prêdkoœci ko³a warm-up . zapisywaæ dane wrong . wiatrochron WDS Wordwide Diagnostic System ogólnoœwiatowy system diagnostyczny (Ford) wear .nagrzewanie. w znaczeniu elektrycznym.z w/o Without . sprawnoœæ.¿ó³ty yield . na wykonanie procedury pomiarowej wheel . podgrzewaæ. np.bez Y yaw .uzwojenie.elektroniczne sterowanie zaworami VVA Variable Valve Actuation zmienne uruchamianie zaworów VVL Variable Valve Light . po¿¹dana wartoœæ parametru weight .test niepewnych po³¹czeñ.wycieraczka wire .woda. waga well . program alarmowy reaguj¹cy na nieprawid³owy przebieg programu WIN Warning lamp.

dopalanie gazów wydechowych ALFB Atmosphärendruck-und lastabhängiger Förderbeginn .recyrkulacja spalin ALG Achlastgeber .uk³ad zapobiegaj¹cy nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) 54 Poradnik SERWISOWY .automatyczny nastawnik przepustnicy AFB Atmosphärendruckabhängiger Förderbeginn .obrêcz ko³a ze stopu lekkiego ADA AKEK Automatische Kindersitzerkennung .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia i ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AGR Abgasrückführung .rozdzia³ obci¹¿enia osi AKF ALWR Automatische Leucht-WeitenRegelung .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ADR Automatische Distanzregelung automatyczna regulacja odleg³oœci ALB Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler . z czujnikami nachylenia AMR Antriebsmomentenregelung regulacja momentu napêdowego APS Automatisches Parksystem wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA Antirückelaufschaltung .automatyczne sprzêg³o Aluf. Alufelgen .regulacja zasiêgu œwiate³ reflektorów zale¿na od obci¹¿enia.A S³ownik NIEMIECKO-POLSKI A AAV Aktivkohlefilterabsperrventil elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy zbiornika z wêglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ABD Automatisches Bremsdifferential .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ wspomaganie parkowania AKSE Automatische Kindersitzerkennung . sterowany obci¹¿eniem ADS Automatischer Drosselklappensteller .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania.automatyczny korektor si³ hamowania.pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego (Bosch) ALDA Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .czujnik obci¹¿enia osi AK Automatische Kupplung . Daimler) AKS Aktive Kopfstütze . w Renault Twingo) ADK Abstandsdistanzkontrolle - ABS Antiblockiersystem .Niemiecki Automobilklub ABE Allgemeine Betriebserlaubnis powszechne zezwolenie u¿ytkowania.aktywne zag³ówki (BMW) ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego.automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ALV Achslastverteilung . dopuszczenie typu konstrukcji pojazdu do ruchu na drogach publicznych ADF Atmosphären-Druckfühler czujnik ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AKS Automatisches Kupplungssystem . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) AKF Aktivkohlefilter .filtr z wêglem aktywnym w uk³adzie odpowietrzania zbiornika paliwa AKR Antiklopfregelung .uk³ad automatycznego sprzêg³a (np.automatycznie hamowany mechanizm ró¿nicowy (Mercedes) ADA Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag . pomiar bezwzglêdny AGN Abgasnachverbrennung .regulacja zapobiegaj¹ca spalaniu stukowemu (Motronic.

Unterdruckgesteuerte Leerlaufluftkorrektur .kod b³yskowy BF Beifahrer .znak odniesienia BMR Bremsmomenten-Regelung regulacja momentu hamowania B.silnik benzynowy B.bar.napiêcie dodatnie akumulatora BG Bremsgerät .zawór odcinaj¹cy dla regulatora ASR ARFR Abgasrückführrate . nazwa w³asna systemu ALB ART Abstandsregelungs-Tempomat tempomat z regulacj¹ odstêpu do poprzedzaj¹cego pojazdu (Mercedes) AS Abschleppschutz .urz¹dzenie do analizy sygna³ów (Bosch) AWN Auto-Werkstattnetz .D.napiêcie ujemne akumulatora BC Blinkcode .szybkoœæ recyrkulacji spalin ARR Abgasrückführregelung .poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy BV Bremsventil .automatyczna skrzynia biegów AZB Angelenkte Zylinderbank .samoblokuj¹cy siê mechanizm ró¿nicowy ze sprzeg³em wielop³ytkowym ATL Abgasturbolader .zasysanie powietrza ASC Automatische-Stabilitäts-Control .nazwa w³asna sieci ³¹cz¹cej w warsztacie samochodowym ró¿ne urz¹dzenia Boscha (np.czujnik temperatury spalin ASD Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential . Bremsassistent .automatyczna kontrolna stabilnoœci. tester silnika. jednostka fizyczna BAS System.zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowo³ane osoby ASR3 Antriebsschlupfregelung integriert .wa³ek poœredni AV Auslaßventil .pasa¿er siedz¹cy obok kierowcy nie wspomagaj¹ce hamulców BLS Bremslichtschalter .zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem Bj Baujahr .zawór wylotowy AWG Auswerteschaltgerät .badanie czystoœci spalin ASD Automatisches Sperrdifferential .urz¹dzenie steruj¹ce hamulców. radar AS Luftansaugung .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych osobny.rok budowy BKV Bremskraftverstärker .zap³on kondensatorowy bar .zawór hamulca BVA Bremsbelagverschleißanzeige .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych zintegrowany. zintegrowany ABS BA Beschleunigungsaufnehmer czujnik wejœciowy przyspieszenia BHKZ Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung .T. regulowane przenoszenie mocy w celu zapobie¿enia poœlizgowi kó³ napêdowych ATB Abgastemperatur-Begrenzung ograniczenie temperatury spalin ATF Abgastemperatur-Fühler .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI AB ARD Aktive Rückeldämpfung .P.rz¹d cylindrów przyczepny B B Batterie Minusspannung .wy³¹cznik œwiat³a hamowania B Ottomotor . urz¹dzenie do kontroli geometrii kó³ oraz magazyn) AWR Abstandswarnradar .czujnik odleg³oœci niedostatecznej.korekcja powietrza biegu ja³owego sterowana podciœnieniem BFA Beifahrerairbag .C.uklad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych ASR2 Antriebsschlupfregelung separat .wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BVSV Bimetall Vakuum Schaltventil zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) BVSV Bimetallgesteuertes Unterdruckschaltventil .poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy (dwustopniowa w samochodach BMW) BM Bezugsmarke .wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych B+ Batterie Plusspannung .recyrkulacja spalin ASG Automatisiertes Schaltgetriebe manualna skrzynia biegów automatyzowana ASP Absperrventil für ASR-Bremsregler .aktywne t³umienie szarpania (Bosch) ARF Abgasrückführung .zawór regulacyjny ciœnienia BF-Airbag Beifahrer-Airbag . Druckregelventil . nazwa w³asna systemu AUX Zwischenwelle .D.urz¹dze- Poradnik SERWISOWY 55 .regulacja recyrkulacji spalin ASR Antriebsschlupfregelung .automatyczny mechanizm ró¿nicowy blokowany AUT Getriebeautomat .turbosprê¿arka na gazy spalinowe AU Abgasuntersuchung .

CD

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

C
CAG Computergesteuertes Automatik Getriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW)

CTG CAN-Testgerät - tester szyny
CAN (Mercedes)

CZ Cetan Zahl - liczba cetanowa
paliwa (VW), nazwa w³asna systemu

D
D3 Deutsche Abgasnorm - niemiecka norma czystoœci, odpowiada EU 3 DBE Dachbedieneinheit - zespó³ obs³ugi sk³adanego dachu (Mercedes)

DMV Diesel-Magnet-Ventil - zawór
elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch)

DK Drosselklappe - przepustnica DKA Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator po³o¿enia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic

DBR Dauerbremse, Dauerbremsrelais
- hamulec górski, przekaŸnik hamulca górskiego

DPF Diesel-Partikelfilter - filtr cz¹stek w uk³adzie wylotowym silnika wysokoprê¿nego DR Druckregler - regulator ciœnienia

DKA Drosselklappenansteller - naDC Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze œwiat³em ksenonowym stawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu ja³owego w systemie wtrysku centralnego)

DD Kraftstoffdruckdämpfer - t³umik
ciœnienia paliwa

DKE Drosselklappenerhöhungsbit bit podniesienia przepustnicy

DRP Dynamisches Regel Programm dynamiczny program regulacji (w przypadku skrzyni automatycznej multitronic w Audi rozpoznaje, czy kierowca jedzie sportowo czy ekonomicznie i zmienia prze³o¿enie odpowiednio wczeœniej lub póŸniej) DS Druckschalter - czujnik ciœnienia, wy³¹cznik

DDS Diesel-Diebstahl-Sicherung - zabezpieczenie przed kradzie¿¹ w samochodzie z silnikiem wysokoprê¿nym DF Drehzahlfühler, Druckfühler czujnik prêdkoœci obrotowej lub czujnik ciœnienia

DKG Drosselklappengeber - czujnik po³o¿enia przepustnicy, okreœla aktualne po³o¿enie przepustnicy DKI Drosselklappen-Istwert - wartoœæ rzeczywista ustawienia przepustnicy, aktualna wartoœæ napiêcia z czujnika przepustnicy

DSC Dynamische Stabilitäts-Control uk³ad stabilizacji toru jazdy

DFB Dynamische Förderbeginn-Einstellung - dynamiczna regulacja pocz¹tku t³oczenia (Bosch)

DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr

DSP Dynamische Schaltprogramm dynamiczny program prze³¹czania biegów w skrzyni automatycznej (VW/Audi) DSS Drucksprungschalter - wy³¹cznik migowy ciœnienia

DG Drehzahlgeber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DSV Drucksteuerventil - zawór steruj¹cy ciœnienia

DHK Düsenhalterkombination - zespó³ obsady wtryskiwacza (Bosch)

DKR Drosselklappenreduzierungsbit bit obni¿enia przepustnicy

DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk
DKA

DV Druckversorgung, Drosselvorrichtung - zasilanie ciœnieniem lub
urz¹dzenie d³awi¹ce

DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, wy³¹cznik

DVH Druckventilhalter - oprawa zaworu ciœnienia (Bosch)

DWA Diebstahlwarnanlage - alarm
antykradzie¿owy BMW i Opel

DKV Drosselklappen-Vorgabe - wielkoœæ zadana ustawienia przepustnicy DLS Digitale Leerlaufstabilisierung cyfrowa stabilizacja biegu ja³owego (VW/Audi) DME Digitale Motorelektronik - nazwa
w³asna elektronicznego ukladu sterowania silnikiem (Motronic BMW)

DZ Durchbruchzündung - zap³on
przebicia

DZG Drehzahl-Geber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DZM Drehzahlmesser - obrotomierz DZV Digitale Zündung, Vollelektronisch
- zap³on mikroprocesorowy

56

Poradnik SERWISOWY

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

E

E
E Elektro-Lüfter, Einspritzmotor - wentylator elektryczny lub silnik zasilany wtryskowo szenia pneumatycznego ECAS i regulacji t³umienia drgañ w samochodach MAN)

ELD Elektrische Lastschlagdämpfung
- elektryczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch)

EAB Elektronische Anhänger Bremse
- elektroniczne hamulce przyczepy (Mercedes, element zespo³u Telligent BS

EFS Einzel-Funken-Spulen - cewki zaplonowe jednobiegunowe E-Gas Elektron. Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie
przepustnic¹ (peda³ gazu bez linki)

ELF Elektronische Luftfederung elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN)

EAG Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana
automatyczna skrzynia biegów

ELFI Elektronische Fahrzeugidentifikation - elektroniczna identyfikacja
pojazdu (VW)

EAM Emissions-Analyse-Messgerät analizator spalin (Bosch)

EGAS Elektronische Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie przepustnic¹

ELR Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung - elektroniczna regulacja
obrotów biegu ja³owego (Daimler)

EAV Elementabschaltungventil - zawór
elektromagnetyczny od³¹czaj¹cy sekcjê t³ocz¹c¹ w pompie wysokiego ciœnienia uk³adu Common Rail

EGn - urz¹dzenie steruj¹ce EGAS,
przy czym n oznacza numer wersji

EGS Elektronische Getriebesteuerung
- elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów

ELR Elektronische Leerlaufregelung elektroniczna regulacja biegu ja³owego ELRA Elektronische Rückhalteautoelektroniczna automatymatik
ka pasów bezpieczeñstwa (VW)

EBA Elektronischer Bremsassistent elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz tak¿e BAS)

EHA Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy

EBD Elektronisches Bremsdifferential
- elektroniczne ró¿nicowanie si³y hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford)

ELS Elektronische Leerlaufstabilisierung - elektroniczna stabilizacja
biegu ja³owego (Opel)

EHAB Elektrohydraulische Abstellung
- elektrohydrauliczne wy³¹czanie silnika

EBV Elektronische Bremskraftverteilung
- elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania miêdzy przedni¹ a tyln¹ oœ (korektor w uk³adzie hamulcowym)

ELV Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana
kolumna kierownicy (Daimler)

EHD Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem - elektroniczny
wtrysk wysokociœnieniowy w silnikach Diesla (Daimler)

ELV Elektroluftventil - elektryczny
zawór powietrza

EDR Elektronische Dieselregelung elektroniczna regulacja silnika wysokoprê¿nego EDS Elektronische Differenzialsperre
- elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego (VW i Audi)

EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung - elektrohydrauliczna
regulacja mechanizmu podnoszenia

EL-V Elektronisch geregelter Vergaser
- gaŸnik elektronicznie sterowany

ELZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EHSW Elektrohydraulisches Stellwerk
- elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch)

EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antyw³amaniowy i antykradzie¿owy

EMA Elektrischer Multifunktions-Aufroller - elektryczny napinacz pasów bezpieczeñstwa firmy Siemiens (nie pirotechniczny)
EAV

EEC Elektronische Zündverstellung elektroniczna regulacja zap³onu (Ford) EES Elektrisch entriegelte Startmenge
- elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch)

EKE Elektronische Kraftstoffeinspritzung - elektroniczny wtrysk paliwa EKP Elektrokraftstoffpumpe - elektryczna pompa paliwa

ELAB Elektrische Abstellung - elektryczne wy³¹czanie

EFP Elektronisches Fahrpedal - elektroniczny peda³ przyspieszenia EFR Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (sk³ada siê z zawie-

ELAB Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinaj¹cy
biegu ja³owego

ELB Elektronisch gesteuerte Bremse hamulce elektronicznie sterowane

Poradnik SERWISOWY

57

E

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

ER Energiereserve - rezerwa energii ERW Energiereserve mit Spannungswandler - rezerwa energii z transformatorem napiêcia

EZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EZ Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zap³onu

ES Elektronisches Steuergerät - elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce

EZE Elektronische Zentralsteuereinheit - elektroniczne centralne
urz¹dzenie steruj¹ce

ESG Einscheiben Sicherheitsglas szk³o bezpieczne (hatrowane)

EKP

ESR Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poœlizgu napêdu (Seat)

EZF Elektronische Kennfeldzündung zap³on elektroniczny wg mapy charakterystyk (Opel) EZF Elektronische Zündanlage, kennfeldgesteuert - elektroniczny uk³ad
zap³onowy, sterowany wed³ug mapy charakterystyk

EMAB Elektromotorische Abschaltung
- wy³¹czanie elektromotoryczne

ESV Einspeiseventil, Einspritzventil zawór zasilaj¹cy lub wtryskiwacz

EML Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja
mocy silnika

ESV Elektronische Sitzverstellung elektroniczna regulacja fotela (Daimler) ET Einpresstiefe - g³êbokoœæ przet³oczenia na obrêczy (wymiar w mm liczony od œrodka obrêczy do wewnêtrznej powierzchni przylegania tarczy ko³a)

EZF-h Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Hallgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla (Opel)

EMS Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie moc¹ silnika (np. w po³aczeniu z uk³adem ABS)

EMS Elektronische Motorsteuerung elektroniczne sterowanie silnikiem EMV Elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetyczna kompatybilnoœæ (ekranowanie elektrycznych i elektronicznych zespo³ów w samochodzie przed oddzia³ywaniem elektromagnetycznych pó³ zak³ócaj¹cych)

EZF-i Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Induktivgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem magnetoindukcyjnym

ETS Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem

ETS Elektronisches Traktionssystem elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M)

EZK Elektronische Zündung mit Klopfregelung - elektroniczny uk³ad zap³onowy z regulacj¹ spalania stukowego

EZ-K Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z regulacj¹ spalania stukowego

ENR Elektronische Niveauregelung elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EP Einstellpunkt - punkt ustawienia
(Bosch)

EV Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu steruj¹cego ciœnieniem

EV Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 Einspritzventil für hohen Druck wtryskiwacz dla wysokiego ciœnienia EV2 Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciœnienia

EZ-K Elektronische Zündverstellung mit Klopfregelungen - elektroniczne
sterowanie wyprzedzeniem zap³onu z regulacj¹ spalania stukowego

EPB Elektropneumatische Bremse hamulce elektropneumatyczne

EZL Elektronische Zündanlage mit Kennlinien - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk

EPK Elektro-Pneumatic-Kit - zestaw
eletro-pneumatyczny (PEUGEOT)

EPS Erweiterte Parkstellung - rozszerzone po³o¿enie parkowania

EWD Einwicklungsdrehsteller - silnik nastawnika z jednym uzwojeniem EWS Elektronische Wegfahrsperre elektroniczna (BMW) blokada odjazdu

EZL-h Elektonische Zündung mit Kennlinien, Ansteuerung durch Hallgeber elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla

EZS Elektronischer Zündstartschalter
- elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler)

EPW Elektropneumatische (Druck-) Wandler - elektropneumatyczny
przetwornik ciœnienia (de regulacji ciœnienia do³adowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem)

EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX Exhaust - strona wylotowa

EZV Elektronische Zündverstellung elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu

58

Poradnik SERWISOWY

pompa zasilaj¹ca (Bosch) FSIA Flexible Service Intervall Anzeige .hamulec zasadniczy FBB Förderbeginn-Blockierung .pojazd Fzg Fahrzeug .kierowanie pojazdem FC Fehlercode .silnik podnoœnika szyby FB Förderbeginn .blokowanie pocz¹tku t³oczenia (Bosch) FLD Federgesteuerte Lastschlagdämpfung .kod usterki FD Fertigungsdatum .podwozie Fwi Fahrzeugwegimpulszahl .podnoœnik szyby FHM Fensterheber-Motor .zespo³owy wy³¹cznik skrzyni biegów (Bosch) GHD Glashubdach.czujnik pocz¹tku t³oczenia FM Fahrzeugmanagement .peda³ przyspieszenia (Bosch) FH Fensterheber .silnik-przek³adnia GM Grundmodul .wyœwietlacz w³¹czonego biegu (Mercedes) GDV Gleichdruckventil .t³umienie uderzenia od obci¹¿enia sterowane sprê¿yn¹ (Bosch) FBG Förderbeginn-Geber .regulacja g³oœnoœci radioodbiornika zale¿nie od zewnêtrznych ha³asów GGS Getriebegruppenschalter .Fzg Fahrzeug .katalizator z regulacj¹ lambda (z sond¹ lambda) GA Ganganzeige Display .mechanizm pasa G-Kat geregelter Katalysator .ogranicznik napiêcia pasa bezpieczeñstwa (BMW) GA Grundadaption .komputer do analizy parametrów jazdy FSR Fahrstabilitätsregelung .napêd pasa GBR Gurtbringer .data wyprodukowania FP Förderpumpe .sprê¿arka ³opatkowa FGB/GBA Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage .czujnik po³o¿enia peda³u przyspieszenia FGB/AGB Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer .regulacja „szybkiego” biegu ja³owego FBA Feststellbremsanlage . po³¹czony szyn¹ CAN z modu³em przednim i tylnym (Mercedes) Poradnik SERWISOWY 59 .wskaŸnik zmiennych okresów serwisowania FDR Fahrdatenrechner .regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FFG Fußfahrgeber .samochód terenowy GBA Gurtbringerantrieb .pocz¹tek t³oczenia (Diesel) FICD Schnelleerlaufregelung .modu³ podstawowy.ogranicznik prêdkoœci jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FW Fahrwerk .liczba impulsów przebytej drogi pojazdu Fz.ogranicznik prêdkoœci jazdy/uk³ad ograniczenia prêdkoœci jazdy FZV Funkfernbedienung für Zentralverriegelung .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI FG F FA Fahrerairbag .zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) FH FGG Fahrgeschwindigkeitsgeber czujnik prêdkoœci jazdy (Bosch) G G Geländewagen .pojazd FZK Flügelzellenkompressor .poduszka powietrzna kierowcy FGR Fahrgeschwindigkeits-Regler regulator prêdkoœci jazdy FBG FAP Fahrpedal .adaptacja podstawowa GALA Geräuschabhängige Lautstärkeregelung . Glashebedach dach szklany podnoszony GM Getriebe-Motor .zawór redukcyjny równoprê¿ny (Bosch) GKB Gurtkraftbegrenzer .

ty³ prawy HRA Heckscheiben-Reinigungsanlage .wy³¹cznik w zamku pasa bezpieczeñstwa (BMW) GUS Gurtstraffer .pompa hamulcowa HD Hochdruck .pompa hydrauliczna HFM Heißfilmluftmassenmesser przep³ywomierz powietrza z gor¹cym filmem HR Hinten rechts .sterowanie skrzyni¹ biegów (Mercedes) GS Gurtstrammer .kompensacja wysokoœci HDK Halbdifferential-KurzschlußringWeggeber .system przyrostowy z dwoma czujnikami IDS Interaktives Dynamisches Fahrsystem .blokada w³¹czenia skrzyni biegów GSS Gurtschlossschalter . Masse .regulacja prêdkoœci jazdy (BMW) GRV Gleichraumventil .napinacz pasa bezpieczeñstwa GMR Gemischregler .napinacz pasa bezpieczeñstwa GND Ground.regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR Giermomentregelung .urz¹dzenie steruj¹ce czasem w³¹czenia œwiec ¿arowych (Bosch) przep³ywomierz powietrza z gor¹cym drutem H HA Hinterachse .sterowanie ogrzewaniem (BMW) HAI Heißlufteinlass .ty³ lewy HLM Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser IDI Indirekte Dieseleinspritzung . drugi na przednie HBZ Hauptbremszylinder .kompensacja hydraulicznie uruchamiana (Bosch) HK Höhenkorrektur .system przyrostowy z jednym czujnikiem IES Integriertes Elektronik System zintegrowany uk³ad elektroniczny (Mercedes) I2 Inkrementsystem mit zwei Gebern .wysokie ciœnienie I I1 Inkrementsystem mit einem Geber .czujnik przyrostu (zap³on) 60 Poradnik SERWISOWY .wy³¹cznik przy dŸwigni hamulca awaryjnego HBA Hydraulisch betätigte Angleichung .zawór sta³ej objêtoœci (Bosch) GWK Getriebewandlerkupplung sprzêg³o hydrokinetyczne skrzyni biegów GS Getriebesteuerung .korekcja wysokoœci HKZ Hochspannungskondensatorzündung .interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IG Inkrement-Geber .zap³on kondensatorowy HL Hinten links .regulaGMR GSR cja momentu ¿yroskopowego (ma zapobiec obracaniu siê pojazdu wokó³ osi tylnej) GSS Getriebeschaltsperre . pierwszy obwód dzia³a na wszystkie ko³a.podzia³ HH uk³adu hamulcowego.napinacz pasa bezpieczeñstwa (BMW) GZS Glühzeitsteuergerät .GH I S³ownik NIEMIECKO-POLSKI GMA Giermomentaufbau-Verzögerung .masa GR Geschwindigkeitsregelung .wlot powietrza gor¹cego HH HH-Aufteilung .oœ tylna HA Hydroaggregat für ABS2 .Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal Kurbelwinkelsignal für OT sygna³ po³o¿enia wa³u korbowego dla ZZ GSR Gurtstraffer .hydrauliczny zespó³ steruj¹cy dla ABS2 HAC Höhenkompensation . oba obwody dzia³aj¹ na wszystkie ko³a HAS Handbremsschalter .pompa hamulcowa HZ Hauptbremszylinder .pierœcieñ zwarty na pó³mechaniŸmie ró¿nicowym HP Hydraulikpumpe .poœredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprê¿nym HSV Hydraulische Startverriegelung hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) HT HT-Aufteilung .uk³ad czyszczenia szyby tylnej HS Heizungssteuerung .podzia³ HT uk³adu hamulcowego.czujnik przebytej drogi .opóŸnienie tworzenia momentu odchylaj¹cego GSHD Glasschiebehubdach .

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI IJ K IHKA Integrierte Heiz-Klimaanlage zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR Integrierte Heizungs Regelung zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) jednopunktowy zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) IR Individualregelung.wy³¹cznik kick-down K-Jetronic Kontinuierliches Einspritzsystem .filtr paliwa KFB Komfortbetätigung .zag³ówek KS Kraftstoffspeicher .uk³ad wtryskowy mechaniczny o sta³ym dostarczaniu paliwa.katalisator KB Kabelbaum .przewód dwukierunkowy. nazwa w³asna KR Klopfregelung .zacisk. elementy.zestaw wskaŸników z wyœwietlaczem okresów przegl¹dów Komp Komponente .podzespo³y. obs³uga klienta KDS Kickdown-Schalter . modifiziert ILV Integrierte Leiselaufvorrichtung zintegrowane urz¹dzenie cichego biegu (Bosch) Infoanz.miernik iloœci przet³aczanej cieczy.uruchamianie Benz) komfortowe (Mercedes KL Kontrollleuchte .integrator INZ Zentraleinspritzung .30 = plus akumulatora KS Klopfsensor . nazwa w³asna uk³ady wtryskowego IRÜ Innenraumüberwachung - ochrona wnêtrza kabiny (Audi) IZA Integrierte Zünd-Anlage .ma³y silnik KMM Kontinuierliches Mengenmeßgerät .dzia³ obs³ugi klienta.wtrysk Jet Jetronic .port regulacji spalania stukowego KE Kontinuirliche Einspritzung uk³ad wtryskowy o sta³ym dostarczaniu paliwa Kl Klemme .ochrona wnêtrza kabiny. pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) K-CAN Karosserie-CAN .lampka kontrolna KS Kopfstützen . INA Informationsanzeige für ASR-Systeme .akumulator paliwa KLA Klimatisierungs-Automat .zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej Int Integrator . system w³¹czaj¹cy alarm.Jetronic.zintegroISA Integrierter Starter-Alternator wany uk³ad zap³onowy (Toyota) J K K (-Leitung) Bi-direktionale Leitung . Infrarot . Kl.klimatyzacja (Daimler) KA Knieairbag . komponenty KD Kundendienst . z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalaj¹cymi zag³ówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeñstwa) IWZ Inkremental-Winkel-Zeit-Geber czujnik k¹ta obrotu IRM Individualregelung. np.opóŸnianie zap³onu wywo³ywane czujnikiem spalania stukowego KRS Klopfregelung-Schnittstelle . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KLA Klimatisierungsautomatik automatyczna .poduszka powietrzna przed kolanami (BMW) KAT Katalysator . 42 V) ISIS Intelligentes Sicherheits-System inteligentny system bezpieczeñstwa (BMW serii 7.odpowietrzenie skrzyni korbowej KHD Kurbelhebedach .regulacja indywidualna przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych lub podczerwieñ ISF Informationssystem im Fahrzeug system informacyjny w samochodzie ISG Integrierter Starter Generator zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo.wi¹zka przewodów KB Kupplungsbetätigung . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KFMG Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät .czujnik spalania stukowego KF Kraftstoffilter .szyna CAN o mniejszej prêdkoœci transmisji dla uk³adów komfortu i obs³ugi w nadwoziu KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige .miernik natê¿enia przep³ywu.zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej (Mercedes) KMMG Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen .dach podnoszony korb¹ KI Kombiinstrument . kiedy zostanie zbita szyba boczna i nast¹pi wtargniêcie do wnêtrza (Mercedes) INS Instrumententafel .miernik natê¿enia przpe³ywu zamkniêty. pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung .wyœwietlacz informacji dla systemu ASR regulacja indywidualna zmodyfikowana przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych IRS Innenraumschutz .sterowanie sprzêg³em KM Kleinmotor .automat klimatyzacji Poradnik SERWISOWY 61 .

regulacja lambda LRa Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung .uk³ad zamykania komfortowego (zamek centralny.regulacja nape³nienia na biegu ja³owym LDA podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LS Lambdasonde . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KW Kurbelwelle .sonda lambda dla pracy z mieszank¹ ubod¹ LLRa Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung .œwiat³a wy³adowcze (VW/Audi) LMM Luftmassenmesser.LE-Jetronic z regulacj¹ lambda na rynek USA LWL Lichtwellenleiter .element rozdzielaj¹cy paliwo KSV KSV Kaltstartventil .bieg ja³owy silnika LL LL-Aufteilung .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy lub masowy LP Lochplatte .regulator biegu ja³owego z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LSP Längssperrenabschaltung .p³yta z otworem (Bosch) LPS Leiterplattenschaltung . Leerlaufdrehzahlregelung .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy (tak¿e LMM) L LFT Lufttemperaturfühler .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LHA Luftseitige Heizungsautomatik automatyczne podgrzewanie po stronie wlotu powietrza li. Leerlaufschalter nastawnik biegu ja³owego lub wy³¹cznik biegu ja³owego LL-Stab Leerlauf-Stabilisierung .wtryskiwacz L (-Leitung) Uni-direktionale Leitung .KL S³ownik NIEMIECKO-POLSKI KSA Komfort-Schließanlage .ch³odnica powietrza do³adowuj¹cego (Bosch) LLR Leerlaufregler .regulacja ciœnienia do³adowania lub regulacja prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LLDRAN Leerlaufdrehzahlanhebung LFB Lastabhängiger Förderbeginn pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia w pompach wtryskowych rozdzielaczowych LFR Leerlauffüllungsregelung . KEi L-Jetronic) KSZ Kraftstoffzuteiler.system podgrzewania uruchamiaj¹cego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie pocz¹tkowej pracy silnika nastêpuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KVA Kraftstoff-Verbrauchs-Anzeige wskaŸnik zu¿ycia paliwa KVS Kraftstoffverteilerstück .dozownik paliwa lub przewód paliwowy zasilaj¹cy KTF Kraftstoff-Temperaturfühler. LI Links .po lewej stronie LITRONIC Licht Elektronic .czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (Bosch) KSS Katalysator-Startheizungssystem . Kühlmittel-Temperaturfühler .przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KS rozruchowy (w uk³adach K-.regulacja pochylenia œwiate³ reflektorów LLS Leerlaufsteller.przewód jednokierunkowy.stabilizacja biegu ja³owego 62 Poradnik SERWISOWY .regulator biegu ja³owego LSM Lambdasonde für Magerbetrieb .od³¹czenie blokowania wzd³u¿nego LU Luftmenge US-Version .podzia³ LL uk³adu hamulcowego w trójk¹cie. Kraftstoffzuleitung .obwód ze schematem drukowanym LR Lambda-Regler . Luftmengenmesser .czujnik temperatury powietrza (Bosch) l.czujnik ciœnienia do³adowania (Bosch) LL Leerlauf .œwiat³owód LWR Leuchtweitenregelung .po lewej stronie LDA Ladedruckabhängiger Vollastanschlag . L Links . dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) KSB Kaltstartbeschleuniger .regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LDF Ladedruckfühler .wa³ korbowy LM Luftmengenmesser .sonda lambda LSH Lambdasonde behitzt (heated) sonda lambda podgrzeweana LLK Ladeluftkühlung . ka¿dy obwód dzia³a na dwa ko³a przednie i jedno tylne LDR Ladedruckregelung.

z podciœnieniem MIC Microplex .zawór elektromagnetyczny MOT Motortest.Motronic m.urz¹dzenie steruj¹ce silnika ME Motor-Elektronik .zale¿noœæ od obci¹¿enia sterowana przesuwk¹ (Bosch) MSA Menge-Spritzbeginn-Abgasrückführung .przystawka odbioru mocy zwi¹zana z silnikiem (Mercedes) NW Nockenwelle . manuell .pojazd u¿ytkowy ODS Automatische Overdrivesteuerung .test silnika.Motronic z czujnikiem ciœnienia w kolektorze dolotowym M+S Matsch und Schnee .Mono-Jetronic M-Jet Mono-Jetronic .przystawka odbioru mocy Nkw Nutzkraftwagen .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) NWS Nockenwellensteuerung .urz¹dzenie steruj¹ce regulacj¹ dawki w silnikach wysokoprê¿nych MMI Motor-Moment Istwert .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI MN O M M Mechanischer Lüfter .mikroprocesorowy uk³ad sterowania silnikiem (Motronic) N NA Nebenabtrieb .bez podciœnienia OG Ober-Grenze oberer Toleranzwert . tester silnika MZ Magnetzünder .dawka wtrysku (w mg/H gdzie H jest skokiem) MMS Motor-Moment Sollwert .Mono-Jetronic MK Motronic mit K-Potentiometer Motronic z potencjometrem K MV Magnetventil .wartoœæ zadana momentu silnika MOLIS Modulares Lichtsystem .oznaczenie opon zimowych ML Motronic mit Klappenluftmengenmesser .temperatura wody w silniku (w °C) NBF Nadelbewegungsfühler .wy³¹cznik napêdu dodatkowego (Bosch) NAZB Nicht angelenkte Zylinderbank rz¹d cylindrów nie przyczepny NKW-ABS Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge .sterowanie prac¹ silnika MAD Motor Ausetzdiagnose ..samochód u¿ytkowy NTC II Leerlaufdrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego NAS Nebenantriebsschalter .Motronic z przep³ywomierzem powietrza wychy³owym MR Motorrelais .wa³ek rozrz¹du (sygna³ wa³ka rozrz¹du do rozpoznawania 1 cylindra) ND Niederdruck . motorverbunden . Mischung Kraftstoffverhältnis multiplikatywne sterowanie wed³ug mapy charakterystyk lub udzia³ paliwa w mieszance MOZ Motor Oktan Zahl .reflektor przeciwmg³owy przedni OT Oberer Totpunkt .regulacja momentu oporów w³asnych silnika Meins Einspritz-Menge .wentylator mechaniczny MKV Multiplikative Kennfeldverstellung.Microplex (Marelli) MJ Modeljahr .motorowa liczba oktanowa M Motronic .. diody LED w lampie tylnej) MT Mengenteiler . Motortester .czujnik przesuniêcia iglicy (Diesel) NMV Nebenabtrieb.dawka-pocz¹tek wtrysku-recyrkulacja spalin MDA Motordrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej silnika MLD Mechanische Lastschlagdämpfung .œrodkowy lub manualny MP Motronic druckabhänging gesteuert .niskie ciœnienie NFz Nutzfahrzeug .automatyczne sterowanie nadbiegiem NS Nebelscheinwerfer .liczba oktanowa O oUD ohne Unter-Druck .górna wartoœæ tolerancji Poradnik SERWISOWY 63 .mechaniczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch) MSG Motorsteuergerät . M Mitte.iskrownik MZV Microprozessorgesteuerte Zündverstellung .model roku . MJ Mono-Jetronic .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ w samochodach u¿ytkowych z hamulcami pneumatycznymi NTC2 Wassertemperatur (in °C) im Motor .modu³owy system oœwietlenia (BMW.sterowanie wa³ka rozrz¹du Oz Oktanzahl .wartoœæ rzeczywista momentu silnika MSR Motorschleppmomentregelung .wyprzedzenie zap³onu sterowane mikroprocesorowo (Opel) Mot/DME Digitale Motorelektronic (Motronic) .rozpoznawanie niepracuj¹cych cylindrów silnika MLA Muffengesteuerte Lastabhängigkeit .rozdzielacz paliwa mUD mit Unterdruck .przekaŸnik silnika MS Motorsteuerung .

pompowtryskiwacz (VW) PSD Pumpensteuerung mit Diagnose uk³ad sterowania pompy z diagnoz¹ PSG Pumpensteuergerät . BMW) RDK Reifendruckkontrollsystem .wskaŸnik uszkodzenia opony (BMW) RS Retarder Steuerung .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RP Reihenpumpe .sterowanie retardera (Mercedes) RIV Regler-Impulsverfahren .konie mechaniczne KM.po prawej stronie Rel Relais .nastawnik pneumatyczny (Bosch) PFA Partikelfilteranlage .mechanizm ró¿nicowy z blokad¹ typu Porsche (PORSCHE) PD Pumpe Düse .metoda ustawienia pocz¹tku t³oczenia wed³ug impulsów z pompy wtryskowej (patrz rys.system kontroli ogumienia RSD Rückströmdrossel .system kontroli ciœnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDU Reifendruck Überwachung kontrola ciœnienia w oponach (Daimler) ROZ Research Oktan Zahl . RE Rechts .samochód osobowy Poti Potentiometer .czujnik peda³u RM Referenzmarke .kontrola ciœnienia i temperatury w oponach (Audi.potencjometr. nazwa w³asna PTC Mercedes Benz Motronic MP 6 w samochodach Mercedes Benz oznaczenie dla Motronic MP 6 PV Prüfvorschrift .modulowany d³ugoœci¹ impulsów.uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem.pompaPBM Pulsbreitenmoduliert .silnik rzêdowy RDC.parametrowany modu³ specjalny (w samochodach Mercedes z³¹cze szeregowe do pod³¹czenia specjalnej zabudowy do instalacji elektrycznej pojazdu) PDE Pumpen-Düsen-Einheit .Motronic w samochodach Daimler PNAB Pneumatische Stellvorrichtung .pneumatyczne wzbogacanie mieszanki biegu ja³owego PS Pferdestärke .modu³ zawieraj¹cy program diagnozowania urz¹dzenia steruj¹cego lub inny program CompacSoft. zmienna rezystancja PLA Pneumatische Leerlaufanhebung .PR S³ownik NIEMIECKO-POLSKI P PATA Passiv-Taster .d³awik przep³ywu wstecznego (Bosch) 64 Poradnik SERWISOWY .liczba oktanowa badawcza.instrukcja badania (Bosch) PLA Pneumatische Leerlaufanreicherung .pompowtryskiwacze (VW).urz¹dzenie steruj¹ce pomp¹ PM Pumpenmotor . metoda obróbki sygna³ów (z nadajnika) przewód-wtryskiwacz (w silniku Diesla ka¿dy cylinder ma wtryskiwacz i pompê wtryskow¹ po³¹czone krótkim przewodem) PSD Porsche-Sperr-Differential .uk³ad zap³onowy z rozdzielaczem zap³onu R R Reihenmotor .pneumatyczne podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego PPG-Modul Peripherie Programmodul . RDK lub RDKS Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) . dla którego parametry s¹ przechowywane w urz¹dzeniu steruj¹cym PDE Pumpe-Düse-Einheit . którym mo¿na biernie w³¹czaæ (tzn.system zatrzymuj¹cy RKS Reifen-Kontrollsystem .uk³ad sterowania pompy PLD Pumpe-Leitung-Düse . LOB RMG re.przekaŸnik RHV Ruhende Hochspannungsverteilung . FBG) RS Rückhaltesystem .przycisk w samochodzie.reflektor wieloelipsoidalny PMS Druck-Motorsteuerung . wy³¹czaæ) dzia³anie PLA Pneumatische Leerlaufanschlag pneumatyczny ogranicznik biegu ja³owego (Bosch) PS Pumpensteuerung .zespó³ pompowtryskiwacza PES Poly-Ellipsoid-Reflektor .filtr cz¹stek sta³ych (Mercedes) PSM Porsche Stabilitäts Management .silnik pompy PML Parameterlenkung .znak odniesienia ROV Rotierende Hochspannungsverteilung . jednostka mocy PWG Pedalwertgeber .elektroniczny uk³ad stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche Pkw Personenkraftwagen .pompa rzêdowa (Bosch) RPA Reifenpannenanzeige . starsze oznaczenie PSM Parametrierbares Sondermodul .

sterownik fotela (Mercedes) SIL Sitzelektrik links .manualna skrzynia biegów SNA Schwungnutzautomatik .silnik oczyszczania relktorów SS Sicherheitsschalter .ciœnienie w kolektorze dolotowym SLE Sekundärlufteinblasung .wyœwietlacz terminów przegl¹dów serwisowych (VW/Audi) SBK Sicherheitsbatterieklemme .wy³¹cznik bezpieczeñstwa.uk³ad elektryczny w prawym fotelu (Mercedes) SBR Spritzbeginnregelung .cylinderek hamulcowy RSD S SA Sonderausstatung .wy³¹cznik zewnêtrzny Stop (Bosch) SUS Schlupfschwellenumschalter prze³¹cznik progu poœlizgu SV SIS Service-Informations-System system informacji serwisowej.silnik dachu odsuwanego SM Sitzmemory.ogrzewanie postojowe (Daimler) SIR Sitzelektrik rechts .urz¹dzenie steruj¹ce. nazwa w³asna (Bosch) SB-Steuergerät Steuergerät für die Spritzbeginnregelung .uk³ad elektryczny w lewym fotelu (Mercedes) STH Standheizung .uk³ad oczyszczania reflektorów SRM Scheinwerfer-Reinigungsmotor .dymomierz (Bosch) RÜF Rückrüstfahrzeug .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI RS RTM Rauchgas-Trübungs-Messgerät .przestawiacz wtrysku (patrz równie¿ SV) SACV Sekundärluftregelventil .wt³aczanie powietrza wtórnego (dodatkowego) SD Schiebedach lub Spritzdauer dach odsuwany lub czas trwania wtrysku SDM Schiebedachmotor . bez katalizatora (Mercedes Benz) RUV Ruhende Hochspannungsverteilung .samochód z wielofunkcyjnym uk³adem przygotowania i zap³onu mieszanki.rozpoznawanie zajêcia fotela (BMW) SIA Service-Intervall-Anzeige . sterownik SPV Spritzversteller .regulacja pocz¹tku wtrysku STOE Stop-Externschalter .urz¹dzenie steruj¹ce do regulacji pocz¹tku wtrysku (Diesel) SLA Sicherheitslampe .napêd lusterka Poradnik SERWISOWY 65 .lampa bezpieczeñstwa Schalt Schalter .pamiêæ ustawienia fotela lub silnik krokowy SMG Sequentielles M-Getriebe .zap³on bezrozdzielaczowy RW Regelweg .automatyzowana. sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SDM Steuergeräte-Diagnose-Modul modu³ diagnostyczny urz¹dzeñ sterujacych SG Schaltgetriebe .wy³¹cznik Sd Saugrohrdruck . Schrittmotor .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RÜV Ruhende Hochspannungsverteilung .uk³ad automatyczny wykorzystuj¹cy ko³ysanie SPA Spiegelantrieb .zawór odcinaj¹cy w fazie hamowania silnikiem SGW Sicherheitsgurt-Warnsystem system ostrzegaj¹cy o niezapiêciu pasów bezpieczeñstwa SHD Schiebe-Hebe-Dach .droga regulacji RWAWS Regelwegauswerteschaltung .zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV Schubabschaltventil .uk³ad analizy drogi regulacji RWG Regelweggeber .bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej nastêpuje od³¹czenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ci¹gu 3 ms) SSG Sitzsteuergerät .wyposa¿enie dodatkowe SG Steuergerät .przetwornik drogi regulacji RZ Radbremszylinder .dach (okno w dachu) odsuwany i podnoszony SRA Scheinwerfer-Reinigungsanlage . (czujnik 9) zesty zwierny SBE Sitzbelegungserkennung .

wspomaganie kierownicy SVM Sitzverstell-Motor .obci¹¿enie czêœciowe silnika TSZ-h Transistorspulenzündung mit Hallgeber .elektrowy³¹cznik termiczny TEV Tankentlüftungsventil . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych Tempf Temperaturfühler . Temperatur-Schalter czujnik temperatury (wy³¹cznik) TMF Türmodul Fahrertür . sygna³ z uk³adu zap³onowego do redukcji pików indukcyjnych.modu³ w drzwiach przednich lewych (Mercedes) Tmot Temperatur des Motor .przek³adnia przestawiania fotela SWA Scheinwerfer-Waschanlage spryskiwacz reflektorów T Tans Temperatur-Ansaugluft .podzia³ TT uk³adu hamulcowego.czujnik temperatury (wy³¹cznik) TAS Temperaturabhängige Startmenge .modu³ w drzwiach przednich prawych (Mercedes) TT TT-Aufteilung .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TLK Temperaturabhängige LeerlaufKorrektur .podwy¿szanie biegu ja³owego zale¿ne od temperatury. jeden obwód z przodu lub z ty³u 66 Poradnik SERWISOWY .sygna³ tn.ST S³ownik NIEMIECKO-POLSKI SV Servolenkung .zap³on tranzystorowy z wbudowanymi elementami cyfrowymi TSZ-h TKU Technische Kundenunterlagen techniczna dokumentacja klienta (Bosch) TL Teillast .temperatura (w °C) powietrza zasysanego TD Turbodiesel .podgrzewanie zamka w drzwiach TSS Thermoschutzschalter .przestawiacz wtrysku (patrz tak¿e SPV) SVM Spritzverstellermagnetventil zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) SZ Spulen-Zündung .temperatura Temp.czujnik temperatury THZ Tandemhauptzylinder .stopieñ zaczernienia (w dymomierzu) SV Spritzversteller .wy³¹cznik termiczny TF Temperaturfühler .czujnik temperatury TAS TES Thermo-Elektro-Schalter .silnik przestawiania fotela SZ Schwärzungszahl .zap³on cewkowy lub zap³on z cewk¹ i przerywaczem SVG Sitzverstell-Getriebe . wykorzystywany do okreœlania prêdkoœci obrotowej przez urz¹dzenie steruj¹ce oraz obrotomierz TS Temperaturschalter . Sch.pompa hamulcowa typu tandem Tkraft Temperatur-Kraftstoff .zap³on tranzystorowy z cewk¹ zap³onow¹ w rozdzielaczu TMB Türmodul Beifahrertür .zap³on tranzystorowy z czujnikiem Halla TLA Temperaturabhängige Leerlaufanhebung .sterowanie zale¿ne od temperatury. w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TSZ-i Transistor-Spulen-Zündung mit Induktionsgeber .dawka rozruchowa zale¿na od temperatury. okreœlana na ogó³ na podstawie temperatury p³ynu ch³odz¹cego TN .sterownik w drzwiach (Mercedes) TSH Türschlossheizung .silnik wysokoprê¿ny z do³adowaniem TDI Turbodiesel Direkt Einspritzung silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem i wtryskiem bezpoœrednim Temp Temperatur .temperatura paliwa (w °C) TSZ Transistorspulenzündung mit diskreten Bauelementen .korekcja biegu ja³owego zale¿na od temperatury (Bosch) TSZ-IZA Transistorzündung mit Zündspule im Verteiler .zawór odpowietrzenia zbiornika TSG Türsteuergerät .temperatura silnika (w °C). w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TAS Temperaturabhängige Steuerung .

zawór do w³¹czania i pomiaru ciœnienia w kolektorze dolotowym U-KAT Ungeregelter Katalysator .dolna wartoœæ tolerancji UT Unterer Totpunkt .pod U-Batt Batteriespannung .zmienne sterowanie wa³ka rozrz¹du VM Verstell-Motor .zap³on tranzystorowy z czujnikiem TVS Temperaturabhängiger Unterdruckschalter . zacisk 15 URS Überrollsensor . Vakuum-Schalter .silnik gaŸnikowy VEZ Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) .sygna³ Poradnik SERWISOWY 67 .przód lewy VLP Vorladepumpe .termowy³¹cznik podciœnienia TZS Thermozeitschalter .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od tempratury bridbaustein . Klemme 15 napiêcie za zap³onem.wy³acznik podciœnienia zale¿ny od tempratury TZ-I Transistor-Zündung mit Induktionsgeber .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TVS Thermo-Vakuum-Schalter .wentylator ze sprzêg³em lepkoœciowym VL Vollast . Lüfter .regulacja podciœnieniowa zap³onu na „przyspieszenie” UG Untergrenze .pompa rozdzialczowa. patrz tak¿e VE VR Vorne rechts .przód prawy VTG Variable Turbolader Geometrie zmienna geometria turbosprê¿arki VW Vorwiderstand rezystor szeregowy VD Vordrosselklappe .napiêcie zasilania przekaŸnika V Viskose.zawór prze³¹czaj¹cy UEV Überströmventil .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI TU V TV Taktventil .wy³¹cznik termiczny zw³oczny TSZ-i TZ Transistorspulenzündung mit Hy- U u.zawór taktuj¹cy TVA Temperaturabhängiger Vollastanschlag .modu³ podciœnieniowy.katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) UW U-Wandler .wy³¹cznik steruj¹cy (Bosch) UDB Unterdruckbegrenzer .napiêcie na przekaŸniku zaworu UD-Modul Unterdruckmodul . U Unten .elektroniczna regulacja zap³onu bezrozdzielaczowa VE Verteilereinspritzpumpe .zap³on tranzystorowy z elementami hybrydowymi TZ-H Transistor-Zündung mit Hallgeber .ogranicznik podciœnienia USV Umschaltventil .sensor zwijaka UD-S Unterdruckverstellung SPÄT dachu sk³adanego V V Vergaser-Motor .si³ownik VP Verteilerpumpe .z przodu Vaku-Sch.pompa wtryskowa rozdzielaczowa VRM Ventilrückmeldung .pompa do³adowuj¹ca dodatkowa fazy rozrz¹du w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dwie oddzielne dŸwigowe) v. V vorne .uk³ad zap³onowy w pe³ni elektroniczny (Peugeot) zwrotny zaworu VRS Versorgungsspannung für Relais .obci¹¿enie pe³ne silnika V-TEC Variabler Ventiltrieb .zawór przelewowy (Bosch) UD-F Unterdruckverstellung FRÜH .przepustnica rozruchowa VZ Vollelektronische Zündung .napiêcie akumulatora (w V) U=napiêcie regulacja podciœnieniowa zap³onu na „opóŸnienie” US US-Abgasnorm .wy³¹cznik podciœnienia VANOS Variable Nockenwellensteuerung .dolny martwy punkt.przetwornik napiêcia UZ U nach Zündung.oznaczenie przywo³ania norm czystoœci spalin w USA UEDS Überdrehschalter . zwrot wewnêtrzny UVR U am Ventilrelais .zmienne VL Vorne links . oznaczenie serii.

Z zur Zeit .obecnie ZA Zündausblendung .WX Z S³ownik NIEMIECKO-POLSKI W WE Wassereinspritzung .wyodrêbnienie zap³onu ZDR Zwischendrehzahlregelung .Luftp.uk³ad wycieraczki ciep³a WTF Wassertemperatur-Fühler czujnik temperatury wody X X X-Aufteilung . MonoJetronic .zespó³ wtryskiwacza centralnego. km lub 2 lata) WS Wegsensor . podzia³ obwodów diagonalny Z z.pompa powietrza dodatkowego.zawór powietrza dodatkowego ZWV Zündwinkelverstellung .wy³¹cznik sprzêg³a hydrokinetycznego w³¹czalnego WIG Wischimpulsgeber .uk³ad wycieraczek i spryskiwacza szyby WK Wandlerkupplung .dŸwignia wycieraczki WSKS Wandlerschaltkupplung-Schalter . Mono-Jetronic ZV Zentralverriegelung .nastawnik obrotowy dwuzwojowy.zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV Zusatzluftventil .wtrysk centralny ZS Zündspule . VW Golf TDI 50 tys.czujnik impulsów wycieraczki WLR Warmlaufregler .sprzêg³o hydrokinetyczne WSH Wischhebel .cewka zap³onowa Zus.centralny sterownik dla systemu komfortu zmiana wyprzedzenia zap³onu zw zwischen .cylinder ZMS Zweimassenschwungrad .podzia³ X uk³adu hamulcowego.wymiennik WS Wischer .dwumasowe ko³o zamachowe 68 Poradnik SERWISOWY .regulacja prêdkoœci obrotowej poœredniej ZE Zentraleinspritzung .wycieraczka WSA Wischeranlage . wdmuchiwanie powietrza dla dopalenia spalin ZAS Zylinderabschaltung . Mercedes Klasa S) ZDA Zwischendrehzahlanschlag ogranicznik prêdkoœci obrotowej poœredniej (Bosch) ZEE Zentrale Einspritzeinzheit.przed³u¿enie okresu miêdzy przegl¹dami w pewnych warunkach (np.dodatkowe ogrzewanie (BMW lub Mercedes) ZV Zündverteiler . Zusatzluftpumpe .miêdzy ZWD Zweiwicklungsdrehsteller .czujnik drogi WT Wärmetauscher .zmiana k¹ta wyprzedzenia zap³onu Zyl.uk³ad automatycznego podgrzewania od strony wody WiWa WischWaschanlage .rozdzielacz zap³onu ZLS ZV Zündzeitpunkt-Verstellung - ZKE Zentralsteuergerät für Komfortsystem .silnik wycieraczki WIV Wartungs-Intervall-Verlängerung .wtrysk wody WHA Wasserseitige Heizungsautomatik .wy³¹czenie zap³onu (np.regulator fazy nagrzewania WSM Wischemotor . Zylinder .centralna blokada zamków (centralny zamek) ZH lub ZHE Zusatzheizung . silnik z dwoma uzwojeniami ZLS Zusatzluftschieber .

prawy.obwód zwarty chiave .poza adattare .wyprzedzenie zap³onu APER Apertura .du¿o.powietrze.przedni ANT Anticipo .kluczyk CF Contatto Freno . jazda. obrze¿e dennegiare .uzwojenie avviamento .element. spalanie stukowe BOB Bobina .para. funkcja w przyrz¹dzie brina . stopieñ koñcowy) freno .wtrysk inizio .przekrêciæ giri .przyznanie. np. dysza gira .pomyœlny fermo .szkodziæ.aktulny attendibile . awaria.zwarty.obwód rozwarty CARB Carburante . rozruch I immisione .zgoda contagiri . ciecz ch³odz¹ca AD Anteriore Destro . spód battito .nieobecnoœæ.wa³ek krzywkowy AL.pok³ad. wzbudzenie CA Circuito Aperto .woda.dostêpna.wznios.zasilanie alzata . kana³ odg³êzienie consenso . zadany.otwarty. np.niski.obroty gr gradi .obci¹¿enie cavo . ALIM Alimentazione . stopieñ otwarcia CMD commando .adaptacja albero .skrzynia biegów campo . obszar.zap³on ACQ Acqua . albero a camme . uszkodziæ DENS Densita . ograniczony corsa .wymagany. wa³ek. rozwarty (obwód) A Anteriore .spójny.gêstoœæ difettosa .do³¹czony insuficiente .stukanie. oczekiwany incolatti .wejœcia INIEZ Iniezione . np.niespójny ingressi . uniesienie anteriore . b³êdny dispositivo . brak ATT Attuale . przy podawaniu wyprzedzenia zap³onu guasto .po³¹czenie combio .sterowanie coerente . urz¹dzenie dx .przewód CC Circuito Corto .przedni.szron E eccesso .sklejanie (styków) incorente . faktyczny ERR Errore . skok t³oka CTO Circuito . np.wirygodny autotaratura .obrotomierz coppia . znaczenie assenza . krótki.ustawienia D D Desiderato .wi¹zka favorevole .rzeczywisty.sprzêg³o fuori . wejœciowy impostazioni .przedni lewy ASP Aspirazione .bieg. logiczny collettore . powietrze dolotowe AS Anteriore Sinistro .obwód G getto .otwarcie.zmiana condotto .b³¹d C cambio .przód abilitata .wadliwy.pocz¹tek inserito .paliwo carico .hamulec frizione .usterka. za du¿o effectivo .prawy 69 .wa³.przelot.dolotowy assegnazione .przepustnica fascio .stopnie. np.styk hamulca (czujnik stykowy) accensione .pole. uszkodzenie aria .koñcowy (koñcówka.rozpylacz.wprowadzenie.niewystarczaj¹cy Poradnik SERWISOWY B basso .uruchomienie.cewka zap³onowa bordo . elektrozawór lub czujnik ABS F farfalla .autokalibracja AVV Avvolgimento .nieruchomy finali . moment obrotowy corto .komutator COL Collegamento .S³ownik W£OSKO-POLSKI A A Aperto . dó³.

zmienny VEL Velocita .œlizgacz.czujnik SELEZ Selezione .przerwa. lewa strona parziale .instrukcja obs³ugi marcia .usuwaæ trattamento .sterowanie portata .wy³¹cznik. ³adownoœæ posteriore . lat pass . nagrzewanie ritorno .dawka var.temperatura TA Transmissione Automatica .otwarty. igliica sporca . nieobecnoœæ manata .silnik motorino .automatyczna skrzynia biegów LAT Lat .strona.boczny.do³adowanie.tylny lewy perdita . przeci¹¿enie.wentylator volte . rozwarty interrutore.napiêcie tentare .brak.elektroniczny modu³ zap³onowy Q quadro .przep³ywomierz misuratore .zabrudzony stadi .zawór valvolina di mandata .przewód.wybór sfiato .razy spegnere . usi³oaæ togliere .nadmiar.marsz.kontrolka usterki sostituire . lewy lunotto . potrzebny ricerca .S³ownik W£OSKO-POLSKI interrotto .przekaŸnik richiesto .wymiana SOVR Sovralimentazione . PRES Pressione . np.uczestnicwo.zbiornik SEN Sensore .stopieñ (np.powrót. np.tylny P. silnik L latente .czêœciowy PD Posteriore Destro . rura tubo mandata acqua .wyciek pilotagio . czy prêdkoœæ biegu ja³owego P P Posteriore .czas. boczna poduszka gazowa T T Tempo . przerwanie intervento . zbyt.ró¿ny.miernik MM Magneti Marelli . interr .przesy³ka powietrza dolotowego spia . nadmierne zasilanie V VAE Valvola Ari Elettronica .osi¹gniêty (limit) rele . czas wtrysku T .wymagany.bieg ja³owy miscelatore .skrêcaæ sx .rozpoznany np kod usterki mancanza . krokowy.zawór powietrza sterowany elektrycznie VALV Valvola .ciœnienie PAA PortataAria Aspirazione . tablica rozdzielcza TEN Tensione . recyrkulacja U ulteriore . koñcowy) sterzare .nastêpny.ca³y riscaldatore .ogrzewanie.przycisn¹æ PS Posteriore Sinistro .prêdkoœæ ventola .wywietrznik SG Spia Guasti .tylne okno M MAE Modulo Accensione Elletronica . wys³anie manuale .docelowe np wyprzedzenie zap³onu.tylny.króciec odp³ywowy R raggiunto .ukryty laterale .tylny P/P Passo-Passo . za bardzo tubo .próbowaæ. póŸniejszy S serbatoio .krok po kroku. bieg MIN Minimo . np. rozrusznik tutto .panel.gasiæ 70 Poradnik SERWISOWY .strona pasa¿era premere . styk interruzione . np.strona kierowcy.lewy.zaworek odcinaj¹cy O obiettivo .nazwa firmy MOT Motore .obci¹¿enie. udzia³ invio .wyszukiwanie riconosciuto .silnik elektryczny. lat guida .konserwacja troppo .przesy³ka.lampka kontrolna spillo . vario .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful