S£OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ¥CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

A

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co A Ampere - Amper, jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V

abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna
regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu)

ACC Acceleration signal - sygna³
przyspieszania (z czujnika po³o¿enia przepustnicy)

ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru)

AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym

ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym)
zwrocie t³oka (martwym punkcie)

ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy

AAP Auxiliary Acceleration Pump dodatkowa pompa przyspieszenia

accelerator - przyspieszacz ABCM Antilock Brake Control Module modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców

accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych

AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza

abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego

access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd

AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia

accessories - przybory wyposa¿enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria

AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza
otoczenia

ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania

ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji

AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego)

accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch
- prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji

ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie

A/C DV Air Cleaner Duct and Valve zawór i kana³ filtra powietrza

acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np.
w odniesieniu do akumulatora samochodowego)

ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza
AAC AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia)

ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej
(rezonansowej) uk³adu dolotowego

AC AC coupling - sprzê¿enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci

ACK Acknowledge Character - znak
potwierdzenia

ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie

A/C Air Conditioning - klimatyzacja ACL Air Cleaner - filtr powietrza A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji

ACL Automatic Chassis Lubrication automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji

ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji

4

Poradnik SERWISOWY

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

A

ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji

actual - rzeczywisty, faktyczny, np.
kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co

actuator - element wykonawczy,
urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy

ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control automatyczna kontrola t³umienia

A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy
klimatyzacji

actuators - tryb pracy urz¹dzenia
diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu)

ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy

add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa¿enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu)

acquisition - zbieranie, gromadzenie
danych, np. w oscyloskopie cyfrowym

ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo¿liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê¿arki

ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany
(automatyczny) czytnik kodów przyrz¹d diagnostyczny umo¿liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie¿¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych

acw anti-clokwise - kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara

advanced - wyprzedzony (zap³on);
zaawansowany, ulepszony, nowoczesny

A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci
(system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy)

AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce

AEI Advanced Electronic Ignition zaawansowany uk³ad zap³onowy elektroniczny

ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji

ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

ACT Air Charge Temperature sensor czujnik temperatury powietrza dolotowego

A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa

adapter - element poœrednicz¹cy,
przetwornik, ³¹cznik

action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ,
mechanizm

adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake system automatycznego, ró¿nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci
ACIS

AFC Air Flow Controlled fuel injection
- wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza

activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy)

AFI Air supported Fuel Injection wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia

AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza

AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance

AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo¿liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz koPoradnik SERWISOWY

5

temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY . pamiêæ elektroniczn¹ AIS Automatic Idle Speed control automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AHL Automatic Headlamp Levelling automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint .dozwolony.b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego. uznany.pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent .wtrysk. powietrze dodatkowe. czynnik ch³odz¹cy air .aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AHS-C Advanced Highway SystemControl . w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AI Air Injection reactor system .boczna poduszka powietrzna wo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika „Check Engine”.otoczenie. ca³y allow . element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after . ambient temperature .Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) AHS Auxillary Heater System .automatyczna regulacja poziomu ALDL Assembly Line Diagnostic Link z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów. wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALU Arithmetic and Logic Unit .zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient .aktywne ryglowanie AFS Air Flow Sensor . czynnik. póŸniej AFV Alternative Fuel Vehicles . np. skrót u¿ywany w pojazdach GM air gap . potem.œrodek.dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT .po. powietrze wtórne airbag .autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AFS Adaptive Frontlighting System adaptacyjny œwiate³ system przednich AIL Active Interlock . osiowanie.adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control . innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wy- AM Air Management .aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy ALL Automatic Load Leveling .pozwalaæ. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne aliasing . powietrze dolotowe.system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania.prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania air injection . otaczaj¹cy.udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AIV Air Induction (Injection) Valve zawór zasysania (wtrysku.system dodatkowego podgrzewania AISS Active Intervention Safety System . uznawaæ allowable .zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AHS-I Advanced Highway System-Information .wszystkie. powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia all . ustawianie alive . allowable range .jednostka arytmetyczno-logiczna czêœæ uk³adu elektronicznego.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale¿nie od prêdkoœci pojazdu AICC Autonomous Intelligent Cruise Control . dot³aczanie dodatkowego powietrza alignment .poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji ALDL airbag satelit .czujnik przep³ywu powietrza.udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AITS I.powietrze. np.utrzymywaæ. np.wyrównywanie. np. wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego ALC Adaptive Light Control .szczelina powietrzna. polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli¿szych sobie punktów przebiegu AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch . II Advanced Inflatable Tubular Structure . podtrzymywaæ. np.system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania.automatyczne poziomowanie zmianie obci¹¿enia przy AIS Air Induction System .

np.przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym czujnik po³o¿enia przyspieszacza AS APS Auto Pilot System .amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów answer . np. przyrz¹d do pomiaru natê¿enia pr¹du AP Air Pump .Amper .automatyczna kontrola jazdy .tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing .i. ró¿nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu.adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji. w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) ARQ Automatic Request for Repeats cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo¿liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ASC Active (Automatic) Stability Control . system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dŸwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and .w przybli¿eniu APS Absolute Pressure Sensor .kod komputerowy.system stabilizacji przechy³ów pojazdu ANC Active Noise Control . do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeŸdzie (np.uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników.wy³adowanie ³ukowe (niepo¿¹dane) w obwodzie elektrycznym ASB Active Sensor Bearing . analog multimeter . ultradŸwiêkowych lub podczerwieni.dodatkoangle .aktywna kontrola ha³asu. wykorzystuj¹ca czujniki ultradŸwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter .odpowiedŸ anti-knock rating .pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym Amp Ampere . format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7 . cz³on wzmacniaj¹cy API American Petroleum-Institute Amerykañski Instytut Nafty amplitude .analogowy (w odró¿nieniu od cyfrowego).akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit .amperomierz. element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu APS Acoustic Parking System . takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne.ciœnienie atmosferyczne ARS Advanced Restraints System zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa¿erów pojazdu w czasie kolizji.po³o¿enie peda³u przyspieszenia AMR Acceptable Malfunction Rate wadliwoœæ dopuszczalna w dzia³aniu apprenticeship .amplituda.zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) APU Auxiliary Power Unit . k¹t wyprzedzenia zap³onu) wy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width czas wtrysku asynchronicznego ASA American Standards of Automobil . stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control .automatyczna kontrola osi¹gów amp amplifier .jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego APC Automatic Performance Control . nauka w rzemioœle AMR Automatic Message Routing program automatycznego podawania komunikatów analysis .sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym anti-theft .zespó³ pneumatyczny ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) .czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor analog . zale¿nie od warunków kolizji ASCD Automatic Speed Control Device . antykradzie¿owy any mode .wzmacniacz. wysokoœæ sygna³u APP Accelerator Pedal Position .uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange .³o¿ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej.hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) ARC Automatic Ride Control .k¹t (np.analiza.standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji .praktyka.samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) ARS Anti Roll Stabilisation . diagnoza approximately .przeciww³amaniowy.aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy AP Atmospheric Pressure . k¹t uchylenia przepustnicy.wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes .system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing .

sprawdzaæ AT Automatic Transmission . co najmniej ATM Actuator Test Mode .A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down . AVE.aktywny system serwisowy AVOM Analog Volt/Ohm Meter . mo¿liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage .samowzbudzenie bezpoœrednie. wtryskiwacze.napêd na wszystkie ko³a ASV Air Suction (Switching) Valve .system automatycznego testowania attention . ostrze¿enie ATWS Anti Theft Warning System system ostrzegania (ochrony) przed kradzie¿¹ (Opel) audit . Average .automatyczny uk³ad umo¿liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u¿ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module .aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY . np. dnia.uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaŸnika pompy paliwa ATC Automatic Temperature Control automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control .technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ATC After Top dead Centre .fotel zabezpieczaj¹cy przed obra¿eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia ATS Automatic Test System . np.aktywny system serwisowy ATR Automatic Transmission Relay przekaŸnik automatycznej skrzyni biegów AWD All Wheel Drive .dodatkowy auxiliary gauge .analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train .amerykañski znormalizowany szereg œrednic (¿y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat .element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów axle .automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator .sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) auto self-excitation .zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available .aktywne sterowanie zaworami ASSYST Active Service System .po zwrocie odkorbowym autosetting .pó³oœ. np.asynchroniczny.przynajmniej. przeciêtna ASR Automatic Stability Regulation uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System . przekaŸniki itp.automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu ASF Aluminium Space Frame .czujnik temperatury powietrza AWG American Wire Gauge .uwaga. takich jak: silnik krokowy. oœ AYC Active Yaw Control .modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych).dostêpny.test elementów wykonawczych.samonastawny ATCS Active Torque Control System system aktywnej kontroli momentu obrotowego ASG Automatic Stop and Go .Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów auxiliary .wskaŸnik pomocniczy ATDC After Top Dead Centre .po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ASK Audio System Controller. mo¿liwy do u¿ycia.maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo¿liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) ASM Auto Shift Manual . tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych.hamulec samonastawny automatic ignition governor .wartoœæ œreat least .sterownik systemu audio (BMW) ATE Automatic Testing Equipment automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza AVAC Advanced Vehicle Analis Computer .kontrolowaæ. zawory.modu³ syreny alarmowej (Opel) AVG.system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC’s American Society Industry Car’s . wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika ATS Air Temperature Sensor .zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous . pr¹dnicy auto-shutdown . w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej autoadjusting brake .automatyczne wy³¹czenie ASDM Airbag System Diagnostic Module .

podœwietlanie t³a. blok. znak dwójkowy „1” lub „0” BDC Bottom Dead Centre .pasek.hamulec ze balancing .bezstykowy uk³ad zap³onowy basic .si³a przeciwelektromotoryczna background .³awa. niedobry. stosowany. bazowy baud .wyœwietlacz.obci¹¿enie podstawowe (np.rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji BC Board Computer .czarny bandwidth . dyferencja³ ballast resistor . pas (np. pas bezpieczeñstwa) backfire .elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) bench .stan hamulca black .z³y.zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym BARO Barometric . baza baseload . kompensacja BBW Brake By Wire . zrównowa¿enie sterowaniem elektrycznym bidirectional .wywa¿arka balancing slug . zespó³.napiêcie przebicia blade .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B B BA Brake Assist .nadwozie.zapasowy obwód elektryczny BHP Brake Horse Power . moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias . w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej. ³awa pomiarowa (np.ciê¿arek wywa¿aj¹cy balanced gear .na dwóch poziomach. kopia. np. oparcie fotela. wstecz. stó³ warsztatowy. grupa cylindrów beam . przed zwrotem t³oka) B Back . korpus back . +B Battery . polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system .komputer pok³adowy balancing machine .przed (np. plecy bar code . ciœnieniowy bemf back electromotive force .wtrysk grupowy . zaczynaæ before .rezerwa.wsteczny.bimetaliczny . pr¹dnicy) back-up . bateria BFD Brake Force Display .³o¿ysko begin .wywa¿enie. wskaŸnik si³y hamowania base .element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du. ty³. zaporowy B Body .urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module .cofaæ siê.barometryczny.jednostka informacji.rozpoczynaæ.dodatkowe niepo¿¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du¿ymi oporami przy przep³ywie spalin BATT.nie izolowany przewód below . 1 bar = 105 Pa bearing . tor pomiarowy do analizatora spalin) between .ciœnienie wsteczne .podstawa.wsteczny zap³on .modu³ kontroli nadwozia bit Binary digit . kad³ub. wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej BAC Bypass Air Control system system sterowania obejœciem powietrza banked injection .mechanizm ró¿nicowy.element wykorzystuj¹cy ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali.³opatka.œwiat³a cofania bad .akumulator.wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank .wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar . atmosferyczny.wywa¿anie (np.poni¿ej (np.promieñ.miêdzy.kod kreskowy bare conductor .t³o (ekranu) backlight .jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) back-up light . np. program zapasowy back-up loop . wentylatora Poradnik SERWISOWY 9 . niew³aœciwy balance .dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BKS Brake State .napiêcie wstêpne.podstawowy. bi-metalic . np. w wyœwietlaczach LCD BAS Brake Assist . ko³a pojazdu). poni¿ej wartoœci dopuszczalnej) belt . pomiêdzy back pressure .pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BDV Breakdown Voltage . w uzwojeniu wtryskiwacza itp. np.bank. pod³o¿e. BILEV distributor .rezystor regulacyjny obci¹¿enia . w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów BCBB Boost Control Deceleration Device .moc u¿yteczna.jednostka ciœnienia.dwukierunkowy BILEV Bi-level . tylny.

wzmagaæ both .mostek. contact.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.pamiêæ bloku ucz¹cego . regulacja jasnoœci BRK Brake .tarcza hamulcowa.kad³ub. SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid .przys³ona.szczotka. migaæ blinking code . spoiwo.odskoczyæ.z³¹cze. zwiêkszaæ.zak³adka. odbiæ siê bound .jasnoœæ. np.kod b³yskowy .wspó³czynnik jednostkowego zu¿ycia paliwa BPCSV Bypass Control Solenoid Valve .elektrozawór obejœciowy powietrza. obie bottom .hamulec brown . brake disc .hamulec postojowy. pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion . sworzeñ bond .styki przerywacza break-out box .umo¿liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró¿nic w charakterystykach silnika bobweights . check box) body . mostek pomiarowy. w po³¹czeniu elektrycznym.wspornik. generator brush .blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory . roleta.zawór sterowany ciœnieniem wstecznym bleeder .przedmuch gazów (z komory sprê¿ania do komory korbowej) blower . ograniczenie BPA Bypass Air solenoid . w czytniku kodów mo¿e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST .mrugaæ.wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego body . zawór upustowy blind . u¿ywany do kontroli biegu ja³owego.oba.elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania blow-by . np. ³¹czyæ przewody.ciê¿arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu break .przegl¹daæ brush . ciœnienie do³adowania. brake pad . nadwozie body panel .kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED. np. z³amanie breaker points . odstêp BLC Block Learn Coefficient .pusty.œrednie ciœnienie u¿yteczne Break-out box breed .œruba.cewka elektrozaworu sterowania obejœcia 10 Poradnik SERWISOWY . po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch .zestaw czêœci nadwozia body shell . w silnikach EFI. spód.nadwozie pojazdu bolt .br¹zowy browse . dolny bounce .hamulec. np.dmuchawa blue .monitor pok³adowy breather .element poszycia nadwozia BPS Barometric Pressure Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve .ok³adzina hamulcowa BLK Block .generacja bridge . pokrycie nadwozia blink .czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark .zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve . umo¿liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box.korpus. która po w³¹czeniu w obwód umo¿liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu BPW Base Pulse Width . ch³odnicy body set .dno. np. rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright . parking brake .szczotka urz¹dzenia elektrycznego.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.przerwa. klamra brake . zbiornika) BMEP Brake Mean Effective Pressure .upust.granica. która po w³¹czeniu w obwód.B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI blank . lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BOB Break-out Box .odpowietrznik (np.niebieski BM Board Monitor .bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket .do³adowanie.

Zasobów Powietrza . dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY CALC Calculator .kondensator. magistrala.zderzak burn .kopu³ka.obejœcie.sterownik systemu ABS (Chrysler) CAN Control Area Network . sygnalizator akustyczny calculate .przez.wa³ krzywkowy.blok 1. spalaæ.koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CAN di CAN Diagnostic Interface interfejs diagnostyczny CAG Computer Aided Gear Shift komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów cancel . np.gaŸnik carbon .pr¹d rozruchowy CARB California Air Resources Board . komory silnika) button . wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin CALIF .prze³¹cznik hamulca burn voltage . wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego cap .wolna (CAN) BUDC Before Upper Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) butterfly valve .komputerowe oœwietlenia wspomaganie CANP. Canister Purge Solenoid elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów carpet .paliæ. zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CAB Controller Anti-lock Brake . umo¿liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami w pojeŸdzie CAC Charge Air Cooler .bajt.organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii. guzik buzzer . poch³a- CAD Computer Aided Design .anulowaæ.wêgiel.brzêczyk. poprzez by-pass .norma czystoœci powietrza CARB Carburetter . palenie siê iskry BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve . bocznik byte . szyna zbiorcza bus idle . znosiæ.przeliczaæ calibrate .kanister.komputerowe wspomaganie projektowania niacz.California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) CA Crankshaft Angle .oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda).wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx bumper .zasobnik mog¹cy zawieraæ.kalkulator.napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) by . np.kalibrowaæ. wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card .k¹t wa³u korbowego call . klawisz. pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem).bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia burn time .¿arówka. distributor cap kopu³ka rozdzielacza 11 .ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAN’ Canister . komenda kasowania. regulowaæ przyrz¹d pomiarowy C C Chassis . bañka bulkhead . klawisz kasowania CARIN Car Information and Navigation System .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI BC BSHC Brake Specific Hydro-Carbons wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides . obudowa capacitor .magistrala nie obci¹¿ona .Kalifornijska Rada ds. np. zbiornik z wêglem aktywnym CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment .przycisk.wywo³ywaæ CAM camshaft .autobus.czas trwania (palenia) iskry BVT Back-Pressure Variable Transducer . p³yta monta¿owa.przepustnica powietrza bulb . wa³ rozrz¹du CAA Clean Air Act .karta. np.sieæ steruj¹ca. S2 oznacza czujnik za katalizatorem BTDC Before Top Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bus .dywanik cartridge . blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów. element pojemnoœciowy CA Cabrio .kabriolet CA Cranking Amps .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAL Computer Aided Lighting . sonda 1 .przetwornik zmian ciœnienia wstecznego BSW Brake Switch . skreœlaæ. pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 .podwozie.przegroda (np.

wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CBC Cornering Brake Control .uk³ad kontroli prêdkoœci CEC Computerised Emission Control komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission Kalifornijska Komisja ds.czujnik opóŸnienia wa³u korbowego CBS Control Brake System .system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler.komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CCS Cruise Control System .C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI cc Cubic Centimetre .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CCCC Computer Controlled Catalytic Converter .p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CCD Computer Controlled Dwell komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) .regulator obni¿aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CB Contact Breaker .sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CDS Computer Diagnostic System komputerowy system diagnostyczny.ró¿nicowy system GPS g³a przetwornika CARIN Car Information and Navigation System (BMW) .g³ówny sterownik podwozia CCM Check Control Modul .komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory .lampka kontrolna silnika CC Cruise Control .elektrozawór sterowania sprzêCB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CDGPS Carrier Differential GPS .kontrola prêdkoœci pojazdu.konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDI Capacitor Discharge Ignition elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection . rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne.modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output .pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control komputerowy system sterowania CDC Continuos Damping Control ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve . jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CDL Central Door Locking . pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY .komórka bloku ucz¹cego.katalizator CATS Computer Active Technology Suspension .centralne blokowanie drzwi (Opel) CAT Catalyst .urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CCA Cold Cranking Amps .czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CCCC Continuously Controlled Chassis Concept .konwerter katalityczny.obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CEL Check Engine Light . z mo¿liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci CELL .koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CAS Collision Avoidance System .system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CAS Crank Angle Sensor .system unikania kolizji (Opel) CCD Chrysler Collision Detection System .styki przerywacza CB Choke Breaker . a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor .kontrola sterowania CCT Circuit .wyœwietlacz fluorescencyjny z „zimn¹” katod¹ CDR Crankcase Depression Regulator . Energii CC Catalytic Converter .centymetr szeœcienny CDC CD Changer . katalizator CCS Computer Command System komputerowy system sterowania CC Check Control .zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CCC Converter Clutch Control solenoid .system kontroli hamulców CCP Charcoal Canister Purge .automatyczny wy³¹cznik „ssania” CBC Central Body Controler .uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CBT Computer Based Training .

filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation . do pomiaru natê¿enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ centrifugal advance . zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu Ch/T Charge Time .podwozie pojazdu. wartoœci sygna³u z czujnika chassis .zegar.zap³on wysokoprê¿ny CID Calibration Identification .stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza charge .zamkniêta pêtla.czyszczenie zalewania .wêgiel drzewny.ceramiczny korpus izolacyjny u¿ywany w niektórych typach rezystorów obci¹¿enia CHM Cold Mixture Heater . czujnik zegarowy. luz. wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów 13 .gardziel.przeœwit.wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod . zale¿nie od czasu bazowego) CID Camshaft Identification Sensor czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du CFI Central Fuel Injection . elektroniczna struktura pó³przewodnikowa.czyœciæ. np. np.czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition . np. np.identyfikacja kalibracji CFCP California Fuel Cell Partnership .komora change . sprawdzanie chip . zacisk.ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CLD Chemiluminescence Detector detektor chemoluminescencyjny blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear . cêgi.dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock .system ci¹g³ego wtrysku paliwa Clamp (sonda cêgowa) CIT Control Ignition Timing .³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne. k-Jetronic CIM Column Integration Module zintegrowany modu³ kolumny CFPP Cold Filter Plugging Point punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CIS Continuous Injection System . potoczne okreœlenie uk³adu scalonego clamp .zmiana. kasowaæ.kleszcze. taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag CFIS Continuous Fuel Injection System . do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) Poradnik SERWISOWY chamber .centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CID Cylinder Identification Sensor czujnik identyfikacji cylindra CFI Cylinder Fuel Injection .indywidualny wtrysk paliwa do ka¿dego cylindra CID Colour Info Display . jak i fizyczne) checking . sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji.zamkniêta pêtla.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade . umo¿liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop . np.podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku clearance . np.prze³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve . sterowania z sond¹ lambda choke .system ci¹g³ego wtrysku paliwa. podstawa monta¿owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal .kontrola.okruch. przes³ona rozruchowa gaŸnika CES Clutch Engage Switch .wa³ek rozrz¹du w g³owicy CLO Closed Loop Operation .program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia cleaner . przewê¿enie.elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym.wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head . np.sterowanie zap³onem CFSV Carbon Filter Solenoid Valve elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym CKP Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CL Closed Loop .sprê¿yna zegarowa.oczyszczalnik. od³amek. kasowaæ pamiêæ usterek sterownika ceramic block .funkcja systemu wtryskowego. sonda cêgowa. ³adowanie akumulatora. odstêp clear flood . licznik clock spring .adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo.

czynnik ch³odz¹cy cooler .kontrast.wspó³czynnik cohere . sprzêg³o przeniesienia napêdu.urz¹dzenie klimatyzacyjne gna³) conducting direction .komunikacja.ci¹g³oœæ. regulacja kontrastu. jak i elektryczne. np. ignition coil . np. zestaw.szyna steruj¹ca controller .sprê¿arka.technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej).przeliczona wartoœæ obci¹¿enia cooling . sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value .tester szczelnoœci cylindrów collar . kod sterownika. polecenie common rail . wymienny. regulacja control bus . elementy.czynnik ch³odz¹cy combustion . ³¹cznik.zu¿ycie (paliwa) contact .skraplacz (klimatyzacji) conditions . nalot wêglowy cold .element ch³odz¹cy.C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI coded .przy. zamkniêta pêtla sterowania coil . studzenie.zakodowany.urz¹dzenie steruj¹ce.element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne CNG Compressed Natural Gas .konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy components .podzespo³y.zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym.sta³a energia . blisko CLT Cylinder Leakage Tester .koks. magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY .wspólna szyna wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê¿nych CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor . w ekranach LCD CMC Ceramic Matrix Compisite kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater .rdzeñ.przedzia³. cooling agent . pojemnik control total . syConnector (styk po³¹czeniowy) condenser . np. np. np. sk³ad compression .przylegaæ.sprê¿ony gaz ziemny wysokometanowy compartment .suma kontrolna conventional ignition system konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible . przywieraæ coherent .po³¹czenie connector . np.kontrola. kontakt CONTIN Continuous .styk po³¹czeniowy. usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue . polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora coke .kod (kod usterki.element ch³odz¹cy. np. comparator . ch³odnica clutch .cewka.styk. sterowanie. polegaj¹cy na odczytywaniu bie¿¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition . kod b³êdu. pierœcieñ cooler .ko³nierz. termin ten mo¿e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego. sprê¿anie code .jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist .komenda. zgodny (np. kod immobilizera).tlenek wêgla .kompresja. znaczenie zarówno mechaniczne.mieszanka.rozruch zimnego silnika close to . kodowany coefficient . kodowaæ compressor . zimny. rdzeñ magnetyczny.zamykaæ. ci¹g³oœæ obwodu contrast .spójny.sprzêg³o. cold start . ch³odnica COP Coil On Plug .spalanie combustion air factor .szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast .ch³odzenie.ci¹g³y.wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu consumption .warunki conditioner .ch³odziwo.sk³adany. dach w samochodzie coolant . charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia COMMS Communication . ³¹cznoœæ control . komora.kontynuuj continuity . sterownik CMP Camshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u rozrz¹du compare .ch³odny.kierunek przewodzenia close .podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku command .porównywaæ. zamkniêty obwód elektryczny. ³¹czówka constant energy .cewka zap³onowa connection .cewka zap³onowa jednobiegunowa CO Carbon Monoxide . uk³adu klimatyzacji core . po³¹czenie.

stopieñ kompresji CWS Conti Wheel System . na zamówienie.ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CSSA Cold Start Spark Advance . np.sprzê¿enie. zakres pomiarowy okreœlany przez u¿ytkownika CS Crankshaft .test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15 .system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CSPS Crank Speed and Position Sensor . uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction . np. rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator . DC. sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission .parametry zimnego startu (rozruchowe) u¿ywane przy ocenie akumulatora CVT Continuously Variable Transmission .cykl.sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number .bie¿¹cy. poprawa corrupted . zmiennym prze³o¿eniu) CPOD Childseat Presence Orientation Detection .pole przekroju poprzecznego.lampa elektronopromieniowa.wa³ korbowy CR Compression Ratio .pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik. krêcenie korb¹ CTRL Control .wk³ad danego cylindra w pracê silnika .dwutlenek wêgla . element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy cw clockwise . po³¹czenie obwodów.zawór zimnego startu. sprzê¿enie mechaniczne. mieszanka stechiometryczna corrected CO .bieg ja³owy current .czujnik prêdkoœci i po³o¿enia wa³u korbowego CVS Constant Volume Sampling próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) CPS Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring .telefon samochodowy cylinder contribution .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) .cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle .regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku cut .kontrola.przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym. np.regulator sterowany podciœnieniem cover .numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature temperatura katalizatora CPN Central Partner Network .kontrola jazdy (Opel) cross sectional area .wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania ci in Cubic Inch .uszkodzony counter licznik coupling . wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit . wspólny.odcinaæ.wtryskiwacz zimnego startu.stopieñ sprê¿ania. np.sk³adnik spalin samochodowych CSG Crankshaft Starter Generator rozrusznik pe³ni¹cy tak¿e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector . ci¹g³y. procesor.regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve . lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap . przegub CRS Common Rail System . zmiennym prze³o¿eniu) CRC Cruise Control . styk) CYL BALANCE . usuwaæ. dop³yw paliwa. pokrywa CO2 Carbon Dioxide .katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta³ych z systemem regeneracyjnym CUSTOM .skorygowana wartoœæ mierzonego stê¿enia CO (tlenku wêgla).przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.konstrukcja opony umo¿liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CPU Central Processing Unit . monitor ekranowy. wysokociœnieniowy kolektor paliwowy CYL . np.centralna sieæ partnerska CSP Cold Start Performance .mieszanka poprawna.system opon umo¿liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle .balans cylindrów test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cranking .na ¿yczenie.rozruch (silnika). pr¹d elektryczny CRT Cathode Ray Tube .cylinder CTP Closed Throttle Position .korekcja.centralna jednostka przetwarzania. cykl sterowania elementów wykonawczych CR Common Rail .obwód CR Crankshaft . przewodu elektrycznego CRP Car Phone . wtryskiwacz rozruchowy CV Constant Velocity .wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control .wspólna szyna. w oscyloskopie rodzaj sprzê¿enia obwodu wejœciowego AC.os³ona.

wymagaæ dead . zadany.linia opóŸniaj¹ca.diagonalny D/A Digital to Analog converter .konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control .dostarczanie. wymazaæ DCM Direct Current Motor .sprzê¿enie bezpoœrednie. awaria damper . np. amortyzator.modu³ sterowania dawk¹ demand .jazda . dostrze¿enie.rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego.t³umik t³okowy . np. umo¿liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu DCL Data Communications Link . np. defekt deflection . zw³oka. np. np.uszkodzenie.strumieñ danych.wspó³czynnik wype³nienia impulsu. stopieñ Celsjusza. sprzê¿enie sta³opr¹dowe .silnik pr¹du sta³ego DEL Delivery . g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired . zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream . ugiêcie. wspó³czynnik za³¹czenia DAB Digital Audio Broadcast .silnik o zap³onie samoczynnym miczny uk³ad kontroli hamowania DDM Driver Door Module . dead centre martwy punkt (zwrotny punkt) dashpo .szczegó³.baza danych dark .opóŸnienie. zagro¿enie DC-ISC Direct Current Idle Speed Control .odchylenie.poduszka powietrzna kierowcy DCC Dual Catalytic Converter . detekcja development . pogrubiony dashboard .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel . opóŸniaæ delay line .jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej.ciemny.opóŸnienie. jednostka natê¿enia dŸwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control .zmniejszaæ siê. dawka. spadek DDC Direct Digital Control .modu³ drzwi kierowcy (Opel) DC Direct Coupling . zasilanie.przetwornik cyfrowo-analogowy .element s³u¿¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy.decarbonisation .nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag . ¿¹daæ. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów data .dyna- DeNOx . stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu D Digital .bezpoœrednia kontrola cylindra damage . obni¿aæ siê.sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) device . odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost . np. odszukanie. urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY . depress button . w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy.system wykrywania odchylenia deep .pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów DDS Deflation Detection System .wciskaæ klawisz decimal .silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DEI DE-Ice switch . dostawa. t³oczenie (w silniku Diesla) DCV Dosing Control Unit .martwy.g³êboki defect . ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie¿¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych day . nawil¿acz danger .¿¹danie. przyspieszenie ujemne.dziesiêtny decoke . np. wyszczególniaæ detection .niebezpieczeñstwo.dane.usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów decrease . desired idle .w³¹cznik odmra¿ania delay .pr¹d sta³y DC Duty Cycle .uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DC Direct Current .po¿¹dany. usun¹æ. redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego depress .katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim deceleration .odmra¿anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree . spadaæ.dzieñ dB .t³umik drgañ. szkoda. np.wada.³¹cze transmisji danych. wykorzystywana.skasowaæ.stopieñ. dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base . uszkodzenie. rozwiniêcie DDE Digitale Diesel Elektronic .bezpoœrednie sterowanie cyfrowe depth .po¿¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego detail . w oscyloskopie.rozwój. jak i zmiennopr¹dowy D Drive .g³êbokoœæ.tablica rozdzielcza delete .wciskaæ.przyrz¹d.wykrywanie. detal.

div .system wtrysku benzyny pod du¿ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra disregard .odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device .biegn¹cy w parze przewodów.ciœnienie ró¿nicowe.dynamiczny zakres przep³ywu (np. monitor obrazowy.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS . np. wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition bezpoœredni wtrysk.zap³on bezrozdzielaczowy diameter . dysk.bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection .dyskietka.cyfra. rozgrzanego nagaru differential .do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DFI Direct Fuel Injection .ró¿nicowy.cyfrowy uk³ad scalony discharge . dysk pamiêci w komputerze DFC Deceleration Fuel Control .2-cyfrowy kod diskette .norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode .wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DLC Data Link Connector . brake disc .rozró¿niaæ.z³¹cze transmisyjne.œrednica diaphragm .elekDIC Digital Integrated Circuit .tarcza hamulcowa disk . np.system zap³onu bezpoœredniego DI Direct Ignition . lub równoleg³y .sterowany cyfrowo wtrysk paliwa j¹cy siê z ci¹gu „zer” i „jedynek”. lekcewa¿yæ.nie zwa¿aæ. roz³adowaæ.przepona .dioda . nieci¹g³y.zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DICS Dual Intake Control Solenoid elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel .kierunkowskaz dirt . sta³y.roz³adowanie. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector . sygna³ sk³adaDFI Digital Fuel Injection . wy³adowanie. dysk elastyczny display .cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIS Digital Idling Stabiliser .kr¹¿ek. od³¹czyæ. wy³¹czyæ discrete . np.samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci. ziarnisty discriminate . mechanizm ró¿nicowy DFCO Deceleration Fuel Cutoff .z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DIAG Diagnostic Tester . np.bezpoœredni wtrysk paliwa .brud.wymiar DIN .kr¹¿ek.cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display .tester diagnostyczny (Opel) DLI Distributorless Ignition .wy³¹czyæ. np.odleg³oœæ.element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku distance .zap³on bezpoœredni .wyœwietlacz.odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) dieseling . np. np. pomijaæ DIM Dimension .dyskretny.cyfrowy. zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System . mo¿e byæ szeregowy . tarcza.wyœwietlacz disable .bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka¿dej œwiecy DI Direct Injection . unieruchomiæ DMD Digital Micromirror Device urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du¿ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics .bezpoœredni. 2 digit code . dysk.rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division.roz³¹czyæ. ekran do wyœwietlania informacji digital . differential pessure . odstêp distributor . akumulator troniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17 .dzia³ka skali oscyloskopu DFR Dynamic Flow Range .sterowany cyfrowo wtrysk gazu direct .ró¿nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire .urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) digit .silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim disconnect . paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off . zap³on iskrowy (Ford GDI) disc . skierowaæ direction indicator .

„elektroniczny peda³ gazu” DOS Disk Operating System .³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door .bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter . pocz¹wszy od rozruchu. sterowanie w znaczeniu elektrycznym. w stanie awarii.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.S Diesel NOx Particulate Reduction . tranzystora dot . napêdzaæ.sydo komputera).podwójny down . punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport .wielofunkcyjny. strona kierowcy drive .katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DP Dash Pot .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DPH Dual Plug Head .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.modu³ steruj¹cy elektronicznym drzwi wyposa¿eniem DPA Distributor Pump size A . w dó³ DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust .ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection .system redukcji cz¹stek sta³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S .kierowca.Departament Transportu (USA) DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System .g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch .dynaDP Distributor Pump .t³umik t³okowy.tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DNP. np.dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) DPC-N Distributor Pump size C-Numeric .uk³ad regulacji ciœnienia ró¿nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DRL Daytime Running Light . np. wielkoœci C drive-by-wire .napêd. np.niesprawny. wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym driver .œwiat³a do jazdy dziennej download . dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego stem z podwójn¹ pomp¹ DMFC Direct Methanol Fuel Cell .amortyzator zespo³u dŸwigni DOHC Double Overhead Camshaft podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DRC Dynamic Ride Control .druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot .przesy³aæ. wielkoœci A DPC Distributor Pump size C . wielkoœci S DP (t³umik t³okowy) DPS Dual Pump System (Honda) .punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction . cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving .cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów.drzwi door module .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla miczna kontrola jazdy DRIV Driver . cyfrowy przyrz¹d pomiarowy downstream O2 . prowadziæ pojazd DOL Data Output Link .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. przes³aæ (dane 18 Poradnik SERWISOWY .kurek spustowy. przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester . p³ynu ch³odz¹cego draft .wykres.element steruj¹cy.brudnopis dokumentu draw . wysterowanie elementu wykonawczego.bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami Driving Cycle .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.napêdzanie. poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo¿liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD double .kropka. amortyzator t³okowy drain plug .sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych. np.multimetr cyfrowy .

bêben hamulcowy DSV Deceleration Solenoid Valve elektrozawór zwalniania prêdkoœci DVM Digital Volt Meter .bêben. Two Way dwudro¿ny zawór opóŸnienia DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch . elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EAP Electronic Accelerator Pedal elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBD Electronic Brake (power) Distributor .zawór opóŸnienia DVD Digital Versatile Disc . np. uziemienie. spadek.cykl pracy.diaDS Data Set .woltomierz cyfrowy dry .uk³ad ch³odzenia silnika EBCV Electric Bleed Control Valve elektryczny steruj¹cy zawór upustowy .uniwersalna p³yta cyfrowa.zwolnienie przekaŸnika DRP Direct Repair Programmes . urz¹dzenie do transmisji danych gnostyczne kody usterek DVOM Digital Volt/Ohm Meter .dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu drum . w czasie. zmniejszanie siê oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ czony lub uruchomiony DSP Dynamic Stability Program . brake drum .oscyloskop dwukana³owy DSC Dynamic Stability Control .program dynamicznej stabilizacji jazdy DV Delay Valve . py³ duty . suszyæ DTC Diagnostic Trouble Code .ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê¿arowych EBS Electronic Breaking System elektroniczny system hamulcowy ECA Electronic Control Assembly elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EBV .obci¹¿enie. z zapisem audio-video dropout .dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy during . przebieg pracy.kurz.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DE drop . warunki pracy duty cycle .dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) dual trace scope .woltomierz/omomierz cyfrowy DTR Distributor . okres za³¹czenia elementu wyra¿ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u DSA Dynamic Safety Action . wspó³czynnik wype³nienia.kropla.magistrala transmisji danych cyfrowych DSI Distributor Semiconductor Ignition .zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem dust .programy bezpoœrednich napraw pojazdów DSTC Dynamic Stability and Traction Control .podczas testu dynamic .steruje on dostarczaniem do gaŸnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC European Countries .elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóŸnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EC Engine Cooling system .modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - E E Earth . wspó³czynnik okresu. w którym element jest za³¹- DSM Driver Seat Module .dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus .silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie EBL Electronic Brake Limiter .termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia DWELL . during test .zbiór danych.uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EC Extended Control mode .suchy.podczas. masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition elektroniczne wyprzedzenie zap³onu.ziemia.k¹t zwarcia styków przerywacza.dynamiczny dynamic volt drop .rozdzielacz DSA Dynamic Stability Assistance dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DV TW Delay Valve.rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated .kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19 . np.

sygna³ zu¿ycia paliwa EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive .czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika EDS Electronic Differential System elektroniczny system ró¿nicowy.nazwa w³asna (Opel) ECO Economy .elektroniczne sterowanie zap³onem ECT Electronic Control Transmission elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska ECIT Electronic Control Ignition Timing .sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System elektroniczny ostatecznej system kontroli EDCS Electronic Diesel Control System .elektronicznie sterowane zawieszenie ECI Energy Controlled Ignition .ekonomia.kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika .elektroniczne sterowanie silnika Diesla.elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection .cykl pracy .modu³ steruj¹cy silnika ECM Engine Control Module .miernik zu¿ycia paliwa EDIS EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering .zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy edit .system kontroli emisji spalin ECF Electric Cooling Fan .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management .sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin ECON Economy Signal . elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle .zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECT Engine Coolant Temperature sensor . pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EDC Engine Drag Control .elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a econometer .elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve .wentylator elektryczny (przekaŸnik wentylatora) ECC Electronic Climate Control .elektroniczne sterowanie silnikiem ECO Ecotronic . zu¿ycie paliwa ECVT Electronic Continuous Variable Transmission .sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o¿enia EEC Evaporative Emission Control kontrola emisji oparów paliwa g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve .elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology .elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory .technologia optymalizuj¹ca i emisjê spalin zu¿ycie paliwa EDF Electro Drive Fan .elektroniczny system sterowania silnika Diesla ECAS Electronic Control Air Suspension .sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECS Electronically Controlled Suspension . z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY .redagowaæ.sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS ECS Emission Control System .zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów EDIS Electronic Distributorless Ignition System . modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking elektroniczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal .pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Damping Control elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDC Electronic Diesel Control .modu³ steruj¹cy silnikiem EEC Electronic Engine Control . np.elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EFC Electronic Feedback Carburetter sterowany elektronicznie gaŸnik (sterowany w pêtli sprzê¿enia zwrotnego.elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Electronic Control Module elektroniczny modu³ steruj¹cy EEC Electronic Emission Control elektroniczna kontrola emisji spalin ECU Engine Control Unit .uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u¿ywaniu sprzêg³a EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer .elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy ECCS Electronic Concentrated Control System .

uaktywniaæ. up³ywaæ. utajnianie EMR Electronic Module Retard elektroniczny modu³ zwalniania end .sprawnoœæ. opró¿niaæ EICV Electronic Idle Control Valve sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego encryption .przekaŸnik uk³adu sterowania silnikiem embedded . zezwoliæ enabled .elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter udoskonalony adapter graficzny.system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector . komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection elektroniczny wtrysk benzyny ELCD Evaporative Loss Control Device . wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection .czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) ELCODE Electronic Code System .recyrkulacja gazów spalinowych stosowana w celu obni¿enia zawartoœci NOx w spalinach ELR Emergency Locking Retractor blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro¿enia ELR European Load Response test europejski test obci¹¿enia EMR Emissions Maintenance Reminder . emergency brake . np. w³o¿ony EMC Electromagnetic Compatibility kompatybilnoœæ elektromagnetyczna.sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator .wczesne odparowanie paliwa .stan zagro¿enia.elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin ELS Electrical Load Signal . wypychaæ.elektrohydrauliczny regulator ciœnienia zak³ócenia elektromagnetyczne EN European Norm .elektrohydrauliczny element wykonawczy EMS Engine Management System system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning . wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency .kontrola nagrzewania spalin EMI Electro Magnetic Interference EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator . uaktywniony. np.elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EIS Electronic Ignition System . kodowanie.system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa eject . np. wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse .elektroniczny detektor obci¹¿enia EGR EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground „masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation .zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy EHPS Electro-Hydraulic Power Steering .umo¿liwiaæ.elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu efficiency .urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów EGO.norma europejska enable .za³¹czony. awaryjny.koniec.ostrze¿enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EHB Electro-Hydraulic Brake .elektroniczny system zap³onowy EFE Early Fuel Evaporation .hamulec awaryjny EMS Energy Management System system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EGS Electronic Gear Selector .szyfrowanie.przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve . EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor .wbudowany.mijaæ. nag³a potrzeba.sygna³ elektryczny obci¹¿enia EMR Engine Management Relay .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control .wyrzucaæ. o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control .pusty.hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control . koñcówka Poradnik SERWISOWY 21 . odbezpieczony E-Modul .elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego empty . wysuwaæ.

przek³amanie. element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku ESC Electronic Spark Control .wy³adowanie elektrostatyczne enrich . wyposa¿enie equipped .powtórne wykorzystanie energii (np. podawaæ. zaj¹æ. przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle .europejski system diagnostyki pok³adowej equal .jeden z trybów testu dla samochodów Ford dach otwierany EPC Electronic Parts Catalogue .czujnik prêdkoœci silnika erase . klawisz startu EPT Exhaust Pressure Transducer przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym .elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ ETC Electronic Throttle Control . system ma za zadanie zapobiegaæ tak¿e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu EOBD European On Board Diagnosis . zaopatrzony ER Energy Recycling .równy.sprzêt.pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof . wycieraæ EPAS Electronic Power Assisted Steering .pamiêæ elektroniczna s³u¿¹ca do odczytu. upewniæ enter .elektryczne sterowanie hamulcem postojowym ESR Electronic Spill Rotary . maszyna engine capacity .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage . w odró¿nieniu od uk³adów ABS i ASR.elektryczny ER Engine Running .b³¹d. np.pojemnoœæ skokowa silnika EPR Exhaust Pressure Regulator .elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy.zapewniæ.czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof . ucieczka.ulepszony.elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control elektroniczna kontrola jazdy (pod- ESA Electronic Spark Advance . miejsce w fotelu pasa¿era (sygna³ dla systemu airbag) EPIS Electronically Programmed Injection System .sterowany elektronicznie zap³on i gaŸnik ESS Electronic Suspension Systems elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing elektroniczna regulacja zap³onu EPC Electronic Pressure Control elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass ulepszone.ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System . bezpieczne szk³o ERR Error .wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR ESI Electronic Service Information elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program .elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering . kod b³êdu.regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory .wymazywaæ.zarz¹dzanie prac¹ silnika ESC Escape .silnik.wyposa¿ony. klawisz wprowadzania.elektroniczny system zap³onowy EPT Electronic Pressure Transducer elektroniczny przetwornik ciœnienia ensure .elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter . wprowadzaæ dane.elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control .elektroniczny.elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu 22 Poradnik SERWISOWY .europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych enhanced . ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) EOS Exhaust Oxygen Sensor .zaanga¿owaæ.elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego ESD Electrostatic Discharge . udoskonalony ENR Engine Run Relay .wyjœcie (z bie¿¹cego trybu pracy). z mo¿liwoœci¹ kasowania (np.Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake . kasowaæ.przekaŸnik pracy silnika EPS Electric Power Steering .elektrycznie otwierany dach establish .pracuj¹cy silnik .elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów engine . programowany system wtryskowy ESAC Electronic Shock Absorber Control .katalog czêœci elektronicznych (Opel) ESS Engine Speed Sensor . wzbogacanie mieszanki ESI Electronic Ignition System .wchodziæ.wzbogacaæ. kod usterki ERS Engine RPM Sensor .czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency . za pomoc¹ promieni ultrafioletowych). jednakowy equipment .elektroniczna kontrola zap³onu engine management .

8) + 32 (°C) = (°F .stopieñ Fahrenheita . external memory . dokonaæ ETC European Transient Cycle . niepowodzenie fall .europejski cykl kontroli emisji spalin silników ZS w warunkach zmiennych. wada.zdarzenie. przyspieszania oraz na zakrêtach) EF EUSAMA European Shock Absorber Manufacturer Association .elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów ETV Electronic Throttle Valve . zawodziæ.elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC Engine Temperature Coolant sensor .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska F °F degree Fahrenheit .jednostka pojemnoœci elektrycznej (w praktyce u¿ywane s¹ podwielokrotnoœci: pF.pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP Electronic Unit Pump . umocowany. oczekiwaæ expiry date .jednostka temperatury: (°F) = (°C x 1.pamiêæ zewnêtrzna EUROTEST . wylot exhaust gas .jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EVT Electromagnetic Valve Train elektromagnetyczne sterowanie zaworami external . wydarzenie.nadmierny. wypadek EVO Electronic Variable Orifice elektronicznie sterowana kryza ETM Elektronic-Transmision-Management . parownik (w uk³adzie klimatyzacji) event .spodziewaæ siê. wentylator ch³odnicy rek. b³¹d fault codes . zepsuæ siê FB Feed Back .ester metylowy kwasu t³uszczowego (do produkcji paliwa) F Fan . przypadek.uszkodzenie.ulec uszkodzeniu.przednia oœ fail .rozszerzaæ extension .wydech. przekroczony execute . mo¿liwoœci) expect . defekt.sprzê¿enie zwrotne fast .Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów exceed . np. do których odczytu wymagane jest specjalne urz¹dzenie (ze wzglêdu na rodzaj transmisji i szybkoœæ nie wystarcza w tym przypadku lampka kontrolna ani dioda LED fault . wykonywaæ. tzn.szybki. odporny FB Fast Burn .szybkie kody .przekraczaæ.system poboru czystego powietrza FA Front Axle . wymiany oleju itp even . w systemach komputerowych skrót literowy oznaczaj¹cy rodzaj pliku EUI Electronic Unit Injector .data wa¿noœci. zwiêkszaæ (np.odparowywacz.wyzwalanie sygna³em zewnêtrznym w oscyloskopie EUDC Extra Urban Driving Cycle .kody usterek .parzysty E/V Electronic Valve . zakoñczyæ siê niepowodzeniem.rozszerzenie.56 failure .wyjœcie. fast codes .usterka. termin wykonania przegl¹du serwisowego. przewy¿szaæ excessive .elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP EGR Valve Position sensor czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EXT External Trigger .przekaŸnik wentylatora FAIS Fresh Air Intake System .wysy³ane przez sterownik kody usteszybkie rozprzestrzenianie siê czo³a p³omienia (Opel) Poradnik SERWISOWY 23 .wentylator.spaliny exit .zawór sterowany elektronicznie ETC Electronic Torque Control .test emisji spalin stosowany w Europie EX Exhaust .system kontroli emisji oparów paliwa exhaust .czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej silnika evaporator .rozszerzaæ. uk³ad wydechowy EZEV Equivalent Zero Emission Vehicle . obni¿aæ siê FAME Fatty Acid Methylester . z trybu pracy) expand .zewnêtrzny.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI czas ruszania.kody systemu samodiagnozy opisuj¹ce usterki wykryte lub zarejestrowane przez sterownik F Farad .wydech.spadaæ opadaæ.32) x 0. mF) FAN/RL Fan Relay . w czasie trwania testu (1800 s) prêdkoœæ obrotowa i obci¹¿enie silnika s¹ wielokrotnie zmieniane EVAP Evaporative emission control system .wykonaæ. nF.test emisji spalin dla jazdy miejskiej EVR Electronic Vacuum Regulator elektroniczny regulator podciœnienia EVR EGR Valve Vacuum Regulator zawór regulacyjny podciœnienia recyrkulacji spalin extend . wychodziæ (z programu.szybkie spalanie.

„zamro¿ona” ramka danych.wskaŸnik poziomu paliwa FCR Fault Code Reader .wyœwietlacz fluorescencyjny female connector .czujnik lewego przedniego ko³a (ABS) FFS Flex Fuel Sensor . np. firing voltage . np. elastyczny. fiber . odkryæ.pokrywa stosowana w rozdzielaczu wysokiego napiêcia w celu eliminacji wp³ywu wy³adowania iskrowego w obwodzie wtórnym na obwód pierwotny FBCA Feed-Back Carburetter Actuator . koñcówka pomiarowa fluid .mocowaæ. found .p³yta pod³ogowa flow .linia zap³onu na ekranie oscyloskopu FIRST Fully Integrated Road Safety Technology .czytnik kodów usterek FCS Fuel Control Solenoid . kartoteka FC Failure Code .czujnik dŸwigni pompy wtryskowej paliwa flexible .ogieñ.zasilaæ. dostarczaæ.b³ysk.klapa.zbiór. stopieñ koñcowy elektronicznego uk³adu zap³onowego flat spot .z³¹cze ¿eñskie. cat fitted wyposa¿ony w katalizator FMEM Failure Mode Effects Management .sterowanie pomp¹ paliwa file .federalne normy bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych (USA) FICD Fast Idle Control Device . zbiór danych.napiêcie zap³onu firing line .bezpoœredni wtrysk paliwa FIR Far Infrared Camera . znaleziona usterka) FIPL Fuel Injection Pump Lever sensor .system „szybkiego" biegu ja³owego fit . podatny FLI Fuel Level Indicator .pojazd zasilany ogniwami paliwowymi final . Ÿród³o energi elektrycznej czerpanej z energii chemicznej paliwa field coil .zap³on.dysk elastyczny.po³¹czenie bezpiecznika flap .p³yn hamulcowy fluorescent (display) .kamera w paœmie podczerwieni poprawiaj¹ca widocznoœæ w nocy i we mgle FLS Foreward Looking System . plik. zamocowaæ. w drukarkach .kod usterki FCEV Fuel Cell Vehicle .koñcowy.przewód przy³¹cza bezpiecznika FFD Freeze Frame Data .sprzê¿enie zwrotne feeler .urz¹dzenie szybkiego biegu ja³owego 24 Poradnik SERWISOWY . brake fluid . figure . grupa danych zarejestrowanych w momencie pojawienia siê usterki FIS Fast Idling System .system diagnostyczny . z³ego sk³adu mieszanki FCHV Fuel Cell Hydrogen Vehicle pojazdy napêdzane wodorowymi ogniwami paliwowymi find.w³ókno.przekaŸnik uk³adu wtrysku paliwa floppy disc .gaŸnik sterowany (elektronicznie) FID Flame Ionisation Detector . w³ókno œwiat³owodowe do przesy³ania danych (stosowane w niektórych przyrz¹dach diagnostycznych dla unikniêcia zak³óceñ) flywheel . np.Ford fire . doprowadzaæ.rysunek w ksi¹¿ce (w instrukcji obs³ugi) FC Fuel pump Control .znajdowaæ.czujnik paliwa fibre.wyposa¿ony.szczelinomierz.system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem floor panel.przesuw papieru FLSV Front Left Solenoid Valve przedni lewy elektrozawór (ABS) feedback . zapalaæ fire extinguisher . przes³ona FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards . ustalaæ FL Fuse Link .elektrozawór kontroli paliwa FIR Fuel Injection Relay . dyskietka FDI Fuel Direct Injection .gaœnica firing .element wykonawczy (silniczek krokowy) sterowanego gaŸnika FC Fuel Cell .p³yn. przep³yw powietrza) FDS Ford Diagnostic System . pasowaæ FLWS Front Left Wheel Sensor .kody migowe (b³yskowe) .F S³ownik ANGIELSKO-POLSKI FBC Feed-Back Carburetter .ekran przeciwiskrowy .ko³o zamachowe fitted . gniazdo FLW Fuse Link Wire .aparatura wtrysku paliwa flash .system zarz¹dzania prac¹ silnika w trybie awaryjnym fix .giêtki. board . np. po¿ar.uzwojenie wzbudzenia fig.wyposa¿aæ. zawór klapowy.ogniwo paliwowe. migniêcie flash codes . znaleziony (np. np.p³omieniowo-jonizacyjna metoda analizy spalin FIE Fuel Injection Equipment .przep³yw (przep³yw paliwa.wolne sygna³y kodów samodiagnozy wysy³ane przez sterownik za pomoc¹ lampki kontrolnej silnika lub diody LED flashshield .w pe³ni zintegrowany system (BMW) bezpieczeñstwa jazdy feed .brak reakcji lub wahania w pracy silnika po otwarciu przepustnicy („dziura w gazie”) na skutek.

ogniskowanie.naFSS Flexible Service System .regulator ciœnienia paliwa FS Fuel Status . hamulec zasadniczy FT Fuel Temperature .wyjœcie filtrowanego sygna³u k¹ta zwarcia w uk³adach zap³onowych Ford DIS TFI FRS Fuel Restrictor Solenoid .zintegrowany uk³ad stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie. friction brake .obwód monitorowania dzia³ania pompy paliwa w systemie Ford EEC FRWS Front Right Wheel Sensor czujnik przedniego prawego ko³a (ABS) FTVV . niezbêdnej wymiany oleju. (4WD) Four Wheel Drive .prze³¹cznik pe³nego uchylenia przepustnicy FSOS Fuel Shut-Off Solenoid full .Fuel Tank Vent Valve .temperatura paliwa for .grupa danych zarejestrowanych (zamro¿onych) w chwili rozpoznania usterki (OBD/EOBD) FSS Fuel System Status .system przeciwpo¿arowy FSOR Fuel Shut-Off Relay .status systemu paliwowego (np. status uk³adu paliwowego fuel/air .uwarstwiony wtrysk paliwa fuel trim .hamulec na cztery ko³a free .zamarzaæ.czêstotliwoœæ (liczba drgañ.cewka (elektrozawór) odcinania paliwa function .urz¹dzenie wzbogacaj¹ce mieszankê przy pe³nym obci¹¿eniu silnika FRTS Fuel Rail Temperature Sensor czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FRSV Front Right Solenoid Valve przedni prawy elektrozawór (ABS) FTP-75 Federal Test Procedure .ramka. na podstawie rzeczywistych warunków pracy. ku przodowi fouled spark plug .test emisji spalin stosowany w USA FTS .zawór steruj¹cy odpowietrzaniem zbiornika paliwa fuel .elektrozawór ograniczenia paliwa FTP File Transfer Protocol .elapêd na cztery ko³a styczny system serwisowy pozwalaj¹cy na okreœlenie terminów.protokó³ przesy³ania pliku FP Fuel Pump . „zamra¿anie" obrazu w oscyloskopie z pamiêci¹ cyfrow¹ lub „zamra¿anie" wyników na ekranie przyrz¹du pomiarowego freeze frame .hamulec cierny front .zanieczyszczona (nagarem) œwieca zap³onowa FTO Filter Tach Output .paliwo FPR Fuel Pressure Regulator .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI F FO Fuel Octane . liczba okresów sygna³u elektrycznego w ci¹gu sekundy) FWD Front Wheel Drive . przedni obrotów wa³u korbowego i warunków jazdy FTOS Fuel Trim Oxigen Sensor .przód. stan pêtli sterowania z czujnikiem tlenu) FWD.pompa paliwa FPED Full Power Enrichment Device .przekaŸnik odcinania paliwa FPS Full Position Switch .mg³a. takich jak liczba „zimnych” rozruchów silnika.skrzynka bezpiecznikowa FWB Four Wheel Brake .czujnik temperatury paliwa foot brake . (4WS) Four Wheel Steering kierowane cztery ko³a Poradnik SERWISOWY 25 .czujnik temperatury paliwa FPM Fuel Pump Monitor .bezpiecznik topikowy fuse box . w którym w tym samym momencie nastêpuje równoczesna rejestracja kilku parametrów friction .pe³ne obci¹¿enie .napêd na przednie ko³a FWS.wymagany wentylator ch³odzenia frequency .funkcja frame .wolny.przekaŸnik pompy paliwa FSI Fuel Stratified Injection . np.„zamro¿ona ramka” tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego (czytnika kodów). zamra¿aæ. niezale¿ny. liczba F-REQ Fan Require .tarcie.liczba oktanowa paliwa focus . czo³o.stan.hamulec no¿ny. stabilnoœæ skrêtu) fuse . np.naprzód.lampy przeciwmgielne freeze . full load .funkcja sterownika silnika polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ego i optymalnego sk³adu mieszanki paliwo/powietrze FPS Fire Prevention System . do forward . fog lamps .pe³ny.dla. przyspieszanie. bezp³atny Freeze Frame Data . regulacja ostroœci obrazu na ekranie oscyloskopu lub monitora fog . pakiet przesy³anych informacji FSR .Fuel Temperature Sensor . dym. ca³kowity.system regulacji sk³adu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FTS Fuel Temperature Sensor . np.mieszanka paliwowo-powietrzna FPR Fuel Pump Relay .

trudny.wlot gor¹cego powietrza oczekiwane zatrzymanie programu hard . w nadzorowaniu pojazdów oraz w systemach antykradzie¿owych GEM Generic Electric Module .rodzaj modu³u elektrycznego gap .mo¿e byæ wykorzystany w systemach nawigacyjnych. nie- 26 Poradnik SERWISOWY .niebezpieczeñstwo. w oscyloskopie).graficzny wyœwietlacz informacyjny gas .grupa. siatka punktów na ekranie oscyloskopu u³atwiaj¹ca pomiar sygna³u GID Graphic Info Display . przy braku ci¹g³oœci œcie¿ki potencjometru glove box. smarowaæ grey . wyprzedzenia zap³onu group .uszczelka.po³owa. miernik ground clearance - przeœwit go .globalna kontrola podwozia GCW Gross Combined Weight . przek³adnia GPS Global Positioning System . bramka.elektryczny impuls szpilkowy powstaj¹cy. a tak¿e do bezkontaktowego pomiaru natê¿enia pr¹du elektrycznego (pola magnetycznego) hard disc .ciê¿ar ca³kowity pojazdu GDI Gasoline Direct Injection .szczelina. GRD. zespó³. benzyna (w USA) gas analyser .iœæ. GRND Ground .globalny system satelitarnego wyznaczania pozycji . zamkniêcie glitch . grupowaæ GSM Global System for Mobil Communication . zwarcie do masy gauge . ciê¿ki hard copy .zjawisko oddzia³ywania pola magnetycznego na pó³przewodnik. wrota. ruszaæ siê GAWR Gross Axle Weight Rating ca³kowity znamionowy nacisk na oœ (podwozia) gold . wskazówka przyrz¹du handle . przewodnik GVW Gross Vehicle Weight . dysk sta³y hardware . wykorzystywane w czujnikach po³o¿enia (np. np. prêdkoœci obrotowej.oprzyrz¹dowanie.regulator. grupowaæ GPC Glow Plug Control .klamka.siatka nitek. sprzêt komputerowy hazard .trwa³a kopia dokumentacyjna. glove compartment schowek podrêczny grease .wzmocnienie (sygna³u elektrycznego. graticule .twardy dysk. do po³owy Hall Effect .skrzynia biegów. powiêkszenie œredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GPRS General Packet Radio Service . generalny.napiêcie dmuchawy nagrzewania. np.ogólnoœwiatowy standard telefonii ruchomej GCC Global Chassis Control . air gap . zespó³.GH S³ownik ANGIELSKO-POLSKI G G-sensor .szary green (GRN) . uchwyt hang-up .szczelina powietrzna.analizator spalin gasket .twardy.klej. pojechaæ. uszczelnienie gate .masa (najczêœciej po³¹czona z ujemnym zaciskiem akumulatora) ground .smar. wydruk na papierze half .bezpo- H HAC High Altitude Compensation kompensacja du¿ej wysokoœci nad poziomem morza HAC HAI Hot Air Intake .siatka.globalny standard telematyczny w technice samochodowej glue .generalny serwis pakietów radiowych gear-box . wa³ka rozrz¹du). œrodki sprzêtowe (w odró¿nieniu od programowych).sterowanie œwiecami ¿arowymi guide .z³oty governor . np.efekt Halla .zielony grid .rêka. np.poradnik.ziemia. pójœæ. wejœcie procesora ECC-IV sygnalizuj¹ce potrzebê za³¹czenia dmuchawy hand .gaz.grupa. powszechny grat. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a elementem wiruj¹cym general . odstêp elektrod œwiecy zap³onowej. np. siatka pomiarowa na ekranie oscyloskopu GATS Global Automotive Telematics Standard . szpara. ryzyko HBV Heater Blower Voltage . sklejaæ.brama.zawieszenie (programu lub systemu komputerowego).ogólny. r¹czka.ca³kowity ³¹czny ciê¿ar GP Group . na pó³. przylepiaæ GND. masa.przyrz¹d pomiarowy.czujnik przyspieszeñ gain .

ograniczony tryb pracy oprogramowania .ciê¿ki pojazd samochodowy HDW Hardware .ukryty.modu³ steruj¹cy uk³adu hydraulicznego (np. prze³¹cznik historical .wentylator pracuj¹cy przy wysokim obci¹¿eniu (prze³¹cznik) HIC.wêglowodory ogólna nazwa grupy zwi¹zków wêgla i wodoru.wysoki HIC Hybrid Integrated Circuit .jeden z wêglowodorów wykorzystywany do kalibracji analizatorów spalin HFM Hot Film Management .hallotron uk³adu zap³onowego HCV Heat Control Valve .masa podgrzewanego czujnika tlenu (masa sondy lambda) hinged .sterowane.napêdzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HLDT Heavy Light Duty Truck . HITC Hot Idle Compensation.g³owa. niewidoczny high .zap³on o wysokiej energii height . okablowanie hooter . du¿y HCS Heading Control System .system kontroli prowadzenia (wykorzystuj¹cy kamerê do œledzenia linii ograniczaj¹cej pas jezdni) HEGOG Heated Exhaust Gas Oxygen Ground .element (nadajnik) Halla . których zawartoœæ powinna byæ mierzona podczas badania sk³adu spalin samochodowych HEDF Heavy Duty Fan (switch) .pr¹d „gor¹cego” rozruchu hidden .zawiasowy.tester rêczny HI High .podgrzewany czujnik tlenu w gazach lambda) wylotowych (sonda HICAS High Capacity Active Controlled Suspension .element pó³przewodnikowy reaguj¹cy na pole magnetyczne.hybrydowy uk³ad scalony (uk³ad scalony sk³adaj¹cy siê z elementów wykonanych ró¿nymi technologiami) Poradnik SERWISOWY 27 .szron.awaryjny tryb pracy sterownika.heksan . ABS) HEI High Energy Ignition . HITC hexane .klakson. w odniesieniu do kodu usterek) HCS High Compression Swirl . ko³pak HD High Density .ciê¿ki. ogrzewanie heavy . wsparcie HES Hall Effect Switch .podgrzewany nape³niacz gazowy . podgrzewaæ heater .system kontroli zjazdu z pochy³oœci HDI High pressure Direct Injection wysokociœnieniowy system zasilania silnika wysokoprê¿nego z wtryskiem bezpoœrednim hookup . silny HHT Hand Held Tester .sterowanie z wykorzystaniem czujnika (przep³ywu) z gor¹c¹ foli¹ HGI Heated Gas Inflator . wysoki poziom sygna³u.reflektor g³ówny heat .wysoka gêstoœæ.wysokie sprê¿anie HEDF High speed Electro Drive Fan wentylator wysokich obrotów sterowany elektrycznie HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor .dawny. gruby. Hot Idle Temperature Compensation . zapisu na noœniku HEV Hybrid Electric Vehicle .wysoki. wysoka temperatura.pomoc. wykorzystywany jako czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (sterowanie zap³onem) HEUI Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection .pod³¹czaæ.grzejnik. g³owica. np. temperatura. przystawki. ³eb (œruby) headlamp .zawór steruj¹cy ciep³em HLOS Hardware Limited Operation Strategy . np. interfejsy head . oszronienie hood .ciep³o. rada. aktywne zawieszenie o du¿ej pojemnoœci HCA Hot Cranking Amps . dach opuszczany.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI H HC Hydrocarbons .pirotechniczny nape³niacz poduszek powietrznych HDV Heavy Duty Vehicle . w którym czêœæ sygna³ów jest zast¹piona sta³ymi wartoœciami HCV Heavy Commercial Vehicle ciê¿ki pojazd dostawczy HD Heavy Duty . przesz³y (np. odchylny.kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu ja³owym HC High Compression . sygna³ dŸwiêkowy HIC.przystosowanie do pracy przy du¿ych obci¹¿eniach hoarfrost .maska silnika.wysokoœæ help .czêœæ sprzêtowa. przy³¹cza. nagrzewaæ.œredni pojazd ciê¿arowy HLG Hall effect Generator . np.hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napêdem elektryczno-spalinowym) HDC Hill Descent Control .zawirowania przy wysokim sprê¿aniu (sposób kszta³towania przep³ywu mieszanki w komorze spalania) HCU Hydraulic Control Unit .

obudowa (urz¹dzenia) HO2S.obwód scalony .elektrozawór powietrza wlotowego ICE Internal Combustion Engine . interfejsy HRN Heater Rear Window .silnik z wtryskiem poœrednim (do wstêpnej lub wirowej) komory IAT Intake Air Temperature .Multimedia .wyœwietlanie parametrów na szybie humidity . rozpoznawanie. identyfikacyjny.nierównomiernoœæ.pompa ch³odzenia w obwodzie turbosprê¿arki IAC Idle Air Control .nadmuchiwana kurtyna (poduszka powietrzna) ICP Intercooler Pump .736 kW danych wykorzystuj¹cy prze³¹czane kana³y radiowe GSM HPI High Pressure Injection .czêœæ sprzêtowa. dodatkowo mog¹ wystêpowaæ cyfry oznaczaj¹ce blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem hp high pressure . np.uchwyt. przewód giêtki.nierównomierne zapalanie œwiecy horn .gor¹cy drut . home key . chroni¹cy g³owê hr hour .modu³ sterowania zap³onem IBP Integral Back Pressure . ko³ysanie.uk³ad elektroniczny zawarty w jednym elemencie IC Inflatable Curtain .sterowanie powietrzem podczas pracy na biegu ja³owym ICV Idle Control Valve . 1 KM = 0. wahanie.identyfikacja.godzina HRCC High Compression Ratio Combustion Chamber . przy której mo¿e pracowaæ przyrz¹d pomiarowy) hunting .baza danych mate- 28 Poradnik SERWISOWY .klakson. ciœnienia lub podciœnienia HPS Head Protection System .wysokie napiêcie HVAC Heating Ventilation Air Condition .czujnik ciœnienia wtrysku IDIS International Dismantling Information Service .w¹¿. HO2 Heated Oxygen Sensor podgrzewany czujnik tlenu (O2). trzymanie. kod immobilizera IAP Intake Air Pressure . wysokie naprê¿enie HPDI High Pressure Direct Injection bezpoœredni wtrysk wysokociœnieniowy horizontal .system klimatyzacji HW Hardware .szybka sieæ transmisji danych CAN (Opel) HYD Hydraulic .system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzd³u¿ s³upka i krawêdzi dachu.silnik o zap³onie wewnêtrznym IDBM Intelligent Data Bus .wtrysk wysokociœnieniowy ht height .koñ mechaniczny (KM).poziomy.hydrauliczny (uk³ad) Hz Hertz .gor¹cy hot wire .klawisz powoduj¹cy przesuniêcie kursora na pocz¹tek wiersza hp horse-power . IAV Idle Air (Control) Valve zawór steruj¹cy dop³ywem powietrza podczas pracy na biegu ja³owym ICC Intelligent Cruise Control . np.wysokoœæ HT (ht) High Tension .wysokie ciœnienie HRPMCO High RPM fuel Cutoff odcinanie dawkowania paliwa przy zbyt wysokiej prêdkoœci obrotowej HSCAN High Speed Controller Area Network .wilgotnoœæ (np.system komputerowy w pojeŸdzie do zastosowañ multimedialnych IAS Inlet Air Solenoid valve . podtrzymanie (wyników pomiarowych) home .ciœnienie powietrza dolotowego ICC In Car Computing System .HI S³ownik ANGIELSKO-POLSKI hold .po³o¿enie kursora komputerowego w lewym górnym rogu ekranu. wilgotnoœæ.wysokie napiêcie.system szybkiej transmisji H2O .woda (czasami w znaczeniu: p³yn ch³odz¹cy) I IA Idle Adjust .zawór steruj¹cy biegu ja³owego IACV.ca³kowite ciœnienie wsteczne ICP Injection Control Pressure sensor . przystawki.regulacja biegu ja³owego IC Integrated Circuit .elektrozawór steruj¹cy biegu ja³owego ID Identification .inteligentny system sterowania prêdkoœci jazdy dostosowuj¹cy prêdkoœæ do poprzedzaj¹cego pojazdu ICSV Idle Control Solenoid Valve .jednostka czêstotliwoœci: 1 Hz = 1/s HSCSD High Speed Circuit Switched Data .podgrzewacz tylnej szyby housing . horizontal sweep speed . sygna³ dŸwiêkowy hose .temperatura powietrza wlotowego ICM Ignition Control Module . np.prêdkoœæ odchylania poziomego (w oscyloskopie) HUD Head Up Display .element przep³ywomierza powietrza wykorzystuj¹cy zjawisko och³adzania podgrzewanego drutu w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza hv High Voltage . hunting of the spark .magistrala danych do urz¹dzeñ multimedialnych IDI Indirect Injection .komora spalania o du¿ym stopniu sprê¿ania hot .

maksymalna wskazywana moc silnika IIA Integrated Ignition Assembly zintegrowany uk³ad zap³onowy if .podczerwony. podwy¿szaæ Igf Ignition confirmation signal .zwiêkszaæ. zignorowaæ.wejœcie (uk³adu elektronicznego) in . powiêkszaæ. np. np. czy IFIS Intermittent Fuel Injection System .informacja. b³êdny.system sterowania jazd¹ z wzajemnym oddzia³ywaniem (Opel) Inductive pick-up (sonda indukcyjna) IGT Ignition Timing (Trigger) Signal .bierny.wskaŸnik optyczny.modu³ zap³onowy.dolna poduszka gazowa (nadmuchiwany dywan) incandescence . promienie podczerwone wykorzystywane do identyfikacji niektórych gazów (CO.sygna³ przebiegu (wyzwalania) zap³onu IEC International Electrotechnical Commission .regulacja mieszanki na biegu ja³owym IMA Integrated Motor Assist .modu³ steruj¹cy prac¹ wtryskiwaczy idle . œwiec ¿arowych IG Ignition . ignition module . wskaŸnik œwietlny inductive pick-up .rzadki (niezbyt czêsty) Poradnik SERWISOWY 29 . tranzystor mocy lub przerywacz Ignition module (modu³ zap³onowy) IDM Injection Drive Module .ignorowaæ. którego nie mo¿na uruchomiæ infrequent . nieodpowiedni IN .¿arzenie.sygna³ potwierdzenia zap³onu (Toyota) image .system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury i obci¹¿enia silnika InCa Inflatable Carpet . np. IGN'N ignition .nieprawid³owy. fotela samochodowego increase .prze³¹cznik biegu ja³owego IDM Ignition Diagnostics Monitor uk³ad ci¹g³ego monitorowania zap³onu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zap³onu) ignition timing .ja³owy (bieg). synchronizacji i do wyzwalania lampy stroboskopowej) inflator . pochylenie. nag³y impedance . natychmiastowy.bezpoœredni. uk³ad zap³onowy IGC Ignition Coil . pomin¹æ IGSW Ignition Switch . w³aœciwy moment zap³onu dla danego stanu pracy cylindra ignore . istotne improper .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ria³ów wykorzystywana przy demonta¿u starych pojazdów I igniter.nape³niacz poduszek gazowych info .nachylenie.sygna³ usterki w obwodzie zap³onu IGN.w czymœ inactive .impedancja. opór pozorny stawiany przez indukcyjnoœæ lub pojemnoœæ IMPH Inlet Manifold Pre-Heater podgrzewacz kolektora dolotowego IGF Ignition Failure Signal . element wykonawczy.sygna³ zap³onowy.sygna³ rozdzielacza zap³onu IMA Idle Mixture Adjustment . HC) w analizatorach spalin Ignition coil (cewka zap³onowa) important . pilny.cewka zap³onowa IGD Ignition Distribution Signal .je¿eli. niew³aœciwy inclination .wy³¹cznik zap³onu lub element steruj¹cy zasilaniem cewki zap³onowej.obraz (na ekranie) immediate .zap³on.Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IHP Indicated Horse Power . pomoc infrared . nieaktywny. np.wa¿ne.sonda indukcyjna (sonda 1 cylindra stosowana do pomiaru obrotów. bierny IDS Interacting Driving System . CO2. zapalnik w systemach poduszek gazowych i napinaczy pasów IDL Idle Switch .system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa ILT Idle Up .zap³on IND indicator .niew³aœciwy.zintegrowany system wspomagania napêdu (Honda) incorrect .

wa³ek rozrz¹du zaworów dolotowych IPW Injection Pulse Width . kolektor) intake camshaft . wstawka.regulacja jasnoœci obrazu w oscyloskopie interchanging . wykorzystywany.przerwaæ.ut .zintegrowany system rozrusznika i alternatora INVECS Integrated Vehicle Electronic Control System .ch³odnica powietrza w systemie turbodo³adowania IR Infra-Red .zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu ISC Idle Speed Control .wewnêtrzny interrupt . 11898 .niewa¿ny. bezw³adnoœciowy wy³¹cznik pompy paliwa) ISA Idle Speed Adjuster . niew³aœciwy intermittent .powi¹zany. np. uszkodzonego elementu intercooler . b³êdny. np. np.regulator biegu ja³owego ISA Intelligent Speed Adapter . przerwanie interval .ut/Output .panel wskaŸników na desce rozdzielczej Instant Start System .pompa wtryskowa IPBC Instrument Panel Body Electrical .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego ISO 9141 .zakazaæ.normy okreœlaj¹ce protokó³ magistrali CAN intake . wk³adka ISAD Integrated Starter Alternator Damper .pocz¹tkowy. odwrotnoœæ inst panel . tusz (do drukarki) inlet .przerywany.zestaw wskaŸników na desce rozdzielczej IP Injection Pump .szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego interface .prze³¹cznik (zestyk) pozycji pracy na biegu ja³owym IPS Intelligent Protection System .atrament. element poœrednicz¹cy irregular .zespó³ elektryczny tablicy rozdzielczej insufficient .niewystarczaj¹cy. np.izolacja.wtryskiwacz INJ P/W Injection Pulse Width .inteligentny system zabezpieczeñ ISO International Standards Organization .zanieczyszczenie wtryskiwacza. pierwotny initialising .odwrotny. wlotowy.zintegrowany modu³ kontroli przekaŸników initial .wstawiaæ.nieodpowiedni. materia³ izolacyjny IPC Instrument Panel Cluster . w którym sygna³ w danym kanale jest odwrócony invalid . wi¹zka tablicy rozdzielczej ISG Integrated Starter-Generator zintegrowany pr¹dnico-rozrusznik ISMP Idle Speed Mixture Potentiometr . niedostateczny insulation .natychmiastowy system rozruchowy involved .wy³¹cznik bezw³adnoœciowy (np. powstrzymaæ (np.odwrócony.dolotowy.norma okreœlaj¹ca protokó³ transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chry- 30 Poradnik SERWISOWY .wejœcie/wyjœcie. niesprawny IS Inertia Switch .grupa. np. ISCV Idle Speed Control Solenoid (Valve) . powoduje to zmniejszenie lub zak³ócenie przep³ywu paliwa injector .wejœcie.nieregularny (sygna³ z czujnika) irrelevant . np.Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 11519-2. zablokowaæ (dostêp do danych) intensity .podczerwieñ. do zdalnego sterowania i termowizji IRCM Integrated Relay Control Module .inicjacja.wlot.wymiana. dolotowy inp.kontrola biegu ja³owego inverse . zadzia³anie poduszki gazowej airbag). element uœredniaj¹cy. usterka wystêpuj¹ca w sposób przerywany internal . wejœciowy insert .wyzwalanie wewnêtrzne w oscyloskopie IPS Idle Position Switch . przerwa INV Inverted . wlotowy (np.I S³ownik ANGIELSKO-POLSKI INHBT Inhibit .potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu ja³owym INT Integrator .silnik krokowy kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCS. wpl¹tany I/O Inp.inteligentny adapter prêdkoœci ink . umieœciæ.przedzia³ odstêp. powstaj¹ce na wewnêtrznym filtrze lub w koñcówce wtryskiwacza. systemie regulacji sk³adu mieszanki z sond¹ lambda IPR Injection Pressure Regulator . dolot. rodzaj pracy oscyloskopu.elektrozawór kontroli prêdkoœci biegu ja³owego instrument cluster .interfejs. pasmo fal elektromagnetycznych wykorzystywane. dyskietkê w stacji dysków. zapocz¹tkowanie pracy systemu komputerowego lub przyrz¹du diagnostycznego injection fouling .element ca³kuj¹cy. uk³ady wejœcia/wyjœcia ISCE Idle Speed Control Electronic uk³ad elektroniczny kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCM Idle Speed Control Motor .regulator ciœnienia wtrysku INT Internal trigger .

ITA Ignition Timing Angle .stan (status) systemu zap³onowego ISS Instant Start System . w pojazdach europejskich.nadmuchiwany system ochrony (unieruchomienia) tu³owia (rodzaj poduszki gazowej) IVPWR Ignition Voltage Power .zawór elektromagnetyczny strumienia mieszanki J1859 SAE .norma okreœlaj¹ca protokó³ zarz¹dzania przep³ywem informacji w magistrali CAN J1962 SAE .natychmiastowy system rozruchowy ISS Integrated Safety System .norma wprowadzaj¹- 31 .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI sler.skrzynka przy³¹czowa J 1850 PWM Pulse Width Modulated .po³¹czenie. zablokowany (np.protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA ca standard gniazdek i wtyczek urz¹dzeñ diagnostycznych w systemie OBD II jammed . gniazdko junction box .zamykanie zaworów dolotowych IVD Interactive Vehicle Dynamics interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilnoœci pojazdu IVO Intake Valve Opening .zakleszczony.obwód mocy zasilaj¹cy g³ówne podzespo³y w samochodach Chrysler J2012 SAE .na czas.gniazdo wtykowe. poduszka gazowa chroni¹ca nogi ITS Idle Tracking Switch .norma wprowadzaj¹ca standard urz¹dzeñ diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE .norma wprowadzaj¹ca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT . kontakt.zasilanie uk³adu zap³onowego ITGS Intelligent Traffic Guidance System . np. przegub JSV Jet Mixture Solenoid Valve . w wiêkszoœci samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski IJ ISRUM In Side Rear View Mirror lusterko wsteczne wewnêtrzne (Opel) ISS Ignition System Status .zawór regulacyjny kolektora dolotowego IVS Idle Validation Switch .k¹t wyprzedzenia zap³onu trznej) zabezpieczaj¹cej g³owê.protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty.zintegrowany system kontroli prêdkoœci pojazdu J jack .kompensacja temperatury powietrza dolotowego (zawór kompensacyjny) ITTR Inflatable Tubular Torso Restraint . zaciêty. zawór lub hamulec) J1978 SAE . Lexusa oraz Isuzu joint .wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard jêzyka dla testu emisji zanieczyszczeñ Poradnik SERWISOWY Jet Jetronic .system wtryskowy JIT Just In Time .zintegrowany system bezpieczeñstwa (Delphi) ITC IT.inteligentny system nawigacyjny ITV Intake Tuning Valve . szyjê i bark IVC Intake Valve Closing . system dostaw na czas bez magazynowania J1850 VPW Variable Pulse Width modulated .prze³¹cznik potwierdzaj¹cy bieg ja³owy ITS Inflatable Tubular Structure nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powie- IU Idle Up . zaciœniêty.prze³¹cznik wykrywania stanu biegu ja³owego (ja³owego po³o¿enia peda³u przyspieszania) ITC Intake Air Temperature Compensation (valve) .system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury lub obci¹¿enia silnika IVSC Integrated Vehicle Speed System .otwieranie zaworów dolotowych ITB Inflatable Tubular Bolster nadmuchiwana os³ona rurowa.

ostateczny.zap³on w³¹czony. ga³ka. Kb Kilobyte .pokrêt³o.kilopaskal . benzyna o³owiowa lead . niedostatek LAMBDA Lambda Sensor .modu³ KE keep . poprzeczny.KL S³ownik ANGIELSKO-POLSKI K KAM Keep Alive Memory .wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia 1 kPa = 1000 Pa KPH Kilometres Per Hour .przycisk pe³nego wciœniêcia peda³u przepustnicy.podtrzymywana pamiêæ KG Keyless Go . lampka language .zachowywaæ.wyprzedzenie (zap³onu) LCD Liquid Crystal Display .rodzaj wyœwietlacza stosowanego po- LEV Low Emission Vehicles . znaczyæ lack .czujnik tlenu w spalinach (wspó³czynnik nadmiaru powietrza lambda) LCM Lamp Control Module . przewód LBE Lean Burn Engine . przez wy³¹czenie zap³onu lub wtrysku KCS Knock Control System .lampa.system kontroli spalania stukowego KDS Kick Down Switch . pulpit klawiszowy KOEO Key On Engine Off .du¿y.sygna³ (czujnik) spalania stukowego knob . detonacja (podczas spalania detonacyjnego) KS Knock Sensor .dioda emituj¹ca œwiat³o (elektroluminescencyjna) left .brak.d³ugoœæ.doprowadzenie. boczne poduszki gazowe dzenie. odstêp.sygna³ z przep³ywomierza z wirami Karmana KS Knock Signal .boczny. wykrywa stan pe³nego wciœniêcia peda³u „gazu” i moment jego zwolnienia KS Karman Signal .silnik spalaj¹cy ubog¹ mieszankê lead .system uruchamiania pojazdu bez kluczyka KOER Key On Engine Run .klucz.lewy lenght . dŸwigni zmiany biegów knock .zap³on w³¹czony.zasilanie podtrzymania pamiêci KAM KIBES Kienzle Board Electronic System . zestaw narzêdzi. 1 kW = 1000 W leak test .modu³ sterowania oœwietleniem lean (mixture) .modu³ kontroli spalania stukowego kill cylinder . mniejszy od czegoœ lead .wyciek.wielokrotnoœæ jednostki mocy. przycisk KNK Knock Signal (Sensor) . trzymaæ.wyœwietlacz ciek³okrystaliczny . ekwipunek.elektroniczny system sterowania w sieci CAN firmy Kienzle KB.czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) kV kilovolt .wielokrotnoœæ jednostki napiêcia.test kontroli szczelnoœci.mniejszy ni¿.zmiana biegu na ni¿szy.lekki samochód ciê¿arowy large . np. np. silnik wy³¹czony wszechnie w przyrz¹dach pomiarowych.jednostka pojemnoœci pamiêci komputerowej (1 kilobajt = 1024 bajtów) kOHMS . utrzymywaæ. charakteryzuj¹cy siê bardzo ma³ym poborem mocy L label . wyprowalateral .uboga (mieszanka) learn . silnik pracuje KAPWR Keep Alive Power . nauczyæ siê. np.pojazdy leak . wielki last . odleg³oœæ less than .lekki pojazd samochodowy LED Light Emitting Diode .wielokrotnoœæ jednostki rezystancji (oporu): 1 kW = 1000 W kPa kilopascal . np. poznaæ learn trigger wheel profile .wyposa¿enie. oznaczaæ. utrzymywaæ stan w³¹czenia któregoœ z obwodów samochodu key .jêzyk.sygna³ czujnika stukowego kit .kilometry na godzinê kick down . np. klawisz.stuk.wy³¹czaæ cylinder (w celu sprawdzenia sprawnoœci pracy danego cylindra). kluczyk.kilobajt . np. styk zwrotnego prze³¹czania KCM Knock Control Module . komplet do samodzielnego monta¿u KEM KE Module . 1 kV = 1000 V kV probe . up³yw.sonda wysokiego napiêcia kW kilowat .o³ów (czteroetylek o³owiu) dodatek przeciwstukowy do benzyny.uczyæ siê.ostatni. wybór jêzyka do komunikacji z przyrz¹dem diagnostycznym LDT Light Duty Truck . w analizatorze spalin keyboard . nieszczelnoœæ o niskiej emisji zanieczyszczeñ 32 Poradnik SERWISOWY .klawiatura. styk peda³u „gazu”. koñcowy LDV Light Duty Vehicle .pompa s³u¿¹ca do wykrywania nieszczelnoœci zbiornika paliwa lamp .nauka profilu ko³a pomiarowego do pomiaru prêdkoœci obrotowej (nierównomiernoœci obrotów) w celu wykrywania wypadania zap³onów LDP Leak Detection Pump .kiloomy . jednostka wysokiego napiêcia.etykieta.

np.gaz p³ynny (ciek³a mieszanka propanu i butanu) LUS Lock-Up clutch Solenoid . kod usterki wystêpuj¹cy w pamiêci (zapamiêtana usterka. EOBD) LRS Left Rear Solenoid . d³ugotrwa³y longitudinal .lewe przednie ko³o LSCAN Low Speed Controller Area Network .pióro œwietlne LPG Liquid Petrol Gas . spis.d³ugi.lewa strona LI Load Index . w systemie klimatyzacji lower beam .niski load . która nie wystêpuje aktualnie) M Mega .przedrostek oznaczaj¹cy milion (1000x1000) M Motronic . jazda w trybie awaryjnym z ograniczonymi osi¹gami LSP Load Sensing Proportining .obci¹¿enie.zawór wzbogacania przy niskim podciœnieniu low .poziom. wysuw wiersza w drukarce LFS Left Front Solenoid .lewostronny uk³ad kierowniczy lost . lekki.podwielokrotnoœæ jednostki natê¿enia pr¹du: 1 mA = 0. np. np.lewa tylna cewka (elektrozawór) locked .lokalna sieæ po³¹czeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LT Long Term .¿aluzja. np.znak wysuwu wiersza.³¹cze. przes³ona z ¿aluzjami. ³adunek (obci¹¿enie w znaczeniu zarówno mechanicznym.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) line .001 A MAF Mass Air Flow .system zap³onowo-wtryskowy firmy Bosch mA miliamper . po³¹czenie list .wskaŸnik obci¹¿enia light .prawdopodobny. lewostronny (lewa rêka) LOS Limited Operation Strategy strategia ograniczonego dzia³ania.system ostrzegania o niskim ciœnieniu w oponie louver .linia. w odniesieniu do sondy lambda: tylna sonda lambda LP Lamp . niski poziom napiêcia lubricant .prze³¹cznik przechylny LO Low . pierwotny obwód zap³onowy LTFT Long Time Fuel Trim . pod³u¿ny. poziom wielkoœci sygna³u elektrycznego.d³ugi rozstaw osi M m memory .smar L-UP SOL .ogranicznik limp-in mode .œwiat³o. rodzaj wyzwalania w oscyloskopie.masowy przep³ywomierz powietrza Poradnik SERWISOWY 33 .pamiêæ. jak i elektrycznym) LF Line Feed . wykorzystuj¹cego synchronizacjê sygna³em 50 Hz lower . np.tryb pracy z niskim poborem mocy LPT Line Printer . np.tryb awaryjny LIN Local Interconnect Network . np.czujnik ubogiej mieszanki LFW Left Front Wheel .lampa. EOBD) LTPWS Low Tire Pressure Warning System .zamkniêty.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) link . lever key . regulacja sk³adu mieszanki LT Low Tension . np.d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.pêtla. utrata danych LHS Left Hand Side .lewa przednia cewka (elektrozawór) LFT Long term Fuel Trim .strata.system kontroli toru jazdy (MAN) LSD Limited Slip Differential . stopieñ. lampka LP Light Pen . przesuw fotela loop .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.skroplony gaz ziemny LPM Low Power Mode . modeli samochodów objêtych programem przyrz¹du LWB Long Wheel Base . skala.niskie napiêcie. sieæ.dozowanie (si³y hamowania) w zale¿noœci od obci¹¿enia LHD Left Hand Drive . zablokowany LRW Left Rear Wheel . np.drukarka wierszowa LRR Long Range Radar . zabezpieczony.wzd³u¿ny.ograniczony poœlizg ró¿nicowy LH Left Hand .lewe tylne ko³o long .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI LM level .dŸwignia.sieæ transmisji danych CAN o niskiej prêdkoœci LGS Lane Guard System MAN . np.niski. jasny. poziom napiêcia wyzwalania w oscyloskopie LLR Long Range Radar Sensor (BMW) d³ugodystansowy czujnik radarowy LNG Liquefied Natural Gas .lista. np.dolny. w systemie ACC lever . mo¿liwy limiter . zapalaæ likely . utrata.wi¹zka dolna. œwiat³a mijania LOVE Low Vacuum Enrichment Valve .d³ugookresowa.lewy. pêtla sprzê¿enia zwrotnego z sond¹ lambda LS Lean Mixture Sensor .radar dalekiego zasiêgu wykorzystywany. dolny.

modu³owy system zarz¹dzania prac¹ silnika match . np. intermittent. np.wielopunktowy wtrysk paliwa (ci¹g³y.pomiar MEC Mechanic .podgrzewacz kolektora dolotowego MAP Manifold Absolute Pressure czujnik ciœnienia absolutnego w kolektorze dolotowym measurement . producent manifold .pole komunikatów na ekranie monitora MFT Manufacturer . dobieraæ MIC Monolithic Integrated Circuit monolityczny uk³ad scalony max maximum .rêczny.miernik.zestyk zwierny malfunction .wyœwietlacz wielofunkcyjny management . elektroniczna pamiêæ przyrz¹du diagnostycznego MID Middle .dostêp do pamiêci MEMS Modular Engine Management System .producent MCS Menue Control Switch .wielofunkcyjny przyrz¹d testuj¹cy MFC Manufacturer .wiadomoœæ. usterka sprê¿anie MFA Multifunction Analyser .sterowanie sk³adem mieszanki pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie i napêdzanych mechanicznie main .podgrzewanie lusterka MAT Manifold Air Temperature czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MHR Manifold Heater Relay .g³ówny. przyrz¹d pomiarowy.minimum min minute .mechaniczna.wadliwe dzia³anie.elektrozawór regulacji sk³adu mieszanki MFL Multi Function Display .maksimum MBECS Motor vehicle Brake Energy Conservation System .system wykrywania wypadania zap³onów.pojazd samochodowy œredniego tona¿u MH Manifold Heater . przepustnicy MID Multi Info Display .mechaniczny rozdzielacz wysokiego napiêcia mark . œrodkowe po³o¿enie. okresowy.czujnik temperatury kolektora wlotowego MFI (-c.pamiêæ.metr szeœcienny MC Mixture Control . metr . instrukcja obs³ugi MCV Medium Commercial Vehicle œredni pojazd dostawczy MDV Medium Duty Vehicle . komunikat MIL Malfunction Indicator Lamp lampka sygnalizacyjna usterki meter . prac¹ silnika MCU Microprocessor Control Unit mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy MFLD Message Field .system misfire monitor .przekaŸnik uk³adu podgrzewania kolektora dolotowego memory acces . zaznaczaæ MAS Mixture Adjustment Screw œruba regulacji sk³adu mieszanki M-Heat Mirror-Heating . dawkowanie METS Motor Engine Test Stands stanowisko testów silnikowych MEUI Mechanically actuated Electronic Unit Injection system . np. dozowanie. sekwencyjny) MCV Mixture Control Valve . -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously.system sterowania silnikiem Mazdy MHDI Mechanical High Voltage Distribution Ignition . przegl¹d make circuit .dopasowywaæ do siebie. sequentiell) .linia monitoruj¹ca parametry bie¿¹ce pracy silnika MESG Message .zamykaæ obwód make contact .odmierzanie.sieæ zasilaj¹ca maintenance .œrednie mains . wypadanie zap³onu metering .minuta misfire . podrêcznik.kolektor.konserwacja.wytwórca. tablica wskaŸników MEN Monitor Engine .M S³ownik ANGIELSKO-POLSKI MAF Manifold Air Flow .prze³¹cznik wyboru menu MCT Manifold Charge Temperature Sensor .zarz¹dzanie.œrodek.przerwy zap³onu.system odzyskiwania energii hamowania MC memory . -i.wyœwietlacz wielofunkcyjny. np. przez pomiar chwilowych spadków prêdkoœci obrotowej silnika 34 Poradnik SERWISOWY .jednostka d³ugoœci min minimum . skrzynia biegów lub usterka MECS Mazda Engine Control System .marka. przewód rurowy manual .czujnik przep³ywu powietrza w kolektorze dolotowym mc meter cubic . przewód g³ówny MC Middle Compression .

system antypoœlizgowy MON Motor Octane Number .milimetr M-REL Main Relay .liczba mil mo¿liwych do przejechania na galonie paliwa (wspó³czynnik u¿ywany w USA) mph Miles Per Hour .Megapaskal wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia. zap³onowy MSR Multi Slip Regulator .mile na godzinê MPI Multi-Point Injection .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MMI Multi Media Interface .Inductive ignition mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem indukcyjnym MPS Motor Position Sensor . np.interfejs multimedialny mode .modu³. Mercedes) ms Millisecond .elektroniczny uk³ad steruj¹cy fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MPG Miles Per Gallon .milisekunda podwielokrotnoœæ jednostki czasu.wielofunkcyjny pojazd samochodowy mm millimeter .kontrolna skrzynka pomiarowa w³¹czana szeregowo w z³¹cze sterownika i pozwalaj¹ca mierzyæ sygna³y na jego wszystkich stykach MOT Motronic .podwielokrotnoœæ jednostki napiêcia: 1 mV = 0.rêczna skrzynia biegów MPV Multi Purpose Vehicle .tryb pracy. np. ma jednak osobny modu³ zap³onowy Multi-plug (z³¹cze wielostykowe) Poradnik SERWISOWY 35 . przemieszczenie MPa Mega Pascal .przekaŸnik mm3/c . np.manualna skrzynia biegów z automatycznym prze³¹czaniem (Opel) MRE Magnetic Resistance Element MMA Manual Mixture Adjustment rêczna regulacja mieszanki element magneto-rezystancyjny MTBF Mean Time Between Failures œredni czas pomiêdzy usterkami MMC Manual Mixture Control .elektrozawór blokady sprzêg³a pozycji silnika (krokowego) MT Manual Transmission .t³umik.czujnik MLUS Modulated Solenoid Lock-up Clutch .z³¹cze wielostykowe multistage airbag .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS-H Miccroprocessor Spark Timing System .system z poduszkami powietrznymi czo³owymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW. np.rok produkcji danego modelu pojazdu MST Manifold Surface Temperature temperatura powierzchni kolektora MSTS Microprocessor Spark Timing System .sieæ transmisji danych CAN o œredniej prêdkoœci multi-plug . dzia³a jak EST.mieszanka (paliwowo-powietrzna) MLP Manual Lever Position .wiadomoœæ. z otwart¹ lub zamkniêt¹ pêtl¹ sondy lambda MODIC Mobile Diagnostic Computer przenoœny komputer diagnostyczny MSCAN Middle Speed Controller Area Network .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI M MIVEC Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control . komunikat module .001 V MSG Message .grupa emisji silników samochodowych MSS Motor-Start-Stop-Function funkcja automatycznego wy³¹czania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) monitor box .Hall ignition .silnikowa liczba oktanowa MVEG Motor Vehicle Emission Group .wielostopniowa poduszka powietrzna mV milivolt .b³otnik muffler .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MY Model Year . przy pomiarze dawki paliwa g³ówny (uk³adu wtryskowego) MTA Manual Transmission Automatically Shifted .rêczna kontrola mieszanki MMFD Magneti Marelli Fuel Division rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MRS Multiple Restraint System .czujnik po³o¿enia dŸwigni zmiany biegów MSTS-I Miccroprocessor Spark Timing System . czas wtrysku.przesuniêcie.mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem Halla mixture . w której mierzony jest. 1 ms = 1/1000 s MTF Manual Transmission Fluid olej do przek³adni manualnej mudguard .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS Multi Spark Timing System elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk.milimetry szeœcienne na cykl. modu³ elektroniczny.elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk ELZ move . 1 MPa = 1 000 000 Pa MPFI Multi Point Fuel Injection . katalizator MUL Multec .

NCS Neutral Clutch Switch . stanowi¹cych jeden ze sk³adników smogu net . stosowane do wytwarzania ok³adzin hamulcowych NEO Number of Engine revolution signal Output .pozycja pracy podstawy zewn¹trz pojazdu NVH Noise Vibration Harshness .system sterowania fazami rozrz¹du firmy Nissan NVE Not Validate Error . zalet¹ tego jest lepsza synchronizacja ni¿ przy pracy „Auto” not permitted .b³¹d o mniejszej wa¿noœci Normal . sieæ po³¹czeñ elektrycznych i informatycznych NA Not yet Available .czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) Nm Newtonmeter . CO2. np.ujemny wspó³czynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NLS Needle Lift Sensor .tlenki azotu grupa gazów powstaj¹cych w silniku spalinowym w wysokich temperaturach (powy¿ej 1300°C).niedozwolony. brak.numer. podczas rozruchu: 9-12 V i przy pracy silnika: 13. ¿aden noise . ha³as. przy której przebieg jest wyzwalany mierzonym sygna³em.tlenek azotu no . liczba cylindrów) NO Nitric Oxide . np.metoda analizy spalin wykorzystuj¹ca selektywn¹ absorpcjê promieniowania podczerwonego przez takie gazy.czujnik temperatury powietrza na OC Oxidation Catalyst . prze³¹cznik eliminacji szumów w oscyloskopie NON-CAT Non Catalyst .pojazdy o wy¿szej emisji zanieczyszczeñ NTC Negative Temperature Coefficient .wyjœcie sygna³u liczby obrotów silnika czasu w oscyloskopie.naturalna guma NRZ No Return to Zero . funkcja przyrz¹du. jak CO. znormalizowany system samodiagnozy OAI Octane Adjust Inp.ig³owa sonda pomiarowa do oscyloskopu lub multimetru number . która jeszcze nie jest dostêpna dla u¿ytkownika) next . znajduj¹cy siê obok NBV Nominal Battery Voltage .NO S³ownik ANGIELSKO-POLSKI N N Neutral position .jeszcze niedostêpne (np.dwutlenek azotu NGV Natural Gas Vehicle .diagnostyka pok³adowa.nastêpny.nie. np.ostroœæ ha³asu i wibracji (wytwarzanych. okreœlaj¹cy pozycje dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NE Number of Engine revolution signal .regulator liczby oktanowej pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy silnika do liczby oktanowej paliwa OBD On Board Diagnostic .pojazd bez katalizatora nut .siatka.pozycja neutralna dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NEG Negative .nakrêtka NVCS Nissan Valve Timing Control System .niutonometr jednostka momentu obrotowego.wejœcie regulacji liczby oktanowej paliwa OAT Outside Air Temperature sensor .8 V N/C. np.8-14.niedobry.materia³y nie zawieraj¹ce azbestu.sygna³ liczby obrotów silnika needle .katalizator akumulacyjny NGS Neutral Gear Switch .prze³¹cznik pozycji neutralnej biegu nozzle .zmodyfikowana norma diagnostyki pok³adowej obowi¹zuj¹ca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r. niedozwolona operacja NOx Nitrous Oxides .brak powrotu do zera NI Noise Immunity . biegun akumulatora NA Non Asbestos materials .katalizator utleniaj¹cy OBD II .dysza. rozpylacz (wtryskiwacza) NO2 Nitrogen Dioxide .pojazd na gaz ziemny NR Natural Rubber . nastêpna obs³uga serwisowa. np. zak³ócenia (elektryczne). np. np.otwarty (rozwarty) obwód (elektryczny) 36 Poradnik SERWISOWY .przewód zerowy NG No Good . OC Open Circuit .iglica (iglica wtryskiwacza) needle probe . sygna³ poza zakresem NOx adsorber .niedyspersyjny analizator wykorzystuj¹cy promieniowanie podczerwone .odpornoœæ na zak³ócenia NLEV Non-Low-Emission-Vehicles . HC neutral wire .prze³¹cznik pozycji neutralnej sprzêg³a NDIR Non Dispersive Infrared .pok³adowe urz¹dzenia mierz¹ce bezpoœrednio poziom zanieczyszczeñ O OA Octane Adjuster . liczba (np. koñcówka wylotowa.ujemny.ut . dokrêcenia œrub NDIS Nissan Direct Ignition System systemy bezpoœredniego wtrysku firmy Nissan NDS Neutral Drive Switch .szumy.prze³¹cznik neutral/jazda.znamionowe napiêcie akumulatora w przypadku napiêcia 12 V rzeczywiste napiêcie zmienia siê zale¿nie od stanu pracy silnika i mo¿e wynosiæ dla silnika zatrzymanego: 12-13 V. numer cylindra. przez mechanizmy pojazdu) OBM On Board Measurement .

sonda lambda O2 Oxygen .zajmowanie miejsca w fotelu.wy³¹czony.czujnik tlenu.napiêcie robocze. OEM Original Equipment (Manufacturer) . napiêcie przy zamkniêtym obwodzie.dzia³anie option . opcja.wylot.przyrz¹d elektroniczny pozwalaj¹cy obserwowaæ i mierzyæ kszta³t sygna³ów elektrycznych override .status czujnika tlenu OUT .zawór steruj¹cy zewnêtrznym odprowadzeniem oparów overboost .poza tolerancj¹.tryb pracy operating range .poza zakresem operate . np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI O O/C Open/Close .omomierz.uniewa¿niaæ. pomiar rezystancji OHV Overhead Valves .dzia³aæ. zap³on lub inny obwód elektryczny on load voltage . zakres dzia³ania OVCV outlet . poza. wyjœcie Poradnik SERWISOWY 37 .zakres roboczy. wspó³czynnik wype³nienia OOP Out Of Position . zespó³ czujników i uk³adów okreœlaj¹cych stan zajêcia miejsca obok kierowcy (system airbag) OOR Out Of Range .nadbieg .otwarty.kontrola obwodu wyjœciowego on .nadbieg overheat .przekroczenie zakresu pomiarowego off .uk³ad optoelektryczny OE.pok³adowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania OVCV Outer Vent Control Valve . napiêcie akumulatora bez ¿adnych odbiorników OD Overdrive .wyjœcie outside tolerance .wybór. licznik kilometrów O/E Optical/Elektric . napiêcie pod obci¹¿eniem occupation (sensor) . zbiornika wêgla aktywnego.czujnik temperatury oleju O2S Oxygen Sensor .wyposa¿enie oryginalne (produkowane lub autoryzowane przez wytwórcê pojazdu). czujnik tlenu O2RDY Oxigen Sensor Ready . np.obwód modyfikacji liczby oktanowej benzyny (wykorzystywany do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu) OCV Open Circuit Voltage . poziom sygna³u z czujnika OP Oil Pump . przesterowanie operating mode .zabezpieczenie ponadnapiêciowe OHMS .oscyloskop . np. nak³adana na p³ytê czo³ow¹ skrzynki pomiarowej (Breakout Box) odometer .wspó³czynnik cyklu otwarcia.system okreœlaj¹cy stan zajêtoœci fotela pasa¿era OCT ADJ Octane Adjust . pracowaæ OCS Occupant Characterization System . czujnik ciœnienia oleju O/L Open Loop .na zewn¹trz.tlen.albo. uruchamiaæ.rozwarty obwód operation . zap³on OHC Overhead Camshaft . wyposa¿enie dodatkowe or .otwarta pêtla sterowania z sond¹ lambda ON Octane Number . wylotowy output .pompa oleju open . czy ORVR Onboard Refueling Vapour Recovery System . np. w znaczeniu elektrycznym . uchylaæ OVP Over Voltage Protection .przegrzanie overlay card .system pomocy serwisowej z kontaktem przez ³¹cza telekomunikacyjne oxygen sensor . np. wytwórca podzespo³ów stosowanych do pierwotnego monta¿u przy produkcji pojazdu OS Oxygen Sensor .wskaŸnik pozycji.olej.czujnik tlenu O2STAT Oxigen Sensor Status .za³¹czony.wa³ek rozrz¹du w g³owicy oscilloscope .kontrola stanu wyjœcia overrange .przeci¹¿enie overdrive . czujnik uk³adu airbag zajêcia miejsca (obecnoœci pasa¿era) OCR Open Cycle Ratio .prze³o¿enie zwiêkszaj¹ce liczbê obrotów.napiêcie bez obci¹¿enia. napiêcie czujnika bez obci¹¿enia obwodem pomiarowym.nak³adana karta wymienna karta z naniesionymi oznaczeniami obwodów.uk³ad górnozaworowy OSS Online Service System .czujnik tlenu (sonda lambda) OSC Output State Check .licznik przebytej drogi.stan gotowoœci czujnika tlenu OSRUM Out Side Rear View Mirror zewnêtrzne lusterko wsteczne OIL . lub.otwarty/zamkniêty OCC Output Circuit Check .liczba oktanowa OTS Oil Temperature Sensor .

œcie¿ka dostêpu do zbioru PATS Passive Anti-Theft System .elektroniczny uk³ad sterowania pomp¹ (Diesel) PASS Passenger .pierwiastek chemiczny u¿ywany do produkcji akumulatorów i dodawany przez wiele lat do benzyny w postaci zwi¹zków zapobiegaj¹cych spalaniu detonacyjnemu PA Park Assist .system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez koniecznoœci u¿ywania kluczyka PASS Position Aware Safety System system bezpieczeñstwa z pozycjonowaniem GPS PCS Preselection Control .komputer osobisty PA Pressure Atmospheric .system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi pad .pozycja do parkowania w automatycznej skrzyni biegów P Powertrain .Paskal .rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.jednostka miary ciœnienia PBSL Park Brake Shift Lock .sekwencja sygna³u czujnika po³o¿enia wa³u PDL Powered Door Locks . PCI Pre Chamber Injection .system wspomagania parkowania PCM Powertrain Control Module modu³ steruj¹cy zespo³em napêdowym PCR Piezo Common Rail .modu³ drzwi pasa¿era (Opel) PDU Portable Diagnostic Unit .wspomaganie parkowania Pa Pascal . w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umieszczone s¹ jeden za drugim parameters .has³o. odczyt w skanerze diagnostycznym poszczególnych funkcji badanych przez system OBD pawl .system steruj¹cy przep³ywem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDC Park Distance Control . fragment procedury password .wtrysk paliwa do komory wstêpnej (wirowej) PAS Power Active Steering .system zamków sterowany centralnie PDM Portable Diagnostic Module przenoœny modu³ diagnostyczny PDM Passenger Door Module . p³yta PARADE .tablica rozdzielcza.system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCS Pressure Control Switch .modu³ elektroniczny wspomagania parkowania PCV PCU Pump Control Unit . np.strona.jednostka napêdowa.hamulec postojowy part .zapadka Pb Lead . s³owo zabezpieczaj¹ce PCV Positive Crankcase Ventilation kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej .kontrola odstêpu przy parkowaniu paste .wstawiaæ (fragment tekstu) path .o³ów .przenoœny diagnoskop (Ford) 38 Poradnik SERWISOWY . strona pasa¿era pass .parametry. wk³adka ok³adzina.wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne PAS Pressure Atmospheric Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego PAS Parking Assist System .ciœnienie atmosferyczne parking brake .przebieg. pomin¹æ.wzór.kontrola wstêpna PAM Parking Assist Module .prze³¹cznik sterowania ciœnienia page . element PAS Performance Algorithm Shifting adaptacyjny uk³ad zmian¹ biegów sterowania PAB Passenger Airbag . przejœcie.poduszka powietrzna pasa¿era PCCB Porsche Ceramic Composite Brake . mechanizm napêdowy panel .blokowanie pozycji parkowania (Opel) PC Personal Computer .wspomaganie uk³adu kierowniczego PAD Passenger Airbag Disabling wy³¹cznik uk³adu airbag pasa¿era PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .pasywny system przeciwkradzie¿owy pattern .podk³adka. wykres (na oscyloskopie) pattern sequence .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P P Park position .pasa¿er. stronica PAIR Pulsed Secondary Air Injection pulsacyjny system wtórnego wtrysku powietrza do katalizatora spalin PASE Passive Start and Entry .czêœæ. szablon.

w sposób ci¹g³y permitted .punkty. œwieca zap³onowa lub ¿arowa plugged exhaust .identyfikacja parametru Poradnik SERWISOWY 39 . sworzeñ PM Particulate Matter . styk z³¹cza wielostykowego. hamulca perform . styki przerywacza pick-up . rurka PIM Pressure Intake Manifold . np.cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad spalin samochodowych PMS Pressure Management System system sterowania ciœnieniem PFE Pressure Feedback EGR Sensor czujnik ciœnienia w uk³adzie recyrkulacji spalin pinking .szczyt impulsu. usterka wystêpuj¹ca stale.sonda przebijaj¹ca pozwalaj¹ca do³¹czyæ przyrz¹d pomiarowy do przewodu elektrycznego.s³upek. ko³ek. pod³oga plug .wielopunktowy wtrysk paliwa PGM-FI Programmed Fuel Injection System . ci¹g³y. zêby) ko³a zamachowego. przetworzony sygna³ po³o¿enia wa³u wysy³any z modu³u zap³onowego do sterownika P/NS Park/Neutral Switch .zasobnik wymiennej pamiêci. wtyk.szpilka. wykorzystywane np. poprzez izolacjê piezoelectric sensors . s³up.wykonywaæ.czujniki piezoelektryczne przetwarzaj¹ce zmiany parametrów mechanicznych (odkszta³cenia.okres. pod³¹czaæ.polietylen peak .stukanie. udary) na sygna³ elektryczny. maksymalna amplituda impulsu peak-peak voltage . test period .peron. kolumna.ciœnienie w kolektorze dolotowym POF olymer Optical Fibre .napiêcie miêdzyszczytowe PEDS Pedal . w wyniku uszkodzenia (stopienia) katalizatora.faza sygna³u. powoduje wzrost ciœnienia w uk³adzie wydechowym oraz spadek osi¹gów pojazdu permanent . w czytniku kodów PODS Passenger (Passive) Ocupation Detection System .œwiat³owód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu phase .programowany system zap³onowy pipe .czujnik zap³onu reaguj¹cy na zmiany kszta³tu (naciêcia. np.odg³os towarzysz¹cy spalaniu stukowemu PIP Profile Ignition Pickup . faza cyklu pinking .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P PDWA Pressure Differential Warming Actuator .filtr ograniczaj¹cy emisjê cz¹stek sta³ych i dymów w silnikach Diesla pillar . pomost. jako czujniki spalania stukowego lub czujniki pocz¹tku t³oczenia i prêdkoœci obrotowej w silnikach wysokoprê¿nych plate motors .silnik pr¹du sta³ego platform . np. przyspieszacza. np.programowany system wtrysku paliwa POD . odg³os spalania PHS Parking Heater System . filar pin .stukanie .zablokowany przep³yw spalin.sonda zbieraj¹ca sygna³y.peda³. przebiegu elektrycznego piercing probe .rura.t³ok. np. np. dozwolony PF Particle Filtre . sonda indukcyjna pierwszego cylindra PID Parameter Identification .system ogrzewania przy postoju detonacyjnego piston .system wykrywania zajêcia miejsca pasa¿era PGM-IG Programmed Ignition System . np.prze³¹cznik pozycji Park/Neutral automatycznej skrzyni biegów PFI Port Fuel Injection . t³oczek PI Pre Injection .wtyk.dopuszczalny.trwa³y.wtrysk wstêpny dawki paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym Piercing probe (sonda przebijaj¹ca) points .element ostrzegawczy z czujnikiem ró¿nicowym ciœnienia w uk³adzie hamulcowym Piezoelectric sensors (czujniki piezoelektryczne) PE Polyethylene .

element wykonawczy ustalaj¹cy pozycjê. poduszki itp.system ochrony przed skutkami uderzeñ bocznych firmy Porsche PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve . wynik testu POSIP Porshe Side Impact Protection .protokó³ (pomiarowy). nacisk pretrigger .) nych firmowych .nacisn¹æ. np. zaworu pre-ignition .wskaŸnik obecnoœci wykorzystywany w uk³adzie airbag power . uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej PP olypropylene .pierwotny. wêglowodorów HC w spalinach PS ower Steering . pole shoe . odpowiedni protect . w którym opór lub podzia³ napiêcia zale¿y od mechanicznego po³o¿enia œlizgacza.preferencje pre-heating . zacisk akumulatora.wa³ napêdowy proper . zabezpieczaæ protocol .prze³¹cznik: parkowanie/bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów pole . po³o¿enie post-heating . silnika Diesla POT Potentiometer .numer identyfikacyjny pamiêci PROM (pozwala zidentyfikowaæ wymienn¹ pamiêæ programowan¹ przez producenta pojazdu lub sterownika.dogrzewanie. silnika Diesla PRE-PUMP . podstawowy. pozycjoner. filtrowanie PROM Programmable Read Only Memory .kontrola wstêpna (Opel) printer .moc. obecnoœæ pasa¿era na fotelu . biegunowoœæ.czujnik radarowy okreœlaj¹cy wzglêdn¹ prêdkoœæ pojazdu przed kolizj¹.wspomaganie kierowania power train . zasilanie power relay . stosowany np.sterowanie regulatorem ciœnienia paliwa PRND Switch Park/Reverse/Neutral/Drive Switch .wyzwalanie z wyprzedzeniem.nastawnik. program dzia³ania sterownika POS'N Position . tak aby odpowiednio uruchomiæ poszczególne systemy bezpieczeñstwa (napinacze pasów. brama.P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI polarity . np.stopieñ mocy. jako czujnik wychylenia klapy w przep³ywomierzu PROM ID Programmable Read Only Memory Identyfication Number . nazwa trybu pracy przyrz¹du z wykorzystaniem obróbki wstêpnej sygna³u jak. które nie s¹ wymagane norm¹ OBD II.programowana na sta³e elektroniczna pamiêæ przeznaczona tylko do odczytu . np. np. np.mo¿e zawieraæ. np. np.ciœnienie PS Phase Sensor . w przypadku koniecznoœci jej wymiany) PRES Presence . aktualny.obecnoœæ.dodatni. np.w³aœciwy. ale zosta³y do³¹czone przez producenta w celu wspomagania procesu wykrywania usterek w okreœlonych pojazdach positioner .dwufazowy wtrysk paliwa z dawk¹ wstêpn¹ PPS Pedal Position System .wspomaganie uk³adu kierowniczego PRIME Pre Injection Metering . port (przy³¹cze) POS Positive . np.parametry wyœwietlane przez urz¹dzenie diagnostyczne.pompa wewnêtrzna zbiornika paliwa probe .polipropylen ppm Parts Per Milion . np.chroniæ.zespó³ napêdowy power transmission system .jednostka stê¿enia.drukarka PPSV Pump Prime Switch Voltage napiêcie na g³ównym styku za³¹czaj¹cym (przekaŸniku) pompy paliwa PSI Pound Force Per Square Inch PRHT Preheater .elektrozawór steruj¹cy regulatora ciœnienia paliwa Proprietary Readings . naciskaæ (klawisz) propeller shaft .system pozycji peda³u (Opel) PSC Pre-Selection Control .pozycja.ciœnienie. katalizatora.funkcja umo¿liwiaj¹ca ogl¹danie fragmentu przebiegu poprzedzaj¹cego punkt wyzwolenia power steering .obecny.uk³ad napêdowy PREV Previous .poprzedni primary . koñcówka mocy pressure . w oscyloskopie cyfrowym . sondy lambda.biegun (akumulatora) pole piece. napiêcia wyjœciowego cewki zap³onowej DIS PRC Pressure Regulator Control . zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania preferences . np.odczyty daPRE-CRASH . nagrzewanie wstêpne.przekaŸnik mocy.podgrzewanie. np. np.potencjometr element elektryczny.czêœci milionowe .element podgrzewaj¹cy funt si³y na cal kwadratowy .nabiegunnik port . np.sonda pomiarowa do multimetru lub oscyloskopu.wrota. zapalenie siê mieszanki przed momentem wyst¹pienia impulsu zap³onowego na skutek.przedwczesny zap³on. aktualnie wystêpuj¹ca usterka press .polarnoœæ.czujnik fazy (rozrz¹du) power stage . g³ówny przekaŸnik present . zbiór regu³ rz¹dz¹cych wymian¹ danych miêdzy systemami transmisji PRS Pressure .jednostka ciœnienia 40 Poradnik SERWISOWY .

elektrycznie napêdzana szyba PT Power Train .szerokoœæ impulsu.zasiêg.iloœæ. zakres pomiarowy RAS Rear Axle Steering . klawisz. oczyszczaæ. element taki mo¿e dzia³aæ jako bezpiecznik wielorazowego u¿ytku pulse generator .wy³¹cznik ciœnieniowy uk³adu wspomagania kierownicy PU Pick-Up .przyrz¹d elektroniczny wytwarzaj¹cy impulsy elektryczne. np.pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim.prêdkoœæ nominalna. rated speed . wielkoœæ.modu³ sterowania dla fotela pasa¿era PTT Push To Talk . czas w którym element wykonawczy jest zasilany impulsem elektrycznym PW Pulse Width . pamiêæ o dostêpie swobodnym szczone s¹ jeden nad drugim w uk³adzie pionowym rate .wspomaganie kierownicy Q QDM Quad Drive Module .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI PQ R PSM Passenger Seat Module . naci¹g.regulator dawki. przy której wraz ze wzrostem temperatury roœnie jego opór elektryczny.impuls.modulacja szerokoœci impulsu pump . dawka quantity adjuster . cecha R R Radial . nastawnik dawki quick view . np.prze³¹cznik podciœnienia sterowany temperaturowo PSW Power Switch .poliuretan g³ównego przekaŸnika zasilania PTS Parktronic System .generator impulsowy . aby mówiæ aktywnym poch³aniaj¹cego opary paliwa PSM Porsche Stability Managment system zarz¹dzania stabilnoœci¹ pojazdu firmy Porsche PSPS Power Steering Pressure Switch .sterowany elektrycznie szyberdach pulley . np.prze³¹cznik przyciskowo-odci¹gowy PSR Powered Sun Roof .rezystancja.wielkoœæ. podciœnieniowy system prze³¹czania napêdu PVS Ported Vacuum Switch .rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego. rated voltage .akumulator (bateria) wielokrotnego ³adowania RABS Rear Antilock Brake System system antypoœlizgowy kó³ tylnych RASTER . np. np.tylny. wyci¹gaæ.t³o obrazu. w³asnoœæ. element ch³odz¹cy.ch³odnica.wyjœciowy modu³ sterowania. w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umie- radiator . obwód PU.ko³o pasowe pull-rod . uk³adu elektronicznego RC Reserve Capacity . rezygnowaæ z wykonania QDM .zespó³ napêdowy PTC Pending Trouble Code . poœrednicz¹cy pomiêdzy sterownikiem ECM a odbiornikami (Daewoo) quantity .sterowanie np.nominalny.opuszczaæ program. popychaæ. przycisk push pull switch .pozycja biegu wstecznego w skrzyni biegów automatycznej tyln¹ osi¹ raster .rodzaj charakterystyki elementu termistorowego. trwaj¹cy kod usterki PTC Positive Temperature Coefficient . naciskaæ. opór elektryczny RAM Random Access Memory . szybkoœæ tempo rated .szerekoœæ impulsu.nie rozstrzygniêty. np.szybki wgl¹d.system wspomagania parkowania (wykorzystuj¹cy czujniki ultradŸwiêkowe) purge . uchwyt do wyci¹gania push .zasilanie.wciskaæ. pompowaæ PWR Power . szerokoœæ impulsu wtryskowego (czas wtrysku) PWL Power Window Lifter . w celu symulowania dzia³ania czujników uk³adu wtryskowego pulse width .radialny.urz¹dzenie podnosz¹ce szybê PWM Pulse Width Modulation . PUR Polyurethane .wcisn¹æ.zapas pojemnoœci akumulatora Poradnik SERWISOWY 41 .elektrozawór powietrza pulsacyjnego pull .pompa. usuwaæ .czyœciæ.ciêgno PVH Pneumatic Vacuum Hub-lock pneumatyczny. w dane o programie quit . tylne ko³o R Resistance .sonda zbieraj¹ca sygna³ PUA Pulse Air Selenoid .styk pe³nego obci¹¿enia (pe³nego wychylenia przepustnicy) pulse .napiêcie znamionowe R Reverse position .dotyczy zbiornika z wêglem PWR STEERING . znamionowy. siatka wymiarowa RBA Rechargeable Battery . range .modu³ deski rozdzielczej (GM) quality .jakoœæ. cyfrowy sygna³ elektryczny wysy³any przez sterownik ECU PW Powered Window .ci¹gn¹æ.dodatni wspó³czynnik temperaturowy . promieniowy R Rear .

remote control .odczyt napisów i parametrów cyfrowych na ekranie oscyloskopu resistance . podejmowaæ na nowo rear .proœba. np. np. np.napêd na tylne ko³a rear module .gotowy. hamulec silnikowy w ciê¿szych pojazdach retardet timing .ty³.odwrotny. opór elektryczny ready .kasowanie. powracaæ.rejestrowaæ. czujnika lub sterownika przy próbie komunikacji z czytnikiem kodów results .usuwaæ.zwalniacz -. np. np. zdejmowaæ.znaleziony kod b³êdu retry . nadmiarowoœæ.czynnik ch³odz¹cy. retriwed code .odbieraæ.wymagaæ.odleg³y.usuwaæ usterkê. zerowania read .przegl¹d.R S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RCM Restraint Control Module . np. np. potrzebowaæ.rezultaty. przekazywaæ relief valve . uszkodzonego elementu REQ Request . domagaæ siê review . np. œcie¿ka (styk) masy dla czujnika recognize .najmniejsza wartoœæ napiêcia wtórnego wymagana do wytworzenia iskry w œwiecy zap³onowej RCU Remote (Radio) Control Unit uk³ad zdalnego (radiowego) sterowania RDS Radio-broadcast Data System radiowy system przekazywania danych i komunikatów RDS Rear Detect System . np. poziom doregulowania REGTS Recirculation Gas Temperature Sensor . zdalny. prostowaæ (pr¹d) red .rozdzielczoœæ przyrz¹du pomiarowego response . wyjmowaæ rename .zmniejszaæ.regulacja register .wznowiæ.styk hermetyczny (kontaktron) reaguj¹cy na pole magnetyczne reference . plik lub zbiór danych) replace .wzorzec. reference voltage .czujnik temperatury recyrkulacji spalin reset button. odzyskany. zbêdnoœæ ¿¹danie reverse . zapytanie. np. sterownika pojazdu przez przyrz¹d diagnostyczny record . key . rezerwa paliwa reach .modu³ napêdu tylnych kó³ remaining code .prostownik (elektryczny) rectify .napiêcie odniesienia. kodów usterek 42 Poradnik SERWISOWY . klawisz ustawiania stanu pocz¹tkowego. zwrotny require . redukowaæ redundancy . znaleziony.odpowiedŸ. odniesienie.przycisk.czytaæ.zapisywaæ. naprawiaæ uszkodzenie.przekaŸnik.pozostaj¹cy kod.opóŸniony zap³on retrived . np.rozpoznawanie. kasowanie wskaŸnika koniecznoœci wymiany oleju lub obs³ugi serwisowej reserve .zmieniaæ nazwê.tylny elektrozawór (ABS) receive . niemo¿liwy do skasowania REMCO Remote adjustment for CO potencjometr zdalnej regulacji CO rear O2 sensor . kody usterek relay . otrzymywaæ przyjmowaæ retarder . napiêcie wzorcowe refrigerant .czujnik reluktacyjny (wykorzystuj¹cy efekt zmiennego oporu magnetycznego).nadmiar. do pomiaru) reluctor .rezystancja. tylna sonda lambda REC Rear Electrical Center .tylne centrum elektryczne remote .modu³ sterowania poduszek powietrznych reed contact .rezerwa. reduce .zawór upustowy ograniczaj¹cy ciœnienie residual pressure .zdalne urz¹dzenie rozruchowe umo¿liwiaj¹ce uruchomienie rozrusznika znad komory silnika RESV Rear Solenoid Valve . przeciwny.zdalne sterowanie elementem wykonawczym remote start . opór elektryczny REG Regulation . odczytywaæ. ustawianie stanu pocz¹tkowego. przygotowany (do pracy. np. zapas.powrót.wyszukany.tylny czujnik tlenu.system wykrywaj¹cy zagro¿enie z ty³u (Delphi) RES Resistance . wyniki resume .ponawiaæ próbê return .dochodziæ. znak powrotu na klawiaturze.ciœnienie pozostaj¹ce w uk³adzie paliwowym po wy³¹czeniu silnika readout . np. osi¹gaæ. urz¹dzenie rejestruj¹ce RES Reset .rezystancja.wymiana. uk³adu klimatyzacji required voltage . nazywaæ ponownie (np. tylny rear drive . stosowany czêsto jako czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub wa³ka rozrz¹du resolution .czerwony remove . rejestrowaæ rectifier .

zielony i niebieski) w sygnale wizyjnym. pracowaæ runner .pojazd z napêdem na tylne ko³a RRWS Right Rear Wheel Sensor RISC Rotary idle Speed Control .sprzêg³o z samoregulacj¹ safing .prze³¹cznik zdalnego uruchomienia silnika RGB Red Green Blue .prawe przednie ko³o RSS Remote Starter Switch .bogata mieszanka paliwowo-powietrzna RICP Rear Integrated Control Panel tylny zintegrowany panel sterowania (zespo³u Audio) RICV Rotary Idle Control Valve .pamiêæ do wy³¹cznego odczytu RST Reset .stopieñ nadwozia running light .prawa przednia cewka RMS Root Mean Square .czêstotliwoœci radiowe rise time .system antypoœlizgowy kó³ tylnych rich mixture . np. system prawostronny pojazdu ROM Read Only Memory . przebieg.system pomiaru emisji spalin na drodze.badawcza liczba oktanowa ROP.czujnik lewego tylnego ko³a RFI Radio Frequency Interference zak³ócenia o czêstotliwoœciach radiowych emitowane. nadzór czujników zewnêtrznych Poradnik SERWISOWY 43 .wartoœæ skuteczna RFW Right Front Wheel . przewijaæ.prawa strona.rodzaj interfejsu i z³¹cza do szeregowej transmisji danych.pierœcieñ.prawa tylna cewka RRW Right Rear Wheel . w odniesieniu do pr¹du lub napiêcia . pomiêdzy przyrz¹dem pomiarowym (analizatorem spalin. suwak running board . dr¹¿ek road .prawe tylne ko³o RWD Rear Wheel Drive .sekunda SAB Side Airbag .regulator wyprzedzenia zap³onu SAE Society of Automotive Engineers .œwiat³o pozycyjne RWAL Rear Wheel Antilock Brake system . impulsu elektrycznego RLWS Rear Left Wheel Sensor .wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RSO Rotary Solenoid valve Open otwarty elektrozawór obrotów RFS Right Front Solenoid .modu³ prawych tylnych drzwi RRS Right Rear Solenoid . monitora komputerowego RH Right Hand .prawostronny system kierowania RHS Right Hand Side .wirnik.kasowanie. ROPS Roll Over Prevention (Protection) System .œrednia kwadratowa.rolka. np.system prawostronny ribbon .zawór obrotowy sterowania biegiem ja³owym ring . zwój.stowarzyszenie in¿ynierów techniki samochodowej SACV Secondary Air Control Valve zawór steruj¹cy wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SAC Self Adjusting Clutch . p³oza.steczujnik prawego tylnego ko³a RXD Receive data line . przez uk³ad zap³onowy RFID Radio Frequency Identification identyfikacja czêstotliwoœci radiowych rod .czas narostu. np.boczna poduszka gazowa SAC Spark Advance Control .tachometr. zawieraj¹cy bramkê wykrywaj¹c¹ poziom CO i HC oraz urz¹dzenia do kontroli prêdkoœci i przyspieszenia pojazdu RSN Rate Shaping Nozzle .przekaŸnik pompy zwrotnej RRDM Right Rear Door Module . multimetrem) a komputerem RTC Real Time Clock . dymomierzem. ustawianie stanu pocz¹tkowego RS232 . przy równoczesnym kontrolowaniu prêdkoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych kó³ RHD Right Hand Drive .zabezpieczenie. np.droga roll . œlizg.sk³adowe kolorów (czerwony. praca z przewijaniem w oscyloskopie cyfrowym RSD Road Sensing Detection .obroty na minutê run .zegar czasu rzeczywistego RON Research Octane Number .linia odbioru danych S s second .zapobieganie niestabilnoœci pojazdu na zakrêcie przez wstêpne wyhamowanie. dzwoniæ RPR Return Pump Relay .prêt.bieg.taœma barwi¹ca do drukarki RPM Revolutions Per Minute .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RS revolution couner . obrotomierz rowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ biegu ja³owego RSC Rotary Solenoid valve Closed zamkniêty elektrozawór obrotów RF Radio Frequency .

dane pomiarowe do komputera sensor . system samodiagnozy SBDS Service Bay Diagnostic System . np.wtórny. wkrêt. np.elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza search . szeregowy serial port . zachowaæ.siedzenie. zapamiêtaæ.elektrohydrauliczne sterowanie uk³adem hamulcowym.oscyloskop SCR Selective Catalytic Reduction selektywna redukcja katalityczna (tlenków azotu w systemach dla silników Diesla) SAS Speed Adjusting Screw . S/C Short Circuit .sygna³ zap³onowy wysy³any ze sterownika do modu³u zap³onowego send . bit za bitem.czujnik pomiarowy sequence .elektroniczny sterownik zap³onu seat .przewijanie obrazy (przebiegu) na ekranie monitora lub oscyloskopu segment test .wybieraæ. transmitowane s¹ tym samym przewodem (liczy siê kolejnoœæ i szerokoœæ impulsów) 44 Poradnik SERWISOWY .szeregowe ³¹cze transmisyjne SDD Speed Dependent Damping amortyzacja uzale¿niona od prêdkoœci jazdy .sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa screen .sekwencyjny (wtrysk paliwa oddzielnie i w odpowiedniej kolejnoœci dla ka¿dego z cylindrów) serial . kodów usterek SCV Swirl Control Valve .ci¹g³y kod serwisowy SDV Spark Delay Valve .miernik zu¿ycia paliwa select .zwarty obwód scanner .poœredni wtrysk paliwa sequential . wybierak. np.selektor.liczba próbek pobieranych w ci¹gu sekundy przez uk³ad pomiarowy. np.wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reaguj¹ce na sygna³ ze sterownika pojazdu SC Spark Control .uk³ad steruj¹cy k¹tem wyprzedzenia zap³onu SC.S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI SAHR Saab Active Head Restraint system aktywnych zag³ówków firmy Saab sample rate .przeszukiwanie.pas bezpieczeñstwa seat module .wysy³aæ.zawór opóŸniaj¹cy regulacjê wyprzedzenia zap³onu SAPV Secondary Air Pulse Valve zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV Secondary Air Solenoid Valve elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do uk³adu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS Secondary Air Solenoid . wybierz selector . wtórne uzwojenie cewki zap³onowej SEFI Sequential Electronic Fuel Injection .czytnik kodów (okreœlenie stosowane w USA) scan tool . wkrêt regulacyjny scroll .zawór sterowania zawirowaniami SCV Sensor Control Unit . np.system z czujnikami wykrywaj¹cymi zagro¿enie kolizji bocznych (Delphi) SCC Saab Combustion Control .urz¹dzenie elektronicz- SDM Sensor and Diagnostic Unit sterownik systemu poduszek powietrznych serial transmission .pompa przet³aczaj¹ca (ABS) SDS Side Detect System .kompleksowy system diagnostyczny firmy Ford SDI Semi Direct Injection .transmisja szeregowa. z szybszym ni¿ w tradycyjnych systemach czasem zadzia³ania (Bosch) SD Self Diagnostics .system kontroli stabilnoœci jazdy SCS Stop Control System .rodzaj poduszki gazowej secondary .œruba.sekwencja.samodiagnoza. oscyloskopu cyfrowego (im wiêcej próbek . fotel seat belt .ekran.seryjny. prze³¹cznik wybieraj¹cy SCS Stability Control System .system ABS sterowany mechanicznie SAW Spark Advance Word .œruba regulacyjna prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego SAT Satelite .utrwaliæ.system sterowania procesem spalania firmy Saab zawieraj¹cy element ³¹cz¹cy funkcjê wtryskiwacza i cewki zap³onowej SCC Service Continous Code . przesy³anie szeregowe. wyszukiwanie SCC Spark control computer .modu³ elektroniczny fotela (siedzenia) SCOPE Oscilloscope . wyœwietlaæ na ekranie screw . wszystkie dane.test segmentów wyœwietlacza save .modu³ kontroli czujnika SBC Sensotronic Brake Control . dane w diagnoskopie lub obraz w oscyloskopie cyfrowym savemeter .czêstotliwoœæ próbkowania .tym wierniejsze odtworzenie badanego sygna³u) ne przeznaczone do odczytu parametrów OBD II SDM Sensing & Diagnostic Module modu³ diagnostyczny (Opel) scavening pump .

kontrolka zmiany biegu slide valve .praca z jednorazowym wyzwalaniem przebiegu w oscyloskopie SGI Sequential Gas Injection .przyspieszenie boczne sleep mode .sekwencyjny wtrysk gazu .praca jednokana³owa w oscyloskopie single shot .silnik Diesla o podwy¿szonych osi¹gach SIR Supplementary Inflatable Restraint System .ekran elektryczny.zbocze. ekranowaæ SHIFT . szczelina.amortyzator shoe . czujnika tlenu slow codes .luŸne.cewka przepustnicy (Opel) SGL Single . sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (narastaj¹ce lub opadaj¹ce) Software .klocek cierny.jednorazowa podstawa czasu w oscyloskopie SLU Solenoid Linear Lock-up . np. np.ma³y. np. np.uk³ad wtryskowy/zap³onowy slow .oprogramowanie SOHC Single Overhead Camshaft pojedynczy wa³ek rozrz¹du w g³owicy Poradnik SERWISOWY SIHR Self Inflating Head Restraint system ochrony g³owy oparty na 45 .wstrz¹s. przesuniêcie shift key . t³umik wydechowy SIM Simtec .serwomotor.wolny. brake shoe szczêka hamulcowa short .klawisz przesuniêcia shock . ciêgno lub linka snap .zap³on iskrowy SI Speed Index .praca w trybie wyczekiwania (uœpienia) soft faults .dodatkowy. oprawka SOF Start Of Frame .pozycja dŸwigni zmiany biegów.cewka kontroli ciœnienia sprzêg³a (Opel) socket .dymomierz (do silników Diesla) SIPS Side Impact Protection System system zabezpieczaj¹cy przed skutkami uderzeñ bocznych shield . smokemeter . EOBD) simultaneous jednoczesny (wtrysk benzyny równoczeœnie dla kilku cylindrów) SG Signal Generator . poziom sygna³u smoke . rear window shelf pó³ka tylnego okna SINOx .krótki. np. urz¹dzenie podleg³e SLC Solenoid Linear Clutch Pressure Control . udar. np. do zamontowania karty elektronicznej SES Service Engine Soon dash light kontrolka serwisowa silnika(MIL) silencer .zawieszenie z regulacj¹ (samoregulacj¹) poziomu SFI Sequential Fuel Injection . np. slow response .krótka wiadomoœæ teksowa SIS Service Information System . si³ownik zasadzie dodatkowej poduszki gazowej (w okolicy zag³ówka) slot .otwór.kody usterek wysy³ane na tyle wolno.stowarzyszenie producentów i handlowców bran¿y motoryzacyjnej SMT Separate Mixture Transport rozdzielone dostarczanie mieszanki SMS Short Message Service .index prêdkoœci side acceleration .wa³.usterki sporadyczne wystêpuj¹ce tylko raz na jakiœ czas. zwisaj¹ce.start pocz¹tku ramki sygna³u CAN shut . powolny.krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.pó³ka. nie naci¹gniête.serwisowy system informacyjny slack . uderzenie shock absorber . ¿e mog¹ byæ wyœwietlane za pomoc¹ lampki kontrolnej (diody LED) i nie wymagaj¹ do odbioru specjalnego urz¹dzenia cyfrowego SLS Self Leveling Suspension .generator sygna³owy sine wave .stan na³adowania akumulatora slave .t³umik ha³asu. wa³ek shelf .zamykaæ shutter .urz¹dzenie podporz¹dkowane.oddzielnie dla ka¿dego z cylindrów SLT Solenoid Linear Throttle .wolna odpowiedŸ.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI S servo .cewka blokowania (Opel) shaft .fala sinusoidalna single .dym. zwarcie elektryczne SHPD Super High Performance Diesel .pojedynczy.gniazdo.katalizator do silników Diesla firmy Siemens small . serwomechanizm. ale mo¿liwe do zarejestrowania przez system samodiagnozy SLI Shift Light Indicator . single channel .¿aluzja.oprogramowanie SOC State of Charge .zatrzask software . krata zamykana SI Spark Ignition .zawór suwakowy slope .sekwencyjny wtrysk paliwa SFT Short term Fuel Trim . nadmuchiwany system unieruchamiaj¹cy (zabezpieczaj¹cy na zasadzie poduszki powietrznej) SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders .

¿y³a. np.wprowadzaæ do pamiêci. Ÿród³o sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (zewnêtrzne. zapamiêtywaæ stored code .stan.tryb testu czujników SPD Vehicle Speed . sygna³ rozruchu STO Self Test Output .sprê¿yna.wolny bieg.Ÿród³o.strumieñ.rozrusznik.sygna³ regulacji zap³onu ze sterownika do modu³u zap³onowego start-up .oscyloskop pamiêtaj¹cy SPI Single Point Injection .zap³onnik.specjalne narzêdzie serwisowe STI Self Test Inp. np. np. EOBD) spark duration . sygna³ elektryczny prostok¹tny static ignition .krótkookresowa.wspomaganie kierownicy. niezaSPI Spark Plug Injector . np.œwieca zap³onowa sparkplug gap .radar krótkiego zasiêgu SRS Supplementary Restraint System .cewka. detonator (poduszki powietrznej lub napinacza pasów) Solenoid valve (zawór elektromagnetyczny) SR Slow Running .faza czujnika (czujnik fazy) SST Sensor Simulator Tester .kierownica stepper motor .sklejanie siê styków przekaŸnika lub przerywacza STJ Start Injector .selektywne sterowanie charakterystyk¹ jazdy (charakterystyka zawieszenia) STEER .zawór elektromagnetyczny SRC Selective Ride Control .autonomiczny.silnik krokowy (np. sterowania silnika krokowego STFT Short Time Fuel Trim . szczelina na œwiecy zap³onowej SRT System Readiness Test . wspó³dzia³aj¹cy z napinaczami pasów bezpieczeñstwa steps .test gotowoœci systemu (OBD/EOBD) SSS Speed Sensitive Steering .przebieg prostok¹tny. stopieñ koñcowy mocy uk³adu zap³onowego STAR Self Test Automatic Readout automatyczny czytnik kodów samodiagnozy starter .rozrusznik SPK Spark advance .stopieñ.czas trwania (palenia) iskry spark gap . bieg ja³owy STC Stability Traction Control .wyprzedzenie zap³onu STP Stop Lamp Switch . zapalnik. solenoid valve . jedn¹ z elektrod œwiecy stanowi denko t³oka (Saab) le¿ny store .jednopunktowy wtrysk paliwa ST Short Term .system wspomagania kierowania zale¿ny od prêdkoœci SST Special Service Tool .k¹t skrêcenia ko³a steering wheel .element ³¹cz¹cy funkcjê œwiecy zap³onowej i wtryskiwacza. z kana³u B) spark .modu³ otwieranego dachu (Opel) SRR Short Range Radar . zwitek stream .wtrysk jednopunktowy stand-alone .wyprzedzenie zap³onu SRM Sun Ruf Module .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI spring . wykorzystywany do uk³adu regulacji biegu ja³owego) source . w oscyloskopie SPOUT Spark Out . uginaæ siê square waveform .wejœcie samodiagnozy storage oscilloscope .uk³ad antypoœlizgowy SOL'D Solenoid . regulacja mieszanki STA Starter .wtryskiwacz rozruchowy SP Sensor phase . z kana³u A.iskra spark advance .przerwa iskrowa.symulator i tester czujników STM Sensor Test Mode .kroki. sytuacja.prze³¹cznik (w³¹cznik) œwiate³ stopu strand . skrêtka.uk³ad zap³onowy bez elementów ruchomych (bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy) status . status STC Self-Test Connector .wejœcie wywo³ania kodów samodiagnozy sticking .prêdkoœæ pojazdu SPFI Single point Fuel Injection . kierowaæ steering angle . elektrozawór.ut . wewnêtrzne. np.styk (z³¹cze) samodiagnozy squib .dodatkowy system unieruchamiaj¹cy (system poduszki powietrznej).zapamiêtany kod usterki stage .odstêp elektrod œwiecy zap³onowej spark plug .uruchamiaæ 46 Poradnik SERWISOWY . resor.krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.œwiecowtryskiwacz .

zablokowany stuck off .tomograficzne badanie procesu spalania TCATS Turbo Charger Air Temperature Sensor .sprê¿arka napêdzana turbin¹ wykorzystuj¹c¹ gazy spalinowe z silnika TCM Throttle Control Module .sterowany termostatycznie dolot powietrza TAB Thermactor Air Bypass solenoid zawór obejœcia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiaj¹cych pracê katalizatora.turbodo³adowanie .oprogramowanie SYSIN System Inp.elektrozawór steruj¹cy prze³¹cznikiem podciœnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TC Traction Control . zawór lub przekaŸnik SV Switching Valve .ma³y rozstaw kó³ SWT Side Wall Torsion .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ST STROBE Stroboscope .sklejony.zawór TACS Toyota Active Control Suspension .wtrysk jednopunktowy TCCS Toyota Computer Controlled System .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC Turbo Charger .rozci¹g.ut .modu³ sterowania przepustnicy Poradnik SERWISOWY 47 .œwiat³a tylne tank . rozci¹g podstawy czasu w oscyloskopie switch off . np. poddaj¹cy siê.tachometr.œruba regulacyjna przepustnicy tachometric relay .styki (z³¹cze) serwisowe. np. osiadaj¹cy SWS Simplified Wiring System uproszczony system okablowania system sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi w pojeŸdzie z ograniczeniem liczby przewodów SULEV Super Ultra Low Emissions Vehicle .przekaŸnik wymagaj¹cy do dzia³ania sygna³u tachometrycznego TBI Throttle Body Injection .elektrozawór.czujnik (tlenu) 1 przed katalizatorem (przedni) T T Test Terminal .czujnik temperatury powietrza w uk³adzie turbodo³adowania TAS Throttle Adjust Screw .suw (przy oznaczeniu liczby suwów) stuck .zablokowany w stanie zamkniêtym lub wy³¹czonym. przemiataæ odchylaæ.zasilanie.wy³¹czenie switch on .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TAD Thermactor Air Divertered solenoid .system powietrza dodatkowego (zapewniaj¹cego lepsz¹ pracê katalizatora) TCA Thermostat Controlled Air . zawór lub przekaŸnik gim (w celu lepszego uwidocznienia ró¿nic i wahañ) SW Switch . zasilacz suppression . zawór elektromagnetyczny sweep .rozci¹gaæ. np.lampa stroboskopowa u¿ywana do ustawiania wyprzedzenia zap³onu.za³¹czenie SWP sweep . wy³¹cznik.ustêpuj¹cy.czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS Thertmactor Air System . np. obrotomierz TCA Tomographic Combustion Analysis . wejœcie strobuj¹ce stroke . zmiennej d³ugoœci kolektora dolotowego subsidary .wejœcie systemu S1 Sensor 1 . np.komputerowy system sterowania Toyoty TBV Turbo Boost Valve . w samochodach ze sterowanym gaŸnikiem) Tach Tachometer .skrêcanie œciany bocznej surge protection . rodzaj pracy podstawy czasu w oscyloskopie stuck on . zak³óceñ wywo³ywanych przez uk³ad zap³onowy SWB Small Wheel Base . zacisk testowy tail light .aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) „turbo” TCC Torque Converter Control . zawieszony.nak³adany.koñcówka testowa.t³umienie.prze³¹cznik.zbiornik (paliwa) TAS Temperature Air Sensor . do ustawiania liczby oktanowej benzyny lub wartoœci wyprzedzenia zap³onu SW Software .pojazd o bardzo ma³ej emisji zanieczyszczeñ SVC Saab Variable Compression . np. rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego pozwalaj¹cy na ogl¹danie przebiegów zap³onowych z ró¿nych cylindrów na³o¿onych jeden na dru- SVC Service Connector .zablokowany w stanie otwartym lub za³¹czonym. czujnik stykowy supply .zawór prze³¹czaj¹cy.kontrola przemiennika momentu obrotowego TCL Traction Control .zabezpieczenie przepiêciowe (zabezpieczenie uk³adu elektronicznego przed impulsami napiêcia o du¿ej amplitudzie) SV Solenoid Valve .system zmiennego stopnia sprê¿ania w silniku firmy Saab superimposed .

przepustnica sterowana elektronicznie.miernik temperatury 48 Poradnik SERWISOWY .system napêdu hybrydowego firmy Toyota TEN Test Engine .zintegrowany (cienkowarstwowy) system zap³onowy TDC Top Dead Centre . Water .termiczny wy³¹cznik elektryczny TCSA Temperature Controlled Spark Advance . woda (p³yn ch³odz¹cy) TIC Thermal Ignition Control . testowanie ³¹cza pomiarowego.termiczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu TIM Traffic Information Message .informacje o ruchu drogowym TCSG Temperature Compensated Stored Gas .test wartoœci dopuszczalnych .temperatura.próg.termistor .T S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TCM Transmission Control Module modu³ steruj¹cy skrzyni biegów TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension .linia testowa wentylatora time . odczytywanych przez system (OBD.górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) po³o¿enia t³oka TDCL Total (Toyota) Diagnostic Communication Link .testowanie.opona.wtrysk paliwa do przepustnicy timing .urz¹dzenie ostrzegawcze. Exhaust Gas . spaliny TEMP Temperature .modu³ sterowania przek³adni TMC Traffic Message Channel .czteroetylek o³owiu .diagnostyczne z³¹cze komunikacyjne (Toyota) TFI Throttle Fuel Injection . np.temperatura.przewód wzbudzaj¹cy urz¹dzenia steruj¹cego terminal .temperatura. pomiêdzy momentem wyst¹pienia iskry a pozycj¹ znaku na kole TFT Thin Film Transistor .kompensacja temperatury zmagazynowanego gazu (przy niektórych systemach poduszek gazowych) test limits .koñcówka.test wartoœci mierzonych.zwi¹zek chemiczny dodawany do benzyny w celu zmniejszenia sk³onnoœci do spalania detonacyjnego telltale . punkt pomiarowy w obwodzie elektrycznym TCS Torque Control System .pojazdy o przejœciowej niskiej emisji TE Test Terminal Engine .technika tranzystorów cieñkowarstwowych stosowana do wytwarzania wyœwietlaczy i ekranów timing belt .³añcuch rozrz¹du (³añcuch pêdny) timing light .koñcówka testowa silnika THA Thermo.temperatura Temp Gauge .kana³ komunikatów drogowych TD Time Division . powietrze wlotowe TEL Tetraethyl Lead .podstawa czasu (w oscyloskopie) TFI Thick Film Ignition system .czas time base .pasek rozrz¹du (pasek pêdny) TDI Turbo Diesel Injection .element zmieniaj¹cy swój opór elektryczny wraz z temperatur¹ (czujnik temperatury) THG Thermo.Turbo Diesel z bezpoœrednim wtryskiem TDM Time Division Multiplexing praca systemu z podzia³em czasu TGP Turbulent Generating Pot .kompensowana temperaturowo pompa przyspieszacza threshold . TKS Throttle Kicker Solenoid element wykonawczy zmieniaj¹cy po³o¿enie mechanizmu przepustnicy w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej TLEV Transient Low Emission Vehicles .komora spalania wywo³uj¹ca turbulencje (zawirowania) mieszanki timing chain . prostok¹tny sygna³ prêdkoœci obrotowej TFA Test Fan .system sterowania momentem obrotowym TCS Traction Control System . przy³¹cze.wyprzedzenie zap³onu sterowane w funkcji temperatury (Opel) testing .przepustnica. granica throttle-by-wire .system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TES Thermal Electric Switch . bez koniecznoœci bezpoœredniego sprzê¿enia mechanicznego THS Toyota Hybrid System .podzia³ czasu. np.porównywanie wartoœci badanego sygna³u z dopuszczaln¹ wartoœci¹ zakodowan¹ w ECM (OBD/EOBD) test values . wskaŸnik poziomu cieczy THC Total Hydrocarbons .zale¿noœæ czasowa. gardziel TCP Temperature Compensated accelerator Pump . test wstêpny czytnika kodów THS Transmission Hydraulic Switch elektrozawór prze³¹cznika hydraulicznego skrzyni biegów THW Thermo.lampa stroboskopowa do ustawiania k¹ta wyprzedzenia zap³onu tire .elektroniczny system steruj¹cy parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) THR Throttle . obrêcz TK. zacisk. Intake Air .sumaryczna iloœæ ró¿nych wêglowodorów w spalinach thermistor . EOBD) TCV Transmission Control Unit .

np.przek³adnia. czyli posiadaj¹cy oprócz stanu jedynki logicznej (poziom wysoki) i zera logicznego (poziom niski).system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) sta³ej TPM Tempomat Cruise Control .techniczny biuletyn serwisowy TR Transmission .wyzwalanie. dostrajaTr Transistor .przemiennik momentu. przenoszenie.up³yw ustalonego czasu. np. rozstaw kó³ trigger .prawdziwa wartoœæ RMS (np. jeszcze stan wysokiej impedancji.obracaæ. w³¹czaæ turn signal . skrzynia biegów tss throttle stop screw . przek³adnia.prze³¹cznik termiczny skrzyni biegów TRC Traction Control .przejœciowy transmission .nadajnik-odbiornik. koniec wyznaczonego czasu to .regulowany wtrysk wielopunktowy TTS Transmission Temperature Switch .przetwornik transient . przyczepnoœci¹ i stabilnoœci¹ podczas ruszania) traction .skrêcanie TOT Transmission Oil Temperature temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP Throttle Position . w oscyloskopie: DC lub AC.wy³¹czaæ.wkrêt ograniczaj¹cy po³o¿enie przepustnicy TSW Water Temperature Switch prze³¹cznik temperaturowy p³ynu ch³odz¹cego TTL Transistor Transistor Logic uk³ad logiczny tranzystorowo-tranzystorowy torsion .uk³ad wyzwalanej podstawy czasu (w oscyloskopie) TPSV Throttle Position Sensor Valve pozycja przepustnicy Trim Trimming . przekrêcaæ pokrêcaæ turn off . zale¿nie od temperatury i czasu TPCV Tank Pressure Control Valve zawór sterowania w zbiorniku paliwa ciœnieniem transversal .system kontroluj¹cy zamykanie przepustnicy du lub napiêcia (obwód wejœciowy) trunk compartment .przekazywanie. zespó³ ³¹cz¹cy w sobie funkcje nadajnika i odbiornika (np.prze³¹cznik (styk) przepustnicy sygnalizuj¹cy stan biegu ja³owego TS Twin Spark . jazda transceiver .zmienny system dolotowy (Toyota) Poradnik SERWISOWY 49 .pó³przewodnikowy element elektroniczny (zazwyczaj 3 koñcówkowy) posiadaj¹cy zdolnoœæ sterowania przep³ywem wiêkszego pr¹du (obwód mocy) za pomoc¹ mniejszego pr¹nie True RMS .kierunkowskaz TV Throttle Valve .turbosprê¿arka turn .pozycja przepustnicy transponder .uk³ad logiczny trzystanowy. np.za³¹czaæ. za du¿o. przerywaæ turn on .prze³¹cznik (dwustabilny) TSL Three State Logic .regulacja. tak¿e. przepustnica tread . prawdziwa wartoœæ skuteczna napiêcia mierzona niezale¿nie od jego kszta³tu) TVIS Toyota Variable Induction System . wewnêtrzne lub zewnêtrzne TPS Throttle Position Sensor .wy³¹cznik steruj¹cy wtryskiwaczem rozruchowym.rodzaj przekaŸnika sygna³u.test diagnostyczny polegaj¹cy na wciœniêciu peda³u gazu i aktywacji niektórych elementów wykonawczych (Ford) track . w którym wyjœcia s¹ od³¹czone TSS Turbine Speed Sensor .zbyt. umieszczona wewn¹trz zbiornika paliwa torque converter .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI T TOCS Throttle Opener Control System . na toggle .trakcja.poprzeczny.czujnik prêdkoœci turbiny too .podwójna iskra TSB Technical Service Bulletin .pompa podaj¹ca paliwo. przek³adnia hydrokinetyczna transducer . równie¿ transfer pump . trasa TRACS Traction Control System . skrzynia biegów TO Time Out .wa³ zdawczy sprzêg³a hydrokinetycznego turbocharger . klucz elektroniczny aktywizuj¹cy siê w polu elektromagnetycznym i wysy³aj¹cy w³asny sygna³ rozpoznawczy TTS Thermo Time Switch . za ma³o. boczny. przyspieszenie boczne TPI Tuned Port Injection .czujnik po³o¿enia przepustnicy TPSA Throttle Position Sensor Angle k¹t otwarcia przepustnicy triggered time base .tranzystor .prze³¹czaæ toggle test .zawór przepustnicy.bie¿nik opony.baga¿nik TS Throttle Switch .do. np.sterowanie utrzymywaniem prêdkoœci jazdy turbine shaft . przetwornik magistrali CAN) toggle switch .œcie¿ka.system sterowania w³asnoœciami trakcyjnymi pojazdu (np.

promieniowanie nadfioletowe UVW Unload Vehicle Weight . upstream O2 unable .system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami ULEV Ultra Low Emission Vehicle pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeñ ultrasonic .górna (przednia) sonda lambda (przy silniku) lub uk³ad z pojedyncz¹ sond¹ lambda unavailable .aktualizowaæ. niemo¿liwy do wykonania .niekalibrowany zakres podstawy czasu lub zakres napiêciowy w oscyloskopie. kolumna UPS Uninterruptible Power Supply zasilacz awaryjny (np.a¿ do.uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny upper limit . nie nadaj¹cy siê do u¿ytku UV UltraViolett .górny limit. obrót. wi¹zka górna TVSV UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems . NOx TVIS TXD Transmitted Data Link . zwiêkszaæ. parê przewodów) TW Sensor Temperature Water Sensor . unknown code . nieoczekiwany unknown .nieznany.g³oœnik wysokotonowy tyre .termostatyczny zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie (np.modernizowaæ. unowoczeœniaæ (np.katalizator trójfunkcyjny („trójdro¿ny"). modyfikowaæ (np.niespodziewany. instrukcja obs³ugi until .niezdolny. dopóki nie unusable .TU S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TVS Throttle Valve Switch .linia transmisji (nadawania) danych weeter .prze³¹cznik przepustnicy TWI Treat Wear Indicator .podnosiæ. oprogramowanie) upgrade . wersjê oprogramowania).niedostêpny. obrêcz ko³a.opona. test danego elementu wykonawczego UNCAL Uncalibrated .nieznany kod usterki user (user’s) manual .prostopad³y. w górê nie obci¹¿onego pojazdu 50 Poradnik SERWISOWY .czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego TVV Thermal Vent Valve . górna granica upper oxygen sensor.uniwersalna jednostka steruj¹ca UIS Unit Injector System .u¿ycie. np. w uk³adzie recyrkulacji spalin) twist . wykorzystanie unexpected . redukuje on emisjê takich sk³adników jak CO. tyre cap bie¿nik U UIM Universal Control Unit .masa up .elektromagnetyczny zawór dwudro¿ny TWC Three Way Catalyst .skrêt.termiczny zawór odpowietrzania TWSV Two Way Solenoid Valve . np.normalne warunki use .ultradŸwiêkowy UM Unit of Measure .podrêcznik u¿ytkownika.system silników Diesla z pompowtryskiwaczami ut usual terms . zastosowanie.nieu¿yteczny. skrêcaæ (np.jednostka miary update . zazwyczaj ten rodzaj pracy jest w specjalny sposób sygnalizowany upright . HC.œwiat³a drogowe.wskaŸnik zu¿ycia TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve . do podtrzymania zasilania komputera) UPS Unit Pump System . polepszaæ upper beam .

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI V V V Volt . pró¿nia VCP Variable inlet Cam Phasing zmienne fazy sterowania rozrz¹dem (dolot) VAF Vane Air Flow meter . np.Ÿród³o napiêcia sterowane napiêciowo VDC Vehicle Dynamic Control . regulowany.czujnik temperatury powietrza w przep³ywomierzu VE Volumetric Efficiency .turbosprê¿arka o zmiennej geometrii variable .pionowy.widok vicinity . zbiornika z wêglem aktywnym VERT Verical . odpowietrzanie.informacja kontrolna dotycz¹ca emisji spalin danego pojazdu VAV Vacuum Air Valve . zasilanie) VDU Video Display Unit .adapter interfejsu pojazdu view .zmienny.pojazd VIVT Variable Inlet Valve Timing zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi Poradnik SERWISOWY 51 .rezystor o wartoœci rezystancji zale¿nej od przy³o¿onego napiêcia VGT Variable Geometry Turbocharger . przez który przep³ywa pr¹d o natê¿eniu 1 A VCM Vehicle Condition Monitor system kontrolny stanu pojazdu (pojêcie to mo¿e dotyczyæ monitorowania systemów nie objêtych OBD II) vent .³opatkowy przep³ywomierz powietrza VAF Volume Air Flow sensor . napêd. VBAT Vehicle Battery Voltage .wentylacja.reflektor o zmiennym ogniskowaniu VAPS Variable Air Pneumatic Suspension .napiêcie sta³e VEH Vehicle .napiêcie akumulatora w pojeŸdzie VEGA Vehicle Exhaust Gas Analyser analizator spalin samochodowych VIS Vehicle Identification Section sekcja identyfikacyjna pojazdu numeru VIN VIS Variable Induction System zmienny system nape³niania (dolotowy) VEGTC Vehicle Exhaust Gas Temperature Control .system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VDM Vehicle Dynamic Module .s¹siedztwo. szacowaæ wartoœæ. odchylanie pionowe w oscyloskopie lub monitorze VF Voltage Feedback . we wszystkich kana³ów naraz.uk³ad dolotowy o zmiennej geometrii VAPS Valve Air Pressure Suspension zawór ciœnienia zawieszenia pneumatycznego VDR Voltage Depend Resistor warystor .sterowanie dynamik¹ pojazdu zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo jazdy (ESP+ASR) VF Variabler Focus Reflektor .objêtoœciowy czujnik przep³ywu powietrza VCU Viscous Coupling Unit .wspomaganie kierowania o zmiennej efektywnoœci vertical .sprzêg³o lepkoœciowe VCV Vacuum Control Valve .hamulec silnikowy Volvo VATS Vehicle Anti Theft System samochodowy system antykradzie¿owy VIN Vehicle Identification Number numer identyfikacyjny pojazdu VECI Vehicle Emission Control Information .podciœnienie.lokalna sieæ sterowania i transmisji danych w pojeŸdzie VCVS Voltage Controlled Voltage Source .jednostka napiêcia elektrycznego . wylot kana³u wentylacji.zawór sterowany podciœnieniem VES Variable Effort Steering .napiêcie sprzê¿enia zwrotnego value . otoczenie.modu³ systemu sterowania dynamik¹ pojazdu VGIS Variable Geometry Intake System . nastawny VASC Variable Acoustic Supply Characteristic .sprawnoœæ wolumetryczna VICS Variable Intake Control System system dolotowy o zmiennych parametrach VEB Volvo Engine Brake .pionowy tryb wyzwalania w oscyloskopie wielokana³owym.zawór VAN Vehicle Area Network . bliskoœæ VAT Vane Air-flow Temperature sensor .kontrola temperatury gazów wylotowych VC Voltage Constant . oceniaæ wartoœæ valve . silnik.zawór podciœnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VB Voltage. np.wartoœæ spadku napiêcia na elemencie o oporze 1W.wolt . przy pracy ALT przebiegi z ró¿nych kana³ów wyœwietlone s¹ w tym trybie pracy jeden nad drugim VAC Vacuum .wartoœæ.monitor ekranowy VIA Vehicle Interface Adapter .zmienna charakterystyka akustyczna kolektora dolotowego (zawór zmieniaj¹cy charakterystykê) VDS Vehicle Description Section sekcja opisu pojazdu numeru identyfikacyjnego VIN (model.

pompa podciœnienia VSV (elektrozawór podciœnienia) VPW Variable Pulse Width .system kontroli stabilnoœci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor .system wspomagania stabilnoœci pojazdu VTV VSC Vehicle Skid Control . przednia szyba VOM Volt/Ohm Meter .system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VRS Variable Reluctance Sensor czujnik dzia³aj¹cy na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) V/S Windscreen .napiêcie referencyjne dostarczane ze sterownika do niektórych czujników (4-6 V) VNT Variable Nozzle Turbine . np.modulator przepustnicy dzia³aj¹cy na zasadzie podciœnienia VP Vacuum Pump .cyfrowy system informacyjny sterowany g³osem VSV (zawór prze³¹czaj¹cy) VRIS Variable Resonance Intake System .napiêcie zasilaj¹ce w pojeŸdzie VMAC Vehicle Management And Control .system kontroli poœlizgu VSC Vehicle Speed Control sensor czujnik kontroluj¹cy prêdkoœæ pojazdu VSC Vehicle Stability Control .turbosprê¿arka o zmiennych ustawieniach dyszy VOC Volatile Organic Compounds lotne substancje organiczne (sk³adniki spalin) VODIS Voice Operated Digital Information System . do regulacji stopnia otwarcia elektrozaworu) VM Video-Modul .zmienna VM Vane Meter .sterowanie i zarz¹dzanie dzia³aniem pojazdu VREF Reference Voltage .V S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VOS Vacuum Operated Secondary podciœnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator . do urz¹dzenia klimatyzacyjnego 52 Poradnik SERWISOWY .czujnik prêdkoœci pojazdu VSTM Vehicle System Test Manual instrukcja testowania systemów pojazdu VSV Vacuum Solenoid Valve .wiatrochron. np.elektrozawór podciœnienia.przyrz¹d do pomiaru napiêcia i rezystancji VSA Vehicle Stability Assist .modu³ video (BMW) VPWR Vehicle Power supply voltage .przep³ywomierz ³opatkowy szerokoœæ impulsu (wykorzystywana.

dobry WAC Wide Open Throtle . ustêpowanie. np. p³yn ch³odz¹cy WCS Wastegate Solenoid Valve . na wykonanie procedury pomiarowej wheel .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VW YZ VSV Vacuum Switching Valve .zbaczanie z trasy. jest to moc wydzielana w odbiorniku przy. np.elektroniczne sterowanie zaworami VVA Variable Valve Actuation zmienne uruchamianie zaworów VVL Variable Valve Light .powiêkszenie (fragmentu przebiegu lub wykresu) pojazd o zerowej emisji spalin Poradnik SERWISOWY 53 .czas nagrzewania warning .bez Y yaw . œcieranie. obejœcie turbosprê¿arki WTS Water Temperature Switch .ostrze¿enie warning lamp . VTH Voltage Throttle Angle napiêcie pomiaru k¹ta otwarcia przepustnicy VTG Variable Turbine Geometry zmienna geometria ustawienia ³opatek tubosprê¿arki VVT Variable Valve Timing .szerokoœæ. okLadzin hamulcowych WINTER S/W . polegaj¹cy na poruszaniu wi¹zek oraz z³¹czy i równoczesnej rejestracji wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci (Ford) waste gate .„odcinanie” klimatyzacji WOT Wide Open Throttle .prze³¹cznik zimowy wiper .zu¿ycie.ciê¿ar.bia³y width .lampka ostrzegawcza Wiggle Test . przep³ywie pr¹du o natê¿eniu 1 A i spadku napiêcia 1 V water .drut.prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia VTEC Variable Timing And Lift Electronic Control .z w/o Without .czujnik prêdkoœci ko³a warm-up .pies-stró¿. windshield .uzwojenie. przewód woofer .wat . program alarmowy reaguj¹cy na nieprawid³owy przebieg programu WIN Warning lamp.nagrzewanie.k¹t skrêcenia ko³a wheel base .woda.zapis.g³oœnik niskotonowy w wish .zmienne fazy zaworów VTA.rozstaw osi pojazdu white .czekaæ. b³êdny WSS Wheel Speed Sensor . test sprawnoœci Z ZEV Zero Emission Vehicle - zoom .szyb gniazdo zag³êbienie.¿yczenie. zapisywaæ dane wrong .zawór obejœcia dla turbosprê¿arki winding .pompa wodna (p³ynu chlodz¹cego) write .wycieraczka wire .czekanie. warm-up time . waga well .jednostka mocy. np. sprawnoœæ.¿ó³ty yield . impulsu wtryskowego WP Water Pump . np. odchylenie yellow .wydajnoœæ.sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTV Vacuum Transmitting Valve zawór przekaŸnikowy œnienia podci- VVT Variable Valve Technologie technologia zmiennych faz zaworów W W Warning lamp „Check Engine” lampka ostrzegawcza kontroli silnika W Watt .prze³¹cznik termiczny cieczy ch³odz¹cej watchdog . Intercooler lampka ostrzegawcza uk³adu och³adzania „intercooler" w/ With .szeroko otwarta przepustnica . silnika elektrycznego windscreen. po¿¹dana wartoœæ parametru weight . wiatrochron WDS Wordwide Diagnostic System ogólnoœwiatowy system diagnostyczny (Ford) wear . waiting . w znaczeniu elektrycznym.ko³o wheel angle . zu¿ywanie siê.przepustnica do spalin.test niepewnych po³¹czeñ.z³y.czujnik pe³nego (szerokiego) przepustnicy otwarcia wait . podgrzewaæ. oczekiwanie.przednia szyba.zmienne fazy rozrz¹du VTC Variable (Valve) Timing Control .

sterowany obci¹¿eniem ADS Automatischer Drosselklappensteller . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) AKF Aktivkohlefilter . w Renault Twingo) ADK Abstandsdistanzkontrolle - ABS Antiblockiersystem .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego (Bosch) ALDA Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .filtr z wêglem aktywnym w uk³adzie odpowietrzania zbiornika paliwa AKR Antiklopfregelung .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego.regulacja zapobiegaj¹ca spalaniu stukowemu (Motronic.czujnik obci¹¿enia osi AK Automatische Kupplung . Alufelgen .rozdzia³ obci¹¿enia osi AKF ALWR Automatische Leucht-WeitenRegelung .automatyczny korektor si³ hamowania.uk³ad automatycznego sprzêg³a (np.uk³ad zapobiegaj¹cy nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) 54 Poradnik SERWISOWY .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania.Niemiecki Automobilklub ABE Allgemeine Betriebserlaubnis powszechne zezwolenie u¿ytkowania.recyrkulacja spalin ALG Achlastgeber .regulacja zasiêgu œwiate³ reflektorów zale¿na od obci¹¿enia.obrêcz ko³a ze stopu lekkiego ADA AKEK Automatische Kindersitzerkennung .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ALV Achslastverteilung .automatyczny nastawnik przepustnicy AFB Atmosphärendruckabhängiger Förderbeginn .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ wspomaganie parkowania AKSE Automatische Kindersitzerkennung .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ADR Automatische Distanzregelung automatyczna regulacja odleg³oœci ALB Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler .dopalanie gazów wydechowych ALFB Atmosphärendruck-und lastabhängiger Förderbeginn .A S³ownik NIEMIECKO-POLSKI A AAV Aktivkohlefilterabsperrventil elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy zbiornika z wêglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ABD Automatisches Bremsdifferential .automatycznie hamowany mechanizm ró¿nicowy (Mercedes) ADA Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag . pomiar bezwzglêdny AGN Abgasnachverbrennung . z czujnikami nachylenia AMR Antriebsmomentenregelung regulacja momentu napêdowego APS Automatisches Parksystem wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA Antirückelaufschaltung .automatyczne sprzêg³o Aluf.pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia i ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AGR Abgasrückführung .aktywne zag³ówki (BMW) ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club . dopuszczenie typu konstrukcji pojazdu do ruchu na drogach publicznych ADF Atmosphären-Druckfühler czujnik ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AKS Automatisches Kupplungssystem . Daimler) AKS Aktive Kopfstütze .

poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy BV Bremsventil .zap³on kondensatorowy bar .turbosprê¿arka na gazy spalinowe AU Abgasuntersuchung .czujnik temperatury spalin ASD Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential .kod b³yskowy BF Beifahrer .urz¹dzenie do analizy sygna³ów (Bosch) AWN Auto-Werkstattnetz .silnik benzynowy B.uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych zintegrowany.zawór regulacyjny ciœnienia BF-Airbag Beifahrer-Airbag .D.zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem Bj Baujahr .pasa¿er siedz¹cy obok kierowcy nie wspomagaj¹ce hamulców BLS Bremslichtschalter . urz¹dzenie do kontroli geometrii kó³ oraz magazyn) AWR Abstandswarnradar .korekcja powietrza biegu ja³owego sterowana podciœnieniem BFA Beifahrerairbag .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych osobny.nazwa w³asna sieci ³¹cz¹cej w warsztacie samochodowym ró¿ne urz¹dzenia Boscha (np.zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowo³ane osoby ASR3 Antriebsschlupfregelung integriert .szybkoœæ recyrkulacji spalin ARR Abgasrückführregelung .znak odniesienia BMR Bremsmomenten-Regelung regulacja momentu hamowania B.rz¹d cylindrów przyczepny B B Batterie Minusspannung .aktywne t³umienie szarpania (Bosch) ARF Abgasrückführung .P. nazwa w³asna systemu AUX Zwischenwelle .urz¹dze- Poradnik SERWISOWY 55 .zawór hamulca BVA Bremsbelagverschleißanzeige .automatyczna kontrolna stabilnoœci. jednostka fizyczna BAS System.bar.czujnik odleg³oœci niedostatecznej.automatyczny mechanizm ró¿nicowy blokowany AUT Getriebeautomat .badanie czystoœci spalin ASD Automatisches Sperrdifferential .C.T. tester silnika.zawór odcinaj¹cy dla regulatora ASR ARFR Abgasrückführrate . radar AS Luftansaugung .zawór wylotowy AWG Auswerteschaltgerät . Bremsassistent .zasysanie powietrza ASC Automatische-Stabilitäts-Control .napiêcie dodatnie akumulatora BG Bremsgerät . zintegrowany ABS BA Beschleunigungsaufnehmer czujnik wejœciowy przyspieszenia BHKZ Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung .wy³¹cznik œwiat³a hamowania B Ottomotor . Druckregelventil .wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych B+ Batterie Plusspannung .D.samoblokuj¹cy siê mechanizm ró¿nicowy ze sprzeg³em wielop³ytkowym ATL Abgasturbolader .recyrkulacja spalin ASG Automatisiertes Schaltgetriebe manualna skrzynia biegów automatyzowana ASP Absperrventil für ASR-Bremsregler .poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy (dwustopniowa w samochodach BMW) BM Bezugsmarke .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI AB ARD Aktive Rückeldämpfung . nazwa w³asna systemu ALB ART Abstandsregelungs-Tempomat tempomat z regulacj¹ odstêpu do poprzedzaj¹cego pojazdu (Mercedes) AS Abschleppschutz .automatyczna skrzynia biegów AZB Angelenkte Zylinderbank .urz¹dzenie steruj¹ce hamulców.wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BVSV Bimetall Vakuum Schaltventil zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) BVSV Bimetallgesteuertes Unterdruckschaltventil .napiêcie ujemne akumulatora BC Blinkcode .rok budowy BKV Bremskraftverstärker . Unterdruckgesteuerte Leerlaufluftkorrektur .regulacja recyrkulacji spalin ASR Antriebsschlupfregelung .wa³ek poœredni AV Auslaßventil .uklad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych ASR2 Antriebsschlupfregelung separat . regulowane przenoszenie mocy w celu zapobie¿enia poœlizgowi kó³ napêdowych ATB Abgastemperatur-Begrenzung ograniczenie temperatury spalin ATF Abgastemperatur-Fühler .

CD

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

C
CAG Computergesteuertes Automatik Getriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW)

CTG CAN-Testgerät - tester szyny
CAN (Mercedes)

CZ Cetan Zahl - liczba cetanowa
paliwa (VW), nazwa w³asna systemu

D
D3 Deutsche Abgasnorm - niemiecka norma czystoœci, odpowiada EU 3 DBE Dachbedieneinheit - zespó³ obs³ugi sk³adanego dachu (Mercedes)

DMV Diesel-Magnet-Ventil - zawór
elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch)

DK Drosselklappe - przepustnica DKA Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator po³o¿enia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic

DBR Dauerbremse, Dauerbremsrelais
- hamulec górski, przekaŸnik hamulca górskiego

DPF Diesel-Partikelfilter - filtr cz¹stek w uk³adzie wylotowym silnika wysokoprê¿nego DR Druckregler - regulator ciœnienia

DKA Drosselklappenansteller - naDC Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze œwiat³em ksenonowym stawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu ja³owego w systemie wtrysku centralnego)

DD Kraftstoffdruckdämpfer - t³umik
ciœnienia paliwa

DKE Drosselklappenerhöhungsbit bit podniesienia przepustnicy

DRP Dynamisches Regel Programm dynamiczny program regulacji (w przypadku skrzyni automatycznej multitronic w Audi rozpoznaje, czy kierowca jedzie sportowo czy ekonomicznie i zmienia prze³o¿enie odpowiednio wczeœniej lub póŸniej) DS Druckschalter - czujnik ciœnienia, wy³¹cznik

DDS Diesel-Diebstahl-Sicherung - zabezpieczenie przed kradzie¿¹ w samochodzie z silnikiem wysokoprê¿nym DF Drehzahlfühler, Druckfühler czujnik prêdkoœci obrotowej lub czujnik ciœnienia

DKG Drosselklappengeber - czujnik po³o¿enia przepustnicy, okreœla aktualne po³o¿enie przepustnicy DKI Drosselklappen-Istwert - wartoœæ rzeczywista ustawienia przepustnicy, aktualna wartoœæ napiêcia z czujnika przepustnicy

DSC Dynamische Stabilitäts-Control uk³ad stabilizacji toru jazdy

DFB Dynamische Förderbeginn-Einstellung - dynamiczna regulacja pocz¹tku t³oczenia (Bosch)

DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr

DSP Dynamische Schaltprogramm dynamiczny program prze³¹czania biegów w skrzyni automatycznej (VW/Audi) DSS Drucksprungschalter - wy³¹cznik migowy ciœnienia

DG Drehzahlgeber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DSV Drucksteuerventil - zawór steruj¹cy ciœnienia

DHK Düsenhalterkombination - zespó³ obsady wtryskiwacza (Bosch)

DKR Drosselklappenreduzierungsbit bit obni¿enia przepustnicy

DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk
DKA

DV Druckversorgung, Drosselvorrichtung - zasilanie ciœnieniem lub
urz¹dzenie d³awi¹ce

DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, wy³¹cznik

DVH Druckventilhalter - oprawa zaworu ciœnienia (Bosch)

DWA Diebstahlwarnanlage - alarm
antykradzie¿owy BMW i Opel

DKV Drosselklappen-Vorgabe - wielkoœæ zadana ustawienia przepustnicy DLS Digitale Leerlaufstabilisierung cyfrowa stabilizacja biegu ja³owego (VW/Audi) DME Digitale Motorelektronik - nazwa
w³asna elektronicznego ukladu sterowania silnikiem (Motronic BMW)

DZ Durchbruchzündung - zap³on
przebicia

DZG Drehzahl-Geber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DZM Drehzahlmesser - obrotomierz DZV Digitale Zündung, Vollelektronisch
- zap³on mikroprocesorowy

56

Poradnik SERWISOWY

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

E

E
E Elektro-Lüfter, Einspritzmotor - wentylator elektryczny lub silnik zasilany wtryskowo szenia pneumatycznego ECAS i regulacji t³umienia drgañ w samochodach MAN)

ELD Elektrische Lastschlagdämpfung
- elektryczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch)

EAB Elektronische Anhänger Bremse
- elektroniczne hamulce przyczepy (Mercedes, element zespo³u Telligent BS

EFS Einzel-Funken-Spulen - cewki zaplonowe jednobiegunowe E-Gas Elektron. Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie
przepustnic¹ (peda³ gazu bez linki)

ELF Elektronische Luftfederung elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN)

EAG Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana
automatyczna skrzynia biegów

ELFI Elektronische Fahrzeugidentifikation - elektroniczna identyfikacja
pojazdu (VW)

EAM Emissions-Analyse-Messgerät analizator spalin (Bosch)

EGAS Elektronische Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie przepustnic¹

ELR Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung - elektroniczna regulacja
obrotów biegu ja³owego (Daimler)

EAV Elementabschaltungventil - zawór
elektromagnetyczny od³¹czaj¹cy sekcjê t³ocz¹c¹ w pompie wysokiego ciœnienia uk³adu Common Rail

EGn - urz¹dzenie steruj¹ce EGAS,
przy czym n oznacza numer wersji

EGS Elektronische Getriebesteuerung
- elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów

ELR Elektronische Leerlaufregelung elektroniczna regulacja biegu ja³owego ELRA Elektronische Rückhalteautoelektroniczna automatymatik
ka pasów bezpieczeñstwa (VW)

EBA Elektronischer Bremsassistent elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz tak¿e BAS)

EHA Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy

EBD Elektronisches Bremsdifferential
- elektroniczne ró¿nicowanie si³y hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford)

ELS Elektronische Leerlaufstabilisierung - elektroniczna stabilizacja
biegu ja³owego (Opel)

EHAB Elektrohydraulische Abstellung
- elektrohydrauliczne wy³¹czanie silnika

EBV Elektronische Bremskraftverteilung
- elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania miêdzy przedni¹ a tyln¹ oœ (korektor w uk³adzie hamulcowym)

ELV Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana
kolumna kierownicy (Daimler)

EHD Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem - elektroniczny
wtrysk wysokociœnieniowy w silnikach Diesla (Daimler)

ELV Elektroluftventil - elektryczny
zawór powietrza

EDR Elektronische Dieselregelung elektroniczna regulacja silnika wysokoprê¿nego EDS Elektronische Differenzialsperre
- elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego (VW i Audi)

EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung - elektrohydrauliczna
regulacja mechanizmu podnoszenia

EL-V Elektronisch geregelter Vergaser
- gaŸnik elektronicznie sterowany

ELZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EHSW Elektrohydraulisches Stellwerk
- elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch)

EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antyw³amaniowy i antykradzie¿owy

EMA Elektrischer Multifunktions-Aufroller - elektryczny napinacz pasów bezpieczeñstwa firmy Siemiens (nie pirotechniczny)
EAV

EEC Elektronische Zündverstellung elektroniczna regulacja zap³onu (Ford) EES Elektrisch entriegelte Startmenge
- elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch)

EKE Elektronische Kraftstoffeinspritzung - elektroniczny wtrysk paliwa EKP Elektrokraftstoffpumpe - elektryczna pompa paliwa

ELAB Elektrische Abstellung - elektryczne wy³¹czanie

EFP Elektronisches Fahrpedal - elektroniczny peda³ przyspieszenia EFR Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (sk³ada siê z zawie-

ELAB Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinaj¹cy
biegu ja³owego

ELB Elektronisch gesteuerte Bremse hamulce elektronicznie sterowane

Poradnik SERWISOWY

57

E

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

ER Energiereserve - rezerwa energii ERW Energiereserve mit Spannungswandler - rezerwa energii z transformatorem napiêcia

EZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EZ Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zap³onu

ES Elektronisches Steuergerät - elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce

EZE Elektronische Zentralsteuereinheit - elektroniczne centralne
urz¹dzenie steruj¹ce

ESG Einscheiben Sicherheitsglas szk³o bezpieczne (hatrowane)

EKP

ESR Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poœlizgu napêdu (Seat)

EZF Elektronische Kennfeldzündung zap³on elektroniczny wg mapy charakterystyk (Opel) EZF Elektronische Zündanlage, kennfeldgesteuert - elektroniczny uk³ad
zap³onowy, sterowany wed³ug mapy charakterystyk

EMAB Elektromotorische Abschaltung
- wy³¹czanie elektromotoryczne

ESV Einspeiseventil, Einspritzventil zawór zasilaj¹cy lub wtryskiwacz

EML Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja
mocy silnika

ESV Elektronische Sitzverstellung elektroniczna regulacja fotela (Daimler) ET Einpresstiefe - g³êbokoœæ przet³oczenia na obrêczy (wymiar w mm liczony od œrodka obrêczy do wewnêtrznej powierzchni przylegania tarczy ko³a)

EZF-h Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Hallgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla (Opel)

EMS Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie moc¹ silnika (np. w po³aczeniu z uk³adem ABS)

EMS Elektronische Motorsteuerung elektroniczne sterowanie silnikiem EMV Elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetyczna kompatybilnoœæ (ekranowanie elektrycznych i elektronicznych zespo³ów w samochodzie przed oddzia³ywaniem elektromagnetycznych pó³ zak³ócaj¹cych)

EZF-i Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Induktivgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem magnetoindukcyjnym

ETS Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem

ETS Elektronisches Traktionssystem elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M)

EZK Elektronische Zündung mit Klopfregelung - elektroniczny uk³ad zap³onowy z regulacj¹ spalania stukowego

EZ-K Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z regulacj¹ spalania stukowego

ENR Elektronische Niveauregelung elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EP Einstellpunkt - punkt ustawienia
(Bosch)

EV Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu steruj¹cego ciœnieniem

EV Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 Einspritzventil für hohen Druck wtryskiwacz dla wysokiego ciœnienia EV2 Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciœnienia

EZ-K Elektronische Zündverstellung mit Klopfregelungen - elektroniczne
sterowanie wyprzedzeniem zap³onu z regulacj¹ spalania stukowego

EPB Elektropneumatische Bremse hamulce elektropneumatyczne

EZL Elektronische Zündanlage mit Kennlinien - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk

EPK Elektro-Pneumatic-Kit - zestaw
eletro-pneumatyczny (PEUGEOT)

EPS Erweiterte Parkstellung - rozszerzone po³o¿enie parkowania

EWD Einwicklungsdrehsteller - silnik nastawnika z jednym uzwojeniem EWS Elektronische Wegfahrsperre elektroniczna (BMW) blokada odjazdu

EZL-h Elektonische Zündung mit Kennlinien, Ansteuerung durch Hallgeber elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla

EZS Elektronischer Zündstartschalter
- elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler)

EPW Elektropneumatische (Druck-) Wandler - elektropneumatyczny
przetwornik ciœnienia (de regulacji ciœnienia do³adowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem)

EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX Exhaust - strona wylotowa

EZV Elektronische Zündverstellung elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu

58

Poradnik SERWISOWY

regulacja g³oœnoœci radioodbiornika zale¿nie od zewnêtrznych ha³asów GGS Getriebegruppenschalter .poduszka powietrzna kierowcy FGR Fahrgeschwindigkeits-Regler regulator prêdkoœci jazdy FBG FAP Fahrpedal .samochód terenowy GBA Gurtbringerantrieb .peda³ przyspieszenia (Bosch) FH Fensterheber .podwozie Fwi Fahrzeugwegimpulszahl .podnoœnik szyby FHM Fensterheber-Motor .zawór redukcyjny równoprê¿ny (Bosch) GKB Gurtkraftbegrenzer .t³umienie uderzenia od obci¹¿enia sterowane sprê¿yn¹ (Bosch) FBG Förderbeginn-Geber .blokowanie pocz¹tku t³oczenia (Bosch) FLD Federgesteuerte Lastschlagdämpfung .pojazd FZK Flügelzellenkompressor .hamulec zasadniczy FBB Förderbeginn-Blockierung .adaptacja podstawowa GALA Geräuschabhängige Lautstärkeregelung .czujnik po³o¿enia peda³u przyspieszenia FGB/AGB Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI FG F FA Fahrerairbag .pocz¹tek t³oczenia (Diesel) FICD Schnelleerlaufregelung . Glashebedach dach szklany podnoszony GM Getriebe-Motor .wyœwietlacz w³¹czonego biegu (Mercedes) GDV Gleichdruckventil .komputer do analizy parametrów jazdy FSR Fahrstabilitätsregelung .zespo³owy wy³¹cznik skrzyni biegów (Bosch) GHD Glashubdach.regulacja „szybkiego” biegu ja³owego FBA Feststellbremsanlage .silnik podnoœnika szyby FB Förderbeginn .zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) FH FGG Fahrgeschwindigkeitsgeber czujnik prêdkoœci jazdy (Bosch) G G Geländewagen .liczba impulsów przebytej drogi pojazdu Fz.wskaŸnik zmiennych okresów serwisowania FDR Fahrdatenrechner .ogranicznik prêdkoœci jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FW Fahrwerk .Fzg Fahrzeug .pojazd Fzg Fahrzeug .pompa zasilaj¹ca (Bosch) FSIA Flexible Service Intervall Anzeige .regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FFG Fußfahrgeber .silnik-przek³adnia GM Grundmodul .napêd pasa GBR Gurtbringer .czujnik pocz¹tku t³oczenia FM Fahrzeugmanagement .mechanizm pasa G-Kat geregelter Katalysator .katalizator z regulacj¹ lambda (z sond¹ lambda) GA Ganganzeige Display .modu³ podstawowy. po³¹czony szyn¹ CAN z modu³em przednim i tylnym (Mercedes) Poradnik SERWISOWY 59 .sprê¿arka ³opatkowa FGB/GBA Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage .kod usterki FD Fertigungsdatum .kierowanie pojazdem FC Fehlercode .data wyprodukowania FP Förderpumpe .ogranicznik prêdkoœci jazdy/uk³ad ograniczenia prêdkoœci jazdy FZV Funkfernbedienung für Zentralverriegelung .ogranicznik napiêcia pasa bezpieczeñstwa (BMW) GA Grundadaption .

regulacja prêdkoœci jazdy (BMW) GRV Gleichraumventil .wysokie ciœnienie I I1 Inkrementsystem mit einem Geber . pierwszy obwód dzia³a na wszystkie ko³a.regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR Giermomentregelung . drugi na przednie HBZ Hauptbremszylinder .pompa hydrauliczna HFM Heißfilmluftmassenmesser przep³ywomierz powietrza z gor¹cym filmem HR Hinten rechts .interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IG Inkrement-Geber .napinacz pasa bezpieczeñstwa GMR Gemischregler .oœ tylna HA Hydroaggregat für ABS2 .czujnik przyrostu (zap³on) 60 Poradnik SERWISOWY .opóŸnienie tworzenia momentu odchylaj¹cego GSHD Glasschiebehubdach .wy³¹cznik w zamku pasa bezpieczeñstwa (BMW) GUS Gurtstraffer .Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal Kurbelwinkelsignal für OT sygna³ po³o¿enia wa³u korbowego dla ZZ GSR Gurtstraffer .napinacz pasa bezpieczeñstwa (BMW) GZS Glühzeitsteuergerät .podzia³ HT uk³adu hamulcowego.ty³ prawy HRA Heckscheiben-Reinigungsanlage .blokada w³¹czenia skrzyni biegów GSS Gurtschlossschalter .pompa hamulcowa HZ Hauptbremszylinder .wy³¹cznik przy dŸwigni hamulca awaryjnego HBA Hydraulisch betätigte Angleichung .kompensacja wysokoœci HDK Halbdifferential-KurzschlußringWeggeber .poœredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprê¿nym HSV Hydraulische Startverriegelung hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) HT HT-Aufteilung .napinacz pasa bezpieczeñstwa GND Ground.urz¹dzenie steruj¹ce czasem w³¹czenia œwiec ¿arowych (Bosch) przep³ywomierz powietrza z gor¹cym drutem H HA Hinterachse .zap³on kondensatorowy HL Hinten links . Masse .podzia³ HH uk³adu hamulcowego.system przyrostowy z dwoma czujnikami IDS Interaktives Dynamisches Fahrsystem .pierœcieñ zwarty na pó³mechaniŸmie ró¿nicowym HP Hydraulikpumpe .sterowanie ogrzewaniem (BMW) HAI Heißlufteinlass .korekcja wysokoœci HKZ Hochspannungskondensatorzündung .hydrauliczny zespó³ steruj¹cy dla ABS2 HAC Höhenkompensation .GH I S³ownik NIEMIECKO-POLSKI GMA Giermomentaufbau-Verzögerung .kompensacja hydraulicznie uruchamiana (Bosch) HK Höhenkorrektur .system przyrostowy z jednym czujnikiem IES Integriertes Elektronik System zintegrowany uk³ad elektroniczny (Mercedes) I2 Inkrementsystem mit zwei Gebern .uk³ad czyszczenia szyby tylnej HS Heizungssteuerung .sterowanie skrzyni¹ biegów (Mercedes) GS Gurtstrammer .masa GR Geschwindigkeitsregelung .zawór sta³ej objêtoœci (Bosch) GWK Getriebewandlerkupplung sprzêg³o hydrokinetyczne skrzyni biegów GS Getriebesteuerung .ty³ lewy HLM Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser IDI Indirekte Dieseleinspritzung .czujnik przebytej drogi .pompa hamulcowa HD Hochdruck . oba obwody dzia³aj¹ na wszystkie ko³a HAS Handbremsschalter .wlot powietrza gor¹cego HH HH-Aufteilung .regulaGMR GSR cja momentu ¿yroskopowego (ma zapobiec obracaniu siê pojazdu wokó³ osi tylnej) GSS Getriebeschaltsperre .

opóŸnianie zap³onu wywo³ywane czujnikiem spalania stukowego KRS Klopfregelung-Schnittstelle .zag³ówek KS Kraftstoffspeicher .klimatyzacja (Daimler) KA Knieairbag .dzia³ obs³ugi klienta.ma³y silnik KMM Kontinuierliches Mengenmeßgerät .zacisk. np.Jetronic. z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalaj¹cymi zag³ówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeñstwa) IWZ Inkremental-Winkel-Zeit-Geber czujnik k¹ta obrotu IRM Individualregelung.szyna CAN o mniejszej prêdkoœci transmisji dla uk³adów komfortu i obs³ugi w nadwoziu KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige .30 = plus akumulatora KS Klopfsensor .filtr paliwa KFB Komfortbetätigung .miernik natê¿enia przpe³ywu zamkniêty.regulacja indywidualna przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych lub podczerwieñ ISF Informationssystem im Fahrzeug system informacyjny w samochodzie ISG Integrierter Starter Generator zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo.wyœwietlacz informacji dla systemu ASR regulacja indywidualna zmodyfikowana przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych IRS Innenraumschutz .port regulacji spalania stukowego KE Kontinuirliche Einspritzung uk³ad wtryskowy o sta³ym dostarczaniu paliwa Kl Klemme . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung .wy³¹cznik kick-down K-Jetronic Kontinuierliches Einspritzsystem .zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej Int Integrator . kiedy zostanie zbita szyba boczna i nast¹pi wtargniêcie do wnêtrza (Mercedes) INS Instrumententafel . system w³¹czaj¹cy alarm. komponenty KD Kundendienst .czujnik spalania stukowego KF Kraftstoffilter . modifiziert ILV Integrierte Leiselaufvorrichtung zintegrowane urz¹dzenie cichego biegu (Bosch) Infoanz. pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) K-CAN Karosserie-CAN .wtrysk Jet Jetronic .wi¹zka przewodów KB Kupplungsbetätigung .poduszka powietrzna przed kolanami (BMW) KAT Katalysator . elementy. Infrarot . Kl. pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KLA Klimatisierungsautomatik automatyczna .uruchamianie Benz) komfortowe (Mercedes KL Kontrollleuchte .sterowanie sprzêg³em KM Kleinmotor . nazwa w³asna uk³ady wtryskowego IRÜ Innenraumüberwachung - ochrona wnêtrza kabiny (Audi) IZA Integrierte Zünd-Anlage .miernik natê¿enia przep³ywu. ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KFMG Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät .zintegroISA Integrierter Starter-Alternator wany uk³ad zap³onowy (Toyota) J K K (-Leitung) Bi-direktionale Leitung .odpowietrzenie skrzyni korbowej KHD Kurbelhebedach . nazwa w³asna KR Klopfregelung .ochrona wnêtrza kabiny.S³ownik NIEMIECKO-POLSKI IJ K IHKA Integrierte Heiz-Klimaanlage zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR Integrierte Heizungs Regelung zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) jednopunktowy zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) IR Individualregelung.miernik iloœci przet³aczanej cieczy.dach podnoszony korb¹ KI Kombiinstrument .zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej (Mercedes) KMMG Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen . 42 V) ISIS Intelligentes Sicherheits-System inteligentny system bezpieczeñstwa (BMW serii 7.akumulator paliwa KLA Klimatisierungs-Automat .uk³ad wtryskowy mechaniczny o sta³ym dostarczaniu paliwa. obs³uga klienta KDS Kickdown-Schalter .zestaw wskaŸników z wyœwietlaczem okresów przegl¹dów Komp Komponente .automat klimatyzacji Poradnik SERWISOWY 61 .katalisator KB Kabelbaum .przewód dwukierunkowy.podzespo³y. INA Informationsanzeige für ASR-Systeme .lampka kontrolna KS Kopfstützen .integrator INZ Zentraleinspritzung .

ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LHA Luftseitige Heizungsautomatik automatyczne podgrzewanie po stronie wlotu powietrza li. ka¿dy obwód dzia³a na dwa ko³a przednie i jedno tylne LDR Ladedruckregelung. Luftmengenmesser . Leerlaufdrehzahlregelung . Kühlmittel-Temperaturfühler .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy (tak¿e LMM) L LFT Lufttemperaturfühler .czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (Bosch) KSS Katalysator-Startheizungssystem . Kraftstoffzuleitung .regulacja ciœnienia do³adowania lub regulacja prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LLDRAN Leerlaufdrehzahlanhebung LFB Lastabhängiger Förderbeginn pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia w pompach wtryskowych rozdzielaczowych LFR Leerlauffüllungsregelung .bieg ja³owy silnika LL LL-Aufteilung .po lewej stronie LDA Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .podzia³ LL uk³adu hamulcowego w trójk¹cie.regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LDF Ladedruckfühler .dozownik paliwa lub przewód paliwowy zasilaj¹cy KTF Kraftstoff-Temperaturfühler.przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KS rozruchowy (w uk³adach K-.od³¹czenie blokowania wzd³u¿nego LU Luftmenge US-Version .KL S³ownik NIEMIECKO-POLSKI KSA Komfort-Schließanlage .regulacja lambda LRa Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KW Kurbelwelle . KEi L-Jetronic) KSZ Kraftstoffzuteiler.wa³ korbowy LM Luftmengenmesser .ch³odnica powietrza do³adowuj¹cego (Bosch) LLR Leerlaufregler .obwód ze schematem drukowanym LR Lambda-Regler .regulator biegu ja³owego LSM Lambdasonde für Magerbetrieb .czujnik ciœnienia do³adowania (Bosch) LL Leerlauf .uk³ad zamykania komfortowego (zamek centralny.wtryskiwacz L (-Leitung) Uni-direktionale Leitung . LI Links . L Links .p³yta z otworem (Bosch) LPS Leiterplattenschaltung . Leerlaufschalter nastawnik biegu ja³owego lub wy³¹cznik biegu ja³owego LL-Stab Leerlauf-Stabilisierung .regulator biegu ja³owego z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LSP Längssperrenabschaltung .przewód jednokierunkowy.po lewej stronie LITRONIC Licht Elektronic .stabilizacja biegu ja³owego 62 Poradnik SERWISOWY . dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) KSB Kaltstartbeschleuniger .czujnik temperatury powietrza (Bosch) l.regulacja pochylenia œwiate³ reflektorów LLS Leerlaufsteller.system podgrzewania uruchamiaj¹cego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie pocz¹tkowej pracy silnika nastêpuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KVA Kraftstoff-Verbrauchs-Anzeige wskaŸnik zu¿ycia paliwa KVS Kraftstoffverteilerstück .sonda lambda LSH Lambdasonde behitzt (heated) sonda lambda podgrzeweana LLK Ladeluftkühlung .LE-Jetronic z regulacj¹ lambda na rynek USA LWL Lichtwellenleiter .element rozdzielaj¹cy paliwo KSV KSV Kaltstartventil .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy lub masowy LP Lochplatte .regulacja nape³nienia na biegu ja³owym LDA podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LS Lambdasonde .sonda lambda dla pracy z mieszank¹ ubod¹ LLRa Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung .œwiat³a wy³adowcze (VW/Audi) LMM Luftmassenmesser.œwiat³owód LWR Leuchtweitenregelung .

modu³owy system oœwietlenia (BMW.dawka wtrysku (w mg/H gdzie H jest skokiem) MMS Motor-Moment Sollwert . Mischung Kraftstoffverhältnis multiplikatywne sterowanie wed³ug mapy charakterystyk lub udzia³ paliwa w mieszance MOZ Motor Oktan Zahl .przystawka odbioru mocy Nkw Nutzkraftwagen .urz¹dzenie steruj¹ce silnika ME Motor-Elektronik .Motronic z przep³ywomierzem powietrza wychy³owym MR Motorrelais .temperatura wody w silniku (w °C) NBF Nadelbewegungsfühler .niskie ciœnienie NFz Nutzfahrzeug ..Microplex (Marelli) MJ Modeljahr .zale¿noœæ od obci¹¿enia sterowana przesuwk¹ (Bosch) MSA Menge-Spritzbeginn-Abgasrückführung .przystawka odbioru mocy zwi¹zana z silnikiem (Mercedes) NW Nockenwelle .regulacja momentu oporów w³asnych silnika Meins Einspritz-Menge .samochód u¿ytkowy NTC II Leerlaufdrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego NAS Nebenantriebsschalter .rozpoznawanie niepracuj¹cych cylindrów silnika MLA Muffengesteuerte Lastabhängigkeit .wartoœæ zadana momentu silnika MOLIS Modulares Lichtsystem .reflektor przeciwmg³owy przedni OT Oberer Totpunkt ..wy³¹cznik napêdu dodatkowego (Bosch) NAZB Nicht angelenkte Zylinderbank rz¹d cylindrów nie przyczepny NKW-ABS Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge .urz¹dzenie steruj¹ce regulacj¹ dawki w silnikach wysokoprê¿nych MMI Motor-Moment Istwert .bez podciœnienia OG Ober-Grenze oberer Toleranzwert .oznaczenie opon zimowych ML Motronic mit Klappenluftmengenmesser .wartoœæ rzeczywista momentu silnika MSR Motorschleppmomentregelung . diody LED w lampie tylnej) MT Mengenteiler . MJ Mono-Jetronic . manuell .motorowa liczba oktanowa M Motronic .pojazd u¿ytkowy ODS Automatische Overdrivesteuerung .mechaniczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch) MSG Motorsteuergerät .Mono-Jetronic MK Motronic mit K-Potentiometer Motronic z potencjometrem K MV Magnetventil .sterowanie prac¹ silnika MAD Motor Ausetzdiagnose .automatyczne sterowanie nadbiegiem NS Nebelscheinwerfer .Mono-Jetronic M-Jet Mono-Jetronic .iskrownik MZV Microprozessorgesteuerte Zündverstellung .przekaŸnik silnika MS Motorsteuerung .model roku . Motortester . tester silnika MZ Magnetzünder .sterowanie wa³ka rozrz¹du Oz Oktanzahl .czujnik przesuniêcia iglicy (Diesel) NMV Nebenabtrieb.S³ownik NIEMIECKO-POLSKI MN O M M Mechanischer Lüfter .Motronic z czujnikiem ciœnienia w kolektorze dolotowym M+S Matsch und Schnee .z podciœnieniem MIC Microplex .dawka-pocz¹tek wtrysku-recyrkulacja spalin MDA Motordrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej silnika MLD Mechanische Lastschlagdämpfung .wa³ek rozrz¹du (sygna³ wa³ka rozrz¹du do rozpoznawania 1 cylindra) ND Niederdruck .Motronic m.uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ w samochodach u¿ytkowych z hamulcami pneumatycznymi NTC2 Wassertemperatur (in °C) im Motor .œrodkowy lub manualny MP Motronic druckabhänging gesteuert .liczba oktanowa O oUD ohne Unter-Druck .test silnika.mikroprocesorowy uk³ad sterowania silnikiem (Motronic) N NA Nebenabtrieb . M Mitte.rozdzielacz paliwa mUD mit Unterdruck .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) NWS Nockenwellensteuerung .zawór elektromagnetyczny MOT Motortest.wentylator mechaniczny MKV Multiplikative Kennfeldverstellung. motorverbunden .górna wartoœæ tolerancji Poradnik SERWISOWY 63 .wyprzedzenie zap³onu sterowane mikroprocesorowo (Opel) Mot/DME Digitale Motorelektronic (Motronic) .

silnik rzêdowy RDC.pneumatyczne podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego PPG-Modul Peripherie Programmodul . metoda obróbki sygna³ów (z nadajnika) przewód-wtryskiwacz (w silniku Diesla ka¿dy cylinder ma wtryskiwacz i pompê wtryskow¹ po³¹czone krótkim przewodem) PSD Porsche-Sperr-Differential .pneumatyczne wzbogacanie mieszanki biegu ja³owego PS Pferdestärke .uk³ad sterowania pompy PLD Pumpe-Leitung-Düse . dla którego parametry s¹ przechowywane w urz¹dzeniu steruj¹cym PDE Pumpe-Düse-Einheit .znak odniesienia ROV Rotierende Hochspannungsverteilung .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RP Reihenpumpe . starsze oznaczenie PSM Parametrierbares Sondermodul . FBG) RS Rückhaltesystem .system zatrzymuj¹cy RKS Reifen-Kontrollsystem .system kontroli ciœnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDU Reifendruck Überwachung kontrola ciœnienia w oponach (Daimler) ROZ Research Oktan Zahl .mechanizm ró¿nicowy z blokad¹ typu Porsche (PORSCHE) PD Pumpe Düse .przekaŸnik RHV Ruhende Hochspannungsverteilung .pompowtryskiwacze (VW).samochód osobowy Poti Potentiometer . BMW) RDK Reifendruckkontrollsystem .d³awik przep³ywu wstecznego (Bosch) 64 Poradnik SERWISOWY .pompowtryskiwacz (VW) PSD Pumpensteuerung mit Diagnose uk³ad sterowania pompy z diagnoz¹ PSG Pumpensteuergerät . RE Rechts .system kontroli ogumienia RSD Rückströmdrossel .urz¹dzenie steruj¹ce pomp¹ PM Pumpenmotor .czujnik peda³u RM Referenzmarke .PR S³ownik NIEMIECKO-POLSKI P PATA Passiv-Taster .reflektor wieloelipsoidalny PMS Druck-Motorsteuerung .silnik pompy PML Parameterlenkung . RDK lub RDKS Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) .instrukcja badania (Bosch) PLA Pneumatische Leerlaufanreicherung . LOB RMG re. nazwa w³asna PTC Mercedes Benz Motronic MP 6 w samochodach Mercedes Benz oznaczenie dla Motronic MP 6 PV Prüfvorschrift .zespó³ pompowtryskiwacza PES Poly-Ellipsoid-Reflektor .pompaPBM Pulsbreitenmoduliert .elektroniczny uk³ad stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche Pkw Personenkraftwagen .parametrowany modu³ specjalny (w samochodach Mercedes z³¹cze szeregowe do pod³¹czenia specjalnej zabudowy do instalacji elektrycznej pojazdu) PDE Pumpen-Düsen-Einheit .wskaŸnik uszkodzenia opony (BMW) RS Retarder Steuerung . zmienna rezystancja PLA Pneumatische Leerlaufanhebung .nastawnik pneumatyczny (Bosch) PFA Partikelfilteranlage .modu³ zawieraj¹cy program diagnozowania urz¹dzenia steruj¹cego lub inny program CompacSoft.liczba oktanowa badawcza.uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem.pompa rzêdowa (Bosch) RPA Reifenpannenanzeige .Motronic w samochodach Daimler PNAB Pneumatische Stellvorrichtung .konie mechaniczne KM.przycisk w samochodzie.po prawej stronie Rel Relais . jednostka mocy PWG Pedalwertgeber .filtr cz¹stek sta³ych (Mercedes) PSM Porsche Stabilitäts Management .sterowanie retardera (Mercedes) RIV Regler-Impulsverfahren .potencjometr. wy³¹czaæ) dzia³anie PLA Pneumatische Leerlaufanschlag pneumatyczny ogranicznik biegu ja³owego (Bosch) PS Pumpensteuerung . którym mo¿na biernie w³¹czaæ (tzn.uk³ad zap³onowy z rozdzielaczem zap³onu R R Reihenmotor .kontrola ciœnienia i temperatury w oponach (Audi.modulowany d³ugoœci¹ impulsów.metoda ustawienia pocz¹tku t³oczenia wed³ug impulsów z pompy wtryskowej (patrz rys.

regulacja pocz¹tku wtrysku STOE Stop-Externschalter .samochód z wielofunkcyjnym uk³adem przygotowania i zap³onu mieszanki. (czujnik 9) zesty zwierny SBE Sitzbelegungserkennung . Schrittmotor .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RÜV Ruhende Hochspannungsverteilung .silnik dachu odsuwanego SM Sitzmemory.silnik oczyszczania relktorów SS Sicherheitsschalter .dymomierz (Bosch) RÜF Rückrüstfahrzeug .wyposa¿enie dodatkowe SG Steuergerät .uk³ad analizy drogi regulacji RWG Regelweggeber .przestawiacz wtrysku (patrz równie¿ SV) SACV Sekundärluftregelventil .manualna skrzynia biegów SNA Schwungnutzautomatik .zap³on bezrozdzielaczowy RW Regelweg .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI RS RTM Rauchgas-Trübungs-Messgerät .sterownik fotela (Mercedes) SIL Sitzelektrik links .uk³ad oczyszczania reflektorów SRM Scheinwerfer-Reinigungsmotor .uk³ad automatyczny wykorzystuj¹cy ko³ysanie SPA Spiegelantrieb .przetwornik drogi regulacji RZ Radbremszylinder . sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SDM Steuergeräte-Diagnose-Modul modu³ diagnostyczny urz¹dzeñ sterujacych SG Schaltgetriebe .zawór odcinaj¹cy w fazie hamowania silnikiem SGW Sicherheitsgurt-Warnsystem system ostrzegaj¹cy o niezapiêciu pasów bezpieczeñstwa SHD Schiebe-Hebe-Dach .dach (okno w dachu) odsuwany i podnoszony SRA Scheinwerfer-Reinigungsanlage .zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV Schubabschaltventil .droga regulacji RWAWS Regelwegauswerteschaltung .wy³¹cznik Sd Saugrohrdruck .urz¹dzenie steruj¹ce.bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej nastêpuje od³¹czenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ci¹gu 3 ms) SSG Sitzsteuergerät .wy³¹cznik bezpieczeñstwa.lampa bezpieczeñstwa Schalt Schalter . sterownik SPV Spritzversteller .rozpoznawanie zajêcia fotela (BMW) SIA Service-Intervall-Anzeige .ciœnienie w kolektorze dolotowym SLE Sekundärlufteinblasung .pamiêæ ustawienia fotela lub silnik krokowy SMG Sequentielles M-Getriebe .ogrzewanie postojowe (Daimler) SIR Sitzelektrik rechts .napêd lusterka Poradnik SERWISOWY 65 .urz¹dzenie steruj¹ce do regulacji pocz¹tku wtrysku (Diesel) SLA Sicherheitslampe .wy³¹cznik zewnêtrzny Stop (Bosch) SUS Schlupfschwellenumschalter prze³¹cznik progu poœlizgu SV SIS Service-Informations-System system informacji serwisowej. bez katalizatora (Mercedes Benz) RUV Ruhende Hochspannungsverteilung .uk³ad elektryczny w lewym fotelu (Mercedes) STH Standheizung .wyœwietlacz terminów przegl¹dów serwisowych (VW/Audi) SBK Sicherheitsbatterieklemme .uk³ad elektryczny w prawym fotelu (Mercedes) SBR Spritzbeginnregelung . nazwa w³asna (Bosch) SB-Steuergerät Steuergerät für die Spritzbeginnregelung .wt³aczanie powietrza wtórnego (dodatkowego) SD Schiebedach lub Spritzdauer dach odsuwany lub czas trwania wtrysku SDM Schiebedachmotor .cylinderek hamulcowy RSD S SA Sonderausstatung .automatyzowana.

czujnik temperatury (wy³¹cznik) TAS Temperaturabhängige Startmenge .czujnik temperatury THZ Tandemhauptzylinder .obci¹¿enie czêœciowe silnika TSZ-h Transistorspulenzündung mit Hallgeber .czujnik temperatury TAS TES Thermo-Elektro-Schalter .podwy¿szanie biegu ja³owego zale¿ne od temperatury.sterowanie zale¿ne od temperatury.ST S³ownik NIEMIECKO-POLSKI SV Servolenkung . wykorzystywany do okreœlania prêdkoœci obrotowej przez urz¹dzenie steruj¹ce oraz obrotomierz TS Temperaturschalter .pompa hamulcowa typu tandem Tkraft Temperatur-Kraftstoff .modu³ w drzwiach przednich lewych (Mercedes) Tmot Temperatur des Motor .sterownik w drzwiach (Mercedes) TSH Türschlossheizung .zawór odpowietrzenia zbiornika TSG Türsteuergerät .temperatura Temp.modu³ w drzwiach przednich prawych (Mercedes) TT TT-Aufteilung .wy³¹cznik termiczny TF Temperaturfühler .wspomaganie kierownicy SVM Sitzverstell-Motor . jeden obwód z przodu lub z ty³u 66 Poradnik SERWISOWY .przek³adnia przestawiania fotela SWA Scheinwerfer-Waschanlage spryskiwacz reflektorów T Tans Temperatur-Ansaugluft . okreœlana na ogó³ na podstawie temperatury p³ynu ch³odz¹cego TN .zap³on tranzystorowy z czujnikiem Halla TLA Temperaturabhängige Leerlaufanhebung . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych Tempf Temperaturfühler . Temperatur-Schalter czujnik temperatury (wy³¹cznik) TMF Türmodul Fahrertür . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TSZ-i Transistor-Spulen-Zündung mit Induktionsgeber .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TLK Temperaturabhängige LeerlaufKorrektur .przestawiacz wtrysku (patrz tak¿e SPV) SVM Spritzverstellermagnetventil zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) SZ Spulen-Zündung .dawka rozruchowa zale¿na od temperatury.korekcja biegu ja³owego zale¿na od temperatury (Bosch) TSZ-IZA Transistorzündung mit Zündspule im Verteiler .podgrzewanie zamka w drzwiach TSS Thermoschutzschalter .stopieñ zaczernienia (w dymomierzu) SV Spritzversteller .zap³on cewkowy lub zap³on z cewk¹ i przerywaczem SVG Sitzverstell-Getriebe .zap³on tranzystorowy z cewk¹ zap³onow¹ w rozdzielaczu TMB Türmodul Beifahrertür . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TAS Temperaturabhängige Steuerung . sygna³ z uk³adu zap³onowego do redukcji pików indukcyjnych.temperatura paliwa (w °C) TSZ Transistorspulenzündung mit diskreten Bauelementen .silnik przestawiania fotela SZ Schwärzungszahl .temperatura (w °C) powietrza zasysanego TD Turbodiesel .silnik wysokoprê¿ny z do³adowaniem TDI Turbodiesel Direkt Einspritzung silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem i wtryskiem bezpoœrednim Temp Temperatur . Sch.zap³on tranzystorowy z wbudowanymi elementami cyfrowymi TSZ-h TKU Technische Kundenunterlagen techniczna dokumentacja klienta (Bosch) TL Teillast .podzia³ TT uk³adu hamulcowego.temperatura silnika (w °C).elektrowy³¹cznik termiczny TEV Tankentlüftungsventil .sygna³ tn.

przepustnica rozruchowa VZ Vollelektronische Zündung .zmienne VL Vorne links .zawór taktuj¹cy TVA Temperaturabhängiger Vollastanschlag .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TVS Thermo-Vakuum-Schalter .dolna wartoœæ tolerancji UT Unterer Totpunkt .wy³¹cznik steruj¹cy (Bosch) UDB Unterdruckbegrenzer .oznaczenie przywo³ania norm czystoœci spalin w USA UEDS Überdrehschalter .si³ownik VP Verteilerpumpe .wy³¹cznik podciœnienia VANOS Variable Nockenwellensteuerung .przód lewy VLP Vorladepumpe .pompa rozdzialczowa.napiêcie na przekaŸniku zaworu UD-Modul Unterdruckmodul . zwrot wewnêtrzny UVR U am Ventilrelais . patrz tak¿e VE VR Vorne rechts . U Unten . oznaczenie serii.S³ownik NIEMIECKO-POLSKI TU V TV Taktventil .obci¹¿enie pe³ne silnika V-TEC Variabler Ventiltrieb .termowy³¹cznik podciœnienia TZS Thermozeitschalter .zawór prze³¹czaj¹cy UEV Überströmventil .sygna³ Poradnik SERWISOWY 67 .zawór przelewowy (Bosch) UD-F Unterdruckverstellung FRÜH . Klemme 15 napiêcie za zap³onem.zap³on tranzystorowy z elementami hybrydowymi TZ-H Transistor-Zündung mit Hallgeber . V vorne . zawór do w³¹czania i pomiaru ciœnienia w kolektorze dolotowym U-KAT Ungeregelter Katalysator .zmienne sterowanie wa³ka rozrz¹du VM Verstell-Motor .uk³ad zap³onowy w pe³ni elektroniczny (Peugeot) zwrotny zaworu VRS Versorgungsspannung für Relais .dolny martwy punkt.przetwornik napiêcia UZ U nach Zündung.modu³ podciœnieniowy.przód prawy VTG Variable Turbolader Geometrie zmienna geometria turbosprê¿arki VW Vorwiderstand rezystor szeregowy VD Vordrosselklappe .pod U-Batt Batteriespannung .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od tempratury bridbaustein .z przodu Vaku-Sch.elektroniczna regulacja zap³onu bezrozdzielaczowa VE Verteilereinspritzpumpe .wy³acznik podciœnienia zale¿ny od tempratury TZ-I Transistor-Zündung mit Induktionsgeber .sensor zwijaka UD-S Unterdruckverstellung SPÄT dachu sk³adanego V V Vergaser-Motor .wy³¹cznik termiczny zw³oczny TSZ-i TZ Transistorspulenzündung mit Hy- U u.pompa do³adowuj¹ca dodatkowa fazy rozrz¹du w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dwie oddzielne dŸwigowe) v.pompa wtryskowa rozdzielaczowa VRM Ventilrückmeldung .katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) UW U-Wandler . zacisk 15 URS Überrollsensor . Lüfter .regulacja podciœnieniowa zap³onu na „przyspieszenie” UG Untergrenze .ogranicznik podciœnienia USV Umschaltventil .zap³on tranzystorowy z czujnikiem TVS Temperaturabhängiger Unterdruckschalter . Vakuum-Schalter .napiêcie zasilania przekaŸnika V Viskose.napiêcie akumulatora (w V) U=napiêcie regulacja podciœnieniowa zap³onu na „opóŸnienie” US US-Abgasnorm .wentylator ze sprzêg³em lepkoœciowym VL Vollast .silnik gaŸnikowy VEZ Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) .

miêdzy ZWD Zweiwicklungsdrehsteller .wycieraczka WSA Wischeranlage .wy³¹czenie zap³onu (np. podzia³ obwodów diagonalny Z z.uk³ad automatycznego podgrzewania od strony wody WiWa WischWaschanlage .podzia³ X uk³adu hamulcowego.nastawnik obrotowy dwuzwojowy.wy³¹cznik sprzêg³a hydrokinetycznego w³¹czalnego WIG Wischimpulsgeber .zespó³ wtryskiwacza centralnego.cewka zap³onowa Zus.Luftp.wymiennik WS Wischer .zmiana k¹ta wyprzedzenia zap³onu Zyl.regulacja prêdkoœci obrotowej poœredniej ZE Zentraleinspritzung .centralny sterownik dla systemu komfortu zmiana wyprzedzenia zap³onu zw zwischen . km lub 2 lata) WS Wegsensor .czujnik impulsów wycieraczki WLR Warmlaufregler .pompa powietrza dodatkowego.uk³ad wycieraczek i spryskiwacza szyby WK Wandlerkupplung .wtrysk centralny ZS Zündspule . VW Golf TDI 50 tys.rozdzielacz zap³onu ZLS ZV Zündzeitpunkt-Verstellung - ZKE Zentralsteuergerät für Komfortsystem . Mono-Jetronic ZV Zentralverriegelung .silnik wycieraczki WIV Wartungs-Intervall-Verlängerung .cylinder ZMS Zweimassenschwungrad .zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV Zusatzluftventil .regulator fazy nagrzewania WSM Wischemotor .wtrysk wody WHA Wasserseitige Heizungsautomatik . Mercedes Klasa S) ZDA Zwischendrehzahlanschlag ogranicznik prêdkoœci obrotowej poœredniej (Bosch) ZEE Zentrale Einspritzeinzheit.dodatkowe ogrzewanie (BMW lub Mercedes) ZV Zündverteiler . Zusatzluftpumpe .uk³ad wycieraczki ciep³a WTF Wassertemperatur-Fühler czujnik temperatury wody X X X-Aufteilung . wdmuchiwanie powietrza dla dopalenia spalin ZAS Zylinderabschaltung .sprzêg³o hydrokinetyczne WSH Wischhebel .zawór powietrza dodatkowego ZWV Zündwinkelverstellung .obecnie ZA Zündausblendung .centralna blokada zamków (centralny zamek) ZH lub ZHE Zusatzheizung .dŸwignia wycieraczki WSKS Wandlerschaltkupplung-Schalter . MonoJetronic .przed³u¿enie okresu miêdzy przegl¹dami w pewnych warunkach (np.dwumasowe ko³o zamachowe 68 Poradnik SERWISOWY .wyodrêbnienie zap³onu ZDR Zwischendrehzahlregelung .czujnik drogi WT Wärmetauscher . silnik z dwoma uzwojeniami ZLS Zusatzluftschieber .WX Z S³ownik NIEMIECKO-POLSKI W WE Wassereinspritzung .Z zur Zeit . Zylinder .

b³¹d C cambio .obroty gr gradi .du¿o.hamulec frizione .otwarty. b³êdny dispositivo .woda.poza adattare .obrotomierz coppia . za du¿o effectivo . oczekiwany incolatti .uruchomienie.obwód G getto .otwarcie.spójny. urz¹dzenie dx .wtrysk inizio .zmiana condotto .do³¹czony insuficiente .szkodziæ.przepustnica fascio . ALIM Alimentazione .kluczyk CF Contatto Freno .element.sterowanie coerente . elektrozawór lub czujnik ABS F farfalla . wejœciowy impostazioni .pole.para.ustawienia D D Desiderato .wznios.pok³ad.nieobecnoœæ.dolotowy assegnazione .wi¹zka favorevole .wa³ek krzywkowy AL. brak ATT Attuale . np.zgoda contagiri .wymagany.obwód rozwarty CARB Carburante .przód abilitata .powietrze.paliwo carico .adaptacja albero . ograniczony corsa . stopieñ otwarcia CMD commando .sprzêg³o fuori .niewystarczaj¹cy Poradnik SERWISOWY B basso .obwód zwarty chiave .przyznanie.wprowadzenie.obci¹¿enie cavo . uszkodziæ DENS Densita .wadliwy.prawy 69 .przelot. dó³. jazda. spalanie stukowe BOB Bobina . np.usterka.rzeczywisty. ciecz ch³odz¹ca AD Anteriore Destro .komutator COL Collegamento .styk hamulca (czujnik stykowy) accensione . rozruch I immisione . wzbudzenie CA Circuito Aperto . spód battito . rozwarty (obwód) A Anteriore .aktulny attendibile .zasilanie alzata .stopnie. albero a camme .pomyœlny fermo .wa³.S³ownik W£OSKO-POLSKI A A Aperto . prawy. logiczny collettore .szron E eccesso .stukanie.sklejanie (styków) incorente .koñcowy (koñcówka. powietrze dolotowe AS Anteriore Sinistro .zwarty. znaczenie assenza .skrzynia biegów campo .wyprzedzenie zap³onu APER Apertura . uszkodzenie aria .cewka zap³onowa bordo .uzwojenie avviamento . np. dysza gira .wejœcia INIEZ Iniezione . kana³ odg³êzienie consenso .po³¹czenie combio .bieg. np.niski.przedni lewy ASP Aspirazione . zadany.nieruchomy finali . np.dostêpna.rozpylacz. moment obrotowy corto . obrze¿e dennegiare . przy podawaniu wyprzedzenia zap³onu guasto . obszar. skok t³oka CTO Circuito . faktyczny ERR Errore . wa³ek.przedni ANT Anticipo . awaria.niespójny ingressi . uniesienie anteriore .zap³on ACQ Acqua . funkcja w przyrz¹dzie brina .wirygodny autotaratura .przedni.autokalibracja AVV Avvolgimento .gêstoœæ difettosa . stopieñ koñcowy) freno .pocz¹tek inserito . krótki.przekrêciæ giri .przewód CC Circuito Corto .

wymiana SOVR Sovralimentazione . lewy lunotto .brak.ca³y riscaldatore . nagrzewanie ritorno .obci¹¿enie.tylny P/P Passo-Passo .wywietrznik SG Spia Guasti .napiêcie tentare .silnik elektryczny.bieg ja³owy miscelatore . koñcowy) sterzare .wyszukiwanie riconosciuto . recyrkulacja U ulteriore . PRES Pressione . udzia³ invio .zbiornik SEN Sensore .krok po kroku.œlizgacz. styk interruzione . boczna poduszka gazowa T T Tempo .strona pasa¿era premere . wys³anie manuale .ukryty laterale . nieobecnoœæ manata .ogrzewanie.lampka kontrolna spillo .czêœciowy PD Posteriore Destro . nadmierne zasilanie V VAE Valvola Ari Elettronica . czas wtrysku T .przewód.elektroniczny modu³ zap³onowy Q quadro .zawór valvolina di mandata .S³ownik W£OSKO-POLSKI interrotto . np. rozwarty interrutore.kontrolka usterki sostituire .wymagany.otwarty.sterowanie portata .tylne okno M MAE Modulo Accensione Elletronica .wy³¹cznik.ciœnienie PAA PortataAria Aspirazione .stopieñ (np.przerwa. przeci¹¿enie. interr . bieg MIN Minimo .do³adowanie.przesy³ka powietrza dolotowego spia .ró¿ny.panel.uczestnicwo.strona kierowcy.gasiæ 70 Poradnik SERWISOWY .temperatura TA Transmissione Automatica .dawka var.lewy.zawór powietrza sterowany elektrycznie VALV Valvola . czy prêdkoœæ biegu ja³owego P P Posteriore .wyciek pilotagio .silnik motorino . potrzebny ricerca .wybór sfiato . tablica rozdzielcza TEN Tensione .wentylator volte .docelowe np wyprzedzenie zap³onu. lewa strona parziale .króciec odp³ywowy R raggiunto .razy spegnere .próbowaæ. np.instrukcja obs³ugi marcia .zabrudzony stadi . zbyt.boczny. póŸniejszy S serbatoio .nazwa firmy MOT Motore .przep³ywomierz misuratore .tylny P.automatyczna skrzynia biegów LAT Lat . np. przerwanie intervento .przesy³ka.przycisn¹æ PS Posteriore Sinistro .skrêcaæ sx .tylny lewy perdita .tylny. zmienny VEL Velocita .powrót.nastêpny. silnik L latente .prêdkoœæ ventola .przekaŸnik richiesto . lat pass . usi³oaæ togliere .czujnik SELEZ Selezione .osi¹gniêty (limit) rele . np. igliica sporca . rura tubo mandata acqua . krokowy. lat guida . za bardzo tubo .marsz.konserwacja troppo . ³adownoœæ posteriore .strona.nadmiar.miernik MM Magneti Marelli .zaworek odcinaj¹cy O obiettivo .usuwaæ trattamento . vario .rozpoznany np kod usterki mancanza .czas. rozrusznik tutto .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful