S£OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ¥CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

A

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co A Ampere - Amper, jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego; w praktyce jest to wartoœæ pr¹du, który przep³ywaj¹c przez element o oporze 1 W wywo³uje spadek napiêcia o wartoœci 1 V

abandon - opuœciæ, porzuciæ, zrezygnowaæ, np. z wykonania testu AB Airbag - poduszka powietrzna ABC Active Body Control - aktywna
regulacja zawieszenia (uk³ad zawiera system si³owników kontroluj¹cych wszelkie przechy³y pojazdu)

ACC Acceleration signal - sygna³
przyspieszania (z czujnika po³o¿enia przepustnicy)

ACC Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstêpu i prêdkoœci jazdy (dzia³anie z wykorzystaniem radaru)

AAC Auxiliary Air Control - sterowanie powietrzem dodatkowym

ABC, ABDC After Bottom (Dead) Centre - po dolnym (wewnêtrznym)
zwrocie t³oka (martwym punkcie)

ACC Accessory Signal - sygna³ pomocniczy, dodatkowy

AAP Auxiliary Acceleration Pump dodatkowa pompa przyspieszenia

accelerator - przyspieszacz ABCM Antilock Brake Control Module modu³ systemu sterowania przeciwdzia³aniem blokowania hamulców

accept - akceptowaæ, wyraziæ zgodê; akceptacja danych

AAP Atmospheric Air Pressure - ciœnienie atmosferyczne powietrza

abbreviation - skrót ABD Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego

access - dostêp, np. dostêp do danych; dojœcie, dojazd

AAS Auto Adjusting Suspension - automatyczna regulacja zawieszenia

accessories - przybory wyposa¿enie dodatkowe, osprzêt, akcesoria

AATS Ambient Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza
otoczenia

ABPS Air Bypass Screw - œruba regulacyjna powietrza kana³u obejœciowego abort - przerwanie zadania, przerywaæ wykonywanie zadania

ACCS Air Conditioning Cycling Switch - prze³¹cznik pracy cyklicznej klimatyzacji

AAV Auxiliary Air Valve - zawór powietrza pomocniczego (dodatkowego)

accuracy - dok³adnoœæ ACD Air Conditioner Demand switch
- prze³¹cznik zapotrzebowania klimatyzacji

ABS Antilock Brake System - uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu hamulców absolute Antilock Braking System absolutny, bezwzglêdny (np. ciœnienie bezwzglêdne, wysokoœæ bezwzglêdna) absorption - absorpcja, poch³anianie, wch³anianie, pobieranie

A/C DV Air Cleaner Duct and Valve zawór i kana³ filtra powietrza

acid - kwas, kwaœny, kwasowy (np.
w odniesieniu do akumulatora samochodowego)

ABV Air Bypass Valve - zawór obejœcia powietrza
AAC AAP (dodatkowa pompa przyspieszenia)

ACIS Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej
(rezonansowej) uk³adu dolotowego

AC AC coupling - sprzê¿enie zmiennopr¹dowe, np. na wejœciu oscyloskopu, w celu odseparowania napiêcia sta³ego AC Alternating Current - pr¹d zmienny, zasilanie pr¹dem przemiennym, np. z sieci

ACK Acknowledge Character - znak
potwierdzenia

ACK Field - pole ramki sygna³u CAN zawieraj¹ce kod potwierdzenia od wszystkich odbiorników, które bezb³êdnie odebra³y wiadomoœæ acknowledge - potwierdzenie

A/C Air Conditioning - klimatyzacja ACL Air Cleaner - filtr powietrza A/C Request - w³¹cznik klimatyzacji, sygna³ wymagania za³¹czenia klimatyzacji

ACL Automatic Chassis Lubrication automatyczny system smarowania podwozia A-CLUT - sprzêg³o klimatyzacji

ACC Air Conditioning Clutch - sprzêg³o klimatyzacji

4

Poradnik SERWISOWY

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI

A

ACMC Air Conditioner Magnetic Clutch - sprzêg³o magnetyczne klimatyzacji

actual - rzeczywisty, faktyczny, np.
kod usterki wystêpuj¹cej na bie¿¹co

actuator - element wykonawczy,
urz¹dzenie uruchamiaj¹ce, np. elektrozawór, silnik krokowy

ADC Analog to Digital Converter - przetwornik analogowo-cyfrowy (element zamieniaj¹cy analogowy sygna³ elektryczny na sygna³ cyfrowy) ADC Automatic Damping Control automatyczna kontrola t³umienia

A/C P Air Conditioning Pressure cutout switch - wy³¹cznik ciœnieniowy
klimatyzacji

actuators - tryb pracy urz¹dzenia
diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy test elementów wykonawczych, polegaj¹cy na ich czasowym uruchomieniu (uaktywnieniu)

ACP Ancillary Control Processor - pomocniczy procesor steruj¹cy

add - dodaæ, dodawaæ, sumowaæ additional - dodatkowy, specjalny, np. additional equipment - wyposa¿enie dodatkowe adjustment - regulacja, ustawienie ADP Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych ADV Advance - wyprzedzenie (wyprzedzenie zap³onu)

acquisition - zbieranie, gromadzenie
danych, np. w oscyloskopie cyfrowym

ACV Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umo¿liwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do uk³adu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu - zawór steruj¹cy odpowietrzaniem turbosprê¿arki

ACR Advanced Code Reader (Automatic Code Reader) - zaawansowany
(automatyczny) czytnik kodów przyrz¹d diagnostyczny umo¿liwiaj¹cy odczytywanie kodów usterek z pamiêci sterownika samochodowego; w rozwiniêtych wersjach urz¹dzenia takie daj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia wiêkszej liczby testów, jak np. odczytywania bie¿¹cych parametrów pracy, testu elementów wykonawczych, czy regulacji parametrów serwisowych

acw anti-clokwise - kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara

advanced - wyprzedzony (zap³on);
zaawansowany, ulepszony, nowoczesny

A/D Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prêdkoœci
(system utrzymuj¹cy sta³¹, zadan¹ prêdkoœæ jazdy)

AED Automatic Enrichment Device - automatyczne urz¹dzenie wzbogacaj¹ce

AEI Advanced Electronic Ignition zaawansowany uk³ad zap³onowy elektroniczny

ACS Air Conditioning Switch - sygnalizator (prze³¹cznik) w³¹czenia klimatyzacji

ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

ACT Air Charge Temperature sensor czujnik temperatury powietrza dolotowego

A/F Air/Fuel Ratio - stosunek powietrza do paliwa w mieszance AFA Auto Fuel Adjust - automatyczna regulacja paliwa

adapter - element poœrednicz¹cy,
przetwornik, ³¹cznik

action - akcja, dzia³anie, czynnoœæ,
mechanizm

adaptive - adaptacyjny, elastyczny, dostosowuj¹cy siê ADB Automatic Differential Brake system automatycznego, ró¿nicowego hamowania ko³a o mniejszej przyczepnoœci
ACIS

AFC Air Flow Controlled fuel injection
- wtrysk paliwa wykorzystuj¹cy do obliczenia dawki paliwa pomiar przep³ywu powietrza

activate - uaktywnienie (np. uaktywnienie za pomoc¹ przyrz¹du diagnostycznego elementu wykonawczego, takiego jak wtryskiwacz czy silnik krokowy)

AFI Air supported Fuel Injection wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL Advanced Front Lighting - zaawansowany system przedniego oœwietlenia

AFM Air Flow Meter - miernik przep³ywu powietrza

AFR Air Fuel Ratio - parametr okreœlaj¹cy wagowy stosunek powietrza do paliwa w mieszance

AFS Active Front Steering - aktywny system kierowania, umo¿liwiaj¹cy wspomaganie kierowania oraz koPoradnik SERWISOWY

5

system dostarczania powietrza do katalizatora utleniaj¹cego w celu u³atwienia reakcji utleniania.wszystkie.wyrównywanie. innego urz¹dzenia diagnostycznego lub do wy- AM Air Management .pozwalaæ.szczelina powietrzna.prze³¹cznik wyboru funkcji klimatyzacji i nagrzewania air injection .utrzymywaæ.czujnik przep³ywu powietrza. np. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a wiruj¹c¹ tarcz¹ moduluj¹c¹ pole magnetyczne aliasing .dozwolony.udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AIV Air Induction (Injection) Valve zawór zasysania (wtrysku.aktywna ochrona (ograniczenie przemieszczenia) g³owy ALL Automatic Load Leveling . póŸniej AFV Alternative Fuel Vehicles . wykorzystuje dodatkow¹ pompê powietrza AIC Automatic Idling Control valve zawór automatycznej regulacji biegu ja³owego ALC Adaptive Light Control .system dodatkowego podgrzewania AISS Active Intervention Safety System .pojazdy napêdzane paliwami alternatywnymi agent .powietrze. dot³aczanie dodatkowego powietrza alignment . potem.b³¹d odczytu przebiegu na ekranie oscyloskopu cyfrowego.aktywny system interwencyjny zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jazdy AHS-C Advanced Highway SystemControl .A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI rektê skrêtu kó³ zale¿nie od prêdkoœci pojazdu AICC Autonomous Intelligent Cruise Control . np.aktywne ryglowanie AFS Air Flow Sensor . II Advanced Inflatable Tubular Structure . np.udoskonalony system sterowania jazd¹ na autostradzie (kontrola prêdkoœci i dystansu) AITS I. czynnik. allowable range .wtrysk.automatyczne poziomowanie zmianie obci¹¿enia przy AIS Air Induction System .zarz¹dzanie powietrzem (do uk³adów oczyszczania spalin) ambient .Alternator altitude -wysokoœæ (wysokoœæ nad poziomem morza) AHS Auxillary Heater System .dozwolony zakres ALR Automatic Locking Retractor automatyczne blokowanie napinacza pasów bezpieczeñstwa ALT .temperatura otoczenia 6 Poradnik SERWISOWY .automatyczna regulacja poziomu ALDL Assembly Line Diagnostic Link z³¹cze diagnostyczne do przy³¹czenia czytnika kodów. skrót u¿ywany w pojazdach GM air gap . np. powietrze wtórne airbag . ustawianie alive .boczna poduszka powietrzna wo³ania migowych kodów samodiagnozy odczytywanych z lampki kontrolnej silnika „Check Engine”. ca³y allow . polegaj¹cy na pozornym ³¹czeniu najbli¿szych sobie punktów przebiegu AHFSS Air conditioning and Heater Function Selection Switch .zaawansowana nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powietrznej) AHS-I Advanced Highway System-Information . element mierz¹cy iloœæ powietrza przep³ywaj¹cego przez kolektor dolotowy after . wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALU Arithmetic and Logic Unit . powietrze dodatkowe. ambient temperature . powietrze dolotowe. otaczaj¹cy.jednostka arytmetyczno-logiczna czêœæ uk³adu elektronicznego.po.poduszka powietrzna (gazowa) nape³niania w celu zminimalizowania skutków kolizji ALDL airbag satelit . czynnik ch³odz¹cy air .otoczenie. powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciœnienia all . uznawaæ allowable .œrodek. osiowanie. w której dokonywane s¹ obliczenia i dzia³ania logiczne AI Air Injection reactor system .system wdmuchiwania powietrza do spalin w celu przeprowadzenia reakcji utleniania. podtrzymywaæ. np.autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AFS Adaptive Frontlighting System adaptacyjny œwiate³ system przednich AIL Active Interlock .adaptacyjne sterowanie œwiat³ami (BMW) ALC Automatic Level Control . uznany. pamiêæ elektroniczn¹ AIS Automatic Idle Speed control automatyczna regulacja prêdkoœci biegu ja³owego AHL Automatic Headlamp Levelling automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHR Active Head Reastraint .

cz³on wzmacniaj¹cy API American Petroleum-Institute Amerykañski Instytut Nafty amplitude . analog multimeter .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI A ammeter .uk³ad wykorzystuj¹cy system czujników.wy³adowanie ³ukowe (niepo¿¹dane) w obwodzie elektrycznym ASB Active Sensor Bearing .kod komputerowy.pompa dostarczaj¹ca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniaj¹cym Amp Ampere .tryb dowolny AOS Automotive Occupancy Sensing .analiza.automatyczna kontrola osi¹gów amp amplifier .system stabilizacji przechy³ów pojazdu ANC Active Noise Control . do wykrywania zajêtoœci miejsc w pojeŸdzie (np.automatyczna kontrola jazdy .jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego APC Automatic Performance Control .praktyka.amperomierz. wysokoœæ sygna³u APP Accelerator Pedal Position .Amper .k¹t (np.i. diagnoza approximately .akustyczny system wspomagania parkowania APU Air Processing Unit . k¹t uchylenia przepustnicy.ciœnienie atmosferyczne ARS Advanced Restraints System zaawansowany technicznie system zabezpieczaj¹cy kierowcê i pasa¿erów pojazdu w czasie kolizji. w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) ARQ Automatic Request for Repeats cyfrowy system z odpowiedzi¹ zwrotn¹ umo¿liwiaj¹cy wykrycie b³êdów transmisji danych ASC Active (Automatic) Stability Control . system t³umienia ha³asu za pomoc¹ dŸwiêków wytwarzanych w przeciwfazie and . zale¿nie od warunków kolizji ASCD Automatic Speed Control Device .sterowanie systemem przeciwpoœlizgowym anti-theft . np.analogowy (w odró¿nieniu od cyfrowego).amplituda.³o¿ysko z aktywnym czujnikiem prêdkoœci obrotowej.amerykañskie normy dotycz¹ce pojazdów answer . wykorzystuj¹ca czujniki ultradŸwiêkowe i podczerwieni AS Air Suction . ultradŸwiêkowych lub podczerwieni. nauka w rzemioœle AMR Automatic Message Routing program automatycznego podawania komunikatów analysis . k¹t wyprzedzenia zap³onu) wy modu³ zasilaj¹cy (BMW) APW Asynchronous Pulse Width czas wtrysku asynchronicznego ASA American Standards of Automobil .odpowiedŸ anti-knock rating . np.zespó³ pneumatyczny ART(S) Adaptative Restraint Technology (system) . element elektroniczny realizuj¹cy funkcjê iloczynu APS Acoustic Parking System .adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji.system obejmuj¹cy regulacjê uk³adu zawieszenia oraz kontrolê dynamicznego hamowania i przyspieszania arcing .aktywna kontrola ha³asu. takich jak pasy bezpieczeñstwa i poduszki powietrzne.aktywna (automatyczna) kontrola stabilnoœci jazdy AP Atmospheric Pressure .uk³ad automatycznej regulacji prêdkoœci pojazdu ASCII American Standard Code for Information Interchange .dodatkoangle .po³o¿enie peda³u przyspieszenia AMR Acceptable Malfunction Rate wadliwoœæ dopuszczalna w dzia³aniu apprenticeship .zasysanie powietrza (w systemie dostarczania powietrza do spalin) APU Auxiliary Power Unit . stosowane w uk³adach ABS i pokrewnych ASC Anti Slip Control . format tekstowy Poradnik SERWISOWY 7 .wartoœæ przeciwstukowa antilock brakes .przyrz¹d pomiarowy z odczytem wskazówkowym czujnik po³o¿enia przyspieszacza AS APS Auto Pilot System .czujnik ciœnienia bezwzglêdnego APS Accelerator Position Sensor analog .wzmacniacz. antykradzie¿owy any mode .standardowy kod amerykañski dla wymiany informacji .hamulce nie blokuj¹ce siê (przeciwpoœlizgowe) ARC Automatic Ride Control .w przybli¿eniu APS Absolute Pressure Sensor .samochodowy system nawigacyjny (pilotuj¹cy) ARS Anti Roll Stabilisation .przeciww³amaniowy. ró¿nicuj¹cy dzia³anie elementów systemu. przyrz¹d do pomiaru natê¿enia pr¹du AP Air Pump .

po górnym (zewnêtrznym) zwrocie t³oka (martwym punkcie) ASK Audio System Controller.pó³oœ.przynajmniej.aktywne sterowanie zaworami ASSYST Active Service System .dodatkowy auxiliary gauge . np.uwaga.kontrolowaæ. wtryskiwacze. przeciêtna ASR Automatic Stability Regulation uk³ad zapewniaj¹cy stabilnoœæ ruchu (dla kó³ napêdowych podczas ruszania i przyspieszania) ASS Active Service System . w przypadku awarii powoduje zaœwiecenie lampki kontrolnej autoadjusting brake .wskaŸnik pomocniczy ATDC After Top Dead Centre . przekaŸniki itp. wtrysk odbywaj¹cy siê bez synchronizacji z obrotami silnika ATS Air Temperature Sensor .wartoœæ œreat least . mo¿liwy do uruchomienia element wykonawczy available HT voltage .automatyczna skrzynia biegów ATA Automatic Transmission Actuator .automatyczny uk³ad umo¿liwiaj¹cy rêczne prze³¹czanie biegów bez u¿ycia sprzêg³a (Ford) ASM Alarm Siren Module . ostrze¿enie ATWS Anti Theft Warning System system ostrzegania (ochrony) przed kradzie¿¹ (Opel) audit .system automatycznego testowania attention . takich jak: silnik krokowy.automatyczny regulator wyprzedzenia zap³onu ASF Aluminium Space Frame .zawór zasysanego powietrza (Toyota) asynchronous .zaawansowany system komputerowy do diagnostyki samochodowej available .po zwrocie odkorbowym autosetting .aktywny system serwisowy ATR Automatic Transmission Relay przekaŸnik automatycznej skrzyni biegów AWD All Wheel Drive .aktywny system serwisowy AVOM Analog Volt/Ohm Meter . tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego polegaj¹cy na uruchamianiu przy wy³¹czonym silniku wybranych elementów wykonawczych. oœ AYC Active Yaw Control . np.A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ASD Automatic Shut-Down .sterownik systemu audio (BMW) ATE Automatic Testing Equipment automatyczne urz¹dzenie testuj¹ce (tester automatyczny) ATF Automatic Transmission Fluid p³yn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATI Advanced Turbo Intercooling rozwiniêty system turbodo³adowania z ch³odzeniem powietrza AVAC Advanced Vehicle Analis Computer .Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów auxiliary .modu³ kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych).sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ (Mercedes) auto self-excitation .analogowy volt/omomierz (multimetr) AVS Adaptive Variable Suspension adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT Active Valve Train .napêd na wszystkie ko³a ASV Air Suction (Switching) Valve . dnia.uk³ad automatycznego (awaryjnego) wy³¹czania przekaŸnika pompy paliwa ATC Automatic Temperature Control automatyczna kontrola temperatury ATC Adaptive Transmission Control adaptacyjne sterowanie przek³adni¹ automatyczn¹ ATC Automatic Transmission Control . mo¿liwy do u¿ycia.samowzbudzenie bezpoœrednie.modu³ syreny alarmowej (Opel) AVG. np.dostêpny.maksymalna wartoœæ napiêcia wtórnego mo¿liwego do wytworzenia w obwodzie zap³onowym (otwartym) ASM Auto Shift Manual .fotel zabezpieczaj¹cy przed obra¿eniami wynikaj¹cymi z gwa³townego tylnego uderzenia ATS Automatic Test System .technologia wykonywania ramy aluminiowej profili przestrzennych (Audi) ATC After Top dead Centre . co najmniej ATM Actuator Test Mode .test elementów wykonawczych. pr¹dnicy auto-shutdown . AVE.amerykañski znormalizowany szereg œrednic (¿y³) przewodów AWS Anti Whip-lash Seat .automatyczne wy³¹czenie ASDM Airbag System Diagnostic Module . Average .asynchroniczny.samonastawny ATCS Active Torque Control System system aktywnej kontroli momentu obrotowego ASG Automatic Stop and Go .czujnik temperatury powietrza AWG American Wire Gauge .element wykonawczy automatycznej skrzyni biegów axle .hamulec samonastawny automatic ignition governor . sprawdzaæ AT Automatic Transmission .system automatycznego wy³¹czania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASIC’s American Society Industry Car’s . zawory.aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy 8 Poradnik SERWISOWY .

elektroniczne wspomaganie uk³adu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) bench .wspomaganie nag³ego (awaryjnego) hamowania bank . grupa cylindrów beam .napiêcie wstêpne. atmosferyczny. BILEV distributor .wsteczny zap³on . np. pod³o¿e.mechanizm ró¿nicowy.nadwozie. niedobry. np. zrównowa¿enie sterowaniem elektrycznym bidirectional . kompensacja BBW Brake By Wire .dwukierunkowy BILEV Bi-level .rozdzielacz powietrza na dwóch poziomach w uk³adzie klimatyzacji BC Board Computer . poni¿ej wartoœci dopuszczalnej) belt . dyferencja³ ballast resistor . baza baseload .ciê¿arek wywa¿aj¹cy balanced gear .zapasowy obwód elektryczny BHP Brake Horse Power .podstawowy. blok. bateria BFD Brake Force Display .dodatkowe niepo¿¹dane ciœnienie w uk³adzie wydechowym wywo³ane zbyt du¿ymi oporami przy przep³ywie spalin BATT.czarny bandwidth .element wykorzystuj¹cy ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ po³¹czonych ze sob¹ metali. bazowy baud . tor pomiarowy do analizatora spalin) between .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI B B BA Brake Assist . pas bezpieczeñstwa) backfire . 1 bar = 105 Pa bearing .œwiat³a cofania bad .jednostka transmisji danych (1 Baud = 1 bit/1 s) BBDC Before Bottom Dead Centre przed dolnym (wewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) back-up light .³awa.barometryczny.ciœnienie wsteczne .rozpoczynaæ.promieñ. plecy bar code . stosowany. kad³ub. korpus back . ty³. wskaŸnik si³y hamowania base .³opatka. wentylatora Poradnik SERWISOWY 9 .dolny (wewnêtrzny) zwrot t³oka (martwy punkt) BKS Brake State . ko³a pojazdu).wywa¿enie.wtrysk w uk³adach w których wtryskiwacze s¹ ³¹czone równolegle w jednej lub kilku grupach bar . wstecz. bi-metalic .wywa¿anie (np. w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej. zaporowy B Body . program zapasowy back-up loop . zaczynaæ before .napiêcie przebicia blade .si³a przeciwelektromotoryczna background . zespó³. wi¹zka elektronów w lampie oscyloskopowej BAC Bypass Air Control system system sterowania obejœciem powietrza banked injection .z³y. w uzwojeniu wtryskiwacza itp.pasek. znak dwójkowy „1” lub „0” BDC Bottom Dead Centre .na dwóch poziomach.element ograniczaj¹cy wartoœæ pr¹du. pomiêdzy back pressure .komputer pok³adowy balancing machine .³o¿ysko begin .urz¹dzenie kontroluj¹ce dop³yw paliwa przy hamowaniu silnikiem BCM Body Control Module .podœwietlanie t³a.bank.hamulec ze balancing . niew³aœciwy balance .jednostka ciœnienia. pas (np.cofaæ siê.miêdzy.pasmo przenoszenia czêstotliwoœci sygna³u BDV Breakdown Voltage . tylny. np.bezstykowy uk³ad zap³onowy basic . +B Battery .modu³ kontroli nadwozia bit Binary digit .t³o (ekranu) backlight . ciœnieniowy bemf back electromotive force . moc efektywna (w koniach mechanicznych) bias . w wyœwietlaczach LCD BAS Brake Assist . polaryzacja BID Breakerless Inductive Discharge ignition system .akumulator.bimetaliczny .wsteczny. stó³ warsztatowy. kopia.zap³on mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym lub w uk³adzie wydechowym BARO Barometric . np.wyœwietlacz.rezerwa. przed zwrotem t³oka) B Back .jednostka informacji.podstawa.przed (np.poni¿ej (np. w starszych rozwi¹zaniach przerywaczy kierunkowskazów BCBB Boost Control Deceleration Device . oparcie fotela.rezystor regulacyjny obci¹¿enia . ³awa pomiarowa (np.obci¹¿enie podstawowe (np.kod kreskowy bare conductor .moc u¿yteczna.wywa¿arka balancing slug .nie izolowany przewód below .wtrysk grupowy . pr¹dnicy) back-up .stan hamulca black .

nadwozie pojazdu bolt . która po w³¹czeniu w obwód umo¿liwia dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu BPW Base Pulse Width .przerwa. np.skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.przys³ona.ciê¿arki w mechanizmie odœrodkowym reguluj¹cym wyprzedzenie zap³onu break . umo¿liwiaj¹ca dostêp przyrz¹dów pomiarowych do wyprowadzeñ sterownika lub innych podzespo³ów elektrycznych pojazdu (inne nazwy to discovery box.korpus.z³¹cze.elektrozawór obejœciowy powietrza. zawór upustowy blind . dolny bounce . ch³odnicy body set .odskoczyæ. w silnikach EFI. np. np.wspó³czynnik jednostkowego zu¿ycia paliwa BPCSV Bypass Control Solenoid Valve . z³amanie breaker points . migaæ blinking code . ograniczenie BPA Bypass Air solenoid . ciœnienie do³adowania.kod usterek (wolny) wyœwietlany za pomoc¹ diody LED.kad³ub.hamulec postojowy. zwiêkszaæ.monitor pok³adowy breather .bazowy czas wtrysku (czas wtrysku zapisany w pamiêci sterownika) bracket .jasnoœæ.pusty. obie bottom .generacja bridge . np. w po³¹czeniu elektrycznym.niebieski BM Board Monitor . rezystorów tworz¹cych czujnik ciœnienia bright . ³¹czyæ przewody. generator brush . brake pad .szczotka urz¹dzenia elektrycznego. która po w³¹czeniu w obwód. u¿ywany do kontroli biegu ja³owego. wzmagaæ both . w czytniku kodów mo¿e byæ to etykieta opisuj¹ca zapamiêtane informacje BOOST .dno.element poszycia nadwozia BPS Barometric Pressure Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego BPV Bypass Valve .œrednie ciœnienie u¿yteczne Break-out box breed . check box) body .mostek.pamiêæ bloku ucz¹cego . odstêp BLC Block Learn Coefficient .przegl¹daæ brush . brake disc . regulacja jasnoœci BRK Brake . SEFI (Ford) BPC Boost Pressure Control selenoid . parking brake . contact. roleta.styki przerywacza break-out box .œruba. sworzeñ bond .umo¿liwia zapamiêtywanie wspó³czynników adaptacji wynikaj¹cych z indywidualnych ró¿nic w charakterystykach silnika bobweights .kod b³yskowy . spoiwo. mostek pomiarowy. pr¹dnicy BSCO Brake Specific Carbon Monoxide wspó³czynnik emisji tlenku wêgla CO BSFC Brake Specific Fuel Consumtion .wspó³czynnik adaptacji bloku ucz¹cego body .cewka elektrozaworu sterowania obejœcia 10 Poradnik SERWISOWY .oba.br¹zowy browse . klamra brake .hamulec.granica. lampki kontrolnej lub specjalnego czytnika BOB Break-out Box .upust.zak³adka.B S³ownik ANGIELSKO-POLSKI blank .zawór obejœciowy BPV Back Pressure transducer Valve . pokrycie nadwozia blink .skrzynka pomiarowa z wyprowadzonymi na zewn¹trz punktami przy³¹czeniowymi.mrugaæ.wspornik.tarcza hamulcowa.zestaw czêœci nadwozia body shell .czujnik wciœniêcia peda³u hamulca bookmark .elektrozawór steruj¹cy uk³adem turbodo³adowania blow-by .blok ucz¹cy BLM Block Learn Memory .do³adowanie.szczotka.odpowietrznik (np.zawór sterowany ciœnieniem wstecznym bleeder . np. spód.ok³adzina hamulcowa BLK Block .przedmuch gazów (z komory sprê¿ania do komory korbowej) blower .hamulec brown . zbiornika) BMEP Brake Mean Effective Pressure . nadwozie body panel . odbiæ siê bound .dmuchawa blue . po³¹czenie BOO Brake ON/OFF switch .

napiêcie palenia iskry (³uku elektrycznego) by .organ odpowiedzialny za kontrolê czystoœci powietrza w Kalifornii. regulowaæ przyrz¹d pomiarowy C C Chassis . znosiæ. sonda 1 . spalaæ. np. zawieraj¹ca zewnêtrzn¹ pamiêæ CAB Controller Anti-lock Brake .kalkulator.kondensator. skreœlaæ.oznaczenie czujnika tlenu (sondy lambda). Canister Purge Solenoid elektrozawór oczyszczania poch³aniacza oparów carpet .koncepcja zaawansowanego systemu recyklingu elementów pojazdu w celu ochrony œrodowiska CAN di CAN Diagnostic Interface interfejs diagnostyczny CAG Computer Aided Gear Shift komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów cancel . Zasobów Powietrza .przepustnica powietrza bulb .prze³¹cznik hamulca burn voltage . p³yta monta¿owa.wa³ krzywkowy.wywo³ywaæ CAM camshaft .kabriolet CA Cranking Amps . wiod¹cy we wprowadzaniu nowych przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin CALIF .komputerowe wspomaganie projektowania niacz. np. zbiornik z wêglem aktywnym CARE-Auto Concept for Advenced Recycling and Environment . guzik buzzer . blok sk³adaj¹cy siê z 8 bitów. wchodz¹cy w sk³ad przyrz¹du pomiarowego cap . magistrala.wêgiel.przegroda (np. komenda kasowania. umo¿liwiaj¹ca transmisjê danych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami w pojeŸdzie CAC Charge Air Cooler . distributor cap kopu³ka rozdzielacza 11 .Kalifornijska Rada ds.karta. szyna zbiorcza bus idle . pierwszego bloku silnika i pierwszej sondy (przed katalizatorem). pozwala na zapisanie 256 stanów B1S1 Bank 1 Sensor 1 .obejœcie.autobus.przez. palenie siê iskry BVSV Bimetal Vacuum Switching Valve .norma czystoœci powietrza CARB Carburetter . bañka bulkhead .pr¹d rozruchowy CARB California Air Resources Board . wa³ rozrz¹du CAA Clean Air Act . wêgiel aktywny w zbiorniku poch³aniania oparów card .wspó³czynnik emisji tlenków azotu NOx bumper .bajt.komputerowe oœwietlenia wspomaganie CANP.czas trwania (palenia) iskry BVT Back-Pressure Variable Transducer .przetwornik zmian ciœnienia wstecznego BSW Brake Switch .zasobnik mog¹cy zawieraæ.ch³odnica powietrza (do³adowanie) CAN’ Canister . sygnalizator akustyczny calculate .paliæ. S2 oznacza czujnik za katalizatorem BTDC Before Top Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) bus . np.zderzak burn .kalibrowaæ. poprzez by-pass . komory silnika) button . element pojemnoœciowy CA Cabrio . klawisz kasowania CARIN Car Information and Navigation System . np. obudowa capacitor . klawisz.podwozie.kopu³ka. poch³a- CAD Computer Aided Design .przycisk.California (stan przoduj¹cy we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych czystoœci spalin) CA Crankshaft Angle .¿arówka.samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAL Computer Aided Lighting .bimetaliczny prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia burn time . bocznik byte .kanister. dodatkowe uk³ady elektroniczne lub pamiêæ Poradnik SERWISOWY CALC Calculator .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI BC BSHC Brake Specific Hydro-Carbons wspó³czynnik emisji wêglowodorów HC BSNO Brake Specific Nitrogen Oxides .sieæ steruj¹ca.anulowaæ.wolna (CAN) BUDC Before Upper Dead Centre przed górnym (zewnêtrznym) zwrotem t³oka (martwym punktem) butterfly valve .k¹t wa³u korbowego call .gaŸnik carbon .blok 1.magistrala nie obci¹¿ona .dywanik cartridge .sterownik systemu ABS (Chrysler) CAN Control Area Network .przeliczaæ calibrate .brzêczyk.

koncepcja ci¹g³ej kontroli zawieszenia CAS Collision Avoidance System .automatyczny wy³¹cznik „ssania” CBC Central Body Controler . a nie zapisywanych do pamiêci sterownika CDS Crankshaft Delay Sensor .wyœwietlacz fluorescencyjny z „zimn¹” katod¹ CDR Crankcase Depression Regulator .katalizator CATS Computer Active Technology Suspension .styki przerywacza CB Choke Breaker .C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI cc Cubic Centimetre .sterowanie prac¹ hamulców podczas skrêcania CDS Computer Diagnostic System komputerowy system diagnostyczny.pobór pr¹du podczas rozruchu zimnego silnika CCC Computer Command Control komputerowy system sterowania CDC Continuos Damping Control ci¹g³a kontrola t³umienia CDCV Canister Drain Cut Valve .wyjœcie kontroli sprzêg³a przetwornika (ze sterownika do automatycznej skrzyni biegów) CBC Cornering Brake Control .regulator obni¿aj¹cy ciœnienie w skrzyni korbowej CB Contact Breaker . z mo¿liwoœci¹ utrzymywania sta³ej okreœlonej prêdkoœci CELL .komputerowy system danych pojazdów (szkoleniowy) CCS Cruise Control System .modu³ kontroli i sterowania (BMW) CCO Converter Clutch Override output . Energii CC Catalytic Converter .system kontroli hamulców CCP Charcoal Canister Purge .komórka bloku ucz¹cego.komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory .system unikania kolizji (Opel) CCD Chrysler Collision Detection System .system wykrywania kolizji danych w systemach sterowania firmy Chrysler.konwerter katalityczny. katalizator CCS Computer Command System komputerowy system sterowania CC Check Control .centralne blokowanie drzwi (Opel) CAT Catalyst . jest to element systemu elektronicznego i nie jest zwi¹zany z kolizjami mechanicznymi CDL Central Door Locking .uk³ad oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z wêglem aktywnym) CBT Computer Based Training .zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CCC Converter Clutch Control solenoid .g³ówny sterownik podwozia CCM Check Control Modul .kontrola sterowania CCT Circuit .ró¿nicowy system GPS g³a przetwornika CARIN Car Information and Navigation System (BMW) .samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CCCC Computer Controlled Catalytic Converter .kontrola prêdkoœci pojazdu.p³yta kompaktowa jako noœnik danych (pamiêæ) przeznaczonych do odczytu CCD Computer Controlled Dwell komputerowe sterowanie k¹tem zwarcia CCFL(D) Cold Cathode Fluorescent Lighting (Display) . rodzaj kodów b³êdów rejestrowanych w pamiêci urz¹dzenia diagnostycznego dla systemu sterowników samochodowych nie posiadaj¹cych pamiêci lub rejestrowanych podczas testu przez urz¹dzenie diagnostyczne.lampka kontrolna silnika CC Cruise Control .system bezpoœredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CAS Crank Angle Sensor .czujnik opóŸnienia wa³u korbowego CBS Control Brake System .elektrozawór sterowania sprzêCB (automatyczny wy³¹cznik ssania) CDGPS Carrier Differential GPS .centymetr szeœcienny CDC CD Changer .konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDI Capacitor Discharge Ignition elektroniczny zap³on pojemnoœciowy (tyrystorowy) CDI Common Rail Direct (Diesel) Injection .obwód (elektryczny) CCV Closed Crankcase Ventilation odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CEL Check Engine Light .urz¹dzenie zmieniaj¹ce p³yty CD CCA Cold Cranking Amps .czujnik k¹ta wa³u korbowego lub ko³a zamachowego CCCC Continuously Controlled Chassis Concept .uk³ad kontroli prêdkoœci CEC Computerised Emission Control komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeñ CEC California Energy Commission Kalifornijska Komisja ds. pojedyncze ogniwo akumulatora 12 Poradnik SERWISOWY .

kontrola. np. sterowania z sond¹ lambda choke . do oznaczania NO i NO2 CLA Close Loop Additive adaptation adaptacja regulacji sk³adu mieszanki addytywna (korekcja o sta³¹ wartoœæ) Poradnik SERWISOWY chamber . elektroniczna struktura pó³przewodnikowa.elektrozawór odcinania zbiornika z wêglem aktywnym.wa³ek rozrz¹du w g³owicy CLO Closed Loop Operation .adaptacja regulacji sk³adu mieszanki multiplikatywna (procentowo. od³amek.prze³¹cznik uaktywniania sprzêg³a CFCOSV Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve .zap³on wysokoprê¿ny CID Calibration Identification .czyœciæ. jak i fizyczne) checking . taœma spiralna pod kierownic¹ do uk³adu Airbag CFIS Continuous Fuel Injection System .system ci¹g³ego wtrysku paliwa. zacisk. licznik clock spring .sprê¿yna zegarowa. k-Jetronic CIM Column Integration Module zintegrowany modu³ kolumny CFPP Cold Filter Plugging Point punkt (temperatura) zablokowania (przez parafinê) zimnego filtra paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym CIS Continuous Injection System . potoczne okreœlenie uk³adu scalonego clamp . czujnik zegarowy.komora change . do pomiaru natê¿enia pr¹du metod¹ hallotronow¹ lub indukcyjn¹ centrifugal advance . odstêp clear flood . luz.gardziel.ciêgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CLD Chemiluminescence Detector detektor chemoluminescencyjny blok pomiarowy bêd¹cy sk³adnikiem analizatora spalin clear .kleszcze. sprawdzanie chip .wartoœæ k¹ta wyprzedzenia zap³onu ustalana regulatorem odœrodkowym CER Cold Enrichment Rod . np. kasowaæ pamiêæ usterek sterownika ceramic block . przes³ona rozruchowa gaŸnika CES Clutch Engage Switch .oczyszczalnik.zmiana. filtr CLM Close Loop Multiplicative adaptation .dzia³anie silnika przy zamkniêtej pêtli clock .³adowanie (znaczenie zarówno elektryczne. np. wêgiel w zbiorniku poch³aniacza oparów 13 .wyœwietlacz informacyjny (Opel) CIH Cam In Head .przeœwit.wêgiel drzewny.okruch.indywidualny wtrysk paliwa do ka¿dego cylindra CID Colour Info Display .podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku clearance . zawór jest uaktywniany w³¹cznikiem zap³onu Ch/T Charge Time . przewê¿enie.ceramiczny korpus izolacyjny u¿ywany w niektórych typach rezystorów obci¹¿enia CHM Cold Mixture Heater .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C centigrade . np.centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CID Cylinder Identification Sensor czujnik identyfikacji cylindra CFI Cylinder Fuel Injection . np.podwozie pojazdu.program wykorzystania ogniw paliwowych do napêdzania pojazdów w stanie Kalifornia cleaner . podstawa monta¿owa urz¹dzenia elektronicznego charcoal .czyszczenie zalewania . ³adowanie akumulatora. zale¿nie od czasu bazowego) CID Camshaft Identification Sensor czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du CFI Central Fuel Injection .stopieñ miary temperatury wed³ug skali Celsjusza charge . sterowania dawk¹ paliwa CLA Chemiluminescent Analyser analizator spalin oparty na zjawisku chemoluminescencji.system ci¹g³ego wtrysku paliwa Clamp (sonda cêgowa) CIT Control Ignition Timing .identyfikacja kalibracji CFCP California Fuel Cell Partnership .sterowanie zap³onem CFSV Carbon Filter Solenoid Valve elektrozawór zbiornika z wêglem aktywnym CKP Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CL Closed Loop . cêgi.zegar. np. wartoœci sygna³u z czujnika chassis .funkcja systemu wtryskowego.czas ³adowania (cewki zap³onowej) CI Compression Ignition . kasowaæ. umo¿liwiaj¹ca redukcjê dawki paliwa podczas problemów z rozruchem w celu przeciwdzia³ania zalewaniu œwiec C/L Closed Loop . sonda cêgowa.zamkniêta pêtla.zamkniêta pêtla. np.

podgrzewacz mieszanki przy zimnym silniku command .wspólna szyna wtrysk zasobnikowy w silnikach wysokoprê¿nych CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor .styk po³¹czeniowy.ch³odzenie. termin ten mo¿e oznaczaæ tryb pracy przyrz¹du diagnostycznego.spalanie combustion air factor .czynnik ch³odz¹cy combustion . syConnector (styk po³¹czeniowy) condenser . np. elementy.zasada sterowania elektronicznym uk³adem zap³onowym.sprê¿ony gaz ziemny wysokometanowy compartment .szkodliwy sk³adnik spalin samochodowych coast . magnetowód 14 Poradnik SERWISOWY . ignition coil . ci¹g³oœæ obwodu contrast .zamykaæ.ch³odziwo.cewka. ³¹cznik. cold start . np. ³¹cznoœæ control . sterowanie.kontrola.wspó³czynnik cohere . polegaj¹cy na odczytywaniu bie¿¹cych parametrów pracy poszczególnych podzespo³ów composition .wspó³czynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu consumption . kod immobilizera).tester szczelnoœci cylindrów collar . sk³ad compression .skraplacz (klimatyzacji) conditions . pierœcieñ cooler . studzenie. polecenie common rail . np. zestaw.kierunek przewodzenia close . cooling agent .zakodowany. kontakt CONTIN Continuous .rozruch zimnego silnika close to .szyna steruj¹ca controller .cewka zap³onowa jednobiegunowa CO Carbon Monoxide . znaczenie zarówno mechaniczne. jak i elektryczne. sprzêg³o klimatyzacji CLV Calculated Load Value .ci¹g³oœæ.tlenek wêgla . zamkniêty obwód elektryczny.przedzia³.mieszanka. czynnik ch³odz¹cy cooler .urz¹dzenie klimatyzacyjne gna³) conducting direction . regulacja control bus . blisko CLT Cylinder Leakage Tester . kodowany coefficient .sk³adany.ch³odny.cewka zap³onowa connection .element ch³odz¹cy. ³¹czówka constant energy . rdzeñ magnetyczny.kontynuuj continuity . pojemnik control total .technologia stosowana do wytwarzania uk³adów scalonych (stosowanych w technice motoryzacyjnej).komenda. kod b³êdu.jazda rozpêdem COC Conventional Oxidation Catalist .sprzêg³o.koks. comparator . komora. np.warunki conditioner .rdzeñ.C S³ownik ANGIELSKO-POLSKI coded .przy. uk³adu klimatyzacji core .konwencjonalny katalizator utleniaj¹cy components .przeliczona wartoœæ obci¹¿enia cooling .element elektroniczny porównuj¹cy sygna³y elektryczne CNG Compressed Natural Gas . np.element ch³odz¹cy. dach w samochodzie coolant . charakteryzuj¹ca siê ma³ym poborem energii i odpornoœci¹ na zak³ócenia COMMS Communication .komunikacja. ch³odnica clutch . kod sterownika. zamkniêta pêtla sterowania coil .spójny. sterownik CMP Camshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u rozrz¹du compare .przylegaæ.porównywaæ. sprê¿anie code . np. zgodny (np.suma kontrolna conventional ignition system konwencjonalny (stykowy) system zap³onowy convertible . np.sprê¿arka. polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ej energii zap³onu niezale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika czy napiêcia akumulatora coke .styk.ko³nierz.po³¹czenie connector . sprzêg³o przeniesienia napêdu. regulacja kontrastu.sta³a energia .zu¿ycie (paliwa) contact . po³¹czenie.podzespo³y.kompresja.ci¹g³y.urz¹dzenie steruj¹ce. usterka wystêpuj¹ca w sposób ci¹g³y continue . wymienny. w ekranach LCD CMC Ceramic Matrix Compisite kompozytowa matryca ceramiczna do uk³adu hamulcowego CMH Cold Mixture Heater . kodowaæ compressor . zimny. przywieraæ coherent . ch³odnica COP Coil On Plug .kod (kod usterki.kontrast. nalot wêglowy cold .

kontrola jazdy (Opel) cross sectional area . dop³yw paliwa.system opon umo¿liwiaj¹cy jazdê w stanie uszkodzenia cycle .bieg ja³owy current .stopieñ sprê¿ania.wtryskiwacz zimnego startu. wysokociœnieniowy kolektor paliwowy CYL . uwzglêdniaj¹ca nieszczelnoœæ uk³adu wydechowego lub problemy ze spalaniem mieszanki correction .cal szeœcienny (jednostka objêtoœci) curb idle .wa³ korbowy CR Compression Ratio . np. procesor. krêcenie korb¹ CTRL Control . sterowanie CTS Coolant Temperature Sensor czujnik temperatury ch³odzenia (p³ynu ch³odz¹cego) CTX Continuously Variable Transmission .sk³adnik spalin samochodowych CSG Crankshaft Starter Generator rozrusznik pe³ni¹cy tak¿e funkcjê generatora energii elektrycznej CSI Cold Start Injector .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI C correct (mixture) . monitor ekranowy.skorygowana wartoœæ mierzonego stê¿enia CO (tlenku wêgla).kontrola. np.wspólna szyna.regulacja wyprzedzenia zap³onu przy starcie zimnego silnika CSV Cold Start Valve .wk³ad danego cylindra w pracê silnika . wspólny.sprzê¿enie.telefon samochodowy cylinder contribution .ruch obrotowy zgodny ze wskazówkami zegara CSSA Cold Start Spark Advance . np. przegub CRS Common Rail System . usuwaæ.na ¿yczenie.katalizator stosowany w silnikach Diesla zawieraj¹cy filtr cz¹stek sta³ych z systemem regeneracyjnym CUSTOM .sta³a prêdkoœæ CVN Calibration Verification Number .system wykrywaj¹cy obecnoœæ fotelika dzieciêcego CSPS Crank Speed and Position Sensor . w oscyloskopie rodzaj sprzê¿enia obwodu wejœciowego AC. przewodu elektrycznego CRP Car Phone . lampa ekranu oscyloskopu CRT Continuously Regeneration Trap .rozruch (silnika). pr¹d elektryczny CRT Cathode Ray Tube . np.cylinder CTP Closed Throttle Position .uszkodzony counter licznik coupling .dwutlenek wêgla . rozcinaæ CVR Control Vacuum Regulator .cykl.mieszanka poprawna.wysokociœnieniowy system wtryskowy ze wspóln¹ szyn¹ zasilania ci in Cubic Inch . mieszanka stechiometryczna corrected CO . zmiennym prze³o¿eniu) CRC Cruise Control .odcinaæ.centralna sieæ partnerska CSP Cold Start Performance .przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.przek³adnia bezstopniowa (o ci¹g³ym.lampa elektronopromieniowa.czujnik prêdkoœci i po³o¿enia wa³u korbowego CVS Constant Volume Sampling próbkowanie sta³oobjêtoœciowe (gazów do ich analizy wagowej) CPS Crankshaft Position Sensor czujnik po³o¿enia wa³u korbowego CSR Conti-Safety-Ring .zawór zimnego startu. np. pokrywa CO2 Carbon Dioxide . stopieñ kompresji CWS Conti Wheel System . poprawa corrupted .obwód CR Crankshaft . po³¹czenie obwodów. wtryskiwacz rozruchowy C/T Circuit .korekcja. sprzê¿enie mechaniczne. zmiennym prze³o¿eniu) CPOD Childseat Presence Orientation Detection . cykl sterowania elementów wykonawczych CR Common Rail . na zamówienie.regulator sterowany podciœnieniem cover .os³ona. wtryskiwacz rozruchowy CV Constant Velocity .test polegaj¹cy na pomiarze chwilowej prêdkoœci obrotowej silnika w odniesieniu do fazy rozrz¹du Poradnik SERWISOWY 15 .balans cylindrów test diagnostyczny polegaj¹cy na chwilowym wy³¹czeniu z pracy dowolnego cylindra i zmierzeniu spadku prêdkoœci obrotowej wa³u korbowego cranking .wa³ korbowy CSC Coolant Spark Control .numer weryfikacji kalibracji CVOTMP Catalyst Temperature temperatura katalizatora CPN Central Partner Network . styk) CYL BALANCE . DC.parametry zimnego startu (rozruchowe) u¿ywane przy ocenie akumulatora CVT Continuously Variable Transmission .konstrukcja opony umo¿liwiaj¹ca przy jej przebiciu dalsz¹ drogê CPU Central Processing Unit .pozycja zamkniêcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (prze³¹cznik. ci¹g³y. zakres pomiarowy okreœlany przez u¿ytkownika CS Crankshaft .regulacja wyprzedzenia zap³onu na zimnym silniku cut .bie¿¹cy. element elektroniczny przetwarzaj¹cy dane i rozkazy cw clockwise .centralna jednostka przetwarzania.pole przekroju poprzecznego.

wyszczególniaæ detection .g³êbokoœæ. dostawa.nadawanie programów radiowych w systemie cyfrowym DAB Driver Airbag .³¹cze transmisji danych. zmniejsza to porywanie drobinek paliwa z kolektora dolotowego datastream .katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpoœrednim deceleration .martwy. dawka. odszukanie. zagro¿enie DC-ISC Direct Current Idle Speed Control . defekt deflection .baza danych dark . detal.niebezpieczeñstwo. jak i zmiennopr¹dowy D Drive .decarbonisation . pogrubiony dashboard .po¿¹dana prêdkoœæ biegu ja³owego detail .po¿¹dany. szkoda.przyrz¹d.odchylenie. obni¿aæ siê. g³êbokoœæ zasiêgu reflektorów desired . np.opóŸnienie. np.bezpoœrednie sterowanie cyfrowe depth .diagonalny D/A Digital to Analog converter . odchylanie wi¹zki w lampie oscyloskopowej defrost .sprzê¿enie bezpoœrednie.opóŸnienie. wymagaæ dead . uszkodzenie. wykorzystywana. umo¿liwia ogl¹danie na ekranie oscyloskopu analogowego pocz¹tkowej czêœci przebiegu DCL Data Communications Link .linia opóŸniaj¹ca. rozwiniêcie DDE Digitale Diesel Elektronic .modu³ sterowania dawk¹ demand .g³êboki defect .poduszka powietrzna kierowcy DCC Dual Catalytic Converter . np. np.skasowaæ.bezpoœrednia kontrola cylindra damage .strumieñ danych.rozwój.silnik elektryczny steruj¹cy prêdkoœci¹ biegu ja³owego DEI DE-Ice switch .usuwanie osadów wêglowych (nagaru) z zaworów i cylindrów decrease . amortyzator.system wykrywania odchylenia deep . np.konwerter katalityczny podwójnego dzia³ania DCC Direct Cylinder Control .t³umik t³okowy .jednostka okreœlaj¹ca stosunek dwóch wartoœci w skali logarytmicznej.dyna- DeNOx .element s³u¿¹cy do mniej gwa³townego zamykania przepustnicy. ugiêcie.jazda . przyspieszenie ujemne.D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D D Diesel .tablica rozdzielcza delete .pr¹d sta³y DC Duty Cycle . spadaæ.wciskaæ. wymazaæ DCM Direct Current Motor .¿¹danie. w oscyloskopie. dane przekazywane pomiêdzy sterownikiem a innymi podzespo³ami pojazdu data base . depress button .silnik pr¹du sta³ego DEL Delivery .zmniejszaæ siê. stopieñ Celsjusza.odmra¿anie (tryb pracy klimatyzacji) DEG Degree .t³umik drgañ.w³¹cznik odmra¿ania delay . do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów data . zw³oka. sprzê¿enie sta³opr¹dowe .uk³ad elektroniczny zamieniaj¹cy sygna³ cyfrowy na sygna³ analogowy DC Direct Current .dziesiêtny decoke .sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) device .wada.stopieñ. urz¹dzenie 16 Poradnik SERWISOWY . dostrze¿enie. desired idle . awaria damper .rodzaj pracy uk³adu wejœciowego oscyloskopu lub przyrz¹du pomiarowego.dzieñ dB .modu³ drzwi kierowcy (Opel) DC Direct Coupling . np. redukcja obrotów silnika po zamkniêciu przepustnicy do obrotów biegu ja³owego depress . detekcja development .pozycja jazdy do przodu w automatycznej skrzyni biegów DDS Deflation Detection System .uszkodzenie. ci¹g danych cyfrowych nios¹cych informacje o parametrach bie¿¹cych pracy silnika wysy³any przez sterownik pojazdu w celach diagnostycznych day . np. np.silnik o zap³onie samoczynnym miczny uk³ad kontroli hamowania DDM Driver Door Module .wspó³czynnik wype³nienia impulsu. stopieñ miary k¹towej przy pomiarze k¹ta wyprzedzenia zap³onu D Digital . ¿¹daæ. opóŸniaæ delay line . jednostka natê¿enia dŸwiêku (ha³asu) DBC Dynamic Brake Control . zasilanie. usun¹æ. t³oczenie (w silniku Diesla) DCV Dosing Control Unit .dostarczanie.wciskaæ klawisz decimal .ciemny.szczegó³. spadek DDC Direct Digital Control . dead centre martwy punkt (zwrotny punkt) dashpo .przetwornik cyfrowo-analogowy . w którym przepuszczany jest zarówno sygna³ sta³opr¹dowy. nawil¿acz danger .dane. zadany.wykrywanie. wspó³czynnik za³¹czenia DAB Digital Audio Broadcast .

div .sterowany cyfrowo wtrysk paliwa j¹cy siê z ci¹gu „zer” i „jedynek”.bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy indywidualne cewki zap³onowe dla ka¿dej œwiecy DI Direct Injection . ziarnisty discriminate .biegn¹cy w parze przewodów. np.elekDIC Digital Integrated Circuit .bezw³adnoœciowe odcinanie paliwa DGI Digital Gas Injection .ró¿nicowy system satelitarnego okreœlania pozycji (umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci) DF Direct Fire .dyskretny. differential pessure .cyfrowy stabilizator biegu ja³owego DIS Display .element elektroniczny przewodz¹cy pr¹d w jednym kierunku distance . dysk pamiêci w komputerze DFC Deceleration Fuel Control .wy³¹czyæ.œrednica diaphragm .bezpoœredni wtrysk paliwa .ró¿nicowy.roz³adowanie.tarcza hamulcowa disk .odcinanie dop³ywu paliwa w fazie hamowania silnikiem (Opel) dieseling .cyfra.zap³on bezrozdzielaczowy diameter . roz³adowaæ.wyœwietlacz. monitor obrazowy. akumulator troniczne uk³ady cyfrowe steruj¹ce prac¹ silnika Poradnik SERWISOWY 17 . zanieczyszczenie DIS Distributorless Ignition System bezrozdzielaczowy system zap³onowy wykorzystuj¹cy cewki zap³onowe z podwójnymi wyjœciami jedna cewka zap³onowa dla dwóch œwiec DIS Direct Ignition System . dysk. np. np.urz¹dzenie przeciwmgielne (przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu) digit .2-cyfrowy kod diskette . mechanizm ró¿nicowy DFCO Deceleration Fuel Cutoff .z³¹cze diagnostyczne do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DIAG Diagnostic Tester . brake disc .zap³on bezpoœredni . tarcza. lub równoleg³y .zap³on bezrozdzielaczowy z cewk¹ dwubiegunow¹ (Opel) DICS Dual Intake Control Solenoid elektrozawór steruj¹cy d³ugoœci¹ kolektora dolotowego DID Direct Injection Diesel .do którego transmisji potrzeba wiele przewodów DFI Direct Fuel Injection .brud. 2 digit code . np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI D DGPS Differential GPS .odcinanie dop³ywu paliwa przy hamowaniu silnikiem DFG Defog device .samozap³on wystêpuj¹cy w silnikach benzynowych po wy³¹czeniu zap³onu na skutek obecnoœci.kr¹¿ek. np.dynamiczny zakres przep³ywu (np. np.wyœwietlacz disable .bezpoœredni. ekran do wyœwietlania informacji digital . odstêp distributor . paliwa we wtryskiwaczu) DFS Deceleration Fuel Shut-off .przepona .dioda . rozgrzanego nagaru differential .system wtrysku benzyny pod du¿ym ciœnieniem bezpoœrednio do cylindra disregard .rozdzielacz (wysokiego napiêcia) DITD Direct Injection Turbo Diesel turbodo³adowany silnik Diesla z bezpoœrednim wtryskiem division. mo¿e byæ szeregowy . unieruchomiæ DMD Digital Micromirror Device urz¹dzenie steruj¹ce strumieniem œwiat³a z reflektora samochodowego za pomoc¹ du¿ej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DME Digital Motor Electronics .cyfrowy. lekcewa¿yæ.dzia³ka skali oscyloskopu DFR Dynamic Flow Range .system zap³onu bezpoœredniego DI Direct Ignition .cyfrowy uk³ad scalony discharge . np. od³¹czyæ.wtrysk bezpoœredni pod wysokim ciœnieniem bezpoœrednio do komory spalania DLC Data Link Connector . dysk elastyczny display . sygna³ sk³adaDFI Digital Fuel Injection . pomijaæ DIM Dimension .kierunkowskaz dirt .nie zwa¿aæ.cienka elastyczna p³aszczyzna odkszta³cana przez podciœnienie w celu uruchomienia mechanizmów dodatkowych DIS Digital Idling Stabiliser .sterowany cyfrowo wtrysk gazu direct . nieci¹g³y.z³¹cze transmisyjne.ciœnienie ró¿nicowe.wymiar DIN . wy³adowanie.kr¹¿ek. wykrywaæ DISI Direct Injection Spark Ignition bezpoœredni wtrysk. sta³y.rozró¿niaæ.norma miêdzynarodowa wykorzystywana w przemyœle motoryzacyjnym diode .tester diagnostyczny (Opel) DLI Distributorless Ignition . skierowaæ direction indicator . zap³on iskrowy (Ford GDI) disc .silnik Diesla z wtryskiem bezpoœrednim disconnect .roz³¹czyæ. do przekazywania danych pomiêdzy sterownikiem pojazdu a przyrz¹dem testuj¹cym DLC Diagnostic (Data) Link Connector . wy³¹czyæ discrete .odleg³oœæ. dysk.dyskietka.

punkt na ekranie monitora lub wyœwietlacza DOT Department of Transport . wysterowanie elementu wykonawczego. wielkoœci A DPC Distributor Pump size C . pocz¹wszy od rozruchu. amortyzator t³okowy drain plug .napêdzanie.amortyzator zespo³u dŸwigni DOHC Double Overhead Camshaft podwójny wa³ek rozrz¹du w g³owicy DRC Dynamic Ride Control .dyskowy system operacyjny (system operacyjny pracy komputera) DPC-N Distributor Pump size C-Numeric .druga (tylna) sonda lambda (czujnik tlenu) w systemie z dwiema sondami (czujnik tlenu za katalizatorem) DP Dash Pot .katalizator NOx do silników Diesla po³¹czony z filtrem cz¹stek DP Dash Pot . tranzystora dot .napêd.Departament Transportu (USA) DPDIS Dual Plug Distributorless Ignition System .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. np. np. sterowanie w znaczeniu elektrycznym.cykl jazdy zawieraj¹cy okreœlon¹ sekwencjê stanów. przes³aæ (dane 18 Poradnik SERWISOWY .przesy³aæ. w dó³ DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust .podwójny down .bezpoœredni wtrysk mieszanki paliwa DMM Digital Multi-Meter . wielkoœci C ze sterowaniem elektronicznym driver .œwiat³a do jazdy dziennej download .ogniwo paliwowe bazuj¹ce na metanolu DMI Direct Mixture Injection . przebieg na ekranie DRB II Diagnostic Readout Box tester . strona kierowcy drive .drzwi door module . cyfrowy przyrz¹d pomiarowy downstream O2 .D S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DPH Dual Plug Head .³¹cze danych wyjœciowych z procesora EEC IV door .element steruj¹cy.punkty na cal (miara rozdzielczoœci) DPIS Dual-Point Injection System dwupunktowy system wtryskowy DPNR Diesel Particulate NOx Reduction .kierowca.tester diagnostyczny z odczytem podstawowych parametrów pracy silnika (do samochodów Chrysler) DNP. „elektroniczny peda³ gazu” DOS Disk Operating System .kropka.system redukcji cz¹stek sta³ych i tlenków azotu w silnikach Diesla DPS Distributor Pump size S .wykres.bezrozdzielaczowy system zap³onowy z dwoma œwiecami Driving Cycle .t³umik t³okowy.brudnopis dokumentu draw .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych. np.sydo komputera).S Diesel NOx Particulate Reduction .niesprawny.rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.uk³ad regulacji ciœnienia ró¿nicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór reguluj¹cy przep³yw spalin) DRL Daytime Running Light . dane zapamiêtane podczas testu diagnostycznego stem z podwójn¹ pomp¹ DMFC Direct Methanol Fuel Cell . wielkoœci S DP (t³umik t³okowy) DPS Dual Pump System (Honda) . np. p³ynu ch³odz¹cego draft . napêdzaæ.multimetr cyfrowy . w stanie awarii. prowadziæ pojazd DOL Data Output Link .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników Diesla miczna kontrola jazdy DRIV Driver .sterowanie za pomoc¹ uk³adów elektrycznych.modu³ steruj¹cy elektronicznym drzwi wyposa¿eniem DPA Distributor Pump size A .dynaDP Distributor Pump . poprzez nagrzewanie i poszczególne rodzaje jazdy umo¿liwiaj¹ce test wszystkich funkcji E-OBD double .g³owica z podwójnymi œwiecami DPI Dots Per Inch . cz³on steruj¹cy urz¹dzenia elektronicznego driving . wielkoœci C drive-by-wire .rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprê¿nych.kurek spustowy.wielofunkcyjny.

uk³ad steruj¹cy rozdzia³em si³y hamowania pomiêdzy osie pojazdu EC Extended Control mode .bêben hamulcowy DSV Deceleration Solenoid Valve elektrozawór zwalniania prêdkoœci DVM Digital Volt Meter .suchy.kropla. w którym element jest za³¹- DSM Driver Seat Module .cykl pracy.kraje europejskie Poradnik SERWISOWY 19 .ziemia.uk³ad ch³odzenia silnika EBCV Electric Bleed Control Valve elektryczny steruj¹cy zawór upustowy .ogranicznik si³y hamowania w pojazdach ciê¿arowych EBS Electronic Breaking System elektroniczny system hamulcowy ECA Electronic Control Assembly elektroniczny zespó³ steruj¹cy EBCV EBV .woltomierz/omomierz cyfrowy DTR Distributor . wspó³czynnik okresu. przebieg pracy.uniwersalna p³yta cyfrowa.podczas.k¹t zwarcia styków przerywacza.program dynamicznej stabilizacji jazdy DV Delay Valve .steruje on dostarczaniem do gaŸnika powietrza w celu regulacji sk³adu mieszanki EC European Countries . zmniejszanie siê oscyloskop z pamiêci¹ cyfrow¹ czony lub uruchomiony DSP Dynamic Stability Program . okres za³¹czenia elementu wyra¿ony w procentach lub stopniach obrotu wa³u DSA Dynamic Safety Action .zwolnienie przekaŸnika DRP Direct Repair Programmes .obci¹¿enie. spadek.rozdzielacz DSA Dynamic Stability Assistance dynamiczny uk³ad pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy DV TW Delay Valve.dynamiczny spadek napiêcia na elemencie za³¹czaj¹cym do masy ujemny biegun cewki zap³onowej (napiêcie na tranzystorze steruj¹cym uk³adu zap³onowego) D2B Digital Data Bus .kurz. w czasie.termiczny prze³¹cznik (rozdzielacz) podciœnienia DWELL .diaDS Data Set .dynamiczny dynamic volt drop . wspó³czynnik wype³nienia. suszyæ DTC Diagnostic Trouble Code .podczas testu dynamic .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI DE drop .magistrala transmisji danych cyfrowych DSI Distributor Semiconductor Ignition .zbiór danych.woltomierz cyfrowy dry .dynamiczne dzia³anie zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (Opel) dual trace scope . urz¹dzenie do transmisji danych gnostyczne kody usterek DVOM Digital Volt/Ohm Meter .zap³on pó³przewodnikowy z rozdzielaczem dust . brake drum .dynamiczne sterowanie stabilnoœci¹ pojazdu drum .silniki pr¹du sta³ego komutowane elektronicznie EBL Electronic Brake Limiter . py³ duty . elektroniczne sterowanie zap³onu z charakterystyk EAP Electronic Accelerator Pedal elektroniczny peda³ przyspieszania EAS Electronic Assisted Steering elektroniczne wspomaganie uk³adu kierowniczego EBD Electronic Brake (power) Distributor .bêben. Two Way dwudro¿ny zawór opóŸnienia DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch .elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania gwarantuj¹cy optymalne opóŸnienie hamowania i optymalny podzia³ si³y hamowania pomiêdzy osie EC Engine Cooling system . uziemienie.dynamiczna kontrola stabilnoœci jazdy during . z zapisem audio-video dropout . np.rozszerzony tryb sterowania EC Electronically Commutated . np.programy bezpoœrednich napraw pojazdów DSTC Dynamic Stability and Traction Control . warunki pracy duty cycle . masa (zacisk masy) EACV Electronic Air Control Valve elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu ja³owego) EAI Electronic Advance Ignition elektroniczne wyprzedzenie zap³onu.zawór opóŸnienia DVD Digital Versatile Disc .oscyloskop dwukana³owy DSC Dynamic Stability Control . during test .modu³ sterowania fotela kierowcy DSO Digital Storage Oscilloscope - E E Earth .

elektronicznie sterowany napêd na 4 ko³a econometer .czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego silnika EDS Electronic Differential System elektroniczny system ró¿nicowy.ekonomia.modu³ steruj¹cy silnika ECM Engine Control Module .zap³on elektroniczny z kontrolowaniem energii ECT Engine Coolant Temperature sensor . pompa wtryskowa z regulacj¹ elektroniczn¹ EDC Engine Drag Control .wentylator elektryczny (przekaŸnik wentylatora) ECC Electronic Climate Control .sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECOS Electronic Check Out System elektroniczny ostatecznej system kontroli EDCS Electronic Diesel Control System .technologia optymalizuj¹ca i emisjê spalin zu¿ycie paliwa EDF Electro Drive Fan .zintegrowany elektroniczny system steruj¹cy edit .E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ECAM Electronically Controlled Air Management .system kontroli emisji spalin ECF Electric Cooling Fan .elektroniczne sterowanie zap³onem ECT Electronic Control Transmission elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU Electronic Control Unit .uk³ad kompensuj¹cy utratê przyczepnoœci przy u¿ywaniu sprzêg³a EET Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer .sygna³ zu¿ycia paliwa EC4WD Electronically Controlled 4 Wheel Drive .zawory regeneracji zbiornika poch³aniania oparów EDIS Electronic Distributorless Ignition System . zu¿ycie paliwa ECVT Electronic Continuous Variable Transmission .cykl pracy .sterowana elektronicznie przek³adnia o ci¹g³ej zmianie prze³o¿enia EEC Evaporative Emission Control kontrola emisji oparów paliwa g³ównym elementem systemu jest zbiornik z wêglem aktywnym EEGR Electric Exhaust Gas Recirculation valve . z czujnikiem tlenu) 20 Poradnik SERWISOWY .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska ECIT Electronic Control Ignition Timing .redagowaæ.sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin ECON Economy Signal .elektroniczne sterowanie silnikiem ECO Ecotronic .elektroniczny system sterowania silnika Diesla ECAS Electronic Control Air Suspension .elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECP Enabling Cycle Purge solenoid valve . modyfikowaæ EDL Electronic Differential Locking elektroniczne blokowanie mechanizmu ró¿nicowego EDM EDIS Diagnostics Monitor signal .sygna³ kontrolny systemu zap³onowego EDIS ECS Emission Control System . np.miernik zu¿ycia paliwa EDIS EC4WS Electronically Controlled 4 Wheel Steering .elektroniczne sterowanie silnika Diesla.nazwa w³asna (Opel) ECO Economy .elektroniczny modu³ steruj¹cy ECM Electronic Control Module elektroniczny modu³ steruj¹cy EEC Electronic Emission Control elektroniczna kontrola emisji spalin ECU Engine Control Unit .kontrola oporów przy przeniesieniu napêdów silnika .elektryczny wentylator ch³odzenia ECI Electronically Controlled Injection . elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego E2EV Equivalent Zero Emission Vehicle .elektronicznie sterowane zawieszenie ECI Energy Controlled Ignition .elektroniczny bezrozdzielaczowy system zap³onowy ECCS Electronic Concentrated Control System .pamiêæ EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrz¹dach diagnostycznych) EDC Electronic Damping Control elektroniczna kontrola charakterystyki t³umienia drgañ zawieszenia EDC Electronic Diesel Control .sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECS Electronically Controlled Suspension .elektroniczne sterowanie skrêtem czterech kó³ EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory .modu³ steruj¹cy silnikiem EEC Electronic Engine Control .elektroniczny przetwornik uk³adu recyrkulacji spalin EFC Electronic Feedback Carburetter sterowany elektronicznie gaŸnik (sterowany w pêtli sprzê¿enia zwrotnego.elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECOTEC Emission Consumption Optimised TEChnology .

zezwoliæ enabled .elektroniczny system zap³onowy EFE Early Fuel Evaporation .hamulec elektrohydrauliczny EHC Exhaust Heat Control . odbezpieczony E-Modul .wbudowany. koñcówka Poradnik SERWISOWY 21 . opró¿niaæ EICV Electronic Idle Control Valve sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu ja³owego encryption .za³¹czony. emergency brake .zintegrowany ze sterownikiem i lampk¹ kontroln¹ modu³ poduszki powietrznej kierowcy montowany w kierownicy EHPS Electro-Hydraulic Power Steering .elektrohydrauliczny regulator ciœnienia zak³ócenia elektromagnetyczne EN European Norm . komputerowa karta graficzna EGI Electronic Gasoline Injection elektroniczny wtrysk benzyny ELCD Evaporative Loss Control Device . w³o¿ony EMC Electromagnetic Compatibility kompatybilnoœæ elektromagnetyczna.pusty.elektrohydrauliczne wspomaganie uk³adu kierowniczego empty . up³ywaæ. np.mijaæ. nag³a potrzeba. wydajnoœæ EFI Electronic Fuel Injection .norma europejska enable .wyrzucaæ.hamulec awaryjny EMS Energy Management System system zarz¹dzaj¹cy energi¹ EGS Electronic Gear Selector .umo¿liwiaæ.elektroniczne sterowanie wysokoœci¹ tylnego zawieszenia zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu efficiency .koniec.system z kodem elektronicznym ELD Electronic Load Detector .sygna³ elektryczny obci¹¿enia EMR Engine Management Relay .elektroniczny wtrysk paliwa EGA Enhanced Graphics Adapter udoskonalony adapter graficzny.elektroniczny detektor obci¹¿enia EGR EGOG Exhaust Gas Oxygen Ground „masa" czujnika tlenu (sondy lambda) EGR Exhaust Gas Recirculation . utajnianie EMR Electronic Module Retard elektroniczny modu³ zwalniania end .przekaŸnik uk³adu sterowania silnikiem embedded . uaktywniony. EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor . wysuwaæ.szyfrowanie.elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EIS Electronic Ignition System .stan zagro¿enia.kontrola nagrzewania spalin EMI Electro Magnetic Interference EHPR Electro-Hydraulic Pressure Regulator . kodowanie.elektrozawór steruj¹cy podciœnieniem uk³adu recyrkulacji spalin ELS Electrical Load Signal . np. uaktywniaæ.przypomnienie o potrzebie przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê EGRC Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve .sterownik elektronicznej skrzyni biegów EHA Electro-Hydraulic Actuator .recyrkulacja gazów spalinowych stosowana w celu obni¿enia zawartoœci NOx w spalinach ELR Emergency Locking Retractor blokada rolki pasów bezpieczeñstwa podczas zagro¿enia ELR European Load Response test europejski test obci¹¿enia EMR Emissions Maintenance Reminder .system wstêpnego podgrzewania mieszanki paliwa eject . o up³ywaniu czasu do nastêpnego przegl¹du serwisowego ELC Electronic Level Control .elektrohydrauliczny element wykonawczy EMS Engine Management System system steruj¹cy prac¹ silnika (sterowanie uk³adem wtryskowym oraz zap³onowym) EMW Emision Maintenance Warning .urz¹dzenie kontroluj¹ce emisjê oparów EGO.sprawnoœæ. awaryjny. wzajemne oddzia³ywanie uk³adów elektrycznych za poœrednictwem pól elektromagnetycznych emergency .wczesne odparowanie paliwa .ostrze¿enie o koniecznoœci przegl¹du elementów maj¹cych wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ EHB Electro-Hydraulic Brake . wysuwanie kasety z odtwarzacza elapse .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI E EFC Electronic Fuel Control . wypychaæ.czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) ELCODE Electronic Code System . np.

europejski cykl kontroli spalin w warunkach ustalonych enhanced .czujnik prêdkoœci obrotowej silnika ESR Electrical Sunroof .ustanowiæ ETAS Electronic Traction Assistance System .wchodziæ.zarz¹dzanie prac¹ silnika ESC Escape . ucieczka.silnik.elektryczne sterowanie hamulcem postojowym ESR Electronic Spill Rotary .wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR ESI Electronic Service Information elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESP Electronic Stability Program .elektroniczny system zap³onowy EPT Electronic Pressure Transducer elektroniczny przetwornik ciœnienia ensure . np.wzbogacaæ.europejski system diagnostyki pok³adowej equal .pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ESR Electrical Sunroof .elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy.b³¹d.E S³ownik ANGIELSKO-POLSKI engage . z mo¿liwoœci¹ kasowania (np.jeden z trybów testu dla samochodów Ford dach otwierany EPC Electronic Parts Catalogue . wprowadzaæ dane.pamiêæ elektroniczna s³u¿¹ca do odczytu.regulator ciœnienia gazów wylotowych EPROM Erasable Programmable Read Only Memory .czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPA Environmental Protection Agency .przekaŸnik pracy silnika EPS Electric Power Steering . kod b³êdu.elektroniczne sterowanie przepustnic¹ ETC Electronic Traction Control elektroniczna kontrola jazdy (pod- ESA Electronic Spark Advance .równy.Agencja Ochrony Œrodowiska EPB Electric Park Brake . za pomoc¹ promieni ultrafioletowych). podawaæ. kasowaæ. maszyna engine capacity . zaopatrzony ER Energy Recycling .czujnik prêdkoœci silnika erase . system ma za zadanie zapobiegaæ tak¿e bocznym poœlizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub ty³u samochodu EOBD European On Board Diagnosis . przek³amanie. wycieraæ EPAS Electronic Power Assisted Steering .wy³adowanie elektrostatyczne enrich .wyjœcie (z bie¿¹cego trybu pracy).wyposa¿ony.ulepszony.wymazywaæ.elektryczne wspomaganie uk³adu kierowniczego ESD Electrostatic Discharge . ciep³a poprzez jego zmagazynowanie w specjalnym akumulatorze) EOS Exhaust Oxygen Sensor . element ten jest czêsto stosowany jako pamiêæ danych w sterowniku ESC Electronic Spark Control .elektroniczne sterowanie prac¹ amortyzatorów engine . bezpieczne szk³o ERR Error .elektroniczny.zaanga¿owaæ.elektroniczne sterowanie pomp¹ wtryskow¹ ETC Electronic Throttle Control . wzbogacanie mieszanki ESI Electronic Ignition System . klawisz wprowadzania. miejsce w fotelu pasa¿era (sygna³ dla systemu airbag) EPIS Electronically Programmed Injection System .elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu 22 Poradnik SERWISOWY .pojemnoœæ skokowa silnika EPR Exhaust Pressure Regulator .elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilnoœci jazdy EPHS Electrically Powered Hydraulic Steering .sprzêt.zapewniæ.elektryczny ER Engine Running . przejœcie na inny tryb ESC European Steady Cycle .pracuj¹cy silnik . w odró¿nieniu od uk³adów ABS i ASR. zaj¹æ.elektrycznie otwierany dach establish . upewniæ enter . wyposa¿enie equipped .powtórne wykorzystanie energii (np. klawisz startu EPT Exhaust Pressure Transducer przetwornik ciœnienia w uk³adzie wydechowym .elektroniczna kontrola zap³onu engine management .katalog czêœci elektronicznych (Opel) ESS Engine Speed Sensor . udoskonalony ENR Engine Run Relay .elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC Electronic Pump Injection Control .elektromechaniczny uk³ad wspomagania kierownicy ERIC Electronically Regulated Ignition and Carburetter . programowany system wtryskowy ESAC Electronic Shock Absorber Control . kod usterki ERS Engine RPM Sensor . jednakowy equipment .sterowany elektronicznie zap³on i gaŸnik ESS Electronic Suspension Systems elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST Electronic Signal (Spark) Timing elektroniczna regulacja zap³onu EPC Electronic Pressure Control elektroniczna kontrola ciœnienia EPG Enhanced Protective Glass ulepszone.

przypadek.kody usterek .wyzwalanie sygna³em zewnêtrznym w oscyloskopie EUDC Extra Urban Driving Cycle .pamiêæ zewnêtrzna EUROTEST .jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EVT Electromagnetic Valve Train elektromagnetyczne sterowanie zaworami external .pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do œrodowiska F °F degree Fahrenheit .sprzê¿enie zwrotne fast . zawodziæ. obni¿aæ siê FAME Fatty Acid Methylester .jednostka pojemnoœci elektrycznej (w praktyce u¿ywane s¹ podwielokrotnoœci: pF. przewy¿szaæ excessive .kody systemu samodiagnozy opisuj¹ce usterki wykryte lub zarejestrowane przez sterownik F Farad .przekaŸnik wentylatora FAIS Fresh Air Intake System .wydech. zakoñczyæ siê niepowodzeniem.zdarzenie.wyjœcie. parownik (w uk³adzie klimatyzacji) event . zepsuæ siê FB Feed Back . defekt. niepowodzenie fall .przekraczaæ.Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów exceed . w systemach komputerowych skrót literowy oznaczaj¹cy rodzaj pliku EUI Electronic Unit Injector . external memory .szybkie kody .elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów ETV Electronic Throttle Valve .8) + 32 (°C) = (°F . wymiany oleju itp even .data wa¿noœci.wydech.ester metylowy kwasu t³uszczowego (do produkcji paliwa) F Fan .odparowywacz. wydarzenie. fast codes . wykonywaæ.europejski cykl kontroli emisji spalin silników ZS w warunkach zmiennych.spadaæ opadaæ. mo¿liwoœci) expect . nF.zewnêtrzny. tzn. oczekiwaæ expiry date .system poboru czystego powietrza FA Front Axle .uszkodzenie. wypadek EVO Electronic Variable Orifice elektronicznie sterowana kryza ETM Elektronic-Transmision-Management .rozszerzaæ.test emisji spalin dla jazdy miejskiej EVR Electronic Vacuum Regulator elektroniczny regulator podciœnienia EVR EGR Valve Vacuum Regulator zawór regulacyjny podciœnienia recyrkulacji spalin extend . umocowany. b³¹d fault codes .elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP EGR Valve Position sensor czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EXT External Trigger . przyspieszania oraz na zakrêtach) EF EUSAMA European Shock Absorber Manufacturer Association . dokonaæ ETC European Transient Cycle .56 failure .wysy³ane przez sterownik kody usteszybkie rozprzestrzenianie siê czo³a p³omienia (Opel) Poradnik SERWISOWY 23 .ulec uszkodzeniu.usterka. odporny FB Fast Burn .wentylator. termin wykonania przegl¹du serwisowego. do których odczytu wymagane jest specjalne urz¹dzenie (ze wzglêdu na rodzaj transmisji i szybkoœæ nie wystarcza w tym przypadku lampka kontrolna ani dioda LED fault .stopieñ Fahrenheita .rozszerzenie.nadmierny. uk³ad wydechowy EZEV Equivalent Zero Emission Vehicle .jednostka temperatury: (°F) = (°C x 1. wada. w czasie trwania testu (1800 s) prêdkoœæ obrotowa i obci¹¿enie silnika s¹ wielokrotnie zmieniane EVAP Evaporative emission control system . wylot exhaust gas .system kontroli emisji oparów paliwa exhaust . np. wychodziæ (z programu. zwiêkszaæ (np.czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej silnika evaporator .zawór sterowany elektronicznie ETC Electronic Torque Control .rozszerzaæ extension .parzysty E/V Electronic Valve .wykonaæ.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI czas ruszania.elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC Engine Temperature Coolant sensor .pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP Electronic Unit Pump .przednia oœ fail . z trybu pracy) expand . przekroczony execute . mF) FAN/RL Fan Relay .spodziewaæ siê.32) x 0.spaliny exit .test emisji spalin stosowany w Europie EX Exhaust .szybkie spalanie.szybki. wentylator ch³odnicy rek.

„zamro¿ona” ramka danych.w³ókno. w³ókno œwiat³owodowe do przesy³ania danych (stosowane w niektórych przyrz¹dach diagnostycznych dla unikniêcia zak³óceñ) flywheel . np.dysk elastyczny.Ford fire .b³ysk.system diagnostyczny .gaœnica firing .mocowaæ. przes³ona FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards . fiber . np. plik. w drukarkach .szczelinomierz. zbiór danych.brak reakcji lub wahania w pracy silnika po otwarciu przepustnicy („dziura w gazie”) na skutek.z³¹cze ¿eñskie.pojazd zasilany ogniwami paliwowymi final .kamera w paœmie podczerwieni poprawiaj¹ca widocznoœæ w nocy i we mgle FLS Foreward Looking System . brake fluid . podatny FLI Fuel Level Indicator . zawór klapowy. np. dyskietka FDI Fuel Direct Injection .koñcowy.czujnik paliwa fibre. znaleziona usterka) FIPL Fuel Injection Pump Lever sensor .ekran przeciwiskrowy . gniazdo FLW Fuse Link Wire .napiêcie zap³onu firing line .p³yn hamulcowy fluorescent (display) . z³ego sk³adu mieszanki FCHV Fuel Cell Hydrogen Vehicle pojazdy napêdzane wodorowymi ogniwami paliwowymi find. cat fitted wyposa¿ony w katalizator FMEM Failure Mode Effects Management . elastyczny.przekaŸnik uk³adu wtrysku paliwa floppy disc .linia zap³onu na ekranie oscyloskopu FIRST Fully Integrated Road Safety Technology .wyposa¿ony.gaŸnik sterowany (elektronicznie) FID Flame Ionisation Detector . figure .klapa. znaleziony (np.aparatura wtrysku paliwa flash . board .przewód przy³¹cza bezpiecznika FFD Freeze Frame Data .uzwojenie wzbudzenia fig.element wykonawczy (silniczek krokowy) sterowanego gaŸnika FC Fuel Cell .zbiór. koñcówka pomiarowa fluid .po³¹czenie bezpiecznika flap .przep³yw (przep³yw paliwa. kartoteka FC Failure Code .p³yn.ko³o zamachowe fitted .elektrozawór kontroli paliwa FIR Fuel Injection Relay .znajdowaæ. pasowaæ FLWS Front Left Wheel Sensor .bezpoœredni wtrysk paliwa FIR Far Infrared Camera .czujnik dŸwigni pompy wtryskowej paliwa flexible .p³omieniowo-jonizacyjna metoda analizy spalin FIE Fuel Injection Equipment .system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem floor panel. ustalaæ FL Fuse Link .wyœwietlacz fluorescencyjny female connector .w pe³ni zintegrowany system (BMW) bezpieczeñstwa jazdy feed .sterowanie pomp¹ paliwa file . przep³yw powietrza) FDS Ford Diagnostic System . np.ogniwo paliwowe.sprzê¿enie zwrotne feeler . np.system „szybkiego" biegu ja³owego fit . Ÿród³o energi elektrycznej czerpanej z energii chemicznej paliwa field coil .federalne normy bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych (USA) FICD Fast Idle Control Device .czujnik lewego przedniego ko³a (ABS) FFS Flex Fuel Sensor .zap³on. firing voltage .system zarz¹dzania prac¹ silnika w trybie awaryjnym fix . stopieñ koñcowy elektronicznego uk³adu zap³onowego flat spot .p³yta pod³ogowa flow . po¿ar.wolne sygna³y kodów samodiagnozy wysy³ane przez sterownik za pomoc¹ lampki kontrolnej silnika lub diody LED flashshield .pokrywa stosowana w rozdzielaczu wysokiego napiêcia w celu eliminacji wp³ywu wy³adowania iskrowego w obwodzie wtórnym na obwód pierwotny FBCA Feed-Back Carburetter Actuator . found . grupa danych zarejestrowanych w momencie pojawienia siê usterki FIS Fast Idling System .rysunek w ksi¹¿ce (w instrukcji obs³ugi) FC Fuel pump Control .zasilaæ. zapalaæ fire extinguisher .czytnik kodów usterek FCS Fuel Control Solenoid . dostarczaæ.wyposa¿aæ.F S³ownik ANGIELSKO-POLSKI FBC Feed-Back Carburetter .kody migowe (b³yskowe) . migniêcie flash codes . doprowadzaæ.urz¹dzenie szybkiego biegu ja³owego 24 Poradnik SERWISOWY . zamocowaæ.przesuw papieru FLSV Front Left Solenoid Valve przedni lewy elektrozawór (ABS) feedback .ogieñ. odkryæ.giêtki.kod usterki FCEV Fuel Cell Vehicle .wskaŸnik poziomu paliwa FCR Fault Code Reader .

czêstotliwoœæ (liczba drgañ.zamarzaæ.protokó³ przesy³ania pliku FP Fuel Pump .funkcja frame . przyspieszanie. dym. niezbêdnej wymiany oleju.hamulec na cztery ko³a free .mieszanka paliwowo-powietrzna FPR Fuel Pump Relay .Fuel Tank Vent Valve .hamulec no¿ny.„zamro¿ona ramka” tryb pracy urz¹dzenia diagnostycznego (czytnika kodów). stabilnoœæ skrêtu) fuse .obwód monitorowania dzia³ania pompy paliwa w systemie Ford EEC FRWS Front Right Wheel Sensor czujnik przedniego prawego ko³a (ABS) FTVV . np.mg³a. czo³o.system przeciwpo¿arowy FSOR Fuel Shut-Off Relay .pe³ne obci¹¿enie . ku przodowi fouled spark plug .przód. regulacja ostroœci obrazu na ekranie oscyloskopu lub monitora fog .hamulec cierny front . do forward . na podstawie rzeczywistych warunków pracy.prze³¹cznik pe³nego uchylenia przepustnicy FSOS Fuel Shut-Off Solenoid full . stan pêtli sterowania z czujnikiem tlenu) FWD. fog lamps . liczba okresów sygna³u elektrycznego w ci¹gu sekundy) FWD Front Wheel Drive .naFSS Flexible Service System . ca³kowity. hamulec zasadniczy FT Fuel Temperature .urz¹dzenie wzbogacaj¹ce mieszankê przy pe³nym obci¹¿eniu silnika FRTS Fuel Rail Temperature Sensor czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FRSV Front Right Solenoid Valve przedni prawy elektrozawór (ABS) FTP-75 Federal Test Procedure .bezpiecznik topikowy fuse box . w którym w tym samym momencie nastêpuje równoczesna rejestracja kilku parametrów friction . full load .wymagany wentylator ch³odzenia frequency .czujnik temperatury paliwa FPM Fuel Pump Monitor .ramka. (4WS) Four Wheel Steering kierowane cztery ko³a Poradnik SERWISOWY 25 .ogniskowanie.system regulacji sk³adu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FTS Fuel Temperature Sensor . zamra¿aæ. np.lampy przeciwmgielne freeze .grupa danych zarejestrowanych (zamro¿onych) w chwili rozpoznania usterki (OBD/EOBD) FSS Fuel System Status . pakiet przesy³anych informacji FSR . liczba F-REQ Fan Require .status systemu paliwowego (np. (4WD) Four Wheel Drive .stan.czujnik temperatury paliwa foot brake .zanieczyszczona (nagarem) œwieca zap³onowa FTO Filter Tach Output .naprzód. np.temperatura paliwa for . „zamra¿anie" obrazu w oscyloskopie z pamiêci¹ cyfrow¹ lub „zamra¿anie" wyników na ekranie przyrz¹du pomiarowego freeze frame . bezp³atny Freeze Frame Data .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI F FO Fuel Octane .elapêd na cztery ko³a styczny system serwisowy pozwalaj¹cy na okreœlenie terminów.cewka (elektrozawór) odcinania paliwa function .napêd na przednie ko³a FWS.regulator ciœnienia paliwa FS Fuel Status .pompa paliwa FPED Full Power Enrichment Device . niezale¿ny.paliwo FPR Fuel Pressure Regulator . friction brake . takich jak liczba „zimnych” rozruchów silnika.wolny.zawór steruj¹cy odpowietrzaniem zbiornika paliwa fuel .pe³ny. przedni obrotów wa³u korbowego i warunków jazdy FTOS Fuel Trim Oxigen Sensor .tarcie.dla.uwarstwiony wtrysk paliwa fuel trim .Fuel Temperature Sensor .zintegrowany uk³ad stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie.skrzynka bezpiecznikowa FWB Four Wheel Brake .funkcja sterownika silnika polegaj¹ca na utrzymywaniu sta³ego i optymalnego sk³adu mieszanki paliwo/powietrze FPS Fire Prevention System .elektrozawór ograniczenia paliwa FTP File Transfer Protocol .liczba oktanowa paliwa focus . status uk³adu paliwowego fuel/air .przekaŸnik odcinania paliwa FPS Full Position Switch .wyjœcie filtrowanego sygna³u k¹ta zwarcia w uk³adach zap³onowych Ford DIS TFI FRS Fuel Restrictor Solenoid .test emisji spalin stosowany w USA FTS .przekaŸnik pompy paliwa FSI Fuel Stratified Injection .

sprzêt komputerowy hazard . pojechaæ.bezpo- H HAC High Altitude Compensation kompensacja du¿ej wysokoœci nad poziomem morza HAC HAI Hot Air Intake . np. wykorzystywane w czujnikach po³o¿enia (np.gaz. prêdkoœci obrotowej. GRND Ground .globalny standard telematyczny w technice samochodowej glue . bramka. np.mo¿e byæ wykorzystany w systemach nawigacyjnych.po³owa.wzmocnienie (sygna³u elektrycznego. nie- 26 Poradnik SERWISOWY . siatka pomiarowa na ekranie oscyloskopu GATS Global Automotive Telematics Standard . œrodki sprzêtowe (w odró¿nieniu od programowych).skrzynia biegów. uchwyt hang-up .szczelina. masa.twardy. wejœcie procesora ECC-IV sygnalizuj¹ce potrzebê za³¹czenia dmuchawy hand .smar. odstêp elektrod œwiecy zap³onowej. dysk sta³y hardware . ryzyko HBV Heater Blower Voltage . wyprzedzenia zap³onu group .generalny serwis pakietów radiowych gear-box .niebezpieczeñstwo.rêka. sklejaæ. ciê¿ki hard copy . siatka punktów na ekranie oscyloskopu u³atwiaj¹ca pomiar sygna³u GID Graphic Info Display .masa (najczêœciej po³¹czona z ujemnym zaciskiem akumulatora) ground .zielony grid . np.analizator spalin gasket .uszczelka.przyrz¹d pomiarowy.brama. np.grupa. smarowaæ grey . a tak¿e do bezkontaktowego pomiaru natê¿enia pr¹du elektrycznego (pola magnetycznego) hard disc . trudny.zjawisko oddzia³ywania pola magnetycznego na pó³przewodnik.klej.szczelina powietrzna. przylepiaæ GND.trwa³a kopia dokumentacyjna. wydruk na papierze half .GH S³ownik ANGIELSKO-POLSKI G G-sensor . wa³ka rozrz¹du).elektryczny impuls szpilkowy powstaj¹cy. przek³adnia GPS Global Positioning System .globalny system satelitarnego wyznaczania pozycji . zespó³.efekt Halla . powszechny grat.szary green (GRN) .poradnik. pomiêdzy czujnikiem indukcyjnym a elementem wiruj¹cym general . zamkniêcie glitch . grupowaæ GSM Global System for Mobil Communication . GRD.siatka.ciê¿ar ca³kowity pojazdu GDI Gasoline Direct Injection .zawieszenie (programu lub systemu komputerowego).napiêcie dmuchawy nagrzewania. szpara. pójœæ. powiêkszenie œredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GPRS General Packet Radio Service .siatka nitek.graficzny wyœwietlacz informacyjny gas . wrota. graticule . zespó³. przy braku ci¹g³oœci œcie¿ki potencjometru glove box. ruszaæ siê GAWR Gross Axle Weight Rating ca³kowity znamionowy nacisk na oœ (podwozia) gold .ca³kowity ³¹czny ciê¿ar GP Group . do po³owy Hall Effect .z³oty governor .rodzaj modu³u elektrycznego gap .oprzyrz¹dowanie.iœæ.sterowanie œwiecami ¿arowymi guide . wskazówka przyrz¹du handle . air gap . w nadzorowaniu pojazdów oraz w systemach antykradzie¿owych GEM Generic Electric Module . w oscyloskopie). miernik ground clearance - przeœwit go . np.twardy dysk. glove compartment schowek podrêczny grease .wlot gor¹cego powietrza oczekiwane zatrzymanie programu hard . przewodnik GVW Gross Vehicle Weight .ogólnoœwiatowy standard telefonii ruchomej GCC Global Chassis Control . grupowaæ GPC Glow Plug Control . r¹czka.czujnik przyspieszeñ gain .grupa.globalna kontrola podwozia GCW Gross Combined Weight .regulator.klamka. benzyna (w USA) gas analyser . zwarcie do masy gauge .ziemia. generalny. uszczelnienie gate .ogólny. na pó³.

dawny.element pó³przewodnikowy reaguj¹cy na pole magnetyczne. oszronienie hood . wysoka temperatura. w którym czêœæ sygna³ów jest zast¹piona sta³ymi wartoœciami HCV Heavy Commercial Vehicle ciê¿ki pojazd dostawczy HD Heavy Duty .masa podgrzewanego czujnika tlenu (masa sondy lambda) hinged .wysoka gêstoœæ.przystosowanie do pracy przy du¿ych obci¹¿eniach hoarfrost .reflektor g³ówny heat . przystawki. nagrzewaæ.pomoc. których zawartoœæ powinna byæ mierzona podczas badania sk³adu spalin samochodowych HEDF Heavy Duty Fan (switch) .zawór steruj¹cy ciep³em HLOS Hardware Limited Operation Strategy .zawirowania przy wysokim sprê¿aniu (sposób kszta³towania przep³ywu mieszanki w komorze spalania) HCU Hydraulic Control Unit .hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napêdem elektryczno-spalinowym) HDC Hill Descent Control .wysokie sprê¿anie HEDF High speed Electro Drive Fan wentylator wysokich obrotów sterowany elektrycznie HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor . prze³¹cznik historical . silny HHT Hand Held Tester . aktywne zawieszenie o du¿ej pojemnoœci HCA Hot Cranking Amps .ograniczony tryb pracy oprogramowania . przesz³y (np. ABS) HEI High Energy Ignition .ciep³o.grzejnik.g³owa. okablowanie hooter .czêœæ sprzêtowa.wysoki.ciê¿ki pojazd samochodowy HDW Hardware .podgrzewany nape³niacz gazowy .wysokoœæ help . HITC hexane .napêdzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HLDT Heavy Light Duty Truck .klakson.pr¹d „gor¹cego” rozruchu hidden .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI H HC Hydrocarbons .szron. np. ko³pak HD High Density . wysoki poziom sygna³u.zap³on o wysokiej energii height .modu³ steruj¹cy uk³adu hydraulicznego (np.ciê¿ki.ukryty. interfejsy head .wysoki HIC Hybrid Integrated Circuit .hallotron uk³adu zap³onowego HCV Heat Control Valve .system kontroli zjazdu z pochy³oœci HDI High pressure Direct Injection wysokociœnieniowy system zasilania silnika wysokoprê¿nego z wtryskiem bezpoœrednim hookup . wsparcie HES Hall Effect Switch . podgrzewaæ heater . g³owica. przy³¹cza. np. sygna³ dŸwiêkowy HIC.system kontroli prowadzenia (wykorzystuj¹cy kamerê do œledzenia linii ograniczaj¹cej pas jezdni) HEGOG Heated Exhaust Gas Oxygen Ground .kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu ja³owym HC High Compression .pirotechniczny nape³niacz poduszek powietrznych HDV Heavy Duty Vehicle . odchylny. np.tester rêczny HI High . ³eb (œruby) headlamp . wykorzystywany jako czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (sterowanie zap³onem) HEUI Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection .hybrydowy uk³ad scalony (uk³ad scalony sk³adaj¹cy siê z elementów wykonanych ró¿nymi technologiami) Poradnik SERWISOWY 27 . temperatura. niewidoczny high . du¿y HCS Heading Control System .awaryjny tryb pracy sterownika.sterowanie z wykorzystaniem czujnika (przep³ywu) z gor¹c¹ foli¹ HGI Heated Gas Inflator .wêglowodory ogólna nazwa grupy zwi¹zków wêgla i wodoru.sterowane.zawiasowy.podgrzewany czujnik tlenu w gazach lambda) wylotowych (sonda HICAS High Capacity Active Controlled Suspension . w odniesieniu do kodu usterek) HCS High Compression Swirl . dach opuszczany.pod³¹czaæ.element (nadajnik) Halla .wentylator pracuj¹cy przy wysokim obci¹¿eniu (prze³¹cznik) HIC. gruby. zapisu na noœniku HEV Hybrid Electric Vehicle . rada.heksan . ogrzewanie heavy . HITC Hot Idle Compensation.maska silnika.jeden z wêglowodorów wykorzystywany do kalibracji analizatorów spalin HFM Hot Film Management . Hot Idle Temperature Compensation .œredni pojazd ciê¿arowy HLG Hall effect Generator .

obwód scalony .wysokie napiêcie.system klimatyzacji HW Hardware .elektrozawór steruj¹cy biegu ja³owego ID Identification .godzina HRCC High Compression Ratio Combustion Chamber .hydrauliczny (uk³ad) Hz Hertz . np.system szybkiej transmisji H2O . np.obudowa (urz¹dzenia) HO2S.system komputerowy w pojeŸdzie do zastosowañ multimedialnych IAS Inlet Air Solenoid valve .komora spalania o du¿ym stopniu sprê¿ania hot .po³o¿enie kursora komputerowego w lewym górnym rogu ekranu.gor¹cy hot wire .HI S³ownik ANGIELSKO-POLSKI hold .modu³ sterowania zap³onem IBP Integral Back Pressure . sygna³ dŸwiêkowy hose . wilgotnoœæ. interfejsy HRN Heater Rear Window .system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzd³u¿ s³upka i krawêdzi dachu.koñ mechaniczny (KM).regulacja biegu ja³owego IC Integrated Circuit .jednostka czêstotliwoœci: 1 Hz = 1/s HSCSD High Speed Circuit Switched Data . hunting of the spark .czêœæ sprzêtowa. kod immobilizera IAP Intake Air Pressure .woda (czasami w znaczeniu: p³yn ch³odz¹cy) I IA Idle Adjust . HO2 Heated Oxygen Sensor podgrzewany czujnik tlenu (O2). rozpoznawanie.ca³kowite ciœnienie wsteczne ICP Injection Control Pressure sensor .wtrysk wysokociœnieniowy ht height .magistrala danych do urz¹dzeñ multimedialnych IDI Indirect Injection .Multimedia .identyfikacja.szybka sieæ transmisji danych CAN (Opel) HYD Hydraulic . przy której mo¿e pracowaæ przyrz¹d pomiarowy) hunting .ciœnienie powietrza dolotowego ICC In Car Computing System .podgrzewacz tylnej szyby housing .pompa ch³odzenia w obwodzie turbosprê¿arki IAC Idle Air Control . identyfikacyjny.silnik z wtryskiem poœrednim (do wstêpnej lub wirowej) komory IAT Intake Air Temperature .uchwyt.nierównomiernoœæ. podtrzymanie (wyników pomiarowych) home . wysokie naprê¿enie HPDI High Pressure Direct Injection bezpoœredni wtrysk wysokociœnieniowy horizontal .wysokoœæ HT (ht) High Tension .nadmuchiwana kurtyna (poduszka powietrzna) ICP Intercooler Pump .wilgotnoœæ (np.prêdkoœæ odchylania poziomego (w oscyloskopie) HUD Head Up Display . horizontal sweep speed . ko³ysanie.temperatura powietrza wlotowego ICM Ignition Control Module .w¹¿. wahanie.baza danych mate- 28 Poradnik SERWISOWY .gor¹cy drut .inteligentny system sterowania prêdkoœci jazdy dostosowuj¹cy prêdkoœæ do poprzedzaj¹cego pojazdu ICSV Idle Control Solenoid Valve .wysokie napiêcie HVAC Heating Ventilation Air Condition . przystawki. ciœnienia lub podciœnienia HPS Head Protection System .nierównomierne zapalanie œwiecy horn .uk³ad elektroniczny zawarty w jednym elemencie IC Inflatable Curtain . 1 KM = 0.poziomy. np.silnik o zap³onie wewnêtrznym IDBM Intelligent Data Bus .sterowanie powietrzem podczas pracy na biegu ja³owym ICV Idle Control Valve . przewód giêtki.736 kW danych wykorzystuj¹cy prze³¹czane kana³y radiowe GSM HPI High Pressure Injection .element przep³ywomierza powietrza wykorzystuj¹cy zjawisko och³adzania podgrzewanego drutu w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza hv High Voltage . home key .klakson. chroni¹cy g³owê hr hour .elektrozawór powietrza wlotowego ICE Internal Combustion Engine . trzymanie. IAV Idle Air (Control) Valve zawór steruj¹cy dop³ywem powietrza podczas pracy na biegu ja³owym ICC Intelligent Cruise Control .klawisz powoduj¹cy przesuniêcie kursora na pocz¹tek wiersza hp horse-power .wyœwietlanie parametrów na szybie humidity .wysokie ciœnienie HRPMCO High RPM fuel Cutoff odcinanie dawkowania paliwa przy zbyt wysokiej prêdkoœci obrotowej HSCAN High Speed Controller Area Network .zawór steruj¹cy biegu ja³owego IACV.czujnik ciœnienia wtrysku IDIS International Dismantling Information Service . dodatkowo mog¹ wystêpowaæ cyfry oznaczaj¹ce blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem hp high pressure .

system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa ILT Idle Up .zintegrowany system wspomagania napêdu (Honda) incorrect .bierny. niew³aœciwy inclination . w³aœciwy moment zap³onu dla danego stanu pracy cylindra ignore .sygna³ przebiegu (wyzwalania) zap³onu IEC International Electrotechnical Commission . powiêkszaæ. ignition module .sonda indukcyjna (sonda 1 cylindra stosowana do pomiaru obrotów.sygna³ usterki w obwodzie zap³onu IGN. œwiec ¿arowych IG Ignition . zignorowaæ. fotela samochodowego increase .w czymœ inactive . HC) w analizatorach spalin Ignition coil (cewka zap³onowa) important . b³êdny.prze³¹cznik biegu ja³owego IDM Ignition Diagnostics Monitor uk³ad ci¹g³ego monitorowania zap³onu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zap³onu) ignition timing .modu³ zap³onowy. pomoc infrared . tranzystor mocy lub przerywacz Ignition module (modu³ zap³onowy) IDM Injection Drive Module . nag³y impedance . pochylenie. opór pozorny stawiany przez indukcyjnoœæ lub pojemnoœæ IMPH Inlet Manifold Pre-Heater podgrzewacz kolektora dolotowego IGF Ignition Failure Signal . CO2. bierny IDS Interacting Driving System .Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IHP Indicated Horse Power .regulacja mieszanki na biegu ja³owym IMA Integrated Motor Assist .system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury i obci¹¿enia silnika InCa Inflatable Carpet .informacja.zwiêkszaæ. synchronizacji i do wyzwalania lampy stroboskopowej) inflator .nieprawid³owy.sygna³ potwierdzenia zap³onu (Toyota) image .sygna³ zap³onowy.wy³¹cznik zap³onu lub element steruj¹cy zasilaniem cewki zap³onowej.sygna³ rozdzielacza zap³onu IMA Idle Mixture Adjustment . pilny. np.nape³niacz poduszek gazowych info . element wykonawczy.¿arzenie. IGN'N ignition .maksymalna wskazywana moc silnika IIA Integrated Ignition Assembly zintegrowany uk³ad zap³onowy if .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ria³ów wykorzystywana przy demonta¿u starych pojazdów I igniter. podwy¿szaæ Igf Ignition confirmation signal .podczerwony. nieodpowiedni IN . np.wskaŸnik optyczny. zapalnik w systemach poduszek gazowych i napinaczy pasów IDL Idle Switch .zap³on.wejœcie (uk³adu elektronicznego) in .system sterowania jazd¹ z wzajemnym oddzia³ywaniem (Opel) Inductive pick-up (sonda indukcyjna) IGT Ignition Timing (Trigger) Signal . promienie podczerwone wykorzystywane do identyfikacji niektórych gazów (CO.impedancja.zap³on IND indicator .ja³owy (bieg).je¿eli. czy IFIS Intermittent Fuel Injection System . nieaktywny.dolna poduszka gazowa (nadmuchiwany dywan) incandescence .obraz (na ekranie) immediate .wa¿ne.bezpoœredni.cewka zap³onowa IGD Ignition Distribution Signal .rzadki (niezbyt czêsty) Poradnik SERWISOWY 29 .modu³ steruj¹cy prac¹ wtryskiwaczy idle . pomin¹æ IGSW Ignition Switch . istotne improper . którego nie mo¿na uruchomiæ infrequent . natychmiastowy.niew³aœciwy. np.nachylenie. uk³ad zap³onowy IGC Ignition Coil . np.ignorowaæ. wskaŸnik œwietlny inductive pick-up .

pompa wtryskowa IPBC Instrument Panel Body Electrical . bezw³adnoœciowy wy³¹cznik pompy paliwa) ISA Idle Speed Adjuster . w którym sygna³ w danym kanale jest odwrócony invalid . zadzia³anie poduszki gazowej airbag).szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego interface .dolotowy. wstawka. wi¹zka tablicy rozdzielczej ISG Integrated Starter-Generator zintegrowany pr¹dnico-rozrusznik ISMP Idle Speed Mixture Potentiometr .izolacja.inteligentny system zabezpieczeñ ISO International Standards Organization . powstaj¹ce na wewnêtrznym filtrze lub w koñcówce wtryskiwacza.zintegrowany modu³ kontroli przekaŸników initial .nieodpowiedni.inicjacja.interfejs.szerokoœæ (czas trwania) impulsu wtryskowego ISO 9141 . zapocz¹tkowanie pracy systemu komputerowego lub przyrz¹du diagnostycznego injection fouling . np.wejœcie/wyjœcie.kontrola biegu ja³owego inverse . umieœciæ.wy³¹cznik bezw³adnoœciowy (np. b³êdny.wa³ek rozrz¹du zaworów dolotowych IPW Injection Pulse Width . pasmo fal elektromagnetycznych wykorzystywane. kolektor) intake camshaft . element uœredniaj¹cy.odwrotny.ut/Output .ch³odnica powietrza w systemie turbodo³adowania IR Infra-Red . np. wk³adka ISAD Integrated Starter Alternator Damper . powoduje to zmniejszenie lub zak³ócenie przep³ywu paliwa injector .pocz¹tkowy.regulator biegu ja³owego ISA Intelligent Speed Adapter . np. dolotowy inp. uk³ady wejœcia/wyjœcia ISCE Idle Speed Control Electronic uk³ad elektroniczny kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCM Idle Speed Control Motor .wejœcie. odwrotnoœæ inst panel . wejœciowy insert .ut .zakazaæ.potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu ja³owym INT Integrator . uszkodzonego elementu intercooler . usterka wystêpuj¹ca w sposób przerywany internal . do zdalnego sterowania i termowizji IRCM Integrated Relay Control Module . wlotowy (np.silnik krokowy kontroli prêdkoœci biegu ja³owego ISCS.odwrócony.nieregularny (sygna³ z czujnika) irrelevant . niew³aœciwy intermittent . rodzaj pracy oscyloskopu.niewa¿ny. wpl¹tany I/O Inp. tusz (do drukarki) inlet .przedzia³ odstêp. systemie regulacji sk³adu mieszanki z sond¹ lambda IPR Injection Pressure Regulator .wymiana.wewnêtrzny interrupt . np.zintegrowany system rozrusznika i alternatora INVECS Integrated Vehicle Electronic Control System . zablokowaæ (dostêp do danych) intensity . dyskietkê w stacji dysków. dolot.grupa. wlotowy.I S³ownik ANGIELSKO-POLSKI INHBT Inhibit .zespó³ elektryczny tablicy rozdzielczej insufficient . 11898 .wstawiaæ.powi¹zany.panel wskaŸników na desce rozdzielczej Instant Start System . np.niewystarczaj¹cy. pierwotny initialising . materia³ izolacyjny IPC Instrument Panel Cluster .normy okreœlaj¹ce protokó³ magistrali CAN intake . przerwanie interval .przerywany.zanieczyszczenie wtryskiwacza.zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu ISC Idle Speed Control .atrament.regulator ciœnienia wtrysku INT Internal trigger .norma okreœlaj¹ca protokó³ transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chry- 30 Poradnik SERWISOWY . wykorzystywany.elektrozawór kontroli prêdkoœci biegu ja³owego instrument cluster .zestaw wskaŸników na desce rozdzielczej IP Injection Pump .element ca³kuj¹cy. przerwa INV Inverted . niesprawny IS Inertia Switch .podczerwieñ.natychmiastowy system rozruchowy involved . np.regulacja jasnoœci obrazu w oscyloskopie interchanging . niedostateczny insulation .wyzwalanie wewnêtrzne w oscyloskopie IPS Idle Position Switch . powstrzymaæ (np.prze³¹cznik (zestyk) pozycji pracy na biegu ja³owym IPS Intelligent Protection System . element poœrednicz¹cy irregular . ISCV Idle Speed Control Solenoid (Valve) .inteligentny adapter prêdkoœci ink .Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 11519-2.wtryskiwacz INJ P/W Injection Pulse Width .przerwaæ.wlot.

kontakt.kompensacja temperatury powietrza dolotowego (zawór kompensacyjny) ITTR Inflatable Tubular Torso Restraint .zasilanie uk³adu zap³onowego ITGS Intelligent Traffic Guidance System . zaciœniêty.inteligentny system nawigacyjny ITV Intake Tuning Valve . w wiêkszoœci samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski IJ ISRUM In Side Rear View Mirror lusterko wsteczne wewnêtrzne (Opel) ISS Ignition System Status .norma wprowadzaj¹ca standard urz¹dzeñ diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE .natychmiastowy system rozruchowy ISS Integrated Safety System .zawór regulacyjny kolektora dolotowego IVS Idle Validation Switch .protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty.prze³¹cznik potwierdzaj¹cy bieg ja³owy ITS Inflatable Tubular Structure nadmuchiwana struktura rurowa (rodzaj ochronnej poduszki powie- IU Idle Up . zaciêty. ITA Ignition Timing Angle . np. zablokowany (np.prze³¹cznik wykrywania stanu biegu ja³owego (ja³owego po³o¿enia peda³u przyspieszania) ITC Intake Air Temperature Compensation (valve) .nadmuchiwany system ochrony (unieruchomienia) tu³owia (rodzaj poduszki gazowej) IVPWR Ignition Voltage Power .na czas.k¹t wyprzedzenia zap³onu trznej) zabezpieczaj¹cej g³owê.system wtryskowy JIT Just In Time .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI sler. poduszka gazowa chroni¹ca nogi ITS Idle Tracking Switch .zintegrowany system kontroli prêdkoœci pojazdu J jack . system dostaw na czas bez magazynowania J1850 VPW Variable Pulse Width modulated .zakleszczony.norma wprowadzaj¹ca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT .otwieranie zaworów dolotowych ITB Inflatable Tubular Bolster nadmuchiwana os³ona rurowa. w pojazdach europejskich. zawór lub hamulec) J1978 SAE .wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard jêzyka dla testu emisji zanieczyszczeñ Poradnik SERWISOWY Jet Jetronic .gniazdo wtykowe.norma okreœlaj¹ca protokó³ zarz¹dzania przep³ywem informacji w magistrali CAN J1962 SAE .zintegrowany system bezpieczeñstwa (Delphi) ITC IT.protokó³ transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA ca standard gniazdek i wtyczek urz¹dzeñ diagnostycznych w systemie OBD II jammed .po³¹czenie.skrzynka przy³¹czowa J 1850 PWM Pulse Width Modulated . gniazdko junction box .norma wprowadzaj¹- 31 .system zwiêkszaj¹cy prêdkoœæ biegu ja³owego zale¿nie od temperatury lub obci¹¿enia silnika IVSC Integrated Vehicle Speed System .zamykanie zaworów dolotowych IVD Interactive Vehicle Dynamics interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilnoœci pojazdu IVO Intake Valve Opening . szyjê i bark IVC Intake Valve Closing .obwód mocy zasilaj¹cy g³ówne podzespo³y w samochodach Chrysler J2012 SAE . przegub JSV Jet Mixture Solenoid Valve . Lexusa oraz Isuzu joint .zawór elektromagnetyczny strumienia mieszanki J1859 SAE .stan (status) systemu zap³onowego ISS Instant Start System .

jednostka wysokiego napiêcia.elektroniczny system sterowania w sieci CAN firmy Kienzle KB. styk peda³u „gazu”.silnik spalaj¹cy ubog¹ mieszankê lead . np.wyciek.uboga (mieszanka) learn .o³ów (czteroetylek o³owiu) dodatek przeciwstukowy do benzyny.lampa. np. Kb Kilobyte .jednostka pojemnoœci pamiêci komputerowej (1 kilobajt = 1024 bajtów) kOHMS .wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia 1 kPa = 1000 Pa KPH Kilometres Per Hour .czujnik tlenu w spalinach (wspó³czynnik nadmiaru powietrza lambda) LCM Lamp Control Module . oznaczaæ.modu³ kontroli spalania stukowego kill cylinder .system kontroli spalania stukowego KDS Kick Down Switch . pulpit klawiszowy KOEO Key On Engine Off .d³ugoœæ. detonacja (podczas spalania detonacyjnego) KS Knock Sensor .test kontroli szczelnoœci. boczne poduszki gazowe dzenie.klucz.boczny.brak. lampka language . wybór jêzyka do komunikacji z przyrz¹dem diagnostycznym LDT Light Duty Truck . ekwipunek. koñcowy LDV Light Duty Vehicle . klawisz. nauczyæ siê.sonda wysokiego napiêcia kW kilowat .zap³on w³¹czony.kilobajt .uczyæ siê.czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) kV kilovolt . 1 kW = 1000 W leak test .etykieta.kilopaskal .modu³ KE keep .du¿y. trzymaæ.zmiana biegu na ni¿szy. np.wyœwietlacz ciek³okrystaliczny . znaczyæ lack . charakteryzuj¹cy siê bardzo ma³ym poborem mocy L label . niedostatek LAMBDA Lambda Sensor .nauka profilu ko³a pomiarowego do pomiaru prêdkoœci obrotowej (nierównomiernoœci obrotów) w celu wykrywania wypadania zap³onów LDP Leak Detection Pump . nieszczelnoœæ o niskiej emisji zanieczyszczeñ 32 Poradnik SERWISOWY .jêzyk. przewód LBE Lean Burn Engine .wielokrotnoœæ jednostki rezystancji (oporu): 1 kW = 1000 W kPa kilopascal . styk zwrotnego prze³¹czania KCM Knock Control Module .wy³¹czaæ cylinder (w celu sprawdzenia sprawnoœci pracy danego cylindra).zachowywaæ. utrzymywaæ stan w³¹czenia któregoœ z obwodów samochodu key .lewy lenght . wyprowalateral . ga³ka.sygna³ z przep³ywomierza z wirami Karmana KS Knock Signal . poprzeczny.wyposa¿enie.lekki samochód ciê¿arowy large .ostatni. odleg³oœæ less than .przycisk pe³nego wciœniêcia peda³u przepustnicy.klawiatura.modu³ sterowania oœwietleniem lean (mixture) .pompa s³u¿¹ca do wykrywania nieszczelnoœci zbiornika paliwa lamp .pojazdy leak . dŸwigni zmiany biegów knock . np. np.dioda emituj¹ca œwiat³o (elektroluminescencyjna) left . utrzymywaæ.sygna³ (czujnik) spalania stukowego knob .zap³on w³¹czony.pokrêt³o. w analizatorze spalin keyboard . 1 kV = 1000 V kV probe .mniejszy ni¿. kluczyk. mniejszy od czegoœ lead .wielokrotnoœæ jednostki napiêcia. przycisk KNK Knock Signal (Sensor) . silnik wy³¹czony wszechnie w przyrz¹dach pomiarowych.lekki pojazd samochodowy LED Light Emitting Diode .kiloomy .wielokrotnoœæ jednostki mocy.sygna³ czujnika stukowego kit . zestaw narzêdzi.system uruchamiania pojazdu bez kluczyka KOER Key On Engine Run .kilometry na godzinê kick down . komplet do samodzielnego monta¿u KEM KE Module .stuk.wyprzedzenie (zap³onu) LCD Liquid Crystal Display . silnik pracuje KAPWR Keep Alive Power .rodzaj wyœwietlacza stosowanego po- LEV Low Emission Vehicles . odstêp. np. wielki last . up³yw. poznaæ learn trigger wheel profile . przez wy³¹czenie zap³onu lub wtrysku KCS Knock Control System .doprowadzenie. wykrywa stan pe³nego wciœniêcia peda³u „gazu” i moment jego zwolnienia KS Karman Signal . benzyna o³owiowa lead .zasilanie podtrzymania pamiêci KAM KIBES Kienzle Board Electronic System .podtrzymywana pamiêæ KG Keyless Go .KL S³ownik ANGIELSKO-POLSKI K KAM Keep Alive Memory . ostateczny.

przes³ona z ¿aluzjami. np.œwiat³o. utrata danych LHS Left Hand Side .sieæ transmisji danych CAN o niskiej prêdkoœci LGS Lane Guard System MAN . niski poziom napiêcia lubricant .lampa.lewostronny uk³ad kierowniczy lost . EOBD) LRS Left Rear Solenoid .gaz p³ynny (ciek³a mieszanka propanu i butanu) LUS Lock-Up clutch Solenoid . œwiat³a mijania LOVE Low Vacuum Enrichment Valve . jasny. poziom wielkoœci sygna³u elektrycznego. jak i elektrycznym) LF Line Feed .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. EOBD) LTPWS Low Tire Pressure Warning System . lekki. np. jazda w trybie awaryjnym z ograniczonymi osi¹gami LSP Load Sensing Proportining .d³ugi rozstaw osi M m memory . pêtla sprzê¿enia zwrotnego z sond¹ lambda LS Lean Mixture Sensor .d³ugookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. przesuw fotela loop .pêtla.obci¹¿enie.prawdopodobny.lokalna sieæ po³¹czeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LT Long Term .czujnik ubogiej mieszanki LFW Left Front Wheel .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI LM level . np.system ostrzegania o niskim ciœnieniu w oponie louver .pióro œwietlne LPG Liquid Petrol Gas . lampka LP Light Pen .niski load .lewy. spis.dolny.lewe tylne ko³o long .linia. np.lewa strona LI Load Index . sieæ.wzd³u¿ny.d³ugi. d³ugotrwa³y longitudinal . kod usterki wystêpuj¹cy w pamiêci (zapamiêtana usterka. wykorzystuj¹cego synchronizacjê sygna³em 50 Hz lower .strata. zapalaæ likely .ograniczony poœlizg ró¿nicowy LH Left Hand .skroplony gaz ziemny LPM Low Power Mode . skala.prze³¹cznik przechylny LO Low . np.d³ugookresowa.¿aluzja.tryb pracy z niskim poborem mocy LPT Line Printer . w odniesieniu do sondy lambda: tylna sonda lambda LP Lamp .znak wysuwu wiersza.wi¹zka dolna. np.dŸwignia. mo¿liwy limiter .smar L-UP SOL . dolny. poziom napiêcia wyzwalania w oscyloskopie LLR Long Range Radar Sensor (BMW) d³ugodystansowy czujnik radarowy LNG Liquefied Natural Gas . w systemie ACC lever . pod³u¿ny. utrata.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) link .³¹cze.drukarka wierszowa LRR Long Range Radar . np.niskie napiêcie. regulacja sk³adu mieszanki LT Low Tension .pamiêæ.zamkniêty. np.wskaŸnik obci¹¿enia light . zabezpieczony. modeli samochodów objêtych programem przyrz¹du LWB Long Wheel Base .system kontroli toru jazdy (MAN) LSD Limited Slip Differential . pierwotny obwód zap³onowy LTFT Long Time Fuel Trim .masowy przep³ywomierz powietrza Poradnik SERWISOWY 33 . w systemie klimatyzacji lower beam . stopieñ. lever key .lewe przednie ko³o LSCAN Low Speed Controller Area Network .lewa przednia cewka (elektrozawór) LFT Long term Fuel Trim .tryb awaryjny LIN Local Interconnect Network .system zap³onowo-wtryskowy firmy Bosch mA miliamper . która nie wystêpuje aktualnie) M Mega . zablokowany LRW Left Rear Wheel .poziom.lewa tylna cewka (elektrozawór) locked . wysuw wiersza w drukarce LFS Left Front Solenoid .zawór wzbogacania przy niskim podciœnieniu low . np.ogranicznik limp-in mode . po³¹czenie list .radar dalekiego zasiêgu wykorzystywany.001 A MAF Mass Air Flow . np. lewostronny (lewa rêka) LOS Limited Operation Strategy strategia ograniczonego dzia³ania.niski. np.elektrozawór blokady (w automatycznej skrzyni biegów) line . rodzaj wyzwalania w oscyloskopie.lista.podwielokrotnoœæ jednostki natê¿enia pr¹du: 1 mA = 0.dozowanie (si³y hamowania) w zale¿noœci od obci¹¿enia LHD Left Hand Drive .przedrostek oznaczaj¹cy milion (1000x1000) M Motronic . ³adunek (obci¹¿enie w znaczeniu zarówno mechanicznym.

producent MCS Menue Control Switch .metr szeœcienny MC Mixture Control .podgrzewanie lusterka MAT Manifold Air Temperature czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MHR Manifold Heater Relay . metr .konserwacja. -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously. przegl¹d make circuit . np.rêczny. œrodkowe po³o¿enie.modu³owy system zarz¹dzania prac¹ silnika match . skrzynia biegów lub usterka MECS Mazda Engine Control System .maksimum MBECS Motor vehicle Brake Energy Conservation System .jednostka d³ugoœci min minimum . prac¹ silnika MCU Microprocessor Control Unit mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy MFLD Message Field .przerwy zap³onu. przez pomiar chwilowych spadków prêdkoœci obrotowej silnika 34 Poradnik SERWISOWY . sequentiell) . producent manifold .odmierzanie. dawkowanie METS Motor Engine Test Stands stanowisko testów silnikowych MEUI Mechanically actuated Electronic Unit Injection system . np. dozowanie.czujnik temperatury kolektora wlotowego MFI (-c. zaznaczaæ MAS Mixture Adjustment Screw œruba regulacji sk³adu mieszanki M-Heat Mirror-Heating . komunikat MIL Malfunction Indicator Lamp lampka sygnalizacyjna usterki meter . okresowy. tablica wskaŸników MEN Monitor Engine . elektroniczna pamiêæ przyrz¹du diagnostycznego MID Middle .pamiêæ.zamykaæ obwód make contact .wytwórca.dostêp do pamiêci MEMS Modular Engine Management System .czujnik przep³ywu powietrza w kolektorze dolotowym mc meter cubic .linia monitoruj¹ca parametry bie¿¹ce pracy silnika MESG Message .œrednie mains .M S³ownik ANGIELSKO-POLSKI MAF Manifold Air Flow .wielofunkcyjny przyrz¹d testuj¹cy MFC Manufacturer . dobieraæ MIC Monolithic Integrated Circuit monolityczny uk³ad scalony max maximum .œrodek. intermittent.minuta misfire . przewód rurowy manual . przepustnicy MID Multi Info Display .system sterowania silnikiem Mazdy MHDI Mechanical High Voltage Distribution Ignition .wielopunktowy wtrysk paliwa (ci¹g³y.pomiar MEC Mechanic . przewód g³ówny MC Middle Compression .wadliwe dzia³anie. -i.system misfire monitor .pojazd samochodowy œredniego tona¿u MH Manifold Heater . sekwencyjny) MCV Mixture Control Valve .mechaniczna. podrêcznik.wyœwietlacz wielofunkcyjny. usterka sprê¿anie MFA Multifunction Analyser .dopasowywaæ do siebie.sterowanie sk³adem mieszanki pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie i napêdzanych mechanicznie main . np.minimum min minute .g³ówny.podgrzewacz kolektora dolotowego MAP Manifold Absolute Pressure czujnik ciœnienia absolutnego w kolektorze dolotowym measurement .przekaŸnik uk³adu podgrzewania kolektora dolotowego memory acces .marka.sieæ zasilaj¹ca maintenance .wiadomoœæ. wypadanie zap³onu metering .zarz¹dzanie. np.kolektor.miernik.pole komunikatów na ekranie monitora MFT Manufacturer .system wykrywania wypadania zap³onów.zestyk zwierny malfunction . instrukcja obs³ugi MCV Medium Commercial Vehicle œredni pojazd dostawczy MDV Medium Duty Vehicle .elektrozawór regulacji sk³adu mieszanki MFL Multi Function Display .wyœwietlacz wielofunkcyjny management .prze³¹cznik wyboru menu MCT Manifold Charge Temperature Sensor . przyrz¹d pomiarowy.mechaniczny rozdzielacz wysokiego napiêcia mark .system odzyskiwania energii hamowania MC memory .

wielostopniowa poduszka powietrzna mV milivolt .milisekunda podwielokrotnoœæ jednostki czasu.mile na godzinê MPI Multi-Point Injection .system antypoœlizgowy MON Motor Octane Number .mieszanka (paliwowo-powietrzna) MLP Manual Lever Position . dzia³a jak EST. np. z otwart¹ lub zamkniêt¹ pêtl¹ sondy lambda MODIC Mobile Diagnostic Computer przenoœny komputer diagnostyczny MSCAN Middle Speed Controller Area Network .001 V MSG Message .Hall ignition . np.przekaŸnik mm3/c . komunikat module . ma jednak osobny modu³ zap³onowy Multi-plug (z³¹cze wielostykowe) Poradnik SERWISOWY 35 .wiadomoœæ.modu³. katalizator MUL Multec . 1 ms = 1/1000 s MTF Manual Transmission Fluid olej do przek³adni manualnej mudguard .rêczna kontrola mieszanki MMFD Magneti Marelli Fuel Division rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MRS Multiple Restraint System .elektrozawór blokady sprzêg³a pozycji silnika (krokowego) MT Manual Transmission .t³umik. modu³ elektroniczny.sieæ transmisji danych CAN o œredniej prêdkoœci multi-plug .elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk ELZ move . czas wtrysku.manualna skrzynia biegów z automatycznym prze³¹czaniem (Opel) MRE Magnetic Resistance Element MMA Manual Mixture Adjustment rêczna regulacja mieszanki element magneto-rezystancyjny MTBF Mean Time Between Failures œredni czas pomiêdzy usterkami MMC Manual Mixture Control .silnikowa liczba oktanowa MVEG Motor Vehicle Emission Group . np.Inductive ignition mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem indukcyjnym MPS Motor Position Sensor .mikroprocesorowy system sterowania zap³onem z czujnikiem Halla mixture .liczba mil mo¿liwych do przejechania na galonie paliwa (wspó³czynnik u¿ywany w USA) mph Miles Per Hour . przy pomiarze dawki paliwa g³ówny (uk³adu wtryskowego) MTA Manual Transmission Automatically Shifted .uk³ad wtryskowy/zap³onowy MMI Multi Media Interface .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI M MIVEC Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control .b³otnik muffler .milimetry szeœcienne na cykl. w której mierzony jest.czujnik po³o¿enia dŸwigni zmiany biegów MSTS-I Miccroprocessor Spark Timing System .kontrolna skrzynka pomiarowa w³¹czana szeregowo w z³¹cze sterownika i pozwalaj¹ca mierzyæ sygna³y na jego wszystkich stykach MOT Motronic .wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS-H Miccroprocessor Spark Timing System .z³¹cze wielostykowe multistage airbag .przesuniêcie.system z poduszkami powietrznymi czo³owymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW.rêczna skrzynia biegów MPV Multi Purpose Vehicle .Megapaskal wielokrotnoœæ jednostki ciœnienia. 1 MPa = 1 000 000 Pa MPFI Multi Point Fuel Injection . zap³onowy MSR Multi Slip Regulator .wielofunkcyjny pojazd samochodowy mm millimeter .czujnik MLUS Modulated Solenoid Lock-up Clutch .tryb pracy.rok produkcji danego modelu pojazdu MST Manifold Surface Temperature temperatura powierzchni kolektora MSTS Microprocessor Spark Timing System .podwielokrotnoœæ jednostki napiêcia: 1 mV = 0.wielopunktowy wtrysk paliwa MSTS Multi Spark Timing System elektroniczny uk³ad zap³onowy ze sterowaniem wed³ug charakterystyk.interfejs multimedialny mode . Mercedes) ms Millisecond .milimetr M-REL Main Relay .grupa emisji silników samochodowych MSS Motor-Start-Stop-Function funkcja automatycznego wy³¹czania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) monitor box . np.uk³ad wtryskowy/zap³onowy MY Model Year .elektroniczny uk³ad steruj¹cy fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MPG Miles Per Gallon . przemieszczenie MPa Mega Pascal .

tlenki azotu grupa gazów powstaj¹cych w silniku spalinowym w wysokich temperaturach (powy¿ej 1300°C). stosowane do wytwarzania ok³adzin hamulcowych NEO Number of Engine revolution signal Output .niedozwolony.jeszcze niedostêpne (np.katalizator utleniaj¹cy OBD II .naturalna guma NRZ No Return to Zero . koñcówka wylotowa. brak. znormalizowany system samodiagnozy OAI Octane Adjust Inp. np. zak³ócenia (elektryczne).katalizator akumulacyjny NGS Neutral Gear Switch .NO S³ownik ANGIELSKO-POLSKI N N Neutral position .prze³¹cznik neutral/jazda.sygna³ liczby obrotów silnika needle . np. okreœlaj¹cy pozycje dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NE Number of Engine revolution signal .wyjœcie sygna³u liczby obrotów silnika czasu w oscyloskopie.czujnik temperatury powietrza na OC Oxidation Catalyst . np.niutonometr jednostka momentu obrotowego.system sterowania fazami rozrz¹du firmy Nissan NVE Not Validate Error .przewód zerowy NG No Good . CO2. biegun akumulatora NA Non Asbestos materials .ujemny. nastêpna obs³uga serwisowa.nie. np.ostroœæ ha³asu i wibracji (wytwarzanych. ¿aden noise .dwutlenek azotu NGV Natural Gas Vehicle .dysza.materia³y nie zawieraj¹ce azbestu.czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) Nm Newtonmeter . prze³¹cznik eliminacji szumów w oscyloskopie NON-CAT Non Catalyst . podczas rozruchu: 9-12 V i przy pracy silnika: 13. ha³as. przy której przebieg jest wyzwalany mierzonym sygna³em. funkcja przyrz¹du. dokrêcenia œrub NDIS Nissan Direct Ignition System systemy bezpoœredniego wtrysku firmy Nissan NDS Neutral Drive Switch .pojazdy o wy¿szej emisji zanieczyszczeñ NTC Negative Temperature Coefficient . zalet¹ tego jest lepsza synchronizacja ni¿ przy pracy „Auto” not permitted . przez mechanizmy pojazdu) OBM On Board Measurement . numer cylindra.pozycja pracy podstawy zewn¹trz pojazdu NVH Noise Vibration Harshness .znamionowe napiêcie akumulatora w przypadku napiêcia 12 V rzeczywiste napiêcie zmienia siê zale¿nie od stanu pracy silnika i mo¿e wynosiæ dla silnika zatrzymanego: 12-13 V.zmodyfikowana norma diagnostyki pok³adowej obowi¹zuj¹ca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r.8-14.pojazd na gaz ziemny NR Natural Rubber . sieæ po³¹czeñ elektrycznych i informatycznych NA Not yet Available . rozpylacz (wtryskiwacza) NO2 Nitrogen Dioxide .odpornoœæ na zak³ócenia NLEV Non-Low-Emission-Vehicles . stanowi¹cych jeden ze sk³adników smogu net . sygna³ poza zakresem NOx adsorber . HC neutral wire . NCS Neutral Clutch Switch .8 V N/C.metoda analizy spalin wykorzystuj¹ca selektywn¹ absorpcjê promieniowania podczerwonego przez takie gazy.pok³adowe urz¹dzenia mierz¹ce bezpoœrednio poziom zanieczyszczeñ O OA Octane Adjuster .diagnostyka pok³adowa.ut .pojazd bez katalizatora nut .wejœcie regulacji liczby oktanowej paliwa OAT Outside Air Temperature sensor . niedozwolona operacja NOx Nitrous Oxides .szumy. liczba (np.nakrêtka NVCS Nissan Valve Timing Control System .ujemny wspó³czynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NLS Needle Lift Sensor .pozycja neutralna dŸwigni trybu pracy w przek³adni automatycznej NEG Negative .b³¹d o mniejszej wa¿noœci Normal . np.brak powrotu do zera NI Noise Immunity .nastêpny. OC Open Circuit .ig³owa sonda pomiarowa do oscyloskopu lub multimetru number .prze³¹cznik pozycji neutralnej sprzêg³a NDIR Non Dispersive Infrared .niedyspersyjny analizator wykorzystuj¹cy promieniowanie podczerwone . np.otwarty (rozwarty) obwód (elektryczny) 36 Poradnik SERWISOWY . liczba cylindrów) NO Nitric Oxide . która jeszcze nie jest dostêpna dla u¿ytkownika) next .tlenek azotu no .niedobry. jak CO.siatka.regulator liczby oktanowej pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy silnika do liczby oktanowej paliwa OBD On Board Diagnostic . np. znajduj¹cy siê obok NBV Nominal Battery Voltage .numer.iglica (iglica wtryskiwacza) needle probe .prze³¹cznik pozycji neutralnej biegu nozzle .

uchylaæ OVP Over Voltage Protection . zap³on OHC Overhead Camshaft . np.wskaŸnik pozycji. napiêcie przy zamkniêtym obwodzie.przeci¹¿enie overdrive . zakres dzia³ania OVCV outlet . napiêcie pod obci¹¿eniem occupation (sensor) .zakres roboczy.status czujnika tlenu OUT .napiêcie bez obci¹¿enia. np.otwarta pêtla sterowania z sond¹ lambda ON Octane Number . nak³adana na p³ytê czo³ow¹ skrzynki pomiarowej (Breakout Box) odometer .czujnik tlenu O2STAT Oxigen Sensor Status .poza tolerancj¹. wylotowy output . napiêcie czujnika bez obci¹¿enia obwodem pomiarowym. pomiar rezystancji OHV Overhead Valves .wspó³czynnik cyklu otwarcia.zabezpieczenie ponadnapiêciowe OHMS .wyposa¿enie oryginalne (produkowane lub autoryzowane przez wytwórcê pojazdu). uruchamiaæ.wa³ek rozrz¹du w g³owicy oscilloscope . czy ORVR Onboard Refueling Vapour Recovery System .nadbieg .dzia³anie option .otwarty. lub.na zewn¹trz.wy³¹czony.uk³ad optoelektryczny OE.wylot.nak³adana karta wymienna karta z naniesionymi oznaczeniami obwodów.tlen.wyjœcie outside tolerance .uk³ad górnozaworowy OSS Online Service System .licznik przebytej drogi.kontrola stanu wyjœcia overrange . czujnik uk³adu airbag zajêcia miejsca (obecnoœci pasa¿era) OCR Open Cycle Ratio .czujnik tlenu. w znaczeniu elektrycznym .rozwarty obwód operation .otwarty/zamkniêty OCC Output Circuit Check . zbiornika wêgla aktywnego.czujnik tlenu (sonda lambda) OSC Output State Check . zespó³ czujników i uk³adów okreœlaj¹cych stan zajêcia miejsca obok kierowcy (system airbag) OOR Out Of Range . licznik kilometrów O/E Optical/Elektric . pracowaæ OCS Occupant Characterization System . poza.prze³o¿enie zwiêkszaj¹ce liczbê obrotów. OEM Original Equipment (Manufacturer) .olej.omomierz.stan gotowoœci czujnika tlenu OSRUM Out Side Rear View Mirror zewnêtrzne lusterko wsteczne OIL .poza zakresem operate .oscyloskop . czujnik tlenu O2RDY Oxigen Sensor Ready . czujnik ciœnienia oleju O/L Open Loop .pok³adowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania OVCV Outer Vent Control Valve .uniewa¿niaæ. opcja. napiêcie akumulatora bez ¿adnych odbiorników OD Overdrive .system okreœlaj¹cy stan zajêtoœci fotela pasa¿era OCT ADJ Octane Adjust .albo. sonda lambda O2 Oxygen . wyposa¿enie dodatkowe or . wytwórca podzespo³ów stosowanych do pierwotnego monta¿u przy produkcji pojazdu OS Oxygen Sensor . np.przegrzanie overlay card .pompa oleju open .tryb pracy operating range .napiêcie robocze.zajmowanie miejsca w fotelu.czujnik temperatury oleju O2S Oxygen Sensor .dzia³aæ. przesterowanie operating mode .system pomocy serwisowej z kontaktem przez ³¹cza telekomunikacyjne oxygen sensor .zawór steruj¹cy zewnêtrznym odprowadzeniem oparów overboost . np.obwód modyfikacji liczby oktanowej benzyny (wykorzystywany do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu) OCV Open Circuit Voltage .nadbieg overheat .za³¹czony. wyjœcie Poradnik SERWISOWY 37 .wybór. poziom sygna³u z czujnika OP Oil Pump .liczba oktanowa OTS Oil Temperature Sensor . np. zap³on lub inny obwód elektryczny on load voltage . wspó³czynnik wype³nienia OOP Out Of Position .przekroczenie zakresu pomiarowego off .kontrola obwodu wyjœciowego on .przyrz¹d elektroniczny pozwalaj¹cy obserwowaæ i mierzyæ kszta³t sygna³ów elektrycznych override .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI O O/C Open/Close .

ciœnienie atmosferyczne parking brake .blokowanie pozycji parkowania (Opel) PC Personal Computer .P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P P Park position .prze³¹cznik sterowania ciœnienia page . wykres (na oscyloskopie) pattern sequence . p³yta PARADE . wk³adka ok³adzina.wzór.Paskal .system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCS Pressure Control Switch .czêœæ.œcie¿ka dostêpu do zbioru PATS Passive Anti-Theft System . element PAS Performance Algorithm Shifting adaptacyjny uk³ad zmian¹ biegów sterowania PAB Passenger Airbag .poduszka powietrzna pasa¿era PCCB Porsche Ceramic Composite Brake .wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne PAS Pressure Atmospheric Sensor czujnik ciœnienia atmosferycznego PAS Parking Assist System .rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego. pomin¹æ.strona.hamulec postojowy part .wspomaganie uk³adu kierowniczego PAD Passenger Airbag Disabling wy³¹cznik uk³adu airbag pasa¿era PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .podk³adka.o³ów . odczyt w skanerze diagnostycznym poszczególnych funkcji badanych przez system OBD pawl . strona pasa¿era pass . np.tablica rozdzielcza. mechanizm napêdowy panel . s³owo zabezpieczaj¹ce PCV Positive Crankcase Ventilation kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej .sekwencja sygna³u czujnika po³o¿enia wa³u PDL Powered Door Locks .system steruj¹cy przep³ywem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDC Park Distance Control .pierwiastek chemiczny u¿ywany do produkcji akumulatorów i dodawany przez wiele lat do benzyny w postaci zwi¹zków zapobiegaj¹cych spalaniu detonacyjnemu PA Park Assist .wtrysk paliwa do komory wstêpnej (wirowej) PAS Power Active Steering .parametry.has³o.kontrola wstêpna PAM Parking Assist Module . fragment procedury password . w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umieszczone s¹ jeden za drugim parameters .przenoœny diagnoskop (Ford) 38 Poradnik SERWISOWY .pasywny system przeciwkradzie¿owy pattern .zapadka Pb Lead .elektroniczny uk³ad sterowania pomp¹ (Diesel) PASS Passenger .system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi pad .przebieg.modu³ drzwi pasa¿era (Opel) PDU Portable Diagnostic Unit . szablon.system wspomagania parkowania PCM Powertrain Control Module modu³ steruj¹cy zespo³em napêdowym PCR Piezo Common Rail .modu³ elektroniczny wspomagania parkowania PCV PCU Pump Control Unit .kontrola odstêpu przy parkowaniu paste . PCI Pre Chamber Injection .komputer osobisty PA Pressure Atmospheric .pasa¿er.wstawiaæ (fragment tekstu) path .pozycja do parkowania w automatycznej skrzyni biegów P Powertrain .system zamków sterowany centralnie PDM Portable Diagnostic Module przenoœny modu³ diagnostyczny PDM Passenger Door Module .jednostka miary ciœnienia PBSL Park Brake Shift Lock . stronica PAIR Pulsed Secondary Air Injection pulsacyjny system wtórnego wtrysku powietrza do katalizatora spalin PASE Passive Start and Entry .jednostka napêdowa. przejœcie.system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez koniecznoœci u¿ywania kluczyka PASS Position Aware Safety System system bezpieczeñstwa z pozycjonowaniem GPS PCS Preselection Control .wspomaganie parkowania Pa Pascal .

filtr ograniczaj¹cy emisjê cz¹stek sta³ych i dymów w silnikach Diesla pillar . dozwolony PF Particle Filtre .programowany system zap³onowy pipe .system ogrzewania przy postoju detonacyjnego piston . wtyk.programowany system wtrysku paliwa POD . t³oczek PI Pre Injection .zasobnik wymiennej pamiêci. jako czujniki spalania stukowego lub czujniki pocz¹tku t³oczenia i prêdkoœci obrotowej w silnikach wysokoprê¿nych plate motors . pomost. sonda indukcyjna pierwszego cylindra PID Parameter Identification .œwiat³owód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu phase .wtyk. œwieca zap³onowa lub ¿arowa plugged exhaust .szpilka. przetworzony sygna³ po³o¿enia wa³u wysy³any z modu³u zap³onowego do sterownika P/NS Park/Neutral Switch . pod³¹czaæ. faza cyklu pinking .wielopunktowy wtrysk paliwa PGM-FI Programmed Fuel Injection System .wykonywaæ.element ostrzegawczy z czujnikiem ró¿nicowym ciœnienia w uk³adzie hamulcowym Piezoelectric sensors (czujniki piezoelektryczne) PE Polyethylene . zêby) ko³a zamachowego. powoduje wzrost ciœnienia w uk³adzie wydechowym oraz spadek osi¹gów pojazdu permanent .silnik pr¹du sta³ego platform . np. pod³oga plug . w sposób ci¹g³y permitted . styk z³¹cza wielostykowego. poprzez izolacjê piezoelectric sensors .czujnik zap³onu reaguj¹cy na zmiany kszta³tu (naciêcia.szczyt impulsu.sonda przebijaj¹ca pozwalaj¹ca do³¹czyæ przyrz¹d pomiarowy do przewodu elektrycznego. ci¹g³y.faza sygna³u.prze³¹cznik pozycji Park/Neutral automatycznej skrzyni biegów PFI Port Fuel Injection . przebiegu elektrycznego piercing probe . s³up. np. sworzeñ PM Particulate Matter .system wykrywania zajêcia miejsca pasa¿era PGM-IG Programmed Ignition System . w czytniku kodów PODS Passenger (Passive) Ocupation Detection System .zablokowany przep³yw spalin.sonda zbieraj¹ca sygna³y. odg³os spalania PHS Parking Heater System . test period .polietylen peak . udary) na sygna³ elektryczny.dopuszczalny.s³upek. w wyniku uszkodzenia (stopienia) katalizatora. rurka PIM Pressure Intake Manifold . usterka wystêpuj¹ca stale.wtrysk wstêpny dawki paliwa w silnikach z zap³onem samoczynnym Piercing probe (sonda przebijaj¹ca) points . styki przerywacza pick-up .czujniki piezoelektryczne przetwarzaj¹ce zmiany parametrów mechanicznych (odkszta³cenia.okres.peron. np. np.t³ok.peda³.identyfikacja parametru Poradnik SERWISOWY 39 .ciœnienie w kolektorze dolotowym POF olymer Optical Fibre .trwa³y. np.cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad spalin samochodowych PMS Pressure Management System system sterowania ciœnieniem PFE Pressure Feedback EGR Sensor czujnik ciœnienia w uk³adzie recyrkulacji spalin pinking . hamulca perform . przyspieszacza. filar pin .stukanie.odg³os towarzysz¹cy spalaniu stukowemu PIP Profile Ignition Pickup .napiêcie miêdzyszczytowe PEDS Pedal . wykorzystywane np.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI P PDWA Pressure Differential Warming Actuator . np.punkty. kolumna. ko³ek. maksymalna amplituda impulsu peak-peak voltage .stukanie . np.rura.

parametry wyœwietlane przez urz¹dzenie diagnostyczne. np.nabiegunnik port . wêglowodorów HC w spalinach PS ower Steering . poduszki itp. zasilanie power relay . ale zosta³y do³¹czone przez producenta w celu wspomagania procesu wykrywania usterek w okreœlonych pojazdach positioner . np. np.przedwczesny zap³on. zabezpieczaæ protocol . po³o¿enie post-heating .poprzedni primary . np. nagrzewanie wstêpne. np. zbiór regu³ rz¹dz¹cych wymian¹ danych miêdzy systemami transmisji PRS Pressure .sonda pomiarowa do multimetru lub oscyloskopu.drukarka PPSV Pump Prime Switch Voltage napiêcie na g³ównym styku za³¹czaj¹cym (przekaŸniku) pompy paliwa PSI Pound Force Per Square Inch PRHT Preheater . aktualnie wystêpuj¹ca usterka press .podgrzewanie. uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej PP olypropylene . wynik testu POSIP Porshe Side Impact Protection . nazwa trybu pracy przyrz¹du z wykorzystaniem obróbki wstêpnej sygna³u jak. port (przy³¹cze) POS Positive . zacisk akumulatora.uk³ad napêdowy PREV Previous .wa³ napêdowy proper .sterowanie regulatorem ciœnienia paliwa PRND Switch Park/Reverse/Neutral/Drive Switch . program dzia³ania sterownika POS'N Position . jako czujnik wychylenia klapy w przep³ywomierzu PROM ID Programmable Read Only Memory Identyfication Number .czujnik radarowy okreœlaj¹cy wzglêdn¹ prêdkoœæ pojazdu przed kolizj¹. odpowiedni protect . element wykonawczy ustalaj¹cy pozycjê. w przypadku koniecznoœci jej wymiany) PRES Presence .pozycja.moc.w³aœciwy.obecnoœæ.P S³ownik ANGIELSKO-POLSKI polarity .dodatni.element podgrzewaj¹cy funt si³y na cal kwadratowy .wskaŸnik obecnoœci wykorzystywany w uk³adzie airbag power . naciskaæ (klawisz) propeller shaft .wrota.ciœnienie PS Phase Sensor . np. np. silnika Diesla POT Potentiometer .zespó³ napêdowy power transmission system .wyzwalanie z wyprzedzeniem. koñcówka mocy pressure . pozycjoner. np.pierwotny.system pozycji peda³u (Opel) PSC Pre-Selection Control .nacisn¹æ. aktualny. biegunowoœæ. np.funkcja umo¿liwiaj¹ca ogl¹danie fragmentu przebiegu poprzedzaj¹cego punkt wyzwolenia power steering .czêœci milionowe .potencjometr element elektryczny.nastawnik.wspomaganie uk³adu kierowniczego PRIME Pre Injection Metering . tak aby odpowiednio uruchomiæ poszczególne systemy bezpieczeñstwa (napinacze pasów. np.wspomaganie kierowania power train . sondy lambda. nacisk pretrigger .przekaŸnik mocy. zaworu pre-ignition . podstawowy. obecnoœæ pasa¿era na fotelu . silnika Diesla PRE-PUMP . w oscyloskopie cyfrowym .kontrola wstêpna (Opel) printer . filtrowanie PROM Programmable Read Only Memory .elektrozawór steruj¹cy regulatora ciœnienia paliwa Proprietary Readings .system ochrony przed skutkami uderzeñ bocznych firmy Porsche PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve .) nych firmowych .biegun (akumulatora) pole piece.dwufazowy wtrysk paliwa z dawk¹ wstêpn¹ PPS Pedal Position System .numer identyfikacyjny pamiêci PROM (pozwala zidentyfikowaæ wymienn¹ pamiêæ programowan¹ przez producenta pojazdu lub sterownika. np. które nie s¹ wymagane norm¹ OBD II.jednostka ciœnienia 40 Poradnik SERWISOWY .protokó³ (pomiarowy).mo¿e zawieraæ.polipropylen ppm Parts Per Milion .pompa wewnêtrzna zbiornika paliwa probe .obecny.stopieñ mocy.czujnik fazy (rozrz¹du) power stage . np. napiêcia wyjœciowego cewki zap³onowej DIS PRC Pressure Regulator Control .jednostka stê¿enia.chroniæ. stosowany np. zapalenie siê mieszanki przed momentem wyst¹pienia impulsu zap³onowego na skutek.polarnoœæ. g³ówny przekaŸnik present . zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania preferences .ciœnienie. brama. katalizatora. np. np.odczyty daPRE-CRASH . pole shoe .preferencje pre-heating . w którym opór lub podzia³ napiêcia zale¿y od mechanicznego po³o¿enia œlizgacza.programowana na sta³e elektroniczna pamiêæ przeznaczona tylko do odczytu .dogrzewanie.prze³¹cznik: parkowanie/bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów pole .

opuszczaæ program.generator impulsowy . np. np.wyjœciowy modu³ sterowania.ci¹gn¹æ. w którym wykresy przebiegów zap³onowych dla poszczególnych cylindrów umie- radiator .wy³¹cznik ciœnieniowy uk³adu wspomagania kierownicy PU Pick-Up .czyœciæ. w dane o programie quit .pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim.dodatni wspó³czynnik temperaturowy .modu³ sterowania dla fotela pasa¿era PTT Push To Talk . poœrednicz¹cy pomiêdzy sterownikiem ECM a odbiornikami (Daewoo) quantity . nastawnik dawki quick view . pamiêæ o dostêpie swobodnym szczone s¹ jeden nad drugim w uk³adzie pionowym rate . przy której wraz ze wzrostem temperatury roœnie jego opór elektryczny. szybkoœæ tempo rated .prze³¹cznik podciœnienia sterowany temperaturowo PSW Power Switch .prêdkoœæ nominalna.modulacja szerokoœci impulsu pump .szerokoœæ impulsu. wielkoœæ. cecha R R Radial .zasilanie.pozycja biegu wstecznego w skrzyni biegów automatycznej tyln¹ osi¹ raster .wcisn¹æ.rodzaj charakterystyki elementu termistorowego. uchwyt do wyci¹gania push .sonda zbieraj¹ca sygna³ PUA Pulse Air Selenoid .tylny. range .jakoœæ.zasiêg.wspomaganie kierownicy Q QDM Quad Drive Module . pompowaæ PWR Power . np. uk³adu elektronicznego RC Reserve Capacity . np.ch³odnica.elektrycznie napêdzana szyba PT Power Train .prze³¹cznik przyciskowo-odci¹gowy PSR Powered Sun Roof . dawka quantity adjuster . rated speed .styk pe³nego obci¹¿enia (pe³nego wychylenia przepustnicy) pulse .zapas pojemnoœci akumulatora Poradnik SERWISOWY 41 . klawisz.impuls.urz¹dzenie podnosz¹ce szybê PWM Pulse Width Modulation . podciœnieniowy system prze³¹czania napêdu PVS Ported Vacuum Switch . zakres pomiarowy RAS Rear Axle Steering . trwaj¹cy kod usterki PTC Positive Temperature Coefficient . obwód PU. w celu symulowania dzia³ania czujników uk³adu wtryskowego pulse width . PUR Polyurethane .poliuretan g³ównego przekaŸnika zasilania PTS Parktronic System .napiêcie znamionowe R Reverse position .radialny. aby mówiæ aktywnym poch³aniaj¹cego opary paliwa PSM Porsche Stability Managment system zarz¹dzania stabilnoœci¹ pojazdu firmy Porsche PSPS Power Steering Pressure Switch .wciskaæ.szybki wgl¹d. usuwaæ .sterowany elektrycznie szyberdach pulley .t³o obrazu. znamionowy.nominalny. rated voltage .ciêgno PVH Pneumatic Vacuum Hub-lock pneumatyczny.rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego.zespó³ napêdowy PTC Pending Trouble Code . cyfrowy sygna³ elektryczny wysy³any przez sterownik ECU PW Powered Window . rezygnowaæ z wykonania QDM .szerekoœæ impulsu. np.rezystancja. w³asnoœæ.sterowanie np. siatka wymiarowa RBA Rechargeable Battery . element ch³odz¹cy. naciskaæ. np. szerokoœæ impulsu wtryskowego (czas wtrysku) PWL Power Window Lifter .iloœæ. promieniowy R Rear . przycisk push pull switch .akumulator (bateria) wielokrotnego ³adowania RABS Rear Antilock Brake System system antypoœlizgowy kó³ tylnych RASTER . naci¹g.system wspomagania parkowania (wykorzystuj¹cy czujniki ultradŸwiêkowe) purge . opór elektryczny RAM Random Access Memory .modu³ deski rozdzielczej (GM) quality . wyci¹gaæ. element taki mo¿e dzia³aæ jako bezpiecznik wielorazowego u¿ytku pulse generator .regulator dawki.ko³o pasowe pull-rod .dotyczy zbiornika z wêglem PWR STEERING .przyrz¹d elektroniczny wytwarzaj¹cy impulsy elektryczne.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI PQ R PSM Passenger Seat Module . czas w którym element wykonawczy jest zasilany impulsem elektrycznym PW Pulse Width .nie rozstrzygniêty. popychaæ. tylne ko³o R Resistance .wielkoœæ. oczyszczaæ.elektrozawór powietrza pulsacyjnego pull .pompa.

retriwed code . reduce .regulacja register .rozdzielczoœæ przyrz¹du pomiarowego response . opór elektryczny ready . œcie¿ka (styk) masy dla czujnika recognize . np.czujnik temperatury recyrkulacji spalin reset button.system wykrywaj¹cy zagro¿enie z ty³u (Delphi) RES Resistance . reference voltage . tylny rear drive . sterownika pojazdu przez przyrz¹d diagnostyczny record .napiêcie odniesienia.odczyt napisów i parametrów cyfrowych na ekranie oscyloskopu resistance . kody usterek relay . otrzymywaæ przyjmowaæ retarder . powracaæ. uk³adu klimatyzacji required voltage .ponawiaæ próbê return . zapas. klawisz ustawiania stanu pocz¹tkowego.znaleziony kod b³êdu retry .kasowanie.odbieraæ.ciœnienie pozostaj¹ce w uk³adzie paliwowym po wy³¹czeniu silnika readout .wymagaæ. np. opór elektryczny REG Regulation . odzyskany.usuwaæ usterkê. np.czytaæ.zapisywaæ.odwrotny.nadmiar. osi¹gaæ.prostownik (elektryczny) rectify . zwrotny require .rozpoznawanie.czynnik ch³odz¹cy. kasowanie wskaŸnika koniecznoœci wymiany oleju lub obs³ugi serwisowej reserve . poziom doregulowania REGTS Recirculation Gas Temperature Sensor . uszkodzonego elementu REQ Request . np.usuwaæ. przeciwny.dochodziæ.czerwony remove . podejmowaæ na nowo rear .czujnik reluktacyjny (wykorzystuj¹cy efekt zmiennego oporu magnetycznego). wyjmowaæ rename . zbêdnoœæ ¿¹danie reverse .powrót. key .rezystancja. potrzebowaæ. np. remote control . odniesienie. znaleziony.odpowiedŸ. plik lub zbiór danych) replace .pozostaj¹cy kod.tylny elektrozawór (ABS) receive . ustawianie stanu pocz¹tkowego.zawór upustowy ograniczaj¹cy ciœnienie residual pressure .odleg³y.wznowiæ. odczytywaæ.tylne centrum elektryczne remote . przygotowany (do pracy. nazywaæ ponownie (np. niemo¿liwy do skasowania REMCO Remote adjustment for CO potencjometr zdalnej regulacji CO rear O2 sensor .opóŸniony zap³on retrived .wymiana. rezerwa paliwa reach .zdalne urz¹dzenie rozruchowe umo¿liwiaj¹ce uruchomienie rozrusznika znad komory silnika RESV Rear Solenoid Valve . do pomiaru) reluctor .przegl¹d.wzorzec.ty³. np. zerowania read .styk hermetyczny (kontaktron) reaguj¹cy na pole magnetyczne reference . wyniki resume .proœba.gotowy.zwalniacz -. redukowaæ redundancy .rezerwa. zdejmowaæ.rezystancja. np.rezultaty. naprawiaæ uszkodzenie.wyszukany.zdalne sterowanie elementem wykonawczym remote start . napiêcie wzorcowe refrigerant .zmieniaæ nazwê.przycisk. np. np. przekazywaæ relief valve . domagaæ siê review .tylny czujnik tlenu. urz¹dzenie rejestruj¹ce RES Reset . nadmiarowoœæ. tylna sonda lambda REC Rear Electrical Center . zdalny.modu³ sterowania poduszek powietrznych reed contact . hamulec silnikowy w ciê¿szych pojazdach retardet timing . np.przekaŸnik. np. kodów usterek 42 Poradnik SERWISOWY .najmniejsza wartoœæ napiêcia wtórnego wymagana do wytworzenia iskry w œwiecy zap³onowej RCU Remote (Radio) Control Unit uk³ad zdalnego (radiowego) sterowania RDS Radio-broadcast Data System radiowy system przekazywania danych i komunikatów RDS Rear Detect System .rejestrowaæ. np. zapytanie.R S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RCM Restraint Control Module . znak powrotu na klawiaturze.modu³ napêdu tylnych kó³ remaining code . np. prostowaæ (pr¹d) red .zmniejszaæ. stosowany czêsto jako czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub wa³ka rozrz¹du resolution .napêd na tylne ko³a rear module . czujnika lub sterownika przy próbie komunikacji z czytnikiem kodów results . rejestrowaæ rectifier .

S³ownik ANGIELSKO-POLSKI RS revolution couner .czas narostu.sk³adowe kolorów (czerwony. obrotomierz rowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ biegu ja³owego RSC Rotary Solenoid valve Closed zamkniêty elektrozawór obrotów RF Radio Frequency .zegar czasu rzeczywistego RON Research Octane Number .pojazd z napêdem na tylne ko³a RRWS Right Rear Wheel Sensor RISC Rotary idle Speed Control .wirnik.rolka.prawe przednie ko³o RSS Remote Starter Switch .zabezpieczenie.czujnik lewego tylnego ko³a RFI Radio Frequency Interference zak³ócenia o czêstotliwoœciach radiowych emitowane.modu³ prawych tylnych drzwi RRS Right Rear Solenoid . np. przy równoczesnym kontrolowaniu prêdkoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych kó³ RHD Right Hand Drive . przebieg.boczna poduszka gazowa SAC Spark Advance Control . suwak running board .badawcza liczba oktanowa ROP. zielony i niebieski) w sygnale wizyjnym. zawieraj¹cy bramkê wykrywaj¹c¹ poziom CO i HC oraz urz¹dzenia do kontroli prêdkoœci i przyspieszenia pojazdu RSN Rate Shaping Nozzle . nadzór czujników zewnêtrznych Poradnik SERWISOWY 43 . dzwoniæ RPR Return Pump Relay . w odniesieniu do pr¹du lub napiêcia .sprzêg³o z samoregulacj¹ safing .stowarzyszenie in¿ynierów techniki samochodowej SACV Secondary Air Control Valve zawór steruj¹cy wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SAC Self Adjusting Clutch .zapobieganie niestabilnoœci pojazdu na zakrêcie przez wstêpne wyhamowanie.zawór obrotowy sterowania biegiem ja³owym ring .prawa tylna cewka RRW Right Rear Wheel . np. multimetrem) a komputerem RTC Real Time Clock .prawe tylne ko³o RWD Rear Wheel Drive . np.sekunda SAB Side Airbag .obroty na minutê run .prawa przednia cewka RMS Root Mean Square .prawostronny system kierowania RHS Right Hand Side . ROPS Roll Over Prevention (Protection) System .wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RSO Rotary Solenoid valve Open otwarty elektrozawór obrotów RFS Right Front Solenoid .czêstotliwoœci radiowe rise time . dymomierzem.stopieñ nadwozia running light . praca z przewijaniem w oscyloskopie cyfrowym RSD Road Sensing Detection .œwiat³o pozycyjne RWAL Rear Wheel Antilock Brake system . przez uk³ad zap³onowy RFID Radio Frequency Identification identyfikacja czêstotliwoœci radiowych rod . monitora komputerowego RH Right Hand .œrednia kwadratowa. impulsu elektrycznego RLWS Rear Left Wheel Sensor .tachometr.prawa strona. system prawostronny pojazdu ROM Read Only Memory . pracowaæ runner .kasowanie.taœma barwi¹ca do drukarki RPM Revolutions Per Minute . p³oza.system antypoœlizgowy kó³ tylnych rich mixture .bieg.prêt.droga roll . ustawianie stanu pocz¹tkowego RS232 .system prawostronny ribbon .prze³¹cznik zdalnego uruchomienia silnika RGB Red Green Blue .przekaŸnik pompy zwrotnej RRDM Right Rear Door Module . dr¹¿ek road . przewijaæ.pamiêæ do wy³¹cznego odczytu RST Reset . zwój.pierœcieñ.steczujnik prawego tylnego ko³a RXD Receive data line . np.linia odbioru danych S s second .wartoœæ skuteczna RFW Right Front Wheel .bogata mieszanka paliwowo-powietrzna RICP Rear Integrated Control Panel tylny zintegrowany panel sterowania (zespo³u Audio) RICV Rotary Idle Control Valve . pomiêdzy przyrz¹dem pomiarowym (analizatorem spalin.system pomiaru emisji spalin na drodze. œlizg.rodzaj interfejsu i z³¹cza do szeregowej transmisji danych.regulator wyprzedzenia zap³onu SAE Society of Automotive Engineers .

œruba.transmisja szeregowa. przesy³anie szeregowe. oscyloskopu cyfrowego (im wiêcej próbek .zwarty obwód scanner .elektrohydrauliczne sterowanie uk³adem hamulcowym. wyszukiwanie SCC Spark control computer . np.zawór sterowania zawirowaniami SCV Sensor Control Unit . transmitowane s¹ tym samym przewodem (liczy siê kolejnoœæ i szerokoœæ impulsów) 44 Poradnik SERWISOWY .sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa screen .sygna³ zap³onowy wysy³any ze sterownika do modu³u zap³onowego send . wybierz selector . fotel seat belt .œruba regulacyjna prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego SAT Satelite . wszystkie dane.czêstotliwoœæ próbkowania . system samodiagnozy SBDS Service Bay Diagnostic System .system kontroli stabilnoœci jazdy SCS Stop Control System .ci¹g³y kod serwisowy SDV Spark Delay Valve .elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza search . np.wtórny.modu³ kontroli czujnika SBC Sensotronic Brake Control .urz¹dzenie elektronicz- SDM Sensor and Diagnostic Unit sterownik systemu poduszek powietrznych serial transmission . szeregowy serial port .system sterowania procesem spalania firmy Saab zawieraj¹cy element ³¹cz¹cy funkcjê wtryskiwacza i cewki zap³onowej SCC Service Continous Code .system z czujnikami wykrywaj¹cymi zagro¿enie kolizji bocznych (Delphi) SCC Saab Combustion Control .wybieraæ.miernik zu¿ycia paliwa select .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI SAHR Saab Active Head Restraint system aktywnych zag³ówków firmy Saab sample rate .system ABS sterowany mechanicznie SAW Spark Advance Word .seryjny.pas bezpieczeñstwa seat module .ekran.kompleksowy system diagnostyczny firmy Ford SDI Semi Direct Injection .czytnik kodów (okreœlenie stosowane w USA) scan tool .zawór opóŸniaj¹cy regulacjê wyprzedzenia zap³onu SAPV Secondary Air Pulse Valve zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV Secondary Air Solenoid Valve elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do uk³adu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS Secondary Air Solenoid .tym wierniejsze odtworzenie badanego sygna³u) ne przeznaczone do odczytu parametrów OBD II SDM Sensing & Diagnostic Module modu³ diagnostyczny (Opel) scavening pump . dane pomiarowe do komputera sensor . wtórne uzwojenie cewki zap³onowej SEFI Sequential Electronic Fuel Injection .siedzenie.pompa przet³aczaj¹ca (ABS) SDS Side Detect System . zachowaæ.selektor.rodzaj poduszki gazowej secondary .przewijanie obrazy (przebiegu) na ekranie monitora lub oscyloskopu segment test . wkrêt. S/C Short Circuit .utrwaliæ.wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reaguj¹ce na sygna³ ze sterownika pojazdu SC Spark Control .sekwencyjny (wtrysk paliwa oddzielnie i w odpowiedniej kolejnoœci dla ka¿dego z cylindrów) serial .przeszukiwanie.uk³ad steruj¹cy k¹tem wyprzedzenia zap³onu SC. wybierak. wkrêt regulacyjny scroll . zapamiêtaæ.szeregowe ³¹cze transmisyjne SDD Speed Dependent Damping amortyzacja uzale¿niona od prêdkoœci jazdy .elektroniczny sterownik zap³onu seat .test segmentów wyœwietlacza save .wysy³aæ. kodów usterek SCV Swirl Control Valve . np. dane w diagnoskopie lub obraz w oscyloskopie cyfrowym savemeter .oscyloskop SCR Selective Catalytic Reduction selektywna redukcja katalityczna (tlenków azotu w systemach dla silników Diesla) SAS Speed Adjusting Screw .samodiagnoza.liczba próbek pobieranych w ci¹gu sekundy przez uk³ad pomiarowy. z szybszym ni¿ w tradycyjnych systemach czasem zadzia³ania (Bosch) SD Self Diagnostics . bit za bitem.poœredni wtrysk paliwa sequential . np. prze³¹cznik wybieraj¹cy SCS Stability Control System .sekwencja.modu³ elektroniczny fotela (siedzenia) SCOPE Oscilloscope .czujnik pomiarowy sequence . np. wyœwietlaæ na ekranie screw .

luŸne. poziom sygna³u smoke .dym. sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (narastaj¹ce lub opadaj¹ce) Software .cewka przepustnicy (Opel) SGL Single .zamykaæ shutter . urz¹dzenie podleg³e SLC Solenoid Linear Clutch Pressure Control .wstrz¹s.gniazdo.serwomotor.sekwencyjny wtrysk gazu .oprogramowanie SOHC Single Overhead Camshaft pojedynczy wa³ek rozrz¹du w g³owicy Poradnik SERWISOWY SIHR Self Inflating Head Restraint system ochrony g³owy oparty na 45 . rear window shelf pó³ka tylnego okna SINOx .zap³on iskrowy SI Speed Index .wolny.urz¹dzenie podporz¹dkowane. krata zamykana SI Spark Ignition .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI S servo .cewka blokowania (Opel) shaft . np. do zamontowania karty elektronicznej SES Service Engine Soon dash light kontrolka serwisowa silnika(MIL) silencer . wa³ek shelf . t³umik wydechowy SIM Simtec . udar.silnik Diesla o podwy¿szonych osi¹gach SIR Supplementary Inflatable Restraint System . czujnika tlenu slow codes .kontrolka zmiany biegu slide valve .przyspieszenie boczne sleep mode .sekwencyjny wtrysk paliwa SFT Short term Fuel Trim .krótka wiadomoœæ teksowa SIS Service Information System . zwisaj¹ce. np. ¿e mog¹ byæ wyœwietlane za pomoc¹ lampki kontrolnej (diody LED) i nie wymagaj¹ do odbioru specjalnego urz¹dzenia cyfrowego SLS Self Leveling Suspension .dodatkowy.serwisowy system informacyjny slack .oddzielnie dla ka¿dego z cylindrów SLT Solenoid Linear Throttle .praca z jednorazowym wyzwalaniem przebiegu w oscyloskopie SGI Sequential Gas Injection . zwarcie elektryczne SHPD Super High Performance Diesel . nie naci¹gniête.stan na³adowania akumulatora slave . np.index prêdkoœci side acceleration . ale mo¿liwe do zarejestrowania przez system samodiagnozy SLI Shift Light Indicator . EOBD) simultaneous jednoczesny (wtrysk benzyny równoczeœnie dla kilku cylindrów) SG Signal Generator .zatrzask software .fala sinusoidalna single . np. ekranowaæ SHIFT .wa³. brake shoe szczêka hamulcowa short .klawisz przesuniêcia shock . ciêgno lub linka snap .t³umik ha³asu. szczelina. np. przesuniêcie shift key .zbocze.krótki. uderzenie shock absorber .¿aluzja.amortyzator shoe .otwór.start pocz¹tku ramki sygna³u CAN shut .stowarzyszenie producentów i handlowców bran¿y motoryzacyjnej SMT Separate Mixture Transport rozdzielone dostarczanie mieszanki SMS Short Message Service . serwomechanizm. slow response . oprawka SOF Start Of Frame . powolny. np.pozycja dŸwigni zmiany biegów.wolna odpowiedŸ.dymomierz (do silników Diesla) SIPS Side Impact Protection System system zabezpieczaj¹cy przed skutkami uderzeñ bocznych shield .zawór suwakowy slope .krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II.zawieszenie z regulacj¹ (samoregulacj¹) poziomu SFI Sequential Fuel Injection . np.praca w trybie wyczekiwania (uœpienia) soft faults . smokemeter .ma³y.oprogramowanie SOC State of Charge .usterki sporadyczne wystêpuj¹ce tylko raz na jakiœ czas.pó³ka.pojedynczy.uk³ad wtryskowy/zap³onowy slow . single channel .generator sygna³owy sine wave .praca jednokana³owa w oscyloskopie single shot .ekran elektryczny. nadmuchiwany system unieruchamiaj¹cy (zabezpieczaj¹cy na zasadzie poduszki powietrznej) SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders . si³ownik zasadzie dodatkowej poduszki gazowej (w okolicy zag³ówka) slot .kody usterek wysy³ane na tyle wolno.klocek cierny.katalizator do silników Diesla firmy Siemens small .cewka kontroli ciœnienia sprzêg³a (Opel) socket .jednorazowa podstawa czasu w oscyloskopie SLU Solenoid Linear Lock-up .

modu³ otwieranego dachu (Opel) SRR Short Range Radar .test gotowoœci systemu (OBD/EOBD) SSS Speed Sensitive Steering .wejœcie samodiagnozy storage oscilloscope . resor.sprê¿yna.radar krótkiego zasiêgu SRS Supplementary Restraint System .prze³¹cznik (w³¹cznik) œwiate³ stopu strand .ut . EOBD) spark duration .sklejanie siê styków przekaŸnika lub przerywacza STJ Start Injector .autonomiczny.oscyloskop pamiêtaj¹cy SPI Single Point Injection . bieg ja³owy STC Stability Traction Control .wyprzedzenie zap³onu STP Stop Lamp Switch . sygna³ rozruchu STO Self Test Output .jednopunktowy wtrysk paliwa ST Short Term . sygna³ elektryczny prostok¹tny static ignition . zapalnik. np.krótkookresowa regulacja dawki paliwa (OBD II. wspó³dzia³aj¹cy z napinaczami pasów bezpieczeñstwa steps . np.sygna³ regulacji zap³onu ze sterownika do modu³u zap³onowego start-up .¿y³a. status STC Self-Test Connector .k¹t skrêcenia ko³a steering wheel .wyprzedzenie zap³onu SRM Sun Ruf Module . sytuacja.œwieca zap³onowa sparkplug gap . z kana³u B) spark .stan.wtrysk jednopunktowy stand-alone .przerwa iskrowa.prêdkoœæ pojazdu SPFI Single point Fuel Injection . skrêtka. np. np. Ÿród³o sygna³u wyzwalania w oscyloskopie (zewnêtrzne. regulacja mieszanki STA Starter .uk³ad antypoœlizgowy SOL'D Solenoid . szczelina na œwiecy zap³onowej SRT System Readiness Test . niezaSPI Spark Plug Injector . jedn¹ z elektrod œwiecy stanowi denko t³oka (Saab) le¿ny store .rozrusznik. w oscyloskopie SPOUT Spark Out .uk³ad zap³onowy bez elementów ruchomych (bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy) status . uginaæ siê square waveform .zawór elektromagnetyczny SRC Selective Ride Control . solenoid valve .Ÿród³o.uruchamiaæ 46 Poradnik SERWISOWY .kroki.faza czujnika (czujnik fazy) SST Sensor Simulator Tester .œwiecowtryskiwacz . stopieñ koñcowy mocy uk³adu zap³onowego STAR Self Test Automatic Readout automatyczny czytnik kodów samodiagnozy starter .cewka.dodatkowy system unieruchamiaj¹cy (system poduszki powietrznej).symulator i tester czujników STM Sensor Test Mode .element ³¹cz¹cy funkcjê œwiecy zap³onowej i wtryskiwacza.styk (z³¹cze) samodiagnozy squib .zap³onnik. elektrozawór.specjalne narzêdzie serwisowe STI Self Test Inp.przebieg prostok¹tny. wewnêtrzne.strumieñ.tryb testu czujników SPD Vehicle Speed .selektywne sterowanie charakterystyk¹ jazdy (charakterystyka zawieszenia) STEER .wprowadzaæ do pamiêci. z kana³u A. kierowaæ steering angle .wejœcie wywo³ania kodów samodiagnozy sticking .rozrusznik SPK Spark advance . detonator (poduszki powietrznej lub napinacza pasów) Solenoid valve (zawór elektromagnetyczny) SR Slow Running .iskra spark advance . wykorzystywany do uk³adu regulacji biegu ja³owego) source . zapamiêtywaæ stored code . sterowania silnika krokowego STFT Short Time Fuel Trim .zapamiêtany kod usterki stage .wtryskiwacz rozruchowy SP Sensor phase .wspomaganie kierownicy.kierownica stepper motor .S S³ownik ANGIELSKO-POLSKI spring .czas trwania (palenia) iskry spark gap .silnik krokowy (np. np.odstêp elektrod œwiecy zap³onowej spark plug .system wspomagania kierowania zale¿ny od prêdkoœci SST Special Service Tool .wolny bieg. zwitek stream .krótkookresowa.stopieñ.

ut .turbodo³adowanie .sprê¿arka napêdzana turbin¹ wykorzystuj¹c¹ gazy spalinowe z silnika TCM Throttle Control Module . osiadaj¹cy SWS Simplified Wiring System uproszczony system okablowania system sterowania urz¹dzeniami elektrycznymi w pojeŸdzie z ograniczeniem liczby przewodów SULEV Super Ultra Low Emissions Vehicle .zablokowany w stanie zamkniêtym lub wy³¹czonym. rodzaj pracy oscyloskopu diagnostycznego pozwalaj¹cy na ogl¹danie przebiegów zap³onowych z ró¿nych cylindrów na³o¿onych jeden na dru- SVC Service Connector . zacisk testowy tail light .aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) „turbo” TCC Torque Converter Control . np.ustêpuj¹cy.elektrozawór.elektrozawór steruj¹cy prze³¹cznikiem podciœnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TC Traction Control .skrêcanie œciany bocznej surge protection . np.modu³ sterowania przepustnicy Poradnik SERWISOWY 47 .czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS Thertmactor Air System .sterowany termostatycznie dolot powietrza TAB Thermactor Air Bypass solenoid zawór obejœcia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiaj¹cych pracê katalizatora.czujnik temperatury powietrza w uk³adzie turbodo³adowania TAS Throttle Adjust Screw .tachometr. np.rozci¹g. obrotomierz TCA Tomographic Combustion Analysis .kontrola przemiennika momentu obrotowego TCL Traction Control . np. np. zawór lub przekaŸnik gim (w celu lepszego uwidocznienia ró¿nic i wahañ) SW Switch .wejœcie systemu S1 Sensor 1 .pojazd o bardzo ma³ej emisji zanieczyszczeñ SVC Saab Variable Compression .nak³adany.zasilanie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI ST STROBE Stroboscope .prze³¹cznik.wy³¹czenie switch on . wy³¹cznik.system powietrza dodatkowego (zapewniaj¹cego lepsz¹ pracê katalizatora) TCA Thermostat Controlled Air . rozci¹g podstawy czasu w oscyloskopie switch off .styki (z³¹cze) serwisowe. wejœcie strobuj¹ce stroke .za³¹czenie SWP sweep .rozci¹gaæ.przekaŸnik wymagaj¹cy do dzia³ania sygna³u tachometrycznego TBI Throttle Body Injection .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TAD Thermactor Air Divertered solenoid . zablokowany stuck off .zabezpieczenie przepiêciowe (zabezpieczenie uk³adu elektronicznego przed impulsami napiêcia o du¿ej amplitudzie) SV Solenoid Valve .zawór TACS Toyota Active Control Suspension . zawór lub przekaŸnik SV Switching Valve . np.lampa stroboskopowa u¿ywana do ustawiania wyprzedzenia zap³onu.oprogramowanie SYSIN System Inp. czujnik stykowy supply .zbiornik (paliwa) TAS Temperature Air Sensor .suw (przy oznaczeniu liczby suwów) stuck .tomograficzne badanie procesu spalania TCATS Turbo Charger Air Temperature Sensor . poddaj¹cy siê.system zmiennego stopnia sprê¿ania w silniku firmy Saab superimposed .sklejony. zawieszony.œruba regulacyjna przepustnicy tachometric relay .wtrysk jednopunktowy TCCS Toyota Computer Controlled System .koñcówka testowa. w samochodach ze sterowanym gaŸnikiem) Tach Tachometer .ma³y rozstaw kó³ SWT Side Wall Torsion . zasilacz suppression . przemiataæ odchylaæ. zmiennej d³ugoœci kolektora dolotowego subsidary .kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC Turbo Charger .czujnik (tlenu) 1 przed katalizatorem (przedni) T T Test Terminal .t³umienie.komputerowy system sterowania Toyoty TBV Turbo Boost Valve . zawór elektromagnetyczny sweep . zak³óceñ wywo³ywanych przez uk³ad zap³onowy SWB Small Wheel Base . rodzaj pracy podstawy czasu w oscyloskopie stuck on .zawór prze³¹czaj¹cy. do ustawiania liczby oktanowej benzyny lub wartoœci wyprzedzenia zap³onu SW Software .œwiat³a tylne tank .zablokowany w stanie otwartym lub za³¹czonym.

Exhaust Gas .koñcówka.termistor .kompensowana temperaturowo pompa przyspieszacza threshold . pomiêdzy momentem wyst¹pienia iskry a pozycj¹ znaku na kole TFT Thin Film Transistor .Turbo Diesel z bezpoœrednim wtryskiem TDM Time Division Multiplexing praca systemu z podzia³em czasu TGP Turbulent Generating Pot .temperatura.opona.T S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TCM Transmission Control Module modu³ steruj¹cy skrzyni biegów TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension . Water .testowanie. TKS Throttle Kicker Solenoid element wykonawczy zmieniaj¹cy po³o¿enie mechanizmu przepustnicy w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej TLEV Transient Low Emission Vehicles .przewód wzbudzaj¹cy urz¹dzenia steruj¹cego terminal .temperatura Temp Gauge .modu³ sterowania przek³adni TMC Traffic Message Channel .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) po³o¿enia t³oka TDCL Total (Toyota) Diagnostic Communication Link .czteroetylek o³owiu . test wstêpny czytnika kodów THS Transmission Hydraulic Switch elektrozawór prze³¹cznika hydraulicznego skrzyni biegów THW Thermo. obrêcz TK.koñcówka testowa silnika THA Thermo.test wartoœci mierzonych. np.wtrysk paliwa do przepustnicy timing .zintegrowany (cienkowarstwowy) system zap³onowy TDC Top Dead Centre . przy³¹cze.porównywanie wartoœci badanego sygna³u z dopuszczaln¹ wartoœci¹ zakodowan¹ w ECM (OBD/EOBD) test values .technika tranzystorów cieñkowarstwowych stosowana do wytwarzania wyœwietlaczy i ekranów timing belt .temperatura. woda (p³yn ch³odz¹cy) TIC Thermal Ignition Control .elektroniczny system steruj¹cy parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) THR Throttle . bez koniecznoœci bezpoœredniego sprzê¿enia mechanicznego THS Toyota Hybrid System .diagnostyczne z³¹cze komunikacyjne (Toyota) TFI Throttle Fuel Injection .termiczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu TIM Traffic Information Message . prostok¹tny sygna³ prêdkoœci obrotowej TFA Test Fan .podstawa czasu (w oscyloskopie) TFI Thick Film Ignition system . gardziel TCP Temperature Compensated accelerator Pump .podzia³ czasu.termiczny wy³¹cznik elektryczny TCSA Temperature Controlled Spark Advance .zwi¹zek chemiczny dodawany do benzyny w celu zmniejszenia sk³onnoœci do spalania detonacyjnego telltale .linia testowa wentylatora time . Intake Air .czas time base .test wartoœci dopuszczalnych . np. powietrze wlotowe TEL Tetraethyl Lead .system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TES Thermal Electric Switch . punkt pomiarowy w obwodzie elektrycznym TCS Torque Control System .wyprzedzenie zap³onu sterowane w funkcji temperatury (Opel) testing .pasek rozrz¹du (pasek pêdny) TDI Turbo Diesel Injection .przepustnica sterowana elektronicznie.miernik temperatury 48 Poradnik SERWISOWY .próg.kompensacja temperatury zmagazynowanego gazu (przy niektórych systemach poduszek gazowych) test limits .pojazdy o przejœciowej niskiej emisji TE Test Terminal Engine .zale¿noœæ czasowa.przepustnica.kana³ komunikatów drogowych TD Time Division . testowanie ³¹cza pomiarowego. spaliny TEMP Temperature .³añcuch rozrz¹du (³añcuch pêdny) timing light .system napêdu hybrydowego firmy Toyota TEN Test Engine .informacje o ruchu drogowym TCSG Temperature Compensated Stored Gas .element zmieniaj¹cy swój opór elektryczny wraz z temperatur¹ (czujnik temperatury) THG Thermo. odczytywanych przez system (OBD. EOBD) TCV Transmission Control Unit .temperatura.lampa stroboskopowa do ustawiania k¹ta wyprzedzenia zap³onu tire .sumaryczna iloœæ ró¿nych wêglowodorów w spalinach thermistor . wskaŸnik poziomu cieczy THC Total Hydrocarbons . granica throttle-by-wire . zacisk.urz¹dzenie ostrzegawcze.system sterowania momentem obrotowym TCS Traction Control System .komora spalania wywo³uj¹ca turbulencje (zawirowania) mieszanki timing chain .

na toggle . w oscyloskopie: DC lub AC. trasa TRACS Traction Control System .obracaæ.sterowanie utrzymywaniem prêdkoœci jazdy turbine shaft . przyspieszenie boczne TPI Tuned Port Injection . jazda transceiver .system sterowania w³asnoœciami trakcyjnymi pojazdu (np.podwójna iskra TSB Technical Service Bulletin . dostrajaTr Transistor . wewnêtrzne lub zewnêtrzne TPS Throttle Position Sensor .uk³ad wyzwalanej podstawy czasu (w oscyloskopie) TPSV Throttle Position Sensor Valve pozycja przepustnicy Trim Trimming .za³¹czaæ. np. rozstaw kó³ trigger .baga¿nik TS Throttle Switch .test diagnostyczny polegaj¹cy na wciœniêciu peda³u gazu i aktywacji niektórych elementów wykonawczych (Ford) track .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI T TOCS Throttle Opener Control System .turbosprê¿arka turn .techniczny biuletyn serwisowy TR Transmission .czujnik po³o¿enia przepustnicy TPSA Throttle Position Sensor Angle k¹t otwarcia przepustnicy triggered time base . skrzynia biegów tss throttle stop screw . skrzynia biegów TO Time Out . klucz elektroniczny aktywizuj¹cy siê w polu elektromagnetycznym i wysy³aj¹cy w³asny sygna³ rozpoznawczy TTS Thermo Time Switch . prawdziwa wartoœæ skuteczna napiêcia mierzona niezale¿nie od jego kszta³tu) TVIS Toyota Variable Induction System .wy³¹cznik steruj¹cy wtryskiwaczem rozruchowym.do.skrêcanie TOT Transmission Oil Temperature temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP Throttle Position . przek³adnia hydrokinetyczna transducer .pó³przewodnikowy element elektroniczny (zazwyczaj 3 koñcówkowy) posiadaj¹cy zdolnoœæ sterowania przep³ywem wiêkszego pr¹du (obwód mocy) za pomoc¹ mniejszego pr¹nie True RMS .prze³¹cznik termiczny skrzyni biegów TRC Traction Control .poprzeczny. zespó³ ³¹cz¹cy w sobie funkcje nadajnika i odbiornika (np. tak¿e. przetwornik magistrali CAN) toggle switch . za ma³o.kierunkowskaz TV Throttle Valve . np.uk³ad logiczny trzystanowy. zale¿nie od temperatury i czasu TPCV Tank Pressure Control Valve zawór sterowania w zbiorniku paliwa ciœnieniem transversal .prze³¹cznik (styk) przepustnicy sygnalizuj¹cy stan biegu ja³owego TS Twin Spark . przenoszenie.zawór przepustnicy.nadajnik-odbiornik. przepustnica tread .tranzystor .przek³adnia. czyli posiadaj¹cy oprócz stanu jedynki logicznej (poziom wysoki) i zera logicznego (poziom niski). umieszczona wewn¹trz zbiornika paliwa torque converter .pompa podaj¹ca paliwo.wa³ zdawczy sprzêg³a hydrokinetycznego turbocharger .system kontroluj¹cy zamykanie przepustnicy du lub napiêcia (obwód wejœciowy) trunk compartment . za du¿o.wy³¹czaæ.zmienny system dolotowy (Toyota) Poradnik SERWISOWY 49 . jeszcze stan wysokiej impedancji.prze³¹czaæ toggle test .trakcja.przekazywanie.system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) sta³ej TPM Tempomat Cruise Control .pozycja przepustnicy transponder .zbyt.bie¿nik opony. w którym wyjœcia s¹ od³¹czone TSS Turbine Speed Sensor .czujnik prêdkoœci turbiny too . np. koniec wyznaczonego czasu to .rodzaj przekaŸnika sygna³u.regulacja. np.regulowany wtrysk wielopunktowy TTS Transmission Temperature Switch . przerywaæ turn on .przejœciowy transmission . przyczepnoœci¹ i stabilnoœci¹ podczas ruszania) traction .przemiennik momentu.prawdziwa wartoœæ RMS (np.up³yw ustalonego czasu. równie¿ transfer pump .wkrêt ograniczaj¹cy po³o¿enie przepustnicy TSW Water Temperature Switch prze³¹cznik temperaturowy p³ynu ch³odz¹cego TTL Transistor Transistor Logic uk³ad logiczny tranzystorowo-tranzystorowy torsion . w³¹czaæ turn signal .wyzwalanie.przetwornik transient . boczny. przek³adnia.œcie¿ka. przekrêcaæ pokrêcaæ turn off .prze³¹cznik (dwustabilny) TSL Three State Logic .

elektromagnetyczny zawór dwudro¿ny TWC Three Way Catalyst .modernizowaæ. np.g³oœnik wysokotonowy tyre . obrót. unowoczeœniaæ (np.czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego TVV Thermal Vent Valve .podrêcznik u¿ytkownika. kolumna UPS Uninterruptible Power Supply zasilacz awaryjny (np. HC. upstream O2 unable . obrêcz ko³a.TU S³ownik ANGIELSKO-POLSKI TVS Throttle Valve Switch . instrukcja obs³ugi until .normalne warunki use . w górê nie obci¹¿onego pojazdu 50 Poradnik SERWISOWY .a¿ do. redukuje on emisjê takich sk³adników jak CO.uniwersalna jednostka steruj¹ca UIS Unit Injector System .masa up .œwiat³a drogowe.katalizator trójfunkcyjny („trójdro¿ny").niespodziewany.niedostêpny. zazwyczaj ten rodzaj pracy jest w specjalny sposób sygnalizowany upright . nie nadaj¹cy siê do u¿ytku UV UltraViolett . wykorzystanie unexpected .uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny upper limit .termostatyczny zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie (np.ultradŸwiêkowy UM Unit of Measure .system silników Diesla z pompowtryskiwaczami ut usual terms .wskaŸnik zu¿ycia TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve . oprogramowanie) upgrade .niekalibrowany zakres podstawy czasu lub zakres napiêciowy w oscyloskopie. wi¹zka górna TVSV UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems . nieoczekiwany unknown .górny limit. NOx TVIS TXD Transmitted Data Link .jednostka miary update .u¿ycie. górna granica upper oxygen sensor. skrêcaæ (np.nieu¿yteczny.niezdolny. niemo¿liwy do wykonania .termiczny zawór odpowietrzania TWSV Two Way Solenoid Valve . tyre cap bie¿nik U UIM Universal Control Unit . modyfikowaæ (np.górna (przednia) sonda lambda (przy silniku) lub uk³ad z pojedyncz¹ sond¹ lambda unavailable .prostopad³y.promieniowanie nadfioletowe UVW Unload Vehicle Weight .aktualizowaæ. parê przewodów) TW Sensor Temperature Water Sensor . test danego elementu wykonawczego UNCAL Uncalibrated .prze³¹cznik przepustnicy TWI Treat Wear Indicator . wersjê oprogramowania). unknown code . zastosowanie. w uk³adzie recyrkulacji spalin) twist .nieznany.system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami ULEV Ultra Low Emission Vehicle pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeñ ultrasonic .nieznany kod usterki user (user’s) manual .podnosiæ. do podtrzymania zasilania komputera) UPS Unit Pump System . dopóki nie unusable . zwiêkszaæ. np.opona.skrêt. polepszaæ upper beam .linia transmisji (nadawania) danych weeter .

widok vicinity . VBAT Vehicle Battery Voltage .s¹siedztwo. nastawny VASC Variable Acoustic Supply Characteristic . bliskoœæ VAT Vane Air-flow Temperature sensor .sterowanie dynamik¹ pojazdu zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo jazdy (ESP+ASR) VF Variabler Focus Reflektor .reflektor o zmiennym ogniskowaniu VAPS Variable Air Pneumatic Suspension .zawór sterowany podciœnieniem VES Variable Effort Steering . regulowany.pionowy tryb wyzwalania w oscyloskopie wielokana³owym.kontrola temperatury gazów wylotowych VC Voltage Constant .wolt .wartoœæ.napiêcie sprzê¿enia zwrotnego value .zawór VAN Vehicle Area Network . np.wartoœæ spadku napiêcia na elemencie o oporze 1W.system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VDM Vehicle Dynamic Module . szacowaæ wartoœæ.hamulec silnikowy Volvo VATS Vehicle Anti Theft System samochodowy system antykradzie¿owy VIN Vehicle Identification Number numer identyfikacyjny pojazdu VECI Vehicle Emission Control Information .Ÿród³o napiêcia sterowane napiêciowo VDC Vehicle Dynamic Control . zasilanie) VDU Video Display Unit .pionowy.rezystor o wartoœci rezystancji zale¿nej od przy³o¿onego napiêcia VGT Variable Geometry Turbocharger . wylot kana³u wentylacji.wspomaganie kierowania o zmiennej efektywnoœci vertical . zbiornika z wêglem aktywnym VERT Verical . odchylanie pionowe w oscyloskopie lub monitorze VF Voltage Feedback . silnik. we wszystkich kana³ów naraz.lokalna sieæ sterowania i transmisji danych w pojeŸdzie VCVS Voltage Controlled Voltage Source . przez który przep³ywa pr¹d o natê¿eniu 1 A VCM Vehicle Condition Monitor system kontrolny stanu pojazdu (pojêcie to mo¿e dotyczyæ monitorowania systemów nie objêtych OBD II) vent .sprzêg³o lepkoœciowe VCV Vacuum Control Valve . np.napiêcie akumulatora w pojeŸdzie VEGA Vehicle Exhaust Gas Analyser analizator spalin samochodowych VIS Vehicle Identification Section sekcja identyfikacyjna pojazdu numeru VIN VIS Variable Induction System zmienny system nape³niania (dolotowy) VEGTC Vehicle Exhaust Gas Temperature Control .zmienna charakterystyka akustyczna kolektora dolotowego (zawór zmieniaj¹cy charakterystykê) VDS Vehicle Description Section sekcja opisu pojazdu numeru identyfikacyjnego VIN (model. odpowietrzanie.sprawnoœæ wolumetryczna VICS Variable Intake Control System system dolotowy o zmiennych parametrach VEB Volvo Engine Brake .podciœnienie.informacja kontrolna dotycz¹ca emisji spalin danego pojazdu VAV Vacuum Air Valve .zawór podciœnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VB Voltage. otoczenie. przy pracy ALT przebiegi z ró¿nych kana³ów wyœwietlone s¹ w tym trybie pracy jeden nad drugim VAC Vacuum .³opatkowy przep³ywomierz powietrza VAF Volume Air Flow sensor .uk³ad dolotowy o zmiennej geometrii VAPS Valve Air Pressure Suspension zawór ciœnienia zawieszenia pneumatycznego VDR Voltage Depend Resistor warystor .monitor ekranowy VIA Vehicle Interface Adapter .modu³ systemu sterowania dynamik¹ pojazdu VGIS Variable Geometry Intake System .wentylacja.adapter interfejsu pojazdu view .czujnik temperatury powietrza w przep³ywomierzu VE Volumetric Efficiency . oceniaæ wartoœæ valve .S³ownik ANGIELSKO-POLSKI V V V Volt . napêd.pojazd VIVT Variable Inlet Valve Timing zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi Poradnik SERWISOWY 51 .jednostka napiêcia elektrycznego .objêtoœciowy czujnik przep³ywu powietrza VCU Viscous Coupling Unit .napiêcie sta³e VEH Vehicle .zmienny.turbosprê¿arka o zmiennej geometrii variable . pró¿nia VCP Variable inlet Cam Phasing zmienne fazy sterowania rozrz¹dem (dolot) VAF Vane Air Flow meter .

cyfrowy system informacyjny sterowany g³osem VSV (zawór prze³¹czaj¹cy) VRIS Variable Resonance Intake System .modulator przepustnicy dzia³aj¹cy na zasadzie podciœnienia VP Vacuum Pump .napiêcie zasilaj¹ce w pojeŸdzie VMAC Vehicle Management And Control .czujnik prêdkoœci pojazdu VSTM Vehicle System Test Manual instrukcja testowania systemów pojazdu VSV Vacuum Solenoid Valve . do regulacji stopnia otwarcia elektrozaworu) VM Video-Modul .turbosprê¿arka o zmiennych ustawieniach dyszy VOC Volatile Organic Compounds lotne substancje organiczne (sk³adniki spalin) VODIS Voice Operated Digital Information System . przednia szyba VOM Volt/Ohm Meter .elektrozawór podciœnienia. np.przep³ywomierz ³opatkowy szerokoœæ impulsu (wykorzystywana.sterowanie i zarz¹dzanie dzia³aniem pojazdu VREF Reference Voltage .przyrz¹d do pomiaru napiêcia i rezystancji VSA Vehicle Stability Assist .system wspomagania stabilnoœci pojazdu VTV VSC Vehicle Skid Control . do urz¹dzenia klimatyzacyjnego 52 Poradnik SERWISOWY .V S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VOS Vacuum Operated Secondary podciœnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM Vacuum Operated Throttle Modulator .zmienna VM Vane Meter .system kontroli poœlizgu VSC Vehicle Speed Control sensor czujnik kontroluj¹cy prêdkoœæ pojazdu VSC Vehicle Stability Control .system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VRS Variable Reluctance Sensor czujnik dzia³aj¹cy na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) V/S Windscreen . np.wiatrochron.modu³ video (BMW) VPWR Vehicle Power supply voltage .napiêcie referencyjne dostarczane ze sterownika do niektórych czujników (4-6 V) VNT Variable Nozzle Turbine .system kontroli stabilnoœci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor .pompa podciœnienia VSV (elektrozawór podciœnienia) VPW Variable Pulse Width .

jednostka mocy.uzwojenie. np.lampka ostrzegawcza Wiggle Test .z w/o Without . œcieranie. polegaj¹cy na poruszaniu wi¹zek oraz z³¹czy i równoczesnej rejestracji wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci (Ford) waste gate .z³y. np. program alarmowy reaguj¹cy na nieprawid³owy przebieg programu WIN Warning lamp.prze³¹czaj¹cy zawór podciœnienia VTEC Variable Timing And Lift Electronic Control . zu¿ywanie siê. podgrzewaæ. test sprawnoœci Z ZEV Zero Emission Vehicle - zoom . np.zu¿ycie.czekaæ.¿ó³ty yield . impulsu wtryskowego WP Water Pump .rozstaw osi pojazdu white . VTH Voltage Throttle Angle napiêcie pomiaru k¹ta otwarcia przepustnicy VTG Variable Turbine Geometry zmienna geometria ustawienia ³opatek tubosprê¿arki VVT Variable Valve Timing . warm-up time .zapis.pies-stró¿.bez Y yaw . po¿¹dana wartoœæ parametru weight .wat . Intercooler lampka ostrzegawcza uk³adu och³adzania „intercooler" w/ With .czekanie. np.¿yczenie.S³ownik ANGIELSKO-POLSKI VW YZ VSV Vacuum Switching Valve .szerokoœæ. w znaczeniu elektrycznym. b³êdny WSS Wheel Speed Sensor . zapisywaæ dane wrong . dobry WAC Wide Open Throtle .sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTV Vacuum Transmitting Valve zawór przekaŸnikowy œnienia podci- VVT Variable Valve Technologie technologia zmiennych faz zaworów W W Warning lamp „Check Engine” lampka ostrzegawcza kontroli silnika W Watt .elektroniczne sterowanie zaworami VVA Variable Valve Actuation zmienne uruchamianie zaworów VVL Variable Valve Light .przepustnica do spalin.powiêkszenie (fragmentu przebiegu lub wykresu) pojazd o zerowej emisji spalin Poradnik SERWISOWY 53 .wycieraczka wire .szeroko otwarta przepustnica .ko³o wheel angle .zmienne fazy rozrz¹du VTC Variable (Valve) Timing Control . na wykonanie procedury pomiarowej wheel .test niepewnych po³¹czeñ.zmienne fazy zaworów VTA.„odcinanie” klimatyzacji WOT Wide Open Throttle .wydajnoœæ.szyb gniazdo zag³êbienie.drut.pompa wodna (p³ynu chlodz¹cego) write .zawór obejœcia dla turbosprê¿arki winding . przewód woofer . waiting . silnika elektrycznego windscreen.czujnik pe³nego (szerokiego) przepustnicy otwarcia wait .prze³¹cznik termiczny cieczy ch³odz¹cej watchdog . wiatrochron WDS Wordwide Diagnostic System ogólnoœwiatowy system diagnostyczny (Ford) wear .przednia szyba.ostrze¿enie warning lamp . obejœcie turbosprê¿arki WTS Water Temperature Switch . windshield . ustêpowanie. odchylenie yellow .ciê¿ar.prze³¹cznik zimowy wiper .g³oœnik niskotonowy w wish .zbaczanie z trasy.k¹t skrêcenia ko³a wheel base .czas nagrzewania warning .nagrzewanie.bia³y width . okLadzin hamulcowych WINTER S/W . sprawnoœæ. p³yn ch³odz¹cy WCS Wastegate Solenoid Valve . waga well .czujnik prêdkoœci ko³a warm-up . oczekiwanie. jest to moc wydzielana w odbiorniku przy. przep³ywie pr¹du o natê¿eniu 1 A i spadku napiêcia 1 V water .woda.

dopuszczenie typu konstrukcji pojazdu do ruchu na drogach publicznych ADF Atmosphären-Druckfühler czujnik ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AKS Automatisches Kupplungssystem .automatycznie hamowany mechanizm ró¿nicowy (Mercedes) ADA Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag .A S³ownik NIEMIECKO-POLSKI A AAV Aktivkohlefilterabsperrventil elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy zbiornika z wêglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ABD Automatisches Bremsdifferential . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) AKF Aktivkohlefilter .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego (Bosch) ALDA Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .rozdzia³ obci¹¿enia osi AKF ALWR Automatische Leucht-WeitenRegelung . w Renault Twingo) ADK Abstandsdistanzkontrolle - ABS Antiblockiersystem . sterowany obci¹¿eniem ADS Automatischer Drosselklappensteller .dopalanie gazów wydechowych ALFB Atmosphärendruck-und lastabhängiger Förderbeginn .czujnik obci¹¿enia osi AK Automatische Kupplung .regulacja zapobiegaj¹ca spalaniu stukowemu (Motronic.aktywne zag³ówki (BMW) ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club .pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia i ciœnienia atmosferycznego (Bosch) AGR Abgasrückführung .filtr z wêglem aktywnym w uk³adzie odpowietrzania zbiornika paliwa AKR Antiklopfregelung .automatyczny korektor si³ hamowania. z czujnikami nachylenia AMR Antriebsmomentenregelung regulacja momentu napêdowego APS Automatisches Parksystem wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA Antirückelaufschaltung .uk³ad automatycznego sprzêg³a (np.automatyczne sprzêg³o Aluf.ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia atmosferycznego.automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ALV Achslastverteilung .uk³ad zapobiegaj¹cy nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) 54 Poradnik SERWISOWY .recyrkulacja spalin ALG Achlastgeber .obrêcz ko³a ze stopu lekkiego ADA AKEK Automatische Kindersitzerkennung .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania. pomiar bezwzglêdny AGN Abgasnachverbrennung .automatyczne rozpoznawanie fotelika dzieciêcego ADR Automatische Distanzregelung automatyczna regulacja odleg³oœci ALB Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler .automatyczny nastawnik przepustnicy AFB Atmosphärendruckabhängiger Förderbeginn .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ wspomaganie parkowania AKSE Automatische Kindersitzerkennung . Daimler) AKS Aktive Kopfstütze .Niemiecki Automobilklub ABE Allgemeine Betriebserlaubnis powszechne zezwolenie u¿ytkowania.regulacja zasiêgu œwiate³ reflektorów zale¿na od obci¹¿enia. Alufelgen .

bar. nazwa w³asna systemu ALB ART Abstandsregelungs-Tempomat tempomat z regulacj¹ odstêpu do poprzedzaj¹cego pojazdu (Mercedes) AS Abschleppschutz .rz¹d cylindrów przyczepny B B Batterie Minusspannung .nazwa w³asna sieci ³¹cz¹cej w warsztacie samochodowym ró¿ne urz¹dzenia Boscha (np.napiêcie dodatnie akumulatora BG Bremsgerät .wa³ek poœredni AV Auslaßventil .urz¹dze- Poradnik SERWISOWY 55 .silnik benzynowy B.wy³¹cznik œwiat³a hamowania B Ottomotor .turbosprê¿arka na gazy spalinowe AU Abgasuntersuchung . nazwa w³asna systemu AUX Zwischenwelle .D.recyrkulacja spalin ASG Automatisiertes Schaltgetriebe manualna skrzynia biegów automatyzowana ASP Absperrventil für ASR-Bremsregler .urz¹dzenie steruj¹ce hamulców. Druckregelventil .P.badanie czystoœci spalin ASD Automatisches Sperrdifferential .samoblokuj¹cy siê mechanizm ró¿nicowy ze sprzeg³em wielop³ytkowym ATL Abgasturbolader .pasa¿er siedz¹cy obok kierowcy nie wspomagaj¹ce hamulców BLS Bremslichtschalter .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych zintegrowany.poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy (dwustopniowa w samochodach BMW) BM Bezugsmarke . jednostka fizyczna BAS System. urz¹dzenie do kontroli geometrii kó³ oraz magazyn) AWR Abstandswarnradar .wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych B+ Batterie Plusspannung .wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BVSV Bimetall Vakuum Schaltventil zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) BVSV Bimetallgesteuertes Unterdruckschaltventil .zawór odcinaj¹cy dla regulatora ASR ARFR Abgasrückführrate . tester silnika.D.automatyczna skrzynia biegów AZB Angelenkte Zylinderbank .zasysanie powietrza ASC Automatische-Stabilitäts-Control .C.znak odniesienia BMR Bremsmomenten-Regelung regulacja momentu hamowania B. regulowane przenoszenie mocy w celu zapobie¿enia poœlizgowi kó³ napêdowych ATB Abgastemperatur-Begrenzung ograniczenie temperatury spalin ATF Abgastemperatur-Fühler .uklad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych ASR2 Antriebsschlupfregelung separat .uk³ad zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ napêdowych osobny. Bremsassistent .zawór wylotowy AWG Auswerteschaltgerät . zintegrowany ABS BA Beschleunigungsaufnehmer czujnik wejœciowy przyspieszenia BHKZ Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung .T.szybkoœæ recyrkulacji spalin ARR Abgasrückführregelung .automatyczny mechanizm ró¿nicowy blokowany AUT Getriebeautomat .napiêcie ujemne akumulatora BC Blinkcode .zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowo³ane osoby ASR3 Antriebsschlupfregelung integriert .czujnik odleg³oœci niedostatecznej.rok budowy BKV Bremskraftverstärker .czujnik temperatury spalin ASD Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential .zawór prze³¹czaj¹cy podciœnienie sterowany bimetalem Bj Baujahr .urz¹dzenie do analizy sygna³ów (Bosch) AWN Auto-Werkstattnetz . Unterdruckgesteuerte Leerlaufluftkorrektur .kod b³yskowy BF Beifahrer .zawór regulacyjny ciœnienia BF-Airbag Beifahrer-Airbag .automatyczna kontrolna stabilnoœci.korekcja powietrza biegu ja³owego sterowana podciœnieniem BFA Beifahrerairbag .zawór hamulca BVA Bremsbelagverschleißanzeige .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI AB ARD Aktive Rückeldämpfung .zap³on kondensatorowy bar .aktywne t³umienie szarpania (Bosch) ARF Abgasrückführung .poduszka powietrzna pasa¿era obok kierowcy BV Bremsventil . radar AS Luftansaugung .regulacja recyrkulacji spalin ASR Antriebsschlupfregelung .

CD

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

C
CAG Computergesteuertes Automatik Getriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW)

CTG CAN-Testgerät - tester szyny
CAN (Mercedes)

CZ Cetan Zahl - liczba cetanowa
paliwa (VW), nazwa w³asna systemu

D
D3 Deutsche Abgasnorm - niemiecka norma czystoœci, odpowiada EU 3 DBE Dachbedieneinheit - zespó³ obs³ugi sk³adanego dachu (Mercedes)

DMV Diesel-Magnet-Ventil - zawór
elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch)

DK Drosselklappe - przepustnica DKA Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator po³o¿enia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic

DBR Dauerbremse, Dauerbremsrelais
- hamulec górski, przekaŸnik hamulca górskiego

DPF Diesel-Partikelfilter - filtr cz¹stek w uk³adzie wylotowym silnika wysokoprê¿nego DR Druckregler - regulator ciœnienia

DKA Drosselklappenansteller - naDC Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze œwiat³em ksenonowym stawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu ja³owego w systemie wtrysku centralnego)

DD Kraftstoffdruckdämpfer - t³umik
ciœnienia paliwa

DKE Drosselklappenerhöhungsbit bit podniesienia przepustnicy

DRP Dynamisches Regel Programm dynamiczny program regulacji (w przypadku skrzyni automatycznej multitronic w Audi rozpoznaje, czy kierowca jedzie sportowo czy ekonomicznie i zmienia prze³o¿enie odpowiednio wczeœniej lub póŸniej) DS Druckschalter - czujnik ciœnienia, wy³¹cznik

DDS Diesel-Diebstahl-Sicherung - zabezpieczenie przed kradzie¿¹ w samochodzie z silnikiem wysokoprê¿nym DF Drehzahlfühler, Druckfühler czujnik prêdkoœci obrotowej lub czujnik ciœnienia

DKG Drosselklappengeber - czujnik po³o¿enia przepustnicy, okreœla aktualne po³o¿enie przepustnicy DKI Drosselklappen-Istwert - wartoœæ rzeczywista ustawienia przepustnicy, aktualna wartoœæ napiêcia z czujnika przepustnicy

DSC Dynamische Stabilitäts-Control uk³ad stabilizacji toru jazdy

DFB Dynamische Förderbeginn-Einstellung - dynamiczna regulacja pocz¹tku t³oczenia (Bosch)

DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) DKP Drosselklappenpotentiometer czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr

DSP Dynamische Schaltprogramm dynamiczny program prze³¹czania biegów w skrzyni automatycznej (VW/Audi) DSS Drucksprungschalter - wy³¹cznik migowy ciœnienia

DG Drehzahlgeber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DSV Drucksteuerventil - zawór steruj¹cy ciœnienia

DHK Düsenhalterkombination - zespó³ obsady wtryskiwacza (Bosch)

DKR Drosselklappenreduzierungsbit bit obni¿enia przepustnicy

DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk
DKA

DV Druckversorgung, Drosselvorrichtung - zasilanie ciœnieniem lub
urz¹dzenie d³awi¹ce

DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, potencjometr DKS Drosselklappenschalter - czujnik po³o¿enia przepustnicy, wy³¹cznik

DVH Druckventilhalter - oprawa zaworu ciœnienia (Bosch)

DWA Diebstahlwarnanlage - alarm
antykradzie¿owy BMW i Opel

DKV Drosselklappen-Vorgabe - wielkoœæ zadana ustawienia przepustnicy DLS Digitale Leerlaufstabilisierung cyfrowa stabilizacja biegu ja³owego (VW/Audi) DME Digitale Motorelektronik - nazwa
w³asna elektronicznego ukladu sterowania silnikiem (Motronic BMW)

DZ Durchbruchzündung - zap³on
przebicia

DZG Drehzahl-Geber - czujnik prêdkoœci obrotowej

DZM Drehzahlmesser - obrotomierz DZV Digitale Zündung, Vollelektronisch
- zap³on mikroprocesorowy

56

Poradnik SERWISOWY

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

E

E
E Elektro-Lüfter, Einspritzmotor - wentylator elektryczny lub silnik zasilany wtryskowo szenia pneumatycznego ECAS i regulacji t³umienia drgañ w samochodach MAN)

ELD Elektrische Lastschlagdämpfung
- elektryczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch)

EAB Elektronische Anhänger Bremse
- elektroniczne hamulce przyczepy (Mercedes, element zespo³u Telligent BS

EFS Einzel-Funken-Spulen - cewki zaplonowe jednobiegunowe E-Gas Elektron. Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie
przepustnic¹ (peda³ gazu bez linki)

ELF Elektronische Luftfederung elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN)

EAG Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana
automatyczna skrzynia biegów

ELFI Elektronische Fahrzeugidentifikation - elektroniczna identyfikacja
pojazdu (VW)

EAM Emissions-Analyse-Messgerät analizator spalin (Bosch)

EGAS Elektronische Drosselklappensteuerung - elektroniczne sterowanie przepustnic¹

ELR Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung - elektroniczna regulacja
obrotów biegu ja³owego (Daimler)

EAV Elementabschaltungventil - zawór
elektromagnetyczny od³¹czaj¹cy sekcjê t³ocz¹c¹ w pompie wysokiego ciœnienia uk³adu Common Rail

EGn - urz¹dzenie steruj¹ce EGAS,
przy czym n oznacza numer wersji

EGS Elektronische Getriebesteuerung
- elektroniczne sterowanie skrzyni¹ biegów

ELR Elektronische Leerlaufregelung elektroniczna regulacja biegu ja³owego ELRA Elektronische Rückhalteautoelektroniczna automatymatik
ka pasów bezpieczeñstwa (VW)

EBA Elektronischer Bremsassistent elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz tak¿e BAS)

EHA Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy

EBD Elektronisches Bremsdifferential
- elektroniczne ró¿nicowanie si³y hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford)

ELS Elektronische Leerlaufstabilisierung - elektroniczna stabilizacja
biegu ja³owego (Opel)

EHAB Elektrohydraulische Abstellung
- elektrohydrauliczne wy³¹czanie silnika

EBV Elektronische Bremskraftverteilung
- elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania miêdzy przedni¹ a tyln¹ oœ (korektor w uk³adzie hamulcowym)

ELV Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana
kolumna kierownicy (Daimler)

EHD Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem - elektroniczny
wtrysk wysokociœnieniowy w silnikach Diesla (Daimler)

ELV Elektroluftventil - elektryczny
zawór powietrza

EDR Elektronische Dieselregelung elektroniczna regulacja silnika wysokoprê¿nego EDS Elektronische Differenzialsperre
- elektroniczna blokada mechanizmu ró¿nicowego (VW i Audi)

EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung - elektrohydrauliczna
regulacja mechanizmu podnoszenia

EL-V Elektronisch geregelter Vergaser
- gaŸnik elektronicznie sterowany

ELZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EHSW Elektrohydraulisches Stellwerk
- elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch)

EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antyw³amaniowy i antykradzie¿owy

EMA Elektrischer Multifunktions-Aufroller - elektryczny napinacz pasów bezpieczeñstwa firmy Siemiens (nie pirotechniczny)
EAV

EEC Elektronische Zündverstellung elektroniczna regulacja zap³onu (Ford) EES Elektrisch entriegelte Startmenge
- elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch)

EKE Elektronische Kraftstoffeinspritzung - elektroniczny wtrysk paliwa EKP Elektrokraftstoffpumpe - elektryczna pompa paliwa

ELAB Elektrische Abstellung - elektryczne wy³¹czanie

EFP Elektronisches Fahrpedal - elektroniczny peda³ przyspieszenia EFR Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (sk³ada siê z zawie-

ELAB Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinaj¹cy
biegu ja³owego

ELB Elektronisch gesteuerte Bremse hamulce elektronicznie sterowane

Poradnik SERWISOWY

57

E

S³ownik NIEMIECKO-POLSKI

ER Energiereserve - rezerwa energii ERW Energiereserve mit Spannungswandler - rezerwa energii z transformatorem napiêcia

EZ Elektronische Zündung - elektroniczny uk³ad zap³onowy

EZ Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zap³onu

ES Elektronisches Steuergerät - elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce

EZE Elektronische Zentralsteuereinheit - elektroniczne centralne
urz¹dzenie steruj¹ce

ESG Einscheiben Sicherheitsglas szk³o bezpieczne (hatrowane)

EKP

ESR Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poœlizgu napêdu (Seat)

EZF Elektronische Kennfeldzündung zap³on elektroniczny wg mapy charakterystyk (Opel) EZF Elektronische Zündanlage, kennfeldgesteuert - elektroniczny uk³ad
zap³onowy, sterowany wed³ug mapy charakterystyk

EMAB Elektromotorische Abschaltung
- wy³¹czanie elektromotoryczne

ESV Einspeiseventil, Einspritzventil zawór zasilaj¹cy lub wtryskiwacz

EML Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja
mocy silnika

ESV Elektronische Sitzverstellung elektroniczna regulacja fotela (Daimler) ET Einpresstiefe - g³êbokoœæ przet³oczenia na obrêczy (wymiar w mm liczony od œrodka obrêczy do wewnêtrznej powierzchni przylegania tarczy ko³a)

EZF-h Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Hallgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla (Opel)

EMS Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie moc¹ silnika (np. w po³aczeniu z uk³adem ABS)

EMS Elektronische Motorsteuerung elektroniczne sterowanie silnikiem EMV Elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetyczna kompatybilnoœæ (ekranowanie elektrycznych i elektronicznych zespo³ów w samochodzie przed oddzia³ywaniem elektromagnetycznych pó³ zak³ócaj¹cych)

EZF-i Elektronische Zündanlage mit Kennfeld, Ansteuerung durch Induktivgeber - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem magnetoindukcyjnym

ETS Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem

ETS Elektronisches Traktionssystem elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M)

EZK Elektronische Zündung mit Klopfregelung - elektroniczny uk³ad zap³onowy z regulacj¹ spalania stukowego

EZ-K Elektronische Zündung - zap³on
elektroniczny z regulacj¹ spalania stukowego

ENR Elektronische Niveauregelung elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EP Einstellpunkt - punkt ustawienia
(Bosch)

EV Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu steruj¹cego ciœnieniem

EV Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 Einspritzventil für hohen Druck wtryskiwacz dla wysokiego ciœnienia EV2 Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciœnienia

EZ-K Elektronische Zündverstellung mit Klopfregelungen - elektroniczne
sterowanie wyprzedzeniem zap³onu z regulacj¹ spalania stukowego

EPB Elektropneumatische Bremse hamulce elektropneumatyczne

EZL Elektronische Zündanlage mit Kennlinien - elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk

EPK Elektro-Pneumatic-Kit - zestaw
eletro-pneumatyczny (PEUGEOT)

EPS Erweiterte Parkstellung - rozszerzone po³o¿enie parkowania

EWD Einwicklungsdrehsteller - silnik nastawnika z jednym uzwojeniem EWS Elektronische Wegfahrsperre elektroniczna (BMW) blokada odjazdu

EZL-h Elektonische Zündung mit Kennlinien, Ansteuerung durch Hallgeber elektroniczny uk³ad zap³onowy z map¹ charakterystyk i czujnikiem Halla

EZS Elektronischer Zündstartschalter
- elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler)

EPW Elektropneumatische (Druck-) Wandler - elektropneumatyczny
przetwornik ciœnienia (de regulacji ciœnienia do³adowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem)

EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX Exhaust - strona wylotowa

EZV Elektronische Zündverstellung elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zap³onu

58

Poradnik SERWISOWY

blokowanie pocz¹tku t³oczenia (Bosch) FLD Federgesteuerte Lastschlagdämpfung .wyœwietlacz w³¹czonego biegu (Mercedes) GDV Gleichdruckventil .peda³ przyspieszenia (Bosch) FH Fensterheber .napêd pasa GBR Gurtbringer .katalizator z regulacj¹ lambda (z sond¹ lambda) GA Ganganzeige Display . po³¹czony szyn¹ CAN z modu³em przednim i tylnym (Mercedes) Poradnik SERWISOWY 59 .ogranicznik napiêcia pasa bezpieczeñstwa (BMW) GA Grundadaption .zespo³owy wy³¹cznik skrzyni biegów (Bosch) GHD Glashubdach.mechanizm pasa G-Kat geregelter Katalysator .pocz¹tek t³oczenia (Diesel) FICD Schnelleerlaufregelung .regulacja „szybkiego” biegu ja³owego FBA Feststellbremsanlage .regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FFG Fußfahrgeber .hamulec zasadniczy FBB Förderbeginn-Blockierung .kierowanie pojazdem FC Fehlercode .sprê¿arka ³opatkowa FGB/GBA Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage .samochód terenowy GBA Gurtbringerantrieb .poduszka powietrzna kierowcy FGR Fahrgeschwindigkeits-Regler regulator prêdkoœci jazdy FBG FAP Fahrpedal .pojazd Fzg Fahrzeug .modu³ podstawowy.czujnik pocz¹tku t³oczenia FM Fahrzeugmanagement .ogranicznik prêdkoœci jazdy/uk³ad ograniczenia prêdkoœci jazdy FZV Funkfernbedienung für Zentralverriegelung .ogranicznik prêdkoœci jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FW Fahrwerk .silnik-przek³adnia GM Grundmodul .zawór redukcyjny równoprê¿ny (Bosch) GKB Gurtkraftbegrenzer .wskaŸnik zmiennych okresów serwisowania FDR Fahrdatenrechner .regulacja g³oœnoœci radioodbiornika zale¿nie od zewnêtrznych ha³asów GGS Getriebegruppenschalter .komputer do analizy parametrów jazdy FSR Fahrstabilitätsregelung .podwozie Fwi Fahrzeugwegimpulszahl . Glashebedach dach szklany podnoszony GM Getriebe-Motor .pompa zasilaj¹ca (Bosch) FSIA Flexible Service Intervall Anzeige .t³umienie uderzenia od obci¹¿enia sterowane sprê¿yn¹ (Bosch) FBG Förderbeginn-Geber .data wyprodukowania FP Förderpumpe .liczba impulsów przebytej drogi pojazdu Fz.zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) FH FGG Fahrgeschwindigkeitsgeber czujnik prêdkoœci jazdy (Bosch) G G Geländewagen .kod usterki FD Fertigungsdatum .Fzg Fahrzeug .silnik podnoœnika szyby FB Förderbeginn .czujnik po³o¿enia peda³u przyspieszenia FGB/AGB Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI FG F FA Fahrerairbag .adaptacja podstawowa GALA Geräuschabhängige Lautstärkeregelung .podnoœnik szyby FHM Fensterheber-Motor .pojazd FZK Flügelzellenkompressor .

pompa hamulcowa HZ Hauptbremszylinder .zap³on kondensatorowy HL Hinten links .pierœcieñ zwarty na pó³mechaniŸmie ró¿nicowym HP Hydraulikpumpe .korekcja wysokoœci HKZ Hochspannungskondensatorzündung .wy³¹cznik przy dŸwigni hamulca awaryjnego HBA Hydraulisch betätigte Angleichung .kompensacja wysokoœci HDK Halbdifferential-KurzschlußringWeggeber .pompa hamulcowa HD Hochdruck .podzia³ HH uk³adu hamulcowego.regulaGMR GSR cja momentu ¿yroskopowego (ma zapobiec obracaniu siê pojazdu wokó³ osi tylnej) GSS Getriebeschaltsperre .podzia³ HT uk³adu hamulcowego.ty³ lewy HLM Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser IDI Indirekte Dieseleinspritzung .system przyrostowy z jednym czujnikiem IES Integriertes Elektronik System zintegrowany uk³ad elektroniczny (Mercedes) I2 Inkrementsystem mit zwei Gebern .GH I S³ownik NIEMIECKO-POLSKI GMA Giermomentaufbau-Verzögerung .czujnik przebytej drogi .regulacja prêdkoœci jazdy (BMW) GRV Gleichraumventil .wysokie ciœnienie I I1 Inkrementsystem mit einem Geber .zawór sta³ej objêtoœci (Bosch) GWK Getriebewandlerkupplung sprzêg³o hydrokinetyczne skrzyni biegów GS Getriebesteuerung .poœredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprê¿nym HSV Hydraulische Startverriegelung hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) HT HT-Aufteilung . pierwszy obwód dzia³a na wszystkie ko³a.urz¹dzenie steruj¹ce czasem w³¹czenia œwiec ¿arowych (Bosch) przep³ywomierz powietrza z gor¹cym drutem H HA Hinterachse .masa GR Geschwindigkeitsregelung .napinacz pasa bezpieczeñstwa (BMW) GZS Glühzeitsteuergerät .uk³ad czyszczenia szyby tylnej HS Heizungssteuerung .napinacz pasa bezpieczeñstwa GND Ground.sterowanie ogrzewaniem (BMW) HAI Heißlufteinlass .Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal Kurbelwinkelsignal für OT sygna³ po³o¿enia wa³u korbowego dla ZZ GSR Gurtstraffer .blokada w³¹czenia skrzyni biegów GSS Gurtschlossschalter .regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR Giermomentregelung .napinacz pasa bezpieczeñstwa GMR Gemischregler .interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IG Inkrement-Geber .ty³ prawy HRA Heckscheiben-Reinigungsanlage .wlot powietrza gor¹cego HH HH-Aufteilung .czujnik przyrostu (zap³on) 60 Poradnik SERWISOWY .oœ tylna HA Hydroaggregat für ABS2 . Masse .wy³¹cznik w zamku pasa bezpieczeñstwa (BMW) GUS Gurtstraffer .kompensacja hydraulicznie uruchamiana (Bosch) HK Höhenkorrektur .system przyrostowy z dwoma czujnikami IDS Interaktives Dynamisches Fahrsystem .opóŸnienie tworzenia momentu odchylaj¹cego GSHD Glasschiebehubdach . drugi na przednie HBZ Hauptbremszylinder .hydrauliczny zespó³ steruj¹cy dla ABS2 HAC Höhenkompensation .sterowanie skrzyni¹ biegów (Mercedes) GS Gurtstrammer . oba obwody dzia³aj¹ na wszystkie ko³a HAS Handbremsschalter .pompa hydrauliczna HFM Heißfilmluftmassenmesser przep³ywomierz powietrza z gor¹cym filmem HR Hinten rechts .

automat klimatyzacji Poradnik SERWISOWY 61 .wtrysk Jet Jetronic .zintegroISA Integrierter Starter-Alternator wany uk³ad zap³onowy (Toyota) J K K (-Leitung) Bi-direktionale Leitung .dzia³ obs³ugi klienta.wi¹zka przewodów KB Kupplungsbetätigung .miernik natê¿enia przep³ywu. obs³uga klienta KDS Kickdown-Schalter .port regulacji spalania stukowego KE Kontinuirliche Einspritzung uk³ad wtryskowy o sta³ym dostarczaniu paliwa Kl Klemme . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) K-CAN Karosserie-CAN .uruchamianie Benz) komfortowe (Mercedes KL Kontrollleuchte .miernik natê¿enia przpe³ywu zamkniêty. komponenty KD Kundendienst .ma³y silnik KMM Kontinuierliches Mengenmeßgerät .miernik iloœci przet³aczanej cieczy. nazwa w³asna uk³ady wtryskowego IRÜ Innenraumüberwachung - ochrona wnêtrza kabiny (Audi) IZA Integrierte Zünd-Anlage . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung .uk³ad wtryskowy mechaniczny o sta³ym dostarczaniu paliwa.podzespo³y.odpowietrzenie skrzyni korbowej KHD Kurbelhebedach . np. nazwa w³asna KR Klopfregelung .filtr paliwa KFB Komfortbetätigung . elementy.integrator INZ Zentraleinspritzung . system w³¹czaj¹cy alarm.zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej Int Integrator .zacisk.S³ownik NIEMIECKO-POLSKI IJ K IHKA Integrierte Heiz-Klimaanlage zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR Integrierte Heizungs Regelung zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) jednopunktowy zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) IR Individualregelung. Kl. ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KFMG Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät . 42 V) ISIS Intelligentes Sicherheits-System inteligentny system bezpieczeñstwa (BMW serii 7.szyna CAN o mniejszej prêdkoœci transmisji dla uk³adów komfortu i obs³ugi w nadwoziu KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige . kiedy zostanie zbita szyba boczna i nast¹pi wtargniêcie do wnêtrza (Mercedes) INS Instrumententafel .dach podnoszony korb¹ KI Kombiinstrument . z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalaj¹cymi zag³ówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeñstwa) IWZ Inkremental-Winkel-Zeit-Geber czujnik k¹ta obrotu IRM Individualregelung.zestaw wskaŸników w tablicy rozdzielczej (Mercedes) KMMG Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen .30 = plus akumulatora KS Klopfsensor .zestaw wskaŸników z wyœwietlaczem okresów przegl¹dów Komp Komponente .sterowanie sprzêg³em KM Kleinmotor .czujnik spalania stukowego KF Kraftstoffilter . modifiziert ILV Integrierte Leiselaufvorrichtung zintegrowane urz¹dzenie cichego biegu (Bosch) Infoanz.ochrona wnêtrza kabiny. INA Informationsanzeige für ASR-Systeme .poduszka powietrzna przed kolanami (BMW) KAT Katalysator .katalisator KB Kabelbaum .wyœwietlacz informacji dla systemu ASR regulacja indywidualna zmodyfikowana przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych IRS Innenraumschutz .opóŸnianie zap³onu wywo³ywane czujnikiem spalania stukowego KRS Klopfregelung-Schnittstelle .akumulator paliwa KLA Klimatisierungs-Automat .wy³¹cznik kick-down K-Jetronic Kontinuierliches Einspritzsystem .Jetronic.regulacja indywidualna przy systemach ABS w samochodach ciê¿arowych lub podczerwieñ ISF Informationssystem im Fahrzeug system informacyjny w samochodzie ISG Integrierter Starter Generator zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo.klimatyzacja (Daimler) KA Knieairbag .zag³ówek KS Kraftstoffspeicher . pracuj¹cy w sposób ci¹g³y (Bosch) KLA Klimatisierungsautomatik automatyczna .przewód dwukierunkowy. Infrarot .lampka kontrolna KS Kopfstützen .

regulacja nape³nienia na biegu ja³owym LDA podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LS Lambdasonde . KEi L-Jetronic) KSZ Kraftstoffzuteiler.po lewej stronie LITRONIC Licht Elektronic .przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy lub masowy LP Lochplatte .sonda lambda dla pracy z mieszank¹ ubod¹ LLRa Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung .regulacja lambda LRa Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung .czujnik temperatury powietrza (Bosch) l.czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (Bosch) KSS Katalysator-Startheizungssystem .regulator biegu ja³owego z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LSP Längssperrenabschaltung .dozownik paliwa lub przewód paliwowy zasilaj¹cy KTF Kraftstoff-Temperaturfühler.œwiat³a wy³adowcze (VW/Audi) LMM Luftmassenmesser. Kühlmittel-Temperaturfühler . dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) KSB Kaltstartbeschleuniger .regulacja pochylenia œwiate³ reflektorów LLS Leerlaufsteller.regulator biegu ja³owego LSM Lambdasonde für Magerbetrieb .LE-Jetronic z regulacj¹ lambda na rynek USA LWL Lichtwellenleiter . Kraftstoffzuleitung .czujnik ciœnienia do³adowania (Bosch) LL Leerlauf .przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KS rozruchowy (w uk³adach K-. LI Links .od³¹czenie blokowania wzd³u¿nego LU Luftmenge US-Version .element rozdzielaj¹cy paliwo KSV KSV Kaltstartventil .ch³odnica powietrza do³adowuj¹cego (Bosch) LLR Leerlaufregler .wtryskiwacz L (-Leitung) Uni-direktionale Leitung . Leerlaufdrehzahlregelung .regulacja ciœnienia do³adowania lub regulacja prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego LLDRAN Leerlaufdrehzahlanhebung LFB Lastabhängiger Förderbeginn pocz¹tek t³oczenia zale¿ny od obci¹¿enia w pompach wtryskowych rozdzielaczowych LFR Leerlauffüllungsregelung .sonda lambda LSH Lambdasonde behitzt (heated) sonda lambda podgrzeweana LLK Ladeluftkühlung .ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od ciœnienia do³adowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LHA Luftseitige Heizungsautomatik automatyczne podgrzewanie po stronie wlotu powietrza li.uk³ad zamykania komfortowego (zamek centralny.przep³ywomierz powietrza objêtoœciowy (tak¿e LMM) L LFT Lufttemperaturfühler .stabilizacja biegu ja³owego 62 Poradnik SERWISOWY .system podgrzewania uruchamiaj¹cego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie pocz¹tkowej pracy silnika nastêpuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KVA Kraftstoff-Verbrauchs-Anzeige wskaŸnik zu¿ycia paliwa KVS Kraftstoffverteilerstück .obwód ze schematem drukowanym LR Lambda-Regler . ka¿dy obwód dzia³a na dwa ko³a przednie i jedno tylne LDR Ladedruckregelung.po lewej stronie LDA Ladedruckabhängiger Vollastanschlag .p³yta z otworem (Bosch) LPS Leiterplattenschaltung . L Links . ³¹cz¹cy urz¹dzenie steruj¹ce z testerem KW Kurbelwelle .œwiat³owód LWR Leuchtweitenregelung . Leerlaufschalter nastawnik biegu ja³owego lub wy³¹cznik biegu ja³owego LL-Stab Leerlauf-Stabilisierung .KL S³ownik NIEMIECKO-POLSKI KSA Komfort-Schließanlage .wa³ korbowy LM Luftmengenmesser . Luftmengenmesser .bieg ja³owy silnika LL LL-Aufteilung .przewód jednokierunkowy.regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstêpnym LDF Ladedruckfühler .podzia³ LL uk³adu hamulcowego w trójk¹cie.

mechaniczne t³umienie uderzeñ od obci¹¿enia (Bosch) MSG Motorsteuergerät .reflektor przeciwmg³owy przedni OT Oberer Totpunkt .automatyczne sterowanie nadbiegiem NS Nebelscheinwerfer .rozdzielacz paliwa mUD mit Unterdruck .wa³ek rozrz¹du (sygna³ wa³ka rozrz¹du do rozpoznawania 1 cylindra) ND Niederdruck .Mono-Jetronic MK Motronic mit K-Potentiometer Motronic z potencjometrem K MV Magnetventil .œrodkowy lub manualny MP Motronic druckabhänging gesteuert .sterowanie prac¹ silnika MAD Motor Ausetzdiagnose .pojazd u¿ytkowy ODS Automatische Overdrivesteuerung .urz¹dzenie steruj¹ce silnika ME Motor-Elektronik .motorowa liczba oktanowa M Motronic . Motortester .uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ w samochodach u¿ytkowych z hamulcami pneumatycznymi NTC2 Wassertemperatur (in °C) im Motor .przekaŸnik silnika MS Motorsteuerung .górna wartoœæ tolerancji Poradnik SERWISOWY 63 . tester silnika MZ Magnetzünder .przystawka odbioru mocy Nkw Nutzkraftwagen .mikroprocesorowy uk³ad sterowania silnikiem (Motronic) N NA Nebenabtrieb .sterowanie wa³ka rozrz¹du Oz Oktanzahl . diody LED w lampie tylnej) MT Mengenteiler .temperatura wody w silniku (w °C) NBF Nadelbewegungsfühler . manuell .Mono-Jetronic M-Jet Mono-Jetronic .Motronic z czujnikiem ciœnienia w kolektorze dolotowym M+S Matsch und Schnee .zawór elektromagnetyczny MOT Motortest.S³ownik NIEMIECKO-POLSKI MN O M M Mechanischer Lüfter .samochód u¿ytkowy NTC II Leerlaufdrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego NAS Nebenantriebsschalter .wartoœæ rzeczywista momentu silnika MSR Motorschleppmomentregelung . M Mitte.test silnika.liczba oktanowa O oUD ohne Unter-Druck .zale¿noœæ od obci¹¿enia sterowana przesuwk¹ (Bosch) MSA Menge-Spritzbeginn-Abgasrückführung .wartoœæ zadana momentu silnika MOLIS Modulares Lichtsystem .górny martwy punkt (zwrot zewnêtrzny) NWS Nockenwellensteuerung .niskie ciœnienie NFz Nutzfahrzeug .regulacja momentu oporów w³asnych silnika Meins Einspritz-Menge .bez podciœnienia OG Ober-Grenze oberer Toleranzwert .Motronic m..czujnik przesuniêcia iglicy (Diesel) NMV Nebenabtrieb.Motronic z przep³ywomierzem powietrza wychy³owym MR Motorrelais .przystawka odbioru mocy zwi¹zana z silnikiem (Mercedes) NW Nockenwelle .oznaczenie opon zimowych ML Motronic mit Klappenluftmengenmesser .wentylator mechaniczny MKV Multiplikative Kennfeldverstellung. Mischung Kraftstoffverhältnis multiplikatywne sterowanie wed³ug mapy charakterystyk lub udzia³ paliwa w mieszance MOZ Motor Oktan Zahl .urz¹dzenie steruj¹ce regulacj¹ dawki w silnikach wysokoprê¿nych MMI Motor-Moment Istwert ..Microplex (Marelli) MJ Modeljahr .rozpoznawanie niepracuj¹cych cylindrów silnika MLA Muffengesteuerte Lastabhängigkeit .wy³¹cznik napêdu dodatkowego (Bosch) NAZB Nicht angelenkte Zylinderbank rz¹d cylindrów nie przyczepny NKW-ABS Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge .z podciœnieniem MIC Microplex . motorverbunden .iskrownik MZV Microprozessorgesteuerte Zündverstellung . MJ Mono-Jetronic .dawka wtrysku (w mg/H gdzie H jest skokiem) MMS Motor-Moment Sollwert .modu³owy system oœwietlenia (BMW.model roku .dawka-pocz¹tek wtrysku-recyrkulacja spalin MDA Motordrehzahlanhebung podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej silnika MLD Mechanische Lastschlagdämpfung .wyprzedzenie zap³onu sterowane mikroprocesorowo (Opel) Mot/DME Digitale Motorelektronic (Motronic) .

konie mechaniczne KM.d³awik przep³ywu wstecznego (Bosch) 64 Poradnik SERWISOWY .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RP Reihenpumpe .silnik pompy PML Parameterlenkung .system zatrzymuj¹cy RKS Reifen-Kontrollsystem . zmienna rezystancja PLA Pneumatische Leerlaufanhebung . LOB RMG re.liczba oktanowa badawcza. BMW) RDK Reifendruckkontrollsystem .czujnik peda³u RM Referenzmarke .wskaŸnik uszkodzenia opony (BMW) RS Retarder Steuerung .pompa rzêdowa (Bosch) RPA Reifenpannenanzeige .system kontroli ciœnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDU Reifendruck Überwachung kontrola ciœnienia w oponach (Daimler) ROZ Research Oktan Zahl .uk³ad sterowania pompy PLD Pumpe-Leitung-Düse .urz¹dzenie steruj¹ce pomp¹ PM Pumpenmotor .po prawej stronie Rel Relais . wy³¹czaæ) dzia³anie PLA Pneumatische Leerlaufanschlag pneumatyczny ogranicznik biegu ja³owego (Bosch) PS Pumpensteuerung .przycisk w samochodzie.metoda ustawienia pocz¹tku t³oczenia wed³ug impulsów z pompy wtryskowej (patrz rys.silnik rzêdowy RDC.pneumatyczne wzbogacanie mieszanki biegu ja³owego PS Pferdestärke .parametrowany modu³ specjalny (w samochodach Mercedes z³¹cze szeregowe do pod³¹czenia specjalnej zabudowy do instalacji elektrycznej pojazdu) PDE Pumpen-Düsen-Einheit .modu³ zawieraj¹cy program diagnozowania urz¹dzenia steruj¹cego lub inny program CompacSoft. jednostka mocy PWG Pedalwertgeber . którym mo¿na biernie w³¹czaæ (tzn.pneumatyczne podwy¿szanie prêdkoœci obrotowej biegu ja³owego PPG-Modul Peripherie Programmodul .uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem.kontrola ciœnienia i temperatury w oponach (Audi.modulowany d³ugoœci¹ impulsów. RE Rechts . starsze oznaczenie PSM Parametrierbares Sondermodul . nazwa w³asna PTC Mercedes Benz Motronic MP 6 w samochodach Mercedes Benz oznaczenie dla Motronic MP 6 PV Prüfvorschrift .samochód osobowy Poti Potentiometer .zespó³ pompowtryskiwacza PES Poly-Ellipsoid-Reflektor .filtr cz¹stek sta³ych (Mercedes) PSM Porsche Stabilitäts Management .pompaPBM Pulsbreitenmoduliert . FBG) RS Rückhaltesystem . dla którego parametry s¹ przechowywane w urz¹dzeniu steruj¹cym PDE Pumpe-Düse-Einheit .przekaŸnik RHV Ruhende Hochspannungsverteilung .system kontroli ogumienia RSD Rückströmdrossel .mechanizm ró¿nicowy z blokad¹ typu Porsche (PORSCHE) PD Pumpe Düse .Motronic w samochodach Daimler PNAB Pneumatische Stellvorrichtung . metoda obróbki sygna³ów (z nadajnika) przewód-wtryskiwacz (w silniku Diesla ka¿dy cylinder ma wtryskiwacz i pompê wtryskow¹ po³¹czone krótkim przewodem) PSD Porsche-Sperr-Differential . RDK lub RDKS Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) .elektroniczny uk³ad stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche Pkw Personenkraftwagen .sterowanie retardera (Mercedes) RIV Regler-Impulsverfahren .PR S³ownik NIEMIECKO-POLSKI P PATA Passiv-Taster .potencjometr.pompowtryskiwacze (VW).pompowtryskiwacz (VW) PSD Pumpensteuerung mit Diagnose uk³ad sterowania pompy z diagnoz¹ PSG Pumpensteuergerät .reflektor wieloelipsoidalny PMS Druck-Motorsteuerung .uk³ad zap³onowy z rozdzielaczem zap³onu R R Reihenmotor .instrukcja badania (Bosch) PLA Pneumatische Leerlaufanreicherung .nastawnik pneumatyczny (Bosch) PFA Partikelfilteranlage .znak odniesienia ROV Rotierende Hochspannungsverteilung .

dach (okno w dachu) odsuwany i podnoszony SRA Scheinwerfer-Reinigungsanlage .regulacja pocz¹tku wtrysku STOE Stop-Externschalter .urz¹dzenie steruj¹ce do regulacji pocz¹tku wtrysku (Diesel) SLA Sicherheitslampe .wyœwietlacz terminów przegl¹dów serwisowych (VW/Audi) SBK Sicherheitsbatterieklemme .automatyzowana.S³ownik NIEMIECKO-POLSKI RS RTM Rauchgas-Trübungs-Messgerät . bez katalizatora (Mercedes Benz) RUV Ruhende Hochspannungsverteilung . sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SDM Steuergeräte-Diagnose-Modul modu³ diagnostyczny urz¹dzeñ sterujacych SG Schaltgetriebe .uk³ad analizy drogi regulacji RWG Regelweggeber .samochód z wielofunkcyjnym uk³adem przygotowania i zap³onu mieszanki.droga regulacji RWAWS Regelwegauswerteschaltung .cylinderek hamulcowy RSD S SA Sonderausstatung .pamiêæ ustawienia fotela lub silnik krokowy SMG Sequentielles M-Getriebe .ogrzewanie postojowe (Daimler) SIR Sitzelektrik rechts .wy³¹cznik bezpieczeñstwa.zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV Schubabschaltventil .uk³ad automatyczny wykorzystuj¹cy ko³ysanie SPA Spiegelantrieb . sterownik SPV Spritzversteller .lampa bezpieczeñstwa Schalt Schalter . nazwa w³asna (Bosch) SB-Steuergerät Steuergerät für die Spritzbeginnregelung .wy³¹cznik zewnêtrzny Stop (Bosch) SUS Schlupfschwellenumschalter prze³¹cznik progu poœlizgu SV SIS Service-Informations-System system informacji serwisowej.wy³¹cznik Sd Saugrohrdruck . Schrittmotor .ciœnienie w kolektorze dolotowym SLE Sekundärlufteinblasung .zawór odcinaj¹cy w fazie hamowania silnikiem SGW Sicherheitsgurt-Warnsystem system ostrzegaj¹cy o niezapiêciu pasów bezpieczeñstwa SHD Schiebe-Hebe-Dach .uk³ad elektryczny w prawym fotelu (Mercedes) SBR Spritzbeginnregelung .silnik oczyszczania relktorów SS Sicherheitsschalter .przetwornik drogi regulacji RZ Radbremszylinder .dymomierz (Bosch) RÜF Rückrüstfahrzeug .uk³ad oczyszczania reflektorów SRM Scheinwerfer-Reinigungsmotor .sterownik fotela (Mercedes) SIL Sitzelektrik links .zap³on bezrozdzielaczowy RW Regelweg .manualna skrzynia biegów SNA Schwungnutzautomatik .silnik dachu odsuwanego SM Sitzmemory.przestawiacz wtrysku (patrz równie¿ SV) SACV Sekundärluftregelventil .rozpoznawanie zajêcia fotela (BMW) SIA Service-Intervall-Anzeige .wyposa¿enie dodatkowe SG Steuergerät .napêd lusterka Poradnik SERWISOWY 65 .urz¹dzenie steruj¹ce.wt³aczanie powietrza wtórnego (dodatkowego) SD Schiebedach lub Spritzdauer dach odsuwany lub czas trwania wtrysku SDM Schiebedachmotor . (czujnik 9) zesty zwierny SBE Sitzbelegungserkennung .uk³ad zap³onowy bez rozdzielacza zap³onu RÜV Ruhende Hochspannungsverteilung .uk³ad elektryczny w lewym fotelu (Mercedes) STH Standheizung .bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej nastêpuje od³¹czenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ci¹gu 3 ms) SSG Sitzsteuergerät .

elektrowy³¹cznik termiczny TEV Tankentlüftungsventil .modu³ w drzwiach przednich prawych (Mercedes) TT TT-Aufteilung . jeden obwód z przodu lub z ty³u 66 Poradnik SERWISOWY . sygna³ z uk³adu zap³onowego do redukcji pików indukcyjnych. Sch.czujnik temperatury (wy³¹cznik) TAS Temperaturabhängige Startmenge .temperatura silnika (w °C).obci¹¿enie czêœciowe silnika TSZ-h Transistorspulenzündung mit Hallgeber . okreœlana na ogó³ na podstawie temperatury p³ynu ch³odz¹cego TN . wykorzystywany do okreœlania prêdkoœci obrotowej przez urz¹dzenie steruj¹ce oraz obrotomierz TS Temperaturschalter .zap³on cewkowy lub zap³on z cewk¹ i przerywaczem SVG Sitzverstell-Getriebe .silnik przestawiania fotela SZ Schwärzungszahl .sygna³ tn.silnik wysokoprê¿ny z do³adowaniem TDI Turbodiesel Direkt Einspritzung silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem i wtryskiem bezpoœrednim Temp Temperatur . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TSZ-i Transistor-Spulen-Zündung mit Induktionsgeber .dawka rozruchowa zale¿na od temperatury.zap³on tranzystorowy z wbudowanymi elementami cyfrowymi TSZ-h TKU Technische Kundenunterlagen techniczna dokumentacja klienta (Bosch) TL Teillast . Temperatur-Schalter czujnik temperatury (wy³¹cznik) TMF Türmodul Fahrertür .zap³on tranzystorowy z cewk¹ zap³onow¹ w rozdzielaczu TMB Türmodul Beifahrertür .sterownik w drzwiach (Mercedes) TSH Türschlossheizung .stopieñ zaczernienia (w dymomierzu) SV Spritzversteller .zap³on tranzystorowy z czujnikiem Halla TLA Temperaturabhängige Leerlaufanhebung .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TLK Temperaturabhängige LeerlaufKorrektur .temperatura (w °C) powietrza zasysanego TD Turbodiesel .czujnik temperatury TAS TES Thermo-Elektro-Schalter .podzia³ TT uk³adu hamulcowego.wy³¹cznik termiczny TF Temperaturfühler .zawór odpowietrzenia zbiornika TSG Türsteuergerät .przestawiacz wtrysku (patrz tak¿e SPV) SVM Spritzverstellermagnetventil zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) SZ Spulen-Zündung .wspomaganie kierownicy SVM Sitzverstell-Motor .ST S³ownik NIEMIECKO-POLSKI SV Servolenkung .przek³adnia przestawiania fotela SWA Scheinwerfer-Waschanlage spryskiwacz reflektorów T Tans Temperatur-Ansaugluft .podgrzewanie zamka w drzwiach TSS Thermoschutzschalter .pompa hamulcowa typu tandem Tkraft Temperatur-Kraftstoff . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych Tempf Temperaturfühler . w pompach wtryskowych rozdzielaczowych TAS Temperaturabhängige Steuerung .temperatura paliwa (w °C) TSZ Transistorspulenzündung mit diskreten Bauelementen .temperatura Temp.sterowanie zale¿ne od temperatury.czujnik temperatury THZ Tandemhauptzylinder .podwy¿szanie biegu ja³owego zale¿ne od temperatury.modu³ w drzwiach przednich lewych (Mercedes) Tmot Temperatur des Motor .korekcja biegu ja³owego zale¿na od temperatury (Bosch) TSZ-IZA Transistorzündung mit Zündspule im Verteiler .

wy³¹cznik termiczny zw³oczny TSZ-i TZ Transistorspulenzündung mit Hy- U u.zap³on tranzystorowy z czujnikiem TVS Temperaturabhängiger Unterdruckschalter .termowy³¹cznik podciœnienia TZS Thermozeitschalter .zap³on tranzystorowy z czujnikiem magnetoindukcyjnym TVS Thermo-Vakuum-Schalter .modu³ podciœnieniowy.zawór taktuj¹cy TVA Temperaturabhängiger Vollastanschlag .dolna wartoœæ tolerancji UT Unterer Totpunkt .ogranicznik podciœnienia USV Umschaltventil . U Unten . Lüfter .elektroniczna regulacja zap³onu bezrozdzielaczowa VE Verteilereinspritzpumpe .katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) UW U-Wandler .sygna³ Poradnik SERWISOWY 67 .silnik gaŸnikowy VEZ Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) . zawór do w³¹czania i pomiaru ciœnienia w kolektorze dolotowym U-KAT Ungeregelter Katalysator . V vorne . zacisk 15 URS Überrollsensor .przepustnica rozruchowa VZ Vollelektronische Zündung .przód prawy VTG Variable Turbolader Geometrie zmienna geometria turbosprê¿arki VW Vorwiderstand rezystor szeregowy VD Vordrosselklappe .regulacja podciœnieniowa zap³onu na „przyspieszenie” UG Untergrenze .zawór przelewowy (Bosch) UD-F Unterdruckverstellung FRÜH .zap³on tranzystorowy z elementami hybrydowymi TZ-H Transistor-Zündung mit Hallgeber .uk³ad zap³onowy w pe³ni elektroniczny (Peugeot) zwrotny zaworu VRS Versorgungsspannung für Relais .pompa rozdzialczowa.obci¹¿enie pe³ne silnika V-TEC Variabler Ventiltrieb .pompa wtryskowa rozdzielaczowa VRM Ventilrückmeldung .przód lewy VLP Vorladepumpe .wy³¹cznik steruj¹cy (Bosch) UDB Unterdruckbegrenzer . patrz tak¿e VE VR Vorne rechts . Vakuum-Schalter .napiêcie zasilania przekaŸnika V Viskose.si³ownik VP Verteilerpumpe .dolny martwy punkt.napiêcie na przekaŸniku zaworu UD-Modul Unterdruckmodul .przetwornik napiêcia UZ U nach Zündung.pompa do³adowuj¹ca dodatkowa fazy rozrz¹du w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dwie oddzielne dŸwigowe) v.ogranicznik pe³nego obci¹¿enia zale¿ny od tempratury bridbaustein .zmienne VL Vorne links .wy³¹cznik podciœnienia VANOS Variable Nockenwellensteuerung .sensor zwijaka UD-S Unterdruckverstellung SPÄT dachu sk³adanego V V Vergaser-Motor .wy³acznik podciœnienia zale¿ny od tempratury TZ-I Transistor-Zündung mit Induktionsgeber . oznaczenie serii. zwrot wewnêtrzny UVR U am Ventilrelais .S³ownik NIEMIECKO-POLSKI TU V TV Taktventil .oznaczenie przywo³ania norm czystoœci spalin w USA UEDS Überdrehschalter . Klemme 15 napiêcie za zap³onem.zawór prze³¹czaj¹cy UEV Überströmventil .zmienne sterowanie wa³ka rozrz¹du VM Verstell-Motor .pod U-Batt Batteriespannung .napiêcie akumulatora (w V) U=napiêcie regulacja podciœnieniowa zap³onu na „opóŸnienie” US US-Abgasnorm .z przodu Vaku-Sch.wentylator ze sprzêg³em lepkoœciowym VL Vollast .

podzia³ X uk³adu hamulcowego.wy³¹cznik sprzêg³a hydrokinetycznego w³¹czalnego WIG Wischimpulsgeber . Zylinder . Mono-Jetronic ZV Zentralverriegelung . wdmuchiwanie powietrza dla dopalenia spalin ZAS Zylinderabschaltung .przed³u¿enie okresu miêdzy przegl¹dami w pewnych warunkach (np.zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV Zusatzluftventil .miêdzy ZWD Zweiwicklungsdrehsteller .dwumasowe ko³o zamachowe 68 Poradnik SERWISOWY .uk³ad wycieraczki ciep³a WTF Wassertemperatur-Fühler czujnik temperatury wody X X X-Aufteilung . Zusatzluftpumpe .nastawnik obrotowy dwuzwojowy.zmiana k¹ta wyprzedzenia zap³onu Zyl. silnik z dwoma uzwojeniami ZLS Zusatzluftschieber .dodatkowe ogrzewanie (BMW lub Mercedes) ZV Zündverteiler .obecnie ZA Zündausblendung .Z zur Zeit . Mercedes Klasa S) ZDA Zwischendrehzahlanschlag ogranicznik prêdkoœci obrotowej poœredniej (Bosch) ZEE Zentrale Einspritzeinzheit.wycieraczka WSA Wischeranlage .wy³¹czenie zap³onu (np.centralna blokada zamków (centralny zamek) ZH lub ZHE Zusatzheizung .sprzêg³o hydrokinetyczne WSH Wischhebel .silnik wycieraczki WIV Wartungs-Intervall-Verlängerung . MonoJetronic .wtrysk centralny ZS Zündspule .uk³ad automatycznego podgrzewania od strony wody WiWa WischWaschanlage .regulator fazy nagrzewania WSM Wischemotor .cylinder ZMS Zweimassenschwungrad . VW Golf TDI 50 tys.zawór powietrza dodatkowego ZWV Zündwinkelverstellung .Luftp.regulacja prêdkoœci obrotowej poœredniej ZE Zentraleinspritzung .centralny sterownik dla systemu komfortu zmiana wyprzedzenia zap³onu zw zwischen . podzia³ obwodów diagonalny Z z.rozdzielacz zap³onu ZLS ZV Zündzeitpunkt-Verstellung - ZKE Zentralsteuergerät für Komfortsystem .cewka zap³onowa Zus.czujnik impulsów wycieraczki WLR Warmlaufregler .wymiennik WS Wischer .wyodrêbnienie zap³onu ZDR Zwischendrehzahlregelung . km lub 2 lata) WS Wegsensor .uk³ad wycieraczek i spryskiwacza szyby WK Wandlerkupplung .WX Z S³ownik NIEMIECKO-POLSKI W WE Wassereinspritzung .dŸwignia wycieraczki WSKS Wandlerschaltkupplung-Schalter .czujnik drogi WT Wärmetauscher .pompa powietrza dodatkowego.zespó³ wtryskiwacza centralnego.wtrysk wody WHA Wasserseitige Heizungsautomatik .

spód battito . oczekiwany incolatti . wejœciowy impostazioni .zgoda contagiri . stopieñ koñcowy) freno .niski.wa³ek krzywkowy AL.wtrysk inizio .sklejanie (styków) incorente . wzbudzenie CA Circuito Aperto .niewystarczaj¹cy Poradnik SERWISOWY B basso .obroty gr gradi . znaczenie assenza .rzeczywisty. dysza gira . np.S³ownik W£OSKO-POLSKI A A Aperto . uszkodzenie aria . krótki.wirygodny autotaratura . spalanie stukowe BOB Bobina .prawy 69 . brak ATT Attuale .pocz¹tek inserito .obwód zwarty chiave .przelot.styk hamulca (czujnik stykowy) accensione .wi¹zka favorevole .przepustnica fascio .b³¹d C cambio . funkcja w przyrz¹dzie brina . np. prawy.przedni lewy ASP Aspirazione .stopnie.kluczyk CF Contatto Freno . zadany.skrzynia biegów campo .stukanie.pok³ad. ALIM Alimentazione .szron E eccesso .poza adattare .wa³. rozruch I immisione . rozwarty (obwód) A Anteriore .przedni. stopieñ otwarcia CMD commando . dó³.przewód CC Circuito Corto .pole.po³¹czenie combio . powietrze dolotowe AS Anteriore Sinistro . obrze¿e dennegiare .obwód G getto .zasilanie alzata . logiczny collettore .paliwo carico . moment obrotowy corto . ciecz ch³odz¹ca AD Anteriore Destro . za du¿o effectivo . np.wejœcia INIEZ Iniezione .pomyœlny fermo .bieg.do³¹czony insuficiente .zap³on ACQ Acqua .obrotomierz coppia .przedni ANT Anticipo .sprzêg³o fuori .usterka.woda. kana³ odg³êzienie consenso .otwarcie. wa³ek. obszar.rozpylacz. faktyczny ERR Errore .sterowanie coerente .dolotowy assegnazione . np.aktulny attendibile . przy podawaniu wyprzedzenia zap³onu guasto .niespójny ingressi .szkodziæ.para.adaptacja albero .autokalibracja AVV Avvolgimento .powietrze.komutator COL Collegamento .wprowadzenie.koñcowy (koñcówka.uzwojenie avviamento .otwarty. b³êdny dispositivo . awaria.wznios.przekrêciæ giri . albero a camme . uniesienie anteriore .element.obci¹¿enie cavo . skok t³oka CTO Circuito .nieobecnoœæ.przyznanie.cewka zap³onowa bordo .ustawienia D D Desiderato . np.zwarty.hamulec frizione .dostêpna.spójny. urz¹dzenie dx .wyprzedzenie zap³onu APER Apertura .uruchomienie.du¿o.obwód rozwarty CARB Carburante .zmiana condotto .przód abilitata . jazda.nieruchomy finali . uszkodziæ DENS Densita . elektrozawór lub czujnik ABS F farfalla . ograniczony corsa .gêstoœæ difettosa .wymagany.wadliwy.

strona pasa¿era premere . lewy lunotto . lat guida . nagrzewanie ritorno . czy prêdkoœæ biegu ja³owego P P Posteriore . recyrkulacja U ulteriore .wybór sfiato . zmienny VEL Velocita .czêœciowy PD Posteriore Destro . za bardzo tubo . rozwarty interrutore.napiêcie tentare .kontrolka usterki sostituire .tylne okno M MAE Modulo Accensione Elletronica .wymagany.czas.docelowe np wyprzedzenie zap³onu. PRES Pressione .sterowanie portata . bieg MIN Minimo . krokowy. vario . rozrusznik tutto .miernik MM Magneti Marelli .wyszukiwanie riconosciuto .dawka var.przewód.uczestnicwo.ca³y riscaldatore . zbyt.tylny lewy perdita .panel. nieobecnoœæ manata . silnik L latente . usi³oaæ togliere .wyciek pilotagio .przesy³ka powietrza dolotowego spia . udzia³ invio .przycisn¹æ PS Posteriore Sinistro .powrót.zawór valvolina di mandata .osi¹gniêty (limit) rele .czujnik SELEZ Selezione .ciœnienie PAA PortataAria Aspirazione .prêdkoœæ ventola .do³adowanie.strona kierowcy.bieg ja³owy miscelatore . styk interruzione . np.razy spegnere .zabrudzony stadi .tylny.silnik elektryczny.ró¿ny.przerwa. nadmierne zasilanie V VAE Valvola Ari Elettronica .zbiornik SEN Sensore .przep³ywomierz misuratore .lampka kontrolna spillo .ukryty laterale .ogrzewanie.tylny P/P Passo-Passo . przerwanie intervento . ³adownoœæ posteriore . lewa strona parziale .tylny P.skrêcaæ sx .konserwacja troppo .króciec odp³ywowy R raggiunto .œlizgacz.przesy³ka.nazwa firmy MOT Motore .wy³¹cznik. igliica sporca .temperatura TA Transmissione Automatica .lewy.wywietrznik SG Spia Guasti . czas wtrysku T .otwarty.automatyczna skrzynia biegów LAT Lat . koñcowy) sterzare .marsz.elektroniczny modu³ zap³onowy Q quadro .nastêpny.instrukcja obs³ugi marcia .obci¹¿enie.przekaŸnik richiesto .wentylator volte . tablica rozdzielcza TEN Tensione . póŸniejszy S serbatoio . rura tubo mandata acqua . potrzebny ricerca .nadmiar. wys³anie manuale . np. np.strona.krok po kroku. przeci¹¿enie.usuwaæ trattamento .wymiana SOVR Sovralimentazione . boczna poduszka gazowa T T Tempo .brak.rozpoznany np kod usterki mancanza .silnik motorino . lat pass .zawór powietrza sterowany elektrycznie VALV Valvola .boczny.zaworek odcinaj¹cy O obiettivo .stopieñ (np.próbowaæ.S³ownik W£OSKO-POLSKI interrotto .gasiæ 70 Poradnik SERWISOWY . np. interr .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.